Çocuklar klasik müzikle buluþacak
Ömür boyu hapis cezasý verildi
‰ BEÜ Devlet Konservatuarý Akademik Oda Müziði
Topluluðu, ilk ve orta dereceli okullarda konser verecek.
Projenin amacý; çocuklarýn çaðdaþ bir birey olma yolunda
sanatsal anlamda her yönden yetiþtirilmelerine ve
kendilerini geliþtirmelerine destek olarak açýklandý.
¶4’te
‰ Alaplý'da, engelli kýz kardeþine tecavüz ettiðini iddia
ettiði Mustafa Türk ile kucaðýndaki torunu Emirhan Kurt'u
av tüfeði öldüren Aydýn Tek'e, haksýz tahrik indirimi ile iki
cinayet için verilen 10'ar yýl 10'ar ay hapis cezasýný
Yargýtay bozdu. Tek ömür boyu hapis cezasý aldý. ¶3’te
Karaca: 'Vergi, en önemli vatandaþlýk ödevi'
¶5’te
Özgecan cinayeti yüzünden oluþan güvensizliði gidermek için dolmuþlarýna yazý astýlar
'Ben de babayým, benim de Özgecan'ým var'
Zonguldaklý dolmuþ þoförleri, Mersin'in
Tarsus ilçesinde Özgecan Aslan'ý öldüren
dolmuþ þoförü yüzünden dolmuþçulara karþý
oluþan güvensizlikten þikayetçi.
Kilimli özel halk otobüsü þoförleri,
Özgecan Aslan cinayeti yüzünden
dolmuþçulara karþý oluþan ön yargý ve
güvensizliði gidermek için dolmuþlarýna yazý
astýlar. Dolmuþçular, "Bu minibüse binen, her
kim olursa olsun caný bana emanettir. Ben de
babayým ve benim de Özgecan'ým var"
þeklindeki yazýlarla toplumda dolmuþçulara
karþý oluþan ön yargýyý yýkmaya çalýþýyor.
10 yýldýr dolmuþçuluk yapan 28 yaþýndaki
Murat Saraylý, kendisinin de daha 19 aylýk bir
kýzý olduðunu ifade ederek, "Bizim de bir
baba olduðumuzu, o kiþinin de 2 günlük bir
dolmuþçu olduðunu hissettirmek için böyle bir
yazý astýk. Bu esnafýn da, milletvekilinin de
baþýna gelebilir. Ama kimse 'Bu bakkal adam
öldürdü. Artýk bakkallardan bir þey almayalým'
demiyor. Ama dolmuþçu olunca 'Dolmuþçu
bunu yaptý. Dolmuþçu bunu yapar' gibi
kelimeler kullanýldýðý için biz harekete geçtik.
Bu olaydan sonra arabamýzýn içini görmek
için asýlý olan dikiz aynasýný kullanmaktan
bile kaçýndýk. Yanlýþ anlaþýlmaktan ve
tepki görmekten korktuk" dedi.
Dolmuþlara binen yolcular ise, bu yazýlar
sayesinde artýk bir nebze de olsa içlerinin
rahat olduðunu ifade etti. Dolmuþta bulunan
bir yolcu ise, "Yazýlan çok güzel bir söz,
hepimiz anne-babayýz. Ölen çocuklar
hepimizin çocuðu, buna bir çözüm bulunmalý.
Bu yazýlar sayesinde artýk dolmuþçulara
güvenmeye baþlýyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)
PUSULA
R
9
7
7
1
3
0
8
6
0
9
0 0
4
Fiyatý: 25 Kr.
Ayan: ‘1 Mart’tan önce
açýklama yapmak yasak’
Günlük Siyasi Gazete
CHP ve DSP'den sonra neden AK Parti'de olduðunu açýklayan Bektaþ, iddialý konuþtu:
'Atatürk devrimlerinden daha
büyük devrimler yapýlýyor'
‰ Kozlu Belediye Baþkanlýðý'na DSP'den girerek seçilen ve
ardýndan AK Parti rozeti takan Ali Bektaþ, DSP ve CHP
siyasetinin ardýndan neden AK Parti'de olduðunu çarpýcý sözlerle
açýkladý. Gerekirse AK Parti'nin kapýsýnda bekçi olacaðýný
söyleyen Bektaþ, Allah'ýn verdiði aklý kullandýðýný ifade etti.
‰ Ýddialý bir açýklamada bulunan Ali Bektaþ, "Atatürk
devrimlerinden daha büyük devrimler yapýlýyor; hem demokrasi,
hem de hizmet açýsýndan... Bunu görmeyenler kördür. Allah
bana akýl verdi. 5 sene sonra göreceksiniz, bu memleketi kimse
tanýyamayacak. O yüzden de ‘AK Parti’ diyorum" diye konuþtu.
‰ Zonguldaklý milletvekillerinin nasýl olmasý gerektiði
sorusuna da net yanýt veren Bektaþ,
"Zonguldak'ta insanlar genelde konuþuyorlar.
Çözüm getirmeye gelince, ona soralým, buna
soralým yok. Gelecek olan milletvekili hangi
bakanlýkta, bürokraside veya nerede iþ
bitecekse orada bitirecek. Ýþi uzatmayacak.
Ýþte uzattýðýnýz zaman þehir bu hale gelir.
Radikal kararlar alabilecek, inisiyatif
alabilecek, o yolda kendini harcayabilecek
Haber: Ýlknur Yýlmaz / ¶7’de
adamlar lazým" dedi.
ve sözcüsü olacaðým'
‰ Cumhuriyet Halk
Partisi Devrek eski
Ýlçe Baþkaný Þeref
Aydýnlý, partisinin
Devrek Ýlçe
Baþkanlýðý'nda
düzenlenen
görkemli bir törenle
Zonguldak
Þeref
milletvekili aday
Aydýnlý
adaylýðýný açýkladý.
Þeref Aydýnlý, seçildiði takdirde halkýn
elçisi ve sözcüsü olacaðýný söyledi. ¶6’da
PUSULA TV'DE BUGÜN
11:00 - Günün Gazete Manþetleri
11:30 - Eski Günler (Tekrar)
12:00 - Saat Baþý Haberler
12:10 - Gündem Özel
13:00 - Haber 13
13:35 - Gündem Özel
14:00 - Gün Ortasý
15:00 - Saat Baþý Haberler
15:10 - Gün Ortasý (Devam)
16:00 - Saat Baþý Haberler
16:10 - Saha Dýþý (Tekrar)
17:00 - Saat Baþý Haberler
17:10 - Saha Dýþý (Tekrar)
18:30 - Ana Haber
19:30 - Artý-Eksi
21:00 - Eski Günler
22:00 - Haber
22:45 - Seçim Özel / Sokak Röportajlarý
24:00 - Gece Haberleri
00:50 - Artý-Eksi
02:20 - Seçim Özel / Sokak Röportajlarý
alým-ssatýmýyla ilgili sorularýmýzý yanýtladý
'Talep çok, alým düþük'
Sercan
Günaslan
‰ 7 Haziran’da
yapýlacak olan
milletvekilliði genel
seçimler öncesinde
Genel Merkezin
teþkilatlara
göndermiþ olduðu
ve kamuoyu ile
paylaþýlmasý istenen
Hamdi
genelgeyi
Ayan
Zonguldak’a
duyuran Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Zonguldak Ýl Baþkaný Hamdi Ayan, “Aday
adaylarý açýklamalarý 1 Mart sonrasý
yapýlacak” diye konuþtu.
¶7’de
Aydýnlý: 'Sizlerin elçisi
Emlakçýlar Derneði Baþkaný Günaslan, gayrimenkul
‰ Zonguldak'ta konut ve dükkan
fiyatlarýnýn yüksek olduðunu
belirten Emlakçýlar Derneði
Baþkaný ve Zonguldak
Emlak Gayrimenkul
Yatýrým Danýþmanlýðý
Þirketi sahibi Sercan
Günaslan, Gazipaþa
Caddesi'nde dükkan fiyatlarýnýn
daha da artacaðýný tahmin ettiðini
söyledi.
Cüneyt Özfidan / ¶9’da
'Bazý aday
adaylarý
üyelerin
gözünde
bir-iiki
adým önde'
‰ Cumhuriyet
Halk Partisi Ýl
Baþkaný Ertuðrul
Koltuk, milletvekili
aday adayý baþvuru
sürecinin devam ettiðini belirterek,
"Biz 25'in üzerinde aday adayýnýn
baþvuru yapmasýný bekliyoruz.
Önseçim, üyelerle yapacaðýmýz bir
uygulama. Zonguldak'ta 10 bin 500
üyemiz var ve buna onlar karar
verecek. Adaylarýmýzýn hepsi
birbirinden deðerli, ama bazýlarý
üyelerin gözünde bir-iki adým öndedir"
diye konuþtu. Haber: Öznur Güneþ / ¶6’da
www.pusulagazetesi.com.tr
24 Þubat 2015 Salý
CHP Ýl Baþkaný Ertuðrul Koltuk, aday
adaylýðý sürecini Pusula'ya deðerlendirdi:
Pusula TV, Teledünya 131'inci Kanal'dan
yayýn yapýyor. Ýnternetten izlemek için:
Ali
Bektaþ
www.pusula67.com.tr
24 Þubat 2015 Salý
www.pusulagazetesi.com.tr
Biz yýllardýr diyoruz ki:
"Bu kentin soðan cücüðü kadar
meselelerini bile çözmekten aciz
yöneticilerimiz var."
Þimdi o acý gerçeði haykýrma adýna somut
bir örneði paylaþacaðýz.
Çok taze bir örnek…
Ama en sonda söylenecekleri baþtan
söyleyelim.
Bu mantýk içindeyken nasýl olacak da biz
bu kenti çok daha yaþanabilir hale
getireceðiz?
Nasýl olacak da birbirimizle barýþýk
yaþayabileceðiz?
Nasýl olacak da birbirimize sahip
çýkacaðýz?
Nasýl olacak da kent olabileceðiz?
Yayýnlayacaðýmýz mektup, býrakýn
vatandaþýn, bu halk adýna seçilen, mühür
sahibi muhtarlarýn bile nasýl kandýrýldýðýný
ortaya koyuyor.
Nasýl aþaðýlandýðýný ortaya koyuyor.
* * *
Paylaþacaðýmýz mektup, gayri resmi
yoldan elimize geçti.
Umarýz mektubun sahibi Karadeniz
Muhtarlar Federasyonu Genel Baþkaný ve
Zonguldak Muhtarlar Derneði Baþkaný
Þerafettin Nas, yayýnladýðýmýz için bizlere
küsmez.
Mektup, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'a yazýlmýþ.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, önümüzdeki
günlerde Karadeniz muhtarlarýný kabul
edecek.
Bu mektup, Cumhurbaþkaný Erdoðan'a
elden ulaþacak.
Ýþte o mektup…
Zonguldak'ýn, Zonguldaklýlarýn acziyetini
yeterince ortaya koyan o mektup…
* * *
"Sayýn Cumhurbaþkaným;
Bu sorunumun size yansýmasýný
istemezdim, fakat bütün uðraþlarýma raðmen
bir türlü sorunuma çözüm bulamadým.
Zonguldak'ýn Kilimli ilçesinin Güney
Mahallesi Muhtarý olarak 30 yýldýr görev
yapýyorum.
2001 yýlýnda Zonguldak Muhtarlar
Derneði'ne Baþkan seçildim ve derneðimin
bulunduðu binanýn ve lokalin 300 metrekare
olduðu, kapý, pencere ve içini-dýþýný tamamen
kendi imkanlarýmla, yani muhtarlarýmla ilimize
yakýþýr dernek haline getirdik.
'Hayatýmýz Fotoðraf' kitap olacak
Zonguldak Sergi Odasý Yöneticisi,
Ýstanbul Fotoðraf ve Sinema Amatörleri
Derneði (ÝFSAK) Onur Üyesi Fotoðrafçý
Ýbrahim Akyürek, fotoðraf sanatý üzerine
yazdýklarýný kitap haline getirmeye
hazýrlanýyor. 1978 yýlýndan bu yana
farklý gazete, dergi, internet sayfalarýnda
yayýnlanan yazýlar "Hayatýmýz Fotoðraf"
baþlýklý bir kitapta toplanacak. Fotoðrafa
1974 yýlýnda ÝFSAK'a üye olarak
baþlayan Ýbrahim Akyürek, 1985-90
yýllarýnda Derneðin Yönetim Kurulu
Baþkanlýðýnda bulundu. 70'li yýllarda
Ýlerici Gençler Derneði bünyesindeki
fotoðraf çalýþmalarýna gönüllü olarak
katýldý. Metal iþkolunda faaliyet gösteren
T.Maden-Ýþ Sendikasý'na baðlý FotoFilm Merkezi'nin son kadrosunda iki yýl
* * *
Hiçbir kurum ve kuruluþtan maddi ve
manevi destek almadýk.
2004 yýlýnda Zonguldak Valim Sayýn
Yavuz Erkmen ve Milletvekilimiz Sayýn
Koksal Toptan benden burasý için istek ve
ricalarý oldu.
Bu yerin Saðlýk Bakanlýðý'na ait bir birimin
kurulacaðý ve yer bulamadýklarýný, Valilikçe
çok acil bir yer bulunmasý istendiðini ve
derneðimizin bulunduðu binanýn yeni
kurulacak birim için uygun olduðunu tarafýma
bildirdiler.
Bende kendilerine hiç tereddüt etmeden,
'Herhalde beni sokakta býrakacak deðilsiniz'
diyerek derneðimi ve lokalimi boþaltarak
300 metrekarelik yerin anahtarýný Sayýn
Valime teslim ettim ve geçici olarak
Sayýn Valim bize 20 metrekarelik bir yeri
tahsis ettiler.
* * *
Yine kirasýný dernek olarak benim
ödemem þartýyla bir yýl sonra yani 2005
yýlýnda Ýl Özel Ýdaresi'nin kendi binasýna
taþýnarak, 12 Katlý Ýþ Merkezi'nin olan
binadan 4'üncü kat satýn alýnarak Ýl Özel
Ýdaresi yeni binasýna taþýndý ve Sayýn
Valim buradan eski Ýl Özel Ýdaresi
binasýndan Zonguldak Muhtarlar Derneði'ne
yer tahsis etti.
Ancak kiracý olarak ihaleyle alabileceðimi
ve yüksek kira ödeyemeyeceðim bilgisini
Sayýn Valim ve Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri
bir araya gelerek, Köylere Hizmet Götürme
Birliði adýna kiraladýk.
Bu iþin üzerinden kirasýný derneðimizce
ödenmek þartýyla Muhtarlar Derneði'ne tahsis
edilerek, bu binaya taþýnmam istendi.
* * *
Anahtarý aldýðýmda gördüm ki, bina
oturulacak vaziyette deðil.
Kapý, pencere, boya-badana, elektrik
tesisatý, telefon tesisatý gibi iþlemler 15 bin
liraya yakýn masraf ederek yeni yerimize
taþýndýk.
Açýlýþta Sayýn Valim Yavuz Erkmen,
Milletvekillerimiz Koksal Toptan, Fazlý
Erdoðan, Polat Türkmen, AK Parti Ýl ve Ýlçe
Baþkanlarýmýz, AK Parti Zonguldak Belediye
Baþkaný Þecaattin Gonca da olmak üzere
görkemli bir açýlýþ töreni yaptýk.
* * *
Tabii zaman akýp geçti.
Derneðin kiralarýný ödüyorum.
yer aldý. Son hazýrlýklarý yapýlan kitapta
yer alacak olan yetmiþe yakýn yazý
gazetelerden Güneþ, Cumhuriyet,
Hürriyet, Demokrasi, Politika, Evrensel,
Yazko Somut, Kocaeli, Özgür Gündem,
Gurbet, Alýnteri; dergilerden Adýmlar,
Ekonomik Panorama, Yarýn, Ýnsancýl,
Bilim ve Sanat, Sol, Evrensel Kültür,
Hürriyet Gösteri, ZOKEV Bülteni,
BAÞYAZI
BAÞYAZI
Atilla
ÖKSÜZ
[email protected]
Cumhurbaþkanýna mektup!
2013 yýlýnda Derneðimizin de içinde
bulunduðu Ýl Özel Ýdare binasý Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na satýldý.
Çalýþma Müdürlüðü ile Ýþ Kurumu
Müdürlüðü birleþince, Bakanlýkça satýn
alýnan binaya taþýnmaya baþladýlar ve
derneðin adýna da bana çýkmam için
tebligat gönderildi ve boþaltacaðým güne
kadar da aylýk kiram bin 100 lira olarak
tarafýma teblið edildi.
* * *
AK Parti Ýl Baþkaný Sayýn Hamdi Uçar,
Sayýn Milletvekillerim Koksal Toptan ve
Özcan Ulupýnar'a konuyu anlattým, ancak
doðru dürüst cevap alamadým.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný ve Ýl Genel Meclis
üyeleri ile tek tek görüþtüm.
Þu anda Ýl Özel Ýdare'de yer olduðunu ve
Sayýn Valimiz Ali Kaban'la görüþmem
gerektiði söylendi.
* * *
Bizler de hiçbir sakýncanýn olmadýðýný,
'Aksine köy ve mahalle muhtarýmla iç içe
oluruz, sorunlarýmýzý daha iyi konuþuruz'
dedik.
Sayýn Milletvekilimiz Özcan Ulupýnar'a
konuyu tekrar anlattýk ve Valimizden randevu
alýndý.
Vekilim Özcan Ulupýnar, AK Parti Ýl
Baþkaný Hamdi Uçar, Merkez Ýlçe Baþkaný
Metin Karaduman, Ýl Genel Meclis Baþkaný
Vacit Durdubaþ ve Dernek Baþkaný olarak
gittik.
Sayýn Valimize konuyu aktardýk.
Sayýn Valimiz, bu konuya olumlu cevap
vermedi.
Yukarýda bahsettiðim gibi konuyu en ince
ayrýntýsýna kadar kendisine anlattým.
Ýl Özel Ýdare'de yer olmasýna raðmen
yardýmcý olamayacaðýný söyledi.
Gökçebey Eðitim ve Saðlýk Vakfý'nýn Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi
Mithat Çanakcý güven tazeledi
Gökçebey Eðitim ve Saðlýk Vakfý'nýn
Olaðan Genel Kurulu, geçtiðimiz
Cumartesi günü Çarþýiçi Mahallesi Atatürk
Caddesi'ndeki Çanakcýlar Ýþhaný'nda
yapýldý. Genel Kurula; Gökçebey
Kaymakamý Bünyamin Bilgin, Belediye
Baþkaný Vedat Öztürk, Gökçebey Eðitim ve
Saðlýk Vakfý Baþkaný Mithat Çanakcý'nýn
yaný sýra üyeler katýldý.
Divan Baþkanlýðýna Hasan Tuzcuoðlu,
üyeliklere Fazýl Aytaþ ve Mevlüt Özgü
seçildi, saygý duruþunda bulunuldu ve
Ýstiklal Marþý'nýn okundu. Yönetim Kurulu
faaliyet raporu Fazýl Aytaþ tarafýndan
okundu, oylamaya sunuldu, oybirliði ile
kabul edildi. Denetleme Kurulu raporu
Mevlüt Özgü tarafýndan okundu, oylamaya
sunuldu, oybirliði ile kabul edildi. Bilanço
ve çalýþma raporlarý Mevlüt Özgü
tarafýndan okundu, oylamaya sunuldu ve
oybirliði ile kabul edildi. 2015 yýlý tahmini
bütçe Mevlüt Özgü tarafýndan okundu.
Yapýlan oylama ile kabul edildi. Yýlmaz
Özgü'nün vakýf üyelik teklifi yapýldý, genel
kurulun oyuna sunuldu ve üyeliðe kabul
edildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kurulu seçimi için Divan Baþkanlýðýna
bir önerge verildi. Önerge, üyelerin
oylarýna sunuldu, oy birliði ile Mithat
Çanakcý, Mevlüt Baþoðlu, Fazýl Aytaþ,
Mustafa Çetinoðlu, Satýlmýþ Karademir,
Ýrfan Eser, Hilmi Gökmen asil üyeliðe
seçilirken, Yusuf Aratoðlu, Nail Arat
yedek üyeliklere seçildiler. Denetleme
Kurulu asil üyeliði için önerge verildi,
verilen önerge oylandý ve oybirliði ile
kabul edildi. Bu seçime göre, Yusuf
Aratoðlu ve Kemal Bozkurt, yedek üyeliðe
ise Cevdet Aydemir seçildi.
Dilek ve temenniler bölümünde
konuþan Gökçebey Kaymakamý Bünyamin
Bilgin, sivil toplum kuruluþlarýnýn önemini
belirterek, "Öncelikle, eðitime verdiði
maddi ve manevi destelerinden dolayý
Gökçebey Eðitim ve Saðlýk Vakfý Baþkaný
Sayýn Mithat Çanakcý ve yönetimini caný
gönülden kutluyorum. Sivil toplum
kuruluþlarý önemlidir. Gökçebey Sosyal
Fotoðraf Sanatý, Gerçek, Sanat
Çevresi, Kopuþ, AFSAD Fotoðraf,
Sanat Emeði, Susma, Savaþ Karþýtlarý,
ÝFSAK Fotoðraf ve Oyun Tiyatro
dergilerinde yer aldý. Akyürek'in
geçen yýl yayýnlanan "Hayatýmýz
Trafik", "Hayatýmýz Zonguldak"
ve "Zonguldak Yazýlarý" isimli üç kitabý
daha var. (Haber Merkezi)
Zonguldak ta yer sýkýntýsý olduðunu,
ilerleyen zamanlar içinde bakabileceðini
söyledi.
* * *
Sayýn Cumhurbaþkaným;
2004 yýlýnda devletime kendi imkanlarýmla
yaptýðým 300 metrekarelik yeri teslim ettim.
Sayýn Valim, 'Zor durumda kalmasam bu
yeri senden istemezdim' dedi.
Peki, devletim bu zor gününde benim
yanýmda niye deðil, neden yetkililer sýrtlarýný
çeviriyorlar?
Ben ayný zamanda Karadeniz Bölgesi
Muhtarlar Federasyonu Genel Baþkanlýðý
yapýyorum.
Ben yerimin karþýlýðýnda yer talep
ediyorum.
Ýþler görülünceye kadar insanlar aranýyor,
kurum bir taraftan, 'Buradan çýk, burasý
Çalýþma Bakanlýðý'nýn yeri oldu, kendine yer
bul' diyor.
Ben ve derneðim zor durumda kaldýk.
Kimse oralý bile deðil.
Þimdi maðdur olan derneðimin 2004
yýlýnda düzenli rahat bir yerim varken,
devletime kendi yerimi tahsis ettim.
'Kötü bir þey mi yaptým?' diye
düþünüyorum.
Sayýn Cumhurbaþkaným;
Ýlimin yetkilileri 25-30 metrekarelik yeri çok
görüyorlar.
Þu anda Ýl Özel Ýdaresi'ne ait binanýn
12'nci katýndaki 700 metrekarelik alanýnýn boþ
olduðunu ve baþka birimlere tahsis
edeceklerini söylediler.
Bu maðduriyetimin giderilmesini arz ve
talep ederim.
Saygýlarýmla…"
* * *
Bu nedir biliyor musunuz?
Koskoca Zonguldak'ýn ayýbý…
Bu kentte; siyasetçinin, belediye
baþkanýnýn olmadýðýný gösteren acý bir
tablodur.
Ýþte biz bunu anlatmaya çalýþýyoruz.
Allah aþkýna, biri de çýksýn þu þehirdeki
cami tuvaletlerinin pisliðini yazsýn
Cumhurbaþkanýna!
Nasýl olsa baþka çare yok!
Bu mektuptan dolayý Nas'a kýzanlar
olacaktýr.
Hiç kýzmayýn beyler…
Hiç kýzmayýn…
Bir telefon açýn ve teþekkür edin!
ISSN 1308-609X
PUSULA
Günlük Siyasi Gazete
24 Þubat 2015
Salý
Yýl: 9 Sayý: 2696
Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006
A.R.T. Ajans Basýn Yayýn
Ýletiþim Adýna Sahibi
Ali Rýza TIÐ
Genel Yayýn Yönetmeni
Atilla Öksüz
Yayýn Koordinatörü
Aydýn Arslanyýlmaz
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Sayfa Editörü
Muhabirler
: Ýlknur Yýlmaz
: Emre Acar
: Özlem Býçak
Suat Özger
Öznur Güneþ
Yeliz Alagöz
Cüneyt Özfidan
: Elvin Kaya Çöl
: Av. Aykut Boran
Kongrenin Divan Baþkanlýðýný Hasan Tuzcuoðlu,
üyeliklerini Fazýl Aytaþ ve Mevlüt Özgü yaptý.
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý olarak,
yaþlý insanlarýmýzýn ihtiyacýný karþýlamak
ve bakýmlarýna yönelik proje tasarladýk, bu
derece önemli bir görevi Gökçebey Eðitim
ve Saðlýk Vakfý ile birlikte yapabiliriz.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) MithatMehmet Çanakcý Meslek Yüksekokulu'nun
öðrenci sayýsýnýn artýþý ve yeni bölümlerin
açýlmasýna yönelik; Tefen Ýlkokulu'nun
mevcut ve henüz kullanýlmayan okul
binasýnýn geçici olarak Gökçebey MYO
tarafýndan kullanýlmasýna yönelik
giriþimlerde bulunulduk. Bu konuda Vali
Bey ile yapýlan görüþmede olumlu yanýt
aldýk. BEÜ Rektörlüðü kabul ettiði
takdirde bu çalýþmanýn da olumlu
sonuçlanabileceðine inanýyorum" dedi.
Divan Baþkaný Hasan Tuzcuoðlu ise,
Gökçebey Kaymakamý Bünyamin Bilgin
ve Gökçebey Belediye Baþkaný Vedat
Öztürk'e kongrede katýlmalarýndan dolayý
teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Düzeltmen
Hukuk Danýþmaný
Çaycuma Temsilciliði:
Belediye Ýþhaný Kat: 1 No: 116
Tel: 615 80 49
Gazetemiz, “Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi”ne uyar.
Yönetim Merkezi:
Gazipaþa Cad.
Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5
No: 8 ZONGULDAK
Tel : 0372 252 43 14
Faks : 0372 251 13 99
Basým Yeri:
A.R.T. Ajans
Basýn Yayýn Ýletiþim
Ontemmuz Mah.
Alparslan Sk. Acýlýk Cd.
No: 72 ZONGULDAK
http://www.pusulagazetesi.com.tr
email: [email protected]
Yýllýk Yayýnlý Abone: 3.000 TL+KDV
Gökçebey Eðitim ve Saðlýk Vakfý'nýn Olaðan Genel Kurulu, geçtiðimiz Cumartesi
günü Çarþýiçi Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Çanakcýlar Ýþhaný'nda yapýldý.
Günlük Yerel Süreli Yayýn
Bebeðin öldürülmesinde 'haksýz tahrik' indirimini Yargýtay bozdu
24 Þubat 2015 Salý
Ömür boyu hapis cezasý verildi
‰ Alaplý'da, engelli kýz kardeþine tecavüz ettiðini iddia ettiði Mustafa Türk ile kucaðýndaki torunu 1 yaþýndaki
Emirhan Kurt'u av tüfeði öldüren Aydýn Tek'e, haksýz tahrik indirimi ile iki cinayet için verilen 10'ar yýl 10'ar ay hapis
cezasýný kýsmen Yargýtay bozdu. Bebeðin öldürülmesinde haksýz tahrik bulunmadýðýna hükmeden Yargýtay'ýn
kararý üzerine bu suçtan yeniden hakim karþýsýna çýkan sanýk Aydýn Tek'e ömür boyu hapis cezasý verildi.
Zonguldak'ýn Alaplý ilçesine baðlý
Kabalar Köyü'nde 21 Aðustos 2006'da
meydana gelen olayda 33 yaþýndaki
Aydýn Tek, akli dengesi yerinde
olmayan kýz kardeþi H.T.'ye ormanlýk
alanda tecavüz ettiði iddia edilen evli ve
4 çocuk babasý Mustafa Türk'e köy
meydanýnda av tüfeði ile ateþ etti.
Mustafa Türk ve kucaðýnda bulunan
torunu Emirhan Kurt öldü.
"Kasten öldürme" suçlamasýyla
Zonguldak 1'inci Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde tutuklu yargýlanan
Aydýn Tek, kardeþinin tecavüzüyle ilgili
Alaplý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na
þikayette bulunduklarýný, ancak bir
iþlem yapýlmadýðýný ileri sürdü. Bu
olaydan sonra köyde aðýr ithamlarla
karþýlaþtýklarýný belirten Aydýn Tek,
Yine alkol, yine kaza!
Zonguldak'ta alkollü olduðu iddia edilen sürücü,
kayganlaþan zeminin de etkisiyle direksiyon
hakimiyetini kaybederek yol kenarýnda bulunan
elektrik direðine çarptý.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Merkeze baðlý
Yeþilmahalle Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi.
Alkollü olduðu iddia edilen 67 TN 907 plakalý
otomobilin sürücüsü 27 yaþýndaki M.S.
kayganlaþan zeminde direksiyon hakimiyetini
kaybederek yol kenarýnda bulunan direðe çarptý.
Direðe çarptýktan yaklaþýk 20 metre sonra
durabilen otomobilde otomobil sürücüsü M.S. ve
yanýnda bulunan 33 yaþýndaki O.G. yaralandý.
Ayaðý kýrýldýðý öðrenilen M.S.'ye ve hafif
yaralanan O.G.'ye olay yerine çaðrýlan 112 Acil
Servis ekipleri tarafýndan ilk müdahale
gerçekleþtirildi.
Yaralýlar, Zonguldak Atatürk Devlet
Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Polis kazayla
ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)
Buzlanan köprüde kayan
üç araç bir birine girdi
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde buzlanan köprüde
kontrolden çýkan üç araç birbirine girdi. Araçlarýn
kullanýlamaz hale geldiði kazada yaralý olmamasý
ise sevindirdi. Kaza, Gülüç Köprüsü üzerinde gece
saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Þahin Þentürk idaresindeki
67 LH 594 plakalý otomobil buzlu yolda
kontrolden çýkarak korkuluklara çarptý. Kazayý
gören 67 TY 734 plakalý otomobil de yine buzlu
yolda kayarak önünde seyir eden 67 LR 674 plakalý
otomobile çarptý. Yoldan çýkan iki otomobil
yaklaþýk 25 metre yüksekliðindeki köprüden dereye
uçmaktan korkuluklar sayesinde kurtuldu.
Sürücü ve otomobildeki yolcular kazayý
burunlarý bile kanamadan atlatýrken 67 LH 594
plakalý otomobilin sürücüsü Þahin Þentürk,
yolda tuzlama çalýþmasý yapmayan belediye
yetkililerine tepki gösterdi.
Þentürk, gazetecilere yaptýðý açýklamada,
"Bu belediye böyle çalýþýyor. Yolda ne tuzlama,
ne de baþka bir çalýþma var. 70-80 ile geliyorduk.
Yol tamamýyla buz. Baþka hiç bir þey deðil.
Ýnsanlarý da maðdur ettik. Bak þu anda yol kapalý.
Kar yaðdýðý zaman bütün yollar kapalý" dedi.
Kaza nedeniyle Ereðli-Gülüç arasý karayolu
yaklaþýk yarým saat trafiðe kapalý kaldý.
Araçlarýn çekici ile kaldýrýlmasýnýn ardýndan
yol trafiðe açýldý. (ÝHA)
Mustafa Türk'ü aðýr tahrik altýnda
öldürdüðünü, ancak kucaðýndaki
torununu görmediðini iddia etti.
2008'de sonuçlanan davada sanýk
Aydýn Tek, Mustafa Türk ve Emirhan
Kurt'u haksýz tahrik altýnda öldürdüðü
gerekçesiyle 10'ar yýl 10'ar ay hapis
cezasýna çarptýrýldý. Yargýtay, Mustafa
Türk için verilen hapis cezasýný
onarken, Emirhan Kurt'un
öldürülmesinde haksýz tahrik oluþturan
söz ve davranýþ bulunmadýðý
gerekçesiyle kararý bozdu.
Kaldýðý Karabük Kapalý ve Açýk
Cezaevi'nden 2011'de firar eden ve
geçen Ocak ayýnda teslim olan Aydýn
Tek, Yargýtay'ýn kararý üzerine 1'inci
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim
karþýsýna çýktý. Aydýn Tek
savunmasýnda, Mustafa Türk'ün
kucaðýndaki çocuðu görmediðini ileri
sürdü. Mustafa Türk'ün, engelli
kardeþine tecavüz ettiðini, daha sonra
da kahraman gibi köyde gezdiðini iddia
eden Aydýn Tek, "Bakkaldan çýkmýþtý.
Arkasý dönüktü. 'Mustafa' diye baðýrdým
ve ateþ ettim. Çok uzun olduðu için
kucaðýnda çocuk görmedim. Elinde
poþet olduðunu sandým. Bana verilecek
en aðýr cezayý verin, isterseniz asýn. Ben
onu geri getiremem. Çünkü isteyerek
öldürmedim. Ben bebeði öldürecek
kadar cani bir insan deðilim" dedi.
Mahkeme heyeti, Emirhan
Kurt'un öldürülmesinde haksýz tahrik
indirimi uygulamayarak, sanýðýn
ömür boyu hapis cezasýna
çarptýrýlmasýna karar verdi. (DHA)
Birlikte yaþadýðý kadýnýn 12 yaþýndaki
kýzýna cinsel istismarda bulundu
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde
birlikte yaþadýðý kiþinin 12
yaþýndaki kýzýna cinsel istismarda
bulunduðunu iddia eden kadýn,
karakola giderek þikayette bulundu.
Olay, Ereðli ilçesinde meydana
geldi. Ýddialara göre; Ý.D., þiddetli
geçimsizlik nedeniyle ilk eþinden
boþandýktan sonra baþka biriyle
evlendi. Ýki evliliðinden de ikiþer
çocuðu bulunan Ý.D.'nin ikinci eþi
hayatýný kaybetti.
Ý.D. eþinin ölümünün ardýndan
bir süre A.T. ile yaþamaya baþladý.
Anne Ý.D., evde birlikte yaþadýðý
A.T.'yi 12 yaþýndaki kýzý D.D.'yi
bir odada sýkýþtýrarak cinsel
istismarda bulunmaya çalýþýrken
yakaladý. Yaþanan olayýn
ardýndan Ý.D., A.T. tarafýndan
tehdit edildiði için karakola gidip
þikayette bulunamadý. A.T. ile
birlikteliðini sona erdiren Ý.D.,
sürekli tehdit edilince dün gece
karakola gidip þikayette bulundu.
Anne Ý.D., 12 yaþýndaki kýzý D.D.
ile birlikte Baðlýk Polis
Karakolu'na giderek yaþadýklarýný
anlattý. Zonguldak Barosu
tarafýndan görevlendirilen bir
avukat ve Çocuk Þube polisleri
nezaretinde ifadeleri alýnan anne
Ý.D. ile kýzý D.D., gazetecilerin
görüntülerini almamasý için
karakolun arka kapýsýndan
çýkartýldý. Olaya iliþkin olarak
soruþturma baþlatan Ereðli Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý polis
ekipleri A.T.'yi yakalamak için
çalýþmalarýný sürdürüyor. (ÝHA)
www.pusulagazetesi.com.tr
Çuvaldýz
Ali Rýza
TIÐ
[email protected]
Kimse boncuk aramasýn…
"Ben liste baþý olursam 3 çýkar."
"Ben liste baþý olursam 4 çýkar."
Böyle diyenler var.
Ben de diyorum ki:
"3 çýkar diyeni 3'üncü sýraya yazalým.
4 çýkar diyeni de 4'üncü sýraya yazalým."
Bakalým kabul eden olacak mý?
Þimdi detaylara inelim.
AK Parti'de, "Dört çýkar" diyenler var. O
zaman, o diyenleri dörde yazalým.
CHP'de de, "Ben olursam üç çýkar" diyenleri
üçe yazalým.
MHP'de ise, "Ýki çýkar" diyenler var. Ama
aday bile olmuyorlar.
Çünkü onlar, bir milletvekili çýkartmanýn bile
zor olduðunu biliyorlar.
O yüzden kimse kendinde boncuk aramasýn.
Bugünkü tabloya göre; AK Parti 3, CHP 2
milletvekili çýkartýr.
Bugün-yarýn ne olur bilinmez.
Ama tablo bu…
Kimin aday olduðunun hiçbir önemi yok.
Ýnanmýyorsanýz deneyelim.
Gazipaþa Caddesi'ne çýkalým.
Sokaktan geçen ilk üç kiþiyi AK Parti'ye, iki
kiþiyi de CHP'ye yazalým.
Sonuçlara bakalým.
Var mýsýnýz?
Halil Posbýyýk hazýrlanýyor…
CHP'de ikinci sýra yarýþý sürüyor.
Bu sýra için çok aday var.
Ama öne çýkan isimler þunlar: Halil Posbýyýk,
Þerafettin Turpcu, Hasan Gemici…
Önseçime girecekler, oylarýný da, boylarýný
da görecekler.
Ýki sýký dost, Halil Posbýyýk ile Þerafettin
Turpcu'nun kýyasýya yarýþacaklarýný
düþünüyorum.
Halil Posbýyýk, Ereðli'deki adaylarýn önünde
çýkmaya çalýþacak.
Þerafettin Turpcu da, Devrek-ÇaycumaGökçebey, yani "Vadi"deki adaylarýn önünde
çýkmaya çalýþacak.
Sonra Turpcu ile Posbýyýk'ýn oylarýna
bakýlacak.
Bakalým sonuç ne olacak?
Turpcu adaylýðýný açýkladý.
Þimdi sýra Posbýyýk'ta…
Posbýyýk, Genel Merkezin ikinci sýra
kontenjanýndan da hayli umutlu.
Bakalým bu önseçim kimi güldürecek?
Gazcýnýn patinajlarý…
Gaz istasyonundan Linea çýkartan þahýs,
gasilhaneden de 10 bin lira çýkarmayý baþardý.
Ayný þahýs, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne
iþe soktuðu gencin üzerinden çektiði 20 bin
liralýk krediyi ödemedi.
O parayla alýnan araba da gitti.
Yani haydan gelen huya gitti. Bir lokali
Tuborg'tan Efes'e 15 bin TL'ye geçirdi.
Sonra reklam deðiþti:
Avanta bu kapaðýn altýnda!
Kentimizin tanýnan iþadamýna, "Benim
eskilerimi giyiyorsun" diyen de bu arkadaþ.
Artýk ne giyip eskittiyse…
Ýnternet sitesini çökertip kaldýrýnca, içindeki
yazýlar gidiyor sanýyor.
Ama arþivler unutmuyor.
Muhbir Zina…
Gazeteci olduðunu iddia eden biri, sosyal
medyada müstear bir bayan ismiyle yazýlar
yazýyor. Yazdýðý yazýlar etkili olmamýþ ki,
Zonguldak'ta iki ayrý gazeteciden de yardým
istiyor. Önce biri yazýyor.
O etkili olmayýnca, diðer gazeteciyi arýyor.
"Sen yazarsan ödenmez" diyor.
Muhbir, zinanýn teki...
Kendi kendini deþifre etti.
Zina, meðer bedelli askerlik için para
arýyormuþ. O parayý bulabilmek için kadýn
kýlýðýna girip sosyal medyadan saðý-solu, eski
çalýþtýðý kurumu tehdit ediyormuþ.
Keþke söyleseydi. Biz dedesinin ve
babasýnýn hatýrýna kendisine yardým ederdik.
24 Þubat 2015 Salý
Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Valiliði çocuklar için protokol imzaladý
Çocuklar klasik
www.pusulagazetesi.com.tr
BEÜ, yeni açýlan iki
programýnda sivil havacýlýk
alanýnda eðitim verecek
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma
Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) "Sivil Hava
Ulaþtýrma Ýþletmeciliði" ve "Sivil Havacýlýk Kabin
Hizmetleri" programlarýnýn açýlmasý Yüksek
Öðretim Kurumu tarafýndan kabul edildi.
Böylece Bülent Ecevit Üniversitesi'nin toplam
bölüm-program sayýsý 362'ye yükseldi.
Yüksek Öðretim Kurumu (YÖK) Yürütme
Kurulu'nun 4 Þubat 2015 tarihli toplantýsýnda,
Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek
Yüksekokulu bünyesinde Sivil Hava Ulaþtýrma
Ýþletmeciliði ve Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri
programlarýnýn açýlmasý kabul edildi.
Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Ulaþtýrma
Hizmetleri Bölümüne baðlý olarak eðitim-öðretim
faaliyetlerini gerçekleþtirecek olan programlarýn,
ülkemizde son yýllarda geliþen hava taþýmacýlýðý
sektöründe, gerekli bilgi ve donanýma sahip insan
kaynaðý yetiþtirmesi hedefleniyor.
Her iki programdan mezun olan öðrenciler,
almaya hak kazandýklarý ön lisans diplomasý ile
"Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði Meslek Elemaný"
ve "Sivil Havacýlýk Kabin Memuru" unvanýna sahip
olacaklar. Mezunlar özel sektöre veya kamuya baðlý
havayolu þirketleri, seyahat ve turizm acenteleri,
havaalanlarý, lojistik firmalarý ve bunlar gibi
havacýlýk ulaþým sektöründe faaliyet gösteren
iþletmelerde çalýþma olanaðý bulacaklar.
ÖZER "BEÜ, SÝVÝL HAVACILIK
SEKTÖRÜNE DONANIMLI
ÝNSAN GÜCÜ YETÝÞTÝRECEK"
Yeni açýlan programlar hakkýnda bilgi veren
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Özer þunlarý söyledi:
"Üniversitemiz sivil havacýlýk alanýnda iki yeni
programý bünyesine kazandýrdý. Bilindiði gibi sivil
havacýlýk her geçen gün büyüyen bir sektör…
Bu sektör geliþtikçe insan gücü ihtiyacý da
beraberinde büyüyor. Bu alanda gerek tesislerin
iþletme ve yönetimi, gerekse destek hizmetlerinin
saðlýklýolarak sürdürülebilmesinde eðitimli personel
ihtiyacýna yönelik olarak iki program açmayý Yüksek
Öðretim Kurumu'na teklif ettik.
Teklifimiz kabul edildi. Çaycuma Meslek
Yüksekokulu bünyesinde Sivil Hava Ulaþtýrma
Ýþletmeciliði ve Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri
programlarýmýz açýldý. Her iki programda da gelecek
yýl eðitim-öðretim faaliyetlerine baþlamak amacýyla
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.
Biz yeni bölüm ve programlar açarken, alanla
ilgili geniþ çaplý araþtýrmalar yapýyoruz. Çünkü
günümüzde gençler mezun olduklarýnda istihdam
kaygýsý yaþamayacaklarý bölümlerde öðrenim
görmek istiyorlar. Yaptýðýmýz araþtýrmalar sivil
havacýlýk alanýnda yetiþmiþ insan kaynaðýna ihtiyaç
olduðunu ortaya koydu.
Ýþ gücü piyasasýnýn ihtiyaç analiz raporlarýný,
bölgede devam eden ticari ve üretim faaliyetlerini
inceledik. Buna baðlý olarak Zonguldak
Havaalaný'na yakýnlýðý,Filyos Projesi'nin yakýn
gelecekte faaliyete geçecek olmasý dolayýsýyla
programlarýmýzý Çaycuma Meslek Yüksekokulu
bünyesinde açtýk. Programlarýmýzýn üniversitemiz,
Zonguldak ve ülkemiz için hayýrlý, uðurlu olmasýný
temenni ediyorum." (Haber Merkezi)
müzikle buluþacak
‰ BEÜ Devlet Konservatuarý Akademik Oda Müziði Topluluðu, Zonguldak'ta ilk ve orta dereceli okullarda konser verecek.
Projenin amacý; çocuklarýn çaðdaþ bir birey olma yolunda sanatsal anlamda her yönden yetiþtirilmelerine ve kendilerini
geliþtirmelerine destek olmak. Proje ile enstrüman çalan öðrenciler yeteneklerini sergilemek ve profesyonel destek almak
için fýrsat bulacak. Projenin hayata geçmesi için Vali Ali Kaban ve BEÜ Rektörü Mahmut Özer arasýnda protokol imzalandý.
Haber: Cüneyt Özfidan
Zonguldak Valiliði ve Bülent Ecevit
Üniversitesi (BEÜ) arasýnda
gerçekleþen protokol ile Zonguldaklý
öðrencilere yönelik sosyal sorumluluk
projesi hayata geçiyor.
"Zonguldaklý Çocuklar Klasik
Müzikle Buluþuyor" baþlýklý proje,
ilkokul ve ortaokullarda öðrenim gören
çocuklara verilecek olan konserlerle
hayata geçecek. Çocuklar için
hazýrlanan proje kapsamýnda Vali Ali
Kaban ve BEÜ Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Özer arasýnda protokol
imzalandý. Protokole imza törenine,
Milli Eðitim Müdürü Turgut Özbek,
Devlet Konservatuar Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Ýlker Kömürcü katýldý.
Çocuklar için hazýrlanan proje ile
ilgili olarak Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörlüðü'nden yapýlan açýklamada
"Proje kapsamýnda kurulduðu günden
itibaren Zonguldak'ýn kültür-sanat
hayatýna baþarýlý çalýþmalarýyla katkýda
bulunan BEÜ Devlet Konservatuarý
öðretim elemanlarýndan oluþan
Akademik Oda Müziði Topluluðu
Zonguldak'taki ilk ve orta dereceli
okullarda konserler vermeye baþlýyor.
Proje ile Zonguldaklý çocuklarýn
çaðdaþ bir birey olma yolunda sanatsal
anlamda her yönden yetiþtirilmelerine
ve kendilerini gerçekleþtirmelerine
destek olmak, öðrencilerin enstrüman
çalmaya yönelmelerine katkýda
bulunmak, enstrüman eðitimi yoluyla
kendilerini ifade etme, çalýþma
disiplini ve alýþkanlýðý kazanma ve
sorumluluk alma bilinçlerini
geliþtirmek amaçlanýyor.
Bu kapsamda BEÜ Devlet
Konservatuvarý Akademik Oda Müziði
Topluluðu öðrencilere enstrümanlarý
tanýma ve deneme fýrsatý sunacak olup,
öðrencilerin bilinçlenmesine yönelik
soru-cevap kýsmýna yer verilecektir.
Enstrüman çalan öðrenciler
yeteneklerini sergilenmek ve
profesyonel destek almak için fýrsat
bulacaklardýr. Geliþmiþ ülkeler arasýnda
yer alabilmek ve küreselleþen dünyada
rekabet edebilmenin yolu çaðdaþ
bireylerden oluþan toplumsal bir yapýyý
oluþturabilmek, tam donanýmlý bireyler
yetiþtirebilmekten geçmektedir. Proje,
Zonguldaklý çocuklara sosyal, kültürel
ve sanatsal anlamda çaðdaþ birer birey
olma yolunda yapacaðý katkýlar
nedeniyle genelde ülkemiz özelde ise
Zonguldaklýnýz için büyük önem
taþýmaktadýr. Proje Zonguldak'taki tüm
öðrencilere ulaþmayý hedeflemekle
birlikte, öncelikli olarak imkânlarý
yeterli olmayan ilkokul ve ortaokul
öðrencilerine destek vermeyi
amaçlamaktadýr" denildi.
VALÝ KABAN VE
REKTÖR ÖZER, PROJE ÝÇÝN
PROTOKOL ÝMZALADI
Valilik ile Bülent Ecevit üniversitesi
arasýnda imzalanan protokolde konuþan
BEÜ Rektörü Mahmut Özer, "Bu proje,
Üniversiteyi her alanda Zonguldak'la
buluþturduðu için gerçekten çok önemli
bir proje. Bu anlamda konservatuar
müdürümüze ve Milli Eðitim
Müdürümüze çok teþekkür ediyorum.
Valimize de bu fýrsatý bize verdikleri
için þükranlarýmý sunuyorum ve
teþekkür ediyorum" dedi.
Vali Ali Kaban ve Rektör Mahmut Özer, hazýrlanan proje için protokol imzaladý.
BEÜ'nün sadece bu proje ile deðil,
diðer projeleri ile de önemli adýmlarý
olduðunu belirten Zonguldak Valisi Ali
Kaban, "Bütün projelerde çalýþan katký
veren üniversitemizin deðerli
elemanlarýna, bilim insanlarýna teþekkür
ediyorum. Sanat ve sanatýn içerisinde de
özellikle müzik, insanlarý bir araya
getiren, birleþtiren bir öðedir. Müzik
üzerinden insanlarý bir araya
getirebiliriz. Bu bir araya geliþe bu gün
gerek ülkemiz, gerek dünya her
zamankinden daha çok muhtaç. Bunu
Alabaþ: 'MTA, bizim Türkiye'ye açýlan kapýmýz'
Genel Maden Ýþçileri Sendikasý'nýn
(GMÝS) 10'uncu Olaðan Genel Kurul
sürecindeki Þube Genel Kurullarý,
önceki gün yapýlan MTA-Ýþ Þubesi
Genel Kurulu ile tamamlandý.
GMÝS Genel Merkez Yönetim
Kurulu'nun önümüzdeki günlerde
toplanarak, Genel Merkez 10'uncu
Olaðan Genel Kurulu'nun tarihini
belirlemesi bekleniyor.
Ankara'da Belediye-Ýþ Sendikasý
Toplantý Salonu'nda düzenlenen MTAÝÞ Þubesi 10'uncu Olaðan Genel
Kurulu'na GMÝS Genel Baþkaný Eyüp
Alabaþ, Genel Baþkan Yardýmcýsý
Satýlmýþ Uludað, Genel Sekreteri
Behzat Cinkýlýç, Genel Mali Sekreteri
Muharrem Sarýçam, Genel
Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri
Osman Tutkun, GMÝS eski Genel
Sekreterlerinden Taci Alkaya, GMÝS
eski Eðitim Sekreterlerinden Sabri
Cebecik, GMÝS'e baðlý þubelerin baþkan
ve yöneticileri, eski sendikacýlar, MTA
Bölge Temsilcileri ile delegeler katýldý.
Genel Kurul açýlýþýnda "1990-1991
Grevi ile Büyük Ankara Yürüyüþü"nü
konu alan "Demokrasi Arayýþý" isimli
kýsa belgesel film gösterimi yapýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan
Genel Kurulda Divan Baþkanlýðýna
GMÝS Genel Baþkaný Eyüp Alabaþ,
Yardýmcýlýklarýna Ýsa Mutlu ve Adnan
Týska, Üyeliklerine ise Hüseyin Kolçak
ile Ergin Cin seçildi.
Divan Baþkanlýðýna da seçilen GMÝS
Genel Baþkaný Eyüp Alabaþ, genel
kurulda bir konuþma yaptý.
Alabaþ, "GMÝS'in Genel Kurul süreci
10 Aralýk 2014 tarihinde Seçim
Kurulu'nun oluþturulmasýyla baþladý.
Ocak ayý içinde þube delege seçimlerini
yaptýk. 22 Þubat tarihi itibariyle de
MTA Þubemizin genel kurulu ile
þubelerimizin genel kurullarýný da
tamamlamýþ olacaðýz. Mart ayý sonu
veya Nisan ayýnýn ilk haftasýnda Genel
Merkez 10'uncu Olaðan Genel
Kurulu'nu da yaparak bu süreci
tamamlamýþ olacaðýz. Baþta delege
seçimleri olmak üzere, þube genel
kurullarýmýzý yüksek katýlýmla ve büyük
bir demokratik olgunluk içinde
gerçekleþtiren TTK, MTA, HEMA,
Denfa'da çalýþan tüm arkadaþlarýmýza
bir kez daha teþekkür ediyorum. 2014
yýlýna örgütlenme hedefiyle baþlamýþtýk.
Ancak maalesef 2014 yýlý madencilik
sektörünün büyük acýlar yaþadýðý bir yýl
oldu. Baþta Soma ve Ermenek'te olmak
üzere iþ cinayetlerinde, iþ kazalarýnda
hayatlarýný kaybeden tüm emekçi
kardeþlerimize Allah'tan rahmet
diliyorum. Yakýnlarýna baþsaðlýðý
diliyorum. Allah bir daha böyle kazalarý
yaþatmasýn. MTA çalýþanlarýnýn
sýkýntýlarýný ve sorunlarýný biliyoruz.
Geçtiðimiz toplu iþ sözleþmesi
döneminde de sizlerle bir toplantýda bir
araya gelmiþ, bu sorun ve sýkýntýlarý
dinlemiþtik. Düþük ve farklý ücretlerin
yaný sýra unvan sorunlarý olan
arkadaþlarýmýz var. Bu sorunlarý toplu iþ
sözleþmesi döneminde birlikte
mücadeleyle çözmek için elimizden
geleni yapacaðýz. MTA, bizim
Türkiye'ye açýlan kapýmýz, Türkiye'ye
açýlan penceremiz. Genel Maden Ýþçileri
Sendikasý'nýn Zonguldak bölgesi
dýþýndaki tek þubesi. MTA bölgelerinde
örgütlenme için bu yapýyý kullanmaya
çalýþtýk. 2014 yýlýnda Ýzmir'de MTA
Bölge Temsilcisi arkadaþýmýz ve MTA
Þube yönetiminin büyük gayretleriyle
örgütlenme çalýþmasý yaptýk. Büyük
deneyimlerimiz oldu. Önümüzdeki
süreçte bu deneyimleri de kullanarak
MTA'nýn bölge temsilcilerimizle birlikte
bölgelerindeki örgütsüz iþyerlerini
MTA-Ýþ Þubesi Genel Kurulu, Ankara'da Belediye-Ýþ
Sendikasý Toplantý Salonu'nda yapýldý.
GMÝS Kozlu Þubesi yeni
yönetimi mazbatalarýný aldý
Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Kozlu
Þubesi'nin 19 Þubat 2015 tarihinde yapýlan 10'uncu
Olaðan Genel Kurulu'nda seçilen yeni Yönetim
Kurulu, Ýl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarýný aldý.
Dün Zonguldak Adliye Sarayý'na giderek, Ýl
Seçim Kurulu'ndan mazbatalarýný alan yeni Þube
Baþkaný Hüseyin Kolçak ve Yönetim Kurulu
üyeleri göreve baþladýlar. (Haber Merkezi)
da saðlamak üzere çok gayretleri oldu.
Kendisinin de özel bir ilgisi olduðunu
biliyorum. Çocuklarýmýzla
buluþturulmasý aþamasýndaki düþünceler
bize çok cazip geldi. Zonguldak'ta
yaþayan çocuklarýmýzýn da bu anlamda
önemli bir eðitim kazanmýþ olacaklarýný
düþünüyorum. Kendilerine de böyle bir
proje hazýrladýklarý için teþekkür
ediyorum" þeklinde konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan, Vali Ali
Kaban ve Rektör Mahmut Özer,
hazýrlanan proje için protokol imzaladý.
Aday olmayan Sadi Deynez, Bölge
Temsilcilerinin plaketi ve Þube
Baþkanlýðýna seçilen Durmuþ Kýlýç'ýn
takdim ettiði çiçekle uðurlandý.
GMÝS çatýsý altýnda örgütlemeyi
hedefliyoruz" dedi.
Genel Kurul'da GMÝS eski Eðitim
Sekreterlerinden Sabri Cebecik, MTA
bölge temsilcileri ile delegeler de
konuþma yaptý.
32 yýldýr MTA-ÝÞ Þube Yönetim
Kurullarýnda görev yapan, 10'uncu
Olaðan Genel Kurul'da Þube
Baþkanlýðý'na yeniden aday olmayan
Sadi Deynez ise, Bölge Temsilcilerinin
plaketi ve Þube Baþkanlýðýna seçilen
Durmuþ Kýlýç'ýn taktim ettiði çiçekle
uðurlandý. Konuþmalarýn ardýndan
seçimlere geçildi. MTA-Ýþ Þube Genel
Kurulu'nda Þube Baþkanlýðý'na tek
adayla gidildi. Þube Baþkanlýðý'na
Durmuþ Kýlýç, Þube Sekreterliði'ne
Mehmet Deveci, Þube Mali
Sekreterliði'ne Kamil Gökçeoðlu,
Teþkilat Sekreterliði'ne Yiðit Soylu
seçildiler. (Haber Merkezi)
24 Þubat 2015 Salý
www.pusulagazetesi.com.tr
Baþkan Þeref, Çakýroðlu'nun
Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Valilik binasý önündeki
Atatürk Anýtý'nda çelenk sunum töreni gerçekleþtirildi.
26'ncý Vergi Haftasý kutlama töreninde konuþan Vergi Dairesi Baþkaný Karaca:
'Vergi, en önemli vatandaþlýk ödevi'
‰ Vergi Haftasý kutlama töreninde konuþan Vergi Dairesi Baþkaný Karaca, "Vergi Haftasý'nýn amacý; kamuoyunda
vergi bilincini yerleþtirmek, vergi ödeme alýþkanlýðýnýn toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi olarak bilindiði için
bizde bu amaca uygun hareket ediyoruz. Vergi ödemek, en önemli vatandaþlýk ödevidir" diye konuþtu.
Haber: Cüneyt Özfidan
Zonguldak'ta, 23 Þubat-1 Mart
tarihleri arasýnda bu yýl 26'ncýsý
düzenlenecek Vergi Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Valilik binasý önündeki
Atatürk Anýtý'nda çelenk sunum töreni
gerçekleþtirildi. Törene; Vergi Dairesi
Baþkaný Kazým Karaca, Esnaf ve
Sanatkar Odalarý Birliði Baþkaný
Muharrem Coþkun, Milli Eðitim
Müdürü Turgut Özbek, SGK Ýl Müdürü
Çiðdem Acar ve Vergi Dairesi
çalýþanlarý katýldý. Vergi Dairesi Baþkaný
Kazým Karaca, ilk olarak Atatürk
Anýtý'na çelenk sunumunu
gerçekleþtirdi. Çelenk sunumunun
ardýndan günün anlam ve önemi
hakkýnda açýklamalarda bulunan
Baþkaný Karaca, verginin önemine
deðinerek, þunlarý söyledi:
"Þubat ayýnýn son haftasý, 1990
yýlýndan bu yana Vergi Haftasý olarak
kutlanýyor. Bu sene 23 Þubat-1 Mart
arasý Vergi Haftasý olarak kutlanacak.
Hafta boyunca programlarýmýz olacak.
Bu sene aðýrlýklý olarak Vergi
Zonguldak Vergi Dairesi Baþkaný Kazým Karaca ve
beraberindekiler, Zonguldak Valisi Ali Kaban'ý ziyaret etti.
Haftasý'nda öðrencilere yönelik
programlarýmýz daha fazla yer alacak.
Ortaokullarda 'Vergi' konulu
programlarýmýz oldukça fazla. 79
ortaokula gidecek arkadaþlarýmýzla en
Þirin: '2022 ve 2828 deðiþmedikçe
engelli ve yaþlýya rahat yok'
Türkiye Sakatlar Derneði Zonguldak
Þube Baþkaný Hüseyin Þirin, 2022 sayýlý
65 yaþ ve üzeri ihtiyaç sahibi kiþilerin
ve engellilerin gelir aldýðý yasa ile 2828
sayýlý evde bakým geliri alýnan yasanýn
deðiþtirilmesini istedi. Þirin, þunlarý
söyledi: "163 engelli sivil toplum
kuruluþlarýnýn birlikte hazýrladýklarý
engelli hak kayýplarýný ilgilendiren;
2022 sayýlý 65 yaþ ve üzeri ihtiyaç
sahibi kiþilerin ve engellilerin gelir
aldýðý yasayý ve 2828 sayýlý evde bakým
geliri alýnan yasayý deðiþtirmek için
yola çýktýk. Yasalardaki deðiþiklik
tasarýsýný gerekçeleri ile hazýrladýk.
Elimizde dokümanlarla TBMM'yi
ziyaret ettik. Meclisteki tüm partilerle
görüþtük. Ýktidar partimiz dahil tüm
parti grup baþkanvekilleri vekillerimiz
hazýrladýðýmýz deðiþiklik teklifini doðru
ve önemli buldular. Bu teklifin
yasalaþmasý için gerekli giriþimlerde
bulunma sözü verdiler. Yetmedi, ilgili
bakanlýkla görüþüldü. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakan Yardýmcýsý ve Yaþlý ve
Engelli Genel Müdürü ile önerilen yasa
deðiþikliði teklifi görüþüldü ve bu
deðiþikliðin haklý ve gerekli olduðu
ifade edilerek bu yönde çalýþacaklarýnýn
sözünü verdiler. Alýnan sözler ve destek
ile döndük evlerimize ve bekledik.
Aradan neredeyse yirmi gün geçti, ama
kanunlar deðiþmedi.
Tüm partilerin, milletvekillerinin ve
bakanlýk yetkililerinin kabul ettiði bu
teklif neden hala yasalaþmadý diye
soruyoruz. Deðiþiklik teklifini kýsaca
özetlemek gerekirse; her iki yasanýn da
ihtiyaç sahibi bireyi temele almasýný
istiyoruz. Mevcut aile ve akrabanýn
gelirini esas alan yasalar, temel insan
haklarý belgelerine aykýrý olup ciddi
maðduriyetler yaþatmakta.
Bir engelli arkadaþýmýzýn dediði gibi:
'Mevcut yasalar ailelerin
parçalanmasýna, eþleri boþanmasýna,
kardeþlerin birbirine kýrýlmasýna ve
insan onurunun kýrýlmasýna' sebebiyet
vermektedir. Yasalar ivedilikle
deðiþmelidir. Buradan meclisimize,
saygýdeðer milletvekillerimize ve
bakanlýk bürokratlarýmýza sesleniyoruz:
Bu zulme son verin. Yine buradan
ilan ediyoruz; talep ettiðimiz ve yüz
binlerce engelli ve yaþlýyý ilgilendiren
deðiþiklik tasarýsý ivedilikle yürürlüðe
girmez ise 2015 10-16 Mayýs
Engelliler Haftasý'nda tüm Türkiye'den
Ankara'da mecliste çadýr kurmaya
gideceðiz. Bu deðiþiklik yasalaþmadýðý
takdirde yüz binlerce insanýn
çektiði acýnýn, açlýðýnýn ve sokakta
kalmasýnýn vebali üzerinizde
olacaktýr. Ya hepimiz engelliyiz ya
hiçbirimiz. Ayrýcalýk deðil, eþitlik ve
adalet istiyoruz." (Haber Merkezi)
az 2 bin 500 öðrenciye ulaþmýþ
olacaðýz. Ayrýca 6 okuldan 180 öðrenci
de Vergi Dairelerimizi ziyaret edecektir.
Bu toplantý ve ziyaretler esnasýnda
öðrencilerimize küçük hediyeler de
verilecek. Diðer taraftan, mükellef
temsilcisi konumundaki kurum ve
kuruluþlara yapacaðýmýz ziyaretlerde,
verginin ülke ekonomisindeki önemi ve
vergi ödemenin en önemli vatandaþlýk
ödevi olduðu vurgulanacak.
Ayrýca, vergi ödevlerini düzenli
olarak yerine getiren mükelleflerimiz
tespit edilerek ilgili Vergi Dairesi
Müdürlerimiz tarafýndan bizzat
iþyerlerinde ziyaret edilecektir. Bunlarýn
dýþýnda, düzenleyeceðimiz bir
kokteylde, geçen yýl en çok gelir ve
kurumlar vergisi ödeyen
mükelleflerimize törenle plaket takdim
edilecek. 1 Mart'ta gelir vergisi beyan
döneminin baþlamasý dolayýsýyla,
Zonguldak Merkez'deki DemirPark
AVM'de, Ereðli ilçesinde ise Ereylin
AVM'de birer stant açýlarak, kira geliri
nedeniyle beyanname verecek olan
vatandaþlarýmýzýn beyanlarý, burada
görevlendirilen personelimiz tarafýndan
internet üzerinden de alýnacaktýr.
Geleceðin büyükleri olan
öðrencilerimiz hedef kitle olarak
görüyoruz. Vergi Haftasý'nýn amacý
kamuoyunda vergi bilincini
yerleþtirmek, vergi ödeme alýþkanlýðýnýn
toplumun tüm kesimlerine
benimsetilmesi olarak bilindiði için
bizde bu amaca uygun hareket ediyoruz.
Bu vesile ile tüm mükelleflerimizin
Vergi Haftasý'ný kutluyorum. Ülke
kalkýnmasýna katkýda bulunan tüm
mükelleflerimize teþekkür ediyorum."
Törenin ardýndan Zonguldak Vergi
Dairesi Baþkaný Kazým Karaca ve
beraberindekiler, Zonguldak Valisi Ali
Kaban'ý ziyaret etti.
Karaca ve beraberindekiler, daha
sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði Muharrem Coþkun ile Zonguldak
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Metin
Demir'i ziyaret ettiler.
Kara: 'Kazanýmlarýmýz devam edecek'
Memur-Sen'e baðlý Saðlýk-Sen
Zonguldak Þube Baþkaný Mehmet
Ali Kara, Görevde Yükselme ve
Unvan Deðiþikliði Sýnavlarý hakkýnda
bilgi verdi.
Saðlýk-Sen Genel Merkezi'nin yoðun
çalýþmalarý sonucu saðlýk çalýþanlarýnýn
uzun süredir beklediði Görevde
Yükselme ve Unvan Deðiþikliði
Sýnavlarý ile ilgili kadro ve bu kadrolara
yapýlacak atama sayýlarýna iliþkin
rakamlarýn belli olduðunu açýklayan
Baþkan Kara, "Saðlýk Bakaný Dr.
Mehmet Müezzinoðlu'nun Genel
Merkezimizi ziyaretinde gündeme gelen
Görevde Yükselme ve Unvan
Deðiþikliði Sýnavlarý ile ilgili Bakan
Müezzinoðlu, konu ile ilgili
çalýþmalarýn tamamlandýðýný, Görevde
Yükselme Sýnavý'nýn 27 Haziran
2015'de, Unvan Deðiþikliði Sýnavý'nýn
ise 28 Haziran 2015 tarihinde
yapýlacaðýnýn müjdesini verdi" dedi.
Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin
Memiþ'in de Görevde Yükselme ve
Unvan Deðiþikliði Sýnavlarý için Bakan
Müezzinoðlu'na tüm çalýþanlar adýna
teþekkür ettiðini belirten Kara, sözlerine
þu þekilde devam etti:
"KURUM ÝDARÝ
KURUL TALEPLERÝMÝZ
HAYATA GEÇÝYOR"
"Görevde Yükselme Sýnavý, 200
Þube Müdürü, 175 Þef, bin 250 VHKÝ,
bin 75 Memur ve 730 þoför kadrosu
için 3 bin 430 için yapýlacak.
Görevde Yükselme Sýnavý ile
birlikte 7 yýl sonra 2 bin 721 saðlýk
çalýþaný için Unvan Deðiþikliði Sýnavý
yapýlacak. KÝK taleplerimiz arasýnda
yer alan Unvan Deðiþikliði Sýnavý'nýn
da tüm saðlýk çalýþanlarýmýz için hayýrlý
olmasýný dileriz.
Sendikamýzýn giriþimleri sonucu
il içerisindeki yer deðiþikliklerine de
yeni düzenlemeler getirildi. Saðlýk
çalýþanlarýnýn il içerisinde yer
deðiþtirmelerini düzenleyecek Ýl Ýçi
Yer Deðiþikliði Yönergesi de
yayýnlanarak, bu konudaki düzensizliðe
son verilecek.
Saðlýk-Sen'in, Kurum Ýdari Kurul
taleplerinden olan bu yönerge ile
kurumlarýn ve yöneticilerin inisiyatifine
býrakýlmýþ olan il içi tayinlere de yeni
bir düzenleme gelecek.
Saðlýk personeli dýþýnda kalan
ve 'Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý
Kuruluþlarý Atama ve Yer Deðiþtirme
Yönetmeliði' kapsamýnda olmayan
çalýþanlar için ise ayrýca bir yönerge
çýkarýlarak bu konudaki ihtiyaç da
karþýlanmýþ olacak.
Hatýrlanacaðý gibi hâlihazýrda bu
sorun da kurumlarýn inisiyatifine
býrakýlmýþ durumdaydý."
Baþkan Mehmet Ali Kara, SaðlýkSen'in sonuç odaklý ve proaktif
sendikacýlýk anlayýþý ile tüm saðlýk
ve sosyal hizmet çalýþanlarý için
kazanýmlarýna devam edeceðini de
sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)
öldürülmesini kýnadý
Türk Ocaklarý
Zonguldak Þube Baþkaný
Erol Þeref, Ýzmir Ege
Üniversitesi'nde karþýt
görüþlü öðrenciler
arasýnda çýkan kavgada
Fýrat Yýlmaz
Çakýroðlu'nun
býçaklanarak
öldürülmesini kýnadý.
Baþkan Þeref, yaptýðý
Erol
açýklamada, "20 Þubat
Þeref
2015 Cuma günü Ýzmir
Ege Üniversitesi'nde çýkan olaylarda bölücü terör
örgütü yandaþlarý tarafýndan yapýlan saldýrý ile Ülkü
Ocaklarý Ege Üniversitesi Teþkilatý Baþkaný, Tarih
Bölümü öðrencisi Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu þehit
edilmiþtir. Üniversite kampüslerine yuvalanmýþ eli
kanlý teröristler, gencecik bir evladýmýzý, kalbi vatan
aþkýyla çarpan, henüz hayatýnýn baharýnda bir millet
sevdalýsý fidanýmýzý katletmiþtir.
Gencecik bir kardeþimizin hayatýný kaybetmiþ
olmasý sebebiyle büyük üzüntü duyuyoruz.
Zonguldak Türk Ocaðý olarak þehidimize Yüce
Allah'tan rahmet, ailesine, yakýnlarýna ve milliyetçi
camiaya baþsaðlýðý dileriz" dedi.
Yaþanan bu saldýrýnýn bazý gerçeklerin acý bir
biçimde gözler önüne serilmesine sebep olduðunun
altýný çizen Þeref, "Hükümetin 'Çözüm Süreci' adý
altýnda yürüttüðü proje, ülkemiz için bir çözülme
sürecine dönüþmektedir. Kirli gruplar, 70 ve 80'lerde
gençlik fidanlar üzerinde oynanan oyunlarý tekrar
oynamak istemektedir.
Yýkým projesiyle belini doðrultan, ihanet
süreciyle þýmaran ve kuduran teröristler masum
canlara, hiçbir suçu ve günahý olmayan vatan
evlatlarýna kýyýyorlar. Türkiye sözün bittiði noktaya
doðru günden güne savrulmakta, yönetilemez,
öngörülemez bir hale hýzla sürüklenmektedir. Ýç
kavga ve karýþýklýk ortamý planlayan çevrelerin oyun
ve tezgâhlarý toplumsal huzur ve asayiþe kast
etmekte, bunun yanýnda birlikte yaþama iradesini
kýrmaktadýr" diye konuþtu.
Terör örgütünün kýrsalda saðladýðý üstünlüðü
þehirlere ve özellikle üniversitelere indirmek
istediðini ifade eden Türk Ocaklarý Zonguldak Þube
Baþkaný Erol Þeref, "Eðer devletimizi gereken
önlemleri almaz ve terörle mücadele etmezse,
gençlerimiz çok daha acý olaylarla karþýlaþacaktýr.
Bu ülkeyi seven, bayraðýna, vatanýna, ülkenin
bölünmez bütünlüðüne sahip çýkan yüreklerin tek
isteði bu memlekette insanlarýmýzýn huzur ve barýþ
içerisinde yaþamasýdýr. Yani adalettir. Türkiye'yi
istikrarsýzlýða itecek, kavga ve kaosa düþürecek her
niyet ve teþebbüse mesafeli tavrýmýz devam edecektir.
Bu düþünce ile Þehit Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu'na
ve bugüne kadar milli ve manevi deðerlerimiz
uðruna canlarýný vermiþ bütün gençlerimize Yüce
Allah'tan tekrar tekrar rahmet diliyoruz. Türk
milletinin baþý sað olsun!" dedi. (Haber Merkezi)
Ýþ-K
Kur Ýl Müdürü Demirsu’dan
kadýn giriþimcilere müjde
Çalýþma ve Ýþ
Kurumu Zonguldak Ýl
Müdürü Gönül Demirsu,
kadýn giriþimcilere
müjdeli haber verdi.
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Zonguldak
Ýl Müdürlüðü ile yapýlan
görüþmeler neticesinde
50 giriþimciye eðitim
verileceðini belirten
Gönül
Müdür Demirsu,
Demirsu
açýklamasýnda þunlarý
söyledi: "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca,
taþra teþkilatlarýna kadýn giriþimcilerle ilgili çalýþma
yapýlmasý konusunda talimat verilmesi üzerine Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile yapýlan
görüþmeler neticesinde 50 kadýn giriþimcimize,
giriþimcilik eðitimi vermeyi planladýk. Vereceðimiz
bu giriþimcilik eðitimi toplamda 70 saat ve 12 iþgünü
olarak planlandý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý'nýn ve akabinde Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün belirleyeceði bir
otelde bu eðitimler yapýlacak. Eðitime müteakiben
ayný otelde kadýn giriþimcilerimizin kalmasý
saðlanacak. Eðitimin bitiminde kadýn
giriþimcilerimize sertifikalarý verilecek. Yine bu
eðitim süresince kadýn giriþimcilerimize 20 liralýk
cep harçlýðý ile genel saðlýk sigortalarý da
kurumumuzca karþýlanacak." (Haber: Ýlknur Yýlmaz)
24 Þubat 2015 Salý
CHP Ýl Baþkaný Ertuðrul Koltuk, aday adaylýðý sürecini Pusula'ya deðerlendirdi:
'Bazý aday adaylarý üyelerin
gözünde bir-iiki adým önde'
www.pusulagazetesi.com.tr
Yayla, aday adaylýðý
müracaatýný yaptý
Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP)
Zonguldak eski Ýl
Baþkaný Av.
Osman Yayla,
milletvekili aday
adaylýðý için CHP
Genel Merkezi'ne
baþvurusunu yaptý.
CHP'de bir dönem Ýl
Baþkanlýðý yapan Av.
Osman
Osman Yayla, Pazar
Yayla
günü Genel Merkez'e
müracaatýný gerçekleþtirdiðini, Perþembe günü de
basýnla buluþarak, önseçim ziyaretlerine
baþlayacaðýný açýkladý. (Haber: Öznur Güneþ)
‰ Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Ertuðrul Koltuk, milletvekili aday adayý baþvuru sürecinin devam
ettiðini belirterek, "Biz 25'in üzerinde aday adayýnýn baþvuru yapmasýný bekliyoruz. Önseçim, üyelerle
yapacaðýmýz bir uygulama. Zonguldak'ta 10 bin 500 üyemiz var ve buna onlar karar verecek.
Adaylarýmýzýn hepsi birbirinden deðerli, ama bazýlarý üyelerin gözünde bir-iki adým öndedir" diye konuþtu.
Haber: Öznur Güneþ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Zonguldak Ýl Baþkaný Ertuðrul
Koltuk, aday adaylýk baþvuru süreci
ile ilgili Pusula'ya deðerlendirmelerde
bulundu. Baþvuru için son tarihin
1 Mart'a alýndýðýný hatýrlatan Ýl Baþkaný
Koltuk, önseçimle birlikte en iyi
sýralamayý yapacaklarýný belirterek,
"Bu bir yarýþ, karar verecek olan
partimizin üyeleridir" dedi.
Partide þu ana kadar yaklaþýk 10
kiþinin aday adaylýðýný açýkladýðýný
belirten Koltuk, baþvurularýn ise 25'in
üzerinde olmasýný beklediklerini söyledi.
"BAÞVURU ÝÇÝN SON TARÝH,
1 MART'A ALINDI"
Müracaat eden isimlerin birbirinden
deðerli olduðunu ifade eden Koltuk,
"Partimizde milletvekilliði baþvurularý
devam ediyor. Milletvekili aday adaylarý,
Baþvurularýný Ýl Baþkanlýðýna deðil
Genel Merkezimize yapýyor. Þu ana
kadar Genel Merkezimize yapýlan 10'un
üzerinde bir müracaat var. Geçtiðimiz
hafta içinde bize gelen genelgede
baþvuru tarihi bir hafta daha ertelenerek,
1 Mart tarihine alýndý. Biz 25'in üzerinde
aday adayýnýn baþvuru yapmasýný
bekliyoruz. Partimize müracaat eden
isimlerin hepsi birbirinden deðerli
isimler. Müracaatlar devam ediyor. Biz
de sýralama önseçimle olacak. Önseçim,
üyelerle yapacaðýmýz bir uygulama.
Zonguldak'ta 10 bin 500 üyemiz var ve
buna onlar karar verecek. Adaylarýmýzýn
hepsi birbirinden deðerli, ama bazýlarý
üyelerin gözünde bir-iki adým öndedir.
O da normaldir. Bu bir yarýþ, karar
verecek olan partimizin üyeleridir" dedi.
"ÖNSEÇÝMDEN EN ÝYÝ
SONUÇ ÇIKACAK"
Baþkan Koltuk, "Bizi diðer partilerle
karýþtýrmayýn, onlarda tepeden belirleme
var. Genel Baþkanlarýnýn iki dudaðý
arasýnda aday adayý belirleme süreci var.
Bizde öyle deðil, bizde her þey
demokratik ortamda yapýlacak.
Önseçimden çýkan isimlerle sýralama
belli olacak. Diðer partilerle kendimizi
kýyaslamýyoruz. Önseçimden en iyi
sonuç çýkacaktýr, bu sonuç Zonguldak'ta
partimizin birinci olmasýný saðlayacak.
'En az 3 milletvekili' diyoruz, belki de 4
yapacaðýz. Ankara'da Genel Baþkan
Yardýmcýlarýmýzla bir görüþme
yapacaðým. Bir genelge geliyor, bu
genelgeye uymak zorundayýz, bunu
görüþeceðiz. Salý günleri yapýlana grup
toplantýsýna katýlacaðýz. Grup
toplantýsýnýn ardýndan il yönetimi olarak
Sayýn Genel Baþkanýmýz Kemal
Kýlýçdaroðlu ile birlikte görüþeceðiz.
Zonguldak'la ilgili görülerimizi
kendilerine söyleyeceðiz. Üyelerime
seslenmek istiyorum; herkes sandýðýn
baþýna gelsin, önseçimde hep beraber en
iyi sonucu verelim, en iyi sýralamayý
yapalým diyorum."
CHP'de 2015 genel seçimleri için
milletvekili aday adaylýðýný açýklayan
isimler þöyle: Harun Akýn, Þerafettin
Turpcu, Umut Baþoðlu, Erol Sarýal, Halil
Furat, Osman Yayla, Þeref Aydýnlý, Yaþar
Balcý, Adil Ateþ, Çiðdem Þekerci.
Ertuðrul
Koltuk
Aydýnlý: 'Sizlerin elçisi ve sözcüsü olacaðým'
CHP'liler, Kozludere Köprüsü'nde
incelemelerde bulundu
Zonguldak Ýl Genel Meclisi'nin CHP'li üyeleri,
yapýmý yýlan hikayesine dönen Kozludere
(Çolakpehlivan) Köprüsü'nde incelemelerde
bulundu. CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman ve
Meclis üyeleri; Nebahattin Yýlmaz ve Mustafa
Uzundal, 5 Haziran 2014 tarihinde yaþanan selde
yýkýlan ve 7 grup köyünün Devrek'le ulaþýmýný
saðlayan Kozludere Köprüsü'nde incelemeler yaptý.
CHP'li Ýl Genel Meclisi üyeleri, Çolakpehlivan
Köyü Muhtarý Þeref Uzunel, Bakýrcýlar Köyü
Muhtarý Mesut Gedik ve Komþular Köyü Muhtar
Vekili Aydýn Komþular'dan bilgi aldý.
Köprünün yaklaþýk bir yýldýr yapýlmamasýna tepki
gösteren CHP Ýl Genel Meclisi Grup Baþkanvekili
Fikret Zaman, 7 köyün grup yolu köprüsünün bir
yýldýr yapýlmamasýnýn hesabýnýn sorulacaðýný,
söyledi. Zaman, "5 Haziran 2014 tarihinde yaþanan
selde bu köprü yýkýldý. Aradan neredeyse bir yýl
geçti, tekrar 5 Haziran geliyor, bu 5 Haziran'da
bunun hesabý sorulacaktýr. Yetkilileri, 7 köye hizmet
veren bu köprüyü yapmamalarýndan dolayý
kýnýyorum. Ve yetkilileri bir kez daha bu köprünün
bir an evvel yapýlmasý için göreve çaðýrýyorum.
Zonguldak'ýn birçok þeyi geri kaldý, hiç olmazsa þu
köprünün bir an önce yapýlmasý lazým" dedi.
Ýl Afet Fonu'nda para olduðunu ve CHP olarak bu
köprünün yapýlmasýný istediklerini, ancak proje ve
ihale aþamasýndan kendilerinin
bilgilendirilmediklerini belirten Zaman, "Her þey
var, helva yapacak, insan yok. Müteahhide 350
günde yapma süresi tanýmýþlar. Bu çok az, daha da
verseler çok iyi olurdu!" dedi.
Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Uzundal da,
vatandaþlarýn maðduriyetlerinin bir an evvel
giderilmesini istedi.
CHP Grup Baþkan Vekili Fikret Zaman, konuyu
Meclis'in ilk açýlacaðý gün olan 2 Mart 2015
tarihinde Meclis gündemine getireceklerini ve
konuyla ilgili genel görüþme açýlmasýný
isteyeceklerini, sözlerine ekledi. Kozludere
Köprüsü'nün 9 aydýr yapýlmamasý ve yapýmýna
dahi baþlanýlmamasýna 5 köy muhtarý ve vatandaþlar
tepki gösteriyor. 30 metrelik köprünün yapýmýnýn
350 güne yayýlmasýna tepki koyan muhtarlar, "Bu
süreç içinde genel seçimler var, iktidar partisi hangi
yüzle bizim köylerden oy istemeye gelecekler?"
diye tepkilerini dile getirdi. (Haber Merkezi)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Devrek eski Ýlçe Baþkaný Þeref Aydýnlý,
partisinin Devrek Ýlçe Baþkanlýðý'nda
düzenlenen görkemli bir törenle
Zonguldak milletvekili aday adaylýðýný
açýkladý. Aydýnlý'nýn milletvekili aday
adaylýðýný açýklama törenine; CHP
Zonguldak Ýl Baþkaný Ertuðrul Koltuk,
CHP Devrek Ýlçe Baþkaný Yaþar Bükrü,
CHP Gökçebey Ýlçe Baþkaný Cem
Oktay, Gökçebey eski Belediye Baþkaný
Zeki Kýlýnçarslan, Ýl Genel Meclisi
üyeleri Mustafa Uzundal, Nebahattin
Yýlmaz, CHP Zonguldak Milletvekili
Aday Adaylarý; Harun Akýn, Erol Sarýal,
Umut Baþoðlu, Halil Furat, partililer ve
kalabalýk bir vatandaþ topluluðu katýldý.
Aday adaylýðýný halka hitaben
yaptýðý konuþmayla açýklayan Þeref
Aydýnlý, seçildiði takdirde halkýn elçisi
ve sözcüsü olacaðýný söyledi.
"ELÝMÝ TAÞIN ALTINA KOYMAM
GEREKTÝÐÝNE ÝNANDIM"
"Ülkemizin içinde bulunduðu ve
AKP iktidarýnýn neden olduðu olumsuz
þartlar hepimizin malumudur" diyen
Þeref Aydýnlý, ülkeyi adaletsizliðin,
hukuksuzluðun, iþsizliðin, bozuk
gelir daðýlýmýnýn, büyük sosyal
ver siyasal sorunlarýmýzýn artýk
çekilemez hale geldiði durumdan
çýkarmak için yola çýktýðýný söyledi.
Aydýnlý, þunlarý söyledi: "Bu ortamda
bende sizler adýna elimi taþýn altýna
koymam gerektiðine inandým.
Ülkemizde emeðin sömürüldüðü, iþçi
ölümlerinde Avrupa'da birinci
olduðumuzu gazeteler yazýyor.
Kadýnlarýmýzýn ikinci sýnýf insan
görüldüðü ve hemen her gün
katlettikleri, bir cinnet toplumu
haline geldiðimiz zamanlarý yaþýyoruz.
Emeði, emekçiyi yok sayan bu
iktidara karþý; emekli, esnaf, dul,
yetim, iþçi her kesimden insanýn
bunaldýðý bir ortamda tek umudumuz
olan CHP'nin mücadelesinde benim de
bir katkým, desteðim olsun istedim ve
bugüne kadar partimin çeþitli
kademelerinde onurla görev yaptýktan
sonra, edindiðim bilgi ve deneyimlerle
adaylýk kararý verdim."
AKP iktidarýna son verme zamanýnýn
geldiðine vurgu yapan Aydýnlý, "Artýk
ülkemizi içerde ve dýþarýda büyük
dertlere düþüren AKP iktidarýna son
verme zamaný gelmiþtir. Halkýmýzýn 7
Haziranda bu iktidara hak ettiði tokadý
sandýkta vereceðine yürekten
inanýyorum. Adaylýk konusunda
desteðinizi bekliyorum. Ancak parti
adaylýðým nasip olmazsa da,
adaylarýmýz için bir nefes olarak en
büyük çabayý göstereceðimden, en
küçük bir þüpheniz olmasýn. Elbirliði
ile partimizi Zonguldak'ta birinci
parti yapacaðýmýza da yürekten
inanýyorum" dedi. (Haber Merkezi)
Þeref
Aydýnlý
Balcý, aday adaylýðýný açýkladý
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
önceki Ýlçe Baþkanlarýndan ve Mali
Müþavirler Muhasebeciler Birliði
Derneði Ereðli Þube Baþkaný Yaþar
Balcý, CHP'den 7 Haziran tarihinde
yapýlacak milletvekili seçimleri
öncesi aday adaylýðýný düzenlediði
görkemli bir tören ile açýkladý.
CHP Ereðli Ýlçe Baþkanlýðý'nda
gerçekleþtirilen ve çok sayýda partilinin
katýldýðý toplantýda konuþan Ýlçe Baþkaný
Hayrettin Kartal, 7 Haziran tarihinde
gerçekleþtirilecek seçimlerin ülke için
son derece önemli olduðuna dikkati
çekti, aday adayý olan Balcý'ya da baþarý
temennisinde bulundu. Ülkenin içinde
bulunduðu, giderek kötüleþen sosyal ve
ekonomik koþullarýn tek çaresinin
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarý
olduðunu belirterek sözlerine baþlayan
CHP Zonguldak Milletvekili Aday
Adayý Yaþar Balcý, iktidardan
kurtulmanýn zamaný geldiðini vurguladý.
Bu iktidar zamanýnda insanlarýn gelecek
5-10 yýllarýný çektikleri kredilerle,
kullandýklarý kredi kartlarý ile bankalara
ipotek etmek zorunda kaldýðýný
kaydeden Balcý, "CHP bayraðýný,
Ereðli'de daha yükseðe çýkarmak için
Mustafa Kemal Atatürk'ün tam baðýmsýz
ve aydýnlýk Türkiye hedefi için bir nefer
gibi çalýþacaðýma söz veriyorum. Söz
veriyorum, annemi, babamý, ailemi ve
sizleri hiç bir zaman mahcup
etmeyeceðim. Son olarak milletvekili
aday adayý olarak çýktýðým bu yolda,
Yaþar
Balcý
üyelerin katýlýmý ile 7 Mart'ta
yapýlacak eðilim yoklamasýnda, kendimi
önce Allah'a, sonra sizlere emanet
ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)
CHP ve DSP'den sonra neden AK Parti'de olduðunu açýklayan Bektaþ, iddialý konuþtu:
'Atatürk devrimlerinden daha
24 Þubat 2015 Salý
büyük devrimler yapýlýyor'
‰ Kozlu Belediye Baþkanlýðý'na DSP'den girerek
seçilen ve ardýndan AK Parti rozeti takan Ali Bektaþ,
DSP ve CHP siyasetinin ardýndan neden AK Parti'de
olduðunu çarpýcý sözlerle açýkladý. Gerekirse AK
Parti'nin kapýsýnda bekçi olacaðýný söyleyen Bektaþ,
Allah'ýn verdiði aklý kullandýðýný ifade etti.
Haber: Ýlknur Yýlmaz
Uzun zaman Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) ve Demokratik Sol Parti'de
(DSP) siyaset yaptýktan sonra Adalet ve
Kalkýnma Partisi'ne (AK Parti) geçen
Ali Bektaþ, bugün neden AK Parti'de
olduðunu çarpýcý sözlerle açýkladý.
Bektaþ, "Atatürk devrimlerinden daha
büyük devrimler yapýlýyor; hem
demokrasi, hem de hizmet açýsýndan…
Bunu görmeyenler kördür. Ben çocuk
deðilim. Allah bana akýl verdi. Saplantýlý
bir halim de yok" dedi.
Pusula Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü
Ýlknur Yýlmaz'ýn sorularýný yanýtlayan
Ali Bektaþ þu þekilde konuþtu:
"1960'DA YAPILACAKLARI 12
SENEDEN BERÝ YAPIYORUZ"
"Düþüncenizde eðer sabit kalýrsanýz
olmaz. Futbol takýmý tutmuyorsunuz.
1850 senesinde Ýngiltere'yle biz Balta
Limaný anlaþmasý imzaladýk. Ülke bir
vesayet altýna girdi ve yaklaþýk 150
senedir vesayet altýndayýz. 'Bu ülkede
hiçbir þey olmaz' diyorlardý. 2002
senesinde bu ülkenin sýnýr kapýlarýný
açsalardý, bu memleketin yarýsý göçüp
giderdi. Hiç kimse inanmýyordu.
Avrupa ülkeleri nasýl geliþtiler? 1960'lý
yýllarda enflasyonun düþük olduðu,
kalkýnma hýzýnýn düþük olduðu, petrol
fiyatlarýnýn neredeyse bedava olduðu
dönemde, alt yapýsýný, barajlarýný,
havaalanlarýný hepsini yaptýlar, ondan
sonraki gelirlerini insanlara refah
olarak sundular. Biz de 1960'lý yýllarda
yapacaklarýmýzý þimdi 12 seneden beri
yapýyoruz. Bu iþler bittiði zaman geriye
kalan gelirler yine insanlara refah olarak
sunulacak. Ýnsanlarýn maaþlarý iki kat
artacak, her þey iki kat artacak. Benim
aklým var, mühendis olmuþum. Bunu
gördükten sonra 'olmaz arkadaþ, bunlar
bu memleketi yanlýþ yönetiyorlar' demek
bu vatana ihanettir. Muhalefet
yapanlarýn hepsine bir bakýn 'ülke ne
olursa olsun, ister bölünsün, ister
yýkýlsýn hiç fark etmez, yeter ki AK Parti
gitsin' diyorlar. Gerisini düþünmüyorlar.
Ülke ilk defa ayaða kalktý. Ýlk defa dik
duruyor. Atatürk devrimlerinden daha
büyük devrimler yapýlýyor; hem
demokrasi, hem de hizmet açýsýndan.
Bunu görmeyenler kördür. Ben çocuk
deðilim. Allah bana akýl verdi. Saplantýlý
bir halim de yok. Tamam, hükümeti
eleþtirirsiniz, ama sen daha iyi nasýl
yapacaksýn? 'Ben iktidara geldiðim
zaman bu hükümeti daha iyi yönetirim'
nasýl diyeceksiniz? Onu demediðiniz
sürece bu insanlar size oy vermez. 2023
hedefi de budur. Alt yapýsý biten bir
þehirde refah seviyesi yükselecektir. 5
sene sonra göreceksiniz bu memleketi
kimse tanýyamayacak. Dünyanýn en
güçlü devletinden birisi olacak. Ben
bunu görüyorum ve Allah'ýn bana
verdiði aklý kullanýyorum. O yüzden de
AK Parti diyorum."
Zonguldaklý milletvekillerinin nasýl
olmasý gerektiði sorusuna net yanýt
veren Bektaþ, þunlarý söyledi:
‰ Ýddialý bir açýklamada bulunan Ali Bektaþ, "Atatürk
devrimlerinden daha büyük devrimler yapýlýyor; hem
demokrasi, hem de hizmet açýsýndan... Bunu
görmeyenler kördür. Allah bana akýl verdi. 5 sene
sonra göreceksiniz bu memleketi kimse
tanýyamayacak. O yüzden de AK Parti diyorum" dedi.
"ZONGULDAK'A RADÝKAL
KARARLAR ALABÝLECEK
VEKÝLLER LAZIM"
"Zonguldak'ta insanlar genelde
konuþuyorlar. Çözüm getirmeye gelince,
ona soralým, buna soralým yok. Gelecek
olan milletvekili hangi bakanlýkta,
bürokrasi de veya nerede iþ bitecekse
orada bitirecek. Ýþi uzatmayacaksýnýz.
Ýþte uzattýðýnýz zaman þehir bu hale
gelir. Radikal kararlar alabilecek,
inisiyatif alabilecek, o yolda kendini
harcayabilecek adamlar lazým."
"ÝYÝ HÝZMETLER YAPSAYDIK
ÞEHÝR BU HALDE OLMAZDI"
Ali Bektaþ, "Kendinize örnek
aldýðýnýz ya da baþarýlý bulduðunuz
siyasetçiler var mý?" sorusuna, "Veysel
Atasoy, Zeki Çakan, Ömer Barutçu bu
memlekete iyi hizmetler yaptý, ama
hepimiz dahil ve bende dahil iyi
hizmetler yapsaydýk, þehir bu halde
olmazdý. Sürekli göç eden bir þehir.
Demek ki, bir yerde hata yapmýþýz. Bu
hatalarýmýzdan ders alýp en iyisini
yapmak zorundayýz. Bu þehir yaþanabilir
olmaktan çýktý. Biz üniversitede okuyan
çocuklarýn burada kalmasýný, þehrin
gittikçe artmasýný ve yaþanabilir bir þehir
olmasýný istiyoruz. Siyasetçi, 'Sadece ben
buraya geleyim de bir makamým olsun.
Bende bundan bir avanta saðlarým' diye
düþünmeyecek. Yüreðini koyacak. Bu
memlekette adamlar, 'yeter ki
torunlarýmýz iyi yaþasýn' diye mermilerin
önüne atlamýþlar" diye yanýt verdi.
www.pusulagazetesi.com.tr
Baþar: 'Akýn Kaymak'ýn
adaylýðý bizleri sevindirdi'
Ali
Bektaþ
"7 HAZÝRAN'DAN SONRA BENÝM
SEÇÝMLERÝM BAÞLIYOR"
Tek hedefinin Zonguldak Belediye
Baþkaný olmak olduðunu belirten
Bektaþ, "Genel seçimlerden sonra
yine mahallelerde sohbetlerimi,
gezilerimi yapacaðým. Genel seçim
bitecek, benim yerel seçim çalýþmalarým
baþlayacak. 7 Haziran'dan sonra beni
sýk sýk göreceksiniz" dedi.
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Zonguldak
Milletvekili Aday Adayý Akýn Kaymak, Zonguldak ve
Köylerini Kalkýndýrma ve Yardýmlaþma Derneði'ni
ziyaret etti. Kaymak, Dernek Baþkaný Necati Baþar ve
üyelerle görüþ alýþ veriþinde bulundu.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette Dernek Baþkanð
Necati Baþar, "Akýn Kaymak'ýn adaylýðý bizleri
sevindirdi" dedi. Baþar, "Yýllardýr bürokraside önemli
birçok görevde bulunarak kazandýðýnýz bilgi beceri,
bilgi ve deneyimlerinizi Zonguldak'ýmýz için hizmete
dönüþtürme düþünceniz bizleri çok memnun etti"
diyerek, Kaymak'a baþarý diledi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayý Akýn
Kaymak da, Zonguldak için gerçekleþtirmiþ olduklarý
baþarýlý çalýþmalardan dolayý Baþkan Necati Baþar'a ve
yönetimine teþekkür ederek, sivil toplum kuruluþlarýnýn
önerilerinin ve çalýþmalarýnýn bir ilin kalkýnmasýnýn en
önemli unsurlarýndan olduðuna vurgu yaptý. Kaymak,
Baþar ve yönetimine baþarý dileklerinde bulundu. (ÝHA)
Ayan, milletvekili aday adayý olmak isteyenlere duyuruda bulundu
1 Mart’tan önce yasak!
Hamdi
Ayan
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Zonguldak Ýl Baþkaný Hamdi Ayan,
milletvekilliðiyle ilgili açýklamasýnýn
öncesinde 20 Þubat’ta Ege
Üniversitesi’nde okuyan Fýrat Yýlmaz
Çakýroðlu’nu unutmamak ve
unutturmamak için toplantý salonunun
adýný Þehit Fýrat Çakýroðlu yaptýklarýný
belirterek, “Partiye geldiðim her gün bu
acýyý yaþayacaðým. Her ismini
gördüðümde de ruhuna Fatiha
okuyacaðým” dedi.
Ayan, 7 Haziran’da yapýlacak olan
milletvekilliði genel seçimler öncesinde
Genel Merkezin teþkilatlara göndermiþ
olduðu ve kamuoyu ile paylaþýlmasý
istenen genelgeyi Zonguldak’a duyurdu.
“ADAY ADAYI AÇIKLAMALARI
1 MART SONRASI YAPILACAK”
25’inci dönem milletvekilliði genel
seçimleri için aday adaylýðý
baþvurularýnýn 12 Mart Perþembe günü
saat 09.00’dan itibaren kabulüne 18
Mart Çarþamba günü saat 17.00’da sona
erdirmek kaydýyla MHP’nin sürecini
baþlatacaðýný ifade eden MHP Ýl
Baþkaný Hamdi Ayan, “Aday
adaylarýnýn bu tarihler arasýnda MHP
Genel Merkezi Seçim Ýþleri Kayýt Kabul
Birimlerine þahsen müracaat etmelerine,
aday adaylarýnýn baþvuru dilekçelerine,
aday adaylarýndan 2 bin TL baþvuru
aidatýnýn alýnmasýna karar verilmiþtir.
MHP’den baþvuru yapacak olan
arkadaþlarýmýzýn evraklarýný
tamamlayarak MHP Genel Merkezine
baþvurmalarý gerekmektedir. Teþkilat
Ýþlerimizden gelen diðer bir genelge
Partimizin Milletvekili aday listelerinde
yer almak isteyen aday adaylarýnýn
basýn açýklamalarýný 1 Mart’ta yapýlacak
Ýl Baþkanlarý toplantýsý sonrasýna
býrakýlmasý uygun olacaðý
deðerlendirilmiþtir. Aday adaylarýnýn
basýn açýklamalarýný anýlan toplantýdan
sonra ve Ýl Teþkilatlarýnýn bilgisi
dahilinde yapmalarý gerekmektedir.
MHP’den bu zamana kadar þahsýmla
görüþen 7 deðerli arkadaþýmýz MHP’den
baþvurusunu yapmak istediðini bizlere
beyan ettiler. Bizde kendilerine bu
genelge doðrultusunda 2 Mart itibariyle
partiye kendilerini çaðýracaðýmýzý
kendilerine iletiyoruz. Bu seçimler
MHP ve Zonguldak açýsýndan çok
önemlidir. Bu seçimler vatan meselesi
þekline dönüþmüþtür. Bu bakýmdan
MHP’ye inanýyorum ki hedeflemiþ
olduðu en az 2 milletvekili baþarýna
ulaþacaktýr. Çünkü Zonguldak’ýn artýk
buna ihtiyacý vardýr. Zonguldak 12
yýldýr sahipsiz býrakýlmýþ ve
terkedilmiþtir. Zonguldak göçe
zorlanmýþtýr. Böyle bir süreçte MHP
Zonguldaklý hemþerilerimizin umudu
olmuþtur. Bu bakýmdan hemþerilerime
güveniyorum. Bizleri Ýl Kongresinde
yalnýz býrakmadýlar Milletvekilliði
seçimlerinde de yalnýz
býrakmayacaklarýna inanýyorum.
Vatanýna hizmet etmek isteyen
MHP ile uyumlu çalýþabileceðini
düþünen ve Zonguldak halkýný
unutmayacak, Zonguldak halkýna bütün
samimiyetiyle çalýþabileceðini ifade
edebilecek arkadaþlarýmýz için MHP
2 Mart itibariyle sürecini baþlatmýþ
olacaktýr.” (Haber: Ýlknur Yýlmaz)
Ülkü Ocaklarý BEÜ Teþkilatý,
Çakýroðlu için eylem yaptý
Ülkü Ocaklarý Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)
Teþkilatý, Ýzmir Ege Üniversitesi'nde PKK sempatizanlarý
tarafýndan öldürülen Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu için BEÜ
önünde eylem yaptý. Ege Üniversitesi'nde Fýrat Yýlmaz
Çakýroðlu'na yapýlan hain saldýrýyý kýnadýklarýný belirten
BEÜ Ülkü Ocaklarý Masa Baþkaný Hasan Zeybek,
"Karþýt görüþ deðil, vatanýn birliðinin, bütünlüðünün
ve milletimizin gençlerinin harcandýðý Ege
Üniversitesi'nde Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu kardeþimiz
katledildi, þehit edildi. Biz de bugün burada baþta ulu
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah
arkadaþlarý, þehitlerimiz ve kardeþimiz Fýrat Yýlmaz
Çakýroðlu için önce saygý duruþu ardýndan da istiklal
marþýný ve ülkücü yeminimizi edeceðiz" dedi.
Üniversitede okuyan ülkücü öðrencilerin katýldýðý
eylemde saygý duruþu ve istiklal marþý okundu.
Üniversite'nin giriþinde büyük bir Türk bayraðý açan grup,
"Ülkücü Yemini" ismini verdikleri yeminlerini ederek
sloganlar attý. "Diþe diþ kana kan", "Ne mutlu Türk'üm
diyene", "Þehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarý
atarak, tepkilerini dile getirdi. Atýlan sloganlarýn ardýndan
eylem sona erdirdi. (Haber: Cüneyt Özfidan)
Kent Konseyi Kadýn Meclisi, milletvekillerini göreve çaðýrdý
Zonguldak Kent Konseyi Kadýn Meclisi
Yönetim Kurulu Baþkaný Birten
Soykurum, Yönetim Kurulu'yla birlikte
kadýn cinayetleri ve kadýna þiddetle ilgili
açýklama yaparak tepkilerini dile getirdiler.
Bu karanlýk tablodan kurtulmak için
TBMM üyelerini göreve çaðýran
Soykurum, "Son yýllarda, yasalarda yer
alsa da toplumsal haklarýmýz gasp ediliyor.
Kýsacasý özgürlüðümüz ve insan olma
haklarýmýz elimizden alýnýyor,
Özgecan'larýmýz katlediliyor" dedi.
Soykurum, açýklamasýnda þunlarý
söyledi: "28 Kasým'da kadýn cinayetleri
için çýðlýk atarken, yurdun dört bir
yanýndan çýkan bu sesler yerine ulaþmamýþ
olacak ki o günden bu güne kadýn
cinayetleri daha da arttýðý gibi, iþlenen
cinayetlerdeki yargý kararlarý da vicdanlarý
rahatlatamamýþtýr. Ýnsan olmayý bir türlü
baþaramadýk. Eþit iþe eþit ücret alamadýk.
Eðitimden nasip alma sýrasý hep
erkeklerden sonra geldi. Küçük yaþlarda,
yaþlý erkeklere gelin olarak sunulduk. Ýþ
yerlerinde tacize uðradýk, sesimizi
çýkaramadýk. Töre cinayetlerinde hep biz
kurban edildik. Karar verme
mekanizmalarýnda bir türlü hak ettiðimiz
sayýya ulaþamadýk. Hamileliðimiz ayýp
sayýldý. Toplum içinde kahkaha atmamak
için uyarýldýk. Bir erkeðin 2'nci e 3'üncü
kadýný yapýlmak istendik. Vakitli vakitsiz
sokaða çýkmamýz kýnandý. Devletin yetkili
aðýzlarýnca erkeklerle eþit olmadýðýmýz
açýkça vurgulandý. Cumhuriyetten önce
kadýn haklarýný elde etmek için yapýlan
mücadele ancak Cumhuriyetten sonra
sonuç verdi. Ulu Önder Mustafa Kemal'in
Türk kadýnýna verdiði haklar uygulanan
yasalarla birlikte iþlerlik kazanmýþtýr.
Ancak son yýllarda, yasalarda yer
alsa da toplumsal haklarýmýz gasp ediliyor.
Kadýn kolayca iþten atýlýyor, siyaset
arenasýnda önüne set çekiliyor. Ýþ
yerlerinde tacize uðrayan kadýnlarýn
sayýsý gün geçtikçe artýyor. Kýsacasý
özgürlüðümüz ve insan olma haklarýmýz
elimizden alýnýyor, Özgecan'larýmýz
katlediliyor. Devletin adalet mekanizmalarý
kadýný artýk yeterince korumuyor.
Her gün gerçekleþen kadýn cinayetleri
Türkiye'nin geleceðini karartýyor. Biz
kadýn olarak isyanlardayýz. Toplumun
bireyi olma isteklerimizi yineliyor ve
bu karanlýk tablodan kurtulmak için
TBMM üyelerini derhal göreve
çaðýrýyoruz." (Haber: Ýlknur Yýlmaz)
24 Þubat 2015 Salý
www.pusulagazetesi.com.tr
Saltukova beldesinde yaþayan Recep Özkan,
Cezayir'de tanýþtýðý Meryem ile dünya evine girdi.
Düðün merasimi sonrasý genç çift Türk
ve Cezayir bayraðý ile fotoðraf çektirdi.
Cezayirli Meryem, gönlünü
'Azizname' hem güldürdü,
hem düþündürdü
Birleþik Kamu-Ýþ Konfederasyonu'na baðlý EðitimÝþ Çaycuma Temsilciliði'nin katkýlarýyla ünlü yazar
Aziz Nesin'in eserlerinden uyarlanan Ereðli Sanat
Kurumu'nun sahnelediði "Azizname" oyunu, önceki
akþam Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde
sergilendi. "Azizname" adlý oyun Çaycuma'daki
tiyatro severler tarafýndan ilgiyle izlendi. Oyun, tüm
seyircileri güldürürken, düþündürdü.
Yerel ve amatör oyuncularýn sergilediði oyunda,
ülkede yaþanan hayatýn gerçekleri tiyatral bir dille
anlatýldý. Tamamý yerel olan sanatçý kadrosu þöyle:
Aziz Nesin'in eserinden uyarlayan Yücel Erten,
yönetmen Cihangir Amca, koordinatör Naile Bingöl,
Iþýk-ses-müzik Grup 2 Kelime (Volkan Yýlmaz-Serkan
Yýlmaz), dekor-kostüm Hasan Bingöl-Naile Bingöl.
Oyuncular: Aleyna Gürel, Ali Deliak, Azra
Aliefendioðlu, Cemil Soydan, Cihangir Amca, Duygu
Akkaya, Erol Otu, Nermin Bektaþ, Nuray Çetin,
Orhan Koç, Ozan Koç, Özgen Elmasay, Özkan Yýldýz,
Sibel Oflaz, Tarýk Acar, Yusuf Yamantürk.
Eðitim-Ýþ Çaycuma Temsilcisi Olcay Özyurt, bu
tür etkinleri gerçekleþtirmekten mutlu olduklarýný ve
Eðitim-Ýþ Temsilciliði'nin bu tür kültürel
etkinliklerinin süreceðini belirtti.
Özyurt, "Birleþik Kamu-Ýþ Konfederasyonumuz,
Özgecan Aslan'a tecavüz edip vahþice katledenlere en
aðýr cezai yaptýrým için çalýþma yürütüyor.
Konfederasyonumuz, kadýn cinayetlerinin
durdurulmasý için imza kampanyasý baþlatarak,
'Devletin koruyucu ve önleyici tedbirler almasý'na
destek için imza kampanyasýnýn büyütülme çaðrýsý
yapýyor. Biz de bu etkinlik vesilesiyle kampanyamýzý
Çaycuma'da baþlatýyor ve herkesin desteðini
bekliyoruz" diye konuþtu. (Haber: Yeliz Alagöz)
Çaycuma Ýlçe Müftüsü
Arcaklýoðlu görevine baþladý
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesine Karabük ilinin
Eskipazar ilçesinden atanan Müftü Mahmut Rauf
Arcaklýoðlu, görevine baþladý. Çaycuma ilçesinde
bundan önce görev yapan Müftü Ömer Keskin'in
Gaziantep ilinin Þehitkamil ilçesine atanmasýndan
sonra yeri boþalan Ýlçe Müftlüðü'ne, Eskipazar Ýlçe
Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklýoðlu atanarak, dün
itibariyle görevine baþladý. Müftü Arcaklýoðlu,
Çaycuma'ya atanmasýndan sonra ilk ziyaretini Ýlçe
Kaymakamý Serkan Keçeli'ye gerçekleþtirdi. Müftü
Arcaklýoðlu'nun Kaymakam Keçeli'ye ziyaretine
Þube Müdürü Erdal Oruçoðlu da katýldý. Kaymakam
Keçeli, ilçeye atanan Müftü Mahmut Rauf
Arcaklýoðlu'na yeni yerine baþarýlar dileyerek,
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Öte
yandan Çaycuma ilçesine atanan Müftü Mahmut
Rauf Arcaklýoðlu'na Müftülük çalýþanlarý da
makamýnda ziyaret ederek, çiçek sundular. (ÝHA)
Zonguldaklý Recep'e kaptýrdý
‰ Çaycuma ilçesine baðlý Saltukova beldesinin Çorak Köyü'nde yaþayan Recep Özkan, Cezayir'de tanýþtýðý
Meryem ile dünya evine girdi. Çiftin düðünlerine yakýnlarý ve çok sayýda davetli katýlýrken, düðün öncesi araçlar
eþliðinde köyde konvoy düzenlendi. Düðün merasimi sonrasý genç çift Türk ve Cezayir bayraðý ile fotoðraf çektirdi.
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesine baðlý
Saltukova beldesinin Çorak Köyü'nde
ikamet eden 40 yaþýndaki Recep Özkan,
Cezayir'de tanýþtýðý 26 yaþýndaki
Meryem ile dünya evine girdi.
Saltukova beldesinin Çorak
Köyü'nde yaþayan ve 13 ay önce
mekanik klima ve havalandýrma iþi
yapmak için Cezayir'e giden Recep
Özkan'ýn hayatý bir anda deðiþti. Ýzinli
olduðu bir günde parkta Cezayir asýllý
ve Müslüman olan Meryem Azuk'u
görüp aþýk oldu. Bir süre görüþen çift,
evlilik kararýnýn ardýndan Zonguldak'a
gelerek muhteþem bir köy düðünüyle
dünya evine girdi. Çok mutlu olduðunu
ve eþini çok sevdiðini belirten Recep
Özkan, "Bundan 13 ay önce Cezayir'e
mekanik, havalandýrma ve klima iþi
olarak çalýþmaya gitmiþtim. Daha önce
Ereðli'de bir restoranda garsonluk
yapýyordum. Bir deðiþiklik olsun
istedim ve fýrsatý deðerlendirip
Cezayir'e gittim. Orada çalýþýrken
günlerden Cuma günü istirahatliydim.
Eþimle çarþýda bir parkta tesadüfen
tanýþtýk. Sonrasýnda ufak ufak
görüþmelerle bu duruma kadar geldi.
Cezayirli Meryem ile Zonguldaklý Recep Özkan'ýn
düðün merasimleri köyleri olan Saltukova beldesine
baðlý Çorak Köyü'nde -4 derece soðukta gerçekleþti.
Ben eþimi çok seviyorum, Kesinlikle de
býrakmayacaðým" dedi.
Cezayirli gelin Meryem Özkan
ise, Türkiye'yi ve insanlarý çok
sevdiðini belirterek, "Ben Recep ile
tesadüf üzeri tanýþtým ve çok mutlu
oldum. Çok seviyorum. Ýnþallah ö
mür boyu mutlu oluruz. Türkiye'de
yaþayacaðým. Türkiye ve insanlar
çok güzel. Çok sevdim. Ýnþallah
Türkçe öðreneceðim" dedi.
Cezayirli Meryem ile Zonguldaklý
Recep Özkan'ýn düðün merasimleri
köyleri olan Saltukova beldesine baðlý
Çorak Köyü'nde -4 derece soðukta
gerçekleþti. Çiftin düðünlerine yakýnlarý
ve çok sayýda davetli katýlýrken, düðün
öncesi araçlar eþliðinde köyde konvoy
düzenlendi. Düðün merasimi sonrasý
genç çift Türk ve Cezayir bayraðý ile
fotoðraf çektirdi. (ÝHA)
Sokak hayvanlarýnýn bakým ve tedavisi için kermes düzenlediler
Ereðli Gönülden Hayvan Sevenler Derneði
tarafýndan, sokak hayvanlarý yararýna kermes
düzenlendi. Ýlçedeki Abdi Ýpekçi Sergi Salonu'nda dün
sabah saatlerinde açýlan kermesle ilgili bilgi veren
Ereðli Gönülden Hayvan Sevenler Derneði Baþkan
Yardýmcýsý ve Basýn Sözcüsü Belgin Alcan, kermesin
sokak hayvanlarýnýn tedavi ve bakým giderlerine
destek amaçlý düzenlendiðini belirtti. Zaman zaman
Ereðli Belediyesi'ne ait hayvan barýnaðýndaki
hayvanlara da yiyecek ve özellikle yavrulara devam
sütü götürdüklerini ifade eden Alcan, belediyenin
Sokak Hayvanlarý Rehabilitasyon Merkezi'nin
yetkililerine de duyarlýlýklarýndan dolayý teþekkür etti.
Barýnak yetkililerinin çalýþmalarý sonucu, ilçedeki
sokak köpeklerinin büyük ölçüde küpelendiðini
anlatan Alcan, "Sokakta yaþayan hayvanlarla bir bütün
olduðumuzu unutmamalýyýz. Bu dünyayý onlarla
paylaþýyoruz. Çevrenizdeki sokak hayvanlarýný
uzaklaþtýrmak yerine, bir kap su bir kap yemek
koyarak siz de onlarýn karnýný doyurabilirsiniz.
Onlarla bu dünyayý paylaþabilirsek, her þey çok daha
güzel olacak" dedi.
Düzenledikleri kermesin Salý akþam saatlerine dek
açýk kalacaðýný dile getiren Alcan, duyarlý yurttaþlarý
kermese davet ederek, þu görüþlere yer verdi:
"Ereðli Gönülden Hayvan Sevenler Derneði olarak,
sokak hayvanlarý yararýna çalýþýyoruz. Sokakta
yaþayan hayvanlarýn yaþam kalitelerini biraz daha
yükseltebilmek adýna onlara yardýmcý olmaya
çalýþýyoruz. Onlarý aç, hasta, bitap durumdan
kurtararak saðlýklarýna kavuþturmak için çaba
gösteriyoruz. Bugün kermesimizi açtýk, yarýn da
devam edecek. Bu kermesten elde edeceðimiz gelirin
bir kýsmý, þu anda Ankara'da tedavi gören ve ameliyat
olan dört kedimize gidecek. Sokak hayvanlarý
özellikle kýþ aylarýnda çok yiyecek sýkýntýsý çekiyorlar.
Onlara mama götüreceðiz. Sokak hayvanlarýný
doyurmak ve soðuktan korumak adýna zaman zaman
böyle kermesler düzenliyoruz. Bu kermes de onlardan
biri. Üyelerimiz ve duyarlý insanlarýn yaptýklarý
pastalar, börekler, çörekler satýþa sunuldu. Bunlarý
makbuz karþýlýðýnda satýþa sunarak gelir elde etmeye
çalýþýyoruz ve baðýþ da kabul ediyoruz. Sokak
hayvanlarýna yardým etmek isteyen hayvanseverler,
bize mama baðýþýnda bulunabilirler." (Haber Merkezi)
Ereðli Gönülden Hayvan Sevenler Derneði tarafýndan, sokak hayvanlarý yararýna kermes düzenlendi.
Çaycuma Belediyesi psikolojik destek verecek
Çaycuma Belediye Baþkaný
Bülent Kantarcý'nýn seçim
döneminde vaat ettiði "Toplum
Merkezi Projesi" faaliyete
geçerek, psikolojik destek
vermeye baþladý. Çaycuma
Belediyesi Toplum Merkezi,
baþta kadýnlar ve engelliler
olmak üzere tüm vatandaþlara
yönelik olarak; çocuk eðitiminde
karþýlaþýlan güçlükler, boþanma
süreci ve çocuk, çocuklarda
görülen davraným bozukluklarý,
kardeþ kýskançlýðý, ergenlik
dönemi problemleri, sýnav
kaygýsý ile baþ etme, kaygý
bozukluklarý, mutsuzluk,
umutsuzluk, yalnýzlýk, stres,
topluma uyum problemleri,
iletiþim çatýþmalarý, öfke
patlamalarý gibi konularda
psikolojik destek hizmeti
baþlatýyor. Destek almak isteyen
vatandaþlarýn Çaycuma
Belediyesi Beyaz Masa'ya
gelerek veya Alo 153'ü arayarak
randevu alabilecekleri duyuruldu.
Çaycuma Belediyesi Toplum
Merkezi'nin Rehberlik ve
Danýþmanlýk Hizmetleri ise þu
þekilde: "Boþanmýþ ya da tek
yaþayan kadýnlara, engellilere, 65
yaþ üstü yaþlýlara devletin verdiði
hizmetlere nasýl ulaþacaklarý
konusunda rehberlik hizmetleri
verilecek. Kadýn konuk evleri
arayanlar, gündüzlü ve yatýlý
engelli merkezleri arayanlar,
sosyal yardým hizmetlerinden
yararlanmak isteyenler, özel ve
resmi huzurevleri hakkýnda bilgi
almak isteyenler, Beyaz Masa'ya
gelerek veya Alo 153'ü arayarak
randevu alabilecekler. Rehberlik
hizmetlerinin Çarþamba ve Cuma
günleri sabah 08.30 akþam 16.30
saatleri arasýnda olacaðý ifade
edildi." (Haber: Yeliz Alagöz)
Emlakçýlar Derneði Baþkaný Günaslan, gayrimenkul alým-ssatýmýyla ilgili sorularýmýzý yanýtladý
'Talep çok, alým düþük'
‰ Zonguldak'ta konut ve dükkan fiyatlarýnýn yüksek olduðunu belirten Emlakçýlar
Derneði Baþkaný ve Zonguldak Emlak Gayrimenkul Yatýrým Danýþmanlýðý Þirketi sahibi
Sercan Günaslan, Gazipaþa Caddesi'nde dükkan fiyatlarýnýn daha da artacaðýný tahmin
ettiðini söyledi. Herkesin emlakçýlýk yaptýðýnýn da altýný çizen Günaslan, yetkililerin
gerekeni yapmasý için de ellerinden geleni mücadeleyi vereceklerini ifade etti.
Röportaj: Cüneyt Özfidan
Zonguldak Emlakçýlar Derneði
Baþkaný ve Zonguldak Emlak
Gayrimenkul Yatýrým Danýþmanlýðý
Þirketi sahibi Sercan Günaslan,
gayrimenkul alým-satýmlarýyla ilgili
sorularýmýzý yanýtladý. Günaslan, talebin
yoðun olduðunu, ancak vatandaþým alým
gücü olmadýðýný söyledi. Herkesin
emlakçýlýk yaptýðýnýn da altýný çizen
Günaslan, yetkililerin gerekeni yapmasý
için de ellerinden geleni mücadeleyi
vereceklerini söyledi.
Cüneyt Özfidan: Zonguldak'ta
konutlarýn satýþ fiyatlarý ve kira
fiyatlarý nasýl?
Sercan Günaslan: Mevsimimiz
itibari ile kiralýk dairelere talep fazla
deðil, çünkü taþýnma mevsimi deðil.
Satýlýk gayrimenkullerde artýk
"mevsim" diye bir þey kalmadý. Konut
kredilerinin uygun olmasý ile ilgili bir
durum var. Þu anda satýlýk dairelerle
ilgili olarak yoðun bir talep var. Fakat
Zonguldak'ta müþterilerimizin arzu
ettiði nitelikte ve arzu ettiði ucuzlukta
bir daire bulmak da zor bir durum…
Talep yoðun, ama vatandaþýn alým
gücü de malum durumda. Herkes bir ev
sahibi olmak istiyor.
Özfidan: Zonguldak'ta ev olarak en
çok hangi mahallelerde talep var?
Günaslan: Zonguldak'ta genelde
Bahçelievler Mahallesi, Ýncivez
Mahallesi, Yayla Mahallesi, Yaðcýlar
Mahallesi mevkileri ve çevresindeki
mahallelerde, yani Tepebaþý,
Rüzgarlýmeþe istikameti,
Yeþilmahalle ve çarþý merkezinin
çevrelerinde yoðunluk var.
Özfidan: Sizce Zonguldak'ýn
merkezindeki dükkan kiralarý nasýl ve
bu durum piyasayý nasýl etkiliyor?
Günaslan: Maalesef, bizim bir tane
caddemiz var ve orada dükkan kiralarý
da pahalý durumda. Bundan sonraki
süreç içerisinde de dükkan kiralarýnýn
artacaðýný düþünüyorum. Çünkü
Gazipaþa Caddesi'nde bir kentsel
dönüþüm var ve dükkanlar yýkýlýp
yeniden yapýlýyor. Fakat bu yapýlan
binalarý ve iþyerlerini sahipleri,
þahýslara kiraya vermek yerine daha
büyük kurumlara kiraya veriyorlar
ve daha fazla kira getirisi elde etmek
istiyorlar. Bu durum da küçük bir
iþ yeri açmak isteyen insanlarý
sýkýntýya sokuyor ve o insanlar da
daha arka caddelerde dükkan kiralamak
zorunda kalýyorlar.
Özfidan: Siz Emlakçýlar Derneði
Baþkanýsýnýz, sizce emlakçýlarýn en
büyük sýkýntýlarý nelerdir?
Günaslan: Ýnsanlar hep bize ev ve
iþyerleri ile ilgili kendi sýkýntýlarýndan
bahsediyorlar. Bizlerin de bir esnaf
olarak tabii ki sýkýntýlarý var. Bu
sýkýntýlarýn en baþýnda Zonguldak'ta þu
anda 38 tane emlak dükkaný var ve bu
arkadaþlarýmýzdan bir kýsmýnýn çalýþma
ruhsatý var, ama bir kýsmýnýn çalýþma
ruhsatý yok. Liyakatsiz ve belgesiz
olarak bu iþi yapanlar da bizi etkiliyor.
Bunun yanýnda emlakçýlýðý kaçak olarak
yapan büfeci, çaycý gibi bazý
vatandaþlarýmýzýn da bu iþi yapmasý bizi
etkiliyor. Ben vatandaþlarýmýzdan
gayrimenkul danýþmanlarý ile birlikte
çalýþmalarýný istiyorum. Araya baþka
insanlarýn, meslekle ilgisi olmayan
insanlarýn girmesini istemiyoruz.
Arada baþka insanlarýn olmasý üzücü
þeylere neden olabiliyor.
Özfidan: Ýnsanlar, ev alýrken veya
satarken veya bilgi alýrken biraz
daha kar elde etmek istediðinden
mi emlakçýlarý tercih etmiyor?
Günaslan: Biz her þeyde para
kazanma amacýnda deðiliz, sadece
herkes kendi iþini yapsýn istiyoruz.
Ýnsanlarýn bizden illaki ev almasý
gerekmiyor. Bilgi almak için bile olsa
bize her zaman ulaþabilirsiniz ve biz
bunun için hiçbir ücret de talep
etmiyoruz. Bizim en önemli sorunumuz,
çarþýya inip bakýldýðý zaman her yerde
"kiralýk ev, satýlýk ev" yazýlarý var.
Kasap bile emlakçýlýk yapýyor. Kasap
dükkanýnda, çay ocaðýnda ve diðer bir
sürü dükkanda bu tür yazýlar mevcut
durumda. Bu tür yazýlarýn asýlmasý yasal
bir durum deðil. Vergi levhasýna veya
belediye ruhsatýna baktýðýnýz zaman
kasap yazýyor. Ama cama bakýldýðý
zaman satýlýk ev, kiralýk ev ilanlarý yer
alýyor. Burada belediyenin zabýtasýnýn
sormasý lazým... Biz bunun için de
gerekli yerlere baþvurularýmýzý ve
www.pusulagazetesi.com.tr
Tüketici güven endeksi
yüzde 0,5 arttý
Sercan
Günaslan
gerekli görüþmelerimizi yapacaðýz.
Kasap ise o ilanlarý oradan kaldýrmasý
lazým. Bu tür yazýlarýn asýlmasý bizim
emeklerimizi boþa çýkartýyor. Evini
emlakçý olmadan satmak isteyen
insanlara tabii ki saygýmýz var, ama
bunu ya kendi evine asarak yapmalý, ya
internet üzerinden ilan vererek yapmalý
ya da bir gayrimenkul danýþmaný
vasýtasý ile yapmalýdýr. Zonguldak'ta
henüz böyle bir durum olmadý, ama
Ýstanbul'da yaþanmýþ bir olaydan
bahsetmek istiyorum. Bir vatandaþ
evini satmak istiyor, karý-koca
görünümlü bir çift geliyor. Evi
görmek istiyor, evi gezerken evini
soyuyorlar. Vatandaþlarýmýz evlerini
satarken de dikkatli olsunlar.
Zonguldak'ta 403 konut satýldý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Zonguldak Bölge
Müdürlüðü, "Konut Satýþ Ýstatistikleri/Ocak 2015"
sonuçlarýný açýkladý. TÜÝK Zonguldak Bölge Müdürü
Þeref Demirtaþ, Zonguldak, Bartýn ve Karabük'teki
konut satýþlarý hakkýnda bilgi vererek, "2015 yýlý Ocak
ayýnda Zonguldak'ta 403, Karabük'te 301, Bartýn'da ise
118 konut satýldý" dedi.
Türkiye genelinde Ocak ayýnda 86 bin 167 konutun
satýþ sonucu el deðiþtirdiðini belirten Þeref Demirtaþ,
yazýlý açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"TÜRKÝYE'DE 2015 OCAK AYINDA
86 BÝN 167 KONUT SATILDI"
"Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Ocak ayýnda
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1,7 oranýnda
azalarak 86 bin 167 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul
16 bin 587 konut satýþý ile en yüksek paya (yüzde 19,2)
sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 9 bin 570
konut satýþý (yüzde 11,1) ile Ankara, 5 bin 483 konut
satýþý (yüzde 6,4) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn
düþük olduðu iller sýrasýyla 6 konut ile Hakkari, 14
Karapýnarlý kadýnlar, Baþkan Aydýn'ý ziyaret etti
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesine baðlý Karapýnar
Belediye Baþkaný Ahmet Aydýn'a, beldede bulunan
kadýnlardan ziyaret gerçekleþtirildi. Baþarýlý
çalýþmalarýndan dolayý belde halkýnýn güvenini
kazanan Karapýnar Belediye Baþkaný Ahmet Aydýn'a
ziyaret bu sefer kadýnlardan geldi. Baþkan Aydýn'ý
ziyaret eden kadýnlar, Aydýn'la bir süre sohbet ederek,
beldede olan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.
Karapýnar Belediye Baþkaný Ahmet Aydýn ise,
ziyaretçilerine teþekkür ederek, beldede çalýþmalarýn
devam ettiðini ve hizmetleri yapmaya devam edeceðini
kaydetti. Ziyaretin sonunda fotoðraf çektirildi. (ÝHA)
24 Þubat 2015 Salý
konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satýþlarý bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,5 oranýnda artýþ
göstererek 33 bin 178 oldu. Toplam konut satýþlarý
içinde ipotekli satýþýn payý yüzde 38,5 oldu.
Ýpotekli satýþlarda Ýstanbul 7 bin 399 konut satýþý ve
yüzde 22,3 pay ile ilk sýrayý aldý. Toplam konut satýþlarý
içerisinde ipotekli satýþ payýnýn en yüksek olduðu il
yüzde 48,6 ile Denizli oldu.
Diðer konut satýþlarý Türkiye genelinde bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,7 oranýnda azalarak 52
bin 989 oldu. Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul 9 bin
188 konut satýþý ve yüzde 17,3 pay ile ilk sýraya
yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde diðer
satýþlarýn payý yüzde 55,4 oldu. Ankara 5 bin 214 diðer
konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý 3 bin
179 konut satýþý ile Ýzmir izledi. Diðer konut satýþýnýn
en az olduðu il, 6 konut ile Hakkari oldu."
"KONUT SATIÞLARINDA 37 BÝN
971 KONUT ÝLK DEFA SATILDI"
"Türkiye genelinde ilk defa satýlan konut sayýsý bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,4 azalarak 37 bin
971 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ilk satýþýn payý
yüzde 44,1 oldu. Ýlk satýþlarda Ýstanbul 7 bin 293 konut
satýþý ile en yüksek paya (yüzde 19,2) sahip olurken,
Ýstanbul'u 3 bin 694 konut satýþý ile Ankara ve 2 bin 160
konut satýþý ile Ýzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el
konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde
1,5 artýþ göstererek 48 bin 196 oldu. Ýkinci el konut
satýþlarýnda da Ýstanbul 9 bin 294 konut satýþý ve yüzde
19,3 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam
konut satýþlarý içinde ikinci el satýþlarýn payý yüzde 56
oldu. Ankara 5 bin 876 konut satýþý ile ikinci sýrada yer
aldý. Ankara'yý 3 bin 323 konut satýþý ile Ýzmir izledi.
Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda, Ocak 2015'te ilk
sýrayý 392 konut ile Antalya aldý. Antalya ilini sýrasýyla
377 konut satýþý ile Ýstanbul, 95 konut satýþý ile Yalova,
81 konut satýþý ile Bursa, 63 konut satýþý ile Aydýn ve 49
konut satýþý ile Sakarya izledi." (Haber Merkezi)
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Zonguldak Bölge
Müdürlüðü, "Tüketici Güven Endeksi/Þubat 2015"
sonuçlarýný açýkladý. TÜÝK Zonguldak Bölge Müdürü
Þeref Demirtaþ, tüketici güven endeksinin yüzde 0,5
arttýðýný belirterek, "Türkiye Ýstatistik Kurumu ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý iþbirliði ile
yürütülen tüketici eðilim anketi sonuçlarýndan
hesaplanan tüketici güven endeksi, Þubat ayýnda bir
önceki aya göre yüzde 0,5 oranýnda arttý; Ocak ayýnda
67,71 olan endeks Þubat ayýnda 68,06 oldu" dedi.
Hanenin maddi durum beklentisinin ise yüzde 1,2
azaldýðýný söyleyen Bölge Müdürü Demirtaþ, "Hanenin
maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre
yüzde 1,2 oranýnda azaldý. Ocak ayýnda 87,84 olan
endeks deðeri Þubat ayýnda 86,75 oldu. Bu düþüþ,
gelecek 12 aylýk dönemde hanenin maddi durumunun
daha iyi olacaðýný bekleyenlerin oranýnýn azalmasýndan
kaynaklandý" diye konuþtu.
Demirtaþ, genel ekonomik durum beklentisinin de
yüzde 0,7 azaldýðýný ifade ederek, "Ocak ayýnda 91,49
olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde
0,7 oranýnda azalarak, Þubat ayýnda 90,87 oldu. Bu
düþüþ, gelecek 12 aylýk dönemde genel ekonomik
durumun daha iyi olacaðý yönünde beklentisi olan
tüketicilerin sayýsýnýn bir önceki aya göre azaldýðýný
göstermektedir" dedi.
Ýþsiz sayýsý beklentisinin ise yüzde 2,7 arttýðýný
söyleyen Demirtaþ, "Ýþsiz sayýsý beklentisi endeksi, bir
önceki aya göre yüzde 2,7 oranýnda artarak, Þubat
ayýnda 69,64 deðerine yükseldi. Bu artýþ, gelecek 12
aylýk dönemde iþsiz sayýsýnda artýþ bekleyenlerin
oranýndaki azalmadan kaynaklandý" þeklinde konuþtu.
Tasarruf etme ihtimalinin de yüzde 5,5 arttýðýný
sözlerine ekleyen Demirtaþ, "Tasarruf etme ihtimali
endeksi yüzde 5,5 oranýnda arttý. Ocak ayýnda
23,69 olan endeks, Þubat ayýnda 25 deðerine yükseldi.
Bu artýþ, tüketicilerin gelecek 12 aylýk dönemde
tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttýðýný
göstermektedir" dedi. (Haber Merkezi)
Yurt dýþý üretici fiyat endeksi
aylýk yüzde 1,49 düþtü
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Zonguldak Bölge
Müdürlüðü, "Yurt Dýþý Üretici Fiyat Endeksi/Ocak
2015" sonuçlarýný açýkladý. TÜÝK Zonguldak Bölge
Müdürü Þeref Demirtaþ, yurt dýþý üretici fiyat
endeksinin aylýk yüzde 1,49 düþtüðünü belirterek,
"Ülke sýnýrlarý içinde üretimi yapýlarak yurt dýþýna
ihraç edilen mallarýn üretici fiyatlarýndaki deðiþimi
ölçen yurt dýþý üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2015
yýlý Ocak ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,49 düþüþ,
bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 1,49 düþüþ, bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,38 düþüþ ve on iki
aylýk ortalamalara göre yüzde 10,41 artýþ gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre
deðiþimleri; madencilik ve taþocakçýlýðý sektöründe
yüzde 1,16 düþüþ, imalat sanayi sektöründe ise yüzde
1,49 düþüþ olarak gerçekleþti" dedi.
Bölge Müdürü Demirtaþ, en yüksek aylýk düþüþün
kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleþtiðini
söyleyerek, "Bir önceki aya göre endekslerin en fazla
artýþ gösterdiði alt sektörler; bilgisayarlar ile elektronik
ve optik ürünler (yüzde 4,20), tütün ürünleri (yüzde
3,65), diðer mamül eþyalar (yüzde 1,71) alt
sektörleridir. Buna karþýlýk kok ve rafine petrol ürünleri
(yüzde -9,81), temel eczacýlýk ürünleri ve müstahzarlarý
(yüzde -6,14) ve kimyasallar ve kimyasal ürünler
(yüzde -4,11) bir önceki aya göre endekslerin en fazla
düþüþ gösterdiði alt sektörler oldu" diye konuþtu.
Ana sanayi gruplarýnda en yüksek düþüþün de enerji
malýnda gerçekleþtiðini belirten Demirtaþ, "Ana sanayi
gruplarý sýnýflamasýna göre 2015 yýlý Ocak ayýnda en
yüksek aylýk ve yýllýk düþüþ enerji mallarýnda
gerçekleþti" dedi. (Haber Merkezi)
Saltukova'da kaldýrýmlar elden geçiyor
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesine
baðlý Saltukova beldesinde
belediye tarafýndan kaldýrým
düzenleme çalýþmalarý tüm hýzýyla
devam ediyor. Saltukova beldesinin
Kokaksu Mahallesi Lale Sokak'ta
belediye personeli tarafýndan
kaldýrým düzeltme çalýþmalarý
yapýldý. Saltukova Belediye
Baþkaný Zerrin Güneþ, yaptýðý
açýklamada, "Beldemiz Merkez
Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan
kaldýrýmda zaman zaman göçmeler
meydana geldi. Bunun sonucunda
yaðan kar ve yaðmur sularý
buralarda birikiyordu. Tekrar
buralarý sökerek, suyun akýþýný
saðlayacak þekilde yeniden
düzenledik. Halkýmýza hizmet
yolunda çalýþmalarýmýz
bundan sonra da hiç kesintisiz
devam edecektir" dedi. (ÝHA)
24 Þubat 2015 Salý
Alaplý TSO Baþkaný Ocak, 2014 yýlýný deðerlendirdi, 2015 yýlýndaki çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi
'OSB'de kazma vurma aþamasýna geldik'
‰ Alaplý Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Recep Ocak, "Alaplý OSB'nin plan proje ihalesi bitti
ve imar planý taslaðý Ankara'da Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlýðý'na teslim edildi. Mayýs ve Haziran
ayý gibi alt yapýya start verilecek ve ardýndan parselasyon çalýþmalarýna baþlanacaktýr" dedi.
www.pusulagazetesi.com.tr
Devrek Ziraat Odasý'nýn Olaðan
Genel Kurulu gerçekleþtirildi
Uzunsel, güven tazeledi
Zonguldak'ýn Devrek
ilçesinde faaliyetlerini
sürdüren Ziraat Odasý
Baþkanlýðý'nýn Olaðan
Genel Kurulu
gerçekleþtirildi. Ýki aday
seçime girerken, her iki
tarafýn delegeleri arasýnda
zaman zaman hareketli
dakikalar yaþanmasýna
neden oldu. Devrek
Belediyesi Nikah
Salonu'nda düzenlenen
kongrede, mevcut Baþkan
Ýdris Uzunsel ile Rýza Yalýlý arasýnda kýyasýya bir
seçim rekabeti meydan geldi. Divan Baþkanlýðýný
Alaplý Ziraat Odasý Baþkaný Þeref Türkoðlu'un
üstlendiði, Baþkan Yardýmcýlýðýný Ereðli Ziraat Odasý
Baþkaný Adil Polat ve Divan Katipliðini Mutlu
Tabakçý'nýn gerçekleþtirdiði kongre sonucunda
mevcut Baþkan Ýdris Uzunsel 20 oy fark ile yeniden
baþkan seçilirken, YÖNETÝM KURULU üyeleri de
þu isimlerden meydana geldi: Þevki Altuntaþ, Reþat
Kavþur, Satýlmýþ Ayvacý, Gültekin Yanýk, Þaban
Kürekçi ve Satýlmýþ Kurubaþ.
Oylama sonucunda davetlilere teþekkür eden
Baþkan Ýdris Uzunsel, "Seçimimize uzaktan-yakýndan
iþtirak eden, bizlere oy veren-vermeyen herkese
teþekkürlerimi sunuyor, seçimimizin öncelikle
Odamýza, ilçemize ve memleketimize hayýrlý
olmasýný temenni ediyorum" diye konuþtu. (ÝHA)
Alaplý Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Recep Ocak, 2014 yýlýný
deðerlendirirken, 2015 yýlýnda
yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda
bilgiler verdi. 2014 yýlýnda Oda olarak
çeþitli çalýþmalarda bulunduklarýný
belirten Baþkan Ocak, Alaplý Organize
Sanayi Bölgesi ile Islah OSB
Projesi'nin tamamlanmasý için gecesini
gündüzüne kattýðýný söyledi.
"OSB'DE KAZMA VURMA
AÞAMASINA GELDÝK"
Alaplý OSB'de kazma vurma
aþamasýna geldiklerini belirten Ocak,
"Alaplý'da 2013 yýlýna girerken 854
dönümlük OSB arazisinin kamulaþtýrma
çalýþmalarýný bitirdik. Bunun akabinde
imar ve parselasyon ihalesini de
bitirerek, Alaplý OSB'nin alt yapý ihale
aþamasýna getirdik. Bizi için sona
yaklaþma noktasýnda sevindirici
haberler bunlar. OSB'nin plan proje
ihalesi bitti ve imar planý taslaðý
Ankara'da Bilim Sanayi Teknoloji
Bakanlýðý'na teslim edilecek. Mayýs ve
Haziran ayý gibi alt yapý kazmasýný
vurmayý hedefliyoruz. Bu çalýþmadan
sonra parselasyon baþlayacaktýr.
Arazimiz toplam 854 bin metrekare alan
üzerine tespit edilmiþ, 457 bin metre
kare üzerine kurulacak. 35 adet
parselimiz bulunmaktadýr.
Kamulaþtýrmasý bitti, imar ve
parselasyon iþlerinde sona gelindi. OSB
Alaplý'mýz için özlenen bir projeydi, ilk
önce katma deðer katmak ve istihdamý
çözmek için gerekli olan bir proje.
Bunun için OSB'lerde kurulacak olan
fabrikalarda gençlerimiz çalýþacaklar,
tersaneler kapandýktan sonra göçler
baþlamýþtý bu proje yeninden bölgemize
hayat verecektir. Ayrýca Öncelikle
Ereðli OSB'nin yüzde 80 oranýnda
tamamlanmasý sebebiyle Ereðli Ticaret
ve Sanayi Odasý Baþkaný Yaþar Tetiker'e
teþekkür ediyorum. Alaplý OSB'nin
bürokrasi iþlerinin azaltýlmasý konuda
Zonguldak Valimiz Ali Kaban'ýnda ciddi
katkýlarý olmuþtur" dedi.
"ISLAH OSB ARAZÝSÝNDE
20 FABRÝKA VAR"
Alaplý Islah OSB Projesi'nin yüzde
90 tamamlandýðýný belirten Ocak,
"Alaplý Çayboyu'nda yani Islah OSB
alanýnda 20'ye yakýn fabrika var. Bu
alanda daha fazla fabrika kurulmasý ve
mevcut fabrikalarýn kapasitelerinin
artýrýlmasý için Islah OSB bir nimet. Bu
projeyi yüzde 85-90 oranýnda
tamamladýk. Artýk bu konuda da sona
geldik. Hazýrladýðýmýz dosyayý Bilim
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna teslim
etmemizin ardýndan sanayi
bakanlýðýndan elemanlarýn alanda
incelemelerini yaptýktan sonra
çalýþmalar baþlamýþ olacak. Avantajý, alt
yapý maliyeti sýfýr derecede fabrikalarýn
çabuk þekilde kurulabileceði bir alanda
bu proje hayata geçecektir. Biz mevcut
sanayicimizi korumak ve kapasitesini
artýrmayý hedefliyoruz. Çayboyu
mevkimiz Islah OSB'nin hayata
geçmesiyle daha düzenli, daha sosyal
donatýlar yapýlmýþ bir noktaya
gelecektir" diye konuþtu.
Ereðli ve Alaplý OSB'lerin birleþmesi
ile ilgili tartýþmalara açýklýk getiren
Ocak þunlarý söyledi:
"YOLUMUZA TEK BAÞIMIZA
DEVAM EDECEÐÝZ"
"Son günlerde 'Ereðli ve Alaplý OSB
birleþir mi?' tartýþmalarý var. Ereðli ve
Alaplý'yý hiçbir konuda ayýrmak
mümkün deðil. Ayýrmak isteseniz de bu
mümkün olmaz. Etle týrnak gibiyiz.
Herkes bir hedefin peþinde koþalým.
'Günü kurtaralým' hesabýyla deðil, uzun
vadede planlar yaparak bölgeyi
kurtaralým. Bunun eksilerini ve artýlarýný
deðerlendirmek lazým. Alaplý OSB beli
bir noktaya gelmiþ, Þu demek, arsa
alýyorsunuz, temelini açýyorsunuz, her
þey hazýr devir ediyoruz. Bu mümkün
deðil. Bu iþi yapabilecek bir güce
geldik, belirli bir yol aldýk. Ýþimiz alt
yapý projesi için destek almak. Bunu da
rahatlýkla baþarýrýz. Ereðli Alaplý
birleþmesi söz konusu deðil. Alaplý
OSB'nin yüzde 20'si bizim, yüzde 80'i Ýl
Özel Ýdaresi'nin, bizim yönetimimiz ve
üyeleri bu birleþmeye sýcak bakmaz"
Pazaryeri ile ilgili söylemlerinin
çarpýtýldýðýný öne süren Baþkan Recep
Ocak, þöyle konuþtu:
"PAZARYERÝ KONUSUNDA
SÖZLERÝM ÇARPITILDI"
"Geçenlerde AK Parti Alaplý Ýlçe
Baþkanlýðý bizden randevu talep etti.
Alaplý Belediyesi'nin eski pazaryerine
yapacaðý projeden haberim olupolmadýðý soruldu. Benim orada
açýklamam kamuoyunda çarpýtýldý. Biz
asla pazarýn geri gelmesine karþý
deðiliz. Böyle bir lüksümüz olamaz.
Siyasi irade belediye baþkanýnýn elinde,
dilediði yere yapar. Ben AK Parti'nin
ziyaretinde Belediyenin fikrimizi
sormadýðýný söyledim. Bu farklý bir
þekilde pazaryerinin Alaplý'ya geri
gelmesine karþýymýþýz gibi lanse edildi.
Pazaryerinin nereye geleceðini þimdiki
siyasi irade belirler. Bize sorarlarsa
bizde yönetimimizle, üyelerimizle
konuþur görüþlerimizi söyleriz."
Alaplý Ticaret ve Sanayi Odasý
olarak okullardaki müdürlerle
görüþerek tespit ettikleri ihtiyaç
sahibi öðrencilere bot ve mont
yardýmýnda bulunduklarýný belirten
Ocak, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"600 ÖÐRENCÝYE BOT
VE MONT YARDIMI YAPTIK"
"Her yýl geleneksel olarak eðitim ve
öðretim yýlý baþýnda ihtiyaç sahibi
öðrencilerimize yönelik bot ve mont
yardýmýnda bulunuyoruz. 2014yýlýnda
600 ihtiyaç sahibi öðrencimize bot ve
mont yardýmýnda bulunduk. Ben bu
anlamda bizlere yardýmcý olan
okullardaki müdürlerimize,
öðretmenlerimize çok teþekkür
ediyorum. Bu yardýmlarýmýzý her sene
arttýrarak devam ettirmek istiyoruz."
"700 AÝLEYE GIDA
YARDIMINDA BULUNDUK"
Oda olarak Ramazan ayý dolayýsýyla
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin
(TOBB) katkýlarýyla, Alaplý'da 700
ihtiyaçlý aileye gýda yardýmý yaptýklarýný
kaydeden Ocak, "Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði (TOBB) olarak her yýl
geleneksel olarak yapýlan yardýmlarý bu
yýlda gerçekleþtiriyoruz. 2014 yýlýnda
yardýmlarýmýzý mübarek Kadir
gecesinde ve Ramazan Bayramýna sayýlý
günler kala yaptýk. Köy ve merkez
muhtarlýklar ve Kaymakamlýk Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma vakfý
vasýtasýyla tespit ettiðimiz 700 ihtiyaç
sahibi aileye ramazan yardýmý
paketlerini gönderdik" dedi.
Oda olarak üyelere yönelik
bilgilendirme toplantýlarý ve seminerler
düzenlediklerini belirten Ocak,
konuþmasýný þöyle tamamladý:
"ÜYELERÝMÝZE TOPLANTI VE
SEMÝNERLER DÜZENLÝYORUZ"
"Üyelerimize yönelik 'Yatýrýmlar ve
Recep
Ocak
KOSGEB Destekleri' konulu bir
bilgilendirme toplantýsý düzenledik. Bu
toplantýlarda üyelerimizin ne tür
desteklerden, ne tür hibelerden
faydalanabileceklerini anlattýk. Ayrýca 6
gün süreyle toplam 36 saatlik satýþ,
pazarlama, müþteri iliþkileri konularýný
kapsayan BAKKA destekli ücretsiz
seminer eðitimi verdik. Seminer
sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi.
Bu tür toplantýlara ve seminerlerimize
devam edeceðiz. Bunun yaný sýra her ay
üyelerimize yönelik eðitim,
bilgilendirme toplantýlarý yapýyoruz.
Oldukça faydalý toplantýlar oluyor.
Üyelerimizin görüþ ve önerileri bizim
için çok önemlidir. Ayrýca bende önce
görev yapan tüm TSO baþkanlarýmýza
teþekkür ediyoruz. Onlar odamýzý bu
noktalara getirdi, kiradan kendi
binamýza kavuþtuk. Bizim de hedefimiz,
hizmet aracý kazandýrmak odamýza.
Kurumsal kimliklere kavuþuyoruz.
9001 belgesi aldýk. Zamanla
akreditasyon oda olacaðýz. Sistemsel
bir düzenin içine gireceðiz. Ses
getirecek, bölgeye faydasý olacak her
türlü çalýþmanýn için birlik ve beraberlik
içinde olacaðýz. Yönetimimizle,
meclisimizle, üyelerimizle eski
baþkan ve yöneticilerimizle el ele
Alaplý'ya ve bölgemize hizmet
etmeye devam edeceðiz." (ÝHA)
MHP Alaplý Ýlçe Kadýn Kollarý kuruldu
Kötü hava þartlarý
balýkçýlarý vurdu
Zonguldak'ta yoðun kar yaðýþýnýn ardýndan balýkçý
tezgahlarýnda balýk olmayýnca Merkez Balýkhanesi
boþ kaldý. Tezgahlarda yer alan mezgit balýðýnýn fiyatý
12,5 TL'den alýcý bulurken, balýk fiyatlarýnýn yüksek
olmasýný balýðýn az olmasýna baðlayan balýkçý Ceyhun
Yýlmaz, "Bildiðiniz gibi bir haftadýr yoðun kar yaðýþý
Zonguldak'ta etkili oldu. Doðal olarak fiyatlarý
yükseltti. Balýk bu sene denizde beklediðimizden az
o yüzden fiyatlar biraz yüksek. Ýnþallah balýk bol olur
da vatandaþlar ucuz balýk yer" dedi. (ÝHA)
Zonguldak'ýn Alaplý ilçesinde MHP
Kadýn Kollarý Baþkanlýðý kuruldu.
Baþkanlýða, Þerife Oktay getirilirken,
yeni yönetim kuruluda ilk toplantýsýný
yaparak görev daðýlýmý yaptý.
MHP Alaplý Ýlçe Baþkaný Serhat
Sözer, MHP Alaplý Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkanlýðý'ný kurarak, görev gelir
gelmez verdikleri sözlerden birini daha
yerine getirmenin mutluluðunu
yaþadýklarýný söyledi.
Baþkanlýða getirilen Þerife Oktay'a
baþarýlar dileyen Sözer, "Göreve gelir
gelmez verdiðimiz sözlerden birini daha
yerine getirmenin haklý gururunu
yaþýyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi
Alaplý Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkanlýðý'na
Þerife Oktay seçilmiþtir. Alaplý'mýz da
ilk kez kurmamýza raðmen bayanlarýn
göstermiþ olduðu yoðun ilgiye ve bu
coþkulu kalabalýða çok teþekkür ederim.
Kadýn Kollarýmýzýn özellikle böyle
hassas bir dönemde kurulmasý bizim
için daha da önemlidir. Gerek Türk
tarihinde gerekse dinimizde kadýnýn
önemli bir yeri olmuþtur. Bu
hassasiyetle kendilerine önemli bir
eksiðimizi giderip bu kutlu yolda
bizimle beraber yol almayý kabul
ettikleri için kendilerine bir kere daha
teþekkür ediyorum. Cenabý Allah yar ve
yardýmcýlarý olsun. Ýlçe kongremizde de
belirttiðim gibi savsaklamaya, aðýrdan
almaya tahammülümüz kalmamýþtýr.
Gerek köy ziyaretlerimiz gerek
merkezde yaptýðýmýz çalýþmalara kadýn
kollarýmýzýn da yapacaðý güçlü
çalýþmalar da eklenince partimiz Yüce
Allah'ýn da izniyle Zonguldak tan en az
2 milletvekili çýkaracaðýna olan
inancýmýz daha da artmýþtýr" dedi.
MHP Alaplý Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Þerife Oktay da, kendisini bu
göreve layýk görenlere teþekkür ederek,
"Beni ve yönetimimi bu göreve layýk
gören Ýlçe Baþkanýmýza, Ýl Baþkanýmýza,
Ýl Kadýn Kollarý Baþkanýmýza çok
teþekkür ederim. Bize verilmiþ olan bu
onurlu görevi en iyi þekilde ve layýðý ile
yapmaya çalýþacaðýz. Ben ve
listemizdeki kadýn kollarý üyelerimiz ile
genel seçim öncesi çalýþmalarýmýza hýz
vereceðiz. Zonguldak ta en az 2
milletvekili çýkartmak için çalýþacaðýz.
Rahmetli cennet mekan Baþbuðumuz
Alparslan Türkeþ'in emaneti olan
Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev
almakla, halkýmýzýn esenliði ve
mutluluðu için elimden gelen gayreti
göstereceðimin bilinmesini isterim. Bu
vesileyle, bütün kadýnlarýmýzýn MHP
çatýsý altýnda birleþmeleri için
davetimizi belirterek, halkýmýza sevgi
ve saygýlarýmý sunuyorum. Allah
mahcup etmesin" diye konuþtu.
Öte yandan MHP Alaplý Ýlçe Kadýn
Kollarý Baþkanlýðý'nýn yeni yönetimi þu
isimlerden oluþtu: Baþkan Þerife Oktay,
Baþkan Yardýmcýsý Yasemin Uðuz,
Sekreter Nihal Þen, Muhasip Yaðmur
Akçil, Yönetim Kurulu üyeleri;
Esmeray Sönmez, Gönül Akdeniz Ayfer
Oktay, Nursel Denizhan, Hülya
Aldemir, Özlem Yýlmaz, Hasibe Alagöz
Gülten Arslan. (ÝHA)
Ereðli Eðitim Fakültesi Akademik Kurulu toplandý
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)
Ereðli Eðitim Fakültesi 2014-2015
Eðitim-Öðretim Yýlý, Bahar Yarýyýlý
Akademik Genel Kurul Toplantýsý, Dekan
Vekili Prof. Dr. Ali Azar baþkanlýðýnda
gerçekleþtirildi. Toplantý, Prof. Dr. Ali
Azar'ýn 2014-2015 Akademik Yýlý Güz
Yarýyýlý ile son 4 yýlda gerçekleþtirilen
faaliyetlerin genel deðerlendirmeleri
içeren ayrýntýlý sunumu ile baþladý.
Toplantýda ayrýca Fakültenin "Eðitim-
Öðretim Faaliyetlerindeki Kalitesinin
Arttýrýlmasý" için yapýlmasý gerekenler
ve gelecek 4 yýlý ön gören planlamalarýn
ve performans göstergelerinin neler
olmasý gerektiði görüþüldü.
Toplantý içeriðinde öðretim elemanlarýnýn
bahar dönemi ile ilgili beklentileri,
görüþleri ve istekleri dile getirildi.
Gündem maddelerinin tartýþýlmasýnýn
ardýndan görüþ, öneri ve temenniler
paylaþýldý. Toplantý sonunda Dekan
Vekili Prof. Dr. Ali Azar, akademik
personele özverili çalýþmalarýndan dolayý
teþekkür ederek, baþarýlý çalýþmalarýnýn
devamýný diledi. (Haber Merkezi)
KOZLU'DA
BÜYÜK
ÇÖKÜÞ!
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kozlu
Belediyespor'da Teknik Direktör
deðiþikliðinin ardýndan kötü gidiþ devam
ediyor. Soner Erdurmuþ yönetiminde
üçüncü maçýna çýkan Kozlu ekibi, son
sýrada bulunan Keþan Anafartalarspor'a 3-0
maðlup olmasý þok etkisi yarattý.
Tekirdaðspor, Çengelköyspor ve son
olarak Anafartalaspor'a maðlubiyetiyle
sarsýlan Yeþil-Beyazlýlar, ligde alt sýralara
doðru gerilemeye baþladý.
24 Þubat 2015 Salý
www.pusulagazetesi.com.tr
Genç teknik
adam
Arnavutköyspor
maçýnda oyuncularýn
performansýndan
memnun kaldý.
Bölgesel Amatör Lig'de haftayý
4-3'lük Arnavutköyspor galibiyetiyle
kapatan Ereðli Belediyespor'da
moraller yerinde.
Antrenör Taner Demirbaþ, 10 kiþi
kaldýklarý ve geriye düþtükleri maçta
oyuncularýn gerçek kimliklerini
sahaya yansýtarak maçý
kazandýklarýna deðindi ve ekledi,
"Hepsini yürekten tebrik ediyorum"
Taner Demirbaþ
Ý
N
Ý
R
E
L
K
Ý
L
M
Ý
K
ITTILAR!
Ereðli Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligin son iki
haftasýnda aldýðý galibiyetlerle kendini buldu. Haftayý
Arnavutköyspor galibiyetiyle kapatarak ligde daha
iþinin bitmediðini gösteren Zonguldak ekibi, yaptýðý
çýkýþla nefesini Kozlu Belediyespor'un ensesinde
hissettirdi. Zonguldak ekipleri arasýnda altta bitiren
takýmýn baraj maçý oynayacaðý ligde son 7 haftalara
girilirken heyecan da yükseldi.
DEMÝRBAÞ: 3 PUANI SONUNA
KADAR HAK ETTÝK
Ereðli Belediyespor Antrenörü Taner Demirbaþ, 4-3
kazanýlan Arnavutköy maçý sonrasý oyuncularýný
kutladý. Maçýn kendileri için büyük önem taþýdýðýný
söyleyen Demirbaþ, "Rakip karþýsýnda baskýlý baþlayýp
erken gol bulmak istiyorduk, bunu da baþardýk ama
kalecimiz Safa'nýn 6. dakikada kýrmýzý kart görmesi
tüm planlarýmýzý alt üst etti. Ard arda yediðimiz
gollerle 17.dakikada 2-1 geriye düþmemize raðmen
asla karamsar olmadým. Oyuncularým gerçek
kimliklerini sahaya yansýtarak bu maçý kazanmasýný
bildi. Hepsini yürekten tebrik ediyorum." dedi.
Açýklamasýnda takýmý son düdüðe kadar destekleyen
taraftarlara da teþekkür eden Demirbaþ, " Futbol
severler seyir zevki yüksek bir karþýlaþma izledi.
Destekleri için tüm taraftarlarýmýza teþekkür
ediyorum." þeklinde konuþtu.
BAÞKAN SOSYAL MEDYADAN KUTLADI
Ereðli Belediye Baþkaný Hüseyin Uysal, 4-3'lük
Arnavutköy galibiyeti sonrasý sosyal medyadan
kutlama mesajý yayýnladý. Uysal mesajýnda, "Pazar
günü oynanan Arnavutköy Belediye maçýnda,
uzatmalarla birlikte 98 dakika 10 kiþi oynamasýna
raðmen, sahaya yüreðini koyarak karþýlaþmayý 4-3
kazanan ve bize bu mutluluðu yaþatan kocaman yürekli
futbolcularýmýz baþta olmak üzere; teknik kadro,
yönetim kurulu ve taraftarlarýmýzý yürekten
kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
ÝKÝ F ARKLI
DEVRE O LDU!
onguldak'ta
Gençlik Spor
bünyesinde
çalýþmalarýný
sürdüren Eskrim
Antrenörü Haydar
Ergin ve sporcular,
Belediye Baþkaný
Muharrem
Akdemir'i
makamýnda
ziyaret etti.
Z
BAÞKAN M ÝNÝK E SKRÝMCÝLERÝ A ÐIRLADI
MÝNÝK ESKRÝMCÝLER'DEN BAÞKAN
AKDEMÝR'E ZÝYARET
Zonguldak Gençlik Hizmetleri Spor Ýl
Müdürlüðü bünyesinde çalýþmalarýna devam
eden eskrimciler, Zonguldak Belediye Baþkaný
Muharrem Akdemir'i makamýnda ziyaret etti.
Eskrim Antrenörü Haydar Ergin; eskrim
hakkýnda Belediye Baþkaný Muharrem
Akdemir'e bilgi verdi. 1 Ocak 2014 tarihi
Hüseyin Uysal
SAHAYA YANS I
itibariyle Zonguldak'ý eskrim sporu ile
tanýþtýrdýklarýný dile getiren Ergin; "Þuanda
45'e yakýn sporcumuz bulunmakta ve
geçtiðimiz Eylül ayýnda Denizli'de düzenlenen
süper minikler turnuvasýnda Zonguldak'a ilk
eskrim dalýnda madalyayý getirdiklerini ve ilk
defa girdikleri Konya'da düzenlenen Türkiye
þampiyonasýnda yarý final gördüklerini ve
Zonguldak için her zaman hedeflerinin daha
baþarýlý sonuçlar çýkarmak istediklerini
belirtti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Zonguldak Belediye Baþkaný
Muharrem Akdemir ise; Spora ve sporcuya
verilen önemin daha da artmasýný, özellikle
ailelere bu konuda büyük görev düþtüðünü
ifade ederek, minik sporculara çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Kýzýlcabölükspor Teknik Direktörü Hasan
Þermet, 1-1 beraberlikle sona eren Zonguldak
Kömürspor maçýyla ilgili açýklamalarda
bulundu.
Maçýn ilk yarýsý ve ikinci yarýsýnda iki farklý
oyun olduðunu söyleyen Hasan Þermet, ' Ýlk
yarýda baskýlý oynayan, pozisyonlar üreten,
coþkulu, arzulu bir Kýzýlcabölükspor vardý.
Nitekim golü de bularak öne geçtik. ilk yarýyý 10 önde kapattýk. Ama ikinci yarýda topa hiç
sahip olamadýk. Topa sahip olamayýnca da kendi
sahamýzda kaldýk ve 2. ve 3.bölgeye çýkamadýk.
Bu da Zonguldakspor'un baya pozisyon
bulmasýna sebep oldu. Ama neticede beraberlik
golünden sonra
bizimde
pozisyonlarýmýz var,
maalesef
deðerlendiremedik.
Maç içinde yaþanan
Hasan Þermet
sakatlýklar bizi üzdü.
Umarým
oyuncularýmýn ciddi
bir sakatlýklarý
yoktur. Artýk bu maçý
geride býraktýk.
Önümüzdeki maçlara
bakacaðýz. Play-off
iddiamýzý sürdürmek
istiyoruz ve sonuna
kadar kovalayacaðýz.'
dedi.
Zonguldak
Kömürspor,
ligde son üç
haftayý
beraberliklerle
kapattý.
R
PUSULA
www.pusulagazetesi.com.tr
6 Aðustos
2012Salý
Pazartesi
24
Þubat 2015
Fotoðraf: Suat ÖZGER
Sayfa
Sayfa 12
12
Zonguldak Kömürspor'da sezonun
ikinci yarýsýnda yaþanan düþüþ Denizli
deplasmanýnda devam etti.
Kýzýlcabölük deplasmanýnda hesapta
olmayan bir beraberlik aldýklarýna deðinen
Kaptan Suat Kerçin, kendilerini
desteklemeye gelen taraftarlara galibiyet hediye
edemedikleri için üzgün olduklarýný dile getirdi.
Spor Toto 3. Lig'de zirve hesaplarý yapan
Zonguldak Kömürspor, son üç hafta aldýðý
beraberlikle büyük düþüþ yaþýyor. Haftayý
Kýzýlcabölükspor beraberliðiyle kapatarak
zirvenin 9 puan gerisinde kalan Zonguldak ekibi,
gireceði zorlu periyot öncesi toparlanmak istiyor.
Haftayý ligden çekilen Trabzon Akçaabat'tan
alacaðý üç puanla kapatacak olan temsilcimiz
ardýndan lider Darýca Gençlerbirliði'ni konuk
edecek.
HESAPTA OLMAYAN BERABERLÝKTÝ!
Kýzýlcabölükspor maçýný kazamadýklarý için
üzgün olduklarýna deðinen Zonguldak
Kömürspor'un kaptaný Suat Kerçin, "Kesinlikle
beraberliði düþünmediðimiz bir maçtý.
Hesaplarýmýz hep üç puan üzerineydi, ama
hesapta olmayan ilk yarýnýn son dakikasýnda
yediðimiz penaltý golü bizi biraz strese soktu.
Ýkinci yarý oyuna iyi baþladýk, maçý çevirerek
pozisyonlarý da bulduk. Akabinde eþitlik golünü
bulduk, kalan bölümde kurduðumuz büyük
baskýyla pozisyonlar bulduk.
Bunlarý gole çeviremedik. Biz Þampiyonluðu
hedefliyorsak bunlarý atmamýz gerekiyor. Bu tür
sýkýntýlarýmýz birkaç haftadýr var.
KAPTAN SUAT: TEK ÜZÜNTÜMÜZ!
Denizli'de kendilerini desteklemeye gelen
taraftarlara galibiyet hediye edemedikleri
için üzgün olduklarýný belirten Kaptan,
"Bizim taraftarýmýz Batman olsun,
Denizli olsun Türkiye'nin en uzak
noktasýna kadar bizi
desteklemeye geliyorlar. Allah
onlardan razý olsun, en büyük
üzüntümüz üç puanýný onlara
hediye edememek oluyor.
Çünkü onlarýn deplasmandan
dönerken yaþayacaklarý sevinci
biliyoruz. Zonguldak kent olarak
Zonguldakspor'da mutlu olan bir
þehir. Halk bizden bunu çok istiyor,
bazen böyle aksilikler oluyor. Onun için
çok üzgünüz, inþallah bundan sondaki
maçlarda taraftarýmýzý mutlu ederiz. "
ZONGULDAK
KÖMÜRSPORLU O YUNCULAR
TARAFTARINA
MAHCUP!
KELEÞSAN KELEÞLER OTOMOTÝV SAC. ÝNÞ. HARF. TAAH. TURZ. SAN. TÝC. A.Þ.
GÜNEY MAH. BARIÞ CAD. KOZLU SAHÝL YOLU NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK
TEL: 266 00 08
FAX: 266 63 33
Suat Kerçin
Kaptan Suat
Kerçin, son
haftalarda
yaþadýklarý
sýkýntýlarý
aþacaklarýna
inandýðýný
belirtti.
Download

Uçar`a tam destek