Akþemsettin Camii’ne
mimarlardan tam not
Türkiye Diyanet Vakfý
Komaþ A.Þ. Ýnþaat ve
Teknik Hizmetler Müdürü
Mehmet Yýldýrým,
mimarlardan oluþan bir
heyetle birlikte dün Çorum’a
geldi. Akþemsettin Camii
inþaatýnda incelemelerde
bulunan teknik heyet adýna
açýklama yapan Mehmet
Yýldýrým, taþ ve mermer
iþçiliðiyle ilgili beðenisini
ifade ederek emeði
geçenleri tebrik etti.
* HABERÝ 10’DA
Özel
Ýdare
bilmeceyi
çözdü
‘Çorum huzur kenti’
Emniyet Müdürü Halil
Ýbrahim Doðan, suç
istatistiklerine
bakýldýðýnda
Çorum’un huzur ve
güvenlik açýsýndan,
örnek gösterilebilecek
iller arasýnda yer
aldýðýný belirterek, bu
durumun
saðlanmasýnda
güvenlik görevlilerinin
özverili çalýþmalarýnýn
yaný sýra, Çorum
halkýnýn saðduyulu
yaklaþýmý ve güvenlik
kuvvetlerine verdiði
desteðin büyük rol
oynadýðýný söyledi.
Kültür
Sitesi altýna
otopark
yapýlma
þartýnýn
bulunmadýðý
açýklandý.
Diyanet Vakfý mimarlarýndan oluþan bir heyet Akþemsettin Camii’ni
31 OCAK 2014 CUMA
Günlük Siyasi Gazete
* HABERÝ
16’DA
Çorum Polisi Müstakil Sanayi ve Ýþadamlarý Derneði üyelerini bilgilendirdi.
* HABERÝ 6’DA
Fiyatý : 40 Kuruþ
Kafkas, ‘Yýlýn Bakan Yardýmcýsý’
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah
Kafkas, Siyasette ve Ekonomide
Vizyon 2023 Dergisi ‘2013’ün
En’leri Ödül Töreni’nde en baþarýlý
bakan yardýmcýsý ödülü aldý.
* HABERÝ 5’DE
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret
‘Týp Fakültesi daha
fazla büyüyecek’
EMITT Fuarý 18. kez kapýlarýný ziyaretçilerine açtý.
Çorum, Hitit kýyafetleri, tarihi, doðasý ve leblebisiyle yine gözde...
Medeniyetin Beþiði EMITT’te
Agah Kafkas, Þanlýurfa Milletvekili Zeynep Karahan
Uslu’nun ödülünü verdi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda
ziyaret etti.
* HABERÝ 5’DE
Emitt Doðu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarý, Tüyap Fuar Merkezinde
dün 18. kez kapýlarýný ziyaretçilerine açtý.
* HABERÝ 7’DE
‘Hukukun evrensel Ne kadar baþvuru o kadar fon
ilkeleri korunmalý’
Çorum
Barosu
Baþkaný Av.
Ýbrahim
Özyýlmaz, 17
Aralýk
yolsuzluk ve
rüþvet
operasyonunun
ardýndan
Türkiye’de
Av. Ýbrahim Özyýlmaz
yaþanan
olaylarla ilgili basýn açýklamasý
yaptý.
* HABERÝ 14’DE
* SAYFA 12’DE
Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý
Destekleme
Kurumu (TKDK)
Ýl Koordinatör V.
Ýsmail
Daðdelen,
Çorum
Organize
Sanayi Bölge
Müdürü Yaþar
Þahin’i
makamýnda
ziyaret etti.
* HABERÝ 6’DA
Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu ‘Engel Tanýmýyoruz’ sloganý ile milletvekillerine mektup gönder-
Çorum’a 8 yeni ambulans
Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu ‘Engel
Tanýmýyoruz’ sloganý ile milletvekillerine mektup
gönderdi.
* HABERÝ 14’DE
Ýsmail Daðdelen, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaþar Þahin’i makamýnda ziyaret
Göletler
zamanýnda bitecek
DSÝ 5. Bölge
Müdürü Murat
Acu, bin
günde bin
gölet
çalýþmasý
kapsamýnda
yürütülen gölet
çalýþmalarýnýn
yýl içerisinde
bitirilmesinin
hedeflendiðini
açýkladý.
Murat Acu
* HABERÝ 3’DE
Kampüs proje
aþamasýnda
Hitit
Üniversitesi
Yapý Ýþleri ve
Teknik Daire
Baþkaný Hasan
Baylavlý,
kampüs
master
planýnýn
tamamlandýðýný, proje
çalýþmalarýnýn
devam ettiðini
söyledi.
Kýrklareli Valisi hemþerimiz Mustafa Yaman, projeleri ile dikkat çekiyor.
Hasan Baylavlý
* HABERÝ 3’DE
Hemþehrimiz projeleri
ile dikkat çekiyor
Kýrklareli Valisi hemþerimiz Mustafa Yaman, projeleri ile
dikkat çekiyor.
* HABERÝ 4’DE
2
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Akademisyen gözüyle Çorum
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özalp’in 22 Ekim 2013 tarihinde yayýnlanan deðerlendirmesi;
Bundan bir süre önce Hakimiyet Gazetesi'nde köþe sahibi olan Sn.Mustafa
Demirer, istatistiksel bir çalýþmada Çorum'la ilgili sonuçlarý tartýþmaya açmýþ ve
bizlere de görüþ sormuþtu. Öncelikle bu konuyu gündeme getirme duyarlýlýðý nedeniyle teþekkürlerimi iletiyorum. Ben yazýmda, burada yaþayan ve siyaset bilimi alanýnda çalýþan bir akademisyen gözü ile hem hayatýn içinden hem de sahadan edindiklerimi teorik bir çerçeve içerisine yerleþtirmeye çalýþacaðým. Bunu yaparken sayýsal verileri yardýmcý olarak kullanacaðým. Araþtýrma görevlisiyken bir ekiple Çorum Ticaret Odasý için yaptýðýmýz bir çalýþma için 2000'li yýllarýn baþýnda ilçelere
gitmiþ, anketler yapmýþ, merkezde sanayi tesislerine giderek iþ adamlarýyla görüþmüþtük. 2006'da ise KONDA þirketinin "Türkiye'nin Toplumsal Yapýsý" baþlýðýyla
yürüttüðü çalýþmanýn Orta Karadeniz koordinatörü olarak yine ilçe ve köyleri dolaþma fýrsatým oldu. On yýlý aþkýn süredir de Çorum'da yaþadýðýmý veri olarak kabul edersek yeterince fikir sahibi olduðumu da söyleyebilirim.
Kýpýrdanma var
ancak yetersiz
A
drese Dayalý Nüfus
Kayýt Sistemi 2013
Sonuçlarýna göre, Çorum'un 529 bin 975 olan il
genel nüfusu 2 bin 105 artarak 532 bin 080'e yükseldi.
Merkez ilçe nüfusu
(belde ve köyler dahil) 5
bin 622 kiþi artarak 270
bin 864 oldu.
Kent merkezi nüfusumuz ise, 231
binden 236 bin 738'e çýktý.
Nüfus artýþý bir nevi göçün azalmasý anlamý taþýdýðýndan sevindirici.
Yýllara sair devam eden nüfus gerilemesine kýsmen bir fren yapýlmýþ oldu.
Güncel bilgileri aktardýktan sonra
yine nüfusumuzun her geçen yýl gerilemesine dikkat çekmek için yine bu köþede 5 yýlýn bir deðerlendirmesini yapmýþýz. Mevzunun güncelliðine ve önemine binaen o günlerde yaptýðýmýz deðerlendirmeyi hatýrlatmakta fayda var.
Ne demiþiz
"TÜÝK verilerine göre, 2008 yýlýnda Çorum'un nüfusu 545 bin 444
iken 2009 yýlýnda 540 bin 704, 2010
yýlýnda 535 bin 405 2011 yýlýnda 534
bin 578, 2012 yýlýnda 529 bin 578' e
düþmüþ. Çorum azalýrken, Türkiye nüfusu istikrarlý olarak artmýþ. 2011 yýlýndan 2012'ye nüfus deðiþim hýzý eksi %
8.6 olmuþ.
Türkiye genelinde 2011 ve 2012
yýllarýný mukayese ettiðimizde nüfusu
azalan 15 il arasýnda Çorum da yer alýyor.
Nüfusu azalan illere baktýðýmýzda
Aðrý, Amasya, Ardahan, Bayburt, Çorum, Erzurum, Kars, Kýrýkkale, Kilis,
Muþ, Samsun, Sinop, Sivas, Yozgat ve
Zonguldak olduðu görülüyor.
Yine TÜÝK'in verilerine göre,
2023'e kadar nüfusu en çok azalacak 5
il sýralanýyor. Bu iller arasýnda Çorum
da bulunuyor. Çorum'u, Yozgat, Ardahan, Zonguldak ve Tunceli takip ediyor. Ne kadar iyimser olsak ta, nüfus
azalýþý pek hayra alâmet deðil. Teþhisi
ortaya koymak, ortaya çýkacak durumdan vazife çýkarýp tedbir almak gerekebilir.
Çorum'un genel nüfusunun giderek azalmasýný en iyi hangi branþýn deðerlendireceðini sordum. Sosyologlarý
iþaret ettiler. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'nýn ODTÜ sosyoloji
mezunu olduðu aklýma geldi. Ancak
kendisi iktidar partisine mensup olduðundan yapacaðý deðerlendirmeler objektif bulunmayabilirdi.
Tekrar Hitit Üniversitesi'ne yöneldim. ÝÝBF Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi'nin uzmanlýk alanlarý arasýna demografik yapý, nüfus hareketleri ve göç
konularý giriyor. Konuya dair üniversitede siyaset sosyolojisinde uzman Doç.
Dr. Ahmet Özalp ile sayýsal veriler
üzerine uzman Yrd. Doç.Dr. Hasan
Hüseyin Doðan ile görüþmemin uygun
olduðu bilgisi verildi.
Akademisyenlerden alacaðým de-
ðerlendirmeler yine bu köþenin konusu
olacak..."
Aradan bir süre zaman geçtikten
sonra Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özalp,
'Çorum Üzerine Deðerlendirmeler'
baþlýklý bir analiz yaparak Çorum'dan
dýþarýya yaþanan göçün nedenlerini ele
aldý.
Özalp, bu köþede de yayýnlanan
deðerlendirmelerinde Çorum'un sosyokültürel-sosyolojik ve ekonomik geliþimine iliþkin tespitlerini bilimsel veriler ýþýðýnda derleyerek yorumladý.
Özalp'in raporunun sonuç bölümünde, "Çorum, geliþmiþlik ve yaþanabilirlik açýsýndan çevresinde yer alan
illerden, Samsun haricinde, daha iyi
durumdadýr. Türkiye genelinde ise 5
kategori içerisinde 3. kategoridedir ve
ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Ancak coðrafik
konumu, Hitit Uygarlýðý'nýn taþýdýðý turizm potansiyeli, büyüyen Hitit
Üniversitesi, alternatifler
açabilecek Obruk barajý,
kültürel dokusu vs. göz
önünde bulundurulduðunda ölçek büyütmesi
gereken bir kenttir. Mevcut ölçekte kaldýðý sürece
göç alýþ-veriþinde makas
açýlmayacak, görece kapalý yapýsýný sürdürecektir. Çorum'un Çorumluluðu kentte doðanlarla sýnýrlamayýp Çorum içinde
ve dýþýnda yaþayan Çorumlular'ýn yaný sýra Çorum'da yaþayanlarý da
içerecek bir kavram olarak ele alan, farklýlýklarý
kentlilik ortak paydasýnda
birleþtirerek bütün bileþenlerin enerjisini harekete geçiren ekonomik-siyasal perspektife/vizyona
ihtiyacý olduðu kanaatindeyim. Bu vizyon, toplumsal yapýyý dýþa açýk
olmaya zaten zorlayacak
ve zihniyet dönüþümüne
yol açacaktýr." ifadelerine
yer verildi.
2023'e kadar nüfusu
düþecek potansiyel iller
arasýnda yer almamýz
kaygý verici olsa da, bu
yýl yaþanan kýpýrdanma
olumlu bir gösterge. Yine
de konunun uzmanlarýnýn
teþhis, tespit ve temennilerini dikkate alarak tedbiri elden býrakmamamýz
Tarihsel ve Toplumsal Doku
Saat Kulesi ve çevresi denince, o bölgede yer alan eski ve özgün yapýlarýn,
geçmiþten bugüne tarihsel bir doku içerisinde korunabildiðini söylemek zordur.
Bir kentin ekonomik zenginliði ile yaþanabilirliði ayný þey deðildir. Çok hýzlý
Kentin hafýzasý ancak yapýlarýn korunmasý sayesinde bu süreklilik içerisinde koruekonomik büyüme gösteren kentler, genellikle yoðun göç nedeniyle hýzlý nüfus arnabilir. Kenti kent yapan yaþanabilir kýlan sadece fiziksel mekanlar, yollar, konsertýþýna uðradýklarýndan ulaþým, kanalizasyon, konut, yeþil alan, temiz hava gibi kenve kutusu gibi istiflendiðimiz üst üste binmiþ beton binalar deðildir. Kentin kimlitin yaþanabilirliðinde önemli olan alanlarda talep ve ihtiyaçlarýn karþýlanmasý güçði, sosyal, kültürel yaþamýnýn içerisinde gerçekleþtiði tarihsel dokuyla oluþmaktaleþmekte, çarpýk bir kentleþme süreci yaþanmaktadýr. Kentsel dönüþümle bu çarpýkdýr. Tarihsel doku, bu yapýlar özellikle genç kuþaklarýn eski olanla tanýþtýklarý, bir
lýk giderilmeye çalýþýlsa da, özellikle gecekondulaþmanýn ve ona baðlý toplumsal
araya gelebildikleri, kitap havasý teneffüs edebildikleri, kültürel-sanatsal etkinlikdokunun kaldýrýlmasýnda insan faktörü yerine rant faktörünün olmasý ve gelir daðýlerde bulunabildikleri ortak mekanlara dönüþtürülebilirse yaþayabilir.
lýmýnýn bozulmasý durumunda yine yaþanabilirlik geri planda kalaAksi halde çürümeye terk edilerek yýkýldýklarýnda yerlerine ucube bir
caktýr, ki bu ayrý bir çalýþmanýn konusudur. Diðer taraftan küçük ölbetonarme binanýn dikilmesi çok zaman almayacaktýr. Genellikle eski
çekli fakat barýnma, güvenlik, trafik, temiz hava, yeþil alan açýlarýnyapýlarýn baþýna gelen budur. Yazýçarþý ve Emir Ahmet'te tarihi evlerin
dan yaþanabilir kentler de bulabiliriz. Ýlkine Kocaeli'yi, ikincisine
arasýna serpilmiþ yeni binalarla, restorasyonu bekleyen eski yapýlarý göKýrklareli'yi örnek gösterebiliriz. Bununla birlikte kentte yaþayanlarýn
rünce üzülüyorum. Dar kavþaklarýn kenarlarýnda yükselen çok katlý bigelir düzeyleri, meslek gruplarý, eðitim durumlarý ile kentin baþat niçimsiz binalara yol açtýklarý bunca sýkýþýklýða ve estetiksizliðe raðmen
teliði-sanayi kenti, turistik kent, üniversite kenti olmasý gibi-, yaþanabilirliði etkilemektedir.
izin verilmiþ olmasý da ayrý bir konu. Geçmiþi geri getirmek imkansýzdýr; geçmiþi ancak miras kalan kitabelerde, mezar taþlarýnda, han ve haSiyasal ve toplumsal doku önemli
mamlarda býraktýðý izlerde bulabiliriz. Kentin dilidir bu yapýlar. Çorum
Bütün bu göstergelerin yaný sýra ölçmenin zor olduðu ve genelahalisi, Hattuþa'da dahil olmak üzere henüz kentin dilini çözebilmiþ,
likle istatistiksel çalýþmalara pek yansýtýlmayan siyasal ve toplumsal
okuyabilmiþ deðildir. Çorum'a ilk geldiðim zamanlarda ne Hattuþa'ya
doku da kentin yaþamýnda önemli belirleyicilerdendirler. Dinsel,
gidecek bir tur bulabilmiþtim ne de kentte onlardan bir iz. Kente bir dömezhepsel, etnik referanslar sýnýfsal bölünmüþlüðü gizleyecek þekilnem plastik palmiye aðaçlarýnýn dikildiðini, Saat Kulesi'nin orjinalinin
de kentin yerleþiminde önemli olabilmektedir. Ýstanbul'da kültürel ya500 metre ilerisine Stad'ýn yanýna onun kötü bir reprodüksiyonunun
þam açýsýndan küçük Karadeniz, küçük Güneydoðu, hatta küçük ÇoDoç.
Dr.
Ahmet
Özalp
konduðunu bildiðimizde traji-komik bir durumla karþý karþýyayýz.
rum diyebileceðimiz hemþehrilik kriteri üzerinden ekonomik, toplumsal, siyasal iliþkilerin kurulduðu, tercihlerin bu referanslar üzerinÇorum Türkiye için nasýl modele dönüþebilir?
den yapýldýðý mahalleler oluþmuþ durumdadýr. Bir kent, saydýðýmýz bütün bu deðiþÇorum'un toplumsal dokusuna gelecek olursak; bundan yaklaþýk iki yýl önce
kenlerin etkilediði, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel vs. bileþenlerden oluþan
bir öðrencimizle ödevi için yaptýðýmýz mülakatta Çorum'un genellikle kötü haberama hiçbir zaman ne sadece sayýsal verilere ne de bu bileþenlerin basit toplamýna
lerle gündemde yer almasýnýn dýþarýda haksýz bir imaj, olumsuz bir algý oluþturduindirgenebilecek bir organizmadýr. Kent kültürü, kent kimliði, geliþmiþlik ve yaþaðunu söylemiþtim. Çorum kentinin kendisi/gerçekliði toplumsal algýsýndan farklýnabilirliðin de ötesinde bir anlam taþýr. Bir kentin kimlik kazanmasý, kentte yaþadýr. Bu algýda dýþarýda yaþayan Çorumlularýn karýþmýþ olduklarý olaylar ile Çomak ile kentli olmak arasýndaki farka tekabül eder. Bu farký da hiçbir zaman rakamrum'da yaþanmýþ münferit olaylarýn etkisi vardýr tabi ki.
sallaþtýramayýz.
Çorum, suç oraný en düþük iller arasýnda olmasýna raðmen böyledir maalesef.
Çorum özelinde deðerlendirmeler
Toplumsal dokuda asýl belirleyici olan ise, görünüþün arkasýnda gizlenmiþ, çoðu
Özelde Çorum hakkýnda genel bir deðerlendirmeye baþlayacak olursak, Çokez dile getirilmeyen ancak kolektif bilinç altýnda yer etmiþ, kentin mekansal yapýrum ekonomik geliþmiþlik açýsýndan Türkiye'de üçüncü kategoride yer almaktadýr.
sýndan ekonomik, toplumsal, siyasal ve hatta kurumsal yaþamýna kadar sirayet eden
Toplam beþ kategori bulunmaktadýr ve üçüncü kategori kiþi baþýna düþen gelir, eðitoplumsal bölünmüþlüðüdür. Örneðin mekansal olarak, kenti Samsun yolu giriþintim süresi, doðum oraný, istihdam göstergeleri açýsýndan Türkiye ortalamasýna arteksi en yakýn illeri içermektedir. Çorum, Samsun'la ayný kategoride ama gerisinde,
den baþlayarak Gazi ve Ýnönü caddesinden devam eden Ankara çýkýþýna doðru böçevre illerden Çankýrý, Yozgat, Tokat'tan bir üst kategoridedir. Bir dönem sanayisiylen ana ekseni düþünürseniz, bu eksenin Stadyum bölgesinde ve izdüþümünde (öðle Anadolu Kaplanlarý olarak anýlan kentler arasýnda yer almasýna karþýn, ekonomiretmenevi çevresi) siyasal merkezde yer alan, çoðunlukla dýþarýdan gelen kamu çade en yüksek payý yine yüzde altmýþ gibi bir oranla tarým almaktadýr. Üstelik, çiftlýþanlarýnýn oturduðu iki ayrý muhitten söz edebiliriz. Daha dikkatli incelendiðinde
çilerle yaptýðýmýz görüþmelerde genellikle küçük ölçekli arazilerde tarým yapýldýðýBahabey ve Bahçelievler kýsmýnýn görece daha kozmopolit, daha merkezi olduðuný, ileri teknoloji kullanýlmadýðýný, bilinçli zirai ilaçlama yapýlmadýðýný tespit etmiþnu görmek mümkündür. Kendi içinde bölünmüþ bu muhitten/merkezden periferiye
tik. Büyük ölçüde (toprak ve makine dýþýnda) tarýma dayalý sanayinin üretim için
(çevreye) doðru gittiðimizde (bir taraftan Yazýçarþý'nýn, diðer taraftan Bahabey'in
ihtiyaç duyduklarý tahýlý Orta Asya'dan ithal ettiklerini öðrendiðimizde bu duruma
devamýna) hem yoksullaþmanýn hem de mezhepselleþmenin belirginleþtiðini göreoldukça þaþýrmýþtýk. Osmancýk pirinci dýþýnda marka olmayý baþarmýþ bir ürün bubiliriz.
Bu kentsel mekansal yerleþim, Çorum'un toplumsal haritasýna da yansýmakgün dahi bulunmamaktadýr. Yine ihracatý ithalatýndan fazla olan sanayisi Çorum'tadýr. Bu sadece Çorum'da yaþayanlarýn deðil her nerede yaþarsa yaþasýn Çorumlu
da iþsizlik oranýný düþürmekle birlikte ölçek olarak yoðun göçe yol açacak büyükolanlarýn anlam dünyasýnda da karþýlýðýný bulmaktadýr. Dolayýsýyla kentin önemli
lükte deðildir. Yine yaptýðýmýz çalýþmada iþletmelerin çoðunun aile iþletmesi olduðu gerçeði bunu göstermektedir. Çorum tarým aðýrlýklýdýr ama tarým kenti deðildir.
bir özelliðini oluþturan bu ikili yapý, ortak bir kentlilik paydasýnda buluþturulduðunSanayisi, sanayi kenti diyebileceðimiz ölçekte deðildir. Hitit Uygarlýðý'nýn tarihsel
da ön yargýya yol açan bir kimlik unsuru olmaktan çýkarak Çorum'u Türkiye için
mirasýný taþýmasýna ve doðal güzelliklere sahip olmasýna raðmen bir turizm kenti
model haline getirebilecek unsura dönüþebilecektir.
olduðunu söylemek de güçtür.
Netice olarak
Eskiþehir'le karþýlaþtýrdýðýmýzda henüz öðrenci kenti olmanýn da uzaðýndandýr.
Sonuç olarak Çorum, geliþmiþlik ve yaþanabilirlik açýsýndan çevresinde yer
Gelecekte bunlardan birisi lokomotif alan olarak seçilerek onun etrafýnda bir büyüalan illerden, Samsun haricinde, daha iyi durumdadýr. Türkiye genelinde ise 5 kame modeli mi oluþturulur ya da mevcut þekliyle parçalý bir þekilde mi devam eder?
tegori
içerisinde 3. kategoridedir ve ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Ancak coðBunun kararýný ekonomik, toplumsal, siyasal aktörler vereceklerdir ama Çorum porafik konumu, Hitit Uygarlýðý'nýn taþýdýðý turizm potansiyeli, büyüyen Hitit Ünivertansiyelinin altýnda bir yerdedir.
sitesi, alternatifler açabilecek Obruk barajý, kültürel dokusu vs. göz önünde bulunYaþanabilirlik açýsýndan Çorum nasýl bir kenttir?
durulduðunda ölçek büyütmesi gereken bir kenttir. Mevcut ölçekte kaldýðý sürece
Yaþanabilirlik açýsýndan Çorum nasýl bir kenttir? Resmi rakamlar bize, Çogöç alýþ-veriþinde makas açýlmayacak, görece kapalý yapýsýný sürdürecektir. Çorum'un sýralamada 50. olduðunu söylemektedir. Aslýnda Çorum, ilk kez kente gerum'un Çorumluluðu kentte doðanlarla sýnýrlamayýp Çorum içinde ve dýþýnda yaþalenler açýsýndan belediyecilik geleneði olduðu anlaþýlan düzenli, planlý bir kenttir.
yan Çorumlularýn yaný sýra Çorum'da yaþayanlarý da içerecek bir kavram olarak ele
Özellikle yeni yerleþim yerleri, geniþ caddeleri ve park alanlarýyla göze çarpmakalan, farklýlýklarý kentlilik ortak paydasýnda birleþtirerek bütün bileþenlerin enerjitadýr. Binevler bölgesi, temiz havasý ve yerleþimiyle bir Avrupa kentini aratmamaksini harekete geçiren ekonomik-siyasal perspektife/vizyona ihtiyacý olduðu kanatadýr. Çevre illerle kýyaslandýðýnda kentin yeþil alaný, temizliði, sakinliði, mesafeleatindeyim. Bu vizyon, toplumsal yapýyý dýþa açýk olmaya zaten zorlayacak ve zihrin akýþkanlýðý yaþam konforunu arttýrmaktadýr. Sinema ve tiyatronun olmasý, alýþniyet dönüþümüne yol açacaktýr.
veriþ imkanlarý, Ankara-Samsun karayolu üzerinde yer almasý, otel ve konaklama
Daha yaþanabilir bir kent, daha yaþanabilir bir Dünya dileðiyle…04.10.2013
imkanlarý, genel saðlýk hizmetleri Çorum'u, gelip görenler için tercih edilir kýlmak-
Ekonomik zenginlik ile yaþanabilirlik farklý þeyler
Çorum, 2023 yýlýna kadar nüfusu gerileme riski bulunan iller arasýnda yer alýyor.
ta, dýþarýdaki imajýnýn aksine bir izlenim yaratmaktadýr. Örneðin, Çorum Tiyatrosu'nun her hafta kentle buluþturduðu oyunlarý izleyen bilinçli kitlenin varlýðýnýn
oyuncularý þaþýrttýðýna tanýk etmiþliðim vardýr. Kentteki yerel gazete sayýsý ve kamuoyu oluþturmada yerel medyanýn gücü okuyan, tartýþan, izleyen bir topluluðun
varlýðýna da iþaret etmektedir.
Yaþanabilirliði olumsuz etkileyen noktalara gelince, eski merkezlerde otopark
sorunu yüzünden kaldýrýmlarýn park yerleri haline gelmiþ olmasý ciddi bir sorun teþkil etmektedir. Kaldýrýmlarý araçlarýn, yollarý yayalarýn iþgal etmesi, özellikle yaðýþlý havalarda ironik bir tablo ortaya koymaktadýr. Hatta kaldýrýmlar, apartmanlar tarafýndan öylesine sahiplenilmiþ ki, Bahçelievler'de mahallenin sokaðýnda bir aðaçta, "burasý bilmem ne apartmanýna aittir" tabelasýna rastladým. Yine Gazi Caddesinde benzer sorunlar yaþanmaktadýr; nüfus ve araç yoðunluðunun Saat Kulesi'nden
periferiye doðru kaydýrýlmasý gerekmektedir. Bununla birlikte umarým postmodern
bir bina örneði olan ve zamanýnda mimarisiyle ödül almýþ "Kültür Sitesi" nin yeri,
üstü yeþil alan altý oto park olacak þekilde deðerlendirildiðinde Gazi Caddesi de nefes almýþ olur. Bu haliyle saat kulesi ve civarý orta halli bir Anadolu þehri görüntüsü vermektedir.
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
3
DSÝ’den göletleri sezon
içinde bitirme sözü
SÝ 5. Bölge MüD
dürü Murat Acu,
bin günde bin gölet
çalýþmasý kapsamýnda
yürütülen gölet çalýþmalarýnýn yýl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiðini açýkladý.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi'nde düzenlenen Ýl Koordinasyon
Kurulu
Toplantýsý'nda, DSÝ Bölge
Müdürlüðü'nün Çorum sýnýrý içerisinde
yer alan yatýrýmlarý
hakkýnda bilgi veren
Murat Acu, 5 bin 889
hektarlýk alaný sulayacak olan Dutludere
DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu, göletlerin sezon içinde tamamlanacaðý sözünü verdi.
Sulama Projesi'nde
yaþanan kamulaþtýr-
ma ve firma kaynaklý
problemlerin son bul-
duðunu, çalýþmalarýn
bundan sonraki süre-
cin daha hýzlý ve verimli olacaðýný ifade
etti.
Týmarlý Sulama
Projesi'nin 2014 yýlý
içerisinde ihalesinin
yapýlacaðýný da müjdeleyen Acu, projenin
borulu sistem þekline
dönüþtürüldüðü bilgisini de paylaþtý.
Kýzýlýrmak Havzasý'nda yapýlacak ýslah çalýþmalarýnda kamulaþtýrma sorunu
yaþandýðýný hatýrlatan
Murat Acu, buna raðmen iþlerin devam ettirildiðini vurguladý.
Master Planý tamam proje
çalýþmalarý devam ediyor
H
itit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý,
kampüs master planýnýn tamamlandýðýný, proje çalýþmalarýnýn devam ettiðini
söyledi.
Ýl Koordinasyon Kurulu’na Hitit
Üniversitesi’nin yatýrýmlarý hakkýnda
bilgi veren Hasan Baylavlý, Güney ve
Kuzey Kampüs Alaný’nda kamulaþtýrma
çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný, ödemelerle ilgili prosedürlerin takip edildiðini
açýkladý.
Fakülte binalarý baþta olmak üzere,
projesi gerçekleþtirilen bina inþaatlarý
hakkýnda da bilgi veren Baylavlý, proje
çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydetti.
Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný
Hasan Baylavlý, kampüslerle ilgili bilgi verdi.
Pýnar ve MY Koleji istiþaresi
K
Mustafa Demirer
uruculuðunu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn
yaptýðý, Pýnar Koleji ve MY (Murat Yýldýrým) Koleji idarecilerinin katýldýðý ortak çalýþma toplantýsý geçtiðimiz günlerde An-
kara'da gerçekleþtirildi.
Baþkanlýðýný Murat Yýldýrým'ýn yaptýðý toplantýya; Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, Lise Müdürü Ahmet Týðlý, Muhasebe Bölüm Yetkilisi Süleyman Songüt ve Ahmet Öztaþ,
Ankara Yenimahalle, Ankara Keçiören, Bursa, Eskiþehir, Yalova
ve Kocaeli MY Koleji idarecileri katýldý.
Özel Pýnar Eðitim Kurumlarý Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, kurumlar arasý irtibatýn saðlanmasý, eðitim sistemindeki geliþmelerin deðerlendirilmesi, gelecek yýllar için yapýlacak çalýþmalarýn önceden belirlenmesi, yeni açýlýmlarýn deðerlendirilmesi
amacýyla böyle bir toplantýnýn düzenlendiðini, baþarýlý ve amacýna
ulaþan bir toplantý olduðunu bildirdi.
Pýnar Koleji ve MY (Murat Yýldýrým)
Koleji idarecileri istiþare toplantýsý düzenledi.
Özel okul öðrencisinin
kitaplarý da ücretsiz olacak
T
ürkiye Özel Okullar Birliði'nin 13. Geleneksel Antalya Sempozyumu'nda konuþan Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, özel okullarda
okuyan öðrencilere de Bakanlýðýn ücretsiz kitap daðýtacaðýný açýkladý.
Bakan Avcý, Mardan Palace Oteli'nde düzenlenen toplantýda
"Her þey deðiþiyor, Bakanlar deðiþiyor, ama bürokratlar deðiþmiyor.
Bakýn Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürü Mehmet Küçük, kaç
bakandýr burada görevde. Bu da eðitimde istikrarýn bir göstergesi" diyerek espiri yaptý.
Bakan Nabi Avcý, "Özel okulda okuyan öðrencilerin ders kitaplarýn temininde sorunlar yaþandýðýný biliyoruz. Önümüzdeki eðitim
öðretim yýlýnda özel okullarda okuyan öðrencilerin ders kitaplarý devlet tarafýndan ücretsiz verilecek. Özel okul öðrencilerinin her yýl yaþadýklarý kitap sorununa son vereceðimizi velilerimize buradan müjdelemek istiyoruz. Bu çalýþmalarla özel okullarýn eðitim içindeki payýnýn artmasýný saðlamasýný bekliyoruz" dedi. Bakan Avcý þunlarý söyledi:
Özel okullar birçok yeniliðin eðitime girmesinde, yeni eðitim
yaklaþýmlarýnýn sisteme kazandýrýlmasýnda öncü görev üstelenerek
eðitime önemli katký saðlýyor. Özel okullarýn desteklenmesi dinamik
yapýsýnýn eðitime yansýtýlmasýný önemsiyoruz. Son yýlarda özel okul
sayýlarýyla özel okullardaki öðrenci sayýsýnda önemli ölçüde artýþ saðlanmasýna raðmen bu hususta halen arzu edilen düzeyde olduðumuz
söylenemez.
(Ç.HAK:146)
Özel okul öðrenci sayýsýnda artýþ
Þu anda genel öðrenci sayýmýz içinde özel okula giden öðrenci
sayýsý yüzde 4 civarýnda. Bu oran AB ve OECD ülkelerinde eðitim
kademelerine göre farklýlýk göstermekle birlikte yüzde 15'ler civarýnda. Özel okullarda okuyan öðrenci sayýsý istenilen düzeyde deðil.
2002-2003'de 223 bin öðrenci okuyordu. Bugün 662 bine yük-
Ýl Koordinasyon Kurulu Vali vekili Hamdi Bolat baþkanlýðýnda toplandý.
275 projemiz var
Hamdi Bolat
Ý
Erol Taþkan
l Koordinasyon Kurulu, 2014 yýlýnýn ilk
toplantýsýný gerçekleþtirdi. Vali vekili Hamdi
Bolat baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Koordinasyon
Kurulu'nda, 2013 ve
2014 yatýrýmlarý ele
alýndý.
Vali Yardýmcýsý
Hamdi Bolat, 275 projesi bulunan Çorum'da,
2013 yýlýnda 1 milyar
780 milyon 425 bin
TL'lik yatýrým harcamasý yapýldýðýný, ayrýca
KÖYDES projeleri için
de 11 milyon 653 bin
TL'lik ödenek kullanýldýðýný ifade etti.
Yatýrýmcý kurum
temsilcisi olarak toplantýya katýlan DSÝ, Karayollarý, Ýller Bankasý,
Vakýflar Bölge Müdürlüðü ve diðer kurum
temsilcileri, koordinasyonu gerektiren yatýrýmlar hakkýnda, kurulu
üyelerini bilgilendirdi.
Kaymakamlar, ilçe
belediye baþkanlarý ve
kamu kurumlarý temsilcilerinin kurul üyesi olarak yer aldýðý toplantýda,
ilçelerle ilgili yatýrýmlarýn durumu hakkýndaki
sorular, kurum yetkililerince cevaplandýrýldý.
Ýl Koordinasyon Kurulu'nda, 2013 ve 2014 yatýrýmlarý ele alýndý.
Toplantý Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu’nda düzenlendi.
Yatýrýmcý kuruluþlarýn temsilcileri ile ilçe yetkilileri katýldý.
4
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Hemþehrimiz projeleri ile dikkat çekiyor
K
Mustafa Demirer
ýrklareli Valisi hemþerimiz Mustafa
Yaman, projeleri ile dikkat çekiyor.
Þehir merkezinde bulunan ve uzun
yýllardýr atýl bir vaziyette olan Þeker
Fabrikasý Depolarýna Kýrklareli Valiliði
el attý.
Karakaþ Mahallesi'nde 6650 metrekare arsa üzerinde bulunan Þeker Depolarý, Kýrklareli Valiliði'nce hazýrlanan
projeler ile cazibe merkezine dönüþtürülüyor.
Trakya Kalkýnma Ajansý'ndan kazanýlan hibe ile bir atýl bina, kongre salonuna dönüþtürülmüþ, Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan yapýlan amfi tiyatro, kuru havuz ve süs havuzu halkýn kullanýmýna
açýlmýþ ve bovling salonunun yapýmý
devam ediyor.
Alanda kalan son atýl bina da Türkiye-Bulgaristan Sýnýr Ötesi Ýþbirliði
(SÖÝ) programý 3. çaðrýsýna sunulmuþ
ve 187.176,31 € hibe almaya hak kazan mýþ.
19 Þubat 2014 tarihinde Haskovo'da proje ile ilgili bütçe görüþmeleri
gerçekleþtirilecek ve sýnýr ötesi iþ birliði
görüþmeleri yapýlacak.
Kýrklareli Ýl Özel Ýdaresi'nin partner olduðu 'Economic Development
Through Creation of Social Infrastructure For Education Aim /Eðitim amaçlý
sosyal altyapýnýn geliþtirilmesi ile ekonomik kalkýnmanýn saðlanmasý' projesi
ile Kýrklareli'ne bir Gastronomi Merkezi kazandýrýlacak.
Kýrklareli Valisi hemþerimiz Mustafa Yaman, projeleri ile dikkat çekiyor.
Balkanlýoðlu Çin’i aðýrladý
Kýrklareli Valiliði'nce hazýrlanan projeler dikkat çekiyor.
Ýkinci tekneyi
imâl ediyorlar
Mustafa Demirer
K
üçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet
gösteren HMAK Hidrolik
Makine tarafýndan üretilen çift
gövdeli Katamaran Tekne'den sonra
ikinci tekne imal ediliyor.
Hatýrlanacaðý üzere, Vali Sabri
Baþköy ile TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal'ýn katýlýmýyla
düzenlenen törende, 14 metre boyu,
6 metrelik eni ile dikkat çeken ilk
tekne, suya inmeye hazýr hale
getirilmiþ, tekneyi gören
Çorumlular þaþkýnlýklarýný
gizleyememiþti
HMAK Hidrolik Makina
Sahibi Hakan Özakýncý, 2,5 ayda
tamamlanan teknede baþtan sona
tüm mühendislik ve imalat
aþamalarýnýn kendilerine ait
olduðunu, teknenin Bafra
Barajý'nda bulunan bir balýk
çiftliðine yapýldýðýný, hizmet
teknesi olarak görev yapacaðýný
söylemiþti..
HMAK Hidrolik Makine
ikinci tekne sipariþini alarak hýzlý
bir þekilde imalatýna baþladý.
HMAK Hidrolik Makine ikinci tekne sipariþini
alarak hýzlý bir þekilde imalatýna baþladý.
Öðrenciler için son gün
2
014-ÖSYS'ye
girecek adaylara,
baþvuru bilgilerini
güncellemek için
tanýnan süre bu gece
saat 23.59'da sona
eriyor.
ÖSYM, 2 milyon
86 bin 87 üniversite
adayýnýn baþvurduðu
2014-ÖSYS için
öðrencilere bilgi
güncelleme süresi
tanýdý. 23 Ocak'ta
internet sitesinden
yapýlan açýklamada,
23 Mart'taki
Yükseköðretime
Geçiþ Sýnavý'na (YGS)
katýlacak öðrencilerin
bugün saat 23.59'a
kadar internet
üzerinden, T.C kimlik
numaralarý ve þifreleri
ile eðitim bilgileri
hariç diðer baþvuru
bilgilerinde
güncelleme
yapabileceðini
duyurdu. Eðitim
bilgilerinde yapýlmasý
istenen deðiþikliklerin
ise kurumun internet
sitesinde yayýnlanan
'2014-ÖSYS Eðitim
Bilgileri Deðiþiklik
Dilekçe Örneði' ile
doðrudan ÖSYM'ye
yapýlacaðýný açýkladý.
Bilgi güncelleme
için öðrencilere
verilen süre yarýn
akþam sona eriyor.
ÖSYS'ye bu yýl 2
milyon 86 bin 87
adayýn baþvurduðu
açýklandý. Bunlardan 2
milyon 7 bin 659'u
YGS'ye girmek
istediðini bildirdi.
Sadece sýnavsýz geçiþ
hakký için baþvuru
yapan aday sayýsý 78
bin 428 olurken,
henüz bir ortaöðretim
kurumundan mezun
olmayan aday
sayýsýnýn 850 bin 540,
bir ortaöðretim
kurumundan mezun
olanlarýn sayýsýnýn ise
1 milyon 235 bin 247
olduðu belirtildi.
2014-ÖSYS'ye
baþvuru iþlemleri 15
Ocak'ta
tamamlanmýþtý.(Yaygý
n basýn)
Ç
Enise Aðbal
in Halk
Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçiliði
Müsteþarý Wang
Xiaoning,
hemþehrimiz Afyon
Valisi Ýrfan
Balkanlýoðlu’nu
makamýnda ziyaret
etti.
Ziyaret
öncesinde Afyon
Valiliði ziyaret
defterini imzalayan
Müsteþar Xiaoning’a
TOSYÖV
Afyonkarahisar
Destekleme Dernek
Baþkaný Ýhsan Beþer
de eþlik etti.
Ziyarette Vali
Balkanlýoðlu’na Çin
Halk Cumhuriyeti
Ankara
Büyükelçisi’nin
selamlarýný ileten Çin
Ankara Büyükelçiliði
Müsteþarý Wang
Xiaoning,
Afyonkarahisar’da
bulunmaktan çok
mutlu olduðunu
söyledi. Çinliler’in
termali çok sevdiðini
belirten Xiaoning,
“Çin’deki termaller
doðal deðil, bu
yüzden Çinliler
Afyonkarahisar’a
geliyorlar ve
buralardaki termali
çok seviyorlar.
Bundan sonra o
kadar çok Çinli
gelecek ki onlar da
Afyonkarahisarlý gibi
olacaklar. Çünkü
geçen yýl yurt dýþýna
çýkanlarýn sayýsý 9
milyonu aþtý. En çok
Paris’e gidenler var,
toplamda 3 milyon.
Bu yüzden ben de
düþünüyorum ki
Çinliler’in ziyaret
ettikleri yerlerde çok
yoðunluk oluyor.
Þimdi Türkiye’ye
gelen Çinli sayýsý
yeterli deðil ama
inanýyorum ki bu
sayý artacaktýr. Ýhsan
Bey’in bize
aktardýklarýna göre
Afyonkarahisar’da þu
anda tatil sezonu
imiþ. Belli
zamanlarda ziyaretçi
sayýsý azalýyormuþ.
Ama Çinliler buraya
geldiklerinde hiçbir
yer boþ
kalmayacaktýr.
Çünkü Çin’deki
sahillerde hiç boþ yer
kalmýyor. Ýnsanlar
sadece ayakta
durmak suretiyle
denize girebiliyorlar.
Bu yüzden Çinliler
için Türkiye ve hatta
Afyonkarahisar çok
iyi ve avantajlý
olacaktýr.” dedi.
Ziyaret sýrasýnda
Afyonkarahisar’ýn
tarihi, kültürü ve
markalý ürünleri
hakkýnda kýsa bilgiler
veren Afyonkarahisar
Valisi hemþehrimiz
Ýrfan Balkanlýoðlu,
“Dünyada en hýzlý
geliþen ve büyüyen
ülkelerin baþýnda Çin
gelmektedir. Çin ile
sürekli iþbirliði
halindeyiz.
Biliyorsunuz ki
Afyonkarahisar
dünyada mermerin
baþkenti. Büyük
oranlarda Çin’e
mermer ihracatý
gerçekleþtiriyoruz.
Çin ile Türkiye
arasýndaki dostluk ve
ticaret iliþkileri
giderek büyüyor.”
diye konuþtu.
‘Afyonkarahisar
termalin baþkenti’
Afyonkarahisar’
ýn termalin de
baþkenti olduðunu
belirterek sözlerine
devam eden Vali
Balkanlýoðlu, “Çinli
dostlarýmýzý
Afyonkarahisar’da
görmek ve onlarýn
termal sularýmýzdan
faydalanmalarý
bizleri çok memnun
eder. Daha öncede
belirttiðim gibi Çin
nüfus açýsýndan
dünyada ilk sýrada ve
ekonomisi de dünya
ülkeleri arasýnda üst
sýralarda, hatta bazý
rakamlar Amerika’yý
geçtiðini söylüyor.
Dolayýsýyla gelir
düzeyi artan Çinliler
dünyanýn her yerine
gitme imkâný
buluyorlar. Bu
nedenle
Afyonkarahisar’da
tüm Çinli
dostlarýmýzý
bekliyoruz.
Afyonkarahisar’da
dört ayrý yerde sýcak
su havzamýz var.
Bunun yaný sýra yeni
bulunan ve
iþletilmeyi bekleyen
yerler de var.
Yatýrýmcý bulunursa
buraya daha çok tesis
yapýlacaktýr.
Buradaki tatil
kalitesinin çok
yüksek ve imkânlarý
çok iyi olmasýna
raðmen fiyatlar çok
uygun düzeyde.
Buradaki oteller
Avrupa’da bile yok.
Ayrýca buradaki
termal su ile ýsýnma
sistemimiz var.
Afyonkarahisar
soðuk olmasýna
raðmen seracýlýkta da
termal sularýmýz
kullanýlýyor. Bu
nedenle imkanlarýmýz
çok iyi durumda
olduðundan ne kadar
Çinli gelirse gelsin
aðýrlamaya hazýrýz.”
dedi.
Hayrettin
Karaman
Ýftira etmek ve
yalan söylemek
ahlaksýzlýktýr
Bir köþe yazarý þöyle bir twit atmýþ (25
Ocak 2014):
'Hayrettin Karaman'a soru: Rüþvet için,
Yazýcýoðlu'nun öldürülmesi için fetva verdin,
tamam. Yalan söylemek için fetva verdin mi bi
anlatsan?'
Peki anlatayým:
Yukarýdaki iki konuda fetva vermediðimi
üç kere köþemde yazdým, bir yazýmý -yanlýþ
anlama deðil- saptýranlara cevap verdim,
ayrýca savcýya da ifade verdim. Buna raðmen
hala o sakýzý (veya baþka bir þeyi, mesela leþi)
çiðneyen kimse kötü niyetlidir.
'Yalan söylemeye fetva verdin mi?'
sorusu da hakarettir.
Þimdi bu yalancý, dolayýsýyla fasýk,
dolayýsýyla ahlaksýz adam için bir fetva örneði
yazayým:
'Filan kiþi, bir hocaya iftira etse, bazý
konularda fetva vermediði halde 'fetva verdin'
dese, bir de yalan söylemek için fetva istese bu
kiþinin sýfatý ne olur ve ona ne yapmak
gerekir?'
El-Cevab:
Yalan söyleyen, iftira ve hakaret eden
kimseye Ýslami kaynaklarda fasýk denir, fasýk
ahlaksýzdýr, ahlaksýz de þerefsizdir. Bu kiþinin
þahitliði kabul edilmez, sözüne inanýlmaz,
kamu görevinde istihdam edilmez, devletin
uygun gördüðü þekilde cezalandýrýlýr.
Merhum Yazýcýoðlu'nu hem tanýr, hem de
severdim. Onun öldürülmesine bir hocayý
býrak, vicdaný olan hiçbir kimse fetva ve cevaz
veremez. Pire için yorgan yakanlarý uyarmak
için 'Bakýn Yazýcýoðlu bir siyasetçi olduðu
halde siyasi menfaatini, kamu yararýna feda
ederdi' diye onu fazilete örnek verdim. Benim
dediðimi, maksadýmý en güzel, Büyük Birlik
Partisi'nin eski Genel Baþkaný Yalçýn Topçu
Bey ifade etmiþ:
'Muhsin Baþkan, namlu uzatana da, baþka
türlü kumpas kurana da asla onay vermezdi,
her zaman milli iradenin yanýnda yer alýrdý.
Hükümete 'Önce bu yolsuzluk meselesinin
üstüne git. Ýddia gerçek ise de iftira ise de
ortaya çýkar, gereðini yap. Hesap baþka ise bu
hesabý yapanlara karþý canýmla yanýndayým'
derdi. Sayýn Baþbakan, geçmiþte benzer
olaylarda Muhsin Baþkan'ýn tavrýna en yakýn
þahittir. Aralarýndaki hukuktan ötürü birçok
kumpasýn çözümünde rahmetli Baþkan'ýn
katkýlarý olmuþtur. Hiçbir vesayeti kabul
etmezdi, ömrü çeþitli vesayetlerle mücadeleyle
geçti zaten.'
Böyle bir insanýn ölmesi deðil, yaþamasý
ülkenin bekasý için gereklidir; ona kýyanlarýn
Allah cezasýný versin, dünyada ve ukbâda
rezil, rüsvay ve periþan olsunlar!
Bay iftiracýya ve benzerlerine gelince
onlar, zaten þimdiden rezil oldular.
Bakan Yazýcý’dan
14 Þubat uyarýsý
G
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliði Müsteþarý Wang Xiaoning, Afyon
Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu’nu makamýnda ziyaret etti.
ümrük ve Ticaret Bakaný
Hayati Yazýcý, þirketlerin
sermayeleriyle ilgili uyarýlarda bulundu
Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, þirketlerin
sermayelerini tamamlamasý
için son tarihin 14 Þubat olduðunu belirterek, "Sevgililer
Günü, þirketinizi de seviyorsanýz sermayesini tamamlayýn. Sevmiyorsanýz, tamamlamayacaksanýz tasfiye sürecine girer, tasfiyelerini saðlarýz'' dedi.
Hayati Yazýcý
Bakan Yazýcý, Swiss
Otel'de düzenlenen Elektronik Genel Kurul Sistemi toplantýsýna katýldý. Toplantýda konuþan Bakan Yazýcý, "Türkiye
ekonomik ve ticari hayatýna, Türk müteþebbisine önemli imkanlar saðlamýþtýr. Biz bu kanunla Türk müteþebbisine otoban yaptýk. Türk Ticaret Kanunu, Türk müteþebbisine, ekonomik hayatýmýzýn aktörleri bakýmýndan bir otoban konumundadýr. Bugün burada sizlerle paylaþacaðýmýz Elektronik
Genel Kurul Sistemi, Türk ticaret hayatýna saðladýðýmýz otobanda yürüyen son derece modern bir araçtýr. Tasarým olarak otobanda en güzel, en verimli, en hýzlý araç ne ise ticari
hayatta da Elektronik Genel Kurul Sistemi o iþlevi gören bir
araç konumundadýr" diye konuþtu.
‘Bizim görevimiz’
Çin heyeti Afyon Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu’nu makamýnda ziyaret etti.
Müteþebbislerin önünü açmanýn görev olduðunu vurgulayan Bakan Yazýcý, "Bizim görevimiz Türkiye'ye kazaným saðlayan, Türkiye'nin ekonomik hayatýnýn büyümesine
katký saðlayacak müteþebbisin önünü açmaktýr. Siz Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak suretiyle zaman
planlamasýný yapabileceksiniz. Elektronik Genel Kurul Sistemi aracýlýðýyla ortak olduðunuz þirketin genel kurulunu ya
da sahibi olduðunuz þirketin genel kurullarýný yapabilirken
her þeyi elektronik ortamda elinizdeki bilgisayarla gerçekleþtirebileceksiniz'' þeklinde konuþtu.
Sevgililer Günü
Ziyarete Afyonkarahisar Destekleme Dernek Baþkaný Ýhsan Beþer de eþlik etti.
Þirketlerin sermayelerini tamamlamasý konusunda
son tarihin 14 Þubat olduðunu hatýrlatan Bakan Yazýcý, "Bu
eksikliði tamamlamanýz için son gün 14 Þubat'týr. Unutmayýn Sevgililer Günü. Sevgililer Günü þirketinizi de seviyorsanýz sermayesini tamamlayýn. Sevmiyorsanýz, tamamlamayacaksanýz tasfiye sürecine girer, tasfiyelerini saðlarýz'' dedi.
Tanýtým toplantýsýnýn ardýndan Bakan Yazýcý, geliþtirilen Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden örnek olarak
oluþturulan bir þirketin genel kurul toplantýsýný izledi.(Yaygýn basýn)
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Kafkas, ‘Yýlýn Bakan Yardýmcýsý’
Enise Aðbal
aðlýk Bakan YarS
dýmcýsý Agah Kafkas, Siyasette ve Eko-
nomide Vizyon 2023
Dergisi
‘2013’ün
En’leri Ödül Töreni’ne katýldý.
Yayýn hayatýnýn
ikinci yýlýný geride býrakan Vizyon Dergisi,
birçok alanda verdiði
ödüllerin sahipleriyle
buluþtuðu
gecede
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a
‘Yýlýn Bakan Yardým-
Agah Kafkas, Þanlýurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun ödülünü verdi.
cýsý’ ödülünü verdi.
Kafkas ödülünü AK
Parti Merkez Kadýn
Kollarý Genel Baþkaný Güldal Akþit’in
elinden aldý.
Ýçiþleri Bakaný
Efkan Ala’nýn yaný sýra çok sayýda siyasetçi
ve bürokratýn katýldýðý
ödül töreninde, yýlýn
siyasetçisi seçilen AK
Parti Þanlýurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun ödülünü ise Agah Kafkas
verdi.
5
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Saðlýk Bakan
Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti.
‘Týp Fakültesi daha da büyüyecek’
H
Mustafa Demirer
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi’nde yapýlan
çalýþmalar hakkýnda Bakan Yardýmcýsý Kafkas'a
bilgi veren Rektör Alkan, üniversiteye iliþkin bilgi
paylaþýmýnda bulunarak, "Üniversite ileride yapýlacak yeni proje çalýþmalarý ile daha fazla büyüyecek.” dedi.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah AKfkas ise,
Çorum'da üniversite adýna gecikmiþ olan birtakým
iþlerin Rektör Alkan’ýn özverili çalýþmalarý sonucu
telafi edildiðini belirterek, "Sizin gibi üniversitelerin neferlerini burada görmek bizleri sevindirmektedir. Genç yaþta Çorum'a gelip hizmet verdiðiniz
için Allah sizden razý olsun. Þahsým ve Bakanlýðýmýz adýna üniversitemiz için ne yapýlmasý gerekiyorsa yapmaya hazýrým" diye konuþtu.
Karaman'dan Emre Uslu'ya çok sert cevap
Y
Bal üreticilerine Finansbank desteði
F
Emre Kut
inansbank Tarým
Bankacýlýðý bal
üreticilerine cazip destekler sunuyor.
Finansbank Tarým Bankacýlýðý Portföy Yönetmeni Bektaþ
Þahin, Tarým Bankacýlýðý konusunda yedi
bölgede konumlandýrdýklarý uzman saha
ekibi ile çiftçilere bire
bir tarýmsal danýþmanlýk hizmeti verdiklerini söyledi.
59 ilde 140 þube
aracýlýðýyla çiftçilerin
tohumdan hasada kadar tüm finansman sorunlarýnýn çözümüne
destek olduklarýný belirten Þahin, "Bankamýzýn web sayfasýnda
Tarým Bankacýlýðý uygulamalarý için hazýrladýðýmýz özel alandan, üreticilerimiz tarým danýþmanlarýna
ulaþýlabiliyor ve özel
destek alma olanaðý
elde ediyor. Tarým çalýþanlarýna özel kredi
paketleri, düþük faiz
oranlarý ve 120 ay vadeli ensek ödeme koþullarýyla sunuyoruz.
Tarým çalýþanlarýnýn mevsimsel þartlarýný dikkate alarak kredi ödemelerini müþterilerinin gelir elde etme dönemine uygun
olarak Tarýmsal hizmet aðýmýzý geniþleterek 2014 yýlýnda 65 ilde 150'yi aþkýn þube
ile çiftçilere hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu
alanda temel stratejimizi tarým sektörünün
yapýsal sorunlarýna
çözüm getirecek yatýrýmlarý desteklemek
olarak belirledik. Finansbank olarak, tarýmsal iþletmelerin,
modern tekniklerle
üretim yapan, ölçek
ekonomisine uygun,
yerel ve uluslararasý
pazarlara entegre olmasýný saðlayacak yapýya ulaþmalarýna destek vererek sektörle
birlikte büyümeyi hedefliyoruz.
Arýcýlýk destek
verdiðimiz önemli faaliyet kollarýndan biri.
Üreticilerimizin iþletme ve yatýrým ihtiyaçlarýný anýnda karþýlýyor, onlara gelir dönemleri ile uyumlu
DTS’de tiyatro oyunu
Finansbank Tarým Bankacýlýðý bal üreticilerine cazip destekler sunuyor.
Finansbank Tarým Bankacýlýðý Portföy Yönetmeni
Bektaþ Þahin, destekler hakkýnda bilgi verdi.
ödeme planlarýný sunuyoruz." Dedi.
Bal Üreticileri
Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ ise, kredinin Çorum arýcýlýðýna çok
büyük katký olacaðýný
ve ekipman alýmýnda
daha kolaylýk saðlayacaðýný söyledi.
Tüketici kredi ve kredi kartý kullanýmý arttý
T
üketici kredileri ve kredi kartý kullanýmý
arttýSöz konusu dönemde kredi kartý harcama tutarý yüzde 0,42 yükseldi.
Mevduat bankalarýnýn tüketici kredileri,
20 - 24 Ocak itibariyle önceki haftaya göre
yüzde 0,28 artarak 237,3 milyar lira ve kredi
kartý harcama tutarý ise yüzde 0,42 yükselerek 90,5 milyar lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
(TCMB) Haftalýk Para ve Banka istatistiklerine göre, 20-24 Ocak tarihleri arasýnda mevduat bankalarýnýn tüketici kredileri yüzde
0,28 oranýnda artýþla 237 milyar 294 milyon
eniþafak Gazetesi yazarý Hayye Ýslami kaynaklarda fasýk denir, farettin Karaman bugünkü yazýsýk ahlaksýzdýr, ahlaksýz de þerefsizsýnda kendisi hakkýnda twitterda çedir. Bu kiþinin þahitliði kabul edilþitli iddialarda bulunan Emre Usmez, sözüne inanýlmaz, kamu görelu'yu sert bir dille eleþtirdi...
vinde istihdam edilmez, devletin uygun gördüðü þekilde cezalandýrýlýr.
Hayrettin Karaman, "Ýftira etmek ve yalan söylemek ahlaksýzlýkMerhum Yazýcýoðlu'nu hem tatýr" baþlýklý yazýsýnda Emre Usnýr, hem de severdim. Onun öldürüllu'nun kendisi hakkýnda twitter üzemesine bir hocayý býrak, vicdaný olan
rinden Muhsin Yazýcýoðlu'nun ölühiçbir kimse fetva ve cevaz veremez.
mü için Karaman'ýn fetva verdiði idPire için yorgan yakanlarý uyarmak
dialarýna çok sert çýktý...
için 'Bakýn Yazýcýoðlu bir siyasetçi
olduðu halde siyasi menfaatini, kamu
Ýþte Karaman'ýn o yazýsý:
Hayrettin Karaman
yararýna feda ederdi' diye onu fazilete
Bir köþe yazarý þöyle bir twit atörnek verdim. Benim dediðimi, maksadýmý en gümýþ (25 Ocak 2014):
zel, Büyük Birlik Partisi'nin eski Genel Baþkaný
'Hayrettin Karaman'a soru: Rüþvet için, YaYalçýn Topçu Bey ifade etmiþ:
zýcýoðlu'nun öldürülmesi için fetva verdin, ta'Muhsin Baþkan, namlu uzatana da, baþka
mam. Yalan söylemek için fetva verdin mi bi antürlü kumpas kurana da asla onay vermezdi, her
latsan?'
zaman milli iradenin yanýnda yer alýrdý. HükümePeki anlatayým:
te 'Önce bu yolsuzluk meselesinin üstüne git. ÝdYukarýdaki iki konuda fetva vermediðimi üç
dia gerçek ise de iftira ise de ortaya çýkar, gereðikere köþemde yazdým, bir yazýmý -yanlýþ anlama
ni yap. Hesap baþka ise bu hesabý yapanlara karþý
deðil- saptýranlara cevap verdim, ayrýca savcýya
canýmla yanýndayým' derdi. Sayýn Baþbakan, geçda ifade verdim. Buna raðmen hala o sakýzý (veya
miþte benzer olaylarda Muhsin Baþkan'ýn tavrýna
baþka bir þeyi, mesela leþi) çiðneyen kimse kötü
en yakýn þahittir. Aralarýndaki hukuktan ötürü birniyetlidir.
çok kumpasýn çözümünde rahmetli Baþkan'ýn kat'Yalan söylemeye fetva verdin mi?' sorusu da
kýlarý
olmuþtur. Hiçbir vesayeti kabul etmezdi,
hakarettir.
ömrü çeþitli vesayetlerle mücadeleyle geçti zaten.'
Þimdi bu yalancý, dolayýsýyla fasýk, dolayýBöyle bir insanýn ölmesi deðil, yaþamasý ülsýyla ahlaksýz adam için bir fetva örneði yazayým:
kenin bekasý için gereklidir; ona kýyanlarýn Allah
'Filan kiþi, bir hocaya iftira etse, bazý konucezasýný versin, dünyada ve ukbâda rezil, rüsvay
larda fetva vermediði halde 'fetva verdin' dese, bir
ve periþan olsunlar!
de yalan söylemek için fetva istese bu kiþinin sýfatý ne olur ve ona ne yapmak gerekir?'
Bay iftiracýya ve benzerlerine gelince onlar,
zaten þimdiden rezil oldular.
El-Cevab:
(Yaygýn Basýn)
Yalan söyleyen, iftira ve hakaret eden kimse-
579 bin liraya, kredi kartý harcama tutarý da
yüzde 0,42 oranýnda yükseliþle 90 milyar
494 milyon 72 bin liraya ulaþtý. Söz konusu
dönemde taksitli ticari krediler ise yüzde
1,31 artýþla 125 milyar 184 milyon 454 bin lira oldu.
Mevduat bankalarýndaki tüketici kredilerinin 101 milyar 715 milyon 19 bin lirasý
konut, 7 milyar 895 milyon 237 bin lirasý taþýt ve 127 milyar 684 milyon 323 bin lirasý da
diðer kredilerden oluþtu. Geçen yýlýn ayný
dönemine oranla mevduat bankalarýndaki tüketici kredileri yüzde 26,11, taksitli ticari
krediler de yüzde 45,74 oranýnda arttý.
Bireysel ve kurumsal kredi kartlarýyla
yapýlan harcamalar ise 2013 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 20,95 oranýnda yükseliþ
gösterdi. Kredi kartý harcama tutarýnýn 52
milyar 31 milyon 979 bin lirasý taksitli, 38
milyar 462 milyon 93 bin lirasý taksitsiz olarak gerçekleþti.
