MHP Ýl Baþkaný Lek istifa etti
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, görevinden istifa
ettiðini açýkladý.
Ýsmail Lek yaptýðý açýklamada görevi býrakma kararýnýn arkasýnda býkkýnlýk, yorgunluk, kiþisel çýkarlarýn
söz konusu olmadýðýný makam ve mevkii önceliði, kiþi-
HALK OTOBÜSÜNDE BIÇAKLI
TARTIÞMA ÜÇ GÖZALTI
sel ikbal beklentim olmayan, bencil ve þahsi düþüncelerden uzak ancak sorumluluk sahibi
yürekli insanlarýn alabileceði bir karar oldu- SAYFEA
7’D
ðunu ifade ederek, "Yalnýzca baþkanlýk görevimden istifa ediyorum.
Çorum’da halk otobüsünde býçaklý bir kiþinin bulunduðunu ve yolcularla tartýþmaya girdiðini ihbar alan polis üç kiþiyi yaka paça gözaltýna aldý.
Olay Gazi Caddesi Saat Kulesi meydanýnda
meydana geldi. Ýddialara göre, 54 yaþýndaki SAYFA
DE
Gülseren O. isimli kadýn, oðlu 24 yaþýndaki Mus- 2’
tafa O, ile birlikte Ak Kent’ten þehir merkezine gelen halk otobüsüne bindi.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
40 KURUÞ
Ýnce'den çatý adayý sitemi
Muharrem Ýnce
CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, partisinin Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Dayanýþma Yemeði'ne katýldý. Yemekten önce gazetecilerle bir araya gelen Ýnce, gazetecilerin sorularý üzerine çatý adayý ve Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine
"Memurlarýn daha
fazla hak kaybýna
tahammülü
kalmadý"
iliþkin görüþlerini açýkladý. 1979 yýlýnda 15 yaþýnda
iken samanlýðýn duvarýna "Cumhuriyet Halk Partisi" yazdýðýný açýklayan Ýnce, þimdi 50 yaþýnda ol- SAYFEA
4’T
duðunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili
ve grup baþkanvekili olduðunu hatýrlattý.
Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Ýl
Baþkaný Mahmut Alparslan, memurluk mesleðine
karþý yapýlan saldýrýlarýn altýnda bir tek hedef yatttýðýný
ifade ederek, "Memurlarýn bugüne kadarki en büyük
kazanýmý olan iþ güvencelerinin ellerinden alýnmasý.
Kamu çalýþanlarýnýn haklarýný geriletecek, iþ güven- SAYFA
cesini ortadan kaldýracak birçok kanun tasarýsýnýn 6’DA
gündemi meþgul ettiði bir dönemi yaþýyoruz.
Ramazan'da Alýþveriþ
Günleri Etkinliði baþlýyor
Çorum heyetinden
TSE Baþkanýna ziyaret
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit
Baðcý ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal
ve Cazgýr Ýnþaat Isý Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr,
Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Baþkaný Hulusi Þentürk'ü ziyaret ettiler.
Çorum Ticaret
ve Sanayi Odasý
bünyesinde, Çorum'da gerçekleþtirilen
fuar ve sergi hizmetlerine
ev sahipliði yapan, ayrýca
çeþitli sosyal ve kültürel
amaçlý organizasyonlar
için de kullanýlan Fuar ve
Sergi Kompleksi, ilin
hem ekonomik, hem de
sosyal hayatýna katký
saðlýyor.
Civciv birinci oldu
2
’DE
Hitit Üniversitesi,
Yýldýz Teknik Üniversitesi IEEE Öðrenci
Kulübü tarafýndan 6. kez organize edilen Yýldýz Projeler
Yarýþmasý'nda "Civciv : Engelli Aracý" projesi ile birincilik ödülü aldý.
Yýldýz Teknik Üniversitesi EEF Konferans Salonu'nda düzenlenen ve birçok üniversiteden katýlýmýn
olduðu yarýþmadaki 117
proje arasýndan birincilik
alan Uzm. Ahmet Çini'nin
kulüp danýþmanlýðýný yaptýðý
"Civciv : Engelli Aracý"...
Tarihi Namazgâh
yeniden ibadete açýlýyor
7
’DE
Çorum Belediyesi, Çöplü Mahallesi Akpýnar Caddesi'ndeki
Namazgâh Parký'nda bulunan tarihi Namazgâh'ta düzenleme yaparak
tekrar ibadet yapýlabilir hale getirdi.
Bedriye Poyraz'ýn
konferansý ertelendi
7
’DE
Ankara
Üniversitesi
Ýletiþim Fakültesi
Öðretim
üyesi
Doç. Dr. Bedriye
Poyraz'ýn,
Çorumlu gazetecilere
vereceði konferans ileri bir tarihe
ertelendi.
A
SAYF
3’TE
SAYFA 7’DE
Necmettin Erbakan Vakfý
Çorum Þubesi açýlacak
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Vakfý Çorum Þubesi düzenlenecek törenle açýlacak.Necmettin
Erbakan Vakfý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Aþýla, Vakfýn tüm
Dünya'da ve Türkiye'de teþkilatlanmaya devam ettiðini söyledi.
SAYFA 6’DA
Mehmet
Aþýla
Müftülük
Ramazan'a
hazýr
SAYFA
10
‘DA
Ramazan
öncesi fýrýn
denetimi
3
SAYFA
‘TE
Aþýk Rýfat
Kurtoðlu, SÝYÞAD
etkinliðine davet
edildi
11
SAYFA
‘DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
2
YILDIZ AJANDA
HALK OTOBÜSÜNDE BIÇAKLI
TARTIÞMA ÜÇ GÖZALTI
Gülseren O, ile otobüs sürücüsü arasýnda tartýþma yaþanýnca, otobüste
yolcu olarak bulunan 17 yaþýndaki O.B’de tartýþmaya dâhil oldu. Bu sýrada
çok sayýda suçtan sabýkasý bulunan O.B, þoförle tartýþan kadýn ve yanýnda
bulunan oðluna býçak çektiði iddia edildi. Olay üzerine otobüsteki yolcular
polisi arayýp yardým istedi. Polis halk otobüsünü durdurup O.B’yi gözaltýna
almak isteyince ortam gerildi ve tartýþma yaþandý. Tartýþma sýrasýnda polise
direnen ve hakaret ettiði öne sürülen O.B., yaka paça gözaltýna alýnarak polis otosuna bindirildi. Polis otosunun arka bölümüne bindirilen þüpheli bu
kez de aracýn arka kapýsýný tekmelemeye baþladý. Bunun üzerine polisler kapýyý açýp O.B’ye kelepçe takmaya çalýþtý. Polis otosunun kapýsý kýrýlýrken
zanlý yere yatýrýlýp kelepçe takýldý.
O.B’NÝN ARKADAÞLARI KARÞI ÇIKINCA…
Arkadaþýnýn polis tarafýndan gözaltýna alýndýðýný gören 20 yaþýndaki
Onur B ve 19 yaþýndaki Ramazan U, da polisle tartýþmaya girdi. Tartýþma büyüdü ve polis bu kez de iki kiþiyi gözaltýna almak istedi. Direnen iki kiþiden
Onur B, etkisiz hale getirilerek polis otosuna bindirildi.
Üç kiþi gözaltýna alýnýrken, Devlet Hastanesi Temizlik þirketinde çalýþtýðý öðrenilen Gülseren O, ve oðlu Mustafa O, kendilerine býçak çekildiðini
ve hakarete uðradýklarýný belirterek O B’den þikayetçi oldu.
Milletvekili Tüfekçi'den
Uslu'ya ziyaret
Konya Milletvekili Harun Tüfekçi ve Çelik - Ýþ Sendikasý Seydiþehir Þube
Baþkaný Murat Özkal, Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ
Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu'ya makamýnda ziyaret ettiler.
Baþkan Özkal ziyaretinde, yapýlan genel kurul hakkýnda bilgiler vererek,
"Demokrasiye uygun ve saðduyulu bir genel kurul yaptýðýmýzý düþünüyoruz.
Genel Kurulumuz huzur içerisinde geçti ve bizlere büyük bir sorumluluk
yüklendi. Üyelerimizin de destekleri ile bu sorumluluðumuzu yerine getireceðiz" dedi.
Özkal ise, "Seydiþehir iþçisi sizin gerek Hak- Ýþ gerekse Milletvekilliðiniz
dönemindeki katkýlarýnýzý yakýndan takip ve takdir ediyor. Özellikle son
uyuþmazlýk sürecinde ve Toplu Ýþ Sözleþmesinin (TÝS)barýþ koþullarýnda
baðýtlanmasýndaki unutulmaz katkýlarýnýzý takdirle izliyor ve teþekkür ediyoruz" dedi.
Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu
Onursal Baþkaný Salim Uslu, "Sendikacýlýkta, siyasette zor iþ. Bu tamamen
demokrasi ve hoþgörü kültürüyle ilgili bir sorun. Çok iyi bildiðiniz bir konuda bile muhatabýnýzdan tepki alamazsanýz iþiniz zor demektir. Onun için
çaðýmýzýn sihirli sözcüðü diyalogdur.Emek nasýl bilgiye dayalý hale geldi ise
sendikacýlýkta o hale geldi. Bilgiye dayalý bir sendikacý olarak masaya oturduðunuz zaman karþýnýzdakilerde saygýnlýk uyandýran, "bizim bilmediðimiz
ne söylüyor" dedirten bir donanýmda olmanýz gerekir. Diyalog ayný zamanda dinlemek demektir. Karþýnýzdakini dinleyeceksiniz ki, ne dediðini anlayacaksýnýz. Uzlaþmanýn temelinde "bilgi ve adalet" vardýr. Her zaman bilgili
ve adaletli,sorunun parçasý deðil, çözümün tarafý olun"þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Civciv birinci oldu
Hitit Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi
IEEE Öðrenci Kulübü tarafýndan 6. kez organize
edilen Yýldýz Projeler Yarýþmasý'nda "Civciv : Engelli Aracý" projesi ile birincilik ödülü aldý.
Yýldýz Teknik Üniversitesi EEF Konferans Salonu'nda düzenlenen ve birçok üniversiteden katýlýmýn olduðu yarýþmadaki 117 proje arasýndan
birincilik alan Uzm. Ahmet Çini'nin kulüp danýþmanlýðýný yaptýðý "Civciv : Engelli Aracý", Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði yüksek
lisans öðrencisi ve Mekatronik Kulüp Baþkaný
Yasin Can tarafýndan temsil edildi.
Jüri kurulu tarafýndan "Civciv 1 Engelli Aracý"
projesi büyük beðeni alýrken "Civciv 2 Engelli
Aracý" projesinin de en yakýn zamanda tasarlanmasý ve uygulamaya geçirilmesini, bu konuda
projeye her türlü desteyi vereceklerini dile getirerek Yasin Can'ý, YSC Robotik YTÜ Teknokent'ine davet ederek, çalýþmasýndan ötürü takdir
ettiler. Yarýþmadan birincilik ödülüyle dönen kulüp öðrencileri Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Halil Aykul eþliðinde, kendilerine projenin yaþama geçirilmesinde daima destek olan Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek teþekkür ettiler. Öðrenci odaklý bu tür çalýþmalara her zaman
:
:
:
:
:
:
03:04
05:04
12:50
16:47
20:24
22:13
27.06.2014
6. Ay, 30 Gün,
26. Hafta
HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Ramazan ayýnýn
hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati
ile 00.45’de ilk defa, Güney Amerika kýtasýnýn
doðusundan itibaren görülmeye baþlayacaktýr.
Günün Þiiri
BALKONDA SAATLER
III.
Arka mahallelerde kýzgýn bir yaz öðlesi!
Tabak týkýrtýlarý duyuluyor evlerden...
Uzakta bir satýcý, yahut çocuk sesi...
Susuzluktan bunalmýþ uçamazken serçeler,
Tozlu sokaklar gibi tutuþup alevlerden
Bodur aðaçlar ile bomboþ kalmýþ bahçeler!
Ýþte karþýkini de güneþ çerçeveledi:
Demin duvar dibinde uyuklayan bir kedi
Sýyrýlýyor yavaþça mutfaðýn loþluðuna...
maddi ve manevi destek olduklarýný vurgulayarak
bu tür baþarýlarýn üniversiteyi her geçen gün daha da öteye taþýdýðýný, üniversitede bilim, teknoloji ve inovasyon kültürünün geliþmesine katký
yaptýðýný sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, öðrencilere her zaman bu konuda
destek olmaya devam edeceklerini belirterek öðrencileri baþarýlarýndan dolayý tebrik etti.
Yasin YÜCEL
Rektör Alkan MYO
inþaatlarýný inceledi
Bayýltýyor hararet otu, taþý, böceði;
Fazla güneþ içmiþ de ortada ayçiçeði
Ayaküstü uðramýþ ýþýk sarhoþluðuna!
XII.
Ay bir lotüs, kocaman...düþmüþ bir berraklýða...
Gök parlýyor durgun bir göl gibi saf ve þeffaf.
Iþýk dalgalarýyla yýkanýyor her taraf.
Ay, balkonda baþýný dayadý parmaklýða
Uyuyor...Uzakta bir saat çaldý: Bir...iki!...
Billûr bir hýçkýrýktýr bu sesin içindeki.
Ay, ýþýkla süsleyip örümcek aðýný
Minyatür bir cibinlik astý dýþardaki cama.
Ses yok...yalnýz yukarda, damda bir miyavlama!
Ay, odaya düþürdü solgun bir yapraðýný:
Lambasýz bir masanýn üzerinde þimdi süs
Bir vazonun içinden parýldayan bu lotüs.
Halit Fahri OZANSOY
HAVA DURUMU
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kýsa
bir süre önce temeli atýlan Meslek Yüksekokulu binasýnýn 1.
Etap inþaat alanýnda ve 27 Haziran 2014 tarihinde temeli atýlacak
Meslek Yüksekokulu 2. Etap inþaatý sahasýnda incelemelerde
bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yaptýðý incelemede MYO
Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez ve Yapý Ýþleri ve Teknik
Daire Baþkaný Hasan Baylavlý da
hazýr bulundu.
Firma yetkililerinden 1. Etap
ve 2. Etap Meslek Yüksekokulu
inþaatlarýna iliþkin bilgiler alan
Rektör Prof. Dr. Alkan, "Çaðýn
gerektirdiði eðitim-öðretim yaklaþýmlarý göz önünde tutularak
yapýlanan bu projelerle üniversitemiz daha da güçlenerek yoluna
devam edecektir" diyerek üniversitenin geliþimine katký saðlayan tüm paydaþlara teþekkür etti.
Haber Servisi
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,130
2,901
STERLiN 3,627
JPY YENi 0,209
2,131
2,902
3,629
0,210
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ODABAÞ ECZANESÝ
TEL:777 00 59
DR.SADIK AHMET CAD. NO:66/9
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
YASEMÝN ECZANESÝ
TEL: 224 50 20
GÜLABÝBEY MAH. 1. CEMÝLBEY SOK. 3/A
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
-Önemli TelefonlarÝmtiyaz Sahibi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2820 27 HAZÝRAN 2014 CUMA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
HABER
3
Ramazan'da Alýþveriþ
Günleri Etkinliði baþlýyor
Ramazan öncesi
fýrýn denetimi
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan
ve zabýta ekipleri Ramazan öncesinde fýrýn denetimleri gerçekleþtirdiler.
Denetimlerde ekmeklerin
gramlarýna hamurlarýn
tazeliðine ve hijyene dikkat edildi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan
hijyenik þartlarý tam olarak taþýyan iþletmeleri ise
tebrik etti.
Bahadýr YÜCEL
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde,
Çorum'da gerçekleþtirilen fuar ve sergi hizmetlerine ev sahipliði yapan, ayrýca çeþitli sosyal ve
kültürel amaçlý organizasyonlar için de kullanýlan Fuar ve Sergi Kompleksi, ilin hem ekonomik, hem de sosyal hayatýna katký saðlýyor.
TSO Yönetim Kurulu, Fuar ve Sergi Kompleksi'nin Çorum'un ekonomik hareketliliðine
saðladýðý katkýyý artýrmak amacýyla kurulan DK
Organizasyon ilk etkinliðini 18-22 Haziran tarihleri arasýnda Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri kapsamýnda yaptý.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri etkinliðinin son gününde katýlýmcý firmalar arasýnda hizmet memnuniyet anketi çalýþmasý yaptý. Katýlýmcý firmalarýn verdiði yanýtlar TSO tarafýndan deðerlendirildi ve katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðunun organizasyondan memnun kaldýðý gözlendi. Ayrýca, anket çalýþmasý ile tespit edilen bir takým
eksik ve aksak noktalarda deðerlendirmeye alýnaarak, bir sonraki organizasyonda tekrarlanmamasý için çalýþmalar baþlatýldý.
-"YEREL FÝRMALARIMIZA YENÝ BÝR
PAZAR OLUÞTURUYORUZ"TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, her hangi bir ekonomik getiri beklemeksizin bir sosyal sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri proje ile Çorumlu firmalara
özel gün ve haftalarda yeni bir 'pazar' oluþturmayý hedeflediklerini söyledi.
Baþaranhýncal, "Bilindiði gibi geçmiþ yýllarda
uluslararasý fuar þirketleri ile anlaþmalar yaparak
bir yýl içerisinde çok sayýda fuar organizasyonu
gerçekleþtirdik. Ancak gördük ki ilimizde çok
sayýda fuarý destekleyecek potansiyel yok. Oda
olarak buradan edindiðimiz tecrübe ile yeni bir
organizasyon þirketi kurulmasýna destek vererek, kompleksimizin yerel firmalara fayda saðlayacak ticari bir merkez haline gelmesini saðla-
mak amacýyla çalýþma baþlattýk. Bu kapsamda
DK Organizasyon, ilk organizasyonunu Hitit
Festivali ve Ýstihdam Günleri ile gerçekleþtirmektedir. Bu projede tek hedefimiz, yýlýn belli
dönemlerinde, özel günlerde sergi ve alýþveriþ
günleri organize ederek yerel firmalarýmýza lokal bir pazar oluþturmaktýr. Organizasyonlarýmýz; üyelerimiz ve yerel firmalarýmýz katýlým
saðladýkça devam edecektir. Firmalarýmýzýn katýlýmýyla gerçekleþtireceðimiz organizasyonlarýmýz, zamanla lokal olmaktan çýkacak ve bölgesel bir pazar haline gelebilecektir" diye kaydetti.
-RAMAZAN'DA ALIÞVERÝÞ
GÜNLERÝ ETKÝNLÝÐÝHitit Festivali ve Ýstihdam Günleri'nin ardýndan Ramazan ayý içerisinde Ramazan ve
Bayram Alýþveriþ Günleri organize edileceðini
belirten Baþaranhýncal, organizasyonlarýn DK
Organizasyon adlý firma tarafýndan Çorum Ti-
caret ve Sanayi Odasý'nýn denetim ve gözetiminde gerçekleþtirildiðini sözlerine ekledi.
Sergi ve Fuar Kompleksinde gerçekleþtirilecek organizasyonlarda yer almak isteyen firmalar, 0542 777 00 77 ve 0364 224 79 33 numaralý
telefonlar aracýlýðýyla DK Organizasyon yetkililerine ulaþabilirler. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
HABER
4
CHP'den birlik gecesi
Cumhuriyet Halk Partisi
Merkez Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan Birlik Beraberlik ve
Dayanýþma Yemeði düzenlendi.
Önceki akþam saat 20.00'da Vadi
Restaurant'ta gerçekleþtirilen
dayanýþma yemeðine CHP Grup
Baþkan Vekili ve CHP Yalova
Milletvekili Muharrem Ýnce,
Parti Meclis üyesi Faruk Demir
ile birlikte bazý partililer katýldý.
Meltem Çýnar'ýn sunumunu
gerçekleþtirilen gecede CHP
CHP Çorum
Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza
Milletvekili
Suludere,
CHP
Çorum
Tufan Köse
Milletvekili Av. Tufan Köse ile
CHP Grup Baþkan Vekili, Yalova Milletvekili Muharrem Ýnce birer konuþma
yaptý. Etkinlik daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Geceye, CHP Grup
Baþkan Vekili ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ýnce, Parti MeclisÜyesi
Faruk Demir, CHP Artvin Milletvekili Uður Bayraktutan, CHP Manisa
MilletvekiliSakine Öz, CHP Samsun Milletvekili Ýhsan Kalkavan, CHP
Çorum Milletvekili Tufan Köse,Merzifon Belediye Baþkaný Alp Kargý, CHP Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, eski Çorum
Milletvekili Feridun Ayvazoðlu, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim KuruluÜyeleri,
Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal
Yavuz, Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, eski Çorum Belediye
Baþkan Adayý KenanNuhut, Çorumlu Sanayiciler ve Ýþadamlarý Derneði
(ÇORSÝAD) Baþkaný Ýþ Adamý Halis Durkaya, il genel meclis üyeleri, belediye
meclis üyeleri, ilçe baþkanlarý ve ilçe teþkilatlarý,kadýn ve gençlik kollarý, sivil
toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda partili ve davetli katýldý.
CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, programda yaptýðý konuþmada 10 Aðustos'ta yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde ülkenin aydýnlýk
geleceðine sahip çýkacak bir kiþinin seçilmesi gerektiðini söyledi.
Suludere, "Cumhurun baþýna þaibeli insan seçmeyeceðiz. Partimizin
adayýna oy vereceðiz, verdireceðiz" dedi.
Suludere, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: "Bizler Mustafa Kemal'in
aydýnlýk yolunda yürüyen ve
geleceðe
umutla
bakan
Cumhuriyet Halk Partisi'nin
neferleriyiz. Emperyalizme karþý
Ulusal Kurtuluþ Savaþý veren
Anadolu'nun yiðit insanlarý
bugün yeni bir kuþatmanýn, yeni
bir ulusal tehlikenin yani karanlýðýn tehdidi ile karþý karþýyadýr.
Bizler biliyoruz ki; Cumhuriyet
Halk Partisi, aydýnlýðý ile güneþ
yeniden doðacaktýr".
CHP Merkez
CHP Çorum Milletvekili Av.
Ýlçe Baþkaný
Tufan Köse ise Baþbakan Recep
Ali Rýza
Tayyip
Erdoðan'ý
Suludere
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile
birlikte tarihe gömeceklerini iddia etti. Milletvekili Köse, CHP'nin parti terbiyesi almýþ bir parti olduðunu ifade etti.
Köse, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý seçtirmemek için ellerinden gelen
tüm çabayý göstereceklerini bildirdi. Yasin YÜCEL
Muharrem Ýnce
CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, partisinin Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Dayanýþma Yemeði'ne katýldý. Yemekten
önce gazetecilerle bir araya gelen Ýnce, gazetecilerin sorularý üzerine çatý adayý ve Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine iliþkin görüþlerini açýkladý. 1979 yýlýnda 15 yaþýnda iken samanlýðýn duvarýna "Cumhuriyet Halk Partisi" yazdýðýný açýklayan Ýnce, þimdi 50 yaþýnda olduðunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili ve grup baþkanvekili olduðunu
hatýrlattý.
Partisini zora sokacak, sýkýntýya sokacak eylemin açýklamanýn içerisinde olmayacaðýný açýklayan
Ýnce, "Çatý adayýnýn belirlenmesi sürecinde benim
görüþüm alýnmadý. Ben bu süreçte yokum. Televizyonlardan öðrendim. Bu konuda sitemim var
mý? Var. Ben bu sitemimi genel baþkanýma ilettim.
Lafýmýn da arkasýndayým. Adayýn belirlenme sürecinde bir katkým yok. Ama olmuþ. Bitmiþ. Partimizin genel baþkaný ve bir baþka partinin genel baþkanýyla oturmuþ konuþmuþ bir aday açýklamýþ. Bu
saatten sonra bana düþten görev çalýþmanýn yerine
getirilmesidir. Bu saatten sonra yapýlacak iþ budur.
Gerisi geçmiþte kalmýþtýr. Ben geçmiþle ilgilenmem. Recep Tayyip Erdoðan'ý sandýða gömmek
için elimden ne geliyorsa onu yapacaðým. Tekrar
söylüyorum bu kadar." dedi.
CUMHURBAÞKANLIÐI SÜRECÝ
Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgilide açýklamada bulunan Ýnce, "Önümüzdeki seçim 10 Aðustos'ta olacak seçim birinin seçilmesi seçimi deðil,
birinin seçilmemesi seçimidir. Yani 10 Aðustos'ta
Recep Tayyip Erdoðan bu ülkeye Cumhurbaþkaný
olmayacak baþkan olacak. Sivil toplum diz çökecek. Böyle bir ortamda ben süreçte olmasam da artýk aday olmuþ birisiyle ilgili yorum yapmak iste-
Tel: 0364 224 20 00
Mahir ODABAÞI
SEL FELAKETÝ
(6)
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Ýnce'den çatý adayý sitemi
miyorum. Ben onu genel baþkanýmýza yalnýz olduðumuzda sitemlerimizi dile getirdim. Þimdiden itibaren çalýþýrým. Partimizin, adayýmýzýn baþarýlý olmasý için elimden geleni yaparým. Þimdiden hayýrlý olsun" diye konuþtu.
GAZETECÝYE FIRÇA
Program öncesi bir gazetecinin "Recep Tayyip
Erdoðan cumhurbaþkaný olursa neticesinde halkýn
cumhurbaþkaný olacak. Sandýktan çýkarak öyle bir
þey gerçekleþtiðinde genel baþkanýnýza tutumunuz
ne olacak" diye soru sordu.
Bunun üzerine gazeteciyi sinirlenen Ýnce, "Senin sorundan da anlaþýlýyor ki sorunu sorarken daha diyorsun ki CHP'nin içini karýþtýracak soruyu
nasýl kurgularým diye. Daha çok net eminim ki tam
yandaþ medyaya haber olacak bir soruyu bana sordun" ifadelerini kullandý. Daha sonra soruyu soran
basýn mensubuna kaç yýllýk gazeteci olduðunu soran Ýnce, "10 yýldýr gazeteciyim" cevabý üzerine
tekrar konuþan Ýnce, "Ben 30 yýllýk siyasetçiyim.
Yalova'da devletin gücünü yendik. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ni, Ankara Büyükþehir Belediyesi'ni yendik. Bursa Büyükþehir Belediyesi'ni yendik. Sýrayla bütün bakanlarý yendik. Baþbakaný
yendik. Türk milleti bu seçimde de Recep Tayyip
Erdoðan'ý yenecektir" þeklinde konuþtu.
CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu ile ilgili aralarýnda geçen görüþmeye iliþkin sorularý yanýtsýz býrakan Ýnce, "Aile içi sýrlar halka açýk alanlarda söylenmez. Çikolata imalatýyla parti içi konular gizli
ortamlarda yapýlýr" dedi.
Daha sona partililere hitap eden Muharrem Ýnce, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý halkýný,
hemþehrisini aldatan "Maho Aða"ya benzetti.
Ýnce, "Bu Baþbakan'ý Maho Aða'ya benzetiyo-
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
rum Maho Aða'ya. Bu Baþbakan Maho Aða'ya
benziyor. Hani biliyorsunuz; Þener Þen, Maho
Aða'ydý, hemþehrilerini dolandýrýyordu. Sizleri Almanya'ya götüreceðim deyip Ýstanbul'da bir kenarda indiriyordu bunlarý. Bu, 2002'de bizi AB'ye
sokacaktý, özgürleþtirecekti, zenginleþtirecekti.
2004'te Eylül, Ekim aylarýnda Kýzýlay Meydaný'nda
gündüz vakti AB'ye giriyoruz diye havai fiþek attýlar. Özgür oluyorduk, avrolar dolarlar geliyordu,
askeri vesayetten kurtuluyorduk, kurumlar yerleþiyordu. Týpký Maho Aða'nýn hemþehrilerini kandýrýp Almanya yerine Ýstanbul'a getirmesi gibi... Bu
bizim Maho Aða'da bizi Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e götüreceði yerde Ortadoðu'nun bataklýðýna
götürdü." þeklinde konuþtu.
Muharrem Ýnce, Çorum'daki partililere Yalova
örneðini vererek "Yeter ki inanýn. Seçimlerde baþaramayacaðýnýz þek yoktur. Belediye baþkanlýðý
seçimlerine bugünden kafayý takýn. Sen-ben kavgasýný bir yana býrakýn, þu seçilsin, bu seçilsin olayýný bir yana býrakýn seçimlere odaklanýn. Ýnanýn ki
baþarýrsýnýz" dedi.Çorum'un yapmasý gereken olayýn 1 milletvekiline deðil, 3 milletvekili çýkarmaya
göz dikmek olduðunu vurgulayan Ýnce, "Ýsterseniz
Çorum'u pilot bölge yapalým. Söz veriyorum her
ay gelirim. Ama bir þartým olacak; kavgadan, gürültüden uzak olacaksýnýz, sen-ben kavgasý yapmayacaksýnýz. Birlik ve beraberlik içinde seçimlere
hazýrlanýn. Böylelikle önünüzde hiçbir engel duramaz" diye konuþtu. Yalova'da insanlýk onurunun
parayý yendiðini anlatan Ýnce, devletin gücünü,
imkanlarýný yendiklerini kaydetti.Ýnce, kýsýr çekiþmelerin bir yana býrakýlarak ortadaki pastanýn büyütülmesi için mücadele edilmesi gerektiðini söyledi. Yasin YÜCEL
Hangi hastalýklar görülür? : Öncelikle su ve besin kaynaklý ishalli hastalýklarýn ortaya çýkmasýný bekleriz. Burada temel
etken, elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapýlarýn zarar görmesi, özellikle de saðlýklý içme ve kullanma suyu saðlanmasýnda görülen aksaklýklardýr.
Bir baþka temel etmen, vektör üreme alanlarýnýn artmasýdýr. Bu durum da, vektörlerle bulaþan hastalýklarýn artmasýna
yol açar. Örneðin, sivrisinek üreme alanlarýnda bir artýþ olmasý, sýtma olgularýný artýrýr. Yine, fare gibi kemiriciler sel ortamýnda artar ve fare idrarýnýn sel sularýna karýþmasý da, bütünlüðü bozulmuþ ciltlere temas ile "leptospiroz" dediðimiz hastalýða neden olur. Atýk sularýnýn içindeki sývý ve katý atýklarýn
cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarýnýn da artmasýný bekleriz.
Selin ev ve ev eþyalarýný etkilemesi, sel geçtikten sonra da
etkili olur. Bu etkileme, saðlýk sorunlarýný uzun döneme yayar. Bu arada, sel sýrasýnda yaþanan saðlýk sorunlarýnýn zamanýnda tedavi edilmemesi, saðlýk sorunlarýný aðýrlaþtýrýr,
komplikasyonlara yol açar, tedaviyi zorlaþtýrýr.
Peki, neler yapýlabilir? : Sel riski olan bölgede, hangi saðlýk sorunlarýnýn yaþanabileceði önceden deðerlendirilmelidir.
Düzenli bir bilgi toplama sistemine sahip olmak gerekmektedir. Yoksa, oluþturulmalýdýr. Bu salt bürokratik bir iþlem olarak kabul edilmemelidir; bununla, olasý hastalýklarýn / saðlýk
sorunlarýnýn erken belirlenmesi ve zamanýnda müdahalesi
mümkün hale gelir. Selden etkilenen evlerde yaþayanlar her
gün ziyaret edilerek, saðlýk sorunlarý izlenmelidir.
En önemli ihtiyaç, sudur. Sel bölgesindekilere, günlük ihtiyacý kadar temiz su saðlanmalýdýr.
Su dezenfeksiyonu için en kolay ve en hýzlý etki gösteren
yöntem klor uygulamasýdýr. Sularýn sürekli dezenfeksiyonu
saðlanmalý, saðlýklý olmayan sular için, evlere klor tabletleri
daðýtýlmalýdýr.
Halk, kaynaðýný bilmediði sularý içmeme konusunda uyarýlmalýdýr. Sel sularýnýn ciltle temasýnýn önlenmesi konusunda eðitim yapýlmalý, bu durumla karþýlaþmýþ insanlarýn ciltlerini sabunlu suyla yýkamasý önerilmelidir.
Kýsa sürede, vektör kontrol önlemleri alýnmalýdýr. Sýtma
için, bu çok önemlidir. Fare ve benzeri kemiricilerin risk durumu da deðerlendirilmelidir.
Aþýlama hizmetleri aksatýlmadan sürdürülmelidir. Evlerinde ve geçici yerleþim yerlerinde yaþayan insanlarýn özellikle
gebe ve çocuklarýn rutin aþýlarý aksatýlmamalýdýr. Sel sýrasýnda toprak, çamur vb. ile kirlenmiþ, derin yarasý olanlarýn tetanos baðýþýklamasý yapýlmalýdýr.
Özetin özeti: Geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi, çocuklarýmýza anaokulundan deðil, ana kucaðýndan itibaren þarkýlarla,
türkülerle, oyunlarla temel afet eðitimi verilmeli. Verilen bu
eðitimler tatbikatlarla pekiþtirilmeli ve toplumda bilinçli afet
kültürü oluþturulmalý. Olasý afetleri afiyette atlatmak istiyorsak, bu iþin LOKOMOTÝFÝNÝ OLUÞTURAN SÝVÝL SAVUNMACILARA HER TÜRLÜ ÝMKÂN SAÐLANMALIDIR… Ne
dersiniz efendim? Çok þey mi istiyoruz? (yazarla iletiþim: 536
568 1141)
Sevdiðim sözlerden:
'Doðru söylediði için zincire vurulmak, yalan söyleyerek
zincirden kurtulmaktan iyidir.' (Sadi)
TEK
YILDIZ
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
HABER
5
TEKLÝF VERMEYE DAVET ÝLANI
S.S. HÝTÝT 19 KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ ÝÞYERÝ ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR
Madde 1 - Kooperatife iliþkin bilgiler
Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu
1.1. Kooperatifin;
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý göstea) Adý
: S.S. HÝTÝT 19 KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ YAPI KOOPERATÝFÝ
ren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Adresi
c) Ýdari þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
: Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
c) Telefon numarasý
ç) Ýdari þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin geçici teminat mektubu veya geçi: 0364 234 90 41
ç) Faks numarasý
: 0364 234 90 41
ci teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn idareye yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar.
d) Elektronik posta adresi
d) Ýdari þartnamenin 7.5. maddesinde belirtilen, þekli ve içeriði idari þartnamede düzen: [email protected]
e) Ýlgili personelinin adý,
lenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten iþe teklif vermeleri halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, teklif vermeye yetkili
soyadý ve unvaný
: Nurullah MÜSTET/ Yönetim Kurulu Baþkaný
olduðuna iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
1.2. Ýstekliler, teklif vermeye iliþkin bilgileri yukarýdaki adres ve numaralardan görevli f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, idari þartname ekinde yer alan standart forma
personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
uygun iþ ortaklýðý beyannamesi.
g) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin en
Madde 2 - Teklife konu iþe iliþkin bilgiler
az %50 hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý
2.1. Teklif konusu iþin;
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest
a) Adý
: S.S.Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Ýþyeri Yapýmý Ýnþaatý
muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.
b) Yapýlacaðý yer :Mimarsinan mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Yaydiðin Mevki/ Çorum j) Ýhaleye iþ ortaklýðý olarak teklif verilmesi halinde;
c) Ýþin niteliði türü : 456 Adet Oto tamirci iþyeri (84.243m²), Ýdari ve Sosyal tesis binasý 1) Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 5.1 maddesinin a ve b bentlerinde yer alan bel(1061 m²), þevlendirme ve beton su kanalý ile istinad duvarý yaptýrýlacaktýr.
gelerin ayrý ayrý verilmesi zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ dened) Ýþe baþlama tarihi : Ýnþaat ruhsatýnýn alýndýðý tarihten itibaren 3 gün içinde iþ yeri
yimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiþiliðin en az %50 hissesine sahip orteslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
taðýna ait olmasý halinde bu ortak g bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr.
e) Ýþin süresi: Yer tesliminden itibaren 720 takvim günüdür.
2) Söz konusu iþe konsorsiyum olarak teklif verilemez.
5.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterMadde 3 - Teklif vermeye iliþkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati
ler:
3.1.
5.2.1 bu madde boþ býrakýlmýþtýr.
a) Tekliflerin sunulacaðý adres : S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi /
5.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken
Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
kriterler:
b) Teklifin verileceði adres: : S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi / Küçük
5.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
d) Son teklif verme) tarihi ve saati : 11.07.2014 Saat 17.00
Ýsteklinin, yurt içinde veya yurt dýþýnda kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleþ3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarýda belirtilen adrese teslim edi- me kapsamýnda taahhüt edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin olarak;
lecektir. Kooperatife son teklif verme saatinde ulaþmayan teklifler deðerlendirmeye Ýlk ilan tarihinden geriye doðru son beþ yýl içinde geçici kabulü yapýlan,
iþlere iliþkin deneyimini gösteren belgeleri sunmasý zorunludur. Ýstekli tarafýndan teklif
alýnmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alýna- edilen bedelin % 40'inden az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere ait tek
sözleþmeye iliþkin iþ deneyimini gösteren belgelerin sunulmasý gerekir.
maz.
3.4. Son teklif verme süresini Kooperatif uzatabilir. Belirlenecek yeni tarih KOOPERA- Ýþ ortaklýðýnda, pilot ortaðýn istenen asgari iþ deneyim tutarýnýn en az % 80'ini, diðer ortaklarýn her birinin ise, istenen asgari iþ deneyim tutarýnýn en az % 20'sini saðlamasý zoTÝF tarafýndan isteklilere bildirilir.
runludur.
5.3.2. Bu iþ de, iþ deneyim belgesi yerine iþ yönetme, iþ denetleme, iþ durum ve diploma
Madde 4 - Yapýlacak iþe ait dokümanýnýn görülmesi ve temini
4.1. Yapýlacak iþe ait dokümaný aþaðýda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. An- kabul edilmez.
cak, iþe teklif verecek olanlarýn, Kooperatif Ýdarece onaylý dokümanýn satýn almasý zo- 5.3.3. Bu iþ de benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
runludur.
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyimina) Yapýlacak iþe ait dokümanýnýn görülebileceði yer: S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi de deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B grup iþler benzer iþ olarak deðerlendiYapý Kooperatifi / Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
rilecektir.
b) Yapýlacak iþe ait dokümanýnýn satýn alýnabileceði yer: S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Site- 5.4 Ýsteklinin organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler;
5.4.1. Teknik Personel:
si Yapý Kooperatifi / Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
c) Doküman satýþ bedeli: 10.000, 00 TL(ONBÝNTÜRKLÝRASI)
Teknik,personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulmasý
Yüklenici, Ýdareye bildirdiði teknik personelin onaylandýðýnýn kendisine bildirildiði ta4.2. Yapýlacak iþe ait dokümanýný satýn almak isteyenler, dokümaný oluþturan belgelerin rihten itibaren aþaðýda adet ve unvanlarý belirtilen teknik personeli iþ programýna göre
aslýna uygunluðunu ve belgelerin tamam olup olmadýðýný kontrol eder. Bu incelemeden iþ yerinde bulundurmak zorundadýr.
sonra, yapýlacak iþe ait dokümaný oluþturan belgelerin tamamýnýn aslýna uygun olarak
Pozisyonu
Mesleki Ünvaný
Mesleki Özellikleri
teslim alýndýðýna dair standart form biri satýn alana verilmek üzere iki nüsha olarak dü- Adet
1
Þantiye Þefi
ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ En az 5 yýl Deneyimli
zenlenir
1
MÝMAR
En az 5 yýl Deneyimli
Madde 5 - Ýsteklilerin teklifleri ekinde sunmalarý gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
1
ELEKTRÝK MÜH.
En az 5 yýl Deneyimli
5.1. Ýsteklilerin iþe teklif verebilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýn- 1
MAKÝNE MÜH.
En az 5 yýl Deneyimli
da sunmalarý gerekir:
a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý ya da esnaf ve sânatkar 5.4.2. Makine ve diðer ekipmana iliþkin belgeler.
odasý veya ilgili meslek odasý belgesi;
Ýdari Þartnamede belirtilen Yapý Araçlarýna ait Taahhütnamesi
1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, 2014 yýlý içinde alýnmýþ, odaya Madde 6. Söz konusu iþe sadece yerli istekliler teklif verebileceklerdir.
Madde 7. Ýstekliler tekliflerini anahtar götürü bedel üzerinden verecektir. Teklifler sonukayýtlý olduðunu gösterir belge
2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sa- cu üzerine iþ kalan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu
nayi odasýndan, 2014 yýlý içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir iþin tamamý için KDV hariç teklif verilecektir.
Madde 8. Ýstekliler en az 1.250.000,00.-TL tutarýnda geçici teminat vereceklerdir.
belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Madde 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi teklif verme tarihinden itibaren en az 60 tak1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
vim günü olmalýdýr.
2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucula- Madde 10. Konsorsiyum olarak bu iþe teklif veremezler.
rý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Madde 11. Ýdare Kamu Ýhale Kanunlarýna tabi deðildir. Ýþi yapýp yapmamakta serbesttir.
TEK
YILDIZ
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
"Memurlarýn daha fazla hak
kaybýna tahammülü kalmadý"
Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný
Mahmut Alparslan, memurluk mesleðine karþý yapýlan
saldýrýlarýn altýnda bir tek hedef yatttýðýný ifade ederek,
"Memurlarýn bugüne kadarki en büyük kazanýmý olan iþ güvencelerinin ellerinden alýnmasý. Kamu çalýþanlarýnýn haklarýný geriletecek, iþ güvencesini ortadan kaldýracak birçok kanun tasarýsýnýn gündemi meþgul ettiði bir dönemi yaþýyoruz. Bir çalýþan
için kazanýlmýþ en büyük hak, iþ güvencesidir" dedi.
Ýktidarýn, geldiði günden beri memurluk güvencesini ortadan kaldýrarak güvensiz ve güvencesiz bir çalýþma hayatý oluþturmak için altyapý hazýrladýðýný, türlü söylemlerle kazanýlmýþ
haklarýný yok edecek uygulamalarla, memurlarý adeta bir ateþ
çemberinin içine atmak istediðini öne süren Alparslan, "Devlet
memurlarýnýn, iþ güvencesine sahip olmasýnýn sebebi nedir? Ýktidar bu iþ güvencesinden neden rahatsýz olmaktadýr? Devlet
memurlarý, son on iki yýlda bir kýsým uygulamalarla kýsýtlansa da
doðrularý yapma cesaretine sahip tek büyük kitledir. Siyasetçinin, gücü ne olursa olsun, devlet memurlarý üzerindeki etkisi sýnýrlýdýr. Çünkü idarenin her türlü uygulamasý
yargý denetimine açýktýr. Ýç hukuk yollarýnýn tükenmesi halinde uluslararasý mahkemelere gitme yolu da açýktýr. Ayrýca, sendikalarýn olaylarý
yakýn takibi, üyeleri adýna müdahil olabilmesi de
pek çok hukuksuz uygulamayý engellemektedir.
Bütün bunlar, Ýktidarýn memurlar üzerinde isteði sonucu almasýnýn önünde en büyük engellerdendir. Oluþturduðu yandaþ, teslim olmuþ sendikalara raðmen kamu çalýþanlarýnýn hâla büyük
kesimi diðer sendikalarýn üyesidir. Ýktidarýn
oluþturmaya çalýþtýðý parti devleti bir türlü oluþturulamamýþtýr. Ýþte, bu sebeplerle Türkiye
Cumhuriyeti Devletini kuranlar, siyasi iktidarlarýn baskýlarýndan
uzak, devletin ve milletin haklarýný koruyabilmeleri amacýyla
devlet memurlarýna, diðer çalýþanlardan farklý olarak iþ güvencesi hakký vermiþtir. Ýþ güvencesi, devlet memurlarýnýn geleceðinden çok, ülke ve milletin menfaatlerinin ve geleceðinin gereðidir. Bütün bu gerçekler ortadayken önce sözleþmeli ve 4/C'li
esnek istihdam uygulamasýyla memurluk güvencesini yok etmeye çalýþtýlar. Ardýndan taþeronlaþma yoluyla memurlarýn görevlerini taþeron iþçilerine devrettiler. Rotasyon uygulamasýný,
memurlarý oradan oraya sürmek ve baský altýnda tutabilmek için
bir araç olarak kullandýlar. Ülkeyi parti devletine
dönüþtürmekte kararlý olan iktidar, þimdi de
memurlarýn görevden alýnmalarýnda yargý kararýyla geri dönme haklarýný gasp etmek istiyor"
þeklinde kaydetti.
Taþeron tasarýsýnýn görüþmeleri sýrasýnda
gündeme getirdiði önergelerle kamu görevlilerinin usulsüz olarak görevlerinden alýndýðýnýn ya
da atandýðýnýn yargý kararlarýyla tespit edilmesi
halinde kararýn 2 yýl süreyle uygulanmamasý gibi düzenlemelerle, hukukun üstünlüðü ilkesini,
iktidarýn üstünlüðüne çevirilmek istendiðini
kaydeden Alparslan, "Hükümetin önergelerinin
yasalaþmasý durumunda, kamu görevlisi usulsüz
yollardan iþten çýkarýldýðýný ya da baþka bir göreve atandýðýný
yargý yoluyla ispat etse bile iki yýl süreyle görevine dönemeyecek, üstelik yargý kararýný yerine getirmeyen yetkililer hakkýnda
hiçbir yasal iþlem yapýlamayacaktýr. Yani görevden alýnanlar davalarý kazansalar bile eski görevlerine dönemeyecek, yargý kararlarýný uygulamayan idareciler hakkýnda ise ceza soruþturmasý açýlmayacaktýr.
Böyle bir uygulama hukuk devletinin katledilmesi, iktidarýn
hukuku askýya almasý ve memurun iþ güvencesinin yok edilmesi demektir.
Kamu görevlilerinin ve vatandaþlarýn hukuksuz muameleyle
karþý karþýya kalmalarý durumunda baþvuracaklarý yegâne yol,
yapýlan yanlýþlarýn yargý kararlarýyla düzeltilmesini saðlamaktýr.
Þimdi ise memurlarýmýzýn yargý yoluyla idari hatalarý telafi etme
haklarý kýsýtlanmakta, iþ güvenceleri ellerinden alýnmaktadýr.
Hatalý bir atama durumunda memurlar ne yapmalý, nereye baþvurmalýdýrlar? Vatandaþlarýn, idarenin yanlýþ kararlarý karþýsýnda korunmasý ancak yargýnýn kararlarýna saygý
duymak, hukukun üstünlüðünü kabul etmekle
saðlanýr. Hukuk kurallarýnýn uygulanmadýðý, yargý
kararlarýnýn hiçe sayýldýðý bir yerde düzenden, kuraldan ve adaletten söz etmek mümkün deðildir.
Ülkeyi tek eline alma konusunda kararlý olan iktidar, memurlarýn yargý yolunu kapatarak demokrasiye darbe vurduðunu ve adalete olan güveni sarstýðýný görmek zorundadýr. Adalet, devletin temelidir ve bu temel ancak yargýnýn, hukukun verdiði
kararlarýn uygulanmasýyla ayakta kalabilir" dedi.
Alparslan sözlerini þöyle tamamladý:
"Ýktidarýn memurlara karþý takýndýðý bu düþmanca tutum deðiþmediði, bu tasarý geri çekilmediði takdirde, hiç görmedikleri tepkiyi göstereceðimizden kimsenin þüphesi olmamalýdýr. Memurlarýn da daha fazla hak kaybýna tahammülü kalmamýþtýr. Bu tasarý, bir anlamda memurlarýn yaþam hakkýna yapýlan saldýrýdýr. Bundan sonra yapacaðýmýz
her eylem de meþru müdafaa anlamý taþýyacak ve hiçbir sýnýr tanýmayacaktýr. Memurun varlýðýna yapýlan bu hayâsýz saldýrýnýn
durmamasý halinde Türkiye'nin her noktasýnda memurun sesini, gücünü ve kararlýlýðýný herkesin hissedeceðinden kimsenin
þüphesi olmamalýdýr." Bahadýr YÜCEL
Necmettin Erbakan Vakfý
Çorum Þubesi açýlacak
Mehmet
Aþýla
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfý
Çorum Þubesi düzenlenecek törenle açýlacak.Necmettin Erbakan Vakfý Çorum
Þube Baþkaný Mehmet Aþýla, Vakfýn tüm
Dünya'da ve Türkiye'de teþkilatlanmaya
devam ettiðini söyledi. Erbakan Vakfý'nýn Çorum'da da teþkilatlandýðýný ve
ilk faaliyetini 29 Haziran Pazar günü yapacaðý vakýf açýlýþý ve iftar yemeði programýyla icra edeceðini kaydeden Mehmet Aþýla, "Vakýf açýlýþýmýza ve iftar yemeði programýmýza Prof.Dr.Necmettin
Erbakan Vakfý Genel Baþkaný Dr.Muhammed Ali Fatih Erbakan bey teþrif
edeceklerdir. Vakýf Açýlýþý 29 Haziran
2014 Pazar günü saat 17.30'da Çözüm
Dersanesi yanýnda yapýlacak. Ýftar yemeði ise ayný gün Kültür Balo Salonu (Çevre Yolu Hýþýroðlu Leblebi yaný)'nda verilecek. Ýftar programýnda bayanlara yer
ayrýlmýþtýr.Programlarýmýza halkýmýz davetlidir."
Aktif Eðitimciler Sendikasý Ýl Temsilcisi Adem Yücel, Torba yasaya eklenen madde ile hukuksuzluklar
zincirine bir yenisinin daha eklendiðini iddia etti. Yýllardýr Devletin sosyal devlet anlayýþý ile tüm çalýþanlarýnýn
hak ve hukukunu gözetmesi gerekir diye mücadeleler
yapýlýrken , mevcut aksaklýklarýn insancýl bir þekilde çözülmesi gerekirken, bugün her þeyin altüst olduðu bir
dönemi yaþadýklarýný vurgulayan Adem Yücel, "Ardý ardýna yaþanan hak ve hukuksuz eylemlerin bitmesini arzu ederken üzülerek ifade etmeliyim ki memurun iþ
güvencesi elinden alýnarak daha da körüklenmektedir.
Anayasaya aykýrý olarak tamamen her uygulama yürütmenin elinde toplanmaya baþlandý. Memur idarenin
keyfi anlayýþýna býrakýlarak görevinden uzaklaþtýrýlacak
ve anayasanýn 125. Maddesinde yer alan "idarenin her
türlü eylem ve iþlemlerine karþý yargý yolu açýktýr" hükmü hiçe sayýlarak ve Ýdari Yargýlama Usulü Kanunu deðiþtirilerek korkutma ve sindirme politikalarýyla kamu
çalýþanlarýna yönelik haksýzlýklar sürdürülecektir. Ýdari
Yargýlama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin 1. Fýkrasýnýn mevcut haliyle der ki; "Danýþtay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasýna iliþkin kararlarýnýn icaplarýna
göre idare, gecikmeksizin iþlem tesis etmeye veya ey-
T.C.
ÇORUM
1. (SULH HUKUK MAH.)
SATIÞ MEMURLUÐU 2012/3
SATIÞ
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2117 Ada No, 332 Parsel No, Ayarýk Mah. Ayarýk
Bað Yolu Mevkii Mahalle/Mevkii, 3127,21 m2 yüzölçümlü, arsa niteliðindeki taþýnmazýn üzerinde
herhangi bir yapý ve aðaç olmadýðý, taþýnmazýn þehir merkezine uzak mesafede olduðu, civarýnda villa tipi yapýlaþmalarýn mevcut olduðu, yol terkinin yapýlmasý, komþu parselle tevhit edilmesi, yol fazlasý alýnmasý gereken yerin ihdas edilerek imar adasýnm tamamlanmasý halinde belediye tarafýndan
bina yapma izni verilmekte olduðu, söz konusu bölgede plan müellifi tarafýndan açýlan davalarýn devam etmekte olduðu, halihazýrda taþýnmaz üzerinde bina yapma izni verilmediði bilirkiþi raporuyla
tespit edilmiþtir.
Adresi
: Ayarýk Mah. Ayank bað yolu mevkii, Çorum
Yüzölçümü
: 3.127,21 m2
Arsa Payý
:imar Durumu
: Ýnþaat tarzý TAKS=0.20, E=0.60, 6 katlý konut alanýnda kalmakta olup bir
kýsmý imar yoluna isabet etmektedir.
Kýymeti
:641.078,05 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydmdaki Þerhler
: Satýþ Memurluðumuzca konulan satýþ þerhi mevcuttur.
1. Sataþ Günü
: 21/08/2014 günü 10:30 -10:35 arasý
2. Sataþ Günü
: 16/09/2014 günü 10:30 -10:35 arasý
Sataþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde
elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklan toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en
çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya
aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanný özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialanný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr;
aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesut olacaklardýr.
Ýhale farký ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2012/3 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 22/06/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Memurun iþ güvencesi elinden alýnmamalý
lemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir þekilde
kararýn idareye tebliðinden baþlayarak otuz günü geçemez. Kamu görevlileri hakkýnda tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekâleten
atama, yer deðiþtirme, görev ve unvan deðiþikliði iþlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasýna iliþkin mahkeme kararlarýnýn gereði; dava konusu edilen kadronun boþ olmasý hâlinde bu kadroya,
boþ olmamasý hâlinde ise ayný kurumda kazanýlmýþ hak
aylýk derecesine uygun baþka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandýðý yeni kadro
arasýnda mali haklar bakýmýndan bir fark bulunmasý
durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 91 inci maddesinin ikinci
fýkrasýnda düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde
ödenir." Mevcut maddede, idari yargý kararlarýnýn "30
gün içinde" uygulanmasý ve kamu görevlisinin öncelikle eski kadrosuna atanmasý öngörülüyor. Hukuk güvenliði ve idarenin tüm eylem ve
iþlemlerinin yargý denetimine tabi
olmasý ilkesi açýsýndan kritik önem
taþýyan bu madde TBMM Alt komisyonunda aþaðýdaki þekilde deðiþtirildi:
"Ancak, kamu görevlileri hakkýnda tesis edilen atama, görevden
alma, göreve son verme, naklen
veya vekâleten atama, yer deðiþtirme, görev ve unvan deðiþikliði
iþlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasýna
iliþkin mahkeme kararlarýnýn gereði iki yýl içinde; ilgilinin kazanýlmýþ hak aylýk derecesine uygun baþka bir
kadroya atanmasý suretiyle yerine getirilir. Buna ek olarak diyor ki ; "Kamu görevlileri hakkýnda tesis edilen,
atama , görevden alma, göreve son verme, naklen veya
vekaleten atama, yer deðiþikliði, görev ve unvan deðiþikliði iþlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasýna iliþkin mahkeme kararlarýnýn gereðini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkýnda ceza
soruþturmasý ve kovuþturmasý yapýlamaz; ancak disiplin
hükümleri saklýdýr. Bu maddeye göre yargý kararý 2 yýl
içinde de uygulanmayabilecek çünkü uygulamayana
karþý dava hakký da memurun elinden alýnmaktadýr.
Memurun tek güvencesi anayasanýn ona verdiði Ýþ güvencesi hakký idi. Bu da ancak Demokratik ülkelerde
verilecek bir haktýr. Demokrasi , adalet , hak hukuk söylemleri ile yola çýkýp tam aksine icraatlar kamuoyunun
gözünden kaçmamaktadýr. Biran önce bu adýmdan vazgeçilmesi ve memurun zaten varsa
yoksa tek hakkýnýn da elinden alýnmamasý temennisini kamuoyu ile paylaþmak isterim. Aktif Eðitimciler Sendikasý olarak bu haksýz, keyfi, sýkýyönetim
uygulamasýný þiddetle kýnýyoruz. Bu
konuda sonuna kadar mücadelelerimizi sürdüreceðiz. Bu baðlamda tüm
sendikalarý, sendika üyelerini, sendikasýz memurlarý mücadelemizde yanýmýzda görmek istediðimizi ifade etmek
isterim" dedi.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
7
Tarihi Namazgâh
yeniden ibadete açýlýyor
Çorum Belediyesi, Çöplü Mahallesi Akpýnar Caddesi'ndeki Namazgâh Parký'nda bulunan tarihi Namazgâh'ta düzenleme yaparak tekrar ibadet yapýlabilir
hale getirdi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan,
Namazgah'ta basýn toplantýsý düzenleyerek açýklamalarda bulundu.
1970'li yýllara kadar ibadet yapýlan ve Namazgâh olarak adlandýrýlan bu bölgeyi tekrar ibadethane olarak hizmete açtýklarýný kaydeden Candan, "Hemþehrilerimiz Ramazan ayý boyunca havalar iyi olduðu müddetçe teravih namazlarýný burada kýlabilecekler. Önümüzdeki
10 yýl boyunca da Ramazan ayýnýn
yaz mevsimine denk geldiðini düþünürsek hemþehrilerimiz bu 10
yýl boyunca Belediyemiz tarafýndan aslýna uygun olarak düzenlenen Namazgâh'ta teravih namazlarýný kýlabilecekler. Teravih namazlarý dýþýnda bayram ve Cuma
namazlarý da kýlýnabilecek. Ayrýca
hac ve umre uðurlamalarý ile yaðmur dualarý da bu alanda yapýlabilecek" dedi.
Yasin YÜCEL
AK Parti'den
Tarancý'ya ziyaret
Çorum heyetinden
TSE Baþkanýna ziyaret
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Ýl Emniyet Müdürü SalihErkan Tarancý'yý ziyaret etti. Ziyarete Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya ile bazý partililer de katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, yerel seçimler yeni bitirdiklerini ve peþinden gelen cumhurbaþkanlýðý seçimleri sebebiyle yoðun birçalýþma içerisinde olduklarýndan dolayý
hoþgeldin ziyaretlerine geç geldiklerini dile getirdi.
Çorum'un huzur kenti olduðunu ifade eden Ceylan, "Belediye baþkanlýðý seçimlerinden henüz çýkmýþken yeniden seçim çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþ dönemlerde gerek seçimlerde gerek toplumsal olaylarda
Çorum'da hiç olay yaþanmadý. Siz ve sizden önceki Emniyet Müdürlerimiz sayesinde hepsaðduyu hakim oldu. 10 Aðustos'ta yapýlacak olan
cumhurbaþkanlýðý seçimini de rahat birþekilde atlatacaðýmýzdan hiç kuþkumuz yok" dedi.
Ýl Emniyet Müdürü SalihErkan Tarancý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a ve partililere teþekkür etti. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý,"Dýþarýdan
bakýldýðýnda Çorum kýyýda köþede kalmýþ bir þehir gibi görünse de içine
girince çok güzel bir Anadolu þehri. Çorum'da 5 gün festival oldu.Çok
sosyal, çok medeni, kavgadan, gürültüden eser yok" þeklinde kaydetti.
Yasin YÜCEL
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal
ve Cazgýr Ýnþaat Isý Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr, Türk Standartlarý
Enstitüsü (TSE) Baþkaný Hulusi Þentürk'ü ziyaret ettiler.
TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz'ün de eþlik ettiði
ziyarette Çorum heyeti, TSE'nin yürüttüðü çalýþmalar ve
hizmetlerde eksik kalan ya da aksayan hususlar hakkýnda
TSE Baþkaný Þentürk'e bilgi verdiler. Çorum iþ dünyasýnýn
TSE'den taleplerinin iletildiði ziyarette ayrýca, TSE'nin ülkemiz açýsýndan hem ekonomik, hem de stratejik anlamda önemli hizmetleri yerine getirdiði vurgulandý.
TSE Baþkaný Hulusi Þentürk, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Çorum iþ dünyasýndan gelen
talepleri ilgili birimler aracýlýðýyla deðerlendireceðini ifade
etti. Haber Servisi
Denizbank'tan Baþkan
Çatma'ya tebrik
Denizbank Çorum Þubesi Müdürü Ebru Gül Çömüz
ve Ticari Bankacýlýk Yönetmeni Gamze Öztürk Ýskilip
Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret
ederek yeni görevinde baþarýlar dilediler.
Ýskilip Belediye Baþkaný Çatma ile Belediye tarafýndan
Ýskilip'te yürütülen çalýþmalar hakkýnda sohbet eden
banka yetkilileri Baþkan Çatma'ya yeni görevinde de
baþarýlarýnýn devamýný dileyerek plaket takdim ettiler.
Haber Servisi
Bedriye Poyraz'ýn
konferansý ertelendi
Ankara Üniversitesi Ýletiþim
Fakültesi Öðretim üyesi Doç. Dr.
Bedriye Poyraz'ýn, Çorumlu gazetecilere vereceði konferans ileri bir
tarihe ertelendi.
Çorum Hitit Gazeteciler ve Ya-
yýncýlar Derneði (HGYD), kentte
görev yapan basýn-yayýn kuruluþlarýnýn çalýþanlarýna yönelik bir
konferans düzenlemiþti.
"Yerel Medya ve Ýfade Özgürlüðü: Olanaklar ve Sorunlar" konulu konferansýn, 27 Haziran Cuma günü saat 14.00'de Turgut Özal
Ýþmerkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirileceði duyurulmuþtu.
Konferansa konuþmacý olarak
katýlacak olan Ankara Üniversitesi
Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Bedriye Poyraz'ýn bir yakýnýnýn vefat etmesi nedeniyle
konferansýn ileri bir tarihe ertelendiði açýklandý. Haber Servisi
Erdoðan Yýlmaz
federasyon yönetiminde
Çorum Sebzeciler ve
Pazarcýlar Odasý Baþkaný
Erdoðan Yýlmaz, Türkiye
Sebzeciler Meyveciler ve
Seyyar Pazarcýlar
Federasyonu Denetim Kurulu üyeliðine seçildi. Geçtiðimiz çarþamba
günü Ankara'da
yapýlan ve mevcut
Federasyon Baþkaný Mehmet Çak-
man'ýn tekrar aday olmadýðý genel kurulda 3 aday
baþkanlýk için yarýþtý. Seçimi Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar
Odasý
Baþkaný Erdoðan
Yýlmaz'ýn Denetim Kurulu'nda
yer aldýðý Polatlý
Pazarcýlar Odasý
Baþkaný Ali Karaca kazandý.
Haber Servisi
"Vesayet kurma çabalarýnýn karþýsýnda
olmaya devam edeceðiz"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi,
ulusal bir gazetede Memur-Sen ile ilgili çýkan habere tepki gösterdi. Türkiye'nin normalleþme sürecinden rahatsýzlýðýn, demokratikleþmesine ve sivilleþmesine yönelik hazýmsýzlýðýn
zirvesi olan 17 Aralýk ve 25 Aralýk kirli vesayet
kalkýþmasýnýn karþýsýnda duran, paralel ayak
oyunlarýný deþifre eden bütün kiþi ve kurumlarý
hedef alan bu gazetenin, yaptýðý gerçekdýþý haberlerle, toplu sözleþmeyi deðersizleþtirme ve
Memur-Sen'i karalama hedefli çarpýtmalarýna
devam etiðini dile getiren Saatçi, "Gazetenin,
dünki nüshasýnýn birinci sayfasýnda verdiði haberle, Memur-Sen'e yönelik karalama kampanyasýnda izan, insaf, ahlak ve gazetecilik ilkelerinden ne kadar uzaklaþtýðýný itiraf ediyor. 8
Aðustos 2013 tarihli nüshasýnda toplu sözleþmeye iliþkin deðerlendirmesini "Memura Çifte
Bayram" baþlýðýyla haberleþtiren gazete, bugünkü nüshasýnda ise "Memura ilk kez temmuz zammý yok" baþlýðýyla toplu sözleþmeyi ve
Memur-Sen'i hedef alýyor. Aradan geçen zaman diliminde toplu sözleþme metninde bir
deðiþiklik yok. Aradan geçen zaman diliminde
gazetenin çalýþma hayatý haberlerine yön veren
ekipte de bir deðiþiklik yok. Her þey ayný ancak
yorum deðiþti. Bu bakýþ ve yorum deðiþikliði
hangi aralýk gerçekleþti diye sormak gereksiz.
Bu deðiþimin gerekçesi,17 Aralýk ve 25 Aralýk.
Paralel kalkýþmanýn basýn alanýndaki kolonu
vazifesini üstlenen gazetenin, kendi deyimleriyle "memura çifte bayram" hükmündeki toplu sözleþmeyi "memurlar maðdur edildi" platformuna taþýma gayreti, 17 ve 25 Aralýk'tan
sonra bütün zamanýný kirli iliþkiler yumaðýnýn
ve paralel vesayet ordusunun neferlerinin açýða
çýkmamasý stratejisinin sivil toplum ve sendikacýlýk alanýna dair eylem planýnýn eseridir" dedi.
Toplu sözleþmenin kazanýmlarýný, taban aylýða yapýlan zammýn önemini, 7 Aðustos 2013
tarihinde imzalanan toplu sözleþmenin Memur-Sen'in ifadesiyle "memura çifte bayram"
yaþattýðýný anlamalarý ve kamuoyunun da hatýrlamasý için 2014-2015 yýllarýný kapsayan toplu
sözleþmeyle elde ettiðimiz kazanýmlarý bir kez
daha ifade etmek istemediklerini belirten Saatçi, "Memur-Sen'in yetkili konfederasyon olmasýndan rahatsýzlýðýnýn dýþa vurumu olarak
gördüðümüz haber ve yazýlarla gazetecilik etiðinin oldukça uzaðýnda bir ikametgâh tercih
edenler; son dönemdeki yazý ve haberleriyle
Memur-Sen'i karalama bataklýðýnýn yanýnda
kendi haberlerini/yazýlarýný kendilerinin tekzip
etmesine varan husumet çukurunda debelenip
durmayý tercih ettiklerini ilan ediyorlar. Onlar,
debelene dursunlar, biz Memur-Sen olarak yetkili konfederasyon sýfatýyla kamu görevlileri
için kazanmaya, kamu görevlilerine kazandýrmaya devam edeceðiz. Memur-Sen olarak, millet iradesinin yanýnda durmaya, millete ve seçtiklerine karþý paralel ya da dikey vesayet kurma çabalarýna giriþenlerin karþýsýnda olmaya
devam edeceðiz. Milletin yanýnda olmaktan,
millet iradesine taraf olmaktan, demokratikleþme, özgürleþme ve sivilleþme adýmlarýna destek
olmaktan, Büyük Türkiye idealinin sivil toplum
alanýnda öncülüðünü ve paydaþlýðýný yapmaktan vazgeçmeyeceðiz" þeklinde kaydetti.
Bahadýr YÜCEL
MHP Ýl Baþkaný
Lek istifa etti
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek,
görevinden istifa ettiðini açýkladý.
Ýsmail Lek yaptýðý açýklamada görevi býrakma kararýnýn arkasýnda býkkýnlýk, yorgunluk, kiþisel çýkarlarýn söz
konusu olmadýðýný makam ve
mevkii önceliði, kiþisel ikbal
beklentim olmayan, bencil ve
þahsi düþüncelerden uzak ancak sorumluluk sahibi yürekli
insanlarýn alabileceði bir karar
olduðunu ifade ederek, "Yalnýzca baþkanlýk görevimden
istifa ediyorum. Davam ve
fikirlerimde hiçbir þekilde
bir deðiþme olmamýþtýr. Biz
bu harekete gönülden baðlý
insanlarýz. Bu kararý alýrken
genel merkezimizin önünü
açmak ve yeni yapýlanma
doðrultusunda
teþkilatýn
önünü açmak partimiz için
daha hayýrlý olacak düþüncesinden baþka bir niyetim yoktur.
Devir aldýðýmýz bu onurlu
görevi bugüne kadar elimizden gelen en iyi þekilde temsil
ettiðimize inanýyorum. Neticede bu bir bayrak yarýþýdýr. Ýl
baþkanlýðým sürecide bana
desteklerini esirgemeyen tüm
ülküdaþlarýma da ayrýca teþekkür ederim. Saygýlarýmla" dedi. Fatih AKBAÞ
Topgül'den tepki!
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) eski Merkez Ýlçe Baþkaný
Saim Topgül, dün gündeme düþen Alperen Kendincioðlu'nun
ifadelerine tepki göstererek, "Her
þeyimizi Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaþlarýna
borçluyuz" dedi.Dün ulusal gündeme düþen AK Parti Ýl Genel
Meclis Üyesi Ramazan Kelepircioðlu'nun oðlu Alperen Kelepircioðlu'nun Facebook hesabýndan
attýðý "Ben, Mekke Fethinden
Sonra Putlarý Yýkan Bir Peygamber'in Ümmetiyim. Beni Atatürk
Heykeli Karþýsýnda Saygý Duruþuna Durduramassýnýz..!!" sözlerine
tepki gösterdi.Türkiye sýnýrlarý
içerisinde yaþayan herkes adýný,
soyadýný, annesini, babasýný
Atatürk ve silah arkadaþlarýna
borçlu olduðunu dile getiren
Saim Topgül, "Kurtuluþ savaþý
döneminde Rum ve Ermeni
çeteleri dedelerimizi öldürdü.
Ninelerimize tecavüz ederek
katlettiler. Bizler Mustafa Kemal'e hiçbir þey borçlu deðilsek bile soyadýmýzý borçluyuz.
Mustafa Kemal ve silah arkadaþlarý olmasa idi ne Türkiye
diye bir vatanýmýz ne Türk diye bir
kimliðimiz olmazdý. Atatürk bize
biz yapan deðerleri, namusumuzu, ailemizi verdiði için mi düþmansýnýz? Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluþ Savaþýný vermeseydi, bu topraklar ne halde olurdu?
Kimlerin elinde olurdu? Kimlere
sömürge olurduk?" diye konuþtu.Ülkemizin zor dönemlerden
geçtiði þu günlerde herkesin Atatürk gibi bir lideri örnek almasý
gerektiðini söyleyen Saim Topgül,
bütün dünya Atatürk'ü kendisine
örnek alýrken, kendini bilmez birilerinin Gazi Mustafa Kemal ve
silah arkadaþlarýna hakaret etmesinin kabul edilemez olduðunu
aktardý.
Neyzen Tevfik'in bir þiirinden
de alýntý yapan Saim Topgül, "Esir
iken mümkün müdür ibadet? Yatýp kalkýp Atatürk´e dua et" ifadelerini kullandý.
Saim Topgül, "Mustafa Kemal
Atatürk, Kurtuluþ Savaþý döneminde ve sonrasýnda yaptýðý liderlikle ve kararlýðýyla bizlerin bu güne gelmesinde büyük rol almýþtýr.
Aziz þehitlerimiz ülkemizi düþmanlardan temizleyebilmek için
kanlarý bu topraklara vermiþtir.
Atatürk, bizlerin Ýslam'ý daha iyi
öðrenebilmesi için alimler toplayarak Elmalý Hamdi ile kutsal kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'i Türkçeye çevirttirmiþtir. Peygamberimiz
Hz. Muhammed'e her zaman
saygý duyduðunu ifade etmiþtir.
Atatürk'ün Peygamberimiz Hz.
Muhammed hakkýnda hiç bir kötü sözü yada söylemi olmamasýna
raðmen kendini bilmez kiþilerin
kendi hayal dünyalarýndan yalanlar uyduyarak bizi birbirimize düþürme çabalarýna fýrsat vermeyelim. Birliðimizi ve dirliðimizi bu
tür kiþilere bozdurmayalým" dedi
TEK
YILDIZ
Hadi Oradan
Amerika'da bir fuar açýlmýþtý.
Fuarda zencileri beyaza
dönüþtüren bir makine tanýtýlýyordu. Denemek 10 dolardý. Ýki zenci
fuarý gezerken bu makineyi
gördüler ve denemeye karar
verdiler. Birinin 11 dolarý diðerinin
ise 9 dolarý vardý. 9 dolarý olan
arkadaþýna dönüp:-Sen 1 dolarýný
bana ver, gidip birlikte beyaz
olalým.Arkadaþý ise :-Dur! Önce
ben gireyim, deneyeyim. eðer
memnun kalýrsam sana 1 dolarýmý
veririm, sen de beyaz olursun
dedi. Anlaþtýlar.Zenci gidip
makineye girdi ve bir süre sonra
beyaz olarak çýktý. Dýþarýda kalan
zenci duruma çok sevinmiþ olarak
arkadaþýnýn yanýna gidip :-Hadi 1
dolarý ver, ben de beyaz olayým.
-Hadi oradan pis zenci!
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
YAÞAM
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Aþýrý sýcakta güneþin
Zararlarýna karþý kilit önlemler
Sýcaklýklarýn 40 dereceyi bulacaðýna dair
tahminler karþýsýnda uzmanlar güneþin
olumsuz etkileri konusunda önemli
uyarýlarda bulunuyor. Turgut Özal Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný
Prof. Dr. Evren Sarýfakýoðlu cildin yaþlanmasý, lekelenmesi ve deri kanseri
geliþmesinde güneþ ýþýnlarýnýn önemli rolü
olduðuna belirtti. Sarýfakýoðlu, alýnacak tedbirlerle sýcak güneþin etkilerinden insanýn
korunacaðýna dikkat çekti.
Ramazan ayýnýn ilk günlerinde sýcaklýðýn
mevsim normallerinin üstünde, ortalama 40
dereceyi bulacak olmasý meteoroloji uzmanlarýnca anormal bir durum diye nitelendirildi. Yaþanan bu sýcaklýk artýþýna iliþkin cildin
korunmasýna dönük Turgut Özal Üniversitesi (TÖÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalý
Baþkaný Prof. Dr. Evren Sarýfakýoðlu önemli
bilgilendirmelerde bulundu. Ciltte en fazla
etkinin güneþ ýþýnlarýnca olduðunu ifade
eden Sarýfakýoðlu, "Bu etki cildin yaþlanmasý, lekelenmesi, deri kanseri geliþmesinde
önemli rol oynar. Özellikle çocukluk çaðýnda
maruz kalýnan güneþ ýþýnlarý ilerde büyük
etkilere sebep olur." bilgisini aktardý.
GÜNEÞ FARKLI HASTALIKLARI
DA TETÝKLÝYOR
"Bazý kiþilerde güneþe temas sonrasý
alerjik reaksiyonlar da geliþebilir." diyen
Prof. Dr. Sarýfakýoðlu; piknik, bahçe hobileri
gibi bitki ile beraber güneþ temasý olmasý
fitofotodermatit denilen ekzemalara neden
olabileceðine dikkat çekti. Sarýfakýoðlu ayrýca güneþ hassasiyetine neden olabilecek bir
ilaç (bazý antibiyotikler, sivilce ilaçlarý) kul-
lanýlýyorsa ilaca baðlý fototoksik ilaç döküntüsü ve ciltte lekelenmelerin de olabileceðine belirtti. Prof. Sarýfakýoðlu, "Bunun
dýþýnda yalnýz güneþ ýþýnlarýyla aktive olabilen solar ürtiker, polimorf ýþýk erüpsiyonu
gibi cilt hastalýklarý oluþabilir." dedi.
8 ÖNLEM KORUYOR
Prof. Dr. Sarýfakýoðlu aþýrý sýcaklarýn
yaþandýðý günlerde dikkat edilmesi gerekenleri þöyle sýraladý:
* Sabah saat 10.00 ile öðleden sonra
16.00 arasý güneþ ýþýnlarýnýn zirve yaptýðý
saatlerde güneþe çýkýlmamalý.
* Yaz aylarýnda açýk renkli giysiler tercih
edilmeli.
* Þapka, güneþ gözlüðü kullanýlmalý.
* Aþýrý sýcaklarda gölge alanlara dikkat
edilmeli. Gölgede durmak yansýyan güneþ
ýþýnlarý nedeniyle tam koruma saðlamaz.
* Güneþ kremi kullanmanýn koruduðu
düþüncesiyle uzun saatler güneþlenmek
aksine güneþ ýþýnlarýyla temasý artýrýr.
* Dýþarý çýkmadan 30 dakika önce güneþ
kreminin uygulanmasý ve 3-4 saatte bir
yenilenmesi gerekir.
* Suya girilmesi, terlenmesi gibi durumlarda güneþ kreminin tekrarlanmasý gerekir.
* Güneþ kremlerinin koruma düzeyi SPF
deðeri ile ölçülür. SPF deðeri arttýkça güneþ
kreminin koruyuculuk düzeyi artar. Ancak
SPF 50'den daha yüksek SPF deðerlerine
sahip güneþ kremleri anlamlý bir koruma
düzeyi saðlamaz.
* Ayrýca, güneþ kreminin hem UVB ýþýnlarýndan hem de UVA ýþýnlarýndan korumasý
önemlidir. (CÝHAN)
Hava sýcaklýklarýnýn artmasý
Göz alerjilerini tetikliyor
Sýcaklýklarýn artmasýnýn göz saðlýðýný
tehdit ettiðini dile getiren Zirve Üniversitesi
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi ve
Halk Saðlýðý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Nilgün
Ulutaþdemir, tedavi edilmemesi durumunda
gözde ciddi göz problemlere yol açabileceðini ifade etti.
Özellikle yaz mevsiminin en çok þikayet
edilen konularýndan birinin göz alerjisi
olduðunu belirten Halk Saðlýðý Uzmaný Yrd.
Doç. Dr. Nilgün Ulutaþdemir, dikkat
edilmesi gereken konular hakkýnda insanlarý
bilgilendirdi. Sýcaklýklarýn artmasýnýn göz
alerjilerini
tetiklediðine
deðinen
Ulutaþdemir, tedavi edilmemesi durumunda
ciddi göz problemlerine yol açabileceðinin
bilgisini verdi. Ulutaþdemir, gözlerin
kýzarmasý, sulanmasý ve kaþýntý ile kendini
gösteren alerjik konjonktivit çok sýk rastlanan bir göz rahatsýzlýðýdýr diyerek, alerjik
konjonktivit göz kapaklarýnýn içini, gözün
beyaz kýsmýný saran ve konjontiva olarak
isimlendirilen zarýn alerjiye baðlý olarak
geliþen iltihabý olduðunu belirtti.
Ulutaþdemir, "Potansiyel alerjenler
polen, hayvan tüyü, toz ve küfü içerir. En
büyük semptom kaþýnma ve kýzarmadýr.
Bunun dýþýnda ýþýktan rahatsýz olma, yanma,
sulanma, yabancý cisim hissi, hafif kapak
düþüklüðü ve çapaklanma da görülebilir.
Þikayetler akþam saatlerinde daha fazla
görülür. Özellikle açýk havada geçirilen
zamanlardan sonra göz daha fazla alerjene
maruz kalacaðýndan kýzarýklýk ve kaþýntý
þikayetleri de artacaktýr." dedi.
"ALERJÝK REAKSÝYONLARDAN
KURTULMAK ÝÇÝN DÝKKATLÝ
OLUNMALI"
Ulutaþdemir,
alerjik
konjonktivitin
tedavisinde temel prensibin alerjiye neden
olan etkenden uzak durulmasýndan geçtiðini belirtti. Ulutaþdemir, "Gözü kaplayan
güneþ gözlükleri alerjenle direk temasý azaltacaðý için ve soðuk kompres vazokonstriksiyon yapacaðý için faydalý olabilir. Bunlarýn
dýþýnda semptomlarýn görüldüðü süre
boyunca anti alerjik, topikal damlalar kullanýlmalýdýr. Alerjik konjonktivit, çok sýk
rastlanan, tekrarlayýcý bir göz rahatsýzlýðý
olup tedavi edilmediðinde ciddi göz
hastalýlarýna ve körlüðe bile neden olabilir."
diyerek dikkatli olunmasý gerektiðini açýkladý.(CÝHAN)
TAVUKLU
MANTI
Tarkan Tevetoðlu
Tarkan Tevetoðlu (d. 17 Ekim 1972)
veya kýsaca Tarkan, Türk þarkýcý, þarký
sözü yazarý, besteci, prodüktör ve aranjör. Batý Almanya'nýn Renanya-Palatina
eyaletindeki Alzey kasabasýnda doðup
büyüdü, 1986'da ailesiyle beraber
Türkiye'ye geldi ve müziðe çocukluk yýllarýnda baþlayan ilgisi sonucunda, lise
hayatýna baþladýðý Karamürsel'de ilk
müzik eðitimini almaya baþladý.
Ýlerleyen yýllarda Ýstanbul Plak þirketinin sahibi Mehmet Söðütoðlu ile
tanýþarak þirket ile bir albüm anlaþmasý
imzaladý.Tarkan, 1992'nin son aylarýnda
ilk stüdyo albümü Yine Sensiz'i,
piyasaya sürdü ve albümdeki "Kýl
Oldum" þarkýsýyla çýkýþ yaptý. 1994'te
yayýmladýðý ikinci stüdyo albümü
Aacayipsin ve 1997'de yayýmladýðý
üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana ile
ticari baþarý yakaladý. Ölürüm Sana
albümünden çýkan "Þýmarýk" single'ý,
birçok ülkenin ulusal listesine giriþ
yaptý. 1998'de Universal Music Group
ile anlaþma imzaladý. 1999'da piyasaya
sürdüðü toplama albümü Tarkan, çeþitli
ülkelerden platin ve altýn sertifikalar
8
kazandý. 2001'de yayýmladýðý dördüncü
stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu
Kuzu, "Hüp" ve "Verme" þarkýlarýný kliplendirdi. Ýki yýl sonra çýkan Dudu
albümüyle yeniden ticari baþarý
yakaladý, 2006'da Come Closer adlý ilk
Ýngilizce albümüyle bazý Avrupa listelerine giriþ yaptý. "Bounce" ve "Start
the Fire", albümden çýkan single'lar
oldu. Tarkan, bir yýl sonra, altýncý stüdyo
albümü Metamorfoz'u yayýmladý.
Albümdeki þarkýlarýn sözleri, Türk Dil
Kurumu tarafýndan takdir edildi. 2010
yýlýnda yedinci stüdyo albümü Adýmý
Kalbine Yaz dinleyiciyle buluþtu ve
Türkiye'de yýlýn en çok satan albümü
oldu.
Müzikal projelerinin yaný sýra çeþitli
sosyal sorumluluk projelerinde de yer
alan Tarkan, Türk basýný tarafýndan
Megastar, dünya basýný tarafýndan
Popun Prensi ve Boðazýn Prensi olarak
anýlmaktadýr.[1] Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde albüm satmýþtýr[2] ve
ödülleri arasýnda, on dört Kral Müzik
Ödülü, altý Altýn Kelebek Ödülü ile bir
Dünya Müzik Ödülü bulunmaktadýr.
Malzemeler
Yarým kilo un
Yarým su bardaðý su
Yeteri kadar tuz
Ýçi için :
1 adet tavuk göðsü
150 gr mantar
Yarým su bardagý
iri dövülmüþ ceviz
1 çorba kaþýðý tereyaðý
Yeteri kadar tuz
Üzeri için:
1 çorba kaþýðý tereyaðý
Yeteri kadar kýrmýzý
biber, yoðurt, 4-5 diþ
sarýmsak
Aralara sürmek için :
Yarým kase sývý yað
Yemeðin Tarifi
Bir kapta un, tuz ve
suyda hamuru yoðurun.
Üzerine temiz bir bez
örterek 15-20 dakika kadar
dinlendirin. Hamurdan beþ
beze yapýn.
Her bezeyi unlayarak
tabak büyüklüðünde açýn.
Aralarýný sývý yað ile yaðlayarak üst üste koyun. En
üsttekini yaðlayýn.Hamuru
ince bir þekilde açarak
kareler kesin. Kesmiþ
olduðunuz karelerin üzerine içten biraz koyarak
bohça gibi kapatýn.
Kapattýðýnýz yeri alta getirerek yaðlý tepsiye yerleþtirin.180 derece fýrýnda
30 dakika piþirin.Sarýmsaklý
yoðurdu hazýrlayýp üzerine
dökerek 3-4 dakika daha
fýrýnda tutun. Üzerine
sarýmsaklý yoðurt döküp
tereyaðýnda yakýlmýþ biberi
gezdirin. Sýcak olarak servis
yapýn.
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardým edemez.
(Montaigne)
19:55
Çaðrý
Sinema
M.S. 571 yýlýnda Mekke'de doðan Hz. Muhammed, 40
yaþýna kadar çevresinde sevilen ve güvenilir bir kiþi
olarak saygý görür. 40 yaþýnda iken Allah tarafýndan
peygamberlikle görevlendirilir. Çaðrý: Hz.
Muhammed'in Hayatý da bu dönemden itibaren
baþlýyor. Ýslam'ýn þartlarýnýn Hz. Muhammed'e
iletilmesi ve ilahi çaðrýnýn insanlara bildirilmeye
baþlanmasýyla insanlýk ve dünya tarihini de derinden
etkileyecek yeni bir döneme girilir.
Yönetmen : Moustapha Akkad
21:45
Sinema
Kolpaçino Bomba
Zengin bir ailenin oðlu olan Özgür, hayatýndan
memnun deðildir. Ne cimri babasýndan destek
görmektedir, ne de zengin kayýnpederinden...
Özgür'ün geçmiþte sevgilisi olan Þale, çýkaracaðý
albüm için maddi destek beklemektedir. Bu
desteði bulamayýnca Özgür'ü, gizlice çektiði bir
þantaj kasetiyle tehdit etmeye karar verir. Kalbi
kýrýk bir kadýnýn intikamý gibi görünen bu durumun arkasýnda aslýnda baþka hesaplar vardýr.
Yönetmen : Þafak Sezer
20:00
Dizi
Diðer Yarým
Ýlk çarpýþmanýn ardýndan kardeþ olduklarýný
anlayan Esma ve Zeynep þaþkýndýr. Tüm gerçekleri bir anda yalana dönen ikizler, derinden
sarsýlýr. Ýlk tepkileri anne ve babalarýna bu büyük
yalanýn hesabýný sormak olacaktýr. Ancak her
konuþma giriþimleri çýkan aksilikler yüzünden
sonuçsuz kalan kýzlar, tekrar buluþup salim kafayla ne yapacaklarýný konuþmaya karar verirler.
Aylardýr mektuplaþtýðý Mona Rosa ile buluþmaya
giden Tarýk ise tam bir hayal kýrýklýðý yaþamaktadýr.
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Diðer Yarým
Yerli Dizi
23:00 Kara Para Aþk
Yerli Dizi
07:30 Pepee
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
20:00 Alvin ve Sincaplar 3
21:45 Kolpaçino Bomba
23:45 Bobby Z
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
23:45 En Uzun Yüzyýl
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
18:45 Hayat Dediðin
19:40 Rambo: Ýlk Kan
21:30 Haber Saati
22:20 Türk Filmi
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Çarkýfelek
22:00 Dizi
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
19:15 Küçük Kýyamet
21:00 Hýz Tuzaðý
Sinema
23:00 Davetsiz Misafir
TEK
YILDIZ
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
Mallarýnýz ve çocuklarýnýz ancak birer
imtihandýr; Allah katýnda ise büyük bir
mükafat vardýr. Tegâbun,64/15
HABER
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
ÝTÝMAT
'Ýtimat', insana veya eþyaya güvenmek, demektir. Ýtimat kelimesi çok çeþitli yerlerde kullanýlmaktadýr. Nefse güvenmek, kuvvete güvenmek, hünere güvenmek, ilim ve akla güvenmek,
mala güvenmek gibi.
Ýnsana gerekli olan ilk önce, evreni ve kendisini yoktan var eden Allah (c.c.)'a güvenmektir.
Çünkü Allah (c.c.)'ýn iradesi ve dilemesi olmadan insanýn hiçbir þeye gücü yetmez.
Ýnsanýn kendisi gibi zayýf ve fani (geçici, yok
olucu) yaratýklara güvenmesi ise akýl ve hikmete
uygun deðildir. Bugün kendi tarafýnda dost ve
yakýn olanlar yarýn aleyhinde düþman, rakip ve
uzak olabilirler. Bugün var olanlar yarýn yok olabilirler. Bunun için güven öyle bir Zat'a olmalýdýr
ki, evinde veya yolculukta; hayatta iken veya öldükten sonra kendisine güvenen kiþiyi korusun
ve yardým etsin. Ýyiliklerini yok etmesin. Ýþte bu,
ancak insaný yaratan ve evrenin tek sahibi olan
þaný Yüce olan Allah (c.c.)'dýr.
O'nun emir ve hikmetine uyup razý olanlar,
O'nun istediði yolda yürüyenler hiç bir zaman
sýkýntý çekmezler. Ýþlerinde aþýlmaz güçlükler
görmezler, korkmazlar, ümitsizliðe düþmezler.
Onlar yalnýzca Allah (c.c.)'tan korkar ve yalnýzca
O'na güvenirler.
Bir kiþi iþlerini yürüten insanlara tamamen
baðlanmamalý, onlarý kontrol etmeli, eksik ve
yanlýþlarýný düzeltmeli ve yönlendirmelidir.
Çünkü kendisine güvenilen kimi insanlarýn sonradan hýrs ve tama sonucu, kendisine karþý duyulan güveni kötüye kullandýklarý sýklýkla görülen olaylardandýr. Hatta kendisine güvenilen kiþinin, kendisine güvenen kiþinin aleyhine bir takým birlikteliklere giriþtikleri bile görülmektedir.
[1]
Bunun için itimat, yerine ve kiþisine göre güzel ahlâk'týr. Ancak bir baþka açýdan alýndýðýnda
da itimat, ihtiyat ile birlikte götürülmelidir, sonucu çýkmaktadýr.
Çünkü itimat edilmeyecek bir kiþi veya kuruma itimat etmek de tedbirsizlik, safdillik ve cahillik olur. Çünkü böyle bir yanlýþ davranýþ kiþiyi
çok büyük zararlara ve telafisi mümkün olmayacak kötü sonuçlara götürebilir.
[1] Tasvir-i Ahlâk, A. Rýfat.
ESMAÜL HÜSNA
EL-VEKÝL
"Güvenilen, dayanýlan" anlamlarýna gelen 'ElVekil' ismi cemili Kur'aný kerimde 13 defa geçmekte.
Yaratýlmýþlarýn en deðerlisi olan insanoðlu sahip
olduðu bütün teknolojik imkanlara raðmen çaresiz kaldýðýnda dayanak arýyor.Ýþler týkýrýnda
giderken her þeyi kendinden bilir. Ayna karþýsýnda kendine hayran kalýr.
Aklý, becerisi, bileði, çalýþmasý kendini o hale
getirdiðine inanýr. Ama bir kasýrgayla evinin uçmaya baþladýðýný, depremle iþ yerinin göçmeye
baþladýðýný, teknoloji üretim merkezlerinin bile
yýkýlýp yok olduðunu gördüðünde, yýkýma, yangýna, fýrtýnaya, sele, kýtlýða karþý dayanamadýðýnda zorunlu olarak "Allaaaaaah!" diye feryat
etmeye baþlýyor.Bu tür insanlarýn denizde dalgaya tutulduklarýnda Allah'a yalvardýklarýný,
kurtulunca eski isyan, taþkýnlýk ve þirke geri
döndüklerini haber verir.
(Yunus 22, Ankebut 65, Lokman 32)"el-Vekil"e
iman eden müminler ise en kolay gördükleri iþte
dahi kul olarak üzerlerine düþen görevi yaparlarken yine de Allah'a tevekkülü elden býrakmazlar.Ana rahminde iken bizi gýdasýz býrakmayan, doðunca anneden iki çeþme gibi sütümüzü
akýtan, büyüyünce kara topraðý yiyeceðe dönüþtüren el-Vekil'e tevekkülümüz aralýksýz devam
etmeli.
Ondan baþkasýna da iþlerimizi havale etmemeli.
"Benden baþkasýný vekil edinmeyin" (Ýsra 2)
ayetiyle bizi uyarmakta. Ancak milletvekili seçmek veya bazý iþlerimizin takibi için vekil tayin
etmek Allah'dan baþka vekil edinmek anlamýna
gelmez.
Çünkü onlarda bizim gibi insanlar. Onlarýnda
yapamayacaklarý, bilemeyecekleri var. Bizim dayandýðýmýz, güvendiðimiz Allah ise her þeyi bilen ve her þeye gücü yetendir.Nemrut'un adamlarý Ýbrahim (a.s.)'ý ateþe attýklarýnda Ýbrahim
(s.a.v.)'in Allah'tan baþka dayanacak ve güvenecek kimsesi yoktu. "Allah bana yeter. O ne güzel vekil" diyordu. Ve Rabbi onun ateþini gülistana çevirdi. (Bak: Enbiya 69)
El-Vekil'e iman eden bir Müslüman da birilerine vekil olduðunda kendisine vekalet verene
ihanet etmez. Onun beklentilerini boþa çýkarmaz. Aldýðý vekillik görevini hakkýyla yerine getirmeye çalýþýr.
9
"Allahým! Senden kâmil bir iman, doðru bir inanç, bol ve helal rýzýk, huþû dolu bir kalp, seni
anan bir lisan, asla bozmayacaðým nasuh bir tövbe ve faydalý ilim niyaz ediyorum." Amin
DUANIN ÖZÜ HAKK'A TEVECCÜHTÜR
"Gerçi bin türlü ýbârât ile tefsir edilir
Sözünün sýrrýný hakkýyla bir Allah bilir"
Muallim Naci, Hulasatü'l-Ýhlas
Tasavvuf kitaplarýmýzda kutsi hadis formunda meþhur
bir rivayet yer almaktadýr:
'Ýhlas sýrlarýmdan bir sýrdýr, onu sevdiðim kulumun kalbine koyarým' Her ne kadar hadis olarak sahih olduðu iddia
edilemese de anlam olarak bu söz bir gerçeði ifade etmektedir. Cüneydi Baðdadî'nin ifadesiyle ihlas, bilemediklerinden
dolayý meleklerin dahi kayýt altýna alamadýðý, yine bilmediði
için þeytanýn dahi bozamadýðý, hatta ihlaslý kiþinin kendinin
dahi muttali olmadýðý bir sýrdýr. Bu sebeple Ýslam ahlakýnýn
inceliklerini ortaya koyan âlimler, býrakýn baþkalarýný, bu
ahlaki vasfa sahip olan gerçek müminlerin dahi ihlasa erip
eremediklerinin farkýnda olamayacaklarýný söylemiþlerdir.
Bu gerçek karþýsýnda þunu söylemek mümkündür: Gerçek mümin, ihlaslý olmaya çalýþýr, ihlasa erebilmek için elinden gelen gayreti gösterir. Ýhlasa aykýrý düþecek her türlü
tutum ve davranýþtan uzak kalmaya özen gösterir. Ýhlasa
erip ermediðinin farkýnda olmadýðý ve bunu kesin olarak bilemediði için nefsini daima denetim altýnda tutma çabasý
içinde olur.
Ýhlaslý ve samimi davranýr, ancak asla ihlaslý olduðunu
iddia etmez. Bu doðrultuda Ýslam âlimlerinin ortaya koyduklarý bir diðer ihlas ölçüsü þudur: Ýhlaslý olduðu kanaatini
taþýmak, ihlas eksikliðindendir. Çünkü Yüce Allah bir kulunu ihlasa erdirdiði zaman onun ihlasýný görmesine engel
olur. Dolayýsýyla gerçek manada ihlasa erdirilen bir mümin,
ihlaslý olduðunun farkýnda olmaz.
Kulun görevi, bir hadis-i þerifte de ifade buyrulduðu
üzere en baþta Rabbine karþý samimi olmaktýr. Bütün söz, iþ
ve davranýþlarýnda ihlasý gözetmektir. Yani 'muhlis/ihlaslý'
olmaya çalýþmaktýr. Ýhlasa nail olmak yani 'muhlas/ihlasa
erdirilmiþ' olmak ise Yüce Allah'ýn bir lütfudur. Buna göre
muhlas, Yüce Allah tarafýndan ihlasa erdirilen kimsedir.
Kur'an-ý Kerim'de, aþaðýya mealini aldýðýmýz ayeti kerimelerde 'muhlas/ihlasa erdirilmiþ olanlara iliþkin örnekler verilmiþtir.
'Kitapta, Mûsâ'yý da an. Þüphesiz o ihlasa erdirilmiþ birisi idi. Bir resûl, bir nebi idi.'
(Meryem, 19/ 51)
'…Biz ondan kötülüðü ve fuhþu uzaklaþtýrmak için iþte
böyle yaptýk. Çünkü o, ihlâsa
erdirilmiþ kullarýmýzdandý.' (Yusuf, 12/24)
'Ýblis, "Rabbim! Beni azdýrmana karþýlýk, andolsun ki
yeryüzünde kötülükleri onlara
güzel göstereceðim, içlerinde ihlâsa erdirilmiþ kullarýn
hariç, onlarýn hepsini azdýracaðým"dedi.' (Hicr, 15/39-40)
[Saffat sûresinin 40, 74, 128, 160, 169. ayetlerinde ve Sad
sûresi 83. ayeti kerimesinde de bu anlamda
'muhlasîn/ihlasa erdirilmiþ olanlar' ifadesi kullanýlmýþtýr.]
Bir rivayetteki çarpýcý ifadesiyle karýncanýn ayak sesinden
daha gizlice iþ, söz ve
eylemlerimize karýþan ve gizli þirk olarak nitelendirilen
riya ile bir arada bulunmasý imkânsýz olan bu güzel ahlaki
vasýf, gerçek müminin en önemli niteliklerinden biridir. Bu
bakýmdan her iþte ihlaslý ve samimi davranmak, müminin
en önemli ahlak ilkesidir. Ýhlasla emrolunduk Ýhlas, Müslümanýn bütün iþ, söz ve davranýþlarýnda yalnýzca Allah'ýn rýzasýný gözetmesi, buna aykýrý düþecek herhangi bir amaç taþýmamasý demektir. 'Hâlbuki onlar, yalnýzca Allah'a yönelip
dini Allah'a has kýlarak / her bakýmdan ona ihlasla baðlanýp
itaat etmek suretiyle hakka yönelen kimseler olarak O'na
kulluk etmek, namazý kýlmak ve zekâtý vermekle emrolunmuþlardý. Ýþte bu dosdoðru dindir.' (Beyyine, 98/5) Mealini
sunduðumuz bu ayeti kerimede müminlerin ihlaslý olmalarý
emredilmiþtir. Müminin en baþta Rabbine karþý ihlasla hareket etmesi birinci derecede öneme sahiptir. Fakat yalnýzca
Rabbi ile iliþkilerinde deðil ihlasýn bir gereði ve yansýmasý
olarak insanlarla iliþkilerinde de kiþinin samimi davranmasý
lazýmdýr. Ýhlas ve samimiyet, insani iliþkilerde en çok gözetilmesi gereken ahlaki ilkedir. Bunun yanýnda müminin
iþinde de samimi olmasý, ihlasla çalýþmasý gerekir. Literatürümüzde yer alan 'Ýhlas ile âdetler ibadet hükmünü alýr, ihlassýz ibadetler ise âdete dönüþür' sözü önemli bir gerçeði
anlatmaktadýr. Hadis-i Þeriflerde müminin bazý davranýþlarýnýn ve fiillerinin sadaka olarak nitelendirilmesi boþuna deðildir. Müminin bazý eylem ve davranýþlarýnýn sadaka hükmü almasý, tamamen niyetiyle ve ihlasýyla irtibatlýdýr. Peygamber Efendimiz'in Tebük Gazvesi'ne katýlamayan bazý
sahabiler hakkýnda söylediði 'Medine'de bizden geride kalan öyle kimseler vardýr ki, bir dað yoluna, bir vadiye girdiðimizde onlar da bizimle yürüyormuþ gibi sevap kazanýrlar.
Çünkü onlarý birtakým mazeretleri alýkoymuþtur.' (Buharî,
Megâzî 81, Cihâd 35. Ayrýca bk. Ebû Dâvûd, Cihad 19; Ýbni
Mâce, Cihâd 6) Hadis-i þerifi, bu gerçeði anlatan rivayetlerdendir. Samimiyet, güvenilirlik, sadakat, vefa, sözünde
durma ihlaslý insanýn olmazsa olmaz vasýflarýdýr. Bundan
dolayý ihlaslý kiþi, güvenilir insandýr. Her zaman doðrulukla
ve dürüstçe hareket eder. Herkese güven verir. Düþmanlarý
dahi ona güvenir. Hiç kimse onun kendisini aldatacaðýný
düþünmez. Çünkü o samimidir, istikamet sahibidir. Asla
haktan, adaletten ayrýlmaz. Kendi aleyhine de olsa hakkýn
yanýnda yer alýr. Ýhlaslý kiþi ihsan vasfýna sahiptir.
Her iþini Allah'ý görüyormuþ gibi yapar. Allah'a, onu görüyormuþ gibi kulluk eder. Her ne kadar o Allah'ý görmüyorsa da Yüce Allah onu görmektedir. Bu sebeple ihlaslý insanýn iþinde sahtekârlýk olmaz. O, hiç kimseyi aldatmaz,
kandýrmaz, dolandýrmaz. Ýhsan, ihlasýn gereklerindendir.
Bu bakýmdan ihlaslý kiþi, yaptýðý iþi ihsan ile yapar. Bu da
hayatýn her alanýnda yapýlan iþlere hile karýþtýrýlmamasý,
muamelelerin doðru ve dürüst bir þekilde yapýlmasý anlamýn gelmektedir. Ýkiyüzlülük, yalan, aldatma, kandýrma, hile ve desise gibi niteliklerle ihlas asla bir arada bulunmaz.
"Ameller kap (içindeki sývý) gibidir. Altý iyi olursa, üstü de
iyi; altý bozuk olursa, üstü de bozuk olur." (Ýbn Mâce, Zühd,
20) Dolayýsýyla kiþinin iç dünyasý riya, kibir, gurur gibi ahlaki hastalýklarla kirlenmiþ ise bu kirlilik bir þekilde dýþa da
yansýr. Yüce Allah'ýn rýzasý gözetilmeden yapýlan iþlerin
onun yanýnda hiçbir deðeri yoktur. Bu tür amellerin hiçbir
deðerinin olmadýðýný Rabbimiz 'Yaptýklarý ne varsa yerle bir
etmiþizdir.' (Furkan, 25/23) mealindeki ayet-i kerime ile ifade etmektedir. Yapýlan iþlerin Allah katýndaki deðerlendirme ölçüsü, ihlastýr. Allah'ýn rýzasý dýþýnda çeþitli beklentilerle yapýlan iþlerin O'nun nazarýnda bir kýymeti olmaz. Sözgelimi gösteriþ, kendini öne çýkarma, büyüklenme, gurur,
baþkalarýnýn övgüsüne nail olma, insanlar yanýnda itibar kazanma, insanlarý minnet altýna alma gibi -Allah'ýn rýzasý gözetilmeden- baþka amaçlarla ve muhtelif gayelerle yapýlan
iþlerin Allah katýnda hiçbir deðeri yoktur. Bunlar ahiret hayatý bakýmýndan rüzgârýn önünde savrulan toz toprak gibidir. Bu sebeple gerçek anlamda ihlaslý bir mümin, yaptýðý iþlere Yüce Allah'tan baþka hiçbir tanýk aramaz. Düþüncesini
yaratýlmýþlarýn deðerlendirmelerinden arýndýrarak hareket
eder. Yüce Allah'ýn dýþýnda hiçbir kimsenin kendisini övmesine, yermesine, göklere çýkarmasýna, yerin dibine batýrmasýna aldýrmaz. Bu doðrultuda Zünnûn el-Mýsrî'ye nispet
edilen, 'Kiþinin, hakkýndaki övgü ile yergiyi eþit görmesi ihlaslý olduðunu göstergesidir.' ölçüsü, aslýnda ihlasýn ne kadar ince ve ne kadar yüce bir ahlaki nitelik olduðunu göstermektedir. Edebiyatýmýzdaki 'Âþýk der incidenden/Ýncinme
incidenden /Kemalden noksan imiþ /Ýncinen incidenden'
dörtlüðü, bu ölçüyü anlatan güzel deyiþlerden biridir. Ýslam
âlimleri ve mutasavvýflarýnýn ihlasla ilgili hikmet dolu o kadar güzel sözleri var ki bunlarýn hepsini burada aktarmak
elbette mümkün deðildir. Fakat örnek kabilinden bazýlarýný
nakletmeden de geçmek olmaz: 'Ýhlaslý kiþi, kötülüklerini
gizlediði gibi iyiliklerini de gizler.'
'Nefse ihlastan daha aðýr gelen bir þey yoktur. Çünkü ihlasta nefse hiçbir pay yoktur.' (Sehl b. Abdillah Tüsteri)
'Dünyada en deðerli þey ihlastýr. Kalbimden riyayý düþürmek için ne kadar çaba harcýyorum. Fakat sanki o baþka
bir þekilde yeniden bitiveriyor.' (Yusuf b. Huseyn) 'Kul ihlaslý davrandýðý zaman onda vesvese ve riya kalmaz.' (Süleyman b. Darani)
'Kýrk gün ihlasla hareket edebilen birinin kalbinden ve
dilinden hikmet pýnarlarý fýþkýrýr.' (Mekhul)
'Ýhlassýz amel eden, yolda ayakkabýlarýna kum dolduran
yolcu gibidir. Aðýrlýk taþýr fakat bunun ona hiçbir faydasý
yoktur.' (Ýbnu'l-Kayyim)
Üç Haslet
'Üç nitelik vardýr ki bu üç niteliðe sahip olan Müslümanýn kalbi ihanet etmez, kin tutmaz, aldatmaz: Ýþini sýrf Allah
için yapmak, Müslümanlarýn önderlerine/idarecilerine karþý
samimi davranarak onlarýn iyiliðini isteyip bunun için çalýþmak ve Müslümanlarýn cemaatinden kopmamak.'
(Ýbni Mâce, Mukaddime 18, Menâsik 76)
Ýhlas, bir müminin en önemli vasýflarýndan biridir. Kiþinin imanýnda, ibadetlerinde, amelinde, iþinde ve iliþkilerinde ihlaslý olmasý, o kiþinin iç dünyasýnýn da huzurlu olmasýný saðlar. Bundan dolayý ihlasa erdirilmiþ olan insanlar, zindanda da olsa huzurludur. Çünkü ihlaslý insan, manen güçlüdür. Ýhlasýn, en baðdaþmadýðý nitelik ise, hýyanettir. Bundan dolayý münafýklarda asla ihlas olmaz. Müminde de münafýklýk/nifak bulunmaz. Mümin, davasýna inanmýþ insandýr. Münafýk
ise daima tedirgindir. Mümin imanýnda, inancýnda, sözünde, özünde, iþinde kendinden emin olduðundan mutmaindir. Ýslam âlimleri, yukarýya metin ve tercümesini aldýðýmýz hadisi, 'Bu üç erdemi taþýyan kalpte ihanet, aldatma,
kandýrma, kin ve nefret gibi duygular kalmaz. Bir kalpte bu
üç vasýf var ise o kalpte hýyanet, aldatma ve kandýrma gibi
kötü nitelikler yer bulamaz. Tam tersine bu erdemler, kalpteki hýyanet, aldatma, kin ve nefret gibi duygularý temizler,
onlarý söküp atar.' þeklinde açýklamýþlardýr. Ýþlerinde ihlaslý
hareket eden, Allah'ýn kullarýna karþý daima, her hâlukarda
samimi olan ve Müslümanlarla uyum içinde hareket ederek
çekiþmeye girmemek suretiyle Müslüman toplumdan kopmayan kiþinin kalbi saf, duru ve temiz olur. Bu kiþi, Allah'ýn
dostudur. Kim de buna aykýrý hareket ederse kalbi her çeþit
afet ve þer ile dolar. Cemaate sarýlma, genellikle Resûlullah
Aleyhisselam'ýn sünnetine sarýlma olarak açýklanmaktadýr.
Çünkü Resûl-i Ekrem (s.a.s.)'in sünnetine sarýlan, cemaatten ve Müslüman toplumdan kopmamýþ olur. Müslümanlar
ise dalalet üzere birleþmez. Hadis-i þeriften anlaþýldýðýna
göre bu niteliklere sahip bir kalpte hýyanet, kin ve nefret
kalmaz. Çünkü bu hasletler, samimiyeti zedeleyen unsurlarýn kalbe yerleþmesine engel olarak bu tür olumsuz yöneliþleri kökten yok eder. Çünkü böyle bir mümin, kalbini Rabbinin rýzasýna yönlendirmiþtir. Yüce Allah da kendisine karþý ihlaslý davranan onun kalbinden kötülüðe ve ahlaksýzlýða
yol açabilecek sebepleri siler atar. Ýhlasa erdirilmiþ bir kulun
kalbi artýk kötülüklere meyletmez.
Dolayýsýyla böyle bir kiþide ne ihanet kalýr ne de kötülükler ve gayrý ahlaki yöneliþler. Týpký '…Biz ondan kötülüðü ve ahlaksýzlýðý uzaklaþtýrmak için iþte böyle yaptýk. Çünkü o, ihlasa erdirilmiþ kullarýmýzdandý.' (Yusuf, 12/24) ayet-i
kerimesinde ifade edildiði gibi.
Dr. Ekrem KELEÞ-Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý
"Ýnsanlara merhamet etmeyene Allah da
merhamet etmez." (Buhârî," Tevhid", 2)
SAHABE HAYATI
AMR BÝN ÜMEYYE (R.A.)
Peygamber yýldýzlarýnýn ön safýnda yer alan sahabilerden biri olan Amr bin Ümeyye'nin yaþadýðý
en mühim hadiselerden biri, 39 sahabinin þehit olmasýyla neticelenen Bi'ri Maûne Vakasý'dýr. Nadiroðullarý kabilesi, Resûlullah'tan kendilerine Ýslamiyet'i anlatacak kimseler göndermesini istemiþti.
Bunun üzerine Resûlullah, 40 sahabiden meydana
gelen bir kafileyi Nadiroðullarýnýn reisiyle birlikte
gönderdi. Kafile "Bi'ri Maûne" denilen yere vardýklarýnda etraflarý Nadiroðulllarý tarafýndan çevrildi.
Sahabiler bunun bir tuzak olduðunu anlamýþlardý,
ama artýk çok geçti. Müþrikler 39 sahabiyi insafsýzca
katlettiler. Bu sýrada Amr bin Ümeyye ile bir arkadaþý, hadise yerine yakýn bir yerde develeri otlatýyorlardý. Kuþlarýn Bi'ri Maûne civarýnda uçuþtuklarýný görünce þüphelendiler. O tarafa doðru giderken olayý gören bir kadýn onlara acý haberi verdi.
Süratle hadise yerine koþtular. Ama geç kalmýþlardý. Müþriklerle çetin bir mücadeleye girdiler. Amr
bin Ümeyye esir olurken, arkadaþý þehit düþtü. Bir
müddet sonra esaretten kurtulan Amr bin Ümeyye,
Medine'ye dönerken yolda Nadiroðullarýndan olduklarýný öðrendiði iki kiþiye rast geldi. Onlarýn sahabilere ve kendisine yaptýklarýný unutamýyordu.
Gizlice takip etti. Adamlar bir aðaç altýnda uykuya
daldýklarý bir sýrada ikisini de öldürdü. Daha sonra
Medine'ye döndü ve Resûlullah'ýn huzuruna çýktý.
Resûlullah, sahabilerin baþýna gelenlere çok üzülmüþ, Nadiroðullarýna çok beddua etmiþti. Amr bin
Ümeyye, sahabilerin intikamýný almak için Nadiroðullarýndan iki kiþiyi öldürdüðünü söyleyince
Resûlullah üzüldü ve þöyle dedi: "Sen ne kötü iþ
yaptýn! Ýki kiþiyi öldürdün ki, kendilerine tarafýmdan eman verilmiþ ve himaye taahhüdünde bulunulmuþtu. Onlarýn diyetini ödeyeceðim."
Resûlullah daha sonra iki kiþinin diyetini ödedi.
Onlar bu kadar Müslüman'ý öldürdükleri hâlde
Resûlullah yine de onlardan iki kiþinin öldürülmesinden memnun olmamýþ, aksine kýzmýþ ve diyetlerini de ödeyerek gerçek bir adalet örneði ortaya
koymuþtu. Ama Nadiroðullarý yaptýklarýnýn cezasýný kýsa bir müddet sonra çekmeye baþladýlar.
Resûlullah'ýn bedduasýný alan bu kabilede büyük
bir kýtlýk baþ gösterdi. Ayrýca þiddetli humma salgýný yayýlmaya baþladý. Sadece humma salgýnýndan
700 kiþi öldü.[1]
[1]Üsdü'l-Gàbe, 4: 86; Tabakât, 1: 259; 2: 93-94,
Taberî, 3: 32.
Yazar:
Sahabeler Ansiklopedisi
Istýrabýn Gözyaþlarý
Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz dünyadan el-etek çekerek kendini Allah'a ibadete adamýþ üstün devlet adamlarýndan biridir. Tarih sayfalarý arasýnda gezinirken görmekteyiz ki, bu üstün devlet adamý adaleti, güzel ahlaký ve devamlý ibadetiyle zamanýnda tüm müslüman halkýnýn gönüllerinde saygý ve sevgiden yýkýlmaz bir
taht kurmuþtur.
Ýþte bu haliferin kadýn hizmetçisi bir gece
uykusunda ilginç bir rüya görür. Kýyamet
kopmuþ, insanlar dirilmiþ, amel terazisi kurulmuþ ve tüm insanlar Mahþer toplantýsýna
akýn ederek sorgu suale çekilmektedirler.
Hesabý görülen bütün hükümdarlar Sýrat
Köprüsünün baþýna getirirler.
Ýlk önce Mervanoðlu Abdül-Melik getirilir. Sýrat köprüsünü geçmek üzere daha bir
veya iki adým atar atmaz ateþler ve dehþetlikler yeri Cehenneme düþer. Ardýndan oðlu
Velid getirilir. O da adýmlarýný daha atar atmaz Cehennem alevleri arasýna yuvarlanýp
gider. Böylece yeryüzü hükümdarlarý kýldan
ince kýlýçtan keskin Sýrat Köprüsü üzerinden
geçirirler. Hepsi de, birer birer Cehennem
alevleri arasýna yuvarlanýr. Sýra Emevi Halifesi Ömer bin Abdülaziz'e gelir. Gördüðü
rüyasýný çok sevdiði halife Abdülaziz'e anlatan kadýn hizmetçisi sözün burasýna gelince
coþkun iman sahibi halife hýçkýrýklar salarak
aðlamaya ve baþýný dövmeye baþlar. Bütün
ev halký baþýna toplanarak teskin etmeye çalýþýrlarsa da boþunadýr.
O, Cehennem azabýna uðramanýn ve Allah'ýn gazabýna çarpmanýn acý akibetine dalmýþ yaþýn yaþýn ýstýrap gözyaþlarý dökmektedir. O'nun acý ve ýstýrabýna dayanamayan
kadýn hizmetçi de oluk oluk yaþ dökmeye
baþlar. Halife sanki aða tutulmuþ, artýk hayatýný kaybetmek üzere olan balýk gibi çýrpýnýp
didinmektedir. Gözyaþlarý arasýnda kadýn
hizmetçi Halifesine sözünü duyurmaya çalýþýr, ama boþunadýr. Bir türlü, "Allah'a and
olsun ki, sizi Cennette gördüm. Sýrat Köprüsünü kolaylýkla geçtiniz." diyen sözlerini duyuramaz.
Halifenin çýðlýklarý ve acý acý çýnlayan
iniltileri kesilince bakarlar ki ruhunu teslim
ederek öbür dünyaya göçmüþtür. Yüce Allah
(c.c.) cümlemizi kendi korkusu gönlünde
kökleþtiren kullarýndan eylesin, amin...
TEK
YILDIZ
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
HABER
10
Ýnce'den Baþkan Ateþ'e tebrik
Müftülük Ramazan'a hazýr
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, düzenlediði basýn toplantýsýnda Ramazan ayýnda gerçekleþtirecekleri programlar
hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Bu yýlki Ramazan ayý temasýnýn "Hiç kimse, kimsesiz
kalmasýn bu Ramazan ve her zaman", "Hiçbir çocuðumuz
sokakta kalmasýn…", "Ýçinde yaþlýsý olan bir ev asýl huzurevidir…" olduðunu ifade ederek sözlerine baþlayan Müftü Mehmet Aþýk,
Ramazan ayýnýn, 27 Haziran 2014 Cuma gününü Cumartesi gününe baðlayan gece kýlýnacak ilk teravih namazý ve ilk sahurla baþlayacaðýný söyledi.
Ýl Müftülüðü olarak yaklaþan Ramazan ayý öncesinde
tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný kaydeden Müftü Aþýk,
"Rahmet, bereket, oruç ve Kur'an ayý Ramazan'ýn dolu
dolu geçmesi için bir dizi program hazýrladýk. Ramazan
ayýnda görev alanlarýmýzýn baþýnda camiler geliyor. Ramazan'da cami denilince de akla teravih ve sohbetler geliyor.
Mübarek Ramazan ayý öncesinde camilerimizin onarým ve
temizliklerini tamamladýk. Din görevlilerimizle gerçekleþtirdiðimiz toplantýlarla da
hazýrlýk çalýþmalarýný tamamladýk. Bu yýl
Ramazan ayýnda "Hiç Kimse, Kimsesiz
Kalmasýn Bu Ramazan ve Her Zaman" konusu merkeze alýnacak, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý her yýl Ramazan ayý geldiðinde Ramazanýn manevi rahmet iklimini fýrsat bilerek bir konuyu toplumumuzun gündemine
taþýmaya çalýþýyor. Bizde Bu sene 'hiç kimse kimsesiz kalmasýn' baþlýðý altýnda bir
toplumsal farkýndalýk oluþturmaya çalýþacaðýz" dedi.
-"RAMAZAN AYI HAZIRLIKLAR TAMAM"Ramazan ayý gelmeden önce bütün camilerde genel bir
temizlik yapýlarak Ramazan ayýna hazýrlandýklarýný ifade
eden Aþýk, "Camilerimizdeki aydýnlatma ve ses sistemleri
ile klimalar gözden geçirilerek eksiklikler giderildi. Her sene olduðu gibi bu sene de Müftülüðümüz tarafýndan hazýrlanan ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesince bastýrýlan imsakiyeler görevlilerimize ve halkýmýza daðýtýlmýþtýr.
Görevlisi olmayan ve tek görevlisi bulunan camilerimizde
görevin aksamamasý için geçici görevlendirmeler yapýldý.
Bütün camilerimizde teravih namazý yatsý ezaný ile birlikte
normal vaktinde kýlýnacak, ilave süre eklenmeyecektir.
Merkez camilerimizle minaresi bulunan bütün belde ve
köy camilerimizin þerefelerindeki kandiller akþam ezaný ile
sabah ezaný arasýnda yakýlacak. Ayrýca Abdibey, Fatih Sultan Mehmet Camii, Çimento Camii, Küçük Sanayi Sitesi
Camii, Çatalhavuz Özrahman Camii, Düvenci Beldesi ve
Akþemsettin Camii ve Düvenci Beldesi Camiindeki mahyalar da belirtilen vakitler arasý ýþýklandýrýlacak" ifadelerini
kullandý.
-CAMÝLERDE VAAZ PROGRAMLARIMerkez Ulu Camide öðle ve yatsý vakitlerinde vaaz ve
irþat hizmetinin sunulacaðýný dile getiren Müftü Aþýk sözlerine þöyle devam etti:
Ayrýca birer gün aralýklarla cemaat yoðunluðu bulunan
Abdibey, Emre, Tevhit, Ýlim Yayma Cemiyeti Camii ile Ý.
H.Lisesi, Hz, Ömer, Huzur, Fatih Sultan Mehmet camilerinde yatsý namazý öncesi yüz yüze vaaz ve irþat hizmeti
sunulacaktýr. Ayrýca Muhtelif camilerde Ýl vaaz ve irþat kurulu üyeleri tarafýndan, diðer camilerde ise Baþkanlýðýmýz
ve Müftülüðümüzce düzenlenen hizmetiçi eðitim kurslarýna katýlan ve bu kurslarda baþarýlý olan cami görevlileri tarafýndan kerdi camilerinde vaazlar verilecektir.
Bayanlara yönelik olarak Pazartesi günleri: Akkent 1.
Camii, Kýþla Camiinde öðleden önce, Kafkasevleri, Bilali
Habeþi ve Mimar Sinan Camilerinde öðleden sonra
Salý günleri: Emre, Ýlim Yayma, Zikrnullah, Mevlana
Camilerinde öðleden önce, Tevhit, Kulaksýz, Fatih Sultan
Mehmet, Hz. Ömer Camilerinde öðleden sonra Çarþamba
günleri: Buharaevler, Zikrullah, Kýþla Camilerinde öðleden
önce, Huzur, Binevler ve Ceritoðlu Camilerinde öðleden
sonra, Perþembe günleri : Güldanehatun, Bedir, Zikrullah,
Hicret, Kýþla, Abdibey Camilerinde öðleden önce,Yörükevler ve Kevser Camilerinde öðleden sonra, Cuma günleri
:Hz. Ali ve Kýþla camilerinde vaaz ve irþat hizmeti sunulacaktýr.
-"ÝÞARET DÝLÝYLE VAAZ SÜRECEK"Çorum'da ilk defa 2012 yýlýnda Berat gecesi'nde Ulu
Cami'de uygulamaya baþlanýlan vaazlarýn iþitme engelli
vatandaþlarýmýza iþaret yoluyla anlatýmý her Cuma vaazlarý ile Ramazan ayý boyunca yatsý namazýndan önce yapýlan
vaazlarda da devam edecektir.
-MUKABELE PROGRAMLARIRamazan ayý boyunca bütün camilerimizde sabah mukabelesi, öðle ve ikindi vakitlerinde de muhtelif camilerimizde mukabele programý cami görevlilerimizce, Hýdýrlýk
Kur'an Kursumuzda eðitim gören erkek hafýzlarýmýz ile
Ýmam-Hatip Lisesi'nde okuyan hafýz öðrencilerimiz ve dýþarýdan hafýzlýðýný bitirmiþ öðrencilerimiz tarafýndan uygulanacak. Ayrýca Bahçelievler Yatýlý Kýz Kur'an Kursu bayan
öðrencilerimiz tarafýndan 6 camimizde öðle namazýndan
sonra bayanlara yönelik mukabele programý uygulanacaktýr..
-5 CAMÝDE HATÝMLE TERAVÝHBu yýl Ramazan ayýnda Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsahalife,
Azapahmet ve Garantievler camileri olmak üzere 5 camimizde hatimle teravih namazý kýlýnacaktýr..
-ÝTÝKÂFA GÝRÝLECEK CAMÝLERMerkez camilerinden Hýdýrlýk, Abdibey Camileri ile Kýlýçören, Güzelyurt ve Çatak Köyü camilerinde Ramazan
ayýnýn son 10 günü itikâfa girilebilecektir.
-SAKAL-I ÞERÝF ZÝYARETÝ YAPILACAK CAMÝLERMurad-Rabi Ulu Camii, Baltalý, Hamit ve Kubbeli Camilerinde Kadir Gecesinde, Abdibey ve Hýdýrlýk Camiinde
ise Arefe günü sakalý þerif ziyareti yapýlacaktýr.
-KADÝR GECESÝNDE AÇIK
BULUNDURULACAK CAMÝLERKadir gecesinde Ulu Camii, Kerebigazi, Huzurevi, Hz.
Ali, Ýlim Yayma Cemiyeti, Fatih Sultan Mehmet, Binevler,
Ceritoðlu, Dumlupýnar, Bedir, Hýdýrlýk, Selimiye, Veysel
Karani, Buhara, Emre, Huzurevi, Devlet Hastanesi, Köy
Hizmetleri, Esnafevleri, Pelit,Tevhit, Mimar Sinan, Velipaþa ve Yörükevler Camileri kadir gecesinde sabaha kadar
açýk bulundurulacaktýr. Belde ve köylerimizde ise ihtiyaç
halinde camiler sabaha kadar açýk bulundurulacaktýr.
-OSMANLI GELENÝÐÝ ÇORUM'DA
YAÞAMAYA DEVAM EDECEKÇorum'da geçen iki yýldýr uygulanan ve büyük beðeni
toplayan 'Enderun Usulü Teravih' ve
'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu yýl
da gerçekleþecektir.
Osmanlý Devleti zamanýnda uygulanan geleneði Çorum'da yaþatma konusunda kararlýyýz ve Ramazan heyecaný
ve mutluluðunu zirveye taþýmayý amaçlýyoruz.
Anadolu'da geçen yýl yapýlan uygulamanýn bu yýlda Ramazan ayý boyunca
Ýl Müftüsü
sürecek ve Çorum'da sýrasýyla Buhara
Mehmet Aþýk Camii 01 Temmuz, Binevler Camii 05
Temmuz,
Mimar Sinan Camii
08 Temmuz, Abdibey Camii
12 Temmuz, Veyselkarani Camii 15 Temmuz, Ulu Camii
20 , Emre Camii 22 Temmuz, olmak üzere 7 camimizde
Enderun Teravih Namazý ile Cumhur Müezzinliði uygulamasý yapýlacaktýr.
-"ORUÇLULARA SAYGI GÖSTERELÝM"Ramazan ayýnda yapýlan ibadetlerin faziletine tüm halkýmýzýn dikkatini çekiyor ve tüm Çorum halkýna seslenerek
bu ayýn oruçlu geçirilmesini tavsiye ediyorum.
"Günler uzun, ben oruç tutamam" düþüncesine kapýlanlara da Allah'ýn oruç tutanlara sabýr vereceðini ifade
ediyorum. Oruç tutanlara saygý gösterilmesi gerektiðinin
tekrar altýný çiziyor ve "Oruç tutmayanlar, oruçlularýn
önünde açýktan yiyip içmemeli. Kimsenin sokakta içmesine karýþamayýz ama Müslüman bir ülkede oruç tutanlara
karþý saygý göstermek de bir erdem ve nezaket gereðidir.
KARDEÞLÝK ÝFTARI 4 TEMMUZ'DA
Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen 'Ýftar Sofrasý' programý, 4 Temmuz 2014 Cuma
günü saat 20.00'da ENS Park'ta gerçekleþecektir.
Ýftar programýnda, 750 kiþilik organizasyonda devlet ve
sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileriyle, þehit ve gazi yakýnlarýný, kimsesizler, huzurevi sakinleri, engelliler, koruyucu aileleri ve toplumun farklý simalarýný ve dolayýsýyla
halký buluþturacaðýz.
Hasan Çakmak yönetimindeki Türk Tasavvuf Musikisi
konseri ve Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak programda
Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Ramazan ayý mesajý ve Türkiye Diyanet Vakfý tanýtým filmi gösteriminin yer alacak ve geleneksel hale gelen iftar daveti
verilecektir.
-"NAMAZGÂHTA YATSI VE TERAVÝH
NAMAZLARI KILANACAK"Ýlimiz merkez Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi
üzerinde bulunan namazgâh, Belediyemiz tarafýndan bakým onarýmdan geçirilerek namaz kýlýnacak hale getirildiðinden Ýl Müftülüðü olarak Çorum'un eski geleneði olan
namazgâhta namaz kýlma geleneði bu Ramazanda yatsý ve
teravih namazlarý kýlýnacaktýr.
Ýlimizde bulunan ve müþtemilatý müsait olan cami ve
Kur'an kurslarýnýn bahçelerinde Ýmam-Hatip, MüezzinKayyým ve Kur'an Kursu öðreticilerimiz tarafýndan öðrencilerin, zengin fakir vatandaþlarýn katýlýmlarýyla iftar programlarý düzenlenecek olup, Ramazanda Hiç Kimse, Kimsesiz Kalmasýn Bu Ramazan ve Her Zaman" sloganý yerini
bulacaktýr.
-KUR'AN-I KERÝMÝ GÜZEL OKUMA
TÜRKÝYE FÝNALÝ ÇORUM'DA YAPILACAK20 Temmuz 2014 tarihinde saat 13.30'da Ulu Camide
Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Türkiye Finali yapýlacak
olup, finale ülkemizin 10 bölgesinden birinci olan din görevlileri katýlacaktýr.
Ýlimiz merkezinde Abdibey, Kubbeli, Velipaþa, Sancaktar, Azapahmet, Beytepe, Kerebi Gazi, Zikrullah ve Köy
Hizmetleri Camilerinde bayanlarýn namaz kýlmalarý için
mekânlar düzenlenmiþtir.
-FÝTRE VE ZEKAT2014 yýlý fitre miktarý asgari 10 TL'dir. Belirtilen sadaka-i fýtýr da verilecek meblað konusunda bir üst sýnýrýn olmadýðý, ideal olanýn, herkesin hayat standartlarýna göre asgari günlük gýda harcamalarýna denk düþecek bir meblaðýn
verilmesi, söz konusu meblaðýn, gýda gibi ayni olarak veya
para þeklinde nakdi olarak ödenebilir. Ayrýca, 5601 SMS ile
vatandaþlarýmýza fitre hizmeti sunulacaktýr. Her SMS bir
fitre miktarýdýr. Zekat için nisap miktarý; 80.18 gr. Altýn veya 561.2 gr gümüþ.Bu vesileyle, Çorum halkýnýn Ramazan
ayýný tebrik ediyor, ilahi rahmet ve bereketin saðanak saðanak yaðdýðý bu ayýn milletimiz, Ýslam dünyasý ve tüm insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz
ediyorum." Yasin YÜCEL
Çorum'da çeþitli program ve toplantýlara katýlan CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce ve beraberindeki
heyet,Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan
Ateþ'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce, TBMM'de yapýlan çalýþmalarý anlatýrken, Baþkan Ateþ ise belediyenin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
verdi.
Ziyaret esnasýnda Belediye Baþkaný
Orhan Ateþ Oðuzlarýn meþhur cevizi
ve ceviz tablosundan armaðan etti.
Ziyaret esnasýnda vatandaþlarla bir
araya gelen Muharrem Ýnce Oðuzlar halkýný
tebrik ettiðini 30 Mart yerel seçimlerin de
gösterdikleri güveni boþa çýkarmayacaklarýný Yalova kadar Oðuzlarýn da kendisi için
önemli olduðu söyledi.
CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce' nin ziyaretinde Çorum Milletvekili Av.
Tufan Köse ve CHP Oðuzlar Ýlçe yöneticileri, Ýlçe Gençlik Kollarý ve Gümüþhacýköy Belediye Baþkaný Zehra Özyol ve çok sayýda
vatandaþ hazýr bulundu. Haber Servisi
Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin
son duraðý Ýspanya oldu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi 5. uluslararasý ziyaretini Ýspanya'ya yaparak 2 yýllýk projelerini baþarýyla tamamladý. Avrupa Birliði Comenius okul
ortaklýklarý bünyesinde kabul edilen 'Let's Active
to Create' adlý projede Avrupa'daki ekonomik
kriz ve bu krizden çýkýþ yollarý konusunu ele alýndý.
Ýspanya , Çek Cumhuriyeti , Polonya ve Türkiye'den dört ortak ülkenin okullarýný bir araya
getiren proje kapsamýnda 2 yýllýk çalýþmalar Ýspanya'da yapýlan kapanýþ toplantýsý ile sona erdi.
Ýspanya'da yapýlan toplantýya okulun fizik öðretmeni ve proje koordinatörü Erol Çivikgedey,
görsel sanatlar öðretmeni Mustafa Burhan Esen
ve 11. sýnýf öðrencisi Berfin Köroðlu katýldý. Bir
hafta boyunca Ýspanya'nýn Girona þehrinde ortak ülkelerle birlikte proje çalýþmalarý yapan Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi temsilcileri kapanýþ toplantýsýnda bir de sunum yaparak okullarýný, Çorum'u ve proje çalýþmalarýndaki aþamalarýný anlattýlar. Ýspanya'da tarihi, kültürel ve sanatsal ziyaretler de yapýldý.
Haber Servisi
ANAKÖYDER'den çevre çalýþmalarý
Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde, okul, cami,
park ve mezarlýk gibi ortak kullaným alanlarýnda aðaçlandýrma ve çevre düzenlemeleri ile tanýnan Çorum Anadolu Köyleri Derneði(ANAKÖYDER) þimdi de köy muhtarlýklarý ile iþbirliði halinde köy ortak kullaným alanlarý aðaçlandýrma, mezarlýklarýnýn planlama,çevre düzenlemesi ve ot temizliði çalýþmalarýný yürütüyor.
Haziran ayý içinde merkeze baðlý Boðacýk Köyü'nde yapýlan çevre çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný
Avni Eker, "2008 yýlý Nisan ayýnda köy yolu kenarlarýna dernek üyelerimiz ve köy halký ile birlikte dikilen sedir aðaçlarýmýzýn muhtarlýk ve derneðimiz tarafýndan her türlü bakým ve
sulamasý yapýlarak saðlýklý bir þekilde büyümesi saðlanmýþtýr.
6 yýl önce diktiðimizde 60 cm boyunda olan aðaçlarýmýz þu
anda 3 m. kadar olmuþtur. Bu aðaçlarýmýz Boðacýk köyünün
görünümünü deðiþtirmiþ olup aðaç ve çevre konusunda birçok kiþinin bilinçlenmesine vesile olmuþtur. Her gün yüzlerce
kiþi bu aðaçlarýn arasýndan huzur içinde geçiyor. Dernek ve
muhtarlýk iþbirliði ile aðaçlarýmýz yabani otlardan temizlenerek yangýn tehlikesine karþý korunmuþtur. Ayrýca Boðacýk
Köyü mezarlýðýnda da yabani otlarýn temizlenmesi çalýþmasý
yapýlarak rahat bir þekilde ziyaret imkaný saðlandý. Maalesef
köy mezarlýklarýmýz planlama ve temizlik açýsýndan iyi bir
tablo sunmuyor. Mezarlarýn yerleþim düzeni çok düzensiz,
mezarlýkta kendiliðinden yetiþen çalý türü bitki ve yabani otlar buralarda rahat dolaþmamýzý engelliyor. Mezarýmýzýn baþýnda rahat bir þekilde dua okuyabilmek için etrafýnýn açýk ve
gayet temiz olmasý gerekir. Ama bir çok köy mezarlýðýna yabani otlardan girilmiyor. Mezarlýklarýmýz terk edilmiþ ve kendi haline býrakýlmýþ ören yerleri deðildir,oralarda sevdiðimiz
büyüklerimiz yatmaktadýr ve her zaman temiz olmalýdýr.
Rahmetli büyüklerimize verdiðimiz deðeri bu þekilde göstermeliyiz. Bizler dernek tüzüðümüzde olmasý nedeniyle köylerimize yönelik bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Köyde yapýlan çevre çalýþmalarýna dernek üyeleri, muhtar Sadýk Yumurtacý ve köylüler katýldýlar. Biz Anaköyder olarak köy mezarlýklarý ve ortak kullaným alanlarýmýzýn medeni ölçüler içinde temiz ve rahat gezilebilir yerler olmasý için çalýþmalarýmýza
devam edeceðiz" dedi.Muhtar Sadýk Yumurtacý ise "Köy yolumuzun aðaçlandýrma ve yýllýk temizlik çalýþmasýný Anaköyder'in desteðiyle yapýyoruz.Köyümüz sedir çamlarý ile tanýþtý.Ayný zamanda bu sene mezarlýðýmýz yabani otlardan temizlendi ve ilaçlandý.Bize destek olan Anaköyder üyeleri ve
köy sakinlerine teþekkür ediyorum, köyümüzün geliþmesi
adýna her türlü çalýþmaya devam edeceðiz. Ortak kullaným
alanlarýmýzýn çok temiz ve düzenli olmasýna öncelik vereceðiz" þeklinde kaydetti.
Dernek Baþkaný Eker sözlerini þöyle tamamladý:
"Merkez Eskice Köyü muhtarý Ünal Bozok'un talebi üzerine köy mezarlýðýnda ot, çalý temizliði ile budama çalýþmalarý
yapýldý. Yapýlan çalýþmaya köyden köy muhtarý Ünal Bozok,
muhtar üyeleri, köy bekçileri ve köy halký, Anaköyder görevli
eleman ve üyeleri katýlarak mezarlýk tertemiz bir hale gelmiþtir." Köy Muhtarý Ünal Bozok ise, "Mezarlýðýmýzý çalý ve yabani otlar istila etmiþti. Anaköyder'in görevli iþçi ve köy sakinlerimizin çalýþmalarý ile mezarlýðýmýz temizlendi. Bize destek
olan Anaköyder üyeleri ve köy sakinlerine teþekkür ediyorum,
köyümüzün geliþmesi adýna her türlü çalýþmaya hazýrým. Ortak kullaným alanlarýmýzýn çok temiz ve düzenli olmasýna öncelik vereceðiz. Üye arkadaþlarým ve köy sakinlerimizin de
desteði ile köyümüz için 5 yýl boyunca en iyisini yapmayý hedefliyoruz. Ýnþallah benzer çalýþmalarýn diðer köylerde de yapýlmasýna vesile oluruz" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR
TEK
YILDIZ
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
SPOR
11
TFF'den Çorum çýkarmasý
Gelecek sezonun yapýlanmasýna giren Türkiye Futbol
Federasyonu yetkilileri Çorum'a çýkarma yaptý.
Türkiye Futbol Federasyonu Bölge antrenörleri ile birlikte
Çorum'a gelen Çocuk-Okul Futbolu Uzmaný Aktuð Sönmez ve
Bayan Milli Takým Antrenörü Necla Güngör Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ve Kent Antrenörü Alpay Ardýk ile toplantý yaptýktan sona ziyaretlerde bulundu. Bölge Antrenörleri Mehmet
Hakan Ersoy ve Osman Üstünel ile birlikte Çorum'a gelen Ço-
cuk-Okul Futbolu Uzmaný Aktuð
Sönmez ve Bayan Milli Takým Antrenörü Necla Güngör gelecek sezondan itibaren federasyon tarafýndan düþünülen Çocuk geliþimi ile ilgili fikir alýþveriþinde bulundular.
Futbolun tüm paydaþlarýný çocuk
ve okul futbolunun içine sokmak istediklerini ifade eden Aktuð Sönmez, "Türkiye genelinde bir takým
ziyaretler bulunuyoruz. Amacýmýz
futbolu tabandan baþlatmak ve tüm
paydaþlarý iþin içine sokmak. Çorum'da gerçekleþtirilen Okul-Kulüp
iþbirliði içerisinde yapýlan organizasyon Türkiye'nin her yerinde örnek oldu. 653 öðrencinin katýlýmý ile Türkiye genelinde yapýlan baþka bir organizasyon yok.
Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki sezondan itibaren uygulayacaðý projeler
hakkýnda bilgi sahibi olduðunu ve Çorum olarak her zaman olduðu gibi yine en büyük desteði saðlamaya çalýþacaklarýný dile
getirdi. SPOR SERVÝSÝ
HEYETTEN BELEDÝYE, BESYO VE
GENÇLÝK HÝZMETLERÝ'NE ZÝYARET
Dün Çorum'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu heyeti bir takým ziyaretlerde bulundu.
Ýlk olarak Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül'ü makamýnda ziyaret eden heyet daha sonra
ise BESYO Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç.Dr. Erkan
Demirkan'ý ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü
Haþim Eðer'i makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu ÇocukOkul Futbolu Uzmaný Aktuð Sönmez, Bayan Milli Takým Antrenörü Necla
Güngör, Bölge Antrenörleri
Mehmet Hakan Ersoy, Osman Üstünel, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF
Baþkaný Sefer Kurtaran,
Kent Antrenörü Alpay Ardýk, Çorum Belediyespor Alt
Yapý koordinatörü Selim Sümer, TÜFAD yöneticileri Zafer Kýroðlu ve Altan Çoban'da yer aldý.
Çocuk-Okul Futbolu Uzmaný Aktuð Sönmez geçen
Aþýk Rýfat
Kurtoðlu, SÝYÞAD
etkinliðine davet
edildi
GÜL: AMATÖR SPORLARA DESTEK
VERMEYE DEVAM EDECEÐÝZ
Türkiye Futbol Federasyonu heyetinin ziyaretinde konuþma
yapan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, amatör sporlara
destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getirdi.
Projelerinin içerisinde Çorum Belediyespor'a bir tesis kazandýrmak olduðunu da belirten Zeki Gül, Çorum'da düzenledikleri Kulüp-Okul iþ Birliðinin ses getirdiðini bu tür bir uygulamanýn olmasý halinde yine destek vereceklerini belirtti. TFF Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven'in kendilerine destek çýktýðýný belirten Zeki Gül "Müdürümüze ne zaman telefon açsak bize hep destek çýkýyor. Buradan kendisine sonsuz teþekkürler
ediyorum. Çorum Belediyespor olarak bizlerde gelecek sezonun
çalýþmasý içerisindeyiz. Hem stadýmýzda çalýþmalarýmýz sürüyor.
Bir yandan da transfer çalýþmalarýný sürdürüyoruz. Amatöre ay-
rýlan bütçe oldukça düþtü ama biz yine de her þeyin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Profesyonelde borçsuz ve þampiyonluða oynayan bir takým
kurmak istiyoruz. Biz böyle çalýþtýkça bazýlarý ne
zaman batacaklar diye bakýyor. Bu mantýkla hiçbir
þey ilerlemez. Yukarý çýkmak isteyeni aþaðý çekersek beraberce aþaðý düþeriz. Ama yukarý çýkmak
isteyeni desteklersek beraberce yukarý çýkarýz.
TFF'nin gerçekleþtireceði Genel Kurul'a hazýrlýk
yapýyorum. O genel kurula katýlarak söz alacaðým
ve zehir zemberek bir konuþma yapacaðým. Ýstanbul'da oynadýðýmýz Çýksalýn maçý sonrasýnda bize uçuk bir ceza verdiler. Rakibe çok düþük bir ceza verdiler. Batman'da oynadýðýmýz maç
sonrasýnda adeta dayak yedik rakibe 10 Bin TL ceza verdiler. O
zaman ben iç sahada oynayacaðým bütün maçlarda 10 Bin TL
ceza yemeye razýyým ben 3 puan alayým. Bize o kadar çok þike
teklifi gelmesine raðmen bir tanesine dönüp bakmadýk bile. Biz
böyle yönetmek istiyoruz takýmýmýzý. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'den 2 sahasý olan bir tesis sözü aldýk. Bu sözün yerine getirilmesi benim için þampiyonluktan daha önemlidir. Sizlerin yapmýþ olduðu çalýþmalara da kulüp olarak her zaman olduðu gibi yine destek olacaðýz" dedi.
SPOR SERVÝSÝ
Anadolu Türkistan Dostluk Derneði'nden
Kerkük Türkmenler'ine yardým kampanyasý
Anadolu Türkistan Dostluk Derneði Genel Merkezi Kerkük'te bulunan Türkmelere yardým kapmanyasý baþlattý.
Kampanyaya destek olmak isteyenler Derneðin Çorum
Temsilcisi Ömer Demirci iþle irtibat kurabilirler.
Anadolu Türkistan Dostluk Derneði'nden konu hakkýnda
yapýlan açýklamada, "Siyasi partiler, dernekler, sosyal kuruluþlar, inanç sistemleri kuruluþlarý, odalar ve her türlü kuruluþlar,
iþ adamlarý, esnaflar, emekliler herkese sesleniyoruz .Bizim
derneðimiz þart deðil baþka oluþumlarda olsun yeter ki bir lokma da siz katkýda bulunun
"Anadolu Türkistan Dostluk Derneðimiz" genel merkez ve
þubeleriyle, temsilcilikleriyle ve gönüldaþlarý ile birlikte Kerkük
güzel vatanda çaresiz olan Türkmen kardeþlerimize yardým
kampanyasý baþlatmýþtýr. Burdan herkese duyuruyoruz, azda
olsa bir katký saðlamak istiyorsanýz bize katýlýn bir günlük masrafýnýzý kýsýn, dýþarda bir öðün yemek
yemeyin, bir gün bir paket sigara
içmeyin az da olsa bir katkýda bulunun. Ramazan ayý giriyor fitrenizi zekatýnýzý Türkmen kardeþleriniz için verin biz dernek olarak
un göndereceðiz. Durumu uygun
olan bir torba un bedelini baðýþlar, uygun olmayan da 5-10 kiþi bir olsa nasýl olsa bir torba un alýr sanýyorum. Bir ay da pastabörek yapmayýn veya kendinizi þu anda eþiniz ve çocuklarýnýzla
Kerkük bölgesinde düþünün o zaman daha iyi anlarsýnýz, bu
hizmetimizin aðýrlýðýný. Tek baþýnýza küçük bir meblað ulaþtýramazsýnýz ama derneðimize yapacaðýnýz baðýþlar kar topu gibi
büyüyerek büyük yýðýnlar oluþturur. Yeterki isteyin þu anda: Tokat, Amasya, Aksaray, Kayseri, Malatya, Adana, Mersin, Antep,
Maraþ, Osmaniye, Elazýð, Bingöl, Sakarya, Kocaeli, Ýzmir, Ýstanbul temsilciliklerimiz ve þubelerimiz ayný gayretle çalýþmaktadýrlar.
Derneðimiz Malatya Þube Baþkaný Sayýn Tülay Keskin ve
Kayseri Þube Baþkanýmýz Sayýn Nihat Türkaslan ile birlikte yine
Kerkük Temsilcimiz Sayýn Muhammed Beyefendi bu derneðimiz tarafýndan gönderilecek yardýmlarý bizzat kendileri yerlerine
ulaþtýracaktýr" denildi.
Kampanyaya destek olmak isteyenler Derneðin Çorum Temsilcisi Ömer Demirci ile
0532 250 59 69 -212 88 88 nolu
telefonlardan irtibat kurabilirler.
Bahadýr YÜCEL
yýllarda yapýlan organizasyonlar ve gelecek yýllarda yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verirken, çocuklarýn futbol içerisinde yer almalarýný
önemsediklerini ve kendilerine verilen desteði
Çorum'da fazlasýyla gördüklerini dile getirerek teþekkür etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'in de katýldýðý Ýkinci Bahar'da yenilen yemeðin ardýndan heyet Çorum'dan ayrýldý.
SPOR SERVÝSÝ
Aþýk Rýfat Kurtoðlu, Sivas Yazarlar ve Þairler Derneði (SÝYÞAD) tarafýndan bu yýl 6.sý düzenlenen Geleneksel Þiir ve Müzik etkinliðine
davet edildi.
Aþýk Rýfat Kurtoðlu iki gün boyunca Sivas ve ilçelerinde düzenlenen etkinliklere katýldý.
Geleneksel Þiir ve Müzik etkinlikleri kapsamýnda her yýl bir antoloji çýkartýlýyor.
Bu yýl çýkartýlan antolojide ise
111 þairin þiirleri yer alýyor. Antoloji
de Rýfat Kurtoðlu'nun da 5 þiiri bulunuyor. Yasin YÜCEL
Milletvekili Baðcý'dan Uður'a
geçmiþ olsun ziyareti
Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ankara'da özel
bir hastanenin kalp damar cerrahisi bölümünde
açýk kalp ameliyatý olan Osmancýklý Ýþ Adamý ve
siyasetçi Alaattin Uður'a geçmiþ olsun ziyaretinde
bulunarak þifa diledi.
Baðcý, "Bir dönem beraber siyaset yaptýðýmýz
Alaaddin bey uzun zamandýr kalp sorunlarý olduðunu söylüyordu. Geçmiþ oldun dileklerimle þifa,
saðlýklý ve uzun bir ömür diliyorum"dedi.
Uður ise, Baðcý'nýn yoðun çalýþma programýnýn arasýnda kendisini ziyaretinden son derece
memnun olduðunu belirterek teþekkür etti.
Haber Servisi
Kýzýlcabölükspor Uður Kapýsýz'ý aldý
3. Lig'deki temsilcilerinden Kýzýlcabölükspor, Orhan
Küçükertuðrul ve Semih Ceylan'ýn ardýndan Denizli Büyükþehir Belediyespor'un eski futbolcusu ve kaptanlarýndan Uður Kapýsýz'ý transfer ederek son bombasýný
patlattý. Gençlerbirliði altyapýsýndan yetiþen, Balýkesirspor'dan oynadýktan sonra Denizli BBSK'da yýllarca forma giyip þampiyonluk yaþayan Uður Kapýsýz geçtiðimiz
sezon Denizli BBSK ile ayrýlýrken sorun yaþamýþ ve Orhan Küçükertuðrul ile birlikte Edirne GSK'ya gitmiþti.
DURAN: "UÐUR TECRÜBESÝNÝ TAKIMA
YANSITACAKTIR"
Kýzýlcabölükspor Kulüp Baþkaný Osman Duran,
Uður Kapýsýz'ýn tecrübesini takýma yansýtacaðýný belirtti.
Duran, "Uður Kapýsýz ile birlikte üçüncü transferimizi de
yaptýk.
Uður Kapýsýz Denizli futboluna önemli katkýlar saðlamýþ bir isimdir. Bu katkýlarýn daha fazlasýný saðlayacaðýna ve tecrübesini takýma ve takýmýn gençlerine yansýtacaðýný düþünüyorum. Transfer iki tarafa da hayýrlý olsun. Taraftarýmýzýn içi rahat olsun. Önümüzdeki sezon
çok kaliteli bir futbol izleyeceklerine söz veriyorum." dedi. Kaynak: Denizli futbol
Çiloðlan yeniden Elmas oldu
Kýrmýzý- Lacivertli ekip 20122013 sezonunda Zonguldakspor formasýný giyen, Geçtiðimiz
sezon ise Erdek'te oynayan sol
kanat oyuncusu Mehmet Çiloðlan ile 3 yýllýk sözleþme imzaladý.
Bir yýl oradan sonra yeniden Zonguldakspor formasýný giyecek
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
27 HAZÝRAN 2014 CUMA
olan Çiloðlan, "Öncelikle takýmý
çýkartan arkadaþlarýma teþekkür
ediyorum. Bizim baþaramadýðýmýzý onlar baþardý. Ben buraya
boynumun borcunu ödemeye
geldim. Ýnþallah bu senede þampiyon olarak borcumuzu ödeyeceðiz" dedi
Sezonun bitmesinin ardýndan uyduruk ceza sistemi ile
kendilerinden haksýz yere para kesildiðini iddia eden
futbolcular Belediyespor yönetimine ateþ püskürdü
"Belediyesporlu bir
yöneticiye hakkýmýzý
helal etmiyoruz"
Çorum Belediyespor'dan ayrýlan bazý futbolcularýn sezon bitiminden iki ay sonra kendilerine kesilen para cezasýndan dolayý kýrmýzý siyahlý yönetimine ateþ püskürerek kesilen paralardan dolayý
haklarýný helal etmedikleri iddia edildi.
Ýddiaya göre, kýrmýzý siyahlý yönetim takýmla
yollarýný ayýran ve sözleþmelerini uzatan futbolculara geçtiðimiz sezonda alýnan maðlubiyetleri öne
sürerek para cezasý uyguladýðý ileri sürüldü.
Kesilen para cezalarýna anlam veremediklerini
belirten bazý futbolcularýn bir Belediyespor yöneticisiyle yapýlan görüþmelerde Belediyespor yöneticisinin yüzüne karþý "size hakkýmýzý helal etmiyoruz" dedikleri öðrenildi.
"HANÝ ÇOK ÝYÝ KULÜPTÜ"
Transfer komitesi ile yapýlan görüþmelerden
çok kýzgýn ayrýlan futbolcularýn "Çorum Belediyespor Kulübü hani çok iyi yönetilen bir kulüptü.
Amatör yöneticilerin sezon içerisinde yaptýklarý taraflý davranýþlarý ve takým içinde kaos ortamý yaratarak bu takýmýn þampiyon olamamasýna neden
oldular" Dedikleri konuþuluyor.
"BAÞKAN GÜL, KANDIRILIYOR"
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün belediyespor
yönetici ile yapýlan bonservis ücreti görüþmelerinden haberdar olmadýðýný belirten futbolcularýn yakýn çevrelerine bazý yöneticilerin bu davranýþlarýnýn Çorum Belediyespor Kulübü ismine gölge düþürdüðünü söyledikleri iddia edildi.
Bir futbolcunun "Bize bu takýma gelmeden önce anlatýlan
Belediyespor'da paranýz kalmaz
laflarý edildi. Bizde güvendik geldik. Ancak gördük ki bu sözlerin
hiçbirinin gerçeði yansýtmadýðýný
bonservislerimizi alýrken öðrendik. Baþkan Gül ile yaptýðýmýz
görüþmenin dýþýnda baþka bir
yönetici bize farklý cezalar uyguladý. Biz bu yöneticiye hakkýmýzý
helal etmiyoruz. Bu davranýþlarý
kulübün imajýna büyük zarar
verdi. Baþkan Gül'ün bu olaylardan haberdar olmadýðýný düþünüyorum. Ancak ben bu yöneticiye hakkýmý helal etmiyorum.
Bizde yasal haklarýmýzý kullanmayý bilirdik ancak kulüp zor du-
Sefa Akýn Baþýbüyük Belediyespor'un listesinde
Belediyespor'da sol
beke tanýdýk isim
Çorum Belediyespor transfer komitesi savunmanýn sol kanadý için arayýþlarýný sürdürüyor. Bu bölge için bazý futbolcularla görüþmeler devam ederken eski Çorumsporlu Sefa
Akýn Baþýbüyük'un ismi Belediyespor transfer
listesinde olduðu öðrenildi.
2010-2011 sezonunda Çorumspor'dan
Trabzonspor'a transfer olan Sefa Akýn Baþýbüyük daha sonra 1461 Trabzon ve Giresunspor'da kiralýk oynadý. Geçtiðimiz sezon Giresunspor'a transfer olan genç futbolcu Spor
Toto 2. Lig'de þampiyonluk ipini göðüsleyerek
PTT 1. Lig'e yükselen takýmda 3 kez forma
þansý buldu. Futbolcunun Giresunspor ile
olan sözleþmesi 2015 yýlýný kadar devam etmesi bu transferin önündeki en büyük engel
olarak görülüyor.
ADNAN YALÇIN
Eti Lisesi'nden Ýsmail
her an uçabilir!
Çorum Amatör Küme takýmlarýndan Eti Lisesi Gençlikspor'da geçtiðimiz sezonda oynadýðý futbolla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Ýsmail'in
menajerler kanalý ile Spor Toto 2. Lig
takýmlarýndan Turgutluspor ve Spor
Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Denizli Büyükþehir Belediyespor ile dirsek temasýnda olduðu öðrenildi.
Belediyespor Genel kaptaný Hamit
Iþýk'ýn Kýrýkkale'de oynanan U19 Grup
maçlarýnda takip ettiði Ýsmail Savaþ ile
henüz görüþme gerçekleþtirmediði öðrenilirken Çorum'da oynamak isteyen
genç futbolcunun Belediyespor'a daha
sýcak baktýðý gelen haberler arasýnda
yer aldý.
ADNAN YALÇIN
rumda kalýrdý. Anlamadýðýmýz bu olaylarýn futbolcu camiasýnda duyulmayacaðýný mý düþünüyorlar.
Maalesef böyle amatör ve art niyetli yöneticiler yüzünden Beldiyespor'un imajý kötüleniyor. " Dediði
ileri sürüldü. ADNAN YALÇIN
Osman Bodur
Osman ile anlaþýldý
M. Akif bekleniliyor
Çorum Belediyespor yönetimi iç
transferde Osman Bodur ile anlaþma
saðladýðýný bildirdi. Ýç transfer bir an
evvel sonlandýrmak isteyen kýrmýzý siyahlý yönetim Osman Bodur ile dün
yaptýðý görüþmede futbolcu ile sözleþmesini uzattý.
Osman Bodur sorununu çözen
kýrmýzý siyahlý yönetim gözünü Mehmet Akif ile yapýlacak görüþmeye çevirdi. Erzurum'da bulunan Mehmet
Akif Tatlý ile yapýlacak görüþmeden de
anlaþma çýkmasýný bekleyen Belediyespor yönetimi iç transferi hallederek dýþ transfere geçmek istiyor.
ADNAN YALÇIN
Mehmet Akif Tatlý
Masör Onur, Tuzla ve
Diyarbakýr ile görüþüyor
Çorumspor'un eski masörü Onur Kaçmaz transfer için iki takýmla görüþüyor.
Geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor'un
grubunda bulunan Manavgat Evrensekispor takýmýnýn masörlüðünü yapan Onur
Kaçmaz'ýn yeni sezon için gelen teklifleri
deðerlendirdiði öðrenildi.
Deneyimli masörün Spor Toto 3. Lig
ekiplerinden Tuzlaspor ve Yeni Diyarbakýspor ile görüþmelerini sürdürdüðü son kararýný vermek için süre isteyen tecrübeli masörün önümüzdeki günlerde kararýný vereceði öðrenildi.
ADNAN YALÇIN
Fatih Erdin, Avrupa üçünlüðünü
arkadaþlarýyla kutladý
Geçtiðimiz hafta Polonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Þampiyonasý'nda Türkiye üçüncüsü olan Çorum Belediyespor güreþçisi Fatih Erdin, baþarýsýný arkadaþlarýyla birlikte kutladý. Þampiyonada kazandýðý 2'si altýn, 2'si
gümüþ ve 8'i bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile Avrupa Þampiyonu
olan Türk Milli Takýmý'nýn önemli sporcularý arasýnda yer alan Fatih Erdin,
bu baþarýsýný Belediyespor Güreþ Koordinatörü ve Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke'nin Laçin'deki baðýnda kutladý. Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke,
Güreþ Antrenörü Ruþen Keleþ ve takým arkadaþlarýnýn katýldýðý yemekte konuþan Hüseyin Teke, Fatih Erdin'in baþarýlý bir güreþçi olduðunu ve Çorum'un adýný bundan sonraki müsabakalarda da en iyi þekilde duyuracaðýna
inandýðýný ifade etti. Teke, kutlama programýný organize eden ve ata sporumuz güreþe yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý iþadamý Okan Hergün'e teþekkür ediyorum" dedi. SPOR SERVÝSÝ
Þeyma Hacer
Yaðlý, milli takým
kampýnda
Þeyma Hacer Yaðlý Yýldýz Judo Balkan Þampiyonasý son hazýrlýk kampýna davet edildi. Judo Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre 1-10 Temmuz tarihleri arasýnda Konya Karaman'da yapýlacak olan Balkan Þampiyonasý hazýrlýk kampýna 33 baþarýlý
sporcu katýlacak. Balkan Þampiyonasý öncesindeki son kamp olan
yýldýz milli takýmýnda Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað ise
kampta Milli Takým Sorumlusu olarak görev yapacak. Bu kampýn
ardýndan Yýldýz bayan Judo milli takýmý Balkan Þampiyonasýna gidecek.
Download

Civciv birinci oldu