Ocak'tan tartý
aletleri uyarýsý!
Vali Baþköy'den
Baþsavcý Yurdagül'e
tebrik
Ödemiþ Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevini yürütürken Hâkim
ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) 2014 yýlý Adli Yargý Yaz
Kararnamesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna atanan Ömer
Faruk Yurdagül'ü makamýnda ziyaret eden Vali Sabri Baþköy...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, ticaretin yoðun olduðu dönem olmasý sebebiyle ticarette kullanýlan tartý aletleri ile ilgili bir basýn açýklamasý yayýnladý.
Açýklamasýnda, her bireyin bir tüketici, her tüketicinin de günlük hayatta pazar alýþveriþinden,
manav, market, sarraf ve eczane alýþveriþine kadar
ve daha birçok ticari alanda tartý aletlerini kullandýðýný hatýrlatan Murat Ocak, "Ticari hayatta kullanýlan bu tartý aletlerinin ise doðru olarak çalýþmasý uygun ve güvenilir olmasý gerekmektedir.
A
SAYF
3’TE
Murat Ocak
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
11 TEMMUZ 2014 CUMA
BAKK'tan en fazla
yararlanan iller
arasýndayýz
Hayati Yazýcý
Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylýklarý
(BAKK) Projesi ile 400 milyon euroluk ilave kaynak saðlandýðýný vurgulayarak, "Böylece
nihai aþamada ulaþýlacak kredi imkaný 537,5
milyon eurodan 937,5 milyon euroya yükseldi"
dedi.
SAYFA 7’DE
Mecitözü Göletleri
sulama sistemleri
ihalesi yapýldý
40 KURUÞ
Baðcý istedi Bakanlýk
ödenek gönderdi
Memur
ekonomik kayba
sürükleniyor
Türk Tarým
Orman Sen Ýl
Baþkaný Necati Gül,
Türkiye Kamu-Sen
Araþtýrma Geliþtirme
Merkezi'nin yaptýðý 2014
Haziran ayýna ait asgari geçim endeksi sonuçlarýnýn
açýklandýðýný bildirdi.
Araþtýrmada çalýþan tek kiþinin
yoksulluk sýnýrýnýn 1.956,03 TL,
dört kiþilik bir ailenin asgari
geçim haddi ise 3.979,56 Lira
olarak belirlendiðini kaydeden
Necati Gül,
"Sonuçlar, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin
bir önceki aya göre %1,78
oranýnda arttýðýný gösterdi.
AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
üyesi Dr. Cahit Baðcý, 5 gün önce Çorum'da yapýmý tamamlanan ve 20142015 eðitim-öðretim yýlýna eksiklerinin
tamamlanmasý gereken okullarýn
donatým ihtiyaçlarýný Mili Eðitim
FA
Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Doç. SA3Y’TE
Dr. Yusuf Tekin'e sözlü ve yazýlý
olarak iletmiþti.
A
SAYF
7’DE
Sosyal Bilimler Lisesi
aðustosta tamam
Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit
Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak
açýklamada Mecitözü'nde 3 göletin sulama
kanalarýnýn ve sistemlerinin ihale edildi- SAYFA
5’TE
ðini bildirdiler.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi:
Vali Sabri Baþköy, hayýrsever
iþadamý Atilla Özejder tarafýndan Çorum Anadolu Öðretmen
Lisesi yanýna yaptýrýlan Özejder Sosyal
Bilimler Lisesi inþaatýnda incelemelerNecati Gül
de bulundu. 7000 m² alana, 21 derslikli
olarak yaptýrýlan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin bitme aþamasýna
gelen çalýþmalarýný yerinde inceA
leyen Vali Baþköy...
SAYF
2’DE
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatçi yaptýðý açýklamada, Ýsrail tarafýndan Gazze'de yapýlan katliama tepki gösterdi.
Ahmer Saatçi açýklamasýna, "Ýslam dünyasýnýn kanayan yarasý Filistin topraklarýndan yükselen acý, feryat, gözyaþý ve katil
devlet Ýsrail'in dök- SAYFA
tüðü Müslüman kan- 3’TE
larý, bir kez daha yüreklerimizi yaktý, içimizi kanattý.
Ýmam Hatip kampüsünde çalýþmalar tam gaz
Çorum Belediyesi tarafýndan,
Çorum
Anadolu Öðretmen
Lisesi yanýna yaptýrýlan yönetici odalarý
hariç, 120 derslikli
(LaboratuvarYFA
lar dâhil) Ýmam SA3’TE
Hatip Lisesi inþaatýndaki...
Anka'dan ilahi ziyafeti
SAYFA 4’TE
"Ýsrail'in devlet
terörüne
çifte standart
uygulanýyor"
Dünya Yetimler Günü nedeniyle etkinlik
SAYFA 3’TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
11 TEMMUZ 2014 CUMA
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:16
05:12
12:53
16:49
20:21
22:07
11.07.2014
7. Ay, 31 Gün,
28. Hafta
Helâl ve haramdan her bulduðunu
korkusuzca yiyenlerden olma!
Muhammed Bâkî-billah "Rahmetullahi aleyh"
Sosyal Bilimler Lisesi
aðustosta tamam
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
ÖMSAN TIREYLER
Tel: 0364 234 84 22
Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Vali Sabri Baþköy, hayýrsever iþadamý
Atilla Özejder tarafýndan Çorum Anadolu
Öðretmen Lisesi yanýna yaptýrýlan Özejder
Sosyal Bilimler Lisesi inþaatýnda incelemelerde bulundu.
7000 m² alana, 21 derslikli olarak yaptýrýlan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin bitme
aþamasýna gelen çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali Baþköy, Milli Eðitim Müdürlüðü Ýnþaat Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu ve Ali
Özejder'den bilgi aldý.
Açýlýþ onayý Milli Eðitim Bakanlýðýndan
gelen Sosyal Bilimler Lisesi inþaatý 15 Aðustos tarihinde tamamlanacak. Haber Servisi
KIR UYKUSU
AHMET KUTSÝ
TECER
Ýdare Mahkemesi Baþkanýna tebrik
Vali Sabri Baþköy, Çorum Ýdare Mahkemesi
üyeliði görevini yürütürken, Hâkim ve Savcýlar
Yüksek Kurulu'nun (HSYK) 2014 yýlý Adli Yargý
Yaz Kararnamesi ile Çorum Ýdare Mahkemesi
Baþkanlýðýna atanan Volkan Aydýn'a hayýrlý olsun
Günün Þiiri
ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Baþkan Aydýn'a Vali Baþköy, yeni görevinde baþarýlar dileyerek, hayýrlý olsun temennilerinde bulundu. Haber Servisi
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Ne hoþtur kýrlarda yazýn uyumak!
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak,
Aðaçlar bir derin hulyaya varmýþ,
Saçýnda yepyeni teller aðarmýþ.
Baþ yorgun, yaslanýr yeþil otlara,
Göz dalgýn, uzanýr ta bulutlara.
Öðleyin bu uyku bir aralýktýr,
Saf hava bir kanat gibi ýlýktýr.
O zaman gönülde ne varsa diner,
Yüzlere tülümsü bir buðu iner.
Erirken sýcakta yaz kokularý,
Ne hoþtur, ne hoþtur kýr uykularý!
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 371 56 09
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Model
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
286.000
200.000
175.000
USD
EUR
2,129
2,899
STERLiN 3,645
JPY YENi 0,210
2,130
2,900
3,647
0,211
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ
TEL: 213 50 76
HÜRRÝYET CAD. NO:13
SEVÝNÇ ECZANESÝ
TEL: 221 20 00
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2832 11 TEMMUZ 2014 CUMA
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
BAHÇELÝEVLER MAH. A. ERSOY CAD. NO:5/C
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Fiat
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
11 TEMMUZ 2014 CUMA
HABER
3
Vali Baþköy'den
Baþsavcý Yurdagül'e
tebrik
Baðcý istedi Bakanlýk
ödenek gönderdi
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit
Baðcý, 5 gün önce Çorum'da yapýmý tamamlanan ve 2014-2015 eðitim-öðretim yýlýna
eksiklerinin tamamlanmasý gereken okullarýn
donatým ihtiyaçlarýný Mili Eðitim Bakanlýðý
Müsteþarý Sayýn Doç. Dr. Yusuf Tekin'e sözlü ve
yazýlý olarak iletmiþti. Baðcý bugün yaptýðý yazýlý açýklamasýnda okullarýn ve yapýmý tamamlanan pansiyonlarýn donatým ve diðer ihtiyaçlarý-
ný karþýlamak üzere toplam 1 milyon 360 Bin TL
ödeneðin Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne
gönderildiðini açýkladý. Baðcý, "Yurtlarýmýzýn
donatým ihtiyaçlarý; öncelikle öðrencilerin barýnmasýný saðlayan odalarýn tefriþi, (yatak, yorgan, ranza, soyunma dolabý, mutfak araç gereci
vb.) ardýndan da etüt salonlarýnýn masa sandalye ihtiyaçlarý ve son olarak da bilgisayar, yazýcý,
TV ve oturma gruplarý gibi ihtiyaçlarý temin edilecektir. Okullarda ise öncelikle dersliklerin do-
natým takýmlarý (sýra, tahta, öðretmen masasý
vb.) daha sonra ise büro makinalarýnýn alýmý yapýlacaktýr. Okullarýmýz ve pansiyonlarýmýza
gönderilen bu donatým ödenekleri ile çocuklarýmýzýn yaþam koþullarý ve eðitim-öðretim ihtiyaçlarý daha da iyi ve modern hale getirilmiþ
olacaktýr. Yapým-onarým ödeneði ile ilgili görüþmelerimiz devam etmektedir. Öðrencilerimize ve eðitim camiamýza hayýrlý olmasýný dilerim" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL
Ýmam Hatip
kampüsünde
çalýþmalar
tam gaz
Çorum Belediyesi tarafýndan, Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi yanýna yaptýrýlan yönetici
odalarý hariç, 120 derslikli (Laboratuvarlar dâhil)
Ýmam Hatip Lisesi inþaatýndaki çalýþmalarý yerinde inceleyen Vali Baþköy, yüklenici firma yetkilisi Ýnþaat Mühendisi Murat Uslupehlivan'dan bilgi aldý.
Burada çalýþan iþçilerle bir süre sohbet eden
Vali Baþköy, iþçilere kolaylýklar diledi.
Haber Servisi
"Ýsrail'in devlet terörüne
çifte standart uygulanýyor"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi yaptýðý açýklamada, Ýsrail tarafýndan Gazze'de yapýlan
katliama tepki gösterdi.
Ahmer Saatçi açýklamasýna, "Ýslam dünyasýnýn kanayan yarasý Filistin topraklarýndan
yükselen acý, feryat, gözyaþý ve katil devlet Ýsrail'in döktüðü Müslüman kanlarý, bir kez
daha yüreklerimizi yaktý, içimizi kanattý. Katil
devlet Ýsrail'in saldýrýlarýný þiddetle kýnýyor ve
lanetliyoruz. Katil devlet Ýsrail, kadýn, çocuk
demeden masum Filistin halkýna saldýrmaya
devam etmektedir. Gazze topraklarýna 3
günde yaklaþýk 500 ton bomba atan Ýsrail,
100'e yakýn Filistinli'yi þehit ederken, 750'den
fazla Filistinli'yi de yaralamýþtýr. Þehitlerimize
Allah'tan bir kez daha rahmet, yaralýlara da
acil þifalar diliyoruz" diyerek baþladý.
Ýsrail'in devlet terörüne sessiz kalan Batý
dünyasý ile Ýsrail'in devlet terörüne sessiz kalanlarýn çifte standart uyguladýðýný belirten
Saatçi, "Gazzeliler, sahurunu Ýsrail bombalarýyla, iftarlarýný da þehadetle yapmaktadýr.
Müslümanlar'ýn kutsal ayý Ramazan'da bile
saldýrmaktan ve kan akýtmaktan çekinmeyen
Ýsrail'in devlet terörüne sessiz kalan Batý
dünyasý ile Ýsrail'in en büyük hamisi Amerika'nýn suskunluðu ise tam bir çifte standarttýr. Ölen, öldürülen Müslüman olduðunda üç
maymunu oynayan bu ülkeler, kendilerini in-
sanlýðýn vicdanýnda mahkum eden bu suskunluklarýnýn bedelini hem bu dünyada, hem
öteki dünyada elbet ödeyecektir" dedi.
Katil devlet Ýsrail'e dur denilmesi gerektiðini belirten Saatçi, "Saðlýk Sen olarak, baþta
ülkemiz olmak üzere vicdan taþýyan, insanlýktan nasibini almýþ dünya devletlerini Gazze'de yaþanan katliama seyirci kalmamaya ve
katil devlet Ýsrail'in saldýrýlarýný durdurmak
için gerekli giriþimleri baþlatmaya çaðýrýyoruz. Katil devlet Ýsrail'e 'dur' deyin. Filistin'de
yaþanan bu dramýn, günümüz insanlarýnýn
gündemini bir futbol maçý kadar bile meþgul
etmemesi, kendimizi sorgulamayý gerektiren
bir baþka durumdur.
Vicdanlarýmýzý uyandýrýp, gündelik telaþlarýn esaretinden kurtaralým. Kulaklarýmýza
Filistin'den yükselen sesin girmesine izin
verelim. Ýsrail zulmü altýnda inleyen Filistinliler'in sesi, soluðu olalým. Onlarýn uzattýðý
eli tutup, yaralarýný saralým, gözlerindeki yaþý silelim. Saðlýk Sen olarak katil devlet Ýsrail'in katliamlarýnýn bir an önce sona ermesini dilerken, üyelerimizi ve vatandaþlarýmýzý
yardým kuruluþlarýnýn baþlattýklarý kampanyalara destek olmaya, Ýsrail'i protesto eden,
Filistinli kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu gösteren mitinglere destek olmaya
davet ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL
Ödemiþ Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevini yürütürken Hâkim ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK)
2014 yýlý Adli Yargý Yaz Kararnamesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna atanan Ömer Faruk Yurdagül'ü
makamýnda ziyaret eden Vali Sabri Baþköy, Baþsavcý
Yurdagül'e yeni görevinde baþarýlar dileyerek, hayýrlý
olsun temennilerinde bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Yurdagül, Vali Baþköy'e
teþekkür etti. Haber Servisi
"Ýslam coðrafyasý bu
mübarek günlerde kan
gölüne çevriliyor"
Saadet Partisi Çorum
Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk,
yaptýðý yazýlý açýklamada
dünyanýn çeþitli bölgelerinde müslümanlarýn zulüm gördüðünü ifade
ederek, bunlara tepki
gösterilmesi gerektiðini
söyledi.
"Mübarek Ramazan
ayýný idrak ettiðimiz þu
günlerde yine zalimler
boþ durmuyor yine gönlümüzü taaa derinden
yaralamaya devam ediyorlar" diyerek açýklamasýna baþlayan
Faruk Cýdýk, "Ýslam coðrafyasý bu mübarek günlerde kan
gölüne çevriliyor adeta Müslümanlara þu mesaj verilmeye
çalýþýlmaktadýr. "Bizler sizlerden üstün insanlarýz onun için
sizin dini günlerinizin hiçbir önemi yoktur" demektedirler.
Doðu Türkistan'da kardeþlerimiz yýllardan beri devam
ede gelen ve bir devlet terörü haline gelen yasaklamalar baskýlar ve iþkencelere dayanmaya çalýþmaktalar. Ancak dünyada hiç kimse Doðu Türkistanlý kardeþlerimize sahip çýkmamaktadýr. Onlar hamisiz kaldý, sen sessiz kalma. Arakan da
mazlumlarý sokak ortasýnda yakýyorlar derilerini yüzüyorlar
hayvanileþmiþ hislerle Müslümanlara saldýrýyorlar. Onlar
herþeye raðmen en ufak bir taviz vermeden imanlarýna sarýlýyorlar. Bu kardeþlerimize de umut olacak bir dost eli ne yazýk ki uzanmamaktadýr. Suriye de hemen yaný baþýmýzda din
kardeþlerimiz akrabalarýmýz komþularýmýz baþý sonu belli olmayan kimin kime hizmet ettiði belli olmayan bir ateþ kuyusundalar her gün yüzlerce ölü ve yaralý, binlerce göçmen. Ve
Filistin 48 yýldýr ümmetin kanayan yarasý mazlum Filistin.
Müslümanlarýn ilk kýblesi Mescidi Aksa Siyonistlerin iþgali
altýnda, her gece gökten ateþ yaðdýrýyorlar. Her gece sahurda gelip can alýp kan içip gidiyorlar. Dünya müslümanlarý
sadece seyrediyor sadece oturduklarý yerden konuþmakla
yetiniyorlar. Filistinde artýk þehit verilmeyen ev deðil ayný
aileden 2 erkeðin kaldýðý ev sayýsý bile parmak hesabýyla yapýlacak kadar az. Bizler Milli Görüþçüler olarak bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra da zulmün her türlüsünün
karþýsýnda en sert þekilde sesimizi yükseltmeye gerekeni
yapmaya devam ediyoruz. Saadet Partisi Ýstanbul Ýil Baþkanlýðýmýzýn organizesinde "Zulme Sessiz Kalma" mitingimizi
13 Temmuz 2014 günü saat 18.30'da Ayasofya Meydanýnda
milyonlarýn katýlýmýyla sesimizi yükselteceðiz.
Çorum teþkilatlarý olarak mitinge katýlým saðlayarak
"Müslümanlarýn Dertleriyle Dertlenmeyen bizden deðildir"
Hadisi Þerif gereðince ümmet olma bilinciyle kardeþlerimizle dayanýþma içinde olduðumuzu tüm dünyaya ilan edeceðiz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL
Dünya Yetimler Günü
nedeniyle etkinlik
Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün PTT
önünde 'Yetim' temalý fotoðraf sergisi açacak.
Ayný gün yetimlerin sorunlarýna dikkat çekmek
için Cuma namazýndan
sonrada yine ayný yerde saat 13.30'da basýn açýklamasý
yapýlacak.
TEK
YILDIZ
2
HABER
11 TEMMUZ 2014 CUMA
4
"Hileli üretim yapan firmalarýn
ismi ürünlerine yazýlsýn"
Esnaf ve Sanatkârlar Derneði (ESDER)
Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut son zamanlarda gýda ürünlerinde hileli üretim yaparak tüketiciyi aldatan ve insan saðlýðýný
hiçe sayarak hala üretime devam eden firmalarýn sayýsýnýn artmasýyla ilgili basýn
açýklamasý yaptý.
Þube Baþkan Mustafa Bulut , yaptýðý
açýklamada hileli üretim yapan firmalarýn
esnaf ahlakýyla uzaktan yakýndan alakasý
olmadýðýný hatýrlatarak "Bu firmalarýn kamuoyuna duyurulmasý ayný zamanda bir
ahilik geleneði olan pabucun dama atýlmasý
olayýný akýllara getirmelidir" dedi.
Bulut, "Esnaf ve sanatkârýmýz ahilik ilkeleriyle, ahilik ahlakýyla ahlaklanýp müþterisini
kardeþ gözüyle görmüþ yemediðinden yememiþ, giymediðinden giydirmemiþtir. Bu gün
de kanuni yaptýrýmlarýnýn yaný sýra ahilik ilkelerinin yaþatýlmasý ve yayýnlanmasý bu tür kötü davranýþlarýn önüne set çekeceðine inanýyoruz. Böylelikle dürüst üretim yapan firmalarýn da üzerlerindeki baský azalýr ve vatandaþlarýmýz o firmalarý güvenle tercih eder. Biz ESDER olarak bu tür çalýþmalara ekipçe her za-
Mustafa
Bulut
man destek veriyoruz insanýmýzýn saðlýðý bizim için önemlidir. Bu tip üretimde bulunanlarýn üyeliklerini derhal feshederiz. Bu üretici
firmalarýn baðýmlý olduðu odalarýnda üzerlerine düþen görevleri yapmalarýný bekliyoruz"
dedi.
Bulut bir öneride bulunarak, "Sigara paketlerinde saðlýða zararlý olduðu nasýl belirtiliyorsa ayný þekilde insan saðlýðýna zararlý olan,
kalitesiz ve hileli yollarla üretilen ürünlerde de
bu þekilde saðlýklý olup olmadýðýna dair bir
hatýrlatma uygulamasý yapýlmalýdýr. Tüketici
bilmeyerek saðlýk tuzaðýna düþürülmemeli. O
ürünlerden bilmeyerek ve istemeyerek hepimiz tüketmiþ olabiliriz" þeklinde kaydetti.
Bulut Osmanlý'daki ticaret uygulamasýndan örnek vererek þunlarý söyledi:
"Çevreye ve halka zarar veren iþ yerleri kapatýlýr, kaçakçýlýk yapan esnafýn malýna el konulurdu. Belirlenen fiyata uymayan esnaf
yüklü para cezasýna çarptýrýlýrdý. Esnafýn iþlediði suçlarda en sýk uygulanan ceza uyarýydý.
Ancak cezalar suçun tekrarý halinde daha aðýr
olurdu. Hileli mal üreten esnaf çarþý ve pazarda teþhir edilirdi. Bunun yaný sýra kendisinin
de kafasýna tahta külah koyularak eþek üzerinde dolaþtýrýlýrdý.
Ahilik teþkilatýnýn Anadolu Selçuklularý ve
Osmanlý Devleti döneminde Türk esnaf, sanatkar, sanayici ve ticaret erbabýný asýrlarca
bünyesi içinde barýndýrmýþ iþ ve meslek ahlakýný kurup korumuþtur. Ahiler, devlet düzeni
içinde bu gibi teþekküller arasýnda kontrol
mekanizmasýný kurarken, tüketiciyi koruyan
bir takým önlemler de almýþlardýr."
Yasin YÜCEL
"Kaliteli tohumluk buðdayý için
tohumluklar selektörlerden geçirilmeli"
Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz,
kaliteli tohumluk buðdayý için üreticilerin tohumluklarýný selektörlerden geçirilerek kullanýlmasý gerektiðini belirtti.
Ýlhan Yýlmaz yaptýðý açýklamaya Alaca Anadolu Öðretmen Lisesinin Fen Lisesi'ne
dönüþtürülmesinde ki katkýlarýndan dolayý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür ederek baþladý.
Tohum temizleme ve ilaçlama makineleri ile üretimde
% 80-90' lara varan bir þekilde verim artýþý saðlandýðýný
kaydeden Yýlmaz, "Tohum
temizleme selektörüyle tahýl
karýþýmlarýndan taneleri özelliklerine, kalýnlýklarýna, geniþliklerine, uzunluk farklarýna göre temizleyerek ve sýnýflandýrarak ilaçlanmýþ tohum elde etmekteyiz. Kademeli elek sac yapýsý sayesinde buðday için-
deki yabancý maddeler büyüklüklerine göre
ayrý ayrý ayrýþtýrýlýp dýþarý verilir. Birinci sýnýf
tohumluk buðday elde edilir. Yaptýðýmýz ilaçlama ile de buðdayda sýkça görülen kök boðazý hastalýðýna karþý ilaçlama
yapýyoruz. Temizlenerek
ilaçlanan tohumluklar çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor" dedi.
Yüksek kaliteli tohumluk için hasat ve harman sýrasýnda çeþitli yollarla ürüne karýþan organik, inorganik maddelerin, yabancý
bitki ve yabani ot tohumlarýn, kýrýk, cýlýz ve hastalýklý
danelerden tamamen teÝlhan Yýlmaz mizlenmiþ ve yalnýzca ekilecek tür veya çeþidin saðlam ve dolgun danelerini ihtiva eden yüksek
kaliteli tohumluða dönüþtüðünü ifade eden
Yýlmaz, "Alaca'da ilçe merkezi ve köylerdeki
çiftçilerimizin yüksek kaliteli tohumluk elde
etmelerine selektörümüzle destek veriyoruz"
þeklinde belirtti.
Yýlmaz, selektör makinesinde çiftçilerin tohumluk buðday taleplerinin ton fiyatýnda bir
deðiþiklik olmadýðýný ve piyasa þartlarýný dengeleyecek þekilde bir fiyata eleme yaptýklarýný
söyledi.
Yýlmaz açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"2014 yýlý toprak analizlerinin süresi 1 Eylül de bitti. Ancak sýkýþýklýktan dolayý en son
20 Aðustos'a kadar analiz yaptýrmak isteyen
çiftçilerimiz topraklarýný Ziraat Odasý Toprak
Tahlil Laboratuarýna teslim ederek numune
giriþini yaptýrabilir. 1Eylül'den sonra Tarým
Bilgi Sistemi (TBS) Bakanlýk tarafýndan kapatýlacaðk ve hiçbir þekilde toprak analiz raporu
vermeyeceðiz. Çiftçilerimizin maðdur olmamalarý için bir an önce 2014 analizlerini yaptýrmalarý gerekmektedir. Bütün çiftçilerimize
içinde bulunduðumuz Ramazan ayýmýzýn hayýrlara vesile olmasýný ve bol ürün bol kazanç
dileklerimi sunarým." Kubilay Kaan YÜCEL
Mahir ODABAÞI
BABA
SÖZLER- 5
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Ey oðul;
Söylediklerime sakýn kýzma. Hepsi senin iyiliðin içindir.
Ey oðul;
Ýyi insan aramaya kalkarsan zor bulursun ama sen iyi olursan
çok bulursun.
Ey oðul;
Unutma, gün gelir güneþ doðar çiçeklere bürünürsün ama
birde fýrtýna çýkarsa yerlerde sürünürsün.
Ey oðul;
Sosyal paylaþým siteleri insanlarýn CV si gibidir. Akýllý amir
personelinin sosyal paylaþým sitelerinde arkadaþý olur. Yazdýklarýný, paylaþtýklarýný yüze söylenemeyenlerin yansýmasý olarak
okur, iç dünyasýný tanýr ve kendine göre ders alýr. Dolaysýyla iletiþimde iletiþim de hata en aza iner.
Ey oðul;
Tecrübeyle sabittir ki siyasetçiler, bürokratlar aktif görevden
ayrýlýnca daha mütevazý olurlar. Zamanýnda iletiþime geçemeyenlerde hiçte ulaþýlamayacak türden deðilmiþler, demek ki eksiklik bendeymiþ diye düþünmeye baþlarlar.
Ey oðul;
Eskiden izdivaçlar görücü usulle olduðundan evliliklerde
hýzlý olurdu. Þimdi ise izdivaçlar yavaþ yavaþ oluyor ama boþanmalar hýzlý oluyor.
Ey oðul;
Dünya o kadar da hýrslanmaya deðmez. Çünkü çevrene nazarý ibretle bakarsan pazara diye evden çýkýp gözünü mezarda
açan nice insanlar görürsün.
MEZUNÝYETÝN DÝLÝ
Sanki ben, okula dün baþlamýþtým
Ama bugün sen mezun oluyorsun
Yýllar nasýl da geçiyor evladým
Yaþarken bilemiyorsun
Duygular anlatýlmaz ancak bakan anlar
Mezuniyette sevinç gözyaþlarý damlar
Her daim baþarýr bir-inci olanlar
Yaþamadan anlayamýyorsun
Evlat, kuþ misali konar avucuna
Zaman gelip uçup giderken yuvasýna
Gözlerin kalýr da hep arkasýnda
Bakarken göremezsin
Tanýmadýklarýnla olursun akraba
Dengi olmazsa aðla babam aðla
Aklýselim der, göster kadere rýza
Ýstesen de gösteremezsin
Her bitiþ yeni bir baþlangýçtýr
Evladýn evladýyla devam ettiði yarýþtýr
Aklýn ermezse boþ ver yorulma karýþtýr
Uðraþsan da çözemezsin
(M. Odabaþý / 536 5681141)
Osmancýk'ta sesli yayýn cihazý ile
yapýlan ilanlara yeni düzenleme
Hamza Karataþ
Anka'dan ilahi ziyafeti
Çorum Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen Ramazan Sokaðý etkin-
liklerinde Anka Ýlahi Grubu, söylediði birbirinden güzel ilahilerle sokaðý dolduran yüzlerce kiþiye doyumsuz bir ilahi ziyafeti sundu.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Zabýta Amiri Mustafa
Kanat ve çok sayýda vatandaþýn katýl-
dýðý ilahi konserinde Anka Ýlahi Grubu, semazenler eþliðinde birbirinden
güzel ilahiler seslendirdi. Yaklaþýk bir
saat süren konserin ardýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Anka Ýlahi Grubu'na çiçek takdim etti. Haber Servisi
Kasap Oktay'dan
emeklilere indirim
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile
Kasap Oktay arasýnda indirim anlaþmasý imzalandý. Ýmza töreni dün Kasap Oktay'da gerçekleþtirildi. Ýmza törenine Türkiye Emekliler Derneði
Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, yönetim kurulu üyeleri ve Kasap Oktay sahibi Oktay Pak
katýldý. Anlaþma kapsamýnda Türkiye Emekliler
Derneði üyeleri ve bakmakla hükümlü olduðu aile
fertleri kartlarýný gösterdikleri zaman Kasap Oktay
yüzde 7 indirim yapacak.
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý yaptýðý konuþmada, "Kasap
Oktay'a teþekkür ederim. Tüm emekliler üye kart-
larýný gösterdikleri zaman yüzde 7 indirimden
yararlanacaklardýr" dedi.
Kasap Oktay sahibi Oktay Pak ise "Emekliler
derneðine bir jestimiz olsun diye yüzde 7 indirim
anlaþmasý yaptýk. Türkiye Emekliler Derneði
Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim
kurulu üyelerine teþekkür ederim" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL
Osmancýk'ta gürültü kirliliðini önlemek
amacýyla belediye hoparlöründen yapýlan
sesli ilanlara sýnýrlama getirildiði bildirildi.
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, vatandaþlardan gelen þikayetler üzerine sesli ilanlarla ilgili bir düzenleme yapýldýðýný ve "ses yayýn cihazý ile yapýlan ilan
ve duyurulara iliþkin" yönetmeliðin belediye meclisi tarafýndan onaylandýðýný
söyledi.
Düzenlemenin gürültü kirliliðini önlemek ve insanlarýn dinlenme hakkýný
korumak amacý ile yapýldýðýný belirten
Karataþ, "Ýlçemizdeki ses yayýn sisteminden yapýlan ilanlara yönelik vatandaþlarýmýzdan gelen þikayetler ve talepler üzerine yeni bir yönetmelik hazýrladýk ve bu yönetmelik belediye meclisimizde oy birliðiyle kabul edilerek yürürlüðe girdi. Bu yönetmelikle yapýlacak
ilanlarýn niteliðini belirledik. Özellikle
vatandaþlarýn çok þikayette bulunduðu
özel reklamlarýn sesli ilan sisteminden
yayýnlanmasýna son verildi. Yönetmeliðe
göre sadece cenaze ilanlarý,
acil kan anonslarý, su ve elektrik kesintileri, insan kayýp
ilanlarý, belediye etkinlikleri,
olaðan üstü hal ilanlarý ve
devlet kurumlarýnca yapýlmasý zorunlu ilanlar sesli ilan
sistemi aracýlýðý ile duyurulacak. Özel reklam talepleri ise
basýn yayýn kuruluþlarý ile
reklam ajanslarýna yönlendirilecek" dedi.
Ýlanlarýn yayýnlanabileceði
saatlerin de düzenlendiðini
kaydeden Karataþ, ilanlarýn hafta içi günde
iki defa 10.00 ile 14.00 saatlerinde yapýlacaðýný, hafta sonu ise acil olmadýðý sürece ilan
yapýlmayacaðýný, ayrýca yazýlý baþvuru olmadan da ilan talebi alýnmayacaðýný belirtti.
Uður ÇINAR
TEK
YILDIZ
2
11 TEMMUZ 2014 CUMA
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
5
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Mecitözü Göletleri sulama ÝNFAK (YARDIMLAÞMA)
sistemleri ihalesi yapýldý
Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada Mecitözü'nde 3 göletin sulama
kanalarýnýn ve sistemlerinin ihale edildiðini bildirdiler.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Mecitözü ilçemiz özellikle hububat tarýmý, yem bitkileri ve
endüstriyel bitkilerden ayçiçeði üretim alanlarýmýzýn baþýnda
gelmektedir. Mecitözü'ne her ziyaretimizde çiftçinin alýn terinin
ve emeðinin karþýlýðýný bulmasý, tarýmsal faaliyetle uðraþan köylerimizden göçün önlenmesi ve gelirlerde artýþ saðlanmasý için
sulama yatýrýmlarýna büyük önem verildiði ifade edilmiþ ve sulama projelerinin Mecitözü ilçemiz için önceliðimiz olduðu belirtilmiþti. Bu çerçevede Köprübaþý, Figani ve Kozören göletleri
projelerinin ihale edilerek yer teslimlerinin yapýldýðýný hemþerilerimize müjdelemek isteriz. Diðer taraftan Geykoca ve Bayýndýr
Göletlerinin ihale süreçleri devam etmektedir. Ýhale edilen bu üç
proje ile Çorum'umuzda 3 göletin daha ihalesi yapýlarak 36 bin
dönüme yakýn arazimizde suyun toprakla buluþmasý saðlanacaktýr. Her zaman olduðu gibi ilçelerimizin öncelikleri ve sorunlarý çerçevesinde yatýrýmlarýn takipçisi olduðumuzu bir kez daha
Çorum kamuoyunun bilgisine hayýrlý olmasý dileklerimizle saygýyla sunarýz." Yasin YÜCEL
Va l i B a þ k ö y h a s t a n e
inþaatýný inceledi
Vali Sabri Baþköy, Ankara yolunda yapýmý devam
eden Çorum 650 Yataklý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaatýnda incelemelerde bulundu.
Öz Aras Grubu, Dido-Ray Yapý ve Ýntekar Yapý Ýþ Ortaklýðýnýn yapýmýný üstlendiði, 95 Dönüm arsa üzerinde
25.000 m2 kurulu inþaat alanýnda yapýmý devam eden hastane hakkýnda yetkililerden bilgi alan Vali Baþköy yapýlan
çalýþmalarý yerinde inceledi.
Ýncelemelerde Vali Baþköy'e, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani'de eþlik etti. Haber Servisi
Ocak'tan tartý aletleri uyarýsý!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, ticaretin yoðun olduðu dönem olmasý sebebiyle ticarette kullanýlan tartý aletleri ile ilgili bir basýn açýklamasý yayýnladý.
Açýklamasýnda, her bireyin bir tüketici, her tüketicinin de
günlük hayatta pazar alýþveriþinden, manav, market, sarraf
ve eczane alýþveriþine kadar ve daha birçok ticari alanda tartý aletlerini kullandýðýný hatýrlatan Murat Ocak, "Ticari hayatta kullanýlan bu tartý aletlerinin ise
doðru olarak çalýþmasý uygun ve güvenilir
olmasý gerekmektedir. Tartý aletlerinin ilgili teknik düzenlenmesine uygun olarak
tip onayý alýnmýþ, muayene iþlemleri, muayene iþaretleri ve / veya damgalama iþlemleri yapýlmýþ ve onaylanmýþ kuruluþ/muayene kuruluþu ile iþlemleri tamamlanmýþ olarak piyasaya arz edilmiþ
olmasý gerekmektedir. Tartý aletlerinin,
piyasaya arzýndan sonraki muayene iþlemlerinin yaptýrýlmasýndan kullanýcýlar
sorumlu olmaktadýr" dedi.
Ticari alanda kullanýlan tartý aletleri-
nin muayene, kontrol ve damga iþlemlerinin 3516 Sayýlý Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamýnda yapýldýðýný kaydeden
Ocak, "Tartý aletlerinin muayene ve damga iþlemleri sýnýflarýna göre, Ýl Müdürlüðümüz Ölçü ve Ayar Memurlarý, Belediye Ölçü ve Ayar Memurlarý ve Bakanlýðýmýzýn yetki verdiði Yetkili Muayene Servisi olan firmalar tarafýndan yapýlýyor.
Tartý aletleri sýnýflarý ve Yetkili Muayene Servis Belgesi alan
firmalar ile ilgili bilgiler ise Çorum Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü'nün
http://corum.sanayi.gov.tr/ internet adresinde yer alýyor" þeklinde kaydetti.
Ocak, 3516 sayýlý Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamýnda tartý aleti kullanan iþyerlerini uyararak tüketicilerin maðdur
olmamasý için tartý aletleri ile ilgili denetimlerin devam ettiðini, uygun olmayan
tartý aletleri ile ilgili olarak idari ve cezai
iþlem uygulanacaðýný ifade etti. Ocak,
açýklamasýný ramazan ayýný tebrik ederek
tamamladý.
Fatih AKBAÞ
Ýnsan sosyal bir varlýktýr. Toplum
içinde doðan, toplum içinde büyüyen,
toplum içinde kazanan, toplum içinde
yaþayan, toplum içinde harcayan sorumlu bir bireydir. Çocukken baþkalarýna muhtaç olduðu gibi yetiþkinken de
baþkalarýna muhtaç olan, baþkalarýnýn
da muhtaç olduðu bir varlýktýr.
Hadit Suresi 7. Ayette Allah (c.c.)
bize yardýmlaþmayý emrederken þöyle
buyurur : "Allah'a ve Rasulüne iman
edin. Sizi üzerinde halife kýldýðýmýz
(emanetçi olarak tayin ettiðimiz) þeylerden infak edin. Sizden iman eden ve
yardýmlaþmada bulunan kimseler için
büyük ecir vardýr." Görülüyor ki kazandýklarýmýz, elde ettiklerimiz, maddi
manevi imkanlarýmýz hep Allah'ýn vergisidir, onun lütfudur. Ýnsan kazandýklarýný " Ben kazandým." havasýnda olmamalý ve dünyalýklarýnýn Allah tarafýndan verilmiþ birer ikram olduðunu
unutmamalýdýr. Mevlamýz bu vurguyu
Kur'an-ý Kerim'in en baþýnda Bakara
Suresinin 3. Ayetinde ikaz etmektedir.
Þöyle ki : " ( Hidayet üzere olan takva
sahipleri) Öyle kimselerdir ki onlar
inanýlmasý gereken þeylere ðaybi olarak
inanýrlar. Namazý ikame ederler, kendilerine rýzýk olarak verdiklerimizden
infak ederler. " buyurmaktadýr. Buradan maksat zekat ve geniþ anlamýyla
infak ve yardýmlaþma olduðunu müfessirler izah etmektedirler.
Medine döneminde zekat ölçüleri
Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafýndan ayarlanmýþ ve zenginlik ölçülerine ulaþan
Müslümanlar tarafýndan 1/40 oranýnda
verilmesi karara baðlanmýþtýr. Hz. Ali
(r.a) buna " Cimrilerin zekatý " diye
isimlendirmiþtir.
Anlaþýlýyor ki zekat sorumluluðu
olan kimseler zekatlarýný vermekle farzý yerine getirmiþ olurlar ancak insanýn
karþýsýna öyle durumlar ve yardým edilmesi gereken öyle insanlar çýkar ki zekattan çok daha fazla sadaka, yardým
etmesi gerekebilir. Maun Suresinde
Cenab-ý Allah " Dini yalanlayaný gördün mü ? O kimse yetimi itip kakar,
muhtacý doyurmayý teþvik etmez. Küçük yardýmlaþmalarý bile men eder."
buyurarak sosyal sorumluluk bilincine
ulaþmamýz gerektiðini bize anlatmaktadýr.
Tevbe Suresi 103. ayet-i kerimede
Cenab-ý Allah peygamberimize hitaben geniþ manada da sosyal sistemleri
idare edenlere ve toplumun geneline
sadakanýn insanlarý temizleyen ve zekat ve sadaka ile insanlarýn arýndýðýný
ifade etmektedir. Ayrýca Peygamberimiz (s.a.v.) "Sadaka Rabbimizin gazabýný söndürür." buyurmaktadýr.
Ýnsanýn fýtratýnda karþý cinse meyil,
çocuk sevgisi, yýðýn yýðýn biriktirilmiþ
mal sevgisi, çekici binitler, saðmal hayvanlar, ekin ve ziraat sevgisi bulunduðunu Cenab-ý Allah Ali Ýmran Suresi
14. Ayet-i kerimede ifade buyurmaktadýr. Sonra da bütün bunlar dünya hayatýnýn geçici geçimliði ve arzularýdýr,
varýlacak güzel yer Allah'ýn katýndadýr,
buyurmaktadýr.
Arzulara sahip olmak ile arzulara ait
olmak farklý þeylerdir. Allah'ýn yaratýlýþýmýza yerleþtirdiði özelliklere sahip olmak bir hata deðil, bu ihtiraslara köle
olmak bir hatadýr. Mal biriktirme ve
dünyalýklara köle olarak etrafýný unutmak insaný sosyal sorumluluklarýna sýrt
çeviren egoist bir birey haline getirir.
Ýnsan çoðu zaman dünyaya ve dünyalýklara hükmetme ile bu faktörlerin
Ahmet SÜZEN - Ýl Müftü Yardýmcýsý
hükmü altýnda kalma arasýnda bocalar
durur.
Ýnsanýn kullandýðý nimetler, maddi
manevi imkanlar, makamlar Allah'ýn
birer lütfudur. Hamdi þükrü eda edilerek dünya hayatýnýn devamý için zaruri
ölçülerde kullanýlan dünyalýklar ahret
mutluluðu için de vesile olacaktýr.
Dünyayý ve dünya hayatýný tek bir hayat zannedenler bunun yanlýþlýðýný, aldanmýþlýklarýný, boþa geçen bir ömrü
yaþadýklarýný en geç ölümle anlayacaklardýr. Nitekim Allah-ü Zülcelal þöyle
buyurur : "Ey insanlar ! Muhakkak Allah'ýn vadi haktýr. Dünya hayatý sizi aldatmasýn. Allah hakkýnda aldatýcý þeytan sizi kandýrmasýn. " ( Fatýr, 5 ) .
Müminun Suresi 99 ve 100. Ayet-i kerimelerinde ölüm sonrasý insanlarýn
piþmanlýklarýný þöyle izah eder : " Onlardan birine ölüm gelince Ya Rabbi
beni geri döndürün diye yalvarýr. Býraktýðým, terk ettiðim salih amel ( faydalý
iþler ) umulur ki yaparým der. Hayýr
hayýr bu onun söylediði boþ bir sözdür
onlarýn arkasýnda diriltilecekleri güne
kadar bir berzah vardýr. " Peygamberimiz (s.a.v.) çeþitli hadis-i þeriflerinde
özet olarak kendisinden sonra dünya
nimetlerinin ve süslerinin bizi yanlýþa
sürükleyecek þekilde etkileyeceðinden
endiþe ettiðini, dünya hayatýnýn etkileyici bir tatlýlýða ve yeþilliðe sahip olduðunu, Allah'ýn bu dünyaya halife kýldýðýný ve nasýl bir davranýþ içinde olduðumuza bakacaðýna ifade etmektedir.
'Dünyadan sakýnýn' ikazýný yapmaktadýr.
Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) þöyle
buyurur : "Ahirete göre dünyanýn misali birinizin parmaðýný denize daldýrmasý gibidir. Geriye ne kaldýðýna baksýn. " Bir Arap þairi þöyle der : "Tuttuðun ve paylaþmadýðýn zaman sen mal
için köle olmuþ olursun, onu infak ettiðin zaman mal senin kölen olmuþ
olur." der.
Peygamberimiz (s.a.v.) insanýn malýný üçe ayýrýr ve þöyle izah eder : 'Kul
benim malým benim malým' der ancak
onun malýndan onun için üç kýsým vardýr : 1- Yediði ve bitirdiði , 2- Giydiði ve
eskittiði , 3- Sadaka vererek kalýcý hale
getirdiði. Bunun dýþýnda kalanlar ise býrakýp insanlara terk ettikleridir.
Netice olarak insan çevresine, akrabasýna, çevresindeki insanlara, muhtaç
olanlara,elinin ulaþabildiði kimselere,
onun yardýmýný bekleyenlere el uzattýðý, maddi manevi imkanlarýný paylaþtýðý, baþa kakmadan, birini rencide etmeden, temiz bir gönülle maddi manevi imkanlarýný paylaþtýðý, sevdiði ve sevindirdiði sürece mutlu olur ve mutluluk verir. Dünyada faydalý iþlerle mutluluk kaynaðý olan insan ahrette de
mutlu olur. Sadaka bazen bir ihtiyacý
karþýlamak, bazen güzel bir söz, bazen
bir tecrübe paylaþýmý, bazen Efendimizin buyurduðu gibi bir selam,yoldan bir
taþý kaldýrmak, bir tebessümdür vesselam !...
TEK
YILDIZ
2
11 TEMMUZ 2014 CUMA
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
HABER
6
"15 Temmuz'da iþ býrakacaðýz"
Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube
Baþkaný Ertuðrul Alper, büro emekçileri olarak her türlü ayrýmcýlýða, ücret adaletsizliðine, istihdam belirsizliðine ve adaletsizliðe
karþý insanca yaþam güvenceli iþ güvenli gelecek talebi ile tüm illerde alanlarda olduklarýný belirtti.
Defterdarlýk önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Ertuðrul Alper,
"Ülke gündeminin cumhurbaþkanlýðýna
kilitlendiði bir süreçte, emekçiler her geçen
gün daha fazla yoksulluða mahkûm edilmektedir. Hali hazýrda TBMM gündeminde
görüþülen torba yasa ile AK Parti iktidarý uygulamalarýnýn karþýsýnda yargý kararlarý dâhil
birer birer tüm engelleri ortadan kaldýrýrken,
cumhurbaþkanlýðý seçimi ile de tek adam rejimine doðru ülkemizi sürüklemeye çalýþmaktadýr. Soma'da yaþanan ve resmi rakamlara göre 301 yurttaþýmýzý kaybettiðimiz maden faciasýndan sonra taþeron yasasý adý altýnda kamuoyu gündemine getirilen torba
yasa ile ilgili hummalý bir çalýþma TBMM'de
görüþülmeye devam ediyor. TBMM'ye sunulduðunda 60 madde olan torba yasa, verilen önergelerle 140 maddeye kadar çýkmýþ
olup, sürekli madde eklenmeye de devam
edilmektedir. AKP iktidarý torba yasaya eklediði maddelerle kendi uygulamalarý aleyhine
verilen yargý kararlarýný ortadan kaldýrmaya
çalýþýrken, bir yandan da sermaye çevrelerine
SSK pirim affý, vergi affý v.b düzenlemelerle
diyet borcunu ödemeye devam ediyor. Torba
yasanýn madde sayýsý ve çeþitliði yönünden
çuval yasaya, içeriði açýsýndan da adeta bir
zorba yasaya dönüþtüðü ortadadýr. Taþeron
çalýþana müjde diyerek kamuoyuna sunulan
yasa çalýþma hayatýnýn tamamýný taþeronlaþtýrmayý hedeflemektedir" dedi.
Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan
Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ;
1- Bankasya Çorum þubesindeki 3720757 - 1
no’lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz.
2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki
þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden
teslim edebilirsiniz.
3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell , Avea , Vodafone )
ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL
baðýþlayabilirsiniz.
AK Parti'nin memur kollarý gibi çalýþan
Memur Sen Konfederasyonu ile hükümet
arasýnda imzalanan toplu sözleþmenin gereði olarak, kamu emekçilerinin maaþlarýnda
2014 yýlý için seyyanen 123 TL artýþ yapýldýðýný kaydeden Alper,
"Memur Sen hükümetin yüzde 3+3 teklifini kabul etmemiþ, kamu emekçilerinin taleplerinin hiç birisi toplu sözleþme masasýnda gündeme bile getirilmemiþti. Oldubittiye
getirilerek imzalan toplu sözleþme gereði
olarak, Temmuz ayýnda ilk defa kamu emekçilerinin maaþlarýnda artýþ söz konusu olmayacaktýr.
Toplu sözleþme sürecine dair yapmýþ olduðumuz en temel eleþtirilerden birisi, 2014 yýlý için
enflasyon oraný ne olursa olsun kamu emekçilerine enflasyon farkýnýn verilmeyeceði
konusu olmuþtur. 2014 yýlý ilk
altý ay enflasyon oraný (TÜFE) %5.70 olarak açýklanmýþtýr. 2014 Ocak ayýnda kamu
emekçilerinin maaþlarýna
yapýlan artýþ ise ortalama
%5.64 olarak gerçekleþmiþErtuðrul
tir. Daha yýlýn ilk altý ayý
Alper
enflasyon oranýna göre kamu emekçilerinin 2014 yýlý
maaþ artýþlarý enflasyon
oranýnýn altýnda kalmýþtýr.
Geride daha altý aylýk bir
süreç olduðunu düþünecek olursak, kamu
emekçilerini çok daha vahim bir tablonun
beklediði ortadadýr. Yine kalan altý aylýk sürede kamu emekçilerine enflasyon farký verilmez ise 2015 yýlýnda verilecek yüzde 3+3
lük artýþ ancak bu yýlýn enflasyon farkýný
karþýlayabilecektir. Özellikle 2005 yýlýndan
bu yana gelir-gider ayrýþmasýyla baþlayan
dönem beraberinde sürekli ayrýþtýrma, eþitsizlik, adaletsizlik ve belirsizliklere yol açan
bir süreç yaratmýþtýr.
Yapýlan pratik uygulamalarla Maliye Bakanlýðý adeta bir yap-boz tahtasýna dönüþtürülmüþ bunun sonucunda ortaya çýkan çarpýklýklar hem çalýþma hayatýný alt-üst etmiþ
hem de çarpýk vergi sisteminin devam etmesine neden olmuþtur. 666 sayýlý KHK ile maliye emekçilerinin gelirlerinde ciddi azalýþlar
ortaya çýkmýþ yapýlan ek ödeme düzenlemesi ile bakanlýktaki ücret adaletsizliði daha da
derinleþtirilmiþtir. Bu güne kadar ýsrarla, sabýrla ortaya koyduðumuz taleplerimizi bir
kez daha tekrarlýyor,
hiçbir koþulda taleplerimizden vazgeçmeyeceðimizi burada bir kez
daha kamuoyu ile paylaþýyoruz. Memur Sen
ile AK Parti hükümeti
arasýnda imzalanan toplu sözleþmenin bir satýþ
sözleþmesi olduðunu ve
bu anlaþmayý tanýmayacaðýmýzý her fýrsatta ifade ettik. Tarihte ilk defa
kamu emekçilerinin ücretlerine zam yapýlmadýðý bir süreçte zam
yoksa eylem var diyerek 15 Temmuz'da iþ býrakarak alanlarda olacaðýz. AKP'nin emek
karþýtý politikalarýna boyun eðmeyecek içimizde bir truva atý gibi duran Memur
Sen'den hesap soracaðýz" diyerek sözlerini
tamamladý. Yasin YÜCEL
Alaca'da Ramazan coþkusu
Alaca Belediyesi tarafýndan geleneksel
olarak düzenlenen Ramazan Sokaðý etkinlikleri devam ediyor.
Hafta sonlarý Best Organizasyon tarafýndan hazýrlanan ekipler, iftar sonrasýnda
Ýmam Hatip Lisesi bahçesini dolduran vatandaþlara gösteriler sunuyor. Gösteriler
vatandaþlarýn büyük ilgisini çekerken,
özellikle geçtiðimiz hafta yapýlan ateþ baz
ve Hacivat karagöz oyunlarý gibi mizahsen
oyunlar ilgi odaðý oldu. Ramazan Sokaðý'nda ayrýca çocuklara sürpriz hediyeler de
daðýtýlýrken, stantlarda da mýsýr, hat sanatý,
resim sanatý gibi etkinlikler icra ediliyor.
Akor Müzik tarafýndan Pazartesi gününden Perþembe gününe kadar her akþam Ramazan Sokaðý'nda müzik ziyafeti
sunuluyor. Her akþam saat 23.00-00.30'a
kadar halk müziði dinletisi sunan Akor Müzik'te gitarda Mithat Arslan, Orgda Fatih
Öztürk, sazda Hakan yer alýyor.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
11 TEMMUZ 2014 CUMA
HABER
BAKK'tan en fazla
yararlanan iller arasýndayýz
Gümrük ve Ticaret Bakaný
Hayati Yazýcý, Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylýklarý
(BAKK) Projesi ile 400 milyon
euroluk ilave kaynak saðlandýðýný vurgulayarak, "Böylece
nihai aþamada ulaþýlacak kredi imkaný 537,5 milyon eurodan 937,5 milyon euroya yükseldi" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakaný
Yazýcý, Türkiye'nin çoðunlukla az geliþmiþ bölgelerinde faaliyet gösteren mikro iþletmeler ve KOBÝ'lerin finansmana eriþimini kolaylaþtýrmak amacýyla baþlatýlan "Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylýklarý" (BAKK) Projesi'nin geldiði aþama
hakkýnda açýklama yaptý. BAKK Projesi'nin, Bakanlýðýn öncülüðünde, Avrupa Birliði, Avrupa Yatýrým Bankasý Grubu ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programý ile iþbirliði içinde yürütüldüðünü ifade
eden Yazýcý, Projenin finansman sýkýntýsý yaþayan
mikro iþletmelere ve KOBÝ'lere teminat kaynaðý saðladýðýný belirtti.
Bakan Yazýcý, BAKK Projesinin iki bileþeni bulunduðunu, birinci bileþeni "mikro iþletmeler"in, ikinci
bileþeni ise KOBÝ'lerin oluþturduðunu ifade etti. Çalýþan sayýsý 10 kiþiden az ve 2 milyon eurodan daha düþük yýllýk ciro ya da gelire sahip iþletmelerin Ab standartlarýna göre "mikro iþletme" kapsamýna girdiðini
vurgulayan Yazýcý, "Birinci bileþen kapsamýnda, mikro iþletmelerin faydalanacaðý 37,5 milyon euroluk bir
kredi hacmi oluþturulmasýný hedefliyoruz. Bu çerçevede, 2011 yýlýnda 3.2, 2012 yýlýnda 2.1 ve 2013 yýlýnda
0.6 milyon euoroluk bir kredi piyasaya sürüldü ve bu
kredilerden toplam 341 mikro iþletme yararlandý.
Kredi kullandýrma sürecinin kýsaltýlmasý ile birlikte 2014 yýlýnda
önemli bir sýçrama yaþandý. Bu
yýlýn ilk altý ayýnda 738 mikro iþletmeye 16 milyon euro kredi
kullandýrýldý" açýklamasýnda bulundu.
-KREDÝLERDEN EN ÇOK
YARARLANAN ÝLLERProje ile birlikte, Türk ekonomisinin lokomotifi konumunda
bulunan KOBÝ'ler için kapsamlý
bir kredi olanaðýnýn oluþturulduðunun altýný çizen Bakan Yazýcý, þöyle devam etti:
"Projenin en büyük kredi hacmini oluþturan ikinci
bileþendir. Bu bileþen kapsamýnda, 2 bin 500 iþletmeye toplamda 500 milyon euro tutarýnda bir kredi kullandýrýlmasý hedeflenmiþti. Yapýlan çalýþmalar ile bu
hedef iþletme bazýnda yakalandý. 5 bin 26 adet KOBÝ'mize 2011 yýlýnda 215, 2012 yýlýnda 130 ve 2013 yýlýnda 51 milyon euro olmak üzere toplam 396 milyon
euro kredi kullandýrýldý. Bu kredilerden en çok yararlanan illerimiz Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya. Bu
illerimizdeki KOBÝ'lerimiz, söz konusu kredilerin
yüzde 17'sini kullandý. KOBÝ'lerimize yönelik çalýþmalarýmýz bundan sonraki dönemde de hýz kesmeden
devam edecek. BAKK Projesinde beklenen hedeflere
ulaþýlmasý ile proje de geniþletildi. Proje için 400 milyon euroluk ilave kaynak saðlandý. Böylece nihai aþamada ulaþýlacak kredi imkaný 537,5 milyon eurodan
937,5 milyon euroya yükseldi. Giriþimcilerimiz proje
kapsamýnda Türkiye Vakýflar Bankasý, Türkiye Halk
Bankasý, Yapý ve Kredi Bankasý ve Denizbank baþvurabilirler. Ayný zamanda www.icticaret.gov.tr adresinden ayrýntýlý bilgi alabilirler."
Memur ekonomik
kayba sürükleniyor
Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Türkiye KamuSen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nin yaptýðý 2014 Haziran ayýna
ait asgari geçim endeksi sonuçlarýnýn açýklandýðýný bildirdi.
Araþtýrmada çalýþan tek kiþinin
yoksulluk sýnýrýnýn 1.956,03 TL,
dört kiþilik bir ailenin asgari geçim
haddi ise 3.979,56 Lira olarak belirlendiðini kaydeden Necati Gül,
"Sonuçlar, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %1,78 oranýnda arttýðýný gösterdi. Çalýþan tek kiþinin
açlýk sýnýrý ise bir önceki aya göre
%1,52 oranýnda artmýþ ve 1.507,89
Lira olarak hesaplandý.4 kiþilik bir
ailenin ortalama gýda ve barýnma
harcamalarý toplamý ise 2014 yýlý
Haziran ayýnda 1.543,71 Lira olarak tahmin edildi. Ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý ise 945,15
TL ile memur maaþýnýn %43,78'ini
oluþturdu" dedi.
Araþtýrmaya göre Haziran
ayýnda bir memurun, maaþýnýn
%71,5'ini yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorun-
da kaldýðýný dile getiren Gül, "Beceriksizce imzalanan Toplu Sözleþme sonucunda kabul edilen
seyyanen zam memura pahalýya
patlamýþtýr. Tarihi baþarý olarak
nitelendirilen Toplu Sözleþme,
enflasyon farký dahi içermeyen
hayal kýrýklýðýndan ibarettir. 2
günde yangýndan mal kaçýrýrcasýna ve diðer bütün zamlardan feragat ederek yalnýzca 123TL'lik seyyanen zam nedeniyle memurlar
ilk defa Temmuz ayýnda ikinci yarýyýl zammý alamamýþtýr. 2014 yýlý
ilk altý aylýk enflasyon oraný %5,7
olarak açýklanmýþtýr. Resmi rakamlardan açýkça görüldüðü üzere memur 2014 yýlýnýn baþýndan
itibaren ciddi bir ekonomik kayba
sürüklenmeye devam etmektedir.
Eðer Hükümetin ilk teklifi olan
%3+%3'lük zam bile kabul edilmiþ olsaydý, memur maaþlarýna
enflasyon farkýyla birlikte ortalama aylýk 100TL daha fazla artýþ
gelecekti. Bununla birlikte gerçek
anlamda pazarlýk yapýlmýþ olsaydý,
bu yýl için %4+%4 veya %5+%5
zam almak mümkündü. 123 TL'lik
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait, Bahçelievler Mahallesi; Yunus Emre Parký,
Nikah Salonu içerisinde bulunan kullaným alaný 397,00 m2 yüzölçümlü kafeterya, içinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte, çay bahçesi, hýzlý yemek, büfe, kafeterya olarak hazýrlanan þartnamesi
dahilinde 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç)
yýl müddetle kiraya verilecektir.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüðünden ücretsiz olarak temin
edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 23.07.2014 Çarþamba günü saat:14.00'de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Tahmini Bedeli: 1 Yýllýðý 20.000,00 TL + KDV Geçici Teminatý: 3.500,00 TL
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan
veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza
sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor ise istekli adýna teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter
tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri
þarttýr, Keyfiyet ilan olunur.
Basýn: 726 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Kavukçu ve Kulaksýz
Sokaklarda asfalt çalýþmasý
Çorum Belediyesi, asfalt çalýþmalarýný Ramazan ayýnda da aralýksýz sürdürüyor. En sýcak günlerin yaþandýðý
Ramazan ayýnda da çalýþmalarýný aksatmadan sürdüren
Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt
ekipleri Kavukçu 1. Sokak ve Kulaksýz 2. Sokak'ta asfalt
çalýþmasýný tamamladý. 370 metre uzunluðundaki
sokaða yaklaþýk 750 ton asfalt serimi gerçekleþtirildi.
Haber Servisi
komik zam aylar öncesinden eriyip gitmiþtir. Bu nedenle TBMM
gündeminde bulunan Torba Kanun çalýþmalarýnda memurlara ve
emeklilere 2014 yýlý için enflasyon
farký verilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Mecliste görüþülen Torba
Kanun'da memura enflasyon farký
ödemesi maddesi mutlak suretle
kabul edilmelidir. Mübarek Ramazan ayýnda bulunduðumuz bugünlerde; kamu görevlilerinin
toplu sözleþmede uðratýldýðý zarar, enflasyon farký verilerek giderilmelidir. Türkiye Kamu-Sen olarak hazýrlanan bütün kanun tasarýlarýna memurlarýn 2014 yýlý için
enflasyon farký verilmesi için her
platformda mücadele etmeye devam edeceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL
Baþbakan Erdoðan istifa etmeli
ADD Ýl Baþkaný Uður Demirer, Cumhurbaþkanlýðýna aday olan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn
baþbakanlýk görevinden istifa etmesi gerektiðini iddia etti.
Cumhurbaþkanlýðýna þu ana kadar gösterilen
aday sayýsýnýn üç olduðunu hatýrlatan ve ilk kez halk
karþýsýna çýkacak olan adaylar arasýnda eþit olanaklarla bir yarýþýn olmasýnýn siyasi ahlak gereði olduðunu kaydeden Demirer, "Cumhurbaþkanlýðýna aday
olan baþbakan istifa etmeyerek bu yarýþta kamu gücünü kullanmayý düþünmektedir. Bir taraftan devletin tüm olanaklarýný ve maddi kaynaklarýný kullanarak açýlýþlar yapmaya devam edecek, bir taraftan da
bu açýlýþlarda Cumhurbaþkanlýðý adaylýk propagandasýný yapacaktýr. Bu tavýr siyasi ahlak ile baðdaþmadýðý gibi halkýn parasý ile siyasi bir çalýþma yapýlmasý
hukukende suç oluþturacaktýr. Baþbakanýn, devletin
maddi olanaklarýný, korumalarýný, polislerini, valilerini, kaymakamlarýný, belediye baþkanlarýný kullanarak
seçim gezileri yapmasý siyasi ahlaksýzlýk olacaktýr.
Burada yasal bir hakkýn kullanýldýðý, devletin devamlýlýðý gibi ahlaki temelden yoksun gerekçelerin ortaya
konulmasý baþbakanýn ahlaki çöküntüsünü kurtaramayacaktýr. Bir tarafta devletin maddi olanaklarýný
kendi siyasi çalýþmasýna seferber edecek bir Cumhurbaþkaný adayý olan baþbakan olacaktýr, diðer ta-
7
rafta ise seçim çalýþmasýný yürütecek güçlü maddi
kaynaklara sahip olmayan adaylar. Bu haksýzlýktýr,
adaletsizliktir. Her konuþmasýnda uðradýðý haksýzlýklarý allayýp pullayýp anlatan, adalet üstüne nutuklar
çeken Cumhurbaþkanlýðý adayý Baþbakan'ýn hem ahlaken hem de adaletsizliði ortadan kaldýrmak adýna,
adaylýðýnýn kesinleþtiði tarihte derhal istifa etmesi
gerekir" dedi. Bahadýr YÜCEL
Uður Demirer
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
TEK
2
YILDIZ
Taziyeye Gelenlere
Son yýllarý hasta yataðýnda
geçen bir adam ölüm döþeðinde
son saatlerini beklerken birden
yukarý kattaki odasýnda merdiven
boþluðundan süzülüp gelen en
sevdiði çikolatalý bisküvilerin
kokusunu duymuþ. Kalan bütün
gücünü toplayýp yatakta doðrulmuþ, duvarlara tutuna tutuna
titreyerek merdivene ulaþmýþ,
zorlukla basamaklarý inmiþ, dizleri bükülerek mutfaða yönelmiþ,
11 TEMMUZ 2014 CUMA
birden cennete girmiþ gibi hissetmiþ kendisini. Mutfak masasýnýn
üzeri sevdiði yüzlerce çikolatalý
bisküvi ile doluymuþ.Kendine en
yakýn bisküviye doðru bembeyaz
buz gibi eliyle titreyerek uzanmýþ
ve karýsýnýn 'Þýrraak!' diye
spatula ile eline indirdiði
þaplaðý ile sarsýlmýþ;
-"Uzak dur onlardan
sersem!" demiþ karýsý, "Onlar
cenazeye gelecek dostlarýmýz
için!"
YAÞAM
8
Bonzai, vücutta birçok
Hastalýða kapý açýyor
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Son günlerde gençler üzerinde oluþturduðu olumsuz etki ve ölüm vakalarýyla
gündeme gelen bonzainin vücutta aðýr
tahribata yol açtýðý ortaya çýktý. Turgut
Özal Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim
Dalý'ndan Uzman Doktor Nalan Kara,
bonzainin vücutta 20'ye yakýn hastalýða
kapý araladýðýný belirtti. Standart toksikoloji testlerinde anlaþýlamayan bonzainin zehirleyici özelliðinin diðer uyuþturuculardan fazla olduðunu ifade eden
Kara, "Maddenin vücudundan atýlmasý
için baðýmlýya sývý takviyesi ve kurtulmasý
için psikiyatrik tedavi uygulanmalýdýr."
dedi.
ZEHÝR ETKÝSÝ FAZLA
Turgut Özal Üniversitesi Psikiyatri
Ana Bilim Dalý'ndan Uzman Doktor
Nalan Kara, kullanýmý hýzla yayýlan bonzai ile ilgili çarpýcý deðerlendirmelerde
bulundu. Kara, bonzainin zehirleyici özelliðinin diðer uyuþturucu maddelere oranla daha fazla olduðunu ve ölümle
sonuçlanacak etkileri olduðunu ifade etti.
Sentetik kannabinoidler esrarýn ortaya
çýkarttýðý etkilere benzer etkilere sahiptirler. Ancak zehirleyici özelliði esrardan çok
daha yüksektir ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Kara Bonzai'nin esrar ve
diðer uyarýcý maddeler gibi baðýmlýlýk
sendromu ve yoksunluk belirtilerine yol
açtýðýna dikkat çekti.
ONLARCA HASTALIÐA
KAPI AÇIYOR
Uzman Doktor Kara, bonzai kullanýmýn ardýndan ortaya çýkan etkileri
þöyle sýraladý: 'Gözlerde kýzarma, çarpýntý,
anksiyete, panik atak, agresif davranýþlar,
þüphecilik, halüsinasyonlar, konuþma
güçlüðü, kaslarda gerginlik, kýsa dönem
hafýzada kayýplar ve nöbetler. Uyarýcý etkileri esrarýn ortaya çýkarttýðý etkilerden çok
daha fazladýr. Psikoz denilen ve gerçeði
deðerlendirmenin ileri derecede bozulduðu, þüphecilik ve halüsinasyonlarla
giden aðýr bir psikiyatrik tabloya yol
açmasý olasýdýr.' Kara, bonzainin psikoaktif etkileri yanýnda kalp krizi ve böbrek
hasarý gibi beden saðlýðý üzerine de
önemli etkileri olduðuna dikkat çekti.
Kara, maddenin alýnmadýðý takdirde
kiþide huzursuzluk, uyku bozukluðu,
iþtahsýzlýk, terleme, titreme, bulantý,
kusma, ishal görüldüðünü ifade etti.
BONZAÝDEN
KURTULMA REÇETESÝ
Kara, ayrýca bonzainin standart toksikoloji
testlerinde
saptanamamasý
nedeniyle kullanýcýlarýn belirlenmesini
güçleþtirdiðini ifade etti. Tedavide bonzai
baðýmlýlarýnýn psikiyatri hekimine baþvurmasý gerektiðini ifade eden Kara, ilk
adýmýn, vücudun maddeden arýndýrýldýðý,
arýndýrma dönemi olduðunu ifade etti.
Kara, 'Arýndýrma döneminde hastaya
destekleyici tedavi uygulanýr; beslenme
bozukluklarý, sývý ve elektrolit dengesindeki bozulmalar ve ek týbbi sorunlar tespit
edilip tedavileri yapýlýr. Maddenin vücuttan atýlmasýný kolaylaþtýran sývý takviyesi
saðlanýr.
Bu dönemde maddenin kesilmesine
baðlý yoksunluk belirtilerine göre psikiyatrik ilaç tedavisi uygulanýr' dedi. Kara,
ayrýca madde baðýmlýlýðýna sýklýkla eþlik
edebilecek depresyon, anksiyete bozukluðu ve diðer psikiyatrik durumlarda
uygun psikiyatrik ilaçlar kullanýlmasý
gerektiðini ifade etti.
(CÝHAN)
Terliyken baþa dökülen
Soðuk su, yüz felcini tetikliyor
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý
Uzmaný Opr.Dr. Cevdet Ýzmirli, terliyken baþa dökülen soðuk veya buzlu
suyun yüz felcine sebep olabileceði
uyarýsýnda bulundu.
Opr.Dr. Ýzmirli, sýcaklarýn bastýrdýðý
bu günlerde vücudun ýsý dengesini
saðlamak için terlemenin kaçýnýlmaz
olduðunu ifade etti. Baþ, yüz ve alýn terliyken, serinlemek için dökülen soðuk
suyun yüz felcini tetikleyebileceðini
vurgulayan Ýzmirli, "Bu hatanýn çarþý
pazarda, sokakta sýk sýk tekrarlandýðýný
görüyoruz. Terleyen insanlar serinlemek için baþlarýna soðuk ya da bozlu su
döküyor. Bu son derece yanlýþ bir
davranýþ. Ani ýsý deðiþikliði yüz felcine
sebep oluyor. Ayrýca üst solunum yolu
hastalýklarýný da tetikliyor." uyarýsýnda
bulundu.Terlemeyi ve sýcak havanýn
etkisini azaltmak için þapka takýlabileceðini, ayrýca açýk renk þemsiye de kullanýlabileceðini dile getiren Opr.Dr.
Ýzmirli, doðru giyinmenin de bir sýcaktan korunma yöntemi olacaðýný belirtti.
Ýzmirli, sýcak havada çok terleyip bunalmamak için teri emen ve hava alan
pamuklu giysiler ve serin tutan keten
kumaþlar tercih edilmesini önerdi.
KLÝMA 24 DERECEDE ÇALIÞMALI
Yine terliyken klimalý ortamlara girilmesinin de sakýncalý olduðunu vurgulayan Ýzmirli, "Klimalý ortamlara girerken terimizi silmeli ve kuru giysilerle
klimalý ortamlarda bulunmalýyýz. Bu
arada klimanýn derecesi de çok önemli.
Yaz aylarýnda klimayý 17-19 derecelerde
çalýþtýran var. Bu doðru deðil. Klimanýn
en uygun derecesi yaz aylarýnda 24
derece olmasý gerekir. Bu ýsý düzeyi
güzel, hasta etmeyen bahar gibi bir
serinlik saðlar. Ýç ve dýþ ýsý ortamýnda
uçurum oluþturmaz. Bu da üst solunum
hastalýklarý ve yüz felci gibi bir çok
hastalýktan korur." bilgisini verdi.
(CÝHAN)
22:40
13. Savaþçý
Sinema
10. yüzyýlýn baþlarýnda Baðdat’da yaþayan Ahmed
Ýbn Fahdlan, seçkin bir konuma sahiptir. Ancak,
bir kadýnla girmiþ olduðu iliþki onu zor durumda
býrakýr ve özel bir görevle Viking ülkesine sürülür.
Artýk bambaþka bir yaþama giren Ýbn Fahdlan’a
hizmetkârý Melchisidek rehberlik etmektedir.
Yolda bir grup savaþçý ile karþýlaþan Fahdlan,
savaþçýlarýn gizemli bir düþmanýn peþinde
olduðunu öðrenir. Kuzeyli olmayan 13. bir savaþçý
onlara katýlmazsa bu düþmana yenileceklerine
inanmaktadýrlar.
21:00
Sinema
Kolpaçino
Her þey Tayfun’un sosyeteye özenip, mafya babasý
olan Ateþ Bey’in paralarýný çalmasýyla baþlamýþtýr.
Ancak kýsa zamanda yakayý ele veren Tayfun,
büyük bir tehdidin altýna girmiþtir. Ona bir hafta
içinde elli bin dolar getirmesi söylenmiþtir.
Tayfun’un bu kadar parayý nasýl bir araya getireceði
konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklýna mahallenin
abisi Sabri gelir ve hemen onun yanýna koþar.
Sabri, alemin duayenlerinden sayýlan, her þeyi görmüþ ve yaþamýþ birisidir. Tayfun'a parayý illegal bir
kumarhane açarak toparlama fikrini verir.
21:15
Yerli Dizi
Diðer Yarým
Zeynep ve Esma yer deðiþtirerek gittikleri
evlerinde büyük þok yaþanmasýna sebep olurlar.
Kýzlarýn yeni hallerini þaþkýnlýkla karþýlayan iki
aile de ne yapacaklarýný bilemez halde bu
deðiþimin sebebini öðrenmeye çalýþýr. Tüm
þaþkýnlýðýn üstüne Sabri’nin Meryem’i kendisine
istediðini söylemesi Meryem’i kýzdýrýrken Sabri’yi
ise hayal kýrýklýðýna uðratýr. Her iki aile de durumun þokundan kurtulduktan sonra kýzlarýný yeni
halleriyle kabullenmeye çalýþýr.
BALIK BUÐULAMA
Adýge Cumhuriyeti
Adýge Cumhuriyeti'nde, Adýgece
ve Rusça konuþanlarýn siyasal temsil
eþitliði ilkesine (paritet) dayanan atamalý Baþkanlýk sistemi yürürlüktedir.
Yasama organý olan AC Devlet
Parlamentosu-Khase (????) iki
kanatlý ve toplam 54 üyelidir: Khase,
Maykop ve Adýgeysk kentsel alanlarý
ile 7 rayonun birlikte oluþturduðu 9
seçim çevresinin (okrug) her birinin
üçer üye ile temsil edildiði ve daha
çok Adýgece konuþan üyelerin
seçildiði 27 üyeli bir (üst) kanat; rayonlarýn her birinin nüfusu oranýnda
temsil edildiði ve daha çok Rusça
konuþan üyelerin seçildiði 27 üyeli
ikinci bir (alt) kanattan oluþur.
Böylece Rus ve Adýge nüfusun siyasal
temsil eþitliði (paritet) saðlanýr ve
korunur.Adýge
Cumhuriyeti'nde
Devletin Baþý 5 yýl süreli olarak
görevde kalýr,daha önce seçilmek için
Adýgece ile Rusça'yý birlikte bilme
koþulu aranýrken,daha sonra, Adige
Cumhuriyeti Anayasasý'nda yapýlan
bir deðiþiklikle, Rusça bilmek yeterli
sayýlmýþtýr. Daha sonraki federal bir
yasa deðiþikliði ile, RF Devlet
Baþkanýna, bir prosedüre göre yerel
birimlerin devlet baþýný ve valilerini
atama yetkisi verilmiþtir. 2012 yýlýnda
kabul edilen bir yasa deðiþikliðiyle,
cumhuriyetlerin ve diðer federe birimlerin devlet baþlarýnýn ve valilerin
seçimle iþ baþýna gelmeleri yeniden
benimsenmiþtir. Yeni yasaya göre
seçimlerin 2012 yýlý sonuna deðin
tamamlanmalarý
gerekmektedir.
2006 yýlý öncesinde Aslan Carým ve
Hazret Sovmen seçimle iþ baþýna
gelmiþlerdi. Þimdiki Devlet baþý
Aslan Thak'uþýn (Adýgece: Aslan
Tkhakushinov) RF Devlet Baþkaný
Vladimir Putin tarafýndan aday
olarak AC Parlamentosu'na sunulmuþ ve AC Parlamentosu-Khase'nin
13.12.2006 tarihli olurunu alarak,
13.01.2007 tarihinden geçerli olmak
üzere, Adýge Cumhuriyeti Devlet
Baþkaný olarak göreve baþlamýþtýr.
Ancak, AC Devlet ParlamentosuKhase,nisan 2011'de Devlet Baþkaný
(Prezident)
unvanýný
kaldýrarak,"L'ýþha-????????" (Baþ
Malzemeler
1 adet beyaz etli balýk
1 buçuk su
bardaðý domates suyu
1 su bardaðý su
2 adet defne yapraðý
2 diþ sarýmsak
1 adet soðan
3 çay kaþýðý sývý yað
1 çorba kaþýðý un
1 çay kaþýðý karabiber
1 çay kaþýðý kýrmýzýbiber
1 dilim limon
1 çorba kaþýðý soya sosu
Tuz
Yemeðin Tarifi
Mevsimlik beyaz etli
balýðý fileto biçiminde temizleyin. Geniþ bir tencereye
alýn. 1 buçuk su bardaðý
domates suyu ve 1 su bardaðý suyu tencereye dökün.
2 adet defne yapraðýný
tencereye ekleyin. 2 diþ
sarýmsaðý dövün.
Soðaný yemeklik
doðrayýn. Sývý yaðla birlikte
tencereye alýn. 1 dilim
limon, soya sosu, 1 çay
kaþýðý karabiber, 1 çay kaþýðý
kýrmýzýbiber ve yeterli miktarda tuz ilave edin.
Tenceredeki su kaynayýnca,
üzerine 1 çorba kaþýðý unu
yavaþ yavaþ serpin.
Topaklaþmamasý için kaþýkla
iyice karýþtýrýn. Bu þekilde 510 dakika daha kaynatýn.
Daha sonra çukur bir
servis tabaðýna alýn.
Dilerseniz üzerine bir miktar
baharat ve ince kýyýlmýþ
dereotu ekleyip sýcak þekilde
servis yapýn.
Bir kimseyi tanýmak istiyorsan,
Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak.
(Hz. Mevlana)
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.40 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoðlu
ile Ýftar
21:15 Diðer Yarým
Yerli Dizi
23:00 Þoray Uzun’la
7’de 7
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
17:50 Ýftar Saati
20:45 Ana Haber
21:50 Sahte Kabadayý
23:30 Savulun Battal
Gazi Geliyor
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:45 Mustafa Karataþ
Ýle Ýftar
21:00 Kolpaçino
23:15 Aslan Bacanak
09.00 Doktorum
Yerli Dizi
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Çarkýfelek
22:00 Karayip Korsanlarý 4
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
17:00 Yedi Güzel Adam
19:10 Ranazan Sevinci
20:55 Ana Haber
21:25 Hayat Yokuþu
22:40 13.Savaþçý
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Küçük Kýyamet
19:40 Ýftar Zamaný
20:46 Ýftar Ezaný
21:30 Karýnca Z
E
H
Þ
R
A
Ý
Y
R
A
N
Ý
M
D
A
L
Z
E
A
G
N
Þ
O
H
Günün Ayeti
"Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateþine
sokarsan onu rezil etmiþsindir. Zalimlerin
hiç yardýmcýlarý yoktur." Âl-i imrân, 3/192
ON BÝR
AYIN
SULTANI
Günün Hadisi
"Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa ayný yanýlgýya
düþmez) " (Buhârî, "Edeb", 83;
Müslim, "Zühd", 63)
Ramazan Damlalarý
RAMAZAN AYINI DEÐERLÝ KILAN ÖZELLÝKLER -36. Ramazan rahmet, maðfiret
ve bereket ayýdýr.
Ramazan ayýnýn rahmet, maðfiret
ve bereket ayý olduðu ve bu ayýn özelliklerini
Peygamberimiz ashabýna yaptýðý þu konuþmada
veciz olarak þöyle ifade etmiþtir:
Sahabeden Selman el-Farisî (r.a.) anlatýyor:
Allah'ýn elçisi Þâban ayýnýn son günü bize bir konuþma yaptý ve þöyle buyurdu: "Ey insanlar! Bereketli ve
büyük bir ayýn gölgesi üzerinize düþmüþtür. Bu öyle
bir ay ki, onda bin aydan daha hayýrlý olan bir gece
vardýr. O öyle bir ay ki, Allah o ayda oruç tutmayý
farz kýlmýþ, gecelerini nafile ibadetle (teravih
namazý) ile geçirmeyi teþvik etmiþtir. Kim Ramazan
ayýnda hayýr iþlerse, Ramazan ayý dýþýnda farz bir
ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanýr. Kim
Ramazan ayýnda bir farzý eda ederse, Ramazan ayý
dýþýnda yetmiþ farzý eda eden kimse gibi sevap
kazanýr. Ramazan ayý sabýr ayýdýr. Sabrýn sevabý ise
cennettir. Ramazan, yardým etme ve ihsanda bulunma ayýdýr.
Bu ayda müminin rýzký artar. Kim bu ayda oruç tutan bir mümine iftar
yemeði verirse bu, günahlarýnýn baðýþlanmasý ve cehennem ateþinden azat
olmasýna vesile olur, iftar verdiði kimsenin oruç ile kazandýðý kadar sevap
kazanýr, oruç tutanýn sevabýnda da eksilme olmaz." Sahabe, "Ey Allah'ýn elçisi!
Hepimiz iftar verecek güce sahip deðiliz ki" dedi. Bunun üzerine Hz.
Peygamber, "Allah, bu sevabý bir tek hurma veya bir bardak su veya bir içimlik
süt ikramý ile de verir" buyurdu.
(Konuþmasýna þöyle devam etti):
"Ramazan, evveli rahmet, ortasý maðfiret ve sonu cehennem ateþinden kurtulma
ayýdýr.
Kim
bu
ayda
iþçisinin/hizmetçisinin iþini hafifletirse,
Allah onu baðýþlar ve cehennem
ateþinden azat eder. (Ey insanlar!)
Ramazan ayýnda dört þeyi çok yapýn.
Bunlardan ikisi ile Rabbinizi razý edersiniz. Diðer ikisine ise sizin ihtiyacýnýz
var. Rabbinizi razý edeceðiniz þeyler;
kelime-i þahadet ve tövbe-i istiðfardýr.
Sizin muhtaç olduðunuz iki þey ise,
Allah'tan cenneti ister, cehennemden
O'na sýðýnýrsýnýz. Kim oruç tutan bir
mümine su ikram ederse, Allah da onu
benim (Kevser) havuzumdan içirir. Bu
havuzdan içen cennete girinceye kadar
bir daha susamaz." (Ýbn Huzeyme,
Beyhakî, Ýbn Hibbân, bk. Münzirî, etTergîb ve't-Terhîb, II, 94-95)
Sonuç olarak; aylarýn sultaný olan Ramazan Kur'an, oruç, sabýr, yardýmlaþma, dayanýþma, rahmet, bereket, af ve maðfiret ayýdýr. Müminler bu
ayda daha çok ibadet eder, tövbe ve istiðfar ile günahlardan arýnmaya, hayýr ve hasenat ile Allah'ýn rýzasýný kazanmaya çalýþýr.
BÝTTÝ. Doç. Dr. Ýsmail Karagöz
RAMAZAN YAZILARI
DUA
"Allahým! Senden hidayet, takva,
(sorumluluk bilinci) iffet ve
(gönül) zenginliði isterim." Amin
MANÝ
Cebimin aðzý dardýr
Ýçinde þeker vardýr.
Sabreyle aman gönül,
Ýftara neler vardýr?
BEN ORUÇLUYUM DÝYEBÝLMEK
Ramazan ayýnýn rahmet, bereket, huzur, maðfiret
ve duygu yüklü havasýný teneffüs etmekteyiz. Hikmet dolu sahurlarýyla, þükür ve paylaþýmýn zirveye
ulaþtýðý iftar sofralarýyla, ibadetin coþkuya dönüþtüðü teravihleriyle hayatýmýza ayrý bir derinlik ve
zenginlik katmaktadýr Ramazan ayý. Bunlarýn içinde orucun, þüphesiz ayrý bir yeri vardýr.
Kul ile Yaratýcý arasýndaki muhabbetin doruða
ulaþtýðý duygu yüklü bir ibadettir oruç. Kul, oruçta
Rabbi ile adeta baþ baþadýr. "...Ýnsanoðlunun yaptýðý her þey kendisi içindir. Oruç müstesna. O benim
içindir ve onun mükâfatýný
ben vereceðim."[1] kudsi
hadisi ile orucun manevî
karþýlýðýna dikkat çekilmiþtir. Yine, "Kim iman ederek
ve sevabýný Allah'tan umarak ramazan orucunu tutarsa önceki günahlarý affedilir."[2] sözüyle Efendimiz(s.a.s.), riyadan uzak bir
þekilde sadece Allah rýzasý
için tutulan orucun manevî
mükafatýna iþaret etmiþtir.
Ýnsaný gayri meþru istek ve
arzularýna esir olmaktan
koruyan bir iksirdir oruç. Bizleri maddi zevk ve
þehvetler peþinde koþmaktan alýkoyan bir ilaç gibidir. "Ey iman edenler! Kötülüklerden sakýnmanýz
için oruç, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi, size
de farz kýlýndý."[3] âyetiyle, hem orucun farz kýlýnmýþ bir ibadet olduðuna hem de onunla gerçekleþtirilmek istenen hedefe iþaret edilmektedir ki bu da
kötülük ve günahlardan uzak durmadýr. Yüce Resulümüz de, "Oruç bir kalkandýr. Sizden biriniz
oruçlu olduðu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi sataþýr veya küfrederse, "Ben
oruçluyum" desin." [4] buyurmaktadýr. Gerçekten
þuurlu ve þartlarýna riayet edilerek tutulan oruç, kiþiyi kötülüklere karþý koruyan bir kalkandýr. Oruçlu kimse, kavgalara, çirkinliklere, kötü sözlere, günah ve isyanlara karþý iç alemini kapamýþtýr. Onun
sadece midesi deðil ayný zamanda dili, eli, gönlü
bütün uzuvlarý bu tür olumsuzluklara karþý iftarý olmayan bir oruçtadýr. Onun dilinin iftarý, güzel sözdür, gönlünün iftarý, güzel duygulardýr, elinin iftarý, hayýr iþlerde kullanmaktýr, gözünün iftarý, güzel-
FÝTRE
MÝKTARI
Ýmsakiye
ÇORUM
Ýmsak
Ýftar
Yatsý
3:16
20:21
22:07
10.00 TL
NÝSAP MÝKTARI
80.18 Gr. ALTIN
561.2 Gr. GÜMÜÞ
liklere bakarak Yüce Rabbinin kudret ve kuvvetini
anlamaktýr. Aklýnýn iftarý, insanlýða huzur verecek
bilgi ve düþünceler üretmektir.
Rahmetin saðanak saðanak yaðdýðý Ramazanda,
Peygamberimizin ifadesiyle; "…cennet kapýlarý
açýlýr, cehennem kapýlarý kapanýr, þeytanlar da zincire vurulur."[5] Bizler, açýlan cennet kapýlarýný kapatýr, kapatýlan cehennem kapýlarýný açar ve zincire
vurulan þeytanlarýn baðýný çözersek, fert ve toplum
olarak bu rahmet ayýndan gerektiði þekilde istifade
edemeyiz. Zira bu rahmet saðanaðýndan istifade
edebilmenin yegâne þartý,
günahlardan, çirkin davranýþlardan uzak durarak,
gönül kapýmýzý hayýr ve
güzelliklere
açmaktýr.
"Oruçlu kimse, yalan sözü
ve yalanla amel etmeyi terk
etmezse, Allah'ýn, onun
yemesini içmesini terk etmesine ihtiyacý yoktur."[6]
buyuran Resulullah Efendimiz(s.a.s.); oruçlunun
kötülük ve olumsuzluklarý
terk etmesi gerektiðine iþaret etmektedir. Zekatlar,
sadakalar, yardýmlaþmalar, ziyaretler, terk edilen
kötü alýþkanlýklar ve çirkin sözler hepsi cennetin
kapýsýný aralayan türden ibadetler deðil midir?
Cennetin kapýlarýný, güzellik, iyilik anahtarlarý açmaz mý? Çirkinliðe, kötülüðe ve Allah'a isyana karþý oruçlu insan, güzellikler bahçesi cennetin konuðu olmaz mý?
Oruçlarýmýzýn; Efendimizin: "Bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah bu tutulan oruç
sebebiyle o kimsenin yüzünü cehennem ateþinden
yetmiþ sene sürecek mesafelik yere uzaklaþtýrýr."[7]
hadisi þerifiyle müjdelediði oruçlar olmasýný Yüce
Rabbimizden diliyorum…
[1]Buhâri , Savm, 2, 9;Müslim, Sýyâm, 30.
[2] Buhârî, Ýmân,28, Savm,6; Müslim, Sýyâm, 203.
[3]Bakara, 2/183.
[4] Buhâri , Savm, 9; Müslim, Sýyâm, 29,30; Tirmizi, Ýman, 8.
[5] Buhâri, Savm, 5;Müslim, Sýyâm, 1.
[6] Ebu Davud, Sýyam, 25
[7] Müslim, Sýyâm, 31.
NOT:
1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç
baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir.
2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri
Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir.
3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr.
Ramazan Yemeði
Terbiyeli Tavuk Çorbasý
Tencereye tereyaðýný, sývý yaðý
býrakýnýz. Tereyaðý eriyince unu
ekleyiniz. Üzerine sarýmsaðý rendeleyiniz ve beraberce kavurunuz.
Sonra üzerine iki su bardaðý kadar
soðuk su ekleyip ocaktan alýnýz ve
un eriyene kadar karýþtýrýp unu
daðýtýnýz. Varsa üzerine
haþladýðýnýz tavuk suyunu
ekleyiniz yoksa çorbanýza üç su
bardaðý daha su ekleyip tekrar
ocaða alýnýz. Bu arada þehriyeyi
ve didilmiþ tavuk göðsünü içine
atýnýz. Beraberce kaynasýn. Çorbanýz özleþsin. Þehriyeler piþip
çorbanýz hazýr hale gelince bir
tutam maydanozu ekleyiniz. Bir
kasede yumurta sarýsý ile bir
limonun suyunu çýrpýp kaynamakta olan çorbanýza ekleyiiniz.
Bununla da da bir taþým kaynayýnca ocaktan alýp servis
tabaðýna býrakýnýz. Karabiberle
süsleyiniz. Afiyet olsun.
Malzemeler
Bir kase haþlanmýþ tavuk göðsü
Ýki yemek kaþýðý un
Bir yemek kaþýðý tereyaðý
Ýki yemek kaþýðý sývý yað
Ýki diþ sarýmsak
Bir limon
Bir yumurta sarýsý
Bir tutam maydanoz
Bir yemek kaþýðý dolusu arpa
þehriye
Tuz ve karabiber
BAYRAM NAMAZI:
06: 17
TEK
YILDIZ
2
11 TEMMUZ 2014 CUMA
HABER
10
Teröristler teslim olmak
isteyen teröristlere ateþ açtý
Genelkurmay Baþkanlýðý, Hakkâri
Çukurca Serbest Üs Bölgesinde bölücü
örgüte mensubu 5 teröristin teslim
olmaya gelen iki teröristi takip ederek
ateþ ettiklerini bildirdi.Geçtðimiz 09
Temmuz saat 11.30 sýrasýnda yaþanan
olayda Irak tarafýndan teslim olmak üzere
2. Hudut Tugay Komutanlýðý Serbest Üs
Bölgesine doðru yaklaþan iki teröriste,
takip eden 5 teröristin ateþ ettikleri belirtilerek, þu açýklamayý yaptý:
"Çukurca Karlýsýrt Yakýn Emniyet Üs
Bölgesinden yapýlan gözetlemede tespit
edilen beþ terörist, kobra araçlarýnýn
megafonu ile ikaz edilmiþ, terörist ateþlerinin devam etmesi üzerine, Karlýsýrt
Yakýn Emniyet Üs Bölgesi ve
Serbest Üs Bölgesinde bulunan unsurlarýmýz tarafýndan
anýnda karþýlýk verilmiþ ve
terörist atýþlarý kesilmiþtir.
Yapýlan atýþlar neticesinde,
teslim olmaya gelen Bölücü
Terör Örgütü mensubu iki
teröristten birisi, ayný gün
saat 14.00 sularýnda, silahsýz
ve teçhizatsýz olarak teslim
olmuþtur. Teröristler, Çukurca Cumhuriyet Savcýlýðýnýn
talimatý ile Ýlçe Jandarma
komutanlýðýna teslim edilmiþ olup, adli
tahkikata devam edilmektedir."
IRAK TARAFINDAN HAVAN ATILDI
Yine dün Çukurca Çayýrlý Üs
Bölgesinde bulunan radar ile Çukurca
Serbest Üs Bölgesinde meydana gelen
teslim olma olayý ile eþ zamanlý olarak,
Irak topraklarýndan, bir atým havan atýþý
yapýldýðý ve yurt içindeki Marik Daðý bölgesine düþtüðü tespit edildiði ifade edildi.
Açýlan havan atýþýna, Iþýklý, Çayýrlý ve
Kavuþak Üs Bölgelerinde bulunan,
unsurlar tarafýndan anýnda karþýlýk verildi.
Kýrmýzý ýþýðý 3 kez ihlal
ehliyeti kaybettirecek
Ýçiþleri Bakanlýðý 'Karayollarý Trafik
Yönetmeliði'nde önemli deðiþikliklere gidecek. Üzerindeki çalýþmalarý son aþamaya
getirilen tasarýda yýllardýr dillendirilen 'stajyer sürücülük' de yer alýyor.Ýlk defa sürücü
belgesi alanlar ehliyetini aldýklarý tarihten
itibaren 2 yýl süreyle 'aday sürücü' olacak. 1
ocak 2015 tarihinde uygulamaya baþlanmasý
planlanan aday sürücülük uygulamasýnda,
adaylarýn üç kez kýrmýzý ýþýk ihlali yapmasý,
alkollü olarak araç kullanmasý, hýz limitlerinin üç kez ihlal etmesi durumunda
ehliyeti iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenler
yeniden sürücü kurslarýnda eðitim alacak,
yapýlan sýnavlarý geçmesi gerekecek. Bu kiþilerin yeniden kursa baþvurabilmeleri için
psiko-teknik ve psikiyatri uzmaný raporu
almalarý zorunlu olacak.
Ýçiþleri Bakanlýðý 'Karayollarý Trafik
Yönetmeliði' önemli deðiþiklikler yapacak
bir tasarý üzerinde çalýþmalarýný yürütüyor.
Çalýþmalarý son aþamaya gelen yönetmelik
tasarýsýna yýllardýr uygulamaya konmasý
beklenen 'aday (stajyer) sürücülük' ile ilgili
düzenlemeler yer alýyor. Cihan Haber
Ajansý'nýn (Cihan) ulaþtýðý ve önümüzdeki
günlerde Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe girmesi beklenen düzenleme ile
aday sürücülük uygulamasý 1 Ocak 2015'ten
itibaren baþlayacak. Yönetmeliðin yürürlüðe
girdiði tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar belgenin alýndýðý tarihten
itibaren 2 yýl süreyle aday sürücü olarak
kabul edilecek. Düzenlemede önemli bir
ayrýntý da yer alacak. Aday sürücülük uygulamasý hem yeni ehliyet alanlara hem de
çeþitli nedenlerle (alkollü araç kullanma, 100
ceza puanýný aþmak, sürücü olmayý
engelleyecek ölçüde saðlýk þartlarýnýn
deðiþmesi ve sürücü belgesi almaya engel
teþkil eden türden mahkumiyet alýnmasý, 1
yýl içinde hýz sýnýrý yüzde 30'dan fazla 5 defa
aþýldýðýnda) sürücü belgesi iptal edilmiþ olup
da yeniden sürücü belgesi alanlar da artýk
aday sürücü olacak. Aday sürücülükte,
alkollü araç kullanýmý, emniyet kemeri takmamak, yayaya yol vermemek gibi çeþitli
davranýþlardan dolayý ceza yazýlacak.
75 CEZA PUANINI DOLDURANIN
EHLÝYETÝ GERÝ ALINACAK
Aday sürücülük süresi içerisinde (2 yýl)
üç kez kýrmýzý ýþýk ihlali, alkollü olarak araç
kullanýlmasý nedeniyle sürücü belgesinin
geçici olarak geri alýnmasý, hýz limitlerinin üç
kez ihlal edilmesi, saða ve sola dönüþlerde,
yaya ve okul geçitlerinde ve kurallara uygun
olarak karþýya geçen yayalara yol verilmemesi nedeniyle üç kez trafik cezasý alýnmasý, emniyet kemeri takmama nedeniyle
üç kez trafik cezasý alýnmasý, 75 ceza
puanýnýn doldurulmasý, araç cinsine bakýlmaksýzýn 0,20 promilin üzerinde alkollü
olarak araç kullanýldýðýnýn tespit edilmesi
durumlarýnda sürücü belgesi trafik
görevlilerince iptal edilecek. Belgesi iptal
edilen aday sürücüler tekrar sürücü belgesi
almak zorunda kalacak. Bu kiþilerin sürücü
kurslarýna devam etmeleri ve yapýlan
sýnavlarda baþarýlý olarak yeniden motorlu
taþýt sürücüsü sertifikasý almalarý gerekecek.
Ayrýca ehliyeti iptal edilen ve yeniden
sürücü belgesi almak zorunda olan kiþilerin
sürücü kurslarýnda eðitime baþlayabilmeleri
için, psiko-teknik ve psikiyatri uzmaný
raporu almalarý zorunlu hale getirilecek.
STAJYER SÜRÜCÜLÜK BÝRÇOK AB
ÜLKESÝNDE UYGULANIYOR
Sistem Almanya, Fransa, Ýtalya ve
Danimarka gibi birçok Avrupa Birliði (AB)
ülkesinde uygulanýyor. AB ülkelerinde stajyer sürücülerin uymalarý gereken katý kurallar
bulunuyor. Ýki yýl boyunca 5 kez kýrmýzý ýþýkta geçen, 5 kez hýz limitini aþan, alkol ve
uyuþturucu aldýðý halde araç kullanan, asli
kusurlu olarak ölümlü ve yaralamalý
kazalara karýþan, 100 ceza puanýný dolduran
stajyer sürücülerin belgeleri geri alýnarak
iptal ediliyor. Bu kiþilerin stajyerlik belgesini
alabilmesi için yeniden sürücü kurslarýnda
eðitim görmeleri gerekiyor. Eðitimlerini
baþarý ile tamamlayanlar yapýlan sýnavlarý
tekrar baþarýlý olmalý. Ayrýca, psiko-teknik
deðerlendirme ve psikiyatri uzmaný tarafýndan muayene edilerek rapor almalarý da
isteniyor.
Ýhsanoðlu: 28 Þubat'ta 'sýkma baþ'
diyenlerin karþýsýnda durdum
Ekmeleddin Ýhsanoðlu, seçim sürecinde kampanya
sloganýný ve seçim bildirgesini açýklamak için Çýraðan
Sarayý'nda basýnýn karþýsýna çýktý. Konuþmaya Fatiha
suresinin mealini okuyarak baþladý.
Ýþte o bildirgeden satýr baþlarý:
HASSAS DÖNEMDEN GEÇÝYORUZ
- Bu çok hasss dönemde cumhurbaþkanlýðý seçimine
giderken ülkemizin içeride huzura birliðe ve dirliðe
dýþarýda itibarýný korumaya komþularý ile ihtilaflarýný
çözmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Ey azizler! Çok hassas dönemden geçiyoruz. Her
zamankinden daha fazla huzura ihtiyaç var. Biz Türkler
için vatan bir tarladýr. Bu tarlayý sulamak ekmek biçmek
gerekir. Atalar ne güzel demiþler: Ne ekersen onu
biçersin, rüzgar eken fýrtýna biçer. Nefret eken savaþ
biçermiþ. Komþu komþuya sen þu partidensin, seninle
konuþmam diyecek hale gelmiþtir.
BÜTÜN PARTÝLERE EÞÝT MESAFEDEYÝM
- Bütün partilere eþit mesafedeyim. Bana da diyorlar;
'Sen MHP'lisin, sen CHP'lisin, sen bunlarýn adayýsýn,
ben MHP ve CHP'nin adayý deðil, AK Parti, HDP,
Saadet Partisi, Demokrat Parti, DSP, Baðýmsýz Türkiye
Partisi, BBP seçmenlerinin tüm Türkiye'nin cumhurbaþkaný adayýyým. Hiçbir partiye diðer partiden daha
yakýn ve uzak deðilim. Her partide namusu ile çalýþan
sayýsýz siyasetçi bürokrat, teknokrat var. Hepsine sonsuz
saygý ve sevgi besliyorum. Benim tüm ülkeme bütün
Türkiye'ye sevgim saygým vardýr. Elimde bir avuç tohum
var. Bu tohumlarý vatan dediðimiz iftihar tarlasýna ekmek
istiyorum. Bu tarlaya sevgi ekmek istiyorum. Ýnsanlarýmýz kavga etmesin, kendi kampýna çekilmesin.
28 ÞUBAT'TA 'SIKMA BAÞ' DÝYENLERE KARÞI
DURDUM, ÞÝMDÝ DE 'ÇAPULCU' DEDÝRTMEM
- 28 Þubat'ta gencecik kýz çocuklarýmýza 'sýkma baþ'
diye baðýran bir ceberut devlet vardý. Ben o kýz çocuðunun yanýnda durdum. Makamým elimden alýndý. Bu
bedeli ödedim. Ben öðrencime sýkma baþ diye hakaret
ettiremezdim. Gün geçti yeni bebekler doðdu yeni
gençler doðdu. Bu gençler sokaða çýktý. Ben gözlerinden
sevgi fýþkýran gençlerime çapulcu dedirtmem. Bir insan
evladýna böyle hakaret edilmesine izin veremem. Bütün
evlatlarýmýz çok kýymetlidir. Geçen sene bugün kaybettiðimiz Ali Ýsmail Korkmaz da onlardan biriydi. Bir daha
bu acýlarýn yaþanmamasý için bu yola çýktým. Onun da,
tüm kaybettiðimiz canlarýn da ruhlarý þad olsun, mekanlarý cennet olsun. Elbette her yer ve her zaman
demokratik gösterileri suiistimal etmeye çalýþan küçük
gruplar olacaktýr. Þurada bin kiþi toplansa önce su satan
esnaf gelir, sonra polis, sonra da küçük terör gruplarý
gelir. Devletin görevi sapla samaný ayýrmaktýr.
TÜM GENÇLERÝMÝZ ÇOK KIYMETLÝ
- Ýdealist gençlerin hepsini birden , bir aðýzdan itham
etmekle, bu ülkeyi üçe beþe bölmekle, her fýrsatta ikilik
çýkartmakla belki siyaset yapýlýr ama devlet yönetilemez.
Analar bu çocuklarý doðuruyor. Yemiyor, içmiyor
büyütüyor. Bu çocuklarýn kalbine sevgi ekmesek, onlarý
birbirine düþürürsek halimiz nice olur. Edirne'deki evlatlarýmýz da Hakkari'deki evlatlarýmýz da çok kýymetli.
KADINLAR,
HAK
ETTÝKLERÝ
NOKTAYA
GELEMEDÝLER
- Sadece gençlerimiz deðil kadýnlarýmýz da kýymetlidir. Ne yazýk ki kadýnlarýmýz ne siyasette ne de istih-
damda hak ettikleri noktalara gelebilmiþlerdir. Hala
çocuk gelinlerde dünya üçüncüsüyüz. Kadýn cinayetlerinde de yine üst sýralardayýz. Kadýnlarýmýzýn tüm hak
ve hürriyetleriyle yaþadýðý bir Türkiye hayal ediyorum.
Ben çocuklarýmýzýn katil olmayacaðý, kimsenin canýna
kastedilmediði bir Türkiye hayal ediyorum. Bu
Türkiye'ye alýþmanýn yolu da tarlaya hakaret deðil, sevgi
tohumlarý ekmekle olur. Dolayýsýyla diyorum ki; sevgi
ekmek için verin elinizi!
DÜÞÜNCELER KAMPLAÞIYOR
- Ey azizler! Ekeceðimiz bir diðer tohum saygýdýr.
Ýnsanlar arasý saygý, üslupta saygý. Bir insan hakkýnda
hükmü adalet verir. Baðýmsýz yargý bir suç iddiasýyla ilgili
hükmünü bildirmedikçe böyle suç hükmünü peþinen
vermek yargýsýz infaz demektir. Maalesef ülkemizde
yargýsýz infazlarý görüyoruz. Herkesin herkesle ilgili
peþin bir hükmü var. Düþünceler kamplaþýyor. Herkes
kendi düþüncesinde olanlarý övüyor, karþý düþüncedekileri düþman biliyor. Ýki esnaf dükkaný düþünün. Bu iki
esnafýn bir birine saygýsý yok. Neden? Çünkü ayrý siyasi
görüþteler. Cumhurbaþkaný seçilirsem derin yaralar
almýþ, hatta neredeyse kangren haline dönüþmüþ bu
iliþkileri saygý çerçevesinde iyileþtirmek için çalýþacaðým.
ATATÜRK YAÞASAYDI...
- Büyük Atatürk'ün sözünü her yerde yazýyoruz. Her
zaman dilimize pelesenk ediyoruz. 'Yurtta sulh, cihanda
sulh' diyoruz ama uygulamada ne kadar baþarýlý olduðumuz þüphelidir. Atatürk þu anda yaþasaydý ne yapardý?
Atatürk þartlara göre en akýlcý çözümleri üreten bir liderdir. Atatürk þu anda yaþasaydý Ortadoðu, Kafkaslar ve
Balkanlarda barýþ ve refah için büyük bir iþ birliði temelini çoktan atmýþtýk. Artýk Sovyetler tehdidi yok, artýk
baþka bir dünyada yaþýyoruz. Filistinli çocuðun attýðý
tweet, New York'taki Yahudi genci aðlatýyor. Tüm bunlar 1 saniye içinde olup bitiveriyor. Türkiye'miz bu bölgenin en önde gelen ülkesidir. Bizim teknik üniversitelerimiz var. Bizim aydýn, bilgili yetiþmiþ milyonlarca
gencimiz var. Doðal bir çekim merkeziyiz. Þirketlerimiz
çevre ülkelerde uzun yýllardýr büyük baþarýlara imza
atmýþtýr.- O halde paylaþamadýðýmýz nedir? Bu koca
coðrafyada din, mezhep, milliyet savaþlarýyla despotluk
ve kibir mi öðretecek? Yoksa laik demokratik büyük bir
birlik içinde el ele mi vereceðiz. Barýþ mý savaþ mý
kazanacak? Kardeþlik mi düþmanlýk mý kazanacak? Birlik
mi ayrýþma mý kazanacak? Ben birlikten yanayým.
Cumhurbaþkaný olduðumda Türk milletinin yüce menfaatlerini en üstte tutarak milletimizin birliðini saðlayacaðým. Hem Ýslam dünyasýnda, hem Batý'da bütün
dünyada örnek bir ülke olmak için çalýþmalýyýz. Diyorum
ki; birlik ekmek için verin elinizi!
- Kuran-ý Kerim, bayraðýmýz ve ekmek kutsalýmýzdýr.
Ekmek emek demek, þeref demek, namus demektir.
Bunlara sahip çýkmalýyýz. Güzellikleri ekmek için
Türkiye'mizin emrindeyim.
HUKUK VURGUSU
- Hukuka herkes güvensin. Hiç kimse adaletten daha
üstün deðildir. Suçu ispatlanmadýkça hiç kimse suçlu
deðildir. Adalete saygýlý muhalefete saygýlý farklý
görüþlere sahip olanlara saygýlý olmak için bu tarlaya
saygý ekmemiz gerekecek. Saygý ekmek için verin elinizi.
Ekeceðimiz bir diðer tohum da dirliktir. Dirlik bir insanýn
saðlýðý huzuru ve güveni demektir.
"Türkiye 99 yýldýr yalan söylüyor"
Ermenistan Dýþiþleri Bakaný Edvard Nalbandiyan,
"Ermeni soykýrýmý"nýn tanýnmasý meselesinin Türkiye
ile iliþkilerin normalleþmesine en büyük engeli oluþturmaya devam ettiðini öne sürdü. Oldukça büyük bir
Ermeni topluluðunun yaþadýðý Arjantin'i
ziyaret eden Nalbandiyan, "Türkiye, 99 yýl
yalan söylüyor" gibi aðýr bir iddiayý dile getirdi.
Arjantin'e yaptýðý ziyaret sýrasýnda
Ermenistan'ýn dýþýndaki ilk "Ermeni
Soykýrýmý Müzesi"ni açýlýþýna katýlan
Ermenistan Cumhurbaþkaný Serj Sarkisyan'e
eþlik eden Edvard Nalbandiyan, Buenos Aires
Herald gazetesiyle yaptýðý mülakatta ikili
iliþkilerin onarýlmamasýndan Türkiye'yi
sorumlu tutarken Türkiye'nin "imkansýz" ön
koþullarý talep ettiðini öne sürdü.
Ermenistan Devlet Radyosu'nca yansýtýlan
açýklamalarýnda Nalbandiyan, Türkiye'nin
"Ermeni soykýrýmý"ný tanýmayý reddetmesinin, "Türk devletinin Ermeni ailelerine ödemesi
gerekecek tazminatlardan çok kendi halkýnýn gözüne
bakýp '99 yýldýr size yalan söylüyoruz' demenin zorluðu
ile ilgili" olduðu iddiasýný da dile getirdi.
TEK
YILDIZ
2
11 TEMMUZ 2014 CUMA
SPOR
11
Kurtaran Amatör
Ligi deðerlendirdi
ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran yerel basýna
gönderdiði yazýlý açýklamasýnda geçtiðimiz sezonu deðerlendirerek sezonun tamamlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Kurtaran
yaptýðý yazýlý açýklamada önümüzdeki sezon
Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) ilimizi temsil edecek olan Ulukavakspor'un bulunduðu duruma
dikkat çekerek destek olunmasý gerektiðinin altýný çizdi.
ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran yazýlý açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"ULUKAVAK DERKEN,
Bu sezonumuzu da büyük aksaklýklar olmadan paydaþlarýmýzla güzel bir þekilde bitirdik.
Her sene liglerimiz bittiði zaman kendi nefsimde bir deðerlendirme
yaparým. Eksiklerimizi,artýlarýmýzý, yapmamýz gerekirken yapmadýklarýmýzý düþünürüm. Sonra Çorum'u yakýn illerimizle
deðerlendiririm. Bu tip
deðerlendirme,þahsýmý da bilgi sahibi yapmakta, objektif bakmayý öðretmekte, kýyas ve karþýlaþtýrma ile
önümüzü görmemize
yardýmcý olmaktadýr. .
Öncelikle bütün liglerimizde görev alan bütün
kulüplerimize,
baþkan ve yöneticilerine,antrenörve sporcularýmýza emeklerinden
ve bizlere göz temaþasý saðladýklarýndan dolayý teþekkür ediyorum.
Öncelikle ilimizin mülki amiri Sayýn Valimize, Sayýn Belediye Baþkanýmýza,müsabakalar da
emniyetimizi saðlayan Sayýn emniyet müdürümüz ve ekibine, sahalarýn en güzel þekilde hizmetimize sunulmasýnda sayýn Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüze ve ekibine,kulüplerimize malzeme yardýmýný artýrarak yapan Ýl
Genel Meclisimiz baþkan ve üyelerine teþekkür
ediyoruz.
Müsabakalarýn tarih, yer,zaman belirlenmesinde emekleri olan Futbol il temsilcimize ve kýlý kýrk yaran Tertip kurulumuza, yönetim kurulu arkadaþlarýma, hakemlerimize,Ýl Disiplin kurulumuz baþkaný ve üyelerine özellikle Çorum'da sporu geliþtirmek ve yaþatmak amacý ile
gazetecilik yapan spor gazetecilerimize teþekkür ediyorum. Sporcularýmýzýn lisans iþlemlerini yaz,kýþ tek baþýna sorunsuz olarak bilge kiþiliði ile tamamlayan Ahmet Aylar abime de te-
þekkür ediyorum.
Ýlimizde müsabakalar sýkýntýsýz olarak geldi
geçti diyebiliriz. Bunda birçok insanýmýzýn gayreti ve çalýþmasývardýr. Türkiye de iki ilimizin
BAL liginde temsilcisi yok. Ýlimizde Çorum
spor puan olarak, Ýskilip Belediyespor da baraj
maçýnda BAL a katýlmayý kaybettiler. Þimdi
Ulukavak Spor ile BAL ligine devam edeceðiz.
Ýþte burada durmamýz gerekiyor. EvetUlukavak
ne yapýyor? Bu sorunun cevabý hala netleþmedi.
Ümidimiz bu kulübümüzün kendini toparlayarak ben buradayým demesidir.Ulukavakspor'u
bu zamana kadar getiren her türlü özveri, maddi ve manevi yardýmlarýný yýllarca eksiltmeyen
Sayýn Sait Kömürcü Beye teþekkürlerimizi ifade
etmek bir vefa borcumuzdur. Þimdi ise birkaç kiþinin çalýþmalar
yaptýðýný biliyoruz. Ya
takým istenen birisine
verilmeli yada kardeþlerimiz mütevazi bir
yönetim ile devam etmelidir. Baþkalarýnda
vebal arayanlar kendilerini sorguya çekilmeden manen sorgulamalýdýrlar. Yuvarlanan bir
topun orasýndan burasýndan
nemalanan
kendine o top ile mevki
makam köþe bucak bulan kiþi veya kiþiler dahi
Ulukavakspor'un yaþamasýný istemiyorsa zaman Ulukavakspor'a
destek zamanýdýr. Ben
bu güzide kulübümüzün bütün zorluklarý aþacaðýna inanýyorum. Ýlimizde yaþayan bütün
zenginlerimize,arifanekibine, ilim erbabýna, esnafýna hülasa her kesimi, spora yardým etmeye
davet ediyorum. Sporcu yetiþtiren hocalarýmýz
ve yöneticilerimiz Emniyet Müdürlüðümüz ile
Milli Eðitim Müdürlüðümüzün bir þubesi gibi
eðitim ve önleme çalýþmalarý yapmaktadýrlar.Hemþerilerim,yönetici olun, destekleyin,
yardým edin, akýl verin, fikir verin,yeter ki destek olun. Yoksa bu gençler ne olacak diye kaygýsý olmayanlardan olmayalým.Bütün ülkelerin
kendilerini spor ile pazarladýklarý reklamlarýný
yaptýklarý bir çaðda Çorum adýna bizleri temsil
etmeye çalýþan,ilimizin reklamýný yapan sporcularýmýza destek için neler yapmamýz gerektiðini
de düþünmeliyiz. Her ilde olduðu gibi ilimizde
ilim,çarpý irfan ile yücelir. Güzel, huzurlu mutlu
ve saðlýklý olarak Çorum'da yani 19 da yaþamak
hepimizin hakký deðil mi? "
Mert Öner
Öðretmenler görev
daðýlýmýný yaptý
Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor
Kulübü ve Derneði ilk yönetim kurulu kurucu
baþkan Baki Aygün'le yola devam kararý aldý.
Kurucu Yönetim Kurulu'nun ardýndan 3 Temmuz'da yapýlan 1. Olaðan Genel Kurul toplantýsý sonunda çarþaf liste ile yönetime seçilen yeni yönetim
kurulu kendi arasýnda ilk toplantýsýný yaparak görev
daðýlýmýný yaptý.
Kurucu Baþkan Baki Aygün bu görevine devam
ederken Altan Çoban Baþkan Yardýmcýsý Turgut Yýldýrým Genel Sekreter Deniz Kýlýç Sayman ve Murat
Çalýþkan'da üye olarak görev aldýlar.
Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Turan Karataþ,
Ertan Yýlmaz, Turgut Uðuz, Selahattin Karaca ve
Batman baþkaný
çok iddialý
Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, imza attýrdýðý
futbolculardan iç sahada maç kaybetmelerini istemediðini belirterek;
"Bu ligde açýk ara þampiyon olacaðýz. Ýç sahada maç kaybetme gibi
lüksümüz olmamalý" dedi.
"AÇIK ARA ÞAMPÝYON
OLACAÐIZ"
Transfer çalýþmalarýnda tempoyu artýran Batman Petrolspor A.Þ.,
Bank Asya'da top koþturan bazý fut-
Tugay Kýlýç
Tepecik'ten Çatalca'ya
üçü bir arada
ki günde üç oyuncuyu sarý-kýrmýzýlýlara kiralýk verdi. Savunma oyuncusu 1994 doðumlu
Tugay Kýlýç, sað bek 1992 doðumlu Mert Öner ve orta saha
oyuncusu 1993 doðumlu Deniz
Yanýlmaz'ý bir yýllýðýna kiralayan Tepecikspor, Çatalcaspor'a
Deniz Yanýlmaz
bir anlamda futbolcu desteði
sunmaya devam etti. Yeþil-beYeni sezonda kadrosunu güçlü
hale getirmeyi amaçlayan Çatalcas- yazlý takýmda forma giyen üç oyuncupor'a Tepecikspor'dan üç oyuncu tak- nun dýþýnda Kaleci Murat'ý da vererek
sarý-kýrmýzýlý kulübe büyük destek
viyesi daha yapýldý.
Bir gün önce 1994 doðumlu Kale- veren Tepecikspor, sarý-kýrmýzýlý Kuci Murat Coþkun'u Çatalcaspor'a bir lüp ile iliþkilerini iyice saðlamlaþtýrdý.
yýllýðýna kiralayan Tepecikspor, önce- Teknik Direktör Kadir Akbulut'un is-
Öztürk Yüksel oldu. Denetleme kurulu Mehmet Ali
Kurt, Canan Özdoðan ve Hasan Olgun'dan oluþtu.
Olaðan Genel Kurul sonunda Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði baþkanlýðýna devam eden Baki Aygün önümüzdeki hafta
derneðin kuruluþ amacý ve yapmayý hedefledikleri
çalýþmalarý anlatmak üzere Belediye Baþkanlýðý, Milli Eðitim Müdürlüðü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Spor Taban birlikleri ve
yerel gazeteleri ziyaret edeceklerini söyledi.
Aygün, bu kurumlarla yapacaklarý ortak çalýþmalarla spor alanýnda ilimizde gözle görülür elle tutular
çalýþmalar yapacaklarýna inandýðýný sözlerine ekledi.
SPOR SERVÝSÝ
teði doðrultusunda bu isimleri Çatalcaspor'a kazandýran Çatalcaspor yönetimi, bu oyuncular dýþýnda birçok
oyuncu ile de görüþmelerini hýzlandýrdý. Yeni isimleri bir bir basýna tanýtacak olan Çatalcaspor, yeni sezon
hazýrlýklarýna önümüzdeki hafta baþý
baþlamayý planlýyor. Transferde hareketli günler yaþayan Spor Toto 3. Ligin yeni takýmý Çatalcaspor'a her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný
söyleyen Tepecikspor'lu yöneticiler,
genç oyuncularýn Çatalcaspor'da baþarýlý olacaðýna inandýklarýný dile getirdiler.
Kaynak: Keskin bakýþ
bolcularla görüþmelerini sürdürüyor. Anlaþtýklarý futbolculardan iç sahada maç kaybetmemelerini isteyen Baþkan Gülmez: "Sözleþme imzaladýðýmýz futbolcularý, özellikle iç sahada maç kaybetmemeleri konusunda
uyarýyoruz. Play-Off bile düþünmeden direkt þampiyonluðu açýk arayla hedefliyoruz. Ýçeride maç kaybetmemeyi ve dýþarýda puan toplamanýn hesabý içindeyiz. Sahamýzda rakiplerimize vereceðimiz puan yok"
dedi.
KOMBÝNE DÖNEMÝ
16 Mayýs þehir stadýndaki proto-
kol tribünündeki eksiklikleri de tamamladýklarýný ifade eden KýrmýzýBeyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Aydýn
Gülmez, þöyle devam etti: "Kombine sistemine baþlýyoruz. Kombine
fiyatlarýný 7 bin 500 ila 10 bin TL
arasýnda bir rakam olarak belirlemeyi düþünüyoruz. Bakalým Batmanlýlýk sevdasýný kimler gösterecek. Bu vesileyle ilimizin tek profesyonel takýmýna destek olacaklarý da
göreceðiz. 150 kombine bilet önümüzdeki günlerde satýþa çýkacak.
Kulübe bir destekte kombine biletlerinden saðlanacak."
Kaynak: batman çaðdaþ
Batman kalecisi Akýn
Alkan Karagümrük'te
Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, Batman Petrolspor'dan kaleci Akýn Alkan'ý
transfer etti.
Reþitpaþaspor'da futbol hayatýna baþladýktan sonra 4 sezon Okmeydaný Fetihspor'da futbol yaþantýsýna devam eden
1989 doðumlu kaleci 2008 yýlýnda Dikilitaþspor'da forma giydikten sonra 2009?da
Beylerbeyispor ile profesyonelliðe imza
attý ve 4 sezona Üsküdar temsilcisinde
forma giydi. Son 2 sezonu Batman Petrolspor'da tamamlayan kalecinin 3.Lig'de
58 maçý bulunuyor. SPOR SERVÝSÝ
Amatör kulüplere iyi haber
Türkiye Futbol Federasyonu
Amatör Ýþler Kurulu, Ýstanbul'da
hafta sonu TFF Yönetim Kurulu
Üyesi ve Amatör Ýþler Kurulu
Baþkaný Ali Düþmez'in baþkanlýðýnda toplandý. 2014-2015 sezonu Amatör Yerel Ligler, Türkiye
Þampiyonalarý, Bölgesel Amatör
Lig statüleri ve uygulamalarý konularýnda kararlar aldý. Federas-
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
11 TEMMUZ 2014 CUMA
Kadro planlanmasý
yanlýþ yapýlýyor
yonun aldýðý karlarda amatör
kulüplerin yeni sezonda oldukça
rahatlamasý umuluyor. TTF'nin
aldýðý
kararlarýn
ardýndan
TFF'nin lige katýlým ücreti 400
TL'den 200 TL'ye düþtü. Transfer ücreti 500 liradan 350'ye düþtü. Yaþý küçük olan sporcularýn
ücreti ise 225'ten 125 TL'ye indirildiði öðrenildi.
Ýmam Almas
Nedim Köseoðlu
Osman
Bodur
Savunma eksik
Utku Bektaþ
Hamit Iþýk
Çorum Belediyespor'da geçtiðimiz sezon öncesi
yapýlan kadro planlamasýnýn hatalý yapýldýðý ve bu
nedenle orta alan bölgesinde futbolcu yýðýlmasý
olurken savunmanýn ortasýndaki eksiklik sezon içinde
dikkatleri çekmiþti.Belediyespor yöneticilerinin transfer
açýklamalarýndan geçtiðimiz sezonun hatalý transfer planlamasýndan ders alýnmadýðý görülüyor. Bölgesel olarak
Belediyespor kadrosu incelendiðinde kadronun yetersiz
olduðu dikkatlerden kaçmýyor.
ÝÞTE BELEDÝYESPOR KADROSUNUN ANALÝZÝ:
KALECÝLERÝN TECRÜBESÝZLÝÐÝ DÜÞÜNDÜRÜYOR
Kýrmýzý siyahlý takýmýn ve teknik direktör Yavuz Ýnce-
Mustafa
Özbayram
dal'ýn kontenjan sorununu öne sürerek kalede ýsrarla tecrübeli ve kaliteli bir isim istememesi spor camiasýný hayrete düþürdü.
Teknik adam ve idarecilerin bu görüþü spor camiasý ve
taraftarlar tarafýndan benimsenmezken kale için kadroda
tecrübeli bir ismin bulunmamasý yeni sezon için tedirginliði artýrýyor. Belediyespor'un mevcut kadrosunda Ligde
sadece 2 maç oynamýþ Utku Bektaþ, Ligde ilk 5 hafta kaleye geçmiþ daha sonra kale yüzü görmemiþ Osman Kaç
ve ligde hiç kaleyede görev almamýþ Muhammed Zahid
Öztaþ bulunuyor.
ADNAN YALÇIN
Çorum Belediyespor kadrosunda
þuanda gerçek anlamda sað bek olarak
Osman Bodur görülürken, bu futbolcu
dýþýnda gerçek anlamda sað bek oyuncusu kadroda yer almýyor. Bu bölge için
transferi düþünülen Belediyespor eski
futbolcusu Halil Ýbrahim Ethem Sevinç
transfer komitesinin baþarýsýz giriþimleri sonucu elden kaçýrýldý. Geçtiðimiz
yýl bu bölgede orta alanda ön libero
oyuncusu Eray Eren oynatýlmak zorunda kalmýþtý. Geçtiðimiz sezon sað bekte
Osman Bodur ve Eray Eren görev yapmýþtý.
SOL BEK BOMBOÞ
Geçtiðimiz sezon sol bekte istikrarlý
þekilde oynanan Yakup Kayýþ'ýn bu
sezon kontenjana girmesi nedeniyle
anlaþma yapýlmazken bu bölgede Vedat
Aþkan ile de yollarýn ayrýlmasý ile bu
kanat adeta boþ býrakýldý. Bu bölgede
mevcut kadroda ligde sadece 2 maçta
görev yapmýþ genç Emre Biçer bulunmaktadýr.
LÝBERO VE STOPER:
Savunmanýn bu bölgesinde kadroda
sadece kaptan Nedim Köseoðlu ile
Ýmam Almas bulunurken, savunmasýn
orta ikilisinde görev alan Nedim
Köseoðlu'nun libero-stoper- ön libero,
Ýmam Almas'ýn ise sadece stoper özellikte oyuncu olmasý ve yeni transfer
Akýn Karaaslan'ýn bu bölgeye yapýlan
tek takviye olmasý sezon içerisinde
savunmasýnýn orta ikilisinin yaþacaðý
sakatlýklar veya cezalý duruma düþmesi
durumunda yine eksiklikler yaþanacak
izlenimi vermektedir.ADNAN YALÇIN
Kanatta alternatifler verimsiz
SAÐ AÇIK:
Oyun planýna göre bazen 4-3-3 bazen 4-42 sisteminde oynayacak özellikleri tam anlamýyla bulunmayan Buðra Erdoðan ve Ender
Acar'ýn yalnýz kaldýðý bu bölgede Buðra Erdoðan'ýn geçtiðimiz yýl ikinci yarý öncesinde
kampta yaþadýðý sakatlýk sonrasýnda bu bölgede
yaþanan sýkýntýlar hatýrlanacaktýr. Ýstikrarlý ve
Buðra kadar etkili olmayan oyuncu bulmakta
zorlanan Belediyespor'un Buðra'nýn oynamadýðý maçlarda gol pozisyonuna girmekte zorlandýðý dikkatlerden kaçmamýþtý. Bu sezonda tecrübeli futbolcunun yaþamasý muhtemel sakatlýk
veya cezalý duruma düþmesi halinde tek kanat
oyuncusu durumundaki Ender Acar'ýn kalmasý
nedeniyle kýrmýzý siyahlýlarýn yine bu bölgede
büyük sýkýntýlar yaþacaðý ön görülüyor.
SOL AÇIK:
Sað kanatta olduðu gibi bu bölgede de verim alýnan tek oyuncu olarak Murathan Buruþ
dikkatleri çekmiþ bir çok maçta öne çýkan isim
olmuþtu. Murathan Buruþ'un da Buðra gibi sakatlýk sorunu yaþadýðý maçlarda bu kanatta da
kýrmýzý siyahlýlarýn oldukça zor durumlarda
kaldýðý hafýzalardan çýkmadý. Bu bölgede görev
verilen Kývanç Salihoðlu ve zaman zaman deðiþken oyunda Ender Acar'da bu bölgenin
oyuncusu olarak istikrar saðlayamamýþtý.
Eray Eren
Bilal Alkan
ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ:
Furkan
M. Akif Tatlý
Geçen sezondan yapýlan yanlýþ transfer planlamasýnda en fazla sýkýntý bu bölgede yaþanýrken, özellikle Mehmet Akif Tatlý'nýn sarý karttan doðan cezalarý nedeniyle zaman zaman bu bölgede zorunlu deðiþikliklere gidilmiþti. bu hatanýn telafi edilmemesi sezon içinde handikap yaratacaktýr. Beldiyespor'un mevcut kadrosunda orta sahada bulunan oyuncular Furkan Çalýþýr, Bilal Alkan, Mehmet Akif Tatlý Oðuzhan Yalçýn, Okan Avcý ve Eray Eren. Bu futbolcular içinde oyunu yönlendirme adýna stres yüklü maçlarda oyunda risk alma adýna gerçek
anlamda bir '10' numara oyuncu olmamasý bu bölgenin sadece mücadele gücü olan futbolculardan kurulu olmasý kýrmýzý siyahlýlarýn savunmasý kapalý takýmlara karþý pozisyon üretmelerini engellemiþti.
Oðuzhan Yalçýn
Okan Avcý
Mustafa Özkaya
taraftarlarý
heyecanlandýrdý
Dýþ transferde sessizliði taraftarlarý endiþeye
sevkeden Çorum Belediyespor'un dýþ transferde
BB Erzurumsporlu Mustafa Özkaya ile ilgilenmesi kýrmýzý siyahlý taraftarlarý heyecanlandýrdý.
Tecrübeli futbolcuyu Çorumspor ve Çorum Belediyespor maçlarýnda attýðý gollerle hatýrlayan taraftarlar kýrmýzý siyahlý yönetimin futbolcuyu
kadrosuna katmasýný heyecanla bekliyor.
Spor camiasýndan da olumlu not alan Mustafa Özkaya orta alanda forvet arkasýnda oynuyor. Forvet oyuncularýna isabetli paslarý ile tanýnan Özkaya, geçtiðimiz sezon Erzurum ekibinde
sezonu 5 golle tamamlarken, önceki sezon Çorumspor'a da 2 gol kaydetmiþ ve sezonu 15 golle tamamlamýþtý. Kýrmýzý siyahlý yönetimin önümüzdeki günlerde futbolcu ile temasa geçmesi
bekleniliyor. ADNAN YALÇIN
Emir yalnýz kaldý
Tüm Dünya kulüplerinin '10' numara
oyuncu sýkýntýsý çektiði günümüz futbolunda
haliyle Çorum Belediyespor'da bu bölgede
'10' numara oyuncusu
olmadýðý tüm spor camiasýnýn orta görüþü olmuþtur. Bu görevi geçtiðimiz sezon zaman zaman Oðuzhan Yalçýn ve
ara transfer döneminde
gelen Murat Akgül üstlenmiþ ancak her iki futbolcudan istenilen istikrar ve verim alýnamamýþtý. Kýrmýzý siyahlýlarýn
teknik adamý ve transfer
komitesinin bu özellikte
oyuncu arayýþýnda olduðu bilinirken transfer komitesinin menajerlerin isteði doðrultusunda
bu transferi yürütmesi taraftar ve camia da karamsarlýða neden oldu.
FORVET:
Kýrmýzý siyahlýlarýn geçtiðimiz yýl Batman
Petrolspor'dan transfer Emir Gökçe fizik gücüyle bu bölgede olmasý
gereken bir futbolcu görüntüsü verirken Emir dýþýnda bir baþka forvetin
bulunmamasý transferde
kýrmýzý siyahlý yönetimi
ve teknik adamý bir hayli
zorlayacaktýr. Transfer
komitesinin bu bölgeye
kaliteli bir golcü almasý
beklenirken bu yönde
yönetimin ýsrarla bütçesini öne sürmesi bu bölgeye ikinci sýnýf bir ismin
Emir Gökçe alýnma ihtimalini güçlendiriyor. Bu bölgeye kaliteli bir ismin alýnamamasý lig döneminde yönetimin ve transfer komitesinin baþýný aðrýtabilir.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN