1670 hastaya evinde saðlýk hizmeti
Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
koordinasyon
unda 16 birim,
14 araç ile
hizmet veren
'Evde Saðlýk
Hizmetleri
Birimleri’nin
bugüne kadar
3 bin 963
hastaya
ulaþtýðý, þu an
da 1670
hastanýn bu
hizmetten
yararlandýðý
belirtildi.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü yöneticileri evde saðlýk hizmeti alan hastalarý ziyaret etti.
‘Gayemiz, milli ve manevi
deðerlere baðlý bir gençlik’
Atlas Gençlik Ýzcilik
Spor Kulübü
tarafýndan kurulan
‘Atlas Gençlik
Merkezi’, Çorum’da
hizmete girdi.
Ortaöðretim
çaðýndaki gençlere
hitap eden kuruluþu
tanýtan Atlas
Gençlik Merkezi
Müdürü Mustafa
Özdemir,
“Gayemiz, milli ve
manevi deðerlere
baðlý bir gençlik
yetiþmesine
katkýda bulunmak”
dedi.
* HABERÝ 10’DA
www.corumpazar.com
ÇORUM
6 EYLÜL 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü çatýsý altýnda kurulan ‘Atlas Gençlik Merkezi’
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çorum’un Ücretsiz
Ýlan Sitesi
(Ç.HAK:2555)
* HABERÝ
4’DE
Atlas Gençlik Merkezi açýldý
Emlak-Oto-Alýþveriþ
Meclis Derinçay'a el atacak
Derinçay Projesi'nin akýbeti ne oldu?
Ýl Genel Meclisi CHP Meclis Üyesi
Burçin Solmaz Doðan, Derinçay'ýn
temizlenmesi ile ilgili baþlatýlan
projenin akýbetinin araþtýrýlmasýný
istedi.
Tüfeðini temizlerken
hayatýný kaybetti
Çorum’da
bir
kiþi,
temizlediði
tüfeðin
ateþ
almasý
sonucu
hayatýný
kaybetti.
* HABERÝ
5’DE
* HABERÝ 6’DA
Hasan Þimþek
Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu raporu okundu.
Ýl Genel Meclisi CHP Meclis Üyesi Burçin Solmaz Doðan
Esnafa iki kurs birden
Çorum Esnaf
ve Sanatkarlar
Derneði
(ESDER)
inovasyona
dayalý
giriþimciler
destek
programý
kapsamýnda
giriþimcilik
eðitimi
düzenledi.
Çorum’da 28 bin kiþi
okuma yazma bilmiyor
Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve
Sosyal Ýþler Komisyonu'nun
okuma-yazma kurslarý ile ilgili
raporunda, Çorum'da okuma
yazma bilmeyenlerin sayýsýnýn
28 bin 25 kiþi olduðu açýklandý.
* HABERÝ 6’DA
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Derneði giriþimcilik eðitimi düzenledi.
Çin, Doðu Türkistan'daki Uygur Müslümanlarý ve diðer azýnlýklarý asimile etmek için Çinlilerle evlenmelerini teþvik ediyor.
Uygurlar’a
asimilasyon
Çin, Doðu Türkistan'daki Uygur
Müslümanlarý ve diðer azýnlýklarý
asimile etmek için Çinlilerle
evlenmelerini teþvik ediyor.
* HABERÝ 14’DE
* HABERÝ 7’DE
Takla attý, 1 ölü
Çorum'da kontrolden çýkýp takla
atan otomobildeki 1 kiþi öldü, 5
kiþi de yaralandý.
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ
2’DE
Hemþehrileri Yavaþ’ý
yalnýz býrakmadý
Uzun süredir
Ýstanbul’da
Üsküdar ve
Çekmeköy
Emniyet
Müdürlüðü
görevinde
bulunan
hemþehrimiz
Mahir Yavaþ’ýn
tayini Isparta’ya
çýktý. Ýstanbul’a
veda edecek
Yavaþ’ý
hemþehrileri
yalnýz býrakmadý.
Kaza önceki gün Koparan mevkiinde meydana geldi.
Otomobilin su kanalýna çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.
Su kanalýna düþtü
Çorum’un Kargý ilçesinde
kontrolden çýkan otomobilin su
kanalýna çarpmasý sonucu
meydana gelen trafik kazasýnda
2 kiþi yaralandý.
* HABERÝ 5’DE
Motosiklet kazasý, 3 yaralý
* HABERÝ 5’DE
Traktör kamyonla çarpýþtý
Hemþehrimiz Mahir Yavaþ’ýn tayini Isparta’ya çýktý.
* HABERÝ 5’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
ESDER hükümetten
beklentilerini açýkladý
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
E
Esnafa iki kurs birden
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Derneði giriþimcilik eðitimi düzenledi.
MUSTAFA DEMÝRER
Ç
(Ç.HAK:2578)
orum Esnaf ve
Sanatkarlar Derneði
(ESDER) inovasyona
dayalý giriþimciler
destek programý
kapsamýnda giriþimcilik
eðitimi düzenledi.
Hitit Üniversitesi
iþbirliði ile 16-31
Aðustos tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilen
70 saat uygulamalý
giriþimcilik eðitimini
Hitit Üniversitesi
Öðretim Görevlisi Fatih
Þanöz verdi.
Eðitimde
kursiyerlere iþ planlarý
hazýrlanmasý anlatýldý.
Yeni açýlacak
iþyerlerinin iþ planlarý
yine kursiyerler
tarafýndan bilgisayar
ortamýnda hazýrlanarak
KOSGEB veri tabanýna
aktarýldý. Planlar
elektronik ortamda
sertifikalar ve diðer
evraklarla birlikte
onaylanmak üzere
KOSGEB Müdürlüðüne
teslim edildi.
Ýnovasyona dayalý
giriþimciler destek
programý ESDER HÝTÝT SEM (Hitit
Üniversitesi Sürekli
Eðitim Merkezi)
Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Yard. Doç Dr Eþref
Savaþ Baþçý tarafýndan eðitim verildi.
ESDER üyeleri 10 saat süren kariyer planlama eðitimi verildi.
Ýþbirliði ile Hitit
Üniversitesi Öðretim
Görevlisi Yard. Doç Dr
Eþref Savaþ Baþçý
tarafýndan 10 saat süren
kariyer planlama eðitimi
verildi. Esnaf ve
Sanatkarlar Derneði
Þube Baþkanlýðý
Toplantý Salonu'nda
düzenlenen eðitime
katýlan üyelere
sertifikalara önümüzdeki
günlerde törenle
verilecek.
snaf ve Sanatkarlar
Derneði (ESDER)
Çorum Þube Baþkaný
Mustafa Bulut, esnaf ve
sanatkarlarýn yeni kurulan
62'inci hükümetten beklentilerini sýraladý, sorunlarýna acil çözüm üretmesi gerektiðini bildirdi.
TBMM'de bekleyen
'Perakende Sektörünü
Düzenleyen Yasa Tasarýsý'
taslaðýnýn bir an önce çýkarýlmasý gerektiðinin altýný çizen Bulut, þöyle dedi; "Hükümet programýný
sunan 62'inci hükümetten
esnaf ve sanatkarlar olarak beklentilerimiz çok
fazla. Esnaf ve sanatkarlarýmýzýn Torba Yasa'ya
konulan ve kanunlaþmasýný beklediðimiz vergi ve
sosyal güvenlik borçlarý-
Mustafa Bulut
nýn ertelenmesi, faizlerinin silinmesine iliþkin talebimiz var. Yaklaþýk 20
milyona yakýn vatandaþý
ilgilendiren torba yasa tasarýsýnýn önemli bir bölümünün Meclis'te kabul
edilmesine raðmen görüþmeler tamamlanamadý.
Meclis'in tatile girmesiyle
de yasanýn çýkmasý ertelenmek durumunda kaldý.
Bu karar, esnafýmýzý, vatandaþlar ile iþ dünyasýný
hayal kýrýklýðýna uðrattý.
TBMM baþkaný Cemil
Çiçek tarafýndan dün kamuoyuna yapýlan açýklamaya göre 8 Eylül pazartesi olaðanüstü toplanacak Meclisin yeterli çoðunluðu saðlayýp Torba
Yasa'yý
onaylamasýný
bekliyoruz. Hükümetimizden bu yönde bir adým
atmasýný ve talebimizi
gerçekleþtirmelerini bekliyoruz Yeni hükümetin
mutlaka yeni iþ yeri açacak esnaf ve sanatkarlara
esneklik getirmesi gerekiyor, ayrýca bürokrasideki
engellerin kaldýrmasý kaçýnýlmaz. Yeni hükümetimiz, öncelikli olarak yeni
iþyeri açan esnaf ve sanatkara vergide kolaylýk saðlamalý ve 5 yýl süreyle
vergi almamalýdýr. Bir
baþka önemli konu ise iþyeri açýlýrken uygulanan
bürokratik
engellerin
azaltýlmasýdýr. Ayrýca,
haksýz rekabetin önüne
geçilmesi için acilen yasal düzenlemelere ihtiyaç
bulunmaktadýr. Özellikle
küçük esnaf ve sanatkarýmýzý yakýndan ilgilendiren haksýz rekabetin ortadan kalkmasý için perakende sektörünü düzenleyen yasa tasarýsýnýn zaman kaybedilmeden çýkarýlmasý gerekmektedir.”
(Ç.HAK:2578)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
3
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
Hayrettin
Karaman
Siyasetçiye
nasihat
Saðlýk hizmeti ayaðýnýza gelsin...
Halk Saðlýðý Müdürlüðü yöneticileri evde saðlýk hizmeti alan hastalarý ziyaret etti.
ENÝSE AÐBAL
bilgiler verildi;
Çeþitli hastalýklara baðlý olarak
geçici yada uzun süreli olarak yataða
baðýmlý olup saðlýk kuruluþuna
gelemeyen bireylere; "muayene,
tetkik, tahlil, tedavi, týbbi bakým ve
rehabilitasyon ile aðýz ve diþ saðlýðý
hizmetlerinin evinde ve aile
ortamýnda saðlanmasý, bu kiþilere ve
aile bireylerine sosyal ve psikolojik
destek hizmetlerinin" bir bütün
olarak birlikte verilmesidir.
H
alk Saðlýðý Müdürlüðü
yöneticileri 3-9 Eylül Halk
Saðlýðý Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda evde saðlýk hizmeti alan
hastalarý ziyaret etti.
Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý
Uzm. Dr. Özlem Terzi, Toplum
Saðlýðý Þube Müdürü Dr. Zafer
Yapar ve saðlýk personeli tarafýndan
yapýlan ziyarette verilen hediyeler ve
yapýlan sohbetler keyifli anlar
yaþattý.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü
koordinasyonunda 16 birim, 14 araç
ile hizmet veren 'Evde Saðlýk
Hizmetleri Birimleri’nin bugüne
kadar 3 bin 963 hastaya ulaþtýðý, þu
an da 1670 hastanýn bu hizmetten
yararlandýðý belirtildi.
BU HÝZMETTEN KÝMLER
FAYDALANABÝLÝR?
Yataða baðýmlý hastalar, son
dönem kanser hastalarý, ileri
derecede kas hastalýðý olanlar,
KOAH vb. aðýr solunum sistemi
hastalýðý olanlar, bedensel engeli
nedeniyle evde týbbi desteðe ihtiyacý
olanlar (444 38 33) arayýn biz size
gelelim.
'EVDE YALNIZ DEÐÝLSÝNÝZ'
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada
‘Evde Saðlýk Hizmeti’ ile ilgili þu
Çorum’da 1670 hastanýn bu hizmetten yararlandýðý belirtildi.
Kalp hastalýklarý genç ve
sporcularda "ölümcül" seyrediyor
por
Hekimliði
Uzmaný
"Bu sebeplerle iliþkili olarak en sýk
Prof.Dr.Kaþýkçýoðlu: konuya iliþkin
S
gördüðümüz hastalýklar çoðunlukla, kalp
açýklamalarda bulundu.
kasýný ilgilendiren sorunlardýr. Bu sorun-
Akaydýn'ýn yalaný ortaya çýktý
Antalya Büyükþehir Belediyesi eski Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn Sabah’a haber oldu.
S
abah'ýn haberine göre; Antalya
Büyükþehir Belediyesi eski
Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn son
açýklamasýnda yine yalan
söylediði ortaya çýktý. Büyükþehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler
Dairesi Baþkanlýðý Çocuk ve
Gençlik Evi Sosyal Tesisi ile ilgili
açýklama yapan Akaydýn, buraya
sadece ihtiyacý olan öðrencilerin
alýndýðýný, hatta iki milletvekili
yeðenleri için kendisini
aradýðýnda "Milletvekili de kendi
yeðenlerini kendisi okutsun"
dediðini iddia etmiþti. Yurtta kalan
öðrencilerle ilgili belgeler bu
açýklamanýn tamamen yalan
olduðunu ortaya koydu.
MÝLLETVEKÝLÝ YEÐENÝ
YURTTA
SABAH'ýn Akdeniz'in elde
ettiði belgelere göre CHP Samsun
Milletvekili Ahmet Ýhsan
Kalkavan'ýn yeðeni E.H. geçen yýl
öðrenci yurdunda kaldý.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre
yeðen E.H bu yýl da yurtta
kalmaya devam edecek. Öte
yandan belediyenin yurdunda
kalan öðrencilerin dosyalarý da
Akaydýn'ý yalanladý. Yurtta kalan
yüzden fazla öðrencinin
dosyasýnda CHP'lilerin
referanslarý yer alýyor.
CHP'LÝLERÝN
REFERANSLARI
Büyükþehir'in yurdunda
kalma hakký verilen öðrencilere
referans olanlarýn arasýnda CHP
Hatay Milletvekili Refik
Eryýlmaz, CHP Çorum
Milletvekili Tufan Köse, CHP
Milletvekili Rýza Türkmen, CHP
Milletvekili Adnan Keskin, Aydýn
Milletvekili Bülent Tezcan,
Kýrýkkale Milletvekili Mehmet
Ziya Kesiroðlu, CHP Çanakkale
Milletvekili Ali Sarýbaþ, CHP
Ýzmir Milletvekili ve Antalya
Koordinatörü Erdal Aksünger,
CHP il baþkanlarý ve belediye
baþkanlarý buluyor. Bazý
öðrencilerin isimlerinin karþýsýnda
ise bizzat Akaydýn'ýn kendisinin
ve eþi Günseli Akaydýn'ýn isimleri
referans olarak yer alýyor.
PROTOKOL ÝMZALANDI
Öte yandan Büyükþehir
Belediyesi'nden yapýlan
açýklamada Sosyal Hizmetler
Dairesi Baþkanlýðý Çocuk ve
Gençlik Evi Sosyal Tesisi'nin
TÜRGEV'e devir edilmediði,
Büyükþehir Belediyesi ile
TÜRGEV arasýnda protokol
imzalandýðý açýkladý. Protokole
göre, yurdun personel maaþlarý da
dahil olmak üzere tüm
giderlerinin TÜRGEV tarafýndan
karþýlanacaðý ve öðrencilerin
hiçbir zam yapýlmadan geçen yýl
ödedikleri ücretleri ödeyerek bu
yýl da kalmaya devam edecekleri
bildirildi.
TÜREL ÝLE AKAYDIN
FARKI
Baþta CHP Milletvekili
Ahmet Ýhsan Kalkavan'ýn yeðeni
olmak üzere geçen yýl yurtta kalan
öðrencilerin de burada kalmaya
devam edebilecekleri açýklandý.
Akaydýn döneminde CHP'li
milletvekilleri, belediye
baþkanlarý, il baþkanlarý ve
Akaydýn'ýn bürokratlarýnýn
referanslarý ile yurtta
kalýnabilirken Türel döneminde
hangi siyasi partiden olursa olsun
öðrencilerin kalmaya devam
edebilecek olmasýnýn iki baþkan
arasýndaki yönetim anlayýþý
farkýný ortaya koymasý dikkat
çekiyor.
Akaydýn Hoca'nýn yalanlarý
seçime damga vurmuþtu
Mustafa Akaydýn'ýn yerel
seçimler sýrasýnda ortaya attýðý
yalanlar seçimlere damga
vurmuþtu. Büyükþehir Belediye
Baþkaný Menderes Türel'in
Ýspanya'da evi olduðu ve belediye
çalýþanlarýnýn toplumsal denge
sözleþmesini kaldýracaðýna
yönelik birçok yalan Akaydýn
tarafýndan seçim malzemesi
olarak kullanýlmýþ ancak hepsinin
yalan olduðu belgeleri ile ortaya
çýkmýþtý.
Belirti vermeden sinsice ilerleyen
kalp hastalýklarý, özellikle gençlerin hayatýný tehlikeye sokuyor. Özellikle spora
baþlayacak çocuk ve gençlerin, spor
sýrasýnda ya da sonrasýnda göðüs aðrýsý,
çarpýntý, halsizlik, baþ dönmesi, bayýlma,
nefes darlýðý, çabuk yorulma, morarma,
spor yaparken çömelme ihtiyacý hissetmesi durumunda hekime baþvurmasý
yaþamsal önem taþýyor.
Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi
Kalp-Damar Hastalýklarý ve Spor
Hekimliði Uzmaný Prof. Dr. Erdem
Kaþýkçýoðlu yaptýðý açýklamada, Dünya
Saðlýk Örgütü (DSÖ) verilerine göre,
kalp damar hastalýklarýnýn insan
yaþamýný en fazla tehdit eden ve sýklýðý
her geçen yýl artan ciddi bir hastalýk
olduðunu söyledi.
Kalbi besleyen damarlarla ilgili
sorunlardan kaynaklanan ve "koroner
arter" olarak tanýmlanan kalp hastalýklarýnýn, damarlarda týkanma, kalp krizi
ve ölümle seyrettiðine dikkati çeken
Kaþýkçýoðlu, "Dünyada yüz milyondan
fazla insanýn sorunu olan bu hastalýk,
ülkelerin deðiþik sosyoekonomik düzeylerine baðlý olarak yüzde 2-5 arasýnda
deðiþen artýþlar göstermektedir" dedi.
Kaþýkçýoðlu, Türkiye'de yapýlan
çalýþmalara göre, 1990 yýlýnda bir milyon olan koroner arter hastasý sayýsýnýn
2004 yýlýnda 2.8 milyona yükseldiðini
ifade ederek, "Ülkemizdeki yýllýk artýþ
oraný yüzde 5-6 gibi yüksek düzeylerde
belirlenmiþtir. Yani her yýl yaklaþýk 300
bin yeni koroner arter hastasý ile
karþýlaþýlmaktadýr. Bu durumda 2015
yýlýnda bu rakamlarýn ikiye katlanacaðý
ve yaklaþýk 5-6 milyon kadar kalp hastasýnýn olacaðý tahmin edilmektedir"
diye konuþtu.
"TÜRKÝYE'DE KALP HASTALIKLARINA YAKALANMA YAÞI
DAHA DÜÞÜK"
"Avrupa ülkelerinde koroner arter
hastalýðý görülme yaþý 37 iken, ülkemizde 22-26 yaþlar arasýnda deðiþmektedir" diyen Kaþýkçýoðlu, gençlerin
Türkiye'de kalp hastalýklarýna yakalanma yaþýnýn daha düþük olduðunu söyledi.
Kaþýkçýoðlu, kýrklý yaþlara kadar en
sýk genetik ve kalýtsal hastalýklara baðlý
ölümlerin meydana geldiðini belirterek,
þunlarý kaydetti:
larýn en baþýnda gelen kalp kasýnýn anormal ve biçimsiz kalýnlaþma þeklidir. Bu
hastalýk
tablosunun
toplumda
görülebilme olasýlýðýnýn yüksek olmasý
dolayýsýyla sporcularda da görülebilen
ölümcül olaylarda da daha sýklýkla sebep
olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Bunun dýþýnda, kalp ve kalbi
besleyen koroner damarlarýn yapýsal
bozukluklarý da ciddi problemler ortaya
çýkýncaya kadar çoðunlukla farkýna
varýlmadan seyredebilmektedir. Bunlar
içinde de en sýklýkla görülen yapýsal
kusurlar, koroner damarlarýn yanlýþ yerden çýkmasý veya bu damarlarýn kalp
kasýnýn içinden geçmesidir."
GÖÐÜS AÐRISI, ÇARPINTI VE
BAYILMAYA DÝKKAT
Çocuklarýn kalp hastalýklarý açýsýndan herhangi bir saðlýk riski taþýyýp taþýmadýðýnýn belirlenmesi amacýyla yýlda
bir genel ve rutin saðlýk deðerlendirilmesinden geçmesinin faydalý
olduðunun altýný çizen Kaþýkçýoðlu,
ailesinde kalp hastalýklarý bulunan çocuk
ve gençlerin düzenli kontrole gitmesi ve
gerekli görüldüðünde yakýn takibe alýnmasý gerektiðini vurguladý.
Kaþýkçýoðlu,
"koroner
arter
hastalýklarýnýn en önemli özelliðinin hayatý tehdit eden bir olay geliþinceye kadar
gençlerde çoðunlukla herhangi bir bulgu
vermemesi olduðuna" dikkati çekerek,
"Þikayetsiz seyretmesi bu hastalýðýn en
can alýcý ve en tehlikeli unsurudur. Bu
açýdan bakýldýðýnda, þikayeti olan kiþi
þanslý olarak kabul edilmelidir" dedi.
Erdem Kaþýkçýoðlu, göðüs aðrýsý,
nefes darlýðý, çarpýntý, baþ dönmesi,
bayýlma gibi belirtilere karþý duyarlý
olunmasý ve vakit kaybetmeden en yakýn
saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerektiðini dile getirdi.
Özellikle spora baþlayacak çocuk
ve gençlerin, spor sýrasýnda ya da sonrasýnda göðüs aðrýsý, çarpýntý, halsizlik,
baþ dönmesi, bayýlma, nefes darlýðý,
çabuk yorulma, morarma, spor yaparken
çömelme ihtiyacý hissetmesi halinde
hekime baþvurmasý gerektiðinin altýný
çizen Kaþýkçýoðlu, sporla uðraþanlarýn
herhangi bir þikayeti olmasa bile haftada
10 saatin üzerinde yoðun spor yapanlarýn
spora baþlamadan önce ileri inceleme ve
deðerlendirmelerden geçirilmesi gerektiðini bildirdi.
Ýktidar muhalefet ayrýmý yapmadan
siyasetçilere yedi yýl önce þu nasihati
yazmýþtým:
Akýl, vicdan, ahlâk, imân, san'at
duygusu ve dil canlýlar içinde yalnýzca
insanda bulunmakta, bir manada insan, bu
özellikleriyle insan olmaktadýr. Ahlâk hem
fert olarak insaný kemâle erdirmekte, hem
de cemiyet içinde düzeni, adaleti,
dayanýþmayý, paylaþmayý saðlamakta,
böylece insanlýk âlemi mutluluðu artýrma,
mutsuzluðu azaltma imkânýný elde
etmektedir.
Yýllardan beri birçok Doðulu ve Batýlý
ilim ve fikir adamý bir tabiat ve insanlýk
krizinden söz ediyorlar. Bu krizin sebepleri
irdelendiði zaman belirleyici olarak
karþýmýza ahlâk bunalýmý/eksikliði çýkýyor.
Vahþi kapitalizmin, emeðin hakkýný
kurtarayým derken insanýn hakkýný zayi
eden komünizmin, toplumun temeli olan
aileyi tahrip eden cinsel özgürlüðün;
merhameti, þefkati, paylaþmayý ortadan
kaldýran egoizmin... temelinde hep ahlâk
meselesi vardýr. Kazanmak, büyümek,
egemen olmak için her vasýtayý mübah
sayan (amaç, aracý meþru kýlar diyen)
felsefenin ahlâký yoktur.
Son seçim kampanyalarýnda parti
sözcülerini dinledikçe, yukarýda
yazdýklarýmý bir daha hatýrladým.
Yaþýný baþýný almýþ, yüksek tahsil
yapmýþ, insan olsun diye yaratýlmýþ
siyasetçiler (tabiî bazýlarý) birbirini tenkit
ederken (daha doðrusu birbirine
küfrederken, tahkir ederken, iftira ederken)
ahlâk kayýtlarýndan sýyrýlýyorlar.
Halka, yapamayacaklarýný bildikleri,
inanmadýklarý þeyleri söylerken, bol
keseden vaatlerde bulunurken ahlâk ile (var
idiyse) ilgilerini koparýyorlar.
Ýftira, itham, hakaret, yalan ahlâka
aykýrý olduðu gibi, mübalaða, abartý,
aldatma, insanlarý aptal yerine koyma da da
ahlâk tanýmazlýktýr.
Halkýn ve özellikle de çocuklarýn ve
gençlerin örnek almak durumunda olduðu
insanlar arasýnda ana-babalar, öðretmenler,
aile büyükleri yanýnda sanatçýlar ve
siyasetçiler de vardýr. Medya sanatçýlarýn
rezilliklerini, siyasetçilerin de ahlâka aykýrý
davranýþlarýný gözler önüne serdikçe kötü
olan tabiîleþiyor, 'hayatýn gerçeði' oluyor,
doðru deðerlendirme ve iyiyi kötüden
ayýrarak güzeli seçme imkânsýz hâle
gelmese bile zorlaþýyor.
Meydanlarý dolduran kalabalýklarýn
havaya girerek ortaya koyduklarý tezahürat
siyasetçileri yoldan çýkarmamalý. Köpük
söner, sel gider, kum kalýr. Bir þâir:
'Ben muhibb-i lâ yezâlem lû uhibbu'lâfilîn'
Yani:
'Ben gelip geçici olmayanýn
sevdalýsýyým, batýp gidenleri sevmem'
diyor.
Ahiretten önce dünyada, yalancýlarýn
mumu söner, kalpak düþer kel görünür;
haysiyetli insanlarýn utanacak duruma
düþmekten titizlikle sakýnmalarý gerekir.
Ýnananlara göre bunun bir de ahireti
var ki, orada ne bir þey gizlenebilir, ne de
medya, rüþvet, torpil gibi mekanizmalar
iþler!
'Ýnsan ahlâktan ibarettir' dense fazla
abartý yapýlmýþ sayýlmaz ve ahlâk baþta
siyasetçiler olmak üzere herkese lâzýmdýr.
Merkezde
kesinti var
Þ
ENÝSE AÐBAL
ehir þebeke yatýrým iþleri kapsamýnda ilave
þebeke çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum
merkeze baðlý bazý bölgelerde enerji kesintisi
yapýlacak.
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü’nden
verilen bilgiye göre, yarýn (7 Eylül Pazar) 07.3010.00 saatleri arasýnda Kahraman Çavuþ Caddesi,
Tombuç Kütüphanesi, Devane, Çiriþ Bölgesi
Sokaklarýn tamamýna, 10.00 -16.00 saatleri
arasýnda yine Kahraman Çavuþ Caddesi, Akpýnar
1-4-8 Sokaklar, Akpýnar 1. Cadde, Kahraman
Çavuþ 3. Çýkmaz Sokak, 2-3-4 Sokak, Tombuç
Kütüphanesi Çöplü 1-2 Sokak, Çöplü Caddesi
Kunduzhan1-2-3-4 Sokaklar, Madan Sokak,
Madan Çýkmazý 1. ve 2. Sokak ve Uç Sokak
Bölgesi sokaklarýn tamamýna programlý olarak
elektrik verilemeyecek.
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Otomobil takla attý;
Ç
5
1 ölü, 5 yaralý
orum'da kontrolden çýkýp takla
atan otomobildeki
1 kiþi öldü, 5 kiþi de yara-
landý.
Kaza önceki gün
Çorum- Ankara karayolu
30'uncu kilometre Kopa-
ran mevkiinde meydana
geldi. 23 yaþýndaki Rýdvan Arslan yönetimindeki
16 BU 382 plakalý oto-
Kaza önceki gün Koparan mevkiinde meydana geldi.
mobil, kontrolden çýkarak
taklalar attý. Kazada, sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan 32 yaþýndaki Emine Arslan, 2 yaþýndaki Tuðba Arslan, 5
yaþýndaki Fatih Kýlýç, 13
yaþýndaki Mustafa Mert
Kýlýç ve 34 yaþýndaki Fatma Kýlýç, yaralandý.
Yaralýlar olay yerine
gelen ambulanslarla Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Ancak, durumu aðýr olan Tuðba
Arslan doktorlarýn tüm
müdahalesine raðmen
kurtarýlamadý. Kazayla ilgili jandarma tarafýndan
baþlatýlan soruþturmanýnýn devam ettiði belirtildi.(DHA)
Tüfeðini temizlerken
hayatýný kaybetti
Ç
orum’da bir kiþi, temizlediði
tüfeðin ateþ almasý sonucu
hayatýný kaybetti.
Olay, Uðurludað ilçesine
baðlý Kýr köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Hasan
Þimþek (59) evinde tüfeðini
temizlediði sýrada silahýn kaza ile
ateþ almasý sonucu vuruldu. Aðýr
yaralanan Þimþek, yapýlan tüm
müdahalelere raðmen
kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
Talihsiz adamýn cenazesi, Ankara
Adli Týp Kurumu’ndaki otopsinin
ardýndan köy mezarlýðýnda
defnedildi.(ÝHA)
Otomobil su kanalýna
düþtü, 2 yaralý
orum’un Kargý
Ç
ilçesinde
kontrolden çýkan
Hasan Þimþek
Traktör kamyonla çarpýþtý, 3 yaralý
Ç
orum'un Sungurlu
ilçesinde meydana
gelen trafik kazasýnda 3
kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere
göre kaza AnkaraSamsun karayolunun 3.
kilometresinde meydana
geldi.
Haydar Kocaarslan
(32) idaresindeki 52 EA
128 plakalý traktör, Nuri
Avcý (62) idaresindeki 25
ND 019 plakalý
kamyonla çarpýþtý.
Çarpmanýn etkisiyle
kamyonun ön kýsmý alev
alýrken, olay yerine gelen
Sungurlu Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafýndan
söndürüldü. Kazada
sürücüler Nuri Avcý ile
Haydar Kocaarslan ve
traktörde yolcu olarak
Otomobilin su kanalýna çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.
otomobilin su kanalýna
çarpmasý sonucu
meydana gelen trafik
kazasýnda 2 kiþi
yaralandý.
Edinilen bilgilere
göre, Ýstanbul’dan
Trabzon’a gitmekte
olan Ali Markal (55)
yönetimindeki 06 BB
2175 plakalý otomobil,
Obruk köyü mevkiine
geldiði sýrada
sürücünün direksiyon
hakimiyetini
kaybetmesi sonucu
kontrolden çýktý.
Savrulmaya baþlayan
otomobil, yol
kenarýnda bulunan su
kanalýna çarptý. Kazada
sürücü Ali Markal ile
yanýnda bulunan Ýhsan
Markal (27) yaralandý.
Olay yerinde ilk
müdahaleleri yapýlan
yaralýlar, ambulansla
Osmancýk Devlet
Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Kazayla
ilgili baþlatýlan
soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
Motosiklet kazasý 3 yaralý
Ç
bulunan Veysel
Kocaarslan (8) yaralandý.
Vücudunun çeþitli
yerlerinde yanýklar
oluþan yaralýlar
ambulanslarla Sungurlu
Devlet Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi altýna
alýnýrken, burada yapýlan
ilk müdahalenin ardýndan
da Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine
sevk edildi.
Kazayla ilgili
baþlatýlan soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Müþtemilatt Çatýdan düþtü
A
a yangýn
A
laca’da bir evin müþtemilatýnda yangýn
çýktý. Döndü K. isimli kadýn evinin
bahçesindeki yemek piþirmek için tandýrýn
önüne ataþ yaktý. Daha sonra köpeðini
gezdirmek için dýþarý çýkan kadýn, eve geri
geldiðinde tandýrýn bulunduðu müþtemilatta
yangýn çýktýðýný gördü. Ýtfaiye’nin müdahale
ettiði yangýn bir süre sonra söndürüldü. Haber
Merkezi
laca’da çatýdan düþen vatandaþ
yaralandý. Yýldýzhan Mahallesi
Müjde Sokak’taki evinin çatýsýna onarým
için çýkan Fahrettin C., çatýdan aþaðý
inerken tahta merdivenin kaymasý sonucu
düþtü. Yaralý þahýs hastaneye kaldýrýldý.
Ýsiklip’te ise Adnan U. isimli genç
Bahabey Mahallesi Çorum Caddesi’nde
bir apartmanda boya yaparken düþtü.
Yaralý genç ileri tetkik ve tedavi için Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne sevk edildi. Haber Merkezi
Tapu’dan vatandaþa kolaylýk
T
apu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, Mekansal
Gayrimenkul Sistemi (MEGSÝS) uygulamasýný
vatandaþýn kullanýmýna açtý.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan yapýlan
yazýlý açýklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nün, vatandaþ merkezli çalýþmalarýna bir yenisini daha eklediði belirtilerek, vatandaþlarýn artýk
internet üzerinden, ister evinden ister cep telefonundan kendi parselinin ya da satýn almayý düþündüðü parselin yerini
görebileceði bildirildi.
Açýklamada, sistem hakkýnda þu bilgilere yer verildi:
"MEGSÝS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan; kadastro müdürlüklerinde bulunan taþýnmazlara iliþkin
teknik verilerin tapu bilgileri ile eþleþtirilerek, uluslararasý
standartlarda harita servisleri aracýlýðýyla bu bilgilere ihtiyaç
duyan vatandaþlara sunulmasý, kurum, kuruluþ ve belediyeler
ile paylaþýlmasý amacýyla hazýrlanmýþ bir uygulama olma
özelliðini taþýyor kapsamýnda toplanan kadastro verileri ayný
zamanda vatandaþlarýn bilgilendirilmesi amacýyla tapu bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapýsýndan da
sunuluyor. Bu servisler, www.turkiye.gov.tr adresinden sunu-
lan ilk ve tek coðrafi servis olma özelliðini taþýyor.
www. tkgm.gov.tr adresinden "parsel sorgulama" linki ile il, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri girilerek doðrudan parsel sorgulamasý yapýlabiliyor. Bilgilerin girilmesi sonucunda parselin uydu fotoðrafý ile çakýþýk görüntüsü ekrana yansýyor.
Parsel sorgulama ekraný herkese açýk bir uygulama olup parselin yerini görsel olarak göstererek vatandaþýn, evinde oturduðu yerden parsel hakkýnda bilgi sahibi olmasýný saðlýyor. Böylece, vatandaþlar parseli satýn almadan
önce, parselin konumunu, tapu alanýný, niteliðini ve pafta bilgisini görerek parsel hakkýnda gerekli bilgilere sahip olabiliyor. Vatandaþ, ayný zamanda maliki olduðu parsel ile ilgili
her türlü bilgiye e-Devlet üzerinden ulaþabiliyor.
Planlamalarda, altyapý hizmetlerinde, kentsel dönüþüm,
çiftçi kayýt sistemi gibi ülke ekonomisine katký saðlayan uygulamalarda kullanýlmak üzere bu bilgiler ilgili kamu kurum
ve kuruluþlarý ile protokol yapýlmak suretiyle de paylaþýlýyor.
Vatandaþlarýn, MEGSÝS üzerinden daha fazla bilgi edinilebilmesi yönündeki çalýþmalar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünce devam ediyor." (AA)
orum’un
Osmancýk
ilçesinde
otomobilin
motosiklete
çarpmasý sonucu
meydana gelen
trafik kazasýnda 3
kiþi yaralandý.
Edinilen
bilgiye göre,
Dodurga Caddesi
üzerinde seyir
halinde olan
Bayram Erbaþ (50)
yönetimindeki 19
HA 094 plakalý
otomobil ile
Selami Sümbül
(33) yönetimindeki
19 EC 529 plakalý
motosikletin
çarpýþmasý sonucu
meydana gelen
trafik kazasýnda 3
kiþi yaralandý.
Kazada motosiklet
sürücüsü Selami
Sümbül ve
motosiklette yolcu
olarak bulunan
Sedat Kara (34) ve
Erdal Kara (29)
yaralandý. Yaralýlar,
olay yerinde
yapýlan ilk
müdahalenin
ardýndan
ambulansla
Osmancýk Devlet
Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Kazayla ilgili
soruþturma
baþlatýldý.(ÝHA)
Otomobilin motosiklete çarpmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý.
Kaza Dodurga Caddesi’nde meydana geldi.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
Meclis Derinçay'a el atacak
Derinçay Projesi'nin akýbeti ne oldu?
EROL TAÞKAN
Ý
l Genel Meclisi CHP
Meclis Üyesi Burçin
Solmaz Doðan,
Derinçay'ýn temizlenmesi
ile ilgili baþlatýlan
projenin akýbetinin
araþtýrýlmasýný istedi.
Verdiði sözlü önerge
ile Çorum'un önemli bir
sorunu olarak yýlardan
göz ardý edilen Derinçay
konusunu gündeme
taþýdý. Yýllar önce
Derinçay'ýn temizlenmesi
ile ilgili baþlatýlan
projenin hangi aþamada
olduðunu soran ve
araþtýrýlmasýný isteyen
Doðan, "Derinçay'ýn
ýslahý için yapýlan bir
proje vardý. % 75'inin AB
tarafýndan % 25'inin de
Özel Ýdare tarafýndan
desteklendiði proje
varken, bölgenin kirliliði
ve konuyla ilgili
þikayetler devam ediyor.
Kirliliðin ortaya serdiði
tarým ve saðýlýk
zararlarýnýn boyutunun da
ele alýnacaðý bir araþtýrma
talep ediyorum." dedi.
CHP'li Meclis üyesi
Haydar Erdem'in de çok
önemli diyerek vurgu
yaptýðý konu, incelenmek
üzere Çevre ve Saðlýk
Komisyonu'na havale
edildi.
Lisanslý sporcu
sayýmýz 4 bin 734
EROL TAÞKAN
Ý
l Genel Meclisi
Gençlik ve Spor
Komisyonu Baþkaný
Arif Çamiçi, Çorum'da
4 bin 734 lisanslý
sporcu bulunduðunu,
bunlardan 2 bin
600'ünün aktif olarak
sporculuk hayatýna
devam ettiðini söyledi.
Meclis tarafýndan
komisyona havale
edilen önergeyi
araþtýrarak, meclisin
bilgisine sunan Arif
Çamiçi, eðitici
antrenör sayýsýnýn da
74 olarak tespit
edildiðini vurguladý.
Spor faaliyeti
olmayan ilçelerde,
spor faaliyetlerini
artýrýlmasý ve gençlerin
geleceðe daha saðlýklý
olarak yetiþtirilmesi
gerektiðinin altýný
çizen Çamiçi,
raporunda þunlarý dile
getirdi, “Güreþ, tenis,
satranç okçuluk,
karate, judo, boks
olmak üzere bölgesel,
Türkiye olimpiyat ve
dünya dereceleri
bulunmakta olup
ilimizi tanýtýmýna
büyük katkýda
Ýl Genel Meclisi CHP Meclis Üyesi Burçin Solmaz Doðan
bulunulmuþtur.
Özellikle
çalýþmalarýmýzda
Sungurlu, Osmancýk
Gençlik Spor ilçe
müdürlüklerindeki
gayretli eðitim
hocalarýmýz kapasitesi
yüksek þampiyon
sporcu adaylarýmýz
komisyonumuzu
etkilemekle beraber
küçük kaynaklarla
desteklenmesi halinde
dünya çapýnda
yeteneklerini
sergilemekte cesur
olduklarý gözlenmiþtir.
Komisyon
çalýþmalarýmýzda
komisyonumuza
bilgilendirmede
katkýlarýndan dolayý
Çorum Gençlik ve
Spor î î Müdürümüze
Çorum Belediye Spor
Kulübü adýna Belediye
Baþkanýmýz Muzaffer
Külcü ve Kültür
Müdürümüze
Sungurlu Gençlik Ýlçe
Spor Müdürüne
Osmancýk Ýlçe Spor
Müdürüne Ýskilip
Belediyesine, Kargý
Belediyesine, Ortaköy
Belediyesine, Alaca
Belediyesine,
Meclisimiz ve
Arif Çamiçi
komisyonumuz adýna
teþekkür ediyoruz.
Spor faaliyeti olmayan
diðer ilçelerimizde
acilen spor kulüpleri
kurulup gençlerimizi
kötü alýþkanlýklardan
kurtararak saðlýklý
geleceðe hazýrlamaya
dünya çapýnda
þampiyonlar
çýkarmaya yetenekli ve
gayretli hocalarýmýzla
el ele güzel
Corumumuzu spor
adýna deðerine temsil
edilir hale getirmeliyiz.
Sonuç olarak
özellikle ilçelerdeki
spor kulüplerimiz
nakdi kaynaktan
dolayý maçlara final
maçlarýna katýlmakta
zorlandýklarý
görülmektedir. Bütçe
hazýrlanmasýnda
ilimizi temsil eden
sporcu veya kulüplere
nakdi yardýmlarýn
yapýlmasý elzemdir.”
Çorum’da 28 bin kiþi
okuma yazma bilmiyor
Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu raporu okundu.
EROL TAÞKAN
Ý
l Genel Meclisi Eðitim
Kültür ve Sosyal Ýþler
Komisyonu'nun okumayazma kurslarý ile ilgili
raporunda, Çorum'da
okuma yazma
bilmeyenlerin sayýsýnýn
28 bin 25 kiþi olduðu
açýklandý.
Komisyon Baþkaný
Süleyman Þener, açýlan
okuma yazma kurslarý ve
sonuçlarýna iliþkin olarak
meclis üyelerini
bilgilendirdi.
Çorum'da okuma
yazma bilmeyenlerin
nüfusa oranýnýn % 5.8
olduðuna iþaret eden
Þener, okuma yazma
bilmeyenlerin önemli
çoðunluðunun kadýnlar
olduðunu, 6 bin 382
erkeðe karþýn, 23 bin 209
kadýnýn okuma yazma
bilmediðini ifade etti.
Milli Eðitim
Müdürlüðü'nün Halk
Eðitim Müdürlükleri
aracýlýðý ile yürüttüðü
okuma yazma
kurslarýnýn, eðitim
öðretim döneminde
devam ettiðine de iþaret
eden Þener, 2013-2014
Eðitim Öðretim Yýlýnda
toplam 134 kurs
açýldýðýný ve bu kurslara
566 kiþinin katýldýðýný
bildirdi.
Çorum’da okuma yazma bilmeyenlerin sayýsýnýn 28 bin 25 kiþi olduðu açýklandý.
Ýl Genel Meclisi gündemi görüþtü.
Rektör’den hem
ikram hem tanýtým
EROL TAÞKAN
Ý
Kaya, toplantýyý
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, toplantýyý açtýktan sonra salondan ayrýldý.
baþlatmadan gitmedi
EROL TAÞKAN
Ý
l Genel Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya, toplantý
öncesi ablasýnýn fenalaþarak
ambulansla hastaneye
kaldýrýldýðý haberini aldý.
Bazý meclis üyelerinin
hemen hastaneye gitmesi
yönündeki tekliflerini kabul
etmeyen Kaya, toplantýyý
baþlattýktan sonra, meclisten
izin alarak toplantýdan
ayrýlmayý tercih etti.
Yoklama ve bir önceki
toplantýnýn kararlarýnýn
okunmasýndan sonra yazýlý ve
sözlü önergeleri alan Halil
Ýbrahim Kaya, ablasýnýn
durumu ile ilgili verdiði
bilgiden sonra, meclis
kürsüsünden ayrýlarak yerini
Baþkanvekili Ali Sami
Odabaþ'a býraktý.
Yüksek tansiyon tanýsý ile
baygýn halde hastaneye
kaldýrýlan Kaya'nýn ablasýnýn,
yapýlan müdahalelerin
ardýndan saðlýk durumunun
iyi olduðu öðrenildi.
l Genel Meclisi
üyeleri, meclis
toplantýsýnda sürpriz
bir ikramla karþýlaþtý.
Hitit Üniversitesi
Rektörü reha Metin
Alkan'ýn ikramý olarak
daðýtýlan Hitit
Üniversitesi'nin kendi
imalatý olan tam
buðday ekmeði,
kurabiye ve kaþar
peyniri, tüm meclis
üyelerinden tam not
alýrken, Ýl Genel
Meclis baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, baþarýlý
üretim nedeniyle
kutladýðý Alkan'a,
ikram nezaketi
nedeniyle de teþekkür
ettiðini ifade etti.
Ýl Genel Meclisi üyeleri, meclis toplantýsýnda sürpriz bir ikramla karþýlaþtý.
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Hemþehrileri Yavaþ’ý
yalnýz býrakmadý
ENÝSE AÐBAL
U
zun süredir
Ýstanbul’da
Üsküdar ve
Çekmeköy Emniyet
Müdürlüðü görevinde
bulunan hemþehrimiz
Mahir Yavaþ’ýn tayini
Isparta’ya çýktý.
Ýstanbul’a veda edecek
Yavaþ’ý hemþehrileri
yalnýz býrakmadý.
Çorumlu Eðitimci
Sanayici ve Ýþ Adamlarý
Dayanýþma Derneði
(ÇESÝAD), Çekmeköy
Emniyet Müdürü Mahir
Yavaþ onuruna,
Ýstanbul’un Anadolu
Hisarý Kýyý Emniyeti
Restoran’da yemek
verdi.
Ýstanbul boðazýnýn
gözde mekanlarýndan
Anadolu Hisarý, Kýyý
Emniyeti Restoran’da
verilen yemeðe ÇESÝAD
Yönetim Kurulu Baþkaný
ve ÇATAKLI Grup
Baþkaný Ahmet Lapacý,
Yönetim Kurulu üyeleri;
Elvan Þirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baþkaný
Mehmet Zahid Yýldýrým,
Ýbrahim Sezikli, Ýstanbul
MEB Teftiþ Kurulu
Baþkaný Muzaffer
Canýdemir, Yargýtay
Üyesi Zihni Doðan,
ORKÝSAN Mermer
Sanayi sahibi Kenan
Orhon, Avukat Hüseyin
Tuzcu, ünlü Musiki
Ustasý Mevlüthan Amir
Ateþ, Türk Sanat Müziði
Sanatçýsý Recep Ergün,
Bülent Alkýlýç
(Galatasaraylý Büyük
Bülent), Caferoðlu
Pastanesi sahibi Cafer
Özsoy, ISO 9001
Belgelendirme þirket
sahibi Avukat Akif
Güneþ, Arif Lapacý, Mali
Müþavir Ahmet Kan,
Üsküdar Belediyesi
Sabahattin Zaim Kültür
Merkezi Müdürü Tahsin
Özcan, Avukat Murat
Baþer, Görsel Yönetmen
Orhan Atak, Mehmet
Karaca, Avukat Ünal
Güler, Ýþ adamý Murat
Karaca, Gebze Hakimi
Ýbrahim Çalýþkan,
Nurhak Yemek
Sanayinin sahibi Arif
Uysal, ÇESÝAD Gebze
Temsilcisi Þuayb Aslan,
Hemþehrimiz Mahir Yavaþ’ýn tayini Isparta’ya çýktý.
Ýstanbul’a veda edecek Yavaþ’ý hemþehrileri yalnýz býrakmadý.
ÇESÝAD Yavaþ onuruna, Ýstanbul’un Anadolu Hisarý
Kýyý Emniyeti Restoran’da yemek verdi.
Gebze Tapu Md. Yrd.
Kurtuluþ Ýzdemen,
Çekmeköy Ýlçe MEB
Müdürü Ahmet Aktaþ ile
Yavaþ’ýn dostlarý katýldý.
Yemekte ÇESÝAD
Baþkaný Ahmet Lapacý,
Yargýtay Üyesi Zihni
Doðan, ünlü Mevlüthan
Amir Ateþ ve Emniyet
Müdürü Mahir Yavaþ
duygu ve düþüncelerini
belirten birer konuþma
yaptý.
Konuþmalarýn
ardýndan Lapacý,
Yavaþ’a plaket takdim
ederken, Yargýtay Üyesi
Zihni Doðan da bir
hediye verdi. Mevlüthan
Amir Ateþ ise dualarýyla
yemeðe katýlanlarý
duygulandýrdý.
‘KAPIMIZ AÇIK’
Yemeðe katýlan
Çorumlu hemþehrileri
Yavaþ hakkýnda
görüþlerini dile
getirdiler. Yargýtay Üyesi
Zihni Doðan, “Mahir
bey kalbiyle, gönlüyle,
çalýþma azmi ve þevkiyle
kýymetli bir insandýr.
Ýnþallah kendisini tekrar
Ýstanbul’da görmeyi caný
gönülden arzu ediyoruz.
Mahir bey, insan olarak
çok kýymetli bir
arkadaþýmýz. Onu
buradan uðurluyoruz
ama kapýyý da açýk
býrakýyoruz. Liyakatýyla,
baþarýsýyla, sevgisiyle,
saygýsýyla her gittiði
ortamda sýcak bir
izlenim býrakmýþ, hoþ bir
arkadaþýmýzdýr.” diye
konuþtu.
ÇESÝAD Derneði
Baþkaný Ahmet Lapacý
da, “Müdürümüzü
Çekmeköy’den
uðurluyoruz. Çekmeköy
polis derneðinin
yönetiminde
bulunuyorum. Yönetim
olarak hepimiz
Müdürümüzü çok
sevdik. Derneðin diðer
üyelerine, hemþehrimizi
nasýl buldunuz dediðim
de tabiri caizse “Þeker
gibi adamdý” diyorlar.
Çorumlu olmak böyle
biþey olmalý. Gittiðin her
yerde güzel bir izlenim
býrakmak, hoþ seda ile
anýlmak gerekir. Mahir
Müdür de bu tabirleri
hak eden bir
hemþehrimiz olmuþtur.
Kendisine yeni yerinde
baþarýlar diliyorum.
Kadir Ekici, Hitit Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümü’nü okudu.
Sanat engel tanýmadý
B
ingöl’de geçirdiði trafik
kazasýnýn ardýndan koltuk
deðnekleriyle ayakta durabilen 26
yaþýndaki Kadir Ekici, Sanat Sokak'ta
ebru sanatý sergisi açtý. Birbirinden
güzel eserleriyle herkesin takdirini
toplayan Ekici’nin en büyük arzusu,
Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü
bünyesinde ebru sanatý dersi vermek.
2009 yýlýndan beri ebru
sanatýyla uðraþan Ekici, Sanat
Sokak'ta ‘sanat engel tanýmaz’
temasýyla sergi açtý. Çiçek yapmak
teknikleri ve hat sanatýný ile
birbirinden güzel 24 eser,
sanatseverlerin beðenisine sunuldu.
2009 yýlýnda ebru sanatýna merak
saran Ekici, Hitit Üniversitesi
Geleneksel Türk El Sanatlarý
Bölümü’nü okudu. 2012 yýlýnda
trafik kazasý geçiren Ekici, yaklaþýk
bir yýl tedavi gördü. Kazanýn
ardýndan yürüme yetisini yitiren
Ekici, hayata ebru sanatýyla tutuldu.
Katýlýmlarý için
herkese teþekkür eden
Çekmeköy Emniyet
Müdürü Mahir Yavaþ
ise, “20 yýl önce
Üsküdar’da göreve
baþlamýþtým. Baþlarken
hayalim oranýn müdürü
olmaktý. Allah nasip etti.
Üsküdar müdürlüðü de
yaptým. Aradýndan
Çekmeköy ilçesinde
güzel günlerimiz geçti.
Nasipte Isparta’ya
gitmek varmýþ. Kýsmetse
orada da vatana millete
hizmet etmeye devam
edeceðim. ÇESÝAD’ta
öðrencilerimizle,
ailelerimle,
arkadaþlarýmýzla çok
güzel günlerimiz geçti.
Sizleri tanýmaktan çok
mutlu oldum. Kývanç
duydum” diye konuþtu.
Program, musikinin
üstadý olarak mevhithan
Amir Ateþ hocanýn
dualarý ile sona erdi.
S
ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
yakalandýklarý kas hastalýðý nedeniyle yürüyemeyen
iki kardeþi köylerinde ziyaret ederek sürpriz yaptý.
Ýstanbul’da yaþayan Mehmet Emin ve Alperen
Yardýmcý saðlýk problemleri nedeniyle Çorum’a
gelememeleri üzerine ünlü iþadamý Ali Aðaoðlu,
helikopterini tahsis ederek Yardýmcý kardeþleri
Sungurlu'ya göndermiþti. Atatürk Stadyumunda engelli
kardeþleri çiçeklerle karþýlayan Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner de kardeþlere Büyükincesu
köyünde kendilerini ziyaret etme sözü vermiþti.
Baþkan Þahiner, Mehmet Emin ve Alper’in
Büyükincesu köyündeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette
Þahiner Fenerbahçe'yi ve çið köfteyi çok seven
Mehmet Emin'e Fenerbahçe formasý ile birlikte çið
köfte, kardeþi Alperen Yardýmcý'ya da Galatasaray
formasý ve tatlý ikram etti. Ýki kardeþ Baþkan Þahiner'e
teþekkür ederek baþarýlý çalýþmalarýný internetten takip
ettiklerini belirtti.
Hitit Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümü’nü okudu.
Baþarýlý öðrenciye ödül
Ç
orum’un Kargý ilçesi’nde
Temel Eðitimden
Ortaöðretime Geçiþ (TEOG)
sýnavýnda ilçe birincisi olan Rabia
Kýþla ilçe kaymakamý Ali Erdoðan
tarafýndan ödüllendirildi.
Akkise Yunus Emre Orta
Okulu Okul Müdürü Hamdi Özata
ve okul öðrencisi Rabia Kýþla,
Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan’ý
ziyaret etti. Kýþla’yý gösterdiði
baþarýdan dolayý tebrik eden
Kaymakam Erdoðan, “Öðrencimiz
azim ve gayreti ile girdiði sýnavdan
baþarýlý bir sonuç alarak ailesini,
öðretmenlerini ve bizleri
sevindirdi. Kendisine eðitim
hayatýnda nice baþarýlar diliyorum.
Rabia’nýn bundan sonra her türlü
sorununda yanýnda yer alacaðýmýzý
ve ona destek olacaðýmýzý
KÖYE SÝNEK ARACININ GELMESÝNÝ
ÝSTEDÝ
Baþkan Þahiner, engelli kardeþlere verdiði sözü tuttu.
Evde ailesinin yardýmýyla birbirinden
güzel eserler üreten Ekici, bir yýl
boyunca yaptýðý eserleri
sanatseverlerin beðenisine sundu.
Arkadaþlarýnýn yardýmýyla bir
günlük sergi açan Ekici, hiçbir
eserine deðer biçmedi. ‘Sanata paha
biçilemez’ diyen Ekici, “Sergiyi
ziyaret eden sanatseverler
beðendikleri tablolarý almalarý
halinde destek amaçlý sunduklarý
katkýyý kabul ediyorum. Sergi sadece
bir gün sürecek” dedi.
Tek isteðinin Halk Eðitim
Merkezi Müdürlüðü bünyesinde
sanatseverlere ders vermek olduðunu
ifade eden Ekici, “Bingöl’de ebru
sanatýna iliþkin bir kurs yok.
Yetkililere bu talebi ileteceðim. Halk
Eðitim Merkezi’nde kurs açýp, ebru
sanatýna ilgi duyan kursiyerlere ders
vermek istiyorum. Talebimin olumlu
karþýlanmasý halinde ebru sanatýna
gönül verenlere eðiti verebilirim”
DOSTLARA
VEDA
Engelli kardeþlere sürpriz
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, iki kardeþi köylerinde ziyaret etti.
7
Köydeki sineklerden rahatsýz olan Mehmet Emin
Yardýmcý, Baþkan Abdulkadir Þahiner'den Büyükincesu
köyüne de bir defaya mahsus sinek ilaçlama aracýnýn
gönderilmesini istedi.
Baþkan Þahiner bu isteðe olumlu cevap vererek
ilaçlama aracýnýn en kýsa zamanda köye
gönderileceðini söyledi. Yardýmcý ailesi de ziyaretten
duyduklarý memnuniyeti dile getirerek Baþkan
Abdulkadir Þahiner'e teþekkürlerini iletti.
Baþkan Þahiner de Ýstanbul’a dönüþ esnasýnda da
üzerlerine düþecek her türlü yardýma hazýr olduðu
belirterek, Büyükincesu köyünden ayrýldý.(ÝHA)
bilmesini isterim” dedi.
TEOG Rabia Kýþla ise
baþarýsýný düzenli ders çalýþma,
kitap okuma ve tüm sosyal
faaliyetlere katýlarak elde ettiðini
söyledi. Elde ettiði baþarýda
öðretmenlerinin de çok büyük
katkýsýnýn olduðunu dile getiren
Kýþla, tercihini Samsun Garip
Zeycan Fen Lisesi’nden yana
kullandýðýný ve kayýt iþlemlerini
tamamladýðýný söyledi. Üniversite
sýnavlarýnda ise hedefinin Týp
Fakültesi olduðunu belirten Kýþla,
doktor olmak istediðini sözlerine
ekledi.
Yunus Emre Orta Okulu
Müdürü Hamdi Özata ise,
öðrencilerinin baþarýsýnýn
kendilerini gururlandýrdýðýný
kaydetti.(ÝHA)
Eski Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar Okuyan,
Çorum Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i ziyaret etti.
Eski bakandan Þahiner’e ziyaret
E
ski Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Yaþar Okuyan, Çorum
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner'i ziyaret etti.
Ziyarette Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner ile bir
süre görüþen Okuyan, 30 Mart yerel
seçimlerinde belediye baþkaný
seçilen Þahiner’e görevinde baþarýlar
diledi.
Þahiner’de ise, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek
eski bakan Okuyan’a teþekkür
etti.(ÝHA)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
Bu rapor üzdü
B
irleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Fonu
(UNICEF), çocuk ve gençlerin, fiziksel, cinsel ve
duygusal þiddete maruz kaldýðýna dikkati çekti.
UNICEF, 190 ülkeden verileri araþtýrarak hazýrladýðý
raporunda, 2012'de 120 milyondan fazla genç kýzýn fuhþa
zorlandýðýný ve cinayet kurbanlarýnýn beþte birinin 20 yaþ altý
genç ve çocuklardan oluþtuðunu açýkladý.
UNICEF Direktörü Anthony Lake, "Þiddet, ne yazýk ki
yaþ, coðrafya, din, etnik köken ve gelir düzeyi gözetmeden
tüm çocuklarý etkiliyor. Çocuklar, güvende olmalarý gereken
evlerinde, okullarýnda ve yaþadýklarý çevrelerde bile aile
üyelerinin, öðretmenlerinin, komþularýnýn ve diðer
çocuklarýn þiddetine maruz kalýyor" dedi.
Rapora göre, özelikle Orta ve Güney Amerika
ülkelerinde 10-19 yaþlarýndaki erkek çocuklarý arasýnda en
önemli ölüm sebeplerinden biri cinayet. Boko Haram'ýn
nisan ayýnda 200'den fazla kýz çocuðunu okuldan kaçýrdýðý
Nijerya, 2012'de cinayete kurban giden 13 bin çocuk ve genç
ile listenin baþýnda yer alýyor. Nijerya'yý 11 bin çocuðun
cinayete kurban gittiði Brezilya izliyor. Kuzey Amerika ve
Avrupa ülkelerinde en yüksek çocuk cinayeti oraný ise
ABD'de bulunuyor.
CÝNSEL ÞÝDDET KORKUTUCU
BOYUTLARDA
Çocuklara yönelik cinsel þiddet ise çok daha yaygýn
görülüyor. Dünyada 20 yaþ altý her 10 kýz çocuðundan biri,
fuhþa zorlanýyor. Cinsel köle olarak kullanýlan kýz
çocuklarýnýn sayýsýnýn 120 milyonu geçtiði sanýlýyor.
Erken yaþta evlendirilen genç kýzlarýn sayýsýnýn ise 240
milyon olduðu tahmin ediliyor. Evliliðe zorlanan genç
kýzlarýn üçte biri ise eþleri tarafýndan duygusal, fiziksel ve
cinsel þiddete maruz býrakýlýyor. Küçük yaþta evlilik, en çok
Afrika kýtasýnda özelikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Uganda ve Zimbabve'de görülüyor.
Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise çocuklar, en çok
internet ortamýnda cinsel þiddete maruz kalýyor. 2009'da
Ýsviçre'de yapýlan bir araþtýrma, 15-17 yaþlarýndaki kýz
çocuklarýndan yüzde 22'sinin erkek çocuklarýnýn da yüzde
8'inin en az bir kez cinsel þiddete maruz kaldýðýný ortaya
çýkardý.
UNICEF, çocuk kurbanlarýn korku nedeniyle
yaþadýklarýný dile getirememesi, birçok ülkede çocuklarý
koruyan yasalarýn bulunmamasý ve çocuk koruma
hizmetlerinin olmamasý nedeniyle çocuklara yönelik þiddet
olaylarýnýn giderek arttýðýna iþaret etti.
UNICEF Çocuk Koruma Birimi Baþkaný Susan Bissell,
"Çocuklarýn her gün dünyanýn dört bir yanýnda yaþadýðý
þiddet olaylarý, sorunun ciddiyetini ortaya koymaktadýr. Bu
þiddet olaylarýnýn büyük bir kýsmý, aslýnda çocuklara
bakmakla yükümlü kiþiler tarafýndan iþlenmektedir. Dünya
çapýnda 2-14 yaþlarýnda her 10 çocuktan 6'sý, fiziksel cezaya
maruz kalýyor. Sadece 39 ülkede çocuklara fiziksel ceza
verilmesini yasaklayan yasalar bulunuyor" dedi.(AA)
Açlýk ve yoksulluk
rakamlarý açýklandý
Y
apýlan açýklamaya göre,
Temmuz ayýnda tavan yapan
açlýk ve yoksulluk rakamlarý Aðustos
ayýnda oransal olarak yerinde saydý.
Belediye ve Özel Ýdare
Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (BemBir-Sen) AR-GE Birimi tarafýndan
TÜÝK verileri baz alýnarak
hazýrlanan 2014 yýlý Aðustos ayý
asgari gýda harcamasý (açlýk sýnýrý)
ve asgari geçim haddi (yoksulluk
sýnýrý) rakamlarý açýklandý.
Aðustos ayýnda yoksulluk
rakamlarýnda 15 liralýk, açlýk
rakamlarýnda ise 4 liralýk bir artýþ
yaþandý. Temmuz ayýnda bin 195
liraya yükselen açlýk sýnýrý, Aðustos
ayýnda bin 199 lira olarak
gerçekleþti. Temmuz ayýnda 3 bin
134 lira olarak gerçekleþen
yoksulluk rakamlarý ise, Aðustos
ayýnda 3 bin 149 lira olarak kayýtlara
geçti.
Tatillerini Ramazan Bayramý
sonrasýna erteleyen vatandaþýn bu
tutumu, otel ve restoran sektöründeki
fiyatlarýn yükselmesine neden oldu.
Aðustos ayýnda aylýk en yüksek artýþ
yüzde 1,64 ile lokanta ve oteller
grubunda gerçekleþti. Ana harcama
gruplarý itibariyle 2014 yýlý Aðustos
ayýnda endekste yer alan gruplardan
gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde
0,89, eðitimde yüzde 0,75, çeþitli
mal ve hizmetlerde yüzde 0,65,
eðlence ve kültürde yüzde 0,59 artýþ
gerçekleþti.
Aylýk en fazla düþüþ gösteren
grup yüzde 4,92 ile giyim ve
ayakkabý oldu. Ana harcama gruplarý
itibariyle 2014 yýlý Aðustos ayýnda
endekste yer alan gruplardan alkollü
içecekler ve tütünde yüzde 0,46,
ulaþtýrmada yüzde 0,06 düþüþ
gerçekleþti. Yýllýk en fazla artýþ
yüzde 14,73 ile lokanta ve oteller
grubunda oldu.(ÝHA)
Temmuz ayýnda
tavan yapan açlýk
ve yoksulluk
rakamlarý Aðustos
ayýnda oransal
olarak yerinde
saydý.
Elektriðe
zam
kapýda
D
ünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), dünyada her
40 saniyede bir kiþinin kendi elleriyle
yaþamýna son verdiðini açýkladý.
Son 10 yýlda dünyanýn dört bir
yanýndaki intihar vakalarýný inceleyen
DSÖ'nün hazýrladýðý ilk küresel intiharý
önleme raporuna göre, her yýl 800 binden
fazla kiþi intihar ediyor. Ýntiharlarýn yaklaþýk
yüzde 75'i düþük ya da orta gelirli ülkelerde
yaþanýyor. En yüksek intihar oraný, 70 yaþ ve
üstü grupta görülüyor. Ýntihar, 15-29 arasý yaþ
grubunda ise ikinci en önemli ölüm sebebi
oldu. Ýntihar, özelikle 50 yaþ üstü erkekler
arasýnda daha yaygýn. Gelir seviyesi yüksek
ülkelerde erkekler arasýndaki intihar oraný,
fiyatýna yansýtýlýp yansýtýlmayacaðý
konusunu Baþbakan Yardýmcýsý Ali
Babacan baþkanlýðýnda Hazine ile
görüþtüklerini, buradan çýkacak sonucun
kamuoyuyla paylaþýlacaðýný söyledi.
Yýldýz, "Don vurmuþ kayýsý gibi artan
enerji maliyetlerinin de enflasyona etkisi
olur. Halen aldýðýmýz fiyatýn altýnda
doðalgaz satýyoruz. HES kullanarak
maliyeti düþürü-yorduk. Þimdi bu etki
de azaldý" bilgisini verdi. Bilindiði gibi
doðalgaz ayda bir, elektrik ise 3 ay-da
bir deðerlendiriliyor. Buna göre
ekimayýnda elektrik fiyatlarýna zam
yapýlýp yapýlmayaca-ðý kesin olarak
kadýnlardan üç kat fazla.
Zehir almak, ateþli silahlarla kendini
vurmak ve asmak, en yaygýn intihar
yöntemleri arasýnda yer alýyor. Avustralya,
Yeni Zelanda, Kanada, Japonya, Avrupa
Birliði'ne (AB) üye ülkeler ve ABD'de
yapýlan araþtýrmalar, ateþli silahlara ve zehirli
maddelere eriþimi kýsýtlamanýn intihar
vakalarýnda düþüþe yol açtýðýný gösterdi. DSÖ
Genel Müdürü Margaret Chan, "Ýntihar, çok
uzun süredir tabu kabul edilen bir saðlýk
sorunu. Bu sorunun çözümü için tüm ülkelere
eyleme geçmeleri çaðrýsýnda bulunuyoruz"
dedi.
2020 yýlýna kadar intihar vakalarýný
yüzde 10 düþürmeyi amaçlayan DSÖ,
halihazýrda sadece 28 ülkenin ulusal intihar
önleme stratejisi bulunduðuna iþaret etti.
DSÖ, akýl hastalýklarý için kullanýlan
toplumsal etiketlerin insanlarýn týbbi yardým
almasýna engel olduðuna ve intihar oranlarýný
artýrdýðýna dikkati çekerek toplumsal
bilinçlendirme kampanyalarýnýn önemini
vurguladý. Örgüt, geçen ay yaþamýna son
veren ünlü oyuncu Robin Wiliams'ýn
ölümünde olduðu gibi intiharla ilgili
ayrýntýlarýn medyada yer almamasý
gerektiðini de belirtti. Rapor, Dünya Ýntiharý
Önleme Günü olarak kutlanan 10 Eylül'de
yayýmlanacak.(Yaygýn basýn)
Üniversiteler AB kriterleriyle
denetlenecek
Ü
E
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný
Taner Yýldýz, enerjide artan maliyet
baskýsýný kamuoyuna açýkladý.
Enerji Bakaný Yýldýz, kuraklýk
nedeniyle hidroelektrik santrallerde
üretimin düþtüðünü, elektriði daha
pahalý olan doðalgazdan üretmek
zorunda kaldýklarý için maliyetin
arttýðýný bildirdi, zam için sinyal verdi
Ekonomi Muhabirleri Derneði'nin
düzenlediði toplantýda deðerlendirmeler
yapan Yýldýz, elektrik üretimininyüzde
25'inin hidroelektrik santrallerden
(HES)karþýlanýrken kuraklýk nedeniyle
bu-nun yüzde 20'ye kadar düþtüðüne
dikkat çekti. Yýldýz, "Açýkça
söylüyorum aradaki farký doðal-gaz ile
telafi etmemiz nedeniyle elektrik üretim
maliyetlerimiz arttý. Kuraklýk kýþ
aylarýndaki elektrik üretimini de
etkileyecek" dedi.
Yýldýz, bu maliyetin elektrik
Her 40 saniyede 1 kiþi
niversiteler AB kriterleriyle
denetlenecekYÖK,
üniversiteleri periyodik olarak
takip edecek kalite
deðerlendirmesi yapacak
YÖK bünyesinde
oluþturulan Yeterlilikler, Kalite
Güvencesi ve Akreditasyon
Komisyonu (YÖKAK) ile
üniversitelerin program ve kurum
bazýnda yeterliði ve yetkinliði
Avrupa Birliði standartlarý
çerçevesinde periyodik olarak
takip edilecek, akademik
kriterlerle incelenerek "kalite"
deðerlendirmesi yapýlacak.
YÖK Baþkaný Prof. Dr.
Gökhan Çetinsaya, yaptýðý
açýklamada, YÖK'ün
yükseköðretimde kalite gibi çok
önemli bir iþlevi olduðunu
belirterek, AB standartlarý
çerçevesinde yükseköðretimdeki
büyümeye paralel bir þekilde
ulusal düzeyde YÖK, MEB ve
Mesleki Yeterlilik Kurumu
iþbirliðiyle Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi (TYÇ) yönetmeliðinin
hazýrlandýðýný anlattý.
Yönetmeliðin Bakanlar
Kurulu kararýyla önümüzdeki bir
iki ay içinde yayýmlanmasýyla,
üniversitelerin bazý
yükümlülükler altýna gireceðini
belirten Çetinsaya, yönetmelik
gereði yeterlilikler, kalite
güvencesi, akreditasyon, denklik
ve önceki öðrenmenin tanýnmasý
gibi süreçlerin daha sistematik bir
þekilde takip edileceðini ifade etti.
Çetinsaya, bu kapsamda
YÖK nezdinde de idari ve
fonksiyonel yapýnýn kurulmasý
gerektiðini söyledi.
Kalite sürecinin
kurumsallaþmasý adýna bu
çalýþmalarý yürütecek bir
komisyon oluþturduklarýný
aktaran Çetinsaya,
"Yükseköðretimde bir büyüme
söz konusu. Bu sürecinin kaliteyle
taçlandýrýlmasý gerekiyor. Bu
kapsamda kalite çerçevesinde
yapýlan tüm çalýþmalarý bir
þemsiye altýnda toplamak, bir
sistem içerisine oturtmak için
YÖKAK'ý kurduk" diye konuþtu.
Komisyonun 13 kiþiden
oluþacaðýný ve baþkanlýðýný da
Ýstanbul Üniversitesi öðretim
üyesi Prof. Dr. Metin Toprak'ýn
yapacaðýný anlatan Çetinsaya,
YÖKAK'ýn, TYÇ doðrultusunda,
kalite baþlýðý altýnda toplanan
bütün konularda koordinasyonu
saðlayacaðýný, yükseköðretimin
yeniden yapýlanma alanýndaki
ulusal ve uluslararasý geliþmeleri
izleyeceðini ve uygulamayý
yönlendirecek politika
tedbirlerini, eylem baþlýklarýný
oluþturacaðýný söyledi.
Komisyonun, politika
tedbirlerini yükseköðretim
kurumlarýnýn gündemine nasýl
dahil edileceði konusunda da
çalýþmalar yapacaðýný anlatan
Çetinsaya, þunlarý kaydetti:
"Yani bu komisyonla biz
üniversitelerimizi artýk sadece
kuruluþ aþamasýnda deðil süreç
içerisinde de kalite
deðerlendirmesine tabi tutacaðýz.
Üniversitelerimizi Avrupa Birliði
standartlarý çerçevesinde
inceleyerek, verilen izinlere uyup
uymadýklarý, eðitimleri,
yetiþtirdiði öðrencileri yani tüm
süreci ve çýktýsýný da sistematik
bir þekilde, kriterler çerçevesinde
denetleyeceðiz. Komisyon hem
Bolonya Süreci, hem de mevcut
sistem ve Mesleki Yeterlilikler
Kurumu çerçevesinde kalite
süreçlerini koordine edecek ve
bize anlamlý bir kalite sistemi
önerisi getirecek. Böylece biz de
yükseköðretimde nihai kalite
modelini tespite çalýþacaðýz.
Gerekli yasal düzenlemeler
konusunda önerilerimizi
sunacaðýz. Bu kapsamda
yükseköðretimde kalite sürecini
yürütecek olan Mühendislik
Eðitim Programlarý
Deðerlendirme ve Akreditasyon
Derneði (MÜDEK) gibi baðýmsýz
akreditasyon kuruluþlarýna lisans
verilecek."(AA)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
9
THY’den cep telefonuna izin
T
HY, baþta cep telefonu olmak üzere
elektronik aletlerin uçak yerdeyken
kullanýmýna izin verdi.Yeni uygulama
ile birlikte uçaða binen yolcular, kapý
kapanýncaya kadar cep telefonu, tablet,
bilgisayar gibi kablosuz veri alýþveriþi
yapabilen elektronik aletleri olarak
kullanabilecek. Ancak kapý kapatýlýp motor
çalýþtýrýlýnca, uçak havalanýp kemer ikaz
lambalarý söndürülünceye kadar tüm
elektronik aletler kapalý kalacak.
Gençlerin
çoðu bu
mesleði
istiyor
ama...
C
ilt kanserinin pilot ve
hostesleri daha fazla
etkilediði belirlendi.
Amerikalý bilim adamlarýnýn
araþtýrmasý, yüksek rakýmda
ultraviyole ýþýnlarýn
yoðunluðunun daha fazla olmasý
nedeniyle sýk sýk uçan ve bu
ýþýnlara maruz kalan pilot ve
hosteslerde melanom cilt kanseri
riskinin arttýðýný gösterdi.
California Üniversitesi'nden
bilim adamlarý 2606 bin kiþiyi
kapsayan 19 araþtýrmanýn
sonuçlarýný inceledi.
Pilot ve hosteslerde cilt
kanserine yakalanma riskinin
baþka meslek sahiplerinden 2 kat
fazla olduðu belirlendi.
Uçaklarýn genellikle 9 bin
HAVADA UÇUÞ MODUNDA
AÇILACAK
Hava durumuna göre deðiþmekle
birlikte kemer ikaz lambalarý 20 bin feet (6
bin 600 metre) yüksekliðe ulaþtýðýnda
söndürülüyor ve yolcular kemerlerini
açabiliyor. Ýkaz lambasýnýn sönmesiyle
birlikte yolcular yayýn yapmayan elektronik
aletleri, iniþe kadar kullanabilecek. Ancak
kullaným uçuþ moduna alýnarak
yapýlabilecek. Uçak alçalmaya geçip ininceye
kadar ise bu aletler kapalý konuma
getirilecek. Ýniþ sonrasýnda uçak pisti terk
Eczacýlara kýlavuz
metre yüksekte uçtuðunu ve bu
yükseklikte cilt kanserine yol
açan ultraviyole ýþýnlarýn çok
yoðun olduðunu belirten bilim
adamlarýndan Martina
Sanlorenzo, üzerinden
geçildiðinde bulutlarýn ýþýnlarý
yansýttýðýný belirtti.
Sanlorenzo, bulutlarýn ayna
görevi görmesinin ýþýnlarýn
etkisinin daha fazla olmasýna yol
açtýðýna dikkati çekti.
Araþtýrmanýn sonuçlarý
"Journal of the American Medical
Association" dergisinde
yayýmlandý.
Cilt kanseri erken teþhis
halinde kolayca iyileþtirilebiliyor.
Ancak genellikle ciltteki tümörler
benle karýþtýrýldýðýndan gözden
kaçabiliyor.(AA)
S
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
ettikten sonra, kabin memurlarýnýn anonsunu
yapmalarý ile birlikte yerde elektronik aletler
açýk duruma getirilebilcek. Yolcular
uçaktayken yakýt alýmý yapýlýyorsa, elektronik
aletler kapalý konuma alýnacak.(DHA)
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
aðlýk Bakanlýðý, eczacýlarý kapsayan "Ýyi Eczacýlýk
Uygulamalarý Kýlavuzu" hazýrladý.
Saðlýk Bakanlýðýnýn hazýrladýðý kýlavuza göre, iyi
bir hizmet için eczacýnýn tüm hastalarýna eþit
davranmasý, hizmeti bilfiil sunmasý, meslektaþlarýný
rakip görmemesi ve haksýz rekabete neden olacak
davranýþlarda bulunmamasý gerekiyor.
Hastaya ilacý verilirken eðitim durumu göz önünde
bulundurulacak, eczacý hastasýna karþý iyi bir dinleyici
olacak, teknik ve týbbi terimler kullanmaktan kaçýnacak,
basit, açýk, kolay ve anlaþýlabilir bilgi verecek.
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz
Kurumu, eczaneler, eczacýlar ve diðer personeli
kapsayan "Ýyi Eczacýlýk Uygulamalarý Kýlavuzu"
hazýrladý.
Kýlavuz, eczanelerde verilen hizmetlerin
kalitesinin artýrýlmasýný, hastalarýn tedaviye uyum
göstermesini, yanlýþ ilaç ve doz seçimi sonucu yaþanan
sýkýntýlarýn, akýlcý olmayan ilaç kullanýmýnýn önüne
geçilmesini, doðru ve uygun dozda ilaç kullanýmý
konusunda hekimlerle iþbirliði içinde bulunulmasýný ve
iyi eczacýlýk uygulamalarýnýn geliþtirilmesini amaçlýyor.
Kýlavuza göre iyi eczacýlýk uygulamalarý eczacýnýn
öncelikle hasta saðlýðýný gözetmesini, akýlcý ilaç
kullanýmý konusunda toplumsal farkýndalýðýn
oluþturulmasýný, bilgi ve bilinç düzeyinin artýrýlmasýný,
ilaç ve diðer saðlýk ürünlerinin hasta maðduriyetine yol
açmayacak þekilde temin edilmesini, hastaya sunulan
ilaçlarýn kullanýmýnýn izlenmesini, hastanýn ilaçlardan
Aksiyon
filmleri
þiþmanlatýyor
BD'de yapýlan bir araþtýrma,
Aalmaaksiyon
filmleri seyretmenin kilo
ihtimalini artýrabileceðini
gösterdi.
Cornell Üniversitesi'nden bilim
insanlarý ise en çok ne tip televizyon
programlarý izlemenin kilo almaya yol
açabileceðini araþtýrdý.
Araþtýrma, insanlarýn aksiyon
filmleri izlerken daha çok
"atýþtýrdýklarýný" ortaya koydu.
Özellikle ailelere ekran baþýnda
çocuklarýný aksiyon filmi izletmemesi
konusunda uyarý yapýldý. (BBC)
en iyi þekilde faydalanmasý için bilgi ve danýþmanlýk
hizmetinin verilmesini gerektiriyor.
Ýyi eczacýlýk uygulamalarý, eczacýnýn görevini
yürütürken yaþama ve insana karþý saygýyý ön planda
tutmasý, hastanýn özel yaþam ve mahremiyetini
korumasý, saðlýklý olma hali ve yaþam kalitesinin
artýrýlmasý, toplum saðlýðýnýn korunmasý, hijyen,
hastalýklarýn önlenmesi konularýnda toplumu
bilinçlendirmesi, ilgili kurumlarla ve diðer saðlýk
profesyonelleriyle iþbirliði yapmasýyla mümkün
olabilecek.
Eczacý, gözlemlediði ya da hastalar veya diðer
saðlýk profesyonelleri tarafýndan iletilen yan etkileri,
ilaçlarýn doktorun önerisi dýþýnda kullanýmýný veya
suistimalini, gebelik ve emzirme döneminde ilaç
kullanýmýný, doz aþýmýný, kullaným hatalarýný, sahte ürün
þüphelerini doðrudan ya da il saðlýk müdürlükleri
aracýlýðýyla Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumuna
bildirecek.
Eczacý ayrýca, toplumu hastalýk riskleri konusunda
bilgilendirme, risklerden korunma yollarýný açýklama,
riskli bireyleri belirleyip erken taný ve tedavi için
doktora yönlendirme gibi önemli roller üstlenerek
koruyucu saðlýk hizmetine katkýda bulunacak, tüm
hastalara eþit davranacak, hizmeti hastaya bilfiil
sunacak, mesleðin þeref ve haysiyetine aykýrý olarak,
açýk veya gizli herhangi bir þekilde hileli veya
muvazaalý anlaþmalar yapamayacak, meslektaþlarýný
rakip olarak görmeyecek ve haksýz rekabete neden
olacak davranýþlarda bulunamayacak.(Haber Merkezi)-
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
6 EYLÜL 2014
Atlas Gençlik Merkezi açýldý
Özdemir: ‘Gayemiz, milli ve manevi deðerlere baðlý bir gençlik’
RECEP MEBET
Atlas Gençlik Merkezi, çocuk ve gençlere deðerler eðitimi veriyor.
Merkezde etüd çalýþmalarýnýn yaný sýra dini ilimler de öðretiliyor.
Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü tarafýndan kurulan ‘Atlas
Gençlik Merkezi’, Çorum’da hizmete girdi.
Osmancýk Caddesi
Ölçek Ýþ Merkezi yaný 1.
Ýstiklal Sokak numara
4/A’da hizmet veren Atlas Gençlik Merkezi, kapýlarýný Hakimiyet’e açtý.
Ortaöðretim çaðýndaki gençlere hitap eden
kuruluþu tanýtan Atlas
Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Özdemir,
“Gayemiz, milli ve manevi deðerlere baðlý bir
gençlik yetiþmesine katkýda bulunmak” dedi.
“Gençlerimizi sokaðýn olumsuz ortamýndan
kurtararak deðerler eðitimiyle topluma kazandýrmayý amaçlýyoruz” diyen Mustafa Özdemir,
Atlas Gençlik Merkezi’nin bu doðrultuda faaliyet gösterdiðini söyledi.
Türkiye çapýnda faaliyet gösteren Gençlik
Kulüpleri Federasyonu
(GENÇ-FED)’na da üye
olan Atlas Gençlik Merkezi’nin hizmette 6 ayý
geride býraktýðný belirten
Özdemir, Çorum’da her
mahalleye bir gençlik
merkezi kazandýrmayý
hedeflediklerini vurguladý.
ÇORUMLU
GENÇLERE ÖZEL ETKÝNLÝKLER
Atlas Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Özdemir, sunduklarý hizmetleri anlattý.
Merkezde gençlerin eðlenceli vakit geçirebilecekleri bölümler de bulunuyor.
Gençlere yönelik
sunduklarý imkanlardan
bahseden Atlas Gençlik
Merkezi Müdürü Özdemir, açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:
“Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü çatýsý altýnda Çorum’daki ilk
gençlik merkezimizi açtýk.
Hazýrladýðýmýz bu
nezih ortamda, vatanýný
ve milletini seven, dini
deðerlerine baðlý nesiller
yetiþmesine vesile olmayý hedefliyoruz.
Ýlk ve ortaöðretim
çaðýndaki öðrencilere
yönelik olarak izcilik faaliyetlerinin yaný sýra
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenliyoruz. Geride býraktýðýmýz
kýsa sürede çok sayýda
etkinlik
düzenledik.
Yüzme, piknik, halý saha
futbol turnuvasý, masa
tenisi ve güreþ müsabakalarý, folklor, gezi ve ziyaretler bu etkinliklerden sadece bir kaçýný
oluþturuyor.
‘DEÐERLER EÐÝTÝMÝNÝ ÖNEMSÝYORUZ’
Gençler, sokaðýn olumsuzluklarýndan korunarak eðitimciler gözeteminde keyifli vakit geçiriyor.
Öðrencilere yönelik, havuz, piknik, gezi ve çeþitli sportif etkinlikler düzenleniyor.
Alanýnda uzman
eðitimciler tarafýndan
Karakter Eðitimi ve etüd
çalýþmalarý yapýyoruz.
Deðerler Eðitimi’yle,
gençlerimizi milli ve
manevi deðerler rehberliðinde geleceðe hazýrlýyoruz.
Atlas Gençlik Merkezi’ne devam eden
gençlerimiz, hem eðleniyor hem de kaliteli zaman geririyor. Eðitimcilerimizin gözetimindeki
zeka oyunlarý, bilgisayar
oyunlarý, PlayStation,
langýrt ve masa tenisi gibi eðlencelere ilgi büyük. Ayrýca Kuran-ý Kerim ve meali ile hadis
sohbetleri düzenliyoruz.
Çocuk ve gençlerimize yönelik imkanlarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi
Osmancýk Caddesi Ölçek Ýþ Merkezi yaný 1.
Ýstiklal Sokak’ta faaliyet
gösteren Atlas Gençlik
Merkezi’ne bekliyoruz.”
Atlas Gençlik Ýzcilik Spor Kulübü çatýsý altýnda kurulan ‘Atlas Gençlik Merkezi’ açýldý.
Akþemsettin Camii’ni gezdiler
RECEP MEBET
Atlas Gençlik
Merkezi öðrencileri
geçtiðimiz günlerde
Akþemsettin Camii
Yaptýrma ve Yaþatma
Derneði’ni ziyaret etti.
Akþemsettin
Camii Derneði
Baþkaný Celal
Alegöz’ün ev
sahipliðindeki ziyarete
katýlan öðrenciler,
caminin bölümlerini
gezdiler.
Atlas Gençlik
Merkezi Müdürü
Mustafa Özdemir’in de
hazýr bulunduðu
ziyarette Akþemsettin
Camii inþaatýný gezen
öðrencilere yetkililer
tarafýndan bilgiler
verildi.
Çorum Belediyesi
tarafýndan yürütülen
inþaa çalýþmalarýný
inceleyen öðrenciler,
tamamlanan
abdesthaneleri de
gezdiler.
Cami inþaasý ve
devam eden çalýþmalar
hakkýnda açýklamalar
yapan Akþemsettin
Camii Derneði
Baþkaný Celal Alegöz,
hayýrseverlerden
yardým beklediklerini
ifade etti.
Caminin taþ
kaplama iþlerinden
dolayý borcunun
bulunduðunu hatýrlatan
Celal Alegöz,
açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:
“Çorumlu
hayýrseverlerin desteði
ile camimizin
inþaasýnda önemli bir
aþamaya geldik.
Çorum Belediyesi
tarafýndan yürütülen
çalýþmalar dahilinde
gövde, kubbe ve
minarelerin inþaasýnýn
ardýndan iç dekorasyon
çalýþmalarýna baþlandý.
Akþemsettin
Camii inþaatýna baðýþta
bulunmak isteyenler
Farabi Caddesi’ndeki
camii inþaatý altýnda
bulunan Dernek
Büromuza
baþvurabilir, 224 98
06, 0537 471 50 47 ve
0542 487 72 47
numaralý
telefonlarýmýzdan
detaylý bilgi alabilirler.
Nakdi yardým
dýþýnda inþaat
malzemesi olarak ayni
yardýmda bulunmak
isteyenlerin öncelikle
Derneðimizle irtibata
geçmelerini rica
ediyoruz.
Bugüne kadar
Akþemsettin Camii
inþaatýna katkýda
bulunan ve
yardýmlarýný
esirgemeyen tüm
hayýrseverlere teþekkür
ediyor, devamýný
diliyoruz.”
Atlas Gençlik Merkezi öðrencileri, Akþemsettin Camii inþaatýný gezdi.
Düzenlenen etkinliðe katýlan öðrenciler, inþaasý tamamlanan abdesthaneleri de gördü.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
Çorum Hac Umre
yeni sezona hazýr
11
RECEP MEBET
Çorum Hac Umre Organizasyon ve Seyahat
Acentesi, 2014-2015 yýlý umre kayýtlarýna baþladý.
Þirket Müdürü Ýsmail Karal, Hac ve Umre
Koordinatörü Ali Karal’la birlikte yeni sezon umre
programlarý hakkýnda bilgi verdi.
Hilal Turizm iþbirliðiyle 14, 19 ve 26 günlük
umre programlarý düzenlediklerini anlatan Ýsmail
Karal, “Umrecilerimize Mekke’de Kabe’ye sadece
1.600 metre uzaklýktaki Hamidiye Otel’de,
Medine’de ise Mescid-i Nebevi’ye 150 metre
yakýnlýktaki Merkeziye Otel’de konaklama imkaný
sunuyoruz” dedi.
“Umrecilerimizi 3, 4 ve 5 yýldýzlý otellerde
aðýrlýyoruz” diyen Karal, ulaþýmý ise Atlas Jet
Havayollarý ile saðladýklarýný söyledi.
Mekke ve Medine’deki kutsal mekanlarý içine
Ýsmail Karal (saðda), Ali Karal’la birlikte bilgiler verdi.
alan ziyaretlerin yer
aldýðý umre programlarýna ilginin büyük
olduðunu vurgulayan
Karal, “En büyük referansýmýz daha önce kutsal
topraklara götürdüðümüz
umrecilerimiz” diye
konuþtu.
Umre programlarýnda kredi kartlarýna 8 aya
varan taksit imkaný sunduklarýnýn altýný çizen
Karal, din görevlileri
dýþýnda þirket temsilcilerinin de kafileye eþlik
ederek umrecilerin tüm
talepleriyle yakýndan
Çorum Hac Umre Organizasyon, 2014-2015 yýlý umre kayýtlarýna baþladý.
ilgilendiklerini ifade etti.
“Gurbetteki
hemþehrilerimizi de
sýladaki aileleriyle birlikte Çorum’a gelmeden
kutsal topraklarda buluþturan umre organizasyonlarý düzenliyoruz”
diyen Karal, umre
kafilelerine katýlmak ve
detaylý bilgi almak
isteyen herkesi
Osmancýk Caddesi 1.
Sokak Ulucamii karþýsýnda hizmet veren Çorum
Hac Umre Organizasyon
ve Seyahat Acentesi’ne
Firma, Osmancýk Caddesi 1. Sokak Ulucamii karþýsýnda hizmet veriyor.
Konfor Ev Kiralama’dan Çorum’da bir ilk
Çenesiz Gayrimenkul’den
eþyalý ev kiralama hizmeti
RECEP MEBET
Metin Çenesiz, hizmetleri hakkýnda bilgi verdi.
Çenesiz
Gayrimenkul, farklý bir
konseptte eþyalý daire
kiralama hizmeti
sunmaya baþladý.
‘Konfor Ev
Kiralama’ adý altýnda
sunduklarý
hizmetlerden bahseden
Çenesiz Gayrimenkul
yetkilisi Metin
Çenesiz, “Günlük
‘Konfor Ev Kiralama’ adý altýnda sunulan hizmetin ilgi gördüðü belirtildi.
Çenesiz Gayrimenkul, Osmancýk Caddesi 1. Uç Sokak’ta hizmet veriyor.
eþyalý daire kiralama
imkanýyla Çorum’da
bir ilke imza atýyoruz”
dedi.
Dayalý-döþeli
daireleri müþterilerinin
talepleri doðrultusunda
günlük, haftalýk, aylýk
veya yýllýk
periyodlarda kiraya
sunduklarýný anlatan
Metin Çenesiz, þehir
dýþýndan Çorum’a
gelen misafirlere ev
ortamýnda konaklama
imkaný saðladýklarýný
söyledi.
Üniversite
öðrencileri ve aileleri
baþta olmak üzere,
düðün, niþan, toplantý,
yemin töreni gibi
organizasyonlar için
Çorum’a gelenlere her
türlü ev eþyasýnýn
bulunduðu daireler
sunduklarýný dile
getiren Çenesiz,
“Oturduklarý evi tadilat
yaptýran aileleri de
Konfor Ev Kiralama
olarak misafir
ediyoruz” diye
konuþtu.
Çenesiz
Gayrimenkul olarak
emlak danýþmanlýðý
çerçevesinde her türlü
alým-satým hizmeti de
verdiklerini hatýrlatan
Çenesiz, Konfor Ev
Kiralama hizmetleri
hakkýnda detaylý bilgi
almak isteyenleri
Osmancýk Caddesi 1.
Uç Sokak numara
6/A’da faaliyet
gösteren ofislerine
davet etti.
Ýnci Organizasyon, düðün sezonuna özel indirim kampanyasý baþlattý.
Ýnci Organizasyon’da
indirim kampanyasý
RECEP MEBET
Fatma ve Yýlmaz
Paþaoðlu çiftinin
sahibi olduðu Ýnci
Organizasyon, düðün
sezonuna özel indirim
kampanyasý baþlattý.
Eylül ayý sonuna
kadar devam edecek
kampanya hakkýnda
bilgi veren Fatma
Paþaoðlu, nikah
þekerleri ile düðün ve
kýna malzemelerinde
cazip indirimler
yaptýklarýný açýkladý.
Satýþa sunduklarý
ürünler ve hizmetleri
hakkýnda bilgiler
veren Paþaoðlu,
açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:
“Ýnci
Organizasyon olarak
düðün, niþan, sünnet,
kýna gecesi, doðum
günü ve açýlýþ
programlarý baþta
olmak üzere pek çok
mutlu güne renk
katýyoruz.
Müþterilerimizin
sipariþleri
doðrultusunda tüm
ürünlerimizi kendimiz
tasarlýyoruz. Yeni
doðan kýyafetleri
tasarýmý da yapýyoruz.
Davetiye, nikah
þekeri, bebek þekeri ve
mevlit þekeri
çeþitlerini
müþterilerimizin
beðenisine sunuyoruz.
Ürün ve
hizmetlerimiz
Fatma ve Yýlmaz Paþaoðlu çifti, Ýnci Organizasyon’u tanýttý.
Ýndirim kampanyasýnýn Eylül ayý sonuna kadar devam edeceði vurgulandý.
hakkýnda detaylý bilgi
almak isteyen herkesi
Karakeçili Mahallesi
Valilik arkasý
Albayrak 1. Sokak
numara 9/C’deki
iþyerimize
bekliyoruz.”
Ýnci Organizasyon, Karakeçili Mahallesi Valilik arkasý Albayrak 1. Sokak numara 9/C’de hizmette.
Mihrem Boran vefat etti
Elmalý Köyü’nden gelme Mihrem Boran (88) dün
hayatýný kaybetti.
Turhan, Harun ve Fahri Boran’ýn annesi Mihrem
Boran, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi.
Merhumenin cenazesi bugün öðle namazýný
müteakiben Ulucamii’de kýlýnacak cenaze namazýnýn
ardýndan Ulu Mezarlýk’ta topraða verilecek.
HAKÝMÝYET, Mihrem Boran’a Allah'tan rahmet,
kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
12 CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Çocuðu okula baþlayacak velilere öneriler
Çocuklarýn okulda göstereceði baþarýnýn temelleri
ilk olarak aile ortamýnda atýlýyor.
Saðlýklý bir aile dayanýþmasý ile büyüyen çocuklarýn daha özgüvenli ve baþarýlý bireyler olarak yaþamlarýný sürdürdüðü gözlemlenirken ebeveynlerin yanlýþ davranýþlarý çocuklarý baþarýsýzlýða itiyor.
Memorial Ataþehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü’nden Uz. Psk. Özge Merve Türk, çocuklarýn okulda daha baþarýlý olmasý için ailelerin dikkat
etmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi verdi.
ÝLK DEFA GÝDÝYORSA...
Ýlk defa okula baþlayan çocuk için okul; yuvadan
ayrýlma, kendi baþýna var olma çabasý anlamýna gelmektedir. Çocuk artýk “öðrenci” sýfatýný alacak; okuma-yazma-hesaplama, kitaplar, ödevler, sýnýfta ders dinleme gibi yükümlülükleri bulunacaktýr. Yeni arkadaþlar, yeni
öðretmen yani tümüyle yepyeni bir çevre uyum sürecini
gerektirir; uyum süreci ve çabasý çocukta korku ve endiþe yaratmaktadýr.
Muz inme
riskini
azaltýyor
Saðlýklý bir aile dayanýþmasý ile
büyüyen çocuklarýn
daha özgüvenli ve baþarýlý bireyler olarak yaþamlarýný sürdürdüðü gözlemlenirken ebeveynlerin yanlýþ davranýþlarý çocuklarý baþarýsýzlýða itiyor.
M
uzun,
menopoz
sonrasýnda kadýnlarda
tansiyona
baðlý inme riskini
azaltabileceði belirlendi.
Amerikalý
bilim
adamlarý 11 yýl boyunca
50-79 yaþýndaki menopoza girmiþ 90 bin 137
kadýnýn saðlýk durumunu inceledi. Katýlýmcýlarýn ne kadar potasyum
aldýðý da deðerlendirildi.
Araþtýrma,
muz gibi potasyum bakýmýndan
zengin yiyecekler tüketen menopoza girmiþ
kadýnlarýn
inme riskinin yüzde 25'e kadar azaldýðýný gösterdi.
Ancak bilim adamlarýndan Sylvia WassertheilSmoller, çok fazla potasyumun da kalp için zararlý
olduðunu, kiþilerin neye ne kadar ihtiyaçlarý bulunduðunu öðrenmesi gerektiðini belirtti.
Araþtýrmanýn sonuçlarý Amerikan Kalp Derneði'nin "Report" adlý dergisinde yayýmlandý.
Menopoza giren kadýnlarda potasyum-sodyum
dengesi bozuluyor. Potasyum vücuttaki sývý dengesini saðlýyor.
Dünya Saðlýk Örgütü, günde 5-6 gram potasyum alýnmasýný öneriyor. Orta büyüklükteki muz
430 miligram potasyum içeriyor.(AA)
ÇOCUÐU ZORLAMAYIN
Okulun açýlmasýndan önce çocuðun okulu ziyaret
etmesi önemlidir. Sýnýflar, kafeterya, tuvaletler gibi çocuðun sürekli içinde bulunacaðý okul ortamýný önceden
tanýmasý ilk gün için kendine olan güvenini saðlayacaktýr. Okul öncesi süreçte çocuða zorla okuma-yazma öðretmeye çalýþmak okul için caydýrýcý olabilir ve çocuk
okula isteksiz hale gelebilir. Bunun için isteksiz olan bir
çocuðun zorlanmamasý gerekir. Okul malzeme alýþveriþlerini çocukla birlikte yapmak, hangi eþyanýn ne iþe yarayacaðýný anlatmak çocuðun okulla ilgili belirli bir hakimiyet kurmasýný saðlayabilir.
NEDEN OKUL, ONU ANLATIN
Çocuklara neden okula gidilmesinin gerektiðini anlatmak gerekir. Büyümesine yardýmcý olacak yeni bilgiler öðrenme, farklý aktiviteler keþfetme, yeni arkadaþlar
edinme konularýnda bilgiler verilmelidir. Okul anlatýldýðýnda bazý çocuklar gitmek istemediðini belirten olumsuz tepkilerde bulunabilirler. Bu durumda kaygý ve endiþesinin anlaþýldýðý belirtilmeli ve asla “gideceksin, her
çocuk okula gider” gibi genel cevaplar verilmemelidir.
Bu çocuðun daha olumsuz bir karþýlýk vermesine ve ebeveynin onu anlamadýðýný düþünmesine neden olacaktýr.
Çocuklar onlara hikaye okunmasýný severler ve hikayelerin kahramanlarýyla kendilerini özdeþleþtirirler. Bunun
için okula baþlayan çocuklarla ilgili hikaye kitaplarý
okumak, resimler çizmek bu anlamda destekleyici olacaktýr.
BAÞARIYA KATKIDA BULUNMAK ÝÇÝN
· Ders çalýþma ortamý önemlidir. Çocuðun bilgisa-
yar, televizyon gibi uyaran faktörlerden uzak bir ortamda masasýnýn üzerinde kitabý, defteri, kalemi ile sade ve
sakin bir ortamda ders çalýþmasý gerekir.
· Ýlk günden itibaren oyun ve ders çalýþma saatlerinin düzenli bir programa oturtulmalýdýr. Bunun için çocuk ile beraber onun hoþuna gidebilecek eðlenceli çizelgeler oluþturulabilir.
· Bireysel olarak ders yapmasýný desteklemek için
yanýnda durup nasýl yapýlacaðýný göstermeli sonra da ondan yapmasý beklenmelidir. Çocuðun desteðe ve tereddütlü olduðu zaman ebeveynine güvenebileceðini görmeye ihtiyacý vardýr.
· Ona bir þeyler öðretirken sabýrlý olmak, zedeleyici sözlerden uzak durmak ve baþarabildiðinde sözel ödül
olarak “aferin, iyi gidiyor” gibi kelimeler kullanmak
destekleyici olacaktýr. Maddi ödüllerin sonrasýnda pazarlýða dönüþebileceðini unutmayýn.
· Ders çalýþmanýn yanýnda onunla oyun oynamak
çocuðun performans kaygýsýný azaltýr. Ayný zamanda
ebeveyni ile paylaþýmý artar. Ders dýþýnda kitap okuma
alýþkanlýðý kazanmasý için onunla beraber kitap okunmalýdýr.
· Yatma saatlerini ayarlamasý önemlidir. Bu konuda
birlikte odasýnýn kapýsýna asabileceði bir afiþ yapabilirsiniz.
· Okula sýk sýk gidip çocuðun denetlenmesi uygun
deðildir. Çünkü ebeveyn ile çocuklar ayrý bireylerdir.
Okul sorumluluðunun çocuða ait olduðunu görebilmek
ve gösterebilmek gerekir.
· Ders dýþý sanat ve spor gibi faaliyetlere önem verilmelidir. Çocuðun kendini ifade edebileceði, rahatlayabileceði baþka bir ortama ihtiyacý vardýr. Bu durum derslerini de olumlu etkiler.
· Ebeveynlerin çocuðun ders çalýþma düzeni, aile
içindeki kurallar konusunda ortak fikirde olmalarý gerekir. Aksi halde anne ve babanýn farklý tutumlarý zaten
okula uyum saðlama sürecinde olan çocuk için kafa karýþtýrýcý olabilir.
· Bazen okula alýþma döneminde baþ aðrýsý, karýn
aðrýsý, mide bulantýsý gibi psikosomatik belirtiler ortaya
çýkabilir. Bu durumda çocuðu sakinleþtirmek ve okul ile
ilgili sýkýntýlarýndan konuþmasýna ortam saðlamak çocuðu rahatlatabilir.(Yaygýn basýn)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
Kalsiyumla kilo verin
U
zmanlar, tatilde alýnan aþýrý kilolarýn bol su içerek
ve kalsiyum grubu besinler tüketerek verileceðini
söyledi.
Beslenme ve Diyet Uzmaný Diyetisyen Hümeyra
Taþçýoðlu, kalsiyum grubu besinleri tüketmeden
vücuttan yað atmanýn imkansýz olduðunu söyledi.
Taþçýoðlu, "Her gün mutlaka 2 porsiyon süt/yoðurt
ya da kefir gibi bir kalsiyum grubuna beslenmenizde
mutlaka yer verin. Her gün mutlaka 2.5-3 litre su içiniz,
su vücuttan toksinlerin atýlmasý için adeta bir vasýta
görevi yapar. Suyunuzu karanfil, taze nane, limon,
damla sakýzý gibi bitkilerle de tatlandýrabilirsiniz.
Günde 1 litre karbonatlý su içmek vücudunuzdan
ödemin atýlmasýna yardýmcýdýr. Et/tavuk/balýk
tüketirken yaný sýra bol miktarda çið sebze tüketin.
Protein gruplarýnýn yanýnda tüketilen çið sebze, bu
gruptaki besinlerde bulunan kanserojen maddelerin
vücuttan daha kýsa sürede atýlmasýný saðlar ve vücutta
yað depolanmasýný minimize eder.
Her gün düzenli olarak cam arkasýndan olmayacak
þekilde, 15 dakika kadar güneþ ýþýðý almaya çalýþýn.
Böylelikle hem D vitamini almýþ olacak hem de
metabolizmanýzý hýzlandýrmýþ olacaksýnýz. Haftada
mutlaka 2 defa balýk tüketmeye çalýþýn. Þunu
unutmayýn ki balýk yemenin mevsimi yoktur.
Balýðý piþirirken asla herhangi bir yað ile temas
ettirmeyin, böylelikle balýðýn kendi yararlý yað
asitlerinin vücudumuza olan yararýný azaltmamýþ
olacaksýnýz. Meyve sularý detoks içeceði deðildir.
Aksine þeker alýmý artar ve fazla fruktoz yüklenmiþ
vücutta yaðlanma daha fazla olur. Bu yüzden meyveleri
üzerine toz tarçýn ve hindistan cevizi serperek taze
olarak tüketin.
Yürüyüþ yaparken nabzýnýzý deðiþtiren bir hýz ve
efor ile yapýn. Yani sürekli ayný hýzda yürümeyin, önce
ýsýndýktan sonra hafif koþun, ardýndan hýzlanýn, sonra
biraz dinlenmek için yavaþlayýp tekrar koþmaya
baþlayýn. Böylelikle yað yakým hýzýnýzý artýrýrsýnýz.
Yürüyüþ yaparken sizi terleten kýyafetlerden uzak
durun" dedi.
Taþçýoðlu, yürüyüþ öncesi içilebilecek bir detoks
karýþýmý da önerdi. Taþçýoðlu, þunlarý kaydetti:
"Ýncelten kefir için 4-5 dal taze nane yapraðý, 1
bardak kefir, 1 dilim ananas, 1 tatlý kaþýðý toz tarçýn, 1
çay kaþýðý toz zencefil ve 1 tatlý kaþýðý bal gerekli. Bu
malzemelerin hepsi karýþtýrýlýr ve buz eþliðinde spor
öncesi içilirse maksimum performans ve incelme
saðlanýr.
Günde 1 avuç kadar badem tüketmek ve haftada 3
gün mantar yemek zayýflamanýza ve toksin atmanýza
yardýmcý olur. Haftada 3 gün öðle yemeðinde haþlanmýþ
yarma, nohut ve yeþil mercimek karýþýmý ile
hazýrlanmýþ dereotlu soðuk ayran aþý tüketimi
metabolizmanýza hýz katarak enerjinizi artýrýr. Ayrýca o
gün kaçamak yapma ihtimalinizi de ciddi derecede
azaltýr."(ÝHA)
Dünyanýn yakýnýndan göktaþý geçecek
H
afta sonu Dünya'nýn yakýnýndan göktaþý geçecek
Amerikan Havacýlýk ve Uzay Dairesinden
(NASA), yeni keþfedilen asteroitin hafta sonu
Dünya'nýn yakýnýndan geçeceði bildirildi.
NASA'dan yapýlan açýklamada 2014 RC adý
verilen, yaklaþýk 20 metre uzunluðundaki asteroitin
yarýn Dünya'nýn 40 bin kilometre uzaðýndan geçeceði
belirtildi.
YENÝ ZELANDA ÜZERÝNDE OLMASI
BEKLENÝYOR
Yeryüzü ya da yörüngedeki uydular için herhangi
bir tehdit oluþturmayan 2014 RC'nin Dünya'ya en yakýn
olduðu sýrada Yeni Zelanda üzerinde olmasý bekleniyor.
2014 RC, 31 Aðustos'ta ABD'nin Arizona eyaletindeki
Catalina Gökyüzü Araþtýrma Merkezi araþtýrmacýlarý
tarafýndan keþfedilmiþti.(Yaygýn basýn)
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:11 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:24 Aðustos 1430 Hýzýr:124
2014
6
EYLÜL
Malýný yemin ederek beðendiren
kimseye, kýyâmet günü merhamet
edilmeyecek, acýnmayacaktýr.
Hadîs-i þerîf
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.34
06.04
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.46 AKÞAM 19.16
16.22 YATSI
20.39
Kolay Bulaþýk
Mutfakta yemek hazýrlarken, lavabonun deliðini týkayýp,
sabunlu ýlýk suyla doldurun. Yemeði hazýrladýðýnýz sýrada,
kirlenen kaplarý sabunlu su dolu lavaboya býrakýn. Yemeði
ocaða koyduðunuz zaman, kirlenen kaplar da temizlenmiþ
olur. Daha sonra bulaþýklarý yýkamak zor gelmez.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
223 03 00
224 44 94
225 58 68
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
MACÝTOÐLU
SEDEF
BAHÇELÝEVLER MAH
LOZAN KAVÞAÐI-ÝPEK
TAKSÝ ÇAPRAZI 221 44 08
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 221 64 44
GAZÝ
ÇORUM ÖZEL HASTANESÝ ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK
ALTI 227 78 00
DUYGU
GAZÝ CAD. NO: 36/E
( KÜLTÜR SÝTESÝ
KARÞISI ) 213 14 02
PAZAR
CEYHUN
GÜNEÞ
LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK
TAKSÝ - METROPOL YANI
222 00 10
GAZÝ CAD. 77/D ( PÝRÝ
BABA ÇAMLIÐI
KARÞISI) 224 10 84
Þ
Düþünme faaliyeti ve yazý
ehir, imkandýr ayný zamanda. Nüfuulkner, Marguez gibi sanatçýlarýn röporsuyla, ekonomisiyle, kültürüyle, eði- DEÐÝNMELER tajlarý çevrilmiþ dilimize. Uzun konuþtimiyle, sanatýyla, çarþýlarýyla. Her biri
malar bunlar. Orhan Pamuk'un kaleme
yeni bir kapýdýr bunlarýn bence.. Evde sýaldýðý önsöz dýþýnda dokuz mülakat.
kýldýðýnda çýk dýþarý, derim kendime.
Hepsini merak ediyorum o an. SayfalaCaddesinde, sokaðýnda, parkýnda, kahrýný çevirdikçe merakým artýyor. Mümvesinde, alýþveriþ merkezlerinde, kütüpkün olsa hemen okuyup bitirmeyi istiyohanesinde arkadaþlarýnla buluþursun, esrum: Sanatçýlara acaba neler soruldu?
kilerle-yenilerle karþýlaþýrsýn. Bir kitap
Ayný sorular mý yöneltildi ki? Mülakatbulursun mesela. Havan deðiþir, günde- Þahin ERTÜRK larý yapanlarýn zihni birikimi, edebi zevmin deðiþir; bir þeyi paylaþýrsýn, bir þey
ki nasýldý ki? Bu sanatçýlar modern sanaöðrenirsin, farklý bir þeyi kavrarsýn.
týn sorunlarýný, kültürel atmosferi nasýl algýlýyorKitap ve kitapçý þehrin dýþa açýk en önemli lar? Sayfalardaki koyu yazýlan sorulara göz atýyönlerinden biridir. Özellikle kültür, sanat ve bi- yorum. Þu dakikada cevaplardan çok, mülakatlimle bir biçimde uðraþanlar için bu hep böyle- lardaki sorular daha çok ilgilendiriyor beni. Evet,
dir. Hangi þehre yolum düþerse düþsün, orada ilk asýl olan sorudur sanatta ve bilimde. Kitap güzel
uðrak yerlerimden biri kitapçýlardýr. Þehrimiz basýlmýþ. Kapaðý, kaðýdý, kompozisyonu, cildi.
Çorum da öyle. Kitapçýlara, kütüphanelere belli Eser 302 sayfa.
aralýklarla uðramayý, raflarýndaki eski-yeni eserKitabý satýn aldým. Çok mutluyum, çok. Ýki
lere bakmayý çok severim.
elimle tutuyorum eseri yürürken.
Yine dýþarý çýktým. Gazi Caddesindeyim.
Ýþte bir banktayým. Bir aðaç dibindeki bankSaat kulesine doðru iniyorum. Öðle yakýn. Yolun ta, gölge hoþ. Üstte kuþlar, kendi dünyalarýndagüneþli tarafýndayým. Hava sýcak. Kitapçýlarý lar. Konuþur gibiler.Bir kedi sürekli dallara bakýdolaþýyorum yeni yayýnlardan haberdar olmak yor, kendi hareketli, gözleri daha hareketli.
gayesiyle. Bir kitapçý dükkanýnýn önündeki seHemen kitabýn sayfalarýna dönüyorum. Kipette dizi dizi kitaplar güneþleniyor. Konularý, taba odaklanýyorum. Yazarlara sorulan sorular ne
boyutlarý, kapak kompozisyonlarý, yazarlarý, tür- kadar farklý! Bazý sorulara verilen cevaplara baleri farklý yüzlerce eser.
kýyorum. Makale ciddiyetinde her cümle. CümÝþte zenginlik!
lelerin mantýksal örgüsü, konuyu açýlýmlamasý,
bilgiyle öznel anlayýþlarý ifade biçimleri dikkat
Kitaplardan birinin adý dikkatimi çekiyor.
çekici. Konuþmacýlar en iyi eserlerini kaleme
"Yazarýn Odasý"
alýrcasýna mülakat vermiþler, kanaatine ulaþýyoBu bir kitap adý. Ýlk anda ben de þaþýrdým rum sayfalara genel hatlarýyla bakarken.
baþlýðý okuyunca, oda! Eserin adýnýn üst kýsmýnBu göz gezdirme beni yerimden kaldýrýyor.
da; "Orhan Pamuk'un Önsözüyle" cümlesi var.
Heyecanlýyým. Eve dönüyorum acele olarak.
Sonra, alttaki cümle iþi anlaþýlýr kýldý bana: "UsOturup okumalýyým kararýný uygulamak için. O
talar Yazma Sanatýný Tartýþýyor" " Tartýþýyor "
an anlýyorum ki; yazmak tam manasýyla bir dükelimesi "ustalar" kelimesiyle birlikte ne kadar
þünme faaliyetidir ve bunu üslup dahilinde yazýda anlamlý. Henüz güneþin soldurmadýðý bir kaya geçirmektir. Konuþan yazarlarýn söze verdikpaðý var kitabý. Öznur Ayman çevirmiþ eseri. Kaleri önemle, sanatçý sorumluluðu arasýndaki iliþpakta görüþleri aktarýlan sanatçýlarýn isimleri sýkiyi kavrayýþlarý yoðun bir tema gibi görünüyor
ralanmýþ. Batýlý önemli yazarlar, edebiyatýmýzý
ilk izlenimlerime göre. Ya birikimleri? Bütün
fazlasýyla etkileyen sanatçýlar. Modern dönemin
bunlar yoðun bir çalýþmanýn, azmin ve de sabrýn
önde gelen temsilcileri: Hemingway, Borges, Fasonucudur elbette.
"Ýsabette Etse Mesuldür…." 1
S
iyasi hadiseler bizim hep kýrýlma noktalarýmýz
olmuþtur.
Kýrk küsür yýl bu hizmetin
içinde bulunduðum süre içinde bir Tefekkür
çok ihtilaflar, siyasi hadiseler ve Dünyamýz
yorumlardan kaynaklanan hicranlý
hallere maruz kaldýk..
Halbuki Bediüzzamanýn üzerinde en çok durduðu ;"
"Sakýn, sakýn!.. Dünya cereyanlarý; hususan siyaset cereyanlarý ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasýn!"
Raþit Yücel
ikazlarýna raðmen..
rasityücel@
Baþa gelecek bu hadiseleri
tahmin eden Bediüzzaman bir çok corumhakimiyet. net
mektuplarýnda bu önemli meseleleri dile getirmiþtir. Davanýn hatýrýndan ziyade siyasetçilerin hatýrlarý galip gelmiþtir.
Ýstenmeyen olaylar yaþanmýþ,
Ve hiç olmamasý gerekenler olmuþtur..
Toplum mühendisliði yapanlarýn bu yaþananlarýn dýþýnda olduðunu zannetmiyoruz.
Halbuki bizim temel hizmetimiz iman hizmetidir.
Her zaman bu noktayý hep birinci vazife olarak
telakki ettik.
Hiçbir hükümet ile maddi beklenti içinde olmadan, kendi imkanlarýmýz ile ayakta durduk.
Bu ölçüler risalelerde deðiþmez ve deðiþtirilemez deðerler olarak dünyamýzda yer aldý.
27 mayýs darbesine karþý çýktýk,
12 Eylül münafýkanesine taraftar olmadýk,
28 Þubat müdahelesinin karþýsýnda idik,
Son yaþanan olaylarda yine hakkýn yanýnda
yerimizi aldýk.
Bunlar bir takým yorum farklarýndan kaynaklandý.
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
Dikkat! Gözünüz tehlikede
B
ilgisayar ekraný göz saðlýðýný etkiliyorErþan, ”bilgisayar ekranlarýnýn göz saðlýðý üzerinde ciddi etkileri var” dedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýsmail Erþan, bilgisayar ekranlarýnýn göz saðlýðý üzerinde ciddi etkileri olduðunu söyledi.
Bilgisayar kullanýmýn yaygýnlaþmasý ile birlikte
göz ile ilgili rahatsýzlýklarýn ciddi oranda arttýðýný söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ýsmail Erþan, “Gözlerde aðrý, kuruluk
hissi, batma, yanma, kaþýntý, sulanma, kýzarýklýk, bulanýk görme, nesneleri çift görme gibi þikayetler görülmektedir. Bu þikayetlerin bilgisayar kullanýcýlarýnda
yaygýnlýðý yüzde 60-90 kadardýr.
Günümüzde, yoðun iþ temposu ile birlikte bilgisayar ekraný baþýnda kalma süresi 7-8 saati bulan kiþilerde
bu þikayetler daha da sýk ve þiddetli görülmektedir. Bilgisayar kullanýcýlarýnýn bu sýkýntýlarý ‘Computer Vision
Syndrome (bilgisayara bakma sendromu)’ olarak bilinmektedir. Normalde dakikada 14-18 defa gözümüzü kýrparken bilgisayar karþýsýna geçtiðimizde göz kapaklarýmýzý kýrpma sayýmýz 6-7’lere düþmektedir. Azalan göz
kýrpmasýyla yeteri miktarda gözyaþý salýnamamakta ve
göz küresi yeteri miktarda ýslanamamaktadýr. Sonuç olarak göz de belirgin þikayetler ortaya çýkmaktadýr. Büro
gibi klimalý ortamlar, sýcak yaz aylarý gibi gözyaþý buharlaþma hýzýnýn arttýðý ve ortam neminin azaldýðý durumlarda bilgisayar kullanýcýlarýnýn þikayetleri artmaktadýr” dedi.
Bu rahatsýzlýklarý önlemek için belli baþlý kurallara
dikkat edilmesi gerektiðini de söyleyen Erþan, “Çalýþtýðýmýz ortam iyice havalandýrýlmalý, ekran baþýnda uzun
süre kalýnmamalý, 45 dakika ekran karþýsýnda kalýndý ise
15 dakika süreyle daha az görsel dikkat gerektiren iþle
uðraþýlmalý, ekran karþýsýnda bilinçli olarak belirli aralýklarla gözlerin kýrpýlmasý alýþkanlýk haline getirilmelidir. Bilgisayarýn gözü bozduðu yönündeki düþünce yanlýþ olup uygun þartlarda kullanýlmadýðýnda kullanýcýlar-
da bahsettiðimiz rahatsýzlýk hissine sebep olmaktadýr.
Bilgisayar ekranýnýn zararlý etkilerinden korunmak için,
uygun çözünürlükte bir ekran kullanýlmalý, ekran filtrelerinin veya benzer þekilde filtre özelliði olan gözlüklerin de bir göz doktorunun önerisiyle ekran karþýnda kullanýlmasý gerekebilir” diye konuþtu.
Bilgisayar ekranýyla kiþi arasýndaki mesafenin
önemli olduðunu da belirten Erþan, þunlarý söyledi; “Kabaca bir kol mesafesi olacak þekilde ayarlanabilir. Bilgisayar ekranýnýn üst seviyesinin, göz seviyesini aþmamasýna özen gösterilmeli, bu sayede göz kapaklarý arasýndaki açýklýk daha az olacaðýndan gözyaþý etkin bir biçimde gözü ýslatabilmektedir. Bilgisayar klavyesi ekranýn hemen önünde olmalýdýr. Yana yerleþtirilen klavye,
gözlerin daha çabuk yorulmasýna neden olmaktadýr. Ayný sebeple kaynak ve dokümanlarýn da ekranýn hemen
yanýna yerleþtirilmesi gerekmektedir. Uygun çözünürlükte ekranýn seçilip, doðru þekilde konumlandýrýlmasýna ilave olarak ekran üzerindeki toz ve lekelerin parlama
ve yansýma problemine karþý temizliði de önemlidir. Bu
koruyucu önlemlere ilave olarak göz doktorunun uygun
gördüðü kiþilerin mevcut gözyaþýna destek olmasý amacýyla yapay gözyaþý damlalarýný kullanmasý gerekmektedir.(Haber Merkezi)
2.7980
2.7985
2.1569
2.1575
Gram
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
ALIÞ
87,85
SATIÞ
87.89
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6988
6 EYLÜL 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
VEFAT EDENLER
1-Sývacý Ustasý Ömer ve Aydýn CEYLAN' ýn
annesi, Sývacý Ustasý Ali Osman ALTINÖRS' ün kayýnvalidesi; Nafiye CEYLAN.
2-Bekdaþoðlu Köyü' nden gelme, Mehmet KAYIKÇI' nýn oðlu, Þenol ve Ünal KAYIKÇI' nýn babasý; Satýlmýþ KAYIKÇI.
3-Turgut Köyü' nden, Eski Muhtar Hüseyin
TAÞ' ýn babasý, Çorum Belediyesi' nden emekli Hüseyin KAYA' nýn kayýnpederi; Etem TAÞ.
6-Yukarýsaraylý Köyü' nden gelme, Hasan, Zeki, Mürsel, Mustafa ve Ömer SARSIN' ýn babasý;
Abdullah SARSIN.
7-Hacýahmetderesi Köyü' nden gelme, Devlet
Hastanesi' nden emekli Ahçý Nuri GÜL' ün eþi, Diþ
Teknisyeni Arif GÜL' ün annesi, Televizyon Tamircisi Satýlmýþ ONAN' ýn kayýnvalidesi; Ayþe Neriman
GÜL.
8-Eymir Köyü' nden gelme; Bahattin DEMÝRCÝ.
13
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
6 EYLÜL 2014
'Görevlendirmeler
liyakata göre yapýlmalý'
MURAT ÇETÝN
T
ürk Eðitim Sen
yöneticileri Demokrat Parti Ýl
Baþkaný Av. Muhsin Kocasaraç'ý ziyaret ederek,
müdür atamalarý ile ilgili
haksýzlýklar yapýldýðýný,
bu konuda destek istediklerini bildirdiler. DP
Ýl Baþkaný Kocasaraç,
görevlendirmelerin siyasete göre deðil, liyakata
göre yapýlmasý gerektiðine inandýklarýný söyledi.
Türk Eðitim Sen
Þube Baþkaný Selim Aydýn'ýn yaný sýra yönetim
kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av.
Muhsin Kocasaraç ile
Yüksek Haysiyet Divan
Kurul Üyesi Mustafa
Güral Koldaþ hazýr bulundu.
Ziyarette konuþan
Türk Eðitim Sen Þube
Baþkaný Selim Aydýn,
yönetici deðerlendirme
sürecinde yaþandýðýný iddia ettikleri haksýzlýklara
karþý çýkmak amacýyla
tüm siyasi partileri teker
teker dolaþarak destek
istediklerini söyledi. Aydýn, "Yönetici deðerlendirme sürecinde 40 puan
okul aile birliði ve öðretmenlere ait. Sýnavý deðerlendirenler yandaþ
sendika tarafýndan yönlendirilmekteler. Gerekli
davalarý bizler açtýk. Bu
iþin peþini býrakmayacaðýz." dedi.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Demokrat Parti Ýl Baþkaný Muhsin Kocasaraç
ise, Demokrat Parti olarak her zaman haksýzlýðýn karþýsýnda olduklarýný belirterek, "Bizlere
aktarmýþ olduðunuz milli
Türk Eðitim Sen yöneticileri Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av. Muhsin Kocasaraç'ý ziyaret etti.
Ziyarette Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ile yönetim kurulu hazýr bulundu.
eðitimdeki puanlama ve
deðerlendirme ile haksýz
ve usulsüz görevden
alýnma iþlemlerini yakýndan takip ediyoruz. Biz
devletin her biriminde liyakat ve hak edenin görev yapmasýný istiyoruz.
Yapýlan her atama ve iþe
alýþta esas olanýn adalet
ve hukukun üstünlüðü
esas alýnarak usül ve yasalara uygun davranýlmasýdýr." diye konuþtu.
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan uygulanan deðerlendirmelerin
siyasi saikle yapýldýðýný
SIRA T.C. KÝMLÝK ADI-SOYADI
NO. NO
objektif kriterlerden
uzak olduðunu belirten
Kocasaraç, konuþmasýnda þunlarý söyledi, "Bu
yanlý deðerlendirme ile
siyasi iktidara yakýn olmayan okul müdürlerinin tamamýna yakýný 75
puanýnýn altýnda býrakýlarak görevden alýnmýþtýr. Maalesef eðitimde
hiç olmamasý gereken siyasi kadrolaþma oluþturulmakta bir bakýma eðitim sistemine dinamit
konulmaktadýr. Görülen
odur ki düþük deðerlendirme notu verilerek gö-
revden alýnan yöneticilerin görev geçmiþleri onlarca takdir belgeleri ile
süslü, son derece baþarýlý
ve liyakat sahibi insanlardýr. Türkiye genelinde
görevden alýnan yöneticiler için tepki gösteren
ve seslerini yükselten
okul aile birlikleri ve velilerin tepkiside yapýlan
uygulamanýn yanlýþlýðýný
ortaya koymakta. Puanlamalarda okul müdürlerinin ne mesai arkadaþlarý ile iliþkileri, ne okula
yaptýðý katkýlar, ne aldýðý
ödüller ve üstün baþarý
belgeleri, ne akademik
kariyeri, ne de uluslararasý düzeyde yayýnlanan
makaleleri bunlarýn hiçbirisi dikkate alýnmamýþtýr. Tek kriter yandaþlýk
olmuþtur.
Bu uygulamayý kabul etmemiz ve bu haksýzlýklarýn karþýsýnda
tepkisiz kalmamýz beklenemez. Gerek genel
merkez bazýnda gerekse
yerel bazda Demokrat
Parti olarak bu haksýz,
hukuksuz ve siyasi yandaþ üretme ve kollama
sistemine þiddetle karþýyýz ve bu haksýzlýk ve
hukuksuzluðun düzeltilmesi için yakýn takipçisi
olacaðýz. Hiçbir cezaya
karýþmamýþ, soruþturma
dahi geçirmemiþ, 30 yýl
þanla þerefle bu millete
hizmet etmiþ okul müdürleri, sýrf sendikalarý
farklý diye, siyasi görüþleri farklý diye görevden
alýndý. Bu kabul edilemez. Biz her alanda liyakatin ön planda olmasýný, yapýlan atamalarda ve
deðerlendirmelerde siyasi ve etnik unsurlarýn
dikkate alýnmasýný deðil
objektif deðerlendirmelerin ön planda tutulmasýný talep ediyoruz. Eðitim ve öðretim yýlýnýn
baþladýðý þu günlerde
maalesef görevden alýnan yöneticiler ve öðretmenler hâlâ atamalarý
yapýlmamýþ, görev yerleri belli olmamýþ. Tam bir
baþýboþluk hakim. Demokrat Parti olarak yapýlan bu haksýz ve hukuksuz uygulamalarý kýnýyoruz. Bu haksýzlýklarýn bir
an önce düzeltilerek Sezar'ýn hakkýnýn Sezar'a
teslim edilmesini diliyoruz."
Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Vecdi Yanbaz,
Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti.
Sendikacýlardan
Baþköy’e ziyaret
B
üro Memur-Sen Genel Baþkan
Yardýmcýsý Vecdi Yanbaz, Vali
Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret
etti.
Ziyarette Çorum Büro MemurSen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz,
Ankara Ýçiþleri Þube Baþkaný Bilal
Oktay Çiçeklitaþ, Yönetim Kurulu
Üyesi Ýsmail Ünüþtü hazýr bulundu.
Büro Memur-Sen Genel Baþkan
Yardýmcýsý Vecdi Yanbaz, sendikanýn
yürüttüðü faaliyetler hakkýnda bilgi
verdi.
Vali Baþköy ise, sendika
üyelerine ziyaret duyduðu
memnuniyeti dile getirerek teþekkür
edip, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Haber Merkezi
Çin, Doðu Türkistan'daki Uygur Müslümanlarý ve diðer
azýnlýklarý asimile etmek için Çinlilerle evlenmelerini teþvik ediyor
Uygurlar’a farklý asimilasyon
Ç
in, Doðu Türkistan'daki Uygur
Müslümanlarý ve diðer
azýnlýklarý asimile etmek için
Çinlilerle evlenmelerini teþvik ediyor
Çin, Doðu Türkistan'daki ve
Çin'in diðer bölgelerindeki azýnlýklarý
asimile etmek için yeni bir projeyi
devreye sokmaya hazýrlanýyor.
Doðu Türkistan'daki þiddeti
ortadan kaldýrmak ve toplumsal
kaynaþmayý saðlamak adý altýnda
sunulan projede, Çinlilerle, Doðu
Türkistanlý Müslümanlarýn ve diðer
azýnlýklarýn evlenmeleri için teþvikler
vaat ediliyor.
Çin'in uygulamaya koymayý
planladýðý asimilasyon projesi
çerçevesinde, Müslüman Uygur
Türkleri veya diðer azýnlýklarla
evlenen Çinlilere yýllýk 10 bin Çin
Yuaný (320 dolar) vermeyi planlýyor.
Proje çerçevesinde evlenecek
kiþilere sadece para yardýmý
yapýlmasý planlanmýyor. Ayrýca ev ve
iþ iþ imkanlarý verilmesi de
planlanýyor. Ayrýca, yýllýk 3 bin 200
dolar tutarýnda saðlýk yardýmý
yapýlmasý da projeler arasýnda.
Diðer taraftan, bu kiþilerin
çocuklarýna da yýllýk 500 dolarlýk
eðitim yardýmý, üniversiteye gidecek
kiþilere de yýllýk 800 dolar burs
verilmesi vaat ediliyor.
Dünya Bülteni
ALACA MALMÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝG LÝSTESÝ
ADRESÝ
VERGiNiN NEVÝ
VERGÝNÝN MÝKTARI
ÖDEME EMRÝ NO
DÖNEMÝ
20100902665060000059.
20110820665070000109.
20130905665020000002.
20130905665030000149.
20130905665070000102
/103201208176650700000085.
2013090566500000185.
20120621 66501 00000001 .
201208226650900002812
0100903665090000217.
2013090566509000000010.
2010/2012
2010/2011
2013
2013
2012/2013
20090110665000000113.
20120822665000000119.
20080417145060000008
/92009112466060000161
/16020110820665060000221/222
201 309056650700001 42.
20120814665010000236/237
20130905665010000150/
1512013090566501000004.
2009/2012
1
2
3
4
5
21265669658
36553160694
27892063074
3840049689
42073013044
SEDAT MUTLU
SELOA SERÝN
BETÜL CEBE
ÖZEL ALACA POLÝKLÝNÝÐÝ
ÝSMAÝL SALIVER
CENGÝZHAN MAH. DÝLCEN SK. NO: 10 ALACA/ÇORUM
BAHÇELÝEVLER MAH. ÞENYURT 2. CAD. NO:24/2 ÇORUM
AYHAN MAH. ANIT SK. NO:1/7 ALACA/ÇORUM
BAHÇELÝEVLER MAH. ÞENYURT 9. SK. N0:1 ÇORUM
CENGÝZHAN MAH. 850. SK. NO:16/17 MAMAK/ANKARA
YARGI HARCI
ÖÐR. KREDÝSÝ/HES.G. ZAMMI
Y. ÖÐR. KREDÝSÝ
(3080/1084/0015/3074)
M.T.V./T.P.C.
4.289,52 TL
6.366,39 TL
4.549,52 TL
76.833,93 TL
2.596,00 TL
6
7
8
/0530433490
30982345790
51170730114
ALÝSTA TEKSTÝLSAN. TÝC.
SIDDIK BOYRAZ
NEMENETULLAH YILMAZ
FÝRÜZKÖY AZÝZ CAD. N0:24 AVCILAR/ÝSTANBUL
GÜNHAN MAH. M.AKÝF SK. NO:2 ALACA/ÇORUM
FINDIKLI MAH. PALMÝYE CAD. NO:7/9 MALTEPE/ÝSTANBUL
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
YILLIK G. V. /DAMGA VERGÝSÝ
M.T.V.
8.000,00 TL
7.051,50TL
1.922,00TL
9
24559450734
UFUK YER
ÝNÖNÜ MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:12-14/3 SOMA/MANÝSA
4.406,53 TL
10
17503/95368
ZAFER DÝLMEN
KARAKEÇÝLÝ MAH. MAZLUMOÐLU SK. NO:15 ÇORUM
11
21805652074
OÐUZHAN ÖZDEMÝR
KIZILYAR KÖYÜ ALACA/ÇORUM
Y.ÖÐR. KREDÝSÝ ve HARÇ
ÖDEMELERÝ
C. SAVCILIKLARINCA VERÝLEN
Ý.P.C./K.KANUNU Ý.P.C.
M.T.V./K. KANUNU Ý.P.C.
12
13
14
12199972976
13072942604
39535060708
NAÝM SAYDAM
EMRAH BELGÝÇ
DAVUT BALKAR
SEYÝTNÝZAM MAH. MEVLANA CAD. NO:82/6 ZEYTÝNBURNU/ISTANBUL
ULUKAVAK MAH. ÖZGÜREVLER 1. SK. N0:4/1 ÇORUM
YUKARI ZAFERÝYE MAH. PAÞA YÝÐÝT CAD. NO: 18/7 KEÞAN/EDÝRNE
D. GELiR DESTEÐÝ ÖDEMELERÝ
(0001/0003/9066/1048/1047/3073/9109)
(1047/1 048/1 084/0003/Y.ÖÐR ve
HARÇ ÖDEMELERÝ)
1.850,00TL
2.354,92 TL
16.480,51 TL
15
32126349886
YUSUF AKSAN
AYHAN MAH. ANIT SK. NO:3-2/3 ALACA/ÇORUM
340.225,86 TL
20130905665000000115/116
2013
16
17
18
3420006245
3420006245
10036165956
ERCOÞKUNLAR TARIM ÜR.PAZ.LTD.ÞTÝ
ERCOÞKUNLAR TARIM ÜR.PAZ.LTD.ÞTÝ
ERCOÞKUNLAR TARIM ÜR.PAZ.LTD.ÞTÝ
ORTAÐI ÝLKER ÖZTEMEL
YENÝYOL MAH.IÞIL APT.KAT:2 NO:3 ÇORUM
DENÝZHAN MAH. YOZGAT CAD. NO:4 ALACA/ÇORUM
MEÞRUTÝYET MAH. SELANÝK CAD. NO:66/10ÇANKAYA/ANKARA
(1046/1047/1048/0003/0015/1084/3080
/0032/1086/9066/0001)
(0015/3080/1084)
(0015/3080/1084)
(0003/1046/1047/1048/3073/3080/0010/0015
0033/1086/3074/4210/4215
9034/9085)
7.598.276,02 TL
7.598.276,02 TL
9.755.059,57 TL
20130905665030000077.
20130905665030000077.
20130905665030000077.
2014011666507000000
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11)
2010/2011/2012
2010/2011/2012
2003/2004/2005/2006/
2007/2008/ 2009/2010/
2011/2012
19
12973964944
ERCOÞKUNLAR TARIM ÜR.PAZ.LTD.ÞTÝ
ORTAÐI CÝHAT KASNAKLI
BAHÇELÝEVLER MAH. BAHÇELÝEVLER 1. SK. NO:16/1-1 ÇORUM
15.295.209,47 TL
20130905665030000077.
2014011666505000000
1/2/3/4/5/6/7/8/9 /10
20140115665050000001.
2003/2004/2005/2006/2007/
2008/ 2009/2010/2011/2012)
1
11545993658
YASÝN DÝNAR
BAHÇEYAKA MAH. 792. SK. NO:13B/7 DÖÞEMEALTI/ANTALYA
30.094,46 TL
201301211350200000001 .
2011
0015/3080/1084/0010/0003/3074/4215/4210
/1046/1048/1086/1047/ 9085/9034/3073)
4.240,00 TL
2.320,00 TL
VERGÝ/CEZA ÝHBARNAMELERÝ
TAPU HARÇLARI/ VERGÝ ZÝYAI CEZASI
2012
2011
2010/2012
2011
2007/2008/ 2009/
2010/ 2011
2013
2011/2012
2013
Ekteki listelerde kimlik bilgileri bulunan mükellefler adýna tanzim edilmiþ bulunan ödeme emirleri, þahýslarýn bilinen adreslerine teblið edilememiþ olduðundan 213 Sayýlý Vergi Usul Kanununun 103 ve 106.maddeleri gereðince ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Adý geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde kendilerine resmi tebligat yapýlacaðýndan bizzat ve bilvekale Alaca Malmüdürtüðüne müracaat etmeleri veya halen bulunduklan
adreslerin açýk olarak taahhütlü mektup veya telgrafla bildirmeleri, aksi halde tebligatýn yapýlmýþ sayýlacaðý hususu ilanen teblið olunur.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 882) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
15
Uðurludað’a baðlý
köylerde inceleme
ENÝSE AÐBAL
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar’ý ziyaret etti.
Esnaf TKDK’dan memnun
ENÝSE AÐBAL
Ç
orum Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Tarým ve
Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu Ýl Koordinatörü Hakan
Körpýnar’ý makamýnda ziyaret etti.
Çorum için TKDK' nýn
yapmýþ olduðu özverili
çalýþmalardan söz eden ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, “Ýlimizde
küçük ölçekli tarým yapan
çiftçilerimizin makine-ekipman
parkýnýn deðiþimine yapmýþ
olduðunuz katkýlarý takdirle
izliyoruz. Ýlimize kazandýrýlmasýna
vesile olduðunuz yatýrýmlar da
ortada. Bu baðlamda önümüzdeki
süreçte ilimizde kurulmasýný
planladýðýmýz kesimhane ve et
iþleme tesisi için projelerin
hazýrlýk süreci devam etmekte.
Ýlimiz için önemli bir ihtiyacý
karþýlayacak olan bu tesis için
müracaatýn 13. Çaðrý döneminde
yapýlmasýný ümit ediyoruz.
TKDK’nýn þu ana kadar vermiþ
olduðu destekler için þahsýnýzda
tüm kurum çalýþanlarýna teþekkür
ediyoruz." dedi.
TKDK Ýl Koordinatörü
Hakan Körpýnar da ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile
getirirken, “Sayýn Baþkanýmýzýn
bu nazik ziyaretleri bizleri
memnun etti. Kurulmasýný
planladýklarý kesimhane ve et
iþleme tesisi için elimizden gelen
gayreti göstereceðimizden
kimsenin kuþkusu olmasýn. Böyle
büyük bir yatýrýmýn ilimize
kazandýrýlmasý bizleri de ziyadesi
ile memnun edecektir. Ýlimizde
beraber çalýþtýðýmýz etkili bir
mesleki kuruluþ olan ÇESOB'un
Sayýn Baþkaný Yalçýn Kýlýç’a ve
yönetimine hem ziyaretleri hem de
çalýþmalarýmýza vermiþ olduðu
destekleri dolayýsý ile teþekkür
ediyorum.” þeklinde konuþtu.
Ömer Arslan’a ziyaret
ENÝSE AÐBAL
Ý
l Genel Meclisi’nin
köylere yaptýðý
ziyaretler sürüyor.
Son olarak Uðurludað
ilçesinin Gökçeaðaç,
Karaevliya, Küçük
Erikli ve Büyük Erikli
köylerine bir dizi
ziyaret
gerçekleþtirildi.
Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, beraberinde
Uðurludað Ýlçe
Kaymakamý Hasan
Gümüþçüoðlu, Ýlçe
Belediye Baþkaný
Remzi Torun, Ýl Özel
Ýdaresi Genel
Sekreteri Ömer
Arslan, Uðurludað
Ýlçesi Ýl Genel Meclisi
Üyeleri Ekrem
Yýldýrým ve Ýsmail
Vural ile yaptýðý
ziyaretlerde köylerin
ve köylerde yaþayan
vatandaþlarýn
sorunlarýný dinledi.
Ziyaretlerde,
özellikle köylerin
altyapýsý üzerinde
duruldu.
Ýl Genel Meclisi’nin köylere yaptýðý ziyaretler sürüyor.
Ziyaretlerde, özellikle köylerin altyapýsý üzerinde duruldu.
Ç
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ýl Özel Ýdare Genel
Sekreteri Ömer Arslan’ý makamýnda ziyaret etti.
ESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, Ýl Özel
Ýdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan’ý
makamýnda ziyaret etti.
Gündeme iliþkin
konularýn görüþüldüðü
ziyarette ÇESOB Baþkan
Vekili Recep Gür ve
ÇESOB Genel Sekreteri
Yakup Arslan da hazýr
bulundu.
Özel Ýdare Sekreteri
Ömer Arslan, ziyaretten
dolayý memnuniyetini
dile getirip teþekkür etti.
Türkoðlu’ndan baþarý dileði
1
9. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin'i ziyaret
ederek, yeni görevinde
baþarýlar diledi.
Þahin'in þoför ve
nakliyeci esnafý tarafýndan sevilen deðerli bir insan olduðunu ifade eden
Türkoðlu, Þahin'in görev
yapacaðý 4 yýllýk süreçte
Oda'ya çok þey kazandýracaðýndan þüphesinin bulunmadýðýný kaydetti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Oda Baþkaný Tahsin Þahin ise, Türkoðlu'na saðlýklý ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. (Ha-
ber Merkezi)
Gökçeaðaç, Karaevliya, Küçük Erikli ve Büyük Erikli köyleri ziyaret edildi.
Alevlerin içine dalýp, beþikteki
çocuðu kurtaran Padiþah!
E
Adnan Türkoðlu, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi.
Uzun süre ses kýsýklýðý riskli
E
nfeksiyon, alerji, sigara,
reflü, öksürük, yüksek
ses ile konuþma gibi nedenlerin ses kýsýklýðýna neden
olabileceðini belirten Kulak
Burun Boðaz uzmanlarýndan Op. Dr. Fuat Bulut, ,
guatr cerrahisi, kalp cerrahisi, göðüs cerrahisi gibi
ameliyatlar sonrasý ses kýsýklýðýnýn geliþme riskinin
olduðunu ifade etti.
Op. Dr. Bulut, “Ayrýca nörolojik bozukluklar,
psikolojik hastalýklar, genetik sendromlar, ergenlik dönemi, hipotiroidi, gebelik,
yaþlýlýk, hipertansiyon ilaçlarý, hormonlar, doðum
kontrol haplarý, nodüller,
polipler ve kötü huylu tümörler ile de görülebilir.
Ses kýsýklýðýnýn baþlangýcý, süresi, uygulanan
tedavileri, daha önce ses kýsýklýðýnýn olup olmadýðý, sigara kullanýmý, hastanýn
mesleði, sistemik hastalýklarý, genetik özellikleri, geçirdiði cerrahi giriþimleri,
hastanýn psikolojik durumu
deðerlendirilmelidir. Seste
deðiþikliðe neden olabilecek burun týkanýklýðý, bademciklerde büyüklük, ses
tellerinde patolojiye neden
olabilen farenjit, sinüzit,
alerjik rinit araþtýrýlmalýdýr.
Poliklinik þartlarýnda endoskopik olarak ses tellerinde nodül, polip, kanser,
reflü ya da ses oluþumu sýrasýnda kapanma bozukluðu olup olmadýðý deðerlendirilir” dedi.
SESÝNÝZÝ DÝNLENDÝRÝN
Ses kýsýklýðýnda ses
istirahatinin önemli olduðunu vurgulayan Op. Dr. Bulut, “Enfeksiyon, alerji, reflü, psikojenik ses kýsýklýðý
gibi durumlarda ilaç tedavisi verilir. Ses telinde oluþan
nodül ve polibin tedavisinde tek taraflý ses telinin ça-
lýþmadýðý durumlarda, nörolojik ses kýsýklýklarýnda,
ses teli cerrahisi öncesinde
ve sonrasýnda ses terapisinden fayda görülebilir. Hastalýðýn durumuna göre botoks tedavide kullanýlabilir.
Ses teline cerrahi iþlem gerekliyse geciktirilmemelidir. Erken evre ses
teli kanserinde kýsa süreli
cerrahi yeterli iken, ileri evre ses teli kanserlerinin tedavisinde ise evreye göre
açýk ya da kapalý teknik cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olarak deðiþmektedir.
Ses kýsýklýðý 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka KBB doktoruna baþvurulmalýdýr. Ses kýsýklýðý ortaya çýktýðýnda konuþmaktan çekinin. Sigara içmeyin.
Bol su tüketin. Acýlý, baharatlý, ekþi gýdalardan ve
asitli içeceklerden kaçýnýn.
Yüksek ses ile uzun sureli
konuþmalar yapmamaya
çalýþýn. Alkollü ve kafeinli
gýdalardan uzak durun. Tok
olarak uyumayýn” diye konuþtu.(ÝHA)
tekrar ''atýmýz eyerlensin !'' demiþti. Bre
fendim geçen yýl Amerika'da ilginç
Bostancýbaþý, canýna mý susamýþsýn! Sen
bir
araþtýrma
yapýlmýþtý.
mübarek vücudumuzu düþüne dur,
Araþtýrmanýn konusu insanlara tercih
Asitane gürül gürül yanýyor. Tez atýmýz
hakký verilmiþ olsa, (gerçi böyle bir
imkân verilse; gencinden, yaþlýsýna,
eyerlensin!'' Rüzgar'ýn sýrtýna atladýðý gibi
hastasýndan, sýhhatlisine kadar kimse
tek baþýna yangýn mahalline, Zeyrek'e
ölmek istemez) hangi þekilde ölmek
doðru atýný tepikledi ve fýrladý! Rüzgar
istedikleri hususlarýnda idi. Seçenekler
adýna yaraþýr þekilde rüzgarlaþýp yangýnýn
arasýnda; suda boðulmak, yüksekten
orta yerine düþtü. Herkes þaþýrmýþtý.
atlamak, zehirlenmek ve ateþte yanmak
Padiþahýn burada ne iþi vardý? Sultan
gibi maddeler yer alýyordu. Araþtýrma
Murad atýndan inmiþ, eline geçirdiði sapý
sonucunda hiç bir katýlýmcýnýn ''ateþte
yarý yanmýþ bir týrpanla alevlere savaþ
Mahir ODABAÞI
yanmak'' seçeneðini iþaretlemediði
açmýþtý týpký yanan devleti kurtarmak için
Milli
Eðitim
Müdürlüðü
görüldü. Bu da gösteriyor ki, hepimiz
çýrpýndýðý gibi. Yüzü simsiyahtý. Baþlýðý
Sivil
Savunma
Uzmaný
genel olarak yanmaktan korkarýz ama
düþmüþtü. Sýrtýndaki kaftaný çýkarýp
buna raðmen yangýnlara yönelik bulunatmýþtý. Bu haliyle her hangi bir delikanmasý gereken malzemeler veya olasý
lýdan farký yoktu. Çoðunluk onu tanýyayangýnlara karþý bilinçli olarak müdamamýþtý. Fakat Bayram Paþa tanýmýþtý.
hale etme hususlarýnda tabiri caizse birazcýk gevþek- Baðýrýp durma Bayram, eðleþecek vakit
lik gösteririz. Uyarýldýðýmýzda haklýsýn ama benim deðildir tez davranýn! Bu canavarýn aðzýndan ne kurgörevim mi devlet gereken tedbiri alsýn diyerek tarýrsak kardýr! Þu yangýnla birlikte yüreðindeki
sorumluluk açýsýndan kendimizi hemencik saf dýþý
ediveririz. Ancak, burada þu cümlenin altýný kalýn yangýný da söndürür gibiydi. Týrpaný her sallayýþta
çizgiyle çizmekte fayda var. O da, ''OLASI mutlu oluyor, herhangi bir nefer gibi çalýþmaktan
YANGINLARDA DEVLETTEN ÖNCE, EVLAT mutlu görünüyordu. Sabaha kadar çalýþtý. En tehlikeZARAR GÖREBÝLÝR'' Bu baðlamda; ''muhtemel li yerlere sokuldu. Yavrusu evde kalmýþ bir anneyi
yangýnlara karþý önlem olarak, küçük küçük masraf teskin için vücuduna ýslak bir çarþaf sararak her yaný
yapmaktan çekinmeyiniz. Zira büyük büyük gemi- tutuþmuþ ahþap eve daldý. Görenlerin yüreði aðzýna
leri, küçük küçük delikler batýrýr'' sözü ne kadar gelmiþti. Onun bu cesareti karþýsýnda kimse yerinde
manidardýr.12 Mart 1579 tarihinde Padiþah III. Murat duramamýþ, bir anda koca kafile eve dolmuþtu.
yangýn güvenliði için nasýl bir ferman buyurmuþ; Çocuðu padiþah buldu. Beþiðinde aðlýyordu. Beþiði
Ferman Ýstanbul kadýsýna hüküm ki; ''Ýstanbul arada ile birlikte kaldýrýp dýþarý çýkardý. Bebeði annesinin
sýrada yangýnsýz olmuyor. Yangýný çýkar çýkmaz önlemek için ne gerekirse her þeyden mühimdir. Ýstanbul yanýna býraktý.
- Hiçbir þeyi yok, hem gönlünü ferah tut, yanan
ahalisinden herkes, evinin damýna kadar ulaþacak bir
merdiven bulunduracaktýr ve yine herkes evinde bir evin yeniden yapýlacak, dedi.''
büyük fýçý dolusu su bulunduracaktýr. Bir yerde
*
yangýn çýktýðý gibi oradan kimse kaçmayacaktýr.
Netice olarak; doðal afetler sonrasý veya norHerkes adamlarý ve komþularý ile yeniçeriler ve sair
halk yetiþinceye kadar yangýný söndürmeye çalýþa- mal zamanlarda olasý yangýnlara maruz kalmamak
caktýr. Her iki üç ayda bir bilhassa yangýn tehlikesine veya kalýndýðýnda vatandaþ olarak her þeyi devletten
beklemeden
bilinçli olarak müdahalede bulunfazla maruz bulunan yerler teftiþ edilecektir.
Evlerinde merdivenleri ve su dolu fýçýlarý bulun- abilmek adýna fiziksel olarak mevcut olan yangýn
mayanlar tutulup subaþýya teslim edilecektir ve ceza- malzemelerinin mutlaka fonksiyonel olarak iþe
yarayacak þekilde bulundurulmasýnýn bilincinde
ya çarptýrýlacaktýr''
olmalýyýz. Yoksa yarýn çok geç olabilir… Ne der*
siniz?
Ýstanbul'da 2 Eylül 1633 tarihinde korkunç bir
*
yangýn çýktýðýnda Sultan 4. Murat'ýn yaptýklarý þöyle
ÖÐRETMENÝME VEFA - 20: Çorum ÝHL
anlatýlýr: '' Atýmýz Rüzgâr eyerlensin, yangýn yerine
(1984)
emekli öðretmenlerinden Abdulkadir OZULU
gideceðiz!'' deyince etrafýndakiler telaþlanýp endiþe
etmiþler ve biraz duraksamýþlardý. Bunun üzerine hocamýzý saygýyla yâd ediyor, hayýrlý ömürler diliyorum. (yazara öneri - eleþtiri: 536 5681141)
16 CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Eðitim Sen’den eleþtiriler
Hurþit Bozkurt
þüm sürecinin karþýsýnda engel olarak
gördüðü okul müdürlerini tek tek tespit
ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný ve
ederek görevden almýþtýr. Eðitim yönetiKESK Çorum Þubeler Dönem Sözcücileri deðerlendirme sonuçlarýna göre
sü Mehmet Öztürk, TEOG ile öðrencilegörevden alýnan ve görev süresi uzatýlan
rin Meslek Lisesi, Ýmam Hatip ve Açýk Liokul müdürlerinin sendikal aidiyetine
seye mahkûm edildiðini ileri sürdü.
bakýldýðýnda, tarihin en büyük siyasal
“Eðitimde 4+4+4 dayatmasýnýn kakadrolaþma hareketi ile karþý karþýya olçýnýlmaz bir sonucu olarak liseler, týpký ilduðumuz anlaþýlmaktadýr. MEB okul
kokul ve ortaokullar gibi mevcut sistemin
müdürlerin deðerlendirilmesi sürecinde
ve onun koruyucusu olan siyasi iktidarýn
çok sayýda okulda "adrese teslim" göekonomik-siyasal çýkarlarý doðrultusunda
revlendirmeler yaparak, bir kez daha siyeniden yapýlandýrýlýrken, öðrencilerimiz
yasi iktidarýn en stratejik kurumu olduözel liselere, meslek liselerine, imam haðunu göstermiþtir. Bakanlýðýn eðitim yötip liselerine ve açýk liselere yönlendirilMehmet Öztürk
neticilerinin siyasi iradenin belirlediði
miþtir.” diyen Öztürk, eðitim sorunlarýný diidari makamlar tarafýndan belirlenmesi konusunda nele getirdiði açýklamasýnda þunlarý kaydetti;
den bu kadar ýsrarcý olduðu, açýklanan deðerlendirme
“TEOG yerleþtirmeleri sürecinde defalarca uyarsonuçlarý ile bir kez daha görülmüþtür.
mamýza raðmen göz göre göre yapýlan yanlýþlar sonuEðitim yöneticilerinin belirlenmesi ve deðerlencunda çok sayýda öðrenci belki de hiç gitmek istemedirilmesi sürecinde siyasi referanslar deðil, liyakat ilyeceði bir lise türüne otomatik olarak yerleþtirilmiþtir.
kesi temel alýnmalýdýr. Eðitim yöneticilerinin belirlenTEOG'da tercih yapmayan 134 bin öðrenciden 94 bimesinde hiçbir baský ve yönlendirmeye izin verilmenin meslek, 40 binin imam hatip liselerine otomatik
meli, her okul kendi yöneticisini, o okuldaki eðitim biolarak yerleþtirilmiþ olmasý MEB'in dayatmacý politileþenlerinin katýlacaðý demokratik seçimlerle yine
kalarýnýn son örneði olmuþtur.
kendisi seçmelidir.
MEB, önce tercih yapmayan öðrencilerin adres‘KAMU KAYNAKLARININ ÖZEL OKULlerine en yakýn okula yerleþtirileceklerini açýklamýþ,
LARA
AKTARILMASI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ DERÝNancak bazý illerde öðrencilerin evlerinden 100 km,
LEÞTÝRMEKTEDÝR’
hatta 120 km uzaklýktaki okullara yerleþtirildiði görül2014-2015 eðitim-öðretim yýlýnda özel okullara
müþtür. Kaydý otomatik olarak imam hatip liselerine
gidecek olan 250 bin öðrenciye toplam 800 milyon
yapýlan öðrencilerin içinde gayri müslim öðrencilerin
TL'lik "destek" verileceði açýklanmýþtýr.Öðrenci baþýbulunmasý, sorunun ne kadar "ciddiyetle" ele alýndýðýna özel okullara yapýlacak ödemeler 2 bin 500 TL ile
nýn göstergesidir. Liselerde ilk hafta sonucunda sade5 bin 500 TL arasýnda deðiþmektedir. 12 yýldýr, devlet
ce 15 bin kontenjan açýðý olduðunun açýklanmýþ olmasý, evlerinden kilometrelerce uzakta ve istemedikleri
okullarý sorunlarý ile baþ baþa býrakýlýrken, her fýrsatta
okul türlerine yerleþtirilen öðrencileri ve velileri kara
özel okullara yönelik teþvik politikalarý uygulanmýþtýr.
kara düþündürmeye baþlamýþtýr. TEOG sonuçlarý üzeHalktan toplanan vergilerin özel okullara "öðrenim
rinden yapýlan yerleþtirmeler sonrasýnda yaþanan
desteði" adý altýnda aktarýlmasý, her þeyden önce hermaðduriyetler giderilmelidir.
kese eþit ve parasýz eðitim hakkýnýn ihlali anlamýna
‘EÐÝTÝM YÖNETÝCÝLERÝNÝN SENDÝKAL- gelmektedir. Bu uygulamanýn, eðitimde adaletsizlikleSÝYASAL REFERANSLARLA BELÝRLENMESÝ- rin ve eþitsizliklerin derinleþmesinden baþka bir sonuNÝ KABUL ETMÝYORUZ’
cu yoktur.
Büyük ölçüde üst düzey eðitim yöneticilerinin
Devlet okullarýnda çoðu taþeron þirket personeli
deðerlendirmelerine dayanan, eðitim kurumlarý yönebinlerce yardýmcý hizmetli çalýþtýrýlýrken, velilerden
tici deðerlendirme sonuçlarý açýklanmýþ ve 7 bin okul
temizlik, spor vb. adlarla birçok kalemde para toplamüdürünün büyük bölümü siyasi gerekçelerle resmen
nýp eðitimin tüm yükü velilerin sýrtýna yüklenmektetasfiye edilmiþtir.
dir. Hükümetin "özel okullara destek" adý altýnda asýl
Yýllardýr eðitim kurumlarýný "þirket" gibi yöneyapmak istediði özel öðretimi özendirmek, öðrenci ve
tip, okullarýmýzý "ticari iþletme" haline getiren MEB,
velileri "parasal destek" üzerinden özel okullara yönbaþta Eðitim Sen üyesi okul müdürleri olmak üzere,
lendirmektir
bugüne kadar eðitimde yaþanan piyasa merkezli dönü-
E
Aziz Perde Tasarým dün düzenlenen açýlýþ töreni ile hizmete girdi.
Aziz Perde Tasarým açýldý
YÜKSEL BASAR
A
ziz Mustafa
Kýlýçarslan'ýn
sahibi olduðu Aziz
Perde Tasarým dün
düzenlenen açýlýþ töreni
ile hizmete girdi.
Zafer Çarþýsý
birinci katta hizmete
giren Aziz Perde
Tasarým'ýn açýlýþýna AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Gençlik
Kollarý Baþkaný Erhan
Akar'ýn yaný sýra çok
sayýda davetli katýldý.
Ýþyerinin açýlýþýný
AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan,
Gençlik Kollarý
Baþkaný Erhan Akar ile
Aziz Mustafa
Kýlýçarslan'ýn dedesi
Aziz Orhan birlikte
yaptý. Kurdele
kesiminin ardýndan dua
edildi.
Ýþletme sahibi Aziz
Mustafa Kýlýçarslan,
dedesi Aziz Orhan'a
teþekkür ederek
baþladýðý konuþmasýnda
Aziz Perde Tasarým'ýn
açýlmasýnda en büyük
desteði dedesinin
saðladýðýný belirterek,
"Aziz Perde Tasarým
olarak yenilikçi ürünler,
kiþiye ve mekâna özel
tasarýmlarla Çorum
halkýnýn hizmetindeyiz.
Tekstil sektörünün
öncülerinden olan
hemþehrimiz iþadamý
Ömer Lütfi Kýþ'ýn
sahibi olduðu Ahsen
Tekstil kuruluþunun
bayisi olan firmamýz,
yenilikçi ürünleri Nenis
ve Telamor markalarýný
siz deðerli halkýmýza
sunuyor. Mekanizmalý
perde serimizde Kervan
ve Efor Perde
firmalarýmýzýn
bayilikleri ile çok çeþitli
kartela setimiz ile siz
deðerli müþterilerimize
hizmet etmenin
onurunu yaþýyoruz.
Firmalarýmýzdan
aldýðýmýz güç ile açýlýþa
özel tüm sezon geçerli
olmak üzere Nenis ve
Telamor gurubumuzda
%20'ye varan
indirimler, Kervan ve
Efor gruplarýnda %15'e
varan indirimler sizleri
bekliyor." dedi.
Açýlýþýn ardýndan
davetlilere ikramlarda
bulunuldu.
Açýlýþý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Firmanýn açýlýþýnda dua edildi.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
Zafer Çarþýsý birinci katta hizmete girdi.
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
Açýlýþýn ardýndan davetlilere ikramlarda bulunuldu.
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Aziz Mustafa Kýlýçarslan'ýn sahibi olduðu Aziz Perde Tasarým’ýn açýlýþýna çok sayýda davetli katýldý.
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
17
LG 5580 MR Hibrit Ayçiceði tohum çeþitlerinin tanýtýmý için Boðabaðý köyünde Tarla Günü düzenlendi. Tarla gününe çok sayýda çiftçi katýldý.
Ayçiçeði üreticilerine LG 5580 MR Hibrit tohumun özellikleri ve verimi hakkýnda bilgiler verildi.
Boðabaðý tarla gününde buluþtu
L
Etkinlik Hayrettin Caymaz, isimli üreticinin tarlasýnda gerçekleþtirildi.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
8 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Ziyaretçi danýþma
yönlendirme ile veri
iþletim ve otomasyon
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
9 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý
merkez Cemalettin
Erdoðmuþ Lojmaný ile
Uðurludað Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý J. Uzm. Erb.
Mustafa Yýldýz Lojman
binalarý mantolama
yapýmý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KY 874 plakalý, 1999
model Fiat marka, Doðan
1.6 tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30*14.40
***
10 EYLÜL
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
45900 kg kaloriferlik ithal
kömür (portakal) ve
12400 kg kaloriferlik ithal
kömür (fýndýk) satýn alýmý
iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Gülabibey
Mah. Tüpcüler sitesinde
bulunan 3 adet taþýnmazýn
muhtelif deðerlerde satýþý
iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TC 448 plakalý 2006
model Renault marka
master van tipli aracýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Binevler Camii
abdesthanesi onarým
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011
model Peugeot marka
Auto tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
15 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Adnan Menderes Parký
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
16 EYLÜL
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum Merkez Ulukavak
Mahallesi 16 derslikli
Ömer Kömürcü Ýmam
Hatip Ortaokulu yapým
iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
18 EYLÜL
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014-2015 yýlý 63 kalem
týbbi sarf malzeme alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Bakým hizmet alýmý
(Çocuk evleri) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
24 EYLÜL
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi
Baþkanlýðý
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
G 5580 MR Hibrit
Ayçiceði tohum çeþitlerinin tanýtýmý
için Boðabaðý köyünde
Tarla Günü düzenlendi.
Etkinliðe Ýl Gýda, Tarým
ve Hayvancýlýk Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ, Karadeniz Birlek kooparatifleri Müdürü Sedat Ergin,
Çorum Pankobirlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Çorum Karadeniz
Birlik Baþkaný Bülent Ýnce, firmanýn Ýç Anadolu
Bölge Müdürü Zekeriya
Akgül, Karadeniz Bölge
Müdürü Hakan Güler ve
Çorum Bölge Müdürü
Ersan Çan, Boðabað Köy
Muhtarý Doðan Kara, bazý köy muhtarlarý ile üreticiler katýldý.
Etkinlik Hayrettin
Caymaz, isimli üreticinin
tarlasýnda gerçekleþtirildi.
Toplantýda Ýç Anadolu Bölge Müdürü Zekeriya Akgül, Karadeniz
Bölge Müdürü Hakan
Güler ve Çorum Bölge
Müdürü Ersan Çan, ürünleri hakkýnda bilgiler verdiler. Tarýmda tohum seçiminin önemine vurgu
yapan Çorum Bölge Müdürü Ersan Çan, LG 5580
MR Hibrit Ayçiceði tohum hakkýnda þu bilgileri
verdiler: "Köseye yüksek
oranda toloranslýdýr. Çok
yüksek verimlidir. Verem
otuna yüksek oranda toloranslýdýr.
Yað oraný yüksektir.
Ortasýna kadar tane doldurabilen tablaya sahiptir. Hektolitre aðýrlýðý çok
yüksektir. Tabla yapýsý
aþaðý doðru eðik olduðundan dolayý, kendisini
güneþ yanýklýðýndan ve
kuþ zararlýðýndan korur.
Orta boylu saðlam gövdelidir. Orta erkenci kuraða yüksek derecede teloranslýdýr"
Katýlýmcýlara yapýlan yemek ikramýnýn ardýndan etkinliðe katýlanlar Hayrettin Caymaz,
isimli üreticinin tarlasýnda incelemede bulundular. Haber Merkezi
Tarla günü etkinliðinde ürünleri hakkýnda bilgiler verildi.
Tarýmda tohum seçiminin önemine vurgu yapýldý.
LG 5580 MR Hibrit Ayçiceði tohuun çok yüksek verimli olduðu belirtildi.
18 CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor sezonu Yozgat önünde açacak
BAL’daki
temsilcimiz
Ulukavakspor yeni
sezonu yarýn saat
15.00’de 1 nolu
sahada düzenlenecek
törenle açacak.Siyah
Beyazlýlar açýlýþ
töreninin ardýndan
saat 16.00’da
Yozgatspor ile
hazýrlýk maçý
yapacak.
B
ölgesel
Amatör
Lig’deki temsilcimiz
Ulukavakspor yeni sezona yarýn düzenleyeceði
sezon açýlýþý ve ardýndan
Yozgatspor ile oynayacaðý maçla merhaba diyecek.
Bu sezon ilk kez
Bölgesel Amatör Lig’de
ilimizi temsil edecek olan
Ulukavakspor yarýn saat
15.00’de 1 nolu sahada
sezon açýlýþ töreni düzenleyecek. Futbolcularýn taraftarlara tanýtýmý ve ardýndan kurban kesimi ile
devam edecek tören so-
nunda siyah beyazlýlar
yeni sezonda Bölgesel
Amatör Lig’de mücadele
edecek olan Yozgatspor
ile hazýrlýk maçýnda karþýlaþacak.
Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç, oldukça
zorlu çalýþmalar sonunda
lig kadrosunu büyük
oranda oluþturduklarýný
ve bu doðrultuda çalýþmalarýnýn
sürdüðünü
söyledi. Yarýn 1 nolu sahada düzenleyecekleri
sezon açýlýþ törenine tüm
Çorumlularý davet eden
Kýlýç, Ulukavakspor ola-
Veysi Kýrýkkalespor’da
Ç
orumspor’du uzun
dönem forma giyen
Veysi Durmaz yeni sezon
için Kýrýkkalespor ile anlaþtý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda forma giydiði dönemde camianýn sevdiði
isimler arasýndaki Veysi
Durmaz, geçtiðimiz sezon Kýrýkkale Yahþihanspor’da forma giydi.
Tecrübeli futbolcu
buradaki performansý ile
Bölgesel Amatör Lig’de
mücadele edecek olan
Kýrýkkalespor’a transfer
oldu. Veysi anlaþmanýn
ardýndan takýmý ile bir-
rak Çorum’u en güzel þekilde temsil etme çabasý
içinde olduklarýný söyledi.
Öte yandan Ulukavakspor hafta içinde Yozgatspor ile deplasmanda
hazýrlýk maçý yaptý. Perþembe günü Yozgatspor
tesislerinde oynanan hazýrlýk maçýnda rakibi
önünde ilk yarýyý 2-0
maðlup tamamlayan Ulukavakspor ikinci yarýda
oyunun kontrolünü eline
aldý. Bir gol bulan ve bir
çok pozisyondan da yararlanamayan
Ulukavakspor aldýðý maðlubiyete raðmen ekonomik
olarak güçlü rakibi önünde çok iyi mücadele etti.
Ulukavakspor yarýn sezon açýlýþý ve ardýndan Yozgatspor ile oynayacaðý maçla hazýrlýklarýný sürdürecek
Görkemspor Ankara grubunda
Bayanlar Bölgesel Hentbol Liginde Gençlik Görkemspor Ankara Türközüspor ve Ankara Metropolspor ile
karþýlaþacak. Ancak ligin statüsü hakkýnda netlik bulunmuyor. Hafta içi kesinleþecek
H
entbol Bölgesel Liginde farklý uygulama. Çorum Gençlik Görkemspor A2 grubunda
mücadele edecek. Bölge-
sel olarak yapýlan grup
maçlarý bir merkezde oynanacak tek devreli lig
statüsünde oynanacak
maçlar sonunda iki grup-
ta ilk iki sýrayý alan toplam sekiz takým 2. ligde
mücadele etmeye hak kazanacaklar.
Dün Hentbol Fede-
rasyonu’nda çekilen kuraya göre A 2 grubunda
Çorum Görkemspor ile
birlikte Ankara Türközüspor, Ankara Metro-
Veysi Kýrýkkalespor ile anlaþtýktan sonra yöneticiyle birlikte
Sebat galibiyetle baþlamak istiyor
Y
arýn sahasýnda Gaziosmanpaþaspor
ile karþýlaþacak Sebatspor’da Teknik direktör Ayhan Alemdaroðlu, lige
iyi hazýrlandýklarýný ve hedefleri doðrultusunda sezona galibiyet ile baþlamak istediklerini belirterek, "Sezon öncesi iyi hazýrlandýk. Sezonun ilk maçýna
sahamýzda çýkacaðýz. Amacýmýz galip
gelerek sezona iyi bir baþlangýç yapmak" dedi.
Gaziosmanpaþaspor karþýlaþmasýndan 3 puanla ayrýlmak istediklerini
anlatan Alemdaroðlu, "Oyuncularýmýn
durumu oldukça iyi. Moral olarak ta fizik olarak ta iyi durumdayýz. Tabi ki
söylemden çok eylem önemlidir. Sahada istediklerimizi yapabilirsek kazanýrýz. Gaziosmanpaþaspor karþýsýnda dikkatli futbol oynamaya çalýþacaðýz.
Mümkün olduðunca pozisyon vermeyen daha çok pozisyon bulan taraf olmak istiyoruz" diye konuþtu.
Alemdaroðlu, taraftarlara da seslenerek, tribünlerin doluluðunun takýmlarýna güç katacaðýný sözlerine ekledi.
Gençlik Görkemspor Ankara Türközüspor ve Ankara Metropolspor ile mücadele edecek. Ligin statüsü hafta içinde netleþecek
polspor takýmlarý bulunuyor. A2’nin diðer grubunda ise Bartýn Amasra Belediyespor,
Kocaeli
Gençlikspor, Ýzmir Urla
Belediyespor ve Balýkesir Lüleburgaz Gençlikspor takýmlarý bulunuyor.
Dörtlü gruplarda
26-28 Eylül tarihlerinde
bir ilde tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ikinci etap
maçlarý oynanacak. Bu
maçlar sonunda ilk sekiz
takým yeni sezonda 2. ligde oynamaya hak kazanacak.
Hentbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem, statü
hakkýnda
Fedarasyon’dan net bir bilgi alamadýklarýný önümüzdeki
hafta içinde net bir bilgi
sahibi olacaklarýný sözlerine ekledi.
Murat KARASU
Yýldýz Güreþ Ligi’nde heyecan bugün
Y
ýldýzlar 1. Güreþ Liginde ikinci etap müsabakalarý
bugün yapýlýyor. Çorum Belediyespor Çorum, Çorum Gençlikspor ise Ankara grubunda mücadele edecek.
Geçtiðimiz ay içinde Gaziantep’te yapýlan ilk etap
müsabakalarýnda mücadele eden Çorum Belediyespor,
Þahinbey Belediyespor’u yenen Ýstanbul Büyükþehir
Belediyespor’a yenilerek ilk etabý ikinci sýrada tamamlamýþtý. Ýkinci etap bugün saat 10.00’da Atatürk Spor
Salonu’nda ikinci etap baþlayacak. Çorum Belediyespor
Çorum’da yapacaðý ikinci etab maçlarýndan birini kazanmasý halinde grupta ilk ikiye girerek final grubunda
mücadele etme hakký kazanacak.
Bugün Çorum’da yapýlacak olan A grubu maçlarýnda ise antrenörler Hüseyin Karakuþ ve Ruþen Çetin
ile birlikte sporcular Muhammet Çaðlan, Engin Çetin,
Yýldýzlar 1. Güreþ Ligi’nde Çorum Belediyespor bugün Çorum’da Çorum
Gençlikspor Ankara’da yapýlacak ikinci etap maçlarýna çýkacaklar. Çorum
Belediyespor iki maçtan birini kazanmasý halinde final grubuna yükselecek. Yaþý
küçük sporcularla mücadele eden Çorum Gençlikspor ise Klasman maçlarýna
tecrübe kazanmayý amaçlýyor.
Hasan Ali Kanderun ve Zekeriya Sinan Ýpek’li kadrosuyla mücadele edecek.
Bugün yapýlacak ikinci grup maçlarý sonunda
gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar final grubunda
þampiyonluk son iki sýrayý alan takýmlar ise klasman
grubunda ligde kalma mücadelesi verecekler.
Bilal Akbýyýk, Deniz Akkaya, Musa Þahin, Bayram Doðan, Emrah Sarýtaþ, Ahmet Çýnar, Sefa Öztürk, Özgür
Yiðit, Mimar Sinan Ýþler, Hüseyin Kütlemez, Bekir Eryücel.
C grubunda ikinci etap müsabakalarý ise bugün Ankara’da yapýlacak. Çorum Gençlikspor’un ilk ikiye girme þansý çok az. Mersin’de yapýlan ilk etap müsabakalarýnda dört maçýnýda kaybeden Gençlikspor yaþ olarak
küçük sporcularýný bu müsabakalarda klasman grubu
Öte yandan Güreþ Federasyonu Yýldýzlar Deplasmanlý Güreþ Ligi Final ve Klasman grubu maçlarýnýn
Ankara’da yapýlacaðýný açýkladý. Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 18 Eylül perþembe
günü 1. ve 2. lig Klasman müsabakalarý tartýsý yapýlacak
20 Eylül cuma günü ise müsabakalar. 1. ve 2. Lig Final
Grubu müsabakalarý ise 21 Eylül pazar günü Ankara Yaþar Doðu Spor Salonu’nda yapýlacak.
Bugün Ankara’da mücadele edecek olan Çorum Gençlikspor yýldýz güreþ takýmý klasman grubu maçlarýna tecrübe peþinde
maçlarýna hazýrlamayý amaçlýyor. Bu grupta Çorum
Gençlikspor ile birlikte Ankara Tedaþspor, Ordu Gençlikspor ve Mersin Gençlikspor takýmlarý bulunuyor.
Ankara’da mücadele edecek Çorum Gençlikspor
kulübü kafile baþkaný Ýbrahim Baþbölük ve antrenörler
Hasan Demirer ile Hakký Ceylan ile birlikte güreþçiler
Uður Doða, Tunahan Kömürcü, Yahya Akkaya, Serhat
Öztemel, Sefa Oypan, Arif Eryücel, Ýsa Aslan, Murat
Kalender, Çaðrý Kýrbýyýk, Ýlhan Uslu, Mücahit Alkaç,
Final ve Klasman maçlarý Ankara’da
Harun AKKAYA
Çorum’da bugün yapýlacak ikinci etapta bir galibiyet alarak final grubuna yükselmek isteyen Çorum Belediyespor takýmý
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR ARIYOR
ELEMANLAR ARANIYOR
(ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI)
30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR
BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI
ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE
131 M2 TABANDA 4 KATLI
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK
BÝNANIN TAMAMI
KÝRAYA VERÝLECEKTÝR
(Ç.HAK:2543)
ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK
(Ç.HAK:2504)
(Ç.HAK:2447)
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
BAYAN ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2579)
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK BAY,
BAYAN EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ...
- Diksiyonu düzgün
- Ýkili iliþkilerde iletiþimi iyi olan
- Ekip çalýþmasýna uyumlu
- Ýþinde üretken ve severek yapacak
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ..
Dolgun Maaþ + Prim + Ssk + Servis
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur...
Adres: Çöplü Mah.Osmancýk Cad. 17/3-4
(Karakuþ Leblebi üstü )
Mür, Tel: 0364 213 77 25 GSM: 0533 967 62 45
ELEMAN ARANIYOR
Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere çapa
motoru, hýzar motoru, su motoru,
sulama malzemeleri sektöründe
deneyimli eleman alýnacaktýr.
Doðanlar Av Malzemeleri ve Tarým
Aletleri San. Tic. Ltd. Þti.
224 74 52-0 544 508 29 59
KÝRALIK
VÝLLA
(Ç.HAK:2554)
Tel: 0 535 401 27 95
(Ç.HAK:2570)
Büro iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman
alýnacaktýr.
Döküm sektöründe yetiþtirilmek üzere vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Avukatlýk Bürosunda çalýþtýrýlmak
üzere diksiyonu düzgün, bilgisayar
kullanabilen, lise mezunu bay-bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Adres: Ulukavak Mah. Çatalhavuz
1. Sok. Adalet Ýþ Merkezi No: 4-6
Tel: 227 77 75
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
Þube: Osmancýk Cad. No: 20
(Ulucami Karþýsý)
Merkez: Nurettin Bey Cad. No: 27
Tel: 213 39 08-0 536 759 65 00
Yusuf GÜR
Satýlmýþ oðlu 1981 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2581)
YÝTÝK
3201-3250 arasý 1 cilt Perakende Satýþ Fiþimi ve
1951-2000 arasý 1 cilt gider pusulamý kaybettim. Hükümsüzdür.
Arife HATAL
Ramazan kýzý 1988 Bursa Doðumlu
T.C.No:19039676742
(Ç.HAK:2581)
Bayan Eleman
Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi
olan bayan eleman alýnacaktýr.
Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti.
Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi)
213 17 04
ELEMANLAR
ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
CNC freze torna operatörleri, usta, kalfa,
çýraklar ayrýca askerliðini yapmýþ
yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2584)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:2459)
(Ç.HAK:2580)
Cennet Bahçesi Alýþveriþ Merkezi
Çorum Sigorta Aracýlýk Hizmetleri
HDI Sigorta Acenteliði
Ýnönü Cad. No: 42/1 ÇORUM
CEOS MAKÝNE
K.S.S. 83. Sk. No: 3
234 00 11
(Ç.HAK:2573)
Daðýtým Personeli
Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Bay-Bayan eleman alýnacaktýr.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise
mezunu bayan eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2550)
ELEMAN ARANIYOR
Adres: Gýda Toptancýlar
Sitesi 2. Blok No: 18-20
Tel: 225 02 82
(Ç.HAK:2489)
(Ç.HAK:2470)
(Ç.HAK:)
Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý
ehliyete ve SRC belgesine sahip 25-35 yaþlarý
arasýnda tecrübeli þoför alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Karabekir Döküm
Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM
Tel: 0 545 595 90 00
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere makinistlik
yapabilecek tecrübeli torna ustasý, MYO makine
bölümü mezunu ve elektrikçi kalfasý, askerliðini
yapmýþ tecrübeli çalýþma arkadaþlarý aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen adresimize yapýlmasý rica
olunur.
Bayan Eleman ÞOFÖR ARANIYOR Bayan Eleman
Alýnacaktýr
Aranýyor
Þirketimizde çalýþtýrýlmak
üzere diksiyonu düzgün
bayan eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 533 922 90 21
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:2565)
(Ç.HAK:2563)
0 364 225 02 61
Aþçýlar Baðlarý Fuar Alaný
karþýsýnda yolu, suyu, elektriði ve
ruhsatlý evi bulunan bað parseli
sahibinden acele satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 537 833 09 09
(Ç.HAK:2569)
(Ç.HAK:2576)
(Ç.HAK:2546)
Fatih Caddesi’nde
Kiralýk Ýþyeri SATILIK BAÐ
TELEFONA MÜRACATLARI.
3.600 M2 Toplam alanda 1.500 M2
Kapalý alaný olan
Bakýmlý, Fabrika ve Depo olmaya
müsait mülk
Ankara yolu 5 Km Kaleli Best Oil
yaný Toyota Plaza karþýsýnda
Mür. Tel:0364 254 98 50-51-52-53
Binevler Çavdar Sitesi’nde
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli
bayan satýþ elemaný alýnacaktýr.
Maaþ+Yemek+Sigorta
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
SAHRA GÝYÝM
Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 27/A
(Mevlana Katlý Otopark Karþýsý)
ALMAK ÝÇÝN(0 364 225 33 81)
ANKARA
YOLU’NDA
KÝRALIK
ÝÞYERÝ
(Ç.HAK:2557)
Deneyimli Kaynakçýlar,
Makina Ressamý,
Deneyimli Makine Boyacýsý
LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný
Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr.
Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný
336 m2 yola cephesi 20 metre olan
dükkan sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 432 39 64
ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ
12. CADDE NO : 6
TEL : 0364 254 91 02
MERKEZÝ YERDE
KÝRALIK
ÝÞYERÝ BÝNASI
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 7757
ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ VEYA EN AZ 18 AY
TECÝLLÝ OLMAK
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU
OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR.
(Ç.HAK:2568)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
CNC TORNA VE CNC FREZE
OPERATÖRLERÝ,
KALÝTE KONTROL ELEMANI
(Ç.HAK:2574)
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE
KONTROL BÖLÜMÜNDE DOLGUN
ÜCRETLE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
(Ç.HAK:2509)
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
(Ç.HAK:2542)
(Ç.HAK:2311)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
19
GÜÇ GIDA
Ankara Yolu 6. Km.
Tel: 0 364 235 04 36
Ahmet Peker Dünya
Þampiyonasý’nda
ÝBD 2 Kasým’da start alýyor
B
ayanlar 3. liginde mücadele edecek olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ilk maçýný 2 Kasým pazar
günü oynayacak.
Voleybol
Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya
göre 3. lig 5. grupta mücadele edecek olan
Osmancýk ÝBD’nin
grubunda Gümüþhane Gençlerbirliði, Ordu T. Ýhtisas, Samsun 19
Mayýs Üniversitesi, Samsun Gazi
Lisesi, Samsun
8-14 Eylül tarihlerinde Özbekistan’da yapýlacak olan Dünya
Güreþ Þampiyonasý’nda serbest stil 57 Kg’da milli mayoyu
Çorumlu güreþçi Ahmet Peker giyecek.
D
ünya Serbest Güreþ Þampiyonasý’nda 57 Kg’da milli mayoyu Çorumlu güreþçi Ahmet Peker
giyecek.
Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 8-14 Eylül
tarihleri arasýnda Özbekistan’da
yapýlacak olan Dünya Güreþ Þampiyonasý’nda milli mayoyu giyecek
güreþçiler “Ahmet Peker (57), Münir Recep Aktaþ (61), Mustafa Kaya (65), Yakup Gör (70), Soner Demirtaþ (74), Selim Yaþar (86), Þamil Erdoðan (97), Taha Akgül
(125)”
Çorum Adil Candemir Güreþ
Eðitim Merkezi’nden yetiþen yýldýzlar ve gençler kategorilerinde
bir çok baþarýya imza atan Ahmet
Peker büyükler kategorisinde de
milli mayoyu giymeye hak kazandý.
Avrupa Þampiyonasý sonrasýnda göreve gelen ve takým motivasyonuna büyük katký saðlayan A
Milli Serbest Güreþ Takýmý Teknik
Direktörü Necmi Gençlap,
milli güreþçilerin son durumu hakkýnda birtakým açýklamalarda bulundu.
Çok rahat bir çalýþma
ortamýnda antrenmanlarýný
gerçekleþtirdiklerini dile getiren tecrübeli Necmi Gençalp, 2013 yýlýnda Macaristan’da yapýlan Dünya Þampiyonasý’nda Sezer Akgül ve
Taha Akgül’ün bronz madalya kazandýðýný hatýrlatarak, “Bu sene baþarý çýtamýzý yükseltmek istiyoruz. Gerçekten çok zor bir þampiyona olacak. Dünya þampiyonalarýnda serbest stil müsabakalarý kýran kýrana geçiyor. Sporcularýmýzýn
tümü madalya kazanabilecek kapasitedeler. Biz, bütün gücümüzle sonuna kadar savaþacaðýz. Baþkanýmýz Hamza Yerlikaya’nýn destekleri ve milletimizin dualarý sayesinde
iyi sonuçlarla ülkemize dönmek istiyoruz.” diye konuþtu.
Gülizar H. Yýlmaz Spor Lisesi ve Turhal Cumhuriyet Lisesi bulunuyor.
Grupta ilk maçlar 2 Kasým pazar günü oynanacak.
Temsilcimiz Osmancýk ÝBD
sezonun ilk maçýnda Osmancýk Spor Salonu’nda saat
14.00’da Samsun Gülizar H.
Yýlmaz Spor Lisesi ile karþýlaþacak.
CUMARTESÝ 6 EYLÜL 2014
Halil ÖZTÜRK
Belediyespor iyi baþlamak istiyor
Çorum Belediyespor yeni sezonun ilk maçýnda yarýn saat 16.30’da Denizli Doðan Seyfi
Atlý Stadý’nda Kýzýlcabölükspor ile karþýlaþacak. Sezona þampiyonluk parolasýyla
baþlayan kýrmýzý siyahlý takým ilk maçtan galibiyetle ayrýlarak hem moral bulmak hemde
camiaya umut vermek amacýnda.
Ç
orum Belediyespor sezonun ilk maçýnda yarýn saat
16.30’da Denizli’de Kýzýlcabölükspor ile karþýlaþacak.
Geçtiðimiz sezonki kadroyu büyük oranda koruyan ve ek-
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Fatih
Osman Ýmam Akýn Sefa
Buðra Nedim Oðuzhan Murathan
Kývanç Turgay
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Kýzýlcabölük- Çorum Bele.: Ali Þansalan (Çanakkale)
Sebatspor-Gaziosmanpaþa; S. Doðu Yýlmaz (Ardahan)
Darýca - Bursa Nilüfer: Yaþar Can Temizel (Ýzmir),
Zonguldak -Batman Petrol: Erkan Özdamar (Ankara)
Adliyespor-Niðde Belediye: Celal Bayraklý (Çorum),
Manavgat spor- Tuzlaspor: Yiiðit Arslan (Ýzmir),
Kýrýkhan - Tutap Þeker: A. Turan Timuroðlu (Elazýð)
Ýstanbulspor-Çatalca: Cihan Ataþ (Ýstanbul),
Tire 1922 - Bozüyükspor: Alper Oran (Burdur)
sik bölgelere yaptýðý takviyelerle sezona iddialý hazýrlanan
Çorum Belediyespor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor.
Uzun süren hazýrlýk döneminde oynadýðý hazýrlýk
maçlarýndaki performansý ile zaman zaman eleþtirilen bazende beðenilen Çorum Belediyespor’da Kýzýlcabölükspor
maçýnýn hazýrlýklarý tamamlandý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda
geçen sezondan üç maç cezasý olan Mehmet Akif dýþýnda
eksik futbolcu bulunmuyor.
Denizli Doðan Seyfi Atlý Stadý’nda oynanacak Kýzýlcabölükspor - Çorum Belediyespor maçýnda kýrmýzý siyahlý takým genç ve mücadele eden rakibi önünde ondan daha
fazla kazanmayý istemesi halinde üç puana yakýn taraf olarak gözüküyor. Maçýn Kýzýlcabölük’de oynanmasý taraftar
baskýsýnýda büyük oranda azaltacak gibi görünüyor.
Yarýn saat 16.30’da baþlayacak maçý Çanakkale bölgesi genç hakemlerinden Ali Þansalan yönetirken yardýmcýlýklarýný ayný ilden Barýþ Baydemir ve Ünal Ürkmez yapacak. Dördüncü hakemde Özgür Erdoðan.
‘Önemli olan istikrarý yakalamak’
‘Bizimde hedeflerimiz var’
Y
arýn sahasýnda Çorum Belediyespor’la karþýlaþacak
olan Kýzýlcýbölükspor Teknik Direktörü Hakan Dolutaþ, kýsýtlý imkanlar doðrultusunda kaliteli bir takým
kurduklarýný belirtti. Bu sezon takýmýn yüzde 70'inin yeni transfer olduðunu söyleyen Dolutaþ,’ Transferde ince
leyip sýk dokuduk. Eksik bölgelerimizi kaliteli oyuncularla tamamladýk.Bizim için oyuncularýmýzýn karakterleri, futbolculuðunun herzaman önündedir. Baþarýnýn en
büyük temeli arkadaþlýk, dostluk ve takým olmak yolundan geçiyor. Takým içerisinde disiplinsizliðe,takým hüvüyetini bozacak,halkalarý,zincirleri eksiltecek bir yapýya kesinlikle müsaade etmeyiz. Bu bizim en büyük
prensiplerimizden birisidir. Takýmýmýzdaki 5 sezondur
gelen baþarýnýn asýl temeli budur.’ diye konuþtu.
Bu sezonda da genç oyuncularý Türk Futboluna,
Denizli Futboluna kazandýrmak istediklerini belirten
Hakan Dolutaþ, Kýzýlcabölükspor’un artýk genç oyuncularý burada gösterdikleri baþarýlý futbolun ardýndan üst
liglere servis ettiðini söyledi.
Sezon öncesi hazýrlýk kampýnýn çok
iyi geçtiðini söyleyen Dolutaþ, ‘Se-
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal ligin uzun bir maraton
olduðunu önemli olanýn takým
olarak istikrarý yakalamak
olduðunu söyledi. Hazýrlýk
döneminde futbolcularýn verdikleri
mesajýn kendisini umutlandýrdýðýný
belirten Ýncedal ‘Takýmý oluþturan
halkalarýn bu uyumu devam ettiði
takdirde sezon sonunda hedefe
ulaþacaðýmýza inaýyorum’ dedi.
zon öncesi kampý takýmýmýz için çok faydalý geçti. Günde çift idman yaparak sezona hazýrlandýk. Oyuncularýmýzýn performanslarýný antremanlarda ve hazýrlýk maçlarýnda gözlemliyoruz.Transfer ettiðimiz oyuncularýmýzýn birçoðu düþündüðümüz seviye ve üzerinde. Üst liglerdeki takýmlarla hazýrlýk maçlarý yaptýk. Bu maçlarda
iyi oyun ve iyi skorlar elde ettik. Bu takým büyük iþler
baþaracak.’ dedi.
Bu sezon zor bir grupta yer aldýklarýný söyleyen
Hakan Dolutaþ, ‘Bizde iyi bir takýmýz ve bizimde hedeforum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, ligin
lerimiz var. Sezona galibiyetle baþlamak istiyoruz. Takýuzun bir maraton olduðunu önemli olanýn sezon sonunda mutmýmýza güveniyoruz. Bu sezon Kýzýlcabölükspor maçlu sona ulaþmak olduðunu belirterek ‘Biz istikrarý yakalamak ve
larýný izleyen herkes keyif alacak.’ diye konuþtu.
sonunda hedefe ulaþmak istiyoruz’ dedi.
Çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini belirten Ýncedal,
Hafta sonu oynanacak Çorum Belediyespor maçý
zorlu bir grupta zirve mücadelesi vereceklerini belirterek ‘Biz önöncesi taraftarlarada seslenen Hakan Dolutaþ, ‘Taraftacelikli ligde istikrar yakalamak istiyoruz. Lig uzun bir maraton bu
rýmýz bizlere herzamankinden daha fazla destek versinmaraton
içinde iyi sonuçlarda kötü sonuçlarda olacaktýr.
ler. Tribünde takýmýmýz için itici bir güç olsunlar.Bu seÝstikrarý yakaladýðýmýz takdirde
zon daha fazla taraftarý
sezon sonunda istediðimiz hedefe
maçlarýmýza bekliyoruz.
ulaþacaðýmýza inanýyorum. ÇalýþmaOnlar galibiyette maðlubilarda futbolcularýmýn verdiði görüntü
yette bugüne kadar takýmlabeni lig için umutlandýrýyor. Baþkanýrýna herzaman destek verdimýzdan yönetim kurulumuza, teknik
ler. Onlarýn verdiði destekle
heyetimizden futbolcularýmýza tribüntakýmýmýzý bu ligde layýk
deki taraftarlarýmýzdan basýnýmýza kaorum Belediyespor’da yarýn Kýzýlcabölükspor ile
olduðumuz yerde, onlarý
dar büyük bir halkanýn parçalarýyýz.
karþýlaþacak maç kadrosu 19 kiþi olarak açýklandý.
memnun edecek noktalara
Bu halka bütünlüðü saðlandý ve
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan açýklanan
getireceðiz. Bu takým bu sedevam ettiði sürece baþarýlý olmamak
kadroda þu futbolcular bulunuyor, Nedim, Buðra, Fazon baþarýlý olacaktýr.’ dedi.
için hiç bir neden görmüyorum. Zorlu bir
tih, Utku, Turgay, Çaðlar, Kývanç, Burak, Ender, Mugrupta oynaayacaðýmýz zorlu maçlardan
2014/2015 sezonunun
rathan, Ali, Okan, Oðuzhan, Furkan, Eray, Ýmam, Sefa
istediðimizi alarak ayrýlmak amacýndayýz.
kazasýz,belasýz,sakatlýklaAkýn, Osman ve Akýn.
Bu amaçla Denizli’ye gidiyoruz. Yaptýðýrýn yaþanmadýðý,fair play
Kafile dün öðlen saatlerinde Genel Kaptan Hamit
mýz çalýþmalarýn karþýlýðýný alarak sahaçerçevesinde geçen bir seIþýk’ýn baþkanlýðýnda Denizli’ye gitti. Gece geç saatlerdan ayrýlmak istiyoruz. Herkes için kazon olmasýný dile getiren
de kamp yapacaðý Dedeman Otel’e yerleþen Belediyeszasýz sakatlýksýz hayýrlý ve baþarýlý
Hakan Dolutaþ, tüm takýmpor bugün öðleden sonra yapacaðý ter idmaný ile Kýzýlbir yýl olmasýný diiliyorum’ dedi.
lara yeni sezonda baþarýlar
cabölükspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak.
diledi.
Halil ÖZTÜRK
Ç
Ýlk kadro 19 kiþi
Ç
Download

(6 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi