EKADER Eþya
Bankasý açýldý
Eðitim Kültür
ve Ýlmi
Araþtýrmalar
Derneði
(EKADER)
tarafýndan
oluþturulan
Eþya
Bankasý’nýn
açýlýþ töreni
dualarla
gerçekleþtirildi.
Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ törenine katýlan davetlilerce açýlýþ kurdelasý hayýrlý olsun dilekleriyle kesildi.
Seçimler Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Kent Konseyi’nde seçim heyecaný
Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisi ve Kent Konseyi Gençlik
Meclisi'nin genel kurulu dün gerçekleþti.
Saatinizi geri
almayý unutmayýn!
ÇORUM
25 EKÝM 2014 CUMARTESÝ
* HABERÝ 17’DE
* HABERÝ 3’DE
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Saatler 26 Ekim'de 04.00'ten itibaren 1 saat
geri alýnacak.
* HABERÝ 2’DE
Çorum kanserin farkýnda mý?
Kanser Sempozyumu’nda farkýndalýk vurgusu
Göðüs Kanseri Bilinçlendirme Ayý
etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen
‘Meme Kanseri Sempozyumu’ dün
Çorum’da gerçekleþti.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü,
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi iþbirliðinde organize
edilen sempozyumda, toplum
saðlýðýný tehdit eden meme kanseri
konusunda bilgiler verildi.
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý yönetimi Vali Ahmet Kara’yý ziyaret
Ülkücüler Vali’den
destek istedi
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý yöneticileri Vali Ahmet
Kara’yý ziyaret ederek
faaliyetlerine destek istedi.
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ 10’DA
Komþu
cinayetine 24 yýl
Tartýþtýðý komþusunu 120 kez
býçaklayarak öldürdüðü
iddiasýyla yargýlanan sanýk, 24
yýl hapis cezasýna çarptýrýldý.
Çorumlu’nun azmi
Çin Seddi’ni aþtý
Kanserin önlenebilir bir hastalýk olduðunun dile getirildiði programda, erken teþhisin önemi vurgulandý.
TÜÝK Eylül ayý konut satýþ istatistiklerini açýkladý.
Eylül’de 923
konut satýldý
TÜÝK Eylül ayý konut satýþ
istatistiklerini açýkladý. Buna
göre, Çorum’da 923 konut
satýldý.
* HABERÝ 7’DE
Yaz Kur'an Kurslarýyla þenlenen camiler, akþam
Kur'an kurslarýyla yeniden canlanýyor.
Yunus Emre Camii’nde
akþam kursu
Yaz Kur'an Kurslarýyla þenlenen
camiler, akþam Kur'an kurslarýyla
yeniden canlanýyor. Yunus Emre
Camii'nde öðrenciler, akþam
Kur'an kurslarýna da katýlarak,
müezzinlik ediyor, cemaatle
birlikte namaz kýlýyor ve
* HABERÝ 3’DE
kýldýrýyorlar.
Çorumlu
genç
giriþimci
Osman
Altýn,
Çin
Halk
Cumhuriyeti’nde
tekstil
atölyesi
açmaya
hazýrlanýyor.
* HABERÝ
11’DE
Dolandýrýlmaktan
son anda kurtuldu
Çorum’un Kargý ilçesinde
telefonla dolandýrýlmak istenen
yaþlý adamý polis son anda
engelledi.
* HABERÝ 2’DE
Kaçak mazot
ele geçirildi
Çin Seddi’ni aþan Çorumlu genç giriþimci, Orta Asya’ya tekstil ürünleri pazarlayacak.
KGF Ordu’da toplandý
Karadeniz
Gazeteciler
Federasyonu
Yönetim ve
Baþkanlar
Kurulu
Toplantýsý
Ordu’da
yapýldý.
* HABERÝ
7’DE
* HABERÝ 2’DE
Çorum'un Sungurlu ilçesine
baðlý Karakaya köyündeki bir
akaryakýt istasyonunda bidonlar
içerisinde toplam 970 litre kaçak
akaryakýt ele geçirildi.
* HABERÝ 2’DE
Bakliyat týrý, þeker pancarý
taþýyan kamyonla çarpýþtý
Çorum'da bakliyat yüklü týrla
þeker pancarý taþýyan
kamyonun çarpýþmasý sonucu
iki kiþi yaralandý.
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetimi Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu’nu ziyaret etti.
* HABERÝ 2’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
Komþu cinayetine 24 yýl
T
artýþtýðý komþusunu
120 kez býçaklayarak
öldürdüðü iddiasýyla
yargýlanan sanýk, 24 yýl
hapis cezasýna
çarptýrýldý.Tartýþtýðý
komþusunu 120 kez
býçaklayarak öldürdüðü
iddiasýyla yargýlanan
sanýða 24 yýl hapis cezasý
verildi.
Çorum 2. Aðýr Ceza
Mahkemesindeki
duruþmaya, tutuklu sanýk
Ekrem Aydýn ile taraf
avukatlarý katýldý.
Duruþmada söz alan
Aydýn, öldürdüðü Selvet
Güden'le ayný
apartmanda oturduðunu
belirterek, Güden'in
kendisini sürekli
aþaðýlayarak küfrettiðini
savundu.
Mahkeme heyeti,
olaya iliþkin Adli Týp
Kurumu'ndan gelen
raporda, Selvet Güden'in
120 kez býçaklandýðýnýn
belirtildiðini aktardý.
Davayla ilgili
mütalaasýný sunan
cumhuriyet savcýsý,
Aydýn'la birlikte cinayeti
azmettirdikleri iddia
edilen Nurdane ve Veysel
Temur çiftinin de
cezalandýrýlmalarýný talep
etti.
Duruþmaya verilen
kýsa bir aranýn ardýndan
kararýný açýklayan
mahkeme heyeti, tutuklu
sanýk Ekrem Aydýn'a
"kasten adam öldürme"
suçundan 24 yýl hapis
cezasý verdi.
Mahkeme, cinayeti
azmettirdikleri iddia
edilen Nurdane Temur ve
eþi Veysel Temur'un ise
beraatine hükmetti.
OLAY
Komþusunu 120 kez býçaklayarak öldürdüðü iddiasýyla
yargýlanan sanýða 24 yýl hapis cezasýna hükmedildi.
Týrla þeker pancarý taþýyan kamyonun çarpýþmasý sonucu iki kiþi yaralandý.
Bakliyat týrý, þeker pancarý
taþýyan kamyonla çarpýþtý
Gülabibey
Mahallesinde 16 Ocak
2013'te meydana gelen
olayda, Ekrem Aydýn,
tartýþtýðý Selvet Güden'i
býçakla öldürmüþtü.
Olayla ilgili yürütülen
soruþturmada, Aydýn ile
ablasý Nurdane Temur ve
eniþtesi Veysel Temur
gözaltýna alýnmýþtý. (AA)
Ç
orum'da bakliyat
yüklü týrla þeker
pancarý taþýyan
kamyonun
çarpýþmasý sonucu
iki kiþi yaralandý.
Bedir Yýlmaz'ýn
(53) kullandýðý 55 JI
256 plakalý bakliyat
yüklü týr, Çorum
Organize Sanayi
Kavþaðýnda, Kadir
Aslan (58)
yönetimindeki 66 KP
023 plakalý þeker
pancarý yüklü
kamyonla çarpýþtý.
Kazada,
yaralanan araç
sürücüleri Yýlmaz ve
Aslan, ambulanslarla
Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Dolandýrýlmaktan
son anda kurtuldu
Ç
orum’un Kargý
ilçesinde
telefonla
dolandýrýlmak istenen
yaþlý adamý polis son
anda engelledi.
Dolandýrýcýlarýn
tuzaða düþürdüðü
yaþlý adam
dolandýrýlmasýna
engel olmaya çalýþan
polislerin gerçek polis
olduklarýna uzun süre
inanmak istemedi.
Çorum’un Kargý
ilçesinden yaþanan
olayda, 75 yaþýndaki
Mehmet Ali Aþkýn’ý
telefonla arayan
kiþiler kendilerini
savcý olarak tanýttýlar.
Telefondaki kiþi
'Terör örgütüne
yardým etmiþ
görünüyorsunuz, size
yardýmcý olacaðýz’’
diyerek, Aþkýn’ýn
PTT hesabýnda
bulunan 7 bin lirayý
vereceði hesaba
havale etmesini ve bu
sýrada telefonu
kesinlikle
kapatmamasý
gerektiðini söyledi.
Telaþa kapýlan yaþlý
adam otomobiline
binerek PTT þubesine
geldi. Aþkýn’ýn PTT
þubesine elinde
telefonla konuþarak
diyerek tepki
gösterdi. Bunun
üzerine resmi
üniformalý polisler
kimliklerini
çýkartarak yaþlý
adama gösterdiler.
Polislerin kimliklerini
görmesine raðmen
polislere inanmayan
yaþlý adam çevredeki
esnaflarýnda polislerin
gerçek polis olduðunu
söylemesi üzerine
ancak gelen polislerin
gerçek polis olduðuna
inanabildi. Yaþlý adam
ifadesi alýnmasý ve
bilgilendirilmek üzere
Kargý Ýlçe Emniyet
Amirliði’ne
götürüldü.
KARGI POLÝSÝ
UYARDI
Polis yetkilileri
vatandaþlarý telefon
dolandýrýcýlýðýna karþý
uyardý.
Dolandýrýcýlarýn
özellikle son birkaç
haftadýr Kargý
ilçesinde ayný
yöntemle bir çok
vatandaþýn arandýðýný
belirterek,
Vatandaþlarý telefonla
arayarak kendilerini
polis, savcý olarak
tanýtan ve terör
örgütüne üyesiniz gibi
bahanelerle para
isteyen kiþilere itibar
etmemeleri istedi.
Hiçbir savcý ve
polisin vatandaþtan
para istemeyeceðini
belirten yetkililer, bu
gibi durumla
karþýlaþmalarý haline
hemen 155’i
aramalarýný veya polis
merkezine müracaat
etmelerini
istedi.(ÝHA)
Ç
Çalýþýrken
yaralandý
M
erkez’e baðlý Kýzýlpýnar Köyü’nde aðaç
budayan elektrik þirketi iþçisi yaralandý.
Elektrik þirketinde çalýþan C.Y.(30) elektrik tellerine zarar veren aðaçlarýn dallarýný motorlu testere ile keserken, ayaðýndan yaralandý.
Yaralý iþçi Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýldý. (Haber Merkezi)
saat geri alýnacak.
Türkiye'de yaz
saati uygulamasý
ilkbaharda baþlýyor ve
sonbaharýn ortasýnda
bitiyor. Böylece 7 ay
süresince ileri saat
uygulamasý yapýlýyor.
Saat deðiþiminden
beklenen fayda ve
tasarruf yaz saati
uygulamasýnda
gerçekleþiyor. Bütün
bu deðiþimler, AB'deki
saat düzenlemesine
paralel yapýlýyor.
Ýlkbaharda
baþlayýp sonbaharýn
ortasýnda biten 7 aylýk
uygulama ile 800
milyon-1 milyar
kilovatsaat arasýnda
elektrik tasarrufu
yapýldýðý tahmin
ediliyor. Bu tasarruf
miktarý orta ölçekli bir
hidroelektrik santralin
yýllýk üretimine
karþýlýk
geliyor.(TRTHaber)
(Ç.HAK:2502)
S
Ýþleri Müdürlüðü
ekiplerince uzun
süren çalýþmanýn
ardýndan temizlendi.
(AA)
Kazada, yaralanan araç sürücüleri Yýlmaz ve Aslan, ambulanslarla
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý.
orum'un Sungurlu ilçesine baðlý Karakaya
köyündeki bir akaryakýt istasyonunda bidonlar içerisinde toplam 970 litre kaçak akaryakýt ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye baðlý Karakaya köyünde bulunan bir akaryakýt istasyonunda bidonlar içerisinde kaçak akaryakýt olduðu ihbarýný alan Sungurlu Ýlçe Jandarma ekipleri, olay yerine intikal etti. Ýstasyonda yapýlan
aramada O.A. (37) tarafýndan 15 gün önce bidonlar içerisinde tesise býrakýlan markersiz 970
litre mazot ele geçirildi.
Jandarma ekipleri ele geçirilen mazotu
Çorum Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü'ne teslim ederken, olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Saatinizi geri almayý unutmayýn!
aatler 26 Ekim'de
04.00'ten itibaren 1
saat geri alýnacak.
Türkiye'de,
1925'te çýkarýlan
Günün Yirmi Dört
Saate Taksimine Dair
Kanuna dayalý olarak
uygulanan yaz saati
uygulamasý, 26 Ekim
Pazar günü sona
erecek.
Gün ýþýðýndan
daha fazla yararlanmak
amacýyla 31 Mart
Pazartesi günü
03.00'ten itibaren 1
saat ileri alýnan saatler,
bu kez 26 Ekim Pazar
günü(bu gece)
04.00'ten itibaren 1
kamyondan yola
dökülen þeker
pancarlarý ile týrdaki
bakliyat, Çorum
Belediyesi Temizlik
Kaçak mazot Eþini dövdü
ele geçirildi K
Fonla dolandýrýlmak istenen yaþlý adamý polis engelledi.
girerek 7 bin lira
havale yapacaðýný
söylemesi üzerine
PTT veznesindeki
personel
þüphelenince,
sistemlerin arýzalý
olduðunu ve birkaç
dakika beklemesi
gerektiðini söylediler.
PTT görevlilerinin
durumu polise haber
vermesiyle olay
yerine gelen polis
ekipleri yaþlý adama
dolandýrýldýðýný ve
parayý
göndermemesini
söylediler.
Telefondaki
kiþinin gelenler
gerçek polis deðil
demesi üzerine yaþlý
adam resmi polislere
'Siz polis deðilsiniz,
sizi kim gönderdi'
Araþtýrma
Hastanesi'ne
kaldýrýldý.
Çarpmanýn
etkisiyle devrilen
ocasýndan dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu. Gülabibey Mahallesi Yenidoðan 3. Sokak’ta meydana
gelen olayda ailevi nedenlerden dolayý tartýþan Z.K. ile
eþi M.K.’nýn tartýþmasý bir süre sonra kavgaya dönüþtü.
M.K. karýsý Z.K.’yý dövdü. Kadýn kocasýndan þikâyetçi
olurken, M.K. suçlamayý kabul etmedi.
KAYINVALÝDESÝNDEN DAYAK YEDÝ
Ulukavak Mahallesi Osmancýk 4. Çýkmaz’da meydana gelen olayda ise, kayýnvalide K.B., gelini H.B.’yý
dövdü. Gelin kayýnvalidesinden þikâyetçi oldu. (Haber
Merkezi)
Direksiyon
hakimiyetini
kaybetti
O
smancýk yolunda
meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý.
S.K.(34) isimli sürücü otomobili ile Kamil Köyü’nden Osmancýk yönüne giderken yolun 17. kilometresinde
Ýnal Köyü mevkiinde
direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sað tarafýna takla attý. Kazada yaralanan sürücü Osmancýk
Devlet Hastanesi’nde tedavi altýna alýndý. (Haber
Merkezi)
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
EKADER Eþya Bankasý açýldý
Ahmet Aktaþ
EROL TAÞKAN
Kur’an tilaveti ile baþlayan açýlýþ töreninde, Eþya Bankasý’nýn çalýþma mantýðý anlatýldý.
EKADER Eþya Bankasý Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak
No: 8 adresinde hizmet vermeye baþladý.
E
ðitim Kültür ve Ýlmi
Araþtýrmalar Derneði
(EKADER) tarafýndan oluþturulan Eþya Bankasý’nýn
Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ törenine katýlan davetlilerce açýlýþ kurdelasý hayýrlý olsun dilekleriyle kesildi.
açýlýþ töreni dualarla gerçekleþtirildi. Ýhtiyaç fazlasý
Alan elle veren eli buluþturmada köprü vazifesi göreceklerinin de
eþyalarýn, ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasýnda önemli bir köprü vazifealtýný çizen Aktaþ, çalýþmalara destek veren kiþi ve kuruluþlara teþekkür
si görecek olan Eþya Bankasý uygulamasý, davetliler tarafýndan da taketti.
dirle karþýlandý.
Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ törenine katýlan davetlilerce açýlýþ
Kur’an tilaveti ile baþlayan açýlýþ töreninde, Eþya Bankasý’nýn çakurdelasý hayýrlý olsun dilekleriyle kesildi. Neyzen Muhammet Dolýþma mantýðý ile ilgili bir konuþma yapan EKADER Çorum Þube Baþðan’ýn ney dinletisi eþliðinde kokteyle geçildi.
kaný Ahmet Aktaþ, Eþya Bankasý Projesi’nin EKADER, Hitit ÜniversiEKADER Eþya Bankasý Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak No: 8
tesi, Boðaziçi Vakfý ve Çaðrý Vakfý’nýn birlikte hazýrladýðý ve Ýçiþleri
adresinde hizmet vermeye baþladý.
Bakanlýðý tarafýndan da onaylanan bir proje olarak hayata geçtiðini aktardý.
Yunus Emre Camii’nde akþam kursu
Y
Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði (EKADER) Eþya Bankasý törenle açýldý.
Diyanet 81 ilde
fidan dikecek
T
ürkiye Diyanet
Vakfý, "KAGEM
Orman Projesi"
kapsamýnda 81 ilde 40
milyon 500 bin fidan
dikecek. Dikim, 5 yýlda
gerçekleþecek.TDV
Kadýn Aile ve Gençlik
Merkezi (KAGEM)
Müdürü Hicret Toprak,
yaptýðý açýklamada,
Ýslam'da tabiatla barýþýk
bir dünya düzeninin
öngörüldüðünü söyledi.
Bu kapsamda
çevre bilinci konusunda
farkýndalýk oluþturmak
üzere "KAGEM Orman
Projesi"ni
hazýrladýklarýný belirten
Toprak, vakýf olarak
özellikle "ekolojik
kýyamet" denilen olgu
karþýsýnda inisiyatif
almalarý gerektiðine
inandýklarýný dile
getirdi.
TDV Mütevelli
Heyeti Ýkinci Baþkaný
Mazhar Bilgin ile
Orman Genel Müdürü
Ýsmail Üzmez arasýnda
13 Mayýs'ta iþbirliði
protokolü imzalandýðýný
anýmsatan Toprak,
"Protokolle tüm
KAGEM üyelerinin,
TDV, Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý, Diyanet TV
çalýþanlarýnýn birer
aðacý olacak þekilde
Ankara Çubuk ilçesi
Gökçedere mevkisinde
12,7 hektar alana 50 bin
aðaç dikilecek" dedi.
Toprak,
protokolün geçerli
olacaðý 5 yýlda, merkez
ve 81 ildeki þube
üyeleriyle çalýþanlarýnýn
adýna, sertifikasý olacak
Türkiye Diyanet Vakfý, "KAGEM Orman
Projesi" kapsamýnda 81 ilde fidan dikecek.
þekilde bin 100 hektarda
40 milyon 500 bin fidan
dikilerek KAGEM
ormanlarý
oluþturulmasýnýn
hedeflendiðini anlattý.
ÇEVRE EÐÝTÝMÝ
Proje süresince
merkez ve þubelerde
belli aralýklarla hedef
gruplara yönelik doða
ve çevre bilincinin
geliþmesini amaçlayan
eðitimler verileceðini
ifade eden Toprak, þöyle
konuþtu: "Fidan dikme
ve yeþil örtünün
geniþletilmesi, küresel
ýsýnma, ekolojik
dengenin korunmasý,
erozyon, tatlý su
kaynaklarýnýn
korunmasý ve geri
dönüþümün önemi gibi
konularda farkýndalýk
oluþturmak adýna
eðitimler verilecek.
Toplumun en önemli
yapý birimi olan ailede
ve özellikle gençlerde
tabiata sahip çýkma
hususunda bilinç
düzeyinin
yükseltilmesini
amaçlýyoruz. Fidan
dikme çalýþmalarýna
katýlan gençlerimizin,
yaþadýklarý çevreye
duyarlýlýklarýnýn
geliþtirilmesi amacýyla
da hedef gruplara
eðitimler verilecek."
Toprak, projeyi
baþlatmak üzere
Diyanet Ýþleri Baþkaný
ve TDV Mütevelli
Heyeti Baþkaný Mehmet
Görmez, Orman ve Su
Ýþleri Bakan Yardýmcýsý
Nurettin Akman ve ilgili
kurumlarýn üst düzey
yetkililerinin katýlýmýyla
Çubuk'ta rekreasyon
alanýnda tören
düzenleneceðini
bildirdi.(AA)
az Kur'an Kurslarýyla þenlenen camiler, akþam Kur'an
kurslarýyla yeniden canlanýyor. Yunus Emre Camii'nde öðrenciler, akþam Kur'an kurslarýna
da katýlarak, müezzinlik
ediyor, cemaatle birlikte
namaz kýlýyor ve kýldýrýyorlar.
Yaz Kur’an kursuna katýlan öðrencilerin
haftasonlarý
akþam
Kur’an kursuna da katýldýklarýný belirten Yunus
Emre Camii Ýmam Hatibi Sami Arslan, kurslarý
verirken çocuklarýn okul
eðitimlerine zarar vermediklerine dikkat çekti.
Arslan, "Çocuklarýmýz her zaman camiye
gelemeyebilir.
Yaz
Kur’an kurslarýna katýlan çocuklarýmýz, bilgilerini koruyabilmesi adýna akþam düzenlenen
kurslarýmýza da Cuma,
Cumartesi ve Pazar günleri yatsý namazýna müteakiben düzenlenen
kurs eðitimlerine katýlmasýný önemsiyoruz.
Kurslarýmýzý haftasonuna denk getiriyoruz çünkü öðrencilerimizin okul
eðitimlerine zarar vermemeye önem gösteriyoruz. Onlarý üzmeden
ve sýkmadan onure edecek türde ödüllerle kendilerini de ifade edebilmeleri için imamlýk,
müezzinlik ve ilahi çalýþmalarda yaptýrýyoruz"
dedi.
Amaçlarýnýn her
daim 7'den 70'e cemaati
camiye getirerek, birlik
ve beraberliðin temelini
oluþturan cemaat ruhunu onlara aþýlayabilmek
olduðunu dile getiren
Arslan, açýklamasýný
þöyle sürdürdü; “Camideki birlikteliðimizin dýþa yansýmasýný saðlayabilmektir. Ülkemizin ve
özellikle Ýslam aleminin
gün geçtikçe birlik ve
beraberliðe olan ihtiyacý
kayda deðer bir þekilde
ortaya çýkmaktadýr. Camide omuz omuza olan
insanlarýn cami dýþýnda
da ayný doðrultuda hareket etmeleri gerektiðine
inanýyoruz. Camiye gelen öðrencilerimizi alýþtýrmak adýna ödüller veriyoruz. Umarýz ki, önce
ödüller için camiye gelen çocuklar ileride mutlaka Allah rýzasý için ge-
leceklerdir. Camide arkadaþlýklarýn ve dostluklarýn pekiþtiðine de þahit
oluyoruz. Mesela bir
müezzinlik görevini bütün öðrencilerimiz paylaþmak suretiyle yapmaktadýr. Öðrencilerimizi çetele yöntemiyle
ödüllendiriyoruz. 100
vakit camimizde namaz
kýlan öðrencilerimize
deðiþik ödüller veriyoruz. Her bir vakit için
çocuklarýmýz bir puan
alýrken, beraberinde cemaat getirenler içinde
getirdiði cemaat sayýsý
kadar puan veriyoruz.
Sabah namazýnýn hikmetine binaen de iki puan veriyoruz. Camide
namaz kýlan çocuklarýn
bir puan alabilmeleri
için cami içerisinde koþmadan, gülmeden, konuþmadan ve cami adabýna uygun hareket etmesi gerekir.
Göz nurumuz olan
çocuklarýmýzý cami ve
cemaatten uzak etmeyelim. Ebeveyniler olarak
çocuklarýmýzýn dünyalýklarýný düþündüðümüz
kadar ahretlerini de düþünmek ümidi ile.” (Ha-
ber Merkezi)
Lahmacun
Yaz Kur'an Kurslarýyla þenlenen camiler, akþam Kur'an kurslarýyla yeniden canlanýyor.
Yaz Kur’an kursuna katýlan öðrencilerin haftasonlarý akþam Kur’an kursuna katýlýyor.
Ýskender
Pide
Çorba
Yaprak Döner
3¨
10 ¨
Gece 24.00’e kadar servisimiz mevcuttur.
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
Hayrettin
Karaman
Hz. Ali
buyurmuþ ki
HH tarafýndan organize edilen '6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý' duygulu anlar yaþattý.
Yetim Buluþmasý’na yoðun katýlým
Ý
HH tarafýndan dünyanýn 13 ülkesinden
Türkiye'ye getirilen yetimlerin katýlýmýyla düzenlenen '6. Uluslararasý Çocuk
Buluþmasý' duygulu anlar yaþattý.
Çorum ÝHH'nýn da katýldýðý etkinliðin finali Sinan Erdem Spor Salonunda
gerçekleþtirildi.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi,
Kültür Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla düzenlenen buluþmaya Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný
Ayþenur Ýslam, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, Esenler Belediye Baþkaný Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayýda davetli
katýldý.
Kuran-ý Kerim okunmasý ile baþlayan program, yetimler hakkýndaki kýsa
film gösterisiyle devam etti. Farklý ülkelerden gelen çocuklar yöresel kýyafetler
ile sahneye çýkarak þarkýlar söyledi, ülkelerinin yerel oyunlarýný oynadý. Yetimlerin, sahnede sergiledikleri oyunlarda
gösterdikleri performans katýlýmcýlarý
mest etti.
Yetimlik bilincini yaygýnlaþtýrmak
için iki yýlda bir Ýstanbul'da düzenlenen
buluþma için Bosna Hersek, Arnavutluk,
Moritanya, Somali, Makedonya, Yemen,
Suriye, Filistin, Gürcistan, Kýrgýzistan,
Pakistan, Sri Lanka ve Tanzanya'dan gelen yetimler, Türkiye'deki kardeþleri ile
bir araya geldi. Program 132 ülkede canlý yayýmlandý.
Somali'den Kur'an tilaveti
Yetim Þöleni Somali'den gelen minik konuðun okuduðu Kuran-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Katýlýmcýlara tanýtýlan
davetli çocuklar ellerinde kendi ülkelerinin bayraklarýný taþýyarak salonda seramoni yürüyüþü yaptý.
ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým açýlýþ konuþmasýnda artýk yetimlerin
konuþacaðýný, büyüklerin de dinleyeceðini söyledi.
Dünyada 400 milyon yetim olduðunu, bunun her ay 47 binine kendilerinin
baktýðýný belirten Yýldýrým, "Programýn
yayýnlandýðý ülkelerdeki insanlara da yetim konusunu anlatmaya çalýþýyoruz. Bütün kardeþlerime, yetimlere sahip çýkýn.
Bu yýl sponsorluðunuzla 47 bini 100 bine çýkaralým, hedefimizi böyle yapalým"
dedi.
'Yetimlere sahip çýkmak vazifemiz'
Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan ise, "Bizim inancýmýzda yetimlik
yalnýzlýðý ve kimsesizliði ifade etmez.
Ümmetin evladý olmayý milletin evladý
olmayý ifade eder. Bizim peygamberimizde yetimdi. Yetimlere sahip çýkmak
bizim inancýmýza göre bir vazifedir. Biz
beþikten mezara kadar iyiliði emreden
bir ümmetiz. Hayatýmýz boyunca iyilik
yapmak durumundayýz." dedi.
Akdoðan, konuþmasýnda Nazým
Hikmet'ten alýntý yaparak konuþmasýný
þöyle sürdürdü;"Nazým Hikmet der ki;
'Ölen çocuklar büyümez.' Ama annesini
babasýný kaybeden çocuklar öyle bir büyür. Yetim kalmýþ çocuðun birde kardeþi
varsa onun elinden tuttuðu zaman annesi
babasý gibi davranmak zorundadýr. Birden aile büyüðü olur ve bütün dünyanýn
yükü onun üzerine biner. Ýþte bu yavrucaðýmýzý yalnýz býrakmamýz gerekiyor.
lar ve doðal afetler en çok çocuklarý etkiliyor. Resmi rakamlara göre dünya üzerinde 200 milyon, gerçekte ise 400 ila
500 milyon arasý çocuðun doðal afet, savaþ ve benzeri sebeplerden yetim kaldýðý
biliniyor. Kimsesiz çocuklar dilenci, fuhuþ ve hýrsýzlýk çetelerinin en kolay avlarý durumdalar. 5 milyondan fazla çocuðun Suriye'deki savaþtan etkilendiðini
biliyoruz. Geçen yýl 260 Bin çocuk sýðýnmacý vardý. Bu sene bu rakam 1,5 milyona ulaþmýþ vaziyette. Bizi bir araya getiren ortak nokta dünya çocuklarý için ellerimizi ve kalplerimizi birleþtirme arzusu"
diye konuþtu.
'Kendimize iyilik yapalým'
Çorum ÝHH'nýn da katýldýðý etkinliðin finali Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleþtirildi.
Töende bazý bakanlar çocuklara hediye verdi.
Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet
Gündoðdu ise, dünyada kazalarýn, doðal
afetlerin ve savaþlarýn yetim sayýsýný artýrdýðýný ifade ederek, doðal afetlerin, kazalarýn önüne geçilemediðini ancak savaþlarý önlemek için 'büyük Türkiye' yolculuðunu hýzlandýrmak gerektiðini söyledi.
Yetimlere sahip çýkmanýn önemine
iþaret eden Gündoðdu, "Sahip çýkýlmazsa
organ mafyasýnýn, misyonerlerin, fuhuþ
çetesinin eline düþebilirler. Biz, millet
olarak 'Evdeki yangýný söndürürüm ama
mahalledeki yangýna karýþmam' diyemeyiz. Yetimler, annesi babasý ölümce yetim kalýr ama gerçekten bu yetimler bu
ümmet onlara sahip çýkmadýðýnda yetim
kalacaktýr. Yetimlere sahip çýkmak, kendi geleceðimize sahip çýkmaktýr, kendimize iyiliktir. Kendimize iyilik yapalým"
þeklinde konuþtu.
'Her sýnýfýn bir yetim kardeþi var'
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, 'Her
sýnýfýn bir yetimi var' kampanyasýnda en
fazla yetime destek veren 3 okula teþekkür ederek, plaketlerini verdi. Avcý, organizasyonda emeði geçenlere, öðretmenlere, öðrencilere, onlarý teþvik edenlere
ve ÝHH'ya da teþekkürlerini sundu.
Milli Eðitim Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanýlýðý ve ÝHH'nýn iþbirliðinde
düzenlenen kampanya kapsamýnda
2013-2014 eðitim ve öðretim döneminde
80 ilde, 2 bin 84 okulda, 7 bin sýnýfta etkinlik gerçekleþtirildi.
'Yetim peygamberin ümmetiyiz'
Kuran-ý Kerim okunmasý ile baþlayan program,
yetimler hakkýndaki kýsa film gösterisiyle devam etti.
Bebek masumiyet ifadesidir. Bebeði katledenler de masumiyeti yani insanlýðý hedef alýrlar. Ýnsaniyeti katletmiþ olurlar.
Bazen bize soruyorlar siz neden her yerle bu kadar ilgilisiniz. Neden her yere
yardým elinizi uzatýyorsunuz.
Bizde cevap olarak bizim ecdadýmýz böyle yapmýþtý. Nereye yardýma gittiysek geçmiþte ecdadýmýzýn oraya yardým ettiðini gördük. Yardýmda bulunmak
bizim ahlaki ve vicdani görevimizdir.
Biz kimseye sýrtýmýzý dönemeyiz kapýlarýmýzý kapatamayýz. Suriye'den 1.5 milyon göçmen geldi. Maðdur ve muhtaç
kim varsa onlara sahip çýkmak bizim vazifemizdir. Bazý ülkeler bunu bir sosyal
etkinlik olarak görebilir. Bu yardýmlar bizim için bir ahlaký duruþtur yapmak zorundayýz ve inadýna yapacaðýz. Ýnadýna
adaleti yüceltmek için mücadele edeceðiz. Bizim yardým kuruluþlarýmýzýn Orta-
doðu'ya gidip yardým etmesinden rahatsýz oluyorlar. Türkiye'nin ortadoðu'da etkinlik kazanmasýndan rahatsýzlýk duyuyorlar. Biz yardým yaparken petrol var
mý altýn var mý diye gitmiyoruz. Türkiye'nin etkinlik kazanmasýnda rahatsýzlýk
duyuyorlar "
Suriye'de 5 milyon çocuk savaþtan
etkilendi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný
Ayþenur Ýslam da, etkinlikte bulunmaktan gurur duyduðunu belirterek, "Ülkemizden ve dünyanýn dört bir tarafýndan
gelen çocuklarla bugün burada bir olmak
çok güzel bir duygu. Dünyanýn neresinde
olursa olsun yetim olan çocuklar bütün
insanlýða özellikle de Müslümanlara
emanet edilmiþlerdir. Yetim çocuklara
sahip çýkmak insanlýðýn en önemli ve temel sorunlarý arasýnda yer alýyor. Savaþ-
Konuþmalarýn ardýndan deðiþik ülkelerden gelen yetimler, yerel gösterilerini yaptýlar. Programýn sonunda sanatçý
Ömer Karaoðlu ve minik kalpler korosunun konseriyle katýlýmcýlara farklý dakikalar yaþatýldý.
Yoðun katýlým oldu
Savaþ, kriz, çatýþma ve doðal afetler
gibi sebeplerden dolayý yetim kalan çocuklarýn bakýmlarýný saðlanmasý ve yetimlilik kavramýnýn bilinçaltlarýna yerleþmesi amacýyla bu yýl 6'ncýsý gerçekleþtirilen Uluslararasý Çocuk Bulaþmasý'na
yoðun ilgi gösterildi. Salonu hýnca hýnç
dolduran davetliler, yetimler için baðýþta
bulundular. ÝHH ekibinin bütün noktalarda hazýr olduklarý þölen 4 buçuk saat sürdü.
Programda Yalçýn Akdoðan, Ayþenur Ýslam ve Nabi Avcý'ya Afrika'da çocuklara Kur'an-ý Kerim eðitiminin verildiði loh isimli tahta hediye edildi. (Haber
Bu mübarek Cuma gününde kirlenmiþ
dünyamýzýn olaylarýný ve bunlara iliþkin
yorumlarý bir yana býrakarak ayný zamanda
'ilmin kapýsý' olan Hz. Ali'nin (Allah yüzünü ak
etsin, zatýný tekrim eylesin) hikmetli
sözlerinden birkaçýný aktaracaðým.
Büyük ediblerimizden Muallim Nâcî Bey,
'Emsâl-i Alî' adýya onun bazý hikmetlerini
küçük bir eserinde toplamýþ ve tercüme etmiþtir
(Ýstanbul, 1307).
- 'Kötülük yapanlarý ýslah etmek istiyorsan
onlara iyilik yapmaktan geri durma'.
- 'Ýnsanýn baþýna gelen musibetleri halktan
gizlemesi mürüvvet (erlik) eseridir.'
- 'Þu zamanda kardeþ ve dost sanýlan
adamlar herkesin gizli kusurlarýný araþtýrmakla
meþgul bir takým vefasýzlardýr.'
- 'Borcu (deyni) ödemek, dindendir
(dindarlýðýn gereðidir).'
- 'Ýnsanýn edebi zehebinden (altýnýndan)
deðerlidir'.
- 'Ýdaren altýnda bulunanlara iyilik etmek
istersen onlarý eðitmeye çalýþ.'
- 'Ümit ile sýkýntý çeken ruhun istirahati
(rahata kavuþmasý, beklediði konudaki) ümidini
kaybetmesidir.'
- 'Ýnsanýn malik olduðu zenginliði
gizlemeyip açýkça göstermesi nimete þükür
sayýlýr.'
- 'Erken kalkýp iþine baþla ki mutlu olasýn.'
- 'Ömrün bereketi dünya ve ahrete yarayan
iþ ve eserdir.'
- 'Malýn bereketi zekatýný vermektir.'
- 'Yaptýðýn iyiliði baþa kakarak boþa
çýkarma.'
- 'Güler yüzlü olmak sabit bir iyiliktir.'
- 'Eðer sabredebiliyorsan kendine zaferi
müjdeleyebilirsin.'
- 'Yeme ve içmede dengeli olmayan
kimsenin düþmaný karnýdýr.'
- 'Dünyayý ahrete sat ki, kazançlý çýkasýn.'
- 'Ýnsanýn Allah saygýsý ve sevgisi ile
aðlamasý göz nurunu arttýrýr.'
- 'Ýnsan dili yüzünden belaya duçar olur.'
- 'Dostlarýn sevgisi, saygý ile güçlenir.'
- 'Gençliðinde elden kaçýrdýðýn iyilik ve
güzellikleri hiç olmazsa yaþlýlýkta yakalamaya
çalýþ."
TUS ve
DUS
sonuçlarý
açýklandý
T
ýpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý
(TUS) ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk
Eðitimi Giriþ Sýnavý (DUS) Sonbahar
dönemi yerleþtirme sonuçlarý açýklandý.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan
duyuruda, TUS ve DUS sonbahar dönemi
yerleþtirme iþlemlerinin tamamlandýðý
belirtildi.
Adaylarýn yerleþtirme sonuçlarýný,
''https://sonuc.osym.gov.tr'' internet
adresinden, TC kimlik numaralarý ve
þifrelerini girerek öðrenebileceði bildirilen
duyuruda, yerleþtirme iþlemine ait
yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacaðý ve
adaylarýn adreslerine gönderilmeyeceði
Merkezde
enerji
kesintisi
Merkezi)
Engelli öðretmen baþvurularý sürüyor
E
ngelli öðretmen baþvurularý 30
Ekim'e kadar alýnacakEngelli öðretmen alýmý için baþvurular 30 Ekim'e kadar alýnacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý
(EKPSS) katýlan adaylar arasýndan
EKPSS puaný üstünlüðüne göre 400 engelli öðretmen alýmý yapacak. Adaylarda,
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu’ndaki genel þartlarla birlikte Engelli
Kamu Personel Seçme Sýnavý ve Engellilerin Devlet Memurluðuna Alýnmalarý
Hakkýnda Yönetmelik hükümleri ile Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði’nde
belirtilen özel þartlar aranacak.
Adaylar, baþvurularýný http://mebbis.meb.gov.tr
veya
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer
alan Elektronik Baþvuru Formunu doldurmak suretiyle 30 Ekim'e kadar yapabilecek. Adaylarýn baþvuru formunun
çýktýsýný, istenilen belgeler ile birlikte il
milli eðitim müdürlüklerine onaylatmalarý gerekiyor.
Baþvuruda adaylardan diploma veya öðrenim durumu, pedagojik formasyon ve 2014 yýlý EKPSS sonuç belgesi
ile engelli saðlýk kurulu raporu istenecek.
Ayrýca adaylardan, herhangi bir kamu
kurum ve kuruluþunda devlet memuru
olarak çalýþýp çalýþmadýklarýna iliþkin beyanlarý alýnacak.
Geçerli baþvuru sahibi adaylar,
EKPSS puaný üstünlüðüne göre sýralanacak, alanlar itibariyle belirlenen kontenjanlara yerleþtirmeler EKPSS puaný üstünlüðüne göre yapýlacak.(TRTHaber)
Ç
Engelli öðretmen baþvurularý 30 Ekim'e kadar
alýnacakEngelli öðretmen alýmý için baþvurular 30 Ekim'e kadar alýnacak.
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, yarýn
þehir merkezinde bazý bölgelerde
enerji kesintileri yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan
açýklamaya göre, 08.00-12.00 saatleri
arasýnda DM-16/1 nolu Trafo bölgesinde
yapýlacak yenileme çalýþmalarý nedeniyle
Çorum merkeze baðlý Gýda Toptancýlar
Sitesi, Traktörcüler Sitesi ve Yeni Belediye
Hali’nde; 13.00-17.00 saatleri arasýnda
DM-16/1 nolu trafo bölgesinde yapýlacak
yenileme çalýþmalarý nedeniyle de Aþaðý
Sanayi Sitesinin bir kýsmý ve Terminal’de
enerji kesintisi uygulanacak.
(Haber Merkezi)
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ülkücüler Vali’den
destek istedi
Ü
lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, beraberinde Baþkan Yardýmcýsý
Orhan Tosik, Eðitim Birimi Alperen Uluer, Üniversite
Birim Baþkaný Mert Burak Þýk ile Vali Ahmet Kara’yý
makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette, þehrin sýkýntýlarý ve Çorum gençliði üzerinde yaþanan problemleri Vali Kara’ya ayrýntýlarýyla aktaran Baþkan Ýmal, yönetime geldikten sonra bürokrasi
ziyaretlerine baþladýklarýný ifade etti.
Yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda da Vali Kara’ya bilgiler veren Ýmal, “Yönetimimiz yeni ama biz çalýþmala-
5
rýmýza hýzlý baþladýk. Þu ana kadar birçok faaliyette bulunduk. Konferans ve faaliyetlerimize bundan sonra da
devam edeceðiz. Amacýmýz, gençlerin eðitimli, kültürlü
bireyler olarak vatana millete faydalý, hizmet etmeleridir. Faaliyetlerimiz ve çalýþmalarýmýza Valiliðimizin de
destek olmasýný bekliyoruz” dedi.
Vali Ahmet Kara da, ziyaretten dolayý mutluluk
duyduðunu ifade ederek, “Çorum için daha iyisini hep
beraber yerine getireceðiz.” þeklinde konuþtu. (Haber
Merkezi)
MHP'den birlik vurgusu
MHP yönetimi Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
HURÞÝT BOZKURT
M
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý yönetimi Vali Ahmet Kara’yý ziyaret etti.
T
‘Diyanet Sen
gerçeði görmüyor’
ürk Diyanet Vakýf Sen Baþkaný Musgiren, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Atama ve
tafa Ünlü, Diyanet Sen Þube Baþkayer deðiþtirme yönetmeliðinin 5/b madný Ali Yýldýz'ýn cevabi açýklamasýna yadesi Diyanet Camiamýzýn ve hizmet sunzýlý bir açýklamayla cevap verdi. Ünlü,
duðumuz necip milletimizin kýrmýzýçizDiyanet Sen'in geçen hafta Diyanet Ýþlegisidir.
ri Baþkanlýðý Kurum Ýdari Kuruluna sunDiyanet Senin buna yönelik tahripduðu *Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Atama
kar teklifini manidar buluyoruz. CamiYer deðiþtirme yönetmeliðinin 5/b madamýzýn ve necip milletimizin kýrmýzý çizdesi uyarýnca yani ortak nitelik kaybý negisine yönelik bu saldýrýyý ihanet sayar
deniyle görevine son verilen Din Görevkarþýsýna dikiliriz, diyerek tepkimizi balilerinin maðduriyetlerinin giderilmesi
sýn açýklamasýyla dile getirdik.
ve görevlerine dönmeleri hususunda çaAncak Diyanet Sen Çorum Þube
lýþma yapýlmasýnýn saðlanmasý*þeklinBaþkaný Ali Yýldýz, bütün gerçekleri gördeki baþlýklý maddenin, din görevlileriMustafa Ünlü
meyerek bize cevap vermiþ ve bizi iftiracýnin vakar ve haysiyetini ayaklar altýna alan
lýkla suçlamýþtýr.
bir teklif olduðu görüþünü tekrarladý.
Ali Yýldýz ortak niteliðin ne olduðunu bilmiyorÜnlü, açýklamasýnda þöyle dedi;
sa buraya baksýn //http://www2.diyanet.gov.tr/Reh"Bahsedilen Diyanet Atama Yönetmeliði 5/b
berlikVeTeftisBaskanl%C4%B1g%C4%B1/InSorMaddesi Atanmalarýnda Dini öðrenim þartý esas alýGenelBil
nan unvanlarda: Ýtikat, Ýbadet, tavýr ve hareketlerinin
Tekliflerinin yöresel farklýlýklar gösteren Ýslami
Ýslam törelerine uygunluðunun çevresinde bilinir oltöreleri kastettiklerini örnekte de Elazýð Karakoçan ve
duðu þeklinde ortak bir nitelik taþýmak,diye ifade ediPalu ilçelerinden örnek vermiþtir. Oysaki taziye çadýliyor.(Diyanetin Hukuk müþavirliði ve Rehberlik .ve
rýna gitmeyen ya da tinercilere kuru sýký tabancayla
Teftiþ Kurulu bu maddeyi þu þekilde tanýmlamaktaateþ eden hiç bir din görevlisi görevden atýlmamýþtýr.
dýr:Atanmasýnda dini öðretim þartý aranan kadroda
Þimdi Kamuoyunun huzurunda Ali Yýldýz'a so(Ýmam Hatip,Müezzin Kayyým,Kuran Kursu öðreticiruyorum:
si)çalýþan bir Diyanet personelinin gayri meþru iliþki
Taziye çadýrýna gitmeyen ya da kuru sýký tabankurduðu,içki içtiði yada zimmetine para geçirdiði tescayla ateþ eden hangi din görevlisi görevden atýlmýþpit edildiði takdirde ''ORTAK NÝTELÝK'' vasfýný götýr?
revi baþýndayken kaybettiði hükmüyle Diyanet'teki
görevine son verilir. Ýþte tanýmlamanýn yer aldýðý metMadem bu teklifinizde haklýsýnýz, masum bir
ne bu linkten bakabilirsiniz
teklif olduðunu düþünüyorsunuz neden internet sitenizden bu maddeyi kaldýrdýnýz?
Ortak nitelikten kasýt, gayrý meþru iliþki, alkol ve
zimmete para geçirmek…
5/b maddesinden görevden atýlan sendika üyeniz
yada yöneticileriniz var mý?
Yapýlan bu teklif þüphe götürmeyecek þekilde bu
madde kapsamýnda görevine son verilenlerin affedileBu teklifinizle kimleri kurtarmak istiyorsunuz?
rek göreve tekrar dönmelerinin saðlanmasýný içer2014 rotasyonunda 42 arkadaþýmýz huzursuz olmektedir.
du ve rotasyon iþlemleri sonuçlandý, rotasyonla ilgili
Bize göre bu teklif: Din görevlisinin vakar ve
eylem kararý almýþtýnýz Bu eylemi ne zaman yapacakhaysiyetini ayaklara altýna alan, toplum nezdinde Din
sýnýz?
görevlisinin ve sendikalarýnýn itibar ve güvenilirliliðiSendikacýlýk Hak arama ve alma mücadelesidir,
ni tartýþmaya açacak bir tekliftir. Bu nedenle bu madbaþkalarýnýn hakkýný gasp ederek bir yerlere gelmek
deye karþý çýkmýþ ve bunun karþýsýnda duracaðýmýzý
deðildir. Bizim sendikal anlayýþýmýzda öncelik kiþisel
en yüksek perdeden dile getirmiþtik.
çýkarlar deðil üyelerimizin çýkarlarýdýr. Kim yalancý
Çünkü:657 sayýlý kanun ile 633 sayýlý Teþkilat
kim iftiracý kim baskýcý kim hak yedi, bütün çalýþankanunumuzun Amir hükümlerine istinaden yürürlüðe
larýmýz biliyor." (Haber Merkezi)
Esnafýn Sesi Dergisi çýktý
4
Ekim 2010 yýlýnda yayýnda hayatýna
baþlayan ve haftalýk olarak yayýnlanan Esnafýn Sesi Gazetesi yayýn hayatýna
dergi olarak devam ediyor.
Esnafýn Sesi Dergisi'nin Ekim ayý
sayýsý ise çýktý. Her 3 ayda bir ve yýlda 4
kez yayýnlanmasý planlanan dergi, Çorum'da esnaf ve sanatkarlar adýna yayýnlanan ilk dergi olma özelliðini taþýyor.
Çorum Esnafýn Sesi Dergisi Sahibi
Satýlmýþ Ýnaç, "Çýktýðýmýz bu yolda gerek
siz deðerli esnafýmýzýn gerekse þehrimizin sorunlarýna dergimizde yer vererek,
tüm sorunlarýn çözümü için üzerimize
düþen görevin bilincinde olacaðýz. Yayýn
çizgisinden ödün vermeyerek ‘Esnafýn
Sesi’ni daha gür bir þekilde duyurmak
için tüm basýn yayýn meslek ilkelerine
baðlý kalmaya söz veriyoruz.
‘Anadolu Kaplaný’ olarak ün salan
þehrimizin daha da geliþmesine ve esnafýmýzýn daha iyi yerlere gelmesine vesile
olmak amacýyla kurmuþ olduðumuz dergimizin Çorum halkýna hayýrlý olmasýný
temenni ederken, tüm esnafýmýza da bol
kazanç diliyoruz" dedi. (Haber Merkezi)
HP yönetimi Vali
Ahmet Kara'ya
hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundu.
Valilik
makamýnda
gerçekleþtirilen
ziyarete, MHP Ýl
Baþkaný Vahit
Demiran, Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Av. Özgür
Öztekin, Kadýn Kollarý
Baþkaný Adalet Avcu
ile bazý yönetiml
kurulu üyeleri katýldý.
MHP Ýl Baþkaný
Vahit Demiran, Vali
Ahmet Kara'yý yeni
görevi nedeniyle
kutladý. Demiren,
siyasi parti olarak en
büyük hedeflerinin
birlik ve beraberliðin
Ziyaret Valilik makamýnda gerçekleþtirildi.
bozulmamasý
olduðunu söyledi.
Vali Ahmet Kara
ise, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile
getirerek, her siyasi
partiye ihtiyaçlarý
olduðunu söyledi. Vali
Kara, gerek iktidar
gerekse muhalefet
partileri ile her zaman
görüþ alýþ veriþi
içerisinde olacaklarýný
ifade etti.
Emeklilere iade-i ziyaret
MURAT ÇETÝN
M
HP Yönetimi
Emekliler
Derneði Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý'ya iade-i
ziyarette bulundu.
Emekliler
Derneði'nde
gerçekleþtirilen
ziyarete, MHP Ýl
Baþkaný Vahit
Demiran, Kadýn
Kollarý Baþkan Adalet
Avcu ile bazý yönetim
kurulu üyeleri katýldý.
MHP Ýl Baþkaný
Demiran, Emekliler
Derneði'nin yaptýðý
çalýþmalarý gýpta ile
takip ettiklerini
belirterek, emeklilere
gereken deðerin
verilmediðini söyledi.
Demiran, "Siyasi
partiler organik
sistemin vaz geçilmez
bir bütünüdür. Ýktidar
icraat makamý,
muhalefet ise iktidarýn
yapamadýklarýný
söylemekle
mükelleftir. Emeklilere
gereken deðer
verilmemektedir.
Ýyileþtirme
yapýlmalýdýr." diye
konuþtu..
Emekliler
Derneði Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý ise, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek,
Muharrem Ayý'ný
kutladý.
MHP Yönetimi Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý'ya iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Kadýn Kollarý Baþkan
Adalet Avcu ile bazý yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Gýda iþletmelerine HACCP uyarýsý
Kamu Danýþmanlýk & Eðitim Proje
layýp uygulamadýðýnýn resmi kontrolünü
ve Eðitim Sorumlusu Eþref Burçin Özsaçülke genelinde tarým bakanlýðýnýn uzmanmacý, gýda iþletmelerine gýda güvenliði sislarýnca gerçekleþtirilmektedir. Gýda, Tarým
temi (HACCP) uyarýsý yaptý.
ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yurt genelinde illerde bu denetimleri kontrolleri gerçekleþtiTürkiye'nin uyum yasalarý ile sektörrecek uzmanlara eðitimler vermiþ/verilmelerde yeni sistemlerin ve standartlarýn geye devam etmektedir. Çorum da da bu hafçerli olmasý için 'yeni' diye tabir edilen yata
Anitta Otel'de düzenlenen ve beþ gün süsalarý gerçekleþtirdiðini, bu yeni yasalarecek olan HACCP eðimde Bakanlýk bu
rý/yönetmelikleri uygulayan bakanlýklarýn
denetimlerinde halkýn günlük tüketimde olbaþýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Baduðu ürünlerde iþletmelerin tüketiciye saðkanlýðý'nýn geldiðini hatýrlatan Özsaçmacý,
lýklý, güvenilir gýdanýn ulaþmasýna yönelik
gýda ürünlerinin büyük bir nüfusu ve halkýn
olarak uzmanlarýna eðitim vermektedir.
saðlýðýný direkt ilgilendirdiðinden önem arz
ettiðini ifade etti. Özsaçmacý, açýklamasýnBu dâhilde Çorum da faal bir þekilde
da þöyle dedi; "Bununla birlikte yürürlükgýda imalatý yapan gýda ürünü üretiminde
Eþref
Burçin
Özsaçmacý
teki yasalar çerçevesi dâhilinde çýkarýlan
bulunan gýda ürünü ile ilgili bir iþlem yayönetmeliklerle gýda imalatý yapan iþletmepan firmalarýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
ler için 5996 sayýlý Kanun kapsamýnda iþletmelerde TehBakanlýðýnýn Denetim ve Kontrol birimlerinde denetlelike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarý ilkelerine dayalý
neceðini ve gerekli þartlarýn, prosedürlerin yerine getirilgýda güvenliði sisteminin (HACCP) uygulanmasýnýn
memesi halinde büyük cezalar kesilecektir. Çorum da gýönemi artmýþ ve kontroller bu kapsamda bakanlýkça artada üretimi yapan firmalarýn bu noktada hazýrlýklarýný yapcaktýr. Gýda iþletmelerinin teknik, mevzuat ve bilimsel
malarý için uyarýlarý dikkate almalarý önemlidir." (Haber
boyutta HACCP e dayalý gýda güvenliði sistemini uyguMerkezi)
6
Okullara kitap
kampanyasý
H
itit Üniversitesi
Aktif Yaþam
Kulübü kitap
projelerine bir yenisini
daha ekledi. Üniversite
bünyesinde faaliyet
gösteren Aktif Yaþam
Kulübü 3.yýlýnda
üçüncü kez, farklý
okullara faydalý
olabilmek için kitap
toplama kampanyasýný
tekrarlýyor. 2011
yýlýnda 2, 2012 yýlýnda
3, 2013 yýlýnda ise 4
okula olmak üzere
daha önceki projelerde
9 farklý okula kitap
yardýmý yapan kulüp,
bu sene içinde en çok
sayýya ulaþarak
öðrencilere farklý
kaynaklar saðlamayý
hedefliyor.
Aktif Yaþam
Kulübü Yönetim
Kurulu Baþkaný Ahmet
Recep Ceylan, yaptýðý
açýklamada, “Aktif
Yaþam Kulübü olarak
farklý þehir, kasaba
veya köylerde okuyan
minik kardeþlerimizin
ulaþamadýklarý kitaplarý
bizzat kendilerine
kadar götürerek
geleceðimizin aydýnlýk
olmasýna ufakta olsa
bir katký sunuyoruz.
Þimdiye kadar
yaptýðýmýz kitap
projeleri ile 4 farklý
þehirde 5 farklý okula
kitap yardýmýnda
bulunduk. Her sene
olduðu gibi bu sene
hem Çorum halkýna
Aktif Yaþam Kulübü 3.yýlýnda yeniden kitap kampanyasý baþlatýyor.
Bu yýl kampanyada öðrencilere farklý kaynaklar saðlanmasý hedefleniyor.
hem Çorum’un önde
gelenlerine hem basýna
ve biz öðrencilere bu
projenin nihayete
ermesi için büyük bir
görev düþmektedir ve
þundan eminim ki
herkes bu proje için
elinden geleni
yapacaktýr” dedi.
Aktif Yaþam
Kulübü Akademik
Danýþmaný Doç. Dr.
Cemil Hakyemez ise
konu ile alakalý
kulübün sitesinden
yaptýðý yazýlý
açýklamada;
“P.Peacut'un dediði
gibi "Okuma zevkini
kazanmayanýn
öðrenimi yarýda
kalmýþtýr" sözünü
kendimize rehber
bildik ve bu yönde
ilerliyoruz. Biz
biliyoruz ki baþarýlý
olmanýn tek yolu
çalýþmaktan geçer. Bu
dünyada herkes eþit
deðildir. Kiminin
imkanlarý kitabý satýn
alýp okumaya
elveriþliyken kimi ise
bu imkanlara sahip
deðil iþte Aktif Yaþam
Kulübü olarak biz bu
kardeþlerimize kitap
okuma imkanýný bir
lüks olarak
görmelerinin önüne
geçerek, onlara o
envanteri saðlayarak
okuma alýþkanlýðý
kazanmalarýna ufakta
olsa destek vermeye
çalýþýyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Haber Merkezi
HÜNKÂR Alevilik Bektaþilik
Akademik Araþtýrmalar Dergisi çýktý
H
itit Üniversitesi Hacý
Bektaþ Veli
Araþtýrma ve Uygulama
Merkezi’nin uluslararasý
hakemli Hünkâr Alevilik
Bektaþilik Akademik
Araþtýrmalar Dergisi’nin
ilk sayýsý yayýmlandý.
Hünkâr Alevilik
Bektaþilik Akademik
Araþtýrmalar Dergisinin
1. sayýsýnýn içeriði ise
þöyle; 1. Prof. Dr.
Osman Eðri (Hitit
Üniversitesi Öðretim
Üyesi), “Alevi Bektaþi
Geleneðinde Hakk’ýn
Bir’liðinden Halkýn
Dirliðine”. 2. Hüseyin
Dedekargýnoðlu (Dede
Garkýn Ocaðý Dedesi,
Ankara), “Muharrem ve
Aþure”. 3. Prof. Dr.
Hüsniye Canbay Tatar
(Ýnönü Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Öðretim Üyesi) – Doç.
Dr. Taner Tatar (Ýnönü
Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
'Çorum Aþýklar Þöleni ve Aþýklýk Geleneði Paneli' gerçekleþtirildi.
Aþýklýk Geleneði
Paneli düzenlendi
YÜKSEL BASAR
K
ültür ve Turizm
Bakanlýðý'nýn
maddi katkýlarý ile
Çorum Anadolu Halk
Ozanlarý Kültür
Derneði'nin
düzenlediði 'Çorum
Aþýklar Þöleni ve
Aþýklýk Geleneði
Paneli'
gerçekleþtirildi.
Araþtýrmacý
Yazar Abdulkadir
Ozulu, Eðitimci
Ýsmail Serdar Yakar
ile Yazar Atila
Laçin'in konuþmacý
olarak katýldýðý panel,
dün saat 10.00'da
Turgut Özal Ýþ
Merkezi Konferans
Salonu'nda baþladý.
Panele Kültür ve
Turizm Müdürü Ali
Özüdoðru, þairler ile
halk ozanlarý katýldý.
Sohbet þeklinde
gerçekleþtirilen
panelde,
konuþmacýlar
hatýralarýný paylaþtýlar
ve þiirler ile beyitler
okudular.
Halk Eðitim
Merkezi Türk Halk
Müziði Korosu Þefi
Arif Sadi Çolak ile
koro solisti Gözde
Özsoy'un verdiði
konser ile devam
eden programýn
sonunda, Ýl Kültür ve
Turizm Müdür Ali
Özüdoðru tarafýndan
konuþmacýlara
teþekkür edildi.
Panele Araþtýrmacý Yazar Abdulakdir Ozulu, Eðitimci Ýsmail Serdar Yakar ile
Yazar Atila Laçin'in konuþmacý olarak katýldý.
Panel Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþti.
Halk Eðitim Merkezi Türk Halk Müziði Korosu Þefi
Arif Sadi Çolak ile koro solisti Gözde Özsoy, mini konser verdi.
Hünkâr Alevilik Bektaþilik Akademik Araþtýrmalar Dergisi’nin ilk sayýsý yayýmlandý.
Öðretim Üyesi), “Aþka
Öðrencisi), “Alevilik ve
altý ayda bir
Semah Dönmek”. 4.
Bektaþilik’te Gönül
yayýmlanacak.
Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim
Eðitimi”.
HÜNKÂR Alevilik
Gül (Ondokuz Mayýs
Alevilik ve
Bektaþilik Akademik
Üniversitesi Eðitim
Bektaþilik üzerine
Araþtýrmalar Dergisinde
Fakültesi Öðretim
akademik araþtýrmalarý
yayýnlanan makaleleri
Üyesi), “Bir Sosyal
olan kýymetli bilim
takip edebilmek ve
Sistem Olarak Alevilik”.
insanlarý ve yazarlarýn
makale gönderebilmek
5. Hasan Çelik (Hitit
makalelerini içerisinde
için
Üniversitesi Sosyal
barýndýran ve Haziran
http://www.hunkardergis
Bilimler Enstitüsü
2014’te ilk sayýsý çýkan
i.hitit.edu.tr adresini
Felsefe ve Din Bilimleri
“HÜNKÂR Alevilik
Anabilim Dalý Tezli
ziyaret
edebilirsiniz.
Bektaþilik Akademik
Yüksek Lisans
Haber Merkezi
Araþtýrmalar Dergisi”,
Obezler daha çabuk yaþlanýyor
B
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
ilim adamlarý organ, doku
ve hücrelerin biyolojik
yaþýný belirleyebilen bir cihaz
yardýmýyla obezite ve
yaþlanmasý arasýnda baðlantý
saptadý.
Yaklaþýk 1200 insan
dokusunu inceleyen bilim
adamlarý, dokularýn alýndýðý
katýlýmcýlarýn Vücut Kitle
Endeksini (VKE) deðerlendirdi.
Vücut Kitle Endeksi (vücut
aðýrlýðýnýn, boy uzunluðunun
karesine bölünmesi) arttýkça
karaciðerin yaþlanmasýnýn
hýzlandýðý görüldü.
Araþtýrma, normalde 18-25,
obezlerde 30'un üzerinde olan
VKE'nin her 10 birim artýþla
karaciðerin 3,3 yýl yaþlanmasýna
yol açtýðýný ortaya koydu. Hýzlý
kilo vermenin karaciðerin
yaþlanma sürecini kýsa vadede
tersine döndürmediði de
görüldü.
Bilim adamlarý, bir sonraki
adýmda karaciðer kanseri ve
diyabet riskini azaltmak için
obezlerde karaciðer
yaþlanmasýný önlemenin bir
yolup olup olmadýðýný
araþtýracak.
Araþtýrmanýn sonuçlarý
"PNAS" dergisinde
yayýmlandý.(AA)
Programýn sonunda Ýl Kültür ve Turizm Müdür Ali Özüdoðru tarafýndan konuþmacýlara teþekkür edildi.
Diyanet Vakfý burs verecek
T
ürkiye Diyanet Vakfý
(TDV), bu yýl 17 bin
500 öðrenciye daha burs
verecek
Burs verdiði öðrenci
sayýsýný her yýl artýran
Türkiye Diyanet Vakfý
(TDV), bu yýl da 17 bin
500 öðrenciye destek
olacak.
Geçen yýl 15 bin 526
öðrenciye 7 milyon 21 bin
750 lira burs veren vakýf,
bu yýl burs baþvurularýný 10
Kasým'a kadar alacak.
Vakýf, üniversitelerde
öðrenim gören baþarýlý
öðrencilere özel destek
baþarý bursu ve eðitim
yardýmýnýn yaný sýra yetim,
öksüz ve engelli
öðrencilere de burs
verecek.(Haber7)
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Eylül’de 923 konut satýldý
T
ÜÝK Eylül ayý konut
satýþ istatistiklerini
açýkladý. Buna göre,
Türkiye'de 2014 Eylül
ayýnda 115 786 konut
satýldý.
Türkiye genelinde
konut satýþlarý 2014 Ey-
lül ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%13,2 oranýnda artarak
115 786 oldu.
TÜÝK Eylül ayý konut satýþ istatistiklerini açýkladý.
Konut satýþlarýnda,
Ýstanbul 20 923 konut
satýþý ile en yüksek paya
(%18,1) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 12 615 konut satýþý (%10,9) ile Ankara, 7
103 konut satýþý (%6,1)
ile Ýzmir izledi. Konut
satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 10
konut ile Hakkari, 12
konut ile Ardahan ve 45
konut ile Þýrnak oldu.
Bölge iller olan
Samsun'da Eylül ayýnda
1 760 konut, Tokat'ta
482 konut, Çorum'da
923 konut, Amasya'da
2014 Eylül ayýnda 443
konut satýldý. (Haber
Merkezi)
Merhum Kýnýklý unutulmadý
Erol Kýnýk
Ç
orum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü'nde 19691982 yýllarý arasýnda eski
adýyla Çorum SSK Ýl Müdürlüðü görevini yürüten ve
15 Eylül 2014 tarihinde vefat
eden 'baba' lakaplý Erol Kýnýk’ýn ruhuna helva daðýtýldý.
Çorum SSK Ýl Müdürlüðü'nde müdür olarak görev
yapan eski Ýl Müdürü Erol
Kýnýk, 15 Eylül 2014 tarihinde hakkýn rahmetine kavuþmuþtu. Ailesinin katkýlarý ile
kurum personeli tarafýndan
merhumun vefatýnýn 40. günü dolayýsýyla öðlen yemeðinde tüm çalýþanlara helva
ikram edildi.
Cuma
namazýndan
sonra da Ýl Müdürlüðünden
hizmet alan sigortalý, iþveren
ve hak sahiplerine helva ikramý yapýldý. (Haber Merke-
zi)
Çorum SSK Ýl Müdürlüðü görevini yürüten merhum Erol Kýnýklý’nýn ruhuna helva daðýtýldý.
‘Baba' lakaplý Erol Kýnýk unutulmadý.
Çanakkale 100. Yýl Gezici
Müzesi Karadeniz’de
B
aþbakanlýk Basýn
Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü
(BYEGM), Kurtuluþ
Savaþýnýn önsözü olan
Çanakkale Savaþlarýnýn
gelecek nesillere layýk
olduðu þekilde aktarýlmasý ve Çanakkale'ye
sevdalý ama aradaki mesafeler nedeniyle bu
kutsal mekâný ziyaret
edemeyen yurttaþlara
ulaþmak amacýyla özel
bir koleksiyoncunun hazýrladýðý ve ‘Þehitler Diyarýndan Anadolu’ya’
sloganýyla yola çýkan
Gezici Müze projesine
destek veriyor.
Bu kapsamda 2014
yýlý içinde yaklaþýk 60
ili ziyaret edecek olan
Çanakkale 100. Yýl Ge-
zici Müzesi, 3 Kasým-14
Aralýk tarihleri arasýnda
Karadeniz Bölgesi’nde
halkýn ziyaretine açýlacak. Gezici Müze, 3-9
Kasým tarihleri arasýnda
Sinop'ta, 10-16 Kasým
tarihleri arasýnda Samsun'da, 17-23 Kasým tarihleri arasýnda Ordu'da,
24-30 Kasým tarihleri
arasýnda Tokat'ta, 01-07
Gezici Müze Karadeniz Bölgesi’nde tura çýktý.
Aralýk tarihleri arasýnda
Amasya'da ve 06-14
Aralýk tarihleri arasýnda
Çorum'da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Gezici Müze Projesi ilk olarak Tarihçi ve
Yazar Ahmet Uslu’nun
Seddülbahir’de yer alan
sabit müzesinin dýþýnda
Çanakkale
Ruhunu
Anadolu’ya taþýma fikrinden ortaya çýkmýþ bir
düþüncenin ürünü.
Projenin öncelikli
hedefi, yýl içinde Anadolu'yu dolaþarak Çanakkale Zaferinin 100.
yýlý olan 2015 yýlýna kadar Çanakkale Savaþlarýnýn önemini ve bu zaferi bize yaþatan kahramanlarý bütün Türkiye'ye tanýtmak. Bununla
birlikte, proje ile milli
birlik ve beraberliðin temeli olan “Çanakkale
Ruhu”nun yaþatýlmasý,
canlý tutulmasý amaçlanýyor.
BYEGM, Çanakkale 100. Yýl Gezici
Müzesinde
savaþtan
kalma harp malzemeleri, kiþisel ve askeri objeler ile resim ve malzemelerden oluþan 4 bine
yakýn eser ücretsiz olarak görülüyor. Ayrýca,
Müze içerisinde bir rehber gelen konuklara bilgi veriyor. (Haber Mer-
kezi)
KGF Ordu’da toplandý
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetimi Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu’nu ziyaret etti.
K
aradeniz Gazeteciler Federasyonu
Yönetim ve Baþkanlar
Kurulu Toplantýsý Ordu’da yapýldý.
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu
Baþkanlar Kurulu ve
Yönetim Kurulu Toplantýsý için bölgedeki
gazeteci cemiyet baþkanlarý Ordu’da buluþtu. Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Baþkanlarý toplantý öncesi
Ordu Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu’nu makamýnda ziyaret etti.
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu
Baþkanlar Meclisi ve
Yönetim Kurulu’nu
makamýnda kabul eden
Vali Balkanlýoðlu, kendilerini aðýrlamaktan
dolayý oldukça mutlu
olduðunu söyledi.
“Basýný en yakýn
çalýþma arkadaþlarýmýz
olarak görüyoruz” diye
konuþan Vali Ýrfan Balkanlýoðlu, Ordu’daki
gazetecilerin genelde
sorumluluk olduðunu,
olumsuz intiba veren,
gazeteciliðin itibarýný
düþüren, sansasyonel,
þantaj amaçlý haberlere
prim vermediklerini
söyledi.
Vali Balkanlýoðlu, ”Sizler meselelerinize sahip çýktýkça, basýn meslek ilkelerini
oluþturup ve bunu müeyyide altýna alacak
yasal bir statüye kavuþtukça, daha da iyi
olacaktýr. Basýn hak ettiði güvenirliliðe kavuþacaktýr. Geçmiþte basýna çok itibar edilirdi,
ama zaman içinde yapýlan tekzipler, yalanlamalar aslýnýn öyle olmadýðýný vatandaþlarýn
öðrenmesiyle biraz itibar kaybetti. Bu kaybedilen itibar, prestij
sizler sayesinde kýsa
sürede toparlanacaktýr.
Bu konuda önemli mesafe alýndý” diye konuþtu.
“MESLEÐÝN
KÝMLÝÐÝ YOK”
Toplantýya Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kalaylý bir konuþma yaptý.
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim ve Baþkanlar
Kurulu Toplantýsý Ordu’da yapýldý.
Gazeteciler Konfederasyonu
Genel
Baþkaný Nuri Kalaylý
konuþmasýnda, ”8 Federasyon’dan oluþan
bir
Konfederasyon
kurduk. Bu Konfederasyona 80 meslek örgütü üye. Amacýmýz,
mesleðimizin yerlerde
sürünen itibarýný, tekrar itibarlý hale getirmek. Mesleðimizin sorunlarýný aþmak içim
mücadele edeceðiz. En
büyük sorunlarýmýzdan
birisi mesleðimizin
kimliði yok. Kimliksiz
bir mesleðiz. Bu anlamda büyük çaba içerisindeyiz” þeklinde
konuþtu.
Ordu 19 Eylül
Gazeteciler Derneði
Baþkaný Erdoðan Eriþen ise, Ordu'da önemli bir etkinliðin yapýlacaðýný belirterek, toplantýda gazetecilerin
sorunlarýnýn da ele alýnacaðýný ifade etti.
BAÞKANLAR
MECLÝSÝ TOPLANDI
Öðleden sonra
TESK Otel’de Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim ve
Baþkanlar Kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi.
Toplantýda gerek bölge
gerekse ülke genelinde
yapýlacak çalýþmalar
ele alýndý.
Toplantýya Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri
Kalaylý, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu
Genel Baþkaný Ve
Trabzon Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Turgut Özdemir, Ordu 19
Eylül Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Erdoðan Eriþen,Çorum Gazeteciler
Cemiyeti
Baþkaný Þevket Erzen,
Türkiye Spor Yazarlarý
Derneði Genel Sekreteri Ergun Ata, Samsun
19 Mayýs Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Ýsmail Temiz, Bayburt
Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Yaþar Yýldýz,
Rize Gazeteciler Ve
Muhabirler Derneði
Baþkaný Mustafa Bayrak, Giresun Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
Bekir Bayram, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Baþkaný Hüsnü Acar, Gümüþhane Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Yusuf Sadýk, Artvin Gazeteciler
Cemiyeti
Baþkaný Tolga Gül,
Bartýn Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Güngör Yavuzaslan Ýle Tokat Gazeteciler,Televizyoncular Ve Radyocular Derneði Baþkaný
Ýhsan Uluözlü katýldý.(ÝHA)
‘Saðlýkçýlarýn yýpranma
payý talebi Bakan’da’
aðlýk-Sen Çorum Þube Basýn ve Ýletiþim
S
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, genel
merkez yöneticilerinin Saðlýk Bakaný Meh-
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn, baþbakan iken verdiði bu sözlerin hayata geçirilmesi konusunda sürecin hýzlandýrýlmasý ve
met Müezzinoðlu'nu ziyaret ederek, yýprançalýþmalarýn birlikte yürütülmesi gerektiði
ma payý ve lisans tamamlama konusunda yaifade edildi. Saðlýk çalýþanlarýnýn beklentipýlacak çalýþmalarý deðerlendirdiklerini söysinin bir an önce karþýlanmasý, Cumhurbaþledi.
kaný Erdoðan'ýn sözünün de bir an önce haLafcý, yaptýðý açýklamada ziyaretle ilgiyata geçirilmesi çaðrýsýnda bulunuyoruz.
li þu bilgileri verdi; "Öncelikli taleplerimiz
Ayrýca ziyarette, yýpranma payýnýn hayata
olarak; yýpranma payý, ek ödemelerin emekgeçirilmesi için de bir takvim oluþturulmaliliðe yansýtýlmasý, lisans tamamlama, kamu
sý, konunun taraflarýnýn yaný sýra Saðlýkgörevlisi olmayan aile saðlýðý merkezi çalýSen'in de içinde yer alacaðý bir komisyon
þanlarý ile vekil ebe hemþirelerin kadroya
kurularak çalýþmalarýn sürdürülmesi gerekalýnmasý, görevde yükselme sýnavýný kazanmektedir. Lisans tamamlama konusunda da
malarýna karþýn atamalarý yapýlmayan 2351
bakanlýkla beraber çalýþarak, YÖK'ten en
VHKÝ'nin atamasýnýn yapýlmasý ve 4/C'lilekýsa sürede olumlu sonuç çýkarmak istiyorin kadroya alýnmasýdýr. Mayýs ayýnda SaðHacý Nuri Lafcý
ruz. Kreþ taleplerinin hayata geçirilmesine
lýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen
yönelik
yayýnlanan
genelgenin sevindirici olduðu, ancak
Saðlýk Çalýþanlarý Büyük Türkiye Buluþmasý'na katýlan
bu genelgenin takibinin yapýlarak sürecin hýzlandýrýlmasý
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, yýprangerektiði belirtilmiþtir."
ma payý, kreþ ve lisans tamamlama yönündeki taleplerimize olumlu cevap vermiþti. Sözü verilen konularýn hayata
Yýpranma payý ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini
geçirilmesi, diðer konularýn da sözünün verilerek hayata
ve en kýsa sürede sonuçlanacaðýný kaydeden Saðlýk Bakageçirilmesi konusunda mücadelemiz devam edecektir.
ný Dr. Mehmet Müezzinoðlu diðer konular ile ilgili de ge2009'dan beri yapýlmayan unvan deðiþikliði sýnavýnýn yarekli deðerlendirmelerin yapýlacaðýný ifade etmiþtir. Saðpýlmasý ve sýnav takviminin uygulamaya konulmasýný
lýk-Sen olarak taleplerimizin takipçisi olacaðýz." (Haber
bekliyoruz.
Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
Bakan’dan akademik
zam açýklamasý
M
aliye Bakaný Mehmet Þimþek, akademik
personele yükseköðretim tazminatý ve
akademik teþvik ödeneði ödenmesine iliþkin
düzenlemeyle ilgili "Önemli bir iyileþtirme
yapýyoruz. Üniversitelerimize daha nitelikli
insanlarýn çekilmesi noktasýnda bence güzel bir
düzenleme" dedi.
Þimþek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
akademisyenlere yeni mali haklar getiren
Yükseköðretim Personel Kanunu'nda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý'nýn
görüþmelerinde milletvekillerinin tasarýya iliþkin
sorularýný cevapladý.
Düzenlemenin milletvekilleri tarafýndan bir
haksýzlýðýn giderilmesi olarak tanýmlandýðýný,
kendisinin de bu ifadeye katýldýðýný belirten Þimþek,
þunlarý kaydetti:
Kayýp-kaçak bedelini
geri alabilirsiniz
Y
argýtay karar verdi: Vatandaþtan kayýpkaçak parasý alýnamaz. Bu da 100 liralýk
bir faturanýn 20 lirasýný oluþturuyor.
Yargýtay, elektrik faturalarýnda yer alan
kayýp-kaçak, perakende satýþ-hizmet, sayaç
okuma, iletim sistemi kullaným ve daðýtým
bedellerinin vatandaþtan tahsil
edilemeyeceðine karar verdi. Bu 5 kalemin
elektrik faturalarýndaki payý yüzde 20.
Yargýtay’ýn kararýna konu olan tutar, her 100
liralýk faturanýn 20 lirasýný oluþturuyor.
Vatandaþlar zamanaþýmý süresi olan 10
yýl geriye dönük olarak bu bedelleri daðýtým
þirketlerinden tahsil edebilecek. Ancak
D
abonelerin, geçmiþ 10 yýlda bu kalemlere
ödedikleri paralarý geri alabilmeleri için
yargýya baþvurmasý gerekiyor.
TÝCARÝ ABONE DE PARASINI
ALABÝLECEK
Yargýtay kaynaklarý, “Bu kararda, adý
geçen kalemlerin vatandaþlardan tahsil
edilmeyeceði hususunda mesken ya da ticari
mekân ayrýmý yapýlmamaktadýr. Dolayýsýyla
mesken veya ticari abonelerin tamamý
geriye dönük olarak bu kalemlere ödedikleri
ücretleri daðým þirketlerinden tahsil edebilir”
dedi.(Habertürk)
"Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý çok önemli
bir kurum. DPT, Kalkýnma Bakanlýðý, Maliye,
bunlar Türkiye'nin nitelikli insan çekme noktasýnda
çok önemli kurumlarý. Bunlarla þimdi araþtýrma
görevlilerimiz rekabet edebilecek bir ücrette. Yeterli
deðil, doðrusu bütün bunlar hepsi biraz imkan ve
denge meselesi. Ama önemli bir iyileþtirme
yapýyoruz. Üniversitelerimize daha nitelikli
insanlarýn çekilmesi noktasýnda bence güzel bir
düzenleme. Hazine ile Maliye ile yarýþabilir bir
noktaya gelecekler."
“BAHSETTÝÐÝMÝZ RAKAMLAR
ÇERÇEVESÝNDE HERKES ALACAK”
Araþtýrma görevlilerinin sýkýntýlarýný yakýndan
bildiðini ifade eden Þimþek, bu düzenlemenin
üniversitelerin sorunlarýný çözmediðini ancak
ücretlere önemli iyileþtirme saðladýðýný belirtti.
Þimþek, "Yükseköðretim tazminatýný bahsettiðimiz
rakamlar çerçevesinde herkes alacak" dedi.
Akademik teþvik sisteminin de somut ve
objektif kriterler çerçevesinde uygulanacaðýnýn
altýný çizen Þimþek, bu yolla akademisyenlerin
Van depreminin 3. yýl dönümü
uluslararasý çalýþmalara teþvik edileceðini vurguladý.
"Kamuda performansa dayalý bir sistem yok. Keþke
olsa. Ýnanýn o zaman kamuda hizmet kalitesi de
artar" diyen Þimþek, düzenleme ile akademisyenlere
yapýlacak ödeneklerin tutarý hakkýnda da bilgi verdi.
Þimþek ayrýca üniversitelerin dünya liginde üst
sýralara çýkmasý için pek çok konuda esneklik
kazanmasý gerektiðini de söyledi.
AKADEMÝK ZAM TASARISI KABUL
EDÝLDÝ
Öte yandan; üniversitelerde görev yapan
öðretim üyeleri ile araþtýrma görevlisi, öðretim
görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eðitim ve
öðretim planlamacýlarýna yeni mali haklar getiren
Yükseköðretim Personel Kanunu'nda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.(Haber7)
eprem deyince aklýmýza hemen yakýn tarihimizde yaþanan ve binlerce vatandaþýmýzý topraðýn kara baðrýna býraktýðýmýz Marmara depremini hatýrlýyoruz. O korkunç
manzara gözümüzün önüne tüm hýþmýyla geliveriyor. Zaman zaman küçük ölçekli depremler yaþarken büyük ölçekli depremlerin beynimize
gönderdiði acý manzaralarýn hayaliyle endiþeleniyoruz. Bunda pekte haksýz sayýlmayýz. Çünkü
sýcaðý sýcaðýna ekranlarda veya zamanla okullardaki eðitimlerde izlediðimiz görüntüler belleðimize yerleþiyor. Belki de toplum olarak yavaþ
yavaþ deprem hazýrlýklarýný unutmaya yönelirken, tabiri caizse 'Sakýn ha! olasý afetleri hiçbir
zaman unutmayýn..! Yoksa afet unutulduðu zaman meydana geliverir' dercesine Van depremi
vuku buldu.
depreminin 1/3 kadardýr. Depremin
ilk dakikalarýnda þiddeti 6,6 olarak
açýklandý ancak daha sonra yurt dýþýndan gelen bilgiler ýþýðýnda 7,2 olarak
(büyük depremlerde uzak istasyonlardan daha net bilgi alýnýr) sabitlendi.
Zaman nasýl da hýzlý geçiyor. Üç yýl önce 23
Ekimde saat 13.41 sýralarýnda radyolarý, televizyonlarý, internetleri açtýðýmýzda Van-Erciþ'te
meydana gelen yüzlerce vatandaþýmýzýn ölümü
veya yaralanmasýyla sonuçlanan 7,2 þiddetindeki büyük ölçekli depremin þokuyla donakaldýk.
Ýþte o büyük depremin üzerinden kocaman 1095
gün geçiverdi. Van depremiyle özdeþleþen; depremden 2 gün sonra sað salimen kurtulan Azra
bebeði, adý bilinmeyen kahraman abinin siper
olmasý sayesinde kurtarýlan ancak sonradan hastane yolunda hayata veda eden Yunus'un son bakýþlarýný, Japonyadan'dan insanlýk adýna kurtarma çalýþmalarý içinde görev almak için gelen 9
Kasým akþamý yýkýlan otelin enkazýnda kalan ve
13 saat sonra çýkarýlan ama hastanede yaþamýný
yitiren Dr. Atsushi Miyazaki unutmadýk…
sýz.Elektrikler yok, doðalgaz yok, kanalizasyonlar patlamýþ, trafik felç olmuþ, haberleþme aksamýþ yakýnlarýn akýbeti hakkýnda net bir bilgi alýnamýyor.
Çeyizleri sandýkta ütülü kaldý
Kasten suçu olanlarýnda çekmesi lazým
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
Günlerce enkazýn baþýnda durdum
MAHÝR derdine ortak olabildi mi?
Depremlerde kamu kurumlarý ayrý bir öneme haizdir. Zira okul, yurt, hastane, hükümet konaðý vs. ayakta kalacak ki, hizmette aksama yaþanmasýn. Yoksa ilk önce buralar yýkýlýrsa vatandaþta korku panik, tedirginlik daha çok olur. Sebebini bilemiyorum ama ülkemizde de maalesef
ilk önce buralar zarar görür.
Yavrumun resmini sokakta buldum
Akan gözyaþýný þiiriyle silebildi mi?
Hemen alýp, öperek koynuma koydum
Senin diyemediðini, o diyebildi mi?
Dikkatinizi hiç çekti mi bilmem. Çoðu yerlerde mezarlarý yamaçlara, yani sert zeminlere
yapýyoruz. Ama bunun tersine yerleþim alanlarýný ekseriya % 5'lik ovalara sýkýþtýrýyoruz. Böyle
olunca tabiri caizse DEPREMLERDE ÖLÜLER DÝRÝLERDEN DAHA ÇOK GÜVENDE
oluyor. Van tarihine baktýðýmýzda büyük depremlerin yaþandýðýný ve ölülerin at arabalarýyla
taþýnýp toplu olarak gömüldüðünü görüyoruz.
23 Ekim 2011 yýlýnda merkezi Van-Erciþ
olarak tespit edilen, yerin 5 km altýnda, sýð (yüzeye yakýn tehlikeli) 7,2 þiddetinde, 25 saniye
süren depremde ortaya çýkan enerji Marmara
ný temenni ederim.
Duyarlý bir sivil savunmacý olarak
olasý afetlerin önlenmesine katký anlamýnda arzu edildiði þekilde görülemeyen ilgi içinde üzülüyorum. Niçin mi?
Þehirler deðiþse de görüntüler deðiþmediði için...
Geçmiþte yaþanan tüm depremlerde olduðu gibi bu depreminde ilk
*
saatlerinde ortalýk ana- baba gününe
Mahir ODABAÞI
Bir öðle vakti geldi deprem,
Milli
Eðitim
Müdürlüðü
dönüp, sinirler epeyce gergin oldu. Sivil Savunma Uzmaný
Eþimi, çocuklarýmý aldý deprem
Çünkü yüzlerce enkaz ortada, çýðlýk
Kýyamet mi kopacaktý, bilmem
sesleri yankýlanýyor. Akþamýn karanlý23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
ðý yavaþ yavaþ yaklaþýyor. Enkazýn altýndaki de,
üstündeki de çaresiz. Can gitmiþ, Canan gitmiþ.
Yerel kurtarma ekipleri yetersiz. Fýsýltý yalan
Kýzýmýn yakýnda düðünü vardý
yanlýþ haberler baþýný almýþ gidiyor. Vatandaþ teGelinlik beðenirken kefen aldý
mel afet bilincinden yoksun olduðundan sabýr-
Diðer depremlerde olduðu gibi buralarda
da A sýnýfý saðlam binalarýn camý bile kýrýlmadý.
Ana depremde hiçbir zarar görmediyse, özellikle kriþ - kolon baðlantýlarýnda kýrýlma yoksa artçý depremlerde en güvenli yerlerden biri de binalardýr. Þunu da bilmekte fayda vardýr. Bu tür depremlerde artçýlar bir yýldan fazla sürebilir. Marmara depremi akabinde 3145 tane artçý deprem
meydana gelmiþti.
Netice olarak; Van depreminin üçüncü yýl
dönümünde hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet, sakat kalýp ahir ömrünü zor þartlar altýnda
sürdürmek durumunda kalan afetzedelere þifalar,
sevdiklerini zamansýz topraðýn kara baðrýna býrakanlara sabrý cemil dilerken, ''Çan çene çon çene çin çini çon çene - yazýn yataný kýþýn büvelek
tutar'' (eflatun) sýrrýnca temel afet bilinçlenmesi
noktasýnda bilgiyle beraber ÝLGÝNÝN oluþmasý-
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
Ölene mi yanayým, geride kalana mý?
Gelen çadýrlarý kamyondan çalana mý?
Yoksa soðukta sokakta donana mý?
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
Hiç hesapta kitapta yoktu deprem,
Yaþantýmýz alt üst oldu birden
Feryat etsem de gelmiyor giden
23 Ekim de Van aðladý, ben aðladý!
Ýlahi adaletinden sual olmaz Allah'ým
Her duada gözyaþlarýmla sana arzým
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
9
Yakýp yýkmanýn
bedelini ödeyecekler
B
aþbakan Ahmet
Davutoðlu’nun
açýkladýðý ‘Ýç Güvenlik
Paketi’nin detaylarý
netleþiyor. Pasaporttan
soyadý deðiþikliðine birçok
alanda devrim niteliðinde
önemli yenilikleri içeren
çalýþmadaki en kritik konu
baþlýklarýndan biri de terör
eylemlerine yönelik
yaptýrýmlar.
GÜVENLÝK
RAPORU SONRASI
ADIM
Ýç güvenlik paketinde,
terör örgütlerin
eylemlerinde ev ve iþyerleri
zarar görenlerin zararýnýn
karþýlanmasýnýn da ele
alýndýðý ortaya çýktý.
Güvenlik raporlarýnýn
ardýndan terör örgütü PKK
ve yasadýþý sol örgütlerin
katýldýðý eylemlerde zarar
gören vatandaþlarýn
zararlarýný karþýlanmasý için
e-kelepçe sistemi geliyor.
Paketle birlikte vatandaþýn
ve kamu kurumlarýnýn
zararlarýný olaylara katýlan
ve kimlikleri tespit edilen
eylemcilerden tahsil
edilmesine karar verilmiþti.
Çalýþma kapsamýnda, önce
artýk terör olaylarýna
karýþtýðý tespit edilen
eylemcinin kimliði
belirlenecek.
HASAR MÝKTARI
MAAÞTAN
KESÝLECEK
Bu iþlerin ardýndan
eyleme karýþan kiþinin
vatandaþlýk numarasý takibe
alýnacak. Yargýlanan
eylemcinin mahkeme
kararýyla terör olaylarýna
karýþtýðý onaylanýrsa maaþý
da kesilecek. Ceza miktarý
maaþlarýndan ya da
hesaplarýndaki paralardan
tahsil edilebilecek.
SÝSTEMDEN
ANINDA UYARI
Ýç Güvenlik Paketi’nde
yer alan düzenleme
kapsamýnda, terör eylemine
katýldýðý belirlenen kiþi
herhangi bir bankadan
iþleme yapmaya kalktýðýnda
sistem uyarý verecek.
Eylemcinin banka hesabýna
da anýnda el
konulacak.(Akþam)
Bakanlýk’tan muayenehane düzenlemesi
S
Haylaz öðrenci için
sözleþme yapýlacak
kul Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim Kurumlarý YönetO
meliði’nde yapýlan deðiþiklikle öðrencilere verilen
uyarma cezasý süreci yeniden tanýmlandý.
Okul Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklikle, ortaokul öðrencilerine, olumsuz davranýþlarýnýn özelliðine göre verilen
“uyarma” süreci; “sözlü uyarma”, “öðrenci ile sözleþme
imzalama” ve “veli ile görüþme” olarak yeniden düzenlendi
23 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yönetmelikte, daha önceki düzenlemede
sehven yapýlan maddi hatalarla ilgili düzeltmeler yapýldý.
"ÖÐRENCÝ SÖZLEÞME ÖRNEÐÝ"
Yeni düzenlemede, ayrýca daha önceki düzenlemede yer alan “Öðrenci Sözleþme Örneði” uygulamasýna
da açýklýk getirilmesi için yeni hükümler eklendi. Buna
göre, ortaokul öðrencilerine, olumsuz davranýþlarýnýn
özelliðine göre öðrencilerin geliþim dönemleri de dikkate alýnarak bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranýþlar için “uyarma” süreci uygulanacak. “Uyarma” süreci,
“sözlü uyarma”, “öðrenci ile sözleþme imzalama” ve
“veli ile görüþme” süreçlerinden oluþacak.
“Sözlü uyarma”, öðretmenin öðrenciyle görüþme
sürecini oluþturacak. Öðrenciden beklenen olumlu davranýþýn neler olabileceði anlatýlacak. Öðrencinin olumsuz davranýþlarýnýn devamý halinde kendisine uygulanabilecek yaptýrýmlar konusunda uyarýlacak. “Öðrenci ile
sözleþme imzalama” sürecinde ise öðrencinin sözlü uyarýlmasýna raðmen olumsuz davranýþlarýný sürdürmesi halinde öðrenci ve öðretmen arasýnda bir görüþme gerçekleþtirilecek.
"DAVRANIÞLARINI DEÐÝÞTÝRECEÐÝNE
DAÝR SÖZLEÞME"
Bu görüþme sonucunda öðrenci sergilediði olumsuz davranýþlarýný deðiþtirmeyi kabul edeceðine yönelik
“Öðrenci Sözleþmesi” imzalayacak. “Veli ile görüþme”
sürecinde ise öðretmen, öðrencinin olumsuz davranýþlarýný sürdürmesi halinde veliyi okula davet edecek. Okul
yöneticilerinden birinin ve varsa rehber öðretmenin de
katýlýmý ile yapýlan görüþmede, öðrencinin olumsuz dav-
ranýþlarý ve uygulanabilecek yaptýrýmlarý veliye bildirilecek.
Velinin toplantýya gelmemesi durumunda tutanak
tutulacak. Bu aþamalardan sonra öðrencinin olumsuz
davranýþlarýný sürdürmesi durumunda, öðretmen, yazýlý
belgelerin bulunduðu dosyayý hazýrlayacaðý raporla birlikte görüþülmek üzere öðrenci davranýþlarýný deðerlendirme kuruluna verecek. Kýnama”da öðrenciye, yaptýrým
gerektiren davranýþta bulunduðunu ve tekrarýndan kaçýnmasý gerektiði okul yönetimince yazýlý olarak bildirilecek.
“Okul deðiþtirme” ise öðrencinin, bir baþka okulda
öðrenimini sürdürmek üzere bulunduðu okuldan naklen
gönderilmesi þeklinde olacak.
"UYARMA" SÜRECÝ 2003'TE BELÝRLENMÝÞTÝ
Milli Eðitim Bakanlýðý 2003 yýlýnda Ýlköðretim Yönetmeliði’nde yaptýðý deðiþiklikle, öðrencilere uygulanacak uyarma cezasý süreçlerini belirlemiþti. 26 Temmuz 2014’de yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Okul
Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliði’nin
‘Öðrencilerin olumsuz davranýþlarý ve uygulanacak yaptýrýmlar’ baþlýðý altýnda, 54’üncü maddede ise, “Ortaokul
ve imam-hatip ortaokulu öðrencilerine, olumsuz davranýþlarýnýn özelliðine göre uyarma, kýnama ve okul deðiþtirme yaptýrýmlarýndan biri uygulanýr” ifadelerine yer verilmiþ, ayrýntýlarý eklenmemiþti. 23 Ekim’de Resmi Gazete’de yayýmlanan ‘Milli Eðitim Bakanlýðý Okul Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliði’nde ise
uygulanacak yaptýrýmlarýn detaylarýna yer verilmiþ oldu
YIT
BÝR YIL ERTELEYENE OTOMATÝK KA-
Ayrýca, velisinin yazýlý talebi veya saðlýk raporu ile
ilkokula kaydý bir yýl ertelenen çocuklar, okul öncesi
eðitim kurumlarýna öncelikle kaydedilecek. Eski yönetmelikte yer alan, ‘67, 68 ve 69 ay olup da velisinin yazýlý talebi veya saðlýk raporu ile ilkokula kaydý ertelenen
çocuklar...’ maddesi deðiþtirilerek, ‘67, 68 ve 69 ay olup
da’ ifadesi kaldýrýldý. Böylece okul öncesi eðitim kurumlarýna öncelikle kaydedilmesini çocuðun ay itibariyle
yaþýna baðlayan kýsýtlama kaldýrýlmýþ oldu.(Hürriyet)
aðlýk Bakanlýðý, Danýþtaya açýlan davada iptal
kararý verilmesi üzerine muayenehanelerle ilgili
düzenlemeye gitti.Muayenehane açmak isteyen
doktorlar, gerekli belgelerle il saðlýk müdürlüðüne
baþvuracak, uygun þartlarý taþýyanlarýn Özel Saðlýk
Kuruluþlarý Yönetim Sistemi'ne kaydý yapýlacak.
Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel
Müdürü Doðan Ünal, yayýnladýðý genelgede, Ayakta
Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý
Hakkýnda Yönetmelik'te muayenehanelerin taþýmasý
gereken standartlar ve açýlmasýna iliþkin iþlemlerin
belirtildiðini, muayenehane baþvurusunda dikkat
edilecek hususlarla ilgili de daha önce bakanlýk
genelgesi yayýnlandýðýný anýmsattý.
Açýlan davada, söz konusu yönetmeliðin ilgili
maddesi uyarýnca muayenehane açýlýþýnýn,
Bakanlýðýn uygun görmesi þartýna baðlanmasý ve bu
yetkinin il saðlýk müdürlüðü tarafýndan kullanýlmasý
gerektiði gerekçesiyle iptal edildiðini bildiren Ünal,
1219 sayýlý Tababet ve Þuabat-ý Sanatlarýnýn Tarzý
Ýcrasýna Dair Kanun'un 5. maddesinde, "Hususi
muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane
tesis eylemek suretiyle sanatýný icra eylemek isteyen
her tabip hasta kabulüne baþladýðýndan itibaren en
çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma
tarih ve numarasýný ve muayenehane ittihaz eylediði
mahal ve mevcut ise ihtisas vesikasýný mahallin en
büyük sýhhiye memuruna kaydettirmeðe ve
muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat
evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur" hükmü
bulunduðuna dikkati çekti.
Ünal, bu hüküm uyarýnca il saðlýk
müdürlüðüne baþvuru yapma zorunluluðu
olduðundan ve baþvurularýn deðerlendirilmesi
yayýnlanan Bakanlýk genelgesiyle zaten il saðlýk
müdürlüklerine devredildiðinden yönetmelik
hükmünün nasýl uygulanmasý gerektiðine açýklýk
getirdi.
Buna göre, muayenehane açacak
uzman/tabipler, gerekli belgelerle il saðlýk
müdürlüðüne baþvuracak, müdürlük aranan þartlarýn
bulunup bulunmadýðýný dosya üzerinde ve yerinde
incelemeyle deðerlendirecek. Yönetmelik þartlarýný
taþýyan muayenehane için Özel Saðlýk Kuruluþlarý
Yönetim Sistemi'ne (SKYS) kayýt yapýlacak, uzman
tabip adýna uygunluk belgesi düzenlenecek, bu
belgenin bir sureti Bakanlýða gönderilecek.
Ünal, ayrýca, Danýþtayýn iptal kararý verdiði
maddeyle ilgili yeniden düzenlemeye gidildiði için
yapýlacak iþlem bulunmadýðýný bildirdi.
Depreme dayanýklýlýk ve yangýn tedbirleriyle
ilgili hususlarýn, binanýn tamamýna yönelik olmasý
ve tamamýný ilgilendiren unsurlar içermesi
nedeniyle iptal edildiðine dikkati çeken Ünal,
mahkemenin gerekçesi doðrultusunda, binanýn
tamamýnýn muayenehane amacýyla kullanýlmasý
durumunda , ilgili hükmün aynen uygulanmasý,
bütün muayenehanelerden yapý ruhsatý ve kullanma
izni istenmesi, ayrýca muayenehanenin bulunduðu
kýsýmla ilgili mevzuata göre yangýna karþý gereken
tedbirlerin alýndýðýna dair belge alýnmasý gerektiðini
belirtti.
Ünal, ayrýca, yapýlan yönetmelik deðiþikliðiyle
"Muayenehane katta ise binada asansör bulunmasý
zorunludur" hükmü getirildiðini, deðerlendirmenin
buna göre yapýlmasý gerektiðini belirterek,
uygulamada mahkeme kararý ve yönetmelik
deðiþikliklerinin dikkate alýnmasýný istedi. (AA)
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
25 EKÝM 2014
Çorum
kanserin
farkýnda
mý?
Meme Kanseri Sempozyumu’nda farkýndalýk vurgusu
RECEP MEBET
Mesude Kara
Dr. Ahmet Barýþ
Uzm. Dr. A. Fahri Þahin
Prof. Dr. Mete Dolapçý
Dr. Sevil Dirlik Zaman
Göðüs Kanseri Bilinçlendirme Ayý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen ‘Meme Kanseri Sempozyumu’ dün Çorum’da
gerçekleþti.
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi iþbirliðinde organize edilen sempozyumda, toplum saðlýðýný tehdit
eden meme kanseri konusunda bilgiler verildi.
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Salonu’nda gerçekleþen programa Vali
Ahmet Kara’nýn eþi Mesude Kara, Vali Yardýmcýsý
Fikret Zaman, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri
Dr. Turgay Happani, Halk
Kanserin önlenebilir bir hastalýk olduðunun dile getirildiði programda, erken teþhisin önemi vurgulandý.
Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet
Barýþ, Kanser Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman, Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. A. Fahri Þahin,
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, saðlýk
kurumlarý yöneticileri ve akademisyenler, kanser hastalarý ve yakýnlarý ile çok sayýda öðrenci katýldý.
Saðlýk çalýþanlarýnýn da büyük ilgi gösterdiði programýn sunuculuðunu Fatma Yaðlý üstlendi.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn
okunmasýyla baþlayan programa katýlanlara, salon giriþinde kanserle ilgili bilgilendirici ve bilinçlendirici broþürler ile çiçek hediyele edildi.
‘KANSERÝN FARKINDA OLMALIYIZ’
Programa katýlanlara salon giriþinde bilgilendirici broþürler ve çiçek hediye edildi.
‘Kanserin Farkýndayýz’ sloganýyla düzenlenen
programýn açýþ konuþmasýný Halk Saðlýðý Müdürü Dr.
Ahmet Barýþ yaptý.
Kanserin halk saðlýðýný tehdit eden ciddi bir problem olduðunu belirten Ahmet Barýþ, meme kanserininse
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan tarama programýna alýnan 3
hastalýk türünden biri olduðunu söyledi.
Kadýnlarda daha çok görülen meme kanserinin Türkiye’de en yoðun karþýlaþýlan onkoloji rahatsýzlýðý türü
olduðuna iþaret eden Barýþ, “Her 8 kadýndan birinin meme kanserine yakalanma riski var” dedi.
Kanserin görülme sýklýðýnýn hýzla arttýðýný dile getiren Dr. Barýþ, meme kanserine neden olan etkenlerin baþýnda obezite ve hareketsiz yaþamýn geldiðini kaydetti.
Erken teþhis edilmesi durumunda meme kanserinin
tedavisinin mümkün olduðunu ve hastanýn yaþamýný sürdürebildiðini vurgulayan Barýþ, koruyucu saðlýk hizmetlerinden de bahsetti. Barýþ, “Saðlýk Bakanlýðý, kanser konusundaki tarama hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor.
Bu kapsamda halkýmýza belirli periyodlarla kanser taramasý yaptýrmalarýný tavsiye ediyoruz” diye konuþtu.
‘Kanserin Farkýndayýz’ sloganýyla düzenlenen programda konuyla ilgili bilgiler verildi.
‘HASTALIK DEÐÝL, ÝHMAL ÖLDÜRÜR’
Sempozyumun açýlýþýnda kürsüye gelen Vali Ahmet
Kara’nýn eþi Mesude Kara, “Kanser hastalýðý deðil, teþhis ve tedavi sürecindeki ihmal ölümlere neden oluyor”
dedi.
Düzenlenen programa kanserle ilgili sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri de katýldý.
Türkiye’de saðlýk hizmetleri alanýnda yaþanan geliþmelere dikkat çeken Mesude Kara, yapýlan tüm saðlýk
yatýrýmlarýna raðmen bazý hastalýklarýn bireylerin ve toplumun saðlýðýný tehdit ettiðini söyledi.
Kanser konusunda farkýndalýðýn önemini vurgulayan Kara, bilinçlenme ile birlikte tarama ve kontrollerle
vahim sonuçlarýn ortadan kalkabileceðini ifade etti.
Açýþ konuþmalarýnýn ardýndan sýrasýyla kürsüye gelen konuþmacýlardan Uzm. Dr. A. Fahri Þahin ‘Meme
Patolojisi’, Prof. Dr. Mete Dolapçý ‘Meme Kanseri ve
Belirtileri’, Dr. Sevil Dirlik Zaman ise ‘KETEM Çalýþmalarý’ konulu birer sunum yaptý.
Sempozyumda yapýlan sunumlarda kanserde erken
teþhisin hayat kurtardýðý vurgulanarak 30-69 yaþ aralýðýndaki kadýnlarýn meme ve rahim aðzý kanseri, 50-70
yaþ aralýðýndaki kadýnlar ile erkeklerinse baðýrsak kanseÖðrenciler de sempozyuma büyük ilgi gösterdi.
ri taramalarý için KETEM’e baþvurabilecekleri belirtildi.
Kanserin önlenebilir bir
hastalýk olduðunun dile getirildiði programda, “Güneþ
ýþýðýnýn zararlý etkilerinden
korunun. Düzenli egzersiz
yapýn. Yüksek kalorili diyet
ve katký maddelerinden uzak
durun. Çalýþma ortamýndaki
zararlý maddelerden sakýnýn.
Alkolden uzak durun. Sigara
kullanmayýn. Anne karnýndaki bebeði ilaç, kimyasal madde, toksin ve radyasyondan
koruyun. Böcek ilacý ve diðer
tarým ilaçlarýndan uzak durun. Gereksiz radyolojik tetkiklerden ve ilaç kullanýmýndan sakýnýn” önerilerine yer
verildi.
Geçmiþte göðüs kanseri
tanýsý konulan Mihriban Yýldýrým’ýn da duygu ve düþüncelerini paylaþtýðý program,
plaket töreni ve kokteyl ile
sona erdi.
Göðüs Kanseri Bilinçlendirme Ayý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen ‘Meme Kanseri Sempozyumu’ dün gerçekleþti.
Programý onkoloji hastalarý ve yakýnlarý da izledi.
Saðlýk çalýþanlarý da sempozyuma büyük ilgi gösterdi.
Hastane salonunda düzenlenen programda konuyla ilgili sunumlar yapýldý.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
Çorumlu’nun azmi
Çin Seddi’ni aþtý
11
RECEP MEBET
Osman Altýn (sað baþta), aðabeyi Þehmuz Altýn’la birlikte gazetemizi ziyaret etti.
Çin Seddi’ni aþan Çorumlu genç giriþimci, Orta Asya’ya tekstil ürünleri pazarlayacak.
Osman Altýn, Çin’de Türk malý tekstil ürünlerine ilginin büyük olduðunu söyledi.
Çorumlu genç
giriþimci Osman Altýn,
Çin Halk
Cumhuriyeti’nde tekstil
atölyesi açmaya
hazýrlanýyor.
Uygur Özerk
Bölgesi’nde iki ayrý
giyim maðazasý bulunan
Osman Altýn, tatilini
geçirmek üzere
geçtiðimiz günlerde
memleketi olan Çorum’a
geldi.
Saraybosna Yunus
Emre Türk Kültür
Merkezi çalýþanlarýndan
aðabeyi Þehmuz Altýn’la
birlikte gazetemizi
ziyaret eden Osman
Altýn, yurt dýþýndaki
yatýrým çalýþmalarý
hakkýnda açýklamalarda
bulundu.
Çorum Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki
bazý gömlek
fabrikalarýný da ziyaret
ederek incelemelerde
bulunan Altýn,
‘Osman&Türk’
markasýyla Türkiye
tekstil sektörünü Çin’de
temsil etmeyi
amaçladýðýný söyledi.
Hazýrladýðý yatýrým
projesiyle Uygur
Türkleri’ne de istihdam
imkaný sunmayý
planladýðýný belirten
Altýn, Türkiye’den
alacaðý kumaþý Çin’de
iþleyerek gömlek ve
benzeri tekstil ürünlerine
dönüþtüreceðini
kaydetti.
Projesini 2015 yýlý
içinde hayata geçirmeyi
isteyen Altýn, kuracaðý
atölyede üretmeyi
planladýðý tekstil
ürünlerini Çin üzerinden
tüm Orta Asya’ya
pazarlamayý
hedeflediðini dile
getirdi.
Yatýrým fikrinin,
Türk mallarýna
gösterilen ilgiden
doðduðunu anlatan
Altýn, kendi
imkanlarýyla hazýrladýðý
proje ile Uygur Özerk
Bölgesi’nin
kalkýnmasýna da katký
saðlamayý arzu ettiðini
sözlerine ekledi.
Yahya Çoban anjiyo oldu
RECEP MEBET
Çorum Milli
Eðitim Müdür
Yardýmcýsý Yahya
Çoban, geçirdiði ani
rahatsýzlýk nedeniyle
hastaneye kaldýrýldý.
Geçtiðimiz Salý
günü mesaideyken
fenalaþan Yahya Çoban,
Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
acil servisine kaldýrýldý.
Yapýlan ilk
muayenesi sonucunda
kardiyoloji ünitesinde
tedavi altýna alýnan
Çoban, anjiyo oldu.
Baþarýlý geçen týbbi
operasyonun ardýndan
taburcu olan Çoban’ýn
Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban anjiyo oldu.
evinde istirahat ettiði
öðrenildi.
HAKÝMÝYET
Eðitim Haberleri
Servisi, Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýsý
Yahya Çoban’a geçmiþ
olsun der, acil þifalar
diler.
Þaziye Yaðlý vefat etti
Merhum Hasan
Yaðlý’nýn eþi Þaziye
Yaðlý (100) dün vefat
etti.
Sanayi esnafýndan
Ahmet ve Ýsmail
Yaðlý’nýn annesi Þaziye
Yaðlý, yaþamýný yitirdi.
Merhumenin
cenazesi bugün saat
11.00’de Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
morgundan alýnarak
Çorum merkeze baðlý
Buðdüz Köyü’ne
götürülecek. Öðle
namazýný müteakiben
kýlýnacak cenaze
namazýnýn ardýndan köy
mezarlýðýnda topraða
verilecek.
HAKÝMÝYET,
Þaziye Yaðlý’ya Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý
diler. (Recep Mebet)
“Bizim çocuklar niçin kitap okumuyor?” baþlýklý yazýda konuyla ilgili önemli tespitlere yer verildi.
Yeni Þafak Yazarý Mücahit Öztürk’ten dikkat çeken deðerlendirme
Bizim çocuklar
niçin kitap okumuyor?
RECEP MEBET
anlatalým onlara. Bunu ancak yanlarýnda,
çevrelerinde kitap
okuyan rol modeller
olarak saðlayabiliriz.
Çocuk odalarýna, raflarýnda sadece
ders kitaplarýnýn deðil, diðer kitaplarýnda
olduðu, küçük olsa da
bir kitaplýk koyalým.
Kitapçýlara gittiðimizde önce onlarýn
okuyacaklarý kitaplarý kendilerinin seçmelerine izin verelim. Kitap okumayý
sýkýcý bulanlarý, sevdikleri ve ilgi duyduklarý alandaki kitaplarla tanýþtýralým.
Yeni Þafak Gazetesi Köþeyazarý Mücahit Öztürk
Daha sonra ise, kitaptan elde ettikleri bilgileri siz ve baþkalarý ile paylaþmalarýna fýrsat taBizim çocuklar niçin kitap okumuyor?
nýyarak, bilginin onlara kazandýracaðý takdir ve
beðeniyi yaþamalarýný saðlayalým.
“Hayatýmýza ekranýn girmesiyle tüm dengeler deðiþti. Siyah beyaz, tek kanallý TV ile yetiþen
Bir þekilde kitap okumaya baþlayan çocuklar
bizlerin biraz þansý vardý, kitap ile arkadaþlýk etgiderek farklý alanlarda da kitap okumaya baþlarmek için. Ancak sadece çocuk kanalý sayýsýnýn onlar. Çocuklarýmýza okuma kültürünü öðretelim.
larla ifade edildiði, enteraktif bilgisayarlarýn, oyun
Onlar, okudukça daha güzel okur, daha güzel okukonsollarýnýn devreye girdiði günümüzde, kitap
dukça okuduklarýný daha iyi anlar, okuduklarýný
cazibesini giderek kaybetti çocuklarýn nezdinde.
anladýkça da okumaktan zevk alýrlar.
Bilgiyi arzulamak ve bilgiye ulaþýnca keyif
Kitaplar evde sadece kitaplýk bölümüne hapalmak temel motivasyon kaynaðýdýr okumak için.
solmasýn. Salonda sehpanýn, mutfakta masanýn,
Kitap okumak kolay bir süreç deðildir aslýnda, akyatak odasýnda etejerin üzerinde, her yerde olsun
tif çaba ve dikkat gerektirir. Zihninizi alýþtýrmanýz
kitaplar. Her gün olmasa da haftanýn 4-5 günü kigerekir kitap okumaya.
tap okuma saatimiz olsun evimizde. 20- 30 dakikalýk bu kýsa süreler, kitapla muhabbeti artýrmaya
Çocuklarýn sýnýrsýz hayal dünyasýný iyi kullafazlaca yeter. Ya herkes sevdiði bir kitabý okusun
nan oyun ve çizgi film yapýmlarý, tek tuþla deðiþya da hep birlikte ortak bir kitap okunsun bu saattirilen görsellik zengini ekranlar, haksýz bir rekalerde. Önce çocuðunuz okusun siz dinleyin, sonra
bet oluþturdu kitaplara karþý. Ýlginç olan ise, tüm
siz okuyun o dinlesin. Ailece yapýlan en güzel
zamanlarýn en çok okumasýný yapýyor olmasý çopaylaþýmdýr kitap okuma saatleri. Baský ve tehdit
cuklarýmýzýn. Gözleri sürekli bilgisayar ve cep teile deðil, sevdirerek, alýþtýrarak, merak uyandýralefonu ekranýnda, sürekli bir þeyler okuyorlar, anrak, özendirelim okumaya.
cak okuduklarý kitap deðil.
Þunu unutmayalým, biz okumaz isek, çocukSorun sadece çocuklarda deðil aslýnda, artýk
larýmýz asla okumayacaktýr.”
çok az kiþi kitap okuyor. Toplum giderek akademik ve entelektüel bilgiden uzaklaþýyor. Kýsa,
yorum gerektirmeyen,
zihni yormayacak, taraflý metinleri okuyor insanlar. Bilgiye kolay
ulaþmanýn þýmarýklýðý
ile araþtýrmadan, sorgulamadan, kaynaðý saðlam olmayan metinlere
yöneliyorlar hemen.
Evde kitap okuyan
anne babalar görüyor
mu çocuklarýmýz? Kendileri ekran baþýnda olan
ebeveynlerin, odana git
kitap oku önerisi ne kadar etkili olabilir ki.
Araþtýrmalar evde her
gün belli bir süre kitap
okunmasýný saðlayan ailelerin
çocuklarýnda,
uzun vadede kitap okuma oranýnýn daha fazla
olduðunu söylüyor. Erken yaþta çocuklara, uykudan önce 5-10 dakika
kitap okumanýn, hafýzalarýnda önemli yer tuttuðu ve ileri yaþlarda kitaba yönelimi artýrdýðý bilinmekte.
Bu kadar caydýrýcý
etken yanýnda, okumak
hiç de gerekli ve önemli
gelmeyebilir çocuklarýmýza. Þunu bilelim ki
onlarý ekrandan uzaklaþtýrmadýkça kitap okumalarýný saðlayamayýz. Öncelikle okumanýn yaþamýn bir parçasý olduðu
Yeni Þafak Gazetesi
Köþeyazarý
Mücahit Öztürk, geçtiðimiz günlerde kaleme aldýðý yazýsýnda
çocuklardaki okuma
alýþkanlýðý eksikliðine dikkat çekti.
“Bizim çocuklar
niçin kitap okumuyor?” baþlýklý yazýsýnda konuyla ilgili
önemli tespitlerde
bulunan Mücahit Öztürk, problemin çözümü hususundaki görüþlerini de dile getirdi.
Öztürk, annebabalarý yakýndan ilgilendiren yazýsýnda
þu ifadelere yer verdi:
Öztürk, anne-babalarý yakýndan ilgilendiren yazýsýnda çözüm önerilerini sýraladý.
Þaziye Yaðlý
12 CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Yaz saati
uygulamasý
gerekli’
E
Spor alanlarý da DUMANSIZ olacak
D
umansýz hava sahasý
geniþliyorBakan Kýlýç, spor
alanlarýnda dumansýz hava sahasýnýn
geniþletileceðini söyledi.Gençlik ve
Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, spor
alanlarýnda tütün ve mamullerinin
tüketilmesi yasaðýnýn geniþletilmesi
için çalýþma baþlatacaklarýný söyledi.
Kýlýç, yaptýðý açýklamada, son
dönemde yeni bir uygulamayla cami
avlularýnda sigara içilmesinin
yasaklandýðýný hatýrlattý.
Bu kapsamda spor tesisleriyle
ilgili çalýþma baþlattýklarýný anlatan
Kýlýç, "Spor tesislerimizin içinde sigara
kullanýmý zaten yasak ancak tesiste
olmasa bile sýnýrlar içinde sigara
kullanýmlarýný görüyoruz. Þimdi bu
yasaðýn biraz daha geniþletilmesi
konusunda hukukçularýmýzý
çalýþtýracaðýz. Belki mevzuatýmýzda
geniþletmeyle ilgili bir durum söz
konusuysa bu, deðiþikliðe gitmeden
yapabileceðimiz bir þeydir" dedi.
Kýlýç, spor alanlarý ve çevresinde
sigara yasaðýyla ilgili dünyada pek çok
örnek bulunduðunu aktardý.
Sportif eðitim ve spor
kurumlarýnýn yanýnda sigara içilmesini
bertaraf edeceklerini vurgulayan Kýlýç,
özellikle futbol maçlarýnda, tribünlerde
yasaða uyulmadýðý yönünde þikayetler
aldýklarýný bildirdi.
Yasakla ilgili hangi kuruluþlarýn
yetkili olduðunun bilindiðini ifade
eden Kýlýç, þöyle konuþtu:
Mantar Zehirlenmesi Nasýl Oluþur?
"Bu noktada yapabileceðimiz þey,
yetkilerin kullanýlmasýnýn
hatýrlatýlmasý. Aslýnda stadyuma giden
vatandaþlarýmýzýn zaten bunu
kendiliðinden yapmasý gereken bir þey
diye düþünüyorum. Spor müsabakasýna
geliyorsunuz. Sigaranýn bununla pek
baðdaþýr tarafý yok açýkçasý.
Dolayýsýyla zaten birçok Avrupa
ülkesinde yasak. ABD'de baþka
yasaklar da var. Yasak olan açýk alanlar
var. Mesela üniversite kampuslarýnda
yasak. Ýçecek olan kiþi, kampusun
dýþýna çýkýyor ama stadyumlardaki bu
sigara yasaðýnýn uygulanmasý
noktasýndaki konuyu da masaya
yatýracaðýz. Gereken neyse
yapacaðýz."(AA)
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný
Taner Yýldýz, "Þu ana kadar 7
aylýk süre içerisinde toplam 1,7
milyar kilovatsaat enerjiden
tasarrufumuz oldu. Bunun da parasal
karþýlýðý 500 milyon lira civarýnda"
dedi.
Yýldýz, 26 Ekim'de sona erecek
yaz saati uygulamasýna iliþkin
deðerlendirmelerde bulundu.
Gün ýþýðýndan daha fazla
faydalanabilmek için yaz saati
uygulamasýnýn önemli olduðunu
belirten Yýldýz, valiliklerin bu konuda
yetkileri olduðunu ve gerekli
durumlarda mesai saatlerini ayarlama
yetkileri bulunduðunu dile getirdi.
Valiliklerin, gün ýþýðýna göre
mesai baþlangýç saatlerini
düzenleyebildiðine dikkati çeken
Yýldýz, "Çalýþma saatleri için bir
kýsým valiliklerimiz 07.30'da, bir
kýsým 08.00'de, bir kýsým da 08.30'da
mesai saatlerini düzenleyebilir.
Önemli olan enerji tasarrufunu, enerji
verimliliðini arttýrmaktýr. Elde
edeceðimiz tasarrufun, kýþ aylarýnda
da devam edecek olmasý bizi
sevindirir" diye konuþtu.
Türkiye'nin doðusu ile batýsý
arasýnda 76 dakikalýk fark olduðunu
anlatan Yýldýz, "Bu fark, çok büyük
bir fark. Yazýn güneþ daha erken
doðuyor, daha geç batýyor. Gün
ýþýðýndan daha fazla faydalanýlýyor.
Kýþýn da valilerimizin gün ýþýðýndan
daha fazla faydalanmak için mesai
saatlerini ayarlama yetkileri var. Bu
uygulamayý biz de doðru buluyoruz"
deðerlendirmesinde bulundu.(AA)
‘Tehlikeli lezzet’
Bir parçasý bile sizi ölüme götürebilir!
Doðal alanlarda yetiþen ve yapýsýnda zehirli madde bulunan þapkalý
mantarlarýn taze, kurutulmuþ veya konserve olarak çið veya piþirilerek
yenmesi sonucunda geliþen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir
zehirlenmedir.
Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarýnda
yaðýþlarýn bol olduðu mevsimlerde görülür.
Ülkemizde doðal alanlarda yetiþen zehirli mantarlarýn da bulunduðu
unutulmamalýdýr.
DOÐADA KENDÝLÝÐÝNDEN YETÝÞEN MANTARLARI
YEMEYÝNÝZ!
KÜLTÜR MANTARLARI DIÞINDA KESÝNLÝKLE TÜRÜ
BÝLÝNMEYEN MANTARLARI YEMEYÝNÝZ.
BU MANTARLAR ÖLDÜRÜCÜDÜR!
Hemen hemen bütün mantar zehirlenmelerine "Amanita
Muscarina" ve "Amanita Pholloides" denilen iki cins mantar yol açmaktadýr. "Amanita Muscarina'ýn zehri yüksek ýsýda bile etkisini kaybetmediðinden, bu cins mantarlar piþirilerek yense dahi 3 saat içinde
zehirlenme belirtileri gösterirler."
Mantar Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliðine göre
deðiþir. Belirtiler, bazý mantar türlerinin yenmesini takiben 2 saat sonra,
bazý mantar türlerinin yenmesini müteakiben de 6 saat sonra ortaya çýkabilir.
Mantarýn yenmesini takiben 2 saat gibi kýsa bir sürede zehirlenme
belirtilerine sebep olan mantarlarýn yenmesi durumunda:
* Sersemlik,
* Uykuya meyil,
* Tansiyon düþüklüðü,
* Bulanýk görme,
* Yüz ve boyunda kýzarma,
* Nabýzda artýþ,
* Aðýzda metal tadý,
* Bulantý ve kusma ile
* Terleme görülebilir.
Mantarda bulunan zehirli maddenin özelliðine göre, yendikten 6
saat sonra geliþebilen zehirlenme belirtileri ise:
* Bulantý,
* Kusma,
* Ýshal,
* Ateþ,
* Nabýz artýþý,
* Karýn aðrýsý ile
* Daha sonra karaciðer ve böbrek bozukluklarý ile bu organlarýn
bozukluklarýna baðlý belirtiler þeklindedir.
Sonuçta koma ve ölüm de söz konusu olabilmektedir.
SATIN ALACAÐINIZ MANTARIN:
-Ambalajlý olmasýna
-Nerede üretildiðine
-Ýmal ve son kullanma tarihinin olup olmadýðýna bakýnýz.
MANTARLARLA ÝLGÝLÝ DOÐRU BÝLDÝÐÝMÝZ YANLIÞLAR
Bir mantarýn zehirli olup olmadýðýnýn teþhisi için genel bir kural
yoktur. Halk arasýnda zehirli mantarlarýn tanýnmasý ile ilgili söylenen
kurallar ise yanýltýcý olabilir. Örneðin:
* Renkleri canlý ve parlaktýr. Yanlýþ. Ölüm meleði olarak bilinen,
son derece zehirli olan Amanita virosa beyaz renklidir.
* Böcekler zehirli mantara yaklaþmaz. Yanlýþ. Böcekler için zararlý
olmayan mantarlar sizin için ölümcül olabilir. Amanita phalloides en
öldürücü mantar olduðu halde böceklenebilir.
* Gümüþ veya soðanla kaynatýlýrsa kararýr. Yanlýþ. Tüm yaþlanan
mantarlar genelde kararmaya meyillidir.
* Kokularý ve tatlarý çok kötüdür. Yanlýþ. Çoðu zehirli mantar
lezzetli ve hoþ kokuludur.
* Yeterince piþirilince zehiri geçer. Yanlýþ. Bazý zehirlerin kimyasal
yapýsý ýsýya dayanýklýdýr. Piþse bile etkilerini kaybetmez.
* Sirkeli ve tuzlu suda kaynatmak mantarýn zehrini ortadan kaldýrýr.
* Mantar yoðurt ile yenirse zehirlemez.
* Kurutulmuþ mantar zehirlemez.
* Çayýrda yetiþen mantarlar zehirlemez.
* Aðaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
* Salyangozlar, zehirli mantarý yemez.
* Koparýlan mantarýn rengi deðiþmezse zehirsiz, iç kýsmý mavi renk
alýrsa zehirlidir.
Doðada kendiliðinden yetiþen mantarlarýn zehirli veya zehirsiz
olduðunu anlamak mümkün deðildir.
Sonuç olarak mantar zehirlenmelerinin belirli bir ölçütü yoktur, bu
nedenle þüpheli mantarlarýn kesinlikle tüketilmemesi gereklidir…
Yediðiniz mantar aþaðýdakilerden biri ise ya da benziyorsa
zehirlenme olasýlýðýnýz çok yüksek...
Hemen zaman kaybetmeden, acil olarak en yakýn hastaneye gitmeli
ve doktor kontrolüne girmelisiniz.
ZEHÝRLENME OLASILIÐI YÜKSEK OLAN MANTARLAR
Amanita Phalloides (Köygöçüren Mantarý)
Köygöçüren mantarý da denilen ve Türkiye'deki ölümcül zehirlenmelerin neredeyse % 95 inden sorumlu, son derece zehirli ve tehlikeli bir
mantardýr. Bu mantara yaz baþlarýnda ve sonbahar aylarýnda ormanlarda
çok sýk rastlanýr. Bu mantarýn bir kiþiyi öldürmesi için 20-25 gram
tüketilmesi yeterli olmaktadýr. Volvariella volvacea mantarý ile olan benzerliði ölümlerin önemli sebeplerindendir.
Amanita Muscarina (Sinek Mantarý)
Sinek mantarý (Amanita muscaria), Gelin mantarý olarak da bilinir.
Zehirli ve halüsinojen bir mantar türüdür. Yarattýðý delilik krizleri 4-6 saat
sürer. Bu mantardan etkilenenlerde; ruh halinin deðiþmesi, (keyifli veya
kaygýlý durum), nedensiz gülme, hayal görme, konuþma güçlüðü, kas
spazmlarý, görme ve iþitme bozukluðu, yorgunluk gibi belirtiler görülür.
Bu mantardan zehirlenmelerde ölüm olayý nadirdir, özellikle küçük
çocuklarda tehlikeli olabilmektedir.
Parlak kýrmýzý ve turuncu renklerde olabilir. Diðer amanita türleri
gibi beyaz renkli, yumurta þeklinde bir kapsülden çýkar, genelde
üzerindeki zar'ýn kalýntýlarýndan kaynaklanan beyaz noktalar taþýr.
Amanita Virosa (Ölüm Meleði)
Amanita virosa, ölüm meleði olarak da bilinir. Amanita phalloides
ile beraber dünyadaki mantar zehirlenmelerinden kaynaklanan ölümlerin
çoðunluðundan sorumludur. Ýçerdiði alfa amanitin 6-24 saat boyunca
kendisini göstermeyen ancak daha sonra karaciðer ve böbreðin iflasý ile
ölüme yol açan çok etkili bir zehirdir.
Beyaz, kenarlarý beyaz ortasý sarýmsý veya pembemsi bir þapkaya
sahiptir. Mantarýn ilk oluþtuðunda onu taþýyan beyaz bir yumurtaya benzeyen kapsülü karakteristiktir, genç örnekleri yenebilen diðer mantarlarla karýþtýrýlabilir. Küçükken konveks olan þapka mantar büyüdükçe tamamen düzleþir. Genelde Aðustos'tan Kasým'a kadar ormanlarda bulunabilir,
kokusu hoþ deðildir.
Yabani mantar yiyen, göz yaþarmasý, bol tükürük salgýsý, terleme,
mide bulantýsý, kusma, karýn aðrýsý, ishal, baþ dönmesi, karýn bölgesinde
kramplar ve göz bebeklerinde küçülme þikâyetleri görülen hastalarýn
vakit kaybetmeden kusturulmasý gerekir.
Yakýndan bilinen ve yýllardýr doðadan toplayarak yenilen mantar
türlerinin zehirlemediði düþünülür. Ama bu mantarlarý ne kadar tanýrsak
tanýyalým doðada genetiði deðiþmiþ ve zehirleyici özellik kazanmýþ olabilir. Ayrýca ayný tür mantarlar bir bölgede zehirleyici olmazken baþka bir
bölgede zehirleyici olabilir. Bu nedenle ambalajlý kültür mantarlarý dýþýndakiler kesinlikle tüketilmemelidir.
SAÐLIKLI GÜNLER DÝLEÐÝYLE…
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
"Soyut toplum"
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:1 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:12 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr:173
2014
25
EKÝM
Uluð Beyin þehit edilmesi (1449) Sularýn Soðumasý - Hicrî Yýlbaþý
(1 Muharrem 1436)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.27
06.54
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.32 AKÞAM 17.57
15.26 YATSI
19.16
HATIRLATMA: Bütün Müslümanlarýn 1436
Hicrî Yýlbaþýlarýný tebrik ederiz. Not: Bu gece
saatler, bir saat geri alýnacaktýr.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
DAMLA ECZANESÝ
OLCAY ÇORUMLU
G.BEY MH. 1. MÝLLET
SOK. ESKÝ SSK
POLÝKLÝNÝK YANI NO:28
- YENÝ GÖÐÜS HAST.
POL. KARÞISI
213 22 02
TÜRKER ECZANESÝ
HALÝL ÝBRAHÝM
TÜRKER
ULUKAVAK MAH.
BUHARAEVLER CAD.
NO:35/A - BÝÞKEK
KAVÞAÐI
270 11 11
KULE ECZANESÝ
H.ÝBRAHÝM KÜÇÜKER
BAHÇELÝEVLER MAH.
DUMLUPINAR CAD.
NO:6 - ÇORUM DEVLET
HASTANESÝ YANI
223 13 08
VEFA ECZANESÝ
MUSTAFA GÖBELEK
GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR
SÝTESÝ ALTI
224 83 26
PAZAR
GÖKGÖZ ECZANESÝ
SERMÝN GÖKGÖZ
M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D CUMA PAZARI KARÞISI METROPOL YANI
234 66 13
DERMAN ECZANESÝ
DURAY BAYKARA
FATÝH CD. NO: 32/C - ADLÝYE
SARAYI KARÞISI
227 11 31
Dikkat Dikkat!
"Soyut toplum", geçen yüzyýla
Þimdi o yazarýn eleþtirileri
ait tanýmlamalardan biri. Modern
baðlamýnda dünyaya bakýnca,
DEÐÝNMELER
hayatýn tüm içerikleriyle toplumu taonun ne kadar haklý olduðunu anlýrihsel deðerlerinden uzaklaþtýrarak,
yoruz. Dünya bilimde ilerledi. Tekonu yalýnkat bir hale getirdiðinin idnolojide geliþim baþ döndürücü bir
diasýný ifade için kullanýlýyordu.
hýzla devam ediyor. Her gün binBence, bu iddia hala geçerliliðini
lerce kültür sanat eseri üretiliyor.
sürdürüyor evrensel çizgide. TopluNe var ki; gezegenimizde, insaný
mu meydana getiren insanlar arasýninsan yapan evrensel deðerlerin
da anlamlý iliþkilerin oluþumuna zeyaþama geçirilmesinde ciddi zormin hazýrlayan deðerler giderek zaluklar yaþanýyor. Ýnsanoðlu, kültür
yýflýyor. Sosyo-kültürel deðerlerin
Þahin ERTÜRK sanat üretme gücünü, hayati deðerzamanla içinin boþaldýðý dünyamýzlerin özümsenmesi doðrultusunda
da, insan, "soyut" bir varlýkmýþ gibi
kullanamýyor mu yeterince diye
algýlanýyor. Bir tür yalnýzlaþtýrmasýdýr bu durum düþünmeden edemiyoruz.
modernitenin insaný.
Ýnsan iliþkilerindeki nitelik deðiþimi sesini
Yirminci yüzyýlýn ilk yarýsýnda, þimdi ismi- duyuran, düþüncesini açýklayan hemen hemen
ni hatýrlamadýðým bir yazar önemli sayýlan bir herkesin kanaati gibi.
edebiyat ödülü kazanýr. Ödül törenine katýlmayaSýk tekrarlanan cümlelerden bazýlarý:
caðýný açýklar yazar. Ne var ki, çevresinin ýsrarla"Ýnsan, insaný geçmiþteki kadar duymuyor."
rýna dayanamaz, katýlýr ödül törenine. Orada yap"Ýnsan, insaný eskiden olduðu gibi anlamýtýðý konuþmada, iki dünya savaþýna tanýklýk eden
bir sanatçý olarak, modern kültürel yaþama eleþ- yor."
" Ýnsan, insaný eski dönemlerdeki gibi saytiriler yöneltir.
Dünya savaþlarýný yaþamýþ bir aydýn-yazar mýyor, sevmiyor."
olarak, edindiði tecrübeleri, ulaþtýðý sonuçlarý di"Ýnsan, insaný arayýp sormuyor son dönemle getirmeyi tercih eder. Özetle, insaný insan ya- lerde!"
pan, insaný toplumsallaþtýran deðerlerin hiçe saSoyut toplum, tipik bir yalnýzlýk halinin yayýldýðýný belirtir modern kültürde. Özellikle sanat þanmasýný getiriyor beraberinde. Modern dönem
ve kültür çevrelerini eleþtirir. Modern sanatýn in- Türk sanatýnda da bu tipik yalnýzlýk hallerinin
saný deðerlerden soyutladýðýný vurgular. Yazara türlü biçimlerinin baþarýyla anlatýldýðýný görüyogöre, modern sanat; özveriyi, hoþgörüyü, doðru- ruz.
luðu, dürüstlüðü, dayanýþmayý, paylaþmayý, merEksilen insani deðerlerin oluþturduðu boþhameti, arkadaþlýðý, dostluðu, mertliði, kahramanlýðý, kaynaþmayý yeterince iþlemiyor diye luk, tatminsizlik, iç sýkýntýsý, iletiþimsizlik, ortam
yabancýlaþmasý
gibi dýþa vurumlarýnýn dünya satenkit eder. Bu konularý ele alsa, iþlese bile "içini
boþaltarak" eserin konusu, temasý haline dönüþ- natýnda dramatik üslup çerçevesinde yoðun olarak
iþlendiðine
tanýk
olmaktayýz.
türmektedir tezini savunur.
Ani göðüs ve sýrt
aðrýsýna dikkat!
U
zmanlar, her göðüs aðrýsýnýn kalple alakalý olmayabileceðini ancak buna doktorun karar verebileceðini belirti.
öðüs bölgesinde olan her aðrýnýn kalple alakalý
olmadýðýný belirten Özel Adana Ortadoðu Hastanesi
Kardiyoloji Uzmaný Dr. Süleyman Binici, göðüs kafesi
içinde, kalp dýþýndaki organlardan veya komþu bölgelerden kaynaklanan aðrýlarýnda kalpten kaynaklananlara
benzer aðrýlar yapabileceðini kaydetti.
Dr. Binici, doðru teþhise ait en güvenilir ipuçlarýnýn
hastanýn þikâyetlerinin hikayesinde saklý olduðunu
belirterek "Hasta, ‘Hýzlý merdiven çýkarken veya aðýr bir
þey taþýrken göðsüme bir sýkýntý geliyor, durunca geçiyor’ diyorsa, bu durumda tersi kanýtlanana kadar kalbi
besleyen damarlarda darlýk olduðu düþünülür. Göðüs
aðrýsý olan kiþilerde, sýkýntýlarýn ne zaman baþladýðý, ne
kadar þiddetli olduðu, ilerleyip ilerlemediði, tetiði çeken
etkenlerin neler olduðu çok önemlidir. Göðüste baský,
aðýrlýk, sýkýþma hissi, sýkýntýnýn boyna, çeneye, kollara
veya sýrta yayýlmasý, kalp damarlarýnýn daraldýðý ya da
týkandýðý durumlarda görülür” dedi.
13
yapýp damarda darlýk nerede, baþka darlýklar da var mý
diye bakýldýktan sonra ne yapýlacaðýna karar verilir.
Bazen ilaçla tedavi yeterli olsa da çoðu zaman darlýklarýn yerine yaygýnlýk durumuna göre stent takmak ya da
baypas ameliyatý yapmak gerekir.”
Basit gibi görünen göðüs aðrýlarýnýn ölümcül bir
hastalýðýn belirtisi olabileceðinin akýldan çýkarýlmamasý
gerektiðini vurgulayan Dr. Süleyman Binici, konuþmasýna þöyle devam etti:
“Bu durumdaki hastalar acil servise ne kadar çabuk
ulaþýrsa, hayatta kalma þansý o kadar yüksektir. Her
dakikanýn hayati önemi vardýr. Bununla birlikte göðüs
aðrýsýnýn ciddi bir nedene baðlý olmadýðý zamanlar çoktur. Hasta buna kendi kendine karar vermemelidir.
Göðüsün içinde bir saatli bomba olabileceði hatýrlanmalý ve mutlaka bir kalp doktoruna gidilmelidir."(ÝHA)
Her noktada bu kelime çok önemli..
"Dikkat !"
"Batmaktan kork,bir öpmekle batma !"
Dünyevi iþlerimizde de ,
Tefekkür
Uhrevi iþlerimiz de de… Dünyamýz
"Dikkat ediniz, içinize bir
mübayenet düþmesin"
Üstadýn bu ikazlarý bir çok
bahislerde vardýr.
"Sakýn sakýn, Dünya cereyanlarý hususan siyaset cereyanlarý sizi tefrikaya atmasýn"
Bursa’da günlük hayatý- Raþit Yücel
mýz hemen hemen beraber gerasityücel@
çen gazetemizin uzun yýllar
yazarlýðýný yapan Rýfat Okyay corumhakimiyet. net
kardeþime 1970 yýllarda bile
semtindeki dershane de merhum
Mustafa
Sungur aðabey misafir olarak kalýrken, orada
bir hatýrasýný anlatýr.
"Bir gün üstadýmýz Isparta’da ki dershanemizde bana:
"Sungur git bir tane limon al "der.
Gittim yanýmýzdaki manavdan limon almak için, fakat orada limon yokmuþ geri geldim.
"Üstadým limon kalmamýþ" dedim.
Bu arada üstad elinde kulunç deðneði ile
Zübeyir aðabeyin sýrtýna vuruyor:
"Sen adam olmazsýn, sen adam olmazsýn "
diye, Zübeyir abi kaçmýyordu..
Sonra bana döndü:
"Dikkatte lazým Sungur, dikkatte lazým."
"Git baþka manav yok mu?" der.
Gittim baþka uzak yerdeki manavdan limon alýp geldim"
Bu açýdan her iþimizde dikkat önemli…
Dinlerken,
Söylerken,
Anlatýrken…
Geri dönülemeyen noktalardan önce dikkat!
Hadiseler baþlangýcý da…
Olumsuz þeylerden önce…
Yapýlan hayýrlý iþlere zarar vermeden önce…
Kýrmadan önce…
Parçalamadan önce…
Aman dikkat!
Aman dikkat !
2.8335
2.8347
2.2379
2.2382
Gram
ALIÞ
88,70
SATIÞ
88.73
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
KRÝZ BELÝRTÝ VERMEDEN DE GELÝR
Yýl:24 Sayý: 7027
25 EKÝM 2014
CUMARTESÝ
Damarlarýn daralmasýna baðlý olan aðrýlarýn 2-3
dakika süreceðine iþaret eden Dr. Süleyman Binici,
“Aðrý ve sýkýntýyla beraber nefes darlýðý, mide bulantýsý,
terleme varsa þikayetlerin kalbe baðlý olma ihtimali yüksektir. Ancak, kalp krizi geçiren herkeste tipik bir aðrý
þikayeti olmasý beklenmemelidir. Özellikle kadýnlarda,
yaþlýlar ve þeker hastalarýnda hastalýk kendini sadece
karýn aðrýsý veya nefes darlýðý hatta yalnýz bulantý veya
halsizlikle de gösterebilir” diye konuþtu.
Kalbi besleyen damarlarýn, anjiyo denilen koroner
anjiyografi yöntemiyle görüntülenmesinin ana amacýnýn
stent veya baypas ameliyatýna hazýrlýk olduðunu belirten
Dr. Süleyman Binici, þunlarý söyledi: “Bu giriþimlere
gerek olup olmadýðýnýn kararý koroner kalp hastalýðýnýn
niteliðine baðlýdýr. Baþka bir deyiþle anjiyografi ancak
bu yönde kuvvetli bir þüphe varsa yapýlmalýdýr. Anjiyo
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
METEOROLOJÝ
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
VEFAT EDENLER
1-Çorum Belediyesi çalýþaný Mesut YILMAZ ve
Berber Esnafýndan Mücahit YILMAZ' ýn babasý, Çorum
Belediyesi Kanalizasyon Amirliðinden emekli; Mehmet
YILMAZ.
2-Vezirköprü' den gelme, Ýnþaat Ustasý Mikdat ÇERÝZ' in babasý; Hasan ÇERÝZ.
3-Ortaköy, Cevizli Köyü' nden gelme, Merhum Ali
DEMÝR' in eþi; Zöhre DEMÝR.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
25 EKÝM 2014
‘Ýslâm
inkýlâbýnýn baþlangýcý’
H
icri yeniyýl nedeniyle yazýlý bir basýn
ret iyiliði egemen kýlma hareketidir. Ýnancýyaçýklamasý yapan Çorum Saadet Partisi
la yaþayabilmenin insanlýktan ayrýlmayacak
Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, “Hicbir hadise olduðunu göstere bir ölçüdür.
ret zulümden kurtuluþ, devlete giden yol deHicret, inancýn üstünlüðünü göstersen,
mektir.” dedi.
ayný zamanda fikri ve inancý için eþsiz bir
Hicretin, Ýslâm tarihinin en önemli olagöç hadisesidir. Hicretle birlikte insanlýðýn
yý olduðunu belirten SP Merkez Ýlçe Baþkakurtuluþu ve Ýslam inkýlabýnýn baþlangýcý olný Sakýnmaz, þu açýklamayý yaptý; “Hicret,
muþ, Ýslam dini hicret sayesinde istikbaline
Müslümanlarý, müþriklerin zulmünden kurkavuþmuþ ve böylece yayýlma imkaný bultarmýþ, Ýslâm'a yayýlma imkâný saðlamýþ,
muþtur.
böylece Ýslâm inkýlâbýnýn baþlangýcý olmuþHicret konusunda en önemli hadiselertur. Bu itibârla olaydan 17 yýl sonra, Hz.
den biride peygamber efendimizin azametiÖmer'in halifeliði esnâsýnda, Hz. Peygamdir. Onun metin iradesi ve sabrýyla en müþber'in hicret ettiði yýlýn 1 Muharrem'i olan 16
kül anlarda bile kalbine hiç yeis- korku, gelOrhan Sakýnmaz
Temmuz 622 tarihi "Hicri-Kamerî Takvim"
meksizin güçlüklere göðüs gerdiðini görürüz.
için "takvim baþý" olarak kabul edilmiþtir. Bizlerde inþalHz. Ebu Bekir'in yolculuk esnasýnda gösterdiði vefa
lah 25 Ekim 2014 Cumartesi günü Muharrem ayýnýn ilk
örneði ,Hz. Ali'nin ölümü göze alarak peygamber efendigününü dolayýsýyla yeni bir hicri yýla (1 Muharrem 1436
mizin yataðýna yatmasý dünyada eþine az rastlanýr bir ha) girmiþ olacaðýz.
disedir .
Hicret hadisesi tarihte olup bitmiþ bir olay deðildir,
Batýda insanlarýn kendi babasýna bile bir bardak çabir müminin hayatýnýn her sahasýnda örnek olmasý gereyý karþýlýksýz vermediði, günümüz insanýnýn her þeyi ile
ken bir hadisedir. Müslüman bu hadiseyi örnek alarak
dünyevileþtiði bir zamanda, Ensar ve Muhacir arasýnda
`kötü huylardan iyi huylara peygamber ahlakýna hicret etkurulan kardeþlik köprüsü ,Allah rýzasý için Mekke de
melidir. Hicret Ýslam tarihinde eþsiz bir olaydýr. Çünkü Ýsher þeyini býrakýp inancý için Medine ye hicret eden mulami fetih ve zaferlerin kapýsý olmuþtur. Tarihte oynadýðý
haciri baðrýna basmasý günümüz insanýnýn her zamankinrol bakýmýndan müstesna bir yere sahiptir.
den daha çok muhtaç olduðu bir davranýþ örneði deðil
Müslümanlar dini inançlarýný yaþayamadýklarý için
mi.?
hicret ettiler. Onlar birer Arap olarak her türlü hakka saBugün ne yazýk ki pek çok Müslüman hicreti bir
hiptiler, fakat birer Müslüman olarak bu hak ve hürriyethikâye gibi görmektedir. Bugün hicret þuurunu kaybeden
lerden mahrumdular.
Müslümanlar çiðeri beþ para etmez insanlarýn zalimlerin
Ýslama gönül vermiþ, kalbine Allah ve peygamber
elinde oyuncak duruma düþmüþ, zillet çamurunda debelesevgisi yerleþmiþ müminler niçin hicret ediyordu? Kurulnip durmaktadýr. Artýk her Müslüman Hicri yýlbaþýný bir
muþ bulunan düzenlerini,evlerini barklarýný bað-bahçelenefis muhasebesi yapmalý, Tüm camiamýzýn, ülke insanýrini niçin terkedip gidiyorlardý. Ýþte bunu anladýðýmýz da
mýzýn ve Müslüman kardeþlerimizin hicri yeni yýlýný kuthicretin ne mana ifade ettiðini daha iyi anlarýz.
luyor tebrik ediyorum,Hicri yýlbaþýnýn ve Muharrem ayýHicret; Þirkten -Tevhide, Küfürden- Ýmana, Dalaletnýn bütün ümmet için uyanýþýn diriliþin insanlýk içinde bir
ten- Hidayete, Tefrikadan- Kardeþliðe, Bidatten -Sünnete,
hidayet vesilesi olmasýný rabbimden niyaz ediyorum.
Adavetten-Muhabbete gidiþin adýdýr. Zulme boyun eðmeme iradesinin sergilenmesidir. Hicret, Zilleti kabul etmeNe Mutlu Kur'an Yoluna Hicret Edenlere. Selam olme ya da her türlü fedakârlýðý yapabilme iradesidir. Hicsun hicreti hakka olanlara. (Haber Merkezi)
Ý
Hacý Ali Suyu için
düðmeye basýldý
skilip Belediyesi geçmiþi yüz yýllara dayandýðý bilinen ve þifalý olduðuna inanýlan Hacý Ali Suyu için
kapsamlý bir çalýþma baþlatýyor. Doðangir Köyü'nün
Tülüce mevkiiinde bulunan Hacý Ali Suyu'nun ilk
çýktýðý yerde incelemelerde bulunan Belediye Baþkan
Vekili Nejat Keserci, su arýza biriminde çalýþan yetkili personelden konu hakkýnda bilgi aldý.
Bugüne kadar kapsamlý bir çalýþma yapýlamayan
Hacý Ali Suyu'nun gözü hummalý bir çalýþmadan geçirilerek yeni gözler açýlacak ve döþenecek yeni boru
hatlarýyla þehir merkezindeki içme suyu çeþmelerine
kayba uðramadan ulaþmasý saðlanacak. Hacý Ali Suyu'nun gözünde iþ makinelerinin çalýþabilmesi için
ulaþým yolu açýlacak.
mezarýn Hacý Ali Aða'nýn olduðu þeklinde bir rivayet
bulunmaktadýr. "Ali,.. Mustafa, ruhu için Fatiha sene
1300" gibi birkaç kelime okunabilen kitabeli bu mezarýn Hacý Ali Aðaya ait olmasý düþüncesi, yazýlarýnýn
oldukça silinmiþ olduðundan tam olarak okunamamasý sebebiyle boþlukta kalmaktadýr. Bu mezar taþýnýn
verebildiði bilgi yukarýdaki kitabede verilen bilgiyi
çürütemediðinden 1883 tarihli mezarýn ona ait olmadýðý veya ölüm yýlýnýn yanlýþ yazýldýðý düþünülmektedir.
ÝSKÝLÝP HACI ALÝ ÇEÞMELERÝ
Hacý Ali Aða vakfiyesinde Ýskilip'te sekiz adet
çeþme yaptýrdýðýný söylemektedir. Halbuki bilinen
Hacý Ali Suyu çeþmesinin sayýsý 17 adettir. Buradan
HACI ALÝ AÐA KÝMDÝR?
hareket ederek çeþmelerin kitabe metinleri ve mimari
þekillerinin deðerlendirilmesinden faydalanarak yaYaptýrdýðý çeþmelerin bir kýsmýndaki kitabeler ve
pým yýllarýna göre yapýlýþ sýralarýný aþaðýdaki þekilde
vakýf kayýtlarýndan Hacý Ali Aða'nýn kimliði ve ailesi
belirledik. Bunlar arasýndan ilk grup Hacý Ali Aðanýn
hakkýnda bilgiler edinmek mümkündür. Vakfiyelerinsuyu
þehre getirtip, çeþmeleri yaptýrdýðýný bildirdiði;
den onun Ýstanbul'da oturan bir Ýskilipli olduðu; sözvakfiyesinde sözü geçen sekiz adet çeþmedir. Bu çeþlükte "Osmanlýlarýn ilk devirlerinde postacý ve muhamelerin
çoðunluðunun eþ, çocuk gibi yakýnlarý adýna
fýzlar, son zamanlarda rikaplarda debdebeyi artýran teyapýldýðýný öðreniyoruz.
þekkül efradý hakkýnda kullanýlýr bir tabirdir þeklinde
tarif edilen "Peyk" lakabýný taþýmasýndan dolayý döneMuhtemelen onun zamanýnda yaptýrýlarak bu
min posta teþkilatýna mensup bir kiþi olduðu anlaþýlýsisteme eklenen diðer Hacý Ali Suyu çeþmeleri ikinci
yor. Ýskilipli Hacý Ali Aða'nýn babasýnýn isminin Ali,
gurunu teþkil etmektedir. Üçüncü grubu önceden hadedesinin isminin ise Mustafa olduðu vakfiyesinden
rap olan veya Cumhuriyet devrinde þehrin yeni su þeöðreniliyor. Çeþme kitabelerinden; Alibey Mahallebekesi yapýlmasýyla kullanýlmaz hale gelen ve Hacý
sinde Þerife Lebabe Hatun ismindeki eþini; Temenna
Ali Suyu baðlanan eklenen çeþmelerle Hacý Ali Suyu
Camisi karþýsýndakinden Nazende Fatma Kadýn isimakan çeþme sayýsý on yediye çýkmýþtýr.
li bir eþini, Çatlakdere Sokaðýndakinden ve vakýf kaGünümüze ait birer musluktan ibaret, Hacý Ali
yýtlarýndan mütevelli olarak tayin edilen Sabire HaSuyu akan diðer çeþmeler sýralamaya alýnmadý
ným isimli kýzýný, Cafergazi Camisi'nden ise daha önHacý Ali Suyu akan Ýskilip çeþmeleri:
ce vefat eden Ayþe Þahende Haným isminde bir kýzý
Vakfiyede söz edilen sekiz adet çeþme:
olduðunu öðreniyoruz. Hacý Ali Aða'nýn Cuval (Þadi1-Sakarya Mahallesi Köþedeki Çeþme(1826)
bey) Camisi karþýsýndaki çeþmeden Ahmed Aða isimli bir kardeþi ve Aða zade Hacý Veli aða isminde bir iþ
2-Odun Pazarýndaki çeþme(1826)
ortaðý olduðu, Yanýklar Sokaðýndaki çeþme kitabesin3-Yanýklar Sokaðýndaki çeþme(1839)
den anlaþýlmaktadýr.
4-Þadibey Camisi karþýsýndaki çeþme(1840)
Kaleboðazý Sokakta bulunan Hacý Ali Çeþme5-Ýyci Sokak Hacý Ali Çeþmesi
si'nin 15 cemaziyelahir 1283 tarihli kitabesinin ikinci
6-Alibey Mahallesindeki çeþme(1843)
satýrýnda "Hayr-ý halef kýldý el-hac Ali-Gitti buradan
el-hükm-ü lillah" beyti onun 25 Ekim 1866 tarihinden
7-Cafer Gazi Camii Çeþmesi(1899 tamiri)
önce öldüðünü göstermektedir.
8-Sabire Haným Çeþmesi (1865 tamiri)
Ýskilip'te Aþaðý Taslý diye de bilinen Hacý Mürsel
Sonradan sisteme eklenen çeþmeler;
Caminin güneyindeki hazirede bulunan kitabeli bir
9-Temenna Camisi Çeþmesi (1849)
10-Kayadibi Çeþmesi(1863)
11-Kopkoplar Sokaktaki Çeþme
Çay suyunun kesilmesi ile Hacý Ali Suyu'na
baðlanan çeþmeler;
12-Sallilerbaþý Çeþmesi
13-Alibey Mahallesi
Çeþmesi
14-Temenna Camii
Altýnda Deveci Çeþmesi
15-Yeni Cami Çeþmesi
16-Ekizoðlu Camii
Çeþmesi
17-Çavuþ Çeþmesi
Kaynak: Ýskilip'te
Suyun Hikayesi
(Ali
Kýlcý) (Haber Merkezi)
Hacý Ali Suyu için kapsamlý bir çalýþma baþlatýyor.
Hi-Ra Ayakkabý
hizmete açýldý
Hi-Ra Ayakkabý Maðazasý cuma namazýndan sonra düzenlenen törenle açýldý.
HARUN AKKAYA
H
i-Ra Ayakkabý Maðazasý
cuma namazýndan sonra
düzenlenen açýlýþ töreni ile
Çorumlular’a hizmet vermeye baþladý.
Selma-Ýlker Kýlýç çiftinin sahibi olduðu Hi-Ra
Ayakkabý Maðazasý, bünyesinde barýndýrdýðý marka ve
zengin ürün çeþidi ile müþterilerin ilgisini çekmeyi baþardý.
Gazi Caddesi Vergi Dairesi karþýsý No:47/A adresinde hizmet veren maðazanýn
sahibi Ýlker Kýlýç, kalite ve
zengin ürün çeþidini Çorumlular’la buluþturduklarýný belirterek, Venüs, Scotland,
Lady Park markalarý baþta
olmak üzere çok sayýda markanýn satýþ maðazasý olarak
hizmet verdiklerini aktardý.
Ayakkabý çeþitlerinin
yanýsýra çanta markalarýnda
da iddialý olduklarýnýn altýný
çizen Kýlýç, tüm Çorumlular’ý kalitenin uygun fiyatla
buluþtuðu maðazalarýna beklediklerini söyledi.
Selma-Ýlker Kýlýç çiftinin sahibi olduðu Hi-Ra Ayakkabý Maðazasý hizmete girdi.
Hi-Ra Ayakkabý Maðazasý’nda çok sayýda markanýn satýþý yapýlýyor.
Firma Gazi Caddesi Vergi Dairesi karþýsý No:47/A adresinde hizmet veriyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
Gözlük camýnda nelere
dikkat edilmeli?
ün ýþýðýnda bulunan Ultraviola (UV) ýþýnlarýnýn göze verdiði zararlardan korunmamýzý saðlayan gözlükler hakkýnda bilgi veren OpG
tisyen Yasin Pehlivan, gözlüklerde kullanýlan camlar hakkýnda bilgi
verdi.
Gözlüklerde kullanýlan camlar ve saðladýklarý korumalarý, yararlarýný ve zararlarýný anlatan Pehlivan þu bilgileri paylaþtý:
Beyaz Cam
Gözlük camlarý önemli ölçüde koruma saðladýðý halde normal beyaz gözlük camlarý UV ýþýnlarýný geçirmektedir. Bu nedenle normal
UV geçiren beyaz gözlük camlarý yerine UV ýþýnlarýný kesici beyaz
gözlük camlarý üretilmeye baþlanmýþtýr.
Beyaz camýn özellikleri: Normal kalýnlýkta, aðýr, kolay çizilmez,
kýrýlgan, transperensi (þeffaflýðý) iyi, yansýmasý fazla, kolay buðulanýr,
kolay toz tutmaz, temizlemesi kolay, birçok kimyasal maddeden etkilenmez, sýcaktan etkilenmez, montaj riziko fazladýr, güneþin zararlý
ýþýnlarýný -UV geçirir, zamanla transperensi deðiþmez, çap ölçüsü zamanla deðiþmez, ancak fabrika koþullarýnda renklendirilir, genellikle
kahverengi tonlarýnda renklendirilebilir, kýrma indeksi yüksek 1.512,
fiyatý ucuz - kolay elde edilebilir.
Fotokromik Cam
Colormatik (Rodenstock firmasýnýn tescilli ismidir) olarak bilinen
fotokromik camlar ultraviole, enfraruj ve görünen ýþýktan gözleri sýnýrlý koruduklarý, ýþýksýz ortamda renkleri çok ideal ölçülerde ve çabuk
açýlmadýðý için, güneþ gözlüðü veya renksiz gözlük gibi etkili görüþ
saðlayamazlar. Hatta, akþam karanlýðýnda sahip olduklarý renk yüzdesinde (%15-20) görüþü azaltýrlar.
Fotokromik camlarýn alaca karanlýkta ve karanlýkta kullanýlmasý,
hem göz için hem görüþ için zararlýdýr. (Örneðin, bu koyulukta bir cam
ortam görülmediði için trafikte ciddi kazalara neden olabilecektir) Kýsaca az ýþýklý ortamlarda iþ yapanlar, akþam ve gece araç kullanmak zorunda olanlar kesinlikle renksiz ve yansýmasýz beyaz cam kullanmak
zorundadýr.
Fotokromik camýn özellikleri: Normal kalýnlýkta, mineral beyaz
camdan daha aðýr, kolay çizilmez, kýrýlgan, transperensi (þeffaflýðý)
yok, yansýmasý fazla, kolay buðulanýr, kolay toz tutmaz, temizlemesi
kolay, birçok kimyasal maddeden etkilenmez, sýcaktan etkilenmez,
montaj riziko fazladýr, güneþin zararlý ýþýnlarýný -UV geçirmez, zamanla transperensi deðiþmez, çap ölçüsü zamanla deðiþmez, fabrika koþullarýnda civa kullanýlarak renklendirilir, genellikle kahverengi ve füme
tonlarýndadýr, kýrma indeksi yüksek 1.512, fiyatý biraz yüksektir, kolay
elde edilebilir.
Organik Cam
Gün içinde bulunan UV ýþýnlarýný kesici özelliðe sahip, mineral camlara oranla
daha kalýn fakat kullanýlan plastik materyallerden dolayý daha hafif, kýrýlma riski
taþýmayan ve kolay renklerdirilen 1.503 kýrýlma indeksli bir camdýr.
Organik camýn özellikleri: Daha kalýn, hafif (yarý yarýya), kolay çizilir, kýrýlmaya dayanýklý, transperensi (þeffaflýðý az),
yansýma az, kolay buðulanmaz, kolay toz
kapar (elektrostatik nedenle), özel silme
bezi ile temizlenir, bazý kimyasal maddelerden etkilenir, sýcaktan etkilenir, montaj
riski azdýr, UV geçirmez, aamanla transperensi azalýr, çap ölçüsü zamanla küçülür,
kolay renklendirilir, her renk yapýlabilir,
kýrma indeksi düþük 1.503, daha pahalý ?
polimerasyon ürünüdür.
Polikarbonat Cam
Astigmatik camlar, ya miyop karekterli ya da hipermetrop karekterlidir. Bu camlar çerçeveye monte edilirken, reçetede bildirilen aks
derecelerine göre çerçeveye yerleþtirilirler. Sýfýr dereceden 180 dereceye kadar belirtilen astigmat akslarýn 180 derece ve civarýnda olanlarýna
horizantal, 90 derece ve civarýnda olanlara vertikal, bu iki derece arasýnda kalanlara da oblik astigmat denir.
Miyopluk astigmat gözlük camlarýnda, yani konkav astigmat
camlarda 180 derece civarýnda akslarýn montajý daha kolaydýr. Bunlarýn çerçevedeki duruþu daha esnektir. Çünkü, her iki türde de kalýnlýðý
oluþturan kýsýmlar camýn üst ve alt bölgelerinde yer almýþ , montaj
anýnda da genellikle bu duruma uygun seçilen dikdörtgen veya elipsoid bir çerçevede bu kalýnlýklar kesilerek giderilmiþtir.
Mineral camlarýn high indeks türleri olduðu gibi, organik camlarýn da high indeks türleri vardýr. Mineral camlarýndakine ulaþmasa bile, n=1.6 indeksli organik camlar 6 diyoptriye kadar tavsiye edilebilir.
Organik cam imal eden firmalar curve azaltarak (flat) ve camý ASFERÝK iþleyerek de inceleði saðlamaktadýrlar. Kullanýlan hammadde, camýn iþleniþindeki farklýlýk, organik camýn imalatýnda karþýlaþýlan zorluklar ve rizikolar, bu camlarýn fiyatýný crown camlara göre arttýrmaktadýr ama bunun yanýnda sunduðu konfor ve avantajlar yine de tercih
edilmelerine sebep olmaktadýr.
Ýnceltilmiþ organik cam
Yüksek diyoptrillerde %10 civarý daha kalýn, hafif (yarý yarýya),
kolay çizilmez (mineral kadar sert deðil), kýrýlmaya dayanýklý, transperensi iyi, yansýma minimum, kolay buðulanmaz, kolay toz kapar (elektrostatik nedenle), özel silme bezi ile temizlenir, bazý kimyasal maddelerden etkilenir, sýcaktan (60° nin üstünde) etkilenir, montaj riski azdýr,
UV geçirmez, zamanla transperensi deðiþir, ancak özel sipariþle renklenir, her renk yapýlabilir, kýrma indeksi yüksek, inceltilmiþ mineral cama ve numara farklarýna göre %20-25, daha pahalý, sonradan imal edilen camý rengi, reflektionu, kalýnlýðý ilk camdan farklý olabilir.
15
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan yapýlan
100 yataklý kýz öðrenci yurdu açýldý.
Sungurlu’da 100 kiþilik
kýz öðrenci yurdu açýldý
Ç
orum'un Sungurlu ilçesi'nde
Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý tarafýndan yapýlan
100 yataklý kýz öðrenci yurdu açýldý.
Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý tarafýndan yapýlan
100 yataklý kýz öðrenci yurdu
hazineye devredilerek Milli Eðitim
Bakanlýðýna tahsis edildi. Sungurlu
Kaymakamý Osman Beyazyýldýz
beraberinde Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Süleyman Atcýoðlu ve Þube
müdürleriyle birlikte yurtta
incelemelerde bulundu.
Kaymakam Beyazyýldýz,
"Lokman Hekim Mesleki ve Teknik
Eðitim Anadolu Lisesi okuluna baðlý
olarak hizmet veren yurtta, bu okulun
öðrencileri dýþýnda diðer okullardan
toplam 100 öðrenci kalýyor"
dedi.(ÝHA)
Çok odaklý (Multifocal) cam
Genellikle 40 yaþýndan sonra gözün yakýn mesafeye uyum zorluðu baþlar ve yaþla orantýlý olarak uyum problemi de artar.
Presbiyopi olarak adlandýrýlan bu fizyolojik olgu, hem uzak kýrma
kusuru olanlarda, hem de emetrop denilen ve hiçbir kýrma kusuru olmayanlarda meydana gelebilir. Presbiyopi geliþtikçe, single vision denilen tek odaklý yakýn gözlüklerin kullanýmý zorlaþýr. Hele uzak görüþü
uzak gözlüðü ile, yakýn görüþü yakýn gözlüðüyle saðlamaya çalýþan kiþilerin, günlük yaþamlarý ve aktiviteleri gözlük takýp çýkarmakla kýsýtlanýr; dikkat daðýlýr, gözlükle meþgul olmaktan dolayý sakarlýk artar.
Hipermetrop gözlerde 40 yaþlarýnda +0.75 veya +1.00 civarýndaki hipermetrop diyoptri, özellikle uzun süreli okumalarý kolaylaþtýrýr. Çýplak gözle
bir saati geçen okumalarda gözlerde yanma hissi, sulanma, uyku belirir. Gözü aþýrý uyum yapmaya zorlamak, göz hastalýklarýna da zemin hazýrlar.
Okuma anýnda göze direkt gelmeyen
endirekt ve yeterli bir aydýnlatma kullanýlmalý ve okunacak zemini bu ýþýða dik getirmeye özen göstermelidir. Göz ile okunan cisim arasýnda, yazýnýn büyüklüðüne
göre mesafe olmalýdýr. Bu mesafe 30 ile
50 cm arasýnda olmalýdýr. Ýdeal okuma
mesafesi kabul edilen 35-40 cm, bazen gazete gibi geniþ açýlým gösteren þeylerde
gözden uzaklýk uç noktalarda 50 cm'yi bulur.
Bifocal cam
Bilinen en eski multifocal camdýr. Ýki
bölümlü bir cam þeklidir. Yuvarlak (roPolikarbonat camlar normal organik
und), boydan boya (executive), düz (stracamlara göre darbelere karþý 7.6 kat daha
ight), kurveli (curve) sepmentli olan türledayanýklýdýrlar. Boþ zaman aktivitelerinde,
ri vardýr. Daha yüksek kýrma indeksli caçalýþýrken ve spor yaparken en iyi korumamýn uzak diyoptriyi ihtiva eden ana gövyý saðlar.
deye gömülmesi esasýna göre imal edilir.
Çocuklarýn kullanýmý için en uygun
Alt kirpik hizasýna takýlan yarým gözlük,
camlardýr. Darbelere karþý çok dayanýklýuzak görüþe fazla engel olmazken ilerledýrlar. Aþýnmaya dirençli kaplama yapýldýOptisyen Yasin Pehlivan
yen yaþlarda +2.00 diyoptriyi geçen bir
ðýnda çok uzun süre kullanýlabilir. %99
yakýn gözlüðü, ancak okuma alaný ile sýUV koruma saðlar ve çok hafiftirler. Çok
nýrlý kalýr. Bu diyoptriyle uzaða bakmak ve net görmek te kiþi biraz zoryüksek göz numarasýna sahip olanlarda high index özelliðinden dolayý
lanýr.
kullaným kolaylýðý saðlar. Özel ayna kaplama yapýlabildiði gibi hafif
Varifocal Progressive cam
renklendirilebilirler de. Varilux comfort teknolojisi ile de uyumludur.
Presbiyopi için geliþtirilen en yeni ve popüler multifocal türü vaOrjinal Renkli Cam
rifocallardir. Varifocal camlarýn bu kadar ilgi görmesinin nedeni, bir
Hammaddesinden renkli camlardýr. Kahverenginde üretilmekteyakýn gözlüðüne veya bir bifocal gözlüðe kýyasla taþýdýðý üstünlüklerdir. Renginin sabit olmasýndan dolayý pek tercih edilmez.
dir. Kullanýcýsýna 30-40 cm den baþlayarak her mesafede kýsýtlý da olOrjinal renkli camýn özellikleri: Normal kalýnlýkta, aðýr, kolay çi- sa görüþ saðlayabilmektir. Üstelik, görüþ bifocallerde olduðu gibi kesintiye uðramaz. Ýmalatýnda imalatýnda yüksek teknoloji kullanýlýr.
zilmez, kýrýlgan, transperensi (þeffaflýðý) az, yansýmasý fazla, kolay buðulanýr, kolay toz tutmaz, temizlemesi kolay, birçok kimyasal maddeCamýn tasarým felsefesinde de bu gerçek vardýr. Progresyen, taden etkilenmez, sýcaktan etkilenmez, montaj riziko fazladýr, güneþin
mamen ideal bakýþ açýlarýna göre verilmiþtir. Örneðin, insan göz hizazararlý ýþýnlarýný -UV geçirmez, zamanla transperensi deðiþmez, çap ölsýnda bir yere bakarken baþ düz durumda çene düz ve burnun ucu baçüsü zamanla deðiþmez, ancak fabrika koþullarýnda renklendirilir, gekýlan yönü gösterir. Bu pozisyondaki bir insana okumak için bir cisim
nellikle kahverengi tonlarýnda renklendirilebilir, kýrma indeksi yüksek
verildiðinde, gözlerin aþaðý bakasý, okuma eylemini gerçekleþtirmek
1.512, fiyatý ucuz - kolay elde edilebilir.
için yeterlidir. Ayrýca, baþý aþaðý eðmek gerekmemektedir. Baþ ayný durumda iken masa üstündeki bir cismi görebilmek için göz orta mesafe
Renklendirilmiþ cam
kabul edilen 70-100 cm uzaktaki bir mesafeye bakar ve yine görüþ elBinlerce renk çeþidi olabilir. Deneme yöntemiyle kullanýcý kendide edebilir.
ne özel renk çýkarabilir. Renklenme sadece güneþ gözlüklerinde olmaz,
Kýsaca, varifocal camlarda her mesafeyi görebilmek mümkündür;
genel olarak bütün camlara uygulanabilir. Bina içerisindeyken hafif
ancak gözün o mesafeyi görebilecek uygun pozisyonu almasý gerekir.
renklenme florasan ýþýnlarýnýn parlaklýk etkisini azaltýr. Güneþ gözlükVarifocallerde alýþmayý gerektiren en önemli unsur budur. Varifocal
lerinde koyu renklendirme UV koruma ile birlikte kullanýlýr.
camlarýn
mineral, organik fotokromik ve high index türleri olabileceði
Organik gözlük camlar, sýcak renklendirme tekniði ile hafif renk
gibi progresyonlarý (geçiþleri), okuma alanlarý farklý türleri de vardýr.
verilebilir. Solüsyonun içerisinde ne kadar tutulursa o kadar koyu renkÖrneðin, kapalý mekan kullanýmý için günlük aktivite için geliþtirilmiþ
lendirme elde edilir.
türler. Bunlarýn bazýlarýnda uzak görüþ ve bazýlarýnda da yakýn görüþ
Mineral gözlük camlarý iki türlü renklenir: Üretimden direkt renkönemsenmiþtir.
li cam olarak çýkarmak, özel bir vakum kabýnda renklendirme yapýlaVarifocal camlar için yerli yerinde duran, kaymayan kemik çerçerak.
veler tavsiye edilebilir. Fakat genellikle metal çerçeveler, burun padlePolorize cam
rinin ayarlanabilir olmasý nedeniyle tercih sebebidir.
Genellikle ince film þeklinde iki cam tabakasý arasýna veya renkli
Prizmatik cam - Frensal prizmasý
plastik cama yapýþtýrmak ve sýkýþtýrmak suretiyle elde edilen güneþ
Frensal Prizmasý
camlarýdýr. Diyoptrili olanlarý imalat güçlüðünden dolayý çok pahalýdýr.
Binicilik, bisiklet sürme, balýk tutma gibi bütün güneþ cam kullanýmý
Fresnel Prizmasý yumuþak bir yapýya sahip olup küçük prizmalar
gerektiren sporlarla kullanýlabilir. %100 UV- koruma saðlarlar.
serisi þeklinde imal edilir. Bu özelliði ile de klasik prizmalara göre etÝnceltilmiþ mineral cam
kisini daha çabuk gösterir. Fresnel son derece hafif ve estetik olup 4, 6,
Geleneksel CROWN camlarýn kýrma indeksi n=1.512 dir. Bu
8, 10, 12, 15, 20, 25 ve 30 prizma diyoptrilerinde imal edilir.
camlar bugün bile çok tercih edilen ve kullanýlan camlardýr. Optik saAntrefle kaplama
nayinin en kolay ve en ucuz temin edebildiði bu hammadde, aslýnda
Camlar üzerinde ýþýk yansýmasý (reflection) oluþur. Bu bir doða
küçük diyoptriler için idealdir.
kanunudur.
Bunun nedeni, ýþýðýn havada ve camda farklý hýza sahip olAncak miyop, hipermetrop, astigmat veya bunlarýn kombinasyonmasýdýr. Gözlük kullanmýyorsa, yansýmalar gözlerin maruz kalmayacalarý 2 diyoptriyi geçtiðinde, camýn kenarlarýndaki veya ortasýndaki kaðý bir rahatsýzlýktýr. Oysa gözlük camýnýn iç ve dýþ yüzeyinde meydana
lýnlýk estetik olarak sorun çýkarttýðý gibi, aðýrlýk da gözlüðün konforugelen yansýmalar gözlük kullanan kiþiyi rahatsýz eden gölgeler ve yan
nu azaltýr. Bu durumda high indeks denilen ve kýrma indeksi 1.6 veya
1.7 hatta 8 diyoptriyi geçen görme kusurlarýnda n=1.9'u bulan özel
görüntüler oluþmasýna yol açar. Iþýðýn yansýmasýný ve gözü kamaþtýrhigh index gözlük camlarý kullanýlýr. Camýn kýrma indeksi yükseldikmasýný önlemek için yapýlan bir kaplama türüdür. Antrefle kaplama
çe, kenar ve orta kalýnlýklar, aðýrlýk azalýr. Uygun ve fazla büyük olmaçevreden gelen (neon ýþýklarý, sokak lambasý ýþýklarý...) ýþýnlarýn hoþ olyan çerçeveler tercih edilerek kalýnlýk ve aðýrlýktan daha fazla korunamayan yansýmalarýný elimine eder. Kaplamanýn fiziksel özellikleri öybilir. Uygun cam ve çerçeve ile 8 diyoptri miyop camýn kenar kalýnlýðý
le hesaplanmýþtýr ki geri yansýyan ýþýk parçacýklarý birbirlerinin etkile2 diyoptri bir crown camýn kenar kalýnlýðýna indirgenebilir. Böyle bir
rini azaltýr, hatta ortadan kaldýrarak camdan daha fazla ýþýk geçmesini
gözlük gün boyu rahatlýk saðladýðý gibi, kullanan kiþiye de yüksek disaðlarlar. Kaplamanýn kalitesi arttýkça bu etki artar. Kaplamanýn türüne
yoptrili gözlüklerin dezavantajlarýndan ve kalýn camlý gözlük komplekgöre cam üzerinde etkisi azalmýþ beyaz ýþýðýn mavi, viyole, gold, yeþil
sinden kurtarýr.
refleleri vardýr. Cam hafif eðilerek bu refleler görülür hale gelir.
Hipermetrop camlarda orta kalýnlýk, hem camýn kýrma indeksine
Sert kaplama
hem de çapa baðýmlýdýr. Çap küçüldükçe cam incelir. Orta kalýnlýðý minimuma indirgenmiþ yüksek kýrma indeksli bir hipermetrop cam, ayný
Organik gözlük camlarýn üzerine yapýlan aþýnmaya dayanýklý kapdiyoptrideki bir crown cama göre daha estetik görünüþlü, daha hafif ve
lamadýr. Organik gözlük camlarý mineral camlara göre daha yumuþak
gözü büyütme etkisi daha azdýr.
olduklarý için daha kolay aþýnýrlar. Mineral cam aþýnmaya göre daha
Ýlçe yetkilileri öðrenci yurdunda inceleme yaptý.
Baþkan fýrýncýlarýn
sorunlarýný dinledi
S
ungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner
fýrýncýlara yönelik ikinci
toplantýsýný düzenledi.
Belediye Meclis Toplantý
salonunda yapýlan toplantýda
Baþkan Þahiner fýrýncý
esnaflara ayrý ayrý söz verip
sorunlarýný dinleyerek not aldý.
Baþkan Þahiner
“Halkýmýzýn saðlýðý bizler için
çok önemli ve ekmek en fazla
tüketilen bir gýda maddesi
diyerek, fýrýncýlara temizlik ve
eksik gramaj konularýnda
belediyenin asla taviz
vermeyeceðini belirtti.
Ýþyerlerinizde hijyene
çalýþanlarýnýzýn yanýnda en
önemli konulardan biride fýrýn
bacalarýndan çýkan hava
kirliliðini önlemek olduðunu
söyleyen Baþkan Þahiner,
"Esnafýmýzýn yanýnda
olduðumuz gibi bizin için
önceliðimiz halktýr" þeklinde
konuþtu.(ÝHA)
Kurbaðlý köyü kanalizasyona kavuþuyor.
Kurbaðlý kanalizasyona
kavuþuyor
Ç
orum'un Sungurlu ilçesine
baðlý Kurbaðlý Köyü'nde,
Köylere Hizmet Götürme
Birliði, Ýlçe Özel Ýdare
Müdürlüðü ve Kurbaðlý Köyü
Muhtarlýðý iþ birliðiyle köy
kanalizasyona kavuþuyor.
Ýlçe Kaymakam Osman
Beyazyýldýz, Kurbaðlý
köyünde yapýmý devam eden
kanalizasyon çalýþmasýný
yerinde inceledi. Yatýrým
programýnda olmayan devlet
vatandaþ dayanýþmasýyla
Köylere Hizmet Götürme
Birliði tarafýndan Kurbaðlý
köyüne kanalizasyon
yapýlýyor.(ÝHA)
16 CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ankara’dan Osmancýk’a büyük destek
A
nkara Büyükþehir Belebiliyeti sayesinde görüþ
diyesi'nin Osmancýk
açýsý olmayan arka cepheBelediyesine hibe ettiði iki
lere bile ulaþmak mümkün
yeni itfaiye aracý ilçeye getihale geliyor. Merdiven
rilerek hizmete alýndý.
üzerinde kurtarma iþlemini
hýzlandýracak bir asansör
Ankara Büyükþehir Bebulunuyor. Acil durumlarlediyesi tarafýndan 1 Milyon
da araçtan elektrik temini
TL deðerinde 30 metre merde yapýlabiliyor. Böylelikle
divenli kurtarma aracý ile 2,5
kurtarma noktasýnda daha
ton kapasiteli itfaiye aracý
kaliteli ve daha hýzlý hizmet
Osmancýk Belediyesine hibe
vermiþ olacaðýz" dedi.
edildi. Araçlar Osmancýk
Belediyesi önünde düzenleÝTFAÝYE KÖYLERE
nen törenle hizmete alýnarak
DAHA HIZLI ULAÞAÝtfaiye Müdürlüðüne teslim
CAK
edildi.
Büyük itfaiye araçlaOsmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yeni araçlarla Osmancýk
Osmancýk
Belediye
rýnýn özellikle dar sokaklarý
Ýtfaiyesinin en büyük iki eksiðinin tamamlanmýþ olduðunu söyledi.
Baþkaný Hamza Karataþ, yebulunan köylerde hizmet
ni araçlarla Osmancýk Ýtfaveremediðini ifade eden
iyesinin en büyük iki eksiðinin tamamlanmýþ olduðunu söyledi.
Baþkan Karataþ, bu eksiði de gidermek için 2,5 tonluk küçük itfaiye aracý temin ettiklerini belirtti.
Ýtfaiyenin en iyi imkanlara hizmet vermesinin hayati önem taþýdýðýný kaydeden Karataþ "Yangýn, sel, deprem gibi afetlerde itfaiye hayaKüçük aracýn baþta araç yangýnlarý olmak üzere dar sokaklarda da
ti bir öneme sahiptir. Bu nedenle en çok önem verdiðimiz birimimiz Ýtdaha hýzlý hizmet vereceðini kaydeden Karataþ "Ýtfaiye araçlarýmýz çok
faiye Müdürlüðü'dür. Göreve baþladýðýmýz günden beri itfaiyeyi hem
büyük olduðu için köylerde çýkan yangýnlarda ulaþýmda güçlük çekiyoreðitimli personel noktasýnda hem de araç ve ekipman noktasýnda daha
duk. Ayrýca bazý dar sokaklarda da müdahale þansýmýz azalýyordu. Yine
kaliteli ve günümüzün þartlarýna uygun hizmet verebilecek düzeye gearaç yangýný, ot yangýný gibi küçük ölçekli yangýnlara da büyük araçlartirmeye çalýþýyoruz. Bu kapsamda personelimizin özel eðitim almasýný
la müdahale etmek zorunda kalýyorduk. Bu hem maliyet açýsýndan hem
saðladýk. Ancak araç noktasýnda önemli eksikliklerimiz vardý. Bunlarýn
de hýzlý müdahale açýsýndan olumsuzluklara neden oluyordu. Böyle bir
baþýnda profesyonel bir kurtarma aracý ile büyük itfaiyelerin gidemediihtiyacýmýzý karþýlamak üzere de 2,5 ton kapasiteli itfaiye aracýmýzý teði noktalarda hizmet verecek küçük ölçekli bir itfaiye aracýna ihtiyacýmin ettik. Köylerimizdeki yangýnlara daha hýzlý ulaþacak ve en azýndan
mýz olduðunu gördük. Belediyemizin bütçesine göre yüksek maliyeti
takviye ekipler gelene kadar ön müdahale yapýlmýþ olacak" dedi.
olan bu araçlarý hibe yolu ile edinme yolunu gittik. Her zaman samimiYeni araçlarla birlikte Osmancýk Ýtfaiyesinin en önemli iki eksiðiyet ve dostluklarýný hissettiðimiz Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel
nin tamamlandýðýný vurgulayan Karataþ, itfaiyenin daha hýzlý ve daha
Sekreteri Sayýn Asým Balcý ile Sayýn Belediye Baþkanýmýz Melih Gökgüvenli hizmet vermesi için yatýrýmlara devam edeceklerini belitti.
çek Bey'den Osmancýk'ýmýza destek olmalarýný talep ettik. Kendilerine
BAÞKAN GÖKÇEK'E VE BALCI'YA TEÞEKKÜR
bütün Osmancýklý hemþehrilerimiz adýna teþekkürlerimi sunuyorum"
Desteklerinden dolayý Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Mededi.
lih Gökçek'e ve Genel Sekreter Asým Balcý'ya teþekkür eden Karataþ þu
MODERN KURTARMA ARACI
ifadeleri kullandý:
Yeni araçlarla ilgili de bilgi veren Baþkan Karataþ, 30 metre mer"Osmancýk gibi 30 bin nüfuslu bir ilçenin gerçekten çok büyük yadivene sahip olan kurtarma aracýnýn Osmancýk'taki en yüksek binanýn
týrýmlara ihtiyacý var. Ancak ayný oranda bir gelir ve bütçeye sahip deçatýsýna ulaþabildiðini söyledi.
ðiliz. Ankara Altýndað Belediyesi'nde 17 yýl görev yaptým. Orada beleKarataþ "Yangýn ve diðer durumlarda en hayati müdahale kurtardiyelerin imkanlarý daha iyi. Bu nedenle bizim büyükþehirlerin desteðimadýr. Bu nedenle bir itfaiyenin en iyi hizmet verebildiði noktalardan
ne çok ihtiyacýmýz var. Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Melih
birisinin kurtarma ekibi olmasý gerekir. Daha önce itfaiye aracý üzerine
Gökçek'in
ve Genel Sekreterimiz Sayýn Asým Balcý'nýn ilçemiz için gösmonte edilmiþ sabit bir merdivenle bu hizmeti vermeye çalýþýyorduk.
terdiði fedakarlýk ve nezaket bizleri çok onurlandýrdý. Kendilerinin saAncak bu birçok durumda yetersiz kalýyordu. Üstelik bayrak asmak,
mimiyet ve dostluklarýný her zaman hissettik. Ýlçemiz adýna, bütün hemaðaç budamak gibi basit iþlerde bile söndürme ekipmaný olan bir aracýþehrilerimiz adýna kendilerine çok teþekkür ediyor, saygýlar sunuyomýzý meþgul etmek zorunda kalýyorduk. Yeni kurtarma aracýmýzýn üzerum" (Haber Merkezi)
rinde 30 metrelik merdiven bulunuyor. 360 derece her yöne dönme ka-
10 kez kan verene bronz madalya
O
smancýk’ta kan baðýþý sayýsý 10'a ulaþan baðýþçýlara,
bronz madalya verildi.
Türk Kýzýlay Derneði Osmancýk Þubesi ve Çorum
Kan Baðýþý Merkezi Müdürlüðü ile 22-23 Ekim 2014 tarihlerinde ortaklaþa yapýlan Kan Baðýþý kampanyasýna
Osmancýk halký yoðun ilgi gösterdi. Org. Ahmet Çörekci
Caddesi Akbank karþýsýnda konaklayan Kýzýlay Mobil
Kan Toplama Aracýnda iki günde 150 ünite kan toplandý.
Kýzýlay Þube Baþkaný Erdal Karataþ, "Son kampanyamýzda ilçemizde, iki günde 150 ünite kan baðýþý
yapýldý. Bu sayýyla, 2014 yýlý içerisinde toplanmasý hedeflenen kan baðýþý sayýsýný aþmýþ bulunmaktayýz. Bu
ilgideki en önemli faktör, Osmancýk halkýnýn bize duyduðu güvendir. 2014 yýlýnda, Çorum'un ilçeleri arasýnda
Osmancýk en fazla kan baðýþý toplanan ilçe oldu. Çünkü
Osmancýk halký Kanýn acil deðil sürekli ihtiyaç olduðunun bilincinde" dedi.
Bu yýl Türk Kýzýlayý tarafýndan baþlatýlan kampanya
ile 10 kez kan baðýþý yapanlara Bronz, 25 kez kan baðýþý yapanlara
gümüþ ve 35 kez kan baðýþý yapanlara altýn madalya verildi.
Ýlçemizde ise 10 kez kan baðýþý yaparak örnek bir davranýþta bulunan ve bronz Madalya alma hakký kazanan Mürsel Dok, Hakan
Bozkurt, Salih Öztürk, Burak Akýn ve Ali Þirin'e madalyalarý Þube
Türk Kýzýlayý Sungurlu Þubesi, kan baðýþýnda bulunan
vatandaþlarý madalyalarla ödüllendirdi.
Kan baðýþçýlarýna ödül
T
ürk Kýzýlayý Sungurlu Þubesi, kan
baðýþýnda bulunan vatandaþlarý
madalyalarla ödüllendirdi.
Atatürk Meydaný'nda yapýlan
madalya törenine, Kaymakam Osman
Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ile
Türk Kýzýlayý Sungurlu Þube Baþkaný
Elvan Küçükevcilioðlu katýldý.
Kaymakam Osman Beyazyýldýz,
kanýn hayat kurtaran ve yapýlamayan
tek ilaç olduðunu belirterek, saðlýklý
vatandaþlarý kan baðýþlamaya davet
etti.
Düzenli kan baðýþlayan ve madalyayla ödüllendirilen 9 donöre teþekkür eden Kaymakam Beyazyýldýz,
daha sonra bu kiþilere madalyalarýný
verdi.(ÝHA)
Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kan baðýþý kampanyasý düzenlendi.
Kan baðýþý kampanyasý
T
ürkiye Kýzýlay Derneði Çorum
Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kan baðýþý kampanyasý düzenlendi.
Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný
Elvan Küçükevcilioðlu, Çorum Kan
Baðýþý Merkezi tarafýndan gelen ekibin Atatürk Meydaný'nda bugün sabah
itibariyle kan almaya baþladýklarýný
kaydetti.
Küçükevcilioðlu, kampanyada
yaklaþýk 250 ünite kan toplamayý hedeflediklerini belirterek, "Saðlýk problemleri bulunmayan ve 18 yaþýný doldurmuþ tüm halkýmýzý kampanyamýza
davet ediyoruz. Vatandaþlarýmýzýn 3
ayda bir kan vermelerinde bir sakýnca
bulunmamaktadýr. Kan baðýþýndan
önce yapýlan doktor muayenesinde
kaný düþük (Anemi) olduðu saptananlardan hiçbir þekilde kan alýnmamaktadýr" dedi.
Kan baðýþý sonrasýnda AIDS,
Hepatit C, Hepatit B, frengi testi ve
kan grubu testlerinin de ücretsiz yapýldýðýný, baðýþlanan kanlarýn gerekli
olan tetkikler yapýldýktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarýnda kullanýldýðýný dile getiren Küçükevcilioðlu, "Kan hizmetlerinde biz
gereken hassasiyeti göstermekteyiz,
vatandaþlarýmýzdan gereken ilgiyi
göstermelerini bekliyoruz. Unutmasýnlar ki bir ünite kan üç hayat kurtarabilir" þeklinde konuþtu.(ÝHA)
Baþkaný Erdal Karataþ tarafýndan verildi.. Erdal Karataþ kan
baðýþçýlarýný bu örnek davranýþtan dolayý teþekkür etti.
Kýzýlay Þube Baþkaný Erdal Karataþ, 29 Ekim-4 Kasým arasýnda
Kýzýlay Haftasý nedeniyle Ýlkokul-Ortaokullar ziyaret edilerek Kýzýlay
hakkýnda bilgiler verilerek baþarýlý öðrencilerimiz ödüllendireceðini
duyurdu. (Haber Merkezi)
‘Rotasyon sorun çözmez’
A
ktif Eðitimciler Sendikasý (Aktif Eðitim-Sen) Ýl Temsilibaret hale getirildiði, okullarda çeteleþmenin ve zararlý
cisi Adem Yücel, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn öðretmen
alýþkanlýklarýn önüne geçilemediði, okullarýn temel ihtiatama ve yer deðiþtirme yönetmeliði taslaðýndan endiþe
yaçlarýnýn karþýlanamadýðý, okullarda sosyal, kültürel,
duyduklarýný belirterek, ayný okulda 8 yýl çalýþanlarýn baþka
sportif faaliyetleri için ihtiyaç duyulan sosyal donatýlarýn
okulda görevlendirilmesini öngören rotasyona karþý çýktýkoluþturulamadýðý, sýnýf mevcutlarýnýn makul sayýya çekilelarýný vurguladý.
mediði, eðitim çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmediði, binlerce üniversite mezununun öðretmenlik sýrasýnda
Rotasyon uygulamasýnýn üzerinde iyice düþünülmesi
beklediði bir zaman diliminde, daha binlerce sorunun oldugerektiðini, bununla ilgili tüm sendikalarla bir araya geliðu ve bu sorunlarýn yokmuþ gibi, her þey eðitim öðretim
nip kimseyi maðdur etmeden bir çözümün ortaya konulmaadýna yerli yerindeymiþ gibi davranýldýðý bir hengamede
sý gerektiðini belirten Yücel, açýklamasýnda þöyle dedi; "Öðbunlar yetmezmiþ gibi problemler yumaðýný iyice içinden
retmene rotasyonun bazý olumsuzluklarý da beraberinde
çýkýlmaz bir hale getirecek, öðretmenlerin aile düzenlerini
getireceði endiþesini taþýyoruz. Alelacele yapýlan, üzerinde
Adem Yücel
bozacak, sosyal hayatlarýný olumsuz etkileyecek rotasyon
istiþare yapýlmadan oldu bittiye gerilip yapýlacak bir rotasyon
uygulamasýndan vazgeçmelidir. Aktif Sen olarak bunca
isabetli bir uygulama olmaz. Eðitimde baþarýyý yakalayabilproblemler yumaðýndan kurtulmanýn çaresinin olduðuna inanmaktayýz.
menin olmazsa olmaz þartý öðretmenlerin moral ve motivasyonunun yükVe bakanlýða çaðrýmýz ; bu sorunlar iyice kronikleþmeden , biran önce iyi
sek tutulmasýdýr ama maalesef son yýllarda yapýlan haksýz hukuksuz uyniyet ortaya koyup, sendikalar ve bakanlýk el ele verip, eðitim adýna gergulamalarla kafalarýn karýþtýðý, yarýnlardan endiþe edildiði , her sabah yeçek gündemle meþgul olacak adýmlar atalým. Sendika olarak amacýmýz
ni bir kara haberle eðitime baþlanýldýðý, öðretmenlerin ve diðer eðitim çasadece sorunlarý ortaya koyup eleþtirmek deðil, ayný zamanda çözüm
lýþanlarýnýn itibarýnýn yerle bir edildiði , öðrencilerin geleceðinin belirsizönerileri de üreterek eðitime katký saðlamaktýr. Ýsteðimiz öðretmenleri ve
leþtirildiði, öðretmenlerin mesleki motivasyonlarýnýn yok edildiði, kutüm diðer eðitim çalýþanlarý daha fazla küstürmeden, onlara deðer verilrumsal aidiyet duygularýna zarar verildiði, velilerin eðitim sistemine güdiðini somut adýmlarla göstererek , eðitimin sorunlarý üzerine topyekun
venlerinin kalmadýðý,okullardaki eðitim ortamýnýn sadece boþ bir binadan
seferberlik halinde eðilelim." (Haber Merkezi)
CHP ve Kýzýlay’dan ziyaret
C
umhuriyet Halk Partisi (CHP)
Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa
Þen ve Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu'nu
ziyaret etti.
Þen beraberinde yönetim kurulu
üyesi Nejdet Sülünoðlu ile Küçükev-
cilioðlu'da beraberinde yönetim kurulu üyeleri Osman Çiftçi, Celal Yaðcýoðlu ile birlikte Atcýoðlu'nu makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde
baþarýlar dilediler.
Atcýoðlu da ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek teþekkür
etti.(ÝHA)
‘ASM çalýþanlarý iþ güvencesi istiyor’
T
Okay Erözgün
üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný
Okay Erözgün, Aile Hekimliði
sistemi içinde çalýþtýrýlan saðlýk çalýþanlarýn iþ güvencesine ve iþ huzuruna kavuþturulmasýný istedi.
Kamu Dýþý Aile Saðlýðý Elemaný adý altýnda çalýþanlarýn huzursuzluklarýnýn had safhada olduðunu
belirten Erözgün, “Ayný ortamda
ayný iþ yapýlmaktadýr fakat personel
kamu dýþý ve kadrolu olarak ayrýlmaktadýr. Kamu dýþý personel kurum içerisinde kadrolu personelin
sahip olduðu özlük ve mali haklarýn
neredeyse hiçbirinden faydalanamamaktadýr.” dedi.
Erözgün, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý söyledi; “Aile hekimliði sistemi bir kamu görevi olduðundan ve yüksek yargý tarafýndan
kamu görevlisi olduðu hüküm altýna
alýnmýþ olduðundan; kamu görevinde temel kuralýn, “asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diðer kamu
görevlileri eliyle gördürülmesi” olduðundan, ASM’lerde verilen kamu
hizmetinin de kamu görevlisi statü-
sündeki çalýþanlar eliyle yürütülmesini gerektirir. Bu nedenle Aile Saðlýðý Elemanlarýna kadro verilerek
Anayasa’nýn 128. maddesinde belirtilen ve Anayasa mahkemesinin
kararýna uygun hale getirilmesi saðlanmalýdýr. Bu konu kadro verilerek
yasalara uygun hale getirilmeli ve
kamu görevlisi statüsü saðlanmalý.
Hükümet sýk sýk tüm sözleþmelileri kadroya alacaðýz diyerek
aile saðlýðý elemanlarýna umut veriyor ancak verilen sözler yerine getirilmiyor.
Kýzýlay ve CHP yöneticileri Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu'nu ziyaret etti.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
17
Öðrenciler sandýk baþýna gitti
EMRE KUT
B
3 adayýn yarýþtýðý seçimde 544 öðrenci oy kullandý.
ahçelievler
Mesleki
ve
Teknik Anadolu Lisesi
öðrencileri
dün,
2014-2015
Eðitim -Öðretim
Yýlý Okul Öðrenci
Meclis Baþkanlýðý
seçimi için sandýk
baþýna gitti.
3 adayýn yarýþtýðý seçimde 544
öðrenci oy kullandý. Okul Öðrenci
Meclis Baþkanlýðý'na Simge Deveci, Elif Asutay ve
Dilara Ankaralýoðlu isimli öðrenciler
aday oldu. Öðrencilerin oylarýyla 11/A
sýnýfý Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Alaný
öðrencisi Elif Asutay ikinci kez Okul
Öðrenci Meclisi
Baþkaný olarak seçildi.
Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu, engelli dernek ve kurum yöneticileri ile istiþare toplantýsý düzenledi.
Kent Konseyi Engelli Meclisi
istiþare toplantýsý yaptý
EROL TAÞKAN
Ç
orum Kent Konseyi Engelli
Meclisi Yürütme Kurulu,
engelli dernek ve kurum
yöneticileri ile istiþare toplantýsý
düzenledi.
Mustafa Hekim’in baþkaný
olduðu Kent Konseyi Engelli
Meclisi’nce gerçekleþtirilen
toplantýda, Engelli Meclisi’nin
çalýþmalarý ve hedefleri
doðrultusunda görüþ alýþveriþinde
bulunuldu.
Çorum Belediyesi Engelli
Eðitim Merkezi’nde
gerçekleþtirilen toplantýda,
Danýþma Meclisi’nin Çorum’da
yürütülecek olan engellilik ve
farkýndalýk çalýþmalarýnda aktif rol
almasý ve aylýk olaðan
toplantýlarda, çalýþmalarýn
deðerlendirilmesi görüþü
benimsendi.
Kent Konseyi Kadýn ve Gençlik
Meclisleri baþkanlarýný seçti
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri sandýk baþýna gitti.
Elif Asutay
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen marka
Jetta 1.2 TSÝ 105PS
CMFRT MAN tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu
2015-2016 yýllarý bir iþçi
ile asansör periyodik
bakým onarým ve servis
hizmetleri hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Saat: 10.00
***
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý (Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Arazi ve arsa düzenlemesi
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
3 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Özel Güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
22 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
20 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
7 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve Ýç
Su Ekosistemleri Biyolojik
Çeþitlilik Envanter ve
Ýzleme iþi hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930 Ada
No, l Parsel No, 714,99
m2, arsa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
13 KASIM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Ziyaretçi danýþma ve
yönlendirme hizmet alýmý
iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
14 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Valilik Ek
Binasý 8. kat
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
17 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik Ek Binasý 8. kat
Saat: 10.00
***
20 KASIM
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
2015 ve 2016 yýllarý için
özel güvenlik personeli (20
kiþi) hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
24 KASIM
Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri No:3
Çorum
Saat: 10.00
***
27 KASIM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi Mahalle/Mevkii,
14 baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel no,
Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel no,
Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 524
ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
Ç
orum Belediyesi
Kent Konseyi
Kadýn Meclisi ve Kent
Konseyi Gençlik
Meclisi'nin genel
kurulu dün gerçekleþti.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi Belediye
Konferans Salonu'nda
gerçekleþen genel
kurula Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün eþi Hatice
Külcü, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan ve
Kent Konseyi üyeleri
katýldý.
Genel kurulun
açýlýþ konuþmasýný
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan
Candan yaptý. Candan,
kent konseyinde
kentçiliði
amaçladýklarýný ve
Çorum'da çok þeyi
paylaþtýklarýný söyledi.
Çorum'un
güzelliklerini ve
sorunlarýný
paylaþtýklarýný belirten
Candan, "Çorum ortak
paydamýz. Yapýlan
etkinlikler bu dönemde
de devam edecek."
dedi.
Kent Konseyi
Gençlik Meclisi'nin
divan heyeti Hakký Can
Ercelep, katip üyeler
ise Mustafa Doðan ve
Þafak Ayvaz'dan
oluþurken, Kadýn
Meclisi'nin genel
Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Gençlik Meclisi'nin genel kurulu dün gerçekleþti.
Seçimler Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda düzenlendi.
kuruluna da Neslihan
Hüsülüoðullarý
baþkanlýðýnda Zeliha
Uzun ve Nurten
Gezer'den oluþan divan
heyeti yönetti.
Yapýlan oylama
sonucunda Kent
Konseyi Gençlik
Meclisi'nin Burak
Köse'nin baþkanlýðýnda
oluþan yönetim
kurulunda Þafak
Ayvaz, Savaþ Hoþtaþ,
Mustafa Doðan,
Ýbrahim Kaplan, Hakký
Can Ercelep ve Kadir
Ersoy görev alýrken,
Kent Konseyi Kadýn
Meclisi'nin Þahiste
Uçar'ýn baþkanlýðýnda
oluþan yönetim
kurulunda ise þu
isimler görev aldý;
Hanife Nuran
Hakyemez, Neslihan
Hüsüllüoðullarý, Gülser
Kýrýþ, Melike Sancak,
Yasemin Eyvazlý,
Leyla Çenesiz, Selime
Ergüven, Gülen Erdine,
Feyze Aþgýn, Nurten
Gezer, Özlem Sir
Gavas, Zehra Yýldýrým,
Zeliha Uzun, Merve
Balaban.
tanýtan afiþler
hazýrlayarak okul
panosuna astýlar. Baþkan
adaylarý, aralarýnda en
güçlü kendilerinin
olduklarýný ifade etmeye
çalýþtýlar. Adaylarýnýn
heyecanla beklediði
seçim günü geldiðinde
sandýk kurulu
oluþturuldu. Oy verme
iþleminin bitimiyle
birlikte tüm adaylar
oylarýn sayýmýný
heyecanla izlediler.
Oylarýn sayýmý
tamamlandýðýnda tüm
adaylarýn birbirine yakýn
sonuçlar aldýklarý
gözlendi. Adaylardan
3/D sýnýfýnda okuyan
Hayrunnisa Büyükçýnar
en yüksek oyu alarak
Sunguroðlu Ýlkokulu
Öðrenci Meclis Baþkaný
seçildi.
Seçime katýlan tüm
adaylar seçilen yeni
baþkaný kutlayarak,
yapýlacak tüm
çalýþmalarda kendisine
destek vereceklerini
söylediler.
Yapýlan törenle
Hayrunnisa
Büyükçýnar’a baþkanlýk
mazbatasýný okul müdürü
Þ. Lütfi Türkgenci
verdi.(ÝHA)
Sungurlu’da seçim heyecaný
Ç
orum'un Sungurlu
ilçesi Sunguroðlu
Ýlkokulu’nda demokrasi
kültürünü geliþtirmek ve
oy kullanma bilincini
arttýrmak amacýyla 20142015 Eðitim-Öðretim
yýlý Öðrenci Meclisi
Baþkanlýðý seçimleri
yapýldý.
Rehber Öðretmen
Ayþe Atasoy
koordinesinde yapýlan
seçimlere 5 aday
katýlýrken, daha ilk
gününden itibaren
adaylar arasýnda
çekiþmeye neden oldu.
Günlerce adaylar
sýnýf sýnýf dolaþarak
kendilerini tanýttýlar ve
ne gibi çalýþmalar
yapacaklarýný anlattýlar.
Okul bahçesinde ve
koridorlarda rastladýklarý
her öðrenciye projelerini
tek tek göstererek
kendilerini
desteklemelerini
istediler. Kendilerini
Sungurlu’da Öðrenci Meclisi Baþkanlýðý seçimleri yapýldý.
18 CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
‘Kazanmak zorundayýz’
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, ligde bulunduklarý
konumdan kurtulmak ve çýkýþa geçmek için bir galibiyete ihtiyaçlarý
olduðunu belirterek ‘Kazanmak takýmýn öz güvenini getirecek ve
çýkýþa geceðimize inanýyorum. Aramýza geç katýlan tecrübeli
isimlerin hazýr olmalarý halinde çok iyi yerlere geleceðimize
inanýyorum.
U
lukavakspor Teknik
Direktörü Yusuf Aydemir takým olarak bir
galibiyete ihtiyaçlarý olduðunu bunuda Ladik
Belediyespor karþýsýnda
alarak çýkýþa geçmek istediklerini söyledi.
Yusuf Aydemir, geçen hafta Bafra deplasmanýnda ilk galibiyet için
mücadele ettiklerini an-
cak þanssýz bir golle
maðlup olduklarýný belirterek ‘Ligde hedefe ulaþmak için mutlaka galip
gelmemiz gerekiyor. Bunu özelliklede evimizdeki maçta yapmak istiyoruz.
Hafta boyunca iyi
hazýrlandýk. Þu anda sakat ve cezalý futbolcumuz bulunmuyor. Kadro-
Alaca Belediyespor’dan þok karar
1. Küme Büyükler Liginden çekildi
ya yeni katýlan kaleci
Akýn ile tecrübeli isimler
Bülent ve Serdar’ýn yanýnda bir aydýr sakatlýðý
nedeniyle forma giyemeyen Sefa maç kadrosunda
olacaklar. Tam olarak hazýr olmasalarda ihtiyaç
duymalarý halinde forma
vereceðiz.
Rakibimiz grubun
þampiyon adaylarýndan
ve zor bir maç olacak.
Sahamýzdaki maçý kazanmak istiyoruz ve bir
galibiyetin bizi çok iyi
yerlere taþýyacaðýna inanýyoruz. Kendi sahamýzda oynayacaðýmýz bu
maçta taraftarlarýmýzýn
vereceði destekle üç puan sevincini birlikte yaþamak istiyoruz’ dedi.
Ç
orum Amatör futbolunda özellikle büyükler kategorisinde hep iddalý olan ve geçen sezonda son
haftaya kadar þampiyonluk mücadelesi veren Alaca
Belediyespor Yönetiminden þok karar geldi. Alaca Belediyespor 1. Küme Büyükler liginden çekilme dilekçesini Tertip Komitesi’ne verdi.
Alaca Belediyespor Baþkaný Yusuf Büküþ ve Yönetim Kurulu üyesi Aytekin Yundam imzasýyla Tertip
Komitesi’ne gönderilen dilekçede çeþitli sebep ve nedenlerden dolayý 1. Amatör Küme Büyükler liginde
çekilme kararý bildirildi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin
Ayan, bu çekilme kararýnýn Çorum amatör futbol camiasýnda büyük üzüntüyle karþýlandýðýný belirterek bu
baþvurunun 27 Ekim pazartesi günü yapýlacak Tertip
Kurulu toplantýsýnda görüþülerek karara baðlanacaðýný
söyledi.
Ayan, 11 takýmýn mücadelesi ile baþlamasý planlanan ve Federasyon onayýndan gelen fikstürde Alaca
Belediyespor ile maçý olan takýmlarýn haftayý oynamadan üç puan alacaklarýný ayrýca ligden düþecek takým
sayýsýnýn 3 olarak belirlendiðini Alaca’nýn çekilmesiyle ilk düþen takým olduðu için kalan on takýmdan son
iki sýrayý alan takýmlarýn 2. Amatör Küme’ye düþeceðini söyledi.
Bölgesel Yardýmcý hakemler
Karadere ve Kýrþehir’de
Ç
orum Bölgesel Yardýmcý hakemlerinden dördünü
yarýn görev. MHK’den yapýlan açýklamaya göre
BAL 2. grupta yarýn saat 12.30’da Araklý ilçe sahasýnda Karaderespor ile Arhavispor takýmlarý arasýndaki
maçý Ordu bölgesi hakemlerinden Anýl Demireðen yönetecek. Yardýmcý hakemler ise ilimizden Yüksel Basar
ve Ahmet Ecevit. Maçýn dördüncü hakemi ise Ordu’dan Altan Serkan Yýlmaz.
BAL 6. grupta MKE Kýrýkkalespor ile Aksarayspor arasýnda ev sahibi takýmýn cezasý nedeniyle yarýn
Kýrþehir’de oynanacak maçý Amasya’dan Adem Karakaya yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Çorum’dan
Emrah Okan ve Emre Alagöz. Maçýn dördüncü hakemide Amasya’dan Birkan Tiryaki.
ASKÝ’ye Sungurlu’da
çiçekli karþýlama
T
ürkiye Güreþ Þampiyonasý finalleri için
Tokat’a giden ASKÝspor
güreþ takýmý Sungurlu’da çiçeklerle karþýlandý.
Kadrosunda Dünya
Þampiyonu Taha Akgül
ile Çorumlu Avrupa
Þampiyonu güreþçi Ahmet Peker ile birlikte
milli takým güreþ antrenörü Sungurlu’lu Abdullah Çakmar’ýn bulunduðu ASKÝspor bugün Tokat’ta baþlayacak Türkiye finalleri için bu ile giderken Sungurlu Ocaklý
Tesislerinde Sungurluspor Baþkaný Mustafa
Özdemir ve Güreþ Antrenörü Fevzi Çakmar ve
sporcularý tarafýndan çiçeklerle karþýlandýlar.
Sungurluspor Baþkaný Mustafa Özdemir
kadrosunda Çorumlu
isimler barýndýran AS-
KÝspor’a Tokat’ta yapýlacak müsabakalarda baþarýlar diledi. ASKÝspor
antrenörü Abdullah Çakmar’da hemþehrilerinin
bu jestinden dolayý teþekkür etti ve takým olarak þampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi,
Recai Kuzey’e
2. ligde görev
Ç
orum Ýl Hakem Komitesi baþkaný ve ayný zamanda Ulusal Gözlemci Recai Kuzey’e 2.
Ligde görev. Yarýn saat
13.30’da Of Ýlçe Stadý’nda Ofspor ile Keçiörengücüspor takýmlarý
arasýnda oynanacak maçý
Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Erbay Aldemir
yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemleride Volkan Akçit ve Erdem Gökalp, Dördüncü hakem
ise Osman Gökhan Bilir.
Maçta gözlemci olarak
Recai Kuzey görev yapacak.
mücadele edecekler.
Geliþim Ligi Karadeniz Grubunda altýncý
haftanýn ilk maçýnda Çorum Belediyespor bugün
saat 12.00’de Sebat Proje
Trabzon Akçaabat takýmý
ile Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak. Bu kategoride Çorum Belediyes-
BMM'deki makamýnda dün Uðurludað Kaymakamý Hasan
Gümüþçü ve Belediye
Baþkaný Recep Torun'u
aðýrlayan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý, Uðurludað'a yapýlmasý planlanan Sentetik
Çim Saha ile ilgili olarak
Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile görüþtüðünü, Spor
Genel Müdürlüðü Tesisler Daire Baþkanlýðý'ndan
2 teknik personelin Sentetik Çim Saha talebini
yerinde incelemek üzere
ilçeye gideceklerini bildirdi.
Sentetik çim saha
talebini yapýktan takip
edeceðini belirten Baðcý,
sahada inceleme yapacak
olan teknik personelin
maliyeti belirleyeceðini
kaydetti. (Haber Merke-
U
17 liginde beþinci hafta maçlarý bugün oynanacak.
Haftanýn ilk maçýnda grupta ilk iki sýrada yer alan
HE Kültürspor ile Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý saat
12.00’de 1 nolu sahada karþýlaþacak. Yoluna kayýpsýz
devam eden Kültürspor bu maçý kazanarak liderliðini
korumak amacýnda. Ýl Özel Ýdarespor ise rakibini yenerek þampiyonluk iddiasýný devam ettirmek amacýnda.
Günün ikinci maçýnda ise saat 14.00’de üçüncü sýradaki Gençlerbirliði ile dördüncü sýrada yer alan Ýskilipgücüspor takýmlarý mücadele edecekler.
Özcan Genel BayburtGüngören maçýnda
U
lusal Yardýmcý hakemlerimizden Özcan Genel’e Bayburt
Grup Özel Ýdarespor ile
Ýstanbul Güngörenspor
arasýndaki maçta görev.
Yarýn Bayburt Genç
Osman Stadý’nda saat
13.30’da
baþlayacak
por 3 puanla beþinci sýrada yer alýrken Sebat takýmý ise üç maçtan da puansýz ayrýldý. Karþýlaþmayý il hakemleri Furkan
Alagöz, Onur Alagöz ve
Berkant Arman hakem
üçlüsü yönetecek.
Bugün
saat
14.00’de Mimar Sinan
Çorum Belediyespor U 15 takýmý bugün Sebat önünde galibiyet arayacak
sahasýnda baþlayacak Çorum Belediyespor ile Sebat Proje Trabzon Akçaabat takýmlarý puan mücadelesi verecekler. Bu
kategoride Çorum Belediyespor 9 puanla üçüncü
sýrada yer alýrken Sebat
Proje ie puansýz olarak
son sýrada yer alýyor.
Karþýlaþmayý ilimiz hakemlerinden Burak Þahinkara, Yunus Dursun
ve Tarýk Bozkurt hakem
üçlüsü yönetecek.
U 16 ve U 17 yarýn
Sebat’ta
Geliþim
Liginde
Çorum Belediyespor U
16 ve U 17 takýmlarý yarýn Sebat’ýn konuðu olacak. Yarýn saat 12.00’de
oynanacak günün ilk maçýnda iki takým U 16 kategorisinde
mücadele
edecekler. Bu kategoride
Çorum Belediyespor dört
maçta 7 puanla üçüncü
sýrada yer alýrken Sebat
Hakemler açýklandý
Bayburt Grup Özel Ýdarespor ile Ýstanbul Güngörenspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý
Samsun’dan Ýlkay Aydýn
yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise ilimizden Özcan Genel ve Ordu’dan
Tülay Çetin yapacak.
Maçýn dördüncü hakemide Ayþe Özsoy. Maçýn
gözlemcisi ise Mustafa
Kürþad Uçar.
Ç
orum Amatör futbolunda bugün oynanacak U 17 ve
yarýn oynanacak U 15 maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya
göre haftanýn maçlarý ve bu maçlarý yönetecek hakemler
þöyle:
U 17 LÝGÝ: Ýl Özel Ýdarespor - HE Kültürspor:
Mehmet Ali Cýrýl, Mehmet Tuðluk, Abdullah Akkoyun.
Gençlerbirliði - Ýskilipgücüspor: Mahmut Selçok, Baran
Avcý, Barýþ Karakuþ.
U 15 LÝGÝ: Çimentospor- Gençlerbirliði: Yalçýn
Kara, Mehmet Tuðluk, Müjde Arça. 1907 Gençlikspor HE Kültürspor: Fatih Derviþoðlu, Onur Alagöz, Barýþ
Karakuþ. Ýl Özel Ýdarespor- Sungurluspor: Serhat Sarkandý, Mehmet Zeki Sevim, Vuslat Ay. Osmancýkgücüspor Alaca Belediyespor: Ömür Soytemiz, Erkan Akyol,
Abdulselam Koçak. Osmancýkspor - Mimar Sinanspor:
Arslan Iðnak, Erdoðan Yandým, Okan Baykara.
Özcan Genel
Cumhuriyet Kupasý Basketbol Turnuvasý
Samanyolu Anadolu: 42 - M. Akaydýn Anadolu: 64
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Dursun Uðral, Serkan Demirdöken .
Recai Kuzey
Geliþim Ligi’nde Çorum Belediyespor’un bu haftaki rakibi Sebat Prroje Trabzon takýmý. Bugün Mimar Sinan
sahasýnda saat 12.00’de U 14, saat 14.00’de ise iki takým U 15 kadrolarý karþýlaþacak. Yarýn ise saat 12.00’de
Trabzon Söðütlü sahasýnda U 16, saat 14.00’de ise U 17 kategorisinde puan mücadelesi verecekler.
eliþim Liglerinde
Çorum Belediyespor
bugün ve yarýn Sebat
Proje Trabzon Akçaabat
takýmlarý önünde puan
mücadelesi verecek. U
14 ve U 15 takýmlarý bugün Mimar Sinan sahasýnda U 16 ve U 17 takýmlarý ise yarýn Sebat’ta
Uðurludað’da çim
saha incelemesi
T
U 17’de bugün iki maç var
Uðurludað Kaymakam ve Belediye Baþkaný Cahit Baðcý’yý ziyaretinde görülüyor
zi)
Geliþim’deki rakip Sebat
G
www.corumhakimiyet.net
Proje ise üç maçta puansýz olarak sekizinci sýrada
bulunuyor.
Söðütlü Sentetik
Çim Saha’da oynanacak
maçý Trabzon’dan Gökay
Kelleveziroðlu, Muharrem Misir ve Ender Yasin
Uysal hakem üçlüsü yönetecek.
Ayný sahada saat
14.00’de ise Sebat Proje
ile Çorum Belediyespor
U 17 takýmlarý mücadele
edecekler. Bu kategoride
Çorum Belediyespor dört
maçta 6 puanla dördüncü
sýrada yer alýrken Sebat
Proje ise üç maçta üç puanla yedinci sýrada bulunuyor.
Karþýlaþmayý Trabzon Bölgesel hakemlerinden Sinan Özcan yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise
Cemil Tunç ve Mesut Kývanç Köteþli yapacak.
Maçýn dördüncü hakemi
Kenan Özcan gözlemcisi
ise Mehmet Ali Býyýklý.
SAMANYOLU
ANADOLU LÝSESÝ :
Dursun, Ýbrahim, Hakan,
Ali, Alperen, Batuhan,
Semih.
ÖÐRETMEN MUKADDER AKAYDIN
ANADOLU LÝSESÝ :
Hamza, Anýl, Yiðit, Utku,
Oðuzcan, Elvan, Oðuzhan, Metehan, Mustafa,
Batuhan.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 2-13. 2
Periyot: 9-21. 3. Periyot:
16-19, 4. Periyot:15-11
Samanyolu Anadolu Lisesi gruptaki ikinci maçýnda
Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi karþsýnda ilk iki periyottaki oyunu ile maðlup olmaktan kurtulamadý
Ýmam Hatip Anadolu: 40 - Baþöðretmen Anadolu: 79
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Ýbrahim
Ercan Katrancý .
Coþkun,
ÝMAM HATÝP ANADOLU LÝSE-
SÝ : Furkan, Çaðlayan, Sedat, Muhammet, Ýsmail, Furkan Çýrak, Yýlmaz, Ahmet, Taha, Emre Bülbül, Emrecan, Enes.
LÝSESÝ :
Volkan, Kürþat, Orhan, Arif,
Yaðýz, Kerem, Yakup, Taha, Efe, Berkay,
Þahin, Burak.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 9-26. 2 Periyot: 14-24
3. Periyot: 9-24, 4. Periyot: 8-5
BAÞÖÐRETMEN ANADOLU
Ýmam Hatip Lisesi, Baþöðretmen Anadolu önünde tutunamadý farklý maðlup oldu
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Çimento Fabrikasý karþýsýnda açýlacak olan et restoranýmýz için ;
19
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
* Yiyecek içecek sektöründe benzer pozisyonda en az 1 yýl deneyimli
* Ekip çalýþmasýný ön planda tutabilen
* Güleryüzlü ve diksiyonu düzgün
* Ýletiþimi kuvvetli
* Müþteri memnuniyeti odaklý
* Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek
* 30 yaþýný geçmemiþ
* Askerlik hizmetini tamamlamýþ (Erkekler için)
Bay ve Bayan Garson alýnacaktýr.
HAZNEDAR SOFRASI
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Müracaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasýný rica ederiz.
Gazi Caddesi No:121/A Çimento Fabrikasý Karþýsý ÇORUM
GSM: 0 543 457 2707
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3077)
Bayan Eleman Devren Satýlýk Eleman Aranýyor ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Aranýyor
Fast Food
Þahin Boya San. Tic. Ltd. Þti.
K.S.Sitesi 1. Cad. No: 45 Tel: 234 86 66
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý,
Borvekci, Azdýrmacý Ustalarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3062)
0 546 906 41 04-212 09 95
(Ç.HAK:3065)
Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle halen faal
durumda olan yeri ve konumu güzel hazýr
müþteri potansiyeline sahip UYGUN
FÝYATA devren satýlýk fast food
(Ç.HAK:3067)
(Ç.HAK:3073)
Aybüke Terzi Giyim Tadilat evinde
çalýþtýrýlmak üzere Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sok. No: 6/F
(Belediye arkasý) ÇORUM
Tercihen 4 yýllýk iþletme mezunu, diksiyonu
düzgün, pazarlama departmanýnda
çalýþtýrýlmak üzere D sýnýfý ehliyeti olan,
seyahat engeli olmayan bay eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
SATILIK DÜKKAN Satýlýk Kýymetli
ÝDEAL HOME ELEMANLAR
ARANIYOR
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve aksesuar çeþitlerinde
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Tel: 0 364 225 50 74
Mustafa SATICI
Sadýk oðlu 13/3/1951 Kargý Doðumlu
(Ç.HAK:3078)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Rýza TÜRKMEN
Salim oðlu 1992 Büyük Palabýyýk Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:3076)
(Ç.HAK:3034)
ÞOFÖR
ARANIYOR
(Ç.HAK:3039)
(Ç.HAK:1589)
YÝTÝK
Yimpaþ Holding’den almýþ olduðum hisse miktarlarýný gösteren belgelerimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
Aðýr ticari araç kullanabilen
Þoför Aranýyor.
Mür. Tel: 0 532 457 64 00
Halen faal durumda bulunan gümüþ
taký maðazasý devren satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Hamam Sokak
No: 18
0 532 667 71 70
ELEMAN ARANIYOR
Mobilya Boyahanesinde çalýþtýrýlmak
üzere zýmpara yapabilen, astar
atabilen boyacý ustalarý ve yetiþtirilmek
üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 22 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
Bay-Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý alýnacaktýr
(Ç.HAK:3069)
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:2959)
Özyýldýz Isý Mühendislik
Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22
0 532 498 76 48-0 537 285 76 26
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2989)
(Ç.HAK:2985)
DEVREN SATILIK
ÝÞYERÝ
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
SATILIK DAÝRE
Ahçýlar 12. Sokakta (Metropol
arkasý) doðu-güney-batý
cephe 4+1 satýlýk daire.
0 532 484 33 50
SATILIK LOKANTA
MALZEMELERÝ
Masa, sandalye, mutfak
malzemeleri, temiz, sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde
görevlendirilmek üzere bay-bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sokak
No: 4/3
Tel: 225 11 20
0 533 771 08 18
Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar
alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek
(Ç.HAK:3068)
Eleman Aranýyor
% 50 indirim
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Çavdar Sitesinde bulunan,
bakýmlý, anayola cephesi olan
triplex villa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 397 67 45
(Ç.HAK:3045)
SATILIK ÝÞYERÝ
Tel: 0 535 401 27 95
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3048)
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
KÝRALIK
VÝLLA
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:3016)
MODA GELÝNLÝK EVÝ
PAPSÝ PÝZZA
Adres Büro: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30
ÇORUM
Tel: 0 364 213 11 70
Binevler Çavdar Sitesi’nde
(Ç.HAK:3019)
ÇÝÐDEM
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
0 545 894 28 53
DAÝRELER
Yurtben Yem fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere
LKS programý bilen ön muhasebe elemaný
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Bilgisayar kullanmasýný bilen,
ön muhasebe bilgisine sahip
bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Anadolu Apart Kýz Yurdu
Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü)
Dükkan
Velipaþa Haný karþýsýnda
33 m2 dükkan sahibinden
satýlýktýr.
ELEMAN ARANIYOR SATILIK LÜKS
(Ç.HAK:3079)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
(Ç.HAK:3012)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0364 666 16 69
CEP TEL : 0533 926 7757
Eleman Aranýyor
(Ç.HAK:3056)
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3024)
(Ç.HAK:3022)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ve ARSA
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu 10. km’de anayola
cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
Gazi, Ýnönü ve Bahabey caddelerinde
parkomat görevlisi olarak çalýþacak
bay-bayan personeller alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3075)
* Makina Ressamý ve Makine Mühendisi
* LKS programý kullanabilen
Ön Muhasebe elemaný
* Diksiyonu düzgün Sekreter
* Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný
* Depo Sorumlusu
* Forklift ve Araç Þoförü
(Ç.HAK:3058)
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
(Ç.HAK:3080)
BAYAN ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
Mür. Tel: 225 57 65
0 530 273 78 33
Niðdespor Fethi
Türkoðlu’na teslim
Zeki Gül, Güreþ Federasyonu
Denetim Kurulu toplantýsýnda
Çorum Belediyespor’un yarýn karþýlaþacaðý Niðde
Belediyspor’da Eser Kardeþler’den boþalan Teknik
Direktörlük görevine Fethi Türkoðlu getirildi.
Ç
orum Belediyespor’un yarýn
karþýlaþacaðý Niðde Belediyespor’da Teknik Direktörlüðe
Fethi Türkoðlu getirildi.
Geçen sezonun son bölümünde Niðde Belediyespor’da
göreve baþlayan Eser Kardeþler
ile geçtiðimiz hafta sonu sahasýnda oynadýðý ve 3-1 maðlup
ayrýldýðý Batman Petrolspor maçýnda sonra yollar ayrýlmýþtý.
Hafta içinde Gaziosmanpaþa ile deplasmanda oynayan ve
2-1 kazanan Niðde Belediyespor’da Teknik Direktör arayýþýn-
da Fethi Türkoðlu ile anlaþma
saðlandý.
1954 Trabzon doðumlu
Fethi Türkoðlu kýsa süren futbolculuðun ardýndan Teknik
adam olarak daha çok Sadi Tekelioðlu’nun yardýmcýsý olarak
görev aldý. Profesyonel takýmda
Ofspor’da kýsa bir süre görev
yapan Türkoðlu daha çok BAL
takýmlarýnda görev aldý. Fethi
Türkoðlu yarýn oynanacak Niðde Belediyespor maçýnda ilk kez
takýmýn baþýnda görev yapacak.
ürkiye Güreþ FedeT
rasyonu Denetleme
Kurulu dün Ankara’da
toplandý. 15 Kasým’da
Ankara’da yapýlacak
Olaðan Mali Genel
Kurul öncesinde Federasyon’un bir yýllýk gelir
gider bütçesini ve denetimlerini yapan Güreþ
Federasyonu Denetleme Kurulunda Tuncaþ
Karaartý baþkan olarak
görev yaparken Çorum
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül ile birlikte Selahattin Uyan, Hayrettin
Turan Federasyon Mali
Müþaviri Süleyman ÖzFethi Türkoðlu Niðde Belediyespor’da
men’uin katýlýmýyla yapýldý, Denetleme Kurulu
dün yaptýðý toplantýda Federasyon’un gerekli ev-
raklarýný inceledi ve Mali
Genel evraklarýný hazýrladý. Gül, geçmiþ yýllardan
ders alarak mali disipli-
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’ün de görev yaptýðý Federasyon Denetleme Kurulu
Kafile bugün yolcu
Ç
orum Belediyespor’da Niðde
Belediyespor kafilesi bugün yola çýkýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým dün
saat 13.45’de Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanla tamamladý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýðý devam eden Sefa Akýn dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Niðde
maçýnýn taktik provasýnýn yapýldýðý
ni saðlayan ve baþarýlý
bir dönem geçiren Federasyon Yönetimi tebrik etti.
CUMARTESÝ 25 EKÝM 2014
çalýþmanýn ardýndan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Niðde Belediyespor maçýnýn 18 kiþilik kadrosu açýklandý.
Maç kadrosu dün akþam lojmanda kampa girdi. Kafile bu sabah
kahvaltýnýn ardýndan Niðde’ye hareket edecek. Belediyespor kafilesi
Grand Niðde Otel’de kalacak.
Hevesimiz kursaðýmýzda kalmasýn
Adliyespor karþýsýnda iki kez bu sevinci yaþayan
Belediyespor maç sonunda sahadan 2-2 berabere
ayrýlarak zirve yolunda çok önemli iki puan kaybetti. Kýrmýzý Siyahlýlar Niðde deplasmanýnda bu
kaybý telafi etmek amacýnda
Çorum Belediyespor dokuzuncu hafta maçýnda yarýn saat 13.30’da Niðde
Belediyespor deplasmanýnda üç puan mücadelesi verecek. Hafta içinde sahasýnda
Adliyespor önünde 11. dakikada 2-0 öne geçtiði maçtan 2-2 berabere ayrýlarak
sevinci kursaklarda býrakan kýrmýzý siyahlý takýmýn yarýnki maçý kazanarak
zirveden daha fazla uzaklaþmamasý bekleniyor.
Ankara’dan Erkan
Özdamar’la ilk kez
Ç
Erkan Özdamar
orum
Belediyespor’un yarýn Niðde
Belediyespor ile deplasmanda oynayacaðý maçý
Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar
yönetecek.
Bu sezon Ulusal
hakemliðe yükselen ve
bundan önceki haftalarda
iki maçta düdük çalan
Erkan Özdamar ilk kez
bir Çorum takýmýnýn maçýnda görev yapacak.
Özdamar’ýn yardýmcýlýklarýnýda Ankara’dan Mehmet Sinan
Akgül ve Resul Özdemir
yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Mustafa
Çavuþ. Karþýlaþmanýn
gözlemcisi ise Hüseyin
Altýnay.
8 . Niðde Bele.
10. Çorum Bele
O G B M A Y P
8 4 1 3 12 9 13
8 2 5 1 8 7 11
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Fatih
Osman Ýmam Akýn
Eray
Oðuzhan Nedim Furkan
Turgay (Buðra) Çaðlar Murathan
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Niðde Bel.-Çorum Belediye: Erkan Özdamar (Ankara)
Tuzla-Batman Petrol: H. Ýbrahim Yýldýrým (Trabzon)
Adliyespor-Bursa Nilüfer: Sefa Duran (Hatay)
Ýstanbulspor-Kýzýlcabölük: Ekrem Gerginci (Þ. Urfa)
Kýrýkhan- Zonguldak : Tolga Þinoforoðlu (Kütahya).
Çatalca-Gaziosmanpaþa: Selim Özen (Ýstanbul).
Darýca Gençler-Tire 1922: Halil Sayýn (Giresun).
Manavgat - Sebat Proje: Emre Yýldýrým (Gaziantep).
Ç
orum Belediyespor yarýn saat 13.30’da Niðde Belediyespor deplasmanýnda üç puan mücadelesi verecek. Hafta içi maçýnda sahasýnda Adliyespor ile 2-2 be-
rabere kalarak çok önemli iki puan kaybeden Çorum
Belediyespor bu kaybýný Niðde Belediyespor deplasmanýnda telafi etmek amacýnda.
Grupta puanlarýn birbirine çok yakýn olmasý ve sýralamanýn hýzla deðiþmesi nedeniyle hedefe ulaþmak
için alýnacak her puan büyük önem taþýyor. Hafta içinde
sahasýnda Adliyespor önünde ilk on bir dakika içinde 20 öne geçmesine raðmen bu üstünlüðünü maç sonunda
sürdüremeyen ve sahadan 2-2 berabere ayrýlarak iki
önemli puan kaybetti.
Maçta kaybedilen iki puandan çok ortaya konulan
kötü futbol nedeniyle moraller bozulan Belediyespor’-
da Teknik Heyet iki günlük çalýþma süresi içinde takýmý
yarýnki Niðde Belediyespor maçýna hazýrlamaya çalýþtý.
Belediyespor’da Adliye maçýnda sakatlanan Sefa Akýn
dýþýnda eksik bulunmuyor.
Ev sahibi Niðde Belediyespor beklenenden iyi bir
performans göstermiþ durumda. Grupta topladýðý 13 puanla sekizinci sýrada bulunan Niðde Belediyespor geçen
hafta sonu Gaziosmanpaþa deplasmanýnda maðlup duruma düþmesine raðmen karþýlaþmadan 2-1 galip ayrýlarak ilk deplasman üç puanýna sahip oldu. Niðde Belediyespor sahasýndaki maçý kazanarak çýkýþýna sürdürmek
istiyor. Ev sahibi takýmda Gaziosmanpaþa maçýnda kýrmýzý kart gören Mustafa Taþkýn yarýnki maçta forma giyemeyecek.
Ulukavakspor, Ladik
önünde siftah peþinde
BAL temsilcimiz Ulukavakspor ligin altýný hafta maçýnda yarýn saat 13.30’da 1
nolu sentetik çim sahada Ladik Belediyespor ile karþýlaþacak. Beþ maçta iki
beraberlik alan siyah beyazlý temsilcimiz yarýn Ladik Beleiyespor karþýsýnda üç
puan alarak ligde çýkýþa geçmek istiyor.
B
Taraftar desteði bekliyorlar
Y
arýn sahasýnda Ladik Belediyespor ile karþýlaþacak
Ulukavakspor taraftar desteði bekliyor. Bölgesel
Amatör Lig’de Çorum’u temsil eden Ulukavakspor yarýn saat 13.30’da 1 nolu sahada oynayacaðý Ladik Belediyespor karþýsýnda yeni bir baþlangýç yapmak ve galip
gelmek amacýnda.
Geçtiðimiz hafta içinde yapýlan Genel Kurul sonunda baþkanlýða getirilen Ömer Faruk Duruakan Çorum’u temsil eden Ulukavakspor’a tüm Çorumlularýn
desteklerini beklediklerini söyledi. Yarýn oynayacaklarý
Ladik Belediyespor maçýnda forma giyecek futbolcularýn galip gelmek için sahada mücadele edeceklerini ancak onlara tribün desteðinin çok önemli olduðunu belirten Duruakan ‘Tüm Çorumlularý yarýn oynayacaðýmýz
maçta tribünü doldurarak sahada mücadele edecek futbolcularý motive etmelerini istiyoruz. Onlarýn vereceði
destekle kazanacaðýmýz üç puan sevincini onlarla birlikte yaþamak istyoruz’ dedi.
AL temsilcimiz Ulukavakspor altýncý hafta maçýnda yarýn sahasýnda Ladik Belediyespor önünde sezonun ilk galibiyetini almak amacýnda.
Sezona sýkýntýlý baþlayan transfer konusunda eksikleri bulunan Ulukavakspor beþ maçta topladýðý iki
puanla grupta son sýrada bulunuyor.
Transferin son gününde kadroya katýlan kaleci
Akýn ile birlikte transferleri vize edilen tecrübeli isimler Bülent ve Serdar ise fiziksel olarak hazýr olmasalarda yarýnki maçta kadroda olacaklar. Bir ayý aþkýn süredir sakatlýðý nedeniyle forma giyemeyen Sefa’da takýmla birlikte çalýþmalara baþladý ve yarýnki maçta
kadroda yer alacak.
Antrenman eksiði bulunan bu futbolcularýn kadroda olmasýyla alternatifli olarak sahaya çýkacak olan
Ulukavakspor grupta üst sýralarý zorlayan Ladik Belediyespor önünde alacaðý galibiyetle çýkýþa geçmek
amacýnda.
Konuk Ladik Belediyespor ise iyi gidiþi geçen
hafta sahasýnda Yeni Amasyaspor karþýsýnda aldýðý
maðlubiyetle sonlandýrdý. Bu kaybý Ulukavakspor maçýný kazanarak telafi etmek amacýnda.
Ulukavakspor - Ladik Belediyespor maçý yarýn
saat 13.30’da 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak.
Ulukavak maçýnýn
hakemi Bilecik’ten
B
ölgesel
Amatör
Lig’deki temsilcimiz Ulukavakspor’un
yarýn sahasýnda oynayacaðý Ladik Belediyespor
maçýný Bilecik’ten Onur
Kemal Saðaslan yönetecek.
Merkez Hakem
Kurulundan
yapýlan
açýklamaya göre maçýn
yardýmcý hakemleride
ayný ilden Mustafa Kurnaz ve Mehmet Kara-
göz. Maçýn dördüncü
hakemide Emre Çelikbaþ.
Onur Kemal Saðaslan
Download

25 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi