Türkmenler Türkiye’den
destek bekliyor
Irak
Türkmen
Cephesi
(ITC)
Baþkaný
Erþed Salihi,
Türkiye'nin
her zaman
Türkmenlerin
yanýnda
olduðunu,
yaþadýklarý
Erþed Salihi
bu zor
süreçte Türkiye'deki basýn-yayýn
organlarýndan da destek
beklediklerini ifade etti.
Cumhurbaþkaný adayý
Recep Tayyip Erdoðan
* HABERÝ 7’DE
* HABERÝ 14’DE
ÇORUM
2 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Fethullah Gülen, Hukukçular Derneði Baþkaný hemþehrimiz Avukat Cavit Tatlý'ya dava açtý.
Gülen’den hemþehrimiz
Cavit Tatlý’ya dava
* HABERÝ 6’DA
Keþkek, Anadolu’nun
iftar lezzetleri arasýnda
Çorum’un meþhur yöresel
yemeklerinden keþkek, Anadolu’da
iftar ve sahur sofralarýnýn
vazgeçilmezleri arasýna girdi.
Fiyatý : 40 Kuruþ
* HABERÝ 11’DE
Önceliðimiz öðrenci yurdu
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý, TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ile birlikte KYK Genel
Müdürü hemþerimiz Prof. Dr. Recep
Kaymakcan'ý ziyaret etti. Ziyarette
Çorum’un öðrenci yurdu ihtiyacý
gündeme geldi.
Çorum'da, "ihaleye fesat
karýþtýrma" operasyonunda
tutuksuz yargýlanmak üzere
serbest býrakýlan 33 kiþi
hakkýnda dava açýldý.
* HABERÝ 5’DE
Tarlada
kavga
Ýstihdam ve
iþsizlikte bölgenin
en iyisiyiz
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
il düzeyinde temel iþgücü
göstergelerini açýkladý.
* HABERÝ 2’DE
Ýhaleye fesat karýþtýrma
iddiasýna dava açýldý
Çorum, iþsizlik oraný 5,9, istihdam oraný 48,9 ile
bölge iller arasýnda birinci sýrada yer aldý.
* HABERÝ 2’DE
Yetim ve öksüzleri
sevindirecekler
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte KYK Genel Müdürü hemþerimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan'ý ziyaret
Çorum
Belediyesi
ihtiyaç sahibi
1571 öksüz ve
dar gelirli
ailelerin
çocuklarýna
pantolon, t-shirt,
hýrka, çorap ve
ayakkabýdan
oluþan giyim
yardýmý
yapýlmak üzere
alým ihalesi
yaptý.
Dodurga’da tarla biçme meselesi
yüzünden kavga çýktý.
* HABERÝ 5’DE
Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi 1571 öksüz ve dar gelirli ailelerin çocuklarý için ihale yaptý.
Çorum iþsizlik
oraný en düþük
9. il oldu
Türkiye genelinde iþsizlik oraný
2013 yýlýnda %9,7 olarak tahmin
edildi. Tahminlere göre Çorum
2013 yýlýnda % 5,9 ile iþsizlik
oraný en düþük 9. il oldu.
* HABERÝ 2’DE
* HABERÝ 4’DE
Deniz Feneri’nden iyilik çaðrýsý:
‘Paylaþýn bereketlensin’
Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube
Müdürlüðü il merkezinde bir serada 941 kök kenevir bitkisi ele
Polisten kenevir
operasyonu
Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlar Þube
Müdürlüðü il merkezinde bir
serada 941 kök kenevir bitkisi
ele geçirdi.
* HABERÝ 5’DE
D eniz
Feneri
Derneði,
sosyal
yardýmlaþma
ve dayanýþma
duygularýnýn
zirveye
ulaþtýðý
Ramazan
Ayý’nda, ‘iyilik’
için yine kollarý
sývadý.
* HABERÝ
10’DA
Sungurlu Belediyesi’nde temizlik iþçisi olarak
çalýþan üç kiþi çöpleri toplarken 5 burma bilezik
Çöp toplarken
altýn buldular
Çorum’un Sungurlu ilçesinde
belediyede temizlik iþçisi olarak
çalýþan üç kiþi çöpleri toplarken
içinde 5 burma bileziðin
bulunduðu bir çanta buldu.
Temizlik iþçileri çantayý Belediye
Baþkanýna teslim etti.
Deniz Feneri Çorum Gönüllüleri, Ramazan Ayý nedeniyle PTT Merkez Müdürlüðü yanýnda baðýþ standý
* HABERÝ 7’DE
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
Öðrenci yurdu ihtiyacý gündemde
Mustafa Demirer
AK Parti Çorum Milletvekili
Cahit Baðcý, Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ile birlikte Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
hemþerimiz Prof. Dr. Recep
Kaymakcan'ý makamýnda ziyaret
etti.
Ziyarette Kredi ve Yurtlar
Kurumunun barýnma hususunda
geleceðe yönelik planlarý hakkýnda
görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Çorum'da gerek Kuzey, gerekse
Güney Kampüsü'nün baþlamasýyla
birlikte yurt ihtiyacýnýn arttýðý,
Çorum'da özel sektörün KYK'nýn
ihtiyaçlarý karþýlamasý hususunda
katký verebileceði ifade edildi.
Baðcý, ziyarette ayrýca Sungurlu'nun
Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunun
hýzlandýrýlmasýný talep etti.
Prof. Dr. Kaymakcan da
ziyaretlerinden dolayý Milletvekili
Cahit Baðcý ve TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal'a teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Çorum iþsizlik oraný
en düþük 9. il oldu
Mustafa Demirer
Türkiye genelinde iþsizlik oraný
2013 yýlýnda %9,7 olarak tahmin
edildi. Tahminlere göre Çorum 2013
yýlýnda % 5,9 ile iþsizlik oraný en
düþük 9. il oldu.
TÜÝK Bölge Müdürü Harun
Çiçek'in verdiði bilgiye göre, 2013
yýlýnda; iþsizlik oranýnýn en yüksek
olduðu iller sýrasýyla, Batman (%
23,4), Mardin (%20,6) ve Siirt
(%20,5) olarak tahmin edildi.
Ýþsizlik oranýnýn en düþük olduðu
iller ise sýrasýyla, Karaman (%4,2),
Konya (%4,7) ve Manisa (%5,1)
olarak öngörüldü. Çorum iþsizlik
oraný en düþük 9. il oldu.
AK Parti Çorum Milletvekili
Cahit Baðcý, TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ile
birlikte KYK Genel Müdürü
hemþerimiz Prof. Dr. Recep
Kaymakcan'ý ziyaret etti.
Ýstihdam ve iþsizlikte
bölgenin en iyisiyiz
Mustafa Demirer
Türkiye su ürünleri üretiminde Avrupa Birliði'nde ön sýralarda yer aldý.
Su ürünlerinde
Karadeniz üstünlüðü
Türkiye su ürünleri üretiminde
Avrupa Birliði'nde ön sýralarda yer
aldý.
TÜÝK verilerine göre,
Türkiye’de su ürünleri üretimi 2013
yýlýnda bir önceki yýla göre %5,8
azalarak 607 515 ton olarak
gerçekleþti. Üretimin %48,6'sýný
deniz balýklarý, %7,2'sini diðer deniz
ürünleri, %5,8'ini içsu ürünleri ve
%38,4'ünü yetiþtiricilik ürünleri
oluþturdu.
Türkiye, su ürünleri üretimiyle
Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda
önemli bir yere sahiptir. 2012 yýlýnda
Türkiye 644 852 tonluk üretimiyle
Ýspanya'nýn(1 024 420 ton), Birleþik
Krallýk'ýn(832 082 ton) ve
Fransa'nýn(666 303 ton)ardýnda yer
alýyor.
Türkiye’de deniz ürünleri
avcýlýðý 2013 yýlýnda bir önceki yýla
göre %14,5 azalarak 339 047 ton
olarak gerçekleþti. Deniz ürünleri
avcýlýðý ile yapýlan üretimde ilk
sýrayý % 51'lik oran ile Doðu
Karadeniz Bölgesi aldý. Bu bölgeyi
%21,7 ile Batý Karadeniz, %12 ile
Marmara, % 9,4 ile Ege ve % 5,9 ile
Akdeniz Bölgeleri izledi.
Haber Merkezi
Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) il
düzeyinde temel iþgücü
göstergelerini açýkladý.
Samsun'da iþsizlik
oraný 6,6, istihdam oraný
47,2 olarak gerçekleþti.
Tokat'ta iþsizlik oraný
6,6, istihdam oraný 46,7,
Çorum'da iþsizlik oraný
5,9, istihdam oraný 48,9,
Amasya'da iþsizlik oraný
6,6, istihdam oraný 47,4
olarak gerçekleþti.
Ýþte o açýklama;
"TÜÝK il düzeyinde
2013 yýlý 'iþgücüne
katýlým oraný', 'istihdam
oraný' ve 'iþsizlik oraný'
göstergeleri yayýnlandý.
Türkiye genelinde,
2013 yýlý için iþsizlik
oraný %9,7 olarak tahmin
edildi. Ýþsizlik oranýnýn
en yüksek olduðu il
Batman, en düþük
olduðu il Karaman.
Model çalýþmasý
sonucuna göre 2013
yýlýnda; iþsizlik oranýnýn
en yüksek olduðu iller
sýrasýyla, Batman
(%23,4), Mardin
(%20,6) ve Siirt (%20,5),
iþsizlik oranýnýn en
düþük olduðu iller ise
sýrasýyla, Karaman
(%4,2), Konya (%4,7) ve
Manisa (%5,1) olarak
tahmin edildi.
Çorum, iþsizlik oraný 5,9, istihdam oraný 48,9 ile bölge iller arasýnda birinci sýrada yer aldý.
Ýstihdam oranýnýn
en yüksek olduðu il
Ardahan, en düþük
olduðu il Batman
Türkiye genelinde,
2013 yýlý için istihdam
oraný %45,9 olarak
tahmin edildi.
Model çalýþmasý
sonucuna göre 2013
yýlýnda; istihdam
oranýnýn en yüksek
olduðu iller sýrasýyla,
Ardahan (%59,1), Kars
(%55,5), Burdur ve
Bartýn (%54,9), istihdam
ÝNCÝ RESTAURANT
ÇORUM’UN ÝNCÝSÝ
KURULUÞUMUZUN 6. YILINDA RAMAZAN AYI BOYUNCA
AÇIK BÜFE ÝFTAR YEMEKLERÝNE BEKLÝYORUZ
RAMAZAN AYI
ÝFTAR PROGRAMI
ÝFTARLIK
Zengin Salata Büfesi
Zengin Zeytinyaðlý Büfesi
Zengin Tatlý Büfesi
Zengin Meyve Büfesi
Günün Çorbasý
Çorum Mantýsý
GRUP YEMEKLERÝNDE
FÝX MENÜ UYGULANIR
Ýlkemiz; Hizmet, Güleryüz,
Kalite ve Güven...
Hergün deðiþken 3 çeþit ana
yemek, kýrmýzý ve beyaz et pilav
püre, yemek sonrasý çay ikramý,
tasavvuf müziði eþliðinde her
akþam iftar yemeðine bekliyoruz.
Rezervasyon Tel: 0 530 321 17 19
Çorba
Salata
Mantý
Ana yemek
Pilav
Tatlý
Meyve
Meþrubat
Su
Çay
FÝX MENÜ KÝÞÝ BAÞI FÝYATI
25.00 ¨
Binevler Mevkii Mehmetçik Parký ÇORUM Tel: 0 364 227 05 15 Faks: 226 63 31 www.coruminci.com
oranýnýn en düþük
olduðu iller ise sýrasýyla,
Batman (%27,8), Mardin
(%29,7) ve Siirt (%29,8)
olarak tahmin edildi.
Ýþgücüne katýlma
oraný en yüksek il
Ardahan, en düþük il
Batman
Ýþgücünün önemli
bir göstergesi olan
iþgücüne katýlma oraný,
2013 Hanehalký Ýþgücü
Araþtýrmasý yýllýk
sonuçlarýna göre Türkiye
genelinde %50,8 olarak
tahmin edildi.
Model çalýþmasý
sonucuna göre 2013
yýlýnda; iþgücüne katýlma
oranýnýn en yüksek
olduðu iller sýrasýyla,
Ardahan (%62,8), Kars
(%59,5) ve Burdur
(%58,9), iþgücüne
katýlým oranýnýn en
düþük olduðu iller ise
sýrasýyla, Batman
(%36,2), Diyarbakýr
(%37,2) ve Mardin
(%37,4) olarak tahmin
edildi.
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
KUTLAMA ve TEÞEKKÜR
2014 LYS SONUÇLARINA GÖRE ;
MF-2 ÇORUM 3.SÜ
MF-3 ÇORUM 3.SÜ
MF-4 ÇORUM 5.SÝ
SEZGÝN BALOÐLU
Olan Deðerli Öðrencimiz;
'nu
TM-1 ÇORUM 2.SÝ
TM-2 ÇORUM 3.SÜ
TM-3 ÇORUM 3.SÜ
BÝHTER YAZAR
Olan Deðerli Öðrencimiz;
'ý
DÝL-1 ÇORUM 1.SÝ
DÝL-2 ÇORUM 1.SÝ
DÝL-3 ÇORUM 2.SÝ
TS-1 ÇORUM 3.SÜ
TS-2 ÇORUM 3.SÜ
KIVILCIM AKBAY
Olan Deðerli Öðrencimiz;
'ý
KUTLAR, BU BAÞARILARINDA EMEÐÝ GEÇEN BAÞTA KIYMETLÝ AÝLELERÝ, OKUL
ÖÐRETMENLERÝ VE ÝDARECÝLERÝNÝ, DERSHANEMÝZ ÖÐRETMENLERÝNÝ VE
PERSONELÝNÝ TEBRÝK EDERÝZ.
M.A BUTÝK DERSHANESÝ
METÝN AKBAY
(Ç.HAK:1920)
KURUCU MÜDÜR
3
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
Yetim ve öksüzleri
sevindirecekler
Mustafa
Demirer
Ýhaleye Saray Giyim Manifatura
Konfeksiyon teklif verdi.
Çorum
Belediyesi ihtiyaç
sahibi 1571 öksüz ve
dar gelirli ailelerin
çocuklarýna pantolon,
t-shirt, hýrka, çorap ve
ayakkabýdan oluþan
giyim yardýmý
yapýlmak üzere alým
ihalesi yaptý.
Destek
Hizmetleri Müdürü
Leyla Sayýn'ýn
Baþkanlýðý'nda
komisyon huzurunda
yapýlan ihaleye, Saray
Giyim Manifatura
Konfeksiyon teklif
verdi.
157 bin 361 lira
83 kuruþ yaklaþýk
maliyetli ihaleye
Saray Giyim ilk
oturumda 147 bin 674
TL, ikinci oturumda
ise 139 bin 819 TL
teklif sundu
Komisyon teklifi
deðerlendirmeye aldý.
Ramazan Çadýrý’nda dün akþam iftarý iþadamý Mehmet Tütüncü karþýladý.
Ýftarý Mehmet
Tütüncü verdi
Hurþit Bozkurt
Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi 1571 öksüz ve dar gelirli ailelerin çocuklarý için ihale yaptý.
Demirkaynak, izleyenleri güldürdü
Ramazan Sokaðý'nda etkinlikler devam ediyor.
Recep Demirkaynak
Ramazan Sokaðý'nýn üçüncü günü Recep Demirkaynak'ýn
stand-up gösterisi ile devam etti.
Ramazan Sokaðý'nda çocuk ve gençlere yönelik bazý gösteriler de yer aldý.
Etkinlikleri Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nun
yaný sýra çok sayýda vatandaþ izledi.
Yüksel Basar
Çorum
Belediyesi'nin
Atatürk Anadolu
Lisesi bahçesinde
kurduðu Ramazan
Sokaðý'nda
etkinlikler devam
ediyor.
Ramazan
Sokaðý'nýn üçüncü
günü Recep
Demirkaynak'ýn
stand-up gösterisi
ile devam etti.
Recep
Demirkaynak
stand-up
gösterisini
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ahmet
Yabacýoðlu'nun
yaný sýra çok
sayýda vatandaþ
izledi.
Ramazan
Sokaðý'nda çocuk
ve gençlere
yönelik bazý
gösteriler de yer
aldý.
Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý
ile Çorum Belediyesi
tarafýndan kurulan
Ramazan Çadýrý'nda
dün akþam düzenlenen iftarý iþadamý
Mehmet
Tütüncü
karþýladý.
Ýftar programlarýna Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Alper
Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu dönüþümlü olarak katýlýyor.
Ramazan Çadýrý
dar gelirlinin, ekonomik durumu elveriþli
olmayanlarýn, yolda
kalmýþlarýn, öðrencilerin, Çorum’da misafir ettiðimiz mültecilerin imdadýna yetiþiyor.
Ýftar çadýrýnda
davetlilere her akþam
zengin bir mönü ikram ediliyor.
Geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin hayat bulduðu iftar sofralarý birlik,
beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile oluyor.
Ýnsanlar
ayný
sofrada oturup hem
iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor. Ýftar yemeðinin
mönüsü her zaman
olduðu gibi zengin
oluyor. Ýftar Çadýrýnda hergün bin kiþiye
iftar veriliyor.
Ramazan Çadýrý’nda Grup Sada ilahiler seslendiriyor.
Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor.
Ramazan Çadýrý’nda Grup Sada ilahiler seslendiriyor.
Ýftar çadýrýnda gelenekler yaþatýlýyor.
Ýftar çadýrýnda her akþamk zengin bir mönü davetlilere ikram ediliyor.
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Ýhaleye fesat karýþtýrma
iddiasýna dava açýldý
Çorum'da, "ihaleye fesat
karýþtýrma" operasyonunda
tutuksuz yargýlanmak üzere
serbest býrakýlan 33 kiþi
hakkýnda dava açýldý
Geçtiðimiz yýl, Çorum'un
yaný sýra 6 ilde faaliyet
gösteren bazý þirketlerin
ihaleye fesat karýþtýrdýklarý
ihbarý üzerine Ýl Emniyet
Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele
Þubesi Mali Büro Amirliði
ekiplerince yapýlan operasyon
sonrasý tutuksuz yargýlanmak
üzere serbest býrakýlan 55
kiþiden 33'ü hakkýnda
Cumhuriyet Savcýsý "ihaleye
fesat karýþtýrma" suçundan
iddianame hazýrlayarak Çorum
3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne
dava açtý.
33 þüpheli için hapis
cezasý talep eden Cumhuriyet
Savcýsýnýn hazýrladýðý
iddianamede ayrýca, diðer 22
þüpheli hakkýnda ise
kovuþturmaya yer olmadýðý
belirtildi.
Þüphelilerin, ilerleyen
günlerde yargýlanmalarýna
baþlanacaðý öðrenildi.
Olay
Çorum Emniyet
Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele
Þubesi Mali Büro Amirliði
ekiplerince, Çorum
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn
koordinasyonunda yürütülen
çalýþma kapsamýnda, 9 Eylül
2013 tarihinde Çorum'un yaný
sýra Ankara, Kayseri, Niðde,
Karabük, Balýkesir ve Antalya
illerinde eþ zamanlý "ihaleye
fesat karýþtýrma" operasyonu
düzenlenmiþ, 25'i kamu
görevlisi, 30'u da þirket
çalýþaný olmak üzere 55 kiþi
gözaltýna alýnmýþtý.
Þüphelilerden 50 kiþi
savcýlýktaki sorgularýnýn
ardýndan, 5 þüpheli ise 25'er
bin lira kefaletle, tutuksuz
yargýlanmak üzere serbest
býrakýlmýþtý. (AA)
Açýk havada da sigara yasaðý geliyor
Saðlýk Bakanlýðý, sigara
tüketiminin azaltýlmasý amacýyla
yürüttüðü kapalý mekanlarda
‘Dumansýz Hava Sahasý’nýn
kapsamýný geniþletiyor.
Kapalý mekanlarýn ardýndan
sigara yasaðý açýk alanlara da
yayýlacak. Bakanlýk, Ulusal Tütün
Kontrol Programý 2014-2018 Ulusal
Tütün Kontrol Programý ve Eylem
Planý’nda özelikle yoðun olarak
kullanýlan alýþveriþ merkezleri,
sinema, tiyatro gibi yerlerin bina
giriþleri ile çocuk parklarý, ikram
sektöründeki lokanta ve kahvehane
gibi yerlerin açýk alanlarýnýn belirli
bölgeleri dumansýz hava sahasý
kapsamýna alýnacak.
Saðlýk Bakanlýðý, Ulusal Tütün
Kontrol Programý 2014-2018 Ulusal
Tütün Kontrol Programý ve Eylem
Planý’nda tamamladý. Cihan Haber
Ajansý’nýn (CÝHAN) ulaþtýðý 20142018 yýllarýný kapsayacak eylem planý
10 çalýþma grubu baþlýðýnda 133
faaliyetten oluþuyor. Faaliyetlerin
uygulamasýndan sorumlu toplamda
21 kurumu ve kuruluþ bulunuyor.
Tütün ve tütün ürünlerinin
kullanýmýnýn saðlýk, ekonomik ve
sosyal açýdan zararlý etkileri
konusunda halkýn eðitilmesi,
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
çalýþmasý yürütülecek. Bu kapsamda
2018 yýlý sonuna kadar toplumun
yüzde 95’inde tütün ve tütün
ürünlerinin kullanýmýna karþý tutum
oluþturulmasý hedefleniyor. Bu
kapsamda ilk ve orta öðretim
kurumlarý yönelik çalýþmalara aðýrlýk
verilecek. Týp, saðlýk bilimleri
fakülteleri ve eðitim fakülteleri ile
diðer yüksek öðretim kurumlarýnýn
müfredatlarýna tütün ve tütün ürünleri
ile mücadele konusunda bilgi, tutum
ve davranýþ deðiþikliði oluþturacak
konular konulacak. Kurum ve
kuruluþlara ait çaðrý merkezi ve
santrallerin karþýlama mesajýnda
sigara ve nargile ile mücadele
sürecine katký saðlayacak spot bilgiler
verilecek. Kurumsal telefon
hatlarýndan kurum mensuplarýna
tütün ve tütün ürünleri ile mücadele
konusunda mesajlar gönderilecek.
vatandaþa sunulmasý saðlanacak.
Okul, hastane ve diðer iþyerlerinde
veya özel gruplara saðlýk personeli,
öðretmenler, gençler, emniyet, yargý
ve silahlý kuvvetler mensuplarýna
yönelik býrakma kampanyalarý
düzenlenecek. ÖTV’nin sigara
perakende satýþ fiyatýnýn en az yüzde
70’ini oluþturmasý saðlanarak vergi
artýþ oranýnýn enflasyon oranýnýn
üzerinde kalmasý saðlanacak.
Eylem planýnýn tütün
dumanýndan pasif etkilenimin
önlenmesi bölümünde ise bakanlýk
önemli düzenlemeler yapacak. Kapalý
mekanlarda baþlatýlan sigara yasaklarý
açýk alanlara yayýlacak.
Tütün dumanýndan pasif
etkilenimin saðlýk risklerine iliþkin
bilgiler toplumun yüzde 90’ýna
ulaþtýrýlacak. Mevzuat kapsamýnda
‘kapalý’ alan olarak belirlenmiþ
alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin
tüketiminin yüzde 100
engellenmesine iliþkin denetim
kapasitesi güçlendirilecek. Evlerde,
yaþam alanlarýnda, özel mülkiyetlerde
pasif etkilenimin önlenmesi için
toplumun en az yüzde 80’inin desteði
saðlanacak. Çocuk saðlýðý ve
hastalýklarý uzmaný ve karýn
hastalýklarý ve doðum uzmanlarý ile
Aile Saðlýðý ve Toplum Saðlýðý
Merkezi’nde görevli hekimlerin tütün
dumanýndan pasif etkilenim hakkýnda
farkýndalýðýný arttýrmaya yönelik
bilgilendirme ve hizmetiçi eðitim
çalýþmasý yapýlacak. Pasif etkilenimi
ölçmeye yönelik ulusal, akredite bir
referans ölçüm yöntemleri ve
laboratuvarý konusunda araþtýrma
yapýlacak.
PARKLARDA SÝGARA
TÜKETÝMÝ YASAKLANACAK
Tütün ve tütün ürünü
kullanýlmayan alanlarýn
geniþletilmesine yönelik önemli
deðiþiklikler olacak. Özellikle yoðun
olarak kullanýlan alýþveriþ merkezleri,
sinema, tiyatro vb. yerlerin bina
giriþlerinde tütün ve tütün ürünü
kullanýmýna baðlý pasif etkilenim
mesafesi tespit edilecek ve bu
mesaferinin korunmasýna yönelik
çalýþma yürütülecek. Pasif etkilenim
açýk alanlardaki zararlarý konusunda
duyarlýlýk çalýþmalarý belirlenecek.
Kamuya açýk çocuk parký gibi
temelde çocuklarýn faydalandýðý tüm
açýk alanlarda tütün ve tütün
kullanýmý önlenecek. Ýkram
sektöründe lokanta ve kahvehane vb.
açýk alanlarýn da da tütün ve tütün
kullanýlmayan alanlar oluþturulacak.
Pasif etkilenimin çocuklar ve evde
yaþayan tüm bireyler için saðlýk
riskleri olduðu bilgisinin
yaygýnlaþtýrýlmasý için kamu spotlarý
hazýrlanacak TV ve radyolarda
gösterilecek.
Elektronik sigara, tütün ve tütün
ürünlerinin internetten satýþ ve
reklamlarý ile ilgili ihlalleri
engellemeye yönelik taramalar
yapýlacak ve gerekli cezalar
kesilecek. Tütün endüstrisinin reklam,
promosyon ve sponsorluk etkinliði
olarak kullandýðý kurumsal sosyal
sorumluluk kampanyalarý
çerçevesinde yaptýðý her türlü çalýþma
izlenecek. Tütün endüstrisinin
gençlerin tütün kullanýmýna teþvik
eden ve tütün ürünlerine eriþimini
kolaylaþtýran kampanya ve
programlarý takip edilecek. Ýkram ve
eðlence yerlerinde dekorasyon,
yenileme, özel bölme, camekan, tente
ve güneþlik yapýlmasý için mali katký
verilmesi takip edilerek önlenecek.
Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü il
merkezinde bir serada 941 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.65
Polisten kenevir operasyonu
Mustafa Demirer
Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlar Þube
Müdürlüðü il merkezinde bir serada 941
kök kenevir bitkisi ele
geçirdi.
Polis narkotik
suçlar içerisinde yer
alan kenevir bitkisinin
esrar maddesi haline
gelmeden kaynaðýnda
mücadele çalýþmalarý
kapsamýnda merkezde bir serada izinsiz
kenevir bitkisi yetiþtirildiðini tespit ederek
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde soruþturma baþlattý.
Yürütülen soruþturma kapsamýnda söz
konusu adreste yapýlan aramada; sera içerisinde damlama sistemi ile yetiþtirildiði
tespit edilen 1 ila 2
metre boylarýnda 941
kök kenevir bitkisi ele
geçirildi. Yapýlan söküm iþleminden sonra
kök kenevirler imha
edildi.
Olaya iliþkin olarak üç þüpheli hakkýnda kanuna muhalefet
suçundan iþlem yapýldý.
Valilik'ten yapý-
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde soruþturma baþlatýldý.
Yapýlan söküm iþleminden sonra kök kenevirler imha edildi.
lan
açýklamada,
"Uyuþturucunun sokaða inmeden kaynaðýnda yok edilmesi bi-
rincil hedefimiz olmakla birlikte, uyuþturucu maddenin arzýný engellemeye yöne-
Tarlada kavga
Dodurga’da tarla biçme meselesi yüzünden kavga çýktý.
Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen
lik mücadelemiz kararlýlýkla devam edecektir." Ýfalerine yer
verildi.
olayda, Ö.B. ile K.K. tarma biçme meseesi yüzünden kavga çýktý. Kavga sýrasýnda K.K.,
Ö.B.’yi dövdü. Yaralanan Ö.B., K.K.’dan
þikâyetçi oldu.
HASTANELERDE SÝGARA
BIRAKMA TEDAVÝSÝ HÝZMETÝ
SUNABÝLECEK EN AZ BÝR
HEKÝM OLACAK
Maðazamýzla hizmetinizdeyiz “Ýster bir, ister bin kapý”
PANEL KAPI
130.00¨
MEMBRAN KAPI
260.00¨
BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
(Ç.HAK:1743)
Planýn sigarayý býrakma
bölümündeki hedeflere göre sigara
býrakma yüzdesinin toplumda yüzde
50’nini üzerine çýkarmak yer alýyor.
Saðlýk profesyonellerinde,
öðretmenlerde, din adamlarýnda,
emniyet ve yargý mensuplarýnda
býrakma yüzdesini yüzde 60’a
çýkarýlmasý amaçlanýyor.
Hamilelerdeki býrakma oranýnýn ise
yüzde 90’lara çýkarýlmasý
düþünülüyor. Bu kapsamda
üniversitelerin ilgili fakülte ve
yüksekokullarý ile uzmanlýk eðitimi
veren eðitim hastaneleri ve saðlýk
meslek liselerinin müfredatýna tütün
ve tütünle mücadele konularý
eklenecek. Hekim, hemþire, ebe,
saðlýk memuru ve psikologlara sigara
býrakma konusunda eðitimler
verilecek. Birinci basamak saðlýk
hizmeti sunan kuruluþlarda
davranýþsal tedavi, sosyal destek gibi
hizmetleri verebilecek hemþire veya
psikolog bulunacak. Hastanelerde
sigara býrakma tedavisi hizmeti
sunabilecek en az bir hekim olacak.
Saðlýk kuruluþlarýnda verilen
sigara býrakma hizmetinin danýþma,
tetkik ve tedavilerin SGK tarafýndan
ücretlendirilmesi saðlanacak. Tütün
baðýmlýlýðý tedavisinde kullanýlan
bilimsel farmakolojik tedavi
preparatlarýnýn geri ödeme kapsamýna
alýnmasý veya ücretsiz olarak
Showroom: Küçük San. Sit. 9. Cad. No:16 ÇORUM Tel: 0 364 234 84 97 Fax:0 364 234 77 66
Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No:11 ÇORUM Tel: 0 364 250 19 19 Fax:0 364 250 19 21
www.doorx.com.tr [email protected]
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
Gülen’den
hemþehrimiz
Tatlý’ya dava
Mustafa Demirer
Fethullah Gülen, Hukukçular Derneði Baþkaný
hemþehrimiz Avukat Cavit Tatlý'ya dava açtý.
Gülen'in avukatý Nurullah Albayrak, paralel yapý
haber ve yorumlarýyla ilgili ilgili kiþilik haklarýna saldý-
rýldýðý iddiasýyla Canan Barlas, Cemil Ertem, Halil
Bezmen ile hemþehrimiz Cavit Tatlý hakkýnda tazminat
davasý açtý.
Hukukçular Derneði Baþkaný Cavit Tatlý, twitter
hesabýndan "Fethullah Gulen Hocaefendi bana da dava
açmýþ" þeklinde açýklama yaptý.
Fethullah Gülen, Hukukçular Derneði Baþkaný hemþehrimiz Avukat Cavit Tatlý'ya dava açtý.
Memur Sen’in
‘Çatý Aday’ yorumu
Mustafa Demirer
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum
Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarý ve il
temsilcilerinin katýlýmýyla Memur-Sen olarak nasýl
bir cumhurbaþkaný istediklerine iliþkin açýklama
yaptý. Saatçi, "Eðer AK Parti, Ekmeleddin
Ýhsanoðlu'nu aday gösterseydi büyük bir ihtimalle
CHP, laiklik elden gidiyor diyecekti. 2007 yýlýndaki
cumhurbaþkanlýðý seçiminde yapýlan tartýþmalarda
dindar cumhurbaþkaný ile eþi baþörtülü
cumhurbaþkaný istemiyoruz gibi tartýþmalar vardý.
Bu açýdan baktýðýmýzda, ezaný Türkçeleþtiren,
baþörtülüleri ve muhafazakârlarý görünce morali
bozulan CHP'de müthiþ bir geliþme var. Çatý aday
Ekmeleddin Ýhsanoðlu, CHP ve MHP açýsýndan çok
akýllý bir seçim olduðunu da düþünüyorum. Çünkü
CHP'de, cumhurbaþkanlýðý adaylýðý için Deniz
Baykal'ýn ismi geçiyordu. Sayýn Baykal, aday
gösterilseydi çatý aday olacaðý için Sayýn
Kýlýçdaroðlu'ndan fazla oy alacaktý. Bu sefer
Kýlýçdaroðlu'nun genel baþkanlýk koltuðunda
oturmasý zorlaþacaktý. MHP'de ise Meral Akþener'in
ismi geçiyordu. Ayný durum ile Sayýn Bahçeli karþý
karþýya kalacaktý. CHP ve MHP liderlerini tebrik
ediyorum. Çünkü 2015 seçim sonuçlarýnýn
açýklanacaðý saate kadar partilerinde iktidar olmayý
garantilediler." dedi.
Memur-Sen olarak nasýl bir cumhurbaþkaný
istediklerine iliþkin açýklamalarda bulunan Saatçi,
þöyle dedi;
"Her türlü vesayetle mücadeleyi sürdürecek,
siyasi vizyonunun merkezinde demokratikleþme ve
eþit vatandaþlýk olacak birisi.
Ulusal ve küresel vesayetin deþifresinde yok
edilmesinde cesur davranacak, meydan
okuyabilecek birisi.
Hukukçularýn, yargýçlarýn ve kanunlarýn
hukukun üstünlüðünü, kanunlarýn deðil hukukun
üstünlüðünü savunacak birisi.
Demokratikleþme adýmlarýnýn hýzlanmasýna
katký yapmak açýsýndan demokrasinin ekonomiyle
baðlantýsýný kuracak ve istikrarý saðlayacak.
Çözüm sürecini kararlýlýkla devam ettirecek
ülkenin ve milletin birliðine dair hassasiyeti
koruyarak, ekonomik istikrarý ayný þekilde kadim
medeniyetimizin deðerlerinin yeniden inþasýnda
liderlik yapacak, dünya mazlumlarýna öncülük
edecek, insan onuru, insan onuruna yakýþýr iþ ve
ücret konusunda çaba sarf edecek birisi.
Ar-Ge eksenli çalýþmalara öncülük edecek,
kültür, gençlik, eðitim ve eðitim ahlaký konularýnda
eðitim sistemi baþta olmak üzere sivilleþmeyi
destekleyecek ve sivil toplum kuruluþlarýyla
istiþareli olacak,
Toplumu kutuplaþtýrma ve ötekileþtirme
zemini yerine, bütünleþtirme zemini üzerinde
çalýþacak birisi.
Çoðulcu anlayýþýn toplumsal barýþa garantör
olmasýný saðlayarak Sivil Anayasa talebinin hayata
geçmesine öncülük edecek birisi.
Yürütme, yargý ve yasamanýn çatýþmadan
uyum içinde çalýþmasýna dönüþtü öncülük edecek
birisi.
Kamu görevlilerinin talep ve beklentilerine
cevap vererek din, mezhep, ideolojik ve kimlik
esaslý anlayýþ yerine, insan haklarý anlayýþý esas
alacak birisi.
Bölgesel ve küresel risklere karþý inisiyatif
alacak, dünya mazlumlarýnýn sözcüsü olacak
vizyonda bir cumhurbaþkaný istiyoruz"
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi,
þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla gündemde yer alan geliþmeleri
deðerlendirdi.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Fen Lisesi Okul Müdürü
Süleyman Atcýoðlu ve Güner Dilþad Er’den oluþan heyeti Vali Baþköy’ü ziyaret etti.
Vali Baþköy’den Hitit Altýný
Vali Sabri
Baþköy, 2014 Lisans
Yerleþtirme Sýnavýnda
(LYS) dereceye giren
Güner Dilþad Er’i
Hitit Altýný ile
ödüllendirdi.
Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük, Fen Lisesi
Okul Müdürü
Süleyman Atcýoðlu ve
Güner Dilþad Er’den
oluþan heyeti Vali
Baþköy’ü ziyaret etti.
Ölçme Seçme ve
Yerleþtirme
Merkezinin (ÖSYM)
14-15 ve 21-22
Haziran 2014
tarihlerinde yapmýþ
olduðu 2014 yýlý
Lisans Yerleþtirme
Sýnavlarýnda (LYS)
Ýlimiz Fen Lisesi
öðrencilerinden Güner
Dilþad Er, 5 puan
türünde Çorum 1. si,
Y-MF1 puan türünde
de Türkiye 9. su
olarak büyük bir
baþarýya imza attý.
Ayný zamanda
Vali Baþköy, Güner Dilþad Er’i Hitit Altýný ile ödüllendirdi.
okulunu da birincilikle
bitiren Er’in ÖSYM
sonuç belgesine göre
ilk 100’de 16, ilk
1000’de 32 ayrý
derecesi bulunuyor.
Er, bu baþarýsý ile
ailesi, öðretmenleri ve
Çorum’un gurur
kaynaðý oldu.
Baþarýsýný, okula
baþladýðý andan
itibaren düzenli olarak
çalýþmasýna borçlu
olduðunu belirten
Güner Dilþad Er,
bilgileri zamanýnda
öðrenip çalýþtýðýný,
stresin en yoðun
olduðu son yýla
çalýþacak bir þey
býrakmadýðýný ancak
çalýþmaya da devam
ettiðini ifade etti.
Hangi makam ve
mevkide olursa olsun,
baþarýlý olmak için çok
çalýþmanýn þart
olduðunu vurgulayan
Vali Baþköy, öðrenciyi
sýnava hazýrlayan
öðretmenlerine ve
ailesine de teþekkür
ederek, Er’e darphane
tarafýndan özel olarak
bastýrýlan Hitit Altýný
hediye etti.
Haber Merkezi
Türk Büro Sen taleplerini sýraladý
Mustafa Demirer
Türk Büro Sen
Þube Baþkaný Sami
Çam, kamu çalýþanlarý
ve vatandaþlarýn
mübarek Ramazan
ayýnda en büyük
sorunlarýndan birisinin
geçim derdi ve
ekonomik kaygýlarý,
banka kredileri, kredi
kartlarý, çocuklarýnýn
eðitim masraflarý ve
dahi 12 yýldýr söz
verilip iyileþtirmeyen
çalýþanlarýn maaþ
durumlarý olduðunu
bildirdi.
Siyaset
kurumunun
vatandaþlarýn milli ve
manevi deðerleri ve
duygusallýðýndan
faydalanarak geçim
derdini sorgulamasýný
unutturarak,
ötekileþtirerek,
cepheleþtirerek oy alma
ve koltuðunu koruma
sevdasýna kapýldýðýný,
oysa çalýþanlarýn
yarýnlardan umutsuz ve
gün geçtikçe alým
güçlerinin düþtüðünü
savunan Çam,
açýklamasýnda þu
görüþlere yer verdi;
"SGK kurumunun
baðlamýþ olduðu emekli
maaþlarýnýn ne kadar
düþük düzeyde
olduðunu emekli olan
çalýþanlarýn maaþ
bordosunu eline alýnca
gördüklerinde þok
yaþadýðýný biliyoruz.
Bunun yanýnda kamuda
çalýþan devlet
memurlarýnýn hali
hazýrda durumlarý
ortadýr.Tüm bu olgular
ýþýðýnda Ülkemizde
çalýþanlarýn OECD
ülkeleri arasýnda
yapýlan kýyaslamada
daha net ne durumda
olduðumuz
görebilmekteyiz.
Türkiye, OCED
ülkeleri arasýnda genel
idari hizmetleri yürüten
memurlarýn maaþlarý
konusunda son sýrada
yer almaktadýr.Memur
maaþlarý Hollanda da 7
bin 83 dolar,ABD de 6
bin 80 dolar ,Fransa da
5 bin 750 dolar ,iken
Türkiye de ortalama 1
bin 919 dolardýr. OECD
ortalamasý 4 bin 250
dolar olduðu memur
maaþý ,satýn alma gücü
paritesine göre
eþitlendiðinde Türkiye
de memurlarýn OECD
ülkelerindeki
meslektaþlarýna göre
2,21 kat daha düþük
maaþ aldýðý ve % 121,5
daha geride olduðu
görünmektedir.
Ülkemizde
yaþanan ekonomik
geliþmeler üst düzey
bürokratlar ve hükümet
tarafýndan güllük
gülistanlýk gösterilse de
sokaðýn ve vatandaþýn
durumu hiç de iç açýcý
deðildir. Ýçerisinde
bulunduðumuz bu
mübarek Ramazan
ayýnda dar gelirliler
evlerine ekmek
götürememenin
derdindeler.
2014 yýlýn da
Diyanet iþleri
baþkanlýðýnýn açýklamýþ
olduðu fitre miktarý
10,00 TL dir .Bu rakam
oruç tutan bir kiþinin
günlük asgari düzeyde
üç öðün aç karnýný
doyurabileceði bir
rakam olarak tespit
edilmiþtir.Hal böyle
iken Ülkemizde asgari
ücret tespit edilirken 4
kiþilik bir ailenin baz
alýndýðý düþünülürse
dinen bir ailenin 40,00
TL ile sadece aç karný
doyura bilmektedir.30
gün üzerinden yapýlan
hesapta bir aile sadece
aç karnýný 1.200,00 TL
doyurmaktadýr.Yani
Diyanet iþleri
baþkanlýðýnýn verilerini
baz alýnýrsa Ülkemizde
en düþük emekli ve
asgari ücretlinin maaþý
1.200,00 TL olmasý
gerekmektedir. Siz
bunun yanýna
giyim,kira,eðitim
,doðalgaz,elektrik,su,tel
efon gibi zorunlu temel
ihtiyaçlarý katarsanýz
3.200,00 TL normal
seviyede yaþam
Sami Çam
standardýna
ulaþabilirsiniz.
Oysa bugün kamu
çalýþanlarý dahil bu
ücreti hiç kimse
alamamaktadýr. SGK
680,00 TL emekli
maaþý
baðlamakta,Asgari
ücret Temmuz zammý
ile 890,00 TL, ortalama
memur maþý 2.200,00
TL civarýndadýr. Bugün
kamu çalýþanlarý
periþandýr, emeklilerin
hali acýnacak haldir,
asgari ücretli periþandýr.
Memurlarýn
haklarýný masa baþý
oyunlarla daha 23 gün
pazarlýk süresi varken
memuru masada satan
malum sendika ,kapalý
kapýlar ardýnda 7.
günde asrýn toplu
sözleþmesini yaptýk
diyenler bugün kamu
çalýþanýn halini
görmüyorlar mý? Bazý
sorunlarýn Kamu
Personeli Danýþma
Kurulunda çözüleceðini
söyleyenler,
milyonlarca vatandaþa
umut daðýtanlar ,aradan
aylar geçti, yýllar geçti
hale bir arpa boyu yol
alýnmadý.Yapýlan her
toplantý sonrasý karar
altýna alýnan konular
sanki suya mý yazýldý?
Neden unutuldu? Kamu
personeli Danýþma
Kurulunda umut
daðýttýnýz umutla kamu
çalýþanlarýný yanýnýzda
bekletiniz ama hale bu
alýnan kararlar
gerçekleþmedi.Oysa
basýn yayýn
organlarýnda her gün
memura müjde
haberleri yaptýrdýnýz.
Biz Türk Büro Sen
olarak altýna imza
attýðýnýz ve söz
verdiðiniz; enflasyon
farkýný zamlar altýnda
ezilen memurlar için bir
kez daha istiyoruz.
Mesailerimizi istiyoruz.
2005 yýlýndan sonra iþe
baþlayanlar için 1
derece verilmesini
istiyoruz. Disiplin
cezalarýnýn af
edilmesini istiyoruz.
Yardýmcý hizmetler
sýnýfýndakiler ek
gösterge ve özel hizmet
tazminatlarýný
düzenlenmesini
istiyoruz. Mübaþirlerin
GÝH sýnýfýna
geçirilmesini istiyoruz.
Memurun emekli
ikramiyelerinin 30 yýl
sýnýrlamasýnýn
kaldýrýlmasýný istiyoruz.
Mahkeme çalýþanlarýnýn
fazla mesaini istiyoruz.
4/C'li çalýþanlara kadro
istiyoruz. Ýþ ve meslek
danýþmanlarý düþen
maaþlarýnýn eski
seviyesine çýkmasýný
bekliyoruz. Þefler
adalet bekliyor.
Ölmeden mezara
sokulan emeklilikte
yaþa takýlanlar çözüm
bekliyoruz. Ýçiþleri ve
nüfus çalýþanlarý
haklarýný istiyoruz.
Maliye çalýþanlarýnýn
kaybolan verilmeyen
700,00 TL'sini
istiyoruz,
SGK, Ýþ-Kur'un
ikramiyesini istiyoruz.
Tüm kazançlarýmýzýn
Emekli keseneðine
dahil edilmesini
bekliyoruz.
Türk Büro Sen
olarak bu konularýn her
daim takipçisi
olacaðýmýzý bilinmesini
ve kamu çalýþanlarýnýn,
emeklimizin,asgari
ücretlinin dün olduðu
gibi bugünde sesi
olacaðýmýzýn
bilinmesini ve takipçisi
olacaðýmýzý ve biz
muhakkak
kazanacaðýmýzýn
bilinmesini istiyoruz."
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Türkmenler Türkiye’den
destek bekliyor
Irak Türkmen
Cephesi (ITC) Baþkaný
Erþed Salihi, Türkiye'nin
her zaman Türkmenlerin
yanýnda olduðunu,
yaþadýklarý bu zor
süreçte Türkiye'deki
basýn-yayýn
organlarýndan da destek
beklediklerini ifade etti.
ITC Türkiye
Temsilciliði aracýlýðýyla
yaptýðý yazýlý
açýklamada,
Türkmenler’in, bugüne
kadar hep yanýnda olan
Türkiye'nin verdiði
destek sayesinde pek çok
sýkýntýlý süreci atlattýðýný
vurgulayarak
Türkmenlerin, son
günlerde yaþanan
sýkýntýlý ve kritik süreci
de yine Türkiye'nin
desteðiyle atlatacaðýna
inançlarýnýn tam
olduðunu söyleyen
Salihi, “Ne yazýk ki son
günlerde bazý Türk
basýn-yayýn organlarýnda
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Baþkaný Erþed Salihi.
Irak Türkmen Cephesi
hesaplarýn bir parçasý
ile Türk makamlarý
durumuna düþtü. Gerçek
arasýnda geçen
dýþý haberler ITCgörüþmelerle ilgili
Türkiye iliþkilerine zarar
gerçeði yansýtmayan
veremeyecek ancak
haberler
Irak'ta yaþayan
yayýmlanmaktadýr. Bu
Türkmenler’i zora ve
basýn-yayýn organlarý
sýkýntýya sokacak. Irak
bilerek veya bilmeyerek
Türkmenleri ve Irak
kirli tezgahlarýn ve
Türkmen Cephesi olarak,
yaþadýðýmýz bu zor
süreçte Türkiye'deki
basýn-yayýn
organlarýndan daha
duyarlý davranmalarýný
ve Türkmenler’e destek
vermelerini bekliyoruz.”
diye konuþtu.
ITC Baþkaný Salihi,
geçen hafta Ankara'da
Dýþiþleri Bakaný Ahmet
Davutoðlu ile
düzenlenen ortak basýn
toplantýsýnda, Irak'ta
yaþayan bütün gruplarla
kardeþçe ve dostça
yaþamaya kararlý
olduklarýný söyleyerek,
“Bu bütünlükle hepimiz
güçlüyüz, zayýf
olduðumuz zaman
herkes zayýf olacak. Biz
bu gibi hassas ve önemli
dönemlerde Türkiye'ye
gelip görüþ alýþveriþi ve
istiþarelerde
bulunuyoruz. Bu da tüm
Iraklýlar ve Türkmenlerin
çýkarýna olacak" demiþti.
(Haber Merkezi)
Dodurga’da örnek hizmet
Dodurga Belediyesi Ramazan ayý münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardým elini uzattý.
Dodurga
Belediyesi Ramazan
ayý münasebetiyle
ihtiyaç sahibi ailelere
yardým elini uzattý.
Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa
Aydýn, yaklaþýk iki
aydýr yaþlýlarýn evlerini
temizleyerek, onlarýn
daha saðlýklý bir
ortamda yaþamlarýný
sürdürmelerine olanak
saðladýklarýný
belirterek, "Bir gün
gelecek hepimiz
yaþlanýp bakýma
muhtaç duruma
düþebileceðiz.
Yaþlýlarýmýzýn kadir
kýymetini bilmemiz ve
onlarý hayatlarýnýn son
baharlarýnda rahat ve
temiz bir ortamda
yaþayabilmeleri için
elimizden geleni
yapmamýz lazým" dedi.
Ulaþamadýklarý
hemþehrilerinin de bu
hizmetlerden yararlanabileceklerini ve
kendilerine bir telefon
kadar uzaklýkta
olduklarýný belirten
Baþkan Mustafa Aydýn,
ayrýca ihtiyaç sahibi
yaþlýlarýn evlerinin
boya-badasýnýn da
belediye tarafýndan
yaptýrýldýðýný
kaydederek, " Ýnþallah
bayrama kadar
temizlenmemiþ ve
badana boyasý
yapýlmamýþ hiçbir
yaþlýmýzýn evi
kalmayacaktýr" diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)
Bayrama kadar temizlenmemiþ ve badana boyasý yapýlmamýþ ev kalmayacak.
Çöp toplarken
altýn buldular
Sungurlu Belediyesi’nde temizlik iþçisi olarak çalýþan üç kiþi çöpleri toplarken 5 burma bilezik buldu.
Çorum’un
Sungurlu ilçesinde
belediyede temizlik
iþçisi olarak çalýþan
üç kiþi çöpleri
toplarken içinde 5
burma bileziðin
bulunduðu bir çanta
buldu. Temizlik
iþçileri çantayý
Belediye Baþkanýna
teslim etti.
Sungurlu
Belediyesi’nde
temizlik iþçisi olarak
çalýþan Ferhat
Çekici, Musa
Karaman ve Sabit
Karafilik, Ulusallar
Benzinlik yanýnda
gece saatlerinde çöp
konteynerlerini
boþalttýðý sýrada bir
çanta gördü. Çantayý
açan temizlik iþçileri,
çantanýn içinde 5
adet burma bileziði
fark etti. Durumu
Müdürleri Dursun
Kanmýþ’a bildiren
temizlik iþçileri,
çantayý daha sonra
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner’e teslim etti.
Altýnlarý teslim
ederek örnek bir
davranýþ
sergilemekten
mutluluk duyduðunu
söyleyen temizlik
iþçileri, “Biz gece
vardiyasýnda
çalýþýrken Ulusallar
benzinliðin orada bir
apartmanýn kapýsýna
takýlý bir çanta
gördük. Çantayý
açtýðýmýzda içinde
ziynet eþyasý
olduðunu fark
ettiðimizde hemen
durumu
müdürümüze
bildirdik.
Müdürümüz de
durumu baþkanýmýza
bildirdi ve çantayý
baþkanýmýza teslim
ettik” dedi.
"28 Haziran
Bilezikler önce Baþkan Þahiner’e sonra asýl sahiplerine teslim edildi.
Altýnlarý teslim alan aile teþekkür etti.
Cumartesi günü
Sungurlumuz bir sel
felaketi yaþadý"
diyen Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner,
“Tüm temizlik
birimlerimiz ve
kadrolarýmýzla
birlikte bu felaketi en
azami þekilde
atlatmak çabasý
içerisindeydik. O
sýrada temizlik
iþçilerimiz mahalle
aralarýný temizlerken
bir çanta buluyor.
Çantayý açtýklarýnda
5 adet bilezikle
birlikte, çocuk
elbiselerinin çýktýðýný
bize bildirdiler. Biz
de çantayý
himayemiz altýna
aldýk. Çantanýn
sahibini bulmak için
belediyemizden 4
gün boyunca ilan
ettirdik” dedi
"4 günlük titiz
çalýþmamýz
neticesinde çantanýn
Sevgi Tanman isimli
vatandaþýmýza ait
olduðunu belirledik
ve bugün kendisine
çantayý teslim ettik"
diyen Baþkan
Þahiner, onurlu ve
güzel bir davranýþ
sergileyen temizlik
personellerine
teþekkür ederek, bu
davranýþý ödüllendireceklerini
söyledi.(ÝHA)
Vergi cezalarýnda kapsam daraltýldý
Ýki aydýr yaþlýlarýn evlerini temizleyerek, onlarýn daha saðlýklý bir
ortamda yaþamlarýný sürdürmeleri saðlanýyor.
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu, Soma'daki
facianýn ardýndan
madencilere yönelik
düzenlemeler ve kamu
alacaklarýnýn yeniden
yapýlandýrýlmasýný da
içeren "torba kanun"
tasarýsýnýn görüþmeleri
sýrasýnda hükümetin
verdiði önergeyle, vergi
cezalarý kapsam dýþýna
çýkarýldý.
Buna göre, verginin
aslý ve buna baðlý cezalar
tahsil edilecek. Bunlara
uygulanan gecikme faizi
ya da gecikme zammý
yerine YÝ-ÜFE oranýnda
yeniden faiz hesaplanacak.
Vergi cezalarý kapsam dýþýna çýkarýldý.
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
5
RAMAZAN
R amazan
Hoþ geldin ya þehri
'Ey iman edenler,
sabýr ve namazla
yardým isteyin!
Þüphe yok ki, Allah
sabredenlerle
beraberdir.'
(Bakara/153)
Ýmsak
03.07
Ýftar
20.24
Dört Halife'nin Son Günleri
Hz. Ebu Bekir'in
Son Günleri 4
Hz. Ömer'e tavsiyeleri:
Vefatýndan önce kýzlarýna da
bir tenbihi vardý:
Hz. Ebu Bekir, durumu
-Vefat ettiðimde þu iki elbisemi
öðrenmek için dýþarýda toplanan
yýkayýn ve kefen olarak onu
halka da bir þeyler söylemek
kullanýn.
istiyordu. Hanýmý Esma bt.
Umeys'in yardýmýyla pencereye
-Babacýðým, imkanýmýz var,
geldi.
sana yeri bir kefen alýrýz.
-Size bir halife tayin ettim.
-Yeni elbise hayatta olana
Vallahi ben, bu konuda inceden
layýktýr. Çürüyecek cesede yakýþaný
inceye düþündüm.
budur.
Size, akrabamdan
Cepheden
birini halife tayin
Ethem ERKOÇ Gelenlere;
ethemerkoç@corumhakimiyet. net
etmedim. Ömer b.
Hz. Ebu Bekir,
Hattab'ý halife seçtim.
yataðýndan
Onu dinleyin ve itaat
kalkamayacak kadar
edin, dedi. Ashap da:
hasta idi. Ama Ýslam
-Dinleyeceðiz ve
ordularý Irak
itaat edeceðiz, dediler.
cephesinde Ýranlýlarla,
Hz. Ebu Bekir,
Suriye cehpesinde
daha sonra Hz. Ömer'i
Bizans ordularýyla
çaðýrttýðý Ona bazý
savaþmakta idi.
nasihatlerde bulundu:
Medine'den bir türlü
"Benden sonra, ümmetin
cevap alamayan Ýslâm komutaný
mesuliyeti senin üzerinde olacak.
Müsenna b. Haris'e, görevi diðer
Onun için ben, sana bir vasiyette
komutanlara býrakarak baþkente
bulunacaðým. Onu iyi tutasýn.
geldi. Hasta yataðýnda Halife'yi
Allah'ýn gecede bir hakký vardýr,
ziyaret etti.
onu da gündüzde kabul etmez.
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'i
Gündüzde bir hakký vardýr, onu da
çaðýrarak, Müsennanýn yanýnda ona
gecede kabul etmez. Hiç birimiz
þu talimatý verdi:
için farzý eda etmedikçe nafile
"Bu günlerde öleceðimi tahmin
yoktur. Kýyamet günü mizanlarý
ediyorum. Sen, halký Müsenna ile
aðýr gelenlerin mizanlarýnýn aðýr
birlikte gitmek üzere cihada davet
gelmesi, hep dünyada Hakk'a
et. Din iþlerinde sizleri hiçbir
uymalarý ve onun onlara aðýr
musibet meþgul etmesin. Resul-i
gelmesi sebebiyledir. Haktan baþka
Ekrem'in vefatýnda benim ne
bir þey konmayan mizanýn aðýr
yaptýðýmý gördün. Artýk insanlara
gelmesi ise hakkýdýr. Kýyamet
ondan daha büyük musibet gelmez.
gününde mizanlarý hafif gelenlerin
Eðer Allah, Suriye'de bulunan
mizanlarýnýn hafif gelmesinin
komutanlara zafer nasip ederse
sebebi de dünyada bâtýla tabi
Halid'i ve yanýndakileri Irak'a
olmalarýndan ve onun onlara hafif
gönder"
gelmesindendir. Batýldan baþka bir
Ölüm yataðýnda bile Ýslam
þey konmayan bir mizanýn hafif
birliðinin devamý için gereken
gelmesi de hakkýdýr…"
tedbirleri ihmal etmiyordu.
Hz. Ebu Bekir, tarihe geçecek
Kendinden sonrasýný da düþünerek
bir karar daha veriyor. Ziyaretine
þöyle dua ediyordu.
gelen Enes b. Malik ve
"Allah'ým, müslümanlarýn
arkadaþlarýna þöyle bir vasiyette
ihtilafa düþmelerinden korktum.
bulunuyor:
Onlara en hayýrlýsýný, en
kuvvetlisini kendilerini doðru yola
"Malýmýn hesabýný yapýn.
getirmeye en çok düþkün olanýný
Halife olduðum andan beri bir artýþ
halife olarak seçtim. Onu bana
varsa onu Hz. Ömer'e teslim edin.
hayýrlý halef yap. Halifeye de
Halifeliði üzerime aldýðým günden
onlarýn hayrýna çalýþmak nasip eyle.
beri aldýðým maaþý da hesaplayýn ve
Resulü'nün yolundan giden kamil
bir arazimi satarak onu Beytülmale
halifelerden olmasýný kolaylaþtýr."
(hazineye) teslim edin."
(Sürecek)
Eðri ile 'Erenlerin
Sofrasý' TRT Türk'te
Hitit Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý hemþehrimiz Prof. Dr.
Osman Eðri, Ramazan ayý
münasebetiyle TRT Türk'te
program yapýyor.
'Erenlerin Sofrasý' isimli
programý iftar öncesi TRT Türk'te
yayýmlanan Prof. Eðri, Allah
dostlarýnýn hayatýndan yola
çýkarak, konusunda uzman
konuklarýyla Ramazan ayý üzerine
sohbet ediyor.
Eðri’nin önceki gün de konuðu
Kastamonu Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Rafet
Özkan ile birlikte sohbetin de
Ramazan ayýnýn Müslümanlar
açýsýndan önemi vurgulayarak,
"Müslümanýn akýllýsý bu ayý idrak
edendir. Allah Ramazan ayýný
Müslümanlara lütuf için vermiþtir."
.:: Oruç’a Dair ::.
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Uzman göz doktorlarýndan
alýnan bilgilere göre, göze
damlatýlan ilaç miktar olarak
çok az (1 mililitrenin 1/20'si
olan 50 mikrolitre) olup bunun
bir kýsmý gözün kýrpýlmasýyla
dýþarýya atýlmakta, bir kýsmý
gözde, göz ile burun boþluðunu
birleþtiren kanallarda ve
mukozasýnda mesamat yolu ile
emilerek vücuda alýnmaktadýr.
Damlanýn yok denilebilecek
kadar çok az bir kýsmýnýn,
sindirim kanalýna ulaþma
ihtimali bulunmaktadýr. Bu
bilgiler, deðerlendirildiðinde,
göz damlasý orucu bozmaz.
YIKANMAK ORUCU
BOZAR MI?
Aðýz ve burnundan su
girip sindirim cihazýna
ulaþmadýkça oruçlu kimsenin
yýkanmasý orucuna zarar
vermez. Nitekim Hz. Aiþe ve
Ümmü Seleme validemiz Hz.
Peygamber'in Ramazan'da
imsak vaktinden sonra
yýkandýklarýný haber
vermiþlerdir. Bu itibarla, aðýz
ve burnundan su kaçýrmamak
þartýyla oruçlu kiþi
yýkanabileceði gibi, havuz
veya denize de girebilir. Ancak
yüzme esnasýnda su yutmaktan
kaçýnmak zor olduðu için
ihtiyatlý davranmak uygun olur.
(Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý)
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
9
‘Çorum’un Ateþ Toplarý’ projesi tamamlandý
Çorum Eðitim
Sevenler Derneði
tarafýndan hazýrlanan
Ýçiþleri Bakanlýðý
Dernekler Dairesi
Baþkanlýðý tarafýndan
tarafýndan desteklenen
‘Çorum’un Ateþ Toplarý’
adlý proje velilerin ve
öðrencilerin katýldýðý
kapanýþ programý ile sona
erdi.
Proje hakkýnda bir
açýklama yapan Proje
Koordinatörlüðü Recep
Yazýcý, ailelerin ve
öðretmenlerin üstün
baþarýlý öðrencilerin
eðitimleri konusunda
bilinçlendirilmesi,
imkânsýzlýklar nedeniyle
eðitim desteði alamayan
üstün baþarýlý
öðrencilerin sýnýf içi ve
sýnýf dýþý etkinliklerle
eðitim ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý, bu tür
öðrencilerin
potansiyellerini sanat
alanlarýna da yansýtacak
bireyler olarak ülkelerine
ve insanlýða katkýda
bulunmalarý amacýný
taþýdýklarýný söyledi.
Proje faaliyetleri
konusunda da bilgi veren
Yazýcý, “Uzman kiþiler
tarafýndan öðrenci
velilerine ‘Velilere
Öneriler’ ve öðrencilere
‘Baþarýnýn Sýrrý’
seminerleri, öðretmenlere
uzman kiþilerce, üstün
yeteneklilerin
tanýlanmasý, üstün
yetenekli ve üstün
baþarýlý öðrencilerin
eðitimsel ihtiyaçlarýný
karþýlama, ailelere
rehberlik etme, eleþtirel
düþünme ve yaratýcýlýk
konularýnda eðitim
verilmiþtir. Katýlýmcý
gençlerimize üretkenlik,
sorun çözme, düþünce
becerileri, sosyal beceri,
hafýza teknikleri, drama,
belgesel, satranç, görsel
sanatlar dersleriyle
öðrencilerin eðitimlerine
destek verildi.
Matematik, Fen, Türkçe,
Sosyal ve Ýngilizce
derslerinden proje
çalýþmasý yaptýrýldý.
Sosyal faaliyet olarak
Ankara’ya TBMM,
Tubitak ve Tabiat Tarihi
Müzesi’ne ve Amasya’ya
Sabuncuoðlu Týp ve
Cerrahi Tarihi Müzesi ve
Planetaryum’a gezi
düzenledi. ‘Ünlülerle
Tanýþýyorum’ adlý bir
program ile de ilimizin
tanýnmýþ simalarýndan
baþarýyý nasýl
kazandýklarýný dinleme
fýrsatý yakalamýþ oldular”
dedi.
Projenin
ÇESDER’in çalýþma ve proje faaliyetlerinin devam edeceði belirtildi.
kapanýþýnda proje
katýlýmcýlarýna,
öðretmenlere, velilere ve
tüm emeði geçenler ile
birlikte iþbirliði yaptýklarý
Çorum Belediyesi ve Ýl
Milli Eðitim
Müdürlüðü’ne
desteklerinden dolayý
teþekkür eden Proje
Koordinatörü Recep
Yazýcý, ÇESDER olarak
bu tür çalýþma ve proje
faaliyetleri içerisinde her
zaman bulunacaklarýný
ifade etti.
(Haber Merkezi)
‘Aile Hekimliði uygulamasýna zarar vermeyin’
Çorum Aile Hekimleri (AHEF) Derneði Yönetim Kurulu adýna yazýlý
basýn açýklamasý yapan
Dr. Mesut Yetkin, “Aile
Hekimliði uygulamasýnýn
sona erdirilmesine izin
vermeyeceðiz.” dedi.
“Saðlýkta dönüþümün en önemli ayaðý olan
aile hekimliði uygulamasý; aile hekimlerini hastanelerde nöbetçi hekim
dolgusu olarak kullanýlmak istenmesinin yanýnda, en son TBMM Saðlýk
ve Plan-Bütçe Komisyonlarýnda kabul edilen yasa
tasarýsýyla, aile hekimlerine ASM ve TSM' lerde
nöbet uygulamasýnýn getirilmek istenmesiyle, bitirilme noktasýna gelmiþtir.” diyen Yetkin, konuyla
ilgili þu açýklamalarda bulundu:
Her yýl hastane Acil
Servislerine 90 milyon
baþvuru
Her yýl hastane acil
servislerine yapýlan 90
milyon acil baþvuru için
gerekli ve gerçekçi önlemleri alamayanlar, vatandaþlarýmýza sorumluluk veremeyenler, baþarýsýz yönetim anlayýþlarýný
gözden geçirmek yerine,
bu baþarýsýzlýklarýný aile
hekimleri vasýtasýyla kapatma yolunu tercih etmiþlerdir. Bunun için aile
hekimlerini hastanelerin
ÇESDER emeði geçen kurumlara teþekkür etti.
‘Çorum’un Ateþ Toplarý’ adlý proje velilerin ve öðrencilerin katýldýðý kapanýþ programý ile sona erdi.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI
KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ'
AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþKATKILARIYLA
mayla Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin
gün yüzüne çýkmasýný saðlamak.
acil servislerinde nöbet
için görevlendirmiþler, bu
görev ifa edilmeyince
þimdi de ASM ve TSM '
lerde nöbet göreviverilmek istenmektedir.
Ýkinci basamaðýn baþarýsýzlýklarýný, baþarýlý
olan birinci basamaðýn
üzerine yýkýlmasýna izin
vermeyeceðiz.
2005 yýlýnda Düzce'de pilot uygulama olarak baþlayan Aile Hekimliði, 13 Aralýk 2010'da
tüm ülkeyi kapsayacak þekilde yaygýnlaþtýrýlmýþtýr.
Aile hekimi bireyin saðlýk
durumunu korumakla yükümlüdür. Yani aile hekimlerinin en öncelikli
amacý koruyucu hekimliktir. Uygulamaya geçildikten sonra aile hekimlerinin özverili ve sorumluluk
içinde yaptýðý çalýþmalar
sayesinde ülke saðlýk göstergeleri olumlu yönde deðiþmiþ, anne ve bebek
ölüm hýzlarýnda ciddi
oranda düþüþler kaydedilmiþtir. Bu azalan oranlar
bizim için çok büyük
önem taþýmaktadýr. Türki-
ye'de aile hekimliði sayesinde artýk anneler bebekler ölmüyor, daha saðlýklý
bir nesiller yetiþiyor.
Türkiye'de aile hekimliði uygulamasý ile
aþýlama konusu ciddiyetle
izlenmekte, her birey aile
hekimi tarafýndan yakýndan takip edilmektedir.
Aile hekimliði uygulamasý öncesinde, 2000 yýlýnda
aþýlama oranlarý %80' ler
seviyesinde iken aile hekimliði uygulamasý ile
aþýlama oranlarý % 97'lere
kadar ulaþmýþtýr. Türkiye,
aile hekimliðiyle, aþýlama
oranlarýnda yakaladýðý baþarýlarla dünyada örnek
ülkelerden biri haline gelmiþtir. 2011 yýlý verilerine
baktýðýmýzda Türkiye de
ki aþýlama oranýnýn % 97
olduðu, Avrupa da aþýlama oranýnýn ise % 94 seviyelerinde kaldýðý görülmüþtür. Bütün bu koruyucu saðlýk hizmetlerinin
yanýnda aile hekimleri kolay ulaþabilir hekimler
olarak, halkýmýza tedavi
edici saðlýk hizmetlerini
her zaman kaliteli olarak
1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece
yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar
dýþýnda herkes katýlabilir.
2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr.
3. Konu serbesttir.
4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda
A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir.
5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir.
6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir.
7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir.
8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr.
9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr.
10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir
yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr.
11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr.
12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde
büyük ödülü geçerli olacaktýr.
13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konula-
Koordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER
ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým : 01.08.2014
Sonuç Deðerlendirmesi : 16.09.2014
(Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak)
Bilgi ve baþvuru için:
(0 364) 224 24 00 Dahili: 117
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý
cak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr.
14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin
ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez.
15. Eserler iade edilmeyecektir.
16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet
ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr.
17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir.
Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir.
JÜRÝ:
Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM
Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR
Turhan CANDAN
Þahin ERTÜRK
Kenan YAÞAR
Hasan Hüseyin HASTAOÐLU
Halit YILDIRIM
ÖDÜLLER
1- 2.000 TL
2- 1.500 TL
3- 1.000 TL
MANSÝYONLAR
1- 500 TL
2- 500 TL
3- 500 TL
KATILIM FORMU:
YARIÞMACININ
Adý :
Soyadý :
Adres :
Tel :
Gsm :
Gönderilen eserin rumuzu, adý:
1…………..
……...........
2………….
…….........
3………….
…….........
Þartlarý kabul ediyorum.
Ad, Soyad ve Ýmza:
‘Bizler bu ülkeye
hizmet eden onurlu Türk
hekimleriyiz’
Biz iþimizi yapmak
istiyoruz. Bizi artýk ailenin parçasý olarak gören
hastalarýmýza Uluslararasý
yasalarla belirlenmiþ çalýþma saatleri içinde, hizmet etmek istiyoruz. Angaryalarla boðuþmak istemiyoruz. Anayasal dinlenme hakkýmýz görmezden
gelinerek getirilmek istenen, Adli nöbetler, Defin
nöbetleri, Acil nöbetleri,
ASM ve TSM nöbetleriyle ayda 320 saati aþabilecek bir çalýþma þeklini kabul etmiyoruz.
Aile Hekimliði Uygulamasýndaki sorunlarý
düzeltmenizden vazgeçtik; bari artýk Aile Hekimliði Uygulamasýna zarar
vermeyin.
‘Nöbet’ adý altýnda
getirmeye çalýþtýðýnýz 2.
basamak saðlýk hizmetlerindeki çarpýklýðý düzeltme çabalarýnýza biz alet
olmayacaðýz.Getirilmeye
çalýþýlan adý ne olursa olsun, yeri nerde olursa olsun nöbet angaryasýný kabul etmiyoruz.
Biz bu ülkeye hak ettiði kalitede aile hekimliði
hizmetleri vermeye devam edeceðiz. Biz aile
saðlýðý çalýþanlarý olarak
görevimizi yapmaya devam edeceðiz. Siz engellemeye çalýþsanýz da.”
(Haber Merkezi)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
sunmaktadýrlar.
Ülkemizde baþarýya
ulaþan Aile Hekimliði Uygulamasýný temelden sarsarak, Aile Saðlýðý Çalýþanlarýna yeni angaryalar
getirilmeye çalýþýlmasýný
kýnýyoruz.
Bu ana kadar yaptýðýmýz çalýþmalar ile Türkiye'nin saðlýk göstergelerini geliþmiþ ülkelerden
ileriye taþýdýk. Bunu yaparken geliþmiþ ülkelerdeki meslektaþlarýmýzdan
4 kat daha fazla çalýþtýk.Bu ülkeye tarihinde
görülmemiþ kalitede aile
saðlýðý merkezleri kazandýrdýk.
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
2 TEMMUZ 2014
Deniz Feneri’nden iyilik çaðrýsý:
‘Paylaþýn bereketlensin’
Recep Mebet
Yasemin Eyvazlý, hayýrseverleri baðýþta bulunmaya davet etti.
Deniz Feneri’nin baðýþlarý ile ilgili detaylý bilgi, Çorum’da açýlan standdan alýnabilir.
Dernek, iftara yetiþemeyenlere iftarlýk ikramýnda bulunuyor.
Deniz Feneri Derneði, sosyal yardýmlaþma ve
dayanýþma duygularýnýn
zirveye ulaþtýðý Ramazan
Ayý’nda, ‘iyilik’ için yine
kollarý sývadý.
Derneðin Ramazan
Ayý projeleri ile ilgili bilgi
veren Deniz Feneri Çorum
Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, hayýrseverlerin baðýþlarýný Türkiye ve
dünyanýn dört bir yanýndaki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný söyledi.
‘Paylaþýn bereketlensin’ sloganýyla yürüttükleri
Ramazan Ayý yardým kampanyasýndan bahseden Yasemin Eyvazlý, “Deniz Feneri dünyanýn dört bir yanýndaki ihtiyaç sahipleri
için yardým seferberliði
baþlattý” dedi.
Ramazan Ayý boyunDeniz Feneri Çorum Gönüllüleri, Ramazan Ayý nedeniyle PTT Merkez Müdürlüðü yanýnda baðýþ standý açtý.
ca binlerce ihtiyaç sahibine yardým eli uzatmayý
de binlerce kiþilik yemeði, Ankara ve Ýstanbul’da gönüllülerimiz arahedeflediklerini belirten Eyvazlý, Çorum’da da gýda paketi daðýtmacýlýðýyla; yemek piþiremeyecek kadar yardýma muhtaç hasta, engelli
yý planladýklarýný kaydetti.
ve yaþlýlarýmýzýn sofralarýna ulaþtýrýyoruz. Hayýrseverler 5 kiþilik bir
aileye 40 TL karþýlýðýnda sýcak yemek ikram edebilirler.
Deniz Feneri baðýþ standýnýn ay sonuna kadar Gazi Caddesi
PTT Merkez Müdürlüðü yanýnda açýk olacaðýný hatýrlatan Eyvazlý,
Misafirhane
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
Yakýnlarýnýn tedavisi için Ýstanbul ve Ankara’ya gelen; kalacak
‘ÝYÝLÝÐÝN KARÞILIÐI SADECE ÝYÝLÝKTÝR’
yerleri olmadýðýndan hastane bahçelerinde ya da parklarda geceyi geçirmek
zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine Deniz Feneri misafirhane“Deniz Feneri’mizin ilk ýþýklarý 1996 yýlýnýn mübarek Ramazan
leri kapýlarýný açýyor. Ýstanbul ve Ankara’da bulunan misafirhaneleriayýnda gülümsedi yoksullara, yetim ve öksüzlere. Engelliler, dullar,
mizde barýnma, yemek ve temizlik hizmetleri sunuluyor.
yaþlýlar ve kimsesizler o ýþýkla kendilerini daha iyi, daha güçlü hissettiler ve hayata tutundular. Deniz Feneri iyilik hareketinin destek
Baðýþçýlarýmýz bir hasta yakýnýnýn 1 günlük konaklama ve yeverdiði ilk yoksul çocuklar, bu yýl liseyi bitirip üniversiteli oldular.
mek ihtiyacýný 40 TL ile karþýlayabilir.
Deniz Feneri’nin kendilerine umut ýþýðý olduðu ve kurtardýðý
Adak, Akika, Þükür Kurbaný
mazlum ve maðdurlarýn sayýlarý milyonlarý geçti. Yüce Kitabýmýz
Deniz Feneri hayýrseverlerin adak, akika ve þükür kurbanlarýný
Kur’an-ý Kerim’de, ‘Kim bir caný kurtarýrsa tüm insanlýðý kurtarmýþ
keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dagibidir’ buyuruluyor. (Maide, 32)
ðýtýyor. Adak kurban bedeli: yurt içi 510 TL, yurt dýþý 240 TL.
Sizin gibi yüzbinlerce iyi yürekli hayýrseverlerimiz sayesinde
Dünya’da Ramazan
ülkemizde ve dünyanýn dört bir yanýnda milyonlarca ‘can’ yalnýz olDeniz Feneri yardýmlarýnýzý bu yýl yine uzak diyarlara ulaþtýramadýðýný, en zor zamanlarýnda kardeþlerinin yardým elinin üzerlerincak.
Suriye,
Fildiþi, Bosna Hersek baþta olmak üzere pek çok ülkeye
de olduðunu hissetti.
Ramazan yardýmlarýný ulaþtýrarak kardeþlik baðlarýný pekiþtirecek.
Deniz Feneri, bugüne kadar dünyanýn 55 ülkesinde ve ülkemizin neredeyse her karýþ topraðýnda ihtiyacý olan gönlü kýrýk insanlara
iyilik ýþýðýný ulaþtýrýrken, onlara, Hz. Âdem’den ötürü eþ ya da Ýslam’dan dolayý kardeþ olduðumuzu tekrar tekrar hissettirdi.
Biz bu Ramazanda 19. Ýyilik yaþýmýza bastýk. Ýyi ki siz hayýrseverlerimiz varsýnýz. Ýyi ki Deniz Feneri var. Ramazan’ýn rahmet ikliminde size ve sevdiklerinize saðlýklý uzun ömürler, iþlerinizde bereket, evlerinizde huzur, hayýrlarla dolu bir ramazan geçirmenizi diliyoruz.
2014 YILI RAMAZAN KAMPANYASI
Deniz Feneri, kurulduðu günden bu yana olduðu gibi bu Ramazan da ulaþtýracaðý yardýmlarla binlerce ihtiyaç sahibi aileyi ve sunduðu birbirinden farklý Ramazan projeleri ile hayýrseverleri mutlu
edecek.
Deniz Feneri yurtiçinde, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan’dan 2
hafta önce Ramazan gýda kolisi ulaþtýrmaya baþladý.
Deniz Feneri 19 yýl önce çýktýðý iyilik yolculuðuna samimiyet,
iyi niyet ve kararlýlýkla devam ediyor.
Deniz Feneri’nin bu Ramazan hayýrseverler ve ihtiyaç sahipleri arasýnda köprü olabilmek adýna sunduðu
Ramazan Projeleri þöyle;
ÖNEMLÝ HATIRLATMALAR
Baðýþ Yap Vergiden Düþ
Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri’ne yapacaðýnýz gýda, giysi,
temizlik malzemesi ve yakacak baðýþlarýnýzý ‘Gýda Bankacýlýðý’ kapsamýnda vergiden düþebilirsiniz.
Kumanyalarýnýzý Birlikte Daðýtalým
Bu Ramazan yoksul aileler için hazýrladýðýnýz gýda kolilerinizi
birlikte daðýtalým. Kolileri siz hazýrlayýn, istediðiniz ilden, istediðiniz
ihtiyaç sahibi aileyi size biz haber verelim.
Fitre ve Zekâtlarýnýzý Vermeyi Unutmayýn
Gelin fitre ve zekâtlarýnýzý bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul ailelere birlikte ulaþtýralým.
Ramazan ayý baðýþlarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler
527 30 30 numaralý çaðrý merkezimizi arayabilir veya www.denizfeneri.org.tr internet adresimizi ziyaret edebilirler.”
Bir Kumanya da Sen Baðýþla
Ramazan Ayý boyunca ihtiyaç sahilerine sýcak yemek ikram ediliyor.
Ramazan bereketini, gýda kolileri ile yoksul sofralarýna taþýmak isteyen hayýrseverler, içinde kuru gýda ve
kahvaltýlýk malzeme bulunan
60 TL’lik paket ile 30 TL’lik temizlik kolilerinden baðýþlayabilirler.
Çocuk Kolisi
Bu Ramazan boyunca
içinde çikolata, bisküvi, kraker,
kitap, oyuncak gibi çocuklarýn
sevdiði malzemeleri içeren özel
çocuk kolileri ile 5 bin çocuk
sevinecek.
Bayramlýk
Hayýrseverler Deniz Feneri’nin Bayramlýk Projesine 100
TL katkýda bulunarak bayram
öncesinde yoksul ya da yetim
çocuðu sevindirebilir, ona bayram günü arkadaþlarý gibi yepyeni kýyafetler giymenin sevincini yaþatabilirler. Deniz Feneri
bu Ramazan binlerce ihtiyaç
sahine ayakkabýdan eteðe, pantolondan iç çamaþýrýna kadar
bayramlýk giysi ulaþtýracak.
Yetim ve Öksüzlere Bayram Harçlýðý
Öksüz ve yetim çocuklar,
Deniz Feneri’nin kendilerine
ulaþtýracaðý 100 TL bayram
harçlýðýyla mutluluktan uçacak.
Gelemeyene Gidiyoruz/
Sýcak Yemek
Eyvazlý, “Deniz Feneri ihtiyaç sahibi binlerce aileye gýda kolisi ulaþtýracak” dedi.
Bu sýcacýk projeyle Ramazan ayýnda her gün iftar vaktin-
Deniz Feneri, ‘Paylaþýn bereketlensin’ sloganýyla iyilik faaliyetlerini sürdürüyor.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
11
M.A. Butik’ten
LYS baþarýsý
Recep Mebet
kadromuzla Çorum’da bir
marka haline getirdik.
M.A. Butik Üniversiteye
Hazýrlýk Dersanesi
Üniversiye hazýrlýkta
öðrencileri, 2014 Lisans
önemli bir imtihan olan
Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS)
LYS’ye giren
sonuçlarýna göre Çorum’da
öðrencilerimiz üstün bir
12 puan türünün 11’inde ilk
baþarý göstererek 12 puan
5’e girmeyi baþardý.
türünde 11 derece elde
Dün dersane binasýnda
ettiler. Baþarýlarýndan
düzenlenen basýn
dolayý öðrencilerimizi
toplantýsýnda konuþan M.A.
tebrik ediyor, devamýný
Butik Dersanesi Kurucu
diliyorum.
Müdürü Metin Akbay,
Bu vesile ile 2014LYS’de derece elde eden
öðrencilerini tanýttý.
2015 Eðitim Öðretim Yýlý
öðrenci kayýtlarýnda Çorum
Bazý öðretmen ve
öðrenci velilerinin de hazýr
Sezgin Baloðlu, Kývýlcým Akbay ve Bihter halkýnýn dersanemize
bulunduðu toplantýda LYS’de
gösterdiði yoðun tevecühe
Yazar, LYS’de Çorum’da ilk 5’e girdi.
ilk 5’e giren Sezgin Baloðlu,
teþekkür etmek istiyorum.
Kývýlcým Akbay ve Bihter Yazar’ý kutlayan Metin
Bire bir etüt sistemi, tam gün eðitim modeli,
Akbay, baþarýda emeði geçen aileleri ve eðitimcileri
soru çözüm teknikleri, akþam etütleri, 12 kiþilik
de tebrik etti.
sýnýflar ve yoðun ders programýmýzla öðrencilerin
M.A. Butik Dersanesi’nin üniversiteye hazýrlýkta
tercih ettiði bir dersane olarak, üniversite adaylarýný
baþarýyý bir gelenek haline getirdiðini vurgulayan
hedeflerine ulaþtýrdýk. Önümüzdeki sezonda
Akbay, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
öðrencilerimizin yeni baþarýlara imza atacaklarýna
inancým tam. Elde ettiðimiz baþarýda emeði geçen
“25 yýllýk dersane deneyimiyle kurucusu
eðitim kadromuza da tebrik ediyorum.”
olduðum M.A. Butik Dersanesi’ni, güçlü eðitim
M.A. Butik Üniversiteye Hazýrlýk Dersanesi öðrencileri, 2014 LYS’de büyük baþarý elde etti.
Keþkek, Anadolu’nun
iftar lezzetleri arasýnda
Recep Mebet
ÇORUM’UN GE-
LENEKSEL
TADI
Çorum’un meþhur yö‘KEÞKEK’
resel yemeklerinden keþkek,
Anadolu’da iftar ve sahur
Geleneksel bir Çosofralarýnýn vazgeçilmezleri
rum yemeði olan ‘Keþarasýna girdi.
kek’, köy düðünlerinin
vazgeçilmez tatlarý araKültür ve Turizm Basýnda yer alýyor. Ramazan
kanlýðý Türkiye Kültür Poraylarýnda sabah erken satalý’ndan derlenen bilgilere
atlerde malzemeleri hagöre, Anadolu’nun lezzet hazýrlanýp güveç tenceresine
ritasý çýkarýldý.
konularak fýrýna verilen
Anadolu Ajansý’ndan
Keþkek, Ramazan’ýn vazgeçilmezleri arasýnda
yemek, turþu ve salatayla
Þenay Ünal, ‘Anadolu lezzetservis ediliyor.
leri Ramazan’da sofralarýn baþ tacý’ baþlýklý haberinde
Güveç tencereye koyulan 2 kaþýk yaðýn üzerine
iftar ve sahur sofralarýnýn vazgeçilmezlerini sýraladý.
ince kýyýlmýþ soðanlar, et, biber, salça, tuz ve 1 su barÇorum’un ‘Keþkek’le yer aldýðý listede Afdaðý
sýcak su ilave edilerek 15 dakika kaynatýlýyor.
yon’dan ‘Ramazan Kebabý’, Van’dan ‘Gavut’, MerAkþamdan ýslatýlan yarma yýkandýktan sonra 10 su
sin’den ‘Kerebiç’, Kýrýkkale’den ‘Göllem’, Diyarbabardaðý
sýcak suyla tencereye ilave edilerek kaynayakýr’dan ‘Meyan Þerbeti’, Erzurum’dan ‘Kadayýf Dolna kadar piþiriliyor. Daha sonra tencerenin kapaðý hamasý’, Amasya’dan ‘Piþi’, Gaziantep’ten ise tatlýlar
yer aldý.
murla kaplanýyor. Bir parmak sýðacak kadar açýklýk
býrakýldýktan sonra buhar çýkmasý için kýsýk ateþte 2
Her yörenin kendine has lezzetlerinin tanýtýldýðý
saat daha piþirilmeye devam ediliyor.
haberde özetle þu ifadelere yer verildi:
RAMAZAN LEZZETLERÝ
Ailelerin, akrabalarýn ve komþularýn kaynaþtýðý
Ramazan günlerinde sofralarýn baþtacý olan keþkek,
Birbirinden farklý kültürleri bir arada barýndýran
Çorum’da afiyetle yeniyor.
Anadolu'da, Ramazan Ayý’na özgü gelenek ve görenekler, yüzlerce yýldýr yaþatýlarak gelecek kuþaklara
aktarýlýyor.
Akrabalarýn, komþularýn kaynaþtýðý, zenginin
fakirle ayný sofrada buluþtuðu mübarek Ramazan
günlerinde,
birbirinden
lezzetli yemekler de sofradaki yerini alýyor.
Kültür ve Turizm Bakanlýðý Türkiye Kültür
Portalý'ndan derlenen bilgilere göre, her yörenin kendine özgü ritüellerle geçirdiði Ramazan’da, bölgeden bölgeye deðiþen lezzetler bulunuyor.
Keþkek, Çorum’un yöresel yemeði olarak Anadolu lezzet haritasýna girdi.
Demer Koleji’nden
LYS’de büyük baþarý
Demer Koleji, 2014 LYS sonuçlarýna göre dereceye giren öðrencilerini ödüllendirdi.
Recep Mebet
recelerle baþarýmýz
tescillendi.
Özel Demer Anadolu
Lisesi’nde dün ‘2014 LiDEMER’LE
sans Yerleþtirme Sýnavlarý
EÐÝTÝME YENÝ BÝR
(LYS)’ konulu basýn topBAKIÞ
lantýsý düzenlendi.
Albayrak CadToplantýda konuþan
desi numara 25’te
Demer Anadolu Lisesi
eðitim veren Demer
Müdürü Serkan Kýrýþ,
Koleji olarak, farklý
“YGS’deki baþarý çizgive etkili okulculuk
mizi LYS’de de sürdüranlayýþý ile Çorum’da
dük. Öðrencilerimiz 2014
eðitim alanýna yeni
LYS’de 9 puan türünde 10
bir bakýþ açýsý getirderece elde ederek büyük
dik.
bir baþarýya imza attýlar”
Okulumuz, yodedi.
ðunlaþtýrýlmýþ ders ve
Serkan Kýrýþ, öðrencilere baþarý belgesi verdi.
LYS’de dereceye gietüt programlarý ile öðren öðrencilere baþarý belgesi veren Serkan Kýrýþ,
rencilerin sýnavlara hazýrlanmalarýnda büyük bir
“Bizleri gururlandýran öðrencimizi tebrik ediyor,
rehber konumuna ulaþtý.
baþarýlarýnýn devamýný diliyorum” diye konuþtu.
Önümüzdeki yýl 9, 10, 11 ve 12. sýnýf öðrenDemer Koleji’nin farklý ve etkili okulculuk
cilerin eðitim göreceði okulumuz, gerek eðitim
anlayýþý ile Çorum’da eðitime yeni bir bakýþ açýsý
kadrosu ve gerekse uygulamýþ olduðu etüt ve ek
getirdiðini vurgulayan Kýrýþ, açýklamasýnda þu
ders gibi çalýþmalarla büyük talep alýyor.
ifadelere yer verdi:
2014 LYS’de büyük baþarýlara imza atan
“Demer Koleji olarak, YGS’deki baþarý çizOðuzhan Oðu, Hikmetcan Çalýkuþu ve Hüseyin
gimizi LYS’de de gösterdik. 2014 LYS’de 9 puan
Kadan gibi baþarýlarýyla bizleri gururlandýran öðtüründe 10 derece ile büyük bir baþarýya imza atrencilerimizi özverili çalýþmalarýndan dolayý tebtýk.
rik ediyorum. Öðrencilerimizin baþarý yolunda en
büyük destekçilerinden olan aileleri de kutluyoÖSYM tarafýndan açýklanan sýnav sonuçlarýrum.”
na göre, LYS Çorum 3.’sü, 4.’sü ve 5.’si gibi de-
Trend Oto Yýkama hizmette
Recep Mebet
Ýsmet Özlük’ün
sahibi olduðu Trend
Oto Yýkama, Çepni
Mahallesi Demirciler
Sokak numara 11’de
hizmete girdi.
‘Otomobiline deðer verenlerin tercihi’
sloganýyla faaliyet gösteren firma hakkýnda
bilgi veren Ýsmet Özlük, sektördeki tecrübesini kendi iþyeriyle
hizmete dönüþtürdüðünü söyledi.
Detaylý oto temizliðin yaný sýra iç kuaför, boya koruma, pasta ve cila gibi iþlemleri
yaptýklarýný anlatan
Özlük, Wieberr marka
oto bakým ürünlerini
kullandýklarýný kaydetti.
Apex pis koku ve
bakteri temizleme sistemini de uyguladýklarýný vurgulayan Özlük,
“Çorum’un heryerinden, dileyen müþterilerimizin araçlarýný adresinden alýp adreslerine
teslim ediyoruz” dedi.
“Böylece çalýþan
müþterilerimize büyük
kolaylýk saðlýyoruz”
diyen Özlük, oto kiralama (rent a car) firmalarýnýn da çözüm ortaðý
olduklarýný ifade etti.
Merkezi konumlarý nedeniyle çarþýya
en yakýn oto yýkama
firmasý olduklarýnýn altýný çizen Özlük, haftanýn 7 günü 08.00-20.00
saatleri arasýnda hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.
Özlük, “Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen araç sahiplerini
Garanti Bankasý arkasý
Demirciler Sokak’ta
faaliyet gösteren Trend
Oto Yýkama’ya bekliyoruz” diye konuþtu.
Ýsmet Özlük’ün sahibi olduðu Trend Oto Yýkama hizmete girdi.
Trend Oto Yýkama, ‘Otomobiline deðer verenlerin tercihi’ sloganýyla hizmette
Özlük, Wieberr marka oto bakým ürünlerini kullandýklarýný kaydetti.
12 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
2 TEMMUZ 2014
Seller toplum saðlýðýný nasýl etkiler? :
Öncelikle ilk günlerde boðulma, trafik kazasý dâhil çeþitli travmalar ve elektrik çarpmalarýna
baðlý ölüm ve hastalýklara yol açar. Selin ardýndan
etkilenen insanlarýn toplu olarak yer deðiþtirmesi,
yeni sorunlar için de bir zemin oluþturur. Bu insanlarýn saðlýklý suya ulaþamamasý, en temel
problemdir ve suyla-gýdayla bulaþan hastalýklar
artar. Ayrýca geçici yerleþim yerlerinde kalabalýk
ortamlarda, hava yoluyla bulaþan hastalýklar da
hýzla yayýlýr. Bu þartlarda yaþayan çocuklarda ise,
kýzamýk ve akut solunum yolu enfeksiyonlarý
beklenir. Hava yolu ile bulaþan hastalýklar, kendi
evlerinde yaþayan insanlar için de sorun oluþturur. Sel ile bulaþýcý / salgýn hastalýk iliþkisi, þöyle
seyretmektedir; ilk üç gün, bulaþýcý /salgýn hastalýk pek görülmez. Dördüncü günden dördüncü
haftaya kadar olan bölümde, bulaþýcý hastalýklarýn
görülmesi, sýk karþýlaþýlan bir durumdur. Genellikle sel bölgesinde, selden önce tek, tek bulunan
hastalýklarýn salgýn yaptýðý görülmektedir. Dördüncü haftadan sonra kuluçka süresi uzun olan
hastalýklar, bu dönemde görülür.
Selden kaçýþ sýrasýnda:
1. Pille çalýþan radyonuzdan kaçýþla ilgili bilgileri dinleyiniz.
2. Tavsiye edilen kaçýþ rotalarýný takip edin,
kestirme yollar tamamen kapanmýþ olabilir.
3. Yollar kapanmadan olabildiðince erken
tehlike altýndaki yerlerden kaçýnmalý. Unutmamalýdýr ki erkenden tehlikesiz bölgelerden kaçmak, vasýtalarla zarar gören yerlerden kaçmaktan
daha kolaydýr.
4. Evinizden ayrýlmadan önce yakýn illerdeki tanýdýklarýnýzý arayarak durumdan haberdar
edin ve gittiðiniz yeri kendilerine bildiriniz. Panik
Yazlýkta oy
kullanmak için
son iki gün
yapmayýnýz.
5. V a k t i n i z
olursa deðerli eþyalarýnýzý evinizin zarar
görmeyecek yerlerine (çatý katý ve üst
katlar olabilir) taþýyýnýz.
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
Sel sonrasýnda
bilinmesi gerekenler:
Sel
felaketi 7
1. Sel felaketi
sularýn geri çekilmesi ile sona ermeyebilir. Dolayýsý ile yetkililerin geri dönün uyarýsýný almadan kesinlikle evlerinize
dönmeyiniz.
2. Özel ilgiye ihtiyacý olan komþularýnýza yaþlýlar, bebekler ve özürlüler- yardýmcý olmayý
unutmayýnýz.
3. Fýsýltý haberlere itibar etmeyiniz. Hýrsýzlara karþý uyanýk olunuz.
4. Binalarýnýzýn herhangi bir hasarý olup olmadýðýný kontrol ediniz.
5. Binalarýnýzý kontrol ederken su geçirmez
ayakkabý ve pille çalýþan el fenerleri kullanýnýz.
6. Eðer sel sularý evinizin etrafýnda hala
mevcut ise eve girmeyiniz.
7. Duvarlarýn, katlardaki zeminlerin ve pencerelerin herhangi bir zararýnýn olmadýðýný kontrol ediniz.
8. Evinize sel sýrasýnda yýlan ve benzeri zararlý hayvanlar girebilir.Bu konuda da inceleme
yapmak faydalý olabilir.
9. Tavaný sýva ve benzeri þeylerin dökülmesi riskine karþý kontrol ediniz.
10. Sigorta iþlemleri için zarar gören yerlerin
Cumhurbaþkanlýðý seçiminde oyunu yazlýkta
kullanmak isteyenler 2 Temmuz'a kadar adreslerini
taþýmak zorundu.
Cumhurbaþkanlýðý seçiminde oylarýný yazlýkta
kullanmak isteyenler için son tarih 2 Temmuz. Mesai bitimi kadar adres deðiþikliði yapanlar oylarýný
yazlýkta kullanabilecek.Listeler 2 Temmuz'da askýya çýkacak ve 9 Temmuz'da askýdan indirilecek. 29 Temmuz tarihleri arasýnda adres deðiþikliði yapmak isteyenler bunu ancak hakim kararýyla yapabi-
resmini çekiniz.
11. Sel felaketinin nedeni ile
yangýn çýkabilir.
Gerekli önlemleri
alýnýz.
12. Suyun altýnda kalmýþ elektrik aksamý, fýrýn,
ocak ve elektrikle
çalýþan eþyalarýn
olmadýðýna emin
olunuz.
13. Sel sýrasýnda evinizde kalmýþ yiyecekler
lecekler. 9 Temmuz sonrasý ise adres deðiþikliði yapýlamayacak. Seçmen listeleri 20 Temmuz'da kesinleþecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkaný Sadi
Güven,Cumhurbaþkanlýðý seçiminin yaz ayýna
denk gelmesi nedeniyle yazlýkçýlarý uyararak,
"Ýkinci adreste, yazlýkta, otelde oy kullanmak
mümkün deðil" demiþti.
Güven, oy kullanabilmek için seçmen kütüðüne mutlaka kayýt yaptýrmak gerektiðini vurgulamýþtý. Seçim sisteminin adres kayýt sistemine göre
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
düzenlendiðini, ikametgahýn esas alýndýðýný söyleyen Güven, vatandaþlardan YSKinternet sitesinden
kayýtlarýný kontrol etmelerini istedi.
Bazý vatandaþlarýn yazlýk gibi ikinci adresleri
olabildiðini belirten Güven, "Ýkinci adreste, yazlýkta, otelde oy kullanmak mümkün deðil. Vatandaþlar
seçmen kütükleri deðiþinceye kadar ikametgah adreslerini tatil yaptýklarý yere aktarýrlarsa veya yaþamaya baþlarlarsa ancak orada oy kullanabilirler.
Yoksa ikametgahlarýnýn dýþýnda oy kullanmak
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
varsa bunlarý kesinlikle kullanmayýnýz. (Konservelerde dâhil) Bu hususta çocuklarý bilgilendiriniz.
14. Evinizdeki sularý binanýn daha fazla zarar
görmemesi için yavaþ, yavaþ boþaltýn. -her gün
suyun üçte birlik kýsmý gibi15. Laðým çukuru ve çukurlar, mikroplu
tanklar ve atýk su sistemlerinin sel sonrasý insan
saðlýðýna zarar vermemeleri için mutlaka yetkililere kontrol ettiriniz.
*
SEVDÝÐÝM SÖZ: ''Kolayca kazanýlan þöhretler kanadý kýrýk uçaklara benzerler. Yükseldikçe düþme tehlikesini artýrýrlar'' (Agâh Ýzzet)
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:5 RAMAZÂN: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:19 Haziran 1430 Hýzýr:58
2
2014
TEMMUZ
Ýnsana az bir mal yetiþir.
Çok mal ise kâfi gelmez.
Ahmed bin Hanbel
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.07
05.07
12.51
16.48
20.24
22.12
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
94
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
GAZÝ
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
VEFAT EDENLER
1-Çalyayla Köyü' nden gelme, Hüseyin GÜLMEZ'
in eþi, Cengiz, Özkan ve Serkan GÜLMEZ' in annesi;
Cennet GÜLMEZ.
2-Alaca, Deðirmenönü Köyü' nden, Cengiz ve Güllü ARSLAN' nýn babasý; Haydar ARSLAN.
3-Ezil Köyü' nden gelme, Eski Ayakkabýcý Esnafýndan Mehmet, Hüseyin ve Erol ÇIRAK' ýn babasý; Cemal ÇIRAK.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Namaz: Rabbimizin "Ben insanlarý
Veysel Uysal
ve cinleri yalnýz bana veyseluysal-@ hotmail.com
ibadet etsinler diye
yarattým." (Zariat 56)
buyurduðu ilahi emrinin bir gereði olup,
insanýn Allah'a ulaþmasý ve rýzasýný kazanabilmesi için kuru3
lan en muhkem köprüdür. Ahirette kullarýn ilk hesaba çekilecekleri amel olan namaz ayný zamanda yaratanýmýza sunulan en kapsamlý ve devamlýlýk arz
eden bir ibadettir.
Salih ameller Allah'a itaatin ve baðlýlýðýn bir
sembolü olup, ibadetlerin baþýnda da namaz gelir. Namaz, kulluðun niþanesidir. Namaz müminler için yüce Rabbimizin bizlere en büyük armaðanýdýr. Çünkü namaz sayesinde dünya hayatýmýzý tanzim eder, düzene kor, kendimizi ve ehlimizi koruyarak dünya huzurunu ve ahiret mutluluðunu yakalarýz. Ayný zamanda namaz ve abdestin saðlýklý yaþamamýza büyük katkýlarý bilinmektedir.
Günümüzde insanlarýmýzýn bir kýsmý Müslüman olduklarýný ifade ediyorlar ama imanýn
gereði olan amel yok. Amelsiz bir iman meyvesiz bir aðaca veya kaba inþaatý yapýlýp býrakýlan
bir binaya benzer. O binanýn ince iþleri de yapýlýp kullanýlýr bir hale getirilirse bir anlam ifade
eder. Ýmanýn gereklerini yerine getirememek,
nefsin heva ve heveslerine uyarak tembellik etmektir. Nefsine ve iradesine hâkim olamamaktan veya imanýn zayýflýðýndan kaynaklanan ve
þeytaný sevindiren bir sonuçtur. Namaz kýlan birçok insanýmýzda var ki kýldýðý namaz hayatýna
yansýyýp, yön vermiyor, ahlakýný güzelleþtirmiyor, kalbinde ve gönlünde sevgi ve merhamet
haleleri meydana getirmiyor. Kötülüklerden ve
haramlardan alýkoymuyorsa, Kur'an-da o namazýn Allah indinde çok fazla bir anlamýnýn olmadýðýný görürüz. "Yazýklar olsun o namaz kýlanlara ki onlar namazlarýný ciddiye almazlar." (Mâun
4-5) Peygamberimiz "Öyle bir zaman gelecek ki,
Kur'an okuyanlar çoðalacak ama gýrtlaklarýndan
aþaðý inmeyecek. "Buyuruyor. Önemli olan okumakla birlikte hakikatine de ermektir.
Ýslam âlemi Ramazana yine Suriye'de ki
kan ve gözyaþý ile girdi. Mýsýrdaki idam kararlarý ve hak ihlâllerinin sinemizdeki açtýðý yaralar
hala kapanmadý. Gerek Mýsýr, gerekse Suriye ve
dünyanýn birçok ülkesinde ki zulme uðrayan
kardeþlerimizin acý ve ýzdýrabýný kalbimizde,
gönlümüzde ve ruhumuzda hissetmiyor, onlarýn
dertlerini kendimize dert edinmiyorsak, Kur'anýn deyimi ile kýldýðýmýz namazlar ve tuttuðumuz
oruçlar hayatýmýza yansýyýp gönlümüzde bir etki
ve tesir býrakmamýþ, ibadetlerimiz amacýna ulaþmamýþ demektir. Sadece dua etmek, Allah'ým onlara yardým et demek yeterli midir? Bizleri sorumluluktan kurtarýr mý? "Komþusu açken kendisi tok yatan bizden deðildir." hadisi ile baðdaþýr mý? Belki, peki ne yapabiliriz diyenlerimiz
olabilir. Zekatýmýzý,fitremizi, sadakamýzý uluslar
arasý hizmet veren sivil toplum kuruluþlarýmýz
aracýlýðý ile mazlum ve maðdur kardeþlerimize
ulaþtýrabiliriz. Dualarýmýzýn yanýnda hiç olmazsa
bunu yapabiliriz.
Türkiye'deki gezi parký eylemleri sýrasýn-
da devletin ve mille-
VAHYÝN IÞIÐINDA tin malýný tahrip
edenlere polisin biber gazý kullanmasýna tepki göstererek
kýnama mesajlarý
yayýnlayan ABD,
AB ve BM'nin Suriye, Mýsýr gibi ülkelerdeki savunmasýz
insanlarýn katledilmesine gýklarý bile
çýkmýyor. Þuan da
görmüyorlar, duymuyorlar ve bir tavýr, tepki de
ortaya koymuyorlar. Bu zulme uðrayan insanlar
Hýristiyan veya Yahudi olsalardý, acaba yine
böyle duyarsýz mý olurlardý. Sömürgeci Avrupa
insanýn gerçek yüzünü göremeyen Avrupa hayranlarýmýz hâlâ var mý acaba?
Eþrefi mahlûkat olarak yaratýlan insana dünyada belli bir ömür biçilmiþtir. Cenneti veya cehennemi bu sürede hak eder. Hani derler ya ne
ekersen onu biçersin. Ýnsanýn Allah'a kulluðu önce tevhit akidesini gönlüne yerleþtirmesiyle baþlayarak, ibadetlerle devam eder. Peygamberimiz
"Kulun Allah'a en yakýn olduðu an secde anýdýr."
Namaz, kulun acziyetini ve Rabbinin de azametini bilerek ona yönelmek suretiyle gönde beþ
defa günahlardan arýnmasýdýr. Kur'an-ý Kerim'de
"Müminler birbirlerinin velisidirler. Onlar iyiliði
emreder, kötülükten alýkoyarlar, namazý dosdoðru kýlarlar, zekâtý verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. Ýþte onlara Allah rahmet edecektir.
Þüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir." (Tevbe
71) "Ailene namazý emret; kendin de ona sabýrla
devam et. Senden rýzýk istemiyoruz; biz seni rýzýklandýrýyoruz. Güzel sonuç, takva iledir." (Taha 132)
Ýmamý Gazali "Salih bir kul mezara konunca ibadet ve hayýrlarý onun etrafýný kuþatýr. Azap
melekleri ayak tarafýndan gelince 'Namaz' karþýlarýna çýkarak 'Bu kiþi Allah için çok ayakta durmuþtur. Uzak durun ondan' der. Azap melekleri
baþucundan gelirler 'oruç' karþýlarýna çýkarak 'Bu
kiþi dünyada Allah için çok açlýk ve susuzluk
çekti ona ulaþmak için geçit yok der. Elleri tarafýndan gelince yaptýðý hayýrlar, verdiði 'sadakalar' karþýsýnda çýkarak 'Buna dokunmayýn bu eller ile çok zekât, sadaka vermiþtir.' derler. Bunun
üzerine azap melekleri 'Barekallah' der ve geri
dönerler. Bu sefer rahmet melekleri gelirler. Mezar ona gözünün görebileceði kadar geniþ ve rahat bir mekân olur. Cennetten getirilen kandilin
ýþýðýnda, cennet bahçesine dönüþen kabrinde kýyameti bekler" (Ýhya-i Ulumiddin s.191)
Ýslam dini bir yaþam biçimi, bir hayat tarzýdýr. Hayata geçirilmeyen, uygulamaya dönüþmeyen lafta kalan bir iman, insaný yüceltmez. Doktora giden bir kimse doktorun yazdýðý ilaçlarý
alýp kullanmazsa doktora gitmesinin bir anlamý
kalmaz. Ýman da böyledir. Gereklerini yerine getirdiðimiz zaman Allah indinde bir anlam ve mana ifade eder. Peygamberimize ey Allah'ýn Resulü en makbul ibadet hangisidir diye sorulduðunda "Vaktinde kýlýnan namaz ve devamlýlýk arz
eden ibadetlerdir" buyurmuþtur.
Rabbimizden kýldýðýmýz namazlarýmýzý, tuttuðumuz oruçlarýmýzý, zekât, fitre ve sadakalarýmýzý amacýna uygun bir þekilde yerine getirip,
hayatýna yansýtarak rýzasýný kazanan kullardan
olmayý dileriz.
Mü’minin Miracý
namaz
13
Geçmiþe mektup 4
"Bizler öyle bir hakikate hayatýmýzý vakfetmiþiz ki;
Güneþ gibi parlar, cennet Tefekkür
gibi güzel, saadeti ebediye gibi Dünyamýz
þirindir" diyerek bütün aleme
meydan okudu.
"saçlarým adedince baþlarým olsa ve her gün biri kesilse
hakikati Kur'niye ye feda olan
bu baþ size eðilmeyecek" diyordu.
Tabi bu sözler karanlýk Raþit Yücel
kalpli ve vicdanlý insanlarý olrasityücel@
dukça rahatsýz etti.
corumhakimiyet. net
Zehirlediler, sürgünlere
yolladýlar, hapishanenin kalýn duvarlarýnýn arkasýna hapsettiler.
Ama, baþaramadýlar.
Bu hakikati duyanlar fevc fevc ona koþtular.
Altý bin sahifelik bir külliyat meydana getirdi.
Adýna "Bediüzzaman" denildi.
Dünyasýný zýndan etti düþmanlarý.
Ama o bütün engelleri aþtý.
Milyonlarca talebeyi seyyar üniversitelerde yetiþtirdi.
Bir çok þey deðiþti ama, insanýn emelleri
ve arzularý deðiþmedi.
Hakikatleri yaþamak ve sebat etmek çok
pahalýya düþtü nine.
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
YAÞAM
DERMAN
BAHABEY CAD. NO
: 1/13
221 33 83
FATÝH CAD. NO: 32/C (
ADLÝYE SARAYI
KARÞISI ) 227 11 31
METEOROLOJÝ
2.8971
2.8977
2.1218
2.1224
Gram
ALIÞ
89,50
SATIÞ
89.54
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6935
2 TEMMUZ 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
2 TEMMUZ 2014
Cumhurbaþkanlýðý için 3 aday
Ýlk defa halkýn seçeceði
Cumhurbaþkanlýðý için þimdilik 3 aday
baþvuruda bulundu.
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün
görev süresinin 28 Aðustos 2014'te
dolacak olmasý nedeniyle Yüksek
Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaþkaný
seçiminin ilk oylamasýný 10 Aðustos
2014, seçimin ikinci oylamaya kalmasý
durumunda ise ikinci oylamayý 24
Aðustos 2014 olarak belirledi.
Cumhurbaþkaný seçiminde 29
Haziran'da baþlayan adaylýk
baþvurularý, 3 Temmuz Perþembe saat
17.00'ye kadar yapýlabilecek.
Baþvurular, TBMM Baþkanlýðýna veya
YSK'ya sunuluyor.
Bu kapsamda ilk baþvuru, 29
Haziran Pazar günü CHP ve MHP
tarafýndan yapýldý. Partiler, ortak
adaylarý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu,
cumhurbaþkanlýðýna aday gösteren
dilekçelerini TBMM Baþkaný Cemil
Çiçek'e sundu.
Ertesi gün de Halklarýn
Demokratik Partisi (HDP) Eþ Genel
Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn
cumhurbaþkaný adayý gösterildiði
açýklandý. Demirtaþ'ýn adaylýk
baþvurusunun bugün TBMM'ye
yapýlmasý bekleniyor.
Adaylýk baþvuru süresi devam
ederken, AK Parti'nin cumhurbaþkaný
adayýnýn Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan olduðu da dün açýklandý.
Erdoðan'ýn adaylýðýna iliþkin baþvuru,
TBMM Baþkanlýðýna yapýldý.
Buna göre, 3 Temmuz'a kadar
baþka aday gösterilmezse AK Parti
Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan, Ekmeleddin Ýhsanoðlu
ve HDP Eþ Genel Baþkaný Selahaddin
Demirtaþ cumhurbaþkaný adayý olarak
yarýþacak.
Adaylýk kriterleri
Anayasa'nýn Cumhurbaþkaný
seçimine iliþkin maddesine göre,
Cumhurbaþkaný, kýrk yaþýný doldurmuþ
ve yüksek öðrenim yapmýþ TBMM
üyeleri veya bu niteliklere ve
milletvekili seçilme yeterliðine sahip
Türk vatandaþlarý arasýndan, halk
tarafýndan seçilecek.
Cumhurbaþkanýnýn görev süresi
beþ yýl olacak ve bir kiþi en fazla iki
defa cumhurbaþkaný seçilebilecek.
Yüksek öðrenimi olmayanlar, 40
yaþýný doldurmayanlar, yükümlü
olduðu askerlik hizmetini yapmayanlar,
kýsýtlýlar, kamu hizmetinden yasaklýlar,
taksirli suçlar hariç toplam bir yýl veya
daha fazla hapis ile aðýr hapis cezasýna
hüküm giymiþ olanlar, affa uðramýþ
olsalar bile basit ve nitelikli zimmet,
irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk,
sahtecilik, inancý kötüye kullanma,
dolaylý iflas gibi yüz kýzartýcý suçlar ile
istimal ve istihlak kaçakçýlýðý dýþýnda
kalan kaçakçýlýk suçlarý, resmi ihale ve
alým satýmlara fesat karýþtýrma veya
devlet sýrlarýný açýða vurma suçlarýndan
biriyle mahkum olanlar, terör
eylemlerinden mahkum olanlar, 765
sayýlý TCK'nýn 536. maddesinin 1, 2, 3
ile 537'nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5.
fýkralarýnda yazýlý eylemleri siyasi ve
ideolojik amaçlarla iþlemekten
mahkum olanlar, devletin þahsiyetine
karþý iþlenen suçlar ve bu suçlarýn
iþlenmesini aleni olarak tahrik edenler,
cumhurbaþkaný olamayacak.
Cumhurbaþkanlýðý seçimi için
adaylardan, "Aday gösterenlerin
milletvekili olduðunu gösterir; kimlik
belgesinin onaylý örneði veya TBMM
Baþkanlýðýndan alýnmýþ belge örneði",
"Adayýn, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarasýný gösteren nüfus cüzdaný ve
yüksek öðrenim yapmýþ olduðunu
gösteren onaylý diploma örneði",
"Adayýn imzasýný içeren yazýlý
muvafakatý" ve "Adalet Bakanlýðý Adli
Sicil ve Ýstatistik Genel
Müdürlüðünden alýnan adli sicil ve
arþiv kaydýnýn aslý, arka fonu beyaz
(arka fonda bayrak, resim, dini sembol
olmayan) 6 vesikalýk renkli fotoðraflarý
ile fotoðrafýn yüksek çözünürlüklü
elektronik ortamda hazýrlanmýþ hali"
istenecek. Aday gösterilebilmek için
ilgilinin yazýlý muvafakatinin
bulunmasý gerekecek.
Görevleri
Cumhurbaþkaný Seçimi Kanunu'na
göre, cumhurbaþkaný adayý gösterilen
hakimler ve savcýlar, yüksek yargý
organlarý mensuplarý, yüksek öðretim
kurumlarýndaki öðretim elemanlarý,
Yükseköðretim Kurulu üyeleri, Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
kamu kurumu ve kuruluþlarýnýn memur
statüsündeki görevlileri ile yaptýklarý
hizmet bakýmýndan iþçi niteliði
taþýmayan diðer kamu görevlileri,
belediye baþkanlarý, subaylar ile
astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe
yönetim kurulu baþkan ve üyeleri ile
belediye meclisi üyeleri, il genel
meclisi üyeleri, kamu kurumu
niteliðindeki meslek kuruluþlarý ile
sendikalar, kamu bankalarý ile üst
birliklerin ve bunlarýn üst kuruluþlarýnýn
ve katýldýklarý teþebbüs veya
ortaklýklarýn yönetim ve denetim
kurullarýnda görev alanlar aday
listesinin kesinleþtiði 11 Temmuz
itibarýyla görevlerinden ayrýlmýþ
sayýlacak.
Kesin aday listesinin Resmi
Gazete'de yayýmýndan itibaren oy
verme günü saat 17.00'ye kadar ölüm
veya adaylýktan vazgeçme nedeniyle
meydana gelebilecek eksilmeler, kesin
aday listesinde deðiþiklik yapýlmasýný
gerektirmeyecek.
Seçim sistemi ve uygulamasý
Genel oyla yapýlacak seçimde,
geçerli oylarýn salt çoðunluðunu alan
aday, cumhurbaþkaný seçilecek. Ýlk
oylamada bu çoðunluk saðlanamazsa,
ikinci oylama yapýlacak. Bu oylamaya,
ilk oylamada en çok oy almýþ bulunan
iki aday katýlacak ve geçerli oylarýn
çoðunluðunu alan aday cumhurbaþkaný
seçilecek.
Ýkinci oylamaya katýlmaya hak
kazanan adaylardan birinin ölümü veya
seçilme yeterliðini kaybetmesi halinde,
ikinci oylama, boþalan adaylýðýn birinci
oylamadaki sýraya göre ikame
edilmesiyle yapýlacak. Bunlarýn
dýþýndaki sebeplerle boþalma olmasý
halinde ikame yoluna gidilmeyecek.
Oylamalara tek adayla gidilmesi
halinde, oylama referandum þeklinde
yapýlacak. Aday geçerli oylarýn
çoðunluðunu almasý halinde
cumhurbaþkaný seçilmiþ olacak.
Oylamada, adayýn geçerli oylarýn
çoðunluðunu alamamasý halinde seçim
yenilenecek.
Yeni seçilen cumhurbaþkaný
göreve baþlayýncaya kadar görev süresi
dolan cumhurbaþkanýnýn görevi devam
edecek. Cumhurbaþkaný seçilenin, varsa
partisi ile iliþiði kesilecek, TBMM
üyeliði sona erecek.
Adaylýk süreci
Cumhurbaþkaný adaylýðý için 3
Temmuz Perþembe saat 17.00'ye kadar
YSK ve TBMM'ye baþvuruda
bulunulabilecek. TBMM Baþkanlýðýna
yapýlan cumhurbaþkaný adaylýðý
baþvurularýna ait bilgi ve belgeler, 4
Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye
kadar YSK Baþkanlýðýna gönderilecek.
YSK, cumhurbaþkaný adaylýk
baþvurularýný 5 Temmuz Cumartesi
günü incelemeye baþlayacak ve tespit
edilen eksikliklerin tamamlanmasýna
iliþkin yazýlý bildirimde bulunulacak.
Cumhurbaþkaný adaylarý, YSK'ca
belirlenen bilgi ve belge eksikliklerini
en son 7 Temmuz Pazartesi günü saat
17.00'ye kadar tamamlayacak.
Eksikliklerin tamamlanmasýnýn
ardýndan cumhurbaþkaný geçici aday
listeleri 8 Temmuz Salý günü Resmi
Gazete'de yayýmlanacak ve itirazlar
baþlayacak.
Cumhurbaþkaný geçici aday
listesine yapýlan itirazlar, 10 Temmuz
Perþembe günü YSK'ca karara
baðlanacak. Cumhurbaþkaný kesin aday
listesi 11 Temmuz Cuma günü Resmi
Gazete'de yayýmlanacak ve propaganda
dönemi baþlayacak.
YSK kararýyla adaylarýn
fotoðraflarýnýn da yer alacaðý birleþik
oy pusulasýnda Cumhurbaþkaný
adaylarýnýn yerlerinin belirlenmesi için
YSK'da kura çekimi 14 Temmuz
Pazartesi günü yapýlacak.
Seçilenin mal bildirimi ilan
edilecek
Adaylar, 29 Haziran - 3 Temmuz'u
içeren adaylýk baþvurusu süresi içinde
mal bildiriminde bulunacak. Adaylarýn,
kendilerine, eþlerine ve velayetleri
altýndaki çocuklarýna ait taþýnmaz
mallarý ile en yüksek devlet memuruna
yapýlan aylýk net ödemenin (6.546,04
TL) beþ katýndan (32.730,20 TL) fazla
tutarýndaki her biri için ayrý olmak
üzere, para, hisse senetleri ve tahviller
ile altýn, mücevher ve diðer taþýnýr
mallarý, haklarý, alacaklarý ve
gelirleriyle, borçlarý ve sebepleri mal
bildiriminin konusunu teþkil edecek.
Adaylarýn; kendilerine, eþlerine ve
velayetleri altýndaki çocuklarýna ait
bulunan taþýnmaz mallarý (arsa ve yapý
kooperatif hisseleri dahil) mal
bildiriminde yer alacak.
"Mal Bildirimi Formu" tek nüsha
olarak doldurulacak ve tarih belirtilmek
suretiyle imzalanarak adaylýk
baþvurusu süresi içinde kapalý zarfta
YSK Baþkanlýðýna verilecek. Seçilen
adayýn mal bildirimi, seçim
sonuçlarýnýn kesinleþmesini müteakip
Resmi Gazete'de yayýmlanacak.
(Yaygýn medya)
Ýlk defa halkýn seçeceði Cumhurbaþkanlýðý için þimdilik 3 aday baþvuruda bulundu.
‘Yeni Sivas katliamlarý
yaþanmasýn’
Emek Partisi
(EMEP) Ýl Baþkaný
Hikmet Aydýn, Sivas
katliamýnýn üzerinden
21 yýl geçtiðini
belirterek, “Bu süre
içinde koalisyonlar,
hükümetler geldi geçti.
Mahkemeler görüldü.
Ancak ne katliamýn
arkasýndaki gerçekler
ortaya çýkarýldý, ne de
vicdanlarda mahkum
edilen katiller
mahkemece
cezalandýrýldý” dedi.
Yavuz Sultan
Selim’den bu yana
süren zihniyetin bugün
hala ayakta olduðunu
ifade eden Aydýn, baþta
Alevi yurttaþlar olmak
üzere, Sünni-Hanefi
Ýslam’ýn, Türk-Ýslam
sentezinin dýþýnda
sayýlan tüm yurttaþlarýn
ayrýmcýlýða uðradýðýný,
yok sayýldýðýný, saldýrý
ve katliamlara maruz
kaldýklarýný dile getirdi.
Bugün
Cumhurbaþkaný adayý
olarak sahnede yerini
alan R. Tayyip
Erdoðan’ýn 12 yýllýk
Baþbakanlýðý
döneminde Alevi
yurttaþlara yönelik
hakaret, ayrýmcýlýk ve
yok sayma tutumunu
sürdürdüðünü ifade
eden Aydýn,
“Aleviler’in eþit
yurttaþlýk talebi, din
derslerinin zorunlu
olmaktan çýkarýlmasý,
cemevlerinin ibadet
yeri olarak kabul
edilmesi, 35 Alevi ve
farklý dil ve kimlikten
aydýn yazar ve
sanatçýnýn diri diri
yakýldýðý Madýmak
Oteli’nin ‘Utanç
Müzesi’ yapýlmasý da
gerçekleþmedi. Ders
kitaplarýnda
Alevi/Kýzýlbaþ
yurttaþlarýmýza yönelik
hakaret ve ayrýmcýlýk
ayýklamakla bitmiyor”
dedi.
Daha iki ay önce
Uður Kurt’un
Okmeydaný
Cemevi’nde polis
kurþunuyla
öldürüldüðünü
hatýrlatan Aydýn,
açýklamasýna þöyle
devam etti: “Gezi
Direniþi boyunca polis
kurþunlarýna, gaz
fiþeklerine, panzerlere,
Toma’lara hedef olup
hayatýný kaybeden
gençlerin çoðunun
Alevi olmasý ve
Baþbakan Erdoðan’ýn
14 yaþýnda polis
fiþeðiyle vurulan
Berkin Elvan’ý terörist
ilan etmesi, annesini,
düzenlediði mitingde
yuhalatmýþ olmasý,
Sivas katliamýný
gerçekleþtiren
zihniyetin hala
Türkiye’nin üzerinde
bir tehlike olarak
dolaþtýðýný
göstermektedir.
MHP ve CHP’nin
bir süreden beri
oluþturduklarý ittifakýn
da Alevi yurttaþlar ve
farklý inanç ve
kimliklerden
halklarýmýz için güzel
bir gelecek vaat
etmediði geçmiþte
yaþananlardan biliniyor.
Dersim katliamý,
Malatya, Maraþ,
Çorum, Sivas, Gazi,
Ümraniye katliamlarý
ve bu katliamlardaki
devletin ve devlet
partilerinin rolü
akýllardadýr. MHP ile
CHP’nin ittifak halinde
belirledikleri
Cumhurbaþkaný adayý
ve onlarýn platformu,
Aleviler’i, Ermeniler’i,
Kütler’i, yani farklý dil,
kimlik ve kültürleri yok
sayan, eþit haklara,
demokrasi ve özgürlüðe
karþý bir platform
halindedir. AKP karþýtý
olmakla beraber, Türk
Ýslam Sentezci,
statükocu ve devletçi
mantýðýyla ayný
kulvardadýr.
Baþta Alevi
yurttaþlarýmýz olmak
üzere, yok sayýlan,
inkar ve asimilasyona
Hikmet Aydýn
tabi tutulan her
kimlikten ve inançtan
halklarýmýza ve iþçi
sýnýfýna çaðrýmýz þudur;
Yeni Sivas
katliamlarýnýn
yaþanmamasý her
þeyden önce tüm
uluslarýn, tüm
kimliklerin, halklarýn ve
tüm inançlarýn eþit ve
özgür olduðu
demokratik bir Türkiye
ile mümkün olacaktýr.
Cumhurbaþkanlýðý
seçimi bu yolu
büyütmek için tüm
halklarýmýza bir fýrsat
yaratmaktadýr. 301
maden iþçisinin
katledildiði yeni
Soma’larýn
yaþanmamasý, yeni Lice
katliamlarýný, yeni Gezi
katliamlarýný
engellemenin yolu,
Roboski, Reyhanlý,
Sivas katliamlarýnýn
hesabýn sormanýn yolu,
her renkten tüm düzen
partileri karþýsýnda,
halklarýn, iþçi ve
emekçilerin birliðini
saðlamak, demokrasi
cephesini büyütmek ve
halk iktidarý hedefiyle
örgütlenmekten
geçiyor. Türkiye’de ve
bölgede demokrasinin,
barýþýn ve kardeþliðin
inþaasý iþçiler ve ezilen
halklarýn ortak
mücadelesi ile
gerçekleþecektir.”
(Haber Merkezi)
Bebek anne karnýnda
daha dirençli olacak
Bebeðin anne
karnýnda baðýþýklýk
sisteminin
geliþtirilebileceði
belirtiliyor.
Fransa’da yapýlan
bir araþtýrma yakýnda
anne karnýndayken
bebeðin baðýþýklýðýnýn
geliþtirilmesinin
saðlanabileceðini
gösterdi.
Bilim adamlarý anne
karnýndaki bebeðin
doðmadan önce "dýþ
dünyadan" korunabilmesi
için, bebeðin kendi T
lenfositlerini (kanda veya
baðýþýklýk sisteminin
doku ve organlarýnda
Bebeðin anne karnýnda baðýþýklýk sisteminin geliþtirilebileceði belirtiliyor.
bulunan, iltihap
durumunda bölgelere göç
eden hücreler) kullanarak
gebelikte yapýlacak bir
aþý geliþtirmeyi
tasarlýyor.
Gebelikte hastalýk
olmadýðý durumda
fetüsün T lenfositlerinin
"uykuda olduðunu"
belirten bilim adamlarý,
anne karnýnda bebeðin
aþýyla baðýþýklýk
geliþtirilmesinin
saðlanabileceðini
vurguladý.
Araþtýrmanýn
sonuçlarý "Science
Translational Medicine"
dergisinde yayýmlandý.
Citroen’in yeni
modeli c3 Cool
www.corumhakimiyet.net
Çorum Þahin Otomotiv Satýþ Temsilcisi Çaðlar Görücü, Citroen’in yeni modeli c3 Cool’u tanýttý.
Citroen'in segmentine getirdiði yeniliklerle
öne çýkan modeli c3’de tasarruf þampiyonu 1,2 litrelik benzinli motorun ilk kez kullanýldýðýný belirten Görücü, “Yeni ETG þanzýmaný ve benzersiz
standart özellikleri ile de Citroen C3 göz dolduruyor. Citroen C3 1.2 e-Vti ETG Cool; LED gündüz
sürüþ farlarý, baþka hiçbir rakibinde bulunmayan
standart panoramik Zenith ön camý ile rakiplerinden tasarým olarak ayrýþýyor. Citroen'in tasarrufu ile
dizel motorlarý kýskandýran deðerlere imza atan en
verimli 1,2 litrelik benzinli motorunu kullanan C3
1.2 e-Vti ETG Cool, yeni motoru ve þanzýmaný dýþýnda 16'' aluminyum alaþýmlý jantlarý, hýz sabitleme sistemi, yokuþ kalkýþ desteði ve Stop&Start gibi özellikleri de bünyesinde barýndýrýyor.” dedi.
(Haber Merkezi)
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
‘Gelin Gençler Bir
Olalým’ projesi tamam
Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði’nin projesi sona erdi.
Enise Aðbal
Çorum Þahin Otomotiv Satýþ Temsilcisi Çaðlar Görücü, Citroen’in yeni modeli c3 Cool’u tanýttý.
Kredi masrafýný almak
isteyenlere yeni sürpriz
Kullandýklarý “krediler” için kesilen dosya
masraflarýný geri isteyenlere
bankalardan
sürpriz!
Yargýtay’ýn kararý
sonrasý kullandýklarý
“krediler” için kesilen
dosya masraflarýný geri
almak isteyenler, hakem
heyetlerine baþvuru için
bankalarýndan belge istediðinde ‘yeni masraf’
sürpriziyle karþýlaþýyor.
Baþta kullanýlan
krediler için ödenen
dosya masraflarý olmak
üzere birçok farklý masraf için tüketicilerden
hakem heyetlerine olan
baþvurusu
sayýsýnda
önemli artýþ yaþanýyor.
Tüketici hakem heyetlerine giden banka müþterilerinin bu süreçte bankalarýn masraf parasý istemesi nedeniyle belge
sunma sýkýntýsýyla karþýlaþtýðý belirtiliyor.
Banka müþterileri
tüketici hakem heyetlerine bankasý hakkýnda
þikayette bulunurken
dekont, kredi sözleþmesi
gibi resmi belgeler sunmak zorunda. Þayet
müþteri bu belgelere sahip deðil ise bankaya
belli bir ücret ödemek
zorunda kalýyor.
En fazla dosya
masrafý ve yýllýk hesap
iþletim ücreti gibi konularda bankalardan þikayetçi olan banka müþterilerinden bu tür resmi
belgeler için istenen ücret ise 15 lira ile 80 lira
arasýnda deðiþiyor. Müþteri baþvuru dilekçesine
bu kanýtý ekledikten sonra þikayet inceleniyor.
Banka müþterileri,
kanun kapsamýnda ban-
Kullandýklarý “krediler” için kesilen dosya masraflarýný
geri isteyenler sürprizle karþýlaþýyor.
ka veya tüketici finans
ka ise çekmiþ olduðu
ken, Birlik hakem heyekuruluþu ile imzalamýþ
ti yapýlan þikayetlerin
krediden kesilen masrafý
olduðu kredi sözleþmeyüzde 40’ý müþteri lehiöðrenmek için dekont
sini erken kapatmasýna
ne sonuçlanýyor.
talep eden müþterisinraðmen gerekli olan faiz
den 10 TL isteyerek
DOSYA MASRAindiriminin yapýlmamamüþterinin þikayet etFI NASIL GERÝ ALIsý veya yanlýþ yapýlmasý
mesine neden oldu.
NIR?
ve sözleþme hükümleriTBB’nin de hake* Son 10 yýlda bannin ölçüsüz derecede
kalardan kullanýlan komi var
aleyhine olmasý, sözleþnut, Otomobil ve ihtiyaç
Bankalarýn
aldýðý
mede yer almadýðý halde
kredilerinde dosya masücretlere itiraz eden vaçeþitli isimler adý altýnda
rafa adý altýnda kesilen
tandaþlar, hakem heyetmasraf alýnmasý halinde
paralarý tüketiciler halerine sunduklarý bu tür
de þikayette bulunabilikem heyetleri yoluyla
belgeleri ilgili birimlerin
yor.
alabiliyor.
isme
hitap
eden
beyaný
Ödeme dekontunu ile almak zorunda ol* 2.000 TL’nin alsaklayýn
týnda alacaklar için ilçe
duklarý için internetten
Sektördeki banka
hakem heyetleri, 2.000alýnan belge ile þikayette
uygulamalarýna bakýldý3.000 TL arasýnda il habulunamýyorlar.
ðýnda kamu ve özel bankem heyetleri, 3.000
Bankalar Birliði
kalarýn tümünün belge
TL’nin üzerindeki mas(TBB)
müþteri
þikayetve evrak isteyen müþteraflar için Tüketici Mahlerini azaltmak için kenrilerinden para istediði
kemesi’nde dava açýldi bünyesinde Müþteri
görülüyor. Bir kamu
malý.
Þikayetleri Hakem Hebankasý konut kredisin* Hakem heyetleriyeti
oluþturdu.
2007’den
den aldýðý dosya masrane baþvuru dilekçesi ve
beri hizmet veren TBB
fýna itiraz eden müþteriheyeti
kaymakamlýk
hebankalardan
alýnan ilgili
sinin talep ettiði yazýlý
yetleri kadar raðbet görbelgenin verilmesi gerebelge için 80 TL ödememüyor.
kiyor.
sini istiyor. Özel bir banKaymakamlýk tü* Krediler için ödeka ise müþterisinin yapketici hakem heyetleri,
nen dosya masrafa yasal
týðý ödeme dekontu için
vatandaþlarýn þikayetlefaiziyle birlikte tüketici15 lira talep ediyor.
rini yüzde 90 banka
ye banka tarafýndan ödeBir baþka özel banaleyhinde sonuçlandýrýrniyor.(Milliyet)
Ortak sýnava durdurma kararý
MEB'in 8. sýnýf öðrencileri
için yapýlan 1. dönem merkezi ortak sýnavlarla ilgili mahkemeye
itirazý sonuç verdi.
MEB, 8. sýnýf öðrencileri için
yapýlan 1. dönem merkezi ortak
sýnavlarda 4 sorunun hatalý olduðu gerekçesiyle açýlan davada, yürütmenin durdurulmasý kararý verildiðini bildirdi. Bakanlýkça bu
karara itirazda bulunulduðu, üst
mahkemenin kararýna göre sýnav
sonuçlarýnýn ilan edileceði kaydedildi.
15
Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim
Derneði’nin Ýçiþleri
Bakanlýðý Dernekler
Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edilen
‘Gelin Gençler Bir
Olalým’ projesinin faaliyetleri tamamlandý.
Projenin amacýnýn farklý kültürlerde
yetiþip toplumda ayný
sosyal iþ ve kültürel ortamý paylaþmak durumunda olan Alevi ve
Sünni gençlerin, düzenlenen sosyal ve
sportif faaliyetlerle
kaynaþmalarý, eðitim
ve panellerle birbirlerinin ve kendi kültürlerini daha doðru þekilde
öðrenmeleri olduðunu
belirten Dernek Baþkaný Genco Özcan,
“Derneðimiz vasýtasýyla gençlerin öncülüðünde önyargýsýz ve
daha hoþgörülü bir
toplumun oluþmasýna
destek olundu.” dedi.
10 ay süren projede gençlerle birlikte ailelerin de birbirlerini
tanýyýp kaynaþtýklarýný
dile getiren Özcan,
“Proje derneðimizin
bilinirliðine, proje yürütme ve organizasyon
yapma kapasitesinin
artmasýna katký saðladý. Bu projeyi yürütür-
ken olumlu kazanýmlardan dolayý oldukça
keyif aldýk. Derneðimiz proje ekibi, dernek
kuruluþ amacýna uygun yeni projeler ha-
zýrlamaktadýr.” diye
konuþtu.
Proje kapsamýnda
‘Kültürler Arasý Kardeþlik Paneli’, Konya Mevlana ve Hacý Bek-
taþ-ý Veli ziyareti, Çanakkale gezisi, halý saha maçlarý ve yüzme
sportif etkinlikleri, ebru kursu, kitap okuma
ve piknik faaliyetleri
‘Gelin Gençler Bir Olalým’ projesinin faaliyetleri tamamlandý.
10 ay süren projede gençlerle birlikte ailelerin de
birbirlerini tanýyýp kaynaþtýklarý belirtildi.
28 genç bu projede
Enise Aðbal
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu bünyesinde AB Bakanlýðý ve Türk Ulusal Ajansýnýn
desteklediði bir gençlik deðiþim
projesi yaptýklarýný belirten ArGe Konseyi Baþkaný Çiðdem
Canbolat Seyman, Yunanistan,
Bulgaristan ve Portekiz’den 21
genç; ayrýca Çorum’dan da 7 gencin katýlýmýyla proje uygulamasý
yapacaklarýný belirtti.
7-13 Temmuz tarihleri arasýnda Çorum’da uygulanacak
proje kapsamýnda Alacahöyük,
Boðazkale, Ýskilip, Ýncesu gibi ta-
rihi mekanlara ziyaretler gerçekleþtirilecek ve Çorum Müzesi’nde de atölye çalýþmalarý yapýlacak.
Proje, 13 Temmuz Pazar günü kapanýþ kokteyli ve sergi ile
sona erecek.
Üniversite tercih kýlavuzu yayýmlandý
ÖSYM, üniversite
tercihi yapacak adaylar
için 2014 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköðretim Programlarý
ve Kontenjanlarý Kýlavuzunu yayýmladý.
Ö S Y M ' n i n
http://www.osym.gov.tr
internet internet sitesinden yayýmlanan kýlavu-
za göre, ÖSYS tercih iþlemleri, 7 Temmuz'da
baþlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek.
Adaylara kýlavuz satýþý
yapýlmayacak.
Adaylar tercihlerini, kýlavuzda yer alan
kurallara
göre,
https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C
Kimlik Numaralarý ve
þifrelerini kullanarak
kendileri yapacaklar.
Baþvuru merkezlerinden tercih iþlemi
yapýlmayacak.
ÖSYM'ye posta yoluyla
gönderilen veya elden
verilen tercih listeleri
geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda
yapýlacak tercihler iþleme alýnacak. Ýþlemler,
17
Temmuz
saat
23.59'da sona erecek.
Tercih süresi uzatýlmayacak.
Tercih yapacak
adaylarýn, kýlavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kýlavuz bilgilerine göre yapmalarý
gerekiyor.
16 ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
2014 LYS Türkiye
birincisi Osmancýklý
Osmancýklý Özgür Can Eren, ÖSYM 2014 Lisans
Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarý DÝL-1,DÝL-2,
DÝL-3 puan türüne göre Türkiye birincisi, MF-1 puanýna göre Türkiye ikincisi, MF-4 puan türüne göre ise Türkiye 3. oldu.
Makbule ve Kasým Eren çiftinin oðullarý Özgür
Can Eren, 2012 yýlýnda 40 ülkeden katýlan 6 milyon öð-
Osmancýklý Özgür Can Eren, LYS’de
önemli baþarý elde etti.
renciyi geride býrakarak
‘Dünya Matematik Þampiyonu’ olmuþtu.
Dünya matematik þampiyonu, LYS Dil puanlarýnda birinci oldu, okul puaný
derecesini düþürdü
Özgür Can Eren, Hürriyet Gazetesi’nde çýkan haberde þunlarý söyledi; “Galatasaray Lisesi'ni bu yýl birincilikle bitirdim. Diploma notum 93.44. Normalde
ÖSYS'de dil puanlarýnda biÖzgür Can Eren
rinci oldum ama okul notlarým eklendiðinde bunu biraz
aþaðý çekti, sýralamam ikiye düþtü. Eskiden her okulun
notlarý kendi içinde deðerlendiriliyordu ama artýk puanlamayý deðiþtirdikleri için herhangi bir liseden biraz daha yüksek diploma notuyla mezun olan direkt öne geçebiliyor. Bütün liseler ayný kabul ediliyor. Koç veya Boðaziçi Üniversitesi düþünüyorum. Bölüm olarak da Týp
ya da Mühendislik istiyorum. Ama tabii önce gidip üniversiteleri ve bölümleri gezip araþtýrma yapacaðým.
11'inci sýnýftan itibaren dershaneye gitmeye baþladým, dört sene dershaneye gitmedim. Ýlk iki yýl dil öðrendim, 9'uncu sýnýfta 'Matematiðin Kangurusu' adlý
dünya matematik yarýþmasýnda birinci oldum. Fransýzca
yapýlan bir yarýþmaydý. Üniversite sýnavlarýna hazýrlanmaya baþlayýnca da düzenli çalýþtým ama sabahtan akþama kadar abartýlý bir çalýþma yapmadým. Kendi eksiðim
neyse ona bakýyordum. Konu eksiklerimi tamamlýyordum. Çok fazla soru çözmeye vaktim olmadý çünkü
okul derslerimle de ilgilenmem gerekiyordu.”
(Haber Merkezi)
Ýletiþimde tavan
ücret belirlenecek
BTK kararýyla cep
telefonlarýndan sabit
hatlara ve cepten cebe
aramalarda 43,89 kuruþ
olan ücret tavaný
yarýndan itibaren artýyor.
Kurul, 26 Mart
2014'teki toplantýsýnda, 1
Nisan 2014'ten itibaren
yeni Azami Ücret
Tarifesinin
uygulanmasýný ancak
mobilden sabit telefona
ve mobilden mobile
aramalarda 43,89 kuruþ
olarak uygulanmakta
olan tavan ücretin 1
Temmuz 2014'e kadar
geçerli olmasýný
kararlaþtýrmýþtý.
BTK'nýn söz konusu
aramalar için
iþletmecilere tanýdýðý süre
yarýn sona eriyor.
Yarýndan itibaren cep
telefonlarýndan sabit
hatlara ve cepten cebe
aramalarda tavan ücret,
yüzde 5,4 artýþla 46,25
kuruþ olacak. Baþka bir
ifadeyle iþletmeciler, söz
konusu aramalar için
abonelere dakika baþý en
fazla 46,25 kuruþ ücret
uygulayabilecek.
Azami ücret
BTK kararýyla cep telefonlarýndan sabit hatlara ve cepten
cebe aramalarda 43,89 kuruþ olan ücret tavaný yarýndan itibaren artýyor.
tarifesinde diðer
ücretlerde ise deðiþiklik
yapýlmadý. Yurt dýþýný
arama ücreti dakika baþý
4,63 lira, isim/unvan
deðiþikliði tavan ücreti
17,57 lira, hat devir
ücreti 8,78 lira, numara
deðiþikliði 52,69 lira,
garanti kapsamýnda SÝM
kart deðiþikliði tavan
ücreti 8,78 lira, kayýp,
çalýntý, kullanýcý hatasý
nedeniyle deðiþim tavan
ücreti de 43,90 lira olarak
uygulanmaya devam
edecek.
Yýlbaþýndan bu yana
uygulanan mesaj baþýna
33,25 kuruþ olan yurt içi
kýsa mesaj (SMS) ile
83,08 kuruþ olan yurt dýþý
kýsa mesaj tavan ücret
tarifesi de deðiþmedi.
Postayla iletilen ayrýntýlý
fatura tavan ücreti 60,97
kuruþ, bilinmeyen
numaralar servis ücreti
de dakika baþý 1,32 lira
olarak uygulanacak.(AA)
Ýskilip’te Ramazan
ayýna özel denetim
Ýskilip Belediyesi zabýta ekipleri Ramazan ayýnda denetimlerini sýklaþtýrýldý.
Mustafa Demirer
Ýskilip Belediyesi
zabýta ekipleri
Ramazan ayýnda
denetimlerini
sýklaþtýrýldý. Zabýta
pide fýrýnlarý ile
toplum saðlýðýný
birebir ilgilendiren
ürün satýþ
noktalarýnda
kontrolller yaptý.
Ýskilip'te bulunan
tüm fýrýnlar
denetlendi. Fýrýnlarýn
hamurhaneleri,
çalýþanlarýn genel
temizlik kurallarýna
uyumlarý ile gramaj
ve fiyatlar denetlendi.
Denetimlerde genel
olarak gramajý düþük
ekmek ve pideye
rastlanmadý. Temizlik
kurallarýna uyulduðu
gözlemlenirken, bu
konuda eksikleri tespit
edilen iþyerleri yazýlý
olarak uyarýldý. Gýda
üretimi ve satýþý
yapýlan iþyerlerinde
denetim
çalýþmalarýnýn
aralýksýz devam
edeceði belirtildi.
Ýskilip'te bulunan tüm fýrýnlar denetlendi.
Denetim çalýþmalarýnýn aralýksýz devam edeceði belirtildi.
Keyif veren enjeksiyon
orucu bozuyor
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
Din Ýþleri Yüksek Kurulu saðlýk
sorunu olanlarýn oruçla ilgili
sorularýna yanýt verdi.
Diyanetten yapýlan
açýklamada; "Gýda ve keyif verici
olmayan enjeksiyonlar, yemek ve
içmek anlamýna
gelmediklerinden orucu
bozmazlar. Ancak gýda ve keyif
verici enjeksiyonlar orucu bozar.
Hastaya serum veya kan
verilmesi de, orucu bozmaktadýr"
denildi..
Dini Sorularý
Cevaplandýrma Komisyonu
tarafýndan hazýrlanan ve
Ramazan ayýnda sýk sorulan
'Orucu Bozan ve Bozmayan
Muayene ve Tedavi Yöntemleri'
konusunda þu görüþlere yer
verildi: "Dinimiz, hasta olan ve
tedavi sürecinde bulunan kiþilerin
oruç tutmamalarýna ruhsat
vermektedir.
Bu nedenle, tedavisi devam
eden kiþiler, saðlýklarýna
kavuþup, tedavileri
tamamlanýncaya kadar oruçlarýný
erteleyebilir. Bununla birlikte,
Ramazan ayýnda herkesle birlikte
oruca devam etmeyi arzu
ediyorlar ve oruç tutmalarýna
baþka bir engelleri de
bulunmuyorsa, muayene ve
tedavilerini iftardan sonra
yaptýrmalarý uygundur.
Astým hastalarýnýn
kullandýðý spreyin; göz, kulak ve
burun damlasýnýn; kulak zarýnda
delik bulunmayanlarýn kulak
yýkatmasýnýn; dil altý
kullanmanýn; idrar kanalýný
görüntülemenin, idrar kanalýna
ilaç akýtmanýn; su, yað ve benzeri
gýda özelliði taþýyan baþka bir
maddenin vücuda girmemesi
kaydýyla endoskopi, kolonoskopi
yaptýrmanýn; makat veya ferçten
ultrason çektirmenin; lokal
anestezi uygulamanýn; makattan
ve ferçten fitil kullanmanýn;
suyun baðýrsaklara verilmesinden
sonra bekletilmeyip baðýrsaklarýn
hemen temizlenmesi kaydýyla
lavman yaptýrmanýn; hastaya
herhangi bir sývý maddesi
verilmeden hemodiyaliz
yaptýrmanýn; gýda ve keyif verici
olmayan enjeksiyon yaptýrmanýn;
anjiyo, biyopsi yaptýrmanýn, kan
vermenin, merhem sürmenin,
vücuda ilaçlý bant yapýþtýrmanýn
orucu bozmayacaðý ifade edildi.
KEYÝF VEREN
ENJEKSÝYON BOZAR
Gýda ve keyif verici
enjeksiyon yaptýrmanýn; gýda
içerikli sývýlarýn baðýrsaklara
verilmesinin veya orucu bozacak
kadar su emilecek þekilde lavman
yaptýrmanýn; su, yað ve benzeri
gýda özelliði taþýyan baþka bir
maddenin vücuda girmesi
durumunda endoskopi,
kolonoskopi yaptýrmanýn;
bölgesel ve genel anestezinin;
kulak zarý delik olup, orucu
bozacak kadar su mideye
ulaþacak þekilde kulak
yýkatmanýn, periton diyaliz ve
damara serum verilerek yapýlan
hemodiyaliz orucu
bozmaktadýr."(DHA)
Fýrýnlarýn hamurhaneleri, çalýþanlarýn genel temizlik kurallarýna uyumlarý ile gramaj ve fiyatlar kontrole dildi.
Ramazan Bayramý tatili kaç gün?
Memurlarýn merakla beklediði Ramazan Bayramý tatilinin kaç gün olacaðý belli oldu.
Yaklaþýk 3 buçuk milyon memur yaz tatili planý için Bakanlar Kurulu’ndan gelecek sevindirici
haberi bekliyor ancak bu yýl 9 günlük bayram tatili
hayali gerçek olmayacak.
28 Temmuz Pazartesi günü Ramazan Bayramý’nýn 1. günü kutlanacak. Durum böyle olunca
arefe günü de 27 Temmuz Pazar gününe denk geliyor.
28-29-30 Temmuz'u kapsayan (Pazartesi, Salý ve Çarþamba) 3 günlük bayram tatilinin Cuma
gününe kadar uzatýlýp hafta sonlarý ile birlikte 9 güne uzamasý ihtimali ise bu yýl Cumhurbaþkanlýðý
seçimine takýldý.
BAÞBAKANLIK GENELGESÝ
Geçtiðimiz hafta içinde Baþbakan Erdoðan
imzasýyla yayýnlanan genelgede memurlarýn izinlerini Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine göre ayarlamalarý istenmiþ ve ‘Cumhurbaþkaný seçiminin her aþamasýnda görev almasý muhtemel kamu personeli-
nin yýllýk izinlerinin planlanmasýnda seçim tarihinin dikkate alýnmasý zorunlu görülmektedir’ denilmiþti.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
Günde 1 saat mutlaka uyuyun
Uzmanlar, Ramazan günlerinin uzun ve sýcak olmasý sebebiyle saðlýklý kiþilerin bile oruç tutarken en az bir saat uyumasýný tavsiye ediyor.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Bingür Sönmez, sýcak havalar ve uzun günlerin birleþimi sebebiyle oruç
tutan kiþilere önerilerde bulundu.
Vücudun sývý ve tuz kaybý nedeniyle tansiyon, kalp ritminde bozukluk, baygýnlýk ve kan þekerinde düþme gibi sorunlar ortaya çýkabilir" diyen Bingür Sönmez, "Bunun için bu
uzun günlerde gündüz en az bir saat uyumak çok önemli. Ramazan boyunca bir saatlik siesta, vücudun su ve elektrolit kaybýný önlemek bakýmýndan çok önemli. Ramazan ayý bundan bir
asýr öncesi gibi geçirilebilse sorun yok. Ýnsanlar sahura kadar
direklerarasý eðlencelerine katýlýp sahur yaptýktan sonra gündüz öðle saatlerine kadar uyuyarak vakit geçirirlermiþ. Günümüzde aðýr çalýþma þartlarý nedeniyle bu mümkün deðildir.
Bu sene açlýk süresinin 16-17 saat olmasý ve sýcaklar, vücutta su ve tuz kaybýna neden olacaktýr. Bu nedenle oruç tutacak saðlýklý kiþilere gündüz mutlaka siesta yapmalarýný öneriyorum. Gündüz iki saatlik uyku uzun süreli açlýktan metabo-
lizmanýn daha az etkilenmesine yardýmcý olacaðý gibi kalbe de
çok iyi gelecektir. Akdeniz ülkelerinin bir geleneði olan siesta
denilen öðle uykusu alýþkanlýðýnýn olduðu ülkelerde, kalp hastalýklarýnýn düþük olmasý dikkat çekici bir durumdur"þeklinde
konuþtu.
ORUÇ TUTANLAR ÝÇÝN GÜNDÜZ UYKUSU ÞART
Öðle saatlerinde ya da öðle sonrasý bir saatlik uykunun
son derece dinlendirici olduðunu, vücuttaki bütün stresi aldýðýný kaydeden Prof Sönmez, sözlerini þöyle sürdürdü: "Uyuduktan sonra geri kalan zamaný daha verimli deðerlendirmeyi saðlar. Öðle uykusu uyuyanlarýn uyumayanlara göre kalp krizi geçirme riski yarý yarýya düþmektedir. Çünkü uykuda beden ile
birlikte ruhsal dinlenme de vardýr. Fizik olarak uykusuzluða
dayanýlabilir ama ruhsal olarak dayanmak mümkün deðildir.
Ruhsal gerilim de vücutta zararlý hormonlarýn salgýlanmasýna
neden olur bu da kalp krizi riskini tetikler. Eðer hafta içi gündüz uykusu mümkün deðilse hafta sonu çok iyi uyumaya özen
gösterilmelidir"
MÜMKÜNSE ÜÇ ÖÐÜN YEMEK YÝYÝN
ÝLAN
1-KÝRAYA VERÝLECEK ALANLAR
Kiraya verilecek alanlar 4 (dört) ayrý þekilde belirlenmiþtir.
1.1.Gazi Caddesi No 18- A adresinde yer alan toplam alaný takriben 230,35 m2 olan Dükkan Katý ,(Ek Dükkan
katý krokisi)
1.2. Gazi caddesi No 18-A adresinde yer alan dükkan katý (230,35m2) ile binanýn 1. katýnda bulunan
takriben 118,10 m2 alan ile birlikte toplam 348,45 m2 yer, (ek dükkan katý krokisi ve 1. Kat krokisi)
1.3. Gazi Caddesi No. 18-A adresindeki dükkan katý ( 230.35 m2), binanýn 1. Katýnda bulunan takribin 118,10
m2 ve binanýn 2. Katýnda bulunan takriben 152,92 m2 alan ile birlikte toplam 501,37 m2 yer, (Ek, Dükkan Katý
krokisi, 1. Kat krokisi ve 2. Kat krokisi)
1.4.Toplam binanýn komple (1.2 ve 3. Katlar dahil-1500 m2)otoparký ile birlikte kiraya verilmesi.(otopark
200m2) Toplam Alan takriben 1500+200=1700 m2'dir.
Kiraya verilecek alanlara ait þartname teklif verecek gerçek veya tüzel kiþiler adýna 250.00-TL bedel ödenerek
07/07/2014 tarihine kadar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan temin edilebilecektir.
Teklif vereceklerin, tekliflerini 11/07/2014 tarih ve saat 16.00-'ya kadar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na sunmalarý gerekmektedir.
ÇORUM TÝCARET VE SANAYÝ ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 694) www.bik.gov.tr
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
3 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Sosyal tesis yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
7 TEMMUZ
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
34 BU 3509 plakalý 2006
model Setra marka beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000
Yer: Çorum Adilyesi
Mezat Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum Mecitözü ilçesi
Ýbek Köyü Þehit
Jandarma Er Osman
Aydoðdu Ýlkokulu onarým
inþaatý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
(Mimar Sinan Mah.)
Saat: 10.00
***
Çorum Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü
36 ay süreyle 2014 model
4+1 yolcu taþýma
kapasiteli 12 adet araç
kiralama ve 10 adet
sürücü çalýþtýrýlmasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
8 TEMMUZ
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
2014 - 2015 dönemi ofis
temizliði odacýlýk ve çay
ocaðý iþletmeciliði hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker
Fabrikasý Toplantý Salonu
Saat: 14.00
***
9 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Yunus Emre Parký
aydýnlatma yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5
Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
10 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Sünnet Þöleni hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5
Ýhale Odasý
Saat: 10.00
***
11 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Camii dýþ cephe kaplama
tezyinat elektrik ve
makine tesisatý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
14 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Oyun grubu alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
15 TEMMUZ
Park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
18 TEMMUZ
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 DA 550 plakalý, 2011
model Volkswagen marka
Transporter 2.0 TDI tipli,
siyah renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no, 3873
sayfa no, 13 nolu
Ýlçelerde AEP
Çorum’a baðlý ilçelerde 119 kiþiye Aile Eðitim Programý (AEP) kapsamýnda eðitim verildi.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn maliki bulunduðu Yeni Yol Mahallesi,2329 Ada, 66 nolu parselde bulunan
Gazi caddesi No: 18 adresindeki binasý aþaðýda açýklamasý yapýlan þekilde kapalý zarf, açýk artýrma usulü ile
teklif toplanarak kiraya verilecektir.
baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 218 ada no,
34 parsel no, Yavruturna
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 892 ada no,
349 parsel no, Gülabibey
Mahalle/Mevkii, 17
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
22 TEMMUZ
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
19 H 441 plakalý 2008
model New Holland
marka mavi renkli
traktörün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
23 TEMMUZ
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Çalyayla
köyünde muhtelif yer ve
deðerlerde bulunan tarla,
bahçe vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
24 TEMMUZ
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi
Boþcakavak mevkii, 175
ada, 392 parsel, 4 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
73.500
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
1 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
06 DP 8070 plakalý 2012
model Ford marka Transit
330S tek kabin 125 tipli
açýk kasa kamyonetin
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Enise Aðbal
Çorum’a baðlý ilçelerde 119 kiþiye Aile
Eðitim
Programý
(AEP) kapsamýnda
eðitim verildi.
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan saðlýklý, mutlu, müreffeh ve
güçlü aileler oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan ‘Aile Eðitim Programý’ kapsamýnda seminer programlarý devam ediyor.
Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü’nün çeþitli kurumlarla iþbirliði içerisinde yürüttüðü
seminerlerle Haziran
ayýnda 119 kiþiye eðitim verildi. Aile Eðitim Programý Formatörü Ahmet Yakut’un
koordinesinde Ýskilip,
Alaca ve Uðurludað’da eðitimler verildi.
Ýskilip Ebusuud
Efendi Ýlkokulu Salonu’nda verilen ‘Aile
Eðitimi ve Ýletiþim’
konulu eðitimde Recep Bircan, yine Ýskilip Ebusuud Efendi Ýlkokulu Salonu’nda,
‘Saðlýk’ konulu eðitimde Sema Ýnce, Alaca Sakarya Ortaokulu
Konferans Salonu’nda
‘Aile Eðitimi ve Ýletiþim’ konulu eðitimde
Ertan Kumaþ ve Uðurludað Yeni Camii
Konferans Salonu’nda
‘Aile Eðitimi ve Ýletiþim’ konusunda Songül Öztürk gönüllü
olarak eðitim verdiler.
Haziran ayýnda
yapýlan seminerlerle
birlikte 2014 yýlýnda
1253 kiþiye eðitim verilmiþ oldu.
‘Aile Eðitim Programý’ kapsamýnda seminer programlarý devam ediyor.
Ýskilip, Alaca ve Uðurludað’da eðitimler verildi.
Haziran ayýnda yapýlan seminerlerle birlikte 2014
yýlýnda 1253 kiþiye eðitim verilmiþ oldu.
17
Karate’de iki madalya
18 ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum Belediyespor Karatecileri
Samsun’da yapýlan Yaz Kupasý’nda iki
madalya kazandý. Yasemin Tümüklü
ve Leyla Suda Tümüklü finalde
kaybederek gümüþ madalya kazandýlar.
Samsun’da yapýlan Ýller Yaz Kupasý’nda madalya
kazanan sporcularýn bir bölümünü Çorum Karate Ýl
Temsilcisi ve antrenörü Tayfun Tümüklü taktý
Ç
orum Belediyesporlu
karateciler
Samsun’da yapýlan yaz kupasýndan madalya ile döndüler.
Samsun’da 21-22
Haziran tarihlerinde yapýlan Ýllerarasý Yaz Kupasý’na 10 ilden toplam 430
sporcu katýldý. Turnuvada
Çorum Belediyespor Karate takýmý sporcularýndan 48 kilogramda genç
bayan kategorisinde kumite dalýnda finale çýkan
Yasemin Tümüklü gümüþ, kata dalýnda ise
bronz, 47 kilogramda
ümit bayan kategorisinde
Leyla Sude Tümüklü ise
kumite ve kata dalýnda final oynayarak iki gümüþ
madalya kazandý. Kazanýlan madalyalarla birlikte Karate’de uzun süredir
ulusal ve yerel müsabakalara temsil edilmeyen
Çorum temsil edilirken
madalya kazanýldý.
Karate Ýl Temsilcisi
ve Bölge Antrenörü Tayfun Tümüklü, alýnan baþarýlarýn Türkiye þampiyonalarýna ve milli ta-
kýmlara taþýnacaðýný söyledi.
15-17 Aðustos
2014 tarihlerinde Erzurum’da yapýlacak olan
Uluslararasý Palandöken
Karate turnuvasýnda Yasemin ve Leyla Sude Tümüklü’nün
Çorum’u
temsil edileceðini dile getiren Tümüklü, “Her iki
sporcumuzda Karate milli takýmýna çaðrýldý. Çorum’unda artýk Karate
branþýnda yarýþacak bir
alt yapýsý var. Bu alt yapýmýzý en iyi seviyeye getirerek ilimizi, ülkemizi
baþarýyla temsil edecek
sporcular yetiþtirmek için
çalýþacaðýz” dedi. (ÝHA)
Merdan hocadan bir
þampiyonluk daha
Ankara Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu kýz voleybol takýmý ile Türkiye ikinciliðini kazanan
Merdan Özkeçeli, ayný takýmla kulüplerde Aydýnlýk Gençlikspor ismiyle bir kez daha Ankara
þampiyonluðunu kazanarak büyük bir baþarýya imza attý.
Çorum sporuna deðiþik branþlarda uzun süre Beden Eðitimi Öðretmeni, antrenör ve hakem olarak hizmet veren ancak bu sürede hakettiði deðeri bulamayan
Merdan Özkeçeli, Ankara’da devam ettirdiði antrenörlük hayatýnda baþarýlarýný kulüplerde de sürdürdü. Kulüplü Minikler il birinciliðinde Aydýnlýk Gençlikspor ile
þampiyonluk kupasýný kaldýrdý.
Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu’nda antrenör olarak göreve baþlayan Merdan Özkeçeli, geçen
yýl kurduðu kadro ile bu yýl Ankara þampiyonluðunu kazandý ardýndan Türkiye finallerinde þampiyonluk maçýnda Bursa temsilcisine yenilerek ikincilik kupasýný aldý.
Ayný kadroyla Aydýnlýk Gençlikspor kulübüyle An-
kara liginde mücadele eden Merdan Özkeçeli 67 takýmýn katýldýðý Ankara birinciliðinde baþarýsýný devam ettirdi. Diðer kulüpler farklý okullardan takviyeler yaparak
lige katýlmasýna karþýn okul takýmý ile mücadele eden
Aydýnlýk Gençlikspor grup ve eleme maçlarýnýn ardýndan final grubunda Çankaya Anka ve Anýttepe takýmlarý 2-0 yenerek Ankara þampiyonluðunu kazandý.
Merdan Özkeçeli, okulda baþlattýklarý çalýþmalarý
kulüple devam ettirdiklerini amaçlarýnýn Türk voleybolüne yeni isimler kazandýrmak olduðunu belirterek kendilerine destek veren sporcu velilerine, sponsor olan Ensa Ýnþaat sahipleri Engin Ünal ve Salih Yavuz’a ayrýca
Çorum’da birlikte görev yaptýðý ve halen Ankara’da ayný okulda Beden Eðitimi Öðretmeni olarak görev yapan
Haydar Kaya’ya teþekkür etti.
Sebat’ta denemeler sürüyor
Merdan Özkeçeli yönetiminde Aydýnlýk Gençlikspor takýmý þampiyonluk kupa ve madaylarýyla birlikte toplu halde
Sebat Proje Trabzon Akçaabat’ta bugün
yeni yýldýzlar belirlemek
için futbolcu seçmeleri
yapýyor. 1-5 Temmuz tarihleri arasýnda ve 19901998 doðumlu sporcularýn katýlacaðý seçmeler
Bordo-Beyazlýlarýn tesislerinde
yapýlacak.
12.00’da
baþlayacak
olan seçmelerde öncesinde Teknik Direktör
Ayhan Alemdaroðlu,
“Genç ve gelecek vaat
eden oyuncularýn son
(Ç.HAK:959)
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
durumlarýný görüp bünyemize katmak istiyoruz. Umarým istediðimiz
düzeyde genç oyuncular
bulabiliriz” diye konuþtu.
Tayfun Tümüklü madalya kazanan iki sporcusuyla birlikte görülüyor
Osmancýk ÝBD 3. lig
baþvurusunu yaptý
Bölgesel Lig’de þampiyon olarak 3. lige yükselmeyi baþaran Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor bayan voleybol takýmý lige baþvurusunu yaptý. Antrenör
Ümit Gökgöz yeni sezonda Osmancýk’a layýk bir kadro kurmak için 4-5 tecrübeli
isim transfer edeceklerini belirtti ve ilçe halkýnýn desteðini istedi.
Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor
bayan voleybol takýmý
bu yýl ilk kez mücadele
edeceði 3. lig için
baþvurusunu yaptý. Ýki
yýl Bölgesel Lig’de
mücadele eden Ýsmail
Burak Derinderespor
geçtiðimiz sezon grup
ve final grubu
maçlarýný namaðlup
tamamlayarak 3. lige
yükselmeyi baþarmýþtý.
Osmancýk ÝBD
Gençlikspor voleybol
antrenörü Ümit
Gökgöz, bu yýl ilk kez
3. ligde mücadele
edeceklerini
hedeflerinin bu ilk
yýllarýnda üst sýralarda
kendilerine yer bulmak
ve tecrübe kazanmak
olduðunu söyledi. Yeni
sezonda lig kadrosunu
oluþturmak için
transfer çalýþmalarýnýn
devam ettiðini belirten
Gökgöz, bir çok
oyuncu ile
görüþmelerinin devam
ettiðini söyledi.
3. ligde tecrübeli
bir kadro oluþturmak
için 4-5 oyuncu
transfer etmek
istediklerini belirten
Gökgöz, Osmancýk
halkýnýn takýmýna
sahip çýktýðýný
görmekten dolayý
mutlu olduklarýný
belirterek lig
baþladýðýnda bu
desteðin salona gelerek
takýma destek
vermesini istediklerini
belirtti.
Kulüp Baþkaný
Ýsmail Burak
Derindere’de 3. lige
katýlmak için gerekli
baþvuruyu yaptýklarýný
ardýndan da takým
oluþturmak için
çalýþmalarýn devam
ettiðini belirterek
‘Osmancýk’a layýk
herkesin gurur
duyacaðý baþarýlý bir
takým oluþturmak için
çalýþmalarýmýz devam
ediyor. Teknik ekibin
isteði doðrultusunda
gerekli transferler
yapýlarak lige güçlü bir
kadro ile gireceðiz’
dedi.
Petrol’da yeni yönetim
Geçtiðimiz yýl þampiyon olarak 3. lige yükseyen Osmancýk ÝBD takýmý toplu halde
Batman Petrolspor kulübü olaðan
genel kurulu toplantýsý için önceki gün
saat 14.30'da TPAO Batman Bölge Müdürlüðünde toplandý. TPAO Batman
Bölge Müdürü Gökhan Akýn Baþkanlýðýnda toplanan kongre üyeleri hazýr bulundu.
Yapýlan kongreden sonra Petrolspor'un yönetim kuruluna Kulüp Baþkanlýðýna Gökhan Akýn, 2. Baþkanlýða Cemil Arýkan, Mali Sekreterliðe Abdulbaki
Akpýnar, Alt yapý Futbol sorumluluðuna
Ender Taptýk, Salon sporlarý sorumluluðuna Mustafa Demir, üyeliklere Eþref
Sever ve Sedat Özsümer seçildi. Oldukça samimi ve sýcak geçen kongrede bir
konuþma yapan TPAO Batman Bölge
Müdürü Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn, esas iþlerinin Petrol aramak olduðunu söyleyerek, "sosyal projeler kapsamýnda Batman Petrolspor 54 yýldýr
Batman ve bölge sporuna katký sunuyor.
Bugüne kadar görev alýp aramazýndan
ayrýlan yöneticilerimize Allah'tan rahmet
diliyorum.
Petrolspor'a emek ve gönül vermiþ
tüm yönetici arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Petrolspor kalýcý bizler gelip geçiciyiz. Amacýmýz çalýþma arkadaþlarýmýzla birlikte Batman'dan Türkiye þampiyonlarý çýkarýp ülkemize kazandýrmaktýr. Birçok spor alanýnda Batman Petrolspor þampiyonluða koþacaðýna inancým
sonsuzdur. Kongreye katýlan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz" dedi.
www.corumhakimiyet.net
SATILIK ÝMARLI
ARSALAR
Bahçelievler Mahallesi
Hoyhoy mevkiinde imarlý,
müstakil tapulu arsalar
satýlýktýr.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Müracaat: 0 533 424 57 71
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
(Ç.HAK:1867)
(Ç.HAK:1589)
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
(Ç.HAK:1602)
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
19
ÝFTAR’DA
AÇIÐIZ
(Ç.HAK:1866)
MODA GELÝNLÝK EVÝ
(Ç.HAK:1863)
ÇÝÐDEM
% 50 indirim
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
Saðlýklý oruç için bol su için
Çorum Vergi Dairesinin 19762740512 nolu vergi
mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Vera Nova model
8 sicil no RE 11104014 ödeme kaydedici cihazýma ait
ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Þerife KARINCA
Kale Mah. Emek Cad. No: 4/B ÇORUM
(Ç.HAK:1927)
Adres: Ankara Yolu 10.
Km. ÇORUM
(Ç.HAK:1879)
(Ç.HAK:1899)
0 532 604 74 75
Bayisi olduðumuz BANVÝT firmasýnýn
ürünlerinin pazarlamasý için tercihen lise
mezunu ehliyeti olan plasiyer eleman
alýnacaktýr.
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
Bay-Bayan
BAYAN
Tabldot
Ustasý
ELEMAN
ALINACAKTIR Aþçý ve Bulaþýkcý
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
(Ç.HAK:1893)
(Ç.HAK:1922)
Motor Elektrik Usta ve ELEMAN ARANIYOR
Kalfalarý alýnacaktýr
Aranýyor
Mür. Tel: 0 545 845 84 35
(Ç.HAK:1880)
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
Aksoylar Gýda San. Ltd. Þti.
Gýda Top. Sitesi 29. Sok. No:38
Tel 212 29 26 Fax: 224 68 00
(Ç.HAK:332)
ELEMANLAR ARANIYOR
(Ç.HAK:1918)
(Ç.HAK:1917)
0 532 457 64 00
HAYAT GIDA TOPTAN PAZARLAMA
AKKENT MAH. GÝMAT TOPTANCILAR
SÝTESÝ 1 BLOK 3 SOK NO:8
FÝRMAMIZIN ÜRETÝM
DEPARTMANLARINDA
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
- Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve
Elektrik Kaynaðý yapabilen),
- Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks,
Autocad, Mastercam programlarýný
kullanabilen)
- Vasýfsýz Üretim Elemanlarý,
Alýnacaktýr.
Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan
adresimize yapýlmasý gerekmektedir.
ADRES : Organize Sanayi Bölgesi
Salih Aydýn Blv. No:14
TEL: 0 364 254 95 49
Satýlýk Orta
Ilýca’da Bað
FÝRMAMIZDA ÇALIÞMAK ÜZERE
SEVKÝYAT ÝÇÝN ÞOFÖR ARANIYOR.
E SINIFI EHLÝYET OLAN SRC BELGELÝ
OLAN 25-30 YAÞ ARASI BAY ELEMAN.
ELEMAN ARANIYOR Elemanlar Aranýyor ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
- Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim
bayan eleman
- Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay
elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti.
Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3
Tel : 0 364 213 23 44
Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay
iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu düzgün
35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu
olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý
alýnacaktýr.
Müracaat: CENNET BAHÇESÝ
Tel 213 39 08-0 536 459 65 00
Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 SUBESÝ
ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR)
(Ç.HAK:1813)
YÝTÝK
SRC belgeli, esnek çalýþma
saatlerine uyum
saðlayabilecek, Hiyap Vinç
Operatörü alýnacaktýr.
Mür. Tel:
ÞOFÖR ARANIYOR
(Ç.HAK:1908)
Yunus Emre ÖZSOY
Fatih oðlu 2003 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:1928)
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:1264)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:1583)
Tüm bu sorunlarýn engellenmesi, rahat ve saðlýklý oruç
tutulabilmesi için ramazan öncesinde vücuttaki su oranýnýn
yüksekliðinin önemli bir avantaj olduðunun altýný çizen Büyükkaragöz, sýcak yaz aylarýndan ötürü vücudun susuz olarak
ramazana baþlamasýnýn tehlikeyi artýrdýðýna dikkati çekti. Büyükkaragöz, "Vücudun su oranýnýn anlaþýlmasýndaki en kolay
yöntem idrar rengidir. Ýdrar renginin çok açýk sarý veya renksiz
olmasý su miktarýnýn yeterli olduðunun göstergesidir" bilgisini
verdi.
Ýftarda öncelikle yavaþ yavaþ 2-3 bardak su içilmesi gerektiðini dile getiren Büyükkaragöz, bu dönemde yapýlabilicekleri þöyle sýraladý:
"Su içtikten sonra hafif iftariyeliklerle oruç açýlmalý ve
sonrasýnda çorba tüketerek uzun süre açlýk üstüne çok aðýr olmayan yiyecekle sindirim rahatlatýlmalý. Oruç, bu þekilde açýldýktan sonra sindirim sistemine çok yüklenmemek için beslenmeye yarým saat kadar ara verilmeli. Bu arada dinlenilmeli veya çok yoðun olmayan aktiviteler yapýlmalý. Oruç açýldýktan
ve bir süre bekledikten sonra ana yemek olarak çok yaðlý ve
yoðun olmayan yemekler seçilmeli; yanýnda bol salata ve aþýrý miktarda olmayan pilav, makarna, eriþte, bulgur pilavý, börek gibi yiyecekler tüketilmeli,
Ana yemeðin sonrasýnda yatmaya az zaman kaldýðý için
her saat baþý su oraný yüksek meyve, süt, ayran gibi yiyecek ve
içecekler tercih edilmeli. Mutlaka sahura kalkýlmalý. Sahurda
proteinden zengin peynir, yumurta, süt gibi kahvaltýlýk yiyecek
ve içecekler tüketilmeli, çok aðýr ve yaðlý olmayan yiyecekler
tercih edilmeli,
Bol su ve su içeriði yüksek yiyecekler, iftardan sahura
kadar olan sürede bol bol tüketilmeli. Eðer tuz kýsýtlamasý gereken bir durum yoksa günde 1 soda tüketilerek hem su hem
de terle kaybedilen mineraller karþýlanmalý. Tatlý yemek istendiðinde ise aðýr, þerbetli hamur tatlýlarý yerine sütlü tatlýlar,
dondurma ve meyve tatlýlarý tercih edilmeli."
ELEMANLAR ARANIYOR
(Ç.HAK:1845)
"Sahurda, idrar renginin çok açýk sarý veya renksiz olduðundan emin olunmalý"
ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ.
(Ç.HAK:1910)
Ramazanda uzun süren açlýk ve susuzluk nedeniyle bir
saðlýk sorunu ile karþýlaþýlmamasý için vücudun su dengesinin
korunmasý önem taþýyor.
Bu nedenle, iftarda önce 2-3 bardak su içilmesi ve sahurda kadar geçen süre içinde de de bol sývý alýnmasý ve sývý deðeri yüksek yiyeceklerin tüketilmesi gerekiyor.
Beslenme Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Aylin Hasbay Büyükkaragöz, ramazan ayýnda daha rahat oruç tutulabilmesi ve uzun
süren açlýk nedeniyle saðlýðýn olumsuz etkilenmemesinin
mümkün olduðunu söyledi.
Oruç tutmanýn, genel olarak deðerlendirildiðinde organlarýn dinlenmesini saðladýðýný belirten Büyükkaragöz, ancak
uzun süreli açlýk sonrasýnda; kan þekerinin düþmesi ve özellikle yaz aylarýnda susuzluk sonucunda oluþabilecek halsizlik,
baþ aðrýsý, konsantrasyon bozukluðu, dikkatsizlik ve sinirlilik
durumu ile sýk karþýlaþýlabilindiðini ifade etti.
Büyükkaragöz, oruç tutarken enerjiyi tasarruflu kullanmak için hareketlerin kýsýtlanmasý, iftardan sahura kadar olan
sürede öðün sayýsýnýn azlýðý ve yemek yeme süresinin kýsalýðýnýn metabolizmanýn yavaþlamasýna neden olduðunu dile getirerek, bu durumun ramazan ayýnda ve sonrasýnda kolay kilo
alýnmasýna yol açtýðýný vurguladý. Büyükkaragöz, "Ayrýca
uzun süreli açlýk ve susuzluk sonrasý aþýrý yeme durumu baþta
sindirim problemleri olmak üzere bazý sorunlara da neden olabilmektedir" dedi.
Zemin oynanýr tuvaletler
kullanýlýr hale getiriliyor
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý zemini futbol oynanýr, taraftarlarýn
kullanamadýðý tuvaletler ise kullanýlýr hale getirme çalýþmalarý
devam ediyor. Yeni sezonda zemin daha iyi duruma, tuvaletleri ise
insanlarýn kullanabileceði duruma getirilecek.
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý yeni sezona
hazýrlanýyor. Zemini tarlaya dönen ve hepsinden
önemlisi insanýn girmeye
korktuðu iðrenç bir görünüme sahip tuvaletleri insana yakýþýr hale getiriliyor.
Yeni stadýn yapýlmasý için yaþanan süreçte
yaþanan týkanmalar nedeniyle köklü bir tadilat yapýlmasý ertelenen Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý en
azýndan bir iki sezon daha
kullanýlacak olmasý nedeniyle Çorum Belediyes-
por yönetimi acil bakým
istenen bölgeler için sezon bitiminin ardýndan
baþlattýðý yenileme çalýþmalarýný sürdürüyor.
Zeminde bozulan
bölümler komple kaldýrýlýp drenajýnda yapýlan yenileme çalýþmalarýnýn ardýndan getirilen yaklaþýk
800 m2’lik kaplama çim
zemine serildi. Ýlk hesaplamada eksik olan 200
m2’lik çiminde getirilip
serilmesinin ardýndan bu
çimlerin köklenmesi için
gerekli gübreleme, ilaçlama ve sulama çalýþmalarý
düzenli olarak yapýlýyor.
Sahada yapýlan ön
önemli yenileme ise taraftarlarýn büyük sýkýntý
çektikleri tuvaletlerde yapýlýyor. Ýnsanlarýn girmeye korktuðu hatta iðrendiði tuvaletler baþtan aþaðý
yenileniyor. Açýk ve kapalý tribünlerde taraftarlarýn kullandýðý (kullanamadýðý) tuvateler tepeden
týrnaða yenileniyor. Tuvaletlerin duvarlarýnýn fayans kaplama iþlemi büyük oranda tamamlandý.
Lavobalar ve pisuvarlarýn
konulmasý yerlerinde fayansla kaplanmasýnýn ardýndan yeni sezonda taraftarlar çok daha saðlýklý
ortamda ihtiyaçlarýný görebilecekler.
Halil ÖZTÜRK
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý zemininde yapýlan yenileme çalýþmalarýnýn ardýndan bakým devam ediyor
ÇARÞAMBA 2 TEMMUZ 2014
Akif de ‘FEDA’ dedi
Çorum Belediyespor’da iç transfer görüþmelerinde Mehmet Akif de
feda dedi ve geçen yýlki anlaþmasýndan indirim yaparak sözleþmeyi
uzattý. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Akif’e yaklaþýmýndan ve
fedakarlýðýndan dolayý teþekkür etti.
Çorum Belediyespor’da yeni sezon iç
transfer görüþmelerinde
Mehmet Akif Tatlý’da ücretti indirim yaparak Feda dedi ve sözleþmesini
Bandýrmaspor Ali
Koçak’ý býrakmýyor
Stadýn taraftar tuvaletleri girilebilir ve kullanýlabilir hale getiriliyor
Belediyespor Amatör takýmý
þampiyonluk primini bekliyor
Çorum Belediyespor’un 2. Amatör Küme’de þampiyon olarak 1. Küme’ye yükselen takým sporcularý söz
verilen þampiyonluk primini bekliyorlar.
Biten sezonda 2. Amatör Küme
maçlarý sonunda þampiyon olarak 1.
Amatör Küme’ye yükselmeye hak kazanan Çorum Belediyespor amatör takýmý sporcularýna final grubu maçlarý
sýrasýnda yönetim kurulu üyeleri tara-
fýndan 500’er lira þampiyonluk sözü
verildiðini ancak aradan geçen 1,5 aylýk süreye raðmen henüz primlerin daðýtýlmadýðýný belirttiler.
Kýrmýzý Siyahlý kulüpte yaþanan
ekonomik sýkýntýlar nedeniyle kulüp alt
yapýsý ve salon sporlarýnda görev yapan antrenörler ve sporcularýnda geçen
ayki maaþlarýnýn yatýrýlmadýðý öðrenildi.
Özgür ARZOÐLU
Çorum Belediyespor’un transfer etmek
istediði Bandýrmaspor’un Çorumlu futbolcusu Ali Koçak’ý kulübü býrakmýyor.
Belediyespor’un
sözleþmesi devam eden
Ali Koçak ve ayný takýmdan kaleci Emirhan
için Bandýrmaspor ile
yaptýðý görüþme olumsuz sonuçlandý. Ali Koçak’ý býrakmayacaðýný
bildiren Bandýrmaspor
kulübü kaleci Emirhan’ý ise kiralamaya sýcak baktý.
Bu transfer için
genç kalecinin istediði
yüksek rakam nedeniyle görüyme olumsuz
sonuçlandý. Ali Koçak’ý yönetim tarafýndan býrakýlmak isten-
mediði Teknik Heyetin
vereceði rapora göre
önümüdeki günlerde
bu transferle ilgili sürpriz geliþmeler olabileceði öðrenildi.
bir yýl daha uzattý.
Geçtiðimiz sezon
kýrmýzý siyahlý takýma dönen iki isim Nedim ve A.
Buðra daha önce yapýlan
görüþmeler sonucunda
aldýklarý ücreti indirimi
kabul ederek sözleþmelerini birer yýl daha uzatmýþlardý.
Bu konudaki görüþmeler devam eden Mehmet Akif Tatlý ilede dün
yapýlan görüþmeler sonunda anlaþma saðlandý.
Basýn Sözcüsü Mustafa
Özbayram, yönetim olarak Teknik Heyetin verdiði rapor doðrultusunda
transfer çalýþmalarýnýn
Ali Koçak
Çorum Belediyespor
savunma için
Ümraniyespor’dan Akýn
Kaaslan ile görüþüyor.
Savunma oyuncusunun
kulübüyle olan
söyleyþmesi nedeniyle
bonservis sorununu
çözmesi bekleniyor.
1991 Fatih doðumlu
Akýn Karaaslan Ýstanbul
Makedonya Strumica Open yarýþmasýnda E 16 kategorisinde
Kubilay Gökgöz ikinci E 45 kategorisinde ise Duran Torbacýoðlu
üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Çorum Oryantiring
branþýnda ilk Uluslararasý madalyalarýný bu yarýþmada aldý.
Makedonya’da yapýlan Oryantiring yarýþmalarýna katýlan
Çorum’lu sporcular Atatürk’ün doðduðu evin önünde
Çorum’lu
Oryantiring sporcularý ilk
kez uluslararasý bir
organizede mücadele
ettiler. Dört sporcunun
mücadele ettiði
Makedonya Strumica
Open yarýþmasýnda E 16
kategorisinde Kubilay
Gökgöz ikinci olarak
gümüþ madalya
kazanýrken E45
kategorisinde Duran
Torbacýoðlu üçüncü
olarak bronz madalyanýn
sahibi oldu.
25-29 Haziran
tarihleri arasýnda
Makedonya’da yapýlan
Strumica Avrupa
Yýldýzlar Oryartiring ve
Strumica Open
yarýþmalarýnda
Türkiyeden 25’i milli
toplam 85 sporcu
söyledi. Torbacýoðlu E 16
kategorisinde alýnan
derecelerin gelecek adýna
umut verici olduðunu
belirten Torbacýoðlu
cularýmýz gibi Mehmet
Akif’de fedekarlýk yaparak indirimi ve süre uzatmayý kabul etti. Kendisine teþekkür ediyor ve yeni sezonda kendisine baþarýlar diliyorum’ dedi.
Harun AKKAYA
Akýn bonservisi
çözme çabasýnda
Oryantiring’de ilk Uluslararasý
madalyalar Makedonya’dan
mücadele etti.
Kafilede Çorum’dan
üç sporcu ve bir antrenör
görev yaptý. 25
Haziran’da yapýlan Gece
Sprint yarýþmasýnda E 45
kategorisind Duran
Torbacýoðlu üçüncü
olarak bronz madalyanýn
sahibi oldu.
26 Haziran Strumica
Open WRE turnuvasýnda
E16 kategorisinde
Kubilay Gökgöz ikinci
olarak gümüþ madalyanýn
sahibi oldu. Uzun mesafe
yarýþmasýnda E 16
kategorisinde Can
Baytürk altýncý oldu.
Oryantiring Ýl
Temsilcisi ve milli takým
antrenörü Duran
Torbacýoðlu ilk kez yurt
dýþý organizesinde
mücadele eden
sporcularýn
performansýnýn son
derece memnun olduðunu
Mehmet Akif de ücretinde indirim yaparak imzaladý
devam ettiðini söyledi.
Mehmet Akif ile önceki arkadaþlarýyla yaptýklarý gibi geçen yýlki ücretinde indirim ve süre
uzatma konusunda anlaþma saðladýklarýný belirten
Özbayram, ‘Diðer futbol-
çalýþmalarýnýn ara
vermeden devam
edeceðini söyledi.
Oryantiring milli
takým kafilesi
yarýþmalarýn ardýndan
Türkiye’ye dönüþünde
Yunanistan’a geçerek
burada Selanik’te
Atatürk’ün doðdu evi
Çorum Oryantiring sporcularý ve antrenör Makedonya’da yapýlan yarýþmalarda
Baþakþehir’de amatör
olarak 2007’de baþladýý
futbolculukta 2011
yýlýnda Ümraniyespor ile
ilk profesyonel imzayý attý
ve iki yýldýr bu takýmda
forma giyiyor. Geçen
sezon takýmýnýn 21
maçýnda forma giyen
Karaaslan sezonu beþ sarý
bir kýrmýzý kartla
tamamladý ve bir gol attý.
Genel Kaptan Hamit
Iþýk, Akýn’ýn kulübüyle
sözleþmesi olduðunu ve
bunu çözmek için
görüþme yaptýðýný
belirterek, ‘Kendisi
bonservisini çözmesi
halinde sözleþme
imzalayacaðýz’ dedi.
Hurþit BOZKURT
Akýn Karaaslan
Budakaido’cular
ödüllendirilecek
Türkiye Budakaido
Þampiyonasýnda madalya
kazanan 16 sporcu bugün
ödüllendirilecek.
Wushu Ýl Temsilcisi
ve Budakaido antrenörü
Bekir Bolat Ordu’da yapýlan Türkiye Þampiyonasý’nda madalya kazanan
16 sporcunun bugün saat
14.00’de önce Anadolu
Gençlik Derneði Çorum
Þube Baþkaný Bekir Uyanýk saat 15.00’de ise Halk
Eðitim Merkezi Müdürü
Mehmet Oðuz Ýyibil tarafýndan kabul edileceðini
söyledi. Kabul sýrasýnda
baþarýlý sporcularýn ödüllünderileceði öðrenildi.
Yüksel BASAR
Bekir Bolat
Download

02 Temmuz 2014 Çarşamba - Çorum Hakimiyet Gazetesi