Çorum’un % 2.5’u esnaf
Öðretmenlerimizi
10’DA
kutluyoruz * HABERÝ
Türkiye'de
488 ayrý
iþ kolunda
1 milyon
572 bin
344 esnaf
faaliyet
gösteriyor.
Çorum
nüfusunun
yüzde
2.5’uðunun
esnaf olduðu
belirtildi.
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
hizmeti almayana ceza
Çorum Maden
Mühendisleri Odasý Ýl
Temsilcisi ve A Sýnýfý Ýþ
Güvenliði Uzmaný
Maden Mühendisi
Mustafa Akyel, tehlikeli
ve çok tehlikeli sýnýf iþ
yerlerine, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
hizmeti almayanlara 120 bin TL
ceza uygulamasýnýn baþlayacaðýný
belirtti.
* HABERÝ 16’DA
* HABERÝ
4’DE
Cami cemaatinden
Çukuröz’e rekor baðýþ
Valilik talimatýyla Müftülük tarafýndan Bayat’ýn Çukuröz
Köyü’ndeki yangýnzedeler için baþlattýðý yardým
çalýþmasýnda, Merkez camilerden 66 bin 800 TL baðýþ
toplandý. Cuma günü açýlan baðýþ sergisine büyük ilgi
gösteren Çorumlular, ortalama baðýþ miktarý olan 25-30
bin TL’lik baðýþ miktarýný yaklaþýk iki katýna çýkardý.
ÇORUM
* HABERÝ 12’DE
Türkiye Çukuröz’e yardým ediyor
24 KASIM 2014 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde çýkan ve 29 evin
kullanýlamaz hale geldiði yangýnda maðdur olan ailelere
yurdun dört bir yanýndan yardým geldiði bildirildi.
* HABERÝ 15’DE
‘Tatlandýrýcýlar zombileþtiriyor’
Þeker-Ýþ
Sendikasý
Þube Baþkaný
Sefer
Kahraman,
yapay
tatlandýrýcýlarla
insanlarýn
zombi haline
dönüþeceðini
bildirdi.
Sefer Kahraman
Demirci
esnafýndan
merhum
Ýsmail
Küçüker’in
eþi
Ferdane
Küçüker
(80) vefat
etti.
Yýldýz Bek
Sürgün
sözüne itiraz
Öðretmenler Günü nedeniyle çeþitli
kutlama mesajlarýnýn okunduðu Ýl
Genel Meclisi'nde, Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya, CHP Meclis üyesi
Yýldýz Bek'in, öðretmenler sürgün
ediliyor sözüne itiraz etti.
* HABERÝ 6’DA
Ferdane Küçüker
hayatýný kaybetti
* HABERÝ
12’DE
Halil Ýbrahim Kaya
* HABERÝ 6’DA
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, her yýl ihtiyaç sahibi öðrencilere yönelik gerçekleþtirdikleri eðitim yardýmlarýna bu yýl da devam
TSO yine sevindirdi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, her yýl ihtiyaç sahibi öðrencilere yönelik
gerçekleþtirdikleri eðitim yardýmlarýna bu yýl da devam ederek, il
merkezinde 1.225 ilk ve ortaokul öðrencisine kaban yardýmý yaptý.
* HABER 5’DE
Ferdane Küçüker
Bu da gazetecilerin
çözüm raporu
* HABERÝ 4’DE
1970-1975
yýllarý
arasý
ÇORUM
LÝSESÝ
Yunus Market’in Buhara Þubesi, törenle hizmete açýldý.
Alacaklýlar þantiye bastý Yunus Market
Buhara’da
Bayat'ta yapýmý
devam eden
devlet
hastanesi
inþaatýndan
alacaðý
bulunduðunu
iddia eden
esnaf ve iþçiler,
3-4 aydýr
alacaklarýný
alamamaktan
þikayet ederek,
þantiyeye akýn
etti.
* HABERÝ 2’DE
Yunus Market Buhara Þubesi
önceki gün düzenlenen törenle
açýldý. Yunus Marketler
Zinciri’nin Türkiye çapýndaki
71. þubesi olan ‘Çorum-6’ adlý
maðaza, Buhara 5. Cadde
numara 16/B’de hizmete girdi.
* HABERÝ 3’DE
Polisin güvenlik tedbirleri aldýðý þantiyeye giden Ýlçe Emniyet Müdürü, firma yetkilileri ve vatandaþla
Mevsimin ilk karý yaðdý
Çorum’un
Sungurlu
ilçesinde
hava
sýcaklýklarýnýn
düþmesiyle
birlikte gece
saatlerinden
itibaren kar
yaðýþý etkili
olmaya
baþladý.
Daver
KOLAÐASIOÐLU
* SAYFA 8’DE
Eðitimci
* SAYFA 9’DA
Kar kalýnlýðýnýn yer yer 20 santimetreyi bulduðu Karacabey Köyü’nde, yollar ulaþýma
* HABERÝ
16’DA
Hilal Blok Tuðla Fabrikasý ve Özbeyaz Yenidoðan Blok Tuðla
Fabrikasý tercihini Massey Ferguson Traktör'den yana kul-
Bayramlar
sektörde iddialý
Hilal Blok Tuðla Fabrikasý ve
Özbeyaz Yenidoðan Blok Tuðla
Fabrikasý tercihini Massey
Ferguson Traktör'den yana
kullandý.
* HABERÝ 14’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
Alacaklýlar þantiye bastý
HURÞÝT BOZKURT
B
Bayatlýlar, benzer maðduriyetleri yaþamak istemediklerini ifade ettiler.
ayat'ta yapýmý devam eden devlet
hastanesi inþaatýndan
alacaðý bulunduðunu
iddia eden esnaf ve iþçiler, 3-4 aydýr alacaklarýný alamamaktan þikayet ederek, þantiyeye akýn etti. Polisin güvenlik tedbirleri aldýðý
þantiyeye giden Ýlçe
Emniyet Müdürü, firma yetkilileri ve vatandaþla görüþtü.
Bir baþka ilçe hastanesinin inþaatýnda da
ilçe esnafý ve çalýþanlarýn maðdur olduðunu
ileri süren Bayatlýlar,
benzer maðduriyetleri
Polisin güvenlik tedbirleri aldýðý þantiyeye giden Ýlçe Emniyet Müdürü, firma yetkilileri ve vatandaþla görüþtü.
yaþamak istemediklerini ifade ettiler.
firma yetkililerin cevabý, Bayatlýlar'ý tatmin etmeyince, olaCumartesi günü tamamen duran inþaat çalýþmasýnda, sý gerginlikler üzerine bölgeye polis sevk edildi.
ilçede gerginlik cumartesi gününden beri devam ediyor.
Polis uyarýda bulunarak, kalabalýðýn daðýlmasýný istedi.
Müteahhitin ilçeyi terkedeceði yönündeki iddialar yaygýnlaþýnca, alacaklý olduklarýný öne süren esnaf ve iþçiler firma Kýsmen daðýlan kalabalýk bölgeyi tam olarak terk etmezken,
esnaf ve iþçiler arasýndan seçilen temsilciler, firma yetyetkililerinin bulunduðu þantiyenin etrafýnda toplanarak
kilileri ile görüþerek, soruna çözüm aradý.
görüþme talep etti.
Hakediþlerini alýnca ödemeleri yapacaðýný açýklayan
112 çalýþanlarýna müjde
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim BaþS
kan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, 112 çalýþanlarýyla önemli geliþmeler saðlandýðýný belirterek,
”Genel Baþkanýmýz Metin Memiþ, Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Osman Nacar’la görüþtü.
Görüþme sonrasý 112 çalýþanlarýna müjde çýktý.
Ambulans kaskolarý tek seferde ve merkezi ihale
ile gerçekleþtiriliyor. 112 personeline yemek parasý
ve yeni kýyafetler geliyor.”dedi.
Ambulanslarýn kasko sisteminin daha önce düzensiz iþlediðini ve bu durumun önemli maðduriyetlere yol açtýðýnývurgulayan Lafcý, görüþmenin
ayrýntýlarý ile ilgili þu bilgileri verdi; “Bundan son-
raki sistemde kasko ihalesi merkezi olarak yapýlacak ve herhangi bir can kaybý durumunda kasko
sözleþmesi kapsamýnda en az 200 bin TL’lik kasko
teminat bedelinin kasko tarafýndan karþýlanacaktýr.
Çalýþma koþullarý nedeniyle yemek hakkýný kullanamayan 112 çalýþanlarýna yemek ücretinin nakden
ödenmesi konusunda gerekli çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Kýyafetlerin yenilenmesi ve her yýl düzenli
þekilde çalýþanlara daðýtýlmasý konusunda da çalýþmalar tamamlanmýþtýr. 112 çalýþanlarýna önceki
toplu sözleþmede özellikli birim katsayýsýndan faydalanma ve nöbet ücretlerinin yüzde 50 artýrýmlý
ödenmesi müjdesini vermiþtik. Önümüzdeki dönemde çalýþanlarýmýza yýpranma payý müjdesini
vermek istiyoruz. Bu konunun çalýþmalarý da sürdürülüyor. En kýsa zamanda sonuçlanmasý için çalýþýyoruz.” Görevi esnasýnda ve görevi sebebiyle
hayatýný kaybeden saðlýk çalýþanlarýnýn þehit, ailelerinin þehit ailesi ve þehit yakýný’ gibi deðerlendirilmesi konusu tekrar gündeme geldi. Saðlýk Bakanlýðýn konu ile ilgili bir çalýþma yapmaktadýr. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarý ile
Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri arasýnda bu konu ile ilgili bir görüþmede yapýlmýþtýr. Yakýn zamanda bu
konu da çözüme kavuþacaktýr. Saðlýk Bakanlýðý
Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Osman Nacar da görüþmede Saðlýk-Sen’in katkýlarýndan duyduðu memnuniyeti ifade etmiþtir.”(Haber Merkezi)
Demiroðullarý 26 yýllýk
Çorum halý ve mobilya
maðazasýný kapatýyor
Tüm ürünlerde büyük indirimler
Gelip görmeniz menfatinize olacaktýr.
(Ç.HAK:3287)
Esnaf ve iþçiler müteahhit firmadan alacaklarýný tahsil etmeyi bekliyor.
Hacý Nuri Lafcý
Demiroðullarý Halý ve
Mobilya Maðazasý
Kubbeli Cad. No: 56
Tel: 224 55 98
www.akaosgb.com.tr
ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ HÝZMETLERÝ
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
(Ç.HAK:3295)
(Ç.HAK:3266)
* ACÝL DURUM PLANLARI
* RÝSK DEÐERLENDÝRMESÝ
* ÝÞE GÝRÝÞ MUAYENELERÝ
* ÝÞ YERÝ HEKÝMLÝÐÝ
* ÝÞ GÜVENLÝÐÝ
UZMAN HÝZMETLERÝ
* ÝÞ SAÐLIÐI VE
GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
LASTÝK ve AKÜLER’DE
KIÞ KAMPANYASI
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
(Ç.HAK:2502)
(Ç.HAK:3243)
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
Tel: 0 364 213 99 66 Faks: 0 364 213 99 77 Cep Tel: 0 532 366 46 85
Yavruturna Mah. Kavukçu Sokak 27/3 ÇORUM - e-mail: [email protected]
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Yunus Market Buhara’da
RECEP MEBET
Yunus Market’in Buhara Þubesi, törenle hizmete açýldý.
Dualar eþliðinde gerçekleþen açýlýþa katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Yunus Market Buhara
Þubesi önceki gün
düzenlenen törenle açýldý.
Yunus Marketler
Zinciri’nin Türkiye
çapýndaki 71. þubesi olan
‘Çorum-6’ adlý maðaza,
Buhara 5. Cadde numara
16/B’de hizmete girdi.
Açýlýþa Yunus
Marketler Zinciri Genel
Müdürü Fatih Ayhan,
Genel Müdür Yardýmcýsý
Adnan Özçelik, Genel
Koordinatör Zeki Doðan,
Bölge Müdürü Þahin Aðýr,
Pazarlama Müdürü Halit
Kalkan, maðaza
müdürleri, bazý daire
Yunus Marketler Zinciri’nin yeni þubesi Buhara 5. Cadde numara 16/B’de hizmete girdi.
müdürleri, sivil toplum
kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok
sayýda davetli katýldý.
Pazarlama Müdürü Halit Kalkan’ýn yaptýðý duanýn
ardýndan açýlýþ kurdelesini Yunus Marketler Zinciri
yöneticileri birlikte kesti.
YUNUS MARKET
ÝLGÝDEN MEMNUN
(Ç.HAK:3309)
Açýlýþ nedeniyle düzenlenen kampanyaya vatandaþlar büyük ilgi gösterdi.
Yeni maðaza açýlýþýnda gazetemize açýklamalarda
bulunan Yunus Market Genel Müdürü Fatih Ayhan,
“Çorum’daki beþinci þubemizi hizmete sunmanýn
mutluluðunu yaþýyoruz” dedi.
Yunus Market’e gösterilen teveccühten dolayý tüm
müþterilerine teþekkür eden Fatih Ayhan, “Açýlýþýný
yaptýðýmýz yeni þube Çorum halkýnýn memnuniyetinin
göstergesi” diye konuþtu.
Yunus Market’in Çorumlu tüketicilerin sevgi ve
güvenini kazandýðýný anlatan Ayhan, elde ettikleri
baþarýda emeði geçen maðaza yöneticilerini kutlayarak
baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Palyaço gösterileri, hediye daðýtýmý ve sürpriz
indirimlerin yer aldýðý açýlýþ, ikramlarla devam etti.
Yunus Market Genel Müdürü Fatih Ayhan, Çorum halkýnýn ilgisinden memnun olduklarýný söyledi.
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
Çorum’un % 2.5’u esnaf
T
ürkiye'de 488 ayrý iþ kolunda 1 milyon 572 bin
344 esnaf faaliyet gösteriyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu
(TESK) verilerinden yaptýðý derlemeye göre, 31
Ekim 2014 tarihi itibarýyla Türkiye'de 1 milyon 572
bin 344 esnaf ve bunlara ait 1 milyon 694 bin 290 iþ
yeri bulunuyor.
Bir baþka ifade ile 2013 sonu itibarýyla 76 milyon 667 bin 864 kiþi nüfusu bulunan Türkiye'de her
100 kiþiden 2'sinin mesleði esnaflýk.
Ýllere göre incelendiðinde, sayýsal olarak en fazla esnaf 176 bin 505 ile Ýstanbul'da bulunuyor. Kayýtlara göre, Ýzmir 101 bin 348 esnaf ile ikinci, Ankara
76 bin 19 esnaf ile üçüncü, Antalya 66 bin 508 esnaf
ile dördüncü, Bursa da 59 bin 588 esnaf ile beþinci sýrada bulunuyor.
Sayýsal olarak en az esnaf bin 689 ile Bayburt'ta.
Bayburt'u 2 bin 82 ile Tunceli, 2 bin 282 ile Ardahan,
2 bin 728 ile Iðdýr ve 2 bin 876 esnaf sayýsý ile Hakkari takip ediyor.
Nüfusa oranla bakýldýðýnda en yoðun esnaf yüzde 3,98 ile Muðla'da bulunuyor. Bu ili yüzde 3,55 ile
Burdur ve Çanakkale, yüzde 3,42 ile Edirne ve yüzde
3,35 ile Artvin takip ediyor. Nüfusuna oranla en az esnaf ise Þýrnak'ta bulunuyor. Þýrnak nüfusunun sadece
yüzde 0,76'sý esnaf.
En çok bakkal ve minibüsçü
En çok tercih edilen mesleklere bakýldýðýnda
488 faaliyet kolunda en fazla esnaf ve sanatkar iþletmesi 168 bin 209 iþ yeri ile bakkallýk, bayilik ve büfecilik.
Minibüsçülük 111 bin 694 iþ yeri ile ikinci sýra-
da, kadýn ve erkek kuaförlüðü 83 bin 555 iþ yeri ile
üçüncü sýrada, nakliyecilik ve nakliyat komisyonculuðu 82 bin 813 iþ yeri ile dördüncü sýrada, kahvecilik, kýraathanecilik ve internet kafe iþletmeciliði de 77
bin 219 iþ yeri ile beþinci sýrada yer aldý.
Bu meslekleri sýrasýyla, "taksicilik, pazarcýlýk,
kamyonculuk, servis aracý iþletmeciliði, lokantacýlýk,
otobüsçülük, tuhafiyecilik, konfeksiyon imal ve satýcýlýðý, kýr kahvesi, çay bahçesi...vs iþletmeciliði, oto
motor tamirciliði, terzilik, mobilya imal ve satýcýlýðý,
emlak komisyonculuðu ve danýþmanlýðý, fýrýncýlýk,
marangozluk" takip etti.
TESK'in 31 Ekim 2014 verilerine göre, Çorum il
bazýnda bazýnda nüfus, esnaf ve esnaf sayýsýnýn nüfusa oranlarý Çorum 532.080 13.438 2,53 olarak tespit
edildi.(A.A.)
BÝK temsilcilerinden çözüm raporu
B
asýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu
Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Nuri Kolaylý, Mustafa Arslan ve Þevket Erzen, Anadolu’nun büyük bölümünü gezerek yerel gazete sahipleri ile toplantýlar yaptý. Ardýndan Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi
ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, sýkýntýlarý ve çözüm tekliflerini içerin bir rapor kaleme aldý.
Toplantýlarýn çok verimli geçtiðini
ifade eden Basýn Ýlan Kurumu Anadolu
Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri
Kolaylý, “Anadolu’yu karýþ karýþ gezerek
meslektaþlarýmýzý dinliyor, birlikte çözüm önerileri geliþtiriyoruz. Ülkemizin
hemen hemen her ilinde farklý sýkýntýlar
yaþandýðýný gördük. Bunlarý çözümü için
hem Basýn Ýlan Kurumu nezdinde, hem
de yasa düzenleyiciler nezdinde giriþimlerimiz olacak” dedi.
olarak tüm Türkiye’yi kapsayan ziyaretler gerçekleþtirdik, meslektaþlarýmýz ve
meslek örgütleri ile görüþmeler yaptýk,
toplantýlar ve birebir görüþmeler yolu ile
kurumuz çalýþmalarý, mevzuat deðiþiklikleri konusunda bilgi verdik, sorunlarý
yerinde tespit ettik” dedi.
RAPOR 67 ÝLÝ DOLAÞARAK
HAZIRLANDI
Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri
Temsilcileri 67 kenti ziyaret ederek rapor hazýrladý.
Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen de,
çalýþmaya iliþkin olarak yaptýðý açýklamada, “Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri
Türkiye’yi adým adým dolaþarak
edinilen izlenimleri rapor haline getiren
Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Arslan da, ziyaretlere iliþkin olarak þunlarý söyledi:
“Yaklaþýk 5 ay süren bu çalýþma
kapsamýnda 67 þehrimizdeki meslektaþlarýmýzla görüþerek raporumuzu hazýrladýk. Sektörümüz için çok yararlý bir çalýþmayý baþarýyla noktalayacaðýmýzý
umut ediyoruz.”(ÝHA)
ALES’e bin 400
aday katýldý
Ö
lçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi
Baþkanlýðý’nca (ÖSYM) düzenlenen
2014 Sonbahar Dönemi-Akademik Personel
ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý ( 2014ALES) gerçekleþtirildi. Bugün 10 sýnav
merkezinde düzenlenen ALES’e yaklaþýk
1.400 aday katýldý.
Akademik Personel ve Lisansüstü
Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES ) Nedir?
78 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý
Öðretim Elemanlarý Kadrolarý Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538
sayýlý Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarýnca, yükseköðretim kurumlarýnda öðretim
görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi,
uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim elemaný dýþýndaki kadrolardan naklen atamalarda,
Ülkemizde lisansüstü eðitime giriþte,
Yurt dýþýna lisansüstü eðitim için gönderilecek adaylarýn seçiminde ilgili kurumlarýn kullanacaklarý puanlarý veren bir
sýnavdýr.
Sýnavda alýnan puanlar, istenildiðinde
yukarýda sayýlan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafýndan verilecektir.
Adaylar sýnav sonuçlarýný, T.C.
Kimlik/Y.U. Numaralarý ve þifreleri ile
ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr Ýnternet adresinden öðrenebileceklerdir. Adaylara
sonuç belgesi gönderilmeyecektir. ALES
sýnavý hakkýnda detaylý bilgiler ÖSYM’nin
web sayfasýnda yer almaktadýr.
Haber Merkezi
Çorumlu muhtarlar, eski Çorum Belediye Baþkaný olan Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz'ý ziyaret etti.
Muhtarlar Atlamaz’ý ziyaret etti
Ç
orumlu muhtarlar, eski Çorum Belediye Baþkaný
olan Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz'ý ziyaret
ederek yeni görevinde 'hayýrlý olsun' dileklerinde bulundular.
Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, Çorum'dan
gelen muhtarlarý makamýnda aðýrladý ve tek tek ilgilendi. Ziyarette Ýlkadým Muhtarlar Derneði Baþkaný Mustafa Öztürk ve bazý muhtarlar da hazýr bulundu.
Ziyarette misafirler Samsun, Ýlkadým ve Çorum
ile ilgili fikir alýþveriþinde bulundular. Ekonomik, ulaþým, tarým gibi deðiþik konularýn ele alýndýðý konuþmalarda Çorumlu muhtarlar, Kaymakam Atlamaz'a “Hitit
Uygarlýðý'nýn merkezi Çorum’ un kültürünü sizlere getirdik” dediler.
Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz ise muhtarlara Samsun'u tanýtan broþür, CD ve Atatürk heykeli hediye etti. Ayrýca muhtarlar, Samsun Büyükþehir Belediyesi'nden tahsis edilen otobüs ile Ýlkadým ilçesini ve
Samsun'a gezdiler. Kaymakam Turan Atlamaz, misafirleri Samsun Kent Müzesi'ni gezdirdi ve daha sonra
Amisos Kafe'de ikramda bulundu.
Programa, Ýlkadým Belediye Baþkaný Erdoðan
Tok, Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin,
Ýlkadým mahalle muhtarlarý da katýldý.(ÝHA)
Tüm Öðretmenlerimizin
24 KASIM
Öðretmenler Gününü
Kutlarýz.
ÖZEL PINAR
EÐÝTÝM KURUMLARI
Kurucusu
Murat YILDIRIM
Çorum Milletvekili
Arap Baharý
hakkýnda
Arap Baharý hakkýnda her kafadan bir ses
geliyor. Þimdi öte dünyada olan bir gazetecinin ona
“karnabahar” diyerek dalga geçtiðini bile
hatýrlýyorum.
Sýký “Siyonist Ýsrail” yanlýsý, Ýslamcý düþmaný,
Obama’nýn da deðer verdiði bir kiþi olan Dennis
Ross’un Arap Baharý ile ilgili olup “Ýslamcýlar Bizim
Dostlarýmýz Deðildir” baþlýðýný taþýyan bir
makalesine, en-Nahda’nýn Lideri Gannûþî’nin kýzý
Sümeyye el-Gannûþî, Washington Post’ta, beþ ay
kadar önce yayýnladýðý bir makale ile cevap
vermiþti. Bahse konu yazý ve S. Gannûþî’nin cevabý
Arap Baharý’nýn mahiyeti ve geleceði hakkýnda
saðlam bilgiler edinmemizi saðlýyor. Bu sebeple
makaleyi özetliyorum:
Sisi, ABD yapýsý tanklarý ve Körfez þeyhlerinin
mali destekleriyle Arap Baharý'ný Mýsýr’da ezip
geçince destekleyen Doðu ve Batý ülkelerinin
siyasetçileri rahat bir nefes aldýlar.
Ayný siyasetçiler, Arap Baharý baþladýðýnda
dillerinden düþürmedikleri “deðiþim, demokrasiye
dönüþ, halkýn iradesi, karþýlýklý saygý” gibi sözleri
Sisi’nin darbesinden sonra âdeta unutarak, müspet
deðiþimi güç kullanarak engellemenin maskeli
ifadesi olup Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra
yaygýnlaþan “istikrar, güvenlik, fayda” sözlerine
sýmsýký sarýldýlar.
Mýsýr ve Tunus’ta diktatörler alaþaðý edilince
bir süre kesilen bazý sesler, New York Times’ta
Dennis Ross’ýn yaptýðý gibi yeniden yükseldi; þöyle
diyorlardý: Batý'nýn Doðu’daki dostlarý geleneksel
krallýklar, totaliter yönetimler ve laik reformculardýr;
bunlar sayýca az olsalar da sahadan tamamen
çekilmemiþlerdir.
Ross ve liberalller bir yandan çoðulcu
demokrasiye çaðýrýrken diðer yandan aþýrý
diktatörleri desteklemek suretiyle açýk bir çeliþkiye
düþüyorlar; bunlar demokrasi ve hürriyet
kavramlarýný, küresel stratejilerinin çirkinliðini
örtmek için aldatýcý bir maske olarak kullanýyorlar.
Ýslamcýlarýn tamamýný bir potaya koyarak tarih
dýþýna atan Batýlýlar ya alandaki dini ve fikri
tartýþmalarý, mücadeleleri bilmiyorlar veya kafalarýný
kuma gömüyorlar.
Ýslam dünyasýnda üç farklý cereyan vardýr:
Reformcu (ýslahatçý) okul, Körfez þeyhlerinin
benimsediði okul ve el-Kaide, IÞID gibi þiddeti
kullanan hareketler.
Islahatçý okulun, ister Sünni ister Þîî kollarý
olsun, Ýslam ile demokrasi ve insan haklarý arasýnda
bir çeliþki görmüyorlar. Tunus’ta en-Nahda, Türkiye
ve Fas’ta Adalet ve Kalkýnma partileri buna
örmektir.
Körfez'deki resmi vaizlerin ve alimlerin temsil
ettiði okulun iþi zor kullanarak ve baský yaparak
mevcut sistemi ve diktatörlüðü meþrulaþtýrmak,
sözde dini ve geleneði kullanarak hak ve hürriyetleri
ortadan kaldýrmaktýr. Öyle anlaþýlýyor ki Ross ve
yandaþlarýnýn desteklemeyi tercih ettikleri Ýslam
anlayýþý budur.
Üçüncü cereyan da birçok konuda ikinci ile
benzeþiyor, ancak bunlar terörü, þiddeti ve sonu
gelmez savaþý seçerek farklýlaþýyorlar.
Sümeyye makalesini þöyle bitiriyor:
Arap Baharý’nýn ilk dalgasýnýn Ross ve
Körfezdeki dostlarý sayesinde kýyýya çarpýp geri
dönmesi haksýzlýða ve baskýya isyan eden halklarýn
hayal ve ideallerinin de bittiðini göstermez.
Mýsýr’daki askeri darbenin bu ülkeyi içine çektiði
kan gölü karþýsýnda alkýþ tutup göbek atan Ross ve
Körfez'deki dostlarý deðiþimi biraz geciktirmeye
muvaffak olabilirler, ama bu durumun böyle sürüp
gitmeyeceði kesindir. Onlar ile Avrupa ve ABD’deki
destekçileri er veya geç þunu anlayacaklar: Arap
halklarýnýn demokratik anayasalar, hür seçimlerle iþ
baþýna gelmiþ meclisler, halký temsil eden ve onlara
karþý sorumlu olan hükümetler aracýlýðý ile kendi
geleceklerini belirlemeleri, iradelerini hayata
geçirmeleri þeklindeki taleplerini topraða
gömemeyeceklerdir; sebebi ise çok basittir: Bu
talepler gerçektir ve tam manasýyla meþrudur.
Makaleyi buraya kadar özetledim. Benim
ekleyeceðim ise þudur: Ýslam ülkelerinin halklarýnýn
genlerine iþlemiþ bir Müslümanlýk vardýr. Bu halklar
kendi geleceklerini serbestçe belirleme imkanýný
elde ettiklerinde ortaya çýkacak sistem -þöyle veya
böyle- Müslümanca olacak ve parçalanmýþ ümmet
yeniden adým adým birliðe doðru ilerleyecektir
(Ýnþaallah).
Tüm Öðretmenlerin Öðretmenler Günü’nü
kutlar, huzurlu ve mutlu günler dileriz.
Ahmet Duran Eðitim Merkezi
(Ç.HAK:3310)
(Ç.HAK:3301)
“problem yok çözüm var”
Hayrettin
Karaman
Yavruturna Mah. Esnaf Evleri 6. Sokak No: 13
Tel: 666 00 44
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
5
(Ç.HAK:3304)
www.corumhakimiyet.net
TSO öðrencileri yine sevindirdi
Ç
(Ç.HAK:3299)
orum Ticaret ve Sanayi
Odasý, her yýl ihtiyaç
sahibi öðrencilere yönelik
gerçekleþtirdikleri eðitim
yardýmlarýna bu yýl da devam ederek, il merkezinde
1.225 ilk ve ortaokul öðrencisine kaban yardýmý yaptý.
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliðinin (TOBB)
katkýlarý, Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile
bazý iþadamlarýnýn katkýlarýyla oluþturulan bütçe ile
temin edilen 1.225 kaban,
geçtiðimiz perþembe günü
Odamýz Fuar Kompleksi'nde Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý törenle, okul yetkililerine teslim edildi.
Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, ihtiyaç sa-
8 mm Laminat
Parke iþçilik
dahil m2
Ýthal Duvar Kaðýdý m2
11,00¨
Yerli Duvar Kaðýdý m2
8,00¨
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, her yýl ihtiyaç sahibi öðrencilere
yönelik gerçekleþtirdikleri eðitim yardýmlarýna bu yýl da devam etti.
hibi öðrencilere yapýlan ayni yardýmlardan dolayý,
emeði ve katkýsý bulunanlara teþekkür etti.
Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, yaptýðý
açýklamada, "Ticaret ve Sanayi Odamýz geçen yýl öðrencilere bot yardýmý yapmýþtýr. Yardýmlar bu sene
kaban þeklinde gerçekleþtirilmektedir. Bu tür yardýmlarýn bundan sonraki yýllar-
da da devam etmesini temenni ediyorum. Bu tür
yardýmlar, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarýnýn giderilmesinin yaný sýra yardýmlaþma duygusunun pekiþmesine de vesile olmaktadýr. Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkanýmýzýn þahsýnda bütün yönetim kurulu üyelerini ve emeði geçenleri kutluyor, teþekkür ediyorum" dedi.
TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal da, Ticaret
ve Sanayi Odasý'nýn imkânlar dâhilinde her yýl belli
adet ve miktarlarda ihtiyaç
sahibi öðrencilere yardýmda
bulunduðunu söyledi. Baþaranhýncal, eðitim yardýmlarýnýn TSO için bir gelenek
haline dönüþtüðünü ve bundan sonraki yýllarda da devam edeceðini vurguladý.
(Haber Merkezi)
*
*
*
*
*
*
*
NELER YAPIYORUZ?
Alçý
Alçýpan
Boya
Patlatma Doðal Taþ
Dekoratif Ýç Cephe
Dýþ Cephe Isý Yalýtýmý
TV Üniteleri
Ýç Dekorasyon
Uygulamamýz
*
*
*
*
*
*
*
*
Gergi Tavan Sistemleri
Mobilya Ýç Dizayn
Asma Tavan
Bölme Duvar
Kýrým/Yýkým
Tamirat Tadilat
Duvar Kaðýdý
Cam Mozaik ve Çeþitleri
OÐUZ
26,00¨
Referanslarýmýz:
* Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset,
* Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi
B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar,
* Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel
Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya,
* Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül
Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans.
DÝZAYN
ÝÇ MÝMARLIK
Karakeçili Mah.
Alaybey Sok. 85/A
777 04 08
0 543 285 26 29
6
Þ
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
‘Yapay tatlandýrýcýlar
insaný zombileþtiriyor’
eker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer
lerine olan güveni de sarsýlmaya baþlamýþ,
Kahraman, yapay tatlandýrýcýlarla insanbu güne kadar güvenirliði tartýþýlmayan gýlarýn zombi haline dönüþeceðini bildirdi.
da maddeleri tartýþýlýr hale getirilmiþtir.
Bunlarýn baþýna ise sofralarýmýzýn vazgeçilSon günlerde bazý internet sitelerinde
mezi, ancak çýkar çevrelerinin açmazý olan
ve yazýlý medyada pancardan üretilen doðal
þeker pancarýndan üretilen doðal þeker koþekeri hedef tahtasýna oturtmak suretiyle
nulmuþtur. Bugün küresel aktörler tarafýnkökü dýþarýda uzantýsý içeride þeker sektörüdan þeker üzerinden yürütülen algý operasnü karalamaya yönelik yoðun bir algý opeyonlarýyla insanlarýmýz yapay tatlandýrýcýrasyonu ile karþý karþýya bulunduklarýný belardan zombi haline dönüþtürülmek istenirlirten Kahraman, yaptýðý açýklamada þöyle
ken, ilerde doðal þekeri mumla aratacak
dedi;
operasyonlara da yelken açýlmaktadýr. Dýþ
"Özellikle beslenme, gýda ve saðlýk
güçlerin vitrin süsü olarak rüþtünü isbat
iliþkisi üzerinden yürütülen birçok haberin
eden ÖÝB tarafýndan uygulamaya konulan
bilimsellikten çok uzak olduðunu bu tip haSefer Kahraman
bu tür kara mizah çalýþmalarla bu gün þeker
berlerin kamuoyunda yaratabileceði tahribasektörü, tahammülsüzlüðün eline, yapay tatlandýrýcýlatýn göz ardý edildiðini, hele hele bu tür açýklamalarýn
rýn güdümüne terk edilmek üzeredir.
akademik unvana sahip bazý þahýslar tarafýndan, medya
aracýlýðý ile yapýlmýþ olmasýný þaþkýnlýk ve endiþe ile izlemekteyiz.
Bugün yapay tatlandýrýcýlar yerine ülke tarýmýnýn
sosyal ve ekonomik yaþantýsýnda çok önemli bir rol oynayan pancar tarýmýný, dolayýsýyla þeker sektörünü bitirmeye yönelik bu tür hamleler pancardan üretilen þekeri
adeta gayri meþru göstererek insanlar üzerinde algý tahribatý yapýlmasý, bu konuda yaþanan infialin þiddetini
tüm boyutlarýyla ortaya koymaktadýr. Bir yanda þeker
pancarýna getirilen kotalar, diðer yanda da istismar ikizleri olan Özelleþtirme Ýdaresi ve Þeker Kurumu tarafýndan hedef tahtasýna oturtulmak istenen þeker fabrikalarý
üzerinden baþlatýlan linç kampanyasý, ne acýdýr ki bugün
hayatýmýzýn vazgeçilmez gýda maddelerinden pancar þekerinin saðlýk boyutunu da NBÞ'lerle ayný kategoride
tartýþýlýr hale getirmiþ, bu cinnet haliyle salgýn hastalýk
gibi insanlarýmýzýn beyinlerine de pýhtý sýçratýlmak istenmiþtir.
Yapay tatlandýrýcýlar ve zombi iliþkisi
Þüphesiz ki ölçüsüz yenilen her gýdanýn insan saðlýðý üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadýr. Ancak her
þeyden önemlisi tüketilen o gýdanýn güvenirliðidir. Herhangi bir gýda maddesinin tüketilme miktarý konusunda
bile bilim insanlarýnýn birbiriyle ters düþtüðü günümüzde bilgi obeziteliði yüzünden insanlarýmýzýn bilim çevre-
2015 bütçesinin gelir kalemlerini tek tek oylayarak onayladý.
Ýl Genel Meclisi bütçe
maratonunu tamamladý
'Þeker sektörüne acýmasýz saldýrý var'
Pancardan üretilen þekeri tu kaka edenler bugün
saðlýk boyutu tartýþýlan NBÞ'lerden kristal þeker üretilmesi yönünde yapýlan açýlýmlara da seslerini yükseltebilecekler midir? Obezitenin baþ nedenini bazý týp otoritelerini de yanýna alarak pancardan üretilen þekere yýkmak
suretiyle toplum zihninde oluþturulmak istenen flu tablo, Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde þeker sektöründe karanlýk bir eþikten geçeceðini gözler önüne sermektedir. Ancak her ne olursa olsun milletimiz ülkesinin çýkarlarý yerine kar hýrsýný vicdansýzlýklarýnýn örtüsü olarak kullanan bu tür fýrsatçýlara bundan önce olduðu gibi
bundan sonrada asla müsaade etmeyecektir. Tarihinin en
acýmasýz saldýrýlarýna maruz býrakýlan pancar tarýmý ve
þeker sektörü hiçbir zaman bitkisel hayata girmeyecektir. Þeker-Ýþ Sendikasý olarak gayri milli ve geliþi güzel
kurgulanan, ileride Türkiye'nin ayak baðý olacak bu politikalara davetiye çýkaranlara karþý hükümetimizin dikkatini çekmek istiyoruz. Yüce Halkýmýzla omuz omuza
acýmasýz kampanyalarýna nokta atýþý yapan nifak meraklýlarýna þans tanýmayacaðýz.
Burada baþta üniversitelerimizin ilgili birimleri olmak üzere tüm söz sahibi akademisyenleri þeker pancarýndan üretilen doðal þeker ile yapay tatlandýrýcýlar arasýndaki farký tüm gerçekleriyle kamuoyuna anlatmaya
davet ediyoruz." (Haber Merkezi)
EROL TAÞKAN
Ý
l Genel Meclisi, 2015 yýlý bütçe
görüþmelerini tamamladý. 18
toplantýyla Özel Ýdare 2015
bütçesini 60 milyon 400 bin TL
olarak belirleyen meclis, son
olarak gerçekleþtirdiði cumartesi
Ö
Bunun temel sebebi vücut
baðýþýklýk sistemlerinin
birçok enfeksiyon ajaný
ile yeni karþýlaþýyor olmasýdýr. Yetiþkin yýlda 1-3
arasý Üst Solunum Yolu
Enfeksiyonu geçirirken
çocuklarda bu sayý 5 - 10
arasýnda olmaktadýr. Bunun tek istisnasý anne sütü ile beslenen çocuklarýn
6-9 aylar arasýnda, anneden aldýklarý koruyucu
antikorlar nedeniyle enfeksiyona karþý korumalýdýr ama 1 yaþtan itibaren
enfeksiyon sýklýðý artmaya baþlar.
Üst Solunum Yolu
Enfeksiyonu denildiðinde
nezle, grip, akut boðaz ve
bademcik iltihaplarý, akut
orta kulak iltihabý ve akut
sinüzitleri anlamamýz gerekiyor. Bu enfeksiyonlarýn 2/3 virüsler tarafýndan
meydana geliyor.
Grip ve nezle halk
arasýnda birbirine çok karýþtýrýlan hastalýklardýr.
Ama aralarýnda birçok
ayrýlýklar söz konusudur.
Nezlelerde tedavi belirtileri azaltan destekleyici
tedaviden ibaretken, gripte aþý ve antiviral ajan
kullanma olanaðý vardýr."
dedi.,
Opr. Dr. Metin Çalýþkan, grip aþýsýnýn 65
yaþ üstü, sürekli akciðer
ve kalp hastalýklarý olanlara, diyabet hastalarýna,
kalýtsal kan hastalýðý
olanlara, saðlýk çalýþanla-
Özel Hastane Kulak Burun Boðaz Uzmaný Opr.Dr Metin Çalýþkan,
üst solunum yolu enfeksiyonlarý hakkýnda bilgi verdi.
Yýldrýz Bek
Ö
ðretmenler Günü
nedeniyle çeþitli
kutlama mesajlarýnýn
okunduðu Ýl Genel
Meclisi'nde, Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, CHP Meclis
üyesi Yýldýz Bek'in,
öðretmenler sürgün
ediliyor sözüne itiraz
etti.
Öðretmenler Günü
nedeniyle söz alan
rýna, risk grubunda olanlar, grip mevsiminde hamileliliðinin 4.ve daha
sonraki aylarýnda olanlar,
kemoterapi, radyoloji,
steroid ilaç alanlar, organ
nakli yapýlmýþ olanlara
yapýlmasý gerektiðini, bunun dýþýnda olup da kendini aþý yoluyla gripten
korumak isteyenlerin de
aþýlanabileceðini söyledi.
Çalýþkan, tedavinin
Semptomlara göre olduðunu belirterek, ateþli dönemde yatak istirahati ve
yeterli sývý alýmýnýn
önemli olduðunu, antibiyotiklerin tedavide yeri
olmadýðýný kaydetti. Çalýþkan, "Ayrýca , Komplikasyon ve sekonder bakteriyel enfeksiyon geliþmesini engellemezler.
Dekonjestanlar ve öksürük þuruplarý semptomlarý
azaltabilir; ancak hastalýðý önlemez,tedavi etmez
ya da hastalýk süresini kýsaltmaz. C vitamini viral
ÜSYE seyir ve süresini
etkilemez. Ancak gerilemeyen ya da daha ilerleme gösteren hastalýk durumlarýnda antibiyotiklere ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumda sekonder bakterial bir enfeksiyonun hastalýða eklenmiþ
olabilir. Bu gibi durumlarda bir doktora baþvurulmasý þiddetle önerilir."
dedi. (Haber Merkezi)
Ý
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, CHP Meclis üyesi
Yýldýz Bek'in, öðretmenler sürgün ediliyor sözüne itiraz etti.
Yýldýz Bek, öðretmenlik
Konuþmasýndan
söz konusu olabilir.
mesleðinin kutsallýðý ve
dolayý Yýldýz Bek'e
Bunun adýnýn sürgün
önemi konusunda
teþekkür eden Halil
olarak ifade edilmesi
yaptýðý konuþmasýnda,
Ýbrahim Kaya,
bana göre yanlýþtýr.
"Son dönemlerdeki
"Öðretmenlerimiz hiç
Ayrýca bu sözlerin,
sürgünler, keyfi
bir dönemde sürgün
bugünün anlamýna
atamalar
edilmemiþtir. Her
uygun düþtüðünü
eðitimcilerimizi
memuriyette olduðu
düþünmüyorum."
yaralamýþtýr." dedi.
gibi, öðretmenlerimiz
sözleriyle eleþtiride
için de çeþitli tayinler
bulundu.
‘Öðretmenler insan
ruhunu þekillendirir’
l Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim
yaþam hazýrlayan kimsedir.
Kaya, 24 Kasým Öðretmenler Günü
Bu dünyada kendisine yaþam alaný
nedeniyle mecliste yaptýðý açýlýþ konuþbulan insanoðlunun, kendisine, ailesine,
yaþadýðý topluma ve bütün dünyaya
masýnda, tüm öðretmenlerin günün kutfaydalý bir yaþam sürdürebilmesi için
ladý. Kaya, "Birçok meslek grubunda
en gerekli olan þeylerin baþýnda eðitim
çalýþan insanlar maddeyi þekillendirirgelmektedir.
ken bir öðretmen insan ruhunu þekillenEðitim sadece kendi baþýna yeten
dirir. Ve bu eseri þekillendirirken eserinve kiþiyi mutlak manada dünya mutlude imzasý olmayan tek sanatkâr öðretluðuna
ulaþtýracak bir husus deðildir.
mendir." dedi.
Çünkü eðitim doðru amaçlar için kullaEðitimdeki esas amacýn, topluma
nýlabileceði gibi yanlýþ amaçlar içinde
faydalý, kültürlü, faziletli fertler yetiþtirkullanýlabilecek bir unsurdur. Bundan
mek olduðunu söyleyen Halil Ýbrahim
dolayý öðretmenlerimiz daha çok önem
Halil Ýbrahim Kaya
Kaya, bu konudaki en büyük görev ve sokazanmaktadýr.
rumluluðun da öðretmenlere ait olduðunu dile getirÖðretmenlerimize duyduðumuz saygý, sevgi ve
di.
þükranlarýmýzý dile getirmek için bu günü fýrsat bilmeli ve bu duygularla, onlarýn ellerini öpmeliyiz.
Meclis'te bulunan emekli öðretmenler baþta olOkulu bitirip hayata atýldýðýmýz zaman, bizi bu günmak üzere tüm öðretmenlerinin gününü kutladýðýný
lere hazýrlayan öðretmenlerimizi hatýrlamak, ziyaret
açýklayan Halil Ýbrahim Kaya, konuþmasýnda þunlarý
etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatýrlarým
söyledi, "Öðretmen; insanlarý eðitmeyi ve öðretmeyi
sormak onlar için en büyük ve en deðerli armaðan
meslek edinen, eðitim kurumlarýnda çocuk ve gençleolacaktýr."
rin eðitim öðretimlerine rehberlik eden, yön veren ve
24 Kasým
Öðretmenler
Gününüz
Kutlu Olsun...
Tüm Öðretmenlerin Öðretmenler Günü’nü
kutlar, huzurlu ve mutlu günler dileriz.
(Ç.HAK:3303)
(Ç.HAK:3305)
Memur Sen Ýl Baþkaný
Ahmet Saatçi
Komisyonu Baþkaný Mustafa
Alagöz, komisyon üyeleri, meclis
üyeleri ve Özel Ýdare
yöneticilerine teþekkür ederek,
bütçenin yatýrým aðýrlýklý
olmasýna özen gösterdiklerini
söyledi. Kaya, bütçenin Çorum'a
hayýrlý olmasý dileðinde bulundu.
Sürgün sözüne itiraz
Üst solunum yolu
enfeksiyonu uyarýsý
zel Hastane Kulak
Burun Boðaz Uzmaný Opr.Dr Metin Çalýþkan, hava sýcaklýklarýnýn
azalmasý, okullarýn açýlmasý, insanlarýn daha fazla kapalý mekanlarda zamanlarýný geçirmeleri,
güneþ ýþýnlarýndan yararlanamama ve stres faktörünün artmasýnýn KasýmNisan aylarý arasýnda Üst
Solunum Yolu Enfeksiyonlarý'nýn artýþ sebebi olduðunu bildirdi.
Üst solunum yolu
enfeksiyonlarýna karþý
tedbir alýnmasýný öneren
KBB Uzmaný Opr.Dr
Metin Çalýþkan, "Çocuklarda yetiþkinlere göre daha fazla Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu görülür.
gün ki toplantýsýnda, 2015
bütçesinin gelir kalemlerini tek
tek oylayarak onayladý.
Ýl Genel Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim kaya, 2015 bütçesi
için yoðun ve baþarýlý bir mesaj
harcayan Plan ve Bütçe
Tel: 227 34 54
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
24 Kasým Öðretmenler Gününüz Kutlu Olsun...
ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ
Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný
Çorum Ýl Baþkaný
Mustafa Köse
(Ç.HAK:3302)
Ahmet Sami Ceylan
‘Liderlik Olgusu ve Türk
Tarihindeki Yansýmalarý’
T
Konferansa konuþmacý olarak Türk Ocaðý Hars Heyeti Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar katýldý.
(Ç.HAK:3206)
(Ç.HAK:3308)
AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR.
tür organizasyonlarý Çorum'da daha çok gerçekleþtireceðiz. Çorum Türk Ocaðý
Gençlik Kollarýný faaliyete
geçirdik. Gençlik Kollarý
Baþkanýmýz Yavuz Ünlü
gençlerle ilgili faaliyetlerde
bulunacaktýr. Hars Heyeti
Baþkanýmýz Prof. Dr. Ýrfan
Çaðlar'a sunacaðý sohbet
için þimdiden teþekkür ederim." Dedi. Prof. Dr. Ýrfan
Çaðlar ise, liderlik özelliðinden, lider olma þartlarýndan
bahsettikten sonra Türk tarihindeki örnek liderlerden
Oðuz Kaðan, Mete Han, Kür
Þad, Sultan Alparslan, Timur, Yýldýrým Beyazýd, Fatih
Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi tarihin lider
þahsiyetlerini ve belirgin
özelliklerini anlattý.
(Haber Merkezi)
Güzel Çorumumuzun
tertemiz geleceði için
Ahlatcý
Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) 444 01 85
Türk Ocaklarý'nýn düzenlediði 'Liderlik Olgusu ve Türk
Tarihindeki Yansýmalarý' konulu sohbet toplantýsý gerçekleþtirildi.
Tüm Öðretmenlerin
Öðretmenler Günü’nü kutlar,
huzurlu ve mutlu günler dileriz.
24 Kasým
Öðretmenler
Gününüz
Kutlu
Olsun...
Volkswagen Yetkili Satýcýsý
YÜKSEL BASAR
ürk Ocaklarý'nýn düzenlediði 'Liderlik Olgusu
ve Türk Tarihindeki Yansýmalarý' konulu sohbet toplantýsý gerçekleþtirildi.
Türk Ocaðý Hars Heyeti Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan
Çaðlar'ýn konuþmacý olarak
katýldýðý sohbet toplantýsý
geçtiðimiz cuma akþamý
ocak merkezinde düzenlendi.
Sohbete Türk Ocaklarý
Çorum þube yönetiminden
ve üyelerinden akademisyen, öðretmen, iþ adamý ve
çok sayýda öðrenci katýldý.
Türk Ocaklarý Çorum
Þube baþkaný Prof. Dr. Hilmi
Demir, yaptýðý açýþ konuþmasýnda, "Türk Ocaklarý'nýn
varoluþuna uygun olarak bu
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
11
23
1971 yýlý
9
19
21
6
2
1973 yýlý
20
7
28
26
34
5
30
4
8
22
18
10
17
1
31
16
12
3
13
33
32
27
13
29
24
25
15
1- Fevzi Gökeþme (Müdür), 2- Ýrfar Berker (Müdür Baþ Yrd.), 3- Mahmut Çöplü (Müdür Yrd.), 4- Yahya Acar (Müdür Yrd), 5- Aydýn Armaðan (Müdür Yrd.), 6- Nurettin Eftekin (Edebiyat Öðr.), 7-Cahit Ünsal (Edebiyat Öðr.), 8- Armaðan Cankurtaran (Edebiyat
Öðr.), 9- Mehmet Erdem (Tarih Öðrt.), 10- Ýncila Ulun (Tarih Öðrt.), 11- Daver Kolaðasýoðlu (Coðrafya Öðrt. Müd. Yrd.), 12- Gülter Özkara (Ýngilizce Öðrt.), 13- Mehmet Özkara (Ýngilizce Öðrt.), 14- Hüseyin Yýldýrým (Fransýzca Öðrt.), 15- Dursun Þahinkaya
(Matematik Öðr.), 16- Þeref Ekmenci (Matematik Öðrt.), 17- Melek Özbayram (Matematik Öðrt.), 18- Deniz Þahinkaya (Fizik Öðrt.), 19- Cemil Topal (Fizik Öðrt.), 20-Muzaffer Altýngüneþ (Kimya Öðrt.), 21- Mevlüt Çalýþkan (Biyoloji Öðrt.), 22- Nursel Çoban
(Biyoloji Öðrt.), 23- Niyazi Gül (Beden Eðitimi Öðrt.), 24- Gülhan Umurca (Edebiyat Öðrt.), 25- Yurdanur Tokatlý (Edebiyat Öðrt.), 26- Yusuf Gök (Felsefe Öðrt.), 27- Itýr Yalçýn (Felsefe Öðrt.), 28- Abdullah Yaka (Matematik Öðrt.), 29- Nevin Müezzinoðlu
(Ýngilizce Öðrt), 30- Yurdagül Battal (Resim Öðrt.), 31- Bahattin Düzgün (Fizik Öðrt.), 32- Hasan Keçe (Müzik öðrt.), 33- Sadi Döner (Müzik Öðrt.).34- Alaaddin Özdenören (Felsefe Öðr.)
20. ASIRDA ÇORUM
Olaylar ve Ýnsanlar
1970-1975
yýllarý arasý
ÇORUM LÝSESÝ
K
1971-1972 Öðretim yýlý 6 Fen B sýnýfý öðretmen ve öðrencileri..
1972-1973 Öðretim yýlý 4-A sýnýfý öðretmen ve öðrencileri.
1969-1970 Öðretim yýlý 4-D sýnýfý öðretmen ve öðrencileri.
ýymetli okurladu. Kadroda: 1 Müdür,
rým, öðretmen ar1 Müdür baþ yardýmcýkadaþlarým ve sevgili
sý, 3 Müdür yardýmcýsý,
öðrencilerim. Gazi
2 memur, 1 ahçý, 5 yarMustafa Kemal Atadýmcý personel vardý.
türk'ün Millet mektepBahçedeki ek binada o
lerinin Baþ öðretmenyýllarda yapýldý. Ana
liðini kabul ettiði 24
binada sadece Gazi
Kasým gününün 86.
caddesine bakan dersYýldönümünde sevgili
likler vardý. Bahçesinöðrencilerimin de yode de ne tiyatro binasý
ðun talepleri üzerine
nede spor salonu yapýl1970-1975 yýllarý aramamýþtý.
sýnda öðretmenliðini
O yýllardaki; Okul
ve müdür yardýmcýlý1970-1971 Öðretim yýlý 5 Fen D Sýnýfý öðretmen ve öðrencileri.
müdürümüz Fevzi GöDaver
ðýný yaptýðým Çorum
keþme, Müdür baþ yarKOLAÐASIOÐLU
Lisesi'nin (Bugünki
dýmcýmýz Ýrfan Berker
Eðitimci
Çorum Atatürk Anado(sonralarý Bakanlýk Mülu Lisesi) o yýllardaki
fettiþi olmuþtur.) Müdür
idareci ve öðretmenlerini, öðrenci
yardýmcýmýz Mahmut Çöplü, Edealbümleriyle birleþtirip hep birlikte
biyat Öðretmenlerimiz Nurettin
Eftekin, Cahit Ünsal, Kimya öðanmak istiyorum.
retmenimiz Muzaffer Altýngüneþ,
1970 yýlýnda þehrimizde adýyFelsefe öðretmenimiz Yusuf Gök
la anýlan bir tane lisemiz vardý, o
beyler ve unuttuklarým olur gerekyýllardaki okuyan sevgili öðrenciçesiyle isim yazmayacaðým. Öðlerim þu sýralarda 55-60 yaþlarýnrencilerimizdende çeþitli nedenlerda, hatta memuriyetlerinden emekle bazýlarý aramýzdan ayrýlýp, Alli olanlarýn yanýnda, bir çok alanda
lah'ýn rahmetine kavuþtular, meçalýþanlarda mevcut. Doktorlarýkanlarý cennet olsun.
mýz, mühendislerimiz, hukukçulaÖðretmenlik mesleðinin kutrýmýz, öðretmenlerimiz, subaylarýsallýðýný idrak etmiþ. O yýllarda bemýz, iþ adamlarýmýz, sanayicileriraber
çalýþtýðým idealist öðretmen
miz mesleklerinin ve kariyerleriarkadaþlarýmýn ve þu anda fedakarnin zirvesindeler. Onlarla iftihar
ca
görev
yapan bütün öðretmenleediyorum. Ne yalan söyleyeyim
rimizin de 24 Kasým Öðretmenler
öðretmenlerini gören öðrencilerigününü
kutluyorum.
min saygýyla ceketlerini kavuþturBizleri yetiþtiren, bu gün hamalarý, ellerinde varsa sigaralarýný
yata veda etmiþ olan öðretmenlerisaklamalarý ve hürmetkar davrami, öðretmen arkadaþlarýmý Banýþlarý beni mahcupta ediyor. Onþöðretmen Gazi Mustafa Kemal
lara bütün haklarýmý helal ediyoAtatürk'ü rahmetle anýyorum. Onrum. Onlardanda helallik diliyolara, birer Fatiha gönderirseniz
rum.
memnun olurum.
Kýymetli okurlarým o yýllarda
Bir baþka yazýmda buluþmak
hem Çorum Lisesi'nde, Eti Ortaümidiyle, okurlarýma esenlikler diokulu'nda, Ýmam Hatip Lisesi'nde,
1972-1973 Öðretim yýlý 4-B Sýnýfý öðretmen ve öðrencileri.
lerim…
Atatürk Ortaokulu'nda branþýmla
ilgili derslerin yanýnda; Sosyal Bilgiler, Biyoloji, Psikoloji, Jeoloji,
Resim, Ýþ Bilgisi ve Beden Eðitimi
derslerine de girdim. 1977 yýlýnda
Eðitim Enstitüsü'nde Coðrafya öðretim metotlarý dersininde öðretmenliðini yaptým. Kýzlý, erkekli
binlerce öðrencim oldu.
Biz o yýllarda, Çorum'da coðrafya branþýnda sadece 7 öðretmendik. Bugün onlardan bilahare
Lise Müdürü olan Mahmut Çöplü,
Ticaret Lisesi'nden Emekli olan
Mustafa Koçak ve Saðlýk Meslek
Lisesi'nden emekli Güneþ Atalay
(Kolaðasýoðlu) Allah'ýn rahmetine
kavuþtular.
1970'li yýllarýn baþlarýnda Ço1 Mayýs 1971 Ünye Gezisi üst sýra soldan Faruk Tülemiþ, Fevzi Gökeþme,
rum'da birlikte çalýþtýðýmýz lisedeDaver Kolaðasýoðlu, Cemil Topal, Mahmut Çöplü.
ki öðretmen sayýsý 40'ý geçmiyorAlt sýra soldan Sabahat Ercan, Güneþ Kolaðasýoðlu, Neziha Çöplü, Seyhan Özdoðan.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
9
Kýþ lastiðinde doðru
bilinen yanlýþlar
Halk arasýnda ‘kar
lastiði’ olarak ifade edilen
kýþ lastiðinin kullanýmý
için kar yaðmasýnýn
beklenmemesi gerektiði
belirtildi.
Konuyla ilgili olarak
OTOPARK’a
açýklamalarda bulunan
uzmanlar, kýþ lastiðinin
kar yaðdýðýnda
kullanýldýðý yönünde
yanlýþ bir anlayýþýn hakim
olduðuna dikkat çektiler.
Dünyadaki küresel iklim deðiþiklikleriyle
birlikte lastik teknolojisinin hýzla geliþtiðini
vurgulayan uzmanlar, bazý ülkelerde kýþ lastiði
kullanýmýnýn zorunlu hale getirildiðini kaydettiler.
Türkiye’de ise 2012 yýlýnda yayýmlanan
yönetmelikle kýþ lastiði zorunluluðu getirildiðini
hatýrlatan uzmanlar, açýklamalarýný þöyle sürdürdüler:
4 TEKERE DE TAKILMALI
“Kýþ lastikleri özel profillerinin yaný sýra
üretildikleri silica esaslý malzeme sayesinde, 7
derecenin altýndaki soðuk hava þartlarýnda dahi, kuru
asfalt, kar ve buzlu yol þartlarýnda yola tutunuyor ve
güvenli bir sürüþ saðlýyor. Piyasada ‘4 mevsim’
olarak ifade edilen lastikler ise kýþýn, kýþ lastikleri
kadar yeterli performans saðlayamýyor.
Öte yandan kýþ lastikleri sadece çekici
tekerleklere deðil 4 tekerleðe de takýlmalý. Taþýtlar
arkadan kaydýklarýnda spin atma riski nedeniyle
tehlikeli durumlar ortaya çýkabiliyor. Bu nedenle
özellikle önden çekiþli araçlarda sadece çekici
tekerleklere kýþ lastiði takmak sakýncalý.
Kýþ lastiði kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý ile trafik
kazalarýnda sayýsal olarak azalmanýn yaný sýra can ve
mal kayýplarýnda önemli ölçüde düþme görülüyor.
de kýþ lastiði yerine
geçecek.
KONTROLLERDE
NEYE BAKILACAK?
Kamyonet, minibüs
ve ‘A’ türü yetki
belgelerine kayýtlý
otomobillerin tüm
lastiklerinin kýþ lastiði
olmasý zorunlu. Kamyon,
çekici, tanker, otobüs,
minibüs, otomobil ve
kamyonet türü araçlarýn
lastiklerinin yanaðýnda;
(M+S) iþareti veya ile birlikte kar tanesi (snowflake)
iþareti aranacak.
Deðiþikliklerin en önemlisi ise kamyon, çekici,
tanker, otobüs, yarý römork ve römork türü araçlarda
lastik diþ derinliðinin en az 4 mm olmasý
zorunluluðu.
Diðer önemli deðiþiklik ise, ‘yarý römork ve
römorklarýn frenleme tertibatý bulunan dingilleri
üzerindeki tüm lastiklerin kýþ lastiði olmasý’
zorunluluðunun kaldýrýlmýþ olmasý.
Yol kenarý denetlemelerinde denetçiler, kurallara
uygun olmayan araçlara bir idari para cezasý karar
tutanaðý ile ceza kesecek ve araç; denetimle görevli
olanlar tarafýndan lastik deðiþtirebileceði en yakýn
yerleþim birimine gönderilecek, yerleþim yerinin adý
idari para cezasý karar tutanaðý üzerinde belirtilecek.
GENELGE DEÐÝÞTÝ
Kýþ lastiði genelgesi yeniden düzenlenerek 10
Kasým 2014 tarihinde yayýnlandý. Ulaþtýrma
Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan
yayýnlanan 2014/KDGM-09/Denetim Numaralý
genelge ile 2012 yýlýnda yayýnlanan genelgenin bazý
maddeleri deðiþtirildi.
Yenilenen genelgede kýþ lastiði tanýmý yeniden
yapýldý. Buna göre eski genelgenin 1/a þýkkýnda
lastiklerin kýþ lastiði olduðunun anlaþýlmasý için
kullanýlan M+S iþareti ile birlikte kar tanesi
(snowflake) iþaretinin bulunmasý da yeterli olacak.
Ayrýca buzlu zeminlerde kulanýlabilen çivili lastikler
Uzmanlar, kýþ lastiði konusunda sürücüleri aydýnlattý.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Chevrolet Kalos 1.2 SE
2005
Fiat Doblo 1.9 JTD
2003
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010
Fiat Tempra 2.0 ie 8V
1994
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013
Ford Focus 1.6 Ambiente 2004
Ford Focus 1.6 Comfort
2011
Ford Mondeo 2.0 Trend
2006
Honda Accord 1.6 S
1990
Hyundai i20
2013
Hyundai i30 1.6 CRDIElite 2013
Hyundai Santa Fe 2.2CRDI 2007
Kia Sephia 1.5 GTX
1994
Mazda 626 2.0
1993
Opel Astra 1.6 GLS
1999
Opel Combo 1.3 City Plus 2007
Opel Corsa 1.3 CDTI Essen2004
Opel Tigra 1.6 Comfort
1996
Opel Vectra 2.0 GLS
1996
Opel Vectra 2.0 CD
1999
Peugeot Partner Tepee
2010
Renault 12 STW
1990
Renault 19 Europa1.6 RNE 1998
Renault Broadway RNÝ
1999
Fiyatý (TL)
16 bin
14 bin
18 bin 500
31 bin
7 bin
29 bin
31 bin 500
22 bin
36 bin
26 bin
6 bin
31 bin
65 bin
52 bin
7 bin
10 bin
18 bin
24 bin
21 bin
10 bin
15 bin
20 bin
30 bin
7 bin
12 bin 500
11 bin
Renault Fluence 1.6 Dynm 2011
Renault Clio 1.4 RTA
2001
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Megane 2.0 RXT 2000
Renault Megane 1.6 RXT 2001
Renault Toros STW 1.4
1996
Tofaþ Doðan SLX
1994
Tofaþ Þahin 1.6
1994
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1997
Toyota Corolla 1.6 Terra 2002
Toyota Corolla 1.4 Terra 2004
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007
Volkswagen Golf 1.6 Comf 1998
Volkswagen Passat 1.8 T 1999
Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006
Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009
42 bin
18 bin
15 bin 500
23 bin
18 bin
22 bin
7 bin 500
8 bin
7 bin 500
17 bin
21 bin
24 bin
29 bin
21 bin
24 bin
36 bin
50 bin
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Citroen Jumper
2012
44 bin 500
Ford Transit 12+1
1998
8 bin
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
17 bin 500
Ford Transit Jumbo
2008
44 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
VW Transporter Cityvan 2009
42 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
24 KASIM 2014
Baðcý'dan 24
Kasým mesajý
'Kutsal bir vazife
icra ediyorlar'
AK
Parti Çorum Milðu manevi karþýlýðý olarak
letvekili
ve
deðerlendirip, görevlerin en
TBMM Ýdare Amiri Salim
soylusunu icra ederler. TopUslu Öðretmenler Günü'nü
lumun öðretmene gösterdiði
kutladý.
itibar onlarýn hayattaki onurlarý ve zenginlikleridir. Her
Uslu,mesajýnda þöyle
öðretmen, çocuklarýmýz için,
dedi; " Öðretmenlerimiz;
geleceðimiz için bir umut
insaný en ideal þekilde eðitýþýðýdýr.
mek suretiyle, Yeni Türkiye'yi, dahasý geleceðin dünBu vesile ile öðretmenyasýný inþa etmek gibi son
lerimizin 24 Kasým Öðretderece kutsal bir vazifeyi
menler Gününü kutluyor,
icra etmektedirler. Türkiye
baþarýlarýnýn devamýný dilidünyanýn bugün güçlü ve
yorum. Türk eðitimine yýllaSalim Uslu
saygýn devletlerinden biri harýný vermiþ emekli öðretmenline gelmesindeki en önemli paylardan
lerimize de saðlýk, huzur ve esenlikler tebiri, hiç þüphesiz, fedakar, cefakar öðretmenni ediyor, hayatýný kaybeden bütün
menlerimize aittir.
eðitim camiasý çalýþanlarýna ve öðretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyoÖðretmenlerimiz, bir insaný yetiþrum."(Haber Merkezi)
tirmenin mesleklerinin verdiði mutlulu-
‘Öðretmenlerimiz
geliþimin anahtarý’
Ç
yük gücümüzdür. Bilginin
orum Serbest Muhaseher geçen gün daha deðerli
beci ve Mali Müþavirler
olduðu, yalnýzca bilgiye saOdasý (SMMMO) Baþkaný
hip olan toplumlarýn ilerleMuzaffer Yýldýrým, Öðretyebildiði bir çaðdayýz. Topmenler Günü’nü kutladý.
lum olarak, çaðdaþ dünya24 Kasým Öðretmenler
daki yerimizi güçlendirmeGünü nedeniyle mesaj yanin ve ilerlemenin yolu eðiyýmlayan Yýldýrým, þunlarý
timden geçmektedir.
söyledi; “Dünyamýzýn en
kutsal ve en kadim meslekBaþöðretmen Atatürk,
lerinden olan öðretmenlik,
“Öðretmenler yeni nesil siher zaman bilginin üretilmezin eseriniz olacaktýr” sözsi, geliþtirilmesi ve yarýnlara
leriyle öðretmenlere olan
aktarýlmasý sürecinde çok
güvenini dile getirmiþ, öðMuzaffer Yýldýrým
önemli bir role sahiptir. Bu
retmenleri onurlandýrmýþtýr.
nedenle öðretmenlerimiz dün olduðu giEn
zor
þartlarda
bile, ülkenin her köþesibi bugün de deðiþimin, geliþimin, yenine ulaþarak ýþýk olan, fedakarlýklarýn en
leþmenin, kalkýnmanýn ve yarýnlara gübüyüðünü gösteren, eðitmeyi ve öðretvenle yürümenin, anahtarý durumundameyi bir ideal olarak benimseyen tüm
dýr. Eðitim, toplumlarýn çaðdaþ uygarlýk
öðretmenlerin, Öðretmenler Günü’nü
düzeyine yükselmesinde en önemli araç,
öðretmenlerimiz de bu anlamda en bükutluyorum.” (Haber Merkezi)
'Öðretmenler çok mutsuz'
E
ðitim Ýþ Sendikasý
AKP'nin iktidara geldiÞube Baþkaný Ýlhan
ði 2002 yýlýndan bu yana öðYaþar, öðretmenlerin
retmenlerin alým gücünde
mutsuz, borçlu olduðunu
çok fazla bir düþüþ olduðu
belirterek, mesleðin de
bilinen bir gerçektir. 2002
itibarsýzlaþtýrýldýðýný bilyýlýnda mesleðe yeni baþladirdi.
yan bir öðretmen maaþý ile
24 çeyrek altýn alýrken, 2014
Yaþar, 24 Kasým
yýlýnda sadece 14 çeyrek alÖðretmenler Günü nedetýn alabilmektedir. Bu hesaniyle yaptýðý açýklamada
ba göre 2002 yýlýndan bu yaþöyle dedi; "Cumhuriyena öðretmenlerin maaþlarýntimizin kurucusu Mustadaki alým gücü %41,6 orafa Kemal Atatürk'ün, 24
Ýlhan Yaþar
nýnda düþmüþtür. Yetkili ama
Kasým 1928 tarihinde
etkisiz
sendika,
Memur-Sen ile HüküMillet Mektepleri'nin kendisine verdimet arasýnda 2014 yýlýnda imzalanan
ði "Baþöðretmen" unvanýný kabul etihanet sözleþmesi nedeniyle enflasyon
mesinin de yýldönümü olan 24 Kasým
farkýnýn ödenmeyecek olmasý da öðtarihi, 1981 yýlýndan itibaren Öðretretmenleri olumsuz etkilemektedir.
menler Günü olarak kutlanmaktadýr.
Bu vesileyle Baþöðretmenimiz AtaEðitim-Ýþ olarak;
türk'ü saygýyla anýyor, tüm öðretmenEðitimin ulusal, bilimsel, laik ve
lerimizin Öðretmenler Günü'nü kutlukamusal esaslara dayandýrýlmasýný, her
yoruz.
aþamasýnda parasýz olmasýný,
Atatürk, ulusal bütünlüðümüzün
Öðretmenlerin sosyo-ekonomik
kurulmasýnda ve geliþtirilmesinde,
statülerini yükseltecek önlemler alýnTürkiye'nin çaðdaþlaþmasýnda en
masýný,
önemli görevi öðretmenlere vermiþtir.
Eðitim çalýþanlarý arasýnda ayrýmO'nun; "Uluslarý kurtaranlar, yalnýz ve
cýlýk yaratacak uygulamalara son verilancak öðretmenlerdir. Öðretmenden,
mesini,
eðitimciden yoksun bir ulus, henüz
Öðretmenlik mesleðinin itibarsýzulus adýna alma yeteneðini kazanmalaþtýrýlmasý yönündeki söylem ve uymýþtýr. Ona basbayaðý bir topluluk degulamalara son verilmesini,
nir, ulus denemez. Bir topluluðun ulus
Gerici, ýrkçý ve bölücü kadrolaþolabilmesi için kesinlikle eðiticilere,
manýn önlenmesini, eðitim yöneticiliði
öðretmenlere gereksinimi vardýr" söziçin nesnel ölçütlerin geçerli kýlýnmasýleri bunun en güzel örneðidir.
ný,
Ancak bugün, öðretmenlerin topEðitim kurumlarýmýzýn personel
lumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve
ihtiyacýnýn gerçekçi bir biçimde belirözlük haklarý, Cumhuriyet döneminlenerek, yeterli sayýda öðretmen ve
den bugüne geçtiðimiz yýllar içinde süyardýmcý personel istihdam edilmesini,
rekli gerilemiþtir. Özellikle AKP iktidarý döneminde eðitim sisteminde yaOkullarda "kölelik sistemi" veya
þanan köklü deðiþiklikler, 4+4+4 geri"mevsimlik iþçi" olarak adlandýrýlan
ci eðitim yasasýyla Öðretim Birliði'ne
ücretli öðretmen uygulamasýna son vevurulan darbe, okul dönüþümleri, siyarilmesini,
si kadrolaþma, yandaþ yönetici atama
Ülkemizin koþullarý göz önünde
hevesi, eðitimin dini referanslara göre
bulundurularak, yeni bir öðretmen yeþekillendirilmek istenmesi öðretmentiþtirme sistemi geliþtirilmesini,
lerin yaþadýðý sorunlarý daha da derinEðitimde etnik kimlik ve mezleþtirmiþtir.
hep-tarikat gibi kimlikleri öne çýkartaÖðretmen yetiþtirme süreci siyacak ithal müfredat programlarý yerine,
sallaþtýrýlarak çökertilmiþ, öðretmenliulusal, laik, bilimsel ve halktan yana
ðin saygýnlýðý da bundan büyük zarar
programlar uygulanmasýný,
görmüþtür. Son yýllarda siyasi iktidar
Eðitim çalýþanlarý ve tüm kamu
tarafýndan öðretmenlik mesleðinin itiçalýþanlarýnýn örgütlenme haklarýnýn
barýný zedeleyen söylem ve tutumlarýn
önündeki bütün engellerin kaldýrýlýp,
süreklilik kazanmasý, Alo 147 gibi
grev ve toplu sözleþme hakkýnýn tanýnisimsiz ihbar hatlarýnýn kurulmasý, öðmasýný istiyor;
retmene yönelik þiddet eylemlerini arYaþadýðýmýz bütün sorunlara raðtýrmýþtýr. Bu tür olaylar sonucunda hamen bütün öðretmenlerimizin, eðitim
yatýný kaybeden ya da ciddi saðlýk
ve bilim emekçilerinin 24 Kasým Öðproblemleri yaþayan öðretmenler buretmenler Günü'nü kutluyoruz."(Haber
lunmaktadýr.
Merkezi)
AK
24 Kasým Öðretmenler Günü, tüm yurtta olduðu
gibi Çorum’da da tören ve etkinliklerle kutlanacak.
Öðretmenlerimizi
kutluyoruz
24
Kasým Öðretmenler Günü, tüm yurtta olduðu gibi Çorum’da da tören ve etkinliklerle
kutlanacak.
Tören, bugün saat 10.00’da Atatürk Anýtý’na
çelenk sunumu ile baþlayacak. Törenin ardýndan
Devlet Tiyatro Salonu’nda Çorum Anadolu Lisesi
ve Çorum Güzel Sanatlar Lisesi tarafýndan hazýrlanan program gerçekleþtirilecek.
Rektör Alkan
kutladý
H
itit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, 24
Kasým Öðretmenler
Günü'nü kutladý
Ýþte Rektör'ün
mesajý; "Geleceðimizin güvencesi olan
gençlerimizi yetiþtirirken, diðer taraftan da
toplumun daha güzel
bir dünyada yaþamasý
için büyük fedakârlýklarla görevlerini yeriReha Metin Alkan
ne getiren tüm öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü
kutlarým. Baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Baþöðretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere aramýzdan ayrýlan deðerli öðretmenlerimizi
de saygý ve rahmetle anarým."(Haber Merkezi)
Parti Çorum Milden aldýklarý ýþýk ve onletvekili
Cahit
larýn dinamizmiyle, inBaðcý, 24 Kasým Öðretsandan baþlayarak toplumenler Günü'nü kutladý.
mu, hayatý ve dünyayý
deðiþtirme gücü taþýyan
Baðcý, gönderdiði mebilge kiþilerdir. Van'da
sajda þöyle dedi; "En zor
olsun, Çorum'da olsun,
þartlarda bile, ülkemizin her
Sinop'ta olsun Adana'da
karýþ topraðýnda tüm feolsun hiç þüphem yok ki
dakârlýklarýyla eðitmeyi ve
tüm öðretmenlerimiz bu
Cahit Baðcý
öðretmeyi bir ideal olarak
görevi kusursuz bir bibenimseyerek, Öðrencileriçimde yerine getirmek için ellerinden geni yetiþtirmek için þevkle, heyecanla çalenin en iyisini yapma çabasý içindedirlýþan, insanlýk tarihinin en anlamlý ve
ler.
ölümsüz mesleðini icra eden öðretmenlerimizin Öðretmenler Günü'nü kutluyoBu güzel mesleði icra eden öðretrum.
menlerimizin Öðretmenler Gününü en
içten duygularýmla tebrik ediyor, tüm
Bizleri yetiþtiren, ailemizden sonra
öðrencilerimiz adýna ülkemizin her karýeðitimimize ve öðretimimize büyük bir
þýnda görev yapan öðretmenlerimizin eltitizlikle çaba sarf eden öðretmenlerimilerinden öpüyor, baþarýlar ve mutluluklar
ze þükran borçluyuz. Öðretmenlerimiz,
diliyorum." (Haber Merkezi)
meslek sevgisi, öðrencilerinin gözlerin-
Ceylan öðretmenleri
kutladý
AK
Parti Ýl Baþkaný
neklerinin geliþmesi, kimlik
Ahmet Sami Ceyve kiþiliðinin oluþmasýnda
lan, 24 Kasým Öðretmenler
en büyük pay öðretmenleriGünü nedeniyle açýklama
mizindir.
yaptý.
Öðretmenlerimiz; çoCeylan, mesajýnda þu
cuklarýmýzý, gençlerimizi
görüþlere yer verdi; "Üstsabýr ve gayretle hayata halendiði kutsal görevini büzýrlamaktadýrlar. Onlara bilyük bir özveriyle yapan,
gi vermenin ötesinde motoplumun geleceðini çizen,
dern dünyanýn kavramlarýný,
öðretimin temel taþý bütün
insanlýk deðerlerini, iyiyi,
öðretmenlerimizin Öðretdoðruyu ve güzeli öðreterek
menler Gününü kutluyohayatlarýna yön vermekterum.
dirler. Öðretmenler yeni neAðýr ve büyük bir sosilleri yetiþtirirken toplurumluluk almakla birlikte
Ahmet Sami Ceylan
mun geleceðini de þekillenöðretmenlik eþsiz bir gurur
dirmektedirler. Bir milleti çaðdaþ ve uyvesilesi olan onurlu bir meslektir. Öðretgarlýk düzeyine çýkaracak tek bir meslek
menlik, bir insan yetiþtirme sanatýdýr.
öðretmenliktir.
Toplumlara yol gösteren bir ýþýktýr öðretBu duygu ve düþüncelerle bütün öðmenlerimiz. Toplumlarýn geliþmesinde
retmenlerimizin Öðretmenler Gününü
eðitim çok önemli rol oynamaktadýr. Öðtebrik ediyor, öðretmenlerimize hayatlaretmenlerimiz yeni nesillerin ilk bilgi
rýnýn her aþamasýnda saðlýk, mutluluk ve
kaynaðý olup eðitimin ve öðretimin en
baþarýlar diliyorum." (Haber Merkezi)
önemli rehberleridir. Çocuklarýn yete-
‘Ülkeler ancak eðitimli
fertlerle kalkýnabilir’
Ç
Erol Karadaþ
Çetin Baþaranhýncal
'Gelecek onlarýn
elinde þekilleniy-
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis
Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim
Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 24
Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle bir
mesaj yayýnladý. Mesajda, ülke geleceðinin teminatý olan gençlerin, öðretmenlerin
hünerli ellerinde þekillendiði, dolayýsýyla
öðretmenliðin kutsal bir meslek olduðu
vurgulandý.
Karadaþ ve Baþaranhýncal þu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin kurucusu, Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk, öðretmenlik mesleðinin önemini 'Dünyanýn
her tarafýnda öðretmenler insan topluluðunun en özverili ve saygýdeðer unsurlarýdýr' sözleri ile özetlemiþtir.
Öðrencilerini kendi çocuklarýndan
ayýrmayan, köy-kent ayrýmý yapmaksýzýn
ülkemizin her noktasýnda fedakarca görev
yapan öðretmenlerimiz, her türlü övgüyü
hak etmektedir. Öðrencilerine yalnýzca
müfredatýn emrettiði teorik bilgileri deðil,
dürüst, çalýþkan, ülkesine faydalý bireyler
olmalarýný saðlayacak donanýmlarla yetiþtiren öðretmenlerimiz, bu anlamda stratejik bir görevi de yerine getirmektedirler.
Baþta bizleri yetiþtiren deðerli öðretmenlerimiz olmak üzere, en kýymetli varlýklarýmýzý, çocuklarýmýzý emanet ettiðimiz öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutluyor, bu vesileyle
sevgi ve saygýlarýmýzý sunuyoruz."
(Haber Merkezi)
orum Eczacý Odasý
Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, Öðretmenler
Günü nedeniyle mesaj yayýmladý.
Koca,
mesajýnda;
“Bir milletin milli, ahlâki
ve kültürel yönden güçlü
ve medeniyet bakýmýndan
kalkýnmýþ olmasý öðretmenlerinin üstün çalýþmalarýna baðlýdýr. Ülkeler anSüleyman Koca
cak iyi eðitimden geçmiþ
fertlerin yetiþmesiyle kalkýnabilir.
Sanatýný icra ederken tüm malzemesi insan
olan, Ýnsandan baþlayarak, milleti ve dünyayý
yeniden þekillendirdiðinin þuuru içerisinde ve
buna göre davranan, geleceðimizi aydýnlatan,
gelecek nesillerimizin
mimarý öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü’nü içtenlikle
kutluyorum.”
(Haber
Merkezi)
'Öðretmenler
Toplumun yýldýzý'
AK
Parti Sungurlu
tanýmlanmýþtýr.
Ýlçe Baþkaný ÝlTarihe mal olmuþ
yas Özkan, öðretmenleolan büyük þahsiyetlerin
rin toplumun yýldýzlarý
yetiþmesinde daima en
olduðunu bildirdi.
büyük pay sahibi olanlar
Özkan, 24 Kasým
öðretmenlerdir. Nasýl ki
Öðretmenler Günü mesaher eserin arkasýnda bir
jýnda þöyle dedi; "Öðretmimar varsa; Her Fatih'in
men denilince akla ilk
arkasýnda da onu yetiþtigelen, fedakârlýk, ceren bir Akþemsettin varfakârlýk, yardýmseverlik,
dýr.
yurt ve insan sevgisi olBu sebeple ÖðretÝlyas Özkan
maktadýr. Öðretmenler;
menlerimiz; öðrencilerine
mesleklerini lâyýký manada icra ettikverdiði emeðin karþýlýðýna deðer biçileri sürece, yaþadýklarý toplumun yýllemeyen, verdiði emeðin karþýlýðýný
dýzý konumundadýr. Öðretmenler; inalmayý ve kendilerine karþý duyulmasana bir mimar gibi þekil verebilen,
sý gereken sevgiyi, saygýyý ve daima
vasýf kazandýrabilen kiþilerdir. Öðretgönüllerde olmayý -bir baþka ifadeymenler; bir toplumun eðitim ve öðrele- hatýrlanmayý en çok hak eden fertnim hayatýnýn en temel unsurlarýdýr.
lerdir.
Türk toplumunun kültüründe;
Bu duygu ve düþüncelerle; baþta
öðretmenler, toplumumuzun geleceaziz yurdumuzun her bir köþesi olðinin teminatý olan neslimizi eðitemak üzere, il ve ilçemizde her kaderek, onlara çaðdaþ bilgi donanýmý kamede görev yapan tüm öðretmenlerizandýrarak, onlarýn yetiþmesinde, onmizin 24 Kasým Öðretmenler gününü
lara ufuk ve vizyon kazandýrýlmasýntebrik ediyor, selam ve saygýlar sunuda en büyük emeði olan kiþiler olarak
yorum."(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
‘Sistemin yükünü öðretmenler çekiyor’
D
emokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþbekleyen yaklaþýk 300 bin öðretmenin
kaný Nihat Örs 24 Kasým Öðretmenler
beklentilerine son verilecek bir planlama
Günü'nün kutlandýðý her yýl öðretmenlerin
yapýlmalýdýr. Okullarýndan öðretmen olyeni sorunlarla karþýlaþtýðýný belirterek,
mak hevesiyle mezun olan öðretmen
'Öðretmenler Günü havaya balonlarýn býraadaylarý mesleklerini yapamamanýn hüzkýldýðý günler olmamalý.' dedi.
nünü yaþamaktadýrlar. Yaklaþýk olarak
130 bin civarýnda açýk olduðu düþünülDES Ýl Baþkaný Nihat Örs, öðretmendüðünde okullarýn durumu da ortaya
lerin bu özel gününde onlarý mutlu etmenin
çýkmaktadýr. Atama bekleyen öðretmenyolunun onlara güzel sözler söylemenin yalerin daha çok sayýda görev almalarý
nýnda onlara gerçek anlamda deðerli oldukemekliliði gelmiþ öðretmenlerin emekli
larýný hissettirmekten geçtiðinin altýný çizemaaþlarýnda aþýrý düþüþ olmasýndan dorek ' Eðer öðretmenlerimizin emeðine saygý
layý emekli olmamalarýdýr. 1500TL'ye
duyuyorsak önce onlarýn çalýþma þartlarýný
yakýn olan maaþ düþüþü öðretmenlerde
Nihat Örs
iyileþtirmek gerekir. Bir ülkenin geleceðini
emeklilik döneminde ciddi sýkýntý yaratemanet ettiðiniz insanlarýn maddi manevi sýmaktadýr. Ayrýca ücretli öðretmenler sorunu bir an önkýntýlar içinde olmasý, neredeyse kamuda en düþük ücce çözülmeli özlük haklarý ve kadrolarý verilmelidir.
ret alan memurlar statüsünde bulunmasý, her yýl yerinin deðiþeceði endiþesi ile çalýþmak zorunda kalmasý
ATAMA YÖNETMELÝÐÝNDEKÝ HATALAR
nasýl izah edile bilinir? Öðretmenler ayrýcalýk istemiDÜZELTÝLMELÝ
yor. Ancak mesleðinin itibarýnýn korunmasýný istiyor.
Atama ve yer deðiþtirmelerde teþvik sistemi uyBütün olumsuzluklara raðmen görevlerini en iyi þekilgulanmalý aile bütünlüðü dikkate alýnmalýdýr. Eþ durude yapmanýn gayretinde olan öðretmenlerimizin Öðmu
retmenler Günü'nü kutluyoruz.' dedi. Örs açýklamasýntayinlerinde özel sektörde çalýþanlar için 1 yýldan
da þu görüþlere yer verdi
3 yýla çýkacak olan sigortalýlýk durumu ailelerin uzun
SÝSTEMÝN YÜKÜNÜ ÖÐRETMENLER ÇEsüre ayrý kalmasýna sebep olacaðýndan uygulanmamaKÝYOR
lýdýr. Tayinlerde öðrenim özrü dikkate alýnmalý, yükHer iktidara, bakana göre deðiþen eðitim sistemi,
sek lisans yapan öðretmenler kolaylýk saðlanmalýdýr.
hem veli- öðrenci hem de öðretmen açýsýndan çile yuBecayiþ hakký tanýnmalýdýr.
maðýna dönüþüyor. 4+4+4 eðitim sisteminin getirdiði
KAMUDA HUZURSUZLUK, GÜVENSÝZolumlu yanlar maalesef olumsuzluklarýnýn çokluðu
LÝK, ÝFTÝRA ORTAMI YARATILMAMALI
neticesinde gölgede kalmýþtýr. Artan ders yükü, öðretTürkiye'nin geçtiði siyasi süreçten yararlanmak
menlerin yeni tayin olduklarý okuldan sistem deðiþikve bulanýk suda balýk avlamak isteyenlere gün doðduliði neticesinde norm fazlasýna düþmeleri, plansýz ataðu þu günlerde üzülerek görüyoruz ki devletin kurumma takvimleri öðretmenin huzurunu kaçýrmýþtýr. Analarýnda adam kayýrmalar, fiþlemeler, ispiyonlamalar,
dolu lisesine çevrilen okullarda hâlâ yönetmelikte düayak kaydýrmalar, kumpas kurmalar, koltuk kapmak
zenleme yapýlmamasý kimin hangi kadroda olduðunun
için kul hakký yemeler alenen yapýlmaktadýr. Kamunetleþmemesi öðretmeni göçmen kuþuna benzetmiþtir.
daki koltuðunu korumak adýna omurgasýz insanlarýn
Öðretmenler mahkeme koridorlarýndan geri gelmez
attýðý iftiralarýn, bitmek tükenmek bilmeyen hýrslarýn
olmuþlardýr. Yeni sistem gereði okullarda açýlan gece
var olduðu ve bu düþüncede olanlarýn sayýlarýnýn arttýgeç vakitlere kadar devam eden yetiþtirme kurslarýnda
ðý kamu düzeni iflas etmeye mahkûmdur. Kurumlarda
verilen ücret çok yetersiz kalmaktadýr.
oluþacak huzur ve güven eksikliði geleceðe býrakacaNORM KADRO YÖNETMELÝÐÝ DEÐÝÞME- ðýmýz en kötü mirastýr.
LÝ
Adeta öðretmenlerin kâbusu haline gelen norm
kadro uygulamasý öðretmenlerin motivasyonuna darbe vurmaktadýr. Bir okuldan diðer bir okula tayin isteyen öðretmenlerimiz daha senesi dolmadan gittiði
okulda norm fazlasý konumuna düþmektedir. Öðretmen okuluna, çevreye alýþamadan yer deðiþtirmek zorunda kalmaktadýr. Aile hayatý, kurmaya çalýþtýðý düzen her yýl bozulmaktadýr. Bu durum öðrenciler açýsýndan da olumsuz bir tablo ortaya çýkarmaktadýr. Norm
kadronun yirmi bir saat üzerinden hesaplanmasý uygulamasý yeniden düzenlenmelidir.
ÖÐRETMENE ROTASYON EÐÝTÝMÝN HANGÝ YARASINI SARACAK?
Ayný eðitim kurumunda uzun yýllar çalýþan öðretmenlerin rotasyona tabi tutulmasý ile 125 binden fazla
öðretmenin yer deðiþtirmesi eðitimde hangi kaliteyi
arttýracaktýr? Rotasyonun çýkýþ sebebi olarak gösterilen öðretmenin ayný okulda uzun süre çalýþmasýnýn
monotonluk getireceði anlayýþý gerçekçi deðildir. Öðretmeni isteði dýþýnda düzenini bozarak baþka okula
göndermek nasýl bir motivasyon saðlar? Ayný yerde
görev yapan öðretmen okul aile ve çevre ile iliþkilerini geliþtirdiðinde daha baþarýlý olacaðý bir gerçektir.
Zorunlu olarak gönderileceði yerde baþarýnýn artacaðýnýn nasýl bir izahý olabilir? Kaldý ki ayný yerde uzun
yýllar görev yapan öðretmen sayýsý yüzde onu bulmaz.
Çünkü eþ durumu, normal tayin, okul dönüþümleri,4+4+4 eðitim sistemine geçiþ gibi faktörler neticesinde birçok öðretmen yer deðiþtirmektedir. Yine de
rotasyon uygulanacaksa bu yönetmelik yayýnlandýðý
tarihten itibaren 10 yýlýný doldurma þartý ile geçerli olmalýdýr. Öðretmenler geleceklerini planlayarak mesleklerini yapmalýdýr. Eðitimin bunca öncelikli sýkýntýsý önümüzde duruyorken, bir türlü dikiþ tutturulamayan bir sistem varken eðitimin ana unsuru olan öðretmenin gereksiz yere yerinden edilmesi ne pedagojiye
ne de eðitim planlamasýna uymaktadýr.
UZMAN ÖÐRETMENLÝK ASKIDA KALDI
Eðitimde büyük reform adý ile baþlatýlan öðretmenlerin kariyer basamaklarýna göre sýnýflandýrýlmasý
uzman ve baþöðretmenlik unvanlarýnýn verilmesi hiçbir iþe yaramamýþ tam tersine öðretmenler arasýnda
ayýrýma sebep olmuþtur. Öðretmenlik zaten uzmanlýk
mesleðidir. Bir kez sýnav yapýlarak öðretmenlere uzman sýfatý verilmiþ aradan yýllar geçmesine raðmen bir
daha sýnav açýlmamýþtýr. Yüzbinlerce öðretmen senelerdir hak kaybý ile görev yapmaktadýr. Günü birlik politikalar, masa baþýnda hazýrlanan yönetmelikler eðitimi iþin içinden çýkýlmaz hale getirmiþtir..
ATAMA BEKLEYEN ÖÐRETMENLERÝN
SESÝNE KULAK VERÝLMELÝ
Her geçen yýl artan derslik ve öðrenci sayýsý öðretmen ihtiyacýný da beraberinde getirdiðinden atama
ÖÐRETMENLER KAMUDA EN DÜÞÜK ÜCRET ALAN MEMURLAR ARASINDA
Yeni göreve baþlayan bir öðretmenin maaþýnýn yaklaþýk 2130 TL civarýnda olduðu ve Türkiye'de
açlýk sýnýrýnýn 1200 TL'ye, yoksulluk sýnýrýnýn 3900
TL'ye dayandýðý göz önünde bulundurulduðunda geleceðimizi emanet ettiðimiz, gücünün üzerinde fedakârlýk yapmasýný istenilen, özel günlerde sýrtý sývazlanan, bu günler geçtikten sonra hep az çalýþmakla,
kendisini geliþtirmemekle, tatilinin çok olmasý ile suçlanan öðretmenlerimizin açlýk sýnýrýna yakýn maaþla
geçinmek zorunda kalýþý görmezlikten gelinmektedir.
Halkýn gözündeki itibarý düþürülmektedir. Bütün bunlara ek olarak üzülerek görüyoruz ki Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmenin bu sorununa çözümü bankalarla
öðretmenlere özel düþük faizli kredi anlaþmasý ile çözmek istemektedir. Zaten borç bataðýnda yüzen öðretmeni bankada kredi kullanmaya teþvik etmek kelimenin tam anlamýyla öðretmeni yok saymaktýr. Ülkenin
siyasi süreci gereði baþka meslek gruplarýna verilecek
olan 1155 TL zam, öðretmenlere 'Sen de kredi kullan
caným' þeklinde yansýmasý üzüntü vericidir. Bu anlayýþ
Milli Eðitime nasýl bakýldýðýnýn bir göstergesidir. Öðretmen maaþlarý öðretmenlik mesleðine yakýþýr bir seviyeye getirilmelidir. Ayrýca öðretmenlerin ek ders ücretleri (bir çok öðretmen alamamaktadýr) saati yaklaþýk 9.5 TL gibi komik bir rakam olmaktan kurtarýlmalýdýr. Öðretmenlere ödenen eðitim öðretime hazýrlýk
ödeneði tüm eðitim çalýþanlarýna ödenmeli ve en az bir
maaþ tutarýnda olmalýdýr. Öðretmenlerin sýnav görev
ücretleri en az iki katýna çýkarýlmalýdýr. Hizmet bölgelerine göre maaþ farký olmalýdýr. Nöbet ücreti verilmelidir. Ek gösterge 3600'e yükseltilmelidir.24 Kasým'da
bir maaþ ikramiye verilmelidir. Eðitim kurumlarýnda
yemek yemeyen eðitim çalýþanlarýna günlük 10 TL yemek yardýmý yapýlmalýdýr. Servis hizmeti bulunmayan
kurumlarda çalýþan eðitimcilere günlük 10 TL ulaþým
yardýmý verilmelidir. Özellikle süreðen hastalýðý ve rutin rahatsýzlýðý bulunan arkadaþlarýmýzýn bütçesini zorlayan muayene katýlým payý ve reçete bedeli katýlým
payý uygulamalarýnýn da kaldýrýlmalýdýr. Ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý ve vergi matrahlarýnýn yükseltilmelidir. ÝLO standartlarýnda toplu sözleþme yasasý yapýlmalýdýr.
ÖÐRETMENLÝÐÝN MESLEK ONURU KORUNMALI
Her meslekte olduðu gibi öðretmenlikte de meslek onuru, çalýþma þartlarýnýn düzgünlüðü, iþ güvencesi gibi konular önemlidir. Öðretmenlik bütün mesleklerin motor gücü olduðuna göre mesleðin itibarý daha
da önem kazanmaktadýr. Ülkenin þartlarý da dikkate
alýnarak öðretmene saðlanacak imkânlar yine ülkemizin insanlarýna, geleceðine yatýrým olarak geri dönecektir."(Haber Merkezi)
‘Önder ve örnek insanlar’
T
üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay
zor þartlarda dahi geleceðimizin güvencesi
Erözgün, “Öðretmenlerimiz, tarih boolan çocuklarýmýzýn eðitiminin yaný sýra Anayunca ve dünyanýn neresinde olurlarsa oldolu'nun en ücra köþesindeki insanlarýmýza
sunlar bilginin, medeniyetin, sevginin ve
ulaþarak, fedakârlýðýn en büyüðünü gösteren,
barýþýn öncüleri, önder ve örnek insanlarý
eðitmeyi ve öðretmeyi bir ideal olarak beolmuþlardýr” dedi.
nimseyerek, ülkemizi çaðdaþ medeniyet seviyesine çýkarma gayretini göstermiþlerdir” di24 Kasým Öðretmenler Günü nedeye konuþtu.
niyle bir mesaj yayýnlayan Okay Erözgün, bugünün Türk öðretmeninin þeref ve
Günümüz bilgi çaðýnda Türkiye'nin eðiona olan saygýyý yenileme, onun yüceliðitim kadrosuna maddi ve manevi borcumuz
ni anma günü olduðunu söyledi.
olduðunu dile getiren Erözgün, “Bu çerçevede öðretmenlerimizle birlikte geleceðimiz
Öðretmenliðin bedeli hiçbir maddi
olan çocuklarýn ve gençlerin iyi yetiþtirilmekarþýlýkla ölçülemeyecek kadar saygýn bir
Okay Erözgün
leri, diðer geliþmiþ ülkelerin insanlarýyla rekameslek ve aðýr bir sorumluluk gerektiren
bet edebilecek konuma gelebilmeleri saðlanmalýdýr. 24
kutsal bir görev olduðunu dile getiren Erözgün, “Hz. Ali
Kasým'lar nutuklarýn atýldýðý, ancak ertesi gün verilen
"Bana bir harf öðretenin 40 yýl kölesi olurum" demiþtir.
sözlerin unutulduðu günler olmaktan çýkarýlmalý. TopluAtatürk "Dünyanýn her yerinde öðretmenler toplumun
mun en müstesna þahsiyetlerinden oluþan ‘irfan ordusu’
en özverili ve en saygýdeðer öðeleridir", "Uluslarý kurtaracak olan yalnýz ve ancak öðretmenlerdir" ve "Öðretöðretmenlerimiz, hak ettiði deðer ve öneme sahip olmamenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktýr" demekle öðlýdýr” ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)
retmene yüklediði sorumluluðu ve deðeri anlatmýþtýr. En
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
11
Ýþte öðretmenlerin hal-i pür meali
ürk Eðitim-Sen, 24 Kasým Öðretmenler Günü
öncesinde öðretmenlerin ekonomik, sosyal ve
T
mesleki sorunlarýný tespit edebilmek amacýyla bir
anket çalýþmasý düzenledi.
Türk Eðitim-Sen Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Serkan Kaymaz'ýn verdiði bilgiye göre,
Türk Eðitim-Sen internet sitesi üzerinden 519 Kasým 2014 tarihleri arasýnda düzenlenen ankete 23 bin 562 kiþi katýldý. Anket sonuçlarýnýn öðretmenlerin Türkiye'deki hal-i pür mealini görmek
açýsýndan son derece önemli olduðu belirtildi.
Ýþte o açýklama; "Ankete katýlanlarýn; Yüzde
78.5'i erkek, yüzde 21.5'i kadýn. Yüzde 79.8'i evli,
yüzde 20.2'si bekar. Yüzde 66.6'sýnýn çocuðu var,
yüzde 33.4'ünün çocuðu yok. Yüzde 36'sýnýn 1,
yüzde 48.6'sýnýn 2, yüzde 12.7'sinin 3, yüzde 2.7'sinin de 4 ve üzerinde çocuðu var. Yüzde 85.2'si öðretmen, yüzde 8.6'sý müdür yardýmcýsý, yüzde 1'i
müdür baþ yardýmcýsý, yüzde 5.2'si müdür olarak
görev yapmaktadýr.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 49.7'SÝ
2.140-2.300 TL ARASINDA ÜCRET ALIYOR.
Ankete katýlanlarýn yüzde 49.7'si 2.140-2.300
TL, yüzde 30.3'ü 2.301-2500 TL, yüzde 18.8'i
2.501-3000 TL, yüzde 1.2'si de 3.001 TL'den fazla
kazandýðýný ifade etmiþtir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 63.6'SI
EKONOMÝK DURUMUNU "ORTA" ÞEKLÝNDE
TANIMLIYOR.
"Genel olarak ekonomik durumunuzu nasýl tanýmlarsýnýz?" sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde
0.5'i çok iyi, yüzde 15.3'ü iyi, yüzde 63.6'sý orta,
yüzde 20.6'sý da zayýf cevabýný vermiþtir.
ANKETE
KATILANLARIN YÜZDE
35.3'ÜNÜN HANESÝNDE ÝÞSÝZ BÝRÝSÝ YA DA
BÝRÝLERÝ VAR.
Ankete katýlanlarýn yüzde 35.3'ü hanesinde iþsiz birisi ya da birileri olduðunu belirtirken, yüzde
64.7'si hanesinde iþsiz birisi ya da birileri olmadýðýný ifade etmiþtir.
ANKETE
KATILANLARIN YÜZDE
93.9'UNUN KREDÝ KARTI VAR.
Ankete katýlanlarýn yüzde 93.9'unun kredi kartý var iken, yüzde 6.1'inin kredi kartý bulunmamaktadýr.
ANKETE KATILAN VE KREDÝ KARTINA
SAHÝP OLANLARIN YÜZDE 49.9'U HER AY
KREDÝ KARTI BORCUNUN TAMAMINI ÖDEYEMÝYOR.
Kredi kartý olanlarýn yüzde 50.1'i her ay kredi
kartý borcunun tamamýný ödeyebildiðini belirtirken,
yüzde 49.9'u ödeyemediðini ifade etmektedir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 81.4'Ü
SON 5 YIL ÝÇÝNDE BANKA KREDÝSÝ ÇEKMÝÞ,
YÜZDE 14.8'Ý DE BANKALARIN KARA LÝSTESÝNDE.
Ankete katýlanlarýn yüzde 81.4'ü son 5 yýl içinde bankalardan kredi çektiðini belirtirken, yüzde
18.6'sý çekmediðini söylemiþtir. Son 5 yýl içinde
bankalardan kredi kartý çektiðini belirtenlerin yüzde 21.2'si 1 kez, yüzde 30.2'si 2 kez, yüzde 23'ü 3
kez yüzde 10.4'ü 4 kez, yüzde 15.2'si de 5 ve üzeri
kez kredi çektiðini belirtmiþtir.
Kredi ödemelerinizi aksattýðýnýzdan dolayý
bankalarýn kara listesinde misiniz?" sorusuna yüzde
14.8'i evet, yüzde 85.2'si hayýr cevabýný vermiþtir.
ANKETE
KATILANLARIN YÜZDE
24.8'ÝNÝN BANKALARA 50.001 TL'DEN FAZLA BORCU VAR.
Ankete katýlanlara "Bankalara ne kadar borcunuz bulunmaktadýr?" sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katýlanlarýn yüzde 12.7'si bankalara herhangi bir borcum bulunmuyor derken; yüzde 4.4'ü
1.500 TL'den az, yüzde 5.2'si 1.501-2500 TL, yüzde 3.1'i 2.501-3500 TL, yüzde 4.9'u 3.501-5000 TL,
yüzde 8.7'si 5.001-10.000 TL, yüzde 12.7'si
10.001-20.000 TL, yüzde 10.5'i 20.001-30.000 TL,
yüzde 13'ü 30.001-50.000 TL, yüzde 24.8'i de
50.001 TL'den fazla cevabý cevabýný vermiþtir.
Ankete katýlanlarýn yüzde 81.1'i alýþveriþlerini
genelde kredi kartý ile, yüzde 18.9'u da nakit yaptýðýný belirtmiþtir. ANKETE KATILANLARIN
YÜZDE 22.3'ÜNÜN AY SONUNDA ELÝNDE
HÝÇ PARASI KALMIYOR.
"Ödeme ve harcamalarýnýzý yaptýktan sonra
ay sonunda elinizde ne kadar paranýz kalýyor?" sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde 22.3'ü hiç param
kalmýyor derken; yüzde 17'si 100 TL'den az, yüzde
15.8'i 101-200 TL, yüzde 13.9'u 201-300 TL, yüzde 13.5'i 301-500 TL, yüzde 9.3'ü 501-700 TL, yüzde 8.2'si 701 TL'den fazla demiþtir.
"Süper loto, þans topu, at yarýþý v.b. þans oyunlarý oynar mýsýnýz?" sorusuna ankete katýlanlarýn
yüzde 1.3'ü her gün, yüzde 28.2'si ara ara, yüzde
3.8'i sýk sýk derken; yüzde 66.7'si de hiç oynamam
cevabýný vermiþtir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 2.5'Ý
TEFECÝYE BORÇLANMIÞ. TEFECÝYE BORÇLANANLARIN YÜZDE 75.5'Ý DE BORCUNU
ZAMANINDA ÖDEYEMEMÝÞ.
Ankete katýlanlarýn yüzde 2.5'i tefeciye borçlandýðýný söylerken, yüzde 97.5'i tefeciye borçlanmadýðýný belirtmiþtir.
Tefeciye borçlandýðýný belirtenlere "Borcunuzu zamanýnda ödeyebildiniz mi?" sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 24.5'i evet derken, yüzde
75.5'i hayýr cevabýný vermiþtir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 32.8'Ý
BORÇLARI NEDENÝYLE HERHANGÝ BÝR
MALINI/BÝRÝKÝMÝNÝ KAYBETMÝÞ.
Ankete katýlanlara "Borçlarýnýz nedeniyle herhangi bir malýnýzý/birikiminizi kaybettiniz mi?" sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 67.2'si hayýr
kaybetmedim derken; yüzde 18.8'i altýn-döviz v.b.,
yüzde 7.3'ü araba, yüzde 1.7'si ev, yüzde 1.2'si arsa,
yüzde 3.8'i de diðer cevabýný vermiþtir.
"Önümüzdeki birkaç yýl içinde herhangi bir
yatýrým yapmayý planlýyor musunuz?" sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde 35.7'si evet, yüzde 64.3'ü
hayýr cevabýný vermiþtir. "Son 10 yýl içinde herhangi bir yatýrým yaptýnýz mý?" sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde 63.6'sý evet, yüzde 36.4'ü hayýr cevabý vermiþtir.
Son 10 yýl içinde herhangi bir yatýrým yaptýðýný ifade edenlere ne aldýklarýný sorduk. Buna göre
yüzde 52.6'sý ev, yüzde 38.5'i araba, yüzde 2.9'u ar-
sa, yüzde 3.2'si altýn, döviz v.b., yüzde 2.8'i de diðer
cevabýný vermiþtir. "Yatýrým yaptýysanýz bunu ne þekilde edindiniz?" sorusuna yüzde 11.5'i birikim yaparak, yüzde 5.3'ü eþe-dosta borçlanarak, yüzde
74.8'i kredi kullanarak, yüzde 4.2'si miras yoluyla,
yine yüzde 4.2'si de diðer cevabýný iþaretlemiþtir.
ZAMLAR ÖÐRETMENLERÝN BELÝNÝ
BÜKTÜ.
"Kýþýn gelmesiyle birlikte son dönemde doðalgaz, elektrik ve suya yapýlan zam oranlarýný nasýl
deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde 90.2'si yüksek, yüzde 8.5'i orta, yüzde
1.3'ü de düþük cevabýný vermiþtir.
ENFLASYON FARKI VERÝLMEYECEK
OLMASI ÖÐRETMENLERÝN DE BÜTÇESÝNÝ
SARSACAK.
"Yýl sonu enflasyon hedefi yüzde 9,4 olarak
revize edilmiþtir. Enflasyon hedefi deðiþmesine
raðmen son yapýlan toplu sözleþmeye göre 2014 yýlýnda enflasyon farký verilmeyecektir. Bu durum
memurun bütçesini nasýl etkileyecektir?" sorusuna
ankete katýlanlarýn yüzde 97.2'si olumsuz yönde etkileyecek, yüzde 2.1'i hiçbir deðiþiklik olmayacak
derken, yüzde 0.7'si de diðer cevabýný vermiþtir.
ÖÐRETMENLERE GÖRE ENFLASYON
FARKININ VERÝLMEYECEK OLMASININ VE
123 TL ZAMMIN SORUMLUSU YETKÝLÝ SENDÝKA VE HÜKÜMET.
"Toplu sözleþme döneminde çalýþanlara 2014
yýlýnda 123 TL, 2015 yýlýnda yüzde 3 artý 3 zam verilmesinin, enflasyon farký alýnamamasýnýn sorumlusu kimdir?" sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde
14.7'si hükümet, yüzde 79.7'si yetkili sendika, yüzde 1.5'i yetkili sendika dýþýndaki sendikalar, yüzde
3.3'ü eðitim çalýþanlarý derken; yüzde 0.8'i de diðer
seçeneðini iþaretlemiþtir.
"Hâkim ve savcýlara 1.155 TL zam yapýlmasý
planlanmaktadýr. Memurlara verilen zam miktarý
göz önüne alýndýðýnda bu durumu nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna ankete katýlanlarýn yüzde
44.6'sý memurlara haksýzlýk yapýlmaktadýr, yüzde
1.9'u olaðan karþýlýyorum, yüzde 52.2'si HSYK seçimleri öncesinde seçim yatýrýmýydý derken; yüzde
1.3'ü diðer seçeneðini iþaretlemiþtir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 81.7'SÝ
MESLEÐÝNÝ AB ÜLKELERÝNDE YAPMAK ÝSTÝYOR.
Ankete katýlanlarýn yüzde 81.7'si mesleðini
Avrupa Birliði ülkelerinden birinde yapmak istediðini belirtmektedir.
Bunun nedenlerini sorduðumuzda ise yüzde
53.8'i maaþ ve özlük haklarý daha iyi, yüzde 24.3'ü
kiþi baþýna düþen milli gelirleri yüksek, refah seviyeleri iyi, yüzde 12.7'si çalýþma koþullarý daha iyi,
yüzde 7.5'i sendikal ve demokratik faaliyetlerde daha özgürler derken; yüzde 1.7'si de diðer cevabýný
vermiþtir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 97.2'SÝ
YÖNETÝCÝ ATAMALARININ HAKKANÝYETE
UYGUN YAPILMADIÐINI DÜÞÜNÜYOR.
Ankete katýlanlarýn yüzde 97.2'si Yönetici
Atama Yönetmeliði ile birlikte okul müdürlerinin
görev süresinin uzatýlmasý sürecinin adil, objektif
ve hakkaniyete uygun yapýlmadýðýný düþünmektedir.Ankete katýlanlarýn yüzde 96.6'sý ilk defa ve yeniden görevlendirilecek okul müdürlerinin belirlenmesinde belirleyici olan sözlü sýnav uygulamasýný
desteklemediðini belirtmektedir. Ankete katýlanlarýn yüzde 93.1'i yönetici atamalarýnýn týpký eskiden
olduðu gibi yazýlý sýnav esaslý olmasýný, yöneticiliðin asli görev ve kazanýlmýþ hak olduðuna dair düzenlemenin yapýlmasýný istemektedir.
Ankete katýlanlarýn yüzde 96.8'i "Yönetici atama sürecinde bir sendika kayýrýlmýþ, yandaþlýk yapýlmýþ, isim listeleri elden ele dolaþmýþtýr" ifadesine
katýldýðýný belirtmiþtir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 85.1'Ý
OKULLARDAKÝ KURSLARDA GÖREV ALMAYI DÜÞÜNMÜYOR.
Ankete katýlanlarýn yüzde 68.2'si dershanelerin kapatýlmasýný, bunun yerine okullarda kurslarýn
açýlacak olmasýný desteklemediðini belirtmektedir.Ankete katýlanlarýn yüzde 85.1'i okullardaki
kurslarda görev almayý düþünmediðini, yüzde
14.9'u da düþündüðünü belirtmiþtir. Kurslarda görev almayý düþünmediðini belirtenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 46'sý verilecek
ücretin tatminkar olacaðýný düþünmediðini, yüzde
33.7'si bu kurslarýn fayda saðlayacaðý inancýnda olmadýðýný, yüzde 7.7'si kurs vermeye ayýracak zamanýnýn olmadýðýný söylerken; yüzde 12.6'sý diðer cevabýný vermiþtir.
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 78.6'SI
ÞUBAT'TA EK ATAMA ÝSTÝYOR
Ankete katýlanlarýn yüzde 78.6'sý 2015 yýlýnýn
Þubat ayýnda ek öðretmen atamasý yapýlmasý gerektiðini düþünmektedir.
ÖÐRETMENLERÝN YÜZDE 58.1'Ý ÝL ÝÇÝ
ROTASYONA KARÞI
Ankete katýlanlarýn yüzde 58.1'i öðretmenlere
getirilmesi planlanan il içi rotasyon uygulamasýný
desteklemediðini, yüzde 41.9'u desteklediðini belirtmektedir.Rotasyon uygulamasýný desteklemeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde
36.8'i rotasyonun adil ve hakkaniyete uygun olarak
uygulanacaðýný düþünmüyorum, yüzde 25.8'i bazý
ilçelerde mesafeler iki il arasýndaki mesafeden fazladýr. Dolayýsýyla aile bütünlüðü zedelenecektir,
yüzde 15.2'si öðretmenin aidiyet duygusu olmayacak, kurum kültürü oluþmayacaktýr, yüzde 14'ü öðretmen verimliliðinin artacaðýna inanmýyorum,
yüzde 4.6'sý öðrencilerin sýk sýk öðretmen deðiþtirmesi pedagojik açýdan doðru deðildir, yüzde 1.3'ü
öðretmen-öðrenci iliþkisi zarar görecektir derken;
yüzde 2.3'ü de diðer cevabýný vermiþtir.
Rotasyon uygulamasýný destekleyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 33.1'i
MEB, rotasyonla öðretmenleri emekliliðe zorlayacak; böylece tayin konusundaki týkanma aþýlabilecektir, yüzde 25.6'sý iþ verimliliði artacaktýr, yüzde
25.5'i ilçe/köy ya da kenar mahallelerden merkeze
gelmenin yolu olarak görüyorum, yüzde 15.8'i de
diðer cevabýný vermiþtir.
12 PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Cami cemaatinden
Çukuröz’e rekor baðýþ
EROL TAÞKAN
dým çalýþmasýnda, Merkez camilerden 66 bin 800 TL
baðýþ toplandý. Cuma günü açýlan baðýþ sergisine büyük
ilgi gösteren Çorumlular, ortalama baðýþ miktarý olan
25-30 bin TL’lik baðýþ miktarýný yaklaþýk iki katýna çýkardý.
Müftü Mehmet Aþýk,
Çorumlular’ýn büyük ilgi
gösterdiði baðýþ çalýþmasýnda, her hafta yapýlan baðýþlarýn çok üzerine çýkýldýðýný, sadece Çorum merkezde bulunan camilerden 66 bin 800
TL’lik baðýþ elde edildiðini
açýkladý.
Çorum merkeze baðlý
köylerle birlikte tüm ilçeler
ve baðlý köylerinden gelecek
olan baðýþlarýn Çarþamba günü müftülüðe ulaþacaðý bilgisini paylaþan Müftü Mehmet
Aþýk, Çorum genelinde toplanýn tüm miktarýn en kýsa zamanda yangýnzede ailelerin
yaralarýný sarmak için yerine
ulaþtýrýlacaðýný ifade etti.
Çorum merkezde bulunan camilerden Çukuröz’e 66 bin 800 TL baðýþlandý.
Valilik talimatýyla Müftülük tarafýndan Bayat’ýn
Çukuröz Köyü’ndeki yangýnzedeler için baþlattýðý yar-
Labarna Restoran Kafe’de Öðretmenler Günü nedeniyle kutlama programý düzenlendi.
Labarna’da Öðretmenler
Günü’ne özel program
RECEP MEBET
Labarna Restoran Kafe’de
Öðretmenler Günü nedeniyle kutlama
programý düzenlendi.
Önceki akþam düzenlenen programa
Mimar Sinan Ortaokulu öðretmenleri
baþta olmak üzere kamu ve özel sektörde
görev yapan çok sayýda eðitimci katýldý.
Canlý müzik dinletisinin de yer
aldýðý programda müzisyenlerden
Burakhan Tahir Özdemir, Savaþ Varol ve
Gökhan Siyakuþ gibi isimler sahne aldý.
Mehmet Yapar
Sevilen þarkýlarý öðretmenler için
seslendiren müzik grubunun ardýndan
çeþitli sunumlar ve eðlenceler yer aldý.
Öðretmenler Günü’ne özel kutlama
programlarýnýn hafta boyunca devam
edeceðini belirten Labarna Restoran Kafe
Ýþletmecisi Mehmet Yapar, rezervasyon
almaya devam ettiklerini söyledi.
Tüm öðretmenlerin gününü tebrik
eden Mehmet Yapar, “Eþsiz mönümüz ve
canlý müzik eþliðinde keyifli bir kutlama
yapmak isteyen tüm eðitimcileri Labarna
Restoran Kafe’ye bekliyoruz” dedi.
Çakmakla oyun yangýn çýkardý
Çorum'da 3 yaþýndaki A.G. isimli çocuk evde
çakmakla oynarken yastýk tutuþtu. Ardýn da alevler
salondaki diðer eþyalara sýçrayarak yangýna neden oldu.
Olay, dün Ulukavak Mahallesi Kahraman Çavuþ
Caddesi'nde bulunan 3 katlý apartmanýn 1'inci katýnda
meydana geldi. Dairede kiracý olarak oturan 37
yaþýndaki T.G., eþiyle birlikte mutfakta kahvaltý yaptýðý
sýrada, salonda oynayan kýzlarý, çakmakla oynarken
yastýklarýn tutuþmasýna neden oldu. Yastýklarýn
yanmasýyla alevler evdeki diðer eþyalara sýçradý. Küçük
kýz çýðlýk atarak mutfakta kahvaltý yapan anne ve
babasýnýn yanýna gitti. Salondan dumanlar yükseldiðini
gören aile panikle evden çýktý.
Olay yerine çaðýrýlan itfaiye ekipleri yangýna
müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili polis
tarafýndan soruþturma baþlatýldý. (DHA)
Ýtfaiye ekipleri, yangýna müdahale ederek alevleri söndürdü.
Özdemir ve Gözübüyüklü Aileleri’nin mutlu günü
Çorum Ticaret Borsasý
eski Baþkaný Mahmut
Özdemir’in oðlu Hakim
Maksut Özdemir, Laborant
Kübranur Gözübüyüklü ile
hayatýný birleþtirdi.
Nurdane-Mahmut
Özdemir çiftinin oðlu Maksut,
Neriman-Ömer Gözübüyüklü
çiftinin kýzý Kübranur ile
dünyaevine girdi.
Önceki gün Vadi Düðün
Salonu’nda düzenlenen düðün
törenine Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü.,
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Kübranur-Maksut Özdemir çiftinin nikahýný Belediye Baþkaný Külcü kýydý.
Baþkaný Þevket Erzen, bazý
daire müdürleri, sivil toplum
Ekinci, Hüseyin Körpen ve Yunus Gözübüyüklü yaptý.
kuruluþu temsilcileri, Özdemir ve Gözübüyüklü Aileleri
Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli
ile çok sayýda davetli katýldý.
eðlencelerle devam etti.
Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer
HAKÝMÝYET, Kübranur-Maksut Özdemir çiftini
Külcü kýyarken kýyarken nikah þahitliklerini ise Ýsmail
kutlar ömür boyu mutluluklar diler.
Ferdane Küçüker hayatýný kaybetti
MURAT ÇETÝN
Demirci esnafýndan merhum Ýsmail Küçüker’in
eþi Ferdane Küçüker (80) vefat etti.
Eczacý Halil Ýbrahim Küçüker ve Atatürk
Anadolu Lisesi öðretmenlerinden Osman Küçüker’in
annesi, mesai arkadaþlarýmýzdan Özgür Arzoðlu’nun
teyzesi Ferdane Küçüker, geçirdiði rahatsýzlýk
BAÞSAÐLIÐI
Mesai arkadaþlarýmýzdan Özgür Arzoðlu’nun teyzesi
Ferdane Küçüker
’in
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Yönetici ve Çalýþanlarý
nedeniyle yaþamýný yitirdi.
Merhumenin cenazesi dün öðle namazýný
müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Ulu Mezarlýk’ta topraða verildi.
HAKÝMÝYET, Ferdane Küçüker’e Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
BAÞSAÐLIÐI
Cemiyetimiz üyesi Özgür Arzoðlu’nun teyzesi
Ferdane Küçüker
’in
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:1 SAFER: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:11 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:17
2014
24
KASIM
Öðretmenler Günü - Varto Zelzelesi
(1975) - Soðuklarýn Baþlamasý
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.57
06.27
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.33 AKÞAM 16.27
14.03 YATSI
17.50
Dünya; Cennete göre
zindan, Cehenneme göre ise
Cennet gibidir.
Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
Memedler, Zeynepler ve öðretmenleri
ugün biraz daha farklý olacak gibiydi.
B
Öyle hissetti o an Zeynep… En azýndan hafta sonu; Hafta sonlarý hep heyecan
verirdi ona. Bir de köyünde sobanýn baþýnda olsaydý; annesinin çaðýrdýðý sofranýn
kenarýnda…
"Ama olsun" dedi içinden. Þu pansiyon olmasa ne yapardý? Okulun yanýnda,
pansiyonda kalýp okumak herkese nasip
olmazdý. Babasý ona sarýlýp "Sen benim
biricik kýzýmsýn, oku sen, ardýna bakma!"
demesindeki tek olma duygusunu ve bu
duygunun, onda yarattýðý farklýlýðý her an
hissetmekteydi. Sanki her harfi neon lambalarla ýþýtýlmýþ biricik yazýlý bir tacýn altýnda duruyordu.
Aynada kendine baktýðýnda, saçlarýný annesi kadar öremediðini gördü. Büyüdükçe pantolon giymekten hoþlanmadýðýný hissetmesine raðmen eli yine pantolona
gitti. Tek temiz giysisi oydu. Bir dahaki
hafta sonuna kadar idare etmeliydi. Yüzünü aynadan ayýrýrken, kavuþma düþüncesi
onu gülümsetti. Tam dolabýn kapaðýný kapatacakken, aynasýnýn yanýna astýðý ve annesi için karaladýðý dizeleri gördü.
Annem, caným annem
Tuttu elim kalem
Önce yazdým adýný,
Caným annem.
Pansiyon kahvaltýsýnda tatlý bir sohbette buldu kendini.
"Sen de geliyor musun kursa" diye sordu arkadaþý.
Zeynep þaþkýnlýðýný gizleyemedi ve
sordu :"Ne kursu?"
"Bugün Türkçe, matematik, yarýn da
fen ve sosyal varmýþ. SBS kursuymuþ."
diye cevapladý arkadaþý.
Gözleri ýþýldadý o an Zeynep'in. Zaten sýký çalýþýyordu ama kurs daha faydalý
olurdu tabi. Hem de ücretsiz… Harika bir
haberdi bu Zeynep için.
Kahvaltýdan sonra pansiyondaki yerini almýþ, öðretmenlerini beklemeye koyulmuþtu bile. Biricik Zeynep'in büyümek için atacaðý en güzel adýmlardan birisi olabilirdi bu.
Türkçe Kursu Öðretmeni Muammer
Bey, 40'lý yaþlarda, saçlarý beyazlamaya
baþlamýþ, gözlüklü, hafif göbekli, orta
boylu bir insandý. Kendisini tanýttýktan
sonra, tahtaya bir atasözü yazdý ve öðrencilerden, buradan yola çýkarak bir kompozisyon yazmalarýný istedi. Muammer öðretmen kurstaki bazý öðrencilerin Okulda
dersine de girmekteydi. Ama Zeynep'i tanýmýyordu. Çocuklar kompozisyonu yazarken sýralarýn arasýnda geziniyor, bilmediði öðrencileri tanýmaya çalýþýyordu. O
sýrada Zeynep'in defterinin arasýndan saçýlan ufak not kâðýtlarý dikkatini çekti. Bir-
kaç tanesini eline alýp in"Ama öðretmenim
celemeye koyuldu.
ödevlerim var" demeye
kalmadan Muammer Öð"Bunlar nedir?"
retmen çantasýndan bir
"Þiir" dedi Zeynep
ajanda çýkarttý ve Zeynep'e
sessizce. Kompozisyonuuzattý;
na dönmek istercesine tek"Al bunu ve yaz!...
rar kafasýný deftere gömdü.
Pazartesi'ye bana getir.
Muammer Bey, mesleðiBahane istemiyorum. Annin 20. Yýlýný geride býraklaþýldý
mý?"
mýþ, iþine hakim bir öðretmendi. Ve elinde tuttuðu
Öðretmenin bu emin
ufak kaðýtlara karalanmýþ
konuþmasý Zeynep'in tüm
satýrlar yan yana geldikçe,
çýkýþlarýný kapadý.
Zeynep'le ilgili büyük tab"Tamam öðretmelo daha da netleþmeye baþnim" dedi sükunetle…
lamýþtý gözünde. Onu tanýHakan ÖNSÖZ
Zeynep, pazartesi sama ve daha yakýndan incebahý ajandasýný þiirleri ile
leme isteði doldurdu birdolu ve güzelce yazýlý þeden düþüncelerini. Biraz
kilde
öðretmene
götürdü.
Muammer öðdaha sesini yükselterek:
retmen memnun bir ifade ile Zeynep'in
"Caným, senin adýn ne?"
baþýný okþadý.
O yine sessizce söyledi : "Zeynep"
""Aferin sana, çok iyi bir iþ yaptýn.
"Bunlarý sen mi yazdýn?"
Ýnsan yaptýðý þeylere önce kendisi önem
vermeli" dedi ve devam etti: " Bugün bir
"Evet" dedi daha sessizce…
yarýþma yazýsý geldi. Þiir yarýþmasý."
Kompozisyonlar bitirilip kâðýtlar
Zeynep ne diyeceðini bilemez halde:
öðretmene teslim edilince zaten dersin sonuna gelinmiþti. "Zeynep sen kal" dedi
"Nasýl? Benim þiirlerim mi? Olur
öðretmen.
mu ki? Hangi konuda?"
Biraz þaþkýnca "Öðretmenim ne çaMuammer Öðretmen Zeynep'in
buk okudunuz kompozisyonumu?"
kontrolsüz sorularýný rahatlatmak için araya girdi;
Öðretmen gülümseyerek devam etti:
"Yok, þiirlerini okudum."
"Konu serbest… Þiir yazýmýný yaygýnlaþtýrmak için Milli Eðitim Bakanlýðý
Þiirler Zeynep için babaannesiyle
tarafýndan tertip edilmiþ. Okul çýkýþý ajanokuduklarý maniler tadýndaydý. Köyde gedaný al gel yanýma, seçelim bir tane taceleri hep mani, tekerleme, bilmece söymam mý?
lerlerdi. Bu da öyle bir þeydi iþte… Bunun
dikkate alýnacak bir tarafýnýn olmadýðýný
"Tamam öðretmenim" derken, özel
düþünmekle beraber, öðretmenin hassasibirisi olduðu duygusu içinde kýpýrdamaya
yetini, niyetini de iyice merak etmeye baþbaþladý. Bu duygunun Ona, annesinin,
lamýþtý.
þefkatle saçýný okþamasý etkisini uyandýrdýðýný hissetti. Hatta aynaya bakmamasýna
"Baþka var mý bunlardan?"
raðmen saçý taranmýþ, üstü baþý temiz, týrÖðretmenin þiirlerini önemsemesi
naklarý kesilmiþ, etek pilelerine kadar ütüçok hoþuna gitmiþti Zeynep'in. Koþa koþa
lü, çorabý deliksiz, lastik ayakkabýlarýný da
odasýna gitmek için izin istemediðini bile
yeni alýnmýþ sandý bir an…
fark edemedi heyecandan. Muammer ÖðMuammer öðretmen, en beðendiði
retmen sýnýftaki duruþunu bozmamýþtý ki,
þiirlerden birisini, Zeynep'e el yazýsýyla
soluk soluða salona attý kendini. Eski bir
yazdýrýp bir zarfa koydu. Okulun memur
okul defterini, aralarýna sýkýþmýþ kaðýtlarodasýna
teslim için gittiðinde, zarfýn üzerila birlikte öðretmenin önüne koydu. Salne þiir sahibi ile Türkçe öðretmeninin adýkým saçak, bölük pörçük kaðýtlarý öylece
nýn da yazýlmasý gerektiðini öðrendi. Bu
getirmek utandýrdý Zeynep'i;
durumda Muammer öðretmenin adý zarfa
"Öðretmenim kusura bakmayýn,
yazýlamayacaktý. Zira O kurs öðretmeniyaceleyle böyle oldu…"
di. Muammer öðretmen bu gereksiz ayMuammer Öðretmen bir yandan
rýntýya takýlmayacak kadar vakarlý ve olkâðýtlardaki dizeleri göz çabukluðu ile
gun bir kiþiliðe sahipti. Gereði yapýldý.
okurken bir yandan da materyalleri toparZarfýn üzerine Türkçe öðretmeni ve Zeylamaya, çeki düzen vermeye çalýþýyordu.
nep'in adlarý yazýldý. Önemli olan Zeynep'in þiiriydi. Küçücük kalbinde besledi"Zeynep, bunlarý pazartesi 'ye düði, özenle büyüttüðü, sakýndýðý dünyasýný
zenli bir þekilde istiyorum. Temize geçeanlattýðý kelimeleriydi esas olan. Çoceksin bunlarý. Tamam mý?"
rum'un bir köyünden, memleketin baþ-
kentine uzanmalýydý bu ses! Ýçin için, ilmek ilmek örülmüþ incecik duygular, seslenmeliydi insanlara…"Herkesin haberi
olsun, burada bir Zeynep var!" diye haykýrmalýydý cümle aleme…Ýki ineði ve
bahçesinde yetiþtirdiði sebzelerin dýþýnda
bir þeyi olmayan baba'nýn, Zeynep'i ile
gurur duyma zamaný!.. Ya da iki ineði ile
bahçesinde yetiþtirdiði sebzelerin dýþýnda
bir þeyi olmayan baba 'ya "Yalnýz deðilsin
baba, ben varým!" deme zamanýydý…
Zarf teslim edildiðinde sonuçtan
emin gibiydi Muammer Öðretmen. Baþarý sürpriz olmayacaktý onun için.
Bir ay sonra sonuçlar internetten
açýklandýðýnda "Ben biliyordum" diye istemsiz bir nara attý bilgisayarýn baþýnda.
Zeynep Türkiye birincisi olmuþtu þiiriyle…
Zeynep, Türkçe öðretmeni ile birlikte Ankara'ya gitti. Milli Eðitim Bakaný'nýn
elinden ödüllerini aldýlar. Türkçe öðretmenine bir plaket, Zeynep'e de bir zarf verildi törende. Yolculuk boyunca ve tören
esnasýnda Zeynep'in yüzü hiç gülmedi.
Baþarýsýnýn boynu büküktü. "Muammer
öðretmen de olmalýydý" düþüncesi hiç çýkmýyordu aklýndan. Kendisine verilen zarfý
hiç açmadý. Köyüne döndüðünde olaný biteni annesine babasýna anlattý. Pazartesi
sabahý babasý ve Zeynep, Muammer Öðretmen'e teþekküre okula geldi.
Baba elindeki eriþteyi ve yeni dönmüþ turþuyu Öðretmen'e uzattý;
"Bunu kýzýma yaptýklarýnýzýn karþýlýðý bellemeyin… Kýzýma babalýk etmiþiniz. Öyle dedi… Evimiz, eviniz sayýlýr.
Evden geldi sayýn…"
Bu manzara karþýsýnda Muammer
öðretmen lafa nerden baþlayacaðýný bilemezken, Zeynep elindeki zarfý uzattý;
"Öðretmenim, içinde ne var bilmiyorum ama þunu biliyorum ki bu sadece
benim deðil!"
Muammer öðretmen, derin bir iç
çekti ve söze baþlamadan önce, bir baba'
ya, sonra kýzýna baktý;
" Derslerde Kurtuluþ mücadelesi söz
konusu olduðunda, yüzyýllardýr bu topraklarda bir türlü sönmeyen, tam söndü sanýlýrken, küçük bir esinti ile harlanýp tekrar
büyüyen bir közden bahsederim hep...
Türk Milletinin özünü o köze benzetirim.
Bunu hep anlatýrým ama ben bile hiç görmemiþtim sözünü ettiðim o közü…Ama
þu an görüyorum ki ete kemiðe bürünmüþ,
karþýmda duruyorlar!..."
Not: Bu hikaye gerçek bir yaþantýdan esinlenerek yazýlmýþtýr. Kahramanlarýnýn kim olduðunun hiçbir önemi yoktur.
Ama, siz onlara kýsaca "Memed" diyebilirsiniz.
2.7611
2.7620
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
223 03 00
2.2223
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
VOLKAN ECZANESÝ
VOLKAN TOKATLI
HÜRRÝYET MEYDANI
NO:6 - SAAT KULESÝ
YANI
224 77 88
METEOROLOJÝ
VEFAT EDENLER
1- Fýndýklý Köyü’nden Hasan UYSAL.
2- Ayaz Köyü’nden Kadir GENCA.
3- Ýsmail Köçüker’in eþi Ferdane KÜÇÜKER.
4- Mustafa, Muzaffer, Fikret Özeser’in babasý
Mehmet ÖZESER.
5- Merhum Yýlmaz Tahtasýz’ýn eþi Sevim TAHTASIZ.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
2.2233
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Gram
ALIÞ
85,97
SATIÞ
86.04
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7052
24 KASIM 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
NÖBETÇÝ ECZANELER
CEYHUN ECZANESÝ
CEYHUN GÜRSEL
KARAKUÞ
MEHMET A. ERSOY CAD.
NO:115/A - LOZAN
KAVÞAÐI - METROPOL
YANI
222 00 10
13
Bir Demet Çiçek…3
Bu tavrý tebessüm ile karþýlayan
üstad :
"Gelsinler bakalým" dedi.
Hemen kapýya koþan Zübeyir çocuklarý içeriye davet etti..
Tefekkür
Dünyamýz
dua ediniz. Anne ve babalarýnýza, kardeþlerinize selam söyleyiniz.bu güzel
hediyenizi ahir ömrüme kadar unutmayacaðým." dedi.
Ve onlarý uðurladý..
Her biri sevin için de idiler..
Ýþte tam bu anda kalp atýþlarý daha
Üstadý yakýndan görmenin mutluda fazlalaþmýþtý..
Raþit Yücel luðunu yaþadýlar..
Ve nihayet içeri girdiler..
Koþarak evlerine gittiler ve üstad
rasityücel@
"Selamün aleküm üstadýmýz"
corumhakimiyet. net ile görüþmenin sevincini onlarla da
Aleyküselam,
paylaþtýlar.
Sizler hoþ geldiniz"
Küçücük gönülleri huzur ve mutluluk
Her biri nezaket içinde üstadýn elini öp- ile dolmuþtu..
tüler ve topladýklarý gül ve çiçekleri arkaÜstad:
daþlarý namýna Saliha üstada takdim etti ve:
"Zübeyir bu gül ve çiçekleri su ile bir
"Üstadým bunlarý arkadaþlarým ile size kavanoza koy hemen solmasýnlar." dedi.
kýrlardan yeni toplayýp getirdik" dedi.
Günlerce bakýp üstadýmýz bu güzel gül
ve çiçekleri tefekkür etti..
Bu hale üstad çok sevindi..
Yýllar geçtiði halde Saliha ve arkadaþla"Çok teþekkür ederim, beni çok duygulandýdýnýz,sizler masun ve günahsýz olduðu- rý bu aný unutamadýlar..nuz için dualarýnýz makbül olur ,bana çokça
(Son)
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
Emin Motors hizmette
14 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
24 KASIM 2014
EMRE KUT
E
Emin Kantar'ýn sahibi olduðu Emin Motors önceki gün hizmete açýldý.
Firma Skoda, Volkswagen, Seat, Audi servis hizmetleri verecek.
min Kantar'ýn
sahibi olduðu Emin
Motors önceki gün
hizmete açýldý.
Skoda,
Volkswagen, Seat,
Audi servis hizmetleri
verecek olan Emin
Motors Küçük Sanayi
Sitesi'nde hizmete
girdi.
Küçük Sanayi
Sitesi 101. Sokak No:
5-A 'da düzenlenen
açýlýþa, Çorum
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Ahmet
Yabacýoðlu, Alper
Zahir, AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse, Çorum Oto
Tamirciler Odasý
Baþkaný Necmettin
Uzun, Düvenci
Belediye Baþkaný
Necmettin Yalçýn, S.S.
Hitit 19 Toplu Ýþyeri
Yapý Kooperatifi
Baþkaný Nurullah
Müstet ve çok sayýda
davetli katýldý.
Yapýlan duanýn
ardýndan kurban
kesildi. Açýlýþ töreni,
yapýlan ikramlarýn
ardýndan sona erdi.
Poroy, Haznedar Sofrasý’nda
Ç
orum Eski Valisi,
Emekli Danýþtay
Üyesi Hüseyin Poroy,
yakýn arkadaþý 20.
Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar
Þahin ile birlikte önceki gün Çorum’a
geldi.
Akrabasý Tümer
Akyüz’ün vefatý dolayýsýyla Mehmet Özdoðan’a, Binnur Seydim Uluçay’ýn vefatý
dolayýsýyla da eþi
Feyyaz Uluçay ile
kardeþleri Rýza ve
Hüsnü Seydim’e taziye ziyaretlerinde bulunan Poroy ve Þahin,
öðle yemeðini, dostlarý Ahmet Ahlatcý,
Çorum Eski Valisi, Emekli Danýþtay Üyesi Hüseyin
Poroy, Haznedar Sofrasý’nda aðýrlandý.
Mehmet Özdoðan ve
Mehmet Yolyapar’la
birlikte Çorum’un yeni mekânlarýndan
Haznedar Sofrasý’nda
yediler.
Vali Poroy ve ar-
kadaþlarý, Haznedar
Sofrasý’ný hizmete
açan giriþimciler
Mustafa Kýlýç, Halil
Yurttutar ve Murat
Kesen’i kutlayarak
baþarý dileðinde bu-
lundular.
Hüseyin Poroy
ve Ali Haydar Þahin,
ayný akþam Ankara’ya döndüler.
Haber Merkezi
M. ALÝ CEYLAN
T
Hikmet Anýl Öztekin, okurlarý ile buluþtu.
RÖJTARLI
BAÞLADI
Bu arada saat
13.00'de baþlayacaðý
duyurulan imza
töreni, gecikmesi
nedeniyle yaklaþýk
1,5 saat rötarlý
baþladý.
Bayramlar sektörde iddialý
EMRE KUT
H
ilal Blok Tuðla
Fabrikasý ve
Özbeyaz Yenidoðan
Blok Tuðla Fabrikasý
tercihini Massey
Ferguson Traktör'den
yana kullandý.
Bayramlar
Motorlu Araçlar sahibi
Sinan Bayram, Massey
Ferguson 240
Traktör'ün yeni nesil
Euro 3A Motor'a sahip
olduðunu ve yakýt
tüketiminde yüzde 30
tasarruf saðladýðýný
söyledi. Bayram, uzun
motor ömrüne sahip
olan Massey Ferguson
240 Traktör'ün daha
güçlü ve düþük devirde
yüksek tork deðeri
olduðunu belirterek,
"Eriþim ve bakým
kolaylýðý saðlayan
tamamen açýlýr
kaportaya sahip.
Güçlendirilmiþ dingil
ve akslar, daha fazla
kaldýrma kapasitesine,
daha uzun þase ile
aðýrlýk merkezinde
iyileþtirme, daha uygun
vites aralýðýna sahip.
Özellikle diðer
rakiplerine göre yüzde
30 yakýt tasarrufuna
sahip olan Massey
Ferguson 240
Traktörün 3 yýl
Bayramlar Motorlu Araçlar sahibi Sinan Bayram, hizmetleri hakkýnda bilgi verdi.
ve traktörlerini
sitesinde tüm eðitimleri
garantisi bulunmakta.
yenileme ihtiyaçlarýný
Massey Ferguson
Güçlü bayi aðý ve
duyduklarýný
tarafýndan verilmiþ
güçlü servis aðýna
belirtirken, yedek
üstün kadromuzla tüm
sahip olmamýz
parçadaki kolaylýk,
Çorum’a hizmet
müþterilerimizin
yakýttaki verimlilik,
vermekteyiz.
Massey Ferguson 240
satýþ öncesi ve
Çiftçimiz, samancýmýz,
Traktör'ü
sonrasýndaki yakýn
balyacýmýz hiç tereddüt
seçmenlerindeki en
alakadan dolayý
etmeden eski
büyük nedenler
Massey Ferguson 240
traktörünü getirip
arasýnda. Bayramlar
Traktör'ü seçtiklerini
servisimizde hizmet
Motorlu Araçlar olarak
söyledi.
alabilir. Çorum ile
çiftçilerimizin yaný sýra
birlikte tüm ilçe
tuðla fabrikalarýna ve
Gülabibey
merkezlerinde satýþ ve
traktörün hitap ettiði
Mahallesi Kubbeli
servislerimizle
her kesime aktif satýþ
Cad. No:85'te hizmet
çiftçilerimize satýþ ve
hizmeti sunuyor.
veren Bayramlar
servis hizmeti
Bunun yanýnda Ýç
Motorlu Araçlar sahibi
saðlamaktayýz." dedi.
Anadolu'nun en
Sinan Bayram,
teferruatlý orijinal
vatandaþlarý, Massey
Hilal Blok Tuðla
(agco) yedek parça
Ferguson 240 Traktör
Fabrikasý sahibi
deposu ve 7/24 mobil
ile tanýþmaya davet
Mahmut Öztemiz,
servis hizmeti
etti.
uzun yýllardýr tuðla
veriyoruz. Sanayi
sektöründe olduklarýný
DED yazar buluþmalarý devam ediyor
Yazar Öztekin kitabýný imzaladý
ürkiye Dil
Edebiyat
Derneði (TDED)
Çorum Þubesi
tarafýndan her ay
düzenlenen
yazarlarla buluþma
etkinlikleri devam
ediyor.
Proje
kapsamýnda
Çorum'a gelen ‘Elif
Gibi Sevmek’ isimli
þiir kitabýnýn yazarý
Hikmet Anýl
Öztekin, okurlarý ile
buluþtu. Öztekin,
kitabýndan þiirler
okuduktan sonra
sevenleri için imza
günü düzenledi.
Önceki gün
Tayþi Ýþ Merkezi'nde
düzenlenen imza
programýna TDED
Çorum Þube
Baþkaný Turhan
Candan da katýldý.
Hilal Blok Tuðla Fabrikasý ve Özbeyaz Yenidoðan Blok Tuðla
Fabrikasý tercihini Massey Ferguson Traktör'den yana kullandý.
Önceki gün Tayþi Ýþ Merkezi'nde düzenlenen imza
programýna TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan da katýldý.
Elif Gibi Sevmek’in yazarý
okurlarýyla bir araya geldi
MURAT ÇETÝN
D
il ve Edebiyat
D e r n e ð i
(DED) Çorum Þubesi tarafýndan her
ay bir yazarla buluþma etkinlikleri
devam ediyor. Elif
Gibi Sevmek isimli
þiir kitabýnýn yazarý
Hikmet Anýl Öztekin, DED'de okurlarýyla bir araya
geldi.
Çok sayýda
davetlinin katýldýðý
söyleþi programýnýn
açýlýþ konuþmasýný
yapan DED Çorum
þube Baþkaný Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan
Candan, Elif Gibi
Sevmek isimli kitabýn en çok okunan
kitaplar listesinde
yer alan önemli bir
eser olduðunu belirterek, her ay bir
yazarla Çorumlular'ý buluþturmaya
devam edeceklerini
ifade etti.
Davetlilerin
yoðunluðu nedeniyle
duyduðu
memnuniyeti dile
getirerek, okurlarýyla sohbet eden
Hikmet Anýl Öztekin, kitabýnda yer
verdiði þiirlerden
bazýlarýný yorumlarken, aktardýðý çeþitli hikayelerle hayata dair paylaþýmlarda bulundu.
Dil ve Edebiyat Derneði (DED) Çorum Þubesi tarafýndan
her ay bir yazarla buluþma etkinlikleri devam ediyor.
Elif Gibi Sevmek isimli þiir kitabýnýn yazarý
Hikmet Anýl Öztekin, DED'de okurlarýyla bir araya geldi.
Okurlarýyla sohbet eden Hikmet Anýl Öztekin, kitabýnda
yer verdiði þiirlerden bazýlarýný yorumladý.
www.corumhakimiyet.net
Turizme ödenek planlamasý
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
15
V
ali Ahmet Kara, Kültür ve Turizm Baçýkartýlarak ilimize gönderilmiþtir.
kanlýðý ile Bilim Sanayi ve Teknoloji
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik BakanBakanlýðý yetkilileri ve Çorum Milletvekillýðý Ýþ Teftiþ Kurulu denetimleri sonucu,
leri; TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve
yer altý ocaðýnda bazý eksiklikler tespit
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
edilmiþ, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunun
Cahit Baðcý ile TBMM’deki makamlarýnda
25. Maddesi gereði iþ yeri hakkýnda durgörüþtü.
durma kararý verilmiþtir.
2 günlük Ankara ziyaretinin ardýndan
Bu karara istinaden Çelikler Taah.
Çorum’a dönen Vali Kara, ziyaretlerinde
Ýnþ ve San. A.Þ tarafýnda iþletilen DodurÇorum ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulunulga Linyit unvanlý iþ yerinde eksiklikler
duðunu ifade ederek, belirtilen çalýþmalarla
ilgili þu bilgileri yazýlý olarak açýkladý:
giderilene kadar yer altý kömür ocaðýnda
iþ durdurulmuþtur.
“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýmýzca Osmancýk ilçesinde 47 hektarlýk
6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Vali Ahmet Kara
alanda kurulacak Osmancýk Organize Sanayi
Kanunun 25. Madde 6. Fýkrasý gereði, iþBölgesi'nin tüm iþlemleri de tamamlanmýþ olup, Sunveren iþin durdurulmasý sebebi ile iþsiz kalan çalýþangurlu Organize Sanayi Bölgesi için onay verilmiþtir.
lara, ücretleri ödemekle veya ücretlerinde bir düþüklük
Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan ilimiz Ortaköy
olmamak üzere meslek veya durumlarýna göre baþka
Belediyesi içme suyu isale hattý yenileme iþlemleri için
bir iþ vermekle yükümlüdür.
100.000.00 TL ödenek tahsis edilmiþtir. Yine Ortaköy
Eksiklikleri tamamlamak üzere ocak güvenliði ile
Ýncesu Kanyonu altyapý uygulamalarý (WC, Ýçme suyu
ilgili çalýþmalar daimi nezaretçi ve iþ güvenliði uzmahattý ve çeþme yapýmý) iþi için 90.000.00 TL; Ortaköy
ný gözetiminde en az sayýda iþçi ile üretim yapýlmaksýilçesi Karahacip köyü içerisinden geçen yaya yolu ve
zýn sürdürülecektir.” (Haber Merkezi)
istinat duvarý yapýlmasý iþi için 100.000.00 TL ödenek
Vali Kara’nýn Erzincan ziyareti
Ç
orum Valisi Ahmet
Kara Erzincan
Valisi Süleyman
Kahraman’ý Makamýnda
ziyaret etti
Valiliðe geliþinde
Valilik Þeref Defterini
imzalayan Çorum Valisi
Ahmet Kara daha sonra
Valilik Makamýna
geçerek Vali Kahraman
ile sohbet etti.Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getiren Erzincan
Valisi Süleyman
Kahraman Ahmet Kara
'nýn da memleketi olan
Erzincan'a hizmet için
geldiklerini ifade ederek
“Tarihi ipek yolu
güzergâhýnda bulunan,
Çorum Valisi Ahmet Kara Erzincan Valisi Süleyman Kahraman’ý Makamýnda ziyaret etti
kültürel zenginliði kadar
doðal güzellikleri,
coðrafyasý ve yetiþtirmiþ
olduðu önemli
þahsiyetler ile ülkemizin
dikkat çeken
þehirlerinden biri olan
Erzincan’da vali olarak
görev yapmanýn onur ve
heyecaný
içerisindeyim.dedi.(ÝHA)
Türkiye Çukuröz’e yardým ediyor
B
ayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde çýkan ve 29
evin kullanýlamaz hale geldiði yangýnda maðdur
olan ailelere yurdun dört bir yanýndan yardým geldiði
bildirildi.
Ýlçe merkezine yaklaþýk 50 kilometre mesafede bulunan 130 haneli Çukuröz köyünde önceki cuma akþamý
çýkan ve aralarýnda imam lojmaný ile köy konaðýnýn da
yer aldýðý 29 evin kullanýlamaz hale geldiði yangýnda
maðdur ailelerin yaralarýnýn sarýlmasýna yönelik çalýþmalar devam ediyor.
Yangýnda maðdur olan 30 aile, köydeki akraba ve
komþularý tarafýndan misafir edilirken yangýnýn ardýndan köye getirilen konteynerlerin kurulumu da sürüyor.
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý tarafýndan
Van'dan köye gönderilen 30 konteyner, Çukuröz Köyü
Ýlk ve Ortaokulunun karþýsýndaki araziye yerleþtirildi.
Konteynerlerin elektrik ve su tesisatlarýnýn yapýmýnýn
yaný sýra bakým ve onarým çalýþmalarýnýn da devam ettiði öðrenildi.
Bayat Kaymakamý Ýdris Akça, yaptýðý açýklamada,
yangýnda 30 aileden 133 kiþinin maðdur olduðunu belirterek, maðduriyetlerin giderilmesi için yoðun gayret
gösterildiðini vurguladý. Yangýnzede ailelerin acil ihtiyaçlarýný karþýlayabilmeleri için biner lira yardým yapýldýðýný ifade eden Akça, ayrýca 25 maðdur öðrencinin
eðitimi için gerekli kýyafet, ders kitabý ve kýrtasiye gibi
tüm ihtiyaçlarýn da karþýlandýðýný anlattý.
Köyde, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünce
2 uzman, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünce 2 rehber öðretmenin psikolojik destek amacýyla görevlendirildiðini
dile getiren Akça, vatandaþlarýn saðlýk ihtiyaçlarýna karþýlýk köyde kurulan geçici saðlýk ocaðýnýn da 1 doktor, 2
hemþire ve ambulansla hizmet verdiðini söyledi.
YARDIMLAR SÜRÜYOR
Maðdur vatandaþlar için devletin yaný sýra sivil
toplum örgütleri ve vatandaþlarýn da yardýmlar gönderdiðini vurgulayan Akça, "Yangýnda evleriyle her þeylerini kaybeden vatandaþlarýmýz için yurdun dört bir yanýndan yardýmlar geliyor" dedi.
Maðdur vatandaþlar için valilik ve kaymakamlýk
tarafýndan yardým hesaplarý açýldýðýný hatýrlatan Kaymakam Akça, önceki gün de cuma namazý çýkýþýnda il genelindeki tüm camilerde baðýþ toplandýðýný belirtti.
Maðdur aileler için bugüne kadar siyasi partilerin
yaný sýra çeþitli sivil toplum örgütlerinden çeþitli yardýmlar yapýldýðýný dile getiren Akça, þunlarý kaydetti:
"Yangýnýn hemen ardýndan devletin tüm imkanlarý
vatandaþlarýmýz için seferber edilmiþ ve ihtiyaçlarý en
hýzlý þekilde karþýlanmýþtýr. Devletin çalýþmalarýnýn yaný
sýra milletimiz de maðdur vatandaþlarýmýzýn imdadýna
yetiþmiþtir. Bugüne kadar çok sayýda dernek, vakýf, siyasi parti gibi topluluklar maðdur vatandaþlarýmýza giysi,
gýda, temizlik malzemesi ve ýsýtýcý gibi yardýmlarda bulunmuþtur. Ayrýca yangýndan kurtarýlan hayvanlar için
birçok köyümüzden yem ve saman yardýmý yapýlýyor.
Türkiye'nin dört bir yanýndan yardým telefonlarý geliyor,
nakdi yardýmlarý hesap numaralarýna yönlendiriyoruz.
Göstermiþ olduklarý olgunluktan dolayý afetzede vatandaþlarýmýza, özverili çalýþmalarýndan dolayý da kamu
personelimize ve yardýmsever vatandaþlarýmýza teþekkür ederiz." (AA)
Deniz Gezmiþ’in annesinin
cenaze namazýný Özkes kýldýrdý
6
Mayýs 1972'de
arkadaþlarý Yusuf
Aslan ve Hüseyin Ýnan
ile birlikte idam edilen
68 Kuþaðý’nýn öðrenci
hareketi liderlerinden
Deniz Gezmiþ’in annesi
Mukaddes Gezmiþ'in
cenaze namazýný CHP
Milletvekili Ýhsan
Özkes kýldýrdý.
94 yaþýnda
yaþamýný yitiren
Mukaddes Gezmiþ, 4 ay
önce hastaneye
kaldýrýlmýþtý.
Mukaddes
Gezmiþ'in Üsküdar
Selimiye Camii'ndeki
cenaze töreninde Bora
ve Hamdi Gezmiþ,
taziyeleri kabul etti.
CHP Genel
Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun da
çelenk gönderdiði
cenazeye çok sayýda
kiþi katýldý.
Üsküdar Selimiye
Camii'nde öðle namazý
sonrasý cenaze namazý
kýlýndý.
Cenaze namazýný
eski müftü, Çorumlu
CHP Milletvekili Ýhsan
Özkes
kýldýrdý.(Hürriyet)
Deniz Gezmiþ’in annesi Mukaddes Gezmiþ'in cenaze
namazýný CHP Milletvekili Ýhsan Özkes kýldýrdý.
Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi etkinlik düzenledi.
Çocuklar haklarýný öðrendi
T
ürkiye
Eðitim
Gönüllüleri Vakfý
(TEGV) Çorum
Öðrenim Birimi,
20 Kasým Dünya
Çocuk Haklarý
Günü nedeniyle
etkinlik
düzenledi.
Öðrenim
Birimi yetkilileri,
‘çocuk haklarý
farkýndalýðý’
oluþturmak için
çocuklarla
polisleri bir araya
getirdi.
Çocuklara, kendi
haklarýnýn neler
olduðu
konusunda
bilgiler verilip,
sorularý
yanýtlandý.
Birlikte
hatýra fotoðrafý
da çekinen
çocuklar, polis
abileri ve
ablalarýndan
hediyelerini de
aldýlar.
(Haber Merkezi)
Öðrenim Birimi yetkilileri, ‘çocuk haklarý farkýndalýðý’
oluþturmak için çocuklarla polisleri bir araya getirdi.
Çocuklar, polis abileri ve ablalarýndan hediyelerini de aldýlar.
Memurlara yüksek lisans programý
B
üro-Memur-Sen
Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz,
üyelerden gelen talepleri karþýlamak için
Büro Memur Sen ve
Eðitim Bir Sen Çorum
Þubelerinin iþbirliðiyle
açýlan yüksek lisans
eðitimini baþlattýklarýný duyurdu.
Cengiz, yaptýðý
açýklamada þöyle dedi;
"Ýþletme alanýnda yapýlacak yüksek lisans
eðitimimizi Türk Hava
Kurumu Üniversitesi
vasýtasýyla yapacaðýz.
Yüksek Lisans Programýmýz 2 dönemden
oluþmaktadýr. 1. Dönemimiz Kasým ayýnda
baþlayýp Ocak ayýnda
sona erecektir. 14 haftadan oluþan ilk dönemimizde 10 hafta devam zorunluluðu vardýr. Eðitimlerimiz hafta sonlarý Bilim Sanat
Merkezi Konferans salonunda verilecektir.
Öðrencilerimiz 1. Dönem 5 dersten sorumlu
olacaklardýr. 2. Dönemimiz Þubat ayý ile
Haziran ayý arasýnda
14 haftalýk bir süreçten
oluþacaktýr. Öðrenciler
2. Dönemimizde 5
ders ve proje ödevinden sorumlu tutulacaklardýr. Eðitim Haziran
ayýnda bitecek ve baþarýlý olan arkadaþlarýmýzýn
diplomalarý
Aðustos ayý içerisinde
teslim
edilecektir.
Üyelerimize Çorumda
Yüksek Lisans imkaný
sunmaktan mutluluk
duyuyoruz. Geçen yýl
düzenlediðimiz yüksek lisans eðitimine 40
arkadaþýmýz katýldý.
Yüksek Lisans programýmýza katýlan kamu
çalýþanlarý ilimizde almýþ olduklarý 8 aylýk
eðitimi baþarýyla tamamladýlar ve diplomalarýný aldýlar.
Bu yüksek lisans
Büro-Memur-Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz,
üyelerden gelen talepler üzerine yüksek lisans programý açacaklarýný duyurdu.
eðitimi özellikle yöneüyelerimizin hak ve
bu yüksek lisan progticilik alanýnda arkahukukunu korurken
ramýnda bizimle iþbirdaþlarýmýzýn kariyerionlarýn mesleki kariliði yapan Türk Hava
ne önemli katký saðlayerlerini geliþtirmek
Kurumu Üniversitesi
yacaktýr. Hiç þüphesiz
ve daha donanýmlý have Memur-Sen Akademadden ve zaman olale getirerek ülke ve inmi / Sýnav Akademi
rak fedakarlýk yapan
sanýmýza daha faydalý
yetkililerine ve eðitim
arkadaþlarýmý da kutlahale getirmek için çaverecek olan hocalarýmak isterim. Eðitim
lýþmalar yapmaya demýza da þimdiden teBir-Sen ve Büro Mevam edeceðiz. Ben
þekkür
ediyorum."
mur Sen olarak dün oleðitimimize katýlan ar(Haber Merkezi)
duðu gibi yarýnlarda da
kadaþlarýmý kutlarken
16 PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði hizmeti almayana ceza
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
24 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Yemek hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale Odasý
Kat 5
Saat: 11.00
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Tomografi cihazýna uygun
kesit baþýna X ýþýn tüpü
kullanýmý hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 11.00
***
Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri
No:3 Çorum
Saat: 10.00
***
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110)
Saat: 10.00
***
27 KASIM
Çorum Çevre ve
Þehircilik Ýl Müdürlüðü
Çorum Çevre ve
Þehircilik Ýl Müdürlüðü
malzemeli temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Valilik ek binasý 5.
kat Ýl Kriz Merkezi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Malzemesiz genel
temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Mimar Sinan
Mah. 8. Cad. No: 5
Çorum)
Saat: 10.00
***
28 KASIM
Hitit Üniversitesi Saðlýk,
Kültür ve Spor Dairesi
Baþkanlýðý
Hafif ticari araç kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Kuzey Kampusu
Çevre Yolu Bulvarý
Merkez Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
2015 Mali Yýlý 12 aylýk
þoförlü araç kiralama
(yakýt hariç) hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Saat: 09.30
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015 Mali
Yýlý 12 aylýk þoförlü araç
kiralama (yakýt hariç)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
2015 mali yýlýna ait 4+1
kiþilik 2 adet þoförlü araç
kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü/
Üçtutlar Mah. Üçtutlar
Cad. No: 57 Çorum
Saat: 10.00
***
2 ARALIK
Çorum L Tipi Kapalý ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Elektronik Güvenlik
Sistemleri parça dahil
bakým ve onarým iþi.
Yer: Akkent Mah. Org.
San. Böl. 1. Cad. Çorum
Saat: 14.00
***
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ)
Sivas, Düzce, Yozgat ve
Çorum illerinde yapýlacak
olan konut ve sosyal
donatý yerleþim
alanlarýnýn uygulama
projeleri hazýrlanmasý 4,
paket danýþmanlýk hizmet
alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý
Küçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.00
***
3 ARALIK
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Motorin ve benzin alýmý
iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad.Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý 36 aylýk 5 kiþilik
(1 Veri Ýþletim ve
Otomasyon, 1 Teknisyen
Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2
Kalorifer Yakma) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110
Çorum
Saat: 10.00
***
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk
Kültür ve Spor Daire
Baþkanlýðý
Mamul yemek alýmý,
daðýtýmý ve servis hizmeti
alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü 3. kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
9 ARALIK
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Genel Sekreterlik ve baðlý
saðlýk tesisleri için hizmet
aracý ve hasta taþýma
araçlarý kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Çalýþma ve Ýþ
Kurumu Ýl Müdürlüðü
3 adet sürücülü araç
kiralamasý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Gülabibey Mahallesi
Cengiz Topel Caddesi
Saat: 10.00
***
10 ARALIK
YURTKUR Samsun
Bölge Müdürlüðü
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun
Bölge Müdürlüðü
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
11 ARALIK
Çorum Çevre ve
Þehircilik Ýl Müdürlüðü
Çorum Çevre ve
Þehircilik Ýl Müdürlüðü
2015 yýlý için araç
kiralama hizmet alýmý iþi
(6 araç-þoförlü-yakýtsýz12 ay süreli)
Yer: Valilik Ek Binasý 5.
Kat Ýl Kriz Merkezi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
15 ARALIK
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý 28
elektrik abonesinin 2015
yýlý ihtiyacý için elektrik
enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel
no, Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel
no, Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
167 adet demir satýþ iþi.
Muhammen bedel:
160.000
Yer: Kaynar Yediemin
Deposu / Çorum
Saat: 16.00-16.10
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
524 ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 90 ada No,
159 Parsel No, Suyolu
Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 53 Ada No,
36 Parsel No, Suyolu
Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
25 ARALIK
Devlet Su Ýþleri 5.
(Ankara) Bölge
Müdürlüðü
Çorum Osmancýk
Ýçmesuyu Ýsale Hattý,
Depolar ve Arýtma Tesisi
Proje Yapýmý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Mustafa Kemal
Mahallesi 2151/1 A Blok
No: 24 06520
Çankaya / Ankara
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 AN 872 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
mavi, mor, lila renkli açýk
kasa kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
2530 ada no, 870 parsel
no, Yavruturna Mahallesi,
Sülüklü Mavkii, cilt no
74, sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
Ç
orum Maden Mühendisleri Odasý Ýl
01.12.2014 tarihleri arasý için 120 bin TL ceTemsilcisi ve A Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzzalý duruma düþmüþ durumdadýr.
maný Maden Mühendisi Mustafa Akyel,
Çalýþma Bakaný Faruk Çelik konu ile
tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýf iþ yerlerine, Ýþ
ilgili açýklama yaparak, 480 bin iþyerinin bu
Saðlýðý ve Güvenliði hizmeti almayanlara
hizmeti almadýðýnýn kayýtlardan tespit edil120 bin TL ceza uygulamasýnýn baþlayacadiðini açýklamýþtýr. Bu açýklamayla iþletmeðýný belirtti.
lere 120 bin TL ceza uygulamasý yapýlacakAkyel, konuyla ilgili açýklamasýnda;
týr. Ancak bu hizmeti 2 ay içerisinde almasý
“6331 sayýlý iþ saðlýðý ve iþ güvenliði kanudurumunda bu ceza kesilmeyecektir.
nunun uygulamaya girmesi ile ilimizde buBu sebeple Çorum’da bulunan tehlikeli
lunan tehlike sýnýfý çok tehlikeli ve tehlikeve çok tehlikeli iþyerlerinin bu hizmeti bir an
li iþyerlerinde iþ saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetinin 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren
önce alarak bu cezadan kurtulmasý mümalýnmasý gerekiyordu. Alýnmamasý duruMustafa Akyel
kündür. Bu hizmetler ilimizde hizmet veren
munda iþ güvenliði uzmaný için 5 bin 500
OSGB’lerden veya bireysel olarak tehlike sýnýfýna göre
TL, iþyeri hekimi için 5 bin 500 TL, diðer saðlýk elemaiþ
güvenliði
uzman ve iþyeri hekimlerinden alýnmaktaný için 1100 TL her ay için ceza uygulamasý gerekmekdýr.” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
tedir. Bu hizmeti almayan iþyerleri 01.01.2014 -
Sungurlu camide buluþuyor
Ç
orum’un Sungur- düðümüz gençlerin dir. Öte yandan bizim kimliklerine bürünüp
lu Ýlçe Müftülü- birçoðu amaçsýzca ve manevi mimarimiz kendilerine çekidüðü tarafýndan Cami- madde düzenine da- camilerimizde ise zen verecekler ve saler ve Din görevlileri yalý bir halde yaþa- genç görmek nere- dece bugününü deðil
Haftasý kapsamýnda maktadýr. Bugününü deyse imkansýz. Biz yarýnýný düþünür hale
‘Haydi Gençler Ca- düþünen yarýnýný he- inanýyoruz ki gençle- geleceklerdir” demide Buluþuyoruz’ saba katmayan bir rimiz camilerimizle di.(ÝHA)
sloganýyla gençleri gençlik yetiþmekte- buluþursa manevi
ve çocuklarý cemaatle namaza alýþtýrmak
amacý ile bir kampanya baþlattý. Kampanya kapsamýnda
ileriki bir tarihte ilçede sabah namazý
programý düzenlenecek.
Sungurlu Ýlçe
Müftüsü Ýdris Özarslan ilçede bulunan sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkanlarýyla
bir toplantý yaptý.
Toplantýda kampanya hakkýnda bir veren
Ýlçe Müftüsü Ýdris
Özarslan, kampanyanýn amacýnýn gençleri
ve çocuklarý cemaatle namaza alýþtýrmak
Sungurlu’da ‘Haydi Gençler Camide Buluþuyoruz’ kampanyasý baþlatýldý.
olduðunu söyledi.
Gençlerimiz toplumumuzun geleceðidir, ancak bu günün
gençleri inanç ve ibadetlerimiz konusunda biraz maneviyattan yoksun olarak yaþamaktadýr, bu da
toplumumuzda kendini bilmez, baþýboþ,
amaçsýz bir nesil yetiþtirmekte ve toplum
manen çürümektedir
diyen Müftü Özarslan, “Bugün etrafýmýza baktýðýmýzda gör- Kampanya kapsamýnda ileriki bir tarihte ilçede sabah namazý programý düzenlenecek.
Mevsimin ilk karý yaðdý
Ç
orum’un Sungurlu ilçesinde
hava sýcaklýklarýnýn
düþmesiyle birlikte
gece saatlerinden
itibaren kar yaðýþý
etkili olmaya baþladý. Kar kalýnlýðýnýn
yer yer 20 santimetreyi bulduðu
Karacabey
Köyü’nde, yollar ulaþýma kapandý
Ýlçeye baðlý
Karacabey
Köyü’nde dün akþam
saatlerinde baþlayan kar yaðýþý,
özellikle yüksek
kesimlerde etkili
olurken köy yollarýnda belirli güzergahlarýnda kar yaðýþý nedeniyle buzlanma olduðu öðrenildi.
Hasan Sarýtepeci isimli vatandaþ köyde yaklaþýk
15 saattir aralýksýz
bir þekilde kar yaðdýðýný belirterek,
kar yaðýþýnýn halen
devam ettiðini ve
köy yollarýnýn kapandýðýný söyledi.(ÝHA)
Kar kalýnlýðýnýn yer yer 20 santimetreyi bulduðu
Karacabey Köyü’nde, yollar ulaþýma kapandý
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
Sungurlu Kaymakamý’ndan
baþarýlý sporculara ödül
17
Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz
baþarýlý sporcularý makamýnda kabul
ederek ödüllendirdi
S
Liseli Gençler Judo’ya
ilgi çok düþük oldu
Judo il birinciliðinde dereceye giren sporcular kupa töreni sonrasýnda katýlanlarla birlikte toplu halde
Liseli Gençler Judo Ýl birinciliðinde kýz ve erkeklerde 17 sporcu mücadele etti. Bir
çok sýklette rakipsiz birincilik kazanýrlýrken takým sýralamasýnda kýzlarda Spor
Lisesi rakipsiz birinci olurken erkeklerde Bilge Kaan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi birincilik kupasýný aldý.
L
iseli Gençler Judo Ýl birinciliði cumartesi günü 17
sporcunun katýlýmý ile yapýldý. Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi Judo salonunda yapýlan il birinciliðinde bayanlarda bir tek sýklette maç yapýlýrken beþ sýklette ise tek sporcular rakipsiz olarak birinciliði kazandýlar.
Erkeklerde ise bir tek sýklette üç sporcu iki sýklette iki
sporcu iki sýklette ise birer sporcu mücadele etti.
Ýl birinciliðinde takýmsýralamasýnda Spor Lisesi birinciliði kazanýrken Alaca Ýmam Hatip Lisesi ikinci Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
üçüncü oldu. Erkeklerde ise Bilge Kaan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi birinci olurkan Çorum Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci Spor Lisesi üçüncü Hi-
tit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncülüðü
kazandý.
Yapýlan müsabakalar sonunda madalya kazanan
sporcular ve okullarý þöyle: BAYANLAR : 44 KG 1. Sibel Yayla (Spor Lisesi), 2. Emine Ediz (Bahçelievler
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). 48 Kg 1. Elif Uðurlu (Spor Lisesi), 52 Kg 1. Merve Taþ (Spor Lisesi), 57
Kg 1. Sedanur Ýçaðasý (Spor Lisesi), 63 Kg 1. Sümeyra
Aykaç (Spor Lisesi), 70 Kg 1. Zahide Köksal (Spor Lisesi).
ERKEKLER: 50 Kg 1. Muhammet Reþit Yaðlý
(Çorum Anadolu Lisesi), 2.Dursun Demiröz (Çorum
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 55 KG 1. Samet Narým (Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2. Mevlüt
Metehan Kýyýþkan (Spor Lisesi), 3. Yusun Yanmaz (Çorum Anadolu ÝmamHatip Lisesi). 60 Kg 1. Hamza Erköse (Bilge Kaan Mesleki ve Teknik Meslek Lisesi), 2.
Burak Cankar (Spor Lisesi), 66 Kg 1. Serhat Mirza (Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 73 Kg 1. Murat Karakaya (Bilge Kaan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi).
Yapýlan müsabakalar sonunda sýkletlerinde birinci
olan sporcular Ordu’da yapýlacak olan grup birinciliði
müsabakalarýnda ilimizi temsil edecekler.
ungurlu Kaymakamý
Osman Beyazyýldýz,
Grekoromen Türkiye
üçüncüsü ve Resim Ýç
Anadolu birincisi olan
baþarýlý
öðrencileri
ödüllendirdi.
Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube
Müdürü Þaban Atlý,
Sunguroðlu Meslek ve
Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Bekir Aykaç ve
öðrencilerle birlikte Ýlçe
Kaymakamý Osman Beyazyýldýz'ý makamýnda
ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Beyazyýldýz Grokoromen Türkiye üçüncüsü olan ve Milli takýma seçilen Fatih Savrum ve Resim Ýç Anado-
lu Bölge birincisi olan
Ebru Doðan'a baþarýlarýndan dolayý tebrik ederek öðrencileri ödüllendirdi.
U 15’de üç maç oynandý
Sungurlu Kaymakamý baþarýlý sporcularý ödüllendirdiði tören sonunda toplu halde
Osmancýkspor:3- 1907 Gençlik: 4 Gençlerbirliði: 2 - Mimar Sinan: 3
SAHA: 2 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Fatih Derviþoðlu, Ýbrahim Çaðýl,
Müjde Arça .
OSMANCIKSPOR : Adem, Burhan, Vural, Mert,
Ahmet, Ramazan, Alperen, Mehmet Güccük, Mehmet
Eþsiz, Hasan, Hazan.
1907 GENÇLÝKSPOR : Doðukan, Ýsmail, Berk,
Fuat, Furkan, Emrah, Ferdi, Abdullah, Mesut, Berkant,
Fatih, Sefa, Onur, Kalender, Aydýner, Emre.
GOLLER : 60. ve 65. dakikalarda Hasan, 63. dak.
Mehmet Güccük (Osmancýkspor), 64. 66. ve 68 (penaltýdan) dakikalarda Berkant, 70+2. dak. Onur (1907
Gençlikspor).
SAHA: 2 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Furkan Alagöz, Soner Derviþoðlu,
Hacire Aykut.
MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Onur, Harun,
H. Batuhan, Orhan, Enes Kaan, Sezer, Enes Turan,
Ömer, Engin, Furkan, Burak, Abdurrahman, Enes Barak.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Yasin, Semih, Doðukan,
Serdal. Yunus, Tuðrul, Kerep, Hüseyin, Yavuz, Batukan,
Koray, Turgay, Melih, Yusuf, Avni, Serhat, Fatih, Batuhan.
GOLLER : 3. ve 28. dakikalarda Yavuz (Gençlerbirliði), 15. dak. Sezer, 39. ve 55. dakikalarda Enes Ka-
Alaca Belediye:3
Sungurluspor: 3
SAHA: 2 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Abdullah
Akkoyun, Onur Alagöz, Vuslat
Ay .
ALACA BELEDÝYESPOR
Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel
dereceye giren sporcunun madalyasýný verdi
: Cenker, Korcan, Üzeyir, Gökhan
Cingöz, Mehmet, Mikail, Gökhan
Aslan, Ahmet, Eren, Yunus Mustafa, Fýrat, Ýbrahim, Doðun, Yusuf.
SUNGURLUSPOR : Bayram, Berat Tuncay, Muhammet,
Berat, Ýbrahim, Seyit, Berat Ayýk,
Alihan, Serkan, Berkay, Mehmet.
GOLLER : 13. dak. Eren,
15. dak. Mustafa , 58. dak. Mehmet (Alaca Belediyespor), 23. ve
34. dakikalarda Seyit, 52. dak.
Berkay (Sungurluspor).
Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke kupa ve madalya verirken
U 19 Liginde ikinci hafta maçlarý biri dýþýnda zorlu maçlara sahne oldu
Ulukavak, Ýskilipgücü’nü
17 dakikada bitirdi
SAHA: 1 Nolu Sentetik Çim.
HAKEMLER : Mehmet Tuðluk, Ercan Davarcýoð-
lu, Tarýk Bozkurt .
ULUKAVAKSPOR : Abdulkadir, Ahmet Demirci
(Barýþ), Miraç, Kahraman, Seydi, Ömer (Adem), Ýbrahim, Enver, Ahmet Ak, Emre, Kerim(Tunahan).
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Çaðatay, Ender (Özcan)
Fatih, Tolga (Soner), Salih, Sezai, Mustafa (Berkay),
Remzi, Uður, Onur, Ý. Burak.
KIRMIZI KART: 73. dak. Emre (Ulukavakspor).
GOLLER: 51. dak. Seydi, 61. dak. Enver, 65. ve
68. dakikalarda Ahmet Ak (Ulukavakspor), 63. dak. Ý.
Burak (Ýskilipgücüspor).
Ýskilip, Özel Ýdare
yeniþemediler: 1-1
SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya.
HAKEMLER : Emre Alagöz, M.
Zeki Sevim, Berkant Arman .
ÝSKÝLÝPSPOR:Ramazan, Cumali,
Þahin, Arif, Özkan, Remzi (Sercan), Hakan, Özcan (Bekir), Mehmet, Kemal, Faruk.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur,
Oðuzhan, Yasin (Furkan), Sefa, Emre,
Sadýk, Semih (Ýbrahim), Tunahan, Burak, Taha, Serdal (Ýsa).
GOLLER : 6. dak. Oðuzhan (Ýl
Özel Ýdarespor), 10. dak. Mehmet (Ýskilipspor).
Çimento, Alaca’da
Furkan’la güldü: 1-0
SAHA: Alaca Ýlçe.
HAKEMLER : Ömür Soytemiz, Baran Avcý, Barýþ
Karakuþ.
ALACA BELEDÝYESPOR : Cengizhan, Atakan
(Ýmdat), Yusuf, Seyit, Talha, Halil (Kemal), Samet, Yunus, Talat, Furkan, Mehmet (Mustafa).
ÇÝMENTOSPOR : Osman, Furkan, Alperen, Erkan, Serhat, Arda, Nurullah, Emre, Serkan (Mert Özbek)(Samet), Onur (Kürþat), Mert.
GOL: 35. dak. Furkan ( Çimentospor).
imentospor Alaca’da oynadýðý maçta rakibi önünde
ilk yarýda Furkan’la bulduðu golle maçý 1-0 kazanarak üç puanýn sahibi oldu ve moral buldu. Alaca
takýmý ise ikinci maçýnýda puansýz kapattý.
Ç
13-1
Çorumspor, Osmancýk’a gol oldu yaðdý
SAHA: 1 No’lu Dýþ Saha
HAKEMLER: Yunus Dursun, Fur-
kan Alagöz, .
ÇORUMSPOR: Halil, Þenol (Ýsmail), Mustafa Çelent, Mehmet, Ercan,
Muhammet, Ö. Gökhan, Mustafa Karaköse, Oktay, Ahmet, Y. Salih (Oðuzhan),
OSMANCIKSPOR: Alperen, Ertuðrul (M. Can), Cengiz (Kürþat), Selim,
U
19 Liginin ikinci haftasýnýn açýlýþ
maçýnda Çorumspor, Osmancýkspor’u gol yaðdýrdý. Ligde ilk haftayý bay
geçen Çorumspor ilk maçýnda sahasýnda
Alaca Belediyespor’u 2-0 yenen Osmancýkspor arasýndaki maçta kýrmýzý siyahlý
Burak, Sefa, Gürkan (Fýrat), Hakan, Yasin, Mücahit, Abdulkadir.
GOLLER: 8. 13. ve 20. dakikalarda
Mustafa Karaköse, 10. 36. 40. ve 71. dakikalarda Oktay, 42. dak. Y. Salih, 52. ve
85. dakikalarda Oðuzhan, 60. dak. Ö.
Gökhan, 65. ve 80. dakikalarda Mustafa
Çelenk (Çorumspor), 34. dak. Selim
(Osmancýkspor).
takým maçýn ilk dakikasýndan itibaren
kontrolü ele aldýðý maçý 13-1 gibi farklý
skorla kazanmayý baþardý. Kýrmýzý Siyahlýlar ortaya koyduðu futbol ile U 19
kategorisinde þampiyonluðun en güçlü
adayý olduðunu gösterdi.
Özel Ýdare, Kültür’ü Latif’le devirdi
18 PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
Ýl Özel Ýdarespor, Kültürspor karþýsýnda
Vasfi’nin üç ve Latif’in bir golüyle 4-1
galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu.
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Burak Þahinkara,
Yunus Dursun .
Yasin, Yücel, Erkan,
Sezer (Emrecan), Mustafa Gümüþ, Murat (Fahri),
Mustafa Dönmez, Latif (Sadýk), Ýsmail, Yaþarcan, Vasfi.
HE KÜLTÜRSPOR : Muharrem, Samet, Vedat,
Emrah (Esat), Bünyamin, Y. Emre, Eyüp, Sefa, Can
(Burak), Mustafa, Bilal (Ethem).
GOLLER : 4. 13. ve 67. dakikalarda Vasfi, 18. dak.
Latif (Ýl Özel Ýdarespor), 77. (penaltýdan) dak.
Bünyamin (HE Kültürspor).
1. Amatör Küme’de Hitit Gençlikspor, Ýskilipspor
deplasmanýndan Anýl’ýn golleriyle 2-0 galip ayrýlarak
liderliðe yükseldi.
doðan Yandým.
ÝSKÝLÝPSPOR : Ýsmail, Osman (Arif), Kaya, Sercan, A. Halim, Kemal (Fatih), Muhammet, Yunus, A.
Metehan, Emre (Fazlý), Hasan.
HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Koray, Alper (Sedat), A.
Melik, Eftal, Veysel (Ýlhan), Yasin, Mustafa, Anýl, Ö.
Faruk (Barýþ), E. Sefa, Ali.
GOLLER : 6. ve 73. dakikalarda Anýl (Hitit Gençlikspor), 8. dak. Muhammet (Ýskilipspor).
1.
Amatör Küme’de
Hitit Gençlikspor
Ýskilipspor deplasmanýndan 2-1 galip dönerek liderliðe yükseldi.
Ýskilip ilçe sahasýnda oynanan maçta iki takýmda rakibinden çok
aðýr saha þartlarý ile mücadele etmek zorunda
kaldý. Yoðun yaðmur yaðýþý ve her hafta en az iki
maçýn oynandýðý Ýskilip
Þehit Mikail Kaya ilçe
sahasý zemini balçýða
döndü.
Oldukça aðýr zeminde oynanan maçta
konuk takým Hitit Gençlikspor 6. dakikada
Anýl’la öne geçti. Bu
golden sadece iki dakika
sonra ev sahibi Ýskilipspor 8. dakikada Muham-
Eti kötü gidiþe Çorumspor
önünde 3-0’la son verdi
1.
Hitit zirveye oturdu
SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya .
HAKEMLER : Özcan Genel, Sefa Kandemirli, Er-
met ile beraberliði yakaladý.
Ýlk yarý karþýlýklý
atýlan bu gollerle 1-1 berabere sonuçlandý. Ýkinci
yarýda iki takýmda iyice
aðýrlaþan zeminde futbol
oynamakta hayli zorlandý. Fizik olarak rakibi
önünde daha üstün bir
görüntü veren konuk Hitit Gençlikspor 73. dakikada Arýl’la ikinci golü
bularak maçta yeniden
üstünlüðü yakaladý: 1-2
Kalan bölümde ev
sahibi takýmýn baskýsý
sonuç vermeyince zorlu
sahadan 2-1 galip ve üç
puanla ayrýlan Hitit
Gençlikspor 10 puanla
liderliðe yükseldi. Ýskilipspor ise bir puanda
kaldý.
Amatör Küme’de
alt sýralardan uzak
kalma mücadelesi veren
iki takým Ýl Özel Ýdarespor ile HE Kültürspor
arasýndaki maçtan Özel
Ýdare ilk 18 dakika içinde bulduðu üç golle rakibini 4-1 yenerek üç
puanýn sahibi oldu.
1 nolu sahada oynanan maça çok hýzlý
baþlayan Ýl Özel Ýdarespor 4. ve 13. dakikalarda Vasfi’nin golleriyle
rakibi önünde 2-0 öne
geçti. 18. dakikada Latif’le farký üçe çýkaran Ýl
Özel Ýdarespor devreyi
bu gollerle 3-0 önde tamamladý.
Ýkinci yarýda HE
Kültürspor oyunun kontrol etmeye çalýþsada orta alanda rakibine baský
kuran Özel Ýdarespor
67. dakikada Vasfi’nin
üçüncü golüyle skoru 40 yaptý. Maçýn son bölümünde gol için yüklenen HE Kültürspor kazandýðý penaltýyý Bünyamin gole çevirerek
maçýn skorunu belirledi:
4-1
Bu sonuçla Ýl Özel
Ýdarespor 6 puana yükselirken HE Kültürspor
6 puanda kaldý.
tetik.
SAHA: 1 Nolu Sen-
HAKEMLER : Öz-
kan Kaya, Emre Alagöz,
Ömür Soytemiz .
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Uður, Seydi
Eren, Okan, Barýþ, Ercan,
Abdullah (Sadýk), Ýsmail
(Emre), Taylan, Rýza, Recai, Cemal (Umut).
ÇORUMSPOR
:
Halil, Recep, Bektaþ,
Mehmet, Mustafa, Abdullah (Oðuzhan), Erdi,
Ö. Gökhan, Oktay, Emre,
Ali (Hasan).
GOLLER : 8. dak.
Ýsmail, 77. ve 85. dakikalarda Recai (Eti Lisesi
Gençlikspor).
1
. Amatör Küme’de
Eti Lisesi, Çorumspor karþýsýnda son dakikalarda bulduðu gollerle
maçý 3-0 kazanarak iki
haftalýk kötü gidiþe son
verdi.
Sezona iddialý baþlayan Eti Lisesi Gençlikspor, Çorumspor kar-
Osmancýk’da puanlar paylaþýldý:1-1
Barýþ Karakuþ .
OSMANCIKSPOR : Erdem, Yunus Emre, Serkan
Özata, Mustafa Alak, Murat, Ýlker, Serkan Çaðýrðan
(Emre Þahiner), Mahmut, Mustafa Veran, Furkan
(Emre), Emrah (Selman).
ÇÝMENTOSPOR : Samet, Emre, Alpaslan, Caner,
Yunus Emre, Hasan Manici, Doðancan, Serdal (Hasan
Erdal)(Metehan), Yusuf, Bünyamin, Hakan (Ümit).
GOLLER : 5. dak. Yusuf (Çimentospor), 22. dak.
Mustafa Veran (Osmancýkspor).
1.
Amatör Küme’de
þampiyonluðun iki
güçlü adayý Osmancýkspor ile Çimentospor’un
Osmancýk’taki maçýndan takýmlar 1-1’lik beraberlik ve birer puanla
ayrýldýlar.
Osmancýkspor rakibi önünde taraftar desteðini arkasýna alarak baþladýðý maçýn henüz ilk
dakikalarýnda
yediði
golle maðlup duruma
düþmesine raðmen bu
sezonki transferi ve golcüsü Mustafa Veran’la
beraberliði saðlamakta
zorlanmadý.
Haftaya lider giren
Osmancýkspor ilk iki
maçýndan kayýpsýz geçen Çimentospor önündeki maç oldukça zorlu
bir mücadeleye sahne oldu. Çimentospor maçýn
henüz 5. dakikasýnda
Yusuf’un attýðý golle 1-0
öne geçti. Golden sonra
beraberlik için yüklenen
ev sahibi Osmancýkspor
22. dakikada golcü futbolcusu Mustafa Ve-
þýsýnda maça hýzlý baþladý ve 8. dakikada Ýsmail’in attýðý golle 1-0 öne
geçti. Bu golden sonra
Çorumspor beraberlik
için baský kurdu ve rakip
kalede etkili oldu. Kýrmýzý Siyahlý takým rakibi
önünde girdiði pozisyonlardan yararlanamadý.
Maçýn son dakikalarýnda savunma güvenliðini býrakarak yüklendiði anlarda Eti Lisesi
Gençlikspor ani ataklarla 77. dakikada Recai ile
farký ikiye çýkardý. 85.
dakikada ayný futbolcu
ile farký üçe çýkaran Eti
Lisesi rahatladý.
Maçýn son dakika-
sýnda Çorumspor’un kazandýðý penaltý atýþýný Ö.
Gökhan deðerlendiremeyince sahadan üç puaný
üç golle alarak ayrýlan
Eti Lisesi iki haftalýk
maðlubiyete son vererek
üç puanýn sahibi oldu.
Çorumspor ise üçüncü
maçýndan da maðlubiyetle ayrýlarak son sýrada
U 19 Tokat’ta uzatmada vuruldu: 3-2
Þampiyonluðun iki güçlü adayý Osmancýkspor ile Çimentospor arasýndaki maçýn ilk yarýsýnda Yusuf ve
Mustafa Veran’ýn karþýlýklý golleriyle takýmlar haftayý birer puanla kapattýlar. Ýlginin hayli yüksek
olduðu maçta Osmancýkspor saha ve seyirci avantajýný iyi kullanamadý ve üst üste ikinci maçýndan da
beraberlik ve iki puan kayýpla ayrýldý.
SAHA: Osmancýk Ýlçe.
HAKEMLER : Mehmet Ali Cýrýl, Mehmet Tuðluk,
4-1
Hakan Kaya,
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR :
2-1
www.corumhakimiyet.net
ran’ýn attýðý golle skoru
eþitledi: 1-1
Maçýn ikinci yarýsýnda iki takýmda kontrollü bir futbol oynadý.
Ev sahibi Osmancýkspor’un kazanma isteði
bu bölümde sonuç vermeyince karþýlaþma 1-1
berabere bitti ve takýmlar
haftayý birer puanla kapattýlar. Bu sonuçla Osmancýkspor 8 puana
yükselirken
liderliðe
kaybetti, Çimentospor
ise 7 puana yükseldi.
Maç sonunda iki takýmda birbirini kutlayarak sahadan centilmence
ayrýldýlar.
SAHA: Tokat Uzunburun
HAKEMLER : Sedat Karademir,
Osman Yasin Toprak .
Settar Sayan,
TOKATSPOR U 19 : Mustafa, Alican, Malik
Ertuðrul, Berkay, Melih Enes, Muhammet, C. Sami,
Recep, Taygun, Melih, Þahincan, Muhammet Furkan,
Hakan, Batuhan, Burçhan, Veysel, M,. Furkan.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U19 : Abdullatif,
Celalettin, Muhammet, Murat, Emre, Özkan, Emirhan,
Deniz Okan, Mert Þakir, Volkan, Gökhan.
GOLLER : 9. dak. Melih, 52. dak. Can Sami,
90+2. dak. Muhammet Furkan (Tokatspor), 35. dak.
Özkan, 75. dak. Volkan (Çorum Belediyespor).
eliþim Ligi U 19 kaMaça hýzlý baþlayan
tegorisinde Çorum
ev sahibi takým 9. dakikaBelediyespor, Tokatspor
da Melih’in frikikten attýdeplasmanýnda uzatma
ðý golle 1-0 öne geçti.
dakikalarýnda yediði golSonra toparlanan Çorum
le rakibine 3-2 maðlup
Belediyespor 35. dakikaoldu.
da Özkan’ýn ayaðýndan
kazandýðý golle beraberli-
G
ði saðladý. Ýlk yarý karþýlýklý gollerle 1-1 berabere
sonuçlandý.
Ýkinci yarýnýn baþýnda Can Sami’nin golüyle
yeniden öne geçti. Oyundan kopmayan Belediyespor 75. dakikada Volkan’la skoru yeniden eþitledi. 5 dakikalýk uzatma
süresinin üçüncü dakikasýnda ev sahibi takýmýn
kazandýðý frikik atýþýnda
savunmadan seken topu
Muhammet Furkan altý
pas içinde tamamlayarak
takýmýný 3-2 öne geçirdi.
Maçta bu golle ev sahibi
takýmýn üstünlüðü ile sona erdi.
Dün oynanan Osmancýkspor-Çimentospor maçýnda orta alan mücadelesi
(Ç.HAK:959)
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
Çorum Belediyespor Tokatspor deplasmanýnda uzatma dakikalarýnda maðlup oldu
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
(Ç.HAK:3300)
Ýþ Bankasý
yaný 680 m2
iþyeri
kiralýktýr.
Mür. Tel:
0 364
213 29 04
KÝRALIK
DÜKKAN
(Ç.HAK:2645)
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3313)
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
(Ç.HAK:3100)
SATILIK ARAÇLAR KÝRALIK SATILIK LÜKS
DAÝRELER
Binevler Çavdar Sitesi’nde
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
0 533 736 87 87
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
VÝLLA
Tel: 0 535 401 27 95
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
(Ç.HAK:2702)
Ak Þarküteri Gýda
Toptancýlar Sitesi 3. Blok No: 11
224 83 21-0 533 337 71 50
Akaryakýt istasyonumuzda
çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr.
0 533 771 08 18
Satýlýk
ELEMAN ARANIYOR
Lüx Daireler KAREL
ÖZBEK TELEFON
YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
Buharaevler Mah. 5. caddede 4+1 lüks
yeni daireler satýlýktýr.
Orta Ilýcada bað ile takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 286 36 15
(Ç.HAK:3253)
(Ç.HAK:3298)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
AKARYAKIT
SATIÞ
ELEMANI
ARANIYOR
(Ç.HAK:3307)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere sýcak
satýþta deneyimli pazarlama
elemanlarý aranmaktadýr.
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3312)
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:3104)
(Ç.HAK:3279)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
Daðýtým KÝRALIK ÝÞYERÝ
Elemaný
Aranýyor
(Ç.HAK:1740)
19
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
ELEMANLAR SAHÝBÝNDEN ELEMANLAR
ELEMAN ARANIYOR ALINACAKTIR
ALINACAKTIR
SATILIK
(Ç.HAK:3245)
0-544-327 22 55
Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere
22-29 yaþ arasý Dönerci, Kebapcý,
Kasap Kalfasý aranýyor.
Mür. Tel: 0 532 770 55 49
ELEMAN ARANIYOR
Asansör sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý vasýflý-vasýfsýz
bay elemanlar alýnacaktýr.
Menekþe Asansör
Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1 No: 3
Tel: 213 23 44-224 04 91
Çorum Palet Orman Ürünleri Ýnþ.
Nak. San. Tic. A.Þ.
OSB 6. Cad. No: 12
Tel: 254 96 31
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
(Ç.HAK:3288)
Kapý mobilya imalatýnda çalýþtýrýlmak
üzere vasýflý-vasýfsýz eleman
alýnacaktýr.
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Satýlýk Devren Satýlýk
Lüx Daire Halý Yýkama
Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site
manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr.
Fiyat: 210.000 TL (pazarlýksýz)
Mür. Tel: 0 539 292 43 43
(Ç.HAK:3250)
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA
LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE
SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR
ELEMAN ARANIYOR
Satýlýk
Kýymetli Mülk
(Ç.HAK:3172)
(Ç.HAK:3297)
(Ç.HAK:3249)
Ýkram Hazýr Beton Ýnþ. San. Tic. A.Þ.
SATILIK ÝÞYERÝ
(Ç.HAK:3285)
YÝTÝK
Çorum ili 79780 ruhsat nolu II A grubu taþ ocaðý
teknik nezaretçi defteri kaybolmuþtur.
Hükümsüzdür.
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
(Ç.HAK:3252)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý, Borvekci,
Azdýrmacý Ustalarý ve bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3276)
Þehir Pastanesi
Ulu Camii civarý
Tel: 225 67 00
(Ç.HAK:3296)
(Ç.HAK:3311)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
garson ve çýrak alýnacaktýr.
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Belediyespor takipte
Çorum Belediyespor boþ geçtiði haftayý takipte geçirdi. Özcan, Ýncedal ve Iþýk Kayseri ÞekerBeylerbeyi, Ikýnler Batman Petrol-Gaziosmanpaþa, Kaynak ve Tarým Tutaq Þekerspor-Bursa
Nilüferspor ve Ardahanlý ise Adliyespor-Tire 1922spor maçlarýný izledi.
Ç
orum Belediyespor
Teknik Heyeti hafta
sonu dört ayrý maçý takibi
aldý. Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn Teknik Heyeti
dün grupta oynanan üç
maç ile bir farklý maçý
takibe alarak ikinci
yarýya yapýlacak takviye
konusunda çalýþma
baþlattý.
Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal ile Mali
As Baþkan Fatih Özcan
ve Genel Kaptan Hamit
Iþýk dün 3. Lig 3, grupta
Kayseri Þekerspor ile
Beylerbeyispor takýmlarý
arasýnda oynanan maçý
izlediler. Teknik Heyetin
bu maçta Kayseri
Þekerspor’da forma
giyen bir kaç futbolcuyu
takibi aldýðý öðrenildi.
Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn antrenörlerinden
Rýfký Ekenler bu hafta
sonunda Çorum
Belediyespor’un konuýðu
olacak olan Batman
Petrolspor ile
Gaziosmanpaþa takýmlarý
arasýndaki maçý izledi.
Diðer
antrenörlerden Gökhan
Kaynak ile kaleci
antrenörü Cengiz Tarým
ise Tutap Þekerspor ile
Bursa Nilüferspor
arasýnda Ankara’da
oynanan maçý izlediler.
Çorum Belediyespor
ligin son haftasýnda
Bursa Nilüferspor ile
karþýlaþacak. Kulüp
antrenörlerinden ve
Akreditasyon Sorumlusu
Zakir Ardahanlý ise dün
Adliyespor ile Tire
1922spor takýmlarý
arasýndaki maçý izledi.
Haftayý oynamadan
üç puanla kapatan
Belediyespor’da Teknik
Heyet bu boþ haftayý
ligin kalan haftalarýnda
oynayacaklarý rakiplerini
izleyerek onlarla ilgili
raporlar hazýrlayarak
geçirdi.
Dayanýklýlýk koþusu yaptýlar
Ç
orum Belediyespor’da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
boþ geçen haftada futbolculara ligin kalan dört haftasý
ara fizik kondisyon yükledi. Üç gün iznin ardýndan perþembe günü toplanarak çalýþmalara baþlayan kýrmýzý siyahlý takým ayný gün yenileme antrenmaný yaptý.
Cuma günü ise Hayat Clup’ta bulunan aletlerde kuvvet çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör Yavuz Ýncedal cumartesi günü ise Dr, Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda dayanýklýlýk koþusu yaptýrdý.
Tüm futbolcularýn katýldýðý antrenmanda Teknik Di-
rektör Yavuz Ýncedal ýsýnma hareketlerinin ardýndan futbolcularý ikiþerli gruplara ayýrarak huniler arasýnda tempolu dayanýklýlýk koþusu yaptýrdý.
Ýki seri olarak yapýlan dayanýklýlýk koþusunda futbolcular iki huni arasýnda normal tempo koþardak düdükten
sonra ise tempolu koþu yaptýlar. Oldukça yüksek tempoda
geçen bu koþunun sonunda futbolcularýn hayli yorulduðu
gözlendi. Dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlý takým
Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
çalýþma ile baþlayacak.
PAZARTESÝ 24 KASIM 2014
Ulukavak, lider önünde daðýldý: 9-0
Ulukavakspor dün grup lideri Kastamonuspor deplasmanýnda
kelimenin tam anlamýyla daðýldý. Rakibi önünde kötü baþladýðý
maçýn ilk 19 dakikasý içinde 3-0 maðlup duruma düþen
Ulukavakspor ilk yarýnýn son dakikasýnda kaleci Akýn’ýn gereksiz
yere gördüðü kýrmýzý kartla sahada 10 kiþi kaldý. Ýlk yarýsýný 5-0
maðlup tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda on kiþi kalýnca iyice
sýkýntýya giren temsilcimiz maçý 9-0 kaybederek en farklý
maðlubiyetle haftayý kapattý.
Belediyespor 6. oldu
Grupta lider
Zonguldakspor, Niðde
deplasmanýnda son
dakika golüyle ilk
maðlubiyetini alarak
liderliði kaptýrdý.
Oynamadan aldýðý üç
puanla Belediyespor
altýncý sýraya yükseldi.
Ç
orum Belediyespor’un
oynamadan üç puan kazandýðý haftada grupta sýralama iyice karýþtý. Haftaya lider
giren Zonguldak Kömürspor
Niðde Belediyespor deplasmanýndan son dakika golüyle
1-0 maðlup olunca hem liderliðini hemde namaðlup ünvanýný kaybetti. Darýca Gençlerbirliði ise sahasýnda oynadýðý
maçta Manavgatspor’u tek
golle yenerek iki hafta aradan
sonra yeniden liderliði yükseldi.
Tuzlaspor sahasýnda Kýzýlcabölükspor karþýsýnda tek
golle üç puan alarak dördüncü
sýrada kendine yer buldu.
Niðde Belediyespor son iki
maçýný kazanarak beþinci sýraya yükseldi. Çorum Belediyespor ise oynamadan aldýðý
üç puanla Niðde Belediyespor
ile ayný puan ve averajla altýncý sýrada yer aldý. Ýstanbulspor
sahasýnda Kýrýkhanspor ile
berabere kalarak çok önemli
iki puan kaybetti. Adliyespor
sahasýnda konuk ettiði Tire
1922 takýmýný 4-1 gibi farklý
skorla yenerek üste tutunmayý
baþardý. Bursa Nilüferspor beraberlik serisini Tutap Þekerspor deplasmanýnda tek golle
kazanarak namaðlup ünvanýný
sürdürdü ve bu galibiyetle dokuzuncu sýrada yer aldý.
Grupta son sýralardan kurtulmak isteyen iki takým Batman
Petrolspor ile Gaziosmanpaþa
maçýndan ise takýmlar 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar,
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Çatalcaspor - Sebat Proje Trabzon
Batman Petrolspor - Gaziosmanpaþa : 1-1
Tutap Þekerspor - Bursa Nilüferspor : 0-1
Niðde Belediye- Zonguldak Kömürspor
Darýca Gençlerbirliði - Manavgatspor
Ýstanbulspor - Kýrýkhanspor
: 1-1
Adliyespor - Tire 1922spor
: 4-1
Tuzlaspor - Kýzýlcabölükspor
: 0-2
: 1-0
: 1-0
: 1-0
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Darýca Gençler
2 Tuzlaspor
3 Zonguldakspor
4 Tire 1922
5 Niðde Belediye
6 Çorum Belediye
7 Ýstanbulspor
8 Adliyespor
9 Bursa Nilüfer
10 Manavgatspor
11 Kýrýkhanspor
12 Çatalcaspor
13 Kýzýlcabölük
14 Batman Petrol
15 Akçaabat FK
16 Tutap Þekerspor
17 Gaziosmanpaþa
18
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
7
7
7
7
6
5
5
5
3
5
4
4
4
3
3
2
1
0
6
5
5
2
3
6
5
4
10
2
5
3
3
5
4
3
5
0
0
1
1
4
4
2
3
3
0
6
4
6
6
4
6
8
7
13
15
23
16
22
19
16
15
22
13
17
14
13
11
14
11
10
9
0
3
10
7
15
11
13
10
15
7
11
13
15
15
16
20
24
16
39
Gelecek hafta maç programý:
29 KasýmCumartesi :
Sebat Proje Trabzon-Tuzlaspor.
30 KasýmPazar :
Çorum Belediyespor - Batman Petrolspor.
Kýzýlcabölükspor- Tutap Þekerspor.
Manavgatspor-Ýstanbulspor.
Kýrýkhanspor - Adliyespor.
Gaziosmanpaþa- Darýca Gençlerbirliði.
Tire 1922spor - Niðde Belediyespor.
Zonguldak Kömürspor - Çatalcaspor.
27
26
26
23
21
21
20
19
19
17
17
15
15
14
13
9
8
0
KASTAMONUSPOR
1966: Abdülkadir 4, (Dk 54
Hasan 2), Buðra 4, Özgür 4,
Cüneyt 4, Faruk 4, Azmi 4,
(Dk 46 Süleyman 4), Ergin 4,
Ceyhun 5, Mustafa 5, Gökhan 4, (Dk 58 Sinan 3), Samet 5.
ULUKAVAKSPOR:
Akýn 1, Recep1, Bülent 1,
Hüseyin 1, (Dk 44 Ömer),
Onur 1, (Dk 75 Tuncay), Yusuf 1, Fatih 1, (Dk 54 Ümit
1), Sedat 1, Emre 1, Mehmet
1, Sefa 1.
KIRMIZI KART: 44.
dak. Akýn (Ulukavakspor).
GOLLER: 9. dak. Ceyhun, 14. ve 41. dakikalarda
Samet, 19. (penaltýdan) ve
52. dakikalarda Gökhan,
45+2. dak. (penaltýdan) Azmi, 55. ve 61. dakikalarda
Süleyman, 60. dak. Ceyhun
(Kastamonuspor),
U
lukavakspor, lider Kastamonuspor
deplasmanýnda çok kötü baþladýðý maçtan 9-0 gibi farklý maðlubiyetle ayrýlarak
büyük hayal kýrýklýðý yarattý. Maçýn henüz
ilk 19 dakikasý içinde kalesinde üç gol gören
Ulukavakspor sonraki bölümde ise kelimenin tam anlamýyla daðýldý. Ýlk yarýnýn son
dakikasýnda kaleci Akýn’ýn gereksiz yere
ikinci penaltý ve kýrmýzý kart görmesiyle
sahada 10 kiþi kalan temsilcimiz ikinci yarýda çok daha farklý skordan kurtuldu.
Geçen hafta Amasyaspor deplasmanýndan üç puanla dönerek liderliðe oturan
Kastamonuspor’u bu maçta taraftarlar yalnýz
býrakmadý. Yaklaþýk beþ bin taraftarýn
desteðini arkasýna alan ev sahibi takým
karþýsýnda Ulukavakspor’u desteklemek
üzere 20 kadar Çorumlu taraftarda Gazi
Stadý’nda yerini aldý.
Güzel bir havada oynanan maçta
Kastamonuspor 3. lig hedefiyle kurduðu
kadrosuyla Ulukavakspor karþýsýnda aldýðý
9-0’lýk sorla tarihinin en farklý galibiyetini
aldý. Maç sonunda Ulukavakspor’da büyük
hüzün yaþanýrken ev sahibi takým taraftarlarý
þampiyonluk þarkýlarýný maç boyunca hep
birlikte söylediler.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
9. Dakika (Gol): Orta sahada topla
buluþan Azmi, soldan Özgür’ü kaçýrdý, bu
futbolcunun cezasahasýna gönderdiði topa
Ceyhun dokundu 1-0.
14. Dakika (Gol): Kýrmýzý-siyahlýlarýn
kullandýðý taç atýþýndan gelen topu konuk
ekip savunmasý kontrol edemeyince Ceyhun
meþin yuvarlaðý çizginin üzerinden Samet’e
gönderdi. Samet boþ kalenin filelerini havalandýrdý 2-0.
19. dakika (Gol): Sað kanatta buluþtuðu
topla cezasahasýna giren Samet kaleci Akýn
tarafýndan düþürülünce hakem tereddütsüz
penaltý noktasýný gösterdi. Penaltýyý kullanan
Gökhan topu filelerle buluþturdu 3-0.
27. Dakika: Konuk ekip bu dakikada
mutlak bir golden oldu. Faruk’un hatasýndan
faydalanan Sefa topla buluþtu, kaleci
Abdulkadir ile karþý karþýya kaldý. Þutunda
kaleci Abdulkadýr topu ayaðýyla son anda
çelmeyi baþardý ve gole izin vermedi.
32. Dakika: Bu dakikada hakem ofset
gerekçesiyle kýrmýzý-siyahlýlarýn golünü vermedi. Sað kanatta topla buluþan Mustafa
ortasýný altýpasýn içerisinde yaptý. Samet’in
kafa vuruþunda top filelerle buluþtu, yan
hakem ofset gerekçesiyle bayraðýný kaldýrýnca, orta hakem golü geçersiz saydý.
36. Dakika: Sað kanatta topla buluþan
Emre, kaleci Abdulkadir’in açýldýðý görünce
meþin yuvarlaða kaleye gönderdi.
Abdulkadir son anda topu yumruklamayý
baþardý.
41.dakikada Günün baþarýlý ismi
Mustafa’nýn sað kanattan gönderdiði topu
iyi takip eden Samet, kafa þutuyla kendisinin
ikinci takýmýnýn dördüncü golünü attý: 4-0.
45+2. Dakika (Gol): Karþýlaþmanýn 44.
dakikasýnda sol kanatta topla buluþan
Ceyhun cezasahasýna girdi. Kalesini terk
eden Akýn Ceyhun’u düþürünce hakem ikinci kez penaltý noktasýný gösterdi ve kýrmýzý
kartla Akýn’ý oyun dýþý býraktý. Akýn’ýn yerine Ömer kaleye geçti, penaltýyý kullanan
Azmi meþin yuvarlaðý filelerle buluþturdu ve
ilk yarýnýn skorunu 5-0 olarak tabelaya
yazdýrdý.
ÝKÝNCÝ YARI
52. Dakika (Gol): Sol kanatta topla
buluþan Mustafa meþin yuvarlaðý cezasahasýna gönderdi, Gökhan’ýn þutunda top
filelerle altýncý kez buluþtu 6-0.
55. Dakika (Gol): Kazanýlan serbest
vuruþta topla buluþan Süleyman, aþýrtma bir
vuruþla topu filelere gönderdi 7-0.
60. Dakika (Gol): Kazanýlan serbest
vuruþta konuk ekip savunmasýndan dönen
topla buluþan Ceyhun meþin yuvarlaðý sekizinci kez filelere gönderdi 8-0.
61. Dakika (Gol): Sað kanatta topla
buluþan Buðra, sýfýra iner inmez ortasýný
cezasahasýna gönderdi, topla buluþan
Süleyman fileleri dokuzuncu kez havalandýrdý ve skoru 9-0 olarak tescilledi.
70. Dakika: Taraftarýn 10, 10 tezahüratlarýna kýrmýzý-siyahlýlar cevap vermedi. Sol
kanatta topla buluþan Mustafa meþin yuvarlaðý cezasahasýndaki Samet’e gönderdi,
Samet’in kaleye gönderdiði topa çizgi
üzerinde yatarak Bülent müdahale etti.
87. Dakika: Sinan’ýn yaklaþýk 30
metreden çektiði sert þut kale direðinin
yanýndan autu boyladý.
Ulukavakspor’un
çöktüðün an
Ulukavakspor farklý maðlup olduðu Kastamonuspor maçýnda son golden sonra söyle yýkýldý
Download

(24 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi