Çorum Haber Gazetesi’nin acý kaybý
Meslektaþýmýzý kaybettik
Çorum yerel basýnýnýn
sevilen simalarýndan,
meslektaþýmýz Mustafa
Yolyapar (48) geçirdiði
kalp krizi sonucu vefat etti.
Merhumun cenazesi
bugün öðle namazýný
müteakiben Ulucamii’de
kýlýnacak cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu
Mezarlýk’ta topraða
verilecek. * HABERÝ 12’DE
Çorum’da 82 hakim ve savcý
sandýða gitti
Hakimler ve
Savcýlar
Yüksek Kunulu
(HSYK) Üyeliði
seçimleri için Ýl
Seçim Kurulu
tarafýndan
sandýk kuruldu.
* HABERÝ
2’DE
Mustafa Yolyapar
Adalet Sarayý’nda düzenlenen oy verme iþlemlerine hakim ve savcýlar katýldý.
ÇORUM
ÝSKENDER LAHMACUN
n
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Alo Paket
213 32 42
Baþbakan'ýn selamlaþma
kampanyasýna tam destek
Baþbakan Ahmet Davutoðlu
tarafýndan Malatya
programýnda
açýklanan 'Tüm
Türkiye'de 1 hafta
selamlama
kampanyasý' ilan
edilsin çaðrýsýna
ESDER'den destek
geldi.
Mustafa Bulut
Gazi Cad. No: 13/B
ÇORUM
(Ç.HAK:514)
13 EKÝM 2014 PAZARTESÝ
Belediye’den borç
yapýlandýrma servisi
Geçtiðimiz
günlerde
yasalaþan
6552 sayýlý
kanun gereði
Çorum
Belediyesi de
birim
oluþturarak
borçlarýný
yapýlandýrmak isteyen
Ahmet Yabacýoðlu
vatandaþlarýn
iþlerini kolaylaþtýrýyor.
* HABERÝ 7’DE
* HABERÝ 2’DE
Hýrsýzlýk zanlýlarý
yakayý ele verdi
Karaoðlan
Buhara’da
Çorum'da, iki ayrý iþ yerinden
hýrsýzlýk yaptýktan sonra kaçan
ve kente tekrar geldiklerinde
yakalanan 3 þüpheli tutuklandý.
Karaoðlan Balýkçýlýk’ýn yeni
þubesi, Buhara Caddesi numara
37/A’da hizmete girdi.
* HABERÝ 6’DA
* HABERÝ 5’DE
Çorumlu genç çift, gelin arabasý olarak süsledikleri halk otobüsüyle þehir turu yaptý.
Karaoðlan Balýkçýlýk Buharaevler Þubesi hizmette.
7. OTOPARK Tanýtým Günleri baþlýyor
YILDIZLAR GEÇÝDÝ
Otomotiv sektörünün yýldýzlarý,
gazeteniz ‘Çorum Hakimiyet’te
görücüye çýkýyor. Çorum'un ilk
ve tek otomobil sayfasý olan
OTOPARK tarafýndan
düzenlenen 'Tanýtým Günleri'
baþlýyor.
* HABERÝ 9’DA
Özel halk otobüsü
gelin arabasý oldu
Özel Halk Otobüsü sahiplerinden Ali Aslan Ozan, Çorum Belediyesi
çalýþanlarýndan Hilal Akkabak ile hayatýný birleþtirdi. Dün gerçekleþen
düðün töreniyle dünyaevine giren Ali Aslan Ozan, sahibi olduðu halk
otobüsünü gelin arabasýna dönüþtürdü.
* HABERÝ 12’DE
Çorum’da merkeze baðlý Aþaðý Sarýlýk köyünde çýkan yangýnda
samanlýk, garaj, traktör, otomobil, 4 ton hububat kül oldu.
Faciayý itfaiye önledi
Çorum’da merkeze baðlý Aþaðý
Sarýlýk köyünde çýkan yangýnda
samanlýk, garaj, traktör,
otomobil, 4 ton hububat kül oldu.
* HABERÝ 6’DA
IÞÝD yüzünden ertelenen düðün yapýldý
IÞÝD'in
Türkiye’nin
Musul
Baþkonsolosluðu
’nda rehin aldýðý
ve 101 gün sonra
serbest býraktýðý
49 kiþi arasýnda
bulunan Özel
Harekat Polisi 47
yaþýndaki Ali
Durmuþ, oðlunun
ertelenen
düðününü
Samsun’da
yaptý.
* HABERÝ 6’DA
Oltayla 144
kilo balýk tuttu
Mustafa
Acuk,
Kýzýlýrmak'ta
144 kilogram
aðýrlýðýnda
yayýn balýðý
yakaladý. Dev
yayýn balýðý
görenleri
hayrete
düþürdü.
Ebru Düzgün’ün Çorum’da yapýlan kýna gecesinin ardýndan Samsun’da düðün merasimi yapýldý.
* HABERÝ 6’DA
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
Baþbakan'ýn selamlaþma
kampanyasýna tam destek
sana zarar gelmez,
selamettesin manalarýna
da gelir. Bugün de
selam bizleri birbirimize
yaklaþtýracak, birlik ve
bütünlüðümüzü
artýracak önemli
maneviyatlarýmýzýn
baþýnda gelmektedir.
‘ANADOLU
SEVGÝNÝN VE
KARDEÞLÝÐÝN
VATANI’
Baþbakan Ahmet
Davutoðlu tarafýndan
Malatya programýnda
açýklanan 'Tüm
Türkiye'de 1 hafta
selamlama kampanyasý'
ilan edilsin çaðrýsýna
ESDER'den destek
geldi. Genel Baþkan
Mahmut Çelikus ve
Þube Baþkaný Mustafa
Bulut, yaptýðý
açýklamada,
"Selamlama Ahiliðin ve
esnaflýðýn özünde var
olmuþ, toplumda birlik
ve beraberliðin,
adaletin, sevgi ve
saygýnýn güvencesi
olarak yýllardýr
süregelmiþtir. Biz de
Baþbakanýmýzýn
çaðrýsýna uyarak ülke
genelindeki tüm
þubelerimizde bugün
itibariyle selamlama
kampanyasýný baþlattýk"
Mahmut Çelikus
dedi.
Çelikus ve Bulut,
son dönemlerde
ülkemizde yaþanan
eylemlerin birlik ve
beraberliðimizi
bozamayacaðýný
belirterek, "Yýllardýr
Anadolu'da tüm etnik
gruplarýn kardeþçesine
yaþadýðý, ekmeðini
paylaþtýðý, gamýna,
kederine ortak olduðu
her þeyden önemlisi
Ahilik gibi birleþtirici
ve ortak paydada
toplayan deðerler
abidesine sahip iken, bu
birlik ve beraberliðimizi
kimse bozamaz, kötü
niyetli olan kiþilere
fýrsat vermemeliyiz"
diye konuþtu.
'ÜLKEMÝZÝN
HER YERÝNDE
SELAM VERME
VAKTÝ'
Genel Baþkan
Çelikuþ ve Þube
Baþkaný Bulut,
esnaflýkta selamýn
önemine dikkat çekerek,
þöyle dedi; "Ticarette
önce selam sonra kelam
diye söze baþlanýr.
Selam muhabbeti
artýrarak insanlarý
birbirine yaklaþtýrýr.
Selam vermek, bir
kimseye yapýlacak en
güzel duadýr. Selam,
emniyet, huzur, selamet,
saðlýk, barýþ, rahatlýk,
iyi netice, kurtuluþ gibi
manalara gelir. Diðer
yandan ben
müslümaným, benden
Tarih boyunca
ahlakla ticareti Ahilikle
esnaflýðý bu kadar iyi
bütünleþtirerek hayata
yansýtan Ahilikten baþka
bir sistem yoktur.
Kardeþlik, hakça
paylaþým, adalet, sevgi,
saygý bütün bu deðerler
dünyanýn hiçbir
ülkesinde yokken
Anadolumuzda var
olmuþtur. Ve bu gün tüm
dünya milletlerine
model teþkil etmektedir.
Ýnsanlýk neye ihtiyaç
duyuyorsa iþte burada
var. Çelikus, "Bugünden
tezi yok, tüm yurtta
herkes birbirini
kucaklamalý, aramýza
nifak ekmeye kalkýþan
zihniyetlere gereken
cevabý böylelikle vermiþ
oluruz. Tüm þubelerimiz
ve üyelerimizle bu
kampanyaya sonuna
kadar destek veriyoruz."
Þiddetin zararýný esnaf
ve sanatkârlar ödüyor
E
snaf ve Sanatkarlar
Derneði Çorum
Þube Baþkaný Mustafa
Bulut ülke çapýnda
meydana gelen
gösterilerin
bilançosunun çok aðýr
olduðunu belirterek, bu
durumdan esnaf ve
sanatkarýn zarar
gördüðünü dile getirdi.
Þube Baþkan
Bulut yaptýðý basýn
açýklamasýnda, Kobani
olaylarýný bahane
edenlerin yaptýklarý
korsan gösterilerde
esnafa büyük zarar
verildiðini belirterek,
þöyle dedi; "Kobani
olaylarýný bahane
ederek, Doðu ve
Güneydoðu illeri baþta
olmak üzere Ankara ve
Ýstanbul'un çeþitli
yerlerinde yapýlan
korsan gösterilerin
bilançosu çok aðýr.
IÞÝD'in Kobani'ye
saldýrmasýný bahane
edenler, ülkemizin
birçok ilinde ve
semtinde izinsiz
Mustafa Bulut
gösteri yaparak, esnaf
ve sanatkara zarar
vermiþlerdir. Esnaf ve
sanatkarýmýzýn zararý
çok büyüktür. Maðdur
edilen esnafýmýzýn
yaralarý zaman
kaybedilmeden
sarýlmalýdýr. Müþterek
yaþadýðýmýz bu geniþ
coðrafyanýn önemli
günlerinin coþkusunu
bu tür korsan gösteriler
bozamayacaktýr. Evine
ekmek götürmekten
baþka amacý olmayan
esnafýmýzýn dükkânýný
kapattýrmaya hiç
kimsenin hakký yoktur.
Yurdun çeþitli
yerlerinde izinsiz
yapýlan gösterilerde
maddi hasarlarý
devletimiz
karþýlamalýdýr. Ama
yaþanan can
kayýplarýnýn geri
gelmesi mümkün
deðildir. Acýlý ailelere
baþsaðlýðý ve sabýr
dilerken, yaralýlara acil
þifalar diliyorum" dedi.
1000 yýldýr
kardeþçe yaþadýðýmýz
bu topraklarda etnik
ayrým ve kavgalar,
gerilimler bizi
geçmiþimizle
kurduðumuz baðý
zedelemektedir. Yine
bu coðrafyayý
köklerinden gelen
birlik ve beraberlik
duygusuyla Türküyle
ve Kürdüyle
yaþanabilir bir
coðrafya yapmak
elimizdedir. Dýþ
güçlerin oyununa
gelmemeliyiz. IÞÝD'in
Kobani'ye saldýrmasýný
bahane edenlerin
Türkiye'nin birçok
ilinde izinsiz
gösterilerle esnaf ve
sanatkara verdiði zarar
çok büyüktür. Bir hak
arayýþý demokratik
yollardan ve adil bir
þekilde aranmalýdýr.
Sokaklarda halkýn
canýna ve malýna
kastederek eylem
yapmak barýþa ve
huzura katký vermez.”
(Haber Merkezi)
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyeliði seçimleri için Çorum’da sandýk kuruldu.
Çorum’da HSYK seçimleri
H
akimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun (HSYK) 10 asýl 6
yedek üyesini belirlemek için yapýlan seçim
yapýldý. Adli yargýdan 7
asýl, 4 yedek üye, idari
yargýdan 3 asýl 2 yedek
üye belirleneceði seçimde, 12 bin 520'si adli, bin 474'ü idari yargýdan olmak üzere 13 bin
994 hakim ve savcý
sandýk baþýna gidiyor.
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kunulu
(HSYK) Üyeliði seçimleri için dün Ýl Seçim Kurulu tarafýndan
sandýk kuruldu.
Ýl genelinde görev
yapan 82 hakim ve savcý Çorum’a gelerek
Adalet Sarayý Toplantý
Salonu’nda kurulan
sandýkta oy kullandý.
Seçimleri Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer
Faruk Yurdagül ile
Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný 2. Aðýr
Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Sereyya
Saygýn da izledi.
Adalet Sarayý’nda düzenlenen oy verme iþlemlerine hakim ve savcýlar katýldý.
Seçimler Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý nezaretinde yapýldý.
Ýl genelinde görev yapan 82 hakim ve savcý oy kullandý.
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Ýþitme engelli anne
ve babasýna ses oldu
Ç
orum'da iþitme
engelli Serap (33) ve
Göksel Feruz (37)
çiftinin duygularýnýn
tercümaný, herhangi bir
eðitim almadan iþaret
dilini öðrenen 15
yaþýndaki oðullarý Kaan.
Ýkisi de iþitme
engelli Serap ve Göksel
Feruz, 16 yýl önce
evlendi. Çift,
evliliklerinden 1 yýl
sonra dünyaya gelen
oðullarýna Kaan ismini
verdi. Yapýlan
kontrollerinde saðlýklý bir
bebek olduðu belirlenen
Kaan'ýn duyabildiðini ve
konuþtuðunu ailesi ancak
4 yaþýna geldiðinde fark
edebildi.
Ailesiyle Gülabibey
Mahallesi'ndeki
evlerinde yaþayan Kaan
Feruz, iþitme engelli
anne babasýyla
diyaloðunu anlattý.
Kendisinin 4
yaþýndayken bir þeyler
söyleme çabasýnýn
akrabalarý tarafýndan fark
edildiðini belirten Kaan,
"Konuþmaya 4 yaþýnda
baþlamýþým. Halam ve
diðer akrabalarým
benimle ilgilenmiþ,
konuþmuþlar. Benim de
bir þeyler söylemeye
çalýþtýðýmý fark etmiþler.
Ben ise anne ve babamýn
iþitme engelli olup
konuþamadýklarýný 8
yaþýma geldiðimde fark
ettim" dedi.
En büyük hayalinin
anne ve babasýnýn sesini
duymak olduðunu
belirten Kaan, þöyle
devam etti:
"Onlarýn seslerini
duyamamak, 'oðlum'
diye seslenememeleri
benim için büyük bir
eksiklik. Anne ve
babamýn
konuþamadýðýný,
iþitmediðini fark
ettiðimde arkadaþlarýma
çok imrendim. Çünkü
onlarýn anne ve babalarý
onlarla konuþabiliyordu.
Kendi durumuma deðil
de onlarýn
konuþamamasýna çok
üzülüyorum. Anne ve
babamýn sesini
duyamamak hayattaki bir
tarafýmý eksik kýlýyor."
Eðitim alamadan
iþaret dilini öðrendiðini,
anne ve babasýyla
iletiþim eksikliði
yaþamadýðýný vurgulayan
Feruz, "Küçüklüðümde
hep onlarýn kendi
aralarýnda kullandýklarý
hareketlere dikkat
edermiþim. Ben de bir
eðitim almadan iþaret
dilini öðrendim. Halam
ve diðer akrabalarým
bana iþaret dilini
anlattýlar. Ben de
iþaretlerle onlarla
iletiþime geçmeye
çalýþtým. Onlarýn ne
demek istediðini çok iyi
anlýyor, duygularýmý
onlara iþaret diliyle iyi
derecede
anlatabiliyorum" diye
konuþtu.
- "Hem annemin
hem de babamýn sesleri
artýk benim"
Anne ve babasýnýn
duygularýna tercüman
olmak için gayret
gösterdiðinin altýný çizen
Kaan Feruz, "Aslýnda
onlar için bir
tercümaným. Babam
özellikle dýþarý
çýktýðýmýzda, birilerine
bir þeyler anlatmak
istediðinde kaðýda
yazardý. Þimdi bunlara
gerek kalmadan iþaret
diliyle bana söylemek
istediklerini anlatýyor,
ben de onun sesi
oluyorum. Hem annemin
hem de babamýn sesleri
artýk benim. Bundan da
büyük bir mutluluk
duyuyorum" ifadelerini
kullandý.
- Hayali, oðlunun
iþitme engelliler için
tercüman olmasý
Her insan gibi
kendisinin de büyük
hayalleri olduðunu
belirten Kaan, babasý
Göksel Feruz'un, iþaret
dili eðitimi alarak iþitme
engellilere hizmet veren
tercümanlardan olmasýný
istediðini söyledi.
Hayalleri arasýnda
iyi bir basketbolcu
olmanýn bulunduðunu
ifade eden Kaan, en
büyük hayallerinden
birisinin de iþsiz
babasýna ve bir fabrikada
iþçi olarak çalýþan
annesine daha güzel bir
yaþam sunmak olduðunu
sözlerine ekledi. (A.A.)
Ailesiyle Gülabibey Mahallesi'ndeki evlerinde yaþayan
Kaan Feruz, iþitme engelli anne babasýyla diyaloðunu anlattý.
Ýþitmeengelli anne ve baba iþaret dilini evlatlarý Kaan’dan öðreniyor.
Osmancýk öðrenci yurdu bitiyor
O
smancýk'ta üç bloktan
oluþan yüksek öðrenim öðrenci yurdunu Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu açacak.
AK Parti Çorum
Milletvekili Dr. Cahit
Baðcý'nýn giriþimleri ile
2012 yýlýnda Koyunbaba
Mahallesi'nde 880 ada ve
1 parseldeki 16 bin m2 arsa üzerine inþa edilen Osmancýk Yüksek Öðrenim
Yurdu üç bloktan oluþuyor. 2013 yýlýnda ihale edilen ve inþasýna baþlanan
Osmancýk Yüksek Öðrenim Öðrenci yurdu 500
gün gibi kýsa bir zamanda
tamamlanarak yüksek öðrenim öðrencilerine hizmet vermeye baþlayacak.
Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Osmancýk Yüksek Öðrenim Yurdu'nun Kredi ve
Yurtlar Kurumu Samsun
Bölge Müdürlüðü'ne baðlý
Osmancýk'ta üç bloktan oluþan yüksek öðrenim öðrenci yurdunu
Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu açacak.
olarak Osmancýk Ömer
Derindere Meslek Yüksek
Okulu öðrencilerine yüksek standartlarda hizmet
vereceðini söyledi. Türkiye'de öðrenci yurtlarýnýn
2000'li yýllarýn ortalarýna
kadar koðuþ sistemi ile
hizmet verdiðini, kendisinin de öðrencilik yýllarýn-
da koðuþ sistemi ile yurtlarda kaldýðýný belirten
Baðcý; AK Parti olarak
eðitime büyük önem verdiklerini ifade etti.
Osmancýk Yüksek
Öðrenim Yurdu'nun toplam üç bloktan oluþan yerleþkesinin iki blokunun kýz
ve erkek öðrenci yurtlarý
ve üçüncü blok ise sosyal
donatýmlar olarak projelendirildiðini, çevre düzenlemesinin de yapýlacaðýný vurgulayan Baðcý,
Projenin 150 kýz ve 150
erkek öðrenci olmak üzere
toplam 300 öðrenci kapasiteli olduðunu ve gerektiðinde kapasite artýrýmý ile
400 öðrenciye kadar hizmet verilebilecðini kaydetti. Baðcý, Kredi ve
Yurtlar Kurumu Osmancýk
Yüksek Öðrenim Öðrenci
Yurdu'nun kablosuz internet baðlantýsý, alanlara ve
branþlara göre uygun çalýþma ve etüt odalarý, modern yemekhane, dinlenme odalarý ve kütüphane
gibi donanýmlardan oluþtuðunu sözlerine ekledi.
Yurdun önümüzdeki günlerde Çorum'a ziyareti gerçekleþecek olan Baþbakan
Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu tarafýndan Osmancýk
Gençlik Merkezi ve diðer
ilçelerdeki inþasý tamamlanan yatýrýmlarla birlikte
açýlýþýnýn yapýlarak yarýnlarýmýz olan gençlerimize
hizmet vereceðini belirterek, "Yurdun açýlmasý ile
birlikte Osmancýk'ta yüksek öðrenim gençliðinin
barýnma sorunu ortadan
kalkacaktýr." dedi.
(Haber Merkezi)
TEÞEKKÜR
Geçirdiðim rahatsýzlýk nedeniyle Özel Elitpark Hastanesi’nde gördüðüm tedavi
sonucunda yeniden saðlýðýma kavuþmama vesile olan
Selçuk Yalçýn
Ali Bozkurt
Cumhur
Özdemirüremen
Tuðçe Söylemez
Elitpark
Uzm. Dr.
Op. Dr.
Op. Dr.
ve Baþhemþire
,
,
baþta olmak üzere tüm
(Ç.HAK:2992)
Hastanesi çalýþanlarýna teþekkür eder, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dilerim.
Nurettin Yýlmaz
Çorum Sürücü Kursu
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
‘Meralar mutlaka korunmalý’
T
ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný
ticelenen bir süreç yaþanmaktadýr. Türkiye'de ne yeterince
Þemsi Bayraktar, hayvancýlýkta kaba yem ihtiyacýnýn
hayvancýlýk iþletmesi kurulabilecek alan ne de bunlara
karþýlanmasý ve et-süt maliyetlerinin düþürülmesi bakýmýnucuz yem kaynaðý saðlayabilecek mera alaný ya da tarým
dan çayýr ve meralarýn öneminin büyük olduðuna vurgu yaarazisi vardýr. Bunun bilincine varýlmalý, bunlarý yok etparak, "mera alanlarýmýz sürekli azalýyor. 1935 yýlýnda 44
mek yerine korumak için çaba gösterilmelidir. Et ve süt
milyon hektar olan çayýr mera arazisi, yüzde 66,8 azalmaybaþta olmak üzere, dünyada gýda fiyatlarýnýn hýzla arttýðý
la 2001 yýlýnda 14,61 milyon hektara geriledi. Türkiye, Ardikkate alýndýðýnda, bu durum ülkemiz açýsýndan daha da
jantin, Brezilya, Uruguay, Yeni Zelanda gibi mera zengini
büyük önem arz etmektedir."
deðil. Tespiti yapýlan çayýr mera varlýðýmýz sadece 10,14
-Kaba yem ihtiyacýmilyon hektar ve bu alanýn 5,76 milyon hektarý tahdit edilÜlkemizin yýllýk kaba yem ihtiyacýnýn 52 milyon ton
miþ durumda" dedi.
olduðunun bilgisini veren Bayraktar, "Kaliteli kaba yem
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, çayýr mera alanlarýnýn
açýðý yaklaþýk 16 milyon ton civarýnda. Hayvancýlýðýmýzýn
baþta tarýma açýlmak suretiyle geçmiþte sürekli olarak azalgeliþmesi için daha fazla ota ihtiyacýmýz var. Bunun karþýdýðýna dikkat çekti. Meralardaki tespit, tahdit ve tahsis iþlanabilmesi ve hayvancýlýkta maliyetlerin düþürülmesi için
lemlerine hýz verilmesi gerektiðini belirten Bayraktar, þu
meralarýn amaç dýþýnda kullanýlmasýnýn önüne geçilmeli
ana kadar tespiti yapýlan çayýr mera varlýðýnýn 10,14 milyon
ve meralar ýslah edilmelidir" dedi.
hektarý bulduðunu bildirdi. Bayraktar, bu alanýn 5,76 milTürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar
Meralarýn amacý dýþýnda kullanýlmasýnýn önlenmesi
yon hektarýnýn tahdit çalýþmalarýnýn bittiðini, ýslah edilerek,
kadar önemli olan diðer bir husus ise mevcut meralardan
çiftçinin hizmetine sunulan çayýr mera alanýnýn ise 4,71 milyon hektara tekabül ettiðini belirtti.
en yüksek düzeyde faydalanmak olduðunu belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:
TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Otlama kapasitesi, kuru ot üretimi gibi meranýn ne kadar verimli olduðu gösteren niceliklerini iyileþtirmek gerekmektedir. Mera ýslah ve amenajman çalýþmalarýyla
"Mera alanlarýmýz sürekli azalýyor. 1935 yýlýnda 44 milyon hektar olan çayýr meyem verimi ve kalitesi artacak, erozyonun olumsuz etkileri azaltýlacak, zehirli bitkiler
ra arazisi, yüzde 66,8 azalmayla 2001 yýlýnda 14,61 milyon hektara geriledi. Ülkemiz,
kontrollü þekilde yok edileceði hayvan ölümleri azaltýlmýþ olacaktýr. Islahý yapýlmýþ bir
Arjantin, Brezilya, Uruguay, Yeni Zelanda gibi mera zengini deðil. Tespiti yapýlan çayýr mera varlýðýmýz sadece 10,14 milyon hektar ve bu alanýn 5,76 milyon hektarý tahmerada yem bitkisinin verim ve kalitesinin artmasý, orada otlayan hayvanlarýn et ve süt
dit edilmiþ durumda. Islah edilerek, çiftçinin hizmetine sunulan çayýr mera alaný ise
verimlerinin artmasýnda da önemli katkýlarda bulunacaktýr. Yapýlan araþtýrmalar uygun
4,71 milyon hektara tekabül ediyor. Bu da meralarý ve tarým topraklarýmýzý gözümüz
ýslah ve amenajman yöntemleri kullanýlarak çayýr ve meralarýn üretim kapasitelerinin
gibi korumamýz gerektiðini bize gösteriyor.
