ÇORUM ‘ERDOÐAN’ DEDÝ
Cumhurbaþkanlýðý
ilk tur seçimleri
Recep Tayyip
Erdoaðan’ýn
zaferiyle
sonuçlandý. Kesin
olmayan
sonuçlara göre,
Cumhurbaþkaný
Adayý Recep Tayyip Erdoðan Çorum'da
yüzde 63, Ekmeleddin Ýhsanoðlu yüzde
34, Selahattin Demirtaþ ise yüzde 1.5
oranýnda oy aldý.
* HABERÝ 10’DA
ÇORUM
11 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Recep Tayyip Erdoðan. cumhurbaþkanlýðý seçiminde de büyük bir galibiyet elde etti.
Erdoðan partisini geçti Tüm ilçelerde birinci oldu
(Ç.HAK:2326)
AK Parti’nin 30 Mart 2014 mahalli
idareler seçimlerinde il genelinde
aldýðý oy oraný ile
Cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarý
karþýlaþtýrýldýðýnda, oy oranýnda
yaklaþýk 10 puanlýk fark olduðu
* HABERÝ 10’DA
gözleniyor.
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde
Çorum merkezin yaný sýra ilçelerde
de Cumhurbaþkaný Adayý Recep
Tayyip Erdoðan açýk ara fark attý.
Erdoðan Türkiye genelinde 26 ilde
tüm ilçeleriyle birlikte seçimi
kazanýrken, bu iller arasýnda Çorum
da yer aldý.
* HABERÝ 10’DA
Zafer coþkusu
Cumhurbaþkanlýðý seçim
sonuçlarýnýn belli olmasýyla birlikte
Çorum'da bayram havasý yaþandý.
AK Partili parti önünde kutlama
programý düzenledi. 7'den 70'þe
sokaklara dökülen Çorumlular,
seçim araçlarýndan yapýlan müzik
yayýný ile uzun süre Saat kulesi
çevresinde tezahürat yapýp, halay
çekerek sonucu kutladý.
Ordu Arýcýlar Birliði Baþkaný Necati Aydýn.
‘Çorum’da bal hasadý
baþladý, rekolte düþük’
* HABERÝ 11’DE
Üreticinin yer
sorunu çözüldü
Ordu Arýcýlar Birliði Baþkaný
Necati Aydýn, "2014 bal
rekoltesini yaklaþýk 60 bin ton
olarak bekliyoruz" dedi.
* HABERÝ 7’DE
Köylerden gelerek Çorum'da
kurulan pazarlarda ürün satan
köylülerin yer sorunu çözüldü.
* HABERÝ 4’DE
Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy:
‘Akþemsettin Camii,
Çorum’un yeni simgesi’
Çorum Belediyesi eski Baþkaný
Prof. Dr. Arif Ersoy geçtiðimiz
günlerde Akþemsettin Camii
Yaptýrma ve Yaþatma
Derneði’ni ziyaret etti. Dernek
yöneticileriyle birlikte cami
inþaatýný gezen Arif Ersoy,
“Akþemsettin Camii, Çorum’un
yeni simgeleri arasýnda yerini
aldý” dedi.
* HABERÝ 12’DE
* SAYFA 9’DA
AK Parti önünde kutlama programý düzenlendi.
Yaralý Azeri askerlerle
Agah Kafkas ilgilendi
ErmenistanAzerbaycan
cephe
hattýnda
son
günlerde
çýkan
çatýþmalarda
yaralanan
Azerbaycan
askerleri
Türkiye’ye
getirildi.
* HABERÝ
2’DE
Çatýþmalarda yaralanan Azerbaycan
askerleri Türkiye’ye getirildi.
Motosikletçi
kazada öldü
Samsun’un Çarþamba
ilçesindeki motosiklet kazasýnda
1 kiþi hayatýný kaybetti.
* HABERÝ 5’DE
Sokakta ölü bulundu
Çorum'da 75 yaþýndaki Cemal
Baþtuð, sokak ortasýnda ölü
bulundu.
* HABERÝ 5’DE
Trafik kazasý, 7 yaralý
Çorum’un Kargý ilçesinde yola
dökülen mýcýra kapýlan bir
kamyonetin kontrolünü
kaybederek karþý yönden gelen
otomobile çarpmasý sonucu
meydana gelen trafik kazasýnda
7 kiþi yaralandý. * HABERÝ 5’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
Yaralý Azeri askerlerle
Agah Kafkas ilgilendi
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattýnda son
günlerde çýkan çatýþmalarda yaralanan Azerbaycan askerleri Türkiye’ye
getirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattýnda son
günlerde çýkan çatýþmalarda yaralanan Azerbaycan askerlerinden 3'ü tedavi için Türkiye'ye gön-
derildi.
Baþbakan
Recep
Tayyip Erdoðan'ýn talimatý üzerine Türk Ýþbirliði ve
Koordinasyon Ajansý (TÝKA) Bakü Koordinatörlüðü'nün giriþimiyle, aðýr
yaralý üç Azerbaycanlý asker için Türkiye'den Saðlýk Bakanlýðý ambulans
uçaðý Bakü'ye geldi. Yaralý askerlerin getiriliþinde
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
Agah Kafkas da hazýr bulundu.
TÝKA Bakü Koordinatörlüðü
yetkilileri,
Azerbaycanlý milletvekilleri ve yaralý askerlerin
yakýnlarý tarafýndan Bakü
Askeri Hastanesi'nden
uðurlanan yaralýlardan Elvin Askerov, gösterilen ilgiye teþekkür ederek, kýsa
Çatýþmalarda yaralanan Azerbaycan askerleri Türkiye’ye getirildi.
Azeri askerlerle Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ilgilendi.
zamanda iyileþmek ve
topraklarý düþman iþgalinden kurtarmak için cephe
hattýnda dönmek istediðini söyledi.
TÝKA Bakü Koordinatörü Mustafa Haþim
Polat, üç askerin Ankara'ya götürülmesinin, Türkiye'nin Azerbaycan'ýn
yanýnda olduðunun tüm
dünyaya ilan edildiði anlamýna geldiðini belirtti.
Azerbaycanlý Milletvekili Melahat Hasanova
da askerlerin Türkiye'ye
götürülmesinin TürkiyeAzerbaycan birlik ve kardeþliðinin bir sembolü olduðunu vurgulayarak bu
olayýn büyük anlam taþýdýðýný dile getirdi.
Yaralý 3 asker, Haydar Aliyev Havalimaný'ndan ambulans uçakla
Türkiye'ye hareket etti.
Yaralýlarla beraber
birer refakatçinin de tüm
masraflarýnýn TÝKA tarafýndan karþýlanacaðý, yaralý askerlerin Atatürk
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna
alýnacaðý, gerek duyulursa
baþka hastanelere sevk
edilebilecekleri kaydedildi.
TÝKA'nýn, çatýþmalarda yaralanan tüm askerlerin Türkiye'de tedavi
edilmesini önerdiði, Azerbaycan Savunma Bakanlýðýnýn ise durumlarý aðýr
olan üç askerin gönderilmesinin yeterli olacaðýný
bildirdiði öðrenildi.
Aðustos ayýnýn ilk
günü, Ermenistan-Azerbaycancephe hattýnda çýkan çatýþmada 13 Azerbaycan askeri þehit olmuþ,
bazý askerler de yaralan-
Saðlýk Bakanlýðý'ndan "Ebola" broþürü
Saðlýk Bakanlýðý'ndan "Ebola" broþürüSaðlýk Bakanlýðý, Ebola hastalýðý ile ilgili bilgilendirme broþürü
hazýrlattý.
Saðlýk Bakanlýðý, Batý Afrika’daki bulaþýcý ve salgýn durumdaki Ebola hastalýðý ile ilgili, vatandaþlarý bilgilendirmek için broþür hazýrlattý.
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Hudut ve Sahiller Saðlýk
Genel Müdürü Hüsem Hatipoðlu yaptýðý açýklamada,
Genel Müdürlüðün, uluslararasý giriþ noktalarýnda ve
Türk boðazlarýnda saðlýk hizmeti sunan, ülkenin tarihi
bir kuruluþu olduðunu belirtti.
Müdürlüðün ana görevlerinden birinin, uluslararasý
yayýlýmý olan bulaþýcý ve salgýn hastalýklarýn ülkeye girmesini önlemek için uluslararasý havalimaný, liman ve
kara hudut kapýlarýnda gerekli her türlü tedbiri almak ve
aldýrmak olduðunu ifade eden Hatipoðlu, "Genel Müdürlüðümüz, Osmanlý'dan günümüze kadar yaklaþýk iki
asýrdýr kesintisiz hizmet vermektedir. Kurumumuz, geçtiðimiz yýllardaki SARS, kuþ gribi, domuz gribi ve günümüzdeki küresel salgýn hastalýklarýnda uyguladýðý acil
müdahalelerle, ülkemizin önemli bir kamu kuruluþu olduðunu ortaya koymuþtur" dedi.
"DÜNYA SALGINI HALÝNE GELEBÝLME
RÝSKÝ VAR"
Hatipoðlu, yurt dýþýndan gelecek her türlü enfeksiyonun yanýnda, Batý Afrika'da görülen Ebola virüs hastalýðýný da yakýndan takip ettiklerini, www.hssgm.gov.tr
internet sitesinden salgýnýn seyrine iliþkin güncel bilgileri yayýnladýklarýný vurgulayarak, þunlarý kaydetti:
"Hastalýktan korunma tedbirlerine dair önerileri de
kamuoyu ile paylaþýyoruz. Bir ay önce Ebola virüs hastalýðý gündemimizde yokken Gine, Liberya ve Sierra Le-
one ülkelerindeki Ebola salgýný ile ilgili bilgilendirmelerimizi kamuoyu ile paylaþmýþtýk. Þu an için Ebola'nýn,
Batý Afrika bölgesinde seyretmekte olsa da eðer kontrol
altýna alýnamazsa dünya salgýný haline gelebilme riski
var. Bu gibi durumlarda önemli olan, enfeksiyon belirtileri, bulaþma yollarý ve korunma yöntemlerinin iyi þekilde kamuoyuna anlatýlmasýdýr. Bu amaçla Saðlýk Bakanlýðý olarak vatandaþlarýmýzý Ebola hastalýðý konusunda
bilgilendirmek amacýyla broþürler hazýrlamýþ durumdayýz. Saðlýk Bakanýmýz Mehmet Müezzinoðlu, Ebola virüs hastalýðý ile ilgili geliþmeleri çok yakýndan takip etmektedir."
"GEREKLÝ TEDBÝRLERÝMÝZÝ ALMIÞ DURUMDAYIZ"
Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu ile organize þekilde
Afrika'nýn riskli bölgelerinden dönen vatandaþlarý dikkatli þekilde izlediklerini dile getiren Hatipoðlu, bölgeden dönen vatandaþlara, Ebola belirtilerinin görüldüðü
en küçük durumda en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalarýný önerdiklerini aktardý.
Hatipoðlu, erken teþhis konulan hastalarýn hayatta
kalma þansýnýn daha yüksek olduðuna iþaret ederek,
"Türkiye Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü
olarak, bütün çalýþanlarýmýzla gerek Ebola hastalýðý olsun gerekse diðer bulaþýcý ve salgýn hastalýklar olsun,
bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almýþ durumdayýz. Ebola'daki tüm enfeksiyon riskleri hakkýnda, bu yýl 32'den
43'e çýkardýðýmýz Genel Müdürlüðümüze baðlý Seyahat
Saðlýðý merkezlerimizden de bilgi alýnabilir. Ayrýca
www.seyahatsagligi.gov.tr internet sitemizden ve 7 gün
24 saat hizmet veren (0212) 444 77 34 numaralý Seyahat
Saðlýðý Danýþma Hattý'ndan yararlanabilirler" diye konuþtu.(Haber Merkezi)
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Dünya Uygur Kongresi Baþkaný Rabia Kadir, Baþbakan Erdoðan'ýn, Doðu Türkistan'da
olanlara dünyada "soykýrým" diyebilen ilk devlet adamý olduðunu söyledi.
Uygurlar Erdoðan’a minnettar
Rabia Kadir, "Ýhsanoðlu’nun Doðu Türkistan
meselesini iç politika konusu haline getirmesinden ise
rahatsýzlýk duyduklarýný" söyledi
Dünya Uygur Kongresi Baþkaný Rabia Kadir,
"Baþka hiçbir hükümetin yapmadýðýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn hükümeti yaptý, Türkiye tarihinde Uygur Türklerine bu kadar sahip çýkan baþka
hükümet yok. Eðer birisi çýkýp 'Baþbakan Erdoðan Uygurlara yardým etmedi' dese ben onun da karþýsýna dikilirim” dedi.
Kadir, Baþbakan Erdoðan'ýn, Doðu Türkistan'da
olanlara dünyada "soykýrým" diyebilen ilk devlet adamý olduðunu belirterek, “Baþbakan Erdoðan’a çok
minnettarýz. Mevcut hükümetin bize en fazla sahip çýkan Türk hükümeti olduðunu üstüne basa basa söylemek istiyorum" diye konuþtu. "Çin’in Doðu Türkistan’da soykýrým yaptýðýný yýllardýr tüm dünyaya anlatmaya çalýþtýklarýný ama dünyanýn bu konuda sessiz
kalmayý sürdürdüðünü" kaydeden Kadir, ancak ilk kez
bir devlet adamý olarak Baþbakan Erdoðan’ýn Temmuz
2009’da bütün dünya kamuoyu önünde bunun bir
"soykýrým" olduðunu söylediðini dile getirdi.
"HER ÝKÝ ADAY DA ÝYÝ ÝNSANLARDIR"
Kadir, cumhurbaþkaný adaylarýnýn Doðu Türkistan meselesine bakýþýna dair bir soru üzerine þu deðerlendirmede bulundu:
“Hem Erdoðan hem Ýhsanoðlu, bizim için çok iyi
insanlardýr. Her ikisi de Doðu Türkistan meselesini
kendi meselesi olarak görüyor. Ben hiçbir þekilde
cumhurbaþkanlýðý seçimine karýþmam. Kim gelirse
gelsin bizim baþýmýzýn üstünde yeri var ama elbette sayýn Erdoðan kazanýrsa daha da seviniriz. Mevcut hükümetin bize en fazla sahip çýkan Türk hükümeti olduðunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Elbette
karþý taraftaki insanlarýn da bundan alýnmamasý lazým,
çünkü biz bir gerçeði söylüyoruz. Biz Türkiye’deki
bütün cumhurbaþkaný adaylarýna, bütün partilere, herkese Doðu Türkistanlý olarak ayný mesafedeyiz ama
gönlümüz Erdoðan’dadýr, bütün Uygurlar ona dua ediyoruz”.
"(ÝHSANOÐLU ÝÇÝN) HÝÇBÝR ÝÞ YAPMADI
DEMEK AYIP OLUR
"Türkiye’de Doðu Türkistan konusunda Ýhsanoðlu’na yönelik bazý eleþtiriler konusunda da Kadir,
"Ýhsanoðlu için Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Genel
Sekreteri olduðu dönemde Doðu Türkistan için hiçbir
iþ yapmadýðýnýn söylenmesini doðru bulmadýðýný"
kaydetti. Kadir, þunlarý söyledi:
“Bizim doðru söylememiz lazým; Ekmeleddin
Bey elinden geleni yaptý, yakýn bir temasýmýz oldu
ama onu köstekleyen Ýslam ülkeleri vardý. Hiçbir iþ
yapmadý demek, gerçekleri söylememek ayýp olur. Ekmeleddin Bey Doðu Türkistan davasýna çok yakýn, çok
samimi, uzun yýllar bu davaya gönül vermiþ biri. Onun
da hakkýný yememek lazým. Ben eminim Sayýn Erdoðan cumhurbaþkaný seçimini kazanýr ama o kazanacak
diye bize hizmet eden, bizim için çaba gösteren insanlarý da rencide etmek olmaz.
Baþbakanýn da yaptýklarý elbette çok büyük iþlerdir onu da baþkasý inkar ederse onun da karþýsýna dikilirim. Baþka hiçbir hükümetin yapmadýðýný Baþbakan
Erdoðan’ýn hükümeti yaptý, Türkiye tarihinde Uygur
Türklerine bu kadar sahip çýkan baþka hükümet yok.
Eðer birisi çýkýp 'Baþbakan Erdoðan Uygurlara yardým
etmedi' dese ben onun da karþýsýna dikilirim, onu da
yanlýþ bulurum.”
"HÝÇ KÝMSENÝN BU MESELEYÝ ÝÇ POLÝTÝKAYA ALET ETMEMESÝ LAZIM"
Rabia Kadir, "Ýhsanoðlu’nun Doðu Türkistan
meselesini iç politika konusu haline getirmesinden ise
rahatsýzlýk duyduklarýný" söyledi. Ýhsanoðlu'nun "hükümeti Uygur meselesiyle yeterince ilgilenmemekle"
eleþtiren sözlerinin hatýrlatýlmasý üzerine Kadir, "Onu
da yanlýþ buluyoruz. Biz ondan rahatsýz olduk aslýnda.
Hiç kimsenin bu meseleyi iç politikaya alet etmemesi
lazým" dedi. Kadir, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Böyle bir büyük katliam yapýlýrken dünyada
hiçbir ses çýkmamasý bizi en fazla üzen þey oldu. Ama
bir tek Türkiye’den ses geldi. Bu da bizim yüreðimize
su serpti. Onun için biz bu konuda minnettarýz. Baþbakan Erdoðan’a çok minnettarýz. Sayýn Erdoðan seçimle iþbaþýna gelmeden önce Türkiye'de Doðu Türkistan
bayraðýnýn asýlmasý dahi yasaktý. Ondan önceki hükümetler devrinde, bize en büyük katliamlarý yürüten dönemin Çin devlet baþkanýna devlet madalyasý verilmiþti Türkiye’de. Sayýn Erdoðan hükümeti bu kanunlarýn hepsini ortadan kaldýrdý. Þu an Doðu Türkistan
bayraðýný herkes serbestçe taþýyabilir, asabilir. Doðu
Türkistan meselesi þu anda Türkiye’nin bir milli meselesi olarak zirveye çýkmýþtýr, herkes tarafýndan kabul
edilen bir mesele haline gelmiþtir. Erdoðan ve AK Parti hükümeti Uygurlarýn Türkiye’ye gelip yerleþmesi
için çok büyük imkanlar saðladý ve kapýlarýný açtý.
Dünyada zor durumda olan, Çin tarafýndan idam edilme ihtimali olan binlerce insan Türkiye’ye gelmiþ, Sayýn Baþbakan binlerce Doðu Türkistanlý'yý ölümden
kurtarmýþtýr”.
"BAZI KENTLERDE YAÞAYAN UYGURLU
KALMADI"
Uygurlarýn sokaða dökülmesine Çin’in uyguladýðý “vahþi siyasetin” neden olduðunu belirten Kadir,
Çinli yetkililerin Uygurlarý ibadet yerleri dahil toplu
olarak gördükleri yerde sorgulamadan öldürdüklerini
ve Uygurlu kadýnlarýn kýyafetlerini yýrttýklarýný, bunun
sonucunda gelen katliamlar sonrasýnda bazý kentlerde
yaþayan Uygurlu kalmadýðýný söyledi. Kadir, Doðu
Türkistan’da yaþananlarýn Çin’in öne sürdüðü gibi “terörist vakalar” olmadýðýna iþaret ederek, þunlarý kaydetti:
“Suriye’de, Irak’ta, Ukrayna’da insanlar hükümete karþý ayaklandýklarýnda dünya bunlara terörist
demiyor. Uygurlular, Çin’in aðýr silahlarýna karþý kendini savunuyor. Bu nedenle terörist suçlamasýný kabul
etmiyor, bu suçlamalarý yöneltenleri ayýplýyoruz. Biz
Erdoðan’ýn dediði gibi Çin hükümetinin Uygurlara
karþý yürütmekte olduðu saldýrýlarý soykýrým olarak görüyoruz”.
"ULUSLARARASI TOPLUM SESSÝZ KALMAMALI"
Kadir, Çin’in son yaptýðý katliam sonucunda
dünyaya sadece 96 kiþinin öldüðünü duyurduðunu
ama bu sayýnýn "binlerce" Uygurlu olduðuna yönelik
ellerinde belgeler bulunduðunu söyledi.
Türkiye’ye, ABD’nin týpký Tibet meselesini her
platformda savunmasý gibi Doðu Türkistan konusuna
tüm uluslararasý platformlarda dikkat çekmesi çaðrýsýnda bulunan Kadir, BM'nin de Çin’in Güvenlik Konseyi üyesi olmasý yüzünden bu soykýrýma sessiz kalmamasý gerektiðini ifade etti.
Dünya Uygur Kongresi Baþkaný Rabia Kadir,
BM’nin Doðu Türkistan'da yaþananlara dair baðýmsýz
bir araþtýrma yapýlmasý için Çin’e baský yapmasý gerektiðini kaydederek, bunun yanýnda insan haklarýnýn
garantörü olduklarýný belirten ABD ve AB’nin de bu
konuda Çin’e baský uygulamasý gerektiðini dile getirdi.
Dünya Bülteni
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Yardýmlar Suriye’ye ulaþtý
Yardým týrlarýna Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý refakat etti.
ÝHH’nýn Kilis Ofisi ziyaret edildi.
Yardýmlar ÝHH’nýn Kilis Ofisi ile birlikte Suriye tarafýnda
kamplarda yaþam mücadelesi insanlara ulaþtýrýldý
ÝHH’nýn yetim kamplarýna gýda yardýmlarý gönderildi.
Suriye tarafýnda çok sayýda kamp bulunuyor.
Özkabakçý, “Ýnsanlar dýþardan gelecek yardýmlara muhtaç bir durumda hayat sürüyorlar. Savaþýn acýmasýzlýðý her yeri kuþatmýþ.” dedi.
Çorum ÝHH
tarafýndan hazýrlanan
Suriye Ýnsani Yardým
Týrlarý Suriye’de
bulunan maðdur
halka ulaþtýrýldý.
Yardýmlar Çorum
merkez, ilçeler ve
Ýstanbul’daki
hayýrseverlerin esteði
ile oluþturuldu.
Ýnsani Yardým
Týrlarýna Suriye’ye
kadar Çorum ÝHH
Baþkaný Selim
Özkabakçý refakat
etti.
Yardýmlar
ÝHH’nýn Kilis Ofisi
ile birlikte Suriye
tarafýnda kamplarda
yaþam mücadelesi
veren maðdur halka
ulaþtýrýldý. Ayný
zamanda kamplarda
yaþayan Suriyeliler
ziyaret edildi. El
Ýmdat Çadýr Kampý,
Ummah Çadýr
Kampý, Þüheda
Yetimler Kampý,
Þehitler Topluluðu
Kampý ziyaret
edilerek Suriyeli
kardeþlerimizle
görüþmeler yapýldý.
ÝHH’nýn
Reyhanlý Ofisi
aracýlýðý ile de bazý
kamplar ziyaret
edildi.
Selim
Özkabakçý, ziyaretle
ilgili izlenimlerini
þöyle aktardý; “Suriye
yaný baþýmýzda ki
maðdur
kardeþlerimizin
bulunduðu topraklar.
Evlerinden uzakta
insanlar kamplarda
yaþam mücadelesi
veriyor. Dýþardan
gelecek yardýmlara
muhtaç bir durumda
hayat sürüyorlar.
Savaþýn acýmasýzlýðý
her yeri kuþatmýþ.
Suriye tarafýnda
kamplara doðru
araçlarla yola çýktýk.
Sýcak ve toz peþimizi
hiç býrakmadý.
Savaþýn emareleri her
tarafta kendisini
gösteriyor yýkýlmýþ
binalar, bozulmuþ
yollar, hýrpalanmýþ
insanlar.
Ziyaret ettiðimiz
kamplarýn birisinde
çadýrýnda Kur’an
okuyan yaþlý bir
amcanýn yanýna
yaklaþtým okumasý
bitince konuþalým hal
hatýr soralým istedim.
Okumasý bittiðinde
bizi gören amca
aðlamaya baþladý,
aðlamasý bitsin diye
beklerken aðlamasý
artarak hýçkýrýklara
boðuldu. Öyle bir
aðlýyordu ki yaþlý
amca bizleri de
aðlattý. Aðlamaktan
konuþamadýk
amcayla ama
konuþarak
anlatacaðýndan çok
þey anlattý bana.
Amcanýn durumu
Suriye’nin en açýk
halidir.
ÝHH’nýn yetim
kamplarýný iki gruba
ayýrmýþ. Babasý
ölmüþ çocuklar ve
anne babasý ölmüþ
çocuklar. Babasý
olmayan çocuklara
anneleri anne babasý
olamayan çocuklara
Çorum ÝHH tarafýndan hazýrlanan Suriye Ýnsani Yardým Týrlarý bölgeye ulaþtý.
akrabalarý bakýyor.
Yetimlerin kampýna
girdiðimizde ilk
dikkatimizi çeken þey
sessizlik oldu. Bir
sürü çocuk vardý ama
hepsi sessizliðe
bürünmüþ boþ bir
edayla bakýyorlardý.
Suriye’de halk
ölüyor, oradaki
Müslümanlar
Çorum’dan yardým
istiyor, yiyecek
ekmek istiyor bu
çýðlýðý duyalým Allah
için.” Haber Merkezi
Yardýmlarla birlikte Suriyeli çocuklarýn yüzü güldü.
VESTEL’DEN ÇORUM’A
ÖZEL YAZ FIRSATI
9 Btu Klima
12 Btu Klima
15 Btu Klima
18 Btu Klima
24 Btu Klima
1029.00
1149.00
1259.00
1599.00
1859.00
849.00
999.00
1099.00
1299.00
1549.00
¨
¨
¨
¨
¨
VESTELLENÝN, 5 YIL ÜCRETSÝZ GARANTÝ FIRSATINI KAÇIRMAYIN
9 - 12 - 15 - 18 - 24 AY TAKSÝT SEÇENEKLERÝYLE...
Yeniyol Mah. Gazi 2. Sok. No: 4/B Tel: 225 75 05
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
Üreticinin yer sorunu çözüldü
Köylerden gelerek
Çorum'da kurulan
pazarlarda ürün satan
köylülerin yer sorunu
çözüldü.
Çiftçilerin yer
sorununu ilettiði Çorum
Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan,
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan
Candan ile görüþtü.
Müstahsil belgesi
olmayan üreticiye
pazarda yer
verilmemesi üzerine
çiftçinin zor duruma
düþtüðünü belirten
Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan, bunun
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan
üzerine Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan ile
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan
birlikte pazar yerlerini
gezerek sorunu yerinde
inceleme fýrsatý
bulduklarýný ifade etti.
Sayan, "Belediye
Baþkan Yardýmcýmýz
Turhan Candan ile
pazar yerinde
yaptýðýmýz inceleme
neticesinde
üreticilerimizin belgesiz
olduðunu gördük.
Belediye Baþkan
Yardýmcýmýzdan bir
hafta içinde bütün
üreticileri kayýt altýna
alacaðýmýza dair
verdiðimiz söz üzerine
sorunu kýsa sürede
çözmüþ olduk" dedi.
Candan'a teþekkür
eden Ziraat Odasý
Baþkaný Sayan, tüm
üreticilerin yasal
çizgiler içerisinde
belediye zabýta ekipleri
ile birlikte uyumlu
çalýþarak satýþ
yapmalarýný
istediklerini kaydetti.
Haber Merkezi
Dersaadet’e saldýrýyý kýnadý
Enise Aðbal
Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel,
Ýstanbul Kasýmpaþa’da bulunan Dersaadet
Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu Genel
Merkezi’ne kimliði belirsiz kiþilerce yapýlan
molotoflu ve ses bombalý saldýrýyý kýnadý.
Ulvî bir misyon yüklenmiþ olan bu tarz
müesseselerin muhafazasý ve müdafaasý
noktasýnda vazifeli olduklarýný bilincini hiçbir
zaman kaybetmeyeceklerini belirten Yücel,
açýklamasýnda, “Bilindiði gibi tasavvuf, tarihten
günümüze son ve en mükemmel din olan Ýslam’ý
incelikleriyle yaþam tarzý haline getirmiþ
Müslüman Türk halkýnýn ayakta tutmaya önem
verdiði, insanlýða yaradýlaný Yaradan’dan ötürü
Fatih Yücel
sevmeyi telkin eden, sevgi ve muhabbeti gönüllere
yerleþtirmeyi vazife edinmiþ; günümüzde de Ehl-i
Sünnet’in müdafiliði görevini üstlenmiþ en önemli
müesseselerdendir. Ayrýca bu müessese çarpýk dini
anlayýþlarla mücadelede ve Müslümanlarýn zihin
ve gönüllerini ifsad eden hareketlere karþý Ýslam’ýn
muhkem bir kalesi mesabesindedir.
Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu’ya doðru
üflediði bir nefesin sýrtýna takýlarak ta Buhara’dan
gelen, politik bir siyaset gerekliliðiyle deðil,
Ýslami bir mesuliyet bilinciyle mücadele veren
Alperenler olarak Ýstanbul Kasýmpaþa’da bulunan
Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu
genel merkezine kimliði belirsiz kiþilerce
gerçekleþtirilen molotoflu ve ses bombalý saldýrýyý
lanetliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Peugeot'da ‘Þimdi Al, 2015'te Öde’
Aðustos ayýnda da Peugeot "Bayi Ýsmi "'da
"Þimdi Al 2015'te Öde" fýrsatý devam ediyor. Peugeot
208, 2008, Bipper ve Partner Tepee modellerinden
birine sahip olmak isteyen müþterilere 30.000 TL için
36 ay %0,99 faizli kredi ile sunulan "Þimdi Al 2015'te
Öde" fýrsatý dikkat çekiyor.
Peugeot Kasko Hediye
Benzinli stop&start teknolojili yeni e-VTi motor
seçeneði ile sunulan Peugeot 2008'de "Peugeot Kasko"
hediye olarak sunuluyor. ETG (Efficient Tronic
Gearbox) otomatik vites seçeneði ile sunulan e-VTi
motor sayesinde tüketiciler mikro hibrit teknolojisinin
düþük yakýt tüketimi, gürültüsüz ve titreþimsiz
Stop&Start sistemi gibi avantajlarýndan otomatik
þanzýman ayrýcalýðý ile yararlanabiliyorlar. Müþteriler
hem finans kampanyasýndan, hem de "Peugeot Kasko"
Hediye kampanyasýndan birlikte faydalanabiliyorlar.
Haber Merkezi
Dürümdeiz hizmete açýldý
Emre Kut
Kürþat Bayrak ile Gökhan
Günay'ýn sahibi olduðu
Dürümdeiz önceki gün hizmete
açýldý. Dürümdeiz, Ýskender, Çöp
Þiþ, Beyti, Pirzola, Izgara
çeþitleri, Et-Tavuk çeþitleri ile
müþterilerine hizmet sunuyor.
Yavruturna Mahallesi
Bahabey Caddesi 36/B(iþ
Bankasý yaný)'de düzenlenen
açýlýþa, çok sayýda davetli katýldý.
Aðustos ayýnda da Peugeot "Bayi Ýsmi "'da "Þimdi Al 2015'te Öde" fýrsatý devam ediyor.
Kürþat Bayrak ile Gökhan
Günay, 11 personelle Çorumlu'ya
hizmet edeceklerini belirterek, "Ýþ
yerimiz 2 katlýdýr. Gece 01:00'e
kadar servis imkaný sunmaktayýz.
Ayrýca kendimize özel sosumuz
bulunmaktadýr. Dediðimiz gibi
biz Çorumlu'ya hizmet için
buradayýz. Buraya gelip bu
lezzetleri tatmalarýný bekliyoruz.
" dedi.
Yapýlan duanýn ardýndan
açýlýþ yapýldý. Davetlilere ikramda
bulunuldu.
Hayrettin
Karaman
Böyle hilafet ve
böyle Ýslam
devleti olmaz
Yazýnýn baþlýðýný IÞÝD'i ve benzerlerini
kastederek atmýþ bulunuyorum.
Bugün ümmet (Ýslam dünyasý) altmýþtan
fazla devlete bölünmüþtür ve bu devletlerin bir
kýsmý diðeri ile savaþmaktadýr. Hal böyle iken
herhangi bir Ýslam devleti veya bu topraklarda
örgütlenmiþ bir yapý hilafet ilan ederse, bir
kiþiye halife der ve diðer ülkelerdeki
Müslümanlarýn bu kiþiye bey'at etmelerini (onu
halife olarak kabul edip itaat yemini etmelerini)
isterse ne olur?
Ne olacak?
Mevcut tefrikaya, bölünmeye,
parçalanmaya, çatýþma sebeplerine biri daha
eklenmiþ olur.
Peki olmasý gereken, meþru ve uygun olan
nedir?
Maddeler halinde yazmaya çalýþayým:
1. Bütün ümmetin itaat etmesi,
baðlanmasý, emrine girmesi gereken halifenin
seçimi mevcut þartlarda öncelikli deðildir. Önce
ülkelerin âkýl ve âlim kiþileri gerektiði kadar
toplantýlar yapmalý, Ýslam'ýn ittifaklý temel
ilkelerini rehber edinerek müzakereler ve
danýþmalar sonunda Ýslam dünyasýnýn temel
problemlerini, bunlarýn sebeplerini ve çözüm
yollarýný ortaya koymalýdýrlar.
2. Bu çözüm yollarýndan biri olarak
ülkelerin halklarý arasýnda, âkýl ve âlimlerinin
öncülüðünde kardeþçe iliþkiler baþlatýlmalýdýr.
3. Mevcut yönetim þekilleri farklý olduðu
gibi yöneticilerin makam ve mevkilerini
býrakma niyetleri de yoktur. Bu yüzden ortaya
çýkacak yan çizmeler, direniþler ve
bozgunculuklar olabilecektir. Bunlarý daha
baþtan engelleyecek tedbirler üzerinde
düþünülmeli ve ümmetin yeniden oluþumuna
(ihya veya inþasýna) giden yolda ilk þart,
ülkelerin rejim ve yöneticilerini deðiþtirmek
olmamalýdýr.
4. Mevcut yönetim þekillerine ve
yöneticilere dokunmadan (iþe buradan
baþlamadan) yapýlacak çok þey vardýr.
Önceliklere titizlikle riayet edilmelidir.
5. Belli bir ilerleme saðlandýktan ve bir
ortak güç (otorite) oluþtuktan sonra Ýslâmî
bakýmdan meþru olmayan hususlarda ýsrar
edenleri önce ýslaha çalýþýlmalý, bu mümkün
olmadýðýnda yola ve yolculuða zarar
vermeyecek þekilde ortak eylemlerle tasfiye
cihetine gidilmelidir.
6. Âlimler birliði (bir manada ülü'l-emr,
ehlü'l-halli ve'l-akd) Ýslam dünyasýnýn birlik
þeklini belirledikten sonra bu birliðe baþkanlýk
edecek þahsý (bu manada halifeyi) belirlemeye
sýra gelecektir.
7. Halifenin mutlaka bir devletten, bir
ýrktan, bir coðrafyadan… olmasý gerekmediði
gibi þartlar zorluyorsa dönüþümlü olmasý da
mümkündür. Diyelim ki bir 'Ýslam Birliði'
kuruldu, bu birliðe bütün Ýslam ülkeleri üye
oldular, bazý konularda ülkeler yetkili, bazý
konularda da Birlik yetkili oldu. Bu takdirde
Birlik, belli bir süre için bir ülkenin baþkanýný
veya baþka bir uygun þahsý seçer, süre sonunda
Birlik anlaþýrsa ayný þahýs baþkanlýða devam
eder, anlaþamazsa önceden belirlenmiþ kurala
göre baþkasý baþkan olur.
8. Baþkanýn yardýmcýlarý ve danýþma
kurulu farklý ülkelerden ve en uygun adaylar
arasýndan seçilir.
Tabii bu yazdýklarým benim düþün-cemdir;
tartýþmaya veya ikmale açýktýr. Olmamasý
gereken ise bir yerde birileri çýkýp kendilerini
Halife, Mehdî, Mesih ilan etmesi, ümmeti
baðlanmaya davet etmesi, kabul etmeyenlere
savaþ ilan etmesi, Müslüman ve gayr-i müslim
masum (kaný ve caný haram) olan insanlarý
katletmesi ve bunu da Ýslam adýna yapmasýdýr.
Bugün Ýslam'a bundan daha büyük zararý
verecek bir düþman ve düþmanlýk yoktur.
Merkez, ilçe ve köylerde
enerji kesintisi
Gülesin Aðbal Demirer
Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi 36/B
(iþ Bankasý yaný)'de düzenlenen açýlýþa, çok sayýda davetli katýldý.
Kürþat Bayrak ile Gökhan Günay'ýn sahibi olduðu Dürümdeiz önceki gün hizmete açýldý.
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, bakým
onarým çalýþmalarý nedeniyle merkez, ilçe ve
köylerde enerji kesintisi yapacak.
Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye göre,
bugün 09.00-16.00 saatleri arasýnda merkez Kadýkýr,
Ahilyas, Bozboða, Çeþmeören, Abdalata, Büðdüz,
Kýlýçören köylerine;
13 Aðustos Çarþamba günü 08.00-14.00 saatleri
arasýnda Çorum merkeze baðlý Mimar Sinan 40-4244-46. Sokaklar, Mimarsinan 9. Cadde ve
Mimarsinan 11. Caddeye; 08.30-15.00 saatleri arasýnda Merkez Ýskilip yolu gidiþ sol tarafta bulunan özel
müþterilere; 08.30-15.00 saatleri arasýnda Merkez
Ýskilip yolu gidiþ sol tarafta bulunan özel müþterilere;
09.00-11.00 saatleri arasýnda Osmancýk ilçesinin
Çiftlikler Mah. D-100 karayolu üzerindeki küme
evler, damatoðlu Mah. Hasan Deðin mevkii,
Belkavak köyü ve Osmancýk Küçük Sanayi
Sitesindeki müþterilere; 14.00-15.00 saatleri arasýnda
Osmancýk ilçesinin Koyunbaba Mah. bir kýsmý,
Burhan Uludað Cad. Üzeri villaevler ve civarý,
Yeþilçatma Mah. ve Aþýkbükü yeni yerleþim alanýndaki müþterilere ve 15.30-17.00 saatleri arasýnda
Osmancýk ilçesinin Koyunbaba Mah. bir Kýsmý ve
Esentepe Mah. Müþterilere programlý olarak elektrik
verilemeyecek.
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Motosikletçi
kazada öldü
Samsun’un Çarþamba ilçesindeki motosiklet kazasýnda 1
kiþi hayatýný kaybetti.
Alýnan bilgiye göre, Çorum’dan Ordu'nun Ünye ilçesine gitmek için yola çýkan 8 kiþilik motosikletli grup, Çarþamba
ilçesine geldi.
Acýklý Mahallesi'nde, grup
üyelerinden Alper Cürün yönetimindeki 19 AC 144 plakalý motosiklet, Alaattin Kocabaþ'ýn
(65) kullandýðý 55 FD 393 plakalý otomobile arkadan çarptý.
Kazada, motosiklet sürücüsü Cürün olay yerinde hayatýný
kaybetti. Cürün’ün cenazesi,
Çarþamba Devlet Hastanesine
morguna kaldýrýldý.
Cürün ile yola çýkan arkadaþlarý ise motosiklet kullanamayacaklarýný belirterek motosikletlerini bir araca yükleyip
Çorum’a gönderdi.
Kaza ile ilgili soruþturma
sürüyor. (A.A.)
Sokakta ölü bulundu
Çorum'da 75 yaþýndaki Cemal Baþtuð, sokak ortasýnda ölü bulundu.
Bahçeleivler Mahallesi Karþýyaka 1'inci Sokak üzerinde önceki gece
23.30 sýralarýnda vatandaþlar yerde bir kiþinin
yattýðýný görünce polise
ve saðlýk ekiplerine haber
verdi.
Kýsa sürede olay yerine gelen polis ve 112
ekipleri, Cemal Baþtuð
olduðunu tespit ettikleri
kiþinin öldüðünü belirledi. Baþtuð'nun vücudunda herhangi bir darp, ve
yara izine rastlanmadý.
Baþtuð'un cansýz
Bahçeleivler Mahallesi Karþýyaka 1'inci Sokak’ta bir vatandaþ ölü bulundu.
bedeni ambulansla Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hasta-
nesi morguna kaldýrýldý.
Kesin ölüm nedeninin yapýlacak otopsi sonucu tes-
pit edileceði belirtildi.
Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. (DHA)
‘Bu hata öðretmeni
maðdur etmemeli’
Mustafa Demirer
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, TEOG sýnav
sonuçlarýnýn geç açýklanmasý nedeniyle
özür grubu atamalarýnda öðretmenlerin
maðdur edilmemesi gerektiðini bildirdi.
Çýnar, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Öðretmenlerin 2014 yaz tatili il içi ve
iller arasý özür durumuna baðlý yer deðiþtirme duyurusunda "Genel ve özel hayatý
etkileyen nedenler" içinde deðerlendirilen
" Görevli olduðu yerleþim yeri dýþýnda bir
ortaöðretim kurumunu merkezî sýnavla
kazanan çocuðunun, öðrenim göreceði
yerde yatýlý öðrenim görme imkâný olma-
Tekin Çýnar
dýðýný belgelendirenler yer deðiþtirme baþvurusunda bulunabileceklerdir." denilmektedir. Ancak Özür grubu atamalarýnýn 1.
Aþama baþvurularýn alýnmasý 11-15 Aðustos tarihleri arasýnda sonuçlandýrýlacak.
Halbuki TEOG sýnavýna göre öðrencilerin
tercihlerine yerleþtirme iþlemleri 22 Aðustos tarihinde açýklanacaktýr. Özür grubu
atamalarýnýn 1. Aþama Baþvurularýn TEOG
sýnavlarýnýn açýklanmasýndan 1 hafta önce
bitiyor olmasý nedeniyle, çocuðu il dýþýnda
bir okul kazanan eðitimciler maalesef
maðdur olacaklardýr. Bakanlýðýn bu 1 haftalýk hatadan dolayý eðitimcilerin maðdur olmamalarý için gerekli adýmlarý atacaklarýný
umuyoruz."dedi.
‘Çocuklara cehalet ya da
paralý eðitim dayatýlýyor’
Enise Aðbal
Milli Eðitim
Bakanlýðý ve Maliye
Bakanlýðýnca hazýrlanan
2014-2015 eðitim ve
öðretim yýlýnda özel
okullarda öðrenim
görecek öðrenciler için
eðitim ve öðretim
desteði verilmesine
iliþkin tebliðin 7
Aðustos 2014 tarihli
Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe
girdiðini belirten
Eðitim-Ýþ Çorum Þube
Baþkaný Ýlhan Yaþar,
“Kamusal kaynaklarýn
devlet okullarýna
harcanmayýp, eðitimin
piyasalaþtýrýlmasý için
özel sermayeye,
özellikle de iktidara
yakýn iþadamlarýna
aktarýlmasý kabul
edilemez.” dedi.
Tebliðe göre 20142015 eðitim öðretim
yýlýnda özel okul öncesi
eðitim, ilkokul, ortaokul
ve ortaöðretim
okullarýna devam eden
250 bin öðrenciye
eðitim ve öðretim
desteði verileceðini,
okul öncesi kurumlarýna
gidecek öðrencilere 2
bin 500, özel ilkokullara
gidecek öðrencilere 3
bin TL, özel ortaokul ve
liselere gideceklere de
yýllýk 3 bin 500 TL
ödeme yapýlacaðýný
kaydeden Yaþar,
açýklamanýn devamýnda
þunlarý söyledi;
“Türkiye'de 12 yýllýk
AKP iktidarý döneminde
kamu hizmetlerinde,
özellikle eðitim alanýnda
piyasa merkezli bir
"iþletmecilik" anlayýþý
yerleþtirilmeye
çalýþýlmýþtýr. AKP
hükümeti, kamusal
eðitim alanýný daha da
daraltmakta, özel
öðretimin doðrudan
desteklenmesi
doðrultusunda ciddi
adýmlar atmaktadýr.
Kamusal eðitime
ayrýlmasý gereken
kaynaklarýn
dershanelerin dönüþümü
bahanesiyle özel
öðretime aktarýlmasý,
özel okullarýn eðitim
içindeki payýnýn
arttýrýlmasý için sayýsýz
teþvik ve destek
getirilmek istenmesi,
iktidarýn eðitim
politikasýnýn merkezinde
halkýn deðil, piyasa
güçlerinin olduðunu
göstermektedir.
Yýllardýr bir
taraftan devlet
okullarýnda eðitimin
niteliðini bilinçli olarak
düþüren, özel öðretimi
özendirmek için özel
okullarý doðrudan kamu
kaynaklarýyla
destekleyen, kamusal
eðitime ve okullara
5
yeterli bütçe ayrýlmasý
ile ilgili talepler
gündeme geldiðinde
"kaynak yok"
bahanesini ileri süren
siyasi iktidar, adeta
halkýmýzla alay
etmektedir.
Özel eðitim oranýný
yüzde 10'a çýkarmayý
hedefleyen hükümetin,
dershanelerin özel
okullara dönüþtürülmesi
ve özel öðretim
kurumlarýnýn kamu
kaynaklarý ile
desteklenmesi
giriþimlerini herkesin
eðitim hakkýndan eþit
koþullarda yararlanacaðý
bir düzenleme olarak
deðerlendirmek
mümkün deðildir.
1739 sayýlý Milli
Eðitim Temel Kanunun
22. Maddesindeki
"Ýlköðretim, devlet
okullarýnda kýz ve erkek
çocuklarý için
zorunludur ve
parasýzdýr" ifadesinin
kaldýrýlmasý, kamu özel
ortaklýðý okullarýnýn
yasal alt yapýsýnýn
hazýrlanmasýndan baþka
bir þey deðildir. Ýktidar
GATS Anlaþmasý
çerçevesinde 652 sayýlý
KHK'yi çýkarmýþ ve arsa
tahsisi, teþvik primi,
hizmet alýmý yöntemleri
ile en temel insan hakký
olan eðitimi de
sermayenin hizmetine
sunmanýn çabasý içine
girmiþtir. Siyasi iktidar,
Sokrates'in "Eðitimin
pahalý olduðunu
düþünüyorsanýz,
cehaletin bedelini
hesaplayýn" sözünü
doðrularcasýna
özelleþtirme politikasý
ile emekçi halkýmýzýn
çocuklarýna cehalet ya
da paralý eðitimi
dayatmaktadýr.
Kamusal
kaynaklarýn devlet
okullarýna harcanmayýp,
eðitimin
piyasalaþtýrýlmasý için
özel sermayeye özellikle
de iktidara yakýn
iþadamlarýna aktarýlmasý
kabul edilemez.
Yapýlmasý gereken,
halkýn ödediði
vergilerden oluþan kamu
kaynaklarýnýn, kamusal
eðitim için
kullanýlmasýdýr. Ülkede
yaþayan herkesin
çaðdaþ, bilimsel, laik,
demokratik, eþit, parasýz
ve nitelikli eðitim hakký
olduðunu savunan
Eðitim-Ýþ bu hakkýn
yaþama geçirilmesi için
mücadele etmeye
devam edecektir.”
Çarpmanýn etkisiyle her iki araçta kullanýlamaz hale geldi.
Trafik kazasý, 7 yaralý
Çorum’un Kargý
ilçesinde yola dökülen
mýcýra kapýlan bir
kamyonetin kontrolünü kaybederek karþý
yönden gelen otomobile çarpmasý sonucu
meydana gelen trafik
kazasýnda 7 kiþi yaralandý.
Kaza, ilçeye baðlý baðlý Hacýhamza köyünde meydana geldi.
Alýnan bilgiye göre,
Ýstanbul’dan Samsun
istikametine gitmekte
olan Zafer Özhan (26)
yönetimindeki 34 HL
4290 plakalý kamyonet D-100 karayolu
üzeri Hacýhamza köyü
giriþinde yola dökülen
mýcýr nedeniyle direksiyon hakimiyetini
kaybetmesinin ardýndan kontrolden çýktý.
Karþý þeride geçen
kamyonet Ordu’dan
Ýstanbul’a gitmekte
olan Yýlmaz Sarý (49)
yönetimindeki 34 ER
0020 plakalý otomobile çarparak devrildi.
Çarpmanýn etkisiyle her iki araçta kullanýlamaz hale gelirken, kamyonette yolcu
olarak bulunan iþçiler
Yavuz Akkan (23), Ertuðrul Özgül (26) ve
otomobil sürücüsü Yavuz Sarý, araçta yolcu
olarak bulunan Çakýr
Sarý (47),Havva Albayrak (29), Sevdenur
Albayrak (8), Meryem
Albayrak (4) yaralandýlar.
Yaralýlar, olay
yerindeki ilk müdahalenin ardýndan ambulanslarla Osmancýk
Devlet Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Yaralýlardan Çakýr Sarý ve Havva Albayrak
Osmancýk
Devlet Hastenesi acil
servisinde yapýlan ilk
müdahalelerinin ardýndan ileri tedavileri
yapýlmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine sevk edildiler.
Trafik kazasý ile
ilgili soruþturmanýn
sürdürüldüðü öðrenildi.(ÝHA)
Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý.
Kaza, ilçeye baðlý baðlý Hacýhamza köyünde meydana geldi.
Yaralýlar hastanelere sevk edildi.
Kargý’da yola dökülen mýcýra kapýlan bir kamyonetin kontrolünü kaybeti.
Zincirleme trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý.
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
Asfalt yerine parke taþý
Sýcak asfalt yapýlamayan dar sokaklara kilitli parke taþý yapýlýyor.
Yoðun olan sokaklara parke taþý döþeniyor.
Alt yapý çalýþmalarý sonrasýnda kazýlan cadde ve sokaklar sýcak asfalt yapýldý.
Osmancýk'ta alt
yapý çalýþmalarý sonrasý
sýcak asfalt
yapýlamayan dar
sokaklara kilitli parke
taþý yapýlýyor.
Osmancýk
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, çarþý
merkezinde devam
eden parke taþý
çalýþmalarýný inceledi.
Alt yapý
çalýþmalarý sonrasýnda
kazýlan cadde ve
sokaklarýn sýcak asfalt
yapýldýðýný ifade eden
Karataþ, teknik olarak
sýcak asfalt
yapýlamayan dar
sokaklara da kilitli
parke taþý uygulamasý
yapýldýðýný söyledi.
Sýcak asfaltta
olduðu gibi parke taþý
çalýþmalarýnda da
önceliðin kullaným
yoðunluðu yüksek
sokaklara verildiðini
kaydeden Karataþ; "Alt
yapý çalýþmalarýnýn
ardýndan ilçemizde
cadde ve sokaklarýn
onarýlmasý için büyük
bir çalýþma yaptýk. Bu
kapsamda sýcak asfalt
çalýþmalarýnýn yarýsý
tamamlandý. Bazý dar
sokaklarda sýcak asfalt
yapmak teknik olarak
mümkün oluyor. Bu
sokaklarda da parke taþý
uygulamasý yapýyoruz.
Çarþý merkezinde
belediye dükkanlarýnýn
olduðu Nogaylar Sokak
ve Yazý Mahallesindeki
bazý ara sokaklarda
kilitli parke taþý
çalýþmalarýmýz devam
ediyor. Alt yapý
çalýþmasý nedeniyle
zarar görmüþ bütün
sokaklarýmýz kullaným
önceliðine göre yeniden
düzenlenecektir" dedi.
Haber Merkezi
Osmancýk’ta akýllý
evler yapýlýyor
Kurþunoðlu Ýnþaat tarafýndan Akýllý Evler yapýlýyor.
Osmancýk'ta
Kurþunoðlu Ýnþaat
tarafýndan
Osmancýk’ýn en hýzlý
geliþen bölgelerinin
baþýnda gelen
Koyunbaba
Mahallesi’nde hayata
geçirilen Akýllý Evler
projesinde 2 etap
konut inþaat
çalýþmalarýsürüyor
Akýllý Evler 1.
Etap satýþlarýnýn çok
iyi gittiðini söyleyen
Kurþunoðlu Ýnþaat
Yönetim Kurulu
Baþkaný Haydar
Kurþun “1. Etap
satýþlarýndan çok
memnun kaldýk ve
müþterilerden gelen
yoðun talep
doðrultusunda 2. Etap
B ve C Blok konut
inþaatý yapým
çalýþmalarýna
baþladýk. 150 gün
içerisinde kaba
inþaatýný
tamamlayacaðýz.
Ýlçemize ve
vatandaþlarýmýza
hayýrlý olmasýný
dilerim” dedi.
Çorum’un en
iddialý projelerinden
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, çarþý merkezinde devam eden parke taþý çalýþmalarýný inceledi.
Osmancýk Belediyesi’ne
temizlik teþekkürü
Çorum’un
Osmancýk ilçesinde
alt yapý çalýþmalarý
nedeniyle uzun süre
çamur altýnda kalan
cadde ve sokaklarýn
asfaltlanmasý ile
esnaf, toz ve
çamurdan
kurtulmanýn sevincini
yaþýyor.
Osmancýk’ta
yaklaþýk 3 yýldýr süren
altyapý çalýþmalarý
nedeniyle cadde ve
sokaklarda ortaya
çýkan, toz bulutlarý ile
çamur deryasýndan
kurtulan esnaf ve
vatandaþlar caddelerin
sokaklarýn
asfaltlanmasý, parke
taþý döþenmesinin
sevincini yaþýyor.
Önceki gün
kanal üzeri dükkanlarý
önündeki Nogaylar
sokaðýna belediye
tarafýndan parke taþý
döþenmesi ile bölge
esnaflarý
memnuniyetlerini
belediye çalýþanlarýna
teþekkür ederek
gösterdi.
Toz ve çamurdan
dolayý uzun süre
ekmek kapýlarýnda
müþterilerine hizmet
vermenin zorluklarýný
yaþayan Nogaylar
Sokaðý esnafý,
belediye çalýþanlarý
parke döþerken
yardým ederek
çalýþmalarýn bir an
bitirilmesi için çaba
sarf etti.
Sokak üzerinde
bulunan esnaf sokaðýn
çamurdan
kurtarýlmasýna
teþekkür mahiyetinde
belediye çalýþanlarýna
baklava ikram ederek
teþekkür ettiler.(ÝHA)
Projelerinden çok
memnun olduklarýný
ifade eden
Kurþunoðlu Ýnþaat
Kurucusu ve Yönetim
Kurulu Baþkaný
Haydar Kurþun
ilçenin Koyunbaba
Mahallesinde bulunan
akýllý evlerin
Çorum’da bir ilk
olduðunu söyledi.
Kurþun, her türlü
sosyal aktivitesi, yeþil
alaný, güvenliði,
otoparký, çocuk
parklarý, sportif
amaçlý salonlar,
dinlenme ve eðlence
yerlerini kapsayan
Akýllý Evler projesi
Atatürk Dumlupýnar
Sitesinde inþasýna
devam edilen 9 blok188 daireli akýllý
evlerin Çorum’da bile
bulunmayan
özelliklerde evler
olduðunu iddia etti.
Akýllý Evler 1.
etap tapularý hazýr
Akýllý Evler
projesinde 1.etap
tapular hazýrlanýyor.
Öte yandan
Akýllý Evler
projesinde 1. etap
tapular hazýrlanýyor.
Koyunbaba Mahallesi’nde hayata geçirilen Akýllý
Evler projesinde 2 etap konut inþaat çalýþmalarý sürüyor
Akýllý evlerin Çorum’da bir ilk olduðu belirtildi.
Þirket yönetim kurulu
baþkaný Haydar
Kurþun Akýllý Evler
Atatürk Dumlupýnar
Sitesindeki
konutlardaki 42
dairenin tapunun
Mayýs ayý sonu
Haziran ayý baþýnda
hak sahiplerine
verilmeye
baþlanacaðýný belirtti.
Konutlardaki
dairelerin kat
irtifaklarý projelerinin
belediye onayýna
sunulduðunu belirten
Kurþun, Akýllý Evler
projesinde yer alan
188 daireden 42’i
dairenin tapularýnýn
hazýrlanmaya
baþlandýðý, 1.etap tapu
teslimatýnýn Mayýs ayý
sonu Haziran ayý
baþýnda olacaðý, tapu
teslimlerinin hemen
ardýndan 2 ay
içerisinde hak
sahiplerinin ikamet
etmeye baþlayabileceklerini bildirildi.
Akýllý Evlerin
özellikleri
9 ayrý blokta
akýllý ev sistemleri ile
donatýlmýþ 188
daireden oluþan Akýllý
Evler de üstün konfor
ve güvenlik
sistemlerinin yaný sýra
alýþveriþ merkezi, spor
alanlarý, koþu parkuru
ve yürüyüþ yollarý gibi
sosyal alanlarý ile de
dikkat çekiyor.
Akýllý daireler
uzaktan izleme ve
kontrol sistemine
sahip. Bilgisayar
aracýlýðý ile uzaktan
tam kontrol
saðlanabiliyor. Dijital
ýsý ayarlý kalorifer
petekleri ve klimalar
evin ýsýsýný
programlanan saatte
istenilen seviyeye
getiriyor. Evden
çýkýldýðý anda devre
dýþý kalan aydýnlatma
sistemi tekrar eve
dönüldüðünde
otomatik olarak
devreye giriyor. Akýllý
evlerin perdeleri bile
teknolojiye uyum
saðlýyor. Perdeler
aydýnlýða göre ya da
uzaktan kumanda ile
kontrol edilerek
kapanýp açýlabiliyor.
Lavabolarda sensörlü
su bataryalarý
bulunuyor.
Akýllý evlerin
güvenlik sistemi de en
üst düzey güvenlik
imkaný saðlýyor. Çelik
kapýlarda anahtar
yerine kartlý geçiþ
sistemi kullanýlýyor.
Evde hiç kimse
olmadýðýnda dairenin
elektriði ve suyu
otomatik olarak devre
dýþý kalýyor. Daireye
izinsiz girilmeye
çalýþýldýðý anda
güvenlik sistemi ev
sahibine haber
veriyor. Her hangi bir
yangýn ya da gaz
kaçaðý ihtimali de
güvenlik sistemini
devreye alýyor.
Akýllý evler
teknolojinin saðladýðý
imkanlarýn yaný sýra
geniþ ve konforlu
yapýsý ile ilgi çekiyor.
170 metrekare daire 3
oda bir salondan
oluþuyor. 17
metrekare alana sahip
balkon bulunan
dairede iki ayrý banyo
var. Ayrýca lavabolar
ve mutfakta 24 saat
sýcak su bulunuyor.
(Osmancýk)
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
7
‘Çorum’da bal hasadý
baþladý, rekolte düþük’
Ordu Arýcýlar
Birliði Baþkaný Necati
Aydýn, "2014 bal
rekoltesini yaklaþýk 60
bin ton olarak
bekliyoruz" dedi.
Aydýn, Atatürk
Parký'ndaki Bal Evi'nde
gazetecilere yaptýðý
açýklamada, bu yýl
olumsuz hava þartlarýnýn
bal üretimini ciddi
þekilde etkilediðini
belirtti.
Mayýs ayýnda
yaylalara giden gezginci
arý üreticilerinin 25
Temmuz'dan itibaren bal
hasadýna baþladýðýný
ifade eden Aydýn,
"Hasadýn baþlamasýyla
birlikte aradan geçen 10
günlük süre içerisinde
bal rekoltesinde ciddi
düþüþ gözlemledik.
Geçen sezon TÜÝK
rakamlarýna göre
yaklaþýk 94 bin ton bal
rekoltesi gerçekleþmiþti
ancak özellikle yaþanan
zirai don nedeniyle 2014
bal rekoltesini yaklaþýk
60 bin ton olarak
bekliyoruz. Bu da 2014
yýlý bal rekoltesinin en
az 35 bin ton daha az
olacaðý anlamýna
geliyor" diye konuþtu.
Aydýn, bal
hasadýnýn bölgelerde
halen devam ettiðini
ancak az da olsa çam
Ordu Arýcýlar Birliði Baþkaný Necati Aydýn.
balýndan ümitli
olduklarýný belirterek,
þöyle devam etti:
"Þu anda Yozgat,
Çorum, Bayburt,
Erzincan ve Gümüþhane
bölgelerimizde bal
hasadýna baþlamýþ
durumda. Önümüzdeki
günlerde ise Sivas,
Erzurum ve Aðrý
bölgelerimizde bal
hasadýna baþlanýlacak
ancak bizzat bal
hasadýnýn baþladýðý
bölgelerin tamamýný
gezerek görme fýrsatým
oldu. Buralardaki tablo
arýcýlarýmýz adýna çok
kötü. Daha önce bal
rekoltesinin geçen yýla
oranla yüzde 30-40
oranýnda düþük
olacaðýný tahmin
etmiþtik ancak hasat
gerçekleþtikçe bu
rakamýn daha da
arttýðýný fark ettik.
Maalesef 2014 bal
hasadýnýn yüzde 50
oranýnda düþüþ
yaþanacaðýný bekliyoruz.
Özellikle çiçek balýnda
eksiklik var. Bu da balýn
toptan fiyatýna en az 2
lira, raf fiyatýna ise en az
4 lira yansýr."
Aydýn, bal
hasadýnýn az olmasýndan
tüketicilerin yaný sýra
üreticilerin de doðrudan
olumsuz etkileneceðini
sözlerine ekledi. (A.A.)
Okulu býrakan 300 çocuða evinde ziyaret
Çorum Emniyet
Müdürlüðünce
yürütülen "Gelecek
Çocuklarla
Þekillenecek" projesi"
kapsamýnda çeþitli
sebeplerle okuluna
devam edemeyen 300
çocuðun evlerinde
ziyaret edilerek,
bilinçlendirildiði
bildirildi.
Ýl Emniyet
Müdürlüðü'nden
yapýlan açýklamada,
Toplum Destekli
Polislik Þube
Müdürlüðünce, suç ve
suçlularla mücadele
kapsamýnda, çocuklarý
bilgilendirmek,
bilinçlendirmek ve
kiþisel geliþimlerine
katkýda bulunmak
amacýyla uygulanan
"Güvenli Hayat ve
Güvenli Gelecek Ýçin
Çocuk ve Gençler
Sosyal Katýlým ve
Destek Programý"
(ÇOGEP) kapsamýnda
yürütülen "Gelecek
Çocuklarla
Þekillenecek
Projesi"nin
çalýþmalarýnýn devam
ettiði belirtildi.
Projenin
faaliyetlerinden birinin
de "Duyarlý Aile Mutlu
Çocuk" programý
olduðu kaydedilen
açýklamada, þu ifadelere
yer verildi:
"Faaliyet
kapsamýnda HaziranTemmuz döneminde
sokakta çalýþan,
çalýþtýrýlan, suça
sürüklenmiþ, suçtan
zarar görmüþ ve okula
devamsýzlýk yapan il
merkezinde 130 ve ilçe
merkezlerinde de 170
olmak üzere toplam
300 çocuk,
ikametlerinde aileleri
ile birlikte ziyaret
edilerek, konularýna
göre bilgilendirme ve
bilinçlendirme
çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
Çocuklarýn eðitimlerine
destek olmak amacýyla
çeþitli kýrtasiye
ihtiyaçlarý, ailelerine de
çeþitli hediyeler
verilmiþtir.
Önümüzdeki günlerde
de dezavantajlý 100
çocuk, müzeyi
gezdirilecek ve
sinemaya
götürülecektir."
Açýklamada,
çocuk, genç ve
ailelerine yönelik
Toplum Destekli
Polislik anlayýþý
kapsamýnda
faaliyetlerin devam
edeceði kaydedildi.
(A.A)
‘Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi’ sürüyor.
Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü çocuklarý evlerinde ziyaret ediyor.
"Duyarlý Aile Mutlu Çocuk" devam ediyor.
Mobil Gençlik
Merkezi eðlendiriyor
Mobil Gençlik Merkezi týrý Karadeniz turuna çýktý.
Kýrýkkale
Üniversitesi Dýþ
Ýliþkiler ve AB
Koordinasyon
Birimi'nin
organizesinde
yürütülen proje
kapsamýnda Mobil
Gençlik Merkezi týrý
Ordu’nun Fatsa
ilçesine geldi.
Gençlik ve Spor
Bakanlýðý
destekleriyle
yürütülen proje
kapsamýnda
Türkiye'nin 33 ili ve
55 ilçesini 60 günde
dolaþacak týrda sosyal
ve ekonomik yönden
dezavantajlý gençlere,
kurulan stantlarda 1
gün boyunca çeþitli
sportif faaliyetler
yapma, müzik aletleri
kullanma imkaný
sunuluyor.
Fatsa Hükümet
Konaðý meydanýna
kurulan mobil spor
aletleriyle spor yapan
gençler gönüllerince
eðlendi. Fatsa Gençlik
Merkezi Müdürlüðü
tarafýndan aðýrlanan
16 kiþilik grup spor
yapmak isteyen
gençlere yardýmcý
oldu.
Proje
Koordinatörü Can
Gönültaþ, yaptýðý
açýklamada, projenin
asýl amacýnýn Gençlik
ve Spor Bakanlýðýna
baðlý Gençlik
Merkezleri olmayan
ilçe ve köylerdeki
dezavantajlý gençlere
ulaþmak olduðunu
söyledi.
"Bu sayede
gençlere sosyal,
sportif ve psikolojik
destek
saðlayabiliyoruz"
diyen Gönültaþ, þöyle
devam etti:
"Gençlerin en
çok istedikleri ve
ihtiyaç duyduklarý
spor malzemelerini
yakinen görüp
kullanmalarýný
saðlýyoruz. Gittiðimiz
ilçelerde gençlerin
ihtiyaçlarý olan
sportif, sosyal ve
psikolojik
etkinliklerin neler
olduðunu yetkililere
anlatýyoruz.
Günübirlik yaptýðýmýz
faaliyetlerde hem
gençlere faydalý
oluyoruz hem de
onlarla tanýþma fýrsatý
yakalýyoruz. Bunlara
ek olarak projenin
bitiminden sonra
Kýrýkkale’de
Türkiye’de ilk defa
‘Gönüllü Gençlik
Þurasý’ düzenlenecek.
Buraya gönüllü olmak
isteyen tüm
gençlerimizi
bekliyoruz."
Proje Gençlik ve Spor Bakanlýðý destekleriyle yürütülüyor.
Gençler gönüllerince eðleniyorlar.
Mobil Gençlik Merkezi Sungurlu ilçesine gelmiþti.
Kýrýkkale
Üniversitesi Dýþ
Ýliþkiler ve AB
Koordinasyon birimi
uzmanlarýndan Erdem
Yöntem ise Ordu’nun
Fatsa ilçesinde
olmaktan mutlu
olduðunu söyleyerek,
"Mobil Gençlik
Merkezi týrý ve
Gönüllü Gençlik
karavaný, psikolojik
ve sosyal açýdan
dezavantajlý gençlere
ulaþabilmek için 33 il
ve 55 ilçede
konaklayacak. Þu ana
kadar, Kýrýkkale’nin
Balýþeyh ilçesi,
Çorum’un Sungurlu
ilçesi, Amasya’nýn
Suluova, Tokat’ýn
Erbaa ve Niksar
ilçelerine uðradýk.
Bugün de Ordu’nun
þiirin ilçesi
Fatsa’dayýz. Yarýn ise
Giresun’da olmayý
planlýyoruz" dedi.
Fatsa Gençlik
Merkezi Müdürü
Barat Þahin Mobil
Gençlik Merkezi týrýný
Fatsa’da aðýrlamaktan
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, "Bugün
burada Mobil Gençlik
Merkezi týrýný
aðýrlýyoruz.
Bakanlýðýn
desteklemiþ olduðu
çok güzel bir proje.
Gençler bugün burada
gönüllerince
eðlendiler ve spor
yaptýlar" diye
konuþtu. (A.A.)
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
Sýcaklar daha da artacak
Türkiye'de, 2099
yýlýnda yaz
sýcaklýklarýnda 4-5
derecelik artýþ
öngörülüyor.
Küresel ölçekteki
bulgulara paralel olarak
ortalama yüzey
sýcaklýklarýnda artýþ
eðilimleri gözlenen
Türkiye'de, 2099 yýlýnda
Kýyý Ege ve Güney
Doðu Anadolu'da yaz
sýcaklýklarýnda 4-5
derecelik artýþ
öngörülüyor.
BM
Hükümetlerarasý Ýklim
Deðiþikliði Paneli
(IPCC) tarafýndan 2013
yýlý Eylül ayýnda Ýsveç'te
açýklanan son raporunda,
iklim deðiþikliði ile ilgili
en son geliþmeler ve
bulgular kamuoyu ile
paylaþýldý.
Rapora göre, iklim
sistemindeki ýsýnma,
özellikle 1950'den sonra,
çok açýk þekilde görüldü.
Atmosfer ve
okyanuslarýn ýsýnmasýnýn
yanýnda, kalýcý kar
örtüsünde ve buzullarda
azalmalar, deniz
seviyesinde yükselmeler
ve sera gazlarý
konsantrasyonlarýnda
artýþlar açýk þekilde
gözlendi.
1850-1900
yýllarýndaki periyoda
göre, dünyada endüstri
öncesi dönemden
günümüze kadar
yaklaþýk 0,9 derecelik
sýcaklýk artýþý meydana
geldi ve bu artýþýn 0,6
derecelik kýsmý 1950'den
sonra gerçekleþti.
Yaðýþlarda ise
düzensizliðin artacaðý,
kurak ve ýslak periyotlar
ile kurak ve ýslak alanlar
arasýndaki farkýn
açýlacaðý belirtildi.
Bunun yanýnda
ortalama deniz seviyesi
1901-2010 periyodunda
19 santimetre yükseldi.
Bu oran 2 bin yýlda
ulaþýlan en yüksek deðer
oldu.
Karbondioksit
miktarý yine endüstri
öncesi periyoda göre
yüzde 40 arttý ve son 800
bin yýlda en yüksek
konsantrasyon deðerine
ulaþtý. Sýcaklýk artýþýnda
temel tetikleyicinin
karbondioksit
konsantrasyonundaki bu
artýþ olduðu belirtildi.
Raporda ayrýca
iklim sisteminde
meydana gelen bu
deðiþimlerin büyük
oranda insan kaynaklý
faaliyetler tarafýndan
tetiklendiði bildirildi.
YILLIK
ORTALAMA YAÐIÞ
642,8 MÝLÝMETRE
DÜZEYÝNDE
GERÇEKLEÞTÝ
IPCC'nin küresel
ölçekteki bulgularýna
paralel olarak Türkiye'de
de ortalama yüzey
sýcaklýklarýnda artýþ
eðilimleri gözlendi.
Bununla birlikte
yaðýþlarda genel olarak
bir artýþ ya da azalmadan
daha çok, yaðýþ
rejimlerinde
düzensizlikler, kurak ve
nemli bölgeler arasýnda,
yaðýþlý ve yaðýþsýz
periyotlar arasýndaki
farklarýn arttýðý görüldü.
Türkiye'de 19712000 referans
periyoduna göre
ortalama sýcaklýk 13,2
derece olarak ölçüldü.
Özellikle 1990'lý
yýllardan itibaren
sýcaklýklarýn önemli
ölçüde arttýðý saptandý.
1994-2012 periyodunda
1997 yýlý ve 2011 yýllarý
hariç bütün yýllarda
pozitif anomaliler
gözlendi. Özellikle 2010
yýlý en sýcak yýl olarak
kayýtlara geçti. 1997 ve
2011 yýllarýnda
anomalilerdeki düþüþün
ise volkanik patlamalar
nedeniyle olduðu
düþünülüyor.
Yaðýþlarda ise
Türkiye ortalamasý için
bariz bir artýþ ve azalýþ
eðilimi gözlenmezken,
ülkedeki yýllýk ortalama
yaðýþ 642,8 milimetre
düzeyinde gerçekleþti.
2006, 2007 ve 2008
sezonunda kurak periyot
yaþanýrken, 2009-2012
periyodu yaðýþlarda
pozitif anomaliler
gözlendi. Özellikle 2009
yýlý 804 milimetre yaðýþ
ile kayýtlara en yaðýþlý
yýl, 2008 yýlý da 506
milimetre yaðýþ ile en
kurak yýl olarak kayýtlara
geçti. En kurak ve en
yaðýþlý yýllarýn
birbirlerini takip eden
yýllar olmasý dikkat
çekti.
Meteoroloji Genel
Müdürlüðünce
hazýrlanan iklim
projeksiyonuna göre de
2099'a kadar ilk
periyotta sýcaklýk artýþý
1-1,5 derece ile
sýnýrlýyken özellikle son
periyotta (2070-2099)
Kýyý Ege ve Güney
Doðu Anadolu'da yaz
sýcaklýklarýnda 4-5
derecelik artýþ
öngörülüyor.
3 çocukla nüfusumuz kaç olacak?
Türkiye'de, 2099 yýlýnda yaz sýcaklýklarýnda 4-5 derecelik artýþ öngörülüyor.
Türkiye'de,
doðurganlýk hýzý 3'e
yükselirse nüfus 2039’da
100 milyonu aþacak.
Türkiye'de halen
2,07 çocuk olarak
hesaplanan toplam
doðurganlýk hýzý (15-49
yaþlarý arasýnda bir
kadýnýn doðurabileceði
ortalama canlý doðan
çocuk sayýsý) 3'e
yükselirse nüfus 2039
yýlýnda 100 milyonu
aþacak.
Doðurganlýk hýzý
doðal akýþý içinde
azalmaya devam ederse
Türkiye için 100 milyon
nüfus hayal olarak
kalacak.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) toplam
doðurganlýk hýzý
verilerine göre,
Türkiye'nin 2075 yýlýna
kadar ulaþabileceði
nüfusla ilgili 3 senaryo
hazýrlandý.
TEMEL
SENARYOYA GÖRE
100 MÝLYON
HAYAL
TÜÝK'in "temel
senaryo" olarak da kabul
ettiði bir numaralý
senaryoda, toplam
doðurganlýk hýzýnýn
doðal akýþý içinde azalýp
2050 yýlýnda 1,65'e
düþtüðü ve 2050 yýlýndan
sonra artýþa geçerek 2075
yýlýnda 1,85 çocuk
deðerine ulaþtýðý
varsayýldý.
Bu senaryoya göre,
2013 sonunda 76 milyon
481 bin 847 kiþi olarak
hesaplanan nüfus,
cumhuriyetin 100'üncü
yýlýna kadar 7 milyon
765 bin 241 kiþi artarak,
2023'te 84 milyon 247
bin 88 kiþiye yükselecek.
Bu senaryoya göre,
Türkiye nüfusu en
yüksek seviyesini 93
milyon 475 bin 575 kiþi
ile 2050 yýlýnda görecek
ve bu tarihten sonra
nüfus azalmaya
baþlayacak. Ülke nüfusu
2075 yýlýnda 89 milyon
172 bin 88 kiþiye kadar
gerileyecek.
KADIN BAÞINA
ÇOCUK SAYISI
2,5'A KADAR
YÜKSELÝRSE
TÜÝK'in ikinci
senaryosu, toplam
doðurganlýk hýzýnýn
kademeli olarak 2020
yýlýnda 2,11; 2050 yýlýnda
ise 2,5 çocuk seviyesinde
artacaðý, 2050 yýlýndan
sonra da 2075 yýlýna
kadar sabit kalacaðý
varsayýmýyla hazýrlandý.
Buna göre, 2013
sonunda 76,4 milyon kiþi
olan nüfus, cumhuriyetin
100'üncü yýlýna kadar 8
milyon 671 bin 800 kiþi
artacak ve 2023 yýlýnda
85 milyon 153 bin 647
kiþiye ulaþacak.
Türkiye nüfusu
2044 yýlýnda 100 milyon
kiþiyi aþacak, 2075
yýlýnda ise 119 milyon
344 bin 690 kiþiye kadar
yükselecek.
3 ÇOCUK ÝLE 26
YIL SONRA 100
MÝLYON KÝÞÝYÝZ
Üçüncü senaryo ise
toplam doðurganlýk
hýzýnýn artarak 2050
yýlýnda 3'e ulaþacaðý ve
2075 yýlýna kadar sabit
kalacaðý varsayýmýna
göre hazýrlandý.
Bu senaryoya göre
nüfus 2013 sonundan
cumhuriyetin 100'üncü
yýlýna kadar 9 milyon 116
bin 930 kiþi artarak, 2023
yýlýnda 85 milyon 598
bin 777 kiþi olacak.
Türkiye nüfusu
2039 yýlýnda 100 milyon
kiþiyi, 2050 yýlýnda 110
milyon kiþiyi, 2059
yýlýnda da 120 milyon
kiþiyi aþacak. Ülke
nüfusu 2075 yýlýnda 140
milyon 672 bin 782
kiþiye kadar yükselecek.
TÜRKÝYE'DEKÝ
DOÐURGANLIK
HIZI NÜFUSU
YENÝLEYEMÝYOR
Türkiye'de kadýn
baþýna çocuk sayýsý, 2013
rakamlarýna göre nüfusun
kendini yenileme oraný
olan 2,1 çocuk sayýsýnýn
altýna 2,07'ye indi. Bu,
yakýn olmasa da uzak
gelecekte Türkiye
nüfusunun azalacaðýný
gösteriyor. Kadýn baþýna
çocuk sayýsý dünya
ortalamasýnda da 2'ye
inmiþ durumda.
Türkiye'de, doðurganlýk hýzý 3'e yükselirse nüfus 2039’da 100 milyonu aþacak.
Türkiye'de 2001
yýlýnda 2,38 çocuk olan
toplam doðurganlýk hýzý
2002 yýlýnda 2,17; 2003
yýlýnda 2,09; 2004
yýlýnda 2,11; 2005 yýlýnda
2,12; 2006 yýlýnda 2,12;
2007 yýlýnda 2,16; 2008
yýlýnda 2,15; 2009
yýlýnda 2,08; 2010
yýlýnda 2,06; 2011 yýlýnda
2,03 çocuða kadar
düþmüþ, toplam
doðurganlýk hýzý 2012
yýlýnda da 2,09 çocuk
olarak belirlenmiþti.
2001 yýlýnda binde
20,3 (bir yýl içinde her
bin nüfus baþýna
düþendoðum sayýsý) olan
kaba doðum hýzý da 2013
yýlýnda binde 16,9'a
kadar geriledi.
Çaldað Yaylasý’nda
festival coþkusu
Tekmender Geleneksel Yayla Festivali büyük bir coþkuya sahne oldu.
Çorum’un
Osmancýk ilçesinde
bu yýl 7.si düzenlenen
Tekmender
Geleneksel Yayla
Festivali büyük bir
coþkuya sahne oldu.
Osmancýk
ilçesinin ilk ve tek
yayla festivali olarak
bilinen Tekmender
Çaldað Yayla
Festivali her yýl artan
bir ziyaretçi trafiði ile
ilgi odaðý olmaya
devam ediyor.
Tekmender Çaldað
festivali Festival
nedeni ile her yýl
Çaldað'a akýn eden
Tekmen ve bölgedeki
Bayýrdivan
köylerinde yaþayan
binlerce vatandaþ ve
gurbetçi festivalin
gerçekleþtirildiði
alanda buluþuyorlar.
Festival
alanýnda kurulan
yüzlerce çadýr ile
birlikte oynanan
yöresel oyunlar renkli
görüntülere sahne
oluyor.
Organizasyonu
düzenleyen
Tekmender baþkaný
vekili Recai Akýllý,
Tekmen Çaldað
Yayla festivali
kurumsallaþmýþ ve
bölge kültür
açýsýndan önem arz
eden
organizasyonlarýn
baþýnda geldiðini
Güreþ müsabakalarý büyük ilgi çekti.
Festival artýk geleneksel hale geldi.
belirtti.
Tekmender
Çaldað Yayla
Festivalinin
baþlamasýna öncülük
eden isimlerden biri
olan ve kuruluþundan
itibaren 6 dönem
boyunca Tekmender
Baþkanlýðýný yürüten
Tekmen Köyü
Muhtarý Servet,
festivalin artýk
geleneksel hale
geldiðini belirterek
festivalin
düzenlenmesinde
katký veren veren
herkese teþekkür etti.
Birlik ve
beraberlik
duygularýnýn pekiþtiði
festivalde sahnelenen
yöresel oyunlar
beðeni toplarken,
güreþ müsabakalarý
ise büyük ilgi
ABD'DE KADIN
BAÞINA ÇOCUK
SAYISI 2,2 ÝLE
TÜRKÝYE'DEN
FAZLA
Bu arada dünyanýn
en kalabalýk ülkesi Çin'de
1,6 olan bu oran, ikinci
sýradaki Hindistan'da 2,5,
üçüncü ABD'de 2,2 ile
dördüncü Endonezya'da
2,1 çocuk seviyesinde.
Afrika ülkeleri
Nijer'de kadýn baþýna
çocuk sayýsý 6,9'u,
Zambiya ve Somali'de
6,3'ü, Mali'de 6,1'i,
Malavi ve Asya ülkesi
Afganistan'da 6'yý
buluyor.
Buna karþýn kadýn
baþýna çocuk sayýsý Çin,
Ýran, Sýrbistan, Karadað,
Trinidad ve Tobago ile
Barbados'ta 1,6'ya,
Rusya, Almanya, Ýtalya,
Ýspanya, Ukrayna, Küba,
Yunanistan, Çek
Cumhuriyeti, Belarus,
Ýsviçre, Bulgaristan,
Arnavutluk, Litvanya,
Letonya, Slovenya,
Güney Kýbrýs'ta 1,5'e,
Japonya, Güney Kore,
Polonya, Romanya,
Macaristan, Slovakya,
Singapur ve Moldova'da
1,4'e, Avusturya ve
Portekiz'de 1,3'e, Bosna
Hersek'te ise 1,1'e kadar
inmiþ durumda.(Haber
Merkezi)
Twitter Türkiye müdürü arýyor
Festival alanýnda kurulan yüzlerce çadýr ile birlikte oynanan yöresel oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.
20 Mart-3 Nisan
arasýnda Türkiye'de
eriþim yasaðý uygulanan
sosyal að Twitter,
Türkçe bilen Türkiye
müdürü arýyor.
Twitter Baþkan
Yardýmcýsý Colin
Crowell dün þirketin
kamu politikalarý
hesabýndan attýðý
twitter, Türkiye'de
siyasi ve hukuki
gündemi takip
edebilecek bir ülke
müdürü aradýklarýný
kaydetti. Haberturk'ten
Naime Sert'in haberine
göre, Þirketin kariyer
sayfasýnda da
yayýnlanan iþ ilanýna
göre tam zamanlý görev
için aranan
özelliklerden biri de
mizah anlayýþý.
ORTA YOLU
BULACAK
Hükümetle ilgili
çýkabilecek sorunlarda
Twitter ile arada köprü
olmasý istenen ülke
müdüründen
kullanýcýlarýn yararlarýný
gözetirken hükümet
yetkililerinin yasal
talepleriyle ortak yolun
bulunmasý için
araþtýrmalar yapmasý
isteniyor. Bu görev
tanýmýnda "hükümet,
siyaset ve medya
temsilcileriyle
buluþarak onlarýn
Twitter'ý anlamasýný
saðlamak" da
bulunuyor. Türkiye
müdürü Ýrlanda'nýn
baþkenti Dublin'de tam
zamanlý çalýþacak.
Ýkinci turdan canlý
destek hattý çýkmýþtý
Hükümetin
Türkiye'de ofis
açmasýný ve vergi
ödemesini istediði
Twitter eriþim yasaðýnýn
ardýndan Google'ýn
avukatýný Ankara'ya
göndermiþti. Eriþim
yasaðýnýn
kaldýrýlmasýnýn
ardýndan da Baþkan
Yardýmcýsý Colin
Crowell, 14 Nisan'da
Ankara'ya gelerek Bilgi
Teknolojileri ve Ýletiþim
Kurumu (BTK)
Baþkaný Tayfun Acarer
ve Telekomünikasyon
Ýletiþim Baþkanlýðý
(TÝB) yetkilileri ile
görüþmüþtü. 21
Mayýs'ta Dublin'de
yapýlan ikinci tur
görüþmelerden Türkçe
canlý destek hattý
çýkmýþtý.
Duyuruyu
Twitter’ýn ikinci ismi
yaptý
Twitter’ýn Türkiye
ülke müdürü arýdýðý
duyurusunu sosyal aðýn
ikinci ismi Baþkan
Yardýmcýsý Colin
Crowell yaptý. Crowell,
Twitter’a eriþim
yasaðýnýn
kaldýrýlmasýnýn
ardýndan14 Nisan’da
Ankara’ya gelerek Bilgi
Teknolojileri ve Ýletiþim
Kurumu (BTK)
Baþkaný Tayfun Acarer
ve Telekomünikasyon
Ýletiþim Baþkanlýðý
(TÝB) yetkilileri ile
görüþmüþtü. 21
Mayýs’ta Dublin’de
yapýlan ikinci tur
görüþme ise Türkçe
canlý destek hattý
kurulmasýna karar
verilmiþti.
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Araç sahiplerine müjde!
Kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen ve kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýný da içeren tasarýyla sürücüleri de yakýndan ilgilendiren bazý düzenlemelerin yasalaþmasý bekleniyor.
Yasa tasarýyla ilgili açýklamalarda bulunan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Motorlu Taþýtlar Vergisi (MTV) borcu ve trafik para cezasý olan yaklaþýk 6 milyon kiþi ile
araç muayenelerini zamanýnda yaptýramayanlar
için çok önemli fýrsat
sunduklarýný söyledi.
‘6 milyon araç sahibini bu fýrsattan yararlanmaya davet ediyorum”
diyen Mehmet Þimþek,
bu kapsamda yapýlandýrýlacak kamu alacaðý tutarýnýn toplamýnýn ise 10,4 milyar lira seviyesinde olduðunu kaydetti.
Meclis’te görüþmeleri devam eden ve yasalaþmasýna kesin gözüyle bakýlan tasarýdan en fazla yararlanacak kesimin araç sahipleri olacaðýna dikkati
çeken Bakan Þimþek, bu kiþilerin borç yüklerinde
önemli bir azalma olacaðýný bildirdi.
Yýllar boyunca araç muayenesini yaptýrmadýðý
için MTV ve trafik cezalarýný da aksatan araç sahiplerinin, kanun çýktýktan sonra hemen hareket etmeleri halinde önemli avantajlar elde edeceklerini vurgulayan Þimþek, bu avantajlarýn elbette tasarý yasalaþtýktan sonra hayata geçeceðini ancak araç sahiplerinin þimdiden hazýrlýk yapmalarý ve yasayý takip etmeleri gerektiðini dile getirdi.
MUAYENEYÝ KAÇIRANLARIN FAÝZ YÜKÜ ÝNECEK
Araç muayenesini kaçýrdýklarý için yüksek gecikme faizi ödeyecek vatandaþlarýn bu fýrsatý kaçýrmamalarý gerektiðini vurgulayan Þimþek, Anadolu
Ajansý’na yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi:
“Torba Yasa ile MTV borcu ve trafik para cezasý olan yaklaþýk 6 milyon kiþi ile araç muayenelerini
zamanýnda yaptýramayanlar için çok önemli bir fýrsat geliyor. Araç sahibi mükelleflerimiz, 30 Nisan
2014 tarihi itibariyle vadesi geldiði halde ödenmemiþ MTV borçlarý ile bu tarihten önce kesinleþmiþ
trafik para cezalarýný yasa kapsamýnda ödeyebilecek.
Ayrýca, araç muayenesi yaptýrmalarý gerektiði halde
süresinde yaptýrmamýþ olanlara da yasayla önemli
bir avantaj sunuyoruz. Söz konusu araç sahipleri, bu
yýlýn sonuna kadar muayenelerini yaptýrmalarý koþuluyla muayene ücretleri üzerinden gecikilen süre
için alýnmasý gereken aylýk yüzde 5 gecikme faizi
yerine daha düþük oranlarda hesaplanan gecikme faizi ödeyecek.”
BORÇLU MÜKELLEF SAYISI 6 MÝLYON
Kanunun kapsadýðý 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle MTV borcu olan yaklaþýk 3,7 milyon mükelle-
fin toplam borç tutarý 5,8 milyar lira iken ayný sayýlarda trafik idari para cezasýndan borçlu mükellefin
borç tutarýnýn 4,6 milyar lira seviyesinde olduðunu
belirten Þimþek, buradaki mükerrerlik de dikkate
alýndýðýnda yapýlan düzenlemenin yaklaþýk 6 milyon
araç sahibini ilgilendirdiðini ifade etti.
Bu kapsamda yapýlandýrýlacak kamu alacaðý
tutarýnýn toplamýnýn 10,4
milyar lira seviyesinde olduðuna iþaret eden Þimþek, araç sahiplerini bu
fýrsattan yararlanmaya davet etti.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
MTV MÜKELLEFLERÝNE SAÐLANACAK FIRSATLAR
30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk
eden motorlu taþýtlar vergilerinin (2014 yýlý için tahakkuk eden motorlu taþýtlar vergisi ikinci taksiti hariç), bu vergiye baðlý vergi cezalarýnýn tamamý,
Gecikme faizi/gecikme zammý yerine Kanunun
yayýmlandýðý tarihe kadar YÝ-ÜFE aylýk deðiþim
oranlarý esas alýnarak hesaplanan tutar, yapýlanma
kapsamýnda ödenecek,
Gecikme faizi ve gecikme zamlarýnýn tahsilinden ise vazgeçilecek.
TRAFÝK CEZALARI
Trafik idari para cezalarý, köprü ve oto yollardan usulsüz geçiþler nedeniyle kesilen cezalarýn tamamý,
Bu cezalara uygulanan aylýk yüzde 5 oranýndaki faizler yerine Kanunun yayýmlandýðý tarihe kadar
YÝ-ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanan tutar, yapýlanma kapsamýnda ödenecek,
Aylýk yüzde 5 oranýnda hesaplanan faizlerin
tahsilinden ise vazgeçilecek.
Yasa kapsamýnda yapýlandýrýlan tutarlar peþin,
6, 12 ve 18 eþit taksitte ödenebilecek.
31 Aralýk 2013 tarihinden önce verilmiþ olan ve
tutarý 120 liranýn altýnda kalan trafik idari para cezalarýnýn ilgililerine teblið edilmesinden, teblið edilmiþ
olanlarýn ise tahsil edilmesinden vazgeçilecek.
ARAÇ MUAYENESÝ
Araç muayenelerini süresinde yaptýrmamýþ
olanlara da önemli avantajlar saðlanýyor.
Bu kiþilere, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar muayenelerini yaptýrmalarý þartýyla muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken aylýk yüzde 5 gecikme faizi yerine araçlarýný daha düþük bir
maliyetle muayene ettirebilmeleri imkaný verilecek.
Söz konusu araç sahiplerinden, Kanunun yayýmlandýðý tarihe kadar YÝ-ÜFE aylýk deðiþim oranlarý, Kanunun yayýmlandýðý tarihten araç muayenelerinin yapýldýðý tarihe kadar her ay ve kesri için ise
aylýk yüzde 1 oraný esas alýnarak hesaplanacak tutar
tahsil edilecek.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Audi A4 1.6
2000
Fiat Bravo 1.6 M.jet Active 2008
Fiat Doblo 1.2 Actual
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010
Fiat Fiorino 1.3 Multijet Co 2012
Ford Fiesta 1.4 TDCi Comf 2003
Ford Focus 1.6 Ambiente 2001
Ford T. Connect 1.8 TDCI 2013
Hyundai Accent 1.6 Admire2005
Mazda 626 2.0
1993
Mitsubishi Carisma 1.6 GL 1999
Opel Astra 1.6 CD
2000
Opel Astra 1.3 CDTI Enjoy 2007
Opel Astra 1.6
2011
Opel Corsa 1.2 Comfort
2002
Opel Vectra 2.0 CD
1996
Opel Vectra 1.6 Comfort 2005
Opel Vectra 1.6 Desing Edit2005
Peugeot 306 Griffe
1998
Peugeot Bipper 1.4 HDi
2010
Peugeot Partner Tepee 1.6 2010
Renault 12 STW
1988
Renault 19 1.6 Europa RT 1995
Renault Broadway GTE
1993
Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003
Renault Kangoo 1.4 RTE 2000
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Fiyatý (TL)
23 bin 500
29 bin 500
15 bin
18 bin
29 bin
29 bin 500
20 bin
19 bin 500
38 bin 500
21 bin
8 bin
12 bin 500
19 bin 500
24 bin 500
47 bin 500
20 bin
14 bin
30 bin
27 bin 500
13 bin
18 bin 500
31 bin
4 bin
10 bin
7 bin
16 bin 500
14 bin
15 bin 500
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Megane 1.6 RXi 2001
Renault Toros STW 1.4
1991
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Octavia 1.6Elegance 2002
Tofaþ Doðan SLX
1993
Tofaþ Þahin
1994
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1995
Toyota Corolla 1.6 GLÝ
1996
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp 2001
Toyota Corolla 1.6 Terra 2002
Toyota Corolla 1.6
2007
Volkswagen Jetta 1.6 FSI C 2006
Volkswagen Passat 1.6 Cmf 2006
Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009
Volvo V70 2.0 T5
1998
Markasý
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
23 bin
19 bin 500
6 bin
8 bin
22 bin
7 bin 500
6 bin
16 bin
17 bin
20 bin
24 bin
34 bin
33 bin 500
36 bin
49 bin
24 bin 500
Fiyatý (TL)
Daihatsu Hijet
1993
4 bin 500
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 190V
2001
17 bin
Ford Transit 350
2003
24 bin
Ford Transit 14+1
2006
33 bin
Ford Transit Jumbo
2006
42 bin
Ford Transit Jumbo
2012
68 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
1998
7 bin 500
VW Transporter 2.5
2006
34 bin
VW Transporter Cityvan 2006
35 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
11 AÐUSTOS 2014
Cumhurbaþkanýmýz Erdoðan
Mustafa Demirer
Cumhurbaþkanlýðý ilk tur seçimleri Recep
Tayyip Erdoaðan’ýn zaferiyle sonuçlandý. Þimdiye
kadar girdiði tüm seçimlerden baþarýyla çýkan Erdoðan. cumhurbaþkanlýðý seçiminde de büyük bir
galibiyet elde etti.
Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum’da da
dün sabah saat 08.00'den itibaren oy kullanmak
için okullara gitmeye baþlayan vatandaþlar, Türkiye'nin 12. cumhurbaþkanýný belirlemek amacýyla
oylarýný kullandý. Oy verme iþlemleri saat
17.00’desona erdi. Seçimler genel olarak sakin
geçti.
Çorum'da 387 bin 540 seçmenin oy kullanmasý için il genelinde bin 519 sandýk kuruldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tay-
yip Erdoðan Çorum'da 201 bin (% 63) Ekmeleddin Ýhsanoðlu 108 bin oy (%34), Selahattin Demirtaþ ise 4 bin 800 oy (%1.5) oy aldý. Türkiye geneli seçim sonuçlarýnda ise, Erdoðan yüzde 52,
Ýhsanoðlu yüzde 38, Demirtaþ yüzde 9 oy oranýný
yakaladý.
Böylece ilk defa halkýn seçtiði 12. cumhurbaþkaný, ikinci tura gerek kalmadan ilk oylamada
yüzde 50 üzerinde oy alarak seçilmiþ oldu.
Kesin olmayan seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan Çorum’da kutlamalar baþladý.
Araç konvoyu oluþturularak þehir turu atýldý. Vatandaþlar ellerinde Erdoðan fotoðrafýnýn bulunduðu bayraklarla sevgi gösterilerinde bulundu. AK
Parti önünde yapýlan kutlamalarda milletvekilleri,
belediye baþkaný ve teþkilat yöneticileri seçim sonuçlarýný deðerlendiren konuþmalar yaptý.
Erdoðan partisini geçti
Mustafa Demirer
AK Parti’nin 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinde il genelinde aldýðý oy oraný ile Cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarý karþýlaþtýrýldýðýnda, oy
oranýnda yaklaþýk 10 puanlýk fark olduðu gözlendi.
Son yerel seçimlerle cumhurbaþkanlýðý seçim
sonuçlarý deðerlendirildiðinde, Recep Tayyip Erdoðan’ýn Çorum merkez ve ilçelerinde partisinin çok
önüne geçtiði görülüyor.
30 Mart seçimlerinde AK Parti yüzde 53 oy oranýna sahip olurken, Erdoðan’ýn adaylýðýnda gerçekleþtirilen Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yüzde 64
oy oraný yakalandý.
Çorum merkez ve ilçelerinde AK Parti’nin gösterdiði adaylar ile girilen seçim sonuçlarý ile Erdoðan’ýn adaylýðýnda yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimleri arasýnda yüzde 10 gibi ciddi fark oluþtu.
AK Parti’nin 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinde il genelinde aldýðý oy oraný
yüzde 53 iken, cumhurbaþkanlýðý seçiminde yüzde 63’ü geçti.
Uslu, 'Demokrasi þöleni yaþýyoruz'
Emre Kut
lu, bir demokrasi þöleninin yaþandýðýný belirterek,
AK Parti Çorum milCumhurbaþkaný seçiminin
letvekili ve TBMM Ýdare
ilk kez yapýlmasýna karþýn
Amiri Salim Uslu Cumraðmen herhangi bir sorun
hurbaþkanlýðý seçimi için
meydana gelmemesinin
oyunu Çorum Atatürk
demokratik bilinçle yoAnadolu Lisesi'nde kulrumlanabileceðini söylelandý.
di. Uslu, bugünün tarihi
AK Parti Merkez Ýlçe
bir gün olduðunu vurgulaBaþkaný Mustafa Köse ve
yarak, "Kavgasýz, gürülbazý partililerle birlikte
tüsüz bir seçim süreci yaoyunu kullanacaðý sandýþýyoruz. Elbette bu ortaðýn baþýna gelen AK Parti
mýn oluþmasýnda adaylarýMilletvekili Uslu, buradaAK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare
mýzýn katkýsý büyük. Tüm
ki sandýk görevlileri ile toAmiri Salim Uslu, Atatürk Anadolu Lisesi’nde oy kullandý.
dünyanýn gözü Türkiye
kalaþarak bir süre sohbet
Cumhuriyeti'nin üzerinde.
etti. Oyunu kullandýktan
Tüm dünyaya örnek olacaðýz. Bugün yapýlan seçimle en güzelini ve
sonra da okul binasý dýþýnda vatandaþlarla ayak üstü sohbet eden Usson sözü halkýmýz söyleyecektir." dedi.
Baðcý Osmancýk’ta oy kullandý
AK parti Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý Cumhurbaþkanlýðý seçiminde oyunu
Osmancýk'ta kullandý.
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ ile birlikte Osmangazi Ýlkokuluna
giden Milletvekili Baðcý, oyunu 1049 numaralý sandýkta kullandý.
Oyunu kullandýktan sonra sandýk görevlilerine çalýþmalarýnda kolaylýklar dileyen Baðcý, seçimin tüm Türkiye'ye hayýrlý
olmasý temennisinde bulundu.
Karataþ ÝHL’de oy kullandý
BAÞKAN KARATAÞ OYUNU
ÝMAM HATÝP LÝSESÝNDE KULLANDI
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ise
oyunu Osmancýk Ýmam Hatip Lisesinde
Tüm ilçeler
Erdoðan dedi
Recep Tayyip Erdoðan. cumhurbaþkanlýðý seçiminde de büyük bir galibiyet elde etti.
kullandý.
1041 numaralý sandýkta oyunu kullanan Karataþ "Osmancýk Ýmam Hatip Lisesinde 1041 numaralý sandýkta oyumu kullanarak vatandaþlýk görevimi yerine getirmiþ
bulunuyorum. Ýlk defa millet olarak Cumhurbaþkanýný seçmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bu gün ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasýna daha tanýklýk ediyoruz. Millet olarak daha birçok tarihi adýma tanýklýk etmek için, ülkemizin istikrarý,
huzuru için, daha güçlü bir Türkiye için, seçimin ilçemize, ülkemize ve milletimize hayýrlý olmasýný diliyorum." açýklamasýnda
bulundu.
AK parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Cumhurbaþkanlýðý
seçiminde oyunu Osmancýk'ta kullandý.
Çorumlu sandýða gitti
Çorum'da vatandaþlar,
Cumhurbaþkaný seçiCumhurbaþkaný seçimi için
minde oy kullanma iþlemleSabah erken saatlerden itiri öncesinde sandýk baþýndabaren sandýk baþýna gitti.
ki görevliler de ‘üye yemini’ ederek, görevlerine baþSaat 08.00'den itibaren
ladý. Albayrak Ýlkokulunda
oy kullanacaklarý okullara
Cumhurbaþkaný seçiminde
gitmeye baþlayan vatandaþgörev alan sandýk baþkanlalar, Türkiye'nin 12. cumhurrý ve memurlar, oy kullanma
baþkanýný belirlemek için
iþlemi öncesinde, hiçbir teoylarýný kullandý.
sir altýnda kalmaksýzýn, seSeçmen kaðýdý bulunçim sonuçlarýnýn tam ve
mayanlar, koridorlarda asýlý
doðru olarak belirlenmesi
listelerden isimlerini bulaiçin görevlerini kanuna göre
rak ilgili salona girdi. Oy
yapacaklarýna dair yemin etkullanmaya giden ancak
ti.
üzerinde T.C kimlik numaAK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ve ailesi
Görevliler, yeminin arrasý yazýlý, kiþinin kimliðini
dýndan
numaralandýrýlan
Mustafa
kemal
Ortaokulu’nda
oy
kullandý.
tereddütsüz ibraz eden belsandýklarý mühürleyip, oy
gelerini unutan bazý vatanpusulasýný ve zarflarý saydý. Oy pusulasýnýn hazýrlanmasýnýn ardýndan vadaþlarýn, oy kullanamadan salonlardan ayrýldýklarý görüldü.
tandaþlar, oy kullanmaya baþladý.
Oylarýný Albayrak Ýlkokulunda kullanan bazý seçmenler, çocuklarý
Çorum'da 387 bin 540 seçmenin oy kullanmasý için il genelinde bin
da yalnýz býrakmadý. Yaþlý ve engelli seçmenler, yakýnlarýnýn yardýmýyla
519 sandýk kuruldu.
sandýk baþýna getirilerek, oylarýný kullandý.
Mustafa Demirer
Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde Çorum merkezin
yaný sýra ilçelerde de
Cumhurbaþkaný Adayý Recep
Tayyip Erdoðan açýk ara fark
attý.
Ýlçelerin tamamýnda
Cumhurbaþkaný Adayý Erdoðan
yüksek oranda oy alýrken, son
yerel seçimlerde CHP ve
MHP’nin belediye
baþkanlýklarýný kazandýðý
Sungurlu, Uðurludað, Laçin,
Oðuzlar ve Mecitözü
ilçelerinde en yüksek oy oraný
ile tercih edilen isim Recep
Tayyip Erdoðan oldu. Erdoðan
Türkiye genelinde 26 ilde tüm
ilçeleriyle birlikte seçimi
kazanýrken, bu iller arasýnda
Çorum da yer aldý.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
11
Recep Tayyip Erdoðan’ýn 12’nci Cumhurbaþkaný
olarak seçen Çorumlular, meydanlarý doldurdu
Millet bayram yaptý
Erol Taþkan
AK Parti önünde kutlama programý düzenlendi.
Cumhurbaþkanlýðý
seçim sonuçlarýnýn belli
olmasýyla birlikte Çorum'da bayram havasý yaþandý. % 63'lük oy oranýyla Recep Tayyip Erdoðan'a destek veren Çorumlular, ilk olarak parti
binasý önünde yapýlan
kutlamaya katýldý. AK
Partili yöneticiler, büyük
bir coþku içinde olan Çorumlular'a birer teþekkür
konuþmasý yaparak, sonucun hayýrlý olmasýný dilediler.
AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit
Baðcý, Murat Yýldýrým,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse, Recep Tayyip Erdoðan'ýn 12 Cumhurbaþkaný olarak seçilmesinin,
ülke genelinde bayram
havasý yaþatmasýnýn yanýsýra, dünya üzerindeki
mazlum milletlerde de
bayram sevinci yaþattýðýný söyledi.
Parti önündeki kutlamalarýn ardýndan Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün talimatýyla belediye binasý önünden
gerçekleþtirilen havai fiþek gösterisi de, kutlamalara ayrý bir heyecan katarken, 7'den 70'þe sokaklara dökülen Çorumlular,
seçim araçlarýndan yapýlan müzik yayýný ile uzun
süre Saat kulesi çevresinde tezahürat yapýp, halay
çekerek sonucu kutladý.
Ateþ meþaleleri, Türk
Bayraklarý ve Tayyip Erdoðan’ýn posterleriyle
kutlama yapan çok sayýda
Çorumlu’ya araç konvoylarý da eþlik edince, Hürriyet Meydaný bayram
yerine dönüþtü.
Oy pusulalarýnýn yer aldýðý çuvallarýn Seçim Kurulu’na
teslimi sýrasýnda bina önünde ve bahçesinde uzun sýra kuyruklarý oluþtu.
Seçim Kurulu’nda
büyük yoðunluk
Recep Mebet
Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu, 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Halil Yüksel yönetiminde toplandý.
Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü
Aziz Önal’ýn da üyesi olduðu kurulda AK Parti’yi Av. Rumi Bekiroðlu,
CHP’yi Av. Mahmut Bayatlý,
MHP’yi Av. Zaferalp Üstünel, SP’yi
ise Av. Mustafa Aþýla temsil etti.
Sandýk kurullarýnýn oy tasnifi
ve sayýmýný tamamlamasýnýn ardýndan çuvallarla Seçim Kurulu’na taþýnan evraklar, salonda hazýr bulunan
kurul üyelerine okundu.
Büyük bir hareketliliðin yaþandýðý Seçim Kurulu’na ilk gelen Eskiekin Köyü sandýk sonucu oldu. Ardýndan Çorum merkeze baðlý diðer
köyler ve mahallelerden sandýk sonuçlarý Kurul’a ulaþmaya devam etti.
Oy pusulalarýnýn yer aldýðý çuvallarýn Seçim Kurulu’na teslimi sýrasýnda bina önünde ve bahçesinde
uzun sýra kuyruklarý oluþtu.
Seçim Müdürü Selahattin Yalçýn ve Merkez Ýlçe Seçim Kurulu
personeli ile Emniyet mensuplarýnýn
görev aldýðý çalýþmalarý Muhabirlerimiz Recep Mebet takip etti.
Kutlamalar Saat Kulesi ve Taþ Bina önünde devam etti.
Külcü, eþi ile birlikte oy kullandý
Baþkan Külcü ve eþi oyunu Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu’nda oy kullandý.
Parti önündeki kutlamalarýn ardýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün talimatýyla belediye
binasý önünden gerçekleþtirilen havai fiþek gösterisi de, kutlamalara ayrý bir heyecan kattý.
Emre Kut
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, cumhurbaþkanlýðý seçimi için oyunu Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu’nda
eþi Hatice Külcü ile beraber kullandý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
Yabacýoðlu'nun da eþlik ettiði Külcü,
oyunu vereceði sandýðýn baþýna geldiðinde sandýk görevlileri merhabalaþarak, 'kolay gelsin' dileðinde bulundu.
Eþi ile birlikte oyunu kullandýktan sonra diðer sandýk merkezlerini de
gezen Külcü, seçimlerin hayýrlý uðurlu olmasý temennisini dile getirdi.
Ceylan Ailesi Fatih Anadolu Lisesi'nde oy kullandý. kullandý.
Ceylan, Fatih Lisesi’nde oy kullandý
Gülesin Aðbal Demirer
Türk Bayraklarý ve Tayyip Erdoðan’ýn posterleriyle kutlama yapan çok sayýda Çorumlu’ya
araç konvoylarý da eþlik edince, Hürriyet Meydaný bayram yerine dönüþtü.
Sandýkta hediye aldýlar
Çorum’da cumhurbaþkanlýðý seçimleri kapsamýnda sandýk baþýna giderek oy kullanan çifte Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü tarafýndan 200 TL
takýldý.
Çorum’da dünya evine girmeye hazýrlanan
Kevser-Gökhan Topuz çifti, gelin alma törenin ardýndan cumhurbaþkanlýðý seçimleri için sandýk baþýna
gitti.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü tarafýndan
davul-zurna
eþliðinde
Mehmetçik Anadolu Lisesi
bahçesinde karþýlanan genç
çift daha sonra el ele tutuþarak oy kullanacaklarý
1341 nolu sandýðýn bulun-
duðu salona geçtiler. Oldukça heyecanlý olduklarý
gözlenen Topuz, çiftini
sandýk görevlileri de alkýþlarla karþýladý. Salonda bulunan yazý tahtasýna ise
“1341 nolu sandýk mutluluk diler” yazýldý.
Oy kullanma iþleminin ardýndan genç çifti kutlayarak ömür boyu mutluluk dileyen Baþkan Külcü,
“Düðününüzde, oyunuzda
hayýrlý olsun” dedi. Külcü,
daha sonra topuz, çiftine
düðün hediyesi olarak 200
TL taktý.
Alkýþlarla okula gelen Topuz çifti, alkýþlarla
tekrar okuldan ayrýldý.(ÝHA)
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde
oyunu Fatih Anadolu Lisesi'nde kullandý.
AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan, oy
kullanmaya eþi Ebru Ceylan ve kýzý
Hayrunnisa ile birlikte geldi. Ceylan
ailesi 1166 numaralý sandýkta oylarýný
kullandý.
Oy kullandýktan sonra kýsa bir
açýklama yapan Ceylan; "Bu seçimleri çok önemsiyoruz, bu seçimler Türkiye Cumhuriyet tarihinde, Türk demokrasisinde bir ilk ve dönüm noktasýdýr. Ýlk defa Cumhur kendi reisini
seçmektedir. Tarihimize de böyle geçecektir. Bu seçim umut ediyorum huzur ortamýnda ve çok katýlýmla sonuçlanýr. Seçim sonuçlarýnýn ülkemize ve
milletimize hayýrlara vesile olmasýný
diliyorum" dedi.
Bu sandýkta sadece kadýnlar görevliydi
Mustafa Demirer
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 1414 nolu sandýkta sadece kadýnlar görev yaptý.
Sandýk Baþkanlýðýný Baþkaný Züleyha
Çelik'in üstlendiði sandýkta, memur Meryem
Tekin
Oy kullanan çifte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan 200 TLhediye verildi.
Parti Temsilcisi
Hülya Gökmen görev
aldý. Belediye Meclis
Üyesi Seyhan Günhan
da seçim görevlisi ola-
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
sandýk görevlilerine baþarýlar diledi.
rak ziyarette hazýr bulundu.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, sandýk görevlilerine baþarýlar diledi.
12 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
11 AÐUSTOS 2014
Deniz Feneri, yardýmlarýyla sevindirdi
Çorumlular’ýn baðýþlarýný
mazlumlara ulaþtýrdýlar
Recep Mebet
hayýrsever halkýmýzýn zekât, fitre ve genel baðýþlarýyla þenlendi. Sadece Türkiye
Deniz Feneri Derneði, son yýllarýn
sýnýrlarý içerisinde deðil, Ýsrail saldýrýlarýen fazla yardýmýný bu Ramazan ayýnda
na muhatap Gazze'de, 4 yýldýr bitmeyen
daðýttý. On binlerce ihtiyaç sahibi aile
bir savaþýn içinde büyük acýlarýn yaþandýyurtiçinde ve yurtdýþýnda yardýmlarla seðý Suriye'de, yýllardan beri derin acýlarla
vindirildi.
kývranan Irak'ta da yardým daðýtýmlarý
Deniz Feneri Gönüllü Koordinatörü
yaptýk. Deniz Feneri, kýsa bir süre önce
Yasemin Eyvazlý, Ramazan Ayý’nda Çoyüzyýlýn sel felaketiyle sarsýlan Bosna'da,
rum’dan 454 kiþinin 32 bin 345 TL fitre
Arakanlý Müslümanlarýn sýðýndýðý Bangve zekat baðýþýnda bulunduðunu açýklaladeþ'te, birkaç yýl önce açlýktan insanladý.
rýn öldüðü Somali'de ve Afrika'nýn incisi
“Ýyilik kervanýmýz bu Ramazaný biUganda'da da binlerce gönlü kýrýk insana
raz daha güçlenerek tamamladý” diyen
umut ýþýðý oldu.”
Yasemin Eyvazlý, “16 yýldýr ‘Ýþimiz SaHAYIRSEVERLERE TEÞEKKÜR
dece Ýyilik’ anlayýþýyla dil, din, ýrk, renk,
Yasemin Eyvazlý
Deniz Feneri Derneði Baþkaný Av.
mezhep ayýrýmý yapmadan yoksul, kimMehmet
Cengiz ise 2014 yýlý Ramazan
sesiz, naçar, dul ve yetimlere merhameayýnda yapýlan yardýmlarla ilgili þu açýklamayý yaptý:
tin ve iyiliðin elleriyle uzandýk” dedi.
“Deniz Feneri Derneði bugüne kadar dünyanýn
Deniz Feneri Derneði’nin dünyanýn savaþ, kýtlýk,
çok sayýda ülkesinde binlerce insana yardým götürdü.
afet gibi sebeplerle kriz yaþanan bölgelerine gýda, giyBu binlerce insanýn hepsinin ayrý ayrý hikâyesi var.
si, ilaç, temiz su gibi insani yardýmlar da götürdüðüne
Dinlediðimiz her hikâye ayrý bir dram. Biz hayýrseverdikkat çeken Eyvazlý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
lerimizin maddi ve manevi desteklerini arkamýza ala“Yardýmlar hayýrsever halkýmýzýn biriken iyilikrak yola koyuluyoruz, nerede yara varsa oraya merleridir. Bu Ramazan ayýnda 60 bin ihtiyaç sahibi aile,
hem oluyoruz. Bu Ramazan ayýnda beklentimizin çok
üstünde bir baðýþla karþýlaþtýk. Türkiye'de 10 bin aileye gýda, kahvaltýlýk ve temizlik setlerinden oluþan 3'lü
yardým kolileri verdik.
Deniz Feneri olarak ülkemizdeki 7 bin Suriyeli
kardeþimize 21 bin koli yardým ulaþtýrdýk. Ülkesini
terk etmeyen 3 bin Suriyeli aileye ise 9 bin koli yardým götürdük. Yine Bosna'da 3 bin aileye gýda verdik
ve 200 kiþiye iftar organizasyonu yaptýk. Irak'ta 2 bin
Türkmen aile için 3 týr yardým gönderdik. Somali'de
1000 aileye gýda daðýtýmý, 4 bin kiþiye de 8 gün boyunca iftar verdik. Somali'de kamplarda yaþayan 300
çocuðumuza giysi yardýmý yaptýk.
Bangladeþ'te 5 yýl boyunca iþletme giderlerini
karþýlayacaðýmýz ve çoðunluðu yetim olan 450 çocuðun eðitim gördüðü okulumuzu açtýk. 1000 Arakanlý
aileye, 20 bin dolar deðerinde gýda yardýmý yaptýk.
Arakanlý mültecilerin kampýnda 63 hisse adak kurbaný keserek, ihtiyaç sahibi 400 aileye daðýttýk.
Bu Ramazan da yine binlerce kiþiye iftar sofralarý kurduk, yüzlerce çocuða ve yetiþkine bayramlýk
Deniz Feneri Derneði, mazlumlarý sevindirdi.
yepyeni giysiler verdik. Yetimlerin bayram harçlýklarýný da unutmadýk.
Elbette ki Filistin bizim için çok önemli. Ýsrail
tarafýndan yýllardýr abluka
altýnda tutulan ve günlerdir
bombalanan Gazze'de Refah, Han Yunus ve Cemaliye'de 1.800 aileye gýda yardýmý ulaþtýrdýk. Bin adet
battaniye daðýttýk. 150 þehit ailesine 100'er dolar,
500 þehit ailesine ise 50'þer
dolar nakit yardýmý yaptýk.
Gazze'ye baðlý 5 þehirde
toplam 142 bin dolarlýk insani yardým yaptýk. Baðýþçýlarýmýzdan Gazze için
baðýþlar gelmeye devam
ediyor. Biz de ölüm kalým
Çorumlular’ýn Ramazan Ayý yardýmlarý, mazlum Müslümanlara ulaþtý.
mücadelesi veren Filistinli
kardeþlerimize
yardým
ulaþtýrmaya devam edeceðiz. Bütün bu yardýmlar,
Türk halkýnýn iyiliðidir.
Halkýmýz hayýrseverlikte
dünya ile yarýþmakta ve ilk
üç sýradaki yerini korumaktadýr. Merhamet duygularý yüksek iyilikseverlerimizle dünyanýn çok sayýda ülkesinde güzel iþler
yapmaya devam edeceðiz.
Ýyilik kervanýmýza destek
veren ve yapýlan bütün güzel iþlerin isimsiz kahramaný olan baðýþçýlarýmýza
teþekkür ediyoruz.”
Ersoy, “Akþemsettin Camii’nin yapýmýnda emeði geçen, yardým
eden ve hizmetinde bulunanlarý tebrik ediyorum.” dedi.
Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy:
‘Akþemsettin Camii,
Çorum’un yeni simgesi’
Recep Mebet
Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof. Dr.
Arif Ersoy geçtiðimiz günlerde Akþemsettin
Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni
ziyaret etti.
Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný
Celal Alegöz’ün ev sahipliðindeki ziyarette
Türkiye Diyanet Vakfý Ýl Temsilcisi Mustafa
Ersoy ve bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr
bulundu.
Dernek yöneticileriyle birlikte cami
inþaatýný gezen Arif Ersoy, “Akþemsettin
Camii, Çorum’un yeni simgeleri arasýnda
yerini aldý” dedi.
Cami inþaatýný gezdikten sonra çok mutlu
olduðunu ve duygulandýðýný dile getiren Ersoy,
“Bu mabedin yapýmýnda emeði geçen, yardým
eden ve hizmetinde bulunanlarý tebrik
ediyorum. Allah, bu eser için sarfedilen
gayretleri mükafatlandýrsýn, emeði geçenlerin
ecirlerini artýrsýn. Bu gayretlerin ilahi rahmetle
maðfirete mazhar ve vesile olmasýný Cenab-ý
Hakk’tan niyaz ediyorum” diye konuþtu.
ALEGÖZ’DEN HAYIRSEVERLERE
ÇAÐRI
Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma
Derneði Baþkaný Celal Alegöz, “Taþ
iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi
için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz”
dedi.
‘Meydan Camii’ adýyla yapýmýna
baþlanan ve ‘Akþemsettin Camii’ adýný alan
mâbedin inþaa çalýþmalarýnýn Çorum
Belediyesi tarafýndan sürdürüldüðünü
hatýrlatan Celal Alegöz, geçmiþten kalan
borçlarýn kapatýlmasý hususunda desteðe
ihtiyaç duyduklarýný kaydetti.
Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla
devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný
þöyle sürdürdü:
“Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile
camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya
geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin
inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon
çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ
iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi
için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz.
Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta
bulunmak isteyenler Farabi Caddesi’ndeki
camii inþaatý altýnda bulunan Dernek
Büromuza baþvurabilir, 224 98 06, 0537 471
50 47 ve 0542 487 72 47 numaralý
telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler.
Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi
olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin
öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini
rica ediyoruz.
Bugüne kadar Akþemsettin Camii
inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný
esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyoruz.”
Deniz Feneri, Ýsrail saldýrýlarý altýndaki Gazze’ye de yardým ulaþtýrdý.
Semiha-Fazlý Arzoðlu çiftinin kýzý Demet ile Perihan-Ýbrahim Üzüm çiftinin oðlu Tolga niþanlandý.
Arzoðlu ve Üzüm Aileleri’nin mutlu günü
Demet ile Tolga’dan
evlilik yolunda ilk adým
Fildiþi’ndeki Müslümanlar’a Kuran-ý Kerim hediye eden Deniz Feneri, mazlumlarýn yanýnda olmaya devam etti.
Osmancýk Ýlk Gülen Gözler Rehabilitasyon Merkezi
sahibi Demet Arzoðlu, evlilik
yolunda ilk adýmý atarak Yüzbaþý Tolga Üzüm’le niþanlandý.
Semiha-Fazlý Arzoðlu
çiftinin kýzý Demet ile Perihan-Ýbrahim Üzüm çiftinin
oðlu Tolga, hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý.
Önceki gün Hanoðlu Konaðý’nda düzenlenen niþan törenine Arzoðlu ve Üzüm Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý.
Çeþitli ikram ve müzikli
eðlencelerin yer aldýðý törende
genç çiftin niþan yüzüklerini
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Korosu
Þefi Ecz. Enver Leblebicioðlu
taktý.
HAKÝMÝYET, genç çifti
kutlar, ömür boyu mutluluklar
diler.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
Takvim Yapraðý
11
2014
AÐUSTOS
Kim bir þeyin ona faydalý
veya zararlý olduðunu
bilmezse, cehâletini ortaya
koyar. Ýbn-i Nüceyd
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.54
05.36
12.53
16.43
19.58
21.31
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
Giriþ
Fazla çalýþma, çalýþma günlük hayatýmýzda sýklýkla
karþýlaþýlan önemli çalýþma konularýnýn baþýnda gelmektedir. Fazla çalýþma konusu uygulanmasý, ülkenin genel
yararlarý, iþin niteliði veya üretimin artýrýlmasý gibi hususlar nedeniyle var olabilen bir uygulamadýr. Ýþ Kanunu
haricinde kalan Deniz-Ýþ ve Basýn-Ýþ Kanuna tabi olarak
çalýþanlarýn fazla çalýþma hususu her ne kadar kendi mevzuatlarýnda detaylý olarak düzenlense de, belli baþlý noktalarda farklýlýk arzettiði görülmektedir. Bu baðlamda, çalýþmamýzda Basýn Ýþ Hukuku ile Deniz Ýþ Hukukundaki
benzerlik ve farklýlýklar mevzuat çerçevesinde karþýlaþtýrmalý olarak ele alýnacaktýr.
A- Fazla Çalýþma Kavramý
Fazla çalýþma konusu, 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 41
inci maddesinde, "Ülkenin genel yararlarý yahut iþin niteliði veya üretimin artýrýlmasý gibi nedenlerle fazla çalýþma
yapýlabilir. Fazla çalýþma, Kanunda yazýlý koþullar çerçevesinde, haftalýk kýrkbeþ saati aþan çalýþmalardýr…." þeklinde tanýmlanmýþtýr. Ayný Kanunun 63. maddesi ise, "Çalýþma süresi" baþlýðý altýnda, "Genel bakýmdan çalýþma süresi haftada en çok kýrkbeþ saattir. Aksi kararlaþtýrýlmamýþsa bu süre, iþyerlerinde haftanýn çalýþýlan günlerine
eþit ölçüde bölünerek uygulanýr…. Çalýþma sürelerinin
yukarýdaki esaslar çerçevesinde uygulama þekilleri, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanacak
bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü çerçevesinde çalýþma süresini düzenlemiþtir.
Bu çerçevede, 4857 sayýlý Kanuna istinaden,
06.04.2004 tarih 25425 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak çýkartýlan Ýþ Kanununa Ýliþkin Fazla Çalýþma ve Fazla
Sürelerle Çalýþma Yönetmeliðin 1. maddesinde de, fazla
çalýþmanýn amacý belirtilmiþtir.
Bu baðlamda;"Ülkenin genel yararlarý yahut iþin niteliði veya üretimin artýrýlmasý gibi nedenlerle 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalýk
normal çalýþma süresinin dýþýnda yapýlacak fazla çalýþma
ve fazla sürelerle çalýþmaya iliþkin usul ve esaslarý düzenlemektir" hükmü ile Ýþ Kanunun 63.maddesi çerçevesinde
haftalýk normal çalýþma süresinin dýþýnda yapýlacak fazla
çalýþma konusu hususlarýnýn oluþturduðu anlaþýlmaktadýr.
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
Basýn çalýþanlarýnýn fazla çalýþma ile ilgili hükmü,
5953 sayýlý Basýn-Ýþ Kanunun Ek 1. maddesinde yer almakta olup çalýþma müddetini,
"5953 sayýlý Kanunun birinci maddesindeki gazeteci tabirinin þümulü içinde bulunan kimselerden müessese,
matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle müstemirren çalýþanlar için günlük iþ
müddeti, gece ve gündüz devrelerinde sekiz saattir", hükmü çerçevesinde gece ve gündüz eþit olarak 8 saat olarak
belirlemiþtir.
Ayný kanunun 19. maddesi ise, "Her altý günlük fiili
çalýþmayý müteakip gazeteciye bir günlük ücretli dinlenme izni verilmesi mecburidir. Gazetecinin vazifesi devamlý gece çalýþmasýný gerektirdiði hallerde hafta tatili iki
gündür" hükmü çerçevesinde devamlý gece çalýþmalarýnda haftalýk çalýþma süresinin 40 saat olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu durumda, Basýn- Ýþ Kanununda çalýþma süresinin
haftalýk belirlendiði anlamýna gelmektedir.
19. madde devamýnda, "gündüz veya gece devresindeki çalýþma müddetinin daha fazla hadlere artýrýlmasý ve
ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalýþýlmasý
bu kanuna göre (Fazla saatlerde çalýþma) sayýlýr. Pazar
gününden baþka bir gün hafta tatili yapan gazeteci, pazar
günü fazla mesai yapmýþ sayýlmaz. Her bir fazla çalýþma
saati için verilecek ücret, normal çalýþma saati ücretinin %
50 fazlasýdýr", hükmü ile, fazla çalýþma ücreti ödemelerinde Ýþ Kanununa nazaran farklý bir ödeme ayrýmýna gidilmediði ancak Ulusal Bayram ve genel tatil çalýþmalarý
karþýlýðýnda daha düþük bir ödemenin (Ýþ Kanununda
%100 zamlý) öngörüldüðü görülmektedir.
Ayný maddenin devamýnda, "Ancak, günlük normal
çalýþma müddetine ilaveten bu madde gereðince tatbik
edilecek fazla çalýþmalarýn saat 24 den sonraya tesadüf
eden saatlerinde ücret bir misli fazlasýyla ödenir. Fazla saatlerin hesabýnda, yarým saatten az olan müddetler yarým
saat, fazlasý ise bir saat sayýlýr", hükmü ile, gece 24'ten
sonraya rastlayan fazla çalýþmalarda fazla çalýþmanýn
ödenmesi konusunda bir ayrýma gittiði ve fazla çalýþma
ücretinin %100 zamlý olarak ödenmesi gerektiði görülmektedir.
Yine ayný maddenin devamýnda ise, "…. Fazla çalýþmalara ait ücretin, müteakip ücret tediyesiyle birlikte
ödenmesi mecburidir. Fazla çalýþma ücretlerinin gününde
verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlasýyla
ödenir. Fazla mesai günde üç saati geçemez", hükmü ile,
ödenmeyen fazla çalýþma ücreti alacaklarýna "kamu hükmü (Yargýtay 1973 yýlýnda verdiði Ýçtihadý Birleþtirme
Kararý ile verdiði isim)" adý altýnda ilave ödeme yapýlmasý gerektiði görülmektedir.
Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi konusu ise,
Ek Madde 3'te belirtilmiþ olup, "Bu Kanunun ek 1 inci
maddesinde yazýlý fazla saatlerle çalýþma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazýlý zam hadlerinden daha aþaðý hesap etmek suretiyle ödeyen iþverene,
ödemediði fazla saat ücretleri tutarýnýn veya eksik ödediði ücretler tutarýnýn beþ katý kadar idarî para cezasý verilir," hükmü ile Ýþ Kanununda yer aldýðý üzere belli bir
idari para cezasý tutarýnda olmayýp ödenmeyen veya eksik
ödenen fazla çalýþma ücretinin 5 katý tutarýnda bir idari
para cezasý öngörülmektedir.
C- Deniz Ýþ Hukukunda Fazla Çalýþma
854 sayýlý Deniz Ýþ Kanununun fazla çalýþma ile ilgili kanun hükümlerine baktýðýmýzda ise, kanunun 26.
maddesi, "Genel bakýmdan iþ süresi, günde sekiz ve haftada kýrk sekiz saattir. Bu süre haftanýn iþ günlerine eþit
olarak bölünmek suretiyle uygulanýr", hükmü ile gemi
adamlarýnýn çalýþma sürelerinin Ýþ Kanunundaki gibi günlük olarak uygulandýðýný anlaþýlmaktadýr.
Kanun maddesinin 28.maddesinde ise, "fazla çalýþmanýn tespit edilmiþ bulunan iþ sürelerinin aþýlmasý suretiyle…." baþlayacaðýný ifade ederek fazla çalýþmanýn bu
sürelerin aþýlmasý halinde uygulanacaðýný belirtmektedir.
Ayný Kanun maddesinin 2. fýkrasý ise, "Yapýlacak
fazla çalýþmanýn her saatine ödenecek ücret normal çalýþma ücretinin saat baþýna düþen miktarý % 25 oranýnda artýrýlmak suretiyle" ödeneceðini belirterek, Ýþ Kanununa
göre daha düþük bir ödemenin (Ýþ Kanununda %50 zamlý) öngörüldüðü görülmektedir. Bunun yanýnda kanunda
gemi adamlarýna yönelik fazla mesainin günlük en fazla
ne kadar olacaðý konusunda bir hüküm bulunmamaktadýr.
Fazla mesai ücretinin ödenmemesi hususuyla ilgili
olarak, 854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunun 51. maddesinin b fýkrasýnda ise, "28 inci madde gereðince gemi adamýnýn fazla çalýþma ücretini ödemeyen, Ýþveren veya iþveren vekili
hakkýnda bin Türk Lirasý idarî para cezasý verilir", hükmü
ile Ýþ Kanunundaki gibi belli bir idari para cezasý uygulamasý durumun söz konusu olduðu görülmektedir.
SONUÇ
Deniz-Ýþ Kanunu ile Basýn Ýþ Kanununda fazla çalýþma yönünden mevzuattaki benzerlik ve farklýlýklar deðerlendirildiðinde;
Deniz-Ýþ Kanunu ile Basýn-Ýþ Kanunu arasýndaki
öncelikle farklýlýklara baktýðýmýzda, fazla çalýþma DenizÝþ Kanununda günlük çalýþma süresine göre, Basýn Ýþ Kanunu'nda ise haftalýk çalýþma süresine göre belirlenmektedir. Bunun yanýnda, Basýn Ýþ Kanununda"fazla çalýþma
sayýlan" tüm hallerde normal saat ücretinin %50 fazlasýyla, Deniz Ýþ Kanununda ise normal saat ücretinin %25 fazlasýyla hesaplamasý gerekmektedir. Bunun yanýnda BasýnÝþ Kanununda gece 24'ten sonra yapýlan fazla mesai ücretlerinin, normal ücretin 1 kat misliyle ödeneceði hükmü
bulunmaktadýr. Basýn-Ýþ Kanununda fazla çalýþma ücretini zamanýnda ya da eksik ödeyen iþveren için eksik veya
fazla ödenen fazla ücretinin 5 katý tutarýnda bir idari para
cezasý öngörürken, Deniz-Ýþ Kanununda ise, Ýþ Kanunundaki her sene yeniden deðerleme oranýna göre belirlenen
maktu bir idari para cezasý öngörülmüþtür. Bununla birlikte, Basýn-Ýþ Kanununda sürekli gece çalýþma halinde
haftalýk çalýþma süresi 40 saat olarak belirlerken, DenizÝþ Kanununda gece çalýþmasý ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadýr. Son olarak Basýn-Ýþ Kanununda fazla çalýþma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlasýyla ödenme hükmü yanýnda fazla
mesainin günde üç saati geçemeyeceði hükmü bulunurken, Deniz-Ýþ Kanununda bu hükümlere rastlanýlmamaktadýr.
Deniz-Ýþ Kanunu ile Basýn-Ýþ Kanunu arasýndaki
benzerlikler ise, Deniz Ýþ Kanunu ile Basýn Ýþ Kanununda
telafi çalýþmasý ya da fazla çalýþmanýn ne þekilde uygulanacaðýna dair düzenlemeler de yoktur. Her iki Kanunda,
fazla çalýþma sayýlan tüm hallerde, Ulusal Bayram, Genel
Bayram ve Hafta Tatili durumlarýnda fazla çalýþma ücreti
ödenmesi konusunda bir ayrýma gitmediði görülmektedir.
KAYNAKÇA
ULUCAN, Devrim, Basýn Ýþ Kanunu'nda Ücret ve
Türleri, Basýn Ýþ Hukuku Genel Esaslarý ve Uygulama Sorunlarý, Legal 2005 Yýlý Mayýs Toplantýsý, Legal Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ýstanbul 2006.
EYRENCÝ, Öner, Basýn Ýþ Hukuku'nda Çalýþma Süreleri ve Fazla Çalýþmalar, Basýn Ýþ Hukuku Genel Esaslarý ve Uygulama Sorunlarý, Legal 2005 Yýlý Mayýs Toplantýsý, Legal Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ýstanbul 2006
5953 Sayýlý Basýn Kanunu
4857 Sayýlý Ýþ Kanunu
854 Sayýlý Deniz-Ýþ Kanunu
4- Elvançelebi Köyü’nden gelme Fatma
TÜRKCAN.
5- Atçalý Köyü’nden gelme Fadik ZORLU.
6- Dodurga Ayva Köyü’nden Osman TÜREMÝÞ.
7- Eymir Köyü’nden Bayram DÝNLER.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
NÖBETÇÝ ECZANELER
KAYA
DAMLA
G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/BC-D GÖÐÜS HASTANESÝ
KARÞISI 224 08 14
ÖZEL ELÝTPARK
HASTANESÝ KARÞISI
213 77 07
2.8847
2.8953
2.1602
2.1609
Gram
ALIÞ
91,09
SATIÞ
91.17
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6966
11 AÐUSTOS 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT EDENLER
3- Kasap Mustafa Cürün’ün torunu. Çetin
Cürün’ün oðlu Alper CÜRÜN.
METEOROLOJÝ
Düzeltmen
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
2- Fýndýklý Köyü’nden gelme Satý ÜÇPINAR.
(Sürecek)
Enise AÐBAL
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
1- Samsun Havza ilçesinden Naile SEZÝK.
"Yalan bir lafz-ý kafirdir"dedi Bediüzzaman.
Aðzýndan yalan söz için kelam
çýkmadý.
Söz söyledi yýllarca…
"Ben çok baðýrýyorum,on üçüncü asrýn minaresinin baþýnda durmuþum" dedi.
Yazdýðý eserlere …
"Sözler" ismini verdi.
Hiçbir yerde ve hiçbir kitapta
söylenmeyen sözler…
Bu sözler bizi kendimize getirRaþit Yücel
di.
rasityücel@
"Alimin bir kelamý, lal-i incidir,
Cahilin bir kelamý,günde bin corumhakimiyet. net
can incidir" demiþti Laedri…
Ýlim ile abad olduk.
Cehaleti koyu bir karanlýk bildik.
Ýlim ile insanlýðýmýzý öðrendik.
Onu en büyük düþmanýmýz bildik.
Söze aldandýk,
Kelama kurban olduk.
Dil verdi Rabbimiz…
Dilimiz kalbimizin arzularýný dillendirdi.
Sonra acý sözlere rastladýk.
Küfürlü ve köstekli…
O sözler bizi yýktý.
Sonra dostlardan gelen acý sözlere…
Acýmadan,insafý elden býrakýlarak söylenen sözlere…
Sonra þu mýsralarý hatýrladýk:
"Yiðidi kýlýç deðil,bir acý söz öldürür"
Saygýsýz söylenen her söz anahtarsýz açýldý.
Tefekkür
Dünyamýz
Deniz Ýþ Hukuku ve Basýn Ýþ
Hukuku’nda fazla çalýþma
B- Basýn Ýþ Hukukunda Fazla Çalýþma
223 03 00
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
BUHARA
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
GAZÝ
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
Sözler…3
Ali Kemal TERZÝ
Ýþ Müfettiþi, Güvenlik Bilimleri
Doktora Öðrencisi
[email protected]
Hicri Kamerî:15 ÞEVVÂL: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:29 Temmuz 1430 Hýzýr:98
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
11 AÐUSTOS 2014
Ambalajlý sular açýk
kasada taþýnamayacak
Saðlýk Bakanlýðý, damacana
ve þiþe içinde satýlan ambalajlý sularýn satýþ ve daðýtýmýyla ilgili düzenlemeler getirmeye hazýrlanýyor.
Damacana su satýþ yerlerinin
açýlmasý ve ambalajlý sularýn taþýnmasý Saðlýk Bakanlýðýnýn iznine tabi olacak, hem satýþ yerlerinde hem
de nakil araçlarýnda çalýþan personel hijyen eðitimi alacak, taþýma
yapan araçlarýn kasalarý kapalý
ve/veya damacanalarýn meteorolojik dýþ etkenlerden korunacaðý düzende olacak ve açýk kasayla su satýþý yapýlamayacak.
Edinilen bilgiye göre, Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý
Kurumu, Ambalajlý Su Satýþ Yerleri ile Ambalajlý Su Nakil Araçlarýnýn Tabi Olacaðý Usul ve Esaslar
Hakkýnda Teblið hazýrladý.
Tebliðle doðal mineralli sularýn uygun ortamlarda nakli ve satýþýnýn yapýlarak saðlýklý, temiz ve
güvenli tüketilmesini temin için satýþ yapýlan yerlerle nakil araçlarýnýn
tabi olacaðý usul ve esaslar belirlendi.
Yakýnda yürürlüðe girmesi
beklenen tebliðle damacana su satýþ yerlerinin açýlmasý ve ambalajlý
sularýn taþýnmasý Saðlýk Bakanlýðýnýn iznine tabi olacak. Bu iþi yapmak isteyen kiþiler halk saðlýðý
müdürlüklerinden izin alacak. Ýzinsiz yerlerde damacana su satýþý ya-
pýlamayacak.
Hem satýþ yerlerinde hem de
nakil araçlarýnda çalýþan personel
hijyen eðitimi alacak
Ambalajlý su satýþ yerlerinde,
geri dönüþümlü ve dönüþümsüz
kaplardaki ambalajlý sularýn satýþý
ve depolamasý yapýlan bölümlerin
kullaným alaný, boþ ve dolu damacanalarý muhafaza edecek geniþlikte ve iki bölümden oluþacak.
Bu yerlerin taban ve tüm duvarlarý kir tutmayan, kolay yýkanabilir ve temizlenebilir, mikroplarýn
bulaþmasýna yol açmayacak malzemeylekaplý olacak. Satýþ yerinin temizlenmesi ve yýkanmasýndan sonra oluþacak atýk suyun uzaklaþtýrýlmasýný saðlayacak kanalizasyona,
kanalizasyon bulunmayan yerlerde
septik çukurlara baðlý sifonlu düzenek oluþturulacak.
Satýþ ve depolama yerlerinde
boþ ve dolu damacanalarýn bulundurulduðu ve satýldýðý bölümler ayrý olacak, doðrudan güneþ ýþýðý, toz,
duman, ýsý ve diðer etkenlere maruz kalmayacak þekilde düzenlenecek, açýk alanda su satýþý ve depolamasý yapýlamayacak.
Su satýþ ve depolama yerinde
alýnan izin belgelerinin örneði görülecek bir yere asýlacak.
Ambalajlý sular, tüp, petrol ve
petrol ürünleri, hýrdavat, her türlü
kimyevi maddelerin daðýtýmýný ya-
pan araçlarda veya bu ürünlerle birlikte satýlamayacak ve bunlarla bir
arada bulundurulamayacak.
Satýþ ve depolama yerinde ayrý bir tuvalet ve lavabo bulundurulacak.
Satýþ yerinde sular, ýsýdan etkilenmemesi için güneþ ýþýðýndan
etkilenmeyecek þekilde depolanacak ve satýlacak.
Satýþ ve depolama yeri dýþýnda
boþ ve dolu kaplarla suyun teþhiri
ve reklamý yapýlamayacak.
Su taþýnacak nakil araçlarýna
çeki düzen
Ambalajlý sular tüp, petrol ve
petrol ürünleri, hýrdavat ve her türlü kimyevi madde daðýtýmýný yapan araçlarla veya bu ürünlerle birlikte nakledilemeyecek.
Su satýþ yerinden tüketicilere
satýþ yapan araçlarýn kasalarý kapalý ve/veya damacanalarýn meteorolojik dýþ etkenlerden korunacaðý bir
düzende olacak, açýk kasayla su satýþý yapýlamayacak.
Su nakil araçlarý kaplarda çizilmeye ve bozulmaya sebep olmayacak ve suyun vasýflarýný deðiþtirmeyecek þekilde düzenlenecek.
Ambalajlý sularýn naklinde
kullanýlan araçlarýn her iki yanýnda
satýþ yerinin ismiyle izin tarih ve
sayýsý bulunacak.(Haber Merkezi)
Yeþilay’dan BONZAÝ uyarýsý
Türkiye Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Prof. Dr.
Ýhsan Karaman, uzmanlarýn sentetik uyuþturucu
olan bonzainin, eroinden
100 kat daha tehlikeli olduðunu söylediðini belirterek, "Özellikle yoksul
semtlerdeki ergen ve genç
yetiþkinlerde giderek artan
bir kullaným var" ifadelerini kullandý.
Yeþilay'dan "Dünya
Uyuþturucu Kullanýmý ve
Kaçakçýlýðý ile Mücadele
Günü" dolayýsýyla yapýlan
yazýlý açýklamada, son
günlerde bonzaiden artan ölümler üzerine ailelerin
dikkatli olmasý gerektiði belirtildi.
Açýklamada görüþlerine yer verilen Karaman,
henüz Türkiye'de yeni duyulan ancak sürede kullanýmý artan bonzainin, gençler arasýnda hýzla yaygýnlaþtýðýna dikkati çekti.
Bonzai ile mücadelede en büyük görevin ailelere düþtüðünü vurgulayan Karaman, þunlarý kaydetti:
"Uzmanlar, eroinden 100 kat daha tehlikeli olduðunu söylüyor. Özellikle yoksul semtlerdeki ergen ve
genç yetiþkinlerde giderek artan bir kullaným var. Çok
tehlikeli olan bu uyuþturucu, saklanmasý kolay ve esrardan daha da etkili. Tek seferde dahi ölüm riski
Açýklamada, "Bombay mavisi" olarak bilinen
bonzainin kredi kartýna sahip olan herkes tarafýndan
internet üzerinden kolaylýkla elde edilebildiði belirtilerek, "Kokusuz olan bu madde, topluluk arasýnda
farkýna bile varýlmadan tüketilebiliyor. Beyin, kalp ve
akciðerlerde kalýcý hasarlar býrakan bonzainin etkileri
arasýnda unutkanlýk ve aþýrý sivilce yer alýrken, satýþ
yapan internet siteleri ise ABD, Çin ve Belçika kaynaklý. Türkiye'ye de çoðunlukla Avrupa, Çin ve
KKTC'den gelmekte" ifadeleri yer aldý.(Haber Merkezi)
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 2017 tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan ustalarý inþaatlarda çalýþtýrmayacak.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn kentsel dönüþüm
seferberliði ile baþlattýðý uygulama kapsamýnda 2017 tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan ustalar inþaatlarda çalýþamayacak.
Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, kaliteli ve
güvenli yapýlarýn inþa edilmesi, bunun uzman kiþilerce
gerçekleþtirilmesi ve sürdürülebilir kýlýnmasý için çalýþma baþlatýldý.
Yapý ustalarý, bu kapsamda 1 Ocak 2012 tarihinden
itibaren kayýt altýna alýnmaya baþlandý. Kayýtlara göre,
Türkiye'de 302 bin "Geçici Ustalýk Yetki Belgesi" sahibi usta bulunuyor.
Ýmar Kanunu'na göre, inþaat ve tesisat iþlerinde,
yetki belgesi olmayan usta çalýþtýrýlamýyor. Ustalarýn,
Bakanlýk veya ilgili idarelere baþvurmasý halinde "Geçici Ustalýk Yetki Belgesi" veriliyor.
"Geçici Ustalýk Yetki Belgesi" uygulamasý 1 Ocak
2015 tarihine kadar devam edecek. Bu belge, Mesleki
Yeterlilik Kurumu ve yetkilendirdiði kuruluþlarca verileceklerle deðiþtirilecek.
Ustalýk Yetki Belgesi olmayanlarýn, 2017'den itibaren ustalýk yapma imkanlarý ortadan kalkacak.(Haber
Merkezi)
ÇESOB'tan Baðcý
ve Köse'ye ziyaret
ÇESOB yöneticileri Milletvekili Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
Çorum Esnaf ve
Sanatkar Odalarý
Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn Kýlýç
ile birlikte Yönetim
Kurulu üyeleri, AK
Parti Çorum
Milletvekili ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Bütçe ve Plan
Komisyonu Üyesi Dr.
Cahit Baðcý ve CHP
Çorum Milletvekili Av.
Tufan Köse'yi
TBMM'deki
makamlarýnda ziyaret
ettiler.
Esnaf
temsilcilerinin
taleplerini dinleyen
Milletvekili Baðcý,
"AK Parti hükümeti
olarak her zaman
esnaflarýmýzýn yanýnda
olduk. Son 11 yýlda
Bað-Kur baþta olmak
üzere esnaflarýmýzý
yakýndan ilgilendiren
yasalarda iyileþtirmeler
yaparak yeni yasalarla
esnaflarýmýzý
destekledik.
Ekonomimizin can
Baðcý, “AK Parti hükümeti olarak her zaman esnaflarýmýzýn yanýnda olduk.” dedi.
damarý olarak
gördüðümüz
esnaflarýmýzýn
sorunlarýný bir bir
çözüyoruz. Bu açýdan
esnaf teþkilatlarýmýzý
önemsiyoruz. Bugün
de esnafýmýzýn
taleplerini dinledik ve
gerekli notlar aldýk.
Çözüm noktasýnda her
zaman esnaflarýmýzla
bir ve beraber olmak
önemli
ilkelerimizdendir"
dedi.
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç ve
beraberindekiler
Baðcý'yý ziyaretinin
ardýndan ise CHP
Çorum Milletvekili Av.
Tufan Köse'yi
makamýnda ziyaret
ettiler.
Ziyarette, ÇESOB
Baþkan Vekili ve
Kasaplar ve Celepler
Odasý Baþkaný Recep
Gür, ÇESOB Yönetim
Kurulu üyeleri Oto
Tamirciler Odasý
Baþkaný Necmettin
Uzun, Marangozlar
Odasý Baþkaný Ömer
Latif Akdað, Alaca
Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Duran Ongu,
Yorgancýlar ve
Döþemeciler Esnaf
Odasý Baþkaný
Erdoðan Çerikçi ve
Terziler Odasý Baþkaný
Lütfü Barut hazýr
bulundu.
oluþturabiliyor ve öldürüyor. Örneklerini son dönemde çok sýk görmeye baþladýk."
ÝNTERNET ÜZERÝNDEN SATILIYOR
Belgesi olmayan
usta çalýþamayacak
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 2017 tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan ustalarý inþaatlarda çalýþtýrmayacak.
ÇESOB yöneticileri CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse'yi ziyaret etti.
Yolcu otobüslerine
denetimler artacak
Yolcu
otobüslerine
denetimler
artacakEmniyet Genel
Müdürlüðü'nün web
sitesinden açýklama
yapýldý.Yapýlan
açýklamada,
Türkiye’de
þehirlerarasý yolcu
taþýmacýlýðý yapan
otobüslerin karýþtýðý,
can ve mal
kayýplarýnýn yaþandýðý
trafik kazalarýnda son
zamanlarda artýþ
gözlendiðine ve bu
kazalarýn çoðunlukla
sabah 03.00-07.00
saatleri arasýnda
gerçekleþtiðine
dikkati çekildi.
Açýklamaya
göre, bu kazalar,
yorgunluk ve
uykusuzluða baðlý
olarak meydana
geliyor ve otobüslerin
uzun mesafelerde dahi
tek þoför tarafýndan
kullanýlmasýndan
kaynaklanýyor.
Ayrýca
açýklamada, özellikle
uzun mesafeli
þehirlerarasý yolcu
taþýmacýlýðý yapan
otobüs þoförlerinin
kural ihlali yapýp
yapmadýðýný tespit
etmek amacýyla, gece
saatlerinde emniyet
görevlilerinin sivil
olarak otobüslere
bineceði ve habersiz
denetimler
gerçekleþtireceði
bildirildi.
Açýklamada
þunlar kaydedildi:
“Bu denetimlerde
þehirlerarasý yolcu
otobüslerinde yedek
þoför bulunup
bulunmadýðý, þoför
veya yedek þoförlerin
çalýþma ve dinlenme
süreleri ile hýz
limitlerine uyup
uymadýklarýnýn tespiti
amacýyla takograf
kayýtlarý titizlikle
incelenecek, takograf
cihazýnda takýlý sürücü
belgesi ile þoförün
ayný kiþi olup
olmadýðý özellikle
kontrol edilecektir.
Denetimler
özellikle büyük
þehirlerin giriþleri ile
þehirlerarasý karayolu
güzergahlarýnda
uygun noktalarda
yapýlacak olup,
seyahat eden
yolcularýmýzýn þikâyet
ve yakýnmalarýna
sebebiyet verilmeden
en kýsa sürede
tamamlanacaktýr.”(Ha
ber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
15
Memur fazla çalýþmayacak
Kamuda fazla çalýþma genelgesi dün resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
Kamuda fazla çalýþma genelgesi dün resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre kamu görevlilerine,
belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu
ve istisnai haller bulun-
madýðý sürece, günlük
çalýþma saatleri dýþýnda
fazla çalýþma yaptýrýlmayacak.
Memur-Sen'in
Toplu Sözleþme teklifleri arasýnda yer alan ve
Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet
Kollarna Yönelik Mali
ve Sosyal Haklara Ýliþkin 2014 ve 2015 Yýllarýný Kapsayan 2. Dönem
Toplu Sözleþme'de varýlan mutabakat çerçeve-
sinde, fazla çalýþma uygulamalarýyla ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn genelde yer alan
hususlara riayet etmeleri gerekiyor.
Genelgeye göre
Kamu
görevlilerine,
belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu
ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük
çalýþma saatleri dýþýnda
fazla çalýþma yaptýrýlmayacak. Fazla çalýþma
Kamuda fazla çalýþma genelgesi dün resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
yaptýrýlmasýnýn gerektiði zorunlu ve istisnai
hallerde, fazladan çalýþýlan süreye iliþkin ücret,
ilgili mevzuatý çerçevesinde ödenecek.
Ýlgili mevzuatý gereði fazla çalýþma karþýlýðý ücret ödenememesi
durumunda ise söz konusu kamu görevlilerine, baþta 657 sayýlý
Devlet memurlarý Kanunu'nun ilgili maddesi
ile 2009/12 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi'nin
ilgili maddesi olmak
üzere tabi olduklarý
mevzuat hükümleri çerçevesinde, yaptýrýlacak
fazla çalýþmanýn her sekiz saati için bir gün hesabý ile izin verilecek.
Ancak bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kýsmý yýllýk izinle
birleþtirilerek yýlý içinde
kullandýrýlabilecek.(Haber Merkezi)
Baþ aðrýlarýna elle tedavi yöntemi
Sýk sýk tekrarlanan
baþ aðrýlarýnýn hafife
alýnmamasý gerektiðini
ifade eden uzmanlar, elle tedavinin de faydalý
olduðunu söyledi.
Ýnsanlarýn yüzde
70’inin hayatlarýnýn herhangi bir döneminde baþ
aðrýsýna maruz kaldýðýný
ifade eden Fizik Tedavi
ve Manipülasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, baþ aðrýlarýnýn
yüzde 90’ýnýn migren
veya gerilim tipi baþ aðrýsý olduðuna dikkat
çekti.
Migrenin toplumda
görülme sýklýðýnýn yüzde 15 civarýnda olduðunu belirten Þahabettinoðlu, “Nöbetler halinde þiddetli ve zonklayýcý
bir baþ aðrýsý olup genellikle tek taraflý olur. Beraberinde bulantý veya
kusma olabilir. Iþýk, ses
ve harekete aþýrý hassasiyet olup, 2 ila 72 saat
sürebilir. Krizler arasý
durum normaldir. Stres,
açlýk, az veya çok uyumak, hava deðiþmesi,
Sýk sýk tekrarlanan baþ aðrýlarýnýn hafife alýnmamasý gerektiðini
ifade eden uzmanlar, elle tedavinin de faydalý olduðunu söyledi.
adet dönemi, peynir, çikolata, salam, sosis gibi
gýdalar, kýrmýzý þarap,
aþýrý ýþýklý flüoresanlý
mekânlar migreni tetikleyebilir. Medikal tedavisinde ise kriz anýnda
ve krizler arasý kullanýlan ilaçlar vardýr. Son
yýllarda ise kranial masaj ve manipülasyonun
(ba’ýn elle tedavisi) migren ve gerilim tipi baþ
aðrýlarýnda etkili olduðu
görülmektedir” dedi.
Sýk sýk tekrarlanan
baþ aðrýlarýnýn hafife
alýnmamasý gerektiðini
ifade eden Þahabettinoðlu, evvela bir uzman
doktora gidip muayene
olunmasý gerektiðini
söyledi. Migren ve gerilim tipi baþ aðrýlarýnda
verilen medikal tedaviye
ilaveten kranial ve servikal manipülasyon (elle
fizik tedavi) ve masajýn,
tedavide oldukça baþarýlý sonuçlar verdiðini anlatan Þahabettinoðlu,
“Tedavi sýrasýnda baþ ve
boyun bölgelerinde, aðrý
þekli ve lokalizasyona
göre ilgili noktalara ellerle belli açýlarda ve deðiþik derecelerde basýnçlar ve yine bazý germe, döndürme manevralarý uygulanýyor. Migren
ve gerilim tipi baþ aðrýlarýndaki kranial manipülasyon ve masaj tedavisi, hastalýðýn derecesine göre 3-6 seans sürüyor. Tedavi ise 3 veya 5
gün aralýklarla uygulanýyor” diye konuþtu.(ÝHA)
Obezlerde damar sertliði
çocukluktan baþlýyor
Obezlerde, erken damar
bozukluklarý ile damar sertliðinin çocuklukta baþlayabileceði
öðrenildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Týp Fakültesi
Çocuk Endokrinoloji Bilim
Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet
Emre Atabek, þiþmanlýðýn çocuklukta baþladýðýna, çocuklarýn kilo alýmýnýn eriþkin dönemde de devam edebileceðine dikkati çekti.
Dünyada obezite görülme
sýklýðýnýn her geçen gün arttýðýný belirten Atabek, bazý obez
çocuklarda belirgin metabolik
bozukluklar bulunabildiðini
söyledi. Obez çocuklarda ergenlik öncesi dönemde bile þeker metabolizmasý bozukluklarý, kan basýncý yüksekliði, kan
yaðlarý yüksekliði, þeker hastalýðý ve hatta damar sertliði belirtilerinin ortaya çýkabileceðini vurgulayan Atabek, þunlarý
Obezlerde, erken damar bozukluklarý ile damar
sertliðinin çocuklukta baþlayabileceði öðrenildi.
kaydetti:
"Yapýlan çalýþmalarda 3-8
yaþ arasý obez çocuklarda, erken damar bozukluklarý ve damar sertliði çocuklukta baþlýyor. Obez çocuk ve ergenler
üzerinde yaptýðýmýz bir çalýþmada da ultrason ile atardamarlarýn duvar kalýnlýklarýnýn
normal çocuklara göre artmýþ
olduðunu tespit ettik. Obezlerde damar ve kalp problemlerinin temeli, çocukluk çaðýnda atýlmaktadýr. Uyku
süresi kýsa olan çocuklarýn, atýþtýrma süresi artýyor. Uykusuzluk, iþtah
mekanizmalarýný deðiþtiriyor. Bu nedenle uykusuz kalan çocuk daha þiþman oluyor.''
Çocukluk çaðý obezitesinin, eriþkin dönemde bir dizi probleme neden olmasý nedeniyle giderek önem kazandýðýný
anlatan Atabek, bu nedenle erken yaþlarda korunma ve tedavi giriþimlerinin baþarýlý olacaðýný
dile getirdi.(AA)
Öðrenci belgeleri artýk E-Devlet kapýsý üzerinden alýnabilecek.
Öðrenci belgeleri
E-Devlet’ten alýnabilecek
Yükseköðretim Kurulu
(YÖK) Baþkaný Gökhan Çetinsaya, öðrenci belgelerinin artýk
E-Devlet kapýsý üzerinden alýnabileceðini bildirdi.
YÖK Baþkaný Çetinsaya,
YÖK’ün yürüttüðü Yükseköðretim Bilgi Yönetim Sistemi çalýþmalarý kapsamýnda öðrenci
belgelerinin E-devlet sistemi
üzerinden alýnabilecek olmasýna iliþkin bilgilendirme toplantýsý düzenledi.
''BUNUN GETÝRDÝÐÝ
DOÐAL SONUÇLAR VAR''
YÖK’te gerçekleþen toplantýda Çetinsaya, “Bugün 5 buçuk milyon öðrencimizi ilgilendiren bir projeyi paylaþmak istiyorum. Projenin sonuçlarýný
son 2 yýldýr yoðun bir þekilde
Türkiye Yükseköðretim sisteminin biliþim alt yapýsý üzerinde çalýþmalar yürüttük. Hem
bilgi alt yapýsý, hem iletiþim alt
yapýsý hem istatistik alt yapýsý
üzerine ve artýk son 6 aydýr da
bu projenin sonuçlarýný sizlerle
paylaþmaya baþladýk. Bunlardan bir tanesi kurumsal deðerlendirme raporlarýydý. Bütün
üniversitelerimizi çeþitli kriterlerle deðerlendiren. Bir diðeri
istatistik.yok.gov.tr idi. Bu bilgi
ve biliþim alt yapýsýnýn sonuçlarýný istatistik.yok.gov.tr adresinden bulabilirsiniz. Böylesi bir
istatistik alt yapýsýna sahip
olunca, biliþim alt yapýsýna sahip olunca bunun getirdiði doðal sonuçlar var” diye konuþtu.
“BU PROJEDEKÝ ÜNÝVERSÝTELERLE BÝRLÝKTE
BUNU GERÇEKLEÞTÝRMEYÝ DÜÞÜNÜYORUZ”
Uygulamaya koyduklarý
yeni uygulamalar olduðunu
kaydeden Çetinsaya, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Bunlardan
bir tanesi de öðrenci belgelerinin artýk E-devlet kapýsý üzerinden ilgilenen herkesle paylaþýlabilmesi. Rahatlýkla e-devlet
üzerinden alýnabilmesi. Öðrenci belgelerinin öðrencilerimiz
tarafýndan ve istedikleri kurum
ve kuruluþlarda kullanabilmesi.
Bu tabi bir ilk aþama. Ýkinci
aþamada akademisyenlerimizin, öðretim elemanlarýmýzýn
belgelerini E-devlet kapýsý üzerinden alabilecekler. Önümüzdeki birkaçhafta içerisinde. Mezun belgesi üzerinde çalýþmalarýmýz devam ediyor. O da bir iki
ay içerisinde isteyen herkes mezun belgelerini e-devlet kapýsý
üzerinden alabilecekler.
''HAYATI KOLAYLAÞTIRACAK UYGULAMALAR''
'Bu süreçte üniversiteyi
kazanan öðrencilerimizin kayýtlarýnýn da online olarak yapýlmasý ve E-Devlet kapýsý üzerinden yapýlmasý içinde çalýþmalarýmýz tamamlanmak üzere. Kýsmet olursa bu sene bir pilot proje olarak bu projedeki üniversitelerle birlikte bunu gerçekleþtirmeyi düþünüyoruz. Önümüzdeki aylarda gerçekleþecek kayýt döneminde. Ben bütün bunlarýn öðrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve ailelerin hayatlarýný kolaylaþtýrýcý uygulamalar olduðunu söyleyebilirim.
Duyduðum mutluluðu da ifade
etmek isterim. Herkese hayýrlý
uðurlu olsun diyorum.'
BARKOD ÜZERÝNDEN
DOÐRULATILARAK KULLANILABÝLECEK
Çetinsaya, ayrýca öðrencilerin online olarak alacaðý bar-
kodlu belgelerin kurum ve kuruluþlara yapýlacak baþvuru ve
iþlemlerde barkod üzerinden
doðrulatýlarak kullanýlabileceðini ifade etti. YÖK Baþkaný
Çetinsaya ve TÜRKSAT yetkilileri konuþmalarýn ardýndan
Öðrenci Belgesi Sorgulama ve
hizmet kullanýmýný uygulamalý
olarak basýn mensuplarýna tanýttý.
E-DEVLET ÞÝFRESÝ VE
ELEKTRONÝK ÝMZA GEREKÝYOR
Yükseköðretim Kurulunun yürüttüðü Yükseköðretim
Bilgi Yönetim Sistemi çalýþmalarý kapsamýnda artýk öðrenci
belgesi
https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden alýnabilecek. E-Devlet Kapýsý’nda
Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý Öðrenci Belgesi Sorgulama Sistemi üzerinden, Türkiye’de eðitim görülen üniversitelere ait öðrenci belgelerine
ulaþýlacak. Bu hizmet kullanýlarak alýnan belgelerin resmi geçerliliði bulunacak. Belge üzerindeki barkod numarasý sayesinde belgenin teslim edildiði
kurumlar belgeyi sorgulayabilecek ve doðruluðunu teyit edebilecek. Bazý kurumlar, iç iþleyiþleri gereði ýslak imzalý veya
mühürlü belgeye ihtiyaç duyabilecek ve elektronik ortamdan
alýnmýþ belgeleri kabul etmeyek
kurumlar olabileceðinden, belgenin verileceði kurumla önceden irtibata geçirilmesi gerekiyor. Ýþleme baþlamadan önce
kiþinin gerekli e-devlet þifresi,
elektronik imza veya mobil imzasýnýn olmasý gerekiyor. Bu iþlemler için herhangi bir ek ücret, vergi alýnmayacak.
(Haber Merkezi)
Bakanlýk’tan ýslak mendil uyarýsý
Saðlýk Bakanlýðý, saðlýðý
tehdit eder nitelikteki kolonyalý, ýslak mendil ve havlularla ilgili aðýr yaptýrýmlar uygulayacak.
Daha önce firmalarý bu
konuda uyaran Bakanlýk, denetimlerde saðlýksýz olduðu
belirlenen ürünler için firmalara yüksek miktarda para cezasý
verecek.
Bir süre önce yayýmlanan
''Hizmet Sunumumunda Yer
Alan Kozmetik Ürünlere Ýliþkin Kýlavuz''un ardýndan, ücretsiz ýslak ve kolonyalý mendil veren yerleri mercek altýna
alan Saðlýk Bakanlýðý, firmalarý bu konuda dikkatli olmalarý
için uyarmýþtý.
Uyarýda, bu ürünlerin
kozmetik mevzuatýna tabi olduðu, denetimlerde uygunsuzluðu belirlenen ürünler için 50
bin liraya kadar para cezasý uygulanacaðý bildirilmiþti.
Bu süreçte denetim ekibini güçlendiren ve ambalajý
üzerinde sadece tanýtým ve reklamý yapýlan ticari müesseselerin isminin yer aldýðý birçok ýslak veya kolonyalý mendil ve
havlu bulunduðunu belirlenen
Bakanlýk, ''merdiven altý'' tabir
edilen yerlerde üretilen, insan
saðlýðýna zararlý ürünlerin kullanýmýnýn engellenmesi için
harekete geçti.
Ýþlem yapýlacak
Mevzuata göre yemek,
konaklama, ulaþým ve kiþisel
bakým hizmeti sunumu sýrasýnda verilen ýslak ve kolonyalý
mendillerin içerik, üretici, kullaným, saklama ve dayanaklýlýk
bilgilerinin ambalaj üzerinde
yer almasý gerekiyor.
Bunlarýn yer almadýðý
ürünlerle ilgili, kozmetik mevzuatýna aykýrýlýklarý nedeniyle
iþlem yapýlacak.
Söz konusu ürünleri müþterilerine ücretsiz veren otel,
lokanta ya da ulaþým firmalarý,
bunlarý kendi adýna ürettirir
veya üretici ya da malý tedarik
ettiði firmayý kuruma bildire-
mezse, kendisi üretici kabul
edilecek. Bu durumda hizmet
sunan müessese, üretici konumuna geçtiði için uygunsuzluk
cezasýný ödemek zorunda kalacak.
Bu ürünlerle ilgili imalatçý, ithalatçý ve daðýtýcýlarýnýn
yükümlülüklerini belirleyen
kýlavuza göre Türkiye Ýlaç ve
Týbbi Cihaz Kurumuna bildirim yoksa 20 bin lira, ambalaj
ve etiket bilgileri mevzuata uygun deðilse 2 bin 928 lira, insan saðlýðýna zararlý olduðu
tespit edilirse de 50 bin lira para cezasý uygulanacak.
Mevzuata aykýrý veya güvensiz olduðu tespit edilen
ürünler yasaklanacak, toplatýlacak ve imha edilecek.(AA)
16 PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Artýk onlar KYK
yurtlarýnda kalmayacak
Artýk onlar KYK yurtlarýnda kalamayacak
Bakanlýk, sürekli bir iþte çalýþanlarýn KYK yurtlarýnda kalamayacaðýný ve düzenlemelerin yapýldýðýný açýkladý.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yükseköðrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Ýdare ve Ýþletme mevzuatýnda
yapýlan deðiþiklikle, yurtlara kayýt olmak isteyen öðrenciler, tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalýþabilecekler veya ücretli staj yapabilecekler. Ancak, yurtta
barýnacaklar, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli
bir iþte çalýþamayacaklar veya sürekli gelirleri olamayacak.
KYK Yurt Ýdare ve Ýþletme Yönetmeliðinde deðiþiklik
yapýlmasýna dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, yükseköðretim kurumlarýnýn yeri ve öðrenci sayýlarý, mevcut yurtlarýn kapasitesi, talebi karþýlama oranlarý, binalarýn fiziki durumlarý ile sosyal
ve bölgesel faktörler dikkate alýnarak ülke genelinde yurt
ihtiyacý belirlenecek.
Yurtlara baþvuru yapmak isteyenlerin, örgün eðitim
veren bir yükseköðretim kurumuna kayýtlý olmalarý gerekecek. Ayrýca, þehir içi nakil araçlarýndan yardýmsýz faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayan, skolyoz hastasý öðrenciler hariç, öðrencinin ailesinin yurdun bulunduðu þehrin belediye sýnýrlarý dýþýnda
ikamet etmesi istenecek. Ancak büyükþehir belediyeleri sýnýrlarý içinde bulunan yurtlara, ailesinin ikamet durumuna
göre baþvuru alýnabilecek yerleþim yerleri KYK tarafýndan
belirlenecek.
Yönetmeliðe eklenen yeni bir maddeyle, yurda kayýt
olmak isteyen öðrencilerin tatil dönemlerinde geçici olarak
çalýþtýklarý iþlere iliþkin de yeni bir düzenleme yapýldý. Buna göre, yurtlara kayýt olmak isteyen öðrenciler, tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalýþabilecekler
veya ücretli staj yapabilecekler. Ancak bunlarýn dýþýnda,
yurtlarda kalmak isteyen öðrencilerde, en az asgari ücret
düzeyinde gelirle sürekli bir iþte çalýþmamalarý veya sürek-
li gelirlerinin olmamasý þartý aranacak.
Yurt ücretleri iki kez ödenmediðinde depozitodan
karþýlanacak
Yurt ücretleri aylýk olarak tahsil edilecek. Kayýt olunan ay ile kayýt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabý yapýlacak. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilecek. Kayýtlarda
kayýt gününün de ücreti alýnacak. Kayýt sildirmelerde ise iþlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek. Yurt
ücretleri en geç ayýn son günü saat 21.00'e kadar banka aracýlýðýyla ödenecek.
Ýlk kayýtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayýt sýrasýnda yurt kasasýna yatýrýlacak. Öðrenci, kayýt tarihine göre
ödeyeceði yurt ücretini ve depozito miktarýný, yayýnlanmasý halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacaðý yurt
müdürlüðünden öðrenecek. Yurtta barýnmaktayken kendi
isteðiyle kaydýný sildiren öðrencilerin, tekrar baþvurmalarý
ve yurtta boþ yer olmasý halinde, o öðretim yýlý için iki kat
yurt ücreti alýnarak yeniden yurda kayýtlarý yapýlacak. Artýk
yýl öðrencileri yüzde 50 fazla yurt ücreti ödeyecekler.
Yýlda iki kez depozito tamamlama hakký getirildi
Yönetmelikte, yurt ücretini ödemeyenler hakkýnda
uygulanacak iþ ve iþlemlerle ilgili de deðiþiklik yapýldý. Buna göre, yurt ücretini ayýn son gününe kadar ödemeyen öðrencinin yurt ücreti takip eden ayýn ilk iþgünü depozitosundan mahsup edilecek. Depozitosunu tamamlamasý için ayýn
10'u mesai bitimine kadar süre verilecek. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamazsa bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydý silinecek. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilecek. Talep edilmemesi halinde
depozitosu 5 yýl bekletilecek ve 5 yýlýn sonunda irat kaydedilecek.
Öðrenciler, depozito tamamlama hakkýndan öðretim
dönemi ve takip eden tatil aylarý içinde en fazla iki kez yararlanabilecekler. (AA)
Elektrikte sabit ücrete itiraz
TOBB Enerji Meclisi Baþkan Vekili Alpay Ünal, elektrikte "sabit ücret"in uygulanmamasý gerektiðini savundu.
Ünal, TBMM gündeminde bulunan ve elektrik daðýtým
sistemindeki kayýplarýn azaltýlmasýna yönelik düzenlemeleri
de içeren Elektrik Piyasasý Kanunu ile Zeytinciliðin Islahý ve
Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsýný AA muhabirine deðerlendirdi.
Elektrikte asgari tüketim uygulamasýyla yürürlüðe konulmasý hedeflenen "sabit ücrete", tüketicinin tepki gösterece-
ðini ileri süren Ünal, tasarýdaki amacýn kayýp kaçak oranýnýn
bir þekilde dengelenmesini saðlamak olduðunu söyledi. Ünal,
"Ben, oyunun kuralýnýn menfi ya da müspet, fark etmez, sonradan deðiþmesine karþýyým" dedi.
Ünal, elektrikte sabit telefonlardaki gibi bir ücret alýnmasýnýn düþünüldüðüne dikkati çekerek, "Elektrikte sabit ücret
uygulanmamalý. Telekomünikasyondaki modelden yola çýkarak bunu yapýyorlar. Bu denendi. Bence o bölgede sabit ücret
uygulamasý daðýtým þirketine sempatiden çok antipati getirir.
Kaþ yapayým derken göz çýkarabilir" deðerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlar,sýcak havanýn tansiyonun zararlý etkisini artýrarak ölüm,
sakatlýkla sonuçlanabilecek beyin kanamalarýna neden olabildiðini söyledi
Sýcak havaya dikkat!
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER
Güneþ ýþýnlarýnýn etkisinin yüksek olduðu 11.00-16.00 arasýnda açýk havada dolaþýlmamasý gerektiðini anlatan Dr. Polat, sözlerini þöyle tamamladý: “Su kaybýna karþý bol su
için. Alkollü ve asitli içeceklerden uzak durun. Geniþ kenarlý þapka kullanýn. Güneþ ýþýnlarý yansýtacak açýk renklerde, koruyucu giysiler giyinin. Bulutlu günlerde de korunmayý
ihmal etmeyin.Sebze ve meyve aðýrlýklý hafif
yiyecekler tüketin. Kýzartma gibi aðýr yiyecekleri tercih etmeyin. Ýlaçlarýnýzý düzenli
alýn. Tansiyon kontrollerinizi daha sýk yapýn.
Aþýrý tuz tüketiminden uzak durun.”(ÝHA)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
Bulantý, kusma, þiddetli baþ aðrýsý, uyuþukluk, vücudun herhangi bir yerini hareket
ettirememe, bilinç kaybý, uykuya eðilim ve
konuþmada bozukluðun beyin kanamalarýnýn
belirtileri arasýnda yer aldýðýný belirten Beyin
ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op.Dr. Burhan Polat, þunlarý söyledi:
“Beyin kanamasý veya belirtileri dikkate
alýnmadýðý zaman hasta üzerinde kalýcý hasar
býrakabilir. Bu nedenle; beyin kanamasý geçiren kiþi fazla hareket ettirilmeden derhal bir
saðlýk kuruluþuna götürülmelidir.”
BEYÝN KANAMASININ BELÝRTÝLE-
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
RÝ
Uzmanlar,sýcak havanýn tansiyonun zararlý etkisini artýrarak ölüm, sakatlýkla sonuçlanabilecek beyin kanamalarýna neden olabildiðini söyledi
Özellikle ileri yaþtaki kiþileri etkisi altýna
alabilecek bu duruma karþý kiþilerin dikkatli
olmalarý gerektiðini belirten Beyin ve Sinir
Cerrahisi Uzmaný Op.Dr. Burhan Polat, yazýn
terleme ile birlikte meydana gelen su kaybýnýn ortamdaki artmýþ nem oraný ile birleþtiðinde, tansiyonda ani düþme ve yükselmelere
sebep olabildiðine dikkat çekti.
Dr. Polat, tansiyondaki bu deðiþiklikler
özellikle ileri yaþtaki kiþilerde beyin kanamasý riskini artýrdýðýný belirterek þöyle konuþtu:
“Beyin kanamasý, beyin damarlarýnýn bütünlüðünün bozulmasý sonucunda beynin içinde
veya üzerinde kan birikmesidir. Halk arasýnda inme olarak da bilinen beyin kanamasý ile
Türkiye’de yýlda ortalama 5-6 bin kiþi karþýlaþýr. Çoðunlukla travma ve kazalar sonucu
oluþan beyin kanamasý, hava sýcaklýðýnýn
mevsim normallerinin üzerine çýktýðý yaz dönemlerinde yüksek tansiyona baðlý olarak da
görülebilir.”
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
17
Amatör’de ilk düdük 20 Eylül’de
Çorum amatör futbolu bu sezon U 15 ve U
17 kategorileriyle 20-21
Eylül’de start atacak. Sezonun Ýl Teknik Toplantýsý cumartesi günü ASKF
binasýnda yapýldý. Teknik
Toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Futbol Ýl
Temsilcisi Engin Ayan,
ASKF Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Aylar ile kulüp
temsilcileri katýldýlar.
Toplantýnýn açýlýþ
konuþmasýný yapan Futbol Ýl Temsilcisi Engin
Ayan, saha sorunu nedeniyle bu sezon play-off
uygulamasýný kaldýrdýklarýný bir tek U 19 kategorisinde play –off oynanacaðýný söyledi. Geçen
sezonun Çorum futbolu
adýna sorunsuz tamamlandýðýný bu sezonda aynen devam etmesini dileyen Ayan katýlacak tüm
takýmlara baþarýlar diledi.
ASKF Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Aylar da
tüm kulüplere baþarýlar
diledi. Aylar, bu sezon
yapýlan
deðiþiklikler
içinde en önemli olanýn
1. Amatör Küme’de takýmlarýn maç listelerinde
1996 ve yukarý doðumlu
en az iki futbolcuya yer
vermesi olduðunu aksi
takdirde takýmýn bu maçta hükmen maðlup sayýlacak olmasý olduðunu
söyledi.
Hakem Kurulu Baþkan vekili Kahraman Ölçer’de yeni sezonun tüm
takýmlara hayýrlý olmasýný diledi ve geçen sezonki gibi sorunsuz sýkýntýsýz bir sezon geçirmelerini diledi.
Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ise konuþmasýnda merkez ve ilçelerdeki tesislerin yeni sezon
için hazýr hale getirilme
çalýþmalarýnýn devam ettiðini toprak olan ilçe sahalarýnýn çimlendirilmesi
için çalýþmalarýnýn sürdüðünü amaçlarýnýn toprak saha býrakmamak olduðunu söyledi. Eðer, Ýskilip ilçe sahasýnýn bakým zorluðu nedeniyle
sentetik çim yapýlmasýný
planladýklarýný bunun
içinde çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi.
Konuþmalarýn ardýndan kategorilerin kura
çekimine geçildi. PlafOff olmayacak tüm kate-
gorilerde müsabakalar
tek grupta ve tek devreli
olarak oynanacak. Sezonun ilk baþlayacak kategorileri ise 20 Eylül’de U
17 ve U 15 kategorileri
olacak.
U 17’de 10 takým mücadele edecek
U 17 liginde mücadele 20 Eylül’de oynanacak maçlarla baþlayacak.
Bu kategoride mücadele
edecek takýmlar Alaca
Belediyespor, Çimentospor, Çorumspor, Gençlerbirliði, HE Kültürspor,
Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilip
Belediyespor, Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancýkspor ve Ulukavakspor. Tek grupta tek
devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda
þampiyon olan takým Çorum’u gruplarda temsil
etmeye hak kazanacak.
U 15 20-21 Eylül’de
baþlayacak
U 15 Liginde ise
onbir takým tek grupta
mücadele edecek ve
maçlar 20-21 Eylül tarihlerinde baþlayacak. Tek
grupta ve tek devreli lig
statüsünde oynanacak
maçlar sonunda þampi-
yon olan takým Türkiye
Þampiyonasý’nda Çorum’u temsil etmeye hak
kazanacak. U 15 kategorisinde Alaca Belediyespor, Osmancýkgücüspor,
HE Kültürspor, 1907
Gençlikspor, Çimentospor, Gençlerbirliði, Ulukavakspor, Osmancýkspor, Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilip Belediyespor ve
Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarý mücadele
edecekler.
Çorum Amatör futbolunda sezonun ilk düdüðü 20 Eylül’de U 17 kategorisinde çalacak.
Saha sorunu nedeniyle bu yýl play-off sistemi bir kategori dýþqýnda kaldýrýldý. Ýki ligin
birleþtirildiði U 19 kategorisi dýþýnda tüm maçlar tek grupta oýynanacak.
U 19’da iki grupta on takým
Birinci Amatör Küme’de mücadele eden takým sayýsýnýn azalmasý
nedeniyle 2. Küme ile
birleþtirme kararýnýn ardýndan bu sezon tek iki
grupta oynanacak kategori U 19 oldu. On takýmlý U 19 liginde mücadele 30 Kasým’da oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýki grupta çift devreli lig maçlarý sonunda ilk
iki sýrayý alan dört takým
final grubuna yükselecek
ve dört takýmýn mücadelesi sonunda birinci olan
takým Çorum’u gruplarda temsil edecek. Ligden
Amatör futbolun sezonun ilk teknik toplantýsýnda gruplar için kura çekimi yapýldý
düþme olmayacak ancak
fikstür belirlendikten
sonra veya sezon ortasýnda ligden çekilen takýmlar önümüzdeki sezon bu
kategoride
mücadele
edemeyecekler. Çekilen
kura sonucunda U 19 liginde A grubunda Osmancýk Belediyespor,
Çimentospor, Osmancýkspor, Alaca Belediyespor ve Eti Lisesi
Gençlikspor. B grubunda
ise Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipspor, Ulukavakspor,
HE Kültürspor ve Ýskilip
Belediyespor takýmlarý
mücadele edecek.
14 Aralýk’ta oynanacak maçlarla baþlayacak olan U 14 liginde dokuz takým tek grupta tek
devreli lig sisteminde
karþýlaþacaklar. Mimar
Sinan Gençlikspor, He
Kültürspor, Ýl Özel Ýdarespor, 1907 Gençlikspor, Osmancýkspor, Alaca Belediyespor, Çimentospor, Osmancýkgücü
ve Gençlerbirliði takýmlarýnýn mücadelesi sonunda ligi ilk iki sýrada
tamamlayan takýmlar
Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazana-
Temsilci sayýmýz deðiþmedi
Çorum’un futboldaki temsilci sayýsý deðiþmedi. Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre yeni
sezonda Çorum’u yeni beþ kategoride
bir iki kategoride ise iki takým temsil
edecek.
Geçtiðimiz sezondaki takým temsilcisi sayýsý devam eden Çorum’u
Türkiye Þampiyonasý’nda U 13 ve U
14 kategorilerinde iki takým temsil
edecek. U 15, U 16, U 17 ve U 19 kategorilerinde ise temsilci sayýmýz bir
olarak açýklandý. 1. Amatör Küme’de
þampiyon olan takýmda BAL’da mücadele edecek temsilcimizin pozisyonuna göre baraj maçý oynamak veya direk
BAL’da mücadele etme hakký kazanacak.
1.Amatör Küme Kasým’da baþlayacak
Çorum’lu dört futbolcu yeni
sezonda Bölgesel Amatör Lg’de
þampiyonluk hedefiyle hazýrlanan
Kýrþehirspor kampýnda.
Çorumspor’da forma giyen
Samet Sur, Çorum Belediyespor’dan geçen sezon devre arasýnda
ayrýlarak Ýskilip Belediyespor’da
forma giyen Aydýn Çolak ile Musta-
fa Uçar ile Gençlerbirliði’nden yetiþen ve uzun süredir Trabzonspor A2
takýmýnda forma giyen Onur Özçiftçi Kýrþehirspor ile çalýþmalara katýlýyor.
Dört Çorumlu futbolcunun
gösterecekleri performansa göre yeþil beyazlý kulüple sözleþme imzalamasý bekleniyor.
Onur Özçiftçi
U 14’de dokuz takým
mücadele edecek
Sungurlu’lu güreþçilere
kulüplerden teklif yaðýyor
Sungurlu Güreþ Takým Sorumlusu Fevzi
Çakmar, yaptýðý açýklamada, "Sungurlulu güreþçilerimize yeterli imkanlar tanýnmadýðý için
baþka güreþ takýmlarýna
giderek
baþarýlarýna
farklý takýmlarda ve illerde devam ediyorlar. Son
örnek bu yýl 10-11 yaþ
grubunda Türkiye 2.si
olan Batýn Neþet Keskin
Çorum Güreþ Eðitim
Merkezi, Türkiye 3.sü
olan Muharrem Kýrçiçek
Çorum Güreþ Eðitim
Merkezi, Türkiye 5.si
olan Recep Kalýnsazlýoðlu Yozgat Güreþ Eðitim Merkezi, Türkiye
5.si olan Fatih Buðra
Karaman Sivas Güreþ
Eðitim Merkezi, Türkiye
5.si olan Enes Kalkan
Yozgat Güreþ Eðitim
Merkezi.
Aileler istediði takdirde güreþ eðitim merkezlerinde bütün imkanlar saðlanarak Avrupa,
Dünya ve Olimpiyat
þampiyonalarýna hazýrlanarak eðitim ve öðre-
nimlerine devam edecekler. Ayrýca bu yýl baþarýlý bir sezon geçiren
Sungurlu Spor Güreþ Takýmýndaki güreþçilere
teklif yaðýyor. Eren Kalkan Ankara Büyükþehir
Belediyesi Güreþ Takýmýna, Yasin Mintemur'a
Ankara Büyükþehir Belediyesine, Batuhan Ýmeci'ye Ankara Þeker Spora, Melihcan Doðanlaroðlu'na Ankara Büyükkþehir Belediyesine,
Muharrem Kýrçiçek Ankara Þeker Spor, Enes
Sungurlu’lu güreþçiler çalýþmalarýný yoðun þekilde sürdürüyorlar
Kalkana Ankara Büyükþehir Belediyesi, Batýn
Neþet Keskine Ankara
Þeker Spor, Fatih Buðra
Karamana Ankara Þeker
Spor tekliflerde bulunarak hem güreþçilerimize,
hemde Sungurlumuzun
güreþ sporunda önemli
bir yere sahip olduðunu
ispatlamýþ oldular.
Çocuklarýmýza gelen teklifler bizleri onurlandýrýrken bir o kadarda
üzmektedir. Sporcularýmýzýn gelecek yýllarda ay
yýldýzlý milli mayomuzu
giyerek baþarýlý olacaklarýndan hiç þüphemiz
yok, Sungurlu Spor Güreþ Takým Sporcusu olarak deðil o yüzden üzgünüm, ancak sporcularýmýn geleceklerinin teminat altýna alýnmasýndan
dolayý gerçekten gururlu
ve mutluyum. Allah yar
ve yardýmcýlarý olsun"
dedi.
Bu arada, Güreþ A
Milli Takýmý Eylülde yapýlacak olan Dünya Güreþ Þampiyonasýna Abdullah Çakmar'la hazýrlanýyor.
Güreþ A Milli Takým Antrenörü hemþehrimiz Abdullah Çakmar
eylülde Özbekistan'da
yapýlacak olan Büyükler
Dünya Güreþ Þampiyonasýnda birden fazla sýklette madalya hedeflediklerini söyledi.
Ýskilipspor yöneticileri Numan Sezer’e teþekkür plaketi verdiler
Sezer’e Ýskilipspor’dan
teþekkür plaketi ziyareti
Ýskilipspor Yönetimi eski Ýskilip Belediye
Baþkaný Numan Sezer’e
görev süresi içinde teþekkür plaketi verdi.
Ziyarette konuþan
Ýskilipspor Baþkaný Ali
Sülük " Ýskilipspor yönetimini devraldýðýmýz günden itibaren eski Belediye Baþkanýmýz sayýn Numan Sezer'in kulübümüze büyük desteklerini
gördük. Sýkýntýlý zamanlarýmýzda taleplerimizi
hiçbir zaman geri çevir-
medi. Kendisine Ýskilipspor camiasý adýna teþekkür ederiz" dedi.
Ýskilipspor kulübü
II.Baþkaný Osman Top'ta
" Ýskilip stadýnýn çimi ve
tribünleri ile birlikte yapýlarak gençlerin hizmetine
sunulmuþ olmasý bile
baþlý baþýna spora yapýlmýþ en önemli yatýrýmdýr." diye konuþtu.
Yönetimin nezaket
ziyaretinden duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Sezer " Ýskilip'te gençlere
spor imkanlarý sunmak
için imkanlarýmýz nispetinde destek olduk. Ýskilipspor'a Belediye Baþkaný olmadan öncede baþkanlýðýmýz döneminde de
katký vermeye çalýþtým.
Bundan sonra da Sezer
olarak desteklerimiz sürecek" dedi.
Enes Ateþ Konya
Sarayönüspor’da
Enes Ateþ
Çorumspor eski
futbolcularýndan Enes
Ateþ Konya Sarayönüspor ile anlaþtý.
Çorumspor ve
Çorum Belediyespor
takýmlarýnda oynayan
bir dönem Ergani Belediyespor, Orhangazispor ve son olarakta
geçtiðimiz sezon Ýskilip Belediyespor takýmýnda forma giyen
Enes Ateþ menejer Ýrfan Bolat’ýn giriþimleri sonucunda Bölgesel
Amatör Lig 4. grupta
mücadele edecek olan
Sarayönü Belediyespor ile anlaþtý.
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
(Ç.HAK:959)
Çorum’lu dört futbolcu Kýrþehirspor’da
Teknik Toplantýya az sayýda kulüp temsilcisi katýlarak yeni sezonla ilgili olarak bilgilendirildiler
Son yýllarda playoff sistemi uygulanan 1.
Amatör Küme’de bu sezon kaldýrýldý. Ligde 11
takým tek grupta mücadele edecek. Çift devreli
lig statüsünde oynanacak
maçlar sonunda birinci
olan takým BAL baraj
maçý oynama hakký kazanýrken ligde son üç sýrayý alan takýmlar ise 2,
Amatör Küme’ye düþecek. 1. Amatör Küme’de
mücadele edecek takýmlar HE Kültürspor, Çorumspor, Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilip Belediyespor,
Osmancýk Belediyespor,
Hitit Gençlikspor, Çimentospor, Alaca Belediyespor, Eti Lisesi
Gençlikspor, Osmancýkspor ve Ýskilipspor.
18 PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
(Ç.HAK:2341)
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
(Ç.HAK:2340)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
(Ç.HAK:1863)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
www.corumhakimiyet.net
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
(Ç.HAK:2339)
(Ç.HAK:1589)
% 50 indirim
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
11 AÐUSTOS
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Fidan alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Akþemsettin Cami dýþ
cephe kaplama, tezyinat
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
12 AÐUSTOS
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
Okul inþaatý yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Yakacak malzemesi satýn
alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
13 AÐUSTOS
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
128 adet basýlý yabancý
yayýn kitap alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
15 AÐUSTOS
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum Laçin ilçesi
Çamlýca Mesleki ve
Teknik Eðitim MErkezi
onarým inþaatý yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
18 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TU 580 plakalý 2010
model Temsa marka
Safir tipli 5 adet tek katlý
yolcu otobüsünün
muhtelif deðerlerde satýþý
iþi.
Yer: Dalyanlar Yediemin
Otoparký - Mimar Sinan
Mah. Erzurum Dede
Sok. No: 7 Çorum
Saat: 11.00-11.10
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KK 485 plakalý 2005
model Mercedes marka
109 CDI tipli beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Genel Sekreterliðe baðlý
saðlýk tesisleri için 23
kiþi il klinik destek
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
28 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili Ýskilip ilçesi
Çukurköy köyünde
bulunan 5 adet tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
muhtelif yer ve
deðerlerde satýþý iþi.
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
29 AÐUSTOS
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
34 DU 0591 plakalý 2013
model Renault marka
Fluence tipli siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel:
23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KY 874 plakalý, 1999
model Fiat marka, Doðan
1.6 tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30*14.40
***
10 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez
Gülabibey Mah.
Tüpcüler sitesinde
bulunan 3 adet
taþýnmazýn muhtelif
deðerlerde satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TC 448 plakalý 2006
model Renault marka
master van tipli aracýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011
model Peugeot marka
Auto tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak
Mahalle/Mevki de
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
ELEMANLAR
ARANIYOR
ELEMANLAR ARIYOR
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2359)
(Ç.HAK:2328)
Mas Grup Tekstil
Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: 2-3-4
ÇORUM
Tel: 777 05 25 - 0 543 914 87 85
(Ç.HAK:2311)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda
çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR,
OVERLOKCULAR, ARA ve SON
ÜTÜCÜLER, KALÝTE
KONTROLCULAR ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Not: Usta makinacýya 1.000 ve 1100 TL
arasý ücret
SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Yakýnda hizmete girecek olan
Erka Ofis Kýrtasiye’de çalýþmak
üzere en az lise mezunu
tercihen kýrtasiye tecrübesi olan
Bay ve Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý Arýyoruz.
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
* Makina Teknik Ressamlarý,
* Elektrik Teknisyenleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
(Ç.HAK:2336)
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
Gerekli þartlar;
BAYAN
ELEMAN
ELEMAN
ARANIYOR
ALINACAKTIR
Kaynakçýlar, Tornacý, Boyacý, Makina Ressamý
ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe
elemaný alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2323)
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere PERDE SATIÞINDA
DENEYÝMLÝ BAY ELEMAN
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 535 788 55 54
E SINIFI EHLÝYETLÝ ÞOFÖR
ALINACAKTIR
TEL: 0 532 457 64 00
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
(Ç.HAK:2369)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
kaynakçý ve saç kesim büküm
elemanlarý alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 549 519 29 89
Fabrikamýzýn makine bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
Cnc Freze Torna Operatörleri Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2333)
(Ç.HAK:2318)
(Ç.HAK:2370)
0 541 690 32 38
Bay-Bayan tezgahtar, kasap
ustasý, kalfa ve çýrak, çaycý ve
temizlik görevlisi alýnacaktýr.
Mür.: 0 533 258 62 01
SATILIK
ALINACAKTIR DÜKKAN
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çelik
konstrüksiyon ve çatý iþinden anlayan
kaynakcý ve montajcý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Al-Kur Makina
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9
0 536 362 88 33
(Ç.HAK:2338)
Yeni açýlacak
ELEMANLAR iþyerimize
ALINACAKTIR arkadaþlarýçalýþma
arýyoruz
ALTUNAN MAKÝNA&DÖKÜM
Ankara yolu 8. Km.
0 537 273 34 35
BAY - BAYAN
ELEMAN ARANIYOR DEVREN SATILIK
ELEMANLAR ARANIYOR
KASAP
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
seyahat engeli olmayan baybayan elemanlar alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 530 190 02 38
(Ç.HAK:1983)
0 532 621 82 03-0 535 735 98 65
SATILIK DÜKKAN ELEMANLAR
(Ç.HAK:1933)
(Ç.HAK:2313)
Çorum Sebat Makina Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti.
Tel: 234 73 07
Küçük San. Sit. 3. Cad No:16-18 Çorum
[email protected]
(Ç.HAK:2362)
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Gerekli þartlar;
* En fazla 40 yaþýnda olmak.
ÞOFÖR
ARANIYOR
Tavuk (yarka) üretim çiftliðimizde ortaklýk
payý eþit olmak üzere ortak aranýyor.
(Ç.HAK:2351)
ELEMANLAR ALINACAKTIR
ORTAK
ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti.
Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM
Tel: 213 64 94
Þehrin iþlek caddesi Albayrak
caddesinde faaliyet gösteren
kasap dükkaný devren satýlýktýr.
0 549 497 42 72
(Ç.HAK:2335)
Zevk Oto Dizayn
Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9
Tel: 0 533 293 91 53
(Ç.HAK:2291)
(Ç.HAK:2363)
Demir doðrama iþinden anlayan Kaynakçý elemanlar alýnacaktýr.
Maaþ tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini
yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:2356)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
PAPSÝ PÝZZA
(Ç.HAK:2349)
(Ç.HAK:2319)
Öz Yýldýz Isý Mühendislik
Gülabibey Mah. Cemilbey Cad.
No: 119/22 ÇORUM
Tel: 0 532 498 76 48
DEVREN SATILIK
SPOR
SALONU
0 539 676 23 20
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
(Ç.HAK:2360)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz ve su tesisatý ustalarý
alýnacaktýr.
* Çýraklar alýnacaktýr.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen
müracaat etmeleri rica olunur.
(Çýraklar velileri ile)
(Ç.HAK:2332)
ELEMAN ARANIYOR
ve
(Ç.HAK:2310)
0 532 604 74 75
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
Kargý’da lokantamýzda çalýþtýrýlmak
üzere pide ustasý alýnacaktýr.
Dolgun ücret+SSK
Mür. Tel: 0 542 501 37 63
(Ç.HAK:2334)
(Ç.HAK:2295)
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
Müracaat Adresi: Erka Kaðýt Kýrtasiye
Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:138
Ankara Yolu-Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Karþýsý
Tel: 333 0 777
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
(Ç.HAK:1740)
19
Erka Ofis Kýrtasiye
Çalýþma
Arkadaþlarý Arýyor…
(Ç.HAK:2358)
www.corumhakimiyet.net
Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat 169 nolu
Çayocaðý (tapudan ruhsatlýdýr)
* Yatýrýma UYGUN ve
* Kira Getirisi YÜKSEKTÝR
Mür. Tel: 0 543 438 16 21
SATILIK
TRAKTÖR
2012 New Holland T 480 4x4 temiz
traktör satýlýktýr.
Not: Fiyatý 27.000 TL
Pazarlýk payý vardýr.
Mür. Tel: 0 533 713 43 04
Forma reklamý bu yýlda Uður Grup’tan
Çorum Belediyespor’un bu sezonda göðüs reklamý Uður
Grup’tan. Cumartesi günü Anitta Otel’de düzenlenen basýn toplantýsýnda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyeleriyle
Uður Grup Baþkaný
Uður Barlýk ortak bir
açýklama yaptýlar.
Basýn Toplantýsýna
Çorum Belediyespor
Yönetim Kurulu üyeleri
Mustafa Özbayram, Hasan Özer Gökmen, Fatih
Özcan, Sinan Özdilli ve
Mustafa Mertek katýldýlar. Toplantýda bir konuþma yapan Çorum
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül, Uður Grup’a
bu sezonda þehrin tek
profesyonel takýmýný
yalnýz býrakmadýðý için
teþekkür etti.
Gül, bir çok gittikleri kapýdan boþ döndüklerini ancak Uður
Grup’un bu yýlda göðüs
reklamý konusunda kendilerini yalnýz býrakmadýðýný belirterek ‘Gerçekten ekonomik olarak
desteði ihtiyacýmýz ol-
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül
duðu bu dönemde yaptýðýmýz görüþmelerden
sonuç alamadýk. Geçen
yýl olduðu gibi bu yýlda
göðüs reklamý konusunda bize destek veren
Uður Barlýk oldu.
Kendisinin samiyetini geçtiðimiz hafta
içinde Gençlerbirliði
Baþkaný Ýlhan Cavcav
ile görüþmemizde bir
kez daha gördük. Görüþmede Ýlhan Cavcav’a
‘Ýlhan abi bu futbolcuyu
almadan bu odadan çýkmýyorum, burada yatarým’ diyerek bir kez daha gösterdi.
Bizler bu görevi
fahri olarak yapýyoruz.
Bende Belediye Baþkanýmýzda bu görevi yapmak isteyen olmasý halinde devretmeye hazýr
olduðumuz söyledik.
Ancak kimse sahip çýkmýyor. Sahip çýkýlmýyor,
destek istendiði zaman
verilmiyor,
malesef
eleþtirmeye geldiði zamanda en acýmasýz þekilde eleþtiriyorlar.
3. lige futbolcu getirmek çok zor bu yüzden Çorum olarak acilen
layýk olduðumuz üst liglere çýkmamýz gerekiyor. Ýnþallah bu sezon
Uður Grup formasý
uðurlu gelirde hedefimiz olan þampiyonluða
ulaþýrýz’ dedi.
Çorum Belediyespor yeni sezonda da göðüs reklamý Uður Grup ve Anitta Otel’den. Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül, bir çok teklifde bulunmalarýna karþýn hiç bir destek bulamadýklarýný Uður
Barlýk’ýn bu yýlda forma reklamýný kabul etitðini söyledi. Gül, destek vermeyenlerin en azýndan
susmalarý haksýz ve mesnetsiz eleþtirilerde bulunmamalarýný istedi.
Forma reklamý anlaþmasýnýn açýklandýðý basýn toplantýsýna katýlan Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri Uður Barlýk ile birlikte
PAZARTESÝ 11 AÐUSTOS 2014
‘Boynumuzun borcu’
Uður Grup Baþkaný Ugur Barlýk, Çorum’un adýný duyuran her deðere destek vermenin Çorum’dan para kazanan tüm Çorumlularýn
boynunun borcu olduðunu söyledi. Barlýk, profesyonel kulüpte yöneticilik yapmanýn ateþten gömlek olduðunu çok iyi bildiðini belirterek
‘Görev yapanlara destek olalým, olmuyorsak susalým bu insanlarý küstürerek hiç bir yere varamayýz’ dedi.
Çiçek ve Tosun’la görüþmeler sürüyor
Çorum Belediyespor’un Gençlerbirliði’nden kiralamak istediði isimlerden Atabey
Çiçek ve Berat Tosun’la görüþmeler sürüyor. Futbolcularý ikna etmek için bire bir
görüþmeler yapýldýðý ve hafta içinde sonuç alýnmasý bekleniyor.
Çorum
Belediyespor’un forvet
mevkii için
Gençlerbirliði’nden
kadosuna katmak istediði
isimlerden ikisi ile direk
görüþmelere geçildi.
Geçtiðimiz hafta içi
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül ve Uður Grup
Baþkaný Uður Barlýk
Ankara’ya giderek
burada Gençlerbirliði
kulübü Baþkaný Ýlhan
Cavcav’dan dört
futbolcudan birisini
istemiþlerdi. Takýmýn
kampta olmasý nedeniyle
Cavcav, kamp dönüþü
ikna ettikleri futbolcuyu
vereceðini açýklamýþtý.
Bunun üzerine
Çorum Belediyespor
yönetimi Gençlerbirliði
alt yapýsýnda görev yapan
Çorumlu Teknik
Direktörlerinde
yardýmýyla dört
futbolcudan üçünün
Atabey Çiçek, Artun
Akçalýn ve Berak
Tosun’la direk temasa
geçti.
Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn kadrosuna
katmak istediði
isimlerden Atabey Çiçek
baþarýsýyla öne çýkýyor.
1995 Yenimahalle
doðumlu Atabey Çiçek
2011
yýlýnda profesyonel imza
attýktan sonra geçtiðimiz
sezon ikinci devrede
Boluspor takýmýna
kiralýk olarak verildi.
Deðiþik kategorilerde 46
kez milli formayý giymiþ
olan Atabey Çiçek bir
kez Süper Lig bir kezde
PTT 1. ligde forma
giymiþ.
Berat Tosun ise
Çorum Belediyespor’un
yakýndan tanýdýðý bir
isim. 1994 Mamak
doðumlu Berat
Tosun2012 yýlýnda
Gençlerbirliði’nde
profesyonel imza attýktan
sonra iki sezondur
kýrmýzý siyahlý takýmýn
alt yapýsý konumundaki
Hacettepe’de forma
giyiyor. Geçen sezon
Hacettepe ile 36 maçta
forma giyen Berat Tosun
19 gol attý ve yedi sarý
kart gördü. Çorum
Belediyespor’un
Hacettepe ile oynadýðý ii
maçtada forma giydi.
Atabey Çiçek için
Atletico Madrid
takýmýnýn Gençlerbirliði
kulübüne bir milyon
Euro teklif ettiði ancak
Ýlhan Cavcav’ýn bu
futbolcuyu vermediði
öðrenildi. Kiralamak için
görüþmelerini sürdüren
Çorum Belediyespor
yönetiminin bu hafta
içinde iki transfer
konusunda bir sonuca
ulaþmayý planlýyor.
Uður Grup Baþkaný
Uður Barlýk’da Çorum Belediyespor’a göðüs reklamý
anlaþmasýnýn yenileme toplantýsýnda yaptýðý konuþmada Çorum’un adýný duyuran her olaya sahip çýkmanýn ve destek vermenin
boyuncularýnýn borcu olduðunu söyledi.
Þehir olarak geliþen
Çorum’un sportif anlamda
daha iyi noktalarda olmasý
gerektiðini belirten Barlýk,
bunun içinde þehrin dinamiklerinin birlikte hareket
etmesi gerektiðini söyledi.
Çorum’da doðan, büyüyen ve bu þehirden ekmek kazananlar olarak þehrin deðerlerine sahip çýkmalarý gerektiiðini belirterek ‘Bu manada geçmiþten gelen sportif çalýþmalarýmýzýnda etkisiyle bugüne kadar olduðu gibi
bundan sonrada Çorum’un deðerlerine sahip çýkmaya
devam edeceðiz.
Çorum Belediyespor’un þehrin tanýtýmýna ve geliþimine büyük katký saðlayacaðýna inanýyorum. Ancak
bunun istenen düzeye gelmesi için üst liglerde olmasý
gerekiyor. Ýnanýyorumki Belediyespor 2. lig hatta PTT
1. lige çýkmasý halinde bunu daha büyük oranda baþaracaktýr. Futbolun ne kadar büyük bir reklam aracý olduðunun artýk çok iyi anlaþýldýðý ülkemizde Çorum’un tanýtýmý adýna Belediyespor’a gereken desteði vermemiz gerekiyor.
Eðer destek vermiyorsak lütfen köstek olmayalým.
Keþke her yýl göðüs reklamýný ben vermesem. Çorrum’dan baþka bir iþ adamý
arkadaþým çýksa talip olsa o
verse. Bugün bile eðer vermek isteyen varsa ben hemen çekilirim buyursun
versin. Önemli olan þehrin
deðerlerine sahip çýkmaktýr.
Lütfen Çorum olarak birbirimizle uðraþmak yerine
güç birliði yapalým. Görev
yapan çalýþan insanlarýda
haksýz yere eleþtirip yýpratmayalým. Ben böyle yapanlara diyorumki siz o zaman
bu memleketinizi sevmiyorsunuz siz o zaman memleket hainisiz.
Bu þehirde dürüst insanlar yaþýyor ve herkes ekmeðini helal yoldan kazanýyor. Gelin memlekete katkýda
bulunan insanlara engel olmayalým. Çorum sevdalýsý
olalým ve yapýlan çalýþmaya gücümüz varsa para ile
yoksa tribüne gelerek taraftar olarak katký verelim.
Unutmayalýmki bu þehir üst liglere çýktýðý zaman kazanan tüm Çorum olacaktýr. Hepimiz ortak paydana birleþelim ve gücümüz oranýnda ona destek verelim.
Profesyonel kulüpte görev yapmayý ‘Ateþten gömlek’ giymeye benzetilir. Bizde bu gömleði giydik. Görev
yapan insanlarýn aldýklarý bu aðýr sorumluðun yanýnda
birde haksýz eleþtiriler yaparak daha fazla insanýmýzý
küstürmeyelim. Bu þehir ve bu takým hepimizin gelin
hep birlikte sahip çýkalým’ dedi.
Gençler’den iyi prova: 3-1
Çorum Belediyespor, cumartesi günü oynadýðý hazýrlýk maçýnda ve daha çok genç futbolcularýn forma
giydiði Nevþehir Gençlikspor maçýnda 1-0 maðlup durumu düþtü, Bilal’in ilk yarýda Oðuzhan Yalçýn’ýn
Atabey Çiçek
Berat Tosun
Çorum Belediyespor Nevþehir kampýndaki
hazýrlýk maçýnda cumartesi günü oynadýðý hazýrlýk maçýnda BAL temsilcisi Nevþehir Gençlikspor’u 3-1 yendi.
Teknik Direktör Ya-
Belediyespor seriye taktý: 3-1
Nevþehir’deki ilk hazýrlýk maçýnda Bayrampaþa’ya 2-0 yþenilen ikinci maçýnda
Aksarayspor’u ayný skorla yenen Çorum Belediyespor, cumartesi günü
Nevþehirspor’u 3-1 yenerken dünde Tokatspor önünden 3-1 galip ayrýldý.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn gollerini Akýn, Ender ve Kývanç attý.
Yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir’de sürdüren
Çorum Belediyespor dün oynadýðý hazýrlýk maçýnda 2.
ligde mücadele eden Tokatspor’u 3-1 yenerken ortaya
koyduðu futbolla beðeni kazandý. Akýn’la öne geçen
Belediyespor hemen ardýndan yediði golle ilk yarýyý 11 berabere tamamladý. Ýkinci yarýda Ender ve Kývanç’ýn
attýðý gollerle maçý 3-1 kazanan Çorum Belediyespor
dördüncü hazýrlýk maçýnda üçüncü galibiyetini aldý.
Dün akþam oynanan Çorum Belediyespor - Tokatspor
maçýnýn detaylarýný yarýnki gazetemizde bulabilirsiniz.
vuz Ýncedal’ýn kadrosundaki genç futbolcularý daha fazla forma þansý vermek için özel olarak aldýðý Nevþehir Gençlikspor
maçýna kýrmýzý siyahlý takým Utku, Emre, Osman,
Yunus, Sefa Karaanmetoðlu, Oðuzhan, Bilal,
Akýn, Sefa Fýndýk, Necati, Ali Kireþ onbiri ile çýkarken ikinci yarýda Murathan, Kývanç, Velican
ve Mustafa’ya forma verdi.
Maça
Nevþehir
Gençlikspor hýzlý baþladý
ve 16. dakikada savunma
arkasýna atýlan topa Emre’nin rakibine yaptýðý
hareketle yerde kalmasý
üzerine hakem penaltý
noktasýný gösterdi ve ev
sahibi takým maçta 1-0
üstünlüðü yakaladý.
40. dakikada orta
alandan aldýðý topla hareketlenen Bilal yaklaþýk
25 metre mesafeden mü-
kemmel bir vuruþla topu
doksan tabir edilen noktadan aðlara göndererek
ilk yarýnýn skorunu belirledi: 1-1
Ýkinci yarýda iki takýmda orta alanda kontrolü eline geçirmek için
mücadele ederken son
bölümde Çorum Beledi-
yespor rakibine göre daha
etkili olmaya baþladý. 86.
dakikada orta alandan atýlan topla ceza sahasý dýþýnda topla buluþan
Oðuzhan Yalçýn düzgün
bir vuruþla topu uzak köþeden aðlara göndererek
takýmýný 2-1 öne geçirdi.
Maçýn bu skorla bit-
mesi beklenirken son dakikada Oðuzhan Yalçýn
yine ayný pozisyonda yine güzel bir vuruþla kendisinin ikinci takýmýnýn
üçüncü golünü Nevþehir
Gençlikspor aðlarna göndererek maçýn skorunu
belirledi: 3-1
Çorum Belediyespor cumartesi günki maçýnda Nevþehir Gençlikspor’u 3-1 yendi
Download

(11 a\360ustos.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi