(Ç.HAK:516)
Özkan Þanal
ÇESOB’a
aday
ÇE
19 MART 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Özkan Þanal, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati
Þimþek’e teþekkür etti.
54 milyonluk 11 yatýrým
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn
toplam deðeri 54 milyon TL olan 11
yatýrýmýnýn temeli, toplu temel atma
töreni ile gerçekleþtirildi.
* HABERÝ 2’DE
Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan duayý Müftü Mehmet Aþýk yaptý.
* HABERÝ 7’DE
Zafer gururu ve þehitlere saygý
Vatan size minnettar
‘Çorum Türkiye’nin
2. göller bölgesi olacak’
AK Parti
Çorum
Milletvekili
Salim Uslu,
temeli atýlan
11 sulama
yatýrýmýnýn
bitirilmesiyle
birlikte,
Çorum'un
Türkiye'nin
ikinci göller
bölgesi
olacaðýný söyledi.
Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný
Özkan Þanal, Mayýs ayý içinde
yapýlacak ÇESOB Baþkanlýðý’na
aday olduðunu açýkladý.
Çanakkale Zaferi’nin 99. yýl dönümü ve Þehitler Günü
münasebetiyle düzenlenen anma töreni dün Çorum
Þehitliði’nde gerçekleþti.
* HABERÝ 10’DA
11 ayrý yatýrýmýn temeli dün Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça’nýn katýlýmýyla gerçekleþtirSalim Uslu
* HABERÝ 7’DE
‘En büyük projemiz dürüstlük olacak’
MHP
Çorum
Belediye
Baþkan
Adayý
Ercan
Daþdan,
Tüm
Sanayici ve
Ýþadamlarý
Derneði
(TÜMSÝAD)’ni
ziyaret etti.
Müsteþar Akça, Çorum’un 100 yýllýk içmesuyu
ihtiyacýnýn karþýlandýðýný açýkladý.
100 yýllýk içmesuyu
ihtiyacýmýz tamam
Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende Çorumlu 4 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.
‘Emanetinizi sonsuza
kadar yaþatacaðýz’
Þehitlik Özel Defteri’ni imzalayan Vali Sabri Baþköy,
“Vatan uðruna can veren þehitlerimizin emaneti olan
deðerleri, sonsuza kadar yaþatmak en kutsal
görevimiz” dedi.
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ
4’DE
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD)’ni ziyaret
Cýdýk:‘Rantsal deðiþim deðil, kentsel dönüþüm’
Saadet
Partisi (SP)
Çorum
Belediye
Baþkan
adayý
Adnan Cýdýk,
seçim
çalýþmalarý
kapsamýnda
Ticaret
Borsasý’ný
ziyaret etti.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi
Akca Koçhisar Barajý ile birlikte
Çorum’un 100 yýllýk içmesuyu
ihtiyacýnýn kalmadýðýný açýkladý.
* HABERÝ 6’DA
Yeni Sebze ve Meyve
Hali bugün açýlacak
Çorum Belediyesi tarafýndan inþa
edilen yeni sebze ve meyve hali
bugün açýlacak.
* HABERÝ 6’DA
Cýdýk, Çorum’un imarýna dikkat çekti.
* HABERÝ
4’DE
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Mamak Çorumlular Derneði'nin düzenlediði geceye katýldý.
Hemþehrilerine müjde verdi
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Mamak
Çorumlular Derneði'nin düzenlediði geceye katýldý.
Kafkas, Kafkas, Mamaklýlar'a 200 yataklý Devlet
Hastanesi, Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezi ve Toplum Saðlýðý
Merkezi müjdesi verdi.
* HABERÝ 5’DE
2
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Modifiyeli araçlarýn gürültüsü bezdirmiþ
Fuar Alaný
çevresinde ikamet eden
sakinlerden bir þikâyet
geldi.
Anlatýlanlara göre,
hafta sonu Pazar günleri
muhtemelen sosyal
medya üzerinden
haberleþen modifiyeli
yaklaþýk 50- 60 araç,
Fuar Alaný'na
geliyormuþ. Haliyle
onlarca aracýn bir araya
gelmesiyle ciddi bir
gürültü yaþanýyormuþ.
155 aranýyormuþ,
ekip geldikten sonra
daðýlma ve sonra tekrar
bir araya gelmeler
görülüyormuþ. Araçlarýn
çýkardýðý gürültü hasta
ve küçük yaþta olan
çocuklarý ciddi þekilde
rahatsýz ederken, tatil
günü dinlenmek
isteyenlerin de asabýný
bozuyormuþ. Bazý
günler gece geç
saatlerde de benzer
lastik yakma sesleri
geliyormuþ.
Apartmanlarda
oturan sakinler son çare
olarak bize
baþvurduklarýný
belirtiyorlar.
Vatandaþlarýn bu
çileden mutlaka
kurtarýlmasý gerekiyor.
Gençler de mümkünse
þehir dýþýnda daha uygun
bir piste yönlendirilirse
hiç fena olmaz.
Pazarg ünleri modifiyeli yaklaþýk 50- 60 araç, Fuar Alaný'nda sürüþ
teknikleri yapýyormuþ. Çevre sakinleri daha uygun bir alana yönlendirilmelerini istiyor.
Özkan Þanal ÇESOB’a aday
Bakkallar ve Bayiler
Odasý Baþkaný Özkan Þanal,
Mayýs ayý içinde yapýlacak
ÇESOB Baþkanlýðý’na aday
olduðunu açýkladý.
Þanal, dün Hazýr Elbiseciler Odasý’nýn Zafer Çarþýsý’nda bulunan merkezinde
kendisini destekleyen bazý oda
baþkanlarý ve esnafla birlikte
açýklama yaptý.
ÇESOB
seçimlerinde
baþkan adayý olduðunu belirten Þanal, kendisine destek veren Hazýr Elbiseciler Odasý
Baþkaný NecatiÞimþek’e teþekkür çiçeði verdi. Bazý oda
baþkanlarýnýn da katýldýð ýbasýn açýklamasý basýn metninin
daðýtýlmasýnýn ardýndan sona
erdi.
‘EZBER BOZMAYA
GELÝYORUZ'
Bakkallar ve Bayiler
Odasý Baþkaný Özkan Þanal,
Çorum esnafýnýn sorunlarýný
ortak akýlla çözmek için hizmete talip olduðunu söyledi.
Þanal, yaptýðý açýklamada þu
görüþlere yer verdi;”
ÇESOB'un 40 oda, 45 bin
esnaf ve sanatkarý temsil eden
önemli bir kuruluþ olduðunu
belirtirken 45 bin esnafýn aileleri ve çalýþtýrdýklarýyla birlikte
250 bin kiþilik bir nüfus kitlesi
oluþturduðunu, bu sayýnýn ise
Çorum’un hemen hemen yüzde 50’sine tekabül ettiðini, bu
gücün en iyi þekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiðini belirtmek isterim.
4 yýldan beri Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðýný baþarýyla yürüttüðüme inanýyorum "Güçlü odalar
ve güçlü yönetim misyonu ile
açýk, þeffaf, katýlýmcý, yenilikçi, adaletli ve dinamik yönetim
anlayýþý ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði’ni
bölgesinde lider konuma taþýmak ve ben deðil biz vizyonu
ile adayým. Kýsacasý ezber
bozmaya geliyorum. Çorum
Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý
Birliði'nin TESK'te temsil
edilmesi için çalýþacaðýz.
Mevcut kaynaklarý verimli
kullanarak yüzde 50'ye yakýn
tasarruf saðlanmasý,
atýl olan ve zararlý
kaynaklarýn karlý hale dönüþtürülmesi,
çýrak, kalfa ve ustalarý yüceltme programlan
çalýþma
programlarýmýzýn
bazýlarýdýr. Dünyadan kopmadan, öz
deðerlerimizi yaþayarak ayaklarý yere
basan projelerle lider ÇESOB için çalýþacaðýz.
Özkan Þanal, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek’e teþekkür etti.
Dürüst bir þekilde hizmet
edeceðimden kimsenin
þüphesi olmasýn
Herþey
Bahçelievler
Mahallesi
Ýçin...
Mahallemizin geleceði için
Hasan Kýzýltepe’yi seçin
(Ç.HAK:519)
Hasan Kýzýltepe
Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý
(Kösedað Emlak Sahibi)
‘AHÝLÝÐÝ
SÖZDE DEÐÝL
ÖZDE KUTLAYACAÐIZ’
Ahiliðin yalnýz
pilav daðýtmakla,
cübbe giydirmekle
ve alýþveriþ amaçlý
olmadýðýný, devletine
asker ve esnaf hazýrlamanýn da ahiliðin
görevleri arasýnda
yer aldýðýný belirtmek isterim. Ahilik
güzel ahlak ve doðrulukla yoðrulduðumuz bir meslektir.
Köklerimizin çok eskilere dayanan bir
geleneðimizdir. Toplumsal kimliðimiz tarafýndan daima sahip
çýkmamýz gereken
çok özel bir kültürümüzdür. Osmanlý imparatorlarýndan Orhan Gazi ile oðlu 1.
Murat ahi ocaklarýnda kuþak kuþanarak
ahi olmuþlardýr. Ýmparatorluðun son dönemlerine kadar ahilik mesleki yönüyle
Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan, dün kendiinidestekleyen bazý oda baþkanlarý ve esnafla açýklama yaptý.
eðitim öðretim hayatýna yönelirken, diðer taraftan da daha o
dönemde müþteri ve kalite
odaklý konularda çok ciddi çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bunlarýn
yaný sýra ahilik teþkilatý devletine milletine asker hazýrlamýþtýr. Ahilik sosyo-ekonomik bir
kuruluþtur. Kiþi esnafý diðerinden üstün tutmayýp eþit davranýr mutluluðu halkýn mutluluðunda ararsa gerçek ahiliðe
ulaþabilir.
Ýþsizlire ve kadýn giriþimcilere meslek kazandýrmak
için giriþimci projelerimiz var.
Esnafýmýz ayakta kaldýðý sürece, memleketimiz ayakta kalýyor. Esnafýmýz sýkýntýya girer, hakikaten büyük problemler yaþarsa, ülke sýkýntýya
giriyor. Esnaflýk, sadece mal
ahp satan deðil. Ayný zamanda sözüyle, sohbetiyle güvenilir, konuþtuðu zaman doðru
söyler, bir þey sattýðý zaman
da esaslý mal satar, komþusuna kem gözle bakmaz. Esnaf
budur. Bu sayede ayaktayýz.
Sigorta borcunu ödeyemeyen esnaflarý biliyoruz.
Siftah etmeden dükkânlarýný
kapatanlarý biliyoruz. Emekli
olup esnaflýk yapýp, 3-5 kuruþ gelir getirmeye çalýþan
esnafýmýzýn, sosyal güvenlik
destekleme primi adý altýnda
emekliliðinden para kesildiðini biliyoruz. Esnafýn hangi
koþullarda evine para götürmeye çalýþtýðýný biliyoruz.
Bu sorunlarýn tümünün çö-
zümü için de elimizden gelen
gayreti göstereceðiz.
Mayýs 2014 tarihinde yapýlacak olan ÇESOB genel kurulunda sadece bazý bölgelerin
ön plana çýkarýlmasýnýn doðru
olmadýðýný inancýndayým. Genel kurulda belli bölgeler deðil, herkes belirleyicidir. Ben
burada herhangi bir polemiði
girmek istemiyorum. Güçlü
bir ekip ile ezber bozacak faaliyetlere hazýrýz" bugüne kadar birçok ziyaretlerde bulunduk, birçok oda baþkaný ile görüþtük. Birlik baþkanlýðýnda
deðiþimi arzuladýðýný, ben de
bundan cesaret alarak aday olmaya karar verdim.”
UTKUM RENT A CAR
BÝNEK ARAÇLAR
PASSAT - JETTA - CLÝO
FLUENCE - TOYOTA CORALLA
LÝNEA - FORT FOCUS
VÝP ARAÇLAR
VÝTO CARAVELLA
14+1 CRAFTER
46+1 TRAVEGO
54+1 SETRA
Oto Kiralama ve Her Türlü Daire - Dükkan
Büro - Arsa - Bað Alým ve Satýmý Yapýlýr
(Ç.HAK:601)
Mustafa Demirer
0 545 202 03 40 - 0545 972 00 19
Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:86/B
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
3
4
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
‘En büyük projemiz
dürüstlük olacak’
Enise Aðbal
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD)’ni ziyaret etti.
Beraberinde
Ýl
Baþkaný Ýsmail Lek,
Merkez Ýlçe Baþkaný
Zeki Aþkýn ve parti yöneticileri ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette
projelerinden bahseden
Daþdan, Belediye baþkaný olduðu taktirde adil
ve eþitli bir yönetim anlayýþýný benimseyeceklerini ifade ederek, “Geliþimden sadece bir kesim deðil, toplumun
tüm katmanlarý faydalanacak. Herkes pastadan
eþit pay alacak.” dedi.
timizin deðerlerini tanýyacak” diye konuþtu.
30 Mart Mahalli
Ýdareler Seçimlerinin
Çorum için hayýrlara
vesile olmasýný da temenni eden Daþdan, seçim sürecinin sorunsuz
atlatýlmasý noktasýnda
ellerinden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceklerinin altýný çizdi.
Cýdýk Borsa’yý ziyaret etti
Saadet Partisi (SP) Çorum Belediye Baþkan adayý
Adnan Cýdýk, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ticaret Borsasý’ný ziyaret etti.
Ýlk olarak borsa satýþ salonunda üreticilerle bir araya
gelen SP Belediye Baþkan
adayý Adnan Cýdýk, daha
sonra Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek projelerini anlattý.
Belediye hizmetlerinin
eþit daðýtýlmadýðýný öne süren Cýdýk, 30 Mart’ta belediye baþkaný seçildiði takdirde
hizmet eþitliðini saðlayacaðýný söyledi. Kentsel dönüþüm
çalýþmalarýnýn rantsal dönüþüme dönüþtüðünü ileri süren
Cýdýk, Akkent mahallesine
yapýlan toplu konutlardan ne
Çorumlu esnaflarýn nede iþçilerin yararlandýðýný belirtti.
Çorum’un müteahhitler tarafýndan yönetildiðini dile getiren Cýdýk, göreve geldiklerinde bu rantýn önüne geçeklerini ifade etti. Cýdýk, belediyede yeterli araç ve insan
kaynaðý olmasýna raðmen dýþarýdan hizmet alýmý yapýldýðýný ileri sürdü.
‘Tüm siyasi görüþlere eþit mesafedeyiz’
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan,
Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜMSÝAD)’ni ziyaret etti.
‘En büyük projemiz dürüstlük’
“En büyük projemiz dürüstlük olacak”
diyen Daþdan, Çorum
halkýnýn kendisine olan
güvenini boþa çýkarmayacaðýný ifade etti.
Çorum için 19 proje hazýrladýklarýný ve
bunlarý kitapçýk haline
getirdiklerini kaydeden
Daþdan, “Projelerimizin
tamamýnýn ayaðý yere
basýyor. Kentteki otopark sorunu tüm adaylarýn gündeminde. Biz
mevcut otoparklarýn gelirleriyle yeni otoparklar
yapacaðýz. Eski Kültür
Sitesi'nin bulunduðu
alana da yeni otopark
yapacaðýz.” dedi.
Saadet Partisi (SP) Çorum Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, Ticaret Borsasý’ný ziyaret etti.
Ercan Daþdan, “En büyük projemiz dürüstlük olacak” dedi.
Minyatür Þehir
Projesi’ni anlattý
Çorum'un geliþmiþ
bir il olmasýna raðmen
tanýtýmýnýn yetersiz olduðunu da dile getiren
Daþdan, Çorum'un sadece leblebiden ibaret
olmadýðýný vurgulayarak, diðer tarihi ve turistik deðerlerinin de ön
plana çýkarýlmasý gerek-
tiðini kaydetti. Daþdan,
“Çorum merkez ve ilçelerinde muhteþem tarihi
ve kültürel eserlerimiz
var. Minyatür Þehir Projesi'ni hayata geçireceðiz. Miniatürk benzeri
bir proje yapacaðýz. Çorum merkez ve ilçelerinde bulunan tarihi ve
kültürel eserler burada
minyatürleri ile yer ala-
cak. Ankara-Samsun
yolu üzerinde büyük bir
minyatür þehir oluþturacaðýz. Yol güzergahý
üzerinde olmasý önemli.
Çorum'un yöresel yemekleri de burada tanýtýlacak. Servislerle tarihi
ve kültürel mekanlara
geziler düzenlenecek.
Önce Çorumlular sonra
konuklarýmýz memleke-
TÜMSÝAD Çorum
Þube Yönetim Kurulu
Baþkaný Abdurrahman
Kýlýç, ziyaretten dolayý
memnuniyet duyduklarýný
ifade
ederek,
“TÜMSÝAD'ýn misyonu
aldanmayan ve aldatmayan, yerel deðerlerini
koruyarak küresel liderliðe uzanan Türkiye’nin
kalkýnmasýnda çaba sarf
eden tüm sanayici ve iþ
adamlarýnýn desteklenmesidir. Bu baðlamda
tüm siyasi görüþlere eþit
mesafede ancak iþ
adamlarý ve iþ dünyasý
olarak ülkemiz ve milletimizin yararýna olan her
türlü çalýþmanýn yanýnda yer almaktayýz. Tüm
siyasetçilerden ve siz
kýymetli baþkan adaylarýndan beklentimiz, yaklaþan seçimin centilmenlik sýnýrlarý içerisinde güzel bir demokrasi
þöleni havasýnda gerçekleþtirilmesidir.” þeklinde konuþtu.
Adnan Cýdýk, borsa satýþ salonunda tüccarla konuþtu.
Cýdýk, Çorum’un imarýna dikkat çekti.
Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, tüm siyasi partilere eþit
mesafede olduklarýný söyledi. Ayný geminin yolcularý olduklarýný dile getiren Bektaþ,
“Çorum’da seviyeli bir seçim
süreci yaþanýyor. Bundan dolayý çok mutluyuz. Ayrýca Ticaret Borsamýz üyelerinden
belediye baþkan adayý, milletvekili adaylarý çýkmasý da
sevindirici” diye konuþtu.(ÝHA)
Traktör sayýmýz arttý
Enise Aðbal
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine
göre, Türkiye’de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Ocak ayý
sonu itibarýyla 18 milyon 52 bin 195 oldu.
Verilere göre, Samsun’da trafiðe kayýtlý araç
sayýsý Ocak ayý sonu itibarýyla 272 bin 649, Tokat’ta 142 bin 576 olurken, Çorum’da 144 bin 258,
Amasya’da 90 bin 836 olarak kaydedildi.
Trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 52 bin 195
adet taþýtýn % 51,9’unu otomobil, % 16,4’ünü kamyonet, % 15,1’ini motosiklet, % 8,7’sini traktör, %
4,2’sini kamyon, % 2,3’ünü minibüs, % 1,2’sini otobüs, % 0,2’sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Ocak ayýnda 124 291 adet taþýtýn trafiðe kaydý
yapýldý
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 124
bin 291 taþýt içinde otomobil % 65,6 ile ilk sýrada yer
aldý. Bunu sýrasýyla % 18,8 ile kamyonet, % 7,3 ile
motosiklet, % 3,4 ile kamyon takip etti. Taþýtlarýn %
4,9’unu ise minibüs, otobüs, özel amaçlý taþýtlar ve
traktör oluþturdu.
Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya
göre % 51,7 arttý
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý
Aralýk ayýna göre % 51,7 arttý. Bu artýþ otomobilde
% 55,9, minibüste % 34,5, otobüste % 55,6, kamyonette % 136,4, kamyonda % 61,8, motosiklette %
18,4, özel amaçlý taþýtlarda % 206,1 olarak gerçekleþti. Traktörde ise % 66,1 azalýþ oldu.
Trafikteki toplam taþýt sayýsý Ocak ayýnda 112
bin 748 adet arttý
Ocak ayýnda 124 bin 291 adet taþýtýn trafiðe
kaydý yapýldý, 11 bin 543 adet taþýtýn ise trafikten
kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý
112 bin 748 adet arttý.
pýldý
Ocak ayýnda 410 bin 339 adet taþýtýn devri ya-
Devri yapýlan toplam 410 bin 339 taþýt içinde
otomobil % 68,3 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla % 16,7 ile kamyonet, % 4,3 ile motosiklet, %
4 ile traktör takip etti. Ocak ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn % 6,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve
özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
oldu
Trafiðe kayýtlý LPG’li otomobil oraný % 41,3
Ocak ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon
365 bin 226 adet otomobilin % 41,3’ü LPG’li, %
30,9’u benzinli, % 27,2’si dizel yakýtlý. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise % 0,5.
Ocak ayýnda 81 bin 477 adet otomobilin trafiðe kaydý yapýldý
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 81 bin 477
adet otomobilin % 16,8’inin Renault, % 11,4’ünün
Ford, % 9,8’inin Volkswagen, % 9,3’ünün Opel, %
7’sinin Fiat, % 6,5’inin Hyundai, % 5,9’unun Toyota, % 4,6’sýnýn Dacia, % 4,3’ünün Peugeot, %
3’ünün Citroen olduðu, % 21,5’inin ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü.
Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn
ayný ayýna göre % 1 arttý
Trafiðe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydý yapýldý
Ocak ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda % 1 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde % 8,1, minibüste % 34,2, motosiklette % 28, özel amaçlý taþýtlarda % 115,7, traktörde % 2,6 oldu. Otobüste % 51, kamyonette % 21,
kamyonda % 6,6 azalýþ oldu.
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 81 bin 477
adet otomobilin % 40,1’i 1501-1600, % 21,4’ü
1401-1500, % 18,1’i 1300 ve altý, % 14,3’ü 13011400, % 4,5’i 1601-2000, % 1,5’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oraný ise % 0,1.
-OCAK AYINDA
EN FAZLA ARTIÞ ÝZMÝR’DE-
TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, traktörde
iller arasýnda 2014 Ocak
ayýnda, 138 adetle en
fazla Ýzmir’de arttýðýný,
Ýzmir’i, 125 traktörle
Konya’nýn, 114 traktörle
Aydýn’ýn, 112 traktörle
Manisa’nýn, 105 traktörle Gaziantep’in izlediðini
bildirdi.
Þemsi Bayraktar,
2014 Ocak ayýnda, Adana’da 91, Balýkesir’de
77, Bursa’da 76, Denizli’de 66, Sakarya’da 55,
Tokat’ta 49, Antalya’da
48, Muðla’da 47, Mersin’de 46, Afyonkarahisar’da 45, Adýyaman’da
43, Þanlýurfa’da 42, Ankara’da 41, Kahramanmaraþ ve Samsun’da 40,
Osmaniye’de 37, Edirne
ve Eskiþehir’de 36, Sivas’ta 35, Hatay’da 34,
Uþak’ta 33, Kastamonu,
Kocaeli ve Kilis’te 30,
Kütahya’da 29, Nevþehir’de 27, Ardahan, Çanakkale ve Düzce’de 26,
Malatya ve Tekirdað’da
25 arttýðýný belirtti. Bay-
(Ç.HAK:2381)
Trafiðe kayýtlý 144 bin aracýmýz var
Çorum il genelinde araç sayýsý 144 bin olarak tespit edildi.
(ÝHA) - Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak ayýnda traktör sayýsýnýn 2 bin 248
adet artarak 1 milyon 565 bin 817’den 1 milyon 568 bin 65’e
ulaþtýðýný bildirdi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, traktör sayýsýnýn 2013 Ocak
ayýnda 2 bin 113 arttýðýný, bu rakamýn bu yýl Ocak ayýnda 2 bin
248’e çýktýðýný belirtti. Traktör sayýsýnýn 2010 yýlýnda 36 bin 840,
2011 yýlýnda 61 bin 336 adet arttýðýný, 2012 yýlýnda bu rakamýn
49 in 213’e düþtüðünü, 2013 yýlýnda yeniden yükselerek 50 bin
396’ya ulaþtýðýný hatýrlatan Bayraktar, 2013 yýlýnda aylýk düzeyde en fazla artýþýn 6 bin 838 adetle Aralýk ayýnda meydana geldiðini belirtti. Bayraktar, traktör sayýsýnýn 2013 yýlý Ocak ayýnda 2
bin 113, Þubat ayýnda 2 bin 458, Mart ayýnda 4 bin 23, Nisan
ayýnda 4 bin 646, Mayýs ayýnda 4 bin 918, Haziran ayýnda 2 bin
629, Temmuz ayýnda 4 bin 283, Aðustos ayýnda 3 bin 276, Eylül
ayýnda 4 bin 837, Ekim ayýnda 4 bin 687, Kasým ayýnda 5 bin
688 adet, Aralýk ayýnda 6 bin 838, Ocak ayýnda ise 2 bin 248 adet
arttýðý bilgisini verdi.
raktar, Ocak ayýnda traktör sayýsýndaki artýþýn, Çorum’da 24, Karaman’da 23, Bilecik’te 21, Kayseri ve Van’da 20, Isparta’da 19,
Bartýn’da 18, Bolu, Elazýð, Erzurum, Kýrklareli ve Kýrþehir’de
15, Niðde ve Mardin’de 14, Burdur’da 13, Aksaray’da 12, Kýrýkkale, Sinop ve Yozgat’ta 11, Ordu’da 9, Amasya ve Tunceli’de 7,
Karabük’te 6, Artvin, Bingöl, Çankýrý, Iðdýr, Siirt’te 5, Bitlis, Diyarbakýr ve Kars’ta 4, Bayburt’ta 3, Zonguldak’ta 2, Gümüþhane, Hakkari, Rize, Þýrnak ve Trabzon’da 1 adet olduðu bilgisini
verdi.
TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, traktör sayýsýnýn 2014 yýlý Ocak ayýnda, Ýstanbul’da 17, Aðrý ve Batman’da 1 adet azalýrken, Erzincan, Giresun, Muþ ve Yalova’da deðiþmediðine dikkati çekti.
Traktör sayýsýnda Manisa 76 bin 2 adetle birinciliðini sürdürürken, Konya’nýn 73 bin 703 adetle ikinci, Balýkesir’in 55 bin
484 adetle üçüncü, Bursa’nýn 54 bin 571 adetle dördüncü, Ýzmir’in 54 bin 507 adetle beþinci sýrada bulunduðunu bildiren
Bayraktar, “Ankara’da 46 bin 785, Samsun’da 46 bin 247, Adana’da 45 bin 673, Denizli’de 41 bin 913, Antalya’da 41 bin 118
adet traktör bulunuyor” dedi.
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Kargý’ya müjde verdi
AK Parti Çorum
Kargý Kadýn Kollarý, tarafýndan kadýnlara yönelik bir etkinlik düzenlendi.
Kültür Sitesinde
düzenlenen geceye Ak
Parti Çorum Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan,
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül
Gülgün, AK Parti Kargý
Ýlçe Baþkaný Mustafa
Akpýnar, AK Parti Kargý Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Gülhan Demiral, Kargý Belediye Baþkan Adayý Zeki Þen ve
bayanlar katýldý.
programda bir açýlýþ konuþmasý yapan
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçeye yapýlan yeni
hastaneyle ilgili eleþtirilere cevap verdi. Birilerinin “ilçeye hastane yapýlsa dahi doktoru olmayacak” diye söylentiler çýkardýðýný dile getiren Ceylan, “Kargý’ya
55 milyon TL’lik hastane yatýrýmý yapan hükümet ilçeye doktorda getirmesini de bilir. O söyleyenlere böyle deyin’’
dedi.
Zor bir süreçten
geçildiðine dikkat çeken Ceylan, tüm partililerden seçim süresince
gece-gündüz demeden
çalýþmalarýný
istedi.
Tüm partililerin Baþbakan Erdoðan’a destek
olmasý için çaðrýda bulunan Ceylan, yarýn sabahtan itibaren herkesin
Kargý’da bir oy daha
fazla nasýl alýrýz onun
gayreti içinde olmasý
gerektiðini belirtti.
Kargý’da bir dahiliye uzmaný doktorun
AK Parti Çorum Kargý Kadýn Kollarý, tarafýndan kadýnlara yönelik bir etkinlik düzenlendi.
Programda Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan bir konuþma yaptý.
atanacaðýný ve Nisan
lan, 31 Mart sabahý Zelarýný, bir elmanýn iki
ayýnda göreve baþlayaki Þen ile yollarýna deyarýsý olduklarýný dile
caðýný açýklayan Ceyvam edeceklerini sözlegetiren Gülgün, “Salan, “Kadýn doðum dokrine ekledi.
bahlarý seherde kalkýp
toru ve bir dahiliye uzevladýnýn, kocasýnýn
AK Parti Ýl Kadýn
maný ile bir müjde daha
karnýný doyurup onu
Kollarý Baþkaný Arife
vereyim size. Ýlçemize
dualarla gönderen AnaBetül Gülgün ise, kadiþ polikliniði ünitesi
dolu kadýnlarýyýz. Vardýnlarýn ülke yönetiminyaptýracaðýz. Muayene
lýkta da yoklukta da hiç
de her geçen gün daha
odasýndaki tüm modern
bir zaman þikayet etmefazla söz sahibi olduðuaraçlarla birlikte diþ
den dimdik duran kanu belirterek, artýk kadoktorumuzu da tayin
dýnlarýz. Kurtuluþ Savadýnlarýn elinin hamuettirip Kargý’lýnýn 24 saþýný da kazanýrken ayný
ruyla Türkiye’ye þekil
at hizmetine sunacaðýz’’
ruhla kazandýk. Bugünverdiðini ve vermeye de
ifadelerini kullandý.
de bir Kurtuluþ Savaþý
devam edeceðini söyleyaþanýyor, bu kurtuluþ
Salondaki coþku
di.
savaþýnýn adý demokrasi
karþýsýnda gurur duyduFeminist olmadýksavaþýdýr. Geldiðimiz
ðunu dile getiren Cey-
noktadan aþaðý düþeceðiz mi? Daha ileriye mi
gideceðiz? Recep Tayyip Erdoðan’ý da týpký
Adnan Menderes gibi
yiyecekler mi? Yemeyecekler mi bunun mücadelesini veriyoruz. Biz
Recep Tayyip Erdoðan’ýn arkasýndan ayrýlacak kadýnlar mýyýz?
Deðil miyiz? Her birimiz Recep Tayyip Erdoðan’ýz” dedi.
Gülgün, Kargýlý
bayanlarýn oyuna sahip
çýkacaðýný
ve
30
Mart’ta sandýða giderek
AK Parti’ye oyunu verip Recep Tayyip Erdoðan’ýn arkasýnda “bende
varým” diyeceklerini
ifade etti.
Kaldýrýmlarý sökerek, polis arabalarýný yakarak,
bankalarýn
ATM’lerini taþlayarak
hak aramadýklarýný anlatan Gülgün, “Bizim
gönlümüz o kadar geniþ
ki, o taþ atan kardeþlerimizi de 1 Nisan sabahý
baðrýmýza basacaðýz ve
onlara sadece þunlarý
söylüyoruz. Bu memleket bizim. Bu memlekette taþ üstüne taþ koyanýn benim anam elini
öper, seherde kalkar ona
dua eder, ne bedduayý
biliriz ne kini biliriz.
Biz sadece Allah rýzasý
için yaratýlaný yaratandan ötürü sever ona hizmet ederiz’’ ifadelerini
kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan kesilen pastadan
sonra sahne alan sanatçý
Beste’nin söylediði þarkýlara hep birlikte eþlik
eden bayanlar doyasýya
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Mamak Çorumlular Derneði'nin düzenlediði geceye katýldý.
Mamak’ta hemþehrilerine müjde verdi
Mustafa Demirer
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
Agah Kafkas, Mamak Çorumlular Derneði'nin düzenlediði geceye katýldý. Kafkas, Kafkas, Mamaklýlar'a 200 yataklý Devlet
Hastanesi, Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezi ve Toplum Saðlýðý Merkezi
müjdesi verdi. Ayrýca engelli bir
vatandaþa da akülü tekerlekli
sandalye hediye etti.
Kafkas, geceye katýlanlarý
selamladýðý konuþmasýnda, Ankara'da yaþayan Çorumlular, Ço-
rum'da yaþayan nüfustan daha
fazla olduðunu hatýrlatarak, hemþehriler arasýnda birlik ve beraberliðin önemine dikkat çekti.
Kafkas, "Çorum insanýnýn hoþgörü ortamý birlik ve beraberlik
duygusu her zaman bir adým öndedir." dedi.
Bu seçimin önemli bir mihenk taþý olduðunun altýný çizen
Kafkas, þöyle dedi; "Yerel yönetimler insanlarýn birebir hesap
verebildiði yerdir. Demokrasinin
en bereketli yeridir. AK Parti yerel yönetimlerden doðmuþ bir
partidir. Türkiye'de belediyeciliðin duayeni bizim genel baþbakanýmýz ve Baþbakanýmýzdýr. Biz
yerel yönetimlerden doðduk.
Milletle temasa orada baþladýk.
Millete hizmeti orada öðrendik
ve oradan da merkezi yönetime
gittik. Onun için yerel yönetimlerde engin bir tecrübeye sahibiz.
Son 10 yýl içinde Mamak Belediyesi en büyük atýlýmý yapan belediyelerden biridir. Mamak, çöplükle anýlýrken, artýk iþ merkezleriyle anýlmaya baþladý."
Kafkas Niðde’de hastane açtý
Mustafa Demirer
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas,
300 yataklý Niðde Devlet
Hastanesinin açýlýþýný
yapmak üzere Niðde'ye
gitti.
Ýlk olarak Niðde
Valiliði'ni ziyaret eden
Kafkas'ý Vali Necmeddin
Kýlýç, Necmeddin Kýlýç,
Niðde Belediye Baþkan
Faruk Akdoðan, AK Parti Ýl Baþkaný Emrah Özdemir ve kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn müdürleri
karþýladý.
Kafkas, Valiliðe
yaptýðý ziyarette yaptýðý
konuþmada, "Niðde'de
olmaktan çok memnunum. Niðde Anadolu'nun
çok güzide illerinden bir
tanesi. Anadolu'nun yeniden
þahlanmasýnýn
yansýmalarýný Niðde'de
görmek çok güzel. Çünkü Türkiye 10 yýldýr yenileniyor. Türkiye lâyýk
olduðu yere emin adýmlarla ilerliyor. Eskiden
Türkiye'nin kalkýnmasý
sadece Marmara Bölgesi
ile sýnýrlýydý ama artýk
Anadolu Ankara'dan payýný almaya baþladýkça
kendi kodlarýna dönmeye baþladý ve bunun örneðini Niðde'de de gördük. Saðlýkta da Niðde'de olumlu geliþmeler
yapýlýyor. Yapýlmaya da
devam edecek." dedi.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Niðde
Valiliði’ni ziyaretinde kentin yetkilileri tarafýndan karþýlandý.
6
100 yýllýk içmesuyu
ihtiyacýmýz tamam
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý
Müsteþarý
hemþehrimiz Prof. Dr.
Lütfi Akca, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret
etti.
Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý'nýn Çorum'a
yapýlacak olan 11 tesisin
temel atma töreni için
þehre gelen Prof. Dr.
Lütfi Akca, Baþkan Külcü'ye nezaket ziyaretinde
bulundu. Baþkan Külcü’yü ziyaretinde konuþan Akca, Çorum'a yapa-
caklarý 11 tesisin maliyetinin 54 Milyon TL olduðunu söyledi.
Çorum'un Koçhisar
Barajý ile birlikte 100 yýllýk içmesuyu ihtiyacýnýn
kalmadýðýný belirten Akca, Çorum'un çevre ve
suyla ilgili yatýrýmlarýnýn
aksamadan devam ettiðini kaydetti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Baþkan Külcü de müsteþar Akca'ya günün anýsýna cam vazo hediye etti.
Müsteþar Akça, Çorum’un 100 yýllýk içmesuyu ihtiyacýnýn karþýlandýðýný açýkladý.
(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
STK ziyaretlerine devam
AK Partili kadýn Belediye Meclis Üyesi adaylarý, sivil toplum kuruluþlarýna yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.
AK Partili kadýn
Belediye Meclis Üyesi adaylarý, sivil toplum kuruluþlarýna yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.
Kadýn
Meclis
Üyesi adaylarý, ONKOSAV ve KANDER’i ziyaret ederek
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi aldý. AK Parti
Belediye Meclis üyesi
adaylarý Seyhan Günhan, Süreyya Daþcý
Coþgunsu, Fatma Geniþ ve Nurten Gezer'in
katýldýðý ziyarette karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu.
AK Partili Bele-
Kadýn Meclis Üyesi adaylarý, ONKOSAV ve KANDER’i ziyaret etti.
diye Meclis üyesi
adaylarý her zaman
ONKOSAV ve KAN-
DER gibi topluma
faydalý derneklerin
yanýnda yer alacakla-
rýný ifade ettiler.
(Haber Merkezi)
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.
Yeni Sebze ve Meyve
Hali bugün açýlacak
Çorum Belediyesi
tarafýndan inþa edilen
yeni sebze ve meyve hali bugün açýlacak.
Mevcut Sebze ve
Meyve Hali'nin ihtiyaca
tam olarak cevap verememesi ve Çorum'a daha yakýþýr bir Sebze ve
Meyve Hali kazandýrmak amacýyla yapýmý tamamlanan Sebze Hali'nin açýlýþýný Gümrük
ve Ticaret Bakanlýðý
Müsteþarý Ziya Altunyaldýz ve Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin de katýlacak.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, sebze
ve meyve halinin 50 dönümlük alan üzerine inþa
edildiðini ve arsa payý ile
yaklaþýk 10 Milyon
TL'lik bir yatýrým olduðunu söyledi.
Yeni sebze ve meyve halinin hizmete girmesinden sonra Çorum'un, bölgesindeki en
modern sebze hallerden
birine kavuþacaðýný vurgulayan Külcü, bugün
saat 12.00'de gerçekleþtirilecek açýlýþa tüm Çorum halkýný davet etti.
(Haber Merkezi)
Külcü, TSO Meclis üyelerinin
sorularýný cevapladý
Belediye Baþkaný
ve AK Parti Belediye
Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Ticaret ve
Sanayi Odasý (TSO)
Meclis üyelerine yeni
dönemde uygulayacaklarý projeleri anlattý.
TSO Meclis Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül ve AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse de katýldý.
2. Altýn Dönem
olarak adlandýrdýðý 30
Mart sonrasý dönemde
uygulayacaklarý proje-
leri 80'e yakýn proje
arasýndan seçtiklerini
söyleyen Külcü, açýkladýklarý projelerle
Çorum'un çað atlayacaðýný söyledi.
Hazýrladýklarý
tüm projeleri Çorum'un ihtiyaçlarýný ve
Belediye'nin
mali
imkânlarýný göz önünde bulundurarak yaptýklarýný ifade eden
Külcü, "Yeni dönemimizde uygulayacaðýmýz tüm projelerimiz
Çorum'un ihtiyaç duyduðu projeler. Üzerinde düþünülmüþ projeler. Rastgele hazýrlanmýþ projeler deðil. Bu
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Meclis üyelerine
yeni dönemde uygulayacaklarý projeleri anlattý.
projeleri hayata geçirdiðimizde inþallah hep
birlikte Çorum'un ve
Çorumlularýn hayatýnýn olumlu yönde de-
ðiþtiðine hep birlikte
þahit olacaðýz" dedi.
Sunumunun sonunda TSO meclis
üyelerinin sorularýný
da tek tek cevaplayan
Külcü, kendisine gösterilen ilgiye teþekkür
etti.
(Haber Merkezi)
Belediye’den Çanakkale Destaný
Çorum Belediyesi, 18
Mart Þehitleri Anma Günü
nedeniyle ‘1915 Çanakkale
Destaný’ konulu tiyatro
oyununu Çorumlular’la
buluþturacak.
Abdulkadir Katra tarafýndan yazýlýp yönetilen
ve Çanakkale Sanat Tiyatrosu tarafýndan sahnelenecek olan oyun, yarýn saat
19.00’da Devlet Tiyatro
Salonu'nda baþlayacak.
Tüm Çorumlular’ýn katýlýmýna açýk olan oyun tek
perde olarak sahnelenecek.
18 Mart'ýn Türk tarihi
açýsýndan çok önemli olduðunu vurgulayan Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü,
"Þanlý tarihimizi, vatanýmýzýn kurtarýlmasý için gencecik bedenlerin ölüme gittiðini bile bile nasýl kurþunlara siper olduðunu günümüz
gençlerinin çok iyi bilmesi
gerekiyor. Tarihimizi hiçbir
zaman unutmayacaðýz ve
unutturmayacaðýz." dedi.
Baþkan Külcü, 1915
Çanakkale Destaný konulu
tiyatro oyununa tüm Çorumlular’ý davet etti.
‘1915 Çanakkale Destaný’ konulu tiyatro oyunu Çorumlular ile buluþacak.
(Haber Merkezi)
Hatice Külcü, kadýn
esnaftan destek istedi
Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, kadýn esnafý ziyaret etti.
Belediye
Baþkaný ve AK
Parti Belediye
Baþkan
adayý
Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice
Külcü, kadýn esnafý ziyaret etti.
Fatih Caddesi,
Albayrak Sokak,
Sel Sokak ve Eðridere Çarþýsý’nda
kadýn Belediye
Meclis
üyesi
adaylarýyla birlikte esnafý ziyaret
eden Hatice Külcü, kadýn giriþimleri kutladý.
Kadýnlarýn
ticaret hayatýnda
daha aktif yer almalarý gerektiðini
belirten Hatice
Külcü, Çorum
Belediyesi'nin bu
zamana kadar kadýn giriþimcilerin
hep yanýnda olduðunu bundan
sonra da yanýnda
olmaya devam
edeceðini söyledi.
30 Mart'ta
yapýlacak olan
yerel seçimlerde
tüm kadýn giriþimcilerden eþi
AK Parti Belediye Baþkan adayý
Muzaffer Külcü
için destek isteyen Hatice Külcü, kadýn esnafa
iþlerinde kolaylýklar diledi.
(Haber
Merkezi)
Hatice Külcü, kadýn meclis üyeleri ile birlikte esnaf ziyareti yaptý.
Fatih Caddesi, Albayrak Sokak, Sel Sokak ve Eðridere Çarþýsý’nda kadýn esnaf ziyaret edildi.
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
7
54 milyonluk 11 tesisin temeli atýldý
HAYIRLI OLSUN
Erol Taþkan
Program Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi.
Temel atma etkinliðinde halkoyunlarý gösterileri sahnelendi.
Partililer ve vatandaþlar açýlýþ programýna katýldý.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn toplam
deðeri 54 milyon TL
olan 11 yatýrýmýnýn temeli, toplu temel atma
töreni ile gerçekleþtirildi.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý
hemþehrimiz Prof. Dr.
Lütfi Akça, Vali Sabri
Baþköy, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu,
Cahit Baðcý, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan ve
protokol üyelerinin katýldýðý tören, Atatürk
Spor Salonu'nda yapýldý.
Mimar Sinan Halk
Eðitim Merkezi Halk
Oyunlarý Ekibi'nin sunduðu folklor oyunlarý
ile baþlayan törende,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, DSÝ Genel Müdür Yardýmcýsý
Yakup Baþoðlu, Orman
ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarý Prof. Dr.
Lütfi Akça, AK Parti
Milletvekilleri Cahit
Baðcý ve Salim Uslu birer konuþma yaptý.
Alaca Ýçmesuyu
Arýtma Tesisi, Bayat
Kunduzlu Göleti, Ortaköy Daniþ Göleti, Boðazkale Evci Göleti Sulamasý, Sungurlu Aþaðý
Fýndýklý Göleti Sulamasý, Merkez Þeyhmustafa Göleti Sulamasý, Mecitözü Bayýndýr Göleti,
Mecitözü Geykoca Göleti Sulamasý, Obruk
Dutludere
Dodurga
Pompaj Sulamalarý,
Oðuzlar Ýlçesi Merkez
Mahallesi Karaviran
Çayý veSungurlu Eþme
Köyü Deresi Taþkýn
Koruma Tesisi'nden
oluþan 11 yatýrýmýn temeli, hayýrlý olsun dilekleri ile atýldý.
Programa vatandaþ katýlýmýnýn yetersizliði dikkat çekerken,
etkinlik sonrasý protokol üyeleri fidan daðýtýmý yaptý.
11 ayrý yatýrýmýn temeli dün Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça’nýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
‘Çorum Türkiye’nin 2. göller bölgesi olacak’
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, temeli atýlan 11
sulama yatýrýmýnýn bitirilmesiyle birlikte, Çorum'un Türkiye'nin ikinci göller bölgesi olacaðýný söyledi.
2002 yýlýnda 13 gölet ve 2
baraj bulunduðunu ifade eden
Uslu, 2014 itibariyle bu sayýnýn
97 olduðunu bildirdi.
"Çorumlu çiftçi bereketle
buluþmuþ olacak." diyen Salim
Uslu, sanayi kenti olarak anýlan
Çorum'un, yatýrýmlarýn da tamamlanmasýyla tarým kenti olarak da anýlacaðýný dile getirdi.
Çorum'a 11 yýlda toplam
8,5 milyar TL'lik yatýrým yapýldýðýný hatýrlatan Salim Uslu, hiç
bir zaman nutukla iþlerinin olmadýðýný, sadece iþ ve hizmete
odaklanarak çalýþtýklarýný aktar-
dý.
Türkiye'nin iç ve dýþ sorunlarýnýn çözüm bulmasýnýn, yatýrýmlarýn ve geliþmiþliðin artmasý anlamýna geldiðine iþaret
eden Uslu, "Açýlýþlara yetiþemez olduk, demek ki biz yapay
sorunlarla, iç ve dýþ oyunlarla
uðraþmayýp iþimize baktýkça,
daha çok hizmet üretiyoruz."
dedi.
Salim Uslu
‘Çiftçimizin ekmeði büyüyecek’
Cahit Baðcý
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý,
DSÝ tarafýndan temeli atýlan 11 yatýrýmla birlikte,
Çorumlu çiftçinin ekmeðinin büyüyeceðini söyledi.
Ýnsanlarýn çocukluklarýndan bu yana çözümü
için hayal kurduklarý tesislerin, temelinin atýlýyor
olmasýnýn, bölge çiftçisini tarafýndan çok büyük
anlam ve deðer ifade ettiðini belirten Baðcý, bu ya-
týrýmlarýn ortaya çýkardýðý sevinç ve heyecana þahit olmak için, yatýrýmlarý yerinde gözlemlemek
gerektiðini aktardý.
Söz konusu yatýrýmlarýn hayata taþýnmasý için
katký saðlayanlara teþekkür ettiðini söyleyen Baðcý, Alaca’da Koçhisar Barajý için müstakil bir tören düzenlenmesi gerektiðini hatýrlattý.
‘Köylerimiz hasretine
kavuþuyor’
‘24 bin dekar arazi
suya kavuþacak’
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
temel atma töreninde yaptýðý konuþmasýnda, köylülerin yýllardýr beklediði yatýrýmlarýn, birer birer hayata taþýndýðýný söyledi.
Çorum Belediyesi olarak suya önem
verdikleri kadar, suyun kalitesine de önem
verdiklerini bildiren Baþkan Külcü, "Çorum'un hiç bir su sorunu bulunmazken, biz
her türlü ihtimallerle geleceðimizi planlayýp, Çorum'un 40-50 yýl sonrasýnýn tüm
tedbirlerini hayata taþýdýk." dedi.
DSÝ'nin 60-70 yýldýr bekleyen projelerinin var olduðu yýllarý hatýrlatan Külcü.
6 ayda hayata taþýnacak projelerin dahi yapýmý için kaynak bulunamadýðýný günlerin
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý
hemþehrimiz Prof. Dr.
Lütfi Akça, Bakanlýk
olarak 11 yýlda 65 milyar TL'lik yatýrým yaptýklarýný açýkladýðý törende, 2023'e kadar
Türkiye'de sulanmadýk
arazi kalmayacaðýný
belirterek, "Temelini
attýðýmýz 11 yatýrýmla
birlikte, Çorum'da 24
bin 500 dekar arazi da-
Muzaffer Külcü
uzakta olmadýðýný, bugün ise açýlýþý yapýlan ve temeli atýlan yatýrýmlarýn törenlerine bile yetiþmekte zorlanýldýðýný vurguladý.
"Su akýyor, Türk bakýyor sözünün
tersine çevirdik, artýk sularýmýz boþa akmýyor, barajlarýmýza doluyor." diyen Muzaffer Külcü, yatýrýmlarda emeði geçenleri tek tek sayarak teþekkür etti.
Yeni Hayat ve Hatap Baraj etrafýnda
yer alan köylerin kanalizasyon ve arýtma
tesislerinin belediye tarafýndan yaptýrýlarak, su kaynaklarýnýn korunacaðýný söyleyen Külcü, suyun varlýðý kadar, kalitesinin
de önemli olduðunu dile getirdi.
ha sulu tarýma kavuþmuþ olacak." dedi.
Çorum'da yapýlan
yatýrýmlarýn kýsa sürede tamamlanmasýyla
birlikte binlerce dönüm arazinin sulanabilir hale geleceðini ifade
eden Akça, her zaman
iþ ve hizmet üretmeyi
tercih
ettiklerini,
2002'de 35 barajla devraldýklarý Türkiye'de
bugün 284 adet baraj
Prof. Dr. Lütfi Akça
bulunduðunu hatýrlattý.
60-70 yýl sonrasýný hesap ederek ve
planlayarak çalýþtýklarýna deðinen Akça, Çorumlu olarak Çorum7a
yapýlan yatýrýmlardan
dolayý mutluluk duyduðunun da altýný çizdi.
Akça, yýlda 22 baraj yaparak büyür bir
rekora imza attýklarýný,
ancak bu çalýþmalara
raðmen yeterli reklamý
yapamadýklarýný itiraf
ederek, "Ýþ üretiyoruz,
hizmet
üretiyoruz.
Herhalde fazla reklam
yapamýyoruz, aksi halde burasýnýn ortama
daha farklý olurdu. Bizler açýlýþlara yetiþemez
hale geldik. Ayný günde Türkiye'nin pek çor
yerinde açýlýþ ve temel
atma törenlerimiz var."
dedi.
8
Rektör’e 8. yýl mesajý
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
Mustafa Demirer
nün, üretim faktörleri içinde yer almasýný saðlayan Üniversiteler; ayný zamanda da ekonomik verimlilik artýþý,
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütteknolojiyi geliþtirme, kaynak tahsisinde etkililik ve sosçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi'nin
yal geliþmede de önemli rol üstelenmektedirler. Hitit Üni8. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Baðcý, Rektör Alkan'a
versitemiz de bu rolleri baþarýlý bir þekilde üstlenmekte ve
gönderdiði mesajda, þu ifadelere yer verdi;
bölgemizin ihtiyacýný karþýlamaktadýr.
"Bir dünya üniversitesi" olma hedefiyle büyük baHitit Üniversitemiz, "Marka Þehir Çorum" anlayýþý
þarýlar elde eden Hitit Üniversitesinin yola çýkýþýnýn 8.
ile; Çorum'a deðer katan týpký turizm gibi, sanayileþme giYýl dönümünde; Üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 2
bi Çorum'un marka deðerini yükseltecek katkýlar sunmakYüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokul ile 12,500'e yakýn
ta ve deðer katmaktadýr. 8. Kuruluþ Yýl Dönümünüz vesiöðrencisi ve istihdam odaklý, 160'a yakýn bölüm ve
lesi ile Hitit Üniversitesi'nin performansýnýn ve deðerinin
programý ile her geçen gün yýldýzý parlayan ve tercih
artmasýnda baþta Zat-ý âliniz olmak üzere tüm akademik
edilen bir üniversite olmuþtur. Göreve geldiðiniz güncamiayý kutluyorum. Üniversitemizin eðitim kalitesi ile
den bu yana öðrenci sayýsý %50'nin üzerinde artarak,
öncelikli olarak Türkiye'nin sonra da dünyanýn sayýlý ünibütün kontenjanlarý dolan 20 üniversiteden birisi olaCahit Baðcý
versitelerinden birisi olmasý temennisi ile hizmetlerinizrak, öncelikli tercih edilen üniversiteler arasýna girmiþden dolayý þükranlarýmý sunuyor, üstün baþarýlarýnýzýn detir.
vamýný diliyorum."
Türkiye'nin insan gücü planlamasýnda eðitilmiþ nitelikli iþgücü-
Yýldýrým, Cenevre’de temaslarda bulundu
Mustafa Demirer
AK Parti Teþkilat
Baþkan Yardýmcýsý ve
Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým, PAB
toplantýlarý için gittiði
Cenevre'de Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Baþkaný Cemil Çiçek
ile birlikte ikili ülke
görüþmelerine iþtirak
etti.
Ýlk olarak Kazakistan Meclis Baþkanlýðý ve heyeti ile bir
araya gelen TBMM
Baþkaný Cemil Çiçek
baþkanlýðýndaki heyet,
ikinci olarak KKTC
Meclis Baþkaný Sibel
Siber ve heyeti ile görüþme yaptý.
Gün içerisinde çalýþmalarýný sürdüren
heyet Suudi Arabistan
Þura Konseyi Baþkaný
Abdullah El- Þeyh ve
Birleþik Arap Emirlikleri Meclis Baþkaný
Muhammed Ahmed El
Mur ve temsilcileri ile
bir araya geldi.
Görüþmeler, görüntü almasýnýn ardýndan basýna kapalý gerçekleþti. 130. PAB Genel Kurulu toplantýlarýna 141 ülkeden yaklaþýk 700 parlamenter iþtirak ediyor.
AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým,Cenevre’den döndü.
To p l a n t ý l a r d a ,
dünyanýn nükleer silahlardan temizlenme-
si, Suriye, Orta Afrika
Cumhuriyeti ve Ukrayna'daki son geliþmeler
dahil pek çok uluslararasý konu ele alýnýyor.
‘Çanakkale eþssiz bir zafer’
Mustafa Demirer
ithamlarla, kargaþa ile milletimizi ve devletimizi bitap düþürmek istediklerini görüyor ve milletimizle birlikte top
Çorum Milletvekili Türkiye Filistin Dostluk Grubu
yekün yeni bir istiklal mücadelesi veriyoruz. Anadolu insaBaþkaný AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýlnýný topla tüfekle yenemeyenler bugün içerde çýkarttýklarý
dýrým, Çanakkale Zaferi'nin tarihe altýn harflerle yazýlan
kargaþalarla tekrar milletimizi dize getirip yeniden Anadoeþsiz bir zafer olduðunu bildirdi.
lu yarýmadasýna hapsolmuþ bir millet haline getirmek istiYýldýrým, büyük zaferin 99. Yýldönümü nedeniyle
yorlar.
yaptýðý açýklamada, þu ifadeler yer verdi; "Tarihin altýn
Çanakkale sýradan bir zafer deðildir. Bizzat bir millesayfalarýný eþsiz zaferleriyle süsleyen aziz milletimizin
tin yek vücud, tek ruh olarak el ele kazandýðý bir zaferdir.
en deðerli kahramanlýklarýndan birini destanlaþtýrdýðý
Bu zaferde bu topraklar üzerinde yaþayan her insanýn hakÇanakkale Zaferi'nin 99. yýldönümünü ve Þehitler Güký vardýr. Çünkü bu zafer için nerede ise her aileden bir innü'nü yaþýyoruz.
san orada þehit düþmüþtür. O sebeple bugün ayný zamanda
Çanakkale öyle bir zaferdir ki; yedi düvelden koÞehitler Günü'dür.
pup gelen, en üstün silah güçleriyle bir milleti tarihten
Bu büyük zaferi 99. yýldönümünde de tekrar o günkü
tamamen silmek isteyen devletlerin ortaya koyduklarý
tazeliðiyle damarlarýmda dolaþan kan gibi yüreðimde hisgücün yerle bir oluþunun ve geldikleri gibi dönüþlerinin
Murat Yýldýrým
sediyorum. Çanakkale'de topraða düþen bedenlerin vatana
hikayesidir. O sebeple Çanakkale milletimiz için bir
ve
millete
verdiði
ehemmiyetin bilinciyle ülkemizin huzur ve güveni
övünç ve gurur günüdür.
için hükümetimiz ve biz TBMM üyeleri her türlü fedakarlýðý göstereÇanakkale topraðýn karabaðrýna sýradaðlar gibi düþen 250 bin þerek, milletimizi arzu ettiði medeniyet seviyesine yükseltmek için gece
hidin adýdýr. Çanakkale varoluþun öyküsüdür. Bu millet özgürlüðü
gündüz çalýþmaya devam edeceðiz.
için, hürriyeti için, dini için, vataný, topraðý için dün Çanakkale'de ve
Bu vesileyle bir kez daha Çanakkale'de þehit düþen nice yiðitleri
baþka yerlerde kanýný topraða ve denize akýtmaktan nasýl çekinmediyyad ediyor, bugün de vatanýn her sathýnda gece gündüz görev yapan
se bugünde vatanýna, milletine, dinine, özgürlüðüne yapýlacak her türMehmetçiklerimizi ve bu mücadeleden çýkan Gazilerimizi selam ve
lü saldýrýya karþý elindeki imkanlarla mücadele etmekten asla çekinmuhabbetle anarak, tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."
meyecektir. Ýçerden ve dýþardan saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý þu günlerde
www.corumhakimiyet.net
Türkiye Kamu Sen Çanakkale Zaferi'nin 99. Yýldönümünü nedeniyle fotoðraf sergisi açtý.
Çanakkele sergisine yoðun ilgi
Mustafa
Demirer
Türkiye Kamu
Sen Çanakkale Zaferi'nin 99. Yýldönümünü nedeniyle fotoðraf
sergisi açtý, üzüm hoþafý ve ekmek daðýtýldý.
Çanakkale Savaþý'ný anlatan fotoðraflarýn sergilendiði açýlýþa Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý
Ercan Daþdan, Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Kadýn Kollarý Baþkaný
Ayla Köksal, sendika
yöneticileri ile vatandaþlar katýldý.
Kamu Sen Ýl
Baþkaný Mahmut Alparslan, Çanakkale
Zaferi'nin sadece baðýmsýzlýk savaþý olmadýðýný belirterek,
"Akif'in Çanakkale
Zaferi þiirinde belirttiði gibi, Ýslam ümmetinin, Ýslâm toplumunun, baðýmsýzlýk
ve özgürce yaþayabilme mücadelesiydi. Ýþte o yüzden diyor ki
Akif, 'Asým'ýn nesli
diyordum ya, nesilmiþ gerçek.' Çiðnetmedi namusunu çiðnetmeyecek." dedi.
Atatürk'ün savaþla ilgili hatýratýndan bahseden Alparslan, "Ölüm mukadder
ve mutlak. Siperler
arasýnda 8 metre kal-
Çanakkale Savaþý’nde yaþanan zor günler hatýrlatýldý.
Sergide yer alan fotoðraflar ilgiyle incelendi.
mýþtý. Ancak Türk
Askeri o kadar cesur
ve yürekliydi ki, bilenler açmýþ Kur'an-ý
Kerim okuyor, bilmeyenler de Kelime-i
Þehadet getiriyordu.
Ölmelerine bir an kaldýðýný bile bile, önlerinde arkadaþlarýnýn
düþtüðünü görerek,
bir an bile tereddüt etmeden ileriye atýlan o
Türk Ordusu'nun þerefli asker, subay ve
o milleti þükranla
anarken, Türk Milleti'nin vatanýnýn ilelebet baðýmsýzlýk içerisinde sonsuza kadar
yaþamasýný yüce Allah'tan bir kez daha
niyaz ediyoruz. Biz
Kamu Sen olarak bugün þehitlerimizi rahmet ve þükranla an-
mak, bugün ki neslin
Çanakkale Zaferi'ni
bir kez daha idrak
edebilmesini saðlamak için sergi düzenledik." Dedi.
Kamu Sen Ýl
Baþkaný Mahmut Alparslan'ýn konuþmasýnýn ardýndan fotoðraf
sergisi açýldý.
Uygulamalý kaynak dersi
Kaynak Teknolojisi Dersi gören birinci ve ikinci
öðretim öðrencileri, uygulamalý olarak kaynak yaptý.
Makina Mühendisliði Bölümü’nde Kaynak
Teknolojisi Dersi gören birinci ve ikinci öðretim
öðrencileri, uygulamalý olarak kaynak yaptý.
Öðrencilere Alaca Meslek Yüksekokulu’nda Kaynak Teknolojisi atölyesinde, teorik
olarak görmüþ olduklarý Oksi-Gaz Kaynaðý, Örtülü Elektrot Ark Kaynaðý, Týg Kaynaðý, MýgMag Kaynaðý ve Elektrik Direnç Kaynaðýný Öðretim Görevlisi Ali Palta ve Kaynak Teknolojisi
Bölümü Öðretim Görevlileri Þaban Çelik ve
Eren Çete eþliðinde uygulamalý olarak gösterildi.
Haber Merkezi
Cumhuriyet Anadolu Kenan Yaþar’ý aðýrladý
Enise Aðbal
Sanat söyleþilerine devam eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi,
Avukat Kenan Yaþar’ý aðýrladý.
Kültür ve Edebiyat Kulübü tarafýndan düzenlenen sanat söyleþilerine konuk olan Av. Yaþar, öðrencilerle sanat, edebiyat ve þiir
dolu bir söyleþi gerçekleþtirdi. ‘Mor Hýrkalý Aþk’ ve ‘Söz Aðrýsý’
adlý þiir kitaplarýndan þiirler okudu.
Þiirlerini günlük hayatta yaþadýðý olaylar ve mesleði icabý Adliyede’ki insan manzaralarýnýn kendisine verdiði ilhamla yazdýðýný
belirten Yaþar, bir duruþmada kendisini etkileyen bir çocuktan yola
çýkarak kaleme aldýðý ‘Duruþma Çocuklarý’ adlý þiiri öðrencilerden
büyük alkýþ aldý.
Öðrencilere bol bol kitap okumalarýný ve bu yolla kendilerini
geliþtirebileceklerini söyleyen Yaþar, yazma amacýnýn kalýcý olmak
olduðunu ifade ederek, gelecek nesillere bir þeyler býrakmayý çok
önemsediðini söyledi. Kenan Yaþar, söyleþi sonunda imzalý kitaplarýný öðrencilere hediye etti.
Kültür Edebiyat Kulübü öðretmenlerinden Ertan Yýldýrým,
Kenan Yaþar'a teþekkür ederek günün anýsýna plaket verdi.
Sanat söyleþilerine devam eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Avukat Kenan Yaþar’ý aðýrladý.
Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliðiyle 18 Mart 1915
Çanakkale Savaþý Zaferi’ne özel bir anma programý düzenledi.
Çanakkale’yi hatýrlattýlar
Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliðiyle
18 Mart 1915 Çanakkale Savaþý Zaferi’ne özel bir anma programý düzenledi.
Savaþta hayatýný kaybeden azizþehitlerimizin Çorumlu ile birlikte
yâd edilmesi için
Çanakkale’de askerlerimize verilen
yemeðin benzeri
(buðday çorbasý,
hoþaf, ekmek) dün
12.00-13.00 saatleri
arasýnda itibaren
Saat Kulesi civarýnda daðýtýldý. Haber
Merkezi
Programda buðday çorbasý, hoþaf ve ekmek ikram edildi.
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Çorum’un birleþtirici
gücü olacaðýz’
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, esnaf turlarýný sürdürdü.
Ziyaretlere Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye Meclis Üyesi adaylarý da katýldý.
CHP Belediye
Baþkan Adayý Kenan
Nuhut, Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas ve Belediye Meclis Üyesi
adaylarý ile birlikte
Sobacýlar Arastasý ve
Ýnkilap Sokak'ta esnaf ziyaretlerini sürdürdü.
Dün Sobacýlar
Arastasý’nda açýlýþý
gerçekleþtirilen
SKM’nin ardýndan
Sobacý ve Ýnkilap Sokak’ta esnaf ziyaretlerine devam eden
Nuhut, esnaflar ve
vatandaþlarla selamlaþtýktan sonra istek
ve þikâyetlerini dinledi. Ziyaretler sýrasýnda açýklamalarda
bulunan CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, “Esnafýmýzýn sorunlarý bizim
sorunlarýmýz olacak
ve onlarýn iþini kolaylaþtýrmak için seferber olacaðýz. Çorum'da dostluðu ve
barýþý yeniden ihdas
edeceðiz. Halkýmýzýn
emrinde kapýlarý daima açýk bir belediye
baþkaný olacaðým.
Çorum'un birleþtirici
gücü olacaðýz" dedi.
Esnaf ziyaretlerinin
ardýndan
OSB'deki fabrikalarda çalýþan iþçilerle
bir araya gelen CHP
heyeti, iþçilerin de istek ve þikâyetlerini
dinledi. “Çorum için
alýn teri döken her
vatandaþýn emeði bizim için kutsal.” diyen Nuhut, “Bu þehre
büyük katma deðerler katan kardeþlerimize belediyenin kapýlarýný 31 Mart'ta sonuna kadar açacaðýz.
Özlediðimiz birlik ve
beraber olmuþ bir
Çorum'u omuz omuza hep beraber yaratacaðýz” diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Kenan Nuhut, seçim turlarýný Sobacýlar Arastasý ve Ýnkilap Sokak'ta esnaftan destek istedi.
CHP Osmancýk’ta sýký hazýrlanýyor
CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor.
CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý
Alaattin Uður, Belediye Meclis Üyesi adaylarý ile Osmancýk’ý gezerek 30 Mart'ta yapýlacak
olan seçimlere hazýrlanýyor.
Kadrosunda 1 mimar, 1 makine teknikeri,
1 harita teknikeri, 1 uzman eczacý, 1 eðitimci
müdür, 2 iþ kadýný, 1 iþadamý, 1 sanayi esnafý,
1 taksici esnafý, 1 þef garson, 1 emekli, banka
müdürü gibi Osmancýk'ýn bileþenlerini barýndýran CHP, belediye baþkan adayý Alaattin
Uður ile birlikte yerel seçimlere hazýrlanýyor.
Seçim temaslarýný ziyaretler ile sürdüren
CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður partili partisiz tüm Osmancýk halkýna
hitap ettiklerini belirterek bugüne kadar Osmancýk'a yapýlan yatýrýmlarýn istenilen seviyede olmadýðýný, belediye baþkaný olmasý durumunda ekonomik olarak ciddi atýlýmlar yapacaðýný ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilâtý Ýnönü Caddesi'nde(Garanti Bankasý karþýsý) seçim bürosu açtý.
CHP Ýnönü'de seçim bürosu açtý
Emre Kut
Cumhuriyet Halk
Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilâtý Ýnönü Caddesi'nde(Garanti Bankasý karþýsý) seçim bürosu açtý.
Dualarla yapýlan
açýlýþa, CHP Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl
Baþkan Cengiz Atlas,
CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere,
CHP Belediye Baþkan
Adayý Kenan Nuhut,
Belediye ve Ýl Genel
Meclis Adaylarý ile vatandaþlar katýldý.
Açýlýþta bir konuþma yapan CHP Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas,
seçime sayýlý günler
kaldýðýný hatýrlatýrken,
Çorum halkýnýn kararýný verdiðini savundu.
Atlas, partilerinin bütün mahallelerde barýþ
köprülerini kurduklarýný söyledi.
Çanakkale Zaferi'nin 99. Yýldönümü
kutlayarak sözlerine
baþlayan CHP Belediye
Baþkan Adayý Kenan
Nuhut da açtýklarý seçim merkezlerinde her
inanýþtan her düþünceden insanlarýn gelip
sohbet edebildiðini belirtti. Nuhut, 31 Mart
yerel seçimlerinde seçilmesi halýnda þeffaf,
Seçim bürosu açýlýþýna CHP Milletvekili Tufan Köse de katýldý.
Kenan Nuhut, açýlýþta yaptýðý konuþmada destek istedi.
hesap verilebilir bir belediye olacaklarýný vurguladý.
CHP Milletvekili
Tufan Köse ise, seçim-
de muhtemel karýþýklýklara karþý uyarýda
bulunarak, "Sandýk davasý namus davasýdýr."
dedi.
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut,
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas
ile birlikte 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma
Günü münasebetiyle, þehitlikte düzenlenen törene katýldý.
Dün sabah 09.00 sýralarýnda Çorum Valiliði
tarafýndan þehitlikte düzenlenen törene katýlan
CHP heyeti, Þehitlik’te
yapýlan törenin ardýndan
dua ederek, hatýra fidaný
dikti.
(Haber Merkezi)
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Þehitlik’te fidan dikti.
CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý
Alaattin Uður, Belediye temizlik iþçilerini dinledi. Uður, emeðin ve emekçinin her zaman
yanlarýnda olduðunu söyledi.
Belediye temizlik þantiyesine giderek, iþçilerle bir süre görüþen ve sorunlarýný dinleyen
Uður, belediye baþkanlýðýný kazanmalarý halinde Osmancýk'ýn çok daha güzel hizmetler
alacaðýný belirterek, belediyede çalýþan taþeron iþçilerinin de özellikle maaþ konusunda sýkýntý yaþamayacaðýný söyledi.
(Haber Merkezi)
Konuþmalarýn bitiminde açýlýþa katýlanlara ikramda bulunuldu.
Þehitlik’te fidan diktiler
Belediye iþçilerini dinledi
CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður,
Belediye temizlik iþçilerini dinledi.
9
CHP heyeti, þehitler için yapýlan duaya katýldý.
10 ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Þehitlerimizi rahmet ve þükranla andýk
Vatan size minnettar
Recep Mebet
Çanakkale Zaferi’nin 99. yýl dönümü ve
Þehitler Günü münasebetiyle düzenlenen anma
töreni dün Çorum Þehitliði’nde gerçekleþti.
Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen törene
Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Garnizon Komutaný
Jandarma Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram
Eray, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim
Özyýlmaz, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil
toplum kuruluþu temsilcileri ile þehit yakýnlarý ve
gaziler katýldý.
‘VATAN SÝZE MÝNNETTAR’
Zafer gururu ve þehitlere saygýnýn dile geldiði
törende ‘Vatan size minnettar’ mesajý verildi.
Jandarma Personel Astsubay Baþçavuþ Mustafa
Þanlý’nýn sunduðu tören programý Þehitlik Anýtý’na
çelenk sunulmasý ile baþladý.
Törende sýrasýyla Çorum Valiliði, Garnizon
Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Emniyet
Müdürlüðü, Þehit Aileleri ve Terör Maðdurlarý
Derneði ile Muharip Gaziler Derneði Temsilciliði
çelenkleri Þehitlik Anýtý’na sunuldu.
TÖRENDE BÝR ÝLK
Þehitlik’te düzenlenen törende bu yýl ilk kez bir siyasi parti de anýta çelenk sundu.
Bu yýl törende ilk kez bir siyasi parti çelengi de
Þehitlik Anýtý’na sunuldu.
Ýþçi Partisi (ÝP) Çorum Teþkilatý yönetimi de
törende çelenklerini anýta sunarak saygý duruþunda
bulundular.
Saygý duruþunda bulunulmasý, Ýstiklâl
Marþý’nýn okunmasý ve saygý atýþý ile devam eden
programda, bu yýl ayrýca günün anlam ve önemiyle
ilgili Jandarma
Komutanlýðý ve Emniyet
Müdürlüðü temsilcileri
tarafýndan yapýlan
konuþmalar da yer
almadý.
Tören programý, Vali
Baþköy’ün þehitlik
defterini imzalamasý,
þehitliðin gezilmesiyle
devam etti.
ÞEHÝT
AÝLELERÝNÝN HÜZNÜ
Protokol mensuplarý
þehit mezarlarýna karanfil
býrakýrken Emre Camii
Müezzini Murat Küyük
Kuran-ý Kerim okudu.
Þehit yakýnlarýnýn
gözyaþlarýný tutamadýðý
törende, acýlý aileleri
protokol mensuplarý
teskin etti.
Duygusal anlarýn
yaþandýðý Þehitlik ziyareti
Müftü Mehmet Aþýk’ýn
yaptýðý dua ve fidan
dikilmesinin ardýndan
sona erdi.
‘Emanetinizi sonsuza
kadar yaþatacaðýz’
Emre Camii Müezzini Murat Küyük Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan duayý Müftü Mehmet Aþýk yaptý.
Çorum Valisi Sabri Baþköy, 18
tan yaptýðýnýz bu topraklar ve necip
milletimizin minnettar gönülleri sizMart Þehitler Günü nedeniyle Þehitlik
lerin ebedi istirahatgâhlarýnýz.
Özel Defteri’ni imzaladý.
Devletimizin ülkesi ve milleti ile
Tören programýnýn ardýndan gübölünmez bütünlüðü uðurunda en denün anlam ve önemiyle ilgili açýklaðerli varlýðýnýz olan canýnýzý hiç temalarda bulunan Vali Sabri Baþköy,
reddüt etmeden seve seve verdiniz.
“Vatan uðruna can veren þehitlerimiBu eþsiz fedakârlýðýnýz yüce Milletizin emaneti olan deðerleri, sonsuza
miz tarafýndan ebediyen unutulmayakadar yaþatmak en kutsal görevimiz”
cak. Hatýranýzý saygý ile yâd ediyodedi.
ruz.
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Bu vesileyle baþta Mustafa Kemal Atatürk ve deðerli silah arkadaþbaþta olmak üzere, tüm þehitlerimizi,
larýný, 99’uncu yýl dönümünü kutladýebediyete intikal eden gazilerimizi
ðýmýz Çanakkale Zaferi'ni ve þanlý tarahmet ve þükranla anýyoruz” diyen
Vali Sabri Baþköy
rihimizdeki nice zaferleri bize armaðan
Baþköy, ‘Aziz Þehitlerimiz’ hitabýyla
eden, vatanýn bölünmez bütünlüðü ve Türk Millekaleme aldýðý mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
tinin huzuru ve güvenliði için hayatlarýný feda et“Vatan, vazife, bayrak uðuruna en deðerli
mekten çekinmeyen þehitlerimizi rahmet ve minvarlýklarýnýz olan canlarýnýzý vererek þahadet mernetle anýyor, gazilerimize þükranlarýmýzla birlikte
tebesine ulaþtýnýz. Uðruna can verdiðiniz deðerlesaðlýk ve afiyetler diliyorum.
ri, kýymetli emaneti sonsuza dek yaþatmak bizleAziz Þehitlerimiz, vatan size minnettar, ruhrin en kutsal görevi. Kendi canlarýnýzý vererek valarýnýz þad olsun.”
Törene katýlan protokol mensuplarý, kabir ziyaretinin ardýndan Þehitlik bahçesine fidan diktiler.
Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende Çorumlu 4 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.
Hüzün ve gurur bir arada
Þehit ailelerine madalya
Çanakkale Zaferi’nin 99. yýl dönümü ve Þehitler Günü münasebetiyle düzenlenen anma töreni dün Çorum Þehitliði’nde gerçekleþti.
Devlet Övünç Madalyasý Tevcih Töreni dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti.
‘18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 99. Yýl Dönümü
ve Þehitler Günü’ nedeniyle düzenlenen programda
gerçekleþen törende Çorumlu 4 þehit ailesine Devlet
Övünç Madalyasý verildi.
Sunuculuðunu Jandarma Personel Astsubay
Baþçavuþ Mustafa Þanlý’nýn yaptýðý törende Þehit
Jandarma Uzman Çavuþ Aziz Orman, Þehit Piyade
Uzman Çavuþ Soner Özdemir, Þehit Jandarma Er
Burak Mevlüt Tütüncüoðlu, Þehit Polis Memuru Zekeriya Yurdakul’un özgeçmiþleri okundu.
Törende þehit J. Uzm. Çvþ. Aziz Orman’ýn madalya ve beratýný oðlu Egemen Doruk ve eþi Þenay
Orman, þehit P. Uzm. Çvþ. Soner Özdemir’in madalya ve beratýný babasý Þemsettin Özdemir, þehit J. Er
Burak Mevlüt Tütüncüoðlu’nun madalya ve beratýný
oðlu Ömür Güneþ ve eþi Hülya Tütüncüoðlu, þehit
polis Zekeriya Yurdakul’un madalya ve beratýný ise
kýzý Elif Zümra ve eþi Gülnur Anbar Yurdakul aldý.
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan verilen
madalya ve beratlarý törene katýlan Vali Sabri Baþköy
takdim etti. Törenin ardýndan Anvatar Termal Otel’de
þehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
11
Vali Baþköy ve beraberindeki protokol üyeleri,
programýn ardýndan organizasyonda emeði geçen
idareci, öðretmen ve öðrencileri tebrik ettiler.
Fen Lisesi’nden duygu yüklü anma
Çanakkale’de 1.333 Çorumlu þehit düþtü
Süleyman Atcýoðlu
J. Yzb. Serdar Uðurlu
Recep Mebet
Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde ‘Çanakkale’ konulu sergi açýldý.
Çorum Fen Lisesi tarafýndan hazýrlanan ‘18
Mart Çanakkale Zaferi’nin 99. Yýl Dönümü ve Þehitler Günü’ programý dün gerçekleþti.
Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþen programa Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Ahmet Çelik, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Barosu Baþkaný Av.
Ýbrahim Özyýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum
kuruluþu temsilcileri ile þehit yakýnlarý ve gaziler katýldý.
‘1.333 ÇORUMLU ÞEHÝT DÜÞTÜ’
Öðretmen ve öðrencilerden oluþan orkestra Çanakkale türkülerini seslendirdi.
Vatan için canlarýný feda eden þehitler için saygý duruþunda bulunuldu.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atcýoðlu yaptý.
Günün anlam ve öneminden bahseden Süleyman Atcýoðlu, tarihi belgelere göre Çanakkale Savaþý’nda Çorum nüfusuna kayýtlý 1.333 kiþinin þehit
düþtüðünü söyledi.
Çanakkale Zaferi’nin dünya ve Türk tarihi açýsýndan önemine deðinen Süleyman Atcýoðlu, ecdadýn
büyük bir kahramanlýk örneði sergilediðini kaydetti.
“Vatan uðruna canlarýný feda eden aziz þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyoruz” diyen Atcýoðlu,
konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
“Ecdadýmýzýn, þehitlerimizin, gazilerimizin kahramanlýklarýndan deðil bize emanet ettikleri uðrunda
canlarýný, kanlarýný, uzuvlarýný, ana babalarýný, eþlerini, tüm sevdiklerini geride býrakarak giden o müstesna insanlara sesleniyor, ‘Rahat uyuyun, mahzun olmayýn aziz þehitlerimiz. Emanetinize sahip çýktýk, çýkýyoruz. Aynen gelecek nesillere devredeceðiz’ demenin gururunu yaþýyoruz.
Ýnancýmýz odur ki; o kahramanlar þehadet þerbetini kana kana içerken görevlerini yerine getirmenin
hazzýný yaþadýlar. Karþýlarýnda kin, nefret kusanlarýn
acizliðine gülerek, canlarýndan aziz bildikleri vatanlarýna düþman çizmesi bastýrmadýlar. En büyük komutanýndan erine kadar sadece inandýlar, birlik ve
beraberliklerini korudular.
Çanakkale Zaferi’nin 99. yýldönümünde tüm þehitlerimize rahmet dilerken gazilerimize de þükran ve
minnet duygularýmýzý sunuyoruz. ”
‘TERÖRE 35 BÝN ÞEHÝT VERDÝK’
Türk Silahlý Kuvvetleri adýna kürsüye gelen
Jandarma Yüzbaþý Serdar Uðurlu, sinevizyon gösterisi eþliðindeki sunumunda Çanakkale Savaþý’ndan kesitler sundu.
“Çanakkale’de boðulmak istenen Anadolu insanýydý” diyen Serdar Uðurlu, kazanýlan zaferin önemine dikkat çekti.
Bu savaþa katýlan düþmanlarýn Türk ulusu gibi
kahraman bir milletle savaþtýðý için gurur duyduðunu
dile getiren Uðurlu, “Çanakkale’de amacýna ulaþamayanlar, bölücü terör silahýyla binlerce insanýmýzýn
kanýný döktüler” dedi.
Türkiye’nin bugüne kadar terör saldýrýlarý sonucunda 35 binden fazla insanýný kaybettiðini hatýrlatan
Uðurlu, kahraman Türk askerinin düþmana karþý mücadelesinin ilelebet süreceðini vurguladý.
Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa ilgi büyüktü.
Programda yapýlan sunumlar izleyenleri duygulandýrdý.
DUYGULANDIRAN SUNUM
Çorum Fen Lisesi öðretmen ve öðrencileri tarafýndan hazýrlanan anma programýnda seslendirilen
türküler ve sahnelenen gösteri izleyenleri duygulandýrdý.
Sabri Salman’ýn sunuculuðunu yaptýðý programda sahne alan öðrenciler, ‘Çanakkale Ne Söyler?’ adlý gösteride Çanakkale ve Sarýkamýþ þehitlerinin
hikâyeleri ile gazilerin hatýralarýný anlattýlar.
Öðretmen ve öðrencilerin birlikte seslendirdiði
Çanakkale türküleri ise dinleyenleri hüzünlendirdi.
Beðeniyle izlenen program büyük alkýþ toplarken Vali Baþköy ve beraberindeki protokol üyeleri,
programýn ardýndan organizasyonda emeði geçen
idareci, öðretmen ve öðrencileri tebrik ettiler.
Program çerçevesinde ayrýca Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde ‘Çanakkale’ konulu resim ve fotoðraflar sergilendi.
Þehitler Günü münasebetiyle Çorum Valiliði, þehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.
Gaziler ve þehit aileleri
þükran yemeðinde buluþtu
Çorum Valiliði,
Çanakkale Zaferi’nin
99. yýl dönümü ve
Þehitler Günü münasebetiyle þehit aileleri
ve gaziler onuruna
yemek verdi.
Anvatar Termal
Otel’de verilen yemeðe Vali Sabri Baþköy,
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu, CHP Çorum
Milletvekili Tufan
Köse, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Orman
ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi
Akça, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Bayram
Eray, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan,
Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, bazý daire
müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile
þehit yakýnlarý ve gaziler katýldý.
Þehit ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürü
Cevdet Patlak tarafýndan organize edilen programa katýlan
protokol mensuplarý,
þehit aileleri ve gazilerle ayný sofrada buluþtu.
Yapýlan ikramlarýn ardýndan sofra duasýný Müftü Mehmet
Aþýk yaptý.
Yapýlan ikramlarýn ardýndan sofra duasýný Müftü Mehmet Aþýk yaptý.
Anvatar Termal Otel’de verilen yemeðe çok sayýda davetli katýldý.
Program, Valilik Þehit ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürlüðü’nce organize edildi.
Yemeðe katýlan protokol mensuplarý, þehit aileleri ve gazilerle ayný sofrada buluþtu.
12 ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Çanakkale Zaferi mesajý
Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi’nde düzenlenen programda Çanakkale þehitleri anýldý.
Özel Eðitim Meslek de andý
Enise Aðbal
Çorum Özel Eðitim
Meslek Lisesi’nde düzenlenen programda Çanakkale þehitleri anýldý.
Zaferin 99. yýldönümü nedeniyle okulun
konferans salonunda düzenlenen program saygý
duruþu ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasý ile baþladý. Günün anlam ve
önemine iliþkin þiir okunup konuþmalar yapýldý.
Özge Býyýksýz isimli öðrencinin okuduðu þiir
Emel Özseçgel adlý öðrenci tarafýndan iþaret diliyle izleyenlere çevirildi.
Çanakkale Deniz
Zaferi'nin önemini anlatan filmle desteklenen
programda, öðrencilere
vatan sevgisi aþýlanmaya
Öðrencilerin gösterileri alkýþ topladý.
çalýþýldý.
Programýn ardýndan
bir konuþma yapan Okul
Müdürü Cafer Can, “Vatan kapýlarýný 99. yýl önce düþmanlara kapatan
tüm komutan ve askerle-
rimizi saygýyla anýyor,
onlara teþekkürü borç biliyoruz.” dedi. Can ayrýca, programý hazýrlayýp
sunan Türk Dili Edebiyat
öðretmenleri Þenay Kerimoðlu ve Murat Öncül’e de teþekkür etti.
Çanakkale Zaferi sahnede canlandýrýldý.
Türkiyem ÝHO’da duygulu anma
Enise Aðbal
Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu,
Çanakkale Zaferinin 99. yýldönümünü
etkinliklerle andý.
Öðrencilere Çanakkale Zaferi’nin
bilincini aþýlamak ve bu zaferin ne büyük fedakârlýklarla kazanýldýðýný anlatmak amacýyla düzenlenen anma progra-
mýnda zaferi anlatan þiirler okundu, konuþmalar yapýldý.
Çanakkale Oratoryosu da yapýlan
programda bir konuþma yapan Okul
Müdürü Süleyman Karkýn, etkinlikte
emeði geçenlere teþekkür ettikten sonra,
“Tüm þehitlerimizin aziz ruhlarý þad olsun.” dedi.
Çorum
Ticaret
ðini ve canýndan aziz bilBorsasý Yönetim Kurudiði kutsal vatan topraklalu Baþkaný Ali Bektaþ,
rýný, caný, kaný pahasýna
18 Mart Þehitleri Anma
korumayý bildiðinin altýný
Günü ve Çanakkale Zaçizdi.
feri nedeniyle bir mesaj
Çanakkale Zafeyayýnladý.
ri’nin Türk askerinin imTicaret Borsasý
kansýzý baþardýðý, vatan
Yönetim Kurulu Baþkasevgisini ve iman gücünü
en üst safhada ortaya koyný Ali Bektaþ, Türk milduðu bir destan olduðunu
letinin tarih boyunca isanlatan Bektaþ, “Bu destatiklal ve baðýmsýzlýðýný,
nýn her satýrýnda insanlýk
milli birlik ve bütünlüonuru vardýr. Bu onur,
ðünü her þeyin üstünde
Ali Bektaþ
düþmana sadece silahlý mütuttuðunu ve bu uðurda
büyük bedeller ödediðini söyledi.
cadelede deðil, verdiði insanlýk dersi
Bektaþ, bu aziz milletin hiçbir zaman
örnekleriyle de baþ eðdiren aziz Mehesaret altýnda yaþamayý kabul etmedimetçiklerimize aittir” dedi.(ÝHA)
‘Çanakkale milletin destaný’
Mustafa Demirer
toprak parçasýný ecnebilere çiðnetmeyen, imaný ile
Türk Büro Sen Þumaddiyatý yenen Türk
be Baþkaný Sami Çam,
milletinin destanýdýr ÇaÇanakkale Zaferi'nin 99.
nakkale.
Yýldönümü nedeniyle
yaptýðý açýklamada, ÇaVaroluþun, umudun,
nakkale'nin milletin yazbirliðin, kardeþliðin, vefadýðý destan olduðunu bilnýn, Bedirle eþ tutulan
dirdi.
yerdir Çanakkale.
Çam, mesajýnda þu
Çanakkale Savaþlaifadelere yer verdi;
rýnýn bugün 99. yýlýný kutlarken, Türkiye Cumhuri"18 Mart 1915 tariyeti Devleti’nin nasýl zor
hinde baþlayan Birinci
Sami Çam
þartlar altýnda kurulduðuDünya savaþý ve dünya tanu, nasýl bir mücadelenin ürünü oldurihinin þahit olduðu en kanlý savaþlarýndan biri olan Çanakkale Savaþý,
ðunu, bir kez daha Türk milleti elleriOsmanlý Ýmparatorluðu’nun içinde
ni kafasýnýn arasýna koyup, bu toprakbulunduðu durumu iyi tahlil eden ve
larýn nasýl vatanlaþtýðýný düþünmesi
hasta adamýn fiþini çekmek için azgerekmektedir.
gýnlaþmýþ tek diþli canavarlarýn tek diBir Türk büyüðünün söylediði
þinin söküldüðü savaþ Çanakkale sagibi medeniyetler para ile deðil ilimle,
vaþlarýdýr.
ahlâkla, imanla kurulur. Medeniyetler
Millet olma bilincinin yerleþtiði
parasýzlýktan deðil, ilimsizlikten,
Çorumlu Fikri'nin, Batmanlý Haahlâksýzlýktan ve imansýzlýktan yýkýsan'ýn, Kerküklü Dursun’un, Ýzmirli
lýr.”
Halil'in, Yemenli Bekir'in yoðrulup
Türk Büro Sen olarak bu duygu
Türk olduðu yerdir Çanakkale.
ve düþüncelerle Çanakkale savaþlaKýnalarýn yakýlan koç yiðitler tarýnda þehit olan Mehmetçiklerimizi
rafýndan, þahadet þerbetinin beraber
saygý ile þükranla ve rahmetle bir kez
içildiði, bayraklaþan Mehmetçiðin
daha anýyoruz. Ruhlarý þad, mekanladestaný, Türk milletinin, Ýslam alemirý cennet olsun."
nin var oluþ mücadelesinin adý. Son
‘Unutmadýk,
unutturmayacaðýz’
Mustafa Demirer
raklarý bize vatan olarak býrakmak için can
Türk Eðitim-Sen
veren kahraman þehitBasýn Yayýn ve Dýþ Ýliþlerimizi rahmetle anýkiler Sekreteri Serkan
yoruz.
Kaymaz, 18 Mart Çanakkale zaferi ve þehitleBizler de bu þuurri anma günü ile ilgili
la, þehitlerimizin emaolarak bir basýn açýklanetine kararlýlýkla sahip
masý yaptý.
çýkarak, ülkemizi geleceðe en güçlü þekilde
“Bugün baþka yöntaþýmak için çalýþýyotemlerle ülkemize yapýruz. Birlik ve beraberlilan saldýrýlar karþýsýnda
ðimizi, dayanýþmamýzý
milletimizin ihtiyaç dukoruduðumuz sürece
yacaðý kudret ve ilhamýn
Serkan Kaymaz
inanýyorum ki, yarýnlarýeþi bulunmaz kaynaðý Çamýz daha güzel ve daha parlak olanakkale ruhunun muhteþem anlamýncaktýr.
da saklýdýr” diyen Kaymaz, þöyle devam etti; “Türklüðü hor gören, mili
Bu vesile ile, Çanakkale Zaferive manevi deðerlerimizi aþýndýran,
mizin 99. yýldönümünü kutluyor,18
Türkçemizi elimizden almaya çalýMart Þehitleri Anma Günü ve Çanakþan, mukaddesatýmýza dil uzatan,
kale Deniz Zaferi'nin yýldönümünde,
Türk milletinin sabrýný ve gücünü imGazi Mustafa Kemal Atatürk baþta
tihan etmeye kalkýþan iç ve dýþ düþolmak üzere, ebediyete intikal eden
manlarýn farkýndayýz. Bu ihanet
kahramanlarýmýzý ve vatanýný canýnodaklarý ‘Çanakkale geçilmez’ ifadedan aziz bilen tüm þehitlerimizi rahsindeki derin anlamý þerefli bir miras
met ve minnetle anýyor, gazilerimize
olarak yaþatmaya çalýþan birilerinin
þükranlarýmý sunuyorum. Aziz þehitolduðunu asla unutmasýnlar. Bu toplerimiz, ruhunuz þad olsun.”
ADD ve Eðitim-Ýþ ortak açýklama yaptý.
ADD ve Eðitim Ýþ'ten
ortak basýn açýklamasý
Ýpek Özüyaðlý - Ceren Kartan
Atatürkçü Düþünce Derneði
(ADD) ve Eðitim Ýþ Çorum Þubesi,
Çanakkale Zaferi'nin 99. yýl dönümü nedeniyle dün ortak basýn açýklamasý düzenledi.
Saðlýk Ýl Müdürlüðü yanýnda
düzenlenen basýn açýklamasýna
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ADD
Þube Baþkaný Uður Demirer, Eðitim Ýþ Ýl Temsilcisi Duran Ýrdeli, bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile sendika ve dernek üyeleri katýldý.
'Çanakkale Geçilmez' baþlýðýyla yapýlan basýn açýklamasýnda
özetle þu ifadelere yer verildi:
"ADD ve Eðitim Ýþ olarak ulusumuzun bütün varlýðýyla özgürlük
ve baðýmsýzlýk uðruna verdiði mücadelenin sembolü olan Çanakkale
Zaferi'nin 99. yýlýný kutluyoruz.
Yurdumuzu iþgal eden emperyalist güçlere karþý, ulusumuzun eþsiz bir mücadele verdiði, var olma
savaþý ve bu savaþ sonrasýnda kazandýðýmýz zaferin 99. yýl döneminde, Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ü, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü uðruna canlarýný
feda eden þehitlerimizi rahmetle
anýyor, aziz hatýralarý önünde saygýyla eðiliyoruz.
Saðlýk Yüksekokulu'nda Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü
ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlandý
SYO’da Çanakkale Zaferi
Saðlýk Yüksekokulu'nda Ýstiklal
Marþý'nýn Kabulü ve Çanakkale Deniz
Zaferi kutlandý
Saðlýk Yüksekokulu Konferans
Salonu’nda Ýstiklal Marþý’nýn kabul ediliþinin 93.Yýl Dönümü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 99.Yýl Dönü-
mü dolayýsýyla bir program düzenlendi.
Programda Öðretim Görevlisi H.
Ahmet Bulut, Ýstiklal Marþý’nýn kabul
ediliþi ve Çanakkale Deniz Zaferi hakkýnda konuþma yaptý. Etkinliðe Saðlýk
Yüksekokulu öðrencileri de þiirler ve
konuþmalarla katýldý. Haber Merkezi
Merkez YBO þehitleri andý
Enise Aðbal
Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu
(YBO), 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin
99. yýldönümü ve Þehitleri Anma Günü
nedeniyle program düzenledi.
Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý’nýn
okunmasý ile baþlayan programda, günün anlam ve önemine iliþkin konuþmalar yapýldý, þiirler okundu, tüm þehitler minnet ve þükranla anýldý.
Türkçe Öðretmeni Hasan Arslan
tarafýndan organize edilen program,
slayt gösterisiyle sona erdi.
Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu Çanakkale Þehitleri anýldý.
Atatürk Anadolu
þehitleri unutmadý
Enise Aðbal
Çorum Atatürk Anadolu Lisesi,
düzenlediði etkinliklerle þehitleri unutmadýðýný gösterdi.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 99.
yýldönümünü okulun tiyatro salonunda
düzenlenen etkinliklerle kutlayan öðrencilere MEB Eðitim Teknikleri Genel
Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Çanakkale’den Kurtuluþ’a adlý belgesel izletildi. Belgesel öncesinde bir konuþma
yapan Okul Müdürü H. Hüseyin Hasta-
oðlu, günün önemini, þehitlik mertebesini anlatarak, bu zaferin Cumhuriyetin
temel taþý olduðunu söyledi.
47 dakikalýk gösteriden sonra geçen yýl Haziran ayýnda Devlet Su Ýþlerinin düzenlediði Çanakkale gezisine katýlan okul öðretmenlerinden Aytekin
Kýrdýoðlu, Çanakkale’yi fotoðraflarla
anlattý. Kýrdýoðlu, fotoðraf sunumunun
ardýndan, her Türk’ün mutlaka Çanakkale’ye giderek Çanakkale ruhunu yaþamasý gerektiðini söyledi.
Zaferi etkinliklerle andýlar
Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutladý.
Enise Aðbal
Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 18
Mart Çanakkale Zaferi’nin 99. yýldönümü ve Þehitleri Anma Günü dolayýsýyla okulda bir dizi etkinlik düzenledi.
Öðrencilere Çanakkale’yi daha
iyi anlatabilmek amacýyla tenefüs
aralarýnda Çanakkale ile ilgili türkü
ve marþlar dinletilirken, derslerde de
öðretmenler Çanakkale Zaferi'nin
önemini anlattýlar.
Ayrýca okulda, Türk Dili ve
Edebiyatý Öðretmeni Gizem Necibe
Aksoy tarafýndan Çanakkale Zaferi
ile ilgili anekdotlar ve bilgiler içeren
görsellerle bir sergi açýldý. Sergi, öðrencilerden tarafýndan ilgiyle incelendi.
Çorum Atatürk Anadolu Lisesi, düzenlediði etkinliklerle þehitleri unutmadýðýný gösterdi.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:18 Cemâzil-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:6 Mart 1430 Kasým:132
2014
19
MART
Din; insanlarý ebedî seâdete
götürmek için, Allahü teâlâ
tarafýndan gösterilen yol
demektir.
Hazret-i Ali Radýyallahü anh
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.20
05.46
11.56
15.14
17.55
19.13
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
VEFAT
EDENLER
1-Turgut Köyü' nden gelme, Fransa' dan emekli
Zehra TUNA' nýn eþi, Hüseyin, Erol, Yücel ve Birsel TUNA ile Yüksel SARITAÞ' ýn babasý; Muharrem TUNA.
2-Kuþsaray Köyü' nden, Ýbrahim KARAMEÞE'
nin eþi; Elif KARAMEÞE.
3-PTT çalýþaný Ali Rýza SOLMAZ' ýn annesi,
Avukat Mehmet SOLMAZ' ýn yengesi; Huri SOLMAZ.
4-Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Zahireci Esnafýndan Merhum Rüstem BALCI' nýn torunu, Mobilyacý Esnafýndan Hasan Hüseyin BALCI' nýn kýzý; Sümeyra Damlanur BALCI.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Ülkemizde saðcýlar kendigençliðimi harcadýðým dava bu
lerine "Dava Ýnsaný", solcular
mudur?" ikilemini yaþamaya
Mustafa Yolcu
"Devrimci", derler.
baþladýðýnýzda; bir de bakarsýnýz
[email protected]
ki çýkar için, dünya menfaatleri
Bosna Daðlarý'nýn kartalý,
için yok oluþ kervanýna bir çokBilge ve örnek insan Aliya Ýzzet
larý katýlýp gitmiþler.
Begoviç bu kavramlarýn analizini þöyle yapmaktadýr:
Davalarýn ve devrimlerin
etrafý çýkar gruplarý tarafýndan
"Davalar (Devrim, Ýnkýlâp,
perdelenince, bu iþin cefasýný çeÜlkü, Ýdeal) acýlar içinde doðar,
kenler neler olup bittiðini anrefah içinde ölür."
lamakta güçlük çekerler. Çünkü
Davalar ve devrimler, haartýk dava ve devrim, kariyer ve
yat bulduklarý andan itibaren
konfor olmuþtur. Statüko, kendi
kendi ölümlerini hazýrlarlar. Çýyarattýðý asude gölgeliði altýnda
karcýlýk, yalan ve ihanet, davarahatýný sürdürürken, kendi konlarýn ve devrimlerin sonlarýný hazýrlar, yok olur giderler.
forunu bozacak en küçük bir sese bile tahammül etmez.
Bu tespitler o kadar doðrudur ki, dünyanýn hangi büyük
Gerçeklerin bilinmesi, keyfi yerinde olanlarýn rahatýný kadavasýna ve devrimine bakarsanýz bakýn, ayný sonuç görülür.
çýracaðýndan, en ufak eleþtiriye izin vermezler. Bir zaman sonÇünkü yalan ve ihanet, yýlanýn kendisini sokup öldürdüðü gibi
ra da davayý ve devrimi eleþtiren herkes düþman ve hain olur.
bir davayý ve devrimi de içten içe çürütür, boðar ve öldürür.
Giderek kardeþlik düþmanlýða, özgürlük özgürlükleri basYalan söyleme, ihanet etme ve amaçlarýný inkâr hastalýðý
týrmaya, adalet adaletsizliðe dönüþür. Önceki söylenenler, söydavayý ve devrimi ayrýk otu gibi sardýðýnda, kiþi kendi eliyle
lenmemiþ gibi inkâr edilir. Sonunda dava ve devrim, sadece
kendi cenazesini musalla taþýna yatýrýr ve kendi mezarýný kensembole dönüþür.
disi kazmýþ olur.
Aslýnda ölen davalar ve devrimler deðildir. Ölen insanlaKýsaca davalarý ve devrimleri; refah, konfor, yalan söylerýn vicdanlarý ve ruhlarýdýr.
me, ihanet ve amaçlarýný inkâr etme hastalýðý öldürür. Sonunda
Ölen, insanlarýn idealleridir. Ölen, ruhun ve vicdanýn deda dava ve devrimler kendi evlatlarýný yemeye baþlar. Kurturinliklerinde yatan özdür. Yani ÝMANDIR…
lanlar da eski hayat ve alýþkanlýklarýna geri dönerler.
Dava ve devrimler yok oluþ safhasýnda, çýkar ve menfaat
Allah'ýn kullarýnda görmek istediði mal, mülk, servet dekapýsýna döner. Herkes eline geçirdiðini yaðmalar. Ýyi bir yere ðil; insandaki ruh, vicdan, imanýdýr. Bu deðerleri kaybetmek ise
gelmek, köþe kapmak, ihale götürmek, kat, yat, araba markasý,
ölmektir.
daha rahat yaþamak, hayatýn nimetlerinden alabildiðine yararBir dava ve devrim öldüðünde, yeryüzünde yapýlan haklanmak esas mesele haline gelir. Dünyanýn nimetlerinden pay
sýzlýklarýn, topraða gömülen kýz çocuklarýn, insanlarýn niçin aç
almak amacýna kapýlanlarýn sayýsý çoðalmaya baþlar.
býrakýldýðýnýn,
mazlumlarýn niçin özgürlükten mahrum edildiAmaç ve stratejik derinlik kaybolunca, davalar ve devrimler sohbet toplantýlarýnýn mezesi olur. Pastalý-çaylý ikram yarý- ðinin, ülkeler iþgal edilerek baðýmsýzlýklarýnýn niçin ellerinden
þýna döner. "Þekerim, haberin var mý kocam müdür oldu." söz- alýndýðýnýn, Dicle kenarýnda kaybolan koyunlarýn çapulculardan hesabý sorulmazsa; kýyamet o zaman kopar.
leri arasýnda DAVA VE DEMRÝMCÝLER boðulur kalýrlar.
Çünkü davalar ve devrimler, bu hesaplarý sormak için varBu durumu sorgulamaya baþlar: "Uðruna ter döktüðüm,
dýr.
Ölen davalar
ve devrimler
Üç seçimin peþpeþe
video çekimleri deðil, sözde
yapýlacaðý bir dönemde daha
usulsüzlük ve yolsuzluk iddiProf. Dr. Yaþar AKBIYIK
önce görmediðimiz durumlar
alarýna dair "tape"ler, yani
yaþýyoruz. 30 Mart'ta yapýlateybe kaydedilen dinlemeler.
cak olan yerel seçimlerde 53
Seçilen hedef AK Parti Genel
bin muhtar, 3225 belediye
Baþkaný ve Baþbakan Sayýn
baþkaný binlerce il encümen
Erdoðan oldu. Önce hedef
ve belediye meclisi üyesi
gizli tutularak çevresinden
seçilecek. Yerel seçimden beþ
baþlandý, sonunda O'na yükay sonra Cumhurbaþkanlýðý
lendiler.
Sayýn Baþbakan
seçimi yapýlacak.Yedi yýl
hakkýnda, uygunsuz video
önceki
cumhurbaþkanlýðý
yapamayanlar
tape'lerle,
seçiminde büyük çalkantýlar
sözde dinleme kayýtlarýyla
olmuþ, meclis týkandýðýndan,
saldýrýya geçtiler. Amaçlarý siyasette kýsa devre yapýp
erken genel seçime gidilmiþti. Yeniden oluþan mecliste AK
Parti ve MHP'nin uzlaþmasýyla Sayýn Abdullah Gül Baþbakan Erdoðan'ý devre dýþý býrakmak. Peki neden
Cumhurbaþkaný seçilmiþtir. Þimdi önce yerel seçimler, Sayýn ERDOÐAN devre dýþý brakýlmak isteniyor? Çünkü
arkasýndan cumhurbaþkanlýðý seçimi yapýlacak. Bundan Türkiye, Türkiye'den yönetilmeye baþlanmýþtýr. Çünkü
on ay sonra, belki de on aya kalmadan erken genel seçim- Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en baþarýlý dönemi olan AK
ler sözkonusu olacak. Mahalle muhtarýndan, Parti iktidarý ile kendini aþmýþ, mazlumun hakkýný savunan
Cumhurbaþkanlýðýna, belediye baþkanlarýndan TBMM'ye zalime dur diyen, Ortadoðu'daki dengeleri halklarýn lehine
kadar Türkiye'yi yönetecek kadrolar yeniden belirlenecek. deðiþtiren bir güç haline gelmiþtir. "Caným Ortadoðu'dan
Bu durum devletin en önemli iþ kapýsý olduðu Türkiye'de ne çýkar" diyenler olabilir. Deðerli okuyucular, dünya
hakimiyet teorilerilerne göre: "21'inci yüzyýlda enerjiye
halký yakýndan ilgilendiriyor.
Bu zorlu süreçte halkýmýz Türkiye'nin geleceðini hükmeden dünyaya hükmeder" kuralý geçerlidir. Petrol ve
belirleyecektir. Bu noktada öne çýkan durum, beþ yýldýr doðal gaz açýsýndan Ortadoðu dünyanýn en önemli enerji
Türkiye'de siyasetin kasetler ve dinleme tapeleri (teyp deposudur. 150 milyar dolarlýk ihracatýnýn yarýsýna
kaydý) ile þekillendirilmek istenmesidir. Siyasetteki bu etik yakýnýný (56 milyar dolar) enerji ithalatýna harcayan
dýþý yöntem, 2010'da kaset skandalýnýn ardýndan Deniz Türkiye'nin AK Parti Hükümeti ile Kuzey Irak Petrolünü
Baykal'ýn CHP Genel Baþkanlýðýndan istifa etmeye zorlan- dünyaya pazarlama ve Doðu Akdeniz'deki doðal gaz rezmasý ile baþladý. Çünkü tanýdýðým Deniz Baykal, Baþbakan ervlerini iþleme giriþiminde bulunmasý dünya güçlerini
ERDOÐAN gibi diþ güçlere deðil halkýn sözüne kulak rahatsýz etmiþtir. Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar 22
verir. Kaset için mesai harcayanlarýn amacý ana muhalefet ülke, petrol ve doðal gaz konusunda egemen güçlerin
partisi liderini deðiþtirmek idi, bu hedeflerine ulaþtýlar. kýskacý altýndadýr. Türkiye de bu ülkelerden biridir.
Peki neden hedef anamuhalefet partisi genel baþkaný oldu? Baþbakan Sayýn Erdoðan'ýn baþarýlý politikalarýndan rahatÇünkü AK Parti iktidarýný yýkmak isteyenler, kendi güdüm- sýz olan ve Türkiye'yi dýþardan yönetemeyenler içeriden
lerinde hareket edecek bir lider ve parti arýyorlar. Deniz komplolarla onu yýkmaya çalýþýyorlar. Bu onlarýn son çýrBaykal'a düzenlenen kaset komplosundan bir yýl sonra, pýnýþýdýr. Ýrfan sahibi feraset sahibi, kurban olduðum
2011 genel seçimleri öncesinde MHP milletvekili adaylarý- halkýmýz 30 Mart'ta bu oyunlarý boþa çýkarak, Türkiye'yi
na yönelik uygunsuz kasetlerle bu partiye uyarýda bulundu- durdurmaya çalýþanlarý hayal kýrýklýðýna uðratacaktýr.
lar. 2011 Haziran ayýnda yapýlan genel seçimler öncesinde, Kasetle, teyp bantlarýyla siyaset olmaz. Siyasetin yolu milbir internet sitesinin yayýnlamakla tehdit ettiði uygunsuz letten, milletin yolu da Hak’tan geçer. Ziya Paþa'nýn dediði
videolar nedeniyle MHP'nin üst düzey yöneticilerinden on gibi:
kiþi istifa etmek zorunda kaldý.
Türkiye'de siyasetin yönünü deðiþtirmek isteyenler bu
Ýnsana sadakat yaraþýr görse de ikrah...
defa AK Parti'yi hedef aldýlar. Yeni yöntem uygunsuz
Siyasetin yolu
milleten geçer
13
Mehmet Feyzi Efendi 2
"Üstadýmýz kendisine bir makam verilip
öylece nazar edildiðinde çok rahatsýz olurlardý
ve alnýnda çizgiler meydana
Tefekkür
gelirdi.Ama sade olarak davra- Dünyamýz
nýldýðý zaman rahat ederlerdi.Bizler yanlarýnda bir kedi
mesabesinde idik." Demiþti.
Çaycý Emin aðabeyin oðlu Abldullah efendiyi ,Ýslam
Yaþar'ýn beþlemeyi kaleme aldýðý zamanlardaki ziyaretimizde bize þu hadiseyi anlatmýþtý:
Raþit Yücel
rasityücel@
corumhakimiyet. net
"Bir gün Karadað'a gidecektik.Üstadýmýz ata bindi sonra Feyzi efendiye emir verdi:
"atýn üzengisinden sen tut"
Feyzi efendi üzengiden tuttu ve bu halde
Kastamonu çarþýsýný gezdirdikten sonra Karadað'a çýktýk.
Feyzi efendiyi çok yüksek makamda biliyorlardý halk.Bütün esnaf iþyerlerinden çýkýp
bu manzarayý hayret ile seyrettiler.Ben o zaman yedi -sekiz yaþlarýnda idim."
Hayatýný ilim irfan ve nur hizmetine harcayan Feyzi efendi Denizli ve Afyon Karahisar hapislerinde Bediüzzaman hazretleri ile
beraber olmuþtur.
Kabri Kastamonu’da bulunuyor ve bu ilimize ve çevresine feyzini devam ettiriyor.
Cenab-ý Hak mekanýný cennet eylesin.
(Son)
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
SEVDA
BAHABEY CAD. 35/A
(ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI
YANI) 221 86 36
DERMAN
FATÝH CAD. NO: 32/C (
ADLÝYE SARAYI KARÞISI)
227 11 31
3.0856
3.0860
2.2184
2.2187
Gram
ALIÞ
96,67
SATIÞ
96.72
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6846
19 MART 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
4 ölüme 4 aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis istendi
Çorum'un Mecitözü Ýlçesi'nde arazi anlaþmazlýðýnda 4 kiþiyi tabancayla vurarak öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan 44 yaþýndaki Ömer
Ardaþ hakkýnda 4 kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömürboyu hapis cezasý istendi.
Geçen yýl Ekim ayýnda Çorum'un Mecitözü Ýlçesi Aþaðý Körücek Köyü'nde meydana gelen olayda, arazi anlaþmazlýðý nedeniyle akrabalarý olan Nazegül Üzlü (49), Ahmet Yalvaç (36), Bahri Üzlü (40)
ve Faik Üzlü'yü (41) çýkan tartýþma sonrasý tabancayla vurarak öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan Ömer Ardaþ (44) ile ilgili iddianame hazýrlandý. Çorum 1'nci Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan kabul edilen iddianamede, savcýlýk sanýk hakkýnda 4 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ha-
pis cezasý istedi.
Ömer Ardaþ, savcýlýktaki ilk ifadesinde, "Dört kiþiyi öldürdüm,
piþmaným. Ancak, benim üstüme çok geldiler. Arazim çok olduðu için
beni hep kýskandýlar. Benim arazim çok. Bu nedenle bu insanlar da
beni çekemez oldu. Her fýrsatta beni küçük düþürmek için büyük çaba gösterdiler. Ben önce tartýþtýðým ve bana sopayla vuran Ahmet Yalvaç'ý öldürüp köye merkezine geldim. Burada da Nazegül Üzlü, Bahri Üzlü ve Faik Üzlü ile tartýþtým, sonra da onlarý öldürdüm" diye ifade vermiþti.
Duruþmanýn önümüzdeki günlerde baþlayacaðý belirtildi. (DHA)
Gönül elçileri Sevgi Evleri’nde
Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi gönül elçileri ekibi, Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.
Enise Aðbal
Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi gönül elçileri ekibi, Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.
Okulun Rehber Öðretmeni Yakup Kaplan tarafýndan organize edilen ziyarete öðretmenler Demet Armutçu, Betül Çelik Aybir, memur Zümriye
Çalýþkan ve gönül elçisi velilerle birlikte Vali Sab-
ri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy de katýldý.
Kurum tanýtýmý ile baþlayan programda katýlýmcýlara Sevgi Evleri ile ilgili bilgiler verilirken
Fatma Baþköy, gönüllü annelik konusunda gönül
elçisi velilere açýklamalarda bulundu.
Ziyarette, gönül elçisi velilerin yaptýklarý yiyecekler de Sevgi Evleri’nde kalan öðrencilere ikram edildi.
Çöplü Mahallesi Muhtar Adayý Fahri Düzgün istiþare toplantýsý düzenledi.
Çöplü'ye yapacaðý hizmetleri anlattý
Emre Kut
Çöplü Mahallesi Muhtar Adayý Fahri Düzgün istiþare toplantýsý düzenledi.
Yazýçarþý Kuruçaylýlar Kýraathanesi'nde önceki akþam düzenlenen toplantýda konuþan Fahri Düzgün, Çöplü Mahallesi sakinleri
ile bir araya gelerek mahallenin sorunlarýna deðindi. Mahallenin en
büyük sorunu olarak muhtarlýðýn mesai saatlerinde açýk olmamasý-
nýn göründüðünü belirten Düzgün, þöyle dedi; "Bilindiði gibi mevcut muhtarlýk mesai saatlerinde açýk olmuyor. Seçildiðim takdirde
8 saat boyunca açýk olacak ve istediðiniz zaman bana ulaþabileceksiniz. Bir diðer sorun ise mahallemizin ismidir. Çöplü Mahallesi ismini Hürriyet Mahallesi olarak deðiþtireceðiz. Mahalle sakinlerimizin bütçesine katký saðlamak amacýyla halý ve el iþi atölyesi açýlmasýný saðlayacaðým. Kentsel Dönüþüm Projesi'ni en hýzlý bir þekilde
mahallemizin yararlandýracaðýma söz veriyorum."
‘Yaþlýlýk hayatýn özel dönemi’
Enise Aðbal
topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde ömürlerinin
18-24 Mart Yaþlýlara Saygý Haftasý nedeniyle açýksonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talama yapan Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çolep etme haklarý vardýr. Ailelerinden ve çocuklarýndan bu
rum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "Yaþlýlarýmýz dün ile
hizmeti çeþitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânbugün arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerilar
ölçüsünde devletimiz tarafýndan verilmektedir. Devleti
mizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en deðerli varlýklarýhalka hizmet etme aracý olarak gören hükümetler, bir sýnýf
mýzdýr." dedi.
ve kesimin deðil, bütün vatandaþlarýmýzýn refah ve mutluYaþlýlýðýn, hayatýn çok özel bir dönemi olduðuna
luðunu saðlayacak sosyal politikalar yürütmeyi, bu baðdeðinen Saatçi, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; "Her inlamda yoksullar, bakýma muhtaç yaþlýlar, çocuklar ve iþsan için önem ifade eden yaþlýlýk, hayatýn çok özel bir
sizler için özel programlar oluþturmayý, zor durumdaki vadönemidir. Hayatta esas olan yaþama sevincini kaybettandaþlarýmýza, terkedilmiþ ve kimsesizlik duygusu yaþatmemektir. Öyleyse yaþlanma sürecini doðal bir olgu
mamayý hedeflemelidir. Bu durumda bulunan yaþlýlarýmýolarak karþýlayýp bu dönemin de yaþama aktif katýlarak
za bir yuva ortamý oluþturmak amacýyla devletin kurduðu
geçirilmesi gerekir. Yaþlýlarýmýzýn toplumsal yaþama akAhmet Saatçi
sosyal hizmet kurumlarýna her geçen yýl daha fazla yaþlýmýz
tif olarak katýlmalarýný sosyal, kültürel ve ekonomik hakbaþvurmaktadýr.
lara sahip, kimseye muhtaç olmadan yaþamalarýný saðlamak kiþi, kuBir toplumun geleceði açýsýndan tehlikeli bir süreç olan bu sosrum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Tarihsel köklerimiz ve
yal yaranýn tedavisi için, millet olarak bizi biz yapan deðerlerimize dainançlarýmýzdan uzaklaþtýkça, toplumumuzda yaþlýlarýmýza yönelik
ha fazla sahip çýkmamýz zaruridir. Yeni nesilleri batýnýn bireyselliði ön
olumsuz tutum ve davranýþlar yaþanýr, ailesinden kopartýlan, sokaða
planda tutan bencil kültüründen korumak ve tarihsel deðerlerimiz ile
terk edilen, ya da aile içinde huzur ortamý bulamadýðý için kendisi aygenç kuþak arasýnda köprü kurmak adýna eðitsel, kültürel ve sosyal
rýlan vakalara daha sýk rastlanýr olmuþtur. Bir ömrün büyük kýsmýný
projeler geliþtirilmelidir."
Tatlýsu’dan Akif’i dinlediler
Celal Bayar Üniversitesi’nden emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu, Ýnönü Anadolu Lisesi’nde konferans verdi.
Enise Aðbal
Celal Bayar Üniversitesi’nden emekli
Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu, Ýnönü
Anadolu Lisesi’nde ‘Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif ‘ konulu konferans verdi. Tatlýsu,
konuþmasýnda, Akif'in hayatý, eserleri ve va-
tan aþkýný yine Akif'e ait dizelerle anlattý.
Mehmet Akif’e ait anýlardan örnekler
vererek Akif'in vicdan sahibi, sýkýntý içinde
olanlara her zaman yardýmcý olan bir þahsiyet
olduðunu belirten Tatlýsu, daha sonra Ýstiklâl
Marþý'nýn yazýlma sürecinden de bahsetti.
Okul Müdürü Ahmet Güngör, katýlýmý
nedeniyle Tatlýsu’ya teþekkür ederek, günün
anýsýna plaket verdi.
Güzellik uzmanlarý fuarda
Çorumlu güzellik uzmanlarý, Ýstanbul'da Güzellik Fuarý'na katýldý.
Geçtiðimiz hafta sonu Ýstanbul Lütfi Kýrdar
Kongre ve Sergi Sarayý'nda gerçekleþtirilen fuarý
gezen güzellik uzmanlarýna Çorum Berberler ve
Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse de eþlik
etti. Güzellik salonu iþletmecileri fuarda yeni
ürünler, son trendler hakkýnda bilgi edindiler, saç
ve cilt bakýmýnda yeni çýkan ürünleri yakýndan tanýma fýrsatý buldular.
Oda Baþkaný Mustafa Köse, birçok yeniliðe
þahit olduklarý fuarda güzellik salonu iþletmecilerinin ufkunun açýldýðýný belirterek, bu tür fuar ve
organizasyonlara katýlmaya devam edeceklerini
söyledi.
(Haber Merkezi)
Çorumlu güzellik uzmanlarý, Ýstanbul'da Güzellik Fuarý'na katýldý.
ÇESÝAD’ýn son misafirleri Hacýhamza Çok Programlý Lisesi (ÇPL) oldu.
ÇESÝAD, Hacýhamza ÇPL’yi aðýrladý
Enise Aðbal
Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD), Çorumlu lise öðrencilerini istanbul’da aðýrlamaya devam ediyor. ÇESÝAD’ýn son misafirleri Hacýhamza Çok Programlý
Lisesi (ÇPL) oldu.
Hacýhamza ÇPL öðrencileriyle Büyük Çamlýca Tepesi’nde kahvaltýda buluþan ÇESÝAD yöneti-
mi, kahvaltýnýn ardýndan Çorumlu üniversite öðrencilerinin rehberliðinde Hacýhamza öðrencilerine,
aileleri ve öðretmenleriyle birlikte Ýstanbul’un sosyal, kültürel ve tarihi mekanlarýný gezdirdiler.
Programa, ÇESÝAD Dernek Baþkaný Ahmet
Lapacý, Yönetim Kurulu üyeleri Cafer Özsoy, Murat Karaca, Tahsin Özcan ve Dernek Sekreteri Büþra Yaþar katýldý.
Baþarýlý yangýn tatbikatý
Enise Aðbal
Türkiyem Ýmam
Hatip
Ortaokulu
(ÝHO), okul idaresi ve
öðrencilerin katýlýmýyla yangýn tatbikatý düzenledi.
Çorum Belediyesi Ýtfaiyesi ekipleri ve
Tez Oksijen’in de destek verdiði tatbikatta,
Ýtfaiye ekipleri öðrencileri yangýn, yangýndan korunma yollarý,
olasý yangýn durumlarýnda yapýlabilecekler
konusunda bilgilendirdi.
Öðrencilere bilgi
verilmesinin ardýndan
ekipler kontrolünde
bahçede çýkan yangýn,
önce ekipler daha sonra da birkaç öðrenci tarafýndan söndürüldü.
Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO), okul
idaresi ve öðrencilerin katýlýmýyla yangýn tatbikatý düzenledi.
Baþarýyla tamamÖðrenciler bu sayede
man Karkýn, katkýlayangn tüpü kullanýmý
lanan yangýn söndürme
rýndan dolayý Ýtfaiye
da öðrenmiþ oldu.
iþleminin
ardýndan
ekipleri ve Tez OksiOkul Müdürü Süleyjen’e teþekkür etti.
Orhan Avcý’dan teþekkür
Erol Taþkan
Gülabibey Mahallesi Muhtar
Adayý Orhan Avcý, çeþitli köy derneklerinin bir araya gelerek kurduklarý Mimar Sinan ve Gülabibey Mahalleleri Sivil Toplum Birliði’ne teþekkür etti.
Mahallenin sorunlarýnýn çözümüne yönelik çalýþma yapan
birliðin önemine deðinen Avcý,
Orhan Avcý
muhtar seçildiði takdirde kendilerine her türlü desteði vereceðini
ifade etti. Avcý, “Mimar Sinan ve
Gülabibey Mahalleleri Sivil Toplum Birliði birlik ve berab.erlik
örneði sergiledi. Mahallemize
hizmet için gönüllü çalýþma yapýyorlar. Kendilerine duyarlýlýklarýndan dolayý teþekkür ediyor, her
türlü desteði vereceðimi belirtiyorum.” dedi.
Ruh Saðlýðýnýn Motosiklet
Renkleri Projesi sürücüsü aðýr
Çorum Valiliði koordinasyonunda Çorum
Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan yürütülen ‘Ruh Saðlýðýnýn Renkleri
Projesi’ açýlýþ toplantýsý yapýlacak.
Toplantý, 21 Mart Cuma günü saat 14.00’de
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans
salonunda baþlayacak.
yaralandý
Hýdýrlýk Caddesi’nde meydana gelen
kazada motosiklet sürücüsü aðýr yaralandý.
F.A. plakasýz motosikletle giderken,
A.D.’in kullandýðý araçla çarpýþtý. Aðýr yaralanan motosiklet sürücüsünün 228 promil alkollü olduðu belirlendi.
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
‘OSB gençlerimiz için iþ imkâný demek’
AK Parti Osmancýk
Gençler için en önemli
Belediye Baþkan Adayý
projenin istihdam alanýnda
Hamza Karataþ gençlerle
hazýrlanan projeler olduðubir araya geldi. Projeleri
nu ifade eden Karataþ; "Orhakkýnda gençleri bilgilenganize Sanayi Projemiz var.
diren Karataþ, kendisine
Belediyeye ait bir arsayý
yöneltilen sorulara da
tahsis ederek Organize Saaçýklama getirdi.
nayi Bölgesini ilçemize kazandýracaðýz. OSB'de yatýAsya Tesisleri’nde
rýmcýlara ücretsiz arsa verildüzenlenen programda
diði gibi teþviklerden de yagençlerle bir araya gelerek
rarlanýlabiliyor. Böylelikle
projeleri hakkýnda bilgi
yatýrýmýn önü açýlýyor. Yatýveren Karataþ, “Ýlçemizin
rýmcýlar da fabrika kurmak
acil hizmetlerini kapsayan
için öncelikle OSB olan
35 proje hazýrladýk. Projeyerleri
tercih
ediyor.
lerimizi hazýrlarken önceOSB'de her kurulacak fabrilikle halkýmýzýn uzun zamandýr ihtiyaç duyduðu ve AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ gençlerle bir araya geldi. ka demek, ilçemiz için istihdam kapýsý, gençlerimiz
talep ettiði projeler olmasýiçin iþ imkaný demek. OSB
na dikkat ettik. Ayrýca beteþvikleri sayesinde Osmancýk'a 20 yeni fabrika kurulmasý demek
lediye bütçesini, yatýrým olanaklarýný ve 5 yýl içerisinde uygulanabilir
500'er kiþiden 10 bin kiþiye iþ imkaný demektir. Zamanla Osmancýk'olmasýný da deðerlendirerek hazýrladýk. Projelerimizin hepsi tek baþýta yeterli çalýþan bulanamayacak ve ilçemiz dýþardan göç almaya baþna Osmancýk Belediyesi imkanlarý ile yapýlamayabilir. Biz bunun için
layacaktýr" diye konuþtu.
merkezi hükümetten destek kaynaðý da alacaðýz. Örneðin Osmancýk
Programa katýlan gençler de projeler hakkýnda önemsedikleri soÝçme Suyu Projesi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile birlikte gerçekleþrularý Karataþ'a yönelterek detaylý bilgi aldýlar.
tireceðimiz bir proje" dedi.
Dünya Osmancýk’ý izledi
‘Gençlere istihdam kapýsý açýlacak’
(Haber Merkezi)
Osmancýk tarihinde ilk defa internet üzerinden bütün dünyaya açýk þekilde yapýlan canlý yayýn þehir dýþýnda ve yurt dýþýnda yaþayan Osmancýklýlar tarafýndan yoðun ilgi gördü.
Osmancýk Kültür Merkezi’nde üniversite öðrencilerinin
hazýrladýðý ‘Genç Bakýþ’ adlý program Osmancýk TV'nin internet sitesi http://www.osmancik.net.tr adresinden canlý yayýnlandý.
MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun'un
Osmancýk projeleri ile konuk olduðu programý Google Analytics raporlarýna göre dünya genelinden 6 bin 634 kiþi izledi.
Canlý yayýn izlenme oranlarý ile ilgili bilgi veren Osmancýk
TV Genel Yayýn Yönetmeni Emrah Akýllý, Türkiye'den 6 bin
404, Almanya'dan 65, Endonezya'dan 39, Rusya'dan 25, Amerika Birleþik Devletleri'nden 22, Brezilya'dan 8, Güney Afrika'dan 8, Ýngiltere'den 7, Kýbrýs'tan 6 ve diðer ülkelerden 43 kiþi olmak üzere canlý yayýný 6 bin 634 kiþinin izlediðini söyledi.
Akýllý, Türkiye istatistikleri ile ilgili olarak da canlý yayýný
Çorum'dan 2 bin 429, Ankara'dan bin 196, Ýstanbul'dan 906,
Samsun'dan 773, Ýzmir'den 184, Amasya'dan 81, Ordu'dan 59,
Kocaeli'nden 49, Kýrþehir'den 49 ve Trabzon'dan 43 kiþinin izlediðini ifade etti.
Canlý yayýn Osmancýklýlar tarafýndan yoðun ilgi gördü.
Canlý yayýnlar devam edecek
Osmancýk'tan ilk defa yerel bir programýn tüm dünyaya
canlý yayýnlandýðýný söyleyen Akýllý, Osmancýk TV'nin yerel
programlarý canlý yayýnlamaya devam edeceðini kaydetti.
(Haber Merkezi)
yenilik zamaný” diyerek, semt sakinlerinden destek istiyor. “Destek Sizen Yenilik Bizden’ sloganý
ile seçim çalýþmalarýný sürdüren
Kalem, 1972 doðumlu. Kalem,
2007 yýlýndan bu yana ME-
cý, Osmancýk Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan, kurum
müdürleri, parti baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn
baþkanlarý, gaziler ve vatandaþlar katýldý.
Öðle namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazýyla birlikte Asri Mezarlýða defnedilen Mehmet Uslu'nun gazi arkadaþlarý gözyaþlarýna hakim olamadý.
(Haber Merkezi)
Evde Yangýn korkuttu
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde bir evde çýkan yangýn, korku
ve paniðe neden oldu. Kýsa sürede
olay yerine gelen ekipler, yangýný
kontrol altýna aldý.
Yangýn, Çorum'un Osmancýk
Ýlçesi Þenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer ve Kezban Bilgi-
Çorum’un
Osmancýk ilçesinde intihar etmek için Kýzýlýrmak’a atlayan lise öðrencisi genç kýz vatandaþlar tarafýndan kurtarýldý.
Olay, Osmancýk
Belediyesi Park ve
Bahçeler Birimi yakýnlarýnda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre,
Kýzýlýrmak kenarýna
gelen lise öðrencisi
olan G. P.(17) intihar
giriþiminde bulunarak
suya atladý. Genç kýzýn
Kýzýlýrmak’a atladýðýný
fark eden belediye personeli Ercan Tak suya
girerek kýsa sürede kenara çýkardý.
Genç kýz sudan çý-
li çiftine ait evde ilk belirlemelere
göre elektrik kontaðýndan çýktýðý
belirtilen yangýn korkuya neden
oldu. Evde tek baþýna bulunan
Kezban Bilgili, alev ve dumanlarýn
arasýnda kendini komþularýnýn da
yardýmý ile dýþarýya attý. Kýsa sürede olay yerine gelen Osmancýk
Belediyesi itfaiye ekipleri, yangýný
büyümeden ve diðer evlere de sýçramadan kontrol altýna aldý. Yangýnda can kaybý olmazken, ev kullanýlamaz hale geldi. Yangýnla ilgili itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soruþturma baþlattý. (DHA)
Sungurlu’da kutlama
Kýzýlýrmak’a atlayan lise öðrencisi genç kýz vatandaþlar tarafýndan kurtarýldý.
karýlmasýnýn ardýndan
diði bunalým sonucu indurumunun iyi olduðu
olay yerine gelen polis
tihar etmek isteyen
öðrenildi.
ekipleri tarafýndan OsG.P’nin daha öncede
Olayla ilgili somancýk Devlet Hastailaç içmek suretiyle inruþturmanýn sürdürülnesine kaldýrýlarak tetihar giriþiminde bulundüðü öðrenildi.(ÝHA)
davi altýna alýndý. Girduðu, Genç kýzýn saðlýk
‘Kaplýca Ýskilip’e turistik
deðer saðlayacak’
Havva Kalem
Osmancýk'ta berberlede berber esnaflarýmýzýn
rin talepleri doðrultusunda
dile getirdikleri sorunlarýn
Pazar günleri hafta tatili uykonuþulmasý ve çözüm
gulamasýna geçiliyor.
yollarý bulunmasý amacý
ile oda merkezinde toplanOsmancýk Esnaf ve
tý düzenledik. Yapýlan topSanatkarlar Odasý Baþkanlýlantý da berber esnafýnýn
ðý Osmancýk'ta faaliyetlerini
yýllardýr hafta tatili yapasürdüren berberlerin haftamadýðýný haftada bir günýn bir günü dükkan kapatnün tatil edilmesini buma isteklerini deðerlendirdi.
nunda Pazar günü olduðu
Osmancýk Esnaf ve Sanatkonusunda mutabakata
karlar Odasý Baþkaný Bayvardýk. Alýnan bu kararýn
ram Çalýþkan ve Yönetim
esnaf arkadaþlarýmýza ve
Kurulu tarafýndan alýnan yehalkýmýza hayýrlý olmasý
ni karar sonrasýnda Osmandiliyorum." dedi.
cýk'ta çalýþan berberler PaOsmancýk'ta berberlerin talepleri doðrultusunda
Alýnan bu karara uyzar günleri izin yapacaklamayanlarýn tespit edilmesi
rýndan dolayý dükkanlarýný
Pazar günleri hafta tatili uygulamasýna geçiliyor.
durumunda ise yasal cezai
kapatmalarý kararý alýndý.
iþlem uygulayacaklarýný bildiren Çalýþkan, kararýn 23 Mart 2014 PaKonuya iliþkin açýklama yapan Oda Baþkaný Çalýþkan, “Yönetim
zar günü itibariyle uygulanacaðýný bildirdi. (Haber Merkezi)
Kurulu üyemiz Yakup Aksu ile beraber yaptýðýmýz esnaf ziyaretlerin-
Müdürü Ahmet Yandým, bugünkü manada
ve sadece öðretmen
yetiþtirmek için Darülmuallimin-i Rüþdi adlý
okulun 16 Mart 1848
tarihinde Ýstanbul'un
Fatih ilçesinde Mekatib-i Umumiye Nazýrý
Kemal Efendi öncülüðünde kurulduðunu
söyledi.
Yandým, öðretmenin ülkesinin tüm
insanlarýna sevgisini,
bilgisini sunan, böylelikle ülkenin aydýnlanma sürecini gerçekleþ-
Osmancýklý Kore gazisi Mehmet Uslu, 87 yaþýnda vefat etti.
18 Mart Çanakkale ve Þehitleri Anma Günü'nde
ebediyete uðurlanan Uslu için Osmancýk Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Ýlçe Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Osmancýk Jandarma ve Garnizon Komutaný Üstg.
Ýrfan Kýymaz, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazý-
TEM’de kantin iþletiyor.
Yeni Mahalle’nin sorunlarýný
yakýndan bildiðini ifade eden Kalem, sorunlarý çözmek için aday
olduðunu söyledi.
Berberler Pazar günü kapalý
Öðretmen Okullarýnýn 166. kuruluþ
yýldönümü Çorum'un
Sungurlu ilçesinde düzenlenen etkinlikle
kutlandý.
Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi tarafýndan Özel Ýdare
Konferans Salonu'nda
düzenlenen etkinliðe
Garnizon Komutaný
Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, okul müdürleri, öðretmenler ve
öðrenciler katýldý.
Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi
Kore gazisi Mehmet Uslu vefat etti
Osmancýklý Kore gazisi Mehmet Uslu, 87 yaþýnda vefat etti.
Liseli genç kýz nehre atladý
Osmancýk’a kadýn
muhtar adayý
Osmancýk’ta ilk kadýn muhtar adayý Havva Kalem oldu.
Osmancýk’ýn Yeni Mahallesi’ne muhtar adaylýðýný açýklayan
Havva Kalem, “Yeni Mahalle’de
15
Yaklaþýk bir yýldýr
Ýskilip Belediyesi ve
Maden Tetkik Arama
Enstitüsü (MTA) ile
yürütülen sýcak su rezervi arama ve kaplýca yapýmý çalýþmalarý hedeflenen tarihten önce uygulamaya geçti.
MTA tarafýndan Kanara mevkiinde bulunan rezervde çalýþmalar uzman
ekipler tarafýndan
aralýksýz devam ettiriliyor. Devam eden
Lokasyon (yer belirleme ve sabitleþtirme) çalýþmasý tamamlandý.
Belediye Baþkaný Numan Sezer,
devam eden çalýþma-
lara Belediye olarak
her türlü desteði vereceklerini
belirterek
"Hedeflenen Kaplýca
Tesisi
Ýskilip'imize
hem sosyal hem de turistik açýdan önemli
katma deðer saðlayacaktýr. MTA yetkililerine, katkýsý bulunanlara
ve sahada çalýþan arkadaþlara þükranlarýmý
sunuyorum." dedi.
(Haber Merkezi)
Ýskilip Belediyesi ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü
(MTA) ile yürütülen sýcak su arama çalýþmalarý sürüyor.
T.C. Çorum 3. icra Dairesi 2013/289 TLMT.
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu
kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna
rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden baþlamak
üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun
satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra
dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði;
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
13/03/2014
l.Ýhale Tarihi
: 15/04/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý.
2.Ýhale Tarihi
: 30/04/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý.
Ýhale Yeri
: ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
Sungurlu’da Öðretmen Okullarýnýn 166. kuruluþ yýldönümü kutlandý.
tiren öncü kiþi olduðunu belirterek, "Öðretmenlik bir sanattýr;
çünkü
öðretmenin
yaptýðý her iþ bir sanatçý becerisi gerektirir.
Büyük devlet adamlarý
büyük alimlerin rehberliðinde yetiþmiþtir"
diye konuþtu.
Programda okul
öðrencilerin hazýrladýðý pandomim gösterilerinin yaný sýra skeçler, tanýtým filmi ve
Türk Halk Müziði dinletisi de yer aldý.(ÝHA)
No
1
Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV
30.000,00-TL
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
06 AF 1709 Plakalý, 2012 Model , PEUGEOT Marka , BÝPPER KOMBÝ COMFORT PLUS Tipli, siyah renkli, panelvan
cinsinde, hasarsýz araç
(ÝÝKm.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Ömek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
1
%1
(Basýn: 262)
16 ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Son yýllarda öðrencilerin hayatlarýnda belirleyici rol oynadýðý
düþünülen sýnavýnlar öncesi gençler arasýnda çok farklý tablolar gözlemleyebiliyoruz. Bir kýsmý spor hayatýna, müzik eðitimine ara veriyor, tüm aile sýnav kampýna giriyor ya da ailede herkesin birbirine
sürekli kaygý ve olumsuzluk topunu attýðý evler var. Gençlerin bir
kýsmý, en sevdikleri hobilerine zaman ayýrdýklarýnda dahi, zevk alamayýp sürekli bir suçluluk hissediyor, genel bir mutsuzluk ile hayatýn zorluðu ve sýkýcýlýðýndan dem vuruyor. Çocuðuna iyi bir eðitim
ortamý kuramadýðý için üzülen aileler, masa baþýnda oturup sadece
yemek yiyerek zevk alan bu yüzden de kendinden nefret eden gençler, huzursuz, gevþeyemeyen ev ortamlarý söz konusu. Ebeveynler,
çocuklarýnýn saçýnýn teline zarar gelse dünyayý yýkacak kadar üstüne titrerken; "ders çalýþmýyor" sýkýntýsýyla sergiledikleri davranýþlar
ile onlara verdikleri zararýn farkýna bile varamýyor. Gençlerse zaman zaman ailelerine saygýsýzca davranýp, aðýr sözler söyleme noktasýna gelebiliyor.
Ýþte tüm bu yaþanan olumsuz diyebileceðimiz bu durumlarýn
etkilerini en aza indirebilmek ve öðrencilerin istedikleri bir Yükseköðretim Programýna yerleþebilmesi için önemli aþamalardan biri
olan YGS öncesi ve sýnav esnasýnda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili olarak gerek öðrencilerimize gerekse velilerimize küçük
hatýrlatmalarda bulunmanýn faydalý olacaðý kanaatindeyiz.
SINAV ÖNCESÝ ÖÐRENCÝ VE VELÝLER NE YAPMALI, NELERE DÝKKAT ETMELÝ?
Mantýklý ve akýlcý olumlu düþünmeye çalýþýlmalý: Düþünce
olarak kendine güvenmeyi, neleri bilip neleri bilmediðine hâkim
olan bir genç; Elinden geleni yapacaðým, tabii ki kazanmak istiyorum, bu sýnav bir fýrsat ama hayatýmýn amacý deðil, sadece ona ulaþmak için bir araç. Bu sýnav sadece akademik bilgimi ölçüyor, yeteneklerimi, kiþiliðimi, tutkularýmý ve becerilerimi deðerlendirmiyor.
Bu yýl istediðim sonucu alamazsam seneye tekrar hazýrlanabilirim,
þeklinde düþünmelidir.
Hafif stres normal, fazlasý tehlike iþareti: Sýnav kaygýsý; sýnav
yaklaþtýðýnda, sýnav anýnda, hatta sýnavý düþündüðünüzde ortaya çýkan ve bilgilerinizi hatýrlamanýzý, sýnava odaklanmanýzý, sýnavý sürdürmenizi engelleyecekmiþ gibi olan ve baþarýnýzý düþüren aþýrý gerginlik, stres, kendini kötü hissetme halidir. Önemli sýnavlardan önce; hafif çarpýntý, ellerde soðuma, aðýzda kuruma ve göðsünün içinde hafif bir kabarma hissi sýklýkla olabilir. Sýnava odaklanmanýzý,
baþarýlý olmanýza yardýmcý olan bu hafif stres, saðlýklý ve normaldir.
Sýnava, psikolojik olarak hazýr olunmalý: Baþarýlý olmak ve
verim alabilmek için kiþinin, çalýþtýðý konuya konsantre olmasý gerekir. Bireyin içinde bulunduðu ruhsal durumu, moral yapýsý ve psikolojik dengesi sýnav baþarýsýný önemli ölçüde etkiler.
Ders çalýþma ne zaman býrakýlmalý? Sýnava bir gün kala cuma
günü son hatýrlatmalara bakýlabilir. En son güne kadar çalýþmak sizi rahatlatacaksa buyurun çalýþýn. Ama tavsiye olunan; etkin çalýþmayý býrakmaktýr.
Sýnav yerinin görülmesi: Öncelikle sýnavdan bir gün önce sýnav yerini görmek ve mümkünse sýnavda oturacaðýmýz sýrayý dahi
görmeniz; stresinizi azaltmada size yardýmcý olacaktýr.
Sýnavdan önceki günlerin deðerlendirilmesi: Sýnavdan önceki
son günde aþýrý yorucu olmayan aktivitelerle zamanýnýzý geçirmeniz, hava þartlarý müsaitse; temiz havada vakit geçirmeniz sizi rahatlatacaktýr.
Belgeleriniz için bir sýnav çantasý hazýrlayabilirsiniz: Sýnava
giriþ belgeleriniz, kalem, silgi, kalem açacaðý, resimli kimlik sýnav
için gerekli belgeler. Yatmadan önce son belge kontrolü yapýnýz.
Bütün bunlar için en uygun olaný bir sýnav çantasý hazýrlýðýdýr.
Sýnav gecesi: Sýnava gireceðiniz günün gecesinde özellikle erken yatýp uyumaya çalýþmak yerine her zaman yattýðýnýz saatte (çok
yafetlerinizi ayarlayýn. Oturdugeç olmamak kaydýyla) yatmaðunuz sýra fazlaca bizi rahatsýz
nýz, önceki düzeninizi devam
Erdal YILMAZ
ediyorsa görevlilerden yardým
ettirmeniz; bedeninizin zihniniPsikolojik Danýþman
isteyerek sýranýn uygun duruzi etkileme oranýný azaltacaktýr.
Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi
ma getirilmesini isteyin.
Sýnav sabahý: Sýnav sabaMüdürlüðü Rehberlik Ve Psikolojik Danýþma
* Sýnavý baþaracaðýnýzý
hý erken kalkmýþ olabilirsiniz.
Hizmetleri Bölümü
kendinize telkin edin. Bu sýnaTelaþlanmaya gerek yok. Aileva bir tek siz girmiyorsunuz.
nizle güzel bir kahvaltý yapmaOrada var olan diðer kiþilerin
lýsýnýz. Kahvaltýnýn abartýlmasýdurumu da sizinki gibidir.
na gerek yok. Her zaman yaptýðýnýz çayýyla, peyniriyle, zeyti* Sýnav baþlamadan önniyle bir kahvaltý. Kahvaltýnýn,
ce, tuvalet, su gibi ihtiyaçlarýglikoz aðýrlýklý olmasýna dikkat
nýzý karþýlayýn.
ediniz. Doðru beslenme baþarý* Yanýnýzda bir þiþe su
nýzý etkiler
götürmeniz faydalý olabilir. Su
Sýnav günü en sevdiðiniz
þiþesini sýranýn üzerine deðil de
ve en rahat kýyafetlerinizi giyin: Sýnav günü giyeceðiniz elbisenin
yanýnýza koyar ve kapaðýný kapalý tutarsanýz dökülmesi durumunda
yeni olmasýndan çok rahat olmasýna dikkat edin.
sýnav evrakýnýn zarar görme ihtimalini de ortadan kaldýrmýþ olursunuz.
Buraya kadar saydýklarýmýz sýnavdan önce öðrencilerimizin
dikkat etmesi gereken hususlardý, þimdi velilerimiz nelere dikkat et* Sýnav görevlilerinin, konuþmalarý, ayak sesleri gibi sizi rameli? Velilerimize gelecek olursak;
hatsýz eden durumlarda mutlaka onlarý uyarýn. Sýnava giren diðer
Anne-babalar sýnav öncesinde bu önerilere kulak verin: adaylarýn sizi rahatsýz edecek hareketler sergilemeleri durumunda
sýnav
görevlilerinden yardým isteyin.
1.Huzurlu ve sakin bir ev ortamý hazýrlayýnýz
* Kendinizi veya çevrenizi rahatsýz edecek sakýz; þeker gibi
2.Eleþtiri ve emir verici ifadeler yerine espri ve yardým olucu
besin
maddelerinin
sýnav esnasýnda zihni performansýnýza bir fayda
yaklaþýnýz.
saðlamadýðý son araþtýrmalarda ortaya konulmuþtur.
3.Çocuðunuzun yeteneklerini ve bilgi seviyesini iyi tanýyýn
* Görevlilerce sýnavda yapýlacak açýklamalarý iyi birþekilde
4.Çalýþma ve öðrenme tarzýný çocuðunuz ve aile bilmelidir.
dinleyin, anlayamadýðýnýz yerleri sorun.
5.Dinleyerek, çizerek, izleyerek nasýl öðreniyor bakýnýz.
* Size verilecek olan cevap kâðýdýyla ilgili kodlamalarý dik6.Zamaný ve mekâný kullanmada destek olunuz.
katli ve eksiksiz olarak doldurun. Verilen cevap kâðýdýnýn adýnýza
düzenlenip düzenlenmediðini, kitapçýk türünü ve TC Kimlik numa7.Zaman çalýcýlar, tv, bilgisayar, telefon, oyunlarýn kullanýmýrasýnýn size ait olup olmadýðýný kontrol edin (Deðilse görevlileri
na dikkat ediniz
uyarýn).
8.Çözdüðü soru adedine takýlmak yerine, çözme tekniðine ve
* Size verilecek olan cevap kaðýdýnýn ilgili kýsmýný imzalamayapamadýðý sorulara odaklarýnýz.
yý unutmayýn.
9.Kýyaslamayýn ve yermeyin, o da sizi kýyaslar ve beðenmez* Soru kitapçýðý üzerine, adýnýzý - soyadýnýzý, TC Kimlik nuse aðýrýnýza gider..
maranýzý ve sýnav salon numarasýný yazýnýz.
10.Genelleme yapmadan, hatalarýný ve eksiklerini bulmasý
* Soru kitapçýðý üzerindeki açýklamalarý okuyup, sayfalarýn
için ona fýrsat tanýyýn
eksik olup olmadýðýný, kitapçýk türünün ön sayfada yazýlý olan ile iç
11.Sorununu kendi tanýmlasýn, kendi çözmek için sizden yarsayfalarda yazýlý olanlarýn ayný olup olmadýðýný kontrol edin.
dým istesin, yoksa YGS'ye siz hazýrlanýrsýnýz.
* Tercih edeceðiz Yükseköðretim kurumu hangi puan türün12.Umutsuzluk ve öðrenmekten nefret aþamasýna gelmeyin.
den öðrenci alacaksa o puan türünün hesaplanmasýnda aðýrlýðý oluþ13.Bunalýnca beraber yemek yapýn, pazara gidin, araba yýkaturan testten cevaplamaya baþlayýn.
yýn....
* Sizin için aðýrlýðý olan testin en iyi bildiðiniz konularýndan
14.Her TV izlerken görünce söylenmeyin, program aralarýnda
baþlamanýz moral ve zaman açýsýndan fayda saðlar. En iyi bildiðiniz
TV`yi kapatýn
testten baþlamanýz da moralinizin artmasýný saðlayabilir.
15.Ondan gurur duyduðunuzu, onu önemsediðinizi hissettirin
* Teste baþlamadan önce o bölüme ait açýklamalarý okuyarak
o teste ve diðer teste ne kadar zaman ayýrmanýz gerektiðini belirle16.Çocuðunuzu üçüncü kiþilere þikâyet etmeyin, baþkasýnýn
yin.
yanýnda eleþtirmeyin.
* Zaman yetmez diye bir þey düþünmeyin. Çünkü size verilen
17.Sýnavlarý çok iyi olsa bile bu konuda aþýrý övme ve memtoplam süre mutlaka sorularýn çözümlerine göre görevlilerce hesapnuniyet göstermeyin
lanarak belirlenmiþtir. Herkes eþittir. Kimseye size verilenden fazla
18.Her zamanki kadar yemek, uyku ve saðlýðý ile ilgilenin
süre verilmiyor. Zaman yetmemesi sorularýn cevaplarýný bilip bilSINAV GÜNÜ VE SINAV ANI ÖÐRENCÝLER NE YAP- memeye, çabuk yada geç bulmaya baðlýdýr.
Ne yapmalý,
nelere dikkat
etmeli?
MALI, NELERE DÝKKAT ETMELÝ?
Genel Öneriler
* Sýnav saatine yakýn kalkýp telaþ-kaygý yaratmayýn. Daha
da erken kalkýp besleyici; enerji verici bir kahvaltý yapýn. ( hafif bir
müzik dinleyerek yapýlmasý rahatlatabilir )
* Sýnav esnasýnda sýnýfýn sýcak veya soðuk oluþuna göre ký-
Sýnav Aný Önerleri
*
*
*
*
Bu hafta yazýmda, her yýl 14
rum. Balo'da emekliliðe ayrýlmýþ
Mart tarihinde kutlanan Týp Bayolan hekimlere plaket verilirken,
Dr. Mustafa AZAK
ramýnýn anlam ve tarihçesi hakVali Yardýmcýmýz Sait TOPOÐLU
kýnda bilgi vermek istiyorum.
da kýsa bir konuþma yaptý.
Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi
Bilindiði üzere her yýl 14
Günümüz þartlarýnda hekimlik mesleðinin uygulanmasýnýn ne
Mart tarihini de içine alan hafta,
kadar zor olduðu herkes tarafýndan
Týp Bayramý Haftasý olarak kutbiliniyor. Ancak buna raðmen zalanmaktadýr. Tarihçeye baktýðýman zaman hekime þiddet haberlemýzda ise 14 Mart'ýn oldukça
rini duyuyor olmak bizleri çok
önemli geliþmelerin yaþandýðý taüzüyor. Hastalara gerekli hizmeti
rihlere denk geldiðini görebiliriz.
sunarken ilgi ve alakayý eksik etÝlk olarak 14 Mart 1827'de, II.
meyen tüm saðlýk camiasýna halkýMahmut döneminde, Hekimbaþý
mýzýn da saygý ve sevgi göstermesi
Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk
en büyük dileðimiz. Hasta memnucerrahhanenin, Þehzadebaþý'daki
niyetine göre þekillenen saðlýk sistemimizde çalýþan personelin de
memnun olduðu, sýkýntýlarýn en aza indiði güzel çalýþma ortamlarýTulumbacýbaþý Konaðý'nda 'Týphane-i Amire' ve 'Cerrahhane-i
nýn saðlanmasýný ümit ediyoruz.
Amire' adýyla kurulmasý, Türkiye'de modern týp eðitiminin baþladýðý gün olarak kabul edilir. Ýlk kutlama ise, 1919 yýlýnýn 14 Mart'ýnÝlimizde ocak 2008 den itibaren Aile Hekimliði sistemine geçildi. Daha sonra tüm Türkiye'de Aile Hekimliði uygulanmaya baþda iþgal altýndaki Ýstanbul'da gerçekleþmiþtir. Aslýnda bu bir kutlalandý. Hastalarla tek bir aile hekiminin ilgilenmesi, hasta memnunima deðil, kurtuluþ savaþý mücadelesine týbbiyelilerin hazýrlýk topyetinin artmasýný, saðlýk sorunlarýnýn erken taný ve tedavisinin daha
lantýsý özelliðini taþýyordu. Ýþte bu denli önemli bir tarihçeye sahip
iyi olmasýný saðladý. Saðlýkla ilgili birçok parametrede iyileþmeler
olan 14 Mart Týp Bayramý, her yýl Tabip Odalarý'nýn önceliðinde ülgerçekleþti. Hastalarýmýzla daha sýký baðlantýlar kurulmasýna imkan
kenin her yerinde adýna yakýþýr bir þekilde kutlanýyor. Kýymetli idadoðdu. Özellikle týp bayramýmýzý kutlamak için Aile Saðlýðý Merrecilerimiz ve saðlýk camiasýnýn katýldýðý bu kutlamalarda mesleðin
kezimize gelen, mesaj gönderen ve telefonla ulaþan tüm hastalarýgüzelliklerinden ve zorluklarýndan bahsediliyor.
ma çok teþekkür ediyorum. Onlarýn iyi niyet dileklerinin ve dualaÇorum Tabip Odasý'nýn geleneksel olarak düzenlediði Týp Barýnýn devam etmesi bizleri çok mutlu ediyor.
lo'su bu sene de oldukça güzel geçti. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý
Tüm camianýzýn 14 Mart Týp Bayramýný tekrar kutlar saðlýklý,
bayramýn tarihçesini anlatan bir video ile baþlayan bu etkinlikte, hebaþarýlý ve huzurlu nice bayramlarý beraber geçirmeyi dilerim.
kimler, aileleri ve de saðlýk çalýþanlarý birlikte yer aldýlar. Balo'nun
NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " birnefessihhazýrlanmasýnda emeði geçen tüm arkadaþlarýma teþekkür [email protected] "
14 Mart Týp
Bayramý
'' Hani o iftirayý dilden dile
Çok önemli olan bu deðerlerin yok
dolaþtýrýyor; hakkýnda hiçbir bilgiolduðu bir toplumda saðlýklý bir ceYunus YAMANER
niz olmayan þeyleri aðzýnýza alýp
miyet hayatýnýn olmasý imkâný ise
söylüyor ve bunu önemsiz bir iþ saortadan kalkacaktýr. Sonuçta da, öynýyordunuz. Hâlbuki bu, Allah kale toplumlarýn meydana getirdiði bir
týnda büyük bir günahtýr.''
(
milletin, saðlýklý ve güçlü bir bütünNur 24/15)
lük arz etmesi, milli birlik ve beraberlik sergilemesi mümkün olmayaYüce dinimiz bizim mutlu olcaktýr. Hangi konuda olursa olsun
mamýzý hedefleyerek bu doðrultuda
dinin ve genel ahlakýn birlikte yabirçok düsturlar koymuþ ve birtasakladýðý iftira etmeyi ve kara çalkým deðerlere önem atfetmiþtir.
mayý adet edinenlere bir toplumda
Yüzyýllar boyu insanlýðýn da kabul
ne kadar az rastlanýyor ve toplum
ettiði insaný insan yapan ve büyük
onlarýn bu hareketlerini ayýplayýp
çoðunluðu dinlerden kaynaklanan
cezalandýrarak ne kadar önleyebilibazý deðerler vardýr. Sevgi, saygý,
yorsa, o toplum kendini o ölçüde sayardýmlaþma, dürüstlük, insani hak
vunuyor ve koruyor demektir.
ve hürriyetler gibi. Kavramlar insanlýðýn temel ahlak anlayýþýna þekil
veren ve ayný zamanda dinden beslenen belli baþlý deðerlerdir.
Ancak, acý bir gerçek olarak, her dönemde ve her toplumda müfterileri de masumlarý da görmek mümkündür. Masumlar hep azap çekBu deðerlerden bir tanesi olan ''iftira etmemek'' de insanlýðýn temekte ve haklýlýklarýný belki uzun bir zaman sonunda, ama iþ iþten geçmel ahlaki kaidelerinden bir tanesidir. Hepimizin bildiði gibi iftira;
tikten sonra ispat edebilmektedirler. Bu yüzden o masumlarýn çektiði
hangi türden olursa olsun, kiþinin bir baþka insana gerçekte olmayan
ýstýrap, müfterinin aldýðý ceza ile telafi edilemeyecek kadar büyük olbir suçu veya yapmadýðý bir iþi yüklemesi demektir. Toplumumuzda
makta, sonuçta insanlýðýn vicdanýnda onmaz yaralar olarak derin izler
''kara çalmak'', ''çamur atmak'' gibi ifadelerle dile getirilen kötü davrabýrakmaktadýr. O sebeple içinde yaþadýðýmýz toplumu ve mensuplarýný
nýþ da iftiradan baþka bir þey deðildir. Ýftiraya konu olan veya yükleniftiraya karþý korumak hepimiz için hem dini ve hem insani bir zorunluluktur.
mek istenen suç uydurma asýlsýz ve mesnetsiz bir suç ise ya da iftiranýn hedefi olan kimse masum, günahsýz ve bunun sonucunda maðdur
Ýftiranýn kötülüðü öteden beri biline gelmiþ olup toplumumuzda
ise, yüce yaratýcýnýn katýnda bu kiþi mazlum; ''müfteri'' dediðimiz bu
bunun üzerine cümlelere dökülmüþ birçok atasözlerimiz mevcuttur.
''Kurunun yanýnda yaþ da yanar.'' '' Alma mazlumun ahýný, çýkar ahesiþi yapan kimse de zalim ve melundur, lanetlenmiþtir. Nitekim tarih
te aheste.'' Gibi sözler de geleneklerimizin bugüne kadar getirdiði iftiboyunca bütün ilahi dinlerin ve düþünce sistemlerinin ortak noktalarýnranýn kötülüðünü ve müfterinin küçümsenen ve bayaðý biri gözükmedan birisi ''iftira etmemek'' üzere mensuplarýna kesin uyarýlarda bulunsini saðlayan sözlerdir.
masýdýr. Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim de bu konuda ciddi uyarýlarda
Sonuç olarak toplumda, birbirimize davranýþlarýmýzda temennibulunmuþtur.
miz dedikodunun ve iftiranýn bitmesi, insanlarýn birbirine saygýlý ve
Eðer bir toplumda müfteriler çoðunlukta ise veya bu konuda topsevgili davranmalarý ve güven için yaþanýlan bir toplum amaçlanmasýlumun kendi kendini denetleme yetkisi yoksa o toplumda öncelikle indýr.
sanlarýn birbirine karþý olan sevgi, saygý ve güvenleri yok olacaktýr.
Ýftira insan
onuruna karþý
saygýsýzlýktýr
Sorulara önyargýlý yaklaþmayýn.
Turlu soru çözme yöntemini kullanýn
Hatalý okuma davranýþlarýný en aza indirmeye çalýþýn
Ýnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde al-
gýlamaya eðilimlidir. Bu nedenle soru formlarýnda altý çizili veya
kalýn yazý karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalýsýnýz.
* Soru kökünün veya soru metninin uzun oluþu sizin için
daha fazla ipucu anlamýna gelir
* Paragraf tipli sorularda genellikle paragraftan önce soru
kökünün okunmasý paragrafýn ikinci defa okunmasý mecburiyetini
önler. Soru kökünü okuyan zihin, soruyu zihni hazýrlýkla okuma eðiliminde olur.
* YGS ve LYS bütün sorularý cevaplama mecburiyeti olan
bir sýnav deðildir
* Cevap þýklarýndan sorunun çözümüne gitmekte önemli bir
yöntemdir.
* Cevap olmayacak þýklarýn tespitinin yapýlarak elenmesi
zaman kazanmanýz için iyi bir yöntemdir.
* Her derse ait test muhtevasý o dersin özelliklerini taþýr. Her
test için farklý test çözme mantýðý geliþtirmeniz test tekniðinizin geliþmesine yardým eder.
* Cevap þýklarýnda cevaba benzeyecek bazen iki, bazen de
üç þýk bulunabilir. Bunlara çeldirici adi verilir.Çeldiriciler ilk basta
cevap gibi görünebilir ama ufak bir zihni egzersizle doðru cevabi
bulmanýz mümkündür. Bu tip sorularda cevap genellikle soru metninde saklýdýr.
* Soruyu kitapçýk üzerinde çözmüþ olmak o soruyla isinizin
bittiði anlamýna gelmez. Soruyu doðru çözmek kadar optik forma
doðru kodlamak da önemlidir. Cevap kâðýdýnýn doðru yerlerine,
kaydýrma yapmadan kodlama yapýn. Kodlamalarýnýzý sayfa sayfa
yapýnýz.
* Sorularý okurken mutlaka kursun kalem kullan ve önemli
ipuçlarýnýn altýný çizin ve mutlaka iþlem yapýn. Sonuca ulaþamadýðýnýz zaman iþlemi sondan baþlayarak kontrol ediniz.
* Ýki þýk arasýnda kaldýðýnýz zaman öncelikle soru cümlesini
tekrar okuyun, sonra iki þýktan size en kuvvetli geleni okuyarak
metne geçin
* Her test bölümü arasýnda mutlaka en az üç dakika verilmeli, bu arada gözler dinlendirilmeli, vücut hareket ettirilmelidir.
Kan dolaþýmý hýzlandýrýlmalý, beynin ihtiyaç duyduðu enerji, kan
dolaþýmý sayesinde verilmelidir.
* Sorularýn zorluk dereceleri þöyledir; çok kolay % 10, kolay % 20, normal % 40, zor % 20, çok zor % 10 þeklindedir. Buna
göre tüm sorularý cevaplamayabilirsiniz. Bu da doðaldýr. Normal+kolay+çok kolay olan derecedeki sorularý yapmanýz demek sorularýn %70'ini baþarmanýz demektir.
* Ýlk doðru gördüðünüz seçeneði hemen iþaretlemeyin, tüm
seçenekleri okuyun. Çünkü en doðrunun istendiði bir soru ise ilk
seçtiðiniz ne kadar doðru olsa da en doðru olmayabilir.
* Ýþaretleme yaptýðýnýz cevap bölümünün çözdüðünüz testle ayný olduðundan emin olun. Örneðin Türkçe sorularýnýn yanýtlarýnýn cevap kâðýdýnda matematik bölümüne kodlanmasý gibi…
* Ard arda ayni þýkký 4'ten fazla iþaretlediyseniz Cevaplarýnýzý bir daha kontrol ediniz. Sýnavlarda doðru seçenekler genellikle
eþit olarak daðýtýlýr. Ancak doðru þýklar belli bir sýra takip etmez.
* Çözemediðiniz sorularla moralinizi bozmayýnýz. Moralinizi bozduðunuzda diðer sorular çözerken konsantrasyon sorunu
yasayabileceðinizi unutmayýn.
Tüm bu öneri ve tavsiyelerimizden sonra Çorum Rehberlik ve
Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü olarak sýnava girecek olan tüm öðrencilerimize baþarýlar diliyoruz.
Demek ki, ihlas kaldar
1500
senedir
Fikrettin ÇIPLAK
bi selimin ürünüdür. ÝhKur’an’ýn bir noktasý bile
las temiz bir kalpte yetideðiþtirilmemiþ ve kýyaEmekli Din Görevlisi
þen cennet meyvesidir.
mete kadar deðiþmeyecek
ve deðiþtirilemeyecektir.
-Ýhlas bal, riya zeOnun koruyucusu Hz. AlAllah’ýn sonsuz rahmet
hirdir. Bala zehir katma.
lah’týr. Þimdi kýsa bir
okyanusundan
-Ýhlas niyetin kalpaçýklamadan sonra, Mevten hayata yansýmasýdýr.
Mevlana denizine inen
lana’nýn penceresinden
-Riya kalbi öldürür,
hased olayýna bakýp dönehikmet damlalarý 43
ihlas kalbi diriltir.
lim.
-Ýhlasla yapýlan iþin
Cenab-ý Hak, kullaispata gereði yoktur.
rýný yaratmýþ, onlarý birçok kabiliyetlerle donatmýþ,
-Ýhlasla yürütülen davada þahit ihlastýr.
mutlu olsunlar ve ebedi hayat saadetini kazansýnlar
-Güzel amellerimiz az olsa da devamlý ve sa- diyerek de ferdi ve toplumsal bakýmdan uyulmasý
mimi olmalýdýr.
gereken hukuki, ahlaki, sosyal, ekonomi ve ahlaki
-Ýhlaslý yapýlan ameller, harbe giren mücahitin kurallar koymuþtur. Ýnsanlarýn mutluluðu, huzuru
zýrhýdýr. Onu korur.
bu kurallara uymalarý ile saðlanmaktadýr. KurallaMakalenin baþýndan beri anlatýlan olaylar ayet rýn ihlali, huzurun ve sükunun yok olmasýna ýzdýve hadislerle izaha çalýþtýðýmýz hususlar ihlasýn, sa- raplarýn doðmasýna neden olmaktadýr. Kiþilere ve
mimiyetin ne kadar önemli olduðunu göstermekte- topluma musallat olan ahlaki hastalýklardan birisi
dir.
de haset’tir. Öyle ise bunu iyi bilmemiz gerekir. BiAllah kimseyi riyakar yapmasýn. Allah kimse- linmeyen tehlikeden nasýl korunulacaktýr? Öyle ise,
yi ihlas ve samimiyetten ayýrmasýn.
hased nedir, genel anlamý ile hased baþkalarýna veHASED: ASIRLIK ÇINAR AÐAÇLARINI rilen ve kendinde bulunmayan nimeti, makamý,
ÝÇTEN ÝÇE KEMÝREN KURT GÝBÝ, HEM SAHÝ- mevkiyi, evladý, devleti, gençliði, sýhhati, afiyeti,
BÝNÝ, HEM DE MUHATABINI YIKAN BÝR KÖ- mutluluðun baþkasýnda bulunmasýna razý olmayan,
TÜ HUYDUR
bu nimetlerin elinde bulunanlardan yok olmasýný isÝslami ve insani açýdan insanlara fert ve top- teyen ve aþýrý hasetçilerin bu nimetlerin yok olmasý
lum olarak en büyük zararlar veren, huzur ve emni- için çalýþan çekememezlik hastalýðýna tutulmalarýyetin baþ düþmaný olan hased (çekememezlik, iste- dýr.
mezlik) konusunu Mevlana hazretlerinin verdiði
Dinimizde þiddetle reddedilmiþ ve hased ve
örneklerle ve özellikle de Kur’an ve hadislerin ýþýhasedçiler kýnanmýþtýr. Hasetçilerin hasedinden Alðýnda açýklamaya çalýþalým.
lah’ýn korunmasýna sýðýnmamýz ayetlerde istenmiþÝnsanlarý dini-manevi konularda aydýnlatan, tir.
adýna emri bil maruf ve vehyi anilmünker denilen
Nisa Suresi, 32. ayetinde, “Allah’ýn sizleri bir(yani kiþileri kötülüklerden çekindirmek, iyiliklere
birinizden üstün kýldýðý þeyleri (baþkalarýnda olup
sevk etmek) irþad yapanlarda bir temel kural vardýr.
da sizde olmayanlar) hasetle arzu etmeyin. HerkeAllah’a hamd ve þükür. Hz. Muhammed S.A.V.me
sin kendine göre bir nasibi vardýr. (Baþkasýna hased
salatü selamdan sonra önce ayet, sonra hadisi þerifetmeyin) Allah’tan isteyin. Þüphesiz ki, Allah her
ler baþlýk yapýlarak konuþmalara devam edilir. Çünþeyi bilmektedir.
kü dünyada bugün en saðlam kurallar ayetlerdir.
(Sürecek)
Sebebi kaynaðý ilahidir. Vahye dayanýr. Bugüne ka-
Bu seçim genel seçim deðil, günlerden beri
Fazlý ARZOÐLU
yatýyorum kalkýyorum televizyon haberlerine baktýðýmda tüm kanallarda
siyasal konuþmalar suçlamalar, taþlamalar, kabul
edemeyeceðim dahasý liderlere yakýþmayan konuþmalar.
Ben bu seçimlerin
yerel seçim olduðunu bilerek seçimde partilere ve onlarýn liderlerinin konuþmalarýna deðil belediye meclis üyeleri listelerine, il
Yapmayýn
beyler
genel meclisi üyelerine
bakarým hangi listedeki
isimler beni temsil edebilecek, Çorum'umuza meslekleri ile kariyerleri ile
neler verebilecekler, mecliste iþ yapma kabiliyetleri
ne olur, yaptýklarý iþ nedir,
iþlerinde baþarýlýlar mý,
düþünceleri ve projeleri
nedir ben bunlara bakarým
ve ona göre oy veririm,
aradýklarýmý bulamazsan
Oyumu BOÞ veririm. Saygýlarýmla
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
17
Basketbol Ýhtisas’a hemþehri desteði
Bolu’da yýldýz erkekler basketbol grup birinciliðinde mücadele eden Çorum Basketbol Ýhtisas takýmý
Bolu Ýzzet Baysal Üniversitesi öðretim görevlisi hemþehrimiz Yrd. Doç. Dr Müberre Atalay Çelebi’nin
yakýn ilgisiyle karþýlandý. Spor Kompleksini gezen Çorum takýmý derse girdiler ve birlikte sporcunun
doðum gününü kutladýlar.
Çorum Basketbol
Ýhtisas takýmýna Bolu’da
hemþehrimiz Müberra
Atalay Çelebi’den yakýn
ilgi. Geçtiðimiz hafta
Bolu’da yapýlan kulüplü
yýldýz erkekler basketbol
bölge birinciliðinde Çorum’u temsil eden Basketbol Ýhtisas takýmý Bolu Ýzzet Baysal Üniversitesi BESYO Öðretim
Görevlisi hemþehrimiz
Yrd. Doç. Dr Müberra
Atalay Çelebi’nin yakýn
ilgisini gördü.
Boluspor ile oynanan maçý salona gelerek
izleyen Çelebi ayný gün
akþamda Çorum takýmýný
kaldýðý otelde ziyarek etti ve sporculardan Doða-
Takým kaptanlarýna basketbol topu diðer sporculara þapka hediye edildi
Basketbol Ýhtisas takýmý sporcularý spor kompleksinde oyun oynadýlar
nalp Þentürk’ün doðum
günü pastasýný birlikte
keserek sporcularla sohbet etti. Ertesi gün ise
Basketbol Ýhtisas takýmýný Üniversitede’de konuk etti.
Basketbol Ýhtisas
takýmý BESYO Spor
Kompleksini gezdi ardýndan da ayný okulda
öðretim görevlisi ve basketbol bayan milli takým
menajeri Yeþer Eskicioðlu’nun spor yöneticiliði
dersine giren öðrenciler
burada öðretmenin öðütlerini dinledi ve hedefleri
hakkýnda bilgiler verdi.
Bu ziyaret sýrasýnda Müberre ve Yeþer hoca sporculara þapka takým kaptanlarýna ise top hediye
Çorum Basketbol Ýhtisas takýmý sporcularý Müberra Atalay Çelebi’nin dersine girerek dinlediler
ettiler.
Sporcular daha sonra Jimnastik salonuna
geçtiler ve burada bulunan aletlerde neþeli dakikalar geçirdiler. Bu ziyaretin sonunda ise Müberra hocanýn eþi Kayhan
Çelebi’de sporculara tatlý
ikramýnda bulundu ve takýma baþarýlar dileðinde
bulundu.
Ayný zamanda merhum Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu Mahmut
Atalay’ýn kýzý olan Müberra Atalay Çelebi’yi zi-
yareti sonrasýnda bir deðerlendirme yapan Basketbol Ýhtisas antrenörü
Yaþar Yýlmaz, özellikle
sporculara hedeflerine
belirleyerek çok çalýþma-
larý konularýnda bilgiler
verdiðini belirterek ilgi
ve alakasýndan dolayý
kendisine çok teþekkür
etti.
Belediyespor taraftarý
vatani görev için ayrýlýyor
Çorum Belediyespor taraftarý
Muhammet Dönmez vatani görevini yapmak üzere tribünden ayrýlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn iç ve
dýþ saha maçlarýný takip eden Muhammet Dönmez hafta sonunda
vatani görevini yapmak üzere Ankara Etimesgut Zýrhlý Birlikler
Okulu Eðitim Tümen Komutanlýðý’na teslim olacak.
Çorum Belediyespor Tribün
ledirleri Erdoðan Zembil ve Fatih
Ahýskalý taraftarlarý Muhammet
Dönmez’e hayýrlý tezkereler dilediler. Genç Belediyespor taraftarý
ise takýmýn sezon sonunda direk
olmasada play-off maçlarýnda baþarýlý olarak 2. lige çýkacaðýna
inandýðýný belirterek tüm futbolculara, teknik heyete, baþkan ve yönetime ayrýca tüm taraftarlara bu
hedef yolunda baþarýlar diledi.
Sporculardan Doðanalp Þentürk’ün doðum günü kutlamasýna katýldýlar
Kulüplü Genç Bayanlar’da finalin adý kondu
HE Kültürspor - Gençlikspor
Basketbol Ýhtisas: 54 - Gençlikspor : 60
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Haluk Yakýn, Ýbra-
him Coþkun .
BASKETBOL ÝHTÝSAS : Fatma-
nur, Ecem, Özenç, Mine, Rümeysa, Rana, Ezgi, Þeymanur, Simge, Cansu, Mel-
Çorum Belediyespor taraftarý
Muhammet Dönmez
tem.
GENÇLÝKSPOR : Tuðçe, Fatma,
Cansu, Sevgi, Ýpek, Ýrem, Eda, Ezgi,
Hasret .
PERÝYODLAR : 14-18, 11-11, 1521, 14-10
Polis Haftasý Voleybol Turnuvasý B grubunda mücadale sona erdi
Emniyet Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü
tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 5. Kurumlar Voleybol Turnuvasý B
grubunda Hitit Dersanesi ve Halk Saðlýðý takýmlarý ilk iki sýrayý
alarak ikinci tura yükselmeyi baþardýlar.
Hitit Dersanesi:3 - Ýtfaiye: 1
SALON
:
Tevfik Kýþ Spor
Salonu.
:
HAKEMLER
Alev Karabýyýk,
Ünal Yurt.
HÝTÝT DERSANESÝ : Selim,
Gökhan, Sultan, Ýlker, Tayfun, Emre,
Emre
Mutlu,
Oðuzhan.
ÝTFAÝYE
Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü gruptan ikinci olarak ikinci tura çýktý
Ýl Afet
ve Acil Durum: 0 - Ýl Halk Saðlýðý: 3
SALON :
nu.
Tevfik Kýþ Spor Salo-
HAKEMLER : Ömer Karabýdak, Alev Býyýkoðlu Ünal.
ÝL AFET VE ACÝL DURUM :
Eyüp, Mehmet, Duran, Zafer, Ýsa,
Uður, Tamer, Ali, Bayram, Ahmet,
Özgür .
ÝL HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ : Ýbrahim, Mustafa, Hakan,
Emircan, Ozan, Mikail, Serhat, Tahsin, Arkýn, Bünyamin.
SETLER: 25-14, 25-18, 25-15
(Ýl Halk Saðlýðý).
Hitit Dersanesi gruptan bininci olarak ikinci tura yükseldi
Bahar alerjisine dikkat!
Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Týp
Fakültesi Romatoloji, Alerji ve Ýmmünoloji Bilim
Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turgut
Özer, bahar alerjisine karþý uyardý.
Ýlkbaharýn gelmesiyle birlikte yurdun birçok
yerinde aðaçlarýn çiçek açýp yapraklandýðýný belirten Prof. Dr. Hüseyin Turgut Özer, "Bu süreçte
yayýlan bitki toçlarý ve polenleri nedeniyle hassas
kiþilerde alerji oluþabilir. Alerjisi olanlarýn þikayetleri de artabilir. Burun týkanýklýðý, akýntý, gözlerde kaþýnma, kýzarýklýk, boðazda kýzarýklýk, hap-
:
Adil Rahmi, Yunus, Yasin, M.
Zeynuddin, Osman, Gazi, Murat,
Yakup,
Selami,
Kadir.
SETLER: 2521 (Ýtfaiye), 2. Set:
25-20, 3. Set: 2523, 4. Set: 25-19
(Hitit Dersanesi).
þýrma, uyku bozukluðu, halsizlik gibi þikayetler
olabilir" dedi.
Alerjik rahatsýzlýklarýn yapýlan bazý týbbi testlerle ortaya çýkarýlýp uygun tedavi yöntemlerinin
belirlenebildiðine dikkat çeken Özer, þunlarý kaydetti:
"Alerjiye karþý fiziki testler yapýlabilir. Cilt
testi yapýlarak kiþinin neye karþý alerjisi olduðu
saptanabiliyor. Tedavi olarak ortamdan uzaklaþmak önemli ama bu normal koþullarda her zaman
mümkün deðil. Çünkü çalýþtýðýnýz iþyerini, evinizi, okulunuzu bir anda býrakýp gidemezsiniz. Ama
tedavi olarak alerjiye karþý buruna tuzlu suyla temizlik yapýlabilir. Burun spreyleri kullanabilir.
Alerji aþýsý da yapýlabilir ama bu uzun sürelidir.
Bu süreçte alerjik rahatsýzlýklarý olanlar, arabaya
bindiklerinde veya evlerde pencereleri kapatabilir.
Yatmadan önce saçýný ve cildini yýkayabilir. Toz
maskesi takabilir. Aldýklarý önlem ve tedaviye
raðmen rahatsýzlýklarý sürenler mutlaka uzman
hekime görünmeli."(DHA)
HE Kültürspor: 55 - Basketbol Akademi B:29
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Haluk Yakýn, Dur-
sun Uðral .
HE KÜLTÜRSPOR : Damla, Ayça, Amine, Betül, Büþra, Leyla, Gamze,
Ferdanes, Azra, Yeþim .
BASKETBOL AKADEMÝ A :
Büþra, Nisanur, Zeynep, Bilge, Melike,
Zehra, Büþra Sakarya, Busenur, Feyzanur, Zeynep Akaydýn .
PERÝYODLAR : 21-10, 8-4, 9-5,
17-10
Türkiyem, Yavuz Sultan’ý tek geçti: 1-0
18 ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Okullu Küçükler Futbol Final Grubunda
Türkiyem Ýmam Hatip ikinci maçýnda Yavuz
Sultan Selim’i 1-0 yendi. Bu galibiyetle final
grubunu 4 puanla tamamlayan Türkiye bugünki
maçýn sonucunu bekleyecek.
SAHA : 2 Nolu Sentetik
HAKEM : Ahmet Ecevit
TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU :
Lütfullah, Yasin, Batuhan, Hamza, M. Akif, Seyit, Y.
Emin, Enes, Y. Selim, Gürkan, Sadri, Furkan.
YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU : Tamer, Emircan, Muhammet, Meftun, Sefercan, Adem,
Melihcan, Baha, Tufan, Osman, Y. Can, M. Akut, H.
Merdin.
Muhtar adayýndan Osmancýk Belediyespor’a tatlý ikramý
Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu final grubundaki ikinci maçýný kazanarak umudunu bugünki maça taþýdý
Osmancýk Yazý Mahallesi Muhtar Adayý Sinan
Coþtu Osmancýk Belediyespor antremanýný ziyaret ederek futbolculara baþarýlar diledi.
30 Mart’ta yapýlacak seçimlerde Yazý Mahallesi
muhtarlýðýna aday olan Sinan Coþtu 1. Küme Final
Grubunda mücadele eden Osmancýk Belediyespor’un
antrenmanýný ziyaret etti ve çalýþma sonunda futbolcu-
lara tatlý ikram etti.
Osmancýk Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri
Ertan Derindere ve Uður Otuzbir muhtar adayý Sinan
Coþtu’ya ziyarettin ve tatlý ikramýndan dolayý teþekkür
ettir ve seçimlerde baþarýlar dilediler. Sinan Coþtu’da
Osmancýk Belediyespor’a Final Grubu maçlarýnda baþarý dileklerinde bulundu.
Okullu Küçükler Futbol Final Grubu ikinci maçýnda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu Yavuz Sultan Selim’i 1-0 yenerek þampiyonluk umudunu bugünki son
maça taþýdý.
Final Grubu ilk maçýnda Mimar Sinan Ortaokulu
ile normal süresi 1-1 biten maçýn ardýndan penaltý atýþlarýnda rakibine 5-4 avantaj veren Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu dün ikinci maçýnda Yavuz Sultan Selim
önünde henüz 3. dakikada attýðý tek golle sahadan 1-0
galip ayrýldý ve üç puanýn sahibi oldu.
Bugün final grubu son maçýnda saat 12.00’de Mimar Sinan Ortaokulu ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
karþýlaþacak. Bu maçtan Mimar Sinan Ortaokulu galip
ayrýlmasý halinde þampiyonluðu kazanacak. Maçýn berabere bitmesi veya Yavuz Sultan Selim’in kazanmasý
halinde ise þampiyonluðu Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu kazanacak. Final Grubu son maçýnýn ardýndan bugün düzenlenecek törenle dereceye giren okullara kupa
sporcularýna ise madalyalarý verilecek.
U 16’da deðiþiklik
U 16 Liginde bu hafta sonu oynanacak maç programýnda deðiþiklik yapýldý. Tertip Komitesinden yapýlan
açýklamaya göre Çorum Belediyespor’un U 15 takýmýnýn yarý final grubuna yükselmesi ve 25-29 Mart tarihlerinde bu maçlarda oynayacak olmasý nedeniyle HE Kültürspor ile oynayacaðý karþýlaþma yarýn saat 18.00’de 2
nolu sahada oynanacaðýný açýkladý. Diðer deðiþiklik ise
23 Mart pazar ünü saat 10.00’da oynanacak olan Ýl Özel
Ýdarespor - Gençlik Çepnispor maçýnýn baþlama saati 14
olarak deðiþtirildi.
2. Küme’de
ilk yarý
sona erdi
1. Küme U 19’da sýralama kesinleþti
Gençlerbirliði son maçlar öncesinde ligi üçüncü bitirmeyi garantiledi
1. Amatör Küme U
19 Liginde ligin bitimine bir hafta kala sýrala
kesinleþti. Eti Lisesi
Gençlikspor’un þampiyonluðunu daha önce
garantilemesinin ardýndan Çorumspor ikinciliði Gençlerbirliði ise
üçüncülüðü garantiledi.
11. hafta maçlarýnda Çimentospor’u 3-1
yenen Gençlerbirliði ligi üçüncü sýrada bitirmeyi garantiledi. Çorum Belediyespor ise Ýl
Özel Ýdarespor ile 1-1
berabere kalarak dördüncülüðü garantileme
fýrsatýný kaçýrdý. Çorumspor ise HE Kültürspor karþýsýnda aldýðý 3-0’lýk galibiyetle
maçlarýný 24 puanla ve
ikinci sýrada tamamladý.
Ligde son hafta
maçlarý iki haftalýk aranýn ardýndan 5 Nisan
A Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
A Grubu PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Çorum Belediye
2. HE Kültürspor
3. Mimar Sinan
4. Alaca Belediye
5. Ýskilip Bele.
O
3
4
4
4
3
G
3
3
2
1
1
B
0
0
1
1
0
M
0
1
1
2
2
A
9
11
8
10
5
Osmancýkgücüspor Ligden çekildi
Y
0
5
6
13
7
P
9
9
7
4
3
Çorum Belediye - HE Kültürspor.
Mimar Sinan Gençlik - Ýskilip Belediyespor.
B Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
Çorumspor - Gençlerbirliði
Gençlik Çepnispor - Çimentospor
B Grubu PUAN DURUMU
: 3-2
: 0-11
TAKIMLAR
O G B M A
Y
1. Gençlerbirliði 4
3 0
1 22
4
2. Çorumspor
3
2 1
0 15
4
3. Çimentospor
3
2 0
1 14
4
4. Ýl Özel Ýdare
3
0 1
2
2
6
5. Gençlik Çepni 3
0 0
3
1 37
Ýl Özel Ýdarespor - Gençlik Çepnispor.
Çimentospor - Çorumspor.
P
9
7
6
1
0
Haftanýn Sonuçlarý:
Çorum Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor
Çimentospor - Gençlerbirliði
Çorumspor- HE Kültürspor
: 1-1
: 1-3
: 3-0
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Eti Lisesi
2. Çorumspor
3. Gençlerbirliði
4. Çorum Belediye
5. Ýl Özel Ýdare
6. HE Kültürspor
7. Çimentospor
O
11
12
11
11
11
11
11
G
7
6
5
3
2
2
0
B
4
6
3
4
6
3
2
M
0
0
3
3
3
6
9
5 Nisan Cumartesi :
A
31
26
19
15
17
11
5
Y
11
10
14
13
20
18
33
P
25
24
18
13
12
9
2
Ýl Özel Ýdarespor - Çimentospor.
HE Kültürspor - Çorum Belediyespor.
Gençlerbirliði - Eti Lisesi Gençlik.
A Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
Çorum Belediyespor- Düvenci Belediyespor : 7-2
Kargýgücüspor - Uðurludað Belediye (H)
: 3-0
A Grubu PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Çorum Belediye
2. Kargýgücügücü
3. Düvenci Bele.
A grubundan Çorum Belediyespor, B
grubundan Gençlerbirliði final
grubunu garantiledi. Gruplardan
ikinci çýkacak takýmlar HE
Kültürspor veya Mimar Siinan B
grubundan ise Çorumspor veya
U 16 Liginde gruplarda son maçlar öncesinde A
grubundan Çorum Belediyespor B grubundan ise Gençlerbirliði final grubunda mücadele etmeyi garantiledi.
Gruplardan ikinci çýkacak takýmlar ise son hafta maçlarýndan sonra belli olacak.
A grubunda lider Çorum Belediyespor bir maçý eksik olmasýna raðmen dokuz puanla final grubunda mücadele etmeyi büyük oranda garantiledi. Dün akþam saatlerinde Ýskilip Belediyespor maçýndan üç puanla ayrýlmasý halinde final grubuna yükselecek. Gruptan çýkacak
ikinci takým son maçlarda belli olacak. HE Kültürspor,
Çorum Belediyespor önünde galip gelerek final grubuna
yükselmek istiyor. Mimar Sinan Gençlikspor ise Ýskilip
Belediyespor maçýný kazanýp He Kültürspor’un Çorum
Belediyespor karþýsýnda kaybetmesini bekleyecek.
B grubunda ise Gençlerbirliði maçlarýný tamamladý. Ligi 9 puanla tamamlayan Gençlerbirliði son maçýnda Çorumspor karþýsýnda ilk yarýsýný 2-0 önde tamamladýðý maçtan 3-2 maðlup ayrýldý ve grup maçlarýný maðlubiyetle kapattý.
Grupta Çorumspor bu galibiyetle umutlarýný son
maça taþýdý. Çimentospor ise farklý galibiyetle final grubu iddiasýný son haftada Çorumspor ile oynayacaðý maça býraktý. Bu maçta Çorumspor’a beraberlik yetecek,
Çimentospor’un ise final grubuna yükselmek için kazanmaktan baþka þansý bulunmuyor.
1. Amatör Küme U 19 Ligi
2. Küme Büyükler Puan Durumu
Çorum Belediye ve Gençlerbirliði final grubunda
Ýskilip Belediye - Çorum Belediyespor.
Alaca Belediyespor - Mimar Sinan Gençlik : 4-4
türde maç olmamasýndan dolayý lig 5 Nisan
cumartesi günü oynanacak maçlarla sona
erecek ve kupalar sahiplerine verilecek.
Çorum Belediye ve HE Kültürspor lider
U 16’da Final Grubunun iki takýmý belli oldu son iki takým son maçlara kaldý
U 16 Ligi Puan Durumu
cumartesi günü oynanacak. Bu hafta sonu 1.
Küme büyükler maçlanýnýn Cumartesi gününe alýnmasý gelecek
hafta sonunda da seçimler nedeniyle fiks-
O
3
3
3
G
3
2
1
B
0
0
0
M
0
1
2
A
Y
12 3
7
3
6 10
Uðurludað Belediye ligden çekildi
6 Nisan Pazar
P
9
6
3
Kargýgücüspor - Düvenci Belediyespor.
B Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
Gençlerbirliði - HE Kültürspor
Oðuzlar Belediyespor - Mecitözüspor
HE Kültürspor grubunda ilk yarýyý kayýpsýz olarak lider tamamladý
2. Amatör Küme
Büyükler Liginde gruplarda ilk yarý tamamlandý. A grubunda Çorum
Belediyespor B grubunda ise HE Kültürspor takýmlarý ilk yarýyý lider
tamamladýlar.
A grubunda ilk yarýnýn son hafta maçýnda
Çorum Belediyespor,
Düvenci Belediyespor
önünde zorlanmadan 72’lik skorla galip ayrýlarak devreyi kayýpsýz lider tamamladý. Grupta
Kargýgücüspor’da ikincilik için avantajlý ikinci
yarýya baþlayacak.
B grubunda ise HE
Kültürspor, Gençlerbirliði önünde 10-0 gibi
farklý skorla galip gele-
rek üçüncü maçýnda
üçüncü galibiyetini aldý.
Bu galibiyetle ilk yarýyý
namaðlup lider tamamladý. Grubun diðer maçýnda ise Oðuzlar Belediyespor evinde konuk
ettiði Mecitözüspor karþýsýnda gol düellosu
þeklinde geçen maçtan
5-4 galip ayrýlarak altý
puanla ilk yarýyý ikinci
sýrada tamamladý.
Ligde ikinci yarý
iki haftalýk aranýn ardýndan 6 Nisan pazar günü
oynanacak
maçlarla
baþlayacak
B Grubu PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. HE Kültürspor
2. Oðuzlar Bele.
3. Mecitözüspor
4. Gençlerbirliði
O
3
3
3
3
G
3
2
1
0
B
0
0
0
0
M
0
1
2
3
6 Nisan Pazar
A
18
10
11
2
: 0-10
: 5-4
Y
4
7
10
20
P
9
6
3
0
Mecitözüspor - Gençlerbirliði.
Oðuzlar Belediyespor - HE Kültürspor.
Kurumlar
Voleybol’da
iki maç var Özel Platin Saðlýk Meslek’de
Çorumspor U 16 takýmý gruptan çýkma þansýný Gençlerbirliði’ni zorda olsa yenerek artýrdý
Kurumlar Voleybol
Turnuvasýnda bugün iki
maç oynanacak. Tevfik
Kýþ Spor Salonu’nda oynanacak günün ilk maçýnda saat 19.00’da Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü
ile Zabýta Müdürlüðü
karþýlaþacak.
Günün
ikinci maçýnda ise saat
20.30’da Valilik Yazý iþleri Müdürlüðü ile Mecitözü Belediyesi takýmlarý
gruplarýndaki son maçlarýný oynayacaklar.
sýnýflar voleybol turnuvasý
Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lises’nde sýnýflar arasý voleybol turnuvasý düzenlendi. Beden
Eðitimi Öðretmeni Turgut Uðuz tarafýndan organize
edilen sýnýflar arasý voleybol turnuvasýnda yapýlan
müsabakalar sonunda HEM 9 C sýnýfý þampiyonluðu
kazandý.
Þampiyon takýmýn kaptaný Murat Haydar Erdem
öncelikli olarak arkadaþlarýný gösterdikleri mücadeleden dolayý tebrik etti. Kaptan seçmeler sýrasýnda fazla umutlu olmadýðýný ancak çalýþmalardaki perfor-
mansýn takým ruhunu oluþturduðunu ve inanarak bu
hedefe ulaþtýklarýný belirterek tüm arkadaþlarýný ve organizeyi yapan idareci ve öðretmenlerini kutladý.
Platin Saðlýk Koleji idarecileri yazýlýlar öncesinde öðrencilerin kaynaþmasý ve moral depolamasý adýna bu tur turnuvalarýn yararlý olduðunu belirterek
bundan sonrada basketbol, masa tenisi ve futbol
branþlarýnda da bu turnuvalarýn devam edeceðini belirttiler. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle
þampiyon olan takýma baþarý belgeleri ve ödülleri idrareci ve öðretmenler tarafýndan verildi.
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)
(Ç.HAK:627)
YÝTÝK
29051-29100 arasý
1 cilt, 29151-29200 arasý 2 cilt perakende satýþ
fiþi ve 1700 sýra nolu tek
sayfa sevk irsaliyesini
kaybettim. Hükümsüzdür.
Fadime ÞAHÝN
T.C.No:16000865174
Üçtutlar Mah.
Osmancýk 2. Sok. No:
30 ÇORUM
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
Ev iþlerinde yardýmcý bayan
eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 430 35 31
Ön muhasebeden anlayan logo
kullanabilen bayan eleman alýnacaktýr.
Devren Satýlýk
Kasap Dükkaný
Ýþ deðiþikliði nedeniyle hazýr müþteri
potansiyeline sahip, dükkan kirasý cazip,
ek iþ alaný mevcut, kamera sistemi, alarm
sistemi, sigortasý, klimasý mevcut kasap
dükkan devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 544 925 03 03
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
AUTOCAD, SOLÝDWORKS VE CAM PROGRAMLARINI
KULLANABÝLEN ELEMANLAR
CNC TORNA VE CNC FREZE OPERATÖRLERÝ,
KALÝTE KONTROL ELEMANLARI
MEKANÝK BAKIMCILAR,
FORKLÝFT KULLANABÝLECEK DEPO ELEMANI,
ADRES:ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6
TEL : 0364 254 91 02
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
Menekþe Asansör
Adres: Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný
Kat: 1/3 Tel: 213 23 44-224 04 91
(Ç.HAK:625)
Ýþyerimizde görevlendirilmek üzere bayan
aþçý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Hitit Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti.
Adres: Ankara Yolu Bulvarý 6. Km. No: 49
Tel: 235 05 19
(Ç.HAK:630)
Satýlýk Sürücü
Kursu
Etik olmayan rekabet koþullarýnda
inandýðým doðrularýmýn
zedelenmemesi için severek çok
emek verdiðim sürücü kursu
iþletmem devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 500 19 19
SATILIK
DÜKKAN
Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok.
No: 6’da 461 m2 dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 241 83 63
ELEMAN
ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde sürekli
çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný
aþmamýþ kaynakçý eleman aranýyor.
Mür. Tel:
0 535 866 21 69
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 1 adet
Doðalgaz ve Su Tesisatýcýsý, 1 adet Elektrik
Tesisatcýsý, 4 adet Kaynak Operatörü
(Gazatý,Elektrik,Oksijen), 1 adet Teknik
Ressam (Auto Cat,Master Cam,Solid Works),
8 adet Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Organize San. Böl. Salih Aydýn
Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak
üzere askerlik görevini yapmýþ eleman
alýnacaktýr.
Ýrtibat: 0 549 232 48 60-0 364 234 88 89
Adres: HAYTEK MAKÝNA
Küçük Sanayi Sitesi 45. Sk. No: 2 ÇORUM
Akþemseddin Caddesi’nde bulunan
500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr.
(Yurt Yapý karþýsý)
Tel: 0 544 858 12 64
ELEMANLAR
ARANIYOR
CNC TORNACI
ve
KAYNAKCILAR
Asansör iþinde çalýþtýrýlmak üzere
vasýflý ve vasýfsýz elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Bayan Aþçý
Aranýyor
(Ç.HAK:623)
Firmamýzýn muhasebe departmanýnda
çalýþtýrýlmak üzere logo programýna hakim
Microsoft Ofis programýný bilen bay ve bayan
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Mür. Tel: 235 01 21
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:592)
(Ç.HAK:610)
YÜKSEK OKUL VEYA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU
OLMAK VE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.
SATILIK DÜKKAN
(Ç.HAK:571)
ELEMANLAR ARANIYOR
FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE KONTROL BÖLÜMLERÝNDE
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
Özyýldýz Isý Ýnþ. Mlz.
Gülabibey Mah. Cemilbey Cad.
119/22 (Rüstem Eren Parký Üstü)
Müracaat Tel: 230 12 22
0 532 498 76 48
KÝRALIK veya
SATILIK DÜKKAN
ELEMAN
ARANIYOR
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
(Ç.HAK:232)
(Ç.HAK:624)
Çorum merkez Çomar
(Ç.HAK:628)
Yasin Fatih BÝLECEN
Yusuf oðlu 1992
Çorum Doðumlu
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
10 NÝSAN
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Bayan Eleman
Alýnacaktýr
(Ç.HAK:626)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Çorum il, merkez ilçe,
Bahçelievler Mahallesinde 795
ada, 34 parselde 481,28 m2
yüzölçümlü kargir ev ve arsa
vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 209.839,66
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
(Ç.HAK:631)
Tavuk eti alýmý iþi.
Yer: Çorum L Tipi Kapalý ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
2 MAYIS
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
20 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:477)
Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu
Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada
no, 3 parsel nolu, Yeni ve
Alibey Mahalle/Mevkiinde
bulunan taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 67.216,00
Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat
Salonu
Saat: 10.20-10.30
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Çorum il, merkez ilçe, Sapa
köyü Killik mevkiinde muhtelif
yer ve fiyatlarla satýlmasýna
karar verilen 16 adet taþýnmazýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 09.30-12.02
***
(Ç.HAK:435)
Ýl Emniyet Müdürlüðü Özel
Harekat Þube Müdürlüðü ile
Çevik Kuvvet personeline iaþe
ve kumanya alýmý iþi.
Yer: Çepni Mahallesi Ýnönü
Caddesi No: 28 Çorum
Saat: 11.00
***
8 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 LN 217 plakalý, 2001 model,
BMC marka kamyonun satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad.
No: 75 Kültür Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
22 NÝSAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.)
Satýþ Memurluðu
16 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:603)
***
Çorum Emniyet Müdürlüðü
Çorum il, merkez ilçe, Tepecik
Mahallesinde 721 ada, 5
parselde 425,70 m2 yüzölçümlü
arsa üzerindeki bahçeli iki katlý
kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 130.000,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
T.C. Bayat Ýcra Dairesi
Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100
parsel, üzerinde 82 m2 kargir
kümes ve 75 m2 tek katlý kargir
ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 5.186,00
Yer: Bayat Hükümet Konaðý
Saat: 12.00-12.10
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:383)
Madeni yað ve antifriz alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
27 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Kale Mahallesi Hamit Duran
Caddesi No: 6 adresinde
bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 250.000.00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah. Karadonlu
mevkii, 407 ada, 34 parsel’de 3
katlý betonarme karkas olarak
inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 136.000,00
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saatg: 13.50-14.00
***
5 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada
no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31
ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii,
1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 65.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:545)
24 MART
Çorum Belediyesi
26 MART
T.C. Kargý Ýcra Dairesi
19 UF 918 plakalý, 2012 model
Ford marka, beyaz renkli aracýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 40.000
Yer: Kargý Hükümet Konaðý
önü
Saat: 10.00-10.10
***
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum Merkez Gülabibey Mah.
ada 2926, parsel 1’de kayýtlý
arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 420.000,00
Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
(Ç.HAK:609)
Çorum ili, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi, 2945 ada,
81 parselde 368,31 m2
yüzölçümlü arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 50.090,16
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
3 NÝSAN
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
19 NB 267 plakalý, gri renkli,
2012 model Renault marka,
Megane 3 HB Pirivilege tipli
aracýn satýþý iþi.
Muhamemen bedel: 30,000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada
no, 2 parsel no, Ulukavak
Mahallesindeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 69.229,60
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:463)
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Oðuzlar Erenler köyüne içme
suyu tesisi yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü
Cad. No: 167 Çorum
Saat: 10.00
***
Madeni yað alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
Mahallesi Çomar mevkiinde
bulunan tarla vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
(Ç.HAK:595)
21 MART
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Renkli karo kauçuk kaplama
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
25 MART
Çorum Ýl Özel ÝdaresiSu ve
Kanal Hizmetleri Müdürlüðü
31 MART
Çorum Belediye Baþkanlýðý
(Ç.HAK:332)
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde 3231
ada, 5 parselde 714,43 m2
yüzölçümlü arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 285.772,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Çorum Ýlinde Yapýlacak TSE
Araç Kontrol Merkezi Binasý
Ýnþaatý ile Altyapý ve Çevre
Düzenlemesi Ýþi
yapým iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
Bilkent Plaza Bl
Blok Bilkent Çankaya/Ankara
Saat: 14:00
***
(Ç.HAK:2559)
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
19
Bulvarý No: 14 Tel: 254 95 49
SATILIK
DÜKKAN
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
Okullar15-16 yaþ güreþ
grubunda Çorum rüzgarý
Gümüþhane’de yapýlan 15-16 Yaþ Okullar Güreþ grup birinciliðinde
Çorum serbest stilde takým halinde birinci grekoromen stilde ise
üçüncülüðü kazandý. Grupta kürsüye çýkan 18 Çorumlu güreþçi Türkiye
Þampiyonasý’nda mücadele etmeye hak kazandýlar.
ÇARÞAMBA 19 MART 2014
Okullar
Güreþ
Grup birinciliðinde Çorum takýmý Gümüþhane’de fýrtýna gibi esti.
Çorum takýmý serbest
stilde birinci grekoromende ise üçüncü oldu.
Ýki kategoride toplam 18
güreþçi Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak
kazandý.
14-16 Mart tarihlerinde Gümüþhane’de yapýlan 15-16 Yaþ Okullararasý güreþ grup birinciliðinde Çorum takýmý
Merkez Endürstir Meslek Lisesi’nin kafile baþkanlýðýnda gitti. Grupta
grekoromen stilde 58
Kg’da Ýsa Arslan (Merkez ÝHL). 63 Kg’da ayný
okuldan Özgür Yiðit birinci, 54 Kg’da Spor Lisesi’nden Sefa Oypan,
42 Kg’da Endüstri Meslek Lisesi’nden Ramazan
Bolat, 63 Kg’da Endüstri
Meslek Lisesi’nden Kenan Yazýcý, 83 Kg’da ayný okuldan Ýlhami Yunus
Büyükpatlak ve 100
Kg’da Sungurlu Ýmam
Hatip Lisesi’nden Emirhan Güvenoðlu üçüncü
olarak bronz madalya ka-
Çabuk kuvvet
ve taktik çalýþma
Cumartesi günü sahasýnda Maltepespor ile
karþýlaþacak olan Çorum
Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma
ile sürdürdü. Teknik Direktör Hakký Öztabað
yönetiminde
saat
11.00’de Nazmi Avluca
sahasýnda yapýlan antrenmana sakatlýðý bulunan Mehmet Akif dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Kasýðýnda aðrý
olan Sefa ile halsiz olan
Osman Bodur takýmdan
ayrý olarak antrenör Arif
Ceylan ile birlikte düz
koþu yaptýlar.
Diðer futbolcular
ise toplu olarak yapýlan
ýsýnma hareketlerinin ardýndan Teknik Direktör
Hakký Öztabað takýmý
ikiye bölerek bir bölümü
çeyrek sahada minyatür
kalede kontrol pas çalýþ-
masý yaparken diðerleri
ise tüm saha etrafýndan
kurulan aletlerde çabuk
kuvvet ve dayanýklýlýk
hareketleri yaptýlar.
Ýki grubun dönüþümlü olarak iki seri olarak yaptýðý bu çalýþmanýn ardýndan önce yarý
sahada sonrada tam sahada taktik çalýþma yaptýran Özbað, Bursa Nilüferspor maçýnda yapýlan
hatalar üzerinde durdu.
Özellikle forvette gol
yollarýndaki sýkýntýyý
çözmeye yönelik gol vuruþu çalýþmasý yaptýran
Öztabað ceza sahasý
içindeki son vuruþlarda
dikkatle olmalarýný istedi.
Futbolcularýn bu
çalýþmasý sýrasýnda kalecilerde ayrý olarak ve oldukça aðýr bir antrenman yaptýlar. Çorum
Belediyespor, Maltepespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik
çalýþma ile sürdürecek.
Gümüþhane’de serbest stilde takým halinde kazanýlan þampiyonluk kupasý ve sporcular
zandýlar.
Serbest stilde ise 42
Kg’da Merkez Endüstri
Meslek Lisesi’nden Yahya Akkaya, 50 Kg’da ayný okuldan Musa Þahin
birinciliði kazanýrken 42
Kg’da Spor Lisesi’nden
Engin Çetin, 46 Kg’da
Merkez Ýmam Hatip Lisesi’nden Zekeriya Sinan
Ýpek, 69 Kg’da Merkez
Endüstri Meslek Lisesi’nden Çaðrý Kýrbýyýk
ve 76 Kg’da Spor Lisesi’nden Hüseyin Kütlemez ikinci olarak gümüþ
madalya kazandýlar. 50
Kg’da Merkez EML’den
Arif Eryücel, 58 Kg’da
Merkez ÝHL’den Ahmet
Çýnar, 69 Kg’da Merkez
ÝHL’den Burak Akman
ve 85 Kg’da Osmancýk
ÝHL’den Yasin Ayal
üçüncü olarak bronz madalya kazandý.
Grup birinciliðinde
dereceye giren bu isimler
26-29 Nisan tarihleri arasýnda Balýkesir’de yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý’nda mücadele
etme hakký kazandýlar.
Çorum Belediyespor Samsun grubunda
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn
dünki
antrenmanýný
uzun bir aranýn ardýndan
Mali As Baþkan Musta-
fa Özbayram Genel
Kaptan Hamit Iþýk ile
birlikte izledi.
Çorum Belediyespor U 15 takýmý yarý final grubunda Zonguldak Karadeniz
Ereðlispor, Ankara Hacettepespor ve Erzurum Yakutiyespor takýmlarý ile
Samsun’da mücadele edecek.
U 15 Futbol Yarý Final Grup birinciliðinde
Çorum
Belediyespor
Samsun’da mücadele
edecek. Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 26-28 Mart
tarihlerinde oynanacak U
15 yarý final grup birinciliði müsabakalarý Kütahya ve Malatya’da altýþar
takým, Samsun ve Eskiþehir’de ise dörder taký-
mýn katýlýmý ile yapýlacak.
Merzifon’da yapýlan grup maçlarýný birinci
olarak tamamlayarak yarý final grubuna yükselen
Çorum Belediyespor U
15 takýmý Samsun’da yapýlacak olan müsabakalarda Zonguldak Karadeniz Ereðli Belediyespor,
Ankara Hacettepespor ve
Erzurum Yakutiyespor
takýmlarý ile mücadele
edecek. Dört takýmýn tek
devreli lig statüsünde oynayacaklarý maçlar sonunda birinci olan takým
Türkiye Finallerinde mücadele etme hakký kazanacak.
Safranbolu hazýrlýðý baþladý
Merzifon’da Güneþ
dönemi sona erdi
Lider Etimesgut
Belediyespor deplasmanýndan 2-2’lik beraberlik ve bir puanla dönerek moral bulan Çorumspor önümüzdeki
hafta içinde Salý günü
sahasýnda oynayacaðý
BAL 4. grupta mücadele eden Merzifonspor
Yönetimi Teknik Direktör Sunay Güneþ ile yollarý
ayýrdý. Bu sezon baþýnda Çorumspor’da göreve baþlayan ilk yarýnýn son haftasýnda Merzifonspor’dan
gelen teklifi kabul ederek mavi beyazlý kulüple anlaþan Sunay Güneþ son hafta iç sahada oynanan ve 10 kazanýlan Çarþambaspor maçýnýn ardýndan yollar
ayrýldý.
Merzifonspor Yönetimi sosyal paylaþým sitesinden yayýnladýðý mesajda Sunay Güneþ ile yollarýn
alýnan baþarýsýz sonuçlar nedeniyle ayrýldýðý belirtildi.
Safranboluspor maçýnýn
hazýrlýklarýna moralli
baþladý.
Dün saat 13.00’de
1 nolu sentetik çim sahada yapýlan antrenmana okulu nedeniyle
Ümit ile memlemketine
gittiði için izinli olan
kaleci Akýn dýþýnda tüm
futbolcular katýldýlar.
Isýnma hareketleri ile
baþlayan antrenman dar
alanda pas çalýþmasý ile
devam etti ardýndan da
on dakikalýk tempolu
koþular yapýldý.
Üç seri olarak yapýlan bu çalýþma sýrasýnda antrenör Cemil Kaya
futbolcularý fiziksel olarak yüklemeye yaptýðý
gözlendi. Haftanýn ilk
antrenmaný yarý sahada
taktik aðýrlýklý çalýþma
ile sona erdi. Etimesgut
Belediyespor maçýnda
ortaya konulan mücade-
Bahçelievler Bartýn, 23 Nisan Kýrþehir grubunda
Küçükler Basketbol grup merkezleri açýklandý
Okullu Küçükler Basketbol Grup birinciliðinde mücadele edecek okullar açýklandý.
Çorum þampiyonlarý Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu kýzlarý Bartýn,
23 Nisan Ortaokulu erkek takýmý ise Kýrþehir grubunda mücadele edecek.
21-23 Mart tarihlerinde
Bartýn’da yapýlacak olan küçük kýzlar grup birinciliðinde
temsilcimiz Bahçelievler Öð-
Okullu Küçükler Basketbol Grup birinciliklerinde
Çorum temsilcileri Bahçelievler Salim Akaydýn
kýz takýmý Bartýn, 23 Nisan erkek takýmý ise
Kýrþehir’de 21-23 Mart tarihlerinde mücadele
edecekler.
retmen Salim Akaydýn Ortaokulu ile birlikte Ýstanbul Bahçelievler Yeni Bosna Ýlkokulu,
Samsun Canik Kocatepe Ortaokulu, Amasya Merzifon Gazi
Ortaokulu, Bartýn Fatih Orta-
okulu, Karabük Mimar Sinan
Ortaokulu, Kastamonu Merkez Ortaokulu, Kýrýkkale Özel
Kýzýlýrmak, Sinop Gelincik
Ortaokulu, Zonguldak Ereðli
Cumhuriyet Ortaokulu.
Ayný tarihlerde Kýrþehir’de yapýlacak olan grup birinciliðinde mücadele edecek
23 Nisan Ortaokulu erkek takýmýnýn rakipleri, TED Ankara
Koleji Vakfý, Antalya Özel Envar Koleji, Mersin ODTÜ Ortaokulu, Aksaray Fatih Sultan
Mehmet, Karaman Özel Babaoðlu Ortaokulu, Kýrýkkale
Merkez Atatürk Ortaokulu,
Nevþehir Altýnyýldýz Koleji ve
Yozgat Özel Ergin Ortaokulu.
le ve alýnan bir puanýn
verdiði moralle Safranboluspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaklarý taktik çalýþma ile
sürdürecek.
Cumhuriyet yarý final grubu Tokat’ta
Çorum Belediyespor U 15 takýmý yarý final grubunda Samsun’da mücadele edecek
Okullu Yýldýzlar Futbol Yarý Final Grup birinciliðinde Cumhuriyet
Ortaokulu 7-10 Nisan tarihlerinde Tokat’ta mücadele edecek.
Okullu Yýldýzlar
Futsal yarý final grup
merkezleri açýklandý.
Çorum Cumhuriyet Lisesi erkek takýmý 7-10
Nisan tarihleri arasýnda
Tokat’ta yapýlacak müsabakalarda mücadele edecek.
Okul Sporlarý Federasyonu’ndan yapýlan
açýklamaya göre 6 Nisan’da yapýlacak teknik
toplantý ile baþlayacak
yarý firal grup birinciliðinde Çorum Cumhuriyet Ortaokulu ile birlikte
Adana Meryem Abdurrahim Gizer, Gaziantep
vali Lütfü Bilgin, Ýstanbul birincisi Sultangazi
Orhangazi, Kayseri Burhan Dinçbal, Mersin Namýk Kemal, Hatay Mehmet Rende ve Sivas
Mevlana Ortaokulu takýmlarý mücadele edecekler.
Sekiz takým dörderli iki gruba ayrýlacak
ve gruplarýnda ilk iki sýrayý alan okullar çapraz
olarak yarý finalde karþý-
laþacaklar. Yarý final
maçlarýný kazanan iki takým Türkiye Finallerinde
mücadele etmeye hak
kazanacak. Cumhuriyet
Ortaokulu Malatya’da
yapýlan grup maçlarý sonunda birinci olarak yarý
final grubunda mücadele
etmeye hak kazanmýþtý.
Cumhuriyet Ortaokulu yarý final grubunda Tokat’ta mücadele edecek
Download

19 Mart 2014 Çarşamba - Çorum Hakimiyet Gazetesi