Finansman þirketlerinin ayný dönemde
kullandýrdýklarý tüketici ve taksitli ticari kredi tutarý 14 milyar 902 milyon 67 bin lira oldu. Bu tutar geçen haftaya göre yüzde 1,04
artýþla, geçen yýlýn ayný dönemine oranla ise
yüzde 36,36 artýþa iþaret etti.(Yaygýn basýn)
T
Enise Aðbal
rabzon Devlet Tiyatrosu oyunu ‘50
Metre Yüksekten Ýçi
Su Dolu Konserve Kutusuna Balýklama Atlamak’ Çorum’da sahnelenecek.
O. Coþkun Irmak’ýn yazdýðý, Birkan
Gürgün’ün yönettiði 1
perdelik oyun bugün
20.00’de; yarýn da
14.00 ve 20.00 saatlerinde perde açacak.
Gittiði her kentte
50 metre yüksekten içi
su dolu konserve kutusuna balýklama atlayacaðýný iddia eden ve bu
gösterisiyle dünya çapýnda bir üne kavuþan
Pierre, her seferinde bir
mazeretle gösterisini
iptal etmekte. Yine
böyle bir günde Pierre’in hayranlarýndan
Isabelle, Pierre’in kapýsýný çalar. Pierre önce
bu görüþmeyi yapmak
istemez. Ancak Isabelle’i kulisine alýr. Pierre
ve Isabelle yaþanmýþlýklarý
paylaþýrken,
geçmiþleriyle yüzleþirler. Görünenin ardýnda
yatan tozlanmýþ bir
maziyi, geleceði kurmaya çalýþan bu iki
yalnýz insaný ne kadar
temizleyecek? Pierre
bu muhteþem gösterisini, hayraný Isabelle için
gerçekleþtirebilecek
mi?
Oyunun biletleri,
Çorum Devlet Tiyatro-
su giþesi ve mybilet.com internet adresinden satýþa sunuldu.
oyun bugün 20.00’de; yarýn da 14.00 ve
6
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Polis iþadamlarýný bilgilendirdi
E
mniyet Müdürü Halil
yaralý sayýsýnda ise yüzde
Ýbrahim Doðan, suç is5 oranýnda azalma meydatatistiklerine bakýldýðýnda
na geldi” diye konuþtu.
Çorum’un huzur ve güÝþadamlarýný kendilevenlik açýsýndan, örnek
rini kamu görevlisi gibi tagösterilebilecek iller aranýtarak para talep eden dosýnda yer aldýðýný belirtelandýrýcýlara karþýda uyarek, bu durumun saðlanran Emniyet Müdürü Halil
masýnda güvenlik görevliÝbrahim Doðan, konuþmalerinin özverili çalýþmalasýnda þunlarý kaydetti;
rýnýn yaný sýra, Çorum hal“Son zamanlarda özellikle
kýnýn saðduyulu yaklaþýmý
sayýn valilerimizin, beledive güvenlik kuvvetlerine
ye baþkanlarýmýzýn, kayverdiði desteðin büyük rol
makamlarýmýzýn veya baþoynadýðýný söyledi.
ka üst düzey bürokratlarýÝl Emniyet Müdürü
mýzýn adý ile hayýrsever iþ
Halil Ýbrahim Doðan,
adamlarýmýzýn telefonla
Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, MÜSÝAD’ýn konuðu oldu.
Müstakil Sanayi ve Ýþaarandýðý ve deðiþik gerekdamlarý Derneði (MÜSÝçelerle para talep edilerek
AD) Çorum Þubesi’nin
dolandýrýlmaya çalýþýldýkdaveti üzerine iþ dünyasýlarý birimlerimize sýkça innýn temsilcileri ile bir aratikal eden konulardandýr. Ýþ
ya geldi.
adamlarýmýzdan, herhangi
bir bürokrat adýna telefonla
MÜSÝAD Çorum
para istenmesi durumunda,
Þube Baþkaný Rumi Bekitelefon eden kiþinin, daha
roðlu ve dernek üyelerinin
sonra aranacaðý beyan edihazýr bulunduðu toplantýlerek bahse konu makam
da Ýl Emniyet Müdürü Haveya sekretaryasýyla irtibalil Ýbrahim Doðan, polis
ta geçilmeli ve konu teyit
teþkilatýnýn çalýþmalarý, Siedilmelidir. Unutulmamaber Suçlarla Mücadele Þulýdýr ki, hiçbir kamu görevbe Müdürü Ýsmail Maden,
lisi,bir iþadamýmýzý teleToplum Destekli Polislik
fonla arayarak para isteÞube Müdürü Ahmet Özmez.
kara, Ýl Emniyet MüdürlüProgram sonunda MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Adnan Týðlý, Ýl Emniyet
ðü Çocuk Þube Müdürü
Ayrýca ilimizde özelMüdürü Halil Ýbrahim Doðan’a teþekkür plaketi takdim etti.
Mustafa Uluhan Baysal ve
likle önleyici polislik çalýþAsayiþ Þube Müdürü Kümalarý kapsamýnda, Topbilay Taþkýn görev yaptýklum Destekli Polislik, Tralarý birimlerin faaliyetleri
fik, Terör, Narkotik ve Çove hedefleri hakkýnda iþacuk suçlarýyla alakalý kodamlarýný bilgilendirdiler.
nularda üretilen projeler
doðrultusunda, öncelikle
Toplantýda bir açýlýþ
okullarýmýzda eðitim-öðrekonuþmasý yapan Emniyet
tim gören çocuk ve gençleMüdürü Halil Ýbrahim Dorimiz baþta olmak üzere on
ðan, suç ve suçluyla mücabinlerce vatandaþýmýza
delenin sadece güvenlik
ulaþýlarak bilgilendirme ve
kuvvetlerine havale edilebilinçlendirme çalýþmasý
bilecek bir konu olmadýðýyapýlmakta ve bu konularna dikkat çekerek, topludaki faaliyetlerimiz basýn
mun tüm katmanlarýnýn
aracýlýðýyla kamuoyuna
suçla mücadeleye destek
duyurulmaktadýr”
vermesi gerektiðinin altýný
çizdi.
Siber Suçlarla Mücadele
Þube Müdürü Ýsmail
Çorum
Polisi
Müstakil
Sanayi
ve
Ýþadamlarý
Derneði
üyelerini
bilgilendirdi.
Sýnýrlý sayýda bir perMaden ise, sanayici ve iþasonelle görev yapan güdamlarýnýn karþýlaþabilevenlik kuvvetlerinin, ayný
cekleri biliþim suçlarý hakanda kentin tüm varoþlarýkýnda sunum yaptý.
ný, cadde ve sokaklarýný
kontrol etmesinin mümBiliþim alanýnda iþlekün olmadýðýna vurgu yanen suçlarla ilgili soruþturpan Doðan, “Ancak, kenmalarý yapmakla görevli
tin herhangi bir yerinde iþolan Siber Suçlarla Mücalenmekte olan bir suça, bir
dele Þubesinin 2012 yýlýnvatandaþýmýzýn tanýk olma
da kurulduðunu hatýrlatan
ihtimali her zaman daha
Maden, Çorum’da biliþim
yüksektir.Bu nedenle, vateknolojileri üzerinden iþtandaþlarýmýzýn bir suçla
lenen bazý dolandýrýcýlýk
karþýlaþtýklarýnda, ihbarda
olaylarýndan örnekler verebulunarak suçla mücadelerek alýnmasý gereken tedye katký saðlamalarýný
birler hakkýnda iþ adamlabekliyoruz. Tüm kamu kurýný uyardý. Maden, siber
rumlarý ile sivil toplum örsuçlarla ilgili yapýlan iþgütleri de kendi imkanlarý Çorum halkýnýn saðduyulu yaklaþýmý ve güvenlik kuvvetlerine verdiði destek hatýrlatýldý. lemlerin kamuoyunu bilgidoðrultusunda suçla mülendirmek amacýyla basýn
cadeleye katký da bulunyoluyla paylaþýldýðýný söymalýdýr. Çorum’daki asaledi.
yiþ olaylarýnda, yapýlan
Toplum Destekli Poözverili çalýþmalar neticelislik Þube Müdürü Ahmet
sinde suçlarý aydýnlatma
Özkara da, Toplum Desoranýnýn Türkiye ortalatekli Polislik Þube Müdürmasýnýn iki katýndan fazla
lüðü personelinin, 2013 yýolduðu görülmüþtür” diye
lýnda 60 bin kiþiyle görüþekonuþtu.
rek, güvenlik hizmetleriyle
Çorum emniyet Müilgili bilgilendirme ve bidürlüðü’nün trafikte can
linçlendirme
çalýþmasý
güvenliðinin saðlanmasýn
yaptýðýný, 2014 yýlýnda ise
noktasýnda yaptýðý çalýþ100 bin vatandaþla görüþmalar ve alýnan güvenlik
meyi hedeflediklerini açýktedbirleri hakkýnda açýklaladý.
malarda bulunan Ýl EmniToplumun birçok soyet Müdürü Halil Ýbrahim
rununun güvenlik hizmetDoðan, “Trafik düzen ve
lerini ilgilendirdiðini anlagüvenliðinin tesisi için alýtan Özkara, “Bu nedenle
nan tüm yasal ve idari tedsuçu tetikleyebilecek her
birler, her þeyden önce vaEmniyet Müdürlüðü’nün bazý birim müdürleri çalýþmalarýný özetledi.
durumun, örneðin mahaltandaþlarýmýzýn can ve mal
ledeki aydýnlatma yetersizgüvenliðini saðlamak amacýyla alýnmaktadýr. Trafikte, özellikle yolliðinin, kapatýlmamýþ bir çukur ve benzeri konulardaki sorunlar Topcu ve yük taþýyan araçlarda kýþ lastiði kullanýmý yasal olarak zorunlum Destekli Polisler aracýlýðýyla ilgili birimlere iletilerek sorunun
lu hale getirilmiþtir.Trafik kazalarýnýn arttýðý kýþ aylarýnda, kýþ lastikçözümü hýzlandýrýlýyor” dedi.
leri, sürücülerin sürüþ emniyetini saðlarken, ayný zamanda diðer yol
Özkara, yaptýðý sunumda müdürlük olarak geçmiþ yýllarda yapkullanýcýlarýnýn da güvenliðine katkýda bulunmaktadýr. Yapýlan detýklarý faaliyetler ile 2014 yýlýnda yapýlmasý planlanan çalýþmalar
ðerlendirmede, ülkemizdeki sürücülerin kýþ ve yaz lastikleri arasýnhakkýnda da bilgi verdi.
daki farklarý bilmediklerinden kýþ lastiði kullanýmýna önem vermeÇocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal da, müdürlük
dikleri anlaþýlmaktadýr.Oysa, yaz lastiklerinin,yapýsýndaki kimyasal
olarak okullardaki eðitim-öðretimi doðrudan veya dolaylý olarak
bileþenler nedeniyle artý 7 derecenin altýndaki sýcaklýklarda kullanýlolumsuz etkileyebilecek her konunun önceden tespit edilerek ortamasý halinde,sertleþerek yol tutuþ özelliðinin zayýfladýðý ve ciddi kazalara neden olduðu bilinmektedir. Mevsimine göre doðru lastiðin
dan kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Çocuklakullanýlmasý halinde ise trafik kazalarýnýn azaldýðý görülmektedir”
rýn huzurlu bir ortamda okullarýna gidiþ geliþlerinin saðlandýðýný beifadelerini kullandý.
lirteren Baysal, bunun için her eðitim-öðretim yýlýnýn baþýnda yapýTürkiye’de meydana gelen trafik kazalarýnda, her yýl binlerce
lan risk analizlerine göre,ihtiyaç duyulan okullara sabit okul polisi,
vatandaþýn hayatýný kaybederken, on binlerce insanýn da yaralandýðýirtibat görevlisi veya ekip görevlendirildiðini bildirdi.
ný veya sakat kaldýðýnýn altýný çizen Doðan, “Trafik kazalarýndaki
Asayiþ Þube Müdürü Kubilay Taþkýn, kendilerine intikal eden
ölüm ve yaralanma oranlarýnýn azaltýlmasý için alýnacak etkili tedbirbütün ihbarlarda olay yerine3-5 dakika içerisinde ekip gönderildiðilerden biri de emniyet kemeri kullanýmýdýr.Emniyet kemeri, kaza sýni
ve
hýzlý bir þekilde olaylara müdahale edildiðini belirtti.
rasýnda, sürücü ve yolcularýn araçtan fýrlamalarýný önleyerek, hayat
MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum’un
kurtarmakta ve yaralanma vakalarýný azaltmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalarda, emniyet kemerinin takýlmasý halinde trafik kazalarýndaki
huzurlu kentler arasýnda yer almasýnýn mutluluk verici olduðunu beölümlerde yüzde 40, yaralanmalarda ise yüzde 30 oranýnda azalma
lirterek, kentte huzur ve asayiþin saðlanmasýnda gösterdikleri özveolduðu tespit edilmiþtir. Çorum’da trafik denetimlerin artýrýlmasý ve
rili çalýþmalardan dolayý Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve
denetimler sýrasýnda trafik polislerimizin yaptýðý eðitsel uyarýlar nepolis teþkilatý olmak üzere tüm güvenlik birimlerine teþekkür etti.
ticesinde, trafik kazalarý ve kazalardaki ölüm ve yaralanma oranlaProgram sonunda MÜSÝAD yönetim kurulu üyesi Adnan Týðrýnda, 2013 yýlýnda 2012 yýlýna göre ölümlü kaza sayýsýnda yüzde
lý, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’a teþekkür plaketi tak45.5, yaralanmalý kaza sayýsýnda yüzde 7,ölü sayýsýnda yüzde 32.1,
dim etti.(ÝHA)
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði yönetim kurulu üyeleri, KOSGEB Ýl Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
MÜSÝAD’tan KOSGEB’e ziyaret
M
üstakil Sanayici
ve Ýþadamlarý
Derneði yönetim kurulu üyeleri, KOSGEB Ýl Müdürlüðü’nü
ziyaret etti.
Ziyarette MÜSÝAD Baþkaný Rumi
Bekiroðlu, KOSGEB
Ýl Müdürü Ahmet
Dursunoðlu ile ile görüþerek dernek çalýþmalarý ve faaliyet
alanlarý hakkýnda bilgi
verdi.
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Rumi Bekiroðlu, Çorum adýna yapýlacak
her çalýþmada toplumun tüm katmanlarýyla iþbirliði yapmaya
hazýr olduklarýný açýkladý. Çorumlu 52 iþ
adamý ile birlikte MÜSÝAD Çorum Þubesi’ni kurduklarýný hatýrlatan Bekiroðlu,
“MÜSÝAD hakkýn ve
hukukun, adaletin ve
eþitliðin, barýþýn ve
Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Adnan Týðlý,
Þükrü Türkoðlu, Ahmet Köksal da hazýr bulundu.
güvenin, refahýn ve
mutluluðun saðlandýðý; tarihe ve topluma
mal olmuþ mahalli ve
evrensel deðerlerin
gözetildiði,
kendi
içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygýn bir Türkiye hayaliyle yola çýkan hassasiyet sahibi
iþ adamlarýnýn, 5 Ma-
yýs 1990 tarihinde Ýstanbul’da kurduklarý
bir iþadamý derneði.
Bizde bu anlayýþtan
yola çýkarak ülkemiz,
Çorum ve iþ adamlarýmýzý en iyi notaya getirmek için çalýþacaðýz. Çorum ortak paydasýnda tüm paydaþlarla bir araya gelerek
üzerimize düþen ne
varsa yapmaya hazý-
rýz” dedi.
KOSGEB Ýl
Müdürü Ahmet Dursunoðlu ise, KOSGEB’in üretim ve ticaret hayatý üzerindeki olumlu etkileri hakkýnda bilgiler verdi.
Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Adnan Týðlý, Þükrü Türkoðlu, Ahmet Köksal
da
hazýr
bulundu.(ÝHA)
124 projenin ödemesi tamam
Ahmet Kuyulu
T
Enise Aðbal
arým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu
(TKDK) Ýl Koordinatörlüðü, Tar-Gel Personeline yönelik 12.
Çaðrý tanýtým ve duyuru toplantýsý düzenledi.
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonunda düzenlenen
toplantýda bilgi veren
TKDK Ýl Koordina-
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü,
Tar-Gel Personeline yönelik 12. Çaðrý tanýtým ve duyuru toplantýsý düzenledi.
törlüðü’nden Ziraat
Mühendisi Ahmet
Kuyulu, 2013 yýlý deðerlendirilmesine göre
124
projeye
21.209.980 TL ödeme yapýldýðýný, 282
projenin de incelemede olduðunu söyledi.
Hibe sözleþmesi
imzalanan projeler-
den görüntülerin de
yer aldýðý sunumda,
projelerle ilgili bilgiler de verildi. 2014
yýlý 12. Çaðrý döneminin duyurulduðu
toplantýda bu döneme
ait tedbirler ve içerikleri, deðiþiklikler, uygun ve uygun olmayan harcamalar, 12.
Çaðrý Destek Bütçesi
anlatýldý.
12. Çaðrý proje
baþvurusunun 10 Þubat’ta baþlayýp 10
Mart 2014’te sona
ereceðini ifade eden
Ahmet Kuyulu daha
sonra konuyla ilgili
sorularý yanýtladý.
Ne kadar baþvuru o kadar fon
T
Enise Aðbal
arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl
Koordinatör V. Ýsmail
Daðdelen, Çorum Organize Sanayi Bölge
Müdürü Yaþar Þahin’i
makamýnda ziyaret etti.
Ziyaretinde 12.
Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn
yayýnlandýðýný ve 10
Þubat - 10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin gerçekleþeceðinden bahseden Daðdelen, “12. Çaðrý ilanýnýn bütçesi 488.772,12
Avrodur. Bu miktar belirli bir ilin kullanýmýna
tahsis edilmiþ bir miktar deðildir. Hangi ilden
daha fazla müracaat gelirse o ile o nispette fon
akýþý olacaktýr. Çorumlu üreticilerimizin kurumumuza nitelikli projelerle müracaat ederek
mümkün olan en yüksek miktarda fonu ilimize çekecekleri konusunda inancýmýz tamdýr.
2013 yýlýnda yapýlan
ödeme miktarýnýn bu
yýl da yakalanmasý için
tüm kesimlerin desteðini bekliyoruz” dedi.
Çorum'a kazandýrýlan yatýrýmlarý da anlatan Daðdelen, Organize Sanayi Bölgesi’nde süt iþleme ve
eriþte-mantý üretimi yapan 2 iþletmeye destek
verildiðini, özellikle süt
iþleme konusunda faaliyet gösteren iþletmenin
ülkemizde
IPARD
programýnýn uygulandýðý tüm illere gelen projeler içerisinde destek
alan en büyük çaplý
proje olduðunu belirtti.
Çorum Organize
Sanayi Bölge Müdürü
Yaþar Þahin, ziyaretten
dolayý tüm TKDK çalýþanlarýna teþekkür ederek, “Çorum’un daha
fazla proje üreterek hibelerden daha fazla pay
almasý hepimizin ortak
temennisi, bu konuda
üzerimize düþen görev
olursa
yapmaktan
memnuniyet duyarýz.”
diye konuþtu.
Ýsmail Daðdelen, Çorum Organize Sanayi Bölge
Müdürü Yaþar Þahin’i makamýnda ziyaret etti.
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Türkiye’nin en prestijli tanýtým organizasyonlarý arasýnda sayýlan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT, TÜYAP Ýstanbul Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde açýldý.
Çorum, Hitit kýyafetleri, tarihi, doðasý ve leblebisiyle yine gözde...
Medeniyetin Beþiði EMITT’te
E
ÝBB Baþkaný Kadir Topbaþ Çorum standýný ziyaret etti.
Çorumlu iþadamlarý standý ziyaret etti.
Turizmciler EMITT’te yerini aldý.
Enise Aðbal
mitt Doðu Akdeniz
Turizm ve Seyahat
Fuarý, Tüyap Fuar Merkezinde dün 18. kez kapýlarýný ziyaretçilerine
açtý
Türkiye’nin
en
prestijli tanýtým organizasyonlarý arasýnda sayýlan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT, TÜYAP Ýstanbul Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin
Çelik, Ýstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn yaný sýra yabancý
ülke temsilcileri ile ilimizi temsilen Vali Sabri
Baþköy ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül’ün de katýldýðý açýlýþ
töreni ile 18. kez kapýlarýný açtý.
Ayrýca, açýlýþ törenine çeþitli illerden çok
sayýda vali ve belediye
baþkanlarý ile turizm sektörüne yön veren lider
turizm firmalarýnýn yöneticileri katýldý.
Kültür ve Turizm
Bakanlýðý’nýn
destek
verdiði fuara her yýl olduðu gibi bu yýl da yoðun katýlým oldu. 71
farklý ülkeden 4 bin 500
yerli ve yabancý katýlýmcý fuarda yerini aldý.
‘Medeniyetler Beþiði’ sloganý ile fuara katýlan ve Çorum'a ait tarihi ve doðal deðerleri
yansýtan fotoðraflarla
süslenen Çorum'un standý da açýlýþtan itibaren ziyaretçilerden büyük ilgi
gördü.
Çorum Valiliði ve
Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa açýlan
stantta, Vali Sabri Baþköy, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül, Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru ve
Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan gelen konuklarý karþýladý.
Hitit kýyafetleriyle
karþýladýlar
Vali Sabri Baþköy, konuklara Çorum’u tanýttý.
Hitit kýyafetleri dikkat çekti.
Hitit kýyafetleri giyen görevliler tarafýndan
Çorum standýný ziyaret
edenlere broþür ve tanýtým filmi gibi tanýtýcý yayýnlar daðýtýldý. Fuarda
Çorum Belediyesi her yýl
olduðu gibi sýcak leblebi
ikramý yaparken ‘Hattuþa Seni Bekliyor’ projesi
kapsamýnda ÇEKVA öðrencileri tarafýndan da ziyaretçilere özel hazýrlanan kutularda leblebi hediye daðýtýldý.
Çorum standýný ilk
gün ziyaret edenler arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný
Kadir Topbaþ, Kültür ve
Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Özgür Özarslan,
THY Selanik Müdürü
Utku Yazan, Erzincan
Valisi Abdurrahman Ak-
EMITT Fuarý 18. kez kapýlarýný ziyaretçilerine açtý
demir, Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy, Adana
Valisi Hüseyin Avni Coþ,
Alaca eski Kaymakamý
yeni Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Harun Kaya, eski Çorum Milletvekili
Yasin Hatipoðlu, Çorum
Dernekler Federasyonu
Baþkaný Süleyman Gökcen, Ýstanbul Çorumlular
Deneði Baþkaný Muzaffer Korkmazgöz, ÇEKVA Koordinatörü Erdal
Karslý, ÇEKVA Genel
Sekreteri Sabit Velidedeoðlu gibi birçok tanýnmýþ
bürokrat ve Çorum sevdalýsý hemþerilerimiz de
yer aldý.
Yunan turizmciler
Çorum standýnda
Yabancý ziyaretçilerden dikkat çeken
isimler ise yine Yunanistan’dan oldu. Yunan turizmcilerden Stefhannos
Hacimanow, Kristos Zigos, Marianna Stengou,
Danlis Aslanis, Spiros
Kuris, Nikos C. Sopountzis gibi sektör yöneticileri Çorum standýný ziyaret ettiler.
Çorum standýnda,
Çorum'da hizmet veren
Anitta Otel, Mavi Ocak,
Çorum Büyük Otel, Çavuþoðlu Turizm de yer
alýyor ve Çorum tanýtýmýna katký saðlýyorlar. 2
Þubat 2014 tarihine kadar açýk kalacak olan fuarý yerli ve yabancý 150
bin kiþinin ziyaret etmesi
bekleniyor.
Süleyman Gökcen’e Çorum Belediyespor sürprizi
Çorum Belediye
Baþkan Yardýmcýsý ve
Çorum
Belediyespor
Kulüp Baþkaný Zeki Gül,
Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökcen'e çerçeveli
Çorum
Belediyespor
Profesyonel Futbol Takýmý Fotoðrafýný hediye etti.
Bu jestinden dolayý
Zeki Gül’e teþekkür
eden Süleyman Gökcen,
böylesine anlamlý bir hediye almaktan çok mutlu
olduðunu belirtti.
bisini tatmak isteyen ziyaretçiler bu hazzý yine
Çorum standýnda buldular. Memnuniyetlerini
ifade eden ziyaretçiler
Çorum leblebisinin gerçek lezzetini ve kendine
has kokusunu her yýl ol-
duðu gibi yine fuarda
Çorum standýnda bulduklarýný söylediler.
Belediye Basýn
Hititler EMÝTT'te
Çorum'u tanýtmak
amacýyla fuarda yoðun
bir çalýþma yapan Çorum
ekibi, giydikleri Hitit kýyafetleri ile de dikkat çekiyor. Çorum Kýz Teknik
ve Meslek Lisesi ile Boðazkale Halk Eðitim
Müdürlüðü Hitit kýyafetleri kreasyonundan seçilen kýyafetler ile stantta
yer alan görevliler ve
ÇEKVA gönüllüleri fotoðraf çekinmek isteyen
ziyaretçilerin ilgi odaðý
olmayý baþardý.
Ziyaretçilere Çorum Leblebesi ikram edildi.
Kadir Topbaþ Çorum leblebisi daðýttý
Çorum Valiliði ile
Çorum Belediye Baþkanlýðý iþ birliði ile 18.
Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat
Fuarý EMITT’te açýlan
Çorum standýnda katýlýmcý ve ziyaretçilere sýcak leblebi ikramý yapýlýyor.
Her yýl yaþanan görüntüler bu yýl da yaþanmakta olup, Çorum leblebisi daðýtýmýnda sýcak
leblebi almak isteyen ziyaretçiler tarafýndan izdiham yaþanýyor. Leblebi daðýtýmýný görevliler
ile birlikte Vali Sabri
Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül
ve Belediye Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürü
Mustafa Ercan kendi elleri ile bizzat yaptý.
Ayrýca Çorum standýný ziyarete gelen Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný Kadir Topbaþ’ýn
uzun süre sýcak leblebi
daðýtmasý ziyaretçiler tarafýndan ilgi ve beðeniyle karþýlandý.
Sýcak Çorum leble-
Çorum'u tanýtmak amacýyla fuarda yoðun bir çalýþma yapýlýyor.
Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, fuarda ev sahipliði yaptý.
8
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Türkmenler Türkiye’ye sýðýnýyor
S
uriye'deki Türkmen kasabalarýnda artan katliam tehditlerinden kaçanlardan 500'ü daha
sýnýrý aþarak Türkiye'ye sýðýndý
Karkamýþ ilçesine getirilen
500 Suriyeli Türkmen, Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesindeki
kampa gönderildi. Böylelikle
çatýþmalardan kaçarak Türki-
ye'ye sýðýnan Suriyeli Türkmen
sayýsýnýn son bir haftada 2 bin
200'e ulaþtý.
Suriye'nin Halep kentine
baðlý Cerablus kasabasýnda, Irak
Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) grubu
ile Ýslami Cephe arasýndaki çatýþmalardan kaçarak Türkiye sýnýrýnda bekleyen çoðunluðu ço-
cuk ve kadýnlardan oluþan 500
Türkmen, Karkamýþ ilçesindeki
tren garýna getirildi.
Burada gerekli kontrolleri
yapýlan misafirler, Ýl Afet ve Acil
Durum Müdürlüðü (AFAD) tarafýndan temin edilen otobüslerle Viranþehir ilçesindeki kampa
sevk edildi.
Engelli bir Suriyeli ise bir
asker tarafýndan kucaðýnda taþýnarak otobüse bindirildi. Bu arada çatýþmalardan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan Suriyeli Türkmen
sayýsýnýn son bir haftada 2 bin
200'e ulaþtýðý öðrenildi.
Dünya Bülteni
OKA destekli yatýrýmlar
devam ediyor
(ÝHA)-Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Genel Sekreteri
Mevlüt Özen, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta Avrupa Birliði
(AB) kaynaklarýndan takip edilen proje miktarýnýn 76 milyon euro
bütçeli olduðunu belirterek, "Bu 76 milyon euroluk proje bittiðinde
bölgemizde yaklaþýk 200 milyonluk yatýrým gerçekleþmiþ olacak” dedi.
OKA, bölgesel kalkýnmaya yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerini, 2013 yýlýnda olduðu gibi 2014 yýlýnda da sürdürmeye devam ediyor. Hem yerel aktörler ile merkezin iþbirliðini geliþtirmeyi
hem de bölge illeri olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ýn ulusal
ve uluslararasý ölçekte rekabet üstünlüklerini artýrmayý hedefleyen
OKA, kurulduðundan bugüne kadar yaklaþýk 300 projeye 70 milyon
TL hibe desteði saðladý.
2013 yýlýný ve ilk ayý tamamlanacak olan 2014 yýlýný deðerlendiren OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý 2013 yýlý sonu itibariyle yaklaþýk 300 tane projeyi takip etti. Bu
projelere verdiðimiz destek miktarý 70 milyon lira civarýnda. Aþaðý
yukarý 65 milyon civarýndada paydaþlarýmýz özel idareler, belediyeler,
özel sektör, sivil toplum, üniversitelerin harcadýðý paralar var. Dolayýsýyla bölgede Amasya, Çorum Samsun Tokat’ta yaklaþýk 133 milyonluk yatýrýmý gerçekleþtirmiþ durumda. 2013 yýlýnda 2 tane program
uyguladýk. Bir tanesi Ýnsan Kaynaklarý Geliþtirme Programý. Bunun
bütçesi 2 milyon lira. Bir tanesi de Dezavantajlýlara Yönelik Alt Yapý
Programý. Bunun bütçesi de 6 milyon lira. Bu 2 programda yaklaþýk
30 tane projeyi tamamlamaya çalýþýyoruz" diye konuþtu.
2012 yýlýndan itibaren devam eden projelerin
bulunduðunu, 2013 yýlýnýn
son aylarýnda çýkýlan 26
milyonluk bir teklif çaðrýsýnýn devam ettiðini ifade
eden Mevlüt Özen, “Bu 26
milyonluk teklif çaðrýsýnýn
3 tane ana konusu var.
Bunlar: Yenilebilir enerji,
KOBÝ’lere destek, Ar-Ge
inovasyonun ve yenilikçiliðin desteklenmesi. Bu
yenilebilir enerjide hem
kamuya hem özel sektöre
desteðimiz var. Kamuya 7
milyon lira, özel sektöre 4 milyon lira hibe desteðimiz var. Yenilebilir
enerjide amaç; rüzgardan, sudan, güneþten ve biyokütleten elektrik
üretmek. Ürettikleri elektrik enerjisini kendi tüketimlerinde kullanacaklar, artaný da devletin þebekesine verebilecekler. Bu çok önemli pilot bir uygulama. 20 milyonun 11 milyonunu enerjiye ayýrdýk. Geriye
kalan 15 milyon lirada inovasyona ve imalat sanayine ayýrdýk. Ýnovasyon ve imalat sanayinde KOBÝ’leri destekleyeceðiz. KOBÝ’ler yenilikçi ihracata dayalý istihdama dayalý projelerini bize sunabilecekler.
Buradaki prosedür þöyle iþleyecek: 28 Þubat akþamýna kadar paydaþlarýmýza son baþvuru tarihini verdik. Özel sektör, sivil toplum, üniversiteler ve devlet daireleri bize baþvuracaklar. 28 Þubat akþamýnda bilgisayar kapanacak. 7 Mart akþamýnda basýlý kopyalarý teslim alacaðýz.
7 Mart akþamýndan itibaren yaklaþýk 1,5 aylýk deðerlendirme sonrasýnda yönetim kurulumuz kazanan projeleri açýklayacak. Kazanan
projelere sözleþme için 10 günlük süre veriyoruz. Onlar kazandýklarý
evraklarla beraber bize baþvuruyorlar ve sözleþme imzalýyorlar. Kazananlar özel sektördeyse 1 yýl içerisinde, kamu sektöründeyse 2 yýl içerisinde projelerini bitirmekle yükümlü olacaklar” þeklinde konuþtu.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý’nýn kendisine misyon olarak
biçtiði meselelerden bir tanesinin uluslararasý arenada bölgenin temsil
edilmesi olduðunu kaydeden Özen, “Ajansýn Avrupa Birliði kaynaklarýnýn ülkemizde kullanýlmasý ile ilgili önemli vazifeleri var. Toplamda Amasya, Çorum, Samsun, Tokat’ta takip ettiðimiz proje miktarý 76
milyon euro bütçeli. Biz bu projelerin bir kýsmýný kendimiz yürütüyoruz. Bir kýsmýna personelimizle teknik destek veriyoruz. Bu 76 mil-
yon euroluk proje bittiðinde bölgemizde yaklaþýk 200 milyonluk yatýrým gerçekleþmiþ olacak” açýklamasýnda bulundu.
Türkiye ve TR83 Bölgesi’nde ‘Toplumsal Cinsiyet Eþitliði ve
Kalkýnma Raporu’ hazýrlandýðýný dile getiren Özen þöyle konuþtu:
“Toplumsal cinsiyet eþitliði konusunda farkýndalýðýn artýrýlmasý ve daha geniþ kitlelere ulaþýlabilmesi amacýyla Türkiye ve TR83 Bölgesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eþitliði ve Kalkýnma Raporu hazýrlandý.
Raporda, ‘Toplumsal Cinsiyet Eþitliði’ ve ‘Kalkýnmada Ana Yaklaþýmlar’ tarihsel bir perspektifle ele alýnmýþ, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eþitliðinde yasal çerçeve bölümü ile Türkiye’de son yýllarda yapýlan hukuki düzenlemeler incelendi. Nüfus, eðitim, istihdam, çalýþma
hayatý, þiddet, karar alma mekanizmalarýna katýlým konularýnda
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri ve Türkiye istatistikleri ile diðer düzey 2 bölgeleri ortalamalarý da sunularak ‘Toplumsal Cinsiyet
Eþitliði’ ve ‘Kalkýnma Göstergeleri’ bölümünde ele alýnmýþtýr. Orta
Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen toplumsal cinsiyet
eþitliðinin saðlanmasýna yönelik projeler ise yine bu raporda yer almýþtýr. Raporun son kýsmýnda ise Dünya Bankasý ve Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý, 2012 yýlý Dünya Kalkýnma Raporu Tanýtým Toplantýsý’nýn konuþmalarýnýn bir bölümü yer almýþtýr. Bu çalýþmanýn devamýnda toplumsal cinsiyet eþitliði alanýnda ülkemizde bölgeler arasýndaki farklýlýklarý incelemek üzere kadýn-erkek bazýnda ve 26 Düzey 2
Bölgesi için TÜÝK tarafýndan açýklanan veriler temel bileþenler analizi yöntemi ile analiz edilerek toplumsal cinsiyet eþitliði endeksi oluþturulmuþtur.”
2013 Yýlý Dezavantajlý Gruplara Yönelik
Sosyal Ýçerme ve 2013 Yýlý Dezavantajlý Gruplara
Yönelik Küçük Ölçekli
Altyapý Programlarýnýn
devam ettiðini dile getiren
OKA) Genel Sekreteri
Mevlüt Özen açýklamasýný
þöyle tamamladý: “Dezavantajlý Gruplara Yönelik
Küçük Ölçekli Altyapý
Mali Destek Programý
kapsamýnda 45 baþvuru
alýnmýþ olup 24 proje ile
sözleþme imzalanmýþtýr.
Program bütçesi 6 milyon
lira olup eþ finansmanlar sonrasýnda oluþan toplam katký 10,3 milyon
lira olarak gerçekleþmiþtir. Sosyal Ýçerme Mali Destek Programý kapsamýnda 78 baþvuru alýnmýþ olup 24 proje ile sözleþme imzalanmýþtýr.
Program bütçesi 2 milyon lira olup eþ finansmanlar sonrasýnda oluþan
toplam katký 2,2 milyon lira olarak gerçekleþmiþtir. 2013 yýlý Doðrudan Faaliyet Desteði programý kapsamýnda 3 adet proje destek sözleþmesi imzalanmýþtýr. Bu projelerden Vezirköprü Belediyesi’nin yararlanýcýsý olduðu ‘Entegre Katý Atýk Yönetimi (EKAY) Projesi’ ile Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü’nün yararlanýcýsý olduðu ‘Samsun Ýlindeki Tarýmsal Üretici Örgütlerinin Yapýsal Sorunlarýnýn Belirlenmesi’ projelerinin uygulama dönemleri tamamlanmýþtýr. Tokat Ýl
Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nün yürüttüðü Tokat Kent Müzesi Fizibilitesi Projesi’nin uygulama dönemi devam etmektedir. 2013 yýlý sonu itibariyle toplam 44 milyon 41 bin 92 lira destek ödemesi yapýlmýþtýr. 2013 yýlý Teknik Destek Programý 5. dönem sonu itibariyle toplam
29 adet proje sözleþmesi imzalandý. 19 adet projeye 161 milyon 218
bin 72 lira kaynak tahsis edilerek hizmet alýmý yapýldý. 8 proje kapsamýnda düzenlenen eðitimler ajans personeli tarafýndan verilmiþtir. 2
projede ise eðitim konusu ile ilgili faaliyet gösteren kamu kurumlarýndan destek alýnarak eðitimlerin ücretsiz gerçekleþtirilmesi saðlanmýþtýr. Projeler kapsamýnda uygulanan eðitimlere bu döneme kadar toplam bin 168 kiþi katýlým saðlamýþtýr. 2013 yýlý 6. döneminde ise 11
proje baþarýlý bulunarak sözleþme imzalamaya davet edilmiþtir. Program sonu itibariyle toplam 40 proje kapsamýnda bin 780 kiþiye eðitim
verilmesi beklenmektedir.”
EOB katýlýmcý listesi askýya çýkarýlacak
O
smancýk'ýn en
önemli sivil
toplum
kuruluþlarýndan biri
olan Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý
Baþkanlýðý seçime
gidiyor.
Çoðunluk
saðlandýðý takdirde 17
Þubat 2014 Pazartesi
günü yapýlacak olan
Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Baþkanlýðý
olaðan genel kuruluna
katýlacaklarýn listesi
askýya çýkarýlýyor.
Konu ile ilgili
bilgi veren Osmancýk
Esnaf Odasý Baþkaný
Mehmet Çatal, odaya
kayýtlý yaklaþýk 830
üye bulunduðunu,
toplantýya
katýlacaklarýn
listesinin askýya
çýkarýldýðýný belirtri.
Çatal, "Odamýzýn
2010, 2011, 2012,
2013 yýllarýna ait
olaðan genel kurulu,
5362 sayýlý Esnaf ve
Sanatkarlar Meslek
Kuruluþlarý
Kanunu'nun 42.
Maddesi gereðince; 17
Þubat 2014 Pazartesi
günü saat 12.00'de
Kýzýlýrmak Mahallesi
Adnan Menderes
Caddesi No:33
Osmancýk Belediye
Kültür Sitesi adresinde
yapýlacaktýr. Kongrede
çoðunluk
saðlanamadýðý taktirde
toplantý 25 Þubat 2014
Salý günü tarihinde
ayný yer ev ayný saatte
yapýlacaktýr.
Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý
Baþkanlýðý
kongresinde ilan
edilen gündemi
görüþmek üzere
katýlacaklarýn listesi 3
Þubat 2013 tarihi
itibariyle Yazý
Mahallesi
Akþemseddin Sokak
No:12'de bulunan
Osmancýk Esnaf ve
Sanatkar Odasýnda
askýya çýkarýlacaktýr.”
dedi.
3 dönemdir Esnaf
Odasý Baþkanlýðýný
yürüttüðünü belirten
Çatal, yapýlacak
kongrede yeniden
aday olduðunu
açýklayarak kongrenin
esnaf ve sanatkarlara
hayýrlý olmasý
temennisinde bulundu.
Tahtakale haný Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu bünyesindeki 25 Anadolu derneðine ücretsiz tahsis etti.
Çorumlular artýk
Tahtakale Haný’nda
B
ursa Büyükþehir Belediyesi,Vakýflar Bölge Müdürlüðü'nden kiraladýðý tarihi Tahtakale Haný'ný
restore edip, Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu bünyesindeki 25 Anadolu derneðine ücretsiz tahsis etti.
Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu çatýsý altýnda
toplanan Adýyaman, Afyon, Antalya, Bitlis, Bayburt
Çorum, Edirne, Kütahya Isparta Karabük, Malatya,
Balýkesir, Elazýð, Niðde, Bingöl, Tokat Konya Yozgat, Zonguldak, Kýrýkkale Muðla, Ordu, Nevþehir
ve Manisa Anadolu dernekleri hizmet binasýna kavuþtu. Büyükþehir Belediyesi, Vakýflar Bölge Müdürlüðü'ne ait Tahtakale Haný'ný 10 yýllýðýna kiraladý. Haný restore eden belediye, burasýný derneklere
ücretsiz tahsis etti. Dernekler Anadolu’yu Bursa’da
buluþturacak.
Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu Baþkaný
Mustafa Dursun, “Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu
6 ay önce kuruldu. Kuruluþumuzdan bu yana yerimiz yoktu. Bununla alakalý Büyükþehir Belediye
Baþkanýmýz Recep Altepe’yi ziyaret ettik. Baþkanýmýz bize yer tahsisi konusunda söz verdi ve verdiði
sözü kýsa sürede tuttu. Vakýflar Bölge Müdürlüðü'nün mülkiyetinde bulunan Tahtakale Haný’ný kiralapýp restore ettirdi. Bu haný federasyon çatýsý altýnda faaliyet gösteren 25 derneðe ücretsiz tahsis etti" dedi.
Toplam 13 odalý handa her odada ikiþer derneðin faaliyet göstereceðini anlatan Dursun, "Bu binada bir araya gelen 25 dernekle birlikte hareket edeceðiz. Burada çeþitli faaliyetler yapacak, kültürümüzü tanýtacaðýz. Yöresel olarak ürettiðimiz ürünleri bu binada sergileyeceðiz. Bu bina küçük bir
Türkiye’yi yansýtacak. Bize tahsis edilen bina 400
metre kare alan üzerine kurulu. Handa 13 oda bulunuyor. 13 odanýn bir tanesi federasyon baþkanlýðýna
ait olacak, ikiþer dernek bir odayý kullanacak” diye
konuþtu.(ÝHA)
CHP'ye sol aydýnlardan tepki
A
ralarýnda Enver Aysever, Eren Aysan, Levent
Üzümcü, Nazlýcan Özkan ve Tarýk Akan'ýn da
bulunduðu bir grup aydýn tarafýndan kaleme alýnan
Sol Belediyecilik Deklarasyonu'yla CHP'ye ve sol
siyasi aktörlere çaðrýda bulunuldu. Deklarasyonda,
"Gezi direniþi, kanýksadýðýmýz anlamdaki siyasetin
tanýmýný ve iklimini deðiþtirdi. Toplumun tüm dinamiklerini; kadýnlarý, çocuklarý, yaþlýlarý ve engellileri; öðrencileri, taþeron iþçileri, doðanýn ve emeðin
deðerini öncelleyen bir belediyecilik anlayýþýný sol
politika ve adaylarla taçlandýrma beklentisinin bu
kadar yüksek olduðu bir dönemde CHP'nin sokaðýn
beklentisini göremediðini düþünüyoruz" ifadeleri
yer aldý.
Aralarýnda Alaz Erdost, Cüneyt Cebenoyan,
Enver Aysever, Eren Aysan, Levent Üzümcü, Meryem Göktepe, Nazlýcan Özkan, Nazým Alpman,
Orhan Alkaya, Pýnar Kür ve Tarýk Akan'ýn da aralarýnda bulunduðu 50'ye yakýn aydýn tarafýndan kaleme alýnan Sol Belediyecilik Deklarasyonu'nda þunlar kaydedildi:
Sað politikacýlarla avunanlarýn düþtüðü pozisyondur
"Gezi direniþi, kanýksadýðýmýz anlamdaki siyasetin tanýmýný ve iklimini deðiþtirdi; bu çekim gücüne belediyecilik anlayýþlarý da dahil. Tarihsel mirasýn bize gösterdiði yegane gerçek; sokaðýn güçlendiði dönemlerin etkili/belirleyici sol politika
üretmeye zemin oluþturduðudur. Vedat Dalokay ve
Ahmet Ýsvan'a iki büyük anakentin kapýlarýnýn yüzde 60'ýn üzerinde yüksek oyla açýlmasý, esasýnda
Gezi ruhunun asla sapmamasý gereken yolundan izler taþýmaktadýr. Geldiðimiz noktada acý olan ise;
medeniyete giden yolun ilk adýmlarý olan maðara/duvar yazýlarýnýn benzeri yalýn ve odaklý mesajlarý binlerce yýl sonra Taksim'de ve Kýzýlay'daki duvarlardan okumaktan korkan siyasi aktörlerin varlýðýdýr. Eldeki aygýtlarýn iþlevsiz ve kýsýr kaldýðý geçtiðimiz dönemde; sokaðýn ve kent muhalefetinin,
projecilik safsatalarýný neden istemediðini ve ortaya
koyacaðý tahayyülü temsili siyasi arenaya ve yerel
yönetime taþýma görevini üstlenecek sol belediyeciliði görmeyenlerin ve sað politikacýlarla avunanla-
rýn düþtüðü pozisyondur.
Saðdan adaylara kucak açanlara hatýrlatmak
isteriz
Toplumun tüm dinamiklerini; kadýnlarý, çocuklarý, yaþlýlarý ve engellileri; öðrencileri, taþeron
iþçileri, doðanýn ve emeðin deðerini öncelleyen bir
belediyecilik anlayýþýný sol politika ve adaylarla
taçlandýrma beklentisinin bu kadar yüksek olduðu
bir dönemde CHP'nin sokaðýn beklentisini göremediðini düþünüyoruz. Kaldý ki; mevcut ekonomi-rant
merkezli bir anlayýþýn toplumun aklýnda ve vicdanýnda gömüldüðü bir süreçte, paylaþýmcý bir belediyeciliði ve bunun da öznesinin doða ve insan olmasý gerçeðini düþünenlerin çoðunluk olduðunun görülmesi gerekir. Sicili hayli kabarýk kent suçlarýna
yenilerini eklemekten baþka bir ulvi amacý olmayan, alametifarikasý beton-asfalt belediyeciliðinden
öteye geçmeyecek saðdan adaylara açýlan kucaðýn
temsilcilerine, dayanmak istediði siyasi gelenekte
DÝSK grevine greyder anahtarýný iþçilere veren ve
üst sýnýfýn golf sahasýný kent insanýna park olarak
açan Vedat Dalokay'ýn ve sosyalist kimliðini saklayarak deðil, öne çýkartarak 'seçim kazanan' Ahmet
Ýsvan'ýn olduðunu, 1989'da sol belediyecilik politikalarý ile zafer kazandýðýný hatýrlatmak isteriz.
Sað belediyecilik anlayýþýný kabul etmiyoruz
Siyasetin belirleyici pozisyonundakileri takipçi konumuna düþüren, ezberini bozan, fiyakasýný çizen; sebepleri, sonuçlarý ve etkilerini on yýllarca tartýþacaðýmýz ve yeniden þekillendirme kalibresine
daima hayran kalacaðýmýz Gezi direniþini yaþamýþken, kýsa vadeli çýkarlarla alternatif olma hevesinin
toplumun beklentisini karþýlamayacaðýný, bizlerin
hak etmediði sað belediyecilik anlayýþýný kabul etmeyeceðimizi; birleþtiren, dürüst ve sol adaylarý
destekleyeceðimizi belirtmek isteriz. Soldan politika üretmek isteyen tüm siyasi aktörlere rant ve ekonomi politikalarýný deðil; birleþtiren bir aday ile, doðayý ve insaný gözeten belediyeciliði hayata geçirmek üzere açýk çaðrýmýzdýr."
(Milliyet)
Harç tutarlarý yeniden
belirlenecek
B
Osmancýk Haber
Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Mehmet Çatal
elediyeler tarafýndan alýnan vergi ve
harç tarifelerinin, 18.12.2013 tarihli ve
28855 sayýlý resmi gazetede yayýmlanan
2013/5585 sayýlý Bakanlar Kurulu kararýyla
2-3 kat artýrýlmasý bütün esnaflarýn tepkisine
neden olmuþtu.
Konuya iliþkin açýklama yapan Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný
Mehmet Çatal, esnaf ve sanatkarlardan gelen þikayetler üzerine giriþimlerde bulunduklarýný açýkladý.
Gelen þikayetleri Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na ilettiklerini
belirten Çatal, “Yapýlan giriþimler sonucun-
da 28 Ocak 2014 tarihinde Maliye Bakanlýðýnda bir toplantý yapýlmýþ ve bu toplantýda,
5585 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile belirlenen tarifede yer alan vergi ve harç tutarlarýnýn indirilmesi ve belediye gruplarýnýn
yeniden belirlenmesi konusunda mutabakata varýlmýþtýr. Ayrýca, belirtilen vergi ve
harçlarýn iþyeri büyüklükleri de dikkate alýnacak þekilde tespit edilebilmesi için kanunda deðiþiklik yapýlmasý hususunda da çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Esnafýmýzý ve üyelerimizi de yakýndan ilgilendiren bu konunun
önümüzdeki günlerde çözülmesi beklenmektedir.” diye konuþtu.
Osmancýk Haber
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Nüfusumuz artýþa geçti
rer
Mustafa Demi-
AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu, Çorum'un nüfusunda
düþüþün
durduðunu, artýþa
geçiþin baþladýðýný
bildirdi.
Uslu, dün akþam
yaptýðý açýklamada,
Türkiye Ýstatistik
Kurumu'nun 2013
Adrese Dayalý Nüfus
Kayýt Sistemi'ne göre, Çorum'un nüfu-
Salim Uslu
sunun 529 bin 975
kiþiden, 532 bin 080
kiþiye yükseldiðini
hatýrlattý.
Uslu'nun verdiði
bilgiye göre, kent
merkezinde 5 bin
592 kiþi, il genelinde
ise 2 bin 105 kiþi artýþ gösterdi. Buna
göre þehir merkezi
nüfusu 236 bin 738
kiþiye, Ýl genel nüfusu ise 532 bin 080
kiþiye ulaþtý. Geçtiðimiz yýllara göre
nüfus oranýndaki düþüþ durdu, artýþa geçiþ baþladý.
Ýstanbul’da 170 bin 754 Çorumlu var
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý adrese dayalý nüfus sistemi sonuçlarýna göre, Türkiye’nin en kalabalýk 14 milyon 160 bin 467 nüfusuna sahip Ýstanbul’da en çok Sivaslýlar yaþýyor.
TÜÝK’in verilerine göre Türkiye’de birçok ilin nüfusu göç
sebebiyle düþerken, Ýstanbul’un nüfusu her geçen gün biraz daha
yükseliyor. 31 Aralýk 2013 tarihi itibarýyla Ýstanbul’un nüfusu 14
milyon 160 bin 467’ye ulaþýrken, Ýstanbul’da yaþayanlar arasýnda
736 bin 542 kiþi birinci sýrada Sivaslýlar, 548 bin 546 ile ikinci sýrada Kastamonulular, 499 bin 782 ile Ordulular üçüncü sýrada yer
alýyor. Ýstanbul’da en nüfusa sahip 8 bin 680 ile Burdurlular birinci sýrada, 9 bin 263 kiþi ile Hakkarililer ikinci sýrada, 14 bin 281 ile
Muðlalýlar 3 sýrada yer alýyor.
Ýstanbul’da yaþayan diðer illerin nüfusu ise þöyle sýralanýyor:
“Adana 83 bin 13, Adýyaman 172 bin 919, Afyonkarahisar 56
bin 585, Aðrý, 156 bin 992, Amasya 173 bin 739, Ankara, 90 bin
793, Antalya 43 bin 573, Artvin 82 bin 673, Aydýn 27 bin 642, Balýkesir 99 bin 145, Bilecik 36 bin 784, Bingöl 128 bin 195, Bitlis
195 bin 279, Bolu 65 bin 525, Bursa 97 bin 899, Çanakkale 76 bin
499, Çankýrý 158 bin 352, Çorum 170 bin 754, Denizli 29 bin 746,
Diyarbakýr 188 bin 745, Edirne 109 bin 609, Elazýð 141 bin 697,
Erzincan 302 bin 511, Erzurum 382 bin 519, Eskiþehir 53 bin 580,
Gaziantep 78 bin 238, Giresin 487 bin 115, Gümüþhane 137 bin
495, Hatay 88 bin 666, Isparta 54 bin 364, Mersin 55 bin 32, Ýstanbul 2 milyon 178 bin 507, Ýzmir 67 bin 127, Kars 269 bin 388,
Kayseri 153 bin 491, Kýrklareli 119 bin 301, Kýrþehir 44 bin 673,
Kocaeli 57 bin 179, Konya 151 bin 298, Kütahya 29 bin 665, Malatya 392 bin 435, Manisa 44 bin 734, Kahramanmaraþ 97 bin 56,
Mardin 204 bin 630, Muþ 132 bin 840, Nevþehir 88 bin 350, Niðde 88 bin 61, Rize 296 bin 375, Sakarya 135 bin 920, Samsun 417
bin 120, Siirt 207 bin 661, Sinop 366 bin 681, Tekirdað 117 bin
749, Tokat 455 bin 817, Trabzon 395 bin 474, Tunceli 85 bin 159,
Þanlýurfa 112 bin 849, Uþak 20 bin 791, Van 167 bin 648, Yozgat
138 bin 629, Zonguldak 119 bin 771, Aksaray 46 bin 6, Bayburt
117 bin 360, Karaman 25 bin 671, Kýrýkkale 33 bin 761, Batman
124 bin 247, Þýrnak 30 bin 558, Bartýn 96 bin 375, Ardahan 237
bin 510, Iðdýr 85 bin 286, Yalova 20 bin 845, Karabük 94 bin 684,
Kilis 37 bin 427, Osmaniye 28 bin 557, Düzce 47 bin 741.”(ÝHA)
9
Sungurlu’nun nüfusu 2013 yýlý sonu itibariyle ise 54 bin 099’a düþtü.
Sungurlu’nun nüfusu azaldý
Ç
orum'un Sungurlu ilçesinin 1980 yýlýnda 100
bin olan merkez, belde ve köy nüfusu, 2009 yýlýnda 61 bin 210'a, 2010 yýlýnda 59 bin 283'e, 2011
yýlýnda 57 bin 385’e, 2012 yýlýnda 55 bin 922'ye,
2013 yýlý sonu itibariyle ise 54 bin 099’a düþtü.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý sonuçlarýný açýkladý.
Açýklanan sonuçlara göre Sungurlu nüfusunu 26 bin
848'ini erkekler, 27 bin 251'ini ise kadýnlar oluþturdu. 2013 yýlýnda 16 bin 120 erkek, 16 bin 465 kadýn
olmak üzere Ýlçe merkezinin nüfusu 32 bin 585 olarak belirlendi. Belde ve köylerde ise 10 bin 728 erkek, 10 bin 786 kadýn olmak üzere toplam 21 bin
514 kiþi bulunuyor.
Sungurlu'nun 1980 yýlýnda ilçe merkez nüfusu
24 bin 309, belde ve köy nüfusu 73 bin 013 olmak
üzere toplam 100 bin idi. 1990 yýlýnda merkez nüfusu 30 bin 521, belde ve köy nüfusu 57 bin 806 oldu.
14 yýlda merkez nüfusu toplam 2 bin 064 kiþi artarken, belde ve köy nüfusu ise 36 bin 292 kiþi azaldý.
2000 yýlýnda ise merkez nüfus 35 bin 397, belde ve
köy nüfusu 45 bin 443 idi. 20 yýlda merkez nüfus
toplam 2 bin 812 azalýrken, belde ve köy nüfusu 23
bin 929 kiþi azaldý.
2013 yýlý sonu itibariyle merkez nüfusu 32 bin
585, belde ve köy nüfusu ise 21 bin 514'e kadar düþtü. Bir yýlda 55 bin 922 olan merkez, belde ve köy
nüfusu 2013 yýlýnda 54 bin 099'a düþtü. Bir yýlda
bin 823 kiþi azaldý. Toplamýna bakýldýðýnda ise 1980
yýlýnda 100 bin olan merkez, belde ve köy nüfusu,
2012 yýlýnda 54 bin 099'a düþtü. 30 yýlda 45 bin 901
kiþi azaldý.
Yaþ grubu ve cinsiyete göre nüfus þu þekilde
oluþtu; 0-4 yaþ bin 781 erkek, bin 668 kadýn olmak
üzere 3 bin 449, 5-9 yaþ bin 954 erkek, bin 868 kadýn olmak üzere 3 bin 822, 10-14 yaþ 2 bin 399 erkek, 2 bin 240 kadýn olmak üzere 4 bin 639, 15-19
yaþ 2 bin 478 erkek, 2 bin 370 kadýn olmak üzere 4
bin 848, 20-24 yaþ bin 796 erkek, bin 711 kadýn olmak üzere toplam 3 bin 507, 25-29 yaþ bin 630 erkek, bin 590 kadýn olmak üzere toplam 3 bin 220,
30-34 yaþ bin 756 erkek, bin 748 kadýn olmak üzere toplam 3 bin 504, 35-39 yaþ bin 738 erkek, bin
669 kadýn olmak üzere toplam 3 bin 407, 40-44 yaþ
bin 671 erkek, bin 645 kadýn olmak üzere 3 bin 316,
45-49 yaþ bin 550 erkek, bin 482 kadýn olmak üzere toplam 3 bin 032, 50-54 yaþ bin 571 erkek, bin
656 kadýn olmak üzere 3 bin 227, 55-59 yaþ bin 442
erkek, bin 547 kadýn olmak üzere toplam 2 bin 989,
60-64 yaþ bin 425 erkek, bin 694 kadýn olmak üzere toplam 3 bin 119, 65-69 yaþ bin 201 erkek, bin
365 kadýn olmak üzere toplam 2 bin 566, 70-74 yaþ
bin 56 erkek, bin 169 kadýn olmak üzere toplam 2
bin 225, 75-79 yaþ 694 erkek, 832 kadýn olmak üzere bin 526, 80-84 yaþ 535 erkek, 654 kadýn olmak
üzere toplam bin 189, 85-89 yaþ, 138 erkek, 271 kadýn olmak üzere toplam 409, 90+ yaþ 33 erkek, 72
kadýn olmak üzere toplam 105 kiþi.(ÝHA)
Baðcýlar’da 15 bin Çorumlu yaþýyor
T
Verilere göre Türkiye’nin yüzde 1’i Baðcýlar’da yaþýyor.
Baðcýlar ilçesinde 15 bin Çorumlu yaþýyor.
Baðcýlar ilçesi Ýstanbul’da en genç nüfusun
yaþadýðý ilçeler sýralamasýnda ilk sýrada yer alýyor
ürkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) Adrese
Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013 nüfus sayýmý sonuçlarýna göre, Baðcýlar ilçesinin 752 bin
250 nüfusa sahip olduðu açýklandý. Ýstanbul’un
1’inci, Türkiye’nin de 6’ýncý kalabalýk ilçesi özelliðini koruyan Baðcýlar, 52 ilden daha fazla nüfusa sahip bir ilçe oldu. Verilere göre Türkiye’nin
yüzde 1’i Baðcýlar’da yaþýyor.
TÜÝK, her yýl olduðu gibi bu yýl da hazýrlanan nüfus sayýmý sonuçlarýný açýkladý. Nüfus sayýmý araþtýrmasýna göre her ilin merkez, ilçe, belde
ve köylerinin sahip olduðu nüfus ve demografik
yapýsý belirlendi. Bu sonuçlara göre, Türkiye’nin
nüfusu 76 milyon 667 bin 864’e, Ýstanbul’un ise
14 milyon 160 bin 467’ye ulaþtý. Planlý þehirleþmenin örneðinin sunulduðu ve sosyal, kültürel
projelerin hayata geçirildiði Baðcýlar’ýn nüfusu da
752 bin 250 oldu. Baðcýlar’ýn bu nüfusuyla 52 ilden daha büyük nüfusa sahip olduðu belirlendi.
Verilere göre, Baðcýlar ilçesi Ýstanbul’da en
genç nüfusun yaþadýðý ilçeler sýralamasýnda ilk sýrada yer alýyor. Baðcýlar’da (15-19 ) yaþ arasýnda
67 bin 134, (20-24) yaþ arasýnda 62 bin 358, (2529) yaþ arasýnda 73 bin 925, (30-34) yaþ arasýnda
77 bin 184 kiþi yaþýyor. Baðcýlar’da 90 yaþýn üzerinde ise 336 kiþi yaþýyor. Yine TÜÝK verilerine
göre ilçede 383 bin 495 erkek, 368 bin 755 kadýn
yaþýyor.
“TÜRKÝYE’NÝN MOZAÝÐÝ”
Baðcýlar, ayný zamanda Türkiye’nin 81 vilayetinden insanlarýn yaþadýðý ilçe olma ayrýcalýðýný
taþýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun belirlemelerine göre, ilçede Ýstanbul nüfusuna kayýtlý 47 bin
661 kiþi yaþýyor. 41 bin 133’lük nüfusuyla en çok
Bitlisli’nin yaþadýðý ilçede 39 bin 860 Sivaslý ve
34 bin 556 Malatyalý yaþýyor. Diðer en çok nüfusa sahip iller ise þöyle:
Ordu: 34.130, Samsun:32.299, Kastamonu:
31.429, Tokat: 28.803, Giresun: 28.201, Sinop:
25.248 Adýyaman: 23.399, Diyarbakýr: 20.647,
Batman: 20.197, Erzurum: 16.832, Kars: 16.204,
Çorum: 15.694, Van: 15.118, Amasya: 15. 76,
Trabzon: 14.831, Mardin: 13.415 Erzincan:
12.637, Ardahan: 12.105, Siirt: 11.548, Bayburt:
11.467.(ÝHA)
Çorum’da 129 Sakaryalý var
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)’nun açýkladýðý adrese dayalý nüfus kayýt sistemi verilerine göre Sakarya’da doðduðu halde Sakarya dýþýnda yaþayan kiþilerin sayýsý 281 bin 622 olarak açýklandý.
Açýklanan verilere göre Sakaryalýlarýn en fazla yaþadýðý þehir Ýstanbul. Ýstanbul’da 135 bin 920 Sakaryalý yaþarken, Kocaeli’nde 65
bin 72, Ankara’da 10 bin 502, Bursa’da 10 bin 104, Ýzmir’de 6 bin
522 Sakaryalý yaþýyor. Sakaryalýlarýn en az bulunduðu þehir ise 31 kiþiyle Kilis.
Sakaryalýlarýn yaþadýðý þehirler ve sayýlarý þöyle: “Adana 551,
Adýyaman 49, Afyonkarahisar 387, Aðrý 253, Amasya 180, Ankara 10
bin 502, Antalya 4 bin 791, Artvin 203, Aydýn 985, Balýkesir 2 bin
191, Bilecik 3 bin 232, Bingöl 121, Bitlis 100, Bolu bin 848, Burdur
138, Bursa 10 bin 104, Çanakkale bin 23, Çankýrý 154, Çorum 129,
Denizli 590, Diyarbakýr 375, Edirne 888, Elazýð 204, Erzincan 133,
Erzurum 444, Eskiþehir 2 bin 893, Gaziantep 429, Giresun 401, Gümüþhane 155, Hakkari 273, Hatay 514, Isparta 287, Mersin 796, Ýstanbul 135 bin 920, Ýzmir 6 bin 522, Kars 170, Kastamonu 407, Kayseri 494, Kýrklareli 889, Kýrþehir 159, Kocaeli 65 bin 72, Konya bin
209, Kütahya 685, Malatya 200, Manisa 812, Kahramanmaraþ 202,
Mardin 198, Muðla 2 bin 246, Muþ 118, Nevþehir 109, Niðde 76, Ordu 384, Rize 517, Samsun 751, Siirt 138, Sinop 134, Sivas 207, Tekirdað 3 bin 974, Tokat 186, Trabzon bin 23, Tunceli 123, Þanlýurfa
281, Uþak 96, Van 274, Yozgat 112, Zonguldak 2 bin 50, Aksaray 126,
Bayburt 78, Karaman 88, Kýrýkkale 133, Batman 148, Þýrnak 302,
Bartýn 286, Ardahan 60, Iðdýr 90, Yalova 2 bin 420, Karabük 518, Kilis 31, Osmaniye 128 ve Düzce 6 bin 153.”(ÝHA)
TUÝK verilerine göre Çorum’da 4 bin 446 Yozgatlý yaþýyor.
Çorum’da 4 bin
446 Yozgatlý var
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan yapýlan Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi Sonuçlarý’na göre, Türkiye genelinde 1 milyon 137
bin 308 Yozgatlý yaþýyor.
TÜÝK tarafýndan yapýlan adrese dayalý nüfus
kayýtlarýna göre Yozgat’ta 399 bin 10 Yozgatlý yaþarken, il dýþýnda ise 738 bin 298 Yozgatlý yaþýyor.
Yozgatlýlarýn en çok yaþadýðý illerin baþýnda 332 bin
198 ile Ankara gelirken, ikinci sýrada 138 bin 629
kiþi Ýstanbul , 61 bin 180 ile de Kayseri üçüncü sýrada yer alýyor.
Yozgatlýlarýn Türkiye genelinde yaþayan nüfusu ise þöyle sýralandý. Adana 2 bin 941, Adýyaman
371, Afyonkarahisar bin 74, Aðrý 539, Amasya 889,
Ankara 332 bin 198, Antalya 20 bin 450, Artvin
192, Aydýn 3 bin 874, Balýkesir 4 bin 703, Bilecik
621, Bingöl 327, Bitlis 365, Bolu 967, Burdur 441,
Bursa 25 bin 925, Çanakkale bin 862, Çankýrý, Bin
35, Çorum 4 bin 446, Denizli bin 620, Diyarbakýr
bin 204, Edirne bin 91, Elazýð 718, Erzincan 677,
Erzurum bin 160, Eskiþehir 2 bin 744, Gaziantep
bun 155, Giresun 426, Gümüþhane 268, Hakkari
617, Hatay bin 465, Isparta 933, Mersin 5 bin 843,
Ýstanbul 138 bin 629, Ýzmir 31 bin 227, Kars 382,
Kastamonu 909, Kayseri 61 bin 185, Kýrklareli 854,
Kýrþehir 7 bin 595, Kocaeli 10 bin 198, Konya 6 bin
167, Kütahya 916, Malatya bin 17, Manisa 2 bin
965, Kahramanmaraþ 861, Mardin 531, Muðla 5
bin 122, muþ 377, Nevþehir 2 bin 328, Niðde bin
33, Ordu 522, Rize 350, Sakarya 3 bin 222, Samsun
2 bin 384, Siirt 395, Sinop 283, Sivas 3 bin, Tekirdað 5 bin 461, Tokat 4 bin 911, Trabzon 782, Tunceli 399, Þanlýurfa 805, Uþak 503, Van 813, Yozgat
399 bin 10, Zonguldak bin 174, Aksaray bin 115,
Bayburt 188, Karaman 309, Kýrýkkale 10 bin 675,
Batman 326, Þýrnak 674, Bartýn 354, Ardahan 153,
Iðdýr 266, Yalova 2 bin 64, Karabük 560, Kilis 97,
Osmaniye 339, Düzce 737(ÝHA)
Sakarya’da 3 bin
486 Çorumlu yaþýyor
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)’nun açýkladýðý
adrese dayalý nüfus kayýt sistemi verilerine göre
nüfusu 917 bin 373 olarak açýklanan Sakarya’da Sakarya doðumlu 676 bin 33 kiþi yaþýyor. Sakarya’da
yaþayan 241 bin 340 kiþi ise baþka illerden Sakarya’ya gelenler.
Açýklanan verilere göre Sakarya’da en fazla
Trabzonlular yaþýyor. 26 bin 18 kiþi ile ilk sýrada yer
alan Trabzonlularý, 14 bin 314 kiþi ile Erzurumlular
izliyor. 3’üncü sýrada ise 14 bin 191 kiþi ile Düzceliler bulunuyor. Sakarya’da en az nüfusa sahip olan
ise 11 kiþi ile Hakkarililer.
Sakarya’da yaþayan diðer illerde doðanlarýn iller ve sayýlarý þöyle: “Adana bin 909, Adýyaman
632, Afyonkarahisar 2 bin 325, Aðrý 9 bin 234,
Amasya bin 598, Ankara 2 bin 914, Antalya 619,
Artvin 5 bin 720, Aydýn 683, Balýkesir 2 bin 65, Bilecik 3 bin 367, Bingöl 738, Bitlis bin 280, Bolu 5
bin 706, Burdur 340, Bursa 3 bin 522, Çanakkale
852, Çankýrý bin 560, Çorum 3 bin 486, Denizli 779,
Diyarbakýr bin 980, Edirne 877, Elazýð bin 658, Erzincan bin 622, Erzurum 14 bin 314, Eskiþehir 2 bin
669, Gaziantep bin 138, Giresun 7 bin 34, Gümüþhane 2 bin 516, Hakkari 111, Hatay bin 128, Isparta
859, Mersin bin 277, Ýstanbul 9 bin 160, Ýzmir bin
327, Kars 4 bin 748, Kastamonu 3 bin 640, Kayseri
bin 933, Kýrklareli bin 47, Kýrþehir bin 192, Kocaeli
10 bin 575, Konya 2 bin 677, Kütahya bin 261, Malatya 3 bin 298, Manisa bin 539, Kahramanmaraþ
bin 535, Mardin bin 146, Muðla 420, Muþ 5 bin 555,
Nevþehir 869, Niðde 2 bin 392, Ordu 8 bin 50, Rize
4 bin 310, Samsun 5 bin 72, Siirt 711, Sinop 2 bin
208, Sivas 5 bin 184, Tekirdað 967, Tokat 3 bin 979,
Trabzon 26 bin 18, Tunceli 271, Þanlýurfa bin 126,
Uþak 678, Van 4 bin 392, Yozgat 3 bin 222, Zonguldak 3 bin 278, Aksaray 606, Bayburt bin 75, Karaman 368, Kýrýkkale 925, Batman 840, Þýrnak 228,
Bartýn 973, Ardahan bin 515, Iðdýr 883, Yalova 466,
Karabük bin 782, Kilis 358, Osmaniye 878 ve Düzce 14 bin 191.”(ÝHA)
10 CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Akþemsettin Camii’ne
mimarlardan tam not
T
Recep Mebet
ürkiye Diyanet Vakfý Komaþ A.Þ. Ýnþaat ve
Teknik Hizmetler Müdürü Mehmet Yýldýrým,
mimarlardan oluþan bir heyetle birlikte dün Çorum’a
geldi.
Akþemsettin Camii inþaatýnda incelemelerde
bulunan teknik heyette Mehmet Yýldýrým’ýn yaný sýra
Komaþ A.Þ. Proje Koordinatörü Merih Aykaç
Þengül ile þirket bünyesinde görev yapan
mimarlardan Aþkýn Deðerli, Zeynel Bostan, Cengiz
Seçkin ve Halil Mülayim yer aldý.
Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma
Derneði Baþkaný Celal Alegöz ve Baþkan Yardýmcýsý
Ömer Kazancý’nýn ev sahipliðindeki ziyarette Türkiye
Diyanet Vakfý Ýl Temsilcisi Mustafa Ersoy da hazýr
bulundu.
Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný
gezen Komaþ Ýnþaat ve Teknik Hizmetler Müdürü
Yýldýrým, Akþemsettin Camii’nin taþ ve mermer
iþçiliðinden övgüyle söz etti.
Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve
yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Yýldýrým,
Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý
ile yapýmýna baþlanan cami inþaasýnýn
tamamlanmasýna destek veren Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü’ye teþekkür etti.
Caminin bölümlerini gezerek notlar alan ve
fotoðraflar çeken mimari heyet de beðeni ve
önerilerini dile getirerek yapýlan çalýþmalarda emeði
geçenleri tebrik ettiler.
ALEGÖZ’DEN HAYIRSEVERLERE ÇAÐRI
Diyanet Vakfý mimarlarýndan oluþan bir heyet Akþemsettin Camii’ni inceledi.
Komaþ Ýnþaat ve Teknik Hizmetler Müdürü Mehmet Yýldýrým, izlenimleri paylaþtý.
Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma
Derneði Baþkaný Celal Alegöz, “Taþ iþçiliðinden
kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin
desteðini bekliyoruz” dedi.
‘Meydan Camii’ adýyla yapýmýna baþlanan ve
‘Akþemsettin Camii’ adýný alan mâbedin inþaa
çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz,
cenaze namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane ve
tuvaletlerin yapýmýnýn sürdüðünü söyledi.
Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn da mevsim
þartlarý elverdiðince devam ettiðini anlatan Alegöz,
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin
inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe
ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon
çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ
iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için
hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz.
Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak
isteyenler Farabi Caddesi’ndeki camii inþaatý altýnda
bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, 224 98 06,
0537 471 50 47 ve 0542 487 72 47 numaralý
telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler.
Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak
ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle
Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz.
Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna
katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen
hayýrseverlere teþekkür ediyoruz.”
MTV’de
son gün
uyarýsý!
Recep Mebet
Caminin taþ iþçiliðine hayran kalan teknik heyet, beðenilerini ifade ettiler.
Akþemsettin Camii Derneði yöneticileri misafir heyete bilgiler verdi.
otorlu Taþýtlar Vergisi (MTV)’nin 2014
M
yýlýna iliþkin birinci taksit ödeme süresi bugün sona eriyor.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB)’nýn internet sitesinden yapýlan duyuruda, mükelleflerin MTV vergilerini mesai saati bitimine kadar ödemeleri gerektiði hatýrlatýldý.
Yapýlan açýklamaya göre, MTV mükellefleri 2014 yýlý birinci taksit ödemelerini;
kredi kartý ile Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (www.gib.gov.tr) internet sayfasýnda, anlaþmalý bankalarýn internet bankacýlýðý hizmetini kullanarak veya banka þubelerine baþvurarak, MTV yönünden mükellefiyet kaydýnýn bulunduðu vergi dairesi müdürlükleri ya da MTV tahsile yetkili diðer
vergi dairesi müdürlüklerine yapabilecek.
Ayrýca internet bankacýlýðý kullanýcýsý
olmaksýzýn Denizbank, Finansbank veya
Garanti Bankasý, Yapý ve Kredi Bankasý ve
Akbank'ýn internet siteleri üzerinden kredi
kartlarýyla da ödeme yapýlabileceði belirtildi.
Erdoðan ve Doðan Çelik’in sahibi olduðu Bahabey Pide Salonu hizmete girdi.
Bahabey Pide
Salonu hizmette
E
Recep Mebet
rdoðan ve Doðan
Çelik’in sahibi olduðu Bahabey Pide
Salonu, Bahçelievler
Mahallesi Bahabey
Caddesi
numara
103/B’de hizmete girdi.
Her tür pide çeþidini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný
belirten Doðan Çelik,
sipariþ üzerine düðün,
mevlid ve cenaze merasimleri için pide hazýrladýklarýný söyledi.
Ramazan pidesi
ve lavaþ gibi lezzetlerin yanýnda kýymalý,
kuþbaþýlý, kaþarlý, karýþýk pide ve þakþuka ad-
Bahabey Pide, Bahabey Caddesi numara 103/B’de faaliyet gösteriyor.
ekmek çeþitleri hazýrlýlý özel pide çeþidini de
rinin de bulunduðunu
müþterilerinin beðenihatýrlattý.
yoruz” diyen Çelik,
hizmetleri hakkýnda
sine sunduklarýný vur“Tecrübeli kadrodetaylý bilgi almak isgulayan Çelik, klimalý
muzla, en kaliteli malteyenleri Bahabey Pisalonlarýnda aile yerlezemeden leziz pide ve
Akça Kardeþler Orman Ürünleri Fabrikasý’nda geçtiðimiz Cumartesi günü yangýn tatbikatý düzenlendi.
Akça Kardeþler Orman Ürünleri
Fabrikasý’nda yangýn tatbikatý
A
Recep Mebet
kça Kardeþler Orman
Ürünleri
Fabrikasý’nda geçtiðimiz Cumartesi günü yangýn tatbikatý
düzenlendi.
Tez Oksijen’in katkýlarý ile düzenlenen tatbikata fabrika yöneticileri
ile çalýþanlarý katýldý.
Tatbikat öncesi fabrika çalýþanlarýna bilgiler
veren Tez Oksijen Yangýn
Söndürme Cihazlarý Pazarlama ve Satýþ Sorumlusu Hamdi Kabakçý, yangýn baþlangýcý ve çeþitleri
ile çýkýþ sebepleri, söndürme prensipleri, yangýn
anýnda genel hareket tarzlarý, yangýn söndürme cihazlarýnýn doðru kullanýmý konularýnda açýklamalarda bulundu.
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu çerçevesinde
iþletmelerin olasý yangýnlara karþý tedbir almalarý
gerektiðini
hatýrlatan
Hamdi Kabakçý, konuyla
ilgili olarak ekipman ve
eðitim desteði saðladýklarýný kaydetti.
Yangýn ve afetlere
karþý Çorum’da bilinçlenmenin hýzla arttýðýna iþaret
eden Kabakçý, “Apartman
ve site yöneticileri dahil
tüm iþletme sahipleri afetlere karþý daha duyarlý bir
düzeye geldi” dedi.
Akça Kardeþler Orman Ürünleri Fabrikasý
sahibi Remzi Akça ise iþ-
Fabrika bahçesindeki temsili yangýn ateþi iþçiler tarafýndan söndürüldü.
Hamdi Kabakçý, fabrika çalýþanlarýna yangýn söndürme tekniklerini anlattý.
letmelerinde iþçi saðlýðý
rine teþekkür etti.
edildiði tatbikatta, fabrika
ve güvenliði ile yangýn gibahçesinde temsili bir
Yapýlan açýklamalabi hadiseler karþýsýnda geyangýn çýkarýldý. Yakýlan
rýn ardýndan geçilen tatbirekli tedbirlerin alýndýðýný
temsili
ateþin yangýn sönkat çerçevesinde fabrikavurguladý. Akça, yangýn
dürücü ile söndürülmesinýn tahliyesi için alarm vetedbirleri konusundaki
nin ardýndan tatbikat sona
rildi. Olasý bir yangýn eseðitim çalýþmasýndan doerdi.
nasýnda nasýl hareket edillayý Tez Oksijen yetkililemesi gerektiðinin test
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
11
En genç adaydan sözleþme
U
Mustafa Demirer
lusal Gençlik Parlamentosu Delegesi
Savaþ Hoþtaþ ile TÜGEC
temsilcisi gençler, MHP
Belediye Baþkan Adayý
Av. Ercan Daþdan'ý ziyaret etti.
Gençlerle 'Ýyi Niyet
Sözleþmesi'ni imzalayan
MHP Belediye Baþkan
Adayý Ercan Daþdan,
mevcut Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün kendisini genç olmakla manasýz bir þekilde eleþtirmesine raðmen þu anda
Çorum'un en genç baþkan
adayý olduðunu söyledi.
Daþdan, genç olmanýn üzülecek ya da utanýlacak bir þey olmadýðýný,
Ercan Daþdan, gençlerle 'Ýyi Niyet Sözleþmesi'ni imzaladý.
gençleri her zaman
önemsediðini, özellikle
belediye meclisinde yaþ
ortalamasýnýn genç olacaðýný, gençlerin belediye meclisinde fazlasýyla temsil edileceðini,
gençlerle her zaman
birlikte olacaðýný ve onlarýn görüþleri doðrultusunda projeler üreteceklerini, ayrýca gençlik
merkezlerinin daha aktif hale getirileceðini
açýkladý.
Daþdan, Çorum'da
en genç aday olarak
gençlerle de en iyi þekilde iliþkiler kuracaðýný ve onlarýn da kendisini destekleyeceðine caný gönülden inandýðýný
kaydetti.
Gökkuþaðý Kreþ ve Gündüz Bakým Evi öðrencileri geçtiðimiz günlerde Çorum Müzesi’ni gezdi.
Gökkuþaðý minikleri
Çorum Müzesi’ni gezdi
Ö
Gençler, MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Avukat Ercan Daþdan'ý ziyaret etti.
Allah’ýn sonsuz rahmet okyanusundan
Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 4
DÝNLEMENÝN ÖNEMÝ
GENERAL YORGÝ
(TESLÝS'TEN TEVHÝDE)
buluþlarý ile büyük hizmet etmiþ mucitler, fen ve
teknokratlar (müslüman olmayanlar) cehenneme gidecekler deniyor. Bunlarýn insanlýða iyiliklerinin bir faydasý olmayacak mý?" dediler.
Ýslam tarihinde ibretli ve hikmetli olaylar vardýr.
Merhum ve muhterem Hakký abi þu cevabý verdi:
Bazen bu olaylarýn akýl ve mantýkla izahý güç olur. Ýslam
(Özellikle Edison'u sordular)
tarihindeki General Yorgi'nin Müslüman olmasý ve kendi
Bir kere þunu iyi bilmeli; ýþýðý-elektriði bulacak
ordusuna karþý savaþmasý ilginç olaylardandýr ve insankadar akla sahip olan bir insan Allah'ýn varlýðýný nasýl
lara çok þeyler ifade etmektedir. Onun için bu olayý
bilmez. Hastalýðý doktor keþfeder, ilacý yazar. Þifayý kim
okuyucularýmýzla paylaþmak istiyorum:
verir? Ýlacý yaratan kim? Bu insanlara kafir nazarý ile
Önce, General Yorgi kimdir, ona bakalým:
bakamayýz. Umarýz, ümit ederiz, insanlar da iman ehli
General Yorgi (Cerece Yorgi) Hz. Ebubekir R.A.ýn
olarak ölmüþ olabilirler. Bizler zahire-görünene göre
sonlarýnda ve Hz. Ömerül Faruk R.A. Hz.nin hilafetinde
hüküm veriyoruz. Gizliyi bilemeyiz. Belki ölmeden bile
meydana gelen Doðu Roma Ýmparatorluðu Bizans ile Fikrettin ÇIPLAK olsa, Hz. Allah'a ve onun yüce resulü Hz. Muhammed
Ýslam ordularý arasýnda Suriye'nin Yermuk mevkiinde
Emekli Din
S.AV.'e inanmadýðýný nasýl tesbit edebiliriz? Her
yapýlan büyük meydan muharebesinde 240 bin kiþilik
Görevlisi
Müslümanýn imanlý öldüðünün garantisi nedir? Bunlarý
Bizans Rum ordusu baþkomutaný olan, 70 yýldan fazla
ancak Hz. Allah bilir. Yüce Allah yarattýklarýndan birisiolan ömrünü Bizans ordusunda geçiren, Müslümanlara karþý da
ni yok etmek isteseydi cehennemi yok ederdi. Çünkü onun sonsuz
Yermük'te savaþan Hýristiyan olan, daha sonra Hz. Halit bin
merhameti bunu gerektirir. Görmez misiniz ki, ulu Allah, Rahman
Velid'in delaleti ile Müslüman olan, harp alanýnda hidayet bulup
sýfatýnýn bir gereði olarak "þu kainatta kendisine inanan ve inankendi ordusuna karþý Ýslam'ý savunurken þehit olan büyük bir Rum
mayan herkese ikram ediyor. Güneþ, kafiri de mümini de ayný
Paþasýdýr. General Yorgi'nin Müslüman oluþu bir mucizedir. Þimdi
oranda ýþýtýyor ve ýsýtýyor. Bütün kainatý mümin, münafýk, kafir,
bu ibretli olayý yorumu ile anlatalým.
müþvik, müþterek kullanýyor. Yüce Allah inanmayanlarý yok edin
demiyor, ihmal etmiyor. Ýmhal ediyor. Yani mühlet veriyor. Fakat
Ýnsanlarýn zaaflarýndan birisi, belki en önemlisi, halk arasýnþu kesindir. Hangi icadý yaparsa yapsýn eðer münkir olarak (imanda "yargýsýz infaz", "potansiyel suçlu" denilen ve peþin hükümle
sýz) ölmüþse, þu gördüðünüz kainat altýn olsa bunu da kafir olarak
ötekileri zihinlerinde kötülüðe mahkum etme olayýdýr ki, zanna
insanlara hibe etse ahirette hiçbir faydasý olmaz. Önce nimetin
dayanýrsa hem haram, hem de bir gün zulüm halkasý gibi sahibinin
sahibi bilinecektir. Onun için ulu mevla Kur'an'da "Milülerzu
boynuna geçebilir. Yani kötü bir þeydir. Onun için çok yakinen bilzeheben velevifteda bih" yani, "arzý altýn olarak tasadduk etse fayinmeyen söylentiye dayanan olaylarý konuþmak, yazmak, yaymak
dasý yoktur" buyuruyor. Bu ulu Allah'ýn hükmüdür. Bize düþen
hem de günahtýr. Veballi bir iþtir. Hz. Mevlana'nýn ifadesiyle olayinsanlara hüsnü zan-iyi gözle bakmak düþer.
lar iki esasa dayanýr. Birincisi, "meþhut"tur. Þahitli, isbatlý, belgeli
bilgilerdir. Ýkincisi, zanna dayanan "mechul"dur ki, adýndan da
Ýkinci olarak, Mevlana hazretlerinin Mesnevi'sindeki bir
anlaþýlacaðý üzere, "bilinmeyeni biliniyor gibi", daha açýðý
beyti þu olayla yorumlar ki, o da makalenin baþ sözüdür. Telistenmeþhub-þüpheliyi meþhut-þahitli gibi kabul etmektir ki, bunlarýn
tevhide, General Yorgi olayýdýr ki, olay þöyledir:
ikisinin de halka yayýmlanmasý yasaktýr. Ancak, suç üstü-þahit ve
Mevlana Hz. Buyurur ki; "Günler geçip gittiyse varsýn gitsin,
isbatý belgeli olan olaylarý mahkeme huzurunda anlatmak farzdýr.
itibar sonadýr. Her þeyin sonu önemlidir. Ey pak ve mübarek olan
Ýnsanlarýn þeref ve itibarýný zedeleyeceði için dedikoduya giden
insan-ý kamil, hemen sen varol" Ömrünün çoðunu boþa geçirmiþ,
iþleri konuþmak gýybettir. Bu ise Ýslam'da ölü eti yemekle eþ tutulbelki küfür içinde geçmiþ, marifet zevkinden nasibini alamamýþ
muþtur. Hucuret Suresi, ayet 12, yine Nisa Suresi , ayet 149'da
olanlara Hz. Mevlana diyor ki, buyuruyor ki; "Hayatýnýn onda
"Yüce Allah, kötü sözün açýkça söylenmesini, yayýlmasýný
dokuzunu Teslis Akidesi -Hýristiyan- içinde geçirmiþ olanlara ibret
için örnek olan þu olayý dikkatle dinle. Hayatýn bir çok günü
sevmez, bu baþkasýnýn açýkça yaptýðý bir kötülük bile olsa. Ancak
hebaen mensura, yani boþa havaya geçip gittiyse olan oldu, boþa
haksýzlýða uðrayaný korumak için kötü kiþinin kötülüðü
esef etme, üzülme. Biten bitmiþtir. Üzülmenin bir faydasý yoktur.
söylenebilir. Allah herþeyi hakkýyla iþitici ve bilicidir" buyuruluyMatem ölüyü diriltmez. Korku tehlikeyi tacilden (acele gelmesinor.
den) baþka bir iþe yaramaz. Tedbire bak. Ömrünün geri kalanýný
Bu yazýda esas anlatmak istediðim þudur:
kurtar. Ve farisi olarak 'Deruþ-i ahir dem-i ahar hüved' yani son
nefeste bile olsa insana hidayet ve inayet ulaþabilir. Mukadder bir
Ýnsanlarýn geçmiþlerine bakarak veya mevcut hallerini gördemden müreffeh bir dem doðabilir. Bunu unutma ve ümidini
erek haklarýnda hüküm vermek yanlýþtýr. Çünkü, "tebdili ahlakkesme. Iþýða doðru koþ. O zaman sana nurlu bir alem doðabilir"
tushihi ahlak", yani ahlakýný insan düzeltmesi her an mümkündür.
Mevlana'nýn bu sözünü yorumlayan general Yorgi'yi örnek vererek
Ýyi kiþilerin de kötülüðe düþebilecekleri de muhtemeldir. Onun
bizleri uyarýyorlar ve diyorlar ki; "Maziye -geçmiþe- bakarak
için kötü ilelebet kötü kalmayabilir.
ümitsiz olmamalý, dinimizde ümitsizlik yoktur. Allah'ýn rahTevbe denen, kötülükten dönme diye bir olay vardýr. Þimdi
metinden ancak kafirler ümitlerini keser (Zümer suresi ayet 53)
bu yazýlanlarý isbatlayacak olayý anlatalým:
Halde ve istikbalde çalýþmalýsýn." diyor ve yermük harbinde 70
yaþýndan fazla olan Hýristiyan generali General Yorgi'nin hidayetiBu memleketin yetiþtirdiði ama ticari yönü dýþýnda fazla bilni anlatýyor. Olay þu:
inmeyen mükemmel bir insan olan, ilim ve büyük tecrübe sahibi
Hz. Ebubekir vefat edip hilafet Hz. Ömer'e tevdi edilince,
olan Bilalzade Hakký Efendi. Hakký Bilal abimiz çok güçlü hafýz,
Ýstanbul Doðu Roma Ýmparatorluðu hýzla yayýlan ve Anadolu'ya
mükemmel yazýlar Arapça, Farsça ve Osmanlýca, eski Ýstanbul
kadar ilerleyen Ýslamiyeti yok etmek ve bütün Müslümanlarý
Türkçesini iyi bilen bilge. Duayen. Kanaat önderi bir zat-ý
Umman Denizi'ne dökerek Ýslam'a son vermek için bir Haçlý
muhteremdi. 45 sene önce o zamanýn mühendis -elektrik mühenordusu topluyor. Bu orduda 240 bin Rum askeri var. Çok güçlü bir
disi- okulunda okuyan bir grup öðenci kendisini ziyaret için randeordu. Baþlarýnda Bizans ordularý Baþkomutaný General Yorgi var
vu almýþlar. Biz de oradayýz. Konuþma arasýnda bulunduk. Öðrenki, yýllar yýlý ömrünü harp meydanlarýnda geçirmiþ tecrübeli bir
ciler Hakký abiye þu soruyu sordular: "Kainatýn yaratýcýsýnýn tek
paþa var.
ismi Hz. Allah cc.nun olduðunu insanlarýn-alimlerin çoðu yüzde
90'dan fazlasý kabul eder. Bütün ilahi hak dinler ve batýl din men(Sürecek)
suplarý Allah'ý tasdik eder. Þimdi sualimiz þudur, insanlýða, icat ve
Recep Mebet
zel
Gökkuþaðý
Kreþ ve Gündüz
Bakým Evi öðrencileri
geçtiðimiz günlerde
Çorum Müzesi’ni gezdi.
Düzenlenen programa Gökkuþaðý Kreþ
Kurucu Müdürü Ali
Özdemir, okul öncesi
eðitim öðretmenleri ve
çok sayýda öðrenci katýldý.
Müze personelinin evsahipliðinde gerçekleþen programda tarihi eserleri yakýndan
inceleyen öðrenciler,
Çorum Müzesi ve eski
medeniyetler hakkýnda
bilgi aldýlar.
Minik öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði program hakkýnda
açýklama yapan Ali
Özdemir, müze gezisi
ile okul öncesi eðitim
öðrencilerinde tarih,
kültür ve sanat eserleri
hakkýnda farkýndalýk
oluþturmayý amaçladýklarýný söyledi.
Gelecek kuþaklara
tarih bilinci kazandýrýlmasý açýsýndan müzelerin önemli mekanlar
olduðunu kaydeden
Özdemir, düzenledikleri etkinliðin son derece faydalý geçtiðine
dikkat çekti. Özdemir,
“Erken yaþlarda oluþturulacak tarih, kültür
ve estetik bilincinin
önemli olduðunun farkýndayýz. Somut iþlemler dönemindeki yavrularýmýzýn öðrenmesinde yaþayarak algýlamanýn yeri tartýþýlamaz. Bu açýdan Müze’nin Etnografya Salonu olmasaydý yok
olan mesleklerin baþka
türlü gösterimi ve tanýtýmý imkansýzdý. 4 ve 5
yaþ çocuklarýmýzýn katýldýðý kültür gezimizde bizlere yardýmcý
olan çocuklarýmýza oldukça faydalý tanýtýmlar yapan Çorum Müzesi yetkililerine teþekkür ediyoruz” diye konuþtu.
Özdemir, öðrencilerin sosyal ve kültürel
geliþimi için farklý gezi
programlarý düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Müze yetkililerine çiçek verildi.
Ali Özdemir, öðrencilere eþlik etti.
Öðrenciler, etnografya salonunda kaybolan meslekleri tanýdý.
Minik öðrenciler, Çorum’un tarihi zenginliðini yakýndan tanýma fýrsatý buldu.
Öðrencilere müze personeli tarafýndan bilgiler verildi.
Çorum Müzesi’ni gezen öðrenciler, öðretmenlerinin öncülüðünde geçmiþ medeniyetleri de tanýdý.
12 CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
NALLARI DÝKMÝÞ
Padiþah bir gün atýyla kýr gezintisi
yaparken seyislerine demiþ ki:
- Atýmý çok sevdiðimi bilirsiniz. Bu
atýn ölüm haberini bana getiren seyisin
kellesini vururum, atýma çok iyi
bakacaksýnýz.
Aradan birkaç yýl geçmiþ, seyisler
bakmýþlar ki padiþahýn atý ahýrda
ölmüþ. Seyislerden biri padiþahýn
sözünü hatýrlamýþ, telaþlanmýþlar, ne
yapacaklarýný bilememiþler. Birinin
aklýna Ýncili Çavuþ gelmiþ, bu iþi ona
danýþalým demiþler. Ýncili'ye
varmýþlar, durumu anlatmýþlar. Ýncili
demiþ ki "ben bu iþi çözerim, siz iþinize
gücünüze bakýn."
Ýncili, padiþahýn huzuruna varmýþ.
- Padiþahým, senin bir küheylan
vardý ya...
- Evet...
- Ahýrda gördüm. Yanýna
yaklaþtým. Su verdim içmedi, yem
verdim yemedi, nallarý da havaya dikmiþ
öylece duruyor.
- Yahu sen þuna öldü desene!
- Padiþahým ben demedim, sen
söyledin öldüðünü. Bir ceza vereceksen
kendine ver.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 31 OCAK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:30 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:18 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:85
31
2014
OCAK
HATIRLATMA: YENÝ AYIN
HÝLÂLÝ Rebî'ul-evvel aynýn hilali,
bugün Türkiye saati ile 10.23'de ilk
defa, Asya kýtasýnýn doðusundan
itibaren görülmeye baþlayacaktýr.
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.18
06.47
12.00
14.35
17.01
18.23
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
RESMÝ DAÝRELER
Valilik
Belediye
Jandarma
Emniyet Müdürlüðü
Adliye
Müftülük
Cezaevi
Milli Eðitim Müdürlüðü
Kabe’den notlar
Askerdeki Nurcular 1
Uçak Cidde'ye inerken öðrenciler sürekli soruna çýkmýþtýk aþaðýdaki köyler ufacýk görünüyordu .
Saadet Asrýndan Az daha gittikden sonra Daðýn zirvesinde iki tepe
yorla;. Hocam burasý Mekke'mi ? Diye. Hayýr arSimalar
kadaþlar, 80 km gideceðiz dedim. Otobüslere binarasýnda orta ölçekli tam bir Anadolu þehrini andýrýdik þoför Somali'li bir zenciydi. Enterasan birine
yordu . Rakýmý 2000'di. Þöfere sordum Taif burasý
benziyordu. öðrenciler otobüsün þoföre yakýn yermý diye? Evet dedi. Gözlerim dolmuþ, kalp atýþlalerde ilahi söylerken, onlara eþlik ediyor, ses kayrým hýzlanmýþtý. Þöfer durmuþtu yallah demesiyle
dý alýyor, hatta kamera çekimi yapýyordu. Ayný zakendime geldim. Ýnince üþümeye baþladým. Burasý
manda da otobüsü kullanýyordu. Yarým yamalak
bir yayla þehriydi maðazalarda kýþlýk elbiseler satýArapçamla onunla konuþma fýrsatý buldum. Adýn
lýyordu . Zaman zaman evlerde soba yakýyorlarmýþ.
ne? Dedim. Türk Ali dedi. Nerelisin? Dedim. AnKendi kendime konuþmaya baþladým. Ya Rasululnem Adanalý, babam Ankaralý dedi. Þaþkýnlýðýmý
lah seni bu þehir mi kovmuþ taþlamýþtý. Yine gözlegörünce baþladý konuþmaya. "Ben Somali'de okur- Dilaver ÇEVÝK rim dolmuþtu. Taifliler Allah Rasülünün tebliðini
ken öðretmenim dedi ki;Oðlum ne zaman Türkler
dinlememiþ alay ederek taþlayarak Taifden çýkarbýrakýp gittiler biz yetim kaldýk. Müslümanlar periþan oldu.
mýþlardý. Allah Rasülü kan revan içindeyken þöyle demiþBen o günden sonra araþtýrmaya baþladým . Araþtýrdýkça da
ti:Allah'ým acizliðimi sana bildiriyorum görevimi yapamaOsmanlýya olan hayranlýðým arttý. Mekke de ki bütün arkadým eðer bana kýrýlmýyorsan yaralanmamýn hiçbir önemi
daþlarým Türk" Dedi. Türk Ali ile candan sarýlarak ayrýldýk.
yok. Allah-u Teala sevdiðini çaresiz býrakýr mý. O anda Allah'ýn melekleri gelmiþ, Ya Rasulullah istersen þu daðlarýOtobüslerle Mekke'ye girerken telbiye getiriyor ve salaTaif'in üzerine kapatalým Taif yok olsun demiþlerdi. Fakat
vatlar okuyorduk. Okulda beðenmediðimiz öðrenciler hýçkýAllah Rasulü hayýr istemem belki bir gün Müslüman olurlarra hýçkýra aðlýyorlardý. Otele geldik bavullarý býraktýk. Öðda Ýslam'a hizmet edeler demiþ ve öylede olmuþtu. Yýllar
renciler hemen inmiþlerdi. Kapýya birisi geldi hocam sizi
sonra Sahebe sormuþtu:Ya Rasulullah hiç unutamadýðýnýz
bekliyoruz dedi. Geliyorum dedim. Aþaðýya indiðimde hepgün hangi gündü. Allah Rasulü'nün gözleri dolmuþ, Taif güsi bekliyordu. Otobüse bindik dualarla aðýr aðýr Beytullaha
nünü hiç unutamýyorum demiþti. Ama caný pahasýna da olsa
vardýk. Ýçeri girince baþýnýzý kaldýrýn Kabe karþýnýzda dedim.
müþrik bir topluma beddua etmemiþ, Müslüman olmasýný
Dualarla haykýrýyorlardý. Göz yaþlarý sel olmuþ, hýçkýrýklar
ümit etmiþti. Polise yakalanma korkusuyla 1-2 saat sonra
göðe yükselmiþti. Titreyen sesimle yalvarmaya baþladým.
Taif ten ayrýlmak durumunda kaldýk. Taif'i duygularýmda yaAllah'ým kapýna geldim. Biliyorum ki günahkar bir kulum
þayarak Mekke'ye kadar duygularýmdan kurtulamadým.
ne olur þu çocuklarýn hatýrýna beni affet. Bütün tavaflarýmýzý
çocuklarla birlikte yaptýk baðýra baðýra hep birlikte dua ettik.
Öðrencilerle tavaf yaptýktan sonra Hacer-ül Esved'i
Dualarýmýzda vatanýmýza, milletimize, ümmete, inanmýþ
öpelim dedik. Namaza 20-25 dk kalmýþtý. Zorlu bir mücadedevlet büyüklerimize dua ettik etmeye devam ediyoruz. Ben
lenin içine girdik. Yaklaþtýk, az kaldý öpeceðiz derken, asdualarý yaparken öðrencilerimizin amin deyiþi Kabe'yi titrekerler önümüze geçerek; Namaz vakti yaklaþtý diyerek bizi
tiyor tavat yapanlar bize eþlik ediyor, onlar da amin diyoruzaklaþtýrdýlar. Hemen bulunduðum yere oturdum. Bir de
lardý. Beytullahdaki dualarýmýz arasýna caný gönülden ümbaktým ki en ön saftayým. Hacer'ül Esved taþý tam karþýmda
meti kattýk. Çünkü ümmetin bize ne kadar ihtiyacý olduðuaramýzda 1, 5 metre var. Doyasýya baktým, gözlerim doldu
nu, tek ümitlerinin biz olduðunu anladým.
dudaklarým titremeye baþladý. Hz. Ömer'in sözleri aklýma
geldi : "Ey taþ biliyorum ki sen bir taþsýn. Eðer seni RasulÜç yýllýk özlemimi bu yýl gidermeye kararlýydým. Taif'e
lullah'ýn öptüðünü görmeseydim asla seni öpmezdim" Degidip orayý görecektim Hz. Peygamberin kovulup taþlandýmiþti. Bunlarý düþünürken yanýmdaki zencinin farkýna varðý yeri çok merak ediyordum. Ama Mikat sýnýrlarý dýþýna çýkdým. Baþýný mermere koymuþ secde þeklinde yarým saat kalmak yasaktý. Altý arkadaþ anlaþtýk öðrenciler dinlenirken hedýrmadan aðlýyor, göz yaþlarý baþý etrafýnda yerleri ýslanmýþmen bir araba ayarladýk yola koyulduk. Biraz tedirgindik
tý . Bir onu düþündüm , birde kendimi. Bu ne ihlas, bu ne
polis yakalarsa ne yaparýz diye düþünüyorduk . Çölde 40-50
kulluk Allah'ým dedim. Kendimden utandým. Allah-u Tekm gittikten sonra daða çýkmaya baþladýk. Bizim Kýrk diala dualarýmýzý kabul buyursun. AMÝN
lim'in yollarý gibi, yollardan 20-25 km gittik . Daðýn baþý-
VEFAT EDENLER
1-Mecitözü Doðla Köyü' nden gelme, Dursun
ERDEN' in babasý, Osman ILIK' ýn kayýnpederi;
Süleyman ERDEN.
2-Mehmet YILDIRIM' ýn eþi, Gülizar YILDIRIM.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Geçmiþte, hayatýn bir çok alanýnda Nur
hizmetleri ile yaþamak hayli zor idi.
Çevre baskýsý,
Mahalle baskýsý,
Tefekkür
Aile baskýsý…
Dünyamýz
1970’li yýllarda bir generalin oðlu risalelere tanýmýþ,
güzel hizmetlere vesile olmuþtu..
Ýlk tanýdýðý yýllarda,okuldan eve geldiði zamanlarda namazýný gizli olarak odasýnda kýlýyormuþ.
Raþit Yücel
Bu hallerini merak eden
annesi, anahtar deliðinden barasityücel@
kýnca Ahmet takke baþýnda na- corumhakimiyet. net
maz kýldýðýný gördüðü zaman,
büyük bir dehþete kapýlan annesi generale:
"Eyvah efendi, Ahmedi kaybettik, Ahmedi
kaybettik "diyerek, salonda bulunan kocasýna :
"Ahmet odasýnda gizli namaz kýlýyor efendi!"
"Nasýl, ne namazý?"
Ýstersen gel bak"
General anahtar deliðinden bakýnca adeta
þok geçiriyor.
Sakin ve büyük bir üzüntü içinde düþünmeðe baþlýyor.
Kendi kendine:
"Nasýl olur, benim oðlum nasýl böyle bir
yola girer?"
Sonra annesi Ahmed'in kapýsýný çalar.
Kapý açýlýnca:.
"Oðlum sen ne yapýyorsun??"
"Namaz kýldým anne"
"Ne zaman baþladýn?"
"Bir kaç ay oldu"
"Niçin oðlum?"
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
KÖÞKER
BAHÇELÝEVLER MAH.
MELÝKGAZÝ CAD. (
ÖZDEN ORTEPEDÝ YANI )
221 07 77
ÞÝFA
KUNDUZHAN SAÐLIK
OCAÐI YANI - ÇÖPLÜ
MAH. UÇ 3. SOK. NO:9
226 32 70
METEOROLOJÝ
Siz hiç ölümden, kýl payý kurtuldunuz mu? 6
25. Mesaj : Güneþ enerjinizin bakýmýný yaparaðacý, bir þadýrvan, bir park ve birde dinleyecek biriken dikkat.Evinizin çatýsýnda güneþ enerjisi var.
ni bulduðu zaman. Caminin avlusunda bulunan asýrAntifriz koymak yerine, depo ve aynalardaki suyu
lýk çýnar aðacýnýn altýnda oturuyorsunuz. Þiddetli
boþaltarak kýþýn suyun donmasýný önlemek istiyorrüzgar baþladý.Sizde biraz zula rüzgar dokunmuyor
sunuz. Aynanýn alt kýsmýna geçtiniz ve buradaki týdiye ayný yerde oturmaya devam ediyorsunuz. Rüzpayý sökmeye baþladýnýz. Týpayý söker sökmez sýgarýn þiddetine dayanamayan asýrlýk çýnar aðacý sescak su üzerinize doðru fýþkýrdý. Can havliyle yerisizce üzerinize devrildi.Kaçma imkaný bulamadýnizden hopladýnýz, ayaklarýnýz yandý ama çatýdan
nýz.Allah'tan aðacýn dallarýnýn uç tarafý üstünüze gelaþaðýya düþmekten _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse
di.Biraz sýyrýklarla ölümden _kýl payý kurtuldunuz.
dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..!
Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..!
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
26.Mesaj :Yaðmurlu havada çatýya çýkmak
28. Mesaj : LPG tankerlerini ve diðer araçlarý
Sivil Savunma Uzmaný
kaynak yaparken aman dikkat.LPG tankeri olan
zorunda kaldýðýnýzda dikkat. Biraz yaðmur çiselekamyon arýza yaptý.Çok önemli bir arýza deðil.Hedi. Sonra durdu. Siz bir iki kiremit kýrýlmýþ onu dümen ilk gördüðünüz sanayiye arabanýzý çekip o arýzayý yaptýrýp,
zelteyim diye evinizin çatýsýna çýktýnýz.Kiremitler hafif ýslak
yolunuza devam edeceksiniz.Tanker boþ.Dolaysýyla görünüþte
olduðu için dikkatli basmaya çalýþýyorsunuz. Normal çokta tehbir problem gözükmüyor. Siz usta olarak dikkatli bir þekilde
like gözükmüyor. Çünkü eviniz tek katlý ve çatýnýn zemine yükkaynak olmasý gereken yeri kaynak yaparken, telefon geldi.
sekliði üç- dört metre.Fakat evin avlusunda traktör malzemeAcil eve gitmeniz gerekiyor. Ama kaynak iþi de bitmek üzere.
leri, fasulye için hazýrladýðýnýz sýrýklar, hurdacýdan aldýðýnýz
Yanýnýzda çalýþan çýraða 'benim acil eve gitmem gerekiyor, zapencere demirleri var. Siz çatýda kýrýk kiremitleri düzeltirken,
ten iþ bitti sayýlýr sen þurayý da, þu þekilde hallet vatandaþ beni
çürümüþ olan bir kiremite bastýnýz. Basmanýzla beraber dengebekleyip
te, yolundan gecikmesin' dediniz. Ve çekip gittiniz.
nizi kaybettiniz tepe takla pencere demirlerinin üzerine düþtüAma çýrak; adý üstünde, tecrübesiz olduðu için, birazda gençlinüz.Ve demirlerden bir tanesi karnýnýza saplandý.Sizin çýðlýklaðin
verdiði
vurdum duymazlýkla pek titiz deðil. Ayný zamanda
rýnýzý duyan köy imamý hemen yardýmýnýza koþtu ama çaresýðara içiyor.Siz müdahale ettiniz ama abi sen merak etme, boþ
siz.Durum vahim. Vakit kaybetmeden hemen 112 Acil yardýmý
tanker bir þey olmaz deyip sizi takmadý…Kaynaðýn son kýsmýaradý.Demirin kalbinize saplanmasýndan, dolaysýyla ölümden
ný yaparken oradan çýkan kývýlcým, tankerin dibinde kalan sýkýþ_kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmamýþ gaz nedeniyle tankeri gümletti. Çýrak ve yanýnda bulunan
yabilirsiniz..!
þoför aðýr yaralandýnýz. Ölümden _kýl payý kurtuldunuz. Öyley27.Mesaj : Rüzgarlý havada asýrlýk aðaçlarýn altýnda otuse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..!
rurken dikkat. Yaþlýlýk; ömür olursa amir, memur, zengin, fa*
kir, köylü, þehirli, güçlü, zayýf… herkesin uðrayacaðý bir meSevdiðim söz:'' Her KAZADAN kurtuluþ DERS almak
kan. Öyle bir mekan ki, insana bolca hatýra anlattýrýr bir çýnar
için bir FIRSATTIR''
3.0112
3.0926
2.2200
2.2800
Gram
ALIÞ
89,990
90.019
Yýl:23 Sayý: 6808
31 OCAK 2014
CUMA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
[email protected] com
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Kadir Yüktaþýr
225 46 60
225 08 10
223 11 11
224 10 09
227 78 80
223 07 20
254 97 80
224 02 01
13
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum’a 8 yeni ambulans
S
Mustafa Demirer
aðlýk Bakaný Dr.
Mehmet Müezzinoðlu ‘Engel Tanýmýyoruz’
sloganý ile milletvekillerine mektup gönderdi.
Bakan Müezzinoðlu gönderdiði mektupta;
Çorum’a 2014 yýlýnda 8
adet yeni ambulans tahsisinin yapýldýðýný, 22
acil istasyonunda 34 ambulans ile hizmet verildiðini ve 2013 yýlý içerisinde Çorum’da 26 bin 992
hastaya nakil ve acil yardým hizmeti verildiðini
belirtti.
Bakan Müezzinoðlu ayrýca bakanlýðýn hizmetleri hakkýnda genel
bir deðerlendirme yaparak, þöyle dedi: “Bakanlýðýmýz, acil saðlýk hizmetleri bünyesindeki;
kara, hava ve deniz ambulanslarý yanýnda, dünyada örneði bulunmayan
Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu ‘Engel Tanýmýyoruz’
sloganý ile milletvekillerine mektup gönderdi.
Ulusal Medikal Kurtardýþý durumlar ve afetlersaðlýk yardýmý yapan ülma ekiplerimizle (UMde kullanýlmaktadýr. Bu
kemiz, özellikle acil saðKE), acil ve afetlerde etdurum ülkemizi saðlýk
lýk hizmetlerinde her gün
kili ve hýzlý medikal mühizmetlerinde dünya çadaha ileriye gitmektedir.
dahale ve hasta naklini
pýnda yükselen bir deðer
Türkiye genelinde 2 bin
saðlayacak kapasiteye
haline getirmiþtir.
60 acil 112 istasyonunda
ulaþmýþtýr. Bu kapasite
3 bin 358 Kara AmbuDünya çapýnda bir
gerek yurt içerisinde gelansý ile birlikte 8 Helikapasite oluþturan ve ihrekse yurt dýþýnda meykopter ( 12 Nisan 2014
tiyaç sahibi ülkelere de
dana gelen acil, olaðan
de 17 olacak9 3 Uçak (
1tanesi 4 sedyeli) ve 4
Deniz Ambulansý ile acil
saðlýk hizmetini yurt sathýnda yürütülmektedir.
2013 yýlýnda ise kara ambulanslarý ile 3 milyon 412 bin 859 hasta taþýnmýþtýr. Bugüne kadar
uçak ambulanslar ile 5
bin 91, helikopter ambulanslarla 16 bin 142 ve
deniz ambulanslarla 2
bin 738 hasta nakli ve
acil yardým hizmeti verilmiþtir.
Çorum’a tahsis edilen 8 adet yeni ambulansýn hayýrlý olmasýný ve
insanlarýmýzýn bu hizmete ihtiyaç duymamasýný
temenni ederim. Ýhtiyaç
duyulur ise Çorum’da 22
istasyon, 34 ambulans ve
319 personel il 7/24 göreve hazýr olduðumuzu
bildirir; saðlýk, mutluluk
ve huzur dilerim.”
‘Hukukun evrensel
ilkeleri korunmalý’
Ç
Enise Aðbal
orum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan Türkiye’de yaþanan olaylarla
ilgili basýn açýklamasý
yaptý.
Yolsuzluk iddialarý
ve iddialar üzerine yapýlan soruþturmalar, adalet
mekanizmasýna dýþarýdan müdahale söylentilerinden endiþe duyduklarýný belirten Özyýlmaz’ýn
açýklamasý þöyle:
“Avukatlýk kanunu
76. Madde; Barolarýn
Kuruluþ ve nitelikleri ile
ilgili olup, Hukukun üstünlüðünü, insan haklarýný savunmak ve korumak
amacý ile çalýþmalarý yürütmekle mükelleftir.
Hükmü gereðince son
günlerde ülkemizde yaþanan olaylarla ilgili Baromuzun açýklamasýdýr.
Kuvvetler ayrýlýðý,
yargý baðýmsýzlýðý ve hukukun üstünlüðü demokratik hukuk devletinin
olmazsa olmaz temel
esaslarýdýr. Kuvvetler ayrýlýðý yasama, yürütme
ve yargý erklerinin birbirinden baðýmsýz, birinin
diðerine üstün olmadýðý,
medeni bir iþbölümü ve
iþbirliði içerisinde görev
yaptýðý sistemdir.
Son günlerde kamuoyuna malolmuþ davalarda yeniden yargýlama yapýlmasýnýn yollarý
aranmakta, çözüm üretilmeye çalýþýlmaktadýr.
Hemen hemen tüm kamuoyu bu davalarda ceza davalarýnýn evrensel
deðerleri olan "masumiyet karinesi, adil yargýlanma hakký, silahlarýn
eþitliði, soruþturmanýn
gizliliði þüpheden sanýk
yararlanýr ilkelerinin aðýr
bir þekilde ihlal edildiðine inanmaktadýr. Yargý
organlarýnýn kamu vicdanýna, adalete, hakkaniyete aykýrý kararlarýnýn bulunduðu düþüncesi toplumda yaygýn hale gelmiþtir.
Yolsuzluk ve benzeri iddialar nedeni ile
yapýlan soruþturmalarý
yapanlara karþý yapýlan
eleþtiriler, bu eylemlere
gösterilen tepkilerden
daha abartýlý olmuþtur.
Ceza kanunlarýnda suç
olarak tarifi yapýlan eylemler ile ilgili soruþturma aþamasýndaki dosyalar, mevzuat deðiþiklikleri ile suçun kanunilik
unsurunu bertaraf etmek
ve bu eylemleri karþýlýksýz býrakmak, amaç hale
gelmiþtir.
Þeriatýn (kanununadaletin) kestiði parmak
acýmaz sözü geçerliliðini
yitirmiþ, kanuna, adalete
güvensizlik had safhaya
çýkarak, mahkeme kararlarýna saygý duyulmaz,
mahkeme kararlarý da
tanýnmaz hale gelmiþtir.
Tüm yargý camiasý
adeta töhmet altýna alýnmakta, yargýnýn siyasallaþtýðý iddialarýnýn yanýnda, hakim ve savcýlarýmýzý töhmet altýnda býrakacak, hakim ve savcýlarýmýzýn baðýmsýz olmadýðý görüþünün yanýnda
kime baðlý olduklarý ile
ilgili isnatlar dile getirilir
durumdadýr.
Hukuk devletinin
tarifi, tüm kiþi ve kurum
ve kuruluþlarýn, önceden
belirlenmiþ hukuk normlarýna göre hareket et-
mek zorunda olmasý anlamýna gelir. Hukukun
evrensel prensipleriyle
oynamak kimseye yarar
getirmeyeceði açýktýr.
Bir tarafta yolsuzluk iddialarý ve iddialar
üzerine yapýlan soruþturmalar diðer taraftan devletin temelini oluþturan
adalet mekanizmasýna
dýþarýdan müdahale söylentileri. Her zaman söylediðimiz gibi demokratik bir devlet yönetiminin ilk þartýný oluþturan
hukukun üstünlüðü ve
hukuk devleti ilkelerinin
göz ardý edilmesi yargýnýn bu derece itibarsýzlaþtýrýlmasý çabalarýndan
endiþe duymaktayýz.
Anayasamýzýn 138.
Maddesinde vücut bulan
Mahkemelerin baðýmsýzlýðýna iliþkin açýk hüküm
gereðince "Hakimler görevlerinde baðýmsýzdýrlar, hiçbir organ, makam,
mercii veya kiþi, yargý
yetkisinin kullanýlmasýnda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat
veremez, tavsiye ve tel-
Av. Ýbrahim Özyýlmaz
kinde bulunamaz" Bu
hüküm ile mahkemelerin
baðýmsýzlýðý teminat altýna alýnmýþtýr.Bunun aksine davranan telkin veya
talimat giriþiminde bulunan ise Anayasal bir suç
iþlemektedir.
Yaþanan sorunlarýn
hukuk devleti ilkeleri ile
baðdaþýr bir þekilde çözülmesi gerekir. Hiçbir
kiþi ve kuruluþun yargý
denetiminden muafiyeti
söz konusu olamayacaðý
gibi, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde
tek yargý yeri Türkiye
Cumhuriyeti Mahkemeleridir.”
Doðru yalýtýmla %
50 enerji tasarrufu
Ulusal Gençlik Parlamentosu üyesi ve ‘Genç Dostu Kent, Genç Dostu Aday’ kampanyasý gönüllüleri
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü ziyaret etti.
Gençlerle iyi niyet sözleþmesi
U
lusal Gençlik
Parlamentosu
üyesi ve ‘Genç Dostu
Kent, Genç Dostu
Aday’ kampanyasý
gönüllüleri Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü’yü ziyaret etti.
Ulusal Gençlik
Parlamentosu delegesi
Savaþ Hoþtaþ
öncülüðünde yapýlan
ziyarete, TÜGEC
üyeleri de katýldý. Esra
Yýlmaz ve Ahmet
Aydýn bildirilerini
okuduktan sonra
Baþkan Külcü, gençler
tarafýndan hazýrlanan
iyi niyet sözleþmesini
imzaladý.
19 Mayýs 2004
tarihinde TBMM'de
gerçekleþtirilen bir
törenle Ulusal Gençlik
Parlamentosu'nun
(UGP) kuruluþunu ilan
ettiðini söyleyen Esra
Yýlmaz, bugün UGP
bünyesinde 64 ilden
129 üye kuruluþu
bulunduðunu söyledi.
Kendilerinin,
gençlerin temsilcileri
olduðunu belirten Esra
Yýlmaz, "Bizler,
illerimizdeki
demokratik süreçlerde
seçilen gençlik
parlamenterleriyiz.
Bizler farklý görüþ ve
yaþam biçimlerini
benimsemiþ
paylaþýmcý, gönüllülük
bilinciyle gençler için
ortak hareket eden,
ihtiyaç ve sorunlarý
genç dostu baþkan
adaylarýný iyi niyet
sözleþmesini
imzalamaya
çaðýrýyoruz." dedi.
‘Gençlerimizi
önemsiyoruz’
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
gençlerin kendisine
yaptýðý ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getirdi.
Belediyenin
yaptýðý projelerde
zaman zaman
gençlerin görüþleri
doðrultusunda
çalýþmalar yaptýðýný
ifade eden Baþkan
Külcü, gençlerin
varlýðýný her zaman
önemsediklerin ve
Belediye Meclisinde
de gençlerin yer
almasýný gerektiðine
inandýðýný söyledi.
Gençlerin daha
çok söz sahibi olmasý,
temsil makamlarýnda
daha çok yer
almalarýný istediklerini
ifade eden Külcü,
þöyle konuþtu; “Bugün
bizleri ziyaret eden
tüm genç
kardeþlerimize
teþekkür ediyorum.
Genç Dostu KentGenç Dostu Baþkan
adayý olduðumuzu
zaten geçmiþ yýllarda
yaptýðýmýz
çalýþmalarla bunu
göstermiþtik. Bunu bir
kez de genç
kardeþlerimizin
huzurunda açýklamýþ
oluyoruz.”
Belediye Basýn
Temizlik personeline seminer
Ç
orum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nde görev yapan personele iþ saðlýðý ve güvenliði
eðitimi verildi.
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nde iki gün boyunca devam eden semineri A
sýnýfý iþ saðlýðý ve güvenliði
uzmaný Maden Mühendisi
Zerrin Doðan ve iþ güvenliði uzmaný Umut Mert verdi.
Çalýþma mevzuatý ile
ilgili bilgilerin, çalýþanlarýn
yasal hak ve sorumluluklarý, iþyeri temizliði ve düzeni, iþ kazasý ve meslek hastalýðýndan doðan hukuki
sonuçlar, iþ ekipmanlarýnýn
güvenli kullanýmý, güvenlik
ve saðlýk iþaretleri ve iþyerindeki tehlikeler baþlýklý
konularýn anlatýldýðý seminerde günlük yaþamdan da
örneklere yer verildi.
Seminere, Temizlik
Ýþleri Müdürü Veysel Güney, Temiz Ýþleri Amiri
Seydi Mertoðlu ve çok sayýda personel katýldý.
Belediye Basýn
‘Konutlarda Isýnma Problemi ve Enerji Tasarrufu’ konulu seminer verildi.
Baþkan Külcü, gençler tarafýndan hazýrlanan iyi niyet sözleþmesini imzaladý.
ortaya koyarak
katýlýmcý ve uzlaþmacý
çözüm üreten yenlikçi,
dinamik ve geliþimin
savunucusu olan
gençleriz. Gençlerin
demokratikleþme
süreçlerine katýlýmýný
bir gereklilik olarak
gören tüm siyasi
partilerin belediye
baþkan adaylarýnýn
‘Genç Dostu Bir Kent’
oluþturulmasý
konusunda sorumluluk
almasý gerekmektedir.
Homojen bir grup
olmayan gençliðin
farklý ihtiyaç ve
önceliklerine cevap
verebilecek, Gençliðin
bakýþ açýsýný
yansýtacak bütüncül
bir gençlik politikasý
ile genç dostu kenti
destekleyen bütün
Semineri Maden Mühendisi Zerrin Doðan ve iþ güvenliði uzmaný Umut Mert verdi.
Personele iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi.
Ç
Ahu Barlýk, seminere katýlan kadýnlarýn sorularýný da cevapladý.
orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi, haftalýk seminerlerine devam ediyor. Her hafta farklý bir konunun ele alýndýðý seminerlerin bu haftaki konusu, ‘Konutlarda Isýnma Problemi ve Enerji Tasarrufu’ oldu.
Velipaþa Konaðý Aile Eðitim Merkezi’nde Ekonomist-Aile Eðitmeni Ahu Barlýk tarafýndan verilen seminerde, ýsý yalýtýmýnýn doðru yapýldýðý bir binada ýsýtma
ve soðutma harcamalarýnýn büyük ölçüde azalacaðý ifade edildi.
Binalarýn doðru yöntemlerle yalýtýlmasýyla %
25’den % 50’ye kadar varan oranlarda enerji tasarrufu
saðlanabileceðini belirten Ahu Barlýk, binalarda çatýlardan, dýþ duvarlardan, döþemelerden ve kapýlardan
önemli ölçülerde ýsý kayýplarýnýn olduðunu, mantolama
yaparken ucuz deðil uygun malzemelerin kullanýlmasý
gerektiðini vurguladý.
Ahu Barlýk, seminere katýlan kadýnlarýn sorularýný
da cevapladý.
Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nde görev yapan personele iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi.
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
15
Zorlu Oto yaygýn basýnda
Ç
orum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Oto
Dizayn, dünyanýn farklý bölgelerinden gelen araçlar için yaptýðý dizaynlarla ulusal gazeteler ve internet
sitelerinde geniþ yer buldu.
Anadolu Ajansý tarafýndan servis edilen haber;
Milliyet, Türkiye, Yeni Akit gazetelerinin yaný sýra birçok internet sitesinde de yayýnlandý.
Milliyet Gazetesi haberi; ‘En kral arabalarý Çorumlu ustalar yapýyor’ baþlýðýyla okuyucularýna duyururken, Yeni Akit, ‘Kraliyet ailelerinin VIP araçlarý Çorum'dan’, Türkiye Gazetesi ise ‘Krallarýn VIP araçlarý
Çorum'da üretiliyor’ baþlýklarýyla sayfalarýna taþýdý.
Vefa Bozacý’sý Çorum’da
Ü
Anadolu Ajansý tarafýndan servis edilen haber; Milliyet, Türkiye, Yeni Akit gazetelerinin yaný sýra birçok internet sitesinde de yayýnlandý.
Güler, seçim çalýþmalarýný hýzlandýrdý
Ç
orum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkan adayý
Hasan Güler, 8 Þubat 2014 tarihinde yapýlacak
olan genel kurul için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor.
Seçim çalýþmalarýna Çorum Sanayi Sitesi'nde devam eden Hasan Güler, gittiði her iþyerinde ilgi ve alakayla karþýlanýyor. Esnaf ziyaretlerinde Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný olmasý halinde yapacaðý
hizmetlerden bahseden Güler, "Bizler sadece esnaf kardeþlerimizin adayýyýz ve her daim esnafýmýzla birlikte
ve beraber yolumuza devam edeceðiz. Zaten sadece seçim zamanlarý deðil daima esnafýmýzýn içinde ve onlarla beraberdik. Esnaf kardeþlerimizin sorunlarýný çok iyi
bilen tek adayýz. Bu sorunlarý birlikte beraber çözeceðiz" dedi.
Tüm esnafa hayýrlý ve bol kazançlar dileyen Hasan Güler, "Sanayide faaliyet gösteren esnafýn sorunlarýný iyi biliyorum. Sanayiden gelen birisi olarak bu sorunlarýn üstesinden geleceðime inanýyorum. Bu seçim
oto tamirci esnafý için bir dönüm noktasý olacak. Herkese nasýl hizmet edilir göstermek istiyorum" diye konuþtu.
ÇESOB Basýn
Hasan Güler, Çorum Sanayi Sitesi'nde esnaf turu yaptý.
Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkan adayý Hasan Güler, 8 Þubat 2014 tarihinde yapýlacak olan genel kurul için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor.
Keskin, MHP Belediye
Meclis Üyesi aday adayý
E
mekli öðretmen
Þeref Keskin, Mart
2014 yerel seçimleri
için Osmancýk Milliyetçi Hareket Partisi
Teþkilatýna Belediye
Meclis Üyeliði Aday
Adaylýðý dilekçesini
verdi.
Keskin’in Beledi-
ye Meclis Üyeliði
Aday Adaylýðý dilekçesini teslim alan
MHP Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Musa Kara,
“2009 yýlý yerel seçimlerinde MHP Ýl Genel
Meclisine 2. sýra adayý
oldu. Osmancýk'ýn sorunlarýna vakýf olan bi-
risi. Ülkesine, milletine ve ilçesine faydalý
olacaðýna inandýðýmýz
bir hemþerimizdir.” dedi.
dir?
Þeref Keskin kim-
1958 Osmancýk
doðumlu. Ýlk ve orta
öðrenimini Osman-
Emekli öðretmen Þeref Keskin, Mart 2014 yerel seçimleri için Osmancýk Milliyetçi
Hareket Partisi Teþkilatýna Belediye Meclis Üyeliði Aday Adaylýðý dilekçesini verdi.
cýk'ta
tamamladý.
1975-1976 öðretim yýlýnda Artvin Ýlk öðretmen okulundan 1. derece ile mezun oldu.
Ýlk görevine Osmancýk'ta
baþlayan
Keskin, askerlik görevini öðretmen olarak
tamamladýktan sonra
istek üzerine Amasya
Gümüþhacýköy ilçesi-
Þeref Keskin
ne atandý. Burada 7 yýl
görev yaptý. Bu esnada
A.Ö.F.Eðitim önlisansýný tamamladý.
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yurtdýþý öðretmenliði için açmýþ
olduðu sýnavý kazanarak 1990 yýlýnda Almanya'ya öðretmen
olarak gitti. Bakanlýklar arasý ortak kültür
komisyonunca görev
süresi 1 yýl uzatýlarak
5+1 (6 yýl) görev yaptýktan sonra 1996 yýlýnda Türkiye'ye dönerek
Osmancýk Nene Hatun
Ýlköðretim Okulu’nda
göreve baþladý.
28 yýl görev yaptýktan sonra 2004 yýlýnda emekli olan Þeref
Keskin, iyi derecede
Almanca bilmektedir.
Evli ve 2 çocuk babasýdýr.
Osmancýk Haber
Erol Taþkan
nlü Vefa Bozacýsý
Çorumlular'la buluþtu. 1876 yýlýnda Ýstanbul'un Vefa semtinde baþlayan serüveni
ile tarihi bir marka haline gelen Vefa Bozasý,
Çorumlular'a yeni bir
lezzet sunmanýn yanýsýra, yeni bir þifa kaynaðýný da beraberinde
getiriyor.
Pek çok faydasýnýn varlýðý bilinen bozayý, Tarihi Vefa Bozasý markasýyla Çorumlular'a tüm orjinalliði
ile sunuluyor.
Yakup Budak'ýn
sahibi olduðu Çorum
Vefa Bozacýsý, (Vergi
Dairesi altý) Gazi Caddesi No: 52 adresinde
hizmet veriyor.
Vefa Bozasý'nýn
yanýsýra, Vefa markasý
taþýyan limonata ve
nar ekþisini de müþterilerinin beðenisine sunan firma, ayný zamanda Adý Yörem Çið
Köfte markasý ile de
çið köfte severlerin
uðrak yeri haline geldi.
Çorumlular'ýn
bozanýn lezzeti konusunda Vefa Bozasý'na
tam not verdiðini söyleyen firma sahibi Yakup Budak, her geçen
gün artan bir ilgiyle
karþý karþýya kalmanýn
memnuniyetini taþýdýklarýný sözlerine ekledi.
Dünya markasý
haline gelen Vefa Bozasý'ný, sürpriz indirim
kampanyalarý ile de
destekleyeceklerini
duyuran Yakup Budak, tüm Çorumlular'ý
bu eþsiz lezzeti ve þifa
kaynaðýný denemeye
davet etti.
16 CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Özel Ýdare
bilmeceyi çözdü
K
ültür Sitesi altýna otopark yapýlma þartýnýn bulunmadýðý açýklandý.
Ýl Özel Ýdaresi'nden yapýlan
açýklamada, " Mahalli basýnýmýzda
bir süreden beri habere konusu olan
Çorum Belediyesi ile karþýlýklý trampa edilen Özel Ýdare Kültür Sitesi ile
ilgili aþaðýdaki açýklamanýn yapýl-
Çorum Obasý Yörükleri Derneði, ‘Yörük Gecesi’ adý
altýnda kaynaþma etkinliði düzenleyecek.
Bu gece Yörük Gecesi
Ç
orum Obasý Yörükleri Derneði, ‘Yörük Gecesi’ adý altýnda kaynaþma etkinliði düzenleye-
cek.
Yörük kültürünü tanýtmak, birlik ve beraberliði pekiþtirmek amacýyla gerçekleþtirilecek program bu akþam saat 18.30’da Gülüm Düðün Salonu’nda baþlayacak.
Geceye tüm Çorum halký davet edildi.
masý gerekli görülmüþtür.
Çorum Belediyesi ile Ýl Özel
Ýdaresi arasýnda yapýlan 27.01.2012
tarihli sözleþmede, eski Özel Ýdare
Kültür Sitesi'nin bulunduðu alana
yer altý otoparký yapýlmasý ile ilgili
herhangi bir þart ve hüküm yer almamaktadýr. Kamuoyuna saygýyla
duyurulur." Denildi.
Cuma Hutbesi’nde
kardeþlik vurgusu
H
adislerden alýntý yapýlan cuma
hutbesinde Ensar ve Muhacir
örneði verilerek kardeþlik vurgulanacak.
Hz. Muhammed'e Medine'de
yardýmda bulunan Müslümanlar ile
göç edenlerin kardeþliðinin örnek
olmasý gerekirken, hafýzalarda tarih
olduðu anlatýlacak hutbede, "Dün-
yevi çýkarlar, güç mücadeleleri,
Kutlu Nebi'nin ardýnda býraktýðý bu
toplumu zedeledi. Birbirine muhabbet beslemesi gereken gönüller, hýrs,
menfaat, bencillik, kin ve intikam
ateþiyle kavruldu. Fitneyi deðil, ýslahý esas almalýyýz" çaðrýsý yapýldý.
Haber7
KAMÝLE HACI AHMET AKDAÐ HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
MÜDÜRLÜÐÜ HÝZMET BÝNASI ÇEVRESÝNÝN TEL ÖRGÜ ÝLE KAPATILMASI ÝÞÝ
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL
MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE VE SOSYAL
POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
Kamile Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü hizmet binasý çevresinin
tel örgü ile kapatýlmasý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile
ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/11455
1-Ýdarenin
a) Adresi:
: Gazi Cad.Valilik Binasý 8.Kat AB Blok ÇORUM 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý : 364 2246532 - 364 2240200
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý : 1 adet kuruluþumuz olan Kamile Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü hizmet binasý çevresinin tel örgü ile kapatýlmasý iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Kamile Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü /Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No:3 ÇORUM
c) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
: Yer tesliminden itibaren 60 (Atmýþ) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer : Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü /Gazi Cad.Valilik Binasý 8.Kat AB Blok ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 11.02.2014 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan
veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý
gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az
olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðde bulunan B II grup veya III.grup veya Bina bakým onarým iþleri veya saha tanzim iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði ve Mimarlýk
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü /Gazi Cad.Valilik Binasý 8.Kat AB Blok ÇORUM adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü /Gazi Cad.Valilik Binasý 8.Kat AB Blok
ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
(Basýn: 102) www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
Kapkaçcýya
3 yýl hapis
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kapkaç
olayýnda tutuksuz yargýlanan bir kiþi, 3 yýl
hapis cezasýna çarptýrýlýnca polis ekipleri
tarafýndan gözaltýna
alýndý.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda
kapkaç suçunu iþlediði
öne sürülen F.D. adlý
þahýs, olaydan sonra
polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnmýþ
ve tutuksuz yargýlanmasýna karar verilmiþti. Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen davada F.D. hakkýnda kararýn onanmasýnýn ardýndan aranmaya baþlanan Bulgaristan uyruklu F.D., Kartepe
Ulus Mahallesi’nde
polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýndý.
Ýþlemleri tamamlanan
F.D. tutuklanarak cezaevine
gönderildi.(ÝHA)
Akrabalar
kavga etti
Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 3. Sokak’ta ayný evde oturan akrabalar kavga etti.
H.Y., Þ.Y., G.Y.
ve S.K. isimli aralarýnda akrabalýk baðý bulunan kadýnlar kavga etti. Kadýnlar kavga sýrasýnda birbirlerini yaraladý. Sonra da birbirlerinden davacý oldular.
Çöp
dökerken
bayýldý
Ulukavak Mahallesi Çiftlikçayýrý
62. Sokak’ta bir kadýn
çöp dökerken bayýldý.
R.T. isimli kadýn
çöp dökmek için evinin dýþýna çýktýðýnda
baþý dönüp bayýldý.
Kadýn hastaneye kaldýrýldý.
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Ýkinci Bahar
Lokantasý Sahibi Ýsmet Çýtak, mazbatasýný aldý.
Çýtak mazbata aldý
Ç
orum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf
Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Ýkinci Bahar Lokantasý Sahibi Ýsmet
Çýtak, mazbatasýný aldý.
Geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen
Olaðan Genel Kurul'da
Yusuf Turan ve Burhan
Balcý ile yarýþan Ýsmet
Çýtak seçimden galip
ayrýlarak Çorum Aþçý
ve Lokantacýlar Esnaf
Odasý Baþkanlýðý'na seçilmiþti.
Seçim Kurulu'na
giderek mazbatasýný
teslim alan Ýsmet Çýtak'a Yönetim Kurulu
üyeleri Turgay Karaca,
Kemal Sakallý, Ayþe
Çilingir, Ýskender Köse,
Zafer Kalem ve Ferhat
Bülbül eþlik etti.
Burada kýsa bir
deðerlendirmede bulunan Çorum Aþçý ve Lo-
Çýtak, Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkanlýðý'na seçilmiþti.
yükselteceklerini belirüyelerine teþekkür etti.
kantacýlar Esnaf Odasý
Baþkaný Ýsmet Çýtak,
terek, kendisine oy veÇESOB Basýn
odanýn hizmet çýtasýný
ren vermeyen tüm oda
Ýskilip’te korkutan yangýn
orum’un Ýskilip
Ç
ilçesinde iki
katlý ahþap bir evde
çýkan yangýn,
korkulu anlarýn
yaþanmasýna neden
oldu.
Edinilen
bilgiye göre, Çavuþ
Mahallesi Yeniyol
Caddesi üzerinde
Ali Yýldýrým’a ait
evde yangýn çýktý.
Evden dumanlar
yükseldiðini gören
vatandaþlar itfaiyeye
haber verdi. Ýhbar
üzerine olay yerine
gelen itfaiye
ekipleri, yangýný
kýsa sürede kontrol
altýna alarak
söndürdü. Elektrik
kontaðýndan çýktýðý
tahmin edilen
yangýnda maddi
hasar meydana
gelirken, yangýn
sýrasýnda evde
kimsenin olmadýðý
öðrenildi.
Olayla ilgili
soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Çorum’un Ýskilip ilçesinde iki katlý ahþap bir evde çýkan
yangýn, korkulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu.
OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI
Kargý Tarýmsal Süt Üreticileri Birliði'nin 2013 yýlý olaðan genel kurul toplantýsý
15.02.2014 Cumartesi günü saat 13:00'da Kargý Süt Üreticileri Birliði'nde yapýlacaktýr.
Çoðunluk saðlanamadýðý taktirde ikinci toplantý 22.02.2014 Cumartesi günü ayný yer ve
saatte yapýlacaktýr. Toplantý gündemi iliþikte sunulmuþ olup,
Toplantýnýn yapýlabilmesi için müdürlüðünüzce bakanlýk temsilcisinin atanmasýný arz
ederim.
Baþkan Yrd.-Mehmet Küçüksemerci,
Baþkan/Ýsmail Eken.
GÜNDEM
l - Açýlýþ ve yoklama
2- Divan heyetinin teþekkülü, divan heyetine genel kurul evraklarým imzalama yetkisini
verilmesi ve saygý duruþu
3- Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarýnýn okunmasý, müzakeresi ve ibraya sunulmasý
4- 2013 yýlý bilanço ve gelir-gider tablolarýnýn okunmasý, müzakeresi ve ibraya sunulmasý
5- 2014 yýlý tahmini bütçesinin görüþülmesi ve ibraya sunulmasý
6- Giriþ aidatý ile yýllýk üye aidatýnýn tespiti
7- Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüþülmesi, yönetim ve denetim kuruluna verilecek huzur haklarýnýn görüþülmesi
8- Dilek ve temenniler
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
CUMA 31 OCAK 2014
6102 Sayýlý Yeni Türk Ticaret Kanunu Muhasebe
Uygulamalarý ve Çorum Araþtýrmasý 3
lerini ifade etmektedir.)
H2 : Meslek mensuplarýnýn ticari defterler ve belgelerle ilgili yenilikler ile muhasebe standartlarý uygulama
yükümlülüðü ile ilgili getirdiði yeniliklere katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
***
Tablo 5 : H2 Hipotezi Ýstatistiksel Sonuçlarý
T.C.
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
SOSYAL BÝLÝMLER ENSTÝTÜSÜ
ÝÞLETME ANABÝLÝM DALI
ARAÞTIRMANIN ÖRNEKLEMÝNÝ TANIMLAYICI ÝÞLEMLER
Çorum Ýl Merkezinde bulunan muhasebe meslek
mensuplarý hakkýnda elde edilen demografik bilgiler (Cinsiyet, Yaþ, Eðitim Durumu, Meslekteki Tecrübe ) aþaðýdaki gibidir.
Araþtýrmaya katýlan Mali Müþavirlerden 128 kiþiden
126'sýndan yanýt alýnmýþ %85,7 si Erkek, %14,3 ü Kadýn'dýr.
Araþtýrmaya katýlan Mali Müþavirlerin 128'inden
127'sinden alýnan yanýtlarda %3,9 u 25 ve altý yaþ grubundadýr. %34,6'sý 26 - 35 yaþ aralýðýndadýr. %33,1 i 36 - 45
yaþ aralýðýnda %28,3 ü 46 ve üstü yaþ grubundadýr.
Araþtýrmaya katýlan Mali Müþavirlerin meslekte çalýþma yýllarý incelendiðinde 128 kiþiden 127 si soruya cevap vermiþ sonuç olarak %9,4 ü 1-5 yýl arasýnda, %25,2 si
5-10 yýl arasýnda, %21,3 ü 10-15 yýl arasýnda, %44,1 i 15
yýl ve üstü'dür.
Araþtýrmaya katýlan meslek mensuplarýnýn 128 kiþinin tüm sorularý yanýtlamýþ sonuç olarak eðitim seviyeleri
%0,8 i Ýlk-orta okul mezunu, %15,6 sý lise mezunu, %78,1
i lisans, %5,5 i yüksek lisans mezunudur.
Tablo 3 : Meslek Mensuplarýnýn yeni TTK'daki muhasebe uygulamalarý hakkýndaki yeniliklere verdikleri yanýtlarýn istatistiksel sonuçlarý
TDY ve MSY arasýnda istatistiksel olarak farklýlýklar
görülmüþtür. H2 hipotezimiz kabul edilmiþtir. Meslek
mensuplarýnýn verdikleri cevaplar ile muhasebe standartlarý uygulama yükümlülüðü ile ilgili getirilen yeniliklere
katýlýmlarý, ticari defter ve belgelerle ilgili yeniliklere göre daha fazladýr.
H3 : Meslek mensuplarýnýn ticari defterler ve belgelerle ilgili yenilikler ile baðýmsýz denetimle ilgili yeniliklere katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
***
Tablo 6 : H3 Hipotezi Ýstatistiksel Sonuçlarý
TDY ve BFY arasýnda istatistiksel olarak farklýlýklar
görülmüþtür. H3 hipotezimiz kabul edilmiþtir. Meslek
mensuplarýnýn verdikleri cevaplar ile baðýmsýz denetimle
ilgili getirilen yeniliklere katýlýmlarý, ticari defter ve belgelerle ilgili yeniliklere göre daha fazladýr.
H4 : Meslek mensuplarýnýn envanter ve deðerleme
ile ilgili yenilikler ile muhasebe standartlarý uygulama yükümlülüðü ile ilgili getirdiði yeniliklere katýlým düzeyleri
arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
***
Tablo 7 : H4 Hipotezi Ýstatistiksel Sonuçlarý
***
Araþtýrmada meslek mensuplarýna Likert 5 modelinde uyguladýðýmýz anket sorularýna verdikleri yanýtlarýn ortalamalarý (5 puan üzerinden hesaplanmýþ) birbirlerine yakýn çýkmýþtýr. Alýnan Ortalamalar 3,50'nin üzerinde çýkmasýyla çoðunlukla "Katýlýyorum" yanýtý alýnmýþtýr. Meslek
mensuplarýnýn yeni TTK'nýn muhasebe uygulamalarýnda
getirdikleri yeniliklere en yüksek katýlýmý Muhasebe Standartlarý Uygulama Yükümlülüðü ile ilgili yeniliklere göstermiþlerdir. Bunu sýrasýyla Baðýmsýz Denetimle ilgili yenilikler, Envanter ve Deðerleme ile ilgili yenilikler ve Ticari Defterler ve Belgelerle ilgili yenilikler takip etmektedir. Böylelikle Çorum Ýl Merkezinde bulunan muhasebe
meslek mensuplarýnýn yeni TTK'nýn getirdiði yeniliklere
katýlýmlarý olumlu yöndedir.
Tablo 1 : Meslek Mensuplarýnýn Demografik Bilgileri
***
YENÝ TTK'NIN MUHASEBE UYGULAMALARI
ÜZERÝNE GETÝRDÝÐÝ YENÝLÝKLERDE MESLEK
MENSUPLARINA YÖNELTÝLEN SORULAR VE TANIMLAYICI ÝSTATÝSTÝKLER
Tablo 2 : Meslek Mensuplarýnýn Yeni TTK da Muhasebe uygulamalarý ile ilgili Yenilikler hakkýndaki görüþlere katýlým dereceleri
***
(Belirtilen sayýlar, frekanslarý; parantez içleri yüzde-
EDY ve MSY arasýnda istatistiksel olarak farklýlýklar
görülmüþtür. H4 hipotezimiz kabul edilmiþtir. Meslek
mensuplarýnýn verdikleri cevaplar ile muhasebe standartlarý uygulama yükümlülüðü ile ilgili getirilen yeniliklere
katýlýmlarý, envanter ve deðerleme ile ilgili yeniliklere göre daha fazladýr.
H5 : Meslek mensuplarýnýn envanter ve deðerleme
ile ilgili yenilikler ile baðýmsýz denetimle ilgili yeniliklere
katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
***
HÝPOTEZLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
H1 : Meslek mensuplarýnýn ticari defterler ve belgelerle ilgili yenilikler ile envanter ve deðerleme ile ilgili yeniliklere katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk
vardýr.
***
Tablo 4 : H1 Hipotezi Ýstatistiksel Sonuçlarý
TDY ve EDY arasýnda istatistiksel olarak farklýlýklar
görülmüþtür. H1 hipotezimiz kabul edilmiþtir. Meslek
mensuplarýnýn verdikleri cevaplar ile envanter ve deðerleme ile ilgili yeniliklere katýlýmlarý, ticari defter ve belgelerle ilgili yeniliklere göre daha fazladýr.
dý. Raporda, H3N2 virüsünün görülme sýklýðýnýn yüzde 58'den yüzde
33'e düþtüðü belirtildi.
Saðlýk Bakanlýðý, 17 ilden 180 aile hekiminin 302 vatandaþtan aldýðý
numuneleri inceledi. Türkiye Halk
Saðlýðý Kurumu Viroloji Laboratuvarý, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi
Viroloji Laboratuvarý ve Ýstanbul
Halk Saðlýðý Laboratuvarýnda yapýlan
Ýlknur
CEBECÝ
liklere katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
***
Tablo 9 : H6 Hipotezi Ýstatistiksel Sonuçlarý
MSY ve BDY arasýnda istatistiksel olarak farklýlýklar
görülmüþtür. H6 hipotezimiz kabul edilmiþtir. Meslek
mensuplarýnýn verdikleri cevaplar ile muhasebe standartlarý uygulama yükümlülüðü ile ilgili getirilen yeniliklere
katýlýmlarý baðýmsýz denetimle ilgili getirilen yeniliklere
göre daha fazladýr.
SONUÇ
Yeni Türk Ticaret kanunu muhasebe uygulamalarýnda birçok yeniliði içinde barýndýrýyor. Araþtýrmamýzda yeni TTK'nýn muhasebe uygulamalarýna getirdikleri yeniliklere Mali Müþavirlerin katýlýmlarý ne ölçüdedir onu inceledik. Araþtýrmamýzýn evren büyüklüðü 182 olup anlamlýlýk düzeyi %5 'dir. Önerilen örneklem büyüklüðü minimum 110 olup 128 kiþiye ulaþýlmýþ ve güven seviyesi
%95'dir. Verilerin analizinde parametrik testlerden eþlenik
örneklem T-Testi uygulanmýþtýr. Çorum Ýl Merkezindeki
ulaþýlan 128 Mali Müþavirin yeni TTK'nýn muhasebe uygulamalarý hakkýndaki görüleri Çoðunlukla "Kararsýzým"
ve "Katýlýyorum" aralýðýnda çýkmýþtýr. Meslek mensuplarýnýn yeni TTK'nýn muhasebe uygulamalarýnda getirdikleri yeniliklere en yüksek katýlým Muhasebe Standartlarý
Uygulama Yükümlülüðü ile ilgili yeniliklerdir. Bunu sýrasýyla Baðýmsýz Denetimle ilgili yenilikler, Envanter ve
Deðerleme ile ilgili yenilikler ve Ticari Defterler ve Belgelerle ilgili yenilikler takip etmektedir. Böylelikle Çorumda Ýl Merkezinde bulunan muhasebe meslek mensuplarýnýn yeni TTK' nýn getirdiði yeniliklere katýlýmlarý
olumlu yöndedir. Ýstatistiksel analizlerin sonucunda çýkan
deðerlerimiz sig < 0,05 den küçük olduðu için istatistiksel
olarak anlamlýdýr ve hipotezlerimizin hepsi kabul edilmiþtir.
Araþtýrmamýzýn sonucunda yeni TTK'nýn getirdiði
yeniliklere meslek mensuplarýnýn katýlýmlarý çoðunlukla
olumlu yönde ortaya çýkmýþtýr. Ancak yeniliklere "Katýlmýyorum" yönünde çýkan sonuçlarda ise meslek mensuplarý Yeni TTK'nýn kendi içinde çeliþtiði, netlik kazanmadýðý görüþündedir. Birçok yenliðin ortaya atýlmasýndan daha
çok uygulamaya girmesini de beklediklerini dile getirdiler. Yürürlüðe girecek ya da giren yasalarýn açýk ve net olmasýný daha anlaþýlýr olduðunda uygulamanýn kolaylaþacaðý görüþündedirler. Özellikle Mali müþavirlerin çoðunluðunun yaþadýðý tahsilat sýkýntýsýna da bir çözüm getirilmesi yönünde bir beklenti vardýr. KOBÝ'lerin öncelikle denetime tabi olmasý görüþünün ortaya atýlýp tekrar bu yasanýn yürürlüðe girmemesi muhasebeciler açýsýndan tam isabet olmuþtur. Çünkü kurallar gereði yeterince ayrýntýlý ve
yükü fazla olan bir meslek olduðundan daha fazla külfet
olacaðý görüþündedirler. Ayný zamanda çoðunluðu açýlýþ
onayýný gerekli bulurken kapanýþ onayýný gereksiz bulduklarýný, noterin devreye girmesiyle iþlerin daha uzayacaðý
yükün artacaðý görüþüne sahiptirler.
Kaynakça
* Dr. Þeref DEMÝR " Türk Ticaret Kanunundaki Deðiþikliklerin Muhasebe Ve Vergilendirme Yönüyle Deðerlendirilmesi " (2011)
* Hikmet ULUSAN - Elçin EREN - Çaðrý KÖYLÜ
" 6102 Sayýlý Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Muhasebe Ve
Denetim Uygulamalarýna Getirdiði Yenilikler Üzerine Bir
Araþtýrma " Yozgat Örneði (2012)
* Yrd. Doç. Dr. Fatma PAMUKÇU Yaklaþým Dergisi (2011)
* 100 Soruda Yeni Ticaret Kanunu Ernst&Young
(2011)
* Yrd. Doç Dr. Habib AKDOÐAN - Öðrt. Grv. Birgül BOZKURT YAZAR "Yeni TTK'nýn Denetime Getirdiði Yenilikler" (2012)
Tablo 8 : H5 Hipotezi Ýstatistiksel Sonuçlarý
EDY ve BDY arasýnda istatistiksel olarak farklýlýklar
görülmüþtür. H5 hipotezimiz kabul edilmiþtir. Meslek
mensuplarýnýn verdikleri cevaplar ile baðýmsýz denetimle
ilgili getirilen yeniliklere katýlýmlarý, envanter ve deðerleme ile ilgili yeniliklere göre daha fazladýr.
H6 : Meslek mensuplarýnýn muhasebe standartlarý
uygulama yükümlülüðü ile baðýmsýz denetimle ilgili yeni-
H3N2 virüsünün etkisi azaldý
Saðlýk Bakanlýðý, virüsün ortaya
çýkmasýndan bu yana 2 bin 776 numuneyi inceledi
Saðlýk Bakanlýðý, bu yýl çok sayýda kiþiyi etkileyen H3N2 virüsünün
etkisinin azaldýðýný, virüsün görülme
sýklýðýnýn düþtüðünü bildirdi.
Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan hazýrlanan "Haftalýk Ýnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu" açýklan-
17
incelemelerin pozitiflik oranlarý belirlendi. Ýlk hafta görülme sýklýðý yüzde
36, ikinci hafta yüzde 49, üçüncü hafta yüzde 58'e yükselen H3N2 virüsünün görülme sýklýðýnýn yüzde 33'e
düþtüðü tespit edildi.
Saðlýk Bakanlýðý, virüsün ortaya
çýktýðý ilk haftadan bu yana 2 bin 776
numuneyi inceledi.
* Cem UZELLÝ Yeni TTK açýsýndan Defterler
(2011)
* Abdulkadir Bilen , "Ticari Defterler ve Türk Ticaret Kanunu Tasarýsýnda Ticari Defterlere Ýliþkin Hükümlerin Deðerlendirilmesi" (2007)
* Prof. Dr. Güler ARAS "Yeni TTK'nýn Finans Ve
Muhasebe Uygulamalarýna Etkisi " (2011)
(Son)
18 CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Hentbol’da Atatürk Kupasý sahiplerini buldu
Gençler Atatürk Kupasý Hentbol Turnuvasýnda kupalar sahiplerini buldu.
Kýzlarda altý erkeklerde ise beþ okulun mücadele ettiði turnuvada dün oynanan
son maçlarda kýzlarda Kýz Teknik Meslek Lisesi erkeklerde ise Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi takýmlarý þampiyonluðu kazandýlar.
H
ehtbol’ü geliþtirmek
amacýyla bu yýl ilk
Endüstri Meslek ikinci: 24-16
T
urnuvada ikincilik mücadelesi veren
Endüstri Meslek Lisesi Bilge Kaðan
Ticaret Meslek Lisesi önünde ilk yarýsý-
ný 10-6 geride kapattýðý maçý ikinci yarýdaki oyunu ile 24-16 kazanarak ikincilik
kupasýnýn sahibi oldu.
SALON: Tevfik Kýþ
HAKEMLER: Sami
Öncel, Ömür Soytemiz.
MERKEZ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ:
Mustafa Yýlmaz, Mustafa
Keskin, Faruk, Ömer, Nurullah, Ferza, Mehmet,
Furkan, Serkan, Saygýner.
BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Mert, Þamil, Haydar,
Emre Çetin, Esat, Fatih
Çýrak, Fatih Aslan, Recep,
Okan, Serdar, Mustafa,
Emre Eksen.
ÝLK YARI: 6-10.
kez düzenlenen Okullararasý Atatürk Kupasý
Hentbol Turnuvasý dün
oynanan maçlar ve düzenlenen törenle sona erdi. Çift devreli lig statüsünde oynanan maçlar
sonunda kýzlarda Teknik
ve Meslek Lisesi erkeklerde ise Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi okullarý
þampiyonluðu kazandýlar.
Kýzlarda altý takýmýn çift devreli lig statüsünde oynadýðý maçlar
dün oynanan son karþýlaþmalarla tamamlandý.
Son maçýndaki rakibi
Cumhuriyet Ortaokulu
çýkmadýðý için 10-0 hükmen galip sayýlan Kýz
Meslek Lisesi maç yapmadan þampiyonluk kuhasýný kazandý. Ýkinciliði
averajla Karþýyaka Ortaokulu’nun kazandýðý turnuvada Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi üçüncü
Bilge Kaðan’ý 13-12 yenen
Karþýyaka averajla ikinci
SALON: Tevfik Kýþ.
HAKEMLER: Bora
Duyar, Ömür Soytemiz.
KARÞIYAKA ORTAOKULU: Ecegül, Aylin, Eda, Melisa, Seyhan,
Veda, Buse, Buket, Kübra.
BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Gizem, Özgecan, Özge, Dilara, Gizem, Ceylan,
Nimet, Sinem, Zuhal.
ÝLK YARI: 8-6
(Karþýyaka).
G
olurken Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi ise
dördüncülük kupasýný aldý.
Erkeklerde ise beþ
takýmýn mücadele ettiði
turnuvada tüm maçlarýný
kazanan Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi son günü
bay geçti ve þampiyonluk kupasýný oynamadan
aldý. Endüstri Meslek Lisesi ikincilik kupasýný
alýrken Mehmetçik Anadolu Lisesi üçüncü, Spor
Lisesi ise dördüncülük
kupasýný aldý.
Dün oynanan son
maçlarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupalarý verildi.
enç Kýzlar Atatürk
Kupasý Hentbol Turnuvasýnda Karþýyaka Ortaokulu son maçýnda Bilge Kaðan Ticaret Meslek
Lisesi’ni zorlu bir mücadele sonunda 13-12 yenerek averajla ikinci oldu.
Son maçýný tek golle kazanan Karþýyaka
Ortaaokulu 12 puanla
turnuvayý tamamladý.
Ayný puana sahip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’ne
Anadolu ÝHL üçüncü
Kýþ.
Soytemiz, Bora Duyar.
SPOR LÝSESÝ: Neþetcan, Burak, Can, Oðuz,
Onur, Emin, Satýlmýþ, Tay-
yip, Samet.
MEHMETÇÝK
ANADOLU LÝSESÝ: El-
van, Umut, Burak, Fatih,
Erdi, Abdullah, Ferdi.
ÝLK YARI: 9-11.
iseli Gençler Hentbol Atatürk Kupasý son
Lgününde
Spor Lisesi’ni 26-17 yenen Mehmetçik Anadolu üçüncülük kuqpasýnýn sahibi
oldu. Ýlk yarýsýný 11-9 önde tamamladýðý maçtan
26-17 kazanan Mehmetçik Anadolu üçüncü
olurken Spor Lisesi ise dördüncülük kupasýný
aldý.
2 Þubat pazar günü dokuz elden 17
takýmýn katýlýmý ile Çorum’da
yapýlacak olan Küçük ve Yýldýz
Kulüpler Bölgesel Kros Ligi ilk ayaðý
Bozboða köyünde koþulacak.
Osmancýkgücüspor’a bir
forma da Ege Bujiteri’den
O
smancýkspor’a bir
forma desteðide Ege
Bujiteri sahibi Serpil
Eken’den geldi. Önceki
gün Osmancýk’ta oynanan U 14 final grubu maçý öncesinde Eðe Bujiteri
sahibi Serpil Eken yap-
týrdýðý formayý takýma
hediye etti.
Serpil Eken çocuðunun altý yýldýr Osmancýkgücüspor’da forma
giydiðini hem spor yapýp
hemde kendini geliþtirdiðini belirterek ‘Play-
Of’a çýkan dört takým
içinde yer almalarý ve ilçelerden çýkan tek kulüp
olmalarý bizlere ayrýca
mutlu etti.
Çocuklarýmýz tüm
maçlarý Çorum’da oynuyorlar. Play-Off maçlarý
Ege Bujiteri sahibi Serpil Eken Osmancýkgücü’ne forma hediye etti
sayesinde çocuklarýmýzý
izleme imkaný bulduk.
Kendi sahamýzda oynadýðýmýz ilk maçýmýzda
Çorum
Belediyespor
önünde ortaya koyduklarý futbolla bizleri son derece mutlu ettiler. Gönül
isterdiki kazanalým ancak olmadý. Rakibimiz
play-off maçlarý öncesi
5-6 takviye yaparak kadrosunu güçlendirmiþ.
Buna raðmen futbolcularýmýzýn mücadelesinden
memnunuz. Ümit ediyorumki takýmýmýz final
grubu maçlarý sonunda
ilk ikiye girerek Türkiye
Þampiyonasý’nda ilimizi
temsil etmeye hak kazanýr’ dedi.
Osmancýkgücüspor
antrenörü Fuat Bozdemir’de Ege Bujiteri sahibi Serpil Eken’e bu jestinden dolayý teþekkür etti.
tletizm Federasyonu
tarafýndan düzenlenen Bölgesel Kros Ligi
ilk ayaðý pazar günü Çorum’da yapýlacak. Atletizmi geliþtirmek amacýyla küçük ve yýldýzlar
kategorilerinde düzenlenen Bölgesel Kros Ligi’nde Kastamonu, Karabük, Bolu, Bartýn, Amasya, Zonguldak, Düzce,
Sinop ve Çorum illerinden yaklaþýk 150 sporcu
koþacak.
Ýl Özel Ýdaresi, Çorum Belediyesi, Hitit
Üniversitesi ile Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü tarafýndan
ortaklaþa düzenlenen yarýþmalarýn teknik toplantýsý yarýn saat 16.00’da
Anitta Otel’de yapýlacak.
Yarýþmalar ise pazar günü saat 09,45’de Bozboða Köyü yakýnlarýnda
kurulan parkurda yapýlacak.
Yarýþmalar
saat
10.00’da 1500 metre küçük kýzlar kategorisi ile
baþlayacak ve bu yarýþmalarda 1999-2000 ve
2001 doðumlular koþacaklar. Saat 10.20’da küçük erkekler 2000 metre
mesafede koþucaklar.
Yýldýz kýzlar iki bin metre ve yýldýz erkekler ise
üç bin metre mesafelerde
yarýþacaklar. Yarýþlar sonunda saat 11.30’da düzenlenen ödül töreni ile
sona erecek.
Çorum’da yapýlacak olan Bölgesel Kros
Ligi yarýþmalarýný izlemek üzere Atletizm Fe-
Tevfik
HAKEMLER:
ANADOLU
ÝMAM HATÝP LÝSESÝ:
Nurþen, Melisa, Zehra,
Miyase, Seda, Nuriye,
Satý, Sümeyye Yaðmur.
Çorum’da koþulacak
A
SALON:
Bora Duyar, Ömür Soytemiz.
Spor Lisesi’ni 26-17 yenen Mehmetçik üçüncü oldu Kros Ligi ilk ayaðý
SALON: Tevfik Kýþ
HAKEMLER: Ömür
averaj üstünlüðü kuran
Karþýyaka ikinci olurken
Bilge Kaðan Ticaret
Meslek Lisesi ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu.
MEHMETÇÝK
ANADOLU LÝSESÝ:
Fatma, Hayriye, Bensu,
Kübranur, Hümeyra, Rabia, Fadime, Sinem.
ÝLK
YARI:4-1
derasyonu Baþkaný Fatih
Çintimar’ýnda katýlmasýnýn beklendiði öðrenildi.
K
ýzlarda oynanan son maçta Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi, Mehmetcik
Anadolu Lisesi’ni 10-4 yenerek üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Rakibi önün-
de ilk yarýyý 4-1 önde tamamlayan Anadolu Ýmam Hatip ikinci yarýda da üstün
oyunu ile maçý 10-4 kazanarak üçüncülük kupasýný kazandý.
Özel Ýdare liderliðini korudu
U
14 Final Grubunda ikinci maçlar sonunda Ýl Özel
Ýdarespor liderliðini sürdürdü. Ýlk maçýný farklý kazanarak liderlik koltuðuna oturan Ýl Özel Ýdarespor
ikinci maçýnda da Çimentospor önünde aldýðý 2-1’lik
U 14 Final Grubu
Haftanýn Sonuçlarý:
Çimentospor. - Ýl Özel Ýdarespor
Osmancýkgücüspor - Çorum Belediyespor
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Ýl Özel Ýdare
2. Çorum Belediye
3. Osmancýkgücü
4. Çimentospor
O
2
2
2
2
G
2
1
0
0
B
0
1
1
0
Yarýn :
M
0
0
1
2
A
9
5
3
2
: 1-2
: 0-0
Y
4
1
7
7
Çorum Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor.
Osmancýkgücüspor - Çimentospor.
P
6
4
1
0
galibiyetle 6 puana yükseldi ve gruptaki liderliðini sürdürdü.
Hafta içi oynanan diðer maçta ise Osmancýkgücüspor ile Çorum Belediyespor takýmlarýnýn Osmancýk’taki maçýndan gol sesi çýkmayýnca Çorum Belediyespor 4 puanla ikinci sýradaki korurken Osmancýkgücüspor ise 1 puana yükseldi ve üçüncü sýrada yer aldý.
Final Grubunda ilk yarý yarýn oynanacak iki
maçla tamamlanacak. Haftanýn en kritik maçýnda ilk
iki sýrada yer alan Ýl Özel Ýdarespor ile Çorum Belediyespor takýmlarý 1 nolu sentetik çim sahada karþýlaþacaklar. Bu maçý kazanan takým Çorum’u gruplarda
temsil etme hakkýný büyük oranda garantileyecek. Diðer maçta ise Osmancýk ilçe sahasýnda Osmancýkgücüspor ve Çimentospor ilk iki iddialarýný devam ettirmek için kazanmak zorunda olduklarý maça çýkacaklar.
U 14 Final Grubu’nda ilk iki sýrayý alan takýmlarýn Çorum’u temsil etme hakký kazanacak olmalarý
nedeniyle grupta alýnacak her puanýn büyük önemi
bulunuyor.
Ýl Özel Ýdarespor U 14 takýmý final grubundaki ikinci maçýnýda kazanarak liderliðini devam ettirdi
CUMA 31 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
2014 yýlý 34 kýsým
kýrtasiye malzemesi alýmý
iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Erdem AYDIN
Rýdvan oðlu 12.08.1983
Çorum Doðumlu
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Çorum Ýþletme
Müdürlüðü sýnýrlarýnda
Etüd Proje Hizmetleri,
Erozyon Kontrolü
Uygulama ve
Aðaçlandýrma Uygulama
Sahalarýnýn Kontrolü
hizmetleri için Orman
Mühendisliði
Danýþmanlýk hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad. No: 72 Çorum
Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
17 ÞUBAT
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan
arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.328.75
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak
mevkii, 603 ada, 14 parsel
arsa vasfýnda taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.054.50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
21 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
12 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 EY 568 plakalý, 1992
model Renault marka, L
423 tipli, bordo renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 6.500
Yer: Mimar Sinan Mah.
Galericiler Sitesi 8. Sokak
No: 10 Çorum
Saat: 15.00-15.10
***
Þirketimiz ve þantiyelerimizde
görevlendirilmek üzere en az 3 yýl
deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya
Mimar aranmaktadýr.
YÝTÝK
(Ç.HAK:331)
(Ç.HAK:330)
(Ç.HAK:2070)
(Ç.HAK:289)
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
TAKIM ARKADAÞLARI
ARIYORUZ!!!!
MNG KARGO AÝLESÝNDE,
MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SORUMLUSU OLARAK GÖREV
ALACAK LÝSE MEZUNU, B SINIFI EHLÝYETÝ OLAN
ÝYÝ DERECEDE BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN,
30 YAÞINI GEÇMEMÝÞ, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ,
ERKEK TAKIM ARKADAÞLARI ARIYORUZ.
MÜRACAAT = 213
42 08- 213 43 08
Çorap
Tayt-Fanila
Bere-Kaþkol-Eldivan
Korse ve Dizlik çeþitleri
ANGORA ÜRÜNLERÝ
bir telefon kadar yakýnýnýzda;
Mehmet SORKUN
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
0 554 252 56 07 ÇORUM
DEVREN
SATILIK
YAÐLAMA
YIKAMA
ELEMANLAR
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 1 adet
Doðalgaz ve Su Tesisatýcýsý, 1 adet Elektrik
Tesisatcýsý, 4 adet Kaynak Operatörü
(Gazatý,Elektrik,Oksijen), 1 adet Teknik
Ressam (Auto Cat,Master Cam,Solid Works),
8 adet Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Organize San. Böl. Salih Aydýn Bulvarý
No: 14 Tel: 254 95 49
0 545 443 08 75
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda görevlendirilmek üzere 2030 yaþlarý arasýnda askerliðini yapmýþ,
en az lise mezunu, tecrübeli satýþ
elemaný depocu alýnacaktýr.
Aksoylar Gýda
Gimat Toptancýlar Sitesi 29. Cad. No: 38
Tel: 212 29 26
(Ç.HAK:290)
SEKRETER Yýkama
kiraya DEVREN
ARANIYOR bölümü
SATILIK
verilecektir
(Ç.HAK:315)
Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere Bayan
Sekreter aranmaktadýr.
Ücret dolgundur.
20-30 yaþ arasý
Mür. Tel: 0 533 922 90 21
ELEMAN
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
elektrik ustasý ve kalfa alýnacaktýr.
Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmasý rica olunur
(Ç.HAK:306)
Avni BAYKIN
Muharrem oðlu
01.11.1945 Çorum
Doðumlu
T.C.No:15568882036
Aþaðý San. 8. Sk. No: 7
ÇORUM
Þükrü DÝÞDÝÞ ve Ortaðý
16501-16551 numaralý 1 cilt irsaliyeli fatura,
1851-1900, 1901-1950, 1951-2000, 2001-2050,
2051-2100, 2101-2150, 2151-2200, 2201-2250, 22512300, 2301-2350, 2351-2400, 2401-2450, 2451-2500,
2501-2550 numaralý 14 cilt fatura,
501-550, 551-600, 601-650, 651-700, 701-750,
751-800 numaralý 6 cilt irsaliyeli fatura,
6551-6600, 6601-6650, 6651-6700, 6701-6750,
6751-6800, 6801-6850, 6851-6900, 6901-6950, 69517000, 7001-7050 numaralý 10 cilt sevk irsaliyesi.
Fabrika olmaya müsait veya depo olarak
kullanýlmaya uygun bina kiraya verilir.
* Ankara Yolu 7. Km’de, toplam alaný 2400
m2 olarak veya 1200’er m2 olarak 2 ayrý
þekilde kiraya verilir. Ýdari binasý mevcuttur.
* Ankara Yolu 7. Km’de sanayi tipi soðuk
hava deposu satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 507 517 86 89
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
BUHARAEVLER ÝBRAHÝM
ÇAYIRI MEVKÝÝNDE
YÝTÝK
Çorum VD. 301 004 3086 nolu mükellefiyim.
Aþaðýda cins ve miktarlarý belirtilen fatura ve irsaliyeleri kaybettim. Hükümsüzdür.
AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN.
TÝC. LTD. ÞTÝ.
Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt.
2/3 ÇORUM
0 364 212 42 32-0 532 463 79 08
KÝRALIK BÝNA
(Ç.HAK:331)
Çorum Vergi Dairesinde 1530008289
nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum A-3951-4000 arasý
1 cilt gider pusulasýný
kaybettim. Hükümsüzdür.
Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý
ilkokul karþýsýnda, kombili, çelik
kapýlý, güney-doðu cepheli, 2. kat,
106 m2, 3+1 daire satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
13 MART
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
19 KC 602 plakalý, 2004
model Volkswagen marka,
SATILIK DAÝRE
Ýnþaat Mühendisi
veya
Mimar Aranýyor
11 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 DK 263 plakalý, 2004
model, Ford marka,
Transit tipli, beyaz renkli
dizel kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 16.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar
mevkiinde bulunan tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
(Ç.HAK:329)
Baðlý kuruluþlarýn þoförlü
araç kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik ek binasý 8. kat
Saat: 10.30
***
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii,
Hisarkavak köyünde
muhtelif yer ve fiyatlarda
2 arazinin satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
10 NÝSAN
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
SATILIK
PARSELLER
(Ç.HAK:288)
Genel Sekr. ve baðlý
saðlýk tesis. hizmet aracý
ve diyaliz hasta taþýma
araç. kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
14 ÞUBAT
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde
3231 ada, 5 parselde
714,43 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
285.772,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
(Ç.HAK:286)
7 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði
09 YG 652 plakalý 2012
model Ford marka JA8
Fiesta 1.25i tipli beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3 katlý
binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ
SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI
22 ADET BÝLGÝSAYAR
1 ADET AKILLI TAHTA
1 ADET PROJEKSÝYON
1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI
2 ADET LAZER YAZICI
1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI
1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ
BÜRO MASA VE KOLTUKLARI
BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU
DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE
BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA
DEVREDÝLECEKTÝR.
ÝNTERNET CAFE OLMAYA
UYGUNDUR.
ÝRTÝBAT TEL: 0 532 693 62 44
H.Demiral Elk. Ltd. Þti.
Yumus Emre Ýþ Mrk. No:41 Çorum
0 364-2136494 - 0 533 264 59 39
Yunus Emre Kapalý Oto Parký
Mür. Tel: 224 15 51
KÝRALIK
DÜKKANLAR
Ýnönü Caddesi 67/A-B, ana caddeye ve Yunus
Emre Ýþhanýna cepheli kiralýk dükkanlar.
Mustafa ÇINAR
0 554 502 16 89
(Ç.HAK:278)
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen
marka, Passat 1.4 TSÝ tipli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 37.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
10.00 litre motorin satýþý
iþi.
Muhammen bedel: Satýþ
günü itibariyle EPDK’nýn
belirlemiþ olduðu birim
fiyat.
Yer: Ankara Yolu 6. km
Tuzcu Otomotiv / Çorum
Saat: 15.00-15.10
***
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
DEVREN SATILIK
BÝLGÝSAYAR KURSU
BAKKAL
0 533 495 63 09
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara
yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve
yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:244)
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
2014 yýlý 52 kalem mutfak
araç ve gereçleri alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum ile merkez ilçe,
Ýlice Mahallesi, Yukarý
Ýlice mevkii, 95 ada, 8
parsel nolu meyveli bað
niteliðinde 4.286,00 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:281)
2014 yýlý 78 kýsým týbbi
sarf malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Kamu Hastaneleri Birliði
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Tepecik Mahallesinde 721
ada, 5 parselde 425,70 m2
yüzölçümlü arsa
üzerindeki bahçeli iki katlý
kavgir ev vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:2559)
6 ÞUBAT
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Trafik iþaret levhalarý
alýmý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
06 DC 4073 plakalý, 2000
model, HAT marka,
Marea 1.6 16 V tipli,
Sedan cinsinde, mavi
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
27 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:232)
Çorum il merkez ilçe, 496
ada no, 4 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde
üzerindeki bina yýkýlýmýþ
boþ arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: Çorum
Adliyesi Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 ÞUBAT
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Uðurludað
ilçesi, Yüzgeç Mahallesi,
Baþkýþla mevkii, 237 ada,
8 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
152.096,03
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
Çorum ili, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi,
2945 ada, 81 parselde
368,31 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.090,16
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:308)
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Spiral sarýmlý HDPE boru
alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Yol ve Ulaþým
Hizmetleri Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
19 FK 926 plakalý Ford
marka, 1996 model, LYC
uzun þasi tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 13.000
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:314)
Kal-Yak (Fuel Oil 4 kalorifer yakýtý) alýmý iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi
Yol ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
10 ÞUBAT
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Çorum il, merkez ilçe,
2366 Ada no, 316 Parsel
no, Ulukavak Mah.
Mahalle/Mevkii, 3. katta
dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:243)
5 ÞUBAT
Çorum Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
2014 yýlý 32 kýsým
temizlik malzemesi alýmý
iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 14.30
***
Cityvan tipli, siyah renkte
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Ýskilip Yolu
Özkiremit yaný (Kültür
Yedieminli Otoparký)
Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:266)
Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli
1 adet silo beþiker
makinasý
Muhammen bedel: 15.000
2. Taþýnýr: Markasý ve
modeli belli olmayan 1
adet sarý renkli 1000*80
vals makinasý
Muhammen bedel: 12.000
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik
çamur taþýma bandý
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
(Ç.HAK:283)
4 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnýr: Altan Makina
19
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
Çorum Belediyespor dün
yaptýðý taktik çalýþmada
hafta sonu oynayacaðý
Hacettepespor maçýnýn
provasýný yaptý. Teknik
Direktör Sedat Özbað çift
kale öncesinde
Sancaktepe maçýndaki
hatalarý tekrarlattý ve
Hacettepe maçýnda
oynayacaklarý duran top
ve kanat çalýþmalarýný
özellikle yaptýrdý.
CUMA 31 OCAK 2014
Hacettepe taktiði denendi
Ç
orum Belediyespor
pazar günü evinde
oynayacaðý zorlu Hacettepespor maçýnýn provasýný dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yaptý.
Teknik Direktör Sedat
Özbað yönetimindeki çalýþmaya sakatlýklarý bulunan Oðuzhan Yalçýn, A.
Buðra ve Mehmet Akif
dýþýnda tüm futbolcular
katýldýlar.
Bu üç tecrübeli isim
takýmdan ayrý olarak düz
koþu yaparken diðer takým ýsýnma hareketleri
ile baþlayan antrenmanda daha sonra kanat çalýþmasý yaptý. Teknik Direktör Sedat Özbað kanat
çalýþmasý sýrasýnda Sancaktepe maçýndaki hatalar üzerinde durdu ve fut-
bolculara durmalarý gereken yerleri ve alanlarý
gösterdi. Daha sonra taç
atýþý ve duran top çalýþmasý yaptýran Özbað bu
çalýþmalar sýrasýnda uyarýlarýný sýkça tekrarladý.
Bu çalýþmanýn ardýndan taktik çift kaleye
geçen Belediyespor’da
Teknik Direktör Sedat
Özbað’ýn Hacettepespor
maçýnda ilk onbirde forma vereceði takýmda revizyona gittði gözlendi.
Ýlk iki haftadan farklý
olarak, Eray, Ender ve
Furkan’a forma verdi.
Çift kalede yelekli
takýmda Çaðrý, Eray, Yakup, Ýmam, Nedim, Osman, Ender, Murat, Gök-
han, Murathan (Vedat)
ve Furkan mücadele
ederken diðer takýmda
ise Utku, Erol, Emre, Sefa, Okan, Vedat (Murathan), Oðuzhan Saraçoðlu, Emir, Kývanç, Bilal
ve Mehmet Keleþ mücadele etti.
Çift kaleyi yelekli
Çorumspor defterlerini
inceleyen Bilirkiþi raporunda
dernek defterleninin usülüne
uygun tutulmadýðý belirtildi.
takým Gökhan’ýn iki golüyle 2-1 kazanýrken diðer takýmýn tek golünü
Emre attý.
Çorum Belediyespor Hacettepespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün
yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile sürdürecek,
Bu defter ve kayýtlarla hesaplama yapýlamaz
Çorumspor’un defterlerinin Ankara’da oluþturulan spor uzmanlarý bilirkiþi heyeti, defterlerin düzenli tutulmadýðý ve kayýtlarýn çok karýþýk
olmasýndan dolayý kulübün ve kamunun zarara uðratýlýp uðratýlmadýðý konusunda karar vermenin mümkün olmadýðý belirtildi. Bunun
hesaplanmasý için mali müþavirlerden oluþan bir bilirkiþi heyetinin oluþturulmasý gerektiði açýklandý.
Ç
orumspor davasýnda bilirkiþi raporu açýklandý. Bilirkiþi raporunda kulüp defterlerinin yasal ve düzenli yapýlmadýðý defter ve belge kayýtlarýnýn karýþýk olmnasýndan dolayý kamu ve kulüp zararýnýn hesaplanmasýnýn mümkün
olmadýðý belirtildi.
Çorum Aðýr Ceza Mahmekemesi’nde dün yayýlan duruþmaya
bazý sanýklarýn avukatlarý katýldý.
Spor Uzmaný bilirkiþilerden oluþan ve Ankara’da hazýrlanan rapor
dünki duruþmada açýklandý.
Bilirkiþi raporunda sanýklarýn eylemleri sonucu Çorumspor’u ve kamuyu
zarara uðratýp uðratmadýðý konusunda tahsil
edilen çek ve diðer gelirlerin yasal ve defter kayýtlarýna iþlenmemesi sonucunda kamu zararýnýn oluþtuðu
ancak zarar miktarýnýn hesaplanmasýnýn mevcut def-
ter ve belgelerle mümkün olmadýðý, karýþýk düzenleme nedeniyle bunun saptanmasýnýn
imkansýz olduðu belirtildi.
Raporda ayrýca zararýn hesaplanabilmesi için mahkemece tayin
edilecek mali müþavirlerin önceki
yýllarla iliþkin muhasebe kayýtlarýnýn yeniden farklý ortamda kayýt
edilmek suretiyle gerçek muhabese kaydýnýn oluþturulmasý gerektiði bu kayýtlar görede bir deðerlendirme yapmanýn mümkün olacaðý
açýklandý.
Bilirkiþi raporunda ayrýca bu dönemlerde baþkanlýk yapan Ýbrahim Eceviþ,
Enver Þen, Ahmet Özler, Ýbrahim Necmi Özkaya,
Osman Müftüoðlu ve Tuncay Yýlmaz hakkýnda derneklerin tutmalarý gereken zorunlu defterleri tumaya-
rak, tasdiksiz defter tutarak Dernekler Kananu’na
muhalefet etmekten sorumlu olduklarý ifade edildi.
Raporda ayrýca bu dönemde yönetici olarak görev
yapmýþ bazý isimlerin fiil olarak kulüp iþlerine karýþmadýðýnýn belirlendiði söyledi.
Ispanak kabul edilmedi
Atak müdahil oldu
Öte yandan Davaya müdahil olmak için dünki
duruþmaya Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ve Genel Kaptan Güngör Atak’da katýldýlar. Baþkan Rumi
Ispanak’ýn müdahil olma isteði Mahkeme Baþkaný
Yýlmaz Þengül tarafýndan kabul edilmedi. Ispanak’ýn
ayný davada sanýk olmasý nedeniyle müdahil olamayacaðýný belirtmesi üzerine Güngör Atak müdahil olma tahebi kabul edildi.
Bilirkiþi raporunun açýklanmasýnýn ardýndan
mahkeme duruþmayý ileri bir tarihe erteledi.
Milli takým adaylarý karþýlaþtý
M
illi takýmlara alt
yapý oluþturmak
ve daha geniþ tabaný taramak amacýyla hayata
geçirilen Kent Antrenörleri projesinde oluþturulan Ýl Karmalarý bölge
karmasý oluþturmak için
yapýlan karmalar arasý
maçlarýn ikincisi dün 1
nolu sahada Çorum ve
Samsun karmalarý arasýnda yapýldý.
Samsun Karmasý
Bölge Antrenörü Hakan
Ersoy
yönetiminde
1999 ve 1999 doðumlulardan iki takým halinde
oluþturulurken, Çorum
Kent Antrenörü Alpay
Ardýk yönetiminde ise
iki takým halinde maç
yaptýlar. Karma maçlarýný Futbol Federasyonu
Kaleci antrenörü Necdet
Soydaþ ve Kent Antre-
Çorum Karmasý Samsun Karmasý ile milli takým alt yapýsý olmak için karþýlaþtýlar. Ýki
kategoride yapýlan maçlarda Çorum karmasýnda forma giyen isimlerden beðenilenler Bölge
Karmasýnda forma giyerek milli takým havuzuna girmeye çalýþacaklar.
nörü Ali Bilgici’de izlediler. Ayrýca 2000 doðumlular Bölge Antrenörü Osman Üstünel’de
maçlarý izleyerek sporcular hakkýnda bilgiler
aldýlar.
Ýlk olarak 1998 doðumlu
sporculardan
oluþan karma maçýndan
Samsun Karmasý her iki
yarýda bulduðu birer
golle 2-0 galip ayrýldý.
Bu maçýn ardýndan ise
bu kez 1999 doðumlulardan oluþan karmalar
karþýlaþtý. Bu maçtan ise
1998 Çorum Karmasý : 0
1998 Samsun Karmasý: 2
1
998 Doðumlu SAMSUN KARMASI : Onur (Soner
Dursun), Adem, Murathan, Altuðcan, Mert Aydýn,
Gürkan, Melih Atakan, Atakan, Alperen, M. Akif,
Uðurcan.
1998 Doðumlu ÇORUM KARMASI: Mücahit
Purtul (Çorumspor), Ramazan Can Savaþ (Gençlerbirliði), Batuhan Çimen (Çorumspor), Batuhan Demirel
(Gençlerbirliði), Fatih Marým (Çorumspor), Alperen
Karakuþ (Çorum Belediye), Y. Burak Aykaç (Çimentospor), Oðuzhan Yanar (Çorumspor), Ömer Faruk Selçok (Çorumspor), Yasin Hurþut (HE Kültürspor), Özkan Em (Çorum Belediyespor).
GOLLER: 25. dak. Akif, 58. dak. Buðrahan
(Samsun Karmasý).
1999 Çorum Karmasý : 1
1999 Samsun Karmasý: 1
1
999 Doðumlu SAMSUN KARMASI : Batýkan, Benez, Enes, Adek, Onur, Furkancan, Kaðan Berk, Hayati, Buðrahan, Gürkan, Mehmet Akif.
1999 Doðumlu ÇORUM KARMASI: Onur Tekin
(Ýl Özel Ýdarespor), Mehmet Ali Arý (1907 Gençlik),
Onur Yýldýrým (Çorum Belediye), Oðuzhan Þahin (Çorum Belediye), Dursun Kükner (Çorum Belediyespor),
Zafer Kýlýç (Çorumspor), Serkan Kahraman (Çorumspor), Özgür Aksar (Çorum Belediyespor), Fatih Tokgöz
(Çorum Belediyespor), Barýþ Üzbey (Çorumspor)
Samsun Karmasý ve Çorum Karmasý 1-1 berabere kaldýlar.
27 Ocak’ta ilk
maçta Tokat’ta Samsun
ile Tokat karmalarý arasýndaki maçla baþlayan
turnuva dün Çorum’da
yapýlan iki maçla sona
erdi. Karmalar arasýndaki bölgedeki son maç 3
Þubat pazartesi günü
Samsun’da 2000 doðumlular arasýnda To-
kat, Çorum ve Amasya
illerinin karmasý ile
Samsun karmasý arasýndaki maçla sona erecek.
Bu maçlar sonunda
Milli Takým Bölge Antrenörleri ve Kent Antrenörleri yapýlacak deðerlendirme sonucunda
oluþturulacak
Bölge
karmalarý diðer bölge
karmalarý ile maçlar yapacaklar. Bu maçlarý
milli takým antrenörleride izleyerek milli takým
alt yapýsýna geniþ bir havuz oluþturulacak.
Federasyon Belediyespor’u inceledi
Futbol Federasyonu Bölge Antrenörü Osman Üstünel dün Çorum Belediyespor’un antrenman ve
maçlarýný oynadýðý stadýn zemini, soyunma odasý, lojmaný ve kullandýklarý malzeme ve ekipmanlarý
inceledi. Üstünel, profesyonel kulüplerin çalýþma ortamlarýný inceleyerek eksiklerini belirleyerek
onlara gereken desteðin verilmesinin amaçlandýðýný söyledi.
Ç
orum Belediyespor’un
tesisleri,
malzemeleri ve saðlýk
ekipmanlarý Futbol Federasyonu Samsun Bölge Antrenörü Osman
Üstünal tarafýndan incelendi. Dün Bölge Karmalarý maçlarý için
Samsun karmasý ile Çorum’a gelen Osman Üstünel ilk olarak Belediyespor’un antrenman
yaptýðý ve maçlarýný oynadýðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý zemin ve
soyunma odalarýnda incelemelerde bulundu.
Üstünel, daha sonra Belediyespor’lu futbolcularýn lojmanýný gezen Üstünel, burada
odalarý ve kullanýlan
malzemeler ile saðlýk
ekipmanlarýný inceledi
ve bu konu hakkýnda
bilgiler aldý. Futbol Federasyonu Samsun Böl-
ge Antrenörü Osman
Üstünel bu incelemeleriyle ilgili olarak hazýrlayacaðý raporu Futbol
Federasyonu’na sunacak. Belirlenen eksiklerin giderilmesi için Fe-
derasyon tarafýndan Belediyespor’a bir yazý
gönderilmesi bekleniyor.
Osman Üstünel’in
incelemelerine Beledi-
yespor Mali As Baþkaný
Mustafa Özbayram, Genel Kaptan Hamit Iþýk,
Alt Yapý Koordinatörü
Selim Sümer ve Kulüp
Müdürü Kemal Kan katýldý.
Download

31 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi