Babacan 39. yýlýný kutluyor
1975 yýlýnda
kurulan
Babacan
Giyim
Maðazasý’nýn
geleneksel
hale
gelen
motivasyon
yemeði,
geçtiðimiz
Pazar akþamý
gerçekleþti.
* HABERÝ
8’DE
Altýn Kep
Yarýþmasý'na
gittiler
Otomobil talihlileri belirlendi
Hitit Gýda
kazancýný
müþterileriyle
paylaþtýðý
otomobil
kampanyasýnýn
çekiliþini
gerçekleþtirdi.
Yoðun bir
katýlým ve
heyecanla
yapýlan çekiliþ,
çok sayýda
Çorumlu’nun
katýlýmýyla
tamamlandý.
Kýz Teknik
ve Meslek
Lisesi,
Antalya
Altýn Kep
Aþçýlar
Yarýþmasý'
na
katýlacak.
Babacan Giyim Maðazasý’nýn geleneksel hale gelen motivasyon yemeði
* HABERÝ
3’DE
* HABERÝ 7’DE
Evinizde doðalgaz
kaçaðý varsa...
22 OCAK 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Doðal afetlerle ilgili eðitici seminerlerine devam eden
Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Ýsmail Kakaç
Ýlkokulu velilerine doðalgaz, zehirlenmeler, soba
yangýnlarý ve olasý ev kazalarý hakkýnda konferans verdi.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Ecstasy operasyonu
Çevre illerden temin ettikleri
uyuþturucu maddeleri Çorum’da
piyasaya sürmeye çalýþan 4 kiþi
yakalandý.
* HABERÝ 5’DE
Çorum'da, evde çýkan yangýnda
dumandan etkilenen biri 5 aylýk
hamile iki kadýn hastaneye
kaldýrýldý.
* HABERÝ 2’DE
Yýkýmý seyrederken
yaralandý
Gülabibey Mahallesi Ata
Caddesi’nde meydana gelen
olayda bir kiþi yaralandý.
* HABERÝ 2’DE
Sokakta þiddet arttý
Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar
Programlar Þubesi ve Kanser Þube Müdürlüðü'nce
ailelere yönelik çocukluk ve gençlik dönemi geliþim
özellikleri konulu eðitim semineri düzenledi.
* HABERÝ 15’DE
Yangýn Mimar Sinan mahallesi Fevzi Çakmak 1. Cadde'de meydana geldi.
4 kiþilik aile kýl payý kurtuldu
Çorum’da bir apartmanda çýkan yangýnda 6’sý çocuk 8 kiþi dumandan
etkilendi.
* HABERÝ 2’DE
HÜBTUAM’da iþ kazasý
Yaralý iþçi yoðun bakýmda
Kendini yaraladý
Ulukavak Mahallesi Tekceviz 23.
Sokak’ta yýkýmý seyreden kiþi
yaralandý.
* HABERÝ 2’DE
Genelkurmay Baþkaný ve kuvvet
komutanlarýnýn görevleriyle ilgili
suçlardan dolayý yargýlama
usullerini yeniden belirleyen
Askerlik Kanunu ile bazý
KHK'larda deðiþiklik yapan
kanun tasarýsý, TBMM
Baþkanlýðý'na sunuldu.
* HABERÝ 3’DE
Aþçýlýk mesleðinde yetiþecekler
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Limak
Oteller Grubu iþ birliði ile açýlacak Aþçý Yardýmcýlýðý
kursu hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
* HABERÝ 5’DE
Kenan Nuhut’u övdü
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Aydýn Milletvekili
Bülent Tezcan, gazeteci-yazar Soner Yalçýn’ýn cenaze
törenin ardýndan CHP Ýl Baþkanlýðý’ný ziyaret etti.
* HABERÝ 12’DE
Hitit
Üniversitesi
Bilimsel
Teknik
Uygulama ve
Araþtýrma
Merkezi
(HÜBTUAM)
inþaatýnda
yaþanan iþ
kazasýnda bir
iþçi aðýr
yaralandý.
* HABERÝ
10’DA
HÜBTUAM inþaatýnda yaþanan iþ kazasýnda Seydi Mebet isimli kalýp iþçisi aðýr yara-
Zafer Eyvaz
Askerlik yaþý
deðiþecek
Mahir Odabaþý
Kursiyerlerin yüksek katýlýmý eþliðinde düzenlenen eðitim, çeþitli videolar ve resimlerle
Emniyet Müdürlüðü
KOM Þube
Müdürlüðü Narkotik
Büro Amirliði
uyuþturucu hap
operasyonu
düzenledi.
Duman az kalsýn
zehirleyecekti
* HABERÝ 6’DA
Anitta Otel’de gerçekleþen törende çok sayýda ödül daðýtýldý.
Yýlýn ödülleri
sahiplerini buldu
HititTV.com internet sitesi tarafýndan düzenlenen
‘2013 Yýlý Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri’ önceki
akþam Anitta Otel’de gerçekleþen törenle verildi.
* HABERÝ 11’DE
2
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Adaleti aramanýn baþka yollarý da var
Ç
orum Belediyesi ile
Belediye ve Özel
Ýdare Çalýþanlarý Birliði
Sendikasý (BEM BÝR
SEN) arasýnda memur
ücretlerindeki
dengesizliðin ortadan
kaldýrýlmasýna yönelik
imzalanan Sosyal
Denge Sözleþmesi'nde
adaletsizliklerin olduðu
iddia edilmiþ, biz de bu
köþede 'Sosyal denge
sözleþmesi gerçekten
dengeli mi?' diye
sormuþtuk.
Sonrasýnda
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün
takdiriyle belirlenen
sosyal denge
sözleþmesinin bazý
yansýmalarý olmuþ.
BEM BÝR SEN
üyesi 26-27 belediye
personeli, kendilerine
yapýlan haksýzlýða
direnç göstermediði
gerekçesiyle
sendikalarýna istifa
dilekçelerini vermiþ.
Ýstifacý personelin
tavrýna saygý duymakla
beraber, itiraz edilecek
bazý hususlar var.
Sendikalarýn
üyelerin özlük haklarýný
koruyup kollamak
görevi elbette.
Haksýzlýklarla sendika
içinde mücadele etmek
yerine atama, tayin ve
baþkaca kiþisel
nedenlerle üyelerin
mensubu olduklarý
sendikalardan istifa edip
baþka sendikalara
geçtiklerine, idarenin de
iþi ehline teslim etmek
yerine olup bitenlere
zemin hazýrladýðýna
þahit oluyoruz. Sendika
geçiþlerinin haklý
gerekçeleri olsa da,
sendika içinde
mücadele etmek yerine,
bu tür yollara tevessül
etmek pek þýk bir tercih
deðil.
Sosyal Denge
Sözleþmesi'nde
kendilerine yapýlanýn
adaletsiz olduðunu
savunan BEM BÝR SEN
üyesi belediye
personeli, bordrolarýna
yansýtýlan ücreti
almayýp iade etselerdi,
Baþkan Külcü'nün
takdirinin adaletsizliðini
daha iyi ifade etmiþ
olurlardý. Veyahut
sendika baþkanlarý
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün Sosyal Denge
Sözleþmesi’nde kullandýðý takdir hakký sendikal istifalara
neden olmuþ...
üzerinde baský kurup
genel merkezlerine,
oradan da siyaseten bir
yerlere ulaþýlmasý
saðlanabilseydi verilen
tepkiler daha akýlcý
bulunabilir, Külcü’nün
takdirinin 22 personelin
BEMBÝR Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, genel
merkeze herhangi bir þikayet gelmediðini belirtmiþti.
istifasýna neden olduðu
akýllarda soru iþareti
oluþturabilirdi.
Bu türden
alternatifleri denemek
yerine sendikadan istifa
etmek kime, neye yarar
bilemiyorum.
4 kiþilik aile kýl payý kurtuldu
Ç
Yangýnda bazý malzemeler zarar gördü.
Polis olay yerinde tedbir aldý.
orum’da bir apartmanda çýkan yangýnda 6’sý çocuk 8 kiþi
dumandan etkilendi.
Olay, Mimar Sinan mahallesi Fevzi
Çakmak 1. Cadde'de
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fahri
Temiz’e ait evde gece
saat 00.30 sularýnda bilinmeyen bir nedenden
dolayý yangýn çýktý.
Bodrum katta bulunan
evlerinde yangýný erken
fark eden Temiz, ailesini hemen dýþarý çýkardý.
Bu sýrada eve gelen misafirlerini yolcu
etmek için dýþarý çýkan
bir kiþi de apartmandan
dumanlar yükseldiðini
görünce itfaiye ve saðlýk görevlilerini arayarak yardým istedi. Ýhbar
üzerine bölgeye çok sayýda itfaiye ve ambu-
lans sevk edildi. Ýtfaiye
ekipleri kýsa sürede müdahale ettikleri yangýný
kontrol altýna alarak
söndürdü. Yangýnda büyük çapta maddi hasar
meydana gelirken, erken fark edilmesi ise
olasý bir faciayý önledi.
Yangýn sýrasýnda
oluþan yoðun duman
nedeniyle
etkilenen
Muhammed Efe T. (1),
Simge T. (10), Sultan
Temiz (34), Mustafa
Gürer (38), Berra M.
(1), Zeynep Eda (10),
Neslihan M. (10), Abid
M. (10) olay yerinde
yapýlan ilk müdahalelerinin ardýndan Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne
sevk edildi.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Yangýn Mimar Sinan mahallesi Fevzi Çakmak 1. Cadde'de meydana geldi.
Kendini
yaraladý
G
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.
ülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde
meydana gelen olayda bir kiþi yaralandý.
V.B. isimli genç, kardeþinin bir suçtan
dolayý tutuklanmasýna sinirlenip elindeki çaký býçaðý ile kendini yaraladý. Yaralý genç hastanede tedavi altýna alýndý.
Yýkýmý
seyrederken
yaralandý
U
(Ç.HAK:2381)
lukavak
Mahallesi
Tekceviz 23.
Sokak’ta yýkýmý
seyreden kiþi
yaralandý.
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
B.A. isimli
vatandaþ sokakta
eski bir evin
yýkýmýný
seyrederken
dengesini kaybedip
düþtü. Yaralanan
B.A. hastanede
tedavi edildi.
Duman az kalsýn zehirleyecekti
Ç
orum'da, evde çýkan yangýnda dumandan etkilenen biri
5 aylýk hamile iki kadýn
hastaneye kaldýrýldý.
Gülabibey Mahallesi Beytepe 4. Cadde'de, 50 yaþýndaki Hasibe Ölmez'e ait 2 katlý
evin bacasý dün akþam
tutuþtu. Evin tüm odalarýný duman kapladý.
Bu sýrada evde bulunan
Hasibe Ölmez ve 30
yaþýndaki Sema Ertuðrul, uzun süre dýþarýya
çýkmadý. Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri yanan bacaya müdahale ederek
yangýný söndürdü. Evin
Gülabibey Mahallesi Beytepe 4. Cadde’de ise bacanýn tutuþmasý sonucu yangýn meydana geldi.
içinde dumandan etkilenen iki kadýn ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine
kaldýrýldý. 5 aylýk hamile olduðu belirtilen Sema Ertuðrul ile Hasibe
Ölmez'in durumunun
iyi olduðu bildirildi.
Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(DHA)
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Altýn Kep Yarýþmasý'na gittiler
K
Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, Antalya Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na katýlacak.
Mustafa Demirer
ýz Teknik ve Meslek
Lisesi, Antalya Altýn
Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na
katýlacak.
Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, Türkiye Aþçýlar Federasyonu önderliðinde 23-26 Ocak 2014
tarihinde gerçekleþtirilecek olan Antalya Þefler
Birliði Derneði ve ANFAÞ iþbirliði ile düzenlenecek olan 6.Uluslararasý Altýn kep Aþçýlar Yarýþmasý'nda
Çorum'u
temsil edecek.
25. ANFAÞ HOTEL Equipment 2014
Fuarý'nda gerçekleþtirilecek olan yarýþmada meslek liseleri kategorisinde
Kýz Teknik Ve Meslek
Lisesi Yiyecek Ýçecek
Hizmetleri Alaný Mutfak
Bölümü öðrencileri yarýþacak.
Yarýþmaya öðretmenler Asuman Albayrak ve Sultan Örten'in
nezaretinde 12.sýnýf öð-
Antalya7da Kýz Teknik Ve Meslek Lisesi Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný Mutfak Bölümü öðrencileri yarýþacak.
rencileri
Eda
Özdýþýndan yaklaþýk 35 bialaný mutfak dalý öðrenci
ler.
ve Çorum Bayisi Ergün
bey,Kübra Demirbaþ,
nin üzerinde ziyaretçi
ve öðretmenleri 2013 yýElmalý, Yelken Balýkçýlýk
Bu yarýþmadan doGülizar Akdaþ, Meliha
katýlacak.
lýnda 5. Altýn Kep yarýþSahibi Kazým Taþkaya,
layý okulumuza maddi
Demir, Güllü Atay, Özmasý'nda 1. Olmuþlardý
kýyafetlerin kýsa sürede
Okul Müdürü Elve manevi desteklerini
lem Zor katýlacak.
ve daha önce pek çok yahazýrlanmasýnda destek
van Güneþ, okula maddi
esirgemeyen sponsorlarýrýþmaya katýlarak çeþitli
olan Adem Mantar, Ka350 firmanýn iþtirak
ve manevi desteklerini
mýz ÇorumGaz Yönetim
dereceler aldýlar. Bu yarakuþ Kuruyemiþ'e okul
edeceði uluslararasý fuaresirgemeyen sponsorlara
Kurulu Baþkaný Ahmet
rýþmada da Çorum'u ve
ve öðrenciler adýna teda 2 bin 500'ün üzerinde
teþekkür ederek, "YiyeAhlatçý, Elmalý Makina
Kýz Teknik ve Meslek
þekkür ediyorum. Dedi.
marka ve yurtiçi ve yurtcek içecek hizmetleri
ve Öztiryakiler Ankara
Lisesi'ni temsil edecek-
Askerlik yaþý deðiþecek
Yarýþma Aþçýlar Federasyonu önderliðinde 23-26 Ocak 2014 tarihinde gerçekleþtirilecek.
G
enelkurmay Baþkaný ve kuvvet
komutanlarýnýn görevleriyle ilgili suçlardan dolayý yargýlama usullerini yeniden belirleyen Askerlik
Kanunu ile bazý KHK'larda deðiþiklik yapan kanun tasarýsý, TBMM
Baþkanlýðý'na sunuldu.
Milli Savunma Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan tasarý 64 maddeden
oluþuyor.
Tasarýda, Yüce Divan'da yargýlanacak asker kiþilerle ilgili soruþturma usulleri yeniden düzenleniyor.
Yarýþmada farklý bir mönü yarýþacak.
Genelkurmay Baþkaný, Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetleri Komutaný ile
Jandarma Genel Komutaný, görevleriyle ilgili suçlardan dolayý Yüce Divan'da yargýlanacak. Bu suçlardan
dolayý soruþturma açýlmasýna, Genelkurmay Baþkaný, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarý hakkýnda
Baþbakan; Jandarma Genel Komutaný hakkýnda ise Ýçiþleri Bakaný karar
verecek.
Kanun tasarýsýnda ayrýca askere
alma yaþý da 21'e yükseltilecek.(Yaygýn basýn)
kerlik Kanunu ile bazý KHK'larda deðiþiklik yapan kanun tasarýsý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu.
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV
TEÞEKKÜR
39. yýl adýna düzenlemiþ olduðumuz gecedeki göstermiþ
olduklarý hizmet ve ilgilerinden dolayý
YETKÝLÝ BAYÝÝ
* Sökme takma
* Rot-balans
* Ön düzen
* Nitrojen gazý
Vadi Ýþletme Sahibi Sayýn
Faruk
Yýlmaz
Ünal Bey çalýþma arkadaþlarýna
Bünyamin Levent Bey
Hacým Video
Müzisyen
Ayrýca
(Ç.HAK:259)
Bey'e,
ve
ve
'e
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ
’ya teþekkür ederiz.
BABACAN GÝYÝM
(Ç.HAK:3370)
Þef
LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR
* Lastik tamir
* Lastik otel
* Yað
* Akü
Bölgenin en büyük
lastik oteli
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: 364 234 66 10
4
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Koltuðu hak eden kazanmalý’
Mustafa Demirer
O
to
Tamirciler
Odasý
Baþkan
Adayý Hasan Güler,
dün Aþaðý Sanayi’de
kendisine destek veren
esnafla birlikte basýn
açýklamasý yaptý. Güler,
Oda seçimlerinin bir
yarýþ olduðunu, koltuðu hak edenin kazanacaðýný söyledi.
Güler,
yaptýðý
açýklamada þöyle dedi;
“8 Þubat’ta yapýlmasý
planlanan oto tamirciler odasý baþkanlýðýna
adaylýðýmý açýkladýðým
günden bu güne kadar
yapmýþ olduðum seçim
çalýþmalarý bana göstermiþ oldu ki, esnafýn
olan biten bütün her þeyin bilincinde. Yapýlmýþ ve söylenmiþ olanlarla doðruyu ve yanlýþý
ayýrt edebilecek durumdalar. Her zaman
dile getirdiðim gibi esnafýn içinden geldim,
esnafýn ta kendisiyim,
esnafýmýn sorunlarýný
biliyorum. Çünkü bu
sorunlarý bende esna-
Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Hasan Güler, basýn açýklamasý yaptý.
fýmla birlikte yaþýyorum. Yapýlmasý gereken fakat yapýlmayan
bir çok þeyi beraber yaþadýk, bu sorunlarý aþmak için yapýlmasý gerekenleri biliyorum ve
tüm kamu kurum ve
kuruluþlarý ile görüþerek yapýlmasý gereken
her þeyi yapacaðýz.
Herkes sorunlarýný bilir
ve sorunlarýný söyler,
biz ise sorunlarý söylemekle kalmýyoruz, çözümlerini de söylüyoruz. Seçim süresince
söylenmesi gereken
þeyler, yapýlacak olan
projeler olmasý gerektiði inancýndayým. Ben
ve ekibim seçim süresince projeler hakkýnda
konuþtuk ve böyle konuþmaya devam edeceðim. Ne yazýk ki bazý
seçimde beraber yarýþtýðýmýz adaylardan belli bir zümrenin adayý
olduðuma dair açýklamalar duydum ve duyumlarý söyleyenlere
de
yakýþtýramadým.
Ben ve ekibim olarak
esnafýn yanýndayýz.
Üyesi olduðumuz zümre de esnaftýr. Herhangi
bir kiþi kurum ve siyasi
partilerin güdümü altýnda olmadýk ve olmayacaðýz. Herkesin gönlünde olan bir siyasi
görüþü vardýr, fakat benim bu görüþüm hiçbir
esnafýma ayrý gözle
bakmama sebep olamaz. Siyasi görüþlerinden dolayý insanlara
ayrým gözü ile bakan
kiþilerden sakýnmak
gerektiðini de her mec-
liste dile getirdim, getireceðim. Bu bir seçim
yarýþýdýr ve koltuðu hak
edenin kazanmasýnýn
gerektiðine inanýyorum. Yalanlarla ve iftiralarla geçecek olan bir
seçim sürecinin sonunda bu iftiralarý atanlarýn
seçimde
sandýktan
maðlup
çýkacaklarý
inancýndayým. Hayalleri vaat etmek kolaydýr,
yalanlarla konuþmak
ondan da kolaydýr. Hayalin ucu olmaz, damara göre þerbet verenlerden deðilim. Yapýlmasý
gereken ve yapýlabilecek icraatlarý vaat ediyorum. Size deniz getirmeyi vaat etmiyorum
ama sizlere esnaf olarak huzurlu ve yapýlacak olan iþleri vaat ediyorum. Mevcut olan diðer aday arkadaþlarla
birleþme, bir araya gelme, birlikte seçime girme gibi hiçbir düþüncemiz ve fikrimiz yoktur.”
Þahin Özbüðrü, 8 Þubat'ta yapýlacak olan genel kurul için hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Seçim çalýþmalarýna devam
Ç
orum Oto Tamirciler Esnaf Odasý
Baþkan adayý, Hunter
Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü, 8 Þubat'ta
yapýlacak olan genel
kurul için hazýrlýklarýný
sürdürüyor.
Özbüðrü, dün de
Çorum Sanayi Sitesi'ne
geçtiðimiz yýllarda kazandýrýlan 160 yeni iþyerlerinin bulunduðu
alanda sanayi esnafýyla
buluþtu.
Burada bir basýn
açýklamasý yapan Þahin
Özbüðrü, sanayi esnafýnýn lokomotif odasý
olan Oto Tamirciler
Odasý'nýn seçim çalýþmalarýna sýký bir þekilde hazýrlandýklarýný belirterek, "Esnaf arkadaþlarýmýn vermiþ olduðu destek için çok müteþekkirim. Temel ilke-
Özbüðrü, dün de Çorum Sanayi Sitesi'nde yeni iþyerlerinin
bulunduðu alanda sanayi esnafýyla buluþtu.
miz çalýþan, proje üreBen ve gönül dosrum" diye konuþtu.
ten, meslektaþlarýmýn
tu
arkadaþlarýmýzla
Çorum Oto Tamiriyi gününde de kötü güdoðru bildiðimiz yolda
ciler Esnaf Odasý Baþnünde de yanýnda olan,
hedefimize emin adýmkan adayý Þahin Özadil ve dürüst bir yönelarla yürüyoruz.
büðrü'ye ÇSS esnafýnýn
tim ile üyelerimizin yaBize desteklerini
yoðun ilgi gösterdiði
nýnda yer alan bir oda
esirgemeyen vefakar
gözlendi.
olmanýn telaþý içindeoda üyelerimize sonsuz
ÇESOB Basýn
yiz.
teþekkürlerimi sunuyo-
Aþaðý Sanayi’de kendisine destek veren esnafla birlikte basýn açýklamasý yapan Hasan Güler, oda seçimlerinin bir yarýþ olduðunu belirtti.
Kýlýç’a kutlama ziyareti
ali Yardýmcýsý Ali Deniz SürV
men, Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'na tekrar seçilerek güven tazeleyen Yalçýn Kýlýç'ý kutladý.
ÇESOB'u ziyaret ederek Birlik
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret eden Vali Yardýmcýsý Ali Deniz
Sürmen, Kýlýç'ý Mobilyacýlar Odasý
Baþkanlýðý'na tekrar seçilmesinden
dolayý kutlayarak, baþarýlarýnýn deva-
mýný diledi.
Ziyarette, Mobilyacýlar Odasý
Yönetim Kurulu üyeleri ile bazý il ve
ilçe oda baþkanlarý da hazýr bulundu.
ÇESOB Basýn
Çorum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür, ÇESOB’u ziyaret etti.
Oda baþkanlýðýný tescilledi
Ç
Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'na tekrar seçilerek güven tazeleyen Yalçýn Kýlýç'ý kutladý.
Taþkaldýran mazbata aldý
orum Çilingirciler ve Sobacýlar Esnaf Odasý Baþkaný
Halil Taþkaldýran, mazbatasýný alarak, 4. dönem oda baþÇ
kanlýðýna resmen baþladý.
Geçtiðimiz günlerde Olaðan Genel Kurulu'nu yapan ve
rakibi olmadan güven tazeleyen Halil Taþkaldýran, Seçim
Kurulu'na giderek mazbatasýný teslim alýrken, Taþkaldýran'a
Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Üründü, M. Vahdettin
Küçükbenli, Ertuðrul Baddal, Abdullah Uyar, Memduh Kýlýç ve Mahmut Kýdýþ eþlik etti.
Taþkaldýran, kendisine gösterilen güvenden dolayý oda
üyelerine teþekkür etti.
ÇESOB Basýn
Çilingirciler ve Sobacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, mazbatasýný aldý.
orum Kasaplar ve
Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür,
mazbatasýný alarak, Oda
Baþkanlýðý'ný tescilledi.
Geçtiðimiz günlerde Olaðan Genel Kurulu'nu yapan ve mevcut
baþkan Cavit Demir'le
yarýþan Recep Gür, seçimi kazanarakbaþkan seçilmiþti.
Seçim Kurulu'na
giderek mazbatasýný alan
Recep Gür'e Yönetim
Kurulu üyelerinden Ýsmail Emniyet, Hakan
Kaynar ve Abidin Bürü
eþlik etti.
Gür, burada yaptýðý
açýklamasýnda kendisine
oy veren vermeyen tüm
oda üyelerine teþekkür
ederek, odanýn hizmet
kalitesini artýracaðýný ve
odayý daha aktif hale getireceðini söyledi.
Recep Gür, daha
sonra kendisine eþlik
eden Yönetim Kurulu
üyeleri ile birlikte ÇESOB'a geçerek, Birlik
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
ÇESOB Basýn
Recep Gür, mazbatasýný alarak, Oda Baþkanlýðý'ný tescilledi.
Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný alan Recep Gür'e Yönetim
Kurulu üyelerinden Ýsmail Emniyet, Hakan Kaynar ve Abidin Bürü eþlik etti.
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Zehir tacirleri yakalandý
Enise Aðbal
Ç
evre illerden temin
ettikleri
uyuþturucu maddeleri Çorum’da piyasaya sürmeye çalýþan 4
kiþi yakalandý.
Ýl Emniyet Müdürlüðü KOM Þube
Müdürlüðü Narkotik
Büro Amirliði görevlilerinin, bir ihbarý
deðerlendirerek yaptýðý çalýþmada T.G,
Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðü Narkotik
Büro Amirliði uyuþturucu hap operasyonu düzenledi.
Ý.Ç, E.K ve H.Ç
isimli þahýslar yakalandý. 19 plakalý araç
içinde yapýlan aramada 386 adet Ekstazi (uyuþturucu hap)
ele geçirildi.
Þahýslar, haklarýnda
uyuþturucu
madde ticareti yapmak suçu iddiasýyla
iþlem yapýlarak sevk
edildikleri mahkemece tutuklandý.
Osmancýk asayiþte sakin
Ý
l Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ilçe
ziyaret programlarý kapsamýnda Osmancýk Belediyesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.
Doðan, Osmancýk
Kaymakamý
Sezgin
Üçüncü,
Osmancýk
Cumhuriyet Baþsavcýsý
Yýlmaz Zorlu ve Ýlçe
Emniyet Müdürü Uður
Çalýþkan ile birlikte Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý makamýnda ziyaret etti.
Ziyaret sýrasýnda
Osmancýk'ýn asayiþ yönünden Çorum'un en sakin ilçelerinden biri olduðunu belirten Doðan,
Emniyet teþkilatýnýn di-
ðer kurumlarla istiþare
içinde bölge insanýnýn
huzuru ve güvenliði için
özverili bir þekilde çalýþtýðýný söyledi.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Baþkan Yazýcý, “Emniyet
mensuplarýmýz 24 saat
boyunca toplumun refahý
ve huzuru için çalýþan
kamu görevlileridir. Ýþleri fevkalade zordur. Bu
zorluklar içinde vatandaþa her zaman güler yüzle
hizmet eden emniyet teþkilatýmýza il müdürümüzün þahsýnda bir kez daha teþekkür ediyoruz.”
dedi.
Osmancýk Belediye
Basýn
Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ilçe ziyaret programlarý
kapsamýnda Osmancýk Belediyesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.
Dershane taslaðý Baþbakan’da
5
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Limak Oteller
Grubu iþ birliði ile Aþçý Yardýmcýlýðý kursu düzenlenecek.
Aþçýlýk mesleðinde yetiþecekler
Ç
Ceren Kartan Ýpek Özüyaðlý
orum Çalýþma
ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü ile
Limak Oteller Grubu
iþ birliði ile açýlacak
Aþçý Yardýmcýlýðý
kursu hakkýnda
bilgilendirme
toplantýsý
düzenlendi.
Dün Çorum
Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi
Uygulama Oteli'nde
düzenlenen
toplantýya, ÝÞKUR Ýl
Müdürü Zafer
Eyvaz, OTML
Müdür V. Mehmet
Cenk ve Kurum
Koordinatörü
Mustafa Özen
katýldý.
ÝÞKUR ile
Limak Oteller Grubu
ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz
arasýnda imzalanan
protokol gereðince 2
Ocak 2014 tarihinde
sektöre eleman
yetiþtirmek üzere 50
kiþilik aþçý
yardýmcýlýðý kursu
açtýklarýný belirten
Müdür V. Mehmet
Cenk, kursun
baþarýlý bir þekilde
devam ettiðini
vurguladý.
Cenk, "Meslek
edindirme
kurslarýnýn ikinci
aþamasý olan servis
elemaný yardýmcýsý
yetiþtirmek için
belirlenen 75 kiþilik
kursiyerimizle de
teorik kurslarýmýzýn
ikinci bölümüne
bugün itibariyle
baþlayacaðýz. Bu
kursumuz 14 Mart
tarihine kadar devam
edecek olup 24
Mart'tan itibaren de
uygulamalý eðitim
Antalya'da Limak
Oteller Grubu
bünyesindeki 5
yýldýzlý otellerde
Haziran'a kadar
sürecek. Bu
vesileyle Çorum
Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi olarak
iþ sahibi olamayan
kardeþlerimize
yardýmcý olmanýn
mutluluðunu
yaþýyor, iyi bir
eðitim geçirmeniz
dileðiyle hepinize
baþarýlar diliyorum"
dedi.
M
illi Eðitim Bakaný Nabi
daki bütün öðrencilerin
Avcý, dershanelerin özel
eðitim bedelini karþýlaokula dönüþtürülmesini dümak. Bu seçeneðe göre
zenleyen yasa taslaðýný Baþbade, özel okullarýn 1, 5 ve
kan Tayyip Erdoðan'a sundu.
9'uncu sýnýflarýna kayýt
Tasarýyý inceleyen Erdoðan,
yaptýran bütün öðrenciledönüþüm seçenekleri arasýnda
rin masraflarýný devlet
yer alan anaokullarý ile ilgili
karþýlayacak.
kýsmýn da teþvik kapsamýna
Hemen dönüþene
alýnmasý talimatý verdi.
üst paket
Buna göre, anaokuluna
Bir dershane son tadönüþmek isteyen dershanelerihi beklemeden hemen
re de arsa, öðrenci desteði,
özel okula dönüþürse,
borç yapýlandýrmasý ve kredibakanlýk teþviklerin içinnin de içinde bulunduðu teþvik
deki en üst paketi o derspaketi sunulacak. Avcý, Bahaneye sunacak. Dershakanlar Kurulu'na taslak üzerineye; arsa, öðrenci destene tekrar sunum yapmayacak.
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, dershanelerin özel okula dönüþtürülmesini
ði, borç yapýlandýrmasý
Taslaðýn son hali de Bakanlar
düzenleyen yasa taslaðýný Baþbakan Tayyip Erdoðan'a sundu.
ve kredinin de içinde buKurulu'nun imzasýna açýldý.
lunduðu en kapsamlý teþBakanlar Kurulu imzalarý tamamladýktan sonra tasarý TBMM'ye gönvik paketi sunulacak.
derilecek. TBMM'de de gündemin durumuna göre þubat ayý içinde ele
Ýstediði
eðitim
kurumu
alýnmasý bekleniyor. Bakanlar Kurulu'na sunulan taslaðýn son hali de
Dershaneler isterlerse okul öncesi eðitim kurumuna, öðrenci yurþöyle:
duna, müzik, resim gibi güzel sanatlar alanýnda faaliyet gösteren eðiEtüt merkezlerine 12 yaþ
tim kurumlarýna, ÝÞKUR sertifika kurslarýna, KPSS hazýrlýk kurslarý
Kapatýlmasý gündeme gelen özel etüt merkezleri kapatýlmayacak,
gibi birçok farklý alanda faaliyet gösteren eðitim kurumlarýna dönüþefakat yaþ sýnýrlamasý getirilecek. Çalýþan anne-babalarý göz önüne alan
bilecekler. (Hürriyet)
Bakanlýk, özel etüt merkezlerinin ücret karþýlýðýnda 12 yaþa kadar öðrenci alýp eðitim verebilmesinin önünü açacak.
Son tarih 1 eylül 2015
Dershanelerin faaliyetlerini sona erdirmeleri için verilen süre ise
1 Eylül 2015 tarihi olarak yasa taslaðýnda yer aldý. Dershanelerde görev yapan öðretmenler de yasayla birlikte halk eðitim merkezlerinde
görevlendirilecek. 2015'ten itibaren herhangi bir özel okula dönüþemeyen dershaneler 2 yýllýðýna açýk lise olarak eðitimlerine devam edebilecek. Böylece 2017'ye kadar tam anlamýyla dershanelerin dönüþtürülmesi tamamlanmýþ olacak. Dershanelerin, açýk lise süresinin 4 yýl olarak deðiþtirilmesini istediði ve bunun yine Meclis eðitim komisyonun
da deðiþtirilebileceði öðrenildi.
Müstakillik þartý
Yasa taslaðý ile birlikte özel okul olma kriterleri de yumuþatýlacak.
Buna göre alkollü satýþ yapýlan mekanlarýn eðitim kurumlarýna uzaklýðýna yönelik hiçbir kriter aranmayacak. Dershanelerin özel okula dönüþebilmesi için 200 metrekare bahçe þartýný da aramayan bakanlýk, fakat dershane binalarýnýn müstakil binada olmasýný þart olarak koþacak.
Ayrýca Bakanlýðýn özel okul olmak isteyen dershaneler, arsa tahsisi,
kredi kolaylýðý ve borç yapýlandýrmasý gibi tüm teþviklerden yararlanacak.
2 seçenek
Özel okula dönüþecek dershanelere sunulan ilk seçenek, boþ kalan kontenjanlarýn doldurulmasý olacak. Kontenjanlarý MEB dolduracak ve doldurduðu öðrenci kontenjanlarýnýn eðitim bedelini de karþýlayacak. Ýkinci seçenek ise, özel okula dönüþen kurumlarýn ilk sýnýflarýn-
K
uru fasulye ve barbunya
ithalatýnda gümrük vergisi oranlarý sýfýra indirildi.
Resmi Gazete'nin bugün-
kü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe giren Bakanlar Kurulu
kararýna göre, kuru fasulye ve
barbunya ithalatýnda gümrük
vergisi oranlarý sýfýrlanmýþ oldu.
Bu kapsamda söz konusu
ürünlerin ithalatýnda AB, EFTA, Bosna Hersek, Güney
Kore ve diðer ülkelerden yapýlacak ithalatta gümrük vergisi
oraný sýfýr olarak uygulanacak.
(Ç.HAK:146)
Kuru fasulyenin fiyatý inecek
Dün Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
6
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
OKA’dan yeni projeler
O
rta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý
(OKA), Amasya Belediyesi tarafýndan sunulan yaklaþýk 16 milyon
euro bütçeli "Amasya
Yeþilýrmak
Kauçuk
Benti,
Rekreasyon
Alanlarýnýn Oluþturulmasý,
Yenilenebilir
Enerji ve Turizm Eksenli Geliþim Projesi"ni
destekliyor.
Samsun Fuar
Kongre Merkezi ve Çorum Teknopark projesinden sonra üçüncü
güdümlü proje olarak
OKA’ya sunulan projenin yönetim kurulu toplantýsýnda görüþülerek
karara baðlanacaðýný
belirten OKA Yönetim
Kurulu Baþkaný Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, “Projenin yönetim
kurulumuz tarafýndan
ve Kalkýnma Bakanlýðý
tarafýndan onaylanmasý
sürecinin en kýsa sürede
gerçekleþeceðine inanýyorum.
Þimdiden
Amasya’ya ve bölgemize hayýrlý olmasýný diliyorum” dedi.
Ajansýn Amasya
Apple Otel’de düzenlediði yönetim kurulu
toplantýsýnda yaptýðý
konuþmada bölgenin
sosyoekonomik geliþmesine katkýda bulunmak, her gün deðine
ulusal ve uluslararasý
rekabet koþullarýna böl-
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Amasya7da toplandý.
Toplantýya Vali Sabri Baþköy de katýldý.
genin daha iyi uyum
saðlama yeteneðinin
geliþtirilmesi için kurumlarla birlikte faaliyetler yürüttüðüne deðinen Hüseyin Aksoy,
“Kurulduðundan bu yana ajansýmýz aracýlýðýyla ve onun destekleriyle
örnek olarak özel sektörün KOBÝ projeleri ile
desteklenmesi, belediyelerin ve il özel idarelerinin turizm ve çevre
altyapýsýnýn geliþtirilmesi için desteklenmesi, diðer kurum ve kuruluþlarýnýn da çeþitli alt-
yapý projeleri, kümelenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi
ve dezavantajlýlara yönelik altyapý geliþtirme
projeleri gibi konulardaki faaliyet ve projelerin desteklenmesi uygulamalarý artarak devam
etmektedir” diye konuþtu.
Aksoy, toplantýda
uygulanmakta olan mali destek programlarý ile
doðrudan faaliyet desteði, teknik destek programý ve devam eden güdümlü projelerin uygulama süreçlerinin ve
dört ildeki yatýrým destek ofislerinin teþvik ve
destek uygulamalarý ile
yatýrým-tanýtým konusunda yürüttükleri çalýþmalarýn da gözden geçirileceðini kaydetti.
Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin’in ev sahipliði yaptýðý toplantýda, gelecek
aydan itibaren ajans yönetim kurulu baþkanlýðý
Tokat’a devredildi. Vali
Çomaktekin ile Tokat
Valisi Mustafa Taþkesen
bir yýl boyunca sürdürdüðü görevindeki hizmetlerinden dolayý Vali
Aksoy’a plaket ve hediye verdiler.
Çorum Valisi Sabri
Baþköy, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Metin Orbay, Amasya Ýl
Gene Meclisi Baþkaný
Mustafa Çittýr, Amasya
TSO Baþkaný Murat
Kýrlangýç, Samsun TSO
Baþkaný Salih Zeki
Murzioðlu, OKA Genel
Sekreteri Mevlüt Özen
ve diðer üyelerinde katýldýðý toplantý basýna
kapalý olarak devam et-
‘Hepimiz ayný gemideyiz’
Mustafa Demirer
dedeceðinin altýný çiziyor. Yine tüm kesimler
yolsuzluk varsa sonuna kadar üzerine gidilmesi
emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýkgerektiðini belirtiyor. Bir baþka iddia paralel yaSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
pýlanma, paralel devlet iddiasý var. Böyle bir idSaatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme
dianýn da üzerine gidilmesi ama iddia ispat ediiliþkin yaptýðý basýn açýklamasýnda: "17
linceye kadar hukukun masumiyet karinesi geAralýk operasyonuyla birlikte hem yolçerlidir. yolsuzluk ya da paralel devlet bunun
suzluk hem de bir paralel devlet iddiasý
üzerine gidilmesi lazým. Biz öyleyse ne diyoruz:
ortaya atýldý. Hem yolsuzluk hem de paraBir; küresel bir operasyon var. Bu operasyona
lel yapýlanma iddialarýnýn hukuk içerisinkarþý içeriden ya da dýþarýdan Türkiye'nin hude kalýnarak üzerine gidilmesi gerekir.
zursuzluðunu kendi huzuru görenlerin ekmeðiYolsuzluk ve paralel devlet iddialarý sone yað sürmeyelim. Dün, bugün, yarýn da Türnuna kadar araþtýrmalý. Böyle bir iddianýn
kiye'nin demokrasinin geliþmesinin, büyük Türüzerine gidilmeli ama iddia ispat edilincekiye idealinden rahatsýzlýk duyanlar hep oldu.
ye kadar masumiyet karinesi geçerlidir.
Türkiye'nin iç sorunlarý ne olursa olsun, bunlarý
Hepimiz ayný gemideyiz. Bu gemi su aluluslararasý bir projenin ekmeðine yað sürer þedýðýnda burada memur da kaybediyor, iþkilde, ona alet olacak þekilde bu konularda uyaçi de kaybediyor, iþveren de kaybediyor,
nýk olunmasý, teyakkuz halinde olunmasý çaðrýçiftçi de kaybediyor, bakkal da kaybediyor, manav da kaybediyor." dedi.
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi sý."
Memur-Sen'in çaðrýsý büyük Türkiye ve
Türkiye'de gündemin hýzlý bir þekilyakalanan siyasi ve ekonomik istikrara zarar verilmemesi yönündedir. Ýsde deðiþtiðini belirten Saatçi, þöyle dedi; " Yaþanan süreç ile ilgili sivil
tikrarýn önemi, kardeþliðin önemine vurgu yapýyoruz. Ayrýþmaya deðil bütoplum örgütleri, kurumlar, kuruluþlar, meslek örgütleri, sendikalarýn götünleþmeye dikkat çekiyoruz. Biz büyük Türkiye zarar görmesin istiyorüþ ve düþüncelerini açýkladýlar. Farklý kesimleri temsil eden, ama Türkiruz. Çünkü bu ülke hepimizin. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygýnye noktasýnda tanýmý birbiriyle örtüþen iþçi, iþveren, memur, esnaf, çiftçi,
lýðý artsýn istiyoruz. Bugünkü farklý kesimlerin bir araya gelerek yaptýðýfarklý kesimlerin bir araya gelerek yaptýklarý ve yapacaklarý ortak açýklamýz açýklamanýn ana metni buydu. Ama biz Memur-Sen olarak bir baþka
malar çok önemlidir. Çünkü, hepimiz ayný gemideyiz. Bu gemi su aldýðýnnoktanýn altýný çizme gereði duyuyorum. Türkiye ne zaman kendi baþýna
da burada memur da kaybediyor, iþçi de kaybediyor, iþveren de kaybedibaðlamaya baþlasa, ne zaman milletle devlet kaynaþmasý artmaya baþlasa,
yor, çiftçi de kaybediyor, bakkal da kaybediyor, manav da kaybediyor.
birileri bu ülkeye içeriden ya da dýþarýdan çelme takmaya çalýþýyor ve bu
Bir yolsuzluk iddiasý var. Baþbakan yolsuzluklara asla prim vermesüreçlerde de ülkenin baþýndakiler hedef alýnýyor.”
yeceklerinin, hatta yolsuzluða bulaþan çocuklarý bile olsa evlatlýktan red-
M
Kariyer oldu bariyer
Mustafa Demirer
masýnda incelemeye yetkili yüksek
mahkeme olan Danýþtay'a, sonrasýnda da
ðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný
Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'na
Tahir Eþkil "kariyer basamaklarý konusu
geldiðinde, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri
neredeyse
bariyer
basamaklarýna
Kurulu, konuya iliþkin olarak olumsuz bir
dönüþmüþtür. Bu durumdan biran önce kurörnek karar verdi. Danýþtay Ýdari Dava
tulmak ve maðduriyetlerin önüne geçmek
Daireleri Kurulu'nun vermiþ olduðu karar,
lazým." dedi.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararýndan
Eþkil, çalýþan sayýsýna bakýldýðýnda
sonra yasal bir düzenleme yapýlmamýþ
mevcut çalýþanlarýn 1/3'ünü bünyesinde
olmasýnýn bu konuda bir boþluða neden
barýndýran Milli Eðitim Bakanlýðý'nda uyguolduðuna ve bu boþluðun yargý içtihadýyla
lamalara, iþ ve iþlemlere karþý açýlan
doldurulmayacaðýna iliþkin olsa da, bunu
davalarýn doðal olarak diðer kurumlardan
hukuki bulmadýðýmý belirtmek isterim.
fazla olduðunu, bu davalarýn en çok yoðunDanýþtay'ýn verdiði kararýn mesajý þudur: Bu
laþtýðý konunun da, öðretmenlerin kariyer
kadar dava ile uðraþamam.
basamaklarýnda yükselmesi meselesinde
Yasama organý tarafýndan söz konusu
yaþandýðýný bildirdi.
yasal boþluðun doldurulmamasýnda ve
5204 sayýlý Kanun'a dayanýlarak hazýrdevamýnda Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýnEðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil
lanan Öðretmenlik Kariyer Basamaklarýnda
dan düzenleyici iþlem tesis edilmemiþ
Yükselme Yönetmeliði çerçevesinde Kariyer
olmasýnda, uzman öðretmenlik ve baþöðretmenlik sertifikasý ile buna
Basamaklarýnda Yükselme Sýnavý'nýn 2005 tarihinde yapýldýðýný hatýrladayalý mali haklarý elde edenlere atfedilecek en ufak bir kusur dahi söz
tan Eþkil, bunun sonucunda sýnavý baþarýyla geçen öðretmenlerin bir
konusu olmadý. Gerek yargý yoluyla gerekse idarenin tasarrufuyla bu
kýsmýna uzman öðretmenlik unvaný verildiðini, söz konusu kanunun
haklarý elde edenlerden sertifikalarýn alýnmasý, büyük bir kaosa neden
birinci ve ikinci maddelerinin Anayasa'ya aykýrý olduðu iddiasýyla
olacak ve çok ciddi maðduriyetleri de beraberinde getirecek.
CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne iptal baþvurusunda bulunduðunu,
Þu an itibarýyla, geldiðimiz noktadan bakarsak, kariyer basamakAnayasa Mahkemesin de bu yasal düzenlemenin bazý ibarelerinin
larý konusu neredeyse bariyer basamaklarýna dönüþmüþtür. Bu durumiptaline karar verdiðini belirtti.
dan biran önce kurtulmak ve maðduriyetlerin önüne geçmek lazým.
Eþkil þöyle dedi; "Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen hükümlere
Sonuç olarak, daha önce uzman öðretmenlik veya baþöðretmenlik serdayalý olarak iptal hükmünün yürürlüðe girdiði tarihten itibaren, yasama
tifikasýný alan ve buna baðlý mali haklardan yararlanan öðretmenlerin
organý tarafýndan yasal düzenleme yapýlmamasý üzerine doðan yasal
sertifikalarýnýn geri alýnmamasý ve buna baðlý mali haklarýna da
boþluk nedeniyle maðdur olan yaklaþýk 40 bin öðretmen, uzman öðretdokunulmamasý için gerekli iþ ve iþlemlerin bir an önce yapýlmasý, diðer
menlik ve baþöðretmenlik sertifikasýnýn verilmesi ve buna dayalý mali
yandan da 5204 sayýlý Kanun'da, Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal
haklardan yararlandýrýlmalarý talebiyle idare mahkemelerinde dava
edilen hükümlere göre yasal düzenleme yapýlmasý, bunun mümkün
açmaya baþladý. Açýlan davalar sonucunda idare mahkemeleri, öðretolmamasý halinde ise Öðretmenlik Kariyer Basamaklarýnda Yükselme
menlerin lehine karar verdi. Bu durum, Milli Eðitim Bakanlýðý ve öðretYönetmeliði'nde deðiþiklik yapýlarak, öðretmenlere kariyer basamakmenler arasýnda anlamsýz bir kargaþanýn çýkmasýna neden oldu. Ancak
larýnda yükselme imkânýnýn yeniden tanýnmasý gerekir."
bu davalar, idare mahkemelerinin vermiþ olduðu kararlarý temyiz aþa-
Ýsmail Kakaç Ýlkokulu velilerine doðalgaz, zehirlenmelerine karþý bilgilendirildi.
Evinizde doðalgaz
kaçaðý varsa...
D
Enise Aðbal
oðal afetlerle ilgili
eðitici seminerlerine devam eden Sivil
Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Ýsmail Kakaç Ýlkokulu velilerine
doðalgaz, zehirlenmeler, soba yangýnlarý ve
olasý ev kazalarý hakkýnda konferans verdi.
Yaþanmýþ örneklerle velileri doðal afetler konusunda bilgilendiren Odabaþý, konferans salonunu tamamen
dolduran genç - yaþlý
velilere olasý kazalarla
karþýlaþmalarý durumunda nasýl davranmalarý gerektiðini de anlattý.
Seminerin devamýnda doðalgaz kullannan kiþilerin mutlaka
bilmesi gereken hususlara deðinen Odabaþý,
þu noktalar üzerinde
durdu:
‘Kendimizi kendimiz koruyalým’
“Mutfaða girip
doðalgaz kokusu hissettiðinizde;
Kapýyý pencereyi
açýp, doðalgaz vanasýný
hemen kapatýnýz. Bilhassa bulunan birinin
sýcak su vanasýnýaçmamasý için hemen uyarýnýz. Çünkü sýcak su vanasý açýlýnca kombinin
vanasýkapatýlmamýþsa
kombi çalýþmaya baþlar. Tehlike oluþturur.
Elektrik düðmeleri açýksa kapatmayýnýz.
Kapalýysa açmayýnýz.
Fýrýnda yemek piþiyorsa kapatmayýnýz. Bulaþýk makinesi çalýþýyorsa kapatmayýnýz. Buzdolabýnýn kapýsýný açýp
kapatmayýnýz. Cep telefonu veya telsiz telefonu ile mutfakta konuþmayýnýz.
Kapýnýn
ziline
basmayýnýz. Basýlmamasý için dýþ kapýyý açýnýz ve zile basabilecekleri tehlikeye karþý uyarýnýz. Aspiratör çalýþý-
E
yorsa kapatmayýnýz.
Kibrit, çakmak ve kývýlcým çýkarabilecek
madde kullanmayýnýz.
Sigara
içmeyiniz.
Ayakkabýnýzýn altýnda
demir varsa ve zemin
betonsa onunla yürümeyiniz.
Elinize aldýðýnýz
eski süpürge veya havlu, pike türü bir þeyle
havayý süpürerek mutfaktaki doðalgazý tahliye ediniz. (LPG’de ze-
Semineri Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý verdi.
mini süpürerek tahliye
Gece yatmadan
yiz. Küçük bir depremedilir) Doðalgaz kaçaðý
önce mutfaktaki doðalde veya kendi kendine
çok yoðun olarak gergaz tesisatýný, ocaklarýn
kýrýk çoðalabilir. Doçekleþmiþse ve bu medüðmelerini kontrol etðalgazýn içeriye yayýlkan büyükse dýþarý çýmeyi alýþkanlýk haline
masýna sebep olabilir.
karken eðilerek çýkmagetiriniz. Bunu unutYine bu çelik
ya çalýþýnýz. LPG’de
mamak için yatak odafleks borularý bayanlar
ise tersini yapýnýz.
nýzda kolay görülebilezaman zaman yaðçöz
cek yere ‘Doðalgazý
Ýhtiyaç varsa; doile temizlediði için zakontrol ettin mi’ uyarý
ðalgaz kaçaðý olan memanla çürümeler meyyazýsýný yazýnýz. Þayet
kanýn dýþýnda ‘187 ÇOdana gelebiliyor. Bu
kontrol
etmediyseniz
RUMGAZ’ acil numahususun da kesinlikle
üþenmeden kalkýp son
rasýný usulüne uygun
göz ardý edilmemesi lakontrolü yapýnýz. Ço(adresimizi verirken
zýmdýr. Bir bayan öðcuklarýnýza
da
bu
alýþevimizin
yanýndaki
retmenimiz
“Mahir
kanlýðý kazandýrýnýz.
okul, cami, park vs. kobey, ben sýk sýk ocaðý
Sakýn ola tembellik
lay tanýnacak mekanlave dolayýsýyla fleks çeyapmayýnýz.
rý söyleyerek) yardým
lik hortumu çok yað
talep ediniz.
Bir deprem sonraoluyor diye yaðçözle
sýnda önce doðalgaz
temizliyordum. Baktým
Gece
yatarken
vanasýný kapatýnýz. Kaki zamanla küçük çümutfaðýn kapýsýnýn kapýyý, pencereyi açýnýz.
rük meydana gelmiþ.
palý olarak tutulmasýný
Daha sonra elektrik siAllah’tan fark ettik de
alýþkanlýk haline getirigortalarýný kapatýnýz.
büyük bir faciadan kurniz. Çünkü doðalgaz
Þayet sigortalar yüktulduk” diye anlatmýþtý.
kaçaðý olursa diðer
sekte olupta, sizin veya
Bu nedenle bu hortumodalara ulaþmasý biraz
çocuklarýnýzýn boyu
larýn zaman zaman sadaha zorlaþýr.
eriþemezse, daha öncebunlu süngerle kontrol
Mutfaktaki doðalden
gerekli
önlemleri
edilmesinde fayda vargaz vanalarýnýn üzerine
alýnýz. (Yakýnýnda sandýr. Tabii diðer tüm
‘Yukarý açýk’ - ‘Saða
dalye bulundurmak gielektronik eþyalarýn
kapalý’ türü uyarý yazýsý
bi) Aile içi, daha doðrukontrol edilmesi alýþyapýþtýrýnýz. Üzerinde
su küçük çocuklarýnýzkanlýk haline getirilme‘A - K’ veya ‘On - Off’
yazar ama köyden gela, ailemizin yaþlý bilidir ki, olumsuzluk yalen teyzem ‘on - off’
reyleriyle acil durumþanmasýn.
dan anlamaz. Biz Türklarda sigortalar nasýl
Mutfakta, apartçe olarak yazalým. Evkapatýlýr hususlarýnda
man
merdivenlerinde
den uzun süre ayrýlacamutlaka tatbikat yapýveya kazan dairesinde
ðýmýz zaman eðer sular
‘Gaz Alarm Cihazý’
nýz.
kesilmiþse çeþmeler savarsa zaman zaman
Kombinin, þofpeða mý, sola mý kapanýkontrol ediniz. Bu
yordu diye tereddüt
nin borusunun yumualarm cihazlarý genelde
edip, ‘acaba suyu açýk
þak, ucuz boru olmatavana veya duvarýn
mý býraktým?’ diye evmasýna dikkat edilmeliyüksek kýsmýna monhamlananlar olur. Vadir. Özellikle bu borutajlanýr. Ýnsanlar ulaþanalar genelde sað tarafa
lar dolaplarýn içerisinmadýðý için veya merkapalýdýr. Ama bazen
den geçiyorsa zaman
diven bulup denemeye
sol tarafa kapalý olabierindikleri için nasýl olsa uzaktan düðmesi yeþil gözüküyor diye kontrolünü yapmazlar. Bazen denediðinizde bakarsýnýz ki alarm çalýþmýyor ama düðme yeþil
duruyor. Çünkü düðme
yeþile
boyanmýþtýr.
Saðlam bir alarm cihazý
çakmaðýn gazýný yakýnýna tutuðunuzda alarm
vermeye baþlayacaktýr.
Her toplumda insanlarýn güvenliðini hiçe sayacak kadar, vicdansýz
insanlarýn çýkabileceðini asla unutmayalým.
Bu nedenle kendimizi
biraz da kendimiz koSeminere çok sayýda veli katýldý.
ruyalým.”
Okul
Müdürü
lenlere de rastlarýz. Sezaman periyodik konMuharrem Olukçu, dominerde bir öðretmenitrolü yapýlmalýdýr. Çünmiz mutfaktaki vanalaðal afetler gibi önemli
kü
bu
tür
borularýn
yýrrýn sol tarafa kapandýbir konuda velileri aytýlmasý, uçlarýnýn yerinðýný söylemiþti. Siz güdýnlattýðý için Sivil Savenlik olarak sabah iþe
den çýkmasý daha kovunma Uzmaný Mahir
gelirken sol tarafa kalaydýr.
Odabaþý’na teþekkür
pattýnýz. Ama köyden
Mutfaktaki
ocakla
etti. Odabaþý, talep
bir yakýnýnýz siz yokdoðalgaz ana borusu
edilmesi durumunda
ken eve geldi, baktý
arasýnda bulunan sert
diðer okullarda da velimutfakta çok gaz kokufleks çelik hortumlar
lere ve öðrencilere yösu var. Güvenlik önlezaman zaman kontrol
nelik konferans verebimi alayým derken, vanalar saða kapanýr zanedilmelidir.
Çünkü
leceðini kaydetti.
nýyla sola kapalý olan
ocaklar temizlenirken
vanayý sað tarafa çevirkýrýlabilir. Fark etmemek suretiyle açabilir.
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
HÝTÝT GIDA MÜÞTERÝLERÝNÝN AYAKLARINI YERDEN KESTÝ
Otomobil talihlileri belirlendi
H
‘Mutluluðumuzu
paylaþmaya
devam edeceðiz’
H
itit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný
Selahattin Zelveci, çekiliþ öncesi
yaptýðý konuþmada, Çorumlular'ýn 32
yýldýr Hitit Gýda markasýna inanýp
güvendiðini, Hitit Gýda'yý Çorum'un
önemli bir markasý haline getirdiðini
söyledi.
"Mutluluðumuzu ve kazancýmýzý
deðerli müþterilerimizle paylaþmaya her
zaman hazýrýz." diyen Zelveci, Çorum
halkýnýn gösterdiði teveccühün
kendilerine güç kattýðýný, bu ilginin
kendilerindeki karþýlýðýnýn ise
Çorumlular'a duyduklarý minnettarlýk
olduðunu dile getirdi.
Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný
Selahattin Zelveci, konuþmasýný þöyle
devam ettirdi; "Hitit Gýda olarak hizmete
baþladýðýmýz 1982 yýlýndan bugüne
kadar kaliteyi ilke edinmek, güleryüzlü
olmak ve hizmette sýnýr tanýmamak
hedefleri üzerinde yol aldýk.
Bu ilkeler ýþýðýnda en büyük patron
müþteridir düþüncesi ile deðerli Çorum
halkýna hizmet vermeye gayret ettik.
Hitit Gýda adý hemþehrilerimizin
sayesinde Çorum'da bir marka haline
geldi.
Bu Çorum halkýnýn takdiri ile
gerçekleþti. Aradan geçen 32 yýlda, her
zaman hemþehrilerimizin desteðini
gördük. Hemþehrilerimizin gösterdiði
bu ilgi ve takdirin karþýlýðý, halkýmýza
olan minnetimizdir.
Bugün, bu minnettarlýðýmýzýn küçük
bir iþareti olarak vereceðimiz
hediyelerimizi lütfen kabul buyurun.
Çorumlu hemþehrilerimizden
alacaðýmýz destekle, mutluluðu
paylaþmaya hazýr olduðumuzu bir kez
daha tekrarlamak isterim.
Kazanan hemþehrilerimizi kutluyor,
otomobillerin kendilerine hayýrlý
olmasýný Cenab-ý Allah'tan diliyorum."
Erol Taþkan
itit Gýda kazancýný müþterileriyle paylaþtýðý
otomobil kampanyasýnýn çekiliþini gerçekleþtirdi. Yoðun bir katýlým ve heyecanla yapýlan çekiliþ,
çok sayýda Çorumlu’nun katýlýmýyla tamamlandý.
Hitit Gýda tarafýndan baþlatýlan otomobil kampanyasýnýn çekiliþi gerçekleþtirildi.
Hitit Gýda Veli Paþa Þubesi önünde yapýlan çekiliþ, Ýkinci Noter Baþkatibi Ebubekir Bulat tarafýndan yapýldý. 2013 model Toyota Yaris, 2013 model
Ford Fiesta ve 2013 model Hyundai Ý20 marka otomobiller için yapýlan çekiliþte, Toyota Yaris 248373
nolu bilet olurken, Ford Fiesta 391115 nolu bilete,
Hyundai Ý20 ise 305142 nolu bilete çýktý.
Yoðun bir katýlým ve ilginin yaþandýðý çekiliþe,
Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Nevzat
Kaya ve maðaza yetkilileri de katýldý.
Büyük bir heyecanla takip edilen çekiliþte,
Ford Fiesta þanslýsý Fuat Erdemli ve Hyundai Ý20
þanslýsý Samime Bostan'a, anahtarlarý Hitit Gýda
Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Nevzat Kaya tarafýndan hayýrlý olsun dilekleriyle teslim edildi.
Yapýlan çekiliþlerde yedek kuponlar ise þu þekilde belirlendi:
Toyota Yaris (Yedek) 247107 Efdal Zihar,
Ford Fiesta (Yedek) 312027 Oðuz Tirit, Hyundai
Ý20 (Yedek) 312699.
Çekiliþleri heyecanla izlediler
1
90 bin Hitit Gýda müþterisinin katýlýmýyla tamamlanan otomobil çekiliþ kampanyasý, vatandaþlarýn meraklý bekleyiþleri altýnda gerçekleþtirildi.
Katýlýmcýlarýn gözleri önünde, Noter tarafýndan yapýlan çekiliþler, anýnda vatandaþlara duyurulurken, görevliler de talihli numaralarýn yazýlý olduðu dövizleri taþýdý.
Altý ayrý torbaya yerleþtirilen numaralý toplar,
Noter Baþkatibi Ebubekir
Bulat tarafýndan çocuklara,
basýn mensuplarýna ve firma yöneticilerine çektirildi.
Ellerindeki kuponlarýnýn numaralarýný büyük bir
heyecan içinde takip eden
vatandaþlar, dikkatle okunan sayýlarý not aldý.
Umut Radyo Sahibi Meltem Çýnar'ýn sunucu
olarak görev aldýðý çekiliþte belirlenen numaralarýn bilgileri, anýnda Hitit Gýda bilgi iþlem servisi
tarafýndan da açýklandý.
Toyota Yaris talihlisi Didem Çelik, kuponu
yanýnda olmadýðý için, kendisine kuponunu ibraz
ettiðinde aracýnýn teslim edileceðini ifade eden
yetkililer, Ford Fiesta Talihlisi Fuat Erdemli ve
Hyundai Ý20 talihlisi Samime Bostan'ý telefonla
arayýp müjdeyi vererek, çekiliþ alanýna davet etti.
Otomobiline ilk kavuþan 391115 nolu kupon
sahibi Fuat Erdemli oldu.
Aþaðý Sanayide marangoz
olarak çalýþan Fuat Erdemli, teþekkür ettiði Hitit
Gýda
yöneticilerinden
anahtarýný teslim aldý.
305142 nolu kuponun sahibi olan Samime
Bostan, çocuklarýnýn kendi adýna doldurduðu kupon sayesinde 2013 model Hyundai Ý20'nin sahibi
oldu.
Hitit Gýda yöneticileri, þanslý müþterilerine
hayýrlý olsun dileklerini iletirken, kampanyaya ilgil gösteren tüm müþterilerine de teþekkür etti.
8
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Geleneksel gecede buluþtular
1
Babacan 39 yýlý geride býrakmanýn verdiði gurur ve mutluluðunu yaþadý.
Ýþletme sahipleri Nuri ve Yakup Körekoðlu kýsa bir konuþma yaptý.
Enise Aðbal
975 yýlýnda kurulan
Babacan Giyim
Maðazasý’nýn geleneksel
hale gelen motivasyon
yemeði, geçtiðimiz
Pazar akþamý
gerçekleþti.
Vadi Restoran’da
düzenlenen geceye
iþletme sahipleri Nuri
Körekoðlu, Yakup
Körekoðlu, Mustafa
Ertürk, Ümit Körekoðlu,
Babacan, Ekol, Chima
Çorum, Chima Samsun
ve Ýder Maðazalarý
personelleri katýldý.
Yemekte kýsa birer
konuþma yapan NuriYakup Körekoðlu ve
Mustafa Ertürk, 39 yýlý
geride býrakmanýn
verdiði gurur ve
mutluluðu bir arada
yaþadýklarýný dile
getirdiler.
Her yýl düzenlenen
ödül töreninde bu yýl da
plaketler sahiplerini
buldu. Canlý müzik,
sürpriz çekiliþler, þirket
içi düzenlenen video
klip ve o gün
doðumgünü olan bir
personele hazýrlanan
doðum günü sürprizi ile
çalýþanlar oldukça
eðlenceli vakit
geçirdiler. Ayrýca
Babacan Giyim Maðazasý’nýn geleneksel hale gelen motivasyon yemeði gerçekleþtirildi.
personel tarafýndan
hazýrlanan skeçler,
taklitler, dans ve þarký
gösterileriyle gece
interaktif bir þekilde
devam etti.
Personelin
mutluluðunu ve
motivasyonunu daima
çok önemsediklerini, bu
konuda çeþitli faaliyetler
yürüttüklerini belirten
Mustafa Ertürk, mutlu
personelin mutlu müþteri
getirdiðini ve hizmet
kalitesini yükselttiðine
dikkat çekti. Aile
þirketine mensup
olmanýn mutluluk ve
onur verici olduðunu da
ifade eden Ertürk, sahip
olduklarý bu güzel
birlikteliðin en büyük
hazineleri olduðunu
vurguladý.
ÇESDER’den eðitime destek
Ç
Gece müzik eðlence ile devam etti.
Motivasyon gecesinde plaket verildi.
Enise Aðbal
orum Eðitim Sevenler Derneði
(ÇESDER), Lisans
Yerleþim
Sýnavý
(LYS)’na hazýrlanan
12. sýnýf öðrencileri
için ‘Görsel Hafýza
Teknikleriyle LYS
Edebiyat ve Coðrafya
Eðitimi’ verecek.
5 gün sürecek ve
Devlet Tiyatro Salonunda verilecek eðitim, 26 Ocak Pazar
günü baþlayacak.
Eðitimler ilgili
bilgi veren ÇESDER
Baþkaný Erdem Hýzarbaþ, þu hususlara
deðindi:
“Hafýza eðitimi
kiþilerin beyni daha
etkin kullanmalarýna
yönelik bir kullaným
kýlavuzudur. Zihinsel
aktivitelerin güçlendirildiði ve zihinsel
iþlemlerin etkinliðinin artýrýlarak etkili,
çabuk ve kalýcý öðrenme amacýna yöneliktir.
Beyinle ilgili bi-
limsel araþtýrmalar ve
buluþlar "hafýza ve
beyin eðitimi" konusunun önemini hergün biraz daha fazla
artýrýyor. Özellikle
beynini eðiten ve kullanan insanlarýn beyin
kapasitelerinin arttýðý
ve hatta bu insanlarýn
beyinlerinin yaþlanmayarak genç kaldýðý
gerçeði hergün daha
fazla insanýn dikkatini çekiyor.
Hafýza eðitimi
alan bir kiþi beynin
etkin çalýþma prensiplerini öðrenerek hýzlý,
kolay ve kalýcý öðrenmenin gizli sýrlarýný
keþfediyor.
Hafýza eðitimi
alan kiþi beynindeki
limbik kýsmý nasýl
kendi kontrolu altýna
alabileceðini öðrenerek, hangi bilgilerin
kalýcý hafýzaya kaydedilip, kaydedilmeyeceði kararýný dolaylý
olarak kendi kontrolu
altýna alýyor. Sonuç
olarak hafýza veya be-
5 gün sürecek ve Devlet Tiyatro Salonunda verilecek
eðitim, 26 Ocak Pazar günü baþlayacak.
yin eðitimi alan kiþi
hýzlý ve kalýcý öðrenmenin kendisine saðladýðý akademik baþarýyý daha kolay yakalýyor.
Hafýzanýn eðitilmesi ve hafýza teknik-
lerinin kullanýlmasý
beyinde mevcut, fakat geliþmemiþ olan
kalýcý hafýza mekanizmalarýný harekete
geçiriyor. Teknikler
kullanýldýkça bilgilerin hýzlý ve kalýcý öðrenilme hýzlarý lineer
olarak deðil, aksine
katlamalý olarak artýyor.
Ýstediðimiz bilgilerin hafýzaya daha
kolay ve kalýcý bir þekilde kaydedilmesini
hafýza teknikleriyle
saðlarýz.
Bunun için önce
beyni ve beynin çalýþma þeklini iyi bilmeliyiz.
Öðrenmenin
%80’i görmeyle olur.
Biz ðitimlerimizin tamamýnda görseller
kullanýyoruz. Beyin
hikayeleri ve abartýlmýþlarý sever. Biz bilgileri hikaye içerisinde beyninize gönderiyoruz ve öne çýkmasýný istediðimiz bilgileri
abartarak ileride hikayeden sýyrýlmasýný
saðlýyoruz.
Hafýza bilgi aktarýlýrken kiþinin dikkatinin kaybolmamasý
gerekir. Bunu ses tonu, ses hýzý, görseller,
bütüncüllük, ortamýn
uygunluðu ve kiþinin
motivasyonu(istekli,
bilinçli, saðlýklý oluþu) belirler. Bunlarýn
tamamý Hafýza Teknikleriyle Öðrenme
ile saðlanýr.
Öðretmenin, öðrencinin aralarda yazý
yazmasý
sýrasýnda
arada oluþan boþluk
akýcýlýðý engellemektedir. Hafýza Teknikleriyle Öðrenme ile
yazýlmaz ve yazdýrýlmaz.
Öðrenilmesi gereken bilgileri, görsel
ifadeler desteðiyle
hikâyeleþtirip aný formatýna çevirmektedir.
Çünkü insanlar anýlarýný asla unutmazlar.
Hafýza teknikleriyle Öðrenme ile bütün konularý ve hikayeleri de video formatýnda sunarak kitap defter ve kalem
kullanmadan, kýsa bir
sürede sýnavlara hazýrlanmayý, öðrenmiþ
olunan bilgileri de
uzun sure hafýzada
tutmayý saðlýyor.”
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Ziraat’tan TKDK’ya destek
T
Enise Aðbal
arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl
Koordinatör V. Ýsmail
Daðdelen, Çorum Ziraat
Odasý Baþkaný Mehmet
Sayan’ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette 12. Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlandýðýný ve 10 Þubat
- 10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin
gerçekleþeceðinden
bahseden
Daðdelen,
“12. Çaðrý ilanýnýn bütçesi 488.772,12 Avro
yani yaklaþýk 500 milyon Avro çiftçilerimizin
proje ile müracaatýný
beklemekte. Ýlimizden
bu zamana kadar pek
çok projeyi destekledik,
2013 yýlýnda ödediðimiz
destek miktarý 21 milyon lirayý aþtý, bu sene
de destekleme rakamýnda bu düzeyi aþmayý he-
defliyoruz. 2013 yýlýnda
ödenen destekleme seviyesinin bu yýl da yakalanmasý için paydaþlarýmýzýn bu konuda desteklerini bekliyoruz. Kýrsal
kesimin en büyük Sivil
Toplum Kuruluþu olan
Ziraat Odasý’ndan da bu
desteði göreceðimize
inancýmýz tam. Hem Sayýn Baþkanýmýza hem
de Oda çalýþanlarýna þu
ana kadarki ve bundan
sonraki süreçte yapa-
caklarý çalýþmalar için
teþekkür ediyoruz.” diye
konuþtu.
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, þunlarý söyledi; “Ziyaretiniz için teþekkür ediyorum. Üyelerimizden baþlayarak
bu konuda istekli üreticilerimizi
Çorum
TKDK Ýl Koordinatör-
lüðü’ne yönlendirilmesinde öncü olacaðýz,
Çorum’un hibelerden
daha fazla pay almasý
hepimizin ortak temennisi.”
Ziyarette TKDK Ýl
Koordinatörlüðünden
Proje Baþvuru Yönetimi
Birim Amiri Ahmet Kuyulu ve Ödeme Talep Ýþleri Birim Amiri Aytekin
Deniz de hazýr bulundu.
ÝÞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazýcý, AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
ÝÞKUR Genel
Müdürü bilgi verdi
Ý
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu yöneticileri Ziraat Odasý’ný ziyaret etti.
Sahte bal uyarýsý
Erdal Odabaþ
Ç
Enise Aðbal
orum Bal Üreticileri
Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, son zamanlarda sahte balcýlarýn
müþterilerine gönderecekleri ballarýn yanýnda
bir takým hediyeler verdiklerini ve bu hediyelerden anlaþýlacaðý üzere
sahte balcýlarýn yeni hedef kitlesinin dindar insanlar olduðunu söyledi.
Çorum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, sahte bal uyarýsýnda bulundu.
Odabaþ, “Bu hediyeler toplumun dindar
kesimini hedef alan mahiyette olduðundan bu
insanlarýn inançlarýndaki
samimiyet ve derinliði
paraya tahvil etme çabasý olarak görüyoruz.
Reklamlarýnda, dindar
olduðu kamuoyunca bilinen kimseleri kullanarak, aðýrlýklý olarak da
çeþitli cemaat ve tarikatlarýn yayýn organlarýný
kullanarak güven oluþturma ve ürünlerini satma çabasýndalar.” dedi.
Defalarca sahte bal
suçundan ceza alýp, isim
deðiþikliði yaparak yollarýna eden sahte balcýlarýn, dini argümanlar kullanarak satýþ yapmalarýný, dini, ticarete alet etmek olarak deðerlendirdiklerini söyleyen Odabaþý, þöyle konuþtu;
“Din toplumuzun
en mukaddes deðeridir.
Ne ticarete, ne siyasete
nede baþka bir menfaate
alet edilmemelidir; edenleri de makbul insanlar
olarak görmüyoruz. Toplumun bu tür din istismarcýlarýna pirim vermemesi gerekiyor. Bir ürün
tüketiciye mevcut kalitesiyle sunulmalýdýr. Ürünün kendisi dýþýndaki
eþantiyonlarla satma çabalarý dikkatle bakýldýðýnda ciddi soru iþaretlerini beraberinde getirir.
Sicili kirli, ürünleri sorunlu, ürün takdim ediþ
þekilleri abartý ve istismarlarla dolu bu bal kalpazanlarýna halkýmýzýn
daha fazla pirim vermemesi konusunda Çorum
Bal Üreticileri Birliði
olarak halkýmýzý uyarýyoruz. Taktir yine halkýmýzýn.”
Bu besinler selülitle savaþýyor
H
er yaþtan kadýnýn
kabusu olan
selülitten kurtulmak
için, geçmiþten
günümüze çok farklý
yöntemler denendi,
denenmeye de devam
edilecek.
Mutfaðýmýzdan
eksik etmediðimiz
besinlerin ayný
zamanda selülit
düþmaný olduðunu
bilmek belki içimizi
biraz rahatlatýr.
Dermatoloji
Uzmaný Dr. Elif Ebru
Güner, selülitler ile
savaþan besinler
arasýnda; su, ananas,
kýrmýzý acý biber, yeþil
çay, ay çekirdeði ve
kuþkonmaz olduðunu
belirtiyor.
Genetik eðilim,
östrojen seviyesinin
oluþturduðu dolaþým
bozukluðu gibi
hormonal nedenler,
egzersiz yapmamak ve
ilerleyen yaþ ile cilt
altý bað dokusunun
zayýflamasý, hamilelik
hatalý beslenme gibi
nedenler selülit
oluþumuna yol açýyor.
Toksinleri
vücuttan atarak
kurtulun
Kadýnlarýn yüzde
90-95'inde görülen, en
çok kalçada ve
basenlerde ortaya
çýkan, vücutta portakal
kabuðu görünümü
yaratan selülit sýkýþmýþ
yað hücrelerinden
kay-naklanýyor. Dr.
Güner, yað
hücrelerinin cildin
altýnda bað dokusu
arasýnda sýkýþtýðýný,
bað dokusu arasýna
sýkýþan yað hücreleri
de yüzeye doðru
itilince ciltte pütürlü
bir görünüm ortaya
çýktýðýný vurguladý.
Dr. Güner, yað
depolarýný boþaltan ve
toksinlerin vücuttan
atýlmalarýný saðlayan
bir beslenme ve bunu
destekleyen egzersiz
programý ile selülitten
büyük oranda kurtulmanýn mümkün
olduðunu söyledi.
Dr. Elif Ebru
Güner, pürüzsüz ve
gergin bir cilt için;
trans yaðlardan,
tuzdan, rafine
þekerden, doymuþ
yaðlardan, alkolden ve
yüksek miktarda
hayvansal proteinden
uzak durulmasý
gerektiðine de dikkat
çekiyor.
Ananas deforme
yað dokularýný
parçalýyor
Potasyum
açýsýndan zengin, C
vitamini kaynaðý,
bromelain'le dolu olan
ananas, kan dolaþýmýný
artýrmaya destek olur.
Ananas, içeriðinde
bulunan, sindirime ve
enfla-masyonun
giderilmesine
yardýmcý olan
bromelain enzimi
sayesinde yað
hücreleri-nin çevresini
saran deforme olmuþ
dokuyu parçalar ve
yaðlarýn
depolanmasýný ön-ler.
Bölgesel ödemi de
engelleyen ananasýn
muzun saðladýðý
yararlara benzer
yararlarý da bulunuyor.
Yeþil çay yað
yakýmýný hýzlandýrýr
Pek çok yararý
bilinen ve son yýllarda
ülkemizde daha fazla
tüketilmeye baþlanan
ye-þil çay, güçlü,
saðlýklý bir cilt için
yardýmcý olur.
Ýçeriðindeki kateþin ile
yað yakýmýný
hýzlandýran yeþil çayýn
çok güçlü antiaging
etkisi bulunuyor.
Saðlýklý bir sindirim
sis-temi için yeþil
çayýn tüketilmesi
önerilir.
Ay çekirdeði
dokuyu yok etmeye
yardýmcý
Büyük küçük
herkesin sevdiði ay
çekirdeði de
antioksidan
bakýmýndan zengin
tohu-mu ile selülit
dokusunu yok etmeye
yardýmcý olur.
Kýrmýzýbiber tam
bir savaþcý
Bazýlarýmýzýn çok
tükettiði bazýlarýmýzýn
ise kaçýndýðý kýrmýzý
acý biber de selülit ile
sa-vaþta bize yardýmcý
olan bir besin.
Vücudun içten ýsý
üretmesi için yardýmcý
olan kýr-mýzý acý biber,
böylece vücudun daha
hýzlý yað yakmasýný
saðlar.
Kuþkonmaz kan
dolaþýmýný düzenler
Bir diðer selülit
düþmaný ise
sofralarýmýzda diðer
besinlere göre daha az
yer bulan kuþkonmaz.
Bu saðlýklý yiyecek ise
kan dolaþýmýný normal
düzeye getirir. Kýlcal
da-marlarý güçlendirir.
Ayrýca vücudu
toksinlerden arýnmaya
yardýmcý olurken,
önemli bir idrar
söktürücü görevi de
görür.
Mustafa Demirer
ÞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazýcý, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
Genel Müdür Yazýcý. Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "sizlerin talebi ve
Sayýn Bakanýmýzýn talimatý ile Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan yararlanan ve devam etmekte
olan 500 kiþiye ek olarak 500 kiþilik daha ödenek
tahsis ettik. Programdan yararlanan kiþi sayýsý 2014
yýlý için Çorum'da 1000'e ulaþtý. Hayýrlý olsun." dedi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, "Bize desteklerini esirgemeyen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ve sizlere teþekkür ederiz. Toplum Yararýna Çalýþma
Programý, Çorum'da istihdama sunduðu katkýnýn
yanýnda þuana kadar; 100'den fazla okulumuzun temizliðine, birçok beldenin çevre düzenlemesine,
100 bin üzerinde aðaç dikimi ve 228 bin aðaç bakýmýnýn yapýlmasýna katký saðlamýþtýr. Ayrýca, 40 adet
park yapýmý, 20.000m2 park bakýmý, 50.000metre
yol, 5000 metre kaldýrým yapýmý, 2500 metre dikenli tel çekimi, 350.000 m2 kilit parke döþenmesi, 700
dönüm alanýn çevre düzenlemesi ve 400 metre istinat duvarý yapýlmýþtýr. Þuana kadar bu gelen ek 500
kiþilik istihdam hariç, 244 programdan yaklaþýk
3000 kiþi faydalanmýþtýr. Üretilen hizmetlerin parasal deðeri çok büyük olmakla beraber, Çorum ekonomisine 13 milyon 650 bin TL'lik sýcak para girdisi de saðlamýþtýr." diye konuþtu.
Ote yandan Uslu, Toplum Yararýna Çalýþma
Programýndan ek 500 kiþinin daha yararlanacaðý
müjdesini 20.01.2014 tarihinde Organize Sanayi
Bölgesi'ne yaptýðý ziyarette vermiþti.
AK Parti Gençlik Kollarý Ýl Baþkanlýðý Samsun ve Ankara7da bir dizi toplantýlara katýldý.
AK Parti gençliði çalýþýyor
Enise Aðbal
nýtým ve Medya Birim
Baþkaný Aziz Mustafa
Kýlýçarslan katýldý. Toplantýda yaklaþan seçim
sürecinde tanýtým ve
medya biriminin çalýþma stratejileri belirlendi.
AK
Parti Gençlik
Kollarý Ýl Baþkanlýðý, Genel Merkez
Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan Samsun’da düzenlenen 3.
Bölge Toplantýsý ve Ankara’da düzenlenen Tanýtým ve Medya Baþkanlarý 3. Ýstiþare Deðerlendirme Kampý’na
katýldý.
Amasya, Tokat,
Samsun, Sinop, Kastamonu ve Çorum illerinin katýlýmý ile Üçüncü
Bölge
geniþletilmiþ
Gençlik Kollarý Toplantýsý, Canik Kültür Merkezi’nde yapýldý. Toplantýya Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Teþkilat Birim
Baþkaný Ahmet Bayraklý, Seçim Ýþleri Baþkaný
Ýhsan Erzurumluoðlu ve
Yerel Yönetimler Birim
Baþkaný Sinan Avþar katýldý. Ayrýca toplantýya
Çorum Ýlçe Gençlik
Gençlik Kollarý seçim startýný verdi
Kollarý Baþkanlarý, Ekonomi ve Mali Ýþler Baþkanlarý, Teþkilat Baþkanlarý, Seçim Ýþleri Birim Baþkanlarý ve
MKYK üyeleri de katýlým saðladý.
Toplantýda, Genel
Merkez Birim Baþkanlarý, 30 Mart’ta yapýlacak olan yerel seçimler,
yerel yönetimler ve AK
Parti Hükümetinin ger-
çekleþtirmiþ olduðu faaliyetler hakkýnda katýlýmcýlara sunumlar yaptý.
Seçim sürecinde
medya stratejileri
AK Parti Genel
Merkez’de düzenlenen
Gençlik Kollarý Tanýtým
ve Medya Baþkanlarý 3.
Ýstiþare ve Deðerlendirme Kampý’na ise Çorum Gençlik Kollarý Ta-
Toplantýnýn Çorum
Gençlik Kollarý adýna
çok verimli geçtiðini
vurgulayan Ýl Gençlik
Kollarý Baþkaný Erhan
Akar, AK Parti’nin eðitim programlarýna ve
toplantýlarýna
büyük
önem verildiðini dile
getirdi. Gençlik Kollarý’nýn seçim startýný baþlattýðýný ifade eden Erhan Akar, toplam 5 Birim Baþkanlýðýnýn ayný
haftasonu toplantýlara
katýldýðýný ve bütün birimlerin bu katýlýmlardan memnun olarak ayrýldýðýný belirtti.
Su cildi
dolgunlaþtýrýr
Hayat kaynaðý
suyu bolca tüketmek
bile pek çok sorunun
ortadan kalkmasýný ya
da azalmasýný saðlýyor.
Her gün en az 8
bardak su içmek cildi
dolgunlaþtýrýr, yaðlarý
yakar ve selülitlerin
daha az görünmesine
yardýmcý olur.(Yaygýn
basýn)
Toplantýlar Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Çorum illerinin katýlýmý ile düzenlendi.
10 ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
HÜBTUAM’da iþ kazasý
Recep Mebet
H
itit Üniversitesi
Bilimsel Teknik
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) inþaatýnda
yaþanan iþ kazasýnda
Yaralý iþçi yoðun bakýmda
bir iþçi aðýr yaralandý.
Geçtiðimiz Perþembe günü meydana
gelen kazada kalýp iþçisi Seydi Mebet (36)
havalandýrma boþluðundan bir kat aþaðý-
ya düþtü.
Kafa üstü düþmesi nedeniyle beyin kanamasý geçiren Mebet, olay yerine çaðrýlan ambulansla Hitit
Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýldý.
Evli ve iki çocuk
babasý olan Mebet’in
yoðun bakýmdaki tedavisi sürerken saðlýk
durumunun ciddiyeti-
ni koruduðu kaydedildi.
Günlerdir yoðun
bakým servisi önünde
ümitle iyi bir haber
almayý bekleyen yakýnlarý ve çalýþma arkadaþlarý, hayati tehlikesi devam eden
Mebet için dua bekliyor.
Memur-Sen Ýl Yönetimi dün Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray’ý makamýnda ziyaret etti.
Memur-Sen’den
Baþsavcý’ya ziyaret
Recep Mebet
M
Havalandýrma boþluðundan aþaðý düþen iþçinin saðlýk durumu ciddiyetini koruyor.
Seydi Mebet
emur-Sen Ýl
Yönetimi dün
Cumhuriyet
Baþsavcýsý Bayram
Eray’ý makamýnda
ziyaret etti.
Ziyarete
Memur-Sen Ýl
Baþkaný Ahmet
Saatçi, Eðitim-BirSen Þube Baþkaný
Tahir Eþkil, DiyanetSen Þube Baþkaný
Ali Yýldýz, Büro
Memur-Sen Þube
Baþkaný Erdoðan
Cengiz, Yönetim
Kurulu Üyeleri
Ýsmail Ünüþtü, Emre
Ziyarete sendika yöneticileri ve bazý iþyeri temsilcileri katýldý.
Eser ve Nurten
Çakar ile Ýþyeri
Temsilcileri Sertaç
Kot ve Hakan Kýdýþ
katýldý.
Nezaket
ziyaretinden
duyduðu
memnuniyeti dile
getiren Baþsavcý
Bayram Eray,
misafirlerine
Atlýkarýnca miniklerine
trafik eðitim semineri
Ç
HÜBTUAM inþaatýnda yaþanan iþ kazasýnda Seydi Mebet isimli kalýp iþçisi aðýr yaralandý.
Ýþçi Partisi’nden basýn açýklamasý
Özelleþtirme maðduru
iþçilere destek çaðrýsý
Ý
Recep Mebet
þçi Partisi (ÝP) Ýl
Sekreteri
Aynur
Türkmen, “Özelleþtirme maðduru iþçileri
yalnýz býrakmamak
için 24 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da olacaðýz” dedi.
Dün parti binasýnda basýn açýklamasý
yapan Aynur Türkmen,
Ýþçi Partisi’nin iþçilerin yanýnda olduðunu
söyledi.
“Özelleþtirmeye
karþý tek yürek olan iþçilerimiz yalnýz deðil”
diyen Türkmen, Yataðan, Yeniköy, Kemerköy enerji ve maden
iþçilerinin baþlattýðý
eylemi desteklediklerini açýkladý. Türkmen,
yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer
verdi:
“Cumhuriyet ve
emek güçleri birleþi-
ÝP Ýl Sekreteri Aynur Türkmen, özelleþtirme maðduru iþçilere dikkat çekti.
yor. Yeri geldi Türk
bayraklarý ile daða çýktýlar, yeri geldi polis
barikatlarýný yýka, yýka
AKP binasýna yürüdüler.
Özelleþtirmeye
karþý direnmeye devam ediyorlar. Onlar
Yataðan, Yeniköy, Kemerköy enerji ve maden iþçileri emeðine,
alýn terine, vatanýna
sahip çýkan.
Þimdi de özelleþtirmenin kalbi Ankara'ya yürüyorlar. Kadýn-erkek, çoluk-çocuk vatanlarýna sahip
çýkýyorlar. Ankara kalesine Türk bayraðýný
dikmeye geliyorlar.
Eðer bir ülkede iþçi
emekçi maðdur ediliyorsa bu iþte bir yan-
lýþlýk vardýr.
Gelin bu haklý
mücadeleye siz de destek verin. 24 Ocak'ta
iþçi sýnýfýna ve Türkiye'ye karþý açýlan özelleþtirme saldýrýlarýnýn
baþlatýldýðý Özal kararlarýnýn 35. yýl dönümünde iþçilerimiz aileleri ile birlikte Ankara’da olacaklar. Türki-
ye'nin dört bir yanýndan araçlar kaldýrýlacak. 24 Ocak Cuma
günü sabah 09.00’da
Sayýþtay'ýn önünde iþçilerimizi ve ailelerini
karþýlýyacaðýz.
Bu emeðin alýn terinin hak arama mücadelesidir. Özelleþtirmeye karþý tek yürek
olan iþçilerimiz yalnýz
deðil. Ýþçi Partisi Çorum Ýl Örgütü olarak
Ankara'ya yürüyen Yataðan, Yeniköy, Kemerköy enerji ve maden iþçilerini selamlýyoruz. Haklý mücadelelerine destek veriyoruz.
Bu mücadeleye
tüm Çorum halkýný çaðýrýyoruz. Perþembe
gecesi saat 04.00’de
Çorum’dan araç kaldýrýlacak. Katýlmak isteyenler Ýþçi Partisi Çorum Ýl Örgütü’ne baþvurabilirler.”
orum Emniyet
Müdürlüðü
tarafýndan düzenlenen
‘Trafik Eðitim
Semineri’ dün Özel
Atlýkarýnca Kreþ ve
Gündüz Bakýmevi’nde
gerçekleþti.
Kreþ salonunda
düzenlenen seminere
okul öncesi eðitim
öðretmenleri ile çok
sayýda öðrenci katýldý.
Emniyet
Müdürlüðü Trafik
Eðitim Büro Amirliði
Polis Memurlarý
Zülfikar Kýymet ve
Aslan Çay’ýn
konuþmacý olarak yer
aldýðý seminerde
karþýdan karþýya
geçiþler, gece
yürüyüþleri, ýþýklý
iþaret cihazlarý,
emniyet kemeri,
bisiklet ve ilkyardým
ile okul servis
araçlarýnda uyulmasý
gereken kurallar
hakkýnda bilgiler
verildi.
Slayt sunumu ve
trafik kazalarý konulu
kýsa film
gösterimlerinin de yer
aldýðý seminerde
konuþan Zülfikar
Kýymet, sürücüleri
okul çevrelerinde
dikkatli olmalarý
yönünde uyardý.
Öðrencilere trafik
kurallarýnýn önemi
hakkýnda
Zülfikar Kýymet, yayalarýn dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler verdi.
Seminere katýlan minik öðrencilere polis amcalarý tarafýndan hediyeler verildi.
açýklamalarda bulunan
Kýymet, yayalarýn
dikkat etmesi gereken
hususlarla ilgili
bilgiler de verdi.
Trafik
kazalarýnda yaþanan
ölümlere ve
yaralanmalara dikkat
çeken Kýymet,
“Öðrendiklerinizi
ailelerinize anlatýn.
Böylece trafik
konusundaki
toplumsal bilinçlenme
hareketinde siz de
üzerinize düþen görevi
yapmýþ
olacaksýnýz.”diye
konuþtu.
Öðrencilerin
büyük ilgi gösterdiði
trafik eðitim semineri,
yapýlan sunumlarýn
ardýndan soru-cevap
bölümü ile sona erdi.
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ‘Trafik Eðitim Semineri’ dün Atlýkarýnca Kreþ’te gerçekleþti.
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Baþbakan’ýn ödülünü Ahmet Sami Ceylan teslim aldý.
Muzaffer Külcü, yýlýn belediye baþkaný seçildi.
Lütfi Akça’nýn ödülünü Yaþar Sarý teslim aldý.
Gecede TRT’ye ödül yaðdý.
11
Hatti Halk Danslarý Topluluðu ödül aldý.
Yýlýn ödülleri sahiplerini buldu
H
Pegasus Havayollarý’na turizm ödülü verildi.
Marka deðeri ödülleri Ahlatcý Grup, Uður Grup, Þamlýoðlu Grup, Çavuþoðlu
Turizm, Kemal Öz Gýda ve VD Han Saðlýk Hizmetleri’ne verildi.
Hakimiyet’e ödül
G
Gazetemiz adýna ödülü Recep Mebet aldý.
azeteniz Çorum Hakimiyet, HititTV.com internet sitesi tarafýndan ‘En
Çok Okunan Gazete’ seçildi.
‘2013 Yýlý Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri’ töreninde gazetemiz adýna ödülü
muhabir arkadaþýmýz Recep
Mebet aldý.
Ödülü,
HititTV.com
Genel Yayýn Yönetmeni Elvan Þimþek’in elinden alan
Recep Mebet, Çorum Hakimiyet Ailesi adýna teþekkür
etti.
Oðuzlar Belediyesi de ödüle layýk görüldü.
ÖDÜL YAÐMURU
Yýlýn haber ajansý ödülünü ÝHA aldý.
Anitta Otel’de gerçekleþen gecede Kafkas Halk Danslarý gösterisi sunuldu.
Ödül gecesinde gerginlik
A
nitta Otel’de gerçekleþen
‘2013 Yýlý Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri’nde Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü ile CHP Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas arasýnda gerginlik yaþandý.
döndü. Tüyü bitmemiþ yetimin
hakký bu tür çalýþmalarla çarçur
edilmemeli” dedi.
KÜLCÜ’DEN ANKETLÝ CEVAP
‘Yýlýn En Baþarýlý Belediye
Baþkaný Ödülü’nü almak üzere
sahneye gelen Muzaffer Külcü,
Törende ödül takdimi için gelCHP Ýl Baþkaný Atlas’ýn sözlerine
diði sahnede söz isteyen Cengiz
anket sonuçlarýyla cevap verdi.
Atlas, “Belediye baþkaný þehrin
“Yöneticiler kendilerini ölçemin insanlarý olmak zorunda” ditürmekten korkmamalý” diyen Baþyerek protokol masasýnda oturan
kan Külcü, anketler sonucunda elMuzaffer Külcü’ye gönderme yapde ettikleri veriler ýþýðýnda çalýþtý.
malarýný þekillendirdiklerini söyleBelediye baþkanlarýnýn þehrin
di. Böylece Çorum halkýnýn Beletamamýný kucaklamasý ve insanlara
diye hizmetleri hakkýndaki düþüneþit hizmet götürmesi gerektiðini
celerini en net þekilde deðerlendirdile getiren Atlas, “Çorum’un kalme imkaný bulduklarýný anlatan
dýrýmlarý adeta yapboz tahtasýna
Külcü, “Geride býraktýðýmýz 5 yýlda çok güzel bir tablo
var” dedi.
Külcü, “Bu þehirde
deðiþim ve dönüþüm devam etsin diyenlerin þahsýma gösterdiði teveccüh
ve memnuniyet oraný
yüzde 75. Bugüne kadar
yaptýðýmýz hizmetler ve
elde ettiðimiz baþarý hepimizin. Aldýðýmýz ödüller de baþarýmýzýn tacý
Muzaffer Külcü
Cengiz Atlas
niteliðinde” diye konuþtu.
ATLAS’TAN
BOMBARDIMANI
Recep Mebet
ititTV.com internet sitesi
tarafýndan düzenlenen
‘2013 Yýlý Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri’ önceki akþam
Anitta Otel’de gerçekleþen törenle verildi.
Törene Vali Vekili Zülkarnin Öztürk, TBMM Ýdare
Amiri ve AK Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas, bazý daire müdürleri ve
sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý
ile davetliler katýldý.
Davetliler onuruna verilen kokteylin ardýndan baþlayan programda sunuculuðu
Emine-Þahin Örgel çifti yaptý.
Sinevizyon gösterisinin
ardýndan programýn açýþ konuþmasýný yapan HititTV.com
Genel Yayýn Yönetmeni Elvan
Þimþek, “Ýnternet haberciliðinde iki yýlý geride býraktýk”
dedi.
“Çorum’a ulusal bir televizyon kazandýrmak amacýyla
yola çýktýk” diyen Elvan Þimþek, yýlýn baþarý ödüllerinin
2.’sini düzenlemenin mutluluðunu yaþadýðýný kaydetti.
Açýþ konuþmasýnýn ardýndan devam eden gecede
‘Yýlýn Devlet Adamý’ ödülü
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a, ‘Yýlýn Akademik Ödülleri’ Hitit Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman
Eðri ve BESYO Müdürü Doç.
Dr. Faruk Yamaner’e, ‘Yýlýn
Çevre Ödülü’ Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof.
Dr. Lütfi Akça’ya, ‘Yýlýn En
Ýyi Televizyon Kanalý ve En
Ýyi Spor Kanalý Ödülleri’
TRT’ye, ‘Yýlýn Ýþadamý Ödülü’ Uður Barlýk’a, ‘Yýlýn En
Baþarýlý Futbol Kulübü Ödülü’ Fenerbahçe’ye, ‘Yýlýn Yerel Turizm Ödülü’ Oðuzlar
Belediye Baþkaný Ali Uyanýk’a, ‘Yýlýn Turizm Ödülü’
Pegasus Havayollarý’na, ‘Yýlýn En Ýyi Haber Ajansý Ödülü’ Ýhlas Haber Ajansý’na, ‘Yýlýn En Çok Okunan Gazetesi
Ödülü’ Çorum Hakimiyet Gazetesi’ne, ‘Yýlýn Yerel Sanatçýsý Ödülü’ Nergis Ay’a, ‘Yýlýn Saðlýk Ödülü’ Çorum Özel
Hastanesi’ne, ‘Yýlýn Marka
Deðerleri Ödülleri’ Ahlatcý
Grup, Uður Grup, Þamlýoðlu
Grup, Çavuþoðlu Turizm, Kemal Öz Gýda ve VD Han Saðlýk Hizmetleri’ne, ‘Yýlýn Haber Sitesi Ödülü’ Haberler.com’a, ‘Yýlýn Halk Danslarý Grubu Ödülü’ Çorum Kafkas Derneði Hatti Halk Danslarý Topluluðu’na, ‘Yerelde
Yýlýn En Baþarýlý Belediyesi
Ödülü’ Çorum Belediyesi’ne,
‘Yýlýn En Deðerli Sivil Toplum Kuruluþu Ödülü’ Kýzýlay’a, ‘Yýlýn En Deðerli Meslek Kuruluþu Ödülü’ Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý’na
verildi.
‘Yýlýn En Baþarýlý Belediyeleri Ödülleri’ Ankara Büyükþehir Belediyesi, Eskiþehir
Büyükþehir Belediyesi ve
Kayseri Büyükþehir Belediyesi, ‘Yýlýn En Baþarýlý Magazin
Haberi’ Kanaltürk 2. Sayfa
Programý, ‘Yýlýn En Baþarýlý
Haber Programý’ Haber Tadýnda isimli programý ile Ýnci Ertuðrul, ‘Yýlýn En Baþarýlý Tartýþma Programý’ Ýskele Sancak
isimli programla Kanal 7'den
Mehmet Acet, ‘Yýlýn En çok
Ýzlenen Programý’ Tatlý Sert
ile Müge Anlý, ‘Yýlýn En Baþarýlý Þov Programý’ ödülü ise
Yetenek Sizsiniz adýna Acun
Medya’nýn oldu.
Ödüle layýk görülen isim
ve kuruluþlarýn plaket veya
þiltlerini protokol mensuplarý
verirken mazeretleri nedeniyle geceye katýlamayanlarýn
ödüllerininse daha sonra takdim edileceði bildirildi.
Törende ayrýca organizasyona katkýlarýndan dolayý
Uður Barlýk, Emine ve Þahin
Örgel ile Hacý Ahmet Erhan’a
teþekkür plaketi verildi.
Nergis Ay’ýn sahne aldýðý
programda, Hatti Halk Danslarý Topluluðu da sunduðu
Kafkas danslarý gösterisiyle
geceye renk kattý.
Ödül töreni, HititTV.com
Genel Yayýn Yönetmeni Elvan
Þimþek’in yaptýðý kapanýþ ve
teþekkür konuþmasý ile sona
erdi.
Çorum Özel Hastanesi’ne yýlýn saðlýk ödülü verildi.
Uður Barlýk yýlýn iþadamý seçildi.
Yýlýn meslek kuruluþu TSO oldu.
Kýzýlay’a yýlýn STK’sý ödülü verildi.
Osman Eðri’nin ödülünü Muammer Cengil aldý.
ELEÞTÝRÝ
Organizasyona katkýda bulunanlara teþekkür plaketi verildi.
‘Türkiye, mazlumlarýn sesi’
Yýlýn yerel sanatçýsý Nergis Ay oldu.
Futbol kulüpleri arasýnda ödülü Fenerbahçe aldý.
T
BMM Ýdare Amiri ve AK Parti
Çorum Milletvekili Salim Uslu,
Türkiye’nin mazlumlarýn sesi olduðunu söyledi.
HititTV.com internet sitesi tarafýndan düzenlenen ‘2013 Yýlý
Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri’ töreninde konuþan Salim Uslu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn ise
bir dünya lideri olduðunu vurguladý.
Türkiye’nin küresel bir aktör
konumuna eriþmesinde Erdoðan’ýn
Salim Uslu
ufuk ve vizyon sahibi olmasýnýn etkili olduðunu belirten Uslu, “Baþbakanýmýz ülkemizi gurur
duyacaðýmýz aydýnlýk bir geleceðe taþýyor. Ýsrail’e kafa tutarak mazlumlarýn sesi olan Baþbakanýmýz, dünyanýn gýpta ile
takip ettiði bir lider” diye konuþtu.
Faruk Yamaner, yýlýn akademisyenleri arasýnda.
Yýlýn haber sitesi, www.haberler.com oldu.
12 ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Baþbakan yolsuzluðun
üstünü örtme telaþýnda’
C
Enise Aðbal
HP Genel Baþkan
Yardýmcýsý ve Aydýn
Milletvekili Bülent Tezcan, gazeteci-yazar Soner Yalçýn’ýn cenaze törenin ardýndan CHP Ýl
Baþkanlýðý’ný ziyaret etti.
CHP’den yapýlan
açýklamaya göre, dün
gerçekleþen ziyarette
partililerle görüþen Tezcan, gündemi deðerlendirerek bazý açýklamalarda da bulundu.
Tezcan’dan önce
kýsa bir konuþma yapan
CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas, Yalçýn’ýn acýsýný
paylaþtýklarýný dile getirdikten sonra, “Bugün gazeteci yazar Soner Yalçýn’ýn babasýnýn cenazesi nedeniyle Çorum'a gelen Genel Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Bülent
Tezcan'a partimize uðrayýp bizi de ziyaret ettikleri için tüm örgütüm
adýna teþekkür ediyorum.” dedi.
Atlas’ýn ardýndan
konuþmasýna baþlayan
Genel Baþkan Yardýmcýsý Tezcan, “Çok deðerli
aydýnýmýz Soner Yalçýn’ýn acý günü vesilesiyle Çorum'a geldik. Hakkýn rahmetine kavuþan
amcamýza Allah’tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Bizi en
iyi þekilde aðýrlayan il
örgütümüze de teþekkür
ediyorum.” dedi.
‘Yerel seçimde baþarý kaçýnýlmaz’
bugüne kadar düzmece
delillerle açýlan düzmece
davalara, davalar kendi
lehine sonuçlanýncaya
kadar sessiz kalmýþtýr.
Biz CHP olarak bu düzmece davalarýn karþýsýnda olduðumuzu defalarca söyledik, bugün de
ayný þeyi söyleyebilirim:
Baþbakan 17 Aralýk operasyonunun kendine dokunacaðýný bildiði için
davanýn üstünü kapatmaya çalýþýyor.” yanýtýný
verdi.
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Aydýn Milletvekili Bülent Tezcan
Çorum'a en son il
için bu kanun teklifini
içerisinde hareket ettiði
kongresinde geldiðini ve
attý ortaya. CHP olarak
iddiasýnda bulunan Tezçok dinamik bir il örgütü
yolsuzluklarýn üzerini
can, HSYK teklifinin de
gördüðünü belirten Tezkapatmalarýna müsade
bunun bir ürünü olduðucan, bu dinamizmle yeetmeyeceðiz. Son günnu ileri sürerek, “Ayakrel seçimlerde baþarýnýn
lerde Suriye'ye týrlar dokabý kutularýndan çýkan
kaçýnýlmaz olduðunu
lusu silah gittiðini görüparalarýn, Bakan çocukifade etti. Tezcan, konuþyoruz. AKP'nin maceralarýnýn odalarýndan çýkan
masýnýn devamýnda þöycý dýþ politikasý yüzünkasalarýn üstünü kapatle dedi;
den ülkemiz teröre desmak için telaþla hareket
tek veren ülke konumuediyor. Yolsuzlukla mü“Halkýn kaynaklana
getirilmiþtir.
Suricadele eden savcýlar görýný rantiye anlayýþýyla
ye'ye gönderilen silahlarevden alýnýyor, emniyet
yöneten mevcut beledirýn mit tarafýndan göndemüdürlerinin yerleri deyede 30 Mart’ta devir
rilmesi ve MÝT’in týrlarðiþiyor. 17 Aralýk'tan bu
teslim töreni olacak.
da arama yapmasýný enyana 5 bin emniyet müHalkýn belediyesini kugellediklerini görüyoruz.
dürü ve polisinin görev
racaðýz. Sosyal demokBaþbakan benden izin
yerleri deðiþtirilmiþtir.
rat belediyecilik anlayýalmadan o týrlarý arayaBaþbakan bugün þikâyet
þýný Çorum halkýna da
mazlar
diyor
ama
þunu
ettiði parelel devletle 11
kavuþturacaðýmýza inabilmiyor; MÝT Kanuyýldýr ortaklýk yapýyornýyorum. Bildiðiniz üzenu’nun 26. Maddesi gedu, bugünki devlet krizire son günlerde tartýþýlan
reði MÝT mensuplarýnýn
nin müsebbibi kendisiHSYK yasa teklifi busoruþturulmasý Baþbakadir.” diye konuþtu
gün TBMM Genel Kunýn
iznine
tabidir
diyor
rul gündemine geliyor.
Toplantýda basýn
ama Baþbakan bu madYoðun tartýþmalarýn olamensuplarýnýn sorularýný
deyi yanlýþ yorumluyor.”
caðý bir görüþme beklida yanýtlayan Tezcan, þiyor bizleri. AKP yolsuzBaþbakan Erdoke davasý ile ilgili yönelluklarýn üzerini örtmek
ðan’ýn son günlerde telaþ
tilen soruya, “Baþbakan
17
Kenan Nuhut'un
birçok parti deðiþtirmesi
ile ilgili gelen soruya ise,
“Bizim adaylarýmýz toplumun her kesimini kucaklayacak insanlar oluyor. Kenan Bey’in geçmiþi deðil bugünü ve yarýný önemlidir. Partimize
üye olduktan sonra geçmiþi bizi ilgilendirmez.”
dedi.
Ekonomik
kriz
hakkýnda yöneltilen sorular üzerine Tezcan,
“Baþbakan paralel devletin çýkarttýðý bir kriz
dese de bu devlet krizinin sonrasýnda yaþanmasý muhtemel olan krizdir.
Devlet krizinden sonra
ekonomik krizin çýkmasý
normaldir. Bu krizin müsebbibi devlet krizi yaþatan Baþbakanýn ta kendisidir.” þeklinde açýklamalarda bulundu.
Nisanda sonra
Eski Ýçiþleri Bakaný
Muammer Güler, eski
Ekonomi Bakaný Zafer
Çaðlayan, eski Çevre ve
Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar ile eski
Avrupa Birliði Bakaný
Egemen Baðýþ hakkýnda
“dokunulmazlýklarýnýn
kaldýrýlmasý” için hazýr-
karar alýnacak. Meclis,
dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasýna karar verirse
vekil, sadece bu konuyla
sýnýrlý olarak yargýlanabilecek.
Gizli 276 oy
17 Aralýk operasyonunda adý geçen 4 bakanla ilgili savcýlýðýn hazýrladýðý fezlekeler,
lanan
fezlekeler,
TBMM'nin gündemine
ancak Nisan ayýndan
sonra gelebilecek. Ýktidar partisinin “bekletme” kararý aldýðý fezlekelerin,
Baþbakanlýk
üzerinden TBMM'ye
gönderilmesinin ardýndan sonuç doðurmasý
için uzun bir yolu bulunuyor. Ýçtüzükteki normal prosedüre göre fezlekeleri þu yol bekliyor:
Fezleke, TBMM'ye
ulaþtýktan sonra Meclis
Baþkanlýðý tarafýndan
Anayasa-Adalet Karma
Komisyonu'na sevk edi-
lecek. Bu sevk iþlemi ve
komisyonda görüþülme
konusunda süre sýnýrý
bulunmuyor.
Halen
900'den fazla fezleke komisyonda görüþülmeyi
bekliyor. Eski bakanlarýn bu süreçte “dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýný isteme” olasýlýklarý bulunuyor. Ancak bu
talep, yapýlacak iþlemle
ilgili hiçbir süreci ve kararý etkilemiyor.
Dokunulmazlýk oylamasý
Karma komisyondan önce Hazýrlýk Ko-
misyonu kurarak, milletvekilini dinleyecek, bu
komisyonun tanýk dinleme yetkisi bulunmuyor.
Karma Komisyon dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasýna veya yargýlamanýn
dönem sonuna kadar ertelenmesine karar verecek. Komisyon kararý erteleme ise Genel Kurul'da okunacak. 10 gün
içinde itiraz edilmezse
karar kesinleþecek. Ancak itiraz edilirse veya
komisyon kararý dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý
þeklindeyse Genel Kurul'da gizli oylamayla
Dört bakan için
fezleke olmasa bile muhalefet veya iktidar milletvekillerinin her zaman
55 imzayla soruþturma
isteme hakký da bulunuyor. 55 milletvekili ortak
önerge verirse soruþturma komisyonu kurulup
kurulmayacaðýna gizli
oylamada karar verilecek. Bu oylamada, basit
çoðunluk olan görüþmeye katýlanlarýn yarýdan
bir fazlasýnýn kabul oyu
yeterli sayýlýyor. Mahkeme gibi çalýþma yetkisi
olan soruþturma komisyonu suçlamalarý yerinde bulursa, yargýlanmalarý için yine gizli oylamada bu kez en az 276
milletvekilinin bakanlar
aleyhinde oy kullanmasý
gerekiyor. Bu yargýlama
Yüce Divan yetkisiyle
Anayasa
Mahkemesi'nde yapýlýyor.(Hürri-
428 bin 901 kiþiye iþsizlik ödeneði
Ý
ÞKUR, 2013 yýlýnda
428 bin 901 kiþiye, 1
milyar 272 milyon 485
bin 655 lira iþsizlik ödeneði verdi.
ÝÞKUR'dan yapýlan açýklamaya göre, iþsizlik ödeneði alan iller
arasýnda Ýstanbul, 125
bin 200 kiþiyle ilk sýrada yer alýrken, en az
ödenek alan iller ise
Bayburt, Ardahan, Kilis, Tunceli ve Hakkari
oldu.
ÝÞKUR Genel Müdürü Nusret Yazýcý,
2013 yýlýnda 428 bin
901 kiþiye 1 milyar 272
milyon 485 bin 655 lira
iþsizlik ödeneði verildi-
Soner Yalçýn’ýn acý günü
‘Kenan Bey’in geçmiþi deðil, bugünü ve
yarýný önemli’
4 eski bakanýn hesabý seçimden sonra
Aralýk operasyonunda adý geçen 4
bakanla ilgili savcýlýðýn
hazýrladýðý fezlekeler,
TBMM'ye yerel seçimlerden sonra gönderilecek.
Adalet Bakanlýðý'na
ulaþan ve Baþbakanlýk
üzerinden TBMM'ye
gönderilmesi için süre
zorunluluðu olmayan 4
fezleke, partinin üst yönetiminde ele alýndý.
Dosyalarýn, TBMM'ye
ulaþmasý veya soruþturma komisyonu kurulmasý durumunda, henüz iddia düzeyinde olan konularýn seçimlerde muhalefet tarafýndan kullanýlacaðý endiþesi nedeniyle seçim sonrasýnda
gönderilmesi karara baðlandý.
Gazeteci Soner Yalçýn’ýn babasý Mehmet Ali Yalçýn (86) hayatýný kaybetti.
ðini bildirdi.
Ýþsizlik ödeneði
alan iller arasýnda 125
bin 200 kiþiyle Ýstanbul'un ilk sýrada yer aldýðýný belirten Yazýcý,
"Ýstanbul'u sýrayla 28
bin 991 kiþiyle Ýzmir,
27 bin 139 kiþiyle Ankara, 26 bin 192 kiþiyle
Bursa ve 21 bin 127 kiþiyle Antalya izliyor.
Bu illerimizde yaptýðýmýz toplam ödeme tutarý ise 726 milyon 557
bin lira oldu. En az iþsizlik ödeneði alan illerin ise Bayburt, Ardahan, Kilis, Tunceli ve
Hakkari yer aldý" ifadesini kullandý.(AA)
Gazeteci Soner Yalçýn cenazeye katýldý.
Mehmet Ali Yalçýn
G
azeteci
Soner
Yalçýn’ýn babasý
Mehmet Ali Yalçýn
(86) hayatýný kaybetti.
Mehmet Ali Yalçýn’ýn cenazesi, sabah
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulu Cami’ye
getirildi. Ulu Cami'de
Yalçýn için düzenlenen cenaze törenine
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Aydýn milletvekili Bülent Tezcan, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, CHP Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali
Rýza Suludere, gazeteci Soner Yalçýn, yakýnlarý ve vatandaþlar
katýldý.
Yalçýn’ýn cenazesi Ulu Cami'de öðle
namazýna müteakip
kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu
mezarlýkta topraða
verildi.(ÝHA)
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan, Soner Yalçýn’a taziye dileklerini iletti.
Cenazede CHP teþkilatlarý hazýr bulundu.
Yalçýn’ýn cenazesi Ulu Cami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu mezarlýkta topraða verildi.
Yalçýn taziyeleri kabul etti
Enise Aðbal
G
azeteci-yazar
Soner Yalçýn,
önceki gün vefat
eden babasý Mehmet
Ali Yalçýn’ýn topraða
verilmesinin ardýndan Çorum’daki evlerinde taziyeleri kabul etti.
Yalçýn, dün Ulu
Camii’nde kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk’ta yapýlan defin
iþleminin ardýndan
taziye ziyaretine gelen misafirlerini Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinde aðýrladý.
Cenaze töreni
için Çorum’a gelen
CHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý ve Aydýn
Milletvekili Bülent
Tezcan, Denizli Mil-
letvekili Ýlhan Cihaner, CHP Çorum
Milletvekili Tufan
Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve
CHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Ali Rýza Suludere ile birlikte
Yalçýn’a taziyede bulunarak, acý gününde
yalnýz býrakmadý.
Gazeteci-yazar Soner Yalçýn, taziye ziyaretlerini kabul etti.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:21 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:9 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:76
22
2014
OCAK
Günahtan nefret eden ve
ibâdetten lezzet alan, hakiki
mümindir. Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.21
06.51
11.59
14.29
16.54
18.17
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
RESMÝ DAÝRELER
Valilik
Belediye
Jandarma
Emniyet Müdürlüðü
Adliye
Müftülük
225 46 60
225 08 10
223 11 11
224 10 09
227 78 80
223 07 20
VEFAT EDENLER
1-Hasan TAÞ' ýn annesi; Fatma TAÞ.
2-Naki, Hasan, Cengizhan, Aynur, Günnur ve Araþtýrmacý Yazar Soner YALÇIN' ýn babasý, Vergi Dairesi
çalýþaný Gülseri YALÇIN' ýn kayýnpederi; Mehmet Ali
YALÇIN.
3-Palabýyýk Köyü' nden, Merhum Hakaþýðý' nýn eþi,
Satý, Behsat, Leyla ve Metin ÖZGÜR' ün annesi; Nazegül ÖZGÜR.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
13
Mahkemelerdeki Nurcular 3
Siyaset ve partiler
Siyaset (Politika), bir milleti arzu edilen huzur
Ayný ananýn evlatlarý, ayný köyün gençleri, ayný
ve saadete götürmenin, sanatý ve ilmidir. Ýktidara
mahallenin çocuklarý particilik yüzünden birbirine
gelen parti, resmi politikasýnýn sahibi ve uygudüþer mi?
layýcýsýdýr.
Belediye baþkanlýðý seçimi olur, adaylarý parti
Partiler kuruluþlarý sýrasýnda, parti programlarý
merkezi tespit eder. Milletvekili secimi olur, adaylarý
ile politikalarýný açýklarlar. Seçimlerde seçmenler,
parti merkezi seçer. Partilerin il, ilçe baþkanlarýný,
beðendikleri partilere oylarýný vererek iktidara
yönetimlerini parti merkezlerinin belirleme yetkisi
gelmesini veya oy vermeyerek muhalefette
vardýr. Senin ilini, ilçeni, sana en yararlý olacak olan
kalmasýný saðlarlar.
adayý en iyi sen mi tanýrsýn, parti merkezi mi tanýr?
Tabii ki sen tanýrsýn. O zaman bu çark niye tersine
Ülke insanlarý bu vatandaþlýk görevini yaptýkiþliyor?
tan sonra, kendi iþinin gücünün baþýna, günlük hayatýna dönmesi gerekir. Demokratik gelenekleri yerBir partinin il sekreteri olan arkadaþým þunu
Mustafa Yolcu
ine oturmuþ toplumlarda, mekanizma böyle iþler. [email protected] anlatmýþtý:
Demokrasinin kuralý budur.
" Milletvekili seçimlerine az bir süre kala, ilimBizim toplumumuzda politika yanlýþ anlaþýlmaktadýr.
izden milletvekili seçilmesini istediðimiz kiþilerin isimlerini
Seçimler sona erdikten sonra da, parti tartýþmalarý devam
tespit ederek, heyet halinde parti genel merkezine gittik.
eder. Ýki kiþi yan yana geldiðinde, önce havadan sudan
Genel merkezde bu iþleri yürüten birime giderek, düzenkonuþurlar. Sonra parti konuþmalarý baþlar. Partiler atýlýr,
lediðimiz listeyi takdim ettik. Listeye baktýlar, buraya niye
tutulur. Kiþiler ayný partiden deðilse, karþýlýklý tartýþýrlar.
geldiniz dediler. Bizde talebimizi tekrarlayýnca ( Ýlinizde
Konuþulanlarýn kimseye faydasý olmaz.
teþkilatý tamamladýnýz. Seçime gidiyoruz. Siz ilinizde seçimler için çalýþýn. Milletvekili adaylarýný biz belirleriz.) " dedilParti tartýþmalarý yüzünden, kardeþ kardeþe düþman olur.
er. Ýþte bu, siz düþünmeyin, biz düþünürüz. Ülkemizde bunun
Deðiþik partide olanlar, zorunlu kalmadýkça birbirlerinin
adý da demokrasi oluyor.
dükkânýndan, marketinden alýþveriþ yapmazlar.
Partilerin il ve ilçe baþkanlarý, belediye baþkanlarýnýn her
Komþuya, akrabaya misafirliðe gidilir. Orada genellikle
iþine karýþýrlar. Hani belediyelerin meclisleri vardý, kararlar
konuþulan konu, parti konuþmalarýdýr-" Þu parti þunu yaptý,
bu parti bunu yaptý."
oradan çýkardý. Ama belediyelerde il ve ilçe baþkanlarý'da talÝþ yerinde -" Þu parti þöyle, bu parti böyle." diye konuþuimat verici olmaya çalýþýr, belediye meclisinin aldýðý kararlar,
lur, tartýþýlýr. Ýþler aksar, çalýþanlar parti tartýþmasý yapar.
formalitenin tamamlanmasý haline dönüþür.
Particilik, diðer hizipleþmeler ülkeye ne kazandýrýr?
Ülkemizde huzurlu bir ortamýn olmasý için:
Ülkeye hiç bir þey kazandýrmaz ama bu durum biriParticiliði seçimler sýrasýnda, sandýk baþýnda yapalým.
lerinin ekmeðine yað çalar. Toplum bölünür, yanlýþa yanlýþ,
Beðenmediðimiz partiyi sandýða gömelim.
kötüye kötü denilmez olur. Birinin yerdiðini, diðeri savunur,
bunun adý da particilik olur!
Sandýkta oyumuzu kullandýktan sonra, parti hizipçiliðini
býrakalým. Ýnsanlarla yan yana geldiðimizde, insanlarý deðil
Konulara hizipleþme ile bakýldýðýnda, asgari müþterekler
fikirlerimizi konuþalým. Kötü olaný nasýl iyi yaparýz, onu
ortadan kalkar. Aklýn olmadýðý yerde, fikirde olmaz. Ýnsanlar
konuþalým. Bir birimizi kýrýp, hizip yaratmayalým.
arasýnda gerilim o safhaya gelir ki, toplumsal olaylar olur,
kan dökülür.
Bizler ayrýlýða düþtükçe, birbirimizle boþuna tartýþarak
vakit kaybettikçe, ülkemizin geri kalmasýný isteyenlerin
Hepimiz bu memlekette yaþýyoruz. Bu memleketin gök
ekmeðine
yað çalar, bir þey üretmeden tüketir oluruz.
kubbesinin altýnda, ayný havayý kokluyor, ayný suyu içiyoruz.
Kültürümüz, deðerlerimiz, dilimiz, dinimiz bir. Niye birbirParti tercihimizi sandýk baþýnda yapalým, seçimden sonimize hasým olup, birbirimizin kuyusunu kazýyoruz?
rada kendi iþimize bakalým.
Edebiyat ve korku
Edebiyat; aþk, ölüm, korku, zaman, mekan, özlem
sanatsal disiplin olan gotik kavramý özelikle on sekizingibi kendisini her daim meþgul eden temalar üzerinde
ci yüz yýlýn sonlarýndan itibaren vuku bulmuþtur.
ilerler. Bunlar edebiyat tarihi boyunca her zaman edeBatýda gotik yani korku edebiyatýyla birlikte cadýbiyatýn konusu olmuþtur. Çünkü edebiyatýn insani bir
lar, þeytanlar, periler zuhur edince, bu ve benzeri esrailim ve uðraþ olmasý hasebiyle, insana dair her þeyi
rengiz kavramlar bilimsel geçerliliðini yitirerek hayal
kapsayan bir özelliði vardýr. Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn
dünyasýnda yerini almýþtýr. Batýnýn gotik (korku) edebiinsan ve edebiyat iliþkisini irdelerken güzel bir sözü
yatý çerçevesinde ürettiði eserlerin çoðu bir þatoda,
var:'Edebiyat, insaný ýskalarsa var olamaz.' Yani edebimetruk bir dað veya orman evinde, ayak basýlmamýþ ýsyat, varlýðýný edebiyata borçludur.
sýz ve karanlýk yerlerde geçmekteydi. Batý insanýnýn
Varlýðýný insana borçlu olan edebiyat; insana dair
ruhsal aforizmalarýnýn tahvil olduðu bu eserler yirminolan her þeyle iç içedir. Bu insani özelliklerden biri de
ci yüzyýlýn baþýnda zirve yapmýþtýr.
korkudur. Ýnsanýn, insanlarýn, insanlýðýn en kadim, en
Daha çok psikolojik temellere dayanan bu gotik
güçlü, en girift duygularýndandýr korku…Korku, sadeeserler, zamanla insanlarý manevi buhranlara sürüklece ruhsal belirti ve göndermelerden ihtiva olmuþ duy- Gökçer ÖÐÜNÇ miþtir. Doðuda bu manevi uçuruma yaklaþma fazla olgu yoðunluðu deðildir. Toplumlarda, kültürlerde, devmamýþtýr. Bunun en önemli sebebi; batýda felsefenin,
letlerde ve devletler arasý düzlemde farklýlýklarý doðurucu, birbidoðuda tasavvufun daha aðýrlýklý olmasýndandýr. Doðu bu ruhsal
rini dizayn ve iltica edici bir husustur. Batý toplumlarýnda korku,
süreci, tasavvuf sayesinde sýkýntýsýz þekilde atlatmayý baþarabildoðu toplumlarýna nazaran daha çok yer iþgal etmiþtir edebiyatmiþtir. Ama dediðim gibi, batýda bu süreç olumsuz olarak sürta. Bundandýr ki batýda 'toplumdan ayrýlmazlýðý' daha önemli bir
müþ ve sonuçta da yirminci yüzyýlýn cinnet hususiyetine hizmet
doneye sahiptir.
etmiþtir.
Zira o yýllarda batýda icra edilen gotik eserler, bugün orDoðu ile batýnýn korkuyu edebiyat alanýnda kullanýþý da birtalama ve ya meþru edebiyat diyebileceðimiz alanda hala çok
birinden farklý hususiyetler içerir. Korku; doðuda daha doðal,
absürt ve korkunç algýlanmaktadýr.
batýda ise daha yapay ve kurgusaldýr. Doðu korkuyu iþlerken
kullandýðý karakterler bilinen ve normal varlýklardýr. Doðu edeBütün bu genellemelerin bir sonucu olarak korku; batý külbiyatý içerisinde korkuyu en yapay ve kurgusul denklemede iþtürü ve edebiyatýnda karanlýðýn, esrarýn, muammanýn, bilinmezleyen Çin edebiyatýnýn bile ejderhadan öteye kullandýðý bir doliðin, kötülüðün mücessem þekli olan cadý, þeytan, canavar gibi
ne yoktur. Zira ejderha da þu zamanda yapaysal bir hüviyet mükavramlar olaðan üstü bir önem kazanmýþtýr. Doðuda ise bu tür
þahhas kýlsa da, kadim zamanlarda gerçeði yansýtan bir varlýktýr.
kavramlar özellikle Çin ve Ýran edebiyatlarýnda görülmektedir.
Hatta ve hatta batýnýn ultra doðal dediði hususiyetler doðu
Bu görüntüde batýya nazaran çok doðal ve sadedir.
için sýradan ve doðal olandýr. Sadece varlýklardan ibaret deðil bu
farklýlýk. Kültürü ifa eden ve ona tahvil olan her husus; doðuda
batýya nazaran daha doðaldýr. Korkunun þahikasýný icra eden
kültürel ortamdan tutun, kavramsal korkunun topluma sirayetine kadar doðu ile batý farklý algýlar, farklý yaþar, farklý düþünür
korkularý.
Ýþte bu farklýlýk batýda buhran merkezli baþta felsefe olmak
üzere çok alanda kendini göstermiþtir. Korku ve kaygý merkezli
doðan bu düþünsel aktiviteler zamanla inkar, ruhsal ve depresif
bunalanýmlar, buhran gibi bireysel ve toplumsal hezeyanlara sebep olmuþtur.
Doðunun ve batýnýn özellikle edebiyatta beslendiði kültürel
va algýsal havzalar farklý olunca akýbetleri de farklý olmaktadýr.
Karanlýk, endiþe, muamma, bilinmezlik, kaygý kavramlarýndan
beslenen korku; batýda kendi ruhsal ve kültürel dokusuna uygun
edebiyatýný icra etmiþtir. Daha çok resim alanýnda kullanýlan bir
Tamam biraz bekleyin"
Eve gelen baba sadýk annesinin ve yenge hanýmýn ve de çocuklarýn meraklý ve endiþeli bakýþlarýna :
"Merak etmeyin karakoldan Tefekkür
çaðýrmýþlar, gidip geleceðim.Ge- Dünyamýz
lemezsem dükkana kalfaya söyleyin söz verdiðimiz gömlekleri
zamanýnda yetiþirsin."
Yenge haným ve annesi bu
hallere alýþýktýr.
Göz yaþlarý içinde baba Sadýk'ý uðurlarlar.
Eskiden her karakolda jip
Raþit Yücel
veya taksi yoktu.
rasityücel@
Zanlý karakola elleri kelep- corumhakimiyet. net
çeli ve jandarmanýn kollarý arasýnda götürülürdü.
Komþular ve yolda baba Sadýk beyi görenler
içlerinden acýyanlar vardý birde "oh oldu , belasýný
buldu, bir Nurculuk deyip tutturdular, Ýslamiyet
ve camiler varken bu da ne ise " diye hayýflanýyorlardý.
Baþ komiser ve polisler bekledikleri zanlý
Sadýk efendinin ifadesini almaða baþladýlar.
"Söyle bakalým bu iþler ile neden ilgileniyorsun?"
"Hangi iþler ile?"
"Ýstanbul’dan seni buraya kim gönderdi?"
"Kimse göndermedi , kendim geldim"
"Senin memleketi Tosya deðimli?
"Evet Tosya."
"Burada kimin var neye geldin?"
"Her insanýn her yerde kalma hürriyeti yokmu?"
"Var ama senin durumun baþka"
"Nasýl baþka imiþ?"
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
FUNDA
BAHÇELÝEVLER MH
BAHABEYSONU ÝPEKTAKSÝ
ÇAPRAZI METREPOL
KARÞISI 221 55 40
GÖKMEN
U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI
ALTI - ÝLÝM YAYMA
CEMÝYETÝ KARÞISI
777 04 77
METEOROLOJÝ
Çýnar Altý
3.0471
3.0606
2.2520
2.2620
Gram
ALIÞ
90,096
SATIÞ
90.110
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:23 Sayý: 6800
22 OCAK 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
MMO seçimleri yapýldý
Makina Mühendisleri
Odasý (MMO) Samsun
Þubesi 12. Dönem Genel
Kurul ve Þube Seçimleri
gerçekleþtirildi.
MMO Samsun Þube
12. Dönem Olaðan Genel
Kurulu’na Elektrik Mü-
hendisleri Odasý (EMO)
Samsun Þube Baþkaný Ali
Fikret Ergün, Mimarlar
Odasý Samsun Þube Baþkaný Selami Özçelik ve
MMO üyeleri katýldý.
Genel kurulda açýlýþ
konuþmasý yapan 11. dö-
nem MMO Samsun Þube
Baþkaný Kadir Gürkan,
“Þubemiz 1965 yýlýnda
temsilcilik olarak kuruldu.
29 Nisan 1994 tarihinde
ise Amasya, Çorum, Ordu,
Sinop ve Tokat illerini
kapsayan þube yapýsýna
kavuþtu. MMO Samsun
Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Samsun Þubesi seçime gitti.
Genel kurulda açýlýþ konuþmasý yapan 11. dönem
MMO Samsun Þube Baþkaný Kadir Gürkan yaptý.
þubesi bin 834 üye, 591
öðrenci üyeyle birlikte
18’i makine mühendisi olmak üzere toplam 32 kiþilik kadroyla halka ve üyelere hizmet vermektedir”
dedi.
MMO Samsun þubesinin, üyeleriyle bütünleþip, birlikte düþünerek,
birlikte karar verdiklerini
belirten Gürkan, “Birlikte
uygulamaya geçen, ilgili
kamu kurum ve kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri
ile iletiþimini günden güne
artýran, üyelerine, bölgesine ve ülkesine vermekte
olduðu hizmetleri artan bir
ivme ile devam ettirmek
çabasý içerisindeyiz. Kara
Ulaþtýrmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan 19 Aralýk
2011 tarihinde yayýmlanan
genelgeyle LPG yakýt dönüþümü yapýlmýþ olan
araçlarýn periyodik muayenelerinin odadan alýnmasý ve son torba kanunda
imar kanunu ve ikincil
mevzuatlarda yapýlan düzenlemeyle
projelerde
mesleki denetim kurgusundan odanýn çýkarýlmasý
ile mesleki alan daralmasý
yaþanmaktadýr.
Ancak
köklü bir geçmiþe sahip
olan oda ve þubemiz üyeleriyle el ele bu süreci de
baþarýyla atlatarak üreten,
sanayileþen, kalkýnan ve
demokratikleþen Türkiye
için çalýþmalarýna devam
edeceðine inancýmýz tamdýr” diye konuþtu.
Adaylara baþarýlar
dileyen EMO Baþkaný Ali
Fikret Ergün, “Enerjide dý-
þa baðlýlýðýmýzdan sadece
doðalgaz için 25 milyar
dolarlýk bir ödeme yaptýk.
Toplamda ise 65 milyar
dolarlýk bir enerji giderimiz bulunmaktadýr. Bunun
için öz kaynaklarýmýzý
görmezden gelinmeden
yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmemiz gerekiyor” þeklinde konuþtu.
Basýn özgürlüðünün
bitirilmeye çalýþýldýðýný iddia eden Mimarlar Odasý
Samsun Þube Baþkaný Selami Özçelik, “Yargýnýn
bazý konularý çok uzun süre sonuçlandýramamaktadýr. Bazýlarýnda ise çok kýsa sürede karar alýnabildiðini, kentsel dönüþüm uygulamalarýnda vatandaþýn
maðdur edildiðini, yasalarla odalarýn pasifize edilmesi bu süreci kolaylaþtýrmaktadýr” ifadelerini kullandý.
MMO Samsun Þubesinde gerçekleþtirilen
12. dönem þube seçimlerine resmi olmayan rakamlara göre 266 kiþilik bir
katýlým gerçekleþti. 258
geçerli oyun 246’sýný alan
Kadir Gürkan, Özkan Er,
Aycan Türkel, Semra Kolbakýr, Cevdet Saðlam, Cavit Çakar ve Mehmet Aytaç Taygal asýl yönetim
kurulu üyeliðine;
Özgür Kaya, Alptekin Þahinoðlu, Nail Yolaydýn, Osman Nuri Uzun,
Mehmet Saraçoðlu, Erdinç Aydýn ve Erdinç Þimþek ise yedek yönetim ku-
Sözleþmeli öðretmene yolluk müjdesi
S
özleþmeli öðretmenlere müjdeAtama
nedeniyle yolluk ödenmesine iliþkin kararlar
Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Danýþtay, sözleþmeli öðretmenlere atama nedeniyle yolluk
ödenmesine iliþkin iki
kararý, Resmi Gazete'de
yayýmladý.
Atamalarýnýn ardýndan yolluklarýný alamadýklarý gerekçesiyle
idare
mahkemesine
yaptýklarý baþvuru reddedilen sözleþmeli öðretmenler,
Danýþtay
baþvurdu.
Danýþtay, öðret-
menlerin yerel mahkeme kararýnýn bozulmasý
talebini kabul ederek,
sözleþmeli öðretmenlere atama nedeniyle yolluk ödenmesini karara
baðladý.
Kararda, dava konusu iþlemin yasal dayanaklarýný oluþturan
Sözleþmeli Personel
Çalýþtýrýlmasýna Ýliþkin
Esaslarýn 4. maddesindeki, "Sözleþmeli personele geçici görev yolluðu dýþýnda harcýrah
ödenemez" ibaresi ile
buna paralel olarak yayýmlanan Milli Eðitim
Bakanlýðýnýn ilgili genelgesindeki, "Sözleþ-
MTV için son 10 gün
H
er yýl Ocak ve Temmuz aylarýnda iki eþit
taksitte ödenen Motorlu Taþýtlar Vergisinin
(MTV) 2014 yýlý birinci iliþkin birinci taksitinin
ödeme süresi 31 Ocak 2014 Cuma günü sona
erecek. Ödeme süresinin son günlerinde meydana
gelen muhtemel yoðunluktan etkilenmemek için
ödemelerin son günlere býrakýlmamasý istendi.
Ödemeler;
• Kredi kartý ile Maliye Bakanlýðý Gelir
Ýdaresi Baþkanlýðýnýn internet sayfasýnda
(www.gib.gov.tr) yer alan Ýnternet Vergi
Dairesi/Sýk Kullanýlanlar/Motorlu Taþýtlar
Sorgulamasý ve Kredi Kartý ile Ödeme bölümüne
giriþ yapýlarak,
• Anlaþmalý bankalarýn internet bankacýlýðýný
kullanarak veya banka þubelerine baþvurarak,
• Motorlu Taþýtlar Vergisi yönünden
Sözleþmeli öðretmenlere müjdeAtama nedeniyle yolluk
ödenmesine iliþkin kararlar Resmi Gazete'de yayýmlandý.
meli öðretmenlere süyürütmesinin durdurulsürekli görev yolluðunu
alabilmek için baþvurarekli görev yolluðu
duðu hatýrlatýlarak, oluödenmeyecektir" ibarebileceði
belirtilþan yeni hukuki durum
sinin Danýþtay kararýyla
karþýsýnda, davacýnýn
di.(Ajanslar)
zmanlar,
Türkiye
çýktý. Ýç Anadolu ve
nüfusunun
yüzde
Akdeniz'de daha sýk
80'inin hayatýnýn bir dönegörülüyor.
Uykuda
minde uyku problemi
konuþma,
kalkma,
yaþadýðýný söyledi.
yürüme problemlerinin
de Doðu Anadolu'da daha
Manisa Celal Bayar
sýk olduðunu gördük"
Üniversitesi (CBÜ) Týp
diye konuþtu. Prof. Dr.
Fakültesi Hafsa Sultan
Yýlmaz,
uyuyamama
Hastanesi Uyku ve Epilepsi
sorununun ise erkeklere
Birim Baþkaný Prof. Dr.
göre
kadýnlarda
daha sýk
Hikmet Yýlmaz, 5 bin 200
gözlendiðini dile getirdi.
kiþi üzerinde yapýlan
araþtýrmada, metropollerde
Vardiyalý çalýþmanýn
ve
büyük
þehirlerde
olduðu
sanayileþmiþ
uykusuzluk problemlerinin
þehirlerde
uykunun
daha
sýk
olduðunun
zamanlamasýyla
ilgili
görüldüðünü kaydetti.
problemlerin yaþandýðýný
Uzmanlar, Türkiye nüfusunun yüzde 80'inin hayatýnýn
aktaran Prof. Dr. Yýlmaz,
CBÜ Týp Fakültesi
"Kocaeli,
Ýstanbul,
bir döneminde uyku problemi yaþadýðýný söyledi.
Hafsa Sultan Hastanesi
Manisa gibi sanayisi
Uyku
ve
Epilepsi
geliþen þehirlerde uykusuzluk yakýnmasýnýn daha fazla olduðunu
Polikliniði Birim Baþkaný Prof. Dr. Yýlmaz, 2000 yýlýnda kurulan
gördük. Köylerde ise bu yakýnma daha az. Vardiyalý çalýþma yüzünuyku ve epilepsi polikliniði ile uyku sorunu yaþayan hastalarý tedavi
den uyku bozukluklarý baþ göstermiþ. Geç yatýp erken kalkarak
ettikleri aktardý. Yaklaþýk 50 bin hastaya ulaþtýklarýný kaydeden Prof.
uyku bozukluðu yaþýyorlar. Orta yaþlarda bu sýk rahatsýzlanmaya, iþ
Dr. Yýlmaz, uykuda nefes durmasý, uyuyamama, fazla uyuma,
kazalarýna ve trafik kazalarýna neden olabiliyor" dedi.
huzursuz bacak sendromu gibi problemlerin yaygýnlýðýna vurgu
yaptý.
Depresyon eðilimi artýyor
Uykusuzluktan þikayet yüzde 10
Normal bir insana 6-8 saatlik bir uykunun yeterli olduðunu
söyleyen
Prof. Dr. Hikmet Yýlmaz, þunlarý söyledi: "Uyku eriþkin
20 yýldýr epilepsi ve uyku bozukluklarý alanýnda çalýþan Prof.
bir insanda 6 saatin altýnda ise yoksunluk yapar. 10 saatin üzerindeDr. Hikmet Yýlmaz, Türkiye'nin uyku haritasýný çýkardýklarýný söyleki
ise
fizyolojiyi
bozarak programlanmýþ hücre ölümüne neden olur.
di. Prof. Dr. Yýlmaz, "Manisa'nýn da içinde bulunduðu 12 büyükþeEriþkin insanýn ideal uyumasý gereken süre 6-8 saatlik bir süredir.
hir, 50'den fazla büyük ilçe ve 150 beldede 5200 denekle anket yapBu sürenin dýþýna çýkýldýðýnda hormonsal dengenin bozulmasýna
týk. Bizim verilerimize göre ülkemizde en sýk görülen uyku probleneden olur. Az ya da çok uyumak psikolojiyi bozarak depresyona
mi, uykusuzluk. Metropollerde büyük þehirlerde uykusuzluk probeðilimi arttýrýr."
lemi daha fazla. Nüfusumuzun yüzde 80'i hayatýnýn bir bölümünde
uyku problemleri yaþýyor" dedi.
Çok sayýda uyku bozukluðu hastasý olduðunu kaydeden Prof.
Dr. Yýlmaz, yaklaþýk 8 milyon kiþinin uykusuzluktan yakýndýðýný
Uykuda horlama ve nefes durmasý gibi yakýnmalarýn erkekdile getirdi. Türkiye'nin çeþitli yerlerinden hasta kabul ettiklerini
lerde daha fazla görüldüðünü belirten Prof. Dr. Yýlmaz, horlamaya
belirten Prof. Dr. Yýlmaz, hastalarý yataklý ünitede misafir edip
erkeklerde ortalama yüzde 7, kadýnlarda yüzde 4 sýklýðýnda
uykularýný izlediklerini söyledi. Prof. Dr. Yýlmaz, "Hastalarýn çok
karþýlaþýldýðýna dikkat çekti. Horlamanýn Güneydoðu'da daha sýk
olmasý nedeniyle yataklý ünitede 6 ay bir yýl sonrasýna randevu verekarþýlaþýldýðýný kaydeden Prof. Dr. Yýlmaz, "Karadeniz halkýnda
biliyoruz. Yataklý ünitede hastalarý kamera ve özel düzeneklerle
uykuda solunum bozukluðunun çok sýk olmadýðýný gördük.
izliyoruz. Gece nefesi duran hastalarýn uykudaki solunumlarýný
Huzursuz bacak sendromu ise yüzde 4 sýklýðýnda gözlendiði ortaya
düzene sokuyoruz" dedi.(Yaygýn basýn)
mükellefiyet kaydýnýn bulunduðu Vergi Dairesi
Müdürlüðüne veya Motorlu Taþýtlar Vergisini
tahsile yetkili diðer Vergi Dairesi Müdürlüklerine
baþvurarak,
• Yukarýdaki ödeme kanallarýnýn yanýnda,
internet bankacýlýðý kullanýcýsý olmaksýzýn
Denizbank A.Þ., Finansbank A.Þ., Türkiye Garanti
Bankasý A.Þ., Yapý ve Kredi Bankasý A.Þ., Akbank
T.A.Þ.'nin internet siteleri üzerinden de söz konusu
bankalarýn kendi kredi kartlarýyla (Söz konusu
uygulamanýn diðer bankalar tarafýndan da
saðlanmasý halinde gerekli duyurular ayrýca
yapýlacaktýr) yapabilir.
Mükellefler, Motorlu Taþýtlar Vergisine
iliþkin ayrýntýlý bilgi almak için Vergi Ýletiþim
Merkezine (VÝMER - 444 0 189)
baþvurabilirler.(Ajanslar)
Seçmen listeleri için
perþembe son gün
S
Türkiye’nin yüzde 80’i uykusuz
U
Her yýl Ocak ve Temmuz aylarýnda iki eþit taksitte ödenen Motorlu
Taþýtlar Vergisinin (MTV) 2014 yýlý birinci iliþkin birinci taksitinin ödeme
eçmen listeleri 23 Ocak'ta
askýdan
indirilecekSeçmenlerin oy
kullanacaklarý sandýklar ise 18
Þubat'ta açýklanacak.
Yüksek Seçim Kurulunun
(YSK) 30 Mart 2014'te
yapýlacak mahalli idareler
seçimlerine iliþkin belirlediði
seçim takvimine göre,
muhtarlýk bölgesi seçmen
listeleri 23 Ocak'ta askýdan
inecek, ayný gün YSK'nýn portal
adresi olan www.ysk.gov.tr'de
bina bazýnda seçmen
kayýtlarýnýn sorgulanmasý iþlemi
de sona erecek.
YSK'nýn portal adresinden
bugüne kadar yaklaþýk 6,5
milyon seçmen sorgu yaparken,
sorgu ekraný 23 Ocak'ta
kapanacak. Vatandaþlar, oy
kullanacaklarý yer ve sandýk
bilgilerini ise 18 Þubat 2014'ten
sonra ayný adresten
sorgulayabilecek.
Siyasi partilerin birleþik oy
pusulasýndaki yerlerinin
belirlenmesiyle ilgili 27 Ocak
Pazartesi günü kura çekilecek.
Ç
Siyasi partilerin önseçim
yöntemiyle aday belirlemesi
yapacaklarý seçim çevrelerine
iliþkin Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýnca gönderilen
listeler ile ön seçim dýþýnda bir
yöntemle aday yoklamasý
yapacaklarý seçim çevrelerine
iliþkin olarak ilçe seçim kurulu
baþkanlýklarýna verdikleri
listeler, 27 Ocak'ta askýya
çýkarýlacak. Ön seçim, aday
yoklamasý seçmen listelerine
yapýlacak itirazlar da bu tarihte
baþlayacak.(Yaygýn basýn)
Seçmen listeleri 23 Ocak'ta askýdan indirilecek
Seçmenlerin oy kullanacaklarý sandýklar ise 18 Þubat'ta açýklanacak
Enerji kesintisi
alýk YEDAÞ Ýl
Koordinatörlüðü, Kale
Mahallesi þebeke
yenileme çalýþmalarý
nedeniyle bölgede enerji
kesintisi yapýlacaðýný
bildirdi.
Ýl
Koordinatörlüðü’nden
verilen bilgiye göre, 2425-26-27 Ocak
tarihlerinde 07.00-16.00
saatleri arasýnda Ata Cad,
Ata Sokak ve Ata 1, 6 ve
16. sokaklardaki
müþteriler kesinti
yaþayacak.
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
15
‘Çocuklar davranýþla
dürüstüðü öðrenir’
H
Mustafa Demirer
alk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Þubesi ve Kanser
Þube Müdürlüðü'nce ailelere yönelik çocukluk
ve gençlik dönemi geliþim özellikleri konulu
eðitim semineri düzenledi.
Çorum Halk Eðitim
Merkezi ve Akþam SaZehra Dayar
nat Okulu'nda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Þubesi personeli psikolog Zehra Dayar tarafýndan "Çocukluk ve Gençlik Dönemi Geliþim Özellikleri" konulu bir eðitim düzenlendi.
Toplumda þiddet olaylarýnýn gün geçtikçe arttýðýný vurgulayan Dayar, "Ahlaki erdemler doðuþtan
var olan deðerler deðil, sosyal öðrenme yoluyla aileyi model alarak öðrenilen kazanýmlardýr. Bu yüzden
en basit haliyle yalan söyleyen çocuðunuza yalan
söylememesi gerektiðini söylemek yerine, her koþulda çocuða ve çevreye karþý dürüst olmak her zaman daha etkili olacaktýr" dedi.
Kursiyerlerin yüksek katýlýmý eþliðinde düzenlenen eðitim, çeþitli videolar ve resimlerle pekiþtirildi. Eðitimde, çocuklarýn biliþsel, dil, ahlak ve kiþilik
geliþimiyle ilgili genel bilgilerin yaný sýra, ebeveynlerin geliþim dönemine uygun olarak çocuklara yaklaþýmlarýnýn nasýl olmasý gerektiði hakkýnda da bilgilendirme yapýldý.
Ailelere yönelik çocukluk ve gençlik dönemi geliþim
özellikleri konulu eðitim semineri düzenledi.
Kursiyerlerin yüksek katýlýmý eþliðinde düzenlenen
eðitim, çeþitli videolar ve resimlerle pekiþtirildi.
Çakýr Dayý’nýn örnek davranýþý
Ç
orum’un Sungurlu
ilçesinde Çakýr Dayý
olarak bilinen 87 yaþýndaki doða dostu Mehmet
Kurman kasap kasap gezerek topladýðý etleri, sokak sokak dolaþýp rastladýklarý baþýboþ hayvanlara elleriyle yediriyor.
Hayvanlarý aç susuz görünce dayanamýyorum diyen Mehmet
Kurman, “Buralarda gece gündüz otlarýn arasýnda yatýyorlar ama yiyecek yemekleri yok. Bu
hayvanlara ne olur merhamet edelim. Bu hayvanlar periþan vaziyette.
Kasaplarý gezerek et parçalarýný alýyorum. Bu
hayvanlara yediriyorum
ama hangi birine yetiþeyim. Bu havyalara Belediye yardýmcý olsa da
barýnak yapýlýp bu hayvanlarý oraya yerleþtirsek. Kitaplarýmýzda hayvanlara merhamet etmemiz gerektiði söyleniyor.
Ben 87 yaþýnda olduðum
halde bu hayvanlar için
çalýþýyorsam, herkesin
çalýþmasý gerektiðine
inanýyorum” dedi.
Bu hayvanlar bize
emanet diyen Çakýr Dayý, “Biz sýcacýk evlerimizde otururken, sokak
hayvanlarý açlýk ve su-
suzlukla mücadele ediyor. Sokak hayvanlarýný
beslemekten büyük keyif alýyorum. Biz bunu
dedelerimizden, babalarýmýzdan öðrendik. Büyüklerimiz bize doðru
örnek oldu biz de çocuklarýmýza doðru örnek olmak istiyoruz. Bu maksatla sokak hayvanlarýný
besliyorum. Vermek o
kadar güzel bir duygu ki
o erdeme bir kere ulaþtý
mý insan her þeyini vermek istiyor” þeklinde
konuþtu.
21 YILDA 150
BÝN AÐAÇ DÝKTÝ
Çakýr Dayý ilçede
diktiði fidanlarla da tanýnýyor. Doða dostu Mehmet Kurman, 21 yýlda
150 bin fidan dikmiþ.
Ýlerleyen yaþýna raðmen
yaþantýsýný çevreyi koruma ve aðaçlandýrmaya
adayan Kurman, orman
katliamlarýna ve çevreyi
kirletenlerle de tepki
gösteriyor. Aðaçlarýn
kendisi için bir evlattan
farksýz olduðunu dile getiren Kurman, ömrünün
sonuna kadar doðaya
katkýda bulunmaya devam edeceðini ifade etti.
Ýnsanlarý yeþil kentler kurmaya ve aðaçlandýrmaya davet eden Kur-
Osmancýk Belediyesi Þehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Umut Canbolat, geleneksel gölge oyunlarýný tanýtýyor.
Umut Canbolat
geleneði yaþatýyor
O
Mustafa
Demirer
smancýk Belediyesi Þehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni
Umut Canbolat, geleneksel Karagöz gölge
oyununu yaþatýyor.
Umut Canbolat, kendisinin
hazýrladýðý
özel Hacivat-Karagöz
sahnesi ile bölgedeki
okullarý dolaþarak miniklere
geleneksel
gölge oyunumuzu tanýtmak ve sevdirmek
için gece gündüz çalýþýyor.
Bütün efektler,
seslendirmeler, sahne
dekoru ve ýþýklandýrmayý kendisi gerçekleþtiren Canbolat, ayrýca oyundaki karakterler konusunda da
minikleri bilgilendirmeyi ihmal etmiyor.
Çaðýmýzýn Hayali Küçük Ali'si olan Umut
Canbolat son olarak
Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu'nun minik kalpler anasýnýfýna
konuk oldu. Yapmýþ
olduðu Hacivat-Karagöz gösterileri ile minikleri
kahkahaya
boðdu. Oyununu okul
kurallarý üzerine kur-
Canbolat, bütün efektler, seslendirmeler, sahne
dekoru ve ýþýklandýrmayý kendisi gerçekleþtiriyor.
Hacivat-Karagöz sahnesi ile bölgedeki okullara geleneksel gölge oyunu tanýtýlýyor.
gulayan Umut Canbolat, oyununda minikleri Hacivat ve Karagöz ile konuþturarak
okul kurallarý konu-
sunda da dersler veriyor.
Okul ziyaretlerini bir plan dahilinde
gerçekleþtiren sanatçý,
talep edilmesi halinde
Çorum merkezde de
bütün okullarý ziyaret
ediyor.
Yol ortasýnda direk
Çakýr Dayý olarak bilinen 87 yaþýndaki
doða dostu Mehmet Kurman’ýn davranýþý takdir topluyor.
Çakýr Dayý baþýboþ hayvanlarý elleriyle besliyor.
man, "Aðaçlar ve ormanlar insanlýðýn can
damarý. Eðer ormanlar
yok olursa bizim temiz
oksijen almamýzý saðlayan bir olguda ortadan
kalkmýþ olur. Onun için
tüm insanlýk aðaçlandýrmaya önem vermelidir"
Ç
orum’un Sungurlu
ilçesinde, elektrik
direðinin dikili bulunduðu alanda yol çalýþmasý yapýlýnca, direk
yolun tam ortasýnda
kaldý.
Karþýyaka Mahallesi Manastýr altýnda
bulunan beton elektrik
direði, bölgede yapýlan
yol çalýþmasýnýn ardýndan yolun tam ortasýnda
kaldý. Yoldan geçen sürücülerin ilgiyle direði
izlediðini belirten mahalle sakinleri ise, yetkililere seslenerek, direðin kaldýrýlmasýný istedi.
Yol ortasýndaki
direði görenlerin direðin mi yoksa yolun mu
sonradan yapýldýðýný
Elektrik direðinin dikili bulunduðu alanda yol
çalýþmasý yapýlýnca, direk yolun tam ortasýnda kaldý.
merak ettiðini belirten
sa yolmu sonradan yatasýnda olmasý normal
mahalle halký, "Bazý süpýlmýþ diye bize sorubir durum deðil. Sürürücüler dikkatlice direyorlar. Biz de durumu
cüler için ise büyük tehðe bakýyor. Bu direkmi
anlatýyoruz. Zaten eleklike oluþturuyor" diye
sonradan dikilmiþ, yoktrik direðinin yolun orkonuþtular.(ÝHA)
Sonuçlar hem karne notu,
hem liselere giriþ puaný
Öðretmenlere mobbing analizi
M
Temsilciliði tarafýndan Ýskilip ilçesinde
ilk ve ortaokullarda
görev yapan öðretmen ve idaricilere
yönelik mobbing
analizi çalýþmasý tamamlandý.
Mobbing Ýle
Mücadele Derneði
Çorum Temsilcisi
Mahmut Özkoca,
öðretmenlerin ankete büyük ilgi gösterdiklerini belirterek
"Öðretmenlerimiz
mobbing hakkýnda
bilgi edinmekten ol-
illi Eðitim Bakanlýðý'nca 6 dersten yapýlan ve sonuçlarý bugün
açýklanan merkezi ortak sýnavlardan alýnan puanlar,
hem karne notu olarak deðerlendirilecek hem de liselere giriþte esas puan hesaplamasýnda kullanýlacak.
"Ortaöðretime Geçiþ
Ortak Sýnavlarý e-Kýlavuzu"na göre, ortaokullarýn
8'inci sýnýflarýnda Türkçe,
matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil dersleri için dönemsel olarak
yapýlan sýnavlardan, iki yazýlýsý olan derslerden birincisi, üç yazýlýsý olan derslerden ikincisi olmak üzere
yapýldý.
Ortak sýnavlarda alýnan puanlar yýl sonu baþarý
puaný hesaplamasýna dahil
edilecek. Her dönem yapýlan ortak sýnavlarda aðýrlýklandýrýlmýþ puanlarýn hesaplanmasýnda; Türkçe,
matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, Ýnkýlap
Tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil ve din kültürü ve
ahlak bilgisi için iki katsayýsý o dersin puaný ile çarpýlarak her bir dersin aðýrlýklandýrýlmýþ ortak sýnav
puaný hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapýlacak.
Ortaöðretime yerleþtirmeye esas puan hesaplamasýnda; öðrencilerin; 6, 7
ve 8'inci sýnýf yýl sonu baþarý puanlarý ile 8. sýnýf
aðýrlýklandýrýlmýþ ortak sýnav puaný toplanacak, elde
edilen toplam puan ikiye
bölünerek merkezi sistemle öðrenci alan ortaöðretim
kurumlarýna yerleþtirmeye
esas puan hesaplamasýnda
kullanýlacak. Puanlama
500 tam puan üzerinden
yapýlacak.(Yaygýn basýn)
obbing
Ýle
Mücadele
M
Derneði
Çorum
dukça mutlu oldular” dedi.
Özkoca, ilk
etabý tamamlanan
analiz çalýþmalarýnýn ikinci etabýnda
ise liselerde görev
yapan öðretmen ve
idarecilere yönelik
anket yapýlacaðýný
belirtti.(ÝHA)
Mobbing Ýle Mücadele Derneði Çorum Temsilciliði çalýþmalarýný sürdürüyor.
16 ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
Deðerli okurlar, bu haftaki yazýmda görülme sýklýðý her geçen gün artan çocukluk çaðýndaki obeziteden bahsedeceðim. Ancak konuya geçmeden önce,
son günlerde yaðýþsýz geçen günler nedeniyle, hafta
sonu düzenlenen, Üyük Köy'ündeki yaðmur duasý
organizasyonuna birlikte katýldýðým deðerli Ýlahiyat
hocamýz Doç. Dr. Muammer CENGÝL Bey ile baþta
köy muhtarýmýz Mehmet Taþdelen olmak üzere emeði geçen herkese, dua eden kýymetli hocalarýmýza ve
köy halkýna çok teþekkür ediyorum.
Þiþmanlýk ya da obezite tüm dünyada çocuk ve
eriþkinleri etkileyen, önemli bir halk saðlýðý sorunudur. Obezitenin nedeni; vücudun harcadýðýndan daha
fazla enerji alýnmasýdýr. Bunun sonucunda vücutta
aþýrý yað depolanmasý olur ve aðýrlýk artar. Bunun sonucunda geliþen vücut yaðý fazlalýðý olarak tanýmlanmaktadýr. Obezitenin yarattýðý problemler vücuttaki
yað dokusu artýþý sonucudur. Obezitenin tanýmlanmasýnda, vücut kitle indeksi (VKÝ) ve bel-kalça ölçümleri kullanýlýr. Eriþkin yaþta birçok hastalýða zemin hazýrlayan þiþmanlýðýn, temellerinin çocukluk
çaðýnda atýldýðý bilinmelidir. Araþtýrmalar göstermektedir ki çocukluk döneminde þiþman olanlarýn
büyük kýsmý eriþkin dönemde de þiþman olur. Þiþman
kalýnan sürenin uzamýþ olmasý ile hastalýklara yakalanma ve hatta ölüm riski katlanarak artmaktadýr. Þiþmanlýðýn istenmeyen yan etkilerini þöyle sýralayabiliriz:
1. Þeker hastalýðý ve Ýnsülin direnci
2. Hipertansiyon
3. Kalp damar hastalýklarýna eðilim
4. Kolesterol yüksekliði ve karaciðer yaðlanmasý
5. Safra kesesi taþlarý
6. Erken ergenlik veya aþýrý þiþmanlarda ergenlik gecikmesi ve kýsýrlýk
7. Bel ve kalça aðrýlarý
8. Uyku bozukluklarý
9. Solunum sistemi problemleri
10. Tiroid hormonu ve büyüme hormonu salýnýmýnda bozulma
11.
Psikolojik Sorunlar (Ýçe kapanýklýk,
depresyon)
www.corumhakimiyet.net
Çocukluk çaðýnda obezite
Obezitenin oluþmasýnda beslenme alýþmüzün fast food dediðimiz bol yaðlý hazýr
kanlýklarý, hareket kýsýtlýlýðý, genetik, hor- Bir nefes sýhhat gýda tüketimi þiþmanlýk için önemli riskler
monsal ve çevresel faktörler etkilidir.
taþýr. Beslenme alýþkanlýðýnda yaðlarýn fazla
tüketilmesi þiþmanlamaya yol açar. Çocuk1) Beslenme:
larda obeziteye neden olan bir diðer yanlýþ
Doðumdan sonra bebeklerin anne sütü
tüketim de gazlý içeceklerdir. Bu içecekler
almalarý pek çok faydanýn yanýnda, obezite
(kola,
gazoz vs.) fazla tüketildiðinde kalori
geliþiminden korunmak bakýmýndan da çok
alýmýný artýrarak obeziteye yol açar. Çocukönemlidir. Mama ile beslenen bebeklerin þiþlarýmýz
hazýr gýda ve gazlý içeceklerden
manlýða yatkýnlýðý daha fazla olur.
uzaklaþtýrýlmalýdýr. Yeterince sebze meyve,
Çocuklarda beslenme ailenin yeme alýþet ve süt ürünleri ile beslenmesi saðlanmalýkanlýklarý ile yakýndan ilgilidir. Beslenme
dýr. Ayrýca hýzlý yemek yeme alýþkanlýðý ve
tekniði, çeþitliliði, beslenme sýklýðý, beslenme Dr. Mustafa AZAK geç vakitte (yatmadan önce) yemek gibi
miktarý ve içeriði çocukta beslenme alýþkanlý- Mimar Sinan Aile yanlýþ alýþkanlýklar da þiþmanlýk için risk taðýnýn yerleþmesinde en önemli belirleyiciler- Saðlýðý Merkezi þýr.
dir. Ebeveynin yað tüketimi ve þiþmanlýðý ile
2) Fizik Aktivite
çocuklarýnki arasýnda iliþki vardýr. Anne ve babasý
Fiziksel aktivite alýnan enerjinin tüketilmesini
þiþman olan çocuklarýnda þiþman olma olasýlýklarý
saðlar. Daha az fizik aktivitede bulunan çocuklar, ayçok yüksektir. Hazýr yiyeceklerle beslenme, günü-
Ekmek israfýný önleme
kampanyasý toplantý notlarý 1
''Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyilerce kiþinin çalýþma ve katkýlarý ile yüniz. Çünkü Allah israf edenleri sevrütülen Ekmek Ýsrafýný Önleme Kammez'' (Araf suresi) ''Nehir kenarýnda
panyasýnýn iþleyiþi hakkýnda Sayýn Gebile abdest alýrken israf etmeyiniz'' dinel Müdür Mesut Köse açýlýþ konuþyen bir dinin mensubuyuz. Bu ayet ve
masýnda özetle;
hadisi þerife atfen sayfalarca yazý yazý"
Bu kampanya 87 medlabilir. Ama hepsinin özetini ayet ve
ya grubunda iþlendi,
hadisi þerif açýklamaya yeter.
"
Tüm ülkede billboardÝsraf, kelime olarak ihtiyaç fazlalara afiþler asýldý,
sý harcama anlamýna gelir. Bazen israfMahir ODABAÞI
"
41 adet bayat ekmekli
Milli Eðitim Müdürlüðü
la - cimrilik birbirine karýþtýrýlýr.
yemek yarýþmasý,
Sivil Savunma Uzmaný
Hâlbuki ikisi arasýnda daðlar kadar
"
Kampanya önlükleriyle
fark bulunmaktadýr. Bu farký da iyi
yürüyüþler yapýldý,
ayýrt etmek gerekmektedir.
" 10 adet fuar, kongre, sempozyum,
Ülkemizde yaþanan ekmek israfýnýn ve neden
olduðu ekonomik kayýplarýn önüne geçmek bu ko" 297 adet konferans ve bilgilendirme topnuda toplumsal bilinç oluþturmak amacýyla Sayýn
lantýsý,
Baþbakanýmýzýn himayelerinde 17 Ocak 2013 tari" Sporcular sahaya kampanya önlükleriyle
hinde Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý baþlatýlçýktý,
mýþtý.
" 4691 defa televizyonlarda spot gösterimi
Toplumumuzun büyük hassasiyet gösterdiði
yapýldý,
ve memnuniyetle karþýladýðý Ekmek Ýsrafýný Önle" Kampanya müziði yaptýrýldý,
me Kampanyasý kapsamýnda; 2013 Yýlý araþtýrma
" Kitlelere SMS ile ulaþýlmaya baþlandý,
Sonuçlarý kampanyanýn yýldönümü olan 17 Ocak
2014 tarihinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan" www.ekmekisrafetme.com sitesinde kamlýðýnda düzenlenen toplantýda Sayýn Bakan Mehdi
panyanýn tüm aþamalarý paylaþýldý,
Eker tarafýndan kamuoyuyla paylaþýldý.
" Cuma vaazlarýnda, hutbelerde konu iþlenOkullarda verdiðim sivil savunma eðitimledi,
rinde birkaç cümle ile de olsa ekmek israfýndan
" Okul kitaplarýnýn arka sayfalarýnda yer albahsetmem, israf konusunda zaman zaman þiir ve
dý,
makaleler yazmam nedeniyle olsa gerek Gýda Ta" Ekmek israfýnýn önlenmesi konusunun terým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan basýn temmel eðitim ders müfredatýna girmesi için çalýþmalar
silcisi olarak davet edildim. Bu davet benim için
devam etmektedir.
gerçekten kazaným oldu. Bir buçuk saat süren top" Bazý belediyeler caddelere bayat ekmek
lantýyý baþtan sona dikkatle dinlemem nedeniyle
kutularý koydu,
yazý daðarcýðýma epey malzeme stokladým. Ümit
ederim imkânlar oranýnda siz deðerli okuyucularý" 2012 yýlýnda yapýlan araþtýrmaya göre günma aktarma imkâný bulurum. Çünkü bu israf konude 6 milyon adet ekmek israf edilirken, 2013 yýlýnsu birimizi deðil, hepimizi ilgilendiriyor. Büyükleda yürütülen bu etkin kampanya ile azýmsanmayarimiz derler ki, Allah korusun ''Ýsraf eden milletler,
cak þekilde tasarruf saðlanmýþtýr. Bu oran % 18 'ze
iflah olmazlar' Onun için iflah olmak adýna, israftan
tekabül etmektedir.'' Diye belitti.
uzak durmakta her daim fayda vardýr.
Özetin Özeti:
TMO bünyesinde oluþturulan 100 kiþilik bir
''EKMEK nimettir bilmek GEREK - her daim
koordinatörler grubunun yönetiminde, ülkemiz geEKMEÐE deðer vermek GEREK''
nelinde 417 kurum ve kuruluþun katýlýmý ve 10 bin-
ný kaloriyi alan çocuklara göre daha þiþman olur. Günümüzde çocuklarýn açýk alanlarda, oyun bahçelerinde oynayamamalarý, televizyon ve bilgisayara
mahkûm bir yaþam sürmeleri, okula servis ile gidip
gelmeleri obezite yatkýnlýðýna neden olur. Günde 2
saatin ve üzerinde televizyon seyreden çocuklarýn
þiþmanlýða yatkýn olduklarý bildirilmiþtir. Bu nedenle
TV ve bilgisayar baþýnda geçirilen zaman azaltýlmalý
ve çocuklarýmýz spor yapmaya özendirmelidir.
3) Çevresel Faktörler
Ailenin yaþam tarzý ve beslenme alýþkanlýklarý,
eve alýnan yiyeceklerin türü çocuðun beslenmesindeki seçiciliðini etkiler. Ayrýca ebeveynin aktivitesi de
çocuða örnek teþkil eder. Aktivasyon azlýðý þiþmanlýða neden olurken, þiþmanlýk da aktivasyonun azalmasýna yol açmakta ve bir kýsýr döngü baþlamaktadýr.
4) Psikolojik ve Genetik Faktörler
Aile içindeki olumsuz iliþkiler, güvensizlik duygusu bazen az bazen de çok yeme ile sonuçlanmaktadýr. Çevre ile iyi iletiþim kuramama, arkadaþ edinememe, gruplara katýlamama gibi davranýþ bozukluklarý çocukta içe kapanýklýðý artýrmakta ve yeme bozukluklarýna ve þiþmanlýða yol açabilmektedir. Þiþman çocuk ise bazen bedenini beðenmediði için daha çok k yalnýz kalmayý tercih eder ve ve bu durum
þiþmanlýðýn derecesini artýrýr.
Obezitenin geliþiminde genetik yatkýnlýk söz konusu olsa bile; tek baþýna þiþmanlama nedeni olamaz.
Tedavi;
Þiþmanlýðýn tedavisi oldukça zor, uzun ve baþarý
oraný düþüktür. Ayrýca çocuklarda ilaçlarla tedavi pek
mümkün deðildir. Kiþinin tedaviye ikna olmasý durumunda, iyi bir diyet ve egzersiz programý ile baþarý
þansý yükselir. Ancak yaþam þekli aynen devam ederse, kiþiler tekrar þiþmanlýða döner. Bu nedenle þiþmanlýðýn önlenmesi için oluþturulacak tedbirler son
derece önemlidir. Asýl olarak obezitenin geliþmemesi için uðraþýlmalýdýr.
Þiþman olmayan, saðlýklý nesiller yetiþmesi dileðimle hoþça kalýn.
NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz
" [email protected]"
Bitki çaylarýný kullanýrken dikkat
Uzmanlar bitkisel çaylarýn kullanýlmasý konusunda
uyardý. Kýþ aylarýnda hastalýklara karþý "alternatif týp"
olarak bilinen bitkisel çaylara
raðbetin arttýðý ancak vatandaþlarýn tüketirken dikkatli
olmasý gerektiði bildirildi.
Akdeniz Üniversitesi
Týp Fakültesi Týbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Coþkun
Usta, yaptýðý açýklamada,
kýþ mevsiminde tüketilen
bitki çaylarýnýn hastalýklardan korunmak için etkili bir
çözüm olduðunu söyledi.
Kýþýn hastalýklardan korunma adýna C vitamini içeren
çaylarýn yoðun olarak tüketilebileceðini dile getiren
Usta, bunlarýn baþýnda yeþil
çay, kuþburnu ve ekinezya
çayýnýn geldiðini ifade etti.
Bitki çaylarýnýn doðal
haliyle kullanýlmasý gerektiðinin altýný çizen Usta, fabrika sürecinden geçirilen ve
karýþýma uðrayan bitki çaylarýnda etkinin azalacaðýný
dile getirdi. Usta, bitki çaylarýný kullanýrken dikkatli
olunmasý gerektiðini vurgulayarak, þöyle konuþtu: "Bazý ilaç ve bitki çaylarý için
kullanýlan 'yan etkisi yoktur'
gibi söylemler, 'bitkilerden
zarar gelmez' sözü kesinlikle yanlýþtýr. Unutulmamalýdýr ki ilaçlarýn bazýlarý da
bitki kökenlidir ve ciddi yan
etkileri vardýr. Bu konuda en
önemli etken ilaç ve bitkinin
dozudur. Fazla kullanýlmasý
durumunda su bile zararlýdýr.
Çaylarda ideal olan, günde 3
bardak içmektir." Bir bitkinin
herkese ayný etkiyi göstereceði gibi bir düþüncenin de yanlýþ olduðunu vurgulayan Usta, "Örneðin astýma iyi gelen
bir bitki, her astým hastasýna
ayný etkiyi gösterecektir düþüncesi yanlýþtýr. Yaþlýsý, genci, hamile olaný var. Bu konuda kesinlikle doktor tavsiyesi
gerekmektedir" ifadesini kullandý. Kahvehanelerde kýþýn
gazlý içeceklerin yerini bitki
çaylarý alýyor Türkiye Kahveciler, Kýraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Baþkaný
Murat Aðaoðlu, kýþ aylarýnda
kahvehanelerde, kýraathanelerde, kafelerde en çok tüketilen içeceklerin baþýnda bitki
çaylarýnýn geldiðini söyledi.
Müþterilerin daha çok adaçayý, kekik, ýhlamur, zencefil,
kuþburnu ve elma çayýný tercih ettiðini anlatan Aðaoðlu,
kýþ aylarýnda gazlý içecekler
yerine genellikle bitki çaylarýnýn istenildiðini vurguladý.
Vatandaþlarýn bitki çaylarýna
sadece kýþ mevsiminde deðil,
yazýn da ihtiyaç duyabileceðini dile getiren Aðaoðlu,
kahvehanelerde bitki çaylarýnýn karýþým olarak deðil, doðal olarak kaynatýlýp müþteri-
lere sunulduðunu, doðal halin
daha çok tercih edildiðini bildirdi. Bitki çaylarýnýn faydalarý Antalya'da 18 yýldýr aktarlýk yapan Halil Ecin de
müþterilerine ýhlamur, zencefil, adaçayý, havlucan, papat-
ya, tarçýn, elma kurusu, zerdeçal, hatmi çiçeði, kuþburnu, narçiçeði, zencefil gibi
bitkilerin ve bunlarý kullanarak hazýrladýklarý karýþýmlarý
sunduklarýný anlattý. Ecin,
þunlarý kaydetti: "Önerdiði-
miz bitki çaylarý vücudun direncini artýrýyor ve baðýþýklýk
sistemini güçlendiriyor. Hastalýðýn daha kýsa sürede atlatýlmasýna da yardýmcý oluyor.
Zencefil, havlucan, tarçýn,
boðaz enfeksiyonu için ol-
dukça fayda saðlýyor. Ihlamur, boðaz yumuþatýcý olarak
yine etkili. Çaylarýn genellikle günde 3-4 kez içilmesi gerekiyor. Bitki çaylarýný gece
yatmadan önce içmek daha
fazla fayda saðlayacaktýr."
T.C. ÇORUM
4. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/221 TLMT.
Örnek No: 25*
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý
taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin
malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan
fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci
artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan
sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 20/01/2014
l.Ýhale Tarihi : 20/02/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý.
2. Ýhale Tarihi : 07/03/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý.
Ýhale Yeri
: Ýskilip Yolu Özkiremit Yaný (Kültür Yedieminli Otoparký) Çorum
No Takdir Edilen Deðeri TL.
1
35.000,00
Adedi KDV
1
%18
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
19kc602 Plakalý, 2004 Model Volkswagen marka, Cityvan tipli,
siyah renkte, muhtelif yerlerde çizik var, yanlar arka cam
kapalý, arka koltuklar yok, anahtar var, 236.208 km. typ var.
Lastikler eski, genel olarak temiz. Þase No:
WVZZZ7H24HOP2420
(ÝÝK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
(Basýn: 58) www.bik.gov.tr
ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER
Çizen: Neþet ANBAR
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
17
23 Nisan SALTANATI sürüyor
Emekli Beden Eðitimi Öðretmeni Merdan Özkeçeli’nin baþlattýðý çalýþma sonucunda oluþturulan ve küçüklerde baþlayan baþarý grafiðini devam
ettiren 23 Nisan Ortaokulu kýz voleybol takýmý bu yýl da þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Çorum’un kýymetini bilmediði ve Ankara’ya giden
Özkeçeli’nin yetiþtirdiði sporcular kazandýklarý bu baþarýlarla öðretmenlerine en güzel hediyeyi verdiler. Final maçýnda Türkiyem Ýmam Hatip
Ortaokulu’nu 3-0 yenen 23 Nisan kýzlarý dördüncü kez þampiyonluðu kazandý.
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Hüseyin Kanber, Murat Çelik.
TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU:
Ýkinci olan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu’nun kupasýný
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi
Asucan, Merve, Elanur, Beyzanur, Merve, Betül, Sema,
Duygu, Tuðba, Merve Naz, Fatma.
23 NÝSAN ORTAOKULU: Ýrem, Nazlý, Nidanur,
Beyzanur, Merve, Sümeyye, Nilay, Ezgi, Dilruba, Beyza, Begüm.
1.SET: 25-23, 2.SET: 19-25,
3.SET: 17-25, 4.SET: 19-25.
ýldýz Kýzlar Voleybol’da þampiyonluðu 23 Nisan
Ortaokulu kazandý. Final maçýnda Türkiyem Ýmam
Hatip Ortaokulu’nu 3-1 yenen 23 Nisan þampiyonluk
Y
Karþýyaka’ya üçüncülük tesellisi
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Tü-
lay Çoþkuner, Hasan Olgun.
KARÞIYAKA OR-
TAOKULU: Asya, Buse, Doða, Begüm, Yaðmur, Melisa, Fatmanur,
Cansu, Bilge, Fatma.
ÝSKÝLÝP ATATÜRK ORTAOKULU:
Ebru, Yaðmur, Dilara,
Beyza, Gamze, Buse,
Emine, Ayþegül, Seda,
Betül.
1.SET:
25-19,
2.SET: 25-13, 3.SET:
25-16.
Üçüncü olan Karþýyaka Ortaokulu’nun kupasýný Adliye
Ýdari Ýþler Müdürü Kasým Þen verdi
O
kullu Yýldýz Kýzlar Voleybol üçüncülük dördüncülük maçýnda Karþýyaka Ortaokulu, Ýskilip Atatürk
Ortaokulu7nu 3-1 yenerek üçüncülük kupasýnýn sahibi
oldu.
Yarý final maçlarýný kaybeden iki takýmýn karþýlaþmasýnda Karþýyaka Ortaokulu, Ýskilip Atatürk Ortaokulu önünde zorlanmadan 3-0 galip ayrýlarak üçüncüðülü
kazanýrken, Ýskilip Atatürk Ortaokul ise dördüncülük
ödülünü aldý.
Dördüncü olan Ýskilip Atatürk’ün kupasýný Fatih
Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyüp Kaplan verdi
kupasýnýn sahibi oldu.
On okul takýmýnýn iki grupta yaptýðý maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým çapraz olarak yarý finalde karþýlaþtý ve bu maçlarý kazanan Türkiyem Ýmam
Hatip Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu dün þampiyonluk için karþýlaþtýlar.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçýna iki
okul öðrencileride büyük ilgi gösterdiler. Maça iyi baþlayan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ilk seti zorlu bir
mücadele sonunda 25-23 kazanarak rakibi önünde 1-0
üstünlüðü yakaladý.
Ýkinci sette 23 Nisan Ortaokulu savunmada baþarýlý olunca seti 25-19 kazanarak skoru 1-1 yaptý. Üçüncü sette de üstün oyununu sürdüren 23 Nisan Ortaokulu bu seti 25-17 alarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü
sette 23 Nisan þampiyonluk Türkiyem Ýmam Hatip ise
maçý tybreak setine taþýmak için mücadele etti. Zorlu
geçen bu setide 25-19’luk skorla kazanan 23 Nisan Ortaokulu maçýda 3-1 kazanarak þampiyonluk kupasýnýn
sahibi oldu.
Final maçýndan sonra 23 Nisan Ortaokulu þampiyonluk sevincini taraftarlarýyla birlikte yaþadý. Daha
sonra düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa
ve madalyalarý verildi. 23 Nisan Ortaokulu kýz takýmý
Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandý.
Dört yýl önce emekli öðretmen Merdan Özkeçeli’nin o zamanki ismi 23 Nisan Ýlköðretim’de baþlattýðý
voleybol çalýþmalarý sonucunda oluþan takým önce küçükler kategorisinde elde ettiði baþarýlarla isminden söz
ettirdi.
Ayný takým büyüyüp yýldýzlar kategorisinde þampiyonluklara ambargo koymaya devam etti. Merdan
Özkeçeli’nin baþlattýðý bu çalýþmalar sonucunda baþarýdan baþarýya koyan 23 Nisan Ortaokulu kýz takýmý öðretmenlerine en güzel hediyeyi verdiler. Çorum’un kýymetini bilmediði Merdan Özkeçeli halen Ankara’da
özel bir okulda öðretmen olarak çalýþýyor
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Hasan Olgun.
BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK ORTAOKULU:
Sessiz Dil projesi voleybol
turnuvasý neþe içinde yapýldý
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sessiz Dil projesi kapsamýnda düzenlenen voleybol
turnuvasýnda þampiyonluðu Çorum Ýþitme Engelliler kazandý.
l Saðlýk Müdürlüðü
tarafýndan Sessiz
Dil Projesi kapsamýnda düzenlenen voleybol turnuvasý yapýldý.
Beden Eðitimi ve
Spor Yüksek Okulu
Spor Salonu’nda yapýlan voleybol maçlarý
oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Dört takýmýn mücadele ettiði turnuvada
oynanan iki maçý kazanan takýmlar þampiyonluk için karþýlaþtýlar. Çok çekiþmeli ge-
çen final maçýný Çorum Ýþitme Engellilerspor takýmý 26-24
yenerek þampiyonluðu kazandý. Final maçýnýn ardýndan müzik
gösterisi ve ikramlarda bulunuldu.
Ýl Saðlýk Müdürü
Dr. Ýsmail Yücel 10
kamu kuruluþunda çalýþan kursiler ayný
platformda buluþturularak toplumsal kaynaþamýnn güzel bir örneði
gösterildiðini
söyledi. Proje kapsamýnda devam eden faaliyetlerinin Mayýs
anýna kadar devam
edeceðini belirten Yücel, bu turnuvaya destek veren müdürlük
personeline, idarecilere, kursiyerlere, dernek üyeleri ve ailelerine teþekkür etti.
23 Nisan kýz voleybol takýmý þampiyonluk kupasýný kazandýktan sonra toplu halde
Baþöðretmen tek maçla þampiyon
Muhammed, Niyazi, Muhsin, Mertcan, Samet, Alperen, Abdullah, Oðuzhan, Metehan, Yasin, Serkan, Melih.
YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU: Erkan, Taner, Muhammed, Kadirhan, Abdulbaki, Galipcan, Serdar, Hakan, Mustafa, Arif, Selahattin, Melih.
1.SET: 25-16, 2.SET: 25-13, 3.SET: 25-18.
Ý
Yýldýz kýzlarda þampiyonluðu kazanan 23 Nisan Ortaokulu’nun kupasýný Cumhuriyet
Baþsavcýsý Bayram Eray verdi
Erkeklerde þampiyon olan Baþöðretmen Atatürk’ün
kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna verdi
Okullu Yýldýz erkekler voleybol il birinciliði iki takýmýn
mücadelesi ile tek maçla sona erdi. Ýl birinciliði için
merkez ve ilçelerde bulunan onlarda ortaokul içinden
baþvuran Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu ile Yavuz Sultan
Selim Ortaokulu arasýndaki maçý 3-0 kazanan
Baþöðretmen Atatürk þampiyonluðu kazandý.
O
kullu Yýldýz erkekler voleybol il
birinciliði tek maçla
sona erdi. Ýl birinciliðine sadece Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu
ile Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu baþvurunca
yýldýz erkeklerde þampiyonluðu tek maçla
Baþöðretmen Atatürk
Ortaokulu kazandý.
Atatürk Spor Salonu’nda dün oynanan
final maçýnda Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu, Yavuz Sultan
Selim Ortakolu önünde fazla zorlanmadan
25-16, 25-13 ve 2518’lik setlerle 3-0 yenerek þampiyonluk ku-
pasýna tek maçla uzandý.
Erkeklerde ikinci olan Yavuz Sultan’ýn kupasýný
Baþöðretmen Müdürü Ethem Kaçmaz verdi
Erkeklerde mücadele eden iki takým dün oynadýklarý tek maçýn ardýndan kupa ve madalyalarýný aldýktan sonra toplu halde görülüyor
18 ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Kurt’tan tatlý Güleryüz’den davet
Ç
Sümeyye Erdoðda Türkiye ikincisi
Sakarya’da yapýlan Türkiye Wushu Þampiyonasý’na
ilimizin deðiþik kulüplerinden toplam 37 sporcu katýldý.
Þampiyonada düne kadar tek madalyayý Çorum
Belediyespor’dan Sümeyye Erdoðdu Nuanquan
kategorisinde ikinci olarak aldý.
nörler Merve Dilekçi,
Hilal Erdoðdu ve Sultan
Yýldýrým ile birlikte 37
sporcu katýldý.
Þampiyonada Çorum Belediyespor, HE
Kültürspor,
Gençlik
Çepnispor, Anadolu
Gençlik Kültür Spor,
Sakarya’da mücale eden 37 Çorum Anadolu Yýldýz
sporcu arasýnda madalya
Gençlikspor ve ferdi
kazanan tek sporcu
olarak sporcular katýldýSümeyye Erdoðdu oldu
lar.
akarya’da yapýlan
Genç Bayan TaTürkiye
Wushu
olu’da Çorum BelediÞampiyonasý’nda Çoyespor’dan Sümeyye
Erdoðdu Bayan Nuanrum’dan deðiþik kulüpquan kategorsinde ikinlerden 37 sporcu katýldý.
ci olarak gümüþ madalDün yapýlan maçlar soya kazandý.
nunda Sümeyye ErdoðÝl Temsilcisi Bekir
du kategorisinde ikinci
Bolat bu yýl ilk kez
olarak gümüþ madalyaGençler Dünya Þampinýn sahibi oldu.
yonasý’nýn Türkiye’de
Sakarya’da devam
yapýlacaðýný bu müsaeden yapýlan minik, yýlbakalarda dereceye gidýz, genç Taolu ve Sanren sporcularýn Mart
da Türkiye Wushu Þamayýnda yapýlacak bu orpiyonasý’na Çorum’dan
ganizede milli formayý
Ýl Temsilcisi Bekir Bogiyeceðini söyledi.
lat baþkanlýðýnda antre-
S
G
eleneksel Su Sporlarý Gönülleri yemeði hafta sonunda yapýldý. Su Altý Sporlarý Ýl
Temsilciliði ve Altýn
Hamlespor kulubü tarafýndan düzenlemen yemek Eninda Resta-
1. Amatör Küme U 19 Ligi
Haftanýn Sonuçlarý:
HE Kültürspor - Çorumspor
Gençlerbirliði - Çimentospor
Ýl Özel Ýdarespor - Çorum Belediyespor
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Eti Lisesi
2. Çorumspor
3. Gençlerbirliði
4. Çorum Belediye
5. HE Kültürspor
6. Ýl Özel Ýdare
7. Çimentospor
O
5
6
5
5
5
5
5
G
4
2
2
2
2
0
0
B
1
4
2
1
1
3
0
: 1-4
: 3-0
: 0-2
M A Y
0 20 5
0 12 7
1 8 6
2 6 7
2 8 7
2 6 9
5 3 19
25 Ocak Cumartesi :
Eti Lisesi Gençlik - Gençlerbirliði.
Çorum Belediyespor - HE Kültürspor.
Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor.
P
13
10
8
7
7
3
0
rektör Sedat Özbað’ý
baþarýsýndan dolayý kutladý ve takýmý müsait bir
günde tesisinde misafir
etmek istediðini söyledi. Özbað’da davet nedeniyle teþekkür etti ve
yapacaklarý görüþme
sonunda uygun bir günde geleceklerini belirtti.
Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayý Ergün Kurt tatlý ikram etti, Güleryüz Lokantasý sahibi Adnan Güleryüz yemeðe davet etti
Geleneksel Su Sporlarý Gönülleri 3. yemeði yapýldý. Yemek sonunda kurslarý baþarýyla tamamlayan
öðrenci ve sporculara belgeleri verildi. Su Altý Sporlarý Ýl Temsilcisi Sedat Mesci, üç yýl içinde yapýlan
çalýþmalarla Çorum’da çok iyi noktaya geldiklerini sponsor ve destek görmeleri halinde bu
baþarýlarýnýn artarak devam edeceðini söyledi.
urant’da yapýldý.
Su Sporlarý Gönül-
Kursta baþarýlý olan sporculara belgeleri verildi
1. Küme U 19 Liginde altýncý hafta maçlarý sonunda üsttekiler altla aralarýndaki
farký açmaya baþladý. Eti Lisesi oynamadýðý haftada liderliðini sürdürürken
Çorumspor, Gençlerbirliði ve Çorum Belediyespor haftayý üç puanla kapatarak
sýralamada üst sýralara yükseldiler.
Küme U 19 Liginde altýncý hafta maçlarý sonunda
haftayý bay geçen Eti Lisesi liderliðini sürdürür-
Güleryüz Lokantasý sahibi Adnan Güleryüz’de antrenmanda
görüþtüðü Teknik Di-
Su Spor Gönüllüleri yemekte buluþtu
Üst ve alt kopuyor
1.
orum Belediyespor’a Bahçelievler
Mahallesi Muhtar adayý
Ergün Kurt’tan tatlý.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn
dün Mimar Sinan sahasýnda yaptýðý antrenmaný Güleryüz Lokantasý
sahibi Adnan Güleryüz,
ve azasý Zafer Fakýoðlu
birlikte ziyaret eden Ergün Kurt kýrmýzý siyahlý
takýmýn performansýndan son derece mutlu
olduklarýný belirterek
sezon sonunda þampiyonluk sevincini yaþayacaklarýna inandýðýný
söyledi.
Kaptan Nedim’da
Ergün Kurt’a bu jestinden dolayý teþekkür etti.
Güleryüz’den davet
ken haftayý üçer puanla kapatan Çorumspor, Gençlerbirliði ve Çorum Belediyespor sýralamada yükseldiler.
Cumartesi günü 1 nolu sahada oynanan ilk maçta
ikinci sýrada haftaya giren HE Kültürspor, Çorumspor
önünde 4-1’lik skorla maðlup olunca sýralamada üç basamak birden düþtü. Çorumspor ise bu galibiyetle ikinci sýraya yükseldi. Gençlerbirliði ise Çimentospor
önünde 3-0’lýk net bir galibiyet alarak sýralamada iki
basamak birden yükseldi ve çýkýþýný sürdürdü. Grupta
alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren iki takým Çorum Belediyespor ile Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçý
son dakikalarda bulrduðu gollerle 2-0 kazanan Çorum
Belediyespor rakibi önünde puan farkýný açmayý baþandý.
U 19 liginde ikinci yarý bu hafta sonu oynanacak
üç maçla sona erecek. Haftanýn ilk maçýnda lider Eti
Lisesi Gençlikspor ile üçüncü sýrada yer alan Gençlerbirliði takýmlarý karþýlaþacaklar. Ayný puana sahip iki
takým Çorum Belediyespor ile HE Kültürspor ise 1 nolu sahada saat 13.00’de karþýlaþacak.
Ayný saatte Mimar Sinan sahasýnda ise ligin son
iki sýrasýnda yer alan Ýl Özel Ýdarespor ile Çimentospor
takýmlarý puan mücadelesi yapacaklar. Ýlk yarýnýn son
haftasýný Çorumspor bay geçecek.
leri buluþmasýna Ýl Özel
Ýdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Ýl Afet ve
Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, Türkiye Su
Sporlarý Ýl TEmsilcisi
Sedat Mesci ve Altýn
Hamle Gençlikspor Baþkaný Mesut Çetinoðlu ile
birlikte antrenör, sporcular ve gönülleri katýldýlar.
Ýl Temsilcisi Sedat
Mesci Çorum’da üç yýl
önce baþlatýlan Su Sporlarýnda 66 sporcuya
Olimpik Havuz’da dalýþ
eðitimi yaptýrdýklarýný
söyledi. Mesci ayrýca Ýl
Afet ve Acil Durum Müdürlüðü tarafýndan 40
sporcunun deniz dalýþ
eðitimini tamamlayarak
Türkiye Sualtý Sporlarý
Federasyonu ile Uluslararasý Sualtý Federasyonlarý onaylý belge almaya hak kazandýklarý
açýkladý.
40 sporcudan 28
sporcunun bir yýldýz, onbir sporcunun iki yýldýz
ve bir sporcununda üç
yýldýz dalýcý belgesi almaya hak kazandýklarýný
belirten Mesci ‘14 Aralýk’ta Olimpik Havuz’da
yapýlan ilk paletli yüzme
yarýþlarýna her kesimden
su sporuna gönül veren
bay ve bayan spocularý
yarýþtý. Özellikle ve minikler ve gençler farklý
kategorilerde yarýþmalarý ayrý bir heyecan verdi.
Çorum’da daha önce alt yapýsý bulunmayan
Su altý Sporlarý için bugüne kadar hiç bir maddi destek almadan bu
aþamaya getirdik. Bun-
yararlanmalarýný saðlayan Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Bu spora spor-
Su Sporlarý Gönüllülerinin üçüncü yemeðine sporcular ve aileleri büyük ilgi gösterdiler
Su Sporlarý Ýl Temsilcisi Sedat Mesci yaptýklarý çalýþmalarla ilgili katýlanlara bilgiler verdi
‘Burasý ne Manavgat, ne
Çorum ne de Sandýklý’
E
rzurum Büyükþehir Belediyespor'un deplasmanda
Sandýklýspor'a yenilmesi taraftarýn sabrýný taþýrdý.
Dadaþlar Taraftar grubu futbolculara uyarý niyetinde bir
basýn açýklamasý yaptý. Grubun açýklamasýnda Teknik
Altý futbolcu iki
antrenör disiplinde
Ç
Ligde son iki maçýndan galibiyetle ayrýlarak çýkýþa geçen Gençlerbirliði üçüncü sýraya yükseldi
dan sonraki süreçte gerekli sponsor desteði
bulmamýz halinde, sualtý
hokey takýmý oluþturmak, paletli yüzme takýmý oluþturmak, serbest
dalýþ sporcularý yetiþtirmek, antrenör kursu ve
hakem seminerlerine katýlmak ilimizde ve bölgemizde faal duruma
gelmek. Çorum gençliðine su sporlarýný sevdirmek sosyal ve kültürel
geliþimine katkýda bulunmak’ dedi.
Mesci, konuþmasýnda çalýþmalarý sýrasýnda Olimpik Havuz’dan
cu olarak katýlarak destek veren Ýl Özel Ýdare
Genel Sekreteri Ömer
Arslan’a Ýl Afet ve Acil
Durum Müdürü Elvan
Kaya ile birlikte yemeðe
katýlan tüm sporcu ve
velilere teþekkür etti.
orum Amatör futbolunda geçtiðimiz
hafta sonu oynanan 1. Küme U 19
ve 1. Küme Büyükler Final Gruplarýnda
kýrmýzý kart gören yedi futbolcuda disiplin suçu olduðu için tedbirli olarak ceza
kuruluna sevk edildiler. Bir antrenörde
hakeme hakaret ve küfürden ceza kuruluna gönderildi.
Tertip Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre amatör futbolda kýrmýzý kart
gören yedi futbolcu ve bir antrenör tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.
Eti Lisesi Gençlikspor’dan Sadýk Tahir
Býyýkoðlu rakip oyuncunun kafasýna tabaný ile vurduðu için, ayný takýmdan
Taylan Þahin hakemin üzerine yürüdüðü ve hakemi ittiði için ayný maçta Ulukavakspor’dan Mahmut Avþar ise rakibinin midesine yumruk attýðý için ceza
kuruluna sevk edildiler.
Osmancýk Belediyespor’dan Kazýn Taner Uzuner ve Abdulkadir Kesgin
rakibe tekme attýklarý için ayný takým
antrenörü Uður Otuzbir sürekli hakem
kararlarýna itiraz ettiði için ceza kuruluna sevk edildi.
Gençlerbirliði-Çimentospor U 19
ligi maçýnda Çimentospor antrenörü Aykan Çetin hakeme küfür ve hakaret ettiði için tedbirli olarak ceza kuruluna
sevk edildi. Çimentospor’un 1. Küme
Büyükler liginde Osmancýk Belediyespor ile oynadýðý maçta kural gereði kýrmýzý kart gören Sedat Þahin Yýlmaz ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldý.
Hitit Gençlikspor ile Ýskilipspor
arasýnda oynanan play-out maçýnda rakip futbolcuya topsuz alanda tekme attýðý için kýrmýzý kart gördüðü ayrýca ayný
futbolcunun maçtan sonra soyunma
odasýna giden rakip oyuncuya küfür ettiði için Hitit Gençlikspor’dan Sinan
Bolat’ýn tebirli olarak ceza kuruluna
sevk edildiði açýklandý.
Heyet ve futbolculara göz daðý
verirken örnek olarak grupta
þampiyonluk adayý rakipleri
olarak gördükleri isimleri
saymalarý dikkat çekti.
Açýklamada þunlara
yer verildi: "Umutlandýrýp
Utandýrmayýn. Bilindiði gibi 2 yýldýr Erzurum BB
Spor 3. Lig'de en iyi tesise,
stada,maddi olanaklara ve taraftara sahip olmasýna raðmen
bir üst lige çýkamýyor.
Bu sene ise 3. Lig'in en iyi hocalarýndan biri, en
gözde futbolcularý takýma katýlmasýna raðmen hala Erzurum halkýnýn özlem duyduðu takýmý sahada görülememektedir. Sezon baþýnda futbolcusundan teknik heyetine kadar herkesin verdiði þampiyonluk sözleri dün
gibi aklýmýzdadýr. Bu sözleri verenler artýk sahada da
gördükleri desteðin karþýlýðýný vermek zorundadýr.
Tüm futbolcu kardeþlerimiz bilmelidir ki burasý ne Manavgat, ne Çorum, ne Sancaktepe, ne de Sandýklý gibi
yerler deðildir. Burada diðer takýmlar gibi boþ tribünlere oynamazsýnýz ve sahada sorumsuzca davrandýðýnýz
zamanda bugüne kadar görmediðiniz tepkiyle karþýlaþýrsýnýz.
Artýk Ligde telafisi olmayan 16 maçýmýz kaldý.
Burdan hocamýz ve futbolcularýmýza sesleniyoruz; verdiðiniz sözlerin arkasýnda durun bu þehri layýkýyla temsil edin. Bundan sonra formayý layýkýyla tasýmayanlara
tepkimiz sert olacaktýr. Bizler kendi evinde de deplasmanda da korkulan bir Erzurum Büyükþehir Belediyespor istiyoruz. Unutmayýn bizler için baþarý sadece þampiyonluktur.
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Çorum il merkez ilçe
Gülabibey Mahallesi,
Cengiz Topel Caddesi
No 109’da bulunan 2
katlý evin satýþý.
Yer: Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum il merkez ilçe
Ýkipýnar Mahallesi,
Köyiçi mevkii, 125 ada,
3 parsel nolu avlulu ev
ve ahýr niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.047,92
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
28 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe,
346 ada no, 44 parsel
no, Terlemez Ýþ
Merkezi’nde 7 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
52.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
55 BY 876 plakalý, 2001
model Opel marka,
Vectra 2.0 NB tipli,
metalik mavi renkte
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
15.000
Yer: Ýskilip Yolu,
Özkiremit yaný, Kültür
Yedieminli Otoparký
Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Sigorta hizmeti alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
19 ES 363 plakalý, 2004
model Volvo marka
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çepni Mahallesi,
Ýskilip 5. Sokak Kaynar
Yedieminli Otoparký
Çorum
4 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnýr: Altan Makina
Ýmalat Tic. Ltd. Þti
etiketli 1 adet silo
beþiker makinasý
Muhammen bedel:
15.000
2. Taþýnýr: Markasý ve
modeli belli olmayan 1
adet sarý renkli 1000*80
vals makinasý
Muhammen bedel:
12.000
YÝTÝK
Seri A-201-250 sýra numaralar arasý 1 cilt
fatura, 171201-171300
arasý 2 cilt fatura, 30013250 arasý 5 cilt adisyon
tipi perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:262)
11 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
09 YG 652 plakalý 2012
model Ford marka JA8
Fiesta 1.25i tipli beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
17 ÞUBAT
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan
arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.328.75
Yer: Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
20 ÞUBAT
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
19 FK 926 plakalý Ford
marka, 1996 model,
LYC uzun þasi tipli,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
13.000
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
11 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 DK 263 plakalý, 2004
model, Ford marka,
Transit tipli, beyaz
renkli dizel kamyonetin
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
16.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Uðurludað
ilçesi, Yüzgeç
Mahallesi, Baþkýþla
mevkii, 237 ada, 8
parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
152.096,03
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum ile merkez ilçe,
Ýlice Mahallesi, Yukarý
Ýlice mevkii, 95 ada, 8
parsel nolu meyveli bað
niteliðinde 4.286,00 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi
TOPLANTIYA ÇAÐRI
Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesinin 20.
Dönem Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 8 Þubat 2014
Cumartesi günü saat 11.00’de Ýnönü Caddesi Yunus
Emre Ýþ Merkezi No: 3’de yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte
yapýlacaktýr.
(Ç.HAK:261)
Çalýþma Arkadaþlarý
Aranmaktadýr
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
YÝTÝK
(Ç.HAK:245)
(Ç.HAK:260)
Gazi Üniversitesi
Çorum Mühendislik Fakültesinden almýþ olduðum 19.02.2007 tarihli
geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
10 NÝSAN
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar
mevkiinde bulunan tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
Yer: Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.10
ESER ECZANESÝ
ÝLETÝÞÝM: Osmancýk Caddesi
No:44/A Merkez/Çorum
TEL:0364 212 28 57
Muhasebe deneyimi olan LKS-GOPLUS programlarýný bilen, askerliðini
yapmýþ bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlar cv ile þahsen
yapýlacaktýr.
Adres: Akþemseddin Cad. No: 20
(Sebze Hali Karþýsý)
Tel: 0 532 684 43 14
SATILIK
PARSELLER
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mür. Tel: 0 364 213 10 22
KÝRALIK Bayan Eleman
DÜKKANLAR Alýnacaktýr
Ýnönü Caddesi 67/A-B Kubbeli Caddesi
cepheli dükkanlarýmýz kiralýktýr.
Mustafa ÇINAR
0 554 502 16 89
Ev iþlerinde yardýmcý bayan
eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 430 35 31
ELEMAN Tezgahtar ve
ARANIYOR Garson Aranýyor
Þehir Pastanesinde çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli 23-30 yaþ arasý
tezgahtar ve garson alýnacaktýr.
Mür.: Þehir Pastanesi
Elektrik ve kaynaktan anlayan
elemanlar alýnacaktýr.
Menekþe Asansör
Mür. Tel: 213 23 44
ELEMAN ARANIYOR Kiralýk Araç Aranýyor
Corel Draw - Auto Cad paket
programlarýna hakim CNC
Operatörlüðüne yetiþtirilmek
üzere askerliðini yapmýþ
eleman aranýyor.
Tel: 0 532 642 24 41
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA MALZE. GID. TAR.
TÝC. LTD‘DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
LKS2, EXCELL VE WOLD PROÐRAMLARINI
ÝYÝ DERECE BÝLEN, ÖN MUHASEBE
YAPIBÝLECEK BÝLGÝYE SAHÝP,TECRÜBELÝ,
PREZENTABIL BAYAN ELEMAN ARANIYOR.
MÜRACAAT: SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA
YENÝYOL MAH. SEPETÇÝ SOK. NO:13/A
CV LERÝNÝZÝ: [email protected]
adresine yollayabilirsiniz.
TEL:0 364 213 92 69
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
ÖZBEK TELEFON
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
ELEMAN ARANIYOR
Elektrikçi kalfasý ve ustasý alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2559)
Ali ÞEN
Kadir oðlu 1982
Kahramanmaraþ
Doðumlu
Tel : 444 2319 Fax: 0364 235 05 12
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3
katlý binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye
Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
BOYRAZ GROUP bünyesinde Çorum'da faaliyet
gösteren, yem üretimi konusunda bölgenin en
büyük ve en modern tesisini üreticinin hizmetine
sunan, Boyraz Yem Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti.;
BOYYEM bünyesinde Muhasebe Uzmaný ve
Üretim Mühendisi olarak istihdam edilmek üzere
çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr.
Hatice ARSLAN
Ýdiris kýzý 1956
Mecitözü Doðumlu
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:232)
Sezai Sezgin DEMÝR
Çorum V.D.
V.No:2780730509
1- Açýlýþ
2- Divan heyetinin teþekkülü
3- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý
4- Faaliyet raporunun okunmasý ve ibrasý
5- Denetim Kurulu faaliyetinin ibrasý
6- Gelir ve giderin okunmasý ve ibrasý
7- 19. Dönem Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu
asil ve yedeklerinin belirlenmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanýþ
(Ç.HAK:213)
(Ç.HAK:249)
YÝTÝK
Çorum il, merkez ilçe,
Tepecik Mahallesinde
721 ada, 5 parselde
425,70 m2 yüzölçümlü
arsa üzerindeki bahçeli
iki katlý kavgir ev
vasfýnda taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
GÜNDEM
Seri A-249551249750 sýra numaralar
arasý 4 cilt irsaliyeli faturamý kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:262)
Genel Sekr. ve baðlý
saðlýk tesis. hizmet aracý
ve diyaliz hasta taþýma
araç. kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
27 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:217)
Adnan DEMÝRER
Elvan oðlu Mecitözü
Doðumlu
Çorum V.Dairesi
V.No:2860049160
7 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði
Eczanemiz bünyesinde
çalýþtýrýlmak üzere;
* Eczane tecrübesi olan
(En az 3 yýl)
* Diksiyonu düzgün
* Kolay iletiþim kurabilen
* Sorumluluk alabilecek BAYAN
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:2070)
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
(Ç.HAK:247)
23 OCAK
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak
mevkii, 603 ada, 14
parsel arsa vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.054.50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:256)
Kameriye alýmý iþi.
Yer: Belediye Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi,
2945 ada, 81 parselde
368,31 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.090,16
Yer: Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:242)
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen
marka, Passat 1.4 TSÝ
tipli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
37.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
21 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz projesi çizimi yapabilecek
ve yetki belgesi olan Makina
Mühendisi aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
0 532 498 76 48
En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi
1200-1600 cc arasý 90 beygirden düþük
olmayan 4 hava yastýklý, ABS’li, klimalý
tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý
ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði
1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk
araç aranýyor.
Mür. Tel: 0 536 454 42 28
(Ç.HAK:236)
Çorum Ýl Saðlýk
Müdürlüðü
Sigortacýlýk hizmeti alým
iþi.
Yer: Ýl Saðlýk
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
6 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii,
Hisarkavak köyünde
muhtelif yer ve
fiyatlarda 2 arazinin
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:3506)
38 D 7396 plakalý, 2011
model, Ford marka,
CCK1 tipli, beyaz renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
65.000
Yer: Can Yediemin Fen
Lisesi Car No: 33
Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde
3231 ada, 5 parselde
714,43 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
285.772,00
Yer: Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Sahibinden
Satýlýk Ýþyeri
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz (Taç Perde’nin) yeri
sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara
yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve
yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:244)
2014 yýlý 51 kalem
Anestezi bakým týbbi
sarf malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:246)
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
496 ada no, 4 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde
üzerindeki bina yýkýlýmýþ
boþ arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
06 DC 4073 plakalý,
2000 model, HAT
marka, Marea 1.6 16 V
tipli, Sedan cinsinde,
mavi renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
10.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:252)
Kamu Hastaneleri
Birliði Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
5 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
(Ç.HAK:243)
2014 yýlý 76 kalem
(özellikli) ameliyathane
týbbi sarf malzemesi
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
çamur taþýma bandý
Muhammen bedel:
10.000
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:221)
24 OCAK
Kamu Hastaneleri
Birliði Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
19 TD 536 plakalý, 2009
model, Ford marka
Transit, buz beyazý
renkli kamyonetin satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik
(Ç.HAK:3220)
Saat: 10.20-10.25
***
(Ç.HAK:248)
22 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
Sancaktepe
hazýrlýðý
moralli
baþladý
ÇARÞAMBA 22 OCAK 2014
Çorumspor’da teknik ekip tamam
Yardýmcý antrenör olarak Adnan Karaçalý ve kaleci
antrenörü olarakta Sabahattin Çoban göreve baþladý.
Kýrmýzý Siyahlý takýmda Bucaspor alt yapýsýndan Mustafa
Kemal Ünlü çalýþmalara baþladý, kaleci Süleyman takýma
geri döndü.
Ç
Çorumspor’da Teknik Heyet dün yapýlan antrenman öncesinde bir arada
orumspor Yönetimi
yardýmcý antrenör ve kaleci
antrenörü sorununu çözdü.
Kýrmýzý Siyahlý takýmda
antrenörlüðe Adnan Karaçalý ve
kaleci antrenörlüðüne ise
Sabahattin Çoban’la anlaþtý.
Ýkinci yarý için Teknik
Direktör Hasan Atalay ile
anlaþan Çorumspor devre arasý
hazýrlýklarýný tek baþýna
sürdüren Atalay’a yardýmcý
antrenör olarak Osmaniye
Ýdmanyurdu antrenörü Adam
Karaçalý ile anlaþarak çözdü.
Kaleci antrenörü olarakta son
olarak Sürmenespor takýmýnda
kaleci antrenörü olarak görev
yapan Sebahattin Çobanlý ile
anlaþma saðlandý.
Savunmaya takviye
Çorumspor kadrosuna
takviyeyi de sürdürüyor.
Kýrmýzý Siyahlý takým stoper
mevkii için Bucaspor alt
yapýsýndan yetiþen Mustafa
Kemal Ünlü ile anlaþtý. Bu
futbolcu dün yeni takýmý ile ilk
antrenmanýna çýktý.
Süleyman döndü
Ýlk yarý sonunda yönetime
bilgi vermeden çalýþmalara
çýkmayan kaleci Süleyman
Kabasakal dün takýmla
çalýþmalara baþladý. Teknik
Direktör Hasan Atalay,
Süleyman’ýn genç bir sporcu
olduðunu hata yaptýðýný
anladýðýný belirterek ‘Bizde
kendisini affettik ve takýmla
çalýþmalara çýkmasýna karar
verdik. Süleyman’ýn aramýza
dönmesinden dolayý mutluyuz’
dedi.
Ç
A. Buðra düz
koþuya baþladý
Ç
orum Belediyespor’da A.
Buðra dün düz koþulara baþladý. Devre arasý kampýnda
oynanan Ümraniyespor hazýrlýk maçýnda yüzüne aldýðý
darbe ile hem burnu
hemde elmacýk kemiði kýrýlan Buðra
10 günlük dinlenmenin ardýndan dün
düz koþulara baþladý.
Buðra iki hafta
süreyle takýmdan
ayrý olarak düz koþu
yapacak. Bu süre
içinde yüzüne maske yapýlacak olan
Buðra Erdoðan sonraki süreçte her hangi bir sorun çýkmamasý halinde üç hafta sonra takýmla birlikte çalýþmalara
baþlayacaðý açýklandý.
Osmancýk Cumhuriyet
adým adým finallere
Kýrýkkale’de devam eden Liseli Gençler Badminton grup birinciliði
Osmancýk Cumhuriyet Lisesi kýz ve erkeklerde gruplarýnda birinci olarak
direk final grubuna yükseldiler. Bugün dört takýmýn mücadele edeceði final
grubunda oynayacaklarý üçer maç sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar
K
Osmancýk Cumhuriyet kýz ve erkek badminton takýmlarý final grubunda mücadele edecek
Alagöz, Baþkanlar
toplantýsýna katýldý
T
Mustafa Alagöz, Amasya Dernek Baþkaný Ýbrahim
Karaman ile birlikte toplantýnýn yapýldýðý otelde
ürkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri
Derneði (TFFHGD) Baþkanlar toplantýsý hafta sonunda Antalya’da yapýldý.
Toplantýya Çorum Þube
Baþkaný Mustafa Alagöz katýldý.
Topkapý
Palace
Otel’de yapýlan Þube Baþkanlarý toplantýsýna Genel
Baþkan Dr. Abdurrahman
Arýcý, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme ve
Disiplin Kurulu üyeleriyle
MHK Baþkan vekili Yüksel
Okçuoðlu, ve MHK üyeleri
Hamza Iþýn, Musa Soykarcý
ile 77 þube baþkaný katýldý.
Dernek bünyesindeki
sorunlar sýkýntýlar hakkýnda
bilgi paylaþýmýnda bulunuldu ve þubelerin istekleri dinlendi.
ýrýkkale’de devam
eden Liseli Gençler Badminton grup birinciliðinde temsilcilerimiz Osmancýk Cumhuriyet Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde final grubuna yükselmeyi baþardý.
Önceki gün Kýrýkkale’de baþlayan grup
birinciliði Osmancýk
Cumhuriyet Lisesi kýz
takýmý üçlü grupta Bolu Ýzzet Baysal Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi ve Adana Kýz Lisesi’ni zorlanmadan yenerek gruptan birinci
olarak final grubuna
yükseldi.
Kýzlarda final grubunda Osmancýk Cumhuriyet Lisesi ile birlikte Adana Kýz Lisesi,
Aksaray Spor Lisesi ve
Ankara Elmadað Anadolu Lisesi okullarý yer
aldý.
Erkeklerde ise Osmancýk Cumhuriyet ,
Çankýrý Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,
Aksaray Spor Lisesi ile
Bolu Ýzzet Baysal Saðlýk Meslek Lisesi ile
yaptýðý maçlarý rahat
kazanarak grup birincisi olarak final grubuna
yükseldi. Final Grubunda temsilcimiz ile
birlikte Elmadað Anadolu Lisesi, Aksaray
Spor Lisesi, Eskiþehir
TOKÝ Þehit Ýkram Cerit Anadolu Lisesi mücadele etmeye hak kazandý.
Final Grubunda
mücadele bugün oynanacak. Tek devreli lig
statüsünde oynanacak
maçlar sonunda ilk iki
sýrayý alan takýmlar
Türkiye finallerinde
mücadele etmeye hak
kazanacaklar.
orum Belediyespor bir günlük iznin ardýndan pazar
günü deplasmanda oynayacaðý Sancaktepe Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Maçýn oynanacaðý sahanýn sentetik çim olmasý nedeniyle bu hafta
boyunca hazýrlýklarýný Mimar Sinan sahasýnda yapacak
olan kýrmýzý siyahlý takýmda hafif sakatlýklarý bulunan
Nedim ve Gökhan iki tur yürüyüþ yaparak haftanýn ilk
çalýþmasýný tamamladýlar.
Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha
sonra beþe iki pas çalýþmasý ile devam etti. Ardýndan
üçerli ve dörderli gruplar halinde yapýlan serbest koþu
ardýndan tempolu koþular ile sona erdi. Orhangazispor
maçýnda ortaya konulan futbol ve alýnan farklý galibiyet
nedeniyle çalýþmada futbolcularýn ve teknik heyetin oldukça moralli olduðu gözlendi.
Kaleciler ise iddialý bir çalýþma yaptýlar. Dört kaleci Çaðrýcan, Utku, Osman Kaç ve Muhammet Zahid kanatlardan yapýlan ortalarda kurtarýþ yapma çalýþmasýnda
kaybedenin diðer arkadaþlarýna lahmacun ýsmarlayacaðý
iddiayý genç Muhammet kaybetti.
Çorum Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor
maçýnýn hazýrlýklarý bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek.
Muratcan döndü
eçtiðimiz sezon ÇoG
rum
Belediyespor’da profesyonel imza
atan Muratcan ikinci yarý
hazýrlýklarý öncesinde
kadrodan
ayrýlmýþtý.
Genç futbolcu dünden
itibaren yeniden takýmla
çalýþmalara baþladý.
Genel Kaptan Hamit Iþýk, genç futbolcunun BAL’a gitmek istemediðini önümüzdeki sezon içinde 3. ligde baþka
kulüplerde forma giyeceði için teknik heyetin
olurunu alarak takýmla
birlikte antrenmanlara çýkacaðýný söyledi.
Oðuzlar Anadolu Antalya’ya
penaltýlarda üstünlük kurdu: 5-4
Aydýn’da devam eden Liseli Gençler Futsal Yarý Final maçlarýnda temsilcimiz
Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi ilk maçýnda normal süresi 2-2 biten maçta
penaltýlarda Antalya Lisesi’ne 5-4 üstünlük kurdu.
L
iseli Gençler Futsal yarý final grup
birinciliðinde temsilcimiz Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi ilk maçýnda Antalya Lisesi’ni normal süresi
2-2 biten maçta penaltý atýþlarý sonunda üstünlük kurdu.
Aydýn’da önceki gün baþlayan
liseli gençler futsal yarý final grup birinciliðinde Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi ilk maçýnda Antalya Lisesi ile karþýlaþtý. Oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta takýmlar
karþýlýklý attýklarý gollerle normal süreyi 2-2 berabere bitirdi ve gruba birer
puanla baþladýlar.
Puan eþitliði halinde üstün takýmý bulmak için yapýlan penaltý atýþlarýnda ise temsilcimiz Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi rakibine 5-4 üstünlük kurdu. Oðuzlar Anadolu Öðretmen grubundaki ikinci maçýný dün
akþam geç saatlerde Manisa Ticaret
Meslek Lisesi ile oynadý. Bugünde
Sakarya Tansu Çiller Lisesi ile karþýlaþacak olan Oðuzlar Anadolu Öðretmen ilk iki içinde yer alarak yarý finalde mücadele etmeyi amaçlýyor.
Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi Aydýn’da finalleri yükselme mücadelesi devam ediþor
Çorumspor KSK
hazýrlýðý start aldý
Ç
orumspor’da Kastamonuspor maçý hazýrlýklarý
baþladý. Kýrmýzý Siyahlý takým ikinci yarýnýn ilk
haftasýnda evinde oynadýðý Ýskilip Belediyespor’la
1-1 berabere kalarak devreye bir puanla baþlamýþtý.
Bir günlük iznin ardýndan dün 1 nolu sentetik çim
sahadaki antrenman Teknik Direktör Hasan Atalay
ve yeni yardýmcý antrenörler Adnan Karaçalý ve Sabahattin Çoban yönetiminde yapýldý.
Saat 13.30’da baþlayan antrenmana sakat olan
Mehmet Ali dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman koordinasyon hareketleri ve topla teknik çalýþma ile devam
etti. Antrenman futbolcularýn pas yüzdesini yükseltmeye yönelik çalýþma ile devam etti ve yarýsahada
yapýlan çift kale maçla sona erdi.
Çorumspor, Kastamonuspor ile oynayacaðý
maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.
Cafer Aydýn
resmen ayrýldý
Ý
kinci yarýnýn ilk maçýnda Çorum Belediyespor’a 5-0 maðlup olan
Orhangazispor’da teknik
direktör Cafer Aydýn, görevini býraktýðýný resmen
açýkladý.
Teknik Direktör Cafer Aydýn ayrýlýðý ile ilgili yaptýðý açýklamada son
durumda iki tarafýnda
birbirine yardýmcý olmasýnýn söz konusu olmadýðýný belirterek, bu günkü
durumda ne benim takýma ne de takýmýn bize bir
yararý olacaðý kanaatinde
deðilim. Dolayýsýyla da
hiçbir kýrgýnlýk, kýzgýnlýk, küskünlük olmadan
yöneticilerimizle görüþüp ayrýlýk kararý aldýk.
Futbolda bunlar gayet
doðal durumlardýr’ dedi.
Download

22 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi