TARIM - GIDA - UN - ÜRETÝM PAZ. SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ.
Fevzipaþa Mh. Nurpet Küme Evleri
Özel Ýþyeri No : 5-6-9 Karapýnar/KONYA
Tel. : +(90) 332. 755 77 70 (2 Hat) Faks : +(90) 332. 755 75 50
SIZ
Þ A RT
SI
MÝ
L L E T Ý N DÝ
.
H
R
AK
Y
IT
Z
iM iYE T K
A
Karapýnar ’ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi
GAZETEMÝZÝ
Sayý
:
418
1.00
TL.
(KDV.
Dahil)
11 Þubat 2015 Çarþamba
BULABÝLECEÐÝNÝZ
BAYÝLER
Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar...
Karapýnar ’ýn
Haftalýk Süreli
Yerel Baðýmsýz
Siyasi Gazetesi
Ziraat Odasý Meclisi Ýlçemize Þehir
Okullarda Ýkinci
Dönem Ders Zili Çaldý Ýlk Toplantýsýný Yaptý Konaðý Yapýlacak
Konya Büyükþehir Belediyesi Tarafýndan Ýlçemize
Þehir Konaðý yapýlacaktýr.
Þubat Ayý içerisinde ihalesi yapýlacak olan þehir
konaðý inþaatý projesinde Meslek edindirme
kurslarý için sýnýflar, spor salonu, yüzme havuzu,
buhar odasý, sauna, kafeterya bulunacaktýr.
Hankapý Mahallesindeki Sergi Pazarý içerisine
yapýlacak olan Þehir Konaðý, Bodrum Kat, Zemin
Kat ve 1. Kattan oluþmaktadýr. Toplam inþaat
alaný 3200 m2. dir.
Öðrenciler 09 Þubat Pazartesi Günü Tekrar Ders
Baþý Yaptýlar
Ýki haftalýk yarýyýl tatilinden sonra çocuklar
özledikleri okullarýna ve arkadaþlarýna yeniden
kavuþtular.
Bütün Türkiye'de Okul Öncesi, Ýlkokul, Ortaokul
ve Liselerde okuyan yaklaþýk 18 milyon öðrenci
ve 900 Bin Öðretmen 23 Ocak 2015 Cuma
gününde yarý yýl tatiline girdiði ve 09 Þubat 2015
tarihi itibariyle yeniden eðitim-öðretime baþladýðý
ve 12 Haziran'da ikinci yarý tamamlanacaktýr.
2015-2016 eðitim-öðretim yýlýnýn ise 14 Eylül
günü tekrar baþlayacaðý alýnan bilgiler arasýndadýr.
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç'tan alýnan
bilgiye göre " 2014-2015 eðitim-öðretim yýlý birinci
kanaat döneminde ilçemizde okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve liselerinde toplam 11.605 öðrencinin
karnesini aldýðý ve 933 öðrenci takdir belgesi,
1634 öðrenci teþekkür belgesi, 242 öðrenci iftihar
belgesi ve 113 öðrenci ise onur belgesi ile taltif
edildiðini ve yarý yýl tatilinden sonra öðrenciler
dinlenerek 09 Þubat 2015 tarihi itibariyle tüm
Türkiye'de olduðu gibi ilçemizde de tekrar eðitimöðretime baþladýklarýný" belirtti.
2015 Þubat
Döneminde Ýlçemize
40 Öðretmen Atandý
Karapýnar Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri
kendi aralarýnda görev daðýlýmý yaptý. Ayrýca
Ziraat Odasý Meclisi Mazbatalarýný Ýlçe Seçim
Kurulu Baþkaný Hâkim Ali Ekmekçioðlu
tarafýndan takdim edildikten sonra, Ziraat Odasý
Meclisi ilk toplantýsýný 06 Þubat 2015 Cuma
günü Meclis toplantý salonunda yaparak Meclis
Baþkaný ve Meclis Baþkan Vekilini, Meclis
Sekreterini belirledi.
Devamý 2’de
Hankapý Mh.
Belediye Altý
No: 45
KARAPINAR
GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE
Hastane Karþýsý - KARAPINAR
Þehir Merkezinde
Trafik Kazasý : 1 Yaralý
Trafik Kazasý : 1 Yaralý
Ýlçenin Ýnönü Caddesi, Zafer Caddesi ve Gülbahçe
Sokaðýnýn birleþtiði 4 yol kavþaðýnda meydana gelen
trafik kazasýnda araç içerisinde bulunan F. Baþer
isimli 1974 doðumlu bir kiþi yaralandý.
Zafer Caddesinden Ýnönü caddesine çýkan araç
birbirine çarptýktan sonra Gülbahçe Sokak üzerinde
duran araca çarpmasýyla trafik kazasý meydana
geldi.
42 JG 267 Plakalý araç sürücüsü H. Merdane (1979)
kullandýðý araç 42 YC 339 plaka sürücüsü H.Ý.
Aksel'in ( 1990) kullandýðý araç, gülbahçe sokak
üzerinde duran 42 ARP 38 plakalý B.Üstün'ün( 1977)
aracýna çarptýðý ve bu kaza sonucunda bir kiþinin
yaralý olarak kurtuldu.
Yaralýnýn ilk tedavisi Karapýnar Devlet Hastanesinde
yapýldý. Durumunun iyi olduðu öðrenildi.
Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
Ýlçemize Yeni Ýtfaiye Aracý ve Otobüs Tahsis Edildi
Konya Büyükþehir Belediyesi
Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý
tarafýndan ilçelerde kullanýlmak
üzere 33 yeni itfaiye aracýndan
bir tanesini de Karapýnar
Ýtfaiyesine tahsis etti. Konya
Büyükþehir Belediye Baþkaný
Tahir Akyürek, Ýtfaiye araç
filosunun güçlenmesiyle olasý
çýkacak yangýnlara daha kýsa süre
içerisinde müdahale edilecektir
diyen Akyürük, Yeni Büyükþehir
Yasasý kapsamýnda artan hizmet
ve faaliyetlerine yönelik olarak
araç ve ekipmanlarýný da
güçlendirmeye devam ettiklerini,
Konya Büyükþehir Belediyesi,
Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðýnca
alýnan 33 yeni itfaiye aracý ile
merkezde olduðu gibi ilçelerde
de yangýna müdahale sürecinin
kýsalacaðýný, zaman içerisinde
bütün birimlerdeki araç sayýsýnýn
artacaðýný ve böylelikle
köylerimize, beldelerimize, yeni
mahallelere ulaþýmý hýzlý bir
þekilde saðlamýþ olacaðýz ayrýca
ilçelerde olasý yangýn durumlarý
için müdahale süresini 15
dakikaya çekmeye çalýþtýklarýný
söyledi.
Ýlçe Belediye Baþkaný Mehmet
Yaka ise þunlarý söyledi “ Konya
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan
ilçemize tahsis edilen itfaiye
aracýndan ve ayrýca toplu
taþýmada kullanýlmak üzere
ilçemize tahsis edilen iki otobüs
aracýndan dolayý teþekkür eder,
itfaiye filosunun güçlenmesiyle
de ilçemizde olasý çýkacak
yangýnlara kýsa süre içerisinde
müdahale edileceðini, ayrýca
toplu ulaþýmda da ilçemize iki
yeni otobüs tahsis edilmesine
mutlu olduðumuzu belirtmek
istiyorum.”dedi
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ile Türkiye Ýþ
Kurumu Konya Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü arasýnda yapýlan "Toplum Yararýna
Çalýþma Programý" kapsamýnda, 10.02.2015
Salý günü saat 15.00'de Karapýnar Meke
Anadolu Lisesi çok maksatlý salonunda Neter
Vekili Baþkâtip Ýsmet Ali Kocaerrek tarafýndan
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç, Ýþ-Kur
temsilcisi V.H.K.Ýþletmeni Hüseyin Karakuzu,
Þube Müdürü Okan Tekkalan'ýn hazýr
bulunduðu bir ortamda Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðüne baðlý okullarda hizmetli olarak
çalýþtýrýlmak üzere 20 Asil 10 yedek isim
belirlendi.
Noter ve heyet huzurunda belirlenen 20 kiþi
16.02.2015 tarihinde iþbaþý yapýp 15.06.2015
tarihine kadar 4 ay süreyle çalýþacaklarý
Karapýnar Çölleþme ve Erozyon Araþtýrma
Araþtýrma Ýstasyon Müdürlüðü ile ÝÞ-KUR
öðrenildi.
Merkezinde çalýþtýrýlmak üzere 35 Asil ve 9
arasýnda yapýlan "Toplum Yararýna Çalýþma
yedek iþçi Noter Vekili ve Baþkâtip Ýsmet Ali Programý" kapsamýnda Karapýnar Çölleþme ve
Kocaerkek huzurunda kura çekimi ile
Erozyon Araþtýrma Merkezinde çalýþtýrýlmak
belirlendi.
üzere geçici iþci alýmý gerçekleþtirildi.
T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý,
Noter huzurunda yapýlan kura çekiminde ÝþKonya Toprak Su ve Çölleþme Ýle Mücadele Kur Veri Hazýrlama Kontrol Ýþletmeni Hüseyin
Karakuzu, Karapýnar Çölleþme ve Erozyon
Araþtýrma Merkezi Bölüm Baþkaný Mustafa
Baðcý, Çevre Mühendisi Osman Mücevher hazýr
bulundular.
Karapýnar Çölleþme ve Erozyon Araþtýrma
Merkezi toplantý salonunda 10.02.2015 günü
saat 15.30'da Noter huzurunda yapýlan kura
çekimi sonucunda belirlenen 35 kiþi 16.02.2015
günü iþ baþý yapýp, 15 Haziran 2015 tarihine
kadar toplam 4 ay çalýþacaklarý öðrenildi.
Karapýnar Çölleþme ve Erozyon Araþtýrma Merkezine
35 Geçici Ýþçi Alýndý
Karapýnar ilçe Milli Eðitim Müdürlüðü "Þubat 2015
dönemi öðretmen atamasý ile ilçeye yeni atanan
öðretmenler çikolata ikram edilerek karþýlandý.
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü önünde 2 kiþiden oluþan
görevliler, ilçemize yeni gelen öðretmenleri çikolata
ikram ederek karþýladýðý görüldü.
Karapýnar'a 2015 yýlý Þubat Ay'ý içerisinde 40 branþ
öðretmenin atandýðýný söyleyen Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Sami Saðdýç," Ýlçemize atatan
öðretmenlerimize her konuda yardýmcý olmak için
gerekli çalýþmalarýmýz yapýlmaktadýr. Kendilerini
çok sýcak ve samimi bir ortamda aðýrlamak amacý
ile bu karþýlama programýný tertip ettik.
Devamý 2’de
AVM
Ýlçe Milli Eðitime
ÝÞ-KUR Kanalýyla
20 Geçici Ýþçi Alýndý
2
GÜNCEL
11 Þubat 2015
Çarþamba
TEÞEKKÜR
Karapýnar Ziraat Odamýzýn olaðan genel kurul sürecinde, 28 Aralýk 2014
Pazar günü mahalle delege seçimleri için sandýk baþýna giden odamýza
kayýtlý üye çiftçi kardeþlerimize,
Mahallesinin çiftçilerinin desteðini alarak Mahalle Delegesi olarak genel
kurulda Oda Meclisi seçimlerinde oy kullanan, delege arkadaþlarýmýza,
Genel Kurulumuzu teþrifleri ile þereflendiren ilçe protokol mensuplarýmýza,
Ve bizleri Yönetim Kuruluna seçen meclis üyelerimize.
Sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz.
Karapýnar Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri;
Durmuþ Üner, Metin Türkoðlu, Cafer Üngör, Ýsmail Demirel, Hasan Yurt,
Þamil Yazgan ve Veysel Barutcu
Karapýnar Ziraat Odasýna Ziyaretler Devam Ediyor
Karapýnar Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeni seçilen
Durmuþ Üner ile Yönetim ve Ziraat Odasý Meclis
Üyelerine hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.
Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, AK Parti Ýlçe
Baþkaný Nadi Tartan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Emre Özsoy ve Belediye Meclis Üyeleri, Ayrýca
Karapýnar Ticaret Borsasý Baþkaný Nazým Sezer
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Muhtarlarý
Derneði Baþkaný Fahri Saðlýk ve mahalle muhtarlarý,
diðer Kuruluþ Baþkanlarý ile Yönetim Kurulu
Üyeleri ve çiftçiler ile Karapýnar vatandaþlarý hayýrlý
olsun ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyorlar.
Karapýnar Ziraat Odasý Baþkaný Durmuþ Üner,
Karapýnar çiftçisine hizmet vermek için gece gündüz
demeden çalýþacaklarýný belirterek, yeni göreve
seçilmemiz nedeniyle hayýrlý olsun ziyaretlerinde
bulunan tüm yetkililerimize ve çiftçilerimize
teþekkür ediyorum."dedi
Karapýnar Mahalle Muhtarlarýna Yeni
Hastane Gezdirildi
Ziraat Odasý Meclisi 2015 Þubat
Ýlk Toplantýsýný Yaptý Döneminde Ýlçemize
Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Daðýlýmý
40 Öðretmen Atandý
1-Durmuþ ÜNER (Yönetim Kurulu Baþkaný)
2-Metin TÜRKOÐLU(Yönetim Kurulu Baþkan
Vekili)
3-Þamil YAZGAN (Muhasip Üye)
4-Hasan YURT (Yönetim Kurulu Üyesi)
5-Veysel BARUTÇU (Yönetim Kurulu Üyesi)
6-Ýsmail DEMÝREL (Yönetim Kurulu Üyesi)
7-Cafer ÜNGÖR (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ziraat Odasý Meclis Üyeleri Görev Daðýlýmý
1-Halil Ýbrahim YILMAZ (Meclis Baþkaný)
2-Ali Osman ÖZDEN (Meclis Baþkan Vekili)
3-Ahmet ÇOPUR (Meclis Sekreteri)
4-Durmuþ ÜNER (Meclis Üyesi)
5-Metin TÜRKOÐLU (Meclis Üyesi)
6-Þamil YAZGAN (Meclis Üyesi)
7-Hasan YURT (Meclis Üyesi)
8-Veysel BARUTÇU (Meclis Üyesi)
9-Ýsmail DEMÝREL (Meclis Üyesi)
10-Cafer ÜNGÖR (Meclis Üyesi)
11-Ýbrahim KALKAN (Meclis Üyesi)
12-Cuma BAKIR (Meclis Üyesi)
13-Halil SAK (Meclis Üyesi)
14-Osman KOÇAKER (Meclis Üyesi)
15-Muammer CEYLAN (Meclis Üyesi)
16-Durmuþ ATALAY (Meclis Üyesi)
17-Burhan KORKMAZ (Meclis Üyesi)
18-Duran ÇÝÇEKCÝ (Meclis Üyesi)
19-Yakup OKUMUÞER (Meclis Üyesi)
20-Süleyman DENÝZ (Meclis Üyesi)
21-Oktay ERGEN (Meclis Üyesi)
Yeþilpýnar
GAZETESi
YIL : 9
11 Þubat 2015
SAYI : 418
SAHiBi
Himmet TÜRKMEN
Gsm : 0532 315 67 46
e-mail : [email protected]
SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Hakan TÜRKMEN
SAYFA EDÝTÖRÜ
Nuh Harun Türkmen
MUHABÝR
Hikmet TÜRKMEN
FAHRÝ MUHABÝR
Musa CEYHAN
Gsm. : 0.532. 502 07 93
YAYIN TÜRÜ
Haftalýk Siyasi Gazete
DÝZGÝ - MÝZANPAJ - BASIM
Nuh Harun TÜRKMEN
YÖNETÝM VE BASIM YERÝ
PINAR MATBAASI - YEÞÝLPINAR GAZETESÝ
Kale Mh. Ýnönü Cd. Iþýk Sk.No. 8 - KARAPINAR
Tel. : 0.332. 755 36 53 Fax : 755 79 78
Gsm. : 0.532. 315 67 46 - 0.538.898 46 64
www.yesilpinargazetesi.com
e-mail : [email protected]
RESMÝ ÝLAN TARÝFESÝ
St.Sn. : 8.90 TL + KDV
Resmi Ýlanlar
Ýcra Mahkeme Ýlanlarý St.Sn. : 8.90 TL + KDV
ZAYÝÝ ÝLAN TARÝFESÝ
Nüfus Cüzdaný,Öðrenci Kimlik Kartý, Ehliyet, Paso,
: 10.oo TL + KDV
Kurum Kimlik Kartý
: 15.oo TL + KDV
K ,K2 Sürücü Belgesi
: 20.oo TL + KDV
Ruhsat ( Araç ve Ýþyeri )
: 25.oo TL + KDV
Diploma
: 25.oo TL + KDV
Fatura Ýrsaliye Vs.
BU GAZETE BASIM ÝLKELERÝNE UYAR
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar hukuki
sorumluluðu yazarýn kendisine aittir.
Ümit ediyorum ki yeni atanan öðretmenlerimiz
dinamizmleri ve gençlikleriyle eðitim-öðretime
çok ciddi katkýlar saðlayacaktýr. Mutluluðumuzu
ifade etmek için atanan her öðretmenimize
çikolata ikram ettik. Yeni atanan
öðretmenlerimizin iþlemlerini kýsa sürede bitirip
görevlerine baþlatýyoruz. Kendilerine baþarýlar
diliyorum" dedi.
Biyoloji Karapýnar Meke Anadolu Lisesi
Arapça Karapýnar Ýmam Hatip Ortaokulu
Beden Eðitimi Karapýnar Ýmam Hatip Ortaokulu
Beden Eðitimi Karapýnar Mesleki ve Teknik
Anadolu L...isesi
Beden Eðitimi Karapýnar Meke Anadolu Lisesi
Beden Eðitimi Duran Sezer Mes Tek And L
Biyoloji Karapýnar Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
Biyoloji Karapýnar Kýz Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi
Biyoloji Karapýnar Þehit Oðuzhan Aydýnbelge
Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi
Biyoloji Kayalý Çok Programlý Anadolu Lisesi
Din Kült. ve Ahl.Bil. Karapýnar Meke Anadolu
Lisesi
Din Kült. ve Ahl.Bil. Karapýnar Duran Sezer
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Güzelkýþla
Ortaokulu
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 75.Yýl Ortaokulu
Fizik Karapýnar Meke Anadolu Lisesi
Ýlköðretim Matematik Öðr. Fevzi Paþa Ortaokulu
Ýlköðretim Matematik Öðr. Ticaret Borsasý
Ortaokulu
Ýlköðretim Matematik Öðr. 75.Yýl Ortaokulu
Ýngilizce Karapýnar Ýmam Hatip Ortaokulu
Ýngilizce Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
Ýngilizce Kayalý Ortaokulu
Ýngilizce Ticaret Borsasý Ortaokulu
Ýngilizce TOKÝ Yavuz Selim Ortaokulu
Ýngilizce 75.Yýl Ortaokulu
Ýngilizce Karapýnar Meke Anadolu Lisesi
Ýngilizce Karapýnar Kýz Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi
Ýngilizce Karapýnar Þehit Oðuzhan Aydýnbelge
Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi
Matematik Karapýnar Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
Matematik Karapýnar Kýz Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi
Matematik Karapýnar Þehit Oðuzhan Aydýnbelge
Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi
Özel Eðitim Hotamýþ Ýlkokulu
Rehberlik Karapýnar Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
Rehberlik TOKÝ Yavuz Selim Ýlkokulu
Rehberlik 75.Yýl Ortaokulu
Rehberlik Karapýnar Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Rehberlik Karapýnar Meke Anadolu Lisesi
Rehberlik Karapýnar Kýz Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatý Karapýnar Ýbrahim Gündüz
Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatý Karapýnar Meke Anadolu
Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatý Karapýnar Hacý Osman
Arý Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karapýnar Devlet Hastanesi,
Hastane Yöneticisi Baþhekim Dr.
Eser Þenkul tarafýndan yeni
hastane binasý AK Parti Ýlçe
Teþkilat Baþkaný Nadi Tartan ile
Muhtarlar Derneði Baþkaný Fahri
Saðlýk ve mahalle muhtarlarýna
gezdirilerek yeni bina hakkýnda
bilgiler verildi.
Hastane Yöneticisi Baþhekim Dr.
Eser Þenkul yeni yapýlan hastane
hakkýnda þunlarý söyledi "
Karapýnar'ýmýz için " Saðlýkta
Deðiþim ve Yenilik Zamaný"
slogonumuzla hizmete devam
etmekten ve müjdeler vermekten
büyük mutluluk duymaktayýz.
Yeni hastanemiz hakkýnda AK
Parti Ýlçe Teþkilat Baþkaný Nadi
Tartan ve Muhtarlar Derneði
Baþkaný Fahri Saðlýk ve diðer
mahalle muhtarlarý yerinde
gezdirilerek bilgilendirildi diyen
Dr. Þenkul, yeni hastanemiz
bünyesinde olan Diyaliz Merkezi,
Kan Transfüzyon Merkezi, Eriþkin
ve yeni doðan yoðun bakým
merkezleri için tabi cihazlar ve
ilave donanýmlar gelmiþ olup
kurulum aþamasýndadýr.
Ameliyathane, Kadýn Hastalýklarý
ve Doðum, Göz Hastalýklarý,
Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý,
Radyoloji, acil servis ve tüm hasta
odalarýnýn týbbi cihazlarý ve
donanýmlarý yenilenmiþ olup, yeni
binaya taþýnmamýz ile birlikte
hizmete baþlanacaktýr.
Kadromuzun tamamlanmasýnda
ve yeni hastanemizin oluþumunda
ve her kademesinde büyük
katkýlarý olan ve desteklerini
esirgemeyen AK Parti Konya
Milletvekili Sayýn, Prof.Dr. Cem
Baþkaný Fahri Saðlýk, Mahalle
muhtarlarý adýna yaptýðý
konuþmada, Yeni hastane inþaatýný
Devlet Hastanesi Yöneticisi
Baþhekim Dr. Eser Þenkul
tarafýndan bizlere gezdirildi ve
yeni hastane hakkýnda
bilgilendirdi. Yeni hastane
gerçekten çok güzel yapýlmýþ ve
gezilmeye deðer bulduk. Emeði
geçen tüm yetkililere ve Karapýnar
Zorlu'ya, AK Parti Ýlçe Baþkaný
Sayýn Nadi Tartan'a, Beledile
Baþkaný Mehmet Yaka'ya, Konya
Kamu Hastaneleri Birliði Genel
Sekreteri Gökhan Darýlmaz'a ve
kýymetli basýnýmýza
desteklerinden dolayý teþekkür
ediyorum."dedi
Karapýnar Muhtarlar Derneði
Devlet Hastanesi Yöneticisi
Baþhekim Dr. Eser Þenkul'a
ilgilerinden dolayý muhtar
arkadaþlarým adýna teþekkür
ediyoruz. Ýlçemize hayýrlý uðurlu
olmasýný temenni ediyoruz" Dedi
Karapýnar Esnafspor,
Grup'a Yükseldi
Karapýnar Esnafspor, Grup'a Yükseldi.
Cumhuriyet Sahasý'nda oynanan MÇS 1. Küme
Süper Grup'a yükselme play-off maçýnda Kulu
Belediyespor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltý
atýþlarýyla 6-5 maðlup eden Karapýnar Esnafspor
gelecek yýl MÇS Süper Grup'ta mücadele etmeye
hak kazandý. Kýrmýzý-siyahlý formayý taþýyan
Karapýnar Esnafspor futbolcu ve taraftarlarý maç
sonu büyük sevinç yaþadýlar.
Futbolculuk Döneminde süper grupta Esnaf sporda
futbolcu olan ve þu an takýmýn antrenörü olan Hasan
Hüseyin Yücesu," Þampiyonluk hedefimizdi. Geç
de olsa bunu baþardýk. Ýlçemize hayýrlý olsun. Emeði
geçen herkese teþekkür ediyorum. Stresli bir maç
oldu. Ama önemli olan kazanmaktý" dedi.
Kulup Baþkaný Ali Küpeli," Kulu Belediyesporla
karþýlaþmamýz çetin ve zor maç oldu. 1-1 biten maç
sonunda penaltý atýþlarý ile 6-5 lik bir sonuçla
galibiyeti elde ettik. Ancak kazanmak ve Süper
gruba yükselmek önemliydi. Baþardýk mutluyuz.
Teknik heyete, futbolcularýma, taraftarlarýmýza
teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
75.Yýl Ortaokulunda
Aile Eðitimi Baþladý
Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü'nün projesi
kapsamýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan
Halk Eðitim Merkezi bünyesinde 75.Yýl
Ortaokulunda da 12-18 Yaþ Aile Eðitimi Kursu
baþladý.
75.Yýl Ortaokulu Müdürü Ahmet METÝNER,
çocuðun saðlýklý geliþebilmesi için bilinçli ailelere
ihtiyaç olduðunu, bu nedenle de "Aile Eðitimi"ni
önemsediklerini söyledi. Ahmet METÝNER, Aile
Eðitimi Kursunun eðitimciliðini yapan Nihat
BAÞBUÐU'ya da teþekkür ettiðini söyledi.
Aile Eðitimi Kursunun eðitimciliðini yapan Nihat
BAÞBUÐU da Programýn genel amacýnýn, ülke
genelinde 0-18 yaþ arasýnda çocuðu olan anne
babalarý ''anne babalýk'' becerilerinin geliþtirilmesi
ve böylece aile içi iliþkilerin güçlendirilmesi yoluyla
çocuðun ve ergenin, var olan potansiyelini
kullanmasýna katký saðlamak olduðunu söyledi.
ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Cuma KARLIER ( 712 840 928 90 )
3
GÜNCEL
11 Þubat 2015
Çarþamba
Ak Parti Karapýnar
Ýlçe Kadýn kollarý
4.Olaðan Kongresi
Yapýldý
Kadýn Kollarý 4. Olaðan Kongresi þölen havasýnda
tamamlandý. Ýlçe Teþkilat Binasýnda yapýlan Kadýn
Kollarý Kongresine, Ilçe Koordinatörü Ali Rýza
Akköylü, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýlçe Kadýn
Kollarý Koordinatörü , Ýl Kadýn Kollarý Yönetim
Kurulu Üyeleri , Ýlçe Baþkaný Nadi Tartan,
Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Belediye Meclis
Üyeleri , Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri , Gençlik
Kollarý Baþkan Vekili Yasin Ataç ve Gençlik
Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri, Karapýnar Kadýn
Kollarý Baþkan adayý Dudu Saðlamer ve yönetim
Kurulu Üyeleri ile Ak Parti Kadýn Kollarýnda görev
yapmýþ bayan üyeler Kadýn Kollarý Delegeleri
ve Ak Parti Gönüllüsü Karapýnarlý hanýmlar katýldý.
Ýlçe Baþkanýmýz Nadi Tartan yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnda bu güne kadar görev yapmýþ Kadýn
Kollarýma teþekkür etti. Kadýn ve Gençlik kollarý
güçlü bir þekilde 2015 seçimleri için çok
çalýþmalýyýz diyen Ýlçe Baþkaný Nadi Tartan göreve
gelen Dudu Saðlamer ve ekibine baþarýlar diledi.
Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Kadýn ve Gençlik
Kollarýnýn önemine dikkat çekerek "Önümüzde
2015 seçimleri var ve hep birlikte çok çalýþmalýyýz.
2014 yerel seçimlerinde Kadýn Kollarý Baþkan
vekili olarak ekibiyle çalýþmalarýna þahit olduðumuz
Dudu Haným'a ve ekibine baþarýlar diliyorum"
dedi.
Ýþte Kadýn Kollarýmýzýn yeni yönetimi
Dudu Saðlamer,Zehra Karadeniz,Tuba Tuna,Betül
Emekli,Elanur Saraçoðlu,Heybet Bekaroðlu,Rabia
Cihanoðlu,Saime Sayman,Latife Köklü,Hasibe
Köklüsoy,Tuba Arýkan,Burcuhan Balýk,Hatice
Tartan,Çiðdem Elmacý,Ayþe Cankurt,Gamze
Kurnaz,Þerife Þenis Korkutan,Aliye Nur Andaþ
Zübeyde Biltekin,Zehra Özkan
Karapýnar Belediyespor
Gol Oldu Yaðdý
Karapýnar Belediyespor Gol Oldu Yaðdý
Derespor ( 1) Karapýnar Belediyespor ( 7 )
Bu hafta sonu pazar günü Anadolu Deresporla
karþýlaþan Karapýnar Belediyespor sezonun ilk
yarýsý içerde oynadýðý ve kaybettiði maçýn
rövanþýnda rakibine pozisyon vermeden tabiri
caizse gol oldu yaðdý.
Karapýnar Belediyespor Baþkaný Zekeriya Çoþar
maç hakkýnda þunlarý söyledi." Karapýnar
Belediyespor fýrtýna gibi esti. SALÝH'in s að
çaprazdan düzgün vuruþunun gol olmasýyla
baþladý(1-0).40.dk'da SELÇUK'un serbest
vuruþtan attýðý mükemmel golle ilk yarý bu
sonuçla bitti(2-0).ikinci yarýya kaldýðý yerden
devam eden temsilcimiz gol yaðmuruna
SERHAT'la devam etti ve ceza sahasý dýþýndan
sert vuruþla topu aðlara gönderdi(3-0).Ömer
bende varým dedi ve 63.dk'da durumu 4-0 'a
getirdi.Gökhan çýktý sahneye ve 80 ve 83'te skoru
6-0 yaptý.Cýlýz geliþen Derespor ataðýnda
kalecimizle karþý karþýya kalan futbolcu golünü
attý(6-1).Gol yaðmuruna devam eden takýmýmýz
84'da SALÝH ve 90'dk da fýrtýnayý dindiren son
golümüz ise RAFET'den geldi ve maç 7-1
bitti.Ýnanmýþlýðýný sahaya yansýtan ve saha dýþýnda
desteklerini esirgemeyen ve bizlere inanan gönül
veren herkese teþekkür ediyoruz"dedi.
13 Sene Sonra Öðrencileri Ýle Buluþtu
13 Sene Sonra Öðrencileri Ýle Buluþtu
2002-2003 eðitim-öðretim döneminde öðretmenliðe
baþlayan Tülay Gül 3. sýnýftan 5. sýnýf da dahil
okuttuðu öðrencileri ile baðlarýný koparmayýp 13
sene sonra öðrencileri ile cafe keyf'de buluþarak
hasret giderip eski günleri yad ettiler.
Öðretmen Tülay Gül duygularýný þu þekilde anlattý
" Ýl Öðretmenliðime Karapýnar Ýsmet Büyükyaylacý
Ýlkokulunda baþladým. 2002-2003 eðitim öðretim
döneminde 3. sýnýf öðrencileriyle buluþup onlarýn
okuyarak topluma, ailelerine, kendilerine faydalý
bireyler olmalarý yönünde imkânsýzlýklar içerisinde
imkânlar yaratarak mesai mevhumu gözetmeksizin
çalýþýp çabaladým. Öðrencilerimi 5. sýnýfý da
bitirterek, tayýným Konya-Çeltik ve oradan da
Ankara-Akyurt ve daha sonra Ankara merkez'de
öðretmenliðim devam etmekte iken Karapýnar'da
okuttuðum öðrencilerimle baðlarýmý koparmayýp
onlara her zaman derslerine çok çalýþmalarýný,
üniversiteyi okuyarak topluma, cemiyete, ailelerine,
kendilerine faydalý birer birey olmalarý yolunda
diðer öðretmen arkadaþlarýmýn yaptýðý gibi manevi
destek olmaya gayret ettim.13 yýl sonra ilk defa
Cafe keyf'de buluþtuðum öðrencilerimin tamamýnýn
üniversite de okuyup deðiþik meslek dallarýnda
görev yaptýklarýný öðrendikçe hem öðretmenliðin
ne kadar kutsal olduðunu gördüm ve hem de
mutluluðum bir kat daha artarak, öðrencilerimizle
buluþtuðuma ayrýca çok sevindim ve onlarla
ilkokulda yaþadýðýmýz güzel anýlarýmýzý paylaþtýk.
Öðrencilerimde en az benim kadar mutlu
oldular."dedi
Öðretmenleri ile buluþan þahýslardan Mustafa Haki
Bütün, Halime Uncuoðlu, Esra Akyýldýz, Rýza Sak,
Gazi Yerlikaya, Duran Yerlikaya, Þeref Ünlü, Ahmet
Þahin Ak, Murat Kurtoðlu, Uður Karaöz ve diðerleri
þunlarý söylediler, " Öðretmenimiz Tülay Gül'le 13
yýl sonra ilk defa buluþarak sohbet etmemiz bizleri
son derece mutlu etti. Geçmiþ yýllarýmýzý yeniden
yaþadýk, Öðretmenimiz Tülay Gül'e olan sevgimiz
ve özlemimizi giderdik. Öðretmenimiz diðer
öðretmenlerimiz gibi devamlý surette okuyup iyi
birer fert olmamýzý isterdi. Bizlerle baðlarýný
koparmayan Tülay Öðretmenimiz devamlý bize
moral kaynaðý oldu. Ýmkânsýzlýklar içerisinde Tülay
öðretmenimiz bize zorluðu yenmemizi öðretti.
Ýlkokul dönemimizde fotokopi makinesi yok,
bilgisayar yok ama yokluklar bizi yýldýrmazdý.
Tülay öðretmenimiz bizlere her zaman maddi ve
manevi yönden yardýmcý olurdu. Onu çok seviyor
ve onun nasihatleri doðrultusunda hareket ederek
iyi birer vatandaþ olduðumuza inanýyoruz. Bizlerin
birer meslek sahibi olmamýzdan da Tülay
öðretmenimizin çok mutlu olduðuna þahit olduk
diyerek önümüzdeki yýl yine ayný þekilde buluþmak
dileðiyle öðretmen buluþmasý güzel anýlarla son
buldu.
Ak Parti Karapýnar Ýlçe Gençlik Kollarý
4. Olaðan Ýlçe Kongresini Yapýldý
Ýlçe Teþkilat Binasýnda gerçekleþtirilen 4. Olaðan Ýlçe
Gençlik Kongresine Ak Parti Ýlçe Koordinatörü Ali
Rýza Akköylü, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik
Kollarý Ýl Baþkaný Selman Özboyacý, Gençlik Kollarý
Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Baþkaný Mehmet
Yaka, Ilçe Baþkaný Nadi Tartan, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Emre Özsoy, Belediye Meclis Üyeleri, Ilçe
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadýn Kollarý Baþkaný Dudu
Saðlamer, Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri,
Gençlik Kollarý Baþkaný Yasin Ataç ve Gençlik Kollarý
Yönetim Kurulu Üyeleri, Karapýnarlý Ak Partililer ve
Karapýnarlý Gençlik Kollarý üyeleri katýldý. Gençlik
Kollarý tarafýndan hazýrlanan faaliyet sunumuyla
baþlayan kongreye katýlým yoðun oldu.
Açýlýþ konuþmasýný yapan ilçe Baþkaný Nadi Tartan, "
Siyasi Partilerin olmazsa olmazý olan Gençlik
Kollarýmýzýn kongresini onurlandýrdýðýnýz için teþekkür
ediyorum. Gençlik ve Kadýn kollarýmýz Teþkilatýmýzýn
çok önemli iki unsurudur. Biz bunun farkýndayýz. Ilçe
Yönetim Kurulumuzun büyük bölümü gençlerden
oluþmaktadýr. Gençlik Kollarý Kongremizi de
tamamlayarak bütün enerjimizi 7 Haziran seçimleri için
harcayacaðýz. Görevini devreden Hamza Tartan
kardeþime teþekkür ediyor, Yasin Ataç ve ekibine
baþarýlar diliyorum" dedi.
Belediye Baþkaný Mehmet Yaka'da gençlik kollarýnýn
öneminden bahsederek, "Bütün parti faaliyetlerimizde
ilk önce hazýrlýk için Gençlik Kollarýmýz bulunur, faaliyet
sonunda da yine gençlik Kollarýmýz olur. Gençlik ve
Kadýn Kollarýmýz olmazsa çalýþmalarýmýz yarým kalýr.
Bu güne kadar görev yapmýþ Gençlik Kollarý
Baþkanlarýmýza teþekkür ediyor, görev alan Gençlik
Kollarý Baþkaný Yasin Ataç ve Yönetim Kurulu Üyelerine
baþarýlar diliyorum." dedi.
Ýlçe Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu Asil Üyeler þu
isimlerden oluþtu;
Yasin Ataç, Bekir Koçaker, Ýsmail Özden, Yunus Emre
Köksal, Rasim Doðan, Murat Albayrak, Eren Bekaroðlu,
Salih Karakaya, Gökhan Baþoðlu, Hamit Çetin, Ýbrahim
Ethem Ýþleyen, Onur Sayar, Gökhan Dikmen, Mehmet
Aksel, Sami Cihanoðlu, Hazým Akyýldýz, Gökhan Aksel,
Mustafa Akkaya (Ali oðlu), Ýdris Yalým, Süleyman
Bozaklý .
4 KISIMDAN OLUÞAN GIDA-EKMEK-ET VE
TÜPGAZ(PROPAN)
DEVLET HASTANESÝ -KARAPINAR SAÐLIK BAKANLIÐI
TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
4 KISIMDAN OLUÞAN GIDA-EKMEK-ET VE TÜPGAZ(PROPAN) alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý
bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/141630
1-Ýdarenin
a) Adresi
: IPEKÇI MAHALLESI ÝNÖNÜ CADDESÝ NO:64 42400 MERKEZ
KARAPINAR/KONYA
b) Telefon ve faks numarasý
: 3327556141 - 3327552532
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 1.KISIM 78 Kalem Kuru Gida, 2.KISIM 1 Kalem Ekmek, 3.KISIM
6 Kalem Et 4.KISIM 1 Kalem Tüpgaz (Propan)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: Karapýnar Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi
: Ýþe baþlandýktan sonra ihtiyaca göre, idarenin isteði doðrultusunda
yüklenici firmaya sipariþ verilmek sureti ile günlük olarak mal
teslimi yapýlacaktýr.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Konya Karapýnar Devlet Hastanesi Yöneticiliði Satýn Alma Birimi
Odasý
b) Tarihi ve saati
: 13.03.2015 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Konya Karapýnar
Devlet Hastanesi Yöneticiliði Satýn Alma Birimi Odasý adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Karapýnar Devlet Hastanesi Yöneticiliði Satýn Alma
Birimi Odasý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla
da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme
imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. mez.
Basýn - 22818 www.bik.gov.tr
www.yesilpinargazetesi.com
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
4
RESMÝ ÝLAN
11 Þubat 2015
Çarþamba
Karapýnar ’ýn Haftalýk Süreli Yerel
erel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi
BÝNA YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ
FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI
KONYA KARAPINAR ÝLÇESÝ
KIRMIZI ET ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ ÝLAN
Karapýnar Þehir Konaðý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2015/9933
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Horozluhan Mah. Yeni Ýstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarasý
: 3322490174 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: Toplam 3286 m² bina inþaat alanýna sahip þehir konaðý yapýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Karapýnar, KONYA
c) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
: Yer tesliminden itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Konya Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Ýhale
Þube Müdürlüðü (Horozluhan Mah. Yeni Ýstanbul Cad. No:64
Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati
: 06.03.2015 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf
ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu
yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz. Ýstekliler, ihale konusu yapým iþinde alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere
ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik
ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinde yer alan B/III Grubu iþler ile yapýlacak iþe benzer
nitelikteki iþler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði Bölümü mezunlarý veya Mimarlýk Bölümü mezunlarý
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Konya
Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Ýhale Þube Müdürlüðü (Horozluhan Mah. Yeni
Ýstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý
Ýhale Þube Müdürlüðü (Horozluhan Mah. Yeni Ýstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine elden
teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale
yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için
teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý
teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn - 21875 www.bik.gov.tr
www.yesilpinargazetesi.com
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
Hususi Ýlan ve Reklam Fiyatlarý
Siyah Beyaz (
Siyah Beyaz (
Siyah Beyaz (
Siyah Beyaz (
Siyah Beyaz (
Siyah Beyaz (
Ön Logo Üstü
:
80x55
1Kartvizit)
2 Kartvizit) : 160x55
4 Kartvizit) : 160x115
Çeyrek Say.) : 160x230
Yarým Say.) : 230x320
Tam Say.)
: 460x320
: 160X80
mm :
mm :
mm :
mm :
mm :
mm :
mm :
20.oo
40.oo
60.oo
120.oo
300.oo
500.oo
300.oo
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
+
+
+
+
+
+
+
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
KDV
Konya Karapýnar Ýlçesi Kýrmýzý Et Üreticileri Birliði'nin 2014 yýlý Olaðan Genel Kurul toplantýsýnýn
Aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere, 27 ÞUBAT 2015 Cuma günü Saat 14.30'da
Karapýnar Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Salonunda yapýlacaktýr, Çoðunluk saðlanamadýðý taktirde
06 MART 2015 Cuma günü yine ayný yer ve saatte çoðunluk aranýlmadan genel kurul toplantýsý
yapýlacaktýr.
Üyelerimizin belirtilen gün ve saat'de toplantýda hazýr bulunmalarýný rica ederiz.
GENEL KURULU GÜNDEMÝ
1.- Açýlýþ ve Yoklama
2.- Divan Heyeti Teþekkülü ve tutanaklarý imzalama yetkisi verilmesi
3.- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý
4- Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyet raporlarýnýn Okunmasý, görüþmeye açýlmasý ve ibrasý
5- 2014 yýlý kesin hesaplarýnýn görüþülmesi; Birliðin 2014 yýlýna ait Bilanço ve Gelir Tablolarýnýn
okunmasý, Yeminli Mali Müþavir Raporunun okunmasý, görüþmeye açýlmasý ve ibrasý
6- 2015 yýlý Tahmini bütçesinin ve çalýþma programlarýnýn görüþülüp kabul edilmesi, Fasýllar arasýnda
aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi.
7.- Tüzel ve gerçek kiþiler için üyelik giriþ aidatý ve Yýllýk aidatýn 5200 sayýlý kanuna göre belirlenmesi
8.- Birlik üyelerine sahip olduklarý hayvanlarýn pazarlanmasý ve pazarlanan ürünlerin kaydýný
tutulmasýna, birlik tarafýndan pazarlanacak olan ürünlerin satýþ bedeli üzerinden kesilecek hizmet
payýnýn belirlenmesine, üyelerimizin kestirdiði danadan alacak olan destekleme icmalinin hazýrlanmasý
ve tutacak desteklemeden %2 Danýþmanlýk ve Hizmet Bedeli kesilmesi, desteklemeler için üyeler
adýna baþvurularýn yapýlmasý için üyelerden yetki alýnmasý ve gelecek desteklemelerden üyelik
aidatýnýn ve üyelerin birliði olan borçlarýný mahsup edilmesi, Örgüsüz üreticilerden danýþmanlýk ve
hizmet bedeli ( Hayvan Baþý 20 Tl) alýnmasý için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9.Gýda ve Tarým Bakanlýðý tarafýndan üyelere verilecek olan Desteklemeler için, üyeler adýna
baþvurularýn yapýlmasý için üyelerden yetki alýnmasý ve gelecek desteklemelerden , Üyelik aidatýnýn
ve üyelerin birliðe olan borçlarýnýn mahsup edilmesi ve muvafakat name için yönetim kuruluna yetki
verilmesi
10- Yurt Ýçi ve Yurt Dýþýndan besi sýðýrý teminine iliþkin kapasite raporlarýnýn çýkarýlmasý, üyelerden
taahhüt alýnmasý, hazýrlanan evraklarýyla ithalat izin ve iþlemlerinin yürütülmesi, resmi ve özel kurum
kuruluþlara baþvurularýn yapýlmasý, birlik adýna ithalat izin belgesi talebinde bulunulmasý, tüm bu
süreç ve sonrasýnda yetki verilmesi, hizmet alýnmasý, fiyat araþtýrmasý yaptýrýlmasý, yapýlmasý,
çerçeve sözleþme, tip sözleþme yapýlmasý, yaptýrýlmasý taahhütte bulunulmasý, talepte bulunulmasý
yetki verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11.-Birlik Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin Huzur hakký ücretlerinin tespiti, Þehir içi Þehir
dýþý ve yurt dýþý yolluklarýnýn tespiti
12.- Birlikte çalýþtýrýlacak personel sayýsýnýn günün þartlarýna göre tespiti, iþe alýmý, iþten çýkarýlmasý
ile ücretlerinin belirlenmesi konularýnda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13.- Birliðimiz adýna Türkiye cumhuriyeti dahilinde ve yurt dýþýndaki Bankalardan veya Finans
kurumlarýndan ipotek vermeye,Akredif ler, Krediler açtýrmaya ve çek almaya çek keþide etme ,
verme Konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
14.- Birliðimizin , Hesaplarýnýn Denetimi için bakanlýktan yetki almýþ Merkez Birliðimizin planlamasýný
yapacaðý ve öngöreceði Yeminli Mali Müþavirlere ve baðýmsýz denetim kuruluþlarýna yaptýrýlmasý
için yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi.
15.- 6331 Sayýlý Ýþ saðlýðý ve Güvenliði Kanuna istinaden danýþmanlýk þirketi ile protokol yapýlmasý
konusunda Yönetime yetki verilmesi.
16- Ulusal Et Konseyine üye olmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Basýn - 23093 www.bik.gov.tr
17.- Dilek ve Temenniler Kapanýþ
www.yesilpinargazetesi.com
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
T.C.
KARAPINAR ÝCRA DAÝRESÝ
2015/23 TLMT.
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn
yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini
bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve
bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci
artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli
bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadansonraki beþinci günden baþlamak üzere
ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði,
mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ
þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin
isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla
dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 04/02/2015
1.Ýhale Tarihi
2.Ýhale Tarihi
Ýhale Yeri
: 25/03/2015 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý.
: 13/04/2015 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý.
: KARAPINAR ÞOFÖRLER ODASI OTOPARKI - KARAPINAR/KONYA
No Takdir Edilen Adedi KDV
Deðeri TL.
1
20.000,00
www.yesilpinargazetesi.com
1
%1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
42R9912 Plakalý , 2003 Model , RENAULT Marka ,
MEGANE 1.9 DTI Tipli , F9QA796C278385 Motor No'lu ,
VF1LAONO528777084 Þasi No'lu , Yakýt Tipi Dizel , Vites
Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Sarý , 28320 KM'DE,
BOYASINDA GÜNEÞ YANIKLARI VAR, ÇELÝK
JANTLI, ÖN CAMLAR OTOMATÝK, STEPNESÝ VAR,
CAMLARI, AYNALARI, LAMBALARI SAÐLAM,
LASTÝKLERÝ ÝYÝ(KIÞ LASTÝÐÝ),KOLTUK KILIFLARI
ESKÝ, ÇÝFT HAVA YASTIKLI, ANAHTARI VAR,
RUHSATI YOK
Basýn - 20395 www.bik.gov.tr
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
T.C.
KARAPINAR
ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
ÝLAN
ESAS NO : 2014/171
KARAR NO: 2014/246
Konya Ýli Karapýnar Ýlçesi Kale Mh. Cilt No: 13 Hane No : 67 BSN: 165 de nüfusa kayýklý 43630626752
T.C. Kimlik nolu Nafi ve Þükran ’dan olma 21/05/2008 doðumlu Saniye YÜKSEL’ýn nüfus kaydýnda
SANÝYE olan ismi ELÝF olarak düzeltilmiþtir. Ýlan olunur
Basýn - 13472 www.bik.gov.tr
www.yesilpinargazetesi.com
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
Download

GAZETE 418 ÇIKTILAR - Kopya.FH11