poliklinikler hizmete hazýr ‘Bir yýl yetecek
Ýktidar partisi EkÝnþaat
tamam, son rötuþlar yapýlýyor
suyumuz var’
‘demokrasicilik
oyunu' oynarsa…
MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM
Çorum'da AK Parti, CHP ve
MHP’de Milletvekilli Genel
Seçimleri öncesi beklenen
hareketlilik devam ediyor. Aday
sýralamasýnda 7 Nisan herþeyin
netleþeceði önemli bir tarih.
* HABERÝ 4’DE
Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
‘Ek Poliklinik Binasý’
inþaasý tamamlandý.
20’ye yakýn
polikliniðin yer
alacaðý ek binanýn
tefriþatýnda son
aþamaya gelindi.
Ayakta tedavi
hizmetlerinde büyük
rahatlama
saðlayacak binanýn
yakýnda hizmete
sunulmasý
planlanýyor.
* HABERÝ 8’DE
Belediye
Baþkaný
Muzaffer
Külcü, Çorum
Belediyesi’nin
sahip olduðu
su rezervinin
bir yýl yetecek
miktarda
olduðunu
açýkladý.
Günlük Siyasi Gazete
Muzaffer Külcü
BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve
TÜRKÝYE’NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN
ÇORUM
25 MART 2015 ÇARÞAMBA
* HABERÝ
10’DA
Tefriþat çalýþmalarý devam eden ek poliklinik binasýnýn yakýnda hizmete sunulmasý bekleniyor.
Av. Ahmet ÜNAL
Fiyatý : 40 Kuruþ
Milletvekili Adayý
Turizme ivme kazandýracak hamle
Boðazkale ilçesinin isminin ‘Hattuþa’
olarak deðiþtirilmesi için çalýþmalar
yürüten Hattuþa Heyeti, dün
TBMM’nde parti gruplarýný ziyaret
etti. AK Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu’nun giriþimleriyle
TBMM’de Hitit Defilesi
düzenlenecek. Heyet diðer parti
gruplarý ile görüþtü. Milletvekili Uslu,
Boðazkale'nin adýnýn Hattuþa olarak
deðiþtirilmesi konusunda genel kabul
olduðunu belirterek, yeni yasama
döneminde bunun gerçekleþebileceðini söyledi. Boðazkale’nin isminin
‘Hattuþa’ olmasýna Baþbakan Ahmet
Davutoðlu’ndan destek gelmiþti.
Üstelik Baþbakan bu desteðini,
Çorum leblebisi yerken dile
getirmiþti.
* HABERÝ 3’DE
Baþbakan’ýn Hattuþa
desteði yanký buldu
Boðazkale’nin
isminin
‘Hattuþa’
olmasýna
Baþbakan
Ahmet
Davutoðlu’ndan
gelen destek
yaygýn basýnda
yanký buldu.
Anadolu Ajansý
ve Hürriyet
Baþbakan Ahmet Davutoðlu
Baþbakan’ýn bu
desteðine haberlerinde geniþ yer
verdi.
* HABERÝ 3’DE
Þiiriyle birinciliði, asaleti
ile gönülleri kazandý
Çanakkale
Malkara
Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi'nin
düzenlediði þiir
yarýþmasýnda
birinci olan
Çorumlu
öðrenci Asena
Beyza Biçer,
þiiriyle büyük
beðeni
Asena Beyza Biçer
toplarken, asýl
takdiri 1915 TL'lik para ödülünü
almayýp, okuldaki maddi durumu
iyi olmayan öðrencilere
baðýþlamasýyla kazandý.
* HABERÝ 6’DA
Rallide Çorumlu imzasý
Otomobil Sporlarý
konusundaki baþarýlý
organizasyonlarý ile
Çorum kamuoyunun
yakýndan tanýdýðý
hemþehrimiz Mesut
Sami Býyýk,
Türkiye'de ilk kez
organize edilecek bir
projeye daha imza
atmaya hazýrlanýyor.
Unirally markasýyla
Üniversiteler Arasý
Rally Kupasý için
adým atan Sami
Mesut Sami Býyýk
Býyýk'ýn çalýþmasý,
motor sporlarýnýn en
prestijli ajansýnda da haber oldu.
* HABERÝ 9’DA
Hattuþa Heyeti dün TBMM’nde parti gruplarýný ziyaret etti.
TSO’dan Teknokent projesi
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý
tarafýndan 'Çorum
ve Ýrlanda
Teknoloji ve
Ýnovasyon
Ortaklýðý' baþlýklý
bir proje
hazýrlanarak,
Doðrudan Faaliyet
Desteði Programý
kapsamýnda
deðerlendirilmek
üzere Orta
Karadeniz
Kalkýnma Ajansý'na
(OKA) sunuldu.
Projeye iliþkin sözleþme, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal tarafýndan imzalanarak, uygulanmaya baþ-
Çorum’a Bereket Ormaný
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý,
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn
öncülüðünde 81 ilde Bereket
Ormanlarý kurmak için proje
baþlattý.
* HABERÝ 4’DE
* HABERÝ 5’DE
40 bin kiþinin kredi kartý bilgilerini çalmýþlar
Çorum’dan bir kiþinin þikâyeti üzerine büyük bir dolandýrýcýlýk ortaya
çýkarýldý. Çorum ve Konya emniyet birimlerinin ortak operasyonu sonucunda
yaklaþýk 40 bin kiþinin kredi kartý, adres ve nüfus kaðýdý bilgilerini çalarak,
internet üzerinden alýþveriþ yapan 6 kiþilik çete yakalandý.
* HABERÝ 2’DE
Polis yazdý, öðrenciler oynadý
Þubat’ta 677 konut satýldý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Þubat ayý konut satýþ istatistiklerini
açýkladý. Buna göre Samsun'da
2015 Þubat ayýnda 1436 konut,
Tokat'ta 353 konut, Çorum'da 677
konut ve Amasya'da 319 konut
satýldý.
* HABERÝ 5’DE
Kocasaraç’a destek
Son yýllarda
ülke genelinde
suça
sürüklenen
çocuklarýn
sayýsýnýn
artmasý
üzerine
harekete geçen
Çorum Emniyet
Müdürlüðü
örnek bir
projeye imza
attý.
* HABERÝ 2’DE
81 ilde Bereket Ormanlarý kurmak için proje
Milliyetçi Hareket
Partisi'nden
Çorum
Milletvekili Aday
Adayý olan
Avukat Muhsin
Kocasaraç, ilk
esnaf ve halk
ziyaretini
memleketi
Ýskilip'te
gerçekleþtirdi.
Polis, ‘Boþ Sandalye’ adlý bir tiyatro oyunu yazdý, öðrenciler sahne aldý.
* HABERÝ 9’DA
Muhsin Kocasaraç
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
40 bin kiþinin kredi kartý bilgilerini çalmýþlar
Çorum’dan bir kiþinin
larý, nüfus cüzdan örnekþikâyeti üzerine büyük bir
leri, cep telefon numarasý
dolandýrýcýlýk ortaya çýkarýldý.
ve adres bilgileri, baþkaÇorum ve Konya emniyet bisýna ait kredi kartlarý ile
rimlerinin ortak operasyonu
elde edilen deðiþik marsonucunda yaklaþýk 40 bin kikalarda 4 bilgisayar, kayýt
þinin kredi kartý, adres ve nüalma özelliði bulunan 2
fus kaðýdý bilgilerini çalarak,
gizli kalem ve anahtarlýk
internet üzerinden alýþveriþ
kamera, deðiþik GSM ve
yapan 6 kiþilik çete yakalandý.
kiþilere ait 13 adet telefon
sim kartý, çok sayýda dijiÝl Emniyet Müdürlüðü
tal materyal (HDD, flaþh
Siber Suçlarla Mücadele Þubellek, MýcroSD kart),
be Müdürlüðü’ne gelen bir
deðiþik markalarda cep
ihbarý deðerlendiren ekipler,
telefonu, çok sayýda deðivatandaþýn haberi olmaksýzýn
þik kiþiler adýna düzenkredi kartýyla bir internet alýþlenmiþ yüksek meblaðlarveriþ sitesinden yaklaþýk 2 bin
da faturalar, deðiþik mar500 TL. tutarýnda 2 adet telePolis suçla ilgili 6 kiþilik çeteyi yakaladý.
kalarda elektronik ev aletvizyonun satýn alýndýðýný belirleri
bulundu.
Ayrýca,
þüphelilere
ait
bilgisayarlar
içerisinde yaklaþýk 36
ledi. Bunun üzerine internet ortamýnda iz takibi yapan ekipler, alýþveriþ
bin 935 kiþiye ait banka kredi kartý bilgileri, banka kredi kartý þifreleri
yapýlan firmalarla irtibata geçti. Derinleþen araþtýrmalar sonucunda 2
ve 3D güvenlik þifreleri, farklý kiþilere ait 3 bin 13 adet kredi kartý nutelevizyonun Konya’da Y.K. isimli þahsa teslim edileceði öðrenildi. Elmarasý ve banka hesap bilgileri bulundu.
de edilen bilgilerle Çorum ve Konya Siber Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðü’nün ortaklaþa yaptýðý operasyonda, kargo firmasýndan
Þüpheliler M.Þ.D., M.D., R.B., Ý.E., H.Ö. ve S.B. çýkarýldýklarý
mahkeme tarafýndan “Suç Ýþlemek Amacýyla Örgüt Kurmak, Banka ve
ürünleri teslim almaya gelen R.D., M.Þ.D. ve S.I. isimli þahýslar üzerKredi Kartlarým Kötüye Kullanýmý, Resmi Belgede Sahtecilik, Baþkalerinde sahte kimliklerle birlikte yakalandý.
sýna Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanýlmasý suçlarýndan tuÞüphelilerin iþ, araç ve evlerinde yapýlan aramada, sahte kimlik
tuklanarak cezaevine konuldular. Þüphelilerden S.I.’nýn gerçek kimliðiyapmada kullanýlan, baský, mühür ve kesme makinalarý, çok sayýda denin M.D. olduðu ve 18 yýl kesinleþmiþ hapis cezasý bulunduðu tespit
ðiþik kiþilere ait nüfus cüzdaný, fotoðraflar ve bankalara ait kredi kartedildi.
Elektrik kontaðý Eþekten düþüp öldü
yangýn çýkardý
54 yaþýnda kayýp
Mecitözü’nün Tanrývermiþ Köyü’nde yaþayan 54 yaþýndaki vatandaþ kayýp.
Ý.K. isimli vatandaþ sabah saatlerinde Çorum’a gidiyorum diyerek evden çýktý. Ý.K.’dan bir
daha haber alamayan ailesi Jandarmaya baþvurdu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Cumhuriyet Savcýsý’nýn talimatý ile yapýlan ilk muayenede cesette herhangi bir
yara, darp ve kesici alet izine rastlanmadý. Cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti
için Ankara Adli Týp Kurumu’na sevk
edildi.(Haber Merkezi)
Sungurlu’nun Hacýosman Köyü’nde bahçede düþen yaþlý adam kalp
krizinden hayatýný kaybetti.
A.A.K.(60) evinin bahçesinde
dengesini kaybedip düþtü. Yakýnlarý tarafýndan ambulansla Sungurlu Devlet
Hastanesi’ne sevk edilen yaþlý adamýn
kalp krizi geçirdiði belirlendi. Yapýlan
tüm müdahalelere raðmen kurtarýla-
madý. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Merkez’e baðlý Örencik Köyü’nde de H.K. isimli 83 yaþýndaki
yaþlý adam evinin önünde otururken
düþüp hayatýný kaybetti. Hitit Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi’nde yapýlan
muayene ve incelemede yaþlý adamýn
kalp krizi sonucu vefat ettiði belirlendi.
Bahçede kalp
krizine yakalandý
Polis yazdý öðrenciler oynadý
Son yýllarda ülke genelinde suça
sürüklenen çocuklarýn sayýsýnýn artmasý
üzerine harekete geçen Çorum Emniyet
Müdürlüðü örnek bir projeye imza attý.
Toplum Destekli Polislik Þube
Müdürlüðü’nde görevli polis memuru
Burhan Efteli tarafýndan suça ve sokaða
sürüklenen çocuklar, aile içi iletiþim,
madde baðýmlýlýðý ve sonuçlarý, güvenli
internet kullanýmý ve kitap sevgisinin
önemine dikkat çekmek amacýyla “Boþ
Sandalye” adlý bir tiyatro oyunu yazdý.
Ýki perdeden oluþan komedi ve
dram tarzýnda yazýlan oyunda Hitit Üniversitesi’nde eðitim gören öðrenciler rol
aldý.
Halkýn ve öðrencilerin yoðun ilgi
gösterdiði ve ilgiyle izlenen oyunda geliþen teknolojiyle birlikte ortaya çýkan
aile içi iletiþimsizliðe dikkat çekildi. Bunun sonucunda sokaða sürüklenen ve
uyuþturucu tacirlerinin aðýna düþen liseli gençlerin baþlarýndan geçenler ve acý
sonlarýnýn anlatýldýðý oyun büyük beðeni
topladý.
35-45-55
¨
8 mm Laminat Parke
iþçilik dahil m2
26¨
TOPLU ÝÞLERDE DUVAR
KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA
4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik 900 ¨
4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik 750 ¨
2+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 ¨
(Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NELER YAPIYORUZ?
Alçý - Alçýpan - Boya
Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik)
Bölme Duvar
Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat
Patlatma Doðal Taþ
Dekoratif Ýç Cephe
TV Üniteleri
Gergi Tavan Sistemleri - Barissol
Mobilya Ýç Dizayn
Duvar Kaðýdý
Cam Mozaik ve Çeþitleri
OÐUZ
Tiyatro oyununu yazan Polis memuru Burhan Efteli, oyunu yazarken
teknolojinin karanlýk yüzünü, karanlýk
sayfasýný, aile içi iletiþimde teknlojinin
fayda ve zararlarýný iþlemeye çalýþtýklarýný belirterek, “Sigara, alkol ve uyuþturucu maddelere karþý çocuklarýnýzý dýþarýda yalnýz býrakmamanýz gerektiðini,
internetin baþýnda da yalnýz býrakmamanýz gerektiðini göstermeye çalýþtýk.
Oyunumuz ana öðelerinden bir taneside
kitap sevgisi. Bilim, kültür, okuma ve
kitap sevgisinin bize neler öðretebileceðini, yarýnlarýmýza nasýl sahip çýkmamýz
gerektiðini, bilimin ve kültürün insaný
hangi yönlere sevk edeceðini göstermek
istedik. Çocuklarýmýzýn dýþarýda, herhangi bir sokakta veya herhangi bir kafede yalnýz kalmasýyla internetin baþýnda yalnýz kalmasý arasýnda hiçbir fark
yok. Lütfen çocuklarýmýzý internetin baþýnda yalnýz býrakmayýn. Televizyonda
izlemiþ olduðunuz dizi ve programlarýn
çocuklar üzerinde ve aile içerisinde nasýl
bir algý oluþturacaðýný düþünerek lütfen
süzgeçten geçirin” dedi.(ÝHA)
Ýki perdeden oluþan komedi ve dram tarzýnda yazýlan
oyunda Hitit Üniversitesi’nde eðitim gören öðrenciler rol aldý.
Alman Duvar
Kaðýdý rulosu
(Ç.HAK:2502)
Ýskilip’in Karaçukur Köyü’nde bir evde
elektrik kontaðý yüzünden yangýn çýktý.
C.D.’nin evinde çýkan yangýn rüzgarýn da etkisiyle büyüyürek komþusu Y.D.’nýn evine sýçradý. Yangýnda iki ahþap ev tamamen yanarak kullanýlamaz hale gelirken, 5 büyükbaþ, 5 küçükbaþ ve
1 katýr telef oldu. Yangýn Ýskilip Ýtfaiye ekiplerinin
müdahalesi ile kontrol altýna alýndý.
Bayat’ýn Köpüklü Köyü’nde 75 yaþýndaki yaþlý adam eþekten düþüp öldü.
Hayvan otlatmak için Çukurtaþ
mevkiinde giden R.K. akrabalarý tarafýndan eþekten düþmüþ ve ayaklarý bindiði
eþeðin ipine takýlý vaziyette ölü bulundu.
Polis, ‘Boþ Sandalye’ adlý bir tiyatro oyunu yazdý, öðrenciler sahne aldý.
Ýç Dekorasyon
Uygulamamýz
Referanslarýmýz:
* Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet
Haným Sitesi B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota
Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya,
* Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, *
Baðcývan Rot Balans. * Ahmet Haner * John Deere Traktör *
Çorum Özel Hastanesi *Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü
Mantolamada
dev kampanya
her bütçeye uygun
malzeme çeþitleri
bulunur. Ücretsiz
keþif ve bilgi.
FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ
CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK
KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ
SUNULMAKTADIR.
DÝZAYN
ÝÇ MÝMARLIK
Karakeçili Mah.
Alaybey Sok. 85/A
777 04 08
0 543 285 26 29
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
3
Hattuþa’ya Baþbakan desteði
Hattuþa Heyeti dün TBMM’nde parti gruplarýný ziyaret etti.
Hattuþa Heyeti destek arayýþýnda
Boðazkale ilçesinin isminin ‘Hattuþa’ olarak
deðiþtirilmesi için çalýþmalar yürüten Hattuþa Heyeti dün
TBMM’nde parti gruplarýný ziyaret etti.
TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu baþkanlýðýndaki heyet öncelikle AK Parti Grup
Baþkanvekili hemþehrimiz Naci Bostancý’ý ziyaret etti.
Bostancý, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu baþkanlýðýndaki "Hattuþa
Heyeti"ni kabul etti. Bostancý, "Ýnsanlýða iliþkin bir genel
perspektif kazanabilmek, bütün bunlara iliþkin bilgi
birikimi görme üzerine olabilir. Ben de Hattuþa'yý görün
diyorum. Bütün bunlar siyasete iliþkindir. Siyasetin dýþýnda
bir alan yok. Siyaset, çok temel bir motivasyondur,
toplumlarýn geleceðe iliþkin kurgulanmasýnda,
farklýlýklarýn yeniden üretilmesinde en temel unsurdur.
Siyasetin olmadýðý bir alan yok. Bilimin, arkeolojinin,
modanýn içinde de siyaset vardýr. Soylu siyaset var, soysuz
siyaset var. insanlarýn hayrýna iþler de siyaset üzerinden
geliþiyor, hayýrsýz iþler de... Ýnsanýn kendi tarihiyle,
geçmiþiyle bað kurmasýný saðlamak, buna iliþkin kültür
medeniyeti havzalarýný bugünün kuþaklarýna intikal
ettirmek, bunun yollarýný açmak soylu siyasetin iþlerinden
biridir. Bunu kim yaparsa... Biz þimdi yapma iddiasýyla
varýz" diye konuþtu.
Uslu da yaptýðý konuþmada, Anadolu coðrafyasýnda
yaþayan her medeniyete sahip çýktýklarýný ve hepsinin
mirasçýsý olduklarýný belirterek, medeniyetlerin yaþamasý,
yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara taþýnmasý konusunda
tarihsel sorumluluklarý olduðuna inandýklarýný dile getirdi.
Boðazkale isminin "Hattuþa" olarak
KÖZDE
DÖNER
ÇORUM’DA
ODUN
ATEÞÝNDE
EÞSÝZ
YAPRAK
DÖNER
LEZZETÝ
deðiþtirilmesinin, ilçenin turizm potansiyelini ortaya
çýkarmasý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný savunan Uslu,
bunu ideolojik, simgeler ve sembollerle tartýþmanýn yararý
olmadýðýný kaydetti.
‘ÇORUM’UN KÜLTÜR DAVASI’
Uslu, "Hepimiz konuyu Çorum'ün kültür davasý
olarak görüyoruz. Bunu siyaset üstü, ortak mesele olarak
görüp takým halinde çalýþýyoruz. Aslýmýzý, neslimizi
Hititler'de aramak derdimiz, gayretimiz yok. Bu
coðrafyadaki bütün medeniyetlerin hepsi geçmiþimizdir ve
bu topraklara aittir. Hepsini birden sahiplenmek,
kucaklamak gibi engin bir anlayýþa sahibiz. Medeniyetler
arasýnda ayrým yapmak, birini öncelemek, diðerini
ötelemek gibi bir derdimiz de olamaz, olmamalýdýr. Aksi
halde bu tarihi mirasý reddeden bir konuma düþmüþ oluruz
ki hiç de þýk olmaz. Hitit medeniyetinin bu coðrafya için
çok önemli olduðunu düþünüyorum. Peri bacalarýndan çok
daha önemli sayýlabilecek bir tarihi mirasýmýz var. Bu
konuda yeterince konaklama imkanýmýz yok, turizm
teþviklerinden yeteri kadar istifade ettiðimiz söylenemez.
Tüm bunlarýn çözümü siyasetten geçiyor" dedi.
Uslu'nun "yeni dönemde Hattuþa ismine dönülmesi
konusunda desteðinize ihtiyacýmýz var" sözlerine karþýlýk
Bostancý, "Ýnþallah gelecek dönemde de bu yönde önemli
adým olarak oraya Hattuþa ismi konulur. Böylelikle
uluslararasý literatürü takip edenler, Hattuþa'nýn nerede
olduðunu nokta atýþýyla bulabilir" karþýlýðýný verdi.
Heyet daha sonra diðer parti gruplarýný ziyaret
ederek, destek aradý.(AA)
Düðün yemeði verilir.
Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve
çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz.
Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36
Alo Paket: 666 04 05
19 - 27 - 46 - 51 - 55 KÝÞÝLÝK LÜKS TV KOLTUKLU
ARAÇLARIMIZLA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ.
OKUL SERVÝSÝ - FABRÝKA SERVÝSLERÝ - ÖZEL
SENÝMER VE GEZÝLERE ARAÇ TEMÝN EDÝLÝR.
D-2 BELGELÝ ARAÇLAR.
BÝZÝMLE GÖRÜÞMEDEN SEYAHAT KARARI
VERMEYÝN.
Yýlmaz Çývgýn Galip Çývgýn Emrah Çývgýn Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi
0549 212 09 92 0543 903 49 71 0549 212 09 91 Bilgin Boyacý Apt. No:21 - 777 0 704
Boðazkale’nin isminin ‘Hattuþa’ olmasýna Baþbakan Ahmet Davutoðlu’ndan destek geldi. Üstelik Baþbaan bu desteðini, Çorum leblebisi yerken dile getirdi.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ýn haberine
göre, Hitit Medeniyet’nin baþkenti Hattuþa’nýn isminin
bulunduðu ilçe Boðazkale’ye verilmesine Baþbakan Ahmet Davutoðlu da destek verdi. Ýlginç konuþmanýn Meclis kulisinde ‘leblebi’ yerken gündeme geldiði belirtilen
haberde, “Baþbakan Ahmet Davutoðlu, geçtiðimiz günlerde AK Parti kulisine sürpriz bir ziyaret yaparak, milletvekilleriyle sohbet etti. Masada çið köfte ve meyvanýn
yaný sýra leblebileri gören Davutoðlu, Çorum Milletvekili Salim Uslu’ya dönerek, “Sizin oraya Hattuþa’ya,
Macaristan cumhurbaþkanýnýn eþini gönderdik” dedi.
Uslu da, “O ilçenin adý Boðazkale. Hattuþa’nýn daha iyi
tanýtýlmasý için ilçenin adýný Hattuþa olarak deðiþtirmek
istiyoruz. Ýl genel meclisi Hattuþa olarak deðiþtirilmesi
için karar aldý, ancak yasa ile bunun yapýlmasý gerekiyor. Yine Hitit uygarlýðýnýn en önemli askeri ve din mirkezi olan Þapinuva da çok önemli bir antik merkez. O ilçenin adý da Ortaköy, ikisini de deðiþtirmek istiyoruz.”
dedi.
Davutoðlu, bu konuda yasal düzenleme yapýlmasý-
Baþbakan Ahmet Davutoðlu
na destek vereceðini belirterek, “Çok iyi olur, isminin
deðiþtirilmesi, Hattuþa’nýn dünyada daha iyi tanýtýlmasýna katký saðlar. Gelip görmek isteyenlerin sayýsý artýr”
dedi.” ifadelerine yer verildi.
‘Yeni dönemde Boðazkale
‘Hattuþa’ olabilir’
TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti
Þapinuva olarak deðiþmesi gerektiðini
Çorum Milletvekili Salim Uslu, Boðazdile getirdi.
kale'nin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirilÇorum açýk hava müzesinin geliþmesi konusunda genel kabul olduðunu
tirilmesi ve tanýtýmý için devletin daha
belirterek, yeni yasama döneminde bufazla ilgi ve katkýsýna ihtiyaç olduðunu
nun gerçekleþebileceðini söyledi.
belirten Uslu, bölgeye ait deðiþik yerMeclis'te siyasi parti gruplarýný zilerdeki tarihi eserlerin yerinde sergilenyaret ettikten sonra Hattuþa heyetiyle
mesi gerektiðini vurguladý. Uslu, "Hitit
görüþen Uslu, Hitit medeniyeti ve HatAslaný Irak'ta Babil Kalesinde. Ýnþallah
tuþa'nýn tanýtýlmasý için yoðun mesai
zarar görmemiþtir. Bunlarýn yerinde
harcadýklarýný ifade etti.
teþhir edilmesi son derece önemli. Diðer müzelerde imitasyonlarý olabilir.
Boðazkale'nin büyük bir medeniNasýl gül dalýnda güzelse, tarih de yeyetin baþkenti olduðunu anlatan Uslu,
Salim Uslu
rinde güzeldir" diye konuþtu.
ilçenin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirilmesi konusunda genel kabul olduðunu kaydetti. UsBoðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve
lu, konunun kamuoyunda olgunlaþmasýndan itibaren
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu,
yeni Boðazkale'nin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirileHattuþa'nýn tanýtýmý ve hak ettiði deðeri görmesi için
bileceðini söyledi.
çaba göstermeye devam edeceklerini söylediler.(AA)
Salim Uslu, Ortaköy'ün adýnýn da eski adý olan
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
[email protected]
Elvan
YILMAZ
Ýktidar partisi ‘demokrasicilik
oyunu'
oynarsa…
HABER
MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM
Çorum'da Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi siyasi partilerde beklenen hareketlilik devam ediyor.
MHP'de kapsamlý ve coþkulu bir aday adayý tanýtýmýnýn ardýndan gözler haliyle genel merkeze çevrildi. 11. Olaðan Büyük Kongresi'ni tamamlayan MHP'de 3 Çorumlu Merkez Yürütme Kurulu'na girdi.
Milletvekili Adaylarý'nýn sýralamasýnda MHP Genel Merkezi'nin belirleyici olacaðý biliniyor. MHP'nin etkin isimleri arasýnda yer alan Mustafa
Hidayet Vahaboðlu MYK'da yer aldý. Vahaboðlu'nun milletvekili aday
adaylýðý baþvurusunu Ankara'dan yaptýðý konuþuldu. Vahit Kayrýcý adaylýk
açýklamasýný ilk günlerde yaparken, Muharrem Þemsek baþvuru süresinin
son gününde partisinde düzenlediði basýn toplantýsýnda adaylýðýný kamuoyuna duyurdu.
MHP Genel Merkezi'ne yakýn kaynaklar, Genel Baþkan Devlet Bahçeli'nin MYK'da görev verdiði isimleri milletvekili adayý göstermeyeceði eðiliminde olduðu yorumunu yapýyor. Bu durumda geçtiðimiz dönem birinci
sýradan aday gösterilen ancak seçilemeyen Vahaboðlu'nun listeye girme þansý azalýyor. Geriye bir dönem vekillik yapan Vahit Kayrýcý ile ilk dönemde
birinci sýra milletvekili adayý gösterilen ancak seçilemeyen Muharrem Þemsek'in listede yer alýp almayacaðý merak ediliyor.
MHP camiasý parti tabanýyla bütünleþmiþ, Çorumlu'nun rahatlýkla ulaþabildiði, memleketi tanýyýp bilen isimlerin milletvekili aday sýralamasýnda yer almasý
beklentisi içinde.
YORUM
Parti binasýnda kurulan sandýklarda sabahtan akþama kadar düzenlenen
en az 1, en fazla 4 tercihli temayülde yaklaþýk 3 bin 500 STK baþkan ve yönetiminden bin 36 kiþinin oy kullandýðý belirlendi. Temayüle katýlýmýn ilçeler deðil, daha çok þehir merkezi aðýrlýklý olduðu gözlendi. Temayülün
yapýldýðý mekanýn herhangi bir salon yerine AK Parti binasý olmasý farklý
siyasi görüþlerden mensubu olan ve kamuoyuna ‘tarafsýz’ duruþ sergileme
mecburiyeti bulunan STK’larýn katlýmýný engelledi.
Mustafa Demirer
CHP DELEGESÝ FARKLI
CHP'de çalýþmalarýný sürdüren 9 aday adayý hafta sonu yapýlacak ön seçime katýlacak. Parti üyesi 12 bin ismin oy kullanacaðý ön seçimde hangi aday adayýnýn birinci sýrada çýkacaðý tahmin edilemiyor. CHP'ye yakýn isimler, önceden herhangi bir adayýn kesin
olarak sandýktan birinci çýkacaðýný söylemenin kestirilemeyeceðini, çünkü delegelerin
tavrýnýn hiç belli olmayacaðý yorumunu yapýyor.
STK'LAR OY KULLANIRKEN, 8 ADAY ADAYI ÜST KOMÝSYONA ÇIKTI
AK Parti'de bu yýl CHP ve MHP'den farklý bir aday adayý belirleme yöntemi gözlemlendi.
3 dönemdir alýþýlagelen teþkilat temayülü, partiye yakýn sivil toplum kuruluþlarýnýn
raporlarý, kamuoyu anketi, genel merkez komisyonlarýnda mülâkat ve tepe yönetiminin
nihai aday sýralamasýný belirlemesi bildik yöntemlerdi.
Ýktidar partisi bu yýl bir deðiþiklik yaptý, merkez ve tüm ilçelerde sivil toplum kuru-
luþlarýnýn baþkan ve yönetim kurulu üyelerine temayül yaparak tercihlerini
sordu.
AK Parti Genel Merkezi baþlangýçta STK sayýsýný sýnýrlý tuttu. Sonra
iþin içinden çýkamayacaklarýný anlayýnca 'kuþ severler' dahil istisnasýz tüm
STK'lar kapsama dahil edildi. Mevzu son iki güne sýkýþtýrýlýnca davet almayanlara karar defterlerini getirerek aday adaylarýný tercih etme hakký verildi.
Sonuç olarak AK Parti, bazý istisnalar dýþýnda kendisine dava ve misyon samimiyetiyle kayýtsýz-þartsýz destek veren, ortalý duruþ sergileyen
STK'larýn görüþünü almýþ oldu.
Bütün bunlar olup biterken, Ankara'da 8 aday adayýnýn üst komisyona
çoktan çýktýðý kulisleri geliverdi. Hal böyle olunca onlarca aday adayý, STK
temsilcisi ve vatandaþýn ne düþündüðüne siz karar verin.
PARTÝ ÝÇÝ DEMOKRASÝ ANLAYIÞI(!)
AK Parti'nin baþta baþörtüsü olmak üzere bir çok alanda ülkeye kazandýrdýðý insan
hak ve özgürlüklerine þahit olduk. Hakký teslim edelim. Lâkin iktidarýn parti içi demokrasi sicili tartýþýlýr.
Teþkilat seçimlerinde birden fazla aday çýktýðýnda hemen genel merkeze çaðýrýp tek
listeye zorlayan, misyon ve davaya göre deðil, yukarýdaki dengelere ve kimlerin adamý
olacaðýna göre il baþkaný belirleyip atama yapan, sonra il, ilçe kongrelerinin tarihlerini
belirleyip tek adaylý sözde seçime yüzlerce insaný oy kullanmaya gönderen, bunun adýna
da 'demokrasi' diyen bir AK Parti var karþýmýzda. Üç dönemdir milletvekili adaylarýnýn
belirlenmesinde yaptýðý teþkilat temayüllerini, sivil toplum kuruluþlarýnýn görüþlerini ve
kamuoyu anketlerini dikkate almayan bir parti var önümüzde.
Diyeceðim odur ki, milleti her þeyin üstünde tuttuðu iddiasýnda olan iktidar, 21.
Yüzyýlda, artýk vatandaþa 'demokrasicilik oyunu' oynatmasa da gerçekten parti içi demokrasiyi hakim kýlsa.
Çorum’a Bereket Ormaný
M. Salih Uras
Evlilik oranýmýz
yüksek
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK),
Türkiye'nin medeni durum haritasýný
çýkardý. Evli oranýnda Nevþehir’den sonra
yüzde 68 oranýyla Çorum Türkiye’nin ilk
sýralarýndaki iller arasýnda.
TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M.
Salih Uras, Türkiye'nin medeni durum
haritasýný açýkladý. 31 Aralýk 2014 tarihli
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi
(ADNKS) verilerine göre Türkiye'de 15
yaþ üstü 58 milyon 384 bin 240 kiþinin
bulunduðunu aktaran Uras, bunlardan 15
milyon 998 bin 24'ü hiç
evlenmeyenlerden, 37 milyon 228 bin
272'si evlilerden, bir milyon 979 bin 260'ý
boþananlardan ve 3 milyon 178 bin 684'ü
ise eþi ölenlerden oluþtuðunu söyledi.
Kentlerde yaþayanlarýn medeni durumlarý,
kentlerin 15 yaþ ve üstü nüfusuna
oranlanarak hesaplanan medeni durum
haritasýný açýklayan Uras, bekar oranýnda
Hakkari, evli oranýnda Nevþehir, boþanma
oranýnda Ýzmir, eþi ölenlerin oranýnda ise
Kastamonu olduðunu bildirdi.
Bu oranlara göre Çorum’da bekar
oraný yüzde 21 iken, evlilik oraný yüzde
68. Evli oranýnda listenin baþýnda yüzde
69 ile Nevþehir var. Boþanma oraný ise
yüzde 3. Çorum’da eþi ölenlerin oraný bir
hayli yüksek. Bu kategoride Kastamonu
yüzde 9,4 ile birinci. Kastamonu’yu
yüzde 9,2 ile Sinop ve yüzde 8,6 ile
Giresun takip ediyor. Çorum’da eþi
ölenlerin oraný yüzde 8. (ÝHA)
Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý,
Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan'ýn eþi Emine
Erdoðan'ýn
öncülüðünde 81 ilde
Bereket Ormanlarý
kurmak için proje
baþlattý.
Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý,
Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan'ýn eþi Emine
Erdoðan'ýn
öncülüðünde 81 ilde
aðaçlandýrma
çalýþmalarý
çerçevesinde Bereket
Ormanlarý projesini
hayata geçiriyor.
Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý Basýn
ve Halkla Ýliþkiler
Müþavirliðinden
yapýlan açýklamaya
göre, "Gönül Elçileri
Projesi" çerçevesinde
hayata geçirilen proje
ile 21 Mart itibarýyla
kutlanan Orman
Haftasý kapsamýnda
bütün illerde
belirlenen alanlara
fidan dikimi
yapýlacak.
Proje
çerçevesinde ilk
fidanlar 26 Mart 2015
tarihinde Ankara'da,
Orman ve Su Ýþleri
Bakaný Veysel Eroðlu
ile Emine Erdoðan'ýn
da katýlýmýyla
düzenlenen
merasimde toprakla
buluþacak.
Merasime Emine
Erdoðan ve
Eroðlu'nun yaný sýra
ilgili bakanlar,
öðrenciler, sivil
toplum örgütleri, sevgi
evlerinde kalan
çocuklar ve davetliler
katýlacak. Ankara'daki
merasimle ayný anda
81 ilde de benzer
etkinlikler
gerçekleþtirilecek.
Bereket
ormanlarý, orman
alanlarýn
geniþletilmesi, gelecek
nesillere daha yeþil bir
dünya býrakýlmasý,
çocuklara ve gençlere
aðaç sevgisinin
kazandýrýlmasý
maksadýyla
oluþturuluyor.
Açýklamada,
Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðýnýn, bundan
sonra da aðaçlandýrma
konusunda þuur
oluþturmak için bu tip
projelerin destekçisi
olmaya devam
81 ilde Bereket Ormanlarý kurmak için proje baþlatýldý.
Fitne (!)
28 Temmuz 1402 yýlýnda yapýlan Ankara
savaþý ortaçaðýn en büyük meydan
muhaberesidir… Ýki yüz binden fazla Türk
askeri Çubuk ovasýnda birbiri ile savaþmýþtýr…
…
Timur, bu savaþta Osmanlý Padiþahý
Yýldýrým Beyazýt'ý esir alýr…
…
Ankara savaþýnýn önemli neticeleri
arasýnda; Anadolu Türk birliðinin
parçalanmasý, Bizans ve Ýstanbul'un fethinin
elli yýl daha uzamasý yine Osmanlý Devleti'nin
geliþmesinin gecikmesi sayýlabilir…
…
Ancak bugünkü konumuz bu savaþ
deðil…
…
Timur Ankara savaþý öncesi Çorum
topraklarýna uðrar…
Þu andaki Fitne Baðlarý dediðimiz
bölgede ordusuyla birlikte dinlenmek üzere
birkaç gün konaklar…
…
Bu konaklayýþ sýrasýnda askerleri arasýnda
ikilik, fitne çýkar…
Timur sýkýntýya girer…
Daha önce Timur'un ordusu içerisinde
olmayan bir þeydir bu…
…
Bakar olacak gibi deðil, ordusunu toplar,
planýndan birkaç gün önce burayý terk
ederler…
…
Yanýndaki komutanlara ve o günlerde o
yörede yaþayan halka "burasý fitne topraklar
olmalý ki bizi bize düþürdü… Buranýn adý artýk
Fitne Baðlarýdýr" der…
…
Ordusuyla hýzla uzaklaþýr…
Uzaklaþýrken de, "bulaþan fitneyi de
birlikte götürmeyelim" diye tüm askerlerinin
ayaklarýndaki tozu topraðý çamuru yýkatýr…
…
Ve daha sonra…
Tarihin en kanlý savaþlarýndan biri olacak
olan Ankara savaþýna gitmek üzere yola
koyulurlar…
…
Fitne Baðlarý isminin buradan geldiði
söylenir…
Ne kadar doðrudur bilemem…
Bunu niye anlattým onu da bilmiyorum…
…
Ama var bir þeyler…
…
Maalesef…
Çorum'da Fitne Baðlarý var…
Not: Ýzmit Körfezi geçiþi, asma
köprüsünde cumartesi günü 'Catwalk' olarak
bilinen halatýn
kopmasýndan sorumlu tutulan Japon
mühendis Kishi Ryoichi, binlerce yýllýk bir
Japon geleneði olan, söz verilen görevin yerine
getirilememesi sonucu baþvurulan "harakiri"
yolunu seçti…
Biz olsak kakarakikiriyi seçerdik…
Keþke biri ona buranýn Türkiye olduðunu
hatýrlatsaymýþ…
Köprü faaliyetteyken halat kopmuþ
olsaydý kesin Japon mühendis kendini atomlara
ayýrýrmýþ...
Demek oluyor ki;
Dünya üzerindeki en onurlu insanlar
Japonlar kadar ahlaklý olsak bu ülkede adam
kalmayacak…
O köprüden geçecek insan bulamayýz…
Ýyiki Japon deðiliz!!!
‘Aðaç hayýrlý evlat gibidir’
Ýlkadým Belediyesi’nin Dünya Ormancýlýk Haftasý nedeniyle ilkokul öðrencileri ile birlikte düzenlediði fidan
dikim törenine Ýlkadým Kaymakamý
hemþehrimiz Turan Atlamaz da katýldý.
21 Mart Dünya Ormancýlýk Günü
ve Orman Haftasý nedeniyle Ýlkadým
Belediyesi, Ýlkadým Ýlçesi Kýþla Yaþardoðu Ýlkokulu’nda öðrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleþtirdi. Okul
bahçesinde gerçekleþen fidan dikimi etkinliðinde bahçeye ve okul çevresinde
100 adet çam fidaný dikildi. Törene katýlan Ýlkadým Kaymakamý hemþehrimiz
Turan Atlamaz, aðaçlarýn hayýrlý bir ev-
Törene Ýlkadým Kaymakamý hemþehrimiz Turan Atlamaz da katýldý.
lat gibi olduðunu ve ilgi ile yetiþtirildiðinde meyvelerini verdiðini belirterek,
“Toplumumuz için çocuklarýmýz gençlerimiz ne kadar önemliyse ülkemizin
topraklarý için fidanlar o kadar önemlidir. Bugün rahat bir nefes alýyorsak,
uçuþan kelebekler böcekler görebiliyorsak bunlarýn olmazsa olmazý aðaçtýr.
Aðaç hayýrlý evlat gibidir. Eðer yetiþtirip ilgi gösterirseniz o aðaçta size ilgi
gösterir size meyvelerini verir. Çocuklarýmýz toplumun geleceðisiniz, fidanýsýnýz. Miniklerimizin bu konuda bilgili
olmasý geleceðimizi garantiye aldýðýmýz noktasýnda büyük bir imzadýr” dedi. (Hürriyet.com.tr)
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
5
TSO’dan Teknokent projesi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 'Çorum
ve Ýrlanda Teknoloji ve Ýnovasyon Ortaklýðý' baþlýklý bir
proje hazýrlanarak, Doðrudan Faaliyet Desteði Programý kapsamýnda deðerlendirilmek üzere Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sunuldu.
TSO’dan yapýlan açýklamaya göre, Çorum TEKNOKENT'in altyapýsýný güçlendirmek ve uluslararasý
standartlarda hizmet vermesini saðlamak amacýyla ha-
zýrlanan proje, OKA Yönetim Kurulu tarafýndan onaylandý.
Projeye iliþkin sözleþme, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal
tarafýndan imzalanarak, uygulanmaya baþlandý.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, söz konusu projesi ile Çorum'da faaliyete geçen TEKNOKENT'in altyapýsýný güçlendirmeyi, TEKNOKENT'te yer alan firmalarýn talep ve arz aktörlerini yerinde incelemeyi,
bölgesel yenilik ve giriþimcilik kapasitesini geliþtirmeyi, kümelenme çalýþmalarýný desteklemeyi,
teknoloji altyapýsý güçlü
olan merkezleri inceleyerek TEKNOKENT algýsýný geliþtirmeyi hedefliyor.
Proje kapsamýnda
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý öncülüðünde 18 kiþilik bir heyet, 4-8 Mayýs
2015 tarihleri arasýnda Ýrlanda'ya giderek, buradaki
Projeye iliþkin sözleþme, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal
TEKNOKENT yatýrýmlatarafýndan imzalanarak, uygulanmaya baþlandý.
rýný inceleyecek.
Þubat’ta 677 konut satýldý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Þubat ayý
konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Buna göre Samsun'da 2015 Þubat ayýnda 1436 konut, Tokat'ta 353
konut, Çorum'da 677 konut ve Amasya'da 319 konut satýldý.
Ýpotekli konut satýþlarý 2015 Þubat ayýnda 36
952 olarak gerçekleþti
TÜÝK’ten yapýlan açýklamaya
göre, Türkiye genelinde ipotekli
konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %53,6
oranýnda artýþ göstererek 36 952 oldu. Toplam konut satýþlarý
içinde ipotekli satýþýn payý %38,9 oldu. Ýpotekli satýþlarda Ýstanbul 7
886 konut satýþý
ve %21,3 pay ile
ilk sýrayý aldý.
Toplam konut satýþlarý içerisinde
ipotekli satýþ payýnýn en yüksek olduðu
il %58,5 ile Artvin oldu.
Diðer satýþ türleri sonucunda 58 069 konut el deðiþtirdi
dý
Konut satýþlarýnda 40 662 konut ilk defa satýl-
Türkiye genelinde ilk defa satýlan konut sayýsý
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %6,8 artarak 40
662 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ilk satýþýn
payý %42,8 oldu. Ýlk satýþlarda Ýstanbul 7 702 konut
satýþý ile en yüksek paya (%18,9) sahip olurken,
Ýstanbul'u 4 062 konut satýþý ile Ankara
ve 2 150 konut satýþý ile Antalya
izledi.
Ýkinci el konut satýþlarýnda 54 359 konut el deðiþtirdi
Diðer konut satýþlarý Türkiye genelinde
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %0,8 oranýnda azalarak 58 069 oldu. Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul
9 804 konut satýþý ve %16,9 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý %55,4 oldu. Ankara 5 945 diðer
konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý 3
355 konut satýþý ile Antalya izledi. Diðer konut satýþýnýn en az olduðu il, 3 konut ile Ardahan oldu.
Türkiye genelinde ikinci el konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%22,1 artýþ göstererek 54_359 oldu. Ýkinci el konut
satýþlarýnda da Ýstanbul 9 988 konut
satýþý ve %18,4 pay
ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý
içinde ikinci el satýþlarýn payý %56,5 oldu. Ankara 7 001 konut satýþý ile
ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý 3 741 konut satýþý ile Ýzmir
izledi.
Yabancýlara 2015 yýlý Þubat ayýnda 1 369
konut satýþý gerçekleþti
Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda, Þubat
2015'te ilk sýrayý 466 konut ile Ýstanbul aldý. Ýstanbul ilini sýrasýyla 356 konut satýþý ile Antalya, 106
konut satýþý ile Bursa, 77 konut satýþý ile Yalova, 75
konut satýþý ile Muðla ve 65 konut satýþý ile Aydýn
izledi.Ülkemizde 2015 Þubat ayýnda 95 021 konut
satýldý.
‘Coðrafi Ýþaretleme ve Markalaþma’
Çorum Valiliði
baþkanlýðýnda, Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Ýl
Kültür ve Turizm Müdürlüðü
iþbirliðinde; ilimizde üretilen
yöresel ürünlerin coðrafi
iþaretleme yoluyla
deðerlendirilmesi ve
markalaþmasýnýn önünü açarak,
katma deðer yaratýlmasý
konularýnda, bilgilendirme,
geniþ tabanlý bir farkýndalýk ve
bilinç oluþturma amacýyla,
'Coðrafi Ýþaretleme ve
Markalaþma' konulu bir panel
düzenlenecek.
27 Mart Cuma günü saat
14.00’de Çorum Serbest
Muhasebeci Mali Müþavirler
Odasý (SMMMO) konferans
salonunda düzenlenecek olan
panele konuþmacý olarak
‘Dünyada ve Türkiyede Coðrafi
Ýþaretleme’ baþlýklý sunumu ile
Prof. Dr. Yahya Kemal Avþar,
‘Coðrafi Ýþaretleme Süreci ve
Kullanýmý’ sunumu ile Prof. Dr
Mitat Þahin, ‘Coðrafi Ýþaret
Ürünleri ve Metro’ baþlýklý
sunumu ile Nilhan Aras ve
‘Coðrafi Ýþaertlerin Önemi ve
Faydalarý’ sunumu ile de Evren
Alankuþ katýlacak.
Coðrafi iþaretleme ve
markalaþmanýn her yönüyle ele
alýnacaðý bilgilendirme
toplantýsýna tüm kurum ve
kuruluþlar, konu ile ilgili Sivil
Toplum Örgütleri, sektör
temsilcileri ve iþadamlarý davet
edildi.
09:30-15:00 saatleri arasýnda
Osmancýk ilçesine baðlý
Yaylabaþý köyüne; 15:30-17:00
saatleri arasýnda Osmancýk
ilçesine baðlý Öbektaþ köyü,
Öbektaþ Germeç Mahallesine; 26
Mart 2015 tarihinde 09:00-13:00
saatleri arasýnda Osmancýk
ilçesine baðlý Kumbaba Köyü,
Girinoðlan Köyü Eskiköy ve
Taþlýkbaþý Mahallesi, Karapýnar
Çiftliði, Ambarköy, Ören
Mahalleleri, Baþpýnar, Evlik,
Umaç Köyleri,Güvercinlik,
Kargý, Ýncesu Köyleri, Fýndýk
Köyü Merkez Mahallesi ve
Ballýpýnar, Kepçeli, Küçükalan
Mahallesine; 27 Mart 2015
tarihinde 09:00-11:00 saatleri
arasýnda Osmancýk ilçesine baðlý
Çay mahallesindeki
müþterilerimizin bir kýsmýna;
13:00-15:00 saatleri arasýnda
Osmancýk ilçesine baðlý Þenyurt
Mahallesi Daniþment Gazi
Caddesi, Ýmamhatip Lisesi
Arkasý ve Ömer Derindere
Bulvarýnýn bir kýsmýna;
26 Mart 2015 tarihinde
09:00-15:00 saatleri arasýnda
Çomar Barajý civarýna ve TED
Koleji, Samanyolu Koleji,
Belediye Sosyal Tesisleri'ne
programlý olarak elektrik
verilemeyecek.
Merkez ve Osmancýk’ta kesinti
Çorum’da kaliteli ve sürekli
elektrik daðýtýmý için yapýlacak
olan teknik çalýþmalar nedeniyle
programlý elektrik kesintisi
uygulanacak.
Çalýk YEDAÞ Ýl
Koordinatörlüðü’nden yapýlan
açýklamaya göre, 27 Mart 2015
tarihinde 08:30-17:00 saatleri
arasýnda Çorum merkeze baðlý
Sakarya 11 ve 12 Sokaklarýna,
28 Mart 2015 tarihinde
08:30-17:00 saatleri arasýnda
Çorum merkeze baðlý Atalay 2
Cadde ve Eþref Hoca
Caddedelerine,
25 Mart 2015 tarihinde
Rektör fakülteleri geziyor
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya gelerek üniversitede yapýlan çalýþmalara iliþkin genel deðerlendirmelerde bulundu,
gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda öðretim elemanlarýný bilgilendirdi.
Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda
gerçekleþtirilen toplantýda, Dekan Prof. Dr. Mehmet
Demiryürek, fakültenin mevcut durumuna iliþkin
bilgi paylaþýmýnda bulundu.
Fen-Edebiyat Fakültesi akademik personelinin
yoðun katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda konuþan Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile çalýþmalarýný sürdüren üniversitenin
yapmýþ olduðu özverili çalýþmalar beraberinde her
geçen gün geliþmekte ve tüm paydaþlarýndan aldýðý
desteklerle de geliþimini sürdürmekte olduðunu belirtti.
Üniversitenin eðitim faaliyetleri beraberinde
üniversite sektör iþbirliði kapsamýnda sahip olduðu
bilgi birikimini bulunduðu topluma aktaran, katma
deðeri yüksek ürünler elde ederek topluma ekonomik katký saðlamayý amaçladýðýný belirten Alkan,
Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi’nin (HÜBTUAM) ve üniversite
ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilen Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent’imizin
tamamlanan modern binalarýnýn faaliyete hazýr hale
geldiðini belirterek, üniversite için büyük önem arz
eden bu mekanlarý en iyi þekilde deðerlendirip araþtýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn çok önemli
olduðunu ve bu baðlamda Fen-Edebiyat Fakültesi
öðretim elemanlarýndan da Merkez Laboratuvarý ve
Teknokenti’in etkin kullanýmý için çok þey beklediðini ifade etti.
Üniversitenin gücü yettiði oranda kamu, özel
sektör ve STK’larla iç içe olarak toplum yararýna iþ-
ler yapma gayretinde olduðunu, uluslararasý alanda
yapýlan ikili iþbirliði anlaþmalarý ve beraberinde özverili çalýþmalar sonrasýnda Akademik Yayýn Performansý sayýlarýndaki artýþa dikkat çeken Rektör Prof.
Dr. Alkan, üniversitede evrensel ölçülerde her türlü
bilimsel, akademik ve eðitsel çalýþma ortamýnýn artýk oluþtuðunu, çalýþma yapmak isteyen herkes için
gerekli her türlü fýrsatýn ve desteðin verildiðini, ülkeye ve daha da önemlisi insanlýða yapacaðý çalýþmalarýyla katký saðlamak isteyen her araþtýrmacýya
desteklerin daha da artarak verileceðini kaydetti.
Üniversitede Bilimsel Araþtýrma Projeleri
(BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme
Programý ve öðrenci projelerine verilen desteklere
iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr.
Alkan, araþtýrmaya yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlarak nitelikli proje üretilmesi ve bu baðlamda bilimsel hareketliliðin arttýrýlarak ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasýnýn hedeflendiðini
kaydetti.
Güney Kampüsü master planý ve yapýmýna hýzla devam eden Kuzey Kampüsü I. Etap altyapý ve
üst yapý çalýþmalarý, MYO II. Etap, Alaca Meslek
Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarýmýza iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunarak en
son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip
prestijli binalarýn en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirten Rektör Prof. Dr.
Alkan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat çekerek “Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutularak mensuplarýmýza
daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisindeyiz” dedi.
Oluþan bu sinerji ve beraberinde yapýlan gayretli çalýþmalarla üniversitenin hýzla geliþiminin devam edeceðine inandýðýný aktaran Rektör Prof. Dr.
Alkan, fakülte öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
Þiiriyle birinciliði, asaleti
ile gönülleri kazandý
EROL TAÞKAN
yýk görüldü.
Ödül törenindeki konuþmasý ile salonda bulunanlar
tarafýndan uzun süre alkýþlanan Asena Beyza Çýnar, duygularýný þu cümlelerle dile getirdi; "Ecdad bundan 100 yýl
evvel aziz vatan topraklarýndan düþmaný kovmak için
kendi toplanmýþtý. Bugün de burada bizleri bir araya getirdi. Çorum'dan, Erzurum'dan, Konya'dan, Ankara'dan ve
Þýrnak'tan. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferlerinin 100.
yýl dönümü. Yakýn zaman önce þehitleri anma haftasýný,
bir kaç gün önce ise Ýstiklal Marþýmýz'ýn kabulünün 94. yýl
dönümünü kutladýk hep birlikte. Hep birlikte gururlandýk.
Ne kadar övünsek az þanlý tarihimiz ve o tarihi yazan ecdadýmýzla. Onlar gibi olmamýz imkansýz belki. Ama onlarý taklit edebiliriz. Samimiyetimizi gösterebilmek için ben
bugün burada bunu yapmak istiyorum. Müsadenizle cennet mekan Mehmet Akif Ersoy, sýrf para ödülü konduðu
için yazmayý kabul etmemiþti, o en güzel þiirini. Soðuk
kýþ günlerinde sýrtýna giyecek bir paltosu bile olmadýðý
halde. O büyük zat, Tacettin Dergahý'nýn duvarlarýna týrnaklarýyla kazýdýðý o muhteþem Ýstiklal Marþýmýz için
ödülü kabul etmemiþse, benim bugün, burada yumuþak
yatakta ayaklarýmý uzatýp, sýcacýk çayýmý yudumlayarak
peþ peþe sýraladýðým kafiyeli
kelimelerin karþýlýðýnda ödül
kabul etmem mümkün deðil.
Ýnþallah Çanakkale'de þehitliðe vardýðýmýzda ecdadýn
huzurunda Fatiha okuyacaðým. Fatiha'nýn huzuru bana
yetecektir. Ben bu ödülü müsaadenizle ihtiyaç sahibi birine ulaþtýrýlmasý ricasý ve
sevabýnýn da bu salonda bulunan herkese yazýlmasý duasýyla Okul Müdürümüz MüÇanakkale Malkara Anadolu Ýmam Hatip Lisesi yarýþma düzenledi.
min Lütfüoðlu'na teslim etmek istiyorum. Herþey için
baþta Okul müdürümüz olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ederim."
Çanakkale Malkara Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin
düzenlediði þiir yarýþmasýnda birinci olan Çorumlu öðrenci Asena Beyza Biçer, þiiriyle büyük beðeni toplarken, asýl
takdiri 1915 TL'lik para ödülünü almayýp, okuldaki maddi durumu iyi olmayan öðrencilere baðýþlamasýyla kazandý.
Ödül töreninde sahneye çýkarak þiirini seslendiren
Asena Beyza Biçer, ödül takdiminde anlamlý bir konuþmayla duygularýný dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy'un hiç
bir karþýlýk beklemeksizin Ýstiklal Marþý'ný yazdýðýný hatýrlatan Biçer, aydý duygulardan beslenmeye çalýþtýðýný belirterek, " Ecdadýmýza ve þehitlerimize samimiyetimizi
gösterebilmek için ben bugün burada bunu yapmaya karar verdim." dedi ve ödül olarak kazandýðý 1915 lirayý, ihtiyaç sahibi kiþilere verilmesi için okul müdürü Mümin
Lütfüoðlu'na teslim etti.
Ayný yarýþmada yine Çorum'dan Mehmet Akif Tahtacý Burasý Son Durak adlý þiiriyle 4. olarak mansiyona la-
Çorumlu öðrenci Asena Beyza Biçer, þiiriyle büyük beðeni topladý.
Mehmet Akif Tahtacý
Asena Beyza Biçer’in birincilik kazanan þiiri;
Çanakkale! Her nerede okusam ve duysam ,
Uhud’u , Bedr’i, andýran, o þerefli adýný …
Ýçim sýzlar,soluðum kesilir,elim titrer.
Gözümün önüne gelir,on beþlik yiðitler.
Dün , kitaptan okuduðun, bin yýllýk tarihi.
Bugün cephede,yeniden yazmaya gelmiþsin.
Asým’ýn nesli olmandan mý cesaretin?
Yoksa senin de , Asým olmak mý niyetin?
Mektepte,küf kokulu sýralar,þimdi bomboþ durmakta.
Dilinde tekbir, yiðidim ,cennet hayâli kurmakta.
Burasý kutlu hedefe giden meþakkatli yol.
Ýster çelikten kalkan ol, istersen Hakk’a râm ol
Hasan Çorum’un gülü …Durmuþ Tekirdað’dan…
Kimi Hayrabolu’dan,kimi Malkara’dan.
Mirza yârdan kopmuþ gelmiþ, Ali anadan.
Hepsi de kýnalý kuzu,esirgesin Yaradan.
Bin yýllýk vatanýnda…Hayret,sanki elmiþ gibi,
Savaþa deðil de Mehmet ,düðüne gelmiþ gibi.
Yürekte imaný,saçýnda kýnasý,seviyor süsünü.
Hem yazýyor,hem söylüyor,Çanakkale Türküsünü.
Ýngiliz yoksun dengeden,Fransýz ayardan.
Koþup gelmiþ Anzak, kýtalar ötesi diyardan…
Türk’ü silmeye and içmiþ,kuþanmýþ silâhýný
Nerede , çekerler bilmem,bu zulmün günahýný.
Dayanmýþ kapýma nâmert,arsýzca ,edepsizce
Ey beþeriyet bu mu çaðdaþlýk, bu mu edep sizce?
“Kimi Hindu,kimi yamyam,kimi bilmem ne belâ.”
An geçmeden bir þehide, selâ üstüne selâ…
Cehenneme dönmüþ cennet beldem Seddülbahir.
Boðazý geçerse zâlim…Bilirim karanlýk bana âhir.
Gelibolu, Arýburnu,Conkbayýrý ... Kan oluk oluk,
Çanakkale’m , mavin kýzýla dönmüþ, yeþilin soluk!
Mübârek topraklar , yurdun giriþ kapýsý
Çanakkale mahremim , Türk’e kesilmiþ tapusu…
Harcýnda þehit kaný,duvarý imandan,nurdan çatýsý
Þu dirence bir bak ,kul deðil ,belli ki Allah yapýsý
Sinirler laçkalamýþ,düþman çokça gerilmiþ.
“Bir hilal uðruna Yâ Rab ” binler topraða serilmiþ.
Tüfek atmaz,top patlamaz,elde üç beþ cýlýz silah,
Bir mermiyle iki düþmanýn,niþan emri verilmiþ
Ýçmeye su yok , topraða , taþa teyemmüm.
Namaz , zikir, dua… Yüzlerde garip tebessüm.
Kuru ekmek ,þekersiz hoþaf , kalan son erzak.
Geldiði günden beri, kaçmanýn derdinde Anzak
“Ey onbeþli onbeþli”,neden gözlerin yaþlý?
Baksana düþman,senden daha telaþlý.
Resul-ü Ekrem arkanda, önünde siper þühedâ
Cennetle müjdelemiþ, seni Hazreti Hüdâ
Çorumlu Asena Beyza Biçer,
Son Kale Çanakkale isimli
þiiriyle birincilik kazanýrken,
1915 TL olan para ödülünü
almayýp, maddi durumu iyi
olmayan öðrencilere baðýþladý
Bahri Ertek, vefatýnýn ardýndan dostlarý tarafýndan hayýrla yad ediliyor.
Kýrþehirliler
Ertek’i unutmadý
Yaklaþýk iki yýl önce kaybettiðimiz Halk Oyunlarý uzmaný merhum hemþehrimiz Bahri Ertek’i Çorum dýþýndaki dostlarý unutamýyor.
Dünyanýn bir çok ülkesinde Çorum ve Türkiye’nin her bölgesinin halkoyunlarýný tanýtarak fahri
kültür elçisi gibi çalýþan hemþehrimiz Bahri Ertek,
vefatýnýn ardýndan dostlarý tarafýndan hayýrla yad
ediliyor. Kýrþehir’den gelen aný ve methiyelerle dolu
metin bunun güzel bir örneði.
Kýrþehirli dostlarý Saim Selçuk, Sedat Gürses,
Ziya Kabadayý, Halit Mutlu, Erdoðan Karlý, Murat
Zobu, Ýsmet Kurutluoðlu, Ýbrahim Yýldýrým, Ramazan Karlý’nýn imzasýný taþýyan metin, Bahri Ertek’in
tanýtýmýný içeren þu ifadelerle baþlýyor: “Beklenmedik bir ölümle bütün dostlarýný, yakýnlarýný derin acýlar içerisinde býrakan deðerli dostumuz, arkadaþýmýz
Bahri Ertek 1943 yýlýnda Çorum ilinde doðmuþtur.
Anadolu Bozkýrý sayýsýz yiðitler yaratmýþtýr. Her dalda Bahri Ertek kardeþimize Anadolu Bozkýrýnýn medarý iftiharý olan on parmaðýnda on hüneri ile yurt dýþýnda ülkemizi gururla teslim etmiþtir. Çünkü onlar
kültür fýþkýran Hattuþaþ’ta doðmuþ, medeniyet beþiðinde büyümüþ Hitit Vadisi’nin sayýsýz yiðitlerinden
7-8 Hasan Paþa’nýn torunlarýndandýr. Allah rahmet
eylesin. Çorum’a, ailesine ve yakýn dostlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek.”
Kýrþehirli dostlarý daha sonra Ertek’e olan özlem ve sevgilerini ‘Bahri Ertek Anýsýna’ baþlýðý ve
‘Huzur içinde yat Sevgili Dostumuz’ temennileriyle
þu mýsralarla dile getiriyor:
Kara haber tez gelirmiþ Çorum’dan
Dertlere gark olduk biz Bahri Ertek
Duyunca kahrolduk kötü yorumdan
Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek.
/
Sen gerçek dünyada biz ise yalan
Kýrþehir ilinde dostluklar kuran
Her yýl uðrayarak hal hatýr soran
Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek.
/
Bahri Ertek ölmüþ dosta bildirin
Namazýný mahallede kýldýrýn
Yola çýkmýþ da Ýbrahim Yýldýrým
Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek
/
Çorum halayýnda takýyordu fes
Gelin oyununu oynardý enfes
Kýrþehir’den gelen bay Sedat Gürses
Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek.
/
Yaðmurla karýþýk yaðardý dolu
Çok mu uzak bize Çorum’un yolu
Salacaktan tutan Kurutluoðlu
Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek.
/
Saim Selçuk’u ziyaret ederdin
Tatlý tatlý muhabbetler ederdin
Kýrþehir’den sevgi dolu giderdin
Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek.
/
Ramazan, Erdoðan iki kardeþi
Halk oyunlarýnda doðan güneþi
Bahri canýmýzýn bitmiþ nefesi
Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek.
/
Yetmiþaltý senesinde tanýþtýk
Çok kýsa sürede hemen kaynaþtýk
Zaman zaman Kýrþehir’de buluþtuk
Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek.
/
Halk oyunlarýnda bir ulu çýnar
Yoþinari, Dorette sana yanar
Kýrþehirli Halit hep seni anar
Mekanýn cennet olsun Bahri Ertek.
Elizabet ve Agememnon, ürkek ürkek yüzüyor.
Haberi yok ki Nusret, gece mayýn diziyor.
Dayan kurban olduðum dayan,sana zafer yakýn.
Cenab-ý Hakk düðümü ,teker teker çözüyor.
Bouvet ile Ocean, boðazda deniz anasý.
Ciðerimi yaktý benim ,soyu sopu yanasý.
Anla artýk gâfil ,ÇANAKKALE GEÇÝLMEZ!
Kimsenin haddi deðil,Türk’e kefen biçilmez.
Taarruz deðil Mehmet’e , ölüm emri verildi.
Seyit’in bünyesinde, cümle vatan irkildi.
Destan,mucize ,efsane…Ne dersek adýna
Dayanamaz sanýlan , hasta adam dirildi.
1915’te , boy boyladýk,soy soyladýk.
Çanakkale’de esaret ile ,istiklâli oyladýk.
O muhteþem tarihe ,yeni bir destan eklendi
Bir an bile yýlmadan, hep þehâdet beklendi.
18 Mart…Maddeyle mananýn,amansýz vuruþmasý…
1453 ’ün ,beþ asýrlýk duruþmasý…
Gereken cevap verildi,beþerin belâ devlerine.
Ýki yüz bini misafir,kalan uðurlandý evlerine.
rý unutamýyor.
’i Çorum dýþýndaki dostla
um hemþehrimiz Bahri Ertek
Halk Oyunlarý uzmaný merh
Dodurga’ya vekil desteði
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek, 2015 yýlýnda planlanan çalýþmalar
hakkýnda verdi, çeþitli bakanlýklarý sunulan
projelere destek istedi.
Milletvekili Baðcý ve Baþkan Aydýn, harita üzerinde yapýlacak çalýþma ve projeleri
istiþare etti. Baþkan Aydýn, yaptýðý açýklamada, "Ýnþallah önümüzdeki dönemde çok daha
güzel iþler, projeler yaparak halkýmýza birlikte hizmet edeceðiz. Verdiðimiz sözleri tek
tek gerçekleþtirerek halkýmýza hizmet sunacaðýz. Kültür Bakanlýðý'na sunduðumuz 200
bin liralýk çevre düzenlemesi ve sokak saðlýklaþtýrma projesi kapsamýnda verdiðiniz
desteðe teþekkür ediyorum."
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn,
Milletvekili Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
getiren Baðcý ise, bir yýllýk performansý nedeniyle Baþkan Aydýn'ý kutladý. Baðcý, geçtiðimiz günlerde Dodurga'da yapýlacak çalýþmalarý, alýnan malzemeleri yerinde gördüðünü belirterek, "Özellikle 2 farklý kaynaktan
ilçeye su getirilmesiyle içme suyu sorununun
çözülmesi, TOKÝ içme suyu hattýnýn ve yaklaþýk 6 milyon lira maliyetli kanalizasyonun
yenilenmesi ve meyvecilik alanýnda öncü çalýþmalar takdir edilmesi gereken çalýþmalardýr. 6.400 hektarlýk sulama projesinin de yarýsý tamamlanmýþtýr. Sulama Birliði kuruluþ
çalýþmalarý devam etmektedir. Dodurga Belediyesi AK Parti belediyeciliðine örnek olmuþtur. 2015 yýlýnda son derece önemli çalýþmalarýn yapýlacaðýný düþüyorum. Emeði
ve katkýsý için Baþkan Mustafa Aydýn'a teþekkür ediyorum." dedi.
‘Muhsin-i tavrý’ devam ettireceðiz’
Büyük Birlik Partisi Ýl ve Ýlçe Teþkilatý, vefatýnýn 6.
kardeþleri birbirine hasým yapacaðýný anlattý tüm nefesiyle.
yýldönümünde þehit lider Muhsin Yazýcýoðlu’nu andý.
Hak ve hürriyetlerin korunmasý ve geniþletilmesi yönünde
tavýr aldý. Türk yurdunda tüm toplumu kucaklayacak deÞehit lidere yapýlan suikastýn bir an önce aydýnlatýlmokratik ve sivil bir anayasadan yana oldu. O’nun için asmasý istenilen açýklamada, þunlar kaydedildi; “BBP olarak
lolan vesayetçiliðe karþý durmaktý.
þehadetinin 6. sene-i devriyesinde rahmet ve vefa ile andýðýmýz þehit Genel Baþkanýmýz Muhsin Yazýcýoðlu’nun
Her dönemde ülkenin birlik ve beraberliðinden yana
kabrine yine mahcubiyetin verdiði hüzünle gideceðiz. Geolan, kamplaþmaya, cepheleþmeye, kutuplaþmaya karþý çýçen 6 yýl içerisinde araþtýrmalarýn tatmin edici olmamasý
kan Yazýcýoðlu, 19, 20 ve 23. dönem milletvekili olarak
Muhsin Yazýcýoðlu’nu sevenlerin canýný acýtmaktadýr.
yaklaþýk 10 yýl süre ile mecliste temsil ettiði Türk milletinin
deðerleri ve inançlarý idi. Yeri geldiðinde Meclis kürsüsünSayýn Cumhurbaþkanýnýn ve Hükümet yetkililerinin
den Kuran’a laf atanlara haddini bildirdi. Ülkenin baþýna
rahmetliye olan vefasýný seçim öncesinde görmek istiyobela olan PKK terörünün arkasýnda ABD, Ýsrail ve AB ülruz. Çünkü þehit liderimiz hayatta iken onlara siyasi vefakelerinin olduðunu, bunlarýn terörü stratejik bir maþa olarak
sýný göstermiþtir.
kullandýðýný daima dile getirmiþ ve terörle mücadelede kaMuhsin Yazýcýoðlu
55 yýllýk ömrüne bin yýl sýðdýran Yazýcýoðlu, bin yýllýk
rarlý tutumun ekonomik, siyasi, askeri yöntemler kullanýlmak
terkibin peþinde koþtu. Muhsin Baþkan’ýn durduðu yer,
suretiyle çözümlenirken asla teröre bulaþmamýþ vatandaþlarýn incitilAnadolu’nun bin yýllýk tarihinden süzülen deðerler dünyasýydý. Ona gömemesi gerektiðini savunmuþtur hep. Bunu yaparken devlet olmanýn
re pergelin sabit ayaðý ruh kökümüzde ve medeniyet tasavvurumuzda
gereði olarak bizi birbirimize düþürenlere mislinden fazlasýyla karþýlýk
olmalýydý. Diðer hareketli ayaðý ile ecdadýn kokusunun yayýldýðý coðverilmesi üzerinde durmuþ görüþlerini ve tekliflerini Cumhurbaþkanlýrafyalar olmalýydý. Son bin yýllýk tecrübelerimizi ihmal ederek bir yere
ðý yapan Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül, Baþbakanlýk
varýlamayacaðýný savunan þehit liderimiz, Türk milletinin ruh köklerini
ve Bakanlýk yapan birçok siyasetçiye ve siyasi parti liderlerine sunmuþ
oraya buraya dayandýrma çabalarýna karþý “Türkiye Ýran olmayacak,
ve çözüm önerilerini onlara anlatmýþtýr.
Cezayir olmayacak ama Suriye olmasýna da biz asla izin vermeyeceHâl böyleyken bizler O’nun kardeþleri ve izinden gidenler olarak
ðiz” sözü ile Türk Ýslam coðrafyasý için bir çerçeve çizmiþtir.
kýrýp dökmeden, yýkmadan mücadelemizi sürdürmeye kararlýyýz. An40 yýlý aþkýn siyasi hayatý boyunca üstünlerin ve güçlülerin hukucak bu bizim acizliðimiz olarak veya zulme rýza göstereceðimiz þeklinkunu deðil, hukukun üstünlüðüne inanarak kýrýp dökmeden vataný için
de anlaþýlmamalýdýr. O’nun çizdiði Muhsin-i tavrý devam ettireceðiz.
yaþayan, düþünen, acý çeken Muhsin Baþkanýmýz yargýnýn siyasallaþKavgamýz vurguncu düzene karþýdýr. Þehit liderimizi özlüyoruz ve
masýna hep karþý çýktý. Ýktidarlarýn yargýya karþý müdahalelerini yanlýþ
Türk devletimizin bu suikastý bir an önce aydýnlatmasýný bekliyoruz.”
buldu. Siyasetin kendi zemininde yapýlmasýný, sokaklara inen siyasetin
Düðün tarihini dolma
ustalarý belirliyor
Çorum'un Ýskilip Ýlçesi'nde ne
geline takýlacak altýnlar, ne daðýtýlacak hediyeler, ne de yeni eve alýnacak
beyaz eþya ve mobilyalar. Ýskilip’te
düðünlerin en önemli unsuru hiç þüphesiz Ýskilip Dolmasý. Durum böyle
olunca düðün vaktinde dolma ustasý
neredeyse damattan daha önemli bir
konuma geliyor. Düðün sahiplerini
uyaran dolma ustalarý kendilerinden
habersiz düðün gününe karar verilmemesini aksi takdirde dolmasýz düðün
yapmak zorunda kalabileceklerini belirtiyor.
Düðün ve hac dönüþü ikramýnýn
vazgeçilmez unsuru olan ve Ýskilip’in
en eski geleneklerinden biri olan Ýskilip Dolmasý her þeye raðmen yaþatýlýyor. Bu önemli günlerde ikram edilecek olan Ýskilip Dolmasý’nýn bir diðer
yönü ise davetlerin verileceði günü
dolma ustalarýnýn belirlemesi. Düðün
yapacak aileler ve hac dönüþü daveti
verecek olan hacýlar gün belirlemeden
önce mutlaka dolma ustalarýna gitmek
zorunda. Dolma ustasýnýn boþ günü
öðrenilip ustadan onay alýndýktan
sonra gün belirleniyor ve davetiyeler
daðýtýlýyor. Hatta ustayý garantiye al-
Ýstiklal
Mahkemeleri'nin
gizli arþivi açýlýyor
Eðitimci-Yazar Hasan Ali Kalayoðlu, Ýskilip Kaymakamý
Þuayib Gürsoy'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ali Kalayoðlu
kitabýný hediye etti
Eðitimci-Yazar Hasan Ali Kalayoðlu, Ýskilip Kaymakamý Þuayib
Gürsoy'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ýskilip Belediyesi’nden yapýlan
açýklamaya göre, Kalayoðlu ziyaretinde, Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý'ndan çýkan ‘Oyun Kenti Ýskilip’
adlý kitabýný imzalayarak Kaymakam
Gürsoy’a hediye etti.
Kaymakam Gürsoy, kitabýn Ýskilip’in kültürel hayatýnda önemli bir
boþluðu doldurduðunu ve tanýtýma
katký saðladýðýný belirterek, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Gürsoy, uzun süren çalýþmanýn kitaba
dönüþmesini saðlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma ve emeði geçenlere teþekkür etti.
Ýskilip Azmimilli Ýlkokulu 6-D sýnýfý öðrencileri,
Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti.
Öðrenciler hayvan
barýnaðý istedi
Ýskilip Azmimilli Ýlkokulu 6-D sýnýfý öðrencileri, Belediye Baþkaný Recep
Çatma'yý makamýnda ziyaret etti.
Ýskilip'e hayvan barýnaðý talebinde
bulunan öðrencilerle bir süre sohbet eden
Baþkan Çatma, hassasiyetlerinden dolayý
öðrencilere teþekkür etti.
Hayvan barýnaðý konusunda bilgi
getirmelerini isteyen Çatma, "Sizler bizim geleceðimizsiniz. Allah sizleri ülkesine hizmet eden, vatanýna, milletine,
kutsal deðerlerine en iyi þekilde hizmet
eden gençler olarak yetiþmeyi nasip etsin
.” dedi. (Ýskilip Belediyesi)
7
Verdiði yüzlerce idam
kararý nedeniyle 90 yýldýr tartýþma konusu olan Ýstiklal
Mahkemeleri'yle ilgili çalýþmada sona gelindi.
Vatana ihanet suçlarýný
yargýlama gerekçesiyle kurulan mahkemenin verdiði kararlar yýllardýr tartýþýlýyordu.
914 bin sayfa belge ve
158 karar defterinden oluþan
Ýstiklal Mahkemeleri'nin kararlarý hem kamuoyuyla paylaþýlacak hem de sergileneÝskilipli Atýf Hoca
cek.
Meclis Baþkanvekili Sadýk Yakut, Ýstanbul Ýstiklal
Mahkemesi, Elcezire Ýstiklal Mahkemesi adlý çalýþmalarýn yakýn zamanda açýklanacaðýný söyledi.(Takvim)
mak için ustanýn dolma malzemeleri
rehin alan bile oluyor.
Ustalarýn bu kadar önemli olmalarýný sanatlarýna ve yeni neslin dolma
ustalýðýna ilgi göstermemesine baðlayan Dolma Ustasý Ýsmail Gençcan,
gençlerin geleneði yaþatma adýna
mutlaka bu iþi öðrenmeleri gerektiðini savunuyor.
Düðün yapacak aileler düðün
tarihi belirlerken genelde akraba ve
dostlarýn rahat katýlabileceði bir tarih
belirlemeye çalýþýr ancak Ýskilip’te
durum çok daha farklý. Düðünlerin en
önemli unsuru dolma olunca en
önemli kiþi de dolma ustalarý oluyor.
Aileler düðün günü belirlemek için
önce ustalarla görüþerek dolma ustasýnýn boþ gününü öðreniyor. Karþýlýklý mutabakattan sonra dolma ustasýnýn
onayýyla düðün gününe karar veriliyor. Dolma ustasýnýn gün belirlemedeki önemli rolü tüm düðünlerin ve
davetlerin yaz aylarýnda yapýlmasý
buna karþýlýk dolma ustalarýnýn azlýðýna baðlanýyor. Haftada ortalama 1020 arasý düðün daveti verildiði göz
önüne alýndýðýnda dolma ustasýnýn
önemi anlaþýlýyor.(ÝHA)
TBMM’deki programýn ardýndan Çorum heyeti Baþbakan Ahmet
Davutoðlu ve muhalefet partilerinin genel baþkanlarýný ziyaret edecek.
Hitit kýyafetleri görücüye çýkýyor
Dünyanýn en eski medeniyetlerinden Hititler’i tanýtým faaliyetleri sürüyor.
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun giriþimleriyle Boðazkale
Kaymakamlýðý öncülüðünde Hitit Üniversitesi, Boðazkale Belediye, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazýrladýðý proje kapsamýnda Hitit kýyafetleri yarýn Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek programla
tanýtýlacak.
Defilede Hititolog Özlem Sir Gavaz, Öðretim Görevlisi Nihal Gökçe,
ünlü modacý Ahmet Özceyhan ve Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðretmenleri Demet Buharalý ile
Zeynep Kurt tarafýndan hazýrlanan Hitit
motiflerinden hazýrlanan 12 kýyafet sergilenecek.
TBMM’deki programýn ardýndan
Çorum heyeti Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve muhalefet partilerinin genel
baþkanlarýný ziyaret edecek.(ÝHA)
Mavi Marmara’ya ilgi
Ýstiklal Ýlkokulu idareci, öðretmen ve öðrencileri Son
Mektup adlý filmi izledi
Ýstiklal, Son
Mektup’u izledi
Ýstiklal Ýlkokulu idareci, öðretmen ve öðrencileri
Son Mektup adlý filmi izledi.
Okul Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre,
170 öðrenci, 10 öðretmen ve 20 veliden oluþan grup, Çanakkale Zaferi'nin konu edildiði Son Mektup isimli filmi
izledi.
Çorum Belediyesi, öðrencilere tarih bilincinin kazandýrýlmasýný amaçlayan faaliyete araç desteði saðladý.
Okul idaresi belediye yetkililerine teþekkür etti.
Canik Belediye Baþdiye konuþtu.
kaný Osman Genç, "Canik
Samsun'da Mavi
Belediyesi’nin organizeMarmara’yý 33 bin kiþinin
siyle Mavi Marmara Geziyaret ettiðini ve 555
misi’nin Samsun’a gelegençle Çanakkale'ye gidilrek, sonrasýnda Çanakkale
diðini söyleyen Baþkan
þehitleriyle buluþmasý için
Genç, "Kurtuluþ Mücadeyeniden denize açýlmasý Ýslesi þehri Samsunumuzu,
rail'deki seçimlerde de kriümmetin gemisi Mavi
ze yol açtý" dedi.
Marmara’yý ve ümmetin
Canik Belediye Baþsavaþtýðý þehitler diyarý
kaný Osman Genç, belediÇanakkale’yi yan yana geye hizmet binasýnda kahtirdik. Samsun'da 10 gün
valtýda ajans, gazete ve inboyunca 21 konferans düOsman
Genç
ternet sitelerinin temsilcilezenlendi. Konferanslara 9
riyle bir araya geldi. Mavi Marmara Gebin kiþi dinleyici olarak katýldý. Sammisi'nin Samsun'a geliþi ve Çanakkasun’da 10 gün kalan Mavi Marmara, sale'ye gidiþi ile ilgili kahvaltý sonrasýnda
dece Samsun deðil, Sinop, Ordu, Gireaçýklamalarda bulunan Baþkan Osman
sun, Amasya, Çorum, Tokat, hatta ErzuGenç, Mavi Marmara'nýn yeniden denirum’dan binlerce insanýmýzýn akýnýna
ze inmesinden dolayý Ýsrail'in rahatsýz
uðradý. Dört bir yandan 33 bin kiþi Masöyledi. Baþkan Genç, "Canik Belediyevi Marmara’ya koþtu. 555 gencimizi
si’nin organizesiyle Mavi Marmara Geümmetin gemisiyle, ümmetin savaþýnda
misi’nin Samsun’a gelerek, sonrasýnda
bu vatan uðruna canlarýný feda eden þeÇanakkale þehitleriyle buluþmasý için
hitlerimizle buluþturmanýn onurunu ve
yeniden denize açýlmasý Ýsrail'deki seheyecanýný yaþadýk. Bütün bu bilgiler
çimlerde de krize yol açtý. Ýsrail ordusuýþýðýnda, Canik Belediyesi olarak büyük
nun saldýrýsý sonrasý ilk kez Samsun’a
bir organizasyona imza attýk. Burada cegelmek için yola çýkan Mavi Marmara
saret gösterip Mavi Marmara’ya gelen
gemisi, Ýsrail'deki seçimi de etkiledi.
bütün hemþerilerime, bütün bürokratlara
Samsun’dan Çanakkale'ye giden ümmeve siyasilere çok teþekkür ediyorum"
tin gemisi, Netanyahu'yu rahatsýz etti"
þeklinde konuþtu.(ÝHA)
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
Ek poliklinikler hizmete hazýr
Ýnþaat tamam, son rötuþlar yapýlýyor
RECEP MEBET
Tefriþat çalýþmalarý devam eden ek poliklinik binasýnýn yakýnda hizmete sunulmasý bekleniyor.
Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi ‘Ek
Poliklinik Binasý’ inþaasý
tamamlandý.
Eski Devlet
Hastanesi bahçesindeki
otopark alanýnda inþaa
edilen ek binanýn yakýnda
hizmete sunulmasý
planlanýyor.
20’ye yakýn
polikliniðin yer alacaðý
binanýn hizmete
girmesiyle birlikte
hastanede yaþanan
yoðunluðun azaltýlmasý
hedefleniyor.
Ayakta tedavi
hizmetlerinde büyük
rahatlama saðlamasý
amaçlanan binanýn
tefriþatýnda son aþamaya
gelinirken yeni açýlacak
olanlarla birlikte
hastanedeki poliklinik
sayýsýnýn 118’den 138’e
çýkacaðý öðrenildi.
HASTA
MEMNUNÝYETÝ
ARTACAK
20’ye yakýn polikliniðin yer alacaðý ek bina hastanedeki yoðunluðu azaltacak.
1361 metrekare alan
üzerine inþaa edilen
binada Ortopedi
Polikliniði, Üroloji
Polikliniði, Fizik Tedavi
Polikliniði,
Gastroenteroloji
Polikliniði, EndoskopiKolonoskopi,
Ultrasonografi gibi
bölümler yer alýyor.
Ana bina ile
baðlantýlý olarak inþaa
edilen ek polikliniklerden
laboratuvar gibi
bölümlere de geçiþ
mümkün.
Engelli hastalarýn
kolayca ulaþabileceði ek
bina tek kat üzerine inþaa
edilirken içinde geniþ bir
hasta bekleme salonu da
bulunuyor.
HASTANE RAHAT
NEFES ALACAK
Hastanedeki poliklinik sayýsý 118’den 138’e çýkacak.
Serbest Kürsü
ÇORUMLU GÖZÜYLE
Ankara’da yaþanabilir.
yan bir Çorumlu olarak
- Yeni açýlan Þeakraba ziyareti amacýyhirler Arasý Otobüs Terla sýk sýk Çorum’a geliminali çok güzel bir yayorum.
týrým olmuþ ama üzerinGurbette yaþamaden ay geçmesine raðnýn verdiði hasretle
men hala gönderinde
memleketim Çorum’a
Türk bayraðý dalgalanve Çorumlular’a karþý
mýyor. Ayrýca terminaleþsiz bir muhabbet dude Çorum’un tanýtýmý
yuyorum. Ayrýca memile ilgili bir birim ve doleketimin ihtiyaçlarýný
küman desteði yok.
Baþkent’te katýldýðým
- Þehir içi ulaþým
her platformda dile geYusuf Tay
açýsýndan büyük önem
tiriyorum.
verdiðimiz toplu taþýGeçtiðimiz günlerde bir yakýmada pek çok þehirde hat numarasý
nýmýzýn cenazesi için geldiðim Çouygulamasý olmasýna karþýn Çorum’da kentleþme hususunda bazý
rum’da böyle bir uygulama yok.
ayrýntýlar dikkatimi çekti. Bu vesile
Halbuki pek çok insan uzaktan otoile memleketimizin geliþimi için dübüsün üzerindeki küçük levhayý
þüncelerimi paylaþmayý arzu ediyookuyamýyor ama büyükçe yazýlan
rum.
hat numaralarýndan bineceði otobü- Çorum þehir giriþindeki Abi- sü seçebiliyor. Çorum’da þehir içi
otobüs güzergâhlarý konusunda yolde Meydaný yanýnda bulunan Þehitcularýn kolayca eriþebileceði bilgi
ler Anýtý ve çevresinin düzenlenmelevhalarý olmalý ve hat numarasý uysi gerektiðini düþünüyorum. Zira
gulamasý hayata geçirilmeli.
hava þehitleri anýsýna yapýlan bu
anýt yýllardýr bakýma muhtaç bir va- Akýllý su sayaçlarý konusunda
ziyette ve kitabesi olmadýðý için
da bir takým düzenlemelere ihtiyaç
kimse ne anlam ifade ettiðini bilmivar. Mesela tüketiciler sayaçlarda
yor.
ne kadar metreküp su olduðunu gö- Çorum’daki otopark proble- remiyor.
minin bir nebze de olsa çözümü için
- Gazi ve Ýnönü Caddeleri’nin
trafiðin yoðun olduðu güzergâhlarkaldýrýmlarý yenilenmesine karþýn
daki okul bahçeleri tatillerde park
hala yaðmurlu havalarda oynayan
yeri olarak kullanýma sunulabilir.
taþlar ve ýslanan paçalar en büyük
Böylece elde edilecek gelir de söz
dert.
konusu okullarýn eðitim ihtiyaçlarýYetkililere sesleniyor ve yukanýn karþýlanmasýnda kullanýlabilir.
rýda dile getirdiðim meseleler husu- Yerel televizyonlarda Çorum sunda memleketimizdeki eksikliklesanayisi ile ilgili tanýtýmlara aðýrlýk
rin bir an önce giderilmesini rica
verilebilir. Böylece Çorum’un ticari
ediyorum.
ve ekonomik geliþimine katký saðla-
Hastalarýn ilk
kabulünün yapýlacaðý
binanýn hizmete
girmesiyle birlikte ana
binada yaþanan yoðunluk
azalacak ve yýðýlmalardan
kaynaklanan pek çok
problem çözülmüþ olacak.
Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne rahat bir
nefes aldýracak olan ek
poliklinikler, hasta
iþlemlerinin daha hýzlý ve
rahat yürütülmesine
imkan saðlayacak.
Tefriþatý devam eden
ek poliklinik binasý, son
gözden geçirmelerin
ardýndan ilerleyen
günlerde hizmete
sunulacak.
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ‘Ek Poliklinik Binasý’ inþaasý tamamlandý.
Ümit Rulman yeni yerinde
RECEP MEBET
Ünal Recep Bölükbaþ’ýn sahibi olduðu Ümit
Rulman Makina, Çorum
Sanayi Sitesi (KSS) 14.
Cadde numara 72’ye taþýndý.
Daha önce Aþaðý Sanayi 6. Sokak numara
10’da faaliyet gösteren
Ümit Rulman Makina, yeni adresinde hizmete girdi.
Hizmetleri hakkýnda
açýklamalarda
bulunan
Ümit Rulman Makina yetkililerinden Ümit Bölükbaþ, “Alanýnda öncü olan
firmamýz 3 nesildir güven,
hizmet ve kalitenin rulman
Ümit Bölükbaþ, rulmanýn sanayi sektöründeki yeri ve önemini anlattý.
sektöründeki adý konumunda” dedi.
geldi.
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma ve
Sanayi ve otomotiv sektörünün ihtiyaç duysürtünme yerine dönerek hareket etmeyi saðlayan
duðu
tüm rulman çeþitlerinin toptan ve perakende
rulman isimli parçanýn sanayi üretiminde büyük
satýþýný yapýyoruz. Dünyanýn ilk rulman üreticisi
önem taþýdýðýný anlatan Ümit Bölükbaþ, “Çorum
FAG
ve
INA markalarýnýn bölge distribütörü olan
sanayisinin bu alandaki ihtiyacýna cevap vermenin
firmamýz, Japon NSK ve ORS rulmanlarýnýn da
mutluluðunu yaþýyoruz” diye konuþtu.
bayiliðini yürütüyor.
Ümit Rulman Makina’nýn tarihçesi ve hizRulmanýn yaný sýra V-kayýþý, zaman kayýþý,
metleri ile ilgili açýklamalarýný sürdüren Bölükbaþ,
yað keçesi, kablin, diþli, zincir ve diðer aktarma
þunlarý söyledi:
organlarýnýn satýþýný yapýyoruz.
“1956 yýlýnda merhum büyükbabam Osman
Geçmiþten gelen tecrübe ve güvenle Çorum
Bölükbaþ’ýn temellerini attýðý firmamýz, yedek
baþta olmak üzere bölge sanayisinin hizmetindeparça ticareti ile faaliyetlerine baþladý.
yiz. Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi
Çorum’un ilk yedek parçacýsý olan firmamýz,
edinmek isteyen herkesi KSS 14. Cadde numara
1984 yýlýnda babam Ünal Recep Bölükbaþ’ýn yö72’deki yeni adresimize bekliyoruz.”
netiminde rulman ticaretine baþlayarak bugünlere
Ümit Rulman yeni adresinde hizmet veriyor.
Firma, yedek parça çeþitleriyle de müþterilerinin hizmetinde.
ÇORUM
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
MHP adaylarý TSO’da
ÜNÝVERSÝTELER
PARKURA ÝNÝYOR
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Aday Adaylarý Döndü Akkaþoðlu ve Haber-Ýþ
Sendikasý eski Genel Baþkaný Ali Akcan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, çalýþmalarý
hakkýnda bilgiler verdi.
TSO’dan yapýlan açýklamaya göre, MHP Milletvekili Aday Adayý Döndü Akkaþoðlu, "caným gibi
sevdiðim ülkem ve memleketim Çorum`un her bir ilçesi, her bir insaný için düþündüklerimi yaþama koymak üzere, 2015 Haziran seçimlerinde MHP`den milletvekili aday adayý olmaya Allah'ýn inayeti, halkýmýzýn ve partimizin teveccühüyle talip olmak istiyorum"
dedi.
28 yýllýk eðitimcilik hayatýnda toplumsal olgularla ilgilendiðini, MHP'nin her zaman içerisinde yer
aldýðýný belirten Akkaþoðlu, "Partimiz MHP'nin siyaset ilkelerini benimsemiþ olarak beni siyaset alanýnda
göreceksiniz. Ýnsanýmýzýn içine düþtüðü ve geçmiþ
dönemlerde yeterli hizmet almamýþ ilimizin; iktisadi,
ekonomik, kiþisel ve kültürel alanýnda beni bir savaþçý olarak görecek, umutlarýnýzý hep diri tutmak için
mücadele edeceðim" dedi.
MHP Milletvekili Aday Adayý Ali Akcan da, nasip olur da milletvekili seçilirse, memleketi ve ülkesiMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili
ne katký saðlayacaðýna inandýðýný söyledi. 23 yýllýk
Aday Adaylarý Döndü Akkaþoðlu, TSO’yu ziyaret etti.
sendikacýlýk tecrübesi ile
milletvekilliðine aday
adayý olduðunu vvurgulayan Akcan, Çorum'dan
ayrý yaþamýþ olmasýna
raðmen her zaman Çorum'un ve Çorumlular'ýn
sorunlarýyla ilgilendiðini
aktardý.
Ülkede ciddi manada
ekonomik ve siyasi sorunlarla karþý karþýya olunduðunu belirten Akcan,
"Türkiye'nin yaþadýðý bu
yýkým sürecini durdurabilecek tek güç, Milliyetçi
Hareket Partisi'nin devletini ve milletini seven,
Haber-Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Ali Akcan, TSO’yu ziyaret etti.
inançlý kadrolarýdýr" dedi.
Ýskilip’ten Kocasaraç’a destek
Milliyetçi Hareket
Partisi'nden Çorum Milletvekili Aday Adayý olan
Avukat Muhsin Kocasaraç, ilk esnaf ve halk ziyaretini memleketi Ýskilip'te gerçekleþtirdi.
Yapýlan açýklamaya
göre, hemþehrilerinin büyük ilgisiyle karþýlaþan
Kocasaraç, ilçe esnafý ve
halký ile bir araya gelerek
sohbet etti. Muhsin Kocasaraç'a
ziyaretlerinde
2014 yerel seçimlerinde
MHP Ýskilip Belediye
Baþkan Adayý Olan Fikri
Kýsar ve Ýskilip Ülkü
Ocaklarý Baþkaný Atýf
Boncuk da eþlik etti.
Esnaf ve halkýn ilgisinden memnun kaldýðýný
belirten Muhsin Kocasaraç, Çorum'a ve Ýskilip'e
hizmet için yuvasýna döndüðünü ve bu büyük sorumluluða talip olduðunu
MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Avukat Muhsin Kocasaraç, Ýskilip’i ziyaret etti.
kaydetti. Çorum'un ve Ýskilip'in meselelerini iyi
bildiðini belirten Kocasaraç, "Çorum'un ve Ýskilip'in beklentilerini biliyorum. Çözümleri de biliyorum. Nasip olur vekil
olursak bu meseleleri
çözmek bize nasip ola-
cak. Bu seçimler bir var
olma ya da yok olma seçimi olup halkýmýzýn bu
bilinçle oy kullanýlmasýný
istiyoruz" diye konuþtu.
Kocasaraç, "Halkýmýz bizi bu onura layýk
görüyor. Biz de halkýmýzýn bu teveccühünü görü-
yoruz. Ona göre hareket
edip, milli ve manevi þuurla çalýþacaðýz. Allah nasip eder de vekil adayý
gösterilirsek halkýmýzýn
desteðinin arkamýzda olacaðýna eminiz. Biz de bu
teveccühe layýk olmaya
çalýþacaðýz." dedi.
Engelli gençlere AFAD eðitimi
Çorum Afet ve
Acil Durum Yönetimi
(AFAD) ekipleri tarafýndan Çorum Belediyesi
Engelli Eðitim Merkezi'nde "Temel Afet bilinci" eðitimi verildi.
Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, merkezde
eðitim gören gençler,
öðretmenler ve personel
verilen eðitim seminerinde ikaz-alarm, kayýplar, suda boðulma, sel
felaketi ve deprem anýnda neleri yapmalarý gerektiði konusunda bilgilendirildi. Yaklaþýk 1,5
saat süren seminerin ardýndan anlatýlanlar uygulamalý olarak da tatbik edildi.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül,
engelli eðitim merkezinde eðitim gören gençler
ve personele yönelik düzenlenen temel afet bilinci semineri ile gençlere olasý bir deprem
anýnda neler yapýlmasý
gerektiðinin anlatýldýðýný söyledi. Yapýlan uy-
gulamalý eðitimle "Depremde Bina Tahliyesi"
tatbikatý gerçekleþtirildiðini de belirten Gül,
"Hem personelimiz hem
de engelli kardeþlerimiz
tatbikatlarý büyük bir
dikkatle izleyerek olasý
bir doðal afette yapmalarý gereken konularý en
iyi þekilde öðrendi. Se-
minere 55 öðrenci katýldý.
Engelli vatandaþlarýn hayatýn hiçbir alalýnda unutulmamasý gerektiðini söyleyen AFAD
personeli, ilgileri nedeniyle engelli gençlere ve
Engelli Eðitim Merkezi
Müdürü Zehra Betül
Özseçer'e teþekkür etti.
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde "Temel Afet bilinci" eðitimi verildi.
Çocuklar 100 fidan dikti
Çorum Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Engelli
Meclisi üyesi çocuklar Akkent Mahallesi'nde 100 fidan
dikti.
Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da katýldýðý fidan dikim töreninde
geleceðin teminatý olan gençler fidan dikmenin önemine
dikkat çekti.
Fidan dikme alýþkanlýðýnýn yeniden kazandýrýlmasý
amacýyla Engelli ve Çocuk Meclisi'nin böyle bir etkinlik
düzenlediðini belirten Candan, "Bilinçli bir gençliðe sahibiz. Ýnþallah Kent Konseyi'ndeki çalýþmalarýmýzla çevre bilincini tüm yaþ gruplarýna da aþýlamak istiyoruz. Buna benzer çalýþmalarýmýz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Kent Konseyinde çok verimli çalýþmalar
yapýyoruz." dedi. (Belediye Basýn)
Akkent Mahallesi'nde 100 fidan toprakla buluþtu.
9
ÜNÝVERSÝTELER ARASI RALLY
KUPASI’NDA ÇORUMLU ÝMZASI
EROL TAÞKAN
Otomobil Sporlarý konusundaki baþarýlý organizasyonlarý ile Çorum kamuoyunun yakýndan tanýdýðý
hemþehrimiz Mesut Sami
Býyýk, Türkiye'de ilk kez organize edilecek bir projeye
daha imza atmaya hazýrlanýyor. Unirally markasýyla
Üniversiteler Arasý Rally
Kupasý için adým atan Sami
Býyýk'ýn çalýþmasý, motor
sporlarýnýn en prestijli ajansýnda da haber oldu.
Ankara'da sürdürdüðü
reklamcýlýk ve film yapýmcýlýðý sektörünün yanýsýra, Ankara Motor Sporlarý Kulübü
(ANOK)'un yönetim kuruyu
üyesi olan Mesut Sami Býyýk, üniversiteleri rally pistlerinde davet ediyor.
Bu organizasyon için
kurduðu Autosport Motor
Sporlarý Ltd. Þti. ile organizasyonlarý gerçekleþtirecek
olan Býyýk, Motor Sporlarý
Federasyonu ile yaptýðý görüþmelerle de yarýþma kurallarýný oluþturuyor.
Motor sporlarýnýn tutkunlarý tarafýndan da heye-
canla karþýlanan bu müjde,
þimdiden yarýþçýlarýn gündemindeki yerini aldý. 10 üniversite takýmýnýn yarýþacaðý
Unirally'de yarýþacak öðrenci takýmlarýna, Türkiye'nin
ünlü rallicileri tarafýndan da
eðitim verilecek.
Baþsavcý ÇESOB’u ziyaret etti
Kýsa bir süre önce
Çorum'a atanan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdakul, ÇESOB'u
ziyaret etti.
Ziyarette ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la
bir süre görüþen Baþsavcý
Yurdakul, esnaf teþkilatýný yakýndan tanýma fýrsatý
buldu.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
ÇESOB Baþkaný Yalçýn
Kýlýç ise, Baþsavcý Yurdakul'a görevinde baþarýlar
diledi.
Ziyarette ÇESOB
Baþkan Vekili Recep Gür,
Yönetim Kurulu üyeleri
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdakul, ÇESOB'u ziyaret etti.
Duran Ongu, Ömer Latif
ve Osman Aþutoðlu ile
Odasý Baþkaný Adem ÇýAkdað, Necmettin Uzun
Fýrýncýlar ve Simitçiler
kýk hazýr bulundu.
Uhud Ýnþaat’tan teknik gezi
Çorum’da
inþaat
malzemeleri ve doðalgaz
mühendislik hizmetleri
üzerine faliyet gösteren
UHUD Ýnþaat Malzemeleri firmasý, sýhhi tesisatçýlar için teknik gezi düzenledi.
Fýrat
Plastik
A.Þ.’nin üretim faliyetlerini yerinde incelemek
üzere Ýstanbul’daki fabrikasýna düzenlenen teknik
seminer ve gezide ayrýca
Ýstanbul’un tarihi ve turistik yerleri de gezildi.
Geçtiðimiz Cuma
sabahý Ýstanbul’a varan
heyet, Dolmabahçe Sarayý önünde yaptýklarý sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Topkapý Müzesi’ni
gezdi. Sultan Ahmet Camii’ni de gezen heyet, ertesi gün Fýrat Plastik A.Þ.
fabrikasýný gezdi. Gezi
esnasýnda teknik seminer
de alan heyet, geziden oldukça memnun ayrýldý.
Uhud Ýnþaat Malzemeleri firma yetkilileri,
“Bu fýrsatý bizlere sunan
baþta Fýrat Plastik A.Þ. olmak üzere bizleri yalnýz
býrakmayan tesisatçý ustalarýmýza teþekkürlerimizi
sunarýz.” dedi.
UHUD Ýnþaat Malzemeleri firmasý, sýhhi tesisatçýlar için teknik gezi düzenledi.
10 ÇARÞAMBA
Arif Ersoy’dan
hizmet teþekkürü
www.corumhakimiyet.net
25 MART 2015
EROL TAÞKAN
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy,
Belediye Baþkaný muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret ederek,
Çorum'a saðladýðý hizmetler nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye teþekkür etti.
"Kýsmet olursa bundan
sonra birlikte çalýþacaðýz." diyen Ersoy, 7
Haziran seçimlerinin
tarihi bir önem taþýdýðýna deðindi.
AK Parti yöneticileri ile birlikte gerçekleþtirilen ziyarette ko-
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof.
Dr. Arif Ersoy, Baþkan Külcü’yü ziyaret etti.
nuþan Ersoy, belediyecilik hizmetlerinin siyasetin en zor ve en
önemli hizmet noktasý
olduðuna deðinerek,
kendi dönemine iliþkin
anýlarýný paylaþtý.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü de Ersoy7a 8,5 yýllýk baþkanlýk döneminde yap-
týðý hizmetler nedeniyle teþekkür ettiðini belirterek,
"Sizlerden
devraldýðýmýz bayraðý
daha ilerilere götürmek
için çalýþýyoruz. Kimse
hizmetlerinizi inkar
edemez zira bu büyük
haksýzlýk olur. Belediye Baþkaný olarak Çorum'a verdiðiniz hizmetler için teþekkür
ediyorum." diye konuþtu.
AK Parti'ye geliþi
ve milletvekilliði aday
adaylýðýnýn da hayýrlý
olmasýný temenni eden
Külcü, Ersoy'a aday
adaylýðý ile ilgili de ba-
‘Bir yýl yetecek suyumuz var’
EROL TAÞKAN
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Çorum Belediyesi’nin sahip olduðu su rezervinin bir yýl yetecek miktarda olduðunu
açýkladý.
Yaklaþýk 2 ay önce 55 günlük içme su-
yu var açýklamasýnýn, kamuoyunda bazý zihin bulanýklýklarýna neden olduðunu ve bunu düzeltmek için mevcut durumla ilgili
açýklama gereði hissettiðini bildirdiði konuþmasýnda, hali hazýrda barajlarda 7,5
milyon metreküp içme suyu bulunduðunu,
ayrýca mevcut yeraltý kaynaklarýndan da
günlük su ihtiyacýnýn % 60’ýný karþýladýklarýný anlatarak, “Tüm kaynaklarý esas aldýðýmýzda toplam bir yýl yetecek içme suyumuz
mevcuttur. Koçhisar Barajý’nýn proje ihalesi gerçekleþtirildi, inþaat ihalesi de tamamlanýp çalýþmalar bitirildiðinde su rezervlerimiz daha da büyüyecek.” dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof.
Dr. Arif Ersoy Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti.
Ersoy’dan Vali
Kara’ya ziyaret
M.BURAK YALÇIN
AK Parti Çorum Milletvekili
Aday Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy Vali
Ahmet Kara'yý ziyaret etti.
Ersoy ziyarette yaptýðý konuþmada, Vali Ahmet Kara'ya Çorum
saðladýðý hizmetler nedeniyle teþekkür ederken, seçimlere dair düþüncelerini paylaþtý.
7 Haziran seçimleri kritik bir
dönemde yapýldýðýný aktaran Ersoy,
"Kritiklik coðrafyamýzla alakalý.
Esas olan millete güzellikte yarýþmaktýr. Siyaset hizmet kurumudur,
idare etme sanatýdýr. Siyasetçilerin en
önemli görevi de ülkede hukukun üstünlüðünü saðlamaktýr. 7 Haziran seçimlerinde elde edilen neticelerle
dünyanýn en ileri gelen, en demokratik anayasasýna kavuþacaktýr ülkemiz.'' dedi.
Vali Ahmet Kara ise ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek,'' Aday adaylýðýnýzdan fevkalade
memnun olduk. Zatý âlinizin Belediye Baþkanlýðý'nda baþarýlý olduðu gibi
bu yolda da baþarýlý olacaðýnýza inanýyoruz. Bizler de yasamanýn koyduðu kurallar çerçevesinde ilimize en
iyi þekilde hizmet etmeye çalýþýyoruz.'' diye konuþtu konuþtu.
‘Türkiye’yi yeniden inþa edeceðiz’
AK Parti Çorum milletvekili aday adayý
çalýþmalarýyla bu günlere geldiðini, 7 HaziMurat Koçak, yarýnlarýn güçlü Türkiye’si için
ran seçimlerinden sonra da Baþbakan Prof.
herkesin üzerine büyük sorumluluklar düþtüðüDr. Ahmet Davutoðlu’yla bu pozitif geliþmenü söyledi.
lerin devam edeceðini kaydeden Koçak, yeni
anayasayla da ülke demokrasisinin daha da
Türkiye’nin demokrasiyle 1950’lerde tarahatlayacaðýnýn altýný çizdi.
nýþtýðýný ancak iç ve dýþ destekli askeri darbelerle Türkiye’de demokrasinin hep önünün ke2023 vizyonunda Türkiye’nin dünya
sildiðini hatýrlatan Koçak, kesintiye uðrayan
ülkeleri arasýnda sosyo-ekonomi olarak daha
demokrasi nedeniyle milletin zarar gördüðünü
da büyüyerek, ilerleyeceðini anlatan Koçak,
belirtti.
“Ülkemiz barýþ sürecini sancýsýz sýkýntýsýz atlatmalýdýr. Ýktidarýyla, muhalefetiyle, devleti2002’den bu yana AK Partiyle beraber
milletiyle sivil toplum örgütleriyle bir olma
Türkiye de çok þeylerin deðiþtiðini dile getiren
zamanýdýr. Milli takýmýmýz maç kazandýðýnKoçak, “Yollar, otobanlar baþta olmak üzere
da sevinci doruklara ulaþan, acýlarda da bir
saðlýk, eðitim ve teknolojiye önem verildi. Türolan milletiz. Millet olmak devlet olmak Türkiye’nin iç ve dýþ ticaret hacmi büyüdü. Türkikiye olmak çok önemli tarihi deðerdir. Her
ye hemen hemen her alanda büyüyen, geliþen
kesime saygý duyarak yaþadýðýmýz güzel TürÝslam coðrafyasýnda, Avrasya bölgesinde daha
kiye’mizde tek vücut olmalýyýz. Türkiye olaMurat Koçak
stratejik öneme sahip ülke oldu. Türkiye küresel
rak uyanýk olmalýyýz. Çok çalýþmalýyýz. Yarýnekonomide büyüyen ekonomisiyle dikkat çekti.
larýn güçlü Türkiye’si için hepimiz sorumluyuz. Siyaset milletle beraBugün 80 civarý ülkeye vize almadan, kapýda vize alarak 100 civarýnda
ber millet için yapýlýr. Milletvekili adayý olduðumuz ve seçildiðimiz
ülkeye gidebilen bir ülke olduk. Dünyanýn hemen hemen her ülkesine
taktirde 7’den 70’e tüm Türkiye’nin milletvekili olmalýyýz. Barýþ karuçabilen seferleri olan dünya markasý hava yolu þirketimiz var. Yurt dýdeþlik huzur mutluluk gibi dört mevsimi yaþadýðýmýz, baþka güzel Türþýnda büyük iþler yapan uluslararasý Türk þirketlerimiz var” dedi.
kiye yok. Güçlü Türkiye için Allah yar ve yardýmcýmýz olsun” ifadeleTürkiye’nin Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve ekibinin
rini kullandý(ÝHA)
Koçak’tan ÝHA’ya ziyaret
AK Parti Çorum Mil7 Haziran genel seçimleri öncesi milletvekili
letvekili aday adayý Murat
adaylarýnýn belirlenmesi
Koçak, Ýhlas haber Ajansý
için AK Parti Genel MerkeÇorum Bölge Müdürlüzi’nce sivil toplum kuruluþðü’nü ziyaret etti.
larý, meslek odalarý ve derZiyarette ÝHA Çorum
neklerin görüþlerinin alýnBölge Müdürü Bülent Özdýðýný hatýrlatan Koçak, sekaleli ile görüþen AK Parti
çim öncesi böyle bir çalýþmayý hem bir vatandaþ,
Çorum milletvekili adayý
hem de milletvekili aday
Murat Koçak, seçim çalýþadayý olarak önemsediðinin
malarý hakkýnda açýklamaifade etti.
larda bulundu.
Yeni Türkiye’de yeni
Siyasetin millet ve ülAnayasa ile birlikte bu topkeye hizmet için yapýldýðýný
raklarda birlik, beraberlik
dile getiren Koçak, bir kesive kardeþlik duygularýnýn
pekiþerek devam edeceðini
min deðil 7’den 70’e herkeanlatan Koçak, “Yeni Anasin milletvekili olacaðýnýn
yasa Türkiye’nin daha da
Murat Koçak, Ýhlas haber Ajansý Çorum Bölge Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
sözünü verdi.
geliþip büyümesine katký sunacak” dedi.
Koçak, sivil toplum kuKoçak, sosyo-ekonomik yönden geliþmiþ, gençliðe, kadýnlara, geruluþlarý, meslek odalarý baþta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle
lenek ve göreneklerle, tarihine önem veren daha güzel bir Çorum için
el ele, omuz omuza vererek yeni Türkiye’nin inþaasýna katký sunacaksaat, zaman mefhumu gözetmeksizin çalýþacaðýný sözlerine eklelarýnýn altýný çizdi.
di.(ÝHA)
Kulalý esnaf
turunda
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday
Adayý Nurettin Kulalý, memleketi Ýskilip'te esnaf turu yaptý.
Kulalý'nýn seçim
çalýþmalarýna Ýskilip
Belediye Baþkaný
Recep Çatma ve AK
Parti Ýlçe Baþkaný Ali
Koçkaya eþlik etti
Kulalý, Ýskilip
sanayi esnafýný ziyaret ederek destek istedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Nurettin
Kulalý, memleketi Ýskilip'te esnaf turu yaptý.
Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, AK Parti
Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu’nu ziyaret etti.
‘Gençlerimizi el
üstünde tutuyoruz’
Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper
Týðlý, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu’nu ziyaret etti.
Parti’den yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnda
yapýlan STK temayül yoklamasýnda
oy kullanan Genç MÜSÝAD Yönetim
Kurulu üyeleri adýna bir konuþma yapan Týðlý, “Genç dernek ve STK’larýmýza da bu imkâný sunan AK Parti’ye
gönülden teþekkür ediyorum. Görüþlerimize deðer verildiðini bilmek bize
verilen önemi anlamamýzý saðlýyor.”
dedi.
Genç STK’lara her zaman önem
verdiklerini dile getiren Bekiroðlu da,
“Onlarý ön planda tutuyoruz. Biz
gençliðine önem veren ve her zaman
el üstünde tutan bir partinin temsilcileriyiz. Gençler bizim geleceðimizdir,
onlara verdiðimiz þanslarý deðerlendirerek her zaman daha ileriye gideceklerdir. Ayrýca nacizane hediyelerinden
dolayý Alper kardeþime teþekkür ediyorum.” diye konuþtu.
Týðlý, Ýl Baþkaný Bekiroðlu’na
MÜSÝAD’ý simgeleyen bir tabak hediye etti.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun eþi
Ruzin Bekiroðlu, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.
Ruzin Bekiroðlu’ndan
KKSM’lere övgü
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu'nun eþi Ruzin Bekiroðlu ve
il yönetiminde yer alan kadýn üyeler
Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni
(KKSM) ziyaret etti.
Belediye Basýn Birimi’nden yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir,
yönetim kurulu üyeleri Yücel Ertekin,
Sýla Kayý Dikibilen, Safure Umutlu,
Didem Ildýrar ve il genel meclis üyesi
Yurdanur Özzihinli'nin katýldýðý ziyarette AK Partili kadýnlar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice
Külcü ve KKSM Müdürü Hanife Nuran Hakyemez'den bilgi aldý.
Merkezlerde yapýlan çalýþmalar
nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ve eþi Hatice Külcü'yü tebrik
eden Ruzin Bekiroðlu, KKSM'lerin
kuruluþunun 4. yýldönümünü kutladýðýný söyledi. Merkezlerdeki çalýþmala-
rý ilgi ve takdirle izlediklerini belirten
Bekiroðlu, “Burada yapýlan çalýþmalarla Çorumlu kendilerini geliþtiriyor,
yeteneklerini ortaya koyuyor ve kültürümüzü yaþatýyorlar. Kadýnlarýmýz
kendilerine yeni iþ sahalarý açýyor. Bu
merkezlerin sayýsýnýn artmasý daha çok
kadýnýn bu merkezlerden istifade edebileceði anlamýna geliyor. Yapýlan tüm
bu hizmetler ve çalýþmalar nedeniyle
emeði geçenleri tebrik ediyorum." dedi.
Hatice Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek "Bizler
toplum yararýna olacak her türlü projeye destek için hazýrýz. Bizim amacýmýz
kadýnlarýmýzýn hünerlerini ortaya çýkarmak, aile bütçesine katkýda bulunmalarýný saðlamak ve kültürel deðerlerimizi yaþatabilmektir. Bu anlamda yapýlacak olan tüm çalýþmalarda partimizle her zaman iþbirliðine hazýrýz"
dedi.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
Takvim Yapraðý
05 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:12 Mart 1431 Kasým:138
2015
25
MART
HATIRLATMA:KIBLE SAATÝ VAKTÝ:
Takvimimizde her þehir için gösterilen
Kýble Saati vaktinde, Güneþ'e doðru
dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve
o yerin kýblesini bulmuþ olur.
:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.12
05.38
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.55 AKÞAM 18.00
15.17 YATSI
19.19
Türk Ocaklarý'nýn kuruluþu (1912) Muhsin Yazýcýoðlu helikopter kazasýnda
vefât etti (2009)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
NÖBETÇÝ ECZANELER
KONAK ECZANESÝ
EROL EBÝL
(TEL: 225 40 47)
ÝNÖNÜ CAD. 9 T.E.B. BANK KARÞISI
BOZDOÐAN
ECZANESÝ
ARÝF BOZDOGAN
(TEL: 234 46 45)
CEMÝLBEY CAD. 74/E CUMA PAZARI YANI
METEOROLOJÝ
Camilere neler girmeli?
Camileri artýk gidecek yerleri kalmamýþ, arkadaþ edinecekle11. Çevre temizliði, nezaket kurallarý girmeli. Ev kazalarý ve
ri ortamlar bitmiþ yaþlý amcalara terk etmemek gerekir. Ayrýca cakorunma girmeli. Sel - boðulma- heyelan girmeli. Uyuþturucuyla
mileri canlý tutacak olan cemaatlerdir. Camilerde çocuklarý, gençmücadele girmeli. Ormanlarýmýzýn muhafazasý girmeli. Saðlýklý
leri gördüðünde insan daha mutlu olur. Bu nedenle camilerdeki
beslenme girmeli. Bilinçli tüketici olmanýn püf noktalarý girmeli…
faaliyetlerinde günün ihtiyaçlarýna göre farklýlaþmasý gerekir diye
Bizler ÝHL 'de okurken hocalarýmýz ''Çocuklar, camiler sosyal
düþünmekteyim. Bu farklýlaþma yapýlýrken konusunda UZMAN
konularýn, Müslümanlarýn ortak dertlerinin anlatýldýðý ve hatta karolanlara bu alanda yer verilmeli. En basiti sigaranýn zararlarýný vaþýlýklý fikir telakkisinde bulunulduðu alanlardýr'' derlerdi. Yukarýda
iz hocamýzdan dinlemekle, uzman bir hekimden dinlemek çok
ana baþlýklar olarak vermeye çalýþtýðým konular gündeme gelince
farklýdýr. Bu nedenle camilere neler girmeli baþlýðý altýnda önemli
vaizlerimiz bir iki cümle ile de olsa iþlemeye çalýþýyorlar ama bu
gördüðüm bazý konularý sizlerle paylaþmak istiyorum. Gönül ister
kesinlikle yeterli deðildir. Ben kendi adýma bir saðlýklý beslenmeyi
kader gülermiþ ama umarým ses getirir…
vaizden deðil de beyaz önlüklü diyetisyenden - hekimden dinlerMahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
1. Deprem ve korunma tedbirleri girmeli. Cuma namazý önsem daha çok etkilenirim. Yine gýda maddeleri alýrken dikkat ediSivil Savunma Uzmaný
cesinde deprem anlatýlmalý ve akabinde uygulamalý olarak tatbikat
lecek hususlarý bir gýda mühendisinden dinlersem daha çok etkileyapýlmalý. Bir ortaokulumuzda seminer sonrasý müdür beyin odanirim. Uyarýlarýný dikkate almaya çalýþýrým. Bu tür örnekleri çoðalsýnda otururken bir öðrenci geldi ve '' Amca, bize çok güzel anlatýyorsunuz tabiliriz.
ama bu anlattýklarýnýzý evde babamýza aktardýðýmýzda bizleri dinlemiyorlar.
Bu önerilerimi eleþtirenler, iþgüzarlýk olarak yorumlayanlar olacaktýr.
Ne olur babalarýmýza siz anlatýn. Depremlerde, yangýnlarda babalarýmýzý Ama hiç önemli deðil. Ben kendi adýma bu tür noktalara kafa yoran, olasý
kaybetmek istemiyoruz'' dedi.
afetlerin afiyette atlatýlmasý için en azýndan maaþ aldýðým mesleðimin zekâtýGeçmiþ yýllarda rahmetli Iþýkara Hoca Kocatepe Camisinde depremi ný verebilmek adýna öneriler sunmaya çalýþan biriyim. Bunlarý yapmaya çaanlatmýþtý. Bu baðlamda bizde il müftülüðümüzün izin ve teþvikleriyle Ço- lýþýrken de hiçbir beklenti içerisinde deðilim. MEM dýþýnda da hangi kurumrum Ulu Camide sinevizyon eþliðinde deprem ve korunmayý anlatýnca, ce- dan samimi bir davet alsam 7/24 emirlerine amadeyim. Çünkü bizim inanmaatten çok olumlu tepki almýþtýk. Ama…
cýmýza göre, ''Bir can kurtaran tüm insanlýðý kurtarmýþ gibi olur'' bundan da2. Yangýndan korunma ve doðru müdahale girmeli. Yangýndan korunma ha büyük nimet olmaz.
malzemelerinin (YSC, yangýn merdiveni vs.) gerekliliði hayatýn içinden örÖZETÝN ÖZETÝ: Ýyi niyetle yapýlan hiçbir önerinin zararý olmaz. Bu
neklerle anlatýlmalý. Yangýn söndürme cihazlarýný doðru kullanýmý tatbikatý tür konularda konferanslar düzenlendiðinde öðrenciler olmazsa salonlar
yapýlmalý.
bomboþ kalýyor. Velilerimizi okullara davet ettiðimizde merak edip gelen ol3. Yýldýrým düþmesi ve korunma girmeli. Daðda çobanlýk yapan vatan- muyor. 300 kiþilik salona 5-10 kiþi geliyor. O halde bizlerin de alternatif aradaþýn þehirde Cuma namazýna geldiðini ve o günde camide yýldýrým düþme yýþlar içerisine girmesi lazým. Bunun da en kolay yollarýndan biri yazýlý tehlikesi anýnda cep telefonuyla konuþulmamasý gerektiðinin anlatýldýðýný görsel basýn ve her hafta on binlerce vatandaþýmýza kolay yoldan ulaþma
düþünelim. Bu uyarýyý çobanýn daðda uyguladýðýný farz edelim. Bir cümley- imkâný saðlayacaðýmýz camilerimizdir.
le bir çobanýn hayatýný kurtarabilir miyiz? Kocaman evet…
Diðer taraftan en azýndan merkezi camilerde demirbaþ projeksiyon 4. Ýkaz - alarm sistemi girmeli. Cemaatin belki % 90'ný ilk defa duya- perde sistemin olmasýný ve zaman zaman yukarýdaki konular için (vaizlerimiz
bile
kullanabilir) kullanýlmasýný öneriyorum.
caktýr.
Geçmiþte bizi Ulu Cami ve Alaca Sebilullah cami cemaatiyle buluþtu5. Pratik ilk yardým girmeli. Ýþin uzmaný tarafýndan anlatýlsa ne kadar
ran Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ve il Müftümüz Mehmet Aþýk
faydalý olur.
hocalarýmýza kalbi teþekkürlerimi arz ediyorum.
6. Doðalgaz ve doðru kullanýmý girmeli. Bilgisizlik nedeniyle onlarca
insan hayatýný kaybediyor. Geçmiþte ben bu konuyu bir camide anlattýðýmda
cemaat çok memnun olmuþtu. Bunun yanýnda ne acýdýr ki, doðalgaz reklamý(!) yapýyor diye haksýz eleþtiriye maruz kalmýþtým…
7. LPG ve doðru kullanýmý girmeli. Tutuþan piknik tüpünü balkondan
atýyoruz.
8. Zehirlenme ve korunma girmeli. Soba - doðalgaz - ilaç ve kimyasallar zehirlenmelerden korunma anlatýlmalý.
9. Koruyucu güvenlik girmeli. Çocuklarýmýzýn güvenliði ve evlerimizin
güvenliði vs.
10. Trafik kurallarýna uyma ve kavgasýz iletiþim girmeli. On araç park
edilebilecek apartman önüne beþ aracý doðru dürüst park edemiyoruz. Kimsenin kimseye saygýsý kalmadý. Bir hiç uðruna trafikte onlarca kavga yapýyoruz. Cinayetler iþleniyor…
Aylar
2.8081
Aylar önce saniyeler, hatta saliseler Tefekkür
Dostu yok denecek kadar azdýr.
ile baþladý… Dakikalar ve saatler, sonra Dünyamýz Herkes kendi Dünyasýnýn telaþýndadýr.
aylar ve günler ile devam ediyor.
Varsa Dünya, yoksa Dünya…
Yýllar arkasýndan geliyor. TarihleManevi hizmetler bile bu duygular
rimiz miladi. Eskiden hicri idi. Tarihin
ile karýþmýþ. Kimisi ona basamak, kimi
ise
dirsek,
kimi ise koltuk yapýyor. Ýþte
2011 olduðuna bakmayýn. Dünyanýn
üç aylarda biraz kendimize geliyoruz.
uzun bir ömrü var. Ýþte aylar sadece onÇekidüzen veriyoruz, "aklýný baþýdan bir basamak. Üç aylardan bahsedi- Raþit Yücel
na al, Dünya sahipsiz deðil". Bize ihtar
yorum. Ýçinde Cumalar var, mübarek
rasityücel@
ediyor. Sonra gaflet tekrar baþlýyor.
corumhakimiyet.
net
gün ve geceler var, bayramlar var. AdeDünya iþte böyle efendim.
ta ehli iman için bir manevi ticaret mevGelen gider, giden gelmez.
simi yaþanýr. Sevaplarý ve bereketleri çoktur.
Bizler ise þu an bereket versin hayattayýz.
Ehli iman bir ordu hükmüne geçer bu aylarda.
Tövbe kapýsý ardýna kadar açýk.
Oruçlar, namazlar, ibadetin çeþit ve çeþitAylar aylarý kovalar iken bizler kabýmýzý
leri birbirini kovalar.
doldururuz.
Dünyanýn gam ve kederlerini bu ibadetler
Açarýz elimizi ve gönlümüzü dergahýna,
ile silmeye çalýþýrýz.
bizleri Rahmeti ve merhameti ile affeder.
Dünya ezicidir, gaddardýr, oburdur, belalýAffet Allahým.
dýr, merhametsizdir,
2.8101
2.5576
2.5587
Gram
ALIÞ
98,18
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Kadir Yüktaþýr
98,25
Yýl:25 Sayý: 7153
25 MART 2015
ÇARÞAMBA
VEFAT EDENLER
[email protected] com
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
1-Çamlýca Köyü' nden, Eski Belediye Baþkaný Ahmet GÜMÜÞ, 112 Acil çalýþaný Musa GÜMÜÞ ve Halit
GÜMÜÞ' ün babasý, Karasörcü Ýsmail YETÝÞGEN' in
kayýnpederi; Kemal GÜMÜÞ.
2-Ýskilip' den gelme, Emekli Astsubay Mustafa,
Þeref ve Atýf VAR' ýn babasý; Ýzzet VAR.
3-Çukurören Köyü' nden gelme, Rýza ÇAÐLAR'
ýn eþi, Gazi, Sadýk, Serkan ve Hatem ÇAÐLAR' ýn annesi; Meryem ÇAÐLAR .
4-Kavacýk Köyü' nden gelme, Beþir, Hayrettin ve
Haydar KESKÝN' in babasý; Durak KESKÝN.
5-Karakeçili Köyü' nden gelme, Milönü Esnafýndan Zafer, Mustafa, Ali ve Savaþ KELAM' ýn babasý;
Hüseyin KELAM.
6-Göcenovacýðý Köyü' nden gelme, Emine SALMAN' ýn eþi, Mustafa, Necdet, Harun, Sefa ve Merve
SALMAN' ýn babasý, Yunus DUMAN' ýn kayýnpederi,
Duvar Ustasý; Satýlmýþ SALMAN.
7-Laçin' den gelme, Kahveci Esnafýndan Fevzi
YÜCE' nin oðlu; Poyraz YÜCE .
8-Merhum Döþemeci Cemal KEPÇELÝ' nin eþi,
Mehmet ve Cemal KEPÇELÝ' nin annesi, Salih ATLAS'
ýn ablasý; Ülviye KEPÇELÝ.
11
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Çepni Mah.
Aynalý Sok. No:7 ÇORUM
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
12 ÇARÞAMBA 25 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
‘Düþ Yakamdan’ Pazar günü sahnede
Sinema ve tiyatro sahnelerinin
ünlü ismi Cengiz Küçükayvaz, Pazar günü Çorumlu hayranlarýyla buluþuyor.
Hemþerimiz Mustafa Arýkoðlu'nun yazdýðý ‘Düþ Yakamdan’ adlý
iki perdelik komedi oyunu Pazar
günü saat 20.00'de Devlet Tiyatro
Salonu'nda tiyatro severlerin beðenisine sunulacak. Çorum Umut Tiyatrosu organizesinde gerçekleþtiri-
lecek olan oyunda Cengiz Küçükayvaz'ýn yaný sýra Züleyha Karyaðdý Küçükayvaz, Tarýk Karyaðdý ve
Eray Türk de rol alacak.
Oyunun tam bir aile komedisi
olduðunu belirten Çorum Umut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni
Mustafa Taþkýran, özellikle Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun oyununu Çorumlular’a izlettirmekten
büyük mutluluk duyacaðýný söyledi.
Oyuna yoðun bir talep olduðunu ve
halihazýrda bilet satýþlarýnýn Þellale
Cafe ve Gönülçelen Cafe'de devam
ettiðini ifade eden Taþkýran, katkýlarýndan dolayý Kemal Öz Mantý, Gönülçelen Cafe Restaurant, Ýmza
Consept, Kayra Halý, Kadifeler,
Þellale Cafe, Hanoðlu Konaðý, Þahinler Beyaz Eþya ve Beyoðlu Kebap'a teþekkür etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý
Dinçer Solmaz, esnaf odasý baþkanlarýný ziyaret etti.
Bozdoðan, Oðuzlar’da çalýþtý
‘Esnaf kan aðlýyor’
‘AKP’de çatlak dikkat çekici’
Solmaz, Osmancýk’ta
Oyun pazar günü Çorumlu
hayranlarýyla buluþuyor.
CHP
Milletvekili
tik alanýnda ülke tarýmýna
Aday Adayý Muharrem
büyük katkýsý bulunduðuBozdoðan, son yýllarda
nu, ancak yýllarda ülkede
Obruk Barajý ile sýk sýk tuyapýlan yanlýþ tarým politirizm potansileyi gündeme
kalarýndan Oðuzlar’ýn da
gelen Oðuzlar ilçesinde
nasibini aldýðýný söyledi.
CHP'li üyelerle buluþtu.
Oðuzlar’dan destek
Cevizi ile ünlü ilçenin
isteyen Bozdoðan, “Hepibundan sonra turizmle de
niz biliyorsunuz 2011 yýanýlacaðýný kaydeden Bozlýnda yapýlan ön seçimde
doðan, "Burada CHP'li bir
þehir merkezinde en yakýn
belediye iþ baþýnda. Bu nerakibime 300 fark attým
denle kýsa sürede ilçenin
ancak daha sonra Alaca ve
sosyal ve kültürel çehresi
baþka bir ilçemizden gelen
deðiþti. Þimdi önümüzde
oylarla az bir farkla 2 sýrayine bir seçim var. Önce
ya düþtüm. Ýlçeler benim
29 Mart'ta CHP'nin adayMuharrem Bozdoðan, Oðuzlar ilçesinde CHP'li üyelerle buluþtu.
için çok önemli. Sizlerin
larýný belirleyeceðiz, sonra
de desteðiyle 29 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerden bu kez birinci
ülkenin kaderini deðiþtirecek olan 7 Haziran seçimlerini yapacaðýz.
Ýlk önce 29 Mart'ta yapýlacak olan aday belirleme seçimlerinde kiolarak çýkmak istiyorum. Oðuzlar ve tüm köylerinin sorunlarýný çok
me inanýyorsanýz, kime güveniyorsanýz, sizi Meclis’te hangi aday
iyi biliyorum. Her kesimin milletvekili olmak istiyorum. Tüm CHP
daha iyi temsil edecekse o adaya oy verin" dedi.
üyelerinden destek bekliyorum. Ön seçimde bana, 7 Haziran'da yaBelediye Meclis Üyeleri Mehmet Tahtasýz, Özgür Kýlýç ve bir
pýlacak olan genel seçimlerde CHP'ye destek verin ülkenin kaderini
grup partili ile önce Oðuzlar ilçesinin köylerini gezen Bozdoðan dadeðiþtirin. AKP ülkeyi her geçen gün bir bilinmeze sürüklüyor. Ataha sonra CHP ilçe binasýnda partililerle buluþtu. Oðuzlar Belediye
türk'ün kurduðu bir partinin mensuplarý olarak bu gidiþe seyirci kaBaþkaný Orhan Ateþ, ilçe Baþkaný Osman Güllü, Belediye Meclis
lamayýz.
Üyeleri ile çok sayýda parti üyesinin katýldýðý toplantýda konuþan
Oðuzlar ilçemiz belediye seçimlerinde hükümetin her türlü
Bozdoðan, Oðuzlar ilçesinin önemine ve sorunlarýna deðindi. Bübaský ve imkânlarýna raðmen Oðuzlar ilçesine CHP'nin bayraðýný
yük bir tarihi geçmiþe sahip, cevizi ile tüm Türkiye'ye adýný duyuran
dikti. Ben önümüzdeki genel seçimde tüm Türk halkýnýn sizin gibi
Oðuzlar ilçesinin son yýllarda Obruk Barajý’nýn yapýmý ile turizmde
duyarlý bir þekilde sandýk baþýna giderek CHP'yi iktidar yapacaðýna
de adýný duyurmaya baþladýðýný kaydeden Bozdoðan, köklü bir geçinancým tamdýr. Çorum'da en az 2 milletvekili çýkartmak istiyoruz"
miþe sahip ilçenin yýllardýr Çorum baþta olmak üzere ceviz ve çeldiye konuþtu.
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü,
mizde iktidar deðiþikliði ihtiyacý doðmuþtur ve zorunluCumhurbaþkaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile
dur. Artýk bir çeteye dönüþen iktidardan kurtulmanýn zaAnkara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek aramaný gelmiþ Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýnýn gereklilisýndaki polemiðe dikkat çekerek, son günlerde iktidar parði ortaya çýkmýþtýr.
tisinde ortaya çýkan çatlaðýn dikkatlerden kaçmadýðýný, ikÝktidarýn gerçek yüzü bu olayla meydana ayan beyan
tidarýn kirli çamaþýrlarý bir bir ortaya çýktýðýný iddia etti.
çýkmýþtýr. Arýnç'ýn ifadeleri suçun itirafýdýr, Savcýlarý gereOlup biten geliþmelerden halkýn menfaatlerinin düþüðini yapmak üzere göreve davet ediyorum.
nülmediðini, onun yerine kendi iktidar ve güçlerini koruCumhuriyet Halk Partisi'nin Çorum Milletvekili
mak ve kurduklarý hýrsýzlýk, talan düzeninin devamýný
Aday Adayý olarak ben bu açýklamayý yapma gereði duyamaçladýklarýný, bu durumdan en büyük zararý halkýn ördüdum çünkü yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceðini
ðünü ifade etti.
iddia eden AKP, iktidarý döneminde, ülkemizde satmadýk
Ýlgü, yaptýðý deðerlendirmede þöyle dedi: "Son birkaç
yer býrakmamýþtýr.
gündür Bülent Arýnç'ýn açýklamalarý gayet dikkat çekici,
Ben baþta çorum halký olmak üzere Türkiye'de yaþaözellikle Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökyan
tüm yurttaþlarýmýzdan CHP'ye destek istiyorum. Cumçek tartýþmaya dâhil olduktan sonra durum giderek ilginç
Turgut Ýlgü
huriyet Halk Partisinin iktidar olmasý için mücadelemi bubir hal almaya baþladý.
güne kadar sürdürdüm, bugünden sonrada sürdürmeye devam edeceBurada irdelenmesi gereken önemli bir durum var. Arazileri yanðim.
daþlarýna peþkeþ çeken AKP'li bu insaný bile bileBelediye Baþkan Adayý gösteren Cumhurbaþkaný ve bunu kalkýp utanmadan söyleyen, üsteYurttaþlarýmýzýn refahý, huzuru en önemli meselem olmaya devam
lik bugüne kadar buna göz yuman da AKP'li. Burada zarar gören, maledecek. Ülkemizde demokrasinin çaðdaþ normlara gelebilmesi için elilarý mülkleri yaðmalanan halkýmýz oluyor.
mi deðil tüm gövdemi taþýn altýna sokmaya talibim.. Ülkem ve þehrim
adýna yapacak çok þeyim var. Bu yolda Çorum halkýndan ve parti üyeBu olay AKP iktidarýnýn kendi kiþisel çýkarlarý ve ikballeri uðruna
lerimizden destek istiyorum."
ülkeyi getirdikleri durumun göstergesidir. Tam da bu sebeple artýk ülke-
‘Eðitim sistemi kalp krizi geçiriyor’
Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, eðitim
Geçtiðimiz yýllardan farklý olarak ilk defa bu yýl
sisteminin kalp krizi geçirdiðini bildirdi.
kaç sorunun yanlýþ olduðu, kaç öðrencinin sýnavda
"sýfýr" çektiði öðrenilememiþ, ÖSYM sorularýn büyük
2015 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarý eðitim sisteminin içler acýsý halini bir kez daha orbölümünü açýklamayarak kendisine yönelecek olasý
taya koyduðunu belirten Öztürk, 2 milyon adaydan 42
eleþtirilerin önüne geçmiþtir.
bin 555 adayýn puanýnýn hiç hesaplanmadýðýný, hesapÖSYM`nin soru havuzunu arttýrmak bahanesiyle
lanmadýðýný, çünkü bu adaylarýn hemen hemen tamaaldýðý bu kararýn, ÖSYM`nin bozuk sicili ile birlikte
mýnýn kocaman bir sýfýr çektiðini ifade etti.
deðerlendirildiðinde ne kadar yanlýþ bir karar olduðu
Öztürk, YGS üzerine yaptýðý deðerlendirmede þu
anlaþýlmaktadýr.
görüþlere yer verdi: "180 baraj puanýný geçen öðrenci
ÖSYM`nin, sorularýn tamamý açýklanmadan öðsayýsý 2014 YGS' de yüzde 75 iken bu oran bu yýl yüzrencilerin cevap kaðýdýný optik okuyucu ile görmelede 70 oranýna düþmüþtür. Puaný hesaplanan 1 milyon
rine saðlayacak uygulamasý ile övünmesi, sýnava gi944 bin 933 öðrenciden 575 bin 786 öðrenci barajý geren öðrencileri ve velileri resmen çileden çýkarmýþ buMehmet Öztürk
çemedi.Bunun yanýnda matematik, Türkçe ve fen bilunmaktadýr. Çok açýktýr ki soru kitapçýðý önünde ollimlerinde doðru cevap ortalamalarý ise gelen gideni
mayan bir öðrencinin sadece cevap anahtarý üzerinden bir deðeraratýr misali geçmiþ yýllarýn daha da gerisinde olduðumuzu bir
lendirme yapmasý mümkün deðildir. Bu konuda çok sayýda öðrenkez daha gösterdi.
ci ve veliden þikâyetler gelmesine raðmen ÖSYM`nin öðrencileri
Milyonlarca öðrencinin, velinin büyük bir hayal kýrýklýðý yave velilerin taleplerini görmezden gelmesi kabul edilemez.
þadýðý ve gençlerin gelecek beklentilerinin bir kez daha körelttiði
Sýnav sorularýnýn içeriði, sorularýn hatalý olup olmadýðý, ölçzamanlarý yaþadýk.
me ve deðerlendirmenin doðru yapýlýp yapýlmadýðýný anlamanýn
AKP iktidarý ve Milli Eðitim Bakanlýðý baþarýyý sadece kadtek
yolu,
yeni soru iþaretleri yaratacak adýmlar atmak deðil; sorurolaþma alanýnda göstermiþtir. Matematik, fen bilimleri, türkçe ve
larýn tamamýný yayýnlayarak, en azýndan böylesine önemli bir kososyal derslerinde ki gerileme dikkat çekicidir. Örneðin Matemanuda mümkün olduðunca þeffaf olmaktýr. Sýnav sorularý yayýnlantik ortalamasý 40 soruda 5,2'ye, Türkçe Ortalamasý 40 soruda
madýðý için hangi soru ya da sorularýn yanlýþ olduðu tespit edile15,8'e, Sosyal ortalamasý 40 soruda 10,7'ye, Fen ortalamasý 40 somemiþ olmasý, tek bir sorunun bile binlerce öðrenciyi etkilediði
ruda 3,9'a düþmüþtür. Önceki YGS ortalamalarýnýn çok gerisinde
bir ortamda yeni maðduriyetler yaratmasý kaçýnýlmazdýr.
sonuçlar çýkmýþtýr Bu sonuçlar mevcut eðitim sisteminin kalp krizi geçirdiðini bir kez daha göstermiþtir. Sýk sýk deðiþtirilen eðitim
ÖSYM`nin son yýllarda yanlýþsýz ya da hatasýz sýnav yaptýðý
sisteminin kurbanlarý milyonlarca çocuk ve genç olmuþtur. Eðitim
görülmemiþ olmasýna raðmen son YGS`de "yanlýþ soru yok" açýksistemi sýnav üzerine inþa edilmiþ TEOG ve YGS'deki sorular katlamasý yapmasý inandýrýcý deðildir. Bütün ýsrarlara raðmen YGS
lanarak artmýþtýr.
sorularýnýn açýklanmamasý, ÖSYM üzerindeki þaibeleri daha da
'Sorularýn sadece yüzde 20'si açýklandý'
arttýrmakta, sýnav sonuçlarýna olan güveni tamamen ortadan kalYaptýðý her sýnav tartýþma konusu olan, adý kopya skandalladýrmaktadýr.
rý ile anýlan ÖSYM`nin bu yýl ilk kez 2013 yýlýnda torba yasayla
Eðitim Sen olarak ÖSYM`nin sýnavlarda sorulan bütün soruyapýlan yasal deðiþikliðe sýðýnarak Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý
larý geçmiþte olduðu gibi açýklamasýný, topluma karþý daha þeffaf
(YGS) sonuçlarýnýn çok az bir kýsmýný açýklamasý, milyonlarca
olmasýný bekliyor, bu konudaki þikâyetleri dikkate almasýný istiyoöðrenci ve velinin ciddi kaygýlar yaþamasýna neden olmuþtur.
ruz."
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Dinçer Solmaz, esnaf odasý baþkanlarýný ziyaret etti. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda önce Oto
Tamirciler Odasý’ný ardýndan Kasaplar Odasý’ný ziyaret eden Solmaz, esnaflarýn sorunlarý ve talepleri dinledi.
Yapýlan açýklamaya göre, ilk olarak Oto Tamirciler Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun ile görüþen Dinçer
Solmaz, ülkenin içerisinde bulunduðu
ekonomik darboðaza dikkat çekerek
Çorum’da da esnafýn kan aðladýðýný
söyledi. 29 Mart ön seçimlerine hazýrlanýrken toplumun tüm kesimlerinin
sorunlarýný dinlediðini dile getiren
Solmaz, “Milletvekili seçilirsem, Ankara’da sizlerin sesi olacaðým” dedi.
Oto Tamirciler Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun da, milletvekillerinin
seçildikten sonra kendilerini unutmasýndan yakýnarak, esnafýn sorunlarýnýn
göz ardý edilmemesini istedi.
Daha sonra Kasaplar Odasý’ný
ziyaret ederek Oda Baþkaný Recep
Gür ile görüþen Solmaz, tarým ve hayvancýlýkla ilgili sorunlara deðindi. Tarým sektörünün ciddi anlamda kan
kaybettiðini söyleyen Solmaz, besi
maliyetlerindeki artýþýnýn et fiyatlarýna zam olarak yansýdýðýna dikkat çekti.
Av. Dinçer Solmaz, dün Osmancýk'ta köy ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Milletvekili aday adayý Av. Dinçer
Solmaz, dün Osmancýk'ta köy ve esnaf
ziyaretlerinde bulundu.
Hem kendisi hem de partisi için
Osmancýklýlardan destek isteyen Solmaz, 29 Mart'ta tüm Türkiye'de demokrasi þöleni yaþanacaðýný, 7 Haziran'da ise CHP'nin iktidara geliþini
kutlayacaklarýný söyledi.
Osmancýklýlardan, oturduðu makamdan güç alan deðil, oturduðu makama güç katacak adaylar üzerinde
tercih yapmalarýný isteyen Av. Dinçer
Solmaz, "Çocuklarýmýza kan ve gözyaþý býrakmamak için, daha aydýnlýk
bir Türkiye yaratmak için, bu hukuksuz ve zalim iktidar karþýsýnda halkýmýzý çaresiz býrakmamak için sizlerden destek istiyorum" dedi.
‘Alým gücü düþtü
esnaf periþan’
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, hükümeti eleþtirdi.
CHP Çorum Milletvekili
Aday Adayý Cengiz Atlas, Çorum’un dört bir yanýnda faaliyet
gösteren esnaflarý ziyaret ederek, CHP politikalarýný ve milletvekili olmasý halinde Çorum’a katacaðý hizmetleri anlattý.
Yapýlan açýklamaya göre
Atlas, 29 Mart’ta yapýlacak olan
ön seçim için çalýþmalarýný tüm
hýzýyla sürdürüyor. Atlas, önceki gün de Süt Üreticileri Birliklerinin yaný sýra Keresteciler Sitesi, Zafer Çarþýsý ve Çorum’un
dört bir yanýnda faaliyet gösteren esnaflarý ziyaret ederek, hal
hatýr sordu, hayýrlý iþler temennisinde bulundu.
Esnaf ve sanatkârlar tarafýndan ilgiyle karþýlanan Cengiz
Atlas, geçim þartlarýnýn çok zorlaþtýðýný ifade ederek, vatandaþýn alým gücünün çok düþtüðünü buna paralel olarak esnafýn
ve halkýn þikayetlerini çok üst
düzeyde gördüklerini söyledi.
Ýþsizliðin de çok yoðun bir
þekilde yaþandýðýný belirten Atlas, bu sýkýntýlarýn ancak iktidarýn gitmesiyle düzeleceðini ifade etti. Ýnsan odaklý, emekten
yana politikalarýn CHP iktidarýyla hayata geçeceðini dile getiren Atlas, ekonomik kalkýnmanýn, iþsizliðin çözümü için
milletvekili aday adayý olduðunu ve herkesin doðru tercihini
bu seçimde göreceðini kaydetti.
Türkiye'nin birleþtirici gücü gibi çok anlamlý bir sloganlarýnýn olduðunu da söyleyen Atlas, “Bütün güçlerin birleþtiði
ve artýk iktidara yürüyen bir
CHP'yi görmek istiyor halkýmýz. Bu nedenle demokratik bir
yarýþla yani ön seçimle önümüzdeki
dönemde
Çorum’umuza milletvekili olarak
hizmet etmek istiyorum. Bu
yolda bütün aday adayý arkadaþlarýma da baþarýlar diliyorum.” dedi.
www.corumhakimiyet.net
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
AKKENT TOKÝ’de
KÝRALIK DAÝRE
(Ç.HAK:380)
(Ç.HAK:2702)
SATILIK LÜKS
DAÝRE
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
3+1 - 120 m2
SATILIK
ARITILMIÞ BÜYÜKBAÞ
VE KANATLI HAYVAN
GÜBRESÝ
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
SS Eskice Köyü Tarýmsal
Kalkýnma Kooperatifi tarafýndan
separatörden geçirilerek arýtýlmýþ
100 ton büyükbaþ ve 100 ton da
kanatlý hayvan gübresi teklif usulü
ve/veya ikili görüþme yoluyla
satýlacaktýr. Ýlgillere duyurulur.
T.C
ÇORUM
2. ÝCRA DAÝRESÝ
2014/125 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 48040) www.bik.gov.tr
T.C.
ÇORUM
2. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/10152 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
l NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1987 Ada No, 458 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bolüm 4 katlý binanýn son
katýnda bulunmakta olup ýsýnmasý doðal gaz kombli dir. Hali hazýrda kullanýlmakta olan daire 4 oda (bir odasý
mutfakla birleþmiþtir)salon mutfak banyo tuvalet hal antre ve 3 adet balkondan oluþmaktadýr. Daire 4 yöne
cephelidir. Salon ve odalarýnýn zemini üzeri ahþap döþeme kaplama antre ve holün tabanlarý ise seramik döþemedir.
Duvarlar plastik boyalý. Mutfak zemini seramik kaplama, kapý ve pencereleri ahþap üzeri vernik boyalýdýr.
Adresi
: Bahçelievler Mah Bahar 17.sok Yýldýz Kardeþler Apt No 29/4 ÇORUM
Yüzölçümü
: 160 m2
Arsa Payý
: 7/27
imar Durumu
: Ayrýk Nizam 3 Katlý Konut Alanýndadýr.
Kýymeti
: 115.000,00TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler : Kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 04/06/2015 günü 14:30- 14:40 arasý
2. Satýþ Günü
: 01/07/2015 günü 14:30- 14:40 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Giriþinde Bulunan Mezat Salonunda
Satýþ þartlarý :
1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden artýrma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen
deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur.
Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda, teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn
tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve giderlerini geçmesi þartýyla en
çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri' lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan
vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15), gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu
sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince
ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce; tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen
alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/10152 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.20/03/2015
ÝÝKm.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 48034) www.bik.gov.tr
(Ç.HAK:)
l NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, 1477 Ada, 28 Parsel, Gülabibey mah. Fitne mevkii, cilt 62,
sayfa 6097, 261,00 m2 yüzölçümlü, iki katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda, kat mülkiyeti yapýlý, zemin
kat+1 normal kat olmak üzere toplam 2 katlý (kýsmi bodrum katlý) dubleks, alt katý takriben 70,00 m2,
üst katý 70,00 m2 olmak üzere toplam 140,00 m2 alanlý, alt katý l oda, salon, mutfak, antre, tuvalet ve
iki balkon, içeriden merdivenle çýkýlan dubleks katý ise iki oda, banyo, hol ve iki balkondan oluþur.
Isýnmasý sobalý, cephesi kuzey, doðu ve güney, kapý ve pencereleri ahþap, üzeri vernik boyalý mesken.
Adresi
: Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan 17.Sk, No:20 Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü
: 261,00 m2
Hissesi
: 1/2
imar Durumu : Var, Kat sayýsý 2, inþaat tarzý ayrýk nizam(batý cephesi bitiþik) yýðma kargir olarak
inþa
edilmiþ blok nizam, "nüve konut" alanýndadýr.
Kýymeti
: 50.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýnda olduðu gibi.
1. Satýþ Günü : 27/05/2015 günü 14:30-14:40 arasý
2. Satýþ Günü : 22/06/2015 günü 14:30- 14:40 arasý
Satýþ Yeri
: Adliye Mezat Salonu Çorum
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden, ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve
diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt
faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde
isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2014/125 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.23/03/2015
ÝÝKm.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
13
Müracaat : SS Eskice Köyü
Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi
Baþkan Enver ÜNAL
Tel : 0 542 405 6331
(Ç.HAK:1740)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
27 MART
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Motorlu Pergola yapým
iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
31 MART
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý
Müsteþarlýk
Çorum Sevgi Evler
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-20162017 yýllarý 32 aylýk 5
kiþilik silahsýz özel
güvenlik hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evler
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent
Mah. Akkent Cad. No:
110 Merkez / Çorum
Saat: 10.00
***
1 NÝSAN
Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Toner ve kartuþ sarf
malzemeleri alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý / Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Temizlik mal ve
malzeme alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
7 NÝSAN
Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Teknik personel hizmet
alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý / Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum merkez Çöplü
Mahallesi 16 derslikli
ortaokul yapýmý inþaatý
yapým iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi
konferans salonu
Saat: 10.00
***
8 NÝSAN
T.C. Kargý (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
1. Taþýnmaz: Çorum il,
Kargý ilçe, 146 Ada no,
2 Parsel no, Köyiçi
Mahalle/Mevkii,
Baðözü köyünde bir
katlý ahþap samanlýk
olan 31,96 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
1.214,48
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.00-10.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Kargý ilçesi Baðözü
köyü, köyiçi mevkiinde
bulunan 146 Ada, 3
Parsel sayýlý taþýnmaz
üzerinde bulunan ahþap
ev ve bahçesinin satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
8.419,36
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.15-10.25
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TH 752 plakalý, 2008
model, TEMSA marka
beyaz renkli otobüsün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip
5. Sok. No: 63/A Kaynar
Otopark/Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
19 TH 753 plakalý, 2008
model, TEMSA marka
beyaz renkli otobüsün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip
5. Sok. No: 63/A Kaynar
Otopark/Çorum
Saat: 14.35-14.45
***
10 NÝSAN
Bölge Müdürlüðü - 7.
Bölge Samsun Diðer
Özel Bütçeli Kuruluþlar
Karayollarý Genel
Müdürlüðü
73 (Çorum) Þube Devlet
ve Ýl Yollarý Kýsmi
Temel Takviyeli Sathi
Kaplama Yapýmý iþi.
Yer: Karayollarý 7.
Bölge Müdürlüðü Ýhale
Salonu / Esenevler Mah.
Atatürk Bulvarý
Atakum/Samsun
Saat: 14.00
***
14 NÝSAN
Bölge Müdürlüðü-7.
Bölge Samsun Diðer
Özel Bütçeli Kuruluþlar
Karayollarý Genel
Müdürlüðü
Amasya Ýl Hd-ÇorumSungurlu-Delice Devlet
Yolu BSK onarýmý,
Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir
Geçiþleri ile Hamamözü
geçiþinin BSK yapýlmasý
yapým iþi.
Yer: Karayollarý 7.
Bölge Müdürlüðü Ýhale
Salonu Atakum/Samsun
Saat: 10.00
***
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü
Çorum ili Uðurludað
ilçesi sentetik çim
yüzeyli futbol sahasý
yapým iþi.
Yer: Karakeçili Mah.
Samsun Cad. No: 97
Saat: 10.00
***
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
- TOKÝ
Çorum ili Alaca ilçesi 2.
Etap 220 konut, 1 adet
Ticaret Merkezi inþaatý
ile altyapý ve çevre
düzenlemesi yapým iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ)
Ýstanbul Hizmet Binasý
Küçükçekmece/Ýstanbul
Saat: 14.30
***
16 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 ÜH 274 plakalý, 2012
model Ford marka,
siyah renkli kamyonetin
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
31.500
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
21 NÝSAN
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi
Kaçak mevkiinde arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
15.037,50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
(Encümen Toplantý
Salonu)
Saat: 14.00-14.05
***
22 EKÝM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Ulukavak Mahallesinde
bulunan 48 Ada, 16
Parsel sayýlý 1.148,99
m2 alanlý arsa
niteliðindeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
1.208.697,50
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.10
14 SALI 24 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Kazanan dostluk oldu
Ýstanbul’daki
Osmancýk
Dernekleri arasýnda
düzenlenen
turnuvada þampiyon
Aþaðý Zeytinköyü
oldu
Ýstanbul’da faaliyet gösteren Osmancýk Dernekleri arasýnda ilk kez düzenlenen futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Aþaðý
Zeþtin Köyü kazandý. Altý derneðin mücadele ettiði turnuva sonunda açýklamada bulunan tüm Dernek Baþkanlarý
kazanýlan þampiyonluk veþa dereceden daha önemlisinin tüm Osmancýklarýn bir araya gelerek hasret gidermesi ve
tanýþmasý olduðunu belirterek önümüzdeki yýllarda bunun geleneksel hale gelmesini istediler.
Ýstanbul'da faaliyet
gösteren Osmancýk Dernekleri tarafýndan düzenlenen Futbol Turnuvasýnýn sona erdi. 6 takýmýn
karþýlaþtýðý heyecanlý final coþkuyla tamamlandý. Turnuvaya Osmancýk
Derneði, Yukarýzeytin
Köyü Derneði, Akören
Derneði, Aþaðýzeytin
Derneði, Yaylabaþý Derneði ve Gecek Derneði
katýldý. 10 hafta süren
turnuvada Osmancýklý
dernekler
tarafýndan
oluþturulan 6 takým mücadele etti. Turnuvada
Aþaðýzeytin Köyü birinci, Akören Köyü ikinci,
Yukarýzeytin Köyü üçüncü oldu. Osmancýk Derneði ise en centilmen takým seçildi.
Turnuvanýn amacýnýn dernekler arasýndaki
kaynaþmanýn saðlanmasý
olduðunu belirten Osmancýk Derneði Baþkaný
Þerif Akkoca "Osmancýk'a ait 6 derneðin bir
araya geldiði bir organizasyonu bu. Köy dernekleri ile ilçe derneði arasýnda kopukluk vardý. Bu
turnuvada bunlarý gidermeye çalýþtýk. Turnuvayý
dostluk içerisinde tamamladýk" dedi.
Akören Köyü Derneði Baþkaný Ünal Kalabalýk da "Osmancýklýlar
olarak büyük bir eksikliðimiz vardý. Dernek baþkanlarý bile birbirini tanýmazken, bu turnuva sayesinde herkes birbirini
tanýdý. Tabi en büyük fedakarlýðý futbolcu kardeþlerimiz yaptýlar. Onlarýn alýn teri ile buradaki
heyecaný
oluþturduk.
Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diye
konuþtu.
Yukarýzeytin Köyü
zasyon inþallah daha geniþ tabanlara yayýlarak
devam edecektir" ifadelerini kullandý.
Çorum Dernekler
Federasyonu
Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa Urhan "Osmancýk Derneklerinin düzenlediði 1.
Futbol Turnuvasý on haftadýr devam ediyor. Derneklerimiz bir araya geldi, gençlerimiz kaynaþtýlar. Biz son derece bundan memnun kaldýk.
Þampiyon takýmý tebrik
ediyorum. Turnuvaya katýlan tüm derneklerimize,
futbolcularýmýza, hemþehrilerimize teþekkür
ediyorum" diye konuþtu.
Ak Parti Ýstanbul 1.
Bölge Milletvekili Aday
Adayý Serdar Gürsoy ise
"Bu turnuva Osmancýk'ýmýzýn derneklerini
bir araya getiren, kaynaþtýran güzel bir turnuva oldu gerçekten. Maçlarýn
ilk baþladýðý günden beri
biz de arkadaþlarýmýzýn
yanýnda olarak maddi ve
manevi katký saðlamaya
çalýþtýk. Çorumlu derneklerimizin birlik ve beraberliðine bir nebze de
olsa katký saðlayabildiysek bu bizim için büyük
bir mutluluk" diyerek
turnuvanýn tüm Çorum
dernekleri arasýnda yaygýnlaþtýrýlmasý temennisinde bulundu.
Final maçýnýn ardýndan dereceye giren takýmlarýn kupalarý takdim
Final maçýnýn ardýndan meþalelerle þampiyonluk kutlamasý renkli görüntüler ortaya çýkardý
Derneði Baþkaný Ahmet
Temir ise "Bir hayalimiz
gerçek oldu. Açýkçasý
baþka derneklerin bu tür
faaliyetlerini kýskanýyordum. Örneðin Erzurumlular 38 yýldýr turnuva
düzenliyorlar. Biz ilk defa böyle bir organizasyon
düzenliyoruz. Hayallerimiz gerçek oldu, çok sevinçliyim bu noktada. Ýnþallah gelecek yýl 6 takým
deðil de 15 takýmla çýkarýz sahaya. Etkinliðimiz
artarak devam eder" dedi.
Þampiyon olmanýn
mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Aþaðý Zeytin Derneði Baþkaný Recep Karadaþ "Þampiyon
biz olduk. Ancak bundan
daha çok sevindiðimiz
þey bir dostluk turnuvasý-
Futbol hakem ve gözlemci
semineri perþembe günü
Merkez Hakem Kurulu Ulusal Eðitim Ko-
U 16’da tüm maçlar
1 nolu sahaya alýndý
U 16 liginde bu hafta sonu oynanacak tüm maçlar
1 nolu sahaya alýndý. Futbol Tertip Komitesi tüm
maçlarý 1 nolu sahaya aldý ve baçý maçlarýn saatlerinde
deðiþiklik yaptý. Yeni planlamaya göre 28 Mart
cumartesi günü 1 nolu sahada oynanacak U 16
maçlarýnýn programý þöyle:
Saat 09.00 Çimentospor - HE Kültürspor.
Saat 11.00 Gençlik Çepnispor-Osmancýkspor.
Saat 13.00 Ýl Özel Ýdarespor-Gençlerbirliði.
Saat 15.00 Mimar Sinan Gençlik-Ýskilipgücüspor.
mitesi tarafýndan hazýrlanan ve Bölgesel Eðitimci
Mehmet Altuntaþ'ýn aktaracaðý Mart Ayý Eðitimi 26 Mart Perþembe saat 18:00'de Çorum Faal
Futbol Hakemleri ve
Gözlemcileri derneði binasýnda gerçekleþtirilecek.
Eðitim Seminerinde
Merkez Hakem Kurulu
tarafýndan belirlenen konular hakem ve gözlemcilere aktarýlacak. Seminere tüm hakem ve gözlemcilerin katýlýmý zorunlu olduðu belirtildi.
ný baþarýyla tamamlamýþ
olmak. Gençlerimiz birbiri ile tanýþtý, kaynaþtý.
Dostluk içerisinde geçti.
Temennimiz gelecek yýl
daha geniþ katýlýmlý bir
turnuva düzenlemek."
dedi.
Ýnal Köyü Derneði
Baþkaný Recep Kaya
"Turnuvayý düzenleyen
dernek baþkanlarýmýzý
tebrik ediyorum. Bu tür
organizasyonlar, tanýþma, kaynaþma, birlikteliði saðlama adýna çok güzel organizasyonlar. Bu
sene kendimizi hazýr hissetmediðimiz için biz
olamadýk bu organizasyonda fakat gelecek yýl
takým oluþturarak biz de
katýlacaðýz. Bu organi-
Küçükler ve Yýldýzlarda
yarý finalistler belli oldu
Okullu Küçükler ve yýldýzlar futbol il birinciliðinde yarý finalistler belli
oldu. Grup maçlarý ardýndan oynanan
ikinci tur grup maçlarý sonunda ilk iki
sýrayý alarak yarý finale yükselmeye
hak kazanan takýmlar belli oldu.
Küçüklerde bugün oynanacak ilk
yarý final maçýnda saat 10.00’da Mimar Sinan Ortaokulu ile Ýnkilap Ortaokulu karþýlaþacak. Saat 11.00’deki
ikinci yarý final maçýnda ise Toki Þehit
Þükrü Özyol Ortaokulu ile Yýldýrým
Beyazýt ortaokulu karþýlaþacak.
Yýldýzlarda ise bugün oynanacak
ilk maçta saat 12.00’de Mimar Sinan
Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu karþýlaþacak. Son maçta ise saat 13.00’de
Sungurlu Sedat Melahat Baran Ortaokulu ile Merkez Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu karþýlaþacak.
Küçüklerde yarý final maçlarýný
kazanan takýmlar yarýn saat 11.00’de
yýldýzlarda kazanan takýmlar ise saat
13.00’de finalde þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Bu maçlardan önce iki kategoride de kaybeden okullar üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar.
Hitit’in bugünki konuklarý
Ahi Evran ve 19 Mayýs
Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de
Hitit-Kýrþehir Ahi Evran, 15.00’de Hitit
19 Mayýs erkek takýmlarý karþýlaþacak
Ünilig Voleybol’da Hitit Üniversitesi bugün kýzlarda Kýrþehir Ahi Evren erkeklerde ise Samsun 19 Mayýs Üniversitesi ile Çorum’da karþýlaþacak.
Bugün saat 13.00’de Atatürk Spor
Salonu’nda oynanacak ilk maçta Hitit
Üniversitesi ile Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi bayan takýmlarý karþýlaþacak. Bu
maçýr ardýndan ise saat 15.00’de Hitit
Üniversitesi ile Samsun 19 Mayýs Üniversitesi erkek takýmlarý karþýlaþacak.
Hakemler Amasya’dan
Ünilig’de bugün oynanacak maçlarý
Amasya bölgesi hakemleri yönetecek.
Hitit-Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi arasýndaki maçý Selçuk Ozan, Ali Erdal hakem ikilisi yönetecek. Hitit - Samsun 19
Mayýs erkek maçýnda ise Ali Erdal, Selçuk Özen görev yapacak. Maçýn gözlemcisi ise Çorum’dan Recep Öztuna.
A grubunda ilk iki belli gibi
B grubunda mücadele zorlu
A grubunda Ortaköy
Belediyespor üçüncü maçýnda da Osmancýkgücüspor deplasmanýndan
2-0 galip dönerek dokuz
puanla ilk yarýyý kayýpsýz
lider tamamlarý ve final
2. Amatör Küme’de
ilk yarý sonunda A grubunda ilk iki takým belli
gibi. B grubunda ise final
grubuna yükselmek için
üç takýmýn kafa kafaya
mücadelesi var.
2. Amatör Küme Görünümü
A Grubu haftanýn sonuçlarý:
Osmancýkgücüspor - Ortaköy Þapinuva
Bayat Belediyespor - Sungurluspor
: 0-2
: 4-0
Grupta Puan Durumu
1
2
3
4
TAKIMLAR O G B M A Y P
Ortaköyspor
Bayat Belediye
Osmancýkgücü
Sungurluspor
3
3
3
3
3
2
0
0
0
0
1
1
0
1
2
2
Haftanýn maçlarý:
7
6
1
2
1
3
5
7
9
6
1
1
A grubunda Ortaköy ve Bayat Belediyespor
final grubu için avantajlý. B grubunda ise
Kargýgücüspor, Uðurludað Belediye ve
Mecitözüspor arasýnda final grubu için zorlu
bir mücadele yaþanacak.
grubu biletini büyük
oranda garantiledi. Bayat
Belediyespor’da sahasýnda Sungurluspor önünde
4-0 galip gelerek ikinci
galibiyetini aldý ve ilk iki
için büyük avantaj saðladý.
Grupta ikinci yarýnýn ilk hafta maçlarý pazar günü oynanacak. Ýlk
iki sýrada yer alan Bayat
Belediyespor ile Ortaköy
Belediyespor arasýndaki
maç grup liderini büyük
oranda belirleyecek gibi
görünüyor.
B grubunda ise mücadele çok daha zorlu geçecek. Ýlk iki maçýný kazanan Kargýgücüspor final grubu için mücadele
eden Mecitözüspor deplasmanýndan
4-2’lik
maðlubiyetle dönünce
zirveyi karýþtýrdý. Uðurludað Belediyespor ise
Oðuzlar deplasmanýndan
6-2 galip dönerek final
grubu yarýþýnda bende
varým dedi.
Grupta Kargýgücüspor, Uðurludað Belediyespor ve Mecitözüspor
takýmlarý ilk yarýyý 6’þar
puanla kapattýlar. Ýlk iki
takýmýn final grubuna çýkacaðý grupta ikinci yarýda üç takýmýn kendi arasýnda oynayacaðý maçlar
iki takýmý belirleyecek gibi görünüyor. Bu haftanýn
bu anlamdaki kritik maçýnda Uðurludað Belediyespor ile Mecitözüspor
arasýndaki karþýlaþma
olacak. Lider Kargýgücüspor ise Oðuzlar Belediyespor deplasmanýnda
üç puan arayacak.
Sungurluspor - Osmancýkgücüspor.
Bayat Belediyespor - Ortaköy BLD Þapinuvaspor
B Grubu haftanýn sonuçlarý:
Mecitözüspor - Kargýgücüspor
: 4-2
Oðuzlar Belediyespor - Uðurludað Belediye : 2-6
Grupta Puan Durumu
Anadolu Gençlik Derneði tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen halý saha
turnuvasý pazar günü oynanan maçlarla
baþladý. Dört grupta 13 takmýn mücadele
ettiði turnuvanýn açýlýþ maçýný AGD Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk ve yönetim kurulu üyeleriyle Çorum Belediye
Spor Müdürü Nadir Solak katýldý.
Dört grupta yapýlacak maçlar sonunda ilk sýrayý alan takýmlar yarý final-
de karþýlaþacak kazanan takýmlar finalde
þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Ýlk
hafta maçlarý son derece çekiþmeli geçti.
Turnuvada ilk günki maçlarý Sefer Kurtaran, Ýsmail Topuz, Rýdvan Daðlý, Seydi
Ahmet Eker ve Serkan Mumcu yönettiler.
Gruplarda ikinci maçlar bu hafta
sonu Doðan Halý Saha’da oynanacak.
1
2
3
4
TAKIMLAR O G B M A Y P
Kargýgücüspor
Uðurludað Bel
Mecitözüspor
Oðuzlar Bele.
3
3
3
3
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
1
3
Haftanýn maçlarý:
9
10
9
4
5
7
7
13
Uðurludað Belediyespor - Mecitözüspor.
Oðuzlar Belediyespor- Kargýgücüspor.
6
6
6
0
Kargýgücüspor son maçýný kaybetmesine raðmen liderliðini sürdürdü
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
MÝMAR
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Þirketimizin þantiye ortamýnda çalýþtýrýlmak üzere aþaðýdaki
niteliklere sahip "Mimar" takým arkadaþý aramaktayýz.
Genel Nitelikler
Çalýþma
Arkadaþlarý
Arýyor
Adres: Yavruturna Mah.
Kavukçu Sok. No: 3
(Ýkinci Bahar Yaný)
Mür. Tel: 225 60 20
0 533 680 32 81
Adres: Aþaðý San. 2. Çelik Sok.
No: 22 (Kýþla Karþýsý)
(Ç.HAK:603)
Volkswagen Crafter 22+1
servis aracý S plakasý ile
birlikte satýlýktýr.
0 545 656 60 11
SAHÝBÝNDEN
SATILIK
ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA
LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE
SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR
0-544-327 22 55
(Ç.HAK:525)
* LAMÝNAT PARKE
* DUVAR KAÐIDI
* CAM TUÐLA
* ATEÞ TUÐLA
* TARIM PERLÝTÝ
Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM
Tel: 0 364 213 57 70 www.senozparke.net
DÜZELTME
TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu’nun ÝHA kaynaklý ‘Ben Genç Giriþimciyim’ Projesi kapsamýnda düzenlediði eðitim çalýþmasý haberinde Giriþimcilik ve Ýþ
Planý Hazýrlama eðitimini veren Araþtýrma Görevlisi Yasin Þeker’in ismi yanlýþ yazýlmýþtýr. Düzeltiriz.
ELEMAN ARANIYOR
Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý
olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu
BAY eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Duran oðlu 1984 Bayat Doðumlu
(Ç.HAK:695)
(Ç.HAK:694)
AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ.
Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak
No: 38
Tel: 0 364 212 29 26
Mobilya maðazasýnda çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli mobilya montaj
elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Uður Mumcu Cad. No: 50
Tel: 224 45 80
(Ç.HAK:592)
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Beton Pompa Operatörleri ve
Mikser Operatörleri Alýnacaktýr
ELEMAN ARANIYOR
YÝTÝK
Gazi Üniversitesi Çorum Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Ömer Faruk ÞAHÝN
Mür. Tel: 0 532 382 66 88
(Ç.HAK:699)
Laminat Parke
Toptan Perakende Satýþ ve Montajý
Halen faal durumda 25 senelik
müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün
salonu ve kýraathane satýlýktýr.
Not: Ayrý ayrý da satýlabilir.
Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak
üzere src belgeli beton pompa
operatörleri ve mikser operatörleri
alýnacaktýr.
Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr.
Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR.
C&v için:[email protected]
(Ç.HAK:692)
Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 5
Tel: 230 12 02 - 0 532 453 42 96
* Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan
Ýlköðretim Okulu karþýsýnda
sahibinden satýlýk daire
* Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna
Cepheli sahibinden satýlýk arsa
Tel: 0 538 051 61 30
Kiralýk Daire
Bahçelievler’de bodrum
kat 2+1 kaloriferli, içi
yapýlý daire kiralýktýr.
0 538 934 06 07
DENEYÝMLÝ TORNACILAR
ALINACAKTIR
MÜRACATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD.
NO:7
ÇORUM
SATILIK TARLA
Elmalý Köyü önünde 12050 m2 eski
Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum’a 10
km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60
m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe
projelerine müsait tarla sahibinden
satýlýktýr.
Deðeri: 120.000 TL
0 534 630 99 42
Satýlýk KURYE ALINACAKTIR
Özel Halk
Otobüsü
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
motor kullanabilen askerliðini
yapmýþ tercihen evli bay kurye
alýnacaktýr.
(Ç.HAK:659)
Mür. Tel: 0 543 231 88 41
(Ç.HAK:667)
Ardiyede çalýþtýrýlmak üzere
yükleme iþi yapacak eleman
alýnacaktýr.
Ardiyemiz ilçededir. Kalacak yer
verilecek ve maaþý dolgundur.
(Ç.HAK:671)
(Ç.HAK:688)
Düðün Salonu Devren Satýlýk
ELEMAN ARANIYOR Satýlýkve Kýraathane
Halý Yýkama
* ATÖLYE ÞEFÝ (Makina imalatýnda
deneyimli, idareci vasfýnda)
* KAYNAKÇILAR
* MAKÝNA MONTAJCISI
* TAÞLAMACILAR
SAHÝBÝNDEN
SATILIK
(Ç.HAK:602)
0 532 341 27 22
(Ç.HAK:680)
K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3
(AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn
olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý
SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar
(140 m2-145 m2-175 m2)
Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir.
(Ç.HAK:622)
(Ç.HAK:693)
(Ç.HAK:669)
AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.
Akkent mah. Gýda toptancýlar sitesi 15.sok
no:2
0364 225 44 84
[email protected]
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
PÝRAMÝT MAKÝNA
KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE
ELEMANLAR ARANIYOR
SATILIK DÜKKANLAR
(Ç.HAK:633)
Mutlu Akü Çorum Bölge Bayiinde
çalýþtýrýlmak üzere tercihen Endüstri
Meslek Lisesi ve üniversite motormakina elektrik bölümü mezunu
seyahat engeli olmayan, sürücü
belgesine sahip, askerliðini yapmýþ
BAY elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:584)
(Ç.HAK:644)
Reyon görevlisi ve ön muhasebe için
en az lise mezunu 18-35 yaþ arasý
bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
SAHÝBÝNDEN
PERSONEL Çalýþma Arkadaþlarý SATILIK
S PLAKA
Arýyoruz
ALINACAKTIR
Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda
görevlendirilmek üzere
- En az lise mezunu
- Diksyonu düzgün
- Logo ve versiyonlarýnda en az 1 yýl
deneyimi olan
-30 yaþýný aþmamýþ
BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR.
Müraacatlarýn 1 adet fotoðrafla þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
görevlendirilmek üzere;
Tercihen meslek lisesi mezunu,
Askerlik hizmetini tamamlamýþ,
tecrübeli,
B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip,
diksiyonu düzgün
BAY personel alýnacaktýr.
(Ç.HAK:558)
(Ç.HAK:698)
Eðridere Caddesi No:17 / Çorum
Tel: (364) 224 66 66
Faks: (364) 224 11 57
[email protected]
PERSONEL
ALINACAKTIR
Servis bölümünde
Erka Ofis Kýrtasiye
Mür. Tel: 0 535 550 67 76
(Ç.HAK:588)
Müracaatlarýn 1(bir) adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:686)
* Üniversitelerin Mimarlýk fakültelerinden mezun,
* Þantiye yönetimine ve saha tecrübesine sahip; endüstriyel tesis,
konut, avm vb. yapýlarýn inþaat sürecinde en az 3 yýl deneyimli,
* MS Office programlarý ve Autocad, 3dmax, Photoshop vb.
mesleki çizim programlarýna hakim,
* Uygulama projesi, malzeme ve detaylara hakim,
* Alt iþveren yönlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyimli,
* Ýmalatlarýn projeye uygun olarak yapýmýný denetleyecek,
* Rutin olarak günlük, haftalýk ve aylýk þantiye durum ve
gerçekleþme raporlarýnýn üst yönetime iletecek,
* Ýþlerin zamanýnda ve kaliteli bir þekilde yapýlmasýný saðlayacak
* Ýþ takibi ve geri bildirimi konusuna hassas,
* Ýletiþim ve ifade yeteneði güçlü, iþ koordinasyon ve planlama
becerisi yüksek
* Esnek çalýþma saatlerine uyumlu ve yoðun tempoda
çalýþabilen,
* Sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
* Tercihen Ýngilizce bilen,
* Askerlik görevini tamamlamýþ bay
15
Aktif Ýleti Kurye
0 530 280 86 67
Yasin Pamay Dünya ikincisi
Tayland’ta yapýlan Üniversiteler Dünya Muay Thai
þampiyonasýnda 75 Kg’da mücadele eden Yasin Pamay final
maçýnda Fas’lý rakibine 3-2 yenilerek gümüþ madalya kazandý.
Halil ÖZTÜRK
Yasin Pamay
Üniversiteler Dünya
Muay Thai
Þampiyonasýnda finalde
yenilerek gümüþ
madalya kazandý.
Tayland’on baþkenti
Bankong’ta yapýlan
Üniversiteler Dünya
Muay Thai
Yönetim AK Parti ve
MHP’yi ziyaret edecek
Çorum Belediyespor Yönetimi
siyasi partileri ziyaretlerini bugün
AK Parti ve MHM teþkilatlarý ile
sürdürecek.
Geçtiðimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret eden Çorum Belediyespor yönetimi bugün
Þampiyonasý’nda 75
Kg’da Ankara
Ünivresitesi adýna
mücadele eden
Çorumlu sporcu Yasin
Pamay final maçýnda
Fas’lý rakibi Chakir
Ýlyass’a yenilerek
gümüþ madalya
kazandý.
Pamay Dünya
Þampiyonasý’nda ilk
olarak Rus Cegref
ikinci maçýnda Ýranlý
rakiplerini yenerek yarý
finale yükseldi. Yarý
finalde ev sahibi
Tayland’lý rakibini
nakavtla yenen Pamay
finale yükseldi. Final
maçýnda Faslý sporcu
Chakir Ýlyass ile
karþýlaþan Pamay
rakibine 3-2’lik skorla
yenilerek gümüþ
madalya kazandý.
Yasin Pamaþ ödül töreninde kürsüde diðer rakipleriyle birlikte görülüyor
ÇARÞAMBA 25 MART 2015
saat 14.00’de AK Parti saat 15.00’de
ise Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret edecek.
Yönetim ziyaretlerinde Çorum
Belediyespor’a destek isteyecek ve
yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler
verecek.
Genç kaleciye nasihat
Çorum Belediyespor devre arasýnda Ýl Özel Ýdarespor’dan
kadrosuna kattýðý genç kaleci Onur Tekin’i doðru bir kararla
dünden itibaren A takýmla çalýþmalara baþlattý.
Çorum Belediyespor’un ara transfer döneminde Ýl Özel Ýdarespor’dan
geliþim Ligi kadrosuna kattýðý kaleci
Onur Tekin dün profesyonel takýmla
antrenmanlara çýkmaya baþladý.
PTT Gençlikspor’da baþladýðý futbol hayatýný iki sezondur Ýl Özel Ýdarespor’da sürdüren Onur Tekin 16 yaþýnda
olmasýna karþýn fiziði ve geliþimi ile
büyük beðeni topluyor. Çorum
Belediyespor yönetimide doðru bir
hamle yaparak genç kaleciyi profesyonel
takýmla antrenmanla çýkarmaya baþladý.
Burada tecrübeli abileri ile
yapacaðý çalýþmalarla geliþimine büyük
katký saðlamasý beklenen Onur Tekin’e
ilk antrenmaný öncesinde Mali As
Baþkan Fatih Özcan ve Genel Kaptan
Hamit Iþýk tarafýndan hem uyarýlarda
bulunuldu hemde nasihat edildi.
AFDK’dan Ulukavak’a bu kez iyi haber geldi
Lider hazýrlýðý baþladý
Harun AKKAYA
Pazar günü sahasýnda grup lideri
Tuzlaspor’la karþýlaþacak olan Çorum
Belediyespor bu zorlu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý.
Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan haftanýn ilk antrenmanýna sakatlýklarý bulunan Eray ve Sefa Akýn ile diþinden rahatsýz olan Muhammet Fatih katýlmadýlar.
Haftanýn ilk çalýþmasý öncesinde
futbolcularla geleneksel toplantýsýný ya-
pan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Çatalca maçýný deðerlendirdi ve ligin kalan
haftalarýnda puan kaybýna tahammülleri
olmadýðýný belirterek tüm hesaplarý galibiyet üzerine yapmalarýný istedi.
Çalýþma gruplar halinde yapýlan
koþu ile baþladý ardýndan da dar alanda
pas çalýþmasý ve son bölümde yarý sahada çift kale maçla devam etti. Çorum Belediyespor, Tuzlaspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.
Eray ve Sefa Akýn iki hafta yok
Çorum Belediyespor’da Eray ve Sefa
Akýn’ýn iki hafta forma
giyemeyeceði açýklandý.
Geçtiðimiz hafta
içinde Niðde Belediyes-
por ile oynanan maçýn ilk
dakikalarýnda sakatlanarak oyundan çýkan Sefa’nýn sað arka adelesindeki yýrtýk nedeniyle iki
hafta daha güçlendirme
çalýþmasý yapacaðý forma
giyemeyeceði açýklandý.
Çatalca maçýnda sakatlanan Eray’ýn ise önceki gün çekilen MR’ýnda sað ayak bileðinde yýrtýk tesbit edildi. Masör
Ali Köseer iki futbolcununda iki hafta daha forma giyemeyeceðini bu
sürede güçlendirme çalýþmalarý yapacaklarýný söyledi.
Ünyespor’a seyircisiz cezasý
Ulukavakspor ’a
AFDK’dan bu kez müjdeli haber. Pazar günü
deplasmanda oynayacaðý Ünyespor’a seyircisiz
oynama cezasý verildi.
Ligden direk düþmemek için pazar günü
Ünyespor ile kritik bir
maça çýkacak olan Ulukavakspor’a amatör futbol disiplin kurulundan
iyi haber geldi, 17 Mart
tarihinde Ünyespor’un
sahasýnda oynadýðý Fatsa Belediyespor maçýnda çýkan saha olaylarý
nedeniyle yeþil beyazlý
takýma bir maç saha kapatma ve seyircisiz oynama bin lira para cezasý verdi.
Bu kararla Ulukavakspor’un pazar günü
Ünyespor ile oynayacaðý maç seyircisiz oynanacak.
Ulukavakspor, ligden direk düþmemek
için hayati önem taþýyan
Ünyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Siyah Beyazlýlar bu
deplasmanda alacaðý
puan veya puanlarla
düþme hattýndan uzak
kalmayý amaçlýyor.
3x3 Basketbol Turu 9-10
Mayýs’ta Çorum’da
Basketbol Federasyonu basketbolü tabana yaymak için FÝBA ile iþbirliði içinde 3x3
Basketbol turu düzenledi. Çorum etabý 9-10 Mayýs’ta yapýlacak olan tura katýlmak
için internet üzerinden takýmlarýn baþvuru yapmasý gerekiyor. Çorum ile birlikte 14
ilde eþ zamanlý olarak yapýlacak tur dört ayrý kategoride yapýlacak.
Basketbol Federasyonu basketbolü tabana yaymak, 2020
Olimpiyatlarýna hazýrlýk amacýyla
düzenlediði 3x3 Basketbol turu 910 Maþýs tarihlerinde Çorum’da yapýlacak.
Basketbol Ýl Temsilcisi Demet
Gökmen’in verdiði bilgiye göre
dört ayrý kategoride yapýlacak olan
müsabakalar için oluþturulacak takýmlar internet üzerinden kayýtlarýný yaptýrmalarý gerekiyor. Ýlk etapta
Çorum ile birlikte 14 ilde yapýlacak
olan turda müsabakalar 9-10 Mayýs’ta yapýlacak. Ýkinci etapta ise 19
ilde 16-17 Mayýs tarihlerinde yapýlacak.
Türkiye Turu sonunda illerinde birinci olanlar 25-26 Temmuz ta-
rihlerinde Ýstanbun Caddebostan
Sahili’nde yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele edecek. Müsaba-
kalar Büyük erkekler 18 yaþ üstü,
genç erkekler 18 yaþ altý, büyük kadýnlar 18 yaþ üstü ve gneç kýzlar 18
yaþ altý kategorilerinde yapýlacak.
Turnuvalarýn illerde organize
edilmesi için en az 16 takýmýn baþvurmasý gerekiyor. Üst sýnýr olarakta 32 takým olarak belirlendi. Turnuvalarýn FIBA onaylý olabilmesi,
fikstürlerin yapýlmasý ve sporcularýn dünya sýralamalarýnda yer alabilmeleri
(http://www.3x3planet.com/en/rankings) için mutlaka
https://www.3x3planet.com/loginsignup sitesinden kayýt olmalarý gerekmektedir. Turnuva Kayýtlarý
3x3planet.com üzerinde açýlmýþ
olup 1. Etap kayýtlarý 17 Nisan
2015 tarihinde sona erecek.
Cumhuriyet final için
bugün Trabzon önünde
Gaziosmanpaþa’ya
bir maç seyircisiz
Çorum Belediyespor’un grubunda mücadele eden
Gaziosmanpaþa’ya bir maç seyircisiz cezasý geldi.
Geçtiðimiz hafta içinde Çatalcaspor ile kendi sahasýnda oynadýðý maçta taraftarlarýn neden olduðu çirkin
ve kötü tezahürat nedeniyle ceza kuruluna sevk edilen
Gaziosmanpaþa takýmýna bu eylemini bu sezon içinde
beþinci kez olmasýndan dolayý bir maçý seyircisiz olnama ve üç bin lira para cezasý verildi.
Gaziosmanpaþaspor önümüzdeki hafta sonu sahasýnda Þekerspor ile oynayacaðý maçý seyircisiz oynayacak.
Yýldýzlar Futsal Yarý Final grubunda Cumhuriyet Ortaokulu dün
Gümüþhane’yi 8-1 yenerek gruptan birinci olarak çýktý. Bugün saat
11.00’de diðer grup ikincisi Trabzon Çarþýbaþý önünde Türkiye
finallerine gitmek için mücadele edecek.
Okullu Yýldýzlar futsal yarý final
grup birinciliðinde Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü maçýnda Gümüþhane Torul
Yakýlý Bölge Ortaokulu’nu 8-1 yenerek
yarý finale yükseldi. Bugün Trabzon Çarþýbaþý önünde Türkiye finallerine yükselmek için mücadele edecek.
Zonguldak Karadeniz Ereðli’de devam eden yýldýzlar futsal grup birinciliðinde ilk maçýnda Sinop’u 2-1 yenen
Cumhuriyet Ortaokulu ikinci maçýnda
Kocaeli ile golsüz berabere kalmýþ ve penaltý atýþlarýnda avantajý 6-5’lik skorla
rakibine vermiþti.
Dün Gümüþhane önünde etkili bir
futbol ortaya koyan Cumhuriyet Sefa
(2), Emrah (2), Kürþat (2), Doðukan ve
Emre’nin attýðo gollerle rakibini 8-1
yendi. Grupta son maçta Sinop, Kocaeli’ni 3-2 yenince Cumhuriyet Ortaokulu
grup birincisi olarak yarý finale yükseldi.
Cumhuriyet Ortaokulu bugün saat
11.00’de diðer grubu ikinci olarak bitiren
Trabzon Çarþýbaþý temsilcisi ile Türkiye
finallerine yükselmek için karþýlaþacak.
Cumhuriyet bugün Trabzon Çarþýbaþý önünde Türkiye finalleri için mücadele edecek
Download

25 Mart 2015 Çarşamba - Çorum Hakimiyet Gazetesi