Ensar’dan Çorum’a yeni eser Ahlatcý Çorum, Ýstanbul, Tiflis hattýnda
Hayata
taþýdýðý
hizmetleri ve
samimiyeti ile
toplumun tüm
kesiminden
büyük takdir
kazanan Ensar
Vakfý Çorum
Þubesi, Çorum
Kadýn ve
Gençlik
Merkezi
Projesi'ni de
baþarýyla
toplumun
hizmetine
sundu.
HABER
YORUM
Mustafa Demirer
Çorum'un renkli
simalarýndan
iþadamý Ahmet
Ahlatcý'nýn ticari
giriþimleri
zaman zaman
gündem olur.
Bugünlerde
iþadamýnýn yeni
ticari hamleleri
konuþuluyor.
* HABERÝ
10’DA
* SAYFA 4’DE
Ahlatcý'nýn en son çokça konuþulan hamlesi Milli Piyango Ýdaresi'nin özelleþtirme ihalesi olmuþ-
Bugün 10 Kasým. .
ÇORUM
10 KASIM 2014 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin
76. yýlýnda anýlacak.
Fiyatý : 40 Kuruþ
* HABERÝ 11’DE
‘Çorum sanayisi gelecekte de 1 numara olacak’ diyen Vali Kara:
Teknokent’le Çorum uçacak
Vali Ahmet Kara, Organize Sanayi
Bölgesi’nde yapýmý
süren Teknokent ve
TOBB Endüstri Meslek
Lisesi’nin faaliyete
geçmesiyle birlikte
Çorum sanayisinin
uçuþa geçeceðini
söyledi. “Çorum
sanayisi, gelecekte de
bölgesinde bir numara
olacak” diyen Ahmet
Kara, Teknokent
projesinde emeði
geçenleri tebrik etti.
Vali Ahmet Kara
Ali Yýldýz
güven tazeledi
Diyanet Sen
Çorum
Þubesi 4.
Olaðan
Genel
Kurulu’nda
Ali Yýldýz
güven
tazeleyerek,
tekrar
Diyanet Sen
Çorum Þube
Ali Yýldýz
Baþkaný
olarak görevlendirildi.
* HABERÝ 7’DE
* HABERÝ 12’DE
Alkan: ‘Teknoloji
olmazsa olmaz’
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan,
Teknokent’in
Çorum için atýlým
merkezi olacaðýný
söyledi. ÇOSÝAD
tarafýndan
düzenlenen
‘Üniversite-Sanayi
Ýþbirliðinde
Teknokent’in
Rolü’ konulu
istiþare
Reha Metin Alkan
toplantýsýnda
konuþan Reha Metin Alkan, üretimde
teknoloji kullanýmýnýn olmazsa olmaz bir
ihtiyaç olduðunu kaydetti. * HABERÝ 12’DE
Çorum’da asayiþ olaylarý
Merdiven boþluðuna düþen þahýs
öldü
***
Otomobil takla attý, 5 yaralý
***
Þoför esnafýnýn acý günü
***
Otomobil kamyonetle çarpýþtý:
1 ölü, 3 yaralý
* HABERLERÝ 5’DE
* SAYFA 9’DA
Ýl Genel Meclisi hafta sonu mesaisi yaptý.
ÇOSÝAD tarafýndan ‘Üniversite-Sanayi Ýþbirliðinde Teknokent’in Rolü’ konulu istiþare toplantýsý düzenlendi.
ÇOSÝAD’dan ‘Üniversite
Sanayi Ýþbirliði’ istiþaresi
Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði
(ÇOSÝAD) tarafýndan düzenlenen ‘Üniversite-Sanayi Ýþbirliðinde Teknokent’in
Rolü’ konulu istiþare toplantýsý önceki gün gerçekleþti.
* HABERÝ 12’DE
TGK’dan Bayburt’a çýkarma
Bayburt
Gazeteciler
Cemiyeti ev
sahipliðinde
gerçekleþen ve
3 günü
kapsayan
etkinlik Bayburt
Valiliði ve
Bayburt
Belediyesi
ziyaretleri ile
baþladý.
* HABERÝ
4’DE
5 ilçe hizmet
aracý istiyor
Ýl Genel Meclisi hafta sonu
mesaisi yaptý. Dodurga, Laçin,
Seydim ve Sungurlu Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlükleri'nin Özel
Ýdare'den talep ettiði, 5 hizmet
aracý komisyona havale edildi.
* HABERÝ 2’DE
Çorum’da 190 bin
hektar arazi nadasta
Türkiye
Ziraat
Odalarý
Birliði’nin
tespitlerine
göre
Çorum’da
190 bin 200
hektar arazi
nadasa
býrakýlýyor.
* HABERÝ 6’DA
Þemsi Bayraktar
Saðlýklý yaþamýn birinci
adýmý saðlýklý beslenme
Çorum Özel Hastanesi Uzman
Diyetisyen Büþra Kavukçu,
Obezitenin günümüzün en
önemli saðlýk sorunlarýndan biri
olduðunu belirterek saðlýklý
beslenmenin önemine dikkat
çekti.
* HABERÝ 8’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
5 ilçe hizmet
aracý istiyor
Ý
M. ALÝ CEYLAN
l Genel Meclisi hafta
sonu mesaisi yaptý.
Halil Ýbrahim Kaya
baþkanlýðýnda önceki
gün saat 14.00'de yapýlan oturumda, Alaca'ya
baðlý Yatankavak ile Seyitnizam köylerine ait
köy yerleþik alaný ve civarý sýnýr tespiti görüþülerek onaylandý.
Dodurga, Laçin,
Seydim ve Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri'nin Özel Ýdare'den talep ettiði, 5 hizmet aracý görüþülmek
üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.
Gündemin görüþülmesinin ardýndan
Çorum Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu
Baþkaný Sefer Kurtaran,
federasyonun yaptýðý
çalýþmalar
hakkýnda
meclise bilgi verdi. Toplantý kapanýþ yoklamasý
ile gelecek toplantý gününün belirlenmesi ile
sona erdi.
Ýl Genel Meclisi hafta sonu mesaisi yaptý.
Meclis üyeleri gündemi görüþtü.
Geçtiðimiz dönem görev yapan Ýl Genel Meclisi Üyeleri geleneksel hale getirdikleri yemekte bir araya geldi.
Eski Ýl Genel Meclis Üyeleri buluþtu
G
eçtiðimiz dönem görev yapan Ýl Genel Meclisi Üyeleri geleneksel hale getirdikleri yemekte
bir araya geldi.
Güven Et Lokantasý'nda düzenlenen toplantý
üç dönemdir meclis üyeliði yapan Mehmet Özüdoðru'nun ev sahipliðinda gerçekleþtirildi
Birincisi Kargý ilçesi'nde yapýlan ve geleneksel hale getirýlen yemeðin ikincisi Osmancýk'ta düzenlendi. Bir sonraki buluþma Ýskilip’te olacak. Yemeðe Çorum merke ve ilçelerinde geçtiðimiz dönem il genel meclisi üyeliði yapan üyeler katýlýrken,
bazýlarýmazaretleri nedeniyle Osmancýk’a gelemedi.
Mehmet Özüdoðru, yemete yaptýðý konuþmada "Beraber görev yaptýðým Çorum il genel meclisi eski üyeleri ile bir arada bulunmaktan son derece memnunum. Bu yemeði geleneksel hale getirdik.
Özüdoðru, Sýrasýyla Çorum merkez ve ilçelerde
böyle yemekli toplantýlar yapacaðýz. Katýlýmýnýzdan dolayý hepinize çok teþekkür ediyorum" dedi.
Yemek sonrasý Osmancýk'ýn tarihi, kültürel ve
turistik yerleri gezildi. (Osmancýk)
Dt’de oyun deðiþikliði
nkara Devlet Tiyatrosu, "Yeþilçam" ile "Hayvan
Çiftliði" oyunlarýnda rol alan sanatçý Binici'nin rahatsýzlýðý nedeniyle kasým ayý programýnda zorunlu deðiþik yaptý.
Ankara Devlet Tiyatrosu (DT), "Yeþilçam" ile
"Hayvan Çiftliði" oyunlarýnda rol alan sanatçý Þivan Binici'nin rahatsýzlýðý nedeniyle kasým ayý programýnda
zorunlu deðiþik yaptý.
DT'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, "Hayvan
Çiftliði" ve "Yeþilçam" oyunlarýnda sahneye çýkan sanatçý Binici, rol aldýðý eserlerdeki performansý nedeniyle menüsküs yýrtýðý teþhisiyle ameliyat oldu.
Sanatçýnýn geçirdiði ameliyat ve iyileþme sürecini
göz önünde bulunduran DT, Küçük Tiyatro'da sahnele-
necek, Barýþ Erdenk'in yönettiði Yeþilçam'ýn yerine Volkan Özgömeç'in yönetimindeki "Nereye"yi programa
aldý.
Öte yandan yine Küçük Tiyatro'da 11-15 Kasým
arasýnda sahnelenmesi planlanan, Hayvan Çiftliði'nin
yerine ise M. Volkan Benli'nin yönettiði "Nalýnlar" tiyatroseverlerle buluþturulacak.
-Turnelerdeki deðiþiklikler
Ayrýca sanatçýnýn rahatsýzlýðý nedeniyle Yeþilçam'ýn Samsun turnesi ile Çorum turnesi de iptal edildi.
Trabzon DT yapýmý Kuvvet Yurdakul'un yönettiði
"Parkta Güzel Bir Gün", "Yeþilçam"ýn yerine iki gösterim için Samsun'a giderken; çocuk oyunu "Horoz Adam
ve Korsan" ise Çorum'da dört temsil gerçekleþtirecek.(A.A.)
(Ç.HAK:2502)
A
TEÞEKKÜR
HAZNEDAR SOFRASI ÝÞYERÝMÝZÝN AÇILIÞINA KATILARAK BÝZÝ ONURLANDIRAN
VALÝMÝZ SAYIN
AHMET KARA
’YA
AHMET ÇELÝK
MUZAFFER KÜLCÜ
GARNÝZON VE ÝL JANDARMA KOMUTANI J.KD. ALBAY SAYIN
BELEDÝYE BAÞKANIMIZ SAYIN
’E
’YE
ALÝ SORMAZ
SALÝH ERKAN TARANCI
ÇETÝN BAÞARANHINCAL
EROL KARADAÞ
AHMET SAMÝ CEYLAN
MUSTAFA KÖSE
ÝL DEFTERDARI SAYIN
’A
EMNÝYET MÜDÜRÜ SAYIN
ÇTSO BAÞKANI SAYIN
ÇTSO MECLÝS BAÞKANI SAYIN
AKP ÝL BAÞKANI SAYIN
’YA
’A
’A
’A
(Ç.HAK:3205)
AKP MERKEZ ÝLÇE BAÞKANI SAYIN
’YE
SAYIN DAÝRE MÜDÜRLERÝNE, SÝYASÝ VE SÝVÝL TOPLUM KURULUÞU TEMSÝLCÝLERÝNE, SANAYÝCÝ VE ÝÞ ADAMLARINA, DOST VE
AKRABALARIMIZA TEÞEKKÜRLERÝMÝZÝ ARZ EDERÝZ.
SAYGILARIMIZLA.
HAZNEDAR
SOFRASI
SÝMA ÇORUM TURÝZM HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
MUSTAFA KILIÇ - HALÝL YURTTUTAR
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Alaca MYO Kampüsü hýzlandý
H
itit Üniversitesi Rekkoþullarda eðitim faaliyettörü Prof. Dr. Reha
lerine devam edebilmeleri
Metin Alkan, Alaca Kayadýna modern, çaðdaþ ve
makamý Ramazan Kurtyeteknolojik bir yerleþke
mez, Alaca Belediye Baþoluþturma gayreti içerisinkaný Muhammet Esat Eyde olduklarýný belirten
vaz, Üniversite Senato ve
Rektör Alkan, Alaca
Yönetim Kurulu Üyeleri
MYO Kampüsü’nün haile birlikte inþaatý devam
yýrsever iþadamý Sinpaþ
eden Alaca MYO KampüGYO tarafýndan çok kýsa
sü’nde incelemelerde bubir sürede tamamlanýp
lundu.
hizmete gireceðini ve kýsa
sürede tamamlanacak olYapýmý hýzla devam
masýnýn da mutluluk verieden Alaca MYO inþaatýci olduðunu kaydetti.
na iliþkin firma yetkilileSinpaþ GYO tarafýnrinden bilgi alan Rektör,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
dan yapýmý devam eden
çaðýn gerektirdiði eðitim
Alaca MYO Kampüsü’nde inceleme yaptý.
Alaca MYO Kampüöðretim yaklaþýmlarý göz
sü’nün idari yönetim ve
önünde tutularak yapýladerslik binasýndan oluþan ve toplam7 bin 600 m2 kapalý alana sahip
nan bu kampüsle birlikte üniversitenin daha da güçleneceðini belirt1. etap inþaatýnýn yüzde 80’i tamamlandý. Binanýn 2014 yýlý sonuna
ti.
kadar teslim edilmesi öngörülmektedir.Haber Merkezi
Öðretim elemanlarý ve öðrencilerin daha kaliteli ve konforlu
MYO öðretim elemanlarýna özel mesaj
itit Üniversitesi Rektörü
H
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, meslek yüksek okulu
öðretim elemanlarý ile bir
araya geldi.
Toplantý öncesinde yürütülen faaliyetler hakkýnda
bilgiler veren Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Menderes Suiçmez, okulun
bünyesinde açýlan istihdam
odaklý bölümler beraberinde
tercih edilirliðinin daha da
arttýðýný ve her geçen gün
daha da büyüdüðünü belirterek, Rektör Prof. Dr. Alkan’a göstermiþ olduðu ilgi
ve desteklerinden dolayý teþekkür etti.
Yapýlan çalýþmalara
iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Alkan da üniversite mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini söyledi.
Türkiye’nin ve hatta
geliþmiþ ülkelerin en önemli
ihtiyaçlarýndan birisi olan
ara eleman yetiþtirme noktasýnda önemli bir iþleve sahip
olan meslek yüksek okulunun her geçen gün istihdam
Reha Metin Alkan
odaklý yeni bölümleriyle sadece nicel olarak deðil, nitelik olarakta büyük bir yükseliþte olduðunu vurgulayan.
Alkan, ülkede MYO’lardan
büyük beklenti olduðunu ve
bu anlamda verilen desteklerin hýz kesmeden devam
edeceðini kaydetti.
Yapýmý hýzla devam
eden MYO, Kuzey Kampüsü I. Etap altyapý ve üst yapý
çalýþmalarý, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
(HÜBTUAM), TEKNO-
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, meslek
yüksek okulu öðretim elemanlarý ile bir araya geldi.
KENT, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek
Yüksekokulu inþaatlarýmýza
iliþkin bilgi paylaþýmýnda
bulunarak konuþmasýný sürdüren Rektör Alkan, en son
teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli
binalarýmýzýn en kýsa sürede
baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirtti.
Tüm mensuplara daha
iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisinde ol-
duklarýný açýklayan Alkan,
Bilimsel Araþtýrma Projeleri
(BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý ve öðrenci projelerine
verilen desteklerin artarak
devam edeceðini vurguladý.
Konuþma sonrasýnda
öðretim elemanlarýnýn görüþ
ve taleplerini dinleyen Alkan, çaðýn gerektirdiði eðitim-öðretim yaklaþýmlarý
göz önünde tutularak hazýrlanan projeler tamamlandýk-
ça üniversitenin daha da
güçleneceðini belirterek,
üniversitenin tüm öðretim
elemanlarýnýn olduðu gibi
meslek yüksek okulunun da
çok tecrübeli ve özellikle
üniversite-sanayi iþbirliði
noktasýnda büyük katký saðlayacak geniþ bir bilgi ve
tecrübe birikimine sahip öðretim elemanlarýna sahip olduðunu kaydetti.Haber Mer-
kezi
Hitit Üniversitesi Senatosu Alaca MYO’da toplandý.
Üniversite Senatosu
Alaca’da toplandý
H
itit Üniversitesi Senatosu Alaca
MYO’da toplandý.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Alaca
Kaymakamlýðý ve Alaca Belediye
Baþkanlýðýný ziyaret ederek, Alaca
MYO’da yaþanan geliþmelere iliþkin
fikir alýþveriþinde bulundu.
Ýlk olarak Alaca ilçesine yeni
atanan Kaymakam Ramazan
Kurtyemez’e hayýrlý olsun ziyaretinde
bulunan Rektör Alkan, yeni Türkiye,
yeni yönetim anlayýþýyla günümüz
çaðýnýn gereksinimleri doðrultusunda
Çorum’untüm paydaþlarý ile iþbirliði
içerisinde katma deðeri yüksek
çalýþmalar yapýlacaðýna inancýnýn tam
olduðunu ifade ederek, MYO’larýn
ilçelerin pek çok alanda geliþimine
katký saðladýðýna inandýklarýný ve bu
anlamda da ellerinden
geldiðinceverilen desteklerin
süreceðini kaydetti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren Alaca
Kaymakamý Ramazan Kurtyemez de,
Alaca’nýn geliþmesi açýsýndan
üniversitenin çok önemli bir yere
sahip olduðunu belirterek,
Kaymakamlýk olarak her türlü desteði
vermeye hazýr olduklarýný vurguladý.
Ardýndan Alaca Belediye
Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz’ý
ziyaret eden Rektör Alkan,
“Baþkanýmýzýn çok yakýndan takip
ettiði Alaca Meslek
Yüksekokulu’nda, verdiðini destekler
sonucunda kýsa sürede çok ciddi
mesafeler kat edildi. 12 program ve
yaklaþýk 200 öðrenciye ulaþan Alaca
MYO, bu desteklerin ve
iþbirliðimizin devam ettiði sürece
geliþimine hýzla devam edecektir”
dedi.
Ýlçede sürekli geliþen ve
büyüyen meslek yüksekokulunu çok
önemsediklerini belirten Alaca
Belediye Baþkaný Muhammet Esat
Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek Alkan’a
teþekkür etti.Haber Merkezi
‘Diyabeti bir de
sizden dinleyelim’
ünya Diyabet Günü kapsamýnda Hitit
D
Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniði'nin düzenlediði ve Çorum Tabip Odasý’nýn desteklediði
‘Diyabeti bir de sizden dinleyelim’ konulu
konferans düzenlenecek.
12 Kasým 2014 Çarþamba saat
12.00’de baþlayacak olan konferansa Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa
Azak, Yrd. Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler,
Yrd. Doç. Dr. Çaðatay Çaðlar, Uzm. Dr.
Yasin Þimþek, Uzm. Dyt. Tuðçe Aydemir
Kýrýþ,, Hemþire Hülya Çiçek Acar katýlacak. Daha önce yapýlmamýþ bir formatta
gerçekleþtirilecek olan konferansta diyabet
hastasý katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplanacak ve hastalýklarýnýn seyri hakkýnda bilgi
verilecek. Diyabet hastalarý etkinliðe davet
edildi.Haber Merkezi
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
Ahlatcý Çorum, Ýstanbul, Tiflis hattýnda
HABER
YORUM
cý'nýn en son çokça konuþulan hamlesi Milli
Piyango
Ýdaresi'nin
özelleþtirme ihalesi olmuþtu. Son günlerde yeni giriþimleri olduðu kulaðýma geldi.
LÝF
Mustafa Demirer
Ç
orum'un renkli simalarýndan iþadamý
Ahmet Ahlatcý'nýn ticari
giriþimleri zaman zaman gündem olur.
Hatýrlarsak, Ahlat-
AVM ÝÇÝN TEK-
Uluslararasý sermayeli Multi Development'in uzun yýllardýr
eski buðday pazarýnýn
bulunduðu alana alýþ veriþ merkezi yapma planý
olduðu biliniyor. Hatta
Çorum Belediyesi'nden
inþaat ruhsatýný almýþtý.
Yani AVM inþaatý için
her þey hazýr. Ancak þirketin finansal durumuna
göre yatýrýmlarýný planladýðý malum.
Anlatýlanlara göre,
iþadamý Ahmet Ahlatcý
AVM'yi kendisi yapmak
için teklifte bulunmuþ.
Þirket Ahlatcý'ya bir fiyat sunmuþ. Ahlatcý da
þirkete alternatif bir fiyat teklif etmiþ. Henüz
müspet veya menfi bir
geliþme yok.
ÝGDAÞ ÖZELLEÞTÝRME ÝHALESÝ
Ahlatcý ile ilgili bir
diðer ticari hamle Ýstanbul Gaz Daðýtým A.Þ.
(ÝGDAÞ) özelleþtirme
ihalesi.
ÝGDAÞ'ýn özelleþtirme ihalesine iþadamý
Ahlatcý'nýn tek baþýna
veya uygun bir partnerle
talip olmayý düþündüðü
belirtiliyor.
ÝGDAÞ'ýn özelleþtirme ihalesiyle Rus
Gazprom, Japon Marubeni Corp, Aygaz ve
STFA ile Ýsviçreli Part-
Ahlatcý'nýn en son çokça konuþulan hamlesi Milli
Piyango Ýdaresi'nin özelleþtirme ihalesi olmuþtu.
ners Group'un ortaklýðý
olan Enerya gibi yerel
ve uluslararasý þirketler
ilgileniyor.
TÝFLÝS'TE HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ
Ahlatcý ile ilgili bir
diðer geliþme Gürcistan'ýn Tiflis kentinde
hidroelektrik santrali
kurmayý planladýðý þeklinde. Konu henüz teyid
edilmiþ deðil. Ancak
rüzgâr enerjisi ile þimdilik ilgilenmeyen Ahlat-
cý, Organize Sanayi
Bölgesi'nde kuracaðý altýn iþleme fabrikasýnýn
tüm enerjisini çatýlara
kuracaðý güneþ enerjisi
sisteminden saðlamaya
hazýrlanýyor.
TGK’dan Bayburt’a çýkarma
B
ayburt Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliðinde gerçekleþen ve 3 günü
kapsayan etkinlik Bayburt Valiliði ve
Bayburt Belediyesi ziyaretleri ile baþladý.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, Basýn
Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Arslan, Türkiye Gazeteciler
Konfederasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Sefa Özdemir, Doðu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Feridun Fazýl Özsoy, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Turgut Özdemir, Güneydoðu Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Talat Akay, Ýç Anadolu Gazeteciler
Federasyonu Baþkaný Adem Alemdar,
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
Þevket Erzen, Ordu 19 Eylül Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Erdoðan Eriþen, Kýrþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mehmet Emin Turpçu, Gümüþhane Gazeteciler Derneði Baþkaný Yusuf Sadýk, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Yaþar
Yýldýz ve bölge gazetecilerinin katýldýðý
etkinlikte Vali Yusuf Odabaþ ve Belediye
Mete Memiþ makamlarýnda ziyaret edil-
di.
Ziyaretlerde Türkiye Gazeteciler
Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri
Kolaylý tarafýndan konfederasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Vali Odabaþ ve Baþkan Memiþ ise, konfederasyon
yönetim kurulunu aðýrlamaktan mutluluk
duyduklarýný belirtti.
Bayburt Konaðý’nda verilen akþam
yemeðiyle süren etkinlikle ilgili bilgi veren Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Yaþar Yýldýz, þunlarý söyledi: “Bayburt
Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan "Bayburt’un turizm deðerlerini yenilikçi yöntemlerle tanýtmak ve toplumda farkýndalýk oluþturarak ilimizin, turizmden elde
ettiði gelirlerin arttýrýlmasýna katký saðlamak" amacýyla KUDAKA’nýn finanse ettiði "Turizm Ýnovasyonla Geliþir, Tanýtýmla Büyür" projesi kapsamýnda Bayburt ve Bölgemiz için turizm deðerlerimizin durumu, alt yapý sorunlarý, tanýtým
turizm deðerlerinin pazarlanmasý, turlarýn organize edilmesi gibi belli baþlý konularda çalýþtay çalýþmasýnýn da yer aldýðý bir bölge turizm buluþmasýna Bayburt
ev sahipliði yapmaktadýr. Etkinliðimizin
ikinci gününde bölgedeki turizm mekanlarýna yönelik turlar oluþturacak. Tur kapsamýnda Bayburt’un önemli turizm merkezleri olan Ulu Cami, Bedesten, Kýrkçeþmeler, Bayburt Kalesi, Aydýntepe Yeraltý Þehri, Baksý Müzesi gezilecektir. Turizm buluþmasýnýn önemli bir sonucu da
bu turlarý gezen gazeteci ve turizmcilerin
Bayburt’un turizmini geliþtirmek için sorunlar ve çözüm önerilerini içeren çalýþtay olacaktýr."(ÝHA)
TGF’den protokol ziyareti
zi nelere götüreceði bence korkunç bir þey.
Bu uçurumdan dönemeyiz. Bu anlamda siyasi olarak bana düþen bir görev varsa ben
bunu seve seve yaparým” diye konuþtu.
“Eleþtiriden Memnun Olmayan Yönetici Baþarýsýz Olur”
Yapýcý eleþtirinin kendileri için her zaman bir fýrsat olduðunu belirten Baþkan Memiþ, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Eleþtiriyi bizim Türkçemizdeki tanýmýna uygun yapan herkesin baþýmýzýn üstünde yeri var. Ama eleþtiriyi þahsýmýza ve kiþilik haklarýmýza saldýrý olarak yapana karþý
tavrýmýz nettir. Çünkü kimse kimsenin þahsiyetiyle oynama hakkýna sahip deðildir. Eleþtiriden memnun olmayan bir yönetici baþarýsýz olur. Eleþtiri, insan olarak hoþumuza gitmeyebilir ama yönetici eleþtiriyi dikkate alýp
onu dinlemelidir. Ben þöyle söylüyorum;
eleþtiriyi dinlemezsek hatada ýsrar etmiþ oluruz. Bizim eleþtiriyi dinlememiz bize bir
yanlýþý terk ettirip bir doðru yaptýrýr. Bu benim için çok önemli bir þeydir. Gazetecilik
mesleðine bakarken de þöyle bir ifade kullanmýþtým; Gazeteciler þehirlerin hafýzasýdýr.
Benim için çok önemli olan þeyleri ben hafýzamda tutarým. Hâlbuki gazeteci hepsini kafasýnda arþivlendirmiþtir. Gazetecilerin var
olmasý mesleklerini en iyi þekilde idame ettirmeleri bizim her zaman menfaatimizedir.
Gazeteci kardeþlerimize kapýmýz da açýk,
gönlümüz de.”
“Bizi Ýkaz Edin”
“Biz Bayburt’u yukarý taþýmada, Bayburt’u geliþtirmede, daha
geniþ bir ifadeyle Bayburt’u geçmiþine, mazisine yakýþýr bir
þekilde geliþtirmek için
herkese ihtiyacýmýz var.
Her düþünceye ihtiyacýmýz var. Ama
gazetecilere
daha çok ihtiyacýmýz var.
Ve arkadaþlarýmýzdan benim dileðim
þudur: ‘Arkadaþlar yaptýðýmýz yanlýþlarý gördüðü-
TGF Bayburt Valiliði ve Bayburt Belediyesi’ni ziyaret etti.
nüz zaman bizi ikaz edin.’ Ben ikaz edildiðim zaman eðer bu sese kulak vermezsem o
zaman eleþtirin. Gelen ufak tefek eleþtirilerden dolayý geri adým atmayacaðýz. Bayburt’u bir yere taþýyacaðýz. Herkesin farklý
düþüncesi, görüþü olabilir. Yöneticilikte bu
farklýlýklarýn arasýndan iyi olaný seçebilmektir. Bu anlamda sizlerin de Bayburt’a bu katkýyý sunmanýzý isterim.”
Belediye Baþkaný Memiþ’i ziyaret
eden Gazeteciler Konfederasyonu heyetinde,
Genel Baþkan Mehmet Nuri Kolaylý’nýn yaný sýra Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
Genel Baþkan Yardýmcýsý Sefa Özdemir, Ka-
radeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Turgut Özdemir, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneði Baþkaný Erdoðan Eriþen, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Basýn
Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Gümüþhane Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Yusuf Sadýk, Çorum Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Kýrþehir
Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mehmet Emin
Turpçu, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Yaþar Yýldýz ve Bayburt Postasý Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Murat Okutmuþ yer aldý.(ÝHA)
SAYGIYLA
ANIYORUZ
Sanayi ve Tic. Ltd. Þti.
Sarýaslan Ailesi
Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: 254 91 46
Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: 213 66 48-213 48 81
Ýmam hatip okullarý
dindar halkýmýzýn
ümididir
Ýmam hatip okullarýna zorla öðrenci
kaydý yapýldýðýný ve okullarýn halka raðmen
Ýmam Hatip'e çevrildiðini iddia edenlere
cevaptýr.
Soru: Velileri istemediði halde kaç
çocuk bu okullara kaydedildi?
Cevap: Bu yýl ortaokuldan liseye
geçiþte yeni bir sistem uygulanmýþtýr.
Öðrenciler ortaokuldaki baþarý puanlarýna
ve okul tercihlerine göre yerleþtirilmiþtir…
A ve B grubundaki tercihleri yapmayan
öðrenciler ise sistem tarafýndan adresine ve
puanýna yakýn ve kontenjaný olan okullara
otomatik olarak yerleþtirildi. Dolayýsýyla, A
ve B grubundaki okullarý tercih etmeyen her
bir öðrenci tabii olarak þunu demiþ
olmaktaydý: 'Baþarý puanýma, adresime
yakýnlýðýna ve okulun kontenjan durumuna
göre sistem tarafýndan yerleþtirileceðim her
hangi bir okulu kabul ediyorum.'
TEOG sisteminde hiçbir tercihte
bulunmayan yaklaþýk 150 bin öðrencinin bir
kýsmý ilk yerleþtirmelerde baþarý puaný,
adres ve okul kontenjan durumuna göre
farklý okul türlerine yerleþtirildiler. Bunlar
arasýnda imam hatip liseleri ve meslek
liseleri de bulunmaktadýr. Bu öðrencilerin
önemli bir kýsmý kayýtlarýný açýk liseye ve
özel okullara aldýlar. Bir kýsmý da sonraki
tercihlerinde puanlarýna göre istedikleri
okullara nakil talebinde bulundular.
Herhangi bir tercihte bulunmadýðý için
yakýnýndaki okullarda kontenjan boþluðu
olmayan ve adresine uzak bir okula
yerleþtirilen öðrencilere tekrar nakil hakký
verildi ve Anadolu liselerine, meslek
liselerine veya imam hatip liselerine geçiþler
oldu. Ýstemedikleri halde bir okula
devamlarý söz konusu deðildir…
Bilgisayar öðrencinin neyi tercih edip
etmeyeceðini, ya da onun hangi düþüncede
olduðunu elbette bilemeyecektir. Bu
durumun sorumlularý A ve B grubundaki
tercihleri kullanmayanlarýn bizzat
kendileridir. Medyada velileri istemediði
halde bu okullara çocuklarý kaydedildi diye
yaygarasý koparýlan olayýn aslý budur. Ýlk
yerleþtirmelerden sonra zaten nakil haklarý
mevcut olmuþtur. Kimsenin istemediði
halde bir okula devamý zorunlu
tutulmamýþtýr.
Soru: Bu yýl Ýmam Hatiplere kaç
öðrenci baþvurdu ve bunlarýn kaçý
alýnabildi?
Cevap: Bu yýl sekizinci sýnýftan mezun
olan öðrencilerden toplamda 1.136.671
öðrenci lise tercihinde bulunmuþtur. Bu
öðrencilerden A grubundaki ilk üç
tercihinde imam hatip liselerini belirten
öðrencilerin sayýsý 260 bin 971'dir. B
grubundaki dört tercihinden birinde imam
hatip liselerini belirten öðrenci sayýsý ise
561.416'dýr. Ýmam Hatip Liselerine yerleþen
öðrenci sayýsý ise 195.014'tür.
(Bu rakkamlar Ýmam Hatipleri
istedikleri halde giremeyen binlerce
öðrencinin bulunduðunu ortaya
koymaktadýr.)
Soru: Þu anda kaç Ýmam Hatip orta ve
lisesi var ve daha fazlaya ihtiyaç var mý,
niçin?
Cevap: Þu anda 1628 Ýmam hatip
Ortaokulu, 1001 Ýmam Hatip Lisesi
mevcuttur. Ýstanbul, Þanlýurfa, Diyarbakýr
gibi nüfusu çok yoðun illerimiz baþta olmak
üzere bazý il ve ilçelerimizde imam hatip
ortaokulu ve lisesine ihtiyaç vardýr.
Özellikle de imam hatip ortaokullarý
konusunda halkýmýzýn büyük talebi olmakta,
çocuklarýný yürüme mesafede bulunacak
þekilde imam hatip ortaokullarýna
göndermeyi arzu etmektedirler.
SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ
ÜNAL YEM
(Ç.HAK:3212)
B
ayburt Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan
yürütülen ve Kuzeydoðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (KUDAKA) tarafýndan desteklenen "Turizm Ýnovasyonla Geliþir, Tanýtýmla Büyür" projesi kapsamýnda 12 ilin katýlýmýyla Bölge Turizm Buluþmasý’na katýlmak üzere Bayburt’a gelen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Baþkaný
Nuri Kolaylý ve beraberindeki heyet, Bayburt Belediye Baþkaný Mete Memiþ’i makamýnda ziyaret etti.
“Tek Bir Amacýmýz Var; Gazetecilik
Mesleðinin Onuru Ýçin Savaþmak”
Ziyarette kýsa bir konuþma yapan TGK
Genel Baþkaný M. Nuri Kolaylý özellikle yerel medyanýn yaþadýðý sorunlarý baþkanýmýz
Mete Memiþ’le paylaþtý. Türkiye’de internet
medyacýlýðýnýn kontrolsüz bir þekilde çoðaldýðýný ve bunun sonucunda gazetecilik mesleðine zarar verildiðine dikkat çeken Kolaylý
þöyle konuþtu:
“Biz meslektaþlarýmýzýn bir disiplin
içersinde hareket etmesi için çalýþýyoruz.
Yargýsýz infaz yapanlarý eleþtiriyoruz, derneðimizden ihraç ediyoruz ama meslekten tamamen ihraç edemiyoruz. Bunun için mutlaka yasal bir düzenleme þart. Basýnla ilgili
tüm sorunlarýmýzý gerek Cumhurbaþkanýmýz
olsun gerek Baþbakanýmýz gerekse de muhalefetle görüþeceðiz. Hepimizin farklý dünya
görüþleri olabilir ama tek bir amacýmýz var;
gazetecilik mesleðinin onuru için savaþmak.”
“Siyasi Olarak Bana Düþen Görevi
Seve Seve Yaparým”
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Belediye Baþkaný Mete Memiþ ise,
gazetecilerin dertlerine her zaman ortak olduðunu belirterek özellikle bu mesleði profesyonel ve eðitim almýþ kiþilerin yürütmesi
gerektiðini söyledi.
Ýnsanýn yapmýþ olduðu iþin eðitimini
mutlaka almasý gerektiðine dikkat çeken
Baþkan Memiþ, “Benim çok önem verdiðim
þeylerden birisi de insanýn profesyonel olarak çalýþmasý ve yaptýðý iþin eðitimini mutlaka almýþ olmasýdýr. Yani bu alaylýlýkla da
olur mekteplilik de. Ama bu alaylýlýk ve
mekteplilik birbiriyle çatýþmayacak birbirini
tamamlayacak þekilde olmalýdýr. Evet, ben 4
yýl eðitim alýp öðretmen oldum. Bunun bu
þekilde olmadýðý dönemleri hepimiz biliyoruz. Türkiye’de 3 ayda eðitim verip öðretmen yetiþtirdiler. Ve bunun ülkemizde nelere
mal olduðunu gördük. Hiçbir donanýmý, eðitimi olmayan birisi eline bir kalem, bir fotoðraf makinesi alýp piyasaya çýkarsa bunun bi-
Hayrettin
Karaman
www.unalyem.com.tr
[email protected]
TOPAKTAÞ TRAKTÖR
VE TARIM AL. TÝC. VE
SAN. LTD. ÞTÝ.
JOHN DEERE ÇORUM BÖLGE BAYÝÝ
Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarý No: 21/1 ÇORUM Tel: 213 58 38
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Otomobil takla attý, 5 yaralý
Ç
orum'da kontrolden çýkarak takla
atan otomobilde bulunan 5 kiþi yaralandý.
Kaza, Çorum'un
Ortaköy Ýlçesi Cemilbey Yolu Sazak
yol ayrýmýnda meydana geldi. 39 yaþýndaki Hüseyin Çorlu,
yönetimindeki 19 ET
871 plakalý otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç,
takla atýp tarlaya uçtu. Kazada otomobil
sürücüsü ile birlikte
araçta bulunan 72
yaþýndaki Rýza Çorlu, 32 yaþýndaki Serkan Çorlu, 45 yaþýndaki Meryem Çorlu
ve 17 yaþýndaki Sinan Çorlu araç içeri-
sinde sýkýþtý. Saðlýk
görevlilerinin yardýmýyla 5 kiþi sýkýþtýklarý araçtan çýkarýlarak ambulanslarla
Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili
soruþturma baþlattý.
(DHA)
Çorum’da bir kiþi, oturduðu apartmanýn merdiven
boþluðuna düþmesi sonucu hayatýný kaybetti.
Merdiven
boþluðuna
düþen þahýs
orum’da bir kiþi, oturduðu apartmanýn
merdiven boþluðuna düþmesi sonucu
hayatýný kaybetti.
Olay, Buharevler mahallesi 10.
Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.
Apartmanlarýnýn merdiven boþluðunda bir
kiþinin hareketsiz yattýðýný gören vatandaþlar
polis ekipleri ve saðlýk görevlilerine haber
verdi. Saðlýk ekiplerinin yaptýðý incelemede
hayatýný kaybeden þahsýn kamyon þoförü
Necati Ý. (49) olduðu tespit edildi.
Yüksekten düþerek hayatýný kaybettiði
tahmin edilen talihsiz adamýn cesedi,
cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý
incelemenin ardýndan kesin ölüm nedeninin
belirlenmesi için Ankara Adli Týp
Kurumu’na gönderildi.(ÝHA)
orum'un Sungurlu ilçesinde
otomobille kamyonetin çarpýþmasý
sonucu 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3
kiþi de yaralandý.
Edinilen bilgiye göre kaza
Sungurlu-Boðazkale karayolu Evci
Köyü yol ayrýmýnda meydana geldi.
Boðazkale'den Sungurlu istikametine
giden Hüsnü K. (42) yönetimindeki 19
EK 763 plakalý kamyonet, Sungurlu'dan
Boðazkale istikametine giden Selim Ö.
(31) yönetimindeki 05 EA 632 plakalý
otomobille kafa kafaya çarpýþtý.
Otomobilde yolcu olarak bulunan
Kamer Döðen (45) olay yerinde hayatýný
kaybederken, otomobil sürücüsü Selim
Ö. ile kamyonet sürücüsü Hüsnü K. ve
otomobilde yolcu olarak bulunan Adnan
Aygar (50) yaralandý. Yaralýlar olay
yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu
Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Þoför esnafýnýn acý günü
Ç
orum'da, direksiyon
baþýnda kalp krizi geçirerek hayatýný kaybeden 52
yaþýndaki þoför esnafýndan
Hasan Avcu, gözyaþlarý
içerisinde topraða verildi.
Önceki gün yaþanan
üzücü olayda, Çorumlu 52
yaþýndaki TIR sürücüsü
Hasan Avcu, Osmancýk'tan
Çorum'a gelirken direksiyon baþýnda geçirdiði kalp
krizi sonucu hayatýný kay-
52 yaþýndaki þoför esnafýndan Hasan Avcu,
gözyaþlarý içerisinde topraða verildi.
betmiþti. Avcu için önceki
gün Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile
birlikte çok sayýda kiþi katýldý. Öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hasan Avcu,
Ulu Mezarlýkta topraða verildi. Bu arada, cenaze törenine katýlan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin, yaþanan olayýn kendilerinde
büyük üzüntü yarattýðýný
belirterek Avcu Ailesinin
acýsýný paylaþtý. (Haber
Merkezi)
(Ç.HAK:3217)
AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR.
(Ç.HAK:3211)
Güzel Çorumumuzun
tertemiz geleceði için
Ahlatcý
Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) 444 01 85
Kazada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi de yaralandý.
SAYGIYLA ANIYORUZ
SAYGI VE
MÝNNETLE
ANIYORUZ
Volkswagen Yetkili Satýcýsý
Otomobil kamyonetle
çarpýþtý: 1 ölü, 3 yaralý
Ç
Çorum'da kontrolden çýkarak takla atan otomobilde bulunan 5 kiþi yaralandý.
Ç
Sungurlu’da otomobille kamyonet çarpýþtý.
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
Çorum’da 190 bin hektar arazi nadasta
T
ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný
bin 504 hektar alanýn ayrýldýðýný, nadasa ayrýlan alanýn
Þemsi Bayraktar, ülkemizde nadasa çok büyük tarým
meyve, sebze ve süs bitkilerine ayrýlan toplam alaný geçalanlarý ayrýldýðýný, bunun çok önemli bir ekonomik kayýp
tiðini belirtti.
olduðunu bildirerek, “Gýdanýn bu kadar hayati olduðu, topÝLLERE GÖRE NADAS ALANLARI
raðýn her karýþýnýn önem taþýdýðý bir sürece girdiðimiz günüBayraktar, ülkemizde düþen yýllýk yaðýþ miktarýnýn
müzde, Ýstanbul’un 8 katý bir alaný nadasa býrakmamýz kabul
nadas alanlarýnýn büyüklüðünde etkili olduðunu belirtedilebilir deðildir” dedi.
ti.2013 yýlýnda Konya’da 586 bin 562, Ankara’da 332 bin
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, kurak ve yarý kurak
144, Sivas’ta 325 bin 657, Kayseri’de 216 bin 197, Çoalanlarda toprakta yeterli suyun temini için çok büyük alanrum’da 190 bin 220, Þanlýurfa’da 187 bin 570, Eskiþelarýn nadasa býrakýldýðýný belirtti. “2000-2013 döneminde
hir’de ise 184 bin 856 hektar alanýn nadasa býrakýldýðýný
yüzde 14,1 azalmayla nadasa býrakýlan alanlar, 4,83 milyon
belirtti. Toplam nadas alanlarýnýn yarýya yakýnýný barýndýhektardan, 4,15 milyon hektara inse de hala çok büyük” diran bu 7 ilin dýþýnda, Yozgat ve Kýrþehir’in nadas alanlaye Bayraktar, nadas alanlarýnýn ekilen alan içindeki payýnýn
rýnýn 150 bin hektarý, Aksaray, Kýrýkkale, Van, Aðrý ve
da bu dönemde yüzde 18,3’ten yüzde 17,4’e düþtüðünü vurÞemsi Bayraktar
guladý. Türkiye’nin 23,81 milyon hektarlýk toplam tarým alaErzurum’un nadas alanlarýnýn 100 bin hektarý geçtiðini
nýnýn 15,62 milyon hektarýnýn tahýllar ve diðer bitkisel ürünvurgulayan Bayraktar, Batman’da 853, Zonguldak’ta 841, Siirt’te 822,
lerin ekimi için kullanýldýðýný bildiren Bayraktar, meyve alanlarýna 3,23
Osmaniye’de 306, Edirne’de 273, Hatay’da 217, Ýstanbul’da180, Tekirmilyon hektar, sebze alanlarýna 0,81 milyon hektar, süs bitkilerine ise 4
dað’da 104, Düzce’de ise 5 hektar alanýn nadasa býrakýldýðýný, Bartýn,
Atlamaz’dan beklenti büyük
Ý
lkadým Kaymakamý
Turan Atlamaz Ýlkadým Belediye Baþkaný
Erdoðan Tok'u makamýnda ziyaret etti.
Geçen ay göreve
baþlayan Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz,
Ýlkadým Belediye Baþkaný Erdoðan Tok'a ziyarette bulundu. Ziyaretlerinden mutluluk duyduðunu belirten Baþkan
Tok, "6.5 yýllýk yerel yönetim tecrübesi olan
Kaymakamýmýz Turan
Atlamaz Ýlkadým için
büyük bir þanstýr" dedi.
"ÝLKADIM'DAKÝ
YAPILANMA MUTLU EDÝYOR"
Ýlkadým'ýn gerek ticari gerek idari yönden
ileri seviyede yapýlanmasýndan mutlu olduðunu belirten Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz,
Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz Ýlkadým Belediye
Baþkaný Erdoðan Tok'u makamýnda ziyaret etti.
"Ýlkadým'da gerçekten
çok güzel bir yapýlanma
var. Gerek idari yönden
gerek insaný iliþkiler ve
ticari yönden bu beni
çok mutlu ediyor. Ýnþallah merkezi idaremizle
ve yerel idaremizle el ele
verdiðinde bu güzel tren
daha da ilerler halkýmý-
zýn insanýmýzýn hayrýna
hizmetlere vesile olacak.
Ýlkadým Belediye Baþkanýmýz Erdoðan Tok'u
çalýþmalarýndan ötürü
tebrik ediyorum. Allah
kendisine ekibine her
zaman azim ve güç versin” diye konuþtu.
“ONUR VE GURUR DUYUYORUZ”
Çorum'da altý buçuk yýl baþarýyla belediye baþkanlýðý görevini
tamamlayarak Ýlkadým'a
Kaymakam olarak görev
yapmaya baþlayan Turan Atlamaz'ýn Ýlkadým
ilçesi için büyük bir þans
olduðunun altýný çizen
Ýlkadým Belediye Baþkaný Erdoðan Tok, "Ýlçemizde görevine yeni
baþlayan Ýlkadým Kaymakamýmýz Turan Atlamaz'a baþarýlar diliyorum. Kaymakamýmýz
bizler için bir þanstýr.
Çünkü Çorum gibi deðerli bir ilimizde altý buçuk yýllýk belediye baþkanlýðý geçmiþi olan bir
kiþi. Yerel yönetimler
noktasýnda tecrübeli bir
Kaymakamýmýzla birlikte çalýþmak bizler için
bir onur ve gururdur. Ýnþallah sizlerle birlikte
yapacaðýmýz çalýþmalarýmýz istiþareli bir þekilde el ele kol kola Ýlkadým ilçemizde güzel baþarýlara imza atarýz" þeklinde konuþtu.(ÝHA)
Hatice Külcü, Muharrem ayý nedeniyle Çorum'da faaliyet gösteren Sivil Toplum
Kuruluþlarýný ziyaret ederek aþure ikramýnda bulundu.
Külcü'den STK'lara ziyaret
B
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Muharrem ayý nedeniyle Çorum'da faaliyet
gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarýný
ziyaret ederek aþure ikramýnda bulundu.
Belediye meclis üyeleri Þaheste
Uçar, Süreyya Daþcý Çoþkunsu, Kadýn
Meclisi üyeleri Gülen Erdine, Nurten
Gezer, Yasemin Eyvazlý, Feyza Aþkýn
ve Nuran Hakyemez ile birlikte Ensar
Vakfý, Derman-Der, Gül Der, Ekader
ve Sultan Ana'yý ziyaret eden Hatice
Külcü, Çorum Belediyesi'nin STK'larla yaptýðý iþbirliklerinden örnekler vererek birlikte yapýlan projelerin Çorumlu kadýnlara saðlayacaðý faydalar-
dan bahsetti.
Sivil Toplum Kuruluþlarý ile yapýlan projelerin Çorumlu kadýnlara ve
genç kýzlara sosyal hayatta daha aktif
olmalarýný, sosyal statüde kendilerini
geliþtirecekleri imkânlarý sunacaðýnýn
altýný çizen Hatice Külcü, "Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerimizde verilen
kurslarýmýz kadýnlarýmýza kendilerini
geliþtirme imkaný sunuyor. Tüm hanýmlara bu kurslardan faydalanmaya
davet ediyorum. Çorum Belediyesi
olarak Çorum kadýnýna yönelik yapýlan projelere imkanlar ölçüsünde her
zaman destek saðlamaya çalýþýyoruz."
dedi.Haber Merkezi
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri
Hacý Kamile-Ahmet Akdað huzurevlerini ziyaret ederek aþure ikram etti.
SP’den AK Saray yorumu Kadýnlar huzurevini unutmadý
S
aadet Partisi (SP) Merkez Ýlçe
Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý’na atýfta bulunarak, “Ýsrail'in son günlerde azgýn
politikalarýna karþýlýk AK Saray yapanlar asla Aksa’nýn ruhunu anlayamazlar.” dedi.
Terörist Ýsrail'in her saldýrýda
Ýslam dünyasýnýn reflekslerini ölçtüðünü, bu yapýlan alçaklýklar karþýsýnda Ýslam ülkelerinin kýnama,
Müslümanlar’ýn da ruhsuz bir eylem yapmanýn ötesine geçemediklerini savunan Sakýnmaz, çok deðil
son bir yýl içinde Ortadoðu'da olanlara bile dikkatlice bakýldýðýmýzda
siyonizmin hedefine kurnazca, zalimce ve emin adýmlarla nasýl ilerlediðini görebildiklerini belirten Sakýnmaz, açýklamasýný þöyle sürdürdü;
“Türkiye tüm bu hadiseleri basiretsiz, þaþkýn, bazen de gizli antlaþmalar gereði mecbur izlemini veren politikalarla adeta seyrediyor.
Ýsrail devletinin etrafýnda hiçbir
güçlü Müslüman ülke býrakýlma-
mýþtýr. Her Müslüman ülke planlý
bir þekilde kimi darbeyle, kimi iç
kavgalarla, terörist örgütlerle kimisi
ise sosyal sorunlar ile zayýflatýlmýþ
ve meþgul edilmiþtir. Böylesi bir
durumda kimse kendi iç meselesinden kafasýný kaldýrýp Mescid-i Aksa’da neler oluyor diye düþünememektedir. Bu ise Siyonist Ýsrail’in
iþine yaramaktadýr. Ama her þeye
raðmen terörist Ýsrail’e þunu hatýrlatmak isteriz. Ýktidarýn gafil durumu sakýn sizi þýmartmasýn ve umutlandýrmasýn. Bu ülkede tek bir Milli Görüþçü olduðu sürece asla ama
asla hedefinize ulaþamayacaksýnýz.
Ýsrail inancýnýn gereðini yerine
getirmekle beraber, bugün herkes
yaptýðý alçaklýklar nedeniyle terörist
Ýsrail’i sadece kýnýyor, bu çok anlamsýz, karþýlýðý olmayan ve yalnýz
Müslümanlar’ýn gazýný almaya yönelik hamlelerdir. Ýsrail zaten sapýk
inancýnýn ve cibilliyetinin gereðini
yapýyor, esas kýnanmasý gerekenler
inancýnýn gereðini yapmayan, sorumluluðunu yerine getirmeyen ve
yetkisini kullanmayan aciz Müslüman idarecilerdir.
Ne acýdýr ki Filistinli kardeþlerimiz þehit edilip evleri baþlarýna
geçilirken, birileri kendilerine bin
odalý saray inþa ediyorlar. Oturmak
için saray, binmek için uçaða yaklaþýk 2 milyarý gözden çýkartanlar Aksa' nýn ruhunu asla anlayamazlar.
Bugün bir kiþi için 2 milyar TL harcamayý normal görebiliyorlarsa bu
karunlaþmanýn en büyük göstergesidir.
Madem her þeyin gerçek sahibi millettir öyleyse hatýrlatmak isteriz ki idarecilerin asli vazifesi milletin malýný, yani emanetini hoyratça
israf etmek deðil, korumaktýr. Ýþin
özeti þudur ki; AK Saray karunlaþmanýn, Aksa ise Harunlar’ýn sembolüdür. Ýkisi asla bir kalpte yaþayamazlar ve AK Saray’ý savunanlar
Aksa’yý asla hakkýyla savunamazlar." (Haber Merkezi)
‘Yýkýlmadým ayaktayým’
A
Durak Çinkaya
laca’nýn Akören
köyünde yaþayan
Durak Çinkaya, 17
yaþýndan bu yana
hayatýný engelli
olharak sürdürüyor.
Paþa lakabýyla
Ç
‘AK Saray’ý savunanlar Aksa’yý asla hakkýyla savunamazlar’
bilinen Çankaya,
çektiði bunca
sýkýntýlara raðmen
yaþama tutunma
azmini gösterircesine
30 sene sonra ilk defa
hayata ayakta bakýyor
ve ümitle insanlara el
sallýyor. Paþa adeta
'Yýkýlmadým
ayaktayým' mesajý
veriyor.Haber
Merkezi
Orhan Sakýnmaz
orum Belediyesi Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezi kursiyerleri Hacý Kamile-Ahmet Akdað huzurevlerini ziyaret
ederek aþure ikram etti.
Belediye Meclis üyesi Seyhan
Günhan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in eþi Emine Zahir ve Sosyal
Ýþler Müdürlüðü personelinin de hazýr
bulunduðu ziyarette huzurevi sakinleri
misafirlerini büyük bir memnuniyetle
karþýladý.
Muharrem ayý nedeniyle beraberinde getirdikleri aþureleri huzurevi sakinlerine ikram eden kursiyerler, ulu çýnarlarý-
mýz olan yaþlýlarla sohbet edip, dertlerini
dinledi. "Allah devletimize milletimize
zeval vermesin. Burada her ihtiyacýmýz
karþýlanýyor. Belediyemiz de bizleri hiçbir zaman yalnýz býrakmýyor." diyen huzurevi sakinleri kendilerini unutmayan
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü 'ye,
huzurevini ziyaret ederek ikramlarda bulunan belediye personeline ve KKSM
kursiyerlerine teþekkür etti.
Kursiyerler, her 15 günde bir kez
düzenli olarak huzurevlerini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile sohbet etme
imkâný buluyor.Haber Merkezi
Çorumlular’ýn Yenimahalle çýkarmasý
Y
enimahalle Belediye Baþkaný Fethi
Yaþar, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu’na
baðlý dernek temsilcileri
ile Oðuzlar Kadýn Kollarý üyelerini makamýnda aðýrladý.
Oldukça kalabalýk
bir heyetle Ankara’ya
gelen Çorumlular, Anýtkabir ziyaretlerinin ardýndan Yenimahalle Belediyesi’ne de uðrayarak Baþkan Yaþar’la
sohbet etme imkaný buldu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade
eden Yaþar, “Ülkemizin
çok zor bir dönemden
Çorum Hitit Dernekler Federasyonu’na baðlý dernek temsilcileri
Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar’ý ziyaret etti.
geçtiði bu günlerde Çorum’dan bu kadar kalabalýk bir grup olarak
Baþkent’e
gelip,
Ata’mýzý ziyaret etmiþ
olmanýz bana heyecan
verdi. Sizleri Yenimahalle’de görmekten de
ayrýca mutluluk duydum” dedi.
Konuklarýyla tek
tek ilgilenip sohbet eden
Yaþar, Çorum’un Oðuzlar ilçesinin Ýç Anadolu
Belediyeler Birliði’ne
üye bir belediye oldu-
ðunu hatýrlatarak ilçeye
destek olacaklarýný söyledi.
Çorumlular ise
Baþkan Yaþar’a kendilerini kabul ettiði için teþekkür ederek baþarý dileklerini iletti.(ÝHA)
SAYGI VE MÝNNETLE
ANIYORUZ
SAYGIYLA
ANIYORUZ
BARO BAÞKANI
(BASIN:10000)
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu
(BASIN:10000)
Av. Altan AKPINAR
adýna Baþkan
Tahsin ÞAHÝN
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ
7
SAYGIYLA ANIYORUZ
KASAP OKTAY
Hemüehrilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle tebrik eder,
saùlık mutluluk ve esenlikler dileriz.
Karakeçili Mh. Ilýca Cd. 8/C (Eski Final Dershanesi Yaný)
Tel: 225 26 27 Cep: 0 545 322 65 67
www.duduoglu.com.tr
(Ç.HAK:3213)
(Ç.HAK:3210)
Oktay PAK - Hasan BENLÝ
Tel: 0 364 254 90 01 PBX
‘Mazlumun sesi olmalýyýz’
M
emur Sen Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Saatçi, dünya üzerinde yaþanan zulme karþý sessiz
kalýnmamasý gerektiðini,
mazlumun sesi olmak
konusunda kararlý olduklarýný söyledi.
Diyanet Sen Genel
Kurulu'nda konuþan Saatçi, Ýsrail'in Filistin'de
yaptýðý katliam ve dine
saldýrýlarýný hatýrlatarak,
"Ýsrail her zaman olduðu
gibi sudan bahanelerle
Filistin'de insanlýðý katlediyor. Doðu Türkistan'da
kardeþlerimiz
dünyanýn gözleri önünde
öldürülüyor. Irak paramparça yapýlýyor. Mýsýr'da
demokrasi katlediliyor.
Peki dünyaya demokrasi
getirmeyi vaat eden batý
ne yapýyor, sessiz kalýyor. Aslýnda dünyanýn
gözleri önünde insanlýk
ölüyor. Allah'a þükürler
olsun biz bu süreçlerin
hiçbirine sessiz kalmadýk, kalmayacaðýz, kalmamamýz
gerekiyor.
Eðer biz bunlara bugün
sessiz kalýrsak, bugün
onlarý görmesek, oradakilerin sesi olmasak, ayný þeyler bizim baþýmýza
da gelebilir, bunun da
hesabý diðer tarafta sorulur. Bu bilinçle hareket
etmek zorundayýz." dedi.
Sendikal çalýþmalar
Ahmet Saatçi
ve kurumsal prensiplerle
ilgili de konuþan Saatçi,
þunlarý dile getirdi;
"Rahmetli Akif Ýnan'ýn,
hizmet sendikacýlýðý an-
layýþý tasavvurunda bu
ülkeyi emeðin ve alýn terinin en kýymetli olduðu
topraklara dönüþtürmek
vardý. Bizlerde MemurSen olarak rahmetli Akif
Ýnan'ýn istediði deðerler
sendikacýlýðýný medeniyet deðerleriyle buluþturmak, kuþatmak, yaþamak ve yaþatmak olarak
hayata geçirmek üzere
yola çýktýk. Bu sendikal
anlayýþa baðlý kalarak
hep birlikte hem kamudaki görevlerimiz baþýnda, hem sendikal mücadelemizle, hem de demokratik Türkiye için
ortaya koyduðumuz güçlü ve kararlý sivil inisiya-
tifimizle hakký temsil etme hedefi ve gayreti
içinde yürüyüþümüzü
sürdürüyoruz.
'Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir'
diyerek ezber bozan bir
sivil tavýr ortaya koyduk,
bu cesaretimizle, siyaset
taþeronu, asker maþasý
sendikalarýn, sözde sivil
toplum örgütlerinin ipliðini pazara çýkardýk.
Sendikal anlayýþýmýzýn
kodlarýný milli ve manevi deðerlerimiz belirlemiþtir, isyan kültüründen
deðil, adalet duygusundan besleniyoruz."
‘Umre iþini tekeline almýþ insanlar gurubu oluþtu’
M
üftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen,
diyanet camiasýnda son dönemde büyük rahatsýzlýklara neden
olan bir konuyu gündeme taþýdý.
Sendika yöneticilerine bu yönde
mücadele vermelerini öneren Süzen, "Umre iþini tekeline almýþ insanlar gurubu oluþtu. Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðýmýz, umre ve Hac görevlendirmelerini puana göre deðil, kýdeme göre ve sýrayla yapmalýdýr."
dedi.
Bir ay içerisinde 4 kez umreye
giden din görevlilerinin varlýðýnýn,
artýk rahatsýz edici boyutlara ulaþtýðýný, her 40 kiþilik guruba verilmesi
gereken din görevlisi maliyetinden
kaçmaya çalýþan firmalarýn, gurup
sayýsýný 37 ile tamamlayýp, 40 limitine ulaþmama hilesi güttüðünü açýk
ifadelerle aktaran Süzmez, din görevlilerinin mihrap yiðitleri olduðunu, Cumhurbaþkaný'nýndan Baþbakaný'na kadar herkesin imamýn arkasýnda saf tutuðunu belirterek, din
görevliliðinin kutsal ve deðerli bir
vazife olduðunu söyledi.
Sendikalarýn, özellikle umre
konusunda yaþanan sýkýntýlarý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na ulaþtýrmak konusunda aktif olmalarýný
tavsiye eden, "Ben doðru bildiðimi
söylüyorum ve bu konu ciddi bir
konudur. Yýlda 20-25 kez umreye
gidenlerin yanýnda, hiç görev almamýþ din görevlilerinin varlýðý göz
ardý edilmemelidir." diyerek sözlerini tamamladý.
‘Muhtar ve dernek yöneticileri imamlarýn amiri deðildir’
Ahmet Süzen
iyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, din göD
revlilerinin önemli bir sorununa iþaret ederek, özellikle köylerde muhtarlarýn ve tüm camilerde de cami dernek
zararlara karþý durmaksa atalarýmýz nasýl ki Çanakkale'deKahramanmaraþ'ta- Afyon Kocatepe'de ülkemizi savunmuþ, ecnebilere karþý tek yürek olmuþsa, bizler de atalarýyöneticilerinin imamlarýn amiri olmadýðýný, imamlara
mýzýn yaptýðýnýn aynýsýný yapýyoruz. Bizler ecnebiye maþa
amirlik yapmaya hadlerinin ve haklarýnýn olmadýðýný söyolanlarýn karþýsýnda tek yürek oluyoruz. Bizler Müslüman
ledi.
kanýný akýtanlar karþýsýnda tek yürek oluyoruz, bizler kapalý kapýlar arkasýnda ülkeyi haçlý zihniyetine karþý servis
Din görevlilerine gereken itibarý kazandýrmak adýna,
edenler karþýsýnda tek yürek oluyoruz.
hýzlý ve emin adýmlarla yürümeye devam edeceklerini
söyleyen Ali Yýldýz, "Din görevlilerinin geleceðini müftüTaraf olmalarý, takýntý haline getirenler çatý adayýnda
lerin iki dudaðý arasýna býrakmak, imamlarýn kariyerini
buluþtular, çatýlarý baþlarýna yýkýldý. Ülke elden gidiyor demuhtarlarýn, cami derneði yöneticilerinin yön vermeleriydiler, ülkenin yýllar öncesinden satýlan itibarýný tekrar kale basite indirgemek hiç kimsenin haddi deðildir." dedi.
zandýranlara destek vermemizi de kafalarýna göre yorumladýlar. Unutmayacaklarý bir þey var, biz sendikacýyýz, biz deCami imamýný teftiþe gelen murakýbýn ,köydeki yaþlý
ðerler sendikasý olan Diyanet Sen'iz. Yanlýþa yanlýþ diyecek
insanlara "Ýmamýndan memnun musun?", "Güzel namaz
Ali Yýldýz
feraseti, doðruya doðru diyecek olgunluðu kendimizde bulukýldýrýyor mu?", "Ýþini aksatýyor mu?" sorularýný yöneltiyor
ruz. Eski Türkiye hayalinde olanlar, yeni Türkiye hayalini hayalden
olmasýnýn, Ýmam Hatiplere yeni bir amir kazandýrmaktan baþka bir iþe
ibaret sayanlar, deðiþime iþte bu kadar yabancýlar, deðiþimi bu kadar
yaramayacaðý uyarýsýnda bulunan Yýldýz, "Diyanet Sen olarak, din gökendilerine uzak görmekteler.
revlisini itibarsýzlaþtýrmak olan bu davranýþlarýn karþýsýnda þimdiye kadar durduðumuz gibi bundan sonra da durmaya devam edeceðiz. GöDiyanet Sen olarak sendikacýlýða yeni bir vizyon, yeni bir soluk
revi baþýnda olan bütün kamu görevlilerine saldýrý nasýl suç ise, görevi
getirdiðimiz herkesin malumudur. 1998 yýlýndan bu güne sayýsýz kazabaþýndaki bir imama saldýrýda suçtur." diye konuþtu.
nýma imza atan Diyanet-Sen, iradesini geleceðe odaklayan, gücünü ise
üyesinden alan erdemliler hareketi oluþumunu hala ilk günkü heyecanÜlke meselelerine yönelik tavýrlarýnýn da çok net ve açýk olduðula sürdürmeye devam etmektedir.
na vurgu yapan Ali Yýldýz, genel kurul konuþmasýnda þunlarý kaydetti,
" Diyanet Sen, mazlumdan yana taraf olan bir halkýn, Hakk'a daha yaÝsrail'e kýnama
kýn olan yanýdýr. Diyanet Sen, arsýzýn, hýrsýzýn, iftiracýnýn karþýsýnda,
Tüm Dünya'yý terör devleti Ýsrail'in Mescid-i Aksa'yý hedef alan
Türkiye genelinde 73 bin, il genelinde 1150 üye ile karþý durandýr.
saldýrýlarýný, faþizan uygulamalarýný uluslararasý düzeyde açýkça kýna'Yatay-dikey-paralel farketmez, ülkeye kastedenin karþýsýndayýz'
maya ve bu mukaddes mekaný korumaya çaðýrýyoruz.
Biz deðerleri ile, öncü olma hedefiyle çýktýðýmýz bu yolda, vatan
Bu anlamda Ýsrail'i þiddetle kýnýyor ve lanetliyoruz. Ýsrail ateþle
bütünlüðünü zarara uðratacak olan, bütün giriþimlerin karþýsýnda duroynuyor. Bunun farkýna varmalý, aksi halde kendi tutuþturduðu fitne
duk, durmaya da devam edeceðiz. Ülke meseleleri söz konusu olduðunateþinde yanacaðý konusunda uyarýlmalýdýr.
da teþkilatlarýmýzla birlikte ülkemizin çýkarlarýný hiçe sayan herkesin
Türkiye devletiyle, milletiyle, sivil toplum örgütleriyle Filistin kokarþýsýnda duracaðýz. Ülkemizi dünya gündemine yalanlarla servis etnusundaki hassasiyetini artýrarak devam ettirmeli, ilk kýblemiz Mescidmeye çalýþan, itibarýný köreltme arzusunda olan, dikey-yatay ve paralel,
i Aksa'ya yönelik Siyonist iþgalin sona ermesi ve tekrarlanmamasý için
devlet içerisindeki illegal yapýlanmalar hedeflerine ulaþamayacaktýr.
bölgedeki dinamiklerin ortak bir tepki vermesini saðlayacak insani, si'Ülkeyi haçlý zihniyetine servis edenlere karþý tek yüreðiz'
yasi ve diplomatik giriþim yapmalýdýr."
Birileri çýkýp bizim hükümet tarafgirliði yaptýðýmýzý söylüyor. Öncelikle tarafgirlik vatanýmýzý sevmekse, tarafgirlik ülkemize uðrayacak
Ali Yýldýz
güven tazeledi
Genel Kurul, Turgut Özal Ýþ Merkezi’nde gerçekleþtirildi.
D
EROL TAÞKAN
iyanet Sen Çorum Þubesi 4. Olaðan Genel Kurulu’nda Ali Yýldýz
güven tazeleyerek, tekrar Diyanet Sen
Çorum Þube Baþkaný olarak görevlendirildi.
Turgut Özal Ýþ Merkezi’nde gerçekleþtirilen genel kurul, Divan Baþkaný Osman Yüzgenç, katip üyeleri
Burhan Þahin ve Doðan Algök’ün yönetiminde yapýldý.
Çok sayýda sendika üyesinin katýldýðý genel kurulda, Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Ensar Vakfý Çorum
Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn,
Memur Sen’e baðlý bazý sendikalarýn
yöneticileri ve STK temsilcileri de yer
aldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile
baþlayan genel kurulda, Diyanet Sen
Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Me-
Diyanet Sen Yönetim Kurulu belirlendi.
Genel kurulda güncel meselelere dikkat çekildi.
SOÐUTMA VE ISITMA SÝSTEMLERÝ
(Ç.HAK:3216)
(Ç.HAK:3214)
Mustafa ve Necati YAÐLI
Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: 254 91 02 Fax: 254 91 18
mur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi ve
Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen birer
konuþma yaptý.
Genel kurul güm maddelerinin
de görüþülerek kabul edildiði kongrede, tek liste ile tekrar yönetime talip
olan Ali Yýldýz, yeni dönemde de Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný olarak
görevlendirilirken, yönetim listesi þu
isimlerden oluþtu;
Yönetim Kurulu: Ali Yýldýz, Cavit Çakal, Zeki Kanbur, Ýsmail Þanal,
Murat Küyük, Abdulkadir Tural, Celal
Göker.
Denetleme Kurulu: Ömer Yankun, Turan Sekili, Mehmet Aðýrbaþ.
Disiplin Kurulu: Turan Kilkaya,
Yasin Çakýn, Mustafa Top.
Genel Merkez Üst Kurul Delegeleri: Alý Yýldýz, Cavit Çakal, Doðal
Algök, Ýsmail Sekili, Zabit Gül.
SAYGI VE MÝNNETLE ANIYORUZ
SAYGIYLA ANIYORUZ
YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Fax: 0 364 254 90 04
Soðuk Hava Depolarý, Ticari Buzdolabý
Ýmalatý, Süt Soðutma Tanklarý
* SMS * Diktaþ * Süt Tanklarý
Yetkili Bayii ve Servisi
Tel: 0 364 213 13 99 - Cep: 0 538 596 95 55
Kale Mah. Milönü Cad. No: 9/B ÇORUM
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
TÜMSÝAD’ýn Ýsrail tepkisi
T
ÜMSÝAD Ýsrail’in
Mescid-i Aksa saldýrýsýný þiddetle kýnadýklarýný açýkladý.
TÜMSÝAD Çorum
Þubesi Yönetim Kurulu
Baþkaný Abdurrahman
Kýlýç, hain saldýrýlarýn
hedefinin doðrudan doðruya inancýmýz ve Ýslam
alemi olduðunun açýk ve
net olarak görüldüðünü
belirterek, þöyle dedi;
“Ýsrail güvenlik güç-
lerinin Mescid-i Aksa'ya
girerek cemaate saldýrdýðýný, kirli postallarýyla
Mescid-i Aksa'yý kirlettiðini ve içeride Kur'an-ý
Kerim'lerin savrulduðunu
gördük.
Mescid-i
Aksa
1967'den bu yana ilk defa
böyle bir saldýrý ile karþý
karþýya kalmýþtýr. Bu,
baþta Ýsrail olmak üzere
kirli ve karanlýk güçlerin
hesabýdýr. Bilinmelidir ki,
Abdurrahman Kýlýç
yaradanýn da bir hesabý
vardýr Bu saldýrý karþýsýnda ABD ve AB Ýsrail’i
sözde kýnarken, Ýslam ülkelerinin çoðu yine sessizliði korumakta. Bir taraftan IÞÝD ve terör örgütleri diðer taraftan da
maalesef bu saldýrýlarla
emperyalizmin oyunlarýyla medeniyet içi kargaþa, Müslüman insanlara
zulum ve kaos devam etmektedir.
Ýsrail'in uzun zamandan beri Mescid-i
Aksa üzerinde çeþitli
oyunlar oynadýðý bilinmektedir. Zalimler daha
dün masum Filistin halkýnýn evlerini yerle bir ettiler.
Ýsrail’in yaptýklarý
karþýsýnda bgereken tepkinin ortaya konulmasý,
siyasi ve ekonomik baskýlarýn hayata geçirilmesi elzemdir.”Haber Mer-
kezi
‘Ýsrail’in saldýrýlarý Ýslam’a hakaret’
E
SDER Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut, Ýsrail'in
le dedi; "Ýsrail, baþta Kudüs olmak üzere iþgal ettiði topMescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlarý ile üçüncü bir
raklardan çekilene kadar, tüm Ýslam dünyasý bu saldýrýyý
dünya savaþýnýn fitilini ateþlediðini bildirdi.
kendisine yapýlmýþ sayýp derhal diplomatik iliþkileri kesmelidirler. Ýyi bilinmelidir ki Mescid-i Aksa'ya yapýlan
Ýsrail'in Mescid-i Aksa'nýn taþýdýðý dinimizce kutsal
saldýrýlarýn tek sorumlusu Ýsrail deðil; Ýsrail'e göz yuman
sayýlan deðer ve hassasiyetleri hiçe saymasýný þiddetle kýülkelerde
bu suça ortaktýr. Bizim kutsalýmýza el uzatýlýnayan Bulut, "Son bir haftadýr Mescidi Aksa üzerinde kiryor, Kur'anýmýz yerlere fýrlatýyorlar sonra da ellerini kolli oyunlar düzenleyen Ýsrail, Müslümanlarýn ilk kýblesi
larýný sallayarak ülkemize girip çýkýyorlar. Bu nedenle
olan bu kutsal mekaný bastý. Gaz bombalarý ve plastik
Müslümanlarýn, Ýsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yömermilerle Filistinliler'e saldýran Ýsrail , 1967'den bu yana
nelik saldýrýlarýna karþý sessiz kalmamalarý gerekmekteilk defa Mescid-i Aksa'nýn içine girerek kutsal mekaný tahdir.
rip etti. Ýsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nýn mihrabýný posUnutmayalým ki Mescid-i Aksa'ya ve kutsal kitabýtallarý ile çiðneyerek Kur'an-ý Kerimleri yerlere atarak Ýsmýza karþý yapýlan bu saldýrýlar gerek bölgede, gerekse
lam dinine ve Müslümanlara hakarette, sýnýrý aþmýþtýr. Kudünyanýn genelinde yeni bir þiddet dalgasýna zemin haMustafa Bulut
düs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanlarýn ilk kýblesi
zýrlamaktadýr. Böyle bir dalgadan en fazla zarar görecek
özelliðini taþýyor. Yahudiler içinde Kýble Mescid-i ile Kubbetu's Saholanlar bizzat Ýsrail vatandaþlarý olacaktýr. Ýsrail'in saldýrgan yöneticilerine karþý Ýsrail halký da barýþýn ve huzurun yanýnda yer almalýdýr.
ra Camisi'nin yaný sýra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduAksi taktirde üretilen bu terör dalgasý daha büyük bir terör dalgasý yaðu Mescid-i Aksa külliyesi altýnda, Süleyman Mabedi kalýntýlarýnýn
ratacaktýr. Müslümanlar hiçbir terör dalgasýna prim vermeyecektir.
bulunduðu inancýyla bu alanda kazý çalýþmalarý yapýyor. Yahudi yerleTürkiye baþta olmak üzere tüm Ýslam ülkeleri birlik ve beraberlik içeþimciler ve Ýsrailli yetkililer zaman zaman Mescid-i Aksa külliyesi
risinde bu terör dalgasýna ve Ýsrail'in Ýslam'a karþý düþmanca politikaiçerisine de girerek cami cemaatini ve eðitim gören öðrencileri taciz
larýna dur demeleri gerekmektedir, aksi taktirde Ýsrail'in zulmüne oretmektedir" dedi.
tak olurlar. Ayrýca Türkiye'nin de acilen Ýsrail Konsolosluðunu acilen
sýnýr dýþý etmesi gerekmektedir. Ýsrail'i bir kez daha bu saldýrgan poli'HAKARET TÜM ÝSLAMA YAPILMIÞTIR'
tikalarý sebebiyle þiddetle lanetliyor ve iþgalci güçlerini acilen MesÝsrail'in yapmýþ olduðu saldýrý ve hakaretin tüm Ýslam aleminin
cid-i Aksa çevresinden uzaklaþtýrmaya çaðýrýyoruz.”
onuruna ve izzetine yapýlmýþ bir hareket olduðunu belirten Bulut, þöy-
Saðlýklý yaþamýn birinci adýmý saðlýklý beslenme
O
bezitenin günümüzün en önemli saðlýk sorunlarýndan biri olduðunu belirten Çorum Özel Hastanesi Uzman Diyetisyen Büþra Kavukçu, bir yanda teknolojinin getirdiði yaþam þekliyle deðiþen beslenme alýþkanlýklarýnýn, fast food tarzý beslenmenin aðýrlýk kazanmasýnýn
ve bununla beraber yaþam kalitemizin düþmesi ile güzelliðin ‘sýfýr beden’ gibi ölçülerle belirlenmesinin, özellikle geliþme çaðýndaki çoçuk
ve ergenler üzerinde olumsuz psikolojik ve fizyolojik etkilere yol açtýðýnýn farkýnda olunmasý gereken büyük bir sorun olduðunu belirtti.
Hem saðlýklý hem de formda bir vücuda kavuþmanýn çokta zor olmadýðýnýn altýný çizen Diyetisyen Büþra Kavukçu, “Manken diyetleri,
mucize diyetler, þok diyetler gibi hýzlý kilo kaybýna neden olan ancak
uzun vadede önemli saðlýk sorunlarýna yol açabilen diyetlerin, medyatik ve ticari amaçlar nedeniyle özellikle yaz aylarýnda sýklýkla gündeme
getirildiði ve pek çok genç tarafýndan bilinçsizce uygulandýðý bilinmektedir.” dedi.
Herkesin metabolizmasý farklý olduðunu ve kiþinin kendi metabolizmasýna uygun, saðlýklý bir beslenme planý oluþturulmasý gerektiðini
vurgulayan Kavukçu, þöyle dedi;
“Bu planý uygulayabilmek için, uzun süreli ve yaþam tarzýný deðiþtiren yeni alýþkanlýklar geliþtirmek gerekir. Yeni beslenme alýþkanlýklarý, sýkýcý diyetlerden kurtulmayý saðlarken, dilediðiniz zaman dilediðiniz besini tüketme lüksünü de kazandýrýr. Bilinçsizce yapýlan ve alýþ-
kanlýklarý deðiþtirmeden yapýlan diyetlerin bitiminde kilo alýnmasý kaçýnýlmaz. Yanlýþ diyet yapýp yapmadýðýmýzý anlamak için en kolay yol
kendinizi incelemektir. Eðer tartýda kilo vermenize raðmen yüzünüz
kollarýnýz inceliyor fakat yað deposu olan karýn ve kalça bölgesi incelmiyorsa yað kaybetmiyor ve doðru zayýflamýyorsunuz demektir.
Yapýlacak diyette, kiþinin cinsiyet, yaþ, boy, kilo vücut yað oraný,
kan deðerlerindeki þeker, kolesterol, kan
sayýmý, ailesinin hastalýk öyküsü son derece önemlidir. Zayýflamak için sadece bu
kriterleri içine alacak bir diyet deðil, bir
beslenme programý uygulamak gerekir. Bu
program ayný zamanda, yaþam tarzýný da
deðiþtireceði için, hem daha saðlýklý olmayý saðlar, hem de kilo problemini ortadan
kaldýrýr. Kiþiye özel olarak hazýrlanan beslenme planý, verilen kilolarý da uzun süre
korur. Diyetlere baþlarken, saðlýklý yaþama
geçiþin birinci adýmýnýn ‘saðlýklý beslenme’
olduðunu unutmamalýyýz.”
Kavukçu ayrýca, 10-18 Kasým tarihleri arasýnda Çorum Özel Hastanesi’nde yapýlacak ücretsiz yað ölçümüne de herkesi
davet etti. (Haber Merkezi)
TBMM’de güvenlik toplantýsý
ürkiye Büyük Millet
T
Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsý
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu Baþkanlýðýnda yapýldý.
Kurulda yapýlan çalýþmalar
ve alýnacak önlemler deðerlendirildi.
Gündeme geçilmeden
önce bir önceki toplantýda
alýnan kararlar doðrultusunda yapýlan çalýþmalar tek tek
ele alýnarak deðerlendirildi.
Toplantýda; Meclis kampüsü
içerisindeki yeni personel
otoparký ile yeni halkla iliþkiler binasýndaki otoparkýn
hizmete girmesi sonrasýnda
yapýlan yeni düzenlemelerle
ilgili kararlar alýndý. Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsý Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Baþkanlýðýnda yapýldý.
Büyük Millet Meclisi 25.
Dönem ile yürürlüðe girmesi planlanan yeni manyetik
araç ve giriþ kartlarýnýn düzenlenmesi ve bu konuda
gerekli çalýþmalarýn ilgili birimlerce tamamlanmasý karara
baðlandý.
Ayrýca
TBMM yerleþkesine giriþ
tahdidi konulmasý ya da tahditlerin kaldýrýlmasý talepleri
deðerlendirildi.
Toplantýya; TBMM
Genel Sekreteri Dr. Ýrfan
Neziroðlu, Genel Sekreter
Yardýmcýsý Haydar Çiftçi,
Koruma Daire Baþkaný
Mehmet Ali Keskinkýlýç,
Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer, Destek
Hizmetleri Baþkaný Fahrettin Böke, Baþkan Yardýmcýlarý, Sivil Savunma Uzmaný
Mahmut Pulcuoðlu katýldý.
(Haber Merkezi)
www.kakaclar.com.tr
Tel: 0.364 213 15 00
Tel: 0.364 213 19 00
Fax: 0.364 224 60 97
Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum
(Ç.HAK:3206)
(Ç.HAK:3215)
SAYGIYLA ANIYORUZ
ECE Holding'in kiremit sektöründe faaliyet gösteren firmasý ECE Kiremit’in ürettiði Bioksit
Kremit, ulusal basýnda yer buldu.
Bioksit Kiremit
Hürriyet’te
ENÝSE AÐBAL
ECE Holding'in kiremit sektöründe
faaliyet gösteren firmasý ECE Kiremit’in
ürettiði Bioksit Kremit, ulusal basýnda
yer buldu.
Sektörde bir ilki gerçekleþtiren Ece
Kiremit, Ar-Ge merkezinde geliþtirdiði
Bioksit Kiremit ile daha koyu renk, daha
iyi ses, su ve ýsý yalýtýmý sunan çevreci
özellikleriyle birlikte modern ve
geleneksel tüm mimari tarzlarýna hitap
ederek, yapý sektörüne alternatifi
olmayan bir ürünle giriþ yapmýþ oldu.
Hürriyet’in Ekonomi sayfasýnda
yer alan haberde, ECE Kiremit Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Çenesiz’in Bioksit Kiremit ile ilgili
açýklamalarýna yer verildi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
9
Ýkinci el alýrken
bunlara dikkat!
Otomobil sahibi olmak
isteyenlere seslenen uzmanlar, ikinci el araç alýmýnda
dikkat edilmesi gereken hususlarýn altýný çizdiler.
‘Sahibinden ikinci el oto
alýrken nelere dikkat etmeliyiz?’ sorusuna cevap veren
uzmanlar, ikinci el otomobil
almayý planlayanlara bazý hatýrlatmalarda bulundular.
Sahibinden.com adlý internet sitesinden yapýlan
açýklamaya göre ikinci el otomobil alýrken dikkat edilmesi gereken hususlar þöyle:
ÝKÝNCÝ ELDE NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ?
Satýn aldýðýnýz ikinci el otomobilin þasisinin durumu, kazalý olup olmamasý, alt taban saçlarý, boya kalýnlýðý, döþemeleri, lastiklerinin durumu ve çeþitli orijinal parçalarý kontrol edilirken bunlara ek olarak otomatik þanzýman ve motorun genel görünümü satýn almadan önceki dikkat edilmesi gereken noktalarýn baþýnda gelir. Bir de aracý satýn aldýktan sonra gözden
geçirilmesi gereken parçalar var. Özellikle triger kayýþý, fren hortumlarý, rot, rot baþý gibi ön takým parçalarý ve süspansiyon gibi bir çok parçanýn kontrollerinin
yapýlmasý gerekir. Ýþte ikinci el otomobil alacaklar için
altýn öðütler.
Frenler, araçlar için hayati önem taþýr. Fren sisteminin ilk etapta fren balatalarý kontrol edilmeli, gerekiyorsa deðiþtirilmeli. Fren diskleri ve varsa kampanalarýn yüzeyleri de kontrol edilmeli, gerekiyorsa onarýlmalý veya yenilenmeli. Fren hidrolik seviyesi de
kontrol edilmeli, eðer bir eksilme varsa sistemde bir
probleme de iþaret edebilir. Ancak özellikle 10 yaþýn
üstündeki otomobillerin
fren hortumlarýnýn mutlaka yenilenmesi, fren
merkezi ile pistonlarýn
kontrol edilmesi gerekir. Fren sisteminin çalýþmamasýyla sürüþ sýrasýnda karþýlaþacaðýnýz
bu sürpriz size sýkýntý
yaþatabilir.
Motorun krank mili ile kam mili arasýnda
güç iletimi yapan triger
kayýþý otomobil için büyük önem taþýr. 1970’li yýllara kadar üretilen araçlarýn
çoðunda triger kayýþý bulunmazken, günümüz otomobillerinin bazýlarýnda zincir tercih edilmiþtir. En çok
kullanýlan triger kayýþýnýn ömrü (40.000-100.000 km)
sayesinde çoðu zaman unutulan bu parça, belli bir kilometreyi aþmýþ otomobillerde mutlaka deðiþtirilmeli.
Bu deðiþimde bilya, varsa gerdirme yayý ve diðer birkaç küçük parçanýn da mutlaka yenilenmesi gerekiyor.
Triger kayýþý ihmal edildiðinde motorda ciddi masraflar ortaya çýkar.
Otomobilin sürüþ güvenliðini direkt olarak etkileyen rot ve balans ayarlarýnýn kontrol edilmesi sadece biraz zaman ve para kaybýna yol açýyor gibi görünebilir. Ancak çýkacak sorunlarýn önüne geçerek aracýn yol tutuþ güvenliðini arttýrabilirsiniz. Birbirinden
baðýmsýz iki ayar olan rot ve balans ayarý tabii ki yeni
lastiklere sahip bir otomobilde yapýlmasý gerekir. Bunun için de lastiklerin yeni veya diþ derinliði tam, yanaklarýnýn kýrýlmamýþ veya yýpranmamýþ olmasý ve
üretim tarihinin de çok eski olmamasý gerekir. Ayrýca
otomobilin üzerindeki lastiklerin orijinal ebatlarda
olup olmadýðýný kontrol edin.
Otomobilin periyodik bakýmýnýn
yaptýrýlmasý; sürüþ güvenliði, performansý ve yakýt tüketimi gibi unsurlarýn olumsuz etkilenmemesi için önemli. Bu nedenle motor yaðý, yað, yakýt ve hava filtreleri, bujiler ve antifriz yoðunluðu kontrol edilmeli. Amortisörler, þanzýman ve
hidrolik direksiyon yaðlarýyla aks ve çeþitli keçelerin de gözden geçirilmesi
muhtemel sorunlarý azaltýr. Aracýn supap
ayarý, jikle kontrolü veya karbüratör
ayarlarýnýn da kontrol edilmesinde yarar
var. Akünün þarj yoðunluðu, V kayýþlarýnýn kontrolü ve motor takozlarýnýn kontrol edilmesi de gerekir. Tüm bu kontrolleri yaptýktan sonra otomobilinizi güvenle kullanabilirsiniz.”
Uzmanlar, ikinci el araç alýmýnda dikkat edilmesi gereken hususlarý anlattý.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Citroen C4 1.6 HDiConfort 2013
Geely Emgrand EC7
2011
Fiat Albea 1.4 Fire Dynamc 2006
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010
Fiat Doblo 1.6 Multijet Dyn2011
Fiat Palio 1.3 Multijet Dyn 2004
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012
Ford Escort 1.6 CLX
1995
Ford Mondeo 2.0 Ghia
2004
Hyundai Accent 1.6 EraCV 2006
Opel Astra 1.6 T Enjoy
2006
Opel Corsa 1.2 Club
2002
Opel Vectra 2.0 CD
1998
Opel Vectra 1.6 Comfort 2003
Peugeot Partner Tepee
2010
Renault 12 STW
1990
Renault 19 Europa1.6 RNE 1998
Renault Broadway RN
1997
Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Kangoo 1.5 DCI M2008
Renault Megane 2.0 RXT 2000
Renault Megane 1.6 RXT 2001
Fiyatý (TL)
56 bin
25 bin
13 bin
18 bin 500
31 bin
32 bin
16 bin
29 bin
11 bin
24 bin
11 bin
30 bin
20 bin
18 bin
27 bin
31 bin
7 bin
12 bin 500
10 bin
16 bin 500
15 bin 500
23 bin
30 bin
18 bin
22 bin
Renault Megane 1.5 DCI Pr2009
Renault Symbol 1.2 Authen 2012
Renault Toros STW 1.4
1996
Tofaþ Doðan SLX
1994
Tofaþ Þahin 1.6
1994
Toyota Corolla 1.6 GL
1993
Toyota Corolla 1.6 XLÝ
1997
Toyota Corolla 1.6 Luna 1999
Toyota Corolla 1.6 Terra 2000
Toyota Corolla 1.4 Special 2002
Toyota Corolla 1.6 Sol
2004
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 2013
Volkswagen Golf 1.6 Comf 2000
Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006
Volkswagen Passat 1.6
2009
Volvo V70 2.0 T5
1998
33 bin 500
28 bin 500
7 bin 500
8 bin
7 bin 500
15 bin
16 bin
17 bin 500
18 bin 500
18 bin 500
30 bin 900
29 bin
60 bin
22 bin 500
36 bin
50 bin
24 bin 500
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 12+1
1998
8 bin
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
17 bin 500
Ford Transit Jumbo
2006
42 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
VW Transporter Cityvan 2009
42 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
10 KASIM 2014
Ensar Vakfý’nýn hizmetleri
þahlanýþýný sürdürüyor
‘Ateþiyle toplumu yakan deðil,
aydýnlatan gençler yetiþtiriyoruz’
E
nsar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn, yeni bir restorasyon dönemi yaþayan
Türkiye’de ateþ gibi gençler yetiþtirmek için hizmet ettiklerini belirterek, “Bizim gençlerimiz, ateþini yakýp yýkmak için deðil, Ýslam Medeniyeti’nin
meþalesini tutuþturmak için topluma hizmet edecekler.” dedi.
Ensar Vakfý tarafýndan hayata geçirilen Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi’nin açýlýþ töreninde davetlilere hitabeden Ensar Vakfý Çorum Þube
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, törenin bir açýlýþ merasiminden öte, gönüldaþlarýn bir araya geldiði mu-
habbet sofrasýna benzeterek, Ensar Vakfý’na katlý
veren ve törene katýlan herkese teþekkür ettiðini
ifade etti.
2010 yýlýndan beri sürdürdükleri faaliyetlerle
Ensar Vakfý olarak yeni bir dönemin kapýlarýný açtýklarýný da sözlerine ekleyen Halil Ýbrahim Aþgýn,
Türkiye’de baþlayan ikinci restorasyon döneminde
de aktif rol almayý hedeflediklerini, “Türkiye’nin
yeni dönemini inþa etmek isteyen bu harekette gönüllü olarak yer almak ve üzerimize düþen sorumluluklarý yerine getirmek istiyoruz.” sözleriyle belirtti.
Ensar
Kadýn
ve
Gençlik
Yeni Fatihler ve Yavuzlar Merkezi hizmete girdi
yetiþtirmek zorundayýz’
H
E
nsar Vakfý Genel Müdürü Hüseyin Kader, Ensar
Vakfý olarak yeni Fatihler ve yeni Yavuzlar yetiþtirmek zorunda olduklarýný ve bu bilinçle hizmet verdiklerini söyledi.
Çorum Ensar Vakfý Þubesi'nin 110 þube arasýnda
en iyi faaliyet yapan þube olarak seçildiðini hatýrlatan
Hüseyin Kader, Ensar Vakfý Çorum Þubesi'yle her zaman gurur duyduklarýný ve çalýþmalarýný takdirle takip
ettiklerini aktardý.
Kader, "Gençler ve kadýnlara yönelik hizmetler
takdire þayan hizmetlerdir. Özümüze dönüp, özümüzle
buluþmak için iyiliði emreden, kötülüðü nehyeden bir
nesil yetiþtirmek için sorumluluðumuzu asla unutmayacaðýz." dedi.
Ali Saðlam arsasýný
Ensar’a baðýþladý
çýlýþ töreninin en
duygusal anlarý, arA
sasýný Ensar Vakfý'na ba-
ðýþlayan Ail Saðlam için
düzenlenen plaket sunumunda yaþandý.
Þube Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, kendilerine arsa baðýþlayan Ali
Saðlam'ýn plaket tekliflerini kabul etmemesine
raðmen, minnet ve teþekkürlerini ifade için plaket
sürprizi yaptýklarýný belirterek, "Allah hayrýnýzý,
sadakanýzý ve niyetlerinizi kabul etsin." sözleriyle
hayýrsever yaþlý adamýn
plaketini elini öperek,
Vakýf Genel Müdürü Hüseyin Kader'le birlikte
teslim etti.
Ýmam Hatip Lisesi’nin
gençleri göz doldurdu
Ý
mam Hatip Lisesi
öðrencilerinden oluþan
mehter takýmýnýn
gösterisi, açýlýþ törenine
katýlan tüm davetliler
tarafýndan beðeni ve
takdir gördü.
Disiplini ve
duruþlarýyla gurur veren
Ýmam Hatipli gençler,
birbirinden güzel mehter
marþlarýný seslendirerek,
mehter konusundaki
ustalýklarýný ve gelecek
vaat eden
performanslarýný
baþarýyla sergiledi.
ayata taþýdýðý
hizmetleri ve
samimiyeti ile
toplumun tüm
kesiminden büyük
takdir kazanan Ensar
Vakfý Çorum Þubesi,
Çorum Kadýn ve
Gençlik Merkezi
Projesi'ni de baþarýyla
toplumun hizmetine
sundu.
Valilik arkasýnda
yer alan Albayrak 1.
Sokak üzerindeki 5
katlý binayý tamamen
kiralayan Ensar Vakfý,
birinci katý kadýn ve
Gençlik Merkezi olarak
hizmete açarken., geri
kalan daireleri de kýz
öðrenci evleri olarak
tefriþ edip, öðrencilere
sahip çýktý.
Ensar Vakfý Genel
Müdürü Hüseyin kader,
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir,
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün eþi
Hatice Külcü, Milli
Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük, Gençlik
Spor Müdürü Haþim
Eðer, AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse, çok sayýda STK
temsilcisi katýldý.
Ensar Þube
Baþkaný Halil Ýbrahim
aþgýn, Hatice Külcü,
Proje Koordinatörü
Þahin Özcan, Kulüp
Baþkaný Adem Demir
ve Genel Müdür
Hüseyin Kader'in
konuþma yaptýðý açýlýþ
töreninde, ayrýca
Çorum Ensar Eðitim
Kültür Gençlik ve Spor
Kulübü Derneði'nin de
açýlýþý gerçekleþtirildi.
Hatice Külcü
Þahin Özcan
Adem Demir
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
11
Bugün 10 Kasým...
C
Erol Karadaþ
Çetin Baþaranhýncal
TSO’dan
10 Kasým
mesajý
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol
Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ediþinin yýl
dönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Karadaþ ve Baþaranhýncal mesajlarýnda, Ulu Önder'in Cumhuriyeti
kurmasýnýn üzerinden 90 yýl geçmiþ olmasýna karþýn, fikirleri ile halen Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu aydýnlattýðýný vurguladý.
Karadaþ ve Baþaranhýncal mesajlarýnda þu ifadelere yer verdi; "Tarih boyunca hiç esaret altýnda kalmamýþ
Yüce Türk Milleti'nin, tarihindeki en sýkýntýlý dönemlerinden bir tanesinde ortaya çýkarak Türk'ün gücünü bütün dünyaya bir kez daha gösteren Cumhuriyetimizin
Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal ediþinin yýl dönümünde saygýyla, minnetle ve
rahmetle anýyoruz.
Milli Mücadele dönemindeki üstün liderliði ile yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran, Türkiye Cumhuriyeti'ni
kurduktan sonra gösterdiði 'muasýr medeniyet' hedefi ile
ülkemizi aydýnlýk yarýnlara taþýyan Ulu Önder, ilkeleri
ile de aradan geçen onca yýla karþýn halen yolumuzu aydýnlatma, nereden geldiðimizi ve nereye gitmemiz gerektiðini unutturmamaktadýr.
Ýleri görüþlülüðü ve lider kiþiliði ile ülkemizin geleceðine bugün de yön veren Ulu Önder'in bizlere en büyük mirasý þüphesiz ki; ülkemizdir. Ülkemizi daha aydýnlýk, müreffeh yarýnlara taþýmak için her bir birey üzerine düþeni en iyi þekilde yapmalý, atalarýmýzýn Milli
Mücadele döneminde sahip olduðu 'millet olma' þuurunu
sürekli zihninde taþýmalýdýr.
Atatürk'ün; 'Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür,
müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin belkemiðidir' sözünden hareketle iþ dünyasý olarak bizler, ülkemizin geliþmesine, kalkýnmasýna
ekonomik anlamda var gücümüzle çalýþmaktayýz.
Bu duygu ve düþüncelerle, Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle anýyor, ilke ve
ideallerinin ebediyen yolumuzu aydýnlatmasýný temenni
ediyoruz" (Haber Merkezi)
Rektör'ün
10 Kasým mesajý
H
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 10 Kasým Atatürk'ün ölüm yýldönümü
nedeniyle mesaj yayýnladý.
Rektör,
mesajýnda
þöyle dedi; “"Cumhuriyeti
bizlere armaðan eden Büyük Komutan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, fikir, siyaset ve askeri dehasý ile adýný dünya tarihine yazdýrmýþ
bir liderdir. CumhuriyetiReha Metin Alkan
mizin temel deðerlerine sahip çýkarak ülkemizi muasýr
bir medeniyet seviyesine ulaþtýrmak için azim, inanç ve
kararlýlýkla çalýþmak hepimizin temel görevidir.
Bu duygu ve düþüncelerle, vefatýnýn 76. yýlýnda
Kurtuluþ Savaþý'nýn Baþkomutaný Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü saygýyla anýyoruz.Haber Merkezi
Gazi Mustafa Kemal ve
tüm þehitler için mevlit
Emekli Bað-Kur Müdürü ve TSO Meclis Üyesi Hasan Suvacý
G
azi Mustafa Kemal ve silah arkadaþlarý ile tüm
þehitlere mevlid okutulacak.
Emekli Bað-Kur Müdürü ve TSO Meclis Üyesi
Hasan Suvacý, 10 Kasým 2014 Pazartesi günü ikindi
namazýndan önce Ulu Camii’de Atatürk ve silah arkadaþlarý ile þehitlerin ruhuna mevlit okutulacaðýný
bildirdi.
Mevlidi geleneksel hale getiren Suvacý, tüm Çorumlular’ý Ulu Camii’ye davet etti.Haber Merkezi
umhuriyetimizin
kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk,
ebediyete intikalinin
76. yýlýnda anýlacak.
Anma töreni
bugün 08.55’te Yunus
Emre Parký Atatürk
Anýtý’na Valilik,
Garnizon Komutanlýðý
ve Belediye Baþkanlýðý
çelenkleri sunumu ile
baþlayacak. Saat
09.05’te Atatürk ve
þehitler için saygý
duruþunda
bulunulacak. Ýstiklâl
çekilip tekrar yarýya
indirilecek.
Anma, çelenk
sunumunun ardýndan
Devlet Tiyatro
Salonu’nda yapýlacak
programla devam
edecek. Programda;
fotoðraflarla Atatürk'ün
hayatý anlatýlacak, 10
Kasým Atatürk
Oratoryosu ve ‘Atatürk
Portleri’ sergisi ile afiþ
çalýþmalarý
sergilenecek.
(Haber Merkezi)
Marþý okunurken
bayraðýmýz göndere
CHP eski Belediye Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým, Özdoðanlar Kavþaðý'nda aþure daðýttý
Ulaþ Yýldýrým aþure daðýttý
‘Atatürk milletimizin
ortak deðeri’
YÜKSEL
BASAR
AK
‘Yolumuzu aydýnlatmaya
devam edecek’
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, vefatýnýn
76. yýlýnda Mustafa Kemal Atatürk’ü andý.
“Baðýmsýzlýk ve
özgürlük mücadelemizin önderi büyük devlet
adamý Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün en
büyük eserim dediði
demokratik, laik ve özgür olarak sonsuza dek
yaþayacaktýr. Büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve
þükranla anýyorum.” diyen Ceylan, mesajýnda
þu ifadelere yer verdi;
“Aziz milletimiz,
10 Kasýmlar’ý bir yas
günü deðil, Atatürk'ü fikirleriyle idealleriyle
anma, býraktýðý eserleri
ebediyete kadar yaþatma kararlýlýðýný dile ge-
Ahmet Sami Ceylan
tirmek için bir vesile
olarak
görmektedir.
Böyle önemli günler
kendi içerdiði mana ve
anlamla birlikte, gelmiþ
bulunduðumuz günleri
deðerlendirme, geleceðe iliþkin tespitler yapma imkanýný vermektedir.
Atatürk milletimi-
zin ortak deðeridir ve
öyle de kalacaktýr. Onu
tüm tartýþmalarýn üzerinde tutmalýyýz. Büyük
bir komutan olarak milletimizle birlikte istiklal
mücadelesini zafere
ulaþtýran Atatürk eþsiz
bir devlet adamý ve liderdir. Atatürk daima
çaðýn ilerisinde hareket
etmiþtir. Ýnsanýmýzýn refah ve mutluluðu için
hayata geçirdiði reformlar, inkýlaplar milletimizi uygar dünyayla
buluþturduðu gibi birçok devlete örnek olmuþtur. Atatürk'ün ileri
görüþlülüðü, barýþçý
kimliði, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani
deðerlere verdiði önem
onu dünya lideri yapmýþtýr.” (Haber Merke-
zi)
‘Saygý, minnet ve
þükranla anýyoruz’
A
tatürkçü Düþünce Derlaþmasý yürürlüðe girmiþtir.
neði Çorum Þube BaþBu Türk baðýmsýzlýðýnýn
kaný Uður Demirer, onurlu,
muhataplara onaylatýlmasýaydýnlýk Türkiye’nin kurtadýr.
rýcý ve kurucusu Atatürk’ü
Böylece milli ant gerebediyete yürüyüþünün 76.
çekleþtirilmiþ, yüzlerce yýl
yýlýnda saygý, minnet ve
ekonomik açýdan yarý söþükranla andýklarýný açýklamürge iþlemi görmemize
dý.
neden olan kapitülasyonlar
ADD Þube Baþkaný
tüm sonuçlarý ile birlikte
Demirer, Atatürk sayesinde
ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Türkiye’nin 15 yýl gibi kýsa
Ýþte Kurtuluþ Savaþý
sürede 20. yüzyýlýn çaðdaþ
önderinin ulusu ulaþtýrdýðý
devletine dönüþtüðünü ifade
askeri zaferi artýk siyasi ve
ederek, “Tüm bunlar geriktisadi zaferlerle taçlandýrçekleþtirilirken hiç kimsenin
Uður Demirer
maya gelmiþti sýra.
ayaðýna gitmedi Atatürk…
Devlet ve toplum yaþamýna dogmalar yeHarap Anadolu’yu yeniden imar etrine akýl ve bilim temel aldý Atatürk!” demek, ezici tarýmsal ve zirai üretimle ilgili
di.
Anadolu köylüsünü çaðdaþ usullerle sahip
kýlmak, Türk ulusunu çaðdaþ uygarlýk düUður Demirer’in konuyla ilgili
zeyi ve onun üzerine çýkarmaktý þimdi yaaçýklamasý þöyle:
pýlmasý gereken.
“1. Dünya Savaþý sonrasý Türklerin
elinde kalan son toprak parçasý olan Ana1923’de bir yýl önce kaldýrýlan saltadolu’yu da paylaþmak isteyen emperyalist
natýn yeni kiþisel egemenliðin yerine
iþgallere karþý Baðýmsýzlýk Savaþý’ný zahalk/millet egemenliðine dayanan cumferle sonuçlandýran kurtarýcý Mustafa Kehuriyet ilan edildi.
mal, Ortaçað toplumundan modern bir
Gerçekte Ankara’da TBMM’nin
ulus ve devlet oluþturan kurucu Atatürk.
açýlmasýyla doðmuþ olan çocuðun adý ko76 yýl önce ebediyete göçen Atatürk
nuyordu böylece…
yalnýz Türk Ulusu’nun önderi deðil, söSosyal, kültürel ve ekonomik devmürge altýnda yaþayan mazlum milletlerin
rimler arka arkaya geldi.
de örnek aldýðý bir önderdir. Ordularý daBatý uygarlýðýnýn yüzlerce yýl sürdüðýtýlmýþ, silah ve cephanesine, önemli geðü mücadele sonucu elde ettiði sonuçlar
çit ve tünellerine el konulmuþ, on yýl art
15 yýl gibi kýsa bir sürede hayata geçti
arda savaþmaktan ötürü yorgun, yoksul ve
Türkiye’de köylüyü ezen aþar vergisi kalbitkin düþmüþ bir halký harekete geçiredýrýldý. Osmanlýdan miras 65
rek, öncelikle dünyanýn en güçlü
yýlda yapýlmýþ 3350 km demiryoludevletlerini temsil eden ordularý
na
on yýl içinde 3500 km demiryolu ekyenmiþtir.
lendi.
1919 Mayýsý’nýn 19’unda baþladýðýTicaret, sanayi, madencilik alanlaný kabul ettiðimiz Türk Kurtuluþ Savaþý 9
rýnda önemli atýlýmlar gerçekleþti.
Eylül 1922’de Yunan askerlerinin ÝzEðitimin yaygýnlaþtýrýlmasý, salgýn
mir’den çýkarýlmasýyla sonuçlandýrýlmýþhastalýklarla mücadele, ortaçaða özgü kutýr. Ýþgalcileri her türlü donaným üstünlürumlarýn kaldýrýlmasý kadýn haklarý, cumðüne karþýn, ilkel askeri malzemelerle elhuriyetin temel deðiþim ve dönüþüm alande edilen bu baþarý ayný zamanda bir iç salarýný oluþturdu.
vaþtýr. Bu üç yýllýk sürede çeþitli yollar ve
Yabancýlarýn elindeki ile iktisadi kunedenlerle baþlayan iç ayaklanmalar cepruluþlar satýn alýndý, millileþtirildi. Topluhe gerisi güvenliði çoklukla yok etmiþ.
mun kendi öz kaynaklarýný harekete geçirmesi saðlandý. KÝT’ler kuruldu. Modern
Cephede savaþmasý gereken güçlerimizin
tarým için örnek çiftlikler kuruldu.
bir kýsmý enerjisini ve gücünü bu ayaklanÝzlenen dýþ politika ile yurtta barýþ
malara harcamak durumunda kalmýþtýr.
dünyada barýþýn bölgesinde önemli bir
623 yýldýr devleti yöneten Ýstanbul,
temsilcisi oldu Türkiye.
iþgalcilere karþý koymak þöyle dursun, iþKýsacasý 15 yýl gibi kýsa sürede bir
galcilerin isteklerini artýrabileceði gerekdevlet, yönetim, ekonomi, uygarlýk anlaçesi ile onlara karþý direniþi eþkýyalýk ve
yýþýnda 20. yüzyýlýn çaðdaþ devletine döbaþkaldýrý olarak nitelendirmiþtir. Bu baðnüþtü Türkiye.
lamda ulusal mücadelenin önderi gýyabýnTüm bunlar gerçekleþtirilirken hiç
da yargýlanarak ölüm cezasýna çarptýrýlkimsenin ayaðýna gitmedi Atatürk…
mýþ ve O Anadolu’da giriþtiði ve sürdüðü
Devlet ve toplum yaþamýna dogmahareketi bir idam hükümlüsü olarak gerlar yerine akýl ve bilim temel aldý Ataçekleþtirmiþtir.
türk!..
Baðýmsýzlýk Savaþý’nýn sürdüðü
Onurlu aydýnlýk Türkiye’nin kurtagünlerde Ýstanbul Hükümeti’ne dikde edirýcý ve kurucusu seni ebediyete yürüyüþülen 10 Aðustos 1920 tarihli Anadolunun
nün 76. Yýlýnda saygý, minnet ve þükranla
paramparça edilmesini öngören Sevr Antanýyoruz. Türk Ulusu sana ve eserine salaþmasý tarihin çöplüðüne atýlmýþ, yerine
hip çýkmaya devam edecektir.”
24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barýþ Ant-
HP eski Belediye
C
Meclis Üyesi
Ulaþ Yýldýrým,
Özdoðanlar
Kavþaðý'nda aþure
daðýttý
Bahabey
Caddesi Özdoðanlar
Kavþaðý'nda
düzenlenen aþure
10
Kasým münasebetiyle anma mesaj
yayýmlayan SMMMO
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, “Cumhuriyetimizin
kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü minnet ve þükran duygularý içerisinde
saygýyla anýyorum.” dedi.
Serbest Muhasebeci
ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým, M.
Kemal Atatürk’ün vefatýný 76. yýlý nedeniyle gönderdiði mesajda; “Bugün
10 Kasým. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün aramýzdan ayrýlýþýnýn 76. yýlý. Türk milleti için 10 Kasým, bir ma-
Muzaffer Yýldýrým
tem günü olmaktan çok,
Türkiye Cumhuriyeti ile
birlikte yaþayacak olan
büyük önder Atatürk'ü
anma ve düþüncelerini
anlama günüdür. Atatürk,
çalýþkanlýðý, zekasý ve fedakârlýklarýyla milletimize önder olmuþtur. Her
daðýtýmýna CHP
yöneticileriil genel
ve belediye meclis
üyeleri, parti üyeleri
ve vatandaþlar
katýldý.
Türk vatandaþý onu çok
iyi tanýmalý, ilkelerini benimsemeli,
kurduðu
Cumhuriyeti korumalý ve
yaþatmalýdýr.
Biz Türk milleti olarak onu unutmayacak,
devrimlerine ve ilkelerine baðlý kalacaðýz. Atatürk'ün eseri Türkiye
Cumhuriyeti'ni baðýmsýz
olarak sonsuza dek yaþatacaðýz.
Ulusumuzun
kurtarýcýsý, laik, demokratik ve çaðdaþ Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu, eþsiz devlet adamý
Atatürk, dün olduðu gibi
bundan böyle de yolumuzu aydýnlatmaya devam
edecektir.” ifadelerine
yer verdi. (Haber Merke-
zi)
Atatürk’ün hedeflerine dikkat çekti
S
aðlýk-Sen Çorum Þumalý, koyduðu evrensel
besi Basýn ve Ýletiþim
deðerleri gerçekleþtirmek
Baþkan Yardýmcýsý Hacý
için çalýþmalýdýr. BM çatýNuri Lafcý, Atatürk'ün
sý içinde veto yetkisine savefat yýldönümü nedehip 5 ülkenin dediði olniyle yayýnladýðý mesamaktadýr. Türkiye BM çajýnda:"Kurtuluþ Savaþýtýsý altýnda Ýslam dünyasý
mýz'ýn Baþkomutaný ve
adýna veto hakkýna sahip
Cumhuriyetimiz'in kurubir ülke konumuna yükcusu Mustafa Kemal
selmelidir. AB içinde yer
Atatürk'ü ölümünün 76.
alarak AB'nin lider ve önyýldönümünde rahmetle
cü ülkelerinden biri olmaHacý Nuri Lafcý
anýyoruz." Dedi.
lýdýr. Ýþte o zaman Atatürk'ün 'muasýr medeniyet seviyesini
"Atatürk'ün ölüm yýldönümlerigeçmek' hedefini yakalamýþ, Cumni matemlerden, gerilimlerden, kýsýr
huriyetimiz'i dünyada saygýn bir yere
tartýþmalardan kurtarmalýyýz" diyen
getirmiþ oluruz. Bu hedefler ýþýðýnda
Lafcý, þöyle devam etti; "Atatürk'ün
kalkýnmýþ Türkiye ve mutlu bir milmilletle beraber kurduðu en büyük
let olma yolunda hedeflerimize bir
eseri Cumhuriyetimiz'in kazanýmlaadým daha yaklaþmalýyýz.
rýný daha ileriye nasýl götürebiliriz,
yeni kazanýmlara ulaþabilirizi düþünBu duygu ve düþüncelerle,
meliyiz. Atatürk, 'muasýr medeniSaðlýk-Sen Çorum þubesi olarak Atayetler seviyesini geçmek, muasýr metürk ve Atatürkçülüðü yasakçý idedeniyetlerin üstüne çýkmak' hedefi
olojilerine alet edenlerin milletimize
koymuþtur. Ayrýca, Atatürk'ün hezarar verdiðini düþünüyor, Türkideflerinden birisi de 'fikri hür, vicdaye'nin muasýr medeniyetler seviyesiný hür, irfaný hür nesiller…' yetiþtirnin üstüne çýktýðý, özgürlüklerin gemekti. Onun içindir ki; "Size miras
niþlediði, yasaklarýn kalktýðý, hukuolarak özgür düþünceyi býrakýyokun üstünlüðünün saðlandýðý bir ülke
rum" diyen Atatürk'ü hiç kimse kenolmasýný diliyoruz."Haber Merkezi
di çizdiði sýnýra hapsetmeye kalkma-
‘Atatürk ve silah arkadaþlarýný
rahmetle anýyoruz’
D
ES’in 10 Kasým mesajýDemokrat
Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 76. yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Atatürk'ün eðitim alanýnda gerçekleþtirdiði dönüþüm ile ilgili cesaretine
vurgu yapan Ýbrahim Býçak, açýklamasýnda þöyle dedi; “Ülkemizi iþgal etmek
isteyen emperyalist güçler, Kurtuluþ Savaþý'nda tarih boyunca unutamayacaklarý
bir ders almýþ, Mustafa Kemal Atatürk
ise bu mücadelenin sonunda büyük bir
komutan ve devlet adamý olarak tarihe
mal olmuþtur. Atatürk'ün þüphesiz en
önemli baþarýlarýndan biri de eðitim ala-
nýnda büyük bir sýçrama yapmýþ olmasý
ve eðitim sisteminin özünü, dinamik ve
yeniliklere uyum gösterecek bir yapýda
kurmuþ olmasýdýr. Türk milleti, gönlündeki Atatürk sevgisiyle, demokratik
cumhuriyete olan baðlýlýðýyla ve çaðdaþ
uygarlýk seviyesinin üzerine çýkma azim
ve kararlýlýðýyla, büyük önderin açtýðý
yolda ilerlemeye devam edecektir.
Atatürk'ün 'Öðretmenler yeni nesil
sizlerin eseri olacaktýr' sözüyle iþaret ettiði misyonumuz gereði yolumuzda ilelebet yürüyeceðimizi belirterek vefatýnýn
76. yýlýnda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve O'nun þahsýnda tüm milli mücadele kahramanlarýný rahmet ve þükranla
anýyorum.”Haber Merkezi
12 PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Çorum sanayisi gelecekte de 1 numara olacak’ diyen Vali Kara:
‘Teknokent, Çorum
sanayisini uçuracak’
Vali Ahmet Kara, Organize
kalkýnmayý devlet yatýrýmlarý ile
Sanayi Bölgesi’nde yapýmý süren
saðlamýþ, zamaný gelince yani özel
Teknokent ve TOBB Endüstri Meslek
sektör geliþtikten sonra kamu
Lisesi’nin faaliyete geçmesiyle
kuruluþlarýnýn yürüttükleri iþleri
birlikte Çorum sanayisinin uçuþa
býrakmasý gerektiðini ifade etmiþ.
geçeceðini söyledi.
ÇILGIN SANAYÝCÝLER
“Çorum sanayisi, gelecekte de
‘Þu Çýlgýn Türkler’ isimli kitapta
bölgesinde bir numara olacak” diyen
olduðu gibi Çorumlu çýlgýn sanayiciler
Ahmet Kara, Teknokent projesinde
bu ülke için gerçekten de önemli iþler
emeði geçenleri tebrik etti.
baþarmýþlar. Aslýna bakýlýrsa Çorum
‘Üniversite-Sanayi Ýþbirliðinde
sanayi için altyapýsý çok uygun bir þehir
Teknokent’in Rolü’ konulu istiþare
deðil ancak memleketini düþünen
toplantýsýnýn kapanýþ konuþmasýný
müteþebbisler bu þehirde sanayi
yapan Vali Kara, organizasyondan
hamlesi baþlatmýþlar ve dezavantajlara
dolayý ÇOSÝAD yönetimini de
raðmen çok baþarýlý olmuþlar.
kutladý.
Yatýrýmlarýn sürmesi ve
Ahmet Kara
Ermenek maden faciasýnda
sürdürülebilir kalkýnma önemli. Çorum
yaþamýný yitiren iþçilere rahmet
Teknokent projesiyle Ar-Ge faaliyetleri
dileyerek konuþmasýna baþlayan Kara, Hitit
yürütülecek ve teknoloji geliþecek. Böylece
Üniversitesi’nin Çorum sanayisi ile kurduðu
ekonomik faydalar artacak ve Çorum sanayisi gücünü
diyaloðun geliþim açýsýndan büyük kýymet taþýdýðýný
katlayacak. Sözün özü, Teknokent ve TOBB Endüstri
kaydetti.
Meslek Lisesi Çorum sanayisini uçuracak.
Üniversitenin de bu sürüçteki desteði önemli.
Gelecekte daha müreffeh bir Çorum ve Türkiye
dileðinde bulunan Kara, þöyle konuþtu:
Çorum’da sulama imkanlarýyla birlikte tarýmsal
üretim de geliþecek. Bazýlarý Çorum’da devlet
“Bilim ve sanat toplum içindir. Üniversitenin
yatýrýmý yokmuþ gibi ifadeler kullanýyor ama devletin
sanayici,iþadamlarý ve toplumla iç içe olmasý
bu þehre önemli katkýlarý var. Örneðin sanayi ve
memnuniyet verici. Ýlim ve fikir adamlarý,
tarýmsal destekler ciddi bir aþamada. Ayrýca
çalýþmalarýný toplumun istifadesine sunmuyorlarsa
Teknokent gibi devlet katkýlarýyla Çorum sanayisi
bunun bir kýymeti olmaz.
gelecekte de bir numara olacak.
Türkiye’de özelleþtirmenin temelini atan isim
Ýhracatý, ithalatýndan fazla olan Çorum’da bu
Atatürk’tür. Zira Atatürk, Osmanlý’dan Cumhuriyet’e
geliþim sürdükçe daha müreffeh bir þehir ve Türkiye
geçiþte hiçbir özel sektör yatýrýmý olmayan ülkede
Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yapýmý devam eden Teknokent binasý ay sonuna kadar tamamlanacak.
‘Teknoloji olmazsa olmaz’
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
toplumu olmak için, bilgi toplumu
Dr. Reha Metin Alkan, Teknokent’in
olmak gerek. Kendi teknolojisini
Çorum için atýlým merkezi olacaðýný
üreten ve ihraç eden bir yapýya
söyledi.
eriþmek için Ar-Ge yatýrýmlarý büyük
önem taþýyor. Bilgi ve Ar-Ge
ÇOSÝAD tarafýndan düzenlenen
çalýþmalarý ile üretim teknolojiye
‘Üniversite-Sanayi Ýþbirliðinde
dönüþüyor.
Global marka olmanýn
Teknokent’in Rolü’ konulu istiþare
yolu inovasyon, Ar-Ge ve tasarýmdan
toplantýsýnda konuþan Reha Metin
geçiyor. Tüm bu aþamalar için
Alkan, üretimde teknoloji kullanýmýnýn
üniversite-sanayi iþbirliðini
olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduðunu
önemsiyoruz. Teknoparklar bu açýdan
kaydetti.
bakýldýðýnda üretimde teknolojik
Hitit Üniversitesi’nin Çorum
geliþim için kuluçka merkezleri
Teknokent’in önemli paydaþlarýndan
konumunda.
biri olduðunu vurgulayan Alkan,
‘ÇORUM ÝÇÝN ATILIM
üniversitelerin þehirlerin
MERKEZÝ OLACAK’
kalkýnmasýnda lokomotif görevi
Reha Metin Alkan
üstlendiðini ifade etti.
Teknokentin faydalarýný
sýralayacak olursak; üniversitedeki
Teknolojinin üretimdeki yeri ve önemi
teorik bilgiler bu merkezlerde pratikle birleþecek. Arkonusunda açýklamalarda bulunan Rektör Alkan,
Ge ve teknoloji transferi gibi faydalar da doðacak.
“Eðer teknoloji üretip satamýyorsanýz, dünya ülkeleri
Türkiye’deki teknopark çalýþmalarý ilk kez 1985
arasýnda geri kalmaya mahkumsunuz” dedi.
yýlýnda ÝTÜ’de baþladý. Bugün ise teknoparklar ciddi
Ar-Ge yatýrýmlarýnýn üretim sürecinde büyük
iþletmelere dönüþtü.
önem taþýdýðýný anlatan Prof. Dr. Alkan, Çorum iþ
Ar-Ge, uzun süreli bir yatýrýmdýr. Büyük balýk
dünyasýndan bu alandaki akademik çalýþmalarý
yakalamak için uzun süreli çalýþmaya ve sabra ihtiyaç
desteklemelerini istedi.
vardýr. Ama zamanla mutlaka sonuç alýnacaktýr. En
TEKNOKENT GÜN SAYIYOR
önemli güç beyin gücüdür. Zira insan olmadan alet
Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi
birþey yapamaz.
(Teknokent) inþaasýnýn ay sonuna kadar
Üniversite ile sanayiyi buluþturan
tamamlanacaðýný belirten Alkan, HÜBTUAM’ýn da
teknokentlerden biri de Çorum’da yükseliyor.
yakýnda hizmete açýlacaðý bilgisini paylaþtý. Alkan,
OSB’de yapýlan Teknokent Çorum için atýlým
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
merkezi olacak. Üniversite ve sanayi, Teknokent’te el
“Büyümek ve ayakta kalmak için teknoloji
ele, omuz omuza verecek. Bu sayede ilimize,
olmazsa olmaz. Ýþimizi büyütmek için bilimsel ve
ülkemize ve insanlýða katký saðlayacaðýz.”
teknolojik geliþmeleri takip etmekten baþka þans yok.
REKTÖR’DEN SEMPOZYUMA DAVET
Günümüzde ülkelerin geliþmiþliðini yeraltý ve yer
‘Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri’ konulu
üstü kaynaklarýnýn zenginliði belirlemiyor. Eðer
uluslararasý sempozyum 14-15 Kasým 2014
teknoloji üretip satamýyorsanýz, dünya ülkeleri
tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek.
arasýnda geri kalmaya mahkumsunuz.
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Üniversiteler arasý iþbirliði ve etkileþim de
Amiri Salim Uslu’nun koordine ettiði organizasyona
Çorum sanayisi açýsýndan önemli bir geliþim imkaný
Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ da
teþkil ediyor. ‘Bilim, bilim içindir’ anlayýþý ile kapalý
katýlacak.
kapýlar ardýnda akademik çalýþmalar yapan
üniversiteler artýk geride kaldý. Toplum artýk, ‘Bilim,
Sempozyum hakkýnda bilgi veren Hitit
insan içindir’ yaklaþýmýný benimseyen üniversiteler
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
görmek istiyor. O nedenle üniversiteler, þehirlerin
“Çorum için güzel bir etkinlik olacak sempozyuma
kalkýnmasýnda lokomotif güç teþkil ediyor. Teknoloji
sanayici ve iþadamlarýmýzý da bekliyoruz” dedi.
ÇOSÝAD tarafýndan ‘Üniversite-Sanayi Ýþbirliðinde Teknokent’in Rolü’ konulu istiþare toplantýsý düzenlendi.
ÇOSÝAD’dan ‘Üniversite
Sanayi Ýþbirliði’ istiþaresi
Teknokent için baþvuru süreci baþlýyor
RECEP MEBET
da olduðunu ifade eden
Kurtbaþ, performans
Çorum Organize
açýsýndan Çorum TekSanayi Bölgesi (OSB)
nokent’ten beklentinin
Sanayicileri ve Ýþadambüyük olduðunu vurgularý Derneði (ÇOSÝAD)
ladý.
tarafýndan düzenlenen
‘Üniversite-Sanayi ÝþKurtbaþ, “Çorum
birliðinde Teknokent’in
sanayisinin de TeknoRolü’ konulu istiþare
kent’e desteðinin bütoplantýsý önceki gün
yük olacaðýna inanýyogerçekleþti.
rum. Baþbakanýmýz’ýn
sanayi üretiminde tekOSB
ÇOSÝAD
nolojinin teþvik edileBüyük Toplantý Saloceði ve destekleneceði
nu’nda gerçekleþen topyönündeki müjdesinin
lantýya Çorum Valisi
de bu anlamda önemli
Ahmet Kara, Garnizon
Bülent Onur
Ýrfan Kurtbaþ
bir geliþme olduðunu
Komutaný J. Alb. Ahdüþünüyorum” dedi.
met Çelik, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Teknokent’e sunulacak projelerle ilgili finansal desDr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tateklere de deðinen Kurtbaþ, Çorumlu müteþebbislere yörancý, Defterdar Ali Sormaz, Çorum Ticaret ve Sanayi
nelik bilgilendirme toplantýlarýnýn devam edeceðini sözOdasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Serbest Mulerine ekledi.
hasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer YýldýÇOSÝAD tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsý,
rým, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilciOSB Sosyal Tesisleri’nde verilen yemekle sona erdi.
leri, akademisyenler, çok sayýda sanayici ve iþadamý katýldý.
Çorum OSB Müdürü
Yaþar Þahin’in sunduðu toplantýnýn açýþ konuþmasýný
ÇOSÝAD Baþkaný Bülent
Onur yaptý.
Geleneksel hale getirdikleri istiþare toplantýlarýnýn bu yýl ki konusunun
‘Teknokent’ olduðunu belirten Bülent Onur, yakýnda inþaasý tamamlanacak olan binada faaliyet gösterecek
olan Teknokent’in Çorum
sanayisine katkýlarýný ele almayý amaçladýklarýný söyledi.
Toplantýda sýrasýyla
kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan ‘Üniversite-Sanayi Ýþbirliðinde Teknoloji- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, teknolojinin önemini vurguladý.
nin Rolü’, Çorum Teknoloji
Geliþtirme Bölgesi Genel
Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ ise ‘Teknokent Baþvuru
Süreci’ konulu birer sunum
yaptý.
TEKNOKENT BAÞVURULARI BAÞLIYOR
Teknolojinin üretimdeki yeri ve önemi konusunda
açýklamalarda bulunan Rektör Alkan’ýn ardýndan söz
alan Ýrfan Kurtbaþ, Teknokent baþvuru sürecinin baþladýðýný açýkladý.
Müracaat döneminde
yapýlacak iþlemler hakkýnda
bilgiler veren Doç. Dr. Kurtbaþ, sürecin ön baþvuru, deðerlendirme ve sonuç olmak
üzere 3 aþamadan oluþacaðýný söyledi.
Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi’nin web
sayfasý www.corumteknokent.org’un ziyarete açýldýðýný anlatan Kurtbaþ, proje
baþvurularýnýn internet sitesi
üzerinden online olarak kabul edileceðini kaydetti.
Baþvurularýn Teknokent Yönetim A.Þ. tarafýndan deðerlendirileceðini dile
getiren Kurtbaþ, Proje Deðerlendirme Kurulu, Koordinasyon Kurulu, Yönetim
Kurulu’nun deðerlendirme
süreçlerini detaylýca anlattý.
Türkiye’de 55 Teknokent bulunduðunu ve bunlardan 40’ýnýn aktif durum-
Düzenlenen toplantýya Çorumlu sanayici ve iþadamlarý büyük ilgi gösterdi.
Toplantýda Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi anlatýldý.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:17 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:28 Teþrin-i Evvel1430 Kasým:3
2014
10
KASIM
Atatürk'ün ölümü (1938) - Atatürk
Haftasý - Kýrklareli'nin kurtuluþu (1922)
- Dünya Çocuk Kitaplarý Haftasý
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.41
06.09
11.31 AKÞAM 16.41
14.14 YATSI
18.02
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
Sabýr; Allahü teâlâya dayanýp sebât
etmek ve belâyý gönül hoþluðu ile
karþýlamaktýr. Amr bin Osman
Mekkî "Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
Bir kaza bir ders 1
Geçmiþe Mektup4
Deðerli okuyucularým, televizyon
Alýnacak ders: Asansörlerin kullahaberlerinde dinlediðim veya diðer basýn
ným talimatlarýna titizlikle riayet edilmeorganlarýndan okuduðum önemli olaylali. Kapasitesinin üzerinde kiþi binmemerý unutmamak için ajandama not alýyolidir. Diðer taraftan periyodik bakýmlarýrum. Ayný tür hatalar tekerrür etmesin ve
nýn düzenli yapýldýðýndan emin olunmalý
canlar gitmesin diye zaman zaman bu
ve kontroller akabinde þayet kýrmýzý etinotlarýmý siz okuyucularýma aktarmaya
ket yapýþtýrýlmýþsa ''tespit edilen uygunçalýþýyorum. Aslýnda bunlar hepimizin
suzluklar giderilmeden bu asansörün
duyduðu veya basýnda okuduðu þeyler
kullanýlmasý tehlikelidir'' uyarýsý yazama olaðanlaþmasý nedeniyle maalesef
makta olduðundan gereði acilen yapýlpek kayda deðer görülmüyor.
malýdýr.( ama maalesef apartman sakinMahir ODABAÞI
leri olarak bu noktada duyarlý deðiGeçenlerde bir arkadaþla sohbet
Milli Eðitim Müdürlüðü
liz.Apartmanda tek kiþinin de sesi çýkmýederken yaþanan kaza haberlerinden
Sivil Savunma Uzmaný
yor. Ancak devletin yaptýrým gücüyle gebahsedince ''Hocam inan bunlarý televizreði yapýlabilir. Hiçbir masraf insan cayon haberlerinde hiç duymadým. Ýlk defa
nýndan
kýymetli
deðildir.)
sizden duyuyorum ama enteresan þeyler '' dedi.
Bende ''alýcý gözüyle duysan, algýlasan zaten yenisi
*
yaþanmaz'' deyince ''haklýsýn'' dedi.
ÖÐRENCÝ YERE ÇAKILDI
*
Ankara'da bir ilköðretim okulunda 4'ncü kattaTELEVÝZYON DÜÞTÜ
ki sýnýfta cam kenarýna oturup ayakkabýsýnýn baðKonya'da üzerine televizyon düþen 3 yaþýnda- cýklarýný baðlamaya çalýþan bir öðrenci dengesini
ki çocuk öldü. Anne mutfakta yemekle meþgulken kaybedince yere çakýldý ve oracýkta can verdi.
çocukta salonda televizyonla oynuyordu.(3.4.2011- ((5.3.2011 - kanal TV)
kanal 7 TV)
Alýnacak ders: Okullarýn üst katlarýndaki penAlýnacak ders: Küçük çocuklar varsa onlar cerelerinde korkuluklar olmalýdýr. Okul yönetimi
odada tek baþýna býrakýlmamalý ve televizyon gibi ve öðretmenler hayatýn içinden örneklerle öðrencidüþebilecek eþyalar sabitlenmeli. Çünkü çocuk ço- leri bilinçlendirmeye çalýþmalýdýr.''Ön tekerleði arka tekerlek takip eder'' misali önce idare ve öðretcukluðunu yapacaktýr.
menler gönüllü bilinçli olmalýdýr. Ama üzülerek
*
ifade edeyim ki, yýllardýr eðitim camiasýnýn içinde
ASANSÖR KAZASI
bulunan biri olarak tabiri caizse hep -MIÞ gibi yaÝstanbul'da 4 kiþilik asansöre 10 kiþi binince pýyoruz. Hassasiyet gösterenleri de iþgüzarlýkla itiçindekiler kolayca 5 kat aþaðý indi. (çakýldý) Peri- ham ediyoruz... ''Saçak altýnda durmayýnýz'' veya
yodik bakýmý düzenli yapýlmayan veya kullaným ''düþebilecek eþyalarý - florsallarý sabitleyin'' gibi
kurallarýna harfiyen uyulmayan asansörler tehlike þeyler isteyerek iþ çýkartýyor diye rahatsýz oluyoruz.
saçmakta olup, meydana gelen kazalarda ölüm ha*
berleri eksik olmamaktadýr. Bununda baþýnda bir
Sevdiðim söz:
þey olmaz zihniyeti yatmaktadýr. Ama maalesef
''Ders alýnmýþ ders baþarý demektir''
olunca da faturasý çok aðýr ödenmektedir. (5.3.2011
-kanal 7 TV)
( yazara öneri: 536 5681141)
1- Ali, Kemal, Sinan Sýr’ýn babalarý Kamil Sýr.
2- Baðzýk Köyü’nden Emine Turan.
3- Boðacýk Köyü’nden Hasan Avucu.
4- Albay Ergün Duran, Ersoy ve Nursoy Duran’ýn
babasý Abdullah Duran.
5- Taksici esnafýndan Laz Mehmet Doðan.
6- Meydan Gýda sahiplerinden Mustafa, Muzaffer,
Levent Beydilli’nin babalarý, Ýsmet Beydilli.
7- Ali-Satýlmýþ Soylu’nun babalarý Ýbrahim Soylu.
8- Budakören Köyü’nden Sultan Baþ.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Tefekkür
Dünyamýz
METEOROLOJÝ
Bu gün Atatürk'ün aramýzdan
Türk ekonomisi, Türk þiir ve edebiayrýlýþýnýn 76.yýlý.
yatý bütün güzellikleriyle geliþir."
DEÐÝNMELER
Ýþte çok kapsamlý bir özdeyiþi daha
Onu rahmetle,minnetle anýyoAtatürk'ün. Ýnsan geliþiminde, topruz.
lumlarýn ilerlemesinde eðitim ve
*
öðretimin önemini bu denli önemMustafa Kemal Atatürk ömrüseyen, onun içini böylesine doldunü milletimiz için çalýþarak tamamrarak ifade eden kaç lider vardýr taladý. Eserleriyle birlikte düþünceleri
rihte? Eðitim ve öðretim uygarlýk
de yaþamaya devam ediyor. Bizler,
yolunun en temel faaliyetidir. Atabir yandan onun yaptýðý çalýþmalatürk'ün düþüncelerinin en önemli
rýn özelliklerini kavramaya uðraþýrbiri eðitim ve öðÞahin ERTÜRK basamaklarýndan
ken, diðer yandan da Atatürk'ün firetimdir.
kirlerini okuyup anlayarak kendi
Atatürk, daima kararlýdýr. Ýradüþünce dünyamýzý zenginleþtirmedesini açýkça ortaya koyar. Bu tavrýný milletimiliyiz. Bu çalýþmalarýmýz bizi hayata hazýrlýklý hazin þevkini artýrmak, onu yeni hedeflere yönlenle getirir. Dünyadaki gidiþatý da daha iyi öðrendirmek için yeri geldikçe açýklar. Ýþte bu baðlammemize de imkan verir.
da bir özdeyiþi daha:
Atatürk, çok yönlü bir düþünce yapýsýna sa"Türk milletinin istidadý ve kesin kararý mehip bir liderdi. Kaynaklardan, konuþmalarýný
deniyet yolunda durmadan yýlmadan ilerlemekiçeren metinleri okuduðumuz zaman bu çeþitlitir."
likle, zengin muhtevasýna tanýk oluyoruz. Ýnsaný,
Atatürk'ün hayatýnda ve düþüncelerinde;
toplumu, insanlýðý ilgilendiren hemen her konuda görüþlerini etkili bir üslupla açýkladýðýný gö- durmadan çalýþmak, ilerlemek, bilimden faydarüyoruz. Her cümlesi okuyaný uzun uzun düþün- lanmak ve milletçe kalkýnmak önemli yer tutar.
meye sevk ediyor. Ýfade ettiði her fikrin hayatýn Milletimize güveni daima tamdýr.
bir çok tarafýný kapsadýðýný anlýyoruz.
"Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuþ bir
"Yurtta barýþ, cihanda barýþ." Atatürk'ün bü- millettir. Türk milletinin geleceði, bu günkü evtün insanlýða hitap eden bir özdeyiþi. Tüm dün- latlarýnýn doðru görüþü, yorulmak bilmez çalýþyanýn daima ihtiyaç duyduðu bir anlayýþý belirti- kanlýðý ile büyük ve parlak olacaktýr."
yor. Barýþ, insana ekmek kadar, su ve hava kadar
Ýnsanýmýzý ve milletimizi harekete geçiren;
lazýmdýr.
bu güven, bu kararlýlýk ve bu yönlendirmedir
"Doðruyu söylemekten korkmayýnýz." Ata- Milli Mücadele dönemiyle Cumhuriyetin ilan
türk bu özdeyiþiyle, evrensel bir özellik taþýyan edildiði yýllarda.
görüþünü açýklamýþ. Doðrunun söylenmesi inAtatürk'ün Nutuk isimli eseriyle söylev ve
sanlýk için çok gereklidir. Uygarlýðýn geliþimi, demeçlerini içeren eserler her okunuþunda insademokrasi yolundaki ilerleme ile toplumlarýn nýn zihnini açan, ufkunu geniþleten eserlerdir.
huzuru buna baðlýdýr.
Bu eserler, milletimizin yirminci yüzyýlýn ilk ya"Okul sayesinde, okulun vereceði ilim ve rýsýndaki fikri birikimini de gösteren kýymetli kifen sayesindedir ki; Türk milleti, Türk sanatý, taplardýr.
2.8123
2.8146
2.2566
2.2579
Gram
ALIÞ
85,37
SATIÞ
85.46
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7040
10 KASIM 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
ÇAÐLI ECZANESÝ
ÝSMAÝL ÇAÐLI
EÞREF HOCA CD. NO:25/A GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI
226 56 16
VEFAT EDENLER
Ayasofya’yý kapatýp müze yaptýlar.
Bir zamanlar ezaný bile yasakladýlar.
Ezaný aslýna çeviren baþbakaný ve bakanlarýný astýlar.
Kaç defa ihtilal yaptýlar.
Milletin malýný-mülkünü soyanlarýmý sorarsýn?
Yecüc ve mecüclerin bu zamandaki hainleri anarþistleri mi sorarsýn?
Gözü dönmüþ hainler masumlara
hiç acýmadan ortalýðý kan gölüne döndürüyorlar.
Padiþahlýkta kalktý nine.
Bütün aileyi de ülke dýþýna sürdüler.
Artýk üç kýt'a da topraklarý olan
Raþit Yücel
bir ülke deðiliz.
rasityücel@
Sadece Anadolu bizde kaldý.
corumhakimiyet. net
Onu da zor kurtardýk.
Sonra baþýmýza bi dehþetli bela geldi:
Haçlý zihniyeti temsilcileri ülke dahilinde onlardan daha zararlý kimseleri bulmakta güçlük çekmediler.
Lozan’da karalaþtýrýlan haince planlar bir bir uygulanmaða baþlandý.
Asýrlar öncesinden Peygamberimiz (asm)"Hz Adem
Aleyhisselamdan kýyamete kadar gelen fitneler içinde en
büyük fitne deccal ve süfyanýn fitnesidir"hakikatini bu asýrda ve zamanýmýzda yaþar hale geldik.
Neler gördük neler ninr, anlatmak ile biter mi?
Dini yasakladýlar,
Kur'aný yasakladýlar,
Hacca gidiþleri yasakladýlar.
Sonra bir Nurani simanýn ismini duyduk:
"Bende Kuran’ýn sönmez ve söndürülmez manevi bir
güneþ olduðu dünyaya göstereceðim ve ispat edeceðim " diye söze baþladý.
Ve devam etti:
"Elde Kur'an gibi bir müccize-i hakikat varken baþka
bürhan aramak aklýma zait görünür"
"Elde Kur'an gibi bir bürhaný hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme sýklet mi gelir?" diyordu.
(Sürecek)
Atatürk’ü anlamak
NÖBETÇÝ ECZANELER
SÖNMEZ ECZANESÝ
SÖNMEZ ÇALIÞKAN
DOÐUM EVÝ KARÞISI - HÝTÝT ÜNÝV.
EÐT. VE ARAÞT. HAST. YANI
221 95 92
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
B
‘Basýn kartý imtiyazlý
deðil, prestijli olmalý’
asýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü Karakaya,
Karakaya, stajyerlik konusunun kötüye kullanýlma"Basýn kartý imtiyazlý deðil prestijli olmalý. Basýn karmasý yönünde de görüþ birliði olduðunu ifade etti.
týnýn, gazetecilik mesleðinin prestijini korumalýyýz" dedi.
Basýn Ýþ Kanunu Çalýþtayý olarak baþladýklarýný ama
Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü
Basýn Kartlarý Yönetmeliði, Basýn Ýlan Kanunu'na kadar
(BYEGM) tarafýndan Erzurum'da düzenlenen, Basýn Ýþ
sektöre iliþkin tüm kanunlarda genel bir deðerlendirme yaKanunu Çalýþtayý'nýn ikincisi sona erdi.
pýldýðýný dile getiren Karakaya, "2003 yýlýnda Ýletiþim Þurasý yapýlmýþtý. Belki 2015'te ya da 2016'da tüm kurumlaBasýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü hemþehrýmýzla iþbirliði içinde bütün bu sorunlarýn ele alýndýðý sisrimiz Murat Karakaya, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki
temin genel olarak deðerlendirildiði bir þura yapýlabilecePolat Renaissance Otel'de düzenlenen Basýn Ýþ Kanunu 2.
ðini düþünüyorum" ifadelerini kullandý.
Çalýþtayý'nýn genel deðerlendirmesinde, çalýþtayda konuþulan konularýn yazýya döküleceðini, belki kanunlaþma aþa‘MESLEK PRESTÝJÝ OLMALI’
masýna geçmesi gerekiyorsa deðerlendirileceðini belirtti.
Karakaya, basýn kartlarý konusunun gündeme geldiðiKarakaya, Basýn Ýþ Kanunu 2. Çalýþtayý'nda 3 oturum
ni dile getirerek, "Basýn kartý imtiyazlý deðil prestijli olmaMurat Karakaya
yapýldýðýný, bu oturumlarda iþ kanunu ve özel kanun düzenlý. Basýn kartýnýn, gazetecilik mesleðinin prestijini korumalýlemesi konusunda görüþ birliði saðlandýðýný ifade ederek, "Etkin bir deyýz" þeklinde konuþtu.
netim mekanizmasýnýn iþletilmesi konusunda mutabakat var, buna iliþBelediyelerde ve þirketlerde basýn kartý kullanýlmadýðýný, bakankin gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýna iliþkin görüþler var. Gazetecilelýklardaki kullanýmýnýn da çok kýsýtlý olduðunu aktaran Karakaya,
rin haklarýnýn korunmasý, mali zorluklarýnýn giderilmesi ile ilgili görüþBYEGM de dahil olmak üzere basýn kartý kullanýmýnýn minimize ediller var. Ýþçi ve iþveren arasýndaki dengelerin de gözetilmesi gerekiyor"
mesi gerektiðini söyledi.
dedi.
BYEGM basýn kartý veriyor diye tüm kurumun bu kartý kullanmaBu toplantýlarýn bir ayaðýný da iþverenle yapmak gerektiðini ve iþsý gerekmediðini vurgulayan Karakaya, þunlarý kaydetti:
veren görüþü alýnmadan hazýrlanacak bir kanunun eksik olacaðýný belir"Biz bakanlýklarda da diðer tüm kamu kurumlarýnda da basýn karten Karakaya, "Ýþveren görüþlerini de alýp bir mutabakat halinde yapýltý kullanýmýný komisyon üyelerinin görüþünü alarak çok kolay kaldýramasý gereken hayata geçirilecektir. Bu uzun bir süreç, bir kanun tasarýbiliriz ama bu gazetecilerin çalýþma þartlarýný iyileþtiren bir yaklaþým mý
sý olarak Meclis'e gelecekse de yine Meclis'teki komisyonlarda da geolur onu takdirinize býrakmak isterim."
niþ bir þekilde tartýþýlacaktýr. Gazetecilik tanýmýnýn sektördeki yeni geÇalýþtayýn ikinci gününde BYEGM Basýn Yayýn Dairesi Baþkaný
liþmeleri de kapsayacak þekilde güncellenmesine iliþkin görüþler var.
Ali Güneþ'in moderatörlüðünde "Devletin sunduðu hizmetler ve medGazetecilik dýþýnda baþka bir iþte çalýþýlmamasý hususu netleþti, genel
ya" konusu tartýþýldý.
bir mutabakat var. 5950 sayýlý kanunun ücret, faiz, kýdem, mali haklarý
güçlendirilmelidir deniyor. Buradaki hassas dengeyi nasýl saðlayacaðýz,
Erzurum'un ardýndan Ýstanbul'da da düzenlenecek çalýþtay sonrabu önemli" diye konuþtu.
sýnda Basýn Ýþ Kanunu taslaðýnýn hazýrlanmasý ve TBMM'nin gündemi-
Eðitim Sen’den bütçe eleþtirisi
E
ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, eðitim
maaþýndan yüzde 43 daha az iken, bugün bu yüzde 90'a çýkve bilim emekçilerinin ekonomik kayýplarýnýn karþýlanmýþtýr. Uzman doktorlarýn ek ödemeleri ile öðretmenlerin
masý, eðitime yeterli bütçe ve okullara da ihtiyacý kadar
ek ders miktarý hesaba katýldýðýnda aradaki fark daha da
ödenek ayrýlmasý gerektiðini söyledi.
açýlmaktadýr.
2015 Merkezi Bütçe Tasarýsý’nýn, geçmiþ yýllardaki gi2002'de göreve yeni baþlayan bir öðretmen, kamuda
bi baþta eðitim ve saðlýk olmak üzere, kamu hizmetleri alaçalýþan avukatlardan yüzde 34 daha az maaþ alýrken, bugün
nýnda yaþanan ticarileþme ve piyasalaþtýrma uygulamalarýna
bu fark yüzde 88'e kadar çýkmýþtýr.
paralel bir mantýk ile ve 2015 eðitim ve yükseköðretim bütKuþkusuz kamuda istihdam edilen ve her biri farklý iþçesinin, önceki yýllardaki bütçelerin kopyasý sayýlabilecek
leri yapan tüm kamu görevlilerinin yaptýklarý iþ önemli ve
bir anlayýþla, eðitim sisteminin ve yükseköðretimin en temel
deðerlidir. Burada öðretmen maaþlarý ile diðer meslek grupihtiyaçlarýný görmezden gelen, sadece zorunlu harcamalarýn
larýnýn maaþlarýný kýyaslamaktaki tek amacýmýz, son 12 yýl
dikkate alýndýðý bir içerikte hazýrlandýðýný iddia eden Öziçinde öðretmen ücretlerinde yaþanan erimeyi açýklamaktýr.
türk, bütçeyle ilgili þu eleþtirilerde bulundu:
Siyasi iktidar aile (164 TL) ve çocuk (38 TL) yardýmlarýný
“2015 Bütçe görüþmeleri TBMM'de 3 Kasým PazarteMehmet Öztürk
maaþlarýn içinde vererek maaþlarý yüksek göstermekte ve kasi itibariyle görüþülmeye baþlanmýþtýr. Her yýl olduðu gibi
muoyunu kandýrmaktadýr.
2015'te de iþçiler, kamu emekçileri ve geniþ halk kesimlerinden topladýEðitim emekçilerinin gerek çalýþma gerekse yaþama koþullarý açýðý vergilerle oluþan bütçenin çok azýný onlara kamu hizmeti olarak geri
sýndan her geçen yýl, bir önceki yýlý mumla aradýðý açýktýr. Geçmiþte Baþdönecektir.
bakan ve Milli Eðitim Bakanlarýnýn, hatta sokaktaki vatandaþýn bile sýk
Hükümetin yýllardýr övündüðü MEB bütçesi rakamlarý görünüþte
sýk "çok maaþ alýyorlar" gibi tamamen yanlýþ bilgiye dayalý söylemlerde
artmakta, ancak bütçenin büyük bölümü zorunlu harcamalara gitmektebulunmalarý eðitimde mesleki itibarsýzlaþtýrmanýn geldiði noktayý gördir. MEB bütçesinin yüzde 68'u personel giderleri, yüzde 10'u sosyal gümek açýsýndan önemlidir.
venlik devlet primi giderleri olmak üzere, toplamda yüzde 78'i doðrudan
Öðretmenlerin aldýklarý maaþlar, rakamsal olarak fazlaymýþ gibi
doðruya personel için harcanmaktadýr. Asýl bakýlmasý gereken eðitim yagösterilse de yapýlan iþin niteliði açýsýndan bakýldýðýnda, insanca yaþam
týrýmlarý ise AKP iktidarý döneminde yarý yarýya azalmýþtýr. Bütçeden
seviyesinin yanýna bile yaklaþmamaktadýr. Eðitim-öðretim sürecinin
eðitim yatýrýmlarýna ayrýlan pay 2002 yýlýnda yüzde 17 iken, 2014 yýlý
emektarlarý olan yardýmcý hizmetliler ve memurlarýn durumu ise çok daitibariyle eðitim yatýrýmlarýna ayrýlan pay yüzde 9'a gerilemiþtir. Ayný
ha vahimdir. Türkiye'de lise mezunu bir yardýmcý hizmetli (13/3) sadece
dönemde eðitimin yükü büyük oranda velilerin sýrtýna yýkýlmýþ, halkýn
1759
TL, memur ise (13/3) 1928 TL maaþ almaktadýr.
cebinden yaptýðý eðitim harcamalarý son 12 yýlda 5 kattan fazla artmýþ‘Ekonomik kayýplarýmýz karþýlanmalý, sefalet ücreti dayatmasýna
týr. Yýllardýr eðitim bütçesinin asýl yükünü hükümet deðil, doðrudan öðson verilmelidir’
renci velileri çekmektedir.
2015'te Bütçe gelirleri yüzde 12 artarken, kamu emekçilerine ve asOkul öncesinden yükseköðretime kadar bütün eðitim kademeleringari ücretlilere 2015'te yüzde 3+3 zam oraný üzerinden bir kez daha "sede kamu kaynaklarý sadece zorunlu harcamalar için kullanýlmakta, eðitifalet ücreti" dayatýlmaktadýr. Bugüne kadar her yýl enflasyon farký alan
min asýl yükü velilerin ve öðrencilerin sýrtýna yýkýlmaktadýr. Devletin bir
kamu emekçileri, hesap kitap bilmeyen, en temel matematik bilgilerineli sürekli öðrencilerin ve velilerin cebindedir. Kamu kaynaklarýný özel
den bile yoksun olan Memur Sen'in 2014 yýlý için enflasyon farký talep
okullara aktarma konusunda son derece bonkör davranan siyasi iktidar,
etmemesi nedeniyle tarihin en büyük maðduriyeti ile karþý karþýya býrasýra devlet okullarýnda yaþanan sorunlara gelince "kaynak yok" yalanýna
kýlmýþtýr. Son olarak elektrik ve doðalgaza gelen yüzde 9'luk zam ile yasarýlarak, devlet okullarýný kendi kaderi ile baþ baþa býrakmýþtýr.
‘Son 12 yýlda öðretmenlerin satýn alým gücü belirgin bir þekilde þadýðýmýz maðduriyet daha da artmýþtýr.
2014 yýlý için enflasyon farký ödenmeyecek, ek ders ücretleri baþta
azalmýþtýr’
olmak üzere, aile ve çocuk yardýmý, doðum ve ölüm yardýmý gibi sosyal
Geçtiðimiz 12 yýl içinde eðitim ve bilim emekçilerinin aldýklarý
ödemelerde de 2013 yýlý rakamlarý esas alýnacaktýr. Sürekli atan enflasmaaþlar, rakamsal olarak artmýþ gibi görünse de insanca yaþam seviyeyon rakamlarý nedeniyle yýlýn ikinci yarýsýnda kamu emekçilerinin satýn
sinin yanýna bile yaklaþamamýþtýr. Eðitim emekçilerinin üçte ikisi insan
alma gücü belirgin bir þekilde azalmaya baþlamýþ, artan oranlý vergi dionuruna yaraþýr bir yaþam sürdürebilmek için ek iþler yapmak zorunda
limi uygulamasý kamu emekçilerinin 2014 yýlý gelirlerinde yüzde 10'dan
býrakýlmýþ, özellikle öðretmenlerin satýn alým gücü belirgin bir þekilde
fazla erime yaþanmasý kesinleþmiþtir.
azalmýþtýr.
Eðitim Sen olarak ekonomik kayýplarýmýzýn karþýlanmasý için ülke
Eðitim emekçilerinin ücretlerinde yaþanan gerilemeyi en somut ifaçapýnda bir imza kampanyasý baþlatmýþ bulunmaktayýz. Ýþyerlerinde topde etmenin yolu; öðretmenlerin ve diðer bazý meslek gruplarýnýn 12 yýl
ladýðýmýz imzalar 21 Kasým Cuma günü Ankara'da TBMM önünde yaönceki maaþlarý ile bugün aldýklarý maaþlarý karþýlaþtýrmaktýr. 2002 yýlýnpýlacak bir basýn açýklamasý ile yetkililere iletilecektir.
da en düþük memur maaþý 293 TL, polis memuru maaþý 591 TL, uzman
doktor maaþý 810 TL, avukat maaþý 780 TL iken öðretmen maaþý 560
Taleplerimiz;
TL'dir. Aradan geçen 12 yýl içinde hemen hemen bütün meslek gruplaMEB ve yükseköðretim bütçelerinin milli gelire oraný en az iki kat
rýnýn temel ücretlerinde gerçekleþen artýþ, eðitim emekçilerinin maaþlaarttýrýlmalý ve OECD ortalamasýna çýkarýlmalýdýr.
rýndaki artýþtan daha fazla olmuþ, yüz binlerce öðretmenin satýn alým güEðitimde yeterli bütçe, okullara ihtiyacý kadar ödenek ayrýlmalý,
cü fiilen düþürülmüþtür.
eðitim yatýrýmlarýna ayrýlan pay arttýrýlmalýdýr.
Kasým 2014 itibariyle aile yardýmý (164 TL) ve diðer ek ödemeler
2014 yýlý enflasyon farký ve ekonomik kayýplar "ek zam" olarak
(çocuk yardýmý vb) hariç, aile geçim indirimi dahil polis memuru maaþý
ödenmeli ve zam oraný 2015 bütçesi içinde yer almalýdýr.
(8/1) 2.765 TL, uzman doktor maaþý (1/4) 3.962 TL, avukat maaþý (1/4)
Artan oranlý vergi dilimi uygulamasýna son verilmeli, ek dersler
3.923 TL iken öðretmen maaþý (9/0) 2.082 TL, en yüksek öðretmen mabaþta olmak üzere, tüm ek ödemeler temel ücrete ve emekliliðe yansýtýlaþý (1/4) 2.422 TL'dir.
malýdýr.
AKP'nin iktidarda olduðu 12 yýl itibariyle eðitim emekçilerinin ma2015 yýlýnda aile ve çocuk yardýmý baþta olmak üzere, sosyal yaraþlarý ile diðer kamu emekçilerinin maaþlarýný karþýlaþtýrdýðýmýzda kardýmlar sembolik olarak belirlenmekten çýkarýlmalý, ihtiyaç kadar artýþ
þýmýza þöyle bir tablo çýkmaktadýr:
yapýlmalýdýr.
2002'de göreve yeni baþlayan bir öðretmen; ayný durumdaki polisEðitime hazýrlýk ödeneði sadece öðretmenlere deðil, tüm eðitim ve
lerden sadece yüzde 4 daha az maaþ alýyorken, 2014'te göreve yeni baþbilim emekçilerine yýlda iki kez en az bir maaþ tutarýnda ödenmelidir.
layan bir öðretmen 8'inci derecenin birinci kademesindeki bir polis meÖðretmen, akademik personel, memur ve yardýmcý hizmetli açýklamurundan yüzde 32 oranýnda daha az maaþ almaya baþlamýþtýr. Bugün
rý kapatýlmalý, en az 300 bin öðretmen, 50 bin yardýmcý hizmetli atamagöreve yeni baþlayan bir öðretmen ile ayný durumdaki polis memurunun
sý acilen yapýlmalýdýr.
maaþý arasýndaki fark tam 683 TL'dir.
Tüm eðitim ve bilim emekçilerine insan onuruna yakýþýr bir ücret
ve saðlýklý çalýþma koþullarý saðlanmalýdýr. (Haber Merkezi)
2002'de göreve yeni baþlayan öðretmenin maaþý uzman doktor
Engelli öðretmen ilk atama sonuçlarý açýklandý
M
www.corumhakimiyet.net
10 KASIM 2014
illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), "400
engelli öðretmen ilk atama sonuçlarýný" açýkladý.
Bakanlýk, öðretmenlerin ilk atama
sonuçlarýný http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurdu. Atamalarda, mi-
nimum EKPSS puanýnýn 70,93254 olduðu belirtildi.(AA)
Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen ‘Üniversite
Sanayi Ýþbirliði Toplantýsý sonrasý bir dizi ikramlarda bulunuldu.
Ýþadamlarý Akça’nýn konuðu oldu
O
rganize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen ‘Üniversite Sanayi Ýþbirliði Toplantýsý sonrasý bir dizi ikramlarda bulunuldu.
ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý’nýn daveti üzerine toplantýya katýlanlara Ýskilip Dolmasý ikram edildi.
Daha sonra Akça Kardeþler Orman
Ürünleri Limited Þirketi Sahibi Remzi Akça'nýn iþyerinde kuzine sobada
piþirilen kestane, soðuk suda demlenmiþ çay ve baðlardan toplanan ekmek
ayva, kývamýnda turþu ile yanýnda lokumu bulunan orta þeker kahveler
içildi.
Ýstiþare toplantýsýna katýlan Ece
Seramik’ten Bülent Onur, Bil's Gömlek’ten Fikret Bilal,Yaðmaksan’dan
Mustafa Yaðlý, OSB Bölge Müdürü
Yaþar Þahin, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve Ýmaretçioðlu’ndan
Turan Özfurat, ev sahibi Remzi Akça
'ya teþekkür etti.
Ýþadamlarý Ece Seramik bahçesinde karýn yaðdýðý güne denk getirilerek, Çorum 'un eski geleneklerinden Tel-Tel çekmek üzere tekrar buluþma sözü verdiler. Haber Merkezi
Çorum’un Sungurlu Müftülüðü’nün hazýrladýðý “Camiler
Kampüse Dönüþüyor” projesi hayata geçirildi.
Camiler kampüse dönüþüyor
Ç
orum’un Sungurlu Müftülüðü’nün hazýrladýðý “Camiler
Kampüse Dönüþüyor” projesi hayata
geçirildi.
Hitit Üniversitesi Sungurlu
Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen programda "badi" olacak imamlar ve öðrenciler belirlendi. Programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay
Karacif, Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan,
imamlar ve öðrenciler katýldý.
Proje kapsamýnda ilçedeki Cami ve Kur'an kurslarýnda görevli
imamlar, Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öðrencilerle badi
oldular. Ýmamlar badi olduklarý öðrencilerin maddi ve manevi sýkýntýlarý ile yakýndan ilgilenecekler ve dini
danýþmanlýk yapacaklar.(ÝHA)
Peygamber Efendimizin torunlarý Hz. Hasan ve Hüseyin (R.A)
ile Kerbela þehitleri adýna Sungurlu Belediyesi tarafýndan mevlit okutuldu.
Kerbela þehitlerine mevlit
P
eygamber Efendimizin torunlarý
Hz. Hasan ve Hüseyin (R.A) ile
Kerbela þehitleri adýna Sungurlu Belediyesi tarafýndan mevlit okutuldu.
Gürpýnar camisinde düzenlenen mevlide Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, baþkan yardýmcýlarý, belediye meclisi üyeleri ve
çok sayýda vatandaþ katýldý.
Mevlit sonrasý Gürpýnar mahallesi sakinleri Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’e bu ince düþüncesinden dolayý kendisine teþekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.
Baþkan Þahiner de birlik ve beraberlik mesajý vererek mevlidi þerife
gelen vatandaþlarla cami çýkýþýnda
yakinen ilgilendi.(ÝHA)
Sungurlu ilçesi Müftüsü Ýdris Özarslan, Sungurlu vaizi Ramazan Þen ile birlikte
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i makamýnda ziyaret etti.
Þahiner’e teþekkür ziyareti
Ç
orum’un Sungurlu ilçesi Müftüsü
Ýdris Özarslan, Sungurlu vaizi Ramazan Þen ile birlikte Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i
makamýnda ziyaret ederek, Altýnoðlu
ve Murat Camii’nin tuvaletlerinin bakým ve onarýmýný yaptýklarý için teþekkür etti.
Ziyarette Sungurlu Müftüsü Ýdris Özarslan, “Sungurlu ilçesinde bulunan ve bizim sorumluluðumuzda olan
Altýnoðlu ve Murat Camii tuvaletlerinin çok bakýmsýz olmasý dolaysýyla,
camii hocalarýmýzýn sizlere cami tuvaletlerinin yenilenmesi ile ilgili talepleri olmuþ. Sungurlu Belediye Baþkaný
olarak þahsýnýz en kýsa zamanda ilçemizde bulunan iki caminin tuvaletini
de en güzel þekilde yaptýrmanýzdan
dolayý sizlere teþekkür ziyaretine geldik. Sizlerden Allah razý olsun” dedi.
Sungurlu Belediye Baþkaný Ab-
dulkadir Þahiner ise, "Eski ve bakýmsýz olan cami tuvaletleri Belediyemiz
Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yenilenerek daha kullanýþlý hale
getirildi" diye konuþtu.
Tuvaletler yapýlýrken engelliler
içinde özel tuvalet ile camii cemaatiyle birlikte yerli, yabancý herkese hitap
edecek þekilde restore edildi diyen
baþkan Þahiner, "Temel ihtiyaçlarýn giderildiði bu yapýlar genellikle ilçe merkezlerinde bulunuyor. Bu bakýmdan
modern, saðlýklý ve temiz olmalarý lazým. Hocalarýmýzýn talepleri üzerine
Belediye olarak tuvaletlerin bakýmsýz
ve yetersiz olduðunu tespit edip harekete geçtik. Eski tuvaletler yenilendi.
Bizler Belediye olarak sorumluluklarýmýzý biliyor ve o doðrultuda çalýþýyoruz. Vatandaþlarýmýzdan da bizlere
yardýmcý olmalarýný istiyoruz. Zira
yapmak bizden korumak hemþerilerimizdendir" ifadelerini kullandý.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
15
‘Kýzýlay, dayanýþma duygusunun
kurumsallaþmýþ hali’
H
Her yýl 29 Ekim - 4 Kasým tarihleri arasýnda kutlanan Kýzýlay
Haftasý’nda, Çorum’da da çeþitli etkinlikler yapýldý.
Kýzýlay'ýn faaliyetleri ve kan baðýþýnýn önemi hakkýnda
bilgilendirme semineri düzenledi.
er yýl 29 Ekim - 4
Kasým tarihleri
arasýnda kutlanan
Kýzýlay Haftasý’nda,
Çorum’da da çeþitli
etkinlikler yapýldý.
Kýzýlay Çorum
Þubesi Genel Hizmet
Yöneticisi Özkan
Kuyumcu, Kýzýlay
Çorum Kan Merkezi
Doktoru Yeþim
Yýlmaz, Kan Baðýþçýsý
Kazaným Uzmaný
Yasemin Çal ve Hitit
Üniversitesi Kýzýlay
Kulübü üyeleri,
Kýzýlay Haftasý’nda 75.
Yýl Cumhuriyet Saðlýk
Meslek Lisesi’nden,
23 Nisan Ýlköðretim
Okulu’nda, Yatýlý
Bölge Ýlköðretim
Okulu (YÝBO)’nda ve
TED Koleji’nde
yaklaþýk 1000
katýlýmcýya Kýzýlay'ýn
faaliyetleri ve kan
baðýþýnýn önemi
hakkýnda bilgilendirme
semineri düzenledi.
Kýzýlay’ýn önemi
hakkýnda konuþan
Kýzýlay Çorum Þube
Baþkaný Sedat
Canbolat, “Kýzýlay'ýn
yapmýþ olduðu
hizmetlerin tanýtýmý
ayrýca karþýlýksýz
sunduðu hizmetlere
kamuoyu desteðini
saðlamak açýsýndan
büyük önem teþkil
etmektedir. Kýzýlay
milletimizin
dayanýþma, birlik ve
hoþgörü duygusunun
kurumsallaþmýþ halidir.
146 yýldýr dünyanýn
her yerinde, tüm
insanlara yardým elini
uzatan Kýzýlay,
hayýrsever
vatandaþlarýmýz
sayesinde yardýmlarýný
her geçen gün
artýrmaktadýr.
Olaðanüstü her olayda
Kýzýlay hizmetleri ile
göz doldurmaktadýr.
Türk Kýzýlayý'ný
Çorum'da yapmýþ
olduðu faaliyetlerde
yalnýz býrakmayan,
bütün çaðrýlarýmýza
katký yapan
yardýmseverlerimize
bu vesile ile teþekkür
ediyorum.” dedi.
Gül Pres Döküm Sanayi A.Þ(GPD) Cuma akþamý su
tesisatçýlarýna yönelik tanýtým etkinliði düzenledi.
Gül Pres'ten tanýtým etkinliði
EMRE KUT
kýnda bilgiler verildi.
GPD Satýþ Sonrasý Hizmetler Müdürü
Mehmet Akýn, GPD
Karadeniz Bölge Satýþ
Yöneticisi
Erkan
Ocak, GPD Çorum
bayileri ve yetkili serBüyük Otel Konvisi yöneticilerinin de
ferans
Salonu'nda
katýldýðý tanýtýmda
geçtiðimiz Cuma akslayt eþliðinde Gül
þamý düzenlenen tanýErkan Ocak
Pres Döküm Sanayi
týma ilgi yoðun oldu.
A.Þ hakkýnda bilgi aktarýldý.
GPD ürünlerinin tanýtýldýðý
Programýn sonunda katýlýmetkinlikte banyo ve mutfak armacýlara ikramda bulunuldu.
türleri ve endüstriyel ürünler hak-
G
ül Pres Döküm
S a n a y i
A.Þ(GPD) Cuma akþamý su tesisatçýlarýna
yönelik tanýtým etkinliði düzenledi.
(Haber Merkezi)
Leblebiyi örnek gösterdi
G
aziantep Ticaret Odasý
tasýnda 13 tane 5 yýldýzlý
(GTO) Baþkaný Eyüp
otelimiz var. GastronomiBartýk, turizmin Gazianden, tarihe sunabileceðimiz
tep’in geleceði olduðuna
çok deðerimiz var. Bu devurgu yaparak “Kültürel deðerlerimizi tanýtmak ve paðerlerimizi inovatif yaklazarlamak için inovatif yakþýmlarla pazarlamamýz gelaþýmlar geliþtirmeli, sanayirek” dedi.
de olduðu gibi hizmetler
sektöründe de model olmaTürkiye Ýhracatçýlar
lýyýz” dedi.
Meclisi (TÝM) ve Güneydoðu Anadolu Ýhracatçýlar BirArtýk baklava ve fýstýk
liði (GAÝB) iþbirliðiyle düiçin yeni bir sunum geliþtirzenlenen “Türkiye Ýnovasmeliyiz diyen Bartýk konuþyon Haftasý Gaziantep” etmasýna þöyle devam etti:
kinliði kapsamýnda “Akade"Baklava ve fýstýðý kilo ile
misyen Sanayici Buluþmasatmaya devam edemeyiz.
sý” konulu panel gerçekleþtiMesela kimse kestane þekeGaziantep Ticaret Odasý (GTO) Baþkaný Eyüp Bartýk,
rildi.
rinin kilosunun kaç lira olÇorum Leblebisi’nin pazarlama yöntemlerini örnek gösterdi.
duðunu bilmez. Bir kutu saÞehitkamil Kültür ve
týn alýr. Küçük kutu, büyük
Kongre Merkezi’nde gerçekleþtirilen panele Gaziantep Ticaret Odasý
kutu seçimini yapar. Mesela Çorum leblebisi farklý þekillerde tüketiciye
Yönetim Kurulu Baþkaný Eyüp Bartýk, Gaziantep Sanayi Odasý Yönetim
sunuluyor. Biberli, þekerli, tuzlu, tuzsuz vs. hem ürün hem ambalaj çeþitKurulu Baþkaný Adil Konukoðlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rekleri farklýlaþtýrýlarak sunuluyor. Fýstýk gibi bu kadar özel bir ürünümüz
törü Prof. Dr. Yavuz Coþkun ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü
var ama hala kilo ile satýyoruz. Bakýþ açýmýzý biraz bu yönlere çevirmek
Prof. Dr. Tamer Yýlmaz konuþmacý olarak katýldý.
lazým."
Gaziantep’in Türkiye Ýnovasyon Haftasý’nýn Anadolu bacaðýnda seÜniversite sanayi iþbirliðine de deðinen Bartýk, “Bu iþbirliðini ben
çilebilecek en doðru yer olduðunu belirterek konuþmasýna baþlayan GTO
iþ adamý akademisyen noktasýnda deðerlendiriyorum. Ýþ adamý sabýrsýz
Baþkaný Bartýk, bu seçimden dolayý TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi’yi
bir þekilde akademisyen tarafýndan sunulan projenin kýsa vadede kar gekutladý.
tirip getirmeyeceðine bakýyor ve sunulan fikri geri çevirebiliyor. Hem iþ
"ASLOLAN FARKLI DÜÞÜNMEKTÝR"
adamý hem akademisyen sabýrlý olmayý öðrenmeli” diye konuþtu.
GTO Baþkaný Eyüp Bartýk panel izleyicisi olarak salonda bulunan
Gaziantep Üniversitesi’nin mühendislik ve idari bilimler için uyguçok sayýdaki üniversiteli gence “inovasyon ile farklý olmak farklý þeylerladýðý intörn sistemini desteklediklerini belirten Bartýk, “GTO olarak bu
dir. Görünüþünüzle deðil düþüncelerinizle farklý olun. Aslolan farklý düörnek sistemin gastronomi ve turizm öðrencileri için de uygulanmasý koþünebilmektir” diye seslendi.
nusunda GAÜN ile görüþmelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü Gaziantep’te
Türkiye’nin iki katý hýzla büyüyen Gaziantep’in ülkenin yenilikçigastronomi ve aþçýlýk bölümlerinde okumuþ ancak Gaziantep mutfaðýný
liðe en açýk þehri olduðunun altýný çizen Bartýk, “Turizmde yükselebilöðrenememiþ gençler yetiþmesini doðru bulmuyoruz” dedi.(ÝHA)
mek için tüm altyapýya sahibiz. Ulaþým aðýmýz mevcut. Konaklama nok-
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý, Muharrem ayý dolayýsýyla
Kamyoncular Garajýnda oda üyelerine aþure ikramýnda bulundu.
Þoförler Odasý aþure daðýttý
orum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý,
Ç
Muharrem ayý dolayýsýyla Kamyoncular Garajýnda oda üyelerine aþure ikramýnda bulundu.
Çorum’da Muharrem ayý nedeniyle
aþure daðýtýmlarý devam ediyor. Þoförler
ve Nakliyeciler Odasý, Kamyoncular Garajý’nda þoför ve nakliyeci esnafýna aþure
daðýttý.
Cuma namazý sonrasý Kamyoncular Garajýnda gerçekleþtirilen aþure daðýtýmý sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Muharrem ayýnýn dostluk ve kardeþlik duygularýnýn pekiþtiði bir ay olduðunu belirterek, “Daðýtýmýný gerçekleþtirdiðimiz
aþurenin kardeþlik ve barýþa hizmet etmesini temenni ediyorum” dedi.
Þahin, aþurenin herkesin ortak de-
ðeri olduðunu vurgulayarak, “Biz de oda
olarak ilk kez yaptýðýmýz aþure daðýtýmý
ile bu geleneði yaþatarak oda üyelerimize
aþure daðýtýyoruz. Muharrem ayý vesilesiyle toplumsal barýþýn ve kardeþliðin daha saðlam temellere oturmasýný diliyorum. Aþure günü dolayýsýyla bir arada bulunduðumuz tüm oda üyelerimizin ve
saygý deðer Çorumlu vatandaþlarýmýzýn
Muharrem ayýný en içten dileklerimle
kutluyorum” þeklinde konuþtu.
Kamyoncular Garajýnda yapýlan
aþure etkinliðine Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile birlikte
Oda Yönetim Kurulu üyeleri Arap Ali
Altýnkeser, Yakup Torun, Satýlmýþ Aðar,
Hamit Kaya ve Metin Hodul ile çok sayýda oda üyesi kamyoncu ve nakliyeci esnafý katýldý. (Haber Merkezi)
‘Radyoloji çalýþanlarýnýn geleceði kararýyor’
üm Saðlýk-Sen Genel
T
Baþkaný Okay Erözgün,
Dünya Radyoloji Günü ne-
deniyle yaptýðý açýklamada,
Radyoloji çalýþanlarýnýn geleceklerinin Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan karartýldýðýný
savundu.
Radyoloji çalýþanlarýnýn daha önce yapýlan düzenlemelerle çalýþma saatlerinin yükseltildiðini, yýpranma paylarýnda kýsýtlamaya
gidildiðini belirten Erözgün,
þöyle dedi; “Geliþmiþ ülkelerde bu tür düzenlemeler
yapýlýrken radyasyon güvenliði ve çalýþma koþullarýndaki standartlarýn iyileþtirmesi
saðlanarak çalýþma koþullarý
Okay Erözgün
yükseltilir. Ancak ülkemizde
çalýþanlarýn saðlýklarý tehlikeye atýlmaktadýr.
Baþta
Uluslararasý
Radyasyondan Korunma
Komisyonu (ICRP) olmak
üzere, Uluslararasý Atom
Enerjisi Ajansý (IAEA) ve
Avrupa Enerji Topluluðu
(AURATOM) gibi birçok
uluslararasý kuruluþ ilke olarak radyasyon kaynaklarýyla
çalýþanlarýn günlük çalýþma
sürelerini mevcut duruma
göre mümkün oldukça azaltmayý tavsiye etmiþtir.
22.06.1960 tarih ve
115 sayýlý 'Radyasyonlara
Karþý Korunmaya Dair 1960
Sözleþmesi' Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafýndan
da imzalanmýþtýr.
Bu sözleþme hükümleri üye ülkeler için baðlayýcý nitelik taþýmaktadýr.
Türkiye'de 3153 sayýlý
kanuna dayalý olarak çýkarýlan taný ve tedavi amaçlý
radyasyon uygulamalarýnda
görevli personel günde 5
(beþ) saat çalýþýrken, Bakanlar Kurulu'nun 27.09.2006
tarih ve 5547 sayýlý kararýyla
kabul edilip, 3 Ekim 2006
tarih ve 26308 sayýlý Resmi
Gazete'de
yayýmlanan
"(Gözden geçirilmiþ) Avru-
pa Sosyal Þartýnýn Onaylanmasýnýn Uygun Bulunduðuna Dair Kanun" kapsamýnda
tehlikeli ve saðlýða zararlý iþlerde riske karþý alýnacak önlemler arasýnda çalýþanlarýn
çalýþma saatlerinin azaltýlmasý öngörülmüþtür.
Söz konusu Avrupa
Sosyal Þartýný, kabul eden
ülkeler için baðlayýcý hüküm
ifade ederken, bu duruma
göre; mevcut 5 saatlik çalýþma süresinde bile azaltmaya
gidilmesi gerekirken; Radyoloji çalýþanlarýnýn geleceðini
karartmak
için
21.01.2010 tarih ve 5947 sayýlý Üniversite Ve Saðlýk
Personelinin Tam Gün Çalýþmasýna Ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun'un 9. maddesi
ile Günlük mesai süresi 5 saatten 7 saate çýkarýlmasý anlaþýlýr bir hadise deðildir,
adeta uluslararasý atýlan imzalar yok sayýlmýþtýr.
Saðlýk Bakanlýðý tüm
dünya ülkelerinde uygulanan þua izinlerini kýsýtlamak
için yeni düzenlemeler yapmaktadýr. Bu düzenlemelerle personel açýðýný kapatmayý aza indirmeyi amaçlamaktadýr.
Personel açýðý bahane
edilerek riskli bir þekilde
personel çalýþtýrmak insani
deðildir ve çalýþma hakkýnýn
gasp edilmesidir. Þua izni
keyfiyete dönüþtürülemez.
Þua izni týbbi bir zorunluluktur. Yöneticilerin insafýna
asla býrakýlamaz. Personel
açýðýný gidermenin yolu Maliye Bakanlýðýndan kadro
alarak, iþsiz Radyoloji teknisyenlerini iþe almaktan geçer.
Erözgün, Bakanlýðýn
radyoloji çalýþanlarýnýn saðlýðýný hiçe saydýðýný belirterek þöyle devam etti:
Saðlýk Bakanlýðý'nýn
radyoloji çalýþanlarýnýn sorunlarýna karþý kayýtsýz kalmaktan vazgeçip, radyoloji
ünitelerinin envanterini çýkararak, acil, orta ve uzun
vade de yapýlacak eylem
planýný hazýrlamalýdýr. Radyoloji
Teknisyenlerinin
Meslek tanýmlarýnýn yapýlmasý, yeterli istihdamýn saðlanmasý, ehliyetsiz çalýþmanýn önüne geçilmesi, radyoloji departmanlarýnda fiziki
eksikliklerin giderilmesi ve
cihaz modernizasyonunun
saðlanmasý öncelikli olarak
ele alýnmalýdýr.”
Öte yandan Erözgün
10 Kasým nedeniyle gönderdiði mesajýnda, "Büyük Önder, Cumhuriyetini sonsuza
kadar yaþatmak asli görevimiz olacaktýr." dedi.
Aþure ikramý Cuma namazý sonrasýnda düzenlendi.
16 PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýskilipgücü sonuca
ilk yarýda gitti: 3-1
SAHA: 1 Nolu Sentetik Çim Saha .
HAKEMLER: Celal
Bayraklý, Emre Alagöz, Yunus Dursun .
HE KÜLTÜRSPOR :
Muhammer, Mustafa, Onur
Kulcu (Esat), Samet, Bünyamin, Sefa, Bilal (Onur
Sarma), Yasin (F. Ahmet),
Alican, Vedat.
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR
: Emrah, Cem, Eray, Engin,
Galip (Uður), Y. Emre, Ükase, Salih, Aydýn (Murat),
Remzi, Ulaþ (Hasan).
GOLLER: 16. dak.
Ükase, 21. ve 80. dakikalarda Remzi (Ýskilipgücüspor),
Yunus Marketler Zinciri, Çorum’da 6 bin kiþilik aþure daðýttý.
Yunus Market’ten
6 bin kiþiye aþure
RECEP MEBET
Yunus Market Bölge Müdürü Þahin Aðýr, vatandaþlara aþure ikram etti.
Terminal yanýndaki Yunus AVM’de de müþterilere aþure ikramýnda bulunuldu.
Yunus Market yöneticileri, Çorum halkýnýn Muharrem Ayý’ný tebrik etti.
Y u n u s
Marketler Zinciri,
Çorum’da 6 bin kiþilik aþure daðýttý.
Muharrem Ayý
nedeniyle haftasonu
düzenlenen aþure
daðýtýmýna Yunus
Market Bölge
Müdürü Þahin Aðýr,
Çorum AVM Müdürü
Ahmet Mermer,
Müdür Yardýmcýsý
Rýdvan Garip, Saat
Kulesi Þubesi
Maðaza Müdürü
Ertaç Bircan, maðaza
yöneticileri ve
çalýþanlarý katýldý.
Çorum halkýnýn
büyük ilgi gösterdiði
aþure daðýtýmý,
Yunus Market’in
Bahabey, Osmancýk
ve Mehmet Akif
Ersoy
Caddeleri’ndeki
þubeleri ile Saat
Kulesi ve Terminal
þubelerinde
gerçekleþti.
Yunus
Market’in Saat
Kulesi Þubesi’nde
düzenlenen aþure
daðýtýmýnda konuþan
Bölge Müdürü Þahin
Aðýr, “Geleneksel
hale getirdiðimiz
program
çerçevesinde
Çorum’daki tüm
maðazalarýmýzda
müþterilerimize aþure
ikramýnda bulunduk”
dedi.
“Kampanyalarý
mýzýn yaný sýra özel
günlerdeki
etkinliklerimizle de
müþterilerimizin
yanýndayýz” diyen
Þahin Aðýr, Çorum
halkýnýn gösterdiði
ilgiden memnun
olduklarýný kaydetti.
Çorum’da yeni
þubeler açmak için
kollarý sývadýklarýný
dile getiren Aðýr,
Buharaevler 5.
Cadde’deki
maðazalarýnýn Kasým
ayý içinde hizmete
gireceði müjdesini
verdi.
. Amatör Küme dün 1
1maçta
nolu sahada oynanan
Ýskilipgücüspor,
HE Kültürspor deplasmanýndan 3-1’lik galibiyet
ve üç puanla dönerek id-
61. dak. Sefa (HE Kültürspor).
diasýný ortaya koydu.
Ýlk maçýnda Ýskilipspor ile 2-2 berabere kalan
Ýskilipgücüspor ilk maçýnda oynamadan üç puan kazanan HE Kültürs-
por karþýsýnda maça hýzlý
baþladý. 16. dakikada
Ükase ve 21. dakikada
Remzi’nin attýðý gollerle
2-0 öne geçti.
Bu dakikadan sonra
oyunda dengeyi kuran
HE Kültürspor fizik ve
yaþ olarak küçük olmasý-
nýn dezavantajýyla hücümda fazla etkili olamadý. Ýkinci yarýda Sefa’nýn
attýðý golle umutlanan
Kültürspor son dakikalarda beraberlik için yüklenirken Sefa kendisinin
ikinci takýmýnýn üçüncü
golünü atarak maçýn skorunu belirledi: 1-3
Gençlikspor arasýndaki
nefes kesen maçý 1-0
kazanan Hitit Gençlikspor yoluna kayýpsýz devam etti.
Þampiyonluk mücadelesi veren iki takýmýn maçý beklendiði gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu. Oldukça
sert geçen maçta Hitit
Gençlikspor 28. dakikada Eftal’ýn attýðý golle 10 öne geçti.
Golden sonra Eti
Lisesi Gençlikspor beraberlik için baský kurdu.
Hitit Gençlikspor orta
saha ve savunmada oldukça baþarýlý bir görüntü verirken rakibe gol izni vermedi.
Ýkinci yarýda mücadelenin iyice arttýðý maçýn 71. dakikasýnda oyuna sonradan giren Ýlhan
kýrmýzý kart görerek
oyundan atýlýnca Hitit
Gençlikspor sahada on
kiþi kaldý.
Bu dakikadan itibaren tek kale maça dönen
karþýlaþmada
Hitit
Gençlikspor, Eti Lisesi’ne gol izni vermeyince sahadan tek golle üç
puaný alarak ayrýlan Hitit Gençlik altý puanla
yoluna kayýpsýz devam
ederken Eti Lisesi
Gençlik ikinci maçýndan
da maðlubiyetle ayrýldý.
Hitit, Eti’yi tek geçti: 1-0
SAHA: Mimar Sinan .
HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Erdoðan Yandým, Furkan Alagöz .
HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Koray, Yasin, A. Nezir,
Sedat, Eftal (Ýlhan), Anýl, Ali, Veysel, Mustafa, Alper
(Sefa), Arif (Barýþ) .
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Özkan, Ýsmail,
Umut, Seydi Eren, E. Ercan, Sadýk, Ersin, Rýza (Abdullah), Okan, Recai, Taylan (Barýþ).
KIRMIZI KART: 71. dak. Ýlhan (Hitit Gençlikspor).
GOL: 28. dak. Eftal (Hitit Gençlikspor)
. Amatör Küme’de
nan takýmý Hitit Gençilk haftanýn iki kazalikspor ile Eti Lisesi
1
Osmancýkspor zirveye oturdu: 4-0
SAHA: Osmancýk Ýlçe Saha .
HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Hakan Kaya, Ab-
dullah Akkoyun .
OSMANCIKSPOR : Erdel, Yunus Emre (Emrah), Serkan (Murat), Mustafa Alat, Mustafa Aksu, Ýlker, Serkan Çaðýrgan, Mahmut, Mustafa Veran, Selkan (Furkan), Erol.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Yasin, Erkan, Alpaslan
(Murat), Sezer, Mustafa, Selahattin, Yasin (Emre), Sadýk, Latif (Yücel), Yaþar, Rauf.
GOLLER: 19. ve 20. dakikalarda Mustafa Veran,
61. dak. Serkan Çaðýrgan, 70. dak. Erol (Osmancýkspor).
1
. Amatör Küme’de sezona þampiyonluk mücadesiyle
baþlayan Osmancýkspor gruptaki ikinci maçýndan da
dört gollü galibiyetle ayrýlarak zirveye yürüyüþünü sürdürdü.
Sahasýnda Ýl Özel Ýdarespor önünde maça etkili baþlayan Osmancýkspor bu sezonki golcüsü Mustafa Veran’ýn
19. ve 20. dakikalarda attýðý iki golle rakibi önünde 2-0 öne
geçti.
Erken gollerin ardýndan rahatlayan Osmancýkspor soyunma odasýna bu skorla önde girdi. Ýkinci yarýda konuk
takýmýn maça ortak olma çabasýna tecrübeli ismiSerkan
Çaðýrgan ve Erol’un golleriyle bitiren Osmancýkspor ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak zirveye oturdu.
Çimentospor galibiyetle
baþladý: 3-0
nan.
SAHA:
Mimar Si-
HAKEMLER:
Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Fatih Derviþoðlu .
ÇÝMENTOSPOR :
Samet, Melih, Alpaslan,
Emre (Hasan Manici), Y.
Emre, Bünyamin, Doðancan (Metehan), Yusuf, Hasan Erdal, Serdar,
Hüseyin.
ÇORUMSPOR
:
Halil, Ercan, Mehmet, R.
Ahmet. Mustafa Çelenk,
Erdi (Mustafa Karaköse),
Bektaþ (Abdullah), Emre,
Gökhan, Oktay, Ali (A.
Onur)
GOLLER: 23. dak.
Y. Emre, 34. dak. Doðancan, 59. dak. Yusuf (Çimentospor).
1
Aþure daðýtýmý, Yunus Market’in Bahabey, Osmancýk ve Mehmet Akif Ersoy
. Amatör Küme’de
dün Mimar Sinan sahasýnda oynanan ilk
maçta Çimentospor, Çorumspor’u 3-0 yenerek
lige galibiyetle baþladý.
Ýlk haftayý bay ge-
çen Çimentospor ile ilk
maçýný farklý kaybeden
Çorumspor arasýndaki
maçýn ilk dakikalarý karþýlýklý ataklarla geçti. Çimentospor 23. dakikada
ceza sahasý içinde olu-
þan karambolde Yunus
Emre ile bulduðu golden
sonra üstünlüðü ele geçiren Çimentospor 34.
dakikada Doðancan’ýn
golüyle farklý ikiye çýkardý. Ýlk yarýyý 2-0 önde
tamamlayan Çimentospor ikinci yarýnýn 59. dakikasýnda Yusuf’la farký
üçe çýkardý.
Maçýn son bölümünde Çorumspor farký
kapatmak için girdiði
net pozisyonlardan yararlanamayýnca sahadan
3-0’lýk galibiyetle ayrýlan Çimentospor sezona
galibiyetle baþlarken
Çorumspor ikinci maçýndan da puansýz ayrýldý.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
17
Ýlk þampiyon Kültürspor
Geliþim Liginde Çorum Belediyespor Tokat önünde cumartesi günü konuk ettiði
Tokatspor önünde U 14 kategorisinde 5-2 yenerken U 15 kategorisinde ise 2-0
yenerek haftayý üçer puanla kapattýlar.
U 15, Tokat önünde
son nefeste güldü: 2-0
G
eliþim Liginde cumartesi günü Çorum’da oynanan ikinci
maçta Çorum Belediyespor U 15 takýmý, Tokatspor önünde hayli zorlandý
ancak son bölümde bulduðu iki golle rakibini 20 yenerek haftayý üç puanla kapattý.
Maçýn ilk dakikalarý
karþýlýklý ataklarla geçerken iki takýmda orta alanda topa sahip olmaya çalýþtý. Oldukça zorlu geçen
maçýn ilk yarýsýnda iki takýmda girdiði pozisyonlarý deðerlendiremeyince
ilk yarý golsüz berabere
sona erdi.
Ýkinci yarýda konuk
takýmýn kapalý savunmasýný açmakta zorlanan
kýrmýzý siyahlý takým son
bölümde baskýyý iyice artýrdý. Son on dakikasýna
0-0 girilen maçta kaptan
Elvan 70. dakikada attýðý
golle rakibin direncini kýran isim oldu. Golden
sonra rakibi ile girdiði
tartýþma sonunda Belediyespor’dan Alican kýrmýzý kart görerek sahada on
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Emre
Yunus Dursun, Barýþ Karakuþ .
Alagöz,
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 15 :
Akýn, Y. Emirhan, Deniz Mert, Hüsnü,
Niyazi, Alaaddin, Alican, Elvan, Eren,
Cemalettin, Batuhan, Berk, Y. Emre,
Abdullah, Aslan, Metehan, F. Sefa,
Kamil Can .
kiþi kalan Belediyespor
75. dakikada Metehan’ýn
attýðý golle rakibi önünde
TOKATSPOR U 15 : Emrah,
Semih, Uður, Erdem, Akif, Emrehan
Emre Berat, Samet, Abdulbaki, Ercan,
Taha, Furkan, Abdulsamet, Ali Batuhan,
Mustafa, M. Berkay, S. Semih .
KIRMIZI KART : 74. dak. Alican
(Çorum Belediyespor).
GOLLER: 70. dak. Elvan, 75. dak.
Metehan (Çorum Belediyespor).
skoru 2-0 yaptý. Kalan
bölümde rakibine gol izni
vermeyen Çorum Beledi-
yespor sahadan 2-0’lýk
skorla galip ayrýlarak haftayý üç puanla kapattý.
U 14’ler Tokat’ý
rahat geçti: 5-2
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Furkan Alagöz, Soner Derviþoýlu,
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 14 : Berk, Batuhan,
Haþim, Berkay, Memduh, Eray, Alihan, Doðukan,
Mertcan, Murat, Eray, Ozan, Rýdvan, Anýlcan, Mehmet,
Kenan Can, M. Serkan .
TOKATSPOR U 14 : Akýn, Eneshan, Sametcan,
U. Kaan, Metehan, Enes, Eren, Eray, C. Furkan, A.
Taha, Savaþ, Ý. Batuhan, H. Emre, Harun, Alican, M.
Emin, Metehan, Serhat .
GOLLER: 6. dak. Doðukan, 11. ve 27. dakikalarda Haþim, 46. dak. Ozan, 67. (penaltýdan) dakikada
Murat (Çorum Belediyespor), 45. dak. Sametcan, 70.
(penaltýdan) dak. C. Furkan (Tokatspor).
orum Belediyespor
Geliþim Ligi U 14
kategorisinde cumartesi
günü konuk ettiði Tokatspor önünde 5-2 galip
gelirken kýrmýzý siyahlý
takýmda Murat ortaya
koyduðu futbolla büyük
beðeni topladý.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan maç çok
etkili baþlayan Çorum
Belediyespor konuk takým kaleci hatalarýnýnda
katkýsýyla 6. dakikada
Doðukan ve 11. dakika-
U 19 Sebat’tan
puansýz döndü: 3-0
G
eliþim Ligi U 19 kategorisinde Çorum Belediyespor ikinci yarýnýn ilk maçýnda Sebat deplasmanýndan 3-0 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý.
Sezonun ilk maçýnda sahasýnda rakibini 1-0 yenerek üç puanla devreye baþlayan Çorum Belediyespor cumartesi günü Söðütlü sahasýnda oynanan maçta rakibi önünde ilk yarýda denk bir mücadele verdi.
Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda yediði golle maðlup duruma düþen Çorum Belediyespor ikinci yarýda beraberlik için yüklendiði anlarda kalesinde iki gol daha
gördü ve maçý 3-0 kaybederek ikinci devreye puansýz
baþladý.
Ç
orum Amatör futbolunda sezonun ilk
þampiyonluðunu
HE
Kültürspor kazandý. U 17
liginde son maçýnda Osmancýkspor önünde 60’lýk skorla galip ayrýlan
HE Kültürspor bu sezonki ilk þampiyon takým ünvanýný kazandý.
Son haftaya en yakýn rakibi Ýl Özel Ýdarespor’un 1 puan önünde giren HE Kültürspor, son
maçýnda cumartesi günü
1 nolu sentetik çim sahada ligde oynadýðý beþ
maçta dört beraberlik ve
bir galibiyet alan namaðlup Osmancýkspor ile
karþýlaþtý.
Maçýn ilk yarým saatlik bölümünde rakibi
önünde hayli zorlanan
HE Kültürspor 31. dakikada Bilal’in attýðý golle
maçta üstünlüðü yakaladý. Ýlk yarýyý bu skorla
önde tamamlayan Kültürspor ikinci yarýnýn baþýnda Esat’la ikinci golü
bularak rakibinin direncini kýrdý ve rahatladý. Sondaki bölümde bulduðu
gollerle rakibini 6-0 yenen Kültürspor þampiyonluðu kazandý. U 17
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Özcan Genel,
Mehmet Zeki Sevim, Arslan Iðnak.
HE KÜLTÜRSPOR : Ömer, Onur,
Mustafa Öz, Numan, Samet, Ensar,
Bilal, Yasin, Esat, Emre, Mustafa,
Yavuz, Onur Kýlýç, Ethem, Ömer, Samet
Akbaþ .
kategorisinde sezonun
son maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle þampi-
Þampiyon olan HE Kültürspor’un kupasýný TÜFAD Þube Baþkaný Remzi Karahan ve
ASKF Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Karaca birlikte verdiler.
U
17 Liginde sezonun son hafta maçýnda Ýl Özel Ýdarespor, Çimentospor’u 9-1 yenmesine karþýn son
maçta HE Kültürspor puan kaybetmeyince Ýl Özel Ýdare takýmý ikincilik kupasýný aldý.
Son haftaya þampiyonluk umudunu Kültürspor’un
puan kaybýna baðlayarak çýkan Ýl Özel Ýdarespor, Çimentospor karþýsýnda rahat bir oyun sonunda 9-1 gibi
farklý bir skorla kazandý. Bu maçýn ardýndan Kültürspor’un maçýný kazanmasýyla Özel Ýdarespor ikincilik
kupasýyla bu kategoriyi kapattý.
larda Haþim’in attýðý gollerle 2-0 öne geçti. Golden sonrada kontrolü
elinde bulunduran Belediyespor ilk yarýnýn son
bölümünde Haþim’in
ikinci takýmýnýn üçüncü
golüyle soyunma odasýna 3-0 önde girdi.
Ýkinci yarýnýn baþýnda konuk takým Sametcan’la umutlundý ancak
hemen ardýndan Ozan
oyuna girdiði anda farký
OSMANCIKSPOR : Dursun,
Osman, Kürþat, Onur, Sefa, Fýrat, Burak,
Mehmet, Yasin, Mücahit, Hasan, Melih,
Serkan, Emre Arslan, Emre, Hakan,
Alperen.
GOLLER: 31. dak. Bilal, 45. dak.
Esat, 58. dak. Mustafa Öz, 60. dak.
Yasin, 70. dak. Yavuz, 74. dak. Samet
Akbaþ (HE Kültürspor).
lerbirliði takýmlarýna kuyon olan HE Kültürspor,
palarý verildi.
ikinci olan Ýl Özel Ýdarespor ve üçüncü olan Genç-
Özel Ýdare’ye 9-1 yetmedi
Berkant Arman.
Ç
Çorum Amatör futbolunda sezonun ilk þampiyonluðunu HE Kültürspor kazandý. U 17
liginde altý takýmýn tek devreli lig statüsünde son maçýnda Osmancýkspor önünde ikinci
yarýda bulduðu gollerle sahadan 6-0 galip ayrýlan HE Kültürspor takýmý þampiyonluðu
kazanarak Çorum’u gruplarda temsi etmeye hak kazandý.
yenide üçe çýkaran golü
attý. Belediyespor’un 67.
dakikada kazandýðý penaltý atýþýný maçýn öne çýkan ismi Murat kullandý.
Takýmýnýn attýðý dört golden üçünde asist yapan
Murat penaltý vuruþunu
gole çevirerek skoru 5-1
yaptý. Son dakikada Tokatspor’un kazandýðý penaltý atýþýný C. Furkan
gole çevirdi ve maçýn
skoru belli oldu: 5-2
SAHA: 2 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Mahmut
Abdulselam Koçak .
Selçok, Onur Alagöz,
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR :
Onur, Furkan Can,
Nafican, Ahmet Kürþat, Oðuzhan, Ogün, Tunahan,
Ahmet Can, Burak, Fahri, Ýbrahim, Bedirhan, Ýsa,
Bilgehan, Yusuf, Abdullah, Abdurrahim.
ÇÝMENTOSPOR : Yaþarcar, Halil Hüseyin, Enes,
Arda, Mahmut, Mertcan, Erdem, Alperen, Serkan,
Mehmet, Batuhan, Uðurcan, Deniz, Ebubekir,
Muhammet, Enver.
GOLLER: 10. ve 19. dakikalarda Tunahan, 25. 47.
48. ve 60. dakikalarda Burak, 40. dak. Ýbrahim Enes, 72.
dak. Fahri, 75. dak. Bilgehan (Ýl Özel Ýdarespor), 62.
dak. Serkan (Çimentospor).
U 15’de toplu sonuçlar
HE Kültürspor - Ýl Özel Ýdarespor
Gençlerbirliði - Osmancýkspor
Alaca Belediyespor-Ýskilipgücüspor
Sungurluspor - Mimar Sinan Gençlik
1907 Gençlikspor - Osmancýkgücüspor
: 1-3
: 2-5
: 5-1
: 1-2
: 3-4
Ýkinci olan Ýl Özel Ýdarespor’un kupasýný Ýl Hakem
Kurulu Baþkan vekili Kahraman Ölçer verdi
Üçüncü olan Gençlerbirliði’nin kupasýný ASGD Çorum
Þube Baþkaný Okan Ateþ verdi
Ulukavak, Sefa’yý durduramadý
18 PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
BAL temsilcimiz Ulukavakspor, grup lideri Yeni Amasyaspor karþýsýnda fazla
etkili olamasada konuk takýmýn sað kanattan Burak Akdiþ ile geliþtirdiði ataklarda
Cefa Çaðlar attýðý üç golle takýmýný deplasmandan üç puanla ve lider olarak
dönmesini saðladýlar. Ulukavakspor ise iki haftalýk galibiyet serisine bitirirken tek
golünü Yusuf attý.
SAHA: 1 Nolu Sentetik Çim saha
HAKEMLER:
Mustafa Tuncay, Murat
Kalpakçýoðlu, Serkan Yücel
ULUKAVAKSPOR: Akýn, Recep, Arif, Yusuf,
Oðuzhan, (46. dak. Onur), Fatih, (70. dak. Hüseyin),
Sedat, Emre, Serdar, (56. dak. Bülent), M.Ali, A.Sefa
YENÝ AMASYASPOR: Seyhun, Semih,
Muzaffer, Cüneyt, Halil, (78. dak. Seyit), Erdal, Kamil,
Yiðit, Barýþ, Sefa , Burak (75. dak. Ali)
KIRMIZI KART: 72. dak. Erdal (Amasyaspor).
GOLLER: 23. 40 (penaltýdan). ve 50. dakikalarda
Sefa (Yeni Amasyaspor), 65. dak. Yusuf (Ulukavakspor)
B
ölgesel
Amatör
Lig’deki temsilciliz
Ulukavakspor ligde son
iki haftada yakaladýðý çýkýþý grup lideri Yeni
Amasyaspor önünde sürdüremedi ve rakibiniin
Sefa Çaðlar ile bulduðu
üç gole engel olamayýnca
sahadan 3-1 maðlup ayrýldý. Ulukavakspor’un
tek golü ise Yusuf’tan
geldi.
1 nolu sentetik çim
sahada oynanan maça ilgi beklendiði gibi oldukça fazla oldu. Karþýlaþmada konuk Yeni Amasyaspor ile Çorumlu futbol severler sayý olarak
denk bir görüntü verdi.
Yaklaþýk 400’er taraftarýn
izlediði maçta konuk Yeni Amasyaspor oluþturduðu güçlü kadrosuyla
maçta aðýrlýðýný hissettirdi.
Özellikle sað kanatta görev yapan Burak
Akdiþ’in etkili oyununa
birde golcü isim Sefa
Çaðlar eklenince Yeni
Amasyaspor maçýn ilk
dakikalarýndan itibaren
kontrolü eline aldý. Ulukavakspor’da son iki haftada özellikle savunmada
verilen iyi görüntü rakibin etkili isimleri karþýsýnda ortadan kalkmýþ
göründü. Özellikle sol
kanattan çok etkili gelen
konuk takým ilk yarýda
burdan geliþtirdiði iki
ataktan golü buldu.
Ýkinci yarýda ise daha cesaretli ileri çýkan
Ulukavakspor gününde
bir görüntü vermeyen kaleci Akýn’ýn yediði üçüncü gol maçý erken bitirdi
gibi oldu. Karþýlaþmaya
protokolünde ilgisi hayli
yüksek oldu. Maçý AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer ile birlikte iki kulüp
temsilcileri ve çok sayýda
futbol severde izledi.
1-3
MAÇTAN DAKÝKALAR:
24. dakikada konuk
Yeni Amasyaspor golü
buldu. Bu dakikada orta
alandan ani geliþen Yeni
Amasyaspor ataðýnda
Kamil yolcu sað kanattan
ileri çýkan Burak Akdiþ’in önüne býraktý tecrübeli futbolcu topla son
çizgiye inmeden yerden
ortaya sert çýkardýðý topla
arka direkte buluþan Sefa
Çaðlar topu boþ kaleye
göndererek takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
36. dakikada Amasyaspor ataðýnda ceza yayý üzerinde buluyan Halil
Rahman’ýn yerden vuruþunda kaleci Akýn topa
köþeden sahip oldu.
40. dakikada Amasyaspor penaltýdan farký
ikiye çýkardý. Yeþil beyazlý takýmýn etkili ismi
Burak Akþit yine sað kanattan topla hareketlendi
savunmayý geçti son çizgiden ceza sahasýna girdi
Serdar tarafýndan arkadan yapýlan hareket sonunda yerde kalýnca maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Sefa Çaðlar kendisinin ve takýmýnýn ikinci
golünü attý 0-2
45. dakikada Ulukavakspor rakip kaleye ilk
kez etkili geldi. Bu dakikada ceza sahasý yan çizgisinden kazanýlan ser-
best atýþta Yusuf’un orta
þut karýþýmý vuruþunda
top Yeni Amasyaspor üst
direðinden geri geldi ve
savunma tehlikeli uzaklaþtýrarak gole izin vermedi.
Ýlk yarýyý konuk takým 2-0 önde tamamladý.
Ýkinci yarýyada etkili baþlayan konuk takým
50. dakikada farký üçe çýkaran golü buldu. Bu dakikada ceza sahasý dýþýndan yaklaþýk 25 metreden
kazanýlan serbest atýþta
topun baþýna ilk iki golün
sahibi Sefa Çaðlar geçti.
Yerden sert vuruþunda
kaleci Akýn uzak mesafeden gelmesine karþýn topa müdahale edemeyince
koltuk altýndan top aðlara
gitti ve konuk takým 0- 3
öne geçti.
61. dakikada Ulukavakspor golü Yusuf’la
buldu. Orta alandan aldýðý topla çalýmlarla ceça
sahasýna giren rakiplerinden kurtulan Yusuf kaleciyide geçti topu boþ kaleye göndererek skoru 13 yaptý.
72. dakikada Yeni
Amasyaspor’dan Erdal
kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. Bu bölümde topa daha çok sahip olan
Ulukavakspor hücumda
beklenen sonucu alamayýnca sahasýnda grup lideri Yeni Amasyaspor’a
3-1 maðlup olarak iki
haftalýk çýkýþýný bitirdi.
Kartlý görevlilerin kimliði yerine
tribünde taþ atanlarý inceleseydiniz
B
Tokat’tan dört puan
ölgesel Amatör Lig’de dün Ulukavakspor ile Yeni
Amasyaspor arasýndaki maça ilgi beklendiði gibi
hayli yüksek oldu. Gerek Amasya’dan gelen konuk takým taraftarlarý gerekse Çorumdan gelen futbol severleri 1 nolu sentetik çim sahanýn yetersiz tribününü ve kale arkasýný doldurdu.
Maç içinde ufak tefek taþkýnlýklar olsada fazla büyümeden önlendi. Emniyet güçleri ise sahanýn her tarafýndan büyük güvenlik tedbiri aldý. Öyleki maçý takip etmeye gelen basýn mensuplarýnýn sarý basýn kartýndan
tcsini genel merkezden sorgulamaya kadar gidecek sýký
bir inceleme.
Bir tarafta yakasýnda kartý ile görev yapmaya gelen
basýn mensubunun kimlik nosunu inceleyen Emniyet
görevlileri maç sonunda yaþanan taþ yaðmuruna ayný
ciddiyetle yaklaþabilseydi. Amasyaspor taraftarlarýnýn
maç öncesi kendi içlerinde yaþadýklarý kavganýn ardýndan 3-1 galip gelmiþ takým taraftarýnýn yapmamasý gereken çirkinlikleri yapan konuk takým taraftarlarý Emniyet
güçleri kontrollü þekilde araçlarýný bindirerek Çorum dýþýna çýkardýlar.
Geliþim Liginde Çorum Belediyespor dün Tokat’ta oynadýðý maçlarda U 16
kategorisinde ilk yarýsýný 3-0 önde kapattýðý maçtan 3-3 berabere ayrýlýrken U 17
takýmý ise maçý 1-0 kazanarak üç puanýn sahibi oldu.
Geliþim Liginde Çorum Belediyespor dün
Tokatspor ile oynadýðý iki maçtan dört puanla ayrýldý.
Dün Tokat Uzunburun Sahasýnda oynanan ilk maçta
Tokatspor ile Çorum Belediyespor U 15 takýmlarý
karþýlaþtýlar.
Maça fýrtýna gibi baþlayan Çorum Belediyespor
rakibi önünde ilk yarýyý 3-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda ise ev sahibi takýmýn agresif futbolu ve hakem triosunun verdiði kararlar eklendi. Maçýn son dakikalarýna 32 önde giren Çorum Belediyespor yedi dakika gösterilen uzatma bölümünde yediði golle sahadan 3-3
berabere ayrýlarak haftayý bir puanla kapattý.
Bu maçýn ardýndan ise iki takým U 17 kadrolarý
mücadele etti. Maçýn ilk yarýsýnda bir gol bulan Çorum
Belediyespor kalan bölümde rakibine gol izni vermedi
(Ç.HAK:959)
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
ve sahadan tek golle üç puaný alarak ayrýldý.
Basketbol Aday hakem
kursu 24-28 Kasým’da
B
asketbol Aday Hakem Kursu tarihleri belli oldu.
Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen kursun 2428 Kasým tarihlerinde yapýlacaðýný söyledi.
Basketbol hakemi olmak isteyenlerin 20 Kasým
tarihine kadar yapacaklarý baþvurunun ardýndan 21-23
Kasým tarihleri arasýnda adaylarýn mülakata gireceklerini ve bu mülakat sonunda kursu katýlacak isimlerin belirleneceðini belirten Gökmen, kursun ise 24-28 Kasým
tarihleri arasýnda olacaðýný belirtti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü’ne dilekçe ile baþvuru yapýlabileceðini belirten Basketbol Ýl
Temsilcisi Demet Gökmen adaylarda aranan þartlarýda
açýkladý. TC vatandaþý olmak, 17 yaþýndan küçük 30 yaþýndan büyük olmamak. En az li ve dengi okul mezunu
olmak. Saðlýðý hakemlik yapmaya müsait olmak. Yüz
kýzartýcý bir suç ve GSGM ve TBF tarafýndan 6 aydan
fazla ceza almamak.
Ýskilip’de gol düellosu Osmancýk’ýn: 3-4
ha
SAHA: 1 Nolu Sentetik Çim saHAKEMLER:
Mahmut Selçok, Baran Avcý, Ercan Davarcýoðlu.
ÝSKÝLÝPSPOR: Emre, Sercan,
Osman, Furkan, Halim, Metehan,
Musab (Özkan), Yunus (Fatih), Kemal, Emre, Hasan.
OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Alper, Yasin, Sefer, Rýdvan,
Melih, Kazým (Emre), Timur, Serdar,
Yavuz, Selim, Burhan (Talha),
KIRMIZI KART: 80. dak. Sefer
(Osmancýk Belediyespor).
GOLLER: 13. dak. Serdar, 46.
dak. Burhan, 49. (penaltýdan) dak.
Melih, 90. dak. Talha (Osmancýk Belediyespor), 40. dak. Hasan, 54.
dak.Emre, 63. dak. Furkan (Ýskilipspor).
1
. Küme’de dün Ýskilip’te
oynanan maçta Osmancýk
Belediyespor deplasmandan
4-3’lük galibiyetle döndü. Ýlk
yarýsý 1-1 biten maçýn ikinci
yarýsýnda gol düellosundan 43 galip ayrýlan Osmancýk
Belediyespor üç puanýn sahibi
olurken Ýskilipspor bir puanla
kaldý.
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
SATILIK KIYMETLÝ MÜLK
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
850
yataklý
yeni
hastane
karþýsýnda
19
Hastane
Hitit Ü
nivers
itesi Y
erleþk
e Alan
ý
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:3208)
Sa
týlý
k Pýn
a
Ko r Sa
leji ðlýk
Pafta 31
Ada 3839
Parsel 1
Gale
ricile
r
S
Otoima
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Mür. Tel:
0 532 568 96 24
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
05 EY 223 223 plakalý 2011
model Ford marka, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 100.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
17 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
(Ç.HAK:3084)
Silahsýz özel güvenlik hizmet
alýmý iþi.
27 KASIM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Rektörlük Binasý
2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
2015-2016-2017 mali yýllarý
36 aylýk silahsýz özel
güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Kiralýk
S Plaka
Sahibinden öðrenci paketli Transit 16+1
Jumbo tek teker minibüs 2011 model
Mür. Tel: 0 535 653 64 64
Çorum il, merkez ilçe, 524
ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler Mahalle/Mevkii,
3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no, 5
parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe, 2530
ada no, 870 parsel no,
Yavruturna Mahallesi,
Sülüklü Mavkii, cilt no 74,
sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
Firmamýzýn satýþ ve pazarlama
departmanýnda görevlendirilmek üzere
bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 684 53 09
Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78/D
Tel: 202 00 14
(Ç.HAK:3083)
(Ç.HAK:3207)
YÝTÝK
(Ç.HAK:3194)
Çorum Vergi Dairesinde 0890392141 nolu vergi
mükellefiyim. Seri A Sýra 5751-6000 arasý 5 cilt adisyon tipi perakende satýþ fiþimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:3219)
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
Bahabey Caddesinde Pafta: 19.L.I.D,
Ada: 2030, Parsel: 7, m2 1285,14, 4 kata
ruhsatlý arsa kat karþýlýðý verilecektir.
0 543 520 07 09
0 535 694 70 92
SATILIK
* Sanayi sitesinde 461 m2-246 m2, 2 adet
dükkan.
* Ankara yolu 7. km. Volkswagen karþýsýnda
2523 m2 sanayi arsasý.
* Kýzýlýrmak üzerinde kum eleme tesisi,
konkosör tesisi, hazýr sýva harcý tesisi ve
beton santrali ruhsatý ve ekipmanlarýyla
birlikte satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 234 49 21
(Ç.HAK:2702)
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
’de çalýþtýrýlmak üzere,
Tornacý, Borvekci, CNC Operatörü, Kaynakcý, Kalýpcý,
Meydancý, Vasýflý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Askerliðini yapmýþ tercihimizdir.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön
muhasebeden anlayan Bayan eleman
alýnacaktýr.
Müracaat Adresi: Kale Mah. Cengiz Topel
Caddesi No: 48/A
Mür. Tel: 0 532 441 07 21
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
KÝRALIK
DÜKKAN
Bayan Eleman ELEMANLAR
Aranýyor
ALINACAKTIR
Hüseyin Karakuþ Kuruyemiþte çalýþtýrýlmak
üzere ÖN MUHASEBE (ticari paket, ofis,
LKS) programlarýný bilen deneyimli BAYAN
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Bahçelievler Mah. 1. Cad. Fevziye
Haným Apt. 3. kat 4+1, 180 m2 süper
lüks daire satýlýktýr.
Pazarlýklý Fiyatý: 320.000
Selvi SALMAN
Ahmet kýzý 01/01/1966 Ýslahiye Doðumlu
T.C.No:46546068920
Eleman Aranýyor
ELEMANLAR Bayan Eleman
Aranýyor
ALINACAKTIR
Kat Karþýlýðý
SATILIK DAÝRE Kýymetli
Arsa
Yýlmaztürk Emlak
Mür. Tel: 0 543 564 37 50
0 533 736 87 87
DAÝRELER
(Ç.HAK:3139)
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Valilik Ek Binasý
8. kat
Saat: 15.00
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
Elektrikçi Ustasý, Kalfasý, Çýrak
ile 18-25 yaþ arasý vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 536 479 53 13
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
(Ç.HAK:2645)
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 20152016-2017 mali yýllarý 36
aylýk silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
(Akkent Mah. Akkent Cad.
No: 110)
Saat: 10.00
***
19 AN 872 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
mavi, mor, lila renkli açýk
kasa kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
SATILIK ARAÇLAR SATILIK LÜKS
Bayan Eleman
Satýlýk
Kýymetli Mülk Aranýyor
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Doðan Av Pazarý’nda çalýþtýrýlmak üzere
yemek ve temizlik iþlerine bakabilecek
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur
Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A
(Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý)
Tel: 0 544 508 29 59
Lise mezunu, tercihen 30-40 yaþlarý
arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3182)
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüðü (Üçtutlar Mah.
Üçtutlar Cad. No: 57 Çorum)
Saat: 14.30
***
25 ARALIK
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:3100)
(Ç.HAK:1740)
Çaðdaþ Ýnþaat
Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami
Karþýsý)
Tel: 0 537 864 24 45
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
14 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159
Parsel No, Suyolu Mahallesi,
Ölükçül köyünde bahçe
vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36
Parsel No, Suyolu
Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli
arsa vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
(Ç.HAK:3104)
2015-2016-2017 Mali Yýllarý
Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma
hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri No:3
Çorum
Saat: 10.00
***
merkez ilçe, 199 parsel no,
Çoraköz Mevkii Tatar köyü
merkez/ Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel no,
Avlandere Mevkiinde tarýma
elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
(Ç.HAK:3034)
Kamile-Hacý Ahmet Akdað
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
(Ç.HAK:3180)
Ziyaretçi danýþma ve
yönlendirme hizmet alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon MErkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Yemek hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale Odasý
Kat 5
Saat: 11.00
***
(Ç.HAK:3197)
13 KASIM
Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
24 KASIM
Çorum Belediye Baþkanlýðý
(Ç.HAK:3172)
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930 Ada
No, l Parsel No, 714,99 m2,
arsa niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
2015 ve 2016 yýllarý için özel
güvenlik personeli (20 kiþi)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3095
ada no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Muhammen bedel: 70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no, 10
parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
(Ç.HAK:3168)
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
20 KASIM
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
(Mimar Sinan Mah. 8. Cad.
No: 5 Çorum)
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3204)
Çorum ilinin Karasal ve Ýç Su
Ekosistemleri Biyolojik
Çeþitlilik Envanter ve Ýzleme
iþi hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik Ek Binasý 8. kat
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3201)
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Tarihi hezimet
Çorum Belediyespor profesyonel lig tarihindeki en aðýr maðlubiyetini Tuzlaspor
deplasmanýnda 5-1’lik maðlubiyetle aldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmý Tuzlaspor
deplasmanýnda da yalnýz býrakmayan Baþkan Zeki Gül 85. dakikada skor 4-1
olunca maçýn bitmesini beklemeden tribünden ayrýldý.
Ýmam cezalý
Ç
orum Belediyespor Tuzlaspor deplasmanýnda
aldýðý 5-1’lik farklý
maðlubiyetle birlikte Ýmam’ý da kaybetti. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Tuzlaspor ile deplasmanda
oynadýðý
maçta sarý gören
isimlerden
birisi
olan Ýmam dördüncü kartýný görerek
cezalý duruma düþtü. Ýmam pazar günü Çorum Belediyespor’un sahasýnda oynayacaðý Tutap Þekerspor maçýnda forma giyemeyecek.
Ç
orum Belediyespor
lig tarihindeki en
aðýr maðlubiyetini
Tuzlaspor
deplasmanýnda aldý.
Grupta þampiyonluk
mücadelesi veren
Tuzlaspor ile
deplasmanda oynadýðý
maçta özellikle orta
saha ve savunmada
inanýlmaz bireysel
hatalar yapan ve
mücadeleden uzak
bir görüntü veren
Belediyespor
tarihinin en aðýr
yenilgisini alýrken
ortaya koyduðu
performans ile büyük
hayal kýrýklýðý yarattý.
Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn Tuzlaspor
deplasmanýndaki
kötü performansý
önümüzdeki haftalar
içinde oldukça olumsuz
bir görüntü oluþturdu.
Maçý izlemek üzere
gelen Çorum
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül maçýn 85.
dakikasýnda skor 4-1
olduktan sonra kalan
bölümü izlemeden
protokol tribününden
kalkarak stadý terk etti.
PAZARTESÝ 10 KASIM 2014
TUZ BUZ olduk: 5-1
Çorum Belediyespor, Tuzlaspor deplasmanýnda ilk yarýsýný 2-0 maðlup kapattýðý
maçýn ikinci yarýsýnda Çaðlar’ýn golüyle umutlandý ancak inanýlmaz orta ve
savunma hatalarý sonucunda son dakikalarda kalesinde gördüðü goller sonunda
rakibine 5-1 maðlup ayrýlarak zirve yolunda aðýr bir yara aldý ve moral motivasyon
olarak büyük bir darbe yedi.
Ç
orum Belediyespor
profesyonel lig tarihinde en aðýr maðlubiyetini Tuzlaspor deplasmanýnda aldý: 5-1. Ligde zirve mücadelesi veren Tuzlaspor karþýsýnda Çorum
Belediyespor kontrollü
baþladýðý maçýn ilk yarýsýnda bu sezonki en kötü
orta saha ve savunma kurgusunu verdi. Ýlk yarýyý
Ozan ve Yakup’un attýðý
gollerle 2-0 geriye düþtü.
Ýkinci yarýya etkili
baþlayan Çorum Belediyespor’da orta sahada
Oðuzhan’ýn hücuma verdiði katký ile etkili olan
kýrmýzý siyahlý takým
Çaðlar’ýn kafasýndan bulduðu golle skoru 2-1 yaptý ve umutlandý. Ancak
inanýlmaz kademe hatalarý ve savunmadaki bireysel hatalar devam edince
ev sahibi takýmýn etkili
ayaklarý bu hatalarý affetmedi ve bulduklarý gollerle maçý 5-1 kazanmayý
baþardýlar. Maçýn 88. dakikasýnda kýrmýzý siyahlý
takýmýn kazandýðý penaltý
atýþýnda Oðuzhan topu direðe niþanladý.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal sakatlýktan
yeni çýkan ve antrenmanlardaki performansý ile
henüz hazýr olmadýðý
açýkca görünen Sefa’yý
ilk onbirde oynatýrken geçen hafta formsuzluðu nedeniyle yedek soyundurduðu tecrübeli isim Tur-
gay’a ilk onbirde forma
verdi. Bir hafta önce ise
18’e almadýðý Ender’i son
bölümde oyuna almasý
dikkat çekti.
Sentetik çim sahada
oynanan maçta Çorum
Belediyespor’lu futbolcular zemin mazeretinin arkasýna sýðýnýrken sahada
mücadeleden uzak ve bu
kadar bireysel hata yapan
bir takým görüntüsü vermeleri maçý izlemeye gelen 250 civarýndaki Çorumlularý kelimenin tam
anlamýyla kahretti.
Maçý 500 kadar Tuzlaspor taraftarý ile birlikte
250 kadar Çorum Belediyespor taraftarý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül
ile yönetim kurulu üyelerinin büyük bir bölümü
izledi.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
2. dakikada geliþen
Belediyespor ataðýnda savunmadan uzun topla çýkan kýrmýzý siyahlý takým
Çaðlar göðsüyle indirdi
Murathan'a býraktý bu futbolcu çaprazdan sert vurdu top yandan az farkla
auta gitti.
9. dakikada Yakup,
Okan ile duvar pasýnda
Belediyespor ceza sahasýna girdi çaprazda kaleciyle karþý karþýya kaldýðý
anda vurdu kaleci Fatih
topu tokatladý dönen topu
savunma uzaklaþtýrdý.
TUZLASPOR
Bekir.............................5
Yusuf ............................6
Sefa...............................5
(79. dak. Samet...........2)
Yakup ...........................7
Emre.............................8
Mustafa ........................5
Mehmet ........................5
(66. dkOkan Baydemir4)
Yusuf Arýkan ................7
Ozan .............................6
(68. dak. Erdem ..........2)
Kemal...........................6
Okan Duran..................6
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................5
Eray ..............................2
Ýmam ............................2
Akýn..............................3
Sefa...............................1
Nedim...........................3
Okan.............................2
(53. dak. Oðuzhan ......2)
Furkan ..........................2
Murathan......................2
(72. dak. Burak ...........2)
Turgay ..........................2
(81.. dak. Ender ............)
Çaðlar...........................3
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
STAT :Tuzla Belediye.
SARI KART: Murathan, Turgay, Ýmam (Çorum
Belediyespor), Sefa, Yusuf Arýkan (Tuzlaspor).
GOLLER : 29. dak. Ozan, 45. dak. Yakup, 70. dak.
Emre, 85,. dak. Okan, 90. dak. Yusuf Arýkan
(Tuzlaspor), 62. dak. Çaðlar (Çorum Belediyespor).
HAKEMLER : Mustafa Aydýn, Barýþ Bakýrcýoðlu,
Ýsmail Yýlmaz.
Harun AKKAYA / TUZLA
23. dakikada orta sahadan savunma arkasýna
atýlan uzun topa Yakup
geliþine çok sert vurdu
kaleci Fatih ayný güzellikte topu kornere çeldi.
29. dakikada ev sahibi takým golü buldu. Sol
kanattan geliþen atakta
Emre Belediyespor savunmasýný çalýmlarla geçti ceza sahasýna girdi kaleci Fatih yine tokatladý
dönen topu altý pas içinde
Ozan kontrol etti ve topu
boþ kaleye göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi.
45. dakikada ev sahibi takým ikinci golü geldi. Çorum Belediyespor
ceza sahasý içinde meydana gelen karambolde kýrmýzý siyahlý savunma
uzaklaþtýramadý Yakup
ceza yayý üzerinde iki futbolcudan kurtuldu penaltý
noktasý üzerinde Fatih'le
karþý karþýya kaldýðý anda
köþeden bir vuruþla takýmýný 2-0 öne geçirdi.
62. dakikada Çorum
Belediyespor'u umutlandýran gol geldi. Akýn'ýn
pasýnda Turgay hareketlendi ceza sahasý dýþýnda
düþürüldü. Kazanýlan faul
atýþýný Oðuzhan kullandý
Çaðlar sýrtý dönük pozisyonda aþýrtma kafa vuruþunda top uzak kale direðinin dibinden aðlara gitti
ve skor 2-1 oldu.
70. dakikada ceza
sahasý içindeki karambolde yine topu uzaklaþtýramayan kýrmýzý Siyahlý takým sol kanat oyuncusu
Emre yaklaþýk 25 metreden yerden sert bir vuruþ
yaptý top Fatih'in uzanamayacaðý köþeden aðlara
gitti: 3-1
83. dakikada Erdem'in pasýyla buluþan
Yakup rakibinden kurtuldu sert vurdu top üst di-
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
rekten geri geldi savunma
tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
85. dakikada Samet'
ceza sahasýna girdi sert
vurdu kaleci Fatih tokatladý boþta kalan topu
Okan Baydemir tamamladý ve topu boþ kaleye
göndererek skoru 4-1
yaptý.
88. dakikada Akýn'ýn
rakip ceza sahasýna attýðý
topa Ender hareketlendi
topla buluþtu ortaya çý-
kardý savunmada Okan
elle oynayýnca hakem penaltý noktasýný gösterdi.
Atýþý kullanan Oðuzhan
topu sað yan direðe niþanlayýnca top auta gitti.
90. dakikada sað kanattan kazanýlan faul atýþýný kullanan Samet altý
pasa ortaladý bom boþ durumda Yusuf kafayý vurdu
topu köþeden aðlara göndererek maçýn skorunu
belirledi: 5-1
Tuzlaspor- Çorum Belediyespor
Çatalcaspor - Bursa Nilüferspor
Niðde Belediye - Kýzýlcabölükspor
Tutap Þekerspor - Gaziosmanpaþa
Darýca Gençlerbirliði - Kýrýkhanspor : 3-0
Adliyespor - Sebat Proje Trabzon
Ýstanbulspor - Zonguldak Kömürspor
Manavgatspor - Tire 1922spor
: 5-4
: 1-1
: 0-1
: 1-1
: 1-1
: 1-1
: 1-2
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Darýca Gençler
2 Zonguldakspor
3 Tuzlaspor
4 Tire 1922
5 Ýstanbulspor
6 Manavgatspor
7 Adliyespor
8 Bursa Nilüfer
9 Niðde Belediye
10 Kýzýlcabölük
11 Çorum Belediye
12 Kýrýkhanspor
13 Batman Petrol
14 Çatalcaspor
15 Akçaabat FK
16 Tutap Þekerspor
17 Gaziosmanpaþa
18
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
6
6
6
6
5
5
4
2
4
4
3
3
3
3
2
2
0
0
5
5
4
2
4
2
4
9
3
3
6
4
3
3
4
3
4
0
0
0
1
3
2
4
2
0
4
4
2
4
4
5
5
6
7
11
13
15
21
18
14
17
18
11
13
11
11
12
12
11
9
10
5
0
2
6
9
11
6
9
13
6
11
12
13
12
14
13
15
21
15
33
Gelecek hafta maç programý:
23
23
22
20
19
17
16
15
15
15
15
13
12
12
10
9
4
0
16 KasýmPazar :
Çorum Belediyespor - Tutap Þekerspor.
Batman Petrolspor- Darýca Gençlerbirliði.
Krýkhanspor - Manavgatspor.
Kýzýlcabölükspor - Çatalcaspor.
Tire 1922 - Ýstanbulspor.
Bursa Nilüferspor - Tuzlaspor.
Sebat Proje Akçaabat - Niðde Belediyespor.
Zonguldak Kömürspor - Adliyespor.
Download

(10 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi