Ali Osman Kýyak ‘AK Parti bu milletin
Sungurlu’da açýkladý kabul olmuþ duasý’
Siyaset
Bilimci Ali
Osman
Kýyak, AK
Parti’den
Çorum
Milletvekili
Aday
Adaylýðý’ný
önceki gün
Sungurlu’da
açýkladý.
* HABERÝ 10’DA
Ali Osman Kýyak
Yoðun katýlýmlý bir
basýn toplantýsýyla
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday
Adaylýðý'ný
açýklayan
Hukukçular
Derneði Ankara
Þube Baþkaný
hemþehrimiz
Avukat Fatih
Maden, AK
Parti'nin bu milletin
kabul edilmiþ
duasý olduðunu
açýkladý.
Ölçer: ‘Ak sancaðý
taþýmaya talibim’
Hitit Üniversitesi
Mezunlarý ve Öðrencileri
Derneði (HÜMÖD)
Baþkaný Ahmet Ölçer, AK
Parti’den Çorum
milletvekili aday
adaylýðýný açýkladý.
* HABERÝ 10’DA
Orhan Bozkurt
AK Parti’den aday
Orhan Ýnþaat
sahibi Orhan
Bozkurt, AK
Parti’den Çorum
milletvekili aday
adayý oldu.
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ 7’DE
Ahmet Ölçer
ÇORUM
16 ÞUBAT 2015 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Uslu ‘HAKÝMÝYET Çorum
basýnýnýn amiral gemisi’
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, gazetemizin
25. yýlý nedeniyle Gazetemiz Ýmtiyaz
Sahibi Þevket Erzen'i ziyaret ederek,
Hakimiyet Gazetesi'nin 25. yýlýný
kutladý. Uslu, “Hakimiyet Çorum
basýnýnýn amiral gemisi” dedi.
* HABERÝ 3’DE
Türkmenler'e
yardým çaðrýsý
* HABERÝ 4’DE
Muzaffer Külcü
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ile aralarýnýn açýk olduðu
söylemlerinin gerçek olmayan
iddialar olduðunu, Baþkan Külcü
ile aralarýnda herhangi bir
husumet bulunmadýðýný bildirdi.
* HABERÝ 5’DE
Yaðmur
Damlasý
Yardýmlaþma
ve Dayanýþma
Derneði Ýl
Temsilcisi
Ahmet
Sözüdoðru,
Türkmen
ailelerin zor
durumda
olduðunu
bildirdi.
Yalçýn Kýlýç
Yalçýn Kýlýç’tan
Külcü’ye mesaj
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hakimiyet’i ziyaret ederek 25. yaþýmýzý kutladý.
ÝYC’den üç açýlýþ birden
Ahmet Sözüdoðru
Ýlim Yayma
Cemiyeti Alaca
Þubesi ile
merkez bürosu
ve öðrenci
yurdu
bünyesinde
bulunan
gençlik
merkezi önceki
gün törenle
hizmete açýldý.
Kongrede Yýldýrým’a
su þiþesi fýrlattýlar
AK Parti Muþ Ýl Baþkanlýðý 5’inci
Olaðan Kongresi tamamlandý.
Seçim sonuçlarýnýn
açýklanmasýndan sonra kýsa
süreli arbede yaþandý. Kimliði
belli olmayan bir grup Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým'a su
þiþesi fýrlattý.
* HABERÝ 6’DA
* HABERÝ
8’DE
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakýflarý Genel Baþkaný
Olcay Kýlavuz, Çorum Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret
Çorum Ülkü
Ocaklarý’na övgü
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakýflarý Genel Baþkaný Olcay
Kýlavuz, Çorum Ülkü Ocaklarý Ýl
Baþkanlýðý'ný ziyaret etti.
* HABERÝ 4’DE
* SAYFA 9’DA
Baro’da ‘Hukuk ve Etik’ söyleþisi
Hukukta güven bunalýmý
Çorum Barosu
tarafýndan
düzenlenen
‘Hukuk ve Etik’
konulu söyleþi
programý önceki
gün gerçekleþti.
Programda söz
alan
konuþmacýlar,
Türk hukuk
sisteminde
güven bunalýmý
yaþandýðýna
dikkat çektiler.
* HABERÝ 11’DE
Kimliði belli olmayan bir grup Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým'a su þiþesi fýrlattý.
Tufan Köse’den
gövde gösterisi
CHP Çorum
Milletvekili
Av. Tufan
Köse, 'Büyük
Halk
Buluþmasý'
ile
partilileriyle
önceki gün
bir araya
geldi.
* HABERÝ 12’DE
Tufan Köse
Çorum CHP'de ön
seçim kesinleþti
Hakim Nuh Hüseyin Köse’nin yönettiði söyleþiye Av. Cavit Tatlý, Hakim Ömer Faruk
Eminaðaoðlu ve Av. Turgut Kazan konuþmacý olarak katýldý.
* HABERÝ 11’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
Ankara’da en çok Çorumlu var
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) 2014 yýlý verilerine
göre, Ankara'da en çok 389 bin
498 kiþi ile Çorumlular ve 342
bin 955 kiþi ile Yozgatlýlar
yaþýyor.
Ankara göç bakýmýndan
çevre illerin gözdesi oldu.
2014 TÜÝK'in verilerine göre,
Ankara'da en fazla Çorumlular
bulunurken, bunu 342 bin 955
kiþi ile Yozgat, 244 bin 325
kiþi ile Çankýrý takip ediyor.
Ankara'da yaþayan
Çankýrýlýlarýn sayýsý 183 bin
550 nüfusa sahip Çankýrý'dan
60 bin 775 kiþi daha fazla
olmasý dikkat çekiyor.
Verilerde, Ankara'da yaþayan
Çorumlularýn sayýsý bir önceki
yýla göre 11 bin 47,
Yozgatlýlarýn sayýsý 10 bin 757
kiþi daha arttýðý
görülüyor.(ÝHA)
Bal üretiminde gerilerdeyiz
M
uðla, 15 bin 282 tona ulaþan bal
üretimiyle 2013 yýlýnýn lideri Ordu’yý geride býrakarak sektördeki liderliðini geri aldý.
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, yaptýðý
açýklamada, arýcýlýða çok uygun floralara sahip olan Türkiye’de bal üretimin
hýzla arttýðýný, bir bir eþikleri geçtiðine
dikkati çekti. Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) verilerine göre, 1994 yýlýnda 54
bin 908 ton olan bal üretiminin, 2014
yýlýna kadar yüzde 86,7 artýþla 102 bin
486 tona yükseldiðini belirten Bayraktar, 1994-2014 döneminde kovan sayýsýnýn da yüzde 86,5 artýþla 3 milyon 786
bin 588 kovandan 7 milyon 60 bin 973
kovana çýktýðýný vurguladý. 2014’de kovanlarýn
yüzde
97,3’nün yeni, yüzde
2,7’sinin eski tip olduðunu bildiren Bayraktar, eski tip kovan
sayýsýnýn 193 bin
442, yeni tip kovan
sayýsýnýn 6 milyon
867 bin 531’e ulaþtýðýný belirtti.
ÝLK 5, MUÐLA, ORDU, ADANA, AYDIN VE SÝVAS’TAN OLUÞTU
Muðla, 15 bin 282 tona ulaþan bal üretimiyle 2013 yýlýnýn lideri
Ordu’yý geride býrakarak sektördeki liderliðini geri aldý.
Muðla’nýn bal
üretimini 15 bin 282
tona çýkararak birinci
olduðunu açýklayan Bayraktar, “2013
yýlýnýn birincisi Ordu, 15 bin 39 ton bal
üretimiyle ikinci sýrada yer aldý. Adana,
9 bin 715 tonla üçüncü oldu. Muðla ve
Ordu toplam bal üretiminin yüzde
29,6’sýný karþýladý. Bu illere Adana’nýn
da eklenmesiyle üç ilin payý yüzde
39,1’i buluyor. Bal üretiminde Muðla,
Ordu, Adana’yý 3 bin 447 tonla Aydýn, 3
bin 39 tonla Sivas, 2 bin 884 tonla Mersin, 2 bin 877 tonla Ýzmir, 2 bin 711 tonla Antalya, 2 bin 638 tonla Balýkesir, 2
bin 26 tonla Siirt izledi. Bal üretimi,
Van’da 1982, Diyarbakýr’da 1619, Bitlis’te 1429, Þanlýurfa’da 1400, Bingöl’de 1288, Denizli’de 1264, Kars’ta
1260, Giresun’da 1253, Erzurum’da
1244, Çanakkale’de 1240, Hakkari’de
1132, Trabzon’da 1007, Erzincan’da
1007 ton. 2014’de Samsun’da 975, Gümüþhane’de 954, Konya’da 921, Osmaniye’de 916, Manisa’da 910, Artvin’de
850, Hatay’da 836, Afyonkarahisar’da
813, Çankýrý’da 799, Malatya’da 795,
Bursa’da 748, Ýstanbul’da 722, Kahramanmaraþ’ta 719, Rize’de 692, Edirne’de 687, Sakarya’da 663, Ankara’da
654, Tunceli’de 641, Muþ’ta 638, Kýrklareli’de 632, Burdur’da 600, Tekirdað’da 572, Elazýð’da 519, Kocaeli’nde
503,Tokat’ta 502 ton bal üretildi” diye
konuþtu.
Doktorlarýn hediye almasý caiz mi?
Prof.Dr. Hayrettin Karaman, ilaç mümessilleri ile doktorlar arasýndaki bir iliþkiyi deðerlendirdi.
P
rof.Dr. Hayrettin Karaman, ilaç mümessilleri ile doktorlar arasýndaki bir iliþkiyi deðerlendirerek kendisine yöneltilen doktorlarýn
ilaç firmalarýndan hediye almasýnýn caiz olup
olmadýðýna dair soruyu yanýtladý. Ýþte o soru
ve Hayrettin Karaman'ýn cevabý:
Soru:
Ýlaç firmalarýnca biz doktorlara; a) Deðiþik hediyeler veriyorlar, b) Bize "Bir ihtiyacýnýz var mý" diye soruyorlar. Biz de varsa söylüyoruz, getirip veriyorlar. c) "Ýlacýmýzý yazarsanýz size þunu alýrýz" diye bize bir þeyler vaad ediyorlar. d) Ya da biz onlara; "Bize þunu
alýrsanýz, ilaçlarýnýzý yazarýz" diyoruz. Bizim
bu yollarla elde ettiðimiz promosyonlar þer'an
caiz midir yoksa, haram mýdýr?
Cevap:
SON ÝKÝ KIRÞEHÝR VE KÝLÝS
Rüþvet, "din, ahlak ve kurallarý gereði yapýlmamasý gereken bir þeyi, yaptýrmak üzere,
selahiyetli kiþiye doðrudan veya bir aracý vasýtasýyla saðlanan menfaat"tir.
Hediye, "dostluðu pekiþtirmek, ýslah etmek, meþru olaný
sevdirmek ve benimsetmek, iyilik etmek,
iyilik ederek tatmin
olmak, meþru olan
bir arzuyu gerçekleþtirmek, bir iyiliðe ve
hizmete teþekkür etmek gibi iyi maksatlarla birisine saðlanan menfaat"tir.
Ýlaç firmasý imal
veya ithal ettiði ilaçlarý satabilmek için
birçok yola baþvuruyor; bunlardan biri
de doktorlara hediye
vermektir (promosyon).
a) Doktor, hediye aldýðý için yazmamasý gereken ilacý
yazarsa hediye deðil,
rüþvet almýþ olur.
"Yazmamasý gereken ilaç veya âlet"e
örnek, daha ucuz olduðu halde ayný iþi
gören, ayný etkileri
taþýyan alternatifi
bulunan ilaç ve âlettir.
b) Etkisi ve fiyatý eþit olan ilaçlar
arasýndan, imalatçýsý
veya pazarlayýcýsý
hediye verdiði için
birini (promosyonlu
olan) tercih ederek
yazmak meþrudur.
c) Meþru diye
Bal üretiminde son iki sýra Kýrþehir ve Kilis illerinin yar aldýðýna iþaret
eden Bayraktar, “Üretim, Kayseri’de
491, Niðde’de 488, Adýyaman’da 473,
Düzce’de 470, Kastamonu’da 450, Yalova’da 361, Karaman’da 351, Çorum’da 341, Bayburt’ta 319, Isparta’da
288, Batman’da 262, Sinop’ta 256, Aksaray’da 254, Yozgat’ta 240, Karabük’te 239, Iðdýr’da 225, Bolu’da 221,
Kütahya’da 215, Amasya’da 209, Ardahan’da 203, Mardin’de 182, Þýrnak’ta
181, Bilecik’te 179, Zonguldak’ta 172,
Gaziantep’te 160, Bartýn’da 159, Kýrýkkale’de 138, Uþak’ta 122, Nevþehir’de
116, Aðrý’da 114, Eskiþehir’de 113 tonda kaldý. Bal üretiminde son iki sýrayý
ise 85 tonla Kýrþehir ve 14 tonla Kilis
aldý” þeklinde konuþtu.
UMUT ÖZGÜR
ÇELÝK KAPI’DAN
DEV KAMPANYA
Laminoks Çelik Kapý
330 ¨
Panel Çelik Kapý
330 ¨
Toplu alýmlarda bu fiyatlar geçerlidir.
Küçük Sanayi Sitesi 55. Sk. No:3 Çorum
Tel: 0 364 234 88 53 - Faks: 234 52 69
web: www.umutözgürçelikkapý.com
e-mail:[email protected]özgürçelikkapý.com
Özellikle Türkiye’nin bol çiçekli
geniþ mera alanlarý ve akasya, kestane,
ýhlamur gibi nektarlý çiçek açan ormanlarýnýn arýcýlýða çok uygun olduðunu
vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi:
“Arýcýlýk çok fazla sermayeye, tarým
arazisine gerek duymadan yapýlabilecek, genç çiftçilerle kadýn çiftçilerimizin uðraþý alaný olabilecek, istihdam
oluþturacak, kýrsal kalkýnmaya destek
olacak bir sektör. Ülkemizde kýyýlardan
iç bölgelere doðru farklý yükseltilerin
olmasý, bitkilerin farklý tarihlerde çiçeklenmesine neden olmakta, bu durum
bitkilerin farklý bölgelerde yýlýn deðiþik
dönemlerinde arýlar için her an nektar
kaynaðýnýn bulunabilirliðini saðlamaktadýr. Aslýnda ülkemizde arýcýlýk; topoðrafik yapýsý, farklý iklimler ve tarým bölgelerine sahip olunmasý, sanayi ve yerleþim yerlerinden uzak büyük alanlarýn
varlýðý, kimyasal ilaç ve gübre kullanýmýnýn olmadýðý iþlenmeyen tarým alanlarýnýn, mera ve çayýrlýklarýn fazla, sabit
ve gezginci arýcýlýða elveriþli olmasý nedeniyle tarým arazisi olmayanlarýn hatta
kadýn çiftçilerimizin de rahatlýkla yapabileceði tarýmsal faaliyettir. Bu özellikleri ile ülkemiz, kendi coðrafyasýndaki
diðer ülkelere göre arýcýlýkta avantajlý
ülkelerden biridir. Ülkemizde çoðunlukla gezginci olarak yapýlan arýcýlýkta,
arýcýlarýmýzýn büyük bir kýsmý arýlarýný
Akdeniz ve Ege bölgelerinde kýþlatmakta, ilkbaharda Mayýs ayýnda Ýç Anadolu, Doðu ve Güneydoðu Anadolu’ya
götürmektedirler. Arýcýlarýmýzýn bir kýsým çiçek balý için Sivas, Erzurum,
Muþ, Bingöl ve Bitlis’e, ayçiçeði balý
için Trakya ve Ege bölgelerine gitmektedirler. Ülkemizde çiçek balýnýn yaný
sýra, büyük miktarlarda çam balý üretimi de yapýlmaktadýr”
YAPILMASI GEREKENLER
Üreticilerin arýcýlýktaki girdi maliyetleri ve pazarlamadaki zorluklar yüzünden ürettikleri balý deðeri fiyattan
satamadýklarýnýn altýný çizen Bayraktar,
þunlarý kaydetti: “Polen, arý sütü, arý zehiri gibi diðer arýcýlýk ürünleri ise talep
olmadýðý için arýcýlarýmýz tarafýndan yeterince üretilmemektedir. Bu nedenle
diðer ürünler için pazarlar araþtýrmalý,
sadece bal üretimiyle sýnýrlý kalýnmamalýdýr. Baldaki kaçakçýlýk önlenmelidir. Yine bal üreticilerimizin sahte bal
üreticilerine karþý korunmasý þarttýr.
Sektörün daha fazla desteklenmesi gerekir. Arýcýlýkta ihracatýn artýrýlmasý
için, girdi maliyetleri azaltýlmalý, standart üretim yapýlmalý, üretim kontrol
edilmeli, yapýlan üretimin ne olduðu,
içeriði, kalýntý maddelerin olmadýðý belirtilmeli, standartlara uygun ambalajlama yapýlmalýdýr”
(Ç.HAK:2502)
“TÜRKÝYE ARICILIÐA ÇOK
UYGUN”
nitelediðimiz tercihte de dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardýr:
Milli menfaat göz önüne alýnmalý, milli
menfaate aykýrý olan yardým (mesela ilaç yazarak satýmýna yardýmcý olmak) yapýlmamalýdýr. Uluslararasý iliþkiler, haksýzlýklar, dengeler bazan belli bir firmayý desteklemeyi bazan
da boykot etmeyi gerektirebilir.
Ýlaç imalatçýlarýnýn arasýndaki ticari rekabet ucuzlamaya; yani dar gelirli alcýlarýn menfaatine sebep olmalýdýr. Bütün imalatçýlar promosyona baþvurarak bunu da kýsmen veya tamamen ilaç fiyatlarýna (girdilere) yansýtarak
fiyatlarý yukarda tutarlarsa bu sonuç alýcýlarýn
zararýna olur; yani -bu þartlarda, böyle olursameseleye genel bakýldýðýnda promosyon bir
haksýzlýk aracý haline gelir ve haksýzlýðý engellemek için -mümkün oluyorsa- genel olarak
karþý tavýr almak gerekir. Bunun için bazý doktorlarýn tavýr koymalar sonucu deðiþtirmez.
Kaynak: hayrettinkaraman.net
'Külcü ile aramýzda husumet yok'
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Ç
ESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç,
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ile
aralarýnýn açýk olduðu
söylemlerinin gerçek
olmayan iddialar
olduðunu, Baþkan Külcü
ile aralarýnda herhangi
bir husumet
bulunmadýðýný bildirdi.
Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
konu hakkýnda yazýlý bir
açýklama yaparak,
kendisinin ve Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün seçimle iþ
baþýna gelen insanlar
olduklarýný hatýrlattý.
Baþkan Külcü'nün
yapýlan yerel seçimler
sonucunda Çorum
halkýnýn iradesi ile
Belediye Baþkaný
olduðunu ifade eden
Kýlýç, Muzaffer
Külcü'nün bugüne kadar
esnafýn yanýnda olarak
onlarýn tüm
çalýþmalarýna destek
olduðunu, bunun için
ayrýca kendilerine
minnettar olduklarýný
dile getirdi.
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, yaptýðý
yazýlý açýklamasýnda
þöyle konuþtu:
"Son dönemde,
þahsýmýn ve temsil
ettiðim kurum
ÇESOB'un Çorum
Belediyesi veya
Belediye Baþkaný Sayýn
Muzaffer Külcü ile
görüþmediðimiz ve
aramýzýn açýk olduðu
þeklinde, gerçek
olmayan iddialar dile
getirilmektedir. Bu
vesile ile hem þahsýmýn,
Yalçýn Kýlýç
Muzaffer Külcü
hem de ÇESOB'un
tavrýnýn kamuoyuna
paylaþma gereði hasýl
olmuþtur.
Hem Belediye
Baþkanýmýz hem de
bizler seçimle iþ baþýna
gelmiþ insanlarýz. Sayýn
Muzaffer Külcü, yapýlan
yerel seçimler
neticesinde Çorum
halkýnýn iradesi ile
Belediye Baþkaný
olmuþtur. Külcü,
hepimizin menfaati,
saðlýklý ve kaliteli yaþam
için çalýþmaktadýr.
Bizler de ona bu
çalýþmasýnda destek
olmaktayýz. Parti ya da
kiþi ayrýmý yapmaksýzýn,
Çorum Belediye
Baþkaný olmasý
hasebiyle bu desteði
vermek, vatandaþlýk
borcumuzdur.
Ayný çerçevede
bizler de Çorum
esnafýnýn oylarý ile
seçildik. Seçimlerin
ardýndan tüm esnaf
kardeþlerimizin
sorunlarýný çözmek,
onlara ticari faaliyetleri
esnasýnda daha rahat ve
kaliteli þartlar saðlamak
için göreve baþladýk.
Temsil etme durumunda
olduðumuz kiþilerin hak
ve menfaatleri ise her
birimizin þahsi hak ve
menfaatlerinden önce
gelmektedir. Belediye
Baþkanýmýz Sayýn
Muzaffer Külcü de,
esnaf kardeþlerimiz için
yaptýðýmýz çalýþmalara
destek olmuþtur.
Kendisine teþekkür
ederiz.
Bu güne kadar
hizmet verdiðimiz 57
bin esnaf kardeþimizin
haklarýný ve
menfaatlerini korumak
için elimizden ne
geliyorsa yaparýz. Bu
çabamýz esnasýnda ise
zaman zaman
tartýþmalar veya yanlýþ
anlaþýlmalar olabilir. Bu
da iþin doðasýnda vardýr.
Fakat bizler bu
davranýþýmýzda asla
kasýt veya art niyet
taþýmamaktayýz.
Çabamýz esnaf
kardeþlerimiz içindir ve
tamamen halis
düþüncelidir. Gerek
Belediyemizin, gerekse
diðer kurumlarýmýzýn
þehrimiz için yaptýklarý
çalýþmalarý her zaman
destekledik ve
desteklemeye devam
edeceðiz. Daha güzel bir
þehir ve müreffeh
yarýnlar için eksik ve
hatalý gördüðümüz
noktalarda görüþlerimizi
ilgili makamlara iletmek
asli görevimizdir.
Bu görüþlerimizi
iletirken ifade
þeklimizde kasýt
olmaksýzýn Belediye
Baþkanýmýza belki kýrýcý
olmuþ olabiliriz, yanlýþ
anlamýþ veya anlaþýlmýþ
olabiliriz. Asla ama asla
art niyetli veya kasýtlý
bir davranýþ içinde de
olmayýz.
Davranýþlarýmýz veya
ifadelerimiz baþta Sayýn
Belediye Baþkanýmýz
olmak üzere birilerinde
gönül kýrgýnlýðýna sebep
olmuþ ve maksadýný
aþmýþ ise özür dileriz.
Esnaf
kardeþlerimizin
omuzlarýmýza
yükledikleri yükü
taþýyabilmek adýna
mücadele etmeye ve
düþüncemizi ifade
etmeye devam edeceðiz.
Çorum'un geleceði ve
vizyonu için mücadele
eden iki kurumun ya da
bu iki kurumun baþýnda
olan bizlerin, tavýr
içerisinde olmasý gibi bir
durum yoktur ve
olamaz. Çorum'un
geliþimi için elimizden
ne gelirse, gecemizi
gündüzümüze katýp, hep
birlikte yapmaya devam
edeceðiz.
Son olarak kiþiler
ve kurumlar üzerinden
siyaset yaparak ve
insanlarý birbiri aleyhine
kýþkýrtarak mevki elde
etmek isteyen kiþilere
ÇESOB olarak bugüne
kadar prim vermedik,
bundan sonra da bu
davranýþlara müsaade
etmeyeceðiz. Çorum
hepimizin þehridir."
3
Kent Konseyi Kadýn Meclisi’nce ‘Ailede Muhabbet’ konulu konferans düzenlendi.
‘Ailede Muhabbet’e yoðun ilgi
ent Konseyi Kadýn Meclisi’nce ‘Ailede Muhabbet’
Kkonulu
konferans düzenlendi.
Konferansa konuþmacý olarak Uzman Psikolojik
Danýþman ve Psikoterapist Saliha Erdim katýldý.
Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Kadýn
Meclisi Baþkaný Þaheste Uçar, yönetim kurulu üyeleri,
Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran
Hakyemez ve çok sayýda kadýnýn katýldýðý konferans
TDED Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Konferansa ilginin yoðun olmasýndan duyduðu
memnuniyeti dile getiren Kent Konseyi Baþkaný Turhan
Candan, bundan sonraki süreçte salonlarý büyüteceklerini
ifade etti. Candan, ‘Aile ve Muhabbet’ konulu etkinliðin
hem aile hem de toplumsal hayata katký saðlayacaðýný
kaydetti.
Candan, konsey olarak yaptýklarý çalýþmalarda
Çorum'da birlikte yaþama duygusuna katký saðlayan
etkinlikler düzenlediklerinin altýný çizdi. Kadýn
Meclisi'nin çalýþmalarýný önemsediklerini dile getiren
Candan, "Bugün de aile hayatýmýzda karþýlaþtýðýmýz
sorunlarla ilgili Saliha Erdim hanýmefendi bizleri bilgilendirecek. Sizler bu tür etkinliklere ilgi gösterdiðiniz
sürece hem belediye olarak hem de kent konseyi olarak bu
çalýþmalara devam edeceðiz. Asýl olan þehrimizin ve
toplumun huzurudur." dedi.
Uzman Psikolojik Danýþman ve Psikoterapist Saliha
Erdim, konferansta yaptýðý konuþmada insanlarýn son
zamanlarda hep kendisini mutsuz hissettiðini söyledi. Aile
hayatýnýn bireylerin mutluluðuna ve huzuruna destek
verdiðini, bu yüzden de ailenin yeterli bir kurum olmasý
gerektiðini kaydeden Saliha Erdim, "Aile toplumun en
temel birimidir. Toplumda birilerinin yanlýþ þeylerle
meþgul olmasý bizim de yanlýþ yapacaðýmýz anlamýna
gelmiyor. Birey olarak elimizden geldiðince Allah'ýn
emirlerine uymalýyýz. Çocuklarýmýza örnek olursak
toplumsal huzurumuz kendiliðinden geliþecektir. Hazreti
Ali'nin pedagojinin temellerini atan sözü bizler için çok
önemli. Hz. Ali, "6 yaþýna kadar çocuklarýnýzla oynayýn.
14 yaþýna kadar onlarla arkadaþlýk edin. 14 ünden sonra
onlara danýþýn" diyor. Bizler çocuklarýmýzý sadece çocuk
gözüyle deðil danýþýlacak biri gözüyle de görebilmeliyiz.
Biz hayatý bilerek götürmek durumundayýz. Cehaletle
savaþan bir dinin müntesipleri olarak öncelikli hedefimiz
bilgilenmek." dedi.
Erdim, "Toplumuzun huzurlu olmasý için önce
bireyin huzurlu olmasý ve ailelerin huzurlu olmasý gerekmektedir. Bunun için haným kardeþlerimize fazlaca iþ
düþmektedir." diye konuþtu.
‘Aile yapýmýzý korumak zorundayýz’
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice
Külcü de, geliþmiþ toplumlarda ailelerin bir bir
çözüldüðünü, bu durumun da bir toplum için en büyük
‘Allah'ýn emirlerine uyalým’
sorunlardan olduðunu belirterek, “Kadýnlar olarak
yuvalarýmýza ve evlatlarýmýza sahip çýkmalýyýz. Ýnþallah bizler
2023'leri 2071'leri en
güzel þekilde birlikte
inþa ederiz ve insanlýða
örnek bir toplum oluruz." diye konuþtu.
Program sonunda
Hatice Külcü, Saliha
Erdim'e çiçek takdim
etti. Saliha Erdim de
Hatice Külcü ve sevenleri için "Hayat filminden kurtarýcý kareler"
adlý kitabýný imzaladý.(Haber Merkezi)
Konferansa kadýnlar yoðun ilgi gösterdi.
TEÞEKKÜR
Deðerli Babam
Metin NALINCI
'nýn
geçirmiþ olduðu kalp ameliyatý sürecinde bizlerden desteðini esirgemeyen,
TOBB ETÜ Hastanesi'nde gerekli ilgi ve alakayý gösteren
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn
Çetin BAÞARANHINCAL
'a
sonsuz teþekkürlerimizi sunarým.
Mitat Nalýncý
Metin Hafriyat
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
‘Çorum Ülkü Ocaklarý
önemli bir iþe imza attý’
Ü
lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakýflarý Genel Baþkaný Olcay
Kýlavuz, Çorum Ülkü Ocaklarý Ýl
Baþkanlýðý'ný ziyaret etti.
Karadeniz turuna Çorum'dan
start veren Olcay Kýlavuz, yeni yapýlan Çorum ve Türkiye'de ilk ve tek
olan yurt, kütüphane, etüt salonlarý,
sohbet odalarý, yemekhane, mescid
ve 100 kiþilik konferans salonunu
içinde barýndýran Ülkü Ocaklarý Binasý'ný inceledi. Ortaya konulan yapýnýn Türk gençliði açýsýndan çok
önemli olduðunu belirten Kýlavuz,
Çorum Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ah-
met Hattab Ýmal ve yönetiminin çok
büyük bir iþin altýna imza attýklarýný
ve bu tür projelerin devam ettirilmesi gerektiðini söyledi.
Konuþmasýna güncel konulara
deðinerek devam eden Kýlavuz, Türk
gencinin Türk töresini yaþatmasý gerektiðini, ülkü ve ülkücülük kavramlarýnýn çok farklý olduðunu, ülkücülerin Nizam-ý Alem için çalýþtýklarýný
anlattý. Kýlavuz, Ülkü Ocaklarý Ýl
Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal ile birebir görüþtü. Kýlavuz, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin’i de ziyaret etti.(Haber Merkezi)
Hayrettin
Karaman
Ýnsaný yakmak
insanlýk dýþýdýr
Tarafýma yazýlan bir soru mektubuna göre
Dayiþ denilen ne idiði belirsiz grup, Ürdünlü
pilotu diri diri yakarken Kur’an-ý Kerim’de
geçen “Size yapýlan saldýrý ve tecavüzlere misli
ile mukabelede bulunun” mealindeki âyeti
(Bakara:2/194) delil göstermiþler.
Bir baþka delilleri de Þûrâ suresindeki bir
ayet imiþ: “Bir kötülüðün karþýlýðý ona denk bir
davranýþtýr, ama kim baðýþlar, ýslah etme yolunu
tutarsa onun mükâfatýný Allah verir; hiç þüphe
yok k, O, zalimleri sevmez”(42/40).
Baþkalarý da ben de sýkça tekrar ediyoruz:
Þu ümmete en büyük kötülük içlerindeki
beyinsizlerden, hýrsý aklýný aþanlardan,
fasýklardan, zalimlerden, haddini bilmeyenlerden
geliyor.
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakýflarý Genel Baþkaný
Olcay Kýlavuz, Çorum Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti.
Bir adam çýkýyor “Ben Mehdî’yim, ben
Ýsâ’yým, ben ermiþim, ben halifeyim, ben hatasýz
günahsýz ve mutlak teslimiyeti hak eden
liderim…” diyor, her malýn bir müþterisi de
olduðu için etrafýna adam topluyor, bunlarýn
ortak özelliði sorgusuz sualsiz, tenkitsiz, itirazsýz
itaat istemek olduðu için tabileri, hangi emri
alýrlarsa onu ölümüne yerine getiriyorlar ve
karþýlýðnda cenneti garanti ediyorlar(!)
Dayiþ denilen grubun lideri halifeliðini ilan
etti ve hata (felaket, fitne) buradan baþladý.
Çünkü Ýslam’da halife olacak kiþide aranan
þartlar vardý ve hilafet ilanýndan önce buna ehil
olan kiþiyi belirleyecek ve öncelikle bey’at
edecek “ümmeti temsil eden” bir heyet…
gerekiyordu.
Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Kýlavuz, Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal ile birebir görüþtü. Kýlavuz, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin’i de ziyaret etti.
‘Þehit aileleri baþ tacýmýz’
LU
ÖZGÜR ARZOÐ-
Þehit Aileleri Derneði yöneticileri Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av.
Bekir Çetn’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Önceki gün parti
merkezinde gerçekleþtirilen ziyarete Þehit Aileleri
Derneði Baþkaný Cafer
Eker, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mevlüt Çiftçi,
Soner Bardakçý, Zeki Dilmen, Muharrem Karakuþ,
Mete Erdem, Sadýk Demirkol ve Yusuf Þirin katýldý.
Þehit Aileleri Derneði Baþkaný Cafer Eker,
MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ile yeni yönetime hayýrlý olsun dileklerini ileterek, “Yaklaþan seçimlerde inþaallah bir ve-
kil çýkarýrsýnýz.” dedi.
MHP Ýl Baþkaný Av.
Bekir Çetin ise, þehit ve
gazilerle onlarýn ailelerinin baþlarýnýn tacý olduðunu söyledi.
Þehit
ailelerinin
maddi ve manevi tüm sorunlarýný çözmek için ellerinden gelen katkýyý
saðlamaya hazýr olduklarýný vurgulayan Çetin,
“Nerede boynu bükük bir
þehit ailesi varsa, vebali
ilk önce devletin, sonra
Türk milletinindir. Bugün
ülkemizde huzur içinde
yaþýyorsak þehitlerimizin
ve onlarýn deðerli ailelerinin sayesindedir.
Bizler size bir telefon kadar yakýnýz. MHP
iktidarýnda þehit ailelerinin tüm sorunlarýný çözeceðiz.Þehitlik ve gazilik
Eðer örnek devirlerde uygulanan bir hilafet
sistemi olsaydý bu, ümmeti temsil ederdi, bey’at
etmeyenleri kâfir ilan etmezdi, onlar silaha
sarýlmadýkça kendilerine dokunmazdý, kararlarýný
yine ümmeti temsil eden en ehliyetli alimlerle
istiþare ederek alýr ve yürütürdü. Eðer böyle
yapsaydý ona þunlar söylenecekti:
1. Bu ayetleri yanlýþ yorumluyorsunuz;
mesela bir kadýna tecavüz eden bir kimsenin
cezasý ona tecavüz etmek olamaz. Buradaki
“misli ve dengi” ifadesinden maksat “suça ve
cinayete denk olacak, onu engelleyecek,
baþkalarýna ibret olacak, insanlarýn ýslah
olmalarýna katkýda bulunacak ölçüde” ceza
demektir.
Þehit Aileleri Derneði yöneticileri Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný
Av. Bekir Çetn’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Türkmenler'e yardým çaðrýsý
Y
Atamasý yapýlmayan öðretmenler Milliyetçi Hareket
Partisi’ni ziyaret ederek sorunlarýný aktardý.
Atamasý yapýlmayan
öðretmenler MHP’de
M. ALÝ. CEYLAN
A
tamasý
yapýlmayan
öðretmenler
Milliyetçi Hareket
Partisi’ni ziyaret
ederek sorunlarýný
aktardý.
MHP Ýl
Baþkaný Av. Bekir
Çetin ile görüþen
bazý branþ
öðretmenleri,
atamalarýnýn
yapýlmamasýndan
dolayý maðduriyet
yaþadýklarýný ifade
ettiler.
MHP Ýl
Baþkaný Av. Bekir
Çetin de,
hükümetin eðitim
politikalarýnýn
yanlýþlýðýna dikkat
Ortada ümmeti temsil eden böyle bir heyet
yok. Kendi kendine “gelin güveyi olma”
kabilinden “halifeyim” diyor, etrafýndaki birkaç
akýlsýz veya menfaat grubu bey’at ediyor, sonra
da ehl-i sünnetin ortaya koyduðu ilkelere aykýrý
olarak “kendine bey’at etmeyenleri” kâfir ilan
ediyor, onlara savaþ açýyor, ümmeti bölüyor,
içeriden ve dýþarýdan bunca bela ve fitne
yetmiyormuþ gibi bir de bu bela kara bulut gibi
ümmetin baþýna çöküyor.
çekerek, atamasý
yapýlmayan
öðretmenlerin
maðduriyetinin
çözülmesi
gerektiðini kaydetti.
Atamasý
yapýlmayan
öðretmenler daha
sonra Türk Eðitim
Sen yöneticileri ile
görüþtü.
aðmur Damlasý Yarcaktýr.
dýmlaþma ve DayaBu güne kadar kendinýþma Derneði Ýl Temsillerine ulaþamadýðýmýz kacisi Ahmet Sözüdoðru,
dirþinas ,yardýmsever ÇoTürkmen ailelerin zor durumlu hemþerilerimizin de
rumda olduðunu bildirdi.
katkýlarýný alabilmek için
Öz yurtlarý olan Keryardým talebimizi yinelikük , Musul, Telafer'den
yoruz.Ankara'nýn çeþitli
zalim IÞID zulmünden
semtlerinde yaþam mücakaçarak yalýnayak, yarý
delesi veren bu kardeþleriçýplak ülkemize sýðýnan
mize yardým elini uzatmak
ve en çok ta baþkent Anisteyen hemþerilerimiz
kara'da bulunan öz be öz
Ahmet Sözüdoðru
,Her
türlü kuru gýda maddekardeþimiz Türkmen ailesi,un,makarna,yumurta gibi ilimizde
lerinin sýðýnma taleplerinin karþýlanüretimi
bol
olan
gýda türlerinden ayrýmadýðý için hiçbir resmi kurumdan
ca, battaniye ,yorgan,halý ve mutfak
yardým alamadýklarýný, çevrede bulueþyasý, çocuk bezi vb. gibi yardýmlarýnan yardýmsever ailelerin katkýlarý ile
ný 17 Þubat Salý günü akþamýna kadar
yaþamaya çalýþtýklarýný belirten Sözüderneðimizin Çöplü Mahallesi 2.Çöpdoðru, yaptýðý açýklamada þöyle dedi:
lü Sokak'ta bulunan hayýr çarþýsýna
"Türk insanýnýn doðal yapýsý olan
ulaþtýrabilirler. Arzu eden Merkez
onur ve gururu kanlarýnda taþýyan bu
PTT arkasýnda bulunan dernek büroinsanlar bilindik mülteci profilinden
muza Leblebicioðlu iþ merkezinde ki
farklý olarak kimseden bir þey dilenbüromuza
uðrayarak bilgi alabilir ve
me, Çevreye rahatsýzlýk verme gibi
yardýmlarýný yapabilirler. Detaylý bilolaylara da karýþmadýklarý gibi kalýcý
gi
505
580
43 34 numaralý telefondan
olmaya da niyetleri yoktur.Vatanlarý
birazcýk yaþanabilir hale geldiðinde
alýnabilir. Türkmen kardeþlerimizin
geri dönme ümitlerini korumaktadýrGiysi ihtiyacý çevreden karþýlandýðý
lar.
için ihtiyaç bulunmamaktadýr. Yapacaðýnýz giyim yardýmlarý hayýr çarþýÇorum Yaðmur Damlasý önderlimýza gelen ihtiyaç sahipleri için deðinde bu kardeþlerimize yardým için
baþlattýðýmýz kampanyamýz büyük ilðerlendirilecektir.
gi uyandýrmýþ ve takdir görmüþtür.Bu
Yardým sever Çorum lu hemþerikapsamda hazýrladýðýmýz gýda ve ev
lerimizin öz kardeþlerimize yapýlacak
eþyalarýnda oluþan yardým aracýmýz
bu hayýr iþinde bizleri yalnýz býrakma18 Þubat Çarþamba günü yola çýkayacaklarýna inanýyoruz."Haber Mer-
2. Ýslam müctehidleri (büyük hukuk
alimleri) idam cezasýnýn hangi araçla ve þekilde
yapýlacaðý konusunu tartýþmýþlar, baþta Ebu
Hanîfe olmak üzere birçoðu, “cinayet ne ile
iþlenirse iþlensin idam kýlýnçla olur” demiþlerdir.
Unutmayalým ki, o devirde en az acý veren idam
þekli budur.
3. Peygamberimiz (s.a.) þöyle buyurmuþtur:
“ Þüphe yok ki, ateþle ancak Allah
cezalandýrabilir” (Buhârî, 2954).
Evet halîfe alimlerle istiþare ederdi ve bu
sahih hadis ortada iken, ona dayanan ictihadlar
þöyle dururken asla insaný yakarak ceza verme
þeklinde bir vahþete meydan verilmez; aksine bir
zaruret bulunmadýkça rahmet, sevgi, af, barýþ,
kötülüðe karþý bile iyilik dini olan Ýslam’ýn nurlu
yüzüne leke sürülmezdi.
Öðrencilere ek
süre müjdesi
Y
üksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve
kredi almaya hak kazanan ancak gerekli taahhütnameyi
onaylayamayan öðrencilere 16-22 Þubat tarihleri içerisinde ek
süre tanýndý.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý faaliyetlerini sürdüren Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve
kredi almaya hak kazanan ancak gerekli taahhütnameyi onaylayamayan öðrencilere 16-22 Þubat tarihleri içerisinde ek süre
tanýndý.
Bakanlýktan yapýlan açýklamada, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve
kredi kazanan fakat "www.turkiye.gov.tr" adresinden burs ile
kredi taahhütnamesini onaylayamayan gençlere ek süre tanýndýðý bildirildi.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Öðrenciler, PTT üzerinden temin ettikleri e-devlet þifreleriyle 'www.turkiye.gov.tr' adresinden 22 Þubat saat 23.59'a
dek taahhütnamelerini onaylayabilecek. Söz konusu taahhütnameleri onaylayan öðrenciler, burs ve kredilerini mart ayý içerisinde, ocak ayýndan itibaren üç aylýk olarak alacak.
Yurt dýþýnda yüksek öðrenim gören öðrenciler ise taahhütname onaylama iþlemlerini 31 Mart tarihine kadar yapabilecek.(AA)
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
‘Hakimiyet Çorum basýnýnýn
amiral gemisi konumunda’
EROL TAÞKAN
AK
Parti Çorum
Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, gazetemizin
25. yýlý nedeniyle
Gazetemiz Ýmtiyaz
Sahibi Þevket Erzen'i
ziyaret ederek,
Hakimiyet Gazetesi'nin
25. yýlýný kutladý. Uslu,
Hakimiyet Gazetesi'nin
Çorum kamuoyunda
belirleyici bir rolü
olduðuna iþaret ederek,
"Hakimiyet Gazetesi
Çorum medyasýnýn
amiral gemisi
konumundadýr." dedi.
AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç
ve parti yöneticileri ile
birlikte gazetemizi
ziyaret eden Salim Uslu,
ayrýca Gazetemiz
Ýmtiyaz Sahibi Þevket
Erzen'in Basýn Ýlan
Kurumu Genel Kurulu
Üyeliði'ne tekrar
seçilmesinden
duyduðumu
memnuniyeti belirterek,
Erzen'i de tebrik etti.
Bir ülkede
demokrasinin kökleþmesi
için siyasi parti, sendika
ve basýn kuruluþlarýnýn
uzun ömürlü olmalarýnýn
gerekliliðine iþaret eden
Milletvekili Salim Uslu,
"Bu kurumlarýn sýk sýk
kapatýlmasý ve uzun
ömürlü olmalarýna fýrsat
verilmemesi, demokrasi
kültürünü ve toplum
hafýzasýný inkýtaya
uðratýr." diye konuþtu.
CHP'nin 90 yýllýk
bir parti olduðunu da
hatýrlatan Uslu, CHP'nin
90 yýllýk bir parti gibi
davranýyor olmasýyla bu
ülkede pek çok þeyin
deðiþebileceðini, ancak
CHP'nin her 90 yýllýk bir
parti gibi davranmayýp,
her söyleminin birbiriyle
çeliþir durum ortaya
koyduðunu anlattý.
Bir köfteci ya da
pidecinin bile yüzyýlý
aþan kurumlar haline
gelebildiðine iþaret eden
Uslu, böyle bir dönemde
gazetelerin daha uzun
süre yaþayan kurumlar
olmasý gerektiðini dile
getirdi.
Hakimiyet
Gazetesi'nin yorumsuz
ve kurgusuz olarak
olaylarý ve tüm haberleri
kamuoyu ile paylaþtýðýný
bildiren Salim Uslu,
Þevket Erzen'le yaptýðý
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Hakimiyet’i ziyaret ederek 25. yaþýmýzý kutladý.
Ziyarete AK Parti yöneticileri katýldý.
sohbetini þöyle devam
ettirdi; "Yorumsuz ve
kurgusuz bir yayýncýlýk
yapýyor almanýz son
derece önemli.
Sektörlerimiz farklý olsa
da, kamu görevi
yapýyoruz. Bizim de,
sizlerin de kamuoyunu
doðrular üzerine
bilgilendirmeliyiz.
Ülkemiz felaket
tellallarýna raðmen,
ülkemizin eteðinden
aþaðý doðru çekmeye
çalýþanlara raðmen
ilerliyor.
Bugün devlet
sadece karar alýp
uygulayan deðil,
STK'larla ayný masa
etrafýndan buluþup,
modern bir devletin
gereklerini ortaya
koyuyor. Modern devlet
olmanýn gereði, tüm
sosyal taraflarý çözüm
ortaðý gören bir anlayýþý
benimsemektir ve bugün
devletimiz tam da bu
noktadadýr. Sorunun
tarafý olmak yerine
çözümün tarafý
olmalýyýz.
Ýlkeli yayýn
politikasý ve mesleki
faaliyetler itibariyle
Hakimiyet'in önemli ve
öncü bir rolü olduðunu
düþünüyorum.
Türkiye'de üç meslek
temsilcisinden birisinin
Çorum'dan olmasýnýn
herkesi sevindiriyor
olmasý lazým. Bu durum,
Çorum'un organizasyon
kabiliyeti ve ülke
sorunlarýyla ilgilenen
insan kaynaðýnýn
varlýðýný ortaya koyar.
Böyle bir birliktelik
Çorum'a önemli
kazanýmlar saðlar.
BÝK Þubesi ve
bölgesel toplantýlar
Çorum'a bu
birlikteliklerle
kazandýrýldý. Sadece bir
dostumuzun kazanmýþ
olmasý önemli bir
baþarýysa da orada
kalmamalýyýz. Önemli
olan bizim için bir yol
haritasýna vesile
olmasýdýr. Türk
medyasýný temsil eden
önemli bir kurumun
temsilcisi olarak,
eksikleri yakýndan takip
etmekte ve bizler de
siyasiler olarak bu
eksiklerin giderilmesinde
destek olmaktayýz.
Kazanýmlar Çorum'un
baþarýsý olarak Çorum'a
yansýyor. Ölçü Çorum'un
kazanýmý olmalýdýr."
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun konuþmasýndan sonra,
tanýþma bölümüne geçilen toplantý, basýna kapalý olarak devam etti
Milletvekili Salim Uslu’nun da katýldýðý tanýþma toplantýsýnda konuþan AK
Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu’ndan yönetime net talimat;
‘Kantarýn topuzunu kaçýrmayýn,
tüm adaylarýmýza eþit davranýn’
EROL TAÞKAN
AK
Parti Ýl
Baþkaný
Avukat Rumi Bekiroðlu, yönetim
kurulu üyelerine
her milletvekili
aday adayýna eþit
davranýlmasý yönünde talimat verdi. "Kantarýn topuzunu kaçýrmayýn."
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, partisinin teþkilatýný ziyaret etti.
diyen Bekiroðlu,
daha çok sevdiði insanlar olabilir." sözleriyle
"Partimize müracaat eden tüm aday adaylarý,
konuþmasýna baþlayan Bekiroðlu, kimseyi kýdavamýzý benimsemiþ ve gönül vermiþ arkarýp üzmeden bu süreci parti disiplini içerisindaþlarýmýzdýr." diye konuþtu.
de tamamlayacaklarýný, partilerine müracaat
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Useden herkesin AK Parti'nin aday adayý oldulu'nun da katýldýðý tanýþma toplantýsý öncesinðuna dikkat edilmesi gerektiðini vurguladý.
de kýsa bir açýklama yaparak, aday adaylýðý
Bekiroðlu'nun konuþmasýndan sonra, tasürecinin yoðun bir tempoyla baþladýðýna diknýþma bölümüne geçilen toplantý, basýna kakat çekti.
palý
olarak
devam etti
"Herkesin yakýn arkadaþý ya da þahsen
Uslu spekülasyonlara cevap verdi
M. ALÝ. CEYLAN
AK
Parti Çorum
Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ziraat
Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Önceki gün Ziraat Odasý'nda gerçekleþtirilen ziyarete, AK
Parti Ýl Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
Anaç, bazý parti yöneticileri ile Ziraat Odasý
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu
yöneticileri katýldý.
2001 yýlýnda AK Parti’nin kuruluþ sürecinde
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, yapCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan (dönemin
týklarý çalýþmalarda partisinin ya da þahsýnýn adýný ön
genel baþkaný) kampa katýlarak çalýþmalar yaptýðýný
planda tutmadýklarýný belirterek, "Bizler günü birlik
hatýrlatan Uslu, “O dönemler de milletvekili olmapolitika yapmýyoruz. Politikacý bugünü düþünür.
mýz gündeme geldi. Ama istemedik. Nasip 2011 yýDevlet adamý ise, gelecek nesilleri düþünür." dedi.
lýndaki genel seçimlere imiþ. Bizim kaderimiz buraUslu, Ziraat Odasý Baþkanlýðý'na yeniden seçida yazýldýysa, burada kalýrýz. Þimdi kalkýp 7 Haziran
len Mehmet Sayan'ý kutlayarak baþarýlý çalýþmalarýiçin senaryo üretilmesine gerek yok. 7 dakika sonranýn devamýný diledi.
sýna garantimiz var mý? Yok. Teþkilat terbiyesi aldýk.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ise, ziyaGörev istenmez verilir. Partimiz bundan sonra da
retten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Uslu'ya
hangi
görevi verirse layýkýyla yerine getiririz” dedi.
teþekkür etti.
Doðmamýþ bir çocuða don biçmenin anlamýnýn
Ziyarette gazetecilerin milletvekilliði adaylýðý
olmadýðýný dile getiren Uslu, “Partimizin kurallarý
konusunda Ankara’dan aday olacaðý yönünde çeþitli
var. Parti kurullarýnýn yerine kendilerini yerine koyaçýklamalarýn sorulmasý üzerine konuþan Uslu, semakta kimsenin haddine deðil. Bu tür söylemler ve
çim dönemleri yaklaþtýkça zaman zaman spekülasaçýklamalara itibar etmiyorum” ifadelerini kullandý.
yonlarýn ortaya atýldýðýný ve bunu doðru bulmadýðýYaptýklarý çalýþmalarda partizanlýk ya da þahsýný açýkladý. “Ankara’dan aday olacak, saðlýk probnýn adýný ön planda tutmadýklarýný belirten Uslu,
lemleri var aday olmayacak” yönünde iddialar orta“Bizler günü birlik politika yapmýyoruz. Politikacý
ya atýlarak defolu bir hale getirilip kendilerini ön
bugünü düþünür. Devlet adamý ise, gelecek nesilleri
plana çýkartmaya çalýþan çevrelerin olduðuna dikkat
düþünür. Biz de yarýnki Yeni Türkiye'yi düþünüyoçeken Uslu, 7 Haziran’a kadar Çorum milletvekili
ruz” dedi.
olduðunun altýný çizdi.
Ziyarette Salim Uslu’nun Basýn Danýþmaný Ayþe Çýnar da hazýr bulundu.
HAYRA DAVET
Ramazan Ayý öncesinde ibadete açýlacak olan
Hz. Ebubekir Camii yardýmlarýnýzý bekliyor
ÝHTÝYAÇLAR
* Halý * Kalorifer Peteði
* Ayakkabýlýk * Dýþ kaplama
gibi ihtiyaçlar için
hayýrseverlerimizin desteðini
bekliyoruz.
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
Yaptýrma ve Yaþatma Derneði
(Ç.HAK:275)
(Ç.HAK:2381)
Hz. Ebubekir Camii
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
5
Baðýþ Hesap No: Albaraka Türk Çorum Þubesi: 1791400
Telefon : 0 537 774 14 33-0 535 852 31 67
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
KOBÝ’lere 150 bin
TL hibe desteði
üçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri
K
Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi
Baþkanlýðý (KOSGEB), 2015 yýlý
de iþletmeler, pazar paylarýný arttýrabilmek ve rekabet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaþmayý önceKOBÝ Proje Destek Programý'ný açýkliklendirmekte ve hem ar-ge faaliyetleladý. KOBÝ'lere 150 bin TL'ye kadar
rine hem de markalaþmaya ciddi yatýdestek saðlanan hibe programý ile iþrým yapmayý zorunlu hale getirmiþtir.
letmelerin kurumsallaþmasý ve marKeza markalaþma ve kurumsallaþma
arasýnda da doðrusal bir iliþkiden bahkalaþmasýnýn desteklenmesi amaçlasedilmektedir. Bir iþletmenin markalanýyor.
þabilmesi için öncelikle kurumsal bir
Çorum Ticaret ve Sanayi Odayapý varlýðýnýn olmasý ön þart olarak
sý’ndan yapýlan açýklamada, toplam
kabul edilmektedir. Marka her ne kadar
bütçesi 100 milyon TL olan destek
Çetin Baþaranhýncal
yenilikçiliðin getirisini garanti altýna alprogramý ile ilgili baþvurularýn baþlasa
da, bunu sürdürülebilir kýlmak için
dýðý ve 20 Mart 2015 tarihine kadar
kurumsal bir yönetim anlayýþýný da beraberinde
devam edeceði belirtildi. Hibe programýndan yatesis
etmek
gerekir.”
dedi.
rarlanmak isteyen KOBÝ'lerin, 20 Mart 2015 günü
Baþaranhýncal, kurumsallaþma ve markalaþsaat 23.50'ye kadar www.kosgeb.gov.tr proje baþvuru formunu doldurmasý gerekiyor.
manýn önemine vurgu yaparak, "Artýk bu iki olgudan kaçýþ yok. Ýþletmelerimiz büyümek, geliþmek
Konuya iliþkin açýklama yapan TSO Baþkaný
istiyorsa kurumsallaþma ve markalaþma çalýþmaÇetin Baþaranhýncal, “Günümüzde yaþanan hýzlý
larýna bir an evvel baþlamalýlar" diyerek, Çodeðiþimler ve yeni geliþmeler iþletmelerin eski
rum’daki iþletmelerin bu fýrsatý en iyi þekilde dekurallara göre rekabet edebilmelerini olanaksýz
ðerlendirmesi gerektiðini söyledi. (Haber Merkehale getirmiþ bulunmaktadýr. Zira dünya genelinzi)
‘Çorum güven üzerine yükselecek’
HURÞÝT BOZKURT
AK
Parti Çorum
Milletvekili
Aday Adayý Yaþar
Uðurlu, Çorum’un
birbirine güven üzerine
yükseleceðini söyledi.
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday
Adayý Yaþar Uðurlu,
Hakimiyet’in 25.
kuruluþ yýldönümünü
kutladý. Girne Elektrik
Sahibi Emekli
Öðretmen Hýdýr Uçak,
eski Hakimiyet’in eski
çalýþanlarýndan Emre
ve Abdullah Uðurol ile
gazetemizi ziyaret
eden uðurlu, 25.
yaþýmýzý tebrik etti,
yönetici ve çalýþanlara
baþarý dileklerini iletti.
Yazý Ýþleri
Müdürümüz Mustafa
Demirer’e gündemle
ilgili
deðerlendirmelerde
bulunan Uðurlu,
dünyanýn kaybettiðini
kazanmak gerektiðini,
sorunun sadece
Türkiye ile sýnýrlý
olmadýðýný,
Türkiye’nin her
dönemde kurucu güç
olarak yer aldýðýný,
çünkü bin yýllýk bir
devlet geleneðine
sahip olduðumuzu
Kongrede Yýldýrým’a su þiþesi fýrlattýlar
AK
Parti Muþ Ýl Baþkanlýðý
5’inci Olaðan Kongresi
tamamlandý.
Öðretmenevi konferans salonunda yapýlan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur
Ýslam, AK Parti Grup Baþkanvekili ve Adýyaman Milletvekili
Ahmet Aydýn, AK Parti Genel
Baþkaný Yardýmcýsý ve Malatya
Milletvekili Öznur Çalýk, Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým,
Konya Milletvekili Gülay Samancý, Muþ Milletvekilleri Faruk
Iþýk ve Muzaffer Çakar, Belediye
Baþkaný Feyat Asya ile partililerin katýldýðý kongrede aday olan
Namýk Ergün 357 oy alarak il
baþkanlýðýna seçilirken, rakibi
Ramazan Aþýk ise 171 oy aldý.
Oy sayýmýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan teþekkür konuþmasý yapan Namýk Ergün, bugüne kadar ki hizmetlerden dolayý
Ýl Baþkaný Halis Saltýk’a teþekkür ederek, devraldýklarý görevi
layýkýyla yerine getirmek için özveriyle çalýþacaklarýný söyledi.
Ramazan Aþýk da, sonuç ne olursa olsun kazananýn AK Parti olduðunu ifade ederek Ergün'e baþarý diledi.
KONGRE SONUNDA
GERGÝNLÝK
Öte yandan seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra kýsa
süreli arbede yaþandý. Kimliði
belli olmayan bir grup Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým'a su
þiþesi fýrlattý. Belediye Baþkaný
Feyat Asya ve Ramazan Aþýk,
araya girerek gerginliðin büyü-
Polisten þafak operasyonu
Ç
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Yaþar Uðurlu,
Hakimiyet’in 25. kuruluþ yýldönümünü kutladý.
ifade etti.
Toplumun
temelinin aile
olduðunun altýný çizen
Uðurlu, ailenin
eðitimin beþiði olmasý
gerektiðini belirterek,
Çorum’un da güven
üzerine
yükselebileceðini dile
getirdi.
Bölgemizde
yaþanan
olumsuzluklardan
etkilenenlerin ‘bizim
ülkemizde bir þey
olursa Türkiye’ye
gideriz’ dediðini,
bunun örneklerini
Suriye ve Irak’ta
yaþananlardan sonra
gördüklerini, binlerce
insanýn ülkemizde
aðýrlandýðýný hatýrlatan
Uðurlu, þöyle devam
etti: “Türkiye’ye bir
þey olursa nereye
gideriz diye
düþünmüyoruz. Çünkü
Türkiye bin yýllýk bir
devlet geleneðinin
temsilcisi. Türkiye hep
güçlü olmak zorunda.
Güçlü ülkeler
baþkanlýk sistemi ile
yönetiliyor. Yeni
Anayasa’yý bu nedenle
yapacaðýz. 7 Haziran
seçimleri ile birlikte
yeni Türkiye, yeni güç
olacak. Bu, bir slogan
deðil. Türkiye’nin
vizyonunda 2023 ve
2073 var. Çorum
büyüyecek, dolayýsýyla
Türkiye büyüyecek.
Seçimler baþka bir
sonucu doðuracak..
Çorum benim
aþkým. Çocukluðumun
Çorum’unu istiyorum.
Birbirini tanýyan, saygý
duyan, paylaþan,
birbirini büyüten
Çorum’u istiyorum.
Çocuklarýmýza kayýtsýz
kalmayacaðýz. Hep
birlikte geliþip
büyüyeceðiz.
Ýnanýyorum Çorum ve
Türkiye buna hazýr.
Baþkanlýk sistemi
hususunda dedikodu
yapan muhalefet 90
yýlý deðil, 1000 yýllýk
medeniyetimize
bakmalý, yerin altýný ve
üstünü görmeli.”
Uðurlu'dan STK ziyaretleri
MURAT
ÇETÝN
orum'un Sungurlu
ilçesinde polis tarafýndan þafak vakti düzenlenen uyuþturucu
operasyonunda yakalanan 7 kiþiden 4’ü tutuklandý.
Edinilen bilgilere
göre, Sungurlu Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü
ekipleri, ilçe merkezinde uyuþturucu madde
satan 7 kiþiyi takibe aldý. Yapýlan çalýþmalarýn
ardýndan þafak vakti
düzenlenen operasyonda þahýslarýn evlerinde
ve arabalarýnda yapýlan
aramada, kullanýma hazýr halde 276 fiþek bonzai, paketlemeye hazýr
150 adet bonzai, 5
gram toz esrar, hassas
terazi ve bonzai paket-
uyuþturucu operasyonunda yakalanan 7 kiþiden 4’ü tutuklandý.
lemesinde kullanýlan
çeþitli malzemeler ele
geçirildi. Uyuþturucu
madde ve malzemelere
el koyan polis, M.A.Ç.,
R.G., N.K., A.Y., B.Ö.,
E.V. ve O.K.’yi gözaltýna aldý. M.A.Ç., R.G.,
A.Y., B.Ö. ve A.K. adliyeye sevk edilirken,
M.A.Ç., R.G., A.Y. ve
B.Ö. adliyedeki iþlemlerinin ardýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ÝHA)
Market hýrsýzlarý yakalandý
Ç
orum ve ilçelerinde marketlere girerek
hýrsýzlýk yaptýðý tespit edilen iki þahýs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Sungurlu Emniyet Müdürlüðüne baðlý ekipler, Çorum ve ilçelerinde çeþitli zaman aralýklarýnda market-
lere girerek sigara ve para çaldýðý tespit edilen Ý.K. ve T.K.’yi takibe aldý. Çorum Emniyet Müdürlüðü ekipleri ile ortak operasyon
düzenleyen Sungurlu Emniyet Müdürlüðü
ekipleri zanlýlarý yakaladý. Gözaltýna alýnan
ve adliyeye sevk edilen Ý.K. ve T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aþýk Rýfat Kurdoðlu Hakimiyeti kutladý
YÜKSEL BASAR
Parti Çorum
Milletvekili
AK
Aday Adayý Yaþar
Uðurlu, haftasonu
bazý sivil toplum
kuruluþlarýný ziyaret
etti.
Yarýn saat
11.00'de parti
binasýnda adaylýðýný
resmen açýklayacak
olan Uðurlu,
Çorum'da faaliyet
gösteren bazý
STK'larý ziyaret
ederek çalýþmalarýna
baþladý.
Uðurlu, Ensar
Vakfý'nýn yaný sýra
Memur-Sen ve Ýlim
Yayma Cemiyeti
(ÝYC) Çorum
Þubesi'ni ziyaret etti.
ÝYC'nin þube ve
yurt binasý
açýlýþlarýna da katýlan
Uðurlu, Çorumlu
dostlarýyla hasret
giderdi.
Kimliði belli olmayan bir grup Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'a su þiþesi fýrlattý.
A
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Yaþar Uðurlu,
haftasonu bazý sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti.
þýk Rýfat Kurdoðlu, Hakimiyet’in 25. kuruluþ
yýldönümünü tebrik
etti.
Gazetemizi ziyaretinde Yazý Ýþleri
Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþen Kurdoðlu, Hakimiyet’in 20. yaþýný kutladý, nice yýllar temennisinde
bulundu, yönetici
ve çalýþanlara baþarý
dileklerini iletti.
Aþýk Rýfat Kurdoðlu, Hakimiyet’in 25. kuruluþ yýldönümünü tebrik etti.
Samsunlu Erzen’i kutladý
ATÝLA ÇÝÐDEM
Ç
Yaþar Uðurlu, yarýn saat 11.00'de parti binasýnda adaylýðýný resmen açýklayacak.
EKVA Onursal
Baþkaný Prof.
Dr. Ahmet Samsunlu, Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete
Sahipleri Temsilcisi
seçilen Genel Yayýn
Yönetmenimiz
Þevket Erzen’i kutladý.
Samsunlu,
gönderdiði mesajda, “Deðerli Þevket
Bey, BÝK Anadolu
Gazete Sahipleri
Temsilcisi seçildiðiniz için sizi tebrik
ediyorum. Ayrýca
gazetenizin 25. yýlýný da kutluyorum.
Baþarýlar, selamlar.” ifadelerine yer
verdi.
Prof.Dr. Ahmet Samsunlu.
Þevket Erzen
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
‘Allah’ým bizi Peygamber
Yolu’ndan ayýrma’
ÖNCE DUA
SONRA SÝYASET
‘AK Parti bu milletin
kabul olmuþ duasýdýr’
Y
oðun katýlýmlý bir basýn toplantýsýyla AK Parti Çorum
Milletvekili Aday Adaylýðý'ný
açýklayan Hukukçular Derneði
Ankara Þube Baþkaný hemþehrimiz Avukat Fatih Maden, AK Parti'nin bu milletin kabul edilmiþ duasý olduðunu belirterek, "Bu milletin özgürlük ve kardeþlik hülyasýdýr. AK Parti tüm engellemelere,
baskýlara, zorluklara raðmen yok
edilemeyen bir medeniyetin, küllerinden yeniden inþa ve ihyasýdýr.
Osmanlý Devleti'nin bir türlü öldürülemeyen ruh köküdür. AK Parti
bir partiden öte, mazlum milletlerin hamisidir, baþarý öyküsüdür.
Milletin özüdür, esasýdýr, sevdasýdýr, rüyasýdýr. Yani milletimizin ta
kendisidir." dedi.
Anlamlý bir konuþma ile salonda bulunanlara ve kamuoyuna
seslenen Fatih Maden, AK Parti'nin tarifini yaptýðý sözlerinde,
Hedefin Peygamber'in Medine'si,
Alparslan'ýn vatan ideali, Selahattin-i Eyyübi'nin özgür Kudüs hayali, Fatih Sultan Mehmet Han'ýn
zihnindeki Ýstanbul, Gazi Mustafa
Kemal'in zihnindeki baðýmsýz
Türkiye'si, Adnan Menderes'in
millet iradesine dayanan Türkiye'si, Özal'ýn zihnindeki dünyaya
açýk Türkiye, savunan adam Prof.
Dr. Necmettin Erbakan'ýn Türkiye'si, Yeni Türkiye'nin Mimarý Recep Tayyip Erdoðan'ýn Türkiye'si
ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun stratejik derinliði olduðuna vurgu yaptý.
AK
Parti Çorum Millekvekili Aday Adaylýðý’ný açýklamak üzere basýn toplantýsý
düzenleyen Hukukçular Derneði Ankara Þube
Baþkaný hemþehrimiz Avukat Fatih Maden, basýn açýklamas ý öncesinde, Hýdýrlýk’ta medfun sahabelerimizi ziyaret ederek dua etti. “Allah’ým
bize Peygamber Yolu’nun yolculuðunu, bu Ümmet’in hizmetkarlýðýný nasip et.” diye niyazda
bulundu.
Arkadaþlarý ile birlikte öðle namazýný Hýdýrlýk Camii’nde kýlan AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden, Hýdýrlýk ziyaretinden sonra, AK Parti Ýl Baþkanlýðý’na gelerek,
aday adaylýðý ile ilgili basýn toplantýsý düzenledi.
ðýz'
Dostlarý ve meslektaþlarý
Maden’i yalnýz býrakmadý
A
vukat Fatih Maden, AK Parti
Çorum Milletvekili
Aday Adaylýðý ile il-
gili basýn toplantýsýnda, ailesi, dostlarý ve
Türkiye’nin pek çok
ilinden gelen meslek-
taþlarý tarafýndan yalnýz býrakýlmadý.
Hukukçular Derneði Genel Baþkaný
hemþehrimiz Avukat
Cavit Tatlý baþta olmak üzere, Ýstanbul,
Ankara, Kayseri ve
Konya’dan gelerek
meslektaþlarý
Maden’e destek olmak
için basýn toplantýsýna
katýlan meslektaþlarý,
basýn toplantýsýndan
sonra hatýra fotoðrafý
için objektif karþýsýna
geçti.
Toplantý sonunda
tebrikleri kabul eden
Maden, kendisine baþarý dileyen dostlarýna, akrabalarýna ve
meslektaþlarýna teþekkür etti.
7
'Seçimi tarihi rekorla alaca-
Konuþmasý sýk sýk alkýþlanan
Maden, Çorum'un manevi þahsiyetlerini, tüm mahalle ve ilçelerini
selamlayarak baþladýðý sözlerine
þöyle devam etti; "Yeni bir seçimin, Yeni bir Türkiye'nin, Yeni bir
kutlu yürüyüþün arefesindeyiz.
Önümüzdeki seçimler belki de
Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi olacaktýr. Önüne 2023 ve
2071 hedeflerini koyan AK Parti
açýsýndan tarihi bir dönemeçteyiz.
2023 ve 2071 vizyonumuzu gerçekleþtirmek için bu seçimden çok
güçlü çýkmak zorundayýz. Geçmiþin karanlýk dehlizlerine dönmeyi
arzulayan iç ve dýþ mihraklarýn
ümitlerini kursaklarýnda býrakmak
için, birlik ve beraberlik içerisinde, bu seçimi tarihi rekorla almak
ve Yeni Türkiye'ye hep birlikte
güçlü adýmlarla yürümek zorundayýz. Bu durum, tarihin üzerimize yüklediði bir görevdir.
'Kimse bu millete diz çöktüremez'
Hepimizin þahit olduðu üzere, AK Parti son 13 yýl içerisinde
büyük bir restorasyon hareketi,
büyük bir inþa ve ihya faaliyeti
gerçekleþtirdi. Son 13 yýlda, öncesinde hayal bile edilemeyen büyük
devrimlere imza atýldý. Ulaþtýrmada, saðlýkta, tarýmda, eðitimde, ticarette, sanayide, dýþ politikada
baþta olmak üzere, her alanda büyük baþarýlar saðlandý. Bir millet
adeta yeniden ayaða kalktý. 13 yýl
içerisinde e-muhtýralarýn, Parti kapatma davalarýnýn, Gezi olaylarýnýn, 17 ve 25 Aralýk kumpaslarýnýn
en büyük hedefi, ayaða kalkan bu
aziz millete tekrar diz çöktürmekti. Ama tarih göstermiþtir ki bu
millet bir kez ayaða kalktý mý, kolay kolay bir daha diz çökmemiþtir, bundan sonra da Allah'ýn izniyle çökmeyecektir. Aziz milletimize diz çöktürmeye kimsenin de
gücü yetmeyecektir.
'Milletin beklentisi yeni Anayasa ve Baþkanlýk sistemi'
Önümüzdeki seçimler neticesinde oluþacak parlamentodan
aziz milletimizin en temel iki beklentisi yeni anayasa ve baþkanlýk
SELAMLAMA
DÝKKAT ÇEKTÝ
"Kutlu bir sevda yolculuðuna adým atacaðýmýz bu anlamlý günde Allah için birbirini
seven bizleri bir araya getiren
Rabbimize hamdolsun.
Âlemlere rahmet olarak
gönderilen Sevgililer Sevgilisi'ne selam olsun.
O'nun gül kokusunu güzel
þehrimiz Çorum'umuza taþýyan
Hýdýrlýk'ta medfun sahabe efendilerimiz Suheyb-i Rumi'ye,
Kereb-i Gazi'ye ve Ubeyd-i Gazi'ye selam olsun.
Yüce Kitabýmýzda Kehf
Suresinde geçen "köpekleri de
maðaranýn eþiðinde ön ayaklarýný uzatýp yatmaktaydý" ayeti kerimesini mezarýnýn baþýna serlevha yaparak Hýdýrlýk'ta sahabe
efendilerimizin ayakucunda yatan Yusuf Bahri Efendi'ye selam
olsun.
Þehrimizin manevi mimarlarýndan Akþemseddin'e, Elvan
Çelebi'ye, Þeyh Muhiddin Yavsi'ye, Ebu Suud Efendi'ye, Ýskilipli Atýf Hoca'ya, Koyunbaba'ya, 7-8 Hasan Paþa'ya ve ismini sayamayacaðým ilimizden
yetiþmiþ gönül dünyamýzýn tüm
sultanlarýna selam olsun.
Selam olsun Ulukavak'a,
Buharaevler'e, Çepni'ye, Çöplü'ye, Kunduzhan'a, Gülabibey'e, Yavruturna'ya.. Selam olsun Kale'ye, Üçtutlar'a, Bahçelievler'e, Yeniyol'a, Mimar Sinan'a, Karakeçili'ye, Ak Kent'e.
Selam Olsun Sungurlu'ya,
Osmancýk'a, Ýskilip'e, Alaca'ya,
Bayat'a, Dodurga'ya, Oðuzlar'a.
Selam olsun Laçin'e, Mecitözü'ne, Boðazkale'ye, Ortaköy'e,
Kargý'ya, Uðurludað'a.”
sistemi
Torunu Fatih
Maden’i
desteklemek için
toplantýya
katýlan 88
yaþýndaki babaanne Haným
Ayþe Maden, elini öperek duasýný isteyen torununa, “Peygamber’e yoldaþ, millete hizmetkâr olasýn.” diye dua etti
olacaktýr. Yamalý bohçaya dönüþmüþ 1982 Anayasasý ile Yeni Türkiye vizyonunu gerçekleþtirmek
hayaldir. Bu nedenle yeni Meclisin ilk icraatý yeni Anayasa olmalýdýr. Yine refah ve kalkýnma için
istikrarýn ne denli önemli olduðunu son on yýl içerisinde hep birlikte idrak ettik. Temsilde adalet, yönetimde istikrar için Baþkanlýk
sistemi þarttýr. Eðer nasip olur da
milletvekili seçilirsem, bu çalýþmalarda hukukçu kimliðimle aktif
olarak yer alacaðým.
'Siyaset ahlak ve erdem vesilesi olmalýdýr'
Siyasetin tek limaný ahlaktýr.
Bizim için siyaset bir erdem ve ahlak vesilesidir. Siyaset, ahlak ve
erdeme dayandýðý zaman anlam
taþýr, var oluþumuza cevap teþkil
eder. Ahlakýn ve erdemin olmadý-
ðý siyaset yozlaþýr, çürür. AK Parti
hareketi bir erdemliler hareketi
olarak baþladý, erdemliler hareketi
olarak da yoluna devam etmektedir. Onun için siyasetimizin ahlaký
Þeyh Edebali'nin; "Ýnsaný yaþat ki
devlet yaþasýn" ahlakýdýr.
'Sadakatimiz davamýza ve
dostluðumuzadýr'
Ayný zamanda AK Parti bir
vefa hareketidir, sadakat, hilm ve
þefkat hareketidir. Sadakatimiz davamýzadýr, sadakatimiz dostluðumuzadýr, kardeþliðimizedir. AK
Parti bu milletin kabul edilmiþ duasýdýr. Bu milletin özgürlük ve
kardeþlik hülyasýdýr. AK Parti tüm
engellemelere, baskýlara, zorluklara raðmen yok edilemeyen bir medeniyetin, küllerinden yeniden inþa ve ihyasýdýr. Osmanlý Devleti'nin bir türlü öldürülemeyen ruh
köküdür. AK Parti bir partiden öte,
mazlum milletlerin hamisidir, baþarý öyküsüdür. Milletin özüdür,
esasýdýr, sevdasýdýr, rüyasýdýr. Yani
milletimizin ta kendisidir.
'AK Parti kutlu bir yürüyüþün adýdýr'
AK Parti büyük idealleri ve
büyük hedefleri olan kutlu yürüyüþün adýdýr. Hedef, çýkarýldýðý þehirden insanlýk adýna, adalet adýna, özgürlük adýna, eþitlik adýna
yürüyen kutlu Peygamber'in Medine'sidir. Hedef, Malazgirt'e kefen giyerek yürürken Alparslan'ýn
zihnindeki yeni vatan idealidir.
Hedef; Kudüs muhafýzý Selahattin-i Eyyübi'nin özgür Kudüs hayalidir. Hedef; ''ya Ýstanbul beni
alýr, ya ben Ýstanbul'u alýrým'' diyen Fatih Sultan Mehmet Han'ýn
zihnindeki Ýstanbul'dur. Hedef;
''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir'' diyerek istiklali gösteren,
istiklal ordusu ve Gazi Mustafa
Kemal'in zihnindeki baðýmsýz
Türkiye'dir. Hedef; Yassýada'da
idam sehpasýna yürürken milletini
düþünen ve özlem duyarak hayal
ettiði demokratik Türkiye'yi düþleyen, Adnan Menderes'in millet
iradesine dayanan Türkiye'sidir.
Hedef; Türkiye'yi , bu coðrafyanýn
ötesine taþýmak isteyen rahmetli
Özal'ýn zihnindeki dünyaya açýk
Türkiye'dir. Hedef; 28 Þubat Anayasa Mahkemesi yargýsý önünde
ideallerini sesi titremeden savunan, adalete dayalý bir dünya özlemindeki savunan adam Prof.
Dr. Necmettin Erbakan'ýn Türkiye'sidir. Hedef, milletin gönlünde yer etmiþ bir þiiri okudu
diye, Pýnarhisar Hapishanesi'ne yürürken bugünleri hayal
eden, Yeni Türkiye'nin Mimarý
Recep Tayyip Erdoðan'ýn Türkiye'sidir. Hedef, "Biz cihan devletinin mirasçýlarýyýz, biz deðilsek bile bizden sonraki nesiller, cihan
devletinin vatandaþlarý olacaklar"
vizyonunu önümüze seren Bilge
Hoca, Sayýn Genel Baþkanýmýz,
Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun
stratejik derinliðidir.
Allah büyük idealler ve hedefler uðruna gayret sarf etmiþ, ter
dökmüþ, emek vermiþ herkese,
hassaten bütün AK Parti mensuplarýna güç ve kuvvet versin, vefat
edenlere Allah rahmet eylesin ve
bu aydýnlýk kadrolarla birlikte geleceðe kararlý ve emin adýmlarla
yürümeyi bize nasip eylesin. 25.
Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adaylýðýmý ilan ettiðim
þuandan itibaren tüm hemþehrilerimin ve tüm teþkilat mensuplarýmýzýn destek ve dualarýný talep
ediyorum. Allah çýktýðýmýz bu yolun neticesini gerek þahsýma ve
gerekse þehrimize hayýrlý, uðurlu
eylesin. Allah bizleri mahcup etmesin. Allah yar ve yardýmcýmýz
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
ÝYC merkez bürosu
hizmete girdi
Ý
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, ÝYC Genel Baþkaný Yusuf
Tülün, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve ÝYC Çorum Þube
Baþkaný Mehmet Karadað, açýlýþ töreninde birer konuþma yaptý.
EROL TAÞKAN
lim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi yeni bürosuna taþýndý. Þube yönetimi
ve yurt yönetim merkezlerini birbirinden ayýran
ÝYC'nin merkezde oluþturduðu büronun açýlýþýna Vali Ahmet Kara, AK Parti
Çorum
Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, ÝYC Genel Baþkaný
Yusuf Tülün, AK Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun yanýsýra çok sayýda
siyasi ve davetli ilgi gösterdi.
Vali Ahmet Kara,
Vergi Dairesi'nin karþýsýnda yer alan büronun açýlýþýnda kýsa bir konuþma yaparak, kendisinin de ÝYC
bursuyla okuyan bir devlet
adamý olduðunu söyledi.
Eðitim yuvasý ÝYC’nin Buhara
Gençlik Merkezi dualarla açýldý
T
ÝYC'nin insan yetiþtirmek ve eðitimine katký
saðlamak adýna yaptýðý
hizmetlerin her geçen gün
daha da arttýðýný ve özellikle gençlere iyi bir gelecek hazýrlamaya devam ettiðini kaydetti.
ÝYC Alaca Þubesi törenle açýldý
lim Yayma Cemiyeti
Ýdüzenlenen
(ÝYC) Alaca Þubesi,
törenle açýl-
dý.
Açýlýþ törenine AK
Parti Çorum Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma
Cemiyeti Genel Baþkaný
Yusuf Tülün, AK Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Alaca Kaymakamý
Ramazan Kurtyemez,
Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, AK Parti
Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit
Tokgöz, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar
Anaç, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað,
Alaca Þube Baþkaný
Adem Demir, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Yusuf
Büküþ ve çok sayýda davetli katýldý.
Çorum Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi Mehteran Takýmý'nýn gösterisiyle baþlayan açýlýþ,
Kur'an-ý Kerim tilavetiyle devam etti.
Programýn açýþ konuþmasýný Ýlim Yayma
Cemiyeti Alaca Þube
Baþkaný Adem Demir
yaptý. Demir, þubenin
kuruluþundan bugüne
kendilerine destek verenlere teþekkür etti. Ýlim
Yayma Cemiyeti'nin bir
milletin var olmasýnda
eðitimin þart olduðunu
söyleyen, buna inanan ve
gönül veren bir cemiyet
olduðunu ifade eden
Adem Demir, öz deðerlerine baðlý, vatanýný
milletini seven ve kültürel deðerlerine sahip çýkan nesil yetiþtirme gayesiyle kurulan bir cemiyet olduðunu dile getirdi.
Ýlçede yüksekokulun açýlmasýnýn ardýndan
ilçeye gelen öðrencilerin
iyi bir eðitim almasý ve
kendilerine ait deðerlerle
yetiþmeleri ve güvenli
ortamda kalmalarýný saðlamak adýna þubenin açýlýþýný yaptýklarýný söyleyen Demir, Ýlim Yayma
Cemiyeti Alaca Þube-
si'nin hayýrlý olmasýný diledi.
Ardýndan konuþan
Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ÝYC
þubesinin Alaca'da açýlmasýnýn önemli bir geliþme olduðunu söyleyerek, "Alaca'da yüksekokulun açýlmasý da önemli
bir
geliþmeydi.
MYO'nun ardýndan böyle bir ihtiyaç duyuldu.
Üniversite öðrencilerine
sahip çýkýlmasý adýna
önemli bir geliþme olacaðýný düþünüyorum.
Biz üniversitede okurken
bu cemiyetler bizlere sahip çýkarak bugünlere
getirdi. Ankara ve Ýstanbul gibi büyük þehirlerde
yok olmamamýzý saðladýlar. Bu cemiyeti kuran
ve bugünlere getiren büyüklerimize teþekkür
ediyorum. Ýlim Yayma
Cemiyeti Alacamýza hayýrlý olsun." dedi.
‘155 þubesiyle Türkiye'nin her yerinde Ýlim
Yayma Cemiyeti'nin
bayraðý dalgalanýyor’
Ýlim Yayma Cemiyeti Genel Baþkaný Yusuf Tülün de, konuþmasýnda Ýlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluþ amacý ve
hedefleriyle ilgili bilgiler
verdi.
Her okulu bitirerek
üniversiteye giden öðrencileri koruyup kollamak adýna ÝYC þubelerinin ülkenin her köþesin-
de yurtlarýný açtýðýný söyleyen Tülün, konuþmasýný þöyle sürdürdü; "Anadolu'nun dört bir yanýndan büyükþehirlere gidip
üniversiteyi
kazanan
yavrularýmýzýn kurda kuþa yem olmamasý, oralarda harcanmamasý için,
büyükþehirlerde kaybolmamasý için, örfünü adetini, geleneðini, dinini,
peygamberini unutmamasý, unutturmamasý
için yurtlarýnda barýndýrmaya baþladý. Her türlü
desteðiyle bugün geldiðimiz noktada 155 þubemizde Türkiye'nin her
yerinde Ýlim Yayma Cemiyeti'nin bayraðý dalgalanýyor. Bugün 130 yurdumuzla yavrularýmýza
hizmet ediyor, 20 bin öðrencimizi çatýmýzýn altýnda
barýndýrýyoruz.
Ýlim Yayma Cemiyeti
olarak aydýn, geleceði
okuyan, geleceðe hazýrlanan, ülkemizi yönetmeye
hazýrladýðýmýz
yavrularýmýz bir yandan
derslerine tam donanýmlý
olarak hazýrlanýrken, bir
yandan ise akademik kariyer planlamalarý için
gayret sarf ediyorlar. Diðer bir yandan ise olmazsa olmaz deðerlerimizi,
bu topraklardaki medeniyet iddiamýzý ve kültürümüzü yavrularýmýza
aktarmaya çalýþýyoruz.
Efendimiz Hz. Muhammed'i, onlarla O'nun
hayatýnda þekillenmiþ
olan Allah'ýn nasýl bir hayat yaþamamýzý istediðini konuþuyor, görüþüyor
onlara hakikatleri aktarmaya çalýþýyoruz. Anasýna, babasýna saygýlý
memleketini ve milletini
seven, ülkesine sevdalý
bir nesil yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Bunu baþardýðýmýzda Allah'ýn izniyle
bu topraklarda alnýmýz
dik olarak yaþamaya devam edeceðiz.
Þubelerimizden istediðimiz öðrencilerimize bir takým burs, ev, sýcak çorba, yurt imkaný
saðlamak deðil, öðrencilerimize derslerinde yardýmcý olacak ek dersler
verebileceðimiz yardýmlar deðil, ayný zamanda
yetiþkinlere, özellikle
bayanlara, çalýþan gençlere, okul öncesi yavrularýmýza onlara deðerlerimizi aktarmanýn gayreti içinde olmalarý.
Ayný zamanda periyodik programlarla, halka açýk programlarla,
kaymakamýmýz, milli
eðitim müdürümüz, belediye baþkanýmýzla birlikte seçilmiþlerimiz,
atanmýþlarýmýzla birlikte,
siyasilerimizle birlikte el
ele vererek bu güzel vatanýn bekçilerini istikbale hazýrlamaktýr. Bu kültür havzasýnda bu medeniyet iddiamýzý sürdürebilmektir."
‘Biz bir neslin hare-
ürkiye genelinde olduðu gibi Çorum'da
da eðitim yuvasý olarak
hizmetlerine
devam
eden Ýlim Yayma Cemiyeti, hizmetlerinin bünyesine Buhara Gençlik
Eðitim ve Kültür Merkezi'ni de kazandýrdý.
Gençlik ve Spor
Bakanlýðý tarafýndan
desteklenen proje ile
yurt binasýnýn zemin katýna inþa edilen Buhara
Gençlik ve Kültür Merkezi, Anadolu ÝHL Mehteran Takýmý'nýn konseri
ile renklendi.
Vali Ahmet Kara,
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, ÝYC
Genel Baþkaný Yusuf
Tülün, Gençlik ve Spor
Bakanlýðý Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim
Demirer, Müftü Mehmet Aþýk, AK Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Yaþar Anaç, AK
Parti Milletvekili Aday
Adaylarý ve çok sayýda
davetlinin
katýldýðý
programda, protokol
üyeleri birer konuþma
yaparak, ÝYC hakkýndaki düþüncelerini paylaþtý.
Bünyesinde fitnes
salonu, bilardo ve masa
tenisi salonu, bilgisayar
salonu ve kütüphanesi
bulunan merkez, gençlerin sosyal aktivitelerine
ev sahipliði yapacak.
Hediye töreni ile
son bulan konuþmalardan sonra, hayýrlý olsun
dilekleriyle merkezin
kurdelasýný kesen protokol üyeleri, masa tenisi
ve bilardo oynadý. ÝYC
Baþkaný Avukat Mehmet Karadað, ÝYC'yi geliþtirmek ve büyütmek
için gece gündüz çalýþarak, gençlere daha iyi
eðitim ortamlarý saðlamayý hedeflediklerini ve
bu yolda çalýþmaya devam edeceklerini kaydetti.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
9
Trafikteki sorunlar
için çözüm ataðý
Emniyet’in uygulamalarý meyve veriyor
Trafikteki
problemlerin çözümü için
Çorum Emniyet
Müdürlüðü tarafýndan
hayata geçirilen
uygulamalar meyvelerini
veriyor.
Trafikte altyapý,
eðitim, denetim ve
ilkyardýmýn önemine
dikkat çeken Emniyet
Müdürü Salih Erkan
Tarancý, 2014 yýlýnda
baþlayan uygulamalar
neticesinde pek çok problemin çözüme kavuþtuðuna
iþaret etti.
“Trafik, insanýn doðumundan ölümüne kadar,
hayat boyunca gerek yaya gerekse sürücü olarak
içinde yer alýnan bir düzen” diyen Tarancý,
“Vatandaþlarýmýz can ve mal güvenliði için trafik
kurallarýna mutlaka uymalý” hatýrlatmasýnda bulundu.
Yapýlan uygulamalarýn amacýnýn ceza deðil
hatýrlatma amaçlý olduðunu vurgulayan Emniyet
Müdürü Tarancý, denetim yapan trafik ekiplerinin
kural ihlallerine karþý sürücüleri aydýnlattýðýný ifade
etti.
Trafikte bilinçlenmenin önemine de deðinen
Tarancý, “Trafik kurallarýna uyulmalý, uymayanlar ise
mutlaka uyarýlmalý” diye konuþtu.
100 BÝN ARAÇ DENETLENDÝ
verildi:
“Yapýlan
denetimlerde 3 bine yakýn
araç eksiði görüldüðünden
trafikten men edildi. 500
sürücünün ehliyetine
alkollü araç kullanma ve
ceza puaný gibi
nedenlerden dolayý el
konuldu. Alýnan tüm
tedbirlere raðmen Çorum
il merkezinde 600’ün
üzerinde yaralamalý,
700’ün üzerinde maddi
hasarlý trafik kazasý meydana geldi. Bu kazalarda bir
kiþi olay yerinde hayatýný kaybederken 1.000’e yakýn
kiþi yaralandý.
Çorum þehir merkezinde yapýlan denetimlerde
1.000’e yakýn ehliyetsiz, 500’ün üzerinde alkollü
sürücü ile trafik iþaret ve iþaretçilerini ihlal eden
1.000 civarýnda sürücüye idari iþlem uygulandý.
Denetimlerde özellikle emniyet kemeri ve radar
uygulamasý ile hýz sýnýrý ihlallerine aðýrlýk verilirken
en çok cezai iþlem 6 bin sürücüyle park yasaðý
ihlallerine uygulandý. Ayrýca abartý egzos ve gürültü
ile çevreyi rahatsýz eden yaklaþýk 2 bin araç
sürücüsüne cezai iþlem uygulandý. 660’ýn üzerinde
araç ise teknik eksikliði giderilinceye kadar trafikten
men edildi.
Emniyet Genel Müdürlüðü’nün talimatlarý
doðrultusunda denetim ve bilinçlendirme faaliyetleri
2015 yýlý boyunca da sürecek.”
Geçen yýl gerçekleþtirilen uygulamalar sýrasýnda
Çorum’da 100 bine yakýn
araç ve sürücünün
denetlendiði belirtildi.
Yapýlan kontrollerde
her 4 araçtan birinde
eksiklik tespit edildiði,
sürücülere gerekli uyarý ve
idari iþlemlerin uygulandýðý
kaydedildi.
Çorum’da faaliyet
gösteren 600’e yakýn servis
aracýnýn yýlda en az iki defa
denetimden geçirildiðini
ifade eden yetkililer,
emniyet kemeri
kullanýmýnda dikkat çeken
bir artýþ yaþandýðýna iþaret
ettiler.
Konuyla ilgili
açýklamada þu bilgilere yer
Çorum’da 100 bine yakýn araç ve sürücünün denetlendiði belirtildi.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Dacia Lodgy 1.5 DCi Laur 2013
Fiat - Doblo 1.2 Actual
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2006
Fiat Doblo 1.6 Multijet Pre 2012
Fiat Tempra SX
1992
Fiat Uno 60 S
1993
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013
Ford Focus 1.6 Collection 2004
Honda Accord 2.0 Sport 2003
Hyundai Elantra 1.6 GLS 2004
Kia Sorento 2.5 CRDi EX 2005
Opel Astra 1.6 CD
1998
Opel Astra 1.3 CDTICosmo2012
Opel Vectra 1.8
1993
Peugeot 407 1.6 HDi Milen 2011
Peugeot Partner Tepee
2010
Renault 12 STW
1990
Renault 19 Europa1.6 RNE 1998
Renault Broadway GTE
1993
Renault Broadway 1.4 RNÝ 1998
Renault Clio 1.6 RTE
2000
Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006
Renault Kangoo 1.5 DCI M2008
Renault Megane 2.0 RXT 2000
Renault Symbol 1.5 DCI 2006
Fiyatý (TL)
44 bin
14 bin
21 bin
39 bin
7 bin
6 bin 500
40 bin
27 bin
31 bin
22 bin
38 bin
17 bin
58 bin
13 bin
45 bin
30 bin
7 bin
12 bin
7 bin
11 bin
17 bin
16 bin
30 bin
18 bin
19 bin 500
Renault Toros STW 1.4
1995
Skoda Felicia 1.3 GLXÝ
2000
Skoda Octavia 1.6 Ambient 2005
Tofaþ Doðan 1.6
1990
Tofaþ Þahin S 1.6
1998
Toyota Corolla 1.3 XL
1998
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1997
Toyota Corolla Luna 1.6 Sp 1999
Toyota Corolla 1.6 Terra 2005
Volkswagen Bora 1.6 Pasif 2004
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2006
Volkswagen Passat 2.0 TDi 2006
Volkswagen Passat 1.6
2009
Volkswagen Polo 1.4 Comf 2013
Markasý
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
10 bin 500
12 bin
29 bin
6 bin 500
7 bin 500
16 bin
17 bin
19 bin
30 bin
25 bin
29 bin
46 bin
50 bin
41 bin
Fiyatý (TL)
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
16 bin
Ford Transit 190 V
2001
17 bin
Ford Transit 14+1
2003
23 bin
Ford Transit 330 Panel
2006
16 bin 500
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2007
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
Toyota Hiace
1996
4 bin
VW Transporter Cityvan 2006
36 bin
VW Transporter Cityvan 2012
57 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
16 ÞUBAT 2015
Ali Osman Kýyak
Sungurlu’da açýkladý
RECEP MEBET
Siyaset Bilimci Ali Osman Kýyak, AK Parti’den
Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý’ný açýkladý.
Ali Osman Kýyak, adaylýðýný Çorum’un Ankara’ya en yakýn noktasý olan Sungurlu’da düzenlediði
basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyurdu.
Önceki gün parti binasýnda gerçekleþen toplantýya
AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve bazý
teþkilat yöneticileri ile çok sayýda partili katýldý.
Siyasetin yönetme sanatý olduðunu belirten Kýyak,
“Güzel memleketimiz Çorum'a olan vefa borcumuzu
ödemek üzere hizmete talibiz” dedi.
“Çorum'un hakkýný, hukukunu her zeminde ve en
yüksek seviyede savunacaðýz” diyen Kýyak, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
kýmýzý her yerde ve en yüksek düzeyde savunabilecek
miyiz? Ýþte soru budur!
Peki ne yapmalýyýz? Evet ne yapmalýyýz? Yapacaðýmýz þey aslýnda hepimizin bildiði ama bir türlü, þu, ya
da bu ihtirasla, þu veya bu hýrsla yapamadýðýmýz birlik
ve beraberlik. Evet sihirli kelime birlik-beraberlik içerisinde olmak. Biz hep birlikte Sungurlu'yuz biz hep
birlikte Çorum'uz.
Þimdiye kadar gücümüz ölçüsünde memleketimiz
için elimizden gelen gayreti göstermeye ve bize gelen
herkese yardým etmeye çalýþtýk. Burada hepimize büyük sorumluluklar düþüyor. Herkes þapkasýný önüne
koysun, düþünsün biz ne yapmalayýz ki kendi kaderimizi deðiþtirelim.
Bizim için, Çorum ne ise, Sungurlu, Alaca, Boðazkale, Uðurludað'da o olacak. Ortaköy, Mecitözü,
Laçin, Kargý, Osmancýk,
Dodurga, Oðuzlar, Ýskilip,
Bayat'ýn da hakký, hakkaniyeti mutlaka gözetilecek,
halkýmýzýn ve teþkilatlarýmýzýn hep yanýnda olacaðýz.
‘BÝRLÝK ve BERABERLÝKTEN BAÞKA
ÞANSIMIZ YOK’
Sungurlu'muzun, Çorumumuzun birlik ve beraberlik içinde il, ilçe teþkilatýyla, Ýl Genel Meclisiyle,
Belediye Meclisiyle, esnafýyla, sivil toplum kuruluþlarýyla, muhtarlarýyla, oda
baþkanlarýyla ve tüm halAli Osman Kýyak, AK Parti’den Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý’ný açýkladý.
kýyla topyekün birlik ve
beraberlik içinde olmayý
baþarmaktan baþka bir þansý yok.
Biz, akl-ý selimin galip geleceði Çorum'un kendi kaderine sahip çýkacaðý
inancýyla üzerimize düþeni
yapmaya hazýr olduðumuzu ifade ediyoruz. Tüm bedenimizi taþýn altýna koymaya hazýr olduðumuzu
beyan ediyoruz.
TBMM'de edindiðimiz 16 yýllýk tecrübe ve birikimi Türkiye ve Çorum'u
daha iyi bir geleceðe taþýMilletvekili Aday Adayý Kýyak, açýklamasýnýn ardýndan tebrikleri kabul etti.
mak için kullanacaðýz. Bunu yaparken de bütün kesimlerle iþbirliði ve güç
birliði içinde olacaðýz. Diyaloða, hoþgörüye açýk, uzlaþmacý ve birleþtirici, deðiþen ve geliþen dünya þartlarýný aklýn ve bilimin ýþýðýnda yorumlayarak, olaylarýn akýþýný izleyen deðil,
olaylara yön veren, bir vizyon ve misyonu takip edeceðiz.
Yeni bir anayasayý yaKýyak’ýn adaylýðýný açýkladýðý toplantýya çok sayýda kiþi katýldý.
pacak çoðunluðu Türkiye
genelinde saðlamak için
Çorum olarak üzerimize düþeni mutlaka yapacaðýz.
HER ALANDA SÖZ SAHÝBÝ BÝR ÇORUM
“Siyaset, her þeyden önce bir yönetme sanatý veya
bilimidir. Siyaset, hükümet, devlet icraatlarýný etkileme, deðiþtirme veya yönlendirme iþidir.
Siyaset, devlet yönetimini veya kontrolü ele geçirme ve elde tutma bilgisi veya sanatýdýr. Siyasetin bu tanýmlarý çerçevesinde biz de Çorum'da ve tüm ilçelerimizde bölge, ilçe farký gözetmeksizin, herkese eþit mesafede, birlik ve beraberlik içinde herkesin hakkýna, hukukuna saygýlý ve top yekun Çorum'un hakkýný, hukukunu her zeminde ve en yüksek seviyede savunmak
üzere göreve talibiz. Çorum'u her alanda söz sahibi bir
kent yapmak için yola çýkýyoruz.
Bugün burada geleceðimizi konuþmak üzere toplanmýþ bulunuyoruz, hepimizin ortak geleceðini, þehrimizi, Sungurlu'muzu, Çorum'umuzu konuþmak için buradayýz. Memleketimizi daha iyi bir noktaya nasýl taþýrýz konusunu konuþmak için bir araya geldik. Bugün bu
açýklamayý burada ilk olarak yapmamýzýn nedeni Sungurlu'nun kendi ilçem olmasý.
SUNGURLU’NUN VEKÝL ÖZLEMÝ
Neden iki dönemdir Sungurlu'dan kimse seçilecek
yerde sýralamaya dahil edilmiyor? Biz hep iç çekiþmelerle bölünüp parçalanýp, baþkalarýna mý tabii olacaðýz?
Yoksa içimizden birini çýkarýp, sýralamada hakkýmýz
olan yeri alýp, TBMM'de adam gibi temsil edilip, hak-
LÝDER TÜRKÝYE’NÝN YILDIZ ÞEHRÝ
Türkiye'yi baþkanlýk sistemine taþýyýp bundan
böyle istikrar abidesi güzel bir ülke yapmak için var
gücümüzle çalýþacaðýz. Geleceðin süper gücü, lider
Türkiye'nin yýldýz þehri Çorum'u sanayisiyle, tarýmýyla,
eðitimiyle, sporuyla, doðasýyla, sosyal tesisleriyle, turizmiyle, kültürüyle, üniversitesiyle, yüksek istihdam
saðlayacak büyük projeleriyle adýndan sýkça söz ettiren, büyük bir kent yapmak içîn var gücümüzle çalýþacaðýz.
Güzel memleketimizin güzel insanlarýnýn dertlerine sorunlarýna çare olmaya talibiz. Daha aydýnlýk, daha
güçlü yeni Türkiye ve yeni Çorum için, çocuklarýmýz
için, gençlerimiz için, geleceðimiz için yollara düþeceðiz. Bu kutlu yürüyüþte bize görev tevdi edilirse bütün
gücümüzle býkmadan, usanmadan, yýlmadan çalýþacaðýz. Milletimizin, Çorum'umuzun emrinde ve hizmetinde olacaðýz. Bugün güzel memleketimiz Çorum'a
olan vefa borcumuzu ödemek üzere hizmete talip oluyoruz. Bu deðerlendirmeler ýþýðýnda ve kýymetli yol arkadaþlarýmýzýn destekleri ile Çorum milletvekilliðine
aday olduðumuzu ilan ediyoruz. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun.”
Adaylýk baþvurusunda bulunan Ali Osman Kýyak’ý tebrik eden AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas
Özkan ise baþarý dileklerini paylaþtý.
Kýyak, adaylýðýný Çorum’un Ankara’ya en yakýn noktasý olan Sungurlu’da kamuoyuna duyurdu.
Çorumlu iþadamý Orhan Bozkurt, AK Parti’den Çorum milletvekili aday adayý oldu.
Orhan Bozkurt
AK Parti’den aday
RECEP MEBET
‘Biz bu millete efendi olmaya
deðil, hizmetkâr olmaya geldik’ düsOrhan Ýnþaat sahibi Orhan Bozturunu kendine ilke kýlmýþ, aklý Türkikurt, AK Parti’den Çorum milletvekiye’de yüreði Ýslam dünyasýnda büyük
li aday adayý oldu.
bir aileyiz. Bu ailenin içinde bir nefer
Adaylýðýný dün parti binasýnda
olmakla beraber 2023 Türkiye’sine ve
düzenlediði basýn toplantýsýyla kamuÇorum’a hizmet için buradayým.
oyuna açýklayan Orhan Bozkurt, resBugüne kadar gerek siyasi, gemi baþvurusunu yaptý.
rek kültürel birikimlerimi ÇorumluluAK Parti Ýl Baþkan Vekili Eyüp
lar’la paylaþmak için AK Parti’den
Arslan ve bazý teþkilat yöneticilerinin
Çorum milletvekili aday adayý oldum.
de hazýr bulunduðu toplantýda konuGeçmiþ yýllarda da siyasetin içerisinþan Bozkurt, Türkiye’nin 2023 hedefde aktif olarak görev aldým.
leri doðrultusunda Çorum’a hizmet etOrhan Bozkurt
Kuruluþundan bugüne kadar hep
mek için aday olduðunu söyledi.
AK Parti’nin içerisinde yer aldým ve
Bazý partililer ve ailesinin de kamensubu olmaktan da gurur duydum. Türkiye’nin
týldýðý toplantýda açýklamalarýný sürdüren Bozkurt,
sadece bilgisi olan deðil, bilgiyle birlikte hikmeti
þöyle konuþtu:
de olan idarecilere ihtiyacý var. Gönül verdiðim
“14 Aðustos 2011’de Kurucu Genel Baþkanýpartimle ve çalýþma arkadaþlarýmla yine gönül
mýz Recep Tayyip Erdoðan ile baþlayan bu kutlu
verdiðim memleketim Çorum’a hizmet etmek için
yürüyüþde büyük Türkiye hayallerimizin her gebu göreve talibim. Her zorluðun ardýndan mutlaka
çen gün gerçek hale dönüþtüðüne þahit olduk. Bilbir kolaylýk vardýr inancýyla bu yola çýkmýþ buluge adam Genel Baþkanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davunuyorum. AK Parti’nin 13 yýllýk iktidarý boyunca
toðlu ile güçlenerek devam ettiði bu yolda milli
hizmet vermiþ il baþkanlarý, milletvekillerimiz ve
iradeye sadakatýmýzla 2023 Türkiye yürüyüþünde
belediye baþkanlarý ve teþkilatlarda görev alan
‘AK’ kadrolarda göreve talibiz.
herkese teþekkür ediyorum. Gönlümüz ak, yolu‘ÇORUM’A HÝZMET ÝÇÝN BURADAYIM’ muz aydýnlýk, Allah yâr ve yardýmcýmýz olsun.”
Bozkurt, adaylýðýný açýkladýðý toplantýda mutluluðunu ailesi ve arkadaþlarýyla paylaþtý.
Ölçer: ‘Ak sancaðý
taþýmaya talibim’
RECEP MEBET
Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) Baþkaný
Ahmet Ölçer, AK Parti’den Çorum milletvekili
aday adaylýðýný açýkladý.
Dün parti binasýnda
düzenlediði basýn toplantýsýyla adaylýðýný kamuoyuna duyuran Ahmet Ölçer,
millete vekalet etmek gibi
onurlu bir göreve talip olduðunu söyledi.
Toplantýya AK Parti Ýl
Baþkan Vekili Eyüp Arslan
ve bazý teþkilat yöneticileri
ve çok sayýda partili katýldý.
Eþi ve oðluyla birlikte
Ahmet Ölçer, AK Parti’den Çorum milletvekili aday adaylýðýný açýkladý.
basýnýn karþýsýna çýkan Ölçer, konuþmasýnda AK
den yaþlýsýna, köylüsünden kentlisine, iþçisinden patParti iktidarlarýnýn icraatlarýna ve siyaset anlayýþýna
ronuna, öðrencisine kadar toplumun yediden yetmiþe
vurgu yaptý.
her kesiminden insanlar var.
“Bugün bizim düðün günümüz, millete vekalet
Kökeni 1453 olan bu milletin hedefi 2023 oldu.
etmek gibi onurlu bir göreve talip olduðumuz gün” diYeter mi hayýr. Sonrasý 2053 o da yeter mi hayýr sonyen Ölçer, þöyle konuþtu:
raki hedef 2071.
“Ýktidarý süresince, Türkiye'nin bütün istatistikleGenel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Ahmet Darini deðiþtirmiþ bir parti AK Parti var. Öyle ki AK Parvutoðlu ‘Biz cihan devletinin mirasçýlarýyýz. Biz deti ile bu ülke saðlýktan eðitime, tarýmdan ulaþtýrmaya,
ðilsek bile bizden sonraki nesiller, cihan devletinin vabilimden sanayiye, ekonomiden dýþ politikaya, aklýnýtandaþlarý olacaklar’ dedi.
za gelebilecek her alanda kalkýndý, her alanda þahlanBizler Kurucu Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip
dý.
Erdoðan'ýn prensiplerini, hassasiyetlerini ve karakteriSahip olduðu milli iradesi ve milli gücü ile bu
ni kendimize rehber edinerek yola çýktýk.
millet artýk kendi iradesi çerçevesinde geleceðe yürüBugün biz, 2002'de dalgalanmaya baþlayan AK
mektedir. Bu millet AK Parti ile her alanda özgüven
Parti sancaðýný 2023 hedefleri doðrultusunda, yeni
kazandý. Dünya 5’ten büyük diyen bir liderin öncülüTürkiye'nin genç ve dinamik bir neferi olarak, Genel
ðünde, dünya devletleri ile rekabet eder hale geldi. ArBaþkanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun cesaret ve kararlýlýtýk dünya konjonktüründe hiçbir devlet Türkiye'siz heðý ýþýðýnda halkýn tam göbeðinden çýkmýþ bir milletvesap kitap yapamaz.
kili olmak için, millete hizmet yolunda taþýmaya aday
Bugün bu salonda kadýnýndan erkeðine, gencinolarak yola çýkýyoruz.”
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
11
‘Hukukta güven bunalýmý yaþanýyor’
RECEP MEBET
Çorum Barosu tarafýndan düzenlenen ‘Hukuk
ve Etik’ konulu söyleþi programý önceki gün
gerçekleþti.
YAR-SAV eski Baþkan Vekili hemþehrimiz
Hakim Nuh Hüseyin Köse’nin moderatörlüðündeki
söyleþiye Hukukçular Derneði Genel Baþkaný
hemþehrimiz Av. Cavit Tatlý, Yargýçlar Sendikasý
Baþkaný Hakim Ömer Faruk Eminaðaoðlu ve
Ýstanbul Barosu eski Baþkaný Av. Turgut Kazan
konuþmacý olarak katýldý.
Baro konferans salonunda gerçekleþen
programda söz alan konuþmacýlar, Türk hukuk
sisteminde güven bunalýmý yaþandýðýna dikkat
çektiler.
Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar’ýn
açýþ ve selamlama konuþmasý ile baþlayan söyleþiyi
çok sayýda avukat izledi.
KÖSE: ‘YARGININ HALÝ PEÞÝRAN’
‘Hukuk ve Etik’ konulu söyleþinin oturum
baþkanlýðýný yapan YAR-SAV eski Baþkan Vekili
hemþehrimiz Hakim Nuh Hüseyin Köse, “Türk
yargýsýnýn hali periþan” dedi.
Yargý sisteminde büyük erozyon yaþandýðýna
iþaret eden Nuh Hüseyin Köse, Türkiye’de adalet
anlayýþýnýn oturmasý gerektiðini vurguladý.
Tartýþmalarý devam eden ‘Ýç Güvenlik Paketi’
yasa tasarýsýyla ilgili eleþtirilerini dile getiren Köse,
“Ülkemizde paketler ve torbalar hep sorun oldu.
Yoðurdun torbasý olur, efendim pilavýn torbasý olur
ama ne yazýk ki ülkemizde yasalarýn torbasý çok ve
meþhur bir hale geldi” diye konuþtu.
“Türkiye’de yargýya dair sorunlar dað gibi”
diyen Köse, problemlerin çözümü yerine yargý
üzerinden bir güç savaþý yapýldýðýna dikkat çekti.
EMÝNAÐAOÐLU: ‘ÜLKE, YARGI
ÜZERÝNDEN YÖNETÝLÝYOR’
Yargýçlar Sendikasý Baþkaný Hakim Ömer
Faruk Eminaðaoðlu, “Türkiye, yargý üzerinden
yönetiliyor ve biçimlendiriliyor” dedi.
‘Hukuk ve Etik’ konulu söyleþiye katýlan Ömer
Faruk Eminaðaoðlu, yargý ve etik kavramlarýný
tanýmlayarak konuþmasýna baþladý.
“Yargý denince akla etik ve adil yargýlanma
geliyor” diyen Eminaðaoðlu, Türk yargý sisteminin
bu kavramlardan uzaklaþtýrýldýðýný öne sürdü.
Konuyla ilgili olarak hükûmet uygulamalarýný
eleþtiren Eminaðaoðlu, “Siyasi iktidarý eleþtireceðiz
ancak þapkamýzý önümüze koyup kendi
sorumluluklarýmýzý da gözden geçireceðiz” diye
konuþtu. Eminaðaoðlu, açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:
“Etik denilince ilk sýrada baðýmsýzlýk geliyor.
Yargý denildiðinde ise ilk sýrada tarafsýzlýk yer
alýyor. Doðruluk ve tutarlýlýk, dürüstlük, eþitlik,
ehliyet ve liyakat da bu hususta büyük önem taþýyor.
Avukatlarý dýþarda tutmadan, hukukun tüm
unsurlarýnýn yargýda etiðe dikkat etmesi gerek. Yargý
baðýmsýzlýðý ve hukukun üstünlüðü olmadan devlet
yönetiminde demokrasiden söz edilemez.
Yargý denetiminin olmamasý dünyada vahþetin
ortaya çýkmasýna neden oluyor. Türkiye’de Anayasa
Mahkemesi daha evvel kurulsaydý geçmiþte darbe
gibi sancýlý dönemler yaþanmazdý. Yargýçlar ve
savcýlar güç karþýsýnda eðilmemeli. Türkiye’de
iktidar gücünü ele geçirenler, istediklerini yargý
üzerinden yapmaya çalýþýyorlar. 12 Mart
hadisesinde olduðu gibi Türkiye’de yargý, iktidar
gücünün beklentilerine göre hareket ediyor. Ýktidar
gözünü Anayasa’ya dikerek yargýyý kendi yanýna
çekmeye çalýþýyor. Böylece yargýyý kendi etkileri
altýnda tutmaya çalýþýyorlar. Bu yüzden iktidarlar
yargýyý kendilerinin topu, tanký ve tüfeði gibi
görüyorlar. 2010 yýlýndaki Anayasa deðiþikliðini
yargý sistemi açýsýndan tasvip etmiyorum. Türkiye,
yargý üzerinden yönetiliyor ve biçimlendiriliyor.
Yargý etik deðerlere sahip çýksa iktidar bu adýmlarý
atabilir mi? Türkiye, son 10 yýlda yargý üzerinden
þekillendirildi. Ülkemizde son 50 yýldýr gücü
denetleyen yargý eksikliði yaþanýyor. Siyasi iktidarý
eleþtireceðiz ancak þapkamýzý önümüze koyup
kendi sorumluluklarýmýzý da gözden geçireceðiz.”
TATLI: ‘YARGIYA GÜVEN SORUNU
VAR’
Hukukçular Derneði Genel Baþkaný
hemþehrimiz Av. Cavit Tatlý, Türkiye’de yargý
sistemine duyulan güvenin sarsýldýðýna dikkat çekti.
Çorum Barosu’nca düzenlenen ‘Hukuk ve
Etik’ konulu söyleþide konuþan Cavit Tatlý, “Hukuk,
güvenin kaybolduðu deðil, güvenin verildiði yerdir”
dedi.
Hukuk güvenliðinin olmadýðý yerde etikten söz
edilemeyeceðini vurgulayan Tatlý, konuyla ilgili
çözüm önerilerini dile getirdi.
Parlementer sistemin yargý üzerindeki
etkilerinden bahseden Tatlý, mevcut Anayasa’yý
eleþtirip karmaþýk düzene sahip çýkanlara anlam
veremediðini söyledi.
Yasama-yürütme ayrýlýðýnýn tüm sorunlarý
çözeceðine iþaret eden Tatlý, Hukukçular Derneði
olarak hazýrladýklarý Anayasa taslaðýndan bahsetti.
Avukatlara yönelik haksýz uygulamalarý da
eleþtiren Tatlý, þöyle konuþtu:
“Problemlerin çözümü için yasama ile yürütme
ayrýlmalý. Yargýda etik için ise bir sistemimiz
olmalý. Eðer sisteminizi oluþturamamýþsanýz
neticeyi kestiremezsiniz. Hukuk, güvenin
kaybolduðu deðil, güvenin verildiði yerdir.
Hakim, savcý ve avukattan oluþan yargýda en
zayýf halka avukatlar. Ýdari yargýda, hukuk
formasyonu olmayan kiþilerden adalet bekliyoruz.
Hakimler ve savcýlar arasýnda ayrým yok. Lojman,
lokal ve kürsüde hep ayný mekanlarý paylaþýyorlar
ama avukatlar hep dýþarda kalýyor. Avukatlar
ofislerini bile adliyelerin dýþýndaki mekanlarda
tutmak zorunda kalýyor. Mesleki olarak bu ayrýmla
ilgili gerekli düzenlemeler yapýlmalý.
Hukukçular Derneði olarak bir Anayasa taslaðý
hazýrladýk. Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu’nda neden ‘yüksek’ ifadesi kullanýlýyor?
Yüksek mahkemelerde görev yapan hakim ve
savcýlar gerçekten çok yüksekte oturuyorlar,
duruþmalarda onlarý görebilmek için dürbüne
ihtiyaç var.
Devletin infaz sistemi sýkýntýlý, hükümlü kimse
‘verilen cezanýn 5/3’ünü yatýp çýkarým’ diyor. Borç
yiðidin kamçýsý ama kimse borcunu ödemek
istemiyor. Hukuk güvenliðinin olmadýðý yerde
etikten söz edilemez. Bu nedenle devletin acilen
infaz rejimini masaya yatýrmasý gerekiyor. Adli
kolluk olarak tanýmlanan Jandarma ya TSK’dan
ayrýlmalý ya da baþka bir adli kolluk teþkilatý
kurulmalý. Avukatlýk yapmayan ve 30 yaþýna
gelmeden mahkeme kürsüsüne çýkýlmasýný doðru
bulmuyorum; çünkü bu yaþtaki kimseler hayatýn
gerçeklerini bilmiyorlar. Ýdari mahkemeler normal
adliyelerde yer almalý ve hukukçu olmayan
üyelerden temizlenmeli. Yargýtay, Ankara dýþýna
taþýnmalý.
HSYK seçimi nedeniyle herkesin kimyasý
bozuldu. Adliyelerde ayrýþma had safhada. Bu sorun
düzelmeli. TBMM, millet adýna herþeye
dokunabilmeli. Egemenlik kayýtsýz, þartsýz milletin
diyoruz, adýný bile bilmediðimiz kurullardan üyeleri
gönderiyoruz o makamlara sonra dokunma þansýmýz
olmuyor. Yargý, kimsenin kendine ulaþamayacaðý
bir yer olsun isteniyor. Neden ötürü sistemi
tartýþamýyoruz. Felsefik tartýþmaya gerek var.
Hukuk fakülteleri de gözden geçirilmeli. Yeni
anayasa bu açýdan elzem. Anayasa konusu dile
getirilip ‘-mýþ’ gibi yapýlmamalý, gerçekten adým
atýlmalý ve çözüm saðlanmalý.”
KAZAN: ‘YARGI, ÝKTÝDAR OYUNUNA
DÖNDÜ’
Ýstanbul Barosu eski Baþkaný Av. Turgut
Kazan, yargýnýn iktidar oyununa dönüþtüðünü
söyledi.
“Hukuk ve etik parlementodan baþlar. O
nedenle bu hususlara önce onlar uymalý” diyen
Turgut Kazan, yasama organýnýn etik deðerlere
uygun yasalar hazýrlamasý gerektiðini kaydetti.
Çorum Barosu tarafýndan düzenlenen ‘Hukuk
ve Etik’ konulu söyleþide konuþan Kazan, ‘Ýç
Güvenlik Paketi’ yasa tasarýsýný eleþtirdi.
Hükûmeti yargý düzenini tahrip etmekle
suçlayan Kazan, Yargýtay’daki seçim sürecini
eleþtirerek þöyle konuþtu:
“Etik deðerler toplumdan topluma deðiþmez.
Bu doðrular yüzyýllýk mücadelelerle elde edilmiþ
deðerlerdir. Etik, ahlak üzerine düþünce üreten
felsefenin alt disiplinidir. Hukuk ve etik konusunda,
yasama organýnýz da etik deðerlere uygun yasalar
hazýrlamalý. Ýç Güvenlik paketi ile siyasal
parlemento yurttaþýný kandýramaz. Hukuk ve etik
parlementodan baþlar. Önce bu hususa onlar uyacak.
Koruma mekanizmamýz iyi deðilse ne kadar
yasanýz olursa olsun bir anlam ifade etmez. Bu
nedenle yargý önemli. Baðýmsýzlýk, tarafsýzlýk.
eþitlik gibi temel kurallar olmadan hukuk ve etikten
söz edilemez. Ülkemizde gerçekçi hukuk eðitimine
ihtiyaç var. Adalete ulaþmamýz için duyarlýlýk lazým.
Kavramlarý uluslararasý deðerlere uygun
kullanmalýyýz. Türkiye’de avukatlar gerçekten
yargýda ayakbaðý olarak görülüyor. Tüm yapýlanlara
baktýðýmýzda ise yargý bir iktidar oyununa döndü.”
Dinleyenlerin sorularýný cevaplayan
konuþmacýlara, programýn sonunda Çorum Barosu
tarafýndan þükran plaketi verildi.
Hakim Nuh Hüseyin Köse’nin yönettiði söyleþiye Av. Cavit Tatlý, Hakim Ömer Faruk Eminaðaoðlu ve Av. Turgut Kazan konuþmacý olarak katýldý.
Hayal Evi Organizasyon açýldý
RECEP MEBET
melerine kadar geniþ bir
ürün yelpazesini müþteriHayal Evi Organilerinin beðenisine sunzasyon önceki gün Çoduklarýný söyledi.
rum’da hizmete açýldý.
Maðazalarýnda satýþa
Yeniyol Mahallesi
sunduklarý ürünlerin yaný
Sel Sokak Mevlana Çarþýsýra organizasyon hizmeti
sý içi numara 38/14’te gerde verdiklerinin altýný çiçekleþen açýlýþa çok sayýzen Tangal, “Tüm Çorum
da davetli katýldý.
halkýný Mevlana Çarþýsý
‘Siz hayal edin, biz
içinde hizmete sunduðuyapalým’ sloganýyla hizmuz Hayal Evi’ne beklimet veren iþletme hakkýnyoruz” dedi.
da bilgi veren Uður TanKurdeleme kesimiygal, nikah þekerinden çole devam eden açýlýþ töreAçýlýþ kurdelesini iþyeri kurucularý birlikte kesti.
cuk þekerine, kýna malzeni, palyaço gösterisi, mümelerinden hediyelik eþzik dinletisi ve yapýlan ikramlarla devam etti.
yalara, dekoratif ürünlerden doðum günü malze-
Hayal Evi Organizasyon Mevlana Çarþýsý içinde düzenlenen renkli bir törenle hizmete açýldý.
CHP'de ön seçim kesinleþti
CHP Parti Sözcüsü Koç, Parti Meclisi
toplantýsýnýn ardýndan alýnan kararlarý açýkladý.
Koç'un verdiði bilgiye göre, 17-24 Þubat
tarihleri arasýnda adaylýk baþvurularý Genel
Merkez'e yapýlabilecek.
Ýstanbul, Ankara, Ýzmir illerinde CHP'nin
1. sýra milletvekili aday adaylarý kadýn olacak.
29 Mart'ta tüm üyelerin katýlýmýyla hakim gözetiminde Afyonkarahisar, Aksaray,
Amasya, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Giresun, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Karabük, Karaman, Kýrýkkale, Kýrklareli, Kýrþehir, Kilis,
Konya, Kütahya, Manisa, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Uþak ve Yozgat illerinde
bu kapsamda ön seçim yapýlacak.
10 ÝLDE ÖRGÜT DENETÝMÝNDE
EÐÝLÝM YOKLAMASI YAPILACAK
Adana, Adýyaman, Kahramanmaraþ,
Kayseri, Malatya, Muðla, Mersin, Tekirdað,
Trabzon ve Zonguldak olmak üzere toplam 10
ilde, CHP örgütlerinin denetiminde tüm 29
Mart'tan daha önce eðilim yoklamasý yapýlacak.
Merkez yoklamasý ise 30 seçim bölgesinde yapýlacak. Bu illerden 17'si CHP'nin
yüzde 10'un altýnda oy alýndýðý seçim bölgelerini kapsayacak. Söz konusu iller Aðrý, Ardahan, Artvin,
Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankýrý, Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Gaziantep, Gümüþhane, Hakkari, Hatay, Iðdýr, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Mardin, Muþ, Sakarya, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Tokat, Tunceli, Van, Yalova ve Eskiþehir seçim bölgeleri oldu.
Nazife-Ýlhan Cantaþ çiftinin oðlu Can, Ayþe-Refik Aydýn çiftinin kýzý Zelal ile dünyaevine girdi.
Cantaþ ve Aydýn Aileleri’nin mutlu günü
Can ile Zelal evlendi
Cantaþ Sigorta sahiplerinden Can Cantaþ, Zelal
Aydýn ile hayatýný birleþtirdi.
Nazife-Ýlhan Cantaþ çiftinin oðlu Can, AyþeRefik Aydýn çiftinin kýzý Zelal ile dünyaevine girdi.
Önceki gün As Kültür Düðün Salonu’nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum
Çorum Barosu tarafýndan düzenlenen ‘Hukuk ve Etik’ konulu söyleþi programý önceki gün gerçekleþti.
kuruluþu temsilcileri, Cantaþ ve Aydýn Aileleri ile çok
sayýda davetli katýldý.
Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerle devam etti.
HAKÝMÝYET, Zelal-Can Cantaþ çiftini kutlar
ömür boyu mutluluklar diler.
12 PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
‘ÇESOB’la çýtayý
yükselteceðiz’
Parti'den
AK
aday olmasý
kesinleþen Timur
Cevher, ÇEBOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç’ý
ziyaret etti.
Görüþmede
hedeflediði
projelerinden
bahseden Cevher,
Yalçýn Kýlýç'a
gösterdiði nezaketten
ve destekten dolayý
teþekkür etti. Cevher,
“Esnafýn tozunu
topraðýný yutmuþ biri
olarak esnafýmýzýn
dertlerini, sorunlarýný
biliyorum. Ýnþaallah
partimden aday
gösterilir ve
halkýmýzýn desteði ile
milletvekili
seçilirsem çözüm
yollarýnýn oluþmasý
için gereken tüm
mücadeleyi
vereceðim. Çorum
esnafýmýz iþinde son
derece baþarýlýdýr.
Hep iyi ustalar
yetiþtirmiþ,
bölgesinde bu
anlamda nam
salmýþtýr. Bunun
devamý þüphesiz
AK Parti'den aday olmasý kesinleþen Timur Cevher,
ÇEBOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç’ý ziyaret etti.
kalkýnma ile olur. Biz
bu çýtayý ÇESOB’la
birlikte daha da
yükselteceðiz
inþaallah. Bundan
kimsenin þüphesi
olmasýn.” diye
konuþtu.
Cevher’e çýktýðý
yolda baþarýlar
dileyen ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç
da, “Babasý ve
kendisi esnaf olan bir
kardeþimizi Meclis’te
görmek, Çorum esnaf
ve sanatkârýna onur
verir. Sayýn Timur
Cevher esnaf ve
sanayicinin kodlarýný
bilen sorunlarýný
anlayýp, çözüm
yollarýný üreten bir
vekil olacaktýr.
Bundan kimsenin
þüphesi olmasýn.”
dedi. (Haber
Merkezi)
Abdullah&Sultan Bayan Kuaförü açýldý
M. ALÝ. CEYLAN
A
bdullah Köse ve
Sultan Korkmaz'ýn
sahibi olduðu bayan
kuaförünün açýlýþý yapýldý.
Gazi Caddesi Sultan Lahmacun karþýsý
Simit Sarayý üstünde
hizmete giren bayan
kuaförünün açýlýþýna
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Berberler ve
Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Taksici ve Minibüsçüler
Odasý Baþkaný Mehmet
Gayretli ile davetliler
katýldý.
Bayan kuaförünün
açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan davetlilere ikramda bulunuldu.
12 yýllýk tecrübe
ile müþterilerine hizmet
veren bayan kuaföründe fön, kesim, röfle, boya, perma, kaynak, topuz, gelin saçý, tesettür,
porselen makyaj, aðda,
kaþ, kirpik, cilt bakýmý
ve manikür-pedikür
hizmeti veriliyor.
Ýþyeri Sahibi Abdullah Köse, kaliteli ve
güler yüzlü hizmetin
verildiði iþyerlerine
tüm bayanlarý beklediklerini söyledi. Köse, 12
yýllýk tecrübelerinin
verdiði deneyimle hemþehrilerine hizmet etmekten gurur duyduklarýný kaydetti.
Abdullah Köse ve Sultan Korkmaz'ýn sahibi olduðu bayan kuaförünün açýlýþý yapýldý.
Ç
CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, 'Büyük Halk Buluþmasý' ile partilileriyle önceki gün bir araya geldi.
Köse coþkulu kalabalýkla
aday adaylýðýný açýkladý
EMRE KUT
C
HP Çorum Milletvekili Av. Tufan
Köse, 'Büyük Halk Buluþmasý' ile partilileriyle önceki gün bir araya
geldi. Köse, partililerin
yoðun ilgi gösterdiði
buluþmada 7 Haziran
2015 tarihinde yapýlacak milletvekilliði genel seçimlerinde ikinci
dönem için yeniden
partisinden aday adayý
olduðunu da açýkladý.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþen
buluþmaya CHP Genel
Merkez Parti Meclis
Üyesi Tuncay Özkan,
CHP Çorum Ýl Baþkaný
Gürsel Yýldýrým, CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný
Ali Rýza Suludere, Belediye ve Ýl Genel meclis üyeleri, partili belediye baþkanlarý ve çok
sayýda vatandaþ katýldý.
Saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþý ile baþlayan etkinlikte ilk olarak
CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse'nin
TBMM ve yereldeki
çalýþmalarýndan oluþan
sinevizyon sunuldu.
Daha sonra coþkulu alkýþlar eþliðinde
kürsüye gelen CHP Çorum Milletvekili Av.
Tufan Köse konuþmasýnda milletvekilliði
döneminde TBMM ve
yerelde yaptýðý çalýþmalarý anlattý. Köse, 4
yýlda TBMM'de 106
kez kürsüye çýktýðýný
dile getirerek, "Onlarca
soru önergesi sunmuþum. Çorum olaylarýnýn sebeplerini sormuþuz. Yüzlerce hatta binlerce Çorumlu hemþerilerimizi mecliste aðýrlamýþým.
Çorumlu
hemþerilerimizin, köylülerimizin etkinliklerine, cenazelerine, düðünlerinin tamamýna
katýlmaya çalýþtým. 153
öðrenciye bizzat kendim ya da irtibat kurduðum iþ adamlarýnýn vasýtasýyla burs vermeye
çalýþtým. Siyaset yapmak fedakarlýk ister.
Siyaset yapmak iþim-
Buluþma Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi.
den, eþimden, mesleðimden, zamanýmdan,
arkadaþlarýmdan, dostlarýmdan fedakârlýk
yapmaktýr. Bu fedakarlýðý elimden geldiði kadar yaptým. Þimdi de
hesap soralým. Asgari
ücretten vergiyi kaldýrmayan zihniyetten, gelir daðýlýmýnda en düþük olan 5 ülkeden biri
yapan, zengini daha
zengin, fakiri daha fakir yapan zihniyetten,
kepenk kapatan esnafýn, hayvan beslemesine izin vermeyen zihniyetten, çocuðuna süt
alamadýðý için intihar
eden annenin hesabýný
soracaðýz. Hýfzý Veldet
Velidedeoðlu parkýnýn
ismini deðiþtiren belediyeden de hesap soracaðýz. Umarým bundan
sonraki toplantýmýzý
stadyumda yapacaðýz.
CHP için halka tepeden
bakýyor, halka inmiyor
gibi diyenler varmýþ.
Biz Cumhuriyeti korumaya
çalýþýyoruz.
Cumhuriyeti muhalefetle koruyamýyoruz.
Ýktidar olmamýz gerekiyor. Yolumuz iktidar
yoludur." dedi.
ÖZKAN'DAN
BOL VAAD
CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse'nin konuþmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan
CHP Genel Merkez
Parti Meclis Üyesi
Tuncay Özkan da, Köse'nin zor ve karanlýk
günlerinde kendini hiç
yalnýz býrakmadýðýný
vurgulayarak, 7 Haziran seçimleri için yeniden aday adayý olan
Köse'yi
bugününde
yalnýz býrakmak istemediðini söyledi. Özkan, Türkiye'nin çöle
döndüðünü ve herkesi
yuttuðunu ileri sürerek,
bol vaad verdiði konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"Ben cehennemden geliyorum. Bir tane bile
þeytan yok. Hepsi sokaklarda. 517 gün hücrede kaldým. Umutsuzluk nedir bilmiyorum.
CHP'nin adý umuttur.
CHP'nin olduðu yerde
umutsuzluk
olmaz.
CHP'yi iktidar edeceðiz. Þeytanlar o gün ait
olduklarý yerlerine dönecekler. 7 Haziran vicdanlýlarla vicdansýzlarýn, iyiler ile kötülerin
kavgasýdýr. Biz bu kavgayý kazanacaðýz. Bu
seçimde iktidarýz. Sizden bir þey rica ediyorum. Buradan çýkýnca
10 kiþiye CHP'yi anlatýn. Biz iktidara gelince
3,5 milyon iþsize iþ vereceðiz. Ýþsizliði bitireceðiz. Projelerimiz hazýr. 370 bin atanamayan
öðretmenimizi atayacaðýz. Söz veriyoruz. Taþeron iþçilerin tamamýna kadro vereceðiz.
Yoksulluk büyük bir
bela bizim için. Ben
yoksulum diyen ve belgeleri olanlara aile sigortasý kartý vereceðiz.
Evini geçindiremiyorsan, kimseye muhtaç
kalmak istemeyen bu
kartla 1300 TL'lik alýþveriþ yapacak. Hem de
her ay yapacak. Ýktidara geldiðimizde yoksulluðu
kaldýracaðýz.
Emeklilere söz veriyoruz. Yüzde 100 zam yapacaðýz.
CHP'nin
emeklilere hediyesi de
yýlda bir kereye mahsus
bayramlara gelme kaydýyla bir maaþ ikramiye
vereceðiz. Emekliler
çalýþýrken onlardan para almayacaðýz. Saðlýk
primi ödemeyecekler.
Katký payý ödemeyecekler. Eðitim parasýz
olacak. Her mahalleye
kreþ açacaðýz. Kreþlerimiz bedava olacak. Öðrencilerimiz devletin
yurtlarýnda kalacak ve
yemek dahil her þey bedava olacak. 4+4+4'ü
doðruca çöpe atacaðýz.
Petrol fiyatlarý ne olursa olsun mazotu 2 liradan vereceðiz. Ürünüm
tarlada kaldý, aðaçta
kaldý olmayacak. Ürününüzü alma garantisi
vereceðiz. Elektrik ve
su fiyatlarýný aþaðýya
çekeceðiz. Bunlarý buradan çýkýnca en az 10
kiþiye mutlaka anlatýn."
Konuþmalarýn bitiminde, CHP Genel
Merkez Parti Meclis
Üyesi Tuncay Özkan,
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve partili yöneticiler el ele
birlik beraberlik pozu
verdi.
Atlas’dan esnaf ziyareti
Abdullah Köse ve Sultan Korkmaz'ýn sahibi olduðu
bayan kuaförünün açýlýþý yapýldý.
SÝT alanlarý için toplantý
evre ve Þehircilik Bakaný Ýdris
Güllüce'nin talimatýyla Tabiat
Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü, "Doðal Sit Alanlarýnýn Ekolojik Temelli Bilimsel Araþtýrmasý
Proje Çalýþmalarý"na tüm hýzýyla
devam ediyor.
Projenin eðitim ve bilgilendirme toplantýsý, Ankara, Çankýrý, Kýrýkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu,
Karabük, Zonguldak ve Bartýn Ýllerini kapsayan toplantý 03-04 Þubat
2015 tarihleri arasýnda Ankara'da
büyük bir katýlýmla gerçekleþti.
Dünyada ve Türkiye'de korunan alanlar hakkýnda bilgilerin verildiði toplantýda; sit alanlarýnýn
mevcut durumu ve veri tabaný çalýþmalarý, endemik ve kritik tür tanýmý
www.corumhakimiyet.net
yanýnda anahtar türlerin önemi, çalýþma alanýnýn memeliler açýsýndan
deðerlendirmesi, doðal sit alanlarýnýn botanik açýsýndan incelenmesi
gibi hususlarda bilgilendirmeler yapýldý.
KORUMA ALANLARINDA
ÝNCELEME
Çalýþmanýn 2. gününde katýlýmcýlar tarafýndan koruma alanlarýna ziyaret gerçekleþtirildi. Ankara'da ilk olarak Gölbaþý Tuluntaþ
Maðarasý ziyaret edildi. Maðaranýn
içinde yaþayan yarasa türleri ve ortamýn doðal jeolojik yapýsý hakkýnda bilgiler verildi.
Katýlýmcýlar, daha sonra Eymir
Gölü'nü ziyaret etti. Eymir Gö-
lü'nde, ortamýn bir sulak alan olmasý nedeniyle doðal sit deðerlendirmeleri açýsýndan önemi anlatýldý ve
sulak alanda yaþayan/konaklayan
kuþ türleri hakkýnda bilgiler verildi.
Ayrýca gölün etrafýndaki ekosistemde yaþayan bitkiler hakkýnda da deðerlendirilmelerde bulunuldu ve
alanýn önemli bir kuþ habitatý olduðuna vurgu yapýldý.
Katýlýmcýlar son olarak Ankara'da kalýntý orman olarak tabir edilen Beynam Ormanlarý'ný ziyaret etti. Burada ise ormanýn doðal bitki
örtüsü, karaçamlarýn yayýlýmlarý gibi konular hakkýnda deðerlendirmeler yapýlarak çalýþma sonlandýrýldý.(Ajanslar)
C
umhuriyet Halk
Partisi
Çorum
Milletvekili
Aday
Adayý Cengiz Atlas,
Mart ayý içerisinde
yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýný
aralýksýz sürdürüyor.
Atlas, geçtiðimiz
cuma günü partinin
önde gelen isimlerini
ziyaret ederken, Bahabey Caddesi'nde de
esnaf ziyaretlerine
kaldýðý yerden devam
etti. Atlas, esnaf ziyaretleri sýrasýnda Gezi
direniþinde polis tarafýndan vurularak öldürülen Ethem Sarýsülük'ün babasý Muzaffer Sarýsülük'le de
karþýlaþýnca, bir süre
sohbet edip ihtiyaçlarýný sordu. Baba Sarýsülük Atlas'a teþekkür
etmekle yetindi.
Ziyaretlerinde
Türkiye’nin CHP iktidarýna her zamankin-
Cengiz Atlas, Mart ayý içerisinde yapýlacak olan ön
seçim için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.
den daha çok ihtiyaç
olduðu bir dönemden
geçtiðimizi ileri süren
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, CHP'nin
sosyal adaleti savunan, gelir adaletsizliðinin karþýsýnda olan
ve bu ülkenin çimentosu bir parti olduðunu vurguladý.
Kendisinin ör-
gütlü mücadeleye inanan bir kiþi olduðunu
ifade edenAtlas, "Bugün ülkemizde artýk
ne ekonomik ne de
yönetimsel zaaflar konuþulmakta. Artýk bu
ülkede rejim tartýþmasý yapýlmaktadýr. Bizler kapý kapý dolaþýp
ülkenin demokratik
ve sosyal durumunu
ve çözüm önerilerimi-
zi halkýmýzla paylaþmaya devam edeceðiz. Genel seçimde
sandýktan çýkacak sonuç sadece 4 yýlýn nasýl yönetileceði deðil,
halkýmýzýn ihtiyaçlarýnýn en üst seviyede
nasýl karþýlanacaðýnýn
kararý olacaktýr" diye
konuþtu. (Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
Umre Hatýralarý 5
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:26 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:3 Þubat 1430 Kasým:101
2015
16
ÞUBAT
Naylon, ABD'de ilk defa üretilmeye
baþlandý (1937) - Teröristbaþý
Abdullah Öcalan, Kenya'da
yakalandý (1999)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.10
06.37
12.01 AKÞAM 17.13
14.45 YATSI
18.33
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
Bütün âfetlerin baþý, doyuncaya kadar
yemektir. Abdullah-ý Tüsterî
"Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
NÖBETÇÝ ECZANELER
OYA ECZANESÝ
OYA MALATYALI
(TEL: 213 88 16)
GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ
DAÝRESÝ KARÞISI
SÖNMEZ ECZANESÝ
SÖNMEZ ÇALIÞKAN (TEL:
221 95 92)
DOÐUM EVÝ KARÞISI HÝTÝT ÜNÝV. EÐT. VE
ARAÞT. HAST. YANI
METEOROLOJÝ
13
Müzdelife ve Mina bölgelerinin önemli özelliklerinden birimuhalefet edenlere karþý gelmek hususunda azminiz kuvvetli
si de, peygamberimizin Medine'li Müslümanlarla Akabe biatlave saðlam ise buna bir diyecek yoktur. Ama yalnýz býrakacakVAHYÝN IÞIÐINDA
rýný burada yapmýþ olmasýdýr. Haram aylarýnda Mina bölgesinde
sanýz davetinizden þimdiden vazgeçiniz" deyince Bera b. Maðbulunan panayýrlarda peygamberimiz Ýslam'ýn evrensel mesajlarur söz alarak "Sana biat ettik ey Allah'ýn resulü. Seni hak dinrýný deðiþik bölgelerden gelen kabile ve gruplara anlatarak Ýsle gönderen Allah'a yemin ederiz ki kendimizi, çocuklarýmýzý
lam'a davet ediyordu.
ve hanýmlarýmýzý koruduðumuz gibi senide koruyacaðýmýza
söz veririz." Dedi. Bunun üzerine Medine'ye hicrete izin veriYesrib (Medine)den gelen Hazreç kabilesine mensup bazý
lir ve kafileler halinde hicret baþlar.
kimselerle karþýlaþarak gerekli tebliði yaptýktan sonra onlarýda
Ýslam'a davet etmiþti. Bunlardan 6 tanesi hiç terettüt etmeden ve
Peygamberimiz Sevr'deki 3 günlük sýkýntýlý günlerden
samimiyetle iman ederler.Bu insanlar Medine'deki Arap kabilesonra, 4. Günün sabahý kýlavuzluk yapmasý için kiralanan Ableri arasýnda sürmekte olan Buas savaþlarýndan bezmiþlerdi. Ýsladullah bin Ureykýt, Hz. Ebubekir ve peygamberimiz Medine'ye
mýn bir barýþ ortamý oluþturacaðýný da fark ettiler. Medine'ye
doðru kutlu yolculuða çýkarlar. Peygamberimizi yakalayana
döndüklerinde bu olaydan ve Kuran ýn mesajýndan Kardeþ kabiödül olarak koyduklarý 100 deveyi alabilmek için bütün MekVeysel Uysal
le Evs'e bahsedip onlarýda Ýslam'a davet edeceklerini ve gelecek
ke müþrikleri seferber olmuþlardý. Bir kýsmý da Medine güzerveyseluysal-@ hotmail.com
yýl yine ayný yerde peygamberimizle buluþacaklarýna dair söz
gahýnda pusuya yatarak bekliyorlardý. Geceleri yol gidilivererek ayrýlmýþlardý. Ýnþallah bu yazýmýzda daha çok tarihsel
yor,gündüzleride bir yerlerde gizleniliyordu. Süraka adýnda ki
süreç üzerinde duracaðýz.
meþhur iz sürücü atý üzerinde peygamberimize yetiþerek "Bugün seni benden
6 kiþilik bu küçük grubun Medineliler üzerinde büyük etkileri olur. Evs kim kurtara bilir?" diye baðýrýr. Süraka'nýn atýnýn ayaklarý aynen çamura
ve Hazreç'ten birçok kimse bunlarýn aracýlýðý ile Ýslam'la þereflenir. Özellik- saplanýr gibi kumlara saplanýr. Gerçekleri gören ve fark eden Süraka affýný dile peygamberimizin dayýlarýndan olan Neccaroðullarý'na mensup Esad bin ler. Peygamberimizde dua ederek onu o durumdan kurtarýr ve sonunda SüraZurare ile Avf bin Haris büyük bir gayretle insanlarý Ýslam'a davet eder. Ger- ka da Müslüman olarak arkadan gelen ve peygamberimizi arayan diðer müþçektende Medine'de Ýslam kardeþliði ruhlara bir çimento görevi yaparak yýl- rik gruplarý ters istikametlere yönlendirir. Vaat edilen 100 deveyi alabilmek
lardýr süren savaþlarýn sona ermesinde büyük bir etken olarak düþmanlýklarý için kabilesinden 70 atlý ile peygamberimizin peþine düþenlerden biriside Büsona ermiþ, Allah'ýn hidayet ve rahmeti sayesinde kýsa zamanda kardeþ ol- reyt idi. Peygamberimize yetiþir ama bütün gayretlerine raðmen muvaffak
olamaz. Rabbimizin bariz bir þekilde peygamberimizi koruduðunu gören Bümuþlardý.
reyt, yanýndakilerle birlikte Müslüman olur. "Ey Allah'ýn resulü müsaade
Ertesi yýl sözleþtikleri ayný yerde 12 kiþi olarak buluþup peygamberimiedersen Medine'ye kadar sana eþlik edip seni ben koruyacaðým." der. Medize biat ettiler. 1. Akabe biatýnda bulunan sahabelerden Ubade b Es Samit hane'ye yaklaþtýklarýnda da peygamberimiz in Medine'ye bayraksýz girmesinin
diseyi þöyle anlatýr "Refahta olduðu kadar sýkýntýda, sevinçte olduðu kadar
uygun olmayacaðýný düþünerek baþýndaki sarýðýný çýkarýp mýzraðýnýn ucuna
üzüntüde de onu destekleyip, her konuda emirlerine itaat edeceðimize, Resubaðlayarak, peygamberimizin bayraktarlýðýný yapar. Rabbim nelere Kadir delüllah'ý kendi nefislerimizden aziz bilip durum ne olursa olsun ona muhalefet
ðil.
etmeyeceðimize, Allah yolunda hiç bir kýnayýcýnýn kýnamasýndan korkmayaMedine'li Müslümanlar ise yollara dökülmüþler ve sevinçle peygambecaðýmýza, Allah'a asla þirk koþmayacaðýmýza, hýrsýzlýk ve zina yapmayacaðýmýza, çocuklarýmýzý öldürmeyeceðimize, hiçbir iþte Rasulüllah'a muhalefet rimizin gelmesini bekliyorlardý. Medine'nin hemen giriþinde bulunan ve Kuba
denilen
yerleþim biriminde peygamberimizi karþýladýlar. Hz Ali'de burada
etmeyeceðimize dair biat ettik."
onlara yetiþti. Peygamberimiz Kuba'da 14 gün kalýr ve oraya Müslümanlarýn
1. Akabe biatýnýn sonunda Medine'li Müslümanlar "Ey Allah'ýn Resulü
ilk mescidini inþa ettirir ve ilk Cuma namazýný da burada ifa ederler. Hacca
Biz burada 12 kiþiyiz ama Medine'de ki Müslümanlarýn sayýsý çok daha fazveya umreye gidenlerin ziyaret ettikleri yerlerden biriside burasýdýr.
la. Müslüman'ýz ama Kuran ý bilmiyor ve gereklerini yerine getiremiyoruz.
Peygamberimiz Kuba mescidi yapýlýrken bizzat kendisi de taþ taþýyor.
Bize bir öðretici ver dediler. Peygamberimizde müþrik bir aileye mensup olmasýna raðmen Allah'ýn iradesine teslim olarak peygamberimizin yanýnda Ýlk þehit Yasir ve Sümeyye'nin oðullarý Ammar sýrtýnda 2 taþ taþýyarak "Ey
yer alan daha 18 yaþýndaki Musap bin Umeyr i öðretici olarak gönderir. Mu- Allah resulü sen otur. Ben bu taþlarýn birisini kendim diðerini de senin için
sabýn gayretleri ile Ýslamiyet Medine bölgesinde hýzla yayýlýr. Yaklaþýk 6 ay taþýyorum diyor. Kendiside anne ve babasý gibi Sýffiyn savaþýnda Hz. Ali'nin
sonra Musap Mekke'ye gelir. Peygamberimizin "Musap Medine'de durum ordusunda þehit olur.
nasýl?" diye sorduðunda, Musap "Ey Allah'ýn Resulü Medine'de gündeminde
Medineliler 4 gözle peygamberimizi beklemeye baþlarlar peygamberiKur'an olmayan ev kalmadý." Yani Musabýn gayretleriyle Medine Ýslam dev- miz 14 gün Kuba'da dinlendikten sonra büyük bir kalabalýkla Medine'ye giletinin doðuþuna hazýr hale gelmiþti.
rer. Medineliler de kadýn çocuk genç ihtiyar hep bir aðýzdan "Veda tepelerin3. yýl Akabe denilen ayný yere 78 kiþi olarak gelirler. Ve "Ey Allah'ýn re- den dolunay doðdu bize! Allah'a yalvaran oldukça þükür etmek gerekir halisulü görüyoruz ki burada baský ve zulüm devam ediyor." diyerek Allah resu- mize, ey bize gönderilen peygamber sen boyun eðmemiz gereken bir emir ile
lünü ve ashabýný Medine'ye davet ettiler. 2. Akabe biatýna peygamberimiz geldin bize." Diye þiirler okuyarak sevinçle karþýlarlar.
amcasý Hz. Abbas ile birlikte gelmiþti. Söz alarak "Biz onu düþmanlarýndan
Umre veya hacca giden kardeþlerime buralar, buralarda yaþananlar ve
koruduk ve korumaya da devam edeceðiz. Siz ise onu Medine'ye davet edi- buralarýn hatýralarý anlatýlýr ve o günleri yaþama sakta zihinlerimizde tazeleyorsunuz. O da size gitmek istiyor. Ona verdiðiniz sözü tutmak, kendisine nerk insanlarý, anlatýlmasý zor olan manevi bir iklime taþýr.
Hapishane Hatýralarý
apishaneler bazen çilehane, bazen de Tefekkür Hiçbir þey umurlarýnda deðildi. Tahta biýslahhane, bazen de "Medrese-i Yu- Dünyamýz tini dahi öldürmekten imtina ediyorlardý.
sufiye " olmuþtu. Bir zamanlar öyle olayYine efe yapýlý Tosyalý Sadýk Karagöz
lar yaþandý ki; hapishaneler masumlara
mahkemede:
mekan olmuþtu ve hapishaneler Nur tala"Hakim efendi !þuraya bir daraðacý
belerinin üstün gayretleri ile ýslahhaneye
kurdur, oraya vaiz kürsüsüne gider gibi
dönüþmüþtü. Bediüzzaman hazretlerinin
gitmezsem en adi insaným " der ve mahmisafir edildiði Toptaþý týmarhanesi, harkemeyi hayrette býrakýr. Sosyal hayatta
Raþit Yücel böyle olduðu gibi, mahkemeler bile bir
biye nezareti, Eskiþehir hapishanesi, Derasityücel@
nizli hapishanesi ve son olarak Afyon Haüniversite
kampüsüne dönmüþtü. Binbaþý
pishanesi. Yüzlerce masum Nur talebele- corumhakimiyet. net asým bey mertliðini ve dürüstlüðünü mahrinin bu mekanlarý bir üniversite kampükeme esnasýnda "yarab canýmý al " dedikten kýsa
süne dönüþtürdükleri tarihe geçmiþtir.
bir sýra sonun vefat etmesi ayrý bir destandýr.
Meyve risalesi Denizli hapishanesinin, OtuMerhum Bekir Berk aðabeyin girdiði yüzlerce
zuncu Lem'a Eskiþehir hapishanesinin, Mirkadavadaki nezih müdafaalarý ve merdane tavrý
tüssünne ise Afyon hapþishanesin lezzetli meyunutulacak þeyler deðildi. Ýzmir Tire den Celal
veleri olmuþtur.
keseli aðabeyin anlattýðý hatýra ise bir baþka þaheserdir.
Ege efelerinden biri hapishanededir.
Bediüzzaman hazretlerinin yazdýðý cezaevi
Nur talebelerini izler günlerce. Hallerine ve tamektuplarý, Hukuk Dünyasýnýn harika müdafavýrlarýna hayran kalýr ve, Dünyasýnda bir karar
anameleri, mahkeme salolarýndaki mert mudafaverir mert insan.
alar. Her biri bir þaheser hayat hikayeleri…
Kalkar ayaða, koðuþta olta atmaða baþlar.
Nice azýlý katiller ve çeþitli nedenler ile bu
Ýki adýmda bir:
mekanlarý dolduran bedbaht insanlar Risale-i
" Öle olcek gari-öle olcek gari-öle olcek gaNurun dersleri ile ýslah olmuþlar ve tövbekarlar
ri. " demeðe baþlar .
kafilesine dahil olmuþlardý.
Efeyi durdurmak mümkün deðildir. Devam
Risaleler Osmanlýca yazýlýyordu o zamaneder. Sonra kýzanlardan biri önüne geçer ve der:
lar. Artýk eskimez yazýyý bilenler azalýyordu.
" Nasýl olcek efem-nasýl olcek efem ?"
Mekan Denizli hapishanesi idi. Koðuþa haber
Efe vakur bir eda ile cevap verir :
gönderdi gönüller sultaný:
" Eski hayat yok gari, artýk hocaefendinin
" Risaleler yeni Türkçe ile de yazýlsýn "
dediði gibi olcek, o kadar ." der
Bu habere talebesi Hüsrev Altýnbaþak ,kenEfe yolunu bulmuþtur. Artýk gönüller sultadince haklý bulduðu gerekçe ile ,"yeni harfler ile
nýný hayatý gibi hayat yaþanacaktýr. Namaz olayazýlmasýnýn caiz olmadýðý" iddiasýnda bulununcaktýr. Kur'an olacaktýr, Risale-i Nurlar olacaktýr.
ca, Kastamonu maznunlarýndan Gazi Osman PaOn bine yakýn savcý ve hakimin nezaretinde
þanýn emrinde savaþan paþalardan olan Sadýk pageçti yýllar. Yüzlerce bilirkiþi, binlerce bekçi ve
þanýn torunu, efe karekterli,mert insan ayaða kalpolis, yüzlerce jandarma, yüzlerce gardiyan ve
karak gür bir ses ile:
Bediüzzamanýn bir büyük müjdesi vardý.
" Üsdadýmýz ne dedi ise o olacak" sözleri
"Korkmayýn ! o nurlar parlayacaktýr " debir anda koðuþta büyük bir sessizlik ile dinlenir.
miþti ve Nurlar parladý.
Ýþte hapishaneler böylesine bir mektep haliSaðýr sultanlar bile duydu. Onun Hak ve hane gelince, adliyeler bu hallerden oldukça telaþa
kikat olduðunu. Ona muarýz olanlar ise yalnýzca
düþmüþler idi.
mahcup oldular.
Halis talebesi Hafýz Ali efendi bu nemli kaVe Merhum Bayram aðabeyin üstadýmýzdan
savete tahammül edemeyerek Üstadýn bedeline
iþittiði þu sözler hep kulaðýmýza küpe oldu.
vefat etmiþti. Daha genç denecek yaþta alem-i
" Ben kýyamete kadar gelecek talebelerimi
ahrete gitmiþti. Kasap Tahirler, Süleyman hünavucumun içi gibi biliyorum"
karlar ve daha nice mert insanlar bütün enaniyet
Önemli olan o avucun içinde olabilmektir .
ve benliklerini yýkarak sultana talebe olmuþlardý.
Gerisi ise sadece angaryadýr.
H
2.7981
2.8022
2.4563
2.4619
Gram
ALIÞ
97,09
SATIÞ
97,35
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:25 Sayý: 7125
16 ÞUBAT 2015
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
Eðitim Bir Sen 23 yaþýnda
www.corumhakimiyet.net
Þ
air, yazar, mütefekkir ‘Yedi Güzel Adam’dan biri olan
temsili doðrultusunda da mutlaka ‘Genel Yetkili Sendika’
olmanýn gereðine inanarak ve eðitim çalýþanlarýný sadece
Mehmet Akif Ýnan’ýn 4 Þubat 1992 tarihinde 14 arkaüyelik imzasýný atmaya deðil, gönül birlikteliðine davet etdaþýyla birlikte kurduðu Eðitim-Bir-Sen, 23 yýlý geride býmiþ,
saðlam bir örgütsel yapý ortaya çýkarmaya çabalamýþ
raktýðýný belirten Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tave bu mücadelesinin sonunda ‘Genel Yetkili Sendika’ olhir Eþkil, “Eðitim-Bir-Sen, 23 yýlda ortaya koyduðu atak,
muþtur. ‘Genel Yetkili Sendika’ unvanýyla çalýþanlarý toplu
kararlý, ilkeli ve tutarlý sendikal mücadelesini, Türkiye’nin
sözleþme masasýnda temsil eden Eðitim-Bir-Sen, etkili temgeliþmesi, kalkýnmasý, özgürlük alanlarýnýn geri dönülesil için de grevli ve toplu sözleþmeli sendika yasasý mücamez biçimde alabildiðine geniþletilmesi mücadelesine en
delesi vermiþ ve “Toplu Sözleþmeye de Toplumsal Sözleþbüyük katkýyý sunma doðrultusunda ortaya koymaya;
meye de Evet” diyerek 2010 referandumunda anayasaya
“Zulme rýza, zulümdür” fehvasýnca dünyada sergilenen
toplu sözleþmenin girmesini saðlamýþtýr. Eðitim-Bir-Sen,
zulümlere ‘dur’ demeye devam edecek, mazlum ve maðçalýþanlarý ‘Genel Yetkili Sendika’ olarak temsil ettiði yýllarda, önceki yýllarla kýyas kabul etmeyen sonuçlar elde etdurlarýn en büyük sýðýnaðý olmayý daima sürdürecektir.”
miþtir.
dedi.
Eðitimin ideolojik biçimlendirme aygýtý olarak kullaEþkil, yaptýðý açýklamada, “Kuruluþunu kamuoyuna
nýlma gayesine yoðunlaþýlarak, nitelikli eðitimin ýskalandýTahir Eþkil
açýkladýðý deklarasyonunda çalýþanlarýn hak ve menfaatleriðýný
ve
ülkenin beyin gücünün ziyan edildiðini gören Eðitimnin korunmasý ve geliþtirilmesi yönünde bir sendikal mücaBir-Sen, paradigmasal açýdan eðitimin sorgulanmasý gerektiðine iþaret
deleyi kuþanmakla birlikte Türkiye’nin ve dünyanýn sosyal ve siyasal
etmiþ ve eðitimin ülkenin geliþimine, ülke insanýnýn mutluluðuna hizmeselelerine iliþkin yüksek duyarlýklý bir örgüt olacaðýný belirten Eðimet eden objektif bir hizmet alanýna dönüþtürmesi gerektiðine vurgu
tim-Bir-Sen’in 23 yýllýk sendikal mücadelesi, kuruluþ deklarasyonunda
yapmýþtýr.
ifade ettiði bu çerçevede þekillenmiþtir. Eðitim-Bir-Sen, emek ve özgürCumhuriyetin cumhurla örtüþme problemi içerisinde olduðunu dülük mücadelesi þeklinde geçen 23 yýlda, dünyanýn herhangi bir köþesinþünen Eðitim-Bir-Sen, halkýna yabancý bir yönetme anlayýþýnýn halký bide yaþanan bir acýyý yüreðinde hissetmiþ, mazlum ve maðdurlarýn en
çimlendirme doðrultusunda gerçekleþtirdiði baþörtüsü yasaðý, katsayý
büyük sýðýnaðý olmuþtur.
engeli, kesintisiz eðitim vb. zulümlerin bertaraf edilerek devletin millete göre reorganize edilmesine çaba göstermiþ; 28 Þubat, 27 Nisan gibi
Eðitim-Bir-Sen, çalýþma hedefi olarak eðitimcilerin mesleðini icra
antidemokratik yaklaþýmlar sürecinde emeðin ve ekmeðin özgürlükle
ederken mesleki sorunlardan ve ekonomik darboðazdan arýndýrýlmýþ bir
birlikte deðerli olduðu düþüncesiyle hareket etmiþ, milletin yanýnda gür
zihin berraklýðý içerisinde bulunmasýný hedeflemiþtir. Bu hedefe nitelikbir sada olarak yer almýþtýr.” diye konuþtu. (Haber Merkezi)
li temsille ulaþýlabileceðini bilen Eðitim-Bir-Sen, çalýþanlarýn nitelikli
‘Nöbet eylemlerimiz sürecek’
E
ðitim-Ýþ önderliðinde nöbet eylemlerinin devam edeceðini belirten Eðitim Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan
Yaþar, “Eðitim-Ýþ; üyelerinin ve iþkolu çalýþanlarýnýn
mevcut hak ve çýkarlarýný korumak ve yeni haklar kazanmak bilinciyle, okullarda öðretmenler tarafýndan yerine
getirilen Nöbet Görevini 2012 yýlýnýn Þubat ayýnda gündeme taþýmýþ olup bu kapsamda o tarihten bu güne kadar
bir dizi eylem gerçekleþtirmiþtir.” dedi.
Sendikanýn öðretmenlerin nöbet görevine, okullardaki nöbetçi öðretmen uygulamasýna bakýþýný açýklayan
Yaþar, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý kaydetti;
Merkez Yönetim Kurulumuzun 07.11.2014 tarihli
kararý kapsamýnda;
Kasým ayý için: 17-21 Kasým 2014 tarihleri arasýnda 1 hafta süreli
Aralýk ayý için: 01-12 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda 2 hafta süreli nöbet tutmama eylemi gerçekleþtirilmiþtir.
Son olarak ise yine Merkez Yönetim Kurulumuz'un 26.12.2014 tarihli kararý ile; 05.01.2015 ile
12.06.2015 tarihleri arasýnda kesintisiz olarak nöbet tutmama eylemi yapýlmasýna karar verilmiþ ve eylemimiz
Nöbet Görevini Öðretmenler Yerine Getirmelidir
devam etmektedir.
Nöbet hizmetine karþý olmadýðýmýz gibi aksine nöBundan sonraki süreçte öðretmenlerin büyük çoÝlhan Yaþar
betin gerekli ve vazgeçilmez olduðunun bilincindeyiz. Nöðunluðunun katýlacaðý nöbet tutmama eyleminde talepleribet görevinin de öðrenciyi en iyi tanýyan, sorunlara anýnda müdahale
miz þu þekildedir:
edebilen ve çözüm üreten öðretmenler tarafýndan yapýlmasý gerekAngarya niteliðindeki nöbet görevi ücretlendirilmelidir.
mektedir. Talebimiz yasal dayanaðý bulunmayan, sorumluluðu çok
Nöbette geçen süreler öðretmenlerin norm hesaplamalarýnda dikfazla olan, zaman zaman öðretmenlere karþý bir silah olarak kullanýlan
kate alýnmalýdýr.
nöbet hizmetlerinin Anayasamýzýn 18. Maddesine aykýrý bir angarya
düzenlemesi olmaktan çýkarýlarak ücretlendirilmesi ve ek ders göreOkullarda öðretmenlere verilen nöbetlerin sayýsý ve nöbet yeri
vinden sayýlarak norm kadroyla iliþkilendirilmesidir.
tespitinin okul müdürlerince hiçbir somut kurala baðlý olmaksýzýn belirlenmesi uygulamasýna son verilmelidir. Çünkü kuralsýz uygulama
Nöbet Görevi Yasal Dayanaktan Yoksundur
birçok okulda suistimal edilmekte, öðretmenler haftada birden fazla
1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu'nun öðretmenlik meslenöbet tutmak zorunda býrakýlmaktadýr.
ðini tanýmlayan 43. Maddesinde "Öðretmenlik, Devletin eðitim, öðreYönetmeliklerin ilgili maddelerinde yer alan, "Okuldaki öðrettim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas
men
sayýsýnýn yeterli olmasý durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25
mesleðidir" denilerek mesleðin kapsamýnýn "eðitim, öðretim ve eðitim
hizmet yýlýný dolduran öðretmenlere nöbet görevi verilemez" hükmü
yönetimi" olarak belirlenmesine karþýn, ilgili yasada bir güvenlik göokul idarelerince yeni nöbet alanlarý yaratýlarak fiilen uygulanmamakrevi olan nöbet görevinden bahsedilmemiþtir. Temel yasalarda olmatadýr. Bu yüzden ilgili madde, "bayanlarda 20, erkeklerde 25 yýlýný
yan nöbet görevinin ancak bir alt hukuki normu olan yönetmelikler ile
dolduran öðretmenlere kendi istekleri halinde nöbet görevi verilir"
zorunlu kýlýnmaya çalýþýlmasý hukuk biliminin ruhuna aykýrýdýr.
þeklinde düzenlenmelidir.
Nöbet Görevi Açýk Bir Angaryadýr
Nöbetçi öðretmenin, ayný gün içinde hem boþ derse girip hem de
Öðretmenler de diðer ücretli kesimler gibi harcadýklarý emek karteneffüslerde nöbet görevi yaptýrýlarak dinlenme hakký elinden alýnþýlýðýnda ücret alarak yaþamlarýný sürdürmektedirler. Eðitim-öðretim
mamalýdýr. Nöbetçi öðretmen nöbet gününde ya sadece boþ derslere
iþleriyle ilgili harcadýklarý emeðin çok ucuz olduðu ülkemizde; temel
girmeli ya da sadece ders dýþý genel nöbet görevini yerine getirmeliücretlerinin yükseltilmesi, insanca yaþam ve onurlu bir gelecek için tadir.
leplerini her geçen gün daha yüksek sesle dile getiren öðretmenlerimiYasal dayanaktan yoksun nöbet görevi yasal zemine kavuþturuzin bu talepleri, siyasal iktidarlar tarafýndan görmezden gelinmektedir.
larak öðretmenlerin yetki ve sorumluluklarýnýn çerçevesi belirlenmeBununla yetinilmeyerek angarya niteliði tartýþýlmaz birçok görev yüklidir.
lenen öðretmenlerimize zorla nöbet tutturulmaktadýr. Evrensel tanýmOkullarýmýzýn huzur ve güvenliðinden öncelikli sorumlu olan sida angarya; "Bir kimseye veya topluluða ücret verilmeden zorla yapyasal iktidarýn, eylemlerimizi görmezden gelmek yerine, uluslar arasý
týrýlan iþ" olarak belirtilmektedir. Bu tanýma göre Nöbet Görevi açýk
sözleþmelerden doðan yükümlülüklerini yerine getirerek taleplerimizi
bir angaryadýr. Angarya çalýþtýrmak hem anayasamýzýn "angarya yabir an önce yaþama geçirmesini; taleplerimizin karþýlanmamasý durusaktýr" hükmünü içeren 18. maddesine hem de ülkemizin taraf olduðu
munda ise angarya nöbet görevini bir daha yerine getirmeyeceðimizi
uluslararasý sözleþmelere aykýrýdýr.
bir kez daha vurgulamak isteriz.
Yasal dayanaktan yoksun ve angarya niteliðindeki nöbet görevi
Ýlk olarak Þubat 2012'de Eðitim-Ýþ'in çaðrýsýyla öðretmenlerin
ile ilgili Eðitim-Ýþ olarak 2012 yýlýnýn Þubat ayýndan baþlayarak yürütbaþlattýðý "nöbet tutmama" eylemine diðer sendikalar da daha fazla
tüðümüz eylemler:
kayýtsýz kalmamýþ Ocak 2015'te Türk Eðitim-Sen, Þubat 2015'te de
Eðitim-Sen, Aktif Eðitim-Sen, Özgür Eðitim-Sen, Birlik Eðitim-Sen
1 Mart-1 Nisan 2012: Nöbet göreviyle ilgili imza kampanyasý
ve Eksen Eðitim-Sen eyleme katýlacaklarýný açýklamýþlardýr. Farklý ey13-17 Mayýs 2013: "Nöbetimi Tutuyorum Ücretimi Ýstiyorum"
lem türleri önerseler de "nöbet"in angarya görülmesi ve ücretlendirilyazýlý kokartlar takarak nöbet tutma;
mesinin istenmesi, eylem çaðrýmýzýn karþýlýk bulduðunu göstermekte20-24 Mayýs 2013: "Ücret Yoksa Nöbet De Yok" yazýlý kokartlar
dir ve sevindirici bir geliþmedir.
takýlarak nöbet tutmama eylemi baþlatýlmýþtýr.
‘Nöbet tutmama’ eylemine daha güçlü ve etkili bir katýlýmý saðMerkez Yönetim Kurulumuzun 17.01.2014 tarihli kararýyla, her
lama, eðitim emekçilerinin haklý taleplerinde birlikte hareket edilebiayýn ilk haftasý nöbet tutmama yönündeki eylem kararý kapsamýnda;
leceðini göstermek bakýmýndan çok önemlidir. Eylemde ortaklýðýn
saðlanmasýný çok önemsiyor ve katký veren tüm örgütlere teþekkür
Mart ayý için: 3-7 Mart 2014
ediyoruz.
Nisan ayý için: 7 - 11 Nisan 2014
Bu baðlamda Eðitim-Ýþ, "Hak verilmez, alýnýr" ilkesini kendisine
Mayýs ayý için: 5-9 Mayýs 2014
þiar edinerek öncü ve önder olmaya devam edecektir. Bu haklý, meþHaziran ayý için: 2-6 Haziran 2014 tarihleri arasýnda nöbet tutmaru ve demokratik eylemimize sendikalý-sendikasýz tüm öðretmenlerima eylemi gerçekleþtirilmiþtir.
mizi destek vermeye çaðýrýyoruz.” (Haber Merkezi)
‘Geri adým atmayacaðýz’
‘Laik,
Bilimsel,
Anadilinde Eðitim ve
Demokratik Yaþam’ talebiyle düzenlenen iþ býrakma eylemi ve boykot,
Türkiye`nin dört bir yanýnda eðitim ve bilim
emekçileri, veliler ve öðrencilerin yoðun ilgisi ve
katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
SES Ýzmir Þube
Baþkaný, Eðitim Sen Ýzmir 1, 2, 3 ve 5 No`lu Þube Baþkanlarý ile bazý Þube Yürütme Kurulu üyelerinin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþinin gözaltýna alýndýðý ey-
lemle ilgili Eðitim Sen
Çorum Þubesi’nden yapýlan açýklamada, gözaltýlara raðmen geri adým
atmayacaklarý belirtildi.
Açýklamanýn devamýnda, “Boykot ve iþ býrakma çaðrýlarý karþýsýnda kapýldýðý korkuyu
bastýrmak için çareyi sýkýyönetim uygulamalarýna baþvurmakta bulan
AKP iktidarý, bu politikasýný bugün de sürdürmüþtür. Ýstanbul`da okul
önlerinden velileri gözaltýna alan polis, Ýzmir`de
ise þube yöneticilerimizin de aralarýnda bulun-
duðu çok sayýda kiþiyi
döverek, yerlerde sürükleyerek gözaltýna almýþtýr.
Yöneticilerimizi,
üyelerimizi, gençlerimizi
saçlarýndan sürükleyerek, nefret dolu duygularla tekme atarak gözaltýna alan polis, gözaltý
aracý içinde de arkadaþlarýmýza þiddet uygulamaya devam etmiþtir. Kýsaca iç güvenlik paketinin
polise sunduðu yetkilerin
provasý Ýzmir`de hayata
geçirilmiþtir.
Bugün gerçekleþtirdiðimiz iþ býrakma/boykot eylemi, sadece Ýzmir`in eylemi deðildir!
Bu eylem, Türkiye`de
eþitlik, özgürlük ve demokrasi isteyen tüm toplum kesimlerinin içinde
yer aldýðý bir eylem olmuþtur. Bu nedenledir ki
Ýzmir`de ya da bir baþka
yerde yöneticilerimize,
üyelerimize ve dostlarýmýza yöneltilen tehdit,
saldýrý ve þiddete karþý,
demokratik haklarýmýzý
kullanarak daha güçlü ve
daha örgütlü bir þekilde
karþýlýk vereceðimiz çok
iyi bilinmelidir.
Eðitim Sen olarak,
AKP`nin baskýcý, yasakçý ve þiddet politikalarý
karþýsýnda, asla geri adým
atmayacaðýz bilinmesini
istiyoruz. Çünkü bizler
daha sendikalarýmýzý kurarken "Biz çocuklarýmýza onurlu bir gelecek býrakacaðýz, ya siz?" dedik
ve sözümüzü meydanlara, sokaklara, iþ yerlerimize mühürledik! Siz hala anlamadýnýz mý?” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)
Türk Eðitim Sen, eðitim sisteminde yaþanan adaletsizliklere
dikkat çekmek için basýn açýklamý eylemi düzenledi.
Türk Eðitim Sen’den
helvalý protesto eylemi
T
MUSTAFA DEMÝRER
ürk Eðitim Sen, eðitim sisteminde
yaþanan adaletsizliklere dikkat çekmek için basýn açýklamý eylemi düzenledi.
Önceki gün Hürriyet Maydaný’nda düzenlenen eyleme MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin de destek verdi.
Sendika üyelerinin ellerinde taþýdýklarý
‘her dönemin adamý deðil, her devirde
adam olmalý, kul hakký sizi de yakar,
çalýþanlar sizinle rezil oluyor, liyakat
mý yandaþçýlýk mý? adýnýz adalet iþiniz
rezalet, köleleþtirilmiþ yöneticiliðe hayýr, zulme ve tasfiyeye karþý sessiz kalmayacaðýz, torpil deðil, adalet istiyoruz, adalet öldü, ruhuna Fatiha, ‘Sizden
kim zulüm-haksýzlýk ederse, ona büyük
bir azap tattýrýrýz (Furkan Suresi,19)’
dövizler dikkat çekti.
Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný
Selim Aydýn, ‘Benim ilkem önce ülkem’ diyenlerin haklý ve gür sesi olduklarýný belirterek, Türkiye’nin tarihi
ve kritik bir dönemden geçtiðini, iktidarýn 12 yýllýk politikalarýnýn memuru,
iþçiyi, emekliyi, dul ve yetimi bitirdiðini, ülke güvenliði ve, sýnýrlarýn delik
deþik edildiðini, milli kimlik, milli ve
manevi deðerlerin alt üst edildiðini,
yargýnýn fethedildiðini, basýnýn kuþatýldýðýný, hukuk esir alýndýðýný savundu.
Aydýýn, sloganlarla kesilen konuþmasýnýn devamýnda þöyle dedi: “12 yýldýr büyümenin bütün yükü, daha çok
çalýþýp daha az kazanan memurun, iþçinin, çiftçinin omuzlarýna bindirildi.
Pasta büyüdü ama çalýþanýn payý
küçüldü. 3Y'yi; yolsuzluk, yoksulluk
ve yasaklarý bitereceðim diye iktidara
gelenler, hayatýmýza yýldýrmayý, yýkmayý, yaðmayý ve yandaþlýðý da sokup,
3 S'nin "saltanatýn, sarayýn ve servet"in
esiri oldular. Yaptýklarý atamalar adaletsiz, terfiler liyakatsiz, memur mutsuz,
emekli umutsuz, enflasyon hedefini
yüzde 5,3'den yüzde 9,4'e yükselttiniz.
Yandaþ sendikadan almýþ olduðunuz
destek ile memurlarý ve emeklileri bir
kalemde açlýða mahkûm ettiniz. Harcamalar 434 lira artarken maaþlara 123 lira zam yaptýnýz. Bu arada belli kesimlere de 725 lira ile 1155 lira arasýnda
zam yapýp, diðerlerini unuttunuz. Böyle bir adalet olabilir mi?
Son olarak yönetici atamalarýnda
yaþanan rezaleti hepimiz, ibretle ve
hayretle takip ettik. Sürerek, tehdit ederek, görevden alarak memuru sindirmeye çalýþanlarý gördük. Ýsimlerini
adalet koyanlarýn, adaleti, hakkaniyeti,
liyakati nasýl katlettiklerine þahit olduk.
"Sendikacýyýz, hak arýyoruz" diyenlerin, nasýl kul hakký yediklerini gördük.
Bu süreçte deðerlendirmeye tabi
tutulan bir okul müdürümüzün Ek 1
deðerlendirme formu elimize ulaþtý. Ýl
Mill i Eðitim Müdürlüðü yetkililerinin
puanlamalarýndan örnek vermek istiyorum;
Bu arkadaþ okulundan 40 tam puan almýþ. Kurumun onarým ihtiyaçlarýný tespit eder,resmi ve STK lar ile iletiþime geçerek ihtiyaçlarý giderir. Cevap;
hayýr. Kardeþ Kurum Projesinde ilimiz
genelinde 240 bin TL dönüþüm alýnmýþ olup bunun 85 bin Tl si bu arkadaþýmýzýn okuluna aittir. Bununla ilgili
ilimizde tören yapýldý ve plaket verildi.
-Kendini deðiþtirmeye yönelik akademik , kültürel ve sosyal çalýþmalara katýlýr Cevap ; hayýr. aslýnda bu arkadaþýmýz eðitim bilimlerinde yüksek lisans
yapmýþ ve bir tane de roman yazmýþ.
Gerisini örneklendirmeye gerek duymuyorum. Bunlarýn ne kadar hakkaniyetsiz ve adaletsiz olduklarýný buradan
bir kez daha haykýrýyorum. Devletin
deðil, hükümetin memuru olduklarýný,
emir eri olduklarýný iddia ediyorum.
Böyle bilgi ve birikimi üst düzeyde olan liyakatli arkadaþlarýmýzýn yerine kimler geldi, acziyetini öðretmenine
hakaret ederek örtmeye çalýþanlar aldý.
Böylesine ciddiyetten uzak, insanlarla
alay eder þekilde deðerlendirme yapýlabilir mi?
Bu yaþananlar adam kayýrmanýn,
hilenin, kata kullinin, dönen dolaplarýn,
arsýzlýðýn, usulsüzlüðün, gayrýciddiliðin, en net kanýtýdýr. Ortada iþlenen bir
cinayet vardýr. Bu cinayetin failleri,
hakký, hukuku, adaleti katletmiþlerdir.Tabi bu da bitmedi sýra müdür baþ
yardýmcýlarýna ve müdür yardýmcýlarýna geldi. Ayný kýyým bu tetikçi, beceriksiz müdürlerin eliyle yaþandý. Görevden alýnan 10 müdür baþ yardýmcýsýndan 6 sý Türk Eðitim-Sen üyesi , geri
kalan kýsým diðer sendikalardan ve sendikasýzlardan oluþmaktadýr.
Ýþte bunlarýn adalet anlayýþý bu.
Dolayýsýyla okullarýmýzýn önemli bir
bölümü artýk baþarýlý okul müdürlerine
deðil, objektif olmayan deðerlendirmelerle koltuklarýný koruyan kapý kullarýna emanettir. Okullarýmýz, hak etmeyen bilgi ve tecrübesinin gücüyle deðil,
torpilin gücüyle o makamlara getirilen
kiþilere teslim edildi ve edilmeye devam edilmektedir"
Bu yeni müdürleri eðitime alan
MEM büyük yönetsel ve mesleki etikten bahsettikten sonra ; bir okul yöneticisi, okulu sosyal çevresine yararlý
kýlmaya çalýþmalý, geliþen ve hýzla deðiþmekte olan dünyanýn yeniliklerini
etkin bir þekilde takip ederek, bunu kurumda görevli personele, öðrencilere,
velilere yansýtmalý ve böylece okulu bir
marka haline getirmelidir, demiþ.
Sahi son dönemde yaþadýklarýmýz
ile örnek verdiðimiz deðerlendirmeyi
karþýlaþtýrdýðýmýzda sayýn Büyük’ün ne
kadar samimi olduðunu daha iyi anlýyoruz. Bugün; iktidarýn koltuðunun altýna saklananlarýn, þahsi menfaatleri
için memuru satanlarýn, adalet terazisini bozanlarýn deliklerine sindiði, yürekli olanlarýn "Artýk yeter" diye haykýrdýðý gündür. Bizlere düþen, haksýzlýklar
karþýsýnda asla pes etmemek, asla susmamaktýr. Onun için kenetleneceðiz.
Onun için bir olacaðýz, onlar için susmayacaðýz.
Biz haksýzlýklar karþýsýnda susan
dilsiz þeytanlardan olmayacaðýz. Bilinmelidir ki, haksýzlýk ve zulümle rahat
olunmaz. Ayrýca adaleti öldürmek insanlýðý öldürmek demektir. Böyle bir
cinayetin sorumluluðundan yetkililerin
bir an önce kurtulmasýný temenni ediyorum.
SÜRESÝZ NÖBET TUTMAMA
KARARI ALDIK
Meslek gruplarýnýn hemen hepsi
nöbet görevinin karþýlýðý olarak ek ücret almaktadýr. Bu durumun istisnasý
öðretmenlerdir. Öðretmenler tuttuklarý
nöbet için ek ücret alamamaktadýr. Bu
ise vicdani olarak kabul edilemeyeceði
gibi hukuken de kabul edilebilir deðildir.
Öðretmenlerin tuttuklarý nöbet
karþýlýðý ek ücret alamamasý Anayasamýzda yer alan angarya yasaðýna aykýrýlýk arz ettiði gibi; ÝLO Sözleþmelerine
de aykýrý bir durum mevcuttur.Öðretmenlerimize okullarda tuttuklarý nöbet
görevi karþýlýðýnda Milli Eðitim Bakanlýðýnca hiçbir ödeme yapýlmamasýnýn öðretmenler açýsýndan infiale sebebiyet vermiþ olmasýndan dolayý, Merkez Yönetim Kurulumuz 21.01.2015
tarihinde 2014-2015 öðretim yýlý II.
Döneminden itibaren MEB'e baðlý tüm
okul ve kurumlarda her ayýn ilk haftasýnda "Nöbet Tutmama" eylem kararý
almýþtý.
Ancak, alýnan karar doðrultusunda üyelerimizce nöbet tutmama eylemine katýlýmlar gerçekleþtirildikten
sonra bazý illerde okul müdürlüklerince
eyleme katýlmak isteyen sendikamýz
üyelerine her ayýn ilk haftasýnda nöbet
görevi verilmeyip daha sonraki haftalar
için birden fazla nöbet görevinin verildiði; yine bazý okul müdürlerince de
eyleme katýlmak isteyen öðretmenlerin
nöbet günlerinin, öðretmenin dersinin
olmadýðý günlere verildiði bilgisi Genel
Merkezimize ulaþtýðý için; 16 Þubat
2015 tarihinden itibaren 2014-2015 öðretim yýlý sonuna kadar süresiz "Nöbet
Tutmama" eylem kararý alýnmýþtýr.”
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
Ýþletmelere kredi desteði
B
ilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü
Murat Ocak, mikro iþletmelere %85'e kadar
kredi desteði verdiklerini söyledi. Bir süre önce
Çorum'da yapýlanmasýný tamamlayarak Þubesini oluþturan Memleketçi Sanayici ve Ýþ
Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þubesi'ne hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.
MÝSÝAD Çorum
Þubesi'ni Bilim Sanayi
ve Teknoloji Ýl Müdürü
Murat Ocak'ta ziyaret
ederek, MÝSÝAD yönetimine hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Ziyarette MÝSÝAD
Çorum Þube Baþkaný
Selahattin Ezer ile Genç
MÝSÝAD Þube Baþkaný
Cesur Karaca hazýr bulundu. Gerçekleþtirilen
ziyarette Ocak, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Ýl
Müdürlüðü'nün çalýþmalarýný ve iþletmelere
sunduðu kredi imkanla-
Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, MÝSÝAD’ý ziyaret etti.
rýný anlattý.
Bakanlýklarý giriþimiyle yenilikçiliðe ileri
teknoloji üretimlerine
her zaman önem verdiklerini ve ilk 10 ülke
arasýna girmek istediklerini dile getiren Ocak,
Arge çalýþmalarýný da
yüksek oranlara çýkartmak için çaba gösterdiklerini söyledi.
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Ýl Müdürlüðü
olarak üretim yapan fir-
malarý desteklediklerini
dile getiren Ocak, "Ýþletmelerin sanayi sicil
belgeleri almalarý zorunlu. Þuana kadar
1070 civarýnda sanayi
sicil belgesi alan var"
dedi.
Ýl Müdürlüðü olarak asansör yangýn söndürme tüpü gibi denetimlerinin yapýldýðýný
dile getiren Ocak, "Üniversite sanayi iþbirliðini
çok önemsiyoruz. Sa-
nayicilerin Üniversite
ile bir araya gelmesiyle
sanayicinin ufku geniþleyecek. Ayrýca sanayicilerimizin problemleriyle ilgili tezleri sanayide ürüne dönüþmeli.
Mikro
iþletmelere
%85'e kadar destek veriyoruz. Fikirlerin ürüne dönüþmesi için Ýl
Müdürlüðü olarak destek veriyoruz. Çorumlu
iþ adamlarý bundan faydalanmalý. Sanayicimiz
yerli üretim yapýyor
mu? Bizim derdimiz
bu. Önemli olan ileri
teknoloji ürünleri üretmek. Burada Çorum sanayisi iyi durumda fakat kendini kanýtlayamadý" diye konuþtu.
MÝSÝAD Çorum
Þube Baþkaný Selahattin Ezer ise ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, birlik beraberlik içinde projelerin içinde olunmasý gerektiðini söyledi. STK
olarak kendilerinin de
çorba da tuzlarýnýn olmasý için çaba göstereceklerini ifade eden
Ezer, kamu kurum ve
kuruluþlar ile Çorum'da
birliðe beraberliðe yönelik her türlü iþbirliðine açýk olduklarýný belirtti.
Ezer ayrýca her zaman sanayicinin yanýnda olan ve projeleri destekleyen bir rektörün
olduðuna dikkat çekerek, teþekkürlerini iletti.
Kimyagerlerin sorununa dikkat çekti
T
ürk Tarým Orman Sen 17 Nolu Þube Baþkan Yarsýný yapmaktadýrlar.
dýmcýsý Necati Gül, kamuda görev yapan kimyaKamu avukatlarý idarenin hukuka uygun hareket
gerlerin hizmet sýnýflarýnýn farklýlýðýndan dolayý sorun
etmesini saðlamakta olup hukuk devleti ilkesinin geryaþandýðýný bildirdi.
çekleþmesinin sigortasýdýr. Kamu avukatýnýn yaptýðý iþ
Gül, kamu kurum ve kuruluþlarýnda, tarým oriçerik olarak Cumhuriyet Savcýlarýndan farklý deðildir.
man ve gýda iþ kolunda teknik hizmetler sýnýfýnda olKamu avukatlarý hukuk savcýsý gibi hareket etmektemakla birlikte, saðlýk hizmetleri sýnýfýnda da kimyadirler. Kamu avukatlarýna, yargýnýn kurucu unsuru olger unvanlý kadrolarda personel görev yaptýðýný belirduðu dikkate alýnarak diðer yargý mensuplarý ile uygun
terek, þöyle dedi: "Hizmet sýnýflarýnýn farklý olmasý,
ve uyumlu ücret hakký tanýnmasý gerekirken ihmal
kimyagerlerin aylýk maaþlarýnýn da farklý olmasý soedilmiþtir.Diðer hizmet kollarýnda olduðu gibi Tarým
nucunu doðurmaktadýr. Kimyager unvanlý kadrolar
Orman ve Gýda hizmet kolunda görev yapan avukatlar
için belirlenen zam ve tazminatlar ile ek ödemelerin
da maðdurdur.
TH Sýnýfý ve SH Sýnýfýnda farklý olmasý, bu unvanlý
Hakim ve savcýlarýn maaþlarý ile kamuda istihNecati Gül
kadrolarda bulunanlarýn aylýk maaþlarýný da farklýlaþtýrdam edilen avukatlarýn maaþlarý arasýnda çok büyük
maktadýr.
fark vardýr. Kamu avukatýnýn çalýþýrken aldýðý maaþýn az olmasý ve
Devlet memuru olarak Teknik Hizmetler Sýnýfýnda ve Saðlýk
maaþa iliþkin tüm kalemlerin diðer memurlar gibi maaþa yansýtýlHizmetleri Sýnýfýnda "Kimyager" unvanlý kadrolarda görev yapan
mamasý nedeniyle emeklilik aylýklarý da çok düþüktür.
personelin 2015 yýlý aylýk net ücretleri arasýnda, kadrolarýnýn buTüm dava ve icra takiplerini takip eden ve gerekli tüm hukulunduðu sýnýftan kaynaklý nasýl bir farklýlýk olduðu konusunda karki muamelelerini yürüten kamu avukatlarýnýn üstlendikleri aðýr
þýlaþtýrma yapma imkaný vermesi bakýmýndan yaptýðýmýz çalýþrisklere nazaran gerek aktif çalýþma hayatlarýnda gerekse emeklimada sonuç aradaki fark 500TL'yi aþmýþtýr.
liklerinde aileleriyle birlikte statülerine uygun insan onuruna yaraKimyager kadrosunda görev yapanlarýn 2015 yýlý aylýk net
þýr elveriþli yaþamsal imkânlara sahip olmadýklarý ortadadýr.
maaþlarý 375 ve 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamelerle yaKamu avukatlarý herhangi bir hukuki sorumluluk sigortasýna
pýlan düzenlemelerle hayata geçirilen çalýþanlara unvan bazýnda
da tabi deðildir. Meslekleri ile ilgili hata yaptýklarý takdirde ömür
verilen ek ödeme oran ve miktarlarý, düzenlemenin amacý olarak
boyu ödemekle bitmeyecek kadar tazminat sorumluluðuna maruz
ifade edilen "eþit iþe eþit ücret" ilkesiyle örtüþmeyen sonuçlarý dokalmaktadýrlar.
ðurmuþtur. Bu kapsamda hizmet kolumuzda çalýþan teknik hizmetKamuda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu ve özel yasalaler ile saðlýk ve yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýflarýnda yer alan
rýna baðlý olarak çalýþan avukatlarýn, gittikçe artan oranda mali ve
Kimyagerler, Biyologlar, Ekonomistler, Tekniker, Teknisyenler,
sosyal haklarýnda erimeler meydana gelmeye devam etmektedir.
Veteriner Saðlýk Teknikerleri-Teknisyenleri ile Genel Ýdari HizBu nedenle, kamu avukatlarýnýn özlük haklarý ile çalýþma koþullametler ve Yardýmcý Hizmetler Sýnýflarýnda yer alan Sivil Savunma
rýnýn acilen düzeltilmesi gerekmektedir.
Uzmaný, Uzman yardýmcýlarý, Ayniyat Saymaný, Memur, Bilgisayar Ýþletmeni, VHKÝ.,Þef, Hizmetli, Teknisyen Yrd. olan memur2014 yýlbaþýnda alýnmýþ olan %5,2 zam ve 2015 yýlýnda alýlar ek ödemede haksýzlýðýna uðramýþtýr. Bu konunun mutlaka göz
nan %3 + %3 + Enflasyon farký ile ekonomik dar boðazda olan
önüne alýnmasý ve acilen çözüme kavuþturulmasý gerekmektedir.
memurun çalýþma ortamýndaki huzursuzluk hayattaki memnuniyeÖzellikle Kimyagerler ve Biyologlar için ek ödeme oranlatin azalmasýna sebep olmakta; bu yaþananlara yetkili ancak etkisiz
rýnýn da eðitim durumlarý göz önünde bulundurularak emsali unmalum sendikanýn sessizliði ve duyarsýzlýðýný çalýþanlar anlayavan sayýlabilecek mühendis ek ödeme oranýna yükseltilmesi elmamaktadýr. Yetkinliðini kurumdaki bazý idarecilerinin sendika
zemdir.
yöneticisi gibi çalýþarak baský ve yýldýrmayla alan sözde sendikalaAyrýca kuvvetler ayrýlýðý prensibinin üç erkinden biri olan yarra inat; biz Türk Tarým Orman Sen olarak, kurumlarda görev yagý, üç temel organdan oluþmaktadýr. Bunlar, iddia, savunma ve kapan her ünvan ve kadroda görev yapan çalýþanýn bir kiþide olsa,
rar organlarýdýr.
üyemiz olmasa da sesi olmaya devam edeceðiz.
Hakimler karar organý, savcýlar iddia organý ve avukatlar da
Bu nedenle iþ kolumuzda çalýþanlarýnýn bu içinde bulunduðu
savunma organý olarak yargýsal fonksiyon ifa etmektedirler. Avubuhrandan kurtulmasý için en kýsa zamanda sesimize kulak vekatlýk kanunu'na göre avukat "yargýnýn kurucu unsurudur." Kamu
rilmesi; sadece ve sadece adalet istediðimizin bilinmesini istiyoavukatlarý, yürütme organýnýn yargý yerlerinde temsil ve savunmaruz."(Haber Merkezi)
Çorum Hac Umre Fuarcýlýk Turizm Seyahat Acentesi umre kafilesi önceki akþam dualarla kutsal topraklara uðurlandý.
Umre kafilesi dualarla uðurlandý
EMRE KUT
Ç
orum Hac Umre Fuarcýlýk Turizm Seyahat Acentesi umre kafilesi önceki akþam
dualarla kutsal topraklara uðurlandý.
Hýdýrlýk Kerebi Gazi'de gerçekleþen
uðurlamaya Hac Umre Fuarcýlýk Turizm sahibi Ýsmail Karal, din görevlileri ile çok sayýda
vatandaþ katýldý.
37 kiþilik Þubat ayý umre adayýnýn yola
çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý.
Umre yolcularý kendilerini uðurlamak üzere
gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar.
Söylenen ilahiler ve okunan dualarla
uðurlanan umre kafilesi otobüsle Medine'ye
hareket etti. Kafile 11 Mart 2015 tarihinden
itibaren yurda dönecek.
15
New Holland Türk Traktör tarafýndan Türkiye birinciliði ödülüne layýk görüldü.
1
Karakaþlar Traktör
Türkiye birincisi
987 yýlýnda baþlamýþ olduðu Türk
traktör bayiliðini halen Çorum,
Amasya, Sinop ve Kastamonu bölgelerinde baþarýyla devam ettiren Karakaþlar Traktör, 2014 yýlýnda en yüksek
müþteri memnuniyeti puanýna sahip
olarak, New Holland Türk Traktör tarafýndan Türkiye birinciliði ödülüne
layýk görüldü.
TÜM ÇÝFTÇÝLERE BU ÖDÜLÜ ARMAÐAN EDÝYORUM
Newholland Türk Traktör'ün ulusal bayi toplantýsý Antalya'da düzenlendi. Toplantý da New Holland Türk
Traktör, Çorum ve bölgesinde sürdürdüðü faaliyetlerle örnek olan ve baþarý
trendini sürekli artýran Karakaþlar
Traktör'ü Türkiye birinciliði ile ödüllendirdi.
Düzenlenen ödül töreni ile Türkiye de 105 bayi arasýndan 2014 yýlýnda
en yüksek müþteri memnuniyeti puanýna sahip olarak, Türkiye birincisi
olan Karakaþlar Traktör adýna ödülü
Þirket Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Karakaþ aldý.
Karakaþlar Traktör Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Karakaþ, bu
ödülü almalarýnda katkýlarý bulunan
tüm çiftçilere þükranlarýný bir borç bildiklerini belirterek, Çorum ve bayilikleri bulunan diðer illerde ki tüm çiftçilere bu ödülü armaðan ettiklerini söy-
ledi.
HER ÝKÝ TRAKTÖRDEN BÝR
TANESÝ NEWHOLLAND
1954 yýlýnda Ankara'da kurulan
Türk Traktör Fabrikasýnýn 60 yýldýr
Türk çiftçisinin hizmetinde olduðunu
dile getiren Karakaþ, "Bu 60 yýl esnasýnda birçok yeniliklere imza atan
Türk Traktör Adapazarý Erenlere ikinci üretim fabrikasýný kurmuþtur. 3 ile 6
dakika arasýnda 1 adet traktör üretecek
kapasitededir. Günlük üretilen traktörün 3'te 1'ini 134 deðiþik ülkeye ihraç
etmektedir. Buda gösteriyor ki Türk
Mühendislerinin alýn teri ve imzasýný
taþýyan bu ürünler baþarýyla ülkemizi
temsil etmektedir. Kýsa bir süre sonra
700 bininci Traktör üretilecektir. Baðlý
olduðumuz Koç Holding Avrupa da ilk
40 dünyada en büyük 200 þirket arasýna girerek ülkemizin gurur kaynaðý olmuþtur.
Þirketimiz satmýþ ürünlerin satýþ
sonrasý hizmetleri ile ve müþteriye vermiþ olduðu memnuniyet derecesiyle
Türkiye'de örnek bir vizyon oluþturmuþtur. Türkiye'de satýlan her iki traktörden bir tanesi Newholland'dýr. Newholland ekipman ve biçerdövere de
yüksek hedeflere doðru ulaþmaktadýr.
Türkiye de satýlan biçerdörlerin %60'ý
Newholland markadýr" þeklinde konuþtu.(Haber Merkezi)
Tüm Acil Týp Teknisyenleri ve Paramedik Derneði ATT ve Paramedik Günü’nü kutladý.
TAPDER üyeleri yemekte buluþtu
T
üm Acil Týp Teknisyenleri ve Paramedik
Derneði
(TAPDER) Çorum
Þubesi
tarafýndan
ATT ve Paramedik
Günü
kutlamalarý
kapsamýnda yemek
verildi.
Anitta Otel’de
düzenlenen geceye
Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, TAPDER
Çorum Þube Baþkaný
Murat Alaçam, eski
Çorum 112 Acil Servis Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli, Özel Hastane Baþhekimi Arslan
Erkan ve davetliler
katýldý.
TAPDER Çorum
Þube Baþkaný Murat
Alaçam, derneðin görevleri arasýnda mesleki sorunlarýn çözümüne katký saðlamanýn yaný sýra saðlýk
alanýndaki geliþmeleri
üyelerine aktarmak
olduðunu belirterek,
bugüne kadar gerçekleþtirdikleri etkinliklerle ilgili bilgi verdi.
Saðlýk çalýþanlarýnýn büyük bir özveri
ile çalýþtýðýný dile getiren Alaçam, tüm mesai arkadaþlarýna teþekkür etti. Alaçam,
mesleki sorunlarýn yaný sýra dernek olarak
bugüne kadar çok sayýda sosyal sorumluluk projesine imza attýklarýný ve kamuoyundan da olumlu
Programda plaket töreni düzenlendi.
tepkiler aldýklarýný dile getirdi.
Türk Saðlýk Sen
Çorum Þube Baþkaný
Fatih Gök ise, derneðin adýna yakýþýr bir
gece düzenlendiðini
belirterek, “Dernek
yöneticilerinin sahip
olduklarý imkanlarý
birileri gibi kendi yakýnlarýna çýkar saðlamak amacýyla deðil,
insanlara hizmet etmek için kullanýyor.
Bir hayatý kurtaran insanlýðý kurtarmýþ gibidir. Arkadaþlarýmýza
özverili çalýþmalarýndan dolayý çok teþekkür ederim” dedi.
Gecede eski 112
Acil Servis Baþhekimi Dr. Ýlker Uzel’iye
dernek çalýþmalarýnda
verdiði katkýlardan
dolayý teþekkür plaketi verildi. Teþekkür
plaketini TAPDER
Baþkan’ý Alaçam’ýn
elinden alan Uzeli,
“Biz büyük bir topluluðumuz. Bu plaketin
bende çok ayrý yeri
var. Bildiðiniz gibi
Ocak ayý baþýnda görevimden istifa ettim.
Ýstifa ettikten sonra
çok sayýda destek mesajý aldým. Ne çok sevenim varmýþ. Resmiyette baþhekim olmasam da artýk gönüllerin baþhekimi olmuþum” ifadelerini kullandý.
Program sonunda yýlýn Acil Týp Teknisyeni seçilen Songül Yaman, yýlýn Paramediði Emrah Türk,
yýlýn sürücüsü Ýsmail
Otlamaz, yýlýn Komuta Kontrol Merkezi
personeli Serhat Tatlýsu’ya da teþekkür plaketi verildi.(ÝHA)
16 PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Ahlatcý'dan Sevgililer
Günü etkinliði
M. ALÝ. CEYLAN
A
Ahlatcý Kuyumculuk 14 Þubat Sevgililer Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Etkinlik Ahlatcý Kuyumculuk'un Eðridere Çarþýsý'nda bulunan maðazasý ile Gazi
Caddesi üzerindeki þubesinde gerçekleþtirildi.
hlatcý Kuyumculuk
14 Þubat Sevgililer
Günü nedeniyle etkinlik
düzenledi.
Ahlatcý
Kuyumculuk'un
Eðridere Çarþýsý'nda
bulunan maðazasý
önünde Çorumlu ses
sanatçýlarý tarafýndan
konser verildi. Sokak
karikatüristleri ise,
vatandaþlarýn
karikatürünü çizdi.
Sevgililer Günü'ne
dikkat çeken Ahlatcý
Kuyumculuk Halkla
Ýliþkiler Müdürü Elif
Aslan, Sevgililer
Günü'nün insanlarýn
Elif Aslan
sevdiklerine duygularýný
hatýrlattýklarý,
yüreklerini açtýklarý gün
olduðunu
belirterek,"Sevgililer
Günü'nün daha geniþ
anlamý ise, sevgi günü.
Tüm insanlarý sevme ve
bu sevgiyi ifade etme
günü. Ýþte bu anlamlý
günde, Ahlatcý
Kuyumculuk olarak
farklý bir sunumla
müþterilerimizle ve
hemþehrilerimizle
bütünleþmek istedik."
dedi.
Bugüne özel
hediyeleri ve
promosyonlarýn dýþýnda
sokak konsepti
çerçevesinde canlý
müzik dinletisi sunarak
Sevgililer Günü'nü
renklendirmeye,
farklýlaþtýrmaya
çalýþtýklarýný belirten
Aslan, Ayrýca, Ankara
ve Ýstanbul'dan usta
karikatüristler getirerek
Çorumlular'ýn
karikatürlerini çizerek,
bu günün anýsýný
ölümsüzleþtirdiklerini
kaydetti.
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý yönetimi, 14 Þubat Sevgililer
Günü’nde Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.
Sevgililer Günü’nde
Sevgi Evleri’ne ziyaret
AK
Parti Ýl Kadýn Kollarý yönetimi, 14 Þubat Sevgililer Günü’nde Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.
Ziyarete; Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melek Pehlivan, Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu’nun eþi Ruzin Bekiroðlu,
Yönetim Kurulu üyeleri Meryem Demir, Didem Ildýrar, Ayþe Alagöz, Adi-
fe Kanar ve Reyhan Partici katýldý.
Bu günün sadece sevgililer arasýnda kutlanan bir gün olmamasý gerektiðini belirten Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melek Pehlivan, “Bu gün asýl
sevgiye ihtiyacý olanlarla kutlanmalý.
En güzel sevgi, karþýlýksýz olduðu yerde bulunmalý.” diye konuþtu. (Haber
Merkezi)
Genç yazar Tuðba Mýhçý’dan roman
Ç
orumlu genç yazar Tuðba Mýhçý’nýn ilk romaný ‘Güldehun’ geçtiðimiz ay Yakýn Plan yayýnlarýndan çýktý.
Tuðba Mýhçý, 1983 yýlýnda Çorum’un Ýskilip ilçesinde doðdu. Gazi Üniversitesi Eðitim Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatý bölümünden mezun oldu ve Yüksek Lisans eðitimini de yine Gazi Üniversitesi’nde tamamladý. Evli ve 1
çocuk sahibi olan yazar 10 yýldýr sürdürdüðü öðretmenlik
vazifesi nedeniyle Hakkâri, Kýbrýs, Çorum, Sakarya'da bulundu.
efsanesini anlattýðýný belirtiyor.
Ters lalenin dikkat çeken efsanesinin zengin ve kuvvetli bir kurgu ile okurlara sunulmasýnun kitabý bölgeyi anlatan diðer töre romanlarýndan farklý kýldýðýna inandýðýný dile getiren Mýhçý, roman kahramanlarýnýn psikolojik tahlillerini yaparken, duygusal yüklü ifadelerle okuyucuyu etkiliyor. Romanda bölge sorunlarý ile ilgili de mesajlar da yok
deðil. Ancak bu mesajlar romaný oluþturan olaylar örgüsünün içine sindirilmiþ vaziyette.
Geçtiðimiz ay yayýmlanan kitabý için okuyanlardan
pozitif yorumlar aldýðýný söyleyen Tuðba Mýhçý, yeni
hikâye ve romanlarla Çorumlu okurlarla buluþmaya devam
edeceðini söylüyor.(Haber Merkezi)
TERS LALE EFSANESÝ
Mýhçý, ‘Güldehun’un Hakkari’de öðretmenlik yaptýðý yýllarýn mahsulü olduðunu belirterek, Dört bölümden
oluþan kitapta Hakkâri'nin bir dað köyünde doðan Güldehun adlý kahramanýn yaþamýna damgasýný vuran ters lale
Bu yýl yeni hac müracaatý alýnmayacak
K
abe ve çevresinde yapýmý
süren geniþletme çalýþmalarý nedeniyle 2015 yýlýnda yeni hac müracaatý alýnmayacak.
Bakanlýklararasý Hac ve
Umre Kurulu, Diyanet Ýþleri
Baþkaný Mehmet Görmez'in
baþkanlýðýnda
toplanarak,
2015 yýlý hac kayýt kriterlerini
belirledi. Kriterler, Hac ve
Umre Hizmetleri Genel Müdürlüðünün internet sitesinde
yayýmlandý.
Buna göre, Suudi Arabistan makamlarýnca Kabe ve
çevresindeki geniþletme çalýþmalarý bitmediði için 2013 ve
2014'te uygulamaya konulan
yüzde 20 kontenjan indirimi,
2015 yýlýnda da devam edecek
ve yeni hac müracaatý alýnmayacak.
Bu kapsamda, 2007'de
kayýtlý olan ve 2014 yýlýna kadar da kesintisiz kayýt yenileten hacý adaylarýna 2014 yýlý
kura sýra numarasýna göre kesin kayýt hakký verilecek.
Hacca gitmek üzere sýrada bekleyen hacý adaylarýnýn
kayýtlarý, 2015 yýlý için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca yenilenecek.
Hacý adaylarýnýn, kayýt ili
deðiþiklikleriyle konaklama
türü tercihi ve adres güncellemeleri için 16-20 Þubat tarihlerinde il ve ilçe müftülüklerine müracaat etmeleri gerekecek.
KURA 12 MART’TA
ÇEKÝLECEK
Bu yýl için hac kurasý, 12
Mart Perþembe günü saat
11.00'de bilgisayar ortamýnda
çekilecek. Kura sonuçlarý, ayný
gün "http://hac.diyanet.gov.tr"
internet adresinden TC kimlik
numaralarýyla sorgulanabilecek.
Hacý adaylarýnýn kesin kayýt yaptýracaklarý organizasyonu serbestçe tercih etmelerine
imkan saðlamak amacýyla, kura çekiminde diyanet ve acenta
ayýrýmýna gidilmeyecek.
KAYIT TARÝHLERÝ
Hac kesin kayýtlarý, 16-27
Mart tarihlerinde yapýlacak.
Kesin kayýt hakký kazanan hacý adaylarýndan Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonunu tercih edenler, kesin kayýtlarýný il müftülüklerden yap-
týrabilecek. Bu hacý adaylarýna
"Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna
veya Acentaya Kesin Kayýt
Yaptýrabilir Belgesi" verilecek.
Söz konusu belge, bizzat hac
yolcusuna veya birinci derecedeki yakýnýna verilecek. "Kesin Kayýt Yaptýrabilir" belgesi
olmayan hiçbir hacý adayýnýn
kaydý yapýlmayacak.
Ç
EMRE KUT
Ali Demirel
nelik hazýrlýk kurslarý, hafýza tekniði kurslarý,
ödüllü kitap okuma yarýþmalarý, öðrenci bahar
þenliði, öðretmenlerimize
yönelik eðitim seminerleri, futbol turnuvasýderneðin yapmýþ olduðu faaliyetlerdendir. Bunlara ek
olarak tüm halkýmýza yönelik de Çorum Kültür
Günleri düzenleme kararý
aldýk.
Bu çerçevede Eðitim ve kültür hayatýmýzda
önemli bir yere sahip
olan Kaynak-Kültür Yayýn grubu ile derneðimizin ortak olarak imzaladýðý protokol gereði 2122 Þubat tarihlerinde Anvatar Termal Otel'de 'Çorum Kültür Günleri' düzenlenecektir.
Bu program çerçevesinde, Peygamber Yolu
Derneði Baþkaný Eðitimci-Yazar Ali Demirel'in
"Ýffet Ya Hu" Konulu
Yeþilköy’de Sevgililer Günü etkinliði
K
argý’ya baðlý Yeþilköy köyünde, 14
Þubat Sevgililer Günü’ne özel gece
düzenlendi.
Yeþilköy Köyü Muhtarý Eyüp Aksoy ve eþi Zeliha Aksoy’un ev sahipliði
yaptýðý geceye, Kargý Belediye Baþkaný
Zeki Þen ve eþi Hatice Þen de katýldý.
Gecede konuþma yapan Baþkan
Þen, “Bu tür özel günlerin hayatýmýzda
büyük önemi vardýr. Hatýrlamak ve hatýrlanmak en güzel duygudur.Sevgi her
þeyin ilacýdýr.Sadece insanlar deðil tüm
canlýlar sevgi ile beslenir ve geliþir.Bu
duygu ve düþüncelerimle tüm herkesin
sevgililer gününü kutlarým.” dedi.
Ardýndan konuþma yapan Muhtar
Aksoy “Baþta Baþkanýmýz ve eþine bizleri kýrmayýp bu özel geceye katýldýklarý için çok teþekkür ederim.Bu tür organizasyonlar bizim için çok önemlidir.Her zaman elimizden geldiði kadar
bu tür organizasyonlar yapmaya devam
edeceðiz. Sizin mutluluðunuz bizim
mutluluðumuzdur.”dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Baþkan
Þen ve Muhtar Aksoy, geceye katýlan
bayanlara hediye olarak gül daðýttýlar.
Baþkan Þen ve eþinin sýcak diyaloðu geceye katýlanlar tarafýndan ilgiyle karþýlandý.
Gecede Kargý Yeþilköy Köyü Camii ve Kuran Kursu Yaptýrma Yaþatma
Derneði üyelerinin hazýrlamýþ olduklarý
konuþmalar ilgiyle dinlendi. Döndü Aksoy tarafýndan yazýlan ve okunan geceye özel þiirler dinleyenleri duygulandýrdý. Program yemek ikramlarýyla devam
etti.
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen,
proðramýn ardýndan. Muhtar Eyüp Aksoy’u makamýnda ziyaret etti. Muhtar
Aksoy Baþkan Þen’e köyü ile ilgili bilgiler verdi. Ýbrahim Efe/Kargý
HAC TARÝHLERÝ
Hac mevsimi, 16 Aðustos-21 Ekim tarihlerini içerecek. Hac çýkýþlarý 21 Aðustos18 Eylül, dönüþler ise 28 Eylül- 22 Ekim tarihlerinde yapýlacak.
Kriterlerde, kesin kayýt
hususlarý, hac konaklama türleri ile bina ve otellere iliþkin
bilgiler de yer aldý.(AA)
Çorum Kültür Günleri
orum Eðitim Sevenler Derneði ve Kaynak Kültür Yayýn Grubu
'Çorum Kültür Günleri'
düzenleyecek.
Çorum Eðitim Sevenler Derneði'nde(ÇESDER) önceki gün gerçekleþen tanýtým programýnda konuþan ÇESDER
Baþkaný Erhan Þahin, þu
bilgileri verdi: "Dernek
bünyesinde sýnavlara yö-
Kargý’ya baðlý Yeþilköy köyünde, 14 Þubat Sevgililer Günü’ne özel gece düzenlendi.
Etkinliðe Yeþilköy Köyü Muhtarý Eyüp Aksoy ve eþi Zeliha Aksoy’un ev sahipliði yaptý.
Kargý Ziraat Odasý Baþkaný
Ali Ercan Tokmak oldu
K
Çorum Eðitim Sevenler Derneði ve Kaynak Kültür Yayýn Grubu
'Çorum Kültür Günleri' düzenleyecek.
konferansý, Ýlahiyatçý YaProf.Dr. Hüseyin Özkonferansý, Ýlahiyatçý Yazar Prof. Dr. Davut Aycan'ýn 'Ehli Beyt Sevgisi'
zar Mustafa Yýlmaz'ýn
düz'ün 'Peygamberimizin
konulu konferansý, Ýlahi'Yakaran Gönüller' konuÇocuk Terbiyesi' konulu
yatçý Yazar Seyit Nur Fetlu konferansý düzenlenekonferansý, Ýlahiyatçý Yahi Erkal'ýn 'Risale-Ý Nur
cektir. Ayrýca misafirlerizar Dr. Reþit Haylamaz'ýn
Okuma ve Anlama' konumize yönelik çeþitli resim
'Gönül Tahtýmýzýn Eþsiz
lu konferansý, Eðitimci
sergileri, kermes ve deYazar Prof.Dr. Muhittin
Sultaný Peygamber Efenðerli yazarlarýmýzla imza
dimiz (SAV)' konulu konAkgül'ün 'Kur'an-I Kerim
ve söyleþi programlarý
feransý, Eðitimci Yazar
ve Hayatýmýz' konulu
olacaktýr."
argý Ziraat Odasý’nýn yeni Baþkaný Ali Ercan Tokmak oldu.
Önceki gün Kargý Belediye Kültür
Sitesi’nde yapýlan
Kargý Ziraat Odasý
Genel Kurulu’na çiftçiler katýldý.
Genel kurula Ali
Ercan Tokmak, Hüseyin Tolga, Bahattin
Büyükyaka baþkan
adayý olarak katýldýlar. 47 delegenin oy
kullandýðý seçimde,
34 delegenin oyunu
alan Ali Ercan Tokmak Kargý Ziraat
Odasý Baþkaný seçil-
Ali Ercan Tokmak
di.
Ali Ercan Tokmak konuþmasýnda;
“Tüm katýlýmcýlarýmýza teþekkür ederiz.Görevim süresin-
ce çiftçimizin sesi
olacaðým.Allah yardýmcýmýz olsun” dedi.
Ýbrahim Efe/Kargý
www.corumhakimiyet.net
Sefa resmen Gençlerbirliði’nde
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
eçtiðimiz yýl Osmancýk Belediyespor’da
G
futbol hayatýna devam ederken gösterdiði
performansla yýl sonuna doðru Hacettepespor’a
Sefa Kanýtemiz yeni takýmý Gençlerbirliði ile birlikte
çalýþmalara baþladý
transfer olan Sefer Kanýtemiz yetenekleri ile
hocalarýnýn gözüne girmeyi baþararak Gençlerbirliði U19 takýmýna transfer oldu.
2006 yýlýnda Osmancýkgücü’nde futbol
hayatýna baþlayan Sefer Osmancýkgücü spor'da
yýllarca top koþturdu. Kulübünde oynadýðý zamanlarda her zaman efendi kiþiliði ve yetenekleri ile hocalarýndan tam not aldý. 2006 yýlýndan
2013 yýlýna kadar Osmancýkgücü'nde futbol hayatýna devam eden Sefer 2013 yýlýnda Osmancýk'ta iki kulübün birleþmesi ile Osmancýk Belediyespor formasý ile sahalara çýktý.
Yaklaþýk bir yýl Osmancýk Belediyespor
formasý giydikten sonra Genel Kaptaný Ertan
Derindere'nin giriþimleri ve ikili görüþmeleriyle Hacettepespor Kulübünde antrenmanlara
çýktý. Hacettepespor çalýþmalarýnda ve kýsa sürede takýma katýlýp oynadýðý maçlarda gösterdiði performansla bir kez daha hocalarýnýn gözüne girmeyi baþardý.
Hacettepespor'da 12 maçlýk performansta
5 gol 8 asist ile yeteneklerini sergileyerek baþarýlý bir grafik çizen Sefer geçtiðimiz hafta gerçekleþen transferin ardýndan resmen Gençlerbirliði U19 takýmý oyuncusu oldu.
Hacettepespor Alt Yapý Teknik Direktörlerinden Tanser Aydýn, "Sefer Hacettepespor'a
geldiði günden bugüne kadar oldukça önemli
bir yol kat ederek kendisini geliþtirdi. Yeteneklerini ve yapýsýný koruyup özverili çalýþmalarýyla çok baþarýlý olacaðýný düþünüyorum. Sefer
oldukça yetenekli bir oyuncu kiþiliði, karakteri
ve futbol zekasýyla Gençlerbirliði yapýsýna uygun çalýþmalarýyla uzun yýllar oynayacaktýr,
kendisine bundan sonra Gençlerbirliði formasýyla baþarýlar diliyorum" dedi.
Gençlerbirliði'ne transfer olan kiþiliði,
karakteri ve yetenekleri ile herkesin sevgisini
kazanan Sefer Kanýtemiz ise "Osmancýk'ta
2006 yýlýnda baþladýðým futbol hayatýna þimdi
Gençlerbirliði formasý ile devam edeceðim.
Amacým her zaman olduðu gibi disiplinli ve özverili bir þekilde çalýþýp takýmýma katký saðlamak. Ýleride inþallah Osmancýk'ýn yetiþtirdiði
ve þuan Akhisar Belediye Spor ve Milli Takým
formasý giyen Bilal Kýsa abim gibi Türkiye
Milli Takýmýnýn formasýný giymek. Benim bu
günlere gelmemde emeði geçen baþta Osmancýkgücüspor hocasý Fuat Bozdemir'e, yýllarca
formasýný giydiðim kulüp baþkaný, yönetimi ve
takým arkadaþlarýma, Ertan Derindere abime,
Osmancýk Belediyespor Kulübüne, baþkanýna,
oradaki hocamýz Uður Otuzbir'e ve herkese
sonsuz teþekkürler ederim" dedi.
17
2-2
U 19 Final Grubunda ilk yarý tamamlandý
Gençler Güreþ’te
EML tahtýný korudu
Liseli Gençler güreþ il birinciliðinde
serbest stilde Merkez Endüstri Meslek
Lisesi üst üste üçüncü kez takým
halinde þampiyonluðu kazandý.
L
Takým sýralamasýnda dereceye giren okullarýn kupalarýný Adil Candemir Güreþ
Eðitim Merkezi Müdürü Hüseyin Karakuþ verdi
Merkez Endüstri Meslek Lisesi üst üste üçünçü kez takým halinde birinciliði olduðu
müsabakalar sonunda þampiyonluk kupasýyla birlikte toplu halde görülüyor
iseli Gençler Güreþ Ýl birinciliði hafta sonunda
yapýldý. Adil Candemir Spor Salonu’nda yapýlan
il birinciliðinde serbest stilde Merkez Endüstri Meslek Lisesi üçüncü yýlda üst üste takým halinde birinciliði kazandý.
Cumartesi günü yapýlan serbest il birinciliðinde
toplam 49 güreþçi mücadele etti. Çorum merkez ile
birlikte Ýskilip, Sungurlu, Alaca ilçelerinden güreþçilerin katýldýðý il birinciliði sonunda Merkez Endüstri
Meslek Lisesi takým halinde üst üste üçüncü kez birinciliði kazanýrken Alaca Ýmam Hatip ikinciliði Çorum Ýmam Hatip üçüncülüðü Ýskilip ÝmamHatip ise
dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu.
Serbest stilde yapýlan müsabakalar sonuna sýkletlerinde dereceye giren güreþçiler ve okullarý þöyle:
42 Kg Tunahan Acar (Alaca ÝHL), 50 Kg 1. Fazlý Kartal (Çorum EML), 2. Abdussamet Öksüz (Ýskilip ÝHL). 55 KG 1. Deniz Akkaya (Çorum EML), 2.
Ali Aktaþ (Ýskilip ÝHL), 3. Enes Yükcü (Çorum ÝHL),
4. Musa Þahin (Cumhuriyet Lisesi). 60 Kg 1. Bayram
Doðan (Çorum EML), 2. Arif Eryücel (Çorum
EML), 3. Ahmet Çýnar (Çorum ÝHL), 4. Alican Kaynak (Sungurlu EML). 66 Kg 1. Sefa Öztürk (Çorum
EML), 2. Özgür Yiðit (Çorum ÝHL), 3. Kenan Yazýcý
(Çorum EML), 4. Mehmetcan Demirel (Sungurlu
EML). 74 Kg 1. Çaðrý Kýrbýyýk (Çorum EML), 2. Burak Akman (Çorum ÝHL), 3. Abdullan Karakaya
(Alaca ÝHL), 4. Sefa Seçir (Alaca ÝHL). 84 KG 1. Hüseyin Kütlemez (Spor Lisesi) 2. Sinan Eral (Çorum
ÝHL), 2. S. Erkut Akkürt (Alaca ÝHL), 4. Yusuf Sale
(Alaca ÝHL). 96 Kg 1. Mücahit Alkaç (Çorum EML),
2. Yasin Ayan (Çorum ÝHL), 3. H. Hüseyi Yýlmaz
(Alaca ÝHL), 120 Kg 1. Bekir Eryücel (Çorum EML),
2. Emin Özarslan (Alaca ÝHL).
Eti 90+7’de üzüldü: 2-2
STAD : 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Özkan Kaya, Soner
Derviþoðlu, Ercan Davarcýoðlu.
ÇORUMSPOR : Mücahit, Can
Muhammet, Muhammet, Ercan, Mehmet Ali, A, Onur, Ö. Gökhan, Mustafa
Çelenk, Y. Salih, Oktay (Ali Mert), Mustafa Karaköse.
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Gazican, Serkan, Soner (Metehan), Seydi
Eren, Berkan, Cem, Hamdican, Rýza, Erkan, Recai, Emre.
KIRMIZI KART: 87. dak. Ali Mert
(Çorumspor)
GOLLER : 26. ve 90+7. dak. Y. Salih (Çorumspor), 56. dak. Erkan, 80. dak.
Seydi Eren (Eti Lisesi Gençlikspor).
U
19 Final Grubunda ilk yarýnýn son
haftanýn ilk maçýnda Eti Lisesi ile
Çorumspor 2-2 berabere kaldý. Heyecanýn hiç düþmediði maçta oldukça ilginç
pozisyonlar yaþandý. Maça çok etkili
baþlayan Çorumspor 26. dakikada Y. Salih’in attýðý golle maçta 1-0 öne geçti.
Gole kadar hiç bir varlýk gösteremeyen
Eti Lisesi ilk yarýnýn son bölümüde biraz
olsun toparlandý. Ýkinci yarýda kontrolü
eline alan Eti Lisesi kurduðu baský 56.
dakika sonuç verdi Erkan’la beraberliði
saðladý. Baskýsýný sonraki bölümde de
sürdüren Eti Lisesi 80. dakikada Seydi
Eren’le 2-1 öne geçti. Sonraki bölümde
Çorumspor yeniden kontrolü eline aldý.
Maçýn en çok tartýþýlan pozisyonu
85. dakikada yaþandý. Çorumspor’lu futbolcunun itirazý üzerine ceza yayý dýþýndan maçýn hakemi sarý kart göstererek
Eti Lisesi adýna endirek atýþ verdi. Topun
baþýna geçen Rýza topu aðlara gönderdi.
Hakem Özkan Kaya golü verdi ve santrayý gösterdi. Çorumspor baþlama vuruþu için orta noktaya gelirken maçýn yardýmcý hakemi Ercan Davarcýoðlu orta
hakemi yanýna çaðýrarak atýþýn en direk
olduðunu ve direk gol olduðunu söyledi.
Bu anda hata yaptýðýný belirten hakem Özkan Kaya golü iptal etti ve maçý
aut atýþý ile baþlattý.
87. dakikda Çorumspor Ali Mert’in
atýlmasýyla sahada on kiþi kaldý. 7 dakikalýk uzatma süresinin son anýnda Çorumspor Y. Salih’le beraberlik golünü
buldu ve maçta baþlama vuruþu yapýlmadan 2-2 beraberlikle bitti.
Eti itiraz edecek
Maçýn 2-2 berabere bitmesinin ardýndan Eti Lisesi Gençlikspr en direk
atýþta kalecinin topu dokunduðunu bunuda tribünden görüntülü olarak çekildiðini
belirterek Tertip Kurulu’na itiraz edeceði
öðrenildi.
Ulukavak adým adým þampiyonluða
4-0
Kulüplü Genç Erkekler Basketbol’da lk yarý sona erdi
Genç Ülker Basketbol: 87 - Yazý Çarþý Gençlikspor: 30
SALON : Atatürk.
HAKEMLER
:
Dursun Uðral, Furkan
Alagöz.
YAZI
ÇARÞI
GENÇLÝK : Necdet, Fur-
kan Ünlü, Ulaþ, Eren,
Mert Özarýcý, Mert Aydemir, Turan, Rýza, Çaðdaþ.
GENÇLÝKSPOR :
Taha, Burak, Alpaslan,
Mertcan, Tarýk, Emre,
Çaðatay, Ýsmail, Buðra,
Hakan .
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 20-13. 2.
Periyot: 17-5
3. Periyot: 26-5, 4.
Periyot:24-7.
Basketbol Ýhtisas: 47
Ýl Özel Ýdarespor: 59
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya.
BASKETBOL ÝHTÝSAS : Özgür, Deniz, Mücahit,
Çaðatay, Harun, Sercan, Alperen Leblebici, Olcan, Alperen Karataþ, Talha, Mehmet .
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Buðra, Taha, Gökhan,
Burak Ölçer, Emrehan, Ýsmail, Yýlmaz, Oytun, Sami,
Burak Kazak, Berkay, Ataberk .
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 12-14. 2. Periyot: 8-19
3. Periyot: 13-14, 4. Periyot: 14-12
STAD : 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Yüksel Basar,
Erdoðan Yandým, Berkant Arman.
ULUKAVAKSPOR : Ömer. Musa,
Miraç, Kahraman, M. Seydi (Onurcan),
Ömer, Enver (Kerim) Tunahan, Ahmet
(Alpercan), Emre.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Zekeriya,
Abdurrahman, Furkan Can, Sefa (Yasin),
Emre, Fahri, Semih, Murat (Ýbrahim),
Tunahan (Hamza), Sadýk, Kenan.
KIRMIZI KART: 87. dak. Musa
(Ulukavakspor),
GOLLER : 27. dak. Emre, 38. ve
41. dakikalarda Enver, 81. dak, Kerim
(Ulukavakspor),
U
yamasada rakip savunma hatasýndan
bulduðu ilk golün ardýndan rakip kalede etkili oldu ve ilk yarýyý 3-0 önde
tamamladý. Ýkinci yarýda kontrollü
bir futbol ortaya koyan Ulukavakspor son dakikalarda Kerim’le bulduðu golle maçý 4-0 kazanarak ilk yarýyý 9 puanla açýk ara lider olarak tamamladý ve þampiyonluk yolunda
büyük avantaj yakaladý.
19 Final Grubu’nda ilk yarýnýn
son maçýnda Ýl Özel Ýdarespor’u
ilk yarýdaki etkili oyunu ile 4-0 yenen Ulukavakspor adým adým þampiyonluða koþuyor.
Ýlk iki maçýný kazanar final grubuna çok iyi baþlayan Ulukavakspor,
ilk yarýnýn son maçýnda gruptan birlikte çýktýðý Ýl Özel Ýdarespor önünde
ilk dakikalarda istediði oyunu oyna-
Ulukavak havadan vurdu: 3-2
18 PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
STAD : 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Emre Turcan, Kemal Namlý, Gök-
men Çambel .
ULUKAVAKSPOR : Mehmet, Arif Anýl, Yusuf
Cihan, Emre, fatih, Mehmet Ali, Yusuf Demir, ümit
(Tuncay), A. Sefa, Oðuzhan, Onur (Tunahan).
OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Alper, Sezer
(Rýdvan), Sefer, Melih (Yunus Emre), Ersin, Kazý (Tayfur), Timur, Muhammed, Talha, Selim, Yavuz.
KIRMIZI KART: 80. dak. Yusuf Cihan (Ulukavakspor)
GOLLER : 26. dak. ve 36. dakikalarda Eray (1930
Bafraspor), 70. dak. Tuncay, 75. dak. Mehmet Ali, 84.
dak. Sefa (Ulukavakspor)
U
Ulukavakspor ilk yarýda Bafraspor önünde 2-0 maðlup duruma düþtü. Ýkinci yarýda
fizik üstünlüðünü kullanarak hava toplarýyla geldiði Bafraspor ceza sahasý içinden
üç gol çýkardý ve kaçý 3-2 kazanarak ligde kalma yolunda rahat nefes aldý. Konuk
takým 2-2 iken bir penaltý atýþýndan yararlanamadý.
lukavakspor maçýn ilk yirmi dakikalýk bölümünde
oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Konuk
takým ilk yarýda iki kez geldiði Ulukavakspor kalesinde
iki gol buldu. Ýkinci yarýda ise Ulukavakspor daha çok
orta sahadan þiþirme toplarla etkili olmaya çalýþtý ve
fiziksel üstünlüðünüde kullanarak bunda baþarýlý oldu.
Maçýn son dakikalarý kelimenin tam anlamýyla
nefes kesti. 2-0 maðlubiyetten ikinci yarýda 2-2 beraberliði saðlayan Ulukavakspor 80. dakikada konuk takýmýn
kazandýðý penaltý atýþýný Anýl’la deðerlendiremeyince
maçýn kader aný oldu. Penaltýnýn hemen ardýndan gelen
galibiyet golü ise Ulukavakspor’a hayat verdi ve siyah
beyazlýlar ligde kalma yolundaki rakibi önünde aldýðý 32’lik galibiyetle üç puanýn sahibi oldu.
26. dakikada sað kanattan geliþen Bafraspor
ataðýnda Oðuzhan’ýn pasýnda savunma arkasýnda Eray
topla buluþtu çapraz pozisyonda sert vurdu savunmada
Mehmet Ali’nin eline çarpan top Ulukavakspor aðlarýna
gidince konuk takým 1-0 üstünlüðü yakaladý.
33. dakikada sol kanattan geliyen Ulukavakspor
ataðýnda Ümit hareketlendi rakipten önde araya girerek
çapraz pozisyonda yerden sert vurdu kaleci açýyý iyi
kapattý ve Ulukavakspor’a gol izni vermedi.
Nefes kesen maç Çimentospor’un
Çimentospor ile Eti Lisesi arasýndaki maçýn özellikle ikinci yarýsý nefes
kesti. Gerilimin ve tansiyonun hiç düþmediði ikinci yarýda Eti Lisesi
güçlü rakibi önünde 2-1 öne geçti. Ancak tartýþmalý bir penaltý kararý ile
skor 2-2 oldu. Son dakikalarda yeþil beyazlýlar Lokman’ýn mükemmel
golüyle maçý 3-2 kazanarak yarýþa devam dedi. Eti Lisesi cephesi maç
sonunda hakemlere büyük tepki gösterdiler.
STAD : Mimar Sinan .
HAKEMLER : Hakan Kaya, Emre Alagöz, Fatih
Derviþoðlu .
ÇÝMENTOSPOR : Samet, Hakan, Mehmet, Lokman (Metehan), Yunus Emre, Enes, Alpaslan (Doðancan), Serdar, Hasan Erdal (Hasan Manici), Bünyamin,
Umut.
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Onur, Rýza, Okan
(Ýsmail), Seydi Eren, E. Ercan, Sadýk. Ersin, Abdullah
(Recai), Sezer, Raif, Umut.
GOLLER : 18. dak. Serdar, 64. (penaltýdan) Bünyamin, 85. dak. Lokman (Çimentospor), 55. ve 61. dakikalarda Okan (Eti Lisesi Gençlikspor).
1.
3-2
Amatör Küme’de
haftanýn en kritik
maçýnda þampiyonluk
mücadelesi veren Çimentospor ile Eti Lisesi
Gençlikspor arasýndaki
maçý 3-2 kazanan Çimentospor yoluna devam ederken rakibine
aðýr darbe vurdu.
Maçýn ilk yarýsýnda
Çimentospor topa daha
çok sahip olan takým görünümündeydi. Yeþil beyazlýlar 18. dakikada ceza sahasý içinde topla
buluþan Serdar’ýn düzgün bir vuruþla topu aðlara göndererek takýmýný
1-0 öne geçirdi.
Ýlk yarý bu golle tamamlandý. Ýkinci yarýda
ise roller deðiþti. Bu kez
topa sahip olan ve pozis-
Kültür umutlandý: 3-2
STAD : Mimar Sinan.
HAKEMLER : Mehmet Tuðluk,
Abdullah Akkoyun .
Barýþ Karakuþ,
HE KÜLTÜRSPOR : Muharrem, Numan, Samet,
Mustafa, Bünyamin, Oktay, Sefa, Rýfat (Ramazan),
Yasin (Uður), Eyüp, Alican (Bilal).
OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Alper, Sezer
(Rýdvan), Sefer, Melih (Yunus Emre), Ersin, Kazý
(Tayfur), Timur, Muhammed, Talha, Selim, Yavuz.
KIRMIZI KART: 89. dak. Ersin (Osmancýk
Belediyespor)
GOLLER : 12. dak. Eyüp, 17. ve 88. dakikalarda
Sefa (HE Kültürspor), 15. dak. Talha, 58. dak. Timur
(Osmancýk Belediyespor).
Küme’de ligde kalma mücadelesi veren HE Kültürspor ile Osmancýk Belediyespor arasýndaki zorlu
maçý son dakikalardaki golle 3-2 kazanan Kültürspor
umutlarýný devam ettirdi.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçýn ilk dakikalarý karþýlýklý gollerle geçti. Kültürspor 12. dakikada
Eyüp’le öne geçti Talha ile beraberliði saðladý. Sefa ile
yeniden öne geçen HE Kültürspor ilk yarýyý 2-1 önde tamamladý.
Ýkinci yarýnýn baþýnda Timur’la beraberliði saðladý
ve sonraki bölüm büyük mücadeleye sahne oldu. Osmancýk Belediyespor rakibi ile aradaki puan farkýný ko-
1.
35. dakikada Bafraspor ikinci golü buldu. Bu
dakikada sol kanattan atýlan uzun topla Anýl hareketlendi son çizgiye indiði anda yerden ortaya çýkardýðýtopa
Ufuk düzgün bir vuruþla topu köþeden aðlara göndererek skoru 0-2 yaptý.
45. dakikada Ulukavakspor gole çok yaklaþtý. Bu
dakikada orta alana yakýn noktadan kazanýlan faul
atýþýnda Fatih ortaladý penaltý noktasý üzerinde Yusuf
Demir iyi yükseldi kafayý vurdu top üst direkten geri
geldi dönen topa Sefa rövaþata ile sert vurdu top üstten
az farkla auta gitti.
Ýlk yarýyý konuk Bafraspor 2-0 önde tamamladý.
68. dakikada kendi sahasýndan kazanýlan faul
atýþýnda ceza sahasýna yapýlan orta savunmadan sekti
penaltý noktasý üzerinde Onur’un önünde kaldý rövaþata
ile vuruþunda top yan direkten geri geldi.
70. dakikada savunma arkasýna atýlan uzun topta
Sefa topa rakibinden kafayla kurtuldu kaleciyle baþ baþa
kaldý vuruþunda top yandan auta giderken pozisyonu iyi
takip eden Tuncay topu boþ kaleye göndererek skoru 12 yaptý.
75. dakikada Ulukavakspor beraberlik golünü
buldu. Sol kanattan kazanýlan serbest atýþta yine ceza
sahasýna ortalandý karambolde Mehmet Ali kafayla topu
Bafraspor aðlarýna göndererek skoru 2-2 yaptý.
80. dakikada Bafraspor ataðýnda Eray’ý Yusuf
Cihan rakibini ceza sahasý içinde yittiði için hem
penaltýya sebep oldu hemde ikinci sarý kartla oyun dýþýnda kaldý. Atýþý Anýl kullandý topu yandan auta atýnca
Ulukavakspor maðlubiyetten kurtuldu.
84. dakikada Emrah’ýn ortasýnda savunmanýn
çýkartmak istediði top Sefa’nýn önünde kaldý yerden
düzgün bir vuruþla topu köþeden aðlara göndererek
skoru 3-2 yapan golü attý.
Kalan bölümde rakibine beraberlik þansý vermeyen
Ulukavakspor son iki sýradan uzak kalmak adýna büyük
önem taþýyan maçtan 3-2 galip ayrýldý ve rahatladý.
rumak için beraberliðe razý futbol ortaya koydu. Kültürspor kazanmak zorunda olduðu maçýn 88. dakikasýnda Sefa altýn deðerince üç puan getiren golü attý. Bu galibiyetle HE Kültürspor 13 puana yükselirken Osmancýk
Belediyespor 14 puanda kaldý.
yon bulan taraf Eti Lisesi oldu. 55. dakikada sað
kanattan yapýlan ortada
ön direkte Okan ayak
koyarak topu aðlara göndererek skoru eþitledi: 11. Golden altý dakika
sonra kazanýlan faul atýþýnda Rýza’nýn mükemmel vuruþunda top yan
direkten geri geldi pozisyonu iyi takip eden
Okan kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü atarak Eti Lisesi’ni 2-1 öne
geçirdi.
Bu kez dört dakika
sonra Çimentospor ataðýnda ceza sahasýna yapýlan ortada futbolcular
arasýndaki itiþ kakýþ sýrasýnda yeþil beyazlý futbolcu yerde kaldý ve maçýn hakemi geç bir kararla penaltý noktasýný gösterdi. Bu karara Eti Lisesi uzun süre itiraz etti
ancak sonuç deðiþmedi.
Atýþý kullanan Bünyamin topu aðlara göndererek skoru 2-2 yaptý.
Beraberliðin iki takýmada fayda saðlamamasý nedeniyle golü düþünen iki takýmýn mücadelesinde bu bölümlerde
maç iki takýmada gitti
geldi. Eti Lisesi savunma güvenliðini býrakarak kazanmak zorunda
olduðu maçta yüklenirken ani geliþen Çimentospor ataðýnda Lokman
yaklaþýk 25 metrede topla buluþtuðu anda mükemmel bir vuruþla topu
köþeden aðlara göndererek takýmýný 3-2 öne geçirdi.
Kalan bölümde zaman zaman gerilimler
yaþansada karþýlaþmayý
3-2 kazanan Çimentospor oldu ve 31 puana
yükselirken
Maçýn 64. dakikasýna hakemin verdiði penaltý kararýndan sonra Eti Lisesi futbolcularý büyük
tepki gösterdiler ve bu tepkiler maç sonunda da devam etti
Osmancýkspor tek attý
liderliði korudu: 1-0
STAD : Osmancýk Ýlçe.
HAKEMLER : Yüksel Basar, Mehmet Zeki Sevim, Furkan Alagöz .
OSMANCIKSPOR : Muhammed,
Ýlker, Yasin, Turgay, Eray. Sefa (Emre).
Erol, Yunus, Oðuzhan (Furkan), Hüse-
yin, Mustafa.
HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Adil, Hasan, Yusuf, Kenan, Ömer, Cem, Mehmet,
Gökhan, Mustafa, Anýl (Ali), Murat .
GOL : 16. dak. Ýlker (Osmancýkspor)
1.
Amatör Küme lideri Osmancýkspor
evinde konuk ettiði Hitit Gençlikspor önünde tek golle üç puaný alarak liderliðini sürdürdü.
Osmancýk ilçe sahasýnda oynanan
maça ev sahibi takým baskýlý baþladý ve
16. dakikada Ýlker’in attýðý golle rakibi
önünde 1-0 üstünlüðü yakaladý. Ýlk yarýnýn sondaki bölümünde Hitit Gençlikspor’un beraberlik çabasý sonuç vermeyince devreyi ev sahibi takým 1-0 önde tamamladý.
Ýkinci yarýda yüksek tempoda geçen
mücadelede konuk takým beraberlik için
baský kurarken Osmancýkspor ise farký
artýracak pozisyonlardan yararlanamayýnca maç ev sahibi takýmýn 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. Bu sonuçla Osmancýkspor 32 puanla liderliðini sürdürürken Hitit Gençlikspor ise 22 puanda kaldý.
Özel Ýdare Ýskilip’in umutlarýný bitirdi:2-1
STAD : Ýskilip Ýlçe .
HAKEMLER : Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Ta-
rýk Bozkurt.
ÝSKÝLÝPSPOR : Ýsmail, Halim, Abdussamed, Kemal (Serdar), Furkan, Metehan (Yunus), Muhammed,
Sercan, Emre, Murat, Hasan .
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Yasin, Erhan, Halil, Ahmet, Mustafa, Murat (Alpaslan), Uðurcan (Fahri), Sezer, Latif, Sadýk, Vasfi (Furkan).
KIRMIZI KART: 83. dak. Ýsmail (Ýskilipspor)
GOLLER : 10. dak. Murat (Ýskilipspor), 75. dak.
Latif, 78. dak. Vasfi (Ýl Özel Ýdarespor).
Amatör Küme’de
ka içinde yediði iki golle
ligde malma müca2-1 maðlup olarak ligde
delesi veren Ýskilipspor
kalma umutlarýný büyük
sahasýnda konuk ettiði Ýl
oranda bitirdi.
Özel Ýdarespor’a üç daki-
1.
Ýlk yarýyý Murat’ýn
attýðý golle 1-0 önde tamamlayan Ýskilipspor
ikinci yarýda galibiyeti
korumak için sahasýna
fazla kapanýnca Ýl Özel
Ýdarespor baský kurdu ve
75. dakikada Latif ve 78.
dakikada Vasfi’nin attýðý
gollerle rakibi önünde 2-1
öne geçti. Son bölümde
Ýskilipspor’un çabasý sonuç vermeyince sahadan
2-1 galip ayrýlan Ýl Özel
Ýdarespor 22 puana yükselirken Ýskilipspor 6 pu-
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
16 ÞUBAT
19 KD 934 plakalý, 1998
model, Volkswagen
marka, panelvan 2.4 D
tipli, yakýt tipi dizel,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 14.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Otoparký
Saat: 14.15-14.20
***
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi, 2937 ada, 10
parsel de kayýtlý 848,93
m2 arasa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000,00
Yer: Adliye Sarayý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
24 ÞUBAT
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Demir III Klorür alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
206 Ada No, 88 Parsel
No, 2 baðýmsýz
bölümdeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
26 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel
Müdürlüðü Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
Bilecik ve Çorum
illerinde 2 adet Sel
Kontrolü Uygulama
Projesi Yapýmý hizmet
alýmý iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
***
27 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel
Müdürlüðü Orman ve Su
Çorum ilinde 2 adet Sel
Kontrolü Uygulama
Projesi Yapýmý hizmet
alýmý iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
6 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Yeniyol Mahallesi 421
Ada No, 40 Parsel No, A
zemin 2 baðýmsýz
bölümlü taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
120.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi 2934 ada, 7
parsel de kayýtlý 1.025,29
m2 miktarlý arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
350.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
3 MART
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ)
Muhtelif alanlarda 3194
sayýlý Ýmar Kanunun 15,
16 ve 18. maddesi
uyarýnca yapýlacak imar
uygulamalarý ile tescil
harici alanlarýn tescili,
plankote ve hali hazýr
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
harita iþlerinin yapýlmasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ)
Halkalý Atakent Mahallesi
221. Sokak No: 5 HalkalýKüçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.30
***
19
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
ELEMAN
MAÐAZALARIMIZDA
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
* Askerlik sorunu olmayan
* Diksiyonu düzgün
* Ýkili iliþkilerde baþarýlý
* Sorumluluk sahibi
BAY&BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR
Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile
Yönetim Ofisimize yapýlmasý gerekmektedir.
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah.
Karadonlu mevkii, 407
ada, 34 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
136.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
(Ç.HAK:425)
DEVREN SATILIK
KURUYEMÝÞ
DÜKKANI
(Ç.HAK:422)
Bahabey Caddesi’nde yüksek cirolu
Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný.
Mür. Tel: 0 532 614 75 04
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
(Ç.HAK:397)
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
(Ç.HAK:420)
* LAMÝNAT PARKE
* DUVAR KAÐIDI
* CAM TUÐLA
* ATEÞ TUÐLA
* TARIM PERLÝTÝ
Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM
Tel: 0 364 213 57 70 www.senozparke.net
Aranan þartlar;
* Meslek Lisesi, Teknik Lise
ve/veya ön lisans ilgili
bölüm mezunu,
* Erkek adaylar için askerliðini
yapmýþ,
* Sigara kullanmayan,
* En fazla 35 yaþýnda,
Ýsteklilerin aþaðýda verilen
adrese “CV”leri ile birlikte
þahsen müracaat etmeleri rica
olunur.
Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden
anlayan 18-25 yaþlarýnda elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
(Ç.HAK:414)
Özkoç Toprak Sanayi
Ýskilip Yolu 3. Km.
Tel: 213 37 93
Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ.’de
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA
elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Yorgan, Stor Perde Temizliði
ELEMAN ARANIYOR
Ticaret Meslek Lisesi mezunu ön
muhasebeden anlayan BAY-BAYAN eleman
alýnacaktýr.
Paslanmaz ve Aleminyum Korkuluk iþinden
anlayan KALFA-ÇIRAK-USTA alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Þahin Paslanmaz
K.S.S. 23. Cad. 22. Sok. No: 64
0 532 601 04 98
Adres: Ankara yolu 5. km.
ÇORUM
Eleman Aranýyor
Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii
Oto Galericiler Sitesi Karþýsý
Tel: 224 44 14
20 m3 tomruk
halinde sarý çam
acil satýlýktýr.
0 532 797 06 94
TOKÝ’de 3+1 Daðýtým Elemaný SATILIK LÜKS
Aranýyor
SATILIK DAÝRE
DAÝRE
Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý’nda
doðu-güney-batý cepheli, 120 m2, 3. kat,
3+1, içi yapýlý daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel:
0 537 377 01 86
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan
Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
(Ç.HAK:2702)
Laminat Parke
Toptan Perakende Satýþ ve Montajý
(Ç.HAK:380)
(Ç.HAK:1740)
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Makina Teknik
Ressamlarý
(Ç.HAK:246)
(Ç.HAK:443)
Azapahmet Sokaðý ile Gazi 3. Sok.
cepheli, giriþi 150 m2, asma katý
140 m2, bodrum 170 m2 olan çift
cepheli dükkan kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 770 55 49
ELEMAN
ARANIYOR
(Ç.HAK:441)
Kiralýk Dükkan
Elemanlar Aranýyor
(Ç.HAK:385)
pan Nergis, ofiste yapýlan egzersizin insan yaþamýný kolaylaþtýrýcý hareketleri içeren bir spor biçimi olduðunu söyledi.
Nergis, ofis egzersizi ile ilgili þunlarý söyledi:
"Biz bu çalýþmayý neden yapýyoruz? Bahaneleri ortadan kaldýrmak için. Çünkü insanlar ofiste egzersiz deyince
takým elbise ile atletizm pistinde koþmak ya da elinde telefonla konuþurken hareket yapmak olarak algýlýyor. Buradaki
amacýmýz kilo vermek ya da tamamen sýkýlaþmak deðil. Bizim bu egzersizleri yapmamýzdaki amaç, geceleri sýrt ve
kramp aðrýsýný önlemek için. Bu rahatsýzlýklarý önleyici, yani yaþamýmýzý kolaylaþtýrýcý hareketleri yaparak dinç kalýyoruz."
(Ç.HAK:175)
Bilgisayar baþýnda ve ofiste çalýþanlar, artýk oturduklarý yerden de egzersiz yaparak, sýrt ve omuz aðrýlarý ile fýtýk
gibi birçok hastalýða yakalanmaktan kurtulabilecek.
Balýkesir'de egzersiz eðitmenliði yapan Hakan Nergis,
ofiste çalýþanlar için egzersiz yöntemlerini anlattý. Ofiste çalýþýrken birçok kiþinin bel, sýrt, omuz aðrýsý ve çeþitli þikayetleri olduðunu dile getiren Nergis, kahve molasý yerine 5-10
dakikalýk bir egzersizle zinde ve saðlýklý kalýnacaðýný ifade
etti. Bir ofiste bilgisayar baþýnda çalýþan Aslý Bulak'a uygulamalý olarak egzersiz yaptýran Hakan Nergis, masa baþýnda
bilgisayar ile çalýþýrken ve topuklu ayakkabý giyildiðinde ne
tür egzersizler yapýlacaðýný gösterdi. Uygulamalý anlatým ya-
(Ç.HAK:438)
Masa baþýnda çalýþanlar da egzersiz yapabilir
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
(Ç.HAK:269)
LEBLEBÝ-KURUYEMÝÞ
Adres: Taþhan Caddesi No: 9 ÇORUM
Tel: 0 364 333 0 343
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Rümeysa Arýcý Türkiye Þampiyonu
Ýstanbul’da yapýlan Türkiye Salon Atletizm Þampiyonasý’nda
Rümeysa Arýcý 3000 metrede altýn 1500 metrede bonz madalya
kazanarak milli takýma girmeye hak kazandý. Rümeysa Arýcý bu
branþta Çorum’a ilk madalya kazandýran sporcu oldu.
Ý
stanbul’da yapýlan Turkcell Gençler
ve Büyükler Türkiye Salon Atletizm
Þampiyonasý’nda 1500 metre bayanlarda yarýþan Rümeysa Arýcý üçüncü
olarak bronz madalyanýn sahibi oldu.
Hafta sonunda Ýstanbul Aslý Çakýrtekin
Spor Salonu’nda yapýlan Türkiye Þampiyonasý’nda 1500 metrede yarýþan
Rümeysa Arýcý 16 atletin yarýþtýðý bu
kategoride Kýrýkkale’den Semra Karaslan 4.30.44’lük derecesiyle birinci
olurken Gaziantep’den Hafize Ünaler
4.35.04’lük derecesiyle ikinci olurkan
Rümeysa Arýcý ise 4.37.85’lik derece-
Murathan cezalý
siyle üçüncü olarak bronz madalyanýn
sahibi oldu.
Rümeysa Arýcý cumartesi günü
kazandýðý bronz madalyanýn ardýndan
dün akþam saatlerinde de 3000 metrede yarýþtý. Arýcý, bu kategoride birinci
olarak Türkiye Þampiyonu olarak altýn
madalyanýn sahibi oldu. Rümeysa Arýcý milli takýma girmeyide garantiledi.
Rümeysa Arýcý Çorum’un bu kategoride Türkiye Þampiyonasý’nda ilk
madalyasýný kazanan sporcu oldu.
Ç
orum Belediyespor’da
Murathan cezalý. Kýrmýzý
Siyahlý takýmýn dün oynadýðý
Tire 1922 maçýnda sarý kart
gören Murathan bu sezon dördüncü kartýný gördü ve cezalý
duruma düþtü. Murathan bu
hafta sonu oynanacak Kýrýkhanspor maçýnda forma giyemeyecek. Öte yandan bu maçta yedi futbolcusu sarý kart gören Belediyespor ceza kuruluna sevk edilecek ve para cezasý yiyecek.
PAZARTESÝ 16 ÞUBAT 2015
‘1’e abone olduk
1500 metrede üçüncü olan Rümeysa Arýcý cumartesi günki ödül töreninde kürsüde
Ýlk beþ yolunda büyük önem taþýyan maçta Çorum Belediyespor takipçisi Tirespor
deplasmanýnda maçýn büyük bölümünde üstün oynadýðý ve sayýsýz gol fýrsatýna
girdiði maçta son vuruþlarda yine baþarýlý olamadý. Son beþ dakikalýk bölümde ise
kalesinde mutlak tehlikeler yaþayan kýrmýzý siyahlý takým sahadan golsüz
beraberlik ve bir punala ayrýldý. Belediyespor ikinci yarýda oynadýðý üç maçtan da
beraberlikle ayrýlarak altý puan kaybetti.
Ç
baþladýðý gibi golsüz
beraberlikle sona erdi.
Tire 4 Eylül
Stadý’nda oynanan maça
Çorum Belediyespor
geçen hafta
Zonguldakspor karþýsýna
çýktýðý onbirle baþladý.
Maçýn ilk on dakikalýk
bölümünde ev sahibi
takým baskýlý bir futbol
orum Belediyespor,
ilk beþ yolunda
kaybetmemek zorunda
olduðu maçta Tire
1922spor önünde
inanýlmaz golleri kaçýrdý
son bölümde ise maðlup
olacak pozisyonlar verdi
ancak iki takýmda gol
yollarýnda baþarýlý
olamayýnca maç
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Tire 1922 - Çorum Belediyespor
: 0-0
Kýrýkhanspor - Gaziosmanpaþa
: 2-1
Manavgatspor - Batman Petrolspor : 1-2
Adliyespor - Tutap Þekerspor
: 0-0
Niðde Belediyespor - Tuzlaspor
: 0-3
Darýca Gençlerbirliði- Çatalcaspor : 2-1
Zonguldak Kömürspor- Bursa Nilüfer
: 0-0
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Tuzlaspor
2 Darýca Gençler
3 Zonguldakspor
4 Çorum Belediye
5 Tire 1922
6 Ýstanbulspor
7 Bursa Nilüfer
8 Kýrýkhanspor
9 Niðde Belediye
10 Kýzýlcabölük
11 Batman Petrol
12 Adliyespor
13 Manavgatspor
14 Çatalcaspor
15 Gaziosmanpaþa
16 Akçaabat FK
17 Tutap Þekerspor
18
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
12
12
9
9
10
9
6
8
8
8
8
7
8
6
3
4
2
0
8
8
10
9
5
6
13
7
7
6
6
8
4
5
6
6
6
0
1
1
2
3
6
6
2
6
6
7
7
6
9
10
12
11
13
21
Gelecek hafta
40
29
26
26
36
29
24
29
27
27
24
30
26
18
19
15
12
0
18
11
13
18
22
16
14
21
21
20
25
25
20
23
29
34
44
63
22 Þubat Pazar :
Çorum Belediyespor - Kýrýkhanspor.
Batman Petrol - Ýstanbulspor.
Gaziosmanpaþa- Manavgatspor.
Bursa Nilüfer - Tire 1922spor.
Kýzýlcabölükspor- Zonguldak Kömürspor.
Tuzlaspor - Çatalcaspor.
Tutap Þekerspor - Niðde Belediyespor.
44
44
37
36
35
33
31
31
31
30
30
29
28
23
15
15
12
0
ortaya koyarken
Belediyespor bu
dakikalarda savunmada
kaldý. Ýlerleyen
dakikalardan itibaren
oyunu dengeleyen Çorum
Belediyespor rakip
kaleye yüklenmeye
baþladý.
Bu yarýda rakip
kalede Buðra ve Çaðlar
ile gol pozisyonlarý bulan
TÝRE 1922SPOR
Cihan ............................6
Alparslan......................5
Anýl...............................5
Taha..............................5
Mehmet ........................5
Ozan Murat ..................4
(54. dak. M. Ali ..........4)
Feyyaz ..........................4
Mert Hakan ..................5
Berkant.........................5
Fatih..............................2
Ýlhan Faruk...................4
(73. dak. Özcan...........3)
Belediyespor bunlardan
sonuç alamayýnca devre
0-0 berabere sonuçlandý.
Ýkinci yarýnýn ilk
dakikalarýndan itibaren
maçta kontrolü elinde
bulunduran Çorum
Belediyespor özellikle
Burak’ýn oyuna girdikten
sonra hücumda daha
etkili olmaya baþladý.
Girdiði net
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................6
Osman ..........................4
Akýn..............................4
Ýmam ............................5
Murathan......................5
Nedim...........................5
Oðuzhan .......................5
(81. dak. Okan ..............)
Berat Ali .......................4
(86. dak. Turgay............)
A. Buðra.......................5
Çaðlar...........................6
Emrah...........................3
(65. dak. Burak ...........4)
STAT : Tire 4 Eylül.
Oðuzhan, Nedim, Emrah, Osman, A.
Buðra, Murathan, Ýmam (Çorum Belediyespor),
Alpaslan, Mert Hakan (Tire 1922spor).
HAKEMLER : Sedat Sert, Fatih Eskalen, Mustafa
Akkuþ.
SARI KART:
Nadir UYSAL / TÝRE
pozisyonlardan aradýðý
golü bulamayan Çorum
Belediyespor son beþ
dakikalýk bölümde ise
rakibin kanatlardan
þiþirme toplarla etkili
oldu.
Bu ataklarda
kalesinde net pozisyonlar
veren Çorum
Belediyespor kaleci
Fatih’in ve savunmanýn
baþarýlý zamanlamalarý ile
rakibine gol izni vermedi
ve sahadan 0-0 beraberlik
ve bir puanla ayrýldý.
Karþýlaþmayý
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül, Mali As
Baþkan Fatih Özcan
izlerken ev sahibi takýmýn
yaklaþým bin kadar
taraftarýda takýmlarýna
destek verdiler.
MAÇTAN
DAKÝKALAR:
Çorum Belediyespor savunmada Tirespor’un bir ataðýný önleme çabasýnda
10. dakikada
Nedim’in savunma
arkasýna gönderdiði topla
Buðra hareketlendi
kaleciyle karþý karþýya
kaldýðý anda yukardan
aþýrtma vuruþunda top
üstten az farkla auta gitti.
24. dakikada sol
kanattan kazanýlan faul
atýþýnda Murathan’ýn
ortasýnda Çaðlar arka
direkte yükseldi kafayý
sert vurdu kaleci son
anda topu köþeden
tokatladý.
70. dak. sol kanattan
kullanýlan korner atýþýnda
Murathan’ýn ortasýnda
penaltý noktasý üzerinde
Çaðlar kafayý vurdu top
üst direði sýyýrarak auta
gitti.
72. dakikada ceza
sahasýna yapýlan ortada
Mert Hakan altý pas
üzerinde bom boþ topla
buluþt sert vurdu kaleci
Fatih köþeden topu son
anda kornere çeldi.
75. dakikada ceza
yayý üzerinde kaptýðý
topla hareketlenen Burak
penaltý noktasý üzerinde
bom boþ durumda topu
aðlar yerine yandan auta
gönderdi.
87. dakikada
savunmadan çýkýþta
Turgay baský yapý topu
kaptý ceza sahasýna girdi
kaleciyle karþý karþýya
pozisyonda topu kaleciye
teslim etti.
Son dakikalarda ev
sahibi takýmýn baskýlý
oyunu ile 89. dakikada
Mehmet ve 90. dakikada
Muhammet Ali ile iki net
pozisyon bulan
Tirespor’a kaleci Fatih
gol izni vermedi ve
maçta baþladýðý gibi
golsüz beraberlikle sona
Download

(16 \376ubat.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi