ÝLAN
MANAVGAT BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Sýra Adý
1.
Side Mahallesi 241
Ada 1 Parselde
Bulunan Park
Ýçerisindeki Büfe
Kiralama Ýhalesi
2.
Side Mahallesi 1593
Sokakta Bulunan Park
Ýçerisindeki Büfe
Kiralama Ýhalesi
3.
Kumköy Jandarma
Karakolu yanýnda
bulunan WC-DUÞ
Kompleksi
Cinsi
Büfe
Kira süresi Ýhalenin þekli
Ýhale bedeli
Geçici teminat Ýhale tarihi Saat
3 yýl
2886/45. Madde 36.000,00 TL 1.080,00 TL
13/11/2014 10.00
Büfe
3 yýl
WC-DUÞ 3 yýl
2886/45. Madde 18.000,00TL
540,00 TL
13/11/2014 10.30
2886/45. Madde 32.400,00 TL 972,00 TL
13/11/2014 11.00
AÇIKLAMALAR
1. Yukarýda nitelikleri belirtilen taþýnmaz 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereðince ihaleye katýlmaya hak
kazanan istekliler
arasýnda Açýk Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte 3 yýllýðýna Manavgat Belediyesi Encümen toplantý odasýnda
toplanacak Komisyon
huzurunda kiralama ihalesi yapýlacaktýr.
2. Ýhale ile ilgili þartnameler mesai saatleri dahilinde Manavgat Belediyesi Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünde görülebilir.
Ýsteklinin;
3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
4. Ticaret ve/veya Sanayi odasý belgesi vermesi(Kaydý olmayanlarýn kaydý olmadýðýný gösterir belgesi vermesi),
5. Gerçek kiþi olmasý halinde ilgisine göre ikametgâhý ve nüfus sureti,
ö.Tüzel kiþi olmasý halinde Tüzel kiþiliðin idare merkezini bulunduðu yer ve mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu
Ticaret ve Sanayi
Odasýndan veya benzeri bir makamdan, 2014 yýlý içinde alýnmýþ, Tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðunu gösterir belge
vermesi,
7. Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
8. Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye iþtirak ediliyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve
vekaleten iþtirak edenin ihale tarihinden en fazla 2 ay önce alýnmýþ Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
9. Vergi durumu bildirisi veya belgesini vermesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadýðýna dair ilgili vergi dairesinden
2014 yýlýnda (ihale
tarihinden 2 ay öncesi tarihinden alýnmasý) alýnmýþ belge vermesi,
10. Manavgat Belediyesinden alýnacak Borcu Yoktur Belgesi vermesi,
11. Geçici teminatýn Belediyeye yatýrýldýðýna dair alýndý belgesi veya banka teminat mektubu vermesi gerekmektedir.
12. Ýhale Þartnameleri Manavgat Belediyesi Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü'nden 100,00 TL karþýlýðý temin edilerek,
makbuzun aslý ihale
dosyasýna konulacaktýr.
13. Ýhale Þartnamesinde yazýlý esaslara göre hazýrlayacaðý ihale dosyasýný Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü'ne vermesi þarttýr.
14. Komisyon Ýhaleyi yapýp yapmamakta serbesttir.
15. Ýrtibat: 0.242.746 13 93
TRT Saati Esastýr.
ÝLANEN DUYURULUR.
(Basýn Ýlan Kurumu Antalya) BÝK: 5484
Download

01.11.2014 Manavgat Bld Büfe Kiralama