Hedef, kesintisiz enerji
ÇESOB’un
ziyaretinde
konuþan
YEDAÞ Ýl
Koordinatörü
Ýlyas Akyol,
Çorum'a 350
milyon TL
yatýrým
gerçekleþtirdiklerini
belirterek,
“Hedefimiz
kesintisiz
enerji.” dedi.
* HABERÝ
6’DA
Akyol, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Afetler Çorum tarýmýný vurdu
Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk
Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ,
2014 yýlýnda
Çorum’da
yaþanan doðal
afetler
neticesinde ekili
tarým arazilerinde
yüzde 30, dikili
tarým arazilerinde
ise yüzde 80
verim kaybý
yaþandýðýný
açýkladý.
* HABERÝ 10’DA
Ermiþ, Ýl Genel Meclisi üyelerini doðal afetlerin tarýma etkileri hususunda bilgilendirdi.
Jandarma’ya Çorumlu Paþa
6 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Çorumlu Orgeneral Abdullah Atay,
Yüksek Askeri Þura (YAÞ)
toplantýsýnda alýnan kararla Jandarma
Genel Komutanlýðý görevine atandý.
Ege Ordu Komutanlýðý görevini yürüten
Abdullah Atay, iç güvenlikten sorumlu
Jandarma Genel Komutanlýðý’nýn
baþýna getirildi.
* HABERÝ 11’DE
Fiyatý : 40 Kuruþ
Org. Abdullah Atay
ÝSKENDER LAHMACUN
(Ç.HAK:2326)
Alo Paket
213 32 42
Gazi Cad. No: 13/B
ÇORUM
TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?
HABER YORUM
Mustafa Demirer
Çorum Belediyesi tarafýndan
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ) iþbirliði ile
gerçekleþtirilen Devane Kentsel
Dönüþüm Projesi'nin 1. Etabý’nda
440 konut sahibi anahtarlarýný teslim
alamadý. Sözleþme yapmak üzere
ilgili banka þubesine ödeme
yapmaya giden konut sahipleri,
yüzde 30’luk fiyat farký ile karþýlaþtý.
‘Çankaya milletiyle
buluþacak’
AK Parti Çorum
Gençlik
Kollarý'nýn
davetlisi olarak
Çorum'a gelen
AK Parti
Gençlik Kollarý
Genel Baþkaný
Zafer Çubukçu,
Çankaya’nýn
milletiyle
buluþacaðýný
söyledi.
* HABERÝ 7’DE
Toplantýya AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile seçim iþleri üyeleri
‘Milli iradenin bayramý olacak’
AK Parti Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Yozgat Milletvekili Av. Yusuf
Baþer, 10 Aðustos seçimlerinin milli iradenin bayramý olacaðýný söyledi.
* HABERÝ 7’DE
‘Yargýyý vesayet altýna aldýlar’
Zafer Çubukçu
Çorum’da asayiþ olaylarý
* Kardeþlerin acý sonu
* Otomobil tarlaya uçtu, 1 ölü, 4 yaralý
* Minibüs takla attý, 12 yaralý
* Rize’de çaldýlar, Çorum’da yakalandýlar
* Motosiklet sürücüsü yaralandý
* Panikleyince kaza yaptý
* Ýþ makinesi otomobile çarptý
* Haberleri Sahife 5’de
Külcü kredi yetkisi
isteyecek
Belediye
Meclisi 8
Aðustos
2014 Cuma
günü saat
11.00’de
Belediye
Meclis
Salonu’nda
toplanacak.
Külcü,
Meclis’ten
kredi yetkisi
isteyecek.
Muzaffer Külcü
* HABERÝ 3’DE
Hayvancýlýk Kooperatifleri Bölge
Üst Birliði Çorum'a kazandýrýldý
* SAYFA 4’DE
AK Partili gençler, Genel
Baþkanlarýný aðýrladý
(Ç.HAK:514)
n
MHP Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Av.
Özgür Öztekin,
Türkiye'de
yaþanan son
hukuki
geliþmeleri
deðerlendirdi.
Öztekin,
yargýnýn
vesayet altýna
alýndýðýný
savundu.
* HABERÝ
2’DE
Mecitözü
DoðlaÇayköy ve
Kargý
Tarýmsal
Kalkýnma
Kooperatifi
Baþkaný
Hüseyin
Özer,
Hayvancýlýk
KooperatifleHüseyin Özer
ri Samsun
Bölge Üst Birliði Baþkaný oldu.
* HABERÝ 6’DA
Devlet Bahçeli
Çorum’da
MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin, Türkiye’de yaþanan hukuki geliþmeleri deðerlendir-
Merkezde 674 sandýkta 193 bin seçmen oy verecek
* HABERÝ 11’DE
MHP
Genel
Baþkaný
Devlet
Bahçeli,
Çorum’da
bir dizi
ziyaret
gerçekleþtirecek.
* HABERÝ
2’DE
Devlet Bahçeli
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
‘Yargýyý vesayet altýna aldýlar’
MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin, Türkiye7de yaþanan hukuki geliþmeleri deðerlendirdi.
Devlet Bahçeli'nin
programý deðiþmedi
Erol Taþkan
MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin,
Türkiye'de yaþanan son hukuki geliþmeleri deðerlendirdiði basýn toplantýsýnda MHP'li Uðurludað Belediye
Baþkaný Remzi Torun'un istifasýna dair sorulara cevap
verdi.
Bizden önce basýna yansýmasý etik deðil
Partisinin Uðurludað Belediye Baþkaný'nýn istifasýna iliþkin henüz kendilerine ulaþan resmi bir dilekçe
olmadýðýný belirten Öztekin, söz konusu istifayý basýn
aracýlýðý ile öðrendiklerini ve bu istifa tarzýný etik bulmadýklarýný söyledi.
Öztekin, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin
Çorum ziyaretinde herhangi bir deðiþikliðin olup olmadýðý sorusu üzerine, "Herhangi bir deðiþiklik yok. Uður-
ludað'da MHP ilçe teþkilatýný ve ilçe halkýný ziyaret edecek." diye konuþtu.
MHP'nin çalýþmadýðý sözleri doðru deðil
Ýl Baþkan Yardýmcýsý Öztekin, Cumhurbaþkaný Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun Çorum'daki seçim çalýþmalarýnda MHP tarafýndan yalnýz býrakýldýðý yönünde algý
bulunduðu sorusuna cevap verdi. Öztekin, "Bu deðerlendirme doðru deðil, aktif bir þekilde Ýhsanoðlu'nu destekliyoruz. Bu çatýnýn kurgusunda genel baþkanýmýz
varken, bizim meydaný boþ býrakmamýz söz konusu olamaz." dedi.
Ýhsanoðlu sürç-ü lisan etti
Öztekin, MHP'nin desteklediði Cumhurbaþkaný
Adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun Ýstiklal Marþý ile ilgili gafýný ise sürç-ü lisan olarak deðerlendirdi.
Devlet Bahçeli Çorum’da
Enise Aðbal
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Çorum’da bir dizi ziyaret gerçekleþtirecek.
Bugün saat 11.00’de Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i makamýnda ziyaret edecek olan
Bahçeli ardýndan Uðurludað ve Laçin ilçelerini de ziyaret edecek.
Bahçeli ayný gün 17.30’da Ýkbal
Kavþaðýnda karþýlanacak ve Ankara’ya hareket edecek.
Devlet Bahçeli
Saðlýk yatýrýmlarýmýz
Yozgat’ý kýskandýrdý
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve
da yollarda hayatýný kaybetmeye devam
MHP Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz,
etmektedir. Reel olarak 12 yýl önceki ürün
2007 yýlýnda yapýlan genel seçimlerde
bedeline ulaþamamýþ haciz ve hapis kýsKayserili olan Sayýn Abdullah Gül’e
kacýnda kývranan, dünyanýn en pahalý ma‘hemþehrimiz’ diye her türlü desteði vezotunu, tohumunu, gübresini kullanmak
renlerin, Yozgat’ýn yetiþtirdiði çok deðerli
zorunda kaldýklarý için üretimden vazgebir devlet adamýnýn adaylýðý söz konusu
çen çiftçimiz, çocuklarýný evlendiremeolunca, býrakýn desteði, köstek olmaya çamekte, çiftini çubuðunu satarak üretimden
lýþanlarýn akýl tutulmasý yaþadýðýný söylevazgeçmektedir. Vergisini ödeyemeyen,
di.
primini yatýramayan dükkanýný çoðu zaman siftahsýz kapatan esnafýmýz periþan
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sahaldedir” dedi.
dir Durmaz, 12. Cumhurbaþkaný Adaylarýndan Yozgatlý Ekmeleddin Ýhsanoðlu’na
Bu zamana kadar muhatap kalýnan
destek çalýþmalarý için Yozgat’a geldi. Sesorun ve çýkmazlarla, Yozgat’ý göçe, yokçim süresince ilçe, belde ve köylerde dessulluða
ve iþsizliðe mahkum edenlere
Sadir Durmaz
tek çalýþmalarýný sürdüreceklerini belirten
dur demek için, önemli bir demokratik
Durmaz, “Yozgat ilimiz 2002’den itibaimkan Yozgatlýlarýn önüne geldiðini vurren, Milletvekili Genel Seçimleri, Mahalli Ýdareler Segulayan Durmaz, “ Yozgat’ýn önüne çýkan bu tarihi fýrçimleri ve yapýlan Referandumlarda büyük oranlarda
satý heba etmemek gerekmektedir.10 Aðustos 2014 taAK Partiye destek vermiþ, siyasi iktidardan hak ettiði
rihinde Türk milleti 12’inci Cumhurbaþkanýný seçeyatýrýmlarý alabilmek için büyük bir sabýrla beklemiþ
cektir. Türk Milleti’nin Cumhurbaþkaný adayý, Yozve hala beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
gat’ýn deðerli evladý, büyük devlet adamý Sayýn
Baþkaný Yozgatlýdýr, eski Baþbakan Yardýmcýsý þimdiProf.Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðludur. 2007 yýlýnda yapýki Adalet Bakaný Yozgatlýdýr, Enerji ve Tabii Kaynaklan genel seçimlerde Kayserili olan Sayýn Abdullah
lar Bakaný Yozgatlýdýr. Yozgat’ta 4 milletvekilinden
Gül’e ‘hemþerimiz’ diye her türlü desteði verenlerin,
3’ü AK Partiye mensuptur. Bütün bunlara raðmen
Yozgat’ýn yetiþtirdiði çok deðerli bir devlet adamýnýn
Yozgat maalesef her alanda geri gitmektedir. Yozgat
adaylýðý söz konusu olunca, býrakýn desteði, köstek olhalký hak ettiði yatýrýmlarý alamamaktadýr. Yozgatlý
maya çalýþmasý, akýl tutulmasýndan baþka bir þey dehemþehrilerimiz sýkýntýlý, Yozgatlý insanýmýz her geçen
ðildir.
gün artan geçim sýkýntýsýyla periþan haldedir. 12 Yýllýk
Sayýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ü 2007 seAK Pardi iktidarýnda, Aday Erdoðan’ýn 2002 yýlýnda
çimlerinde ‘Yozgat’ýn 6. Milletvekili olacak, bir kez
Yozgat meydanýnda ifade ettiði ‘Bozok yaylasýnýn yiolsun Kayserili gibi düþünelim’ diyerek ilçe mitingleðit evlatlarý artýk iþ bulmak için baþka illere gitmeyerinde konuþturanlar, Yozgat’ýn tarihinde ilk defa yaþacek’ sözünün üzerinden 12 yýl geçmiþtir. Bu süre zaryacaðý bu onur ve þereften Yozgatlýyý mahrum etmek
fýnda nüfusumuz yaklaþýk 250 bin azalmýþtýr. Yoziçin yoðun bir gayretin içerisine girmiþlerdir
gat’ta milletvekili sayýsý 6 dan 4’e düþmüþ, Yozgat
Türkiye Cumhuriyetine Cumhurbaþkaný olacak
hem dinamik ve üretken nüfusunu hem de temsil güþahýs, Türkiye'nin bütünlüðü ve Türk devletinin milli
cünü kaybetmiþtir. Sayýn Erdoðan Yozgat’ta göçü durve üniter yapýsýný temsil ve taþýma konusunda milletiduracak kan kaybýný önleyecek hiç bir tedbir geliþtiremizde tereddüt býrakmayacak bir fikri maziye sahip olmemiþtir. Yozgat alýnan kamu yatýrýmlarý sýralamasýnmalýdýr. Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini özümseda son on il içerisinde yer alýyorken Yozgat’a özgü bir
miþ, geçmiþinde Cumhuriyetin temel deðerlerine sateþvik uygulamasý yada pozitif ayrýmcýlýk yapýlmamýþ,
mimiyet ve sadakati hakkýnda kuþku býrakmayacak bir
kendinden daha küçük illerden bile daha az kaynak akmilli duruþa, Türk milletinin birlik ve beraberliðini,
tarýlmýþtýr. Yozgat’ý bir dünya kenti ve bir marka þehir
millet olma hasletlerini ve yüksek kültürünü benimseyapma sözü verenlerin sayesinde; Yozgat,yaþanabilir
me konusunda mutlak güvenilecek bir þahsiyet olmailler sýralamasýnda sondan 9. Sýrada ve Türkiye’de en
lýdýr. Ýlkeli, berrak ve açýk bir düþünce yapýsýna, dürüst,
kýsa ömürlü inþalarýn yaþadýðý þehir konumundan kurþaibesiz ve manevî deðerlere saygýlý hüviyeti ile tebatulamamýþtýr. Ayný ölçekteki iller ikincisini kurarken
rüz etmiþ, demokrasinin ilkeleri konusunda tam duyarorganize sanayi bölgesi adeta terk edilmiþ vaziyette ve
lýk ve kararlýlýða sahip birisi olmalýdýr. Büyük Türk
her yýl ortalama 500 iþ yerinin kapýsýna kilit vurulmakMilleti, Cumhuru temsil edecek, Cumhuriyet’in anlam
tadýr. 12 yýlda bir þehir hastanesi hizmete sunulamave birikimlerine sadakatle baðlý kalacak, milli kimliðe
mýþ, her gün Yozgat’tan ortalama 12 ambulans Niðsaygý duyup benimseyecek, hakkýnda hiçbir þaibe olde’ye, Sivas’a, Samsun’a, Çorum’a, Kayseri’ye ve
mayan tertemiz bir isme Cumhurbaþkaný olma þerefini
Ankara’ya hasta nakletmekte ve bu hastalarýn bazýlarý
verecektir” diye konuþtu.(ÝHA)
Erol Taþkan
kin usul ve esaslarý belirleme yetkisi veren kanun hükmünü iptal etti.
MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin, Türkiye'de yaþanan son hukuki geliþmeleri deðerlendirdi.
Yeni Mit Yasasý ile; Buna göre MÝT; kamu kurum,
Parti binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan Öztekin,
kuruluþlar ve kamu kurumu niteliðindeki mesleki kuruluþ17 ve 25 Aralýk yolsuzluk operasyonlarýndan sonra bir kýlar ile birlikte Bankacýlýk Kanunu kapsamýndaki kurum ve
sým torba yasalarýn içine yerleþtirilerek bir kýsmý iptal edikuruluþlarda dahil olmak üzere tüm kurumlarda istediði
len bir kýsmý da Anayasa Mahkemesi'nin önünde iptal
bilgi, belge ve kayýtlarý alabilir. Bu kurumlarýn alt yapýlaedilmeyi bekleyen yasalara deðinerek, internet yasasý, Harýndan yararlanabileceði gibi bu alt yapýlar ile irtibat kurakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nda meydana getirilen
bilecek aðlar oluþturabilir. Bunun anlamý; MÝT'in bu ülkedeðiþiklik, Ýdari Yargýlama Usulü Kanununun 28. Maddede yaþayan herkesin tüm bilgilerine sorgusuz sualsiz ulasinde meydana getirilen deðiþiklik, Bilgi ve teknolojileri
þabilmesi demektir. Kiþisel bilgilerin bu kadar keyfi alýnaÝletiþim Kurumuna Elektronik Haberleþme Sektörü ile Kibiliyor olmasý tehlikelidir.
þisel Verilerin Ýþlenmesi ve Gizliliðin Korunmasýna Ýliþkin
Ayrýca MÝT' e adli soruþturma ve kovuþturmalarda,
Usul ve Esaslarý belirleme yetkisi veren Kanun, MÝT Yaifade tutanaklarýný dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belsasý, Sulh Ceza Mahkemelerinin Kaldýrýlarak Sulh Hageyi alma yetkisi veriliyor. Bu yetki Ceza Muhakemesi
kimliðinin kurulmasý, ve avukatlarýn soruþturma dosyalaKanunu soruþturmanýn gizliliðini düzenleyen 157. Madrýnýn içeriðini incelemesini ve belgelerin örneðini içeren
desine aykýrýdýr.
düzenlemenin kýsýtlanmasýnýn öngören ve Meclis Adalet
Asýl tehlikeli olan ve topluma dinlenme paranoyasýKomisyonu'nca kabul edilen 'Kanun Teklifi' hakkýnda
ný yaþatacak olan 3. maddenin g fýkrasýndaki düzenlemekonjonktürel deðerlendirme yapmak istediðini ifade etti.
dir. Bu fýkrada MÝT'e; "telekomünikasyon kanallarýndan
Öztekin, konuþmasýnda þöyle dedi; "Öncelikle her
geçen dýþ istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslarabiri temel yasa niteliði arz eden ve insan hak ve özgürlükrasý suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilir"
lerini direk ilgilendiren bu konularýn kamu oyunda tartýþýlyetkisidir. Her ne kadar amaç dýþ istihbarat olarak belirtilmadan, sivil toplum örgütleri ve Siyasi Partiler ile görüse de dinlemenin genelliði düzenlemesi kabul edilemez.
þülmeden hukuk uygulayýcýlarý ve akademisyenlerin göAnayasanýn 22. Maddesi "Haberleþme Hürriyetini"
rüþü alýnmadan baðýmsýz bir yasa ile deðil "Torba Yasalardüzenliyor. Bu maddeye göre iletiþimin tespiti için mula" alelacele çýkarýlmasý insanlarý tedirgin etmekte ve huhakkak mahkeme kararý gerekiyor. Bu dinlemenin istihbakuka olan güveni azaltmaktadýr.
ri bilgi edinme amaçlý olmasý ya da adli soruþturma kapÝnternet yasasý ile idareye yargý kararýna ihtiyaç duysamýnda yapýlan dinleme olmasý açýsýndan herhangi bir
madan doðrudan veya istek üzerine eriþimi engelleme
farký yok. Fakat yasada yapýlan bu deðiþiklik, MÝT'e mahyetkisi verilmekte ve internet kullanýcýlarýnýn bütün trafik
keme kararý olmadan dinleme yetkisi veriyor. Bu, çok bübilgilerinin istendiði anda idareye yani TÝB' e teslim edilyük tehlike arz ediyor. MÝT, bu yetkiye dayanarak istedimesi saðlanmaktadýr. Yani Yargý kararý olmadan yargý kaði kiþiyi, kurumu istediði zaman, istediði kadar dinleyebirarý olmadan internet kullanan herkesin hangi siteleri ve
lir. Bu sýnýrsýz dinleme yetkisi anayasanýn 22. Maddesine
sayfalarý ziyaret ettiði , bu sayfalarda ne kadar kaldýðý,
açýkça aykýrýdýr.
kimlerle temas halinde olduðu tespit edilebilecek.
Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldýrýlarak Sulh HaTürkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) verilerine gökimliklerinin kurulmasýna iliþkin olare, ülkede internete erirak ise; yasal düzenlemenin teknik
þim imkâný bulunan haanlamda deðerlendirilmesine hiç girnelerin oraný yüzde 49.1.
meden ve sonraya býrakarak; sadece
Yani her iki evden birinÝstanbul' da bu görevlere atanan hade internete eriþim var.
kimlerin bir kýsmýnýn daha önce verYine TÜÝK saptamalarý,
miþ olduklarý kararlarý ifade etmeyi
16-74 yaþ arasýndaki nüsiyasi iktidarýn gerçek niyetini ortaya
fusun yüzde 49'unun inkoymasý açýsýndan yeterli buluyoternet kullandýðýný, her
rum;
dört kullanýcýdan üçünün
Ýstanbul 3. Sulh Ceza Hakimi
de internette "haber, gaolarak atanan Ýslam Çiçek, 17 Aralýk
zete veya dergi" okuduyolsuzluk ve rüþvet operasyonu kapðunu gösteriyor. Buradan
samýnda tutuklanan eski Ýçiþleri Bahareketle 17-25 aralýk
kaný Muammer Güler'in oðlu Barýþ
yolsuzluk operasyonlarý
Güler, Rýza Sarraf, eski bakan Zafer
sonrasý bu düzenleme ile
Çaðlayan'ýn oðlu Salih Kaan Çaðlainsanlarýn internet ortayan, Özgür Özdemir ve Hikmet Tumýnda haber alma özgürner için tahliye kararý vermiþti. Ýstanlükleri kýsýtlanýrken, inbul 4. Sulh Ceza Hakimi olarak ataMHP
Ýl
Baþkan
Yardýmcýsý
Av.
Özgür
Öztekin
ternet kullanýcýlarý da tenan Recep Uyanýk, 14. Sulh Ceza
dirgin edilmiþ oluyor.
Mahkemesi hakimi olarak görev yapTBMM'den geçen ve Cumhurbaþkaný Gül'ün de
týðý 10 Þubat 2014 tarihinde, 17 Aralýk soruþturmasý süreonaylamasý ile yürürlüðe giren yasa ile HSYK' nýn 22 üye
cinde Halkbank eski Genel Müdürü olan Süleyman Asdýþýndaki tüm çalýþanlarýnýn görevleri sonlandýrýlmýþ ve
lan'ýn malvarlýðý üzerindeki tedbiri kaldýrmýþtý. Ýstanbul 2.
Adalet Bakaný' na da görevi sonlanan bürokratlarýn atamaSulh Ceza Hakimi olarak atanan Hulusi Pur ise, Halkbank
sýna iliþkin geniþ yetkiler tanýnmýþtý. Ayrýca HSYK üyeleeski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn aralarýnda bulunrine soruþturmayý Adalet Bakaný baþlatacak, cezaya
duðu 6 kiþinin tahliyesine karar veren hakimdi.
HSYK Genel Kurulu karar verecekti. Hakim ve savcýlaHürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyra 'inceleme ve soruþturmaya yer yok' kararlarýna da bakarek'in sorularýný cevaplayan HSYK 1. Daire Baþkaný Ýbranýn 'olur' vermesi uygun görülmüþtü. Yasal düzenlemeye
him Okur "Sadece Hulusi Pur'un 17 Aralýk soruþturmasýngöre iþlem yapýlmamasý konusunda da son sözü bakan
da tutuklanan 6 kiþinin tahliyesi kararýný verdiðini biliyorsöyleyecek, Bakan'ýn bu kararlarýna ise yargý yolu açýk
duk. Ayný soruþturmada 3 hâkimin, sanýklar lehine karar
olacaktý. Anayasa Mahkemesi kanunun Adalet Bakanýna
verdiðini bilsek farklý bir tablo olabilirdi. Bu, hâkimlerin
verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerinin büyük çotaraflý olduklarý, olacaklarý anlamýna gelmez ama yine de
ðunluðunu iptal etti.
yanlýþ oldu." demektedir.
Ancak Anayasa Mahkemesi kararlarý geriye yürüBütün bu yukarýda ifade etmiþ olduðum hususlar bir
mediði için Anayasa' ya aykýrý oluþturulan kurulun mevbütün olarak ele alýndýðýnda ve konjonktürel olarak deðercut yapýsý ile ciddi oranda hakim savcý atamasý gerçekleþlendirildiðinde; yasama yürütme ve yargý erklerinin ayrýtirildi.
lýðýnýn ve baðýmsýzlýðýnýn yürütme lehine ortadan kaldýrýlHSYK 1. Daire Baþkaný Ýbrahim Okur, CNN Türk'te
maya çalýþýldýðý, yargý denetiminin bir ayak baðý olarak
yayýnlanan Eðrisi Doðrusu programýnda bu konuya iliþkin
görülüp veya minimize edildiði, insanlarýn tarafsýz bilgi
olarak Kýþ ortasýnda bir tayin yaptýk, talepleri olmadan.
alma haklarýnýn mevzuat bazýnda getirilen sýnýrlandýrmaKendi ilkelerimizi çiðnedik. Bu arkadaþlar, baþsavcý vekilarla engellenmeye çalýþýldýðý ve özel hayatlarýna her hanliydi. Biz onlarý savcý olarak atadýk. Türkiye'de baþka savgi bir yargý kararý olmadan girilmesine olanak saðlandýðý
cý kalmadý da bu arkadaþlarý mý? Bu arkadaþlarýn bu þekilgörülecektir."
de atanmýþ olmalarý, bu arkadaþlarýn bir yapýya dahil olMHP'nin desteklediði Cumhurbaþkaný Adayý Ekmeduklarýný da göstermez. Altýný çizmek istiyorum. Þu anda
leddin Ýhsanoðlu hakkýnda da yorumda bulunan Öztekin,
bir soruþturma da yok. Bu haksýzlýðýn yapýlmamasý gere"Miting meydanlarýnýn siyasi illüzyon sanatlarýnýn nirvakir bu hakim, savcýlara." demektedir.
nasýna çýkýlarak kitlelerin efsunlanmaya çalýþýldýðý bu
2577 sayýlý yasanýn 28. Maddesinde yapýlan deðiþikgünlerde, bütün bu çabalar ve gayretler öyle ümit ediyolikle; "görevden alýnan, atanan, görevine son verilen, nakrum milletin vicdanýna ve saðduyusuna çarparak parçalalen veya vekaleten atanan veya görev yeri deðiþtirilen
nacak ve daðýlacaktýr. Türk Devletinin DNA' sý ile oynandevlet memuru açmýþ olduðu iptal davasýný kazansa bile
dýðý ve genetiðinin bozulmaya çalýþýldýðý bugünlerde
"eðer döneceði kadro boþ deðilse eski görevine dönemeyecektir. Ýdari yargý ilkelerini ters yüz eden ve idari yargýCumhurbaþkanlýðý seçimi arifesinde bulunmamýz nedeni
yý akamete uðratan bu düzenleme Anayasa Mahkemesinile ben de þahsým ve partim adýna; hukuk için, birlik ve bede iptal edilmeyi beklemektedir.
raberlik için, sevgi ve kardeþlik için, kin ve nefret söylemAnayasa Mahkemesi, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim
leri ile bezenmiþ ötekileþtirme hamlelerine son vermek
Kurumuna (BTK) elektronik haberleþme sektörüyle ilgili
için ve erdemli ve alçakgönüllü bir kalite ve donaným için
kiþisel verilerin iþlenmesi ve gizliliðinin korunmasýna iliþEkmelettin Ýhsanoðlu demek istiyorum. " dedi.
Baþkan kredi
yetkisi isteyecek
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Gülesin Aðbal
Demirer
Belediye Meclisi
8 Aðustos 2014
Cuma günü saat
11.00’de Belediye
Meclis Salonu’nda
toplanacak.
Meclis gündemi
þöyle;
“Meslek Lisesi
Kampusu Ek Tesisleri
Yapým iþi için Kredi
kullanýlmasýnda
Belediye Baþkanýna
yetki verilmesi.
Kent Park Yapým
iþi için kredi
kullanýlmasýnda
Belediye Baþkanýna
yetki verilmesi.
Belediye
Meclisi’nin2 Haziran
tarihli kararlarýna
yapýlan itirazlar.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
Sözleþmeli
personel alýmý.”
Obruk’ta su miktarý düþtü
Obruk Barajý, Çorum'da, Kýzýlýrmak Nehri üzerinde, sulama, içme
suyu ve enerji üretmek
amacýyla 1996-2002 yýllarý arasýnda inþa edildi.
660 milyon metreküpten
fazla su depolanan Obruk Barajý'nda su miktarý
bu yýl yaþanan kuraklýk
nedeniyle büyük oranda
düþtü.
Kent genelinde Obruk Barajý dýþýnda diðer
barajlarda da su seviyesinde büyük azalma yaþanýyor. Çorum'un içme
suyunu karþýlayan barajlardan bir diðeri olan
Çomar Barajý'nda da sularýn büyük oranda çekildiði görülürken, sulama
da kullanýlan Seydim
Göleti'nin ise tamamen
kurumak üzere olduðu
gözleniyor. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, yaptýðý açýklamada barajlardaki su
oranlarýnýn azalmasýnýn
endiþe verici olduðunu
söyledi. ''Çiftçiler son
yýllarýn en büyük zararýný yaþadý.'' diyen Sayan,
ürünlerde yüzde 50'den
fazla verim kaybý yaþandýðýný ifade etti.
Ýsmini vermek istemeyen bir vatandaþ ise
Obruk Barajý'nda çekil-
menin boyutunun korkunç seviyelere yükseldiðini belirterek, önlem
alýnmazsa sonunun kötü
olacaðýný dile getirdi.
(Cihan)
Obruk Barajý'nda su miktarý bu yýl yaþanan kuraklýk nedeniyle büyük oranda düþtü.
Kent genelinde Obruk Barajý dýþýnda diðer barajlarda da su seviyesinde -azalma yaþanýyor.
YSK Erdoðan’ýn reklam filmini yasakladý
Yüksek Seçim Kurulu,
Cumhurbaþkaný
Adayý Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan'ýn önceki
3
günden itibaren yayýnlanmaya baþlanan reklam filmini, "Ezan sesi, seccade
ve dua eden kadýn görün-
tüsü" kullanýlarak dini
duygularýn istismar edildiði gerekçesiyle yasakladý.
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaþkaný Adayý Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan'ýn reklam filmini yasakladý.
MHP YSK Temsilcisi Avukat Kürþat Ergün'ün filmin yasaklanmasý talebini görüþmek
üzere toplanan YSK'dan
þok bir karar çýktý. YSK
üyeleri, Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný adaylýðý kapsamýnda dün yayýna giren
reklam filmini izledikten
sonra kararýný verdi. YSK
heyeti; filmde kullanýlan
"Ezan sesi, seccade ve
dua eden kadýn görüntüsü"nün dini duygularý istismar ettiði ve bu nedenle yasaklanmasý gerektiðine karar verdi. Kararýn
oy çokluðu ile alýndýðý
öðrenildi. YSK kararý,
RTÜK'e de teblið edilecek. Yasaklanan reklam
filminde, cumhurbaþkan-
Köy yolunun asfaltýný yaptýramayan muhtar sonunda isyan etti.
Muhtarýn yol isyaný
Çorum’da iki
kilometre
uzunluðundaki köy
yolunun asfaltýný
yaptýramayan muhtar
sonunda isyan etti.
Merkeze baðlý
25 hane ve 110
nüfusun bulunduðu
Budakören köyünün
stablize olan yolu 20
yýldýr asfalt bekliyor.
Bugüne kadar
daha önce adý
Köylere Hizmet
Götürme Birliði olan
Ýl Özel Ýdare
Müdürlüðü’ne yolun
yapýmý için 25’e
yakýn dilekçe veren
köy muhtarý Necdet
Baþ bugüne kadar
sonuç alamadý. Her
yýl yetkililerden
“gelecek yýl
yolunuzu yapacaðýz”
sözünü alan Baþ,
bugüne kadar
herhangi bir þey
yapýlmamasýna isyan
etti.
30 Mart
seçimlerinde beþinci
kez köy muhtarý
seçildiðini açýklayan
Baþ, iki kilometreden
oluþan köy yolunun
asfaltýný
yaptýramadýðý için
artýk halkýn yüzüne
bakmaya utandýðýný
söyledi.
Bugüne kadar
yaptýklarý tüm
giriþimlerin sonuçsuz
kaldýðýný anlatan Baþ,
“Yolumuzun
Merkeze baðlý 25 hane ve 110 nüfusun bulunduðu Budakören köyü þikayetçi.
Köy yolunun asfaltlanmasý için giriþimlerd sonuçsuz kaldý.
yapýlmasý için daha
önce Köylere Hizmet
Götürme Birliði ile Ýl
Özel Ýdare
Müdürlüðü’ne
baþvurduk. Vali
yardýmcýsý, þimdiki Ýl
Genel Meclisi
baþkanýmýz ve genel
sekreterimize konuyu
ilettik. Çorum
Valiliði kanalýyla
25’in üzerinde
konuyla ilgili dilekçe
verdik. Verilen
dilekçelerin birisine
sadece “ödenek
yetersizliðinden
dolayý yolunuzu
yapamýyoruz”
þeklinde cevap
verildi. Yetkililerle
yaptýðýmýz her
görüþmede gelecek
yýl yolunuzu
yapacaðýz sözü
verildi. O her yýl hiç
gelmedi” dedi.
En son bu yýl
içerisinde Ýl Özel
Ýdaresi’ne köy
yolunun tekrar
yapýlmasý için
dilekçe verdiklerini
açýklayan Baþ, yolun
eleküstü
malzemelerinin
temin edildiði
taktirde yapýlacaðýnýn
söylendiðini ancak
köy imkanlarý ile bu
malzemeyi temin
etmelerinin imkansýz
olduðunu sözlerine
ekledi.(ÝHA)
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Millet Vatansýz
Türkiye Erdoðan’sýz Olmaz
Prof. Dr. Yaþar Akbýyýk
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?
HABER
YORUM
Mustafa Demirer
Çorum Belediyesi
tarafýndan Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ) iþbirliði ile gerçekleþtirilen
Devane Kentsel Dönüþüm Projesi'nin 1. Etabý
tamamlandý. Hak sahipleri geçtiðimiz Mayýs
ayý baþýnda, yani 3 ay
önce çektikleri kura ile
konutlarýný belirledi.
Tam bu sýrada resmi prosedürlerden kaynaklanan bazý gecikmeler yaþandý. Çorum Belediyesi'nin devreye girmesiyle pürüzler giderildi. Ramazan Bayramý
sonrasý hak sahipleri ay
sonuna kadar blok blok
nihai sözleþme yapmak
üzere davet edildi. 440
yeni konuttan sýrasý gelenler Ziraat Bankasý'na
gittiklerinde tabiri caizse
ciddî bir þok yaþadý.
Yüzde 30 daha fazla fiyat
Konutlarýnýn anahtarlarýný teslim almak
için ilgili bankaya yüzde
1'lik KDV'yi yatýrmak
için baþvuran hak sahiplerine yüzde 30 daha
fazla fiyat farký çýkarýldý.
Kaba bir hesapla 3+1
konut sahibinin 40-60
bin lira, 2+1 konut sahi-
binin 25-35 bin lira ilâve
para ödemesi zorunluluðu ortaya çýktý.
Oysa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
gerek konutlarýn proje
ve yapým aþamalarýnda
gerekse kur'a çekimi sýrasýnda Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan'la yaptýklarý görüþmede Çorum Devane 1. Etap Konutlarý'nýn yüzde 30 iskontolu ev sahibi olacaklarý müjdesini vermiþ, dar gelirli Çorumlular adýna Baþbakan'a
müteaddit defalar teþekkür etmiþti. TOKÝ Baþkanlýðý da hem Çorum
Belediyesi hem de hak
sahiplerine yüzde 30 iskontolu liste fiyatý göndermiþti.
Tam konutlar teslim alýnacakken…
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Devane Kentsel Dönüþüm Projesi'nin 1. Etabý olan
440 konutun liste fiyatýnda yüzde 30 iskonto yapýlmasý talimatýný vermiþti.
Ne olup bittiyse, insanlar konutlarýný teslim
alacakken ortalýk karýþtý.
TOKÝ Baþkanlýðý yüzde
30 iskontoyu kaldýrdý,
konut fiyatlarý birden bire tavan yaptý. Bu geliþmelerden ne vatandaþýn
ne de Çorum Belediyesi'nin son ana kadar haberi olmadýðý anlaþýldý.
Külcü'den giriþim
Edindiðim bilgiye
Hak sahipleri geçtiðimiz Mayýs ayý baþýnda, yani 3 ay önce çektikleri kura ile konutlarýný belirlemiþti. Törende konuþan Baþkan
Külcü, konutlarýn yüzde 30 iskonto ile hak sahiplerine verilmesini saðlayan Baþbakan Erdoðan’a teþekkür etmiþti.
göre, konut sahiplerinin
yaþadýðý problem Baþkan Külcü'ye de ulaþmýþ
olmalý ki, TOKÝ Baþkanlýðý'nýn ilgili birimi nezdinde giriþimde bulunulmuþ. TOKÝ Baþkanlý-
ðý'nýn Çorum konutlarýnýn yüzde 30 iskontolu
olacaðýna dair ilgili yazýsý ve Baþbakan Erdoðan'ýn talimatý hatýrlatýlmýþ. Yaþanan kriz üzerine hak sahipleri BÝMER
(Baþbakanlýk Ýletiþim
Merkezi)ile TOKÝ'ye þikayet mesajlarýný yaðdýrmaya baþlamýþ.
Þu anda sebebini
kimsenin anlayamadýðý
bir sorunla karþý karþýya-
yýz. Baþkan Külcü'nün
defalarca verdiði sözler
ortada. Daha da ilerisi
bu konuda Baþbakan'ýn
talimatý var. TOKÝ Baþkanlýðý'nda neler oluyor?...
TOKÝ Çorum’da konut satacak
Devane konutlarý tamamlandý, anahtar tesliminde yeni bir sorun ortaya çýktý.
Yürümenin de kuralý var
Eski milli jimnastikçi Herbalife
Türkiye Spor Danýþmaný Ebru Karaduman, yürüyüþün fizyolojik ve psikolojik
faydasýný artýrmak için uyulmasý gereken
11 kuralý açýkladý.
Spor salonuna gitmeye fýrsat bulamayan ancak her gün spor yapmak isteyenler için yürüyüþ hem mental hem de
fizyolojik anlamda fayda saðlýyor.
Ebru Karaduman, yürüyüþün kiþinin kendisine kaliteli bir zaman ayýrmasýna aracýlýk eden en kolay egzersiz yöntemi olduðunu belirterek yürüyüþ öncesinde ve sýrasýnda dikkat edilmesi gereken
noktalar olduðunu belirtti.
Ebru Karaduman, yürüyüþ öncesi
ve sýrasýnda dikkat edilmesi gereken 11
kuralý þu þekilde açýkladý:
1. Yürüyüþten en az 1 saat önce
yemek yemelisiniz. Aksi takdirde sindirim için vücut çok enerji harcar ve yemek
sonrasý hemen yapýlan egzersiz kendinizi
daha fazla yormanýza neden olur.
2. Kilo vermek amacýyla naylon
vb. giysileri vücudunuza sarmamalýsýnýz.
3. Saðlýk sorunlarý olanlar ve 40
yaþýn üstündekiler doktora görünmeden,
yürüyüþ programýna baþlamamalýdýr.
4.
Diyabet, hipertansiyon gibi
kronik hastalýklarý bulunanlar sýk sýk
doktor kontrolünden geçmelidir.
5. Egzersizinizi ne zaman yaptýðýnýz çok da önemli deðildir. Sabah yürüyüþünün daha iyi olmasýnýn nedeni, havanýn sabah daha taze olmasýdýr.
6. Yürüyüþ yaparken araç trafiðinin olduðu yollardan kaçmakta fayda
var. Yeþil bir doðada yapýlan yürüyüþ ile
vücudunuza giren oksijen artar ve maksimum fayda elde edersiniz.
7. Yürüyüþ sýrasýnda, nefes alabilen ve ayaðýnýzýn rahat olduðu, destek
bölgeleri bulunan spor ayakkabýlar tercih
etmelisiniz.
8. Yürüyüþ boyunca kullanmadýðýnýz kaslarýnýzý hareket ettirmeyi unutmamalýsýnýz.
9. Yürüyüþ yaparken susamayý
beklemeden, her 10-15 dakikada bir mutlaka sývý tüketmelisiniz.
10. Soðuma hareketleri yapmadan
yürüyüþü bitirmemelisiniz. Gün sonunda
yürüyüþü bitirdiðinizde mutlaka esneme
hareketleri yapýn. Böylece hem vücudunuz rahatlayacak hem de ileride oluþabilecek olasý zedelenmeleri önlemiþ olacaksýnýz.
11. Uzun bir yürüyüþ sonrasýnda sýcak bir duþ yerine, soðuk/ýlýk bir duþ tercih etmelisiniz. Soðuk duþ yürüyüþ boyunca vücudunuzda meydana gelebilecek þiþlikleri önleyecektir.(Yaygýn basýn)
Yürüyüþün fizyolojik ve psikolojik faydalarý var.
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), yatýrýmcýya
yeni fýrsatlar sunmaya devam ediyor. Ýdare, Ýstanbul, Ankara, Trabzon,
Bursa, Balýkesir, Diyarbakýr, Kayseri ve Malatya gibi büyükþehirlerin
de aralarýnda bulunduðu 35 ilde 137’si iþ yeri, 45’i konut olmak üzere
182 taþýnmazý satýþa çýkarýyor. Açýk arttýrma yöntemi ile satýþý yapýlacak taþýnmazlar 240 aya varan vadelerle alýcýya sunulacak. Trabzon’un
yeni cazibe merkezi Zaðnos Vadisi’nde 13, Zaðnos 3. Etap’ta 5 iþyeri
olmak üzere Trabzon’da 24 iþyeri yatýrýmcýya sunulacak.
21 Aðustos 2014’de düzenlenecek açýk arttýrmada satýþa sunulacak konutlar, Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balýkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çankýrý, Çorum, Diyarbakýr, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iðdýr, Ýstanbul, Kahramanmaraþ, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye,
Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde bulunuyor. Ýstanbul Bahçeþehir Projesi’nde yer alan 254 metrekare büyüklüðündeki iþ yeri yüzde 10 peþin 120 ay vade ile satýþa sunulurken, yine Bahçeþehir’de 68 metrekare 1 +1 büyüklüðündeki konut
ve Küçükçekmece Kayabaþý bölgesindeki 43 metrekare iþyeri de satýþa
çýkarýlacak.
TOKÝ, baþkent Ankara’da da 7 taþýnmazý satýþa sunuyor. Altýndað
Gültepe’de 124 metrekare büyüklüðünde iki konut, Kuzey Ankara
Kentsel Yenileme Projesi’nde 142 metrekare iþyeri, Protokol Yolu’nda
kafeteryaya uygun 183 metrekare iþyeri, Sincan Yenikent’te 126 metrekare iþyeri, Þereflikoçhisar Boðaziçi’dede 2 iþyeri açýk arttýrma ile satýþa sunulan taþýnmazlar arasýnda yer alýyor.
TOKÝ, Bursa’da ise 39 taþýnmazý satacak. Gürsu’da 2, Nilüfer Kayapa’da 2, Orhangazi’de 3, Yýldýrým’da 5, iþyeri yatýrýmcýya sunulacak.
Hamitler’de 7, Osmangazi’de 20 konut da satýþa çýkarýlan taþýnmazlar
arasýnda bulunuyor.
Trabzon’un yeni cazibe merkezi Bahçecik Zaðnos Vadisi’nde 13,
Zaðnos 3. Etapta 5, Yomra ve Bahçecik 2. Etapta 1’er, Akçaabat’ta 4 olmak üzere toplam 24 iþyeri satýlacak. Ýdare, Diyarbakýr Bismil’de 1,
Silvan’da 3 iþyeri, Gaziantep Ýslahiye’de de 2 iþyerini satýþa sunacak.
240 VADEYLE ÝÞYERÝ
TOKÝ, Bursa Nilüfer Kayapa, Çorum merkez, Gaziantep Ýslahiye
Deðirmencik, Kahramanmaraþ Afþin, Türkoðlu, Malatya Beydaðý, Tokat Dedeli, Trabzon Bahçecik 2. Etap, Trabzon Zaðnos Vadisi, Yozgat
Boðazlýyan, Yozgat 2. Bölge projelerinde yer alan iþyerlerini yüzde 10
peþin 240 ay vade ile satýþa sunacak.
Adana Kozan, Adýyaman (3365/1), Adýyaman Esentepe, Aksaray
2. Bölge, Ankara Kuzey Kent Giriþi 11. Etap, Ankara Pursaklar Karacaören, Sincan Yenikent, Þereflikoçhisar, Balýkesir Bandýrma Kayacýk,
Balýkesir Gönen 2. Etap, Balýkesir Sýndýrgý Çavdaroðlu, Bolu Mudurnu
Taþkesti, Burdur Bucak, Bursa Gürsu, Bursa Orhangazi 3. Etap, Bursa
Yýldýrým Akçaðlayan, Çankýrý Çerkeþ, Diyarbakýr Bismil, Diyarbakýr
Silvan 2. Etap, Erzincan Çayýrlý 1. Etap, Erzincan Üzümlü, Hatay Dörtyol, Iðdýr Tuzluca, Ýstanbul Küçükçekmece Kayabaþý 16. Bölge, Ýzmir
Torbalý, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kayseri Yahyalý, Kýrýkkale Balýþeyh, Kýrþehir Kaman Sarýuþaðý, Kýrþehir, Kocaeli Bekirpaþa, Konya
Seydiþehir, Mardin Nur Mahallesi 2. Etap, Mersin Silifke Taþucu, Osmaniye Yaveriye, Sivas Suþehri, Þanlýurfa Birecik, Þanlýurfa Akabe 6.
Etap, Trabzon Akçaabat, Trabzon Zaðnospansiyon, kafeterya, dükkan,
otopark, Trabzon Yomra ve Zonguldak Ereðli projelerinde yer alan iþyerleri de yüzde 15 peþin 120 ay vadelerle satýlacak. Muhammen bedeli 20 bin liraya kadar olan taþýnmazlar için 2 bin lira, muhammen bedeli 100 bin liraya kadar olanlar için 5 bin lira, muhammen bedeli 200 bin
liraya kadar olanlar için 10 bin lira, muhammen bedeli 200 bin liranýn
üstünde olan taþýnmazlar için 50 bin lira katýlým teminatý alýnacak.
Müzayede Ýstanbul Þiþli’de bulunan Turyap Müzayede Salonu’nda saat 14.00’te yapýlacak. TOKÝ’nin Ankara Bilkent’teki merkez
binasýndan müzayedeye canlý baðlantý yoluyla teklifler alýnabilecek.
Ayrýntýlý bilgiye ise www.toki.gov.tr ve www.turyap.com.tr internet adreslerinden ulaþýlabilecek. (ÝHA)
Þehit ailelerini unutmadýlar
Sakarya’da þehit aiziyaret ettiklerini kaydederek
leleri ve gazilerin internet
"Daha önce Ankara, Konya,
ortamýnda haberleþmeleÇorum, Isparta, Afyonkarahiri amacýyla kurulan
sar, Kayseri, Dinar ilçesi, þehit
www.sakaryasehitvegagazi derneklerini ziyaret ettik.
zileri.com internet sitesi
Þehit ailelerini ve dernekleri ziüyeleri ve yöneticisi,
yaret edip onlara moral ve moTürkiye Harp Malulü
tivasyon vermek çok önemGaziler, Þehitler Dul ve
li.Elimizden geldiði kadar hiçYetimler Derneði Kütahbir zaman þehit ailelerimizi ve
ya Þubesi'ni ziyaret etti.
gazilerimizi yalnýz býrakmayacaðýz. Derneðimizle ve þehit aiSite yöneticisi ve
lemizle internet sitemiz ve sosüyeleri, Kütahya'da ilk
yal paylaþým siteleri aracýlýðý ile
olarak Sakarya’nýn dagörüþüyorduk. Kendilerini zimadý olan ve 17 Mayýs
yaret etmek istedik.Derneðimi2012'de Hatay'ýn Dörtyol
ze de günün anýsýna uðruna
ilçesi Amanos Daðlarý
www.sakaryasehitvegazileri.com
internet
sitesi
kanlarýný, canlarýný, verdikleri
kýrsalýnda bölücü terör
þanlý bayraðýmýzý hediye ettik.
üyeleri daha önce Çorum’u ziyaret etmiþti.
örgütü mensuplarýnýn
Bizler bundan önce olduðu gisaldýrýsý sonucu þehit
bi, bundan sonra da bu vatan için, bayrak için, Kur-an için korkusuzca
olan Teðmen Ahmet Tarým’ýn asker olan kardeþi Jandarma Astsubay Lemücadele ederek, þehit ve gazi olarak bu vatan topraðýný vatan yapan,
vent Tarým'ý askeri birlikte ziyaret etti. Günün anýsýna þehit kardeþi Levent
þanlý bayraðýmýza kanlarýyla renk veren, can veren vatan evlatlarýmýz ve
Tarým’a Türk Bayraklý pano hediye edildi. Ardýndan Türkiye Harp Maluaileleri için ne yapýlsa azdýr düþüncesi ile onlarýn dertleriyle dertleþmeye,
lü Gaziler, Þehitler Dul ve Yetimler Derneði Kütahya Þubesi'ni ziyaret
milli, manevi deðerlerini ve sorunlarýný dile getirerek çözmeye çalýþacaeden site yöneticisi ve üyeleri, 1986 yýlýnda Þýrnak'ýn Beytüþþebap Özel
ðýz. Faaliyetlerimize ve ziyaretlerimize aralýksýz devam edeceðiz." dedi.
Komando Taburu'nda tezkeresine 5 gün kala operasyonda yaralanarak
gazi olan Asým Okat ve dernek üyelerini ziyaret etti.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehitler Dul ve Yetimler Derneði Kütahya
Þubesi Baþkaný Asým Okat, faaliyetlerinden dolayý günün anýsýna
Site yönetici Erdoðan Erdoðan, site yönetici ve üyeleri olarak zaErdoðan'a onur þilti takdim etti. (Cihan)
man zaman il dýþýndaki þehit aileleri, gazilere ve þehit gazi derneklerini
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Kardeþlerin acý sonu
Çorum’un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan
minibüs üst geçidin ayaðýna çarpmasý sonucu 2 kiþi
öldü, ikisi çocuk 3 kiþi de
yaralandý.
Kaza, D-100 Karayolu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre,
Tokat’tan Ýstanbul’a gittiði öðrenilen Zeki Gök yönetimindeki 34 ASE 12
minibüs, Hacýhamza köyüne geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Ýlk
önce orta refüje çýkan mi-
Kaza, D-100 Karayolu'nda meydana geldi.
nibüs, daha sonra burada
bulunan üst geçidin ayaðýna çarptý. Kazayý gören
yoldan geçen diðer sürücüler jandarma ve saðlýk
görevlilerine haber verdi.
Ýhbar üzerine olay yerine
jandarma, trafik ekipleri
ve ambulanslar sevk edildi.
Çarpmanýn etkisiyle
hurdaya dönen minibüste
bulunan Ali Gök (65) ve
Fatma Gök (50) olay yerinde hayatýný kaybederken, Zeki Gök, Görkem
Gök (10) ve Hüseyin Gök
(7) yaralandý. Yaralýlar
olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Ali
ve
Fatma
Gök’ün cenazeleri Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin
ardýndan otopsi için Osmancýk Devlet Hastanesi
morguna kaldýrýldý. Kaza
nedeniyle trafiðe kapanan
D-100 Karayolu'nda metrelerce araç kuyruðu oluþtu. Kaza yapan aracýn
olay yerinden kaldýrýlmasýnýn ardýndan yol tekrar
trafiðe açýldý.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Otomobil tarlaya uçtu, 1 ölü, 4 yaralý
Çorum’un Sungurlu
ilçesinde kontrolden çýkan otomobilin tarlaya
uçmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda 1
kiþi hayatýný kaybederken, 2’si çocuk 4 kiþi yaralandý.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunun 23. kilometresinde meydana
geldi. Edinilen bilgilere
göre, Ordu'dan Antalya'ya gittiði öðrenilen Yunus Altun (37) yönetimindeki 07 JY 429 plakalý otomobil, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak tarlaya
uçtu. Kazada otomobilde
bulunan Semiha Altun
(54) olay yerinde hayatýný
kaybederken sürücü Yunus Altun, Abdullah Al-
Kazada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2’si çocuk 4 kiþi yaralandý.
tun (10), Seçil Altun (12)
ve Abdullah Altun (60)
yaralandý. Yaralýlar olay
yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Sungurlu Devlet Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý. Yaralýlardan Abdullah Altun ve Seçil Altun burada yapýlan ilk
müdahalenin ardýndan
Hitit Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Çorum Osmancýk'ta motosiklet kullanan bayan sürücü
panikleyince yol kenarýndaki bordürlere
çarpýp motosikletten
düþerek aðýr yaralandý.
Kaza Koyunbaba
Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakasýz motosikletin sürücüsü 27
yaþýndaki Sibel Ç.
karþýsýna bir otomobil
çýkýnca panikledi. Ardýndan direksiyon hakimiyetini kaybederek
yol kenarýnda bulunan
bordürlere çarpýp devrildi. Kazada yarala-
nan motosiklet sürücüsü Sibel Ç. Osmancýk Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazadan sonra
olay yerinden kimliði
belirsiz kiþilerce götürülen plakasýz motosiklet polis tarafýndan
bulunarak otoparka
çekildi.
Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(Osmancýk)
Çorum Osmancýk'ta iþ
makinesinin kepçesi otomobile çarptý, otomobil sürücüsü ve eþi aðýr yaralandý.
Kaza sabah saatlerinde
Güney Mahallesi Çorum
Caddesi üzerindeki Osmancýk Belediyesine ait kade-
Panikleyince kaza yaptý
5
Minibüsün takla atmasý sonucu ayný aileden 12 kiþi yaralandý.
Minibüs takla attý, 12 yaralý
Çorum’un
Osmancýk ilçesinde
seyir halinde iken
kontrolden çýkan
minibüsün takla
atmasý sonucu ayný
aileden 12 kiþi
yaralandý.
Kaza, Gökbel
mevkiinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye
göre, Samsun’un
Havza ilçesinde
bayram tatillerini
geçirdikten sonra
Ýstanbul’a giden olan
Recep Doðan (28)
yönetimindeki 34 ZA
3282 plakalý minibüs,
Gökbel mevkiine
geldiði sýrada
sürücüsünün
direksiyon
hakimiyetini
kaybetmesi sonucu
kontrolden çýkarak
takla attý. Kazada
sürücü Recep Doðan
Çeþitli yerlerinden
yaralanýrken, araçta
yolcu olarak bulunan
yakýnlarý Dilaver
Doðan (50), Þehri
Doðan(51), Nurcan
Doðan (35), Sinan
Doðan 32), Ömer
Doðan (22), Hasan
Doðan (19), Rahime
Doðan (13), Maþide
Doðan (11), Ýsa
Doðan (9), Mervenur
Doðan (7),
Olay yerine çok sayýda ambulans sevk edildi.
Yaralýlar hastanelere taþýndý.
Muhammed Doðan
(3) yaralandý.
Olay yerinde ilk
müdahaleleri yapýlan
yaralýlar,
ambulanslarla
Osmancýk Devlet
Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Yaralýlardan sürücü
Recep Doðan, Çorum
Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine sevk
edildi.
Kazayla ilgili
soruþturmanýn
sürdürüldüðü
öðrenildi.(ÝHA)
Rize’de çaldýlar, Çorum’da yakalandýlar
Rize'de iki
marketten hýrsýzlýk
yaptýklarý güvenlik
kamerasý görüntüleri
sayesinde belirlenen
yabancý uyruklu 3 kiþi,
kiraladýklarý
otomobildeki GPRS
sayesinde Çorum'da
yakalandý.
Merkeze baðlý
Gülbahar
Mahallesi'ndeki bir
markete müþteri gibi
davranarak giren
Mýsýrlý K.A. (45) ve
Ýranlý A.E. (45), bir
süre markette dolaþtý.
A.E, aldýðý suyun
parasýný verirken
kasiyeri oyalamaya
çalýþtý, bu sýrada K.A.
"týrnakçýlýk" yöntemi
ile kasadan bir miktar
para aldý.
Dýþarýda
kendilerini bekleyen
Ýranlý G.K'nýn (48)
kullandýðý otomobille
olay yerinden
uzaklaþan zanlýlar, bir
süre sonra ayný market
zincirinin Dalyan
Mahallesi'ndeki
þubesine girerek söz
konusu yöntemle bir
miktar daha para çaldý.
Akþam kasalarda
eksik olduðunu fark
eden kasiyerlerin
ihbarý polis, iþ
yerlerine ait güvenlik
kameralarýný inceledi.
Hýrsýzlýðý görüntülerde
tespit eden polis
ekipleri, yaptýklarý
araþtýrma sonucunda
zanlýlarýn Ýstanbul'dan
kiraladýklarý
otomobille il il dolaþýp,
benzer yöntemlerle
hýrsýzlýk yaptýklarýný
öðrendi.
GPRS sayesinde
otomobili takibe alan
Rize Emniyet
Müdürlüðü Asayiþ
Þube Müdürlüðü
ekipleri, otomobilin
Çorum'da olduðunu
belirleyince Çorum
Emniyet Müdürlüðü
ile irtibata geçildi.
Ortak çalýþma sonucu
zanlýlar, Osmancýk
ilçesinde yakalandý,
ardýndan da Rize'ye
getirildi.
Zanlýlar,
emniyetteki
iþlemlerinin ardýndan
adliyeye sevk edildi.
Zanlýlarýn, Trabzon'un
Araklý ilçesinde de
benzer yötemle
hýrsýzlýk yaptýðý, diðer
illerdeki olaylarýn ise
araþtýrýldýðý öðrenildi.
(A.A.)
Motosiklet sürücüsü yaralandý
Ýþ makinesi otomobile çarptý
Bayan sürücü panikleyince kaza yaptý.
menin karþýsýndaki yolda
meydana geldi.
Selahattin K.(42) yönetimindeki iþ makinesi
Kazada otomobil sürücüsü ve eþi aðýr yaralandý.
kepçesini kontrolsüz bir þekilde yola uzatýnca yoldan
geçmekte olan Osmancýk þehir merkezinden Daniþment
Köyü’ne giden 64 yaþýndaki
Cemil K. yönetimindeki 19
HK 365 plakalý otomobilin
yan tarafýna çarptý. Kazada
otomobil sürücüsü ve eþi
aðýr yaralandý.
Yaralýlar olay yerine
gelen ambulansla Osmancýk
Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Ayrýca çarpmanýn etkisiyle ön cam çatladý ve otomobilin yan tarafýnda maddi
hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(Osmancýk)
Çorum Osmancýk'ta
motosiklet ile otomobilin
çarpýþtýðý kazada
motosiklet sürücüsü
yaralandý. Kaza Yeni
Mahalle’de meydana
geldi. Ali Güder
yönetimindeki otomobil
ile Alparslan Baþ (31)
yönetimindeki motosiklet
çarpýþtý.Kazada
motosiklet sürücüsü
Alparslan Baþ
yaralandý.Yaralý
Osmancýk Devlet
Hastanesi ‘ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. Polis
kazayla ilgili soruþturma
baþlattý.
Motosiklet ile otomobilin çarpýþtýðý kazada motosiklet sürücüsü yaralandý.
Çocuða çarptý
Sungurlu’da meydana gelen
kazada 1 çocuk yaralandý. R.Ç.
aracýyla Fatih Mahallesi Jandar-
ma Er Ýbrahim Ekri Sokak’ta giderken, A.E.A. isimli 6 yaþýndaki
çocuða çarptý. Ýlk tedavisi ilçede
yapýlan çocuk ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne sevk edildi.
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
Hayvancýlýk Kooperatifleri Bölge
Üst Birliði Çorum'a kazandýrýldý
Erol Taþkan
büyük görevler düþüyor. Her kooperatif bu büyümeye ve ilerlemeye destek
Mecitözü Doðla-Çayköy ve Karverecektir. Biz üst birlik olarak koopegý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi
ratiflerimize bu konuda gereken bilgi
Baþkaný Hüseyin Özer, Hayvancýlýk
ve eðitimleri aktaracaðýz."
Kooperatifleri Samsun Bölge Üst Birliði Baþkaný oldu. Ayný seçimde OvaSamsun Bölgesi Hayvancýlýk Kosaray köyü Hayvansal Kalkýnma Kooperatifleri Üst Birliði öncelikle hayoperatifi Baþkaný Mehmet yýlmaz da
vancýlýk alanýnda faaliyet gösteren koDenetim Kurulu listesinde yer aldý.
operatifler için kurulmuþtur. HayvancýSamsun'da Tarým Ýl Müdürlüðü
lýk alanýnda süt inekçiliði ve beraberinKonferans Salonu'nda geçtiðimiz günde getirdiði devletçe saðlanan teþviklelerde yapýlan genel kurulda, Bölge
rin, bünyesindeki kooperatif ortaklarýHüseyin Özer
Birlik Baþkanlýðý'ný Çorumlu hemþehnýn faydalanmasý saðlanmaktadýr.
rimiz kazandý.
Tek liste ile gerçekleþtirilen seçimde göreve
Kooperatif ortaklarýnýn büyükbaþ ve bunlara
gelen Hüseyin Özer, Çorum, Samsun, Sinop, ve
ait ürünlerinin üretimini, iþlenmesini, pazarlanmaAmasya illerinde kurulu bulunan tüm kooperatiflesýný ve verimlerinin artýrýlmasý için ýslah çalýþmasýrin baðlý bulunduðu birliðin baþkanlýðýný tek liste
ný yapmak baþlýca görevlerimiz arasýndadýr.
ile kazandý.
Tarým Bakanlýðý'nýn yapmýþ olduðu projelerÖzer yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, hayvanden Çorum da büyük ölçüde yararlanmýþtýr. Ýlimizsal kooperatiflerin önemine ve hedeflerine iþaret
de 134 adet tarýmsal amaçlý kooperatif varken, orederek, þunlarý söyledi, "Ülkemizde süt üretimi
tak sayýmýz ise 62 bin 469 kiþidir. Bu kooperatifleçok önemli bir noktaya ulaþtý. Tarýmda geçmiþ serin 95 adedi tarýmsal kalkýnma kooperatifidir. Bu
nelere bakýldýðýnda çok büyük ilerlemeler kaydekooperatifleri bir araya getirerek ortak hareket ettidildi. Artýk en üst kurumlardan, en alt kurumlara
ðimiz zaman, hem üreticimiz, hem de ilimiz kazakadar herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket
nacaktýr."
etmesi gerekir. Bu denklemde kooperatiflere çok
Hedef, kesintisiz enerji
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn
Kýlýç, Çalýk Enerji YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'a iade-i ziyarette bulundu.
ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim
Kurulu üyeleri Duran Ongu, Necmettin Uzun, Lütfi
Barut, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný
Sedat Ek, Ayakkabýcýlar ve
Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý
Baþkaný Erdoðan Yýlmaz'ýn da eþlik ettiði ziyarette Baþkan Kýlýç, Ýlyas
Akyol'a ÇESOB Yönetim
Kurulu üyelerini ve yeni
seçilen oda baþkanlarýný
tanýþtýrdý.
Ýlyas Akyol'un esnafýn tüm enerji sorununa
anýnda müdahale ederek,
yakýn ilgi ve alaka gösterdiðini ifade eden Kýlýç,
Akyol'a teþekkür etti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Ýlyas Akyol ise, ÇESOB'un önemli bir kurum
olduðunu ve Çalýk Enerji
olarak bu kurumu önemsediklerini belirtti. Esnafýn
taleplerini önemli bulduklarýnýn altýný çizen Akyol,
kendileri için müþteri
memnuniyetinin önemli
olduðunu vurguladý. Çorumlu vatandaþlara ve iþ
dünyasýna kesintisiz elektrik vermenin onurunu yaþadýklarýný belirten Akyol,
100 kiþilik bir ekiple çalýþtýklarýný ve geçtiðimiz yýl
Çorum'a 350 milyon TL
yatýrým gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Çorum sanayisinin sürekli büyüdüðünü
ve Çorum'un müteþebbis
bir il olduðunu aktaran Ýlyas Akyol, "Bizler de Çalýk Enerji olarak bu hýza
yetiþmek ve müþteri memnuniyetini en üst seviyede
tutmak için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi.
Haber Merkezi
ÇESOB yöneticileri Ýlyas Akyol’u ziyaret etti.
Esnafa hizmet vurgusu
Çorum Esnaf ve
Sanatkârlar Odasý Birliði (ÇESOB) Yönetim
Kurulu Baþkaný Yalçýn
Kýlýç ile oda baþkanlarý Vali Sabri Baþköy’ü
ziyaret etti.
ÇESOB Yönetim
Kurulu Üyeleri ile yeni
seçilen oda baþkanlarýndan oluþan heyet,
Vali Baþköy' ile görüþtü.
Ziyarette; ÇESOB Baþkaný ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Berberler ve Kuaförler
Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Dikiciler ve
Kunduracýlar Odasý
Baþkaný Hasan Coþgun, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný
Recep Gür, Terziler
Odasý Baþkaný Lütfi
Barut, Þoförler ve
Nakliyeciler
Odasý
Baþkaný Yakup Torun,
Marangozlar Odasý
Baþkaný Ömer Latif
Baþköy, esnafa hayýrlý kazanç temennisinde bulundu.
Akdað, Oto Tamirciler
Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler
Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar
Odasý Baþkaný Sedat
Ek, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný
Erdoðan Yýlmaz ile
Alaca Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Turan Ongu yer aldý.
ÇESOB ve oda
seçimlerinde herhangi
bir olumsuzluk yaþanmadýðýný hatýrlatan
ÇESOB Baþkaný Kýlýç;
ÇESOB Yönetim Kurulu adýna seçimlerin
güven ortamýnda yapýlmasýndan dolayý Vali Baþköy'e teþekkür
etti.
Meslek odalarýnda yapýlan seçimlerin
esnafýmýz açýsýndan
son derece önemli olduðunu vurgulayan
Vali Baþköy; "Seçimler sonucunda oluþan
yeni yönetim kurulu
üyeleri ve baþkanlarýn
esnaflarýmýza en güzel
þekilde hizmet edeceðine inanýyorum." dedi.
Haber Merkezi
Baþköy’ün taziye ziyareti
Akyol, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Akyol, 100 kiþilik bir ekiple çalýþtýklarýný ve geçtiðimiz yýl
Çorum'a 350 milyon TL yatýrým gerçekleþtirdiklerini belirtti.
Fatma ile Emre’nin nikâhý kýyýldý
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB)'ta Sicil Müdürü
olarak görev yapan Fatma Kaya, Halk Eðitim
Merkezi Basketbol An-
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Birliði yöneticileri Vali Baþköy’ü ziyaret etti.
trenörü Emre Ekin'le nikah kýydý.
Fatma Kaya ile Emre Ekin'in nikahýný Belediye Evlendirme Memuru
Erdem Sakýnmaz kýyar-
ken, genç çifti bu mutlu
günlerinde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür de yalnýz býrakmadý.
Fatma Kaya, Halk Eðitim Merkezi Basketbol Antrenörü Emre Ekin'le nikah kýydý.
Genç çiftin mutluluklarýna Kaya ve Ekin
aileleri de ortak olurken,
gelinin þahitliðini ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç yaparken damadýn þahitliðini ise Özüyaðlý
Mefruþat Sahibi Ýlhan
Özüyaðlý yaptý. Nikah
sonrasý ise gelin ve damada evlilik cüzdanlarýný
Yalçýn Kýlýç takdim etti.
Fatma Kaya ile Emre Ekin'in düðün töreninin ise 20 Aðustos 2014
tarihinde As Kültür Düðün Salonu'nda yapýlacaðý öðrenildi.
HAKÝMÝYET, Kaya ve Ekin ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür
boyu mutluluklar diler.
Vali Sabri Baþköy
Konya Vali Yardýmcýsý
Hasan Karakaþ’ýn annesi Emine Karakaþ’ýn
ile Yargýtay 15. Ceza
Dairesi ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Þakir
Aktý’nýn babasý Hasan
Aktý’nýn cenaze merasimine katýldý, ailelere taziye ziyaretinde bulundu.
Emine Karakaþ ve
Hasan Aktý’nýn naaþý,
Ulu Camii'nde öðle namazýna müteakiben Ýl
Müftüsü
Mehmet
Aþýk’ýn kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan Vali Sabri Baþköy, Emine Karakaþ ve Hasan Aktý’nýn ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
ilimiz Ulu Mezarlýk’ta
defnedildi.
Cenaze merasimine; Vali Baþköy, Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Sadi Güven, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Yargýtay ve
Yüksek Seçim Kurulu
Üyeleri Ýbrahim Zengin, Ali Kaya, Yargýtay
Üyeleri Zihni Doðan,
Bekir Þahin, Eyüp Sabri Baydar, Danýþtay ve
Yüksek Seçim Kurulu
Üyeleri Ünal Demirci,
Ýlhan Hanaðasý, Zeki
Yiðit, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ozan KaÝlk olarak Emine Karakaþ’ýn Ulukavak daha sonra Hasan Aktý’nýn
ya, 1. Aðýr Ceza ve AdMimar Sinan Mahallesinde bulunan ikametine geçildi.
li Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Halil
Yüksel, Vali Yardýmcýlarý Hacý Osman Ebiloðlu, Hamdi Bolat, diðer protokol üyeleri ile
ailesi, yakýnlarý ve çok
sayýda vatandaþ katýldý.
Ýlk olarak Emine
Karakaþ’ýn Ulukavak
daha sonra Hasan Aktý’nýn Mimar Sinan Mahallesinde bulunan ikametine geçen Vali Baþköy, burada merhum ve
merhumenin ailesi ve
yakýnlarýna taziye ve
baþsaðlýðý dileklerini
Baþköy, merhum ve merhumenin ailesi ve yakýnlarýna
iletti. Haber Merkezi
taziye ve baþsaðlýðý dileklerini iletti.
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
AK Partili gençler, Genel Baþkanlarýný aðýrladý
7
‘Çankaya milletiyle
buluþacak’
Erol Taþkan
AK Parti Çorum
Gençlik Kollarý'nýn davetlisi olarak Çorum'a
gelen AK Parti Gençlik
Kollarý Genel Baþkaný
Zafer Çubukçu, kendisini coþkuyla karþýlayan
gençlere 10 Aðustos seçimlerini iþaret ederek,
"10 Aðustos, bu can bu
tende oldukça Filistin
davasýndan vazgeçme-
yeceðim diyenlerle, Filistin ve Ýsrail arasýnda
tarafsýz olmalýyýz diyenlerin seçim günüdür.
Çankaya 10 Aðustos'ta
milletle buluþacak." dedi.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi'nde düzenlenen
programa AK Parti
Gençlik Kollarý Genel
Baþkaný Zafer Çubukçu,
Belediye Baþkan Yar-
dýmcýsý Turhan Candan,
Çorum Gençlik Kollarý
Baþkaný Erhan Akar ve
partili gençler katýldý.
Tuðçe Ekici'nin
okuduðu 0 yaþ þiiri ve
Gülsena Þentürk'ün seslendirdiði ilahi ile baþlayan programda AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar
kýsa bir selamlama konuþmasý yaparak, "Ço-
AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, Çorum’a geldi.
Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu7nda toplantý düzenlendi.
Toplantýda cumhurbaþkanlýðý seçimleri deðerlendirildi.
Zafer Çubukçu
Erhan Akar
Gülsena Þentürk
rum AK Parti gençliði
olarak seçimlere hazýrýz.
Bizler Necip Fazýl'ýn tanýmladýðý gençlik olabilmek için yola çýktýk."
dedi.
Kürsüye davet edilen AK Parti Gençlik
Kollarý Genel Baþkaný
Zafer Çubukçu, 10
Aðustos seçimlerinin
önemine vurgu yaptýðý
konuþmasýna Filistin
baþta olmak üzere Müslüman coðrafyasýnda
yaþanan katliamlarla
baþladý.
Dünyanýn üç maymunu oynadýðýna iþaret
eden Çubukçu, "Dünya
sussa da, bu zulmün karþýsýnda caný tende olduðu sürece susmayacaðýný haykýran bir liderin
izinden giden ve ona gönül veren gençler olmaktan onur duyuyoruz." diye konuþtu.
Milletin düðmesine
basýldýðý zaman susacak
bir lider yerine, halkýnýn
dertleriyle dertlenen bir
lidere ülkeyi emanet ettiðini aktaran Çubukçu,
cumhurbaþkanýnýn ilk
kez halk tarafýndan seçilecek olmasýnýn önemli
anlamlar taþýdýðýný ifade
etti.
"Mýsýr'da yaþananlara darbe diyebilen tek
lider Uzun Adam Recep
Tayyip Erdoðan'dýr. Ýsrail'e terörist diyebilen
tek lider bizim liderimizdir." diyen Gençlik
Kollarý Genel Baþkaný
Çubukçu, Cumhurbaþkaný Adayý Ekmeleddin
Ýhsanoðlu'nu eleþtirdiði
konuþmasýnda þunlarý
söyledi; "MHP ve CHP
12 aradan sonra AK Parti ile tek baþlarýna mücadele edemeyeceklerini
anladý. Bizim baþtan beri bildiðimiz noktaya
onlar 12 yýl sonra geldi.
Çatý diye ülkeyi 3 hafta
oyalayýp, sonra ismini
bile söyleyemedikleri
bir adayý ortaya sürdüler. Bu seçim, bu can bu
tende oldukça Filistin
meselesinden vazgeçmeyeceðim diyen bir liderle, Filistin ve Ýsrail
meselesinde Türkiye
sessiz kalmalýdýr diyen
birisi arasýnda yapýlacak
bir seçimdir."
Tuðçe Ekici
Genç çizer Furkan Þimþek
karikatürünü hediye etti
Çorum’un genç
karikatüristlerinden
Furkan Þimþek, AK Parti
Gençlik Kollarý Genel
Baþkaný Zafer
Çubukçu’ya
karikatürünü hediye etti.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi’nde düzenlenen
programa katýlan
Çubukçu, genç bir
çizerin elinden kendi
karikatürünü almanýn
kendisine sürpriz
oluduðunu ifade ederek,
Furkan Þimþek’e
teþekkür etti.
Furkan Þimþek, AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu’ya karikatürünü hediye etti.
Yusuf Baþer baþkanlýðýnda seçimlerde izlenecek yol haritasý masaya yatýrýldý.
‘10 Aðustos milli iradenin
bayramý olacak’
Emre Kut
AK Parti Seçim
Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý Yozgat
Milletvekili Av. Yusuf
Baþer, 10 Aðustos
seçimlerinin milli
iradenin bayramý
olacaðýný söyledi.
Milletvekili
Baþer baþkanlýðýnda
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ve AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse ile
seçim iþleri üyelerinin
katýlýmýyla yapýlan
toplantýda seçimlerde
izlenecek yol haritasý
masaya yatýrýldý.
Parti binasýnda
düzenlenen
toplantýya AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa
Köse, ilçe baþkanlarý
ile parti üyeleri
katýldý.
Toplantýya AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile seçim iþleri üyeleri katýldý.
1639 sandýkta oy
kullanýlacak
AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, seçimlerde
1.639 sandýkta oy
kullanýlacaðýný
açýkladý. Ýl ve
ilçelerde seçim
programlarýnýn devam
ettiðini belirten
Ceylan, 10 Aðustos’ta
yapýlacak seçimlerde
cumhurbaþkanýný
halkýn seçeceðini
hatýrlatarak, “10
Aðustos
Cumhurbaþkanlýðý
seçimi için Çorum
genelinde 1639
sandýkta oy
kullanýlacaktýr.Bu da
Çorum’da sandýk
sayýsýnýn düþtüðünü
göstermektedir.Ama
sandýk sayýsýnýn
düþmesi Çorum
nüfusunun azaldýðý
için deðil,sandýklarda
oy kullanan seçmen
sayýlarýnýn
artýrýlmasýyla ilgilidir.
Bundan önceki
seçimlerde her
sandýkta 250 seçmen
oy kullanýrken þimdi
bu sayý 400’e
çýkarýlýnca sandýk
sayýsýnda düþme
meydana gelmiþti”
dedi.
‘Millete bayram
hediye edeceðiz’
AK Parti Seçim
Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý ve Yozgat
milletvekili Yusuf
Baþer, Aðustos ayýnýn
Türk tarihi açýsýndan
zafer ayý olduðunu
belirterek, “10
Aðustos’ta aziz
milletimize yeni bir
bayram hediye
edeceðiz. Bu
bayramýn adý
demokrasi, milli irade
ve halkýn bayramý
olacak. Artýk
cumhurbaþkanýný
partiler, tabelalar,
örgütler deðil millet
seçecek” dedi.
Parti binasýnda düzenlenen toplantýda sandýða sahip çýkýlmasý gerektiði vurgulandý.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, seçimlerde
1.639 sandýkta oy kullanýlacaðýný açýkladý
Ýlçe baþkanlarý seçim deðerlendirmesi yaptý.
10 Aðustos’ta
yapýlacak olan
cumhurbaþkanlýðýna
sayýlý günler kala AK
Parti Çorum
teþkilatlarýnda seçim
çalýþmalarý hýz
kesmeden devam
ediyor. AK Parti
Seçim Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý ve Yozgat
milletvekili Yusuf
Baþer, bugün
Çorum’a gelerek
teþkilatlarla bir araya
geldi.
Milletvekili
Baþer baþkanlýðýnda
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ve AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse ile
seçim iþleri üyelerinin
katýlýmýyla yapýlan
toplantýda seçimlerde
izlenecek yol haritasý
masaya yatýrýldý.
Seçimlerin
sandýkta kazanýldýðýný
ve sandýkta
kaybedildiðinin
farkýnda olduklarýný
dile getiren Baþer, 10
Aðustos’ta da
sandýklara sahip
çýkacaklarýný dile
getirdi.
Cumhurbaþkanlýð
ý seçimlerinde
Çorum’da bin 639
sandýkta oy
kullanýlacaðýný
açýklayan Baþer, her
görevlinin sorumlu
olduðu sandýkta bir
Recep Tayyip
Erdoðan olacaðýný
belirtti.
Ak Parti
teþkilatlarý ve milletin
10 Aðustos’ta
Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan’a
vefa borcunu
ödeyeceðini kaydeden
Baþer, geleceðin yeni
Türkiye’sinin o gün
temellerinin
atýlacaðýný ifade etti.
Türkiye’nin
etrafýnýn kan gölü
olduðuna iþaret eden
Baþer, “Böyle bir
coðrafyada
yaþadýðýmýz halde 10
yýldýr Türkiye huzur
adasý haline
gelmiþtir.2 yýldýr
Allah’a Þükür þehit
haberleri gelmiyor.
Yýllardýr ülkede
kronikleþen sorunlar
Baþbakan Erdoðan ve
milletin el el
vermesiyle çözüme
kavuþturuldu” diye
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
Osmancýk’a sel projesi
Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü
Akça, hafta sonu Osmancýk'ta incelemelerde bulundu.
Müsteþar Akça, Belediye Baþkaný Hamza Kara-
taþ ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte Osmancýk'ta sel baskýnlarýný önlemek amacý
ile hazýrlanan projeyi inceledi.
Proje ile ilgili bilgi
veren DSÝ 54. Þube Müdür
Vekili Murat Kabakçý, dere yataklarý ve yamaçlardan ilçeye gelen sel sularýnýn büyük bir kanalla Kýzýlýrmak'a doðrudan tahliye
edileceðini söyledi.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça,
hafta sonu Osmancýk'ta incelemelerde bulundu.
Ýlçenin saðanak yaðýþlarda sel sularýndan zarar gördüðünü ifade eden
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ,
"Baþta Tillim Çayý ve Doðudere olmak üzere ilçe
merkezine ulaþan dere yataklarýndan gelen sel, su
baskýnlarýna neden oluyor.
Þiddetli yaðmurlarda evlerin bodrum katlarýný ve iþ
yerlerini su basýyor. Belediye tarafýndan alýnan önlemlerin yaný sýra Orman
ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan bu proje
ile Esentepe ve Þenyurt
Mahallelerini çevreleyen
bir kanal yapýlacak. Dere
yataklarýndan gelen sel,
kanal aracýlýðý ile Kýzýlýrmak'a tahliye edilecek.
Böylelikle Osmancýk sel
baskýnlarýndan kurtarýlmýþ
olacak." dedi.
(Haber Merkezi)
Darbe yaptý, Cumhurbaþkaný oldu
27 Aralýk 1979'da siyasetçilere iletilmek üzere
askerlerden bir uyarý mektubu alan Cumhurbaþkaný
Fahri Korutürk, mektubun içeriðini 2 Ocak'ta Çankaya'ya davet ettiði Demirel ve Ecevit'e açýkladý. Ne var
ki mektup ortada kaldý, her iki lider de uyarýnýn muhatabýnýn kendisi olmadýðýný savunuyordu.
Aslýnda askerler, müdahalelerine Korutürk'ü de
katmak istiyorlardý ama Korutürk bu teklifi kesin bir
dille reddetti. Kenan Evren, 12 Eylül'den 20 yýl sonra
þöyle anlatacaktý: "Efendim, dedim, bu iþ böyle yürümeyecek. Biz ikaz edelim, siz de bizim baþýmýzda kalýn. Fakat Korutürk, 'Ben seçimle geldim, seçim dýþý
bir oluþumun içinde olmam' dedi."
Korutürk görev süresinin dolduðu 1980 Nisan'ýnda Çankaya'dan ayrýldý. Artýk askerlerle siyasiler arasýnda baðlantý saðlayabilecek bir figür de kalmamýþtý
ortada. Yerine, Senato Baþkaný Ýhsan Sabri Çaðlayangil vekalet etmeye baþladý.
Aday dahi gösteremeyen partiler
Ülke yeni cumhurbaþkanýný seçecekti ama, bu
defa partiler kimi siyasi hesaplarla aday dahi gösteremiyorlardý. Basýn ortaya birtakým isimler atýyor, fakat
hiçbiri siyasetçiler tarafýndan benimsenmiyordu. Bu
çerçevede bir ara Genelkurmay Baþkaný Kenan Evren'in de adý ortaya atýldý, hatta dönemin en etkili gazetelerinden birinin "halk anketi"nde açýk arayla birinci bile ilan edildi.
Partiler aday göstermeyince seçim turlarýna da
geçilemiyordu. Nihayet, Mardin Baðýmsýz Milletvekili Nurettin Yýlmaz kendini aday gösterdi ve 25 Mart
1980'de ilk tur oylama yapýlabildi. Bu adaylýk, seçilmek için üçte ikilik bir çoðunluk aranan ilk iki turun
geçilmesini ve barajýn salt çoðunluða indirilmesini de
saðladý.
Ne var ki bu da pratikte hiçbir iþe yaramayacaktý, çünkü partiler hala aday göstermiyorlardý. Sonunda,
Nisan ortalarýnda iki partiden iki "kerhen aday" geldi:
Adalet Partisi'nden (AP) eski orgeneral Faik Türün,
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) eski orgeneral
Muhsin Batur.
Turlar birbirini izliyor, bazen magazin dünyasýnýn ünlülerine de oy çýkýyor fakat Türkiye Cumhuriyeti bir türlü cumhurbaþkanýný seçemiyordu.
Siyasi atmosferin boðuculuðu, cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinin de etkisiyle yaz aylarýnda tahammülfersa
boyutlara ulaþmýþtý. Sokaklarda her gün çatýþmalar
oluyor, onlarca insan ölüyor ya da yaralanýyordu.
Generaller 11 Temmuz 1980'de müdahale kararý
almýþ, darbenin uygulama planý olan 'Bayrak Harekat
Planý'ný birliklere göndermiþlerdi.
Org. Evren'in büyük korkusu
2 Temmuz'da Demirel hükümeti Meclis'teki oylamada güvenoyu alýnca müdahale tarihi ertelendi.
Evren, Gazeteci Cüneyt Arcayürek'e o günleri anlatýrken çok korktuðunu söyleyecekti: "Kenan Paþa bana,
bir ara çok korktum, dedi. Biz bunu daðýttýk ama daðýttýðýmýz arkadaþlarýmýz 30 Aðustos'ta emekli oldu.
ya emekli olduktan sonra böyle böyle bir darbe hazýrlýðý vardý, deselerdi ne yapacaktýk?"
Ne var ki Evren'in korktuðu baþýna gelmemiþ,
"iftihar ettim" dediði senaryo gerçekleþmiþti: Emekli
askerlerden çýt çýkmamýþtý. Askerlerin kararlarýný ertelemelerini izleyen günlerde Çorum olaylarý gerçekleþti, Nihat Erim, Gün Sazak ve Kemal Türkler'in hayatlarýný kaybettikleri þoke edici siyasi cinayetler iþlendi.
Bütün bunlar, siyasete müdahalenin psikolojik
altyapýsýný hazýrlamaya hizmet ediyordu. Nitekim askerler 26 Aðustos'ta, bir daha kesinlikle ertelememe
kararlýlýðýyla darbenin tarihini 12 Eylül olarak belirlediler.
Böylece yalnýz darbenin deðil, Türkiye'nin 7.
cumhurbaþkanýnýn kim olacaðýný belirleyecek sürecin
de iþaret fiþeði atýlmýþtý.
'Yokla bakalým aðzýný'
12 Eylül'e birkaç gün kala Kenan Evren, Cumhurbaþkanývekili Çaðlayangil'e bir nezaket ziyaretinde
bulundu. Demirel ziyaretten önce Çaðlayangil'i aradý
ve "ortalýkta darbe söylentileri var, þöyle bir aðzýný
yoklayýver" dedi.
Ziyaretin ardýndan Çaðlayangil, Demirel'i aradý
ve ona þöyle dedi: "Endiþe edilmemesini, orduya hakim olduklarýný söyledi. Yalnýz size bir þey ifade ediyorsa, lüzumundan fazla sýcak davrandýðýný söyleyebilirim."
Demirel bunun üzerine Çaðlayangil'e, "Bugünden yarýna bir þey olacak gibi görünmüyor" dedi ve telefonu kapattý. Çaðlayangil'in imasýný ya anlamamýþ
ya da anlamazlýktan gelmiþti. Ne var ki darbe, "bugünden yarýna" denilebilecek bir zaman dilimi içinde gerçekleþecek, Türkiye'de yeni bir dönem baþlayacaktý.
Ýzmir deðil Ankara, emeklilik deðil iktidar
Orgeneral Kenan Evren kýdemi gereði orduda
ulaþabileceði en üst noktaya ulaþmýþ, Ege Ordusu Komutaný olmuþtu. Teamüller gereði o makamdan emekli olmasý gerekiyordu. Fakat Baþbakan Demirel'in sürece müdahalesi her þeyi deðiþtirdi.
Demirel sýrayý bozmak, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'na Ali Fethi Esener'i getirmek istiyordu. Ne var
ki bu amaçla hazýrlanan kararname, Cumhurbaþkaný
Korutürk tarafýndan "ordudaki disiplini bozacaðý" gerekçesiyle reddedildi. Kenan Evren, kendisinden kýdemli üç orgeneralin de emekliye ayrýlmasýyla 30
Aðustos 1977'de beklenmedik þekilde Kara Kuvvetleri Komutaný olarak atandý, altý ay sonra da görev süresi uzatýlmadýðý için emekliye ayrýlan Semih Sancar'ýn
yerine 7 Mart 1978'de Genelkurmay Baþkaný oldu.
'Devlet Baþkaný, MGK Baþkaný, Genelkurmay
Baþkaný'
12 Eylül 1980 tarihinde yapýlan askeri darbe ile
ülke yönetimine el konuldu, Türkiye'deki bütün özgürlükler askýya alýndý, yasama ve yürütme yetkilerini
kullanmak üzere Genelkurmay Baþkaný Orgeneral
Kenan Evren'in liderliðinde, dört kuvvet komutanýndan oluþan Milli Güvenlik Konseyi (MGK) oluþturuldu.
Kenan Evren, 13 Eylül sabahý Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan gelip "unvanýnýz ne olacak" diye soran yetkiliye, unvanlarýný þöyle dikte ettirecekti: "Devlet Baþkaný, Milli Güvenlik Konseyi Baþkaný ve Genelkurmay
Baþkaný."
MGK'nýn ilk iþi dört siyasi parti liderini Ankara'dan uzaklaþtýrýp gözetim altýna almak oldu.
Sýra baþbakanýn tespitine ve hükümetin kurulmasýna gelmiþti... Evren'in kafasýndaki isim Turhan Feyzioðlu'ydu ama sonradan bu isimden vazgeçildi. Eski
oramiral Bülent Ulusu baþbakanlýða getirildi. Kabinenin en önemli ve en ilginç ismi, yýlýn baþýnda ilan edilen 24 Ocak kararlarýnýn mimarý Turgut Özal'dý.
Ekim baþýnda liderlerin Ankara'ya dönüþlerine
izin verildi. Erbakan ve Türkeþ tutuklandý. Bu arada
olaðanüstü bir baský dönemi baþlamýþtý. Cezaevleri týka basa doldu, kýsa bir süre sonra da siyasi idamlar
baþlayacaktý.
1982 Anayasasý, 7 Kasým 1982 tarihinde yapýlan
referandumda yüzde 91.37'lik 'evet' oyuyla kabul edildi. Cumhurbaþkaný seçimi için ayrý bir oylama yapýlmadý. Evren yeni anayasanýn birinci geçici maddesi
uyarýnca, yedi yýllýk bir süre için Türkiye'nin 7. Cumhurbaþkaný sýfatýný kazandý.
Böylece Evren, herhangi bir seçime girmeksizin
cumhurbaþkanlýðý sýfatýný kazanan ilk Cumhurbaþkaný
olarak tarihe geçti. Evren sonraki yýllarda yaptýðý açýklamalarda, bunu istemediðini, karþýsýnda rakiplerinin
de olacaðý bir seçim istediðini arkadaþlarýna söylediðini fakat onlarý ikna edemediðini anlatacak, bu olayý
"hayatýmýn en büyük piþmanlýðý" diye anacaktý.
de
Seçimler ya da müstakbel Cumhurbaþkaný sahne-
1983'te seçimler yapýldý, MGK'nýn ters yöndeki
telkinlerine raðmen seçimi Turgut Özal'ýn kurduðu
Anavatan Partisi (Anap) kazandý.
Meclis 24 Kasým 1983'te açýldý ama darbecilerin
gölgesi hala çekilmemiþti. Halkçý Parti Milletvekili
Cüneyt Canver, parti grubunda eleþtirel bir þeyler söylendiðinde, grup baþkanvekillerinden Reþit Ülker'in
çýkýp, "Arkadaþlar, avizelerin içinde MGK binasýyla
baðlantýlý mikrofonlar var, lütfen sözlerimize dikkat
edelim" diye uyardýðýný anlatýyor.
Anap yerel seçimleri de kazandý, fakat 1987'de,
siyaset yasaklarýnýn kaldýrýlmasý için yapýlan referandumu kaybetti ve ilk siyasi yenilgisini aldý. Artýk Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeþ bu kez farklý partilerin baþýnda yine siyaset sahnesindeydiler.
1988 Eylül'ünde Özal, yerel seçimlerin erkene
alýnmasý teklifiyle bir kez daha referanduma gitti ve
teklifi yüzde 65'le reddedildi. Referandumdan bir gün
sonra erken seçim kararý alýndý ve Anap 1989 Mart'ýndaki bu seçimlerde sadece yüzde 21,75'lik bir oy toplayabildi. Parti artýk iniþe geçmiþti.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça Çorum'un Osmancýk ilçesinde incelemelerde bulundu.
Müsteþar Akça Osmancýk’ta
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü
Akça Çorum'un Osmancýk ilçesinde incelemelerde bulundu.
Osmancýk ilçesinde 6 bin hektar araziyi suya kavuþturacak Obruk - Dutludere Sulama Projesi þantiyesinde incelemelerde bulunan Akça, DSÝ 54. Þube Müdür Vekili Murat Kabakçý ve Þantiye Þefi Orhan Karabulut'tan bilgi aldý.
Projede herhangi bir aksaklýk söz konusu olmadan çalýþmalarýn devam ettiðini ifade eden DSÝ 54. Þube Müdür Vekili Murat Kabakçý, ilçenin sað kýyýsýnda
71 bin 280 metre, sol kýyýsýnda 28 bin 610 metre olmak
üzere toplam 99 bin 890 metre kanal inþa edildiðini
söyledi.
Projenin ihale bedelinin 40 milyon TL olduðunu
belirten Kabakçý, sulama kanallarýnýn 2015 yýlýnda tamamlanmasýnýn ön görüldüðünü kaydetti. Kabakçý,
Osmancýk Adatepe mevkiinde 480 hektar alanýn daha
sulama projesine dahil edilmesi için fizibilite çalýþmalarýnýn yapýldýðýný ve 2014 yatýrým programýna alýndýðýný ifade etti.
Akça, Osmancýk ilçesinde sel baskýnlarýnýn önlenmesi için yapýlmasý planlanan kanal projesi hakkýnda da yetkililerden bilgi aldý.
Müsteþar Akça'ya Osmancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ ile Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya da eþlik etti.
(Haber Merkezi)
Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü yeni yerinde
Osmancýk Belediyesi Kültür ve Sosyal
Ýþler Müdürlüðü, Atatürk Caddesi'ndeki Osmancýk Kültür Evine taþýndý.
Atatürk Caddesi'nde bulunan Osmancýk Kültür Evi, artýk
Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü olarak hizmet verecek. Osmancýk
Belediyesi Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürlüðü,
sosyal yardýmlaþma, basýn yayýn, bilgi iþlem,
spor gibi baðlý birimleri
ile birlikte Kültür
Evi’ne taþýndý.
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk'ýn tarihi
mimarisini
yansýtan
kültür evinin faal bir þekilde kullanýlabilmesi
Osmancýk Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü,
Atatürk Caddesi'ndeki Osmancýk Kültür Evine taþýndý.
için Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün buraya taþýnmasýna karar
verildiðini söyledi.
Kültür ve Sosyal
Ýþler
Müdürlüðü’ne
baðlý birimlerin burada
faaliyet göstereceðini
ifade eden Karataþ,
“Osmancýk Kültür Evi,
eski mimarimizi yansýtan, tarihi dokuda güzel
bir bina. Uzun zamandýr
kullanýlmýyordu. Böyle
güzel bir Osmancýk evini deðerlendirmek için
buraya en çok yakýþan
müdürlüðümüzü taþýdýk. Kültür ve Sosyal Ýþleri Müdürlüðü baðlý birimleri ile birlikte burada faaliyet gösterecek."
dedi.
(Haber Merkezi)
Gül’den sandýk çaðrýsý
Hurþit Bozkurt
Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, 10 Aðustos Pazar günü ilk defa millet tarafýndan Cumhurbaþkaný seçileceðini hatýrlatarak, seçime giderken yanýnýza almanýz ve
unutmanýz gerekenler olduðunu vurguladý.
Gül, yaptýðý açýklamada, 2002
yýlý ile bugün ülkede yaþanan olumlu
Necati Gül
ve olumsuz gördüðü geliþmeleri özetledikten sonra, "2002’de vardý, bugün
yok deyip bunlarý da hatýrlayarak demokrasinin gereði olan seçme hakkýný
kimsenin etkisi altýnda kalmadan, bunun vebalinin de olduðunu bilerek istediðin adaya evet mührünü bas. Biz sivil toplum örgütü olarak milletimizi
uyarýp bu vebalden kurtulmak istiyoruz.” dedi.
Parkinson hastalarýna umut ýþýðý
Bilim insanlarý, Parkinson hastalarýna umut
olacak yeni bir geliþmeye
imza attý.
Lüksemburg Üniversitesi’ne baðlý Biyotýp Sistemleri Merkezi'nden bilim
insanlarý, Almanya'daki
Münster ve Bielfeld üniversitelerinden meslektaþlarýyla deri kök hücrelerinden elde edilen sinir hücrelerini farelerin beynine baþarýyla nakletti.
Bu tür deneyler daha
önce yapýlmýþ olsa da bilim
adamlarý ilk kez nakilden 6
ay sonra bile hiçbir yan etkinin görülmediðini, hatta
bu hücrelerin tamamen
beyne yerleþmiþ olduðunu
ve diðer hücrelerle uyum
saðladýðýný vurguladý.
Bilim insanlarý, bir
fare için 6 ayýn insanda 20
yýla denk geldiði düþünüldüðünde bu geliþmenin
özellikle Parkinson hastalarý için umut vadettiðine
dikkat çekti.
Sonuçlarý "Stem Cell
Reports" dergisinde yayýmlanan araþtýrmanýn baþýndaki Jens Schwamborn
ve meslektaþlarý hasarlý
hücreleri laboratuvarda
üretilen saðlýklý hücrelerle
deðiþtirerek Parkinson hastalýðýnýn tedavisine yeni
yöntemlere ýþýk tutmayý
umuyor.(Yaygýn basýn)
Bilim insanlarý, Parkinson hastalarýna umut olacak yeni bir geliþmeye imza attý.
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Alaca Gençlik Merkezi
yatýrým programýna girdi
Alaca Belediyesi yöneticileri Salim Uslu’yu ziyaret etti.
Salim Uslu, Alaca’da bir dizi incelemelerde bulundu.
Salim Uslu, Sporcu Fabrikasý yatýrýmýyla ilgili gfeliþmeleri aktardý.
Alaca’ya yapýlmasý
düþünülen ve içinde spor
tesislerinin de bulunacaðý Gençlik Merkezi için
süreç hýzla devam ediyor.
Konuya iliþkin çalýþmalarý yakýndan takip
eden Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, “Alaca ilçemize güzel nezih bir
Gençlik Merkezi kazandýrmak istiyoruz. Gençlerimizin vakitlerini geçirecekleri tesiste sosyal
aktivitelerin
yanýnda
spor yapmalarýna da olanak saðlayacaktýr. 5
Temmuz 2014 tarihinde
Alaca'ya yaptýðýmýz ziyarette Kaymakamýmýz,
Belediye, Ýl Genel Meclisi ve Ýlçe Baþkanlarýmýz, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyelerimizle
tahsis çalýþmalarý devam
eden arsayý yerinde inceleme fýrsatý bulmuþtuk.
Konuyla ilgili Gençlik
ve Spor Bakanýmýz Akif
Çaðatay Kýlýç ile yaptýðýmýz görüþme olumlu
geçmiþ, bakanýmýzýn talimatý ile süreç hýzlandýrýlmýþtýr. Bugün makamýmýzda görüþtüðümüz
Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü Tesisler Dairesi
Baþkaný hemþehrimiz
Salih Kaplan, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer,
Alaca Belediye Baþkaný
Muhammed Esat Eyvaz
ve Baþkan Yardýmcýsý
Yusuf Büküþ ile gelinen
son aþama deðerlendirilmiþtir. Yer tahsis iþlemleri tamamlanan Gençlik
Merkezi projesi Daire
Baþkanýmýz tarafýndan
2015 yýlý yatýrým programýna teklif edecek. Bizler de konunun takipçisi
olmaya devam edeceðiz." dedi.
(Haber Merkezi)
‘Þahiner’in beyaný yanlýþ’
Enise Aðbal
du” ifadesini kullanmýþtýr. Bu açýklamayý yaparken Sezar'ýn hakkýný Sezar'a verAK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlmeliydi.
Þahiner Baþkan basýna yaptýðý
yas Özkan, Sungurlu Belediye Baþkaný
açýklamada, yukarýda da belirttiðim üzeA. Kadir Þahiner’in Belediye hizmetlere baþlangýcýndan temel atma aþamasýna
rini deðerlendirdiði basýn açýklamasýngelinceye kadar hizmeti ve emeði söz
da yanlýþ deðerlendirme yaptýðýný söykonusu olmuþ icra mevkiindeki AK Parledi.
ti'nin sayýn milletvekillerini ve belediye
“Sezar’ýn hakký Sezar’a verilmeli”
baþkanýný da hatýrlasaydý daha objektif
diyen Özkan, “Ýlçemizde geçtiðimiz
bir tutum sergilemiþ olurdu.” diye koayda Meslek Yüksek Okulu ve Fen Linuþtu.
sesi’nin temel atma töreni gerçekleþtiÝlyas Özkan
Ortak paydanýn Sungurlu olmasý gerildi. Bu okullarýmýzýn inþasý noktasýnda
rektiðini vurgulayan Özkan, devamla þunlarý söyleyer tahsisi ve ihale aþamasýna gelebilmesi için gerek
di;
“Sayýn
Þahiner'e
elbette açýkladýðý belediye çaAK Parti Çorum Milletvekillerimizin, gerekse önlýþmalarýna ait diðer hizmetleri için teþekkür ediyoceki Belediye Baþkanýmýzýn yoðun çalýþma ve gayruz. AK Parti ilçe teþkilatý olarak yerel hizmet nokretleri ve de emeði söz konusudur.
tasýnda Belediye Meclisi’nde görevli arkadaþlarýÞu anki Belediye Baþkanýmýz A. Kadir Þahimýzla birlikte Sungurlu'ya hizmet noktasýnda her
ner, faaliyetlerini basýn yolu ile kamuoyuna açýklarkatkýyý sunmaya hazýr olduðumuzu da ayrýca belirken, “Temel atma törenleri bizim zamanýmýzda oltiyoruz.”
Ýlçelerde enerji kesintisi
Enise Aðbal
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Osmancýk, Mecitözü ve bazý merkeze baðlý Eskiekin köyünde enerji
kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre,
yarýn ve 8 Aðustos Cuma günü 08.00-18.00 saatleri arasýnda köy içi bakým onarým iþleri çalýþmalarý sebebiyle
merkeze baðlý Eskiekin köyüne; yarýn 12.00-13.00 saatleri arasýnda Osmancýk ilçesi þehir þebekede röle montaj
çalýþmalarý yapýlacaðýndan Osmancýk’a baðlý Kýzýlýrmak
Mahallesi Adnan Menderes Cad., Hacý Hasan Sokak,
Bahçeler Sokak, Sultan Hamit Cad., Sahil Yolu Cad., 1.
ve 2. Sahil Çýkmazý Sokak, Þerbetçioðlu Cad. Yazý Mahalle Þehit Sebahattin Öremiþ Cad., Akþemsettin Cad.,
Akþemsettin Sokak, Gafiloðlu Sokak, Yeniçeþme Sokak,
Kunduz Sokak, Çerkezoðlu Sokak, Nogaylar Sokak, Lebedler Sokak, Halil efendi Sokak, Ulucami Mahallesi
Org. Ahmet Çörekçi Caddesi, Saat Kulesi-Ziraat Bankasý arasý, Mutaflar Sokak, Ulucami Sokak, Mehmet Akif
Ersoy Cad. Rahmi efendi Sokak, Sultan Beyazýt Sokak,
Yavuz Selim Sokak, Hýdýrlýk Mahallesi Gazi Cemal Er-
turan Caddesine;
Yine yarýn 14.00-16.00 saatleri arasýnda Osmancýk
ilçesine baðlý Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Sokak,
Namýk Kemal Cad. Köroðlu Sokak, Karayollarý Cad.
Karayollarý 1. ve 2. Çýkmaz Sokak, Gültekin Gazi Sokak, Hasan Paþa Sokak, Lojmanlar Sokak, Ulubatlý Hasan Sokak, Ömer Seyfettin Sokak, Yaþar Okuyan Cad.,
Lise Çýkmazý, Þair Kadriya Sokak, Sümbül Sokak ve
Ömer Derindere bulvarýnýn Cumhuriyet Mahallesi kýsmý, Yeni Mahalle Ulu Mezarlýk Sokak, Þehit Ahmet Balcý Sokak, Zonguldak Sokak, Sadri Turan Cad., Rüzgarlý
Sokak, Yeni Cami Sokak, Ýlçe Emniyet Hizmet Binasý ve
Emniyet Lojmanlarý, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Hizmet
Binasý, Adliye ve Kaymakamlýk Hizmet Binasý, Anadolu Lisesi Kýz Yurdu, Güney Mahallesi Ýnönü Zaferi Ýlkokulu etrafý Öðretmenevi’ne kadar olan bölgeye;
10 Aðustos 2014 Pazar günü ise 09.00-14.30 saatleri arasýnda Mecitözü ilçesi þehir þebeke tr2, tr4 ve tr7
nolu kök’lerde yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Mecitözü’ne baðlý Bahçelievler Mah. ve Tutluk
Mahallesi’ne programlý olarak elektrik verilemeyecek.
Gönül Elçileri, Terzi Behiye Karakaya tarafýndan hazýrlanan giysileri yaþlý ve çocuklara daðýttý.
Gönül Elçileri sevindirdi
Gülesin Aðbal Demirer
Gönül Elçileri,
Terzi Behiye Karakaya tarafýndan hazýrlanan giysileri yaþlý ve
çocuklara daðýttý.
Programa Vali
Sabri Baþköy'ün eþi
Fatma Baþköy, Aile
ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdür Yardýmcýsý
Ýsmail Yýlmaz ve kuruluþ müdürleri katýldý.
Atýl
Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým
ve
Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü'nde baþlayan programda; kurumun bakýmýnda bulunan yaþlýlara Behiye Karakaya
tarafýndan hazýrlanan
etekler hediye edildi.
Akabinde KamileHacý Ahmet Akdað
Huzurevi Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðüne yapýlan ziyarette, yaþlýlara pardesü hediye
edildi. Ramazan Bayramý için hazýrlanan
hediyeler yaþlýlarýmýz
tarafýndan büyük bir
sevinçle kabul edildi.
Kurum bakýmýnda
olan yaþlýlarla bir süre
sohbet eden Fatma
Baþköy, bayramlarda
ve özel günlerde yalnýzlýðýn daha hissedilir olduðunu, bunu en
asgari düzeye çekmeye çalýþmanýn hepimizin görevi olduðunu
belirterek, kendi çabalarý ile bayram hediyesi hazýrlayan Behiye Karakaya'ya teþekkür ederek, bu tür
programlarýn artarak
devam etmesi temennisinde bulundu.
Program Sevgi
Evleri Çocuk Yuvasý
ve Kýz Yetiþtirme Yurduna gerçekleþtirilen
ziyaretle devam etti.
Fatma Baþköy'ü evlerinde misafir eden çocuklara elbiseler hediye edildi.
Aile ve Sosyal
Politikalar
Müdür
Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz ve kuruluþ müdürleri Gönül Elçisi
Behiye Karakaya'ya
kendi imkânlarý ile
hazýrladýðý hediyeler
için teþekkür etti.
Programa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy katýldý.
Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi.
Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi.
Fatma Baþköy, merkezde sorunlarý dinledi.
Program Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurduna gerçekleþtirilen ziyaretle devam etti.
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
6 AÐUSTOS 2014
Hububatta %30, meyvede %80 kayýp
Afetler Çorum tarýmýný vurdu
Recep Mebet
Üreticiye 12 yýlda 902 milyon TL destek
Buðdayda kalite kaybýna neden olan süne zararlýGýda Tarým ve Hayvancýsýyla ilgili tedbirlerden bahlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ,
seden Erkan Elfaz Ermiþ,
2014 yýlýnda Çorum’da yaþaÇorum’da toplam 10 bin denan doðal afetler neticesinde
kar arazide mücadele çalýþekili tarým arazilerinde yüzde
masý yapýldýðýný açýkladý.
30, dikili tarým arazilerinde ise
yüzde 80 verim kaybý yaþandýHububatta yol açtýðý haðýný açýkladý.
sar nedeniyle ekmeklik ve
makarnalýk buðdayý yemlik
Teknik ekiplerce yapýlan
sýnýfýna düþüren süne zararlýarazi incelemeleri hakkýnda
sýnýn yol açtýðý zarara dikkat
bilgi veren Erkan Elfaz Ermiþ,
çeken Ermiþ, Çorum’da bu
kuraklýk, aþýrý yaðýþ, sel, don
konuda büyük bir problem
veya dolu afetlerine maruz kabulunmadýðýný ifade etti.
lan tarým ürünlerinde yaþanan
zarara dikkat çekti.
Çorum’daki ekili arazilerde yaþanan problemlerin
Konuyla ilgili olarak dün
temelinde üreticilerin sertifiÝl Genel Meclisi üyelerine
kalý tohumluða yönelmemeaçýklamalarda bulunan Ermiþ,
sinin yattýðýna iþaret eden ErErkan Elfaz Ermiþ
Çorumlu üreticilere verilen tamiþ, “Bakanlýðýmýz 2002 yýrýmsal desteklerden de bahsetti.
lýndan bu yana sertifikalý tohumluk ve üretime desSon 12 yýlda Çorumlu üreticilere 902 milyon
tek veriyor. Böylece kaliteli tohumluk kullanýmýyla
813 bin 87 lira tarýmsal destek ödemesi yapýldýðýný
pek çok problemin önüne geçiliyor ve zarar önlenianlatan Ermiþ, afetlerden zarar gören çiftçilerin kreyor” dedi.
di borçlarýnýn da ertelendiðini hatýrlattý.
17 KUDUZ VAKASI GÖRÜLDÜ
Son üç yýldaki destek miktarýnýnsa 249 milyon
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum’da son
bir yýl içinde 17 kuduz vakasýnýn ortaya çýktýðýný
söyledi.
Çorum merkezde 5,
Alaca’da 4, Mecitözü’nde
4, Sungurlu’da 3 ve Uðurludað’da 1 vaka ile karþýlaþýldýðýný anlatan Ermiþ,
hastalýðýn büyük çoðunlukla yaban hayatýndan
kaynaklandýðýný açýkladý.
Kuduzla mücadele
çalýþmalarýna da deðinen
Ermiþ, “2014 yýlýnda il
genelinde 4 bin 560 adet
kedi-köpek
aþýlamasý
programa alýnýrken toplamda 6 bin 273 kedi-köpek aþýlandý. Çorum merErmiþ, Ýl Genel Meclisi üyelerini doðal afetlerin tarýma etkileri hususunda bilgilendirdi.
kez ve köylerinde programa baðlý 1.576 adet kedi809 bin 339 TL olduðunu dile getiren Ermiþ, tarýmköpek, hastalýk çýkýþýna baðlý 132 adet sýðýr aþýlansal desteklemelerin sürdüðünü kaydetti.
dý.” diye konuþtu.
10 BÝN DEKARDA SÜNE MÜCADELESÝ
Domuzla mücadelede ise ödeneðe ihtiyaç oldu-
Önerge teklifi görüþmenin ardýndan oybirliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonu’na havale edildi.
Karasinek önergesi
Recep Mebet
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Ýl Genel Meclisi ‘Aðustos
Ayý Toplantýlarý’ dün gerçekleþen oturumla devam
etti.
Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya’nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Aziz Sarüce ve Yurdanur Özzehinli ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý.
Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantýda Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergeler deðerlendirildi.
Yoklama ile baþlayan
toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti
okundu. Bazý komisyonlar
tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý görüþülerek
oylandý.
Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýndaki toplantýda gündem maddeleri görüþüldü.
‘KIRSALDA DA
ÝLAÇLAMA YAPILSIN’
Ali Bayram, “Baharat ve kuruyemiþ çeþitlerimizi müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz” dedi.
Kule Baharat’tan yeni þube
AK Parti Osmancýk Ýl
Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yücel, yaz aylarýnda
artýþ gösteren karasinekle
mücadele
kapsamýnda
köylerde ve piknik alanlarýnda ilaçlama yapýlmasýný
teklif etti.
AK Parti Osmancýk Ýl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yücel, önergesini sundu.
Konuyla ilgili olarak
Toplantýda ayrýca Ortaköy ilçesi Daniþ Göleti
Meclis Baþkanlýðý’na yazýlý önerge veren Mehmet Yüalaný içinde kalan ve mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi’ne ait,
cel, çöplüklerin de bu çerçevede ilaçlanmasýný istedi.
Fýndýklý Köyü yakýnýndaki taþýnmazýn bedelsiz olarak
Mevsimsel koþullarýn etkisiyle sinek ve haþere
Devlet Su Ýþleri’ne devri hususu görüþüldü.
popülasyonunda aþýrý bir artýþ yaþandýðýna dikkat çeMecitözü ilçesine baðlý Kargý, Alaca ilçesine
ken Yücel, köylülerin yaþadýðý problemin çözümü için
baðlý Fakýlar ve Merkez ilçeye baðlý Karahisar Köyleneler yapýlabileceðinin etraflýca araþtýrýlmasý gerektirine ait yerleþik alan ve civarý tespiti ile ilgili olarak
ðini ifade etti.
Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu’nca hazýrlanan raporYücel’in yazýlý önergesi Meclis’te yapýlan görüþlar görüþülerek karara baðlandý.
menin ardýndan araþtýrýlmak üzere Çevre ve Saðlýk
Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 13.30’da
Komisyonu’na havale edildi.
gerçekleþecek oturumla devam edecek.
Recep Mebet
baþlayan yeni maðaza hakkýnda bilgi veren Ýþletme
Sorumlusu Ali Bayram, “Baharat ve kuruyemiþ çeþitlerimizi müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz” dedi.
Þifalý bitkiler konusunda zengin bir ürün yelpazesine sahip olduklarýný
vurgulayan Ali Bayram,
kuru kahve ve haþhaþ gibi
geleneksel lezzetlerin de
maðazalarýnda yer aldýðýný
hatýrlattý.
Hürriyet Meydaný Saat Kulesi karþýsýndaki merkez maðazalarýnýn ardýndan yeni bir þubeyle hizmet halkalarýný geniþlettiklerini dile getiren Bayram,
“Þubemizi yakýndan görmek ve ürünlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak
isteyen herkesi Bahçelievler Mahallesi Bahabey
Caddesi numara 10/F’ye
bekliyoruz.” diye konuþtu.
Kule Baharat, ikinci þubesini Bahabey Caddesi’nde hizmete sundu.
Kule Baharat, ikinci þubesini Bahabey Caddesi’nde hizmete sundu.
Kýz Meslek Lisesi karþýsýnda faaliyet göstermeye
Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 13.30’da gerçekleþecek oturumla devam edecek.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
11
Jandarma’ya
Çorumlu Paþa
Recep Mebet
KÝRA ÖDEMEK YERÝNE,
KENDÝ EVÝNÝZÝN TAKSÝTLERÝNÝ ÖDEYÝN!
ÇORUM-MERKEZ
KUNDUZHAN MAHALLESÝ’NDE
5 ADET (3+1) KONUT
En Düþük Konut Fiyatý En Yüksek Konut Fiyatý
115.996 TL.
144.700 TL.
32 ADET (2+1) KONUT
En Düþük Konut Fiyatý
93.165 TL.
En Yüksek Konut Fiyatý
109.190 TL.
TOPLAM 37 ADET KONUT
SATIÞA SUNULUYOR
%10,%15,%25, peþinat ve 96, 108, 120 ay vade
582. - TL. - 1.357 TL. arasý aylýk taksitlerle
Baþvuru bedeli 2.000 TL’dir.
25/08/2014-05/09/2014 tarihleri arasýnda
T.C. Ziraat Bankasý
Yetkili Þubelerine baþvuru yapmanýz yeterlidir.
Detaylý Bilgi Ýçin: www.toki.gov.tr’yi
ziyaret edebilirsiniz.
Ýrtibat Telefonu: 444 86 54
Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çeliþki olduðu takdirde,
uygulama projesi ve sözleþmedeki bilgiler esastýr.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 796) www.bik.gov.tr
Recep Mebet
ladý.
Cumhurbaþkaný Seçimi için geriye sayým baþ-
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun açýkladýðý
rakamlara göre, Çorum merkez ilçede 674 sandýkta
toplam 193 bin 546 seçmen oy kullanacak.
10 Aðustos 2014 Pazar günü yapýlacak seçim-
de, merkez ilçeye baðlý 14 mahalle ve 200 köyde
sandýk kurulacak.
Seçmenlerin oy kullanacaðý sandýklardan 448’i
ise þehir merkezinde yer alacak.
Seçim hazýrlýklarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü
belirtilirken il geneli, ilçeler ve mahallelere ait sandýk ve seçmen sayýlarýnýn ilerleyen günlerde netlik
kazanacaðý öðrenildi.
Mavral Sokak sakinleri þikâyetçi
Recep Mebet
ðunu ifade eden vatandaþlar, özellikle kýraathanelerden dert yandýlar.
Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak sakinleri,
semtlerinde karþýlaþtýklarý bazý problemleri dile getireKaldýrýma taþan masa ve sandalyeler nedeniyle
rek çözüm istediler.
yayalarýn yürümekte güçlük çektiðini vurgulayan vatandaþlar, “Özellikle bayanlar bu hususta büyük maðSokaklarýna park edilen iþ makineleri ve nakliye
duriyet yaþýyor” diye konuþtular.
araçlarýndan dert yanan vatandaþlar, adeta site olarak
kullanýlan boþ arsayla ilgili düzenleme yapýlmasýný taMavral Sokak sakinleri, dile getirdikleri problep ettiler.
lemlerin çözümü için yetkililerden ilgi beklediklerini
sözlerine eklediler.
Altyapýsý bulunmayan park alanýndan etrafa toz,
toprak ve çamur yayýldýðýný dile getiren vatandaþlar,
konuyla ilgili þikâyetlerini
ilgili makamlara resmi olarak bildirmelerine karþýn
sorunun devam ettiðini
kaydettiler.
Haber Merkezimizi
telefonla arayarak problemle ilgili görüþlerini dile
getiren vatandaþlar, “Meskun mahalde iþ makinesi
parkýnýn iþi ne?” diye tepki
gösterdiler.
Mavral Sokak’taki bir
diðer sorunun ise bazý iþyerleri tarafýndan kaldýrýmlarýn iþgal edilmesi olduMavral Sokak sakinleri, yaþadýklarý problemlere çözüm bekliyor.
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
(Ç.HAK:2291)
TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI
Merkezde 674 sandýkta
193 bin seçmen oy verecek
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
% 50 indirim
(Ç.HAK:1589)
TOKÝ
T.C. BAÞBAKANLIK
Cumhurbaþkaný Seçimi’nde Çorum merkez ilçede 674 sandýkta toplam 193 bin 546 seçmen oy kullanacak.
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
(Ç.HAK:1863)
Karargah Subaylýðý, 1'inci Mekanize Tugay Komutanlýðý Lojistik Þube
Müdürlüðü, NATO Güneydoðu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Harekat Daire Plan ve
Harekat Þube’de Karargah Subaylýðý, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Baþkanlýðý’nda Karargah Subaylýðý, Mons/Belçika'da Avrupa
Müttefik Komutanlýðý Reaksiyon
Kuvveti Planlama Karargahý (arfps)
Kara Þube Müdürlüðü ve GenelkurABDULLAH ATAY KÝMmay Özel Kuvvetler Komutanlýðý
DÝR?
2'nci Özel Kuvvet Alay Komutanlýðý görevlerini yürüttü.
"Orgeneral Abdullah Atay 1949
yýlýnda Çorum'da doðdu. 1970 yýlýnda
1997 yýlýnda Tuðgeneralliðe
Kara Harp Okulu’ndan, 1971 yýlýnda
terfi etti. Tuðgeneral rütbesi ile 2'nci
piyade okulundan mezun oldu. 1979
Komando Tugay Komutanlýðý ve
Org. Abdullah Atay
yýlýna kadar Kara Kuvvetler Komu14'üncü Zýrhlý Tugay Komutanlýðý
tanlýðý’na baðlý çeþitli birliklerde takým ve bölük komugörevlerinde bulunmuþ, 2001 yýlýnda Tümgeneralliðe
tanlýðý yapan Korgeneral Atay, 1981 yýlýnda Kara Harp
terfi etti.. Tümgeneral rütbesi ile Larissa/Yunanistan'da
Akademisi’nden mezun oldu, ardýndan kurmay subay
Güney Müþterek Merkez Karargahý (Jhq Southcentre)
olarak; 3'üncü piyade Er Eðitim Tugay Komutanlýðý’nda
Kurmay Baþkanlýðý, 3'üncü Kolordu Komutan Yardýmcýsý ve 52'nci Zýrhlý Tümen
Komutanlýðý ile Silahlý Kuvvetler Akademisi Komutanlýðý görevlerini yürütmüþ,
2006 yýlýnda Korgeneralliðe
terfi etti. Korgeneral rütbesi
ile Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý, Madrid/Ýspanya'da Kara Unsur Komutanlýðý (cc land) Komutan Yardýmcýlýðý, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baþkanlýðý ve Denetleme Baþkanlýðý görevlerinde bulunduktan sonra, 30
Aðustos 2011 tarihinden geçerli olarak orgeneralliðe
terfi etmiþ ve Ege Ordusu
Komutanlýðý görevine atandý. Bayan Mürvet Atay ile
evli olan Orgeneral Abdullah Atay'ýn iki çocuðu vardýr. Ýngilizce bilmektedir."
Jandarma Genel Komutanlýðý’na hemþehrimiz Orgeneral Abdullah Atay atandý.
Çorumlu Orgeneral Abdullah
Atay, Yüksek Askeri Þura (YAÞ)
toplantýsýnda alýnan kararla Jandarma Genel Komutanlýðý görevine
atandý.
30 Aðustos 2011 tarihinden bu
yana Ege Ordu Komutanlýðý görevini
yürüten Abdullah Atay, iç güvenlikten sorumlu Jandarma Genel Komutanlýðý’nýn baþýna getirildi.
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
(Ç.HAK:1740)
12 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
6 AÐUSTOS 2014
Alparslan Türkeþ
Caddesi’ne asfalt
Alparslan Türkeþ Caddesi'nde asfalt çalýþmalarý baþladý.
Çorum Belediyesi
Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne
baðlý ekipler, alt yapýsý tamamlanan Tekceviz bölgesi Alparslan Türkeþ
Caddesi'nde asfalt çalýþmalarýný da baþladý. Yaklaþýk 2 bin ton asfalt serimi yapacak olan ekipler,
bölge sakinlerini tozdan
kurtarmak için gece gündüz çalýþýyor.
Çalýþmalar hakkýnda
bilgi veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, “Hemþehrilerimizin
hak ettiði kalitede hizmeti
vermek için var güzümüzle çalýþýyoruz." dedi. "Belediye olarak Çevre yolunu Dr. Sadýk Ahmet Caddesi'ne baðlayan 300 metre uzunluðu ve 16 metre
geniþliðindeki Alparslan
Türkeþ Caddesi'ne 1000
ton asfalt serimi yaptýk."
diyen Zahir, þehir merkezinde yýlsonuna kadar alt
yapýsý tamamlanmýþ tüm
cadde ve sokaklarýn asfaltýnýn yenileneceðini kaydetti.
Sýrada Tekceviz var
Bölgede Yaklaþýk 2 bin ton asfalt serimi yapýlacak.
Alparslan Türkeþ
Caddesi'ndeki çalýþmalarýn ardýndan Belediye
ekipleri kýsa bir süre içinde Tekceviz 4. Sokak,
Tekceviz 17. Sokak ile
Tekceviz 19. Sokak'ta asfalt çalýþmasýna baþlayacak. Bu sokaklara toplam
1050 ton asfalt serimi gerçekleþtirecek olan ekipler
Alparslan Türkeþ Caddesi
ile birlikte bu bölgede
2050 ton asfalt serimi gerçekleþtirmiþ olacak.
Belediye ekipleri kýsa bir süre içinde Tekceviz sokaklarý asfaltlayacak.
(Haber Merkezi)
Gençler eðlenerek öðreniyor
Çorum Belediyesi
Necip Fazýl Kýsakürek
Gençlik Merkezi'nde
Çorumlu gençler yaz tatilinde hem eðleniyor
hem de öðreniyor.
Yaþlarý 10-14 arasýnda olan toplam 150
öðrenci yaz tatilini NFK
Gençlik Merkezi'nin yaz
kurslarýnda deðerlendiriyor. Yoðun geçen eðitimöðretim döneminin ardýndan eðitime devam
eden gençlere NFK
Gençlik Merkezi'nde eðlenceli anlar yaþatýldý.
Temaþa sanatýnýn nadide
bir örneði olan orta oyununu seyreden gençler,
Karagöz ve Hacivat'ýn
dillere destan atýþmalarýný ilgiyle izledi. Gösteriye tam not veren gençlere orta oyunu hakkýnda
bilgi de verildi.
NFK Gençlik Merkezi'nde gençlerin bu tür
etkinliklerle, eðitimin
yanýnda sosyal aktivitelerde bulunmalarý amaçlanýyor.
(Haber Merkezi)
Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek
Gençlik Merkezi'nde kültürel çalýþmalar yapýlýyor.
Yaþlarý 10-14 arasýnda olan toplam 150 öðrenci yaz tatilini deðerlendiriyor.
NFK Gençlik Merkezi'nde gençlerin bu tür etkinliklerle, eðitimin yanýnda
sosyal aktivitelerde bulunmalarý amaçlanýyor.
AK Parti’den sandýk eðitimi
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde çalýþmalarýna hýz verdi
Yüksel Basar
AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkanlýðý
Cumhurbaþkanlýðý
seçimleri öncesinde
çalýþmalarýna hýz
verdi.
Sandýklarda
görev alacak sandýk
kurulu üyeleri ve
müþahitlere ilk eðitim
verildi. Tanýtým
Medya Baþkanlýðý,
sandýk kurulu eðitim
çalýþmalarýnýn
mahalle mahalle ele
alýndýðýný, sandýklarda
görevli ve
müþahitlerin teknik
eðitimlerinin
verildiðini bildirdi.
Eðitimi Merkez Ýlçe
Baþkan Yardýmcýsý
Ferudun Batan verdi.
Programýn açýlýþ
konuþmasýný Tanýtým
ve Medya baþkaný
Ayhan Boyraz yaptý.
Boyraz yaptýðý
konuþmada oylarýn
birer emanet
olduðunu, sandýk
görevlilerinin bu
emanete sahip
çýkmasý gerektiðini
belirterek, "Bu
memleketin bekasý,
çocuklarýmýzýn ve
ülkemizin geleceði
için siyaset yapýyoruz.
Hepinize bu
çalýþmada görev
aldýðýnýz için tek tek
teþekkür ediyorum.
Bu milletin kendine
reisini seçme
fýrsatýnýn verildiði
seçimdir. Bu hak bize
Tayyip Erdoðanýn
baþbakaný olduðu Ak
Parti Hükümeti
döneminde
verilmiþtir. Millete bu
hak verilirken, ülkeyi
yönetmeye talip
olanlarýn bazýlarý da
bunu istemediler.
Þimdi siz millet
olarak, bu hakký size
çok görenlere nasýl oy
vereceksiniz ?. Bu
seçim bunun yaný sýra
Tayyip Erdoðan'ýn
seçimidir. Ne
milletvekilliði, ne
belediye baþkanlýðý
seçimi deðildir.
Dolayýsý ile 12 yýldýr
bu ülkede bizlere
baþbakanlýk yapmýþ,
12 yýlda ülkenin
saðlýktan ulaþýma bir
çok alanda geldiði
noktayý bizlere gece
gündüz çalýþarak
hediye etmiþ olan
böyle bir liderin,
Cumhura reis olmasý
için bizde çalýþýp
fedakarlýk yapacaðýz,
bize halkýmýzýn
emaneti olan oylara
sahip çýkacaðýz" dedi.
Sandýk Kurulu
Eðitim Sorumlusu
Merkez Ýlçe Baþkan
Yardýmcýsý Feridun
Batan sinevizyon ve
görsel materyaller ile
eðitim verdi. Yoðun
katýlýmýn yaþandýðý
eðitimde kitapçýklar
daðýtýldý. Sorulara
Batan tarafýndan
cevap verilirken,
eðitimlerin tekrar
edileceði vurgulandý.
Hatice Külcü kadýnlarla bayramlaþtý
Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün eþi Hatice
Külcü, bayramda
kadýnlarý yalnýz
býrakmadý.
Ulukavak
Mahallesi Kültür
Merkezi'nde
kursiyerlerle bir
araya gelen Külcü,
herkesle tek tek
bayramlaþtý. Hatice
Külcü, yaþlýlar ve
çocuklarla da özel
olarak ilgilendi.
Çorum
Belediyesi'nin sosyal
ve kültürel alanda
önemli çalýþmalar
yaptýðýný söyleyen
Hatice Külcü,
2009'dan sonra
kadýnlar, gençler,
engelliler ve
çocuklara yönelik
çalýþmalarýn
Çorum'da ilk kez bu
kadar kapsamlý
olarak yapýldýðýna
dikkat çekti.
Bayramlaþma
esnasýnda mahalleli
kadýnlarýn ve
merkezde kurs gören
kadýnlarýn
sorunlarýný da
dinleyen Hatice
Külcü, "Mahalle
Kültür
Merkezlerimiz ile
kadýnlarýmýz bilgi ve
becerilerini
geliþtiriyor. Sosyal
yaþamdan daha fazla
pay alýyor. Tüm
kadýnlarýmýzý bu
merkezlerden
istifade etmeye
davet ediyorum."
dedi.
Samimi bir
ortamda gerçekleþen
bayramlaþmada
Hatice Külcü,
kadýnlara çikolata ve
tatlý ikram etti.
(Haber
Merkezi)
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü,
bayramda kadýnlarý yalnýz býrakmadý.
Hatice Külcü, herkesle tek tek bayramlaþtý.
Bayramlaþma Ulukavak Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:10 ÞEVVÂL: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:24 Temmuz 1430 Hýzýr:93
6
2014
AÐUSTOS
Kâmil insan; övülmek ve
kötülenmekte, hâli
deðiþmeyen kimsedir .
Abdullah bin Mes'ûd
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.51
05.34
12.53
16.44
20.01
21.35
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
BUHARA
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
GAZÝ
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
YAZAR
GÜNLÜK
- Bence tüm yazarlaAbdulkadir OZULU
rýn paranoyak bir yaný vardýr. Zaten sosyal yeteneklerin geliþmiþse yazar olamazsýn. Tek baþýna oturuyorsun masanýn baþýna ve
iðneyle kuyu kazýyorsun.
Bunu yapabiliyorsan, sosyal yeteneklerinde bir arýza varsa, insanlarla iletiþiminde zorlanýrsýn. - Perihan Maðden
- Yazarýn görevi acýyý yadsýmak onun olmadýðý
yanýlsamasýný yaratmak, acýnýn izlerini silmek olamaz. Tersine, yazar, onu somutluluðuyla benimsemek
ve görebilelim diye bir kez daha somutlaþtýrmak zorundadýr. Çünkü hepimizin isteði, görebilen kiþiler
olabilmektir. Ve bizi o sözünü ettiðim gizli acý, deneyimlerin karþýsýnda, özellikle de gerçeðin karþýsýnda
duyarlý kýlar. - Ingeborg Bachman
- Bence bir edebiyatçý sadece var olaný aktarmaz,
psikolojik ve sosyolojik çözümlemenin ötesinde eserindeki kurguyla okuru þaþýrtan noktalara sürükler. Küçük Ýskender
- Yazar bir þeyi söylediði için deðil, onu nasýl
söylediði için yazardýr. - Sartre
- Yazarlar terk edilmiþ kiþilerdir. Ancak sözcüklerle can bulan hayaletler gibi gelirler bana. Gerçek,
gündelik, sýradan hayatta yazýnýn ve yazarýn karþýlýðý
yok çünkü. Ancak yazarak varolduðunuz bir dünyada
kelimeleri koþturmaktan baþka meþgaleniz de yok. Sibel K. Türker
- Vücudunu bilime baðýþlamak isteyen New
Yorklu bir yazar, bunun için Harvard’ý seçti. “Annem
ve babam benim hep oraya gitmemi isterlerdi, benim
oraya gidebilmem için de bundan baþka çýkar yol
yok.” - Time
- Ýyi bir yazar merhametsizdir, baþarýlý olmak
için çalabilir, dilencilik yapabilir, ahlak kurallarýný tanýmayabilir. Bir kitabý tamamlamak için mutluluðunu,
güvenliðini, gururunu, mevkiini, her þeyini fýrlatýp
atabilir. – William Faulkner
- Ýnsan içinde bir yabancýyý barýndýrýr, yazmak iþte o yabancýya ulaþmaktýr. – Marguerite Duras
- Bir yazar çingene gibidir. Hiçbir hükümete
baðlýlýðý yoktur. Eðer iyi yazarsa yaþadýðý hükümeti
asla beðenmez. Eðer yeteneði varsa bütün sýnýflar
onun topraklarýdýr. – Ernest Hemingway
- Yazar olmak polis ya da doktor olmak gibi bir
kariyer seçimi olamaz. Doðuþtan seçilmiþsinizdir ve
bir kere baþka hiçbir yere uymadýðýnýzý anladýðýnýzda
hayatýnýzýn sonuna kadar sürecek uzun bir yolculuða
hazýr olmanýz gerekir. - Paul Auster
- Yazarlar, tam olarak diðer insanlardan deðildir.
Eðer bir þeyseler, tek bir insan olmaya çabalayan birçok insandýrlar. – Scott Fitzgerald
- Ýkna oldum ki, herkes büyük bir yazar olabilir...
Eðer yalnýzca, kendisi ve
diðer insanlar hakkýndaki
çýplak gerçeði anlatabilirse.
–
Clive Barnes
- Ama kadife perdeler,
yumuþak peynirler, yoðun
bir iþ hayatý ve son hýzla
koþabilen çocuklar yeterli
5
deðil. Yeterli deðilse de deðildir. Yeterliymiþ gibi yaþanmaz ki. Dünyayý oluþturan hayal gücümüzdür;
gözlerimiz canlandýrýr, ellerimiz biçimlendirir. Ýstekler dünyayý geliþtirir; anlamlarý anlamazsýnýz, verirsiniz. Görmeye meyilli olduðunuz þeyleri görebilirsiniz
o kadar, daha fazlasýný deðil. Yeniyi yaratmak zorundayýzdýr. – Hanif Kureishi
- Yazarlarý diðer insanlardan ayýran sýr, belki de
onlarýn kendi duygularýyla yüz yüze gelebilme, baþkalarýnýnkini ise sezebilme yeteneðinde yatar ve eserlerinde bunu açýklayabilme cesaretinde elbette. Sýradan
insanlar genellikle hissettiklerini tam olarak algýlayabilme konusunda çok baþarýlý deðildirler. Hatta bundan kaçmaya, bastýrmaya eðilimlidirler. Ondandýr, bir
kitabýn sayfalarýnda kendi bildiklerine benzer þeyler
yaþayan veya kendi gibi duygular taþýyan kahramanlar gördüklerinde önce hayrete düþüp, sonra o eserle,
o yazarla sýký baðlar kurmalarý. – Rengin Soysal
- Aklýmýn hýzýna yetiþmek için yazýyorum. - Nilüfer Açýkalýn
- Yazarlýðýn yüzde sekseni zanaatkarlýktýr. – Dostoyevski
- Yazarlýk sizin dininizden baþka bir þey deðil –
Salinger
- Her yazar, kendini ve tüm evreni anlatabileceði
o tek, harikulade, eþsiz cümleyi arar durur. Ve arada
yazdýklarý ise kitaplardýr. – Yanko Boris
- Yazarlar tam olarak diðer insanlardan deðildir.
Eðer bir þeyseler tek bir insan olmaya çabalayan birçok insandýrlar. – Fitzgerald
- Bir yazar, ancak yazmaktan vazgeçtiðinde baþarýsýz olur. Yazar olmak istiyorsan asla vazgeçmemelisin. - Brodbury
- Bir kadýnýn fahiþe olma yolunda ilerlediði gibi
ben de yazar olma yolunda ilerledim. Önce kendimi
memnun etmek için, ardýndan arkadaþlarýmý memnun
etmek için, en sonunda para için. - Molnar
- Yanko’nun yazdýðý gibi yazarlar, gizemli bir tarikatýn üyeleriydiler. Öylesine ki; bir ömür boyu birbirlerini görmeden kendilerini dört duvar arasýnda bir
yazý masasýna mahkûm ederek ayinlerini sürdürürlerdi. Ve birbirlerine her zaman gizli de olsa destek verirlerdi.
-Yalýn Ýnce
- Yazar, yazarken diðer insanlardan daha çok zorluk çeken kimsedir. –Thomas Mann
“YAZI-YAZMAKYAZAR” Üstüne
Çarpýþma Tip V Sað Çengel -2:
Yavaþ yavaþ giden bir aracý saðýndan
geçmeye çalýþýrken
araç aniden park etmek veya sað tarafa
dönmek
üzerinize
doðru gelebilir. Bu durum bisiklet kazalarýnda en çok yaþanan
olaylardandýr. Sürücüler bu durumdan 'az
daha bisiklete vuracaktým' diye hayýflanýr.
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
Bisiklet
kazalarý 5
Peki, bu çarpýþmadan nasýl kaçýnýlýr?
1. Hiçbir aracý saðýndan geçmeyin. Bu türlü çarpýþmadan kaçýnmak çok kolaydýr. Yapmanýz gereken tek
þey: asla herhangi bir aracý saðýndan geçmeyin. Eðer
önünüzdeki araç sadece 15 km/sa hýzla gidiyorsa, siz de
yavaþlayýn, arkasýnda kalýn. Aniden daha hýzlý gitmeye
baþlayabilir, eðer bunu yapmazsa, güvenli olduðundan
emin olduktan sonra onu solundan geçin.
Bir bisikletliyi sollarken, onu geçmeden önce "solundan" diye baðýrýn. Böylece ansýzýn sola, üzerinize
doðru kýrmasýný önlemiþ olursunuz. Tabii ki, bir bisikletlinin ansýzýn sola kýrma ihtimali, ansýzýn saða kýrma ihtimalinden azdýr. Genellikle arkasýna bakmadan ansýzýn
sola kýrmaz, bunu yaparsa arkadan gelen araçlara çarpýlacaðýný bilir. Eðer onu soldan geçmenin güvenli olamayacaðý kadar yolun solundan gidiyorsa, yani onu saðdan
geçmek zorundaysanýz, bu kez "saðýndan" diye baðýrýn.
Eðer birkaç araba kýrmýzý ýþýkta duruyorsa, o zaman onlarý saðýndan geçebilirsiniz. Ancak çok dikkatli
olun. Aniden birisi aracýn kapýsýný açýp inebilir. Ayrýca
ýþýk aniden yeþile döner ve trafik akmaya baþlarsa, 3. tip
(Son)
çarpýþma durumuyla
karþý karþýya kalabilirsiniz: Þunu hep aklýnýzda tutun: Yavaþ
giden büyük bir aracý
takip ederken onun
her zaman arkasýnda
kalýn, kör noktalara
girmeyin, özellikle
aracýn saðýna. Bir aracý saðýndan geçiyor
olmasanýz bile, eðer
aniden saða dönmeye
kalkarsa, ona çarpabilirsiniz. Önünüzdeki
araçla emniyetle fren
yapabileceðiniz bir
takip mesafesi býrakýn.
2. Saða dönmeden önce arkanýza bakýn. Saða dönmeden önce arkanýza bakýn ve sizi saðýnýzdan geçmek isteyen bir bisikletli olmadýðýna emin olun. Bazý bisikletlilerin kaldýrýmdan gittiðini ve arkanýzda kaldýrýmdan geliyor olabileceðini unutmayýn. Sizin hatanýzýn olmamasý,
bir çarpýþma durumunda çekeceðiniz acýyý hafifletmez.
Netice olarak kendimizin veya ciðerpare yavrularýmýzýn olasý bir kaza da can mal kaybý yaþamamasý için
bilinçli olmasý gerekmektedir. Diðer taraftan bizim ülkemizde maalesef tek taraflý olarak kurallara harfiyen uymak yeterli deðildir. Tabiri caizse karþý tarafýn kurallarýna da bizim uymamýz, diðer bir ifade ile KENDÝ KENDÝMÝZÝ korumaya çalýþmamýz lazýmdýr. Bu nokta da trafiðe çýkan herkesin mutlaka bir anýsý vardýr.
*
ÖÐRETMENÝME VEFA - 9: Çorum ÝHL meslek
dersleri öðretmenimiz (1984) merhum Halil KAYA hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz. Ruhu þad ola…
(yazara eleþtiri - öneri: 536 568 1141)
VEFAT EDENLER
1-Katipoðullarýndan, Ferhat, Hüseyin ve Arif TAÞKAYA' nýn kardeþi, Cengiz TAÞKAYA' nýn babasý, Tanýþ Kýrtasiye sahibi; Fikret
TAÞKAYA.
2-Bakkal Esnafýndan Merhum Hacý Ahmet DURMUÞ' un eþi;
Makbule DURMUÞ.
3-Merhum Ahmet TOLA' nýn eþi, Osman ÇALIÞKAN' ýn kayýnvalidesi, Ayakkabýcý Esnafýndan Kemal CEYHAN ve Cumhuriyet Savcýsý Ümit CEYHAN, Hüseyin ve Emrah ZÝHAR, Erhan ve Erman ÝSPÝR' in annannesi; Latife TOLA.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Þamlý Hafýz
2
Tevfik Göksu
Tefekkür
Tevfik efendi risalelerin büyük
bir kýsmýný ilk elden telifinde vazife
almýþtýr.
Yazýsý ve hattý güzeldir…
Yýllar böylesine gelip geçmiþtir…
Üstadýmýz :
"Yaz kardeþim !…
Bismillah her hayrýn baþýdýr,
Biz dahi onun ile baþlarýz"
Raþit Yücel
Bediüzzaman hazretleri bir notarasityücel@
ya bakar ve süratle söyler..
corumhakimiyet. net
Þamlý Hafýz efendi yazar…
Bir taraftan da imamet vazifesini
yapar ve Barlalýlara vaazlar eder… Fakat Þamlý hafýz
efendinin iki çeþit tiryakiliði vardýr..
Birisi sigara… Diðeri demli çay… Bediüzzaman
hazretleri bir gün kendisini uyarýr:
"Kardeþim bu iki tiryakiliðinden birisini býrak"
Tevfik efendi düþünür…
"Hangisini býraksam?" diye..
Sonun da demli çay tiryakiliðini býrakýr.. Sigaraya
devam eder..
Sigara molasý üstadýn elini yukarý kaldýrdýðý zaman
baþlar. Tevfik efendi yýllarca risaleleri yazmýþtýr.. Halen
orjinalleri mevcuttur.. Yýllar öncesinde babasý Veli efendinin söyledikleri gerçekleþmiþtir. 1935 yýlýnda meþhur Eskiþehir hapsinde Bediüzzaman ile beraber muhakeme olmuþtur,hapis yatmýþtýr Ýkinci hapis hayatý 1943 yýlýnda
Denizlide olmuþtur… Hayatýnýn sonuna kadar Barla da
kalmýþtýr. 1950 den sonra Bediüzzamanýn Barlayý teþriflerinde de beraber olmuþlardýr. 5 Aðustos 1965 tarihinde
vefat etmiþtir. Kabri Barla kabristanýn dadýr. Cenabý Hak
kabrini pür -nur eylesin..
Ve tarihe altýn harfler ile geçmiþtir.
(Son)
Dünyamýz
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
DOÐA
EÐÝTÝM
BAHABEY CAD. NO:
101 ( YEÞÝL FIRIN
YANI ) 221 21 01
FATÝH CAD. NO:48/A ( 23
NÝSAN ÝLKOKULU
KARÞISI ) 226 79 64
2.8659
2.8668
2.1443
2.1447
Gram
ALIÞ
88,57
SATIÞ
88.62
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6962
6 AÐUSTOS 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
6 AÐUSTOS 2014
Adem Akçay Kültür
Memur Sen Ýl Temsilcisi
Güleasin Aðbal
Demirer
Memur Sen'e baðlý Kültür Memur Sen Ýl
Temsilciliði'ne Adem
Akçay atandý. Yeni yönetimde il temsilci yardýmcýsý olarak Fatih
Koç, Ýbrahim Görgeç
ve Zeki Kaya görev al-
dý.
Kültür
Memur
Sen Ýl Temsilciliði'ne
Adem Akçay, yaptýðý
açýklamada, "15 Tem-
Memur Sen'e baðlý Kültür Memur Sen Ýl Temsilciliði'ne Adem Akçay atandý.
muz tarihinde Kültür
Memur-sen genel merkezi tarafýndan Çorum
Ýl temsilcisi olarak
atanmýþ bulunmaktayým beni bu göreve layýk gören arkadaþlarýma ve genel merkezimize çok teþekkür ederim. Benden önce bu
görevi yürüten temsilciye teþekkür ediyorum. Bundan sonra
Memur-senimizin ve
Kültür Memur-senimizin büyümesi ve hayýrlý iþlere imza atmasý
için gücümüz ölçüsünde sendikal anlamda
sonuna kadar mücadele
edeceðim hususunda
söz veriyorum." ifadelerine yer verdi.
13 ülkede ‘Temiz Su Projesi’
Enise Aðbal
Kimse Yok Mu Derneði'nin ‘Temiz Su Kuyularý’ projesi ile ilgili yapýlan çalýþmalarý deðerlendiren Çorum Þube Baþkaný Erkal Aykaç, kampanya
hakkýnda da bilgi verdi.
Dernek, 2011 yýlýndan bu yana yürüttüðü Su
Kuyularý Projesi’ni geniþleterek ‘Temiz suya eriþim herkes için insani bir
haktýr’ þiarýyla ‘Temiz Su
Projesi’ adý altýnda suya
hasret coðrafyalarý temiz
su kaynaklarýyla buluþturmaya devam ediyor.
Afrika'da topraðýn
üzerinde ciddi bir kuraklýk ve yoksulluk yaþanýrken bunun tam aksine yeraltýnda, zeminden sadece
30-60 metre aþaðýda bulunan zengin su kaynaklarýnýn toprak üstüne çýkacaðý
günü beklediðini ifade
eden Aykaç, “Çünkü yoksullukla mücadele eden
Afrikalýlar’ýn temiz su
kaynaklarýný yeryüzüne
çýkarabilecek maddi ve
teknik imkâný bulunmuyor. Sýrf bu yüzden her yýl
yüz binlerce insan, susuzluk ve saðlýksýz su kaynaklarýndan oluþan nedenlerle hayatýný kaybediyor. Üstelik bu kayýplarýn
çok büyük çoðunluðunu 5
yaþ altý çocuklar oluþturuyor. Ýnsanlarýn günde 20
litre suyu bile zor zahmet
bulabildiði Afrika'da, bu
kadar suyu bulabilen ve
bu yüzden kendini þanslý
görenlerin yarýdan fazlasý
ise temiz su bulamadýðý
için ihtiyacýný kirli dere ve
göllerden, çamurlu su birikintilerinden bulduðu
saðlýksýz sularla gidermeye çalýþýyor. Dünya geneline bakýldýðýnda yine
yaklaþýk 2 milyar insan,
temiz içme suyu bulamadýðý için kirli göl, nehir,
deniz ya da su birikintilerinden su ihtiyacýný karþýlýyor.” dedi.
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) verilerine göre
dünyada her gün 6 bin çocuðun kirli sularýn neden
olduðu hastalýklar yüzünden hayatýný kaybettiðini,
Afrika kýtasýnda ise günde
30 bin insanýn suyla bulaþan hastalýklar yüzünden
yaþamýný yitirdiðini hatýrlatan Aykaç, “Temiz su ile
gelen medeniyetin herkesin hakký olduðunu bilen
Kimse Yok Mu, Temiz Su
Projesi sayesinde 13 ülkede ihtiyaç sahiplerini temiz su ve avantajlarýyla
buluþtururken, hayýrseverlerin de ihtiyaç sahiplerine yardým edebileceði
ortamlarýn oluþmasýna vesile oluyor. Dünyanýn suya ihtiyaç duyulan bölgelerinde, Kimse Yok Mu
sponsorluðunda açtýrýlmasý hedeflenen su kuyularýnýn yapým süresi, ülkelere
gönderilen su kuyusu sayýsýna göre 3 ile 6 ay arasýnda tamamlanýr. Proje-
Kaçak emtiaya suçüstü
Mustafa Demirer
Emniyet Müdürlüðü
Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðü
ekipleri gümrük kaçaðý
elektronik malzeme ele geçirdi.
Mali Suçlara konu olan
Gümrük Kaçaðý malzemelerin
Çorum'a giriþi, satýþa sunulmasý,
diðer illere sevkiyatýnýn
engellenmesi ve dolaylý olarak
vergi kaybýnýn önlenmesi amacý
ile Osmancýk D-100 Karayolu
üzerinde risk analizine dayalý
olarak yapýlan çalýþmalarda,
sürücülüðünü (M.C.) isimli
þahsýn yaptýðý bir TIR yakalandý.
Söz konusu TIR'a ait
dorsede yapýlan aramada;
gümrük kaçaðý olduðu tespit
edilen 1200 adet kulaklýk,539
adet hesap makinesi,2980 adet
USB kablo,990 adet USB
fiþi,956 adet USB flash bellek
olmak üzere 6665 adet gümrük
kaçaðý emtia ele geçirildi.
Þüpheli Emtia kaçakçýlýðý
suçundan yürütülen soruþturma
neticesi Osmancýk Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na sevk edildi.
Ülke ekonomisini tehdit
eden her türlü kaçakçýlýk suçlarý
ile mücadeleye ayný kararlýlýkla
devam edileceði bildirildi.
‘Ýktidarýn hedefi utanç verici’
Erkal Aykaç, kampanya hakkýnda bilgi verdi.
Kimse Yok Mu Derneði'nin ‘Temiz Su Kuyularý’ projesi sürüyor.
ler, baþlandýðý ve devam
ettiði süre içerisinde Kimse Yok Mu ekipleri tarafýndan düzenli olarak takip edilir.” diyerek proje
aþamalarýný þöyle sýraladý:
“Kuyu fizibilitesi ve
inþasý için yerel bir firma
ile anlaþma saðlanýr. Bölgede iþin takibi için gönüllü istihdam edilir. Yerel devlet/resmi kurumlarýyla gerekli iþbirlikleri
saðlanýr. Bölgede bulunan
Kimse Yok Mu gönüllüsü
devlet yetkilileriyle temasa geçerek proje için izin
ve destek talep eder. Kimse Yok Mu Yönetim Kurulu tarafýndan görevlendirilen bir görevli, bölgeye giderek yerel bir firma
ile anlaþma yapar ve fizibilite çalýþmalarýna baþlanmasýný saðlar. Çeþitli
reklam ve medya mecralarýyla projenin tanýtým ve
duyurumu yapýlýr. Proje
için gelen baðýþlar kabul
edilir. Baðýþçý ile irtibata
geçilir ve kuyuya verilmek istenen isim belirlenir. Baðýþ yapýlacak bölgenin seçimi baðýþçýyla
birlikte yapýlýr. Malzeme,
iþçilik ve ulaþtýrma giderleri hesaplanarak baðýþýn
miktarý belirlenir. Su kuyusu açýlacak ülkede sondaj izni alýnýr ve malzemeler temin edilir. Kuyu
yapýmýna baþlanýr. Su kuyusu inþaatý tamamlanýr.
Saha ekibinin durum raporu dosyalanýr. Açýlan
yeni su kuyusunun fotoðraflarý, video kaydý, açýlan
kuyunun detay bilgilerinden oluþan bir form ve teþekkür belgesi baðýþçýya
elden ya da posta yoluyla
ulaþtýrýlýr. Baðýþçý istediði
zaman kuyusu hakkýnda
bilgi alabilir. Baðýþçý uygun bulunan zamanlarda
masraflarýný kendi karþýlamak suretiyle kuyusunu
görmeye gidebilir.”
Proje kapsamýnda
açýlan su kuyularýnýn belirli aralýklarla denetiminin yapýlacaðýný kaydeden
Aykaç, “Bir su kuyusu bedelinden az olan baðýþlar
da proje kapsamýnda su
kuyusu için ayrýlmýþ baðýþ
havuz sisteminde deðerlendirilmektedir.” dedi.
Derneðin bugüne
kadar açtýðý su kuyularý
hakkýnda bilgi veren Aykaç, þöyle konuþtu: “Zor
þartlar altýnda hayata tutunmaya çalýþan Filistinli
halkýn en önemli temel ihtiyacýnýn karþýlanmasý
amacýyla her biri 80.000
$'lýk maliyeti olan 7 adet
su kuyusu yapýldý ve þehir
þebekesini destekleyecek
þekilde kullanýma açýldý.
Susuzlukla
mücadele
eden Nijerliler ise kampanya kapsamýnda 137
adet su kuyusuna kavuþtu.
Böylece en temel bir ihtiyacý karþýlanmýþ olan
370.000 den fazla Nijerli
ayný zamanda yaygýn hastalýklarýn bulaþýcý tehlikesinden de korunmuþ oldu.
Somali'de 42 adet kuyu
açýp 5 adet çeþme inþa
eden Kimse Yok Mu Burkina Faso' da 22, Kamerun'da 107, Senegal'de 53,
Çad'da 240, Sudan'da ise
99 adet su kuyusu açarak
halkýn hizmetine sundu.
Pakistan'ýn Belucistan,
Khyber Pakhtunkwa ve
Pencap eyaletlerinde top-
lamda 467 su kuyusu ayrýca Orta Afika'da 13,
Kamboçya'da 5, Haiti'de
3 ve Kenya'da 54 su kuyularý açarak temiz, içilebilir, saðlýklý su kullanmasý saðlandý.
çaðrý
Yardýmseverlere
Su kuyularý, su deposu, arýtma tesisleri, sera
ve tarýmsal sulama sistemleri, su þebeke sistemleri, su taþýma çantasý, su
taþýma arabasý ve su tankeri gibi lokal projelere
baðýþ yapabilecek olan
yardýmseverler, ‘Temiz
Su’ yazarak 5777'e gönderecekleri SMS baðýþlarýyla da proje havuzuna
destek olabilecekler. Temiz Su Projesi kapsamýnda isteyen yardýmseverler
Çad, Filipinler, Kamerun,
Nijerya, Orta Afrika, Pakistan, Uganda, Burkina
Faso, Kamboçya, Nijer ve
Sudan gibi ülkelerde 4 bin
- 5 bin 500 dolar ödeyerek
kendisi veya sevdikleri
adýna bir su kuyusu açtýrabilecek, 50 bin dolar karþýlýðýnda ise bir su deposu
yapýmýna sponsor olabilecekler.
Temiz su yoksunluðuna ürettiði acil çözümlerin yaný sýra kalýcý ve
sürdürülebilir projeler de
üreten Kimse Yok Mu,
tüm hayýrseverleri bu projeye destek vermeye davet ediyor. Temiz suya
eriþim herkes için insani
bir haktýr. Gelin, onlarý bu
haktan mahrum býrakmayalým.”
Gülesin Aðbal Demirer
pýlmýþ, sendikamýzýn ve bilim çevrelerinin bütün eleþtirilerine raðmen eðitim
Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný
sisteminin, siyasi iktidarýn siyasal-ideMehmet Öztürk, baþta karma eðitim koolojik hedefleri doðrultusunda yeniden
nusu olmak üzere, eðitim sistemini ve
biçimlendirilmesi için çeþitli adýmlar
toplumsal yaþamý dini referanslara göre
atýlmýþtýr. Sendikamýz, eðitimde 4+4+4
biçimlendirme hedefiyle gündeme geledayatmasý sürecinde yaptýðý deðerlencek bütün giriþim ve uygulamalarýn kardirmelerde, 4+4+4 ile asýl hedefin eðitiþýsýnda olduklarýný vurgulayarak, “Ülmin ticarileþtirilmesi ve dini içerikte yekemizin ve çocuklarýmýzýn geleceðinin
niden yapýlandýrýlmasý olduðunu belirtkarartýlmasýna asla izin vermeyeceðimimiþ, bir sonraki adýmýn týpký adý geçen
zin bilinmesini istiyoruz.” dedi.
toplantýda gündem olduðu gibi, karma
“Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn önüeðitimi tartýþmaya açmak olduðunu
müzdeki dönem hedeflerini anlamak
özellikle vurgulamýþtýr.
için ses kayýtlarýnýn ortaya çýkmasýna
Mehmet Öztürk
Eðitimin dini kurallara göre ya da
gerek yok” diyen Öztürk, eðitimle alaherkesin inancýna uygun bir içerikte dükalý yeni bir ses kaydýnýn gündeme gelmesi nedeniyzenlenmesi durumunda, karma eðitimin hedef haline
le yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda; “17 Aralýk`ta
getirilmesi kaçýnýlmazdýr. Yayýnlanan ses kaydýnda
baþlatýlan büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonu
da ipuçlarýný görebileceðimiz gibi, siyasi iktidarýn
sonrasýnda peþ peþe ortaya çýkan ve uzun süre ülke
hedefi, kýz ve erkek öðrencilerin önce ayrý sýnýflarda,
gündemini iþgal eden ses kayýtlarýnýn ardýndan eðidaha sonra ayrý ayrý okullarda okutulmasý için uygun
tim sistemindeki deðiþikliklerle ilgili olarak yeni bir
zemin hazýrlanmak istenmektedir. Eðitim biliminin
ses kaydý yayýnlanmýþtýr.
en temel ilkeleri ile çeliþen böylesine çarpýk ve çaðMilli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen,
dýþý bir yaklaþýmýn yeniden gündeme getirilerek tareðitim politikalarý ve uygulanmalarý ile ilgili olan bir
týþmaya açýlmasý utanç verici bir durumdur.
toplantýya ait olduðu iddia edilen ses kaydýnda, daha
‘Bu zihniyet hangi yüzyýlda yaþýyor?’
önce evdeki paralarý "sýfýrlamasýyla" gündeme gelen
Laik eðitimin en önemli ayaklarýndan birisi karBaþbakan Erdoðan`ýn oðlu Bilal Erdoðan`ýn "deðerli
ma eðitimdir. Karma eðitimle öðretim, kýz ve erkek
fikirlerini" Bakanlýk yetkilileri ve üst düzey büroköðrencilerin küçük yaþlardan itibaren bir arada eðitilratlar ile paylaþtýðý, baþta karma eðitim ve imam hamelerini saðlayarak, toplumda kadýn erkek eþitliðini
tiplerin durumu olmak üzere, çeþitli konularda görüþyaþama geçirmeyi kolaylaþtýrmaktadýr. Bu þekilde
lerini anlattýðý anlaþýlmaktadýr.
farklý cinslerin küçük yaþlardan itibaren birbirini tanýmasý, farklýlýklarýna saygý göstermesi öðretilebilEðitim politikalarýnýn tartýþýldýðý bir toplantýda,
mektedir. Karma eðitime karþý çýkmak, öncelikle ka17 Aralýk operasyonu ile tüm Türkiye`nin tanýdýðý
dýn erkek eþitliðine karþý çýkmak, kadýnýn toplumsal
TÜRGEV baþta olmak üzere, ÖNDER, evrim karþýyaþamdaki yeri ve önemini geri plana itmek demektý görüþleri ile bilinen Adnan Oktar`ýn sahibi olduðu
tir.
Ýlim Yayma Cemiyeti, Ýlim Yayma Vakfý ve Ensar
Geçmiþte bazý AKP milletvekillerinin ve siyasi
Vakfý gibi siyasi iktidarýn paralelinde faaliyet gösteiktidarýn "bir dediðin iki olsun diyen" Memur Sen`in
ren ve laik eðitim karþýtlýðý ile bilinen dernek ve vabazý
yetkililerinin
dönem dönem karma eðitimi hedef
kýf temsilcileri ile Bakanlýk bürokratlarýnýn birlikte
alan sözleri dikkate alýndýðýnda, iktidarýn sahte özyer almasý, önümüzdeki dönemde eðitimde nelerin
gürlük
söylemleri
ile eðitim baþta olmak üzere, topyaþanacaðýný görmek açýsýndan dikkat çekicidir.
lumsal yaþamý bir bütün olarak dini kurallara göre bi26 Aðustos 2013 tarihinde yapýldýðý iddia edilen
çimlendirmek için yoðun bir hazýrlýk içinde olduðu
toplantýnýn gündeminde imam hatip okullarý, karma
bilinmektedir. Bu anlamda geçtiðimiz günlerde yaeðitim, kýlýk-kýyafet, arsa tahsisi, imar planlarý, okul
yýnlanan ses kayýtlarý bu açýdan sadece "malumun
yöneticileri ile koordinasyon ve atamalar konusunun
ilaný" olmuþtur.
yer aldýðý anlaþýlmaktadýr. Söz konusu toplantý, yapÖðrencilerin imam hatiplere yönlendirilmesi,
týðý her uygulamada baþýna buyruk hareket eden, eðiTÜRGEV`e AKP`li belediyeler tarafýndan yapýlan
tim sendikalarýnýn ve meslek örgütlerinin eleþtiri ve
"arsa tahsisleri", okul yöneticilerinin belirlenmesi ve
önerilerine kulaklarýný týkayan MEB`in politika oluþMEB bürokratlarýnýn atanmasýnda tamamen siyasal
turma sürecinin nasýl iþlediði konusunda yeterince fikriterlerin belirleyici olmasý gibi konularda yaþanankir vermektedir.
lar, 26 Aðustos 2013`te yapýldýðý iddia edilen toplantýnýn hedeflerine ulaþmak için büyük bir çaba sarf etBilindiði gibi eðitimde 4+4+4 dayatmasý ile
tiklerini göstermektedir.” ifadelerine yer verdi.
Türkiye`de eðitim sisteminde köklü deðiþiklikler ya-
Rektör Bayat Anadolu’ya
konuk olacak
Enise Aðbal
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, 2014-2015 eðitim öðretim yýlý açýþ konuþmasýný yapmak üzere Bayat Anadolu Lisesi’nin konuðu olacak.
Okul Müdürü Tarýk Nakcý’nýn davetini kabul edip
15 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek açýlýþ törenine
katýlacak olan Rektör Alkan’a teþekkür etti. Nakcý,
“Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan hocamýzýn
bizi kýrmayýp bu yoðun programý içerisinde zaman ayýrarak okulumuza gelecek olmasý bizi ziyadesiyle mutlu
etti, kendilerine çok teþekkür ederiz.” dedi.
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Tarýk Nakcý
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
15
Roman Soykýrýmýný andý
Halklarýn Demokratik Partisi (HDP)
re olduðu gibi ellerinden alýnmýþtý. Yine
Ýl Eþ Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, Roman
ayný yýl, Ýçiþleri Bakanlýðý, "Çingenelerle
Soykýrýmýnýn 70. yýlý nedeniyle yaptýðý
Mücadele" adýyla bir genelge yayýnlamýþyazýlý basýn açýklamasýnda, “Bugüne katý. Naziler, ‘Çingene Problemi’ni çözmek
dar inkâr ve ihmal edilen, görmezden geüzere toplama kamplarýnda insan onurunu
linen Roman Soykýrýmý maðdurlarýnýn büayaklar altýna alacak bir þekilde Romanlayük acýsýný paylaþýyor ve Roman halkýnýn
rý çalýþtýrdýlar, zorunlu kýsýrlaþtýrma gibi
dili, kültürü ve inancýyla; özgür, eþit ve
yöntemlerle etnik temizlik politikalarýný
adil yaþam mücadelesini mücadelemiz kasürdürdüler. 1944 yýlýnda, 2 Aðustos’u 3
bul ediyoruz.” dedi.
Aðustos’a baðlayan gecede ise, Auschwitz-Birkenau?daki "Çingene Kampý"
Pek çok farklý coðrafyada yaþayan
(Gypsy Camp) olarak adlandýrýlan bölüme
Romanlar’a yönelik ayrýmcý ve ýrkçý poligaz vererek kampýn bu bölümünü tamatikalarýn geçmiþten günümüze devam ettimýyla imha ettiler. Nazi hükümeti, yaþaðini ifade eden Yýldýz, açýklamasýnda þunAbdulkadir Yýldýz
nan kýrýmý bilimsel raporlar hazýrlayarak
larý kaydetti; “Nazilerin iktidarý döneminRoman
halkýnýn genetik olarak hasta olde Orta Avrupa’da 1000 yýllýk geçmiþi
duðunu iddia ederek savundu.
olan Roman halkýna Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya’da sistematik bir þekilde uygulanan soykýrým, 6
‘2 Aðustos Roman Gecesi’ olarak adlandýrýlan bu
milyon Roman’ýn hayatýna mâl oldu. Birleþmiþ Millettarih ‘Roman Soykýrýmý’ný Anma Günü’ olarak kabul
ler 1989 yýlýnda Romanlar’ýn etnik nedenlerle soykýrýediliyor. Almanya ancak 1982 yýlýnda Romanlar’ýn týpma tabi tutulduðunu kabul etti.
ký Yahudiler gibi Naziler’in hedefinde olup soykýrýma
uðradýðýný kabul etti.” Haber Merkezi
1936’da Romanlarýn seçme haklarý týpký Yahudile-
Gebelere özel televizyon geliyor
Saðlýk Bakanlýðýnýn projesiyle hamilelikle ilgili
merak edilen her konunun iþleneceði "Gebe TV" yayýna
baþlayacak.
Sadece anne adaylarýna deðil baba adaylarýna da
hitap etmesi planlanan "Gebe TV"de, gebeliðe hazýrlýk
ve anne karnýndaki bebekteki geliþmeleri hafta hafta iþleyen 250'ye yakýn video yer alacak.
Saðlýk Bakanlýðý Saðlýðýn Geliþtirilmesi Genel
Müdürü Ömer Tontuþ, önce internetten "gebetv.gov.tr"
adresinden, bir süre sonra da uydudan yayýn yapacak televizyonda, gebelik öncesi ve hamilelik dönemine iliþkin her türlü bilginin yer alacaðýný bildirdi.
Bir kaç ay içinde yayýna geçmesi planlanan Gebe
TV'de, uzman hekimlerin, gebeliðe hazýrlýk, gebelik süreci ve doðumla ilgili görüþlerine yer verileceðini anlatan Tontuþ, konuyla ilgili animasyonlar da hazýrlandýðýný söyledi.
Tontuþ, sadece anne adaylarýný deðil, baba adaylarýný da bilgilendirmeyi amaçladýklarýný ifade ederek, þu
bilgileri verdi:
"Gebelik döneminde babalara düþen sorumluluklara yer vererek onlarý da bu sürece ortak etmeyi planlýyoruz. Bu projeyle gebelik öncesi, gebelik ve doðum son-
rasýnda saðlýklý günler geçirmek adýna fiziksel aktiviteden, saðlýklý beslenmeye, doðum çantasýnda bulunmasý
gerekenlerden, aþýlara, gereken tüm bilgi paylaþýmýný
yapmayý hedefliyoruz. Gebe TV, toplumumuzda teknolojik geliþmelere baðlý olarak kolay ulaþabilen bilgi kaynaklarýnýn yanlýþ yoruma açýk kapý býrakmasý nedeniyle
saðlýk gibi anayasal olarak temel hak olan bir konuda
profesyonel yardým ve danýþmanlýk ihtiyacýný karþýlayacaktýr."
Gebe TV'de, anne karnýndaki bebekteki geliþmeleri hafta hafta iþleyen 250'ye yakýn video yer alacaðýný
belirten Tontuþ, her gebelik haftasýyla ilgili 7-8 video
hazýrlandýðýný, hamilelerin 9 ay boyunca bu videolardan
yararlanarak sürecin normal ilerleyip ilerlemediði konusunda kafalarýndaki soru iþaretlerini giderebileceklerini
belirtti.
Tontuþ, Türkiye'de anne ölümlerinin yüz binde
15.4, bebek ölümlerinin ise binde 7.8'e kadar düþtüðünü,
bunun saðlýk çalýþanlarýnýn gayreti ve sistemin geliþtirilmesiyle baþarýldýðýný kaydederek, "Bu oranlarýn daha da
aþaðý çekilmesi vatandaþlarýn gayretiyle baþarýlacak. Artýk bireylere de bu konuda görev düþüyor. Ýþte Gebe TV,
vatandaþlara yapýlmasý gerekenlerle ilgili yol gösterecek" ifadesini kullandý.(AA)
CHP'li Hasan Ören bu yýl sonu itibariyle 28 yaþýndan gün alanlarýn
bedelli askerlik yapmasýna imkan tanýyan kanun teklifi verdi.
Bedelli askerlik
bekleyenlere yeni umut
CHP'li Hasan Ören bu
yýl sonu itibariyle 28
yaþýndan gün alanlarýn
bedelli askerlik yapmasýna
imkan tanýyan kanun teklifi
verdi.
CHP Manisa
Milletvekili Hasan Ören'in,
TBMM Baþkanlýðý'na
sunduðu Askerlik
Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun
Teklifi, yýl sonu itibariyle 28
yaþýndan gün alanlarýn 6 ay
içinde askerlik þubelerine
baþvurmalarý ve 15 bin lira
ödemeleri þartýyla temel
askerlik eðitimine tabi
tutulmaksýzýn askerlik
hizmetini yerine getirmiþ
sayýlmalarýný öngörüyor.
Teklif, 15 bin liranýn
defaten ya da yarýsý baþvuru
sýrasýnda yarýsý baþvuru
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
iþ kuran, çoluk çocuða
karýþan gençler vatani
görevlerini hep ertelemek
zorunda kalmýþlardýr. Bu
nedenle bakaya sayýsýnýn her
yýl arttýðý gözlenmektedir"
denildi.
Türk Silahlý
Kuvvetleri'nin profesyonel
ordu olmasýnýn uzun süredir
gündemde olduðu anlatýlan
gerekçede, "Bu nedenle
barýþ zamanlarýnda zaman
zaman çýkarýlacak bedelli
askerlik uygulamalarýnýn
uygun olacaðý
düþünülmektedir.
Gençlerimizin en verimli
çaðlarýnda iþ ve sosyal
yaþamdan uzun süre ayrý
kalmasý gelecek planlarýnda
aksamalara neden
olmaktadýr" ifadesine yer
verildi.(Yaygýn basýn)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
tarihinden itibaren 6 ay
içinde ödenmesini de
içeriyor.
Askerlik hizmetinden
muaf tutulanlardan
isteklilerin, 6 ay içinde
askerlik þubelerine
baþvurmalarý halinde yaþ
þartý aranmaksýzýn bedelli
askerlikten yararlanmasýna
imkan tanýyan teklif, bedelli
askerlikten yararlananlar
hakkýnda saklý, yoklama
kaçaðý ve bakayadan dolayý
idari ve adli soruþturma ve
kovuþturma yapýlmamasýný,
baþlatýlanlarýn sona
erdirilmesini düzenliyor.
Teklifin gerekçesinde,
ortalama yaþýn ve eðitim
düzeyinin yükselmesiyle
askere gitme yaþýnýn da
yükseldiði ifade edilerek,
"Bu süre içerisinde evlenip
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
16 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Muhbir ikramiyesine bonzai ayarý
Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, bonzai ihbarý yapanlara
diðer uyuþturucu ihbarlarýnýn 4 katý
ikramiye verileceðini söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, özellikle gençler arasýnda kullanýmýnýn artmasý nedeniyle
son dönemde kamuoyunun gündemini yoðun bir þekilde meþgul eden
bonzai yakalamasýnda mevcut ikramiye katsayýsýnýn 4 katýna çýkarýldýðýný açýkladý.
Bakan Yazýcý, kaçakçýlýkla
mücadelede etkinliði ve duyarlýlýðý
artýrmak amacýyla düzenlenen, kaçak veya kaçak þüphesi ile eþya yakalanmasý halinde muhbir ve el koyanlara ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve esaslarý düzenleyen
"5607 Sayýlý Kaçakçýlýkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eþya Yakalanmasý Halinde Muhbir ve El
Koyanlara Ýkramiye Ödenmesine
Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda
Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin" Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini bildirdi.
Yazýcý, yapýlan deðiþikliklerle,
ticari eþya, silah ve mühimmat ile
uyuþturucu yakalamalarýnda ihbar
edenlere ve yakalayanlara verilen
ikramiyeye ilave olarak, ülke ekonomisini ve toplum saðlýðýný ilgilendiren bandrolsüz yakalamalarý
ve sahte tütün/alkol ürün ve uyuþturucu madde elde etmek amacýyla
ekilen bitkilere ikramiye verilmesi
hususunun da düzenlendiðini kaydetti.
Hayati Yazýcý, þunlarý ifade etti: "Kaçak akaryakýta verilen ikramiyeler de mevzuatýn bir araya getirilmesi gözetilerek bu yönetmeliðe
dâhil edildi. Yapýlacak ödemeler
için, uyuþturucu madde elde etmek
amacýyla ekilen bitki yakalamalarýnda, bandrolsüz veya sahte tütün/alkol yakalamalarýnda ve kaçak
akaryakýt yakalamalarýnda ikramiyelerin ödenmesine esas alýnacak
hususlar belirlendi. ^2013 yýlýnda
ihbar edenlere 197 bin 360 TL, el
koyanlara ise 3 milyon 786 bin 700
TL ödeme yapýlmýþtý. 2014 yýlý ilk
altý ayýnda ise ihbar edenlere 80 bin
570 TL, el koyanlara ise 1 milyon
575 bin 733 TL ödeme yapýldý. Düzenlemeye göre bir konteyner sa-
hipli sigara yakalamasýnda (yaklaþýk 750 bin paket) muhbire yaklaþýk
olarak 290 bin TL, sahipli 100 Þiþe
Viski ( 70cl üstü) yakalamasýnda
muhbire 1.000 TL, 10 dönüm ekili
kenevir yakalamasýnda muhbire 5
bin 780 TL ödeme yapýlabilecektir.
Öte yandan, özellikle gençler arasýnda kullanýmýnýn artmasý nedeniyle son dönemde kamuoyunun gündemini yoðun bir þekilde meþgul
eden bonzai yakalamasýnda mevcut
ikramiye katsayýsý dört katýna çýkarýldý. Bu düzenleme ile baþta bonzai
olmak üzere her türlü uyuþturucunun yasadýþý ticaretinin ve kullanýmýnýn engellenerek toplum saðlýðýnýn korunmasý hedeflenmekte. Bakanlýk olarak ekonomimize büyük
zararlar veren her türlü kaçakçýlýkla
mücadeleyi ulusal ve uluslararasý
düzeyde etkin bir þekilde sürdürüyoruz. Vatandaþlarýn da bu mücadeleye 7 gün 24 saat hizmet veren ve
ücretsiz olan Alo 136 Gümrük Muhafaza Ýhbar Hattýnýn yaný sýra Polis
155 ve Jandarma 156 numaralarýna
bildirimde bulunarak bu mücadeleye katkýda bulunabileceklerdir."(DHA)
Türkiye’de gençlerin ortalama
kilolarý da boylarý da yükselirken,
genç kadýnlarda obezite, erkekleri
geçiyor.
Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun
açýkladýðý verilere göre her 1000
gençten 692’sinin kilosu normal deðerlerde, 148’i fazla kilolu, 38’i
obez ve 122’si düþük kilolu. Aðýrlýk
ortalamasý ise 63.2 kilogram düzeyinde.
Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun
(TÜÝK) Dünya Nüfus Günü nedeniyle açýkladýðý gençlik istatistikleri
verilerine göre, Türkiye’de gençlerin boy ortalamalarý 168.2 santimetre, kilo ortalamalarý ise 63.2 kilogram düzeyinde bulunuyor.
Genç kadýnlarda 2010 yýlýnda
162.1 santimetre boy ortalamalarý
2012 yýlýnda 162.8 santibetre olarak
hesaplandý. Ayný dönemde genç kadýnlarda aðýrlýk ortalamalarý da 900
gram artýþla 58.1 kilograma yükseldi.
Ayný yaþ grubundaki genç erkeklerde 2010 yýlýnda 172.7 santimetre boy ortalamalarý 2012 yýlýnda
173.5 santibetre olarak hesaplandý.
Ayný dönemde genç erkeklerde
aðýrlýk ortalamalarý da bir kilogram
artýþla 68.4 kilograma yükseldi.
genç kadýndan 133’ü fazla kilolu
olarak belirlendi. Buna karþýlýk,
obezlerin sayýsý da 1,000 gençten
erkeklerde 36’yý, kadýnda da 40’ý
buluyor.
1000 gençten 38’i obez
ERKEKLERDE KÝLOLU,
KADINLARDA OBEZ ÇOK
Buradan hareketle, gençlerin
vücut kitle indekslerine göre, 1,000
gençten 692’sinin kilosunun normal
deðerlerde olduðu belirlendi. Buna
karþýlýk 1,000 gençten 148’inin fazla kilolu, 38’inin obez ve 122’sinin
de düþük kilolu olduðu saptandý.
Fazla kiloluk genç erkeklerde,
genç kadýnlarý geçti. Buna göre her
1,000 genç erkekten 163’ü, 1,000
1,000 GENÇTEN 687’SÝ
ÝNTERNET KULLANIYOR
Gençler arasýnda internet kullanýmý da yüksek oranlara yükseliyor. TÜÝK’in verileri, 1,000 gençten
687’sinin internet kullandýðýný gösteriyor. Ýnternet kullanýmý, genç erkeklerde 801 kiþiyi bulurken, genç
kadýnlarda 575 düzeyinde kalýyor.
Ayný yaþ grubundaki gençlerin bilgisayar kullanýmý da 1,000 kiþide
ortalama 706 olarak belirlenirken,
genç erkeklerde bu kiþiler 820’yi
bulurken, kadýnlarda ise 595 kiþide
kalýyor.(DHA)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
Bu içecekler saðlýk için birebir
Doðru zamanda tercih edilecek içecekler sayesinde dayanýklýlýðý artýrmaktan kilo vermeye kadar
bir çok faydanýn saðlanabileceði belirtildi.
doðru zamanda terck edilen doðal içecekler insan saðlýðýna olumlu yönde etki yapýyor. Dayanýklýlýðý artýrmaktan kas yapmaya, kilo vermeye kadar bir
çok farklý durum için uygun içecekler var. Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç hangi içeceði hangi durumlarda içmeniz konusunda önemli bilgiler verdi.
Kuþkusuz en kýymetli içeceklerin baþýnda suyýn
geldiðine iþaret eden Enç, 'Suyun yaný sýra içilen çay,
kahve, bitki ve meyve çaylarý, maden suyu, meþrubatlar, meyve sularý, süt,ayran, kefir hatta çorba gibi
sývýlarýn da günlük ihtiyacý karþýlamadaki etkisi göz
ardý edilmemelidir. Sanýlanýn aksine 2003 yýlýndan
beri yapýlan pek çok bilimsel çalýþmada kafeinin tek
seferde 250-300 mg alýnmadýðý taktirde ,vücutta diüretik etki yaratmadýðýný söyleyebiliriz. O zaman içecek deyip geçmeden, özel durumlarda tercih edeceðimiz sývý çeþitlerine beslenme programýmýzda yer verdiðimiz zaman hem kilo kaybý hem kilo kontrolü ile
birlikte kendimizi çok daha rahat ve mutlu hissedebilirsiniz' dedi.
Güne uyanýr uyanmaz bir bardak ýlýk su içmenin
vücudu tüm toksinlerden arýndýracaðýný kaydeden
Enç, 'Kas yapmak için süt veya ayran tüketin.Kilo
kontrolü ve kilo vermek için yeþil çay hatta içine taze limon sýkýlarak içilen yeþil çayýn hem yað yakýcý
hem de metabolizma hýzlandýrýcý etkisi vardýr. Yor-
TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI
Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 101 Ada , 3 Parsel
Mevkii: Ankara yolu 7. Km 'de Ankara yoluna cepheli boþ arsa
Adres : Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ankara yolu 7. Km. Çorum
Tel: 0364 235 03 16
KONU: Sosyal Medya
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
-
Ýhale tarihi: 07.08.2014
Ýhale saati: 14:00
Ýhale yeri: Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ýdari bina
Yüzölçümü : 16.999,57 m2
Durumu : Endüstri bölgesi
Ýhaleye Girme Þartlarý: Ýhaleye teklif verecek olanlarýn Kýzýlýrmak döküm
San. ve Tic. A.Þ.'nin Ýþ bankasý TR31 0006 4000 0015 1500 6904 26 nolu
hesabýna veya firmamýz tahsilat veznesine 150.000,00TL ihale giriþ
teminatý yatýrmasý yada ayný tutarda geçici teminat mektubunu ibraz etmesi
zorunludur.
Þartname: Satýþ þartnamesi Ankara yolu 7. Km, Kýzýlýrmak Döküm San. ve
tic a.þ.'den temin edilebilir.
Ýstekliler, ihaleye iliþkin bilgileri ve satýþ þartnamesini yukarýdaki adres ve
telefon numarasýndan, Sözleþme Makamýnýn görevli personeliyle irtibat
kurarak temin edebilirler.
(Ç.HAK:2294)
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
gunluðu atmak için taze sebze suyu yorgunluðu atmaya birebirdir. Kramplarý geçirmek için maden suyu içine nane veya maydanoz koyarak içerseniz faydasýný hissedeceksiniz. Tansiyon ve kalp hastalarý
maden suyundan uzak durmalýlar.
Mide bulantýsý için nane ve ayva kabuðu kaynatarak mide bulantýnýzý hafifletebilirsiniz. Aðýz yaralarýz için ýsýrgan yapraðý çayý acýlarýnýzý hafifletecektir.
Uyumak için sýcak bir bardaða yaðsýz süt ve içine çubuk tarçýn atarak içebilirsiniz' diye konuþtu.
Gerginlik ve stresten uzaklaþmak için sývýlar ile
çözüm bulunabileceðine iþaret eden Enç, þu önerilerde bulundu: 'Sarýkantaron çayý yaprak halinde 2 dakika kaynar suda demlenmesi yeterli olacaktýr. Ayný þekilde þu an yer alan relaxive çayý da birçok bitki karýþýmýndan oluþmaktadýr.Melisa çayýndan da faydalanabilirsiniz.
Sindirimi rahatlatmak için kefir içerek sindirim
sistemimizin daha düzenli çalýþmasýný saðlar ve kemik yoðunluðunun korunmasýnda etkilidir. Kötü nefes için nefesinizin güzel kokmasý için maydanoz veya kekik suyu için. Diyette en çok sýkýntý gaz problemi olmasýna karþý günde ana yemeklerden sonra içeceðimiz rezene çayý iþin çözümüdür. Tatil sonrasý veya yorgunluktan kaynaklý ödem mi hissediyoruz o zaman,maden suyunun içine nane veya maydanoz koyarak hem C vitamini alýmýný arttýralým hem ödem
atýcý özelliðinden faydalanalým' (ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
Ýsrail, Gazze'de Filistinlileri bombalýyor, öldürüyor.
Dünya ise olanlarý seyredip, Ýsrail orantýsýz güç
kullanýyor demek ile yetiniyor. Sonrasý yok.
Ülkemiz de ise ayrýlýkçý, militarist tüm faaliyetlerin içinde, Ýsrail'in parmaðý var. PKK militanlarý
içinde Ýsrail militanlarý var. Askerlerimizle yaptýklarý
çatýþmada ölen Ýsrail militanlarý, ülkelerine törenle
gönderilmiþlerdi.
Ýsrail bayraðýnda bulunan iki çizgi, Nil den Fýrat'a kadar olan, Yahudilerin kutsal topraklarý " Arz-ý
Mev-ud u" timsal etmektedir. Hedef buralarý ele geçirmek. Buralarda bulunan insanlarý ise, ayný Filistinlilerin olduðu gibi buralardan göç ettirip, ya da taþeron olarak kullanmaktýr.
IÞID da, Esat ta, Barzani de, Nuri- El Maliki de
bu amaçlar için kullanýlmaktadýr. Ülkemiz' de gündemde olan açýlým politika'sý, bu hedefe hizmet etmektedir. Kuzey Irak' ta kurdurulan Kürt devletini, ilk
defa Ýsrail'in tanýyacaðýný açýklamasý tesadüf mü?
Þimdiki açýlým politikasýný yürütenler yarýn, tarihe ve vicdanlarýna nasýl hesap verecekler?
Ortadoðu'da akan kandan, IÞÝD denen taþeron
örgütün yaptýklarýndan ders alýnmayacak mý?
Suriye çökertildi, Irak halledilmek üzere. Ýsrail,
Suriye'yi, Irak'ý iþgal edip, bizim komþumuz olursa!
Sýra Türkiye'ye gelip, çanlar Türkiye için de çalarsa,
bu uysal çocukla bizim halimiz ne olacak?
Ýsrail uçaklarý kalkýp ülkemizi vuracak, bizim
uçaklarýn ise, onlara karþýlýk vermek gibi bir imkâný
olmayacak. Çünkü onlarýn bulunduðu yer, bizim
uçaklarýn bilgisayar programýn da dost ülke olarak
göründüðünden, bizim uçaklarýn ateþleme mekaniz-
Mustafa Yolcu
[email protected]
Ýsrail ya komþumuz
olursa?
malarý çalýþmayacak. Þu anda nasýl, uçaklarýmýz Suriye hava sahasýna giremiyorsa, onlarýn ülkesine hiç giremeyecek. Kaldý ki uçaklarý havada ateþ bile etmeden, elektronik olarak kilitleyip düþürebilme teknolojisi var. Bu teknoloji bizde yok ama Ýsrail'de var.
Bütün bunlarý düþünüp, açýlým adýna ülkemizde
yapýlanlarý, Orta Doðunun mevcut konjonktür ünü
göz önüne getirdiðimizde, rahatsýz olmamak elde deðil.
Bütün bunlar olurken, bizim kafamýzý kuma
gömmemiz, baltayý kendi ayaðýmýza vurmamýz, insanýmýzý gerekli bilgiler ile teçhiz etmememiz iþin çabasý. Vatandaþ "cambaza bak cambaza" kategorisi ile
baþka þeyler ile oyalanýyor.
Ýsrail Suriye'yi, Irak'ý nasýl iþgal edebilir denilebilir. Þu anda Filistin topraklarý nasýl iþgal edildi? Golan tepeleri kimin elinde? Ýsrail'in hangi komþu ülkeye yaptýðý hava saldýrýsý engellendi? Sorulara müspet
cevap vermek mümkün deðil. Maalesef kabadayý, ak-
lýna geleni yapýyor. Kimsede hesap soramýyor.
Uluslar arasý hukukun direk bir yaptýrýmý yoktur. Güçlü olan devlet, haksýz olsa da haklý çýkar. Güçlü devlete yaptýrým olmaz.
Güçsüz olan devlet haklý olsa da, kendisine yapýlan haksýzlýðý sinesine çekip oturmak durumundadýr.
Kimseden hesap soramaz.
Ýsrail'e karþý neler yapýlabilir? Diye düþünüldüðünde þunlar gündeme geliyor: Ýsrail ile olan iliþkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz.
Devlet olarak birçok sýrlarýmýzý paylaþtýðýmýz,
ordumuzun, istihbaratýmýzýn, emniyetimizin, kamunun, enformasyon faaliyetlerinin Ýsrail ile olan ikili
iliþkilerinde yeni bir sayfa açýlmasý gerekmektedir.
GAP bölgesinde dolaylý ve direk olarak mülk sahibi olup, bu bölgede bulunan Ýsrail vatandaþlarý ile ilgili politikayý gözden geçirmeliyiz.
Yurdumuzda birçok operasyon yaptýðý söylenen
17
MOSSAD'ýn, bu faaliyetlerini açýða çýkararak, tekrarlanmasýna izin vermemeliyiz. Ýstihbarat iliþkimiz
varsa, bu iliþkiye son vermeliyiz.
Yoðun olarak doðu, güneydoðu Anadolu bölgesinde Mossad faaliyetlerini gözden geçirilmeli, Yahudiler için bu bölge yasak bölge haline dönüþmelidir.
Þimdiye kadar, çok derin olan iliþkileri masaya
yatýrarak analiz edip, kendimize nerede hata yaptýk
diye sormalýyýz.
Dün biz onlarýn dedelerini koruyup, katledilmekten kurtardýk. Camimizin yanýna havra yapýlmasýna izin verdik. Memleketimizin ekonomik yapýsýný,
kontrolleri altýna almalarýna müsaade ettik.
Besle kargayý oysun gözünü. Yýllardýr yedirelim,
içirelim, ülke kaderine, basýn yayýnýna, ekonomimize
hâkim olmalarýna müsaade edelim; onlar hiçbir taviz
vermeden, kendilerince "Arz-ý Mev-ud" kutsal topraklar olarak ilan ettikleri vatanýmýzý bölüp, sonrada
ele geçirmeyi planlýyorlar.
Altý milyonluk Ýsrail kendi baþýna yaramaz çocuk olmuyor. Yaramaz çocuðun sahibine, NATO,
BM, Uluslar arasý örgüt toplantýlarýnda diyecek þeylerimiz olmalýdýr.
Hepsinden önemlisi "ÜLKE OLARAK ARTIK
DÝK DURABÝLMELÝYÝZ." Dýþ politikada kendi
ajandamýz olmalý, kendi ajandamýzdakileri gündeme
getirmeliyiz.
Devlet olarak yapýlmasý gereken her þeyi yapýp,
söylenmesi gerekene de gerekeni söylemeliyiz.
Sabahýn sahibi var. O ne yaparsa güzel yapar.
Maden suyu anne sütünü artýrýyor
Hamilelik döneminde anne adaylarý yeme ve içmelerine daha fazla dikkat eder. Anne
adaylarýnýn en sýk sorduðu sorulardan birisi de
gebelikte maden suyu içilir mi? Maden suyunun bebeðe bir zararý olur mu? Maden suyu
içmek saðlýklý mý? Uzmanlar katkýsýz maden
sularýnýn içerisinde bol miktarda mineral bulunduðu için anne adaylarýnýn maden suyu içmesinin faydalý olduðunu ve anne sütünü arttýrdýðýný önemle vurguluyor…
"SODA ÝLE MADEN SUYU EÞDEÐER OLARAK ALGILANIYOR"
Gebelik döneminde maden suyunun çok
önemli olduðunu belirten Beypazarý Doðal
Maden Suyu Uzman Doktoru Mehmet Kundakçý: “Bazý besinler ya da içecekler gebelik
döneminde tavsiye edilmez. Çünkü bazý be-
sinler rahmin kasýlmasýna ya da düþük riskine
sebep olmaktadýr. Ülkemizde soda ile maden
suyu eþdeðer olarak algýlanmaktadýr. Maden
suyu, içerisinde bol miktarda mineral olan tamamen doðal bir içecek. Soda ise içilebilir
özellikteki suya, yapay mineraller ve karbondioksit gazý eklenerek elde edilen yapay bir
içecek. Gebelikte soda yerine maden suyu tüketilmelidir. Maden sularý içerisinde doðal mineraller bulunur. Sodalarda ise koruyucu ya da
tatlandýrýcý maddeler bulunur.
ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMAYA
YARDIMCIDIR
Ýçeriðindeki mineraller sayesinde vücut
dengesini saðlayan maden suyu böylelikle anne sütünü de arttýrmaya yardýmcý olur. Bebeklerin geliþimi için gereken minerallerin alý-
mýnda maden suyu önemli bir rol oynamaktadýr. Kemik ve diþ geliþimi için maden suyunun
içerisindeki kalsiyum, florür gibi mineraller
önem arz etmektedir. Birçok besinde bir arada
bulunmayan mineralleri tek seferde almanýn
en saðlýklý yolu, bebekler için de, mineral deðeri yüksek olan maden suyu tüketmektir.
MADEN SUYU KANIN KIRMIZI
HÜCRELERÝNÝN OKSÝJENLENMESÝNÝ SAÐLAR
Vitamin ve diðer besinlerin vücuda yararlý olabilmesi için de minerallere ihtiyaç duyulmaktadýr. Ayrýca maden suyunun içeriðinde bulunan demir, hastalýklara karþý direnci artýrýr, yorgunluðu azaltýr ve kanýn kýrmýzý hücrelerinin oksijenlenmesini saðlar.
TOKÝ
T.C. BAÞBAKANLIK
TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI
KÝRA ÖDEMEK YERÝNE,
KENDÝ EVÝNÝZÝN TAKSÝTLERÝNÝ ÖDEYÝN!
ÇORUM-MERKEZ
KUNDUZHAN MAHALLESÝ’NDE
5 ADET (3+1) KONUT
En Düþük Konut Fiyatý En Yüksek Konut Fiyatý
115.996 TL.
144.700 TL.
32 ADET (2+1) KONUT
En Düþük Konut Fiyatý
93.165 TL.
En Yüksek Konut Fiyatý
109.190 TL.
TOPLAM 37 ADET KONUT
SATIÞA SUNULUYOR
%10,%15,%25, peþinat ve 96, 108, 120 ay vade
582. - TL. - 1.357 TL. arasý aylýk taksitlerle
Baþvuru bedeli 2.000 TL’dir.
25/08/2014-05/09/2014 tarihleri arasýnda
T.C. Ziraat Bankasý
Yetkili Þubelerine baþvuru yapmanýz yeterlidir.
Detaylý Bilgi Ýçin: www.toki.gov.tr’yi
ziyaret edebilirsiniz.
Ýrtibat Telefonu: 444 86 54
Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çeliþki olduðu takdirde,
uygulama projesi ve sözleþmedeki bilgiler esastýr.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 796) www.bik.gov.tr
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
6 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez
Buharaevler Mah.
Buharaevler 23. Cad.
Sapphire Residence No:
14/3 taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
220.000.00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum merkez Atatürk
Anadolu Lisesi onarým
inþaatý yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
7 AÐUSTOS
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Trafik sinyalizasyon
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Fotokopi makinasý alýmý
iþi.
Yer: Ýl Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
8 AÐUSTOS
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
Meydan temizlik hizmeti
alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker
Fabrikasý Toplantý Salonu
Saat: 14.00
***
11 AÐUSTOS
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Fidan alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Akþemsettin Cami dýþ
cephe kaplama, tezyinat
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
12 AÐUSTOS
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Okul inþaatý yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Yakacak malzemesi satýn
alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
13 AÐUSTOS
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
128 adet basýlý yabancý
yayýn kitap alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
18 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TU 580 plakalý 2010
model Temsa marka Safir
tipli 5 adet tek katlý yolcu
otobüsünün muhtelif
deðerlerde satýþý iþi.
Yer: Dalyanlar Yediemin
Otoparký - Mimar Sinan
Mah. Erzurum Dede Sok.
No: 7 Çorum
Saat: 11.00-11.10
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Genel Sekreterliðe baðlý
saðlýk tesisleri için 23 kiþi
il klinik destek hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Belediye, Ulukavak kardeþ kulüp
18 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Eker, iki kulübün rakip deðil kardeþ olduðunu
belirterek , Çorum Belediyespor ve Ulukavakspor’un hedefe ulaþmasýný
diledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’de zor bir görev üstlenen
Ulukavakspor yönetimini kutladý. Gül, ekonomik katký veremeyeceklerini
ancak futbolcu desteðinde bulunabileceklerini söyledi.
Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’ü ziyaretlerinde
BAL’da 149 takým
mücadele edecek
Bölgesel Amatör
Lig’de mücadele etmeye hak kazanan kulüpler
açýklandý. Çorum Temsilcisi Ulukavakspor ile
birlikte BAL’da mücadele etmek için 163 takýmdan 149’unun baþ-
vurusu kabul edildi.
Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre BAL’da mücadele edecek 149 takýmdan 81’i geçen sezon BAL’da yer alan takýmlardan 62 takým ilk
kez BAL’da mücadele
edecek. 6 takým ise geçen sezon 3. Ligden düþen takýmlar oluþtu.
BAL’da gruplarýn
önümüzdeki günlerde
açýklanmasý bekleniyor.
Geçtiðimiz yýlki grup-
landýrma sistemine yapýlmasý halinde Ulukavakspor’un mücadele
edeceði grupta Yeni
Amasyaspor,
Ankara’dan Sincan Belediyespor, Keçiören Baðlumspor, Yeni Altýndað
Belediyespor, Kazan
Belediyespor, Kastamonuspor, Yeþil Kýrþehirspor, Nevþehir Gençlikspor, Sinopspor, Yozgat
Sorgun Belediyespor ve
Yimpaþ Yozgatspor, Karadeniz Ereðli Belediyespor, Kozlu Belediyespor, MKE Kýrýkkalespor, Bartýnspor, Yeþil
Yenicespor, Düzce Beyköy Belediyespor ve
Düzcespor takýmlarýnýn
olmasý bekleniyor.
Ulukavakspor Yönetimi dün ikinci ziyaretini Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’e yaptý. Baþkan Ýlhan Eker ve yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý ziyaret
sýrasýnda iki Baþkan’da birbirlerine baþarýlar dilediler.
Ziyaret sýrasýnda konuþan Ulukavakspor Baþkaný
Ýlhan Eker, iki kulübün kesinlikle rakip olmadýðý kardeþ
kulüp olduðunu ve iki takýmýnda amacýnýn Çorum’u
temsil etmek olduðunu söyledi. Ýki farklý kulvarda müadele eden iki takým olduklarýný belirterek ‘Küskünlük
ve dargýnlýk yaþamadan elele vererek iki takýmýzýnda
baþarýya ulaþmasý için güç birliði yapmalýyýz’ dedi.
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’de konuþmasýnda amatör bir kulübü alýp profesyonel lige taþýdýk-
Ulukavak’tan ÇESOB’a ziyaret
Ulukavakspor Yönetimi ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç’ý ziyaretinde görülüyor
Ulukavakspor Yönetimi ziyaretlerine dün ilk
olarak ÇESOB ile baþladý. Baþkan Ýlhan Kýlýç ve
Baþkan Yardýmcýsý Volkan Sakallý, As Baþkan Mehmet
Þimþek, Genel Kaptan Ömer Faruk Duruakan,
Satýnalma Sorumlusu Necati Çatal ile birlikte ÇESOB
Akademi takýmlarý çalýþýyor
Çorum Belediyespor’un Akademi Liginde mücadele edecek olan beþ
takýmý antrenörler gözetiminde çalýþmalarýný sürdürüyor. Alt Yapý
Sorumlusu Sinan Özdilli, kadrolarýný güçlendirmek için transfer
görüþmelerinin sürdüðünü belirtti.
Çorum Belediyespor Akademi Liginde
mücadele edecek takýmlar yeni sezon çalýþmalarýna baþladýlar. Alt Yapý
Sorumlusu Sinan Özdilli,
larýný Çorum’un 3. lige taþýmadýðýný belirterek ‘Sizlerde
kapanma noktasýna gelen bir takýmý ayaða kaldýrmak
için yaptýðýmýz çabayý tebrik ediyorum.
Sizlere yardýmýmýz sporcu anlamýnda olabilir. Ekonomik katký saðlamamýz mümkün deðil. Kulüp yönetmek zor iþ iþinizin kolay olmadýðýný biliyoruz. Ancak
spora katký veren herkese saygý duyuyoruz. Bu nedenle
Ulukavakspor yönetimini kutluyorum. Ayrýca bu kulübe
hizmet vermiþ bir arkadaþýmýzýda Çorum Belediyespor
yönetiminde gördüðümüz için mutluyuz. Ýnþallah sezon
sonunda belirlediðimiz hedeflerimize birlikte ulaþýrýz’
dedi.
yeni sezon hazýrlýklarýna
baþladýklarýný hedeflerinin Çorum’u en iyi þekilde temsil etmek olduðunu söyledi. Akademi Liginde ilk kez mücadele
edecek olan Çorum Belediyespor U 14, U 15, U
16, U 17 ve U 19 kategorilerinde mücadele edecek. Tüm takýmlar kendi
antrenörleri gözetiminde
yeni sezon hazýrlýklarýný
sürdürüyor. Belediyespor
U 14 takýmý Selahattin
Karaca, U 15 takýmý
Mustafa Doðan, U 16 takýmýnda Alpay Ardýk, U
17 takýmýnda Hüseyin
Eðer ve U 19 takýmýný ise
Selim Sümer çalýþtýrýyor.
Yeni sezon hazýrlýklarýnýn beþ kategoride devam ettiðini belirten Özdilli takýmýn günde çift
idman yaptýðýný söyledi.
Takýman sabah antrenmanýnda baraj etrafýnda
bisikletle ve kros yaptýðýný akþam ise sahada taktik çalýþma yaptýðýný be-
lirten Sinan Özdilli, kadrolarýný güçlendirmek
amacýyla yaptýklarý transfer çalýþmalarýyla ilgili
olarak hafta içinde açýklama yapacaðýný belirtti.
Baþkaný Yalçýn Kýlýç’ý ziyaret etti.
Ýlhan Kýlýç, Ulukavakspor’un yeni sezonda
Çorum’u temsil edeceðini bu yüzden Çorumlu esnaf ve
sanatkarlarýn desteklerine ihtiyaçlarý olduðunu
belirterek bu anlamda ÇESOB’un gereken katkýyý
vereceðine inandýklarýný söyledi.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç’ta ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Kýlýç, Çorum
amatör sporunun mihenk taþlarýndan olan
Ulukavakspor’un Çorum’u temsil etmesinden memnun
olduklarýný belirterek ‘Sporun ve sporcunun her zaman
desteklenmesi gerektiðine inanýyoruz. Spor yapan
gençlerin kötü alýþkanlýklardan kurtulmasýna büyük
fayda saðlýyor.
Ulukavakspor’un baþarýlarýný artýrmasý ve
Çorum’u BAL’da en iyi þekilde temsil etmesi için
imkanlar ölçüsünde katký vereceðiz. Bu zorlu görevi
üstlenen yönetim kurulu üyesi arkadaþlarý kutluyor ve
baþarýlar diliyorum’ dedi.
Zonguldakspor Nevþehir’e gitti
Çorum Belediyespor Akademi Ligi takýmý sporcularý baraj etrafýnda bisiklet ve kros yaparak hazýrlanýyor
Nevþehir’deki kamp
hakkýnda deðerlendirmede bulunan Zonguldak
Kömürspor Antrenörü
Cahit Terzi, “Biz sezon
baþý programýný ilk önce
kendi tesislerimizde Nevþehir kampýna ön hazýrlýk
anlamýnda bir kamp yaptýk. Bu kamp oyuncularýn
Nevþehir’deki
kamp
programýna ayak uydurmalarý için bir ön hazýrlýktý.
Çalýþmalardan
memnunuz. Bu ön hazýrlýk yaptýðýmýz kamptaki
amaç Nevþehir’e gittiðimizde hazýrlýk maçlarýnda daha rahat oynamayý,
planlamayý daha rahat yapacaðýmýz içindi. Þimdi
de gittiðimiz 7 Aðustos’ta
hemen bir Ýnegölspor’la
maçýmýz var ikinci lig ta-
kýmýyla. Zaten 9 Aðustos
ya da 10 Aðustos’ta yine
ikincilik takýmý Pazarspor’la büyük ihtimalle
maç yapacaðýz. Ondan
sonrada kampta 2-3 tane
daha takým var bizden
maç isteyen. 5-6 tane maç
Zonguldakspor kafilesi Nevþehir kampýna hareketinden önce kulüp tesisleri önünde toplu halde görülüyor
yapýp Nevþehir kampýný
tamamlayacaðýz.
Tabi Nevþehir kampýnda kurduðumuz takýmýn bir iki eksiði olabilir.
Onu orada daha net göreceðiz. Kafamýzda soru
iþareti olan yerler var.
Orada çocuklarý daha iyi
oyunda, maçlarda görüp
ona göre karar vereceðiz.
Ama þuan ki yaptýðýmýz
transferlerin hepsinden
çok memnunum. Gerçekten yetenekli, genç, iyi
oyuncular. Zaten biliyorsunuz, mevcut olan kadromuzun temel olan iskeletini koruduk. O bizim
için yaptýðýmýz en büyük
transferdi bence. Çünkü
hepsi iyi futbolcular. Bu
sene daha hýrslý, daha istekli, daha arzulular.
Onun için bu Nevþehir
kampýnda inþallah takýmla ilgili kararlarýmýz daha
da netleþecek” dedi.
Cesur ve Saltan
ailelerinin mutlu günü
Harun ve Büþra çifti düðün törenlerinde Babaoðlu Köyü’nde bir arada görülüyor
Çorumspor eski yöneticilerinden
Ankara’da oturan Çorumlu iþ adamý
Hasan Cesur’ýn oðlu Harun ile Ayþe
Þükrü Saltan’ýn kýzlarý Büþra hafta sonunda düzenlenen bir törenle dünya
evine girdiler.
1 Aðustos cuma günü bayrak çekilmesi ile baþlayan düðün 2 Aðustos
cumartesi günü Babaoðlu Köyü þenlik
alanýnda verilen yemekle devam eden
düðün 3 Aðustos pazar günü yapýlan
gelin alma töreni ile sona erdi. Kýr düðünü þeklinde yapýlan eðlenceye Ankara’dan çok sayýda sanatçý katýldý.
Çorum Hakimiyet Büþra&Harun
çiftini tebrik eder ömür boyu saðlýklý
huzurlu ve mutlu ömürler diler.
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR
ARANIYOR
(Ç.HAK:2323)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere PERDE SATIÞINDA
DENEYÝMLÝ BAY ELEMAN
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 535 788 55 54
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILMALIDIR.
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde No: 6
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanabilen bay-bayan elemanlar
alýnacaktýr.
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Þahin Boya Ltd. Þti.
Küçük Sanayi Sitesi 87. Sok. No: 1
Tel: 213 58 56
ELEMAN
ELEMANLAR ALINACAKTIR BAYAN
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2313)
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Gerekli þartlar;
* En fazla 40 yaþýnda olmak.
Çorum Sebat Makina Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti.
Tel: 234 73 07
Küçük San. Sit. 3. Cad No:16-18 Çorum
[email protected]
* Makina Teknik Ressamlarý,
* Elektrik Teknisyenleri,
* CNC Operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Meydancýlar.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden
anlayan, bilgisayar kullanabilen, tercihen Ticaret
Lisesi mezunu bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2303)
Kaynakçýlar, Tornacý, Boyacý, Makina Ressamý
ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe
elemaný alýnacaktýr.
Bayrak Hafriyat
Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 48
0 532 441 07 21
Balaban Makina
Küçük Sanayi Sitesi 75. Sok. No: 6 ÇORUM
Tel: 0 364 234 92 79
* Çýraklar alýnacaktýr.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen
müracaat etmeleri rica olunur.
(Çýraklar velileri ile)
(Ç.HAK:2121)
Kargý’da lokantamýzda çalýþtýrýlmak
üzere pide ustasý alýnacaktýr.
Dolgun ücret+SSK
Mür. Tel: 0 542 501 37 63
DEVREN SATILIK
SPOR
SALONU
0 539 676 23 20
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini
yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti.
Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM
Tel: 213 64 94
(Ç.HAK:1983)
(Ç.HAK:2293)
* Kaynakcý,
* Autocad programý kullanabilen bay eleman
alýnacaktýr.
ve
(Ç.HAK:2324)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
(Ç.HAK:2310)
0 532 604 74 75
Gerekli þartlar;
(Ç.HAK:2334)
(Ç.HAK:2295)
BAYAN
ELEMAN
ELEMAN
ARANIYOR
ALINACAKTIR
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
(Ç.HAK:2336)
FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE
ÝNTERNETTEN ONLÝNE SATIÞ SÝTEMÝZÝ
TAKÝP VE YÖNETÝMÝNÝ YAPABÝLECEK.
HALKLA ÝLÝÞKÝLER, SATIÞ PAZARLAMA
YAPABÝLECEK VE SEKRETERYA ÝÇÝN.
4 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU BAY
BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR.
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
(Ç.HAK:2311)
ELEMAN ARANIYOR
ELEMANLAR ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2312)
Mas Grup Tekstil
Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: 2-3-4
ÇORUM
Tel: 777 05 25 - 0 543 914 87 85
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
ELEMANLAR ARIYOR
(Ç.HAK:2218)
(Ç.HAK:2328)
Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda
çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR,
OVERLOKCULAR, ARA ve SON
ÜTÜCÜLER, KALÝTE
KONTROLCULAR ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Not: Usta makinacýya 1.000 ve 1100 TL
arasý ücret
SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
19
ELEMAN ARANIYOR Satýlýk Daire ELEMANLAR ELEMANLAR
ALINACAKTIR ARANIYOR
Müracaat: 0 536 360 73 44
(Ç.HAK:2325)
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 7757
Çimento fabrikasý
arkasýnda bulunan
taþocaðýmýzda çalýþacak
10 teker kamyon þoförü ve
20-25 kiþi arasý
personelimize yemek
yapacak þantiyede kalacak
personel aranmaktadýr.
Ücret dolgundur.
HELVALI ÝNÞAAT
Ýrtibat: 0 532 646 02 28
ELEMANLAR ELEMANLAR SATILIK
ALINACAKTIR ALINACAKTIR DÜKKAN
* Asgari ücret+mesai+prim+yemek+servis
imkanlarý ile gýda üretim tesisinde
devamlýlýk arz eden,
* 25-35 yaþ aralýðýnda, *Bay-bayan,
* Tercihen lise mezunu, elemanlar
alýnacaktýr.
0 364 254 97 97
Fabrikamýzýn makine bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
Cnc Freze Torna Operatörleri Alýnacaktýr.
ALTUNAN MAKÝNA&DÖKÜM
Ankara yolu 8. Km.
0 537 273 34 35
(Ç.HAK:2335)
(Ç.HAK:2330)
Þirketimiz bünyesinde dolgun
maaþ+SSK ile çalýþacak DERGÝ
SATIÞI yapacak diksiyonu düzgün
BAYAN eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 533 680 23 22
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
(Ç.HAK:2332)
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe
bilgisi olan, çay servisi ve benzeri iþleri
yapabilecek Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili Sk.
No: 49 (Eski Kültür Sitesi arkasý)
Tel: 0 364 225 08 09
0 536 256 49 46
(Ç.HAK:1995)
Satýlýk Orta ELEMAN ARANIYOR
Ilýca’da Bað
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli kaynakçýlar makina
ressamý ve LKS programý
kullanabilen ön muhasebe elemaný
alýnacaktýr.
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2327)
(Ç.HAK:2217)
Öz Yýldýz Isý Mühendislik
Gülabibey Mah. Cemilbey Cad.
No: 119/22 ÇORUM
Tel: 0 532 498 76 48
Ulukavak Mah. Mavral 1.
sok. Burhan Apt. 3. kattaki
3+1 120 m2 daire
sahibinden satýlýktýr.
(Ç.HAK:2309)
(Ç.HAK:2297)
(Ç.HAK:2319)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz ve su tesisatý ustalarý
alýnacaktýr.
Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat 169 nolu
Çayocaðý (tapudan ruhsatlýdýr)
* Yatýrýma UYGUN ve
* Kira Getirisi YÜKSEKTÝR
Mür. Tel: 0 543 438 16 21
Al-Kur Makina
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9
0 536 362 88 33
Þehrin iþlek caddesi Albayrak
caddesinde faaliyet gösteren
kasap dükkaný devren satýlýktýr.
0 549 497 42 72
Çalýþýr durumda bulunan
lokantamýza iþ yoðunluðu
dolayýsýyla ortaklýk yapacak aþçý
aranýyor.
(Ç.HAK:2331)
KASAP
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çelik
konstrüksiyon ve çatý iþinden anlayan
kaynakcý ve montajcý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2333)
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
(Ç.HAK:2318)
(Ç.HAK:1933)
ORTAK
SATILIK DÜKKAN ELEMAN ARANIYOR DEVREN SATILIK AÞÇI
ARANIYOR
0 536 848 91 58
‘Sporcu fabrikasý için yer tahsisi yapýldý’
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Spor Bakanlýðý tarafýndan ‘Sporcu Fabrikalarý’
projesi kapsamýnda Çorum’a bir ‘Sporcu Fabrikasý’ kazandýrmak için gerekli 53
dönümlük bir arazinin ön tahsis iþlemlerinin tamamlandýðýný yatýrým programýna
alýnmasý için giriþimlerinin sürdüðünü söyledi. Uslu, bu kompleks içinde 15-16
spor branþýnýn yapýyabildiðini belirterek Çorum’un spor tesisi açýsýndan
geliþiminin devam ettiðini ve bir çok projenin devam ettiðini yenilerininde ihale
Gençlik ve Spor Bakanlýðý,
Spor Genel Müdürlüðü Tesisler
Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Salih Kaplan, Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'yu makamýnda
ziyaret ettiler.
Ziyarette, Gençlik ve Spor
yatýrýmlarý deðerlendirildi. Ziyaretle ilgili açýklamalarda bulunan
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, "Gençlik
ve Spor Bakanlýðýmýzýn "Sporcu
Fabrikalarý" projesi kapsamýnda
Çorum'a bir "Sporcu Fabrikasý"
kazandýrmayý planlýyoruz. Sporcu
Fabrikalarý; 15-16 spor dalýnýn yapýlmasýný saðlayan çok amaçlý
spor salonu olarak planlanmaktadýr. Bu sayede Çorum'da birçok
spor dalýnýn yapýlabileceði bir tesise sahip olmayý planlýyoruz. Sporcu Fabrikasý için 53 dönümlük bir
arazinin ön tahsis iþlemlerini tamamlamýþ bulunmaktayýz. Yatýrým programýna alýnmasý için giriþimlerde bulunacaðýz." dedi.
Uslu, Çorum Merkeze 24
Temmuz tarihinde yapýlan ihale
ile yaklaþýk 3 milyon TL maliyetli
ikinci bir gençlik merkezi yapýyoruz. Süreç devam ediyor. Yaklaþýk
4,5 Milyon TL maliyetli Olimpik
Atletizm stadý çalýþmalarýmýz da
devam etmektedir. Kargý Spor Salonu ile Þehir Stadý Sentetik Çim'i,
Oðuzlar Þehir Stadý Sentetik Çim'i
tamamlandý. Ortaköy Þehir Stadýnýn belediye ile tahsis iþlemleri sürüyor. Osmancýk ve Sungurlu
Gençlik Merkezlerinin yapýmý de-
vam ediyor. Alaca Gençlik Merkezimizin yer tahsisi tamamlandý.
2015 yýlý yatýrým programýna teklif edilecektir. Diðer ilçelerimizin
ihtiyaçlarý da dikkate alýnarak çalýþmalar devam etmektedir." dedi.
Salih Kaplam ile Haþim Eðer Salim Uslu’yu ziyaret ederek yeni yatýrýmlar konusunda bilgiler verdiler
ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014
Ýlbars ve Küçük iki
kampa birden çaðrýldý
Sungurlu’dan Mert Ýlbars ve Çorum Belediyespor’dan M. Tayyip Küçük
miniklerde hem serbest hem de grekoromen stilde 7-18 Aðustos
tarihlerinde yapýlacak olan milli takým kamplarýna davet edildiler.
Ýncedal acýmýyor
Yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir’de
sürdüren Çorum Beledi-
yespor dün sabah ve akþam yaptýðý çift antrenmanla geçirdi. Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal
yönetiminde sabah yapýlan antrenman kuvvet ve
Ýlk prova bugün
Bayrampaþaspor ile
Çorum Belediyespor bu sezonki ilk hazýrlýk maçýnda 2.
lig Kýrmýzý grup takýmlarýndan Bayrampaþaspor ile saat
Çorum Belediyespor yeni sezon
öncesindeki ilk hazýrlýk maçýndaa bugün
Bayrampaþaspor ile karþýlaþacak.
Sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný
Çorum’da yapan ardýndan Nevþehir’e
giden kýrmýzý siyahlý takým burada yaptýðý çalýþmalarýn ardýndan hazýrlýk maçý
trafiðine bugün saat 18.00’de Bayrampaþaspor ile oynayacaðý maçma baþlayacak.
Kýrmýzý Siyahlý takýmda Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal hazýrlýk maçla-
rýnda kadrolarýndaki tüm futbolculara
forma vererek performanslarýný görmeyi
amaçladýðý öðrenildi. 2. Lig Kýrmýzý
grupta mücadele edecek olan Bayrampaþaspor maçý kýrmýzý siyahlý takým açýsýndan gücünü görmesi açýsýndan iyi bir sýnav olacak.
Belediyespor cuma günü Aksarayspor, pazar günü Tokatspor Salý günüde Bugsaþspor ile oynayacaðý hazýrlýk
maçlarýyla Nevþehir kampýný tamamlayacak.
Çorum’u BAL’da temsil hakký kazanan
Ulukavakspor’la ilgili attýðýmýz bir baþlýk ardýndan yaþanan geliþmeler bir tarafta büyük
memnunluk yaratýrken diðer tarafta ise haklý
bir isyan ve tepki doðurdu.
Ulukavakspor’da yaþanan gelgitler ve belirsizliklerin ardýndan kulübe devralmak için
Ýskilip’den Nihat Armutçu yönetimindeki oluþum her türlü hazýrlýðý yaptý ve gereken desteði
buldu.
Bizde bu geliþmeyi ‘Çorum’un yapamadýðýný Nihat Armutçu yaptý’ baþlýðýyla verdiðimiz haberin ardýndan Ulukavak Mahallesi
Muhtarý Hanefi Özdemir’in giriþimleri sonucunda bir oluþum gerekli çalýþmayý yaparak lige katýlmak için gerekli teminat mektubunu
Federasyon hesabýna yatýrdý.
Çorum’u BAL’da temsil hakkýný kazanan
Ulukavakspor camiasý çok mutlu. Sonuçta bir
yönetim oluþtu büyük hedefli olmasada imkanlar ölçüsünde Çorum’u temsil etme hakkýný kazandýlar.
Diðer tarafta ise iki yýldýr Çorum’u
BAL’da temsil eden bu yýlda etmeye çok yakýn
olan Ýskilip cephesinde tabiki hüzün var. Ýki yý-
dayanýklýlýk hareketleri
yaparken son bölümde
ise taktik çalýþma yaptýlar.
Tam kadro olarak
yapýlan sabah çalýþmasýnýn ardýndan ise akþam
saat 18.00’de Nevþehir
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü sahasýnda bu kez teknik ve
taktik çalýþma yapan Belediyespor’da tüm futbolcular bu çalýþmalara
katýldýlar.
Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal taktik çalýþma sýrasýnda futbolculara sýk sýk uyarýlarda
bulundu. Kýrmýzý Siyahlý takým yeni sezon hazýrlýklarýný bu sabah yapacaðý antrenmanla sürdürecek. Akþam ise
kamptaki ilk hazýrlýk
maçýnda Bayrampaþaspor ile karþýlaþacak.
.:: GÖZLEM ::.
Bir baþlýk
ve deðiþen
kaderler
[email protected]
Halil ÖZTÜRK
lýn verdiði tecrübeyle yeni sezon için Ulukavakspor’da yaþanan belirsizlik üzerine devreye
giren Nihat Armutçu olumlu mesajlar üzerine
önce ilçenin olaya vereceði desteði ölçmek için
bir açýklama yaptý. Aldýðý olumlu mesajlar üzerine kulübün evraklarýný elinde bulunduran Yusuf Aydemir’den onay alarak kamuoyuna açýklamayý yaptý.
Sonradan geliþen olaylarýn ardýndan
BAL’da mücadele etme hakkýný kaybeden Nihat Armutçu büyük bir hayal kýrýklýðý yaþadý.
Yaptýðýmýz görüþmelerde üzüntü öfke ve hü-
Miniklerde geleceðin milli takýmlarýna sporcu kazandýrmak amacýyla düzenlenen milli takým kamplarýna
Çorum’dan iki güreþçi iki kategoride de çaðrýldý.
Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre
7-18 Aðustos tarihleri arasýnda Minikler Serbest Güreþ
milli takým kampý Ankara Elmadað’da ayný tarihlerde
Minikler Grekoromen stil milli takým kampý ise Manisa’da yapýlacak. Milli takým kamplarýna 45’er güreþçi
çaðrýlýrken bu kategoride hem serbest hemde grekoremende kürsüye çýkmayý baþaran iki Çorumlu güreþçi 38
Kg’da Mert Ýlbars ve 75 Kg’da M. Tayyip Küçük iki kategoride birden milli takýma çaðrýldýlar.
Çorum’da yapýlan Serbest stil ve Kahramanmaraþ’ta yapýlan grekoromen stil müsabakalarýnda iki altýn
madalya kazanan M. Tayyip Küçük ile bir altýn birde
bronz madalya kazanan Mert Ýlbars iki kategoride birden milli takým kampýna davet edildiler.
Sungurlu’dan Mert Ýlbars ile Çorum Belediyespor’dan M. Tayyip Küçük’ün antrenörleriyle yapacaklarý görüþmeler sonunda hangi kampa katýlacaklarýna karar verecekleri öðrenildi. Bu kamplar 2020 ve 2024
Olimpiyatlarýnda milli mayoyu giyecek güreþçileri yetiþtirmeyi amaçlýyor.
Mert Ýlbars ve M. Tayyip Küçük milli takýma çaðrýldý
Osmancýkspor’da yeni
ve güçlü yönetim
Yeni sezona þampiyonluk ve BAL ligi hedefiyle baþlayacak olan
Osmancýkspor’da Fatih Ergün baþkanlýðýnda oluþmasý beklenen
yönetimde Ahmet Aksu, Emrah Tüysüz, Mahmut Özhan Arslan,
Kadir Delibaþ ve Engin Kaya bulunuyor.
Osmancýkspor yeni yönetimi Fatih Ergün
baþkanlýðýnda oluþtu
zün var. Verilen sözlerin ardýndan çýktýðý yolda
kulübün geçen yýl yediði cezalarý teminat mektubunu bozdurmamak için cebinden ödeyen
Nihat Armutçu ekonomik olarakta büyük zarara uðradý.
Sonuçta biz gazeteci olarak yaþanan bir
olaya yorumlu bir baþlýk attý. Bunun sonucunun bu noktalara gideceðini kestirmemim tabiki mümkün deðil. Ulukavak cephesi açýsýndan
baktýðýmýz zaman mutlu eden bir baþlýk oldu
tabiki. Diðer taraftan ise Ýskilip ilçesi adýna
üzüntü ve hayal kýrýklýðý yarattý. Ulukavakspor’a sahip çýkanlarý nasýl tebrik etmemiz gerekiyorsa, olayýn bu noktaya gelmesine sebep
olan Nihat Armutçu’yu da o kadar tebrik etmek
gerekiyor.
Armutçu sahip çýkmasa, mevcut oluþum
ortaya çýkmayacak Çorum’un BAL’da temsilcisi olmayacaktý. Bizde görevimizi yaptýk sahip çýkaný övdük çýkmayaný eleþtirdik. Bunun
sonucunda geliþen olaylardan ise bir taraf sevindi diðer tarafta üzüldü. Burda da Çorum
adýna sevinmek Ýskilip adýna üzülmek bize
düþtü ne diyelim, Allah Çorum adýna hayýrlýsýný verir inþallah.
Osmancýkspor yeni sezona þampiyonluk ve BAL ligi parolasýyla ve
güçlü bir yönetimle girmek için genel
kurulunu tamamladý. Geçtiðimiz sezon Osmancýkspor ismini alan ve gerek alt yapýlardaki gerekse büyüklerdeki performansý ile dikkat çeken Osmancýkspor 2 Aðustos cumartesi günü
yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul’u ile
yeni yönetimini oluþturdu.
Genel Kurul sonunda oluþan Os-
mancýkspor yönetim kurulunda çok
sayýda eski futbolcu ve etkili isim bulunuyor. Yönetim Kurulu’nun Fatih
Ergün baþkanlýðýnda oluþmasý beklenirken yönetim kurulundaki diðer
isimler Ahmet Aksu, Emrah Tüysüz,
Mahmut Özhan Arslan, Kadir Delibaþ
ve Engin Kaya. Yönetim Kurulu bu
akþam toplanarak kendi arasýnda görev daðýlýmýný yapacak ve ardýndan da
yeni sezon çalýþmalarýna baþlayacak.
Ýlk imza Serkan
Çaðýrgan’dan
Yeni sezona þampiyonluk ve BAL ligi hedefiyle hazýrlanan Osmancýkspor ilk transferini
Serkan Çaðýrgan ile yaptý.
Çorum Gençlerbirliði’nde baþladýðý futbol
hayatýný daha sonra Osmancýk Belediyespor’da
sürdüren ve vatani görevi
nedeniyle iki yýl ara verdiði futbol hayatýna Osmancýkspor’da sürdürecek olan Serkan Çaðýrgan
spor camiasýnda baþarýlý
futbolunun yanýnda efen-
Serkan Çaðýrgan Osmancýkspor’la anlaþtý
diliði ile tanýnýyor ve seviliyor.
Osmancýkspor Yönetimi’nin takýma yapacaðý 6-7 takviye için gö-
rüþmelerini sürdürdüðü
ve hafta içinde bir çok
futbolcunun imza atarak
kadroya katacaðý öðrenildi.
Download

(6 a\360ustos.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi