Eray'dan HGYD'ye
veda ziyareti
Cumhuriyet
Baþsavcýsý
Bayram Eray, Çorum'dan tayin olmasý nedeniyle veda
ziyaretleri gerçekleþtiriyor.Baþ-
savcý Bayram Eray, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret ederek dernek
yöneticileriyle vedalaþtý.
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
OKA Haziran ayý
toplantýsý yapýldý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)
Yönetim Kurulu haziran ayý olaðan toplantýsý, Vali Sabri Baþköy'ün ev sahipliðinde
Anitta Otel'de yapýldý. Tokat Valisi Cevdet
Can'ýn Baþkanlýðý'ndaki toplantýya Çorum Valisi
Sabri Baþköy, Amasya Valisi Ý.Halil Çomaktekin,
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Çorum Belediye
Baþkan Vekili Zeki Gül, ve diðer yönetim kurulu
üyeleri katýldý.
SAYFA 3’TE
'Yerkabuðu hareketlerinin
GPS yöntemiyle izlenmesi'
için görüþtüler
Murat Göðebakan
hayranlarýný coþturdu
Anadolu Rock müziðinin güçlü sesi Murat
Göðebakan hayranlarý
ile buluþtu. 34.Uluslararasý
Çorum Hitit Fuar ve Festivali
A
SAYF
5’TE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
kapsamýnda 2.gün konser veren usta sanatçý zaman zaman
hayranlarýný duygulandýrýrken zaman zaman da
coþkulu anlar yaþattý.
FA
SAY
3’TE
40 KURUÞ
'AK Parti 12 yýldýr çözülemez
denilen konularý çözdü'
Türkçe
Olimpiyatlarý
Almanya'da
Final Yapacak
Yeni
adý 'Uluslararasý Dil ve Kültür Festivali' olan Türkçe Olimpiyatlarý, yarýn Almanya'nýn
Dusseldorf þehrindeki ISS
Dome'de yapýlacak finalle sona erecek. Uluslararasý Türkçe
Derneði (TÜRKÇEDER) tarafýndan "Dünyanýn Renkleri" sloganýyla düzenlenen 12. Uluslararasý Dil ve Kültür Festivali, Etiyopya ve Romanya'da gerçekleþtirilen etkinliklerin ardýndan Almanya finali ile
A
SAYF
son bulacak.
’DE
7
Ak Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan
AK Parti Haziran ayý Ýl Danýþma Meclisi toplantýsý dün yapýldý.Çorum Belediyesi Turgut
Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþ-
kan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Ýl Kadýn
Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl BaþFA
kan Yardýmcýsý Yakup Alar, il genel SA3Y’TE
ve belediye meclis üyeleri ile partililer katýldý.
Çorum'da DSÝ Yatýrýmlarýna
600 Milyon TL
Hitit Üniversitesi ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimleri
tarafýndan desteklenen, "Kuzey Anadolu Fayý
Bolu-Çorum Segmenti Boyunca Oluþan Yerkabuðu
Hareketlerinin GPS Yöntemiyle Ýzlenmesi" adlý proje çalýþmalarý baþladý. Bolu-Çorum arasýndaki bölgede Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde
levha hareketleri incelenerek, bölgenin depremselliði GPS tekniðiyle Türkiye'de geniþ çaplý AYFA
S
bir að ile ilk kez ölçülecek ve böylece bölgede 7’DE
var olan fay zonunun hareket yapýsý ve deprem
üretme potansiyelleri araþtýrýlacaktýr.
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Devlet Su Ýþlerinin Çorum'daki
Yatýrýmlarý Ankara'da Orman Su Ýþleri Müsteþarý Lütfi Akça'nýn ev sahipliðinde yapýlan toplantýda deðerlendirildi.
Toplantýya; Çorum Milletvekilleri Salim Uslu,
Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer Aslan, DSÝ 5.Bölge
Müdürü Murat Acu, DSÝ Çorum ve 5.Bölge
Þube Müdürleri katýldý.
DSÝ yatýrýmlarý ve iþ programlarýnýn, kar-
þýlaþýlan sorunlarýn deðerlendirildiði toplantýda Çorum'a yapýlacak ve yaklaþýk 600 Milyon
TL'ye mal olacak 37 tesisin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi.
Toplantý þu konular görüþüldü;03.03.2014
tarihinde ihalesi yapýlarak, 05.05.2014 tarihinde sözleþmesi imzalanan Koçhisar Sulamasýnýn 1. Etap yaklaþýk 64 milyon
A
SAYF
TL. ve 653 ha arazinin sulamasý hedef- 5’TE
lenmektedir.
Çorum Ýlinde programlý elektrik kesintisi
bildirimi
Yeþilýrmak
Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamaya göre; Çorum'da kaliteli ve
sürekli elektrik daðýtýmý için
yapýlacak olan teknik çaAYFA
lýþmalar
nedeniyle S7’DE
'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacaktýr.
Aktif Yaþam Kulübü yeni baþkaný Ahmet Recep Ceylan
SAYFA 2’DE
5 farklý ülkeden 20
öðrenci Çorumlularla
buluþtu
Çorum Ufuk Akademi
Derneði tarafýndan düzenlenen ''Kültür Þöleni''ne 5 farklý ülkeden 20 öðrenci katýldý. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen þenliðe
çok sayýda davetli katýlýrken, salona sýðYFA
mayan bazý vatan- S9A’DA
daþlar kurulan sinevizyonda programý
takip etti.
AK Gençler mezuniyet belgelerini aldý
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
2
Rektör Alkan'dan
Uslu'ya davet
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, temel atma törenlerine davet
etti. 27 Haziran 2014 tarihinde Sungurlu Meslek Yüksekokulu ve Çorum
Meslek Yüksekokulu 2. Etap binalarýnýn temel atma törenleri gerçekleþmesi
beklenen törene davet etti.Rektör Alkan ziyaretinde, yýlsonu tamamlanacak
olan Teknokent için teknoloji aðýrlýklý ARGE firmalarýnýn katýlýmý için yoðun
bir çalýþma içerisinde olduklarýný belirterek destek istedi. Ayrýca 2015 Mayýs
ayýnda yapýlacak olan 4.Uluslararasý Dünya Ekonomi Forumu hakkýnda da
Uslu'ya bilgiler vererek, "Forumun uluslararasý boyutunun yapýlabilmesi için
desteklerinizi istiyoruz" þeklinde belirtti.Rektör Alkan, inþaatý devam eden
yatýrýmlar hakkýnda da bilgiler vererek, 14 Kasým 1944 Ahýska Türklerinin
Sürgünün 70. Yýlýnda Çorum'da yapýlmasý planlanan Ahýska Sürgünü sempozyumu hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundular. Milletvekili Uslu ise
"Hýzla büyüyen ve geliþen Hitit Üniversitemizin, her geçen yýl bölümlerinin
ve öðrenci sayýlarýnýn artmasý Çorum için son derece önemli. Ýþbirliði içerisinde yapýlan çalýþmalar ürünlerini vermektedir. Yeni binalarýmýz Çorum'a
hayýrlý uðurlu olsun. Teknokent için TTNET Genel Müdürümüz ile görüþtük
geliþmeleri takip edeceðiz. Ahýska Türkleri için hazýrlanan sempozyumuna
da gerekli katkýyý saðlayacaðýz" dedi.Uslu ayrýca "hafta sonu LYS sýnavýna
girecek öðrencilerimize baþarýlar dilerim. Kazandýklarý takdirde hýzla geliþen
ve büyüyen Hitit Üniversitemizi tercih etmelerini de tavsiye ediyorum" þeklinde sözlerini tamamladý.Haber Servisi
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
AK Gençler mezuniyet
belgelerini aldý
Hitit Üniversitesi'nden 2014 yýlýnda mezun
olan AK Gençlik (ÜNÝAK) üyelerine Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan imzalanmýþ
mezuniyet belgeleri taktýmý gerçekleþti.Ýl Gençlik
Kollarý Baþkaný Baþkaný Erhan Akar tarafýndan
belgeleri verilen mezun öðrencilere hitaben bir
konuþma yapan Baþkan Akar konuyla ilgili duygu
ve düþüncelerini belirtti.
Akar "Gelecek hayatýnýzda baþarýlar dilerim
eðitiminiz sadece üniversite diplomalarý ile bitmiyor bundan sonra daha zorlu bir yola giriyorsu-
nuz hayatýnýzýn devamýný etkileyecek bir dönemde olacaksýnýz' dedi.Akar 'Vatanýmýza, milletimize hizmet etmek için elinizden gelen her þeyi
yapmalý ve sürekli çalýþmalýsýnýz. Bu belgeler görüntüde basit olsa da orada Baþbakanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan'ýn imzasýnýn bulunmasý Gençliðe
ne kadar önem verdiðinin büyük bir göstergesidir. Baþbakanýmýza AK Gençlik için gösterdiði bu
teveccühten dolayý sonsuz þükranlarýmý sunuyorum." Þeklinde ifadeler kullandý.
Kubilay Kaan Yücel
Aktif Yaþam Kulübü yeni
baþkaný Ahmet Recep Ceylan
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü'nde görev deðiþikliði yapýldý.Mevcut Baþkan Semih Kýzýldað'ýn okuldan mezun olmasýndan dolayý tek
aday olan Ahmet Recep Ceylan seçim yapýlmaksýzýn baþkan oldu.Semih Kýzýldað seçim sonrasýnda yaptýðý açýklamada,"Hitit Üniversitesi Aktif
Yaþam Kulübü olarak her zaman hem ülkemiz
hem Çorum hem de üniversitemiz adýna yararlý
projeler yapmaya çalýþtýk.Bu baðlamda aldýðýmýz
tepkiler doðru iþler yaptýðýmýzý gösteriyor.Bizden
bayraðý devralan sevgili kardeþim Ahmet Recep
Ceylan ve yönetim kurulundaki arkadaþlarýmýz
zaten içimizde en az 2 yýldýr çalýþan arkadaþlar,bu
baðlamda kulübümüzün dinamizminden hiç bir
þey kaybetmeyeceðini düþünüyorum' dedi.Kýzýldað 'Akademik Danýþmanýmýz Doç. Dr. Cemil
Hakyemez gibi bir hoca iken bu dinamizmin kaybolmasý olanaksýz gibi duruyor þeklinde nitelerken Soma'ya yapýlacak oyuncak teslimi artýk benim son projem olacak,arkadaþlarýmýz eylül ayýna
kadar planýný yapacak ve eylül ayýnda görevlerinin baþýna geçmiþ olacaklar' þeklinde kaydetti.Kýzýldað 'Benim,yönetimdeki tüm arkadaþlarýma
tavsiyem,yýllardýr devam ettirdiðimiz, eþitlik yok
adalet var politikamýzý devam ettirmeleridir.Çünkü bizi biz yapan en önemli unsurlardan birisi bu
politikamýzdýr." þeklinde sözlerini tamamladý.
Yasin Yücel
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
:
:
:
:
:
:
03:02
05:03
12:49
16:46
20:23
22:13
21.06.2014
6. Ay, 30 Gün,
25. Hafta
htiras, gafillerin kalbinde
þeytanlarýn sultanýdýr.
Hazret-i Ali Radýyallahü anh
Günün Þiiri
DR. SUAT HAYRÝ KAÐITMAN BEYE SAYGILARIMLA
Met ettiler bende vardým yanýna
Kaným kaynadý onda ki canýna
Doktorlukta yakýþýyor þanýna
Caným doktor þu halime bak benim
Derdin nedir diye bana söyledi
Acýyan yeri de bende gösterdim
Açtým gömleði de onu dinledim
Caným doktor þu halime bak benim
Rýza Koçak
Sýzýdan bende yatamaz oldum
Sað ve soluma dönemez oldum
Aðladým sýzlandým kendimi yordum
Caným doktor þu halime bak benim
Düþmüþüm bu hale bakaným yoktur
Fakirim cebimde paramda yoktur
Bunca hastalara bakýyor doktor
Caným doktor þu halime bak benim
Bulunur izinde merhametlisi
Çoðaldý doktorlar vardýr iyisi
Sorduk sual ettik ettik buldukta sizi
Caným doktor þu halime bak benim
Ne zormuþ derdi çekmesi
Bu bir hüdadan gelir cilvesi
Allah emrederse gelir sýhhati
Caným doktor þu halime bak benim
Bu derdi verende Allah demiþler
Dermanýný arada bul demiþler
Dermaný bunun lokman hekim demiþler
Caným doktor þu halime bak benim
Þu Koçaðýn sözü böylece yeter
Saf gönülde baksan çiðdemler
Hakkýn emri bu yaþ sana da yeter
Caným doktor þu halime bak benim
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Meteoroloji'den yaðýþ uyarýsý!
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan
bilgiye göre bugün içerisinde ' Batý Karadeniz'de
Amasya Çorum Çankýrý'nýn kuzey kesimlerinde
lokal dolu ve kýsa süreli fýrtýna ile beraberinde
þiddeti yüksek olmasý beklendiði bildirildi.Yaþanabilecek olumsuz durumlara karþý önlem alýn-
masý gerektiðini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüðü vatandaþlarý uyardý.Gelebilecek lokal su
baskýný aðaç direk levha devrilmesi çatý uçmasý
yýldýrým gibi felaketlerde tedbirli olunmasý gerektiði vurgulandý.
Haber Servisi
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
YÝTÝK
Merhum Babam Ali Uslu adýna kayýtlý olan
02700 - 03000 numaralardan oluþan 9 cilt
Parekende satýþ fiþi ile 07151 ile 07200
numaralarýndan oluþan 1 cilt Fatura
kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
Taner USLU
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Ýmtiyaz Sahibi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2815 21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
USD
EUR
2,145
2,912
STERLiN 3,652
JPY YENi 0,210
2,146
2,913
3,653
0,211
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ABALI ECZANESÝ
TEL:223 00 20
ÞÝFA ECZANESÝ
TEL:226 32 70
TÜRKER ECZANESÝ
TEL: 270 11 11
SEVÝNÇ ECZANESÝ
TEL: 221 20 00
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
3
'AK Parti 12 yýldýr çözülemez
denilen konularý çözdü'
Murat Göðebakan
hayranlarýný coþturdu
AK Parti Haziran ayý Ýl Danýþma
Meclisi toplantýsý dün yapýldý.Çorum
Belediyesi Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Melek Pehlivan, Gençlik Kollarý Ýl
Baþkaný Erhan Akar, Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Kasým Aksoy, il genel ve belediye meclis
Ak Parti Ýl
üyeleri ile partililer katýldý.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný AK Parti Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan
Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan gerçekleþtirdi.Ceylan 'iki yýldýr hiç ara vermeden yapmýþ
olduðumuz il danýþma meclislerinin haziran ayý toplantýsýný yapýyoruz. 14 ilçe baþkanýmýz ve tüm belediye baþkanlarýmýzla beraber, il teþkilatýmýzla beraber, kadýn ve gençlik kollarýmýzla beraber
her zaman belirttim üzere birliðimizi ve beraberliðimizi koruyarak
saygý ve sevgimizi koruyarak çalýþmalarýmýza devam ediyoruz' dedi. Ceylan 'Önümüzde zorlu bir sürece var bu seçimlerin önemi
halk ilk kez kendi Cumhurbaþkanýný seçecek olduðunu ifade eden
Ceylan, Bunu da yapan yine biz AK Parti olarak biliyorsunuz 2010
yýlýnda yapýlan 12 eylül referandumuyla beraber anayasanýn maddesine eklememizle olmuþtu' þeklinde ifade etti.Ceylan konuyla
ilgili duygu ve düþüncelerini þu þekilde ifade
etti: 'O gün anayasanýn bu maddesinin deðiþmesine karþý çýkanlar bugün baþ örtülü
kardeþlerimizin özgürce üniversitelerde rahatça öðrenim görmesine karþý çýkanlar. O
gün Kenan Evreni 80 darbesinde ki meþhur
sözüm ona paþa þuanda paþalýðý da kalmadý
hamd olsun. Paþalýðý da biliyorsunuz hem
müebbet hapis aldý. Hem de rütbeleri söküldü. Buda bizim için artýk demokrasinin
Türkiye de dört ayaðýnýn bastýðýnýn göstergesidir. O gün bu referandumda ki deðiþikliðe hayýr verenler o gün Cumhurbaþkanlýðýnda baþ örtülü bir bayanýn olmasýný istemeyenler o gün tokalaþmayanlar bugün görüyoruz ki arkadaþlar çatý aday diye Ýslam örgütünün genel sekreterini ve baþ örtülü eþiyle beraber Cumhurbaþkaný olarak seçtirmek için halkýn önüne getirdiler' þeklinde konuþan Ceylan ' Türkiye nereden nereye geldi bunun açýkça göstergesi AK Partinin
her zaman söylediðimiz üzere yapýlamaz denilen el atýlamaz denilen tüm konulara AK Parti olarak 12 yýldýr tüm çözülemez denilen konular çözüldü hamd oldun' þeklinde belirtirken konuþmasýný þu þekilde sürdürdü:' 10 Aðustosta seçimlerini önemsiyoruz. 10
Aðustosta AK Partinin adayýyla birlikte ilk turda hedefimiz yüzde
50'i artý 1 yapmak. Tüm teþkilatlarýmýza güveniyoruz.
Yine ülkede kaos çýkartmak isteyenler olacaktýr. Yine ülkede
geziciler çýkacaktýr. Bunlara hiçbir zaman milletimiz izin vermeyecektir. Pazar günü yapacaðýmýz 1950 sandýkta sandýk yönetim
kurulu toplantýlarýný elimizden geldiði kadar tam anlamýyla baþarýlý olmak buraya gelmeden öncede belediye baþkanlarýmýzla
ilçe baþkanlarýmýzla beraber toplantý yaptýk þuanda görülen hiçbir sýkýntýmýz yok hamd olsun' þeklinde belirten Ceylan konuþmasýný þu þekilde tamamladý:'Çorum olarak 15 bin kiþiyle birlikte pazar günü 14 ilçemizde merkez ilçemizde dahil bu toplantýmýzý deðiþik yerlerde gerçekleþtireceðiz hepinize teþekkür ediyorum çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum" Yasin Yücel
Anadolu Rock müziðinin güçlü sesi Murat
Göðebakan hayranlarý ile buluþtu.
34.Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamýnda 2.gün konser veren usta sanatçý zaman zaman hayranlarýný duygulandý-
OKA Haziran ayý toplantýsý yapýldý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(OKA) Yönetim Kurulu haziran ayý olaðan toplantýsý, Vali Sabri Baþköy'ün ev sahipliðinde Anitta Otel'de yapýldý. Tokat Valisi
Cevdet Can'ýn Baþkanlýðý'ndaki toplantýya Çorum Valisi Sabri Baþköy, Amasya Valisi Ý.Halil
Çomaktekin, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy,
Çorum Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, ve diðer yönetim kurulu üyeleri katýldý.
OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Tokat Valisi Cevdet Can,
OKA Yönetim Kurulu toplantýsýnýn açýlýþýnda
yapmýþ olduðu konuþmada; "Geçen hafta itibariyle baþladýðým Tokat Valiliði görevimin yanýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini de üstlenmiþ bulunmaktayým. Görevimin ilimiz ve Ajansýmýza hayýrlý olmasýný dilerim.
Bölgemizde baþta kamu kurumlarýmýz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve diðer sosyal aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirilerek bölgemizin geliþmesini saðlamak
ve bu geliþimi sürdürmek amacýyla çalýþmalar yürütmekte olan Kalkýnma Ajansýnýn "2014 yýlý Haziran ayý
OKA Yönetim Kurulu" toplantýsýný gerçekleþtirmek ve
yönetim kurulumuzun gündemindeki konularý görüþmek üzere toplanmýþ bulunuyoruz.
Bilindiði gibi, Kalkýnma Ajansýmýz tarafýndan
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluþan
bölgemizin sosyo-ekonomik geliþmesine katkýda bulunmak ve sürekli deðiþen ulusal ve uluslararasý rekabet koþullarýna bölgemizin uyum saðlama imkan ve
kabiliyetlerinin geliþtirilmesine katký saðlamak üzere
çeþitli projeler ve faaliyetler yürütülmektedir. Kurulduðundan bu güne Ajansýmýz aracýlýðýyla veya saðlanan
mali desteklerle özel sektörün KOBÝ projeleri ile desteklenmesi, Belediyelerin ve il özel idareleri turizm ve
çevre altyapýsýnýn geliþtirilmesi için desteklenmesi, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da çeþitli altyapý
projeleri, kümelenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve dezavantajlýlara yönelik altyapý geliþtirme projeleri gibi çeþitli konulardaki faaliyet ve projele-
rin desteklenmesi uygulamalarý sürdürülmektedir.
2 Aralýk 2013 tarihinde ilan edilen "KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý" ve
"Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý"nýn idari,
teknik ve mali deðerlendirilmesi tamamlanmýþ olup
deðerlendirme sonucu oluþan baþarýlý proje listeleri
programlar bazýnda Ajansýmýz internet sitesinde açýklanmýþtýr.
Sözleþme imzalamaya hak kazanan baþvuru sahiplerine sözleþmeye davet bildirimleri gönderilmiþ
olup, sözleþmelerin ardýndan projelerin uygulamasýna
baþlanacaktýr. Kazanan proje sahiplerine baþarýlar diler, programlarýmýza ilgi gösteren tüm baþvuru sahiplerimize teþekkür ederiz."dedi.
OKA Yönetim Kurulu toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi.
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Encümen Toplantýsý Yapýldý
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði'nin Haziran ayý Encümen Toplantýsý Anitta Otel Toplantý Salonu'nda yapýldý. YHKB toplantýsýna;
Amasya Valisi Birlik Baþkaný Sayýn Ý. Halil Çomaktekin, Ýlimiz Valisi Sayýn Sabri Baþköy, Samsun Valisi Sayýn Hüseyin Aksoy, Tokat Valisi
Cevdet Can ile diðer birlik üyeleri katýldý. Toplantýda Haziran ayýna ait YHKB aylýk cetvelleri
tetkik edildi, Birlik çalýþmalarý hakkýnda ayrýntýlý
bilgi verilerek bölgedeki turizm hareketliliði deðerlendirildi. Haber Servisi
rýrken zaman zaman da coþkulu anlar yaþattý.
Fuar alanýnda gerçekleþen konsere Vali Sabri Baþköy,Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül kurum müdürleri daire amirleri ve çok sayýda
vatandaþ katýldý.Birbirinden güzel
eserleri seslendiren ünlü sanatçý
dinleyenlerin büyük beðenisini topladý.
Geçtiðimiz perþembe akþamý saat
21:00'da baþlayan konser yaklaþýk
bir buçuk saat sürdü.Göðebakan
'Vali Sabri Baþköy daha önce beni
Çorum'a davet etmiþti.Þuan da Çorum'a gelerek sözümde durmanýn mutluluðunu yaþýyorum' þeklinde konuþtu.Konser
sonunda Yoðun güvenlik önlemleri alýnan
konser olaysýz bir þekilde sona erdi.
Kubilay Kaan Yücel
TEK
YILDIZ
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
4
Mahir ODABAÞI
ÞÝMDÝ
YILDIRIM
ZAMANI (1)
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Basý Yaralarý ve
tedavileri anlatýldý
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi tarafýndan "Basý
Yaralarý ve Güncel Tedavi Yaklaþýmlarý" konulu toplantý düzenlendi.Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Bilimsel Etkinlikleri kapsamýnda Saðlýk Bakanlýðý Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Konferans Salonu'nda Týp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalý öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet
Çýnar Yastý tarafýndan düzenlenen "Basý Yaralarý ve
Güncel Tedavi Yaklaþýmlarý" konulu toplantý yapýldý.Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Týp Fakültesi
Dekan V. Prof. Dr. Mete Dolapçý hastanenin son üç
yýlýna ait basý yaralý hasta verileri ile bu ülserlerin önemini not etti. Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalý öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ý. Tayfun Þahiner ve
Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'nun basý yaralarýnýn oluþum
fizyopatolojisi, evreleri ve temel tedavi prensipleri konusunda güncel bilgilerin aktarýmý ile devam eden
toplantýda, Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma
Prof. Dr. Ahmet Çýnar Yastý
Hastanesi Yanýk Tedavi Merkezi yoðun bakým çalýþanlarýndan Hemþire Dilara Karaçam'ýn önleme, tedavi süresi
ve sonrasýnda hemþirelik bakým hizmetleri ve koruyucu
yaklaþýmlar özetlemesi ve sonrasýnda da tedavisinde güçlük yaþanan dirençli olgularda güncel tedavi yaklaþýmlarýný Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalý öðretim üyesi Doç. Dr. Murat Akýn klinik deneyimleri eþliðinde paylaþtý.Prof. Dr. Faruk Coþkun ve Prof. Dr. A.
Çýnar Yastý'nýn yönettiði toplantýda multidisipliner yaklaþýmýn önemi, koruyucu yaklaþýmlarýn temel taþ teþkil ettiði ve güncel tedavi yaklaþýmlarýnýn uygulanmasý ile daha
iyi sonuçlarýn alýnabileceði vurgulanmýþtýr. Hastanemiz
saðlýk ekibi yanýnda merkez ve ilçe hastanelerimizden basý yaralarýnýn oluþumu ve tedavisi ile ilintili birimler ve evde saðlýk hizmetleri çalýþanlarýndan toplam 127 hekim ve
hemþirenin katýldýðý toplantý, sunularýn ardýndan maketler
üzerinde uygulamalý iþliðin yapýlmasý ile sonlandý.
Haber Servisi
TKDK teknik
gezi düzenledi
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðünde görev yapan Yerinde Kontrol Uzmanlarý tarafýndan Duduoðlu Çelik Döküm Sanayi Tic. A.Þ.'ye teknik gezi düzenlendi.
Kurum tarafýndan desteklenen projeler kapsamýndaki makina ve ekipmanlarýn üretim aþamalarýnda yer alan demir-çelik malzemelerin yapýsý, yerinde kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgi almak ve malzeme üretim aþamalarýný görmek amacýyla teknik gezi gerçekleþtirildi. Geziye Duduoðlu
Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Mustafa Duduoðlu eþlik ederken; fabrika
çalýþanlarýndan Metalurji ve Malzeme Mühendisi Sayýn Hakan YILDIRIM, demir-çelik malzemelerin üretim aþamalarý hakkýnda ve yerinde kontrol uzmanlarýnýn talepleri doðrultusunda bilgilendirmede bulundu.
Teknik gezi düzenlenen fabrikanýn 1987 yýlýnda kurulduðunu belirten yetkililer çeþitli demir-çelik makine malzemelerinin üretildiðini ve 15 ülkeye ihracat
yaptýðýný da ifade ettiler. Teknik gezi sonucu fabrika çalýþanlarýnýn makine malzemeleri üretimi, ýsýl iþlem uygulamalarý, taþlama ve kumlama iþlemleri, malzemenin aþýnma ve alaþým muayenesi, kalite kontrol ve malzemenin kullanýlmýþ
olup olmadýðý gibi konulardaki bilgi, beceri ve tecrübeleri Ýl Koordinatörlüðü Uzmanlarý ile uygulamalý olarak paylaþýmlarý saðlandý.
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü,
Ýlimiz çiftçilerine daha iyi hizmet verebilmek adýna, çalýþanlarýnýn talep ettiði konularda sektörde faaliyet gösteren Ýl içi ve Ýl dýþý iþletmelere teknik geziler düzenlemeye devam edeceði belirtildi.
Uður Çýnar
Galiba mevsimlerde deðiþiyor. Özellikle bu yýl yaðan yaðmurlarýn biraz daha farklý olduðunu hep beraber gözlemliyoruz.
Þöyle ki, bakýyorsunuz mahallenin bir tarafýnda sel felaketi olacak þekilde yaðmur dolu yaðýyor, diðer tarafýnda hiçbir þey yok.
Veya yolda giderken yaðan yaðmura arabanýn sileceði yetiþmiyor ama 2 km ötesinde güllük gülistanlýk bir hava. Yýllar önce
okuduðum bir kitapta 'yeryüzüne her yýl yaðan yaðmurun eþit
olduðu ancak oradaki insanlarýn durumuna (doðaya sahip çýkma
veya …) göre yer deðiþtirdiðini' yazýyordu. Diðer taraftan yýldýrýmlarýn zararý genelde nisan ayýnda görülürdü. Þimdi ise nisanmayýs-haziran derken Allah bilir belki de yýl boyunca devam
edecek… 'Dað baþýna kýþ gelir / insan baþýna iþ gelir / yaðmurlu
havalarda bu bilgiler hoþ gelir' hesabý yýldýrýmýn zararlarýndan
korunma konularýnda birazcýk bilgili olmakta fayda var.
Bu yazýyý kaleme alýrken evde perde takarken merdivenin
kaymasý sonucu düþüp kolu bacaðý kýran bir arkadaþ geldi. Ve
'Mahir Bey, ev kazlarý hakkýnda bir eðitimde bize verseniz deyince, bende ' 15 yýldýr anlatacaðým diye dilimde tüy bitti. Baþýnýza gelinceye kadar anlamadýysanýz ne yapayým' dedim. Deðerli okuyucular, yine siz siz olun baþýnýza gelmeden yazýlarýmý
okumaya ve daha doðrusu uyarýlarýmýn gereðini geciktirmeden
yerine getirmeye çalýþýn. Kendim için deðil, sizin için… Özellikle mantar toplamaya gidenlerin, piknik yapanlarýn, çobanlýk yapanlarýn bilinçli olmasý lazýmdýr.
Þimþek: Geliþigüzel ve tahmin edilemeyen bir olay olup, bazen çevrenizde karþýlaþtýðýnýz çeþitli biçimlerde küçük, can sýkýcý
kývýlcýmlarla benzerlik gösteren çok kuvvetli elektrik boþalmasýdýr. Bitki yetiþmesi için nitrojen bileþikleri üretir.
Soðuk ve kuru bir kýþ günü halýnýzýn üzerinde yürürken kedinizi okþamak için elinizi uzattýðýnýzda siz ve kediniz her ikiniz
birden istenmeyen bir enerjiye tutulabilirsiniz. Bu, yürüyüþünüz
sýrasýnda ya pozitif ya da negatif elektrik yükünün birikmesi nedeniyledir ve vücudunuzdaki fazla miktardaki yük ilk fýrsatta
karþý yüklü bir alana akacaktýr. Bu da zavallý kedinin olaya katýldýðý zamandýr. Elleriniz kedinin yakýnýna eriþtiðinde fazla miktardaki yük sizinle kedi arasýndaki boþluða sýçrar. Süreci yavaþlatýlmýþ halde görebilseydiniz kanepenin altýna doðru hýzla koþan bir huysuz kediden baþka, ince bir þimþek ýþýðýna benzeyen
bir þeyin elinizden aktýðýný görebilirdiniz.
Þimþek çakmalarý, ilgili olduklarý yerlere göre buluttan buluta, buluttan yere veya yüksek yapýlarýn bulunduðu yerlerde yerden buluta sýçrar. Eðer elektrik boþalmasý bir bulut ile baþka bir
bulut arasýnda olursa þimþek söz konusudur. Yýldýrým ise yer boþalmalarý olarak tanýmlanýr. Yer ile bulut arasýnda meydana gelen þiddetli ve ani elektrik boþalmasýdýr. Zikzaklý bir yol takip
ederek kollar halinde aþaðýya doðru iner. Genellikle þiddetli bir
yaðmurla birlikte görülür. 1752'de Ben Franklin yýldýrýmýn elektrik akýmý olduðunu keþfetti.
Özellikleri:
"
Çoðu yýldýrým vakasý yaz aylarýnda ve öðle ile ikindi esnasýnda meydana gelir. Bunun, yaz aylarý boyunca pek çok insanýn dýþarýda bulunmasý nedeniyle olduðunu söyleyebiliriz. Fakat
ana sebep, yazýn çok fazla oraj (þimþekli yýldýrýmlý fýrtýna) meydana gelmesidir.
"
Ortalama bir þimþek çakýþý üç aydan daha fazla bir zaman için 100 watt'lýk bir ampulü yakabilir.
"
Yýldýrým ayný yere birden fazla düþebilir. (yýldýrým Amerika'daki Empire State binasýný her yýl ortalama 21-25 kez vurur.)
Dünya'da dakikada 1800 yýldýrým düþüyor. Türkiye'de yýlda
100 kiþi yýldýrým kurbaný oluyor. Çorum Yoðunpelit Köyünde de
yýldýrým düþmesi sonucu 4 kiþi yaþamýný yitirdi.(2005) Yine önceki günlerde Kargý ilçemizin Sünnük ve Akkaya köylerinde yýldýrým düþmesi sonucu 31 adet küçükbaþ - büyükbaþ hayvanýn
telef oldu.
Yakýn geçmiþte insanlar; sandalla giderken, yüzerken, bisiklete binerken, bir aðacýn altýnda dururken, balýk avlarken, piknik
yaparken, çim makinesi kullanýrken, telefonda konuþurken, bir
kamyonu yüklerken, futbol oynarken, balkonda çevreyi seyrederken vs. yýldýrým çarpmasý neticesinde hayatlarýný kaybettiler.
Özetin özeti: Sivil savunmanýn resmi tanýmýn yanýnda konunun önemi ve günlük yaþamda gerekliliðini daha net olarak
açýklayabilmek adýna þöyle bir ek taným ilave etmekte fayda var
kanaatindeyim. Sivil savunma; 'doðumdan, ölüme kadar hayatýn her safhasýnda lazým olacak bilgilerin öncelikle gönüllülük
esasýna baðlý olarak herkes tarafýndan öðrenilmesi, gerçekçi tatbikatlarla güncel tutulmasý ve ihtiyaç halinde doðru olarak uygulanmasýdýr.' Zira bir düþünürün ifade ettiði gibi; 'Ýnsanlarý
güçlü kýlan yedikleri deðil, hazmettikleridir. Ýnsanlarý zengin kýlan kazandýklarý deðil, muhafaza ettikleridir. Daha da önemlisi,
insanlarý bilgili kýlan diplomalarý, (sertifikalarý, katýlým belgeleri,
ehliyetleri) deðil ihtiyaç halinde doðru dürüst uyguladýklarýdýr.'
(Yazarla iletiþim: 536 5681141)
*
Sevdiklerimden seçmeler: 'Söz vermek borçlanmaktýr' (imza:
Hz Muhammed S.A.V)
HABER
TEK
YILDIZ
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
5
"21 HAZÝRAN DÜNYA ALS GÜNÜ"
Eray'dan HGYD'ye veda ziyareti
Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Çorum'dan
tayin olmasý nedeniyle veda ziyaretleri gerçekleþtiriyor.Baþsavcý Bayram Eray, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret ederek dernek yöneticileriyle
vedalaþtý.Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun 2014
yýlý yaz kararnamesinde Afyonkarahisar Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na atanan Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý
Bayram Eray, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni
ziyaretinde Dernek Baþkaný Birkan Demirci, yönetim
kurulu üyeleri Mustafa Külcü ve Satýlmýþ Ýnaç ile görüþtü.Çorum'da görev yaptýðý süre zarfýndan çok iyi dostluklar kurduðunu belirten Baþsavcý Bayram Eray, çorum
basýný ile de iyi iliþkiler içerisinde görev yaptýklarýný belirterek, Çorum basýnýna teþekkür etti.Hitit Gazeteciler ve
Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci de Baþsavcý
Bayram Eray'ýn Çorum'a verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti ve yeni görev yerinde baþarýlar diledi.
Bahadýr Yücel
Festivale gelen ekiplerden Gül'e ziyaret
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'ne
katýlan yerli ve yabancý ekipler Belediye Baþkan
Vekili Zeki Gül'ü ziyaret etti.
Çorum'da bulunmaktan büyük memnuniyet
duyduklarýný ifade eden ekipler Baþkan Vekili
Zeki Gül'e çeþitli hediyeler verdiler.
Festival kapsamýnda Çorum'a gelen yerli ve
yabancý ekiplerin Çorum'u daha iyi tanýdýklarýný
ve gittikleri yerlerde Çorum'u daha iyi anlatacaklarýný ve tanýtacaklarýna inandýðýný belirten
Zeki Gül, "Tüm ekiplerimize hoþ geldiniz diyorum. Ýnþallah Çorum'dan güzel duygularla
ayrýlacaksýnýz. Ýnþallah, Çorum'dan hep güzel
duygularla bahsedeceksiniz." dedi.
Haber Servisi
Çorum'da DSÝ Yatýrýmlarýna
600 Milyon TL
Devlet Su Ýþlerinin Çorum'daki Yatýrýmlarý
Ankara'da Orman Su Ýþleri Müsteþarý Lütfi
Akça'nýn ev sahipliðinde yapýlan toplantýda
deðerlendirildi. Toplantýya; Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Aslan, DSÝ 5.Bölge Müdürü Murat Acu, DSÝ Çorum ve 5.Bölge Þube Müdürleri katýldý.DSÝ yatýrýmlarý ve iþ programlarýnýn, karþýlaþýlan sorunlarýn deðerlendirildiði toplantýda Çorum'a
yapýlacak ve yaklaþýk 600 Milyon TL'ye mal
olacak 37 tesisin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
verildi.
Toplantý þu konular görüþüldü;03.03.2014
tarihinde ihalesi yapýlarak,05.05.2014 tarihinde sözleþmesi imzalanan Koçhisar Sulamasýnýn 1. Etap yaklaþýk 64 milyon TL. ve 653 ha
arazinin sulamasý hedeflenmektedir.2. ve 3.
Etap çalýþmalarýnýn ihale edilmesi ile birlikte
toplam 11.835 ha su ile buluþacak.2011 yýlýnda
ihalesi yapýlan Dutludere Sulamasý 2014 yýlý
içerisinde sað sahilinde 648 ha, sol sahilde ise
8.506 m beton kanal imalatý yapýlarak 401 ha
sulanacaktýr.
Dodurga Pompaj Sulamasý Yükleme havu-
zu imalatlarý ve 1. Kademe pompaj sahasý tamamlanarak 237 ha
alanýn sulamasý saðlanacak.Çorum Alaca Ýçmesuyu Arýtma Tesisi Aðustos Ayýnda istenecek EK ödenek ile birlikte 12. Ayda tamamlanmasý hedeflenmektedir.Kýzkaraca Göleti
Sulamasý ve Yükseltilmesi 07.07.2014 tarihinde ihale edilerek 150 gün içerisin de zemin ve
korumalarýnýn tamamlanmasý hedeflenmektedir. Maliyetinin 1.800 bin TL olmasý planlanmýþtýr.Bayat-Ýskilip ve Uðurludað için büyük önem taþýyan Týmarlý Sulamasý, 2. Kýsým
sulama sahasýnda "toplulaþtýrma" kararý için
çalýþmalar devam etmektedir.
42 köy, 11 baðlý yerleþim ve Uðurludað Belediyesi olmak üzere toplam 54 üniteye içmesuyu verilecek olan Þendere Göleti Ýçmesuyu
tesisleri için gerekçeli raporlar hazýrlanmýþ
olup, DPT'YE teklif edilmesi ile ilgili süreç hýzlandýrýlacaktýr.Bayat ve 36 köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan Kunduzlu Göleti ishale hatlarýnýn ihalesi
24.06.2014 tarihinde yapýlacaktýr. Kargý içmesuyu ile ilgili raporlarýn hazýrlanmasý DSÝ ve
Belediye tarafýndan takip edilmekte.Mecitözü
Köprübaþý Göleti Sulamasý
22.04.2014 tarihinde ihalesi gerçekleþtirilmiþ olup süreç devam
etmektedir. Ortaköy Aþdaðul
Göleti 2500 da olan iþin proje yapým çalýþmalarýna baþlamýþ olup
projenin tamamlanmasýyla 2014
ek programýna teklif edilecektir.Sungurlu Göleti 31.720 da arazinin sulanmasý ve Sungurlu'nun
yýllýk 6,3 milyon m3 içmesuyu temini hedeflenen proje de planlama raporu çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Ancak gölet rezervuar alanýnda höyük tespit edildiðinden ÇED süresi uzamýþ, Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulunun uygun görüþüne müteakip çalýþmalar tamamlanacak.Çorum'un içmesuyunu saðlayacak olan Hatap ve Yenihayat Barajlarý göl
alanlarýnýn mutlak, kýsa, orta ve uzun mesafe
koruma alanlarý içinde yer alan 22 adet köyün
evsel atýk sularýnýn toplanmasý ve arýtýlmasý
için gerekli atýk su tesislerinin (her köy için ayrý olmak üzere toplam 23 adet doðal arýtma tesisi) uygulama projeleri hazýrlanmakta olup
süre uzatýmlý iþ bitim tarihi 24.08.2014'tür.
ÖZEL ÝDAREDEN DEVRÝ GERÇEKLE
ÞECEK GÖLETLER ÝSE ÞU ÞEKÝLDE;
Bayat; Toyhane, Saðpazar, Yukarýemirhalil, Aþaðýemirhalil, Saray, Saray(Akkaya), YeniköyÝskilip; Çukurköy, Karaburun, Yalakçay,
Yalakçay (Bahçelievler Mahallesi), Yalakçay
(Hasandeðin mahallesi), Yerliköy, Karlýk, Karlýk (Yukarýkarlýk mahallesi), Karlýk (Edipbey
mahallesi), SuhiylanUðurludað: Kýzaðýlý, Kýrköy, Eskiçeltek, Üçdam, Yarýmca, Ambarcý,
Sazköy, Karakýsýk,, Büyükerikli, Küçükerikli,
Köpeç, Boztepe, Yeniyapan, Gökçeaðaç, Daðönü. 2014 yýlýnda Çorum'a yapýlmasý planlanan 37 Göl ve Su projeleri için yaklaþýk 600
Milyon TL öngörülmektedir. Toplantýda ayrýca Kargý içmesuyu sorunu ve yeni yapýlacak
göletlerin detaylarý görüþüldü.
Haber Servisi
ALS'NÝN FARKINDA MISINIZ?
Als Nedir?
ALS yani "Amiyotrofik Lateral Skleroz",
ilerleyici bir sinir sistemi hastalýðýdýr. Hastalýk motor sinirleri etkiler. Motor sinirler beyinden omuriliðe, oradan kaslara giderek
hareketlerimizi düzenler. Bu hastalýk motor
sinirleri etkileyerek kas hareketlerine engel
olur. Hastalýðýn ileri evrelerinde felç geliþir.
Buna karþýlýk genellikle akli yetenekler etkilenmez.
Hastalýðýn adýnýn anlamý, omurilikte
kaslarý besleyen yan (lateral) taraftaki sinirlerin zarar görmesiyle kaslarýn beslenememesi ve katýlaþmasýdýr. Hastalýk ABD'de
Lou Gehrig hastalýðý olarak biliniyor. Bazý
Avrupa ülkelerinde MNH yani motor sinir
hastalýðý ya da Charcot hastalýðý olarak da
geçiyor. Aslýnda MNH, ALS'nin de içinde
olduðu hastalýk grubunun genel adýdýr.
Charcot ise hastalýðý ilk tanýmlayan hekimdir. Uluslararasý isim olarak genellikle
ALS/MNH veya Ýngilizce metinlerde
ALS/MND geçmektedir.
Als Hastalýðýnýn Belirtileri Nelerdir?
Hastalýðýn baþlangýç belirtileri çok hafif
olduðundan çoðu kez farkedilmeyebilir.
Hastalýk özellikle kol ve bacaklarda olmak üzere kas güçsüzlüðü ile baþlar. Konuþma, çiðneme ve nefes alma etkilenir.
Yutmanýn bozulmasý sonucu, aðýzda tükürük birikmesi de konuþmayý zorlaþtýrýr.
Kaslar sinirler tarafýndan uyarýlmadýðýnda yapýsý bozulur ve iþ görmez hale gelir.
Kol ve bacaklar incelir. Özellikle el ve ayak
kaslarýnda seyirme ve kramplar olabilir. Kiþi
kol ve bacaklarýný iyi kullanamaz. Kontrol
edilemeyen aðlama ve gülmeler olabilir.
Baþlangýç belirtileri her hastada ayný olmaz. Kimi hasta halýnýn saçaklarýna takýlmaya, tökezlemeye baþlar; kimi hasta eþyalarý kaldýrmakta zorlanýr, kimisi de konuþurken kelimeleri yuvarladýðýný fark eder.
Kas zafiyeti önce bir kas grubundan baþlar, yavaþ yavaþ diðer kas gruplarýna yayýlýr.
Kaslardaki iþ görememenin derecesi ve hastalýðýn ilerleyiþi hastadan hastaya deðiþir.
Solunum kaslarýnýn giderek daha fazla etkilenmesi ve buna baðlý solunum güçlüðü
hastalýkta gelinen son aþama olur.
Hastalýkta genel olarak duyular, idrar ve
barsak iþlevleri, cinsel iþlevler etkilenmez.
Kalp kasý zarar görmez. Göz kaslarý çoðu
kez en son etkilenen kas olur, kimi zaman
zeyinde olduðu görülüyor. Bu oraný Türkiye'ye yansýtabilirsek, Türkiye de yaklaþýk 6
ila 7 bin arasýnda bir hasta olduðu düþünülmüþtür.
Genellikle eriþkin yaþlarda (40-50) ve erkeklerde kadýnlara göre biraz daha fazla görülüyor. Sýklýðý 100.000 de 1-1,5 civarýnda.
(Ýnsidans) Daha genç ve daha ileri yaþlarda
da ortaya çýkabiliyor ve genellikle zayýf insanlarda görüldüðü dikkat çekiyor.
Hastalýðýn Nedeni
Hastalýðýn nedeni tam olarak bilinmiyor.
Araþtýrmacýlar sinirlerin baðlantý yerlerinde
glutamat denen bir nörotransmitterin aþýrý
miktarda bulunduðunu, bunun normal iletiyi engellediðini buldu. Bu fazlalýðýn nedeni
ise henüz bilinemiyor. Tarým ilaçlarý gibi bazý çevresel etkenlerin hastalýðý tetiklediðinden þüpheleniliyorsa da kesin bir bilgi henüz yok.
Als Hastalýðýnýn Oluþumu
Hastalýðýn nedeni bilinmediðinden nedene yönelik olarak da tedavi edilemiyor.
Üst motor sinirlerin yani beynin motor korteksinin hasarý sonucu kas spastisitesi ve
katýlýk oluþur. Beyin sapý ve omurilikte bulunan alt motor sinirlerin hasarý ise kas güçsülüðü, atrofi (kas erimesi) ve fasikülasyona
(kas seyirmeleri) neden olur. ALS genellikle
hem üst hem de alt motor sinirleri tutar.
Hastalýk her kesimden insanda görülebilmesine karþýn ALS'ye erkeklerde ve yaþlýlarda daha fazla rastlanýr. Ortalama baþlangýç yaþý 55 olsa da, son zamanlarda daha
genç kiþilerde teþhis edildiði gözleniyor.
ALS 12 yaþýnda da, 98 yaþýnda da görülebilir.
Toplumda rastlanma sýklýðý olarak
100.000 kiþide 0.5-2.4 sayýsý veriliyor. Belli
bir nüfusa bakýldýðýnda ise yüz bin kiþiden
on birinin hasta olduðu görülür.
ALS bulaþýcý bir hastalýk deðildir. Ama
bazý kiþilerde kalýtsal yani ýrsi özellik gösterebilir. Tüm ALS hastalarýnýn yaklaþýk
%10'unda hastalýk kalýtsaldýr. Bu duruma
ailevi ALS deniyor. Kalýtýmla ilgisi olmayan
tipe ise sporadik ALS denir. Ailevi tipte anne veya baba ALS olduðunda doðan her iki
çocuktan birinde hastalýk olabilir.
Solunum Desteði
ALS eninde sonunda solunum kaslarýndaki zafiyete baðlý olarak solunum yetmezliðine neden olur. Bu nedenle hastalýða yakalananlarýn yarýsý solunumlarýný cihazla
da hiç etkilenmez. Kiþinin zihni yetenekleri
normaldir.
Als Hastalýðýnda Taný Nasýl Konur?
ALS nöroloji denen sinir hastalýklarý uzmanlýðýný ilgilendiren bir hastalýktýr. Hastalýk pek çok kas ve sinir hastalýðý ile karýþabildiði için teþhis uzun zaman alabilir. Teþhiste manyetik rezonans görüntüleme ve elektromiyogram denen yöntemlerden, kastan
parça alýnarak deðerlendirilmesinden ve kanýn incelenmesinden yararlanýlabilir. Elektromiyogram kasýn etkinliðinin normal olup
olmadýðýný gösteren bir testtir. Ýleri dönemde ALS'nin sýk rastlanan türüne dönüþen
bazý motor sinir hastalýklarý görülmeye baþlar.
"
Progresif bulbar felç: Beyin sapýný
etkileyerek konuþma ve yutma güçlüðüne
neden olur.
"
Progresif kas atrofisi: Alt motor sinirleri etkileyerek iskelet kaslarýnda zafiyete
neden olur.
"
Primer lateral skleroz: Üst motor sinirleri etkileyerek spastisiteye neden olur,
ilerleyiþi daha yavaþtýr.
Als Hastalýðýnda Tedavi
Kesin tedavisi olmayan ALS hastalýðý
belirtilere yönelik olarak tedavi edilmektedir. Ýstenmeyen etkilerin önlenmesi, hastanýn rahatlatýlmasý ve mümkün olduðu kadar
normal yaþamýný sürdürmesi saðlanmaya
çalýþýlýr.
Hastalýðýn tedavisine yönelik ilaç araþtýrmalarý sürmektedir. Hastalýðýn ilerlemesini yavaþlatan ilk ilaç, riluzol 1995 yýlýnda
Amerika'da ruhsat aldý. Bu etken maddenin
motor sinir harabiyetine neden olduðu düþünülen uyarýcý bir nörotransmiter olan glutamatý engellediði sanýlýyor. Ýlacýn hastalýðýn
ilerlemesini yavaþlattýðý, hastanýn ömrünü
uzattýðý, hastanýn daha uzun süre iþ görmesini saðladýðý düþünülüyor.
ALS GÖRÜLME SIKLIÐI NEDÝR?
Dünya genelinde yüzbinde 8 ila 10 dü-
yapay olarak sürdüremezlerse üç yýl içinde
kaybedilirler. Aslýnda mekanik solunum
saðlandýðý ve ortaya çýkan diðer problemler
giderildiði sürece ALS ölümcül bir hastalýk
deðildir. Yapay solunum burundan (nazal)
veya trakeostomi denen soluk borusunda
açýlan delikten yapýlabilir. Konuþma ve yutmasý iyi olup fazla aðýz salgýsý olmayan hastalarda burundan solunum denenebilir. Daha ucuz olan bu yöntem basit bir maskeyle
kolaylýkla evde uygulanabilir. Burundan solunum uygun hastalarda solunumun rahatlatýlmasý ve ömrün uzatýlmasýna yardýmcý
olan mükemmel bir seçenektir. Özellikle
bulbusun etkilendiði hastalarda tercih edilen trakeostomi ise uzun süreli yaþam desteði sunar. Bu hastalara gerekli bakým uygulandýðýnda ve geliþebilecek problemler engellendiðinde uzun yýllar yaþamlarýný sürdürebilirler.
HASTALIÐI ANLAMANIN
ÖNEMÝ !
Her bireyin kendi hayatý ile ilgili kararlarý alma hakký olduðu unutulmamalýdýr.
ALS'li hastalar ve yakýnlarý yapay solunumla ve diðer tedavi uygulamalarý ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmaya çalýþmalý, en uygun
yönteme yine kendileri karar vermelidirler.
Bu nedenle hastalýkla ilgili tüm bilgilere
ulaþma, tedavi seçeneklerinin hepsini bilme,
tedaviye baþlama ve tedaviyi sonlandýrma
haklarýnýn bilinciyle hareket edilmesi
önemlidir. Halen ALS hastasýnýn karþýlaþtýðý
sorunlarýn çözümüne yönelik çeþitli yaklaþýmlar bulunmaktadýr. Etkin bir bakým ile
karþýlaþabilinecek týbbi sorunlar engellenebilir.
Ömür uzatýlabilir ve mümkün olan en iyi
hayat kalitesine ulaþýlabilir. Oluþabilecek
deðiþikliklere hazýrlýklý olup hýzla uygun çözümlerin bulunmasý ALS hastasýna daha
saðlýklý bir hayatýn sunulmasý açýsýndan büyük önem taþýr.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
TEK
YILDIZ
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
"EMEP, yeni HDP'de
yer almayacak"
Emek Partisi (EMEP), hafta sonu kongresini gerçekleþtirecek olan yeni HDP'ye iliþkin
bir açýklama yaptý. Daha önce kuruluþ ilkelerine sadýk kalýnarak HDP'nin bir ittifak cephesi olarak kalmasý yönünde görüþlerini bildiren EMEP bu konuda yaptýðý uyarýlarýn dikkate alýnmadýðýný belirterek, yeni HDP örgütlenmesinin içerisinde yer almayacaðýný açýkladý.Konuyla ilgili bir açýklama yapan EMEP Ýl
Baþkaný Hikmet Aydýn, emek, demokrasi ve
halk güçlerinin birliði ve ortak mücadelesi sorununun öteden beri Türkiye devrimci hareketinin temel gündemlerinden birini oluþturduðunu belirterek, "Partimiz kuruluþundan
itibaren bu soruna büyük önem vermiþ, çözümü için elinden gelen çabayý göstermiþ, özveriyle hareket etmiþtir" dedi.Aydýn, EMEP'in
yeni HDP ile ilgili almýþ olduðu kararlarý þu
þekilde açýkladý:"Diðer yandan herkes birliðin
önemini vurgulamakla birlikte bu birlik ve ortak mücadelenin hangi zeminde ve hangi biçimle saðlanacaðý noktasýnda görüþ farklýlýklarýnýn olduðu bir gerçekliktir. Bir araya gelecek güçlerin ideolojik,
siyasal referans ve öncelikleri dikkate alýndýðýnda bu normal karþýlanmasý gereken bir
durumdur. Bununla
birlikte;
farklýlýklarý
öne çýkararak birlik
saðlamanýn çok zor
olacaðý da bir baþka
gerçektir.Partimiz bu
gerçeklerden hareketle
emek ve demokrasi
güçlerinin mücadele
birliðinin ideolojik bir kitle partisi formunda
bir araya gelinerek saðlanamayacaðýný savunmuþtur. Böyle bir kitle partisinde her þeyden
önce "program sorunu" öne çýkacak ve doðasý gereði ideolojik, siyasi farklýlýklar birleþmenin önünde baþlýca engel oluþturacaktýr.
Oysa bu ortamda demokrasi talepleri etrafýnda oluþacak güç birliði ve ittifaklar emek ve
demokrasi güçlerinin ortak mücadele yürütmelerinin en uygun zemini olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Partimiz 2002 yýlýnda gerçekleþen Emek, Barýþ, Demokrasi Bloðu'ndan
HDK- HDP örgütlenmesine bu anlayýþla var
gücüyle katýlmýþtýr.HDK-HDP farklý siyasi
çevrelerin, etnisitelerin, inanç, kültür gruplarýnýn, çevre, kadýn örgütlenmelerinin, emek
güçlerinin talepleri etrafýnda bir araya gelerek
ortak demokrasi mücadelesi verdikleri ittifak
zemini olarak biçimlenmiþ, örgütsel iþleyiþ ve
hukuku bu çerçevede oluþmuþtur.Fakat
HDK- HDP bileþenlerinden BDP tarafýndan
yerel seçimler öncesinden baþlayarak
HDP'nin, "BDP'nin ideolojik, siyasi hedeflerine baðlý olarak toplumun radikal demokrasi
temelinde dönüþümü için politika yapan bir
kitle partisi olarak kendisini yeniden örgütlemesi" gündeme getirilmiþtir.Partimiz
BDP tarafýndan gündeme getirilen ve
HDP'yi örgütsel norm ve siyasi program
açýsýndan yeni baþtan biçimlendirmeyi hedefleyen bu tutumunu doðru bulmamýþ; bu
konuda yaptýðý deðerlendirmeleri 11 baþlýk
altýnda HDK- HDP bileþenleriyle paylaþmýþtýr.
Geride kalan yaklaþýk 2 aylýk süre içerisinde yapýlan görüþme ve tartýþmalar belirli
bir olgunluða ulaþmýþtýr.Burada temel bir
gerçeðin altýný bir kez daha çiziyoruz: Partimizin, HDP'nin bir ittifak ve seçim partisi
olarak; emek, barýþ ve demokrasi güçlerinin
ortak mücadele zemini olmasýna hiçbir itirazý yoktur. Baþta BDP olmak üzere HDKHDP bileþenleri ile yaptýðýmýz deðerlendirmelerde bütün çabamýz ve ýsrarýmýz,
HDP'nin, kuruluþ ilkeleri temelinde yoluna
devam etmesi yönünde olmuþtur.
Bu konudaki tutumumuza bileþenlerin büyük çoðunluðu, aydýn, sanatçý ve bilim insaný
dostlarýmýz hak vermiþlerdir. Ancak baþta
BDP olmak üzere kimi HDP bileþenleri,
HDP'yi kendi politik deðerlendirmeleri ve
hedefleri açýsýndan yeniden biçimlendirmekte
ýsrarcý olmuþlardýr.
Gelinen aþamada BDP tarafýndan gündeme getirilen ve partimizin de temel itiraz noktasý olan, "HDP'nin belirli bir ideolojik yaklaþýma sahip bir kitle partisi olarak kendisini
yeniden örgütlemesi" konusunda net bir karar alma ihtiyacý doðmuþtur.
Partimiz, deðerlendirmeleri sonucunda,
bu anlayýþ ve tutumla örgütlenecek olan yeni
HDP'ye katýlmama kararý almýþtýr.Partimiz,
mevcut koþullarda, emek, barýþ ve demokrasi
güçleriyle olan ittifakýný, ortak mücadele tutumu ve sorumluluðunu
HDK içerisinde yer alarak devam ettirecektir.
Kürt ulusal hareketi ve
onun siyasi temsilcileriyle, demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi
ve ittifaký temelinde
birlikte yürüme kararlýlýðýmýzý da HDK baþta
olmak üzere her zeminde
sürdüreceðiz.
Bunun
için
de,
HDK'nin bir ittifak
platformu olarak daha da güçlenmesi, yaklaþýk 3 yýlý bulan pratiðimiz ýþýðýnda iç örgütlenmesinin gözden geçirilmesi, iller ve merkezi
düzeydeki kurullarýnýn ittifak ve ortak mücadeleyi koordine edecek þekilde iþlevli hale getirilmesi temel hedefimiz olacaktýr. Haziran
2011 seçimlerinde emek, barýþ ve demokrasi
güçlerinin ortak adaylarýndan birisi olarak Ýstanbul 3. Bölge' den milletvekili seçilen eski
genel baþkanýmýz Levent Tüzel, HDP grubu
içerisinde kalarak Meclis çalýþmalarýný sürdürmeye devam edecektir. HDP'nin merkez,
il, ilçe ve belde yönetimlerinde yer alan arkadaþlarýmýz, HDP'nin yetkili kurullarýnýn aksi
bir yönde kararý olmadýðý sürece, herhangi bir
yasal boþluk doðmamasý için resmi yönetici
konumlarýný sürdüreceklerdir. HDP'nin yeniden örgütlenmesi süreci içerisinde yapýlacak
olan kongre süreçlerine baðlý olarak bu yasal
yönetici konumlarý sona erecektir.
Cumhurbaþkanlýðý seçimine HDK ve
HDP'nin emek ve demokrasi güçlerinin daha
geniþ birliðini saðlayacak ortak bir aday etrafýnda girilmesi konusundaki ortak çalýþmalarýmýz devam edecektir."Haber Servisi
8. Çalyayla Kösedað
Keþkek Þenliði yarýn
Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan bu yýl 8.'si düzenlenecek olan Kösedað Keþkek Þenliði
pazar günü gerçekleþtirilecek.
Ankara oyun havalarýnýn ünlü ismi Hüseyin Kaðýt'ýn konser vereceði þenliðe Reha Palabýyýk, Muharrem Öztürk, Dilek
Sýla Solmaz ve Ali Bal türküleriyle renk katacak. Çalyayla'da
Çorumlu hayranlarýyla buluþacak olan Hüseyin Kaðýt'ýn ise
unutulmaz bir konsere imza atmasý bekleniyor.
Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþka-
ný Necmettin Uzun, Hüseyin Kaðýt'ýn Çalyayla Þenliði'ne ayrý
bir renk katacaðýný belirterek, þenliðe her yýl olduðu gibi bu yýl
da oldukça büyük bir katýlým beklediklerini söyledi. Þenlik için
tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýný dile getiren Uzun, þenliðe
katkýda bulunan herkese teþekkür ederek, tüm Çorumlularý
Pazar günü Çalyayla'ya beklediklerini kaydetti.
Uzun ayrýca, þenlik alanýna Pazar günü saat 08.00-11.00 saatleri arasýnda Yavruturna Mahallesi Muhtarlýðý önünden ücretsiz servis kaldýrýlacaðýný sözlerine ekledi.Haber Servisi
Bosch Osmancýk maðazasý açýldý
dan önemli. Kurumsallýk ve marka önceliði de eklendiðinde ayný zamanda vatandaþýmýzýn kaliteli
hizmet almasýna olanak saðlanýyor. Her yeni açýlan iþ yeri yeni istihdam demektir. Dolayýsý ile ilçe
ekonomisine katký demektir. Giriþimlerinden dolayý iþadamlarýmýza teþekkür ediyor, ilçemize hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.Amasya Vali Yardýmcýsý Hakan Kýlýnçkaya da giriþimlerinden dolayý maðaza yetkililerini tebrik etti.Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ýn duasýnýn ardýndan Kýlýnçkaya ve
Karataþ, maðazanýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Açýlýþýn
ardýndan konuklara maðazayý tanýtan Tacettin
Bülbül, maðazanýn Bosch'un en yeni kurumsal tasarýmýna sahip olduðunu belirterek, beyaz eþya,
küçük ev aletleri ve ankastre seti ürünlerinde
Bosch güvencesini sunduklarýný belirtti.
Haber Servisi
Beyaz eþya ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Osmancýk'ýn köklü firmalarýndan Bülbül Ticaret, bölgenin en yeni Bosch
maðazasýný açtý.Sebahattin Öremiþ Caddesi
Kale Kapýsýnda açýlan maðazanýn açýlýþýný
Amasya Vali Yardýmcýsý Hakan Kýlýnçkaya ile
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ yaptý.Açýlýþta bir konuþma yapan Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ farklý sektörlerde kurumsallaþmýþ maðazalarýn açýlmasýnýn ilçe ekonomisinin geliþmiþliðinin bir göstergesi olduðunu söyledi.Ülke çapýndaki büyük markalarýn iþadamlarý tarafýndan yerele kazandýrýlmasýnýn önemine vurgu yapan Karataþ; "Yeni açýlan iþ yerlerimiz hem istihdam açýsýndan, hem de kaliteli hizmet verilmesi açýsýn-
TEK
YILDIZ
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
7
Türkçe Olimpiyatlarý
Almanya'da Final Yapacak
Yeni adý 'Uluslararasý Dil ve Kültür Festivali' olan
Türkçe Olimpiyatlarý, yarýn Almanya'nýn Dusseldorf
þehrindeki ISS Dome'de yapýlacak finalle sona erecek.
Uluslararasý Türkçe Derneði (TÜRKÇEDER) tarafýndan
"Dünyanýn Renkleri" sloganýyla
düzenlenen 12. Uluslararasý Dil ve
Kültür Festivali, Etiyopya ve Romanya'da gerçekleþtirilen etkinliklerin ardýndan Almanya finali ile
son bulacak. 145 ülkeden 250 öðrenci uzun süredir hazýrlandýklarý
Almanya programýnda Türkiye'den
ve dünyanýn dört bir yanýndan gelerek gurbette buluþan izleyicilere bir
þölen sunacak.Türkçe'nin yaný sýra
Almanca, Ýngilizce ve Fransýzca dillerindeki þarkýlarla 15 bin kiþilik ISS
Dome'da sahne alacak öðrenciler,
açýlýþ þarkýsýný yine 'Namýn Duyul-
sun' isimli eserle yapacak. Ýzleyiciler, birbirinden güzel eserlerin en güzel halini Uluslararasý Dil ve Kültür Festivali'ne
katýlan öðrencilerden dinleyecek. Þarký, þiir ve halk oyunlarýnýn yaný sýra dünya danslarýndan oluþan gruplar ve görsel
efektler programa renk katacak. Kapanýþ þarkýsý olan 'Yeni
Bir Dünya' ise tüm öðrenciler
ve izleyiciler ile beraber seslendirilecek.
6 KANAL FÝNALÝ CANLI
YAYINLAYACAK
12. Uluslararasý Dil ve Kültür Festivali kapanýþ programýný 6 kanal canlý yayýnlayacak.
Yarýnki kapanýþ programýný canlý veren kanallar þöyle:
Samanyolu TV, S Haber, Bugün TV, Mehtap TV, Irmak
TV, Cihan TV Network.
Haber Servisi
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
HAK-ÝÞ temsilcilerinden
Salim Uslu'ya ziyaret
Hak-Ýþ Konfederasyonu Denizli Ýl Temsilcisi Halil
Turan, Muðla Ýl Temsilcisi Bilal Güçlü, ,Isparta Ýl Temsilcisi Süleyman Atasoy, Çorum Milletvekili ve Hak-Ýþ
Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu'ya makamýnda ziyaret ettiler.Ziyarette Muðla Ýl Temsilcisi Bilal
güçlü, sendikalar olarak Onursal baþkanýmýzý ziyaret
etmek ve tecrübelerinizden yararlanmak istedik." dedi.
Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Kon-
federasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu, "Sendikalarda Ýþinizi sahiplenip, yüreðinizi ortaya koyduðunuz zaman daha çok verimli olursunuz. Verimli, diyalogdan
yana, ideolojinin yerine ülkenin ve toplumun çýkarlarýný koruyabilen sorumlu sendikacýlýk anlayýþý ile yola çýkýn. Ýþverenleri karþýnýza almak yerine, sendikanýn gerekliliðini anlatýn. Sorunun parçasý deðil, çözümün tarafý olun." dedi. Haber Servisi
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Çorum Ýlinde programlý elektrik kesintisi bildirimi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamaya göre; Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar
nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacaktýr.
Kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi amacýyla
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum Ýl Koordinatörlüðünden elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler,
zaman dilimi ve iþin içeriði ile ilgili yapýlan güncel bilgilendirme þöyledir:
23.06.2014 tarihinde 09:00-11:00 saatleri arasýnda
Çorum ili Merkez Kýrsal Þebeke Kýnýk Grubu ENH'da
bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Kýnýk
Köyü, Sýrýklý köyü, Tatar köyü ve Hacýpaþa köyleri, Ökay
Besicilik, Baþoðlu Hayvancýlýk, Vedat Çýnar Besi Ahýrý,
Selahattin Biçer, Kýnýkdeller Köyü Ýçme Suyu Tesisine,
23.06.2014 tarihinde 11:30-13:30 saatleri arasýnda Çorum
ili Merkez Kýrsal Þebeke Sarýmbey Grubu ENH'da bakým
onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Tarhan, Tarhan Kozlusu, Sarimbey, Çayhatap, Sarýþeyh, Babaoðlu,
K. Gülücek, B. Gülücek, Boðazönü, Balým Sultan, Arpaöz, B. Divan, Göcenovacýðý, Çakýr, Teyfikiye, Koyunoðlu
köyleri, Çorum Belediyesi Hatap Barajý, Alaca Yolu Hatap Barajý Ýçme Suyu Pompa Ýstasyonu, Çalýþkan Tavukçuluk, Çakýr Ýnþaat trafolarýna programlý olarak elektrik
verilemeyecektir.Haber Servisi
'Yerkabuðu hareketlerinin GPS
yöntemiyle izlenmesi' için görüþtüler
Hitit Üniversitesi ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimleri tarafýndan desteklenen, "Kuzey Anadolu Fayý Bolu-Çorum
Segmenti Boyunca Oluþan Yerkabuðu Hareketlerinin GPS Yöntemiyle Ýzlenmesi" adlý proje çalýþmalarý baþladý. Bolu-Çorum arasýndaki bölgede Kuzey
Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde levha hareketleri incelenerek, bölgenin
depremselliði GPS tekniðiyle Türkiye'de geniþ çaplý bir að ile ilk kez ölçülecek
ve böylece bölgede var olan fay zonunun hareket yapýsý ve deprem üretme
potansiyelleri araþtýrýlacaktýr.Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde son yüzyýlda
oldukça önemli depremler meydana gelmiþ ve birçok mal ve can kaybýna sebebiyet vermiþtir. Ülke genelini etkileyen sosyolojik ve ekonomik zararlarýn
azaltýlmasý toplumda güvenin tesis
edilmesi için fay zonlarý üzerinde bilimsel çalýþmalara duyulan ihtiyaç oldukça
fazladýr ve özellikle nükleer tesislerin,
hýzlý tren projelerinin yapýldýðý günümüz koþullarýnda bu önem daha da artmaktadýr.Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn katkýlarýyla, yürütücülüðü Yrd. Doç. Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak tarafýndan üstlenilen,
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Öðretim Elemaný Dr. Hakan Yavaþoðlu koordinatörlüðünde ve Üniversitemiz Öðretim elemanlarýndan Fazlý Engin Tombuþ,
Murat Þahin, Ýbrahim Murat Ozulu, Veli Ýlçi, Kayhan Aladoðan ve Mehmet
Nurullah Alkan'ýn araþtýrmacý olarak yer aldýðý bu proje ile Kuzey Anadolu
Fay Zonu ve çevresinde gerçekleþtirilecek her türlü alt ve üstyapý projelerine
bir altlýk oluþturulmasý hedeflenmektedir.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
YAÞAM
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
Hesap
Sistem analisti ile broker at
yarýþý oynamaya hipodroma gitmiþler. Broker:
"9 numaraya 12.000 $"
demiþ. Sistem analisti:
"Sen o atýn kilosunu, daha
önceki derecelerini, atasýný vs.vs
özelliklerini biliyormusun ki
direk o ata oynuyorsun" diye
brokera itiraz etmiþ.
Broker:"Offf hep hesap hep
hesap" demiþ ve 9 numaralý ata
parayý yatýrmýþ. Þans bu ya
kazanmýþ. Sistem analisti hayretle yarýþ sonunda sormuþ:
"Tamam kazandýn. Ama neden
9 numara?" Broker: "2 çocuðum
var biri 2 yaþýnda biri 6 topladým
ve oynadým" Sistem analisti itiraz etmiþ;: "Ama 2 ile 6'yý
toplarsan 8 eder..." Broker:
"Offf gene hesap
gene hesap"
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
8
Aþýrý sýcaklarda böbrek
Taþý oluþumuna karþý su için
Türkiye’de en yaygýn görülen hastalýklardan biri de böbrek taþý. Aþýrý kilolu ve
hareketsiz kiþilerde daha fazla görülen
böbrek taþý, tedavi edilmediðinde böbrek
kaybýna yol açabiliyor. Bilinenin aksine
alkolün böbrek taþý tedavisinde bir etkisinin
olmadýðýný söyleyen uzmanlar ise günde en
az 1,5 litre su içmeyi öneriyor.Yapýlan bilimsel çalýþmalara göre, Türkiye’de böbrek taþý
hastalýðýnýn görülme sýklýðý, batýdan doðuya
gittikçe artýyor. Böbrek taþý, özellikle
Güneydoðu Anadolu ve Doðu Anadolu bölgelerindeki çocuklarýn böbrek yetmezliði
sebeplerinden de birisini oluþturuyor.
Minimal Ýnvaziv Üroloji Derneði Baþkaný
Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen’e göre, böbrek
taþýnýn Türkiye’de bu kadar sýk görülmesinin
en önemli sebeplerinden biri sýcak iklim þartlarý. Prof. Bilen, böbrek taþýnýn tedavi
edilebilir bir hastalýk olmasýna raðmen,
Güneydoðu Anadolu ve Doðu Anadolu bölgelerindeki çocuklarda böbrek yetmezliði gibi
bir noktaya gelmesini büyük eksiklik olarak
nitelendirdi. Sýcak bölgelerde taþ hastalýðý
riskinin arttýðýna dikkat çeken Bilen, bilinenin aksine alkolün böbrek taþý düþürmede
hiçbir faydasý olmadýðýný belirtti. Prof. Bilen
þunlarý kaydetti: “Halk arasýnda o su kaynaðý
çok faydalý, bu sývý çok faydalý gibi bazý
düþünceler var. Bu hacme dayalý bir þey, o
kadar musluk suyu da içseniz zorlayýp yine o
taþý düþüreceksiniz. Bugüne kadar bilimsel
literatürde, herhangi bir sývýnýn, herhangi bir
diyetin, herhangi bir hayvanýn gözünün, herhangi bir balýðýn beyninin taþ düþürmeyi
kolaylaþtýrdýðýna dair veri yoktur.”
Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Atilla Arýdoðan ise daha önceleri sadece
açýk ameliyatla tedavi edilebilen böbrek
taþlarýnýn,
teknolojik
geliþmelerle
endoskopik (kapalý, kamera kullanýlarak
kesisiz
yapýlan)
giriþimlerle
tedavi
edilebildiðini aktardý. Arýdoðan, bu yöntemler içinde en yeni teknolojinin fleksible
(kývrýlýp bükülebilen) üreteroskop ve lazer
kullanýlarak yapýlanlar olduðunu söyledi.
Retrograt IntraRenal Cerrahi (RIRC) yöntemiyle karýn duvarýndan delik açmaksýzýn,
idrar kanalýndan böbrek ile idrar kesesi
arasýndaki kanal ve böbrek içine girilerek
yapýlýyor. Arýdoðan, minimal invaziv (daha
az yaralayýcý) bu yöntemle hastalarýn 24 saat
sonra ayaða kalkabildiðini ve 2-3 günde
evine rahatlýkla dönebildiðini kaydetti.
BÖBREK TAÞI, ERKEKLERDE
3 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
Arýdoðan, þiddetli böbrek aðrýsýna neden
olan böbrek taþýnýn, erkeklerde kadýnlara
oranla üç kat daha yaygýn görüldüðünü
söyledi. Hastalarýn genellikle yan aðrýsý veya
“böbrek koliði” denen tipik sancý ile baþvurduðunu aktaran Prof. Arýdoðan, daha önce
taþ düþüren insanlarýn böbrek taþý rahatsýzlýðý
konusunda çok daha dikkatli olmasýný öneriyor. Arýdoðan þunlarý aktarýyor: “Böbrek taþý
düþüren insanlarda yeniden taþ oluþma
olasýlýðý yüksektir. Ailesinde taþ öyküsü olanlarda taþ hastalýðý görülme olasýlýðý iki kat
fazladýr. Taþ oluþumunda genetik faktörler de
etkilidir.
Bu nedenle sývý tüketimine dikkat
edilmeli. Yazýn en az 2,5 litre, kýþýn ise 1,5
litre su içilmeli. Egzersiz de bu durumdaki
hastalar için önemli. Hareketli insanlarda taþ
oluþma riski daha az. Aþýrý kilo (obezite) taþ
oluþumunda önemli bir risk faktörü. Böbrek
anomalileri idrar atýlýmýnda zorluða neden
olarak taþlarýn oluþumuna zemin hazýrlayabilir. Böbrek taþý tedavi edilmediði takdirde
böbreðin kaybýna kadar giden bir süreç
baþlayabilir.”
Bulimia hastasý genç kýzlar, kilo alma
Korkusuyla pamuk yiyip kusuyor
19:40
Þefkat Tepe
Dizi
Türkiye’nin terörle mücadelesini konu alan
Þefkat Tepe, yeni sezonda kaynayan
Ortadoðu’yu ekrana getiriyor. Nefes kesen
bölümleriyle ekrana gelecek olan Þefkat Tepe’de,
Suriye’nin kuzeyinde yaþananlar ve terör
örgütünün yeni stratejileri ekrana yansýyor.
Geçtiðimiz sezon büyük bir oyuna getirilen ve
haklarýndaki soruþturma neticelenene dek
daðýtýlan Sungurlar Timi yeni sezonda, kaynayan
Ortadoðu’da savaþý körükleyenlere barýþ eli uzatýyor.
19:45
Fatih Harbiye
Dizi
Pelin, Neriman’ý öldürmesini istediði Erdinç’in
yanýtýný merakla beklemektedir. Feyza, aldatýlmýþ
olmayý kabul edemezken Pelin, babasýna ve
Þahika’ya yaþananlarýn hesabýný sorar. Macit,
Neriman ile olan iliþkisini artýk evlilikle sonuçlandýrmaya kesin kararlýdýr. Fatih’teki düðün
heyecaný, alýnan yanlýþ kararlar yüzünden kabusa
dönecektir.
Oyuncular : Neslihan Atagül, Kadir Doðulu,
Yunus Emre Yýldýrýmer, Dilara Öztunç
Yönetmen : Sadullah Celen
20:00
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Çaðýn en büyük saðlýk problemlerinden
obezitenin yaný sýra bazý insanlarda ‘kilo
alýrým’ korkusuyla yemek yememe veya
kusma sorunlarý baþ gösteriyor.
Yeme bozukluklarý anoreksiya ve bulimia adýnda iki gruptan oluþuyor. Ýki türde de
fazla kiloyla ilgili yersiz ve deðiþtirilemeyen
endiþeler olduðunu belirten Psikiyatr Ýlker
Küçükparlak, “anoreksikler bu nedenle
beslenmeyi reddederler, bulimikler ise
beslendikten sonra derin bir piþmanlýk
duyarak kusma ya da ishal yapýcý ilaçlar
alma yoluyla beslenmeyle kilo almayý
engellemeye çalýþýrlar.” diyor.
“Anoreksik bireyler 30’lu kilolara düþüp,
kelimenin tam anlamýyla bir deri bir kemik
kalmalarýna karþýn, kemiklerin üzerindeki
derilerini iki parmaklarý ile sýkýþtýrarak ‘Kilo
vermem gerek’ þeklinde düþünebiliyor.”
diyen Küçükparlak, bu boyutuyla anoreksiyanýn hayatý tehdit eden ciddi bir hastalýk
olduðunu vurguluyor. Ýlk Türkiye güzellik
kraliçesinin 40 beden olduðunu söyleyen
Fatih Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmaný Büþra Gürbüz ise modanýn
beden algýsýný deðiþtirdiðini vurguluyor.
Ýnsanlarýn o kýyafetlere girebilmek için
çabaladýðýný, özellikle ergenlerin bedenlerinden duyduðu memnuniyetsizlik sonucu
kendisine baþvurduðunu belirten Gürbüz
kilo almamak için pamuk yiyip daha sonra
kusan genç kýzlar da baþvuruyor.
Bu kiþilerin yediklerini kusmak için
boðazýnýn ilerisine kadar ellerini soktuklarýndan dolayý ellerinin üstleri yara oluyor.
Bulimia hastalarýnda protein alýmý
olmadýðý için saçýn yapýsýnda bozulma ve
elektriklenme baþladýðýný belirten Gürbüz,
kusmaya baðlý olarak bu hastalarda kötü bir
kokunun da ortaya çýktýðýný belirtiyor.
Ýdrara çýkamayan hasta, böbrek taþý, cilt
problemleri gibi birçok sorunla baþ etmek
zorunda kalýyor. Bu tür hastalarýn beslenme
ve diyetetik uzmanlarýnýn yaný sýra bir
psikolog ya da psikiyatrdan da destek
almasý gerekiyor.
Dizi
Bugünün Saraylýsý
Savaþ’ýn Ayþen’e son bir þans vermesiyle baþlayan
mutluluk kýsa sürer çünkü Savaþ, Ata’yý tuzaðýn
mimarý olmakla suçlar. Savaþ’a inanmak istemeyen Ayþen, kendini büyük bir oyunun içinde
bulur. Fatih’in oynadýðý oyunla yüzleþen Süreyya
için ise hayat büyük bir sürpriz hazýrlamýþtýr.
Katiboðlu ailesi bir yanda Ayþen ve Feride arasýndaki gerilimle boðuþurken diðer yanda Rezzan’ýn
açtýðý tazminat davasýnýn miktarý ile yýkýlýr. Savaþ,
Feride ve Ayþen arasýndaki gerilimden þüphelenmeye baþlar ve öðrendiði gerçek kafasýndaki tüm
hesaplarý altüst eder.
ETLÝ MÝLFÖY
Futbol
Futbol, on birer oyuncudan oluþan
iki takým arasýnda, kendine özgü bir
topla oynanan takým sporu. 21. yüzyýl
itibarýyla 200'ün üzerinde ülkede 250
milyonu aþkýn oyuncu tarafýndan
oynanmaktadýr ve dünyadaki en
popüler spordur.[1][2][3][4] Dikdörtgen
þeklindeki, yapay veya gerçek çimle
kaplý sahada oynanýr. Sahanýn kýsa
kenarlarýnýn ortalarýnda birer kale
bulunur. Oyuncularýn amacý, temelde
ayak olmak üzere vücudunun belli
kýsýmlarýný kullanarak (eller ve kollar
hariç) topu karþý takýmýn kalesine
sokarak gol atmaktýr. Ýstisnai olarak, her
iki takýmýn kalesini koruyan kaleciler,
kendileri için belirlenmiþ alanlarýn sýnýrlarý dahilinde (ceza sahasý) topa elle
müdahale edebilmektedirler. Topun;
sahanýn uzun kenarlarýndan saha dýþýna
çýkmasý durumunda taç atýþý (topa son
olarak hangi takým oyuncusu temas
etmiþse karþý takým kullanýr), kýsa
kenarlarýndan dýþarý çýkmasý durumunda ise köþe (bir oyuncunun, topu kendi
kale çizgisi dýþýna çýkarmasý durumunda
karþý taraf lehine kale çizgisi ile yan
çizgisinin kesiþtiði noktadan kullanýlýr)
veya aut atýþý (topun, hücum oyuncularý
tarafýndan kale çizgisi dýþýna vurulmasý
sonucunda ceza sahasý içinden aut
vuruþu yapýlarak top oyuna sokulur) ile
oyun tekrardan baþlar.Futbol maçlarý,
45'er dakikalýk iki devreye ayrýlan 90
dakikadan oluþur. Karþý takýmdan daha
fazla gol atmayý baþaran takým galip
gelirken, atýlan gol sayýlarýnýn eþit
olmasý durumunda maç berabere
tamamlanýr. Bazý organizasyonlardaki
kurallara göre normal süresi berabere
tamamlanan maçlarda 15'er dakikalýk
iki devre hâlinde oynanan uzatma
dakikalarý, eþitliðin bu sürede de bozulmamasý durumunda seri penaltý atýþlarý
sonucunda galip gelen taraf belirlenir.
MÖ 2000-3000 yýllarýnda Çin'de
oynanan ve günümüzdeki futbolla
büyük benzerlikler taþýyan cuju, futbolun atasý olarak kabul edilmektedir.
Modern futbol kurallarý ise ilk olarak
1863
yýlýnda
Ýngiltere
Futbol
Federasyonu tarafýndan sistemleþtirilmiþ olup, günümüze kadar birçok
deðiþikliðe uðramýþtýr.
Malzemeler
1 Su Bardaðý Sývý Yað
1 Adet Soðan
1/2 Kg Kuþbaþý Et
1 Çorba Kaþýðý Salça
1 Bardak Su
1 Tatlý Kaþýðý Karabiber
12 Adet Milföy Hamuru
1 Adet Yumurta Sarýsý
Tuz
Yemeðin Tarifi
Bir tencereye 1 su bardaðý
sývý yaðý koyun. 1 Adet soðaný
yemeklik doðrayýn. Yaðýn içinde
soðanlarý pembeleþinceye kadar
kavurun. Ýçine yarým kg. kuþbaþý
eti atýp, kavurun. Daha sonra
tencerenin kapaðýný kapatýn.
Kýsýk ateþte etleri kendi suyuyla
piþirin. 1 çorba kaþýðý salça 1 su
bardaðý su, 1 tatlý kaþýðý karabiber ve yeterli miktarda tuzu
ilave edin. Etler iyice piþince bir
kenarda soðumaya
býrakýn.Milföylerin birine bardakla yuvarlak þekil verin. Ýkinci
milföye simit þekli verip birinci
milföyün üzerine koyun. En
üste de bir fýrça yardýmýyle
yumurta sarýsý sürüp önceden
180 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda
kýzartýn. Milföyler sararýnca
fýrýndan çýkarýn. Ortalarýna
hazýrladýðýnýz etleri koyun.
Daha sonra milföyleri tekrar
fýrýna verip birkaç dakika daha
fýrýnda tutun.
Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür.
(Goethe)
04:55 Yahþi Cazibe
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Bugünün Saraylýsý
23:30 Kim Milyoner
Olmak Ýster?
06:30 Cennet Mahallesi
07:30 Pepee
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:45 Fatih Harbiye
23:45 Dizi
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
18:00 Ana Haber
18:30 Arjantin - Ýran
21:05 Joker
21:55 Almanya-Gana
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Keloðlan
20:50 Þaban Pabucu Yarým
22:30 Çeþme
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Teklif
03:30 Beþinci Boyut
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Þefkat Tepe
20:00 12. Uluslararasý Dil
ve Kültür Festivali
TEK
YILDIZ
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
9
Babanýn rolü, atadan
arkadaþa dönüþtü
5 farklý ülkeden 20 öðrenci
Çorumlularla buluþtu
Çorum Ufuk Akademi Derneði tarafýndan düzenlenen ''Kültür Þöleni''ne 5 farklý ülkeden 20 öðrenci katýldý. Devlet Tiyatro
Salonu'nda düzenlenen þenliðe çok sayýda davetli katýlýrken, salona sýðmayan bazý vatandaþlar kurulan sinevizyonda programý
takip etti. Türkmenistan, Ruanda, Yemen, Kýrgýzistan ve Senegal'li öðrenciler Samsun 19 Mayýs Üniversitesi'nde okuyorlar.
Ülkelerindeki Türk okullarýnda okuduktan sonra mezun olan
öðrenciler Samsun 19 Mayýs Üniversitesi'ni kazanarak Türkiye'ye geldi. Ufuk Akademi Derneði'nin ''Kültür Þöleni''ne katýlan gençlerin okuduklarý þarký, þiir ve halk oyunlarý gösterileri
ayakta alkýþlandý. Program esnasýnda oðlu Japonya'da öðretmenlik yapan Ramazan Aslan'a çiçek takdim edilmek üzere
sahneye davet edildi. Bu sýra göz yaþlarýna hakim olamayan Aslan, davetlilere de duygulu anlar yaþattý. Ufuk Akademi Derneði Baþkaný Yakup Beþoluk ise konuya iliþkin
yaptýðý açýklama da öðrencileri Çorum'da aðýrlamaktan
memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Gönüllü Anadolu insanýnýn yýllar önce ektikleri fidanlarýn bugün meyve verdiðini söyleyen Beþoluk ''Hayýr sever Anadolu insanýmýzýn
yurt dýþýnda açtýðý okullar da öðrenim gören bu arkadaþlarýmýz, aslýnda lisaný hal ile çok þey anlatýyor. Oralarda
okullar açýlarak ekilen sevgi tohumlarý bugün çiçek açýyor
ve bu durum ülkemiz ve vefakar Anadolu insanýmýzýn
göðsünü kabartýyor. ''dedi. Ruanda da bulunan Türk okulundan
mezun olan Manzi Bakari Mohamed, öðretmenlerinin kendilerine sevginin ne kadar önemli olduðunu öðrettiðini kaydetti. 6
dil bilen Mohamed, kendini eðiten gönüllü öðretmenlerin fedakarlýðýndan bahsederek ''Onlar bizlere herþeyden önce sevmeyi
öðretti. Bugün burada olmamýza ve benim 6 dil öðrenmem onlar sayesinde oldu. Okulumu bitirdikten sonra eðer imkan olursa Türk okullarýnda öðretmen olmak istiyorum. ''dedi. Program
sonunda öðrencilere çiçek takdim edildi. Kültür Þöleni'nin kapanýþý ise ''Yeni Bir Dünya Þarkýsý'' ile son buldu.
Uður Çýnar
Ayaklarýnýz saðlýðýnýz hakkýnda ne diyor?
Ayak parmaklarýnýz her zaman soðuksa nedeni zayýf kan
akýmý olabilir. Zayýf kan akýmý, sigara, yüksek tansiyon ya da
kalp hastalýðý ile baðlantýlý dolaþým sorunlarýnýn habercisidir.
Kontrolsüz diyabete baðlý sinir hasarý da ayaklarýnýzý soðuk hissetmenize neden olabilir. Diðer olasý nedenler arasýnda hipotiroidizm (guatr bezinde yetersizlik)ve anemi vardýr.
Ayak Aðrýsý
Ayaklarýnýz uzun bir gün sonunda aðrýyorsa yanlýþ ayakkabý tercihinizden kaynaklanabilir. Özellikle yüksek topuklu
ayakkabý giyiyorsanýz ayak aðrýsý problemiyle karþýlaþmanýz
kaçýnýlmazdýr. Ayrýca basketbol, koþu gibi yüksek etkili spor
yaparken oluþan stres kýrýklarý ve küçük çatlaklar da aðrýya neden olabilir. Ayrýca iltihaplý romatizmalar birçok eklemin yaný
sýra ayaklarý da etkileyebilir ve ilk olarak ayak aðrýsý ile kendini
gösterebilir.
Kýrmýzý, beyaz ve mavi ayak parmaklarý
Raynaud hastalýðý, ayak parmaklarýnýzý önce mavi, sonra
beyaz ve tekrar doðal rengine çevirebilir. Bunun nedeni ani damar daralmalarýna baðlý oluþan damar spazmlarýdýr. Stres ya da
sýcaklýk deðiþimleri, skleroderma, romatoid artrit,
Sjogren hastalýðý gibi iltihaplý romatizmalar ve tiroit problemleri de hastalýðý
tetikleyebilir.
Topuk aðrýsý
Topuk aðrýsýnýn en sýk
nedeni topuktan baþparmaða uzanan plantar fasia
olarak adlandýrýlan adalede oluþan iltihaplanmadýr.
Sabah uyandýðýnýzda ve
ayaðýnýzýn üzerine bastýðýnýzda aðrý keskin olabilir.
Bunu sonucunda topukta
“epin kalkanei-topuk dikeni”, denilen kemiksi
oluþumlar geliþebilir. Bu
durum, özellikle Ankilozan spondilit grubu hastalýklar için önemli bir uyarýcý bulgudur. Topuk aðrýsýnýn diðer
nedenleri de artrit, aþýrý egzersiz ve yanlýþ ayakkabý seçimidir.
Daha az yaygýn nedenleri ise topuk altýndaki kemikte oluþan
yangý, tümör ya da kýrýk bir kemik olabilir.
Ayaðý sürükleyerek yürümek
Bazen bir sorunun ilk iþareti daha geniþ yürüme ya da yürürken ayaðýnýzý sürükleme gibi yürüme þeklinizdeki deðiþiklik
olabilir. Bunun en önemli nedeni periferik sinir hasarýnýn getirdiði duyu kaybýdýr. Bu vakalarýn yaklaþýk% 30 þeker hastalýðý ile
baðlantýlýdýr. Sinir hasarý ayrýca enfeksiyon, vitamin eksikliði ve
alkolizm nedeniyle de olabilir.
Çomak parmak
Ayak ve el parmaklarýnda parmaklarýn aþaðýya doðru eðilmesi ile oluþan bu problemin en yaygýn nedeni akciðer hastalýðýdýr. Ama ayný zamanda kalp hastalýðý, karaciðer ve sindirim
bozukluklarý ya da bazý enfeksiyonlara neden olabilir. Bazen
altta yatan herhangi bir hastalýðý olmayan kiþilerde de görülebilir.
Þiþmiþ Ayaklar
Genellikle çok uzun yol yapan kiþilerde ve hamilelerde görülen bu problem geçicidir. Ancak devam ediyorsa zayýf kan
dolaþýmý, böbrek bozukluðu, tiroid, lenf sistemi ile ilgili bir sorun ya da bir kan pýhtýsýnýn habercisi olabilir. Eðer ayaklarýnýz-
da kalýcý þiþlik varsa mutlaka bir hekime görünün.
Yanan Ayaklar
Ayaklarda yanma hissi, periferik sinir hasarý ile þeker hastalarý arasýnda yaygýndýr. Ayrýca B vitamini eksikliði, ayak mantarý, kronik böbrek hastalýðý, bacaklarda ve ayaklarda zayýf kan
dolaþýmýndan (periferik arter hastalýðý) veya hipotiroididen de
kaynaklanabilir.
Ýyileþmeyen yaralar
Ýyileþmeyen ayak yaralarý diyabet için önemli bir uyarý iþareti olabilir. Diyabet, dolaþýma zarar verdiði için özellikle ayak
bölgesindeki yaralarýn iyileþme sürecini olumsuz yönde etkileyerek; basit bir yarayý problemle bir yaraya dönüþtürebilir. Bu
yaralar da enfeksiyona yatkýndýr. Diyabet hastasýysanýz ayaklarýnýzýn bakýmýna çok dikkat edin ve her gün herhangi bir yara
olup olmadýðýný kontrol edin.
Ayak baþparmaðý aðrýsý
Ayak baþparmaðýnda görülen kýzarýklýk ve þiþmeyle devam
eden aðrýnýn en önemli nedenlerinden biri Gut hastalýðýdýr.
Osteoartrit( kireçlenme) de aðrý ve þiþliðe neden olabilir. Ayrýca yanlýþ ayakkabý kullanýmý
ya da genetik yapý nedeniyle
ayak baþparmaðýnda çýkýntýyla birlikte aðrý görülebilir.
Kaþýntýlý ayaklar
Kaþýntýlý, pullu cilt görünümünde olan ayak mantarý,
20 ve 40 yaþlarý arasýndaki
erkeklerde daha fazla görülür. Kýzarýklýk, kuruluk ile
birlikte görülen kaþýntýyla
kendini gösteren ayak mantarý kimyasal madde veya cilt
bakým ürünlerine cildin verdiði reaksiyonla ortaya çýkar.
Kaþýntýlý ayaklar üzerinde
deri kalýn ve sivilce benzeri
ise sedef hastalýðýna neden
olabilir.
Ayak spazmlarý
Ani, keskin ve birkaç dakika sürebilen kas spazmlarý; aþýrý iþ yükü ve kas yorgunluðu
nedeniyle sýk sýk karþýlaþýlan durumlardýr. Diðer nedenleri ise
potasyum, magnezyum, kalsiyum, ya da D vitamini düzeylerinde düþme, zayýf kan dolaþýmý, su kaybý olabilir. hamilelik veya tiroid bozukluklarý, deðiþen hormon düzeyleri de ayak
spazmlarýnda önemli bir rol oynayabilir. Spazmlar sýk veya þiddetli ise mutlaka bir hekime baþvurun.
Ayak üzerinde koyu lekeler oluþmasý
Cilt kanserinin en tehlikeli formu olan Melanom, düzenli
olarak güneþe maruz kalmayan bölgelerde bile geliþebilir. Bu
nedenle vücudunuzu iyi tanýyýn ve ayda bir kez mutlaka kontrol edin.
Sarý ayak týrnaklarý
Kalýnlaþmýþ sarý ayak týrnaklarý genellikle mantar enfeksiyonundan kaynaklansa da lenfödem (lenfatik sisteme iliþkin
þiþlik), akciðer sorunlarý ya da sedef hastalýðý, sedefe baðlý artrit
gibi altta yatan baþka bir hastalýðýn da belirtisi olabilir.
Beyazlaþmýþ týrnaklar
Beyazlaþmýþ týrnaklar týrnak enfeksiyonu ya da sedef hastalýðýndan kaynaklanabilir. Týrnak saðlam ve bunun çoðu beyaz
ise karaciðer hastalýðý, konjestif kalp yetmezliði ya da þeker
hastalýðý gibi daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Herhangi bir endiþeniz hakkýnda mutlaka hekiminizle konuþun.
Son yýllarda deðiþen baba rolü, eskilerin
ata ve bilge kabul ettiði babalýk makamýnýn
çok altýnda kalýyor. Çocuklarýnýn arkadaþ gibi
yaklaþtýðý baba, hak ettiði saygý ve hürmeti
görmüyor. Annenin eþine karþý davranýþlarý
da çocuðun baba algýsýný etkiliyor.
Toplumda çekirdek aile yapýsýnýn yaygýnlaþmasýyla ebeveynler daha fazla çocuk
merkezli yaþamaya baþladý. Özellikle tek
çocuklu ailelerde baba hem kardeþ hem
ebeveyn hem de arkadaþ rolünü üstleniyor.
Çok çalýþtýðý için çocuklarýyla yeteri kadar
vakit geçiremediðini düþünen babalar da bu
eksiðini çocuðunun her dediðini yaparak
kapatmaya çalýþýyor. Bu tür bir baba-çocuk
iliþkisi ise olmasý gereken saygý ve sevgiyi
içinde barýndýrmýyor. Çocuk, bu rahatlýktan
yola çýkarak babasýna büyüðü gibi deðil yaþýtý
gibi hitap ediyor. Bazen bu durum saygý
sýnýrlarýný da aþýyor. Ancak birçok âlimin
hayatýna bakýldýðýnda bu durumun aksine
adab-ý muaþerete uygun hareket ettikleri
görülüyor. Bu maneviyat büyüklerinden kimi
babasýnýn rahlesinde eðitim almýþ, kimi
babasýna duyduðu saygý sebebiyle gölgesine
dahi basmamýþ. Aile danýþmanlarý ve uzmanlar ise eskiden daha kýsa ama daha kaliteli ve
saygý içeren baba-çocuk iliþkisi yaþandýðýna
dikkat çekerek, ebeveynin arkadaþ rolünü
oynamasýnýn doðru olmadýðýný belirtiyor.
Önceki zamanlarda babalarýn çocuklarýyla arkadaþ gibi olmadýðýna dikkat çeken Fatih
Üniversitesi Öðretim Üyesi Efkan Yeþildað,
“Babalar özellikle mesafe koyuyordu. Bu
mesafe de çocuklar üzerindeki otoriteye
olumlu katkýda bulunuyordu. Babalarýmýz
eskiden az konuþurlardý. Ama baba ne kadar
mesafeli olursa olursun iliþkiler kopuk
olmuyordu. Çünkü ayný evin içinde çalýþýyorlardý. Fakat þimdi farklý iþlerde çalýþtýklarý ve
farklý ortamlarda yaþadýklarýndan dolayý
sadece akþam vakti bir araya gelebiliyorlar.”
diyor. Babanýn çocuðu ile yapacaðý fiziksel
veya duygusal temasýn çocuða güven vereceðini aktaran Yeþildað, babalarýn çocuklarýna
vakit
ayýrmalarý
gerektiðini
söylüyor.Ebeveynin anne-baba olarak
kalmasý gerektiðini belirten Yeþildað, “Annebaba çocuðuyla arkadaþ olursa arkadaþlýðýný
yürütemediði zaman onlarla iliþkisini
koparamazlar. O nedenle anne-babanýn
kendi rolünde kalmasý çok önemli. Çocuklarla kopuk iliþkisi olan baba bankamatiðe
dönüþürken, tersi durum da ise aþýrý yüz göz
olunduðunda da çocuk üzerindeki otoritesi
sarsýlýyor.
ANNENÝN DAVRANIÞI,
BABANIN ROLÜNÜ BELÝRLÝYOR
Annelerin eþlerine olan davranýþlarýnýn
da çocuklara yansýdýðýný söyleyen aile ve
evlilik uzmaný Ebru Kodak, kadýn eþine saygý
duymadýðýnda bunu çocuðunda örneklediðini aktarýyor. Örneðin anne, eþine sesini yükselttiðinde çocuk da ayný tepkiyi verebiliyor.
Babanýn otoritesini tesis eden kiþinin anne
olduðunu kaydeden Yeþildað, “Eskiden
anneler, çocuklarýnýn önünde eþlerini eleþtirmiyor ve sorgulamýyorlardý. Çocuðun yanlýþ
davranýþlarýnýn önüne geçebilmek için
babanýn evde bir otoritesinin olmasý gerekiyor. Bu otorite iki þeye dayanýyor: Birincisi
babanýn çocuklarýna sevgiyle yaklaþmasý.
Ýkincisi güvenin vermiþ olduðu bir otorite.
Maalesef günümüzde bilginin otoritesi deðil
de sanki gücün otoritesi ön plana çýkmýþ
durumda.” diye konuþuyor.
‘BABAMIN GÖLGESÝNE
DAHÝ BASMADIM’
Babanýn aile içindeki rolünü iyi anlayan
ve anlatan maneviyat büyükleri ise babalarýna gereken hürmet ve saygýyý gösteriyordu.
Aile içerisinde hem ata hem de bilge kabul
edilen baba, yanýnda boþ söz konuþulmayan
ve konuþtuklarý ise tefekküre yönlendiren en
kýymetli aile büyüðü kabul edilirdi. Bu zatlarýn manevi hayatlarý gibi aile hayatlarý da
örnek alýnabilir. Kiminin ilk hocasý babasý
olmuþ, kimi babasýnýn helal haram hassasiyetini
ömrü
boyunca
unutamamýþ.Bunlardan birisi de Fethullah
Gülen Hocaefendi. Babasýnýn çok dikkatli
olduðunu anlatan Hocaefendi, hafýzlýk yaptýðý sýralarda, kendisini teþvik için babasýnýnda kendisiyle birlikte oturup o günkü dersi
ezberlediðini ifade ediyor. Fethulla Gülen
Hocaefendi, babasýna duyduðu sevgi ve
saygýyý þöyle anlatýyor: “Ben onun bu
davranýþýndan ayrý bir enerji alýr ve ezberimi
ondan evvel yapmaya çalýþýrdým. Hayatým
boyunca hiç onun gölgesine ayaðýmý basmamýþ ve -cami kürsüsünde konuþtuklarým
hariç- onun yanýnda sarf ettiðim sözler yüz
cümleyi geçmemiþtir.”Bediüzzaman Said
Nursi Hazretleri’nin Van’da, Vali Tahir
Paþa’nýn konaðýnda kaldýðý günlerde basit
kýyafetli bir köylünün kapýda kendisini beklediðini söylediler. Kapýya koþan Üstad, bir
merkeple Nurs’tan Van’a kendisini görmeye
gelen babasýyla karþýlaþtý. Bediüzzaman sevinç içinde babasýnýn ellerine sarýldý. Halini
hatýrýný sordu. Annesi ve kardeþleri hakkýnda
bilgi aldý.Babasý Mirza Efendi’nin “Oðlum,
burada benim, senin baban olduðumu sakýn
kimseye söyleme.” uyarýsýna raðmen vali ve
þehrin diðer ileri gelenlerinin bulunduðu
topluluða babasýný iftiharla tanýttý: “Ýþte bu
zat benim babam, Sofi Mirza Efendi’dir.”
Deðerini Bilmek Sana Ýyi Gelecek
"Kendine ne deðer biçersin?" diye bir
soruyla karþýlaþtýðýnýzda nasýl cevap verirsiniz?
Böyle soru mu olur demeyin, kendi gözünüzde
ne kadar deðerli olup olmadýðýnýzý bir
düþünün. Þimdi, ikinci soru geliyor: "Kendine
deðer verdiðinin, kendini deðerli bulduðunun
kanýtý ne?"Toplum olarak, kendi deðerini
bilmekle bencil olmanýn farklý olduðunu ve
insanýn bir kaynak deðil bir deðer olduðunu
öðrenmeliyiz, öðrenmekle de kalmayýp
hücrelerimize kadar hissetmeliyiz.Ýki insan
olmazsa aile olmaz, insan olmazsa kurumlar,
iþletmeler olmaz, insanlar olmazsa devlet
hükümet olmaz. Kendi deðerini bilmeden aile
kuran bir kiþi, aile reisinin kumandasýna girer;
deðerini bilmeden oy veren kiþi, hükümetin
kendisine hizmet için geldiðini unutur, kendisini yönetmesi için teslim olur. Hakkýný savunup
hesap soracaðýna kendisinden nasýl yaþanýlmasý
isteniyorsa öyle yaþar. Deðerini bilmeyen insan,
iþyerinde en fazla gizli gizli konuþur, þikâyet
eder, kalkýp da hakkýný savunamaz. Deðerini
bilmeyen insan, eþinin, dostunun ona verdiði
deðere göre anlýk olarak kendini iyi ya da kötü
hisseder.Ýçinizden zaman zaman "bana kendimi deðersiz hissettiriyor, beni önemsemiyor"
gibi sözler söylüyorsanýz dönüp içinize bakýnýz;
siz kendinize ne kadar ve nasýl deðer veriyorsunuz? Ben 43 yaþýndayým, benim dönemime X
kuþaðý deniyor ve yaþýtlarýmýn çoðunda ayný
sorun var. Ve tabii ki bir önceki kuþak annebabalarýmýzda da ayný sorun vardý ve bunlar
bize aktarýldý. Ümit ediyorum ki biz bu deðersi-
bu zinciri kýrýyoruz.Hem kiþisel yaþam kalitemizi hem de toplumsal yaþam kalitemizi artýrmak
için kendimizin deðerli olduðunu bilmeli ve
bunu yaþamýmýza davranýþlarýmýzla geçirmeliyiz. Ayrýca kendi deðerini bilen, kendisini seven,
kendisine saygý duyan insan, baþkalarýna da
deðer verir ve saygý duyar. Her insan eþsiz ve
benzersizdir, her insan Allah için de ayný
deðerdedir, her insan özeldir. Ama insaný
gerçek anlamda özel ve deðerli kýlan, kiþinin
kendisinin bunun farkýnda olmasý ve öyle de
yaþamasýdýr.Ýstediðiniz zaman evet, istediðiniz
zaman hayýr diyemiyorsanýz, baþkalarýnýn fikirlerine ve onlarýn verdiklerine baðýmlýysanýz,
motivasyon düðmeniz baþkalarýnýn elindeyse,
kendinize yakýþtýramadýðýnýz davranýþlar
içindeyseniz ve iþe yarar bir yaþam amacýnýz,
bir hayaliniz yoksa yeteri kadar kendinize
deðer vermiyorsunuz demektir.
TEK
YILDIZ
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
HABER
10
‘Ekonomik adaleti iyi inþa
etmeden barýþ söz konusu olmaz’
Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, dünyada
ekonomik adaleti iyi inþa etmeden ve kuzey-güney
arasýndaki uçurumu kapatmadan barýþýn söz
konusu olamayacaðýný belirterek, "Bir taraftan
siyasi olarak BM sisteminin reforme edilmesi, diðer
taraftan kültürel olarak kutuplaþmanýn engellenmesi, ekonomik olarak da adalet fikrinin yerleþmesi
açýsýndan bizim perspektifimizde Birleþmiþ Milletler
Kalkýnma Programý (UNDP) özel bir anlam ifade
ediyor" dedi.
Bakan Davutoðlu,
TÝKA-UNDP Kalkýnma
Konferansý programýna
katýldý. Burada bir
konuþma yapan
Davutoðlu, "Kimsenin
dýþlanmadýðý, herkesin
farklý dini, etnik, kültürel
arka planla bütün bir
insanlýk birikiminin
parçasý olarak görüldüðü
ve demokratik bir uluslararasý sistem iþleyiþinde karar mekanizmalarýna katýldýðý yeni
bir perspektifi geliþtirme
zarureti var. Bu nedenle
biz, BM reform sürecinin baþarýlý olmasýný savunageldik" ifadelerini kullandý.
Önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin bu
konudaki toplantýlara ev sahipliði yapacaðýný kaydeden Davutoðlu, þöyle konuþtu:
"Yine uluslararasý adaleti temin etmek açýsýndan
ekonomik sistemin de mutlaka yoksulluðu ortadan
kaldýracak þekilde revize edilmesi ve dünyanýn kaynaklarýndan insanlýðýn her bir ferdinin istifade edeceði yeni bir ekonomik adalet anlayýþýnýn yerleþmesi gerekiyor. Yine medeniyetler çatýþmasý tezine
karþý, biz her zaman BM inisiyatifiyle parçalayan,
dýþlayan, kutuplaþtýran bir kültürel düzen deðil,
insanlýðý birleþtiren, kaynaþtýran, ortak bir hedefe
yönelten yeni bir uluslararasý kültürel düzen fikrin
öncülüðünü yapmaya çalýþtýk. Bütün bunlara baktýðýmýzda, bir taraftan siyasi olarak BM sisteminin
reforme edilmesi, diðer taraftan kültürel olarak
kutuplaþmanýn engellenmesi, ekonomik olarak da
adalet fikrinin yerleþmesi açýsýndan bizim perspektifimizde Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý
(UNDP) özel bir anlam ifade ediyor. Bu iþbirliðiyle
hem ihtiyaç sahibi toplumlara yardým elimizi uzatma imkaný buluyoruz, hem de uluslararasý barýþa
katkýda bulunuyoruz. Gurur vericidir.
Biliyoruz ki, Türkiye'nin
barýþ içinde olmasý için
dünyanýn barýþ içinde olmasý
lazým. Dünyanýn barýþ içinde
olmasý için ekonomik adaletsizliklerin bitirilmesi lazým.
Onun için biz Somali'deyiz."
-"UNDP'NÝN BÖLGESEL
OFÝSÝ ÝSTANBUL'DA
HÝZMETE BAÞLAYACAK"Türkiye'de, günde 1
dolarýn altýnda yaþayan vatandaþýn kalmadýðýný söyleyen
Davutoðlu, þunlarý ekledi:
"2002'de yüzde 3'tü.
Günde 2 dolarýn altýnda
yaþayan vatandaþýmýz
kalmadý. Türkiye'de þu an yoksulluk baremi olan 3
dolarýn altýnda yaþayan vatandaþýmýz kalmadý.
Günde 4 dolarýn altýnda yaþayanlarýn oraný ise
yüzde 2,8'geriledi. Þimdi de bu tecrübeleri bütün
halkalarla paylaþma iradesiyle bu çalýþmalarý yapýyoruz. Dünyada ekonomik adaleti iyi inþa etmeden,
kuzey-güney arasýndaki uçurumu kapatmadan
barýþ söz konusu olamaz. UNDP'nin bölgesel ofisi
Ýstanbul'da hizmete baþlayacak. Bu, ayný zamanda
Ýstanbul'un bir BM þehrine dönüþmesi demektir.
BM'nin Ýstanbul'u bir BM þehri olarak görmesi,
aslýnda uluslararasý barýþ için de Ýstanbul'un
oynadýðý role iþaret eder. 2016 yýlýnda tarihte ilk
defa BM Ýnsani Zirvesi gerçekleþecek ve o da Ýstanbul'da yapýlacak. Bu, bize büyük bir onur veriyor."
Bizi 1930’larýn CHP’si gibi görmeyin
Kýlýçdaroðlu, Dicle Toplumsal Araþtýrma
Merkezi'nin 2. Tigris Diyaloglarý Toplantýsý'nda
konuþtu. Çözüm sürecinde yüksek beklenti
oluþturulduðunu anlatan Kýlýçdaroðlu, "Yüksek
beklenti karþýlanmazsa sonu felaket olur.
Sorunun çözümünde birinci nokta karþýlýklý
güvendir. Yalan söylemeyen, güvensizlik eksenine oturtulmuþ bir sorun çözülmez. Biz ne
söylüyorsak beðenir ya da beðenmezsiniz çýkýp
kamuoyu önüne çok açýk ve net söylüyoruz. "
diye konuþtu.
BARIÞTAN SÖZ EDÝP KILIÇ TAÞIRSA
OLMAZ
Yeni bir sürecin içinde olduklarýný anlatan
Kýlýçdaroðlu, " Dayatmacý olmayan bir
cumhurbaþkaný adayýndan yana tavýr almanýzý
çok isterim. Bu ülke kavgadan çok çekti.
Herkesi kucaklayan, güzel bir dil kullanan birini cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturtalým.
Ýçeride gerilim var, bölgede gerilim var.
Gerilimden beslenen bir siyaset anlayýþý var.
Ülkeyi yöneten kiþi hem barýþtan söz edip hem
kýlýç taþýrsa olmaz. Barýþtan yana, huzurdan
yana bir tavýr sergilemek zorundayýz."
ifadelerini kullandý.
"O TIRLARDA SÝLAH TAÞINDIÐINI
BÝLÝYORUM "
Irak'ta Türk vatandaþlarýný kaçýran IÞÝD
olayýna da deðinen Kýlýçdaroðlu, "IÞÝD yetk-
ilileri açýkça insanlarý rehin alýrken, sessiz kalýyorsa, basýnda yer almasýn diye
yargý karar çýkarýyorsa, hepimizin oturup
düþünmesi lazým. TIR'larla silahlar nereye gidiyor, düþünmeniz lazým. Adýmýn
Kemal olduðunu bildiðim kadar o
TIR'larla silah gittiðini biliyorum. O silah
döndü, bizim insanýmýza karþý." dedi.
DÜNYA
DEÐÝÞÝYOR
BÝZDE
DEÐÝÞÝK CHP 1930'LARIN CHP'SÝ
DEÐÝL
Çözüm süreciyle ilgili bir algý olduðunu
belirten Kýlýçdaroðlu, þöyle devam etti: " Bir
süreç yaþýyoruz þöyle bir algý var. Bir yerde genç
ölüyor, sesimizi çýkarmayalým. Bu da, doðru
deðil. Ben kimse hayatýný kaybetmesin istiyorum. Düþüncesinden dolayý hiç kimse hapse
atýlmasýn, istiyorum. Bizim ülkemizde insanlar
3. sýnýf demokrasiye layýktýr, diye bir algýyý
kabul etmiyorum. Yasamayý arka bahçesi
haline getiren, havuz medyasý oluþturan
anlayýþýn ülkeye demokrasiyi getirmeyeceðini
sizin de bilmenizi isterim. Sürecin baþarýsýný,
demokrasiyi içine sindirmeyen bir insana
baðlamýþýz. Ne konuþuluyor? Hiç kimse bilmiyor. CHP neden bu konuda çalýþmýyor, diye bize
soruyorsunuz. Bizim sözlerimiz, bu bölgede de
yeteri kadar yanký bulmuyor. Bizi hala
1930'larýn CHP'si gibi görmeyin. Dünya
deðiþiyor, biz de deðiþiyoruz. Yeni þeyler
söylüyoruz. Demokrasi ve özgürlüðü savunuyoruz. Madem bir sorun var, sorunu oturup el
birliði ile çözeceðiz. Bir adam her þeyi ben bilirim derse, bilin ki o hiçbir þey bilmiyordur. Her
þeyi bilen deðil iþi uzmanýna veren adam
önemlidir. 12 yýlda hangi sorun çözüldü. Ýþsizlik mi? Kürt sorunu mu? Yoksulluk mu?
Beylerin para sorunu çözüldü. Köþe dönme
sorunu çözüldü."
KPSS tercihleri 23 Haziran'da baþlýyor
KPSS tercihleri 23 Haziran-2 Temmuz arasýnda
yapýlacak. Tercih süresi uzatýlmayacak.
ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, Kamu
Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak
Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik hükümleri
uyarýnca bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro
ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla
adaylardan tercih alýnacak. Bu amaçla hazýrlanan
Kamu Personel Seçme Sýnavý KPSS-2014/1 Tercih
Kýlavuzunda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans
düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek
kadro ve pozisyonlar yer alýyor.Kýlavuz, tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayýmlanacak. Adaylarýn kýlavuzda
yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri
için, 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eylül 2012 tarih-
lerinde yapýlmýþ olan Kamu Personel Seçme
Sýnavlarýndan birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az
birinden ilgili KPSS puanýný almýþ olmalarý gerekecek. Yerleþtirme iþlemlerinde ortaöðretim mezunlarý
için KPSSP94, önlisans mezunlarý için KPSSP93 ve
lisans
mezunlarý
için
KPSSP3
puaný
kullanýlacak.Adaylar tercihlerini 23 Haziran - 2
Temmuz 2014 tarihleri arasýnda, kýlavuzda yer alan
kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden TC Kimlik Numaralarý ve
þifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar.
ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi
uzatýlmayacak. KPSS-2014/1 Tercih Kýlavuzuna
göre yapýlacak yerleþtirmeye baþvuracak adaylarýn
kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekecek.
Bankalardan taksit ve puan oyunu
Bankalar, yeni Tüketici Kanunu ile çýkartmakla zorunlu kýlýndýklarý "aidatsýz" kredi kartýna "puan ve taksit"
kalkaný ile direniyor; banka müþterileri, puan ve taksit
olanaklarýyla "aidatlý" karta yönlendiriliyor.Örneðin;
aidatsýz kredi kartý kullanan bir tüketici diðer kartlara göre
daha sýnýrlý taksit kullanýrken ya da para puan kazanýrken,
aidatý olan kredi kartý sahipleri ise bu hizmetlerden daha
geniþ imkanlarla yararlanabiliyor.
Tüketiciler Derneði Genel Baþkaný Aydýn Aðaoðlu,
6502 sayýlý Tüketicileri Koruma Kanunun 28 Mayýs 2014
tarihinde yürülüðe girdiðine dikkat çekerek, þu uyarýda
bulundu:
"Tüketici Kanunu bankalarýn aidatsýz kart çýkartmasýný
zorunlu kýlmaktadýr.
Bu nedenle tüm tüketiciler
bankalarýný arasýnlar, kredi kartlarýnýn aidatsýz hale
gelmesini talep etsinler. Bu durumda banka kart aidatý
yansýtamaz. Benim kartýma yine yansýtmýþ, ben yine
uðraþmak zorunda kalacaðým."
"'TAKSÝT ÝMKANIN OLMAZ, PUAN VERMEYÝZ'
ALDATMACA VE BAHANE"
Aðaoðlu, bankalarýn aidatsýz kart talep eden müþterilerine, 'taksit imkanýn olmaz, puan vermeyiz' þeklindeki
yaklaþýmlarýný, "tamamen aldatmaca ve bahane" diye
neteleyerek, "taksit ve puan" kampanyalarýnýn bireyleri
daha çok harcama yapmaya yönlendirmek amacýyla
düzenlendiðine dikkat çekti.
Tüketiciler harcadýkça, bankalarýn komisyon gelirlerinin arttýðýný belirten Aðaoðlu, "Satýcýlarýn da cirolarý
artýyor; kaybeden ihtiyacýndan fazla harcama yapan biz
tüketiciler oluyoruz" dedi ve ekledi:
"Biz ayaðýmýzý yorganýmýza göre uzatýrýz. Taksit de
vermeyin, puan da vermeyin; bizlerin de cebinden elinizi
çekin. Pek çok zamanda banklarýn tanýdýðý o puanlarý kullanma imkaný bulamadan, hesabýmýzdan silindiðini de
unutmamak gerekir. Bankalar aidatsýz kartlara da taksit
tanýyacaktýr. Biz buna raðmen 'taksit imkaný var, puan
imkaný var' diyerek hesapsýz, kitapsýz gelir düzeyimizin
üzerinde harcamadan kaçýnmalýyýz."
Hizmet Hareketi'yle ilgili flaþ soru önergesi:
Hizmet Hareketi'ne kumpas mý kuruluyor?
Eski Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin , kendisine ulaþan belgelerin bir kýsmýna dayanarak verdiðini ifade ettiði soru önergesinde, ''Hizmet hareketine ve masum insanlara yönelik
kumpas planlarý mý yapýlýyor'' diye sordu ?
Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bir soru önergesi
masum insanlara yönelik kumpas planý iddialarýný gündeme
taþýdý. Eski içiþleri Bakaný'nýn verdiði soru önergesi þu þekilde:
YAZILI EYLEM PLANI HAZIRLIÐI EMRÝ VERÝLDÝ MÝ?
1. Ýnanç, ahlak, bilgi, hikmet ve kültür deðerlerimizin korunmasý ve geliþtirilmesi için Ülkemizde gösterdiði çabalarý ile bilinen ve bu deðerleri Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
tanýtýmýný saðlayacak, itibarýný artýracak þekilde dünyaya taþýma
ve insanlýkla paylaþma gayretleri ile tanýnan Sayýn Fethullah
GÜLEN Hocaefendi ile þahsiyeti ve fedakar çalýþmalarý
nedeniyle kendisini seven ve saygý besleyen kiþilere ve onlarýn
üyesi veya ortaðý olduðu sivil, sosyal ve ticari kuruluþlara yönelik
tarafgir ve hasýmane uygulamalarýn, Devlet olanaklarý da kullanýlarak Hükümet eliyle sürdürüldüðü iç ve dýþ kamuoyu
tarafýndan bilinmektedir.
Bu asýlsýz ve hukuksuz uygulamalarýn en son ve manidar
örneklerinden birini, 2,5 yýldan beri bitmeyen / bitirilmeyen ''
Böcek Davasý,, süreci oluþturmaktadýr.
Aldýðým duyum ve tarafýma ulaþan
bilgi ve belgelerden birisi olan, Ýçiþleri
Bakanlýðý bünyesinde ''Özellikle istihbarat birimleri ile irtibat kurulup
cemaatin tuttuðu arþivlerin bulunduðu
yerlerin tespit edilerek acil aramalar
yapýlmasý ve elde edilecek delillerin
deðerlendirmeye tabi tutulmasý''
baþlýklý bir yazýlý emir ( Eylem Planý )
hazýrlanýp yürürlüðe konulmuþ
mudur?
EMRÝN BÝRÝNCÝ MADDESÝ
2. Yazýlý emrin 1. maddesi ''Bu soruþturmanýn çerçevesine
giren cemaat üyesi olup örgütlü olarak hükümeti devirmek ve
anayasal düzeni yýkýp, devleti ele geçirmek için doðrudan
faaliyet yürüten kiþilerin tespiti, adreslerinin ve açýk kimliklerinin belirlenmesi, ülke çapýnda eþ zamanlý arama ve delil elde
etmek için ayrýntýlý çalýþma yapýlýp, gecikmeksizin arama ve delil
elde etme iþlemlerinin gizlilik içinde yürütülmesi'' þeklinde
midir ?
ÝDDÝA EDÝLEN EMÝRDE SKANDAL MADDDELER
3. Acil aramalarý amaçlayan yazýlý emrin 3. maddesinde
''Fethullah Gülen ve cemaatinin elinde silahlý bir güç bulunup
bulunmadýðý, ordu, jandarma, MÝT ve emniyet birimleri içerisindeki cemaate baðlý/üye olanlarýn silahlý bir eyleme kalkýþmalarýnýn mümkün olup olmadýðý ve cemaat üyelerinin böyle
bir eyleme kalkýþmalarý halinde hükümeti yýkabilecek veya
anayasayý ortadan kaldýracak güçlerinin olup olmadýðýnýn belirlenmesi'', 4. maddesinde ''Cemaat üyelerinin Türkiye'nin son
on yýlýnda iþlenen önemli olaylara azmettiren, yardým eden yada
doðrudan suç iþleyen sýfatý ile katýlýp katýlmadýklarýnýn belirlenmesi, cemaat üyelerinin rolleri bulunduðu iddia edilen Aziz
Santoro cinayeti, Hrant Dink'in öldürülmesi, Danýþtay saldýrýsý,
Zirve kitabevi katliamý, Necip Hablemitoðlu ve Üzeyir Garih'in
öldürülmesi gibi olaylar ile irtibatlarýnýn araþtýrýlmasý" yer
almakta mýdýr?
4. Bahse konu yazýlý emrin 19. maddesinde ''Cemaatin
devleti ele geçirmeye baþladýðý ve aktif olduðu 2003 yýlýndan
sonraki dönemde yapýlan uygulamalar, soruþturma ve davalarla
maðdur edilenlerin müþteki sýfatýyla olay, kiþi ve yer hatýrlatmasý
yapýlarak ayrýntýlý ifadelerinin alýnmasý", 20. maddesinde
''Fethullah Gülen cemaatinden ayrýlan ve iç yapýsýný bilenlerin
tanýk olarak dinlenmesi, cemaatin iç yapýsý ile ilgili somut delil
ve bilgi veren kiþilerin tanýk koruma kanununa göre gizli tanýk
olarak deðerlendirilmesi" yer almakta mýdýr ?
5. 23 maddeden oluþan ve Bakanlýðýnýzca doðrulanmasý
halinde diðer maddeleri de önerge konusu yapýlacak yazýlý
emrin (Eylem Planýnýn) 23. maddesi ''Bu soruþturmanýn amacýna uygun etkili ve yeterli yürütülüp sonuçlandýrýlabilmesi için;
Mit, Jandarma, Genelkurmay Baþkanlýðý, Emniyet Genel
Müdürlüðü, Terör, Ýstihbarat, Kaçakçýlýk ve örgütlü suçlar ve
Ýnterpol daire baþkanlýklarý , Masak, SPK, BDDK, RTÜK, TÝB ve
ilgisine göre diðer devlet kurumlarý ile irtibat kurulup bilgi ve
yardým alýnmasý.
BAÞSAVCILIÐA TALÝMAT
Hiçbir idareyle açýk bilgi paylaþýmý yapýlmamasý,
Kamuoyuna hiçbir bilgi verilmemesi, Soruþturma ile ilgili bütün
açýklama ve bilgilendirmenin …………. Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý tarafýndan yapýlacaðýnýn bilinmesi, istenen her türlü
hususun ayrýntýlý birbirine karýþtýrýlmadan araþtýrýlýp soruþturulmasýnýn tamamlanmasýný rica" þeklinde tamamlanmakta mýdýr ?
6. Tüm maddeleri incelendiðinde suç oluþturan somut olaylar yerine mevhum ve mutasavver suçlamalar ile sadece kiþi ve
kuruluþlarýn isim veya imalarýnýn yer aldýðý bu yazýlý emrin (
Eylem Planýnýn ) Suç ve Ceza Hukukunun evrensel, objektif
temelleri, hukuk ve devlet güvenliði ve masumiyet karinesi ile
izahý nasýl yapýlmaktadýr?
KUMPASIN ÝLERÝ VERSÝYONU
Yazýlý emrin (Eylem Planýnýn) 19. ve 20.
maddelerindeki vizyoner bakýþ ile toplumda
infial uyandýran eski suçlara, gündeme uygun
yeni suçlular aranmasý gayreti ile
''kumpas''ýn ileri versiyonu mu uygulanmak
istenmektedir?
7. Sevgi, saygý ve gönül baðý kavramlarý
ve deðerleri üzerinden suç ve suçlular oluþturma izlenimi veren bu çalýþma ve çaba ile
çaðdaþ hukukun temel ilkesi olan ''delilden
suçluya ulaþma,, yerine çaðlar ötesi diktatoryal hukukun '' suçludan delile ulaþma''
uygulamasýna dönülmüþ olmamakta mýdýr ?
Suçun kanuni, maddi, iradi ve hukuka aykýrýlýk unsurlarý ile
nasýl bir uygunluk görülmektedir? Yoksa, önce kapýlarýn kýrýlmasý sonra yasanýn inþasýna mý niyetlenilmiþtir?
HALKTAN NELER GÝZLENMEK ÝSTENÝYOR?
8. Bu çalýþma ile Ülkemizde kapatýlan yollarýn, korunamayan
Þanlý Bayraðýn, BTÖ militanlarý tarafýndan yeltenilen somut
alternatif kamusal (!) oluþum ve uygulama çabalarýnýn Aziz
Milletimizden kaçýrýlmasý mý amaçlanmaktadýr?
KURMACA OPERASYONUN ADRESÝ ANKARA
BAÞSAVCILIÐI MI?
9. Eylem Planýnýn 23. maddesinde adý belirtilmeyen
Baþsavcýlýðýn Ankara olduðu, görevlendirilen Anayasal Düzene
Karþý Ýþlenen Suçlar Bürosu Savcýsýnýn, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve Adli Yýl Tatili öncesinde, öncelikle olup HSYK tarafýndan
17 ve 25 Aralýk soruþturmalarýnda görevli ihracý planlanan
hakim ve savcýlar ile üst düzey emniyet mensuplarýndan baþlayarak operasyon hazýrlýðýnda olduðu doðru mudur?
POLÝS ÞEFLERÝNE KUMPAS
Ýtirafçý Polis Memurlarýnýn saðlandýðý ve kontrol altýnda
tutulduðu ve bu yolla bazý Polis þeflerine kumpas hazýrlýðý
yapýldýðý doðru mudur?
2009'DAKÝ EYLEM PLANININ YÖNÜ NEDEN DEÐÝÞTÝ?
10. Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK' nýn yazýlý ve sözlü
dokümanlarýnda Türkiye Cumhuriyeti Devleti (TC) ve AK
PARTÝ mensuplarý ile birlikte açýk düþman ve hedef ilan edilen,
12.06.2009 tarihinde deþifre olan Ýrticayla Mücadele Eylem
Planýnda Hükümetle birlikte ortak hedef kabul edilen Cemaatin,
günümüzde tanýmý ve konumunun deðiþiminin nedeni, BTÖ
unsurlarý ile yürütülen müzakere, mukarebe ve muhabebenin
gereði midir ?
11. Gülen Cemaati ( Hizmet Camiasý ) ne yönelik bu kurgu
operasyonun benzerinin dini, ilmi ve hayri konularda paralel
çalýþmalar yürüten diðer cemaat ve gruplara da uygulanacaðý
duyumu alýnmýþtýr. Bu duyum ve bilgi doðru mudur
?Kaynak:Zaman
SPOR
TEK
YILDIZ
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
Mahallelerarasý turnuvada
yarý finalistler belli oldu
Mahalleler arasý minikler futbol turnuvasýnda yarý
finalistler belli oldu. Önceki akþam oynanan çeyrek final maçlarýndan ikisinin galibi penaltýlarla
belirlendi. Bahçelievler ve Gülabibey takýmlarý arasýndaki maçýn normal süresi 2-2 berabere bitti. Penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-5 üstünlük saðlayan Bahçelievler takýmý yarý finale yükselen takým
oldu. Ulukavak ile Çepni arasýndaki maçýn normal
süresi de 2-2 berabere bitti. Penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-3 üstünlük saðlayan Ulukavak takýmý yarý finale yükselen ikinci takým oldu. Günün
ikinci maçlarýnda ise Mimar Sinan, Karakeçili takýmýný 5-1 yenerek yarý finalist olurken Kale Mahallesi'de Akkent'i 2-0 yenerek yarý finale yükselen
takým oldu.
Yarý finalde Ulukavak Mahallesi ile Kale Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi takýmlarý karþý karþýya gelecekler.
MÝMAR SÝNAN: 5 - KARAKEÇÝLÝ: 1
SAHA: 1 Nolu Saha
HAKEM: Emre Alagöz.
MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ: Engin, Berkay,
Atakan, Eren, Barýþ, M.Ali, Emirhan, Altar, Hakan,
Kaan, Melih, Türkay.
KARAKEÇELÝ MAHALLESÝ: Gürkan, Kaan, Koray, Avni, Eyüp, Soner, Okan, Semih, Muhammet,
Alper, Ekrem, Fatih, Emirhan, Taha, Furkan.
GOLLER: Mustafa Emre (2) (Gülabibey), Melih (2)
Bahçelievler).
Normal süresi 2-2 biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-5 üstünlük saðlayan Bahçelievler
yarý finalist oldu.
Yarý finalisti
penaltýlar
belirledi 2-2
BAHÇELÝEVLER: 6 - GÜLABÝBEY: 5
SAHA: 1 Nolu Saha
HAKEM: Ahmet Ecevit.
GÜLABÝBEY MAHALLESÝ: Umut, Fatih, Tunahan, Eray, Hüseyin, Mert, Emre, Sefercan, Ahmet, Ýbrahim, Batuhan, Gültekin, Eren, Emirhan, Bilal, Alperen, Ömer.
BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ: M.Elvan, Akif, Muhammet Yýldýrým, Tufan kaya, Melihcan, Adem, Yahya, Fatih, Hasan, Ömer
Çöp, Kerim, Emircan, Umut, Ahmet, Okan, Serhat, Mustafa,
Ömer Alitaþ, Engin, Oðuzhan.GOLLER: Mehmet Ali (2) (Çöplü Mahallesi),
Burak (Yavruturna).
GOLLER: Mustafa Emre (2) (Gülabibey), Melih (2) Bahçelievler).
Normal süresi 2-2 biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-5 üstünlük
saðlayan Bahçelievler yarý finalist oldu.
Kale, Hakanla yarý
final biletini aldý 2-0
KALE MAHALLESÝ: 2
AKKENT: 0
SAHA: 1 Nolu Saha
HAKEM: Ahmet Ecevit .
KALE MAHALLESÝ: Can, Furkan, Ayberk,
Ahmet Ardýç, Ahmet Akyol, Ýbrahim, Hasan, Hakan, Berkant, Birkan, Y.Emre, Or-
kun, Uðurcan, Emir, Onurcan, Yaþar, Uður,
Mert, Yakup, Ýlyas.
AKKENT MAHALLESÝ: Gökhan, Kürþat,
Mustafa, Zekeriya, Fatih, Kaan, Emirhan,
Yuþa, Ozan, Emir, Alptuðu, Tunahan, Nurullah, Murat.
GOLLER: Hakan (2) (Kale Mahallesi).
Ulukavak penaltýlarla
güldü 2-2
ULUKAVAK: 6
ÇEPNÝ MAHALLESÝ: 3
SAHA: 1 Nolu Saha
HAKEM: Emre Alagöz.
ÇEPNÝ MAHALLESÝ : Eren, Haþim, Yasin, Furkan, Hamit,
Taha, Efe, Hacý, Sefa, Kerem, Enes.
ULUKAVAK MAHALLESÝ: Enes, Orhan, Yusuf, Semih, Barýþ,
Kürþat, Muhammet, Mehmet, Burak, Bedirhan, Arda, Nurullah,
Uðurcan, Berkant, Batuhan, Mert..
GOLLER: Sefa, Kutay (Çepni Mahallesi), Muhammed (2)
(Ulukavak Mahallesi)..
Normal süresi 2-2 biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine
6-3 üstünlük saðlayan Ulukavak yarý finale yükseldi.
U11'lerde þampiyona kupa, 'En' lere ödüller verilecek
U 11 futbol þenliði bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Bugün ki maçlar sonunda düzenlenecek törenle dereceye giren ilk dört takýma kupa ve madalya ile birlikte özel ödüller sahiplerini verilecek.
Özel Ödülleri Tertip Komitesi yaptýðý toplantý ile belirledi. Turnuvanýn
Gol Kralý bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Turnuvanýn en centilmen takýmý olarak Osmancýkspor seçilirken en yetenekli kaleci olarak Mimar Sinan
Gençlikspor kalecisi Mahmut Eren Güler seçildi. En yetenekli sporcu olarak Ulukavakspor'dan Kürþat Gazi
Koldaþ ödülü layýk görüldü. U 11 maçlarýnda görev yapan HÝF hakemleri arasýnda en baþarýlý isim olarak Aslan
Iðnak'a ödül verilecek,
Tertip Komitesi ayrýca PTT Gençlikspor antrenörü
olarak ve geçtiðimiz ay içinde genç yaþta kaybettiðimiz
Bilal Gökmen'i en baþarýlý antrenör seçti. Gökmen'in
plaketini bugünki törende verilecek.
Ödül töreninde Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan,
ASKF tarafýndan Fair Play davranýþa aday gösterilen ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan Sportif Davranýþ Dalý Kutlama mektubu almaya hak
kazanan Çorum Belediyespor U 17 takýmý sporcusu Ersin Torun'a ödül verecek. ADNAN YALÇIN
11
BÝLAL GÖKMEN FUTBOL TURNUVASI
ASGD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Orta Kuþak Bilal
Gökmen Futbol Turnuvasý"nda final zamaný. Bugün emeklerin karþýlýðý. 20 takýmýn arasýndan çýkýp
final gününü gören iki takým: Çorum Park - Boyyem. Bu iki takýmýmýzýn turnuva boyunca neler yaptýklarýna bir göz atalým.
BOYYEM
Boyyem takýmý D grubunda
Ali Doðan
yer aldý. Grubunda ki ilk maçýnda
Balaban Makine karþýsýnda fazla
zorlanmadan maçý 4-1 kazanarak turnuvaya güzel bir baþlangýç
yapmýþ oldu. Grubunda ki ikinci maçýnda gerçekten zorlandý. Kalehisar takýmýnýn mücadeleci oyunu karþýsýnda zorlansa da son beþ
dakika da Mustafa Doðan'ýn kafasýndan bulduðu golle maçý 3-2
kazanmasýný bildi. Bu maçta yediði 2 gol penaltýlardan gol yeme
serisinin de baþlangýcý oldu. Üçüncü maç grup birinciliði maçýydý.
Osmancýkspor Fem Tekstil maçý baþtan sona stresli bir maçtý. Boyyem takýmý ilk yarýda 1-0 öne geçse de ikinci yarýda yine penaltýdan kalesinde gol görerek maçtan 1-1 berabere ayrýldý. Grubun
son maçýný Þenollar Mermer takýmýyla yaptý. Rakibi karþýsýnda aldýðý 5-0 gibi net bir skor yine de grubu 1. bitirmesine yetmedi.
Kendisi gibi grubu ayný puanla bitiren Osmancýkspor Fem Tekstil
takýmýyla turnuvada ilk defa uygulanan "avantaj penaltýsý" uygulamasý yaptýlar. Boyyem takýmý, penaltý atýþlarý sonunda grup birincisi olarak çeyrek finallere çýkan takým oldu.
Çeyrek final maçýnda Damatoðlu Spor Center karþýsýnda oynadýðý ilk yarý turnuvada ki en kötü devre maçýydý. Ýkinci yarý ile beraber kendine gelerek maçý zor da olsa 2-0 kazanmayý bildi.
Yarý final maçý turnuvanýn hem Boyyem adýna hem de Ay-Ka
Enerji ile beraber iki takým adýna en güzel maçýydý. Ýlk yarýda ki üstün futbolunu sadece 1-0 ile süslemiþ olmasý ikinci yarýda yetmedi.
Önce oyuncusu kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldý sonra da yine penaltýdan bir gol daha yiyerek maçta denge saðlanmýþ oldu. Son 25 dakikayý rakibinden bir kiþi oynamasýna raðmen maçý penaltý atýþlarý
sonunda kazanmasýný bildi.
Boyyem takýmý turnuvanýn en tecrübeli takýmý. Rakipleri ile
olan yaþ dezavantajýný futbol bilgisiyle kapatmasýný bildi. Turnuvanýn en çok kart gören takýmý olmalarý iyi bir görüntü deðil. Bu kartlarýn çok büyük bir kýsmý da itirazlardan. Son maçlarýnda konsantrasyonlarýný tamamen oyuna verebilirlerse finali de kazanacak
güçteler.
ÇORUM PARK
Çorum Park takýmý gruplarda A grubunda yer aldý. Ýlk maçýnda Çorum Barosu'nu yenerken adeta gol þov yaptý 10-0. Ýkinci maçýnda Elit Otomotiv takýmý ile yaptýðý maç ilk maçtan farksýzdý. Yine gol þov yine Ömer Özer þov vardý 7-0. Ýlk iki maçýnda rakip kalelere 17 gol atýp kalesinde hiç gol görmeyen Çorum Park, turnuvada ki ilk golünü Ýþkur karþýsýnda yedi. Ýþkur karþýsýnda hem ilk
golünü yedi hem de ilk defa berabere kalarak puan kaybetmiþ oldu. Gruptaki son maçýný Ay-Ka Enerji ile yaptýlar. Son maça rakibinin 2 puan gerisinde giren Çorum Park, maçý 3-0 kazanýnca hem
liderliði hem de grup birinciliðini kazandý.
Çeyrek final maçý en kolay çeyrek final maçýydý. Rakibi Cezaevi'ni 10-2 gibi farklý bir skorla yenerek adýný yarý finale yazdýran
takým oldu.
Yarý final maçý Çorum Park takýmýnýn ilk defa turnuvada gol
atamadýðý maç oldu. Berabere biten maçta kalecisi Zafer, 2 penaltý
kurtarýp 1 penaltý atarak yýldýzlaþtý. Bu maçta rakibine penaltý atýþlarýyla da olsa üstünlük saðlayarak adýný finale yazdýran takým Çorum Park oldu.
Çorum Park takýmý turnuvanýn en golcü takýmý. Rakip kalelere
tam 31 gol atarken ayný zamanda en az gol yiyen takýmlardan birisiydi. Golcüsü Ömer Özer'de attýðý 18 golle rakiplerinden açýk ara
önde gol kralý oldu. Maçlarda ki sakinliklerini bu maçta da korur,
golcüsü Ömer Özer'i topla buluþturur ve en iyi yaptýklarý iþ olan
topa sahip olmayý bu maçta da sürdürebilirlerse þampiyon olurlar.
Boyyem takýmý ile Çorum Park takýmlarý oyun anlamýnda birbirlerine benziyorlar. Ýkisi de topa sahip olmayý istiyor. Genelde
Çorum Park takýmý bunu çoðu maçta uyguladý. Boyyem takýmý ise
son yarý final maçýnda çok daha iyiydi. Çorum Park genelde Ömer
Özer'in gol becerisinden goller atýyor(31 golün yarýdan fazlasý
Ömer'e ait). Boyyem takýmý ise daha deðiþken golcülere sahip. Her
maçta farklý isimler ortaya çýkýyor. Çorum Park, öne geçtiði maçlarda farka rahat giderken (sadece Ýþkur maçýnda bu istatistiði bozdu), Boyyem takýmý ise öne geçse de farka gitmekte zorlanýyor.
Bizler son günde "SADECE FUTBOL" olsun ve "SADECE
FUTBOL" konuþalým istiyoruz.
BÝLAL GÖKMEN FUTBOL TURNUVASI
ASGD Çorum þubesi ne kadar da güzel düþünmüþ: "Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý". Saygýyý fazlasýyla hak eden
bir düþünce. Spor camiasýnýn sevdiði ve birliktelik oluþturduðu bir
isme "Bilal Gökmen"e karþý hem bir saygý hem de bir vefa. Tebrikler.
Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda, futbolun sadece maç kazanmak olmadýðý, sene de bir defa da olsa bir araya gelerek birlikteliði paylaþmak olduðu bu turnuvayla beraber yýllardýr devam ettirilmeye çalýþýlýyor. Rahmetli Bilal Gökmen ile bu duyarlýlýk farklý bir
boyuta taþýndý. Bilal Gökmen isminde olduðu gibi Çorum futbolunun deðerlerini anma ve bir vefa göstergesi olarak her sene çok deðerli bir þahsiyetini bu turnuva vesilesiyle Çorum anabilir mi? En
azýndan teþekkürünü ve ahde vefasýný gösterebilir mi? ASGD Çorum þubesi olarak tüm Türkiye'ye örnek olabilir mi? Ne dersiniz?
TURNUVANIN ENLERÝ
Tüm takýmlarýmýz turnuvayý nasýl deðerlendirmiþler. Ýþte takýmlarýmýz ve ENLERÝ(ilk 3 takým sýralamasý):
En golcü takým: Çorum Park(31 gol), Osmancýkspor Fem Tekstil(20 gol), Ay-Ka Enerji(20 gol).
En az gol atan takým: Çorum Barosu(0 gol), Efezade(2 gol),
Göktuð Mobilya(3 gol).
En golcü oyuncu: Ömer Özer- 18 gol, Hasan Bal(10 gol), Sedat
Þahin Yýlmaz(10 gol).
En az gol yiyen takým: Osmancýkspor Fem Tekstil(1 gol), Bilgi
Çaðý Kýrtasiye(2 gol), Çorum Park(3 gol).
En centilmen takým: Bilgi Çaðý Kýrtasiye ( Hiç kart görmediler),
Gelyan, Çorum Barosu ve Çorum Barosu(1 sarý).
En agresif takým: Boyyem (18 sarý ve 1 kýrmýzý), Ay-Ka Enerji
(13 sarý), Osmancýk Fem Tekstil (10 sarý).
Maltepespor'da
Kamil Erdem yeniden
Yeþil-kýrmýzý-beyazlýlarýn teknik direktörlüðüne 2010-2011 yýllarý
arasýnda da görev yapan Kamil Erdem'i getirildi. 3.Lig'de mücadele eden Ýstanbul ekibi, Kamil Erdem ile sözleþme imzaladý.
Ýmza töreninde bir konuþma yapan Maltepespor Kulüp baþkaný Ýlyas
Güldiken, 2014-15 sezonunda Maltepespor'un hedefini 2.Lig olarak belirlediklerini bu hedefe Kamil Erdem ve ekibi Ýle ulaþacaklarýna inandýklarýný söyledi.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
21 HAZÝRAN 2014 CUMARTESÝ
Çorumspor sayfasýnda Zeki Gül'e tepki
Murat Akgül
"BELEDÝYESPOR
HANÝ ÇORUM'UN
VE ÇORUMLUNUN
TAKIMIYDI ?"
Çorum Belediyespor Olaðanüstü genel Kurulu'nda Beeldiyespor Baþkaný Zeki Gül'ün 'Belediyespor'un esas sahibi ve gerçek
baþkaný Muzaffer Külcü'dür' sözleri Çorumspor taraftarlarýnýn
sosyal paylaþým sitesinde büyük tepkiye neden oldu. Sitede baþkan Zeki Gül'e ' Belediyespor hani Çorum'un ve Çorumlunun takýmýydý?' sorusu soruldu. Sitede yorum yapan taraftarlar dýþýnda
da spor camiasý içinde de Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün bu
açýklamasý talihsiz bir açýklama olarak kabul edilirken, spor camiasý ve kamuoyunda baþkan Gül'ün þimdiye kadar Belediyespor'un
tüm Çorum'un takýmý olduðu söylemlerinin de samimiyetten
uzak siyaset güdümlü sözler olduðunun ortaya çýktýðý konuþuluyor. ADNAN YALÇIN
Selahattin Karaca'da
Belediyespor'da
Çorum Belediyespor'un altyapýsýný emanet ettiði Sinan Özdilli alt yapýdaki hocalara bir yeni isim daha ekledi.
Özdilli, geçtiðimiz günlerde gelecek sezonda Akademi Liglerinde
mücadelede edecek Belediyespor'da
altyapý hocalarýnýn isimlerini basýnla
paylaþmýþtý. Özdilli, yaptýðý açýklamada Alt yapý koordinatörlüðüne
Cemalettin Hoþgör, U19 takýmýnýn
M.Akif
M. Akif Tatlý'da
pürüz çýktý
Ýç transferi bitirmek için yoðun çaba
gösteren Çorum Belediyespor yönetimi
futbolcularýn büyük çoðunluðu ile anlaþma saðlarken tecrübeli isim Mehmet Akif Tatlý'yý henüz ikna edemedi.
Geçtiðimiz sezon transfer edilen 2. Lig patentli futbolcu Mehmet Akif Tatlý'nýn yönetim
ile yaptýðý görüþmede fiyat indirimine yanaþmadýðý aksine fiyat artýrýmý talebinde bulunduðu öðrenilirken yönetim ilk görüþmede futbolcunun isteðine olumlu cevap vermedi. Tecrübeli isim ile yeniden bir görüþme yapmasý beklenen kýrmýzý siyahlý yönetimin Akif Tatlý sorununu nasýl çözeceði merak ediliyor.
GÖKHAN VE MURAT
ANLAÞMALI BIRAKILDI
Geçtiðimiz sezon ara transfer döneminde
kadroya katýlan ve sezon sonunda yollarýn ayrýlmasý kararý alýnan futbolculardan Gökhan
Demir ile Murat Akgül'ün yönetim ile maddi
konularda anlaþarak karþýlýklý fesih yoluna gidildi.
Kýrmýzý siyahlý takýmdan ayrýlan Murat Ak-
baþýnda ise Selim Sümer'in getirildiðini alt kategorilerde de Alpay Ardýk,
Hüseyin Eðer, Mustafa Doðan ve kaleci antrenörü olarak Zafer Kýroðlu
isimleri ile çalýþacaklarýný söylemiþti.
Özdilli, dün yaptýðý açýklamada da
Çorumspor altyapý antrenörlerinden
Selahattin Karaca'nýn da gelecek sezonda Belediyespor alt yapýsýnda antrenör kadrolarýnda görev yapacaðýný
açýkladý. ADNAN YALÇIN
ASGD Orta Kuþak'ta kupa günü
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan 19.'su düzenlenen Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda sone gelindi. Turnuvada bugün kupa günü olacak. Hafta içinde
Çarþamba günü oynanan yarý final karþýlaþmalarýnda Çorumpark takýmý zorlu FEM Tekstil Osmancýkspor maçýndan penaltýlarla galip
ayrýlarak final biletini cebine koyarken, diðer
finalist Boyyem takýmýda penaltýlarla Ayka
Enerji takýmýna üstünlük saðlayarak ikinci final biletini kapmýþtý. Yarý final karþýlaþmalarýnýn ardýndan bugün tüm gözler final karþýlaþmasýna çevrilirken final maçý 1 Nolu Sentetik
Çim Saha'da oynanacak.
Karþýlaþmanýn normal süresinin berabere
tamamlanmasý halinde þampiyon olan takýmý
belirlemek için maçýn normal süresinin bitiminde uzatmalara gidilmeden direk seri penaltý atýþlarýna geçilecek ve þampiyon takým
belirlenecek. Karþýlaþmanýn bitiminde takýmlara kupalar verilecek. Finalde kazanan takýmýn yarý finalde elediði takým ise üçüncülük
kupasýný alacak.
Bugün oynanacak final karþýlaþmasý maçýnda Çorumpark ile Boyyem takýmlarý saat
18.00'de 1 Nolu Sentetik Saha'da karþý karþýya
gelecek. ADNAN YALÇIN
Gençler
Beþiktaþ'ýn
kýskacýnda
Gökhan Demir
gül'ün Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sivas 4 Eylülspor ile anlaþma yolunda olduðu öðrenilirken, Gökhan Demir'in henüz bir takýmla anlaþmadýðý öðrenildi.
ADNAN YALÇIN
ASGD'de bugün
nostalji rüzgarý esecek
Anadolu Spor Gazetecileri
Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 19.'su düzenlenen ve bugün oynanacak
final maçýyla sona erecek olan
Geleneksel Orta Kuþak Bilal
Gökmen Futbol Turnuvasý öncesinde Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü'nün katkýlarýyla futbolun "ihtiyar delikanlýlarý" sahne alacak.
Geçmiþ yýllarda futbol oynamýþ ve þimdilerde anýlarý dillerden dillere dolaþan birçok isim,
yýllar sonra sahada buluþacak. 1
No'lu
Dýþ
Saha'da
saat
17.00'de baþlayacak ve 15'er
Beþiktaþ altyapýsý Gençlerbirliði U 16 takýmýndan dört ismi Ýstanbul'a davet etti. U 16 kategorisinde Çorum þampiyonu olan ve Çankýrý'da yapýlan grup birinciliði müsabakalarýnda ilimizi temsil eden Gençlerbirlið'nde forma giyen
dört isim Beþiktaþ tarafýndan Ýstanbul'a davet edildi.
Gençlerbirliði U 16 takýmýnda forma giyen isimlerden
Batuhan Demirel, Nebi Demir, Ramazan Can Savaþ ve
Emin Çaðlar Beþiktaþ alt yapýsý için yapýlacak olan deðerlendirmelere katýlacaklar. Bu dört futbolcu Ýstanbul'da gösterecekleri performansla siyah beyazlý kulüpte forma giyme
mücadelesi verecekler.
ADNAN YALÇIN
Batuhan Demirer
dakikalýk 2 devre halinde oynanacak maçta þu isimler forma giyecek:
Haþim Eðer, Yusuf Çilingir,
Ömer Dinç, Yusuf Aydemir,
Ekrem Özumar, Recep Döðer,
Cemalettin Hoþgör, Mustafa
Serdaroðlu, Sedat Damar, Garip Ürün, Mustafa Çatal, Enver
Yýldýz, Kedi Ahmet, Erdal Sarýca, Saim Çilingir, Mustafa Koþar, Ýbrahim Baþbölük, Erdoðan
Aslan, Hasan Gürbüz, Nihat
Argut, Yusuf Öncül, Uður Canbaþ, Yavuz Selim Sümer, Levent Coþkuner, Rýdvan Samsunlu, Mustafa Akça, Galip
Oduncu, Celal Okutucu, Kahraman Ölçer, Korkmaz Alben,
Erdoðan Özsaraç ve Aslan Doðan. Ahmet Aylar, Talat Kutsal,
Mehmet Yalçýn, Ýbrahim Kurtaran, Ahmet Yazýcý, Kasým Atalay, Hayrettin Karaca, Hilmi
Nebi Demir
Umur, Þeref Umur, Cihan
Olur, Uður Barlýk ve Mehmet
Özdoðan ise maçta oynayamayacaklarýný ancak izleyici olarak
mutlaka geleceklerini bildirdiler.
Ýhtiyar delikanlýlarýn maçýnda yine eski hakemler görev
yapacak. Çorum futbolunun
unutulmaz hakemlerinden Ýbrahim Kurtaran'ýn düdük çalacaðý maçta Ahmet Yazýcý ve
Bahri Göktürk de yardýmcý olarak görev alacak.Baþlama vuruþunu Vali Sabri Baþköy'ün yapacaðý maçta forma giyen tüm
futbolculara Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Çorum Þubesi tarafýndan madalya verilecek. Organizasyona davet edilmek istenen ancak ulaþýlamayan veya unutulan tüm sevenler bugünki maça davet edildiler.ADNAN YALÇIN
Ramazan Cansavaþ
Download

600 Milyon TL - Yıldız Haber