4-5 yýlda en az 3 kat artýrýlabileceðini göstermiþtir.
Meralarýn korunmasýnda, tarým alanlarýnda olduðu gibi artýk büyükþehir belediye
-Çayýr meralar sadece hayvancýlýða hizmet etmiyorbaþkanlarýna ve þehir plancýlarýna büyük görev düþüyor. Ülkemizde 30 büyükþehir var.
Çayýr ve mera alanlarý, aþýrý baský olmadan münavebeli otlatýlarak kullanýldýðý
Ülke tarýmsal üretiminin büyük bölümünü üreten bu illerdeki bütün kýrsal alanlar da
takdirde
zaman içinde bitkilerin kendi kendini yenileyebildiði doðal kaynaklardýr. Mebüyükþehir belediyelerinin sýnýrlarý içinde. Tarýmýn geleceði açýsýndan öncelikle büra ve çayýrlarýn doðal dengeye de önemli bir katýsý var.
yükþehir belediyelerinin tarým topraklarýný, mera ve çayýr alanlarýný ve ormanlarý, su
Toprak yüzeyinde bitkiden bir kapak oluþturan ve geniþ kök sistemleriyle büyük
kaynaklarýný, doðal hayatý korumasý gerekir. Þehir plancýlarýna da büyük görev düþüyor. Sürekli geniþleyen þehirler, tarým arazileri ve meralar üzerine baský yapýyor. Bu
toprak kitlelerini muhafaza eden çayýr ve mera bitkilerinin özellikle eðimli arazilerde
alanlar, þehir içinde kaldýðý zaman, bitkisel ya da hayvansal üretimde kullanýlmasý zorerozyonu önlemede büyük rolü bulunuyor. Yapýlan araþtýrmalarda yüzde 16 eðimli,
laþýyor ve zamanla üretkenliklerini kaybediyor."
milli ve týnlý bir arazide 18 santimetre kalýnlýðýndaki toprak, nadasa býrakýldýðýnda 7
yýlda, sadece mýsýr ekildiðinde 11 yýlda, mýsýr-arpa-yonca münavebe sisteminde 40 yýl-"Meralara bakýþýn deðiþmesi lazým"da erozyonla yok olurken, bu süre toprak üzerinde sürekli çayýr bitkilerinin bulunmaDünyanýn her yerinde hayvancýlýk için ucuz ve kaliteli yem girdisi saðlayan kaysýyla
33 bin 600 yýla ulaþýyor.
naðýn meralar olduðunu belirten Bayraktar, þöyle devam etti:
Bununla birlikte sahip olduðu doðal zenginlikler ve koþullarý ile temiz hava üre"Ülkemizde ne yazýk ki bu alanlara farklý bakýlýyor. Meralar, özellikle tarým dýþý
ten
çayýr
ve mera alanlarý, doðal gen kaynaðý olarak biyolojik çeþitlilik saðlamaktadýr.
sektörlerde yatýrým yapýlacak alan olarak görülüyor. Bu bakýþýn deðiþmesi lazým. Aksi
Ayrýca, su toplama havzasý olarak görev yaparak taban suyunu zenginleþtirir, akarsuhalde hayvancýlýkta sürdürülebilirlikten söz edilemez.
larý
besler,
yaðan yaðmurun tamamýnýn yüzeysel akýþa geçmesini önleyerek sel kontroGeliþmiþ bütün ülkelerde, yapýlan þehir planlarýnda, doðal ortamlar ve tarým aralünü saðlar, turizm açýsýndan potansiyel alanlar oluþturur. Kýrsal kesimde ucuz yem
zileri korunmakta, çevreye zararlarý minimize edilerek bu alanlarýn sürdürülebilirliklekaynaðý
olarak
hayvancýlýðý destekleyerek üreticinin gelir düzeyini yükseltir, ekonori garanti altýna alýnmaktadýr. Ülkemizde ise bilinçsiz bir þehirleþme, dolayýsýyla bu þemik nedenlerle meydana gelen göçü önlemede etkili olur."Haber Merkezi
hirleþme içinde kalan hayvancýlýk iþletmelerinin ve tarým alanlarýnýn yok olmasýyla ne-
Hayvancýlýðýn kalbi Konya'da atacak
Mart ayý sonunda meydana gelen don afetive
kuraklýk tarým ürünlerinin fiyatýný yükseltti.
Antep Fýstýðý el yakacak
T
ürkiye Ziraat Odalarý Birliði
(TZOB) Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar, Antep fýstýðýnda yaþanan
don ve kuraklýðýn üretimi etkilediðini
bildirerek, "Mart ayý sonunda meydana gelen don afeti ve devamýnda yaþadýðýmýz bölgesel kuraklýk Antep fýstýðý
üretimini vurdu. Rekoltede düþüþ bekliyoruz" dedi.
Bayraktar, hasadý büyük ölçüde
tamamlanan Antep fýstýðý konusunda
yaptýðý açýklamada, Antep fýstýðýnda
geçen yýl 88 bin 600 ton olan üretimin,
bu yýl birinci tahmin verilerine göre 95
bin tonu bulacaðý tahmini yapýlsa da
üretimin geçen yýlýn rekolte rakamýnýn
altýnda kalacaðýnýn görüldüðünü, bunun bir sonucu olarak fiyatlarýn da arttýðýný belirtti.
Tarým ürünlerinin kayýt altýna
alýnmasýnýn çok önemli olduðunun altýný çizen Bayraktar, þu bilgileri verdi.
"Fiyat artýþýndan üreticimiz yararlanamýyor. Borçlu olan üreticimiz
ürünü ucuz fiyattan elden çýkarmak
zorunda kalýyor. Fýrsatçýlara, stokçulara, aracýlara gün doðuyor. Yetiþtirdiði
üründen para kazanmasý gereken üreticimiz, maalesef hak ettiðini geliri elde edemiyor. Tüketici ise daha pahalý
ürün yemek zorunda kalýyor.
Antep fýstýðýnda yaþanan bu durum sadece bu ürüne has bir olgu deðil. Üreticimiz, depolama süresi uzun
olan fýndýk, Antep fýstýðý, ceviz, badem, kestane gibi tüm sert kabuklu
meyvelerle, kuru kayýsý, kuru incir,
kuru üzüm gibi kurutulmuþ meyvelerde bu sorunu yaþýyor."
-Türkiye dünya çapýnda sert kabuklu meyve ve kurutulmuþ meyve
üreticisiTürkiye'nin dünya çapýnda
önemli bir sert kabuklu meyve ve kurutulmuþ meyve üreticisi ülke olduðunu vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri
verdi:
"Bu bakýmdan, Antep fýstýðý, ceviz, badem gibi meyvelerin son yýllarda insan saðlýðýna olumlu katkýlarý nedeniyle sert kabuklu meyveler ve kurutulmuþ meyveler sektörü sürekli büyüyor. Bu sektörde söz sahibi bir ülke
olmamýz içten bile deðil. Kaliteli üretimi artýrarak, pazarýn istediði standartlarda ürün temini saðlarsak ihracat
gelirimiz artar.
Ülkemizde Antep fýstýðý sulama
olmadan, kuruda üretilmektedir. Antep
fýstýðý üretiminde geleneksel metotlar
býrakýlmalý, kalite ve verimi artýran sulamanýn yapýlabilmesi için yüzde 60'a
varan oranlarda su tasarrufu saðlayan
basýnçlý sulama sistemleri kurulmalýdýr. Bunun için üreticimiz teþvik edilmeli, yeni bahçe tesisi için destek verilmelidir.
Depolama süresi uzun olan Antep fýstýðýnda, piyasada kaliteli ürünün
her an bulunabilmesi, fiyat istikrarý
saðlanmasý ve üreticimizin yeterli gelir elde edebilmesi için lisanslý depoculuk ve ürün ihtisas borsalarý kurulmasý bir zorunluluktur. Bu iþten üretici de sanayici de tüketici de ülkemiz
de karlý çýkacaktýr."
Haber Merkezi
Türkiye Damýzlýk
Koyun Keçi Yetiþtiricileri
Merkez Birliði (TÜDKÝYEB) ve Bahri Daðdaþ
Uluslararasý
Tarýmsal
Araþtýrma Enstitüsünün
iþbirliði ve birçok kamu
kurum ve kuruluþu ile
özel sektörün destekleriyle; Enstitünün kuruluþunun 100. Yýlý anýsýna sürdürülebilir koyun ve keçi
üretimindeki son geliþmeleri sektörün tüm paydaþlarý ile deðerlendirmek
amacýyla 16-18 Ekim
2014 tarihleri arasýnda
Konya'da Uluslararasý
Katýlýmlý Küçükbaþ Hayvancýlýk Kongresi düzenleniyor.
TÜDKÝYEB Genel
Baþkaný Prof.Dr Veysel
Ayhan konuya iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada;
kongrenin, konu ile ilgili
paydaþlarýn bilgi birikimlerini arttýrmak, meslekteki son geliþmeleri takip etmek ve paylaþmak amacýyla Selçuklu'nun kadim
baþkenti ve Mevlana'nýn
þehri Konya'da bir araya
Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Merkez Birliði kongre düzenliyor.
gelmesini saðlayacaðýný
ifade ederek, 80 ilde faaliyet gösteren Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtirici Birlikleri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yoðun ilgi gösterdikleri kongrede sözlü
ve poster olarak 32'si yurtdýþýndan olmak üzere toplamda 128 bildiri sunulacaðýný söyledi.
Genel Baþkan Ayhan, açýklamasýnda; Kongreye Türkiye'deki birçok
Üniversite ve Araþtýrma
Enstitüsünden akademis-
yen ve araþtýrmacýlarýn
katýlacaðýný, yurtdýþýndan
Cezayir, Ýran, Macaristan,
Malezya, Pakistan, Sri
Lanka, Tunus, Ürdün, Ýspanya, Fransa ve Avusturalya'dan 50'nin üzerinde
bilim adamýnýn da iþtirak
edeceðini vurgularken,
kongrede bilimsel aktivitelerin yanýnda Türkiye'de
yetiþtirilen
Küçükbaþ
Hayvan Irklarýmýzýn ve
ürünlerinin sergileneceði
bir organizasyonun da düzenleneceðine yer verdi.
Hayrettin
Karaman
Batý'nýn Ýslam ile
savaþý
Söyleyeceklerime delil teþkil etsin diye bu
yazýda uzunca bir iktibasta bulunacak, gelecek
yazýmda ise Batý'nýn Ýslam ile savaþýnýn
bugünkü uzantýlarýný ve uygulamalarýný
açýklamaya çalýþacaðým.
'1990 yýlýnda Sovyetler Birliði'nin daðýlma
sürecine giriþiyle komünizmle mücadele
amacýyla kurulan NATO'nun varlýðýný devam
ettirmesinin de bir anlamý kalmamýþtýr. Bundan
dolayý da NATO, varlýðýný devam ettirmek için
yeni bir düþman arayýþýna girer ve kendisine
birinci düþman olarak Ýslam'ý seçer. Sovyetler'in
yýkýlýþýyla son bulan 'kýzýl tehlike'nin yerini
'yeþil tehlike' alýr. 'Yeþil tehlike'nin en büyük
tehlike oluþu sürekli iþlenir. 1990 yýlýnýn Ekim
ayýnda Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutaný
Orgeneral John Galvin, dünya barýþýný tehdit
eden ana tehlikenin yerini yeni tehlikelerin
aldýðýný belirtir. Bu yeni tehlikelerin baþýna da
'Ýslam köktenciliði ve terörizm'i yerleþtirir.
'1991 yýlýnda Ýngiltere Baþbakaný
Thatcher, gittiði Moskova'da: ' Artýk Doðu-Batý
zýtlaþmasý kesin olarak son bulmuþtur. Yeni
Kutuplaþma Batý ile Akdeniz ve Orta-Doðu
havzasýndaki fundamentalist (Ýslamcý)
cereyanlar arasýnda oluþmaktadýr' derken yine
1991 yýlýnda NATO, yeni oluþturduðu
konseptin 7. maddesine göre ''yeni düþman' çok
boyutlu, çok sinsi, çok cepheli, çok yönlü,
önceden bilinirliði son derece düþük tehdit ve
tehlikelerin failidir' der. 1994 tarihinde NATO
Savunma Bakanlarý Toplantýsý'nda Fransýz
Bakan Leotard, 'NATO'nun kendisini Ýslamcý
fundamentalizmden gelen tehdidi caydýrmaya
göre yönlendirmesi gerektiði'ni dile getirir.
1995 yýlýnda NATO Genel Sekreteri Willy
Claes, Independent gazetesine verdiði demeçte
yeni tehlikeyi ismiyle birlikte iþaret eder:
'Köktendincilik komünizmden daha tehlikeli,
lütfen bu tehlikeyi küçümsemeyin.' Refah
Partisi'nin yükseliþine dikkat çeken Claes,
'Türkiye'nin fundamentalistlerin eline
geçmemesi için desteklenmesi gerektiðinden'
bahseder.
'Haziran 1996'da Türkiye'ye resmi
ziyarette bulunan israil Cumhurbaþkaný Ezer
Weizman, Refah Partisi'nin hükümet olmamasý
gerektiðini söyler. Weizman, 'Demirel, yakýn
dostum. Bunu engellemek için elinden geleni
yapacaðýna eminim. Ordu da sessiz
kalmayacak' der. 1997 yýlýnda Amerikan
Kongresi'nin Ortadoðu Masasý Þefi Carol
Migdalovitz tarafýndan hazýrlanan raporda
Refahyol Hükümeti'nin 'düþmesi gerektiði'ni
vurgulayarak bunun olmamasý halinde RP'nin
oylarýný artýracaðýný ve tedbirlerin acilen
alýnmasý gerektiðini dile getirir. Yine 1997
yýlýnda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü
Nicholas Burns, Türkiye'deki 'ilgililere' yönelik
olarak 'Türkiye'de saldýrý altýnda bulunan laik
demokrasi korunmalýdýr. Türkiye'nin laik
demokratik geleneðini yok edecek hiçbir
anayasa dýþý mücadelenin olmamasýný umut
ediyoruz. ABD için Türkiye'nin istikrarý ve laik
demokrasi geleneði çok önemlidir' uyarýsý
yapar.' (Fikret Gültekin 3-3 2012; Ýhvan
Forum).
Avrupa, ABD, Ýsrail ve uzantýlarýnýn
açýkça ifade ettikleri bu anlayýþ, karar ve
stratejik hedefin lafta kalmadýðýný, Ýslam
dünyasýnýn baþýna gelenlerde –kendi kusurlarý
yanýnda- bu 'Ýslam'a karþý savaþ' kararýnýn
önemli bir amil olduðunu gelecek yazýda ifade
edeceðim.
Traktör muayenesinde kolaylýk
T
ÜVTÜRK 8 Ekim tarihinden itibaren traktörlerin en yoðun olduðu
rine vize yaptýrmak isteyen vatandaþlarýn, Yeni Baðarasý Muhtarlýðý'na
11 ilde traktörlere özel gezici istasyon uygulamasýný hayata geçirdi.
isim ve plaka numaralarýný yazdýrmalarý gerekiyor.
TÜVTÜRK, Adana, Ankara, Antalya, Balýkesir, Bursa, Çorum, Ýzmir,
Ekim Ayý Ýçinde traktör muayeneleri yapýlacak merkezler þunlar:
Kayseri, Konya, Manisa ve Samsun’da Gezici Traktör Muayene ÝstasTarih Ýstasyon Ýstasyon Yeri
yonu’yla traktör sahiplerinin araç muayene hizmetine eriþimini kolay13.10.2014 Pazartesi FOÇA-Yenibaðarasý Köyü Köy Merkezi laþtýran yeni bir çalýþmayý devreye aldý.
Yalnýzca traktör muayeneleri
Sabit istasyonlarýn uzaklýðý nedeniyle araç muayenelerini yaptýr14.10.2014 Salý KINIK-Poyracýk Köyü Köy Merkezi -Yalnýzca
makta güçlük çeken traktör sahiplerinin, mobilitesi yüksek bu yeni getraktör muayeneleri
zici traktör muayene istasyonlarýyla muayene hizmetine eriþiminin kolaylaþtýrýlmasý ve uzun za15.10.2014 Çarþammandan beri muayene olba KINIK-Poyracýk Köyü
mayan traktörlerin muayeKöy Merkezi -Yalnýzca
nelerinin yapýlmasý hedeftraktör muayeneleri
leniyor. TÜVTÜRK’ün
16.10.2014 Perþembe
baþlattýðý uygulama,çeþitli
BERGAMA-Kýranlý Köyü
gerekçelerle muayenesini
Köy Merkezi -Yalnýzca
yaptýramayan traktör satraktör muayeneleri
hipleri için önemli bir fýrsat
17.10.2014 Cuma
oluþturuyor.
B E R G A M A - Ay a s k e n t
Bu kapsamda TÜVBeldesi Belde Merkezi TÜRK Foça’nýn en fazla
Yalnýzca traktör muayenetraktöre sahip olan Yeni
leri
Baðarasý Mahallesi'nde ge18.10.2014 Cumartezici istasyon uygulamasýný
si BERGAMA-Yenikent
baþlatýyor. Yeni BaðaraBeldesi Belde Merkezi sý’nda, 13 Ekim Pazartesi
Yalnýzca traktör muayenegünü, traktörler için araç
leri.(ÝHA)
TÜVTÜRK 8 Ekim tarihinden itibaren Çorum’un de yer aldýðý
vizesi yapýlacak. Traktörle11 ilde traktörlere özel gezici istasyon uygulamasýný hayata geçirdi
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Karaoðlan Balýkçýlýk Buhara’da
RECEP MEBET
K
Karaoðlan Balýkçýlýk, Çorum’daki 2. þubesini Buharaevler’de hizmete sundu.
Restoran bölümü, nezih dizayný ile dikkat çekiyor.
Ýþletme, alanýnda deneyimli bir kadro ile müþterilerinin hizmetinde.
araoðlan Balýkçýlýk’ýn yeni þubesi,
Buhara Caddesi
numara 37/A’da hizmete
girdi.
Mehmet Odabaþ’ýn
sahibi olduðu Karaoðlan
Balýkçýlýk, Çorum’daki
ikinci þubesini Buharaevler Mahallesi’nde hizmete sundu.
‘Yýlýn 12 ayý balýk,
ömür boyu saðlýk’ sloganýyla faaliyet gösteren
Karaoðlan Balýkçýlýk, yeni þubesindeki restoran
ve balýk satýþ reyonuyla
Çorum halkýnýn hizmetinde.
Geçtiðimiz günlerde hizmet vermeye baþlayan Buharaevler Þubesi’ni tanýtan Karaoðlan
Balýkçýlýk Genel Müdürü
Murat Gümüþ, “Çorumlu
balýkseverlere daha iyi
hizmet vermek amacýyla
ikinci þubemizi hizmete
sunduk” dedi.
550 metrekare alanda hizmet veren yeni þubelerinde restoran ve taze balýk satýþ reyonunun
yer aldýðýný anlatan Murat Gümüþ, “Çorum’a
nezih bir balýk iþletmesi
daha
kazandýrmanýn
mutluluðunu yaþýyoruz”
diye konuþtu.
“Karpuzda adýndan
söz ettiren Karaoðlan,
balýk konusunda da Çorum halkýna en iyi hizmeti sunmayý amaçlýyor”
diyen Gümüþ, kalite ve
uygun fiyat avantajýný bir
arada tüketiciye sunduklarýnýn altýný çizdi.
Çorum halkýnýn balýk çeþitlerine olan ilgisinden memnun olduklarýný vurgulayan Gümüþ,
açýklamalarýný þöyle sür-
Karaoðlan Balýkçýlýk’ýn yeni þubesi, Buhara Caddesi numara 37/A’da hizmete girdi.
dürdü:
“Türkiye’nin üç tarafýndaki denizlerimizden gelen günlük taze
balýk çeþitlerini Çorum
halkýnýn beðenisine sunuyoruz.
230 kiþi kapasiteli
Buharaevler restoranýmýzda zengin balýk mönümüzün yaný sýra sipariþe özel lezzetler yer alýyor. Hamsi, palamut, çinekop, mezgit, barbun
gibi mevsim balýklarýnýn
yaný sýra onlarca balýk
çeþidini Çorum halkýyla
buluþturuyoruz.
Bahabey Caddesi
Özdoðanlar Kavþaðý yanýnda hizmete sunduðumuz nezih lokantamýzýn
ardýndan Buharaevler’de
hizmete açtýðýmýz þubemiz de balýk tutkunlarýndan tam not aldý.
Alanýnda deneyimli
bir kadro ile hizmet veren yeni þubemizi yakýndan görmek isteyen tüm
balýkseverleri Karaoðlan
Balýkçýlýk’a bekliyoruz.”
Murat Gümüþ
Balýkseverler, Karaoðlan’ýn yeni þubesini beðendi.
Balýk satýþ reyonunda, tüketiciye günlük taze balýk çeþitleri sunuluyor.
BUHARAEVLER ÞUBEMÝZLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ
Balýkseverlerin deðiþmez adresi KARAOÐLAN BALIKÇILIK Buhara’da
‘Yýlýn 12 ayý balýk,
ömür boyu saðlýk’
Restoran ve günlük taze balýk satýþ
reyonumuzla hizmete açýldý.
Damak zevkine önem veren tüm
balýk tutkunlarýný bekliyoruz.
Tel: 777 00 25 Adres : Buhara Cad. No: 37/A ÇORUM
6
Aþaðý Sarýlýk
Köyü’nde yangýn
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
Ç
orum’da
merkeze
baðlý Aþaðý Sarýlýk
köyünde çýkan yangýnda
samanlýk, garaj, traktör,
otomobil, 4 ton hububat
kül oldu.
Edinilen bilgilere
göre, Aþaðý Sarýlýk köyü
muhtarý Ýsmail Uysal’a ait
garajda bilinmeyen bir
nedenden dolayý yangýn
çýktý. Rüzgarýnda etkisiy-
le kýsa sürede büyüyen
yangýn garaj ve samanlýk
bölümünü sardý. Yangýný
fark eden ev sahibi jandarma ve itfaiyeyi ekiplerini arayarak yardým iste-
di.
Çorum Belediyesi
itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yangýna müdahale edildi. Yangýnda
garaj, traktör, otomobil,
samanlýk, 2 bin adet saman balyasý, 150 torba
yem ve içerisinde 4 ton
hububat olduðu belirtilen
buðday ambarý kül oldu.
Özel Harekat Polisi 47 yaþýndaki Ali Durmuþ, oðlunun ertelenen düðününü Samsun’da yaptý.
ÝTFAÝYE OLASI
BÝR FACÝAYI ÖNLEDÝ
Ýsmail Uysal’a ait garajda bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý.
Aþaðý Sarýlýk köyündeki yangýnda Çorum Belediyesi’nin zamanýnda
müdahalesi olasý bir faciayý da önledi. Ýtfaiye, jandarma ve vatandaþlarýn
müdahalesiyle yaklaþýk
iki saatlik çalýþmanýn ardýndan kontrol altýna alýnan yangýnda Uysal’a ait
eve sýçramadan söndürülürken, yanan samanlýk
ve garajýn yanýnda bulunan ahýrdaki hayvanlar
ise anýnda tahliye edilerek
telef olmaktan kurtarýldý.
Çocuklarýnýn haber
vermesi üzerine yangýndan haberdar olduðunu
dile getiren muhtar Ýsmail
Uysal, “Dýþarý çýktýðýmda
alevler her tarafý sarmýþtý.
Çok uðraþmamýza raðmen hiçbir þeyi kurtaramadýk.
Ambarlardaki
buðdaya kadar tüm birikimlerimiz kül oldu. Üzgünüm. Tek tesellimiz
can kaybýnýn olmamasý”
dedi.(ÝHA)
Yangýn rüzgarýn da etkesiyle yayýldý.
I
IÞÝD yüzünden ertelenen
düðün yapýldý
ÞÝD'in Türkiye’nin
Musul
Baþkonsolosluðu’nda
rehin aldýðý ve 101
gün sonra serbest
býraktýðý 49 kiþi
arasýnda bulunan Özel
Harekat Polisi 47
yaþýndaki Ali Durmuþ,
oðlunun ertelenen
düðününü Samsun’da
yaptý.
Durmuþ’un oðlu
Onur Durmuþ ile
gelini Ebru
Düzgün’ün
Çorum’da yapýlan
kýna gecesinin
ardýndan Atakum
ilçesinde bulunan Yalý
Cafe’deki Salon 55’te
düðün ile dünya evine
girdiler.
Samsun
Emniyet
Müdürlüðü’nde 13
yýldýr görev yapan ve
22 yýllýk polis
memuru, evli ve 2
çocuk babasý Ali
Durmuþ, 5 ay önce
geçici görevle Musul
Baþkonsolosluðu’na
Ebru Düzgün’ün Çorum’da yapýlan kýna gecesinin
ardýndan Samsun’da düðün merasimi yapýldý.
evlendirdiði için çok
memuru oðlu Onur
gönderildi. IÞÝD
Durmuþ’u evlendirdi.
mutlu olduðunu
tarafýndan rehin alýnan
belirten Ali Durmuþ,
17 Aðustos tarihinde
49 kiþi ile birlikte 101
“Oðlumun 17 Aðustos
yapýlmasý planlanan
gün sonra Milli
fakat IÞÝD elinde
Ýstihbarat Teþkilatý Dýþ
tarihinde düðünü
rehin olduðu için
Operasyonlar
olacaktý ama
ertelenen düðün
Baþkanlýðý tarafýndan
ertelendi. Bu aný
üzerine Ali Durmuþ,
kurtarýlarak
bekliyorduk. Cenab-ý
oðlu Onur Durmuþ ve
Türkiye’ye getirilen
Allah’da bize bu aný
gelini Ebru Düzgün’ü
Ali Durmuþ, Erzincan
nasip etti. Çorum’dan
evlendirmenin
Emniyet
gelinimi getirdim ve
mutluluðunu yaþadý.
Müdürlüðü’nde
güzel bir düðün
görevli 3 yýllýk polis
yaptýk" dedi.(ÝHA)
Oðlunu
Motosiklet þarampole uçtu, 2 yaralý
Ç
Çorum’da merkeze baðlý Aþaðý Sarýlýk köyünde çýkan yangýnda
samanlýk, garaj, traktör, otomobil, 4 ton hububat kül oldu.
Oltayla 144 kilo balýk tuttu
Ç
orum'un Osmancýk
Ýlçesi'nde amatör
olta balýkcýlýðý yapan 60
yaþýndaki Mustafa
Acuk, Kýzýlýrmak'ta 144
kilogram aðýrlýðýnda
yayýn balýðý yakaladý.
Dev yayýn balýðý
görenleri hayrete
düþürdü.
Mustafa Acuk,
arkadaþý 55 yaþýndaki
Sebahattin Karakuþ ile
Kýzýlýrmak kýyýsýna
oltayla balýk avlamaya
gitti. Bir süre sonra
Acuk'un oltasýna balýk
takýldý. Balýðý çekmeye
çalýþan ancak
baþaramayan Acuk
arkadaþýndan yardým
istedi. Ýki arkadaþ
güçlükle çektikleri
oltanýn ucunda dev
yayýn balýðýný görünce
þaþkýna döndü.
2 metre 15
santimetre boyunda ve
144 kilogram
aðýrlýðýndaki yayýn
balýðýný bir restorana
kilosunu 10 TL'den
satan Mustafa Acuk, "2
yýl önce de 1.5 metre
boyunda yayýn balýðý
avlamýþtým. Ýlk kez bu
kadar büyük bir balýk
gördüm. Güçlükle
çekebildik" dedi. (DHA)
orum’un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan motosikletin
þarampole uçmasý sonucu meydana gelen
trafik kazasýnda 2 kiþi
yaralandý.
Kaza, ilçeye baðlý
Halý Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kargý’dan,
Ýnceçay Köyü istikametine seyir halinde
olan Aþkýn Geçit (25)
yönetimindeki 19 RD
826 plakalý motosiklet,
Halý Köyü mevkiine
geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu kontrolden çýkarak þarampole yuvarlandý.
Kazada motosiklet sürücüsü Aþkýn Geçit ve yanýnda bulunan
Gökhan Geçit yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla
Ahmet Hamdi Akpýnar
Ýlçe Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Motosikletin þarampole uçmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.
Kaza, ilçeye baðlý Halý Köyü’nde meydana geldi.
Hýrsýzlýk zanlýlarý yakayý ele verdi
Ç
60 yaþýndaki Mustafa Acuk, Kýzýlýrmak'ta 144
kilogram aðýrlýðýnda yayýn balýðý yakaladý.
orum'da, iki ayrý iþ yerinden
hýrsýzlýk yaptýktan sonra kaçan ve kente tekrar geldiklerinde yakalanan 3 þüpheli tutuklandý.
Küçük Sanayi Sitesinde
bulunan iki ayrý iþ yerine girerek
matkap, testere ve hýzar aleti çalan þüphelilerin yakalanmasý
için Emniyet Müdürlüðü Asayiþ
Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan çalýþma baþlatýldý.
Güvenlik kamerasý kayýtlarýný inceleyen ekipler, þüphelilerin eþkali ile kullandýðý aracý tes-
pit etti.
Çorum'a Ankara'dan gelen
þüphelilerin Y.G. (53), oðlu
H.G. (31) ile yeðeni M.G. (27)
olduðunu belirleyen ekipler,
zanlýlarýn tekrar kente geldiðini
tespit ederek kullandýklarý aracý
takibe aldý.
Daha önce hýrsýzlýk yaptýklarý iddia edilen iþ yerlerinin bulunduðu Küçük Sanayi Sitesine
giden þüphelilerin, burada bir
süre bulunduktan sonra kentten
ayrýlmak için Çorum-Ankara
karayoluna hareket etmesi üzerine operasyon baþlatýldý.
Þüphelilerin içinde bulunduðu araç, Sungurlu ilçesinde
oluþturulan uygulama noktasýnda durduruldu. Burada gözaltýna
alýnan 3 zanlý, Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü.
Asayiþ Þube Müdürlüðü'ndeki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan adliyeye
sevk edilen þüpheliler, "iþ yerinden hýrsýzlýk" suçundan çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý.
(A.A.)
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
S plakalar sahiplerini buldu
Ç
orum Belediyesi tarafýndan
ihalesi yapýlan 10 adet servis
plakasý sahiplerini buldu. S plaka almaya hak kazanan ve iþlemlerini tamamlayan hak sahipleri
plakalarýný araçlarýna taktý.
Ýl Trafik Komisyonu ve Belediye Meclisi kararý doðrultusunda 10 adet S plaka geçtiðimz
günlerde ihaleye çýkarýlmýþtý.
Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda ya-
pýlan ve 52 gerçek ve tüzel kiþinin katýldýðý ihalede en yüksek
teklifi veren 10 gerçek ve tüzel
kiþi S plaka sahibi oldu. Ýhale
gereklerini yerine getiren esnaflardan Mustafa Demirci, plakasýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turan Candan'dan teslim aldý.
Plaka teslim töreninde konuþan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan "Plaka almaya hak
kazanan esnafýmýza hayýrlý ol-
sun. Biz kendisine hayýrlý kazançlar diliyoruz. Kendilerinden
hemþehrilerimize ve öðrencilerimize kaliteli hizmet vermelerine
bekliyoruz." dedi.
Belediyenin þuana kadar
415 plaka verdiðine dikkat çeken Candan,S plaka ihalesinin
þehrin ihtiyaçlarýna göre belirlendiðini, Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü'nce de tescil iþlemlerinin yapýldýðýný sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)
Torba yasa ile borç yapýlandýrmasýnýn gelmesi yüzbinlerce vatandaþa da emeklilik yolunu açtý.
Emeklilik yolu açýldý
T
orba yasa ile borç yapýlandýrmasýnýn gelmesi
yüzbinlerce vatandaþa da emeklilik yolunu açtý.
Özellikle Baðkur'lu esnaf, tüm þartlarý yerine
getirmesine raðmen borcu olduðu için emekli olamýyordu. Yeni yasa yüklü borçlarýn faizlerini silip
taksit imkaný getiriyor. Borcun tamamýný ödeyip
emekli olacaklar kredi alabilecek.
Daha önce yapýlandýrmada Ziraat Bankasý
devreye girerek emeklilik þansý olanlara kredi açmýþtý. Vatandaþlar bu kredi ile borçlarýný toptan kapatýp hemen emekli olmuþ ve emeklilik maaþlarýnda küçük taksitlerle kredilerini geri ödemiþlerdi.
YAZI GÖNDERÝLDÝ
Yani torba yasa için de Ziraat Bankasý'nýn yanýnda özel bankalarýn da devreye girmesi bekleniyor. TESK Baþkaný Bendevi Palandöken, emekli olmak isteyen esnafýn prim borcunu ödemek için kredi aradýðýný belirterek, bankalarýn düþük faizli kredi
vermesi gerektiðini ifade etti.
Palandöken, "Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) ile protokol yapacak banka ya da bankalara
çok önemli görev düþüyor. Emekli olmak isteyen
esnaf prim borçlarýný ödemek için kredi arýyor. Ban-
Çorum Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan 10 adet servis plakasý sahiplerini buldu.
kalar, emekliliði gelenler için emekli maaþýna baðlý
düþük faizli kredi vermeli" dedi. Yasa ile prim borçlarý olmasý nedeniyle yaþlýlýk aylýðý baðlanamayan
esnaf ve sanatkara emeklilik imkaný saðlandýðýna
deðinen Palandöken, 2011 yýlýndaki yasadan 5 bin
677 kiþinin prim borcunu peþin ödeyerek, 61 bin
571 kiþinin de Ziraat Bankasý'ndan kredi kullanarak
emeklilik hakký kazandýðýný kaydetti. Palandöken,
Bað-Kur'lunun emekli olabilmesi için SGK'ya uygun görülecek bankalarla protokol yapýlmasý için
yazý gönderdiklerini söyledi.
YARIÞ BAÞLAYABÝLÝR
Promosyon konusunda olduðu gibi kredi konusunda da özel bankalar devreye sokulursa bir rekabet ortamý oluþacak. Bu sayede bankalar emeklilerin maaþlarýný kendi þubelerinden ödeyebilmek ve
düþük de olsa faizle kredi verebilmek için yarýþ haline girecek. Bu yarýþ hem bankalara hem de kredi
alacak olan emekli adaylarýna yarayacak. Promosyon konusunda da ayný sistem devreye girdiðinde
ortaya çýkacak yarýþ emeklileri sevindirecek. Buna
raðmen SGK'nýn bu konuda kýlýný kýpýrdatmamasý
emeklilerin tepkisini çekiyor. (takvim)
Belediye’den borç Enerji kesintisi
yapýlandýrma servisi Y
G
eçtiðimiz günlerde
yasalaþan 6552 sayýlý kanun gereði Çorum
Belediyesi de birim
oluþturarak borçlarýný
yapýlandýrmak isteyen
vatandaþlarýn iþlerini kolaylaþtýrýyor.
Vergi Borcu affýnýn
Belediye ile ilgili olan
kýsýmlarý hakkýnda yazýlý
bir açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu,
vergi borcu affý olarak
bilinen 6552 sayýlý kanunda Belediyeleri alacaklarý ile ilgili kýsýmlarýn da bulunduðunu, emlak ve çevre temizlik
vergileri ile su borçlarýnýn da bu kapsama dahil
edildiðini söyledi.
Borçlarýný yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn iþ ve iþlemlerini
kolaylaþtýrmak amacýyla
Belediye Muhasebe Müdürlüðü bünyesinde servis oluþturduklarýný vurgulayan Yabacýoðlu, bu
serviste yapýlandýrma iþlerini daha hýzlý bir þekilde
yürütüleceðini
kaydetti.
Ahmet Yabacýoðlu
Kanun kapsamýndaki borçlarýn yapýlandýrmasý ile ilgili bilgiler
veren Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, "31 Aralýk 2013
tarihine kadar olan Emlak ve ÇTV ile 30 Nisan
2014 tarihine kadar olan
su borçlarý kanun kapsamýnda yapýlandýrýlabilecek. Bu tarihlerden sonra tahakkuk eden borçlar
kanun kapsamýna girmemektedir. Daha önce
6111 sayýlý yasa ile borçlarýný yapýlandýrýlanlar
ayrýca bu yasadan faydalanamayacaklar." dedi.
Kanuna göre borçlarýn
yapýlandýrmasýnýn 6-912-18 ay taksitler halinde olabildiði gibi peþin
ödemenin de yapýlabileceðini ifade eden Yabacýoðlu, gecikme zammý
ve faiz borçlarý silinerek
yerine enflasyon oranýnda hesaplama suretiyle
borçlarýn tespit edileceðini ve bu tespite göre
yapýlandýrma iþleminin
gerçekleþtirileceðini
kaydetti.
1. taksit ödemesi
Aralýk 2014'te baþlýyor
Belediye Baþkaný
Ahmet Yabacýoðlu, yapýlandýrma zamanýna bakýlmaksýzýn 1. taksit
ödemesinin
Aralýk
2014'te baþlayacaðýný
söyledi. Bu nedenle yapýlandýrmanýn son güne
býrakýlmamasý, olasý sýkýþýklýða meydan verilmemesi için vatandaþlarýn gerekli hassasiyeti
göstereceðine inandýðýný
söyleyen Yabacýoðlu,
Aralýk'tan itibaren de 2
aylýk dönemler halinde
ödemelerin yapýlacaðýný
dile getirdi.
Yapýlandýrma yapmak isteyenlerin bir an
evvel Belediyeye baþvurarak yapýlandýrmalarýný
tamamlamalarýnýn gerektiðini ifade eden Yabacýoðlu, "Kanuna göre
yapýlandýrma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularýn dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Ödeme süresi henüz geçmemiþ
olan borçlar, bu kanun
kapsamýnda yer almamaktadýr." dedi.
(Haber Merkezi)
eþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ)
Çorum Ýl Koordinatörlüðü’nce Mecitözü’nde elektrik kesintisi uygulanacaðý bildirildi.
YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðünden
yapýlan açýklamada, kaliteli ve sürekli elektrik
daðýtýmý için yapýlacak teknik çalýþmalar kapsamýnda Mecitözü ilçesinde, AG þebekesinden
ÇEKVA 19 yýlý geride býraktý
19 yýlý geride býrakan ÇEKVA Sanat Dostlarý, yeni yýlýn ilk toplantýsýný yaptý.
HURÞÝT BOZKURT
19
yýlý geride býrakan
ÇEKVA Sanat Dostlarý,
yeni yýlýn ilk toplantýsýný yaptý.
Eðitim-yazar Bahri Güven yönetiminde düzenlenen
Emlak ve çevre temizlik vergileri ile su borçlarý 6552 sayýlý kanuna dahil edildi.
beslenen Kozören Köyü ve civarýnýn tamamýna 13 Ekim Pazartesi ile 15 Ekim Çarþamba
günleri, 08.00 ile 17.00 saatleri arasýnda elektrik verilemeyeceði bildirildi.
Açýklamada, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yetkilileri ile vatandaþlarýn kesintiden dolayý yaþanabilecek olumsuzluklara karþý tedbirli olmalarý istendi. Haber Merkezi
2014-2015 yýlýnýn ilk toplantýsý önceki gün ÇEKVA Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Muzaffer Gündoðar, Selahattin Aydemir, Salim Savcý,
Osman Savcý, Mehmet Tatlýsu,
Murat Köymen, Can Yoksul,
Hasan Korkmaz, Rýza Kandemir, Haydar Kýlýç, Hasan Ýpek,
Abdulkadir Ozulu, Bekir Saðýr, Necdet Filizli, Mustafa Aygün ve Ethem Erkoç'un katýldýðý toplantýda yazar ve þairler
2014-2015 yýlýnýn ilk toplantýsý önceki gün ÇEKVA Salonu'nda gerçekleþtirildi.
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
Türkiye için kötü rapor
D
ünya Saðlýk Örgütü'nden Türkiye için kötü rapor
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), tarafýndan
hazýrlanan raporda Türkiye’de kanser, þeker ve kalp
hastalýklarýnýn önlenmesinde zorluklar olduðu belirtildi.
Raporda ayrýca aile hekimlerinin diyabet ve kanser gibi
bulaþýcý olmayan hastalýklarý erken tespitinde yetersiz
kaldýðýna da dikkat çekildi.
WHO tarafýndan saðlýk bakanlýðý Türkiye Halk
Saðlýðý Kurumu iþbirliðinde hazýrlanan ’Bulaþýcý
Olmayan Hastalýklarda Daha Ýyi Sonuçlar: Saðlýk
Sistemi için Zorluklar ve Fýrsatlar, Türkiye Ülke
Deðerlendirmesi’ raporunda, Türkiye’nin giderek
büyüyen bir Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar (BOH)
yüküyle karþý karþýya olduðu ve bulaþýcý olmayan
hastalýklarýnýn önlenmesindeki geliþmeyi hýzlandýrmak
için ne tür zorluklarla karþý karþýya kaldýðý ele
alýndýðýna dikkat çekildi. WHO Türkiye Ofisi
sorumlusu Dr. Toker Ergüder tarafýndan açýklanan
raporda þu deðerlendirmelere yer verildi:
'AÝLE HEKÝMLERÝ TESPÝT EDEMÝYOR'
"Türkiye’nin, hali hazýrda Bulaþýcý Olmayan
Hastalýklar için önerilen çok sayýda temel nüfus
müdahalelerini uygulama konusunda etkileyici bir
ilerleme kaydettiði görülmektedir. Özellikle tütün
kontrolü konusunda çok belirgin faaliyetler
yürütüldüðü, zorluklarýn ise obezite, fizik aktivite ve
beslenmeye yönelik kapsamlý ve pragmatik bir
yaklaþýmýn geliþtirilmesi konularý olduðu
görülmektedir. Temel bireysel hizmetler açýsýndan,
Türkiye’nin, her düzeyde kaliteli saðlýk hizmet
sunumuna eriþimi artýrmak için büyük atýlýmlar yaptýðý,
bunun neticesinde anne ve çocuk saðlýðý
göstergelerinde belgelenmiþ iyi sonuçlar elde ettiði
vurgulanmýþtýr. Bununla birlikte, kardiovasküler
hastalýklar, diyabet ve kanser hastalýklarýnýn aile
hekimleri tarafýndan zamanýnda tespiti ve sürekli
yönetimi konularýnda zorluklar bulunduðuda raporda
belirtilmiþtir."(DHA)
Bireysel
kredi
talebi
artýyor
TEOG sonuçlarý
açýklandý
T
EOG nakilleri devam ederken,
29 Eylül-9 Ekim arasýnda
yapýlan nakil baþvuru sonuçlarý
geçtiðimiz cuma gecesi e-Okul
üzerinden açýklandý. Buna göre
Galatasaray, Ýstanbul, Kabataþ
Erkek, Caðaloðlu Anadolu Lisesi
gibi yüksek puanlý okullarda hala
boþ kontenjan var. TEOG nakilleri il
ve ilçe milli eðitim müdürlükleri
tarafýndan oluþturulan
komisyonlarca yürütüldüðü için
Milli Eðitim Bakanlýðý, TEOG
nakilleri kapsamýnda Türkiye
genelindeki boþ kontejanlarý
açýklamadý.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB)
29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasýnda
yapýlan TEOG nakil baþvuru
sonuçlarýný e-Okul üzerinden 10
Ekim Cuma gecesi duyurdu. Ancak
nakiller il ve ilçe milli eðitim
müdürlüklerince kurulan
komisyonlara devredildiði için
Türkiye genelindeki boþ kontenjan
sayýlarýný açýklamadý. e-Okul
üzerinden açýklanan sonuçlara göre
yüksek puanlý okullardan
Galatasaray Lisesi, Ýstanbul Lisesi,
Caðaloðlu Anadolu Lisesi gibi
okullarda hala boþ kontenjan var.
Ayrýca e-Okul’da liselerin hem
A grubu yerleþtirme puanlarý, hem
de önceki hafta oluþan nakil taban
puanlarýna da yer verildi. Fakat
Galatasaray ve Ýstanbul Lisesi’nin
sadece A grubu yerleþtirme puanlarý
sistemde yer alýrken, en son
nakillerle oluþan taban puanlarý
açýklanmadý.
Kabataþ Erkek Lisesi’nin ise
hem A grubu yerleþtirme puaný, hem
de önceki hafta nakillerle oluþan
taban puanlarý duyuruldu. Buna göre
Kabataþ Erkek Lisesi’nin Almanca
bölümünün A grubu yerleþtirme
puaný 494,7639 iken, nakillerle
oluþan taban puaný yükselerek
495,7407 oldu. Lisenin Ýngilizce
bölümünde ise nakillerle puanlarýnýn
düþtüðü görüldü. Kabataþ Erkek
Lisesi’nin Ýngilizce bölümünün A
grubu yerleþtirme puaný e-Okul’da
495,1072 iken, önceki hafta
nakillerle oluþan taban puaný
493,3263 olarak yer aldý.
Okullar 15 Eylül’de açýldý
ancak liselerde henüz okula
baþlayamayan öðrenciler var. Milli
Eðitim Bakanlýðý, TEOG
kapsamýnda evlerinden uzak
okullara yerleþtirilen öðrenciler için
17 Ekim’e kadar nakil hakký verdi.
Baþka bir okula nakil yaptýrmak
isteyen öðrencilerin il ve ilçe milli
eðitim müdürlüklerinde kurulan
komisyonlara her hafta dilekçe
vermesi gerekiyor.(Hürriyet)
Saðanak yaðýþ uyarýsý
M
eteoroloji Genel Müdürlüðü’nden
alýnan tahminlere göre, hava
sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik
beklenmezken, yurdun bazý
kesimlerinde aralýklý saðanak ve yer yer
gök gürültülü saðanak yaðýþ bekleniyor.
Yapýlan son deðerlendirmelere
göre; Güney ve Ýç Ege, Akdeniz, Ýç
Anadolu, Doðu ve Güneydoðu
Anadolu’nun batýsý, Tokat, Bingöl ve
Diyarbakýr ile gece saatlerinde
Marmara’nýn doðusu, Zonguldak,
Düzce, Bartýn, Bolu ve Karabük
çevrelerinin aralýklý saðanak ve yer yer
gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði
tahmin ediliyor.
Yaðýþlarýn Doðu Akdeniz ile gece
saatlerinde Adýyaman, G.Antep ve Kilis
çevrelerinde yerel olarak kuvvetli
olmasý bekleniyor. Marmara’nýn doðusu,
Batý Karadeniz’in iç kesimleri ile Ýç
Anadolu’nun kuzeybatýsýnda yer yer sis
ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel
Müdürlüðü’nden alýnan tahminlere göre,
hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik
beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim
normalleri civarýnda seyredeceði tahmin
ediliyor.. Rüzgarýn ise, genellikle kuzey
ve kuzeydoðu, zamanla Akdeniz kýyýlarý
ile güneydoðu kesimlerde güney ve batý
yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette,
Marmara ve Kuzey Ege kýyýlarýnda yer
yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat)
esmesi bekleniyor.(ÝHA)
T
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
Banka Kredileri Eðilim Anketi’ne göre
bireysel müþterilerin kredilere olan talebinin
arttýðýný duyurdu.
Taþýt kredilerinde yýl baþýnda tüketimi
azaltmak için alýnan önlemlerin etkisiyle
yaþanan düþüþ ise devam ediyor. TCMB, 2014
yýlýnýn üçüncü çeyreðinde gerçekleþen
deðiþimler ile bankalarýn yýlýn son çeyreðine
iliþkin beklentileri içeren Temmuz- Eylül
2014 dönemi “Banka Kredileri Eðilim
Anketi” sonuçlarýný yayýmladý. Ýþletmelere
kullandýrýlan kredilere uygulanan kredi koþul
ve kurallarýna bakýldýðýnda, bankalar kar marjlarýný azaltýrken, teminat ihtiyacý ile vade ve
kredi sözleþmesi özel koþullarýný esnetti. Bu
çeyrekte sýkýlaþtýrýlan tek koþul faiz dýþýnda
alýnan ücret ve komisyonlar oldu.
ÞÝRKETLERÝN KREDÝ TALEBÝ
DÜÞTÜ
Temmuz - Eylül 2014 döneminde genel
olarak iþletmelerin banka kredilerine olan
talebi önceki çeyreðe göre geriledi. Ankete
katýlan bankalarýn net yüzde 30'una göre
büyük iþletmelere verilen kredilerde, net
yüzde 11’ine göre ise küçük ve orta ölçekli
iþletmelere verilen kredilerde talep azaldý.
Kredi talebindeki gerilemenin ardýndaki
nedenler olarak, sabit yatýrýmlar ile stok
artýrýmý ve iþletme sermayesi için gereken
finansman ihtiyacýndaki azalma gösterildi.
Anket sonuçlarýna göre, bankalarýn yýlýn son
çeyreði için kredi talebinde artýþ öngördüðü
kaydedildi.
BANKALAR KREDÝ STANDARTLARINI SIKILAÞTIRIYOR
Bu dönemde, bankalarýn genel olarak
iþletmelere kullandýrýlan kredilere uyguladýklarý standartlarý deðiþtirmediði, bireysel
kredilere uygulanan standartlarý ise
sýkýlaþtýrdýðý görüldü. 2014 yýlýnýn son çeyreði
için beklenti, iþletmelere kullandýrýlan kredilerde standartlarýn sýkýlaþtýrýlacaðý, bireysel
kredilerde ise temelde deðiþtirilmeyeceði
yönünde oldu. Temmuz - Eylül 2014 döneminde bankalar, genel olarak iþletmelere kullandýrýlan kredilere uygulanan standartlarý
deðiþtirmedi. Anket sonuçlarý, risk algýsýnýn
standartlarý sýkýlaþtýrýcý yönde, diðer
bankalarýn rekabetinin ise gevþetici yönde etkilediðini gösterdi. Yýlýn son çeyreði için beklenti, standartlarýn sýkýlaþtýrýlacaðý yönünde
gerçekleþti.
2014 yýlýnýn üçüncü çeyreðinde konut,
taþýt ve diðer bireysel kredilere uygulanan
standartlarýn sýkýlaþtýrýldýðý görüldü. Anket
sonuçlarý, risk algýsýna iliþkin faktörlerin standartlarýn sýkýlaþtýrýlmasýnda etkili olduðunu
gösterdi. Yýlýn son çeyreði için beklenti, bireysel kredilerde standartlarýn deðiþtirilmeyeceði
yönünde oldu. Ankete katýlan bankalarýn
bireysel kredilere uyguladýklarý fiyat ve fiyat
dýþý koþul ve kurallarý iyileþtirdiði görüldü.
Anket sonuçlarýna göre, bankalar önceki
çeyreðe göre krediler üzerinden aldýklarý kar
marjlarý ile faiz dýþý ücret ve komisyonlarý
azaltýrken, teminat ihtiyacý ve vade koþullarýný
ise gevþetti.
KONUT VE BÝREYSEL KREDÝ
TALEBÝ ARTIYOR
Temmuz - Eylül 2014 döneminde konut
kredileri ile diðer bireysel kredilere olan talep
yýlýn ikinci çeyreðine göre arttý, taþýt kredilerine olan talep ise azaldý. Konut kredilerinde,
konut piyasasýna iliþkin beklentiler baþta
olmak üzere finansman ihtiyaçlarý, talep
artýþýnýn ardýndaki faktörler oldu. Diðer bireysel kredilerde ise alternatif finansman kaynaklarýnýn kredi talebini destekleyici yönde
etkilediði görüldü.
TAÞIT
DÜÞÜK
KREDÝSÝNE
TALEP
Taþýt piyasasýna iliþkin beklentiler ile
tüketici güvenindeki bozulma, taþýt kredisi
talebindeki azalmanýn nedenleri olarak gösterildi. Yýlýn son çeyreðine iliþkin bankalarýn
beklentisi, konut kredileri ile diðer bireysel
kredilerde talepteki artýþýn devam edeceði,
taþýt kredilerinde ise talebin deðiþmeyeceði
yönünde gerçekleþti.
YURTÝÇÝ FONLAMA ORANI
YÜZDE 58
Anket sonuçlarý, yýlýn üçüncü çeyreðinde
bankalar açýsýndan yurt içinden fon saðlama
imkanlarýnýn destekleyici yönde deðiþtiðini
gösterdi. Yurt içi fonlama koþullarýnýn önceki
çeyreðe göre gevþediðini bildiren bankalarýn
oraný yüzde 58 oldu.(Haber7)
Araç sahiplerine müjde
A
karyakýt daðýtým þirketleri,
motorinin litre fiyatýnda
bugünden geçerli olmak üzere
ortalama 10 kuruþluk indirim yaptý.
Alýnan bilgiye göre, indirimin
ardýndan motorinin litre satýþ fiyatý
Ankara'da 4,40 liradan 4,29-4,31
liraya, Ýstanbul'da 4,36-4,38 liradan
4,25-4,27 liraya, Ýzmir'de de 4,324,33 liradan 4,22-4,24 liraya düþtü.
Daðýtým firmalarýnýn
belirlediði fiyatlar, þirketlere ve
kentlere göre küçük çaplý
deðiþiklikler gösterebiliyor.(AA)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
9
7. OTOPARK Tanýtým Günleri baþlýyor
YILDIZLAR GEÇÝDÝ
O
tomotiv sektörünün yýldýzlarý, gazeteniz ‘Çorum
Hakimiyet’te
görücüye çýkýyor.
Çorum'un ilk ve tek
otomobil sayfasý olan
OTOPARK
tarafýndan
düzenlenen
'Tanýtým
Günleri' baþlýyor.
Ýlgiyle takip edilen
OTOPARK sayfamýzla
otomotiv sektörünün önde
gelen kuruluþlarýnýn
iþbirliðinde
gerçekleþtirilen
'OTOPARK Tanýtým
Günleri'nin yedincisi yarýn baþlýyor.
Otomotiv sektörünün gözde firmalarý tarafýndan
satýþa sunulan son model araçlarýn tanýtýlacaðý ‘7.
OTOPARK Tanýtým Günleri’ çerçevesinde servis
hizmetleri hakkýnda da bilgiler verilecek.
Hakimiyet Gazetesi okurlarý baþta olmak üzere
tüm Çorumlular'ýn katýlabileceði etkinlik hakkýnda
bilgi veren OTOPARK
sayfasý Editörü Recep
Mebet, 'Tanýtým
Günleri'ne katýlanlarýn,
Çorum'daki otomobil
firmalarý ile piyasaya
sunduklarý otomobil ve
ticari araçlarý yakýndan
tanýma fýrsatý
bulacaklarýný söyledi.
OTOPARK Tanýtým
Günleri'nde ilk duraðýn
Renault ve Dacia yetkili
satýcýsý Sima Otomotiv olduðunu belirten Recep
Mebet, bugün gerçekleþecek etkinlikle ilgili
haberlerin gazetemizin yarýnki sayýsýnda yer alacaðýný
kaydetti.
Hafta boyunca her gün 10.00-12.00 saatleri
arasýnda düzenlenecek olan 'OTOPARK Tanýtým
Günleri'ne, isteyen
tüm otomobil
firmalarýnýn
evsahipliði
yapabileceðini
belirten Mebet,
son model
araçlarýný
Çorumlular'a
tanýtmak isteyen
tüm markalarý
organizasyona
katýlmaya davet
etti.
Düzenlenecek
etkinliklerle ilgili
tanýtýmlarýn
Hakimiyet
Gazetesi'nden
takip
edilebileceðini
vurgulayan
OTOPARK
Editörü Mebet,
organizasyonla
ilgili detaylý
bilginin 224 24 00
(116) numaralý
iletiþim hattýndan
alýnabileceðini
Otomotiv sektörünün yýldýzlarý 7. OTOPARK Tanýtým Günleri’nde görücüye çýkacak. sözlerine ekledi.
Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfasý olan
OTOPARK tarafýndan düzenlenen 'Tanýtým
Günleri' baþlýyor.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
ÝLK DURAK SÝMA
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Chevrolet Lacetti 1.6 SX 2003
Citroen Berlingo 1.6 SX M 2009
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2007
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010
Fiat Doblo 1.6 Multijet Dyn2011
Ford Mondeo 1.6 Titanium 2011
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013
Honda Accord 1.6 S
1990
Honda Accord 2.0 Executiv 2005
Honda Civic 1.6 Elegance 2007
Hyundai Accent 1.6 Admire2006
Hyundai Accent 1.6 EraTm 2007
Mercedes 230
1986
Opel Astra 1.6 GL
1998
Opel Corsa 1.2 Comfort
2002
Opel Vectra 2.0 GLS
1997
Opel Vectra 2.2 Elegance 2003
Peugeot 307 1.4 HDi XR 2005
Peugeot Partner Tepee
2013
Renault 12 STW
1990
Renault 19 1.6 Alize
1999
Renault Broadway RN
1997
Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Kangoo MultixExp 2011
Fiyatý (TL)
28 bin
28 bin
21 bin
24 bin
32 bin
47 bin
23 bin
31 bin 500
6 bin 500
34 bin
40 bin
16 bin 500
26 bin
16 bin 500
14 bin 500
20 bin
18 bin
26 bin
24 bin
44 bin
7 bin
15 bin 500
10 bin
16 bin 500
15 bin 500
23 bin
34 bin
Renault Laguna 2.0 RXE 1998
Renault Megane 1.6 RXT 2001
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Fabia 1.4 Comfort 2001
Skoda Octavia 1.6Elegance 2002
Skoda Octavia 1.6Elegance 2005
Tofaþ Doðan SLX
1994
Tofaþ Þahin 1.4
1997
Toyota Corolla 1.6 XLi
1994
Toyota Corolla 1.6 XLÝ
1997
Toyota Corolla 1.3 Eco
1999
Toyota Corolla 1.6 Terra 2001
Toyota Corolla 1.6 Advance2013
Volkswagen Bora 1.6 Comf 2002
Volkswagen Jetta 1.6 TDI 2011
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010
Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006
Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009
15 bin
22 bin
7 bin 500
17 bin
27 bin
31 bin
8 bin
7 bin 500
15 bin
16 bin
15 bin
21 bin
60 bin
26 bin
57 bin
36 bin
36 bin
50 bin
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 12+1
1998
8 bin
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
17 bin 500
Ford Transit Jumbo
2006
42 bin
Ford Transit Jumbo
2012
68 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
VW Transporter Cityvan 2009
42 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHH ile RUANDA'DA BAYRAM
1
Ömer Kýlýç'ýn
Ruanda izlenimleri
H
akimiyet Yazarý Av. Ömer Kýlýç, Ýnsani Yardým
Vakfý (ÝHH)'nýn Kurban Bayramý'nda düzenlediði
yardým organizasyonuna katýldý. Kurban Bayramý'ný
Afrika ülkesi Ruanda'da geçirerek çalýþmalara destek
veren Kýlýç, izlenimlerini aktardý.
Kurban Bayramý'nda yurt dýþýna gitme teklifi
geçen yýl da yapýlmýþtý ama bunun sözünü en az bir ay
önce vermem gerektiði için kararsýz kalmýþ ama
bayram geldiðinde gitmemi engelleyecek ciddi bir
durumun olmadýðýný görerek piþman olmuþtum. Bu
sene bayramdan yaklaþýk bir ay önce ÝHH Çorum
temsilcisi Selim Özkabakçý aradýðýnda, bu kez hiç
düþünmeden söz verdim ve kendimi baðlayarak hangi
ülkeye gideceðimizin belli olmasýný beklemeye
baþladým.
Önce Burundi olarak gelen haber, sonrasýnda
Ruanda olarak deðiþtiðinde bundan yirmi yýl önce
kabileler arasýnda çýkan iç savaþta bir milyon kiþinin
býçak ve satýrlarla birbirlerini katlettikleri ülkeye
gidecek olmak, doðruyu söylemek gerekirse bende bir
tedirginlik oluþturmadý deðil.
Daha önceki yýllarda Afrika'nýn deðiþik
ülkelerine giden arkadaþlarla da görüþerek
kendilerini dinledikten sonra hazýrlýklarýmý yapýp,
bayramdan iki gün önce yani 2 Ekim sabahý
Merzifon'dan uçtuðumuz Ýstanbul'da, ekipteki
diðer arkadaþ olan Bolu ÝHH temsilcisi Fethi
Sarýmsakçý isimli arkadaþla buluþtuk.
Havaalanýnda ÝHH dýþýnda deðiþik ülkelere
gitmek üzere bekleyen birçok ekiple karþýlaþtýk.
Yeryüzü Doktorlarý, Deniz Feneri, Diyanet
Teþkilatý orada görebildiklerimdi. Bizim gibi
Ruanda'ya giden ikisi bayan, ikisi erkek dört
Diyanet görevlisi ile birlikte Türk Hava Yollarýnýn
18.25 uçaðýyla Ýstanbul'dan hareket ettik ve yedi saate
yakýn süren yolculuktan sonra Türkiye saatiyle 01'de,
yerel saatle de 24.00'te baþkent Tigali'ye indik.
Kýsa süren pasaport kontrol iþlemlerinden sonra
dýþarýya çýktýðýmýzda ÝHH'nýn ve Diyanet'in Ruanda
partneri, Süleymancýlar olarak bilinen cemaatin
temsilcisi olarak beþ yýldýr orada bulunan Ýsmail Üstün
adýnda genç bir arkadaþ ve Murat adýnda ondan da genç
bir delikanlý bizi çok sýcak bir þekilde karþýladý.
Iþýl ýþýl, tertemiz, oldukça da sakin, hatta Atatürk
Havalimanýndan sonra ýpýssýz diyebileceðim Tigali
Havalimanýndan bindiðimiz otomobille otele doðru
giderken bir yandan da meraklý gözlerle etrafý izlemeye
çalýþýyoruz. Otele giden yollarýn ve çevresinin bir hayli
bakýmlý oluþu karþýsýnda bir an, yanlýþ yere mi geldik
acaba diye düþünmeden edemedim.
Kalacaðýmýz otele gittiðimizde, sonrasýnda
devamýný da göreceðimiz sürprizlerin ilki ile karþýlaþtýk.
Patronu Tokat'lý, müdürü de Yozgat'lý bir Türk olan
Aberdeen House Hotel, yanýnda restorantý ile birlikte
beþ gün boyunca kendi evimiz kadar rahat ettiðimiz bir
yer oldu. O kadar ki menüsü bile Türk yemeklerinden
oluþan restorantýnda, mercimek çorbasýndan Adana
kebabýna, hatta kahvaltýda menemene varýncaya kadar
giderken en fazla sýkýntý yaþayacaðýmýzý zannettiðimiz
konuda tahmin edemeyeceðimiz kadar rahat etik.
Akþam Ýsmail Bey'le yaptýðýmýz programa uygun
olarak ertesi gün, yani arife günü acar rehberimiz Murat
gelerek Cuma namazý için Merkez camisine götürmek
için bizi otelden aldý. Camiye giderken gecenin ýþýltýlarý
altýnda gördüðümüz þehir manzarasýnýn ne kadar
yanýltýcý olduðunu görmekte gecikmedik. Baþkentin ana
caddelerinden þöyle bir ara sokaklara saptýðýnýzda deðil
asfalt yol, stabilize yol bile görebilmeniz mümkün
deðil. Tümüyle sürekli yaðan yaðmurlarýn derin
yarýklar oluþturduðu kýzýl toprak yollar.
Allah'tan balçýk gibi
yapýþmadýðý için sürekli
yaðan yaðmurda
bile ulaþým
pek
fazla
oldukça düzgün, ayet hadis ve salavatlar çok net þekilde
anlaþýlýyor ama onun dýþýnda bir þey anlamamýz
imkansýz. Farz namazdan sonra imam yine baþlýyor
konuþmaya, ama kimi namaz kýlýyor, kimi dýþarý çýkýyor
çok fazla dinleyen yok.
Cami çýkýþý onlarca hatta yüzlerce dilenci sarýyor
etrafýmýzý, karýnlarýný göstererek sürekli bir þeyler
söylüyorlar. Aç olduklarýný söylediklerini anlamanýz
için dillerini bilmenize gerek yok, hallerinden bu o
kadar belli ki, bizdeki dilenciler yanlarýnda obez kalýr.
Bir þeyler vermek istiyoruz ama rehberimiz Murat bizi
uyarýyor "aman abi vermeye kalkýþmayýn aksi takdirde
buradan çýkmayýz diye", bir yandan da dilencileri
uzaklaþtýrýyor etrafýmýzdan.
Cuma'dan sonra kurbanlýklarýn
bulunduðu yere, yani Gastibo
bölgesine gitmek için
yola çýkýyoruz.
Yaklaþýk iki
saat süren
bir
aksamýyor.
Ruanda'da
kaldýðýmýz beþ gün
boyunca "imkaný yok arabayla
buralara girilmez" dediðimiz yollardan, þoförümüz
sarsýla sarsýla bizi her defasýnda sorunsuz menzile
ulaþtýrdý.
Birçok tepeden oluþan engebeli bir araziye
kurulmuþ olduðu için oldukça daðýnýk olan üç milyon
nüfuslu baþkent Kigali'de gideceðimiz cami otele on
kilometre mesafede imiþ. Merkez camisi, kubbesi
minaresi olmayan iki katlý büyükçe bir bina. Ýki katý da
neredeyse tam dolu olan camide uzun uzun vaaz- hutbe
karýþýmý bir konuþma dinliyoruz. Ýmamýn Arapça aksaný
yolculuktan
sonra vardýðýmýz
yerde kurbanlýklarý ve
kesim yerini görüyoruz. Ruanda
nüfusunun yaklaþýk yüzde onunu oluþturan
Müslümanlar, birkaç bölgeye daðýlmýþ durumdalar.
Hem ÝHH'nýn, hem Diyanet'in kurbanlarý müslüman
nufusun en yoðun olduðu bu bölgede kesiliyor. Baþka
bölgelerde de müslümanlar var ama bu iþi her tarafta
yapma imkanýnýz yok. Çünkü devlet rastgele yerde
kesim yapma izni vermiyor, önce kesim yerlerini
ayarlamanýz gerekiyor.
Ruanda'da Müslümanlar, nüfusun çok küçük bir
azýnlýðýný oluþturmalarýna raðmen oldukça rahat
durumdalarmýþ. Herhangi bir baskýya maruz
kalmadýklarý gibi yönetim nezdinde oldukça da saygý
görüyorlarmýþ. Bunun nedeni de, 1994 yýlýndaki o
dünyanýn en büyük vahþetlerinden birin yaþandýðý, yüz
günde bir milyon kiþinin katledildiði günlerde
Müslümanlar katliama karýþmadýklarý gibi azýnlýkta
olan Tutsileri Hutu'larýn ellerinden almýþ, evlerinde
saklamýþ, kendi canlarýný tehlikeye atma pahasýna
komþularýný korumuþlar. Daha sonra Fransýzlarýn
müdahalesi ile yönetimi ele alan Tutsiler,
Müslümanlarýn bu davranýþlarýný hiç unutmamýþlar. O
yüzden Müslümanlar oldukça rahat bir þekilde açýk
alanlarda namazlarýný kýlabiliyor, yüksek sesle ezan
okuyabiliyorlar.
Ruanda yüzölçümü Çorum'un iki katýnda biraz
fazla çok küçük bir ülke olmasýna karþýn 12-13 milyon
kiþinin yaþadýðý, yani nüfus yoðunluðu Türkiye'nin beþ
katý bir ülke. Yerleþim oldukça daðýnýk, ilçe
merkezlerinin dýþýnda toplu bir arada köye rastlamanýz
imkansýz. Bizim Karadeniz'deki gibi birbirine üç yüz
beþ yüz metre mesafede yer alan evleriyle hiç abartýsýz
ülkenin tümüne yayýlmýþ bir yerleþim tarzýna sahip.
Yüz kilometre yol gidiyorsunuz yolun iki tarafýnda
sürekli ve yoðun bir yaya trafiði var. Ýnsanlar hiç
durmadan gece gündüz adeta sürekli yürüyorlar.
Bisikletlerinin üzerine baðladýklarý su bidonlarýný iterek
taþýyan delikanlýlar, kadýnlar, ellerinde ot, çöp, odun
veya baþak bir þey taþýyan çocuklar.
Bitki örtüsü bizim Antalya, Muðla sahillerinden
hiç farklý deðil. Palmiye aðaçlarý, hemen her tarafta
yer alan muz bahçeleri ile cennet gibi yemyeþil bir
ülke. Yýlýn iki ayý haricinde yaðmur hiç eksik
olmazmýþ. Kazmayý vursanýz her taraftan su fýþkýrýr
ama dediðim gibi insanlar günün yarýsýný bidonlarla
su taþýmakla geçiriyor. Kýsaca sömürü ve cehaletin
cehenneme çevirdiði bir cennet ülke Ruanda.
Oradaki Türkiye kökenli kuruluþlarýn eðitim ve
yardým faaliyetlerini görünce sömürmekten baþka bir
amaçla gelmeyen, arkalarýnda açlýk ve yokluktan baþka
hiç bir þey býrakmayan Batýya bir kez daha lanet
okumadan edemiyorsunuz.
Hava kararmadan Tigali'ye dönebilmek için acele
ediyoruz. Zira yukarýda da belirttiðim gibi daðlýk bir
ülke olan Ruanda'da yollar çok dolambaçlý ve her beþ
on kilometrede bekleyen trafik polisleri nedeniyle fazla
hýz yapma imkanýnýz yok. Trafik polisleri bizdeki gibi
deðil, daha çok askere benziyorlar, yaya ve iki kiþi
yolun saðýnda ve solunda karþýlýklý ellerinde makineli
tüfekleri ile bekliyorlar.
Araç trafiðinden kesinlikle çok daha yoðun olan
yaya trafiði, saðlý sollu yolun iki tarafýnda akmaya
devam ediyor. Yol çok dar ve yayalarý o kadar yakýndan
geçiyoruz ki, her defasýnda aynayý birine vurma
korkusuyla yüreðimiz aðzýmýza geliyor. Ama
rehberimiz ve ayný zamanda þoförümüz olan bizim
Murat da, yayalar da çok rahat ve þükürler olsun akþam
hava karardýktan bir süre sonra kazasýz belasýz otele
yetiþiyoruz.
(Sürecek)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
11
Araç sahipleri dikkat!
1 Aralýk'ta baþlýyor
Þ
ehirlerarasý yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarýn kýþ
lastiði takma zorunluluðu 1 Aralýk Pazartesi günü
baþlýyor.
Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve 2 yýl önce yürürlüðe giren ''Araçlarýn Yüklenmesine Ýliþkin Ölçü ve Usuller ile Tartý ve
Boyut Ölçüm Toleranslarý Hakkýnda Yönetmelik''e göre, kýþ þartlarýna uygun olmayan, kar lastiði takýlmamýþ
araçlarýn yola devam etmelerine izin verilmeyecek.
Kurala uymayan araçlarýn iþletmecilerine 519 lira
para cezasý uygulanacak.
Yönetmelikteki kýþ lastiði takma zorunluluðu, þehirler arasý yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarý kapsýyor.
Buna göre, yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan
araçlar her yýl 1 Aralýk ile 1 Nisan tarihleri arasýnda zorunlu olarak kýþ lastiði kullanacak. Hava þartlarýna baðlý olarak söz konusu süre, Bakanlýk tarafýndan 1 ay uza-
2. el otomobildeki
durgunluðun sebebi ne?
týlabilecek. Bu kurala uymayan araçlarýn iþletmecilerine
519 lira para cezasý ve ceza puaný yaptýrýmý uygulanacak.
- Kar lastiði olmayan araçlar yola devam edemeyecek
Kýþ þartlarýna göre önlemini almamýþ, kýþ lastiði
olmayan araçlarýn yolu kapatmasý ve insanlarýn maðdur
olmasýný önlemek amacýyla baþlatýlan uygulamayla,
karlý havalarda yollarýn kapanmasýnýn önüne geçilmesi
amaçlanýyor.
Yetkili ekipler, bu yýl tedbirsiz, hazýrlýksýz yola çýkan araçlarý daha sýký denetleyecek ve kýþ þartlarýna uygun olmayan, kar lastiði olmayan araçlarýn yola devam
etmelerine izin vermeyecek.
Kýþ lastikleri 7 derecenin altýndaki sýcaklýklarda,
ýslak, karlý ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuþ ve yüksek güvenlik saðlýyor.
Çocuklarýn diþ saðlýðý
için 'beslenme'ye dikkat!
ocuklarýn aðýz ve diþ
Ç
saðlýðýna dikkat edilmesi
için beslenme çantasýnýn
Y
azýn baþýnda hareketli günler geçiren
ikinci el otomobil piyasasý Kurban Bayramý'na raðmen tatil sezonunun bitmesiyle
durgunluða girdi.
Alýþveriþlerin kesildiðini, piyasanýn duraðan bir hal aldýðýný belirten otomobil galericileri, kýþ aylarýnýn yaklaþmasý ve okullarýn
açýlmasýyla artan harcamalarýn, tüketicilerin
otomobil talebini ertelettiði görüþünde birleþiyor.
Bursa Oto Galericileri Sitesi (Oto-Koop)
Baþkaný Rasim Hazar, AA muhabirine yaptýðý
açýklamada, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve
döviz kurlarýndaki artýþlarýn ardýndan 2014
model araçlarýn ciddi oranda zam görmesi ve
talebin ekinci ele kaymasýyla yýla iyi baþladýklarýný hatýrlattý.
Hazar, bu hareketliliðin yýlbaþýndaki kadar olmasa da ilkbahar hatta yaz aylarýnda bile sürdüðüne dikkati çekerek, bir miktar zamlansa da ikinci el otomobillerin sýfýr araçlar
karþýsýndaki fiyat cazibesini uzun süre devam
ettirdiðini, bunun talebi canlý tuttuðunu dile
getirdi.
Sonbahar ile genellikle araç talebi düþerken satýþ eðiliminin artmasý gerektiðini ancak
son günlerde araç alana da satana da pek rastlamadýklarýný söyleyen Hazar, "Son günlerde
satýþlar býçak gibi kesildi. Alan da yok satan
da. 40 arabam var. Son bir aydýr birini bile satamadým. Hemen öncesinde piyasa iyiydi.
Yaz ortasýnda bile araç sattýk" ifadesini kullandý.
Ýkinci elde de yýl sonu fýrsatlarý bekleniyor
Tatil ve hemen ardýndan okullarýn açýlmasýyla aile bütçelerinin sarsýldýðýný, bu dönemde otomobil alacak kadar parayý gözden
çýkarmanýn kolay olmadýðýný bildiren Hazar,
aracý olmayanýn talebini ertelediðini, satmayý
düþünenlerin de yýl sonu fýrsatlarýný kolladýðýný belirtti.
Skype'ta önemli
yenilik!
S
kype'ýn indirmeye sunulan yeni ön izleme sürümü, önemli bir yeniliðe sahip!
Microsoft, Skype'ýn yeni Windows ve OS
X sürümlerini duyurdu. Yeni ön izleme sürümlerinin ikisi de Skype'a mobil deneyimini masaüstüne taþýmayý amaçlayan yepyeni bir arayüz getiriyor.
Yeni Skype, daha modern bir görünüme
sahip ve Microsoft'un tasarým dilini daha iyi yansýtýyor. Yeni arayüz, kullanýcý deneyiminde de
bazý geliþtirmeler yapýyor. Videolu sohbete eklenen yeni bir iþlev sayesinde görüþme sýrasýnda
karþý tarafa diðer içerikleri göndermeniz, daha
kolay bir hale geliyor. Arayüzdeki önemli deðiþiklik dýþýnda Skype'ýn yeni sürümlerinde önemli bir deðiþiklik bulunmuyor.(CHIP ONLINE)
önemine dikkat çeken uzmanlar
aileleri uyarýyor.
Okul döneminin baþlangýcý
ile ihmal edilmemesi gereken
bir konu da çocuklarýn
beslenmesi ve diþ saðlýðý
olduðunu belirten Ýstanbul
Aydýn Üniversitesi Diþ
Hekimliði Fakültesi Hastanesi
Pedodonti Ana Bilim Dalý
Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Sevgi Zorlu, velilerin beslenme
çantasý hazýrlarken aðýz ve diþ
saðlýðý ile ilgili dikkat etmesi
gereken hususlara dikkat çekti.
Saðlýklý diþ geliþimi için
çocuklarýn saðlýklý bir beslenme
programýna ihtiyacý vardýr.
Karbonhidrat aðýrlýklý beslenen
bir çocuk, çürük oluþumu
açýsýndan risk altýnda olduðu
gibi, niþastalý, þekerli ve
yapýþkan gýdalarýn da diþ
yüzeyine yapýþmasý çürük
oluþumuna ortam hazýrlar.
Süt ve süt ürünleri diþ
saðlýðý için gerekli kalsiyum,
fosfor ve uygun seviyelerde
florür içerdiðinden ötürü
beslenme çantasýnda mutlaka
olmasý gereken besinlerin
baþýnda gelmelidir.
Bunlarla birlikte sebze
tüketimi de çocuklarýn aðýz ve
diþ saðlýðý açýsýndan son derece
önemlidir. Yapýlan sandviçlerin
içerisine domates, salatalýk veya
yeþilbiber koyularak beslenme
çantasý hazýrlanabilir ve
beslenme çantasýnda her gün
mutlaka bir meyve bulunmasý
gerekir. Sebze-meyvelerin
doðrandýktan sonra bekletilmesi
vitamin kayýplarýna yol açacaðý
Hazar, bu durgunluðun birkaç ay daha
devam edeceðini öngördüðünü anlatarak,
þunlarý kaydetti:
"Ýkinci el piyasasýnýn hareketlenmesi
için araç alým satýmýnýn olmasý lazým. Þu anda ikisi de pek yok. Bir-iki ay içinde þirketler
filolarýndaki eskiyen araçlarý elden çýkarmaya
baþlayacak. Bu, ikinci el araba almayý düþünenler için iyi bir fýrsat yaratacak, dolayýsýyla
piyasaya da hareket getirecek. Ayrýca yeni yýlla vergiler yükselmeden araba almak isteyenler, fýrsatlarý kaçýrmayacaktýr. Özellikle sýfýr
araç almayý planlayanlar da otomotiv firmalarýnýn yýl sonu indirimlerini bekliyor. Dolayýsýyla ikinci el piyasasýnda hem alým hem de
satýþ yönünde, yýl sonu itibarýyla bir miktar
hareket beklenebilir ama özellikle geçtiðimiz
yýlbaþý ve ilkbahar hatta yaz aylarýndaki satýþlarýmýzýn çok gerisindeyiz."
Kaynak : AA
Bunlarý yapanlar yandý!
Son yaþanan þiddet ve vandalizm
olaylarý nedeniyle güvenlik
kanunlarýnda deðiþikliðe gidilecek.
Hükümet bu konuda kapsamlý bir
paket hazýrlayarak Meclis’e
göndererek seçim öncesinde
yasalaþmasýný saðlayacak. Pakette
polisin yetkilerinin arttýrýlmasý ve
tutukluluk sürelerine iliþkin de
düzenlemeler olacak. Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan, PKK
yandaþlarýnýn son günlerde
týrmandýrdýðý þiddet olaylarý karþýsýnda
yeni yasal deðiþikliklere iþaret etmiþti.
TCK 152 ve 265 deðiþecek
Hükümet yeni güvenlik paketi
hazýrlama konusunda düðmeye bastý.
Terörle Mücadele Yasasý’nda yapýlacak
deðiþiklikle polisin olaylara müdahale
konusundaki yetkisi arttýrýlacak.
TCK’nýn 152 (mala zarar verme) ve
265. (görevi yaptýrmamak için
direnme) maddeleri deðiþtirilecek.
Meydanlarda olay çýkaran, yakýp
yýkan, Vandalizm yapanlara karþý
güvenlik kuvvetleri sert önlem
alabilecek. Kamu malýna zarar
verilmesi halinde cezalar arttýrýlacak.
Eylemlere katýlanlar tutuksuz deðil,
tutuklu olarak yargýlanacak. Eylemlere
katýlan kiþilerin yüzlerini kimlik
gizlemek amacýyla örtmesi, özel
üniforma vs giymesi durumlarýnda
cezalarýn arttýrýlmasý saðlanacak.
Kaynak: star
için meyvenin beslenme
çantasýna tek parça halinde
konmasý daha saðlýktýr.
Çocuklarýn tükettiði
þekerleme, kurutulmuþ meyve,
tuzlu ve yaðlý yiyecekler, þekerli
gýdalar, asitli içecekler, cips ve
kýzartmalar diþlerdeki plaklarla
birleþerek çürüðe neden olabilir.
Bu gýdalar mümkün olduðunca
az tüketilmeli, çocuklar diþ
hekimi tarafýndan 6 ayda bir
düzenli olarak kontrol
ettirilmelidir.
Çocuklarýn Diþ
Fýrçalamasýnda Dikkat Edilecek
Noktalar
Diþler sabah ve akþam
olmak üzere günde iki kere
fýrçalanmalýdýr.
Diþ fýrçalarken aðzýn her
bölgesine ulaþabilen
küçükbaþlý, düz yüzeyli ve
kýllarý yuvarlatýlmýþ fýrçalar
tercih edilmelidir.
Fýrça sapý düz olmalý ve
avuç içinin kavrayabileceði
uzunlukta olmalýdýr.
Fýrça kýllarý naylon ve
yumuþak olmalýdýr. Renkli
kýllar ve farklý yönlerdeki
kýllarýn varlýðý fýrçanýn
etkinliðini düþünüldüðü kadar
arttýrmamaktadýr.
Kýllarý yýpranmýþ ve
dökülmüþ fýrça
kullanýlmamalýdýr. Diþ fýrçasý 3
ayda bir deðiþtirilmelidir.
Diþ fýrçalama ile diþipi diþarasý fýrçasý kullanýlmalýdýr.
Diþ fýrçalarken diþlere fazla
bastýrmadan diþler
fýrçalanmalýdýr.
Diþ fýrçasý kuru olmalý ve
florlu bir diþ macunu
BM'den Ebola çaðrýsý
E
bola salgýný vakalarý üç-dört haftada ikiye
katladý.
Birleþmiþ Milletler (BM) Genel
Sekreteri'nin Ebola konusundaki Özel
Temsilcisi David Nabarro, Ebola ile
mücadelenin gereken hýzda sürmediðini
belirterek, vakalarýn her üç-dört haftada ikiye
katlandýðýný söyledi.
Nabarro, BM Genel Kurulu'na verdiði
brifingde, Ebola ile mücadelede hýzýn
önemini vurgulayarak, acil ve yoðun
müdahale olmamasý halinde dünyanýn
sonsuza kadar Ebola ile yaþamak zorunda
kalacaðý uyarýsý yaptý.
35 yýllýk halk saðlýðý kariyerinde hiç
böyle bir sýnama ile karþýlaþmadýðýný
kaydeden Nabarro, hastalýðýn kýrsal
kesimden þehirlere, oradan da bölgeye
yayýldýðýný ve tüm dünyayý etkilediðini ifade
etti.
BM Genel Sekreter Yardýmcýsý Jan
Eliasson da konuþmasýnda, BM ve baðlý
kuruluþlarýn Ebola ile mücadele için ihtiyaç
duyduðu 1 milyar dolarýn sadece yüzde
25'inin karþýlandýðýný belirtti.
Eliasson, BM üyesi ülkelerin cömert ve
hýzlý bir þekilde Ebola ile mücadeleye
yardýmcý olmasýný istedi.
Öte yandan, Dünya Saðlýk Örgütü
(DSÖ), Ebola salgýnýnda ölenlerin sayýsýnýn 4
bin 33'e yükseldiðini duyurmuþtu.
DSÖ'den yapýlan yazýlý açýklamada; 8
Ekim'e kadar büyük kýsmý Liberya, Gine ve
Sierra Leone'de olmak üzere 8 bin 399 Ebola
vakasý tespit edildiði kaydedilmiþti.(AA)
12 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum Haber Gazetesi’nin acý kaybý
Meslektaþýmýzý kaybettik
RECEP MEBET
kurtarýlamadý.
Yolyapar’ýn
cenazesi Adli
Tabip’in
incelemesinin
ardýndan Çorum
Özel Hastanesi
Morgu’na kaldýrýldý.
Merhumun
cenazesi bugün saat
11.00’de Çorum
Özel
Hastanesi’nden
alýnarak
Ulucamii’ye
getirilecek. Burada
öðle namazýný
müteakiben
kýlýnacak cenaze
namazýnýn ardýndan
Ulu Mezarlýk’ta
topraða verilecek.
orum yerel
Çbasýnýnýn
sevilen
simalarýndan Mustafa
Yolyapar (48) dün
vefat etti.
Çorum Haber
Gazetesi Genel
Müdürü Mehmet
Yolyapar’ýn kardeþi,
emekli Genel Yayýn
Yönetmeni ve Haber
Müdürü Mustafa
Yolyapar, geçirdiði
kalp krizi sonucu
yaþamýný yitirdi.
Yolyapar’ýn
vefatý ailesi baþta
olmak üzere çalýþma
arkadaþlarý ve
meslektaþlarý ile tüm
sevenlerini hüzne
boðdu.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, nikahlarýný kýydýðý genç çifti ve ailelerini tebrik ederek mutluluklar diledi.
Özel halk otobüsü
gelin arabasý oldu
Hilal ile Ali Aslan evlendi
HAKÝMÝYET
Ailesi olarak,
CENAZE
MERASÝMÝ BUGÜN
kýymetli
meslektaþýmýz
Mustafa Yolyapar’a
Allah'tan rahmet,
kederli ailesi ve
yakýnlarý ile Çorum
Haber Gazetesi
yönetici ve
çalýþanlarýna
baþsaðlýðý dileriz.
2012 yýlý Nisan
ayýnda boyun
damarýndan ameliyat
olduktan sonra kýsmi
felç geçiren ve o
tarihten bu yana
tedavi gören Mustafa
Yolyapar, yapýlan tüm
týbbi müdahalelere
raðmen
RECEP MEBET
Ö
zel Halk Otobüsü
sahiplerinden Ali
Aslan Ozan, Çorum
Belediyesi
çalýþanlarýndan Hilal
Akkabak ile hayatýný
birleþtirdi.
Dün gerçekleþen
düðün töreniyle
dünyaevine giren Ali
Aslan Ozan, sahibi
olduðu halk otobüsünü
gelin arabasýna
dönüþtürdü.
Çiçeklerle
süslediði otobüsün
önüne ‘Son durak
mutluluk’ yazan Ozan,
gelin alma
merasiminin ardýndan
müstakbel eþini yanýna
alarak araç
konvoyuyla þehir turu
attý.
Hýdýrlýk ziyareti
sonrasý düðün
salonuna ulaþan genç
çift, nikah ve müzikli
eðlencelerin ardýndan
tekrar halk otobüsüne
binerek ayný yastýða
baþ koyacaklarý saadet
yuvasýna geçtiler.
Gazeteci Mustafa Yolyapar’ý kaybettik.
Kargý’da kaza, 2 yaralý
Ç
orum’un Kargý ilçesine baðlý Hacýhamza
köyünde meydana gelen
trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Tekirdað’a giden Osman Sarý
(50) yönetimindeki 59
UT 747 plakalý minibüs
Hacýhamza köyü yakýnlarýnda ayný yöne seyir halinde olan Ceylan Koyuncu yönetimindeki 06 YG
353 plakalý kamyona arkadan çarptý.
Kazada minibüste
yolcu olarak bulunan Hüseyin Budanoðlu (22) ve
Hasan Budanoðlu (22)
yaralandý. Yaralýlar olay
yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet
Hastanesine kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý.
Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)
genç çifte
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan’ýn üç
çocuk tavsiyesini
hatýrlatmayý ihmal
etmedi.
Müzikli
eðlencelerle baþlayan
düðün töreni, pasta
kesilmesi ve taký
merasiminin ardýndan
sona erdi.
HAKÝMÝYET,
Hilal-Ali Aslan Ozan
çiftini kutlar ömür
boyu mutluluklar diler.
Gelin otobüsünü damat Ali Aslan kullandý.
NÝKAHLARINI
KÜLCÜ KIYDI
Ayþe-Ahmet
Ozan çiftinin oðlu Ali
Aslan, Zahide-Ahmet
Akkabak çiftinin kýzý
Hilal ile dünyaevine
Hacýhamza Köyü’nde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Haber Gazetesi emekli Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü
deðerli meslektaþýmýz
Mustafa Yolyapar
Mustafa Yolyapar
’ýn
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarý ile Çorum basýn camiasýna baþsaðlýðý dileriz.
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarý ile Çorum basýn camiasýna baþsaðlýðý dileriz.
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
% 50 indirim
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere kaynakçýlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:2712)
(Ç.HAK:2645)
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen
Gazel Makina San. Tic.
Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi
8. Cad. No: 4
Tel: 254 96 30
SAHÝBÝNDEN SATILIK
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
TARLA
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
TARLA
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:2607)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Yönetici ve Çalýþanlarý
KÝRALIK
DÜKKAN
Genç çiftin düðün töreninde en dikkat çeken ayrýntý sýradýþý gelin arabasý oldu.
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Haber Gazetesi emekli Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü
deðerli meslektaþýmýz
(Ç.HAK:1589)
girdi.
Taç Düðün
Salonu’nda dün
düzenlenen düðün
törenine Çorum
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, bazý
daire müdürleri, sivil
toplum kuruluþu
temsilcileri, Ozan ve
Akkabak Aileleri ile
çok sayýda davetli
katýldý.
Genç çiftin
nikahýný Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü kýyarken nikah
þahitliklerini ise Hatice
Külcü ve Hatice Uzan
yaptý.
Aileleri tebrik
eden Baþkan Külcü,
mutluluklar dilediði
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:19 ZÝL-HÝCCE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:30 Eylül 1430 Hýzýr:161
2014
13
EKÝM
(Kýrþehir) Ahi Evrân Kültür Haftasý Ankara'nýn baþkent olmasý (1923) Harp Akademileri Günü
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.16
06.42
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.34 AKÞAM 18.13
15.39 YATSI
19.32
Sözünde durmak ve sözünü güzel bir
þekilde yerine getirmeye çalýþmak,
imandandýr Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
68
Verem Savaþ Dispanseri
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58
223 07 18
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
GÖKGÖZ ECZANESÝ
SERMÝN GÖKGÖZ
M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D CUMA PAZARI KARÞISI METROPOL YANI
234 66 13
Toplumun Mimarlarý Ali Fuad Baþgil
ve Gençlerle Baþbaþa
En son yazýmda gençlerimizi batý
numdan aþaðýya indirir. Atasözlerimizi
klasikleri, doðu klasikleri ve kendi eserve deyimlerimizi bir kez daha düþünüp
lerimizle tanýþtýrmamýz gerektirdiðini
anlamamýz gerektiðini vurgulayacak
söylemiþtim ve noktayý koymuþtum.
olursak '' Bugünün iþini yarýna býrakma''
Þimdi kaldýðým yerden devam etmek istabiri bu tabloyu tamamlayan önemli
tiyorum. Yazýlarýmda, toplumsal ve biparçalardan ve temel taþlardan biridir.
reysel olaylarý ve bunun getirdiði kültüTembellik her zaman ayný þekle bürünrel, sosyal, iktisadi, dini ve benzerleri
meyebilir. Örneðin tembellik arkadaþýolaylarý / olgularý anlatmaya çalýþýrým.
mýzdan yahut bizden ya da çeþitli sebepDünyada ve ülkemizdeki sorunlarý saplerden kaynaklanabilir. Ancak buna tedtayýp bunlara çözüm üretmek için düþübir olarak, asla tembelliðe ve gevþekliðe
nen, üreten, okuyan bir gencim ve bütün
mahal vermemek ve bugün yapacaðýmýz
gençlerinde bu düþünceler çerçevesinde
iþi yarýna, hemen yapacaðýmýz bir iþi de
ülkesine ve ümmetine faydalý olacaðýný
az sonraya ertelememiz gerekmektedir.
düþünüyorum.
Muvaffakiyetin bir diðer düþmaný
Yunus YAMAN- kötü arkadaþtýr. Kötü arkadaþ insaný köDüþünürlerimizi, ilim adamlarýmýzý, toplum adamlarýmýzý, filozoflarýmýzý
tülüðe, pisliðe ve belaya sürükler. Hâlbutoplumumuzla ve özellikle gençlerimizki muvaffak olmak isteyen biriyle bu tür
le tanýþtýrmanýn faydalý olacaðý inancýndayýz. Bugünkötü davranýþlar tamamen zýt kutuptadýr. Arkadaþlarýkü konumuz ''Ali Fuat BAÞGÝL'' ve ''GENÇLERLE
mýza çok dikkat etmeliyiz ve her birini ilim talep eden
BAÞBAÞA'' eseridir. Kýsaca yazarýn biyografisini takiþilerden seçmeliyi ki muvaffakiyete daha içten ulanýttýktan sonra eserini ve eserinde bize ne söylemek
þalým. Muvaffakiyetin bir diðer düþmaný da kötü öristediðini inceleyelim.
nektir. Biz asla kötü örnek teþkil etmemeli, böyle teþkil edenlere de hayran olmamalýyýz. Ailemizi, çevreOrd. Prof. Dr. Ali Fuat BAÞGÝL 1893 yýlýnda
mizi, arkadaþlarýmýzý iyileþtirmeli, iyilerden oluþturSamsun'un Çarþamba ilçesinde doðdu. Ýlkokulu Çarmalý ve kötülüðe mahal vermemeliyiz.
þamba'da, ortaokul ve liseyi Ýstanbul ve Paris'te tamamladý. Grenoble Üniversitesi Hukuk FakültesinHocamýz muvaffak olmanýn þartlarýndan bahseden mezun olduktan sonra Paris Hukuk Fakültesinde
der. Birincisi iradeli olmaktýr der. Birincisi olmazsa
doktorasýný yaptý, Paris Edebiyat Fakültesi Felsefe kohiçbirisi olmaz. Allahu Teâla, insanlarý iradeli varlýklu ile Paris Siyasi Ýlimler Merkezinden diploma aldý.
lar olarak yaratmýþtýr. Ýnsan bu iradesini kötüye kulAyrýca Lahey Devletler Hukuku Akademisinin derslelandýðý zaman teþbihte aþaðýdadýr. Ancak iradesine
rine devam edip buradan da mezun oldu. 1929 yýlýnhâkim olup iyi bir iradeye hâkim olduðu zaman insan
da üç fakülte, bir yüksekokul diplomasý ve hukuk
tabiri ona yakýþý kalýr ve muvaffakiyet yolunda ayaðýdoktoru ünvaný ile yurduna döndü. Milli Eðitim Bana batan taþlara aldýrmadan yoluna devam eder. Ýrade,
kanlýðý ile Ankara ve Ýstanbul Üniversitesinde hocalýk
kiþinin fiilleriyle alakalý bir terimdir. Ýnsanýn düþünve idarecilik yapmýþ, 1961 de siyasi hayata atýlmýþ, 17
mesinden daha ziyade ne yaptýðý irade açýsýndan daha
Nisan 1967 de vefat etmiþtir.
önemlidir. Ýnsan iradesini bizzat iyi iþlerde kullanýrsa
ve iyi iradeli olursa zihninde tasarladýðý teoriyi pratiYazarýmýz Ali Fuat BAÞGÝL kitabýna da ismini
ðe muhakkak dönüþtürür.
verdiði üzere gençlerle baþ baþa kalmak istemektedir.
Bunun nedenini yazarýmýza sorduðumuz zaman o buMuvaffakiyetin kazanýlmasý konusunda ilk adýnun cevabýný bize kitabýnda bahsetmektedir. Gençlermý irade ile attýk. Tabi ilk adýmý attýðýmýzda diðer
le baþ baþa kalmak ister, çünkü kendisi gençliðinde
adýmlarda bu ilk adým kadar önemlidir. Zira her bir
içine düþtüðü boþluðu iyi bilmektedir. Gençlerle baþ
adým ilk adým mahiyetindedir. Ýkinci adým ise ahlakbaþa kalmak ister, çünkü gençliðinde bir ikilemde kaltýr. Ýradesi iyi olan biri yani iradesine sahip olan biri
mýþ ve o ikilimden bir tercih hakkýný kullanmýþtýr.
muhakkak ahlakýný olumlu yönde kullanarak iyi ahBunlarý yaþayarak öðrenen yazar, gençlere kendisinin
laklý bir birey olacaktýr. Lakin kötü ahlaklý biri ise irayaptýðý bir nevi hatalarý yapmamalarý ve genç iken hadesine hâkim olamayan, nefsine yenik düþen biri olyatý kavrayýp ne için mücadele etmeyi öðretmek için
duðundan muvaffakiyet olgusuna ulaþamayacaktýr.
tabir-i caizse yanýna oturtup bir baba samimiyetiyle
Muvaffakiyet ile verimli çalýþma arasýnda doðru bir
geçen konuþmasýnda nasihatlerini sunmaktadýr.
baðlantý vardýr. Þöyle ki; eðer düzenli, sistematik ve
bilinçli bir þekilde çalýþýrsak muhakkak ileri seviyeleAli Fuad BAÞGÝL hocamýz, yaþadýðý hayatýn
re daha çabuk geleceðiz bu da bizi muvaffakiyete
muhasebesini yaparak ve hülasa ederek biz gençlere
ulaþtýracaktýr.
kitabýnda ahlaklý ve iradeli bir genç olmamýzý öðütlemektedir. Çünkü ona göre muvaffak olabilmenin þarYazarýmýz o samimi konuþmasýna ve nasihatleritý iþte bunlardýr. Kendisi Ýsviçre'nin küçük bir kasabane son vermeden önce kulaðýmýza küpe olsun diye besýnda bir rahibin pansiyonunda misafir olarak kalmayinlerimize kazýnýrcasýna muvaffak olmanýn kanunlasý üzerine ev sahibinin Jules Payot'un ''Ýrade Terbiyerýný anlatmaktadýr. Ýþte onlardan bazýlarý:
si'' isimli kitabý tavsiye etmesi ve yazarýmýzýn bu kita- Çalýþmak için gün ve saat bekleme. Bil ki her
bý okumasýyla kendisinde bu ýþýk çizgisi meydana gelgün ve her saat çalýþmanýn en müsait zamanýdýr.
mesi, bu olguyu kendisinde oluþturmuþtur.
- Çalýþmak için yer, köþe arama. Bil ki her köHocamýz kitabýnda ýsrarla ''Muvaffak Olmak''
þe ve ara çalýþmanýn en müsait yeridir.
der ve belki de ömrünü bu amaç için geçirmiþtir. ''Mu- Çok düþün. Düþünen insan, maden kuyulavaffak olmak hiç de kolay deðildir'' der lakin insan o
rýndan kuyu kazan iþçiden daha çok çalýþýyordur.
zorluklarý aþtýðý zaman kendisindeki o üstün iradeyi
Ord. Prof. Dr. Ali Fuad BAÞGÝL hocamýzýn bu
görmüþ olacak, bunu baþaramadýðý takdirde iradesi
nasihatlerini hayatýmýza uygulamak için çok çalýþmaolmayan mahlûkattan farký kalmayacaktýr. Muvaffalýyýz. Bugün tarlaya dikeceðimiz fideler ve tohumlar,
kiyetin ilk düþmaný tembelliktir der. Bu tembellik o
muhakkak bize yarýn meyve olarak geri dönecektir.
kadar da basit bir þey deðildir. Kiþiyi bulunduðu ko-
Bir Yangýnýn Külleri2
"Söyleyin aðalar, bana bir akýl verin" demiþ.
Her biri çeþitli görüþler ileri sürmüþler..
En sonun da þu kara varmýþlar:
"Ahmet efendi yaþýn da müTefekkür
sait sayýlýr, olmazsa sana bir haným
Dünyamýz
daha alalým" demiþler.
Bu görüþ Ahmet aðanýn da
hoþuna gitmiþ.
Neyse araþtýrmalar baþlamýþ.
Þöyle ve böyle derken güzel
ve görgülü bir haným bulmuþlar
Ahmet efendiye..
Ev ahalisine bu mesele duyurulmuþ..
Raþit Yücel
Bu mesele oðullarý, kýzlarý ve
rasityücel@
hanýmý tarafýndan pek hoþ karþý- corumhakimiyet. net
lanmasa da Ahmet efendi bu hanýmý haremine katmýþ..
Bu defa kýskançlýk ve bazý hissi sebeplerden
dolayý Ahmet aðanýn eski hanýmý artýk yersiz bazý
huylarýnýn aksine beyine yakýn ilgi ve alakasýný ziyadeleþtirmeðe baþlamýþ..
Ahmet aðanýn morali kýsmen yerine gelmiþ..
Eski hanýmý ihmallerinin ve beyine karþý ilgisizliðin neticesi acý olmuþ ama geriye dönüþü zor bir
yola bir defa girilmiþtir..
Zaman ve günler böyle geçerken yavaþ yavaþ
kýskançlýðýn neticeleri su yüzüne çýkmaða baþlamýþ..
Eski hanýmý Fatma haným ile yeni haným Hatice haným arasýnda önce yan tavýrlý yaklaþýmlar daha
sonra fiili kavga ve saç baþ yolmalara kadar gitmiþ..
Bu haller geniþ aile fertleri tarafýndan endiþe
ve hüzünlü hallerin yaþanmasýna vesile olmuþ.
Bu durumlar daha sonra komþulara daha sonra
akrabalar arasýnda bile konuþulur hale gelmiþ.
Bu durumu Ahmet efendiye pek sezdirmemeðe çalýþsalar da artýk bu yaþanan tatsýzlýklar iyice
duyulur ve konuþulur hale gelmiþ..
Ondan sonra Ahmet aða aile meclisini toplamýþ ve:
"Bakýn oðullarým, kýzlarým ve torunlarým ve
hanýmlarým!
Biz bir aileyiz. Haným anneniz hasta ve biraz
bitkin olduðu için ben bir haným anne daha aldým.
Buda Fatma anneniz gibi annenizdir.
Annenize gösterdiðiniz saygý ve sevgiyi ona da
göstermenizi isterim.
Allah’a þükür halimiz vaktimiz yerindedir.
(Sürecek)
2.8797
2.8808
2.2594
2.2604
Gram
"Hastalýk hastasý" deðil fibromiyalji olabilirsiniz
Doç. Dr. Kaþifoðlu, açýklanamayan genel aðrýlarla ilgili vatandaþlarý uyardý.
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)
Týp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Kaþifoðlu, açýklanamayan genel vücut ve eklem aðrýlarýna yýllardýr taný konulamamasý ve kiþiye çevresindekilerin "hastalýk hastasý" olarak bakmasýnýn, fibromiyaljiden kaynaklanabileceði uyarýsýnda bulundu.
Kaþifoðlu, yaptýðý açýklamada, "yumuþak doku
romatizmasý" olarak da bilinen fibromiyaljinin, en
sýk görülen romatizmal hastalýklardan olduðunu
söyledi.
Polikliniðe gelen her üç hastadan birinin yumuþak doku romatizmasý olduðunu belirten Kaþifoðlu, "Hastalar genellikle kadýndýr. Sabah kalktýklarýnda yorgun, bitkin, gece uykularý iyi deðildir,
açýklanamayan genel vücut ve eklem aðrýlarý var-
dýr" dedi.
Söz konusu hastalýðý ortaya çýkarabilecek bir
kan testi bulunmadýðý bilgisini veren Kaþifoðlu, tanýnýn sadece fiziki muayeneyle konulabileceðine
dikkati çekti. Kaþifoðlu, þöyle devam etti:
"Bu kiþiler, aðrýlarý nedeniyle çok sayýda hekim tarafýndan görülmüþ, buna raðmen birçoðuna
taný konulamadýðý için ümitsizlik içindedir. 15 yýldýr
doktor doktor gezen insanlar var. Fibromiyalji, yaþam kalitesini bozuyor. Aðrýlarý dolayýsýyla kiþi
kendini kötü, mutsuz hissediyor. Üstelik doktora da
gidiyor, bir þey çýkmýyor. Bunun üzerine eþi, ailesi
de þüphe duyuyor. Çoðu kiþi artýk toplumda 'hastalýk hastasý' gibi adlandýrmalara maruz kalýyor ve aðrýlarla yaþamaya mahkum oluyor. Bazý hastalarýmýza taný koyduðumuzda dönerler eþlerine ve 'Bak
gördün mü benim de bir hastalýðým varmýþ' der ve
tedavisi olduðunu öðrenince mutlu olur."
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
89,13
SATIÞ
89.18
Yýl:24 Sayý: 7016
13 EKÝM 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT EDENLER
1- Yoðunpelit Köyü’nden Haným Bulut.
2- Karaca Köyü’nden Hacý Raþit Baran.
3- Gemet Köyü’nden Kadir Yýlmaz.
4- Keresteci esnafýndan Vedat Kaynar’ýn eþi, Zeliha Kaynar.
5- Demlikçi esnafýndan Hikmet Bayburt’un eþi
Elif Bayburt.
6- Çikhasan Köyü’nden Ali Serin.
7- Küçükgülücek Köyü’nden Nazife Boz.
8- Büget Köyü’nden Ali Ekber Kýþla.
9- Hasandeðin Köyü’nden Zeynep Ersöz.
10- Seydim Çakallý Köyü’nden Güver Uçar.
ALIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
BÝLGÝN ECZANESÝ
MUSTAFA BÝLGÝN
BUHARAEVLER MAH.
DR.SADIK AHMET CAD.
ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI
YANI
777 05 81
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
13 EKÝM 2014
Tabip Odasý Ýskilip
tarihine ýþýk tuttu
Ç
Tabip Odasý ‘Her Yönüyle Ýskilip; Dünü, Bugünü, Yarýný’ konulu sempozyuma katýldý.
Baþkanlýðýný Doç. Dr. M. Ömer Bostancý’nýn yaptýðý oturumda sunum yapýldý.
Tabip Odasý üç kiþilik yönetimle sempozyuma katýldý.
Sempozyuma katký verenlere teþekkür edildi.
Sempozyumda Ýskilip’te saðlýk çalýþmalarýnýn geçmiþi özetlendi.
orum Tabip Odasý,
Hitit Üniversitesi
Ýskilip Meslek Yüksek
Okulu tarafýndan
düzenlenen ‘Her
Yönüyle Ýskilip; Dünü,
Bugünü, Yarýný’ konulu
sempozyumda,
baþkanlýðýný Doç. Dr.
M. Ömer Bostancý’nýn
yaptýðý oturumda
sunumlarýný
gerçekleþtirdi.
3 kiþilik bir ekiple
sempozyuma katýlan
Çorum Tabip
Odasý'ndan, ilk olarak
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Hitit Üniversitesi Týp
Fakültesi Psikiyatri Ana
Bilim Dalý Baþkaný Yrd.
Doç. Dr. Ece Yazla
‘Tarihte Akýl
Hastalýklarýnýn Tedavi
Yöntemleri, Ýskilip
Örneði’ konulu
çalýþmasýný sundu. Evlik
köyündeki cami
içerisinde yer alan ‘Deli
Dolabý’ örneðine yer
verilen sunumda,
Akþemseddin dönemine
dayanan tarihi bilgiler
de yer aldý.
Çorum Tabip Odasý
Baþkaný Dr. Mustafa
Azak ise 2. sunumda;
‘Ýskilip'te Obezite Ýle
Ýliþkili Hastalýklar’
isimli bildirisini
katýlýmcýlara aktardý.
Anadolu’da mevcut
olan beslenme þekline
batý tipi beslenme
tarzýnýn eklenmesinin ve
insanlarýn hareketten
yoksun bir yaþam
tarzýný benimsemesinin
obeziteyi artýrdýðýný
söyleyen Dr. Azak,
yemek yerken aþýrýya
kaçýlmamasý gerektiðini
söyledi.
Son olarak Çorum
Tabip Odasý Aile
Hekimliði Kolu
(ÇAHEK) adýna Dr.
Selçuk Önce, ‘Ýskilip'te
Aile Hekimliði
Uygulamalarý’ konulu
sunumunu
gerçekleþtirdi.
Sunumda, Aile
Hekimliðinin Çorum'da
2008 yýlýndan bu yana
ulaþtýðý seviye ve
vatandaþlarýn sistemden
nasýl yararlanmalarý
gerektiði konusunda
aydýnlatýcý bilgiler yer
aldý.
Ýlgi ile izlenen
oturum soru ve cevap
bölümüyle sona erdi.
Sempozyum sonrasý
doða yürüyüþü yaptýlar
"Her Yönüyle Ýskilip: Dünü, Bugünü, Yarýný" adlý sempozyum deðerlendirme oturumunun ardýndan sona erdi.
H
itit Üniversitesi,
Ýskilip
Kaymakamlýðý, Ýskilip
Belediyesi iþbirliði ile
9-11 Ekim 2014
tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilen "Her
Yönüyle Ýskilip: Dünü,
Bugünü, Yarýný" adlý
sempozyum
deðerlendirme
oturumunun ardýndan
sona erdi.
Baþkanlýðýný
Devlet Eski Bakaný
Prof. Dr. Abdulhaluk
Çay'ýn yaptýðý
deðerlendirme
oturumunun üyeleri
Prof. Dr. Mustafa
Aþkar, Prof.Dr.
Muhittin Eliaçýk, Prof.
Dr. Gülseren Elmas
Arslan, Prof. Dr.
Mustafa Arslan ve
Prof. Dr. Mehmet Canlý
sempozyumda ele
alýnan ana baþlýklarý
deðerlendirdiler.
Oturum Baþkaný
Abdulhaluk
Çay,sempozyumla
Ýskilip tarihine önemli
bir not düþüldüðüne
dikkat çekti.
Oturuma katýlan
Kaymakam Þuayib
Gürsoy ve Belediye
Baþkaný Recep Çatma
birer konuþma yaptý.
Baþkan Çatma, çok
verimli bir sempozyum
gerçekleþtirildiðini
sempozyum sonucunda
çýkan bilgileri belediye
faaliyetlerinde esas
alacaklarýný belirterek,
baþta akademisyenler
olmak üzere tüm
katýlýmcýlara teþekkür
etti.
Kaymakam
Þuayib Gürsoy ise,
baþarýlý ve verimli bir
sempozyumun
gerçekleþtirilmiþ
olmasýnýn onurunu
yaþadýklarýný, bu tür
organizasyonlarýn
ileriki yýllarda da
deðiþik baþlýklar
altýnda yapýlmasýnýn
Ýskilip'in geleceðine
ýþýk tutacaðýna
inandýðýný belirtti.
Gürsoy, bilim
adamlarýna,
katýlýmcýlara ve emeði
geçenlere teþekkür etti.
Sempozyum sonunda
11 Ekim Cumartesi
günü doða yürüyüþü
tertiplendi. Her
Yönüyle Ýskilip
Sempozyumu kýsa süre
sonra kitap halinde
yayýnlanacak. (Haber
(Haber Merkezi)
Merkezi)
Deðerlendirme sunumunu Devlet Eski Bakaný Prof. Dr. Abdulhaluk Çay yaptý.
Sempozyuma ilçe yetkilileri katýldý.
Her Yönüyle Ýskilip Sempozyumu kýsa süre sonra kitap halinde yayýnlanacak.
‘Çorum’da El Sanatlarýnýn
Dünü Bu Günü’
Ý
Ýlgi ile izlenen oturum soru ve cevap bölümüyle sona erdi.
l Kültür ve Turizm
Müdürlüðü, ‘Çorum’da El
Sanatlarýnýn Dünü Bu Günü’
konulu panel ve ‘Ahþap Baský
(Yazmacýlýk) sergisi
düzenleyecek.
Kültür ve Turizm Bakanlýðý
Daire Baþkaný Sanem Arýkan,
Gazi Üniversitesi Sanat Tasarým
Fakültesi Öðrteim Üyeleri Yrd.
Doç. Dr. Meral Büyükyazýcý ve
Yrd. Doç. Dr. Serpil Ortaç ile
Hitit Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Öðretim Elemaný
Öðr. Gör. Hacer Ölçer’in
konuþmacý olarak katýlacaðý
‘Çorum’da El Sanatlarýnýn Dünü
Bu Günü’ konulu panel 16 Ekim
Perþembe günü saat 14.00’de
Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans Salonunda
baþlayacak. ‘Ahþap Baský
(Yazmacýlýk) Sergisi’ ise ayný
gün saat 16.00’da Hasan Paþa
Yazma Eserler Kütüphanesi’nde
sanatseverlere sunulacak.
(Haber Merkezi)
Hitit Akademi’den
saðduyu çaðrýsý
www.corumhakimiyet.net
H
itit Akademi Derneði
Baþkaný Öðr. Gör.
Zekeriya Iþýk, Kobani
eylemleri adý altýnda
yapýlanlarýn toplumun
birlik ve beraberliðini
zedeleyeceðini ve güven
iklimini yok edecek
boyutlara ulaþma
yolunda tehlikeli
sinyaller verdiðini ifade
ederek, saðduyu
çaðrýsýnda bulundu.
“Türkiye'nin siyasal
ve toplumsal
dinamiklerini çok iyi
bilen bir siyasi partinin
halký sokaða davet
etmesi, yine bazý
partilerin iki ileri bir geri
eylemlere göz kýrpan
söylemleri, bir takým
medya kuruluþlarýnýn
kafa karýþtýrýcý tavýr ve
tutumlarý, soyal medya
aracýlýðýyla topluma
gerilim ve þiddet
pompalanmasý
hadiselerin bu noktaya
kadar ulaþmasýnda etkili
olmuþtur.” diyen Iþýk,
meselenin asýl
kaynaðýnýn daha
baþýndan beri Kobani
olmadýðýný, bölgedeki
yerel güç odaklarýnýn
karþýlýklý çekiþme ve
çatýþmalarýndan söylem,
davranýþ ve
tutumlarýndan da
anlaþýldýðýný söyledi.
Iþýk, açýklamasýnýn
devamýnda, “Söz konusu
çevrelerin Kobani
hassasiyetinin yarýsý
kadarýný bile yýllardýr
Hama, Humus, Þam,
Zekeriya Iþýk
Halep ile Irak'ýn muhtelif
yerlerinde öldürülen
binlerce Türkmen, Arap,
Kürt, Þii, Sünnî ve Ezidi
söz konusu olunca
göstermemiþ olmalarý
kamuoyunun akýl ve
vicdanýnda
aydýnlatýlamamýþtýr.
Diðer taraftan
Türkiye'nin Suriye'den
gelen Kobani'de dâhil
ýrký, dili, dini, mezhebi ne
olursa olsun bir buçuk
milyon Suriyeli
kardeþimize insani
merhamet ve þefkatle
kucak açan takdire þayan
tutumuna dahi hiçbir
kýymet biçmeyen bu
hastalýklý ruh hali
anlaþýlýr gibi deðildir.
Hararetle Kobani'ye
askeri müdahale öneren
söz konusu siyasi
çevrelerin hükümete bu
yetkiyi veren tezkereye
hayýr demeleri ise neyin
peþinde olduklarý
noktasýnda kafalarda soru
iþaretleri yaratmýþtýr.
Kaldý ki uluslararasý
boyutlarý ve aktörleri
olan böylesi bir meselede
Türkiye'nin tek baþýna
bölgeye karadan askeri
harekât düzenlemesinin
imkânsýzlýðýný en az
bizim kadar bu
çevrelerde iyi
bilmektedir. Ancak
Kobani özelinde toplum
üzerinde oluþturulmaya
çalýþýlan "Türkiye'de
barýþ ve huzur" karþýtlýðý
temeline dayanan algý
operasyonunun, savaþ
yanlýsý lobileri
meydanlara nasýl
topladýðý, aslýnda büyük
emek ve gayretler sonucu
belli bir noktaya getirilen
Çözüm Süreci'nin hedef
alýndýðýný bütün
çýplaklýðýyla ortaya
koymuþtur. Çözüm
Süreci'nin bir yerde
týkanmasý ve durmasý için
ellerini ovuþturan, her
fýrsatý avantaja çevirmeye
çalýþan çevrelerin eline
böylece nitelikli bir koz
verilmiþtir. Kürt siyasi
aktörlerinin söz konusu
hatalarý, kendileri
açýsýndan harakiriden
baþka bir þey olmayýp,
gidilen bu yanlýþ yol ve
yöntemlerin ülkemiz ve
bölge insanýmýz
açýsýndan tamiri mümkün
olmayan hasarlara yol
açabileceði kamuoyunda
derin bir kaygý ve endiþe
ile izlenmektedir.
Diyalog çaðrýsýnda
bulunanlarýn diyaloðu
nasýl manipüle ettiklerini,
bir saat içerisinde
yaptýklarý farklý
açýklamalarýndan esefle
izlediðimiz bu süreçte,
siyasetin, diyaloðun,
çözüm yönündeki ortak
aklýn ve bütün
kýrýlganlýklara raðmen
kamuoyunda ve toplum
vicdanýnda oluþturulan
olumlu havanýn aðýr
travmalara neden
olmamasý için
sorumluluk taþýyan bütün
paydaþlarý bu bilinç ile
hareket etmeye
çaðýrýyoruz. Aziz
vatandaþlarýmýzý ise
mazisi asýrlar öncesine
dayanan kardeþlik
hukukumuza sahip
çýkmaya ve saðduyu ile
hareket etmeye davet
ediyoruz.” ifadelerine yer
verdi.
(Haber Merkezi)
‘PKK ve uzantýlarý
cesaretlendirilmemeli’
D
emokrat
Eðitimciler
Sendikasý Ýl Baþkaný
Nihat Örs, Türkiye'yi
bir að gibi sarmaya
baþlayan terör
eylemlerinin artarak
devam etmesinin son
derece kaygý verici
olduðunu belirterek
'Terör bilinçli ve planlý
bir þekilde
týrmandýrýlarak kargaþa
ortamý yaratýlmaya
çalýþýlýyor.' dedi.
'TERÖRE HÂLÂ
ÞEHÝT VERÝYORUZ'
Terör örgütünün
kaos ortamý yaratarak
hâlâ saldýrýlarda
bulunduðunu, her
durumu kendi lehine
çevirmek için çaba
gösterdiðini, bunun
içinde vatan evlatlarýný
þehit etmekten geri
durmadýðýný belirten
DES Ýl Baþkaný Nihat
Örs, terörist örgütlerle
ayný yolda
yürünmeyeceðinin,
onlara bel baðlayarak
yola çýkýlmayacaðýnýn
son gelen þehit
haberleri ile bir kez
daha ortaya çýktýðýný
belirterek, 'Yine baba
ocaklarýna ateþ düþtü.
Yine çocuklar yetim
kaldý.Yine içimize ateþ
düþtü. Þehitlerimize
Allah'tan rahmet,
milletimize baþsaðlýðý
diliyorum.' dedi
'KARDEÞÝ
KARDEÞE
DÜÞÜRMEK
ÝSTÝYORLAR'
Türkiye üzerinde
oynanan oyunlarýn
Türkiye'nin birinci sýnýf
bir coðrafyada ve her
zaman geliþme
potansiyeli olan bir
konumda olmasýndan
kaynaklandýðýný ifade
Nihat Örs
eden DES Ýl Baþkaný
Nihat Örs bunun için de
ülkenin geleceði
planlanýrken çok
dikkatli adýmlar
atýlmasý gerektiðini
kaydetti. Çözüm süreci
ile baþlayan çeþitli
uygulamalarýn PKK ve
siyasi uzantýlarý
tarafýndan hep bir
kazaným olarak
algýlanmasýnýn önüne
geçilememesinden
kaynaklanan bir sürecin
getirdiði bir noktada
ülkenin kargaþaya
sürüklenerek, Kobani
bahanesinin arkasýna
sýðýnarak hedefe
ulaþmak istendiðinin
altýný çizen Örs, þöyle
dedi; "Bu ülkede zorla
kardeþi kardeþe
düþürmek istiyorlar. Bu
vatanýn kutsallarýna
saldýrarak insanlarý
tahrik ediyorlar. Yakýp
yýkarak güç gösterisi
yapýyorlar. Sýnýrlarýmýz
dýþýnda olan olaylardan
dolayý bizim
insanlarýmýz ölüyor.
Okullar kundaklanýyor.
Yakýlan yýkýlan yerler
yaðmalanýyor. Ülkede
bir savaþ senaryolarý
denenmek isteniyor. Bu
duruma nasýl
gelindiðini görmek
derin strateji bilmeyi
gerektirmemektedir.
Maalesef PKK ve
yandaþlarý cesaret alýcý
bir konuma
gelmiþlerdir. PKK silah
býrakmamýþ, ülke dýþýna
çýkmamýþtýr. Olaylar
terörist baþýnýn
Ýmralý'dan söyleyeceði
sözlerle yönlendirilir
konuma gelmiþtir. PKK
gerek içte gerekse dýþta
baðlantýlarýný
kuvvetlendirerek
bugünkü eylemleri
yapacak hale gelmiþtir.
HDP'nin olaylar
sýrasýnda akýllara ziyan
kýþkýrtýcý açýklamalarý
bunlara ne kadar
güvenileceðinin bir
göstergesidir. Ancak her
ne olursa olsun Türk
Devleti bu terör
olaylarýný sonlandýracak
güce sahiptir. Bu vatan
birileri istiyor diye
bölünmeyecek kadar
saðlam temeller üzerine
kurulmuþtur..
'ÝÞÝD'ÝN VARLIK
SEBEBÝ
DERÝNLEMESÝNE
TAHLÝL EDÝLMELÝ'
Suriye ve Irak'ta
ÝÞÝD'in sünni bir örgüt
olarak gösterilmesinin
mezhepsel olarak Þii
karþýtlýðý ile Hanefiliðe
karþý bir blok oluþturma
gayretinin bir ürünü.
ÝÞÝD'in katý Selefi
yapýsý terörü besliyor.
Sýnýrlarýmýzýn hemen
dibinde yaþanan terör
olaylarý sadece
güvenlik açýsýndan
deðil mezhepsel olarak
da Türkiye'yi tehdit
etmektedir. Türkiye'de
son zamanlarda ortaya
çýkan Selefilik ve
Vahhabilik hayranlýðý
tesadüfen oluþan
durumlar deðildir..
Türkiye'nin HanefiMaturidi ekolünün
yaygýn olduðu bir ülke
olmasý, katý selefiliðin
dini yorumlara kapalý
olmasý, felsefeye,
eleþtirel düþünceye,
tasavvufa açýk
olmamasý açýsýndan da
deðerlendirilmeli ve
önlemler alýnmalýdýr.
Batýlý devletlerin ve
istihbarat örgütlerinin
ÝÞÝD üzerinden
yapacaðý faaliyetler
izlenmelidir.
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
Büro Memurlarý Sendikasý (Büro Memur-Sen) Genel Baþkan
Hükümetten olumlu
adým bekliyorlar
B
üro Memurlarý Sendikasý (Büro Memur-Sen)
Genel Baþkan Yardýmcýsý Engin Kocabey,
"2014 ve 2015 yýlýnda yapýlacak toplu
sözleþmeyle, 2 yýllýk kayýplarýn ortadan
kaldýrýlmasý adýna hükümetin de olumlu adým
atmasýný beklemekteyiz" dedi.
Kocabey, Kastamonu Þerife Bacý
Öðretmenevinin konferans salonunda
düzenlenen bölge toplantýsýnda, Türkiye'nin son
zamanlarda zor günlerden geçtiðini belirterek,
ülkenin güçlenmesini ve kalkýnmasýný istemeyen
derin ve dýþ güçlerin operasyonlarýna devam
ettiðini söyledi.
Türk milletinin bu oyunlarý gördüðünü ve
bildiðini ifade eden Kocabey, þöyle konuþtu:
"Bu birlik-beraberlik içinde ülkenin
kalkýnmasý yolundaki haklý mücadelemiz hep
birlikte, el ele, kol kola, inþallah bundan böyle de
devam edecektir. Bunun yanýnda sendikal
çalýþmalar kapsamýnda maalesef geçtiðimiz
günlerde torba yasa tasarýsý hazýrlandý ve bu
torba yasasýnda büro iþ kolunda çalýþan 350 bin
arkadaþýmýzýn beklentileriyle alakalý maalesef
hiçbir madde girmedi. Bunun yanýnda
adliyelerde çalýþan arkadaþlarýmýzýn fazla
mesailerine karþýlýk bulunmasý adýna, Mecliste
22 gün boyunca konfederasyonumuz adýna
çalýþmalara gece 12'lere, 1'lere kadar devam
ettik. 'Ýþ yoðunluðu fazla mahkemelerde
çalýþanlarýn yüzde 10'una mesai ödenir' þeklinde
torba yasada madde vardý ve o kanunlaþtý, geçti.
Bunun yanýnda hakim ve savcýlara bin 155 lira
zam yapýlarak, hakim ve savcýlar dýþýnda
adliyelerde çalýþan kimse olmadýðý kanaatiyle
hareket edildiði düþüncesindeyiz."
Kocabey, 12 bakanlýk ve 55 kurumu
kapsayan iþ kollarýnda devletin omurgasýný ve
temel taþýný oluþturan büro çalýþanlarýnýn
enflasyonun altýnda ezildiðini savundu.
'TOPLUMU
GERMEKTEN UZAK
DURULMALI’
Türkiye'nin geçtiði
þu hassas dönemde
sendikalar daha
derleyici toparlayýcý
olarak toplumun önüne
çýkmalý. Yakýp
yýkanlarla beraber ayný
karede olmak, terörü
masum gösterecek
toplumu gerginliðe
sevk edebilecek
davranýþlardan
kaçýnmalýdýr.
Türkiye'nin herhangi
bir yerinden gelecek
olan kötü bir haber
hepimizi üzer."
Haber Merkezi
15
Hükümetin yýl sonu enflasyon programýnýn
yüzde 5'lerdeyken, 9,4'lerde gerçekleþeceðinin
öngörüldüðünü aktaran Kocabey, þöyle devam
etti:
"Toplu sözleþme sürecinde tabii ki
enflasyon farkýyla alakalý madde söz konusu
deðil, 2013 yýlý için konuþuyorum ancak
hükümete de buradan seslenmek istiyorum. 2014
ve 2015 yýlýnda yapýlacak toplu sözleþmeyle, 2
yýllýk kayýplarýn ortadan kaldýrýlmasý adýna
hükümetin de olumlu adým atmasýný
beklemekteyiz. Bununla birlikte Devlet Hava
Meydanlarý'nda ödenen havacýlýk tazminatýnýn,
meteoroloji çalýþanlarýna da ödenmesini hala
beklemekteyiz. Bu konuyla alakalý Orman
Bakanýmýzýn bu güne kadar vermiþ olduðu
birçok söz var. Bu sözlerin arkalarýnda
durmalarýný bekliyoruz. Kýymetli arkadaþlar,
hem þeytan taþlayýp hem abdest almak
istemiyoruz. Onun için devletin omurgasýný
oluþturan büro çalýþanlarýnýn haklarýný elde
etmesi adýna verilecek mücadele, alanlarda
verilecekse bunu alanlarda vereceðimizi
bilmenizi isterim, bunu iktidarýn da bilmesini
isterim.
Verilecek mücadele masada verilecekse, bu
mücadeleyi 2015 aðustos ayýnda masada
vereceðimizin de ciddi þekilde bilinmesini
isterim."
Kocabey, kamu çalýþanlarýnýn beklentisi
atamalar, yükselme sýnavlarý ve fazla mesailer
gibi kaybedilmiþ haklarýn kanunla yeniden
düzenlenerek, maðduriyetlerinin giderilmesi
konusundaki ýsrarlarýnýn sürdüðünü kaydetti.
Toplantýya Büro Memur-Sen Genel Baþkan
Yardýmcýlarý Nihat Tunç ve Sezai Soysal,
Kastamonu, Çorum, Sinop, Karabük, Bartýn,
Zonguldak, Kýrýkkale, Çankýrý þube baþkanlarý ve
yönetim kurulu üyeleri katýldý. (A.A.)
Toplantýya Kastamonu, Çorum, Sinop, Karabük, Bartýn, Zonguldak,
Kýrýkkale, Çankýrý þube baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Hemþirenin kötü
yazýsý öldürüyorY
apýlan bir araþtýrma hemþirelerin kötü el
yazýsý ve unutkanlýðý nedeniyle her yýl
binlerce kiþinin hayatýný kaybettiðini ortaya
çýkarttý.
Portshmouth’daki Queen Alexandra ve
Coventry’deki University Hastaneleri’nde
hemþirelere hasta bilgilerini kaydetmeleri için
özel programlar yüklenmiþ iPhone ve iPad’ler
veren araþtýrmacýlar, bu uygulama sayesinde
hastanelerdeki yýllýk ölüm sayýsýnýn yüzde 15
oranýnda azaldýðýný tespit ettiklerini söyledi.
Hemþirelerin düzenli olarak hastalarýn
nabzýný, ateþini ve kanlarýndaki oksijen oranýný
ölçmekle yükümlü olduðunu belirten uzmanlar,
bu ölçümlerin çoðu zaman aksatýldýðýný ya da
el yazýsý ile alýnan notlarýn doktorlar tarafýndan
tam olarak anlaþýlamadýðýný belirtti.
Deney kapsamýnda hemþirelere verilen
iPad ve iPhone’larýn onlara ölçüm yapmalarý
gereken zamanlarý hatýrlattýðý ve ölçüm
sonuçlarýný yazacaklarý formatý gösterdiði ve bu
þekilde tüm hastalarýn düzenli olarak ve doðru
þekilde kontrol edilmesini saðladýðý
belirtildi.(Haber7)
16 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ehliyette trafik adabý þartý
S
ürücü kurslarýnda, görgü kurallarýnýn
anlatýlacaðý "trafik adabý" dersini
geçemeyenlere, ehliyet verilmeyecek.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), sürücü
kurslarýnda trafikte adabýmuaþeretin anlatýlacaðý
trafik adabý dersinin içeriðiyle ilgili çalýþma
baþlattý. Kurslarda, trafik adabý dersini
geçemeyenler, ehliyet alamayacak.
4 SAATLÝK DERS
Bu kapsamda Eskiþehir'de iki günlük
"Trafik Adabý Dersi Ýçerik Geliþtirme Çalýþtayý"
yapacaklarýný kaydeden Yelkenci, "Sürücü
kurslarýnda, uygulamalý derslerin yanýnda trafik
psikoloji, mevzuatý, trafik kazalarý, cezalarý,
kusurlu davranýþlar, araçlarýn tescili,
muayeneleri, teknik þartlarý ve çevre diye 16
saatlik teorik derslerimiz var. Sürücü kurslarýnda
verilen teorik derslere trafik adabý dersini de
ekleyeceðiz. Bu dersi geçemeyenler, kursu
bitiremeyecek ve dolayýsýyla ehliyet de
alamayacak. 10 saat olan trafik mevzuatý
dersinin 6 saati yine mevzuat olarak kalacak, 4
saatini trafik adabý dersine ayýracaðýz" diye
konuþtu.
Yelkenci, dersin içeriði belirlenirken
sektörün aktörleriyle, derneklerle,
akademisyenlerle çalýþacaklarýnýn altýný çizdi.
Çalýþtaylarla dersin içeriðinin,
kazanýmlarýnýn neler olmasý gerektiðinin
belirleneceðini aktaran Yelkenci, daha sonra
bunun bir program haline getirerek Talim
Terbiye Kuruluna sunulacaðýný ifade etti. Dersin
onaylanmasýnýn ardýndan sürücü kurslarýnda
verilecek dersler arasýna konulacaðýný dile
getiren Yelkenci, trafik adabý dersinin bir sihirli
deðnek vazifesi görmeyeceðini vurguladý.
Dersin içinin boþalmamasý için bütün ilgili
sivil toplum kuruluþlarýnýn, kamuoyunun,
medyanýn bir seferberlik yaparak bu konuyu
gündeme taþýmalarý gerektiðinin altýný çizen
Yelkenci, medyanýn trafikte adaba yönelik
programlar yapmasý, trafik kurallarýn ihlal
edildiði sahneler içeren filmler yerine trafik
adabýna uyan insanlarýn yer aldýðý film ve
dizilerin çekilmesi gerektiðini söyledi.
Bu tip zor iþlerin sadece bir cepheyle
hallolmayacaðýný vurgulayan Yelkenci, katkýsý
olan bütün unsurlarýn harekete geçmesiyle
trafikte yaþanan sorunlarýn çözülebileceðini
vurguladý.(AA)
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer,
"Cumhuriyet ilkelerinden uzaklaþmanýn yakýcý bedeli ödeniyor." dedi.
'Ýktidar hayallerin peþinde koþuyor'
EMRE KUT
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Su malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
Elektrik Üretim A.Þ
Genel Müdürlüðü
(EÜAÞ) Altýnkaya HES
Ýþletme Müdürlüðü
2 adet prefabrik bina alýmý
iþi.
Yer: EÜAÞ Altýnkaya
HES Ýþletme Müdürlüðü
Kolay-Bafra/Samsun
Saat: 14.00
***
15 EKÝM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Çöp konteyneri alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
16 EKÝM
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü silahsýz
01/01/2015 ile31/12/2017
tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay
süreli 11 kiþi özel
güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No:
120 Çorum
Saat: 10.00
***
17 EKÝM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
baðlý kuruluþu
(Konukevi) Valilik ek
binasý 8. kat
Saat: 14.00
***
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü bakým hizmet
alýmý iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah. 8.
Cadde Çorum
Saat: 10.00
***
21 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Kaloriferlik portakal tipi
ithal kömür ve odun alýmý
iþi.
Yer: Rektörlük Binasý
Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Arýtma Tesislerine
personel hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum Gýda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüðü
ICP-MS laboratuvar
cihazý alýmý iþi.
Yer: Çorum Gýda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüðü
(Hýdýrlýk Caddesi No:
171)
Saat: 10.00
***
22 EKÝM
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü mutfaðýnda
yemek piþirme yoluyla
mamul yemek alýmý,
daðýtýmý ve servis
hizmetleri alýmý iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Bilgi Ýþlem personeli
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
23 EKÝM
Çorum Adliyesi
2015 Mali Yýlý Çorum
Adliyesi ve Ek Binasý için
malzemesiz 9 kiþilik
temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Ulukavak Mah. Fatih
Cad. No 13 Çorum
Saat: 10.30
***
24 EKÝM
Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü ile baðlý
Sosyal Güvenlik
Merkezleri hizmetlerinin
yürütülmesinde
kullanýlmak üzere
02/01/2015 ile
31/12/2015 tarihleri
arasýnda 254 gün 2 adet
sürücülü binek (sedan)
araç temini hizmet alýmý
iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No:
120
Saat: 10.00
***
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey
Kampüsü Mühendislik
Fak. yaný Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen marka
Jetta 1.2 TSÝ 105PS
CMFRT MAN tipli,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2015-2016 yýllarý bir iþçi
ile asansör periyodik
bakým onarým ve servis
hizmetleri hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Saat: 10.00
***
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý
iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý (Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
3 KASIM
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
22 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
20 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
A
tatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þube
Baþkaný Uður Demirer, "Cumhuriyet ilkelerinden
uzaklaþmanýn yakýcý bedeli ödeniyor." dedi.
Bugün dernek merkezinde üyelerin de katýlýmýyla
bir basýn toplantýsý düzenleyen Demirer, gündeme iliþkin açýklamalarýnda AK Parti hükümetine sert eleþtirilerde bulundu.
Türkiye'nin yeni Osmanlýcýlýk hayalleri peþinde
koþan, emperyalizmin iþbirlikçiliðine soyunmuþ, ufku
dar siyasiler eliyle, "Yurtta Barýþ, Dünyada Barýþ" ilkesinin katledildiði günlerden geçtiðini ifade eden Demirer, "Siyasi iktidarýn açýlým politikalarýyla adeta dokunulmazlýk zýrhýna bürünen PKK teröristleri, ellerini kollarýný sallaya sallaya Atatürk büstlerine ve bir çok kamu
malýna zarar verirken, üstelik yurttaþlarýmýzýn canýna
kast ederken, bu siyasi iktidarýn emrindeki güdümlü
kolluk kuvvetleri olaný biteni acz içinde seyretmektedir.
Bu saldýrýlarý yapanlarý lanetliyoruz!" dedi.
'Siyasi iktidar küçük ortaðýný açýkça korumakta'
'Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlarla Atatürk yok
edilemez' diyen Demirer, "Tam tersine, Atatürk'e büyük
sevgi ve saygýyla baðlý milletimizin gerçekleri görmesine f irþat tanýnmýþ olur. Türkiye'yi bölme senaryosunda,
siyasi iktidar ve PKK ortak hareket etmektedir. Son
olaylar göstermiþtir ki, siyasi iktidar küçük ortaðýný
açýkça korumaktadýr. Olaylar karþýsýnda polisin seyirci
kalmasýnýn, iktidara yakýn medya organlarýnda yapýlan
saldýrýlarýn görmezden gelinmesinin baþka açýklamasý
yoktur. Olaylarý haber yapan kimi yandaþ gazetelerde,
teröristler için "eylem gruplarý" nitelemesi yapýlýrken
Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlar ise "Atatürk'e saygýsýzlýk" gibi baþlýklarla geçiþtirilmiþtir. Yapýlan saygýsýzlýk Atatürk'e ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk
Milletine yani hepimizedir." þeklinde konuþtu.
'Atatürkçü Düþünce Derneði olarak bir kez daha
uyarýyoruz'
IÞÝD gibi PKK'nýn da bir terör örgütü olduðunu
ifade eden Demirer, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý
söyledi; "Her ikisi de baþta siyasi iktidar olmak üzere kimi batý ülkelerinden destek almýþ ve korunmuþtur. Bugün tüm dünyanýn gözlerinin Türkiye- Suriye sýnýrýndaki çatýþmalara odaklanmasý, bu çatýþmalar ortaya çýktýðýnda "sözde açýlým sürecinin þantaj malzemesi haline
getirilmesi" ve ülke içinde "ayaklanma denemelerinin"
yapýlmasý tesadüf deðildir. Bu nedenle; terörün saðý-solu, küçüðü-büyüðü olamaz. Mutlaka yok edilmelidir. Sýnýr dýþý harekât için çýkarýlan tezkere, ancak; Türkiye
Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýðýna, bölünmez bütünlüðüne
ve Türk Milleti'nin birliðine tehdit söz konusu olduðunda kullanýlmalýdýr. Ayný þekilde komþu ülkelerin birliði
bütünlüðü vazgeçilmez ilkemiz olmalýdýr. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarla yok edilmeye çalýþýlan Türk Ordusu, tetiðe dahi dokunmadan, sadece varlýðý ile bölgede en önemli askeri güç olduðunu ispatlamýþ, bölge coðrafyasýnda belirleyici unsur durumuna gelmiþtir. Mehmetçiðin kaný RTE'nin maceraperest yaklaþýmlarýna feda edilemez!
Atatürkçü Düþünce Derneði, "Yurtta Barýþ Dünyada Barýþ" ilkesinin yaþatýlmasý için var gücüyle çalýþacak ve mücadelesini kararlýlýkla sürdürecek."
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930
Ada No, l Parsel No,
714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
14 KASIM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
ADD Çorum Þubesi’nde basýn toplantýsý düzenlendi.
Pazar’da Çorum Belediye rüzgarý
www.corumhakimiyet.net
Geliþim
Liginde
Çorum
Belediyespor
çýkýþýný
sürdürüyor.
Geçtiðimiz
hafta
Erzurum
Büyükþehir
Belediyespor karþýsýnda
aldýðý dört galibiyetin
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
Geliþim Ligi’nde Çorum Belediyespor dün Pazar’da Pazarspor ile oynadýðý üç ayrý kategorideki maçtan da galip ayrýlarak haftayý üçer puanla
tamamladý. Pazar’da oynanan ilk maçta Belediyespor U 16 takýmý rakibini 5-0, bu maçýn ardýndan oynanan maçta U 17 kategorisinde ise Çorum
Belediyespor rakibini 4-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Çayeli Ýlçe sahasýnda oynanan günün son maçýnda ise Çorum Belediyespor U 19 takýmý
rakibini 2-1 yenerek deplasmanda ilk galibiyetini almayý baþardý.
verdiði moralle bu hafta
Pazarspor ile beþ kate-
goride karþýlaþan Çorum
Belediyespor dört gali-
Pazarspor U 16 : 0 - Çorum Belediyespor:5
SAHA: Pazar GSÝM Sentetik..
HAKEMLER: Yasin Kalcýoðlu,
Ömer Kösoðlu, Ali Torancý
ÇORUM BELEDÝYESPOR U16 :
Elvan, Mücahit (Rýfat), Dursun, Umut,
Serkan, Berkay, Oðuzhan (Hakan), Zafer
(Mert), Barýþ, Fatih, Muhammet
(Emircan), Furkan (Özgür) .
GOLLER: 25. dak. Fatih, 35. dak.
Dursun, 50. dak. Barýþ, 55. dak. Kürþat,
75. dak. Özgür (Çorum Belediyespor)
Pazarspor U 17 : 0 - Çorum Belediyespor:4
SAHA: Pazar Ýlçe .
HAKEMLER: Süleyman
Kerim Uzun, Yener Yayýcý.
17
Bahar,
ÇORUM BELEDÝYESPOR U17 :
Ertuðrul, Mustafa Çalýþýr, Mustafa Aþar,
Nebi, Batuhan, Alperen, Yavuz, Burak
(Emre Özmen), Emre Korkmaz (Can),
Oðuzhan (Þahin), Ýbrahim (Atakan),
Mert cesur (Abdulkadir)
GOLLER: 25. ve 70. dakikalarda
Mert Cesur, 42. dak. Alperen, 80. dak.
Mustafa Çalýþýr (Çorum Belediyespor)
Pazarspor U 19 :1 - Çorum Belediyespor:2
SAHA: Çayeli Ýlçe .
HAKEMLER: Muhammet
Ali
Metoðlu, Fevzi Uzun, Kerem Kalkan,
Caner Akay.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U17 :
Abdullatif, Kerim, Yusuf, Fatih, Deniz,
Burak, Yýldýrým, Gökhan (Burak
Sardýk), Dinçer, Þakir, Serkan
(Emirhan), Volkan, Murat.
GOLLER: 40. dak. Volkan, 76. dak.
Emirhan (Çorum Belediyespor), 90. dak.
Cem (Pazarspor).
biyet alarak çýkýþýný
sürdürdü.
Dün Pazar GSÝM
Sentetik çim sahasýnda
oynanan ilk maçta U 16
kategorisinde Pazarspor
karþýsýnda
Çorum
Belediyespor ilk yarýda
Fatih ve Dursun’un attýðý
gollerle 2-0 önde tamamladýðý maçtan ikinci yarýda Barýþ, Kürþat ve
Özgür’ün attýðý gollerle
rakibini 5-0 yenerek üç
puanýn sahibi oldu.
Bu maçýn ardýndan
ise Pazar ilçe sahasýnda
iki takým U 17 kategorisinde karþýlaþtýlar.
Çorum Belediyespor rakibi önünde ilk yarýyý Mert
Cesur’un attýðý golle 1-0
önde tamamladý. Ýkinci
yarýda Alperen ve Mert
Cesur’un ikinci golüne
Mustafa Çalýþýr bir golle
katkýda bulundu ve
sahadan
4-0
galip
ayrýlarak üç puanýn sahibi
oldu.
Ýki takýmýn Çayeli
Ýlçe sahasýnda oynadýðý
maçta ise U 19 kategorisinde karþýlaþtýlar.
Maçýn ilk yarýsýnýn son
dakikasýnda Volkan’la
öne
geçen
Çorum
Belediyespor ikinci yarýda Emirhan’ýn golüyle
farký ikiye çýkardý. Maçýn
son dakikasýnda gelen
Pazarspor golü sonucu
deðiþtirmedi ve sahadan
2-1 galip ayrýlan Çorum
Belediyespor üç puaný
hanesine yazdýrdý.
Oto Drag yarýþlarý
dün yapýldý
HÝTOK tarafýndan
düzenlenen Oto Drag
yarýþx-larý dün yapýldý.
Ýki hafta önce yapýlmasý
planlanan ancak yaðmur
yaðýþý nedeniyle 12
Ekim’e ertelenen Oto
Drag
yarýþlarý
dün
Akkent TOKÝ yolu
üzerinde yapýldý.
Çorum ile birlikte
çevre il ve ilçelerden çok
sayýda
yarýþmacýnýn
katýldýðý Oto Drag
yarýþlarý
izleyenlere
zevkli anlar yaþattý.
Yoðun
program
nedeniyle Oto Drag
yarýþmasýnýn haber ve
fotoðraflarýný
yarinki
gazetemizde
bulabilirsiniz.
Pazarspor deplasmanýndan 5-0’lýk galibiyet ve üç puanla dönen Çorum Belediyespor U 17 takýmý toplu halde
U 17 Liginde üçüncü hafta maçlarý oynandý
Kültür, Çimentospor’u
ikinci yarýda daðýttý: 6-0
SAHA: 1 nolu sentetik.
HAKEMLER: Serhat Sarkandý.
Yalçýn Kara. Emre Alagöz.
HE KÜLTÜRSPOR : Eren.
Mustafa. Mustafa Öz. Numan.
Samet. Ensar. Samet Akbaþ. Ý. Eren
(Onur Salman). Onur (Emre). Bilal.
Esat.
U 17 liginde ilk iki haftanýn lideri Çimentospor, He Kültürspor
önünde ikinci yarýda yediði gollerle
6-0 maðlup olarak liderliði kaybetti.
Ýlk yarýsý golsüz biten maçýn ikinci
yarýsýnda bulduðu gollerle sahadan
6-0 galip ayrýlan He Kültürspor grupta lidrerliðe yükseldi.
Gençler, Osmancýk yeniþemediler: 1-1
Arslan Iðnak
U 15’de gruplarda mücadele sürüyor
Mimar Sinan: 3 - Osmancýkgücü: 1
SAHA:
Sentetik.
2 nolu
HAKEMLER:
Yunus
Dursun,
Ercan Davarcýoðlu,
Müjöde Arça.
M Ý M A R
SÝNANSPOR
:
Abdurrahman, H.
Resul,
Dilaver,
Orhan, E. Kaan,
Sezer, H. Batuhan,
Ö.
Faruk,
Abdulsamet, Furkan,
Burak, Onur, Enes,
Engin, Ýbrahim
OSMANCIKG
ÜCÜSPOR : Enes,
Berat,
Necati,
Tunahan, Oðuzhan,
Alperen, Yaþar Halil,
Muratcan,
Recep
Ege, Arda, Kenan,
Ali Mert, Onur.
Gençlerbirliði: 1- HE Kültürspor: 4
SAHA: 2 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Emrah Okan, Onur
Alagöz, Vuslat Ay.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Doðukan,
Batuhan, Yavuz, Serdal, Y. Emre, Serhat,
Kerep, Hüseyin, Avni, Oðuzhan, Koray,
Yusuf, M. Taha, Tunahan, Batuhan.
HE KÜLTÜRSPOR : Rahman, Ýsk-
ender, Ahmet, Melih, Burak, Mesut, Ö.
Faruk, Eray, Y. Emin, Mikail, Metin,
Tahsin, Mehmet, Mert, Osman, Ömer,
M. Berat, Adil .
GOLLER: 47. ve 70. dakikalarda
Burak, 65. dak. Ö. Faruk, 69. dak. Mesut
(HE Kültürspor), 66. dak. Serdal
(Gençlerbirliði).
Alaca Belediyespor: 7 - 1907 Gençlik: 0
ÇÝMENTOSPOR : Yaþarcan.
Enes. Mehmet. Erdem (Muhammet).
Alperen. Halil. Serkan. Nurullah.
Arda. Ýsmet (Enver). Batuhan
(Berkay).
GOLLER: 36. Dak. Bilal. 43.
Ve 70. Dakikalarda Mustafa Öz. 57.
Dak. Emre. 64. Dak. Samet. 78. Dak.
Numan (HE Kültürspor).
SAHA: 1 Nolu Sentetik:
HAKEMLER: Ömür Soyutemiz,
Çorum Belediyespor U 17 takýmý Pazar’da oynadýðý maç öncesi toplu halde görülüyor
Furkan Alagöz,
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer, Enes, Fatih, Furkan,
Ahmet, Akif, Batuhan, Zeki, (Serdal), Hamza, Cafer,
Mücahit, (Yavuz)
OSMANCIKSPOR : Dursun, Gürkan, Kürþat, Emre,
(Mustafa), Hakan, Fýrat, Sefa, Mehmet, (Cengiz), Yasin,
Mücahit, Recep, (Tayyip)
GOLLER : 60 dak. Yasin (Osmancýkspor), 80. dak.
Cafer (Gençlerbirliði)
KIRMIZI KART : 66 dak, Fatih (Gençlerbirliði)
U 17 liginin yenilgisiz iki takýmý Gençlerbirliði ile
Osmancýkspor arasýndaki maçta takýmlar yine
yeniþemediler ve 1-1’lik beraberlikle ayrýldýlar.
Ýlk yarýsý golsüz biten maçýn ikinci yarýsýnda
Osmancýkspor Yasin’in golüyle öne geçti. Golden sonra
Gençlerbirliði’nden Fatih kýrmýzý kart görünce on kiþi
kalan mavi beyazlýlar maçýn son dakikasýnda Cafer’le
beraberlik golünü bularak bir puanla sahadan ayrýldýlar. Bu
sonuçla Gençlerbirliði grupta üçüncü maçýnda ikinci
beraberliðini alýrken Osmancýkspor üçüncü maçýnda üçürcü beraberliði alarak bu haftayýda bir puanla kapattý.
SAHA: 2 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Hakan Kaya,
Berkant Arman, Alparslan Koçak.
ALACA BELEDÝYESPOR : Fýrat,
Okar, Mustafa, C. Can, Kadir, Gökhan,
Mustafa, Eren, Mehmet, Yasin, Gökhan,
Canver, Yusuf, Furkan, Y, Emre, Enes,
Ahmet.
1907 GENÇLÝKSPOR : C.
Doðukan, Mustafa, E. Fatih, Sefa,
Gürkan, Berk, Emrah, Ferdi, Emirhan, T.
Mert, M. Furkan, Ahmet, Aþkýn, Selman,
Emre, Fuat.
SAHA: 2 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Emre Alagöz, Barýþ
Karakuþ, Erhan Akyol.
ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, M.
Elvan, E, Mert, Mehmet, Mertcan, Ö.
Faruk, Berkan, Arda, M. Emin, A.
Hakan, Ali, Mustafa, R. Berke, Batuhan.
SUNGURLUSPOR : Mikail,
Burak, Bayram, Berat, Berkay, Seyit,
Serkan Mavi, Ýbrahim, Alihan, Bekir, H.
Mehmet, Burak, O. Melih, Serkan .
GOLLER: 20. dak. Seyit, 59. ve
70. dakikalarda Bekir (Sungurluspor),
24. dak. M. Emin (Çimentospor)
Çimentospor: 1 - Sungurluspor: 3
Ulukavak uzatmalarda yýkýldý
0-2
18 PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
BAL temsilcimiz Ulukavakspor dün sahasýnda konuk ettiði grubun þampiyonluk adaþlarýndan
Bartýnspor önünde hücumda yine beklenen performansý gösteremedi. Güçlü rakibi önünde ilk yarýnýn ve
maçýn son uzatma dakikalarýnda Ýslam ve Emrah’ýn gollerine engel olamayýnca sahadan 2-0 maðlup
SAHA: 1 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Murat Yalçýn, Arif Dilmeç, Hakan
Daþçý.
ULUKAVAKSPOR : Mahmut, Recep, Arif, Onur
(Fethi), Tuncay (Hüseyin), Oðuzhan, Fatih, Sedat,
Mehmet Ali, Yusuf, Ahmet (Ümit).
BARTINSPOR : Ahmet, Seyyit Volkan, Ferhan,
Engin, Abdurrahim, Özcan, Oðuz Kaan, Hanifi, TOma,
Emrah, Ýslam (Oðuzhan) .
KIRMIZI KART: 75. dak. Toma (Bartýnspor)
GOLLER: 45+1. dak. Ýslam, 90+3. dak. Emrah
(Bartýnspor).
Bölgesel Amatör
Lig
temsilcimiz
Ulukavakspor
dün
sahasýnda konuk ettiði
Bartýnspor’a biri ilk
yarýnýn uzatma diðeri
maçýn son dakikalarýnda
yediði iki golle 2-0
maðlup olarak haftayý
puansýz kapattý.
Gerek
yönetim
sorunlarý gerekse maddi
anlamda
sýkýntýlar
nedeniyle bir türlü istenilen transferleri yapamayan Ulukavakspor dün
grupta
þampiyonluk
mücadelesi
veren
Bartýnspor ile 1 nolu sentetik
çim
sahada
karþýlaþtý.
Çorum
Belediyespor ile maçýn
ayný
saate
gelmesi
nedeniyle
taraftar
desteðini istediði arkasýna
alamayan
Ulukavakspor maçýn ilk
dakikalarýnda kontrollü
bir futbol ortaya koydu.
Ýki takýmýnda kale
önü mücadelesine fazla
giremediði maçýn ilk
yarýsýnýn son dakikalarýnda sað kanattan geliþen
Bartýnspor ataðýnda arka
direðe yapýlan ortada
dýþarý çýkmasý beklenen
topu iyi takip eden Toma
topu ortaya çevirdi bu
topa Ýslam kafayý vurdu
topu
Ulukavakspor
aðlarýna
göndererek
takýmýný maçta 1-0 öne
geçirdi.
Ýlk yarýnýn uzatma
dakikasýnda gelen golle
maðlup duruma düþen
Ulukavakspor ikinci yarýda daha çok hücumu
düþünerek baþladý. Rakip
kale önünde etkili olmaya
çalýþan temsilcimiz final
paslarýnda baþarýlý olamayýnca
beraberlik
golünü bulamadý. Maçýn
74.
dakikasýnda
kazanýlan frkikik atýþýnda
Ulukavakspor’un
Yusuf’un
vuruþunda
Bartýnspor
kalecisi
Ahmet son anda topu
köþeden kornere çelerek
siyah beyazlý temsilcimize beraberlik þansýný
vermedi.
Son
dakikalarda
tüm hatlarý ile beraberlik
golü için yüklenen
Ulukavakspor
90+3.
dakikada çýkarken kaptýrýlan bir topla savunmasýnda az adamla yakalandý ve Emrah maçýn
skorunu belirleyen golü
bu dakikada attý.
Bu sonuçla temsilcimiz
Ulukavakspor
dördüncü maçýnda ikinci
maðlubiyetini alarak iki
puanda kaldý.
Belediyespor U 15’de
Pazar’a gol yaðdýrdý
HAKEMLER:
Mahmut Selçok. Tarýk
Bozkurt. Baran Avcý.
SAHA:
Mimar
Sinan.
Ç O R U M
BELEDÝYESPOR U 15 :
Berk, Alaaddin, Deniz,
Hüsnü, Niyazi, F.Serkan,
Ali Can, E.Berkay, Eren,
C.Can,
Batuhan,
Muharrem, Abdullah, Y.
Emirhan, Mete han, Y.
Emre, Aslan, K.Can
Baþkan
Geliþim
maçýnda
PAZARSPOR U15
: Özcan, Kadir, Melih,
Hakan, Barýþ, Ýlker,
Mücahit,
Ramazan,
Samet, Nedim, Ceyhun,
Muhammed, Ulaþ, Fatih,
Ege, Ý. Hakan, Þaban.
GOLLER: 9. ve 25.
Dakikalarda Eren. 27. 63.
ve 77. Dakikalarda Elvan
Mert. 37. Dak. Batuhan.
39.
51.
ve
58.
Dakikalarda Alican. 72.
Dak. Aslan. 79. Dak.
Metehan
(Çorum
Belediyespor).
Cumartesi
günü
Çorum’da oynanan ikinci
maçta
Çorum
U 14 son dakikada yýkýldý: 1-2
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Mehmet
Tuðluk.
Soner Derviþoðlu. Fatih Derviþoðlu.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 14 :
Caner. Batuhan. Haþim. Berkay.
Memduh. Eren. Murat. M. Can. Onat.
M. Emin. Eray. Serkan. Doðukan.
Mertcan. Alihan. Rýdvan. Anýlcan.
PAZARSPOR U 14 : Eren.
Mehmet. Hüseyin. M. Salih. M. Enver.
Ýbrahim. Ömer. Samet. Alper. Ýbrahim.
Ali. Özcan. Fatih. Ulaþ. Ege. Bekirhan.
GOLLER: 15. Dak. Alper. 70. Dak.
Samet (Pazarspor). 28. Dak. Hüseyin
(Çorum Belediyespor).
Geliþim Ligi U 14
kategorisinde
Çorum
Belediyespor, Pazarspor
ile oynadýðý ilk maçta
rakibine son dakikada
yediði golle 2-1 maðlup
oldu. Cumartesi günü
Mimar Sinan sahasýnda
oynanan maçta konuk
Pazarspor fizik olarak
zayýf ancak teknik gücü
yüksek bir kadroya sahip
futbol ortaya koydu.
Ç o r u m
Belediyespor
rakibi
önünde fizik üstünlüðünü
iyi kullanarak rakibi
önünde oyundan düþmedi. Ýlk yarýda Alper’in
attýðý golle öne geçen
konuk Pazarspor önünde
28. dakikada Hüseyin’in
kafasýndan bulduðu golle
skoru 1-1 yapan Çorum
Belediyespor ikinci yarýda ani ataklarla etkili
olmaya çalýþtý.
Pazarspor’un
bastýrdýðý anlarda ani
toplarla etkili olan
Belediyespor bu ataklarda son vuruþlarda baþarýlý
olamazken maçýn 70.
dakikasýnda kaleci ve
savunma anlaþmazlýðýndan araya giren Samet
ayak koydu ve takýmýný
2-1 öne geçiren golü attý.
Belediyespor, Pazarspor
U 15 takýmýda adeta gol
yaðdýrdý: 11-0.
Grupta ilk iki
maçýný biri hükmen
olmak üzere kazanarak
iddialý konuma gelen
Çorum
Belediyespor,
rakibi önünde maça etkili
baþladý ve erken bulduðu
gollerle rakibin direncini
kýrarak ikinci yarýda farka
gitti.
Ýlk yarýsýný 4-0 önde
kapattýðý maçýn son
bölümünde
rakibinin
fiziksel düþüþünde etkisiyle rahat bir futbol
ortaya kolan Çorum
Belediyespor sahadan 11-
0 galip ayrýlarak üçüncü
maçýndan da üç puanla
ayrýlarak 9 puanla iddiasýný sürdürdü. Bu galibiyetle
Çorum
Belediyespor grupta dört
maç
oynayan
Trabzonspor’un ardýndan
ikinci sýrada yer aldý.
Okul Sporlarý açýlýþ
toplantýsý bugün
Bugün saat 10.00’da Anitta Otel’de düzenlenecek açýlýþ toplantýsýna Okul
Sporlarý Federasyon Baþkaný Ayhan Pala da katýlacak.
Çorum Okul Sporlarý Faaliyetleri toplantýsý bugün Federasyon Baþkaný Ayhan
Pala’nýn katýlýmýyla yapýlacak. Bugün saat 10.00’da Anitta Otel’de düzenlenecek olan
Okul Sporlarý Faaliyetleri açýlýþ toplantýsýna Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Türkiye Okul Sporlarý
Federasyon Baþkaný Ayhan Pala ile il ve ilçelerde görev yapan tüm Beden Eðitimi
Öðretmenleri katýlacaklar.
Toplantý saygý duruþu ve
istiklal marþý ile baþlayacak ÝRTÝBAT
0 544
ardýndan geçen yýlki okul spor 445 45 88
faaliyetlerinin slayt sunumu
yapýlacak. Daha sonra yapýlacak protokol konuþmalarýnýn
ardýndan baþarýyý idareci,
beden eðitimi öðretmeni ve
antrenörlere plaketleri verilecek. Törende daha sonra Okul
Sporlarý Federasyonu Baþkaný
Ayhan
Pala
tarafýndan
Federasyon adýna verilecek
(Ç.HAK:959)
Ç o r u m
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül cumartesi günü
oynanan Geliþim ligi
maçýný takip etti. Baþkan
Gül beraberinde Mali As
Baþkan
Mustafa
Özbayram ve Gençlik
Hizmetleri
Spor
Ýl
Müdürü Haþim Eðer ile
birlikte Mimar sinan
sahasýna geldi ve Alt Yapý
Sorumlusu Sinan Özdilli
ile maçýn bir bölümünü
izleyerek ayrýldý.
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
(Ç.HAK:2998)
www.corumhakimiyet.net
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Satýlýk Daire
Bahçelievler Mah. Þenyurt
1. Sokak Elvin Apartmaný 3. kat
140 m2, 3+1 güney-batý cephe,
asansörlü, otoparklý daire
sahibinden satýlýktýr.
(Ç.HAK:2993)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
deneyim sahibi Trans Mikser Þoförleri
alýnacaktýr.
Serra Hazýr Beton
0 532 564 33 30-0 364 777 00 19
ÝÞYERÝNE KÝRALIK
DAÝRELER
0 542 513 36 10
0 541 426 64 58
ÇIRAK-KALFAUSTALAR alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek
(Ç.HAK:2977)
(Ç.HAK:2696)
Çorum Belediye Baþkanlýðý arkasýnda
Gündoðdu Sürücü Kursu’nun çýkmýþ
olduðu daireler iþyerine kiralýktýr.
SATILIK
DAÝRE
Þahin Paslanmaz
0 532 601 04 98
(Ç.HAK:2997)
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
KÝRALIK
VÝLLA
Binevler Çavdar Sitesi’nde
Gazi Caddesi 5. Sokak 4/6 (Layýk
Apt.) 110 m2 Gazi Caddesini gören
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 717 30 93
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
KÝRALIK
Gazi Cad. No: 3’de Hamoðlu
Ýþhanýnda 3. katta 125 m2
daire-iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 542 395 32 77
(Ç.HAK:2985)
(Ç.HAK:2969)
TAÇMAK MAKÝNA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.
ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD.
NO:7
ÇORUM
LÜKS
ELEMAN SATILIK
ARANIYOR DAÝRELER
Demir doðrama,
paslanmaz korkuluk ve
alüminyum korkuluk
iþlerinden anlayan
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
Tel: 0 535 401 27 95
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
(Ç.HAK:2374)
Trans Mikser
Þoför Aranýyor
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
0 505 465 65 64
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrik
ustalarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Hasan Demiral Elektrik Ltd. Þti.
Adres: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41
Tel: 213 64 94-0 533 264 59 39
(Ç.HAK:2981)
Aþaðý Sanayi 5. Çelik
Sokakta bulunan Pimapen
Atölyesi devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 505 309 02 04
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Mür. Tel:
MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RÝCA OLUNUR.
(Ç.HAK:2966)
(Ç.HAK:2991)
Devren Satýlýk
Pimapen Atölyesi
BAYAN ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
TECRÜBELÝ GAZALTI ve
TOZALTI KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:2958)
Özyýldýz Isý Mühendislik
Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22
0 532 498 76 48-0 537 285 76 26
ÝDEAL HOME
(Ç.HAK:2978)
Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar
alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:2956)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2989)
(Ç.HAK:2734)
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
19
YÝTÝK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu MYO Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden almýþ olduðum
diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür.
Nuray TUFAN (TUNCAY)
Ziya kýzý 1978 Alaca Doðumlu
BAY-BAYAN ELEMAN
(Ç.HAK:2988)
YÝTÝK
Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere;
Erkekler için askerliðini yapmýþ,
35 yaþýný aþmamýþ,
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa CANKAR
Elvan oðlu 1936 Çorum Doðumlu
VASIFSIZ BAY-BAYAN
Elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2987)
- YAKAMOZ TURÞU KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ.
YÝTÝK
(Ç.HAK:2940)
Ömer YÜKSEL
Osman oðlu 28.10.1978 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2986)
(Ç.HAK:2884)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Tel : 0364 254 95 37
Adres : Ankara yolu 16.km Çorum
Bülbül, Ceylan elele puan Manavgat’a
Çorum Belediyespor, Manavgatspor maçýnýn
özellikle ikinci yarýsýnda rakip kalede etkili
olurken maçýn Ankara bölgesi hakemlerinden
Ýbrahim Bülbül düdüðü ile yardýmcý hakemi
Murat Ceylan ise kaldýrdýðý ve kaldýrmadýðý
bayraklarýyla kýrmýzý siyahlý takýmýn puan
kaybýnda büyük pay sahibi oldular.
Çorum Belediyespor’un dün Manavgatspor ile
oynadýðý maçý yöneten hakemlere gerek saha içinde
gerekse tribünden büyük tepki yaðdý. Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn 77. dakikada Buðra’nýn vuruþunda çizgi içinden
çýktýðý iddia edilen pozisyon sonunda Buðra yerde
hakeme isyan ederken Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’da verilen karara isyan ederek yardýmcý hakemin yanýna
kadar geldi. Bu pozisyon sonunda Ýncedal trübünü gönderildi. Verdikleri kararlarla puan çalan hakemleri evlerine gönderecek merak ediliyor.
PAZARTESÝ 13 EKÝM 2014
‘Çorum’un hakkýný yiyenlere
haklarýmýz haram olsun’
Çorum Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül, ‘Çorum’un hakkýný yiyenlere haklarýmýz haram olsun’ dedi.
Baþkan Gül, Manavgatspor maçýnýn
ardýndan sosyal paylaþým sitesinden
yazdýðý mesajýnda ‘Hakemin katlet-
tiði bir maç seyrettik. Emeðimisi
gasbeden hakeme yazýklar olsun.
Çorum’un hakkýný yiyenlere haklarýmýz haram olsun’ dedi. Gül’ün bu
mesajýna çok sayýda futbol severde
yorumlarýyla destek verdi.
Yine lider deðiþtirdik ancak iki puan kaybettik
Çorum Belediyespor grup lideri Manavgatspor karþýsýnda ilk yarýda kötü bir futbol ortaya koyarken
ikinci yarýda rakip kalede etkili oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmda kanatlarýn varlýk gösteremediði maçta ani
geliþen Manavgatspor ataklarýnda ise kaleci Fatih yaptýðý kurtarýþlarla rakibe gol izni vermeyerek bir
anlamda maðlubiyete engel olan isim oldu.
Ç o r u m
Belediyespor lideri devirdi ancak maçýn hakemi
deviremedi.
Kýrmýzý
Siyahlý
takým
Manavgatspor karþýsýnda
çok kötü bir futbol ortaya
koyduðu ilk yarýnýn
ardýndan ikinci yarýdaki
performansa yakýn taraftý.
Ancak maçýn Ankara böl-
gesi hakemi Ýbrahim
Bülbül ve birinci yardýmcý hakem Murat Ceylan
maçý berabere bitirmek
adýna ellerinden gelen
çabayý gösterince sonuçta
her zaman olduðu gibi
hakemlerin dediði oldu
ve maçta 0-0 berabere
bitti.
Maça iki takýmda
Oðuzhan ve Çaðlar
Manavgatspor maçýnda bir
atak geliþtirme çabasýnda
kontrollü baþladý. Ýlk
yirmi dakikalýk bölümde
iki takýmda hücumda varlýk gösteremedi. Sonraki
bölümde Belediyespor
kanatlardan istenilen verimi alamayýnca pozisyon
uzun taç ataþlarýndan
doðacak karambollere
kaldý. Konuk takýmda
ilerde Fatih’in fizik
üstünlüðünü iyi kullanarak gol aradý.
Ýkinci
yarýda
Belediyespor daha çok
golü düþündü ancak bu
dakikalarda kalesinde
mutlak iki net pozisyon
verdi. Kaleci Fatih
baþarýlý kurtarýþlarýyla
rakibine izin vermedi.
Turgay’ýn düþürüldüðü
pozisyona devam diyen
maçýn
hakemi
77.
dakikada ise Buðra’nýn
vuruþunda kale içinden
çýkartýlan ve çizgideki
herkesin gol diye ayaða
kalktýðý anda yardýmcý
hakem Murat Ceylan
pozisyona devam deyince ortalýk karýþtý. Bu
pozisyonda
Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal
trübüne gönderildi.
Sonraki bölüm ise
tam bir sinir harbi þeklinde
geçen
maçta
Belediyespor sakin kalamadý ve þiþirme toplarla
etkili olmaya çalýþtýðý
rakip kale önünde pozisyon üretemedi ve maçta
baþladýðý gibi golsüz
berabere sona erdi. Maçý
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül ile birlikte AK
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................6
Eray ..............................4
Osman ..........................4
Çaðlar...........................4
Turgay ..........................4
(84. dk. Burak...............)
Ali.................................3
(67. dak. Furkan .........3)
Ýmam ............................5
Murathan......................4
Nedim...........................5
Oðuzhan .......................4
(67. dak. Buðra ...........4)
Akýn..............................4
MANAVGATSPOR
Veysel...........................5
Fikret ............................5
Aykut ............................5
Ömer ............................4
(46. dak. Adil ..............6)
Baran ............................5
(90+2. dak. Ferhat ......3)
Oðuz.............................4
Feyyaz ..........................5
(86. dak. Burak .............)
Fatih..............................6
Deniz ............................5
Reþit..............................5
Þerif..............................4
STAT : Dr. Turhan Kýlýçccýoðlu.
SARI KART: Buðra (Çorum Belediyespor), Fikret,
Feyyaz, Deniz (Manavgatspor)..
HAKEMLER : ÝbrahimBülbül, Murat Ceylan, Can
Yamaç.
Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Merkez
Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse ile 1500 civarýnda
taraftar izledi.
M A Ç T A N
DAKÝKALAR:
17. dakikada sol
kanattan Murathan topla
haraketlendi
ortaya
çýkardýðý topa Ali indirdi
Turgay geliþine sert
vurdu kaleci son anda
köþeden topu kornere
çeldi.
29. dakikada sol
kanattan Osman’ýn kullandýðý uzun taç atýþýnda
Nedim ön direkte aþýrdý
Çaðlar kafayla hamle
yaptý dokunamadý ardýn-
dan Ali uzandý oda dokunamayýnca
Çorum
Belediyespor mutlak bir
golden oldu.
38. dakikada sað
kanattan
geliþen
Manavgatspor ataðýnda
ceza sahasýna yapýlan
ortada Fatih kafayý vurdu
top yandan az farkla auta
gitti.
40. dakikada sað
kanattan Osman topla
hareketlendi
yerden
ortaya çýkardýðý topa ön
direkte Çaðlar dokunamadý ardýndan Murathan
topa
dokunamayýnca
Çorumspor golü yine
bulamadý.
44. dakikada sol
kanattan
geliþen
Manavgatspor ataðýnda
ceza yayý sol köþesinde
kazanýlan faul atýþýnda
Deniz köþeye plaseledi
kaleci Fatih son anda
köþeden kornere çeldi.
Ýlk yarý golsüz
berabere sona erdi.
52. dakikada orta
alandan Turgay topla
hareketlendi ceza yayý
üzerinde Çaðlar ile davur
pasý yaptý ceza sahasýna
girdi rakibi tarafýndan
düþürüldü ancak maçýn
hakemi bu pozisyona
devamdedi ve gerek futbolcular gerek kenar
yönetim gerekse taraftarlar büyük tepki österdiler.
55. dakikada savunmadan atýlan uzun topta
Fatih kafayla aþýrdý Adil
çapraz pozisyonda sert
vurdu top üstten az farkla
auta gitti.
65. dakikada konuk
takým maçtaki en net
pozisyonu buldu. Bu
daikada sol kanattan ceza
sahasýna yapýlan ortada
savunmadan seken topla
penaltý noktasýna yakýn
yerde topu önünde bulan
Oðuz sert vurdu kaleci
Fatih mükemmel bir
refleksle topu kornere
çelerek rakibine gol izni
vermedi.
73.
dakikada
Furkan’ýn sað kanattan
yaptýðý ortada arka direkte Murathan çapraz
pozisyonda kaleci ile
karþý karþýya kaldý vurmakta gecikince araya
giren savunma ve kaleci
mutlak bir tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
77. dakikada maçýn
kader aný yaþandý. Bu
dakikada sol kanattan
ceza sahasýna yapýlan
ortada Çaðlar’dan seken
topla Buðra arka direkte
buluþtu topa sert vurdu
uzak kale direðini geçen
topa savunma çizgi içinden
çýkardý
maçýn
yardýmcý hakem dedi ve
bu dakikada Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal
hakem tarafýndan tribünü
gönderildi.
Son
dakikalarda
Belediyespor’un þiþirme
toplarla etkili olma çabasý
sonuç
vermeyince
karþýlaþma maçýn hakeminin istediði gibi golsüz
beraberlikle sona erdi.
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Çorum Belediyespor - Manavgatspor
Sebat Trabzon - Zonguldak Kömürspor
Batman Petrolspor - Adliyespor
Kýzýlcabölükspor - Tire 1922spor
Tutap Þekerspor -Çatalcaspor
Tuzlaspor - Darýca Gençlerbirliði
Bursa Nilüfer - Kýrakhanspor
Gaziosmanpaþa- Ýstanbulspor
: 0-0
: 2-3
:E
: 1-0
: 1-2
: 0-0
: 1-1
:0-0
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Zonguldakspor
2 Manavgatspor
3 Ýstanbulspor
4 Tire 1922
5 Kýrýkhanspor
6 Tuzlaspor
7 Niðde Belediye
8 Darýca Gençler
9 Adliyespor
10 Çorum Belediye
11 Bursa Nilüfer
12 Kýzýlcabölük
13 Çatalcaspor
14 Akçaabat FK
15 Tutap Þekerspor
16 Gaziosmanpaþa
17 Batman Petrol
18
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
5
6
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
1
2
1
1
1
0
0
0
2
1
1
2
2
2
1
4
0
3
5
1
2
2
1
2
1
0
0
1
1
1
1
1
2
0
2
1
0
3
3
3
4
4
4
0
9
14
10
13
8
9
9
5
11
5
9
4
5
4
6
1
4
0
4
4
2
5
3
7
5
2
7
4
5
6
9
9
16
8
12
18
Gelecek hafta maç programý:
18 Ekim Cumartesi :
Ýstanbulspor - Çorum Belediyespor.
Adliyespor - Gaziosmanpaþaspor.
Kýrýkhanspor - Kýzýlcabölükspor.
Tuzlaspor - Tuyap Þekerspor.
Manavgatspor- Bursa Nilüferspor.
Niðde Belediyespor- Batman Petrolspor.
Darýca Gençlerbirliði-Zonguldak Kömür.
Tire 1922 - Sebat Proje Akçaabat
14
13
13
11
11
11
10
10
9
9
8
7
5
5
4
2
1
0
Download

13 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi