Eskiekin yolu geniþliyor
Çorum
Belediyesi
Eskiekin Yolu
olarak da
bilinen Ekin
Caddesi'ni
geniþletiyor.
25 metreye
çýkarýlacak
olan mevcut
yol Kapaklý 4.
Cadde ve Ata
Caddesi'ne
baðlamýþ
olacak.
* HABERÝ
3’DE
456 iþyerinde hýzlý çalýþma
S.S. Çorum
Hitit 19 Yapý
Kooperatifi
tarafýndan
Küçük Sanayi
Sitesi ÇorumAnkara yolu
üzerinde
yapýmýna
baþlanan 456
iþ yerinin inþa
çalýþmalarý
hýzlý baþladý.
Çorum Belediyesi Eskiekin Yolu olarak da bilinen Ekin Caddesi'ni geniþletiyor.
* HABERÝ
3’DE
Yapýmýný Al-Ka Ýnþaat'ýn üstlendiði iþ yerleri tamamlandýðý zaman Aþaðý Sanayi'nin buraya taþýnmasý öngörülüyor.
ÇORUM
ÝSKENDER LAHMACUN
n
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Alo Paket
213 32 42
Uçuþ saatlerine itiraz var
Türk Hava Yollarý’nýn AmasyaMerzifon-Ýstanbul hattýnda uçuþ
saatlerini deðiþtireceði söylentisi
hem vatandaþlar hem de iþ
çevrelerinde ciddi itiraz geldi.
* HABERÝ 2’DE
Gazi Cad. No: 13/B
ÇORUM
(Ç.HAK:514)
16 EYLÜL 2014 SALI
Yaralýlarý gören yakýnlarý fenalýk geçirdi.
Yaralýlarý görünce
sinir krizi geçirdi
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde
otomobil ile çarpýþan
motosikletin sürücüsü 14
yaþýndaki N.F. ile yanýnda
bulunan arkadaþý 13 yaþýndaki
S.R.A. adlý kýzlar yaralandý.
Otomobilde bulunan 44
yaþýndaki Nigar Özkardeþ, iki
kýz çocuðunu yerde yaralý
görünce sinir krizi geçirdi.
* HABERÝ 2’DE
Türk Hava Yollarý’nýn Amasya-Merzifon-Ýstanbul hattýnda uçuþ saatlerini deðiþtirme giriþimi var.
TÖREN
ÇÝLESÝ
HABER-YORUM
EROL TAÞKAN
Yunus Emre Ýlkokulu'nda
düzenlenen Ýlköðretim Haftasý
kutlamalarý, öðrenciler için tam
bir çileye dönüþtü.
* HABERÝ 5’DE
93 bin öðrenci
ders baþý yaptý
2014-2015 Eðitim ve Öðretim Yýlý, Ýlköðretim Haftasý kutlamalarý ile
baþladý. Atatürk Anýtý'nda düzenlenen çelenk töreni ile baþlayan
kutlamalar, Yunus Emre Ýlkokulu'nda devam etti.
* HABERÝ 5’DE
Ulukavak’a yeni ortaokul
Ulukavak
Mahallesi yeni
bir ortaokul
kazanýyor. Ýlim
Yayma
Cemiyeti
Buhara Yurdu
arkasý Selçuk
11. Sokak’ta
bulunan
arsaya 16
derslikli
ortaokul inþaa
edilecek.
Çin Kur’an kursunu bastý!
Doðu Türkistan'da kuran
kurslarýna 'operasyon'.
* HABERÝ 3’DE
Temel çalýþmalarý devam eden ortaokulun 8 ayda tamamlanmasý planlanýyor.
* HABERÝ 10’DA
Erol Kýnýklý vefat etti
Doðu Türkistan'da kuran kurslarýna operasyon düzenlen-
* HABERÝ 11’DE
Kaza, D-100 karayolu üzeri Kýzýltepe köyü yakýnlarýnda meydana geldi.
Tüp yüklü kamyonet
devrildi, 2 yaralý
Çorum’un Osmancýk ilçesinde
tüp yüklü kamyonetin devrilmesi
sonucu meydana gelen trafik
kazasýnda 2 kiþi yaralandý.
* HABERÝ 2’DE
Osmancýk’ta yoldan çýkan otomobil takla atttý.
Otomobil
þarampole devrildi
Çorum Osmancýk’ta yoldan
çýkan otomobil takla atarak
þarampole devrildi. Araçta
bulunan 4 kiþi yaralandý.
* HABERÝ 2’DE
2
www.corumhakimiyet.net
SALI 16 EYLÜL 2014
Uçuþ saatlerine itiraz var
MUSTAFA DEMÝRER
T
ürk Hava Yollarý’nýn Amasya-Merzifon-Ýstanbul
hattýnda uçuþ saatlerini deðiþtireceði söylentisi
hem vatandaþlar hem de iþ çevrelerinde ciddi
itiraz geldi.
Edinilen bilgilere göre, Türk Hava Yollarý 1
Kasým 2014 tarihinden itibaren sabah saat 05.55 olan
Merzifon-Ýstanbul uçuþ saatini 18.30, Ýstanbul Atatürk
Havaalaný’ndan saat 23.20 olan Merzifon’a uçuþ
saatini ise 16.10 olarak belirledi. Yeni saat traifesi
hayata geçirilirse sabah Ýstanbul’a gidip gece dönme
imkaný ortadan kalktý.
‘Sistemde yeni saat tarifesi var’
Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz Yudum Turizm
THY Acentesi Fatih Çiçek, THY’nýn ÝstanbulMerzifon hattýnda uçuþ saatlerini kesin olarak
deðiþtirdiðine yönelik bir bilgi verilmediðini, ancak
sistemde yeni düzenlenen saat tarifesinin görüldüðünü
söyledi.
Ýþadamlarý memnun deðil
THY’nýn bugüne kadar sabah saat 05.55’de
Merzifon-Ýstanbul, ayný gün akþam saat 23.20’de
Ýstanbul-Merzifon uçuþlarýný yaptýðýný hatýrlatan
Çorum iþ alemi ise, yeni saat uygulamasýnýn insanlarý
Ýstanbul’da bir gece konaklamaya mecbur býraktýðýný
söyledi.
Günü birlik olmalý
Ýstanbul’a günü birlik fuarlara gittiklerini belirten
iþadamlarý, gündüz fuarý gezip gece Çorum’a tekrar
döndüklerini ifade etti.
Ýþadamlarýnýn Ýstanbul’da bir günde iþlerini
halledip dönebildiðini aktaran iþ alemi, yeni saat
tarifesine kesinlikle karþý olduklarýný dile getirdiler.
‘THY’nin anketleri yanlýþ’
Türk Hava Yollarý’nýn yeni saat uygulamasý ile
ilgili yaptýðý anketleri gerekçe gösterdiðini
öðrendiklerini belirten iþadamlarý, Çorumlu’nun genel
olarak sabah saat 05.55 olan uçuþ saatinin bir saat ileri
alýnmasýný istediðini, bunun dýþýnda herhangi bir talebi
bulunmadýðýný belirterek, “ THY yaptýð ýanketleri
yenilerse veya tekrarg özden geçirirse iyi olur” diye
konuþtular.
Bu arada yeni saat uygulamasýna iliþkin itirazlarýn
Ticaret ve Sanayi Odasý yönetimine iletildiði öðrenildi.
HSYK seçimleri için geldi
Hurþit Bozkurt
nkara
ACumhuriyet
Baþsavcý Vekili
Ramazan Kaya’nýn,
Çorum merkez ve
ilçelerinde bulunan
hakim ve savcýlarla
toplantý yapmak
üzere Çorum’a
geldiði belirtildi.
Edinilen bilgilere
göre, 12 Ekim’de
yapýlacak Hakimler
ve Savcýlar Yüksek
Kurulu (HSYK)
seçimleri öncesinde
çalýþmalar devam
ediyor.
Yargýda Birlik
Platformu HSYK
adaylarýndan Ankara
Cumhuriyet Baþsavcý
Vekili Ramazan
Kaya, Çorum ve
ilçelerinde görev
yapan hakim ve
savcýlarla görüþtü.
Yargýda Birlik Platformu HSYK adayý Ankara Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ramazan
Kaya, HSYK seçimler öncesi hakim ve savcýlarlya toplantý yaptýðý belirtildi.
Tüp yüklü kamyonet devrildi, 2 yaralý
Ç
orum’un Osmancýk
ilçesinde tüp yüklü
kamyonetin devrilmesi
sonucu meydana gelen
trafik kazasýnda 2 kiþi
yaralandý.
Kaza, D-100
karayolu üzeri Kýzýltepe
köyü yakýnlarýnda
meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Osmancýk
istikametinden Tosya’ya
gitmekte olan Necmi
Kýmýl (30)
yönetimindeki 41 PK
807 plakalý tüp yüklü
kamyonet Kýzýltepe
köprüsüne geldiði sýrada
sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi
sonucu devrildi.
Kazanýn ardýndan
kamyonet kasasýnda
yüklü bulunan dolu
tüpler D-100 karayolu
üzerine daðýldý. Yola
Kaza, D-100 karayolu üzeri Kýzýltepe köyü yakýnlarýnda meydana geldi.
savrulan tüpler nedeniyle
karayolundaki sürücüler
kýsa süreli panik yaþadý.
Olay yerine gelen
Osmancýk Bölge Trafik
ve Osmancýk Belediyesi
Ýtfaiye ekiplerinin
daðýlan tüpleri yoldan
toplamasýnýn ardýndan
trafik akýþý kontrollü bir
þekilde saðlandý.
Kazada sürücüsü
Necmi Kýmýl ve yanýnda
yolcu olarak bulunan
Emre Eser (18)
yaralandý. Yaralýlar olay
yerinde yapýlan ilk
müdahalelerinin ardýndan
Osmancýk Devlet
Hastanesine kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý.
Kaza ile ilgili
baþlatýlan soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Tuðla yüklerken yaralandý
U
lukavak Mahallesi’nde
tuðla yüklerken düþen
genç yaralandý.
Türk Hava Yollarý’nýn Amasya-Merzifon-Ýstanbul hattýnda uçuþ saatlerini deðiþtirme giriþimi var.
TSO’nun da bilgisi var
Ahmet T. isimli genç
iþyerinde kamyona tuðla
yüklerken ayaðýný boþluða attý.
Kamyondan düþen genç
yaralandý. Ahmet T. hastanede
tedavi altýna alýndý.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Yaralýlarý görünce sinir krizi geçirdi
Ç
orum'un Osmancýk
Ýlçesi'nde otomobil
ile çarpýþan motosikletin
sürücüsü 14 yaþýndaki
N.F. ile yanýnda bulunan
arkadaþý 13 yaþýndaki
S.R.A. adlý kýzlar yaralandý. Otomobilde bulunan 44 yaþýndaki Nigar
Özkardeþ, iki kýz çocuðunu yerde yaralý görünce sinir krizi geçirdi.
Kaza, Çorum'un
Osmancýk
Ýlçesi'nde
meydana geldi. 27 yaþýndaki Ahmet Özkardeþ
yönetimindeki 19 HF
250 plakalý otomobil,
yola aniden çýkýþ yapan
ve baþýnda kask olmayan N.F. adlý kýzýn kullandýðý 19 HS 184 plakalý motosikletle çarpýþtý. Kazada devrilen motosiklette bulunan N.F.
Yaralýlarý gören yakýnlarý fenalýk geçirdi.
ile kýz arkadaþý S.R.A.
yaralandý. Ýki kýzýn yerde yaralý halde yattýðýný
gören otomobil sürücüsü Ahmet Özkardeþ'in
annesi 44 yaþýndaki Nigar Özkardeþ, sinir krizi
geçirdi. Durumlarýnýn
aðýr olduðunu sanýp
baygýnlýk geçiren kadýna, kýsa sürede gelen
saðlýk ekipleri müdahale
etti. N.F. ve S.R.A. da
ambulansla Osmancýk
Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Saðlýk durumlarý
iyi olan kýz çocuklarý tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma
sürüyor.(DHA)
Otomobil þarampole devrildi
Ç
orum Osmancýk’ta
yoldan çýkan otomobil takla atarak þarampole devrildi. Araçta bulunan 4 kiþi yaralandý.
Kaza Samsun-Ýstanbul D-100 karayolu
Osmancýk’a 16 kilometre kala Gecek köyü
mevkisinde meydana
geldi.
Samsun’dan Ýistanbul’a giden Özgür
Bayoðlu(27) yönetimideki 34 ZZ 2062 plakalý otomobil, sürücüsünün bir anlýk dalgýnlýðý
sonucu yoldan çýktý.
Takla atan otomobil tarlaya devrildi. Kazada
Özgür Bayoðlu ile araçta yolcu olarak bulunan
eþi Özge Bayaoðlu
(26), Emin Özdemir
(55) ve Münire Özdemir (53) yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen
ambulansla Osmancýk
Devlet Hastanesi’ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Hurdaya dönen
otomobil çekici ile kaldýrýldý. Jandarma kaza
ile ilgili soruþturma
baþlattý.
(Haber Merkezi)
Osmancýk’ta yoldan çýkan otomobil takla atttý.
Yaralýlar hastaneye kaldýrýldý.
SALI 16 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
456 iþyerinde hýzlý çalýþma
3
S
.S. Çorum Hitit 19
Yapý Kooperatifi
tarafýndan Küçük Sanayi
Sitesi Çorum-Ankara
yolu üzerinde yapýmýna
baþlanan 456 iþ yerinin
inþa çalýþmalarý hýzlý
baþladý.
Yapýmýný Al-Ka
Ýnþaat'ýn üstlendiði iþ
yerleri tamamlandýðý
zaman Aþaðý Sanayi'nin
buraya taþýnmasý
öngörülüyor.
Ýnþaat çalýþmalarýný
son sürat devam ettiren
Al-Ka Ýnþaat, Çorum'da
çok sayýda toplu iþ yeri,
park, okul, kaldýrým
iþlerini baþarýyla
tamamlarken, 456 iþ
yerini de kýsa sürede ve
modern bir yapýda
bitirmeyi hedefliyor.
456 iþ yerinin 720 iþ
günü içerisinde
tamamlanmasý
hedeflenirken, sitede iþ
yerlerin yaný sýra sosyal
donatýlar da yer alacak.
456 iþ yerinin yapým
ihalesini 45 milyon 450
bin TL bedelle yapacak
olan Al-Ka Ýnþaat, daha
önce de Küçük Sanayi
Sitesi'ndeki 162 iþ yerini
kýsa sürede tamamlamýþ
ve esnafa dükkanlarýný
vaktinden önce teslim
etmiþti. (Haber Merkezi)
Yapýmýný Al-Ka Ýnþaat'ýn üstlendiði iþ yerleri tamamlandýðý
zaman Aþaðý Sanayi'nin buraya taþýnmasý öngörülüyor.
Al-Ka Ýnþaat inþaat çalýþmalarýný son sürat devam ettiriyor.
17 yýldýr geleneði bozmadý
EROL TAÞKAN
Y
eniyol Mahallesi
muhtarý Seydi Demiray 16 yýldýr sürdürdüðü
kýrtasiye ve giysi yardýmýný, 17’nci yýlda da devam ettirdi.
Her yýl eðitim ve
öðretim yýlýnýn baþlangýcýnda, 250 öðrencinin kýyafet ve kýrtasiye malzemelerini karþýlayan Muhtar Seydi Demiray’ýn bürosu, yine çocuklarla dolup taþtý.
Çocuklarýn yokluk
ya da baþka nedenlerden
dolayý eðitim ve öðretimden geri kalmasýnýn asla
kabul edilemez bir durum
olduðuna iþaret eden Demiray, “Allah hayýr sa-
Eskiekin yolu geniþliyor
Çorum Belediyesi Eskiekin Yolu olarak da bilinen Ekin Caddesi'ni geniþletiyor.
Ç
orum Belediyesi Eskiekin Yolu olarak da
bilinen Ekin Caddesi'ni geniþletiyor. 25
metreye çýkarýlacak olan mevcut yol Kapaklý 4.
Cadde ve Ata Caddesi'ne baðlamýþ olacak.
Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan
açýklamaya göre, geçtiðimiz yýl da Kapaklý 4.
Cadde'yi geniþleterek hizmete sunduklarýný
söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper
Zahir, Eskiekin yolunda da imar deðiþikliði
yapýldýðý ve bu deðiþiklik sonucunda yolun 25
metreye çýkarýldýðýný söyledi. Yol geniþletme
çalýþmalarýnýn ardýndan caddenin bütün alt
yapýsýnýn yenileneceðini anlatan Zahir, "Alt yapý
tamamlandýktan sonra 1.200 metre
Adnan Menderes Parký
modernize edilecek
Ç
orum Belediyesi Adnan Menderes Parký’nýn
daha modern bir park haline dönüþtürülmesi
için ihale yaptý.
Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret
hiplerinden razý olsun. 16
yýl önce baþlattýðýmýz bu
seferberlik, onlarýn desteðiyle sürüyor. Mahalle
ayrýmý yapmadýðýmýz bu
çalýþmada, ulaþabildiðimiz çocuklarýmýza destek
olmaya çalýþýyoruz. Bu
yýl yardým yaptýðýmýz çocuklar arasýnda, mülteci
ailelerin de çocuklarý yer
alýyor.” dedi.
Çin Kur’an kursunu bastý!
D
polisi, kurs yöneticilerini gözaloðu Türkistan'da kuran
týna alýrken, 190 çocuðu da kurkurslarýna 'operasyon'.
tardýðýný iddia etti.TutuklananÇin resmi basýný Doðu
larýn sayýsýnýn en az 35 olduðu
Türkistan'ýn en önemli þehri
belirtiliyor. Kentin 26 noktasýnUrumçu'de 26 gizli kuran
daki kuran kurslarýný hedef alan
kursunun hedef alýndýðýný ve
operasyonlarda, çocuklarýn aký35 kiþinin tutuklandýðýný dubeti hakkýnda ise bilgi verilmeyurdu
di.
Çin iþgali altýnda tuttuðu
Bölgede son yýllarda meyDoðu
Türkistan'da
kuran
Doðu Türkistan'da yeni hededana gelen birçok olay, Çin hüfini belirledi; Uygur çocuklakurslarýna 'operasydüzenlendi.
kümeti tarafýndan "radikal ve
ra eðitim veren kuran kurslabölücü gruplarla" iliþkilendiriliyor. Ancak merkezi ve
rý. Çin resmi basýný Doðu Türkistan'ýn en önemli þehri
yerel yönetim bu olaylardaki tutuklama, gözaltý ve opeUrumçu'de 26 gizli kuran kursunun hedef alýndýðýný ve
rasyonlara
iliþkin ayrýntýlý bilgi vermiyor.
35 kiþinin tutuklandýðýný duyurdu Çin resmi basýn, yasadýþý olduðu iddia edilen dini eðitim merkezlerinden
Çin iþgali altýnda tuttuðu Doðu Türkistan'da, dev"190 çocuðun kurtarýldýðýný" yazdý.
let memurlarýna Ramazan ayýnda oruç tutmayý dahi yasaklarken, her türlü dini eðitimi de engelliyor.
Doðu Türkistan'da 'yasa dýþý olarak dini eðitim' yapýldýðý öne sürülen kuran kurslarýný basan iþgalci Çin
Dünya Bülteni
* Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte
Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý
Sabah 06.00 Gece 24.00’e kadar açýðýz.
Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir.
ÖZKAYA LAHMACUN
YAPRAK DÖNER
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
(Haber Merkezi)
Çorum Belediyesi Adnan Menderes Parký’nýn daha modern bir park haline dönüþtürülmesi için ihale yaptý.
MURAT ÇETÝN
Yeniyol Mahallesi muhtarý Seydi Demiray 16 yýldýr
sürdürdüðü kýrtasiye ve giysi yardýmýný, 17’nci yýlda da devam ettirdi.
uzunluðundaki caddeye yaklaþýk 3.000 ton
civarýnda sýcak asfalt serimi yapýlacak." diye
konuþtu.
Ekin Caddesi'ni genellikle aðýr vasýta
araçlarýn kullandýðýna dikkat çeken Baþkan
Yardýmcýsý Zahir, "Dairesel Çevre Yolu olarak da
bilinen yolun geniþliði önemliydi. Biz de bunu
gözardý etmedik. Yolu kullanan herkes özellikle
de aðýr vasýta þoförleri bu düzenlemeden
memnun kalacak. Ekiplerimiz son derece hýzlý
çalýþýyor. Yolu kýsa sürede geniþleterek
hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz." dedi.
Karacaköylü baþkanlýðýnda yapýlan ihaleye Çiçek
Ýnþaat, Ahmet Tuna, Filiz Gümüþ, Doruk Ýnþaat
ve PD Grup Ortaklýðý teklif verdi.
Yaklaþýk maliyeti 375 bin 528 lira olan
ihaleye en düþük teklifi 314 bin 800 lira ile Çiçek
Ýnþaat verdi.
Gençlik merkezlerinde kayýt yoðunluðu
Ç
orum Belediyesi
bünyesinde yer
alan Gençlik
Merkezlerine yeni
dönem kayýtlarý baþladý.
Gençlerin eðlenerek
öðrenmelerine fýrsat
saðlayan gençlik
merkezlerine gelen
öðrenci veliler, gençlik
merkezleri hakkýna
bilgi alarak kayýtlarýný
yaptýrdý.
Kurulduðu günden
bu yana 25 binden fazla
gence ulaþan Çorum
Belediyesi gençlik
merkezleri öðrencilere
matematik, Türkçe, fen
ve teknoloji ile sosyal
bilgiler konularýnda
takviye dersler
verilecek. Müzik,
resim ve fotoðraf
kurslarý ile sosyal ve
kültürel konularda
öðrencilerin kendilerini
geliþtirmesi için
fýrsatlar açan Çorum
Belediyesi Gençlik
Merkezleri'nde
Fiyatlarýmýz:
Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL,
Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: 21.50 TL,
Dana Köftelik Kýyma: 22.90 TL, Dana Lop Et: 30.00 TL,
Dana Týranç: 33.00 TL, Kuzu But: 24.90 TL, Kuzu Kol: 23.90 TL,
Kuzu Gerdan: 21.00 TL, Kuzu Pirzola: 25.00 TL,
Dana Ciðer: 15.00 TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL
ÖZKAYA ETCÝ
Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: 666 07 66
Çorum Belediyesi bünyesinde yer alan Gençlik
Merkezlerine yeni dönem kayýtlarý baþladý.
Ýngilizce, Almanca,
Fransýzca Arapça ve
Osmanlýca kurslarý da
verilecek.
Gençlik
merkezlerinde
kayýtlarýn 15 Eylül
itibariyle baþladýðýný ve
daha ilk günden
öðrencilerin ve
velilerinin kayýtlar için
gençlik merkezlerine
akýn ettiðini dile getiren
Belediye Baþkan
Muzaffer Külcü, bu
merkezler ile gençler
için fýrsat eþitliði
oluþturduklarýnýn altýný
çizdi.
Gençlik
Merkezlerine büyük
önem veren, gençlere
yatýrýmýn geleceðe
yatýrým olduðuna vurgu
yapan Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, tüm Çorumlu
gençlerin Gençlik
Merkezlerinden
faydalanmasý
gerektiðini ifade etti.
Merkezlerin gençler
için bir fýrsat olduðuna
dikkat çeken Külcü,
yeni eðitim-öðretim
yýlýnýn tüm öðrencilere
ve ailelerine hayýrlý
olmasýný diledi.
(Haber Merkezi)
4
Çorum’a Kazova üzümü satýyorlar
www.corumhakimiyet.net
SALI 16 EYLÜL 2014
Tokat'ýn Erbaa ilçesinde
yetiþtirilen "Kazova
üzümü", Trakya'daki iller
ile Amasya, Çorum ve
Ordu baþta olmak üzere
birçok þehre gönderiliyor.
Erbaalý çiftçiler,
mayýs-haziran aylarýnda
yaprak, aðustos-eylül
döneminde ise üzüm
hasadý yapýyor. Yörede son
yýllarda üretimi
yaygýnlaþan Kazova
üzümü, çiftçilerin yüzünü
güldürüyor.
Trakya'daki iller ile
Amasya, Çorum ve Ordu
baþta olmak üzere birçok
þehre gönderilen Kazova
üzümü, raðbet görüyor.
Erbaa Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü
Murat Gökbulut, AA
muhabirine yaptýðý
açýklamada, Erbaa'da
baðcýlýðýn yaygýn
olduðunu söyledi.
Yörede 33 köyde
baðcýlýk yapýldýðýný
belirten Gökbulut,
"Ýlçemizde üzüm üretimi
yapan çiftçimiz
çoðunlukta. 5 bin 500 aile
üzüm üretimi yapýyor.
Yöremizde yýllardýr
Erbaa ilçesinde yetiþtirilen "Kazova üzümü", Trakya'daki
iller ile Amasya, Çorum ve Ordu baþta olmak üzere
birçok þehre gönderiliyor.
Kazova üzümü üretiliyor.
Çiftçimiz, Kazova
üzümünde hem yapraktan
hem de üzümden
kazanýyor. Kazova üzümü,
çiftçimiz için önemli tarým
ürünü. Ýlçemizde yaklaþýk
13 bin dekar alanda 10 bin
ton üzüm üretiliyor.
Çiftçimizin elinde hiç
üzüm kalmýyor.
Yetiþtirebilirse, üzümü
pazarlamakta sýkýntý
çekmiyor. Üzüm hasadý
devam ettiði için rekolte 1
ay içinde belli olacak"
diye konuþtu.
Yoldere köyünde 30
yýldýr baðcýlýkla uðraþan
Salih Yýlmaz (62) ise
yýllardýr Kazova üzümü
yetiþtirdiðini söyledi.
Kazova üzümünün,
kuraklýða dayanýklý bir
çeþit olduðunu ifade eden
Yýlmaz, "Sofralýk üzüm
olarak da kýsa zamanda
tüketilirse çok güzel
üzümdür. Kazova üzümü,
10 dönümlük tarlada 10
ton üzüm verir. Kazova
üzümü, hem sofralýk
oluyor, ayný zamanda
þýrasý da bol, pekmezliðe
gidiyor" dedi.
Yýlmaz, ürünlerini
Trakya'daki iller ile
Amasya, Çorum ve
Ordu'ya gönderdiðini dile
getirdi.
Kazova üzümünün
kilosu 1 lira 40 kuruþ ila 2
lira arasýnda fiyata
satýldýðýný belirten Yýlmaz,
"Bu yörede diðer üzümler
fazla tutulmaz. Çiftçimiz,
Kazova üzümüyle daha az
ilgilenir ve bu üzümün
verimi fazladýr. Diðer
çeþitlerin bakýmý ve
ilaçlamasý daha masraflý
olur" ifadesini kullandý.
Yýlmaz, Kazova
üzümünün, Erbaa ve
Tokat'a has bir üzüm
olduðunu dile getirerek,
"Kazova üzümü, bizim
umudumuz oldu. Kazova
üzümü, olmazsa
olmazlarýmýzdan biri"
dedi.
Gaziosmanpaþa
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Rüstem Cangi de
asma ürünlerin diðer
meyvelere göre kuraklýða
daha dayanýklý olduðunu
belirterek, "Kazova
üzümü, Tokat'ýn en önemli
tarým ürünü. Tokat'ta
baðcýlýk yaygýn.
Çiftçilerimiz baðcýlýk
yapýyor, hem yapraktan
hem de üzümden para
kazanýyor" þeklinde
konuþtu. (A.A.)
Çorum’da 9 bin ton karpuz üretildi
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý
Mustafa Eldemir, Sýklýk Tabiat Parký’ný inceledi.
Müsteþar Yardýmcýsý
Sýklýk’ý inceledi
O
rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa
Eldemir, Doða Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürü Ahmet
Özyanýk, Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý 11.Bölge Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Özbay ve
Milli Parklar Þube Müdürü Fatih
Karakaya, Sýklýk Tabiat Parký'ný
incelediler.
Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa
Eldemir, Sýklýk Tabiat Parký Ýdari
binasýnda bugüne kadar yapýlan
yatýrýmlar ile ilgili olarak Orman
ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube
Müdürü Mahmut Temel'den
birifing aldýktan sonra sahada
yapýlan çalýþmalarý yerinde
inceledi.
Eldemir, incelemeleri
sonucunda; yapýlan yatýrýmlardan
ve çalýþmalardan memnuniyet
duyduðunu ifade ederek bundan
sonra yapýlacak yatýrýmlar ile ilgili
olarak da desteklerinin devam
edeceðini söyledi.
(Haber Merkezi)
T
ürkiye’de karpuz üretimi son on yýlda artarken,
2013 yýlýnda illere göre karpuz üretimi ton bazýnda
Diyarbakýr ve Þanlýurfa’da ise azaldý. Üretimin illere
ise þöyle:
göre daðýlýmýnda Diyarbakýr, 4. sýradaki yerini korurken,
"Adana 775 bin 219, Antalya 365 bin 841, Ýzmir 199
Þanlýurfa, 3. sýradan 6. sýraya geriledi. Karpuz üretiminde
bin 598, Diyarbakýr 196 bin 190, Ankara 140 bin 475,
iller sýralamasýnda Adana, Antalya ve Ýzmir ilk üç sýrada
Þanlýurfa 134 bin 208, Manisa 124 bin 265, Mersin 122
yer aldý.
bin 310, Samsun 121 bin 475, Mardin 113 bin 624, Bursa
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge
111 bin 37, Balýkesir 108 bin 278, Muðla 101 bin 981,
Müdürü M.Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa’nýn son on
Adýyaman 86 bin 202, Denizli 83 bin 852, Edirne 77 bin
yýllýk karpuz üretim deðerlerini açýkladý. Uras’ýn verdiði
389, Batman 73 bin 898, Bilecik 71 bin 209, Karaman 69
bilgilere göre, 2004-2013 yýllarýný kapsayan son on yýlda
bin 870, Aydýn 59 bin 115, Tekirdað 54 bin 400, Muþ 52
Türkiye’de karpuz üretimi yüzde 1,6 oranýnda artarken,
bin 585, Gaziantep 42 bin 569, Konya 40 bin 744, Tokat
Diyarbakýr’da yüzde 21,6, Þanlýurfa’da ise yüzde 50,8
40 bin 236, Burdur 32 bin 644, Ýstanbul 32 bin 564,
oranýnda azaldý. Türkiye’de, 2004 yýlýnda bir milyon 170
Osmaniye 30 bin 792, Uþak 30 bin 280, Çanakkale 29 bin
bin 740 dekar ekilen alanda 3 milyon 825 bin ton karpuz
M. Salih Uras
816, Sakarya 29 bin 052, Kahramanmaraþ 27 bin 712,
elde edildi. Son on yýlda 979 bin 458 dekara gerileyen
Kilis 21 bin 864, Iðdýr 20 bin 175, Kýrklareli 20 bin 76,
ekilen alanda karpuz üretimini yüzde 1,6 oranýnda arttýrarak 3 milyon
Bingöl 19 bin 860, Kýrýkkale 16 bin 514, Isparta 16 bin 100, Kocaeli 14
887 bin 324 ton’a yükseltti.
bin 469, Elazýð 13 bin 12, Eskiþehir 12 bin 450, Malatya 11 bin 909,
Diyarbakýr’da 2004 yýlýnda 64 bin 410 dekar ekilen alanda 250
Þýrnak
11 bin 815, Erzincan 11 bin 90, Niðde 10 bin 164, Sinop 9 bin
bin 127 ton karpuz üretimi gerçekleþti. Son on yýlda ekilen alan 53 bin
190, Hatay 8 bin 953, Çorum 8 bin 953, Afyon 8 bin 699, Yozgat 7 bin
580 dekara, karpuz üretimi ise 196 bin 190 tona geriledi. Diyarbakýr
628,
Kütahya
7 bin 371, Amasya 6 bin 575, Bitlis 6 bin, Kýrþehir 5 bin
2004 ve 20013 yýllarýnda karpuz üretiminde 4. sýradaki yerini korudu.
206, Kayseri 5 bin 199, Van 4 bin 868, Siirt 4 bin 349, Çankýrý 4 bin
Þanlýurfa’da ise 2004 yýlýnda 73 bin 990 dekar ekilen alan 44 bin 990
246, Hakkari 3 bin 608, Tunceli 3 bin 107, Aksaray 2 bin 972, Sivas 2
dekara, 272 bin 775 ton olan karpuz üretimi ise 134 bin 208 tona gerbin 820, Yalova 1 bin 716, Düzce 1 bin 618, Nevþehir 1 bin 353, Aðrý
iledi. Son on yýlda üretimi yüzde 50,8 oranýnda düþen Þanlýurfa, 2004
1 bin 105, Bartýn 950, Erzurum 938, Zonguldak 328, Bolu 170, Artvin
yýlýnda karpuz üretiminde 3. sýrada yer alýrken, 2013 yýlýnda ise 6.
162, Bayburt 150, Kastamonu 120, Karabük 42 ton."(ÝHA)
sýraya geriledi.
Arýtma tesisinde sona gelindi
laca'nýn 100 yýllýk içÝÇMESUYU SIKINmesuyu sýkýntýsýný orTISI ORTADAN KALKItadan kaldýracak olan ÝçmeYOR
suyu Arýtma Tesisi'nin yaArýtsa tesisinin tapým çalýþmalarýnda sona
mamlanmasýyla birlikte
gelindi.
Alaca, Koçhisar Barajý'ndan
Koçhisar Barajý'nýn ve
içmesuyu almaya baþlayaarýtma tesisine su götürecek
cak. Son zamanlarda yaðýþboru hattýnýn tamamlanmalarýn azlýðýndan dolayý yasýnýn ardýndan son aþama
þanan su sýkýntýlarýný da orolan içmesuyu arýtma tesitadan kaldýracak olan tesis,
Arýtma Tesisi'nin yapým çalýþmalarýnda sona gelindi.
sinin de çalýþmalarý hýzlý bir
ilçenin 100 yýllýk su ihtiyaþekilde ilerliyor. Ýlçeye yacýný karþýlamýþ olacak.
pýlan önemli yatýrýmlardan birtanesi olan arýtma tesisinin kaba inþaatý
Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, Alaca Belediyesi olarak
tamamlanýrken, ince iþçiliðin dýþýnda pek fazla çalýþma kalmadý. Koyapýlan her hizmette insan odaklý çalýþtýklarýnýn altýný çizerek þunlarý
nuyla ilgili açýklamalarda bulunan Birikim Aspet Yapý adýna þantiye þesöyledi: "Ýlçemizi daha ileriye nasýl götürebiliriz bunu düþündük. Göfi Ýbrahim Keser, tesisin kaba inþaatýnýn bitirdiklerini belirterek, merrev yaptýðýmýz süre içerisinde dev projeleri hem hükümetimizle birlikmerlerin döþenmesi, montalama, tesis içi yollar ve kapý pencerelerin yate hem de belediye imkanlarýyla ilçemize kazandýrdýk, kazandýrmaya
pýlmasý gibi iþlemlerin kaldýðýný vurguladý. Tesisin vanalarýnýn geldiðidevam ediyoruz" diye konuþtu.
ni, demontajlarla birlikte sahaya indirildiðini aktaran Keser, bir hafta
Ýçme suyu arýtma tesisinin Alaca için önemli bir proje olduðunu
içinde montajlama çalýþmalarýnýn yapýlacaðýný anlattý.
hatýrlatan Baþkan Eyvaz, 2013 yýlý içerisinde yapýmýna baþlanan içme
ÝÞ TAKVÝMÝNDEN ERKEN TESLÝM EDÝLECEK
suyu arýtma tesisinin yýl sonuna kadar tamamlanmýþ olacaðýný kaydetti.
Þantiye þefi Ýbrahim Keser, arýtsa tesisinin iþ takviminde bitiþ süEyvaz, son olarak; "Ýlçe halkýmýz tesisimiz tamamlandýktan sonra
resinin 2015 yýlýnýn 3'üncü ayý olduðunu ifade ederken, "Ancak biz bu
musluklarýndan arýtýlmýþ tertemiz su kullanacak. Bu bizim için önemli
süreyi daha da aþaðýya çekerek 25.12.2014 tarihinde bitirip belediyemibir geliþme. Birçok projeyi tamamladýðýmýz gibi bu projeyi de inþallah
ze teslim etmek istiyoruz. Çalýþma hýzýmýzda bu tarihte teslim edeceðialnýmýzýn akýyla tamamlayacaðýz" ifadelerini kullandý.
mizi gösteriyor. Ýnþallah büyük bir aksilik olmamasý durumunda inþa(Haber Merkezi)
atýmýzý erken teslim etmiþ olacaðýz" dedi.
A
Baþkan Eyvaz öðrencileri aðýrladý
2
Dumlupýnar Ýlkokulu 4-B sýnýfý öðrencileri Belediye
Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti.
014-2015 EðitimÖðretim yýlýnýn ilk
gününde Dumlupýnar
Ýlkokulu 4-B sýnýfý
öðrencileri Belediye
Baþkaný Muhammet
Eyvaz'ý makamýnda
ziyaret etti.
Sýnýf öðretmenleri
Birgül Baykal
önderliðinde Baþkan
Eyvaz'ý ziyaret eden
öðrenciler, okullarýnýn
eksikliklerini ve
yapýlmasýný istedikleri
çeþitli iþleri paylaþtýlar.
Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
ifade eden Belediye
Baþkaný Eyvaz,
öðrencilerle tek tek
tanýþýrken, onlarýn
isteklerini dikkatle
dinledi. Öðrencilere
isteklerinden olumlu
olanlarý yerine
getireceklerini anlatan
Eyvaz, öðrencilere
yeni eðitim-öðretim
yýlýnda baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel bilgi verdi.
Ortaköy Kaymakamý’na
veda yemeði
B
itlis Vali Yardýmcýlýðý görevine
atanan Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel'e veda yemeði verildi.
Cemil Boyacý Parký'nda düzenlenen yemeðe, Amasya'nýn Göynücek
Kaymakamý Bekir Cansýz, Ýlçe Jandarma Komutaný Üsteðmen Ýbrahim
Kaya, Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
Emniyet Amiri Muhammed Ýnan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katýldý.
Belediye Baþkaný Ýsbir, yaptýðý
konuþmada, Kaymakam Güzel'e, Ortaköy'e yaptýklarý için teþekkür ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi.
Kaymakam Güzel de Ortaköy'den güzel anýlarla ayrýldýðýný belirterek, "Ortaköy'e yapmýþ olduðum
hizmetlerimde bana yardýmcý olan daire müdürü arkadaþlarýma teþekkür
Kamil Güzel
ediyorum. Artýk bir evinizin de Bitlis'te olduðunu unutmayýnýz. Hepinize
teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan Baþkan
Ýsbir, yaptýðý çalýþmalarýndan dolayý
Kaymakam Güzel'e plaket takdim etti. (AA)
Bitlis Vali Yardýmcýlýðý görevine atanan
Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel'e veda yemeði verildi.
Sungurlu’da ders
Ç
orum'un Sungurlu ilçesinde 3 aylýk yaz tatili ardýndan 10 bin 147
öðrenci ve yaklaþýk 800 öðretmen için
2014-2015 eðitim öðretim yýlý baþladý.
Sungurlu genelinde ilk ve orta
dereceleri okullarda eðitim gören 10
bin 147 öðrenci ve yaklaþýk 800 öð-
retmen, 2014-2015 eðitim-öðretim
yýlýna bugün çalan ders ziliyle baþladý. Öðrenciler, uzun bir aranýn ardýndan ayrý kaldýklarý okullarýna kavuþmanýn heyecanýný yaþadý. Bazý öðrenciler yeni yýlda ayrý kaldýklarý arkadaþlarýna sarýlarak özlem giderdi.(ÝHA)
Sungurlu’da 10 bin 147 öðrenci ve yaklaþýk 800
öðretmen için 2014-2015 eðitim öðretim yýlý baþladý.
SALI 16 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
5
TÖREN ÇÝLESÝ
92 bin 992 öðrenci
HABER-YORUM
EROL TAÞKAN
Y
unus Emre
Ýlkokulu'nda
düzenlenen Ýlköðretim
Haftasý kutlamalarý,
öðrenciler için tam bir
çileye dönüþtü. Saat
10,30'da baþlayacaðý
duyurulan program için
önceden sýraya dizilen
çocuklar, Vali Sabri
Baþköy'ün gelmesini
beklerken yerlerde
oturmak zorunda kaldý.
Vali Sabri
Baþköy'ün 11,02'de
gelmesiyle baþlayan
tören, saat 11.47'de sona
erdi. Çocuklarýn törenin
baþlama saatinden
yaklaþýk 15 dakika önce
bahçeye alýndýðý hesaba
katýldýðýnda 92 dakika,
yani 1,5 saat 2 dakika
ayakta beklemek
zorunda kaldýðý
gözlendi.
Sözde þenlik ve
kutlama olarak ifade
edilen tören, minicik
çocuklar için adeta
iþkenceye dönüþürken,
pek çoðu yorgun düþen
bedenini beton ve asfalt
zemin üzerine býraktý.
Protokol üyeleri
kendileri için hazýrlanan
gölgelik alandaki
korkuluklarda,
çocuklarýn mutluluðuna
(!) ortak olurken,
minicik çocuklar ne
yazýk ki resmi kalýplar
içerisine sýkýþtýrýlmýþ
tören kurallarýnýn
kurþun askerleri olmaya
devam etti.
Bazý veliler, Vali
Baþköy'ün
gecikmesinden dolayý
öðrenciler baþta olmak
üzere velilerden de
küçük bir özür ya da
açýklama yapmasýný
beklerken, Vali
Baþköy'ün bu konuda
herhangi bir söz ifade
etmemesi de özellikle
veliler arasýnda
eleþtirilere neden oldu.
Çocuklara gelecek
hazýrlamak ve onlarý
þenlik ve kutlamalarla
mutlu etmek elbetteki
takdir edilecek bir
çalýþma. Ancak bu
niyetle yapýlan
çalýþmalarýn ve okul
programlarýnýn hemen
hepsinde, çocuklarý
askeri nizamla sýraya
dikip, büyüklerin
gölgede oturduðu ve
çocuklarý periþan ettiði
törenlerin son bulmasý
dileðiyle, öðrencilerin
ve tüm eðitim
camiasýnýn 2014-2015
Eðitim ve Öðretim Yýlý
kutlu olsun.
Sabri Baþköy
EROL TAÞKAN
2
014-2015 Eðitim ve
Öðretim Yýlý,
Ýlköðretim Haftasý
kutlamalarý ile baþladý.
Atatürk Anýtý'nda
düzenlenen çelenk
töreni ile baþlayan
kutlamalar, Yunus Emre
Ýlkokulu'nda devam
etti.
Vali Sabri
Baþköy,Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül Milli Eðitim
Bakanlýðý Daire
Baþkaný Mehmet Zeki
Baþyemenci, Milli
Eðitim Müdürü Ali
Seyit Büyük, protokol
mensuplarý ve öðrenci
velilerinin katýldýðý
törende öðrenciler
þiirler okuyup, þarkýlar
seslendirdi.
Okul Müdürü
Soner Doðan, Milli
Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük, Hayat Boyu
Öðrenme Genel
Müdürlüðü Daire
Baþkaný Mehmet Zeki
Baþyemenici ve Vali
Sabri Baþköy birer
konuþma yaptý.
Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük, Çorum'da
toplam 92 bin 992
öðrencinin 2014-2015
Eðitim ve Öðretim
Yýlý'nda eðitim ve
öðretime baþladýðýný
aktararak, öðrencilere
toplam 1 milyon 177
bin 201 ders kitabý
daðýtýmýnýn gerçekleþtirildiðini ifade etti.
Karþýyaka
Ortaokulu Korosu ve
Halk Oyunlarý ekibinin
konser ve gösterileri ile
renklenen açýlýþ törenini
ardýndan Vali Baþköy
ve beraberindekiler
sýnýflarý ziyaret ederek,
öðrencilerin yeni eðitim
ve öðretim yýllarýný
tebrik etti.
Sapasaðlam çocuklarýn
dayanamadýðý yerde engelli
öðrenci çoktan pes etti
Y
unus Emre
Ýlkokulu’nda
düzenlenen törenin bir
maðduru da engeline
raðmen okuyabilmek için
can atan birinci sýnýf
öðrencisi Bedirhan Ege
oldu.
Ortopedik rahatsýzlýðý
nedeniyle yürüme zorluðu
çeken Bedirhan, týpký diðer
yaþýtlarý gibi uzayýp giden
tören nedeniyle çareyi
kaldýrým kenarýna
oturmakta buldu.
M.Zeki Baþyemenci
Seyit Ali Büyük
Soner Doðan
6
‘Eðitim ülkenin geleceði’
www.corumhakimiyet.net
SALI 16 EYLÜL 2014
AK
adýmlarla ilerlemektedir. Yurt kapasitemiz
Parti Çorum Milletvekili Murat
gerek orta öðretimde gerekse yükseköðreYýldýrým, ülkenin geleceði olan
timde önemli derecede artýrýlmýþ ve yeni
gençler için eðitim yatýrýmlarýnýn artarak
yurtlar hýzla devreye sokulmuþtur. Halen
devam edeceðini bildirdi.
de bu alandaki çalýþmalarýmýz ve yatýrýmEðitim ordusunun yüzbinlerce nefelarýmýz sürmektedir.
rinin okul sýralarýnda yerlerini aldýðýný,
bu yýl ilk defa okulla tanýþan miniklerin
Eðitim ülkemizin geleceðidir ve bu
bir haftalýk deneyim süresinin ardýndan
alanda yatýrýmlarýmýz artarak devam edediðer kardeþleriyle buluþtuklarýný belirten
cektir. Bu noktada velilerimizin belini büYýldýrým, mesajýnda þöyle dedi;
ken, öðrenciyi yarýþ atýna dönüþtüren
"2014-2015 eðitim öðretim sezonudershanecilik sektörünü önemli bir dönümuzun yönetici, öðretmen ve öðrencileriþüme tabi tuttuk. Dershaneleri dönüþtüremiz açýsýndan hayýrlar getirmesini diliyorek, açýlan özel okullar sayesinde devletin
rum. AK Parti iktidarý olarak son 11 yýlda
üzerindeki yükü özel sektörle paylaþtýk.
Murat Yýldýrým
eðitime yaptýðýmýz yatýrýmlar ile eðitim
Hem devlet okullarýný rahatlatma, hem de
altyapýsýnda ülkemize adeta çað atlattýk.
kaliteyi artýrma temelinde önemli bir fýrsat oluþturYapýlan yatýrýmlarýn meyveleri þimdiden alýnmaya
duk. Bu kapsamda bu yýl 250 bin öðrencimize özel
baþladýðý gibi sonuçlarý önümüzdeki 10-15 yýlda daha
okul desteði verilmiþtir. Gelecek yýl yapýlacak destekda iyi görülecektir. Eðitimde öðrenci, öðretmen ve
ler ile rakam katlanarak artacak ve bu yöntemle hem
okul iliþkisi güçlendirilirken, eðitim sürecinde öðretdevlet okullarý rahatlayacak, hem de kalite artacaktýr.
menlerin ve okulun rolünü daha etkin kýlmak, ülke
Eðitimde dijital çað yakalanmýþ, okullarýmýzýn önemçapýnda müfredatýn eþ zamanlý uygulanmasýný saðlamak ve öðrencilerimizi sýnav kaygýsýndan kurtarmak,
li bir kýsmý akýllý tahtalarla döþenirken, öðrencilerimiöðretmenlerimizin performansýný artýrmak, okul dýþý
ze Fatih Projesi'nin bileþeni olarak laptop daðýtýmlarý
eðitim kurumlarýna ihtiyacý azaltmak, baþarý deðerbaþlatýlmýþtýr. 10 yýl önce Gazi Caddesi'nde eski kitap
lendirmesini sürece yaymak gibi amaçlara dönük yesatan öðrenci görüntüleri hatýrlamak gerekiyor. Buni bir eðitim modeli geliþtirilmiþtir.
gün ise artýk elinde laptopu ile çaðý yakalayan öðrenEðitim altyapýsýna yapýlan yatýrýmdan ilimiz de
cilerimiz var. 10 yýldýr okulun açýldýðý ilk gün sýrasýnpayýný en üst seviyede almaktadýr. Yaptýðýmýz yatýda ücretsiz kitaplarýný bulan öðrencilerimiz var. Bu
rýmlar ile ilkokul, ortaokul ve temel eðitimde okullaþAK Parti iktidarýnýn eseridir.
ma oranlarýmýz Türkiye ortalamasý ile eþdeðerdedir.
Bu vesile ile yeni eðitim öðretim döneminin haÝlkokulda 98 seviyelerinde, ortaokulda %94 ve temel
yýrlara vesile olmasýný temennisiyle, tüm öðretmen ve
eðitimde %99 seviyelerinde okullaþma oranýna sahiöðrencilerimize baþarýlý bir sezon dilerim."
biz. Ýlköðretimden ortaöðretime geçiþ oranýmýz sürekli yükselmektedir. Çorum eðitimde geleceðe emin
(Haber Merkezi)
Murat Yýldýrým Urfa kongresine katýldý
P
artisinin Þanlýurfa’da
düzenlenen 5. Olaðan
Kongresi Bilgilendirme
ve Eðitim Toplantýsý’na
katýlan AK Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, ülkenin
2015 seçimlerinden sonra milletin kendi kararý ve
azmiyle gerçekleþtirebileceði bir anayasaya doðru yol alacaðýný ifade etti.
Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman
Soylu, AK Parti Genel
Merkez Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan Þanlýurfa
GAP Tarýmsal Araþtýrma
ve Eðitim Merkezi'nde
düzenlenen 5. Olaðan
Kongre Bilgilendirme ve
Eðitim Toplantýsýna katýldý. Burada konuþan Soylu, Türkiye'nin son 12
yýlda ciddi bir sýçrama
gerçekleþtirdiðini vurgulayarak, AK Parti'nin 12
yýllýk iktidarýnda normalleþmeye yönelik çok
önemli adýmlar atýldýðýný
ifade etti. Çözüm sürecinin devrim niteliðinde olduðunu anlatan Soylu,
“Yeni Türkiye için, yeni
anayasa hedeflerimiz var.
Çözüm sürecinin tam anlamýyla baþarýya erdirilme hedeflerimiz var. Yeni
Türkiye için ekonomide,
demokraside, ilerlemede
ikinci sýçramayý gerçek-
H
leþtirme hedeflerimiz var.
Bu hedeflerle Türkiye'nin
dünyanýn ilk 10 büyük
devletinden birisi olma
hedefimiz var” dedi.
Soylu, 2015 seçimleri öncesi teþkilatýn yenileneceðini, bu yenileme
çalýþmalarýnýn ise ülkenin
yarýnlarý için önemli olduðunu vurguladý. Türkiye'nin son 50 yýlda yaptýðý 2 anayasanýn darbe
ürünü olduðunu kaydeden Soylu, AK Parti'nin
önünde, tarihi bir fýrsatýn
bulunduðunu söyledi.
Soylu, konuþmasýný þöyle
sürdürdü:
"Ýlk kez bu millet
2015 seçimlerinden sonra vesayetin, darbelerin,
oligarþik bürokrasinin
deðil, tam anlamýyla bu
milletin kendi kararý ve
azmiyle gerçekleþtirebileceði bir yeni anayasaya
doðru yol almaktadýr. AK
Parti'nin en temel sorumluluðu budur. Bu aziz
millet, Gezi olaylarýna,
17 ve 25 Aralýk darbelerine ve AK Parti'ye yapýlan
bütün iftiralara ve her þeye raðmen direnerek,
Mart seçimlerinde 45,5
ve 10 Aðustos cumhurbaþkanlýðý seçiminde de
yüzde 52 civarýnda bir oy
vererek Türkiye'nin üzerine oynanmak istenen
oyunu bozmuþtur.”
Soylu, Türkiye'yi
gerginleþtiren ve yeni
Türkiye'nin kodlarýyla
çeliþen anayasayý deðiþtirmenin en önemli so-
rumluluklarýndan biri olduðunu hatýrlatarak, kongrelerin bu açýdan da
önemli olduðunu dile getirdi.
Soylu’nun yaný sýra
Prof. Dr. Mazhar Baðlý,
AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým,
AK Parti Þanlýurfa Milletvekili Seydi Eyüpoðlu,
AK Parti Þanlýurfa Milletvekili
Abdulkerim
Gök, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök
Beyaz, Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkaný
Celalettin Güvenç, Þanlýurfa ve çevre il milletvekilleri, parti il, ilçe teþkilat ve belediye baþkanlarý
ile çok sayýda partilinin
katýldýðý toplantý, basýna
kapalý olarak sürdürüldü.(ÝHA)
Rektör Alkan Bayat
Anadolu’nun konuðu oldu
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, 2014/2015 eðitim
öðretim yýlý açýþ konuþmasýný yapmak üzere Bayat
Anadolu Lisesi’ne konuk
oldu.
Rektör Alkan önce
Bayat Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ardýndan Bayat
Kaymakamlýðý ve Bayat
Belediyesi’ni ziyaret eden
Rektör, daha sonra Bayat
Anadolu Lisesi konferans
solununda öðrencilerle buluþtu. Konuþmasýnda kendi
öðrencilik yýllarýndan örnekler veren Rektör Alkan,
öðrencilere ve öðretmenlere
yeni eðitim öðretim yýlýnda
baþarýlar diledi. Okul Müdürü Tarýk Nakcý, konuþmasýnýn sonunda Rektör Alkan’a ebru tablosu hediye
etti.
Öðle yemeðini Nakcý’nýn davetlisi olarak okulun pansiyonunda yiyen Alkan’a teþekkür eden Nakcý,
programda þöyle bir konuþma yaptý; “Ýnsanýn en deðerli varlýk, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeðin en yüce deðer, eðitimin en vazgeçilmez hizmet olduðuna
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 2014/2015 eðitim
öðretim yýlý açýþ konuþmasýný yapmak üzere Bayat Anadolu Lisesi’ne konuk oldu.
inanan ve her þeyin insaný
sevmekle baþladýðýný kabullenen Bayat Anadolu Lisesi’nin huzurunda olmanýn
verdiði mutluluk içinde hepinizi saygý ve sevgi ile selamlýyorum. Ýkinci yuvanýza hoþ geldiniz.
Sevgili öðrenciler;
evinizden sonra deðerli vakitlerinizi ayýracaðýnýz yuvanýz açýldý. Yuvanýzda siz
istemeseniz de saatler, günler, yýllar çabucak gelip geçecektir. Önemli olan saatleri, günleri ve yýllarý lehini-
ze iþletebilmektir. “Hedefim güneþ, ýskalarsam yýldýzlardayým” diyebilmelisiniz. Geleceðin özgür ve kalkýnmýþ Türkiyesi’ni yaratacak olan sizlerin tüm eðitim
sürecinizde baþarýdan baþarýya koþan bireyler olarak
yetiþmenizi diliyorum.
Sayýn veliler; bize
emanet ettiðiniz, canýnýzdan
çok sevdiðiniz sevgili yavrularýnýzý bu çatý altýnda hiçbir ayrým gözetmeksizin
eðitmeyi amaç edindik. Yüreðimizdeki sevgiyi, belle-
ðimizdeki bilgiyi, kiþiliðimizdeki çizgiyi onlarla paylaþacaðýmýzdan emin olabilirsiniz. Bu anlayýþ ve kararlýlýkla gönlünü, yüreðini,
emeðini ve yýllarýný eðitime
adamýþ eli öpülesi öðretmenlerime zor fakat kutsal
görevlerinde baþarýlar diliyorum. 2014-2015 eðitim
ve öðretim yýlýnýn okulumuza, ülkemize, insanlýða hayýrlý olmasý dileðimle saygý
ve sevgiler sunarým.”
(Haber Merkezi)
Pýnar Koleji, 2014-2015 eðitim öðretim yýlana büyük bir coþkuyla baþladý.
Açýlýþ töreni veliler ve öðrenciler eþliðinde gerçekleþtirildi.
Pýnar Koleji yeni
yýla merhaba dedi
P
ýnar Koleji, 20142015 eðitim öðretim
yýlana büyük bir coþkuyla baþladý. Açýlýþ töreni veliler ve öðrenciler eþliðinde gerçekleþtirildi.
Pýnar Koleji Genel
Koordinatörü Kazým
Alpoðlu, açýþ konuþmasýna veli ve öðrencilere
yeni eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasý temennisi ile baþladý. Pýnar Koleji’nin fiziksel
deðiþikliklerinden bahsederek Pýnar Anadolu
Saðlýk Koleji’nin Galericiler Sitesi yanýndaki
kampüse taþýndýðýný ve
yenilenen yapýsý ve
güçlü kadrosuyla hedefe ulaþacaðýný ifade etti.
TEOG sýnavýnda bu yýl
da Pýnar Koleji olarak
kaynak ve araþtýrmalarla bir adým önde olmayý
hedeflediklerini söyledi.
Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, açýþ konuþmasý yaptý.
Velilere Ýngilizce
eðitimi konusundaki
hedeflerini anlatan Alpoðlu, “Ýngilizce eðitimimiz sekiz yýllýk bir
müfredata dayanmaktadýr. Bizim hedefimiz
öðrencilerimizi 5. sýnýfa
geldiðinde iki bin kelimelik bir hazine daðarcýðýna ulaþtýrmak, bundan sonraki süreçte de
ileri seviyede Ýngilizce
için iyi bir temel atmýþ
olmaktýr.” dedi.
Alpoðlu, deðiþen
program yönetmeliði
hakkýnda bilgi vererek,
veli ve öðrencilere okul
kurallarý ve disiplini konusunda da hassasiyetlerinin ayný þekilde devam ettiðini belirtti. Alpoðlu, “Pýnar Kolejli
olmanýn hazzýný tattýra-
bilmek dileði ile kazasýz ve belasýz bir yýl diliyorum." dedi.
Program 1. sýnýf
öðretmeni Nihal Kýlýçarslan’ýn günün anlam
ve önemini belirten konuþmasý ile devam etti.
Sonrasýnda öðrencilerin
hazýrladýðý þiirlerin
okunmasý ile program
sona erdi.
(Haber Merkezi)
‘En deðerli yatýrým
çocuklara yapýlandýr’
D
ünya Çocuk ve
Gençlik Derneði
Çorum Þube Baþkaný
Osman Yüztgenç, yeni
eðitim öðretim yýlýnýn
tüm öðretmenlere, öðrencileri ve velilere hayýrlý olmasýný, saðlýk,
mutluluk ve baþarý getirmesini diledi.
Yüztgenç mesajýnda; “Geleceðimizin saðlam temeller üzerinde
kurulmasýný ve yarýnlara güvenle bakmamýzý
saðlayacak olan çocuklarýmýzýn bilgili, özellikle ahlakî ve manevi
deðerlerine baðlý, kendine güvenen, saygýlý,
eleþtirel düþünebilen ve
sorgulayan kiþiler olarak yetiþmelerini saðlayacak bir eðitim öðretim yýlýna daha ülke olarak baþlamýþ bulunuyoruz.
Bir ülkenin kalkýnmasýnýn temel þartlarýndan birisi, nitelikli insan
gücüdür. Bu nedenle en
deðerli yatýrým çocuklarýmýzýn geleceðine yapýlan yatýrýmdýr. Eðitimdeki en önemli hedef, doðru bilgiye ulaþan, kendini en güzel
þekilde ifade eden, yorum yapabilen, teknolojiyi en iyi þekilde kullanabilen, ülkesi ve bütün
insanlýk için çalýþan nesiller yetiþtirmektir.
Topluma hizmet
veren her meslek saygýndýr. Ancak bütün
meslek mensuplarýný
yetiþtirip hayata hazýrlayan öðretmenlik mesleði ayrý bir kutsallýk taþýmaktadýr. Öðretmenlerimize emanet ettiðimiz
çocuklarýmýzý,
Türk
milletinin milli ve manevi deðerlerini benimseyen, koruyan ve geliþtiren, ailesini, vatanýný,
milletini seven, topluma
karþý sorumluluk duyan
kiþiler olarak hayata hazýrlayacaklarýna olan
inancýmýz tamdýr.
Gençlerimizin yetiþmesinde öðretmenlerimize olduðu kadar ailelerine de önemli görevler
düþmektedir.
Unutmayalým ki, iyi bir
toplumun temeli ailede
atýlýr. Bir aile, deðerlerine ne kadar sahip çýkarsa, toplum da o kadar
saðlam olur. Çocuklarýmýzý sadece maddi yönden deðil, manevi yönden destekleyerek her
zaman onlarýn yanýnda
olduðumuzu hissettirmeli; ahlaklý, faziletli,
güvenilir, fedakâr ve çalýþkan olmayý, hakký ve
adaleti gözetmemiz gerektiðini onlara kavrat-
malýyýz. Bunlarýn yaný
sýra onlarýn beden ve
ruh saðlýðýný bozan sigara, alkol, uyuþturucu
gibi tüm baðýmlýlýklardan; yavrularýmýzý yalnýzlaþtýran, sosyal yönünün ortaya çýkmasýna
engel olan sanal ortam
alýþkanlýðýndan; toplumda deðersizleþtirecek ve dýþlanmalarýna
neden olacak yalan, iftira, kin gütme, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etme gibi her türlü kötülükten korumak için de
el birliði içinde gayret
sarf etmeliyiz.” ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
Erözgün’den baþarý dileði
Ç
orum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Murat
Erözgün, uzun bir tatilin bugün bir eðitim ve
öðretim yýlýna huzur ve güven içinde girmenin
mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, eðitim
camiasýna baþarý dileklerini iletti.
Erözgün, açýklamasýnda þöyle dedi; "Ýnsan
hayatýnda aileden sonra en önemli basamak olan
okul; bireyi hayata hazýrlayan, geliþme ve
çaðdaþlaþma çabalarýný baþarýya ulaþtýran, eðitim
imkânlarýný sistemli bir þekilde sunan ve geleceðe
iliþkin hedeflerimize ulaþtýracak olan bir eðitim
yuvasýdýr.
Çaðdaþ ülkeler arasýnda yerimizi alabilmemiz
için, araþtýrma, sorgulama yeteneðine sahip, bilgi
üretebilen ve deðerlendirebilen, bilimsel geliþmeleri
takip eden öðrenciler yetiþtirmek ve verdiðimiz
eðitim-öðretimin kalitesini artýrmak zorundayýz.
Çocuklar bizim geleceðimizin teminatýdýr.
Önümüzdeki yüzyýlýn ilim adamlarý, yöneticileri,
öðretmenleri, doktorlarý onlar olacaktýr. Bu yüzden
çaðýn teknolojik geliþmelerinden mutlaka
yararlanmalýdýr. Kendilerini iyi yetiþtirmeleri için
Çorum Anadolu Birliði olarak elimizden geleni her
þeyi yapýyor ve yapmaya devam edeceðiz; okuyan,
araþtýran, sorgulayan, büyüklerini, ülkesini,
bayraðýný, tarihini seven birer insan olarak çocuklarýn
yetiþmesi en büyük amacýmýzdýr.
Bu duygu ve düþüncelerle; öðretmenlerimize,
öðrencilerimize ve ailelerine en içten sevgi ve baþarý
dileklerimi sunuyor, 2014 - 2015 Eðitim-Öðretim
yýlýnýn tüm ülkemizde hayýrlý, uðurlu ve baþarýlý
geçmesini temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)
SALI 16 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Yýldýrým düþen tarihi
cami yeniden yapýlýyor
Ç
orum’un Kargý ilçesine baðlý Saraçlar köyünde yýldýrým düþmesi sonucu çýkan yangýnda kullanýlamaz hale gelen 500 yýllýk
tarihi cami, yeniden inþa
ediliyor.
Saraycýk köyüne
baðlý Harmancý mahallesinde bulunan tarihi camiye geçtiðimiz Haziran
ayýnda yýldýrým düþmüþ,
500 yýllýk bir geçmiþe sahip olan ahþap cami çýkan yangýn sonrasýnda tamamen yanarak kullanýlamaz hale gelmiþti. Yanan caminin yeniden ya-
pýlmasý için giriþimlerde
bulunan köy halký, toplanan baðýþlarla, yeni cami
yapmak için çalýþmalara
baþladý. Yeni camiinin temeli, törenle atýldý.
Temel atma törenine
Kargý Kaymakamý Ali
Erdoðan, Kargý Belediye
500 yýllýk tarihi cami, yeniden inþa ediliyor.
Temel atma törenine çok sayýda vatandaþ katýldý.
Baþkaný Zeki Þen, eski
AK Parti Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, AK Parti Ýlçe Baþkaný
Mustafa Akpýnar, sivil
toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri ve vatandaþlar katýldý.
Törende konuþan
ÇESÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Özsoy, tarihi bir miras olan caminin yýldýrým düþmesi sonucu yandýðýný belirterek,
“Bizlerde köyümüzün ve
çevre köylerin kullandýðý
civardaki tek cami olan
camimizi el birliðiyle,
gönül birliði ile yeniden
yapma kararý aldýk. Giriþimlerimiz sonucunda sadece köyümüz ve hemþehrilerimiz deðil, Ýstanbul’dan,i Ankara’dan bir
çok hayýrseverin katkýlarýyla bugün camimizin
temelini atýyoruz. Yeni
camimiz eskisine göre
daha büyük, alt katýnda
yemek hanesi olan ve her
yýl ramazan ayý boyunca
tüm köylümüzle beraber
yemek vereceðimiz bir
þekilde yapýlacak. Camimizi en kýsa sürede tamamlayarak faaliyete
açacaðýz” dedi.
Okunan dualarýn
ardýndan, kesilen kurbanla birlikte caminin temeli
protokol üyeleri tarafýndan atýldý.(ÝHA)
Osmancýk’ýn simgesi anýt
uçak yeniden boyandý
O
smancýk’ýn simgelerinden birisi olan
D100 Karayolu üzerindeki askeri uçak Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlýðýndan gelen ekip
tarafýndan boyandý.
Ýlçe merkezi giriþinde bulunan ve Osmancýklý hemþehrimiz Org.
Ahmet Çörekçi’nin giriþimiyle bir anýt olarak ilçeye getirilen askeri
uçak Osmancýk Belediyesi’nin katkýlarýyla aslýna uygun olarak yeniden
boyandý.
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, uçaðýn
ilçenin simgelerinden biri haline geldiðini belirterek zamanla güneþten
zarar gören boyasýnýn
yenilendiðini söyledi.
Askeri uçak olmasý
nedeniyle çalýþmayý yapan ekibin Merzifon 5.
Ana Jet Üs Komutanlýðýndan geldiðini ifade
eden Karataþ, “Ýlçe merkezi giriþinde bulunan
F10 tipi askeri uçak artýk
ilçemizin sembollerinden birisi haline gelmiþ
durumda. D100 Karayolu kenarýnda dikkat çeken bir anýt. Zamanla güneþten boyasý yýpranmýþ
ve soluk bir görünümü
vardý. Boyanmasý durumunda masraflarýnýn belediyemiz
tarafýndan
karþýlanacaðýný bildirin-
ce Merzifon 5. Ana Jet
Üs Komutanlýðý bir ekip
gönderdi. Uçaðýn boya
iþlemi uzman bir ekip tarafýndan aslýna uygun
olarak boyandý.” diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)
Askeri uçak Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlýðýndan gelen ekip tarafýndan boyandý.
Ýskilip Akþemseddin Anadolu Lisesi’nde geleneksel
Osman Çaðýl ödülü sahibini buldu.
Ý
skilip Akþemseddin Anadolu Lisesi’nde
geleneksel Osman Çaðýl ödülü sahibini
buldu. Önceki adýyla Ýskilip Lisesi'nde 46
yýldýr eðitim-öðretim sezonunun baþýnda okul
birincisi olan öðrenciye verilen Osman Çaðýl
Ödülü bu yýl okulu birincilikle bitiren Emre
Saðlam’a verildi.
Ýskilip Akþemseddin Anodolu Lisesi okul
bahçesinde düzenlenen ödül törenine
Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný
Recep Çatma, Ýskilip Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Milli
Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, öðretmenler ve
öðrenciler katýldý.
2014-2015 Eðitim-öðretim sezonunu ödül
töreniyle açan öðrenciler geçtiðimiz dönem
okulu dereceyle bitiren arkadaþlarýný yalnýz
býrakmadý. Törende bir konuþma yapan okul
birincisi Emre Saðlam, baþarýsýnýn sýrrýnýn
çalýþmakta olduðunu söyleyerek bütün
Ý
7
Osman
Çaðýl ödülü
yeni sahibini
buldu
arkadaþlarýna düzenli çalýþmayý tavsiye etti.
Düzenlenen törende okul birincisi Emre
Saðlam'ýn ödülünü Kaymakam Gürsoy, ikinci
Fatma Betül Almalý'nýn ödülünü Baþkan
Çatma, üçüncü Berna Þen'in ödülünü Ýskilip
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cengil verdi.
1968 Yýlýndan bu yana öðretmen Osman
Çaðýl adýna Çaðýl Makine tarafýndan verilen
ödül bu yýl 46. kez verildi. Ýskilip
Akþemseddin Anadolu Lisesi Müdürü Necati
Bayat, her yýl bu ödülü veren Çaðýl Makine
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Çaðýl'a
teþekkür etti.
Okul birincisi Emre Saðlam, 7 bin TL'lik
para ödülünün sahibi oldu.
Okul müdürü Necati Bayat, Osman Çaðýl
Ödülü'nü almaya hak kazanacak öðrencinin
lise birinci sýnýftan dördüncü sýnýfa kadar
Akþemseddin Anadolu Lisesi'nde okumak
zorunda olduðunu belirtti. (Haber Merkezi)
Engelli çocuklarýn okuma
bayramý coþkusu
skilip Bilgetürk Özel Eðitim
ve Rehabilitasyon Merkezi,
engelli çocuklarý sosyal hayata kazandýrýyor. Ýskilip, çevre
köy ve ilçelere hizmet veren
Bilgetürk'te eðitim gören bir
çok engelli çocuk eðitimlerini
tamamlayarak sosyal hayata
kazandýrýldý.
Önceki gün Bilgetürk
Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Okuma Bayramý gerçekleþtirildi. Okuma
bayramýnda eðitimlerini baþarýyla tamamlayan çocuklar baþarý belgelerini aldý.
Okuma Bayramý'na Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýskilip Milli Eðitim Mü- Ýskilip Bilgetürk Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde okuma bayramý coþkusu yaþandý.
dürü Mustafa Selvi, Bilgetürk
Gürsoy ve Melih Alpsar tarafýndan vemalarýmýzla öðrencilerimizin hayatlaÖzel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkerildi. Öðrencilere ayrýca çeþitli hediyerýna katkýda bulunuyoruz. Kadromuzzi Kurucusu Melih Alpsar ve Çorum
ler verilerek ikramda bulunuldu.
da Uzman Psikolog, fizyoterapist ve
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya ile Gençlik
‘UZMAN KADROMUZLA uzman eðitimciler bulunuyor. MerkeMerkezi'nden gençler katýldý.
ÖÐRENCÝLERÝ TOPLUMA KA- zimizde engellilere bütün hizmetleri
veriyoruz. Ýþitme engelli .ocuklar, otisZANDIRIYORUZ’
Ýlköðretimde okuma-yazma betik çocuklar, bedensel engelli çocuklar
cerisini geliþtiremeyen öðrencilere
Bilgetürk Özel Eðitim ve Rehave öðrenme güçlüðü çeken çocuklarýn
okuma-yazma becerisi kazandýrýlarak,
bilitasyon Merkezi Kurucusu ve Müeðitimlerini özenle tamamlýyoruz.” dibaþarý belgesi verildi. Baþarýlý olan öðdürü Melih Alpsar, uzman bir kadroya
ye konuþtu.
rencilere belgeleri Kaymakam Þuayib
sahip olduklarýný söyledi.
Alpsar, Okuma Bayramýnda ken“Bu uzman
dilerini yalnýz býrakýmayan ve her zakadro ile öðrencileman destek veren Ýskilip Kaymakamý
rimizi baþarýyla topÞuayib Gürsoy, Milli Eðitim Müdürü
luma kazandýrýyoMustafa Selvi ve Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur
ruz" diyen Alpsar,
karakaya'ya teþekkür etti.
“Ýlçemiz ve çevre ilçelere yaklaþýk 7
(Haber Merkezi)
yýldýr hizmet veriyoruz. Özverili çalýþ-
Baþkan Çatma
vatandaþý dinledi
Ý
skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, belediye çalýþmalarýný halkýn talepleri doðrultusunda þekillendireceklerini söyledi.
Erenler Mahallesi'nde vatandaþlarla bir araya gelen
Çatma, Ýskilip'te devam eden alt yapý çalýþmalarý hakkýnda açýklama yaptý. Çatma, vatandaþlarýn alt yapý çalýþmalarýnda yaþadýklarý sýkýntýlarýn farkýnda olduðunu, yaþanan bu sýkýntýlarý en aza indirgeyebilmek için belediyenin tüm imkanlarýný seferber ettiklerini ifade etti. Çatma,
"Sizin çamurunuz tozunuz, benim çamurum tozum. Alt
yapý hizmeti getirerek bu sorunu çözeceðiz." dedi. (Ha-
ber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
SALI 16 EYLÜL 2014
Bakanlýk’tan önemli adým
S
H
aziran ayý iþsizlik rakamlarý
açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu,
Haziran ayý hanehalký iþgücü
istatistiklerini açýkladý.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý
yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2014 yýlý Haziran
döneminde 2 milyon 654 bin kiþi oldu.
Ýþsizlik oraný ise %9,1 seviyesinde
gerçekleþti. Ýþsizlik oraný erkeklerde %8,3
kadýnlarda ise %10,9 oldu. Ayný
dönemde; tarým dýþý iþsizlik oraný %11,1
olarak tahmin edildi. 15-24 yaþ grubunu
içeren genç iþsizlik oraný %16,7 iken,1564 yaþ grubunda bu oran %9,3 olarak
gerçekleþti.
ÝSTÝHDAM ORANI %46,7
Haziran 2014 döneminde 15 ve daha
yukarý yaþtaki istihdam edilenlerin sayýsý,
26 milyon 586 bin kiþi, istihdam oraný ise
%46,7 oldu. Bu oran erkeklerde %66,3,
kadýnlarda ise %27,6 olarak gerçekleþti.
Bu dönemde, tarým sektöründe
çalýþan sayýsý 5 milyon 937 bin kiþi, tarým
dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý ise 20
milyon 650 bin kiþi olarak gerçekleþti.
Ýstihdam edilenlerin %22,3’ü tarým,
%20,1’i sanayi, %7,4’ü inþaat, %50,3’ü
ise hizmetler sektöründe yer aldý.
ÝÞGÜCÜNE KATILIM ORANI
%51,3
Ýþgücü nüfusu 2014 yýlý Haziran
döneminde 29 milyon 240 bin kiþi,
iþgücüne katýlma oraný ise %51,3 olarak
gerçekleþti. Ýþgücüne katýlma oraný
erkeklerde %72,3 kadýnlarda ise %30,9
oldu.
Kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný %36,4
olarak gerçekleþti.
Herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluþuna baðlý olmadan çalýþanlarýn
oraný 2014 yýlý Haziran döneminde %36,4
olarak gerçekleþti. Bu oran tarým
sektöründe %83,6 iken, tarým dýþý
sektörlerde %22,8 oldu.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ
istihdam sayýsý bir önceki döneme göre
96 bin kiþi azalarak 25 milyon 859 bin
kiþi olarak gerçekleþti. Ýstihdam oraný ise
0,2 puanlýk azalýþ ile %45,4 oldu.
aðlýk Bakanlýðý ithal edilen, maddi deðeri
çok yüksek olan kanser ve antibiyotik gibi
ilaçlarýn Türkiye'de üretilmesi için harekete
geçti.
Türkiye'nin týbbi cihaz ve ilaçta dýþa
baðýmlýlýktan kurtulmasý gerektiðini belirten
Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Eyüp Gümüþ,
bunun için çalýþmalar yapýldýðýný ve gerekli
adýmlarýn atýldýðýný ifade etti. Gümüþ, 2015
vizyonu kapsamýnda kurulacak Türkiye Saðlýk
Enstitüleri Baþkanlýðýna (TÜSEB) baðlý
Biyoteknoloji Enstitüsünde ilaç geliþtirilmesine
yönelik çalýþmalar yapýlacaðýna dikkati
çekerek, "TÜSEB'in kurulmasýný öngören yasa
tasarýsý, TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve
Sosyal Ýþler Komisyonu'nda kabul edildi.
Kanunun çýkmasýyla çalýþmalara hýz verilecek"
diye konuþtu.
Yürütülecek çalýþmalarla sadece ilaç
geliþtirilmesinin amaçlanmadýðýný vurgulayan
Gümüþ, "Diðer ülkelere de teknoloji satmayý
istiyoruz. Bu ayaðý da 2015'te tamamlamýþ
olacaðýz. Bu teknolojiyi, Ortadoðu ve baðýmsýz
Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerine de
ihraç etmeyi amaçlýyoruz" açýklamasýnda
bulundu.
Ýlk kanser ilaçlarý üretilecek
"Kanser ilaçlarý, antibiyotikler ve kan
ürünlerine çok ciddi para harcandýðýný, bu
nedenle ilk çalýþmalarýn bu ürünlere yönelik
olacaðýný" bildiren Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý
Eyüp Gümüþ, þöyle devam etti:
"Ýlk etapta kan ürünlerinin üretimi için
çalýþmalara baþlanacak. Ardýndan ilaç sanayi
peþinden gelecek. Bunlarýn ön çalýþmalarý
yapýlýyor. Hangi ilaçlarýn Türkiye'de üretilip
üretilmeyeceðine bakýlýyor. Bunlar, yýl sonu
itibarýyla netleþecek.
SGK'nýn ödediði çok büyük çaplý ilaçlarý
burada üreterek hem kolay temin edilebilir hale
getireceðiz hem dýþ ticaret hacmini azaltacaðýz.
Bunun dýþýnda yeni istihdam alaný
yaratacaðýz."(AA)
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ
iþsizlerin sayýsýnda 2014 yýlý Haziran
döneminde, bir önceki döneme göre 115
bin kiþilik artýþ gerçekleþti. Ýþsizlik oraný
ise 0,4 puanlýk artýþ ile %9,9 oldu.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ
iþgücüne katýlma oraný bir önceki döneme
göre 0,1 puanlýk azalýþ ile %50,4 olarak
gerçekleþti. Ekonomik faaliyete göre
istihdam edilenlerde en fazla artýþ 62 bin
kiþi ile hizmet sektöründe
gerçekleþti.(Ekotrent)
‘Al yazma’ gel de yazma!
B
u yazýnýn konusu Antalya'nýn Muratpaþa
bölgesine yapýlan "Al Yazma Anýtý" ile ilgili. Söz konusu anýt geçtiðimiz yýllarda
Antalya'da Dünya Kadýnlar Günü'nden bir gün
önce, törenle açýlmýþtý ve o günlerde okumakta olduðunuz bu yazýyý kaleme almýþtýk. Hatta yazýyý
hazýrladýktan sonra farklý kesimlerin algýsýný öðrenmek üzere konuyla ilgili görüþmeler yapmýþ
ve eðitim gibi bilim dallarýnda çalýþan akademisyen meslektaþlarýmýzdan, yine konuyla ilgili diðer kimselerden de görüþ almýþtýk. Bu görüþlerin
bir bölümü bu yazýnýn temel düþüncesine onay ve
hak verirken, bir bölümü de belirttikleri çeþitli gerekçelerle ayný noktada olmadýklarýný belirtmiþlerdi. Tabii ki samimiyetle belirtilen tüm görüþler
saygýdeðerdir.
Töre güzelliktir ama!
Sosyal bir varlýk olan insanýn üyesi bulunduðu topluluklarýn erdemi ve güzellikleri öne çýkaran ve birliði, beraberliði öven gelenekleri olduðu
gibi; yazýk ki insani deðerleri, insanlýðý yok sayan
kemikleþmiþ katý/kötü gelenekleri de bulunuyor.
Bunlardan biri ayný zamanda bulunduðumuz coðrafyada da hala devam eden ve ilkelliðin de sembolü olarak kabul edilebilecek töre cinayetleridir.
Töre cinayetlerinin göç alma oraný yüksek olan illerde genel olarak yüksek rakamlara ulaþtýðý biliniyor. Ýstatistiklere göre bu alanda Ýstanbul ilk sýrada yer alýrken, bunu Ankara, Ýzmir, Diyarbakýr
ve Antalya'nýn takip ettiði görülüyor. Demek ki
konu, sadece anýtýn yapýldýðý Antalya'nýn deðil ülkenin sorunudur. Büyük ölçüde çözümün ise eðitimden geçtiði açýktýr ve bu durum bizim kültürümüze ait olmayan bir yoz kültürün egemenliðini devam ettirdiðini göstermesi bakýmýndan da
önemlidir.
Bu kapsamda yazý; kayda deðer önemde bulunan ve sosyal bir yara olan ve insani deðerler
bakýmýndan hiçbir olumlu yönü olmayan "töre cinayetlerinin gerekçesini ve çözüm yollarýný" ele
almamaktadýr. Yine bu yazýda; yanlýþ bir töresel
eylemi ve tavrý sembolize eden Al Yazma Anýtý'nýn yer seçimindeki isabetsizliðinden hareketle
topluma verilmek istenen mesajýn olasý etkileri
sorgulamaktadýr. Tabidir ki; yerinde yapýlmýþ
doðru, anlamlý, mesaj içeren, toplumda yerine göre zihin tazelemesine yol açan, hüzne ve sevince
sevk eden, tutum deðiþimine zorlayan, bilgilendiren, farkýndalýðý artýran, sanat, toplum ve estetik
deðerler kaygýsýyla üretilen sanatsal
içerikli her yapýt deðerlidir.
rine; sorunun çok daha fazla ve yoðun yaþandýðý illerden birinde, bir
kaçýnda (hatta pozitif etkisine o kaNeden Al Yazma!
dar inanlýyorsa) ilçe merkezlerinde
Al Yazma anýtýna evet ama nede yapýlabilirdi. Çünkü özellikle bir
den Antalya? sorusunun cevabýný
eser topluma mesaj verme kaygýsýyaramak gerekiyor. Özellikle kýrsal
la yapýlmýþsa (ki doðru bir kaygýdýr
alanda kadýnýn rolü ve iþlevi ile ilgibu); o eserin, etkilemesi beklenen
li alanlarda çalýþmalar yapmýþ, uluhedef kitleye yakýn ve ulaþýlabilir
sal ve uluslar arasý projeler geliþtirdurumda olmasý önemlidir. Yoksa tömiþ ve makaleler yazmýþ; ayrýca
re cinayetleri gibi bir olumsuzluðu
toplumsal yararý öne alarak deðiþimi
konunun bilincinde ve farkýnda olanOrhan ÖZÇATALBAÞ
hedefleyen bir bilim olan Yayým Bilara (Antalyalýlara) hatýrlatmak ya da
lim dalýnda (Extension Science) çabir kez daha fark etmelerini saðlalýþan ve eleþtirinin bilimin temel gemak çokta anlamlý olamazdý.
rekliliklerinden biri olduðunun farkýnda olan bir
Hedef "anýt üzerinden ilgili kesimlere mesaj
akademisyen olarak bu yazýyý yazmak gerekiyorulaþtýrýlmasý ise (ki öyle olmasý gerektiði açýktýr)"
du.
anýtýn; bilgilendirilmesi gereken kesimlere yakýn
7 Mart 2012 tarihinde Antalya'da Al Yazma
bir yerde veya yerlerde yapýlmasý daha yararlý
Anýtý'ný gazeteci, yazar ve duayen eleþtirmen Saolacaktý, bunu sadece kaynak kullaným etkinliðini
yýn Doðan Hýzlan: "-Al Yazma Anýtý kadýn ve töve fýrsat maliyetini dikkate aldýðýmýzda bile bere cinayetlerinin görsel bir özetidir.", diyerek, Al
lirtmeden geçmek zor.
Yazma Anýtýný açmýþtý. Esasen katýlýyorum., anÇýkarýmda bulunmak !
cak söz konusu anýtý Antalya'da yapmayý, sergilemeyi öneren ve uygulayanlarla birlikte Sayýn DoKonuyu daha sonra yapýlmasý olasý anýtlarla
ðan Hýzlan anýtý beðenmiþ olsa da, doðrusu biz da iliþkilendirmek gereklidir. Bu bakýmdan Al
(temayý deðilse de) anýtýn açýldýðý yeri ve kenti Yazma Anýtý üzerinden konu tartýþýlmýþtýr. Tartýþdoðrusu beðenmedik.
maya þöyle baþlayabiliriz: Ýlgili kurumun al yazma anýtý yapma komisyonu aþaðýdaki konularý
Bu önemli mi? Bize göre önemli!
ele almýþ mýdýr?
Bu düþünceyi ortaya atmamýzýn temel iki ha* Hedef kitlemiz kim?
reket noktasý var:
* Kime mesaj vermek istiyoruz?
1. Antalya'da yapýlan Al Yazma anýtýyla top* Ve Hedef kitle üzerinde nasýl bir etki yaplumsal bilinç ve farkýndalýk oluþturmak hedeflediðine göre; anýt yeri olarak sorunun yüksek yo- mak istiyoruz?
* Sanatsal düzeyi ve iddiamýz(varsa) nedir?
ðunlukla yaþandýðý bölgeler ve toplumun bilinçlendirilmesine daha fazla ihtiyaç duyulan alanlar
* Konunun farkýnda ve bilincinde olan bu
olmalýydý, diyebiliriz. Buna göre Antalya'dan ön- kentteki(Antalya) insanlar mý?
ce anýt için uygun yer Ýstanbul, Ankara,Ýzmir ve
* Yoksa konuyla karþý karþýya olan, olasý
Diyarbakýr olabilirdi.
maðdur ve suç iþleme olasýlýðý yüksek olanlar mý?
*
Ya da dolaylý olarak sürecin içinde olan ve
2. Her faaliyette olduðu gibi burada da kaynak, zaman ve enerji kullaným etkinliði önemlidir bu yanlýþ töresel eyleme dur diyebilecekler duve bunun bir gereði olarak, anýt için doðru yer ve rumda olabilecekler mi?
mekan seçiminin deðeri öne çýkmaktadýr. Buna
Yine özellikle anýtýn dikileceði yerin seçigöre anýtý ziyarete gelip görenlerin elde ettiði bi- minde;
linç ve fayda yanýnda; ortaya çýkan bu pozitif et* Hedef gruptan kimlerin anýtý ziyaret edebikinin sözkonusu törenin hakim olduðu topluma lecekleri,
yaygýnlaþtýrýlma olasýlýðý öne alýnmýþ olmalýdýr.
* Kaç kiþiye ulaþýlabileceði,
Bu kapsamda Al Yazma anýtý; sorunun en çok (ve* Bu konuda olumsuz tutum ve önyargýlarý
ya çok fazla) yaþanmadýðý bir il olan Antalya ye-
olanlara yönelik olarak, bu anýtýn TUTUM ve
DÜÞÜNCE DEÐÝÞTÝRMEK YÖNÜNDE nasýl
mesaj verebileceðini dikkate almýþtýr, yada dikkate almýþ olmalýdýr.
* Kente gelen turistler, kent halký veya öðrenciler söz konusu anýtý ziyaret ettiðinde bu konudaki hangi düþüncelerini hangi ölçüde gözden
geçirmek durumunda kalacaktýr.
* Anýt Komisyonu(Antalya Kent Konseyi
Kadýn Meclisi); özellikle anýt için seçilen yeri ziyaret edecekler arasýndaki kaç kiþiye, bu anýtýn
TUTUM ve DÜÞÜNCE DEÐÝÞTÝRMEK YÖNÜNDE mesaj verebileceðini dikkate almýþtýr.
* Anýtýn; Antalya ya dýþarýdan göçle gelen
ve kent merkezine gelme oraný bile sýnýrlý olan
yerleþim bölgelerindeki insanlarýn oluþturduðu
semtlerde yapýlmasý; belki de ZÝYARETE GELENLERÝN MESAJ ALMASI bakýmýndan daha
yararlý olabilir.
* Mevcut durumda; esas tutum ve davranýþ
deðiþimine yol açmasý beklenen kimselerin; anýtý
ziyaret ederek nasýl ilham alacaklarý daha açýk olmalýdýr.
* Bu konuda bilinçlendirilmesi gerekli görülen farklý bölgelerdeki insanlara turlar düzenleyip, gelmelerini, görmelerini ve bundan ders çýkarmalarý beklenebilir mi?
Esasen konuyla ilgili olarak çok daha doðru
bir yaklaþýmla ve köklü bir reformla kadýn-erkek
eþitliðini insanlarýmýzýn zihinlerine bilimsel esaslar dahilinde eðitimle yerleþtirme yönünde samimiyetle çalýþabiliriz, bu konu üzerinde durmak töre cinayetlerinin ortadan kaldýrýlmasý bakýmýndan
önemli olacaktýr.
Görüldüðü gibi söz konusu anýt örneði üzerinden pek çok soru sorulabilir ve özellikle bu
kapsamda; yeni anýt yapma kararý alýnýrken ilgili
benzer sorular sorulmasý gerekli olacaktýr.
Böylece renkli açýlýþlar ve anýtlarýn görsel etkisinden çok daha fazla ve etkili sonuçlar elde
edilebilir.
Sonuç olarak; toplum yararý iddiasýyla yapýlan iþlemlerin hayata geçirilmesinde çok yönlü
düþünmek, toplum yararýný öne alarak sürdürülebilirlik çerçevesinde azami fayda saðlayacak bir
yaklaþýmýn benimsenmesi yararlý olacaktýr.
www.corumhakimiyet.net
SALI 16 EYLÜL 2014
9
VELÝLERE
kahvaltý uyarýsý
eni eðitim öðretim yýlýnýn açýlmasýyla birlikte
Y
Saðlýk Bakanlýðý velilere 'Öðrenciler için en
önemli öðün kahvaltýdýr' uyarýsýnda bulundu.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan ve
öðrenciler için en önemli öðünün sabah kahvaltýsý
olduðuna dikkat çekilen uyarýda þu ifadeler
kullanýldý: 'Düzenli olarak kahvaltý yapma
alýþkanlýðý kazanýlmalý ve okula gitmeden önce
mutlaka kahvaltý yapýlmadýr. Gece boyu açlýktan
sonra, vücudumuz ve beynimiz güne baþlamak
için acil olarak enerjiye gereksinim duyduðundan
kahvaltý yapýlmadýðý takdirde dikkat daha çabuk
daðýlmakta, baþ aðrýsý ve yorgunluk
oluþabilmektedir.
Yapýlan araþtýrmalar iyi kahvaltý yapan
öðrencilerin daha baþarýlý olduklarýný ortaya
çýkarmýþtýr. Yeterli enerji ve besin öðelerini
saðlayan bir sabah kahvaltýsýnda peynir ve
yumurta (sizi uzun süre tok tutar midemizin
kazýnmasýný önler), birkaç dilim ekmek, pekmez,
tahin, zeytin ile mevsimine uygun olan
sebzelerden domates, yeþilbiber, salatalýk,
maydanoz veya meyve bulunmalýdýr. Sindirim
rahatsýzlýklarýna ve zehirlenmelere yol açabileceði
için dýþarýda ve açýkta satýlan yiyecekler tercih
edilmemelidir.'(ÝHA)
2015 MALÝ YILI 12 AYLIK 14+1 KÝÞÝLÝK ÞOFÖRLÜ ARAÇ KÝRALAMA HÝZMET ALIMI
HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ-ATIL ÜZELGÜN
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR
BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
2015 mali yýlý 12 aylýk 14+1 kiþilik þoförlü araç kiralama hizmet alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/116959
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Kale Mahallesi Kýbrýs cad No:100 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642138441 - 3642247181
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Yapýlacaðý yer
c) Süresi
3- Ýhalenin
: 2015 mali yýlý 12 aylýk Þoförlü 14+1 kiþilik Araç Kiralama hizmet alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü/Kale Mah.Kýbrýs cad.No:100 Çorum
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
a) Yapýlacaðý yer
: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü/Kale Mah.Kýbrýs cad.No:100 Çorum
b) Tarihi ve saati
: 29.09.2014 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kamuda veya özel sektörde yapýlan araç kiralama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü/Kale Mah.Kýbrýs cad.No:100 Çorum adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü/Kale Mah.Kýbrýs cad.No:100 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli
taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
(Basýn: 900) www.bik.gov.tr
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Beyin bunamaya direniyor
C
alifornia Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn
araþtýrmasý, beynin Alzheimer'ýn yol açtýðý bazý
deðiþikliklere "direnebildiðini" gösterdi.
Beynin Alzheimer'ýn verdiði zararý telafi
edebileceði ortaya çýktý.
ABD'deki California Üniversitesi'nden bilim
adamlarýnýn araþtýrmasý, beynin Alzheimer'ýn yol
açtýðý bazý deðiþikliklere "direnebildiðini" gösterdi.
Bilim adamlarý, bazý kiþilerin, düþünme
becerisinin kaybolmamasýna yarayan fazladan sinir
gücüne sahip olduðunu belirledi.
Saðlýklý olan 71 yetiþkinin katýldýðý araþtýrmada
bu kiþilerden bir dizi fotoðrafý detaylý þekilde
hatýrlamalarý istendi. Bu sýrada katýlýmcýlarýn beyin
görüntüleri incelendi.
Beyninde amiloid proteini "depolarý" bulunan
kiþilerin testlerde daha baþarýlý olduðu görüldü.
Katýlýmcý sayýsý az olsa da sonuçlar Alzheimer
için yeni tedavi yöntemlerine ýþýk tutuyor.
Araþtýrmanýn sonuçlarý "Nature Neuroscience"
dergisinde yayýmlandý.(AA)
Basit unutkanlýklarý hafife almayýn
r. Sinan Akkurt, Alzheimer'a yakalanma riskini sadece
D
yaþlýlýk ve genetik faktörlerin artýrmadýðýný vurguladý, risk
grubundakileri uyardý:
kullanýlmasý durumunda Alzheimer riskini artýrabileceðini açýkladý.
21 Eylül Alzeimer Günü öncesi hastalýðýn fazla dile getirilmeyen yönlerine dikkat çeken Dr. Akkurt, Alzheimer'in gözden kaçýrýlan risk faktörleri arasýnda düþük eðitim düzeyi, uyku
ilaçlarý, obezite, yüksek tansiyon ve kolesterolu saydý.
Dr. Akkurt Alzheimer'ýn sadece yaþlýlarda görüldüðü
yönündeki kanýnýn da yanlýþ olduðuna dikkat çekerek,
Alzheimer belirtilerinin erken yaþlarda da ortaya çýkabildiðini,
buna "erken baþlangýçlý Alzheimer" dendiðini ve basit unutkanlýklarýn önemsenmesi gerektiðini belirtti.
Türkiye Alzheimer Derneði verilerine göre Türkiye'de 400
bini aþkýn Alzheimer hastasý bulunuyor. Alzheimer Günü olarak
anýlan 21 Eylül'de, giderek yaygýnlaþan hastalýkla ilgili toplumu
ve hasta yakýnlarýný bilinçlendirmek üzere çeþitli etkinlikler
düzenleniyor. Alzheimer hastalýðýnda erken teþhisin büyük
önem taþýdýðýna dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, yaþlýlýk hastalýðý
olarak bilinen Alzheimer'ýn aðýrlýklý 65 yaþ sonrasý teþhis
edildiðini, ancak hastalýðýn genç yaþlarda unutkanlýkla belirti
verebildiðini kaydetti. Basit unutkanlýklarýn hafife alýnmamasý ve tedaviye yönelinmesinin yaygýnlaþan
Alzheimer'dan korunmak için doðru olacaðýna vurgu
yapan Dr. Akkurt, uyku ilaçlarýnýn da üç aydan fazla
Kiþinin eðitim ve entelektüel seviyesinin düþük olmasýnýn
da bir risk unsuru olduðuna dikkat çeken Dr. Akkurt, eðitim ve
entelektüel merak arttýkça kiþinin bellek rezervinin de
geniþlediðini, böylelikle hastalýða karþý koyma eþiðini yükselttiðini dile getirdi. Kiþinin zihinsel performansýný ne kadar artýrýrsa Alzheimer karþýsýnda o kadar savunma gücünün geliþeceðine
dikkat çeken Dr. Akkurt, bu nedenle kitap okumak, gündemi
takip etmek, bulmaca çözmek, araþtýrma yapmak, günlük tutmak gibi aktivitelerin büyük önem taþýdýðýný vurguladý.
DÜÞÜK EÐÝTÝM RÝSKÝ ARTIRIYOR
ALTERNATÝF TEDAVÝ ARAYIÞLARI
Dr. Akkurt, hastalýkla ilgili alternatif tedavi metodlarýnýn
da geliþtiðine deðinerek, yardýmcý tedavi metodu olarak biorezonanstan da yararlanýlabildiðini açýkladý. Kiþinin baðýþýklýk
sistemini güçlendirmenin önemini vurgulayan Dr. Akkurt, ginkgo bloba cinsinden besin desteklerinin, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi B12 vitamini açýsýndan zengin gýdalarýn, egzersizin fay-
10 SALI
www.corumhakimiyet.net
16 EYLÜL 2014
Hüseyin Kýr
ÝHL’de yeni sezon coþkusu
ÝHL 2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý açýlýþ töreni dün gerçekleþti.
RECEP MEBET
Ç
Okul bahçesinde düzenlenen törene çok sayýda öðrenci katýldý.
Öðrencilere, yeni sezonla ilgili açýklamalarda bulunuldu.
Okul Müdürü Hüseyin Kýr, törende görev alan öðrencileri tebrik etti.
Açýlýþ töreni, yapýlan sunumlarýn ardýndan sona erdi.
orum Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi
(ÝHL) 2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý açýlýþ
töreni dün gerçekleþti.
Okul bahçesinde
düzenlenen törene ÝHL
Müdürü Hüseyin Kýr,
Müdür Baþyardýmcýsý
Bekir Tokgöz, Müdür
Yardýmcýlarý Mehmet
Ali Köseoðlu, Mustafa
Aktaþ, Namýk Akdal,
Veysel Kuþoðlu, Murat
Terlemez, Ahmet Þen
ve Süleyman Pekcan,
öðretmen ve veliler ile
çok sayýda öðrenci katýldý.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklâl
Marþý’nýn okunmasýyla
baþlayan programda
Hafýz Hasan Gültekin
Kuran-ý Kerim okudu.
Açýþ konuþmasý
için kürsüye gelen Okul
Müdürü Hüseyin Kýr,
2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý’nýn hayýrlara
vesile olmasýný diledi.
Okuldaki öðrenci
mevcudunun 3 bini aþtýðýný belirten Hüseyin
Kýr, gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm velilere teþekkür etti.
Yeni eðitim sezonuyla ilgili açýklamalarda bulunan Kýr, inþaasý devam eden ÝHL
Kompleksi’nin bir an
önce tamamlanarak
eðitim-öðretime sunulmasýný beklediklerini
ifade etti.
Programda mezun
öðrenciler adýna kürsüye gelen Muhammed
Furkan Sert, yeni kayýt
yaptýran Hatice Kübra
Kürk de birer konuþma
yaptý.
Törende ayrýca güreþ, wushu ve tekvando
gibi branþlarda Türkiye
þampiyonu olan öðrencilerden Fatmanur Pekmezci ve Özgür Yiðit
ile Mehter Takýmý Komutaný Kadir Arýcý da
birer konuþma yaparak
duygu ve düþüncelerini
dile getirdiler.
Açýlýþ töreni, yapýlan sunumlarýn ardýndan sona erdi.
Ulukavak’a yeni ortaokul
Temel çalýþmalarý devam eden ortaokulun 8 ayda tamamlanmasý planlanýyor.
RECEP MEBET
U
lukavak Mahallesi yeni bir ortaokul kazanýyor.
Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Yurdu
arkasý Selçuk 11. Sokak’ta bulunan arsaya
16 derslikli ortaokul
inþaa edilecek.
Milli Eðitim Bakanlýðý ödeneðiyle Ýl
Özel Ýdaresi tarafýndan ihale edilen ortaokul binasýný, yeni
Emniyet Sarayý’ný da
yapan Taþoðlu Ýnþaat
firmasý inþaa edecek.
Temel çalýþmala-
Selçuk 11. Sokak’ta bulunan arsaya 16 derslikli ortaokul inþaa ediliyor.
rý devam eden ve 8
ayda tamamlanmasý
planlanan yeni ortaokulun gelecek yýl
eðitime açýlmasý bekleniyor.
Diyanet Yayýnevi’nde
yeni sezon hareketliliði
RECEP MEBET
T
Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi, zengin ürün çeþitleriyle yeni sezonu açtý.
Üniversite ders kitaplarý ve yardýmcý kitaplarý da Diyanet Yayýnevi’nde
ürkiye Diyanet
Vakfý Çorum
Yayýnevi, kitap ve
kýrtasiye çeþitleriyle
yeni sezonu açtý.
2014-2015 Eðitim
Öðretim Yýlý nedeniyle
yaptýklarý çalýþmalar ve
sunduklarý hizmetler
hakkýnda açýklama
yapan Diyanet Vakfý
Çorum Yayýnevi
Sorumlusu Mehmet
Ünlü, “Zengin ürün
çeþidi ve hesaplý
fiyatlarýmýzla iddialýyýz”
dedi.
Üniversite ders
kitaplarý ve yardýmcý
kitaplarla öðrencilerin
hizmetinde olduklarýný
dile getiren Mehmet
Ünlü, ayrýca roman ve
hikaye kitaplarýnda da
zengin bir ürün
yelpazesine sahip
olduklarýný kaydetti.
Sipariþ üzerine her
tür kitabý temin
ettiklerini hatýrlatan
Ünlü, “Türkiye Diyanet
Vakfý Çorum Yayýnevi
olarak 2014-2015
Eðitim Öðretim Yýlý’nda
da Milli Eðitim camiasý
ve üniversitemiz baþta
olmak üzere tüm Çorum
halkýnýn hizmetindeyiz”
diye konuþtu.
www.corumhakimiyet.net
SALI 16 EYLÜL 2014
11
Etci hizmette
RECEP MEBET
E
Etci Et-Tavuk ve Sakatat Ürünleri hizmete girdi. (Fotoðraflar: Deniz Ural)
Etci, Kunduzhan Caddesi Ziraat Bankasý yaný numara 3’te açýldý.
tci Et-Tavuk ve Sakatat Ürünleri Maðazasý dün hizmete açýldý.
Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi
Ziraat Bankasý yaný numara 3’te düzenlenen
açýlýþa çok sayýda davetli
katýldý.
Çeþitli ikramlarýn
yer aldýðý açýlýþta iþyeri
hakkýnda bilgi veren firma yetkililerinden Paþa
Kaya, “Kýrmýzý ve beyaz
et ürünlerini garanti güvencesiyle Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz” dedi.
Türkiye’de ilk kez
Çorum’da uyguladýklarý
‘garantili et alýþveriþi’
uygulamasýndan bahseden Paþa Kaya, “Müþterilerimiz memmun kalmadýklarý ürünle ilgili
ayný gün içinde fiþiyle
birlikte deðiþim talep
edebiliyor” diye konuþtu.
Açýlýþa özel indirimler uyguladýklarýný da
vurgulayan Kaya, et
ürünlerinde güvenilir adres olmanýn kývancýný taþýdýklarýný söyledi.
Ürün ve hizmet kalitesiyle iddialý olduklarýnýn altýný çizen Kaya,
tüm Çorum halkýný Etci
Et-Tavuk ve Sakatat
Ürünleri Maðazasý’na
beklediklerini sözlerine
ekledi.
Santral Maðazalarý Çorum’da
RECEP MEBET
S
antral
Maðazalarý
Çorum Þubesi dün
Yeniyol Mahallesi Sel
Sokak numara 22’de hizmete açýldý.
Düzenlenen açýlýþa
maðaza yetkilileri ve çalýþanlarý ile bazý davetliler ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
7 katlý ve 3 bin metrekare hizmet alanýna sahip maðazada bay ve bayan giyim, iç giyim,
ayakkabý, spor giyim ve
anne giyim reyonlarý
baþta olmak üzere A’dan
Z’ye tüm tekstil ürünleri
tek çatý altýnda satýþa sunuldu.
Türkiye çapýndaki
37. þubesini Çorum’da
hizmete sunan Santral
Maðazalarý’nda açýlýþa
özel indirimlerin devam
ettiði bildirildi.
Santral Maðazalarý Çorum Þubesi hizmete açýldý. (Fotoðraf: Deniz Ural)
Döngel ve Saltan Aileleri’nin mutlu günü
Ferhat ile Nedime
dünya evine girdi
Ü
lker çalýþanlarýndan Ferhat Döngel, Sigortacý Nedime Saltan ile hayatýný birleþtirdi.
Fatma-Fazýl Döngel çiftinin oðlu Ferhat, FatmaMesut Saltan çiftinin kýzý Nedime ile dünyaevine girdi.
Geçtiðimiz Cuma günü Kültür Balo Salonu’nda
düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil
toplum kuruluþu temsilcileri, Döngel ve Saltan Aileleri
ile çok sayýda davetli katýldý.
Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru
Serap Dikçi kýyarken nikah þahitliklerini ise Mehmet
Yücel Kuþcu ve Ahmet Dalgýç yaptý.
Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi.
HAKÝMÝYET, Nedime-Ferhat Döngel çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. (Murat Çetin)
'GFS-Gasfil Doðalgaz Ekipmanlarý' dün Anvatar Termal Otel'de düzenlenen programla tanýtýldý.
Doðalgaz ustalarýna 'Gasfil' tanýtýmý
Mahmut Akman
EMRE KUT
B
ES Yapý Ürünleri
tarafýndan
düzenlenen 'GFSGasfil Doðalgaz
Ekipmanlarý' dün
Anvatar Termal
Otel'de düzenlenen
programla tanýtýldý.
Alkanlar Ýnþaat
Malzemeleri sahibi
Adil Alkan'ýn
evsahipliðinde
düzenlenen tanýtýma
firma yetkililerinden
Yusuf Alkan, BES
Yapý Ürünleri Genel
Müdürü Bilal Akman,
BES Yapý Satýþ
Sorumlusu Ahmet
Sever ve Çetin
Yýlmaz, BES Yapý
Eðitim Sorumlusu
Mahmut Akman ile
Çorum ve ilçelerdeki
doðalgaz tesisatý
ustalarý katýldý.
Toplantýda
konuþan BES Yapý
Eðitim Sorumlusu
Mahmut Akman, GFS
Gasfil Doðalgaz iç
tesisat hortumlarýnýn,
kurulum sürecini ve
maliyetini düþürerek
en ekonomik
çözümler sunan bir
sistem olduðunu
söyledi.
Akman,
"Günümüzde bilinen
siyah kaplý demir boru
ve fittingster
Düzenlenen programda BES Yapý Ürünleri tanýtýldý.
kullanýlarak yapýlan
bina içi gaz tesisatlarý,
her dönüþ noktasýnda
ve birleþmelerde
kaynak veya diþ açma
ihtiyacý
doðurduðundan,
zaman, iþçilik, maliyet
olarak uygulayýcýlara
ve kullanýcýlara
yansýyor. GFS Gasfil,
müteahhit ve
tesisatçýlarýn yaþadýðý
bu tür sorunlarý daha
esnek, daha hýzlý, daha
güvenilir, daha etkin
ve daha ekonomik
hale getirerek yüzde
yüz çözümler sunuyor.
Avrupa standartlarýna
uygun olarak üretilen
GFS Gasfil,
performans ve tesisat
kurulum avantajýnýn
yaný sýra, deprem riski
yüksek bölgelerde de
güvenlik açýsýndan
üstün özellikler
taþýyan bir sistem."
diye konuþtu.
Tanýtýmýn
ardýndan doðalgaz
tesisat ustalarýna
yapýlan sýnavda
baþarýlý olanlara
Gazmer tarafýndan
sertifika verildi.
Erol Kýnýklý vefat etti
S
osyal Sigortalar Kurumu
(SSK) eski Müdürü Erol
Kýnýklý (80) hayatýný kaybetti.
1972-1983 yýllarý arasýnda
Çorum SSK’da idari görevlerde
bulunan Erol Kýnýklý, daha sonra
Uþak, Gümüþhane ve Denizli’de
görev yaptý.
Geçirdiði rahatsýzlýk
sonucu yaþamýný yitirdiði
öðrenilen Kýnýklý’nýn
cenazesinin dün Ýzmir’de
topraða verildiði bildirildi.
HAKÝMÝYET, Erol
Kýnýklý’ya Allah'tan rahmet,
kederli ailesi ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý diler.
(Murat Çetin)
Tanýþ ve Düzgünöz Aileleri’nin mutlu günü
Ayþe ile Mustafa evlendi
T
Ülker çalýþanlarýndan Ferhat Döngel, Sigortacý Nedime Saltan ile hayatýný birleþtirdi.
Alkanlar Ýnþaat Malzemeleri’nin evsahipliðindeki programa doðalgaz ustalarý katýldý.
eknosa
çalýþanlarýndan
Mustafa Düzgünöz,
Muhasebeci Ayþe Tanýþ
ile hayatýný birleþtirdi.
Suade-Bahattin
Tanýþ çiftinin kýzý
Ayþe, Nigar-Mehmet
Düzgünöz çiftinin oðlu
Mustafa ile dünyaevine
girdi.
Geçtiðimiz
Cumartesi günü Afra
Düðün Salonu’nda
düzenlenen düðün
törenine bazý daire
müdürleri, sivil toplum
kuruluþu temsilcileri,
Tanýþ ve Düzgünöz
Aileleri ile çok sayýda
davetli katýldý.
Genç çiftin
nikahýný Belediye
Evlendirme Memuru
Erdem Sakýnmaz
kýyarken nikah
þahitliklerini ise Serbest
Muhasebeci Mali
Müþavir Ýsmail Çevik
ve Onur Mumcu yaptý.
Ýkramlarla
baþlayan düðün töreni,
müzikli eðlencelerin
ardýndan sona erdi.
HAKÝMÝYET,
Ayþe-Mustafa
Düzgünöz çiftini kutlar
ömür boyu mutluluklar
diler.
(Murat Çetin)
Mustafa Düzgünöz, Ayþe Tanýþ ile hayatýný birleþtirdi.
12 SALI 16 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
TRT
Müdürü
deðiþiyor
Bir sonraki kuþak daha
kýsa yaþayacak
D
du.
SÖ dünya tarihinde ilk kez, bir sonraki kuþaðýn ömrünün,
önceki kuþaktan daha kýsa olacaðý konusunda uyarýda bulun-
Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) dünya tarihinde ilk kez, bir
sonraki kuþaðýn ömrünün, önceki kuþaktan daha kýsa olacaðý konusunda uyarýda bulundu ve diyabeti bir salgýn olarak tanýmladý.
Birleþmiþ Milletler (BM) ise sýtma, tüberküloz ve AIDS’ten sonra dördüncü kez bir hastalýðý salgýn olarak kabul edip uluslararasý saðlýk otoritelerine bu sorunla mücadele çaðrýsýnda bulundu.
Üstelik diyabet bu hastalýklar içinde mikrobik bir nedene baðlý
olmaksýzýn salgýn oluþturan tek hastalýk olduðu halde.
Konunun en çarpýcý yönü ise ortaya çýkan bu korkutucu tabloya raðmen diyabetle ilgili bilinç ve farkýndalýk oranýnýn sadece
yüzde 37 civarýnda olmasý. Dünyaca ünlü saðlýk otoriteleri bile
“Anne-babalar çocuklarýnýn ölümüne þahit olmak istemiyorsa bu
sorunu ciddiye almalý ve diyabetle uzun ve saðlýklý bir yaþamýn
mümkün olduðu gerçeðini unutmamalý” derken hastalýðý önemsememek felakete davetiye anlamýna geliyor.
Türkiye Diyabet Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Temel Yýlmaz ise
her tür olumsuzluða raðmen bu savaþýn kazananý olacaklarýna
inanýyor.
Geride býraktýðýmýz yýlda dünyada 5.1 milyon kiþi diyabete
baðlý nedenlerle hayatýný kaybetti. Ölenlerin çoðu 60 yaþ altýndaydý. Ülkemizde geçen yýl bu nedenle yaþamýný yitirenlerin sayýsýnýn 60 bin olduðu düþünülürse diyabetin kontrol
altýnda tutulmasý ve tedavinin ihmal edilmemesi gerektiði çok
açýk...
Bir hastalýk düþünün ki 090 yaþ arasýnda her dönemde
ortaya çýkýp yaþam boyu
sürsün. Daha da vahimi her tür
araþtýrmaya
raðmen halen kesin bir tedavisi olmasýn. Konumuz diyabet... Ýyi
tedavi edilmediðinde ciddi organ hasarlarý oluþturan bu hastalýk,
Avrupa’da 20 yaþ üstü körlük nedenleri içinde birinci sýrada yer
alýyor. Suni böbrek makinesine giren her 2 hastadan 1’inin diyabetli olduðu belirtiliyor. Bu hastalýðý taþýyanlarda enfarktüs ve
felç riskinin 6 kat yüksek olduðuna dikkat çekiliyor. Amerika’da
diyabete baðlý olarak yýlda 140 bin kiþinin ayaðý kesiliyor. Tüm
bu nedenlerlediyabet dünyadaki tüm ülkeler için çözümlenmesi
gereken çok ciddi bir saðlýk sorunu olarak görülüyor.
Türkiye, Avrupa’da diyabetin en hýzlý artýþ gösteren ülkesi.
Bunun en önemli nedenlerinin 21. yüzyýlýn getirdiði yeni hayat
modeli; geliþen teknoloji ile birlikte gelen hareketsiz yaþam,
stres, geleneksel beslenme kültürümüzün giderek kaybolmasý ve
kötü beslenme olduðu belirtiliyor. Giderek yaygýnlaþan fast food
alýþkanlýklarý ve þekerli gýda tüketimindeki artýþ da diyabetin hýzlý ilerleme nedenleri arasýnda bulunuyor. Dünyada 400 milyona
yakýn diyabetli yaþýyor. Türkiye’de ise yaklaþýk 10 milyon diyabetli ve diyabet riski taþýyan kiþi bulunuyor. Gizli þeker ya da ensülin direnci olarak tanýmlanan diyabet riski altýnda bulunan kiþi
sayýsýnýn ise 1 milyon olduðu ve bunlarýn yüzde 7.2’sini de klinik
diyabetlilerin oluþturduðu ifade ediliyor.
Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre ülkemizde tedavi gören diyabetli sayýsý 4 milyon civarýnda. Dünya Saðlýk Örgütü Türkiye’de diyabet oranýnýn 2025 yýlýnda yüzde 7.4’e ulaþacaðýný öngördüðü halde Türkiye bu orana 2000’de ulaþmasýyla dikkat çekiyor. 2000 yýlýnda tamamlanan TURDEP çalýþmasýnda 20 yaþ
ve üstü prevalans yüzde 7.8 iken, 2009 ve 2010 yýllarýnda yapýlan PURE, CREDIT ve TURDEP II çalýþmalarýnýn sonuçlarýnda
prevalansýn yüzde 13-16 oranýnda çýkmasý dikkat çekiyor. Bu durum ülkemizde diyabetin 10 yýl içinde yüzde 80-100 arasýnda arttýðýný göstermekle kalmýyor, Türkiye’yi Avrupa’da diyabetin en hýzlý arttýðý ülke haline getiriyor.
Diyabetlilerin yaklaþýk yüzde 80’i az ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde yaþýyor. Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan bölgede
her 10 eriþkinden 1’inin diyabetli olduðuna dikkat çekiliyor. 2013 yýlý rakamlarýna göre 20-79
yaþ arasý eriþkin nüfusta diyabetli sayýsýnýn en
yüksek olduðu ülkeler arasýnda; Çin,
Hindistan, ABD, Brezilya ve Rusya
bulunuyor.
(Haber7.com)
Ý
alýnabiliyor.
brahim Þahin’in izninin bitiminde 7
yýldýr sürdürdüðü TRT Genel
Müdürlüðü’nden ayrýlacaðý öðrenildi.
Mevzuata göre, TRT Genel
Müdürü normal þartlarda görevden
alýnamýyor. Sadece “milli güvenliðin
ve kamu düzeninin gerekli kýldýðý
devlet memuru olma niteliðini
yitirdiði, aðýr hizmet kusuru iþlediði
veya tarafsýzlýðý ihlal ettiði”
gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu’nun teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu kararýyla görevden
ÝSTÝFA KARARI ALDI
Þahin’in, Baþbakan Davutoðlu
ile yaptýðý görüþme sonrasý istifa
kararý aldýðý öðrenildi. Þahin’in yakýn
çevresine, "Bu bir istifa deðil, görev
deðiþikliði olacak" dediði ifade edildi.
Þahin'e hükümet tarafýndan
valilik teklif edildiði, ilk valilik
kararnamesinde de Samsun'a vali
olarak atanabileceði ifade
ediliyor.(Haber7.com)
CHP yine itiraz etti
MEMURLAR ÝÇÝN
MAHKEMEYE
GÝDÝYORLAR
C
HP,
Cumhurbaþkaný
Erdoðan tarafýndan
onaylanan 'torba
yasa'da bulunan bazý
maddelerin iptali için
Anayasa
Mahkemesi'ne
baþvurdu.
Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan
tarafýndan
onaylandýktan sonra
yürürlüðe giren Torba Yasanýn bazý
maddelerinin iptali istendi.
Baþvuruyu CHP Grup Baþkanvekili
Akif Hamzaçebi yaptý.
O maddeler
arasýnda, memurlarýn
göreve iadelerine 2
yýllýk süre verilmesi,
özelleþtirme
uygulamalarýna 5 yýl
aradan sonra dava
açýlamamasý yer
alýyor.
CHP ayrýca, internete iliþkin
maddeleri de yüksek mahkemenin
gündemine taþýyacak. Yasa ile TÝB
Baþkanýn talimatýyla, eriþimin
engelleneceði haller
geniþletilmiþti.(Haber7.com)
GÖREVDEN ALINAN
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Yerli yapýmlar sonbaharda
ataða geçiyor
T
ürk sinemasý, sonbahar aylarýnda vizyona girecek 10'dan fazla komedi filmiyle yeniden ataða
geçmeye hazýrlanýyor.
AA muhabirinin derlediði bilgilere göre, yaz
sezonunda kötü bir gidiþ sergileyen yerli yapýmlar,
kýþ ve ilkbaharda yakaladýðý zirveyi, yaz sezonunun gelmesiyle yabancý filmlere býrakmýþtý. Özellikle yerli yapým komedi filmlerinin rekorlar kýrdýðý 2014 yýlýnýn yaz sezonunu kötü geçiren yerli yapýmlar, sonbaharla birlikte yeniden ayaða kalkmaya hazýrlanýyor.
"Düðün Dernek" ve "Recep Ývedik:4" filmleri-
nin seyirci ve giþe rekoru kýrmasýyla birlikte yabancý film tekelini kýran yerli sinema, eylul, ekim ve
kasým aylarýnda vizyona girecek 10'dan fazla komedi filmiyle seyirciyi sinemaya tekrar çekmeye
hazýrlanýyor.
Sonbahar sezonunda vizyona girmesi beklenen bazý yerli yapýmlar þöyle:
"Þipþak Anadolu", "Stajyer Mafya", "Böcek",
"Kanunsuzlar", "Tersine", "Oflu Hocayý Aramak",
"Pek Yakýnda", "Delisin Delisin", "Sabit Kanca 2",
"Oflu Hoca'nýn Þifresi", "Vay Baþýmýza Gelenler
2.5"(AA)
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha
önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En
Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ
olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun
etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu
gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
SALI 16 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:21 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:,3 Eylül 1430 Hýzýr:134
2014
15
EYLÜL
Övülmeyi sevmek, insaný kör ve saðýr
eder. Kabahatlerini, kusurlarýný görmez
olur. Hadîs-i þerîf
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.47
06.14
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.42 AKÞAM 18.58
16.10 YATSI
20.18
Süleyman Efendinin vefâtý (1959) - Fatin
Rüþtü Zorlu'nun idamý (1961) - Hasan
Polatkan'ýn idâmý (1961)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
Ö
Halk Saðlýðý Haftasý
ncelikle Halk Saðlýðý
sakýnmalý ve sývý yaðlar, sebze,
Bir Nefes Sihhat
Müdürlüðü görevine atanýp
meyve, balýk ve tavuk gibi beyaz
ilimize gelen Dr Ahmet BARIÞ'a
etten oluþan yiyecekler
yeni görevinde baþarýlar diliyor ve
tüketilmelidir.
hayýrlý olsun diyorum. Geçen
Fiziksel aktivitenin azlýðý
hafta Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün
obezitenin önde gelen
düzenlediði '3-9 Eylül Halk
nedenlerinden birisidir. Hareketsiz
Saðlýðý Haftasý' açýlýþýna katýldým.
yaþam arttýkça alýnan kalori
Çeþitli etkinliklerin yapýldýðý bu
kullanýlamayýp vücuda depolanýr.
haftaya emeði geçen baþta Halk
Enerji dengesi kilo kontrolü için
Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet
büyük öneme sahiptir. Obezite
BARIÞ olmak üzere tüm saðlýk
geliþmiþ ülkelerde önemli bir halk
personeline çok teþekkür
Dr. Mustafa AZAK
saðlýðý sorunu olup tüm dünyada
ediyorum.
Çorum Tabip Odasý Baþkaný
her geçen gün artýþ
Mimar Sinan Aile Saðlýðý
Halkýn saðlýk bilincinin
göstermektedir. Toplumumuzda
Merkezi
yükseltilerek koruyucu hekimliðe
Obeziteye eðilim özellikle
daha fazla önem verilmesinin
çocuklar ve ergenlik çaðýndaki
saðlanmasý, hastalýklar oluþmadan
gençlerde alarm verici düzeydedir.
önlenmesi ve halkýn hayat standardýnýn
Çocukluk çaðý obezitesindeki yýllýk artýþ
yükseltilmesi için bu tip faaliyetler
giderek büyümektedir. Fiziksel aktivitenin
düzenleniyor. Ýnsanlara saðlýðýn öneminin
saðlýðý koruyucu ve geliþtirici etkisinin
anlatýlmasý ve halk saðlýðýnýn birey ve toplum
görülebilmesi için öncelikle günlük
saðlýðý olarak ele alýnmasý saðlanýyor. Saðlýk,
aktivitelerde çeþitli düzenlemeler yapýlmalýdýr.
sadece hastalýk ve sakatlýðýn olmamasý deðil,
Gideceðimiz yere araç kullanmadan yürüyerek
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik gitmek, asansör kullanmadan merdivenleri
olma hali olarak tanýmlanýyor. Tek tek tüm
yürüyerek çýkmak gibi hareketli bir yaþam
bireylerin saðlýðýnýn düzgün olmasý o bireylerin biçimi benimsenmelidir. Bununla beraber her
oluþturduðu halkýn da saðlýðýnýn iyi olmasýný
gün 30-45 dakika hýzlý yürüyüþ, bisiklete
saðlar.
binmek veya yüzme gibi düzenli fiziksel
Halkýn saðlýðýný bozan en önemli nedenleri aktiviteler yapýlmalýdýr.
arasýnda saðlýksýz beslenme, obezite,
Sigara, alkol ve son zamanlarda kullanýmý
artan bonzai gibi uyuþturucu maddeler halk
hareketsiz bir yaþam anlayýþý, olumsuz çevre
saðlýðýný tehdit ediyor. Çocuklara örnek teþkil
þartlarý, sigara ve alkol kullanýmý yer alýr. Bu
edecek olan anne, baba, akrabalar ve
olumsuz faktörlerin düzeltilmesi sonucunda
öðretmenler çocuklarýn yanýnda bunlarý
kiþisel riskler azalýr ve kalp hastalýklarý, þeker
kullanmamalýdýr. Son yýllarda uygulanan sigara
hastalýðý, inmeye baðlý felçler ve kanserler gibi
yasaklarý, sigara kullanýmýnda azalmaya sebep
birçok hastalýk daha az görülür.
olmuþtur. Bu tip yasaklarýn uygulanmasýnýn
Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve
takibinin yapýlmasýna devam edilmelidir.
çalýþmasý için gerekli olan enerji ve besin
Ülkemizde geçilen Aile Hekimliði sistemi
öðelerinin her birinin yeterli miktarda alýnmasý
ile saðlýk parametrelerinde düzelmeler olmuþ
ve vücutta uygun þekilde kullanýlmasý
ve hastalarýn memnuniyeti artmýþtýr. Gebedurumuna "Yeterli ve Dengeli Beslenme"
bebek takiplerinin düzenli yapýlmasý ve aþýlama
denir. Vücut aðýrlýðýnýn saðlýklý bir seviyede
çalýþmalarýyla birçok hastalýðýn önüne
olmasý için, yeterli ve dengeli beslenme
geçilmesi saðlanýyor. Bulaþýcý hastalýklarýn
oldukça önemlidir. Özellikle çocuk ve
önlenmesi, bireylere saðlýk bilgilerinin daha
gençlerin sahip olduðu yanlýþ beslenme
düzenli verilmesi, hastalýklarýn erken taný ve
alýþkanlýklarý, önemli saðlýk sorunlarýný
tedavisinin saðlanmasý, Aile Hekimliði
beraberinde getirmektedir. Çocukluk
uygulamalarýyla üst seviyelere çýkmýþtýr. Aile
dönemindeki bu hatalý beslenme uygulamalarý;
Hekimleri ve yardýmcý saðlýk personeli
yüksek tansiyon, kalp hastalýðý ve obezite için
arkadaþlarýmýza bu özverili çalýþmalarýndan
önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle
dolayý çok teþekkür etmek istiyorum.
uzmanlarýn önerdiði saðlýklý beslenme
Ýnsanlarýnýza hak ettikleri en iyi saðlýk
yöntemleri uygulanmalýdýr. Yaðlar,
hizmetini sunan, Halk Saðlýðýna gönül veren
karbonhidratlar, proteinler, vitaminler ve
tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn ve
minerallerden dengeli þekilde beslenmeliyiz.
vatandaþlarýmýzýn Halk Saðlýðý Haftasý'ný
Tek taraflý beslenmek örneðin sadece protein
kutlar, saðlýklý mutlu günler dilerim. Hoþça
veya karbonhidrat yoðunlukta gýdalar tüketmek
kalýn.
dengesiz beslenmeye birer örnektir. Aþýrý
NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için
þekerli, tuzlu, hamurlu, yaðlý gýdalardan
13
Kör Noktalar…2
S
iyaseti ve liderin bir dirhem hakkýný bir cemaatin
istikametine feda edenler iþte bu
kör noktaya takýlmýþlardýr.
Tefekkür
Bu hissi sevgi ve taraftarlýk el- Dünyamýz
hannas gibi bir siyaset yoldaþýný,
melek gibi bir kardeþine tercih ettirir.
Kendi yolunun üzerine engeller koymuþ olur.
Bu vesile ile ne kadar müsbet
mehasin ve iyilikler varsa bir anda
dünyasýndan silinir.
Raþit Yücel
Müstakim
bir
cadde-i
rasityücel@
Kur'aniyede tali bir yola sapmýþ corumhakimiyet. net
olur.
Geçmiþte hep böyle oldu…
Bir çok kopuþlar bu kör noktalardan kaynaklandý.
Teviller,
Tefsirler,
Mualatalar,
Cerbezeler ile hakikatin kanadýný kýrdýlar…
Maddi ve manevi bir çok kayýplar yaþandý…
Ama hak her zaman asliyetini korudu…
Bu bazen hak zannettiði þeyler nedeni ile,
Bazen de maddi imkanlar ve makam beklentileri nedeni ile gerçekleþti…
Bu yolun hiç dönüþleri olmadý.
Veya çok nadir olarak gittiði ve iddia ettikleri
yolun yanlýþlýðýný anlayarak dönüþ yapanlar oldu..
Yeni Asya bu istikametin þanlý bayraðýný üzerinde hep taþýdý..
Onu yýkmak için cansiperane bir gayretin içinde
olanlar hep yanýldýlar.
Çünkü istiþare hep rehberimiz oldu.
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
2.8519
2.8528
adresimiz " [email protected] "
2.2035
2.2041
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
NÖBETÇÝ ECZANELER
BÝLGE
ERMAN
BAHABEY CAD.
NO:34/A - AKBANK
YANI 34/A 212 05 55
U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI
YANI-ÝLÝM YAYMA
CEMÝYETÝ KARÞISI
227 11 20
Kulaðýnda telefonla konuþurken iðne yaptý!
12 Eylül 2014 Cuma günü
Tartýþmanýn büyümesi üzerine
.:: SERBEST KÜRSÜ ::.
Ulukavak Aile Saðlýðý
gerekli þikayet haklarýmý
Merkezi'ne yeðenimi
kullanacaðýmý söyleyerek
Adem CAN
götürdüm. Yengem çocuðun
oradan ayrýldým.
baþýnda ben ise dýþarýda
Burada þu sorularý sormak
bekliyordum. Sonra onlarý almak için içeri istiyorum:
girdiðimde henüz beþ aylýk olan yeðenime
1. Hemþire hanýmýn kulaðýnda
hemþire hanýmýn kulaðýnda telefonla
telefonla konuþarak iðne yapmasý doðru
konuþurken ayný zamanda iðne yaptýðýný
mudur? Meslek ahlâkýna uyar mý?
gördüm. Bunun üzerine "Hanýmefendi ne
2. Ben görevli hemþire hanýmý
yapýyorsunuz? Kulaðýnýzda telefonla
uyardýðýmda beðenmiyorsan baþka aile
çocuða iðne yapýlýr mý!" dedim. O da
hekimine
gidersin diyerek kovma hakký
bunda yadýrganacak bir þey olmadýðýný
var mý?
bunlarýn mutat þeyler olduðunu söyledi.
3. Daha beþ aylýk çocuða bir eþya
Ben bu yaptýðýnýn doðru olmadýðýný
muamelesi yaparcasýna gösterilen özensiz
söyleyince, beðenmiyorsan baþka aile
davranýþ veya davranýþlardan oluþacak
hekimine gidersin diyerek yaptýðý
sorunlarýn bedelini kim, nasýl ödeyebilir?
davranýþý savunmaya devam etti.
Gram
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
87,49
SATIÞ
87.53
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6996
16 EYLÜL 2014
SALI
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
VEFAT EDENLER
1-Bakkal Esnafýndan Merhum Nihat ÖLÇEK' in
eþi, Öðretmen Bilal ÖLÇEK ve Köy Hizmetleri çalýþaný Hasan ÖLÇEK ile Akif ve Ýhsaniye ERGANÝ' nin
annesi; Seyhan ÖLÇEK.
2-Kirazlýpýnar Köyü' nden, Eski Muhtar Müslüm
MERDAN ve Kasým KOÇAK' ýn annesi; Sultan KOÇAK.
3-Çorum Belediyesi' nden emekli Salih KAYALI, Köy Hizmetlerinden emekli Yusuf KAYALI ve
Öðretmen Necip KAYALI' nýn annesi, Merhum Mevlüt KAYALI' nýn eþi; Elife KAYALI.
4-Alaca' dan gelme, Emekli Öðretmen Metin
YURTSEVER' in oðlu, Telekom çalýþaný; Ýlker YURTSEVER.
5-Ayaz Köyü' nden gelme, Köy Hizmetleri' nden
emekli; Yakup ELDOÐAN.
6-Sungurlu, Tuðcu Köyü' nden gelme, Serkan
BÜLEK' in babasý, Bayýndýrlýk Müdürlüðü' nden
emekli; Kadir BÜLEK.
7-Gökköy Köyü' nden gelme, Asiye BEKDAÞ'
ýn eþi, Safi, Saadet, Satý, Semiha ve Selda BEKDAÞ' ýn
babasý; Hüseyin BEKDAÞ .
ALIÞ
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 SALI
www.corumhakimiyet.net
16 EYLÜL 2014
‘Memurlar arasýnda
ayrým yapýlmamalý’
M
emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen
baþarýyla tamamlayanlarýn akademik perÇorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý,
sonel kaynaðýna dahil olma tercihinde buMemur-Sen'in taleplerinin Baþbakan Ahmet
lunmalarýný teþvik amaç ve hedefleriyle
Davutoðlu ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
akademik personelin maaþlarýnda; ÜniBakaný Faruk Çelik'e iletildiðini bildirdi.
versite ödeneðinin 2014 yýlýnýn Temmuz
ayýndan geçerli olmak üzere 100 puan,
Saatcý, Memur-Sen Genel Baþkaný ta2015 Ocak ayýndan geçerli olmak üzere
rafýndan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Ba100 puan arttýrýlmak suretiyle (100 puankanlýðý'nda yapýlan "iþ güvenliði ve çalýþma
lýk artýþ 731 TL'lik toplamda ise 1.462
hayatý" konulu bilgilendirme toplantýsýnda,
TL'lik artýþ anlamýna gelmektedir.) Veya
Kamu Personeli Danýþma Kurulu'nda
Profesörlerin maaþlarýnýn genel müdür
(KPDK) ve toplu sözleþme sürecinde üzemaaþýna, doçentlerin maaþlarýnýn genel
rinde deðerlendirme yapýlan, büyük oranda
müdür yardýmcýsý maaþýna, yardýmcý doda uzlaþma saðlanan konulara iliþkin teklif
çentlerin maaþlarýnýn daire baþkaný mave taleplerin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve
Ahmet Saatcý
aþýna, asistan ve okutmanlarýn maaþlarýÇalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk
nýn uzman/uzman yardýmcýsý maaþlarýna
Çelik'e sunulduðunu belirterek, yapýlan taeþitlenmek suretiyle iyileþtirme/artýþ yapýlmasý uygun
leplere iliþkin þu bilgiler verdi; "Kamu görevlilerine
olacaktýr., memurlar mutlu olmak için deðil, daha fazla
yönelik son disiplin cezalarýnýn affý düzenlemesi 2006
mutsuzluk yaþamamak için emekliliðe sýcak bakmayýlýnda gerçekleþtirildi ve 14 Þubat 2005 tarihine kadar
maktadýr. Kamu görevlilerinin emekli ikramiyeleri, çaiþlenmiþ olan fiillere dayalý disiplin cezalarý affedildi.
lýþtýklarý süre daha uzun olsa da maksimum 30 yýl üzeAradan geçen 8 yýllýk sürecin sonunda kamu görevlilerinden ödenmektedir. Diðer taraftan, ikramiye ödenmerinde disiplin cezalarýnýn affýna iliþkin düzenleme bekdiði halde 30 yýllýk çalýþma süresini tamamlayanlardan
lentisi üst düzeyde oluþtu. Bu kapsamda, 14 Þubat 2005
sosyal güvenlik primi kesintisi yapýlmaya devam ediltarihinden sonra iþlenen fiillere baðlý olarak verilen dimektedir. Bu ise kesinti yapýlýrken 30 yýl sýnýrýnýn uysiplin cezalarýnýn affýna yönelik bir düzenleme yapýlgulanmamasý, ikramiye ödenirken 30 yýldan fazla süremasý gerekiyor. baþta Adalet ve Maliye Bakanlýðý pernin dikkate alýnmamasý çeliþkisini ortaya çýkarmaktasoneli olmak üzere birçok kamu kurumunda, fazla medýr. Bu nedenle, emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30
sai ücreti kaynaklý maðduriyet yaþanmaktadýr. Maðduyýl sýnýrýnýn kaldýrýlmasýný istiyoruz. Þubat 2005'te Resriyetin 666 sayýlý KHK'nin fazla çalýþma ücretiyle ilgimi Gazete'de yayýmlanan 5289 sayýlý Memurlar ve Dili sýnýrlayýcý ve sonlandýrýcý hükümlerinden ötürü oluþðer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkýnmaktadýr. Fiilen yapýlan fazla çalýþmayla ilgili olarak;
da Kanun ile 15 Ocak 2005'te görevde bulunan memurfazla çalýþma karþýlýðý ücretlerin hemen ödenmesi ve
lara bir derece verilmiþti. Ancak 15 Ocak 2005 tarihinbuna iliþkin sýnýrlayýcý hükümlerin mevzuattan çýkarýlden sonra göreve baþlayan memurlara ek derece verilmasý yanýnda fazla çalýþma ücreti tutarýnýn arttýrýlmasý
medi. Bu eþitsizliðin giderilmesi için 15.01.2005 tariyönündeki beklentileri karþýlayacak bir düzenleme yahinden sonra göreve baþlayan/baþlayacak devlet mepýlmasý uygun olacaktýr. Torba Kanunda yapýlan düzenmurlarýna da ilave bir derece verilmelidir. Kamu kurum
lemeyle, iþ yoðunluðu fazla olan mahkemelerde görev
ve kuruluþlarýnda iþçi kadrosunda görev yapan, görevyapan personele fazla çalýþma ücreti ödenmesi öngörülleri memurlar ayný özellikleri taþýyan yükseköðretim
müþ ancak fazla çalýþma ücreti ödenecek personelin söz
mezunu mühendis, avukat, doktor benzeri iþçi personekonusu düzenlemede mahkemelerde görev yapan toplin bulunduklarý kurumlarda memur kadrolarýyla iliþkilam personelin %10'unundan fazla olamayacaðý hüküm
lendirilmesi uygun olacaktýr. Bu þekilde statü ve kadro
altýna alýnmýþtýr. Hakim ve savcýlarýn maaþlarýnda seydeðiþimi kamu maliyesine ek külfet getirmemekte hatyanen zam yapýlmak suretiyle ilave artýþ yapýlmasýnýn
ta bu konumdaki personelin bu iþleme baðlý olarak magündemde olduðu ve diðer adalet personeline yönelik
aþlarýnda düþme meydana gelmektedir."
maaþ iyileþtirmesinin düþünülmediði de dikkate alýndýðýnda fazla çalýþma ücretinden bütün adalet çalýþanlarýAyrýca Kamu Personeli Danýþma Kurulu'nda
nýn yararlanmasý yönünde bir düzenleme yapýlmasý da(KPDK) üzerinde deðerlendirme yapýlan ve büyük
ha uygun olacaktýr.Kamu personel sisteminde son döoranda uzlaþmaya varýlan konularda adým atýlmasý yönemin en önemli gündem maddelerinin baþýnda 4/C
nündeki Memur-Sen'in taleplerini açýklayan Saatcý,
statüsündeki geçici personelin kadroya geçirilmesine
þöyle dedi;
iliþkin talep yer almaktadýr. Buna baðlý olarak, söz koYardýmcý hizmetler sýnýfýna ek gösterge verilmesi.
nusu personelde yüksek bir beklenti oluþmuþtur. Torba
Yýllýk izinlerin iþ günü esasýna göre düzenlenmesi. KÝT
Kanun'da yapýlan düzenlemeyle, 4/C'li personelin yaþsözleþmeli personelin yýllýk izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi. Özel sektörde geçen (iþçilikte)
lýlýk veya malullük aylýðýna hak kazanýncaya kadar ishizmet sürelerinin tamamýnýn kazanýlmýþ hak aylýðýnda
tihdam edilebilmesine imkan saðlandý. Ancak, bu dudeðerlendirilmesi.Analýk izninin 18 haftaya çýkarýlmarum istihdam edilebilme imkaný getirmekle birlikte
sý. Üçüncü çocuða asgari geçim indiriminin %100 uy4/C'li personelin kadroya geçiþ beklentisini karþýlamagulanmasý (mevcut durumda 4 çocuða uygulanýyor)
maktadýr. Bu çerçevede, 4/C'li personelin; kadrolu
Süt izni süresinin uzatýlmasý ve süt izni süresince nöbet
(4/A) veya sözleþmeli (4/B)statüsüne geçirilmelerine
ve gece vardiyasý verilmemesi. Evlilik yardýmý verilyönelik düzenleme yapýlmasý daha uygun olacaktýr. Bu
mesi. Misafir sanatçýlarýn iþ güvencesinin saðlanmasý.
yönde bir düzenleme yapýlmasý kararý oluþturulmazsa;
Kamu iktisadi teþebbüslerinde ücret sisteminin deðerTÜÝK'te görev yapmakta olan 4/C'li personel ile diðer
lendirilmesi, temel ücret gruplarýnýn sayýlarýnýn azaltýl4/C'li personelin (Torba Kanunla son yapýlan düzenlemasý ve kurumlar arasý ücret dengesizliðinin giderilmeme dahil) ayný mevzuat ve uygulamalara tabi olmasý
si. Kadroya geçirilen sözleþmeli personele getirilen 5
yýllýk kurumlar arasý nakil yasaðýnýn eþ durumu ve saðyönünde bir karara varýlmasý da önemli bir eksikliðin
lýk mazereti yönünden deðerlendirilmesi. GATA saðlýk
giderilmesine katký saðlayacak. hakim ve savcýlara vepersoneline saðlýk hizmetleri tazminatý verilmesi. Yurtrilen zam önemlidir. ancak akademik zam bekleyen ondýþý 4/B statüsündeki sözleþmeli personelin kadroya
binlerce akademisyen varken, disiplin cezalarýnýn yaalýnmasý ve aile yardýmýndan faydalandýrýlmasý. Emekþattýðý maðduriyetler henüz çözülmemiþken ve fazla
li kamu görevlilerine aile yardýmý verilmesi. Fazla çamesai ücretinde sýkýntýlar yaþanýrken sadece yargý menlýþmalarýn geçici olmasý halinde ücret veya izinle karþýsuplarýnýn göz önünde bulundurulmasýnýn çalýþma halanmasý, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam
yatýnda ayrýmcýlýða neden olmuþtur. Üniversitelerin
artýþý yoluna gidilmesi. Merkez teþkilatlara servis hizakademik personel ihtiyacýnýn karþýlanmasýna iliþkin
meti sunulmasý.”
riskin ortadan kaldýrýlmasý ile lisans eðitimini üst düzey
(Haber Merkezi)
Kýzýlay vekâleten
kurban kesecek
T
ürkiye Kýzýlay
Derneði Çorum
Þube Baþkaný Sedat
Canbolat, artýk
geleneksel hale gelen
ve bu yýlki sloganý
‘Kurban Bereketi Yýl
Boyu Sürsün’ olan
‘Vekaletle Kurban
Kesim Kampanyasý’
ile dini vecibelerini
yerine getirmek
isteyen hayýrseverlerin
kurbanlarýnýn Kýzýlay
tarafýndan Ýslami
kurallara uygun olarak
kesileceðini açýkladý.
Elde edilen etlerin
vekâlet sahipleri adýna
gerçek ihtiyaç
sahiplerine saðlýk
kurallarýna uygun
olarak ve insan
onurunu zedelemeden
daðýtýlacaðýný belirten
Canbolat, “Her
dönemde mazlumlarýn
yanýnda olan Türk
Kýzýlayý’nýn bu
çalýþmalarýnýn
hedefine ulaþabilmesi
için, hayýrseverlerin
desteðinin büyük
önem taþýdýðýný
Kýzýlay vekaleten kurban kesecek.
söyledi.
Kurban vekâlet
bedelinin yurt içi 650
TL, yurt dýþý 350 TL
ve 4 taksit imkâný
olduðunu kaydeden
Canbolat,
hayýrseverleri Kýzýlay
Derneði Çorum
Þubesi’nin Gazi
Caddesi Hamoðlu Ýþ
Merkezi’ndeki
ofislerine davet etti.
(Haber Merkezi)
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý hastane bahçesinde eylem yaptý.
TÝS zammýna SES'ten protesto
EMRE KUT
S
aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
(SES) Çorum Þubesi'ne baðlý sendika üyeleri,
Toplu Sözleþme kapsamýnda yapýlan zamlarý protesto ederek imza kampanyasý baþlattý.
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi önünde dün bir araya gelen sendika üyeleri sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydular. Basýn
açýklamasý yapan Çorum SES Þube Baþkaný Merter
Kocatüfek, 2014-2015 yýllarýný kapsayan Toplu
Sözleþmenin sonuçlarýnýn memurlarý daha zor duruma soktuðunu iddia ederek, "Sözleþmeye imza atan
Memur-Sen yüzdelik yerine 123 TL seyyanen zamla yetinip enflasyon farkýndan yararlanmayý toplu
sözleþme maddesine eklemeyince ücretlerimizdeki
erime gözle görülür, hissedilir olmaya baþladý. Haziran ayý enflasyonu beklentilerin üzerinde yüzde
0,31 artarken Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun verilene göre altý aylýk enflasyon yüzde 5,7 olarak belirlendi. Böylece kamu emekçilerinin aldýðý zam ilk 6
ay için yüzde 3'ün altýnda kaldýðý için 61 TL ile 235
TL arasýndaki enflasyon farkýnýn kamu emekçilerinin cebine girmesi engellenerek toplu satýþ sözleþmesinde milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin haklarý bir kez daha gasp edilmiþ oldu" dedi.
Kocatüfek, Saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretlerinin erime tehdidi ile karþý karþýya kaldýðýný savunarak, "Haziran'da aylýk artýþ yüzde 0,3,
yýllýk tüketici enflasyonu yüzde 9,16, altý aylýk tüketici enflasyonu yüzde 5,7, emekçilere ödenecek enflasyon farký ise yüzde 0 olarak belirlenmiþtir. Bu rakamlar saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin ne kadar yoksullaþtýðýný göstermektedir. Yüzde 3 ya da
yüzde 4'e indirgenmiþ zam pazarlýklarý, kamu
emekçilerinin maaþlarýnýn giderek erimesini engellemeye yetmemektedir. Fiyat artýþlarýnýn sürüp gitmesi nedeniyle maaþlarýmýz erimekte ve enflasyonu
dikkate almayan toplu satýþlar kamu emekçilerinin
maðdur etmektedir. Maaþ zammý dýþýnda bordrolarýmýz da yer alan diðer göstergelerdeki deðiþiklikler
de insanca yaþanacak ücret anlayýþýndan oldukça
uzaktadýr." diye konuþtu.
Kocatüfek açýklamada daha sonra isteklerini
þöyle sýraladý: "Tüm kamu emekçilerine 2014 enflasyon farký kadar "ek zam" ödenmesini, enflasyon
farkýndan kaynaklanan "ek zam" oranýnýn 2015 bütçesi içinde yer almasýný; baþta insanca yaþayacak
ücret talebimiz olmak üzere, kamu emekçilerinin
bugüne kadar yaþadýðý bütün ekonomik maðduriyetlerin giderilmesini, son 12 yýl içinde satýn alým
gücümüzdeki azalmayý telafi eden adaletli bir ücret
artýþý saðlanmasýný, ek ödemelerin tamamýnýn temel
ücrete ve emekliliðe yansýtýlmasýný, vergi dilimi uygulamasýnýn sabitlenerek, ücretlerde yaþanan erimenin önüne geçilmesini istiyoruz."
Kocatüfek, bugünden itibaren imza toplayarak
mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
‘Enflasyon farký ek zam olarak ödenmeli’
B
üro Emekçileri Sendikasý (BES)
Tahammüllerimizi daha fazla
Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alzorlamayýn, 25 yýldýr sürdürdüðüper, 2014 enflasyon farkýnýn kamu
müz insanca yaþam mücadelemizi
emekçilerine ek zam olarak ödenmesigöremeyen siyasi partilerin akýbeti
ni, ekonomik kayýplarýnýn karþýlanmaortadadýr. Yandaþ sendikanýzýn sizi
sýný istedi.
alkýþlattýðý kitlelere aldanmayýn kamu emekçileri olarak taleplerimizi
2013 yýlýnda Hükümet ile Megörmeyen sizden ve yandaþ sendimur-Sen arasýnda imzalanan toplu iþ
kanýzdan bunun hesabýný soracak
sözleþmesiyle birlikte 1 Ocak 2014'te
mücadele deneyimine ve kararlýlýðýkamu emekçilerine ödenen ve ortalana sahiptir.
ma yüzde 6'ya denk gelen net 123 liralýk maaþ zammýnýn, daha yýlýn ilk yarý‘SÝYASÝ ÝKTÝDARIN, YANsýnda açýklanan enflasyon rakamlarýDAÞ SENDÝKASI MEMUR-SEN
Ertuðrul Alper
nýn altýnda kaldýðýný belirten Alper, þöyÝLE OLDU-BÝTTÝYE GETÝREREK
le konuþtu;
ÝMZALADIÐI TOPLU SÖZLEÞMEYE KARÞI
MÜCADELEMÝZÝ SÜRDÜRÜYORUZ’
“Aðustos ayý sonu itibariyle yýllýk enflasyon
Büro Emekçileri Sendikasý olarak bu gün
%10’lara dayanmýþ bulunmaktadýr. Tarihte ilk
kamu emekçilerinin yoksulluklarý ile yüzleþtiði
defa geçtiðimiz Temmuz ayýnda kamu emekçilemaaþ gününde bordrolarýmýzý yakarak bir kez darine zam yapýlmamasýna karþý "Zam Yoksa Eyha siyasi iktidarý ve onun memur kollarýný proteslem Var" þiraýyla iþ býrakarak alanlara çýkmýþ, tato ediyoruz.
leplerimizi ifade etmiþtik. Taleplerimize kulaklarýný týkayan siyasi iktidar, geçtiðimiz günlerde
Aþaðýdaki taleplerimiz karþýlanýncaya kadar
hâkim ve savcýlara seyyanen 1.155 TL artýþ içeda mücadele kararlýlýðýmýzý sürdüreceðimizi tüm
ren düzenlemeyi Meclise sevk ederek, söz konukamu emekçileri ve kamuoyu ile paylaþýyoruz!
su kendilerinin yargý alanýndaki hegemonya saðTüm kamu emekçilerine 2014 enflasyon farlama mücadelesi olunca, HSYK seçimleri önceký kadar "ek zam" ödenmesini, kamuda en düþük
sinde iþi siyasi rüþvete kadar götürmüþlerdir.
ücretin yoksulluk rakamý olan 3.826 TL'ye çýkarýlmasýný, ayný iþi yapanlar arasýnda ücret adaletiAKP'nin yeni Türkiyesi’nde kamu emekçinin saðlanmasýný, ek ödemelerin temel ücrete ve
lerinin en temel haklarýný gasp eden siyasi iktidaemekliliðe yansýtýlmasýný, açlýk sýnýrýnýn altýndarýn rüþvet ve yolsuzluða batmýþ kadrolarýnýn rüþki
ücretlerin vergiden muaf tutulmasýný, yoksulvet verme konusunda da oldukça cömert olduklaluk sýnýrýnýn altýndaki ücretlerin en düþük vergi
rý ortadadýr.
diliminden vergilendirilmesini,
‘AKP’NÝN YENÝ TÜRKÝYESÝ’NDE
2013 ve 2014 yýlýna iliþkin ikramiye, fazla
EMEKÇÝLER YOKSULLAÞMAYA DEVAM çalýþma
ücreti, yol ücreti ve kadroya geçiþler neETMEKTEDÝR’
deniyle oluþan ekonomik kayýplarýn karþýlanmasýný ve güvence altýna alýnmasýný,
Aðustos ayý verilerine göre yýllýk enflasyonunun %10'lara dayandýðý bir süreçte, düþük gePerformans sistemi uygulamalarýna son velir gruplarýnýn harcamalarý içerisinde en fazla yer
rilmesini, baþta taþeron çalýþtýrma olmak üzere
kaplayan gýda harcamalarýnda enflasyon oraný
güvencesiz çalýþtýrmanýn yasaklanmasýný, 4/B,
%15,19 olup bu ülkenin emekçileri ve yoksul
4/C, sözleþmeli, taþeron iþçilerin kadroya geçirilhalk kesimleri açlýða mahkûm edilmek istenilmesini, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði koþullarýnýn
mektedir.
oluþturulmasýný,
Yine Türk-Ýþ'in açýkladýðý Aðustos ayý veriÝnsanca yaþam ve çalýþma koþullarý için,
lerine göre dört kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý ragrevli toplusözleþme hakký önündeki tüm engelkamlarý 1.175 TL, yoksulluk sýnýrý rakamý isi
lerin kaldýrýlmasýný ve özgür bir toplusözleþme
3.826 TL'dir.
düzenin yaratýlmasýný ÝSTÝYORUZ!
Kamuda açlýk sýnýrýna yakýn giderek yoksulÝnsanca yaþam, güvenceli iþ, güvenli geleluk sýnýrý rakamýndan uzaklaþarak yaþamaya
cek, eþit özgür, demokratik Türkiye için; kamu
mahkûm edilen kamu emekçilerinin tahammülleemekçilerini
AKP'nin saldýrý yasalarý ve baskýcý
ri artýk üst sýnýra dayanmýþtýr.
karþý direnmeye, Memur Sen'den hesap
AKP ÝKTÝDARÝNÝ BÝR KEZ DAHA UYA- tutumuna
sormaya çaðýrýyoruz.” (Haber Merkezi)
RIYORUZ!
www.corumhakimiyet.net
SALI 16 EYLÜL 2014
15
Müftü Samsun’da
toplantýya katýldý
T
ürkiye
Diyanet
Vakfý (TDV) 2014
yýlý vekalet yoluyla
kurban kesim organizasyonu tanýtýmýnýn
son toplantýsýný Samsun’da yaptý.
Müftülük Binasý
Konferans Salonu’nda
yapýlan toplantýya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Din Hizmetleri Genel
Müdürlüðü Ýrþat Hizmetleri Daire Baþkaný
Galip Akýn, TDV Mütevelli Ýkinci Baþkaný
Mazhar Bilgin ve Ýl
Müftü Vekili Enver
Türkmen'in yaný sýra
Ordu, Giresun, Tokat,
Amasya, Samsun, Çorum, il ve ilçe müftüleri ile din görevlileri katýldý.
Toplantý Büyük
Cami Ýmamý Hamdi
Demirbaþ’ýn Kur’an tilaveti ile baþladý. Ardýndan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan
Ýl Müftü Vekili Enver
Türkmen, “Ýnsanlýk tarihi boyuncu hemen
bütün dinlerde kurban
uygulamasý mevcuttur.
Kurban kesmenin temel gayesi Allah’a
yaklaþmaktýr. Kurban
insanlar arasýnda da
yakýnlaþmaya vesile
olmaktadýr. Zira kesilen hayvanýn eti taksim
edilirken, en yakýnýndan baþlamak üzere
akraba ve komþular,
muhtaç ve fakirler kurban günlerinde bu ziyafetten faydalanýrlar.
Böylece karþýlýklý sevgi ve baðlýlýk duygula-
rý artýr. Onun için Peygamberimiz ‘hali vakti
yerinde olup da kurban
kesmeyen namazgahýmýza yaklaþmasýn’ buyurmuþtur. Kurbanýn
kabulü için kan akýtmayý þart koþan Ýslam,
sadece kendi mensuplarýna deðil, hangi dinden olursa olsun bütün
insanlara kurban eti
vermeyi hoþ görmüþ,
bayramý bir sokak gösterisi, kuru bir gürültü
olmaktan çýkarmýþ,
kurban etini herkesin
aþýna katmýþtýr. Bu nedenle Ýslam kurbanlýk
hayvanýn kýymetini
para olarak daðýtmayý
kabul etmemiþtir. Bu
organizasyon, vekalet
yoluyla kurban kesim
organizasyonu Türkiye’nin farklý bölgelerinde yapýldý. Bugün
de burada bunun son
toplantýsý yapýlýyor.
Vekaletle kurban kesim
organizasyonu
baþladýktan sonra hem
ülke içinde hem de ülke dýþýnda farklý organizasyonlar yapýldý.
Bu organizasyon neticesinde geçen yýl Nijer’de yeni insanlarý tanýdýk ve yeni Müslümanlarla tanýþtýk” dedi.
61 ülke 500 bölgede kurban kesimi ve
daðýtýmý yapýlacaðýný
belirten TDV Mütevelli Heyeti Ýkinci Baþkaný Mazhar Bilgin, daha
çok ihtiyaç sahibi insana kurban ulaþtýrmak
için yurt içinde Diyar-
bakýr, Sakarya, Konya,
Ýstanbul, Ýzmir, Van,
Erzurum, Adana ve
Trabzon'da toplantý
yaptýklarýný il ve ilçe
müftüleri, vaizler, din
görevlileri, cami ve
dernek yöneticilerinin
yer aldýðý bölge toplantýlarý düzenlediklerini söyledi.
“MÝLLETÝMÝZÝN EMANETLERÝNÝ 40 YILDIR ÝHTÝYAÇ SAHÝPLERÝNE
ULAÞTIRIYORUZ”
TDV’nýn 980 þubesi ile Türkiye’de ve
100’ü aþkýn ülkede
gerçekleþtirdiði faaliyetlerle hizmette 40 yýlýna ulaþtýðýný belirten
Bilgin, “Vakýf olarak
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn yurt içi ve yurt
dýþý hizmetlerinin süratli ve etkin bir þekilde yürütülmesi için
imkanlar ölçüsünde
her türlü desteði saðlamaktayýz. Toplumu
din konusunda aydýnlatmaya yönelik irþat
hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, müftülük, Kur’an kursu, eðitim merkezleri, cami
hizmetlerinin yaný sýra
hayri ve sosyal projeleri de gerçekleþtiriyoruz. Kerkük’ten Gazze’ye kadar dünyadaki
bütün mazlumlarýn yanýnda oluyoruz. Vatandaþlarýn emanetlerini
en güzel þekilde ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyoruz” diye konuþtu.
2 BÝN 634 HÝS-
Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) 2014 yýlý vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu
tanýtýmýnýn son toplantýsýný Samsun’da yaptý.
SE KURBANDAN,
150 BÝN HÝSSE KURBANA
1993 yýlýndan beri, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn TDV ile
vekalet yoluyla kurban
kesim organizasyonu
düzenlediðinin altýný
çizen Bilgin, “1993 yýlýnda 2 bin 634 hisse
ile baþlayan kurban organizasyonumuzda
bugüne kadar toplam
558 bin 588 hisse kurbanýn kesim ve daðýtýmý
gerçekleþtirdik.
2013 yýlýnda 89 bin 27
kurban vekaletini yerine getirdik. Bu yýl ise
150 bin hisse kurban
hedefliyoruz. Vekalet
yoluyla kurban kesim
organizasyonu kapsamýnda bu yýlki kurban
bedellerini belirledik.
Vakfýmýz yurt içinde
575 TL, yurt dýþýnda
da 400 TL olarak vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledi. Vakfýmýz tarafýndan
kesilen kurbanlar, hiçbir kurum, kuruluþ ve
þahsa devredilmemekte, müftülüklerimiz,
büyükelçiliklerimiz,
TÝKA, müþavirliklerimiz, ataþeliklerimiz ve
koordinatörlüklerimiz
ile irtibata geçilerek
görevlilerimizin nezaretinde kestirilmekte
ve
daðýtýlmaktadýr.
Vakfýmýza vekalet verilen kurbanlar dini
esaslara uygun bir þekilde kesilerek, görevlilerimizin nezaretinde
yurt dýþýnda öncelikle
açlýk, yoksulluk ve iç
çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika’dan Orta
Asya’ya, Balkanlardan
Kafkasya’ya, Uzak
Doðu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan
coðrafyalardaki kardeþlerimize daðýtýlýrken yurt içinde de fakirlere, Kur’an kurslarýna, öðrenci yurtlarýna, engellilere daðýtýlmaktadýr” þeklinde konuþtu.(ÝHA)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
16 EYLÜL
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum Merkez Ulukavak
Mahallesi 16 derslikli
Ömer Kömürcü Ýmam
Hatip Ortaokulu yapým
iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Gençlik Merkezleri
personel hzmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
18 EYLÜL
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014-2015 yýlý 63 kalem
týbbi sarf malzeme alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Bakým hizmet alýmý
(Çocuk evleri) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
24 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
25 adet semt parký
aydýnlatýlmasý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi
Baþkanlýðý
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Alaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ‘Güvenli Traktör
Kullanýmý’ toplantýsý ile köy muhtarlarý ve çiftçiler bilgilendirildi.
A
Çiftçilere traktör
kullanýmý bilgisi
laca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
tarafýndan düzenlenen
‘Güvenli Traktör Kullanýmý’
toplantýsý ile köy muhtarlarý ve
çiftçiler bilgilendirildi.
Alaca Ziraat Odasý Toplantý
Salonunda gerçekleþtirilen
toplantýya çok sayýda köy muhtarý
ve çiftçi katýldý.
Karayolu Trafik Güvenliði
kapsamýnda Bölge Trafik ekipleri
tarafýndan traktör kullanýcýlarýnýn
traktör kazalarýný azaltmak, doðru
traktör kullanýmýyla tarýmsal iþlerin
güvenli yapýlmasýný saðlamak,
traktör kullanýcýlarýna aracý daha iyi
tanýtmak ve benimsetmek amacýyla
bilgi verildi.
Alaca Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü, hasat dönemi
nedeniyle olasý trafik kazalarýný
önlemek ve çiftçileri
bilinçlendirmek amacýyla köy ve
kasabalarý gezerek trafik uyarý
levhalarýnýn takýlmasý konusunda
eðitim veriyor. Arazilerine
karayolu üzerinden ulaþým
saðlayan çiftçilere kullandýklarý
traktörlerin flaþörlü, yanýp dönen
sarý ýþýklý uyarý lambasý ile
römorklara reflektör ve iþaret
levhalarýnýn takýlmasýnýn önemi
konusunda eðitici bilgiler veriliyor.
Alaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü,
hasat dönemi sebebiyle bölgedeki
trafik denetimlerini artýrarak olasý
trafik kazalarýnýn yaþanmamasý ve
milli servetin heba olmamasý için
gayret sarf ediyor.
Alaca Ziraat Odasý Baþkaný
Ýlhan Yýlmaz, bilgilendirme
sonrasýnda yaptýðý konuþmada,
“Temsilcisi olduðumuz
üreticilerimizin en önemli üretim
aracý olan traktörlerin ve
römorklarýnýn doðru ve güvenli
kullanýmý çok önem arz etmektedir.
Traktör ve iþ kazalarýnýn %90’ý
dikkatsizlik ve gerekli önlemlerin
alýnmamasý nedeni ile
gerçekleþmektedir. Bu nedenle
Alaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
ekiplerimize bu baþarýlý
çalýþmalarýnda dolayý
teþekkürlerimi sunarým. Ziraat
Odasý olarakta bu tür çalýþmalarýnýn
her zaman yanýnda olacaðýz. Ayrýca
Ziraat Odasý’nda römork
reflektörleri çok uygun fiyatlara
çiftçilerimize sunulmaktadýr.” dedi.
Yýlmaz, daha sonra toplantýya
katýlan köy muhtarlarý ve çiftçilere
Alaca Ziraat Odasý tarafýndan
kurulumu tamamlanan ve
çalýþmalarýna çok yakýnda
baþlayacak olan Süt iþleme
Tesisi’ni gezdirerek görüþlerini
aldý. Muhtarlar ve çiftçiler de
yapýlan çalýþmalarýn çok baþarýlý
olduðunu belirterek, Baþkan
Yýlmaz’a bu gayretlerinden dolayý
teþekkür ettiler. (Haber Merkezi)
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
kendini yaðmurla hissettirecek.
Meteoroloji Müdürlüðü’nden
edindiðimiz bilgiye göre, bugün
yaðmur yok. Sonbahar
yaðmurlarýnýn yarýn baþlamýs
tahmin ediliyor. Ara ara gök
görültülü saðanak yaðmur
çarþamba gününden itibaren
etkili olacak. Sýcaklýk ise
mevsim normallerine
gerileyecek. Geçtiðimiz hafta 30
dereciyi bulan sýcaklýklar bu
hafta en fazla 23 derece olacak.
Bugün bulutlu, yarýn yaðmurlu
M
eteoroloji
Müdürlüðü’nden
edindiðimiz bilgiye göre bu
hafta Çorum’da yaðmur var.
Sonbahar mevsimi bu hafta
Ýlçelerde enerji kesintisi
Ç
alýk YEDAÞ Ýl
Koordinatörlüðü, Ýskilip,
Kargý ve Mecitözü ilçelerinde
enerji kesintisi yapýlacaðýný
bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden
verilen bilgiye göre, 18 Eylül
Perþembe günü 09.00-15.00
saatleri arasýnda Ýskilip ilçesinde
Karlýk Grubu ENH’da bakým
onarým yapýlacaðýndan Karlýk
Köyü, Çukur Köy, Yalakçay
Köyü, Karaburun Köyü, Soðucak
Köyü, Kýlýçdere Köyü, Ereneler
Yem Ve Un Fabrikasý, Zirvem
Tarým Ve Hayvancýlýk, Pkm
Gurup Ýnþaat, Turkcell Soðucak
Mevki, Vodafone Soðucak
Mevki, Nym Hayvancýlýk,
Çukurköy Tarýmsal Sulama
tesislerine;
09.00-15.00 saatleri arasýnda
Kargý ilçesinde Seki Grubu
ENH’da bakým onarým
yapýlacaðýndan Kargý ilçesine
baðlý Güney Köyü ve baðlý
mahalleleri, Seki Köyü ve baðlý
mahalleleri, Çukuraluç Yaylasý,
Perihan Özcan, Bahcivanlar
Çeltik Fabrikasý, Güney köyü
Turkcell tesislerine ve Osmancýk
Ýlçesine baðlý Karaköy köyü ve
Baldýran köyüne;
18-19 Eylül tarihlerinde
08.30-18.00 saatleri arasýnda
Çorum ili kýrsal þebeke yatýrým
çalýþmalarý kapsamýnda yenileme
yapýlacaðýndan Seydim köyünün
bir kýsmýna; 18 Eylül Perþembe
günü 09.00-11.00 saatleri
arasýnda Çorum ili Merkez
Ýlçesinde Kadýkýrý Grubu ENH’da
bakým onarým yapýlacaðýndan
Kadýkýrý, Ahilyas, Çeþmeören,
Bozboða, Abdalata, Kýlýçören ve
Buðdüz köyleri, Çakýr Harfýyat,
Bim Birleþik Maðazalar A.Þ.
Kadýkýrý Yolu Üzeri, Kadýkýrý
Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Kýlýçören
Ve Grup Köyler Ýçme Suyu
tesislerine ve 20 Eylül Cumartesi
günü 09.00-13.00 saatleri
arasýnda Çorum ili Mecitözü
ilçesinde þehir þebeke bakým
onarým çalýþmalarý
yapýlacaðýndan Sarýdede
Mahallesi, Þeyhler Mahallesi,
Hýdýrlýk Mahallesi, Fakýahmet
Köyü, Devlet Hastanesine
programlý olarak elektrik
verilemeyecek.
(Haber Merkezi)
16 SALI 16 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Kader mahkumu
Z
Okullara mescid
düzenlemesi
M
illi Eðitim Bakanlýðý, ortaöðretim kurumlarý
yönetmeliðinde yeni düzenlemelere imza attý.
Bakanlýðýn yönetmelikte yaptýðý deðiþiklikle,
tüm ortaöðretim okullarýna ibadethane zorunluluðu
getirildi.
“Okulda ibadethane ihtiyacý için doðal
aydýnlatmalý mekan ayrýlýr” ifadesinin de yer aldýðý
deðiþiklikte, ibadetin özüne uygun mekanýn tahsis
edilmesine imkan saðlandý.
Eðitim Bir-Sen Genel Baþkaný Ahmet
Gündoðdu, Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn bu yeni
düzenlemesiyle birlikte artýk öðrencilerin
göðüslerini gere gere ibadetlerini yapabileceðini
söyledi.
Gündoðdu, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý
okullarda ibadetlerini yerine getirmek isteyen
öðrencilere okul idarelerince mümkün olan
kolaylýklarýn gösterilmesi gerektiði yönünde bir
genelgenin olduðunu ancak bu zamana kadar
uygulanmadýðýný söyledi. Gündoðdu, Batý
ülkelerinde bile denize açýlmýþ bir donanmada bir
Müslüman asker varsa onun için ibadetini
yapabileceði bir nezih yer tahsis edildiðini, diðer
dinler mensup insanlar için ise kilise gibi inanç
hürriyetine yönelik uygulamalar olduðunu hatýrlattý.
Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde bu
genelgenin yýllarca yok sayýldýðýný kaydeden
Gündoðdu, “Bazý iyi niyetli yöneticiler bu
genelgeye dayanarak bir þeyler yapmaya kalkýþýnca
da hemen irtica yaygaralarý çýkarýldý. Yani bir
þekilde devlet dairelerinde, okullarda namaz kýlmak
isteyenler ya hor görüldü ya da en izbe yerlerde
namaz kýlabildiler” dedi.
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn 13 Aralýk 1977
tarihinde yayýnladýðý, “Ýbadet etmek isteyen
öðrenciler hakkýnda 18079 sayýlý genelgede,
“Bakanlýðýmýza baðlý okullarda ders saatleri dýþýnda
ibadetlerini yerine getirmek isteyen öðrencilere
okul idarelerince mümkün olan kolaylýklarýn
gösterilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer alýyor.
Ancak bu genelge yýllarca yok sayýlarak
uygulanmamýþtý.(Yeni Akit)
aman zaman duyduðumuz, mahkûmlar
için kullanýlan, adýna türküler, þarkýlar, þiirler
söylenen
'kader
mahkûmlarý' deyimi vardýr. Ancak bu deyim, suç
iþlenmediði halde yanlýþlýk sonucu ceza çekmek
zorunda kalan insanlar
için kullanýldýðýnda gerçek anlamýný bulur. Bunun da örneklerini zaman zaman çevremizde
Mahir ODABAÞI
görürüz. Þöyle ki, kavga
Milli Eðitim Müdürlüðü
eden iki kiþiyi insaniyet
Sivil Savunma Uzmaný
adýna ayýrmaya çalýþýrken veya trafikte hiç
akýlda yokken üzerine
saldýran magandalardan kurtulayým derken kendini
cinayetin içinde bulabilir. Özgürlük varsa adil sorumlulukta mutlaka olmalýdýr. Yoksa cennet dünya, mazlumlara cehennem olur.
Kader: Ezelden ebede iyi - kötü meydana gelecek bütün olaylarýn Allah katýnda bilinmesidir. Teþbihte hata olmasýn, iki kiþi sýnamada film seyrederken, rolü gereði kaleden aþaðý atlayan oyuncuya filmi ilk seyreden 'eyvah adam ölecek' derken, daha önceden seyretmiþ arkadaþý 'hayýr ölmeyecek' diyerek
sahnenin yorumunu yapar. Kaderi bu þekilde tasavvur edebiliriz.
Kaza: Allah'ýn ezelde takdir ettiði þeylerin zamaný gelince bu takdire uygun olarak yaratmasýdýr.
Ýnsan bu irade ile iyilik etmeyi seçer ve emeðini bu
noktaya sarf ederse Allah iyiliði yaratýr. Yok eðer tersi noktasýnda çaba sarf ederse kötülüðü yaratýr. 'Hayýr ve þer Allah'tandýr' sözünün esprisi burada yatar.
Yani þey insanda biter.
Mesela kaderi olduðu için cinayet iþlediðini iddia eden bir insan, ayný suçu çocuðu için bir baþkasý
iþlediðinde hiç kaderi aklýna getirir mi? Arkadaþ sen
kader mahkûmusun ve dolayýsýyla masumsun diyebilir mi? Elbette diyemez.
'Dün önemlidir ama bugün, yarýn daha önemlidir' sýrrýnca bilerek veya bilmeyerek suç iþleyen ve
bedelini hapishanede ödemek zorunda kalanlar dünden gerekli dersi almalý, bugünü en iyi þekilde yaþa-
malý, bir daha ayný hataya düþmemelidir. Dolayýsýyla yarýn gýpta ile bakýlan insanlarýn arasýnda olabilmelidir. Bir taraftan baþýna gelenlerden gerekli dersi
alýp düzene girenleri görürken, diðer taraftan hiç
ders almayýp ayný karanlýk iþlere devam edenlere ve
cezaevi duvarýna toslayanlara þahit oluruz.
Vesselam Allah korktuklarýmýzdan emin, umduklarýmýza ise nail eylesin
*
Öfkesi sabrýna galip geldi
Allah'ta ecelini eline verdi
Hiç hesapta yokken hapse girdi
Artýk aklýný baþýna al, kader mahkûmu
Hapisten çýkýnca sakýn unutma bunu
Dost dediklerin bir bir ayrýldýlar
Arada bir akrabalarýn hal hatýr sorar
Eþin aðlar, çocuklarýn mahzun durar
Artýk aklýný baþýna al, kader mahkûmu
Hapisten çýkýnca sakýn unutma bunu
Ödenmeyen senetlerin icrada durar
Her gün bir alacaklý kapýný çalar
Annen - baban da kahrýndan aðlar
Artýk aklýný baþýna al, kader mahkûmu
Hapisten çýkýnca sakýn unutma bunu
Herhalde þimdi 'keþke, keþke' dersin
Ama keþkeler fayda vermez bilirsin
Orada arkadaþlarýnýn da halini görürsün
Artýk aklýný baþýna al, kader mahkûmu
Hapisten çýkýnca sakýn unutma bunu
ODABAÞI her zaman doðruyu söyler
Söz dinlemediðinden ötürü baþýna gelenler
Yedi sülalene ýstýrap çektirme, yeter
Artýk aklýný baþýna al, kader mahkûmu
Hapisten çýkýnca sakýn unutma bunu
(Mahir Odabaþý- 536 5681141)
6552 Sayýlý Torba Yasa Ýle Getirilen Yapýlandýrmalar
Uzunca bir süreden beri hem mükelleflerin
hem de kamuoyunun beklenti içinde olduðu ve
kamuoyunda Torba Kanun olarak da adlandýrýlan,
"6552 sayýlý Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý
ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna
Dair Kanun" 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayýlý Resmî Gazete'nin Mükerrer sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Ýlgili Kanun gereði:
-Kayýtlarda Yer Aldýðý Hâlde Ýþletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hesabýnýn Düzeltilmesi,
-SMMM ve YMM'lerin Meslek Odalarýna
Olan Borçlarý,
-Üyelerin Oda Ve Borsalara Olan Aidat,
Navlun Hasýlatýndan Alýnacak Oda Paylarý ve
Borsa Tescil Ücreti Ýle Oda ve Borsalarýn Türkiye
Odalar Ve Borsalar Birliðine Olan Aidat Borçlarý,
-Esnaf ve Sanatkârlarýn Üyesi Olduklarý
Odalara Aidat Borçlarý Ýle Odalarýn Birlik ve
Üyesi Olduklarý Federasyonlara, Birlik ve Federasyonlarýn Konfederasyona Olan Katýlma Payý
Borçlarý,
-Araç Muayenesi Yaptýrmayanlara Ýliþkin
Düzenleme,
-Gümrük Vergi ve Cezalarýna Ýliþkin Yapýlandýrma,
-Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarýna Ýliþkin
Yapýlandýrma,
-Borçlarýn taksitle ve kredi kartýyla ödeme
imkaný. getirilmiþtir.
6552 sayýlý Kanun ile ; Bazý Kamu alacaklarýnda faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme
zammý YÝ-ÜFE oranlarý esas alýnarak yeniden hesaplanacak. Ancak vergi cezalarýnýn silinmesi söz
konusu olmayacak; vergi asýllarýnýn tamamý, cezalarýn tamamý yeniden yapýlandýrma kapsamýnda tahsil edilecek.
Kanuna göre, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar þöyle:
- 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere iliþkin vergi ve
bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý.
- 2014 yýlýna iliþkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara
baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme
zamlarýndan; 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapýlan tespitlere iliþkin olarak vergi aslýna baðlý olmayan vergi cezalarýndan, 30 Nisan 2014 tarihinden önce, Askerlik Kanunu, mülga Karayollarý
Genel Müdürlüðü Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayol-
larý Trafik Kanunu, Mahalli Ýdareler
her tür zarardan dolayý yönetim kuile Mahalle Muhtarlýklarý ve Ýhtiyar
rulu müteselsilen sorumlu olacak.
Heyetleri Seçimi Hakkýnda Kanun,
Þirkete hizmet akdiyle baðlý
Anayasa Deðiþikliklerinin Halkoyuolanlarýn sýnýrlý yetkiye sahip ticari
na Sunulmasý Hakkýnda Kanun, Kavekil veya diðer tacir yardýmcýlarý
rayolu Taþýma Kanunu, Nüfus Hizolarak atanmasý konusu, Limited þirmetleri Kanunu, Radyo ve Televizketlere de uygulanabilecek.
yonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý HakTürk Ticaret Kanunu hükümlekýnda Kanun ve Radyo ve Televizrine göre 14 Þubat 2014 tarihine kayonlarýn Kuruluþ ve Yayýn Hizmetdar yapýlmasý gereken sermaye artýleri Hakkýnda Kanun, Karayollarý
rýmlarýný yapmayan þirketler, asgari
Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve
Muzaffer YILDIRIM
sermaye þartýný düzenleme yürürlüðe
Görevleri Hakkýnda Kanun gereðinÇorum SMMM Odasý
girdikten itibaren 3 ay içinde yerine
ce verilen idari para cezalarý.
Yönetim Kurulu Baþkaný
getirirse haklarýnda fesih iþlemi uyTaksitle ödenmek istenmesi hagulanmayacak.
linde borçlularýn baþvuru sýrasýnda
Münfesih durumda bulunan ti6, 9, 12 veya 18 eþit taksitte ödeme seçeneklerincaret þirketlerinin kolaylaþtýrýlmýþ usulle tasfiyesi
den birini tercih etmeleri gerekecek.
ve ticaret sicil kayýtlarýnýn silinmesi için 1 TemTaksitle yapýlacak ödemelerinde ilgili mad- muz 2014'e kadar verilen süre yýl sonuna kadar
delere göre belirlenen tutar; 6 eþit taksit için uzatýlmýþtýr.
(1,05), 9 eþit taksit için (1,07), 12 eþit taksit için
SGK açýsýndan; Maden iþyerlerinin yeraltý
(1,10), 18 eþit taksit için (1,15) katsayýsý ile çarpýiþlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20
lacak ve bulunan
yýldan beri çalýþan sigortalýlar için belirlenen yaþ
tutar taksit sayýsýna bölünmek suretiyle ikiþer þartý 55 ten 50 ye düþürülmüþtür.
aylýk dönemler halinde ödenecek taksit tutarý heSSK Ýþveren; çalýþanlarý arasýndan iþ güvensaplanacak.
liði uzmaný, iþ yeri hekimi ile 10 ve daha fazla çaTaksitlerden; bir takvim yýlýnda iki veya da- lýþaný bulunan ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik yerlerinde diðer saðlýk personeli görevlendirecek.
ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu kapsamýnda
taksit tutarlarý son taksiti izleyen ayýn sonuna kaalýnmasý gereken saðlýk raporlarý iþ yeri hekimindar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammý
den
alýnacak. 10'dan az çalýþaný bulunan ve az
oranýnda hesaplanacak geç ödeme zammý ile
ödenmesi þartýyla bu madde hükümlerinden ya- tehlikeli iþyerleri için, kamu hizmet sunucularý
veya aile hekimlerinden alýnabilecek.
rarlanacak.
Kayýtlarda yer aldýðý halde iþletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar
hakkýnda yeni hükümler getirilmiþtir.
Buna göre; Bilanço esasýna göre defter tutan
kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralýk 2013 tarihi itibarýyla düzenledikleri bilançolarýnda görülmekle birlikte, ortaklarýndan alacaklý bulunduðu
tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduðu tutarlar
arasýndaki net alacak tutarlarýnýn, bu kanunun yayýmlandýðý tarihi izleyen üçüncü ayýn sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayýtlarýný düzeltebilecek. Beyan edilen tutar üzerinden yüzde
3 oranýnda vergi hesaplanacak.
Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek. Beyan
edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahýnýn tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.
Anonim þirketlerde yönetim kurulu tarafýndan yetkilendirilen ticari vekil veya diðer tacir
yardýmcýlarý ticaret siciline tescil ve ilan edilecek.
Bu kiþilerin þirkete ve üçüncü kiþilere verecekleri
Gelir testine baþvuruda bulunmamýþ genel
saðlýk sigortalýsý, bu düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarihi takip eden aybaþýndan itibaren 6 ay
içinde gelir testine baþvurmasý halinde, primler
faizsiz yapýlandýrýlacak. Söz konusu süreyi, bir 6
daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
SGK kapsamýndaki iþ yerlerinin 31 Aralýk
2013 tarihi öncesine ait ödenmemiþ sigorta primi,
iþsizlik sigortasý primi, sosyal güvenlik destek
primi ve idari para cezasý ile eðitime katký payý,
özel iþlem vergisi ve damga vergisi borçlarýndan
100 TL'yi aþmayan asli alacaklarý ve tutarýna bakýlmaksýzýn bu asýllarýn gecikme cezasý tahsilinden vazgeçilecek.
Kanun, SGK borçlarýný da yeniden yapýlandýrarak, gecikme cezasý ve gecikme zammýný yeniden düzenliyor. Buna göre, 2014 yýlý nisan ayý
ve önceki aylara iliþkin ödenmemiþ olan sigorta
primi, emeklilik keseneði, kurum karþýlýðý, iþsizlik sigortasý primi, sosyal güvenlik destek primi
için hesaplanacak tutarýn ödenmesi halinde, bu
alacaklara uygulanan gecikme cezasý ve gecikme
zammý gibi alacaklarýn tamamýnýn tahsilinden
vazgeçilecek.
Ýlgili mevzuata göre ödenmesi imkaný ortadan kalkmamýþ isteðe baðlý sigorta primi ve topluluk sigortasý primi ile SGK tarafýndan takip edilen damga vergisi, özel iþlem vergisi ve eðitime
katký payý da ayný kapsam içinde olacak.
30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiþ özel
nitelikteki inþaatlar, ihale konusu iþlere iliþkin
olan ve SGK tarafýndan iþverene teblið edildiði
halde ödenmemiþ olan özel nitelikteki inþaatlara
iliþkin eksik iþçilik tutarý üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de ayný imkandan yararlanýlabilecek.
Ýdari para cezalarý ile ilgili yeni düzenlemeye
göre, 30 Nisan 2014 tarihine kadar ödenmemiþ
olan idari para cezasýnýn yüzde 50'si YÝ-ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak ödenmesi halinde, cezanýn kalan yüzde 50'si ile idari para cezasýna uygulanan gecikme cezasý ve gecikme zammýnýn tahsilinden vazgeçilecek.
Borcun tamamýnýn ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak. Borcun
taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eþit taksiti tercih edebilecek.
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlularýn, dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý
þartý aranacak. Yapýlandýrýlan borçlar nedeniyle
daha önce mallara konulan hacizler, yapýlan ödemeler nispetinde; üçüncü þahýslar nezdindeki hak
ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldýrýlacak.
Ev hizmetlerinde ayný kiþi yanýnda ay içinde
10 günden az çalýþanlar adýna günlük kazanç alt
sýnýrýnýn yüzde 2'si oranýnda iþ kazasý ve meslek
hastalýðý sigortasý primi çalýþtýranlar tarafýndan
ödenecek. Bu kiþiler hakkýnda hastalýk sigortasý
hükümleri uygulanmayacak. Bu kiþiler, emeklilik
ve genel saðlýk sigortasý primlerini istemeleri halinde kendileri yatýracak. Süresi içinde ödenmeyen primin ödenme hakký düþecek.
Ev hizmetlerinde bir kiþiyi ayda 10 günden
az çalýþtýranlar iþveren sayýlmayacak. Ýþ kazasý ve
meslek hastalýðý olaylarýnda, birisini ev hizmetinde çalýþtýranlar iþverenlerin yükümlülüklerinden
muaf olacak.
Ev hizmetinde 10 günden fazla çalýþanlar,
"hizmet akdi ile bir veya birden fazla iþveren tarafýndan çalýþtýrýlanlar" kapsamýnda sigortalý yapýlacak. Sigorta bildirimini en geç çalýþmanýn
geçtiði ayýn sonuna kadar yapmayan iþverene asgari ücret tutarýnda ceza kesilecek.
www.corumhakimiyet.net
SALI 16 EYLÜL 2014
17
Yüzme’de en tabana inildi
Çorum Yýldýzlarý Eðitim Kurumuspor kulübü tarafýndan Türkiye’de ilk kez 4-6 yaþ
grubu çocuklara yönelik yüzme çalýþmasý baþlatýldý. Anvatar Otel’de baþlayan
çalýþmalara ilk etapta 20 minik katýlýyor. Çalýþmaya kayýtlar devam ediyor.
YÜKSEL BASAR
Ç
orum'da Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü ile Çorum
Yýldýzlarý Eðitim Kurumu Spor
Kulübü iþbirliðiyle "4-6 yaþ
arasý yüzme alt yapýsý oluþturma
projesi" baþlatýldý. Proje
kapsamýnda ilk ders bugün
Anvatar Termal Otel havuzunda
baþladý. Ýlk çalýþmada 4'ü kýz 14
öðrenci ile Antrenör Erdal Uður
baþkanlýðýnda yüzme
antrenörleri Rýfat Ceylan, Sami
Öncel, Mehmet Civan, Tuðrul
Özkadý, Mehmet Köse, Bilal
Demir ve Ýsmet Alagöz hazýr
bulundu. Ekim ayýndan itibaren
2 bayan antrenörün de
çalýþmalara katýlacaðý bildirildi.
Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü Spor Uzmaný ve
ayný zamanda Çorum Yýldýzlarý
Eðitim Kurumu Spor Kulübü
Baþkaný Rýfat Ceylan, Çorum'da
daha önce 6 yaþ altý çocuklara
yüzme dersi verilmediðini
belirterek, proje ile bir ilki
gerçekleþtirdiklerini söyledi.
Küçük yaþ grubu çocuklarla
ilk kez çalýþacak olmanýn
kendilerini çok
heyecanlandýrdýðýný ifade eden
Ceylan, amaçlarýnýn Çorum'da
4-6 yaþ arasý çocuklarla
Çorum'da iyi bir yüzme altyapýsý
oluþturmak olduðunu anlattý.
Rýfat Ceylan, ilk grupla 14
Eylül tarihi itibariyle çalýþmalara
baþladýklarýný dile getirerek, "Þu
anda 8'i kýz, 12'si erkek olmak
üzere 20 öðrencimiz var. Ýlk
grupta 14 öðrenci ve 8 antrenör
ile çalýþmalara baþladýk.
Kurslarýmýza yoðun bir talep var.
Ekim ayýnda 2. grup da açýlacak.
Kayýtlarýmýz devam ediyor.
Hedefimiz 100 öðrenciye
ulaþmak. Çorum'da yüzme
antrenörümüz çok. Gruplar en
fazla 15 öðrenciden oluþacak.
Yaþ grubu küçük olduðu için
çalýþmalarý 2 ya da 3 öðrenciye
bir antrenör düþecek þekilde
planlýyoruz" dedi.
Kulüp baþkan yardýmcýsý
yüzme antrenörü Sami Öncel de,
ilk kez küçük yaþ grubuyla
çalýþtýklarýný belirterek,
"Derslere baþlamadan önce
çocuklar küçük olduklarý için
ailelerinden ayrýlabilecekler mi?
Aðlarlar mý? Tepkileri ne
olacak? gibi endiþelerimiz vardý.
Ancak hem antrenörler olarak
bizim için, hem de
öðrencilerimiz için ilk ders çok
keyifli geçti. Hepimiz çok zevk
aldýk. Ýlk dersten bu kadar
alýþabileceklerini tahmin
etmiyorduk . Onlara yüzmeyi
oyunlarla öðretiyoruz. Oyunlarýn
arasýnda yüzme tekniklerini
gösteriyoruz. Ýlk izlenimlerimize
göre gelecek vaad eden
öðrenciler var. Ýlerleyen
derslerde yetenekli öðrenciler
seçilerek ilimizde yüzme
altyapýsý oluþturulacak" diye
konuþtu.
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Çorum FB’de yaza veda
turnuvasý sona erdi
Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan sporcularýn ayný zamanda
öðrenim hayatýndaki baþarýlarýda göz kamaþtýrýyor. Çalýþmalara katýlan sporcular,
sportif faaliyetlerin kesinlikle öðrenime etkisi olmadýðýný belirterek velilerden
çocuklarýný sportif faaliyetlere göndermelerini istediler.
Ç
orum Fenerbahçe Basketbol Okulu Yaz Dönemi
çalýþmalarý sonunda düzenlenen geleneksel turnuva sona erdi. Dört ayrý kategoride üçer takýmýn
mücadele ettiði turnuvada mücadele cuma akþamý
oynanan maçlarla sona erdi. Dört ayrý kategoride
müsabakalarýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen
törenle katýlan tüm sporculara katýlým belgesi ve madalyalarý verildi. Ayrýca müsabakalar sonunda sporcu
velileri anne ve babalar gösteri maçý yaparken bu kez
veliler ile sporcular yer deðiþtirerek destek verdiler.
Yaz dönemi çalýþmalarýna katýlan sporcu velileri Fenerbahçe Basketbol Okulu’ndan duyduklarý
memnuniyeti dile getirdiler. Veliler Muhittin Ýme,
Seçil Yalçýn, Koray Özkan ve Esra Yücel, çocuklarýnýn basketbol çalýþmalarýna baþlamasýnýn ardýndan
gerek fiziksel gerekse sosyal olarak büyük geliþim
gösterdiðini belirterek bunda çalýþmalarýn önemine
dikkat çektiler. Özellikle bu çalýþmalar sonunda sonunda çocuklarýnýn sosyal geliþimleri ve düzenli beslenme alýþkanlýðý kazandýklarýný belirten veliler antrenörlere teþekkür ettiler.
Öte yandan Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan sporcularýn öðrenim hayatlarýndaki baþarýlarýda sportif çalýþmalarýn derslere engel olmadýðýnýn en güzel göstergesi olarak açýklandý.
Bu yýýl liseler düzeyinde 20 üniversi düzeyinde ise
dört öðrenci istedikleri okula yerleþme baþarýsý gösterdiler.
Konya Meram Fen Lisesi’ni kazanan Selen Ba-
laker, Çorum Fen Lisesi’ni kazanan Ateþ Arda Ersalan ve Türkü Ayyýldýz, Ankara Çankaya Anadolu Lisesi’ni kazanan Barýþ Yurtsever, Ýzmir Bornova Anadolu Lisesi’ni kazanan Boran Tunç ile birlikte diðer
öðrenciler sporun planlý ve programlý çalýþmayý beraberinde getirdiðini belirterek bu baþarýlarýnda spor
yapmalarýnýn önemini belirterek velilerden çocuklarýný sportif alanlarýna yönlendirmelerini istediler.
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Ýþe yürüyerek gidin, mutlu olun
U
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve aksesuar çeþitlerinde
Tel: 0 364 225 50 74
(Ç.HAK:1589)
(Ç.HAK:2654)
% 50 indirim
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
zmanlar iþe yürüyerek veya bisikletle gitmenin kiþilerin mutluluðunu artýrdýðýný söylüyor.
BBC'nin haberine göre, Ýngiltere'de East Anglia
Üniversitesi Norwich Týp Okulu ve York Üniversitesi
Saðlýk Ekonomisi Merkezi'nden bilimadamlarý, her gün
banliyölerden iþlerine giden yaklaþýk 18 bin kiþi hakkýnda 10 yýlý aþkýn süre içinde toplanan verileri inceledi ve
iþlerine gitmek için uzun bir yürüyüþ yapan kiþilerin daha mutlu olduðunu tespit etti.
Ýncelenen grupta yer alan kiþilerin yüzde 73'ünün
iþe araçlarýyla, yüzde 13'ünün yürüyerek, yüzde 3'ünün
bisikletle ve yüzde 11'inin de toplu taþýma araçlarýyla
gittiði belirtildi.
Bilimadamlarý, iþe yürüyerek veya bisikletle gidenlerin arabalarýyla ya da toplu taþýma araçlarýyla gidenlerden çok daha mutlu olduklarýný, bu kiþilerin araçlarýyla
seyahat ettiklerinde de daha az gerildiklerini ve daha iyi
konsantre olabildiklerini keþfetti.
Kiþilerin saadetinin tespiti için deðersizlik ve mutsuzluk hissi, uykusuz geceler ve sorunlarla yüzleþememe gibi etkenler deðerlendirildi. Bilimadamlarý, gelir,
çocuk sahibi olmak, ev veya iþyerinin taþýnmasý ve medeni durumda deðiþiklik gibi faktörleri de göz önünde
bulundurdu.
Araþtýrma ekibinin lideri Adam Martin, "Araþtýrmamýz, insanlar ev ile iþ arasýnda araçlarýnda ne kadar
uzun süre geçirirlerse psikolojik refahlarýnýn o kadar kötüleþtiðini gösteriyor. Buna paralel olarak, insanlar iþe ne
kadar uzun süre yürürlerse o kadar iyi hissediyorlar" yorumunu yaptý. Martin, kiþilerin araba sürmek yerine toplu taþýma araçlarý kullandýklarýnda da daha mutlu hissetmelerinin "þaþýrtýcý" bir sonuç olduðunu sözlerine ekledi.(AA)
‘Puanla baþlamak moral oldu’
18 SALI 16 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, sezonun ilk
maçýnda Karabük’te bir puanla sezona baþladýklarý için mutlu
olduklarýný söyledi. Aydemir, sezonun ilk maçý ve
deplasmanda alýnan bir puanýn sevindirici olduðunu ancak
ikinci yarýda maçý kazanmaya yakýn tarafýn kendileri olduðunu
için kaçan iki puanada üzüldüklerini belirterek ‘Bu puan lige
moralli baþlamamýzý saðladý’ dedi.
ÖZGÜR ARZOÐLU
U
lukavakspor Teknik
Direktörü Yusuf Aydemir, sezonun ilk maçý
deplasmanda alýnan bir
puan tabiki mutluluk verici ancak alabileceðimiz
bir maç olduðu içinde bu-
Ýlk haftanýn lideri Bartýnspor
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir
HURÞÝT BOZKURT
hafta maçlarýnda üç takým evinde kazanýrken
deplasmanda kazanan tek
takým Yeni Amasyaspor
oldu. Ýki maç ise berabere
bitti. Ýlk hafta evinde Ladik Belediyespor’u 2-0
yenerek ilk haftanýn lideri oldu. Grupta ilk haftanýn en gollü maçý Çarþamba’da 3-2’lik skorla
Kastamonuspor’u yenen
Çarþambaspor
aldý.
B
ölgesel
Amatör
Lig’de mücadele hafta sonu oynanan maçlarla
baþladý. Bu sene ilimizi
temsil eden Ulukavakspor 5. gruptaki ilk maçýnda deplasmanda Karabük
temsilcisi Yenicespor ile
1-1 berabere kalarak sezonu puanla baþladý.
Grupta oynanan ilk
BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü
Haftanýn Toplu Sonuçlarý:
Soðuksu Yenice-Ulukavakspor
Termespor - Ünyespor
Çarþambaspor - Kastamonuspor
Sinopspor - Yeni Amasyaspor
Bartýnspor - Ladik Belediyespor
Güzel Orduspor - Fatsa Belediyespor
Turhalspor - 1930 Bafraspor
: 1-1
: 1-0
: 3-2
: 0-1
: 2-0
: 1-0
: 0-0
Grupta diðer kazanan takýmlar ise Termespor
evinde Yeni Amasyaspor
ise deplasmanda kazanan
takým oldu.
Ýlk haftanýn berabere biten iki maçýnda temsilcimiz Ulukavakspor ile
Soðuksu Yenicespor ile
1-1, Turhalspor ile 1930
Bafraspor takýmlarý ise
golsüz berabere kalarak
sezona birer puanla baþladýlar,
Ligde ikinci hafta
maçlarý 21 Eylül pazar
günü oynanacak. Temsilcimiz Ulukavakspor sezonun sahasýndaki ilk
maçýnda Sinopspor ile 1
nolu sentetik çim sahada
saat 15.00’de karþýlaþacak.
rak bir sevinç yaþadýklarýný söyledi.
Aydemir. sezonun
ilk maçýnda deplasmanda
oynadýklarý maç öncesi
kimsenin birbirini tanýmadýðýný bu yüzden maça
kontrollü baþladýklarýný
söyledi. Ýlk dakikalarda
rakibin gücünü gördükten
sonra daha rahat bir futbol ortaya koyduklarýný
belirten Aydemir, ‘Ýlk yarýda hücumda iki takýmda
fazla etkili olamadý ve
devre golsüz sona erdi.
Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýndan
itibaren
oyunun kontrolünü elimize aldýk ve rakib kaleye
baský kurduk. Gol aradýðýmýz dakikalarda korner
atýþýndan kalemizde golü
gördük. Bu gole erken cevap verince motivasyonumuz yükseldi ve son
bölümde oyunun tüm hakimiyeti bizdeydi. Bu dakikalarda galibiyet golü
için pozisyonlarda bulduk ancak yararlanamadýk.
Sonuçta sezonun ilk
maçýnda deplasmanda
alýnan bir puan tabiki
mutluluk verici. Ancak
kazamadýðýmýz içinde üz-
günüz. Zorlu bir süreç sonunda lige puanla baþladýk buda takýmýn öz güvenini kazanma adýna
moral oldu.
Takým olarak eksiklerimiz var. Özellikle savunmada tecrübeli isimlerimiz Moubarek ile Metehan’ýn lisanslarý yetiþmediði için bu maçta forma giyemediler. Bu hafta
içinde lisanslarý tamamlanarak aramýza katýlmalarýný bekliyoruz. Geç toplandýk bu yüzden takým
olmak için zamana ihtiyacýmz var. Bugünden itibaren sahamýzda oynayacaðýmýz Sinopspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaðýz’ dedi.
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
Önümüzdeki hafta programý
21 Eylül Pazar
Ulukavakspor - Sinopspor .
0
2
0
0
0
1
1
0
0
3
1
1
1
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
MURAT KARASU
Ç
orumspor alt yapýsýndan kaleci Mücahit Purtul Manisas-
Osmancýk ÝBD’ye altý takviye
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor’un yeni transferleri toplu halde bir arada
B
Ladik Belediye - 1930 Bafraspor.
Fatsa Belediyespor - Bartýnspor.
Yeni Amasyaspor - Güzel Orduspor.
Kastamonuspor - Kaptan DÇ Soðuksu Yenice.
Ünyespor - Çarþambaspor.
Termespor - Turhalspor.
u sezon Bayanlar Voleybol 3. liginde
ilimizin tek temsilcisi Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor kadrosunu altý yeni isimle güçlendirdi. Geçtiðimiz sezon Hitit Üniversitesi takýmýnda forma
giyen isimlerden oluþan yeni transferler
Emel Þimþek, Tuba Hazal Aydýn, Aslýhan Aydýn, Esraülkü Orhan, Tuðçe Yýlmaz ve Zeynep Yýlmaz.
Osmancýk ÝBD Voleybol Antrenörü
Ümit Gökgöz, yeni sezon hazýrlýklarýnýn
Batman’da büyük tepki
B
atman Petrolspor sahasýnda Tire
takýmýna 6-2 yenilince ortalýk karýþtý. Taraftarlar yönetim, teknik heyet
ve futbolculara büyük tepki gösterirken, bir futbolcunun taraftarlara yaptýðý hareket gerilimi artýrdý. Emniyet
güçleri olaylarý yatýþtýrmak için büyük
ilk etabýnda Osmancýk’ta yaptýklarý kampý tamamladýklarýný söyledi. Daha çok fiziksel güç çalýþmalarý yaptýklarý bu çalýþmalarýn ardýndan sporculara bir süre dinlenme verdiklerini bu hafta içinden itibarende sahadaki çalýþmalarýna baþlayacaklaarýný söyledi. Gökgöz, aralarýna yeni katýlan tecrübeli isimlerle iyi bir kadro
oluþturduklarýný amaçlarýnýn Osmancýk
ve Çorum’u en iyi þekilde temsil etmek
olduðunu söyledi.
çaba gösterdiler. Maçýn son dakikalarýnda ise elektronik skorbord maçýn
hakemi bitiþ düdüðünü çalmadan taraftarlar tarafandýn kapatýldý. Batman takýmýnda bu farklý maðlubiyetin ardýndan Teknik Heyet deðiþikliðinin gündemde olduðu öðrenildi.
Haþim Eðer, Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ayhan Pala, ile Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük’in pozitif katkýlarý sonucunda dilekçelerini geri aldýðýný belirterek ‘Özveri ile sürdürmüþ olduðum görevimi bundan sonra daha gayretli bir þekilde sürdürecek ilim ve
ülkem sporuna hizmet etmeye devam
edeceðini belirtmek isterim’ dedi.
por’a imza attý. Çorum
PTT Gençlikspor’da
baþladýðý futbol hayatýnda daha sonra Çorumspor’a geçen burada
Akademi Ligi maçlarýnda forma giyen Mücahit
Purtul, Manisaspor alt
yapýsýna imzayý attý ve
yeni takýmý ile antrenmana çýktý.
Çorumspor’da görev yaptýðý süre içinde
kaleci antrenörü Zafer
Kýroðlu ile birlikte çalýþan ve bu arada milli takým seçmelerine katýlan
Mücahit Purtul için Manisaspor ile görüþtüðünü ve olumlu cevap aldýðýný belirten Zafer Kýroðlu ‘2010 yýlýndan buyana gerek Çorumspor
gerekse Çorum Belediyespor
takýmlarýnda
yaptýðým kaleci çalýþmalarýna kaçýrmadan
katýlan Mücahit Purtul
büyük geliþim gösterdi.
Kendisi Manisaspor ile
anlaþtý kendisine yeni
kulübünde baþarýlar diliyorum’ dedi.
Mücahit’i Çorum
Belediyespor’a kazandýrmak için büyük uðraþ
verdiklerini ancak bunda çeþitli nedenlerden
dolayý baþarýlý olamadýklarýný belirten Kýroðlu ‘Çorum’da Spor
Mücahit Purtul kaleci antrenörü Zafer Kýroðlu ile birlikte
Lisesi’nde öðrenim gören Mücahit bu transferin ardýndan Manisa
Spor Lisesi’ne kayýt
yaptýracak. Bu baþarýlý
sporcuumuza Akademi
Liginde Çorum Belediyespor formasý giydiremediðim için üzgünüm.
Hem transferi hem
okul nakli alma sürecinde seferber olan ve Manisaspor kapýlarýný açan
idareci ve alt yapý antrenörlerine teþekkürü bir
borç bilirim. Bu güvene
layýk olmak için daha
fazla çalýþarak Çorum
ve Türk futboluna yeni
yetenekler kazandýrmaya çalýþacaðýz.
Bu noktada bizlere
desteðini hiç esirgemeyen Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu
Snan Özdilli ve yönetim
kuruluna ayrýca Geliþim
Ligi antrenör kadrosundaki arkadaþlarýma çok
teþekkür ediyorum’ dedi.
Bakýrcan ve Uçar Tenis Tenis
Türkiye Þampiyonasý’nda
1
Farklý skor yazan skor bord maçýn son dakikalarýnda açýktý
Taraftarlar futbolculara büyük tepki gösterdiler, Emniyet mücadele etmekte zorlandý
ve Ýl Koordinatörlüðü görevinden istifa
ettiðini açýklayan Baki Aygün hafta sonu
yapýlan görüþmeler sonunda görevine
devam etme kararý aldýðýný söyledi.
Baki Aygün, istifa kararýndan sonra
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Çorumspor alt yapýsýndaki genç kaleci Mücahit Purtul Manisaspor alt yapýsýyla
anlaþtý. Kaleci antrenörü Zafer Kýroðlu, Belediyespor’a kazandýrmak istediklerini
ancak bunu baþaramadýklarýný söyledi.
Grupta Puan Durumu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün istifasýný geri aldý. Geçtiðimiz
O
hafta içinde Okul Sporlarý Ýl Temsilciliði
Mücahit Manisaspor’da
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Bartýnspor
2 Çarþambaspor
3 Güzel Orduspor
4 Termespor
5 Yeni Amasya
6 Soðuksu Yenice
7 Ulukavakspor
8 1930 Bafraspor
9 Turhalspor
10 Kastamonuspor
11 Fatsa Belediye
12 Sinopspor
13 Ünyespor
14 Ladik Belediye
Aygün
geri
döndü
Taraftarlar hakem bitiþ düdüðü çalmadan skorbordu kapattý
5-21 eylül tarihlerýnde
ankara tenis kulubünde düzenlenecek olan Seniorlar Tenis Türkiye
Þampiyonasý’nda ilimizi
çiftler
kategorisinde
gençlik hizmetleri ve
spor il müdürlüðü antrenörü erdal bakýrcan ve
sporcusu av.altay uçar
temsil edeceklerdir.
Çift erkekler kategorisinde Gençlik Spor Ýl
Müdürlüðü Tenis antrenörü Erdal Bakýncan ile
Avukat Altay Uçar Çorum adýna mücadele edecekler. Bakýrcan ve Uçar,
Tenis’de Türkiye Þampiyonasý’nda mücadele
edecek ilk Çorumlu sporcular olacaklar.
Altay Uçar
Erdal Bakýrcan
SALI 16 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
SAHÝBÝNDEN SATILIK
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK
Fatih Caddesi’nde
Kiralýk Ýþyeri
TARLA
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
TARLA
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:2607)
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
(Ç.HAK:2542)
(Ç.HAK:2311)
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
Bayan Satýþ
Danýþmanlarý
Alýnacaktýr
(Ç.HAK:2576)
ELEMANLAR ARIYOR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
SATILIK
KURBANLIKLAR
0 533 355 68 98-0 532 270 67 89
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
YÝTÝK
230651-230700 seri nolu 1 cilt perakende satýþ
fiþimi ve 230701-230750 seri nolu 1 cilt perakende satýþ
fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa ÞENTÜRK
Seydi oðlu 03.05.1990 Ýskilip Doðumlu
T.C.No:41353009678
(Ç.HAK:2662)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Mukaddes SABANCI
Hüsnü kýzý 1992 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2653)
(Ç.HAK:2589)
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
ÝÞ
ARIYORUM
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
E sýnýfý ehliyetim mevcut. (SRC
Psikoteknik) þoförüm iþ arýyorum.
(Ç.HAK:2600)
Tugay YILMAZ
Mustafa oðlu 1988 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2659)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Gerekli þartlar;
0 553 506 16 01
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
(Ç.HAK:2459)
(Ç.HAK:2489)
YÝTÝK
Amasya Üniversitesi MYO Ýnþaat Teknolojisi
Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:2658)
(Ç.HAK:2625)
’de çalýþtýrýlmak üzere,
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi
olan bayan eleman alýnacaktýr.
Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti.
Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi)
213 17 04
Bahçelievler Mah. Þenyurt Cad.
1. Sok. No:3-A
Yalçýn Tekel Bayi Yaný
Çift Katlý 1.100 m2
Mür. Tel: 213 58 56
(Ç.HAK:2657)
Adres: K.S.S. 33. Sok. No: 5
Tel: 234 91 45
ELEMAN
ARANIYOR
Firmamýz muhasebe departmanýnda
çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe deneyimi
olan, diksiyonu düzgün Bayan eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Mür. Tel: 212 42 92-0 533 510 84 04
ELEMAN
ARANIYOR
Savaþ Oto Cam
Aþaðý Sanayi Tarým Cad. ÇESOB Karþýsý
Tel: 0 541 879 91 19
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Firmamýz Zirvem Plastik Egepen Decanikte imalat
ve montajda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. 68/A
Tel: 213 35 28
FAALÝYETÝMÝZÝ
SONLANDIRMAMIZ
NEDENÝYLE ÇÝFTLÝÐÝMÝZDEN
Damýzlýk montofon krediye
uygun 1. sýnýf montofon gebe
düve ve inek satýlýktýr.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
ELEMAN
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2602)
Bayan Eleman
Aranýyor
Karakeçili Mah. Bayýndýr
3. Sokak’ta 155 m2 dubleks
parka cepheli daire satýlýktýr.
Kiralýk Dükkan
(Ç.HAK:2601)
Buharaevler Caddesi’nde
ana cadde üzerinde Evlat
Apt. 180 m2+iþyeri ayrýca
83 m2 depolu iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 505 390 14 08
(Ç.HAK:2629)
(Ç.HAK:2639)
Satýlýk
Kiralýk Ýþyeri Dubleks
Daire
Müracaat Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad.
No: 30 ÇORUM Tel: 0 364 213 11 70
(Ç.HAK:2646)
Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi
Caddesi No: 106
Tel: 234 91 22
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
bilen muhasebe ve sevkiyat sorumlusu
alýnacaktýr.
Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
0 532 418 02 00
(Ç.HAK:2641)
(Ç.HAK:2644)
(Ç.HAK:2648)
Adres: Üçtutlar Mah. Alaybey Sok.
No: 6 ÇORUM
Tel: 224 75 10
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2655)
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere
BOYACI ve KAYNAKÇI eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
alýnacaktýr.
Ücret dolgundur.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2647)
BAYAN
ELEMANLAR
ÞAHÝN KASABI
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK
FATÝH YILMAZ
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
KAYNAKÇILAR alýnacaktýr.
Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
Ücretsiz kesim-parçalama
(Ç.HAK:2593)
ELEMAN
ARANIYOR
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere en
az lise mezunu satýþ tecrübesi olan
0 364 225 02 61
Veteriner kontrolünde kesim ve
parçalama bize aittir.
Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan
Pazarý yanýndadýr.
(Ç.HAK:2642)
(Ç.HAK:2634)
(Ç.HAK:2504)
(Ç.HAK:2643)
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný
336 m2 yola cephesi 20 metre olan
dükkan sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 432 39 64
SATILIK BÜYÜKBAÞ ve
KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
19
Veteriner Recep Önder
Tel: 0 532 233 03 87
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
‘Galibiyet güzel, önemli olan istikrarý yakalamak’
Ç
orum Belediyespor
Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal, ligin
uzun bir maraton
olduðunu önemli
önemli olanýn ligin
sonuna kadar istikralý
gitmek olduðunu
belirterek Sebatspor
maçýnda sahada
mücadele eden
futbolcularýný kutladý
kendilerine destek
veren tüm taraftarlara
teþekkür etti.
Ýncedal, ligde ilk
hafta maçlarýnda
oyunsal anlam yerine
skor olarak bakmak
gerektiðini.
Sebatspor’un
grubun ekonomik
olarak çok para
harcayan ve iddialý
bir takýmý
olduðunu belirten
Ýncedal ‘Bizde
böyle bir rakip
önünde maçýn
genelinde iyi
mücadele ettik.
Kendi taraftarýmýz
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal grubun güçlü bir takýmý önünde
alýnan galibiyetin takýmýn ve camianýn moral bulmasý açýsýndan son derece önemli
olduðunu söyledi. Ýncedal, önemli olanýn uzun lig maratonunda sona ulaþmak olduðunu
belirterek ‘Sahada mücadele eden futbolcularýmý kutluyor, tribünde takýmlarýna destek
veren taraftarlara teþekkür ediyorum’ dedi.
önünde oynadýðýmýz
ilk maç olmasý maça
ayrý bir anlam kattý.
Maçta iki tarafta
kontrollü oynadý ve
çok iyi mücadele
ettiler. Futbolcularým
maç boyunca
verdikleri zorlu
mücadelenin
karþýlýðýný son
bölümde penaltýdan
bulduðumuz gollede
olsa kazandýðýmýz için
tabiki mutluyuz. Bu
mutluluðumuz
taraftarýmýzýn önünde
alýnmasý ayrýca çok
anlamlý. Onlarý mutlu
ettiðimiz için
sevinçliyiz.
Ligin ilk
haftalarýnda alýnan
sonuçlar hedefe
gitmekten çok
camialara moral
olmasý ve havaya
girmesi açýsýndan çok
önemlidir. Henüz ligin
baþýndayýz ve her
zaman söylediðim gibi
lig çok uzun bir
maraton önemli olan
bu maratonda finiþe
ulaþabilmektir. Bizde
henüz ilk haftalarda
zorlu rakibimiz önünde
aldýðýmýz galibiyetten
dolayý moral bulduk
mutluyuz.
Bugünden itibaren
Sebatspor maçýnýn
sevincini bitirip hafta
sonu deplasmanda
oynayacaðýmýz zorlu
Zonguldak Kömürspor
maçýnýn hazýrlýðýna
baþlayacaðýz. Takým
olma yolunda önemli
adýmlar atýyoruz her
geçen hafta üzermize
koyarak gitmek
istiyoruz. Ben bizleri
bu maçta doksan
dakika boyunca yalnýz
býrakmayan tüm
taraftarlarýmýza
teþekkür ediyor
galibiyeti onlara
armaðan ediyoruz’
dedi.
SALI 16 EYLÜL 2014
Kupa’da rakip
bugün belli oluyor
Çorum Belediyespor’un Türkiye Kupasý 2. turundaki rakibi bugün
saat 14.00’de Ýstanbul’da çekilecek kura ile belirlenecek.
T
ürkiye Kupasý’nda
ikinci tur kuralarý
bugün çekiliyor. Çorum
Belediyespor’un ikinci
turdaki rakibi bugün
saat 14.00’de
Ýstanbul’da kura ile
çekilecek.
Türkiye Kupasý 2.
tur kura çekimi bugün
saat 14.00’de Riva’da
bulunan Hasan Doðan
Milli Takýmlar Kamp
Eðitim Merkezi Orhan
Saka Salonu’nda
yapýlacak. 2. tur kura
çekimine aralarýnda
Çorum Belediyespor’un
da bulunduðu 1. turdan
gelen 35 takým ile
birlikte 2. ligden 37,
PTT 1. ligden 18 ve
Spor Toto Süper
Lig’den sekiz olmak
üzere toplam 98 takým
katýlacak.
Kura çekimi
sonunda ikinci tur
eþleþmeleri belli olacak.
Ýkinci tur
müsabakalarýýn 24 Eylül
çarþamba günü
oynanmasý bekleniyor,
Zonguldak
hazýrlýðý
bugün
baþlýyor
Ç
Galibiyet sevinci
Sebat karþýsýnda penaltýdan takýmýnýn galibiyet golünü atan Turgay arkadaþlarýyla birlikte sevinci sýrasýnda ribündeki minik kýzýna mesaj göndermeyi unutmadý
Ç
orum
Belediyespor’da
Sebat galibiyet sevinci
yüzleri güldürdü.
Grupta þampiyonluk
mücadelesi veren
Sebat Proje Trabzan
Akçaabat takýmý
karþýsýnda oldukça
zorlu bir maça çýktý.
Zorlu maçta rakibi
önünde son
dakikalarda bulduðu
golle maçý 1-0
kazanmayý baþaran
Çorum
Turgay’ýn beþ aylýk minik kýzý (maþallah) Hira Nur
annesiyle geldiði sahada maçýn devre arasýnda Çorum
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül tarafýndan sevilirken
Belediyespor’da maç
sonunda büyük sevinç
vardý.
Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn bu sezonki
transferlerinden
Turgay An hazýrlýk
maçlarýndaki
performansý ile büyük
beðeni topluyordu.
Maçýn 81. dakikasýnda
penaltýdan attýðý golle
takýmýný galibiyete
taþýyan Turgay An
golün sevincini
arkadaþlarýyla
yaþarken tribünde
bulunan çocuðunu
selam göndermeyi
unutmadý.
Öte yandan maçý
tribünde annesinin
kucaðýnda izleyen beþ
aylýk minik Hira Nur
maçýn devre arasýnda
Çorum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül’ün
büyük ilgisini çevki.
Minik Hira Nur
sevimli hali ile þeref
tribününde
bulunanlarýn büyük
ilginii çekti. Baþkan
Gül, devre arasýnda
kucaðýndan
indirmediði Hira Nur
ile uzun süre ilgilendi .
orum Belediyespor
bir günlük iznin
ardýndan hafta sonu
oynayacaðý Zonguldak
Kömürspor maçý
hazýrlýklarýna baþlýyor.
Dünü dinlenerek geçine
kýrmýzý siyahlýlar bugün
saat 16’da yapacaðý
çalýþma ile Zonguldak
Kömürspor maçýnýn
hazýrlýklarýna start
verecek.
K
Galibiyeti birlikte kutladýlar
Ç
orum Belediyespor sezonun sahasýnda oyharýðý ilk maçta Sebatspor karþýsýnda
aldýðý 1-0’lýk galibiyeti
maç sonunda büyük
sevinç yaþattý. Zorlu
maçta rakibi önünde
zaman zaman sýkýntýlar
yaþasada maçýn son
dakikalarýnda bulduðu
golle üç puanýn sahibi
olan Çorum Belediyespor’lu futbolcular sahada yaþadýklarý sevincin ardýndan tribündeki
taraftarlarýyla bu sevinci sürdürdüler.
azanmak çok güzel. Hele grubun iddialý
takýmlarýndan önünde alýnan galibiyet
çok önemli. Skor çok güzel ancak sýkýntýlarý
çözmezsek bu sevinçleri fazla yaþayacaðýmýza
inanmýyorum.
Belediyespor’da gerek saha içinde gerekse saha dýþýndaki olumsuzluklarý biran önce gidermek gerekiyor. Önce saha içine deðinelim. Kýzýlcabölükspor maçýna göre savunma
hatayý daha az yaptý. Orta sahada topa sahip
olmada sýkýntý büyük. Kanatlardan gerekli verim gelmiyor. Ýki maçtýr forvette baþlayan daha sonra kanatlara geçen Kývanç Kýzýlcabölük
maçýnýn son yirmi dakikalýk bölümü dýþýnda
iyi bir görüntü vermedi.
Kýzýlcabölük maçýnda deðiþiklikler konusunda eleþtirdiðim Yavuz hocam bu maçtada beni yanýlttý. Hücuma katký saðlamak için
Çaðlar’ý oyuna alacak, kontenjan çýkarmak
için tercihi Oðuzhan oldu. Kýzýlcabölük’tede
ayný terciyi dolaylý yoldan kullanmýþtý bu kez
direk yaptý. Ancak Oðuzhan çýkýnca sekiz dakikalýk bölümde gördüki yanlýþ hamle hemen
Okan’ý oyuna olarak bu boþluðu kapatmaya
çalýþtý. Oysaki maç boyunca sayýsýz depar atan
Buðra karþý kanatta çizgide yürüyecek hali
kalmamýþtý. Çaðlar, Buðra deðiþikliðinin ardýndan Kývanç’ý sað kanada atsa hem bir hamle þansý daha kalýrdý hemde sekiz dakika yürekler aðza gelmezdi.
Maçta penaltýyý ilahi adelet diye deðerlendirmiþtim. Ýlk maçta uydurma bir penaltýyla kaybedilen iki puana karþýn gelen bu iki puaný ilahi adelet olarak deðerlendirdim. Ancak
pozisyonun görüntülerini izleyince pozisyonun net bir penaltý olduðunu gördüm. Savunma bloðunda uyumsuzluðun biran olsun azaldýðýný gördük ancak rakibin son dakikalarda
etkili geldiði anlarda verilen pozisyonlar soru
.:: GÖZLEM ::.
Eksiklikleri
gidermeliyiz
[email protected]
Halil ÖZTÜRK
iþaretlerini sürdürüyor.
Ceza sahasý üzerinde kazanýlan faul atýþýnda iki futbolcu ben kullanacaðým diye diyaloða giriyor olmuyor, kulübeye dönerek Yavuz
hocaya soruyorlar. Ondan da net cevap gelmeyince ufak bir tartýþmaylada olsa atýþ kullanýlýyor. Bunlarýn soyunma odasýnda belirlenmesi
ve bu çirkin görüntülerin saha içinde yaþanmamasý gerekiyor.
Yönetim bir hafta boyunca tribün liderleriyle toplantý üstüne toplantý yaptýlar. Tribünlerdeki birlikteliði saðlamak adýna. Ancak
maçtada gördükki görüntü olarak birlik verilsede tezahüratlar ve hareketler perde arkasýnýn
hiçde öyle olmadýðýný gösteriyordu.
Sezon baþladý ikinci hafta maçlarý oynandý Belediyespor yönetimi hala prim miktarlarýný açýklayamadý. Geçen sezon kamyoncu takýmý diye anýlan Düzyurtspor’un maç bittiðinde soyunda odasýnda prim daðýtmasýnýn
faydasýný gördü ve þu anda 2. ligde. Bizim yönetim kurulu ise primin miktarýný belirlemeye
gerek görmüyor. Neymiþ primsizde olurmuþ.
Beyler sahada ter akýtan futbolcunun forma aþký falan hikaye kazanýlan her maçtan
sonra cebine girecek parayý düþünüyor. Hepi-
mizin derdi ayný deðilmi. O zaman býrakýn
baþka iþlerle uðraþmayý primleri açýklayýn ve
ödeyebiliyorsanýzda hemen hafta içinde ceplerine koyun. Bir sonraki maça konuþmayla motive yerine en güzel motive aracýný yapmýþ
olursunuz.
Belediyespor’da kadro derinliði noktasýnda oldukça sýkýntýlý bölgeler olduðu kesin.
Alternatifin olmadýðý veya az olduðu bölgeleri mevcut kadro içinden çözümler üretilebilir.
Ancak çözüm üretilemeyecek konu takým olmadýr. Sebat maçýnda gerek sahada canlý gözlerle gerekse çekilen fotolarý okuduðumda
gördükleri bu noktada büyük sýkýntýlar olduðunu söylüyor bana. Zaten bu sýkýntýlar aþýlmadýðý sürece isterse uçan isimlerden kurulu
ekip kurun baþarýlý olmanýz mümkün deðil.
Üç maçlýk periyotta karneler orta görünüyor. Bunlardan gerekli dersleri çýkartýp toparlanmak gerekiyor. Ben bilirim ben yaparým
dediðimiz sürece doðruyu bulmak zor. Resme
geniþ bakmak ve bilenleri dinlemek çok
önemli.
Ulukavakspor ilk maçta deplasmandan
puanla döndü. Alýnan bir puan umutsuzluðu
morale çevirdi. Yaþanan onca sýkýntýya raðmen
deplasmandan getirilen bir puanla lige moralli
baþlayan temsilcimizin her geçen hafta daha
ileriye gideceðine inanýyorum.
Son olarakta Çorum’da gazetecilik yapmanýn ne kadar zor olduðunu dile getirmek istiyorum. Övmek çok güzel, eleþtirmek çok kötü, birisinin istemediði birisi övmek kötü eleþtirmek güzel, Yani her yazdýðýndan birileri
mutlaka rahatsýz oluyor tepki gösteriyor. Bizim iþimiz ‘BÝZCE’ doðru olaný yapmak. Baþkasýnýn doðrusuna göre hareket etmedik bundan sonrada etmeyiz. Herkes kendi iþini yapacak. Baþkasýnýn iþini yapmaya kalkmayacak.
Download

(16 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi