ÝHALE ÝLANI
VAKIF KÜLTÜR VARLIÐI TAÞINMAZIN RESTORASYON
(ONARIM) KARÞILIÐI KÝRALAMA ÝÞÝ
Vakýflar Genel Müdürlüðü Ýstanbul 1.Bölge Müdürlüðü
Aþaðýda adý ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen kagir mektep vasýflý Vakýf Kültür Varlýðý
Taþýnmaz "T2 Ticaret" imarýna uygun olarak ticari faaliyetlerde kullanýlmak üzere, 10.09.2008 tarih
ve 26993 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Vakýf Kültür Varlýklarýnýn Restorasyon veya Onarým
Karþýlýðý Kiraya Verilmesi Ýþlemlerinin Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 24-1-a Maddesi
Gereði "Açýk Teklif Yöntemi" ile 15 yýl süreyle Restorasyon (Onarým) Karþýlýðý kira ihalesine
çýkartýlmýþtýr.
Ýli ve Ýlçesi
Ýstanbul ili, Fatih Ýlçesi (Eminönü-Sultanahmet)
Mahallesi
Alemdar Cadde Divanyolu
Pafta/Ada/Parsel
52 pafta, 48 ada, 6 parsel
Yüzölçümü
68.00 m2 (Zemin kat ve 1 normal kat)
Vasfý
Kagir Mektep
Ýþin Nev'i ve "Niteliði
Restorasyon (Onarým) Kagir Mektep
Restorasyon (Onarým) Bedeli
277.633,18 TL.
Geçici Teminat Miktarý
200.000,00 TL.
Kira Teminatý
Ýhale sonucu oluþacak yýllýk kira bedelinin %6'sýdýr.
Ýhalenin Yapýlacaðý yer
Gümüþsüyü Mah.Ýnönü Caddesi No:2 Taksim-Beyoðlu
Ýstanbul-Vakýflar 1.Bölge Müdürlüðü Kat:7 Ýhale Salonu
Ýhale Tarihi ve saati
15.09.2014 Saat:14.00
Ýdarenin Telefon ve Faks Numarasý
0212 251 88 10(7201)- 0212 243 64 59
I- Ýdarece Belirlenen Asgari Þartlar;
1 -Ýþin süresinin sözleþme tarihi itibariyle, kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle baþlatýlmasý,
ancak yer teslim tarihinin hiçbir þekilde sözleþme tarihinden itibaren 6 (altý) ayý geçmemesi,
2- Yer teslim tarihinden itibaren 1. yýl aylýk (10.000,00 TL+ihale artýþý) kadar kira alýnmasý, 2.
yýlýn aylýk kira bedelinin, bir önceki yýlýn aylýk kira bedeline yýllýk ÜFE oranýnda artýþ yapýlarak
(bir önceki yýlýn kira bedelinin ÜFE Oniki Aylýk Ortalamalara Göre Deðiþim (%) Oraný esas
alýnarak) belirlenmesi, 3. yýl aylýk (25.000,00 TL+ihale artýþý) kadar kira alýnmasý, sonraki yýllarýn kira
bedellerinin, sözleþme süresi olan 15. yýlýn sonuna kadar her yýl yýllýk ÜFE oranýnda arttýrýlarak (bir
önceki yýlýn kira bedelinin ÜFE Oniki Aylýk Ortalamalara Göre Deðiþim (%) Oraný esas alýnarak)
belirlenmesi,
3- Tapu kaydýndaki takyidatýn kaldýrýlmasý, yüklenici tarafýndan vakýf taþýnmaz üzerine haciz,
ipotek,teminat vb. yükümlülükler konulmamasý, projelerin hazýrlanmasý ve restorasyon
aþamasýnda, ilgili kurum ve kuruluþlarca zemine iliþkin önerilebilecek tahkim ve iyileþtirme
çalýþmalarý da dahil olmak üzere, tüm iþ ve iþlemlerin yüklenici tarafýndan yürütülmesi ve
sonuçlandýrýlmasý, bunlara iliþkin tüm masraflarýn yine yüklenici tarafýndan karþýlanmasý, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenziliveya sözleþme süresinin uzatýlmasý talebinde bulunulmamasý,
4- Ýlgili mevzuata aykýrý olarak sözleþme süresi dolmadan taþýnmazýn tahliye edilmesi
halindeyapýlmýþ olan masraflarýn talep edilmemesi, yatýrýlan teminat ve kiralarýn Ýdareye gelir
kaydedilmesive imalatla ilgili her türlü masrafýn Ýdareye terk ve teberru edilmiþ sayýlmasý,
5- Sözleþme tarihinden itibaren restorasyon bitirilip iþletmeye açýlýncaya kadar taþýnmazýn
baþkaamaçla kullanýlmamasý, her türlü güvenliðin yüklenici tarafýndan saðlanmasý, sözleþme
süresi sonunda çalýþýr, bakýmlý ve kullanýlabilir þekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksýzýn
Ýdareye teslim edilmesi.
6- Yer teslim tarihinden itibaren ilk 1 yýl içerisinde. "T2 Ticaret" imarýna uygun olarak gerekli tüm
proje ve raporlarýn hazýrlanmasý, ilgili tüm kurum ve kuruluþlardan onaylatýlarak inþaat
ruhsatýnýn alýnmasý, sonraki 1 yýlýn sonunda restorasyonun bitirilerek iþletmeye geçilmesi kaydýyla,
söz konusutaþýnmazýn toplam 15 yýl süreyle restorasyon karþýlýðý kiralanmasý iþidir.
II- Ýhale, yukarýda belirtilen tarih ve saatte Gümüþsüyü Mahallesi Ýnönü Caddesi No:2 TaksimBeyoðlu/Ýstanbul adresinde bulunan Vakýflar 1.Bölge Müdürlüðü Hizmet Binasýnýn 7.katýnda
toplanacak olan Ýhale Komisyonunca yapýlacaktýr.
III- Ýhale dokümaný, mesai saatleri içerisinde, Gümüþsüyü Mah. Ýnönü Caddesi No:2 Kat:5 Ýhale
Bürosu Taksim-Beyoðlu-Ýstanbul adresinde görülebilir veya Ýstanbul Vakýflar 1.Bölge
Müdürlüðüadýna þartname bedeli olarak Vakýfbank Taksim Þubesi nezdindeki
TR100001500158007285989280 hesap numarasýna, iþin adý ile birlikte tüzel veya gerçek kiþiliðin
adý ile vergi numarasý belirtilmek suretiyle 100,00 (yüz) TL. yatýrýlarak alýnmýþ makbuz karþýlýðýnda
ayný adresten temin edilebilir.Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý
zorunludur.
IV- Ýhaleye katýlabilmek için; Ýstekliler ihale dokümanýna göre hazýrlayacaklarý tekliflerini,yukarýda
belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüðü Hizmet Binasýnýn 5.katýnda bulunan
Sanat Eserleri ve Yapý Ýþleri Þube Müdürlüðü Ýhale Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
V- Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý
gerekir:
1. Þartname eki örneðe uygun Türkiye'de tebligat için adres beyaný, ayrýca irtibat için telefon
numarasý ve faks numarasý ile varsa elektronik posta adresi.
2. Ýhalenin ilan edildiði yýla ait Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya Esnaf ve Sanatkarlar
Odasýndan alacaklarý belgenin aslýný veya noter tasdikli sureti,
3. Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin Ýdare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya
siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya benzeri bir Makamdan ihalenin
yapýldýðýyýl içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belgenin aslýný veya noter
tasdikli sureti (Türkiye'de þubesi bulunmayan yabancý tüzel kiþilerin belgelerinin, bu tüzel kiþiliðin
bulunduðu ülkedeki Türk Konsolosluðu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakanlýðý'nca
onaylanmýþ olmasý gerekir.), veya idarece "aslý idarece görülmüþtür" yapýlmýþ sureti.
4. Gerçek kiþi olmasý halinde, Ticaret ve Sanayi Odasý veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasý siciline
kayýtlý olduðunu gösterir belgenin aslýný veya noter tasdikli sureti,
5. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi,
6.Gerçek kiþi olmasý halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi aslý veya
idarece "aslý idarece görülmüþtür" yapýlmýþ sureti.
7. Tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye'de þubesi
bulunmayan yabancý tüzel kiþilerin belgelerinin, bu tüzel kiþiliðin bulunduðu ülkedeki Türk
Konsolosluðu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti dýþiþleri Bakanlýðý'nca onaylanmýþ olmasý gerekir.)
aslý veya idarece "aslý idarece görülmüþtür" yapýlmýþ sureti.
8. Ýstekliler adýna vekalet edilmesi halinde, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli
vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de þubesi bulunmayan
yabancý tüzel kiþilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kiþiliðin bulunduðu ülkedeki Türk
Konsolosluðu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti dýþiþleri Bakanlýðý'nca onaylanmýþ olmasý gerekir.),
aslýveya idarece "aslý idarece görülmüþtür" yapýlmýþ sureti.
9.0rtak giriþim olmasý halinde bu iþ için ekli örneðe uygun ortak giriþim beyannamesi,
10. Ýlgili Bankadan alýnacak þartname eki örneðe uygun banka referans mektubu (muhammen
bedelin %50'si kadar kullanýlmamýþ nakit kredisi veya %50'si kadar kullanýlmamýþ teminat kredisi),
11. Ýlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alýnacak vergi borcu olmadýðýna dair belgenin
aslý veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslýnýn Ýdareye ibraz edilmesi þartýyla Ýdarece
tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler Ýdaresi Baþkanlýðýnýn internet vergi dairesi adresi
üzerinden alýnacak vergi borcu olmadýðýna dair belgeyi vermesi.
( Basýn: 53059) www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü