Ayrýlmak istemeyen sevgilisini öldürdü
Herkes kaçýyor, onlar koþarak giriyor
‰ TTK Tahlisiye ekipleri, maden facialarýnda herkesin
kaçtýðý ocaklara koþarak girip hayat kurtarýyorlar.
2014 yýlýnda Polonya'da gerçekleþtirilen ve 23 ülkeden
katýlýmcýnýn yer aldýðý yarýþmada iki dalda birincilik ödülünü
alan tahlisiye ekibine, her yýl 50 tahlisiyeci yetiþtiriliyor. ¶8’de
Uçar: 'Teþkilatlar en kýsa sürede oluþacak'
¶6’da
Alaplý’da Yadikar A., iddiaya göre, ayrýlma isteðini kabul
etmeyen sevgilisi Hakký B.'yi tartýþma sýrasýnda
býçaklayarak öldürdü. Yadikar A. ve kardeþi, ifadelerinin
alýnmasýnýn ardýndan adliyeye sevk edildi. Yadikar A.
tutuklanýrken, kardeþi D.A. ise serbest býrakýldý. ¶3’te
TTK Genel Müdürü Ýnan'dan mekanizasyon kazý sistemiyle ilgili müjdeli haber
Kocasýný boðarak öldüren kadýn
'Hem iþ güvenliðini, hem üretimi artýrýyor' beraat etti
‰ Türkiye Taþkömürü Kurumu
(TTK) Genel Müdürü Burhan
Ýnan, Amasra Müessese
Müdürlüðü'nde denenen
mekanizasyon kazý sisteminden
çok olumlu sonuçlar aldýklarýný
söyledi. Ýnan, bu sistemle, sýfýr
kazasýz, kiþi baþý üretimi 4,5
misli arttýrdýklarýný belirterek,
2016 yýlýnda Kozlu, Karadon
ve Üzülmez Müesseselerinde
de mekanizasyon kazý
sistemine geçmeyi
¶7’de
hedeflediklerini açýkladý.
‰ Kozlu'da eve alkollü gelerek
kendisine þiddet uygulayan 18 yýllýk
eþi Muhammet Ali E.'yi boðarak
öldüren Ayþegül E.'ye, eyleminde
meþru savunma olduðu, meþru
savunmada sýnýrý aþmasýnýn
mazur görülebilecek heyecan,
korku veya telaþtan ileri geldiði
gerekçesiyle ceza verilmedi. ¶3’te
PUSULA
www.pusulagazetesi.com.tr
R
Pusula Gazetesi Muhabiri
7 Haziran'da gerçekleþtirilecek genel seçimler öncesi siyaset arenasý hareketlendi Öznur Güneþ'in baba acýsý
9
7
7
1
3
0
8
6
0
9
0 0
4
11 Þubat 2015 Çarþamba
Fiyatý: 25 Kr.
Günlük Siyasi Gazete
Pusula Gazetesi
Muhabiri Öznur Güneþ'in
babasý 76 yaþýndaki Emin
Güneþ hayatýný kaybetti.
Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Uygulama ve
Araþtýrma Hastanesi'nde
uzun zamandýr kanser
tedavisi gören 7 çocuk
Emin
babasý Emin Güneþ, dün
Güneþ
hayata gözlerini yumdu.
Türkiye Taþkömürü Kurumu'ndan (TTK)
emekli olan Emin Güneþ, bugün ikindi vakti
Çatalaðzý Merkez Camisi'nde kýlýnacak cenaze
namazýnýn ardýndan Yaka Aile Mezarlýðý'nda
topraða verilecek.
Pusula Gazetesi ve Pusula TV olarak,
deðerli büyüðümüz Emin Güneþ'e Allah'tan
rahmet, kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz.
'O Ses' stüdyoya girdi!
Yavuz
Erkmen
Hüseyin
Özbakýr
Salih
Demir
Kamuran
Aþkar
Akýn
Kaymak
Salih Demir, AK Parti'den
Yavuz Erkmen, MHP'den
‰ Yaklaþan genel seçimler öncesi aday
olmak isteyenlerin görevlerinden istifa süreleri
dün sona erdi. Zonguldak TSO Baþkaný Salih
Demir de, AK Parti'den milletvekili aday
adaylýðý için istifa edenler arasýnda yer aldý.
7 Haziran genel seçimler öncesi
siyaset arenasýnda hareketli saatler
yaþandý. Daha önce adaylýðýný açýklayan
isimlerin yaný sýra, adaylýk için kanuni
olarak devlet memurlarýna tanýnan son
gün olan 10 Þubat 2015 tarihini bekleyip
istifa edenler de dün ortaya çýktý.
CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN'IN
YATTIÐI CEZAEVÝNÝN
SAVCILIÐINI YAPMIÞTI
Hüseyin Özbakýr, yýllardýr yürüttüðü
Zonguldak Baþsavcýlýðý görevinden
emekliliðe ayrýlýp milletvekili aday adayý
olacaðýný ilan etti. Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn Pýnarhisar
Cezaevi'nde yattýðý dönemde cezaevi
savcýlýðý görevini yürüten Zonguldak
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr,
emekliye ayrýldýðýný açýkladý.
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Siirt'te
düzenlenen bir mitingde okuduðu þiir
sebebiyle 4 ay tutuklu kaldýðý Pýnarhisar
Cezaevi'nin o dönemki savcýsý olan ve
2006 yýlýndan beri Zonguldak
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevi yürüten
Hüseyin Özbakýr, dün itibariyle
milletvekili adayý olmak için emekliye
ayrýldýðýný açýkladý.
Zonguldak Cumhuriyet Baþsavcýsý
Özbakýr, yaptýðý açýklamada,
"Bugün (dün) itibariyle milletvekili
aday adayý olmak için emekliye
ayrýldým" diye konuþtu.
Özbakýr, "Hangi partiden aday
olacaksýnýz?" sorusuna ise, parti ismi
belirtmeden halka hizmetini artýk
siyasetle devam ettireceðini söyledi.
Özbakýr, 13 Þubat 2015 Cuma günü
ise konu hakkýndaki geliþmeleri basýna
duyuracaðýný belirtti. Yine yýllardýr
Zonguldak'ta Valilik yapan, sonrasýnda
Denizli Valiliði ve Merkez Valiliklerinde
görev yapan Yavuz Erkmen de aday
adaylýðý için emekliye ayrýldý. Erkmen'in
Yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Acun Ilýcalý'nýn
yaptýðý "O Ses Türkiye" yarýþmasýnda birinciliði
kazanan Zonguldaklý Hasan Doðru stüdyoya girdi.
Yarýþmanýn ödülü olarak albümü çýkarýlacak olan
Hasan Doðru, "O Ses Türkiye" canlý yayýnlarýnda
kullanýlacak single cover için stüdyo çalýþmalarýna
baþladý. Yapýlan halk oylamasý sonucunda oylarýn
yüzde 62'sini alan Hasan Doðru, "O Ses
Türkiye"nin geçen yýl kazanan ismi olmuþtu. Hasan
Doðru, "Dadaloðlu", "Uzun Ýnce Bir Yoldayým"
ve "Fýrat" türkülerini seslendirmiþti. Sempatikliði,
mütevazýlýðý ile herkesin sevgisini kazanan Hasan
Doðru'nun albümü merakla bekleniyor.
‰ Zonguldak Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin
Özbakýr, AK Parti'den aday adayý olabilmek
için emekliye ayrýldý. Zonguldak eski Valisi
Yavuz Erkmen'in de MHP'den Zonguldak
milletvekili aday adayý olmak istediði öðrenildi.
ismi Zonguldak veya Bartýn'da MHP
veya AK Parti'den aday adaylýðý için
geçiyor.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nde
müfettiþ olarak görev yapan, AK
Parti'den Kozlu'da belediye baþkan
aday adayý olan Akýn Kaymak da,
AK Parti milletvekilliði aday adaylýðý
için istifa etti.
DEMÝR: "KABUL EDERLERSE
AK PARTÝ'DEN ADAYIM"
Dün akþamýn sürprizlerinden biri de
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný M. Salih Demir'in istifasý oldu.
Demir, AK Parti'den aday adaylýðý için
istifa ettiðini açýkladý. 20 yýldýr
Zonguldak TSO Baþkanlýðý yaptýðýný ve
bundan sonra milletvekili olarak devam
etmek istediðini belirten Demir,
"Zonguldak'tan milletvekili aday adayý
olarak yola çýkacaðýz. Ýnþallah baþarýlý
oluruz ve Zonguldak'a da faydalý oluruz.
Ben AK Parti'den aday adayý olacaðým.
AK Parti de bizi kabul ederse, aday
olursak ve Zonguldak halký da
teveccüh gösterir bizi Ankara'ya
gönderirse, bugüne kadar Ticaret ve
Sanayi Odasý Baþkaný olarak görev
yaptým, bugünden sonra da milletvekili
olarak görevime devam edeceðim.
Ýþin gerçeði her þeyin de bir sonu var.
20 yýldýr buradayým" dedi.
Bir önemli istifa da, sendika
camiasýndan oldu. Memur-Sen
Zonguldak Ýl Temsilcisi Kamuran Aþkar,
AK Parti'den Zonguldak milletvekilliði
aday adaylýðý için istifa ettiðini açýkladý.
AK Parti milletvekilliði aday adaylýðý
için Ýl Baþkanlýðý'ndan istifa eden
Hamdi Uçar, CHP'den Zonguldak
milletvekilliði için aday adaylýðýný daha
önce açýklayan Harun Akýn, Hasan
Gemici, Þerafettin Turpcu adaylýk için
ön plana çýkan isimler oldu.
PUSULA TV'DE BUGÜN
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
15:10
16:00
17:00
18:30
19:30
-
21:00 22:00
24:00
00:50
02:00
-
Gazete Manþetleri
Saat Baþý Haberler
Haber 13
Atilla Öksüz ile Gün Ortasý
Saat Baþý Haberler
Atilla Öksüz ile Gün Ortasý (Devam)
Saat Baþý Haberler
Saat Baþý Haberler
Ana Haber
Ali Rýza Týð ile Çuvaldýz
(Konuk: Gökhan Demir)
Özlem Býçak ile Ýþ'te Kadýn
(Konuk: Songül Malkoç)
Haber
Gece Haberleri
Ali Rýza Týð ile Çuvaldýz (Tekrar)
Özlem Býçak ile Ýþ'te Kadýn (Tekrar)
11 Þubat 2015 Çarþamba
www.pusulagazetesi.com.tr
Dün aday adaylarýnýn pek çoðunun adaylýk
gerekçeleriyle ilgili görüþler paylaþmýþtýk.
Radikal'den Ercan Sarýkaya'nýn haberinde bu
konuda bir analiz var.
Bizi bizle, bizi halkla, gerçeklerle yüzleþtiren
bir haber.
Sarýkaya, 2011 seçimleri öncesi Radikal
yazarý Murat Yetkin'in, "Memurlar AK Parti
kapýsýnda" baþlýklý yazýsýnda kaleme aldýðý 5
maddeyle baþlýyor.
Haber özetle þöyle:
"Aslýnda hangi parti için kaç kiþinin istifa ettiði
yarýn belli olacak, ama AKP için yüzlerce kamu
görevlisinin istifa edeceði kesin.
Þimdi asýl soru þu:
'Neden bu kadar çok kamu görevlisi AKP'yi
tercih ediyor?' ya da Radikal yazarý Murat
Yetkin'in deyimiyle, 'Devlet memurlarýnýn Vahþi
Batý döneminin Amerika'sýndaki Altýna Hücum'u
andýrýr þekilde AK Parti'nin 'Ampul'üne
hücumunun nedeni ne?"
***
Murat Yetkin, "Memurlar AK Parti kapýsýnda"
baþlýklý yazýsýnda 5 maddeyle sýralamýþ ve
þöyle demiþti:
"Memurlarýn ampule uçan pervaneler gibi AK
Parti'ye hücumunun çeþitli nedenleri var.
Sýralayalým:
1- Toplumun genelinde AK Parti'nin seçimden
birinci parti çýkacaðý algýsý var. Dolayýsýyla
Meclis'e girmek isteyen bürokrat, kazanacaðýný
düþündüðü ata oynamak istiyor.
2- Sekiz yýllýk AK Parti idaresi ardýndan orta
ve üst makamlara AK Parti'nin getirmediði
bürokrat kalmadý neredeyse.
Kar yaðýþý ulaþýmý aksattý
Zonguldak'ta, yüksek kesimlerde etkili olan kar yaðýþý,
þehirlerarasý yollarda ulaþýmý aksattý. Kentin yüksek
mahalleleri, kar yaðýþý nedeniyle beyaza büründü. Kent
merkezinde ise, zaman zaman yaðmurla karýþýk yaðan kar
zeminde tutmadý. Kar, Zonguldak-Ýstanbul karayolunda ulaþýmý
aksattý. Zonguldak ile Ereðli arasýndaki bölümde yol tamamen
karla kaplandý. Karayollarý ekiplerinin kar temizleme ve
tuzlama çalýþmasý yapmasýna raðmen bazý araçlar yolda kaldý.
Sürücüler, araçlarýna zincir takmaya çalýþtý. Yer yer tipi
þeklinde yaðan kar nedeniyle görüþ mesafesi de düþtü. Kar,
Zonguldak-Ankara yolunda ulaþýmý yavaþlatýrken, köy
yollarýnda da sürücülere zor durumda kaldý. (DHA)
3- Ýdareye dair özellikle de akçalý iþler
bakýmýndan ufkunda yargý gören bürokratlar
arasýnda, Meclis'e kapaðý atýp dokunulmazlýk
kazanmak isteyenler olabiliyor.
4- 'Yoruldum, emekliliðimi torun sevip,
Meclis'te parmak kaldýrarak deðerlendireyim'
diye çarpýk siyaset algýsý içinde olanlar da
çýkýyor.
5- Bir de tabii aday gösterilme umudu dahi
olmadýðý halde, iktidardan yana tarafýný, rengini
belli edip, seçimden sonra aday adaylýðýný terfi,
tayin olarak deðerlendirmeyi umanlar var."
***
"Aslýnda gerekçeler, bu 2011 seçiminden bu
yana deðiþmedi.
AKP'nin karar organlarýndan vekillik için onay
alýp istifa edenlerin haricinde aday
olamayacaksa bile istifa yolunu seçen kamu
görevlisi de çok.
Bu kamu görevlileri, tek parti iktidarý
nedeniyle AKP'nin bu durumundan yararlanmak
istiyor olabilir.
Üç dönem kuralý nedeniyle çok sayýda vekilin
deðiþecek olmasý baþka bir etken.
Bir de son iki yýldýr cemaat AKP kavgasý
nedeniyle bürokraside tasfiyeler yaþandý.
Bu seçim bürokratlarýn AKP'li olduðun
göstermeleri için de bir fýrsat olarak görülüyor.
Cemaat kadrolarýndan boþaltýlan üst
düzey kadrolar 'AKP'liyim' diyen bürokratlarýn
gözdesi.
O nedenle AKP için kamu görevinden istifa
edip aday olamayan bürokratlar 'dönüþlerinin
muhteþem olacaðýný' düþünüyorlar.
Geçmiþte de benzer durumlar yaþandý.
BAÞYAZI
BAÞYAZI
Atilla
ÖKSÜZ
[email protected]
Yoksa hiç bir þey deðiþmez!
Aday olamayan bürokratlar dönüþlerinde hep
terfi ettiler.
Yani Yetkin'in saydýðý maddelerin 5'ncisi
bence AKP'nin ampulüne hücumun en önemli
etkeni."
***
Ercan Sarýkaya þöyle soruyor:
"Peki, bir kiþi neden milletvekili olmak ister?
Para, güç, hizmet, dokunulmazlýk ya da
hepsi...
Ýþte vekil olmanýn bazý avantajlarý:
* Dokunulmazlýk zýrhý…
* Milletvekili, eþ ve çocuklarý TBMM ile
anlaþmasý olan tüm özel saðlýk kuruluþlarýndan,
estetik müdahaleler hariç, bila bedel
yararlanýyor ve bu hizmet ömür boyu sürüyor.
* Aylýk 15 bin lira maaþ…
* Güçlü iþ baðlantýlarý…
* Milletvekilliðinin en cazip yönlerinden
biri statü…
Milletvekili o ilin protokolüne dahil oluyor.
Bakan olma, Meclis veya grup yönetimine girme
þansýný yakalarsa bu görevler ona kýrmýzý
plakayla dönüyor."
***
Ne yazýk ki, tablo çoðu kez böyle…
Ve tercihli seçim olmadýðýndan tabanýn dediði
deðil, tavanýn dediði isimler dayatýldý bu halka…
Kamuoyu yoklamalarý göstermelik kaldý.
Tepeden inme adaylarla rehin edildi kentler.
Bu durumdan en çok maðdur olan kentlerden
biri Zonguldak…
***
CHP'de önseçim kesin deðil.
Fermuar da olabilir.
Artýk ne kadar saðlýklý yapýlýrsa artýk…
***
AK Parti'de durum belli deðil.
"Ýlk üçe kimi koyarsanýz seçilir?" mantýðý aðýr
basýyor.
Öyle de oldu bugüne kadar.
***
MHP de farksýz…
Adaylarýný nasýl belirleyeceklerini göreceðiz.
***
Bizi biz gibi düþünen, biz gibi dertlenen, biz
gibi yaþayan aday adaylarý lazým…
Adaylar lazým.
Milletvekilleri lazým.
Bunlarý birlikte istemeliyiz.
Kentin, sivil toplum kuruluþlarýnýn, medyanýn,
halkýn, esnafýn gündemi bu olmalý.
Kenti; hemþehriciliðe, tesadüflere,
ihanetçilere teslim etmemeliyiz.
Yoksa hiçbir þey deðiþmez.
Bunlar kimin umurunda?
Zonguldak Baro Baþkaný Ýbrahim Kerem
Ertem, "Ýç Güvenlik Yasa Tasarýsý" hakkýnda
endiþelerini paylaþtý. Pek çoðumuzun bihaber
yaþadýðý, ilgilenmediði, görmezden geldiði
paketi ve Ertem'in dediklerini incelediðinizde
ürpermemek mümkün deðil. Diyor ki Ertem;
"Kamuoyunda 'Ýç Güvenlik Yasa Tasarýsý'
olarak adlandýrýlan, baþta Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu olmak üzere, 'Jandarma
Teþkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu, Toplantý ve
Gösteri Yürüyüþleri Kanunu, Terörle Mücadele
Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi
Kanunu, Ýl Ýdaresi Kanunu, Kimlik Bildirme
Kanunu' ve daha baþka kanunlarda deðiþiklik
öngören 1/995 sayýlý 24.11.2014 tarihli tasarý
'...toplumsal olaylarýn, terör örgütlerinin
propagandasýna dönüþmesi ve göstericilerin,
vatandaþlarýn can ve mal güvenliklerini tehdit
etmesi sebebi ile özgürlük - güvenlik dengesini
bozmadan yeni tedbirler alýnmasýnýn zorunlu
halde gelmesi...' (ve diðer sebeplere) sebebine- dayanmaktadýr.
Toplumsal olaylarýn, gerek kiþilerin, gerek
toplumun, gerekse mal ve haklara yönelik
þiddet içermesi, terörize niteliðe bürünmesi, son
zamanlarda zaman zaman yaþanan
gerçekliklerdir.
Tasarýnýn, toplumsal olaylarýn ciddi zararlar
oluþturmalarýnýn engellenmesi ve suç faillerinin
yakalanmalarýnýn saðlanmasý adýna mevcut
duruma nazaran 'yeni-ilk' düzenlemeler içerdiði
görülmektedir.
O halde, kolluk birimlerinin silah kullanma,
gözaltýna alma, kimlik taramasý yapma ve
arama-durdurma kararlarý ile iletiþimin
denetlenmesi- telefon dinleme gibi
faaliyetlerinde inisiyatif kullanmalarý, baþka
deyiþle bizatihi amirler eliyle karar almalarý, bu
inisiyatiflerini-kararlarýný mevcut
düzenlemelerden daha geniþ zaman
aralýklarýnda yetkili makamlara bildirmeleri;
böylece daha serbestiyet içinde kalmalarý, takdir
haklarýný geniþ kullanma imkanýna kavuþmalarý,
hukuk devletinin; kuvvetler ayrýlýðý, idarenin
yargý denetimi, yargý baðýmsýzlýðý ilkeleriyle
örtüþmemektedir.
Elbette, suçla mücadele konusunda etkin,
hýzlý, donanýmlý, acil ve hedefe ulaþtýracak
çözümlerin kolluk birimlerinin emrine verilmesi
þarttýr."
Devam ediyor Ertem… "Otomatik gözaltýna
alma tehlikesine" dikkat çekiyor.
Diyor ki: "Buna göre, belli suçlar için kaçma
þüphesi vardýr ve tutuklama kararý verilmesi
Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi
üretimi, bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Zonguldak Bölge
Müdürlüðü, "Sanayi Üretim Endeksi/Aralýk 2014"
sonuçlarýný açýkladý. TÜÝK Zonguldak Bölge Müdürü
Þeref Demirtaþ, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ
sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttýðýný
belirterek, "Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý)
incelendiðinde, 2014 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya
göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde
3,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý
sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldý" dedi.
Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretiminin de bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 2,6 arttýðýný ifade eden
Bölge Müdürü Demirtaþ, "Sanayinin alt sektörleri
(2010=100 temel yýllý) incelendiðinde, 2014 yýlý Aralýk
ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre madencilik ve
taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 7,0 ve imalat sanayi
sektörü endeksi yüzde 2,8 artarken, elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi yüzde
0,1 azaldý" diye konuþtu.
Demirtaþ, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ
ana sanayi gruplarýnda en yüksek artýþýn sermaye malý
imalatýnda gerçekleþtiðini söyleyerek, "Ana sanayi
gruplarý (MIGs) sýnýflamasýna göre, 2014 yýlý Aralýk
ayýnda bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde 6,5
ile sermaye malý imalatýnda gerçekleþti. Mevsim ve
takvim etkisinden arýndýrýlmýþ imalat sanayiinde en
yüksek artýþ bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin
imalatýnda gerçekleþti. Ýmalat sanayi alt sektörleri
incelendiðinde, 2014 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya
göre en yüksek artýþ yüzde 28,6 ile bilgisayarlarýn,
elektronik ve optik ürünlerin imalatýnda gerçekleþti.
Bu artýþý, yüzde 9,3 ile temel eczacýlýk ürünlerinin ve
eczacýlýða iliþkin malzemelerin imalatý, yüzde 8,0 ile
motorlu kara taþýtý, treyler (römork) ve yarý treyler (yarý
römork) imalatý takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ imalat
sanayiinde en yüksek düþüþ diðer ulaþým araçlarý
imalatýnda gerçekleþti. Ýmalat sanayi alt sektörleri
incelendiðinde, 2014 yýlý Aralýk ayýnda bir önceki aya
göre en yüksek düþüþ yüzde 17,6 ile diðer ulaþým araçlarý
imalatýnda gerçekleþti. Bu düþüþü, yüzde 10,6 ile kayýtlý
medyanýn basýlmasý ve çoðaltýlmasý, yüzde 5,8 ile deri ve
ilgili ürünlerin imalatý takip etti" dedi.
Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi
üretiminin de bir önceki çeyreðe göre yüzde 0,5 azaldýðýný
ifade eden Demirtaþ, þunlarý söyledi:
"Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý)
incelendiðinde, 2014 yýlý dördüncü çeyreðinde bir önceki
çeyreðe göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi
yüzde 1,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
daðýtýmý sektörü endeksi ise yüzde 2,4 azaldý. Takvim
etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi bir önceki yýlýn ayný
çeyreðine göre yüzde 1,9 arttý. Sanayinin alt sektörleri
(2010=100 temel yýllý) incelendiðinde, 2014 yýlý dördüncü
çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre
madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 6,6,
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü
endeksi ise yüzde 2,5 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ
sanayi üretimi bir önceki yýlýn ortalamasýna göre yüzde
3,6 arttý. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý)
incelendiðinde, 2014 yýlý yýllýk ortalamasý önceki yýlýn
ortalamasýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektöründe
yüzde 7,4, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,2 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý
sektöründe ise yüzde 4,6 arttý." (Haber Merkezi)
gerekir; bir anlamda otomatik tutuklamadan söz
etmek yerinde olur. Bu tasarý da katalog suç
düzenlemesine benzerliðinden dolayý, otomatik
gözaltýna alýnma kararlarýný önümüze
getirecektir. Kiþi özgürlüðünün kýsýtlanmasý, belli
þartlarla mahkeme ve/veya hakim kararýyla
gerçekleþir. Ancak yeni düzenleme, bir istisna
menüsü getirmekte ve mahkeme ve/veya hakim
kararý olmadan, kolluk kararý ile özgürlüðü
sýnýrlayabilmektedir.
Gözaltýna alma kararlarýnýn, mutlaka savcýlýk
eliyle hakim denetimine tabi olmasý gerekir.
Adil yargýlama hakký herkes içindir.
Özgürlük ve güvenlik dengesi asýldýr.
Toplumsal barýþ ve huzur asýldýr.
Düþünce ve beyan özgürlüðü asýldýr
ve özgürlükler birbirleriyle çatýþmaz;
birbirlerini besler."
ISSN 1308-609X
PUSULA
Günlük Siyasi Gazete
11 Þubat 2015
Çarþamba
Yýl: 9 Sayý: 2685
Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006
A.R.T. Ajans Basýn Yayýn
Ýletiþim Adýna Sahibi
Ali Rýza TIÐ
Genel Yayýn Yönetmeni
Atilla Öksüz
Yayýn Koordinatörü
Aydýn Arslanyýlmaz
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Sayfa Editörü
Muhabirler
: Ýlknur Yýlmaz
: Emre Acar
: Özlem Býçak
Suat Özger
Öznur Güneþ
Yeliz Alagöz
Cüneyt Özfidan
: Elvin Kaya Çöl
: Av. Aykut Boran
Düzeltmen
Hukuk Danýþmaný
Çaycuma Temsilciliði:
Belediye Ýþhaný Kat: 1 No: 116
Tel: 615 80 49
Gazetemiz, “Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi”ne uyar.
Yönetim Merkezi:
Gazipaþa Cad.
Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5
No: 8 ZONGULDAK
Tel : 0372 252 43 14
Faks : 0372 251 13 99
Basým Yeri:
A.R.T. Ajans
Basýn Yayýn Ýletiþim
Ontemmuz Mah.
Alparslan Sk. Acýlýk Cd.
No: 72 ZONGULDAK
http://www.pusulagazetesi.com.tr
email: [email protected]
Yýllýk Yayýnlý Abone: 3.000 TL+KDV
Günlük Yerel Süreli Yayýn
Mahkeme, þiddet uygulayan eþini
11 Þubat 2015 Çarþamba
öldüren kadýna ceza vermedi
‰ Kozlu'da eve alkollü gelerek kendisine þiddet uygulayan 18 yýllýk eþi Muhammet Ali E.'yi boðarak
öldüren Ayþegül E.'ye, eyleminde meþru savunma olduðu, meþru savunmada sýnýrý aþmasýnýn mazur
görülebilecek heyecan, korku veya telaþtan ileri geldiði gerekçesiyle ceza verilmedi.
Zonguldak'ýn Kozlu ilçesinde, 8
Ocak 2014 tarihinde eve alkollü gelerek
kendisine þiddet uygulayan 18 yýllýk eþi
38 yaþýndaki Muhammet Ali E.'yi
boðarak öldüren 36 yaþýndaki Ayþegül
E.'ye, eyleminde meþru savunma
olduðu, meþru savunmada sýnýrý
aþmasýnýn mazur görülebilecek heyecan,
korku veya telaþtan ileri geldiði
gerekçesiyle ceza verilmedi.
Ayþegül E., iddiaya göre, eve alkollü
gelen, özel bir þirkette gece bekçisi eþi
Muhammet Ali E.'yi, kendisine, 4
çocuðuna hakaret edip þiddet uyguladýðý
gerekçesiyle boðarak öldürdü.
Eyleminde meþru savunma ve
zorunluluk hali olduðu gerekçesiyle 24
yýla kadar hapis istemiyle tutuksuz
yargýlanan Ayþegül E., Zonguldak 2'nci
Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki karar
duruþmasýnda hakim karþýsýna çýktý.
Ayþegül E., duruþma salonuna polisler
eþliðinde alýndý. Duruþmada ölen
Muhammet Ali E.'nin babasý Ethem E.
ve kýz kardeþi Derya B. ile avukatlar
hazýr bulundu.
AVUKAT EKÞÝ:
"KADIN ERKEÐÝN BOYNUNU
SIKARAK ÖLDÜREMEZ"
Ethem E., Cumhuriyet Savcýsýnýn bir
önceki duruþmada, sanýða ceza
verilmemesi yönündeki görüþüne
katýlmadýðýný anlatýrken, sanýðýn
cezalandýrýlmasýný istedi. Avukatý Saime
Ekþi de, "Bir kadýnýn bir erkeðin
boynunu sýkarak öldürebileceðine
inanmýyorum. Sanýðýn kasten adam
öldürmekten cezalandýrýlmasýný talep
ediyorum" dedi.
AYÞEGÜL E.:"18 YIL
ÞÝDDET GÖRDÜM"
Sanýk Ayþegül E. Ýse, mecbur
býrakýlarak genç yaþta evlendiðini, 18
yýl içinde çok þiddet gördüðünü söyledi.
Buna raðmen eþine kin ve nefret
beslemediðini, her zaman yardýmcý
olmaya çalýþtýðýný, alkol ve
uyuþturucudan kurtulmasý için mücadele
ettiðini belirten Ayþegül E., "Elektrik
faturalarýný ödemediði için cezaevine
Çuvaldýz
Ali Rýza
TIÐ
[email protected]
Hamdi Uçar'ýn milletvekilliði...
Muhammet
Ali E.
Ethem E.
girdi. Ben ödedim, çýkarttým" dedi.
Olay gecesi eþinin elinde býçak
olduðunu, kendisinin býçaða hiç
dokunmadýðýný belirten Ayþegül E.,
cinayeti kendisinin iþleyemeyeceði
yönündeki ifadeye de tepki göstererek,
þöyle dedi: "Olay anýnda ben müdahale
ettim. Elimin üzerindeki týrnak yaralarý
da bunu gösteriyor. Bir kadýnýn
yapamayacaðýný söylemekle evde baþka
bir erkek olduðu mu ima ediliyor? 18
yýl boyunca maðdur edildim. Ailesine
ve kendisine karþý kin ve nefret
duymadým. Keþke böyle bir þey
yaþanmasaydý. Olay öncesinde
boþanmak istediðim zamanlar da þiddet
ve tehdit gördüm. Hatta çocuklarým da
tehdit edildi. Ben beraatimi istiyorum."
AVUKAT BEKAR: "SINIRIN
AÞILMASI SÖZ KONUSU DEÐÝL"
Sanýðýn avukatý Mehmet Bekar da,
savcýnýn mütalaasýnda yer alan meþru
müdafaada sýnýrýnýn aþýlmasý ifadesine
katýlmadýðýný söyledi. Avukat Bekar,
þöyle konuþtu: "Meþru müdafaa var,
ancak sýnýrýn aþýlmasý söz konusu
deðildir. Maktul, kendisine içki
verilmemesini gerekçe göstererek, üst
kattan býçaðý ve tüfekten dönme
tabancasýný alarak aþaðýya inmiþ, býçaðý
müvekkilime öldürücü þekilde
sallamýþtýr. Sanýk, kendisi evden çýkma
ihtimali olsa da çocuklarý evdedir.
Dolayýsýyla sanýk meþru müdafaa
koþullarý altýnda bu eylemi
gerçekleþtirmiþtir. 18 yýl aile içi þiddete
maruz kalan müvekkilimin beraatini,
olmadýðý takdirde sýnýrý aþarak
öldürdüðü gerekçesiyle ceza
verilmemesini talep ediyorum."
CEZA VERÝLMEDÝ
Mahkeme, meþru savunmada sýnýrýn
aþýlmasýnýn mazur görülebilecek bir
heyecan, korku veya telaþtan ileri
geldiðine hükmederek sanýða ceza
verilmesine yer olmadýðýna karar verdi.
Soruþturma sýrasýnda bir gün gözaltýnda
kalan sanýðýn, hükmün kesinleþme
tarihini izleyen bir yýl içinde tazminat
talebinde bulunabileceði de bildirildi.
Ayþegül E.
ETHEM E.: "ADALETÝ
HERHALDE KENDÝMÝZ
SAÐLAYACAÐIZ"
Ayþegül E., duruþma sonunda polis
eþliðinde adliyeden ayrýlýrken, ölen
Muhammet Ali E.'nin babasý Ethem
E., karara tepki gösterdi.
Savcýnýn, sanýðýn avukatlýðýný
yaptýðýný savunan Ethem E., þöyle
konuþtu: "Bu kararý bekliyordum.
Þimdi ne olacak? Vatandaþlar kendi
adaletini kendi saðlayacak. Bu
mahkemeler göstermelik. Katilin
söylediklerinin tamamý yalandýr.
Oðlumun boyun kemiði kýrýlmýþtýr.
Benim oðlum o kadar cahil deðildi.
Adaleti herhalde kendimiz düþünüp
kendimiz saðlayacaðýz.
Bunu idam da etselerdi, benim acým
dinmeyecek. Dinmesi mümkün deðil.
Bu içerideki maaþýyla çalýþan
sorumsuz kiþiler baþta savcýsý, hakimi
ve mahkeme heyeti ilahi adalet
karþýsýnda þaþmaz ceza göreceklerdir.
Allah bana sabýr versin." (DHA)
3 gardiyaný yaralayan sanýk, SEGBÝS'le hakim karþýsýna çýktý
Cinayetten hüküm giyen
mahkûmun cezaevinde 3 gardiyaný
yaraladýðý davada sanýk Kaya Y.
verdiði ifadeyle mahkeme heyeti ve
salondakileri þaþýrttý.
Kocaeli 1 Nolu T Tipi Cezaevi'nde
2014 yýlýnýn Mayýs ayýnda gardiyanlarýn
çöp topladýðý sýrada kendisine cezaevi
tarafýndan meyve soymasý için verilen
meyve býçaðýyla Recep G., Ýbrahim A.
ve Siyami Ö. isimli 3 gardiyaný
yaralayan Kaya Y., Sesli ve Görüntülü
Biliþim Sistemi (SEGBÝS) ile hakim
karþýsýna çýktý.
www.pusulagazetesi.com.tr
Zonguldak 2'nci Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde görülen davada
tutuklu bulunduðu Kocaeli T Tipi
Cezaevi'nden SEGBÝS baðlantýsý ile
hâkim karþýsýna çýkan evli ve 2 çocuk
babasý Kaya Y., Mahkeme Baþkanýnýn
kendisine söz vermesiyle birlikte
salonda bulunan herkesi hayrete
düþürdü. Sanýk, mahkeme heyetinden
söylediklerinin aynen tutanaða
geçirilmesini talep etti. Daha sonra
Kaya Y. yaptýðý savunmada, gördüðü
psikolojik tedavi sebebiyle hafýza
kaybý yaþadýðýný ve 3 gardiyanýn
býçaklandýðý olayý hatýrlamadýðýný ifade
etti. Daha sonra "Hatýrlamama raðmen
ben böyle bir olayý gerçekleþtirmiþ
olamam" diyen Kaya Y., "Kamera
görüntülerinde benim bir benzerimi
kullanmýþ olabilirler. Beni tehditle
intihara sürüklediler. Bunlar devletin
içinde bir örgüt, bu örgüt beni
delirtmeye çalýþýyor" dedi.
Mahkeme Baþkaný da, "Ne örgütü?
Sen ne örgütünden bahsediyorsun? Bu
bahsettiðin örgütün seninle ne iþi var?"
diye sordu. Bunun üzerine Kaya K.,
"Daha önce öldürdüðüm adamýn
bunlarla baðlantýsý var. Müþtekiler
memur deðil, devlet düþmaný, bu örgüte
hizmet eden insanlardýr" diye konuþtu.
Sanýk Kaya Y.'nin savunmasýnýn
ardýndan avukatý Kaya Y.'nin daha önce
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý
Hastanesi'nde tedavi gördüðünü,
psikiyatri sorunlarý olduðunu, sanýðýn
cezai ehliyeti olmadýðýný ifade etti.
Dava, 21 Nisan 2015'e
ertelenirken, duruþmada olay anýnýn
görüntüleri izleneceði için sanýðýn
da mahkeme salonunda hazýr
bulunmasýna karar verildi. (ÝHA)
Akaryakýt yine zamlandý
Ayrýlmak istemeyen
sevgilisini öldürdü
Alaplý’da 44 yaþýndaki Yadikar A., iddiaya göre,
ayrýlma isteðini kabul etmeyen sevgilisi 41 yaþýndaki
Hakký B.'yi tartýþma sýrasýnda býçaklayarak öldürdü.
Olay, önceki gece saat 23.30 sýralarýnda, eþinden
ayrýlan Hakký B.'nin Tepeköy Mahallesi Orhangazi
Caddesi'ndeki evinde meydana geldi. Yadikar A,
iddiaya göre, emekli madenci Hakký B.'ye ayrýlmak
istediðini söyleyince tartýþma çýktý. Kavgaya dönen
olayda Yadikar A., mutfaktan ekmek býçaðýný alarak
Hakký B.'nin kalbine sapladý. Evde bulunan Yadikar
A.'nýn erkek kardeþinin haber vermesiyle gelen
112 Acil Servis ekibi, Hakký B.'ye müdahale etti.
Ereðli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Hakký B.,
kurtarýlamadý. Polis, Yadikar A. ve kardeþi D.A.'yý
gözaltýna aldý. Yadikar A. ve kardeþi, ifadelerinin
ardýndan polisin geniþ güvenlik önlemleri altýnda
adliyeye sevk edildi. Yadikar A. tutuklanýrken,
kardeþi D.A. ise serbest býrakýldý. (DHA)
Benzine ve motorine dün gece zam yapýldý. Benzin
fiyatlarýnda 11 kuruþ olan zam, motorin fiyatlarýna ise 6
kuruþ olarak yansýdý. Motorinin litre fiyatý, þubat ayýnýn
ilk 10 gününde gelen iki zamla birlikte 3,57 TL'den
3,71 TL'ye yükselmiþti. 6 gün önce 15 kuruþ zam gören
benzinin litresi ise 4,29'den satýlýyor. Son günlerde
ham petrol fiyatlarý artýþta etkili olsa da Türkiye'de
dolarýn 2,5 lirayý geçmesi akaryakýt ürünlerine zam
olarak yansýyor. Zamlý fiyatlar bu gece yarýsýndan
itibaren geçerli olacak. (Haber: Cüneyt Özfidan)
Operasyon tamam…
AK Parti'de taþlar yerine oturdu.
Zeki Tosun'un Ýl Baþkan adayý olarak
belirlenmesinin ardýndan Kilimli ve Çaycuma'ya
da atama yapýldý.
Çaycuma'da eski Ýlçe Baþkaný Ahmet
Çolakoðlu yeniden göreve getirildi.
Kilimli'de de Mahmut Kanberoðlu Ýlçe Baþkaný
oldu.
Pusula Gazetesi ve televizyonu, internet
siteleriyle Ankara'da yaþanan bu geliþmeleri son
dakika anonslarýyla okuyucularýna ulaþtýrdý.
Haberimizi kullanan siteleri anladýk da, haberi
atlayan basýn yayýn organlarýnýn Pusula'yý
yalanlama çabalarýna oldukça güldük.
Oysa biraz sabýrlý olsalar, gerçeði
öðreneceklerdi.
Neyse…
AK Parti'de teþkilatlar tamamlandý.
Seçime hazýr hale getirildi.
Þimdi seçim çalýþmasý baþlayacak.
Herkese kolay gelsin.
Salih Demir'in adaylýðý…
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný
Salih Demir, yaparlarsa, AK Parti'den milletvekili
adayý olacak.
Bu nedenle görevinden istifa etti.
Salih Demir'den çok iyi bir milletvekili olur.
Mevcut milletvekillerinden daha çok hizmet
eder.
Ama benim kiþisel kanaatim, Salih Demir, AK
Parti'den aday olamaz.
Daha doðrusu, AK Parti, Salih Demir'i aday
yapmaz.
Demir, AK Parti'den aday olamazsa, rotayý
MHP'ye kýrar.
Oradan aday olabilir mi?
Aday olursa, seçimi kazanabilir mi?
Bu sorularýn cevabý için henüz çok erken.
Ama Salih Demir'in çok çalýþmasý lazým…
MHP, vekil çýkartabilir mi?
Tavuk eti üretimi yüzde 1 azaldý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Zonguldak
Bölge Müdürlüðü, "Kümes Hayvancýlýðý Üretimi/Aralýk
2014" sonuçlarýný açýkladý. TÜÝK Zonguldak Bölge
Müdürü Þeref Demirtaþ, mevsim ve takvim etkisinden
arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarýnýn bir önceki aya
AK Parti Zonguldak Ýl Baþkaný Hamdi Uçar,
görevinden istifa etti.
AK Parti'den Zonguldak milletvekili aday adayý
oldu.
Seçilebilecek bir sýradan aday olacaðýný
sanýyorum.
AK Parti, bu dönem; partiyi satmayacak, zor
günde dimdik duracak isimleri aday gösterecek.
Cemaat olayýndan sonra yeni bir "tuzluk" olayý
yaþamak istemeyen AK Parti, iþi sýký tutuyor.
AK Parti teþkilatlarýnda 12 yýl görev yapmýþ bir
isim olan Hamdi Uçar'ýn kim ne derse desin
Genel Merkezde müthiþ bir desteði var.
Öyle olmasaydý, bu kadar yýldýr Ýl Baþkanlýðý
görevinde kalamazdý.
Hemen her gün bir dosya ile Ankara'ya
gidilmesine raðmen o koltukta oturamazdý.
Bazý milletvekillerinin görevden alýnmasý
yönündeki baskýya dayanýlmazdý.
Ama o, bu görevi alnýnýn akýyla yaptý.
Tertemiz bir þekilde, tam da zamanýnda býraktý.
Ýktidar partisinde her kademede görev yaparak
müthiþ bir tecrübe kazanan Hamdi Uçar'ýn
milletvekilliði dönemini gerçekten merak
ediyorum.
göre yüzde 2,2 arttýðýný belirterek, "Mevsim ve
takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen
tavuk sayýsý bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarken,
tavuk eti üretimi ise yüzde 1 azaldý.
Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye
göre; kesilen hindi sayýsý bir önceki aya göre yüzde 8,5,
hindi eti üretimi ise yüzde 5,7 arttý" dedi.
Bölge Müdürü Demirtaþ, takvim etkisinden
arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarýnýn da bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,6 arttýðýný ifade ederek,
"Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen
tavuk sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 12,1,
tavuk eti üretimi ise yüzde 14,8 arttý. Takvim etkisinden
arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen hindi sayýsý bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8,7, hindi eti üretimi ise
yüzde 15,6 arttý" diye konuþtu. (Haber Merkezi)
Bakmayýn siz MHP Ýl Baþkaný Hamdi Ayan'ýn,
"En az iki milletvekili çýkartacaðýz" demesine…
MHP, Zonguldak'ta ancak Zeki Çakan,
Halil Posbýyýk, Ali Uzun gibi isimlerle seçimi
zorlayabilir.
Diðer adaylar partiye hiçbir þey katamaz.
Zaten, Zonguldak'tan milletvekili
çýkartabilecek bir durum olsa, CHP Zonguldak
Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ýn oðlu
Erkan Bülent Haberal, burada sýrayý kimseye
kaptýrýr mý?
Ama Haberallar, geçen sefer olduðu gibi bu
sefer de Ali Uzun'un önünü keserler.
Çünkü bu ailenin Zonguldak gibi bir derdi yok.
Öyle bir dertleri olsa, Zonguldak halkýna
verdikleri sözleri tutarlar.
- Günün Sözü Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe
ulaþtýramayan okçudan daha baþarýlý sayýlamaz.
- Montaigne -
11 Þubat 2015 Çarþamba
Göç alan Zonguldak, göç veren oldu
‰ "Emeðin Baþkenti" olarak bilinen Zonguldak'ta nüfus, TTK iþçi sayýsýnýn azalmasý, özel maden þirketlerinin
kapanmasý sonucu son 5 yýlda 20 bin 907 kiþi azaldý. GMÝS Genel Baþkaný Eyüp Alabaþ, iþsiz kalan
madencilerin Soma, Trakya ve Çayýrhan gibi kömür madenlerinin bulunduðu bölgelere göç ettiðini söyledi.
www.pusulagazetesi.com.tr
Þen: 'Stres, durup dururken
ya da kendiliðinden oluþmaz'
Zonguldak Belediyesi'nde "Stres Yönetimi"
konulu eðitim semineri verildi. Belediye Eðitim
Salonu'ndaki semineri, Lefke Avrupa Üniversitesi
Öðretim Üyesi ve Kiþisel Geliþim-Evlilik ve Aile
Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Bülent Þen verdi. Ayný
zamanda 1985 yýlýnda Kara Harp Okulu'ndan
teðmen olarak mezun olan ve 2006 yýlýnda Kara
Pilot Yarbay olarak emekli olan Lefke Avrupa
Üniversitesi'nde Öðretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr.
Bülent Þen, seminerde; "stres yönetiminin genel
hükümleri, stres kaynaklarý, stres yönetimi çeþitleri,
bireysel ve örgütsel baþa çýkma yöntemleri ve aile
içi stres kaynaklarý olmak üzere, hayatýmýzda her
daim var olan stresle baþa çýkma yöntemleri"
hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Özellikle, stresin, bireyler üzerinde etki yapan ve
onlarýn davranýþlarýný ve insanlarla iliþkilerini
etkileyen bir kavram olarak deðerlendiren Yrd. Doç.
Dr. Þen, "Stresin oluþmasý için insanýn içinde
bulunduðu ya da hayatýný sürdürdüðü ortam ve
çevrede meydana gelen deðiþimlerin insaný
etkilemesi gerekir. Ortamdaki deðiþmelerden her
birey etkilenir ancak, bazý bireyler bu deðiþmelerden
daha çok veya daha yavaþ etkilenmektedirler" dedi.
Stresin belirtilerinden bahseden Þen, stresin
fiziksel belirtiler, duygusal belirtiler, zihinsel
belirtiler, sosyal belirtiler ve olaðan durumlar olarak
gruplandýrýlabileceðini kaydetti. Stresle baþ etme
yöntemlerini örneklerle anlatan Þen'e konuþmalarýn
ardýndan Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem
Akdemir, günün anýsýna Zonguldak'ýn simgesi olan
madenci heykeli armaðan etti. (Haber Merkezi)
Tarih boyunca ürettiði taþkömürü ile
sanayiye büyük katkýlarý olan ve
Türkiye'nin birçok kentinden göç alan
Zonguldak, 1990'dan itibaren Türkiye
Taþkömürü Kurumu'nun (TTK)
küçülmesi ve alternatif sanayi
kuruluþlarýnýn oluþturulamamasýyla
birlikte göç vermeye baþladý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
verilerine göre kentte 2010'da 619 bin
703 kiþi yaþarken, bu rakam 2011'de
612 bin 406, 2012'de 606 bin 527,
2013'de 601 bin 567, 2014'de ise 598
bin 796'ya düþtü. Zonguldak nüfusu
5 yýl içinde 20 bin 907 kiþi azaldý.
Bülent Ecevit Üniversitesi'nce
(BEÜ) hazýrlanan, "Göçün SosyoEkonomik Nedenleri ve Alýnabilecek
Tedbirler" konulu çalýþmada, TTK'da
çalýþan iþçi sayýsýnýn her geçen yýl
düþtüðü ve buna baðlý olarak iþçi alýmý
yapýlmadýðýna iþaret edilerek, bunun
sonucunda kentte ticari hayatýn
daraldýðý ve nüfus artýþýnýn durduðu,
hatta her yýl 6-7 bin kiþinin göç
ettiðine dikkat çekildi.
ALABAÞ: "GÖÇ ALAN DEÐÝL,
GÖÇ VEREN OLDUK"
Genel Maden Ýþçileri Sendikasý
(GMÝS) Genel Baþkaný Eyüp Alabaþ da,
Zonguldak'ýn, taþkömürü üretimi
sayesinde Türkiye'nin tüm
bölgelerinden göç alarak oluþan bir
þehir olduðunu ancak, son dönemde
hükümetin maden iþletmeleri
konusundaki politikalarý ve ithal
kömürdeki artýþýn bölgedeki
kömür üretimini ciddi oranda
etkilediðini kaydetti.
Alabaþ, þöyle dedi:
"Maalesef son dönemde ülkemizde
uygulanan üretim politikalarý, Türkiye
Taþkömürü Kurumu'da iþçi azalmasý,
özel sektörün teþviklerden
yararlanamamasý ya da farklý
uygulamalarla sýkýþtýrýlmasý sonucu kent
göç alan deðil, göç veren bir il haline
gelmiþ, nüfusu son dönemde azalmýþtýr."
"SOMA, TRAKYA,
ÇAYIRHAN'A GÝDÝYORLAR"
TTK'nýn norm kadrosu 14 bin 500
iken, 9 bine yakýn iþçiyle üretim
yaptýðýna dikkat çeken Alabaþ, özel
kömür iþletmelerinin de ürettiði kömürü
pazarlayamamasý nedeniyle çoðunun ya
kapandýðýný ya da kapanma noktasýna
geldiðini söyledi. 2014'ün kömür
madenciliði sektörü açýsýndan zor bir yýl
olduðuna iþaret eden Alabaþ, þöyle
konuþtu: "Toplu iþ cinayetlerinin olduðu
bir yýldý. Dolayýsýyla bu kazalardan
sonra çýkan yasal düzenlemeler
nedeniyle de özel sektörde kapanan
iþyerleri var. Bu kapanan iþ yerlerindeki
arkadaþlarýmýz bu zor dönemde
iþsizlikle karþý karþýya kalmakta ve
madencilik faaliyetleri olan yerlere göç
etmek zorunda kalýyorlar. Bugün
baktýðýnýz zaman Zonguldak'tan giden
insanlarýn bir çoðu Türkiye'nin
madencilik faaliyeti olan yerlere
gitmektedir. Özellikle Soma'ya,
Trakya'ya ve Çayýrhan gibi deðiþik
yerlere madencilik faaliyeti yapan
yerlere göç etmektedir. Bölge insaný
olarak bildiðimiz, yaptýðýmýz tek iþ
madencilik. Bunun sebebi de bu."
"TTK'YA SAHÝP ÇIKMALIYIZ"
Türkiye'nin kömür ithalatýna her yýl
5 milyar dolar ödediðine vurgu yapan
Alabaþ, "Bu dönemde yeniden üretim
ekonomisine dönmek zorundayýz.
Özellikle TTK'ya sahip çýkarak bu
bölgenin yaþatýlmasý, göç veren deðil,
göç alan bir kent pozisyonuna
dönmemiz gerektiðini düþünüyorum"
diye konuþtu. (DHA)
Karahalil: 'Protokol kurallarýna önem vermeli ve bu kurallarý bilmeliyiz'
Zonguldak Belediyesi "Eðitim
Semineri" programlarýna tüm hýzýyla
devam ediyor. Türkiye Belediyeler
Birliði Belediye Akademisi ve
Zonguldak Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý
ve Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile
yapýlan eðitim semineri, önceki gün
Belediye Eðitim Salonu'nda
gerçekleþtirildi. Ýlk olarak Ýstanbul
Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gülgün
Karahalil tarafýndan "Protokol
Kurallarý" anlatýlýrken, özellikle, Yrd.
Doç. Dr. Gülgün Karahalil, protokol
sýralamasý (oturma düzeni, konuþma
sýralarý, karþýlama ve uðurlama) ve
protokole hitap etme sanatý, yönetsel
davranýþlar, geçiþlerde öncelik,
araçlarda öncelik, resmi ziyaretler ve
makamdaki davranýþlara vurgu yaparak,
dinleyicilere örneklerle açýklamalarda
bulundu. Belediye yönetiminde protokol
Ýstanbul Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil,
"Protokol Kurallarý" hakkýnda seminer verdi.
Devrek Belediyesi'nden
ölçü ve tartý aleti uyarýsý
Devrek Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, 2013
yýlý damgalý ölçü ve tartý aleti bulunan iþyerlerinin, 2
Mart 2015’e kadar beyanname vermeleri gerektiði
bildirildi. Devrek Belediyesi, periyodik olarak
muayene yapýlmasý gereken 2013 yýlý damgalý ölçü ve
tartý aletlerine sahip iþletme sahiplerinin Þubat ayý
içerisinde beyanname vermeleri için uyarýda bulundu.
Konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, konunun
önemine dikkat çekilerek, þu ifadelere yer verildi:
"3516 sayýlý Ölçüler ve Ayar Kanunu ile buna baðlý
çýkarýlan yönetmelikler uyarýnca ellerinde 2013 yýlý
damgalý ölçü ve tartý aleti bulunduran gerçek ve tüzel
kiþilerin, ölçü ve tartý aletleri için 2 Mart 2015 tarihine
kadar Belediyemiz Yazý Ýþleri Müdürlüðü'ne
beyanname vermeleri gerekiyor. Ýlgili
vatandaþlarýmýzýn cezalý duruma düþmemeleri için
yasal süresi içerisinde beyannamelerini belediyemize
ulaþtýrmalarý zorunludur." (Haber Merkezi)
Eyüp
Alabaþ
Zonguldak Belediye Baþkaný
Muharrem Akdemir, günün anýsýna
Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil'e
Devrek bastonu armaðan etti.
Baþkan Akdemir, Ýnsan
Kaynaklarý ve Eðitim
Müdürü olarak tam 20 yýldýr
görev yapan Hatice Alýn'ý
tebrik ederek, çiçek verdi.
kurallarýnýn son derece önemli olduðunu
ifade eden Yrd. Doç. Dr. Karahalil,
"Protokol kurallarýnda, temsil esasý,
saygý, görgü hepsi bir bütünlük
içermektedir. Genellikle hitap þeklinde
ve mesafede eksiklikler var.
Eksiklikleri giderebilmek için, protokol
kurallarýna önem vermeli ve bu kurallarý
bilmeliyiz. Yönetimde protokol, bir
anlamda 'Resmi Görgü Kurallarý'
demektir" þeklinde konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan Zonguldak
Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir,
günün anýsýna Yrd. Doç. Dr. Gülgün
Karahalil'e meþhur Devrek bastonu
armaðan ederek, seminerin çok verimli
ve güzel geçtiðini, Yrd. Doç. Dr.
Karahalil'e teþekkür ederek, bundan
sonraki çalýþmalarýnda kendisine
baþarýlar diledi.
Seminer programýn ardýndan
Zonguldak Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý
ve Eðitim Müdürü olarak tam 20 yýldýr
görev yapan Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim
Müdürü Hatice Alýn'ý tebrik eden ve
çiçek takdim eden Zonguldak Belediye
Baþkaný Muharrem Akdemir,
"Zonguldak Belediyesi'nde Ýnsan
Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü olarak
tam 20 yýldýr görevini layýkýyla
sürdürmüþ olan Ýnsan Kaynaklarý ve
Eðitim Müdürü Hatice Alýn'ýn 20'nci
yýlýný huzurlarýnýzda kutluyorum" dedi.
Yapýlan jest karþýsýnda duygulanan
Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü
Hatice Alýn ise, "Tam 20 yýldýr bu
görevi en iyi þekilde yerine getirmeye
çalýþtým ve halen iþimi severek
yapýyorum. Belediyede, belediyeci
olarak ve Ýnsan Kaynaklarý'nda
çalýþmaktan son derece mutlu ve
gururluyum. Bu çiçeði tüm çalýþma
arkadaþlarým adýna alýyorum"
þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)
Hamsi, palamut ve çinakopa yem oldu
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde hamsinin, palamut ve
çinakop balýðýnýn kurbaný olduðu ve bu nedenle tezgahlarda
yerini alamadýðý belirtildi. Ereðlili balýkçýlardan Þenol
Sönmez, temel besin maddesinden olmasý dolayýsýyla palamut
ve çinakopun hamsiyi yediðini ve bu nedenle hamside sýkýntý
çekildiðini kaydetti. Sönmez, açýklamasýnda, "Bu sene
palamut çok oldu. Senelerdir olmayan çok kuvvetli bir
çinakop akýný oldu. Haliyle hamsi de bu balýklarýn temel
besinleri olduðu için palamut ve çinakop denizlerdeki hamsiyi
bitirdi. Þu anda þoklanmýþ hamsi satýyoruz. Ara arada
Gürcistan'dan gelen yerli hamsi de satýyoruz" dedi. (ÝHA)
AK Parti'den milletvekili aday adayý olmak için görevlerinden istifa eden Aþkar:
11 Þubat 2015 Çarþamba
'Yeniden Büyük Zonguldak adýna,
sorumluluk almaya karar verdim'
‰ Memur-Sen Ýl Temsilcisi Kamuran Aþkar, AK Parti'den milletvekili aday adayý olmak için görevlerinden istifa etti.
"Yeniden Büyük Zonguldak adýna, bizim için yeni bir kulvar pozisyonundaki siyaset sahnesinde sorumluluk almaya karar
verdim" diyen Aþkar, istifa dilekçesini ve rozetini, Saðlýk-Sen Zonguldak Þube Baþkaný Mehmet Ali Kara'ya teslim etti.
Haber: Cüneyt Özfidan
Memur-Sen Zonguldak Ýl Temsilcisi
Kamuran Aþkar, 25'inci dönem
milletvekili seçimlerinde aday adayý
olmak için görevlerinden istifa etti. Ýstifa
dilekçesini ve Memur-Sen rozetini,
sendika binasýnda yaptýðý açýklama ile
Saðlýk-Sen Zonguldak Þube Baþkaný
Mehmet Ali Kara'ya teslim eden Aþkar'ýn,
Adalet ve Kalkýnma Partisi'nden (AK
Parti) milletvekili aday adayý olmasý
bekleniyor. Milletvekili aday adaylýðý için
görevinden istifa eden Kamuran Aþkar,
"1990 yýlýnda baþladýðým öðretmenlik
hayatýmda ve 2001 yýlýnda yönetici olarak
baþladýðým sendikal yaþantýmda; 7
Haziran 2015'de gerçekleþecek 25'inci
dönem milletvekilliði seçimlerinde
milletvekili aday adayý olmak için
bulunduðum Memur-Sen Ýl Temsilciliði
görevimden istifa ediyorum. Her zaman
mensubu ve üyesi olmaktan büyük onur
duyduðum Memur-Sen Ýl
Temsilciliði'nden ayrýlýrken þunu özellikle
bilmenizi istiyorum ki, görevler ve görev
yerleri deðiþir; ancak inançlara ve
deðerlere hizmet hiç bitmez. Bu sebepten
bugünkü istifamý bir veda deðil; yeni bir
baþlangýç olarak görmek gerekir. Bu
baþlangýç, sendikal mücadelemizde
defalarca dillendirmekten kaçýnmadýðýmýz
genelde millete, özelde ise þehre ve þehrin
iç dinamiklerine yapýlacak bir hizmet
baþlangýcýdýr" dedi.
AÞKAR: "8 BÝN 200 ÜYE ÝLE
ZONGULDAK'IN DA
EN BÜYÜK SÝVÝL TOPLUM
ÖRGÜTÜ OLDUK"
Örgütlü gücün ve örgütlenmenin bir
ihtiyaç olduðunu her fýrsatta söylediklerini
ifade eden Aþkar, "Biz sendikacýlýðýmýza
baþlarken, saða-sola bakmadan, 'ben
varým' demeyi, ama bireysel olarak deðil,
örgütsel olarak 'varým' demeyi ilke
edindik. 800 bin üyeyle Memur-Sen,
Türkiye'nin en büyük konfederasyonu
olurken, 8 bin 200 üye ile Zonguldak'ýn da
en büyük sivil toplum örgütü olduk. Dava
arkadaþlarýmla birlikte yüzlerce saat
konuþulabilecek zaferleri, duruþu ve milli
iradeden yana tavýr alan bir anlayýþý
Zonguldak'ta oturtmayý baþardýk.
Çakýr ve Yalýboyu
muhtarlarý buluþtu
Memur-Sen Zonguldak Ýl Temsilcisi Kamuran
Aþkar, 25'inci dönem milletvekili seçimlerinde
aday adayý olmak için görevlerinden istifa etti.
2001'de baþlayan özgür, sivil ve
demokratik Türkiye mücadelemizde bir
yandan vesayeti tasfiye ederken diðer
yandan da Zonguldak'ý küreselleþen bir
ülkenin kenar mahallesi olmaktan
kurtarmak için söylem ve eylemler
geliþtirdik. Katsayý adaletsizliðine son
veren, baþörtüsünü yeniden özgürlükle
tanýþtýran, kamu görevlilerini toplu
sözleþme hakkýyla buluþturan,
vesayetin bütün retoriklerine karþý
demokrasinin pratiklerini öneren bir
Memur-Sen duruþunun Zonguldak'taki
liderliðini üstlendik.
Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen bizim
için dünyevi ve maddi kazançlarý elde
etmenin merkezi olmadý, olamazdý.
Sendikacýlýðýmýzý, sivil toplum
örgütçülüðümüzü bir yandan
Zonguldak'ýmýzýn mütedeyyin insanlarýný
özgürlüklerine vurulmuþ prangalarýndan
kurtarmak, milletimizin büyük bir
kýsmýný yok sayan ötekileþtirme
çukurlarýný kapatmak, kadim kardeþliði
hâkim kýlarak kucaklaþmak için
kullanýrken, diðer yandan da insanlýðýn
mazlum ve maðdur kitlelerinin yardým
eli olmanýn, zulme ve zalime direniþin
merkezi yaptýk. On dört yýllýk sendikal
mücadelemizde bizleri en çok mutlu eden
husus özgürlük ve sivilleþme yolunda
attýðýmýz adýmlar ve bu uðurda
gösterdiðimiz gayretlerdir. 27 Nisan emuhtýrasýnda þehrimizde tek basýn
açýklamasý yapan sivil toplum örgütü
olmamýz; 4+4+4 eðitim reformunun fikir
babasý ve uygulayýcýlarý olmamýz; katsayý
adaletsizliðine gür bir seda ile ses
çýkarmamýz; kamuda kýlýk-kýyafet devrimi
ve kamuda baþörtüsü serbestliði
noktasýnda þehrimizde yüz yirmi bin imza
toplamamýz ilk aklýmýza gelenlerdir. Bu
kutsal mücadelenin siyaset kulvarýnda da
devam etmesi gerektiði düþüncesini
arkadaþlarýmla, teþkilatýmla ve desteðini
her an yanýmda hissettiðim ailemle istiþare
ederek, 'Yeniden Büyük Zonguldak' adýna,
bizim için yeni bir kulvar pozisyonundaki
siyaset sahnesinde sorumluluk almaya
karar verdim. Bu çerçevede milletvekili
aday adayý olarak sivil toplumdan sivil
siyasete geçiþ yapma kararý almýþ
bulunmaktayým. Ýstiþare sonucunda alýnan
bu kararýn þehrimiz, milletimiz, ülkemiz
ve dünya mazlumlarý için hayýrlara vesile
olmasýný, hayýrlý hizmetlere kapý
aralamasýný temenni ediyor, Memur-Sen
ve Eðitim Bir-Sen'deki görevlerim
süresince dostluktan öte bize
kardeþliklerini gösteren büyük Memur-
Sen ailesine teþekkür ediyorum. Haklarýný
helal etmelerini rica ediyorum. Allah,
hepimizi kendi hükmünün icrasýna vekil
kýlsýn. Allah yâr ve yardýmcýmýz olsun"
açýklamasýnda dulundu.
KARA: "ALLAH YAR VE
YARDIMCISI OLSUN"
Kamuran Aþkar, rozetini ve istifa
dilekçesini Saðlýk-Sen Zonguldak Þube
Baþkaný Mehmet Ali Kara'ya verdi. Kara,
için, "Bazý isimler vardýr ki, o isimlerin
yetiþtiði þehirlerÝ þanslý saymak lazýmdýr.
Peygamberler þehri Urfa için Akif Ýnan
neyse, Konya için Necmettin Erbakan
neyse, Ýstanbul için Recep Tayyip
Erdoðan neyse, Zonguldak içinde
Kamuran Aþkar odur. Kamuran Aþkar'ý tek
kelimeyle 'inanmýþ adam' olarak
tanýmlamak, en doðru tanýmdýr. Kamuran
Aþkar, meslek olarak eðitimci, çalýþan
olarak sendikacý, sendikacý olarak bir
lider, yardým derneklerinde fakirlerin
ümidi, meydanlarda tüm mazlumlarýn sesi
olmuþtur. Memur-Sen olarak bizler
Kamuran Baþkanýmý seçilse de, seçilmese
de sonuna kadar yanýnda olmamýzý
deklare ediyor, Baþkanýma bu camianýn
her zaman yanýnda olduðunu bilmesini
istiyorum. Allah yar ve yardýmcýsý
olsun" diye konuþtu.
Birleþik Haziran Hareketi Zonguldak Meclisi'nden velilere boykot çaðrýsý
'Bilimsel ve laik eðitim için ayaktayýz'
Birleþik Haziran Hareketi Zonguldak
Meclisi, bilimsel ve laik eðitime dikkat
çekmek amacýyla 13 Þubat 2015 Cuma
günü velilere çocuklarýný okula
göndermeme çaðrýsýnda bulundu. Birleþik
Haziran Hareketi Zonguldak Meclisi'nden
yapýlan yazýlý açýklamada, "Çocuklarýmýz
ve geleceðimiz görünmemiþ bir saldýrý
altýnda! Çocuklarýmýzý, 'hurafeler öðrensin,
www.pusulagazetesi.com.tr
körpe beyinleri korkularla çarpýlsýn,
ortaçað tezgahlarýndan geçsinler' diye
deðil; 'bilimsel düþünmeyi, sorgulamayý,
araþtýrmayý, aydýnlanmanýn kazanýmlarýný
deneyerek öðrensinler' diye okula
gönderiyoruz" denildi.
Açýklama þöyle: "AKP iktidarý;
yolsuzluklarýn üzerine örtmek için, ülkenin
akarsularýnýn, ormanlarýnýn, daðýnýn taþýnýn
sermayeye peþkeþ çekilmesine duyulan
öfkeyi hafifletmek için, on binlerce iþçinin
canýnýn yitirmesinin sorumluluðundan
kaçmak için, iþlediði savaþ suçlarýnýn bir
gün karþýsýna çýkmasýndan korktuðu için,
halkýn dini duygularýný istismar ediyor.
Toplumun tüm gözeneklerini dinle
doldurdukça suçlarýyla hesaplaþmaktan
kurtulabileceðini düþünüyor. AKP, kendi
güdümünde gerçekleþen Eðitim Þurasý
kararlarýna dayanarak þimdi zorunlu din
derslerini anaokullarýna indirmeye ve tüm
okullarýn imam hatipleþtirilmesinde yeni
bir adým atmaya hazýrlanýyor. Buna izin
vermeyeceðiz! Zorunlu din derslerine ve
okullarýn imam hatipleþtirilmesine 'hayýr'
demek için 13 Þubat 2015 Cuma günü
çocuklarýmýzý okullara göndermeyeceðiz.
Ýlk, orta ve lise eðitimini kapsayan boykotu
halkýn bugüne kadar görülmedik
dayanýþmasýný örgütleyerek baþaracaðýz.
Kararlýlýk, inat ve umut daha küçükken
bir çocuðun elinden alýnýrsa onu hayat
boyu bekleyen þey güce ve güçlüye itaat
etmek olur. Kararlýlýk, inat ve umut
çocuklarýmýza sunabileceðimiz bilimsel
ve laik eðitimle mümkün olur. Çünkü bir
çocuk ancak sorgulayarak, eleþtirerek
ve þüphe duyarak kararlýlýðýný, inadýný
ve umudunu koruyabilir. Bu yüzden
13 Þubat Cuma günü saat 12.30'da
Madenci Anýtý'nda buluþuyoruz.
Çocuklarýmýzýn geleceðini karanlýða
teslim etmeyeceðiz." (Haber Merkezi)
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ereðli Ýlçe
Baþkaný M. Fatih Çakýr, Yalýboyu'nda yer alan 9 köy
muhtarý ile bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.
Geçen hafta AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkanlýðý'na gelerek,
Baþkan Çakýr'a makamýnda yeni görevi için "hayýrlý
olsun" ziyareti gerçekleþtiren Yalýboyu Muhtarlarý ile
Çakýr hafta sonu Ereðli Soðanlý Suyu Ali'nin Yeri'nde
kahvaltýda buluþtu. Kahvaltý sonrasý gerçekleþtirilen
toplantýda, AK Parti Ýl Genel Meclis üyeleri Rýfký
Gültekin, Ayhan Taþdelen, Kazým Beceren ve Ali
Tarakçý'nýn yaný sýra AK Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý ve
Yerel Yönetimler Baþkaný Mustafa Kumaþ, AK Parti Ýlçe
Baþkan Yardýmcýsý ve Tanýtým ve Medya Baþkaný
Mehmet Keleþ ile Yönetim Kurulu Üyesi Raif Akyar da
hazýr bulundu. Sýcak ve samimi bir ortamda
gerçekleþtirilen kahvaltýda, Bayat, Sücüllü, Cemaller,
Tepeören, Ballýca, Üçköy, Keþkek, Elmacý ve Terzi
Köyleri muhtarlarýnýn sorunlarýný Ýl Genel Meclis üyeleri
ile birlikte tek tek dinleyen Çakýr, sorunlarýn çözümü
noktasýnda üzerlerine düþeni yapacaklarýný söyledi.
"YALIBOYU BÝZLER ÝÇÝN ÖNEMLÝ"
Yalýboyu olarak bilinen köylerin sorunlarýnýn kendileri
için büyük önem arz ettiðini ifade eden Çakýr, þunlarý
söyledi: "Ýlçe Baþkaný olarak Ereðli'nin köylerine hizmet
götürme noktasýnda Ýl Genel Meclis üyelerimiz ve
Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte çalýþmalarýmýza
devam ediyor. Ereðli'mizin 90 köyü var ve bu
köylerimizde yaþayan vatandaþlarýmýzýn ihtiyaç ve
sorunlarýna iliþkin hizmet sunmak adýna muhtarlarýmýzla
bir araya gelerek taleplerini ve hizmetleri Ýl Genel Meclis
üyelerimiz ile birlikte masaya yatýrarak kararlar almak ve
bu kararlarýn takipçisi olmak adýna bu toplantýyý
düzenledik. Öncelikle katýlýmýzdan dolayý sizlere teþekkür
ediyorum. Bizlere hafta içi gerçekleþtirmiþ olduðunuz
ziyarette de sizlere ifade ettiðim ve kararlaþtýrdýðýmýz bu
toplantýlarýmýzý ilk olarak Yalýboyu muhtarlarýmýzla
gerçekleþtiriyoruz. Bölge bölge köy muhtarlarýmýzý davet
ederek, ihtiyaç ve sorunlara akýlcý çözümler bulmak adýna
toplantýlarýmýza devam edeceðiz. Hükümetimiz adýna,
partimiz adýna hizmet üreten Ýl Genel Meclis üyelerimiz
bu toplantýlarda muhtarlarýmýzla köyleri ile ilgili
gerçekleþtirilecek hizmetleri bire bir görüþme imkaný
bulacak. Bizde ilçe teþkilatý olarak bu toplantýda
alacaðýmýz kararlarýn ve hizmetlerin takipçisi olacaðýz.
Köylerimizin sorunlarýný ve öncelikli taleplerini sizlerden
bire bir duymak istedik. 'Neler yapabiliriz, Ýl Genel
Meclis üyelerimiz Özel Ýdare ve diðer kaynaklardan nasýl
bu sorunlara katký yapabilir?', bunun için buradayýz.
Hepimiz Ereðli için çalýþýyoruz. Hepimiz seçilmiþ
insanlarýz, muhtar olarak aþamadýðýnýz sorunlarýnýzý ve
bölgenin ihtiyaçlarýný çözme noktasýnda ne yapýlmasý
gerekiyorsa elimden geleni yapacaðým. Ýlçemize baðlý
tüm köy muhtarlarý ile gruplar halinde her ay bir araya
gelip, tüm köylerimize ulaþacaðýz ve sorunlarýna çözüm
arayacaðýz. Bir sýraya sokacaðýz. Ortak noktada
birleþerek nasýl bir çalýþma yapýlacaksa yapalým. Bu
toplantýlarýmýz her ay devam edecek. Ayda bir sorunlar
ele alýnarak hangi noktayýz, aldýðýmýz kararlarýn ne
kadarýný gerçekleþtirdik bunlarýn takipçisi olacaðýz."
MUHTARLAR ÇAKIR'A TEÞEKKÜR ETTÝ
Toplantýnýn gerçekleþmesinden duyduðu memnuniyeti
dile getirerek Çakýr'a ve ekibine teþekkür eden köy
muhtarlarý, ayrý ayrý söz alarak, köylerinin sorunlarýný ve
taleplerini dile getirdiler. Ýl Genel Meclis üyeleri de,
bölgelere yapýlan hizmetleri ve programlar hakkýnda
muhtarlara bilgi verdi. Toplantý, karþýlýklý görüþ
alýþveriþinin yapýlmasý ve alýnan kararlarýn
programlanmasý ile sona erdi. (Haber Merkezi)
BEÜ Karaelmas Kitap Kulübü'nden anlamlý kampanya
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Karaelmas Kitap
Kulübü, eðitime destek vermek ve aydýn insan yetiþtirmek
için "Kitaplar Ýnsanlarý Aydýnlatýr, Aydýn Ýnsanlar Da
Dünyayý" sloganýyla bir kampanya baþlattý. Zonguldak,
Ereðli, Ýstanbul, Aydýn, Antalya, Kars, Bitlis ve
Diyarbakýr'daki ilkokul ve ortaokul öðrencilerine, kitap,
defter ve kýrtasiye malzemesi toplayacak olan Kulüp,
ihtiyacý olan okullara ve öðrencilere, yardýmcý eðitim
ekipmanlarýný daðýtacak. Karaelmas Kitap Kulübü
Baþkaný Mustafa Canpolat ve Yeþim Aydýn, duyarlý
insanlarý bu kampanyaya destek vermeye çaðýrarak,
"Fazladan alýnmýþ bir defter, henüz bitmemiþ bir kalem,
okumuþ olduðumuz bir kitap, kitaplýðýmýzýn tozlu
raflarýnda kalmasýn. Asgari ücretle yaþam mücadelesi
veren insanlarýmýz, bir kitap ya da bir renkli kalemi
alamayacaðýný unutmayýnýz. Eðitim, bir ülkenin
kalkýnmasýnýn temelini oluþturmaktadýr. Bilgiye, bilime,
ýþýða yürüyen insanlar yetiþtirilmeden hiçbir ülke
kalkýnmasýný tamamlayamamýþtýr. Dünya barýþýný
saðlamayý ve bütün ülkelerin kalkýnmasýný, bilgili ve
aydýn insan yetiþtirmekle mümkün olacaðýný hep
hatýrlamalýyýz" dediler.
Canpolat ve Aydýn, vatandaþlara çaðrýda bulunarak,
"Sesimizi duyan kiþi ve kuruluþlarý bu kampanyaya destek
olmaya çaðýrýyoruz. Çok deðerli eðitim gönüllüleri,
Zonguldak ve çevresinden yardýmda bulunacak olanlar,
Bülent Ecevit Üniversitesi ana kampüs içerisinde bulunan,
Elektrik-Elektronik Mühendisliði ve Makine Mühendisliði
kantinlerine, ayrýca, Bahçelievler Mahallesi, Reyhan
Sokak Kaptan Apartmaný, Daire 7 Zonguldak adresine
malzemeleri teslim edebilirler. Derneðimize kitap ve
kýrtasiye malzemesi göndermek isteyen eðitim gönüllüleri,
ayrýntýlý bilgi almak için: [email protected]
e-mail adresinden veya (0.545) 896 36 92 nolu cep
telefonundan Kulüp Baþkaný Mustafa Canpolat'a
ulaþabilirler" diye konuþtular. (Haber Merkezi)
11 Þubat 2015 Çarþamba
www.pusulagazetesi.com.tr
Çaycuma Ýlçe Baþkanlýðý'na atanan Ahmet Çolakoðlu
ile Kilimli Ýlçe Baþkanlýðý'na atanan Mahmut
Kanberoðlu, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti.
Atamalarý gerçekleþen Çaycuma ve Kilimli Ýlçe Baþkanlarý, Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti
Devrek Kaymakamlýðý Ýlçe
Ýnsan Haklarý Kurulu toplandý
Devrek Kaymakamlýðý Ýlçe Ýnsan Haklarý Kurulu,
Kaymakam Yakup Güney baþkanlýðýnda toplandý.
Kaymakam Yakup Güney, Ýl ve Ýlçe Ýnsan Haklarý
Kurullarýnýn 2 Aralýk 2000 tarihinde kurulduðunu
hatýrlatarak, "Ýnsan Haklarý Kurullarý; toplumda ve
kamu görevlilerinde insan haklarý bilincini geliþtirmek,
insan haklarýný korumak, ihlal iddialarýný incelemek ve
araþtýrmak, insan hak ve özgürlüklerinin
kullanýlmasýnýn önündeki engeller ile hak ihlallerine
yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri
incelemek, araþtýrmak ve bunlarýn çözümüne iliþkin
önerilerde bulunmak üzere kuruldu" dedi.
Kurulda, Devrek'te mevcut 2 olan Ýnsan Haklarý
Kurul þikayet kutularýnýn 6'ya çýkarýlmasý ve bu amaçla
da, Devrek Devlet Hastanesi'ne, Ýlçe Özel Ýdare binasý
giriþine, Yeni Terminal'e, Saðlýk Merkezi'ne de birer
adet konulmasý ve her Pazartesi günü açýlmasý
kararlaþtýrýldý. Kurul ayrýca, Ýlçe Mili Eðitim
Müdürlüðü'ne yazý yazarak, ortaokul ve liselerde Ýnsan
Haklarý Kollarý kurulmasýný isteyecek. Ýlçe Ýnsan
Haklarý Kurul toplantýsýnda, ayrýca Komisyon üyeleri
de belirlendi. Buna göre; Halkla Ýliþkiler Komisyonu;
Belediye Baþkaný, Baro Temsilcisi, Yardýmsevenler
Derneði Baþkaný Hülya Karadayý, Basýn Temsilcisi
Ýbrahim Týð, Türk Hava Kurumu Baþkaný Ahmet Saka,
Eðitim Komisyonu; Devrek MYO Temsilcisi, CHP
Temsilcisi Aydýn Sarýoðlu, Muhtarlar Derneði Baþkaný
Mustafa Karakaþ, MHP Temsilcisi, Okul Aile Birlikleri
Temsilcisi Emre Ocakçýoðlu, Ýnceleme, Gözlem
Araþtýrma Komisyonu; Devrek Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr.
Ömer Ýnan, Basýn Temsilcisi Ýbrahim Týð, Ýl Genel
Meclisi Temsilcisi Mustafa Uzundal ve AK Parti
Temsilcisi Murat Durdubaþ'tan oluþtu. (Haber Merkezi)
Saltukova Belediye
Meclisi toplandý
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesine baðlý Saltukova
Belediye Meclisi'nin Þubat ayý olaðan toplantýsý, Belediye
Baþkaný Zerrin Güneþ baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
Toplantýnýn açýlýþý öncesi saygý duruþu yapýldý. Gündem
meclise okundu, önerge veren bulunmadýðýndan, gündem
maddelerinin görüþülmesine devam edildi. Çaycuma
Kaymakamlýðý Mal Müdürlüðü'nün 26 Ocak 2015 tarih
ve 83929818/46 sayýlý itiraz yazýsý görüþüldü. Belediye
Meclisi'nin 2015/2 sayýlý kararý ile yapýlan imar planý
deðiþikliðine, Çaycuma Kaymakamlýðý Mal
müdürlüðünün 26 Ocak 2015 tarih ve 83929818/46 sayýlý
itirazýnda; 647 parsel numaralý 251 bin 562 metrekare
yüzölçümlü taþýnmazýn 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu'nun
18'inci maddesi gereði yapýlan imar uygulamasý sonucu
oluþan parsellerden olduðu, imar uygulamasý yapýlýrken
bu alanda yeterince sosyal tesis alaný ayrýldýðý, Ýmar Planý
deðiþikliðinin kurumun bilgisi dýþýnda yapýldýðý, konut
dýþý kentsel çalýþma alanýnýn kullaným amacýnýn
deðerlendirilmediði, plan deðiþikliði ile hazineye ait
taþýnmazýn deðerinin ekonomik olarak düþtüðü, Ýmar
Planý deðiþikliði yapýlýrken mülkiyet sahibi kurum
dýþýndaki kurumlarýn görüþlerinin dikkate alýndýðý, Ýmar
Planý deðiþikliði yapýlan taþýnmazýn bulunduðu alanda
imar planýnda spor alaný, sosyal tesis alaný ve belediye
hizmet alaný olarak ayrýlan mülkiyeti hazineye ait
taþýnmazlar bulunduðu, yapýlmasý planlanan spor tesisinin
bu alanlara yapýlabileceði, Ýmar Planý deðiþikliði yapýlan
taþýnmazlar Bakanlar Kurulunca ilan edilen Filyos Serbest
Bölgesi alaný, havalimaný ve demiryolu hattýnýn
bulunduðu alanda kaldýðý, Belediyece kurumla ve diðer
kurum ve kuruluþlarýn görüþleri doðrultusunda havalimaný
ve demiryolu destek hizmetleri için taþýnmazýn imar
planýnda konut dýþý kentsel çalýþma alaný olarak ayrýldýðý,
bu alanýn havalimaný ve demiryolu hattýnýn yanýnda
olmasý nedeniyle depolama ve antrepo alaný olarak da
kullanýlabileceði tespit edildi. 5393 Sayýlý Belediye
Kanunu'nun 20'nci maddesi "Belediye Meclisi, her ayýn
ilk haftasý, önceden kararlaþtýrdýðý günde toplanýr" ibaresi
gereðince; Mart ayý toplantýsýnýn 3 Mart 2015 Salý günü
saat 13.30'da yapýlmasýna oybirliði ile karar verildi. (ÝHA)
'Teþkilatlar en kýsa sürede oluþacak'
‰ AK Parti Çaycuma Ýlçe Baþkanlýðý'na atanan Ahmet Çolakoðlu ve Kilimli Ýlçe Baþkanlýðý'na atanan Mahmut Kanberoðlu, Ýl
Baþkanlýðý'ný ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundular. Süreçle ilgili bilgi veren Hamdi Uçar, "Çaycuma'da Ahmet Çolakoðlu'na,
Kilimli'de de Mahmut Kanberoðlu'na görev verildi. En kýsa süre içerisinde de her iki ilçemizde teþkilatlar oluþturulacak" dedi.
Görevden alýnan Adalet ve Kalkýnma
Partisi (AK Parti) Çaycuma ve Kilimli
Ýlçe Baþkanlýklarý için Genel Merkez
atamalarý yaptý. Çaycuma Ýlçe
Baþkanlýðý'na atanan Ahmet Çolakoðlu
ile Kilimli Ýlçe Baþkanlýðý'na atanan
Mahmut Kanberoðlu, AK Parti Ýl
Baþkanlýðý'ný ziyaret etti.
AK Parti Zonguldak milletvekilli
aday adaylýðý için Ýl Baþkanlýðý
görevinden istifa eden Hamdi Uçar,
Çaycuma'da Ahmet Çolakoðlu'nun,
Kilimli'de de Mahmut Kanberoðlu'nun
Ýlçe Baþkanlýklarýna atanmalarýyla ilgili
bilgiler verdi. Genel Merkezin
uyarýlarýna raðmen aday olup seçimi
alan Adil Düzlü ve Ýsmail Ofluoðlu'nun
istifa ettirilmesiyle ilgili genel merkezin
neden bu kadar net tavýr sergilediðiyle
ilgili sorularý da yanýtlayan Uçar, kendi
milletvekilliði aday adaylýðý, il kongresi
ve Zonguldak milletvekillerinin
nasýl olmasý gerektiðiyle ilgili de
açýklamalarda bulundu.
Uçar, Çaycuma'da Ahmet
Çolakoðlu'nun ve Kilimli'de Mahmut
Kanberoðlu'nun göreve getirilmesiyle
ilgili þunlarý söyledi: "Kilimli ve
Çaycuma'da kongre süreci yaþandý.
Ardýndan Genel Merkezimizin bir
tasarrufu vardý, arkadaþlarýmýzýn
görevden el çektirilmesi, akabinde de
hemen ilçe baþkanlarýmýzýn tespiti
yapýldý. Çaycuma'da 5 arkadaþýmýz,
Kilimli'de 4 arkadaþýmýzýn mülakatý
neticesinde Sayýn Süleyman Soylu
baþkanlýðýndaki komisyon netice
itibariyle Çaycuma'da eski Ýlçe Baþkaný
arkadaþýmýz Ahmet Çolakoðlu'na,
Kilimli'de de eski teþkilat mensubu
arkadaþýmýz Mahmut Kanberoðlu'na
görev verildi. En kýsa süre içerisinde de
her iki ilçemizde de teþkilatlar
oluþturulacak. Cumartesi günü
yapýlacak Ýl Kongremize de her iki
ilçemizin yeni yönetim kurulu
arkadaþlarýmýz katýlacaklar."
"GENEL MERKEZ,
ÝTAAT ETMEYENLERLE
ÇALIÞMAYACAÐINI SÖYLEDÝ"
"Her iþletmenin, her kurumun
mutlaka kendine has yönetim tarzý ve
ilkesi vardýr. Bu anlamda kongre
baþladýðý günden itibaren çift liste
çýkmamasý Genel Merkezin yapmýþ
olduðu mülakatlar neticesinde
adaylarýmýzýn bu iþi bulandýrmamasý
konusunda tavsiyeleri oldu. Genel
Merkezimiz bu sürece itaat etmeyen,
saygý göstermeyen arkadaþlarýmýzla
çalýþmayacaðýný söyledi. 943 ilçemizde
9 tane ilçemiz bu durumla karþý karþýya
kaldý. Bu nedenle Zonguldak ilimizde
de Çaycuma ve Kilimli, Genel
Merkezimizin tepedeki yöneten
arkadaþlarýmýzýn genel bir prensip
kararýdýr. Uyulmasý konusunu
kendilerine ilettik, ama hep direttiler.
'Biz seçim aldýk, ayrýlmayýz' gibi
düþünce içerisinde oldular. Bu da
teþkilat içerisinde uyum ve ahengi
bozuyor. Genel Merkez, bu konuda
çok kararlýydý ve netice itibariyle böyle
bir tablo çýktý."
"YAÞADIÐIM GERÇEKLERÝ
BASIN AÇIKLAMASIYLA
PAYLAÞACAÐIM"
"7 yýldýr Ýl Baþkanlýðý yapýyorum.
5 yýl da Merkez Ýlçe Baþkanlýðý yaptým.
12 yýldýr teþkilat kademelerinde görev
yaptým. 7 Haziran seçimleri öncesinde
Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi
gereði 10 Þubat istifalarýn son günüydü.
Genel Merkezde Kilimli ve Çaycuma
ilçelerimizin mülakatý vesilesiyle
teþkilat baþkanlýðýmýza istifa dilekçemi
sundum. 7 Haziran'da yapýlan
seçimlerde aday adayý olmak niyetiyle
istifamý Genel Merkeze takdim ettim.
Bununla ilgili detaylý bir açýklama
yapmayý planlýyorum. Çünkü
Zonguldak'ýn hem siyasi, hem
ekonomik, hem sosyal açýdan birtakým
gerçekleri ile karþý karþýya kalmýþ
biriyim. Bu süreçte yaþadýðým
gerçekleri ve bir takým olaylarý da
paylaþmak istiyorum. Bundan sonraki
süreçte Zonguldak'la ilgili yapýlan haklý
eleþtirilerin perde arkasýný ve bundan
sonraki sürecin Zonguldak için nasýl
iþlemesi gerektiði adýna bir açýklama
yapacaðým. Adaylýk baþvurum
esnasýnda yapacaðým bu açýklamayý. Ýlk
iþimiz bu hafta sonu yapýlacak
kongremizin Zonguldak teþkilatýmýza
yakýþýr bir kongre olmasýdýr. Ayrýca 7
Haziran seçimleri Zonguldak adýna çok
önemli olduðunu ifade etmek istiyorum.
Çünkü yerel seçimde çýkan sonuçlar,
neticeler ve Zonguldak'ýn yerel
anlamdaki hali hazýr durumu, merkezi
hükümette yerelin koordine olmamasý
gibi bir takým nedenler var. Bu nedenle
bu seçime çok önem veriyoruz biz."
"MÝLLETVEKÝLLERÝNÝN
HEYECANA SAHÝP
OLMALARI LAZIM"
"Her seçim döneminde aday adaylarý
oluyor. 'Aday adayý olayým, aday
olayým, milletvekili mazbatasýný alayým,
yeter ki parlamentoya gireyim'
düþüncesi ile bu yola çýkan
arkadaþlarýmýzýn açýkçasý Zonguldak'ýn
önünü kestiklerini düþünüyorum. Bu da
aday adayý olarak çýkan bütün
arkadaþlarýmýzýn Zonguldak'ýn
tablosunu deðiþtirebilecek heyecana,
enerjiye sahip olmalarý lazým. Ben Ýl
Baþkanýydým. Teþkilat ayaðýndan
sorumluydum. Ama diðer konular
milletvekillerini ilgilendiren konulardýr.
Sayýn Baþbakanýmýzla, Bakanlarýmýzla
iletiþim kuracak olan
milletvekillerimizdir. En son il
mülakatýnda da Sayýn Baþbakanýmýza
dosya takdim ettim. Bizzat
Zonguldak'ýn çok önemli 5 sorunu
üzerinde düþüncelerimi dile getirdim.
Sayýn Baþbakanýmýz kongremize
gelemiyor, ama genel seçim öncesi
mitinglerimize katýlacak. Bu vesileyle
kendisinin bizzat söylediði 'bu konularla
ilgili çalýþma yapalým Zonguldak'a
geldiðimizde bu konularla ilgili müjde
verelim' ifadesi kullandýlar. Bu benim
ve Zonguldak için çok sevindirici bir
olay. Bu iletiþimleri kurabilecek bu
sorunlarla yoðrulmuþ insanlarýn buraya
gitmesini gönülden arzu ediyorum.
'Herkes aday adayý olabilir, hiç
kimsenin demokratik hakkýna
olamazsýnýz' gibi bir düþünce içerisinde
kimse olamaz. Aday adayý olabilir, ama
netice itibariyle bu þehri yönetecek
kiþileri halk seçecek. Halkýmýzda bu
duygular içerisinde þehre sahip çýkacak,
bu sorunlarý çözecek ve çözmek için
gayret sarf etme niyetinde olan
insanlara sahip çýkacaðýný
düþünüyorum."
"ZONGULDAK, ÝSTANBUL
YA DA KONYA'YA BENZEMÝYOR"
"Kiþilerle ilgili yorum yapmam
çok doðru ve etik olmaz. Herkes
her partiden aday olabilir. Yavuz
Erkmen de bir dönem þehrimize
Valilik yapmýþ deðerli bir abimizdir.
Siyasi tercihine kimse baský ve eleþtiri
yapamaz. Süreci bekleyip göreceðiz.
Bu þehre hizmet eden, bu þehrin
tozunu yutmuþ insanlarýn olmasý
lazým. Çünkü Zonguldak, ne
Konya'ya ne Ýstanbul'a benzemiyor.
Zonguldak'ýn çok sorunu var. Sorunu
çözebilmek için de heyecaný olan
insanlara ihtiyacýmýz var."
Birlik Mahallesi'ndeki heyelan korkuttu!
Zonguldak Merkeze baðlý Birlik
Mahallesi'nde meydana gelen heyelan
korkuttu. Ýki gündür etkili olan yaðýþlar
nedeniyle Birlik Mahallesi'nde
meydana gelen heyelanda, bir ev
oturulamaz hale geldi. Elektrik
direðinin de yýkýldýðý heyelanda,
mahallede elektrikler kesildi. Dün öðlen
saatlerinde meydana gelen olayda, can
kaybýnýn olmamasý sevindirdi. Patika
yolun üst tarafýnda bulunan duvarýn
çökmesi sonucu yol ulaþýma
kapanýrken, yoldan geçenin olmamasý
bir faciayý önledi. Heyelanýn meydana
geldiði yerin daha önceden belediyeye
ve yetkililere bildirildiðini belirten
Birlik Mahallesi Muhtarý Erdoðan
Sivri, "Yetkiler gerekeni yapacaklar,
bunun için gereken baþvurularý ve
çalýþmalarý baþlattýk" dedi.
Olayý yaþayan görgü tanýklarý ise,
"Biz duvarýn çöktüðünü karþýdan
gördük. Eve geldiðimiz zaman istinat
duvarý yýkýlmýþ. Buraya bütün yetkililer
geldi ve gerekli tutanaklarý tuttular.
Evde kalan kimse yok" diye konuþtular.
Ev sahibi de, zamanýnda gelinip
müdahale edilmediðini belirterek, "Biz
burasý için zamanýnda heyelan olacaðý
yönünde baþvuru yaptýk. Belediyeye
baþvuruda bulunduk, durumum olsaydý
zaten ben kendim yaptýrýrdým. Açýkçasý
belediye biz baþvuru yaptýðýmýz zaman
Birlik Mahallesi'nde meydana gelen heyelan korkuttu.
kendileriyle bir ilgisi olmadýðýný söyledi
ve zamanýnda gelip müdahale etmedi.
Þu anda evde durulamaz, ev göçebilir.
Göçen duvarýn altýnda yol vardý, orada
kimse kalýp kalmadýðý da þüpheli"
seklinde konuþtu.
Heyelanýn ardýndan olay yerine
gelen Afet ve Acil Durum (AFAD)
Zonguldak Ýl Müdürlüðü ile
EnerjiSA ekipleri incelemelerde
bulundu. (Haber: Cüneyt Özfidan)
TTK Genel Müdürü Ýnan'dan mekanizasyon kazý sistemiyle ilgili müjdeli haber
11 Þubat 2015 Çarþamba
'Hem iþ güvenliðini,
hem de üretimi artýrýyor'
www.pusulagazetesi.com.tr
‰ TTK Genel Müdürü Burhan Ýnan, Amasra Müessese Müdürlüðü'nde denenen mekanizasyon kazý sisteminden çok
olumlu sonuçlar aldýklarýný söyledi. Ýnan, bu sistemle, sýfýr kazasýz, kiþi baþý üretimi 4,5 misli arttýrdýklarýný belirterek, 2016
yýlýnda Kozlu, Karadon ve Üzülmez Müesseselerinde de mekanizasyon kazý sistemine geçmeyi hedeflediklerini açýkladý.
Haber: Ýlknur Yýlmaz
Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK)
Genel Müdürü Burhan Ýnan, ilk defa
Amasra Müessese Müdürlüðü'nde
denenen mekanizasyon kazý sistemiyle
ilgili bilgiler verdi.
Ýþ güvenliðini üretimin önünde
tuttuklarýný ve dünyada kullanýlan tüm
teknolojileri kullanmak istediklerini dile
getiren Genel Müdür Ýnan, "Henüz
ileriye gitmiþ ülkelerin seviyesine
gelemedik, ama bu kültürü
oluþturabilmek üzere her türlü yoðun
çabanýn üzerindeyiz" dedi.
Mekanizasyon kazý sistemi sayesinde
de hem iþ güvenliðini saðladýklarýný,
hem de üretimi daha da arttýrdýklarýný
ifade eden Ýnan, 2016 yýlýnda Kozlu,
Karadon ve Üzülmez'de de bu sistemi
kullanmaya baþlamayý hedeflediklerini
dile getirdi. Pusula Gazetesi Yazý Ýþleri
Müdürü Ýlknur Yýlmaz'a açýklamada
bulunan Ýnan, hedefleri ve
çalýþmalarýyla ilgili þu bilgileri verdi:
"SON DERECE OLUMLU
SONUÇLAR ALDIK"
"Havzamýzda 166 yýldýr kömür
üretiliyor ve 166 yýldýr biz emek yoðun
çalýþýyoruz. Ýnsan gücüyle kömür
üretiyoruz. Bu döngüyü kýrmak üzere
biz göreve geldiðimizde araþtýrmalar
içerisine girdik. Bize uygun ve bizim
þartlarýmýza halis, ocaklarýmýzda kolay
taþýnabilecek sistemler araþtýrdýk.
Bulduðumuza inandýðýmýz bir sistemi
de açýk ihaleyle Amasra Müessesemizde
denemeye baþladýk. Þu ana kadarki
denemelerden de son derece olumlu
sonuçlar alýndý. Kiþi baþý üretim 4,5
misli arttý ve kaza oraný neredeyse sýfýra
yakýn. Normal klasik üretim yapýlan
ayaklarda istatistiklere göre 40-50 civarý
iþçimiz kazalanýrken, bu sistemde ayný
süreyle hiç kazamýz olmadý. Bu da iþin
ayrýca memnuniyet verici tarafýdýr."
"GELÝK ÝÞLETMESÝNDE
ÝHALE AÞAMASINDAYIZ"
"Özellikle Amasra'da denemek üzere
bu iþi baþlattýk. Bu bir pilot çalýþmaydý.
Bilahare orada baþarýlý olduðu
görüldüðünde bu çalýþmayý; Üzülmez,
Karadon ve Kozlu Müesseselerinde
baþlatmak üzere karar almýþtýk.
Þu anda Karadon Müessese
Müdürlüðü'ne baðlý Gelik Ýþletmemizde
de uygun rezervlerimiz var. Ocaklarýmýz
da hazýr. Ýhale aþamasýndayýz.
Teklif almayý bekliyoruz. 2016
yýlýnda da Kozlu, Karadon, Üzülmez
Müesseselerimizde mekanize kazý
sistemini hayata geçirmek istiyoruz."
Kozlu Köylere Hizmet Götürme
Birliði Encümeni toplandý
Köylerde yapýlacak
çalýþmalar deðerlendirildi
Burhan
Ýnan
"KURUMUN GELECEÐÝ
BU ÇALIÞMALARDADIR"
"Sistemin özelliði, kazýyý makine
yapýyor. Tavaný çelik tahkimatla takip
ediyorsunuz. Aðaç tahkimattan da
ocaklarý kurtarýyorsunuz. Dolayýsýyla da
son derece güvenli ve üretimi de
arttýrmýþ oluyorsunuz. Ben kurumun
geleceðini bu çalýþmalarda görüyorum."
"ÝÞ GÜVENLÝÐÝNÝ ÜRETÝMDEN
ÖNDE TUTUYORUZ"
"Hedefimiz, öncelikle insanlarýn
canýnýn yanmasýný önlemek. Kazalarý
önlemek. Ýþ saðlýðý ve güvenliðini,
üretimin önüne geçirdik. Baþladýðýmýz
yýllarda bize aðabeylerimiz, 'üretimle iþ
güvenliði kardeþtir, yan yana gider'
derdi, ama biz bunu deðiþtirdik. Ýþ
saðlýðý ve güvenliðini bir adým daha öne
aldýk. Nitekim, acil teneffüs
istasyonlarýný basýnçlý hava
þebekelerinden faydalanarak uygulanan
bir sistemi kullanmaya baþladýk.
Daha sonra bunu Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý mevzuata geçirdi.
Kimse bize bunu söylemedi, ama biz
faydasýna inandýðýmýz için bunu
ocaklarýmýzda yaptýk. Bilahare yine
çipli lamba sistemini ilk defa biz
uyguladýk. Bu ve buna benzer
Türkiye madenciliðinin önde giden
iþ saðlýðý uygulamalarýmýz var."
"ÝLERLEMÝÞ ÜLKELERÝN
SEVÝYESÝNE GELEMEDÝK"
"Biz üretim çalýþmalarýnýn yanýnda
ve hatta onlardan daha fazla olarak
iþ saðlýðý ve güvenliðini iyileþtirme,
geliþtirme çalýþmalarýný yapýyoruz.
Bütün dünyada ne uygulanýyorsa,
biz de onlarý yapmak istiyoruz. Sonuç
itibariyle almamýz gereken yol hala
var. Henüz ileriye gitmiþ ülkelerin
seviyesine gelemedik, ama bu
kültürü oluþturabilmek üzere her türlü
yoðun çabanýn içerisindeyiz."
Kozlu Köylere Hizmet Götürme Birliði Encümen
toplantýsý, Kaymakam Ahmet Karakaya
baþkanlýðýnda yapýldý. Ýlçe Özel Ýdare Müdürü
Nursel Gülerler, Ýl Genel Meclis üyeleri Necdet
Karaveli ve Hasan Daðkýran ile diðer üyelerin
katýlýmýyla Kaymakamlýk makamýnda
gerçekleþtirilen toplantýda; Köy Alt Yapýsýnýn
Desteklenmesi (KÖYDES) programý kapsamýnda
Sivriler ve Ebegümeci Köylerinde su boru hattý
yapýmý ve yenilenmesi, Akþeyh, Enseköy,
Soðanlýçay'da yol yapýmý, Balçýklý, Üçköy ile
Sivriler Dere Mahallesi'nde alt yapý çalýþmalarý
yapýlmasý, Ýl Özel Ýdaresi kapsamýnda ise;
Kýzýlcakese, Topbaþý Mahallesi, Yuvarta yolu ile
Uzungüney Köyü baðlantý yolu yapýmý, rotmiks
kapsamýnda 1 ve 2'nci derece öncelikli çalýþmalar,
parke taþý ihtiyacý olan yerlerde çalýþmalar ile su
boru hatlarý, kanalizasyon çalýþmalarý yapýlmasý
2015 yýlý kapsamýna alýndý.
Toplantýnýn ardýnda konuþma yapan Kaymakam
Ahmet Karakaya, çalýþmalarýn hýz kesmeden
devam edeceðini belirterek, katkýlarýndan dolayý
baþta Vali Ali Kaban'a, Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Genel
Meclis üyelerine teþekkür etti. (Haber Merkezi)
BÝLDEF 1'inci Bursa Anadolu Günleri'nde Zonguldak'ýn da tanýtýlmasý isteniyor
Bursa Zonguldaklýlar Derneði fuarda olacak
Ziyarette, Zonguldak'ýn saðlýkla ilgili konularý gündeme geldi.
Saðlýk yöneticileri,
Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu'nun
(BÝLDEF) organize ettiði "1'inci Bursa
Anadolu Günleri", 16-20 Nisan 2015
tarihleri arasýnda Bursa Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alaný'nda
gerçekleþtirilecek. Bursa Büyükþehir
Belediyesi'nin ve Bursa Valiliði'nin destek
verdiði etkinlik ile ülke renkleri, yöresel
tatlarý ve el sanatý ürünleri sergilenecek.
Bursa Zonguldaklýlar Derneði'nin de bu
büyük organizasyona katýlmak için
çalýþmalar yaptýðý ve giriþimlerde bulunduðu
bildirildi. Konu ile ilgili olarak Karaelmas
Gazeteciler Derneði'ni (KGD) ziyaret eden
ve Baþkan Osman Sav ile Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa Emen'e bilgiler veren
Bursa Zonguldaklýlar Derneði Yönetim
Kurulu Üyesi Selahattin Yýldýrým, fuarda
Zonguldak'a özgü her çeþit ürünleri
sergilemek için çalýþmalar yaptýklarýný ve
Rektör Özer'i ziyaret etti
Zonguldak Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Bilal
Cin ve Zonguldak Halk Saðlýðý Müdürü
Dr. Yusuf Kaya ile beraberindeki heyet,
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e
ziyarette bulundu. Zonguldak Ýl Saðlýk
Müdürü Dr. Bilal Cin'le birlikte Ýl Müdür
Yardýmcýlarý Dr. Nazým Erduran, Dr.
Emin Palancý ve Zonguldak Ýl Halk
Saðlýðý Müdürü Dr. Yusuf Kaya, Müdür
Yardýmcýlarý Dr. Recep Genç ve Dr.
Özkan Albas hazýr bulundular. Ziyarette,
Zonguldak'ýn saðlýkla ilgili konularý
gündeme geldi. Heyet, baþta "Kampüsün
Kanýnda Hayat Var" kan baðýþý
kampanyalarý olmak üzere BEÜ'nün pek
çok projede Zonguldak için çaba
içerisinde olmasýnýn memnuniyet verici
olduðunu belirttiler. Ziyaretten
memnuniyetini dile getiren BEÜ Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Özer de, "Saðlýk
alanýndaki çalýþmalar, üniversitemizin en
temel görevlerinden biridir. Saðlýk
alanýnda en ileri teknolojiyi üniversiteye
kazandýrmak için yoðu çaba sarf
ediyoruz. Geçen ay Ýbn-i Sina
Kampüsü'ne kazandýrdýðýmýz hastalarýn
operasyonlarý ve yoðun bakým takipleri
sýrasýnda, kan örneðine gerek kalmadan,
parmak ucuna takýlan bir sensör
yardýmýyla hemoglobin ölçümü, dolaþým
sistemine ait vücut sývý ve kan miktarý
hakkýnda bilgi veren cihaz çok faydalý
sonuçlar vermeye baþladý. Ýl Saðlýk
Müdürlüðü ile de her türlü yardýmlaþma
içindeyiz" dedi. (Haber Merkezi)
Bursa Zonguldaklýlar Derneði Yönetim Kurulu
Üyesi Selahattin Yýldýrým, KGD'yi ziyaret
ederek, Baþkan Osman Sav'a bilgiler verdi.
satýþ yapacaklarýný söyledi. "BÝLDEF
1'inci Bursa Anadolu Günleri" tanýtým
broþürü hakkýnda þu bilgiler yer arýyor:
"Yüzbinlerce ziyaretçinin beklendiði 1'inci
Anadolu Günleri katýlýmcýlarýný bekliyor.
Toplam stant sayýmýz 160 olup, her bir
stand 3+3 ebatlarýnda 9 metrekare olacak.
Her stantta 1 masa, 2 sandalye ile yeterli
sayýda spot aydýnlatma olacaktýr.
Organizasyon öncesi þehrin muhtelif
yerlerine billboard, raket ve afiþler asýlarak
basýn bültenleri ile organizasyon tanýtýmý
yapýlacaktýr. Organizasyon süresince yöresel
halk oyunlarý, Türk Halk Müziði, Türk
Sanat Müziði konserleri ve imza günleri
düzenlenerek, en yüksek katýlým ve ziyaretçi
sayýsýna ulaþýlmasý için gayret edilecektir.
Farklý illerden Bursa'ya gelen vatandaþlarýn
etkinlikler ile organizasyonlarla uyum
saðlamalarýna katkýda bulunulacak. Bursa
kültürü ile entegre olup, kentlilik bilincini
geliþtirirken sahip olduklarý kültürel
deðerlerin korunmasýna ve gelecek
kuþaklara aktarýlmasýna yardýmcý
olunacak. Birlik ve beraberlik içerisinde
dayanýþma ve kaynaþmalara imkan
saðlamak. Sosyal ve kültürel projeler
üreterek hem ilimize hem de ülkemize katlý
saðlamak. Üye dernekler ile hareket edilerek
ülkemiz adýna var olan sorunlarýn çözümüne
yardýmcý olmak." (Haber Merkezi)
11 Þubat 2015 Çarþamba
TTK Tahlisiye ekipleri, maden facialarýnda hayat kurtarýyor
Herkesin kaçtýðý ocaða
www.pusulagazetesi.com.tr
onlar koþarak giriyor
‰ Türkiye Taþkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri, maden facialarýnda herkesin kaçtýðý maden ocaklarýna
koþarak girip hayat kurtarýyorlar. 2014 yýlýnda Polonya'da gerçekleþtirilen ve 23 ülkeden katýlýmcýnýn yer
aldýðý yarýþmada iki dalda birincilik ödülünü alan tahlisiye ekibine, her yýl 50 tahlisiyeci yetiþtiriliyor.
Jandarmadan
'patpat' uyarýsý!
Zonguldak'ta son 5 yýlda "patpat" diye tabir edilen
tarým araçlarýnýn karýþtýðý 221 kazada 12 kiþinin öldüðü,
501 kiþinin de yaralandýðý belirtilirken, bu kazalarýn
önüne geçebilmek için Ýl Jandarma Komutanlýðý
tarafýndan tüm köylerde jandarma ekiplerince patpatý
amacýnda kullanma semineri verilmeye baþlandý. Alaplý
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda görevli Astsubay
Üstçavuþ Selman Özgür tarafýndan ilçeye baðlý Gümeli
beldesinde ve Mollabey Köyü'nde "Yerinde Kullan
Örnek Ol" sloganýyla patpatý amacýnda kullanma
semineri verildi. Seminere yoðun katýlým gerçekleþirken,
ölümlü ve yaralamalý patpat kazalarýnýn önüne geçmek
için yapýlan çalýþmalarda halkýn bilinçlenmesi
hedefleniyor. Seminerde vatandaþlara patpat kullanýmý ile
ilgili bilgiler veren Alaplý ilçe Jandarma Komutanlýðý'nda
görevli Astsubay Üstçavuþ Selman Özgür, patpatýn
karýþtýðý kazalara dikkati çekti. Patpatýn bir tarým aracý
olduðunu, bölgede amacýnýn dýþýnda da çok kullanýldýðýný
gözlemlediklerini ve amacý dýþýnda kullanýlan patpatlarýn
can ve mal kayýplarýný da yanýnda getirdiðini belirten
Özgür, "Vatandaþlarýmýzýn bu konularda daha dikkatli
olmalarýný bekliyoruz. Bizim için önemli olan
vatandaþlarýmýzýn can güvenliðidir. Bunun için patpatý
amacý dýþýnda kullanmamak gerekiyor" dedi. (ÝHA)
Kömürün bulunmasýyla birlikte
baþlayan maden sektörü, üretimle
birlikte kazalarý da beraberinde getirdi.
5 bine yakýn maden þehidinin bulunduðu
Zonguldak'ta, günümüze kadar yaþanan
iþ kazalarýnda çok sayýda da maden
iþçisi de yaralandý.
Türkiye Taþkömürü Kurumu
(TTK) bünyesinde kurulan Tahlisiye
Ýstasyonlarýnda eðitim gören tahlisiye
ekipleri, yerin metrelerce altýnda mahsur
kalan iþçilerin hayatýný kurtarýyor. Kimi
zaman ise, meslektaþlarýnýn
cenazeleriyle karþýlaþan tahlisiye
ekipleri, yaþadýklarý o anlarý birbirlerine
tutunarak atlatmaya çalýþýyor.
KOMANDO GÝBÝ YETÝÞÝYORLAR
Tahlisiye ekipleri, yer altýnda
kullanacaklarý kazma ve küreðin yaný
sýra hýzlý hareket edebilmek için
barfiks ve kondisyon aletleriyle efor
sarf ediyor. Sýrtlarýndaki 15'er kiloluk
aðýr teçhizatla nefes açma çalýþmasý
yapan tahlisiye ekipleri, simülasyon
ocakta kurtarma tatbikatý yapýyor.
Ekipler, kurtarma tatbikatýnda
sisli ortamdan geçerek bir üst kattaki
engelle karþýlaþýyorlar. Sürünerek
geçtikleri ara kattan, bir üst kata çýkan
iþçiler, zorlu parkuru geçtikten sonra
tatbikatlarýný tamamlýyorlar.
BÝRBÝRLERÝNE TUTUNARAK
HAYATLARINI KORUYORLAR
Güçlükle ilerledikleri dar ortamlardan
kurtardýklarý yaralýlarý gün yüzüne
çýkartan tahlisiye ekipleri, birbirlerine
tutunarak hayatlarýný koruyorlar. Ekip
þefinin talimatýyla hareket eden ekipler,
en fazla 6, en az 3 kiþiden oluþuyor.
Sýrtlarýndaki 15'er kiloluk aðýr teçhizatla nefes açma çalýþmasý yapan
tahlisiye ekipleri, simülasyon ocakta kurtarma tatbikatý yapýyor.
Kendi can güvenlikleri için ekip sayýsý
6'dan fazla, 3'ten az olamýyor.
"KOLAY ÝÞ OLSAYDI,
BÝZE ÝHTÝYAÇ OLMAZDI"
Sayýsýz kazaya müdahale eden
tahlisiye ekipleri, Soma ve Ermenek'teki
maden kazalarýnýn yaný sýra Van
depreminde de önemli rol üstlendi.
Tahlisiye ekibinde görev yapan
Þendoðan Arýk, yaptýklarý iþin kolay
olmadýðýna dikkat çekti. Arýk, "Asýl
görevim, madende büyük hazýrlýk
þefliðini yapmak. Diðer görevimiz de
herhangi bir yerde deprem, maden
kazasý veya sel baskýný olduðu zaman
kurumun görevlendirmesi üzerine
arkadaþlarla beraber ne gerekiyorsa
yapmaya çalýþýyoruz. Bütün gittiðimiz
görevlerde kolay bir görev yok. Olmadý
da zaten. Kolay bir iþ olmuþ olsaydý,
bize ihtiyaç olmazdý. Sýnýrlarýn ötesinde
zorlanma anýnda biz çaðrýlýyoruz. Van
Depremi olabilir, Kütahya, Soma,
Ermenek'teki maden kazalarýna ekiple
beraber gittik" diye konuþtu.
Tahlisiye ekibinin baþýnda þef olarak
görev yapan Erol Þekerci ise, "Bütün
olaylar birbirinin aynýsý. Bu güne kadar
birçok arama kurtarma çalýþmalarýna
katýldýk. Etkilendiðimiz bir den fazla
olay oldu. Beni en çok etkileyen olay
Van depremi oldu. Enkazda çalýþýrken
bir kýz çocuðunun dua eder vaziyette
annesinin kucaðýndayken cansýz
bedeni beni en çok etkileyen
olaylardan birisi oldu" dedi.
HER YIL 50 TAHLÝSÝYECÝ
YETÝÞÝYOR
1880 yýlýndan 1940 yýlýna kadar
hizmet veren, ancak 1965 yýlýnda eðitim
için kullanýlan "Eðitim Ocaðý"na giren
tahlisiye ekipleri, simülasyon ocakta
provasýný yaptýklarý arama kurtarma
tatbikatýný bir de gerçek ocakta yaptýlar.
Arama kurtarma olaylarýnda en çok
yaþadýklarý sýkýntýnýn eðitimsiz kiþilerin
madene girmesi olarak niteleyen
tahlisiye ekipleri, takým ruhuyla
çalýþýyorlar. 2014 yýlýnda Polonya'da
gerçekleþtirilen ve 23 ülkeden
katýlýmcýnýn yer aldýðý yarýþmada
iki dalda birincilik ödülünü alan
tahlisiye ekibine, her yýl 50 tahlisiyeci
yetiþtiriliyor. (ÝHA)
Yýllýk borsa, aylýk
külçe altýn kazandýrdý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Zonguldak Bölge
Müdürlüðü, "Finansal Yatýrým Araçlarýnýn Reel Getiri
Oranlarý/Ocak 2015" sonuçlarýný açýkladý. TÜÝK
Zonguldak Bölge Müdürü Þeref Demirtaþ, aylýk en
yüksek reel getirinin külçe altýnda gerçekleþtiðini
belirterek, "En yüksek aylýk reel getiri, yurt içi üretici
fiyat endeksi (YÝ-ÜFE) ile indirgendiðinde yüzde 5,69,
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiðinde ise
yüzde 4,89 oranlarýyla külçe altýnda gerçekleþti. YÝ-ÜFE
ile indirgendiðinde; yatýrým araçlarýndan Borsa Ýstanbul
(BIST) 100 Endeksi yüzde 4,72, Amerikan Dolarý yüzde
1,41, Devlet Ýç Borçlanma Senetleri (DÝBS) yüzde 0,76
ve mevduat faizi yüzde 0,07 oranýnda reel getiri saðladý.
Buna karþýlýk Avro yüzde 4,32 oranýnda yatýrýmcýsýna
kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiðinde ise BIST 100
Endeksi yüzde 3,93 ve Amerikan Dolarý yüzde 0,63
oranýnda reel getiri saðlarken, Avro yüzde 5,04, mevduat
faizi yüzde 0,69 ve Devlet Ýç Borçlanma Senetleri yüzde
0,01 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi" dedi.
Bölge Müdürü Demirtaþ, "BIST 100 Endeksi üç aylýk
deðerlendirmede; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde
17,53, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 14,91
oranýyla yatýrýmcýsýna en yüksek reel getiri saðlayan
yatýrým aracý olurken, Euro YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde
yüzde 3,80, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 5,94
oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý
oldu. Altý aylýk deðerlendirmeye göre Amerikan Dolarý;
YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 9,15, TÜFE ile
indirgendiðinde ise yüzde 6,81 oranýnda yatýrýmcýsýna en
yüksek kazancý saðladý. Ayný dönemde Avro, YÝ-ÜFE ile
indirgendiðinde yüzde 6,48, TÜFE ile indirgendiðinde
ise yüzde 8,49 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren
yatýrým aracý oldu" diye konuþtu.
Yýllýk deðerlendirmede ise en yüksek reel getirinin
BIST 100 Endeksi'nde gerçekleþtiðini belirten
Demirtaþ, "Finansal yatýrým araçlarý yýllýk olarak
deðerlendirildiðinde BIST 100 Endeksi; YÝ-ÜFE ile
indirgendiðinde yüzde 29,95, TÜFE ile indirgendiðinde
ise yüzde 25,15 oranýnda yatýrýmcýsýna en fazla reel
getiriyi saðladý. Diðer taraftan, Avro YÝ-ÜFE ile
indirgendiðinde yüzde 13,27, TÜFE ile indirgendiðinde
ise yüzde 16,48 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok
kaybettiren yatýrým aracý oldu" dedi. (Haber Merkezi)
Tahlisiye ekipleri, yer altýnda kullanacaklarý kazma ve küreðin yaný sýra hýzlý
hareket edebilmek için barfiks ve kondisyon aletleriyle efor sarf ediyor.
Kalafatlý Köyü'nde 'Cami Gençlik Kollarý' kuruldu
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesinde
Müftülük tarafýndan bütün camilerde
oluþturulmaya çalýþýlan "Cami Gençlik
Kollarý"na bir yenisi daha eklendi.
Memur-Sen'e baðlý Diyanet-Sen
Çaycuma Ýlçe Baþkaný Kenan Tunç,
görev yaptýðý köy olan ilçeye baðlý
Kalafatlý Köyü'nde "Cami Gençlik
Kollarý"ný oluþturdu.
Kalafatlý Köyü Camisi Gençlik
Kollarý yönetimine ise, köyün
gençlerinden Köksal Ayhan, Harun
Ayhan ve Güven Aytekin getirildi.
Diyanet-Sen Çaycuma Ýlçe Baþkaný
Kenan Tunç, önceki akþam yatsý
namazýndan sonra gençlerle bir araya
gelerek, önümüzdeki süreçte yapýlmasý
gereken faaliyetler konusunda onlarýn
görüþ ve önerilerini aldý. Tunç, konuyla
ilgili yaptýðý açýklamada, gençleri çok
önemsediklerini belirterek,
"Gençliðimize sahip çýkmak
zorundayýz. Çünkü biliyoruz ki,
gençliðine sahip çýkmayan milletler
geleceðine de sahip çýkamaz" dedi.
Baþkan Tunç, gençlerle daha çok
ilgilenmek ve onlara yalnýz
olmadýklarýný hissettirmek için "Cami
Gençlik Kollarý"nýn çok önemli bir
oluþum olduðunu belirtti. Tunç,
"Özellikle Gaziantep ili Þehitkamil
ilçesine tayini çýkan Müftümüz Sayýn
Ömer Keskin ve Çaycuma'mýza yeni
atanan Müftümüz Sayýn Mahmut Rauf
Arcaklýoðlu'nun gayretli çalýþmalarý
sayesinde bölgemizin pek çok
camisinde bu konuda son derece önemli
adýmlar atýldý ve Cami Gençlik Kollarý
oluþturulmaya baþlandý. Bunlar
ülkemiz, gençliðimiz ve geleceðimiz
için gerçekten çok yerinde faaliyetlerdir.
Biz de Çaycuma'mýzýn en güzel
köylerinden biri olan Kalafatlý
Köyü'nde 'Kalafatlý Köyü Cami Gençlik
Kollarý' yapýlanmamýzý tamamladýk.
Çalýþmalarýmýz, gençlerimizin istekleri
doðrultusunda bütün güzelliðiyle devam
etmektedir. Gençlerle yaptýðýmýz ilk
istiþare toplantýmýzda onlarýn öncelikli
olarak arzu ettiði ve dilek ve
temennileri kayýt altýna aldýk. Makul
olan bütün istekleri imkanlarýmýz
nispetinde gerçekleþtirmek için sýraya
koyduk. Gençlerimizin bizden en büyük
talebi köyümüzdeki futbol sahasýnýn
etrafýnýn tel örgüyle çevrilmesi ve saha
zeminin düzeltilmesi oldu. Bu konuda
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe
Müdürlüðümüzden ve gerekli yerlerden
destek alabilirsek çok mutlu olacaðýz.
Bilhassa haftalýk sohbet ve sabah
namazý buluþmalarýmýz gençlerimiz
arasýnda büyük ilgi görmektedir. Sosyal
ve kültürel projelerimizle önümüzdeki
süreçte çok daha etkin faaliyetler bizleri
beklemektedirler" diye konuþtu.
Gençlerin ilgisinden ve gençlik
kollarý yapýlanmasýndan son derece
memnun olan Diyanet-Sen Çaycuma
Ýlçe Baþkaný Kenan Tunç, "Bizim
gençlerimiz her þeyin en iyisine, en
güzeline layýktýr. Onlara hizmet ise
bizim için çok büyük onurdur. Çünkü
yarýnlar sevgili gençlerimizle
þekillenecektir. Hepsini sevgi ve
muhabbetle kucaklýyorum" dedi. (ÝHA)
Çaycuma ilçeine baðlý Kalafatlý Köyü'nde "Cami Gençlik Kollarý"ný oluþturuldu.
11 Þubat 2015 Çarþamba
www.pusulagazetesi.com.tr
Çatalaðzý'nda
'Baðýmlýlýk' anlatýldý
Fevkani Köprüsü'nün Ýstasyon Caddesi ayaðýnda bulunan kavþak ihlali 'pes' dedirtti
Kazalara davetiye çýkartýyor!
‰ Ýstasyon Caddesi'nde bulunan Fevkani Köprüsü'ne araçlarýn iniþ ve çýkýþlarýn güvenliðini saðlamak
amacýyla yapýlan kavþaðý sürücülerin kullanmamasý, adeta kazalara davetiye çýkartýyor.
Haber: Cüneyt Özfidan
Zonguldak Merkeze baðlý Ýstasyon Caddesi'nde
bulunan Fevkani Köprüsü'ne araçlarýn iniþ ve çýkýþlarýn
güvenliðini saðlamak amacýyla yapýlan kavþaðý
sürücülerin kullanmamasý, adeta kazalara davetiye
çýkartýyor. Fevkani Köprüsü üzerinden gelen araçlarýn
çevre yolu veya Ankara karayoluna çýkmalarý için
dönüþ yaptýklarýnda kavþaðý kullanmalarý gerekiyor.
Kavþak, MOBESE kameralarý ile takip edildiði halde
sürücülerin uyarý levhalarýna ve MOBESE
kameralarýna aldýrmaksýzýn kavþaðý kullanmadan dönüþ
yapmalarý dikkat çekiyor.
Bazý araçlar arkasýnda trafik polisi araçlarý
bulunmasýna raðmen kavþaðý kullanmazken, polisin de
kavþaðý kullanmayan sürücüleri uyarmamasý dikkat
çekti. Yoldan geçen vatandaþlar, "Burada kavþaðý
kullanamayan araçlar da var. Yandaki dolmuþ duraklarý
bunu etkiliyor, bazý araçlar dönüþ yapamýyor. Ancak
bazý araçlar da bunu alýþkanlýk yapmýþlar, kestirmeden
dönmek istiyor, kazaya davetiye çýkartýyorlar" dedi.
Kavþaðýn kullanýlmamasýna tepki gösteren
vatandaþlar, "Kavþak, dönüþ yerinden çok uzak bir
noktada, ayný zamanda kavþaðýn yanýnda bakýldýðýnda
dolmuþlar var, bu dolmuþlar da dönüþü engelliyor.
Kavþaða girmeden dönüþ yapan araç ile karþýdan gelen
ve alt yoldan gelen araç ayný yolda çakýþýyorlar, buda
tehlikeye neden oluyor. Burada her zaman kaza
yaþanýyor. Tabi sadece kavþak sorunlu deðil…
Bizim þoförlerimiz de hiç dikkat etmiyorlar, en kýsa
yoldan dönüþ yapmaya çalýþýyorlar. Kavþakta
MOBESE kaydý olmasýna raðmen bunu yapýyorlar.
Kavþaðýn olduðu yer park alaný gibi kullanýyor.
MOBESE'ler burayý çekiyor, ama ben ceza
uygulandýðýný tahmin etmiyorum" þeklinde konuþtu.
Kavþaðý kullanmayanlar için, kavþakta; "MOBESE
ile cezai iþlem uygulanmaktadýr" uyarýsý olmasýna
raðmen sürücülerin çoðu kavþaðý kullanmayarak, hem
kendi, hem diðer sürücülerin hayatýný tehlikeye atýyor.
Ýstasyon Caddesi'nde bulunan Fevkani Köprüsü'ne araçlarýn iniþ
ve çýkýþlarýn güvenliðini saðlamak amacýyla yapýlan kavþaðý
sürücülerin kullanmamasý, adeta kazalara davetiye çýkartýyor.
Balcý: 'Aradýðýnýzda bulabileceðiniz vekil olacaðým'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Zonguldak Milletvekili Aday Adayý
Yaþar Balcý, 7 Haziran'da yapýlacak
genel seçimler öncesinde çalýþmalarýný
sürdürüyor. Balcý, partisinde
yapýlmasýný beklediði önseçim öncesi
Pýnarcýk, Soðanlýyörük ve Yazýcýlar
Köyleri ile Subaþý bölgesinde parti
üyeleri ve vatandaþlara nezaket ziyareti
gerçekleþtirdi. Ziyaretleri esnasýnda kýsa
bir bilgilendirme ve deðerlendirme
yapan Balcý, þunlarý söyledi:
"Ýnsanlar, karþýlarýndaki insana
'nerelisin?' diye sormaya çekiniyor. Biri
'Trabzonluyum', biri 'Karslýyým', biri
'Ereðliliyim' diyecek, bu þekilde
ayrýþtýrma yapýlýyor. Bu kadar iç içe
girmiþ toplumu ayrýþtýrma noktasýna
getiren bir hükümet var. Bu noktada
CHP'ye mutlaka ihtiyaç var. Genel
Merkezimiz de bunu görüyor, baþarýlý
olmak için de önseçim istedi. Adaylarý
Genel Merkez dayatmayacak, siz
deðerli parti üyelerimiz belirleyecek.
Güzel bir þey... Vatandaþýn elini
DBE Davranýþ
Bilimleri Enstitüsü
Kurucu Baþkaný Emre
Konuk, Zonguldak'ta
Eren Enerji
sponsorluðunda halka
açýk olarak düzenlenen
seminerde, "Baðýmlýlýk"
konusunu anlattý.
Konuk, "Çocukluðunda
travma yaþamýþ bir
yetiþkinin uyuþturucu
kullanma riski yüzde
Emre
4 bin 600 daha
Konuk
fazla" dedi.
Psikoloji alanýnda 30 yýllýk tecrübe ve birikime
sahip DBE Davranýþ Bilimleri Enstitüsü,
Zonguldak'ta "Baðýmlýlýk" konulu özel bir seminer
düzenledi. Eren Enerji, Çatalaðzý Belediyesi ve
Muslu Belediyesi iþbirliði ile planlanan halka açýk ve
ücretsiz gerçekleþtirilen "Eren Enerji Ana Baba
Okulu" seminerlerinin ilki olan özel söyleþi DBE
Davranýþ Bilimleri Enstitüsü Kurucu Baþkaný Emre
Konuk tarafýndan verildi.
Emre Konuk, yaptýðý sunumda, baðýmlýlýk ve
diðer psikolojik ve týbbi rahatsýzlýklarýn 0-18 yaþ
arasýnda aile içinde oluþan olumsuz yaþam
olaylarýyla, yani travmalarla baðýný rakamlarla dile
getirdi. Konuk, "Çocukluðunda dört ya da daha fazla
travmatik deneyim yaþayan birisinin yetiþkinlikte;
damardan uyuþturucu (eroin) kullanma riski yüzde 4
bin 600, aþýrý alkol tüketme riski yüzde 500, sigara
kullanma riski yüzde 250, kronik akciðer týkanýklýðý
hastalýðýna yakalanma riski yüzde 399 ve diyabet
hastasý olma riski yüzde 201" dedi.
Baðýmlýlýkla ilgili yaptýðý sunumda sorunlarýn
oluþumunda aile iliþkilerinin belirleyici rolüne
aðýrlýk veren Konuk, önümüzdeki aylarda
düzenlenecek seminerlerde aile iliþkilerinin
düzenlenmesine odaklanýlacaðýnýn altýný çizdi
Konuk sunumunda bilimsel verilerin yaný sýra
karþýlaþtýðý vaka örneklerinden anekdotlar aktararak,
katýlýmcýlarý baðýmlýlýk ve dikkat edilmesi gereken
hususular konusunda bilgilendirdi. DBE Davranýþ
Bilimleri Enstitüsü'nün Eren Enerji sponsorluðunda
Zonguldak'ta ücretsiz vereceði seminerler; 21 Þubat
2015 Ayþegül Moral "Zor Çocuklar: Uyum ve
Davranýþ Sorunlarý", 7 Mart 2015 Ýnci Canoðullarý
"Öfke ile Baþa Çýkma Becerileri", 21 Mart 2015 Aslý
Kýzýltoprak Tuna "Çocuklarda Gözlenen Korku ve
Kaygýlardan Kurtulma Yöntemleri", 4 Nisan 2015
Ýnci Canoðullarý "Ergenlik Döneminde Anne
Babanýn Yapabilecekleri Nelerdir?", 11 Nisan 2015
Gülþah Ergin "Çocuk ve Cinsellik", 9 Mayýs 2015
Zeynep Zat "Kadýn ve Erkek Arasýnda Saðlýklý Ýliþki
Nasýl Olmalý?", 2 Mayýs 2015 Ayþen Kayahan
"Boþanma ve Çocuk: Boþanma Çocuða Nasýl
Anlatýlacak?", 6 Haziran 2015 Zeynep Zat "ÞiddetÝstismar", 13 Haziran 2015 Merve Soysal Baþa
"Travma ve Çocuk", 27 Haziran 2015 Ýnci
Canoðullar "Eþler Arasýndaki Uyumun Aile ve
Çocuklar Üzerindeki Olumlu Etkileri" konularýyla
devam edecek. (Haber Merkezi)
Zonguldak Yatýrým Destek Ofisi
Sürekli Eðitim Merkezi açýyor
CHP Zonguldak Milletvekili Aday Adayý Yaþar Balcý, Pýnarcýk, Soðanlýyörük ve Yazýcýlar
Köyleri ile Subaþý bölgesinde parti üyeleri ve vatandaþlara nezaket ziyareti gerçekleþtirdi.
uzatabileceði, gece yarýsý aradýðýnda
karþýsýnda bulabileceði, kýsacasý sizlerin
her zaman ulaþabileceði milletvekili
olmak istiyorum. Sizlerin de bunu
dikkate alacaðýnýza inanýyorum. Ben
bu göreve talibim. Beni bilen biliyor.
2 dönem Ýlçe Baþkanlýðý yaptým, bu
görevde hiçbir zaman üyelerimizi yalnýz
býrakmadým. Bilgi, beceri ve donaným
olarak kendimi Milletvekilliðine
hazýrladýðýma inanýyorum.
Milletvekilliðimde de ayný þekilde,
tavrýmý deðiþtirmeden bölgeme faydalý
olmaya çalýþacaðým."
Balcý'ya, ziyaretlerinde, parti üyesi
Fahrettin Donat ile önceki Ýl Genel
Meclis üyelerinden Muzaffer Akalýn da
eþlik etti. (Haber Merkezi)
Zonguldak'ta bulunan KOBÝ'lerin iþ süreçlerini
geliþtirmek, hizmet kalitelerini arttýrmak ve ildeki
insan kaynaklarýnýn geliþimine katkýda bulunmak
amacýyla Batý Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(BAKKA) bünyesindeki Zonguldak Yatýrým Destek
Ofisi tarafýndan "Sürekli Eðitim Merkezi (SEM)"
hayata geçirildi.
Belirlenen öncelikli konularda, alanýnda son
derece uzmanlaþmýþ eðitmenler tarafýndan eðitim
ve seminerler ücretsiz olarak düzenlenecek.
Konulara göre eðitimler, Ajans personeli
tarafýndan da verilebilecek. Eðitimlerin sonunda
katýlýmcýlara sertifika verilecek.
Gelecek yýllarda talebin yoðunluðuna göre
firmalara verilecek eðitim sayýsýnýn arttýrýlmasý
planlanýyor. Ýlk eðitim, 4-5 Mart tarihleri arasýnda
yapýlacak. "Dýþ Ticaret" konulu eðitimi, BAKKA
hizmet binasýnda Þefik Ergönül verecek.
BAKKA'dan yapýlan açýklamada, "Her bir
eðitim için hazýrlanan baþvuru formlarý eðitimin
baþlama tarihinden bir ay önce BAKKA web
sayfasýna konacak ve baþvurular alýnmaya
baþlanacak. Oluþturulan deðerlendirme
komisyonunun kararý sonucu belirlenen KOBÝ'ler
eðitime katýlmaya hak kazanacak ve web
sayfasýnda ilan edilecek" denildi. (Haber Merkezi)
11 Þubat 2015 Çarþamba
Ereðli'yi fotoðraflarla anlattýlar
‰ Ereðli Belediyesi Kent Konseyi Turizm, Tarih ve Yöresel Ürünler Çalýþma Grubu ve KEFSAD iþbirliði
ile düzenlenen "Fotoðraflarla Ereðli Sergisi" açýldý. Sergide, Seçici Kurulu üyeleri ve sergide fotoðraflarý
yer alan fotoðrafçýlara, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nazým Erdoðan tarafýndan teþekkür plaketi sunuldu.
www.pusulagazetesi.com.tr
Ereðli Belediyesi Zabýta Müdürlüðü
ekipleri denetimlerini sürdürüyor
209 iþyeri denetlendi
Ereðli Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekiplerinin
iþyeri denetimleri aralýksýz devam ediyor. Zabýta
Müdürlüðü ekipleri, 26 Kasým 2014 ve 30 Ocak
2015 tarihleri arasýnda belediye sýnýrlarý içerisinde
faaliyet gösteren erkek ve kadýn kuaförleri, güzellik
salonlarý, kasaplar, kuruyemiþçiler, içkili restoranlar,
simit fýrýnlarý, ekmek fýrýnlarý ve pide fýrýnlarý olmak
üzere 209 adet iþyerini denetledi.
Yapýlan denetimlerde, iþyeri açma ve çalýþma
ruhsatý, hafta tatili ruhsatý, iþyerinin genel temizliði,
iþyeri çalýþanlarýnýn kýyafeti, hijyen, eðitim
sertifikasý, ürün etiketleri, ürünlerin son kullanma
tarihleri, fiyat tarifeleri ile iþyerinin statüsüne göre
diðer mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrol
edildi. Denetimlerde çeþitli konularda tespit edilen
eksiklikler için 190 adet iþyerlerine süre verilerek
eksikliklerini gidermeleri istendi. Süre sonunda
yapýlan kontrolde 160 adet iþyeri eksikliklerini
giderdi. Gidermeyen iþyerleri için yönetmelik
hükümlerine göre yasal iþlem yapýldý.
Ereðli Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alptekin
Dursun, iþyeri denetim amaçlarýnýn ceza yazmak
olmadýðýný vurgulayarak, asýl amaçlarýnýn
iþyerlerinin uygun þartlarda çalýþarak eksikliklerin
giderilmesi olduðunu belirtti. (Haber Merkezi)
Ereðli Belediyesi Kent Konseyi
Turizm, Tarih ve Yöresel Ürünler
Çalýþma Grubu ve KEFSAD iþbirliði ile
düzenlenen "Fotoðraflarla Ereðli
Sergisi", önceki akþam düzenlenen bir
törenle Atatürk Kültür Merkezi Osman
Zeki Oral Sergi Salonu'nda sergileniyor.
Serginin açýlýþýna; Ereðli Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Nazým Erdoðan,
AK Partili Belediye Meclis Üyesi
Ayhan Atay, Belediye Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürü Baki Kara,
Kent Konseyi Baþkaný Noyan
Keskin, bazý sivil toplum örgütlerinin
baþkan ve temsilcileri ile çok sayýda
vatandaþ katýldý.
Açýlýþta bir konuþma yapan
Kent Konseyi Baþkaný Keskin,
"Fotoðraflarla Ereðli Sergisi"nin
amacýnýn, Ereðli'nin tarihi, kültürel ve
doðal güzelliklerini paylaþmak
olduðunu belirtti. 100'ü aþkýn fotoðrafla
konseye müracaat edildiðini hatýrlatan
Keskin, 56 fotoðrafýn seçici kurul
tarafýndan sergilenmeye uygun
görüldüðünü ifade etti.
Baþkan Yardýmcýsý Nazým Erdoðan
da, Ereðli'nin doðasý, denizi ve
güneþiyle renklerin doygunluðunu
barýndýran bir yapýya sahip olduðunu
vurguladý. Sergiyi gezen ve çok
beðendiðini ifade eden Erdoðan
özellikle Ovaköyü'nü görünce çok
mutlu olduðunu söyledi. Çekilen
fotoðraflarýn ilçenin tarihini, kültürünü,
Ereðli Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Erdoðan, Kent
Konseyi Baþkaný Noyan ve Ereðli
Kent Konseyi Turizm, Tarih ve
Yöresel Ürünler Çalýþma Grubu
Baþkaný Ateþ, serginin açýlýþ
kurdelesini birlikte kestiler.
mirasýný, insanýný yansýttýðýný ifade
eden Erdoðan, Kent Konseyi'ne
bundan sonraki çalýþmalarýnda da
baþarýlar diledi.
Ardýndan Ereðli Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Nazým Erdoðan, Kent
Seçici Kurulu üyeleri ve sergide fotoðraflarý yer alan fotoðrafçýlara, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Erdoðan tarafýndan teþekkür plaketi sunuldu.
Konseyi Baþkaný Noyan Keskin ve
Ereðli Kent Konseyi Turizm, Tarih ve
Yöresel Ürünler Çalýþma Grubu
Baþkaný Aykut Ateþ, serginin açýlýþ
kurdelesini birlikte kestiler.
Kurdele kesiminin ardýndan
katýlýmcýlar hep birlikte sergiyi gezdiler.
Sergide ayrýca Seçici Kurulu üyeleri ve
sergide fotoðraflarý yer alan
fotoðrafçýlara, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Erdoðan tarafýndan teþekkür
plaketi sunuldu. (Haber Merkezi)
Kurdele kesiminin ardýndan katýlýmcýlar hep birlikte sergiyi gezdiler.
PLAY-OO FF
HEYECANI
BAÞLIYOR
Zonguldak Birinci Amatör Küme Play-Off heyecaný
hafta sonu oynanacak karþýlaþmalarla baþlýyor. Süper
Amatör Lige çýkacak takýmlarýn belirleneceði Play-Off
karþýlaþmalarýnýn günleri ve maç saatleri belli oldu. 14-15
Þubat tarihlerinde oynanacak maçlarýn programý þu
þekilde;
14 ÞUBAT CUMARTESÝ
13.30-Kilimli: Çaydeðirmeni BelediyesporOntemmuzspor
13.30-Fener: Bayatspor-Çatalaðzý Demirspor
13.30-Kozlu: Zonguldak Belediyespor-Gökçebeyspor
15 ÞUBAT PAZAR
13.30-Fener: Kurtgücüspor-Eleþlerspor
11 Þubat 2015 Çarþamba
www.pusulagazetesi.com.tr
'Saha Dýþý' her
hafta 19:30'da
PusulaTV
ekranlarýnda.
Mustafa Emen
Resul Kumaþ
Suat Özger
'SAHA DIÞI'NDA BULUÞTUK!
Zonguldak'ta Spor Gündemi'nin
'SAHA DIÞI' ÇOK ÖZEL
GÖRÜNTÜLERLE EKRANA GELDÝ
PusulaTv ekranlarýnda Zonguldak'ýn Spor
gündeminin deðerlendirildiði 'Saha Dýþý'
programý Pazartesi günü sporseverleri ekran
baþýný kilitledi.
Pusula Gazetesi Spor Müdürü Suat
Özger'in sunduðu 'Saha Dýþý'nda Gazeteci
Mustafa Emen ve Zonguldakspor'un eski
Teknik Direktörlerinden Resul Kumaþ olarak
katýldý. Zonguldak Kömürspor'un Spor Toto 3.
Lig'de 20. hafta Çorum Belediyespor'la
oynadýðý maçýn özet görüntülerinin yaný sýra maç
öncesi ve sonrasý yaþananlar ekrana geldi.
PusulaTV Kameramaný Ergin Özkul'un takip ettiði
Çorum deplasmanýnda taraftarlarýn oluþturduðu renkli
görüntüler Yönetmen Emrah Keçeci'nin kurgusuyla
'Maçýn Hikayesi' olarak programda yer aldý.
'Saha Dýþý' programý konuklarý Zonguldak maçýnýn her iki
takým için bol pozisyonlu maç olduðunu, organize yapýlan
deðerlendirildiði 'Saha Dýþý' ikinci
programýyla Pazartesi günü PusulaTV
ekranlarýnda yer aldý.
Programda Zonguldak
Kömürspor'un 20. hafta Çorum
Belediyespor'la oynadýðý maçtan
çok özel görüntüler izleyenleri mest etti.
ataklarýn önemine dikkat çekti. Resul Kumaþ programda ayrýca
Zonguldak'ta Spor Tesisleri için adým atmayan Zonguldak
Milletvekillerine sitem ederek bu konuda Zonguldak Kömürspor
Kulübü Baþkaný Süleyman Caner'in yetkilileri harekete
geçirmesi gerektiðini vurguladý.
BAL TAKIMLARINI ANALÝZ ETTÝLER
'Saha Dýþý'nda ayrýca Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Ereðli
Belediyespor'un evinde Ergene Velimeþespor'la oynadýðý maçýn
özet görüntüleri Yusuf Zobar'ýn anlatýmýyla yer verildi. Hafta
arasýnda Teknik Direktör deðiþikliðine giden Kozlu
Belediyespor'da hafta sonu Tekirdaðspor'dan alýnan maðlubiyeti
Yorumcular Mustafa Emen ve Resul Kumaþ tüm detaylarýyla
deðerlerdi. Spor Yorumlarý, liderin 11 puan gerisinde kalan
Kozlu'nun zirve yarýþýndan koptuðunu, Ereðli'nin ise Edirne
maçýnda aldýðý cezayla kendini yaktýðýný dile getirdi. 'Saha Dýþý'
sürpriz konuklarý, röportajlarý ve özel görüntüleriyle
önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Programýn tekrarý PusulaTV Teledünya 131. Kanaldan ve
www.pusulatv.net adresinden izlenebilecek.
EREÐLÝ'DEN 5 'Ý B ÝR Y ERDE!
Serkan Özcan
Fatihs Þimþek
ZONGULDAK EREÐLÝSPOR
KADROSUNU GÜÇLENDÝRÝYOR
Zonguldak Ereðli Spor Kulübü transferin son haftasýna hýzlý
baþladý. Bünyesinde Basketbol, Badminton, Bayan Futbol gibi
birçok branþý barýndýran kulüp, erkek futbol takýmý için
hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Zonguldak Ereðli Spor transferin son haftasýnda
Kepezspor'dan Enis Sesli, Muhsin Sezer, Murat Saltabaþ, Yeni
Mahallespor'dan Fatih Þimþek ve Kdz. Ereðli Belediyespor'dan
Serkan Özcan ile anlaþtý.
Ereðli Spor'un yeni transferleri 20 yaþýndaki Enis Sesli sað
açýk, 23 yaþýndaki Muhsin Sezer sol bek, 29 yaþýndaki Murat
Saltabaþ forvet, 23 yaþýndaki Serkan Özkan orta saha, 23
yaþýndaki Fatih Þimsek ise forvet hattýnda oynuyor.
BÝRÝNCÝ AMATÖRDE YERÝMÝZÝ ALACAÐIZ
Zonguldak Ereðli Spor Kulübünün Teknik Sorumlusu Erkan
Kýlýçarslan gerçekleþen transferlerle ilgili olarak þunlarý
söyledi. 'Kulüp olarak her zaman en iyisini yapmayý ilke
edindik. Elbette bu yolda Rabbinde izni ile muvaffak
olacaðýmýza inancýmýz tam. Geçtiðimiz yýl son maçta
kaybedilen þampiyonluðu bu yýl almak istiyoruz.
Çalýþmalarýmýzý ve transferlerimizi bu hedef doðrultusunda
gerçekleþtiriyoruz. Bilindiði üzere kulüp olarak tüm
çalýþmalarýmýzý akademik sistem doðrultusunda yapýyoruz.
Geçen sene takýma verdiði emek ve çalýþmalarýndan dolayý
Kurucu Antrenörümüz Murat Korkmaz'a teþekkür ederim.
Aramýza yeni katýlan arkadaþlarýmýz dýþýnda kafamýzda
þekillenen 1-2 transfer daha var. Ýmkânlarýmýz el verdiði sürece
makul bütçemiz ile baþarýyý yakalamayý istiyoruz. Allah'ýn izni
ile bu sene þampiyon olacaðýz. Bu baþarý için birçok kiþi ile
fikir alýþveriþinde bulunup en doðru kararý vermeye
çalýþýyoruz. Bu sene inþallah Birinci Amatör Kümedeki
yerimizi almak istiyoruz.'
Ýkinci Amatör Lig'de
mücadele edecek olan
Zonguldak Ereðlispor,
5 transfere birden imza attý.
Teknik Sorumlusu Erkan
Kýlýçarslan, geçtiðimiz yýl son
maçta kaybettikleri
Þampiyonluða yeni sezonda
ulaþmak istediklerini
kaydetti.
www.pusulagazetesi.com.tr
R
PUSULA
YAÐMUR A LTINDA B AÞLADI
onguldak Kömürspor, bir günlük
iznin ardýndan Bursa Nilüferspor
maçýnýn hazýrlýklarýna yaðmur
altýnda baþladý. Zonguldak
ekibinde kart cezasý nedeniyle Mert
Caymaz, Bursa maçýnda yer
alamayacak.
Z
Sayfa
Sayfa 12
12
6 Aðustos
2012
Pazartesi
11
Þubat 2015
Çarþamba
ÇORUM MAÇINDA SAHA VE TRÝBÜNDE YAÞANAN OLAYLAR NEDENÝYLE
CEZA KAPIDA!
KÖMÜRSPOR PFDK'YA SEVK EDÝLDÝ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu'na yapýlan sevk raporlarý açýklandý. Federasyon, gündemine
aldýðý 39 dosyayý inceleyerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na
sevk etti. 3. Lig'de geçtiðimiz hafta sonu Çorum Belediyespor'la
oynanan maçla ilgili Zonguldak Kömürspor, iki maddeden disiplin
kuruluna gönderildi. TFF'den konuyla ilgili yapýlan açýklamada Futbol
Disiplin Talimatý'nýn 53. maddesi gereði çirkin ve kötü tezahüratýn yaný
sýra ayný talimatýn 52. maddesi gereðince saha olaylarý nedeniyle
Kýrmýzý-Lacivertli kulübün PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiði
ifade edildi.
Ayný karþýlaþmada ayrýca ev sahibi Çorum Belediyespor'da çirkin ve
kötü tezahürat nedeniyle sevk edildi.
DÝSÝPLÝN KURURU KARARLARI
Hukuk Müþavirliði'nin 10.02.2015 tarihinde Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu'na yapýlan sevk raporu þöyle:
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 08.02.2015 tarihinde
oynanan ÇORUM BELEDÝYESPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý"
nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca ve "saha
olaylarý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca
PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir.
ÇORUM BELEDÝYESPOR Kulübü'nün 08.02.2015 tarihinde
oynanan ÇORUM BELEDÝYESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü
tezahüratý"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca
PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir.
por Toto 3. Lig
ekiplerinden
Zonguldak Kömürspor,
20. hafta Çorum
Belediyespor'la
oynanan maçta ‘çirkin
ve kötü tezahürat’ ve
"saha olaylarý"
nedeniyle Profesyonel
Futbol Disiplin
Kurulu'na sevk etti.
Ekonomik anlamda
büyük problemler
yaþayan Kömürspor'da
Yönetim, taraftarlarý
saðduyulu
davranmaya
davet etti.
S
KELEÞSAN KELEÞLER OTOMOTÝV SAC. ÝNÞ. HARF. TAAH. TURZ. SAN. TÝC. A.Þ.
GÜNEY MAH. BARIÞ CAD. KOZLU SAHÝL YOLU NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK
TEL: 266 00 08
FAX: 266 63 33
Download

Yavuz Erkmen, MHP`den