Baþbakan’a Çorum daveti
AK Parti Ýl
Baþkaný
Ahmet Sami
Ceylan ile Ýl
Genel Meclisi
Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya,
Baþbakan
Ahmet
Davutoðlu’nu
Çorum’a
davet etti.
Davutoðlu,
davete olumlu
karþýlýk verdi.
* HABERÝ
2’DE
Tabip Odasý ve Týp Fakültesi’nden ‘Ýletiþim Sempozyumu’
‘Problemler saðlýklý iletiþimle çözülür’
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün
Samsun’da toplu açýlýþ törenine katýlan Baþbakan
Ahmet Davutoðlu’nu karþýladý. Ceylan, Baþbakan’ý
Çorum’a davet etti. Davutoðlu, bu davete olumlu
Çorum Tabip Odasý ile Hitit
Üniversitesi Týp Fakültesi
iþbirliðinde düzenlenen ‘Hasta
ve Ýletiþim’ ile ‘Aile Ýçi Ýletiþim’
konulu sempozyum dün
gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Týp
Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim
Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece
Yazla ile Psikoterapist ve Aile
Danýþmaný Uzm. Dr. Timur
Harzadýn’ýn konuþmacý olarak
yer aldýðý sempozyumda saðlýklý
iletiþim sayesinde problemlerin
üstesinden gelinebileceði
vurgulandý.
* HABERÝ 11’DE
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ve Tabip Odasý iþbirliðinde sempozyum düzenlendi.
Vali Kara bugün
göreve baþlýyor
ÇORUM
29 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Son kararname ile Çorum'a atanan
Vali Ahmet Kara, bugün saat
11.00’de yeni görevine baþlayacak.
* HABERÝ 4’DE
MHP Çorum Teþkilatý’ný ziyaret eden Muharrem Þemsek:
‘Devlet böyle yönetilmez’
Milliyetçi
Hareket Partisi
(MHP) Çorum
eski Milletvekili
Muharrem
Þemsek, AK
Parti
iktidarýnýn iç
ve dýþ
politikasýný
eleþtirerek,
“Devlet böyle
yönetilmez”
dedi.
Muharrem Þemsek
Valiler Kararnamesi ile merkez valiliðine atanan Vali Sabri
Baþköy, valilik köþkünde düzenlenen programla uðurlandý.
Baþköy’e duygusal veda
Valiler Kararnamesi ile merkez
valiliðine atanan Vali Sabri
Baþköy, valilik köþkünde
düzenlenen programla
uðurlandý.
* HABERÝ 4’DE
* HABERÝ
10’DA
Þehit polisin yakýnlarý gözyaþý döktü.
Avcýlar rastgele dedi
* HABERÝ 12’DE
Köprüden yola düþtü
Þehit polis ailenin
tek çocuðuydu
Bitlis-Diyarbakýr karayolunda polis noktasýna düzenlenen
roketli saldýrýnýn ardýndan bölgeye giden polis aracýnýn
kaza yapmasý sonucu þehit olan özel harekat polisi Fatih
Saðýr, Çorum’un Ýskilip ilçesine baðlý Seyirçayý köyünde
gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
* HABERÝ 7’DE
Yola dökülen madeni
yað kaza yaptýrdý
* HABERÝ 7’DE
* SAYFA 9’DA
Yaðmur yaðdý,
böyle oldu
Çorum'da önceki güne gece
saatlerinde baþlayan ve sabah
saatlerine kadar aralýklý devam
eden yaðýþ, hayatý olumsuz
etkiledi.
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ 6’DA
* HABERÝ 7’DE
Kamyon aðacý
kökünden söktü
Yaðýþ nedeniyle kentin bazý ana arterlerinde su birikintileri oluþ-
‘Alperenler haksýzlýk Poþetli Dede’nin
çözüldü
karþýsýnda susmaz’ gizemi
Konya’dan Çorum’a uzanan
Konya’nýn ‘Poþetli Dede’si Çorumlu çýktý.
Alperen Ocaklarý
Genel Baþkaný
Avukat Serkan
Tüzün, Alperenler'in
yolunun Allah yolu,
baþkomutanlarýnýn ise
Peygamber olduðunu
belirterek, "Alperenler
hiç bir haksýzlýk
karþýsýnda asla
suskunluk göstermez.
bizler Yazýcýoðlu'nun
evlatlarý olarak
Hüseyni tavrýmýzdan
asla
vazgeçmeyeceðiz."
dedi.
* HABERÝ 8’DE
ilginç hayat hikâyesi
‘Poþetli Dede’ lakabýyla
tanýnan ve Konya’nýn sevilen
simalarý arasýnda yer alan
Mehmet Keleþ (75), geçtiðimiz
günlerde yaþanan feci bir trafik
kazasýnda yaþamýný yitirdi.
Çorumlu olduðu öðrenilen
kimsesiz ihtiyar, geride banka
hesabýnda 1 milyon 80 bin TL
býraktý.
* HABERÝ 10’DA
Çorum’da KPSS manzaralarý
* HABERÝ 7’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
Baþbakan’a Çorum daveti
GÜLESÝN AÐBAL
DEMÝRER
AK
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün Samsun’da toplu açýlýþ törenine katýlan Baþbakan Ahmet
Davutoðlu’nu karþýladý. Ceylan, Baþbakan’ý Çorum’a davet etti. Davutoðlu, bu davete olumlu karþýlýk verdi.
Parti Ýl
Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan ile
Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, Baþbakan Ahmet
Davutoðlu’nu Çorum’a
davet etti.
Baþbakan
Davutoðlu, bugün
düzenlenecek toplu
açýlýþ törenlerine
katýlmak üzere
Samsun’a gitti.
AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ile Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya,
Baþbakan Davutoðlu’nu
havaalanýnda karþýlayan
heyet arasýnda yer aldý.
Ceylan ve Kaya,
Baþbakan Davutoðlu’nu
Çorum’a davet etti.
Davutoðlu, en kýsa
sürede Çorum’a
geleceðini söyledi.
Kafkas'ýn yerine geçen isim
S
aðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun
yardýmcýlýðýna AKP'nin eski Ýstanbul Gençlik
Kollarý Baþkaný olan, Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi mezunu Erkan Kandemir'in
atanacaðý iddia edildi.
Medimagazin.com.tr adlý internet portalýnda
yer alan habere göre, Saðlýk Bakanlýðý'nda Agah
Kafkas'tan boþalan Bakan Yardýmcýlýðý
pozisyonuna yeni atama yapýlacaðý belirtildi.
Saðlýk Bakanlýðý Yardýmcýlýðý'na 1981
doðumlu, AKP Ýstanbul Ýl Gençlik Kollarý eski
Baþkaný, Sakarya Üniversitesi Mühendislik
bölümü mezunu Erkan Kandemi'in atanacaðý öne
sürüldü.Medimagazin.com.tr
Erkan Kandemir
BAYRAMA
ÖZEL
SÝPARÝÞLERÝNÝZ
ALINIR
SU BÖREÐÝ
BAKLAVALAR
*
*
*
*
HAS BAKLAVA
GÜL BURMA
SIKMA
DÝLBER DUDAÐI
* KIYMALI
* PEYNÝRLÝ
EKMEK ARASI
VE SANDVÝÇ ARASI
(Ç.HAK:2726)
* SUCUK
* KÖFTE
* TAVUK
* SOSÝS
* CÝGER
ALO PAKET : 224 45 97
Emekliye
bayram müjdesi
Ç
alýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný
Faruk Çelik, emekli, dul
ve yetim aylýklarýnýn
Kurban Bayramý'ndan
önce ödeneceðini
bildirdi.
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðýndan
yapýlan açýklamaya göre,
Bakan Çelik, Sosyal
Güvenlik Kurumundan
emekli, dul ve yetim
aylýðý alanlarýn
aylýklarýnýn Kurban
Bayramýndan önce
ödeneceðini açýkladý.
ÝKÝZLER
Kredi kartsýz
12 AY TAKSÝT veya tüm kredi kartlarýna
vade farksýz
9 AY TAKSÝT imkaný ile.
Falcon
Assistant
1000
Falcon
Servýce
1500
* Motor tipi 1500 w (DC)
* Þarj Mesafesi 50-70 Km.
Apachi
Wýnd
800
(Ç.HAK:2755)
* Motor tipi 800w (DC)
* Þarj Mesafesi 40-80 Km.
* Motor tipi 1000 w (DC)
* Þarj Mesafesi 50-70 Km.
Falcon
Actýve
1200
* Motor tipi 1200 w (DC)
* Þarj Mesafesi 40-60 Km.
Hürriyet 4. Sok No:56 ÇORUM - Tel: 0 364 213 22 97
Buna göre, 5434
Sayýlý TC Emekli Sandýðý
Kanunu Kapsamýnda
emekli, dul ve yetim
aylýðý alanlardan ödeme
günü 1 ve 2
Ekim'dekilere 29 Eylül
Pazartesi; 3
Ekim'dekilere 30 Eylül
Salý; 4 Ekim'dekilere 1
Ekim Çarþamba ve 5
Ekim olanlara da 2 Ekim
Perþembe günü ödeme
yapýlacak.(Haber7)
Milletvekili Cahit BAðcý, Ýskilip Þeyh Yavsi Camii’nin restorasyonu inceledi.
Baðcý, tarihi camide
restorasyonu inceledi
O
smanlý Ýmparatorluðu’nun yükselme devrine
damgasýný vuran Þeyhülislam Ebussuud Efendi’nin babasý Þeyh Yavsi hazretlerinin adýný taþýyan
16. yüzyýldan kalma tarihi kültür mirasýmýz Ýskilip
Þeyh Yavsi Camii’nin restorasyonu baþladý.
Ýskilip’te incelemelerde bulunan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Baþkaný Cahit Baðcý, beraberinde Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma, Müftü Mehmet Aþýk, Ýskilip
Müftüsü Nurettin Ýçtüzer ve AK Parti Ýskilip Ýlçe
Baþkaný Ali Koçkaya ile birlikte restorasyon ekibini
ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Baðcý burada yaptýðý konuþmada,“AK Parti
olarak tarihi ve kültürel miraslarýmýza sahip çýkmak
ve bu eserleri gelecek nesillere taþýmak için çalýþmalarýmýz devam edecektir. Her karýþ topraðýnda Osmanlý’nýn izini taþýyan tarihi ve turistik ilçemiz Ýskilip’te tarihi arastalar ve konaklarýn restorasyonu için
yerel projeleri hep destekledik. Tarihi ve kültürel
varlýklarýmýzý deðerlendirmek için yerelden gelecek
olan bütün projeler için ne gerekiyorsa yapýlacaktýr.
Bir döneme damgasýný vuran Ebussuud Efendi gibi
deðerli bir alimi tarihimize kazandýran Þeyh Yavsi
hazretlerinin adýný taþýyan yaklaþýk 500 yýllýk ecdat
mirasý Þeyh Yavsi camimizin de restorasyonu için
790 bin TL ödenek saðlanmýþ olup restorasyon baþlatýlmýþtýr. Þeyh Yavsi Camii’nin restorasyon süresi
180 gün olup Mart ayý sonunda tamamlanacaktýr”
dedi. Haber Merkezi
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
3
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
Öteki
4
Duran Durmuþ
But Kavmi(!)
Valiler Kararnamesi ile merkez valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy, bugün valilik köþkünde düzenlenen programla uðurlandý.
Baþköy’e duygusal veda
M. Ali CEYLAN
V
aliler Kararnamesi ile merkez
valiliðine atanan Vali Sabri
Baþköy, bugün valilik köþkünde
düzenlenen programla uðurlandý.
Garnizon ve Ýl Jandarma
Komutaný J. Kd. Albay Ahmet Çelik,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Vali Yardýmcýlarý
Sait Topoðlu, Hamdi Bolat, Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse,
daire müdürleri, oda baþkanlarý, STK
temsilcileri ile vatandaþlarýn katýldýðý
vedalaþmada duygu dolu anlar
yaþandý.
Vedalaþma sýrasýnda kýsa bir
konuþma yapan Anadolu insanýnýn
vefalý olduðunu muhabbet göstereni
hiçbir zaman yalnýz býrakmadýðýný
belirten Vali Sabri Baþköy,
Çorumlularý ve Anadolu insanýný
sevdiðini ve þükranlarýný ilettiklerini
söyledi.
Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma
Baþköy ise, Gönül Elçileri ile güzel
çalýþmalar yaptýklarýný ifade ederek,
Çorum'u Çorumlular'a, Çorumlular'ý
ise Allah'a emanet ettiðini belirtti.
Vedalaþma esnasýnda bazý
vatandaþlarýn duygulanarak
gözyaþlarýna hakim olamadýklarý
görüldü.
Vali Baþköy, uðurlamaya gelenlere veda konuþmasý yaptý.
Çocuklarla helalleþti
Vali Baþköy, protokol üyelerive basýn mkensuplarý ile vedalaþtý.
V
ali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, veda ziyaretleri kapsamýnda
Kamile-Hacý Ahmet Akdað ve Atýl Uzelgün huzurevlerindeki yaþlýlar, Sevgi Evleri, Engelsiz Yaþam Merkezi ile Umut
ve Sevgi Evlerindeki çocuklarla görüþtü.
Ziyaretlerinde çocuklarla ve yaþlýlarla helalleþen Baþköy, tüm Çorum halkýna Gönül Elçileri Projesinde; çocuklara, engellilere ve yaþlýlara gösterdikleri
yakýn ilgiden dolayý teþekkür etti.
ali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, ÇoV
rum'dan ayrýlmadan önce Gönül Elçileri'ne teþekkür mesajý gönderdi.
huzuru, yardýmlaþmayý, acýyý ve sevinci, paylaþmayý, fark ettirdiniz, kýsacasý yüzlerce pencere açtýnýz,
gönülden gönüle köprüler kurdunuz. Gönül hamurumuzda varolan sevgi, merhamet ve hoþgörüyü
zirve yaptýnýz. Mevlana'nýn "gönülden gönüle pencere vardýr" sözünü eyleme dönüþtürdünüz.
Sizlerle baþladýðýmýz bu gönül yolculuðu,
görevimiz gereði ilimizden ayrýlacak olmamýz hasebiyle kesbi olarak belki sona eriyor ama kalbi
olarak her daim insanýmýza vereceðiniz tüm güzelliklerde yanýnýzda olacaðýmý, bý zamana kadar her
sahada baþta þahsýma ve tüm insanlara verdiðiniz
deðerli katkýlarý ömrümün sonuna kadar deðerli bir
emanet gibi muhafaza edeceðimi bilmenizi isterim.
Projenin baþladýðý günden bugüne deðin,
projemize katkýlarýný esirgemeyen baþta Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e, Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ve Eþi Hatice Külcü'ye, tüm ilçe kaymakamlarý ve deðerli eþlerine, il ve ilçelerimizdeki
tüm kamu kurum, kuruluþ idareci ve çalýþanlarýna,
halk eðitim merkezleri , kadýn kültür ve sanat merkezleri, spor merkezleri, ile Müftülüklerimize baðlý
kurslara katýlan tüm kursiyerlerimize þükranlarýmý
arz ediyor hepinize hakkýnýzý helal etmeniz dileðiyle Allahaýsmarladýk, diyorum. Hepinizi Allah' a
emanet ediyor ve Yunus'un dilinden sizlere veda
ediyorum. Biz buradan gider olduk, Kalanlara selam olsun. Bizi hayýr dua ile ananlara selam olsun."
Suriye sýnýrýnda bulunan Kobani'deki
çatýþmalarý protesto eden bir grup PKK
borazancýsý sýnýr tellerini sökerek Kobani'ye
geçti…
…………
Ben sevinmiþtim kurtulduk diye…
Heves kursakta kaldý…
………….
Bir saat sonra koþa koþa geri döndüler…
………….
Tabi orada bedava su yok…
…………
Bedava elektrik yok…
…………..
Hasta olurlarsa doktor yok…
……………
Yeþil kart yok…
………….
Yakýlacak bayrak yok…
………….
Yakýlacak okul yok…
………….
Doktoru dövme özgürlüðü yok…
……………
Polise, askere taþ atma serbestliði yok…
………….
Türkiye'de bunlarýn hepsi var…
………….
Bu da yetmiyor;
Sonra'da Dövlet bize bahmiiirrr!
……….
Bundan iyisi Cennet-i Âlâ…
……….
Býrakýlýp gidilir mi lan bu ülkeden…
Salak mýsýnýz?…
Not: LGBTT (Yumuþak insanlar
topluluðu) Çorum'da Þube açacakmýþ…
Pilli tavþanlarýmýz vatana millete hayýrlý
uðurlu olsun…
Cübbeli Ahmet Hocanýn dediði gibi fazla
zorlamayýn, motora duman attýrýrsýnýz…
Çorum But Kavmi olamaz…
La bi gidin…
(Haber Merkezi)
Son mesaj Gönül Elçileri’ne
Fatma Baþköy, ziyaretlerde çocuklarla ve yaþlýlarla helalleþen
Fatma Baþköy, Kamile-Hacý Ahmet Akdað ve Atýl Uzelgün
huzurevlerindeki yaþlýlarla vedalaþtý.
(Ç.HAK:2705)
Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, sevgi evleri çocuklarýna veda etti.
Ýþte o mesaj;
“Merhaba Çorum'un yürekli insanlarý. Sizlerle tanýþýklýðýmýz 19 Aralýk 2012 tarihinde Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nca hayata geçirilen
'Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesiyle'
baþladý. Vali eþlerinin kendi illerinde koordinatör
olarak görevlendirilmesinin ardýndan sizler adýna
þahsýma tevdi edilen bu projeyi gönülden sahiplenerek; hep birlikte insana dokunma, hayata farklý
pencerelerden bakabilme, bir yüreðe inebilme, bir
kalbi kazanma kýsacasý insaný insan yapan özümüzdeki tüm güzellikleri sizlerle paylaþma azami gayret ve gayesi içerisinde olduk. Sayýn Valimizin Ankara'ya tayin olmasý nedeniyle yarýn Ýlimizden ve
siz gönül dostlarýndan ayrýlacaðýz. Yaklaþýk iki yýllýk süreçle sizlerle birlikte birçok güzelliði birlikte
tanýttýk birlikte yaþadýk, birlikte paylaþtýk. Birçok
hayýrlý iþe birlikte þehadet ettik. Ýlimizdeki kadýn,
çocuk, yoksul, engelli, yaþlý, þehit gazi yakýnlarý
baþta olmak üzere, sizlerin gönül desteði ve gücüyle birçok projede birlikte yer aldýk. Sizlerin gayret
ve çabalarýyla 44.480 gönül elçisiyle Ýlimizi Ülke
sýralamasýnda 3 üncü sýraya taþýdýk. Gönül Elçileri
projesinin en önemli ayaðý olan Koruyucu Aile uygulamasýnda Türkiye genelinde 38 aile yanýnda 45
çocuðumuzla 24 üncü sýraya yükseldik. Projenin
Ýkinci Ayaðý olan ve yaklaþýk bir yýldýr uygulanan
"Kadýn ve Güçlenme-Kadýnlar için
Mesleki Eðitim Projesinde Ýlimiz
genelinde 3000 'i aþkýn kadýnýmýzýn mesleki liselere kayýt yaptýrdýðýný, açýk ortaokula ise yoðun bir
þekilde kayýtlarýn devam ettiðini
memnuniyetle takip ettik.
Projenin diðer ayaklarý olan
engelliler, yaþlýlar ve yoksullukla
mücade ana baþlýklarýnda yerini
bulan kýsýmlarýný da diðer ayaklarla
birlikte hem tanýttýk, hem de bu
konularla ilgili bir çok proje ve etkinlikte sizlerle birlikte yer aldýk.
Sevgili Çorum'un zengin yürekli
gönül elçileri; Þu an itibariyle geriye dönüp baktýðýmýzda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý
Ýlimiz kuruluþlarýnda kalan tüm çocuklarýmýzýn engellilerimizin, yaþlýlarýmýzýn, çocuk ve umut evlerimizin sahibi, hamisi, umudu oldunuz. Onlar artýk biliyorlar ki Devletimizin sýmsýcak þefkati yanýnda,
toplumun tüm kesimlerinde onlara
kucak açan, baðrýna basan, onlarý
gülen yüzü, tutan eli, yürüyen ayaðý, gören gözü olan gönüllüler ordusu var. Ortaya konan samimi bir
yürek olunca aþýlamayan engel, girilemeyen kapý olmazmýþ. Bunu
bizlere belki pas tutmuþ yüreklere
siz öðrettiniz. Ýyi ki böylesi bir iyilik yarýþýyla baþladý herþey. Siz her
tabakadaki insana samimiyeti, karþýlýksýz sevmeyi, özveriyi, sadakati,
(Haber Merkezi)
Vali Ahmet Kara
Vali Kara törenle
karþýlanacak
on kararname ile Çorum'a atanan Vali Ahmet
SKara,
bugün yeni görevine baþlayacak.
Vali Ahmet Kara için saat 11.00'de Valilik'te
karþýlama töreni düzenlenecek.
(Haber Merkezi)
YENÝ ADRESÝMÝZ VE YENÝ SHOWROOM’UMUZLA
TÜM ÇORUM HALKININ HÝZMETÝNDEYÝZ
Çevre yolu Bulvarý üzeri No: 83 Çorum Tel: 777 09 07 - 777 09 08
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Yaðmur yaðdý, böyle oldu
Ç
orum'da önceki güne
gece saatlerinde baþlayan ve sabah saatlerine
kadar aralýklý devam eden
yaðýþ, hayatý olumsuz etkiledi.
Yaðýþ
nedeniyle
kentin ana arterleri olan
Ýnönü Caddesi'nde su birikintileri oluþtu. Bazý
cadde ve sokaklar da kýsa
süreliðine trafiðe kapatýldý.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, þiddetli
yaðýþ nedeniyle bazý bölgelerde kanalizasyon rögarlarýnýn týkandýðýný ve
bu bölgelerde çalýþma
baþlattýklarýný belirtti.
Yaðýþlar nedeniyle
ev ve iþ yerlerinden su
baskýnlarý ihbarlarýnýn
kendilerine ulaþmadýðýný
ifade eden Candan, "Yaðýþlar nedeniyle ciddi bir
sorunla karþýlaþmadýk.
Can kaybý tehlikesi oluþturacak bir durum söz konusu deðil. Bazý bölgelerde rögarlarýn týkanmasý
nedeniyle ihbarlar oluþuyor. Çalýþmalarýmýzý bu
bölgelerde yoðunlaþtýrdýk" dedi.
Candan, yaðýþlarýn
sürdüðü süre içerisinde
ekiplerin kontrollerini
sürdüreceðini sözlerine
ekledi.
Yaðýþ nedeniyle kentin bazý ana arterlerinde su birikintileri oluþtu.
Akþemsettin Caddesi’nde alt yapý problemi devam ediyor.
Yaðýþlar sürecek
Meteoroloji Ýl Müdürlüðü yetkililerinden
alýnan bilgiye göre ise gece saatlerinde baþlayan
yaðýþlar nedeniyle bugün
Sabah saat 09.00 itibarýyla metrekareye 13,5 kilogram yaðýþ düþtüðü öðrenildi.
Yetkililer, kentte yaðýþlarýn yarýn Sabah saatlerine kadar aralýklý olarak devam edeceðinin
tahmin edildiðini bildirdi.
(A.A.)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
‘Ýdareci görevlendirme komedisi yaþýyoruz’
Ö
zgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe,
lýk yaparak ekstra performans gösteren müdür
okullarda yaþanan idareci görevlendirmeleyardýmcýlarýnýn geleceði belirsiz.
rinde komedi yaþandýðýný bildirdi.
Tahmin ediyorum müdürlerin deðerlendiHerkesin bildiði gibi 13 Haziran 2014 taririlmesi ve görevlendirilmesi sürecinde yaþanan
hinde genelde 4 yýlýný doldurmuþ idarecilerin
nahoþ durumlar aynen müdür yardýmcýsý görevgörevlerinin sona erdiðini, o tarihten bu yana
lendirme sürecinde de yaþanacaktýr. Aslýnda bu
geçen sürede görevine devam eden idarecilerin
konuda arzu edilen okul müdürlerinin gerçekidarenin inisiyatifi ile uzatmalarý oynadýklarýný
ten kendi kadrosunu kurabilmesidir. Bir okul
belirten Efe, eðitim çalýþanlarýnýn, sivil toplum
müdürü beraber çalýþacaðý idareci kadrosunu
örgütlerinin, sendikalarýn ve kamuoyunun karþý
kendi inisiyatifini kullanarak kurabilse çok iyi
çýkmasýna uygulamanýn sakýncalarýna dikkat
sonuçlar ortaya çýkabilir. Ancak öyle olmayaçekmesine raðmen süreç doludizgin devam etticak çünkü; bu uygulamada insanlarý bazý kalýpðini ifade etti.
lara oturtup deðerlendirmeler yapýlmaktadýr.
Sonuçta gerçekten düzgün çalýþan, görevini çok
Efe, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Bu
saðlam yapan müdür yardýmcýlarýna görevini
Serdal Efe
süreçte önce okul müdürlerini deðerlendirme
yapamamýþ etiketi yapýþtýrýlacaktýr.
komedisi yaþandý. Sanki bir önemi varmýþ gibi
aylarca okullarda öðrenci, öðretmen ve okul aile birliði üyeleAyrýca bu durum kimsenin eðitimi, öðretimi, okulu, öðri mevcut okul müdürlerini deðerlendirdi.
renciyi düþünmediðini her þeyin yandaþlýk, adam kayýrmacýlýk, torpil ile yürütüldüðünü ortaya koyacak, zaten sallanan
Bu deðerlendirmenin bir öneminin olmadýðý il ve ilçe
sistemin altýna bir dinamit daha koyulmuþ olacaktýr.
teþkilatlarýna yeni görevlendirilen veya atanan þube müdürleri hiç tanýmadýklarý, hiç beraber çalýþmadýklarý okul müdürleÝktidar partisini arkasýna alarak idareci atamalarý konurine puan vererek deðerlendirme yapýnca ortaya çýktý.
sunda dilediðince at koþturan ve "Ýktidarýn sendikasý" sýfatýný
tam anlamýyla hak eden malum sendika bu konuda "kendileHiçbir objektif kriterin olmadýðý tamamen yandaþlýðýn
rinden olma" dýþýnda hiçbir ölçü tanýmamýþtýr. Hatta yönetici
ve adam kayýrmacýlýðýn öne çýktýðý iþlemlerin sonucunda bazý
olma talebinde bulunan baþka sendikalardan olan arkadaþlara
müdürler yetkili otorite tarafýndan sýnýfta býrakýldý. Bu duru"bizim sendikaya geçersen iþin olur" þeklinde ahlaksýz teklifmun hakla hukukla açýklanabilir bir tarafý yoktur.
ler yapýlmýþtýr. Özgür Eðitim-Sen olarak her türlü adalet ve
Oysa kanuni düzenleme yapýldýðý zaman genel kanaat
ahlak anlayýþýnýn ayaklar altýna alýndýðý bu süreci ve gerek
gerçekten görevini yapmayan müdürlerin ve idarecilerin gösendikacý, gerekse siyasetçi olsun bu sürecin müsebbiplerini
revlerine son verileceði þeklindeydi. Ancak uygulamada öyle
kýnýyoruz.
olmadýðý görüldü. Görevine son verilmesi gereken pek çok
Tüm parti baðlantýlý sendikalarýn üyelerine sesleniyookul müdürü standardý daha yüksel okullara geçiþ yaptýlar.
ruz: Esefle izlediðimiz bu tablo sendikacýlýðýn siyasi partiler15 Eylülde okullar açýldý. Okullarýn çoðunda önünü göden baðýmsýz yapýlmasý gerektiðinin en açýk kanýtýdýr. Eðer
remeyen, sonunun ne olacaðýný bilemeyen müdür yardýmcýlatüm görevlerin liyakat ilkesine göre daðýtýldýðý, kimsenin dirý yetersiz idari kadrolarla iþleri yürütmeye çalýþýyorlar. Çünninden, mezhebinden, dilinden, ýrkýndan, siyasi görüþünden
kü yeni müdürler halen okullarýnda görevlerine baþlamadýlar.
dolayý ötekileþtirilmediði adalet ve güvene dayalý bir ülke sizÖzellikle ikili eðitim yapýlan okullarda idareciler 12-13 saate
lerin de hedefiyse durduðunuz yerleri hemen kontrol ediniz.
varan saatlerde çalýþmaktalar. Demek ki dýþarýdan bakýldýðýnDoðru her zaman kalabalýklarýn olduðu yerde deðildir."
da iþler kendiliðinden yürüyor gibi görülüyor. Öyle olmasa
Haber Merkezi
süreç bu kadar aðýrdan alýnmazdý. Üstelik çok büyük fedakar-
ADAKLIK - KURBANLIK - DAMIZLIK
Çiftliðimizde Kurban kesimi yapýlmaktadýr...
(Ç.HAK:2751)
(Ç.HAK:2747)
Alaaddin Öztekin GÜVEÇLÝ (MAZA) KÖYÜ ÇORUM
MODEL
2006 FORD RANGER 4X4
2012 PEUGEOT 508 ACTÝVE 1.6
2012 KANGO MULTIX 1.5 DCÝ.AUTH.
2014 VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI.TREND
2012 CLÝO GRANTOUR AUT.EDÝ.1.5
2012 LÝNEA LÝNEA AC.PLUS 1.3MULTJET
2013 PEUGEOT 301 AC.1.6 HDI.
2012 FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI.
2013 CITROEN C3 ATTRACTION 1.4 HDI.
2012 SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ.
2012 PEUGEOT 301 ALLURE 1.6 VTI
2012 FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI.
2011 SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ.
2012 FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET
2012 FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET
2012 FIAT LÝNEA POP 1.3 MULTÝJET
2012 SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ.EDÝ
2011 MEGANE HB.EXP.1.5 DCÝ.
2013 CLÝO IV 1.2 JOY
2011 FLUENCE 1.5 DCÝ.DYN.
2011 FIAT LÝNEA 1.3 MJET AC.PLUS
2011 FIAT FIORINO COMBÝ 1.3 AC.
2011 LATÝTUDE EXPR.1.5 DCÝ.
2013 DACIA DUSTER 1.5 DCÝ.
2011 FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ.
2011 FLUENCE BUSÝNESS 1.5 DCÝ.
2010 DACIA LOGAN 1.5 DCÝ
2000 CLÝO 1.6
2004 PARTNER
2013 CLÝO HB. 1.2 JOY
2011 LATÝTUDE
2012 FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 1.3
2013 SYMBOL JOY 1.5 DCÝ.
2013 CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ.
2012 CLÝO HB.AUTH EDÝ.1.5 DCÝ.
2013 CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ.
2012 FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ.
2012 FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ.
2012 FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ.
2013 FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ.
2008 LAGUNA III PRÝV.1.5 DCÝ.
2009 TOYOTA COROLLA 1.6 ELEGANT
2011 SYMBOL 1.5 DCÝ.
2007 MEGANE II EXTR.1.6 16V
2000 OCTAVÝA 1.9
2013 YENÝ MEGANE HB.JOY 1.6 16V
2012 SYMBOL AUTH.EDÝT.1.2 16V
2012 SYMBOL 1.2
2004 FORD TRANSÝT 310 S JOURNEY
2013 CLÝO 1.2 JOY
2010 DACIA DUSTER 1.5 DCÝ.LAUREATE
2013 CLÝO SPORT TOURER JOY 1.2
2010 FIAT DOBLO DYN. 1.3 M.JET
2012 NÝSSAN MÝCRA 1.2
2012 CHEVROLET CRUZE 1.6 16V
RENK
BEYAZ
SÝYAH
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
KIRMIZI
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
MAVÝ
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
GRÝ
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
BEYAZ
SÝYAH
GRÝ
GRÝ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
GRÝ
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
SÝYAH
KIRMIZI
GRÝ
GRÝ
BEYAZ
ANKARA YOLU 4. KM.NO:168 ÇORUM
TLF:0364 225 00 18-(530-532)
www.renault2.com
5
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
Þehit polis son yolculuðuna uðurlandý
B
itlis-Diyarbakýr karayolunda
polis
noktasýna düzenlenen
roketli saldýrýnýn ardýndan bölgeye giden polis
aracýnýn kaza yapmasý
sonucu þehit olan özel
harekat polisi Fatih Saðýr, Çorum’un Ýskilip ilçesine baðlý Seyirçayý
köyünde
gözyaþlarý
arasýnda topraða verildi.
Bitlis’te düzenlenen törenin þehit polis
memuru Fatih Saðýr’ýn
(30)cenazesi ardýndan
Emniyet Genel Müdürlüðü’ne ait helikopterle
Seyirçayý köyüne getirildi. Bitlis Emniyet
Müdürlüðü’nde görevli
Saðýr’ýn Gürcü ve Ayþe
adýnda iki kardeþi olduðu öðrenildi.
Þehit polis memuru Saðýr için Seyirçayý
köyü Yaskam Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti
Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Vali Vekili
Ali Sürmeli, Garnizon
Komutaný J. Kd. Alb.
Fatih Saðýr
Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýskilip
Kaymakamý Þuayip
Gürsoy, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, siyasi parti ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri ile vatandaþlar katýldý.
Milletvekili Baðcý
ve protokol üyeleri Saðýr’ýn Yaskam Mahallesi&ndeki baba evini ziyaret ederek baþ saðlýðý
diledi. Taziyeleri kabul
eden anne Sema Saðýr,
“Allah’ým sen bana sabýr ver. Tek evladým
vardý. Yavrum ömrün
bu kadar mýydý” diyerek gözyaþý döktü.
Cenaze töreninde
Milli Savunma Bakanlýðý’ndan emekli þehit
babasý Ýsmail Saðýr
ayakta durmakta güçlük çekti. Bitlis’te þehit
düþen 8 yýllýk polis memuru Fatih Saðýr’ýn en
son Nisan ayýnda amcasýnýn oðlunun düðününe katýlmak için Ýskilip’e geldiði öðrenildi.
Burada düðün törenine
katýlan þehit polisten
geriye düðünde çektirdiði hatýra fotoðrafý kaldý. Mesleðe Ýstanbul’da
baþlayan daha sonra ise
Iðdýr ve Ankara’da görev yapan Saðýr’ýn buradan Bitlis’e atandý.
Þehit polis memuru Fatih Saðýr’ýn geçtiðimiz aylarda komiserlik sýnavýný kazandýðý
ve yaklaþýk bir ay sonra
Bitlis’teki görev süresinin biteceði ifade edilen
Saðýr’ýn yeni görev yerinde rütbesinin takýlacaðý öðrenildi.(ÝHA)
Þehit polisin yakýnlarý gözyaþý döktü.
Þehit polis Fatih Saðýr, ailenin tek çocuðuydu.
Polis aracýnýn kaza yapmasý sonucu þehit olan özel harekat polisi Fatih Saðýr, memleketi Ýskiylip’te düzenlenen cenaze töreni ile topraða verildi.
Kalbi korumanýn yollarý
29
Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle açýklama yapan
Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, þöyle dedi; “Kalp
vücudun dolaþým sisteminin merkezini teþkil eden hayatýmýz boyunca hiç ara vermeden çalýþan en hayati organýmýzdýr. Hücrelere besin ve oksijen taþýyan kalp ve damar
sisteminin saðlýklý bir þekilde çalýþmasý önemlidir. Kalp
ve Damar Saðlýðýnýn bozulmasý vücudun hayati fonksiyonlarýný saðlýklý bir þekilde sürdürebilmesini engelleyerek ciddi saðlýk sorunlarýna hatta ölümlere neden olabilmektedir.
Kalp hastalýklarý, özellikle yetiþkinlerde olmak üzere her yaþta görülmektedir. Dünyada birçok insan kalp
hastalýklarý nedeniyle yaþamýný yitirmektedir. Bu ölümler
daha çok düþük ve orta gelirli ailelerde görülmektedir.
Dr. Ýsmail Yücel
Kalp hastalýklarýna dikkat çekmek ve çocukluktan itibaren
hangi önlemlerin alýnmasý gerektiði konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için 29
Eylül Dünya Kalp Günü olarak belirlenmiþtir.
Uzmanlar saðlýklý ve mutlu yaþamak için öncelikle doðru beslenmek gerektiðine dikkat çekmektedirler. Çocuklarýn bu sorunu aþabilmeleri, saðlýklý beslenmeleri ve gelecekte kalp hastalýklarýna yakalanmamalarý için en önemli rol ailelere
düþmektedir.
EN ÝYÝ DOSTUMUZ KALBÝMÝZ
þýn.
Kalp saðlýðý için dikkat edilmesi gereken öneriler:
Saðlýklý beslenme alýþkanlýðýný çocukluk çaðýnda edinin,
Boyunuz ile kilonuz arasýndaki orana çok dikkat edin.
Kadýnsanýz menopozunuzu mutlaka geciktirin.
Fiziksel aktivitenizi artýrýn. Tembellikten ve aþýrý stresten uzak durmaya çalý-
Mesleðinizi icra ederken aþýrý stresten uzak durun
20 yaþýndan sonra,risk faktörü yoksa yýlda bir kez kan yaðlarý (Kolesterol, trigliserid, HDL, LDL), Lp(a), homosistein ve HS-CRP kontrolü yaptýrýn.
Aile hikayenizde erken kalp hastalýðý varsa ya da diyabet veya yüksek tansiyon hastasý iseniz 30; deðilseniz 40 yaþýndan sonra her yýl kan yaðlarý (kolesterol,
trigliserid, HDL, LDL),
Lp(a), homosistein kontrolü ve efor testi yaptýrýn.
Kendinizle, yaþamla,
ailenizle, eþinizle, dostlarýnýzla barýþýk olun. Çabuk
karar veren, hýrslý, kavgacý, acele hareket eden kiþiliðiniz varsa yavaþlayýn.
Sigara içmeyin.
Hastalýðýnýzýn sizde
yarattýðý psikolojik etkileri
veya çevrenizle ilgili sorunlarýnýzý bir psikiyatri
uzmaný ile görüþün.
Kalp hastalarýna öne- 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp hastalýklarýna
riler:
dikkat çekildi.
Sigara içmeyin, hatta
içilen ortamlarda bile bulunmayýn.
Düzenli olarak kardiyolojik kontrolden geçin
Tedavinizin olumlu ve olumsuz yanlarýný, uzun dönemki sonuçlarýný doktorunuzla mutlaka konuþun.
Abartýlý fiziksel aktivitelerinden kaçýnýn. Uzmanýnýzýn hazýrladýðý egzersiz
programýný uygulayýn.
Devamlý kullanmanýz gereken ilaçlarý ihmal etmeyin.
Kan yaðlarýnýzý üç ayda bir kontrol ettirin.
Aile hayatýnýzý ve sosyal yaþantýnýzý gözden geçirin.
Hayatýnýzdaki olumsuzluklarý en aza indirmek için harekete geçin.
Hastalýðýnýz için ailenizi ve çevrenizi suçlamayýn. Sorunlarýnýz için bir psikiyatri uzmanýndan yardým almayý deneyin
Haydi, kalbimizi koruyalým, korumayanlarý uyaralým.” (Haber Merkezi)
Bu yýl tema ‘Cami ve Gençlik’
Müftü
Mehmet
Aþýk, Müftü Yardýmcýsý
Abdullah Pamuklu ve
Türkiye Diyanet Vakfý
Çorum Þube Temsilcisi
Mustafa Ersoy, Hitit
Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ý
makamýnda
ziyaret etti.
Diyanet
Ýþleri
Baþkanlýðý’nca
2014
yýlýnýn Camiler ve Din
Görevlileri Haftasý’nda
‘Cami ve Gençlik’ temasý
ekseninde
toplumda
farkýndalýk oluþturacak
ve süreklilik kazandýra-
cak etkinlikler yapýlmasýnýn planlandýðýný
belirten MüftüMehmet
Aþýk, bu çerçevede
Çorum’da
deðiþik
mekanlarda Türkiye’de
ilk olma niteliðini taþýyan
çeþitli faaliyetler yürüttüklerini ifade etti. Bu tür
çalýþmalarý bundan sonra
da
sürdüreceklerini
belirten Müftü Aþýk, yýlýn
temasý çerçevesinde ilk
olarak 30 Eylül 2014 tarihinde Müftülük toplantý
salonunda
yapýlacak
geniþ katýlýmlý istiþare
toplantýsýnda 2014 yýlý
etkinliklerinin ele alýnýp
görüþüleceðini; burada ve
yýl içine yayýlacak olan
faaliyetlerde
üniversitenin
görüþ
ve
katkýlarýnýn kendileri için
önemli olduðunu vurguladý. Mehmet Aþýk, bu
faaliyetlerin bir parçasý
olarak 18 Ekim 2014
Cumartesi Saat 19.00’da
Atatürk Spor Salonu’nda
Celal Bayar Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Baþkaný
Prof.
Dr.
Mehmet
Çelik’in katýlýmlarýyla
‘Gençlik’ konulu bir pro-
gram gerçekleþtireceklerini belirtti.
Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan ise,
Hitit Üniversitesi olarak
iþ birliklerine açýk olduklarýný ve Müftülüðün
gençlere yönelik bu tür
çalýþmalarýna katký vermekten her zaman mutluluk duyacaklarýný dile
getirdi.Haber Merkezi
Müftü Mehmet Aþýk ile beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.
Hayrettin
Karaman
Ýslam'a davet ve
din hürriyeti
Ýslâmî devlette halkýn olduðu kadar
devletin de vazifelerinden biri hem ümmetin
dindarlýðýný tamamlamak, güçlendirmek ve
korumaktýr hem de gayr-i Müslimleri
zorlamadan, inanç hürriyetlerini ellerinden
almadan Ýslam'a davettir. Müslüman olup da
din kurallarýný kamuya açýk alanlarda
çiðneyenler engellenir, özel alana izinsiz kimse
giremez ve gizlenenler dikizlenip açýða
çýkarýlamaz. Müslüman olmak istemeyenler
yükümlülüklerini yerine getirirler ve temel
insan haklarýndan istifade ederek Ýslam
devletinin teb'asý olur ve asimile edilmeden
hayatlarýna devam ederler.
Ýslâmi kurallara göre yönetilmeyen
ülkelerden imkan bulan Müslümanlar, kurallarý
uygulayan Ýslâm ülkeleri varsa oraya göç
ederler. Ama teblið vb. vazifelerle orada
kalmalarý da gerekebilir. Ya uygun bir Ýslam
ülkesi yoksa veya oraya göçme imkaný mevcut
deðilse Ýslam'ý bütünüyle uygulamayan ülkede
kalmak zarureten caiz olur.
Katý veya yumuþak laikliði benimsemiþ
ülkelerde kalan Müslümanlar davete
kendilerinden ve ailelerinden baþlamak
durumundadýrlar. Kendi Müslümanlýðýný
koruyamamýþ, günahlar ve kusurlar içinde
yüzen bir müminin baþkasýný tam Ýslam'a davet
etmesinin manasý ve etkisi olmaz.
Kul kusursuz olmaz, ama zahir-i hale göre
önemli dini kusurlarý olmayan, davetin usul ve
üslubunu bilen Müslümanlar tek baþlarýna
ve/veya örgütlenerek islâmî davet vazifesini
birinci derecede bir vazife olarak yerine
getirmelidirler.
Ýslâmî davet ifadesi yerine Ýslamlaþtýrma,
dindarlaþtýrma, din eðitim ve öðretimi gibi
ifadeler de kullanýlabilir.
Bu ibadet-vazife yapýlan yerin þartlarýna
göre bir çok þekilde ifa edilir. Kabaca yaygýn ve
örgün taksimi yapabiliriz. Örgün davet, bu
maksatla oluþturulmuþ kurullar, kurumlar,
araçlar ve en fazla da okullar yoluyla yapýlýr.
Okul dýþýnda kalan bütün imkanlarla ve genel
olarak halka yönelik davet (yaygýn din eðitim
ve öðretimi) ise sivil veya Diyanet mensuplarý
gibi resmi þahýslar tarafýndan yapýlýr ve
yapýlmalýdýr.
Laik devletin amacý dine karþý savaþ,
halkýn dindarlýðýný zayýflatmak, din yerine
baþka bir ideolojiyi dayatmak deðilse -ki, artýk
bu tür laikliðin yaþama þansý oldukça
azalmýþtýr-her din ve ideoloji sahibi insanlarý,
hukuk çerçevesinde, zorlamadan, dayatmadan
kendine davet edebilir.
Bizim ülkemizde yaþayan insanlarýn kahir
çoðunluðu Müslüman olduðuna ve baþka bir
dini veya din yerine ideolojiyi kabul etmeleri
neredeyse muhtemel bile olmadýðýna göre
zemin olabildiðince müsaittir ve bütün
sorumluluk, þuurlu, imanlý, vazifesine baðlý,
gayretli –olmalarý gereken- Müslümanlara aittir.
Bugün laik devlet sivil Ýslamlaþma
hareketlerine mani olmak þöyle dursun bunun
önünü açmada, önemli destekler ve fýrsatlar
sunmaktadýr.
Allah sorduðunda, Peygamberimiz 'Benim
size emanet ettiðim teblið ve davet vazifesini
yerine getirdiniz mi?' dediðinde, bugün burada
yaþayanlardan hiçbir kimse 'Ya Rabbi, Ya
Resulallah, yapamadým, çünkü engellendim'
diyemez. Çünkü yapabileceði çok þey vardýr.
Bu mukaddes vazifeyi yapmak için
samimi olarak yola düþmüþ sivil þahýs ve
oluþumlara düþen çok önemli bir vazife de
geçici dünyalýklara aldanýp tefrikaya
düþmemek, ayný büyük ibadeti ümmet ve
kardeþlik bilinci içinde yardýmlaþarak,
dayanýþarak ifa etmektir.
Çiçek’ten þehitler
için taziye mesajý
T
BMM Baþkaný Cemil
Çiçek, 3 polis memurunun þehit olmasý nedeniyle taziye mesajý yayýnladý
Çiçek, mesajýnda, polis memurlarýnýn þehit olmasý nedeniyle büyük
üzüntü duyduðunu belirterek, þunlarý kaydetti:
"Bölgemizdeki karýþýklýklarý hain emelleri için
fýrsata çevirmek isteyen
Cemil Çiçek
bölücü teröristler tarafýndan
Bitlis-Diyarbakýr karayolundaki polis noktasýna yapýlan saldýrýyý önlemek amacýyla yardýma giden özel
harekatçý 3 polis memurumuzun geçirdikleri kaza sonucu þehit olmalarýndan büyük üzüntü duydum. Ülkelerindeki karýþýklýklardan kaçarak ülkemize sýðýnan
masum kadýn ve çocuklara yardým etmek için gece,
gündüz demeden canla baþla çalýþan güvenlik güçlerimize yapýlan bu saldýrýyý nefretle kýnýyorum. Birlik ve
barýþýmýzý korumak için fedakarca görevlerini yapan
þehit güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyor,
kazadan yaralý olarak kurtulan polis memurlarýmýza
da acil þifalar diliyorum."(AA)
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum’da KPSS
manzaralarý
Ç
orum'da önlisans
mezunlarý için hafta
sonu düzenlenen Kamu
Personeli Seçme Sýnavý'na (KPSS) girmek isteyen ancak nüfus cüzdanlarýný unutan çok sayýda aday, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Müdürlüðü'ne müracaat etti.
Ölçme Seçme ve
Yerleþtirme Merkezince
(ÖSYM) gerçekleþtirilen KPSS'nin önlisans
mezunlarýna
yönelik
oturumu
Çorum'da
50'den fazla sýnav merkezinde saat 09.30'da
gerçekleþtirildi. Sýnavda
adaylara, 120 sorudan
oluþan genel yetenek ve
genel kültür testleri için
120 dakika süre verildi.
Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda
yapýlabilmesi için adaylar, sýnavýn baþlama saatinden önce sýnava girecekleri binanýn kapýsýn-
Nüfus Müdürlüðü hafta sonu çalýþtý.
Aileler sýnava giren çocuklarý için dua etti.
Bazý KPSS adaylarý polisten yardým istedi.
da hazýr bulundu. Adaylar, sýnav salonuna sýnava giriþ belgeleri ve nüfus cüzdaný ya da pasaportlarý kontrol edilerek
alýndý.
POLÝSTEN YARDIM ÝSTEDÝLER
Kontrol iþlemleri
sýrasýnda nüfus cüzdanýný unuttuklarýný fark
eden bazý adaylar, görevlilerce salonlara alýnmadý.
Bunun üzerine Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri
Müdürlüðüne giden bazý
adaylar, yeniden kimlik
çýkartmak için baþvuru
yaptý. Yanlarýnda fotoðraf olmadýðý için nüfus
cüzdaný çýkaramayan bazý adaylar, nüfus kayýt
örneði belgesi alarak, sýnava girecekleri okullara
gitti.
Gazi Caddesi üzerindeki Valilik binasýnda
bulunan Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Müdürlüðü'ne gitmek isteyen bazý adaylarýn, 155 Polis
Ýmdat hattýný arayarak,
yardým istedikleri gözlendi. Sýnava girmek için
Osmancýk ilçesinden gelen ve nüfus cüzdaný olmadýðý için salona alýnmayan bir kadýn aday, sýnava gireceði fen lisesinden polis otosuyla Nüfus
ve Vatandaþlýk Ýþleri
Müdürlüðüne geldi. Burada iþlemlerini yaptýran
ve nüfus cüzdaný çýkaran
aday, yeniden polis otosuyla sýnava gireceði
okula gitti.
Okul bahçelerinde
çocuklarýný ve yakýnlarýný dua ederek bekleyenlerin yaný sýra bazý vatandaþlarýn da piknik yaparak vakit geçirmeye
çalýþtýklarý gözlendi.
Bu arada sýnava giren adaylara kimlik kontrolü sýrasýnda cep telefonu ve benzer eþyalarýnýn sýnav salonuna alýnmayacaðýnýn belirtilmesi
üzerine bazý adaylarýn
eþyalarýný, okul bahçesindeki diðer adaylarýn
yakýnlarýna teslim ettiði
görüldü. (A.A.)
Berberlerde bayram mesaisi
Ç
Kurban Bayramý dolayýsýyla 29 Eylül Pazartesi
gününden itibaren serbest býrakýlýyor.
orum’da faaliyet
gösteren berber ve
kuaför esnafýnýn mesai
saatleri önümüzdeki
Kurban Bayramý
dolayýsýyla 29 Eylül
Pazartesi gününden
itibaren serbest
býrakýlýyor.
Berberler ve
Kuaförler Odasý Baþkaný
Mustafa Köse, yaklaþan
Kurban Bayramý
dolayýsýyla berber ve
kuaför esnafýnýn çalýþma
saatlerinin bugünden
itibaren serbest
býrakýlacaðýný bildirdi.
Tüm berber ve
kuaför esnafýnýn Kurban
Bayramý’ný da kutlayan
Mustafa Köse, iþlerinde
de bol kazanç diledi.
(Haber Merkezi)
Mustafa Köse
Köprüden yola düþtü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Burunçiftlik Kavþaðý’nda yola düþtü.
Ç
orum'da bir otomobil köprüden alt yola düþtü. Kazada yaralan 3 kiþi hastaneye kaldýrýldý.
Kaza, dün akþam meydana geldi. 30 yaþýndaki Ahmet Kýlýç yönetimindeki 06 AS 5007 plakalý otomobil,
Burunçiftliði Kavþaðý'ndaki köprüden geçerken sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesii sonucu, demir demir korkuluklara çarparak alt yola uçtu. Araç içinde sý-
kýþan sürücü Ahmet Kýlýç, yanýnda bulunan arkadaþlarý
24 yaþýndaki Onur Düzgün ve 22 yaþýndaki Berkan Bilici yaralandý. Çevredekilerin ihbarý üzerine gelen itfaiye
ekipleri sýkýþan yaralýlarý otomobilden çýkardý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan yaralýlarýn
durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. (DHA)
Kamyon aðacý kökünden söktü
Ç
orum Osmancýk’ta
þehir içinde seyreden
kamyon kaldýrýmdaki
aðacý kökünden söktü.
Olay Kýzýlýrmak
Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi.
Cadde üzerine geliþi güzel ve çift sýra yapýlan araç parklarý nedeniyle sýkýþan kamyon,
kaldýrýma sýfýr yanaþtýðý
sýrada, park etmiþ araca
çarpmamak için k çaba
gösterirken, kaydýrýmdaki aðaca çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle
akçaaðaç kökünden sökülüp kaldýrýma düþtü.
Görenlerin hayretler içerisinde býrakan ka-
za anýnda kaldýrýmda
kimsenin bulunmamasý
faciayý önlemiþ oldu.
(OSMANCIK)
Çorum Osmancýk’ta þehir içinde seyreden
kamyon kaldýrýmdaki aðacý kökünden söktü.
Yola dökülen madeni yað kaza yaptýrdý
Ç
orum’un Osmancýk
ilçesinde meydana
gelen trafik kazasýnda 3
kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye
göre, Osmancýk’tan
Ýncesu köyüne seyir
halinde olan Kamuran
Duman (32)
yönetimindeki 06 MJK
52 plakalý otomobil
Kavþak çayý mevkiine
geldiði sýrada yola
dökülen madeni yað
nedeniyle kontrolden
çýktý. Sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu takla
atan otomobil yol
kenarýndaki þarampole
devrildi. Kazada
otomobil hurdaya
dönerken araç sürücüsü
Kamuran Duman ile
yanýnda bulunan amcasý
Selami Duman (54) ve
eþi Ayþe Duman (53)
yaralandýlar. Yaralýlar,
olay yerine çaðrýlan
ambulanslarla Osmancýk
Devlet Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndýlar.
Kaza ile ilgili
baþlatýlan soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Çorum’un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý.
BÝÝTTTTÝÝ ?
MÝÝ B
NM
ZÝÝN
NZ
EN
BE
B
Çorumlu hacý
adayý vefat etti
orumlu hacý adayý Alime Akman kutsal
topraklarda vefat etti.
Türkiye'den ilk hacý kafilesinin yola
çýktýðý 1 Eylül'den beri kutsal topraklarda 17
hacý adayý vefat etti.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hac ve Umre
Ýþleri Genel Müdürlüðünden alýnan bilgiye
göre, Medine'de 4, Mekke'de 13 hacý adayý
hayatýný kaybetti. Yaþ ortalamasý yüksek olan
Türk hacý adaylarýnýn ölüm nedenleri arasýnda
kalp krizi ve beyin kanamasý ilk sýralarda yer
alýyor.
Kutsal topraklarda vefat eden hacý adaylarý
arasýnda Çorumlu hacý adayý Alime Akman da
bulunuyor.
(Ç.HAK:2722)
Ç
(Ç.HAK:2754)
7
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
Alperenler Hak davadan
dönmemeye yemin etti
EROL TAÞKAN
Ç
‘Alperenler haksýzlýk
karþýsýnda asla susmaz’
A
lperen Ocaklarý Genel
Baþkaný Avukat Serkan
Tüzün, Alperenler'in yolunun
Allah yolu, baþkomutanlarýnýn ise
Peygamber olduðunu belirterek,
"Alperenler hiç bir haksýzlýk
karþýsýnda asla suskunluk
göstermez. bizler Yazýcýoðlu'nun
evlatlarý olarak Hüseyni
tavrýmýzdan asla
vazgeçmeyeceðiz." dedi.
Cumhurbaþkanlýðý seçim
sürecinde Büyük Birlik Partisi ile
yaþananlarý özetleyen Serkan
Tüzün, BBP Genel baþkaný
Mustafa Destici'nin Alperen
teþkilatýný kendi emrinde hareket
edecek dar bir kalýba sokmaya
çalýþtýðýný, kökü birlerce yýllýk
derinlere dayanan büyük bir
davanýn basit kalýplar içine
hapsedilmek istendiðini aktardý.
Þehit Muhsin Yazýcýoðlu'nun
suikastine yönelik çabalarýna
Destici'nin karþý çýkarak
kendilerine Ergenekoncu iftirasýný
attýðýný, seçim sürecinde iktidarla
arasý bozulduðunda ise kendilerini
bu kez de AK Parti'den para
almakla suçladýðýný anlatan
Tüzün, "Allah'a þükür ki daha bizi
satýn alacak para icat edilmedi.
Bizler kimseden medet ummadan
kendi evlatlarýmýzýn süt hakkýndan
artýrdýðýmýz paralarla genel
merkezimizin tüm giderlerini
karþýlýyoruz. Hiç bir Alperen,
davasýný menfaat karþýlýðý
satmaz." diye konuþtu.
Hukuki ve fiili olarak
görevinin baþýnda olduðuna da
iþaret eden Serkan Tüzün, gençliði
ruh köküne baðlý yetiþtirmek için
deðerlerinden taviz vermeksizin
adým atmaya devam edeceklerini
ifade etti.
Her ilçede ocak kurma ve
teþkilatlanma çalýþmalarýna da
devam ettiklerini bildiren Serkan
Tüzün, bu hareketin
mensuplarýnýn her türlü fikri
altyapý ve cesarete sahip olduðuna
da iþaret ederek, kendilerine
yönelik yapýlan itibarsýzlaþtýrma
iftiralarý acziyet olarak
deðerlendirdi.
Serkan Tüzün kendilerinin
siyaseti geçim kapýsý, makam
kapýsý gören þuursuz
insancýklardan olmadýklarýný, yüzü
suyu hürmetine var olduklarý
Ýslam'ýn ilkede, ailede, kuralda,
devlette var olduðunu ve bunu
bizatihi yaþamaya ve yaþatmaya
devam edeceklerini sözlerine
ekledi.
orum Alperen
Ocaklarý tarafýndan
düzenlenen istiþare
toplantýsýna katýlan
Alperen Ocaklarý Genel
Baþkaný Avukat Serkan
Tüzün, Muhsin
Yazýcýoðlu'ndan
kendilerine miras kalan
hak davadan
dönmeyeceklerine,
Çorumlu Alperenler'le
birlikte yemin etti.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi'nde
düzenlenen istiþare
toplantýsýnda, Alperen
Ocaklarý'nýn hedeflerini
Çorumlu Alperenlerle
paylaþan Serkan Tüzün,
Ocak Genel Merkezi ve
Büyük Birlik Partisi
arasýnda yaþananlarla
ilgili Çorum Alperen
Ocaðý üyelerini
bilgilendirdi.
Çorum Alperen
Ocaklarý Baþkaný Fatih
Yücel ve yönetim
kurulunun ev
sahipliðinde
gerçekleþtirilen toplantý,
Fatih Yücel'in açýlýþ
konuþmasý ile baþladý.
Muhsin
Yazýcýoðlu'nun
hayatýndan kesitlerin
sunulduðu sinevizyon
sunumunun ardýndan
kürsüyü gelerek
Çorumlu Alperenler'e
hitabeden Alperen
Ocaklarý Genel Baþkaný
Avukat Serkan Tüzün,
mücadelelerinin koltuk
ve menfaat devþirme
mücadelesi olmadýðýný,
hak olduðuna
inandýklarý ve Muhsin
Yazýcýoðlu'ndan
devraldýklarý davaya
Hüseyni tavýrla sahip
çýkmaya kararlý
olduklarýný bildirdi.
Bayat’ta açýlýþ, Ýskilip’te ziyaret
HURÞÝT
BOZKURT
A
‘Tavrýmýzýn
kaynaðý
Ýslam’dýr’
Ç
orum Alperen Ocaklarý Ýl
Baþkaný Fatih Yücel, Çorumlu Alperenler olarak
memleket sevdalarýnýn diri olduðunu, tavýrlarýnýn kaynaðýnýn da Ýslam olduðunu söyledi.
Yücel, davasýnýn deðerini bilen, yepyeni bir nizamýn
muþtusu olacak, Allah ve Rasulü'ne rabýtalý adanmýþlar
topluluðuna ihtiyaç duyulduðunu bildirdiði konuþmasýnda, davalarýnýn insanlara deðil, Ýslam'a ait olduðunu belirtti.
lperen
Ocaklarý
Genel Baþkaný
Serkan Tüzün,
Bayat ve Ýskilip
ile Çorum
merkezde bir dizi
ziyaret ve
istiþarelerde
bulundu.
Alperen
Ocaklarý Genel
Baþkaný Serkan
Tüzün, ilk olarak
Alperen Ocaklarý
Bayat Ýl
Temsilciliði'nin
açýlýþýný yaptý.
Daha sonra
Ýskilip'e geçen
Tüzün, Ýskilipli
Atýf Hoca'nýn
kabrinde dua etti.
Çorum'a dönen
Tüzün, burada
Alperen
Ocaklarý'nýn
düzenlediði
istiþare
toplantýsýna
katýldý.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
9
Araç sahiplerine
önemli hatýrlatma
Araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ olanlar, borçlarýný yeniden yapýlandýrabilecek.
Resmi Gazete’de yayýmlanan tebliðe göre, araç
muayenesi borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýnda son tarih
31 Aralýk olarak belirlendi.
Araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ olanlarýn, 31 Aralýk 2014'e kadar araç muayenelerini
yaptýrmalarý halinde, gecikilen her ay için alýnan yüzde 5 fazla yerine, kanunun
yayýmlandýðý tarih olan 11 Eylül'e kadar Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) oraný, kanunun yayýmý
sonrasý ise yüzde 1 fazla
ücret alýnacak.
Ýþ Kanunu ile Bazý
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasý ile
Bazý Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna
Dair Kanun'un 79. maddesinin Uygulanmasýna Dair
Teblið (Araç Muayenelerine Dair), Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
ARAÇ SAHÝPLERÝNE UYARI!
Anadolu Ajansý’nýn haberine göre, Karayollarý
Trafik Kanunu uyarýnca araç muayenesini süresinde
yaptýrmamýþ olanlarýn 31
Aralýk 2014'e (bu tarih dahil) kadar araç muayenelerini yaptýrmalarý gerekiyor. Muayene süresi geçirilen her ay için tahsili gereken yüzde 5 fazla yerine,
kanunun yayýmlandýðý tarihe kadar YÝ-ÜFE aylýk
deðiþim oranlarý, kanunun
yayýmlandýðý tarih olan 11
Eylül 2014'ten araç muayenelerinin yapýldýðý tarihe kadar her ay ve kesri
için aylýk yüzde 1 oraný
esas alýnarak hesaplanacak
tutarý ödemeleri þartýyla
alýnmasý gereken yüzde 5
fazlanýn tahsilinden vazgeçilecek.
Araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ olanlarý ilgilendiren teblið yayýmlandý.
Yapýlandýrma kapsamýna, kanunun yayýmlandýðý 11 Eylül itibariyle zorunlu araç muayenesi yaptýrýlmasý gerektiði halde
muayeneleri
süresinde
yaptýrýlmamýþ olan araçlar
girecek. Tebliðde, yüzde 5
fazla yerine hesaplanacak
tutar, formül ve örneklerle
açýklandý.
Yapýlandýrma kapsamýnda olup, araçlarýnýn
muayenesini 1 Ocak
2015'ten (bu tarih dahil)
sonra yaptýranlardan gecikilen her ay ve kesri için
yüzde 5 fazla tahsil edileceði bildirildi.
Sürücüler, araç muayenesi borçlarýný 31 Aralýk’a kadar yeniden yapýlandýrabilecek.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2007
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010
Fiat Doblo 1.6 Multijet Dyn2011
Fiat Linea 1.4 Fire Active 2013
Ford Escort 1.6 CL
1995
Ford Fiesta 1.4 TDCI Comf 2007
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006
Ford T. Connect 110GLX P 2011
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012
Honda Accord 1.6 S
1991
Hyundai Accent 1.3 Admire2004
Hyundai ix35 1.6 GDI Styl 2012
Mercedes 230
1986
Mercedes 190 E
1990
Opel Astra 1.6 GL
1998
Opel Corsa 1.2 Comfort
2002
Opel Vectra 2.0 GLS
1997
Peugeot 307 1.4 HDi XR 2005
Peugeot Partner 1.6 HDi Pr 2010
Renault 12 STW
1988
Renault 19 1.6 Alize
1999
Renault Broadway RN
1997
Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Fiyatý (TL)
18 bin
21 bin
24 bin
34 bin
33 bin
9 bin
27 bin 500
23 bin
33 bin
36 bin
7 bin 500
17 bin 500
60 bin
16 bin 500
14 bin 750
14 bin 500
20 bin
18 bin
24 bin
31 bin
4 bin
15 bin 500
10 bin
16 bin 500
15 bin 500
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Kangoo MultixExp 2011
Renault Laguna 2.0 RXE 1998
Renault Megane 1.6 RXT 2001
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Octavia 1.6Elegance 2002
Skoda Octavia 1.6Elegance 2005
Tofaþ Doðan SLX
1994
Tofaþ Þahin
1994
Toyota Corolla 1.6 XLÝ
1997
Toyota Corolla 1.3 Eco
1999
Toyota Corolla 1.6 Terra 2001
Volkswagen Jetta 1.6 TDI 2014
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010
Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009
23 bin
34 bin
15 bin
22 bin
7 bin 500
27 bin
31 bin
8 bin
6 bin
16 bin
15 bin
21 bin
80 bin
36 bin
50 bin
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 12+1
1998
8 bin
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
17 bin 500
Ford Transit Jumbo
2006
42 bin
Ford Transit Jumbo
2012
68 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
VW Transporter Cityvan 2006
38 bin
VW Transporter
2009
42 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
29 EYLÜL 2014
MHP Çorum Teþkilatý’ný ziyaret eden Muharrem Þemsek:
‘Devlet böyle yönetilmez’
RECEP MEBET
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum eski
Milletvekili Muharrem Þemsek, AK Parti iktidarýnýn
iç ve dýþ politikasýný eleþtirerek, “Devlet böyle yönetilmez” dedi.
Önceki gün MHP Çorum Teþkilatý’ný ziyaret
eden Muharrem Þemsek, il ve merkez ilçe yönetimine atanan isimleri tebrik ederek baþarýlar diledi.
Parti binasýnda
gerçekleþen ziyarette
MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir
Çetin, MHP il ve ilçe
teþkilatlarý yönetim kurulu üyeleri ile bazý
partililer de hazýr bulundu.
DEMÝRAN: ‘ACILARINIZI RANTA
ÇEVÝRMEDÝNÝZ’
kaydetti.
Dört büyük mahallede ve merkezi köylerde irtibat bürolarý açacaklarýný belirten Çetin, gerçekleþtirdikleri faaliyetleri þöyle sýraladý:
“Yüksek Ýstiþare Kurulu oluþturarak çalýþmalara
baþladýk. Kan grubu bilgi bankamýzý oluþturduk. Yeniden oluþturduðumuz Kadýn Kollarýmýz çalýþmalarýna baþladý. Sivil Toplum
Kuruluþlarýyla koordineli
bir þekilde çalýþýyoruz. Ülkücü þehitlerimize ve ailelerine sahip çýkarak Yaðmur Damlasý Derneði aracýlýðýyla yardým yapýyoruz. Milli ve dini bayramlarda ve özel günlerde ziyaretler yapýyoruz. Medya
Takip Merkezi oluþturarak
günlük yerel ve ulusal basýný izliyoruz. Üye kaydý
çalýþmalarýmýzý basýn yoluyla kamuoyuna duyurduk. Davamýza gönül veren esnafýmýzýn listesini
çýkaracaðýz.”
MHP Ýl Baþkaný
Dr. Vahit Demiran,
ÞEMSEK: ‘DEVLET
“Acýlarýný ranta çevirBÖYLE YÖNETÝLMEZ’
meyen ve ömrünü bu
MHP Çorum eski
davaya adayan MuharMilletvekili Muharrem
rem Þemsek’in fikirleri
Þemsek, Türkiye’nin içermeþalemiz” dedi.
Muharrem Þemsek, Vahit Demiran’a çiçek verdi.
de ve dýþarda önemli
“Ülkücü vatanýný
problemlerle karþý karþýya
karþýlýksýz sever” diyen Vahit Demiran, Muharrem
olduðunu söyledi.
Þemsek’in tüm Türk milliyetçileri için örnek bir in“Türk milleti, tarihinin hiçbir döneminde bu
san olduðunu vurguladý.
denli sarsýlmadý” diyen Muharrem Þemsek, AK Parti
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
iktidarýnýn iç ve dýþ politikasýný eleþtirdi. Þemsek,
Demiran, Þemsek’e teþekkür ederek hayýrlý bir ömür
“12 yýldýr iktidarda olan bu parti problemleri çözmek
temennisinde bulundu.
yerine daima artýrdý” dedi.
ÇETÝN: ‘MHP ÇORUM’DA ATAÐA GEÇTÝ’
Partisinin Çorum Teþkilatý’ný ziyaretinde konuMHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, Çoþan Þemsek, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
rum’da gönül seferberliði ilan ettiklerini söyledi.
“AKP, ekonomik kriz üzerine iktidar oldu. AnParti faaliyetleri hakkýnda MHP Çorum eski
cak ekonomiyi daha kötü bir noktaya getirdi. Bu döMilletvekili Muharrem Þemsek’e bilgi veren Bekir
nemde ‘Çözüm Süreci’ adýyla yürüttükleri giriþim soÇetin, mahalle ve köy teþkilatlarýný oluþturduklarýný
nucunda Türkiye’de bölücülük ve terör de arttý. Atýlan hatalý adýmlar PKK’ya
güç ve mesafe kazandýrdý.
Ahlaki çöküntü had
safhaya ulaþtý. Aleni hale
gelen yolsuzluk ve rüþvet,
ahlâken hak olarak görülmeye baþlandý. Dýþ politikada ‘Sýfýr Sorun’ diye tutturdular ama bugün ülkemiz komþularýyla iliþki kuramaz halde.
Suriye’den 1,5 milyon insaný ülkemize aldýlar. Çoðunun elimizde
kaydý bile yok, kimin hangi ilde olduðu bilinmiyor.
Böyle devlet olur mu? Ýnsan, sýnýrlarýndan içeri alZiyarette MHP Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi de hazýr bulundu.
dýðý kiþileri bilir. Çorum’da da Suriyeliler var,
biz bu durumdan rahatsýz
deðiliz ancak devlet böyle
yönetilmez.
Türkiye, IÞÝD’e karþý
yapýlacak askeri operasyona katýlma konusunda kararlý görünüyor. Cumhurbaþkaný, ABD’ye gitmeden önce sadece insani
yardýmdan bahsediyordu,
þimdi askeri operasyon sözü verdi. Ayrýca Cumhurbaþkaný, BM’de konuþurken salonun boþalmasý durumu ortada. Devletin itibarý ne hale geldi? Bizler
bu duruma çok üzülüyoruz
ve ülkemizin içerde ve dýþarda hak ettiði yere gelTeþkilat yöneticilerinin de katýldýðý ziyarette gündeme iliþkin açýklamalar yapýldý.
mesini istiyoruz.”
MHP Çorum Teþkilatý’ný ziyaret eden Muharrem Þemsek, gündeme dair açýklamalarda bulundu.
Poþetli Dede’nin
gizemi çözüldü
Konya’dan Çorum’a uzanan ilginç hayat hikâyesi
Konyalýlar, Kimsesizler Mezarlýðý’na
RECEP MEBET
defnedilmek üzere olan ihtiyarla ilgili ortaya
‘Poþetli Dede’ lakabýyla tanýnan ve
çýkan gerçeklerle adeta þaþkýna döndü.
Konya’nýn sevilen simalarý arasýnda yer alan
Konya Memleket Gazetesi’nin haberine
Mehmet Keleþ (75), geçtiðimiz günlerde yaþanan
göre, Poþetli
feci bir trafik
Dede’yle ilgili
kazasýnda yaþamýný
merak edilen 10
yitirdi.
detay þöyle:
Sokaklardan
1- Poþetli
poþet ve kâðýt
Dedenin gerçek
toplayarak geçimini
ismi; Mehmet
saðlayan kimsesiz
Keleþ.
ihtiyar, geride banka
hesabýnda 1 milyon 80
2- Doðum
bin TL býraktý.
tarihi; 1939.
Vefatýnýn
3- Yani 75
ardýndan Beyhekim
yaþýnda.
Devlet Hastanesi
4- Doðum
morguna gönderilen
Yeri; Çorum.
Poþetli Dede'nin
5- Ýstanbul ve
cesedi, ilgili savcý
Ankara’da yaþayan
tarafýndan tetkik
yeðenleri Konya
edildi. Yapýlan ilk
Emniyeti ile temasa
araþtýrma sonucunda
geçtiler ve Poþetli
Konyalýlar’ýn ‘Poþetli
Dede Mehmet
Dede' olarak tanýdýðý
Keleþ’in cenazesini
ihtiyarýn gerçek adýnýn
almak istediklerini
Mehmet Keleþ olduðu
belirttiler.
ve 1939 yýlýnda
Çorum’da doðduðu
6- Poþetli
anlaþýldý.
Dede’nin Konya’da
yaþadýðý süre
Acý olayýn
boyunca
ardýndan soluðu
Konyalýlar’dan
Konya’da alan
Konya’nýn ‘Poþetli Dede’si Çorumlu çýktý.
topladýðý paralarý
Keleþ’in yeðenleri,
(kimliði
Poþetli Dede’nin cenazesini almak istediklerini
açýklanmayan) bir esnafa teslim ettiði öðrenildi.
belirttiler.
7Esnafýn
devlet
bankalarýnda
tuttuðu ve
Konya Emniyeti Müdürlüðü yetkilileri ise
Poþetli Dede namýna biriken paranýn miktarý 1
gelen þahýslarýn Poþetli Dede’nin akrabasý
milyon 80 bin TL.
olduklarýný ispatlamalarý durumunda gerekli
iþlemlerin de tamamlanmasýyla cenazeyi teslim
8- Konya Emniyeti’ne gelen þahýslarýn
edecekleri öðrenildi.
Poþetli Dede’nin akrabasý olduklarýný
ispatlamalarý durumunda gerekli iþlemlerin de
Bankada olduðu belirtilen 1 milyon TL’yi
tamamlanmasýyla cenaze kendilerine teslim
aþkýn paranýnsa akrabalarýna hemen teslim
edilecek.
edilmeyeceði, bunun için aylar sürecek
prosedürlerin tamamlanmasýnýn gerektiði
9- Aile cenazeyi nerede gömmek isterse
bildirildi.
orada topraða verilecek.
POÞETLÝ DEDE’NÝN
10- Bankada olduðu belirtilen 1 milyon 80
bin TL’nin akrabalarýna hemen teslim edilmesi
GÝZEMÝ ÇÖZÜLDÜ
mümkün deðil. Bunun için de aylar sürecek
Günlerdir Poþetli Dede’yi konuþan
prosedürlerin tamamlanmasý gerekiyor.
Gazetecilerle söyleþi bugün
RECEP MEBET
MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, AK Parti iktidarýnýn iç ve dýþ politikasýný eleþtirdi.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan organize
edilen ‘Gazetecilikte Stres ve
Baþa Çýkma Yollarý’ konulu
söyleþi, bugün gerçekleþecek.
Psikoterapist ve Aile
Danýþmaný
hemþehrimiz
Uzm. Dr. Timur Harzadýn’ýn
konuþmacý olarak yer alacaðý
program saat 10.00’da Dil ve
Edebiyat Derneði Salonu’nda
düzenlenecek.
Gazeteciler Cemiyeti
üyelerinin davetli olduðu
programda meslek hastalýklarý arasýnda yer alan ‘stres’ konusunda açýklamalarda bulunacak olan Timur Harzadýn,
katýlýmcýlarýn konuyla ilgili
sorularýný da cevaplayacak.
Yerel basýn yönetici ve çalýþanlarý açýsýndan moti-
vasyon kaynaðý tavsiyelerin yer alacaðý programda yaþanmýþ hadiseler de tahlil edilecek.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
11
Tabip Odasý ve Týp Fakültesi’nden ‘Ýletiþim Sempozyumu’
‘Problemler saðlýklý iletiþimle çözülür’
RECEP MEBET
Çorum Tabip Odasý ile
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi iþbirliðinde düzenlenen
‘Hasta ve Ýletiþim’ ile ‘Aile Ýçi
Ýletiþim’ konulu sempozyum
dün gerçekleþti.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim
Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr.
Ece Yazla ile Psikoterapist ve
Aile Danýþmaný Uzm. Dr. Timur Harzadýn’ýn konuþmacý
Mustafa Azak
olarak yer aldýðý sempozyumda saðlýklý iletiþim sayesinde
problemlerin üstesinden gelinebileceði vurgulandý.
Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu’nda
düzenlenen
sempozyumun
açýlýþýna Týp Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Mete Dolapçý, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreteri Dr. Turgay
Happani, Saðlýk Ýl Müdürü Dr.
Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý
Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Ahmet
Ece Yazla
Saatcý, Türk Saðlýk-Sen Þube
Baþkaný Mehmet Fatih Gök,
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve akademisyenler, hekimler ve üniversite öðrencileri katýldý.
AZAK: ‘HEKÝMLERÝN YANINDAYIZ’
Sunuculuðunu Psikolog Elif Demir’in üstlendiði
sempozyumun açýþ konuþmasýný Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Mustafa Azak yaptý.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðý’na asaleten atanan Prof. Dr. Mete Dolapçý’yý tebrik ederek
konuþmasýna baþlayan Mustafa Azak, organizasyonda
emeði geçenlere teþekkür etti.
Ýletiþimin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ve
önemine deðinen Dr. Azak, Tabip Odasý olarak düzenledikleri etkinliklerle hekimlerin yanýnda olduklarýný
söyledi.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi’yle saðlýk alanýnda önemli bir iþbirliðini hayata geçirdiklerini anlatan
Azak, “Bu iþbirliðinin hekimler ve akademisyenlerimiz baþta olmak üzere tüm paydaþlarýmýza fayda saðlayacaðýna inanýyorum” dedi.
DOLAPÇI: ‘SAÐLIK
HÝZMETLERÝNDE KALÝTE ARTTI’
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Mete Dolapçý, “Kurulduðumuz günden bu yana gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarla Çorum’da saðlýk hizmetlerinde kalite arttý” dedi.
Çorum Tabip Odasý ile birlikte düzenledikleri
sempozyumun açýlýþýnda konuþan Mete Dolapçý, hekimlerle gerçekleþtirdikleri iþbirliðinin süreceðini vurguladý.
Ankara’da öðrenimlerini sürdüren Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi öðrencilerini en kýsa zamanda Çorum’a almayý amaçladýklarýný hatýrlatan Prof. Dr. Dolapçý, þunlarý söyledi:
Sempozyumda konuyla ilgili sunumlar yapýldý.
“Týp Fakültesi olarak
eðitim ve daha da önemlisi
öðretimle sorumluyuz. Diðer taraftan ise vatandaþa
saðlýk hizmeti sunmak durumundayýz. Kurulduðumuz günden bu yana gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarla Çorum’da saðlýk hizmetlerinde kalite arttý. Hastanemizde, büyükþehirlerde sunulan pek çok saðlýk
hizmeti verilmeye baþlandý. Çorum’dan diðer illere
Mete Dolapçý
hasta sevki azaldý.
En büyük amacýmýz,
öðrencilerimizi Çorum’a
almak. Çünkü mevcut durumu bir ayýp olarak görüyorum. Akademik kadromuzla birlikte altyapý eksikliklerimizi en kýsa zamanda tamamlayýp öðrencilerimizi Çorum’a getireceðiz.
Sadece eðitim-öðretim açýsýndan deðil, Týp Fakültemiz gerçekten de büTimur Harzadýn
yük bir atýlým içinde. 2.’sini düzenlediðimiz Diyabetik Ayak Sempozyumu’na 185 meslektaþýmýz katýldý.
Çorum’u bilimsel arenada tanýtmak için çaba içindeyiz. Bu doðrultuda Sivil Toplum Kuruluþlarý’yla iþbirliðini de önemsiyoruz. Dr. Mustafa Azak’ýn Tabip
Odasý Baþkaný olmasý ve bizleri ziyaretiyle birlikte, yazýlý olmasa da sözlü olarak bir protokolü hayata geçirmeye karar verdik. Bu doðrultuda ilk etkinliðimizi düzenlemenin mutluluðunu yaþýyor, devamýný diliyoruz.”
YAZLA: ‘ÝLETÝÞÝM
TEKNÝKLERÝNÝ BÝLMELÝYÝZ’
Sempozyumda ilk olarak kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla, ‘Hasta ve Ýletiþim’ konulu bir sunum yaptý.
Ýletiþimin bir yetenek deðil, teknik bir mesele olduðunu anlatan Ece Yazla, “Ýletiþim tekniklerini bilmek, medyada çok fazla yer tutan doktora yönelik þiddet olaylarýnýn azalmasýnda faydalý olabilir” dedi.
Bu yüzden hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn
hastaya sunduklarý hizmetlerde iletiþim tekniklerini
gözetmesi gerektiðine iþaret eden Yrd. Doç. Dr. Yazla,
þunlarý söyledi:
“Saðlýklý bir iletiþim için öncelikle bireyler kendilerini tanýmalý ve iletiþim teknikleri hakkýnda bilgi sahibi olmalý. Bu teknikler bilinse bile ideal çalýþma koþullarýnýn saðlanmadýðý ve hastalar da böyle bir eðitimden geçirilmediði sürece ideal bir iletiþim mümkün olmaz. Hekimler, kendi üzerlerine düþen görevi en iyi
þekilde yerine getirmeye çaba harcarken muhatap olduðu hastalarla iletiþimde de duyarlýlýðýný korumalý.”
HARZADIN: ‘ÇOCUKLA
ÝLETÝÞÝM DÝLÝ ÖNEMLÝ’
Psikoterapist ve Aile Danýþmaný Uzm. Dr. Timur
Harzadýn, ‘Aile Ýçi Ýletiþim’ konulu sunumunda çocuklarla kurulan iletiþimde rastlanan hatalara dikkat çekti.
Çocuklarýyla dudaktan öpüþen ebeveynlerin psikolojik geliþim açýsýndan büyük bir hata içinde olduklarýna iþaret eden Timur Harzadýn, 2 yaþýndan büyük
çocuklarýn anne-babasýndan ayrý yatmasý gerektiðine
de deðindi.
‘Aþkým, Hayatým, Sevgilim’ gibi sözlerle hitap
edilen çocuklarýn iç dünyasýnda karmaþa oluþtuðunu
belirten Harzadýn, “Bu kelimelerin sýklýkla tekrarý çocuklarýn zihinlerinde önemli sorunlara neden oluyor”
dedi.
Çocuklarýna ‘Anneciðim’, ‘Babacýðým’ þeklinde
kelimelerle hitap eden ebeveynlerin de algý karmaþasýna neden olduðunu anlatan Harzadýn, “Büyüklerin baþýna birþey geldiðinde çocuklar kendilerini anne-baba
yerine koyarak endiþeleniyor ve psikolojik açýdan yýpranýyorlar. Hatta ilerleyen
yaþlarda ruhsal terapiye ihtiyaç duyuyorlar” uyarýsýnda bulundu.
Sevgililer Günü’nde
kýzýna, ‘Sevgililer Günü’n
kutlu olsun’ þeklinde mesaj
atan bir babanýn da benzer
algý problemlerine neden
olduðuna dikkat çeken
Harzadýn, anne-babalardan
çocuklarýyla kurduklarý iletiþim dilini gözden geçirmelerini istedi.
Ýki bölümden oluþan
sempozyum, yapýlan sunumlarýn ardýndan soru-cevap bölümüyle sona erdi.
Düzenlenen programa üniversite öðrencileri de katýldý.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ve Tabip Odasý iþbirliðinde sempozyum düzenlendi.
Samet Gayrimenkul açýldý
RECEP MEBET
Samet ve Kazým
Gedik
kardeþlerin
sahibi olduðu ‘Samet
Gayrimenkul Emlak
Danýþmanlýðý’ firmasý
önceki gün hizmete
açýldý.
Karakeçili
M a h a l l e s i
Mazlumoðlu Sokak
Emniyet Halý karþýsý
numara 2/C’de gerçekleþen açýlýþa Çepni
Mahallesi
Muhtarý
Mehmet
Þahinbaþ,
bazý daire amirleri ve
sivil toplum kuruluþu
temsilcileri ile çok
sayýda davetli katýldý.
Karakeçili Camii
Müezzini Hafýz Halil
Ýbrahim
Akman’ýn
yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini
Gedik
kardeþlerin
dedesi Kazým Gedik
kesti.
Ýkramlarla devam
eden açýlýþta bilgiler
veren Samet Gedik,
mesleki
bilgilerini
kendi iþyerleri ile
hizmete
dönüþtürmenin mutluluðunu
yaþadýklarýný söyledi.
Ev, arsa, iþyeri,
bað gibi tüm gayrimenkul
alým-satým
iþlemlerinde danýþmanlýk hizmeti vereceklerini vurgulayan
Gedik, “Hizmetlerimiz
hakkýnda detaylý bilgi
almak isteyen herkesi
Samet Gayrimenkul’e
bekliyoruz” dedi.
‘Samet Gayrimenkul Emlak Danýþmanlýðý’ firmasý hizmete açýldý.
Davetlilere çeþitli
ikramlarda bulunuldu.
Samet ve Kazým Gedik kardeþlerin sahibi olduðu iþyeri hizmete sunuldu.
Karakeçili Mahallesi Mazlumoðlu Sokak’ta düzenlenen açýlýþta dualar edildi.
12 PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
AVCILAR 38.’ÝNCÝ AV BAYRAMI
ÝLE YENÝ AV SEZONUNU AÇTI
RASTGELE
Baþkan’dan avcýlara limit uyarýsý
Çorum Tüm
Avcýlar ve
Atýcýlar
Derneði
Baþkaný Yusuf
Bayramoðlu
‘Etçi deðil avcý olmalýyýz’
EROL TAÞKAN
Ç
orum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Yusuf
Bayramoðlu, Kýnalý Keklik ve Tavþan Av Sezonu
açýlýþýnda, tüm avcýlardan kanuni limitlere uymasýný istedi. "Etci deðil, avcý gibi davranmalýyýz." diyen
Bayramoðlu, tüm avcýlara yeni sezonda kazasýz ve
baþarýlý avlar diledi.
Trap alanýnda düzenlenen 38. Av Bayramý'nýn açýlýþ
konuþmasýnda herkesin heyecanla beklediði 2. gurup av
hayvanlarý olan kýnalý keklik ve tavþan avýnýn baþladýðýný
duyuran Bayramoðlu, kurallar konusunda yaptýðý
uyarýlarda, avcýlýðýn öldürmek üzerine deðil, yaþatmak
üzerine kurulu olduðunu ifade etti. Yaban hayatýnýn
Ýskilip Dolmasý
ikram edildi
Y
aklaþýk çeyrek asýrdan Çorum Tüm
Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkanlýk
görevini baþarýyla yürüten avcýlarýn efsane
baþkaný Yusuf Bayramoðlu, çetin ve
olumsuz hava þartlarýna raðmen, avcý
dostlarýný yine ikramsýz çevirmedi.
Dev kazanlarla bir gün öncesinden
itina ile hazýrlanan Ýskilip Dolmasý ile
avcýlara sofra kuran Bayramoðlu, çok
sayýda þehir dýþýndan gelen konuk avcýlar ve
misafirler baþta olmak üzere herkesle tek
tek ilgilendi.
Bayramoðlu ve yönetiminin samimi
çabalarýyla, tam bir bayram havasýnda
geçen açýlýþ töreni, avcýlarýn bir araya
geldiði ve kaynaþtýðý önemli bir gün olarak,
bu sene de baþarýyla tamamlandý.
korunmasý ve yaban hayvanlarýnýn üretilmesi hususunda
avcýlarýn herkesten daha çok sorumluluk taþýdýðýna deðindi.
Avcýnýn birbiriyle yarýþmamasý gerektiðinin de
altýný çizen Bayramoðlu, Çorum'da bulunan
avlaklarýn Türkiye'nin en zengin avlaklarý
arasýnda yer aldýðýný, bunun kýymetinin bilinmesi gerektiðini ifade etti.
Denetim görevini yerine getiren
kurumlarýn çalýþmalarýndan memnun ve
mutlu olduklarýný da hatýrlatan
Bayramoðlu, tüm avcýlara baþarýlý bir
sezon dilediðini aktardý.
Trap ve tek kurþun
yarýþlarý nefes kesti
38
yýldýr aralýksýz
olarak devam
ettirilen Av Bayramý
açýlýþ töreni, trap ve tek
kurþun yarýþmalarý ile
renklendi.
Avcýlarýn tüm
hünerlerini sergilediði
sezon açýlýþ töreninde,
yarýþmalarda dereceye
girenlere altýn hediye
edildi.
Tek kurþun ve
Sporting Trap
yarýþlarýnda avcýlar ve
lisanslý sporcular
kategorilerinde
düzenlenen
yarýþmalarda birincilere
yarým altýn, ikincilere
çeyrek altýn ve
üçüncülere de av
malzemeleri hediye
edildi.
Yapýlan
yarýþmalarda dereceler
þu þekilde belirlendi;
Sporting Avcýlar
Kategorisi: 1-Ahmet
Þaþkýn, 2-Sadettin Avcý,
3-Nevzat Caymaz.
Sporting Lisanslý
Sporcular: 1-Fatih Koç,
2-Mehmet Ersavaþ, 3Fikrek Sin.
Tek Kurþun
Avcýlar Kategorisi: 1-
Uður Cansýz, 2-Arslan
Özkaya, 3-Ahmet
Þaþkýn.
Tek Kurþun
Lisanslý Sporcular
Kategorisi: 1-Mehmet
Koç, 2-Recai Velioðlu,
3-Yasin Yetim.
‘Kurallara en çok uyan
avcý, Çorumlu avcýlar’
O
rman Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel,
Çorumlu avcýlarýn kurallara uyduðunu
belirterek, "Çorum avcýsý, kurallara en çok uyan
avcýlarýn baþýnda geliyor." dedi.
Yaban hayatýn korunmasý ve geliþtirilmesi
için sürdürdükleri çalýþmalarda, avcýlardan büyük
destek gördüklerinin altýný çizen Mahmut Temel,
avcýlarýn her türlü uyarý ve taleplerine açýk
olduklarýný ifade etti.
El birliði ile yeni sezonu baþarý ile
tamamlamak istediklerinin de altýný çizen Mahmut
Temel, genel kurallar dýþýnda, Çorum bazýnda
üretilebilecek her türlü fikre açýk olduklarýný,
doðanýn korunmasý için yasal limitlere ve kurallara
uymanýn avcýlýk görevi olduðu kadar insani bir
sorumluluk olduðunu vurguladý.
Bu yýl 38'incisi düzenlenen av bayramý ve
2014-2015 Av Sezonu'nun tüm avcýlara hayýrlý
olmasýný dileyen Orman Su Ýþleri Þube Müdürü
Mahmut Temel, yeni sezonda tüm avcýlara baþarý
ve kazasýz bir sezon temennisinde bulundu.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:5 ZÝL-HÝCCE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:16 Eylül 1430 Hýzýr:147
2014
29
EYLÜL
Sarýkamýþ'ýn kurtuluþu (1920) Trablusgarp Savaþý (1911) - Aðaçlardan
su çekilme zamaný - Ýnebahtý Kalesi'nin
fethi (1499)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.57
06.23
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.39 AKÞAM 18.43
16.00 YATSI
20.02
Sana lâzým olmayan bilgileri, elde etmeye uðraþma! Zarûrî bilgiyi öðren ve
onunla amel et!
Molla Câmî "Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
YAVRUTURNA
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
212-3232 - 213-4242
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÝPEKLÝ LOZAN
ALBAYRAK
BAHABEY CAD. NO:156/34BAÐLARA GÝDEN YOL
ÜZERÝ 225 03 49
U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI
YANI-ÝLÝM YAYMA
CEMÝYETÝ KARÞISI
227 77 62
VEFAT EDENLER
1- Eymir Köyü’nden gelme Satý Gür.
2- Nurettin Öztürk’ün eþi Fatma Kanat Öztürk.
3- Kuþsaray Köyü’nden Mehmet Çelikcan.
4- Turgut Köyü’nden Mahmet Yalçýnkaya.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Acelecilik düþüncesi
Dumanlý Havalar…1
Çarþýdayým. Acele yürüdürekliliði olacak biçimde planlý olaðümü fark ediyorum birden. Dürak kullanamamamýn sonucunda,
DEÐÝNMELER
þününce, aslýnda acele etmemi
daima bir "zamansýzlýk" düþüncegerektirecek bir durum olmadýðýsiyle acele etme halini yaþamaktana kanaat ediyorum. Yavaþlayýp,
yým diye bir düþünceye daha ulaþýuygun bir bank bulduðumda otuyorum konuyu zihnimde tarttýkça.
ruyorum. Gözüm saat kulesinde.
Belki de bu bir yaþama þeklinin bir
Sebep? Sebebi yok. Alýþkanlýk.
parçasýdýr. Araba sürerken de aceYetiþmem gereken bir yer, taleciyiz, fýrýndan ekmek alýrken de,
mamlamam lazým gelen bir iþim
yemek yeyip, su içerken de..
yok þu an. Beklenmiyorum da.
*
Öyleyse bu acele neden?
Þahin ERTÜRK
Düþünce ve acelecilik.
Konuyu düþünüyorum . Bir
Evet, düþünceyle iliþkili bu
yandan da aklýma gelenleri genelacelecilik. Karar vermemiz gerelemeye çalýþýyorum.
ken konularda da aceledeyiz. Bir an önce bir neÞu bir gerçek ki, aceleci bir tarzýmýz var ticeye ulaþýp karar verme sürecinden kurtulmaçoðunlukla.
yý istiyoruz. Çünkü, konuyu zihinde ölçüp biçmek, farklý açýlardan düþünüp taþýnmak yorucu
*
oluyor.
Zihnim acelecilikle meþgul.
Düþünceden hayata geçiþ de aceleyle oluNedir ki bunun kaynaðý?
yor gibi. Yapýlacak iþleri bir an evvel yapýp,
Hayatla zaman iç içe. Mekan da öyle. Me- hem o iþlerden , hem de onlarýn kaygýsýndan
kan ne kadar önemliyse, zaman da o denli kurtulma gayesiyle, bazý verimsizliklere, düönemli hayatýn akýþýnda. Hayatýn oluþumu, ge- zensizliklere razý mý oluyoruz acaba?
liþimi kadar nitelik kazanmasýnda da gereklidir
Acelecilik hýzlý yaþamak deðil. Bir az da
bu uyumluluk. Ýnsan bunlarýn tam merkezindekendi adýmýza verimlilik arayýþýdýr sanýrým. Sodir her haliyle. Hepsine kendi katkýsýný sunarak,
nuçta, acele ederken baþkalarýný rahatsýz da etiradesini ortaya koyarak yaþamýnda kendi üslumekteyiz. Trafikteki acelemiz kurallarý kendi
bunu oluþturur. Özellikle zamaný kullanmada
kafamýza göre uygulamak anlamýna gelmekte
aceleci davrandýðým kanaatine ulaþýyorum.
örneðin. Modern dönemde þehir hayatýnýn acePeki zamaným az mý da böyle davranýyo- leci tavrýmýza etkisi ne yöndedir ki? Modern
rum?
çaðda gözlemlenen yorgunluðun nedenlerinden
Zamanýmýn her anýný gerçekten deðerlen- biri de bu acelecilik tarzýmýz olabilir mi? Evet,
dirmekte miyim?
deyip dar ve sakin bir sokaða geçerek, acelesiz
Plansýzlýðýn sonucu bu bence. Vaktimi sü- yürümeye baþlýyorum.
Havalarýn hep ayný minhval Tefekkür
üzere gitmediði belli idi…
Dünyamýz
Mevsimin dört bölümünde
de dumanlý havalar bulunur..
Yazý olur ,
Kýþý olur,
Baharý olur,
Sonbaharý olur..
Hayatýn halleri de böyledir..
Raþit Yücel
Mevsimlere benzer..
Bir günde, mevsimler gibi,
rasityücel@
corumhakimiyet. net
deðiþik hayat halleri yaþarýz..
Ýþte böyle bir atmosferde hayatýný devam ettiriyordu Mehmet…
Deðiþik görüþ ve fikirlerin kol gezdiði zaman
tereddütte kalmaktan ziyade, hak ve hakikatin izinde yürüyordu…
Üniversiteyi kazandýðý zaman ilk müdahele
anne ve babasýndan gelmiþti..
Dershanede kalmak istiyor fakat çeþitli endiþeler ile anne ve babasý buna pek sýcak bakmýyorlardý..
Bu dumanlý havayý Mehmet bozmuþtu…
Halbuki, dershane hayatý biraz meþakkatli idi..
Çamaþýrý,
Bulaþýðý,
Temizliði,
Özel ders zamanlarý,
Okuma proðramlarý,
Aðabeylerin istek ve temennileri…
Cemaatin getirdiði sorumluluklar…
Kira masraflarý,
Hizmetin getirdiði haller…
Bunlarýn hepsi dumanlý havalar idi…
Sonra beraber kaldýðý arkadaþlarýnýn özel durumlarý,
(Sürecek)
Kýrmýzý meyvenin faydalarý
"Kýrmýzý meyveler çocuklarda
beyin fonksiyonlarýný artýrýyor"
Beslenme ve Diyet Uzmaný
Gülay Hamzaoðlu Öztürk, okul çaðýndaki çocuklarda özelikle kýrmýzý
renkli meyve tüketiminin, beyin
fonksiyonlarýný artýrdýðýný ve geliþtirdiðini söyledi.
Öztürk yaptýðý açýklamada,
omega 3 kaynaðý olarak bilinen balýk ve cevizin yaný sýra kýrmýzý renkli meyvelerin de beyin fonksiyonlarýný artýrdýðýný anlattý.
Mevsimsel geçiþi kýsa olan kýzýlcýk, ahududu, böðürtlen gibi kýrmýzý renkli meyvelerin zamanýnda
tüketilmesi gerektiðini vurgulayan
Öztürk, þöyle konuþtu: "Okul dönemindeki çocuklarýn 4 besin grubundan her gün bir çeþit tüketmesi yararlýdýr.
Ekmek grubu, enerji harcamasýnýn yüzde 55-60'ýný oluþturuyor.
Dolayýsýyla her gün bir ya da iki dilim ekmeðe mutlaka yer verelim.
Genelde çocuklarda eksik kalan
sebze meyve grubunda 3-4 porsi-
METEOROLOJÝ
2.8694
2.8737
2.2625
yon ve mevsimindeki meyve ve
sebzelerden öðünler oluþturulmalýdýr. Süt ürünleri grubundan süt, yoðurt, ayran gibi çocuðunuzun sevdiði ürünlerden günlük iki su bardaðý
öðünlere yayarak verebilirsiniz.
Çocuklarýn büyüme ve geliþiminde özellikle de kas oluþumunu
destekleyen protein kaynaklý et, yu-
murta, bakliyat gibi ürünleri çocuklarýn menüsünde yer verilmelidir”.
Öztürk, okul baþarýsýnda
önemli etken olan kahvaltýlarda,
proteince zengin yumurtanýn mutlaka her gün, doðru piþirilme yöntemleriyle hazýrlanarak çocuklara yedirilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.
Kalp yetmezliði ile "daha erken" tanýþýyoruz
Türkiye'de kalp yetmezliði 10
yaþ daha erken ortaya çýkýyor
Cumhuriyet Üniversitesi Týp
Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim
Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Birhan Yýlmaz, Türkiye'de kalp yetmezliðinin dünya ortalamasýna göre
10 yaþ daha erken ortaya çýktýðýný
belirtti.
Dünya Kalp Günü (29 Eylül)
dolayýsýyla açýklamalarda bulunan
Yýlmaz, kalbin, vücudun ihtiyaçlarýný karþýlayacak güçte çalýþamamasý ve yorgun düþmesiyle kalp yeter-
13
sizliði sorunun ortaya çýktýðýný bildirdi. Yýlmaz, bunun pek çok sebebi olabileceðini ifade ederek, hastalýðýn belirtileriyle ilgili þu bilgileri
aktardý:
"Nefes darlýðý tipik belirti olarak kabul edilir. Ayakkabý baðlanýrken nefesin daralmasý bir belirti olabilir. Yokuþ çýkarken nefes açlýðý
hissedilmesi halinde de kalp yetersizliði baþlangýcýndan þüphelenilir.
Ýlerleyen evrelerde, kalbin halsizliðine genel vücut halsizliði ve bitkinliði eþlik etmeye baþlar. Takiben,
ayak bileðinden baþlayan þiþlikler
tabloyu belirler. Daha ilerleyen dönemlerde hasta sýrt üstü düz yatamayacak hale gelir. Bir kaç saat sýrt
üstü yatýp uyuyabilmek bazý hastalar için lüks kabul edilir."
Türkiye'de son yapýlan çalýþmaya göre, eriþkin nüfusta kalp yetmezliði görülme sýklýðýnýn yüzde 3,
ortalama yaþýn ise 62 olduðunu bildiren Yýlmaz, bu oranýn dünyada
yüzde 2, ortalama yaþýn ise 72 olduðunu söyledi.
2.2641
Gram
ALIÞ
88,57
SATIÞ
88.66
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7007
29 EYLÜL 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
M
‘Türkçemiz milli
birliðin teminatý’
HP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, TürkFarklý bir dilin Türkçenin yanýnda
çe'nin milli birliðin teminatý olduðunu
ve eþit olarak demokratikleþme parolabildirdi.
sýyla kamusal alanda kullanýmý ve yaygýnlaþmasý halinde, Türk milletinin kutGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülu varlýðýnýn içinden yeni bir milletin
lüðü ile26 Eylül 1932 tarihinde ilk defa topoluþabileceði ve bunun bin yýllýk millet
lanan Türk Dil Kurultayýndan bu yana baygerçeðini hiç olmadýðý kadar tarumar
ram olarak kutlanan 26 Eylül Türk Dil Bayedebileceði gözlerden uzak tutulmamaramý'nýn bu sene 82 yýlýnýn kutlandýðýný belýdýr.
lirten Demiran, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi; "Yýllar içerisinde ülkeTürkçemizin yanýnda yeni bir dilin
mizde yaþanan geliþmeler dilimize sahip
kamusal alana sokulmasý demek milli
çýkmanýn milletimizin birlik ve bütünlüðü
bütünlüðümüzü tarumar edecek kadar
için ne denli hayati bir öneme sahip oldutehlikeli bir hamle olacaktýr.
Vahit Demiran
ðunu bir kez daha göstermiþtir.
Þunu hiç kimse unutmamalýdýr;
Tarih içinde yýkýlan Türk devletlerinin küllerinTürk milletinin dili Türkçe'dir. Anayasa ile teminat alden eskisinden daha güçlü devletlerimizin var olmatýna alýnan Türkçemizin yanýnda ikinci bir dili Anayasýnýn arkasýndaki en güçlü öðe elbette ki Türk dilinin
samýza yerleþtirmeye de hiç kimsenin gücü yetmeyekutlu özelliðidir. Ayný þekilde tarihten silinip yok olan
cektir.
milletlerin ortak özelliði de öncelikle dillerine sahip
Bütün bunlarýn yaný sýra, bunlar kadar tehlikeli
çýkamamalarýdýr.
olan bir diðer durum ise milletimize aþýlanmaya çalýþýlan yabancý kelime kullanma alýþkanlýðýdýr. Bunun
Türkçe, Türk kimliðinin güvencesi, teminatý ve
da önüne geçmek için baþta Milli Eðitim Bakanlýðý
dayanaðý olduðundan dolayý milletimizin birlikte ve
olmak üzere devletimizin bütün kurumlarýný , bütün
bir bütün halinde bulunmasýnýn yegâne kaynaðýdýr.
sivil toplum örgütlerini de gerekli çalýþmalarý yapmaBugün Türk dili Balkanlardan Orta Asya bozkýrya, bu konuda gayret sarf etmeye davet ediyorum.
larýna uzanan geniþ bir coðrafyada soydaþlarýmýz ile
Güzel ve kutlu dilimiz Türkçe'mizi bizlere miras
bizi birbirimize baðlý tutan sahip olduðumuz en deolarak býrakan ecdadýmýzý, Türkçe'nin geliþip güzelðerli hazinedir.
leþmesi için çaba harcayan baþta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanTürkçemiz ayrýca devletimiz sýnýrlarý içerisinde
larýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz.
kardeþliðimizin, birliðimizin ve beraberliðimizin teHali hazýrda Türkçemizi korumak için gayret
minatýdýr.
sarf
eden her vatandaþýmýza da þükranlarýmýzý sunuAncak özellikle son yýllarda mevcut iktidar tarayor, bütün bu düþüncelerle büyük Türk milletinin
fýndan bölücü kesimlere verilen tavizler ile birlikte
Türk Dil Bayramý'ný en kalbi duygularýmla kutluyoTürkçemiz dýþýnda farklý dillerin kamusal alana sorum.”
kulmaya çalýþýlmasý gayretlerini millet olarak gör(Haber Merkezi)
mekteyiz.
ZMO 60 yaþýnda
Z
iraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl
Doðrudan yana sonuçlar üretilmesiTemsilcisi Necati Gül, ZMO’nun 60.
ne yönelik katýlýmcý çabalar gösterilerek
kuruluþ yýldönümünü kutladý.
kamuoyunun yönlendirilmesi; bu baðlamda idari ve yargý yollarý kullanýlarak karar
“Bugün 50 bini aþkýn üyesi, Ankasüreçlerine müdahalede bulunulmasý,
ra`da Genel Merkezi, 27 ilde þube baþZMO'nun 60 yýllýk geçmiþindeki gücünü
kanlýðý ve 53 ilde il temsilciliði bulunan
ve belirleyicilik niteliðini ortaya koymakZMO, Anayasanýn 135 inci maddesinde
tadýr. ZMO tüm bu dönem boyunca, yaþabelirtilen "Kamu kurumu niteliðinde
nan olumsuzluklara raðmen, ülkemizin
meslek örgütü" olma özelliði ve "demokgeliþmesinde, bilim ve teknoloji politikaratik kitle örgütü" yapýsýnýn getirdiði yülarýnýn önemine vurgu yapan, kamu yararý
kümlülükle, üzerine düþen görevleri yapve adil paylaþýmdan yana yurtsever, topma sorumluluðunu taþýmaktadýr.” diyen
lumcu bir çizgiyi savunan çalýþmalarýný ve
Gül, þu açýklamalarda bulundu:
mücadelesini kararlýlýkla ve kesintisiz bir
Necati Gül
“Tarýmýn ekonomik bir sektör olarak
þekilde sürdüre gelmiþtir. Bütün bu süreç
geliþtirilmesi yanýnda, sektörün insan uniçerisinde söylediklerinin haklýlýðý ve doðruluðu, ilersurunu oluþturan köylülerin ve ziraat mühendislerinin
leyen zaman dilimlerinde defalarca kanýtlanmýþtýr.
yaþama ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi,
ZMO; hukuk devletinin tüm kural ve kurumlaZMO`nun temel öncelikleri arasýndadýr. ZMO, çaðrýyla iþletilmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygýnýn
daþ, baðýmsýz, demokratik ve geliþmiþ bir Türkiye özsaðlanmasý, ekonomik ve toplumsal yapýnýn ulusal yalemiyle, meslek ve meslektaþ sorunlarýnýn ülke ve toprarlar göz önüne alýnarak oluþturulmasý için çaba harlum sorunlarýndan ayrýlmayacaðýnýn bilinciyle hareket
camayý ve sorumluluk üstlenmeyi sürdürecektir. Üreetmektedir. Bu bilinçle, tüm çalýþmalarýný siyasal iktidarlardan ve sermayeden baðýmsýz politikalarla oluþten, kalkýnan, toprak ve su baþta olmak üzere, doðal
turup hayata geçirerek ülkeye, mesleðe ve meslektaþkaynaklarýna sahip çýkan, baðýmsýz ve demokratik bir
larýnýn sorunlarýna sahip çýkarak, bilimi ve teknolojik
Türkiye için; milletten politikalarýn hayata geçirilmegeliþmeleri halkýmýzýn hizmetine sunmaktadýr.
sini ve kamu çýkarlarýnýn korunmasýný ilke edinerek,
bu doðrultuda önümüzdeki dönemde de dünyada ve
ZMO kurulduðu günden bu yana, meslek toplumumuzun hak ve yararlarýnýn somut platformlarda saTürkiye'deki geliþmeleri dikkatle izleyecek ve gündevunulmasýný, sahiplenilmesini, mevcut demokratik
mi önceleme çabalarýný devam ettirecektir.
sistemin saðladýðý katýlým olanaklarýnýn sorumluca deBundan önce olduðu gibi, bundan sonra da tarým
ðerlendirilerek üretken bir yapýlanmanýn gerçekleþtive diðer alanlarda yürütülen politikalarýn kamu çýkarý
rilmesini, hizmet verilen kýrsal kesim sorunlarýnýn, bigözetilerek denetlenmesi, ülke ve milet yararýna mülimsel ve teknolojik geliþmelerin ýþýðýnda irdelenerek,
dahalelerde bulunulmasý ve tüm demokratik örgütleruygulanabilir çözümler üretilmesini amaç edinmiþtir.
le iþbirliði içinde tarým ve tarýmcýnýn yanýnda, kazaGeliri sadece üye ödentilerinden oluþan ODA`mýz, bu
nýmlarýnýn da korunarak, geliþtirilmesi temel önceliðidoðrultuda örgütlü üyesinden aldýðý güçle çalýþmalarýmiz olacaktýr.
ný sürdürmektedir. Çalýþma programlarý ve ilkelerinOdamýzý bugünlere getiren; her kademede görev
den ödün vermeden, kamu çýkarlarýný korumak hedealmýþ tüm meslektaþlarýmýza ve onlara bu görevlerini
fini zedeleyecek iliþki ve iþbirliklerinin dýþýnda kalýnayapma
konusunda güç ve cesaret veren Oda üyelerine
rak, tüm kiþi ve kuruluþlara eþit mesafede olmaya ve
teþekkürlerimizle, baþarý dolu nice yýllara.”
Oda`yý vesayet altýnda býrakabilecek iliþkilerden uzak
(Haber Merkezi)
durmaya özen gösterilmektedir.
Dikkat! Son tarih 31 Aralýk
A
www.corumhakimiyet.net
29 EYLÜL 2014
raç muayenesi borçlarýnýn
yapýlandýrýlmasýnda son tarih 31 Aralýk olarak
belirlendi.Araç muayenesini süresinde
yaptýrmamýþ olanlarýn, 31 Aralýk 2014'e kadar araç
muayenelerini yaptýrmalarý halinde, gecikilen her
ay için alýnan yüzde 5 fazla yerine, kanunun
yayýmlandýðý tarih olan 11 Eylül'e kadar Yurt Ýçi
Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) oraný, kanunun
yayýmý sonrasý ise yüzde 1 fazla ücret alýnacak.
Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý
ile Bazý Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna
Dair Kanun'un 79. maddesinin Uygulanmasýna
Dair Teblið (Araç Muayenelerine Dair), Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
Buna göre, Karayollarý Trafik Kanunu
uyarýnca araç muayenesini süresinde yaptýrmamýþ
olanlarýn 31 Aralýk 2014'e (bu tarih dahil) kadar
araç muayenelerini yaptýrmalarý gerekiyor.
Muayene süresi geçirilen her ay için tahsili
gereken yüzde 5 fazla yerine, kanunun
yayýmlandýðý tarihe kadar YÝ-ÜFE aylýk deðiþim
oranlarý, kanunun yayýmlandýðý tarih olan 11 Eylül
2014'ten araç muayenelerinin yapýldýðý tarihe
kadar her ay ve kesri için aylýk yüzde 1 oraný esas
alýnarak hesaplanacak tutarý ödemeleri þartýyla
alýnmasý gereken yüzde 5 fazlanýn tahsilinden
vazgeçilecek.
Yapýlandýrma kapsamýna, kanunun
yayýmlandýðý 11 Eylül itibariyle zorunlu araç
muayenesi yaptýrýlmasý gerektiði halde
muayeneleri süresinde yaptýrýlmamýþ olan araçlar
girecek.
Tebliðde, yüzde 5 fazla yerine hesaplanacak
tutar, formül ve örneklerle açýklandý.
Yapýlandýrma kapsamýnda olup, araçlarýnýn
muayenesini 1 Ocak 2015'ten (bu tarih dahil)
sonra yaptýranlardan gecikilen her ay ve kesri için
yüzde 5 fazla tahsil edilecek.(AA)
Votorantim Çimento Fabrikasý çalýþanlarý önceki gün Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði pikniðinde bir araya geldi.
Votorantim Çimento Fabrikasý
çalýþanlarý piknikte buluþtu
EMRE KUT
V
otorantim
Çimento
Fabrikasý çalýþanlarý
önceki gün Ýþ Saðlýðý
ve Ýþ Güvenliði
pikniðinde bir araya
geldi. Piknikte Ýþ
Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði alanýnda
baþarý gösteren
personel baþta olmak
üzere, 5-10-15-20 ve
25 yýllýk personele
ödül verildi.
Fabrika sosyal
tesislerinde
düzenlenen pikniðe,
Votorantim Çimento
Fabrika Genel
Müdürü Murat
Çaðlayan, Ýnsan
Kaynaklarý ve Ýdari
Ýþler Müdürü Leyla
Karatepe, Üretim
Müdürü Gülay
Kazancý, Bakým
Müdürü Nazým
Önalan, Kalite
Müdürü Sýtký Torun,
fabrika çalýþanlarý ile
aileleri katýldý.
Piknikte bir
konuþma yapan
Fabrika Genel
Müdürü Murat
Çaðlayan, Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliðinin
önemine dikkat
çekerek, "Ýþ saðlýðý
ve güvenliði sadece
çalýþtýðýmýz iþ yerleri
için önemli deðildir.
Bu evimizde de önem
taþýmaktadýr. Bizlerde
bunun bilincinde
olarak
çalýþanlarýmýzýn da
bu bilince sahip
olmasý için elimizden
geleni yaptýk. Bunun
saðlanmasý içinde
yarýþmalar
düzenledik. Ýdari
personelimize ve
çalýþanlarýmýza çok
teþekkür ediyorum."
dedi.
Konuþmanýn
ardýndan yýlýn
çalýþanýna çeyrek
altýn ile iþ güvenliði
ve saðlýðý hakkýnda
fabrika personeli
arasýnda düzenlenen
yarýþmada derece
alan çalýþanlara,
sertifika, kupa ve
plaket verildi.
2014 yýlý Ýþ
Saðlýðý Ligi'nde
birinci olan takým
adýna takým kaptaný
Ýnsan Kaynaklarý ve
Ýdari Ýþler Müdürü
Leyla Karatepe kupa
aldý.
Düzenlenen
piknikte son olarak
5,10,15, ve 20 yýllýný
doldurmuþ
personellere de
teþekkür belgesi ve
plaket takdim
edilerek, kura ile
çekiliþle de flaþ
bellek, kulaklýk ve
tablet hediyesi
çekiliþi yapýldý.
Piknik Fabrika sosyal tesislerinde düzenlendi.
5-10-15-20 ve 25 yýllýk personele ödül verildi.
Pikniðe çok sayýda personel katýldý.
Baþarýlý personele ödül verildi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
15
Elmada hasat buruk geçiyor
T
ürkiye Ziraat Odalarý
Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar, ihracatýnýn
yeni gözdelerinden
elmada hasadýn buruk
geçtiðini bildirerek,
“Mart ayý sonunda
meydana gelen don
felaketi elma üretimini
olumsuz etkiledi.
Üreticimiz tedirgin”
dedi.
Bayraktar, hasadý
yapýlan elma konusunda
yaptýðý açýklamada, en
önemli meyvelerden
elmada Türkiye’nin
dünyanýn büyük
üreticilerinden biri
olduðunu ama ürünü
yeterince iyi deðerlendiremediðini belirtti.
Þemsi Bayraktar, 2012
yýlýnda dünya genelinde
76,4 milyon ton olan
elma üretiminin 37
milyon tonunu Çin, 4,1
milyon tonunu ABD, 3,1
milyon tonunu
Türkiye’nin ürettiðini,
bu ülkeleri Polonya,
Hindistan, Ýtalya, Ýran,
Þili ve Rusya’nýn
izlediðini vurguladý.
Mart ayý sonunda
yaþanan don felaketinin
elma üretimini çok
olumsuz etkilediðini
belirten Bayraktar,
“Üretici tedirgin. Geçen
yýl 3,1 milyon ton
dolaylarýnda olan elma
üretiminin, bu yýl
iyimser tahminlere göre
bile 2,5 milyon ton
civarýna gerilemesi
bekleniyor. Rekoltede
beþte bire yakýn bir
kayýp olacaðý tahmin
ediliyor. Ziraat
odalarýmýz, rekoltenin
bu tahminin bile altýnda
Þemsi Bayraktar
kalabileceðini bildiriyor.
Hasadýn
tamamlanmasýyla
rekolteyi tam olarak
görebileceðiz” dedi.
ÜRETÝME GÖRE
ÝHRACAT YETERSÝZ
Türkiye’nin hemen
her yerinde elmanýn
yetiþtiðini ama Isparta,
Karaman, Niðde,
Denizli, Antalya,
Kayseri, Çanakkale’nin
elma üretiminin yoðun
yapýldýðý iller olduðunu
bildiren Bayraktar,
þunlarý kaydetti:
“Dondan en fazla
zarar gören Isparta,
Karaman, Niðde, Konya,
Osmaniye, Aksaray,
Kýrýkkale, Kýrþehir,
Nevþehir, Yozgat,
Kayseri, Elazýð, Sakarya
ve Çorum’da 2013 yýlý
toplam elma üretiminin
yüzde 59’u üretildi.
Isparta, 634 bin 862 ton
elma üretimiyle yüzde
20,3, Karaman 571 bin
479 ton üretimle yüzde
18,3, Niðde ise 349 bin
122 ton üretimle yüzde
11,2 pay alýyor. Elma
ülkemizde sevilen bir
meyve. Yurt içi tüketimi
2 milyon tonu geçiyor.
Böyle olunca, rekoltenin
de düþük kalacaðýný
dikkate aldýðýmýzda
elma ihracatýnýn
olumsuz
etkilenmesinden
endiþeleniyoruz. Zaten
üretimde Çin ve
ABD’nin ardýndan
3’ncüyüz ama ihracatta
miktarda 18, deðerde
21’nci sýradayýz. Üretimi
bizden az olan birçok
ülke, bizden çok daha
fazla elma ihracatý
yapýyor. 2012 yýlýnda 68
bin 774, 2013 yýlýnda
125 bin 682 ton elma
ihracatý yapýldý. Bu
meyvenin ihracatýndan
2013 yýlýnda 49 milyon
dolar döviz girdisi
saðlandý. 2011 yýlýnda
elma ihracatýndan ABD,
952 milyon dolar ihracat
geliri saðladý. Ayný yýl
bizim yarýmýz kadar
elma üreten Fransa’nýn
ihracatý 737 milyon
dolarý bulurken, bizim
ihracatýmýz 36,6 milyon
dolarda kaldý.”
Türkiye’nin
pazarda kabul gören
çeþit ve kalitede ürün
temin ederek, dünya
elma ticaretinden daha
fazla pay almasý
gerektiðini bildiren
Bayraktar, sözlerine
þöyle devam etti:
“Uluslararasý
pazarlarda kabul gören
çeþitlerle yüksek kalite
üretim yaparsak,
standardizasyon,
ambalajlama ve
depolamaya daha fazla
özen gösterirsek
ihracatýmýzý artýrýrýz.
Böylece hasat sonrasý
ürün kayýplarýný da
azaltmýþ oluruz. Bunu
baþarabilmek için
öncelikle modern
kapama bahçelerle,
raðbet gören, yüksek
verimli ve dayanýklý
çeþitlerle yeni üretim
alanlarý oluþturmalýyýz.”
“ÖZELLÝKLE BU
YIL ÜRETÝCÝYE
DESTEK OLUNMALI”
Girdi maliyetlerinin
sürekli artmasýna göðüs
geren, bin bir emek
harcayarak ülke
ekonomisine katkýda
bulunan, özellikle bu yýl
doðal afetlerin hepsini
birer birer yaþayan ama
üretimden vazgeçmeyen
çiftçinin yaralarýnýn
sarýlmasý, destek
olunmasý gerektiðini
bildiren Bayraktar,
“üreticimize bereketli bir
hasat diliyorum.
Ülkemizin gýda
güvencesini saðlayan
üreticimizi tarlada,
bahçede, bostanda
tutmak zorundayýz.
Üretimi sürdürmesini
saðlamalýyýz. Bu da
ancak destekle,
zararlarýn telafisiyle
mümkün olur”
dedi.(ÝHA)
Polis Akademisi’ne
2 bin 500 öðrenci alýnacak
P
olis Akademisi Baþkanlýðý
Fakülte ve Yüksek
Okullarý, emniyet teþkilatýnýn
alt birim ihtiyaçlarýný
karþýlamak için 2 bin 500
öðrenci alacak
Emniyet Genel
Müdürlüðünün internet
K
sitesindeki açýklamaya göre,
Ankara ve Ýstanbul'da biner,
Ýzmir'de ise 500 öðrenci
alýnacak. Öðrencilerin,
belirlenen illerdeki devlet
üniversitelerinde tespit edilen
54 bölümde öðrenimlerine
devam etmeleri gerekiyor.
Baþvurular 25 Eylül-10
Ekim, fiziki yeterlilik ve
mülakat sýnavý ise 15 Ekim-25
Ekim'de yapýlacak. Detaylý
bilgi ise "www.pa.edu.tr"
sitesinden
öðrenilecek.(Haber7)
Kamu iþçilerinin
beklediði tarih belli oldu
amu iþçilerine bu
yýl verilecek ilave
tediyenin ilk yarýsý, 2
Ekim Perþembe günü
ödenecek.
Devlet ve Ona
Baðlý Müesseselerde
Çalýþan Ýþçilere Ýlave
Tediye Yapýlmasýna
iliþkin 6772 sayýlý
Kanun kapsamýndaki
kurumlarda çalýþan
iþçilere ödenecek
ilave tediyenin tarihi
belli oldu.
Resmi Gazete'de
yayýmlanan Bakanlar
Kurulu kararýna göre,
6772 sayýlý Kanun
kapsamýna giren
kurumlarda çalýþan
iþçilere 2014'te
yapýlacak ilave
tediyenin birinci
yarýsýnýn 2 Ekim'de,
diðer yarýsýnýn 26
Aralýk'ta ödenmesi
kararlaþtýrýldý.(AA)
Kamu iþçilerine bu yýl verilecek ilave tediyenin ilk yarýsý,
2 Ekim Perþembe günü ödenecek.
Zerdeçal beyni iyileþtiriyor
H
int ve doðu týbbýnda sýkça
kullanýlan zerdeçalýn, beynin
kendini iyileþtirme kabiliyetini
artýrabileceði belirtildi.
Alman bilim adamlarý
tarafýndan yapýlan ve "Stem Cell
Research and Therapy" dergisinde
yayýmlanan bir araþtýrma,
zerdeçalda bulunan bir maddenin,
beynin iyileþmesinde rol alan sinir
hücrelerinin geliþimine yardýmcý
olduðunu gösterdi.
Almanya'nýn Jülich kentinde
bulunan Nörobilim ve Týp
Enstitüsü'ndeki araþtýrmacýlar,
zerdeçalýn içinde bulunan
aromatik-turmeron isimli bir
bileþenin fareler üzerindeki
etkilerini inceledi.
Bileþenin enjekte edildiði
farelerin beyinleri incelendiðinde,
sinir hücrelerinin geliþimiyle
baðlantýlý olduðu bilinen beynin
bölgelerin daha aktif olduðu
görüldü. Yapýlan diðer araþtýrmalar,
zerdeçalda bulunan kurkumin adlý
maddenin, hem kanserin
tedavisinde hem de kanserin
önlenmesinde oldukça etkili
olduðunu gösteriyor.
Bilim adamlarý, fareler
üzerinde yaptýklarý deneylerde elde
ettikleri bulgulara dayanarak, felç
ve alzeihmer hastalýklarý için ilerde
ilaç üretilebileceðini, fakat insanlar
üzerinde denenmesi için daha fazla
araþtýrma yapýlmasý gerektiðini
belirtiyor.
TÜTEVDER projesine onay
TÜTEVDER’in Mesleki Teknik Eðitimin Kalitesini Artýrýyoruz’ isimli hibe projesi kabul edildi.
orum Mimar Mühendis ve Teknik Elemanlar
Ç
Derneði (TÜTEVDER)’nin, Suluova Þehit Erkan Ayas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile birlikte hazýrladýðý ‘Mesleki Teknik Eðitimin Kalitesini
Artýrýyoruz’ isimli hibe projesi kabul edildi.
Projede emeði geçenlere teþekkür eden Çorum
TÜTEVDER Baþkaný Mehmte Soner Taþ, “Proje faaliyetleri olarak, Çorum ve Amasya illeri merkez olmak üzere bölgemizde; Mesleki Eðitimle ilgili eðitim kadrolarýnýn (Yönetici, Teknik Öðretmen ve Usta Öðretici) yetkinliðini artýracak eðitimler ve mesleki Ýngilizce eðitimleri yapýlacaktýr. Bölgemizdeki iþgücü talepleri dikkate alýnarak öðrencilerin yeterli
donanýmda yetiþtirilmesi yönünde çalýþmalar ve eðitimler yapýlacaktýr. Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat'ý da kapsayan bölgesel, iþgücü arz ve talep taraflarýnýn birlikte olacaðý ve birbiriyle uyum içinde çalýþmalarýný ve karþýlýklý ihtiyaçlarýnýn farkýndalýk ve
karþýlanmasýna yönelik konferans, toplantý, seminer
ve çalýþmalar yapýlacaktýr. Ýþletmelerimizde çalýþan
teknik elemanlar eðitimden geçirilerek ihtiyaçlarý
doðrultusunda yeterlilikleri artýrýlacaktýr. Bölgemizdeki ortaokullar ve liselerdeki Rehber öðretmenlerimiz, öðrencileri mesleki eðitime yönlendirme konusunda eðitime alýnacak böylece mesleki eðitimi tanýmalarý ve ihtiyaçlarýný bilmeleri saðlanarak yönlendirme çalýþmalarýnýn geliþtirilmesi ve daha kalifiye
eleman yetiþtirilmesi saðlanacaktýr. Suluova Þehit
Erkan Ayas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne makine teçhizat ve teknik donaným alýnarak eðitim ortamlarý geliþtirilecektir. Mezunlarýmýz ile iþletmelerimizi bir araya getirecek çalýþmalar yapýlarak istihdam olanaklarý her iki tarafýn lehine geliþtirilecektir.
Projede amaçlanan nihai hedef ise, Çorum ve Amasya illeri baþta olmak üzere bölge illerimizde faaliyet
gösteren sektörlerin nitelikli iþ gücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý için, öðrencilerin ve mezunlarýn mesleki kapasitelerinin geliþtirilmesi yanýnda özellikle öðretmenler, usta öðreticiler ve okul yöneticileri temel alýnarak eðiticilerin pedagojik ve mesleki kapasitelerini
sektörlerin beklentilerini dikkate alarak ve onlarla temas içinde geliþtirerek mesleki ve teknik eðitimin
kalitesini artýrmak olacaktýr.” diye konuþtu.
PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Bilgi Ýþlem Personel Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale
usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/123794
1-Ýdarenin
a)Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 MERKEZ/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý
: 3642250810-1455 - 3642245805
c)Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a)Niteliði, türü ve miktarý
b)Yapýlacaðý yer
c)Süresi
3- Ýhalenin
: Belediyemiz Bilgi Ýþlem Müdürlüðünde Kurumsal Alt yapý kapasitesinin
geliþtirilmesi ve Gelir Artýrýcý faaliyet çalýþmalarýný yürütmek üzere
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasý 365(Üçyüzaltmýþbeþ) takvim gün
süreyle 8Adet personel Hizmet Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Çorum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
a)Yapýlacaðý yer
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi
Cd. No:2 ÇORUM
b)Tarihi ve saati
: 22.10.2014 - 15:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Yapýlmýþ her türlü personel hizmeti yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi
Cd. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif
üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 958) www.bik.gov.tr
16 PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
ESDER, Âhilik Haftasýný kutladý
"Ahi demek kardeþlik demek" diyen ESDER
Genel Baþkaný Mahmut
Çelikus ise, "Bizler ayný
anne ve babadan doðanlara kardeþ diyoruz ama Allah, Kuran-ý Kerim'de hepimizin kardeþ olduðunu
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
29 EYLÜL
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
2015 mali yýlý 12 aylýk 14+1
kiþilik þoförlü araç kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma
Genel Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Merkez Þehit
JÜçvþ Cemalettin Erdoðmuþ
Lojmaný bakým ve onarým
inþaatý yapým iþi.
Yer: Çorum Jandarma
Komutanlýðý Ýhale
Komisyon Baþkanlýðý
Saat: 10.00
***
1 EKÝM
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
126 adet yabancý basýlý
yayýn (kitap) alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
11 DN 840 plakalý, 2005
model Ford marka,
TRANSÝT 300 SF Tipli
beyaz renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 19.000
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
Saat: 14:00-14:05
***
2 EKÝM
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
161 adet Türkçe basýlý yayýn
(kitap) alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Müdürlüðü
Bakým hizmeti alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 14.00
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3442
ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü
Temizlik ve kalorifer yakma
hizmet alýmý iþi.
Yer: Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88, sayfa
8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz
bölümde kayýtlý olan 63/350
arsa paylý, ana
gayrimenkulü arsa vasfýnda
olan kömürlük eklentili
mesken vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 1683
ada no, 5 parsel, 19 nolu
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
8 EKÝM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü silahsýz
01/01/2015 ile31/12/2017
tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay
süreli 11 kiþi özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No: 120
Çorum
Saat: 10.00
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman Çavuþ
Cad. No: 30 adresinde
bulunan tek katlý taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
16 EKÝM
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
***
17 EKÝM
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
baðlý kuruluþu (Konukevi)
Valilik ek binasý 8. kat
Saat: 14.00
***
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü bakým hizmet
alýmý iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah. 8.
Cadde Çorum
Saat: 10.00
***
21 EKÝM
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Arýtma Tesislerine personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
22 EKÝM
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
mutfaðýnda yemek piþirme
yoluyla mamul yemek
alýmý, daðýtýmý ve servis
hizmetleri alýmý iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
24 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü
Mühendislik Fak. yaný
Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen marka
Jetta 1.2 TSÝ 105PS
CMFRT MAN tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
‘Gün vatana sahip
çýkma günüdür’
EROL TAÞKAN
Adam kaçýrmaya, korucularý öldürmeye
devam ediyor, mahkeme kurup yargýlatatürkçü Düþünce Derneði Baþkama yapýp cezaya hükmediyorlar. Bu devný Uður Demirer, düzenlediði baletten maaþ alan milletvekili kendi devlesýn toplantýsýnda özellikle Atatürk dütini taþlýyor. Askerimiz, polisimiz hüküþüncesine dayalý siyasi parti ve sivil
metin emri nedeniyle görevini yapamýtoplum kuruluþlarýný bir arada hareket
yor, teröriste haddini bildiremiyor. Bir
ederek ülkeye sahip çýkmasý gerektiðikez
daha Atatürk Cumhuriyeti ile var
ni ifade etti.
olan ve varlýðýný sürdüren tüm siyasi par"Gün vatana sahip çýkma günütilere, demokratik kitle örgütlerine, mesdür." diyen Demirer, hükümetin sergilek ve sivil toplum kuruluþlarýna ve yargý
lediði uygulamalarýn, Türkiye Cumhutemsilcilerine sesleniyoruz.
riyeti'ni tehlikeye soktuðunu belirteBu cumhuriyete çok þey borçlu olrek, çözüm süreci çalýþmalarýnýn Ataduðunuzu unutmayýn. Seçim sonuçlarýna
türk'ün heykellerinin yýkýldýðý noktaya
Uður Demirer
itibar edeceksek, arkanýzda temsil ettiðigeldiðini bildirdi.
niz kitlelerin en az yarýsýný temsil etmek zorundasýDemirer açýklamasýnda, Ortadoðu'nun sýnýrlanýz. En az bu yarý, bu gidiþe dur diyor. bu sese kurýnýn yeniden çizilmeye çalýþýldýðý þu günlerde, yalak vermelisiniz. Aranýzdaki ayrýlýklarý ertelemeye
þananlarýn rejimi tehdit eder düzeye geldiðini söyve cumhuriyetimizin çaðdaþ demokratik hukuk
ledi.
devleti olarak kalmasý ve ülkenin bütünlüðünü ve
ADD Baþkaný Uður Demirer, ADD üyesi
devletin kaybedilen itibarýnýn iadesi için çok geç
gençlerin de katýldýðý basýn toplantýsýnda þunlarý
kalmadan yanýnda yer almalý, birlikte mücadele etifade etti, "Bugün þýmartýlan PKK sayesinde, terömeye baþlamalýsýnýz. Aksi halde halkýn mücadelesi
rün IÞÝD'i bahane edip, Atatürk'ün heykellerini yýkile de bu cumhuriyet bu badireyi atlatacak, ama sizmasý beklenen þey. Bu politikanýn sorumlularýný laler tarihte Vahdettin Hükümeti'ne yardým eden ya
netliyoruz. Daha dün anadilde eðitime aykýrý diye
da sessiz kalanlar gibi tarihte yerinizi alacaksýnýz.
devlet okullarýný yaktýlar. Daha öncede karakol yaGün vatanýn, cumhuriyetin geleceðine sahip
pýmý bahanesiyle yol kesip araçlarý yaktýlar, elektrik
çýkma, kendi kiþisel menfaatlerimizin önüne koyakesintilerini gerekçe gösterip binalarý yaðmaladýlar,
bilme ve bu sýnavdan alnýmýzýn akýyla çýkma günüHES Ýnþaatlarýný boykot diye þantiyeleri yýktýlar.
dür."
A
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
3 KASIM
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
22 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
20 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü þoförlü
araç kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930 Ada
No, l Parsel No, 714,99 m2,
arsa niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
ELEMANLAR
ARANIYOR
Özençler Otogazda çalýþtýrýlmak üzere oto
elektrik ustasý, benzinli motor ustasý,
yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 8
Tel: 213 51 73
ÝÞYERÝNE KÝRALIK
DAÝRELER
Çorum Belediye Baþkanlýðý arkasýnda
Gündoðdu Sürücü Kursu’nun çýkmýþ
olduðu daireler iþyerine kiralýktýr.
(Ç.HAK:2696)
'AHÝ
DEMEK,
KARDEÞLÝK DEMEK'
söylüyor" dedi.
Dünyanýn dört bir
yanýnýn kan aðladýðýný ve
buralardan kaçanlarýn Türkiye'ye sýðýndýðýný dile getiren Mahmut Çelikus,
"Bizim ülkemizde bir savaþ çýksa biz nereye gideceðiz? Gidebileceðimiz
hiçbir yer yok. Allah'ýn bize yüklemiþ olduðu kardeþlik duygusuna þimdi
daha fazla ihtiyacýmýz var.
Çorum zengin bir þehir. Ýhracatýna ve ithalatýna baktýðýmýzda üretimi tüketiminden fazla. Keþke Türkiye'de her il Çorum gibi
olsa. Çorum kendi kendine
yetiyor. Küçük esnaf yok
olursa büyük esnaf da yok
olur. Küçük esnafýn olmadýðý yerde büyük esnaf da
olamaz. Bu yüzden küçük
ve orta esnafa destek olmalýyýz" diye konuþtu.
Programda kürsüye
davet edilen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül,
Türkiye'nin iddia edildiði
gibi bataklýk içinde olmadýðýný kaydetti.
Son 10 yýl öncesinde
yaþanan kardeþ kavgalarýný, ekonominin nasýl çöküþe geçtiðini insanlarýn kendilerine sormasý gerektiðini dile getiren Gül, "Ahilik
Bayramý'nýn genelde Türkiye esnafýna, özelde ise
Çorum esnafýna hayýrlý olmasýný temenni ediyorum"
dedi.
Kuveyt Türk Þube
Müdür Yardýmcýsý Yusuf
Çaðman'ýn selamlama konuþmasýnýn ardýndan 'Þed
Kuþanma' töreni düzenlendi.
'Yýlýn Ahisi' seçilen
kunduracý esnafý Ahmet
Emil'e teþekkür plaketi verilen törende programa
katký veren kiþi ve kurumlara da þükran plaketi verildi.
Kutlama programý,
0 542 513 36 10
0 541 426 64 58
ELEMAN ARANIYOR
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
SATILIK LÜKS
DAÝRELER
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Avukatlýk Bürosunda çalýþtýrýlmak
üzere diksiyonu düzgün, bilgisayar
kullanabilen, lise mezunu bay-bayan
elemanlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2748)
GEB ile yapýlan protokol
gereði 30 bin TL hibe ve
70 bin TL faizsiz kredi
desteðinden faydalanmak
isteyen üyelerine 70 saatlik uygulamalý giriþimcilik
eðitimi düzenlediklerini,
26 kiþiye 'Giriþimcilik Sertifikasý' verildiðini söyledi.
Adres: Ulukavak Mah. Çatalhavuz
1. Sok. Adalet Ýþ Merkezi No: 4-6
Tel: 227 77 75
KÝRALIK
DÜKKAN
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
(Ç.HAK:2645)
kaný Mustafa Bulut, Kuveyt Türk Çorum Þubesi
Müdür Yardýmcýsý Yusuf
Çaðman, bazý siyasi parti
ve sivil toplum kuruluþu
temsilcileri ile çok sayýda
vatandaþ katýldý.
Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan ESDER
Þube Baþkaný Mustafa Bulut, zenginle fakir, üretici
ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasýnda iyi ve saðlam iliþkiler kurarak sosyal adaleti
gerçekleþtirmenin adýnýn
ahilik olduðunu söyledi.
Dernek faaliyetlerinden bahseden Bulut, KOS-
(Ç.HAK:2723)
snaf ve Sanatkârlar
Derneði (ESDER) Çorum Þubesi, 27. Ahilik
Kültürü ve Esnaf Bayramý
nedeniyle dün kutlama
programý düzenledi.
Hürriyet Meydaný
PTT Merkez Müdürlüðü
önünde düzenlenen etkinliðe, Çankýrý eski Milletvekili Hüseyin Karagöz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkan Vekili Rumi Bekiroðlu, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, ESDER
Genel Baþkaný Mahmut
Çelikus, Çorum Þube Baþ-
(Ç.HAK:2374)
E
(Ç.HAK:2702)
EMRE KUT
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
17
TSO'dan hayýrlý olsun ziyareti
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Sarýarslan ve
Aykut Kolaðasý, yeni
hizmet binasýna taþýnan
Gýda Tarým ve Hayvan-
cýlýk Ýl Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret ederek, yeni
binanýn için hayýrlara
vesile olmasý temennisinde bulundular.
TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, kurum-
larýn gerek fiziki mekan,
gerekse hizmet anlayýþý
açýsýndan kendisini sürekli yenilemesi gerektiðini belirterek, bu dönüþümü gerçekleþtirmiþ
olmalarýndan dolayý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürü Erkan Elfaz
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetimi Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ziyaret etti.
Ermiþ'i tebrik etti.
Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ ise,
önceleri birkaç farklý binada hizmet veren kurumun yeni binada tek çatý altýnda toplandýðýný
belirterek, "Kurumumuza ait bazý birimlerimiz
farklý binalarda hizmet
vermekteydi. Bu birimlerimizi yeni hizmet binamýzda topladýk. Böylece kurum olarak bir taraftan verimliliðimizi
artýrýrken, diðer taraftan
da vatandaþa daha hýzlý
ve eriþilebilir hizmet
verme fýrsatý yakalamýþ
olduk" dedi.
Ýl Müdürü Ermiþ
ayrýca, Tek Adýmda Hizmet adýnda bir uygulamayý da kýsa süre içerisinde hayata geçireceklerini, vatandaþlarýn bu
sayede iþlemlerini hýzla
tamamlayabileceklerini
kaydetti.
Osmancýk kentsel dönüþüme hazýrlanýyÇ
orum’un Osmancýk Belediyesi tarafýnlecek yaþam alanlarý ile Osmancýk’ýn modan yürütülen kentsel dönüþüm çalýþdern bir kente dönüþtürüleceðini kaydemalarýnýn ihale aþamasýna geldiði bildirilden Karataþ, “Riskli alan dönüþümü yadi.
pacaðýmýz bölge Yeni, Hýdýrlýk, Yazý,
Ulucami, Kýzýlýrmak, Cumhuriyet, GemiOsmancýk Belediye Baþkaný Hamza
ci, Çay, Güney ve Yeþilçatma mahallesi
Karataþ, ilçede kapsamlý bir kentsel dönüsýnýrlarý içerisinde kalan yaklaþýk 160
þüme hazýrlandýklarýný belirterek, ilçenin
hektarlýk bir alan. Bu alan Osmancýk’ýn
yeni imar planýný da içeren projenin 14
en eski yerleþim bölgesi olduðundan þehir
Ekim 2014 tarihinde ihale edileceðini
standartlarýný taþýmayan alt yapýsý yetersiz
açýkladý.
bir bölge olmakla birlikte çoðunlukla afet
Bakanlar Kurulu Kararý ile riskli alan
riski taþýyan yapýlara sahip bir yerleþim
ilan edilen bölgede 10 mahalleyi kapsayan
alaný. Kentsel dönüþümle bu bölge, zemin
bir kentsel sönüþüm projesi hazýrlanacaðýdurumu ve üzerindeki saðlýksýz yapýlaþHamza
Karataþ
ný kaydeden Karataþ, kentsel dönüþümün en
madan kaynaklanan risklerden arýndýrýlabüyük hedeflerinden birisi olduðunu belirterek “Ýlçecak. Alan içerisinde güvenlik açýsýndan sýkýntý yaratan,
mizin eski yerleþim alanlarý günümüzün þehir stanafet riski taþýyan, herhangi bir mühendislik hizmeti aldartlarýný taþýmýyor. Bu nedenle 10 mahalleyi kapsamadan yapýlaþmýþ, ekonomik ömrünü tamamlamýþ yayan bir kentsel dönüþüm çalýþmasý en büyük hedeflepýlar bertaraf edilerek altyapýsý ve sosyal donatýsý tarimiz arasýndaydý. Osmancýk Belediyesi olarak gerekmamlanmýþ, saðlýklý, güvenilir kentsel yaþam alanlarý
li giriþimlerde bulunduk ve kentsel dönüþüm yetkisi
inþa edilecek” diye konuþtu.
aldýk. Çalýþmalarýmýz ihale aþamasýna geldi ve 14
Kentsel Dönüþüm Projesinin 14 Ekim 2014 Salý
Ekim’de imar planlarýný da kapsayan projenin hazýrgünü ihale edileceðini hatýrlatan Karataþ, kentin imar
lanmasý iþini ihale edeceðiz” dedi.
planýnýn da günümüz standartlarýna göre yeniden düMODERN BÝR KENT HEDEFLÝYORUZ
zenleneceðini sözlerine ekledi.(ÝHA)
Kentsel dönüþüm çalýþmasý sonucunda inþa edi-
Festival konseri coþkusu
O
smancýk Belediyesi
tarafýndan
düzenlenen Pirinç
Festivali etkinlikleri
kapsamýnda yerel
sanatçýlarýn sahne aldýðý
festival konseri
coþkuyla izlendi.
Pirinç Festivali
etkinlikleri kapsamýnda
Kýzýlýrmak Sahil Parkta
festival konseri
düzenlendi. Konserde
Çorumlu Halk Ozaný
Halil Demiral türküleri
ve kendine özgü sohbeti
ile beðeni topladý.
Konur Müzik
Organizasyon
tarafýndan hazýrlanan
konserde Çorumlu yerel
sanatçýlar da Türk Halk
Müziði eserleri ve
Ankara Oyun Havalarý
ile sahne aldý.
Festival konseri coþkuyla izlendi.
Osmancýklý
Sanatçý Rüþtü Þeker
bestesi kendisine ait
olan ve Osmancýk'ý
anlatan "Gel de Gör
Bizim Memleketi" adlý
eserini seslendirdi.
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ
konserde yaptýðý
konuþmada "Pirinç
festivalimizde bu seneki
konserimizi yerel
sanatçýlarýmýza ayýrdýk.
Onlar da güzel bir
müzik ziyafeti sunarak
vatandaþlarýmýzý
eðlendirdiler.
Hemþehrilerimizin
festivalimize gösterdiði
ilgiye de teþekkür
ediyorum" dedi.
Haber Merkezi
Mantar pazara indi
O
smancýk'ýn Kanlýca
ve Koçak mantarý
tezgâhlarda yerini aldý.
Sofralarýn nadide
lezzetleri arasýnda yer
alan mantara vatandaþýn
ilgisi arttý.
Yaðan yaðmurlarýn
ardýndan güneþin
çýkmasýyla birlikte
daðlarýn ormanlýk
alanlarýnda artan Kanlýca
mantarý, köylü kadýnlarý
tarafýndan toplanarak
pazarýnda satýþa sunuldu.
Mantarýn bol olmasý
henüz fiyatlara
yansýmadý. Ýlçe pazarýnda
mantarýn kilogramý 5-10
lira arasýnda satýlýyor.
(Osmancýk)
Osmancýk'ýn Kanlýca ve Koçak mantarý tezgâhlarda yerini aldý.
Osmancýk ilçesinde düzenlenen Geleneksel Pirinç Kültür ve Sanat
Festivali, yaðlý güreþ müsabakalarý ile sona erdi.
Osmancýk'ta Baþpehlivan
Ünal Karaman oldu
O
smancýk ilçesinde düzenlenen Geleneksel Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, yaðlý güreþ müsabakalarý ile sona erdi.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan 24 - 27 Eylül
tarihleri arasýnda düzenlenen Pirinç Festivali'nin son
gününde Yaðlý Güreþ Müsabakalarý yapýldý. 350
pehlivanýn mücadele ettiði er meydanýnda baþ pehlivanlýðý Ünal Karaman kazandý. Güreþ aðalýðýna ise
Ýþadamý Ahmet Ýpek seçildi.
Baþpehlivanlýkta Murat Gençtur'u eleyen Ünal
Karaman altýn madalyayý kazandý. Baþ altý kategorisinde ise altýn madalyanýn sahibi Fatih Kambur oldu.
Güreþlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan ödül
töreni düzenledi. Baþpehlivanlarýn ödülünü Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ercan Ermiþ ve Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya birlikte
takdim etti.
Ödül töreninde bütün kategorilerde dereceye
giren pehlivanlara ilçedeki Çeltik Fabrikalarý tarafýndan pirinç hediye edildi.
PÝRÝNÇ ÜRETÝCÝLERÝNE PLAKET
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ da ilçede dö-
nüm olarak en fazla çeltik eken ve en yüksek miktarda hasat gerçekleþtiren pirinç üreticileri Rýfat Göbel, Nihat Kuran ve Fazlý Gelgör'e plaket verdi.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ödül töreninde yaptýðý konuþmada festivalin ilçenin en önemli
gelir kaynaðý olan pirincin adýna düzenlendiðini belirterek Osmancýk Pirincinin dünya çapýnda bir üne
kavuþtuðunu söyledi.
Çeþitli etkinliklerle kutlanan festivalin finalini
yaðlý güreþ müsabakalarý ile gerçekleþtirdiklerini
kaydeden Karataþ "Bu gün buradaki yoðun ilgiden
de anlaþýlacaðý üzere Festival etkinliklerimizde en
çok ilgiyi yaðlý güreþ müsabakalarý görüyor. Çünkü
güreþ bizim millet olarak bir ata sporumuzdur. Osmancýk Belediyesi olarak güreþçilere destek veriyor,
teþvik ediyoruz. Ýlçemizin güreþçileri, ilçemizde bulunan güreþ eðitim merkezinde ulusal güreþ müsabakalarýna hazýrlanýyor. Osmancýk Belediye Spor bünyesinde bulunan güreþ takýmý ulusal müsabakalara
katýlýyor ve çeþitli baþarýlara imza atýyor. Ýlçemiz güreþe ilgi duyuyor ve güreþi seviyor. Biz de pirincimizin adýna düzenlediðimiz festivali halkýmýzýn sevdiði yaðlý güreþlerle taçlandýrdýk" diye konuþtu.
Pehlivan güreþirken fenalaþtý
Ç
orum'un Osmancýk
ilçesinde düzenlenen Geleneksel Pirinç
Festivali kapsamýnda
yapýlan ve 350 gürþçinin katýldýðý yaðlý güreþ müsabakalarýnda bir
güreþçi, rakibinin müdahalesi ile fanalaþarak
yere yýðýldý.
Çorum'un Osmancýk ilçesinde düzenlenen Geleneksel pirinç
Festivalinde yapýlan
yaðlý pehlivan güreþlerinde er meydanýna çýkan 350 pehlivan kýran
kýrana bir güreþ sergilerken, güreþçiler arasýnda çekiþmeli ve sert
maçlar yapýldý. Baþpehlivanlýðý Sungurlulu
hemþerimiz Ünal Karaman'ýn aldýðý müsabakalarda, bir güreþçi rakibinin müdahalesi ile
yere yýðýlarak baygýnlýk
geçirdi.
Çorum'un Osmancýk ilçesinde düzenlenen Geleneksel pirinç
Festivalinde yapýlan
yaðlý pehlivan güreþlerini Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü,
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ercan Ermiþ, Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Ay-
dýn, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya,
CHP Ýlçe Baþkaný Yunus Özbek, Osmancýk
Eski Belediye Baþkaný
Bekir Yazýcý, Dodurga
Eski Belediye Baþkaný
Bekir Kýlýç, Çiftlik Eski
Belediye Baþkaný Mustafa Çiftçi, Çorum Dernekler
Federasyonu
Baþkaný
Süleyman
Gökçe, Ýl Genel Meclis
Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar,
Dernek Baþkanlarý ve
çok sayýda vatandaþ izledi
Osmancýk ilçesinde düzenlenen yaðlý
pehlivan güreþlerde minikler, küçükler, orta
boy, baþ altý ve baþpehlivanlýk branþlarýnda
yapýlan yaðlý güreþ müsabakalarýnda güreþçiler büyük çekiþme yaþadý.
Zaman zaman çekiþmeli ve sert müsabakalarýn yaþandýðý güreþlerin orta boy maçýnda
rakibinin sert hareketi
ile karþý karþýya kalan
Nurullah Güler isimli
pehlivan yere düþtü.
Güler'in yere düþmesinin ardýndan kýsa
süreli panik yaþandý.
Güler'e ilk müdahale
güreþ hakemi ve diðer
güreþçiler tarafýndan
yapýldý. Sahaya giren
112 Acil Servis ekibi
güreþçi Nurullah Güler'e gerekli müdahaleyi yaparak ambulansla
Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Güreþçinin saðlýk durumunun iyi olduðu belirlendi. (A.A.)
Yaðlý güreþ müsabakalarýnda bir güreþçi, rakibinin
müdahalesi ile fanalaþarak yere yýðýldý.
Osmancýk'ta Okçuluk ve Trap Yarýþlarý
O
smancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Pirinç Kültür
ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamýnda
ok atýcýlýðý ve trap yarýþmalarý düzenlendi.
Osmancýk Kara
Avcýlar Derneði üyelerinin katýldýðý trap yarýþmasýnda havaya fýrlatýlan 10 traptan tamamýný vuran Emrah Þen
birinci olurken, Yasin
Yetim ikinci, Ahmet
Þaþkýn üçüncü oldu.
Osmancýk Okçuluk Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen ok
atýcýlýðý yarýþmasý ise
iki kategoride gerçekleþtirildi. Yýldýzlar kategorisinde Didar Betül
Kantarcý, Minikler kategorisinde ise Baki
Arslan birinci oldu.
Trap ve okçuluk
yarýþmalarýnda ilk üç
dereceye
girenlere
ödülleri Belediye Baþkaný Hamza Karataþ tarafýndan takdim edildi.
Baþkan Karataþ,
okçuluðun da avcýlýðýn
da milletimizin kültüründe önemli yeri olan
sporlar olduðunu belirterek "Festivalimize
renk katan sporcularýmýza gösterilerinden
dolayý teþekkür ediyorum. Centilmence bir
yarýþma oldu. Avcýlýk
önemli bir spor. Biz de
bu sporu teþvik etmek
amacý ile festivalimiz
kapsamýnda böyle bir
yarýþma düzenledik.
Ayrýca ilçemizde yeni
geliþmeye baþlayan okçulukta sporcularýmýzýn
kendini geliþtirdiðini
görmek bizleri mutlu
etti. Her iki spor dalýnda da ilçemize ulusal
baþarýlarýn kazandýrýlmasýný ümit ediyoruz"
dedi.
Festival etkinlikleri kapsamýnda ok atýcýlýðý ve trap yarýþmalarý düzenlendi.
Belediyespor’dan dördü bir arada
18 PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
Dün Çorum’da oynanan Geliþim Ligi
U 16 ve U 17 kategorilerinde
Belediyespor, Erzurum Büyük Þehir’i
3-2 ve 1-0 yenerek rakibi önünde dört
maçýda kazandý.
www.corumhakimiyet.net
G
eliþim Liginde Çorum Belediyespor Erzurum Büyükþehir Belediyespor önünde
dört maçta dört galibiyet aldý. Cumartesi günü Erzurum’da U 14 ve U 15 takýmlarýnýn galibiyetinin ardýndanz dünde U 16 ve U 17 takýmlarý rakiplerini yenmeyi baþardý.
U 16 takýmý öne geçtiði maçta rakibi önünde 2-1 geriye düþmesine karþýn ikinci
yarýda bulduðu gollerle maçý 3-2 kazandý. U 17 takýmý ise rakibi önünde Dðukan’ýn attýðý tek golle üç puaný alarak ligdeki ilk üç puan sevincini yaþadý.
Çorum Belediye U 16 : 3
Erzurum B.Þehir U 16: 2
SAHA: Mimar Sinan Semt Sahasý.
HAKEMLER: Yunus Dursun, Onur Alagöz, Barýþ
Karakuþ
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 16 : Berk, Ergün,
Dursun, Umut Serkan, Berkay, Oðuzhan, Zafer, Barýþ,
Fatih, Özgür, Fuat Furkan, Fatih Emre, Hakanr, Emre,
Emircan, Onur, Mert.
ERZURUM BÜYÜK ÞEHÝR BELEDÝYESPOR:
Taha, Onur, Saltuk Buðra, H. Ýbrahim, Burak, Ünal, Fatih Muhammet Emin Ketim, Berhat, Muhammet Emin
Polat, Faruk, Rahim, Enes, Batuhan, Furkan.
GOLLER: 4. dak. Ergün, 59. dak. Özgür, 77. dak.
Dursun (Çorum Belediye), 16. dak. Muhammet Emin
Ketim, 21. dak. (penaltýdan) Muhammet Emin Polat
Çorum Belediye U 17 : 1
Erzurum B.Þehir U 17: 0
SAHA: Mimar Sinan Semt Sahasý.
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Doðan Akbaþ, Tahsin Samed Avcý.
Erzurum’da çifte galibiyet
Dün oynanan Çorum Belediye-Erzurum Büyükþehir Belediye U 16 maçýnda bir mücadele
ÇORUM BELEDÝ-
Erzurum’da Cumartesi günü oynanan maçlarda Çorum Belediyespor U 14 takýmý
ev sahibi Erzurum Büyükþehir Belediyespor’u 6-2 ikinci maçta ise U 15 takýmý ev
sahibini 3-0 yenerek üçer puanýn sahibi oldular.
YESPOR U 17 : Bedir-
han, Batuhan, Haþim,
Berkay, Memduh, Eren,
Murat, Doðukan, Onat,
M. Emin, Eray, Caner,
M,. Serkan, Alihan, Rýdvan, Anýlcan, Ozan..
ERZURUM BÜYÜK ÞEHÝR BELEDÝYESPOR U 17 : Gür-
kan, Suat, Kemal, Alper
Yasin, Alperen, Hamit,
Volkan, Osman Þentürk,
Oktay Çalýþkan, Osman
Þahin, Oktay Kurt, Ahmet Emin, Murat, Muhammet Taha, Mehmet.
GOL: 40. dak. Doðukan (Çorum Belediyespor)
Belediyespor, Tokat’a son
dakikada boyun eðdi: 0-1
Nazmi Avluca sahasýnda suyla kaplý zeminde oynanan maçta
Çorum Belediyespor rakibi önünde hücumda fazla üretken
olamadý ve son dakika golüyle sahadan 1-0 maðlup ayrýldý.
SAHA: Nazmi Avluaca Sahasý.
HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Emre Alagöz, Fa-
tih Derviþoðlu.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 19 : Abdullatif,
Abdulkeril, Dinçer, Murat, Fatih, Burak, Gökhan
(Adil), Deniz, Þakir, Volkan, Serkan (Emirhan).
TOKATSPOR U 19 : Mustafa, Raþit, Melih (Süleyman), Ertuðrul, Hakan, Þahincan, Recep, Can, Alican (Berkay), Enes, Batuhan (Hakan).
GOL: 89. dak. Enes (Tokatspor)
G
eliþim U 19 kategorisinde Çorum Belediyespor, grup lideri Tokatspor ile Nazmi Avluca
sahasýnda oynadýðý maçta
son dakikada yediði golle
1-1 maðlup oldu.
Yoðun yaðmur ne-
deniyle büyük bölümü su
gölüne dönen sahada iki
takýmda futbol oynamaya
çalýþtý. Ýlk yarýsý karþýlýkla ataklarla geçen maçta
takýmlar rüzgarýnda etkisiyle futbol oynamakta
zorlandýlar.
Ýkinci yarýda hem
rüzgarý arkasýna alan
hemde diðer yarý sahaya
göre daha kuru sahada
oynayan Tokatspor takýmý hücumda etkili olmaya baþladý.
Maçýn son dakikalarýnda geliþen konuk takým ataðýnda kaleci Abdullatif’in elinden sektirdiði topu iyi takip eden
Enes Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný
1-0 öne geçirdi.
Kalan bölümde Belediyespor’un çabasý sonuç vermeyince konuk
Tokatspor sahadan 1-0
galip ayrýlarak üç puanýn
sahibi oldu.
U 17’de heyecan iki maçla sürdü
Çimentospor baþladý, Osmancýk bitirdi: 2-2
U 17 Liginde ikinci hafta maçlarý iki
maçla tamamlandý. Haftanýn ilk maçýnda
He Kültürspor ile Ýskilipgücüspor
arasýndaki karþýlaþmayý Kültürspor
penaltýdan bulduðu tek golle kazanarak üç
puanýn sahibi oldu. Günün ikinci maçýnda
ise Çimentospor 2-0 öne geçtiði maçta
Osmancýkspor ile 2-2 berabere kaldý.
Erzurum deplasmanýndan 6-2’lik galibiyetle ayrýlan Çorum Belediyespor U 14 takýmý bu maçtan önce toplu halde görülüyor
Erzurum B. Þehir U 15:0
Çorum Belediye U 15 :3
SAHA: Ilýca Sahasý.
HAKEMLER: Celal Gül, Þenol Kurtuldu, Hasan
Emre Çetinkol.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 15 : Akýn, Yunus
Emre, Deniz Mert, Hüsnü Yusuf, Niyazi, Fatih Serkan,
Alican, Yaþar Emirhan, Eren, C. Can, Batuhan, Muharrem, Abdullah, E. Berkay, Metehan, Alaaddin.
GOLLER: Eren, Fatih, Can (Çorum Belediyespor).
Erzurum B.Þehir U 14: 2
Çorum Belediye U 14 : 6
SAHA: Ilýca Sahasý.
HAKEMLER: Volkan Selçuk. Muzaffer Buðdacý,
Mert Hasançebi.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 14 : Bedirhan, Batuhan, Haþim, Berkay, Memduh, Eren, Murat, Doðukan,
Onat, M. Emin, Eray, Caner, M. Serkan, Alihan, Rýdvan,
Anýlcan, Ozan.
GOLLER: Murat (3), Onat (2), Ozan (Çorum Belediyespor).
G
eliþim Liginde Çorum Belediyespor cumartesi
günü U 14 ve U 15 takýmlarý Erzurum deplasmanýndan farklý galibiyetlerle dönerek büyük moral buldular. Ýki takýmda deplasmanda rakibini yenerken ortaya koyduklarý futbolla büyük beðeni topladýlar.
Cumartesi günü saat 12,00’de Ilýca Ýlçe sahasýnda
oynanan ilk maçta Erzurum Büyükþehir ile Çorum Belediyespor U 14 takýmlarý karþýlaþtý. Rakibi önünde
maça etkili baþladý ve peþ peþe bulduðu gollerle rakibi
önünde 3-0 üstünlüðü yakaladý. Farklý skorun ardýndan ilk yarýnýn son dakikalarýnda ev sahibi takým biri
frikik diðeri ise penaltýdan bulduðu gollerle devreli 32 maðlup tamamladý.
Ýkinci yarýda ise rakibi karþýsýnda kontrolü tamamen eline geçiren Çorum Belediyespor peþ peþe bulduðu gollerle rakibi önünde 6-2’lik skorla galip ayrýlarak ikinci maçýnda ilk galibiyetini aldý.
Bu maçýn ardýndan ise iki takýmýn U 15 kategorisindeki mücadelesi saat 14.00’de baþladý. Karþýlaþmaya etkili baþlayan Çorum Belediyespor bu devreyi
Eren ve Fatih’in attýðý gollerle 2-0 önde tamamladý.
Ýkinci yarýda daha kortrollü bir futbol ortaya koyan
Çorum Belediyespor bu devreyi Can’ýn attýðý tek golle maçý 3-0 kazanarak ligde ikinci maçýnýda üç puanla
kapatlayý baþardý.
SAHA: 1 Nolu sentetik.
HAKEMLER: Özkan Kaya,
Tarýk Bozkurt.
ÇÝMENTOSPOR:
Kültür, Ýskilipgücü’nü
penaltýyla geçti
SAHA: 1 Nolu sen-
tetik.
HAKEMLER:
Mehmet Ali Cýrýl, Abdullah Akkoyun, Baran
Avcý.
HE KÜLTÜRSPOR: Eren Karakaya,
Muhammet, Mustafa,
Numan, Samet Akbaþ,
Ensar, Samet, Emre (Batuhan), Eren, Onur
(Onur Salman), Bilal
(Esat)
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR: Mehmet, Ender,
Çorum Belediyespor U 15 takýmý hükmen kazandýðý ilk maçýn ardýndan ikinci maçýnýda kazanarak iddialý bir konuma geldi
Ercan Davarýoðlu,
Ebubekir, Elvan, Enes, Arda,
Alperen, Ýsmet, Enver, Serkan, Batuhan,( Ömer), Erdem, Mücahit, (Mertcan), (Mehmet).
OSMANCIKSPOR: Dursun, Fýrat, Gürkan, Sefa,(Recep),(Cengiz), Hakan, (Hakan Boyacý), Mustafa,(Emre), Kürþat, Mehmet, Yasin, Mücahit, Burak.
GOLLER: 6.Dk.Enver, 35.Dk. Serkan ( Çimentospor), 38.Dk. Yasin, 40.Dk. Recep ( Osmancýkspor).
Özcan, Fatih (Ahmet),
Salih, Osman, Mustafa
(Okan), Mücahit, Onur
(Mustafa Baykal), Uður
, Sezai (Berkay)
GOL: 22. dak. (penaltýdan) Mustafa (HE
Kültürspor)
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR ARIYOR
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
Bayan Satýþ
Danýþmanlarý
Alýnacaktýr
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:2749)
ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK
ALMAK ÝÇÝN(0 364 225 33 81)
SATILIK DÜKKAN ELEMAN ARANIYOR Devren Satýlýk
Lokanta
ve ARSA
Pazarlama Þefi-Müdürü ve
Veteriner Hekim-Zooteknist
Yurtben Yem fabrikamýzda
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe
tercihen bilgisayar kullanabilen bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Anadolu Apart
Ýnönü Cad. (Teknosa üzeri) No: 24 Çorum
(Ç.HAK:2752)
(Ç.HAK:2732)
Samsun Yolu 2. Km.
227 35 35
Çorum þantiyemizde
görevlendirilmek üzere
Elektrikci Usta, Kalfa ve
Vasýfsýz eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 536 479 53 13
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Mür. Tel: 0 535 897 30 00
(Ç.HAK:2709)
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
Mücaatlarýn þahsen ve cv ile
yapýlmasý rica olunur.
Gerekli þartlar;
Adres: Yazýçarþý mevkii
Çorum Sürücü Kursu -Anatolia
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
BAY ve BAYAN EKÝP
ARKADAÞLARI ARIYORUZ
Satýþ ve Pazarlama konusunda deneyimli, Diksiyonu
düzgün, Ýkili ilþkilerde iletiþimi iyi olan, Ekip çalýþmasýna
uyumlu, Kariyer ve baþarý hedefleri olan ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI ARIYORUZ.
Ayrýca BAYAN SEKRETER alýnacaktýr
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur..
Adres: Çepni mh. Osmancýk cd. Ulu cami karþýsý
Karakuþ Leblebi üstü kat 2
Nil Su Arýtma Sistemleri Pazarlama A.Þ.
WATERLÝFE : LÝBELLE
Ýrtibat Tel: 0364 213 77 25 0364 225 62 00
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
(Ç.HAK:2721)
(Ç.HAK:2745)
Yoðun Bakým
Hemþiresi
alýnacaktýr
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
PARKOMAT GÖREVLÝSÝ
BAY-BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2707)
(Ç.HAK:2729)
2 adet Fireze
1 adet 40’lýk Pilanya
1 adet 50’lik Kalýnlýk
1 adet Yatar Daire
Mür. Tel: 0 536 560 25 54
Adres: Hacýhamza
Tel: 681 51 47-0 532 510 36 19
1993 model Kia Minibüs satýlýktýr.
Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere
Bay-Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Satýlýk Marangoz
Makinalarý
ELEMANLAR
ARANIYOR
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
Saðlýk sorunlarý sebebiyle halen
faal durumda bulunan lokanta
satýlýktýr.
0 545 289 02 72-0 535 606 97 87
MARKET ELEMANI
ARANIYOR
Çorum Teknik Çelik Döküm’de çalýþtýrýlmak üzere,
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
(Ç.HAK:2589)
(Ç.HAK:2744)
Ölçerler Tarým Makinalarý
Mür. Tel: 0 533 493 62 40
Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad.
No: 30 ÇORUM Tel: 213 11 70
Hacý Baba Dinlenme Tesisleri’nde
çalýþtýrýlmak üzere Aþçý, Garson ve Bulaþýkçý
aranmaktadýr.
Yemek+kalacak yer mevcuttur.
Arkadaþlarý
ELEMAN ARANIYOR Çalýþma
Arýyoruz
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve
Çýraklar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
alýnacaktýr.
Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
(Ç.HAK:2738)
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu anayol cephesi bulunan
2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
GARSON ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
Vadi Et Lokantasýnda çalýþtýrýlmak
üzere Garson alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:2655)
Mür. Tel: 0 506 926 70 17
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
(Ç.HAK:2734)
(Ç.HAK:2663)
* Nadýk’da 325 m2 bahçe içerisinde
müstakil ev,
* Ýskilip Yolu 2. km. Gürcü Köy’de 440 m2
içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý
müstakil yer.
TARLA
BÝNANIN TAMAMI
KÝRAYA VERÝLECEKTÝR
(Ç.HAK:2756)
Sahibinden Satýlýk
Müstakil Evler
ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE
131 M2 TABANDA 4 KATLI
(Ç.HAK:2746)
Savaþ Oto Cam
Tel: 0 541 879 91 19
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI
(Ç.HAK:2683)
(Ç.HAK:2725)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay
eleman alýnacaktýr. (Bilgisayar
kullanmasýný bilen tercihimizdir)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
TARLA
30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR
(Ç.HAK:2700)
ELEMAN ARANIYOR
ÝÞYERÝ BÝNASI
TELEFONA MÜRACATLARI.
SAHÝBÝNDEN SATILIK
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
(ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI)
(Ç.HAK:2711)
(Ç.HAK:2712)
Gazel Makina San. Tic.
Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi
8. Cad. No: 4
Tel: 254 96 30
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
(Ç.HAK:2607)
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
(Ç.HAK:2634)
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
KAYNAKÇILAR MERKEZÝ YERDE
KÝRALIK
ALINACAKTIR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere kaynakçýlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
19
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:2643)
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2311)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Ulukavakspor bugün
Güzel Ordu önünde
Ýncedal taraftar gerginliði
Ç
orum Belediyespor’un dün oynadýðý Tirespor maçýnýn
bitiminden sonra kapalý tribünde bulunan taraftarlar içinde bir iki
kiþinin Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’a
tepki göstermesi ortamý gerdi.
Maçýn son dakikalarýnda oyuncu deðiþikliði konusunda tribünden Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’a sýk
sýk baðýran taraftarlar
maçýn bitiþ düdüðünden sonra ise tepkilerini baðýrarak dile getirmeye baþladýlar.
Bir iki taraftarýn
bu tepkisi karþýsýnda
ortam bir anda gerildi.
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal bu tepki karþýsýnda payli sinirlenirken taraftarlara tepki
gösterdiði gözlendi.
Bu arada Oðuzhan
Yalçýn tecrübeli hocayý
sakinleþtirerek soyunma odasýna doðru götürdü. Bu arada tribünde tepki gösteren taraftarlara ise Belediyes-
BAL’daki temsilcimiz Ulukavakspor üçüncü hafta maçýnda bugün saat
15.00’de Ordu 19 Eylül Stadý’nda Güzel Orduspor ile karþýlaþacak. Maçý Sivas
B
ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ulukavakspor ligin üçüncü hafta maçýnda bugün Güzel Orduspor deplasmanýnda puan arayacak. Ligde ilk iki
haftayý iki beraberlik ve iki puanla kapatan Ulukavakspor bugün Ordu7dan da puanla dönmek amacýnda.
Sýkýntýlý bir sürecin sonunda lige katýlan ekonomik olarak sorunlarý aþamayýnca hafta içinde yönetim
deðiþikliðine giden Ulukavakspor’da takým Orduspor
maçý öncesinde yapýlan ödemelerle moralli gitti. Ligde ilk iki maçta topladýðý dört puanla iddialý bir baþlangýç yapan ev sahibi takým sahasýndaki maçý kaza-
por Yöneticisi Fatih
Özcan sakinleþtirerek
olaylarýn daha fazla
büyümesine engel oldular.
Bu tartýþma ve
gerilimin ardýndan ise
iþin ilginç tarafý kapalý
tribünün sol tarafýnda
oturan taraftarlar ise
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal ve futbolcularý
tribüne çaðýrarak onlarý alkýþlarla soyunma
odasýna gönderdiler.
Belediyespor Yönetiminin sezon baþýndan
buyana tribünlerde birlik saðlama çabalarý
Tirespor maçýnda ortadan kalkmýþ bir görüntü verdi.
Kapalý tribünün
sað bölümünde bulunan taraftarlar arasýndan da Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal’a tepki
gösteren isimlere tepki
göstermesi dikkat çekti.
narak iddiasýný devam ettirmek amacýnda.
Ulukavakspor ise zorlu deplasmanda puan alarak bayrama moralli girmek amacýnda. Karþýlaþma
bugün saat 15.00’de Ordu 19 Eylül Stadý’nda baþlayacak.
Hakemler Sivas’tan
Bugün Ordu’da oynanacak Güzel Orduspor ile
Ulukavakspor arasýndaki maçý Sivas bölgesi hakemlerinden Hakan Köse yönetecek, Yardýmcýlýklarýnýda
ayný ilden Mehmet Öcal ve Erdem Deðirmenci yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Muharrem Mert Kabak,
gözlemcisi ise Bilal Yazýcý.
PAZARTESÝ 29 EYLÜL 2014
Kaptan bir puaný kurtardý
Çorum Belediyespor grup lideri Tirespor karþýsýnda ilk yarýda çok kötü bir futbol ortaya
koydu. Ýkinci yarýnýn baþýnda yediði golle panik yaþayan kýrmýzý siyahlý takým son
bölümdeki baskýsýnda Sefa’nýn mükemmel þutunda kaleciden seken topu Nedim aðlara
göndererek skoru 1-1 yaptý. Ýyi oynamadýðý maçta rakibinden çok fazla net pozisyon
bulan Belediyespor’da biraz bencillik birazda beceri eksikliði evinde iki puan
Ç
orum Belediyespor
evinde konuk ettiði
grup lideri Tirespor önünde futbolu ile saç baþ yoldururken kaçýrdýðý fýrsatlar ise akýllara zayan maçtan 1-1 beraberlikle ayrýldý. Sahasýnda konuk ettiði
grup lideri önünde maça
çok tutuk baþlayan Belediyespor orta sahada topa
sahip olamayýnca oyunun
kontrolünü rakibine kaptýrdý.
Maçta rakip kaleye
ilk ataðý 36. dakikada yapan kýrmýzý siyahlý takým
bu dakikada Çaðlar girdiði net pozisyonda direðe
takýldý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda ise Çaðlar inanýlmazý yaptý ve iki kez
kaleciyle baþ baþa pozisyonda kaleye vurmak yerine çalýmý tercih edince
takýmýný mutlak bir golden etti,
Maçýn ilk yarýsýnda
iki kanattan ta bir tek etkili atak geliþtiremeyen Belediyespor’da ikinci yarýda sakatlanan Osman’ýn
yerine Eray oyuna girdi.
Ancak oyunda deðiþen
bir þey olmadý. 49. dakikada konuk takýmýn bulduðu golden sonra oyun
disiplininden kopan Belediyespor kanatlarý rakip
alana geçmeye baþladýlar.
Maçýn son bölümünde yaþanan büyük sinir harbinde konuk takýmýn fiziksel olarak oyundan düþmeler ve yapýlan
deðiþikliklerle kontrolü
Çorum Belediyespor’a
kaptýran Tirespor takýmý
yarý alanýnda galibiyeti
korumaya çalýþtý. Belediyespor kapanan rakibi
önünde savunma arkasýna
atýlan toplarla etkili olmaya çalýþýrken son vuruþlarda baþarýlý olamayan
kýrmýzý siyahlý takýmda
her geçen dakika panik
arttý.
79. dakikada Sefa’nýn inanýlmaz þutu sonunda kaleciden seken topu tamamlayan kaptan
Nedim beraberlik golünü
attý. Uzatma dakikalarýna
kadar daha çok gol arayan Çorum Belediyespor
Murathan ve Kývanç’la
gole çok yaklaþtý ancak
son vuruþlarda baþarýlý
olamayýnca karþýlaþma 11 berabere sona erdi.
Çorum Belediyespor’da inanýlmaz top kayýplarý ve orta sahadaki
topa sahip olamama bu
maçtada sürdü. Orta sahada Oðuzhan oyunu yönlendirmeye çalýþýrken hücumda etkili olan ancak
bencillik yapan Turgay
savunmada takýmýna kat-
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................5
Osman ..........................3
(46. dak. Eray .............3)
Ýmam ............................5
Akýn..............................4
Sefa Akýn......................6
Nedim...........................6
Oðuzhan .......................6
(85. dak. M. Akif ..........)
Ender ............................3
(61. dak. Kývanç .........4)
Murathan......................4
Turgay ..........................5
Çaðlar...........................4
STAT : Dr. Turhan Kýlýçccýoðlu.
SARI KART: Oðuzhan, Kývanç (Çorum
Belediyespor),
GOLLER : 49. dak. Hakan Çakýr (Tirespor), 79 dak.
Nedim (Çorum Belediyespor).
HAKEMLER : R. Alkým Aksoy, Mustafa Çavuþ,
Hamdi Tontu.
ký veremedi. Çaðlar’ýn
beklenenden uzak görüntüsü ve vurdumduymaz
tavýrlarý golün gelmemesinde etken oldu. Birde
iki kanatta Murathan ve
Ender’in son dakikalar
dýþýnda hiç bir varlýk gösterememesi kýrmýzý siyahlý takýmý evinde alacaðý galibiyetten eden en
önemli etkenlerdi.
Sabah saatlerinde
yaðan yoðun yaðmur yaðýþý nedeniyle oldukça
aðýrlaþan sahada iki takým
futbolcularýda hayli zorlandýlar. Karþýlaþmayý iki
bin civarýnda Belediyespor taraftarý izledi.
MAÇTAN
DAKÝKALAR:
Kaptan
Nedim’in maçýn
79. dakikasýnda
attýðý golden
sonraki sevinci
kadar arka
pozisyondaki
Kývanç’ýn görüntüsüde hayli
düþündürücü
TÝRE 1922 SPOR
Serdar ...........................6
Alparslan Emre ............4
Hakan ...........................6
Anýl...............................6
Fatih Özdemir ..............4
(52. dak. Selçuk..........3)
Taha..............................4
Güner............................6
Mert Hakan ..................5
Muhammet Ali.............6
(87. dak. Feyyaz ...........)
Fatih Üge......................5
(68. dak. Can ..............3)
Berkant.........................5
4. dakikada sað kanattan geliþen Tirespor
ataðýnhda Alparslan’ýn
ortasýnda penaltý noktasý
üzerinde Fatih Özdemir
kafayý vurdu kaleci Fatih
son anda köþeden topu
kornere tokatladý.
17. dakikada sað kanattan geliþen yine konuk
Tire ataðýnda Alpaslan
topla hareketlendi son
çizgiye indemeden yerden ortaya çýkardýðý topa
Muhammet Ali Aydýn
hamle yaptý ancak boþ kaleye dokunamayýnca takýmýný mutlak bir golden
etti.
36. dakikada Çorum
Belediyespor ilk kez pozisyona girdi. Sol kanatta
Oðuzhan topu kaptý savunmanýn arkasýna Çaðlar’a mükemmel çýkardý
tecrübeli futbolcu ceza
sahasýna girdi kaleciyle
baþ baþa kaldýðý anda sert
vurdu top yan direðe çarparak auta gitti ve Belediyespor öne geçme fýrsatýndan yararlanamadý.
41. dakikada ise Belediyespor tribünleri iki
kez gol diye ayaða kalktý.
Sað kanattan Ender topla
hareketlendi yerden arka
direðe sert kesti, Çaðlar
topla buluþtu vurmak yerine hamle yapan rakiplerinden kurtuldu tekrar
önü boþken yine kaleye
vurmak yerine tekrar rakiplerini geçme hareketi
yaptý. Tüm bu hareketler
altý pasýn içinde oldu ve
mutlak pozisyon savunma kapanýnca tribünler
büyük tepki gösterdiler.
Maçýn ilk yarýsýnda
takýmlarýn çabasý gol getirmedi ve devre 0-0 berabere sonuçlandý.
Ýkinci yarýda konuk
takým golle baþladý. 49.
dakikada sol kanattan geliþen atakta ceza sahasý
içinde meydana gelen karambolde Hakan Çakýr
1-1
yerden sert vurdu top Belediyespor yan kale direðinin içine çarparak aðlara gidince Tirespor takýmý
1-0 öne geçti.
78. dakikada orta
alandan atýlan topla Kývanç sol kanattan ceza sahasýna girdi savunmadan
kurtulduðu anda sert vurdu yandan auta gitti.
79. dakikada Belediyespor beraberlik golünü
buldu. Bu dakikada sað
kanattan kullanýlan faul
atýþýnda savunmadan seken topa yaklaþýk 30 metreden Sefa Akýn geliþine
yerden çok sert vurdu kaleci Serdar son anda tokatladý dönen topu iyi takip eden kaptan Nedim
yerden bir vuruþla topu
Tirespor aðlarýna gönderdi ve skoru eþitledi: 1-1
86. dakikada ani geliþen Tirespor ataðýnda
sað kanattan yapýlan ortada Güner arka direkte
bom boþ topla buluþtu kaleci Fatih açýyý iyi kapattý
bu futbolcunun vuruþunda top yandan auta gitti.
90+1. dakikada Belediyespor galibiyet golüne çok yaklaþtý. Sol kanattan savunma arkasýna
atýlan topla Murathan
topla buluþtu rakibinden
sýyrýldý ceza sahasýna girdi topu ayaðýndan açýnca
kaleci Serdar çýkarak
ayaklarýyla topu uzaklaþtýrdý ve Belediyespor’a
beraberlik þansýný vermedi.
Maçta karþýlýklý atýlan birer golle 1-1 beraberlikle sonuçlandý.
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Çorum Belediyespor- Tire 1922spor : 1-1
Batman Petrol - Manavgatspor
Bursa Nilüfer - Zonguldak Kömür
Tutap Þekerspor- Adliyespor
Kýzýlcabölükspor- Sebat Proje
Gaziosmanpaþa - Kýrýkhanspor
Tuzlaspor - Niðde Belediyespor
Çatalcaspor - Darýca Gençlerbirliði : 1-1
: 1-2
: 2-2
: 4-3
: 0-1
: 0-1
: 2-1
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Tire 1922
2 Kýrýkhanspor
3 Manavgatspor
4 Ýstanbulspor
5 Tuzlaspor
6 Darýca Gençler
7 Zonguldakspor
8 Bursa Nilüfer
9 Adliyespor
10 Niðde Belediye
11 Çorum Belediye
12 Kýzýlcabölük
13 Akçaabat FK
14 Tutap Þekerspor
15 Gaziosmanpaþa
16 Çatalcaspor
17 Batman Petrol
18
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
3
0
0
2
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
2
2
1
2
2
3
3
3
3
4
12
7
11
8
8
5
4
7
8
5
4
3
2
4
1
2
4
0
3
1
4
2
6
2
2
3
7
4
4
4
6
13
5
7
10
12
Gelecek hafta maç programý:
3 Ekim Cuma :
Kýrýkhanspor - Çorum Belediyespor.
Zonguldak Kömürspor- Kýzýlcabölüks por.
Çatalcaspor - Tuzlaspor.
Niðde Belediyespor - Tutap Þekerspor.
Darýca Gençlerbirliði-Sebat Proje.
Ýstanbulspor - Batman Petrolspor.
Manavgatspor - Gaziosmanpaþa.
Tire 1922spor - Bursa Nilüferspor.
10
10
9
9
9
8
8
6
6
6
5
4
4
3
1
1
1
0
Download

(29 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi