Kimse Yok Mu Derneði 1.500
kiþiye kumanya paketi daðýtacak
Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal
Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki
ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi. Konuyla ilgili duygu ve düþüncelerini belirten Aykaç 'Bu Ramazan rahmet þemsiyenizi paylaþmanýn be-
reketiyle doldurun' sloganýyla 2014 Ramazan
kampanyasýna baþlayan, baþlatan Kimse Yok
Mu, Ramazan coþkusunu tüm Türkiye'de, 5 AYFA
S
kýtada 110 ülkede yaþatmak için tüm hazýr- 5’TE
lýklarýný tamamladý.
Ünlü þarkýcý Yýldýz Tilbe geçtiðimiz cumartesi akþamý
Çorum'da bir konser verdi. 34. Uluslar arasý Çorum Hitit
Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Yýldýz Tilbe konseri Fuar Alaný'nda gerA
çekleþtirildi. Konsere Ýl Vali Yardýmcýsý Fikret Za- SA’YDFE
7
man, Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, bazý daire müdürleri ve
binlerce müzik sever izledi.
Erkal Aykaç
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
Yýldýz Tilbe
hayranlarýný coþturdu
40 KURUÞ
Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu üyesi Atik Aðdað:
IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan Kongresi dün yapýldý. 5. Olaðan Genel Kuruluna katýlan Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu Üyesi
Akdað, Ehli-Sünnet' için savaþtýðýný iddia eden IÞID'in
aslýnda BOP'a hizmet ettiðini ifade etti. Türkiye'nin ve
Ýslam aleminin tek kurtuluþ reçetesinin Milli Görüþ Ha-
reketi olduðunu belirten Akdað, 'bunu Milli Görüþ Hareketinin bir mensubu olduðum için deðil, ülkede ve
dünyada barýþ ve huzurun ancak Milli Görüþ HaYFA
reketiyle saðlanacaðý gerçeðinden hareketle ifade SA3’TE
ediyorum. Milli Görüþ olmadan barýþ ve huzur asla gelmez" ifadesini kullandý.
Samanyolu Koleji
öðrencilerinden
örnek davranýþ
Çorum Samanyolu Koleji Ýlköðretim
Okulu 1.sýnýf öðrencileri mavi kapak kampanyasý düzenleyerek 84 yaþýndaki yürüme engelli Elif Bars'ýn umudu oldu. Yürüme
özürlü hastalar için tekerlekli sandalye hediye
etmek için mavi kapak toplama kampanya- SAYFA
sý düzenleyen öðrenciler, kampanya bo- 6’DA
yunca topladýklarý mavi kapaklarý biriktirdi.
Baþkentten Hititlerin
baþkentine gezi
Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin Çorum'u tanýtmak ve müzeyi ziyaret eden
ziyaretçi sayýsýný arttýrmak amacýyla ha-
zýrlanan "Türkiye'nin Baþkentinden
Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý
proje devam ediyor.
A
SAYF
6’DA
Yön Medya'dan "mobil 4
haber" uygulamasý
Yön Medya Reklam
ve Tanýtým þirketi, Çorum'da IOS ve Android
cep telefonlarý için "mobil haber" uygulamasýný hayata geçirdi.
Uygulama geliþtirici olarak
Yön Medya Reklam ve Tanýtým
þirketi sahibi Özer Özsaray,
yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 2
yýldýr akýllý telefon uygulamalarý üzerine çalýþtýklarýný belirterek, uygulamanýn tamamlandýðýný ve þirket bünyesinde
olan Sungurlu Gündem Gazetesi'nde beta olarak uygulanmaya baþladýðýný söyledi.
’TE
Özer Özsaray
SP Merkez Ýlçe Baþkaný
Orhan Sakýnmaz oldu
3
’TE
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5.
Olaðan Kongresi dün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen seçimde Orhan Sakýnmaz
merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Ýþ
Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk...
Orhan
Sakýnmaz
Adil Kayiþoðlu Baharat'a
3.kuþak temsilci
2
’DE
Çorum'un
simgesi haline
gelen müesseselerden Adil Kayiþoðlu
Baharat'ýn üçüncü
kuþak
yöneticisi
Adil Nezih Kayiþoðlu geçtiðimiz
günlerde görevine
baþladý.
Rektör Alkan TRT
Okul'a konuk oldu
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, TRT Okul kanalýnda
canlý yayýnlanan 'Rektörler Anlatýyor'
programýna konuk oldu. Rektör Alkan katýldýðý
programda üniversite birimlerine iliþkin genel
bilgi paylaþýmýnda bulunarak öðrencilere
sunulan imkanlarý anlattý. SAYFA 5’TE
Kuran okurken
açýlan gözler!
Adamýn biri, gözleri görmeyen
bir derviþin evine misafir olmuþtu.
Evde, rahlenin üzerinde bir
Kur'anolduðunu gördü ve hayret
etti. Çünkü, derviþ yalnýz yaþýyordu,
âmâ idi ve evde kendisinden baþka
kimse bulunmuyordu. SAYFA 3’TE
Gülsün Mert
Language
Centre'de
7'de 77'ye
yaz kurslarý
SAYFA
7
4
SAYFA
‘DE
Sinan Özen
masör
Akýnalp'e
kýz istedi
‘TE
Saadet
Partisi'nden
9 maddelik
Cumhurbaþkaný
3
SAYFA
‘TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:03
05:03
12:49
16:46
20:23
22:13
23.06.2014
6. Ay, 30 Gün,
26. Hafta
Babanýn oðluna duâsý,
Peygamberin ümmetine duâsý gibidir.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
Adil Kayiþoðlu Baharat'a 3.kuþak temsilci
Çorum'un simgesi haline gelen müesseselerden
Adil Kayiþoðlu Baharat'ýn üçüncü kuþak yöneticisi
Adil Nezih Kayiþoðlu geçtiðimiz günlerde görevine
baþladý.Ondokuz Mayýs Üniversitesi Gýda Mühendisliði Fakültesi mezunu olan Nezih Kayiþoðlu dededen babasýna
geçen mesleðini yerine getiriyor.Konuyla ilgili açýklama yapan Adil Nezih Kayiþoðlu, "Köklü bir tarihi geçmiþe ve eþ-
Nezih Kayiþoðlu
siz bir tecrübeye sahip olan müessesemizi, bilimsel geliþmeler ýþýðýnda yeni bir vizyonla geleceðe taþýmayý hedefliyorum. Dedemden bize gelen bu mirasý hakkýyla koruyup
Çorum halkýna en iyi hizmeti vermek için elimden geleni
yapacaðým' þeklinde ifadeler kullandý.Kayiþoðlu Ailesi'nin
müessesedeki 3. kuþak temsilcisi olan Nezih Kayiþoðlu, internet üzerinden online sipariþ ve kapýdan ödeme imkanýyla e-ticaret alanýnda çalýþma yaptýklarýný belirterek, yeniliklerin devam edeceðini dile getirdi.Yaklaþýk 70 yýldýr Çorum
halkýnýn hizmetinde olduðunu hatýrlatan Kayiþoðlu, iki ayrý satýþ maðazasý ve üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.Gýda ürünlerinde kalite ve hijyene büyük
önem verdiklerini vurgulayan Kayiþoðlu, "Müþterilerimizden aldýðýmýz güçle, hizmet ve yatýrýmlarýmýzý sürdüreceðiz" diye konuþtu. Adil Kayiþoðlu Müessesesi'nin tarihçesi
ve hizmet anlayýþýndan da bahseden Kayiþoðlu, konuyla ilgili konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "Firmamýz 1945 yýlýnda tarihi Çorum Saat Kulesi'nin bulunduðu Hürriyet Meydaný'na cepheli 7 numaralý dükkânda merhum Adil Kayiþoðlu tarafýndan kuruldu.Kurucumuz Adil Kayiþoðlu, ahilik
geleneklerine dayanan bir esnaflýk anlayýþýyla müþterilerimize hizmet sunmayý daha ilk günlerden baþlayarak ilke
edindi. Firmamýz, bu anlayýþla özellikle gýda alanýnda zen-
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
gin çeþitlilik esasýyla ürünlerini müþterilerinin beðenisine
sundu. Adil Kayiþoðlu Müessesesi, kýsa zamanda Çorum
insanýn gýda konusunda aradýðýný kolay, bol ve rahat bulduðu bir firma halini aldý.Ýlerleyen yýllarda faaliyete geçirdiðimiz üretim ve paketleme tesisimiz, 250 metrekare kapalý ve
hijyenik bir alanda konuþlanmýþ ileri teknoloji ürünü paketleme makineleri ile donatýlmýþ durumda.
Bu tesis gýda üretimi konusunda ruhsat veren, denetleme yetkisi olan kamu kurumlarýnýn kontrolüne açýk.Ürünlerimiz satýþa sunulmadan önce tesisimizde Türk Gýda Yönetmelikleri'ne uygunluk açýsýndan kontrolden geçiriliyor,
daha sonra el deðmeden otomatik makinelerle paketlenerek satýþa sunuluyor.
'Kahvenin Çorum'daki adý ve tadý' sloganýyla faaliyet
gösteren firmamýz, kuru kahve, baharat ve aktariyede Çorum markasý olarak biliniyor.Adil Kayiþoðlu Müessesesi
olarak halen Gazi Caddesi Çorum Belediyesi yaný numara
4/A'daki merkez ve Hürriyet Meydaný Havuzlu park yaný
numara 23'teki þubemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.Maðazalarýmýz, tesisimiz ve ürünlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler www.adilkayisoglu.com adlý internet sitemizi ziyaret edebilirler' þeklinde konuþtu.
Kubilay Kaan Yücel
Milletvekili Baðcý'dan
Özkan'a kutlama
HAYIR ÖÐÜT TUTANA
Sular bile akar gider engine
Güzelleri vermiyorlar dengine
Þimdi raðbet güzel ile zengine
Ne desem de bir acayip hal olur
Yüksek yere inen çýkan yol olur
Her sineðin bir alýcý kurt olur
Çok varýp gelirsen olmaz her yere
Ya muhabbet kalkar ya bir hal olur
Bilen olmaz insanlarýn fendini
Ben tutuyom sel yýkýyor bendimi
Bulamadým akýl fikir dengimi
Ne desem de bir acayip hal olur
Sararmýþ yapraðý döker aðaçlar
Soðuyu soðuyu geliyor kýþlar
Aðardý saçýmda döküldü diþleri
Ne desem de bir acayip hal olur
Rýza Koçak
Dünya bir gelindir kimse alamaz
Dünyaya gelenler geri kalamaz
Elde güzel çoktur sana yaramaz
Ne deyimde bir acayip hal olur
Nuhun gemisine binip yarýþma
Hakkýna razý ol yalan alýþma
Eyi geçin kimselerle dalaþma
Ne deyim de bir acayip hal olur
Rýza Koçak öðüt verir tutana
Hizmet eyle malýn mülkün vatana
Razý olmam haksýz olan adama
Ne deyimde bir acayip hal olur
HAVA DURUMU
AK Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK
Parti'de boþalan Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý'na atanan Ýlyas Özkan'ý ziyaret
etti. Geçtiðimiz günlerde Sungurlu Ýlçe
Baþkanlýðýna atanan Ýlyas Özkan ile yeni
yönetim kurulu
üyelerini ziyaret ederek tebrik eden
ve görevinde baþarýlar dileyen Cahit
Baðcý, partiçalýþmalarý hakkýnda da bilgi
aldý. Ýlyas Özkan ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Baðcý'ya teþekkür etti.Kubilay Kaan Yücel
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
2,138
2,909
STERLiN 3,639
JPY YENi 0,209
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
2,140
2,911
3,641
0,210
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Müracaat: 0505 234 66 89
NÖBETÇÝ ECZANELER
FUNDA ECZANESÝ
TEL:221 55 40
BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
ERAY ECZANESÝ
TEL: 213 72 74
ÝNÖNÜ CAD. 26/E - EMNÝYET SARAYI YANI
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
-Önemli TelefonlarÝmtiyaz Sahibi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2816 23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
3
SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz oldu
Mikroskop
Kuran okurken
açýlan gözler!
Gülsün Mert
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5. Olaðan
Kongresi dün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen
seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, eski belediye baþkan adayý Adnan Cýdýk, Genel Ýdare Kurulu Üyesi Atik Aðdað, SP Ýl Müfettiþi Mehmet
Aþýla, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, gençlik kollarý, kadýn kollarý, merkez ilçe baþkanlarý ve partililer katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn
okunmasýyla baþlayan kongrede ilk olarak divan heyeti
belirlendi.
Divan Baþkanlýðýna SP Ýl Müfettiþi Mehmet Aþýla getirilirken, üyeliklere ise Ömer Doðan, Levent Çetin ve
Ýbrahim Zorlu seçildi. Gelir-gider bilançolarý ve faaliyet
raporunun ibraz edilmesiyle devam eden kongrede daha sonra protokol konuþmalarýna geçildi. Kongrede ilk
açýlýþ konuþmasýný yapan SP eski Merkez Ýlçe Baþkaný
Sinan Yýlmaz, "Yapacaðýmýz çalýþmalarla inþallah yeniden milli görüþün kalesini kuracaðýz. Bu
bir bayrak yarýþýdýr. Kongremize inþallah hayýrlara vesile olur. Geldiðiniz için
hepinize teþekkür ediyorum" dedi.Daha
sonra konuþan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ise Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine
deðinerek, "Milli görüþ olarak 40 yýldýr
Cumhurbaþkanýný halkýn seçmesi gerektiðini savunuyorduk. Bu gün gelinen
nokta tam olarak bizim istediðimiz yer
Orhan
olmasa da yapýlan bir aþamadýr.
Sakýnmaz
Biz Cumhurbaþkanýný siyasi partile-
rin çýkardýðý adaylardan deðil tamamen halkýn kendi iradesinde öngördüðü adaylardan seçilmesi gerektiði
prensibini savunmaktayýz. Ancak bu þekilde Cumhurbaþkanýný tam manasýyla halkýn baþkanýný halk seçmiþ
olacaktýr. dedi.Konuþmalarýn ardýndan tek liste ile yapýlan seçimde Orhan Sakýnmaz merkez ilçe baþkanlýðýna seçildi. Sakýnmaz'ýn yönetim kurulu üyeleri ise þu isimlerden oluþtu:"Haydar Kurtaran, Sedat Aksungur, Abdullah Gökgöz, Levent Çetin,
Fikret Mertoðlu, Mehmet Seçer, Murat Tunç, Mustafa Avcý, Mikail Daðdelen, Mustafa Bulut, Can Ergün, Eyüp
Ergün, Mehmet Yýldýz, Kemal Satýcý."
Yasin YÜCEL
Saadet
Partisi'nden
9 maddelik
Cumhurbaþkaný
IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor
Genel Ýdare
Kurulu üyesi
Atik Aðdað
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn 5.
Olaðan Kongresi dün yapýldý. 5. Olaðan Genel Kuruluna katýlan Saadet Partisi Genel
Ýdare Kurulu Üyesi Akdað, Ehli-Sünnet' için
savaþtýðýný iddia eden IÞID'in aslýnda BOP'a
hizmet ettiðini ifade etti. Türkiye'nin ve Ýslam aleminin tek kurtuluþ reçetesinin Milli
Görüþ Hareketi olduðunu belirten Akdað,
'bunu Milli Görüþ Hareketinin bir mensubu
olduðum için deðil, ülkede ve dünyada barýþ
ve huzurun ancak Milli Görüþ Hareketiyle
saðlanacaðý gerçeðinden hareketle ifade ediyorum. Milli Görüþ olmadan barýþ ve huzur
asla gelmez" ifadesini kullandý.
Milli Görüþ Lideri Merhum Erbakan'ýn 40
yýllýk siyasi hayatýnda 4 kez iktidara geldiðini,
bunlarýn üçünde baþbakan yardýmcýsý, birisinde ise baþbakan olarak görev yaptýðýný
söyleyen. Atik Akdað, 'ne ilginçtir ki merhum Erbakan iktidara geldiði hiçbir dönemde 11 aydan fazla iktidarda kalamamýþtýr. Bugün 11 yýldan fazla süredir görevde bulunan
iktidarýn sata sata bitiremediði tüm yatýrýmlar
Erbakan'ýn 11 ayý geçmeyen bu iktidarlarý
dönemlerinde yapýlmýþtýr.
Yani iþ yapmak için ille de uzun yýllar iktidarda kalmak gerekmemektedir. Bunun en
büyük ispatý Erbakan iktidarlarýdýr" þeklinde
konuþtu. Saadet Partisinin, Milli Görüþ Hareketinin tek temsilcisi olduðunu ve Saadet
Partisi iktidara gelmeden yeryüzüne barýþ,
huzur ve adaletin gelme þansýnýn bulunmadýðýný özellikle ifade eden Saadet Partisi GÝK
'Üyesi Atik Akdað, Irak'ta yaþanan geliþmeler ve IÞÝD terörüne deðinerek þöyle dedi:
'Irak, geçmiþte fiili olarak 3'e bölünmüþtü,
ancak þimdi IÞÝD ile birlikte Irak, resmen 3'e
bölünmüþ oldu. Irak'ta birden bire kendisini
Sünni kökenli olduðunu iddia eden, EhliSünnetle' hareket ettiðini savunan IÞÝD ortaya çýktý. Hem Ehli-Sünnetle hareket ettiðini
söyleyeceksin, ancak ciðer tarafýndan her
türlü terör eylemini yaparak kan ve gözyaþý
dökeceksin, böyle bir þey asla olamaz. IÞÝD,
bilinçli olarak kendisini Sünni bir hareket
olarak göstermektedir. IÞID'i Büyük Ortadoðu Projesinden farklý olarak düþünemeyiz.
IÞÝD, bu projenin bir parçasýdýr. Irak'ta 10
bin kiþinin birlikte hareket etmesi
öyle kolay bir iþ deðildir. Býrakýn bu
insanlarýn birlikte hareket etmesini
saðlamayý, bu insanlarýn karnýný doyurmak bile öyle kolay deðildir.
Hepsinin elinde aðýr silahlar bulunmaktadýr. Irak'tan çekilen ABD askerlerinin elindeki silahlar bugün
IÞID'in elindedir. Batý, bugün IÞÝD
eliyle BOP Projesini hayata geçirme,
Ýslam dünyasýný acý ve gözyaþýna
boðmaya çalýþmaktadýr" þeklinde
konuþtu. Yasin Yücel
Saadet
Partisi Ýl
Baþkaný
Faruk Cýdýk
Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk
Cýdýk, yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde parti olarak 9 ana baþlýk altýnda topladýklarý kriterle uygun
adayý destekleyeceklerini söyledi.
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde Saadet Partisi olarak kimi destekleyecekleri konusunda yoðun sorulara muhatap kaldýklarýný ifade
eden Faruk Cýdýk" biz Milli Görüþçülerin reflekslerini ölçmek için Tayyipci'misiniz? Yoksa Çatýcý'mýsýnýz?'
yada bir diðer adýyla 'yazý'mý gelecek, 'tura'mý gelecek diye soruyorlar.
Bizde diyoruz ki 'yazý'da deðil, 'tura'da deðil.
Biz Milli Görüþçüyüz. Milli Görüþ dik duruþun adýdýr. Cevap veriyoruz, dik gelecek kardeþim dik" dedi. Saadet Partisi'nin bugün gerçekleþtirilen 5. Olaðan Kongresine katýlan Faruk Cýdýk, burada yaptýðý konuþmada yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine deðinerek, partisinin
Cumhurbaþkaný adayýnda aradýðý
kriterleri sýraladý. Bir kiþinin Cumhurbaþkaný adayý olabilmesi için en
az 20 milletvekilinin imzasý gerektiðini, parti olarak Meclis'te olmadýklarý için Cumhurbaþkaný adayý çýkartamayacaklarýný ayacaklarýný ifade
eden Faruk Cýdýk, bu yüzden parti
olarak 9 ana baþlýk altýnda topladýklarý kriterle uygun adayý destekleyeceklerini ifade etti. Cumhurbaþkanýnýn ilk defa halk tarafýndan belirle-
Ayça Ticaret yeni yerinde
Yýllardýr Yavruturna Mahallesi Uður Mumcu Caddesi
141/B adresinde faaliyet gösteren Ayça Ticaret Beko Bayi,
Kale Mahallesi Uður Mumcu Caddesi No: 82-A adresindeki yeni yerinde mobilya sektörünü de bünyesine katarak faaliyetini devam ettiriyor.
Beyaz eþya sektöründe adýndan söz ettiren önemli firmalardan birisi olan Ayça Ticaret, yeni yerinde mobilyayý
da bünyesine kattý. Beyaz eþya bölümünden Ali Özgür Ispanak'ýn, mobilya bölümünden ise Bekir Çark'ýn yetkili
olduðu Ayça Ticaret'te 800 metrekareden oluþan 4 katlý
alanýnda A'dan Z'ye mobilya ile ilgili her türlü ürün bulunabilmekte.Mobilya sektöründe Bekir Çark ile ortaklýða
gittiklerini ifade eden Ali Özgür Ispanak, "Bundan sonra
yolumuza Ayça Ticaret Beko Bayi ve Mobilya adýyla devam edeceðiz. Mobilyalarýmýz, Ýnegöl'ün önde gelen firmalarýna ait. Her türlü mobilyayý ve mobilya aksesuarý
bulunuyor" dedi.Kendisinin 2000 yýlýndan buyana beyaz
eþya sektöründe bulunduðunu, 2004'den buyana ise Be-
ko bayiliði yaptýðýný ifade eden Ali Özgür Ispanak, "Bekir
beyle bir gönül birliði yaparak bu ortaklýðý oluþturduk.
Mobilyadan Bekir bey, beyaz eþyadan ise ben sorumluyum" diyerek, beyaz eþya ve mobilya almak isteyen tüm
Çorumlularý yeni yerlerine beklediklerini dile getirdi.
Haber Servisi
neceði seçimlerin Aðustos ayý içerisinde yapýlacaðýný ve Milli Görüþ
Hareketi olarak 40 yýldýr Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan geçilmesi gerektiðini savunduklarýný vurgulayan Faruk Cýdýk, "bugün gelinen
nokta tam olarak bizim istediðimiz
yer olmasa da yapýlan bir aþamadýr.
Biz Cumhurbaþkanýný siyasi partilerin çýkardýðý adaylardan deðil, tamamen halkýn kendi iradesinde öngördüðü adaylardan seçilmesi gerektiði
prensibini savunmaktayýz. Ancak bu
þekilde cumhurbaþkanýný tam manasýyla halk seçmiþ olacaktýr" ifadesini kullandý. Saadet Partisi olarak
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri sürecinde kimi deðil, hangi zihniyeti
destekleyeceklerini açýk biçimde ilan
ettiklerini, bu kriterlere kim uyarsa
Saadet Partisinin adayýnýn da o kiþi
olacaðýný dile getiren Saadet
Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, 9
baþlýk altýnda topladýklarý bu kriterleri þu þekilde sýraladý: "1-Cumhurbaþkaný, basiret, feraset ve dirayet
sahibi olacak. 2-Güvenilir ve dürüst
olacak. 3- Adil olacak. 4- Merhametli olacak. 5-Kendi ikbalini deðil,
memleketin istikbalini düþünecek.
6-Zalimin deðil, mazlumun yanýnda
duracak. 7-Ýnançlý olacak, baþka düþünce ve inançlara da saygýlý olacak.
8- Beytülmala sahip çýkacak.Garip
gurebamn hakkýný koruyacak. 9Gücün deðil, Hakkýn ve haklýnýn yanýnda yer alacak.Ýþte bizim terazimiz
budur, ölçümüz budur. Adaylarý bir
kuyumcunun altýn incelemesi gibi
hassas terazide inceleyip tartacaðýz"
Yasin Yücel
Cansu-yu
Adamýn biri, gözleri görmeyen bir derviþin evine
misafir olmuþtu. Evde, rahlenin üzerinde bir
Kur'anolduðunu gördü ve hayret etti. Çünkü, derviþ
yalnýz yaþýyordu, âmâ idi ve evde kendisinden baþka
kimse bulunmuyordu.
Üzerinde durmadý ve sebebini de sormadý. Fakat
merak etmedi de deðil. Gece yarýsý olduðu zamanKur'an sesiyle uyandý. Baktý ki, âmâ olduðu için gözleri görmeyen ev sahibi rahlenin baþýna geçmiþ
Kur'an okuyor. Öyle ki, okuduðu yerleri parmaðýyla
da takip ediyordu. Dayanamayarak sordu:
- Sen, gözleri görmeyen bir adamsýn. Nasýl oluyor
da Kur'an'a bakarak okuyabiliyorsun? Üstelik parmaðýnla da takip ediyorsun.
Derviþ cevap verdi:
- Allah isterse her þey olur. Ben Kur'an okumayý
çok seviyorum. Fakat gözlerim görmüyor. Allah'a
dua ettim. "Ya Rabbi, Kur'an okurken benim gözlerimi aç ki Kur'aný elime alýp okuyabileyim" dedim. Allah benim bu duamý kabul buyurdu. Ne zaman okumak için Kur'an'ýn baþýna oturursam gözlerim açýlýr
ve ben Kur'an'a bakarak okurum.
YAKARMAN DA O'NUN LÜTFU
Birisi her gece kalkýp Allah'ý anýyor, O'na dua ediyordu. Þeytan ona dedi:
- Ey devamlý Allah'ý anan kiþi! Bütün gece Allah
deyip çaðýrmana, yakarman karþýlýk seni buyur eden
var mý ki? Sana bir tek cevap bile gelmedi, daha ne
zamana kadar böyle yakarýp dua edeceksin?
Adamýn gönlü kýrýldý, baþýný yere koydu ve hüzün
içinde uyudu. Rüyasýnda ona söyle dendi:
- Kendine gel uyan! Niye duayý, zikri býraktýn?
Neden usandýn?
Adam: - Buyur diye bir cevap gelmiyor ki... Artýk
kapýdan kovulmaktan korkuyorum,
dedi. Bunun üzerine dendi ki ona:
- Senin Allah demen, O'nun buyur demesi sayesindedir. Senin yalvarýþýn, Allah'ýn senin ruhuna haber uçurmasýndandýr. Senin çabalarýn, çareler araman, Allah'ýn seni kendine yaklaþtýrmasý, ayaklarýndaki baðlarý çözmesindendir. Senin korkun, sevgin,
ümidin, Allah'ýn lütuf kemendidir. Senin her Yarabbi
demenin altýnda, Allah'in buyur demesi vardýr.. Gafilin, cahilin gönlü bu duadan uzaktýr. Çünkü Yarabbi demeye izin yok ona. Aðzýnda da kilit var onun,
dilinde de... Zarara uðradýðý zaman, aðlayýp sýzlamasýn diye Allah ona dert, aðrý, sýzý, gam, keder vermedi.
Artýk anla ki, Allah'a dua etmeni, O'nu çaðýrmaný saðlayan dert, Dünya saltanatýndan daha iyidir.
Dertsiz dua soðuktur. Dertliyken yapýlan dua ise gönülden kopar...
(Mesnevi' den)
TEK
YILDIZ
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
4
Sinan Özen sevenleri ile buluþtu
34. Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Sinan Özen konseri Fuar Alaný'nda gerçekleþtirildi. Konsere Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve eþi, Alaca
Kaymakamý Ayhan Yazgan, bazý daire müdürleri ve binlerce müzik
sever izledi. Sinan Özen, þarkýlarýný alaný dolduranlarýn büyük coþkusuyla birlikte seslendirmesi güzel bir ahenk oluþtururken,
Özen'in diðer þarkýlarýna da Çorumlular eþlik etti. Duygusal anlarýn
da yaþandýðý konserde Özen, seslendirdiði parçalarla alanda bulunanlara unutulmaz bir gece yaþattý. Yaklaþýk 1.5 saat süren konserde sevilen þarkýlarýný seslendiren Özen, Çorumlu hayranlarýna unutulmaz bir gece yaþattý. Konserin ardýndan Belediye Baþkan Vekili
Zeki Gül, ünlü sanatçýya leblebi hediye etti hediye etti. Leblebi için
teþekkür eden Özen, seyircilere leblebi daðýttý. Konser havai fiþek
gösterisinin ardýndan sona erdi. ettiler.Bahadýr Yücel
Sinan Özen masör
Akýnalp'e kýz istedi
Sinan Özen, sahnede kýz istedi. Konserde Çorumlu hayranlarýyla buluþan ünlü sanatçý Sinan
Özen, Çorum Belediyespor masörü Ali Akýnalp'in
"Kýz arkadaþýmý bana ister misiniz" ricasýný kýrmadý.
Ünlü sanatçý konseri izlemeye gelen binlerce kiþinin
önünde Elif Ýpek'i anne ve babasýndan masör Akýnalp'e istedi. Çorum'da çok deðerli birisiyle tanýþma
fýrsatý bulunduðunu dile getiren Özen, "Belediye
baþkanýmýz vesilesiyle Ali kardeþimizle tanýþtým. Masör Ali. Ama Ali'nin bir isteði var. Þimdi bu isteðe geliyoruz. Allah'ýn emri peygamberin kavliyle Ali oðlumuza Elifi istiyoruz. Bir an önce bu iþ olsun. Uzamasýn. Zaten söz yapmýþlar da.
Bu iþi bende sizlerin huzurunda tasdiklemiþ olu-
rum" dedi. Daha sonra konseri izlemeye gelenlere dönerek, "Ali'nin Elifle izdivacýný
tasdik etmiþ oluyor musunuz? Çorumlular
alkýþlarla okeyliyor musunuz?" diye soran
ünlü sanatçý, "Allah'ýn emri Peygamberin kavliyle kýzýmýzý oðlumuz Ali'ye istiyorum. Acele olduðu için
yüzükleri getiremedik. Gülleri de komþunun bahçeden çaldýk" diye konuþtu. Bir ara kendisini nikah
memuru zanneden Özen, genç çiftin nikahýný kýymaya kalkýþtý. Özen, daha sonra Belediye Baþkanvekili Zeki Gül'ü sahneye davet etti. Belediye Baþkan
Vekili Zeki Gül de gençlerden önce söyleyeceði birkaç cümle olduðunu belirterek, "Dün akþam tanýþtýðým þehrimize teþrif eden sadece þarký söyleyen biri
deðil yaþantýsýyla, dostluðuyla gerçekten Anadolu'daki en önemli en güzel ifadeleriyle adam gibi
adam olan Sinan Özen'i þehrimizde misafir etmekten onur duyuyorum. Sinan Özen kardeþim dün
gelmeseydi bu tanýþma olmayacaktý. Ben de kaliteli
bir insanla tanýþmamýþ olacaktým. Ali, Çorum Belediyespor'da takdir ettiðimiz kardeþlerden birisi. Nikah
için zaten kabul etmek, 'evet demek' yeterli biz þahidiz bunlar da evet dediler bizler de þahidiz hayýrlý
uðurlu olsun" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Özen,
genç çifte mutluluklar diledi. Ali Akýnalp ise, isteðini
kýrmayan ünlü sanatçýya teþekkür etti. Bahadýr Yücel
Yön Medya'dan "mobil
haber" uygulamasý
Yön Medya Reklam ve Tanýtým
þirketi, Çorum'da IOS ve Android
cep telefonlarý için "mobil haber"
uygulamasýný hayata geçirdi.
Uygulama geliþtirici olarak
Yön Medya Reklam ve Tanýtým
þirketi sahibi Özer Özsaray, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 2 yýldýr
akýllý telefon uygulamalarý üzerine
çalýþtýklarýný belirterek, uygulamanýn tamamlandýðýný ve þirket bünyesinde olan Sungurlu Gündem
Gazetesi'nde beta olarak uygulanmaya baþladýðýný söyledi.
IOS ve Android telefonlara uyumlu ayný anda notifikasyon gönderebilen stabil bir haber platformu oluþturduklarýný anlatan Özsaray, bu uygulamayý medya þirketi olarak, yakýnda
Çorum'da faaliyet gösteren gazete ve
haber sitelerine de bu hizmeti vereceklerini ifade etti. Özsaray, habercilik noktasýnda Çorum'un bölgesinde
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
Özer Özsaray
yazýlý basýnda olduðu gibi çaðýmýzda
Yeni Medya diye adlandýrýlan dijital
ortamda da lider konuma geleceðini
vurguladý.Bu haber uygulamasýnýn
Yozgat, Amasya, Tokat ve Çankýrý
bölgesinde ilk defa Çorum'da uygulanacaðýný kaydeden Özsaray, uygulama geliþtirici olarak, bu uygulamayý
önce bölgede daha sonra ülke genelinde yaygýnlaþtýracaklarýný bildirdi.
Kubilay Kaan Yücel
AÝLE DE EVLATLAR
ARASI ÝLK ÝLETÝÞÝM
Ýnsanlarýn en deðerli varlýklarý evlatlarýdýr. Yerleri doldurulmaz. Sevgileri ve acýlarý tarifsizdir. Anne baba olunduktan
sonra, kalpteki sevgi sýralamasý
birden yer deðiþtirir, önceden
anneniz babanýz eþiniz ilk sýralarý alýrken, ilk aðlama sesiyle,
kalplerde birinciliði alýr, peþi ardý gelen kardeþleriyle paylaþýr,
Tülay Demircan Koyuncu
anne babalarýnýn sevgisini…
Ýnsan ne kadar görmüþ olsa da ne kadar duymuþ olsa da
farklýdýr yaþamak hissetmek evlat duygusunu.
Ýlk evlat, her þeyiyle farklý olduðu söylenir. Ama ikinci evlat
da annelik ve babalýk ta biraz daha tecrübeli olunduðundan,
ikinci evlat duygusu daha da farklý gelir.
Bazen istenilerek beklenir ikinci evlat, bazen sürpriz yapýp
kendi geliyorum der, plan da olmasa da kabul edilir.
Artik ilk evlatlarý abla-abi olacak ve sorumluluklarý ikiye
katlanacaktýr, birde evlatlarýný kardeþine hazýrlamalarý gereklidir ki, en önemli sorun da buradadýr…
Kardeþini kalbine kabul etmesi!
Simdi ilk göz aðrýlarý büyümüþtür birden gözlerin de.
Yürekleri ikiye ayrýlýr ikisi de candýr, canandýr.
Kardeþi onun ömür boyu en iyi dostu olacak, anne-babasýndan bile önce olup onu anlayacaktýr. Yeri geldiðinde, bazen
dertlerine merhem olacak, bazen de en aðýr azarý ondan iþitecek, onu koruma adýna söylendiðini ise hep bilecektir.
Kardeþi olacaðýný ona en iyi bir þekil de anlatmalý ve ona o
sevgiyi yaþatmalýyýz.
Yaþý ne olursa olsun, karnýnýz büyüdükçe evladýnýzýn elini,
karnýnýzýn üstüne devamlý koyup hareket ediþini ona yansýtmalý hatta kardeþinin onunla oynadýðý söylemelisiniz. O da
kardeþini istekle beklesin.
Kardeþine hazýrlýk yapýlýrken, onun zevkliyle ve isteðiyle
yapmaya özen gösterilmeli ki, kardeþini benimsesin.
Ailesi olarak, her bir þekil, hareket ve sözlerimiz ile kardeþinin ona rakip deðil bir eþ olduðunu hissetmesini saðlamalýsýnýz.
Evladýnýz bilmeli ki, annem-babam bana dünyadaki en deðerli hediyeyi verecek. Kardeþim olacak, heyecanýyla beklesin.
Adinin ne olmasýný arzu ettiðini, hatta kýz mý erkek mi istediðini sormalýyýz.
Cinsiyetini örgenince veya öðrenmesek bile, ablalik-aðabeylik yapacagi kardeþine hareketlerinin ne olacaðýný bilmesi
adýna, masal anlatma yolu ile yâda bilinçli konuþmalar yaparak, anlatýlmalý ki bilinçaltýna yerleþsin. Kýz yâda erkek, onun
kardeþi olacak cinsiyetin önemli olmadýðýný yansýtmalýyýz.
Yanýn da keþke kýz olsa yâda erkek olsa gibi sözlere girilmemeli.
Aile ye katýlacak olan, bireyin önemini ve sevgisini yerleþtirmeliyiz kalbine.
Unutmamamýz gereken en önemli nokta ise, kardeþler arasýndaki iletiþimi önce anne-baba kurmalý ve aralarindaki iliþki
de ömür boyu adaletli davranmalý.
Anne-babanýn davranýþ ve sözleri, kardeþler arasý sevgiyi
veya kin duygusunu tetikler.
Evlatlar arasýn da gizli düþmanlýk ve ihtiraslar oluþmasýna
sebebiyet verir.
Bilinçsiz bir sekil de söylediðimiz o "küçüktür veya o büyüðündür" kelimesi, kendisinin küçük veya büyük olma duygusunun içten içe kine, kýskançlýða yönlenmesine, bilinçaltýna
yerleþmesine engel olunmalý, anne-baba olarak.
Büyükte, küçükte olduðu yerin mutluðunu yasamalý.
Ben abla-abi olacaðým, görevlerim olacak, onu korumak ve
hayat ta her zaman yanýnda olmak gibi.
Ve ilk merhaba…
Hoþ geldin hayatýma can dostum kardeþim, hastaneye geldiðin de kardeþin den sana hediye diye, onun en çok istediði
bir eþyayý ona alýp, kardeþi adýna vermeli ve kucaðýna verirken,
ilk yanaðýna dayayýp, ilk buluþmanýn maneviyatýný hissetmesini saðlamalý. Orda baþlayan sevgi baðý, bir ömür boyu sürecektir unutmayalým.
Hoþ bulduk ablacým-abicim dediðini yüreðin de duymalý…
Kardeþim,
Bir canin parçalarýyýz,
Sen ben ve diðerleri,
Týpký bir elin parmaklarý gibiyiz,
Hangisini kezsen acýmaz ki?
Sen hayatýmda, küssem de dargýn kalamadýðýmsýn sen aðladýðýn da yüreðimin sýzladýðýsýn,
Sen yemeðimi suyumu annemi babamý
Hatta yataðýmý paylaþtýðýmsýn
Sen benim kardeþim
Ve
En vefalý dostumsun.
Hepimiz kardeþ deðil miyiz? Saygýlarýmla…
TEK
YILDIZ
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
5
Kimse Yok Mu Derneði 1.500
kiþiye kumanya paketi daðýtacak
Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt
içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi. Konuyla ilgili duygu ve düþüncelerini belirten Aykaç 'Bu Ramazan rahmet þemsiyenizi paylaþmanýn bereketiyle doldurun' sloganýyla 2014 Ramazan kampanyasýna baþlayan, baþlatan Kimse Yok Mu, Ramazan coþkusunu tüm Türkiye'de, 5 kýtada 110
ülkede yaþatmak için tüm hazýrlýklarýný tamamladý.
Geçtiðimiz yýllarda Ramazan çalýþmalarýyla
yardým bekleyen milyonlarca ihtiyaç sahibi insana umut olan Kimse Yok Mu, bu Ramazan
da gönüllülerin de desteði ile dünyanýn dört Erkal Aykaç
bir yanýndaki yetimlere Ramazan bereketi götürecek' þeklinde ifadeler kullandý.Aykaç 'Ramazan ayý boyunca 400
bin ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kumanyasý ulaþtýrmayý hedefleyen
Kimse Yok Mu, 2 milyon 500 bin kiþiye de sýcak yemek ikram edecek
ve 50 bin kiþiye bayramlýk yardýmýnda bulunacak. Bu Ramazanda da
Kimse Yok Mu, binlerce gönüllü ile Ramazan yardýmlarýný ihtiyaç sahiplerine ilk elden ulaþtýracak. Tüm Türkiye' de ve dünyanýn pek çok
ülkesinde ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayýnda da yalnýz býrakmayan
Kimse Yok Mu gönüllüleri, tüm iyilikseverleri paylaþmanýn bereketine davet ediyor' dedi.
Aykaç 'Tüm Türkiye' de ve 110 ülke de Ramazan bereketini paylaþan Kimse Yok Mu, 46 ülkede de yetimlere ulaþacak.' Þeklinde be-
lirtirken 'Bu Ramazan da siz de sofranýzda bir
yetime yer açýn ''diyen Kimse Yok Mu gönüllüleri Arnavutluk, Benin,Bosna Hersek, Burundi, Çad, Endonezya, Etiyopya, Demokratik
Kongo, Dominik Cumhuriyeti, Fil Diþi, Filistin, Gana, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan,
Karadað, Kanada, Kamboçya, Kamerun, Kenya, Kýrgýzistan, Kosova, Liberya, Madagaskar,
Malawi, Mali, Mýsýr, Moðalistan, Mozambik,
Myammar, Nijer, Nijerya, Pakistan, Panama,
Ruganda, Senegal, Somali, Sri Lanka, Sudan,
Suriye, Tanzanya, Tayland, Uganda, Venezüella ve Yemen' de yetimlerde sofralarýna kucak
açacak' dedi.
'Derneðin Çorum'daki Ramazan ayýndaki
faaliyetlerine de deðinen Aykaç, Çorum'da bin
500 adet kumanya peketi daðýtacaklarýný, Ramazan ayý boyunca bayramlýk elbise ve ayakkabý da vereceklerini ifade etti. Bu vesile ile hayýrsever insanlara da seslenerek, ihtiyaç sahiplerine yardým elini uzatýp sahurla iftar arasýnda kardeþliðin ve paylaþmanýn huzurunu yaþatmak için maddi ve manevi destek beklediklerini söyledi. Bir kumanya bedelinin 60 lira olduðunu belirten Aykaç, veren el ile alan eli buluþturmak için Ramazan ayýnýn çok daha iyi bir fýrsat olduðunu, iyiliðin bir ucundan tutmak az veya çok içinde olmak isteyenlerin Mimar
Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi No:86/A adresindeki dernek merkezine gelebilecekleri gibi Bankasya Çorum Þubesi'ndeki 3720757-1
nolu hesaba da katkýda bulunabileceklerini belirtti.Haber Servisi
Cengiz Özkan türkü
sevenlerle buluþtu
Türk Halk Müziðinin sevilen
sanatçýlarýndan Cengiz Özkan,
34. Çorum Uluslararasý Hitit Fuar
ve Festivali etkinlikleri kapsamýnda Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda
bir konser verdi. Sazý ve sözüyle
Çorumlularý büyüleyen Cengiz
Özkan, Aþýk Veysel, Aþýk Mahsuni Þerif, Daimi, Neþet Ertaþ gibi
birçok halka malolmuþ aþýk ve
ozanlarýn en güzel türkülerinden
örnekler sundu. Çorum'da ilk kez
konser veren ve halkýn yoðun ilgisiyle karþýlanan Cengiz Özkan,
kendine
has yorumlarýyla katýlýmcýlarý
büyüledi. Konseri
izleyen vatandaþlar
da Cengiz Özkan'ý
fotoðraf makinalarý,
kameralarý ve cep
telefonlarý ile görüntüleyerek bu aný
ölümsüzleþtirdi.
Çorumlular, yoðun
ilgiyle karþýladýklarý
Cengiz Özkan'ýn
tüm türkülerini eksiksiz
dinlerken,
zaman zaman da
sanatçýya eþlik ettiler. Konseri; Vali
Yardýmcýsý Fikret Zaman, Kültür
Bakanlýðý Baþmüfettiþleri Rýza Yaþar, Enes Keten, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Belediye Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü Mustafa Ercan, Hitit Kültür Merkezi Baþkaný Hacý Odabaþ
ile çok sayýda vatandaþ izledi. Vatandaþlar, bu güzel konseri düzenleyen Belediye'ye teþekkür
ederken, Cengiz Özkan'ý da tekrar Çorum'da görmek, baþka konserlerde, gelecek festival etkinliklerinde izlemek istediklerini dile
getirdiler.
Uður Çýnar
Rektör Alkan TRT
Okul'a konuk oldu
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TRT Okul
kanalýnda canlý yayýnlanan 'Rektörler Anlatýyor' programýna konuk oldu.
Rektör Alkan katýldýðý programda üniversite birimlerine iliþkin genel
bilgi paylaþýmýnda bulunarak öðrencilere sunulan imkanlarý anlattý.
Çorum'un tarihine iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Alkan, pek çok
medeniyete ev sahipliði yapan Çorum'un ulaþým ve yaþam koþullarýnýn
elveriþliliðine dikkat çekerek, son dönemde büyük bir atýlým yapan kentin
tarihi dokusunun da önemli bir avantaj saðladýðýný belirtti.
Üniversitelerin doðru konuþlanýrsa bulunduðu þehre atýlým, geliþim
vesilesi olacaðýný anlatan Alkan, Hitit Üniversitesi'nin bu bilinçten hareketle büyük hedefleri doðrultusunda çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade etti.
Üniversitenin öðrencisine bakýþ açýsý kazandýrarak dünyalýlýk bilinci ver-
meyi çok önemsediðini aktaran Rektör, eðitimin uluslararasýlaþmasý
kavramýna inanarak dünya ölçeðindeki benzer okullardan mezun olanlarla eþit þartlarda mezun olmalarý yönünde çalýþmalarýný sürdürdüðünü kaydetti.
Üniversitenin bulunduðu coðrafyaya ve sektöre ön ayak olarak tüm
paydaþlarýndan aldýðý güçle kiþi, öðrenci ve insan odaklý bir anlayýþla çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten Rektör, öðrencileri en iyi þekilde
yetiþtirme arzusu ile her zaman iletiþime açýk olduðunu, üniversite WEB
sayfasýndan her türlü güncel bilgiye ulaþýlabilineceðini ifade etti. Alkan,
öðrencilerin sevdikleri meslekleri yapmalarý gerektiðine dikkat çekerek,
tercih döneminde baþarýlar diledi.
Haber Servisi
la konuþmak risk taþýr. Kapatýn veya çok kýsa konuþun.
- Bir grupla dýþarýdaysanýz, insanlarý birbirinden oldukça uzak tutacak þekilde daðýlýn. Toplu halde bulunmayýn.
Eðer içerideyseniz:
- Kesinlikle gerekli olmadýkça dýþarý çýkmayýn. Bu havalarda en emniyetli yerler iç
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
ortamlar ya da büyük araçlarýn içidir.
Eðer dýþarýda yakalanýrsanýz:
- Evdeyseniz camlarý kapatýn, pencere ke- Tek baþýna uzun aðaç, bayrak direkleri, narýndan uzak durun. Duþ almayýn, bulaþýk
telefon direkleri gibi uzun objelerden güvenli yýkamayýn. Su elektrik akýmýný kolayca iletir.
bir uzakta durunuz.
- Balkona çýkmak tehlikeli olabilir. Özel- Eðer açýkta ve güvenli bir ortamda deðil- likle çamaþýr teline asýlý þeylere dokunmayýn.
seniz bir grup aðacýn altýnda az yer kaplaya- Balkon demiri ve pervazlarda da elektrik
cak þekilde ayakta durun ya da ayaklarýnýzý yüklü olabilir. Sizinle dýþarýsý arasýna mümbirleþtirerek oturun. Kesinlikle yere yatmayý- kün olduðu kadar çok duvar koyun.
nýz.
Ýlkyardým:
- Vadiler ve hendekler gibi alçak alanlarda
Hemen 112 ACÝL YARDIMI arayýnýz.
barýnak bulmaya çalýþýn. Alandaki en yüksek Kendinizi tanýtýp, yaralýnýn bulunduðu adresi
obje olmayýn.
ve yaralý hakkýnda istenen bilgileri doðru
- Sudan uzak durun. Denizdeyseniz birbi- olarak verin. Yýldýrým kurbanlarý daima ölüm
rinizden en az 1,5 metre uzakta durmalýsýnýz. halinde deðillerdir. Eðer bir kiþi yýldýrým tara- Traktörler, kazma-kürek metal çitler, fýndan çarpýlýrsa, o kiþi hiçbir elektrik yükü
çim biçme makinesi, motosikletler, bisikletler taþýmaz ve bu nedenle ona dokunabilirsiniz.
gibi elektrik üreten objelerden uzak durun.
O kiþi yýldýrým tarafýndan çarpýlma neticesin- Açýk alanlarda þemsiye açmayýn, þemsi- de yanmýþ ve þiddetli bir elektrik þoku almýþ
yenin tepesindeki metal çubuk, anten gibi yýl- olacaktýr. Usulüne uygun yapýlacak bir ilkyardýrýma davetiye çýkarabilir.
dýmla düzelebilecek bir kalp durmasý söz ko- Yýldýrým esnasýnda tamamen metal kap- nusu olabilecektir. Yýldýrýmdan etkilenip, öllý arabanýn içerisinde güvendesiniz. Tekerlek- müþ gibi görünen, fakat
ler lastik olduðu için elektriði topraða iletmez. nefes alýp veren çoðu insaTekerlekler elektrik yükünü sýfýrlar. (Arabada na, eðer çabuk hareket
bulunan akým iletebilecek herhangi bir meta- edilerek doðru ilkyardým
le dokunmayýn, arabanýn camlarýnýn sýký sýký yapýlýrsa muhtemelen kenkapalý olmasýna dikkat edin. Kauçuk tabanlý dilerine geleceklerdir.
ayakkabý ve lastik tekerlek çemberi yýldýrýmÝlkyardým, beyinde geri
dan korunmayý saðlamaz.)
dönülmez bir zarar oluþ- Herhangi bir barýnaktan uzak düz bir masýný önlemek için 4 ile 6
tarlada yakalanýrsanýz ve saçlarýnýzýn dik dur- dakika içerisinde bu nefes
duðunu hissediyorsanýz yýldýrým size çarp- alamayan kiþilere verilmemak üzere olabilir. Derhal ayaklarýnýz birleþik lidir. Suni teneffüs, eriþyere diz çökün, ellerinizi dizlerinizin üstüne kinlerde her beþ saniyede
koyun ve öne doðru eðilin. Yüzükoyun yat- bir; bebek ve küçük çocukmayýn.
larda ise, her üç saniyede
- Yaðmur altýnda yürürken cep telefonuy- bir uygulanmalýdýr. Eðer
Mahir ODABAÞI
YILDIRIMDAN
KORUNMA (2)
kurban nefes almýyorsa ve nabýz yoksa kalbe
ve akciðere canlandýrma gereklidir. Bu suni
teneffüs ile harici kalp masajýnýn bir kombinasyonudur. Bu týbbi müdahale, iyi yetiþtirilmiþ kiþilerce uygulanmalýdýr. Sadece sersemlemiþ ve yaralanmamýþ gibi görünen kurbanlar da ilgiye ihtiyaç duyabilirler. Özellikle kývrýmlarýn ve mücevheratlarýn yakýnlarýndaki el
ve ayak parmaklarýný yanýklar için kontrol
ediniz. Þok için ilkyardým veriniz (ayaklarý 30
cm yukarý kaldýrýnýz) Kurbanýn yürümesine
izin vermeyiniz.
Özetin Özeti: Görevinizle ilgili iþlerin her
þeyini, göreviniz dýþýndaki iþlerin bir þeyini
öðreniniz. Unutmayýnýz ki; o bir þey bir gün,
her þeyin önüne geçip hayat kurtarýrsa, sizde
o hayatýn kahramaný olursunuz. Gönül ister
ki; þimþek çaksýn, gök gürlesin, yaðmur yaðsýn. Çünkü her birinin ayrý ayrý faydasý var.
Bunun yanýnda; köyde çobanlýk yapan Ahmet'ten, Ankara'da yöneticilik yapan Mehmet Bey'e kadar topyekün temel afet bilincine sahip olalým ki; þimþeðin, yaðmurun AFET
YÜZÜNÜ deðil, bereketini, nimetini yani
AFÝYET YÜZÜNÜ görelim… Ne dersiniz
efendim? Yoksa çok mu yazýyorum, çok mu
konuþuyorum?
*
''Yaðmurda,
At üstünde giderken, arkandan yürüyenleri hor görme
Gümbürtüye gidiverirsin, bir YILDIRIM
isabet ederse''
TEK
YILDIZ
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
AK-KARYA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Samanyolu Koleji öðrencilerinden
örnek davranýþ
Çorum Samanyolu Koleji Ýlköðretim Okulu 1.sýnýf öðrencileri mavi kapak kampanyasý düzenleyerek 84 yaþýndaki yürüme engelli
Elif Bars'ýn umudu oldu. Yürüme
özürlü hastalar için tekerlekli sandalye hediye etmek için mavi kapak
toplama kampanyasý düzenleyen öðrenciler, kampanya boyunca topladýklarý mavi kapaklarý biriktirdi. Öðrenciler kampanya için öncelikle Tür-
kiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi
ile irtibata geçti. Dernek yetkililerinden topladýklarý mavi kapaklar karþýlýðýnda tekerlekli arabayý nasýl alacaklarýný öðrenen çocuklar, kapaklarý
toplamalarýnýn ardýndan bir kiþinin
tespit edilmesini talep etti.
Türkiye Sakatlar Derneði Çorum
Þubesi de 84 yaþýnda Elif Bars isimli
ihtiyaç sahibi bir nineyi belirleyerek
öðrencilere bilgi verdi.Çorum Sa-
manyolu Koleji'nde Türkiye
Sakatlar Derneði Çorum Þubesi
Baþkaný Yusuf Hoþnut'unda
katýldýðý törenle, kampanya sonunda alýnan tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi Elif Bars'a teslim edildi. Teslim töreninde konuþan Yusuf Hoþnut, öðrencilerin küçük yaþta olmasýna raðmen bu duyarlýlýðý göstermelerinin çok önemli olduðunu söyledi. Hoþnut ''Öðrencilerimiz
yaptýklarý bu çalýþmayla hem
çevre kirliliðinin önlenmesine, hem
de geri dönüþümle ekonomiye katký
saðladýlar. Ýhtiyaç sahibi büyüklerinin hayatýný kolaylaþtýracak büyük ve
anlamlý bir yardým yaptýlar.
Kampanyaya katýlan bütün çocuklarýmýza teþekkür ediyor, onlarý
yetiþtiren ailelerine ve öðretmenlerine þükran duyuyorum. ''dedi. Kampanyaya katýlan küçük öðrenciler, te-
kerlekli sandalyenin Elif Bars'a teslimi sýrasýnda duygulu anlar yaþadý.
Okul müdürü Þeref Aydur, öðrencilere küçük yaþlarda evrensel insani
deðerler kazandýrmanýn çok önemli
olduðunu, bu yaþlarda kazanýlan güzel davranýþlarýn ömür boyu kalýcý olduðunu ifade etti. Samanyolu Koleji
olarak öðrencilerine sosyal sorumluluklar kazandýrmaya çalýþtýklarýný anlatan Aydur ''Ýnsana sevgi ve saygý
duymayý, hoþgörüyü, merhameti,
empatiyi uygulamalý projelerle öðretmeyi hedefliyoruz.
Bu çerçevede 1'nci sýnýfta öðrenim gören minik öðrencilerimiz güzel bir çalýþma yaptýlar. Bu örnek çalýþmayý baþlatan Salih Balcý ve Göktuð Öztekin isimli öðrencilerimiz
baþta olmak üzere bütün öðrencilerime teþekkür ediyorum. ''ifadelerini
kullandý.
Uður Çýnar
Açýk havada 'Hükümet
Kadýn Ýki'yi izlediler
Karakaþlar fuara
damgasýný vurdu
34. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve
Festivali etkinlikleri kapsamýnda Fuar
Alaný'nda bulunan Anfi Tiyatro'da vatandaþlar "Hükümet Kadýn-2"filmini
izleme keyfine vardýlar. "Hükümet Kadýn 2" filminin gösterimi gerçekleþtirildi. Filmi izleyenlere Çorum Belediyesi
tarafýndan çekirdek ve gazoz ikram
edildi. Çorumlular, açýk havada, gazozlarýný yudumlayýp, çekirdeklerini çitleyerek film izleme keyfini yaþadýlar.
Hükümet Kadýn-2 film gösterimine
Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve eþide katýldý. Haber Servisi
Nuray & Ufuk
çifti hayatýný
birleþtirdi
Karakaþlar Fiat, fuara damga vurdu, yoðun ilgi gören Karakaþlar
Fiat standý, araçlarýný sahipleriyle buluþturmaya devam ediyor. Petronas Madeni Yaðlar Karadeniz Bölge Müdürü Serdar Önder fuar
alanýnda pasta kesimiyle baþlayan görkemli bir teslimatla Bravo
model 1.6 120 HP Multýjet Dualogýc Sunrooflu versiyon aracýný teslim aldý. Bu yýl 34. 'sü düzenlenen Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivalindeki tek otomotiv standý olan Fiat Karakaþlar, müþterilerini en
iyi þekilde aðýrlamaya devam ediyor. Çorum'da tesadüfen bulunarak fuarý ziyaret eden Önder, Fiat kampanyalarýný çok cazip bulduðunu fýrsatý deðerlendirdiðini aktardý. Fuar alaný Fýat Standýnda
gerçekleþen teslimatta anahtarlarýný teslim eden Satýþ Müdürü Asým
Avcý
cazip fiyat ve kampanyalarý kaçýrmamalarý gerektiðini belirtti.
Teslimat renkli karelere sahne olarak devam etti.Haber Servisi
Çorum Haber Gazetesi Haber
Müdürü Volkan Sýnayuç'un kayýnbiraderi, DSÝ'den emekli Cengiz Akkuþ'un oðlu Polis Memuru
Ufuk Akkuþ ile Erzurum'da görev
yapan Sivaslý merhum Ýlhan Acavut'un kýzý Nuray dünyaevine girdi.Tülay & Ýlhan Acavut çiftinin
kýzlarý olan Erzurum Aþkale Aile
Saðlýðý Merkezi'nde hemþire olarak çalýþan Nuray Acavut ile Sevgi
& Cengiz Akkuþ çiftinin oðullarý
Erzurum Aþkale'de Polis Memuru
Ufuk Akkuþ geçtiðimiz Temmuz
ayýnda evlilik yolunda ilk adýmý
atarak niþanlanmýþtý.
Genç çiftin nikahlarý da geçti-
Baþkentten Hititlerin
baþkentine gezi
Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin Çorum'u tanýtmak ve
müzeyi ziyaret eden ziyaretçi
sayýsýný arttýrmak amacýyla
hazýrlanan "Türkiye'nin Baþkentinden Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý proje devam
ediyor. Konuyla ilgili yazýlý bir
basýn açýklamasý yapan Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan, Çorum'a ilk
ziyareti Baþkent Üniversitesi
Özel Ayþe Abla Koleji öðrencilerinin yaptýðýný hatýrlatarak,
gezinin oldukça faydalý olduðunu
bildirdi. Bilan, gezinin düzenlenmesinde emek ve katkýsý olanlara teþekkür etti. Bilan'ýn açýklamasý þöyle:
"Çorum Vakfý Ankara Þubesi olarak
kentimizi tanýtmak ve müzemizi ziyaret eden ziyaretçi sayýsýný arttýrmak amacýyla hazýrladýðýmýz "Türkiye'nin Baþkentinden Hititlerin Baþkentine Yolculuk" adlý projenin etkileri Ankara'da devam ediyor.
Farklý okullardan ziyaret için talepler alýyoruz. Bilindiði üzere ilk ziyareti Baþkent Üniversitesi
Özel Ayþe Abla Koleji öðrencileri
yapmýþtý. Bu organizasyonu Çorum
Valiliði, Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý, Hitit Üniversitesi, Boðazkale
Kaymakamlýðý ve Belediyesi, Anitta
Hotel, Mavi Ocak Tesisleri, Paþa Ýskender ve Çorum Birlik Kiremit A.Þ.
destekledi. Öðrenciler kendilerine
bu olanaðý saðlayan ve müzeye kadar gelerek öðrencilerle ilgilenen Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e, üniversitede çocuklarý aðýrlayan Sayýn Rektör Reha Metin Alkan'a, sponsor
olan Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýmýz Sayýn Çetin Baþaranhýncal'a,
Uður Barlýk, Mustafa Mavi, Mehmet
ðimiz aylarda Erzurum'da kýyýlmýþtý.
Nuray& Ufuk çiftinin düðün törenleri
ise önceki gün gerçekleþtirildi. Genç çiftin düðünleri Perþembe günü Sivas'ta
Hisar Düðün Salonu'nda düzenlenen
kýna gecesi ile baþladý. Cuma günü damadýn Kale Mahallesi Lozanevler semtinde yemek ve kýna gecesi düzenlendi. Cumartesi günü ise Haber Müdürümüz Volkan Sýnayuç'un evinde gelin alma
töreni yapýlarak konvoy
eþliðinde Hýdýrlýk ziyareti
gerçekleþtirildi. Ayný gün
akþam ise Alis Düðün Salonu'nda düðün merasimi
Ali Yýldýrým, Arap Gürlek'e , Turizm
Ýl Müdürümüze, Müze Müdürümüze ve Boðazkale Belediye Baþkanýmýza birer plaket takdim etmiþlerdi.
Okul yönetimi bu gezi kapsamýnda 2
gün önce bizi de okullarýna çaðýrarak
geziye katýlan veliler ve
okul yönetimi adýna teþekkür
ederek bir plaket takdim ettiler. Etkinliði okul vveb sayfasýna koymuþ
ve okulun içerisinde bu geziyi anlatan bir köþe hazýrlamýþlar ayrýca bütün öðrenciler Facebooklarýnda bu
gezinin fotoðraflarýný paylaþmýþlardýr. Bu da Çorum tanýtýmý açýsýndan çok önemli bir adým.
Bu vesileyle, sayýn Valimize, Rektörümüze, Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkanýmýza, Boðazkale Belediye
Baþkanýna, Ýl Kültür Müdürüne, Müze Müdürümüze, Uður Barlýk, Arap
Gürlek, Mustafa Mavi ve Mehmet
Ali Yýldýrým'a kentimizin ve müzemizin tanýtýmýna ve bizlere verdikleri desteklerden ötürü, Ayþe Abla Koleji'ne, çocuklarýn kentimizi ziyaret
etmelerine verdikleri katkýlardan dolayý, deðerli basýn
mensuplarýmýza da yaptýklarý haberler nedeniyle teþekkür ediyorum.Yasin Yücel
yapýldý. Acavut ve Akkuþ ailesinin eþ,
dost ve akrabalarý ile davetlilerinin hazýr
bulunduðu düðün töreni canlý müzik
eþliðinde geç saatlere kadar devam etti.
Tek Yýldýz Gazetesi , genç çifti kutlar, bir ömür boyu mutluluklar diler.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
Language Centre'de
7'de 77'ye yaz kurslarý
Language Centre'de yaz kurslarý dönemi baþlýyor.Konuyla
ilgili yazýlý basýn açýklamasý gerçekleþtiren Language Centre'de
Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn 'Zorlu bir eðitim-öðretim ve sýnav
dönemi geride kaldý. Uzun yaz tatilinin baþlangýcýndayýz. Tatil
elbette dinlenmek, eðlenmek demek; ama ayný zamanda birçoklarý için Language Centre'de Ýngilizce ve Bilgisayar öðrenmek demek. Language Centre'nin geleneksel Ýngilizce / Bilgisayar Yaz kurslarý 30 Haziran'da baþlýyor. 7'den 70'e herkese kendi yaþ grubuna, seviyesine ve Ýngilizce öðrenmedeki amacýna
göre birçok farklý grupta Ýngilizce kurslarý veriyoruz' þeklinde
ifadeler kullandý.Aþgýn 'Ýlk ve ortaokul öðrencileri için 50 ve 72
saatlik, lise ve üniversite öðrencileri için 72 saatlik ve üniversite
öðrencileri ve yetiþkinler için ise 72 ve 120'þer saatlik farklý düzeylerde Ýngilizce kurslarýmýz var' þeklinde nitelerken fiyat ve
ödeme koþullarýnda kolaylýk yapýldýðýnýn altýný çizdi.Müdür Aþgýn 'Yazýn eðlenerek ingilizce/bilgisayar öðrenmek isteyen tüm
çocuklarýmýzý ve gençlerimizi Language Centre'a yenilenen modern ortamýnda ve donanýmlý sýnýflarýnda yabancý dil ve bilgisayar öðrenmeye bekliyoruz. Detaylý bilgiyi 224 15 25 (pbx) numaralý telefonumuzdan ya da www.dilmerkezi.com internet sitemizden edinebilirsiniz' þeklinde konuþtu.
YDS HAZIRLIK KURSUMUZ 30 HAZÝRANDA BAÞLIYOR
Language Centre Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn 'Language
Centre'de en iddialý olduðu programlardan birisi de YDS Hazýrlýk kurslarýdýr. Akademik ya da bürokratik kariyer düþünenlerin
mutlaka baþarýlý olmasý gerektiði YDS Eylül ayýnda yapýla-
cak'dedi.Aþgýn 'Bu sýnava hazýrlýk amaçlý
kurslarýmýz da 30 Haziran'da baþlýyor. Intermediate düzeyde olanlarýn katýlabileceði bu
kurslarýmýzýn toplam süresi 120 saattir. Hafta
içi hergün 3'er saten haftada 15 saat verilecek
kurslarýmýzda kayýtlarýmýz dolmak üzeredir.
Language Centre YDS Hazýrlýk kurslarýna katýlýn, kariyer basamaklarýnda siz de bir adým
öne geçin' þeklinde ifadeler kullandý.Aþgýn
'Her düzeyde Ýngilizce kurslarýna ilaveten
Language Centre'de bilgisayar eðitimi ayrýcalýðýndan da faydalanabilirsiniz. Bilgisayar
Ýþletmenliði kurslarýmýzda kampanyamýz devam ediyor. 160 saatlik Bilgisayar Ýþletmenliði sertifika programýmýz sadece 300 TL, hem de 3 taksitle ödeme imkâný sunuyoruz. Yine bilgisayarlý muhasebe kursumuz da önümüzdeki günlerde baþlayacak.Bilgisayar ve/veya Ýngilizce kurslarýmýza kayýt
olmakta acele edin. Sýnýrlý sayýda kalan kontenjanlarýmýzdan siz
de yararlanýn' þeklinde sözlerini tamamladý.Haber Servisi .
Yýldýz Tilbe hayranlarýný coþturdu
Ünlü þarkýcý Yýldýz Tilbe geçtiðimiz cumartesi akþamý Çorum'da bir konser verdi. 34. Uluslar arasý Çorum Hitit Fuar ve
Festivali etkinlikleri kapsamýnda organize edilen Yýldýz Tilbe
konseri Fuar Alaný'nda gerçekleþtirildi. Konsere Ýl Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma
Baþköy, bazý daire müdürleri ve binlerce müzik sever izledi. Yýldýz Tilbe, þarkýlarýný alaný dolduranlarýn büyük coþkusuyla birlikte seslendirmesi güzel bir ahenk oluþtururken, Tilbe'nin diðer
þarkýlarýna da Çorumlular eþlik etti. Duygusal anlarýn da yaþandýðý konserde Tilbe, seslendirdiði parçalarla alanda bulunanlara
unutulmaz bir gece yaþattý.Konserin ardýndan Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül ve Fatma Baþköy, sahneye çýkarak Tilbe'ye
çiçek verdi. Haber Servisi
Alaca Halk Eðitim Merkezi
yýl sonu sergisi açýldý
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Gönül Elçileri
Projesinin 2. Ayaðýný oluþturan 'Kadýn ve Güçlenme' alt bileþeninin 'Kadýnlar Ýçin Mesleki
Eðitim Projesi' kapsamýnda Alaca Halk Eðitim
Merkezi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yýl
sonu sergi açýlýþý gerçekleþti.Açýlýþa Vali Sabri
Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'e Ýl Jandarma Komutaný'nýn eþi Leyla Çelik, Çorum Belediye
Baþkan Vekili Zeki Gül'ün eþi Halime Gül ile
Kýz Meslek Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýsý Özlem
Zeren eþlik etti. Fatma Baþköy ve gönül elçilerini, Alaca Ýlçe Halk Eðitim Merkezi önünde
Ýlçe Kaymakamý Ayhan Yazgan ve eþi Dilek
Yazgan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet
Eyvaz, Ýlçe Garnizon Komutaný Osman Özgür
Kýlýnç, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Var, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Selçuk Güneþ, CHP Ýlçe
Baþkaný Ýsmail Çimen, MHP Ýlçe Baþkaný Alim
Okur, diðer daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, kursiyerler ve vatandaþlar karþýladý. Alaca Halk Eðitim Merkezinin 20132014 eðitim dönemi yýl sonu sergisinin açýlýþ
kurdelesi Fatma Baþköy, Kaymakam Ayhan
Yazgan, eþi Dilek Yazgan ve Belediye Baþkaný
Muhammet Eyvaz tarafýndan kesildi.Açýlýþýn ardýndan
protokol üyeleri ile birlikte
birbirinden güzel el emeði
ürünleri yakýndan inceleyen
Fatma Baþköy, açýlýþa davet
edilmesinden dolayý duyduðu mutluluðu ifade etti. Baþköy, her çalýþmanýn ayrý bir
emeðe ve güzelliðe sahip olduðunu belirterek, emeði
geçen tüm öðretmen ve kursiyerleri tebrik etti.Sergi
me toplantýsýnda; gelecek Eylül ayýnda Merkeze devam eden ve herhangi bir nedenle eðitimi
yarým kalmýþ kadýnlarýn açýk öðretim uygulamasýyla eðitime dâhil edilmeleri, ilkokul mezunu olan kadýnlarýn açýk ortaokula, ortaokul mezunu olanlarýn da açýk lise ya da mesleki açýk
öðretim programlarýna kayýtlarýnýn yapýlmasý,
ihtiyaç duyulan derslerde kurslar açýlmasý, malzeme ve materyal saðlanmasý, mesleki açýk liseye kayýt yaptýrýp, yüzyüze eðim alan kadýnlarýn çocuklarýna kreþ imkâný saðlanmasý konularýnda fikir birliðine varýldý. Yapýlan çay ikramýnýn ardýndan iki þehit ailesinin evlerine ziyaret için Evci köyüne gidildi. Haber Servisi
7
GÖLET YÜKSELTÝLMESÝ VE SULAMASI YAPTIRILACAKTIR
DSÝ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
ÇORUM-ALACA KIZKARACA GÖLETÝ YÜKSELTÝLMESÝ VE SULAMASI yapým iþi 4734 sayýlý
Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye
iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/67347
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520
Söðütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarasý
: 0 (312) 219 77 00 - 0 (312) 219 78 00
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan inþaa edilen göletin mevcut do
lu savaðýnýn yeniden inþaasý parapet duvar ile 1,6 m yükseltilmesi
ile 148 ha arazinin sulama sahasýna açýlmasý amaçlanmaktadýr.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: ÇORUM-ALACA
c) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer tesli
mi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
: Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda
Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söðütözü
Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 09.07.2014 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve
sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda
alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði’nde yer alan AIX Grubu iþler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 29 uncu maddesi uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; Ýnþaat Mühendisliðidir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 5. Bölge
Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü
Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söðütözü Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir.
Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn: 659 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Fatma Baþköy'den þehit ailelerine ziyaret
Gönül Elçileri ekibi ,Þýrnak'ýn
Küpeli Daðý eteklerindeki Görmeç
köyünde bulunan 4'üncü Motorize
Piyade Taburu'nda nöbette silahýyla
oynarken ateþ alan silahtan çýkan
merminin sekip vücuduna isabet etmesi sonucu þehit olan Eren Ýðneci'nin anne ve babasýna ziyaret etti.
Anne Bediha Ýðneci ve baba Yahya
Ýðneci tarafýndan sevgiyle karþýlanan Gönül Elçileri
ekibine Kaymakam Ayhan Yazgan da eþi ile eþlik etti.
Ýkinci ziyaret, Mardin Yeþilli ilçesi Dereyaný Mahallesi Karakolu'nda görev yaparken kendi silahýndan çýkan kaza kurþunu ile hayatýný kaybeden Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan'ýn evine gerçekleþti. Yýldýzhan Mahallesinde ikamet eden þehidin annesinin yanýna giden Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi, þehidin annesi Gülseren Erdoðan'a ve evde bulunan yakýnlarýna taziyede bulunuldu.
Ziyaretlerde konuþan Fatma Baþköy, "Dinimizce
ve kültürümüzce manevi rütbelerin en büyüðü þehitliktir. Çünkü bu rütbeler can karþýlýðýnda elde edilmektedir. Þehitlik Allah katýnda Peygamberlikten sonra
gelen yüce makamdýr." diyarek þehit ailelerini teselli
etti. Baþköy, "Ziyaretimiz vesilesi ile bir kez daha þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyorum, þehit anne
ve babalarýný da böyle evlat yetiþtirdikleri için kutluyorum. Devletimizin þefkat eli her daim þehit ve gazi ailelerimizin üzerinde olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin
bekâsý þehit ve gazilerimiz ve görevde olan askerlerimizle ebedi olacak." dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
YAÞAM
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
8
Ýnterneti çocuklarýnýzdan iyi bilin
Temel sahilde yürürken bir
þiþe bulur. Merak edip mantarýný çýkarýnca birden içinden
bir cin çýkar ve :
- Beni kurtardýn. Üç dilek
hakkýn var. - Cebimde param
hiç bitmesin. Cin parmaðýný
þýklatýr. Temel elini cebine atar,
para doludur. Bütün parayý
çýkarýp tekrar sokar, yine para
doludur. Temel ikinci isteðini
düþünür :
- Bir þiþe rakým olsun ama
hiç bitmesin Cin parmaðýný þýklatýr ve Temel'in önünde bir
þiþe raký belirir. Temel þiþeyi
açar ve yere döker ama þiþeyi
doðrultur doðrultmaz yine dolmuþtur. Bir daha döker ve þiþe
yine dolar. Bunun üzerine:
- Bu þiþeyi çok sevdim. Bir
tane daha istiyorum.
Kelime Avý
Ýnternet, günümüzde ailelerin bir ferdi gibi
oldu. Ancak internetin yararlarý kadar zararlarýnýn da olduðu bilinen bir gerçek. Ailelerin
internet konusunda almasý gereken birçok
önlem bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý, internet konusunda aileleri
uyarmak için “Aile ve Ýnternet” rehberi hazýrladý. Rehberde ailelere önemli tavsiyeler
bulunuyor. ‘Çocuðun Facebook, Twitter
adresi varsa ebeveynlerin de bu hesaplarý
açmasý, çocuða rehberlik edecek þekilde internetin öðrenilmesi ile çocuk ve gencin internet
kullanýmýný aileden fazla bilmemesi’ verilen
tavsiyelerin baþýnda yer alýyor. Rehberde,
ailelerin dikkat etmesi gereken bir konu
olarak da ‘çocuðun kullandýðý kelimelere’
dikkat çekiliyor. Çocuðun Ýngilizce küfürler
etmeye baþlamasý, farklý kelimeler kullanmasýnýn, oynadýðý oyunlardan kaynaklanabileceðine iþaret ediliyor. Ýnterneti artýk
küçük yaþlarda öðrenen çocuklar için de
önlem alýnmasý gerektiðine iþaret edilen
rehberde, “Çocuðunuzu teknolojiyle tanýþtýrmadan önce mutlaka aðaca týrmanmasýný
saðlayýn, birlikte balýk tutun, rüzgârda ve yaðmurda yürüyün, kamp yapýn, bir kuþu elle
besleyin, uçurtma uçurun, böcekleri inceleyin,
çamurda oynayýn, ip atlayýn.” ifadeleri yer
alýyor. Ýnternet kullanýmý için çocuklarýn
imzalamasý gereken sözleþmede þu ifadeler
yer alýyor: “Beni rahatsýz eden herhangi bir
bilgi ile karþýlaþýrsam hemen aileme ya da
güvenilir bir yetiþkine anlatacaðým. Ýnternet
konusunda haklara sahip olmak için hareketlerimde de sorumluluk sahibi olmam gerektiðini anlýyorum. Ýnternet kullandýðým zaman
herhangi bir acý ya da rahatsýzlýk hissedersem
aileme anlatacaðým. Kötü ve beni rahatsýz
eden mesajlarý cevaplamayacaðým. Böyle bir
mesaj almak benim hatam deðil. Eðer böyle
bir durum olursa uygun gruplarla iletiþime
geçebilsinler diye aileme ya da güvenilir bir
yetiþkine anlatacaðým. Ýnternette yayýnlanan
her bilginin doðru olmadýðýný anlayacaðým.
Ýnternet kullanýmýmla ilgili olarak aileme
düzenli bilgiler vereceðim.” (CÝHAN)
16:20
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli
bir dönem sit-com'u...
Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin
bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler
dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere
tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ
eðlenceli bir yolculuk...
Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp
yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah
önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak
sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk
defa bu dizide görecek.
20:00
Hikâye, çocuðun muhakeme becerisini artýrýyor
Günün Sudoku Bulmacasý
Hikâye kitaplarý çocuklarýn hem psikolojik hem
de sosyal geliþiminde önemli bir yer tutuyor.
Sorumluluk sahibi olma, yalan söylememe ve olaylardan doðru çýkarým yapma gibi davranýþlarýn
geliþmesine katký saðlayan hikâyeler, çocuklarýn
yaþlarýna uygun seçildiðinde kiþilik geliþimini de
doðru yönde etkiliyor.
Hemen her çocuk, hikâye ve masallarla
büyüyüp, hayal dünyasýna birçok kahramaný konuk
eder ve onlarla rüyalara dalar. Bu hayaller ve hayali
kahramanlar, o çocuðun ayný zamanda kiþiliðinin
de oluþmasýnda büyük rol oynar. Hikâyelerin
çocuðun zekâsýný geliþtirmesi, algýlama ve dikkat
gücünü artýrmasý, sözcük daðarcýðýný zenginleþtirmesi, öðrenme isteðini ve merak duygusunu
artýrmasý yönüyle çocuk geliþiminde önemli bir yeri
var. Klinik Psikolog Fazilet Seyidoðlu, hikâye kitaplarýnýn 3-4 yaþýndan itibaren çocuk ve ebeveyn
arasýnda bir sohbet aracý olduðunu belirterek,
“Hikâyelerle çocuðun dünyasýna girilir ve kiþilik
geliþimi desteklenir. Çocuk, hikâyelerde kendini
bulur. Hikâyedeki karakterle özdeþleþir, bütünleþir,
ondan etkilenir.” diyor. Hikâyelerin çocuklarýn
hayal gücünü geniþlettiði için dikkatli seçilmesini
öneren Seyidoðlu, “Aileler hikâye anlatmak, masal
okumak için çocuklarýna muhakkak zaman ayýrmalý, anlatýlan hikâye ile ilgili çocuklarýyla konuþmalýlardýr.
Hikâyeler çocuklarýn kendi dünyalarýnda
karþýlaþtýklarý güçlükleri çözmesine yardýmcý olup
muhakeme, mantýk, neden-sonuç iliþkisi kurma
becerilerini geliþtirir.” þeklinde konuþuyor.Aile
hikâye ve masallar aracýlýðýyla çocuklarýna iletmek
istediklerini, örneðin iyi ile kötü, çalýþkan ile tembel,
sorumlu ile sorumsuz karakterlerini, çocuklarýnýn
dünyasýnda canlandýrarak hikâyeler aracýlýðýyla
iletebilir. Seyidoðlu, çocuklar için hikâye seçimiyle
ilgili þunlarý öneriyor: “1-3 yaþta kalýn kartonlu veya
bez kitaplar, bilinen resimlerin olduðu parlak,
çocuðun dikkatini çekecek kitaplar tercih edilmeli.
3-5 yaþta hayatýn içinden bol resimli, hayal gücünü
geliþtiren hikâye kitaplarý olabilir. (CÝHAN)
Seksenler
Dizi
Dizi
Mihrap Yerinde
Mihrap sýradan bir gün geçirdiðini sanýrken, hayatý
aniden tepetaklak olur. Polis sorgusu, nezaret ve
haciz þokunun ardýndan kocasý da sýrra kadem basmýþtýr. Mecburen çocuklarýný yanýna alýp, senelerdir
uðramadýðý eski mahallesine döner. Fakat hiçbir
þeyi býraktýðý gibi bulmaz. Sado dýþýnda... Büyük
aþk, seneler geçse de bir damla eksilmemiþtir. Ama
artýk her þey için çok geçtir. Mihrap için en önemlisi
çocuklarýdýr artýk... Mihrap, çocuklarýna bakabilmek
için çetin bir mücadeleye girer.
21:40
Eðlence
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Kim Milyoner Olmak Ýster?
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Kim Milyoner Olmak Ýster'in bu bölümü ünlü oyuncu Kenan Ýmirzalýoðlu'nun sunumuyla ekrana geliyor. Programýn yarýþmacý koltuðunda ise Onur Danacý,
Kardelen Kürtürel ve Erk Ozan Akdemir oturuyor.
Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran
bilgi yarýþmasý... Programa Türkiye’nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp,
mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral
desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar. Toplamda on iki soruyu yanýtlamak
için yarýþmacýlara dört joker hakký sunuluyor. Ayrýca
iki baraj hakký veriliyor. Baraj sorulara doðru yanýt
verildiðinde o ana kadar kazanýlan ödül, her durumda yarýþmacýnýn oluyor.
MANTARLI BÝFTEK
Tanju Okan
Tanju Okan (d. 27 Aðustos 1938,
Alaþehir - ö. 23 Mayýs 1996, Ýzmir),
Türk þarkýcý, müzisyen ve sinema
oyuncusuydu ve çok güçlü bir sese
sahipti.
HAYATI:
Ýlköðrenimini Manisa'da, lise
öðrenimini Balýkesir'de tamamladý.
Daha sonra Ýtalya'da þan eðitimini
alarak Türkiye'ye döndü.
Ýlk önce, 1961'de, Ankara'da profesyonel müzik hayatýna baþlasa da
bir yýl sonra Ýstanbul'a döndü.
1964'te Milli Orkestra'yla (Erol
Büyükburç ve Tülay German ile bu
sýrada tanýþmýþtýr) Balkan Müzik
Festivali'ne katýldý.
1964'te 'Ýbibikler Öter Ötmez
Ordayým' isimli ilk plaðý Sahibinin
Sesi firmasýndan yayýmlandý. Bu sýrada Nur Erbay'la hayatýný birleþtirdi,
Tansu ismini verdikleri bir oðullarý
dünyaya geldi. Bu evlilik yaklaþýk 8 ay
sürdü. 1960`larýn sonundan itibaren
Þ.Akannaç ve Nino Varon`un yazdýðý
Hasret (1970), Tuðrul Daðcý`nýn
yazdýðý Koy Koy Koy (1972), Mehmet
Teoman`un yazdýðý Kadýným (1974),
Güzin Gürman'ýn yazdýðý Öyle
Sarhoþ Olsam ki (1972) parçalarýyla
geniþ kitlelerce tanýnýr oldu. Bütün
Þarkýlarým albümü 1975'te çýktý. Ýkinci evliliði de 1976`da gerçekleþti, 14
ay sürdü.
1980'de 'Yorgunum'
albümü Kent firmasýndan piyasaya
çýktý.
1995'te Marþ Müzik'ten çýkan
'Ýþte Tanju Okan 95' son albümü
oldu. Siroz hastalýðýna yakalanan
Tanju Okan, 1995'te Ýzmir'in Urla
ilçesine yerleþti. Kýsa bir süre sonra
hayatýný kaybetti. Vasiyeti üzerine
Urla`daki
Ýskele
Kabristan`ýna
gömüldü. Bu ilçede bir Tanju Okan
Parký ve Tanju Okan Heykeli bulunmaktadýr.
Malzemeler
2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað
1 Adet Soðan
Yarým Kg. Mantar
2 Diþ Sarmýsak
4 Adet Biftek
1 Su Bardaðý
Rendelenmiþ Kaþar
Tuz
Yemeðin Tarifi
Bir tencereye 2 çorba
kaþýðý sývý yað koyup,birkaç
dakika kýzdýrýn.Daha sonra
1 adet soðaný yemeklik
doðrayýp,yaðýn içine
atýn.Pembeleþinceye kadar
kavurun.Soðanlarýn yanýna
yarým kg mantarý
ekleyin.Sürekli karýþtýrarak
kavurun.Dövülmüþ 2 diþ
sarmýsaðý ve yeterli miktarda tuzu ilave
edin.Malzemeleri birkaç
dakika daha kavurduktan
sonra ,ocaktan alýn.
Baþka bir kabýn içinde 4
adet bifteði kendi suyuyla
piþirin.Daha sonra etlerin
içine önceden hazýrladýðýnýz
mantarlý malzemeyi
koyun.Mantarlarýn üzerine
rendelenmiþ 1 su bardaðý
kaþar peynirini serpin.
Ýçleri dolan etleri geniþçe
bir tepsiye koyun.Önceden
ýsýtýlmýþ 180 derecelik fýrýnda
kaþarlar eriyene dek piþirin.
Eðer Allah seni bana yazmýþsa, benden kaçýþýn yok!
Lakin kader seni benden almýþsa, aðlamaya lüzum
yok.
Þems Tebrizi
02.30 Aþk Bir Hayal
04.00 Despero
05.25 Yalan
07.00 Selena
08.30 Adanalý
10.15 Kara Para Aþk
13.00 Kýzlar ve Anneleri
15.00 Alemin Kralý
15.45 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
21.40 Kim Milyoner
Olmak Ýster?
06.30 Cennet Mahallesi
07.30 Pepee
08.00 Ayý Kardeþler
10.00 Ender Saraç'la
Saðlýklý Günler
12.00 Kara Gözlüm
14.00 Lezzet Haritasý
15.00 Misafir Ol Bana
17.30 Ayý Kardeþler
19.00 Show Ana Haber
19.15 Büyük Risk
20.00 Mihrap Yerinde
23.15 Hey Canlý
05.55 Sarayýn Ýncisi
07.00 Sabah Haber
08.15 Gýda Günlüðü
08.35 Osmanlý Tokadý
12.55 1 Çorba
13.00 Haber
13.30 Leyla Ýle Mecnun
15.10 Süper Dadý
16.20 Seksenler
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Hollanda - Þili
21.05 Joker
22:50 Kamerun - Brezilya
05.45 Hayat Dersleri
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Zeynep
09.45 Dr. Feridun Kunak
12.00 Bülbülüm Altýn
Kafeste
14.00 Uður Arslan’la
Umut Var
15.50 Þehidin Oðlu
17.45 Kanal 7 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
19.40 Sosyete Þaban
21.30 Haber Saati
06.00 Akasya Duraðý
07.30 Ýrfan Deðirmenci Ýle
Ýle Günaydýn
10.00 Siyah Altýn
12.00 Çok Güzel Hareketler
Bunlar
13.30 Gün Arasý
14.00 Ben Bilmem Eþim
Bilir
16.45 Arka Sokaklar
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Ulan Ýstanbul
06.00 Merhaba Yeni Gün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.00 Tv Filmi
11.45 Beþinci Boyut
13.10 Ritmini Arayan
Kalpler
14.20 Yeþil Elma
16.45 Aslý Hünel ile
Mutfak Keyfi
18.00 Ana Haber Bülteni
21.00 Ötesiz Ýnsanlar
23:00 Rüzgarýn Savaþçýsý
TEK
YILDIZ
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
nin, adil bir vergi, yargý, sosyal güvenlik sistemini savunur, vergi, yargý ve sosyal güvenlik
sisteminden maðdur olan yurttaþlarýmýzýn, her
türlü ayrýmcýlýða ve ötekileþtirmeye karþý maðdurun yanýndadýr...
BES; eþit iþe eþit ücreti, iþyerlerinin demokratikleþmesini, iþyerlerinde dayanýþmayý, din,
dil, ýrk ve mezhep ayrýmýna karþý, inançlara ve
kültürlere saygýyý, halklarýn kardeþliðini savunur... BES; mobinge karþý, performans uygulamalarýna karþý, rotasyona karþý mücadele
eder... BES; Hopa'da eþkýya, Gezi'de çapulcu,
Soma'da, Þýrnak'ta madencidir.
Büro Emekçileri Sendikasý 22 Haziran 2014
tarihi itibariyle 16 (22) yýldýr kararlýlýkla, inançla, umutla mücadele etmeye devam ediyoruz.
Taþý delen suyun gücü deðil damlalarýn sürekliliðidir inancýyla bundan sonra da yýlmadan, emeðin evrensel deðerleri üzerinden,
özelde büro emekçilerinin, genelde kamu
emekçilerinin talepleri için mücadele etmeye
devam edecektir. Ülkemizin eþitlik, özgürlük,
laiklik ve barýþ mücadelesinin içinde de geçmiþte olduðu gibi
bundan sonra da kararlýlýkla mücadelemizi
sürdüreceðiz."Haber Servisi
Balyoz’da tahliyelere
AK Parti zemin hazýrladý
ERDOÐAN: BALYOZ'DA
TAHLÝYELERE AKP ZEMÝN
HAZIRLADI
Erdoðan, tahliye olan Balyoz davasý sanýklarý ile ilgili olarak "Bu zemini hazýrlayan
Ak Parti iktidarý. Yoksa orada kalmaya devam edecektin." dedi.
Baþbakan'ýn, "Bunlara salon, stat yok,
geçti o günler" ifadeleri ile bu sene Türkçe
Olimpiyatlarý'nýn Türkiye'de yapýlmasýna
izin verilmemesinin konuþulduðu þu günlerde Erdoðan'ýn "Avusturya'da maalesef
bize 10 bin kiþilik bir spor salonu tahsis
edildi." ifadesi dikkat çekti.
Böcek soruþturmasýnda gözaltýna alýnan
polislerin serbest býrakýlmasýna da yargý süreci devam ederken tepki gösteren Erdoðan, "Benim itirazým var." ifadelerine yer
verdi.
AKP'nin Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsýna katýlan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
burada partililere hitap etti.
Ýþte, Erdoðan'ýn konuþmasýnýn ilgili bölümleri:
AVUSTURYA'DA BÝZE MALESEF
10 BÝN KÝÞÝLÝK SALON VERDÝLER
Hafta içi Avusturya ve Fransa'daki vatandaþlarýmýzla hasret giderdik. Avusturya'da maalesef bize 10 bin kiþilik bir spor
salonu tahsis edildi. Ama dýþarýda da vatandaþlarýmýz vardý. Konuþmanýn ardýndan dýþarýdaki vatandaþlarýmýza da hitap ettik.
Adeta aþýkla maþukun bir aya gelmesi gibi
bir tabloyu orada gerçekleþtirdik. Daha sonra Avusturya Dýþiþleri Bakaný'ný da kabul
ettik ve oradaki vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný da konuþtuk. Fransa'da Sayýn Hollande
ile görüþtük.
BALYOZ SANIKLARINA
TAHLÝYE ZEMÝNÝNÝ AKP HAZIRLADI
230'u aþkýn insan Anayasa Mahkemsi'nin kararýyla dýþarý çýktý deðil mi. CHP
MHP bakýyorsunuz havaya girmiþ.
2010 referandumundan yüzde 58 ile
sandýklardan bu çýkmasaydý bunlar çýkabilecek miydi. 2010'da 'hayýr' diyenler þu anda 'evet' oylarýnýn neticesini aldýlar. Bu ne
demek. Biz iþte bu ülkenin huzuru için çalýþan partiyiz. 'Hayýr' dediler her türlü þeyi
yaptýlar.
AÝHM'e gitseydiler oradan böyle bir ne-
9
Ýdris Bal:Hükümet kirli çamaþýrlarýný
ortaya çýkacak diye cemaate saldýrýyor
BES 22
yaþýnda
Ertuðrul Alper, "ülkemizin eþitlik, özgürlük, laiklik ve barýþ mücadelesinin içinde de
geçmiþte olduðu gibi bundan sonra da kararlýlýkla mücadelemizi sürdüreceðiz" dedi.
Alper, yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgileri
verdi: "199O'lý yýllarýn baþýnda baþlattýðýmýz
sendikal haklar ve emek mücadelemizi siyasi
iktidarlarýn her türlü baský ve þiddet politikalarýna raðmen sürdürüyoruz. Maliye, yargý, sosyal güvenlik, emekli sandýðý, turizm ve banka
emekçileri olarak 1992 yýllýnda ardý ardýna kurduðumuz meslek sendikalarýný 22 Haziran
1998 yýlýnda iþkolu sendikasýna dönüþtürerek
büro iþkolunda daha önce sendikalaþamamýþ
bakanlýklar, genel müdürlükler, müsteþarlýklarla birlikte gelinen
dönemde 55 kamu kurumunu kapsayan
200 binin üzerinde potansiyele sahip güçlü bir
iþkolu sendikasý yarattýk.BES'in tarihi; büro
emekçilerinin insanca yaþam, güvenceli iþ, güvenli gelecek, eþit, özgür, laik ve demokratik
bir Türkiye, ülkemizde, bölgemizde dünyada
barýþ, Kadýnlarýn eþitlik, çevre ve doða için verilen, engelli yurttaþlarýmýzýn engelsiz bir dünya mücadelesinin tarihidir... BES; tüm emekçilerin iþ güvencesi ve iþ güvenliði mücadelesi-
HABER
tice alabilirler miydi. Hayýr. AÝHM
lehlerinde bir netice verse bile biz
Türkiye olarak belli bir bedel verirdik
ve içeride kalmaya devam ederlerdi.
Biz onlardan teþekkür bile beklemiyoruz. Sadece bu ülkede kimin demokrasi mücadelesi verdiðini bilsinler yeter. Mevcut siyasi iktidarýn 2010 referandumunda halký ile bütünleþerek
aldýðý yüzde 58 oyu neden görmüyorsunuz.
Bu zemini hazýrlayan Ak Parti iktidarý. Yoksa orada kalmaya devam
edecektin. Son bir yýl içinde yaþananlarý teþkilatýmýzdaki herkesin tekrar
tekrar düþünmesi lazým.
HALE BAKIN HEPSÝ DIÞARIDA,
BENÝM ÝTÝRAZIM VAR
Türkiye'de bir baþbakanýn ofisi dinlenecek. Bütün belgeler toplanacak ve ilgili mercilere aktaracak. Hale bakýn hepsi dýþarýda.
Ben paralele yada deðil yargýya sesleniyorum: bütün belgeler ortadayken suç aletleri
ortadayken yapanlar ortadayken neymiþ
adli kontrolle serbest býrakýyormuþ. Benim
itirazým var.
Siz baþbakanýn dinlenmesini bu kadar
normal karþýlýyorsanýz soruyorum sizin yatak odanýzý dinleyenlere karþý tavrýnýz ne
olacak acaba. Yargý mensuplarý için -hiçbir
þey geçerli deðil ama onun dýþýnda cumhurbaþkaný dinlenirse dinlenebilir... olabilir.
Temenni ederim ki kýsa süre sonra sizler de
ayný þekilde dinlenmezsiniz.
Bu gidiþ hayra alamet bir gidiþ deðil. Ben
bundan sonra da itirazlarýma devam edeceðiz. Çünkü bu öyle kolay geçilecek bir iþ deðil. Baþbakan'a taþ atýlýr söylenen þu "siyasetçisin aðýr hakaretlere eleþtirile katlanacaksýn." Hakaret demiyorlar aðýr eleþtiri diyorlar. Biz eski, Türkiye'den kurtulmak istiyoruz derdimiz bu.
ERDOÐAN 'BEDEL ÖDETÝLDÝ' DEDÝ ÐÝ ENGÝN ALAN'IN TAHLÝYESÝ ÝÇÝN NE
DÝYECEK?
"AKP siyasi irade sergilemeseydi, Balyoz
davasý baþlatýlamazdý." þeklinde yorumlanan darbe davasý tahliyeleri için iktidar partisinden gelen yorumlar, kafa karýþtýrdý.
Analiz HaberBalyoz davasý sürecinde
"Maðdur olduklarý, darbeye maruz býrakýlmak istendikleri" söylemleri dikkat çeken
ve sanýklarýn tutuklanmasýnýn ardýndan
"Bedel ödetildi" gibi ifadeleri dile getiren
Baþbakan Tayyip Erdoðan ve AKP'lilerin,
AYM'nin Balyoz kararýnýn ardýndan"Bizim
sayemizde çýktýlar" açýklamalarý ile 180 derece dönüþ yapmalarý, "Acaba yarýn ne diyecekler?" sorularýnýn yöneltilmesine neden oldu.AYM'nin Balyoz davasý tutuklularýný tahliye etmesinin ardýndan, baþta Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç olmak üzere
bazý AKP'lilerin, 'Balyozcularýn AKP sayesinde býrakýldýðý ve cezaevinden çýkanlarýn
iktidar partisine teþekkür etmesi gerektiði'
yönünde söylemleri olmuþtu.
Kütahya Baðýmsýz Milletvekili Ýdris Bal, Hükümetin, suçüstü
yakalanmasýna raðmen bir psikolojik hareket yürüttüðünü
belirterek, "Baþka seçenekleri olmadýðý için bunu yaptýlar
Uzun vadede yolsuzluklar ve devletin dizayn edilmesi gibi
hatalar ortaya çýkacaktýr. Hükümet kendisine biat etmediði,
gazetesini, televizyonunu ve okulunu yönettirmediði, çok sayýda
sempatizaný ile hak, adalet ve demokrasi dediði, terörün camiadan çok rahatsýz olduðu ve faaliyetleriyle Türkiye'nin önünü
açacaðýndan dolayý, bu hareketi bitirmeye çalýþýyor. Hükümet,
kirli çamaþýrlarýný ortaya çýkaracak potansiyeli gördüðü için
cemaate saldýrýyor." dedi.
Kütahya Baðýmsýz Milletvekili Ýdris Bal, eski Ýçiþleri Bakaný
Ýdris Naim Þahin'in dile getirdiði 'Hizmet Hareketi'ne kumpas ve
bitirme planý' iddiasýyla ilgili açýklamalarda bulundu. AK Parti
iktidarýný genel tablo olarak ikiye ayýran ve ilk evreyi 2002-2011
dönemi olarak nitelendiren Bal, "Bu dönemde korkularýndan
partilerinin kapatýlmasý düþüncesinden, Anayasa
Mahkemesi'nden, ordudan ve benzeri aktörlerinin korkusundan
dolayý evrensel deðerler, demokrasi, çoðulculuk, hukuk, adalet ve
kardeþlik diyen bir zihniyet vardý. Ýkinci dönemde ise 2010
referandumundan sonra korkularýndan arýndýktan ve 2011 yýlýnda
hem iktidar hem de muktedir olduktan sonra demokratik
olmayan evrensel deðerlere uymayan, Ýslami olmayan bir zihniyetle hem devleti hem de toplumu dizayna kalktý. Ýtiraz eden
her yapýya karþý savaþ açtý ve onlarý milli olmamakla, hain olmakla itham ederek onlarý yok etmeye çalýþtý." diye konuþtu.
"HAKPERESTÝM DÝYEN HERKESÝN ÜZERÝNE GÝDÝLMEYE
BAÞLANDI"
Devlet kurumlarýnýn objektifliði ve güvenilirliðinin ortadan
kalktýðýný belirten Bal, "Onlarýn istek ve heveslerine göre karar
vermeleri ve icraat yapmalarý konusunda baskýlar yapýldý.
Direnen insanlar tasfiye edildi ve edilmeye devam ediliyor. Bunu
en açýk þekilde TÜBÝTAK Baþkan Yardýmcýsý söyledi. 'Ýstedikleri
gibi rapor vermediðim için baský yaptýlar ve ayrýldým' dedi. 300
civarýnda TÜBÝTAK görevlisi deðiþtirildi, kuruma Atatürk Orman
Çiftliði'nden bir þahýs, yetkin ve ehliyetli olmayan bir þahýs getirildi. Medyaya çok ciddi baský yapýldý. Ýtiraz edenler ve onlarýn
istediði gibi yazmayan gazeteciler iþinden oldu. Örneðin Nazlý
Ilýcak gibi onlarýn en zor durumlarýnda evrensel deðerler ve
demokrasi adýna onlarý savunanlar iþlerinden oldu. Medya
patronlarý bizzat Baþbakan tarafýndan aðlatýldý ve baský yapýldý."
þeklinde konuþtu.
Hükümetin devleti ve toplumu dizayn etmeye çalýþtýðýný anla-
tan Bal, "Bu dizayn etme STK'lara ve cemaatlere, vatandaþlara
kadar inmeye baþladý. Senin kolejin ve eðitim kurumlarýn varsa
onlarýn yöneticilerini iktidar atayacak, bu demokrasiye uygun
bir zihniyet deðil. Demokrasi sandýktan ibaret deðildi.
Demokrasi siyasal alanda çoðulculuk, özgürlük, medya ve ifade
hürriyeti, özgür üniversitedir ve ekonomik alanda hür teþebbüsün olduðu bir yapýdýr. Ýtaat etmeyen, demokrasi diyen,
evrensel deðerler diyen irademin üzerine ipotek koydurmam
diyen, hakperestim diyen herkesin üzerine gidilmeye baþlandý."
þeklinde konuþtu.
Hizmet Hareketi'nin üzerine birkaç sebepten dolayý
gidildiðini, camianýn yýllarca Türk insanýný, özellikle dar gelirli
öðrencilerin yetiþmesine yardýmcý olduðunu belirten Bal, þöyle
devam etti: "Camiayý hakperestlik, demokrasi ve þeffaflýk namýna evrensel deðerler namýna seven saygý duyan ve þu anda da
devletin farklý kademelerinde polisinde, yargýsýnda ve özelde
çok sayýda insan var. Bu insanlar demokrasiye, hukukun üstünlüðüne inandýðý için siz bu insanlarý gayrý meþru þekilde tatmin
edemezsiniz. Demokrat, iyi eðitimli ve ahlaklý olmaya çalýþan
bir yapý. Kendileri ise kirlendiklerinden dolayý bu yapýnýn kendi
kirli çamaþýrlarýný ortaya çýkaracak potansiyeli gördükleri için en
iyi savunma saldýrýdýr düþüncesi ile yok etme yoluna girdiler.
Ýkinci olarak zannedersem camia kendini dizayn ettirmek
istemedi. Biat etmedi. Medyasýný yönettirmek istemedi. Çünkü
bu, evrensel deðerlere aykýrý. Onurlu insanlar, iradeleri üstüne
ipotek koydurmazlar."
Terör sorunu karþýsýnda demokrasi düþüncesini, etnik milliyetçiliðe karþý ise ortak medeniyet fikrini ortaya koyan en
önemli aktörlerin STK'lar ve Hizmet Hareketi gibi cemaatlerin
olduðunu kaydeden Bal, "Bu çerçevede en önde giden hareket
Hizmet Hareketi olduðu için önce öndekini hizaya getirmek istediler. Terör örgütü, baþta Hizmet Hareketi olmak üzere bu tür
hareketlerin burnunun sürtülmesini, bölgede ve ülkede yok
edilmesini ve hizaya getirilmesini istiyordu. Son olarak da
Hizmet Hareketi gönüllülerini ülkelere gönderdi, kültür elçileri
kazandý. Kültür köprüleri üzerinden iþ adamlarý geçerek
ekonomik baðlar kuruldu. Son olarak politik baðlar, dostluklar
kuruldu. Türkiye namýna dünyayý öðrenen gönüllüler var. Dini,
dili, rengi ne olursa olsun herkesle anlaþan, Ýslam'ýn aydýnlýk
yüzünü temsil eden bir grup var. 170 ülkede dostluk kuran,
Türkiye'nin bayraðýný dalgalandýran, Atatürk'ü ve kültürümüzü
götüren bir grup var. Dünyada saygýn, barýþa, istikrara hizmet
eden bir Türkiye çýkacaðýný söylemek kehanet olmayacaktýr. Ýþte
bunu durdurmak isteyen, bu ülkenin ufkunu karartmak isteyenler, bu hareketin önüne geçilmesi gerektiðini düþünüyor." açýklamasýnda bulundu.
"ÝKTÝDAR FRENÝ PATLAMIÞ BÝR TIR'LA
ÇIKMAZ SOKAÐA HIZLA GÝRDÝ"
Kendisinin dindar olmadýðýný ancak Müslüman bir Türk
olduðunu belirten Bal, þöyle dedi: "Ben Ankara merkezli, Türkiye
merkezli düþünen bir ateist olsaydým Yahudi, Hristiyan olsaydým
yine bu Hizmet Hareketi'nin karþýsýna geçmezdim. Aklýn yolu
bir, bu hareket, Türkiye'nin diplomasisinin, ekonomisinin önünü
açýyor. Bu hareketin önüne Türkiye merkezli düþünen bir ateist
bile geçmezse bunlarýn ne kadar savurduklarýnýn, ne kadar kendi
dertlerine düþtüklerinin bir ispatýdýr. Bunlar kurtulmak için
saldýrýya geçiyorlar. Suçüstü yakalandýlar benim bildiðim
Erdoðan, deðil 4 bakaný 24 bakaný feda ederdi. Tadýný çýkarýrdý.
12 yýldýr iktidarýz, hýrsýzlarý içimizden tasfiye edelim, çürük
elmalarý atalým derdi. Yargýmýz, polisimiz iþini yapsýn derdi. Bu
halkta daha fazla destek verirdi. Niye diyemedi, baþta Baþbakan
olmak üzere kendilerine güvenmiyorlar ve mantýk çok bilenlerin
deðil az bilenlerin oyu bize yeter diye psikolojik savaþ yürütüyorlar. Ýyi bir toplum mühendisliði ile baský ile rýzýk peþinde koþan
insanlarý yönlendiriyorlar. Ama uzun vadede yolsuzluk, devlet
kurumlarýna baskýyý herkes görecektir. Bu iktidar freni patlamýþ
bir TIR'la çýkmaz sokaða hýzla girdi, millet el iþareti yaptý ama
bunlar hýzla duvara toslayacaklar." CÝHAN
Anayasa Mahkemesi son
derece yerinde bir karar verdi
Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu
Aksaray Barosunun 25'nci yýl kutlamalarýna katýldý.
Feyzioðlu burada yaptýðý açýklamada "Balyoz davasýyla
ilgili bizim tavrýmýz yýllardýr belli. Bizler davanýn esasýyla
ilgili hiç konuþmadýk. Sürekli adil yargýlanmalardan
bahsettik. Hukukun üstünlüðü dedik. Usül hükümlerine
uyulmadan savunma hakký hiçe sayýlarak sap samandan
ayrýlamaz dedik. Ancak özel görevli mahkemelerde
hukukun üstünlüðü deðil, üstün olanýn hukuku geçerliydi. Anayasa Mahkemesi'nin kararý son derece yerinde
bir karardýr" dedi.
Aksaray Barosunun 25'nci yýl kutlamalarýna katýlan
Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu, Balyoz
olarak bilinen davada sahte deliller öne sürüldüðünü ve
savunmanýn ýsrarla dinlenmediðini belirterek þunlarý
söyledi: "Türkiye Barolar Birliðinin yürüttüðü çalýþmalar
sonucunda, özel görevli mahkemeler ortadan kaldýrýldý.
Sanýrým bu en önemli dönemeçlerden birisi oldu.
Ardýndan da Anayasa Mahkemesi 'Ergenekon' diye bilinen davalarda tutukluluklarýn hukuka aykýrýlýðý noktasýnda ihlal kararý verdi.
'Balyoz' olarak bilinen davada ise sahte delilerden
tutunda en önemli savunma tanýklarýnýn savunmanýn
ýsrarla dinlenmemesinden söz ederek, anayasanýn ihlal
edildiðine yeniden yargýlanmasýna karar verildi. Ancak
Anayasa Mahkemesi son derece yerinde bir karar vermiþtir" dedi.
ANAYASA MAHKEMESÝNÝN
KARARI SON DERECE YERÝNDEDÝR
TÜBÝTAK'ýn davanýn seyrini deðiþtiren 5 nolu harddiskle ilgili çok önemli bir rapor verdiðini belirten Metin
Feyzioðlu þunlarý söyledi: "Son yapýlan çalýþmalarda
TÜBÝTAK son derece önemli bir rapor verdi. 5 nolu
harddiskin sahte olduðunu tespit etti. Çok önemli bir
rapor bu. Bu 5 nolu harddiskin sahteliði, birilerinin özellikle mahkumiyet için çaba harcadýðý, delil ürettiði ve
dosyaya yerleþtirildiði görülüyor. Demek ki bir senaryo
hazýrlandý. Bu senaryo sahte delillerle beslendi. Þeklen
ise bir mahkumiyet verildi. Anayasa mahkemesinin
kararý son derece yerindedir. Anayasa Mahkemesi
Türkiye'nin önünü açan kararlar vermektedir. Ben verilen kararlarýn faydalý olduðunu düþünüyorum. Herkesi
bir kez daha kutluyorum."
ÝHSANOÐLU HAKKINDA
DEÐERLENDÝRME YAPMAYI DOÐRU BULMAM
CHP ve MHP çatý adayý olarak Cumhurbaþkanlýðý
adaylýðý üzerinde uzlaþmaya vardýðý Ekmeleddin
Ýhsanoðlu hakkýnda da konuþan Metin Feyzioðlu, "Çatý
aday konusunda duruþumuz çok önemlidir. Bunu tabiki
Barolar Birliði olarak deðil þahsi düþüncem olarak dile
getiriyorum; Sayýn Ýhsanoðu hakkýnda hiçbir deðerlendirme yapmayý doðru bulmam. Beyfendi bir insandýr.
Ýnsanlarýn anne ve babalarýyla isimleriyle bir takým
spekülasyonlar yapýlmasýný hep yanlýþ bulmuþumdur.
Ýnsanlarýn kiþilikleri hedef alýnarak, aileleri hedef alýnarak cümle kurulmasý yakýþýksýzdýr. Ýsim konusunda
herhangi bir yorum yapmam. Türkiye Barolar Birliði
Baþkaný sýfatý taþýdýðým sürece bu söz konusu da
deðildir. Yarýþacak bütün adaylara baþarýlar dilerim.
Daha öncede dile getirmiþtim. Türkiye belediye baþkaný
seçimlerine girmiyor.
Cumhurbaþkaný seçmeye gidiyoruz.
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde partilerin adaylarýnýn
düþman ve hain gibi gösterilmesi büyük kýrgýnlýklara yol
açar. Çünkü seçilen Cumhurbaþkaný 76 milyonu kucaklayacaðýný unutmayalým" diye konuþtu.
TEK
YILDIZ
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
10
"Türkiye yönünü
tekrar AB'ye çevirmeli"
Maðduriyet, mazlumiyet ve düþmanlýklarýn yarattýðý travmalarýn üzerinden siyaset yapmanýn yeni travmalar, yeni ötekileþtirmeler ortaya çýkarttýðýnýn dile getirildiði bildiride,
"Siyasetin ötekileþtirmeden, topluma güven vermesi ve
samimiyetini ortaya koymasý toplumun saðlýklý geliþimine katký
saðlayacaktýr." ifadesi kullanýldý.
Kurulduðu 1998 yýlýndan beri Türkiye'nin önemli meselelerini tartýþan Abant Platformu, 'Türkiye'nin Yönü' konusuyla toplandý. 20 -22 Haziran 2014 tarihlerinde Düzce
Akçakoca'da gerçekleþtirilen toplantýda, aydýn, yazar, gazeteciler ile farklý branþlardan akademisyenler görüþ ve önerilerini
ortaya koydu.
Katýlýmcýlar, 5 ayrý oturumda 'Türkiye'nin Küresel
Sistemdeki Yeri', 'Sistem Tartýþmalarý ve Kuvvetler Ayrýlýðý',
'Demokrasi, Ýktisadi Kalkýnma ve Çevre Sorunlarý', 'Sivil
Toplum ve Siyasal Katýlým', 'Demokratik Temsil Sorunlarý:
Çoðunlukçuluk ve Çoðulculuk' konularýnda serbest müzakere
yaptý. Abant Platformu Genel Sekreteri Ýbrahim Aytaç Anlý
katýlýmcýlara teþekkür etti.
TÜRKÝYE'NÝN KÜRESEL SÝSTEMDEKÝ YERÝ
Toplantýnýn üçüncü gününde sonuç bildirgesi tartýþýldý.
Yapýlan müzakereler sonucu 33. Abant Platformu toplantýsýnýn
sonuç bildirgesi açýklandý. Sonuç bildirgesi þöyle:
Türkiye, dýþ politikadaki yönü belli olan bir ülke iken son
dönemde yönü belli olmayan bir ülke görüntüsü vermektedir.
Þu anki durum, 'Batýlý olamayan bir Doðulu ve Doðulu olamayan bir Batýlý' ülke görüntüsü olarak özetlenebilir.
Arap dünyasýndaki demokrasi taleplerini desteklemek ilkesel olarak doðru bir tercih olmakla birlikte; bu tercihin icrasýnda tarafsýzlýðýn korunamamasý bölgede yalnýzlaþmaya neden
olmuþtur. Din, mezhep, ideoloji ve kimlik esaslý deðil,
insan
haklarý,
çoðulcu
demokrasi ve hukukun
üstünlüðü gibi evrensel
deðerler esaslý bir dýþ politikaya ihtiyaç vardýr.
Ortadoðu bir dönüþüm
sürecine girmiþken Türk dýþ
politikasýnýn
parametrelerinin tekrar gözden
geçirilmesinin
vakti
gelmiþtir. Yeni ve saðlam
analizler üzerine kurulu bir
dýþ politika tasavvuruna
ihtiyaç vardýr. Türkiye'nin
Kahire, Þam ve Tel Aviv gibi
üç
önemli
Ortadoðu
baþkentinde büyükelçisinin bulunmamasý, etkin dýþ politika
yönetiminin önündeki engellerden biridir.
Baþta demokratikleþme, insan haklarý ve eþit vatandaþlýk
olmak üzere temel iç meselelerini halledememiþ bir ülke olan
Türkiye'nin Ortadoðu'ya anlamlý mesajlar verme ve bölgenin
geleceðinde olumlu rol sahibi olma iddiasý mesnetsiz kalmaktadýr.
Türkiye yönünü tekrar Avrupa Birliði'ne çevirmeli ve
kurumlarýný gözden geçirme durumunda olan Avrupa Birliði ile
yeni fýrsatlarý deðerlendirmelidir.
SÝVÝL TOPLUM VE SÝYASAL KATILIM
Demokrasilrde siyaset sadece siyasilere býrakýlamaz; herkes
siyaset yapabilir. Siyaset yapmanýn yegâne yolu parti kurmak
deðildir. Siyaset toplumun ortak yaþam alanýnýn inþasýna yönelik bir faaliyet olduðundan, siyasi partiler dýþýnda sivil toplum
kuruluþlarý, medya, meslek örgütleri ve bireyler siyasal alanýn
diðer temel aktörlerindendir. Bununla beraber, mevcut yüzde
10 seçim barajý halen siyasal alaný daraltmakta, bazý partilerin
kartelleþmesini saðlamakta ve toplumun birçok farklý kesiminin
ve yeni siyasal hareketlerin parlamentoda temsilini engellemekte ve siyasal katýlmayý çarpýklaþtýrmaktadýr.
Bilgi edinme kanallarý iþletilmediðinde, sansür ve baskýyla
özgürlükler sýnýrlandýrýldýðýnda seçmen tam ve doðru bilgi alamaz. Bu koþullarda seçim ve oy demokrasi ile olan baðlantýsýný
yitirir. Siyasal katýlmayý sadece oya indirgemek, bugünkü
dünyadaki sosyo-ekonomik ve teknolojik geliþimin temin ettiði
kaynaklarý kullanarak sürekli ve düzenli olarak seçmenin
siyasal geliþmeleri takip etmesine ve bunlara tepki vermesine
ve bu yolla kendi kendini yönetmesine kapýyý kapatmak antidemokratiktir.
Vatandaþý kamusal alanda devlet iktidarýnýn olasý keyfi
uygulamalarýna karþý korumasý gereken sivil toplum geliþememekte; hâlihazýrda siyasal sistemin saydamlýk ve hesap verilebilirliðe getirdiði sýnýrlar nedeniyle bu temel iþlevi yerine
getirmekte güçlük çekmektedir.
DEMOKRATÝK VE ÇEVREYE DUYARLI KALKINMA
Ýnsaný ve çevreyi göz ardý eden ve sadece maddi zenginleþmeye dayanan ekonomik büyüme kabul edilemez.
Demokrasinin güçlendirilmesi ve hukuk devletinin yerleþtirilmesi ülkenin ekonomik refahýnýn da geliþmesi için bir fýrsattýr.
Özellikle 21. yüzyýlda ekonomik refah sadece bir iktisadi
büyüme olgusu olarak görülmemekte, ayný zamanda toplumsal, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliði eþ zamanlý olan bir
olgu olarak kabul edilmektedir. Dolayýsýyla ekonomik kalkýnma
sürecinde temel insan haklarý ve onuruna ve çevreye saygýlý bir
büyüme modeli benimsenmelidir.
Kamusal yatýrýmlarýn temel belirleyicisi uzmanlýk, katýlým ve
þeffaflýk olmalýdýr. Objektif çevresel etki deðerlendirmesi, yerel
katýlým ve üniversiteler de dahil tüm paydaþlarla müzakere
ilkeleri ýþýðýnda kamusal yatýrýmlarýn karara baðlanmasý, kaynaklarýn verimli ve etkin kullanýmý açýsýndan son derece önemlidir.
Türkiye'nin çalýþma hayatý koþullarýnýn insan odaklý olarak
düzenlenmesi ve bunun için acilen ilgili uluslararasý
sözleþmelere taraf olunarak, dünyada kabul edilmiþ standartlarýn hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Türkiye'nin kalkýnma zihniyetinin, katma deðer, inovasyon
ve AR-GE merkezli olarak yeniden ele alýnmasýnda
sürdürülebilirlik açýsýndan yarar vardýr.
SÝSTEM TARTIÞMALARI VE KUVVETLER AYRILIÐI
Çaðdaþ demokratik sistemler açýsýndan ilk gözetilen hususlardan biri sistemlerin etkili olmasýdýr. Özellikle yasama organlarý yasa yapýmýnda temel iþlev gören kurumlar özelliðini artýk
taþýmamaktadýr. Bunun yerine yürütmeden hesap sorulmasý,
dengelenmesi ve denetlenmesi açýsýndan yasamanýn taþýdýðý
önem artmýþtýr. Bu amaçla, TBMM'nin içindeki organlarda
sürdürülen faaliyetlerin hesap sormayý kolaylaþtýracak þekilde
etkinleþtirilmesi gereklidir.
Bu baðlamda demokrasinin
güçlendirilmesi için kuvvetler
ayrýlýðý prensibi bir an önce
hayata geçirilmelidir ve bu
bakýmdan yargý baðýmsýzlýðýnýn
hayati önemi bulunmaktadýr.
Yargý baðýmsýzlýðýnýn kâðýt
üzerinde deðil de fiilen gerçekleþmesi için de hakimlik teminatýnýn saðlanmasý þarttýr. Bu
da özellikle yürütmenin yargý
mensuplarýna müdahalelerinin
engellenmesini gerektirir ki
ancak böyle bir teminat altýnda
yargý baðýmsýz ve salt hukuk
ilkeleri çerçevesinde denetim
iþlevini yerine getirebilir.
Benzer bir doðrultuda,
yürütme içerisinde de partizan etkilerden korunmuþ, ayrýmcýlýk
ve kayýrmacýlýk yapmayan, profesyonel liyakati esas alan bir
kamu bürokrasisinin düzenlenmesi, yasalarýn tarafsýz ve gereði
gibi uygulanmasý ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasý için
zorunludur.
Kezâ, yerel yönetimler de güçlendirilerek ve etkinleþtirilerek, denge ve denetleme mekanizmasýný güçlendirecek þekilde siyasal sisteme entegre edilmesi suretiyle, kuvvetler ayrýlýðý
düzenlemeleri de hayata geçirilmelidir.
DEMOKRATÝK TEMSÝL SORUNLARI; ÇOÐULCULUK
VE ÇOÐUNLUKÇULUK
Çoðunlukçuluðun her zaman tiranlýða evrilme potansiyeli
barýndýrdýðý tarihsel olarak sabittir. Torba yasalarla yeterince
tartýþýlmadan kanunlar geçirmek, þeffaf olmamak, hesap vermeyi secim zamanlarýna indirgemek ve kutuplaþmayý tahrik
etmek coðunlukçuluðun somut örnekleridir.
2010 yýlýnda yapýlan anayasa deðiþikliði ile vesayet kurumlarý zayýflatýlmýþ ancak iktidarý sýnýrlayýcý demokratik kurumlarýn olmayýþý çoðunlukçu pratiklerin ortaya çýkmasýný kolaylaþtýrmýþtýr. Bugün ihtiyaç olan, yeni sýnýrlayýcý hukuki
mekanizmalarýn oluþturulmasýdýr.
Saðlýklý bir demokrasinin vazgeçilmez vasýflarý olan
kuvvetler ayrýlýðý, denge ve denetleme gibi temel ilkelerin siyasi
irade lehine yýpratýldýðý ve istismar edildiði bu dönemde, özgürlüklerden yana tavýr alan ve siyasi çekiþmelere taraf olmayan
anayasal kurumlarýn tutumu takdirle karþýlanmalýdýr.
Maðduriyet, mazlumiyet ve düþmanlýklarýn yarattýðý travmalar üzerinden siyaset yapmak yeni travmalar, yeni ötekileþtirmekteler ortaya çýkartmaktadýr. Siyasetin ötekileþtirmeden, topluma güven vermesi ve samimiyetini ortaya koymasý
toplumun saðlýklý geliþimine katký saðlayacaktýr.
Demokrasinin tüm farklý gruplarýn haklarýný koruyan bir
rejim olduðu unutulmadan çoðunlukçu söylem ve pratikler yerine herkesin eþit vatandaþ haklarýndan uygulamada yararlanabildiði çoðulcu anlayýþýn benimsenmesi toplumsal barýsýn
garantisi olacaktýr.
TZOB:
Çiftçimizi
kimse yok
sayamaz
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'nin
seçimden baþka bir þey konuþmaz olduðunu
bildirerek, "son yýllarýn en büyük doðal afeti
yaþanmasýna raðmen tarým ülkenin gündeminde deðil. 77 milyonu besleyen 5 milyonun
üzerindeki çiftçimizi bu ülkede kimse yok
sayamaz, sýkýntýlarýný görmezden gelemez"
dedi.
Bayraktar, çiftçinin zor durumda olduðunu,
Türkiye'nin bunu da konuþmasý, çözüm yollarý
üretmesi, gerçek gündemine dönmesi gerektiðini belirtti.Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2013-2014 üretim döneminde
baþlangýcýndan itibaren, kuraklýk, don, dolu,
aþýrý yaðýþ, fýrtýna, hortum gibi doðal afetlerin
hemen her türlüsünün yaþandýðýný belirtti.
Doðal afetlerin 81 ilin büyük çoðunluðunda
zarara yol açtýðýný vurgulayan Bayraktar, Ýç
Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kuraklýktan
þiddetli bir þekilde etkilendiðine, tahýllarýn
hepsinde rekolte düþüþü beklendiðine dikkati
çekti. Bayraktar, en önemli tahýl olan buðdayda geçen yýl 22 milyon 50 bin ton olan
rekoltenin, bu yýl 18 milyon tonu bulmasýnýn
bile sevindirici bir geliþme olacaðýný
bildirdi.Kuraklýk baþta olmak üzere doðal afetlerin sadece tahýllarý ve meyveyi olumsuz etkilemeyeceðini, yem bitkilerinde de rekolte
kaybýna neden olacaðýna dikkati çeken
Bayraktar, "kuraklýk nedeniyle buðday ve
arpada sap boyu yeterince geliþmedi, kýsa
kaldý. Bu da saman üretiminin beklenenin çok
altýnda kalacaðýný gösteriyor. Türkiye, 2012
yýlýnda saman ithal etmek zorunda kalmýþtý.
Saman ithalatýna yönelik düzenlemeler, yine
böyle bir yola gidileceðini bize gösteriyor"
dedi.Türkiye'nin zaten kaliteli kaba yem açýðý
yaþadýðýný hatýrlatan Bayraktar, bu yýl hayvan
yemi olarak da kullanýlan buðday, arpa, mýsýr,
çavdar, yulaf ve tritikalenin yaný sýra fið gibi
yem bitkileri üretiminde de önemli rekolte
kaybý beklendiðini, bunun hayvancýlýðý da
olumsuz etkileyeceðini, yem ve dolayýsýyla
üreticinin maliyetlerini artýracaðýný vurguladý.
Zaten þu sýralar üreticinin dana karkasý kilogramý 19 lira 10 kuruþtan, neredeyse
maliyetine sattýðýný, bu maliyetlerin daha da
artmasý halinde üretimin sürdürülemez bir
hale geleceðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti:"Mart ayýnda yaþanan don olayý çok sayýda ilde etkili oldu. Kayýsý, fýndýk, elma, ceviz
baþta olmak üzere hemen hemen bütün
meyveler dondan etkilendi. Yer yer yüzde
90'lara varan üretim kayýplarý oluþtu. Fiyatlar
mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Son bir yýlda market fiyatlarý, kuru kayýsýda
yüzde 154,5, Antep fýstýðýnda yüzde 70,8, iç
fýndýkta yüzde 60,24, kirazda yüzde 41,65, þeftalide yüzde 38,10, kavunda yüzde 28,82,
limonda yüzde 26,75, elmada yüzde 17,25
arttý. Artýþ oranlarý enflasyonun çok üzerinde...
-"SEÇÝMDEN BAÞKA BÝR ÞEY KONUÞMAZ OLDUK"Üreticimizin tarlasýna, bahçesine adeta ateþ
düþtü. Çiftçimiz zor durumda. Bunlar önemli
sorunlar. Bunu konuþup, çözüm yollarý üretmemiz gerekirken, seçimden baþka bir þey
konuþmaz olduk. 2013 yýlý sonundan bu yana
sürekli seçimi konuþuyoruz. Seçimler elbette
önemli. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru.
Ama geliþmiþ ülkeler öncelikle seçimi deðil,
geçimi konuþuyor. Geliþmiþ ülkelerde sokakta,
çarþýda, tarlada, pazarda seçim konuþulmuyor.
Herkes iþinde gücünde... Çalýþýyor, üretiyor.
Sistem normal düzeninde iþliyor."
Türkiye “Güney akým”a omuz veriyor
Kongre çalýþmalara baþlamadan önce Taner
Yýldýz Rusya Enerji bakaný Aleksandr Novak ile
görüþmelerde bulundu. Bu görüþmelerde iki ülke
arasýnda enerji sektöründe sürdürülen iþbirliði ile
ilgili önemli sorunlar ele alýndý. Stanislav Tarasov
konu ile ilgili yorumda þunlarý yazdý.
Türkiye Enerji bakaný Taner Yýldýz,
Ukrayna’nýn Rusya’dan yapýlan doðalgaz sevki ile
ilgili borcu yüzünden Ukrayna üzerinden gerçekleþtirilen doðalgaz sevkinde aksama ve risklerin
oluþmasý olasýlýðý dolayýsý
ile tedirginlik belirtti.
Bilindiði gibi Türkiye
Rusyadan doðalgazý iki
güzergah üzerinden yani
Ukrayna üzerinden ve
“Mavi akým” boru hattý
vasýtasý ile alýyor.
Genellikle Rusya’dan
doðalgaz
sevkinin
Ukrayna
üzerinden
tranzitle
gerçekleþtirilmesinde
problemler
çoktan oluþmuþtu. Bunun için de Rusya
Avrupa’ya doðalgaz ihracatýný çeþitlendirmek
üzere “Güney akým” projesini hayata geçirmeye
baþladý. Planlandýðýna göre “Güney akým” boru
hattý Türkiye’nin Karadenizdeki kara sularý
üzerinden Güney ve Orta Avrupa ülkelerine
kadar uzanacak. Projenin kara kesiminin uygulanabilmesi için Rusya tarafýndan bazý Avrupa
ülkeleri ile hükümetlerarasý anlaþmalar imzalandý.
7 Aralýk 2012’de Anapa kenti yakýnýnda boru hattýnýn inþasýna baþlanmýþtý. Planlandýðýna göre
doðalgaz boru hattýnýn ilk kesimi 2015 yýlýnýn
sonlarýnda hizmete girecek. Bu proje üzerindeki
çalýþmalar sýrasýnda Türkiye’ye Batý tarafýndan
belirli baský yapýlýyordu. Amaç, Türkiye’yi sözü
geçen boru hattýnýn kendi kara sularý üzerinden
inþa edilmesine onay vermemeye teþvik etmekti..
Fakat bu çabalar boþa çýktý. Hýzla geliþen Türkiye
ekonomisi enerji rezervlerine muhtaçtýr. Bu
bakýmdan Rusya’nýn alternatifi yoktur. Batý
“Güney akým” projesinin Avrupa ülkelerinde
uygulanmasýný engellemek için çabalar harcamaya baþladýðý zaman Türkiye bu boru hattýnýn
kendi topraklarý üzerinden döþenmesini teklif
etmiþtir. Türkiye Enerji
bakaný
Taner
Yýldýz
Moskova ziyareti sýrasýnda Ankara’nýn ilgili teklifini yineledi. Rusya
devlet baþkaný Vladimir
Putin de geçenlerde böyle
olasýlýktan söz etmiþti.
Bu,Türkiye’ye ne gibi
avantajlar saðlayaçak?
Birincisi,
Rusya’dan
Türkiye’ye gerekli miktarda istikrarlý doðalgaz
sevki yapýlacak. Türkiye hatta Rusya’dan aldýðý
doðalgazý üçüncü ülkelere ihraç edebilecek. Ýkincisi, Türkiye’nin doðalgaz ticaretinde Orta
Doðu’da baþlýca rolü oynamasý yönünde bir adým
atýlacak. Ankara’nýn olasý baskýya dayanarak
üzerine aldýðý yükümlülükleri sebatla hayata
geçireceði üstüne garantiler almak ta Moskova
için çok önemli olacak.
Rusya
Enerji
bakaný
Aleksandr
Novak,”Gazprom”un Türkiye tarafýndan yapýlan
teklifi kabul etmesi ve “Güney akým” boru hattýnýn kendi topraklarý üzerinden döþenmesine razý
olmasý durumunda Türkiye ile görüþmeler
yapacaðýz,dedi.
FT: Türkiye'nin Irak'ta çok þeyi risk altýnda
Financial Times gazetesi, IÞÝD'in yükseliþinin Ortadoðu'daki
tüm ülkeleri ve Batý'nýn çýkarlarý için tehdit oluþturduðunu belirtirken, IÞÝD'in engellenmemesi durumunda gündeminin "küresel þiddetli cihadý" kapsayacak biçimde geniþletebileceði
uyarýsýnda bulunuyor.
ABD'nin 2013 yýlýndaki iþgalinden bu yana Irak'ýn bölgesel
hesaplaþmalar için bir muhabere alaný olduðunu vurgulayan
gazete, ABD'nin Irak'taki "daha dengeli bir güç paylaþýmý"
isteðinin, Ýran'ýn Þii hakimiyeti yönündeki çýkarlarýna ters
düþtüðüne dikkat çekiyor.
Analizinde haritalar ve grafikler kullanarak "Irak'ýn birleþik
bir ülke olarak kalmasýna yönelik çabalarý karmaþýklaþtýran
bölgesel dinamikleri" anlatan gazete, "baþlýca Þii gücü" dediði
Ýran için "muhtemelen Irak'taki en önemli oyuncu" gibi deðer-
lendirmeleri yapýyor ve Ýran'ýn IÞÝD'e karþý ABD ile iþbirliðine
hazýr olduðunu ifade ediyor.
FT, "Ortadoðu'da büyük Sünni gücü" olarak nitelediði Suudi
Arabistan'ý deðerlendirirken "Ancak Irak ihtilafý, ABD ile uzun
bir süredir var olan stratejik ittifakýn gerginleþtiði bir dönemde
patladý. Suudi Arabistan için Irak, Ýran ile soðuk savaþýnýn bir
muabere alanýdýr" diyor. Analizinde Türkiye üzerinde de duran
gazete þu görüþleri öne sürüyor:
"Türkiye'nin, özellikle Kuzey'deki yarý özerk Kürt bölgesinde,
büyüyen ticari çýkarlarý dahil, Irak'ta risk altýnda birçok þeyi var.
Suudi Arabistan ve diðer Körfez kraliyetlerinin Ýran'ýn nükleer
programýna iliþkin kaygýlarýný paylaþýyor. Esad'ýn baþlýca bir
muhalifi olduðu Suriye'de kraliyetler ve ABD ile iþbirliðini yaptý.
Ancak Türkiye, IÞÝD gibi cihatçý gruplar dahil, Suriye'deki isyana
katýlmak üzere sýnýrdan geçen yabancý savaþçýlar akýmýný görmezlikten gelmekle suçlandý".
Ýngiliz gazetesi, "Ankara'nýn baþlýca kaygýsýnýn, Suriye'de öz
yönetim bölgelerini oluþturmaya çalýþan, Irak'ýn Kürtlerinin
kaderi" olduðunu savunduktan sonra "Türkiye, ayrýlýkçý hissiyatýn kendi Kürt azýnlýðýna yayýlmasýndan endiþe ediyor" savýný
da öne sürüyor.
SPOR
TEK
YILDIZ
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
Ýhtiyar delikanlýlarýn
maçý dostça bitti 1-1
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi
tarafýndan bu yýl 19.'su düzenlenen Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý kapsamýnda Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün katkýlarýyla futbolun "ihtiyar delikanlýlarý" bu yýl ilk kez düzenlenen organizasyonda sahaya çýktýlar.
Futbol oynadýklarý yýllarda dönemlerinin adýndan söz ettiren
futbolcularý cumartesi günü 1 Nolu Sentetik Saha'da organizasyonda sahaya çýkarak eski günlerini yad ettiler ve izleyenlere
güzel bir gösteri maçý sundular.Vali Sabri Baþköy'ün baþlama
vuruþunu yaptýðý karþýlaþmanýn hakemliðini ise hakemlik yaptýðý dönemde herkesin sevgisini saygýsýný kazanan Ýbrahim Kurtaran yaptý. Karþýlaþmada kýrmýzý ve beyaz takýmlarda þu isimler
forma giydi. Haþim Eðer, Yusuf Çilingir, Ömer Dinç, Ekrem
Özumar, Recep Döðer, Cemalettin Hoþgör, Mustafa Serdaroðlu, Sedat Damar, Enver Yýldýz, Kedi Ahmet, Erdal Sarýca, Saim
Çilingir, Nurettin Kabalak, Mustafa Koþar, Erdoðan Aslan, Hasan Gürbüz, Nihat Argut, Yusuf Öncül, Yavuz Selim Sümer,
Mustafa Akça, Kahraman Ölçer, Korkmaz Alben, Uður Barlýk,
Mustafa Balaban, Ýsmail Topuz, Kemal Topgül, Arif Çimen, ve
Aslan Doðan. Ahmet Aylar, Talat
Kutsal, Kasým Atalay, Kirtik Ýsmail,
Rýdvan Samsunlu, Mustafa Özbayram, Hayrettin Karaca, Hilmi Umur,
Þeref Umur ise maçta oynayamadýlar
ancak eski futbolcu arkadaþlarýný saha
kenarýndan izlediler.Karþýlaþma dostça skorla 1-1 berabere biterken kýrmýzý takýmýn golünü Haþim Eðer filelere
yolladý. Beyaz takýmýn golü ise Arif
Çimen'den geldi. Maç boyunca Çorum futbolunun eski yýldýzlarýnýn attýklarý paslarý, çalýmlarý izleyenlerden alkýþ aldý. Oldukça zevkli
geçen karþýlaþmanýn ardýndan düzenlenen ödül töreninde maçta forma giyen tüm futbolculara Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Çorum Þubesi tarafýndan madalya verildi.
KIRMIZI TAKIM: 1 - BEYAZ TAKIM: 1
SAHA: 1 Nolu
HAKEMLER: Ýbrahim Kurtaran, Mevlüt Burak Çelik, Aslan
Iðnak
KIRMIZI TAKIM: Nihat Argut, Korkmaz Alben, Enver Yýldýz, Selim Sümer, Mustafa Serdaroðlu, Uður Barlýk, Recep Döðer, Ömer Dinç, Haþim Eðer, Erdal Sarýca, Mustafa Balaban, Erdoðan Arslan, Mustafa Akça. Recep Öztuna
BEYAZ TAKIM: Nurettin Kabalak, Sedat damar, Kedi Ahmet, Yusf Öncü, Yusuf Çilingir, Kahraman Ölçer, Mustafa Koþar, Ekrem Özumar, Cemalettin Hoþgör, Hasan Gürbüz, Salim
Çilingir, Arif Çimen.
GOLLER: Haþim Eðer, Arif Çimen
ADNAN YALÇIN
ÞAMPÝYON
KUPASINI VALÝ SABRÝ
BAÞKÖY'DEN ALDI
Þampiyon kupasýný
Vali Sabri Baþköy'ün
elinden aldý
Orta alan mücadelesi þeklinde geçen maçta PTT Gençlikspor'da Mimar Sinan'da girdikleri pozisyonlarý deðerlendiremeyince karþýlaþma golsüz berabere sonuçlandý. Bu sonuçla PTT
Gençlikspor ikincilik, Mimar Sinan ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu.
ALACA BELEDÝYESPOR: 5
ÇÝMENTOSPOR: 0
SAHA: 1 Nolu Saha
HAKEM: Mevlüt Burak Çelik.
ALACA BELEDÝYESPOR: Mücteba, Gökhan, Ömercan, Erkan, Melih, Ahmet, Enes Küçük, Yusuf Demirci, Yusuf Þahin,
Serkan, Göktuð, Hamza, Ömer, Enes Bal, Furkan.
ÇÝMENTOSPOR: Hasan, Mustafa, Adem, Melihcan, Kerim,
Ömer, Muhammet, Ali Ýhsan, Okan, Fatih, Öner, Oðuz, Mehmet, Sinan, Ahmet, Osman.
GOLLER: Dk. 12, 43 Yusuf Demirci, Dk. 27 Yusuf Þahin, Dk.
41 Erkan, Dk. 44 Melih.
P.T.T. GENÇLÝK: 0
M. SÝNAN GENÇLÝKSPOR: 0
SAHA: 1 Nolu Saha.
HAKEM: Arslan Iðnak.
PTT GENÇLÝKSPOR: Gökhan, Emirhan, Nurullah, Ahmet, Ozan, Murat,
Emir, Mehmet, Hüseyin, Mert, Fatih, Yuþa, Burak, Tunahan.
M. SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Mahmut,
Haþim, Sefa Yaþar,Kerem, Sefa Toker, Samet, Süleyman, Hamit, Alperen, Furkan,
Üçüncü M. Sinan'ýn kupasýný Haþim Eðer verdi
Efe, Enes. GOL YOK.
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði ve Gençlik
Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü katkýlarýyla düzenlenen ' Ýhtiyar delikanlýlar' Çorum futbolunun eski yýldýzlarýnýn oynayacaðý karþýlaþmanýn öncesinde bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý.
leci olarak Mimar Sinan Gençlikspor kalecisi
Mahmut Eren Güler seçildi. En yetenekli
sporcu olarak Ulukavakspor'dan Kürþat Gazi
Koldaþ ödüle layýk görüldü. U 11 maçlarýnda
görev yapan HÝF hakemleri arasýnda Aslan Iðnak'ta en baþarýlý hakem ödülü aldý.
Tertip Komitesi ayrýca PTT Gençlikspor
antrenörü olarak ve geçtiðimiz ay içinde genç
yaþta kaybettiðimiz Bilal Gökmen'i en baþarýlý
antrenör seçti. Gökmen'in plaketini eþi Leyla
Gökmen'e verildi.
Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan yardýmcýsý
Zeki Gül'ünde katýldýðý saygý duruþunda geçtiðimiz günlerde genç yaþta kaybettiðimiz Bilal Gökmen ve Yýlmaz Dursun ve daha önceki yýllarda hayatýný kaybedenler hatýrlandý. ADNAN YALÇIN
Haþim Eðer - Nihat Argut
Günün anýsýna
hatýra fotoðraflarý
ASGD ile Gençlik Hizmetleri ve Spor ÝL
Müdürlüðü katkýlarýyla düzenlenen organizasyonda bir araya gelen Çorum futbol tarihinin
unutulmaz isimleri günün anýsýna fotoðraf çektirerek ölümsüzleþtirdiler.
Eski hakemlerimizden Ýbrahim Kurtaran
dostlarý ve oðlu ile birlikte objektiflere poz
verirken, diðer yandan Selahattin Alkan torunu
ile Çorumspor'un unutulmaz kalecisi Nihat
Argut ve eski gol krallarýndan Erdal Sarýca
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðerle günün anýsýna fotoðraf çekindiler.
Selahattin
Alkan'Baretta'
torunu ile
Ýbrahim
Kurtaran
Madalyalarýný aldýlar
U11'lerde Alaca ve turnuvanýn 'En'leri
kupa ve madalyalarýný aldýlar
U 11 futbol þenliði cumartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Alaca Belediyespor'un
þampiyon olduðu turnuvanýn bitiminde düzenlenen törenle dereceye giren ilk dört takýma kupa ve madalya ile birlikte özel ödüller
sahiplerine verildi.
Özel Ödülleri Tertip Komitesi yaptýðý deðerlendirme sonucunda turnuvanýn gol kralý
ödülünü Alaca Belediyespor'dan Yusuf Deniz
kazandý. Turnuvanýn en centilmen takýmý olarak Osmancýkspor seçilirken, en yetenekli ka-
Hayatýný kaybedenler
unutulmadý
Haþim Eðer- Erdal Sarýca
U11 Futbol Ligi þampiyonu Alaca Belediyespor kupasýný son
maçýnda Çimentospor'u 5-0 yenerek aldý. Grup maçlarý ardýndan dört takýmýn mücadele ettiði Final Grubunda son maçlar
öncesinde þampiyonluðu garantileyen Alaca Belediyespor son
maçýnda Çimentospor önünde rahat bir galibiyet aldý.
Maça etkili baþlayan Alaca Belediyespor Yusuf Demirci'nin
iki, Yusuf Þahin, Erkan ve Melih'in attýðý birer golle rakibini 5-0
yenerek þampiyonluk kupasýný namaðlup aldý. Bu sonuçla Çimentospor ise þenliði dördüncü olarak tamamladý. U 11'de
þampiyonluðu kazanan Alaca Belediyespor kupasýný vali Sabri
Baþköy'ün elinden aldý.
Maçlarýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlar kupa ve sporcular madalya ile özel ödüller
sahiplerini verildi.
U 11 þenliðinde ikinciliði garantileyen PTT Gençlikspor
üçüncü olmak için puan almak zorunda olan Mimar Sinan ile
golsüz berabere kaldý.
Ýkinci PTT'nin kupasýný Baþkan Zeki Gül verdi
11
Vali Baþköy, ödülü Bilal
Gökmen adýna eþi Leyla
Gökmen'e verdi
Ödül töreninde Futbol Ýl Temsilcisi Engin
Ayan, ASKF tarafýndan Fair Play davranýþa
aday gösterilen ve Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi tarafýndan Sportif Davranýþ Dalý
Kutlama mektubu almaya hak kazanan Çorum Belediyespor U 17 takýmý sporcusu Ersin
Torun'a ödülünü verildi.
EN ANLAMLI ÖDÜL
LEYLA GÖKMEN'E VERÝLDÝ
Turnuvanýn en anlamlý ödülü ise Vali Sabri Baþköy tarafýndan geçtiðimiz günlerde rahmetli olan Bilal Gökmen'in eþi Leyla Gökmen'e verildi. Leyla Gökmen' bu ödülü PTT
Gençlikspor'un antrenörü olan Bilal Gökmen
adýný aldý.
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD)
Çorum Þubesi Orta Kuþak final karþýlaþmasýndan
önce düzenlenen 'Ýhtiyar delikanlýlar' karþýlaþmasý oynandý. Organizasyonun bu yýl ilk defa gerçekleþtirilen organizasyonun ardýndan Çorum futbol
tarihinin unutulmaz futbolcularý katkýlarýndan dolayý birer madalya ile ödüllendirildi.
Karþýlaþmanýn bitiminde düzenlenen törende
futbolcularýn madalyalarýný Çorum ASGD Baþkaný
Okan Ateþ verdi. ADNAN YALÇIN
Spor Toto 2. ve 3. Lig grup
kura çekimleri yapýlacak
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
23 HAZÝRAN 2014 PAZARTESÝ
Spor Toto 2. Ve 3. Lig grup
kuralarý 24 ve 25 Haziran
tarihlerinde Ýstanbul'da çekilecek.Spor Toto 3. Lig grup
kura çekimi 24 Haziran Salý günü saat 12:00'de Orhan Saka
Amatörler Evi'nde düzenlenecek. Spor Toto 2. Lig Kura Çekimi ise bir gün sonra 25 Haziran
Çarþamba günü ayný saatte Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapýlacak.
Çorum Belediyespor H. Ýbrahim
ile Van'dan Emrah'ýn peþinde
Mustafa
Özbayram
Çorum Belediyespor yönetimi iç transfer Mehmet Akif Tatlý dýþýnda hallederken
dýþ transferde de harekete geçti.
Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa
Özbayram'dan alýnan bilgilere göre, kýrmýzý siyahlýlar geçtiðimiz sezon Ünyespor'dan ara
transfer döneminde Elibol Sandýklýspor'a trans-
fer olan Halil Ýbrahim Sönmez ile Van Büyük- siyahlý yönetim genç futbolcuyu ikna etmek için
þehir Belediyespor'dan Emrah Tacir'i kadro- yoðun çaba sarf ediyor.
M. AKÝF TATLI'DA KESÝN
suna katmak için yoðun çaba gösteriyor.
ANLAÞMA OLMADI
Her iki futbolcunun kulüpleri ile sözleþmelerinin devam etmesi Belediyespor yönetimiBelediyespor transfer komitesi baþkaný Musnin önünde handikap olarak dururken Halil tafa Özbayram'dan alýnan bilgilere iç transferde
Ýbrahim Sönmez ara transfer döneminde geç- futbolcular ile görüþmeler sürerken Mehmet
tiði Elibol Sandýklýspor'da attýðý 8 golle dikkat- Akif Tatlý ile yapýlan görüþmelerde henüz kesin
leri üzerine çekmiþti. Forvet oyuncusu Çorum netice alýnamadý. Özbayram, bu futbolcu ile de
Belediyespor ile Sandýklý'da oynanan karþýlaþ- görüþmelerde olumlu sonuç alacaklarýndan
mada da Belediyespor filelerine üç gol býrak- umutlu olduðunu söyledi. ADNAN YALÇIN
mýþtý. Golcü futbolcu geçtiðimiz sezonu 12 golle tamamlamýþtý.
Van Büyükþehir Belediyespor formasý altýnda oynayan Emrah Tacir'i listesine
alan Çorum Belediyespor
transfer komitesi 1992 futbolcuyu orta sahaya takviye
olarak almak istiyor. Geçtiðimiz sezon bir gol kaydeden
sol ayaklý genç futbolcu Van
ekibini alt yapýsýndan yetiþti.
Futbolcunun sözleþmesi bir yýl
H. Ýbrahim Sönmez
Emrah Tacir
daha devam ederken kýrmýzý
ÖZEL ÖDÜLLER SAHÝPLERÝNÝ BULDU
Turnuvanýn gol kralý Ömer Özer'e ödülünü
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan verirken, turnuvanýn centilmen takým ödülünü ise Bilgi Çaðý
Kýrtasiye takýmýna Belediyespor Mali Asbaþkaný
ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram verdi.
Özel ödüllere turnuvanýn organizasyonunda katkýlarýndan dolayý Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü personellerine ve turnuvanýn saðlýk memuru Ersoy Aksoy ve maçlarda
Þampiyon kupasý ile birlikte
Çorumpark þampiyonluða
penaltýlarla ulaþtý
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði
(ASGD) tarafýndan bu yýl 19.'su düzenlenen Orta Kuþak Bilal Gökmen
Futbol Turnuvasý'nda þampiyonluk
ipini Çorumpark takýmý göðüsledi.
Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol
Turnuvasý'na protokolden de ilgi olurken karþýlaþmayý Vali Sabri Baþköy,
Belediye Baþkan yardýmcýsý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer,
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF
üyeleri, Eski gençlik Hizmetleri Spor Ýl
Müdürü Talat Kutsal ve Belediyespor
Mali Asbaþkaný Mustafa Özbayram ve
futbolseverlerde izledi.
Cumartesi günü 1 Nolu Sentetik
Saha'da oynanan karþýlaþmada Çorumpark ile Boyyem takýmlarý finalde
karþý karþýya geldi. Maçýn baþýndan sonuna kadar zevkli bir mücadele sahne
olan karþýlaþmanýn ilk dakikalarýnda
Boyyem etkili olsa da etkili golcüsü
Ömer Özer ile öne geçen taraf Çorumpark oldu.
Ýlk yarý bu golle Çorumpark'ýn 1-0
üstünlüðü ile tamamlanýrken, ikinci
yarýda hýzlý baþlayan ve rakip kalede
etkili olan Boyyem 38. Dakikada kazanýlan penaltý vuruþunu Erkan ile gole
çevirerek skoru eþitledi. 1-1. Golden
sonra Boyyem rakip kalede daha fazla
görünürken, Çorumpark'ta etkili kontrataklarla gol aradý. Ýki takým galibiyet
golüne imza atamazken maçýn normal
süresi 1-1 sona erdi.
Direk penaltý atýþlarýna gidilen karþýlaþmanýn penaltý atýþlarý sonsunda
rakibine 4-3'lük üstünlük saðlayan
Çorumpark kupaya uzanan takým
oldu.
ÇORUMPARK:5 - BOYYEM: 4
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEMLER: Celal Bayraklý, Yüksel Basar, Emrah Okan.
ÇORUMPARK: Zafer, Ýbrahim, Fatih, Serdar, Deniz, Hasan, Ömer Balaban, Ersel, Ömer Özer, Menderes,
Ömer Altýkardeþ, Mustafa Ercan,
Ömer Kaplan, Mustafa Kaya, Yalçýn.
BOYYEM: Muzaffer, Ender, Ahmet, Akyan, Ýsmail, Aytekin, Sefer,
Ünal, Erkan, Mustafa, Yasin, Zafer,
Serdar, Gürsel, Altan, Remzi, Sebahattin, Fatih.
GOLLER: Dk. 15 Ömer Özer (Çorumpark). Dk. 38 penaltýdan Erkan
(Boyyem)
Normal süre: 1-1
PENALTILAR: 4-3(Çorumpark)
görev alan hakemler adýna Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer'e teþekkür belgelerini
ise ASGD Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öztürk
verdi.
ADNAN YALÇIN
DERECEYE GÝRENLER
KUPALARINI ALDI
kupasýný Vali Sabri Baþköy, ikinci
Boyyem'in kupasýný Belediye Baþkan yardýmcýsý ve Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül verdi. Turnuvanýn üçüncüsü FEM Tekstil'in kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer verirken dördüncü Ayka Enerji'nin kupasýný ise
ASGD Baþkaný Okan Ateþ verdi.
ADNAN YALÇIN
U13'te temsilcilerimizin
rakipleri belli oldu
Sezonun son grup birinciliði heyecaný U 13 kategorisinde yarýn
baþlýyor. Grup merkezlerinde mücadele edecek kulüpler belli oldu.
Federasyon'dan yapýlan açýklamaya göre 24-27 Haziran tarihleri
arasýnda oynanacak grup maçlarýnda temsilcilerimizden Ýl Özel
Ýdarespor Giresun grubunda mücadele edecek. Bu grup merkezinde Ýl Özel Ýdarespor ile birlikte 1461 Trabzon, Rize Pazarspor, Samsun Kadýköyspor, Amasya Merzifonspor ve Orduspor takýmlarý bu-
lunuyor. Ayný tarihlerde Kastamonu'da yapýlacak grup birinciliðinde ise temsilcimiz Osmancýkspor'un rakipleri Samsun Atakum Belediye, Samsunspor, Zonguldak Kozlu Taþkömürü, Bartýnspor ve
Sinop Ayancýk Belediyespor ile karþýlaþacak. Çorum'da yarýn baþlayacak grup birinciliðinde ise Ankaraspor, Ankara Yenimahalle Belediyespor, Çankýrý Belediye Gençlikspor, Kastamonu Anadoluspor,
Giresunspor ve Tokat Topçamspor takýmlarý mücadele edecek. Bugün yapýlacak teknik toplantýlarda altý takým üçerli iki gruba ayrýlacak ve grup maçlarý sonunda birinci olan iki takým finalde karþýlaþacaklar. Yarýn Çorum'da baþlayacak olan grup birinciliðinin teknik
toplantýsý saat 17.00'de ASKF Toplantý Salonu'nda yapýlacak.
ADNAN YALÇIN
Þampiyona kupasýný Vali Baþköy verdi
Þampiyonluðunu Çorumpark'ýn kazandýðý turnuva sonunda ikinciliði Boyyem elde
etti. Turnuvada üçüncülüðü Osmancýkspor, dördüncülüðü ise Ayka
Enerji takýmý kazandý.
Dereceye giren takýmlara kupalarý verilirken, þampiyon Çorumpark'ýn
Baþklan Gül, ikincilik kupasýný Boyyem'e verdi
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN