Çorumlular’ýn tercihi Erdoðan ‘Saðlýkta merkez olmalýyýz’
Ankara'da
yaþayan
Çorumlular
Cumhurbaþkaný
Adayý
Baþbakan
Recep
Tayyip
Erdoðan'a
destek
verdi.
* HABERÝ
4’DE
AK
Parti
Ýl
Baþkaný
Ahmet
Sami
Ceylan,
Çorum’un
saðlýkta
merkez
olmasý
gerektiðini
söyledi.
Keçiören Çorumlular Derneði Neþet Ertaþ Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gece düzenledi.
* HABERÝ
7’DE
‘Gazze
Konvoyu’na davet
ÇORUM
7 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE
AK Parti yöneticileri Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
ÝHH Çorum Þubesi, Gazze’de yaþanan
insanlýk dýþý katliamlara dikkat çekmek
amacýyla konvoy düzenleyecek.
* HABERÝ 6’DA
‘Erdoðan milletten tokat yiyecek’
MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli,
30 Mart yerel seçimlerinde Çorum’un
Sungurlu ilçesinde partisinden
belediye baþkaný seçilen Sungurlu
ile Laçin Belediyesi’ni ziyaret etti.
Bahçeli, Baþbakan Erdoðan ile
hükümeti sert bir dille eleþtirdi.
* HABERÝ 9’DA
Harun Ocaklý
korgeneral oldu
Jandarma
Genel
Komutanlýðý
Lojistik
Baþkaný
hemþehrimiz
Tümgeneral
Harun Ocaklý,
korgenerallik
rütbesine
yükseltildi.
Harun Ocaklý
* HABERÝ
10’DA
Kaza þehrin en iþlek ana arterlerinden Gazi Caddesi’nde meydana geldi.
Freni boþalan kamyonet
araçlara çarptý
Çorum’da freni boþalan bir
kamyonet, kýrmýzý ýþýkta
bekleyen iki otomobile çarptý.
* HABERÝ 2’DE
3 zanlýdan 2’si tutuklandý
Rize'de, iki marketten hýrsýzlýk
yaptýklarý güvenlik kamerasý
kayýtlarý sayesinde belirlenen
yabancý uyruklu 3 zanlýdan 2'si
tutuklandý, biri sýnýr dýþý edildi.
* HABERÝ 2’DE
Selim Özkabakçý
Kasaplarýn sevinci
uzun sürmedi
Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk
Bakanlýðý
fermente sucuk,
köfte ve
parçalanmýþ
tavuk satýþýna
iliþkin kasaplara
verdiði izni
kaldýrýyor.
Çorum Kasaplar
ve Celepler
Odasý Baþkaný
Recep Gür,
Recep Gür
henüz 1 yýl önce
alýnan bu karardan vazgeçilmesinin
nedenini sorguladý ve kararýn
arkasýnda "Tavuk lobisi" olduðunu
söyledi.
* HABERÝ 12’DE
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Sungurlu’da halka hitap etti.
‘ABD ve Avrupa Türkiye’nin
þahlanmasýndan rahatsýz’
Milli Ýrade
Platformu
tarafýndan
organize edilen
'Yeni Türkiye
Yolunda
Cumhurbaþkanlýðý Seçimi'
konulu
konferansta
konuþan Memur
Sen Genel
Baþkan Vekili,
Memur Sen Genel Baþkan Vekili, TOÇ-BÝR Sen Genel Baþkaný Günay Kaya, gündemi deðerlendirdi.
TOÇ-BÝR Sen
Genel Baþkaný Günay Kaya, Avrupa ve ABD’nin Türkiye’nin güçlenmesinden
huzursuz olduklarýný söyledi.
* HABERÝ 3’DE
Toplum saðlýðý mercek altýnda
29 bin kiþiye KKKA eðitimi
Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli,
Çorum’da faaliyet gösteren Toplum Saðlýðý Merkezleri aracýlýðýyla 2014
yýlýnda 124
köyde 29 bin
468 kiþiye Kýrým
Kongo
Kanamalý Ateþi
(KKKA)
Hastalýðý
konusunda
eðitim verildiðini
açýkladý.
* HABERÝ 11’DE
Halil Ýbrahim Kaya’nýn baþkanlýðýndaki toplantýda TSM’lerle ilgili rapor sunuldu.
Ýlim Yayma Cemiyeti kapýlarýný Filistinli öðrencilere açtý.
ÝYC’den Filistinli
öðrenciler yurt imkâný
Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný
Mehmet Karadað, Filistin’den
Hitit Üniversitesi’ne gelecek olan
öðrencilere barýnma imkaný
sunacaklarýný belirtti.
* HABERÝ 6’DA
Melih Aydýnlý, Meryem Kadife ile birlikte yenilenen Güneþ Yuva’yý tanýttý.
Güneþ Yuva yenilendi
‘Eðitimde önceliðimiz
kazanç deðil kazaným’
Özel Güneþ Yuva Kreþ ve
Gündüz Bakýmevi yeni sezona
yeniliklerle ‘merhaba’ diyor.
Çorumlu giriþimci Melih Aydýnlý
yönetiminde, yenilenen yüzüyle
eðitime sunulan Güneþ Yuva,
okul öncesi eðitimde maddi
kazancý deðil, geliþimsel
kazanýmlarý ön plana çýkarýyor.
* HABERÝ 11’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
Freni boþalan kamyonet
araçlara çarptý
Kaza þehrin en iþlek ana arterlerinden Gazi Caddesi’nde meydana geldi.
Kamyonet Gazi Caddesi’nden Hürriyet Meydaný’na seyrederken freni boþaldý.
Çorum’da freni
boþalan bir kamyonet,
kýrmýzý ýþýkta bekleyen
iki otomobile çarptý.
Þehrin en iþlek
ana arterlerinden Gazi
Caddesi’nde meydana
gelen kazada, iddiaya
göre Sefer A. yönetimindeki
kamyonet
Gazi Caddesi’nden
Hürriyet Meydaný’na
seyrederken freninin
boþalmasý sonucu kýrmýzý ýþýkta bekleyen
Can Kanber yönetimindeki AX-470-CF
plakalý cip ve Hüseyin
Altýnörs yönetimindeki 19 UB 472 plakalý
otomobile
çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle
kontrolden çýkan kamyonet, Bahabey Kavþaðý’nda orta refüjde
bulunan aðaca çarptýktan sonra durabildi.
Kazada
araçlarda
maddi hasar oluþurken, cadde üzerindeki
MOBESE kameralarý
da zarar gördü. Kazanýn ardýndan tek yönlü
olarak trafiðe kapatýlan Gazi Caddesi, kazaya karýþan araçlarýn
olay yerinden kaldýrýlmasýnýn ardýndan yeniden açýldý.
Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
3 zanlýdan 2’si tutuklandý
Rize'de, iki marketten hýrsýzlýk yaptýklarý güvenlik kamerasý kayýtlarý
sayesinde belirlenen yabancý uyruklu 3 zanlýdan
2'si tutuklandý, biri sýnýr
dýþý edildi.
Merkeze baðlý Gülbahar ve Dalyan mahallelerinde iki marketten "týrnakçýlýk" yöntemi ile hýrsýzlýk yaptýklarý güvenlik
kamerasý kayýtlarýnýn incelenmesi sonucu belirlenen zanlýlardan Ýranlý
A.E. (45) ile K.A. (45)
emniyetteki iþlemlerinin
ardýndan çýkarýldýklarý
mahkemece tutuklandý,
otomobili kullanan G.K.
(48) ise sýnýr dýþý edildi.
Öte yandan, Rize ve
Trabzon'un dýþýnda aralarýnda Ordu ve Sakarya'nýn da bulunduðu 7 ilde benzer hý olaylarý yaþandýðý gerekçesi ile Rize
Ýl Emniyet Müdürlüðüne
müracaatta bulunulduðu,
diðer illerde ise incelemelerin devam ettiði bildirildi.
Ýstanbul'dan kirala-
Gülesin Aðbal Demirer
Birazdan anlatacaklarýmý
okuyunca siz de bana hak
vereceksiniz.
Geçtiðimiz pazartesi
günü oðlumuz Alperen Çetin
Demirer’i, konuðumuz iki
arkadaþý ile birlikte Kamil
Koç firmasýnýn saat 21.00
Ýstanbul otobüsüne bindirdik.
3 gencin 3 ayrý bagajý vardý
ve gençler Esenler’de
ineceklerdi.
Yolculuktaki aksilik
gençlerin biletleri önceden
alýnmýþ koltuklarýna
oturmalarý ile baþladý.
Misafirimiz olan gençlerden
biri, otobüste görevli hosta
oturduðu koltuðun yaþ
olduðunu söylüyor. Görevli
host, ‘Hiç denize girmedin
mi’ gibi laubali, lakayt ve
alakasýz bir cevapla
müþterinin sorununu
geçiþtiriyor. Neyse yolculuk
bitiyor, çocuklarýmýz sabah
Esenler Otogarý’nda iniyor.
Bir de ne görsünler? 3
valizden birisi kayýp. ‘Hiç
denize girmedin mi’
cevabýndan niteliði
anlaþýlabilecek host, zaten en
baþta yanlýþ yapmýþ, yolcu
trafiðinin oldukça yoðun
olduðu bugünlerde 3 valize
tek fiþ vermiþ. Sonuçta 3
valizden biri kayboldu.
Çocuklarýmýzýn Ýstanbul’a
ulaþtýðý salý sabahýndan bu
yana Kamil Koç firmasý
yetkilileri ile görüþmeye
çalýþýyoruz. Ýstanbul’dan ayrý
kayýp bildirimi yapýlýrken, biz
de firmanýn Çorum’daki
görevlilerine ulaþmaya
çalýþtýk. Ulaþmaya çalýþtýk
diyorum, çünkü müþteri
hizmetlerine ulaþmak ayrý bir
dert. Ulaþtýðýnýzda da iþinden
bezmiþ, yolcusunun þikâyet,
istek ve önerilerini
çözmekten çok, ‘bu da
nerden çýktý’ tonlamasýnda bir
sesle karþýlaþýyorsunuz. Gün
boyu bizim tarafýmýzdan
sürdürülen telefon trafiði
sonrasýnda ‘valizi
bulamazsanýz ne
yapacaksýnýz’ sorumuza,
firma görevlisi,
çocuklarýmýzla birlikte
yolculuk etmiþ tüm yolcularý
arayacaklarýný, kayýp bagajý
bulmaya çalýþacaklarýný,
bulamadýklarý takdirde de
valizin içindekilerin ederini
ödeyecekleri cevabýný verdi.
Fakat açýkçasý
karþýlaþtýðýmýz bunca ‘iyi(!)’
muamele, kendi
görevlilerinin ihmalinden
dolayý karþýlaþtýðýmýz sorunu
çözmeye yönelik
‘sorumluluk(!)’ dolu
tutumlarýndan sonra bu söze
ne derece inanabileceðimizi
bilmiyoruz. Maalesef þu ana
kadar, 925 Sayýlý Karayolu
Taþýma Kanunu ve buna
dayanýlarak yürürlüðe
konulan Karayolu Taþýma
Yönetmeliði'nin “Yetki
belgesi sahibi(yani firma),
yolcularýn saðlýklý, rahat ve
güvenli bir yolculuk
yapmasýný saðlayacak
tedbirleri almak, yolcu, eþya
ve kargoyu güvenli bir
þekilde taahhüt ettiði yere
kadar götürmekle
yükümlüdür.” hükmünü
yerine getiremeyen Kamil
Koç firmasý yetkililerinden,
firmanýn marka deðerine
yakýþýr bir yaklaþým
göremedik. Bundan sonrasýný
da merakla bekliyoruz.
Bekliyoruz diyorum;
çünkü artýk biz meþgul
telefonlar, yerinde olmayan
görevliler, telefon baþýnda
dakikalarca müzik
dinlemelerden sonra
þanslýysanýz ulaþabildiðiniz
müþteri hizmetlerinin yetersiz
cevaplarý ile sinirlerimizin
iyice bozulmasýný
istemiyoruz. Kamil Koç
denildiðinde algýlarýmýzda
oluþan marka, bir zahmet
bize ulaþsýn ve kayýp
valizimizle ilgili kendisine
yakýþaný yapsýn.
Kamyonet sahiplerine müjde
Rize’de hýrsýzlýk yaptýktan sonra kaçarken Çorum’da
yakalanan zanlýlar adli mercilere sevk edildi.
dýklarý otomobille çeþitli
kamera kayýtlarýnýn incemancýk ilçesinde yakaillerde "týrnakçýlýk" yönlenmesi sonucu belirlenlanmýþtý. Gözaltýna alýnan
temi ile hýrsýzlýk yaptýklamiþ, otomobildeki GPRS
þüpheliler, Rize'ye getirilrý tespit edilen zanlýlar,
sayesinde Çorum'un Osmiþti. (A.A.)
Beyin tümörünün sebebi protein eksikliði
Beyin tümörünün
erkeklerde daha fazla görülmesinin sebebi protein eksikliði.
Beyin tümörlerinin
erkeklerde daha fazla
Kamil Koç’la yolculuk mu,
bir daha düþünün!
rastlanmasýnýn nedeni
bir proteinin farklý þekilde faaliyet göstermesi
olabilir.
Amerikalý
bilim
adamlarý, en þiddetli tü-
mörler arasýnda yer alan
"glioblastoma multiforme"nin (GBM) erkeklerde daha fazla görülmesinin nedenini araþtýrdý.
Farelerde bazý pro-
Beyin tümörünün erkeklerde daha fazla görülmesinin sebebi protein eksikliði.
teinlerin faaliyetini engelleyen ya da arttýran
bilim adamlarý diþilerde
tümör hücrelerinin yayýlmasýyla mücadele eden
pRB adlý proteinin daha
etkin faaliyet gösterdiðini belirledi.
Yeni tedavi yöntemlerinin geliþtirilmesine ýþýk tutan araþtýrmanýn
sonuçlarý " The Journal
of Clinical Investigation" dergisinde yayýmlandý.
Bütün beyin tümörlerinin içinde en sýk rastlanan
kötü
huylu
GBM'nin tedavisi oldukça zor. Yaklaþýk 100 bin
kiþiden 5'inde görülen
GBM, genellikle 40-60
yaþýnda ve daha çok erkeklerde
görülüyor.(Yaygýn basýn)
Çorum Þoförler
ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin, K1 ve
K2 yýldýz yetki
belgesi alacak olan
kamyonet sahiplerine
müjde verdi.
K1 ve K2 yýldýz
yetki belgesi
ücretlerinde yüzde 90
indirime gidildiðini
söyleyen Þahin, yetki
belgesi almak
isteyenlerin bu fýrsatý
kaçýrmamalarýný
tavsiye etti.
Þahin, yaptýðý
açýklamada,
"Bilindiði üzere
Karayolu Taþýma
Yönetmeliði'nde
yapýlan deðiþiklik 25
Temmuz 2014 tarih
ve 29071 sayýlý
Tahsin Þahin
Resmi Gazete de
yayýmlanarak
yürürlüðe girdi. Söz
konusu
deðiþikliklerden
esnafýmýzý yakýndan
ilgilendiren ise anýlan
yönetmeliðin 13.
maddesinin 8.
fýkrasýnýn (a) ve (c)
bentlerinde yer alan
indirimli belge
alýmýndaki yüzde 75
oranýnýn yüzde 90'a
çýkarýlmasýdýr.
Buna göre;
sadece kamyonetlerle
il içi ve þehir içi
taþýmacýlýk yapmak
üzere K1 ve K2
yýldýz yetki belgesi
alacaklarýn belge
ücretlerinde yüzde 90
indirime gidilerek,
K1 yýldýz yetki
belgesi ücreti 17 bin
594 TL'den 1.760
TL'ye, K2 yýldýz
yetki belgesi ücreti
ise 8 bin 796 TL'den
880 TL'ye
düþürülmüþtür. K1 ve
K2 yýldýz yetki
belgesi alacak olan
kamyonet sahiplerine
ve oda üyelerimize
duyurulur" dedi.
(Haber Merkezi)
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
3
‘ABD ve Avrupa Türkiye’nin
þahlanmasýndan rahatsýz’
Gülesin Aðbal Demirer
Çorum Milli Ýrade
Platformu tarafýndan organize edilen 'Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaþkanlýðý Seçimi' konulu konferans önceki akþam gerçekleþtirildi.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve
vatandaþlarýn katýlýmlarý
ile gerçekleþtirilen konferansa konuþmacý olarak Memur Sen Genel
Baþkan Vekili, TOÇBÝR Sen Genel Baþkaný
Günay Kaya katýldý. Günay, konuþmasýnda tarihi süreç doðrultusunda
darbelerin nedenleri ve
felsefesini masaya yatýrdý.
Batý ve ABD neden
huzursuz?
Memur Sen Genel
Baþkan Vekili, TOÇBÝR Sen Genel Baþkaný
Günay Kaya, 3 Kasým
2002 seçimlerinin önemine dikkat çekerek, "o
gün seçime giderken insanlar büyük bir tarihin
arefesinde olduðunu hissedemezdi, gördükten
sonra hissediliyor. Bugün Avrupa'nýn, Amerika'nýn bizim ülkemizde
hesabý olan insanlarýn
bize karþý durmalarýnýn
bir kaç gerekçesi var. Bir
tanesi one minute. Ýkincisi Avrupa ve Amerika
ile rekabet eden alt yapý
yatýrýmlarý. Üçüncüsü
Türkiye'nin medeniyet
coðrafyasý ile tanýþmasý
ve medeniyetle buluþmasý. Artýk Türkiye
Bosna'ya kayýtsýz kalmýyor. Artýk Türkiye Kafkaslar'a sýrtýný dönmüyor. Artýk Türkiye Hicaz
sokaklarýna gözünü kapatmýyor. Artýk Türkiye
Osmanlý coðrafyasýna
gözlerini kapatmýyor.
Yeni dýþ politika Os-
manlý coðrafyasý ile tanýþýp yeniden uyanýþa
geçmekte. Ýþte batýnýn,
Avrupa'nýn, Amerika'nýn
Recep Tayyip Erdoðan
ve Türkiye ile meselesi
budur." dedi.
‘Dünya kan-revan
içinde’
Dünyanýn kan revan içinde bulunduðunu
belirten Günay, "Arakan'dan tutun Somali'ye
kadar, yaný baþýmýzda
Irak, Suriye, Mýsýr ve bizim dünyamýz Ýslam alemi top yekün kaosun
içinde, savaþýn içinde,
katliamýn, yok ediliþin
içinde ve biz bunu seyrediyoruz. Týpký mezbahanelerde kesime gelen
hayvanlarýn bir önceki
hayvanýn kesilmesini izlediði gibi. Bugün Ýslam
Dünyasý canlý bir mezbahaneye dönüþmüþ."
Diye konuþtu.
'Türkiye medeniye-
tin bayraktarlýðýný yaptý'
Türkiye'nin medeniyetin bayraktarlýðýný
yaptýðýný belirten Günay, "Ahmet Davutoðlu'nun kitabýnda Ýslam
medeniyetini çok güzel
tarif ediyor. Türkiye'nin
ana kronik problemi dile
getiriliyor. Ýslam medeniyeti çevresine siyasal
bir merkez kurulmuþ.
Doðunun kültürel birikimleri siyasal tarih birikimi ile buluþuyor."
Þeklinde konuþtu.
Günay þöyle devam etti;
'Nice gençleri Çanakkale'ye gömdük'
Biz günlerdir anlatýyoruz. Bu milletin 1213 milyon nüfusu var
iken, Allah için, Yemen'de, Galiçya cephesinde, Kafkaslar'da, Balkanlar'da yüz binlerce
insanýmýzý cephelerde
düþürmüþüz. Sadece Çanakkale Cephesi'nde
253 bin þehit var. Bu
milletin lise, üniversite
öðrencisini Gelibolu'ya
gömmüþüz. Ne adýna?
Bayrak adýna, ne adýna?
Vatan adýna, ne adýna?
Allah adýna, ne adýna?
Peygamber adýna.
'Ezanlar susmasýn,
bayrak özgürce dalgalansýn'
Konferans Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans Salonu'nda düzenlendi.
'Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaþkanlýðý Seçimi' konulu konferans düzenlendi.
Konferansa çok sayýda davetli katýldý.
Çanakkale'de biz
bunu ne için yaptýk? Minaralerde ezanlar susmasýn, bayraðýmýz özgür dalgalansýn dile. Bu
millete düþman çizmesi
ayak basmasýn diye. Sadece 253 bini Çanakkale'ye koyduk. Þehzade
diyordu ki 'Kuþ bakýþý
bakalým, ama kuþ gibi
bakmayalým'. Ve biz en
sonunda yine bu devleti
kurduk. Ezan susmasýn
dedik ama ezan sustu,
düþman girmesin dedik
ama düþman felsefesi ile
girdi. Bir baktýk ki uðruna yüzbinleri verdiðimiz
þeyleri kendi ellerimizle
bir bir feda ediyoruz.
'Politik deðil, rasyonel bakmalýyýz'
Birinci meclisin kapatýlmasý baþlý baþýna bir
darbedir. Ali Þükrü beyin mecliste þehit edilmesi bir darbedir. Bazý
zamanlar vardýr ki, zamanýn arefesinde ne olacaðýný o tarihi süreçte
görmemiz mümkün deðil. Týpký 14 Mayýs 1950
seçimleri. Þimdi sorarým. Menderes deðil de
CHP kazansaydý o seçimleri. Politik bakmýyoruz. Rasyonel bakmak zorundayýz. Baklayý babam ödüyor diye
sen buna kayýtsýz kala-
Memur Sen Genel Baþkan Vekili, TOÇ-BÝR Sen Genel Baþkaný Günay Kaya, gündemi deðerlendirdi.
mazsýn. Kalýrsan ahmaklýk olur.
'Menderes 77 milyona hizmet etti'
77 milyonun evladý
altýný çiziyorum. Bu milletle bir baðýnýz yoksa,
dinini, imanýný, kültürel
birikimini anlayamazsýnýz. O açýdan Menderes
77 milyona gerçekten
çok deðerli hizmetler
yaptý. Ýster saðcý, ister
solcu olun, bu milletin
insanýysanýz bunu görmek zorundasýnýz. Menderes bir duvara toslatýldý. Vatana ihanetten
idam ettiðiniz Menderes'in son sözü þudur,
'Hayata gözlerimi yumacaðým þu anda, büyük
milletime Allah'tan ebedi saadetler diliyorum.'
Menderes'in idam edilmesi Menderes'in önünü
kesmiyor, top yekün ülkenin önünü kesiyor,
milletin önünü kesiyor,
devletin önünü kesiyor.
'Meseleye ANAP
gözü ile bakarsak…'
1983'de merhum
Turgut Özal deðil baþkasý seçilmiþ olsa, hatýrlayýn bu ülkenin durumu
ne olurdu? Meseleye
ANAP gözü ile de bakamayýz. ANAP gözü ile
bakarsak meseleyi sýr algýlarýz. Özal dedi ki; 'Bir
kaç dýþ politikayý, rekabetçi dýþ politikaya dönüþtürüyoruz.' Amerika'ya gitti Amerika baþkaný ile görüþecek. Batýlý televizyoncular kaç
para yardým dilenmeye
geldin diye sordu. Özal
ise, 'Hayýr biz buraya
yardým dilenmeye gelmedik. Kotalarý kaldýrmaya geldik. Meseleye
ANAP gözü ile bakarsak
meseleyi çýplak gözle
göremeyiz.
3 Kasým 2002'nin
önemi…
"3 Kasým 2002 seçimlerine seçime gider-
ken insanlar büyük bir
tarihin arefesinde olduðunu hissedemezdi, gördükten sonra hissediliyor. Bugün Avrupa'nýn,
Amerika'nýn bizim ülkemizde hesabý olan insanlarýn bize karþý durmalarýnýn bir kaç gerekçesi
var. Bir tanesi one minute. Ýkincisi Avrupa ve
Amerika ile rekabet
eden alt yapý yatýrýmlarý.
Üçüncüsü Türkiye'nin
medeniyet coðrafyasý ile
tanýþmasý ve medeniyetle buluþmasý. Artýk Türkiye Bosna'ya kayýtsýz
kalmýyor. Artýk Türkiye
Kafkaslar'a sýrtýný dönmüyor. Artýk Türkiye
Hicaz sokaklarýna gözünü kapatmýyor. Artýk
Türkiye Osmanlý coðrafyasýna gözlerini kapatmýyor. Yeni dýþ politika Osmanlý coðrafyasý
ile tanýþýp yeniden uya-
nýþa geçmekte. Ýþte batýnýn, Avrupa'nýn, Amerika'nýn Recep Tayyip Erdoðan ve Türkiye ile
meselesi budur.
Hazýr ol deyince...
Türkiye hazýr ol diyordu hazýr ol da bekliyordu. Bush otururken
Ecevit ellerini öne baðlamýþ hazýr olda bekliyordu. Batý buna alýþmýþ. Putin, Baþbakanlýk’ta görüþmesinde Erdoðan'a hoþ geldin dedi,
kolundan tuttu. Erdoðan
ise, Putin'in omzundan
tutarak hoþ bulduk deyince KGB ajanlarý yüzlerini kapatarak dýþarý
gittiler. Alýþmamýþ batý.
Bush'la tokalaþtý, Erdoðan 1.90 tepesinden bakýyor. CIA ajanlarý Beyaz Saray'ý terk etti. Bu
fotoðraftan sonra bizim
baþkanla Amerikan baþkanlarý ayakta poz vermediler."
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
4
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
Çorumlular’ýn tercihi Erdoðan
Mustafa Demirer
Ankara'da yaþayan
Çorumlular
Cumhurbaþkaný Adayý
Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan'a destek verdi.
Keçiören Çorumlular
Derneði'nin Neþet Ertaþ
Sanat ve Gösteri
Merkezi'nde
gerçekleþtirilen geceye
TBMM Ýdare Amiri ve
Çorum Milletvekili Salim
Uslu, TBMM Filistin
Dostluk Grubu Baþkaný
ve Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým, Saðlýk
Bakaný Yardýmcýsý Agâh
Kafkas, Keçiören
Belediye Baþkaný
Mustafa AK, Keçiören
Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Nihat
Yýldýz, Ferhat Turan, AK
Parti Kadýn Kollarý
Ankara Ýl Baþkaný Yýldýz
Kara, AK Parti Keçiören
Ýlçe Baþkaný Zafer
Çoktan, Alaca Belediye
Baþkaný Muhammed Esat
Eyvaz da katýldý.
Þehitler için okunan
Kur'an tilaveti ile
baþlayan programda
konuþan Bakan
Yardýmcýsý Kafkas,
cumhurbaþkanlýðý
seçiminin ilk defa halk
tarafýndan yapýlmasýnýn
önemine dikkat çekerek
"Eskiden Meclis'e sipariþ
adamlar gönderirler ve
'bunu seçeceksiniz'
derlerdi.
Cumhurbaþkanýný artýk
millet seçecek. Kendi
oyumuzla kendi
istediðimiz adamý
seçeceðiz. Recep Tayyip
Erdoðan bu ülkede bir
sevda masalýdýr" dedi.
Rehavete
düþülmemesi için uyarýda
bulunan Kafkas,
"Baþbakanýmýzýn yüzde
60'ýn üzerinde bir oyla
kazanmasý lazým. Bunun
için herkes eþini dostunu
arasýn, oyunu kullansýn"
diye konuþtu.
Recep Tayyip
Erdoðan'dýr. Yeni
Türkiye'nin üç önemli
ayaðý olacak.
Demokratikleþme,
müreffeh ve öncü
Türkiye. Bunun için de
güçlü bir siyasi lidere
ihtiyaç vardýr. Bu da
Recep Tayyip
Erdoðan'dýr" diye
konuþtu. Türkiye'deki
seçkinlerin halkýn adamý
Erdoðan'ýn önünü
týkamak istediklerini
vurgulayan Uslu, 'Çatý
adayý çýkaran küsurat
partileri Eþit þartlarda
deðiliz' diyor. Doðru,
çünkü sizi yedi düvel, dýþ
mihraklar, Sayýn
Erdoðan'ý ise aziz
milletimiz destekliyor"
dedi.
MHP'nin itirazý
üzerine Yüksek Seçim
Kurulunun
Cumhurbaþkaný Adayý
Recep Tayyip Erdoðan'ýn
tanýtým filminin
yasaklanmasýný da
eleþtiren Uslu, "Ezan
Sesi, Seccade, Dua" var
diye YSK yasaklýyor. Bu
yasakla sözde Recep
Tayyip Erdoðan'ýn önünü
kesmeye çalýþýyorlar ama
önünü kestikleri aslýnda
Türkiye Cumhuriyeti
Devletidir. Türkiye
Cumhuriyeti Devletini
yürüyüþünden
alýkoymaya, hedeflerine,
menzile ulaþmasýna engel
olmaya çalýþýyorlar.
Almanlarýn endiþelerini
anlýyorum Viaport elden
gidiyor ve Ýstanbul'a 3.
Havaalaný geliyor.
Endiþeleri olan birçok
ülkeleri anlamak
mümkün. Türkiye'deki
iþbirlikçi taþeronlarý
anlamak mümkün deðil.
Siz demiyor muydunuz?
"Ya devlet baþa ya
kuzgun leþe " ne oldu da
þimdi kuzgunlarýn
yanýnda yer alýyorsunuz.
Ne deðiþti?" diye
konuþtu.
Ýsrail'in zulmünü
devam ettiremeyeceðini,
çünkü her dönemin
firavununu yenecek bir
Musa'nýn çýkacaðýný dile
getiren Murat Yýldýrým
da, "Dünyadaki zulmün
son bulmasý için
Baþbakanýmýzýn yüzde
60'ýn üzerinde oyla
Cumhurbaþkaný seçilmesi
gerekiyor" þeklinde
konuþtu.
'Yüzde 60'la
uðurlayalým'
Belediye Baþkaný
Mustafa Ak ise,
Keçiören'de çok sayýda
Çorumlunun yaþadýðýný
hatýrlatarak "Hep
Çorumlularýn hizmetinde
olduk, olmaya devam
edeceðiz" dedi.
Recep Tayyip
Erdoðan'ýn sadece AK
Parti'nin deðil, milletin de
adayý olduðunu söyleyen
Baþkan Ak "Ýlk turda
yüzde 60'larla
Baþbakanýmýzý
Cumhurbaþkanlýðýna
uðurlayalým. Annesinin
ak sütü kadar helal olsun
ona. Bütün mazeretleri
ortadan kaldýrýp 10
Aðustos'ta sandýkta
buluþalým ve oylarýmýzý
kullanalým." dedi.
Enise Aðbal
Programda TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu konuþtu.
‘Mazlumlarýn
kurtarýcýsý Erdoðan’
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ise, 'Bize de
bir kurtarýcý yok mu?'
diye sabahlara kadar alný
secdede dua eden
mazlumlar için bir
kurtarýcý gerektiðini
belirterek "O kurtarýcý
Çorumlular Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a desteklerini açýkladý.
Atýf-Der’den Erdoðan’a destek
Gülesin Aðbal
Demirer
10 Aðustos Pazar
günü gerçekleþecek
Cumhurbaþkanlýðý
seçimi için Baþbakan
Baðcý’yla tanýþtý
Keçiören Çorumlular Derneði Neþet Ertaþ Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gece düzenledi.
ve Cumhurbaþkaný
adayý Recep Tayyip
Erdoðan’a baðýþ
kampanyasýna katýlan
Atýf-Der kurucularý,
Ýskilip Ziraat Bankasý
yardým hesabýna para
yatýrdýlar.
Dernek adýna
açýklamada bulunan
Hasan Çalýk, Recep
Tayyip Erdoðan’ýn
Atýf-Der kurucularý, Ýskilip Ziraat Bankasý yardým hesabýna para yatýrdýlar.
hapis cezasý aldýðý þiiri
okuyarak baþladýðý
konuþmasýnda, “Bugün
sivil toplum kuruluþlarý
ile örneðin sadece
Çorum ilinde 63
dernek bir araya
gelerek ortak bir
platformda Milli Ýrade
Duruþu ile ifade
edilmiþtir. Ýfade ve
irade özgürlüðü
dünyada her ulus için
bir mücadele davasý
olmuþtur. Bizler bu
anlamda Ýskilip
tarihinde yer
alýpTtürkiye tarihine
isim býrakmýþ olan
Ýskilipli Atýf Hoca ve
Ýskilip tarihinde yer
alan ilim ve din
adamlarýmýzýn tarihteki
misyonlarýna her
zaman sahip çýkacaðýz.
Mehmet Atýf Hoca
ÝRADE’yi inanç,
cesaret ve ilmi ile
ÝFADE edebildiði için
asýlmýþtýr. Bizler milli
tarihimizi olduðu gibi
kabul görerek saygý
duyuyoruz. Bu mana
ile baþlayarak Recep
Tayyip Erdoðan’ý ve
Ýrade Duruþunu sevgi
ve muhabbet ile
gönülden
desteklediðimizi
kamuoyuna saygý ile
duyururuz.” dedi.
Çorum Halk
Saðlýðý Müdürlüðü’ne
atanan Dr. Ahmet
Barýþ, AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM
Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý’yý
makamýnda ziyaret etti.
Göreve
baþlamadan önce
tanýþmak amacýyla
ziyaret etmek istediðini
belirten Barýþ’ý
makamýnda aðýrlayan
Baðcý, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
ifade ederek, “Saðlýk
çalýþanlarý ile hep
birlikte Çorumumuzun
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü’ne atanan Dr.
Ahmet Barýþ, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
saðlýk hizmeti
sunumunda, kalite ve
memnuniyetini daha da
yukarýlara taþýyacaðýz.
Ýlimize hoþ geldiniz.
Ýlimizde baþarýlý
çalýþmalar
yapacaðýnýza inanýyor,
baþarýlarýnýzýn
devamýný diliyorum”
dedi.
Ýþte 10 Aðustos tedbirleri
Köþk seçimi için alýnan güvenlik tedbirleri kapsamýnda, 81 ilin
valisi tarafýndan ilgili birim amirleriyle toplantý yapýldý.
Alýnan bilgiye göre, seçim,
Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý'ndaki seçim harekat merkezlerinde takip
edilecek.
Oy verme günü ayrýca, bakanlýkta müsteþar yardýmcýsý baþkanlýðýnda bir ekip görev yapacak.
Oy verme günü 24 saat esasýna
göre çalýþma yürütülecek. Sabah saatlerinden itibaren müsteþar yardýmcýlarý ve iller idaresi genel müdürü tarafýndan nöbetleþe çalýþma
yapýlarak, illerden gelecek bilgiler
deðerlendirilecek.
Harekat merkezleri, önemli
olaylar ve sandýklarýn intikali ile ilgili bilgileri Bakanlýk Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezine bildirecek.
Valiliklerce görevlendirilen
vali yardýmcýlarý tarafýndan da oy
verme saatinin sona ermesinden itibaren sandýklarýn güven içinde ilgili seçim kurulu baþkanlýklarýna intikali takip edilecek ve Bakanlýktaki
merkeze, toplam sandýk sayýlarý ile
intikal eden sandýk sayýlarý konusunda bilgi verilecek.
Yüksek Seçim Kuruluyla da
sürekli irtibat halinde olunarak, ihtiyaç duyulan konularda gerekli destek saðlanacak.
Seçimlerde kullanýlacak oy
pusulalarýnýn basýldýðý yerlerde ve
basýlmýþ pusulalarýn seçim kurullarýna intikali sýrasýnda gerekli güvenlik önlemleri alýnacak.
Oylarýn sayýmý ve dökümü tamamlandýktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandýk ve torbalarýn ilgililer tarafýndan il ve ilçe seçim kurullarýna nakli sýrasýnda emniyet,
jandarma ve sahil güvenlik birimleri koordineli þekilde güzergahta güvenlik tedbirlerini alacak.
Seçim sonucunun ardýndan istenmeyen olaylarýn meydana gelmemesi için gerekli tedbirler planlanacak.
Valilikler, ihtiyaç duymasý halinde Ýçiþleri Bakanlýðýndan güvenlik tedbirleri konusunda talepte bulunacak.
Helikopterle oy kullandýrma
iþlemi de yine valiliklerin talebine
göre yürütülecek.
Bu arada, seçim için Türkiye'nin her yerinde gerekli tedbirlerin alýndýðý, valiliklerden seçim güvenliðine yönelik þu ana kadar fazladan bir talepte bulunulmadýðý öðrenildi.
Ayrýca, emniyet ve jandarma
teþkilatýnda seçim nedeniyle izinlerin kaldýrýldýðý belirtildi.(Hürriyet)
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü ziyaret eden AK Parti
Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu;
5
‘Marka lidere
sahip çýkalým’
AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer
Çubukçu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.
Ziyarete Çubukçu’nun yaný sýra AK Parti Çorum
Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partili gençler katýldý.
Taþ Bina önünde hatýra fotoðrafý çektirildi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
AK Parti Çorum
Gençlik Kollarý'nýn
davetlisi olarak Çorum'a
gelen AK Parti Gençlik
Kollarý Genel Baþkaný
Zafer Çubukçu, Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'yü makamýnda
ziyaret etti.
Ziyarete
Çubukçu’nun yaný sýra
AK Parti Çorum Gençlik
Kollarý Baþkaný Erhan
Akar ve partili gençler
katýldý.
Belediye Basýn
Birimi’nden yapýlan
açýklamaya göre, AK
Parti Gençlik Kollarý
Genel Baþkaný Zafer
Çubukçu ziyarette yaptýðý
konuþmada, "10
Aðustos'ta yapýlacak olan
cumhurbaþkanlýðý
seçimleri kapsamýnda
Yeni Türkiye hedefine
yorulmadan, býkmadan,
yýlmadan ilerlemek için
çalýþmalarýmýz hýzlý bir
þekilde devam ediyor.
Cumhurbaþkaný Adayý ve
Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan bir marka, bu
marka lidere sahip
çýkmalýyýz.” dedi.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü de
ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade
ederek, "Türkiye'nin on
yýlý aþkýn bir süredir
yakaladýðý güç, bütün
vatandaþlarýmýza ve
þehirlerimize yansýyor.
Bütün ülke yeniden inþa
ediliyor. Cumhuriyetimiz
100. yýlýna bölgesinde
lider bir ülke olarak
giriyor. 10 aðustos Yeni
Türkiye'nin ve köklü
medeniyetimizin 21'nci
yüzyýla ilaný olacaktýr.
Bütün kadrolarýmýzla,
halkýmýzla birlik ve
beraberlik içinde
yakaladýðýmýz bu
geliþimi daha ileri
taþýmak için gece gündüz
çalýþacaðýz" diye
konuþtu.
Ziyaret sonunda,
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ve AK
Parti Gençlik Kollarý
Genel Baþkaný Zafer
Çubukçu, Hürriyet
Meydanýnda bulunan AK
Parti Çorum Gençlik
Kollarý tarafýndan
kurulan Cumhurbaþkaný
Adayý ve Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan'ýn
standýný ziyaret etti.
(Haber Merkezi)
Gurbetçi oylarý Türkiye’de
Cumhurbaþkaný
seçimi için yurtdýþýnda
31 Temmuz'da
baþlayan oy verme
iþleminin sona
ermesinin ardýndan
kullanýlan oylar, özel
uçakla Ankara'ya
getirildi. Esenboða
Havalimaný'nda
yetkililer tarafýndan
teslim alýnan oylar,
daha sonra polis
eskortu eþliðinde
týrlarla ATO
Congresium'a
götürülerek özel
depolara yerleþtirildi.
Oylar,
Türkiye'deki oy verme
günü 10 Aðustos'a
kadar burada
saklanacak. Sonuçlar,
Türkiye'deki oylarla
ayný anda sayýlacak.
Yurtdýþýnda, 2 milyon
783 bin 660 seçmen
için 54 ülke, 103
temsilcilikte sandýk
kurulmuþtu.
Yurtdýþý Ýlçe
Seçim Kurulu Baþkaný
Hakim Mehlika Aytaç,
AA muhabirine yaptýðý
açýklamada,
yurtdýþýndan getirilen
oylarýn saklanmasý için
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafýndan
olaðanüstü tedbirler
alýndýðýný söyledi.
Aytaç, þunlarý
Kullanýlan oylar, özel uçakla Ankara'ya getirildi.
kaydetti:
"Esenboða'dan oy
sandýklarý alýndýktan
sonra emniyet
görevlilerinin
refakatiyle ATO
merkezine getirilmiþ
ve temin edilen
depolarda saklanmaya
baþlanmýþtýr. Anahtar
mekanizmasý
kurulmuþtur. Buna
göre benim ve dört
parti üyesinin birlikte
açabileceði bir anahtar
mekanizmasý var.
Deponun anahtarý da
bende. Olaðanüstü
güvenli bir þekilde
sayým gününe kadar
saklanacaktýr. Sayým
günü saat 17.00'den
sonra sayým
baþlayacak. Sayým
gününe kadar emniyet
görevlileri nöbet
tutacak. Ayrýca ilgili
parti görevlileri de
istediði takdirde bu
depolarýn önünde
nöbet
tutabilecekler."(AA)
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkaný Zafer Çubukçu, Ýskilipli Atýf Hoca’ný kabrini ziyaret etti.
Ýskilip’te gençlerle buluþtu
AK Parti
Genel Merkez
Gençlik Kollarý
Baþkaný Zafer
Çubukçu, Ýskilip'te
partili gençlerle bir
araya geldi. AK
Parti Çorum Ýl
Baþkanlýðý
tarafýndan Turgut
Özal Özal Ýþ
Merkezi Konferans
salonunda
düzenlenen
toplantýya katýlan
Çubukçu, akþam
saatlerinde Ýskilip'e
gelerek partili
gençlerle buluþtu.
Belediye
önünde AK Parti
Ýskilip Ýlçe Baþkaný
Ali Koçkaya,
Belediye Baþkaný
Recep Çatma,
Gençlik Kollarý
Baþkaný Aslan
Saðlam, Meclis
üyeleri ve partili
gençler tarafýndan
karþýlanan
Çubukçu, Belediye
Baþkaný Recep
Çatma'yý
makamýnda ziyaret
etti.
Daha sonra
þehir merkezini
gezen Çubukçu,
Bedri Rahmi
Eyüboðlu Sergi
Salonu, Þeyh Yavsi
Cami, Ýskilip Atýf
Hoca Anýt
Mezarý'ný ziyaret
etti. Akþam
namazýný partili
gençlerle Temenna
Mahallesi
Camii’nde kýlan
Çubukçu, akþam
saatlerinde ilçeden
ayrýldý.
(Haber Merkezi)
Çubukçu, akþam saatlerinde Ýskilip'e gelerek partili gençlerle buluþtu.
Çubukçu, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti.
Çubukçu, akþam saatlerinde ilçeden ayrýldý.
Akþam namazý Temenna Mahallesi Camii’nde kýlýndý.
6
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
ÝYC’den Filistinli
öðrenciler yurt imkâný
Enise Aðbal
Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þube
Baþkaný Av. Mehmet
Karadað, dünya üniversitesi olma yolunda hýz-
la ilerleyen Hitit Üniversitesi’nin öðrenci sayýsý arttýkça Cemiyet
olarak kendi sorumluluklarýnýn da arttýðýný
söyledi.
Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Rektör olarak göreve baþladýðýnda
8 bin civarýnda olan öðrenci sayýsýnýn bugün
15 bine ulaþtýðýný, bu-
Ýlim Yayma Cemiyeti kapýlarýný Filistinli öðrencilere açtý.
216 kiþi kapasiteli olan yurtta günlük 3 öðün yemek veiliyor.
Yurtta öðrencilere spor yapma fýrsatý sunuluyor.
Bilgisayar sýnýfý öðrencilerin hizmetinde.
Odalar konforlu ve 24 saat sýcak su imkaný var.
Öðrenciler yurt bahçesinde de dinlenebiliyor.
nun yaný sýra kampus
çalýþmalarýnýn da hýz
kesmeden devam ettiðini ifade eden Karadað,
bu olumlu ve güzel geliþmelerin Çorum halkýný memnun ettiði gibi
Ýlim Yayma Cemiyeti’ni de mutlu ettiðini
kaydetti.
Hitit Üniversitesi’ni tercih ederek Çorum’a gelecek öðrencileri Özel Buhara Erkek
Öðrenci
Yurdu’nda
aðýrlamaktan memnuniyet duyduklarýný belirten Karadað, yaz döneminde yeni eðitim öðretim dönemine hazýrlýk
çalýþmalarýna ara vermeden devam ettiklerini, yaptýklarý çalýþmalarla yurt binasýný daha
kullanýmlý ve ihtiyaca
cevap verebilecek hale
getirdiklerini belirtti.
Karadað, yurtla ilgili bilgiler verdiði açýklamasýnýn devamýnda,
“216 kapasiteli olan
yurdumuzda günlük 3
öðün yemek verilmektedir. 3000 kitap mevcudu olan 100 m2 lik
zengin bir kütüphanemiz mevcuttur. 24 saat
sýcak su, tüm okullara
servis, internet odasý,
boþ zamanlarýnda dinlenebilecekleri
1000
m2’lik kamelyalý bahçesi olan ve içinde masa
tenisi ve bilardo masasý
olan bir kafeteryamýz
mevcuttur. Ayrýca yurdumuzda öðrencilerimizin enerjilerini atabilmeleri için içerisinde
son model yürüyüþ
bantlarý, eliptik bisikletler, aðýrlýklar ve türlü
kondisyon aletleri olan
ayrýca öðrencilerimizin
baþta uzak doðu sporlarý olmak üzere bütün salon sporlarýný yapabilecekleri bir alan oluþturduk.
Filistinli öðrencilere yurt imkâný
Ayrýca, ülkemizde
üniversitelerin bir araya
gelerek dünya gündeminin de dikkatini çeken, Gazze'ye yönelik
insanlýk dýþý saldýrýlarýn
kýnandýðý bir bildiri yayýnlandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof.
Dr. Reha Metin Alkan
Bey'in de aralarýnda bulunduðu 117 üniversitenin rektörü Filistinli
gençlerin ücretsiz eðitimi için Ankara'da bir
araya gelerek Filistinli
öðrencilere ek kontenjan ve burs verilmesi
yönünde karar aldýlar.
Hitit Üniversitesi’nin de
alýnan kararý hemen uygulamaya koymasý ve
üniversite bünyesindeki
tüm birimlere Filistinli
öðrencilerin yaptýklarý
baþvurularýn kabul edilmesi bizleri de son derece memnun etmiþtir.
Buna karþýlýk biz de
üzerimize düþeni yerine
getirmek istedik ve Ýlim
Yayma Cemiyeti olarak
Filistin’den Hitit Üniversitemize
gelecek
olan öðrencilere Cemiyetimizin Özel Buhara
Erkek Öðrenci Yurdunda barýnma imkâný saðlayacaðýz.” diye konuþtu.
Karadað, üniversitede gerçekleþen bu
olumlu geliþmelerin tesadüf olmadýðýný, baþta
Rektör Alkan ve akademik ve idari personelin
büyük gayret ve özverili çalýþmalarý sonucu
gerçekleþtiðini ifade
ederek, Rektör Alkan’a
ve üniversite çalýþanlarýna teþekkür etti.
ÇESOB Yönetim Kurulu Rektör Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.
ÇESOB’tan Rektör ziyareti
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði
(ÇESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve ÇESOB bünyesindeki meslek odalarý
baþkanlarý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Üniversitede geliþmelerin ÇESOB’u çok
yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden
büyük bir memnuniyet duyduklarýný açýklayan
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Rektör Prof. Dr.
Alkan’ýn üniversiteye geldiði günden bu güne
STK’larla iç içe olduðunu ve oluþan bu birliktelik sayesinde üniversitede güzel geliþmelerin
yaþandýðýný açýkladý. Kýlýç, her geçen gün hýzla büyüyen Hitit Üniversitesi ile her zaman birlikte çalýþma yapmaktan mutluluk duyduklarýný belirterek, “Rektörümüzün baþarýlý çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. Esnaf ve sanatkarýn kalkýnmasý için yapacaðýmýz tüm projelerde Rektörümüzün yanýmýzda olacaðýndan
hiç þüphemiz yok. Sayýn Rektörümüzün Çorumlu olmasý, Çorum'u yakýndan tanýmasý, Çorum ve Çorumlu için büyük þanstýr. Kendisine
baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum" dedi.
Üniversitenin bir þehrin her anlamda kalkýnmasýnda büyük bir rol üstlendiðini belirten
Rektör Prof. Dr. Alkan, “Sýrt sýrta, omuz omuza verdiðimiz zaman yapamayacaðýmýz bir þey
yok. Üniversite olarak kurumlar arasý iþ birliðini çok önemsiyoruz” dedi.
Üniversitenin tüm paydaþlarý ile yaptýðý iþ
birliði sonucunda oluþan bu güç birliðinden
duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör, ildeki her kesimle yakýn bir diyalog kurmak için
büyük bir çaba sarf ettiklerini, bu çabalarýn sonucunda da hýzla ve gözle görülür bir geliþme
sergilendiðini ifade etti.
3 yýl önce 8 bin 400 olan öðrenci sayýsýnýn bugün itibari ile 15 bine geldiðini aktaran
Rektör, üniversitede yaþanan tüm diðer geliþmelerde de oluþan bu birlikteliðin büyük bir
katkýsý olduðunu belirterek,“Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz ve
bu anlamda esnafýmýzýn da her zaman her konuda yanýndayýz” dedi.
Ziyarette; ÇESOB Baþkaný ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Berberler ve
Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan
Coþgun, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný
Recep Gür, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut,
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yakup
Torun, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif
Akdað, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý
Baþkaný Mehmet Gayretli, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Sebzeciler
ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz
ile Alaca Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Turan Ongu yer aldý. Haber Merkezi
‘Gazze Konvoyu’na davet
Enise Aðbal
ÝHH Çorum Þubesi, Gazze’de
yaþanan insanlýk dýþý katliamlara
dikkat çekmek amacýyla konvoy
düzenleyecek.
Bugün saat 20.30’da ÝHH’nýn
Eþref Hoca Caddesindeki ofisinden
hareket edecek konvoya tüm Çorum halkýný davet eden ÝHH Çorum
Þube Baþkaný Selim Özkabakçý,
“Filistin’de bir halk yok ediliyor,
Selim Özkabakçý
Siyonist katiller Müslüman halklarýn
gözünün içine bakarak çocuklarý, kadýnlarý öldürüyor. Siyonist Ýsrail büyük
þeytan Amerika’nýn desteðiyle Gazze’deki katliamlarýna devam ediyor.
Bizler de Gazze’de yaþanan bu insanlýk dýþý katliamlara dikkat çekmek için
Çorum ÝHH olarak araçlarýmýzla Çorum’da Gazze Konvoyu düzenliyoruz
ve duyarlý kardeþlerimizi konvoya
bekliyoruz.” dedi.
PYBS tercihleri alýnmaya baþlandý
Parasýz Yatýlýlýk ve
Bursluluk
Sýnavý
(PYBS) sonuçlarýna göre yapýlacak yerleþtirme
iþlemleri için tercihler
alýnmaya baþlandý.
PYBS Tercih ve
Yerleþtirme Kýlavuzu'na göre, baþvuru
þartlarýný taþýmadýklarý
halde sýnava girerek parasýz yatýlýlýk veya bursluluk hakký kazanan öðrencilerin kayýtlarý yapýlmayacak. PYBS sonucunda yatýlýlýðý kazanan öðrenciler, nakil
þartlarýný taþýsalar bile
en az bir ders yýlý öðrenimlerini tamamlamadan parasýz yatýlý olarak
nakilleri yapýlamayacak. Öðrencilerin, tercihlerini bu durumu göz
önüne alarak yapmalarý
gerekiyor.
BURS ALAMAYACAKLAR
Cinsiyetine, okul
türüne ve alan ya da dalýna uygun pansiyonu
olmayan okullarý tercih
edip kazananlar parasýz
yatýlýlýk hakkýndan faydalanamayacak. Bu durumdaki öðrencilerin
bursluluða geçirilmeleri
de mümkün olmayacak.
Tercihleri doðrultusunda bir okulu parasýz yatýlý olarak kazanan öðrenci bu hakkýný baþka
okulda kullanamayacak.
Ortaöðretim kurumlarýnýn ara sýnýfla-
rýnda okuyan öðrenciler, halen öðrenim gördükleri okul türü, sýnýf
ve alan ya da dal dýþýnda baþka bir okul türü,
sýnýf ve alan ya da dalý
bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemeyecek.
Öðrencilerin
PYBS sonucuna göre
yatýlýlýk ya da bursluluk
hakkýndan faydalanmasý, Yatýlý Bölge Ortaokulu'nda (YBO) parasýz yatýlý olarak öðrenimini tamamlayanlarýn
sýnavsýz olarak, ortaöðretim kurumlarý pansiyonlarýna yerleþtirilmesi için belirtilen tarihlerde tercih baþvurusu yapýlmasýndan öðrenci
velisi, bilgilendirme ve
elektronik onaylamadan ise okul müdürlüðü
sorumlu olacak.
YEP ile öðrenci
alan pansiyonlu okullarý kazanarak kayýtlarýný
yaptýran ve parasýz yatý-
lý olarak öðrenim görmek isteyen öðrencilerden parasýz yatýlý okuma þartlarýný taþýyanlara, cinsiyetine uygun
pansiyon bulunmasý halinde, yatýlýlýk kontenjaný çerçevesinde Ýlköðretim ve Ortaöðretim
Kurumlarýnda Parasýz
Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliði hükümleri gereðince; Yerleþtirmeye
Esas Puan'a (YEP) göre
yapýlacak sýralama ve
yerleþtirme ile parasýz
yatýlý olarak öðrenim
görme hakký saðlanacak. Bu öðrencilerde
ayrýca
PYBS'yi kazanma
þartý aranmayacak. Pansiyonlarda paralý yatýlý
kalmak isteyen öðrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralý yatýlý kalabilecek.
PYBS'ye baþvuru-
da bulunarak parasýz
yatýlýlýðý tercih edenler
ile Yatýlý Bölge Ortaokulunu (YBO) baþarý
ile tamamlayarak parasýz yatýlýlýk hakkýndan
yararlanmak isteyen
öðrencilerin; parasýz
yatýlý olarak yerleþtirilmeleri Ýlköðretim ve
Ortaöðretim Kurumlarýnda Parasýz Yatýlýlýk,
Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliði hükümleri ile Parasýz Yatýlýlýk
ve Bursluluk e-Kýlavuzu'nda belirtilen þartlara
göre Kontenjan Tablolarý'nda belirtilen durumlarýna ve cinsiyetlerine uygun okullarý tercih etmeleri halinde
gerçekleþtirilecek.
Adaylardan, bursluluk tercihi dahil toplam 5 tercih alýnacak.
Adaylar tercihlerini 15
Aðustos'a kadar yapabilecek.(AA)
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Çorum saðlýkta
merkez olmalý’
Erol Taþkan
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
Çorum’un saðlýkta merkez olmasý gerektiðini
söyledi.
‘500 milyon ilave saðlýk yatýrýmý’
Tabip Odasý’ný ziyaretinde konuþan Ceylan,
Çorum’un saðlýkta geldiði noktanýn önemli olduðunu belirten hatýrlatarak, sadece Kargý, Bayat, Ýskilip, Alaca ve merkez hastane inþaatýnýn
500 milyonluk yatýrým olduðunu söyledi. Yeni
hastanelerin donatýmlarýnýn ayrý bir maliyet olacaðýný belirten Ceylan, "2015'in sonunda 5 hastanemiz tamamen bittiðinde Çorum'a 500 trilyonluk ilâve saðlýk yatýrýmý yapýlmýþ olacak."
dedi.
‘Çorum saðlýkta üs olabilir’
Týp Fakültesi’ni çok önemsediklerini belirten Ceylan, Çorum'u iki yýl sonra týp öðrencileri
ile buluþturacaklarýný söyledi. Ceylan, "Saðlýk
Bakan Yardýmcýsý Sayýn Agah Kafkas'ýn katýlýmýyla Tüp Bebek Merkezi'nin açýlýþýnda Sayýn
Rektörümüz bir konuþma yaptý. Çorum’un artýk
saðlýk kenti haline gelmesi gerektiðini vurguladý. Bence de doðru bir tespit. Özellikle Týp Fakültesi'nin inþasý ve öðretim elemanlarýnýn sayýsýnýn artmasý ile beraber Çorum'u saðlýkta merkez haline getirmemiz lazým. Týp Fakültesi öðrencilerini kaliteli bir eðitim zemini hazýrladýktan sonra Çorum'a getireceðiz." diye konuþtu.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum Tabip Odasý yönetimine kutlama ziyaretinde bulundu.
AK Parti Tabip Odasý’ný kutladý
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum
Tabip Odasý yönetimine kutlama ziyaretinde bulundu.
Bazý parti yöneticilerinin de katýldýðý ziyarette, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile yönetim kurulu
üyeleri hazýr bulundu.
Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK)'ný önemsediklerini belirten AK Parti Ýl Baþkan Ahmet Sami Ceylan,
"Parti olarak bizim ilkelerimizde STK'larla birlikte çalýþmak var. Ortak akýlla, birlikte hareket ederek Çorum'a
yeni bir þeyler katmak var. Tabi sizlerde odanýza kayýtlý
üyelerinizin çalýþma ortamlarýný iyileþtirmek, güzelleþtirmek için bizlerden taleplerde bulunabilirsiniz. Bizler
her zaman parti olarak sizlere yardýmcý oluruz." dedi.
Önümüzdeki sürecin Türkiye için önemli olduðuna dikkat çeken Ceylan, “10 Aðustos ilk kez halkýn
cumhurunu seçeceði tarih. Türk demokrasisinde, Türk
tarihinde bir dönüm noktasý. Halk kendi baþkanýný kendisi seçecek. O yüzden bu tarihi çok önemsiyoruz. Çorum'da ve Türkiye'de demokratik olgunluk içinde, huzurlu bir þekilde seçime gidiyoruz. Propaganda dönemi
huzur içerisinde geçiyor. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu destekleyen CHP ve MHP il baþkanlarýna da huzur ortamýna katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum” diye konuþtu.
Çatý Aday Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun Çekoslavakya tarihi ile ilgili sözlerinin gaf deðil cahillik olduðunu
savunan Ceylan, "Herhalde yakýnda Yugoslavya'nýn
varlýðýndan bahseder. Böyle dünya tarihinden haberi olmayan ve çok önemsediðimiz Ýstiklal Marþý'ný bilmeyen, kýtalarýný bilmeyen bir cumhurbaþkaný adayýný desteklemek de bence biraz düþündürücü. Ýstiklal Marþý'ný
bilmiyorsa ne bu toplumu bilebilir, ne hissiyatýný bilebi-
7
lir, ne bu toplumun sevinçlerine ortak olabilir, nede
üzüntülerini bilebilir. Halkýmýz 10 Aðustos'ta gereken
cevabý verecektir." þeklinde konuþtu.
Tabip Odasý'nda iyi bir yönetimin kurulduðuna
inandýðýný dile getiren Ceylan, þöyle devam etti; "Çorum'da þu anda Tabip Odasý'nýn ayaklarý yere bastý. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Güzel bir yönetiminiz
var ve Çorum'da týp çalýþanlarý adýna güzel hizmetler
yaparsýnýz. Son Torba Yasa'da saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmesine yönelik adýmlar atýldý.
Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn farkýndayýz. Bu konuda gerekli çalýþmalarý yapýyoruz.”
Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný dile getirdi
Tabip Odasý olarak hekimlerin özlük haklarýný, çalýþma þartlarýný savunacaklarýný belirten Tabip Odasý
Baþkaný Mustafa Azak, gerçek manada demokratik bir
yönetim anlayýþýný benimsediklerini söyledi. Azak,
"Bundan önceki dönemlerde veya merkez konseyinin
tasvip ettiði veya uyguladýðý yönetim anlayýþýný biz çok
fazla tasvip etmiyoruz. Çünkü esas gayemiz hekimlerin
özlük haklarý, çalýþma þartlarý, emeklilik haklarý. Bu konular üzerinde çalýþýlmasý, eðer o konular halledilirse diðer konulara deðinilmesi taraftarýyýz. Özellikle iktidar
partisinden bu konuda desteklerini bekliyoruz. Baþbakanýmýz hemþireler haftasýnda yýpranma payý ile ilgili
açýklamalarda bulundu. Yýpranma payý bizi çok mutlu
etti. Bu, saðlýk çalýþanlarý için bir kazanýmdýr. Ancak
emeklilikle ilgili ek ödemelerin kesilmesi konusunda bir
çözüm üretilmeli." dedi.
Azak konuþmasýnýn sonunda seçim ile ilgili Türkiye için en hayýrlýsýnýn olmasýný diledi.
AK Parti yöneticileri Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, kuruyemiþçi esnafý ile bir araya geldi.
Baþkan Hamza Karataþ
kuruyemiþçileri dinledi
Osmancýk
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, ilçe
merkezinden geçen
D100 Karayolunda
Karayollarý
tarafýndan yapýlacak
çevre düzenlemesi
nedeniyle yol
güzergahýnda faaliyet
gösteren
Kuruyemiþçi esnafý
ile bir araya geldi.
Osmancýk
Belediye Meclisinde
düzenlenen
toplantýya Baþkan
Karataþ'ýn yaný sýra
Ak Parti Ýlçe Baþkaný
Oðuzhan Kaya, Esnaf
ve Sanatkarlar Odasý
Baþkaný Bayram
Çalýþkan, Esnaf
Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Baþkaný
Recep Aker,
Kuruyemiþçiler
Derneði Baþkaný
Muharrem Atagün ve
yol güzergahýnda iþ
yeri olan esnaflar
katýldý.
D100
Karayolunda
yapýlacak
düzenlemeye iliþkin
görüþlerini belirten
kuruyemiþçiler, ilçe
ekonomisine en
büyük katkýyý
doðrudan sýcak para
giriþi saðlayan yol
güzergahý esnafýnýn
yaptýðýný belirterek
yolun bariyerlerle
kapanmasý
durumunda ticaretin
zarar göreceðini ve
ilçe ekonomisinin
olumsuz
etkileneceðini dile
getirdiler.
ÇALIÞMALAR
SEZONDAN
SONRA
YAPILMALI
Karayollarýnýn
çalýþmalara trafik
yoðunluðun olduðu
tatil dönüþünde
baþlamasýnýn sektörü
olumsuz
etkileyeceðini dile
getiren
Kuruyemiþçiler
Derneði Baþkaný
Muharrem Atagün
"Karayollarý bayram
tatili sonundaki
hareketliliðin sona
ermesini beklemeden
çalýþmalarý baþlattý.
Bu durum sadece
sektörü olumsuz
etkilemekle kalmýyor
þehir içi trafiðini de
tehlikeye sokuyor.
Yol güzergahýndaki
esnafýn yýlda iki
önemli sezonu var,
Ramazan Bayramý ve
Kurban Bayramý. En
iyi sezonda
çalýþmalarýn
baþlamasý esnafýmýzý
Karayollarý tarafýndan D100 Karayolunda yapýlacak çevre düzenlemesi masaya yatýrýldý.
Toplantý Osmancýk Belediye Meclisinde düzenlendi.
Karayollarýnýn çalýþmalara trafik yoðunluðun olduðu
tatil dönüþünde baþlamasý talep edildi.
zor duruma
sokacaktýr.
Çalýþmalar en
azýndan Kurban
Bayramý sonrasýna
býrakýlmalýdýr" diye
konuþtu.
TRAFÝK
GÜVENLÝÐÝ DE
ÖNEMLÝ,
ESNAFIMIZIN
TÝCARETÝ DE
Trafik güvenliði
nedeniyle D100
karayolunda bir
düzenleme
yapýlmasýnýn hayati
önem taþýdýðýný ifade
eden Osmancýk
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ,
trafik güvenliðinin
yaný sýra esnafýn da
olumsuz
etkilenmeyeceði bir
çalýþmanýn yapýlmasý
için özveri
gösterdiklerini
söyledi.
Karataþ, yol
güzergahýnda
kuruyemiþ
sektöründe faaliyet
gösteren esnafýn ilçe
ekonomisine
katkýsýný
önemsediklerini
belirterek "Ýlçemizin
merkezinden geçen
D100 Karayolu,
ilçemizin geliþmesine
ve büyümesine katký
saðlayan önemli bir
unsur. Yol
güzergahýnda faaliyet
gösteren esnafýmýzýn
ilçemizin
ekonomisine
katkýsýný biliyor ve
önemsiyoruz. Bu
nedenle yapýlacak
düzenlemenin hem
esnafýmýzý maðdur
etmeyecek, hem de
trafik güvenliðini
tehlikeye atmayacak
þekilde yapýlmasý için
çaba harcýyoruz.
Çünkü trafik
güvenliði de önemli,
esnafýmýzýn ticareti
de. Daha önce de
belirli noktalara alt
geçit ya da üst geçit
yapýlarak ilçemize
giriþ çýkýþýn
kolaylaþtýrýlmasý için
taleplerde bulunduk.
Yapýlacak düzenleme
ile ilgili sizlerin
taleplerini de
yetkililere
aktaracaðýz.
Amacýmýz ilçemiz
için en iyi projenin
uygulanmasýdýr."
ifadelerini kullandý.
ÇALIÞMALAR
MÝLLETVEKÝLLER
ÝNÝN TAKÝBÝNDE
Ak Parti Ýlçe
Baþkaný Oðuzhan
Kaya da projenin
2008 yýlýndan beri
takipçisi olduklarýný
belirterek, ilçenin
yararýna olacak en iyi
projenin uygulanmasý
için gerekli
giriþimleri siyasi
olarak da yaptýklarýný
ifade etti. Kaya, Ak
Partili
milletvekillerinin
konuyla yakýndan
ilgilendiðini ve
esnafýn taleplerinin
gerekli kurumlara
iletildiðini kaydetti.
Haber Merkezi
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
‘Tecrübelerinizden
faydalanmak istiyoruz’
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný
Ali Koçkaya ve
Meclis üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. 30 Mart seçimlerindeki baþarýsý dolayýsýyla hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Çatma ve
Meclis üyeleri Baþkan Külcü'ye ikinci
döneminde baþarýlar dileyerek, "Tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz." dediler.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ilçe belediyelere destek vereceklerini belirtti.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ile meclis üyeleri Baþkan Külcü’yü ziyaret etti.
‘Çorum Belediyesi aðabey belediyemiz’
Ziyarette konuþan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma,
Baþkan
Külcü'nün hem Ankara tecrübesine
hem de ikinci kez
belediye baþkaný seçilmiþ olmasýna dikkat çekerek Ýskilip'in sorunlarý için
Külcü'den destek istedi. Çatma,"Biz
kardeþ belediyeyiz.
Çorum Belediyesi
bizim aðabey belediyemiz. Geçmiþ
dönemde de tüm ilçelere yaptýðý yardýmlarla aðabey belediye olarak Türkiye'ye örnek oldu."dedi.
‘Ýskilipli Atýf
Hoca'nýn torunlarý
bizim kardeþimizdir’
Baþkan Çatma, "Tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz." dedi.
Baþkan Külcü, Ýskilip heyetine tam destek sözü verdi.
“Ýskilipli Atýf
Hoca'nýn torunlarý
bizim kardeþimizdir” diyen Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü ise "Beklentilerinizi yerine getireceðiz." dedi. Veren el, alan elden
üstündür anlayýþýna
vurgu yapan Külcü,
"Ýskilip'e tecrübelerimizi aktarma konusunda
cömert
olacaðýz. Siyasi görüþüne, hayat anlayýþýna bakmaksýzýn
herkese eþit hizmet
üretmek durumundayýz. Herkes bizim
kardeþimiz" diye
konuþtu.
Külcü, 20042009 yýllarý arasýnda Çorum Belediyesi'nin ilçelere yaptýðý 8 trilyonluk yardýma dikkat çekerek
"Daha önceki tartýmýz neyse o devam
edecek." dedi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nun
da hazýr bulunduðu
ziyaret hatýra fotoðrafý çekilmesiyle sona erdi.
(Haber Merkezi)
Çorum gzetesi Ýmtiyaz Sahibi TSYD Çorum Þube Temsilcisi Selahattin
Ezer'in oðlu Serhat Ezer hayatýný Derya Beyazsakal ile birleþtirdi.
Serhat ile Derya evlendi
Çorum Gazetesi
Ýmtiyaz Sahibi TSYD
Çorum Þube
Temsilcisi Selahattin
Ezer'in oðlu Serhat
Ezer hayatýný Derya
Beyazsakal ile
birleþtirdi.
Gülþen-Selahattin
Ezer çiftinin oðullarý
M.Serhat Ezer,
Cevriye-Abdullah
Beyazsakal çiftinin
kýzlarý Derya
Beyazsakal ile dünya
evine girdi.
Anvatarn Otel’de
düzenlenen düðün
törenine Vali Sabri
Baþköy, Vali
Yardýmcýsý Ali Deniz
Sürmen, Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan
Tarancý, Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya,
YEDAÞ Ýl
Koordinatörü Ýlyas
Akyol, MÜSÝAD
Çorum Þube Baþkaný
Rumi Bekiroðlu,
Çorum Gazeteciler
Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Dairesi Memuru Erdem Sakýnmaz kýydý.
Cemiyeti Baþkaný
Þevket Erzen, Basýn
Ýlan Kurumu Çorum
Þube Müdürü Osman
Bolluk, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, MHP MYK
Üyesi Genel Baþkan
Baþdanýþmaný Çorum
Eski Milletvekili
Hidayet Vahapoðlu,
MHP Ýl Baþkaný Vahit
Demiran, MHP
Merkez Ýlçe Baþkaný
Bekir Çetin, Türk
Büro Sen Çorum
Þube Baþkaný Sami
Demiran, Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan
Tarancý, Ýþadamý
Alaattin Ezer yaptý.
Nikah töreninde Vali
Sabri Baþköy, yaptýðý
kýsa konuþmada genç
çifti kutlayarak, bir
ömür boyu
mutluluklar diledi ve
nikah cüzdanýný
Derya Beyazsakal'a
verdi.
Hakimiyet genç
çifte hayýrlý olsun der,
ömür boyu mutlulur
‘Denetlenmeyen oy pusulasý yok’
Ortada gezen denetlenemeyen oy pusulasý yok' Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkaný Sadi
Güven, "18 milyon fazla oy pusulasý basýldýðý" iddialarýyla ilgili sorularý yanýtladý.
Kamuoyunda cumhurbaþkaný
seçimi için gereðinden fazla oy pusulasý bastýrýldýðý, sorumluluðun
kime ait olduðu, sayýmýn yapýlýp
yapýlmadýðý konularýnýn konuþulduðunu söyleyen Güven, YSK'nýn
görev ve yetkilerinin 298 sayýlý
Kanun'un 14. maddesiyle belirlendiðini hatýrlattý.
Bu maddenin birinci fýkrasýnda, oy pusulasý konulacak zarflarýn
imali, 2. fýkrasýnda da birleþik oy
pusulalarýnýn basýmýnýn düzenlendiðini kaydeden Güven, yasa gereðince oy pusulalarý ve zarflarýn
YSK tarafýndan bastýrýldýðýný ifade
etti.
Güven, 298 sayýlý Kanun'da
ayrýca, oy pusulalarýnýn 400'lük
paketler halinde bastýrýlacaðý ve
her bir sandýk için bir paketin ilçe
seçim kuruluna gönderileceðinin
düzenlendiðini hatýrlattý.
Kurul kararlarýyla cumhurbaþkaný seçiminde yurt içinde bir
sandýk bölgesinde seçmen sayýsýnýn 400, yurt dýþýnda ise 700 olarak
belirlendiðini söyleyen Güven, þu
bilgileri verdi:
"Kurulumuz 11 Haziran tarihli kararýyla 400 seçmenin oy
kullanacaðý sandýk için gönderilecek oy pusulasýnýn 298 sayýlý Kanun'un 86. maddesinin ikinci fýkrasý ile ayný kanunun 94. maddesi
hükümleri de gözetilerek 420'lik,
700 kiþinin oy kullanabileceði yurt
dýþý sandýk için 720'lik paketler halinde hazýrlatýlmasýna karar vermiþtir. 298 sayýlý Kanun'un 14.
maddesinin 2. fýkrasý, sandýklarda
oy kullanacak seçmenin 400'den
az olmasý halinde dahi standart paketler halinde oy pusulalarýnýn
gönderilmesini öngörmüþtür. Kurulumuz da bu nedenle seçmen sayýsý 400'ün altýnda bulunan sandýklara da yasa gereði standart paketler göndermiþtir."
Düsseldorfta su baskýnýnda
112 bin 320 oy pusulasý zayi
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nun da hazýr bulunduðu ziyaret hatýra fotoðrafý çekilmesiyle sona erdi.
Çam ile çok sayýda
davetli katýldý.
Genç çiftin
nikahýný Belediye
Evlendirme Dairesi
Memuru Erdem
Sakýnmaz kýydý.
Çiftin þahitliðini ise
Vali Sabri Baþköy,
AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan,
MHP MYK Üyesi
Genel Baþkan
Baþdanýþmaný
Hidayet Vahapoðlu,
MHP Ýl Baþkaný Vahit
Baþkan Güven, cumhurbaþkaný seçiminde 42 gümrük kapýsýnda oy kullandýrýldýðýný ifade
ederek, þöyle konuþtu:
"Gümrüklerde oy kullanacak
seçmen sayýsý kesin bilinemediðinden 400'lük paketler halinde
toplam 1.500.000 oy pusulasý ilçe
seçim kurullarýna gönderilmiþtir.
Ýlçe seçim kurullarýna sandýklarýn
yüzde 2'si kadar yedek paket gönderilmektedir. Bunun ne derece
doðru olduðu Düsseldorfta yaþanan su baskýnýnda anlaþýlmýþtýr.
112 bin 320 adet oy pusulasý zayi
olmuþ olup, tutanakla imha ettirildikten sonra yeniden gönderilmiþtir."
belli
Oy pusulalarýnýn daðýlýmý
Güven, YSK tarafýndan bastýrýlan toplam 75 milyon 708 bin
180 adet birleþik oy pusulasýnýn
daðýlýmýný da açýkladý.
Buna göre, yurt içinde kurulacak 165 bin 106 sandýðýn her bi-
rine 420'lik paketler halinde pusula gönderildiðini kaydeden Güven,
bu nedenle yurt içi için
165.106x420 = 69.344.520 yani
toplam 69 milyon 344 bin 520 adet
oy pusulasý olduðunu bildirdi.
Sandýklarýn yüzde 2'si olan
4003 sandýk için 420'lik paketlerde
yedek oy pusulasý hazýrlandýðýný
kaydeden Güven, böylece yedek
oy pusulasý sayýsýnýn da 1 milyon
681 bin 260 olduðunu ifade etti.
Gümrüklere standart 1 milyon 500 bin, yurt dýþýnda 4 bin 106
sandýkta 720'lik paketlerde toplam
2 milyon 956 bin 320, yüzde 2 yedek olarak da 113 bin 760 oy pusulasý gönderildiðini bildiren Güven,
böylece toplam 75 milyon 595 bin
860 oy pusulasýnýn daðýtýmýnýn yapýldýðýný kaydetti.
Baþkan Güven, bu toplam sayýya Düsseldorf'ta zayi olan 112
bin 320 oy pusulasý da eklenince
bastýrýlan oy pusulalarýnýn genel
toplamýnýn 75 milyon 708 bin 180
adet olacaðýnýn görüleceðini kay-
detti.
Güven'in verdiði bilgilere göre daðýlým þöyle gerçekleþti:
Yurt
içi
Sandýk
:
165.106x420 = 69.344.520
%2 yedek (4.003 Paket) :
4.003x420 = 1.681.260
Gümrük
(Standart)
:
1.500.000
Yurt dýþý : 4.106x720 =
2.956.320
%2 Yedek (158 Paket) :
158x720 = 113.760
Toplam : 75.595.860
Düsseldorf 156x720 112.320
Genel toplam: 75.708.18
"Güvenli þekilde bastýrýlýp
daðýtýldýðý bilinmelidir"
"Oy pusulalarýnýn güvenli bir
þekilde bastýrýlýp daðýtýldýðý bilinmelidir" diyen Güven, tutanakla
bastýrýlan oy pusulasý ve zarflarýnýn belirtilen planlama doðrultusunda ilçe seçim kurullarýna gönderildiðini aktardý.
Oy pusulasý paketlerinin kaçar adet bastýrýlacaðýnýn yasa gereði YSK tarafýndan kararlaþtýrýldýðýný yineleyen Güven, þunlarý kaydetti:
"Kararýn alýndýðý tüm toplantýlara ülke seçmeninin yüzde 95'ini
oluþturan Adalet ve Kalkýnma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Halklarýn Demokratik Partisi temsilcileri de katýlmaktadýr.
Oy zarflarý ve birleþik oy pusulalarýnýn gönderildiði ve tutanakla teslim edildiði ilçe seçim kurullarýnda da ilçede en çok oy almýþ dört siyasi parti temsilcisi ile
ilçe seçim kurullarýnýn oy zarflarýný ve birleþik oy pusulalarýný tutanakla teslim ettiði sandýk kurullarýnda, en çok oyu alan beþ siyasi
parti temsilcisi bulunmaktadýr. Görüldüðü gibi birleþik oy pusulasý
basým kararýnda, oylarýn kullanýlýp
artan birleþik oy pusulalarýnýn tutanakla tespiti aþamalarýnýn tamamýnda siyasi partiler olduðu gibi ilçe seçim kurullarý ile sandýk kurullarýnda, oy daðýlýmýnýn ülke genelinde yaklaþýk yüzde 95’ini temsil
eden iktidar, anamuhalefet ve muhalefet partilerinin temsilcileri bulunmaktadýr. Ortada gezen, denetlenemeyen oy pusulasý yoktur."
(AA)
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
9
‘Erdoðan milletten tokat yiyecek’
Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Genel
Baþkaný Devlet Bahçeli,
30 Mart yerel seçimlerinde Çorum’un Sungurlu
ilçesinde partisinden belediye baþkaný seçilen
Abdulkadir Þahiner’i ziyaret etti. Baktat tesislerinde partililer tarafýndan
karþýlanan Bahçeli, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve kurmaylarýný
eleþtirdi.
Cumhurbaþkanlýðý
seçiminin genel seçimler
gibi algýlanmamasýný isteyen Bahçeli, “Genel seçimlerde siyasi partilerimiz seçime katýlma niteliði taþýyan partiler olarak
milletimizin huzuruna çýkarak kendi görüþ ve ideolojileri doðrultusunda
milletimize sunabileceði
hizmet paketini anlatarak
destek isteyebilir. Nitekim de geçmiþ dönemlerde bu böyle olmuþtur.
Ama cumhurbaþkanlýðý
memiþtir. O dönemden
yaþanan sosyal þiddet
ekonomik kriz ve beraber
deðerlendirilerek Türkiye'de demokrasi ortadan
kaldýrýlmýþ, siyasi partiler
feshedilmiþ, meclis kapatýlmýþ ve belli bir dönem
bir ara rejimle muhatap
olunmuþtur. Onun için
cumhurbaþkanlýðý seçimleri her ülke için önemlidir ama Türkiye için çok
daha önemlidir. Þimdi ise
bir yasa deðiþikliði ile
meclisteki seçilme milletimize devredilmiþ ve seçimler millet tarafýndan
gerçekleþtirilecektir.
Þimdiki seçimler bu anlayýþla olacak ilk turu 10
Aðustos ikinci turu 24
Aðustos olmak üzere iki
dönemde yapýlacak olan
seçimlerle cumhurbaþkanlýðý seçimi sonuçlandýrýlmýþ olacaktýr” diye
konuþtu.
Bugün böyle bir fýrsatýn milletin önünde
Tayyip Erdoðan aday olmayý düþünüyorsa, baþbakanlýktan 11 Temmuz
itibariyle ayrýlmasý ve diðer adaylarla eþti haklara
sahip bir yarýþýn içerisine
olmasý gerekir. Geçmiþte
bu düþünülmemiþse þimdi düþünmek lazým demiþtir. Tabi AKP'nin bazý
sözcüleri yasada böyle
bir mecburiyet yok onun
için baþbakan olarak girmesinde bir sakýnca bulunmaz diyerek gerçeði
bilmelerine raðmen eþitsizliðin farkýnda olmalarýna raðmen adaletsiz bir
uygulamayý ortaya koymalarýna raðmen bunda
ýsrarcý olmuþlardýr. Þimdi
düþününüz, adayýn bir tanesi baþbakan arkasýndan
devletin bütün imkanlarýný da seferber ediyor. Ana
uçaðý baba uçaðý ile Türkiye'yi dolaþýyor, helikopterlerle bir yerlere kadar devamýný saðlýyor
resmi arabalarla alanlara
baþbakan yardýmcýsý deðil, bunun patronu millettir. Baþkalarý gibi özel televizyonlarýn patronu gibi hareket edemezsiniz.
Bu adaletsizliði yapamazsýnýz. Her gün mitinglerde Recep Tayyip
Erdoðan, iftarlardan sonra, nerede bir iftar masasý
bulsa oraya gidiyor, bir
buçuk saat de orada konuþuyor. Ýkisini beraber
TRT veriyor. Biz ne yapýyoruz, teþekkür, tebrik,
takdirlerimizi sunmak
için nerede bir belediye
baþkanlýðý kazanmýþ, yol
üstünde kimimiz varsa
onlarý ziyaret ederek derdimizi anlatmaya çalýþýyoruz. Bize bu zulmu niye yapýyorsunuz. O sebepten dolayý adaletsiz
baþlayan bir seçim vardýr.
Devletin imkanlarý ve vatandaþlarým imkanlarý bu
manada farklýlýk göstermektedir. MHP bu imkanlar içerisinde çalýþmalarýný sürdürmektedir.
O bakýmdan bu adaletsizliðin giderilmesi, Recep
Tayyip Erdoðan devletin
tüm imkanlarý istismar
etmesine raðmen seçim
kaybý ile ancak adaletli
bir hale gelebilir” ifadelerini kullandý.
"BAÞBAKAN RECEP TAYYÝP ERDOÐAN CUMHURBAÞKANI ADAYI OLAMAZ"
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdülkadir Þahin, Bahçeli’ye birlikte
çekilmiþ fotoðraflarýn tablosunu hediye etti.
seçimi Anayasamýza göre geçmiþte parlamentoda gerçekleþtiriliyordu.
Yani TBMM’de bulunan
siyasi partilerin deðerli
milletvekilleri kendi aralarýnda veya dýþarýdan
herhangi bir aday belirlemek suretiyle bir yarýþý
baþlatýyorlar. Ýster o zaman meclisin sayýsý 450
ister þimdiki gibi 550 olsun, milletvekilleri arasýnda bir uzlaþma oluþmak suretiyle seçimler
sonuçlandýrýlýyordu” dedi.
Ancak uygulamaya
bakýldýðýnda cumhurbaþkanlýðý seçimlerin hep
sancýlý ve sorunlu olduðunu dile getiren Bahçeli, “Cumhurbaþkanlýðý
seçimleri sýrasýnda demokrasimiz gölgelenmiþtir, muhtýralarla askýya alýnmýþtýr, darbelerle
belli bir süre ara verilmiþtir. Türkiye bir istikrarsýzlýða siyasi krizlere
sürüklenmiþtir sonuç itibariyle þekli ne olursa ol-
durduðunu
kaydeden
Bahçeli, “Takdir sizindir.
Dün milletvekilleri aracýlýðýyla mecliste yapýlmýþ
olan seçimlerin getirdiði
sýkýntýlarý,
sancýlarý,
muhtýralarý ara rejimleri
dikkate aldýðýnýzda millet
olarak ilk defa önünüze
böyle bir fýrsat geçiyorsa
güzel bir örnekle sonuçlandýrmak, huzur güven
ortamýnda seçimlerin sonucunu almak ve Türkiye'yi devletin baþýnda
boþluk yaratmayacak bir
istikrarlý ortama doðru
götürmekte yarar olacaðý
kanaatindeyiz. Onun için
bu seçimlere her siyasi
parti önem vermektedir
ancak millet tarafýndan
ilk defa seçilmiþ olmasý
düþünülürken, baþlangýçta yasadaki sýðlýk, boþluklar aceleye getiriliþler
þimdi bazý adaylar tarafýndan istismar edilir hale
gelmiþtir. Bunu hangi
partiden olursa olalým
bundan böyle eðer halk
seçecekse, bugünden eksiklikleri görüp, düzelt-
kadar geliyor, Ýstanbul’da
bir miting yapmýþ Ýstanbul’da ne kadar emniyet
mensubu varsa miting
alanýnda. 5 bin tane de
Ak Parti’nin özel güvenliði kurulmuþ. Belediyenin, devletin tüm imkanlarý ile bir miting olmuþ
þu kadar insan mitingde
vardýr diyerek övünülüyor ve televizyonlarda,
basýnlarda ayný fotoðraflarla mitingi veriyor”
þeklinde konuþtu.
Konuþmasýnda
TRT’yi de eleþtiren Bahçeli, “Þimdi biz ilçe ilçe
dolaþýyoruz. Burada televizyon kameralarýndan
birkaç tanesi var. Akþam
yayýnlayacaklarý da þüpheli hele bir tanesi var,
hele bir tanesi var TRT.
Hepimizin vergisi ile kurulan bir TRT var. Þimdi
bu TRT'nin bu seçimler
dönemindeki yayýnlarýnýn bir mukayesesi yapýlmýþ Recep Tayyip Erdoðan'a 500 saatin üzerinde, öbürlerine üç saat yedi saat arasýnda bir þeyle
MHP Genel Baþkaný Bahçeyi Sungurlu ve Laçin’i ziyaret etti.
sun bir cumhurbaþkaný
seçilmiþ ama bu seçilen
her zaman meclisteki bulunan milletvekillerinin
iradesi þeklinde oluþmamýþtýr. Zaman zaman deðiþik yöntemler ve müdahalelerle ülkemizde cumhurbaþkanlýðý seçimi olmuþtur. Yine hatýrlatmak
isterim ki, 1980 ara rejimi öncesinde cumhurbaþkanlýðý seçimi beþ ay
17 gün sürmüþ, sonuç alýnamamýþ bir baþka ifadeyle 114 tur yapýlmýþ,
cumhurbaþkaný seçile-
me yönünde dikkate alarak geliþmeleri hep beraber düþünmeliyiz” diye
konuþtu.
Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan’ý eleþtiren Bahçeli, “Üç aday seçime girecektir. Burada
adil olan, eþit olan herhangi bir haksýzlýða uðramadan seçimlerin ilkeli
ve dürüstü yapýlmasý düþünülmüþ olsa MHP’nin
yüksek seçim kuruluna
yapmýþ olduðu itiraz anlamýný bulmalýydý. MHP
ne demiþti eðer Recep
güya adil bir propagandaya fýrsat veriyor. Ey,
TRT'nin yöneticileri, genel müdürleri, haber müdürleri söylüyorum Allah
nasip eder, bir sorumluluk üstlendiðimde bu
adaletsizliðin hesabýný
sormazsam namerdim.
Þu meydaný, þu mütevazilikle doldurmuþ olan
insanlarýmýzýn yani kamu
kuruluþu niteliðindeki bir
televizyonun yöneticilerisiniz. Bu televizyona
bir patron arýyorsanýz bu
Recep Tayyip Erdoðan
deðil, RTÜK'ten sorumlu
Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan’ýn cumhurbaþkaný adayý olamayacaðýný savunan Bahçeli, konuþmasýnda þunlarý
kaydetti:
“Milliyetçi Hareket
Partisi, incelerseniz, geçmiþten bugüne kadarki
söylemlerimizi dikkate
alýrsanýz, 2000 yýlýndan
itibaren cumhurbaþkanlýðý seçimi mecliste gerçekleþtirilirken cumhurbaþkanýnýn nasýl olmasý,
cumhurbaþkanlýðýnýn görevlerinin ve sorumluluðunun ne olduðu buna
uygun bir þahsiyetin bulunmasýnýn gerekliliðini
dillenmiþtir. Bugün de
ayný þeyi söylüyoruz. Bir
tane cümlemizde deðiþiklik yok, bir tane cümlemizin içerisindeki kelimede kýrýklýk yok aldatma yok dün neye inanmýþsak þimdi de ayný þeyi
söylüyoruz. Ýþte Anayasa'nýn bu çerçevesinde
Anayasa'nýn 104. maddesindeki cumhurbaþkanlýðýnýn görev ve sorumluluðu altýnda nasýl bir
cumhurbaþkaný olmasý
gerektiðini ifade ederken,
iki gardaþ arasýnda sen
mi olacaðýn ben mi olacaðýn diye iþi piþirirlerken, Recep Tayyip Erdoðan'ýn aday olacaðý belli
de ortaklýðý oluþturuyorlar. Abdullah kardeþim
geçen dönem olmuþtu
kardeþliðimi yapacaðým
ben aday olacaðým diyor
aralarýnda ve netice itibariyle de belli bir süre sonra aday da oldu. Þimdi
aday Recep Erdoðan var,
bize göre Baþbakan Recep Erdoðan yok, aday
Recep Erdoðan var. Adaleti en azýndan böyle saðlayalým diyoruz. Recep
Tayyip
Erdoðan'dan
cumhurbaþkaný olmaz
olamaz. Bu sözümden
Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy vermiþ kardeþlerim de alýnmasýn gerçeði söylüyorum bu kafayla
baþbakanlýðýn
nereye
geldiðiniz biliyorsunuz,
bu kafayla cumhurbaþkanlýðýnýn da hangi felakete ülkeye götüreceðini
bileceksiniz. Yok diyorsunuz ki biz bu durumlardan memnunuz, AK
Parti’ye gönül verdik,
sevdamýz Erdoðan'dýr.
Onu cumhurbaþkaný yapmak istiyoruz diyorsanýz,
tercih sizindir. Ama Türkiye'nin geldiði yerde
toplumsal hareketliliðin
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Sungurlu’da halka hitap etti.
baþlamasý halinde, yaþanan sýkýntýlarda o zaman
vebali de taþýmak mecburiyetindesiniz Bunu böyle bileceksiniz. Recep
Tayyip
Erdoðan'dan
cumhurbaþkaný olmaz,
olamaz. Kamplaþmaya,
kutuplaþmayla, cepheleþmeyle gerilim stratejisi
ile kardeþ kavgasýna ülkeyi sürükleyecek yanlýþ
sözlerle, hakaretlerle yalanla dolanla bir þahýs
cumhurbaþkaný olmamalýdýr. Türkiye'de etnik temelli ayrýmlar, otuz altý
etnik temelle baþladýk,
baþladý, Türkiye’yi nereye getirdi þimdi mezhep
temelli ayrýmcýlýða devam ediyor. Geçenlerde
çýkmýþ sanki kendisine
özel olarak soran var. Diyor ki bir partinin gelen
baþkaný kast ettiði CHP,
Genel Baþkaný Alevidir
diyor. Bir partinin genel
baþkaný diyor bölücü bir
partiyi kast ederek genel
baþkaný Zaza’dýr diyor
ben de Sünniyim diyor.
Sormana ne gerek var,
söylemene ne gerek var
Ortadoðu Sunni-Þii ayrýmcýlýðý ile kan gölüne
düþmüþken, sen Türkiye'de cumhurbaþkaný olamadýðýn takdirde SünniAlevi kargaþasý mý yaratacaðýný söylüyorsun.
Recep Tayyip Erdoðan
Sungurlu'da, bu albayraklarýn altýnda söylüyorum eðer Türkiye'yi, böyle bir felakete götürmeye
niyetliysen,
IÞÝD’le
uzaktan yakýndan bir selamýn, sepetin varsa Türkiye'de bir felaketi ortaya
koyduðunu zaman senden bu ülkede eser kalmaz, öyle bir millet tokat
atar ki, havada takla atarsýn nereye düþeceðin
meçhul olur. Þimdi de
kalkmýþlar ayný yolla devam ediyorlar.”
17-25 ARALIK
OPERASYONLARINA
ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA
17 ve 25 Aralýk
operasyonlarýna da iliþkin açýklama yapan Bahçeli, "Türkiye'yi, bölmeye çalýþýyorlar. Hepsinden daha önemlisi, hepsinden çok daha önemli
gördüðümüz 17-24 Aralýk meselesidir. 17-24
Aralaýk’ýn adý rüþvet ve
yolsuzluktur. Þimdi bu
rüþvet yolsuzluk deþifre
oldu. Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy verenlerin deðil yöneticilerinin
yakasýna yapýþtý. Bunun
hesabýný vermeden yargý
önüne çýkmadan, bu
ayakkabý kutularý neyin
nesidir bu havuzlarda dolarla avronun ne iþi var.
Bu ihaleler kime nasýl veriliyor. Evlerle olan görüþmeler sýrasýnda paralarýn sýfýrlamanýn ne anlama geldiðini bize bir
anlatman lazým yargýya
çýkýp bunlarý söylemen
lazým Sayýn Recep Tayyip Erdoðan. 17-25 Aralýk’tan aklanmadan, paklanmadan, temizlenmeden senden cumhurbaþkaný olmamalýdýr. Ola-
maz. Þimdi de kalkmýþ,
ayak ayak üstüne atýyor,
kendini zaten cumhurbaþkaný gibi kabul ediyor
karþýsýna bizim bu televizyonlardan bir tanesinde de soru cevaplarla ön
hazýrlýklarý yapýlmýþ, tecrübeli, oturuþlarda bulunan insanlar soruyorlar,
cumhurbaþkanlýðýnýzýn
kesin olduðuna dair kamu araþtýrmalarýn sonuçlarý açýklanýyor cumhurbaþkaný olursanýz ne yapacaksýnýz. Diyor ki
cumhurbaþkaný olduðum
zaman anayasa çerçevesinde kalmayacaðým, hükümeti her zaman toplayabilirim. En geç ayda
bir ya Çankaya'da ya da
baþbakanlýkta toplarým
þöyle ederim böyle ederim atýyor tutuyor. Ýhaleleri yapabilirim, hava
meydanlarýný düþünür,
barajlarý þöyle yaparým
diyor. Yani baþbakanlýk
döneminde 17-25 Aralýk'ta ne yapmýþsa, bu defa diyor ki cumhurbaþkaný olarak da yapacaðýmý
bilin diyor. Yolsuzluk ve
rüþvetten kendisine yalakalýk yapanlara diyor ki
yin nesi bundan evvel
Mýsýr'da Rabia yok muydu ki sen bunu tespit edip
bize anlatýyorsun bu Rabia iþareti midir, baþka
iþaret midir. Benim son
döneminde þunlar þunlar
þunlar þunlar deþifre oldular. Bunlar kim dört tane bakan ve çocuklarý.
Þunu gizli tutayým diyor
eli böyle yani kalkýp da
bunu beþ parmak olarak
beþ gardaþý göstermeyin
de birini niye saklýyorsun. Dört tanesinin yolsuzluk ve rüþveti belli beþincisi, sensin oðlun Bilal’dir. Parmaðýný þöyle
kaldýrdýðýn gün 25 Aralýk'taki yolsuzluk halkasý
ailecek boynuna geçer
senin" ifadelerini kullandý.
EMNÝYET MENSUPLARINA YÖNELÝK OPERASYONLAR
Emniyet mensuplarýna yönelik operasyonlara da deðinen MHP lideri
Bahçeli, “Özellikle de
AKP’ye oy vermiþ kardeþlerime sesleniyorum.
Bir moda haline geldi.
Sabahýn altý buçuðunda
yedi buçuðunda bazý to-
racak. Tsunami ne biliyorsunuz dalgalarýn devi
demektir. Çünkü oraya
bir dalga yetmez o kadar
millete hakaret eden ihalelerin babalarý var. Onlarýn da alayýný almak lazým o dalganýn içerisine
onlar özel uçaklarý ile
yurt dýþýna kaçacaklarýný
zannediyorsa bu aziz
milletin Tsunamisi öyle
bir alacakaranlýkta gelir
ki alayýnýzý dalganýn içine alýr boðar atar. Allah’ýn izniyle o sebepten
dolayý Recep Tayyip Erdoðan’dan adalet bakaný,
o da belki aralarýna girecek demek ki o da dalganýn içinde olacak. Bak
Allah söyletti. Ama kýsaca söylüyorum Recep
Tayyip Erdoðan senden
cumhurbaþkaný olmaz
baþýný aðrýtma, yolsuzlukla ve rüþvetten kaçman mümkün deðil bari
sana oy vermiþ masum
insanlarý kandýrarak, hala
yanýna alarak hýrsýzlýðýna
soygununa kimseyi alet
etme ve bu iþten vazgeç.
Vazgeçmezsen sizin bileceðiniz iþ takdir Cenab-ý
Allah'ýndýr ama biz diyorsak ki senden aday ol-
MHP’liler Bahçeli’ye sevgi göstesirinde bulundu.
yine bal ve kaymak yiyeceksiniz beni takip edin
ediyor. Bunun, böyle olmayacaðýný biliyorsun
cumhurbaþkanlýðý köþküne kimse yalýn ayak gitmez ayaðýnda bir ayakkabýsý olur. Ama ayakkabý kutusu ile girdiðin anda herkes bakacak bu neyin kutusudur diye.
Cumhurbaþkanlýðýnýn
bahçesinin tanziminde
süs havuzlarý var oralara
bakýp kendisinin haramzadelerle oluþturduðu havuz gibi görürse, oradaki
aziz su artýk dolar, kendine gelmeye baþlarsa bir
baþka felakette öyle olur"
dedi.
RABÝA ÝÞARETÝNE ELEÞTÝRÝ
Baþbakan
Erdoðan’ýn zaman zaman
yaptýðý Rabia iþaretini de
eleþtiren Bahçeli, “Þimdi
kalkmýþ mecliste de dört
tane bakanýn deþifre edilmesi mecliste de soruþturma komisyonun kurulmasýyla, eli þöyle dolaþýyor neymiþ bu Rabiaymýþ. Sen 12 yýldan bu
yana 3 Kasým’dan bu yana bu ülkeyi yönetmiyor
musun 2012 ve sonrasý
dönemlerde bu iþaret ne-
parlanmalar oluyor evlere aniden geliniyor. Ramazan denmiyor, bayram
denmiyor. Askerlerden
alýnda þimdi de emniyet
müdürlerinden alýndý.
Yandaþ gazeteler yazýyor
bunlar þuydu. Yani 17-25
aralýk
yolsuzluðunun
savcýsýný hakim emniyet
mensuplarýný sürekli olarak bu yolsuzluðu tespitte gayret göstermiþ olan
insanlarý hepsini toplatýyor ve yandaþ gazeteler
de yazýyor birinci dalga
arkasýndan ikinci dalga
birisinde 34 tane birisinde 31 tane. Bu arada kendisinin bakanlarýndan aðlayan var. Hele sürekli bu
devam eder diyor. Demokratik açýlým zýrvasýyla ülkeyi ihanete sürükleyen de diðer alanlara da
yayýlabilir diyor. E þimdi
bu yayýla yayýla nereye
kadar varacak bu dalgalarýn alayý inançlý temiz
yoksul kimsesiz ama
memlekete
sevdalýsý
olanlarýn kýyýsýna bu dalga vuracak. Dün yoksulda bugün zengin olan
AKP’lilere bu hiç dalga
vurmayacak mý. Yine
söylüyorum, þu Türk
bayraðýnýn altýnda söylüyorum Allah nasip ederse
dalga deðil, tsunami vu-
maz, senden cumhurbaþkaný olmaz e bu kadar
güzide insana peki oluru
kimdir diye sorduklarýnda bir cevabýmýz olmasý
lazým bak halk söylüyor
hani tanýnmýyordu. Ekmeleddin Ýhsanoðlu bey,
birçok siyasi partinin etrafýnda bütünleþtiði, anayasa çerçevesinde cumhurbaþkanlýðý görevi yapacak yemine sadýk kalacak bir aziz millet evladýdýr. MHP'ye gönül vermiþ arkadaþlarýmýz da bu
adaya destek vermek suretiyle cumhurbaþkaný
olmasýný istiyoruz, gösterdiðimiz gayret budur
ve büyük çoðunluk da
Ekmeleddin bey etrafýnda bütünleþiyor. Öyleyse
pazar günü sandýða gidecek misiniz oraya vardýðýnýzda üç tane resmi görecek misiniz bunlarýn
içerisinde en tanýdýðýnýzý
her yönüyle biliyorsunuz
öbürü hakkýnda da kanaatiniz var tanýmadýðým
dediðiniz birisi var o da
Ekmeleddin beydir. Sevgi için ekmek, dirlik için
ekmek, her konu için ekmektir ve cumhurbaþkanlýðý için de Ekmeleddin beydir" diye konuþtu.
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
7 AÐUSTOS 2014
MHP Lideri Bahçeli, Osmancýk yolu Çorum þehir giriþinde partililerden oluþan kalabalýk bir grup tarafýndan karþýlandý.
MHP’lilerden Bahçeli’ye sevgi seli
Recep Mebet
Türkiye turuna çýkan Devlet Bahçeli, Çorum’da bir dizi temasta bulundu.
Yapýlan açýklamaya göre, 30
Recep Mebet
Aðustos 2014'ten geçerli olmak üzere
Jandarma Genel Komutanlýðý
37 general ve amiral bir üst rütbeye,
Lojistik Baþkaný hemþehrimiz
51 albay ise general ve amiralliðe
Tümgeneral Harun Ocaklý,
yükseltildi. 34 general ve amiralin
korgenerallik rütbesine yükseltildi.
görev süreleri bir yýl uzatýldý.
Daha önce Tunceli Jandarma
Bu yýl rütbe bekleme süresini
Bölge Komutanlýðý ve Jandarma
dolduran 41 general ve amiral
Ýstihbarat Dairesi Baþkanlýðý
kadrosuzluk nedeniyle 30 Aðustos, 2
görevlerinde bulunan Harun Ocaklý
general ise yaþ haddini doldurduðu
korgeneral oldu.
için 1 Eylül'den itibaren emekli
Yüksek Askeri Þura (YAÞ)
olacak.
toplantýsýnda alýnan kararlara göre,
Þura kararlarý doðrultusunda
Türk Silahlý Kuvvetlerinde görevli
Harun
Ocaklý
Jandarma
Genel Komutanlýðý’na
general, amiral ve albaylardan bir üst
hemþehrimiz Orgeneral Abdullah
rütbeye yükseltilecekler ile general ve
Atay atanýrken diðer bir hemþehrimiz Tümgeneral
amirallerden görev süresi bir yýl uzatýlacaklarýn
Harun Ocaklý ise korgeneralliðe yükseltildi.
durumlarý görüþülerek karara baðlandý.
Þirketimiz bünyesinde dolgun
maaþ+SSK ile çalýþacak DERGÝ
SATIÞI yapacak diksiyonu düzgün
BAYAN eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 533 680 23 22
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz ve su tesisatý ustalarý
alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2319)
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2297)
Bahçeli, Çorumlu partilileri selamladýktan sonra açýklama yapmadan yoluna devam etti.
Harun Ocaklý
korgeneral oldu
Öz Yýldýz Isý Mühendislik
Gülabibey Mah. Cemilbey Cad.
No: 119/22 ÇORUM
Tel: 0 532 498 76 48
Satýlýk Orta
Ilýca’da Bað
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
% 50 indirim
(Ç.HAK:1589)
Çorumlu MHP’liler, Bahçeli’nin elini öpmek için sýraya girdi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, karþýlamaya katýlan teþkilat yöneticileriyle birlikte fotoðraf çektirdi.
(Ç.HAK:2330)
Bahçeli, Ankara’ya dönmeden önce Çorum þehir merkezine de uðradý.
Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Genel
Baþkaný Devlet Bahçeli
dün Laçin ve Sungurlu
ilçelerini ziyaret etti.
Cumhurbaþkaný
Seçimi öncesinde
Türkiye turuna çýkan
Devlet Bahçeli,
Çorum’da da bir dizi
temasta bulundu.
MHP’li
belediyeleri ziyaret
ederek programýna
baþlayan Bahçeli,
Ankara’ya dönmeden
önce Çorum þehir
merkezine de uðradý.
MHP Lideri
Bahçeli, Osmancýk yolu
Çorum þehir giriþinde
partililerden oluþan
kalabalýk bir grup
tarafýndan karþýlandý.
MHP Ýl Baþkaný
Op. Dr. Vahit Demiran
ile Merkez Ýlçe Baþkaný
Av. Bekir Çetin ve
teþkilat yöneticilerinin
tam kadro katýldýðý
karþýlamada Kadýn
Kollarý Baþkaný Adalet
Avcu tarafýndan Genel
Baþkan Bahçeli’ye çiçek
verildi.
Aracýndan inerek
partilileri selamlayan
Bahçeli’ye Genel
Baþkan
Yardýmcýlarýndan
Eskiþehir Milletvekili
Ruhsar Demirel ve
Ankara Milletvekili
Zuhal Topcu, Teþkilat
Ýþlerinden Sorumlu
Genel Baþkan
Yardýmcýsý Þefkat Çetin,
Ýstanbul Milletvekili
Celal Adan, MHP Genel
Sekreteri ve Bursa
Milletvekili Ýsmet
Büyükataman, MYK
Üyeleri M. Hidayet
Vahapoðlu ve Mevlüt
Karakaya, Ülkü
Ocaklarý Genel Baþkaný
Olcay Kýlavuz da eþlik
etti.
Partililerle tek tek
tokalaþtýktan sonra MHP
Teþkilat yöneticileriyle
fotoðraf çektiren
Bahçeli, herhangi bir
açýklama yapmadan
tekrar aracýna binerek
Ankara’ya hareket etti.
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
11
Toplum saðlýðý mercek altýnda
29 bin kiþiye
KKKA eðitimi
Recep Mebet
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi ‘Aðustos
Ayý Toplantýlarý’ dün gerçekleþen oturumla sürdü.
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya’nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar
ve Yurdanur Özzehinli ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý.
Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile baþlayan
toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma
raporlarý görüþülerek oylandý.
ÇORUM’DA 14 TSM VAR
Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu
Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum’da faaliyet gösteren Toplum Saðlýðý Merkezleri ve sunduklarý hizmetler hakkýnda hazýrlanan raporu açýkladý.
Meclis üyelerinin bilgisine sunulan raporda Top-
lum Saðlýðý Merkezleri’nin görevleri ile Çorum’daki
faaliyetlerine yer verildi.
Çorum’da 14 adet Toplum Saðlýðý Merkezi
(TSM) bulunduðunu anlatan Yurdanur Özzehinli, bunlarýn yaný sýra Boðazkale, Dodurga, Oðuzlar, Ortaköy
ve Uðurludað ilçelerindeki entegre hastanelerin bünyesinde TSM’lerin bulunduðunu kaydetti.
Özzehinli, toplum saðlýðýný koruma ve saðlýk düzeyini yükseltmekten sorumlu TSM’lerin geniþ bir faaliyet alanýna sahip olduðuna dikkat çekti.
29 BÝN 468 KÝÞÝYE KKKA EÐÝTÝMÝ
Çorum’da toplum saðlýðýný tehdit eden hususlara
dikkat çeken Özzehinli, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi
(KKKA) Hastalýðý ile ilgili olarak TSM’ler aracýlýðýyla 2014 yýlýnda 124 köyde 29 bin 468 kiþiye birebir
eðitim verildiðini açýkladý.
Ýçme ve kullanma suyunun kontrolüne yönelik
yapýlan çalýþmalara deðinen Özzehinli, 2014 yýlýnda
480 noktadan denetim izlemesi, 1.106 noktadan ise
kontrol izlemesi amacýyla
numuneler alýnarak analiz
edildiðini ifade etti.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn
hayata geçirdiði Dumansýz
Hava Sahasý uygulamasý
kapsamýnda
Çorum’da
2014 yýlýnýn ilk 5 ayýnda 26
bin 581 adet iþyerinin denetlendiðini dile getiren
Özzehinli, 24 iþyerine ve
21 þahsa kanuna muhalefetten tutanak düzenlendiðini kaydetti.
Halil Ýbrahim Kaya’nýn baþkanlýðýndaki toplantýda TSM’lerle ilgili rapor sunuldu.
Ýl Genel Meclisi toplantýlarý bugün gerçekleþecek oturumla sürecek.
Komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý görüþülerek oylandý.
SALBAÞ AÝLESÝNÝN ÝSMÝ OKULA VERÝLECEK
Çorumlu iþadamý Elvan Salbaþ tarafýndan ‘Eðitime %100 Destek Kampanyasý’ dahilinde baðýþlanan ve Alaca ilçesi Günhan
Mahallesi’nde bulunan arsaya yapýlacak okula
‘Memnune-Rýfat Salbaþ’
isminin verilmesi kararlaþtýrýldý.
Ýl Genel Meclisi’nde
gündeme gelen konuyla ilgili yapýlan görüþmelerin
ardýndan okul isminin deðiþtirilmememesi þartýyla
Salbaþ Ailesi’nin adýnýn
verilmesine oy birliðiyle
karar verildi.
Toplantýda
ayrýca
Oðuzlar ilçesinde bulunan
ve mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi’ne ait hizmet binasýnýn
zemin katýnda bulunan 6
adet dükkan vasýflý taþýnmazýn ayrý ayrý baðýmsýz
bölümler halinde satýþa sunulmasýna izin verilmesi
hususu görüþüldü.
Çorum merkeze baðlý
Evciortakýþla Köyü yerleþik alan ve civarý sýnýrlarý
içerisinde kalan bazý taþýnmazlarýn durumu görüþülerek incelenmek üzere Ýmar
ve Bayýndýrlýk Komisyonu’na havale edildi.
Ýl Genel Meclisi toplantýlarý,
bugün
saat
13.30’da gerçekleþecek
oturumla devam edecek.
Güneþ Yuva Kreþ ve Gündüz Bakýmevi yeni sezona yeniliklerle ‘merhaba’ diyor.
Güneþ Yuva yenilendi
Recep Mebet
Özel Güneþ
Yuva Kreþ ve Gündüz Bakýmevi yeni
sezona yeniliklerle
‘merhaba’ diyor.
Çorumlu giriþimci Melih Aydýnlý yönetiminde, yenilenen yüzüyle
eðitime sunulan
Güneþ Yuva’nýn
idari kadrosunda
Çorum
mutfaðý
alanýndaki çalýþmalarýyla adýndan
söz ettiren Meryem
Kadife gibi isimler
yer alýyor.
Okul öncesi
eðitimde 15 yýlý
geride býrakan Güneþ Yuva ve yenilikleri hakkýnda
bilgiler veren Kreþ
Sahibi Melih Aydýnlý, 2014-2015
Eðitim Öðretim
Yýlý’na iddialý girdiklerini vurguladý.
“Eðitim kadromuzu aynen koruduk” diyen Aydýnlý, “Deðiþmeyen
kalitemizi daha üst
düzeye taþýma adýna bir takým yeniliklere imza attýk”
dedi.
Melih Aydýnlý, Meryem Kadife ile birlikte yenilenen Güneþ Yuva’yý tanýttý.
DOÐAL
MUTFAKLA
SAÐLIKLI BESLENME
Eðitim-öðretimin yaný sýra çocuklarýn sosyal ve
kültürel geliþimlerine yönelik çeþitli
aktivite programlarý hazýrladýklarýný
anlatan Aydýnlý,
saðlýklý beslenme
ve geliþim konularýnda da özel çalýþmalar uygulayacaklarýný kaydetti.
Tereyað ve
zeytinyaðýyla doðal ürünlerden hazýrlanan yemeklerin yer alacaðý özel
mönülerle çocuklarýn saðlýklý beslenmesini saðlayacaklarýný dile getiren
Aydýnlý, “Hazýr gýdalarý daima mutfaðýmýzdan uzak
tutacaðýz” diye konuþtu.
Aydýnlý, ayrýca mevsim meyvelerinden hazýrlanan
kompostolarýn da
çocuklarýn beðenisine sunulacaðýný
ifade etti.
Kreþte kazanç odaklý deðil, kazaným odaklý eðitim imkaný sunulduðu vurgulandý.
Aydýnlý, “Eðitim kadromuzu aynen koruduk, kaliteyi artýrdýk” dedi.
SICAK BÝR
EÐÝTÝM YUVASI
Güneþ Yuva
hizmet binasýnda
da bazý fiziki deðiþiklikler yapmayý
planladýklarýný
açýklayan Aydýnlý,
“Kazanç deðil, kazaným odaklý bir
Güneþ Yuva, okul öncesi eðitimde 15 yýlý geride býraktý.
eðitim anlayýþýyla
faaliyet gösteriyorýný gönül rahatlýðýyla teslim edebilecekleri sýcak
ruz” dedi.
bir eðitim yuvasý oluþturduk.
Aydýnlý, sözlerini þöyle sürdürdü:
Yeniliklerimizi yakýndan görmek ve okul öncesi eðitim alanýnda sunduðumuz hizmetler hak“Okul öncesi eðitim alanýnda Çorum’da yakýnda detaylý bilgi almak isteyen velileri, Bahçelipýlmayanlarý yapmak için ekibimizle kollarý sývaevler Mahallesi Öðretmenevi arkasý Yeþilyurt 1.
dýk. Bu iþi profesyonel olarak yürütmek için veli
Sokak numara 6’daki Güneþ Yuva’ya davet ediyobeklentilerini de ön planda tutuyoruz. O nedenle,
ruz.”
anne-babalarýn gözleri arkada kalmadan çocuklaÝl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý.
12 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
7 AÐUSTOS 2014
Ýhalelere EKAP
kaydý zorunluluðu
ÇESOB Baþkaný Yalçýn
Türkiye Cumhuriyeti
Kýlýç, ihale sürecindeki iþvatandaþý gerçek kiþilerin,
lemlerin elektronik ortamda
Türkiye Cumhuriyeti
gerçekleþtirilebilmesi için
kanunlarýna göre kurulmuþ
önemli bir adýmýn daha hayatüzel kiþilerin,
ta geçirildiðini söyledi.
Ortak
giriþimlerde
Kýlýç, ihalelere girecek
Türkiye Cumhuriyeti kaolan esnaf ve sanatkarlar
nunlarýna göre kurulmuþ tübaþta olmak üzere þirket ve
zel kiþi ve Türkiye Cumhutüzel kiþilerin artýk Elektroriyeti vatandaþý gerçek kiþi
nik Kamu Alýmlarý Platforortaklarýn tamamýnýn, Elekmu (EKAP)'na kayýtlý olmatronik Kamu Alýmlarý Platsýnýn zorunlu hale getirildiðiformuna (EKAP) kayýtlý olni kaydetti.
masý zorunlu hale getirilÇESOB Baþkaný Kýlýç,
miþtir.
konuya iliþkin yaptýðý açýklaSöz konusu deðiþiklikmada þu bilgileri aktardý:
ler ile birlikte EKAP'a ka"Ýhale sürecindeki iþlemleÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç
yýt olmayan Türkiye Cumrin elektronik ortamda gerhuriyeti vatandaþý gerçek
çekleþtirilebilmesi hedefinin
kiþiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre kurulönemli bir adýmý olarak 7 Haziran 2014 tarihli ve 29023
muþ tüzel kiþiler 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle ön yetersayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ve kamu ihale mevlilik dokümaný veya ihale dokümanýný satýn alamayacak
zuatýnda deðiþiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde
ve dolayýsýyla ihalelere katýlamayacaktýr."
ihaleye katýlmak isteyen;
(Haber Merkezi)
Kasaplarýn sevinci
uzun sürmedi
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý fermente sucuk, köfte ve parçalanmýþ tavuk satýþýna iliþkin kasaplara verdiði izni kaldýrýyor. Çorum Kasaplar ve Celepler
Odasý Baþkaný Recep Gür, henüz 1 yýl önce alýnan bu
karardan vazgeçilmesinin nedenini sorguladý ve kararýn
arkasýnda "Tavuk lobisi" olduðunu söyledi.
Kasaplar bugünlerde oldukça dertli. Zira 1 yýl önce
Türk Gýda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliði ile elde ettikleri bir hak ellerinden uçup gitmek üzere. Türk Gýda
Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliði' kasaplarýn, beyaz eti
ambalajsýz ve parçalayarak satmalarý serbestleþmiþti.
Uzun yýllar bu yönde bir düzenleme yapýlmasý için mücadele eden kasaplar, kararýn çýkmasýyla mutlu olmuþtu.
Ama kasaplarýn da mutluluðu uzun sürmedi. Zira Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, kasaplarýn parçalanmýþ
tavuk satabilmesine imkân tanýyan düzenlemeyi iptal etmeye hazýrlanýyor.
‘En çok vatandaþ maðdur olacak’
Tebliðle kasaplarda parçalanmýþ tavuk satýþýna serbestlik getirilikten sonra vatandaþýn ucuza tavuk tükettiðini aktaran Recep Gür, þunlarý kaydetti: "Tavuk parçalandýðýnda fiyatý 2-3 lira düþüyor. Haliyle bu tavuk satan
büyük firmalarýn iþine gelmiyor. Þimdi vatandaþýn ucuz
yeme imkaný elinden alýnmýþ olacak. Böyle bir düzenlemenin en büyük maðduru vatandaþ olur."
Kasaplar Odasý Baþkaný Gür, tabaklý ürünlerle, ön
ambalajlý olarak gelip esnaf tarafýndan parçalanarak satýþa sunulan ürünler arasýnda çok büyük fiyat farklarý
oluþtuðunda dikkat çekti. Gür, 1 adet göðüs veya 1 adet
but veya kemiksiz doðranmýþ tavuk gibi çok çeþitli þekil
ve adetlerde tüketici tarafýndan talep edilen ürünlerin
standart þekilde tabaklanarak satýlmasýnýn imkânsýz olduðunu vurguladý.
Düzenlemenin iptali ile son kullanma tarihi geçmiþ
ürünlerin piyasada cirit atacaðýný aktaran Recep Gür, çeþitli saðlýk risklerinin artacaðýný belirtti. Gür, "Beyaz et
üreticisi firmalardan ambalajlý olarak alýnan göðüs, but,
kanat, baget vb ürünlerin etiket bilgilerinde son kullanma tarihi 7 gün olmasý gerektiði halde çoðu kez son kullanma tarihine 3-4 gün kala esnafýmýza teslim edilmektedir. Bununla da kalmayýp, üretici firmalarýn bayi kanallarýnda soðuk zincir bozulduðundan ürünler 1 gün
içinde bozulmakta ve ürünlerin üretici firmaya geri dönüþümü üretici firma kabul etmediði için yapýlamamaktadýr. Tabaklý ürünün raf ömrü yok denebilecek kadar kýsadýr. Þimdiye kadar ön ambalajlý olarak esnafýmýza ge-
Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür
len ve esnafýmýzýn parçalayarak satýþa sunduðu tavuk
ürünleri nedeniyle herhangi bir zehirlenme veya ölüm
vakasý yaþandýðýna dair bir bilgi yoktur. Soðuk zinciri
bozulmuþ ve raf ömrü bu kadar kýsa olan tabaklý ürünlerin esnafýmýz tarafýndan satýþa zorlanýlmasý ve bu tarz
risklerin esnafýmýzýn üzerine býrakýlmasý endiþe verici
bir durum teþkil etmektedir.
Örneðin standart 5 adet baget bulunan bir tabaklý
ürün reyonda iken tüketici, bütçesi doðrultusunda 2 adet
baget istemekte ve esnafýmýz haliyle tabaklý ürünü açarak tüketicinin talebini karþýlamak zorunda kalmaktadýr.
Tabaklý ürünler, tüketici açýsýndan pahalý görüldüðü için
alýnmamakta, bütün tavuktan parçalanarak daha ucuza
mal olmasý istenmektedir. Bu nedenle esnafýmýz, ön ambalajlý olarak temin ettikleri bütün tavuklarý tüketici lehine ekonomik olmasý açýsýndan teþhir amaçlý olarak reyonlarýnda parçalayarak satýþa sunmaktadýrlar. Esnaflarýmýzýn iþyerleri fiziki olarak da parçalama yapmaya elveriþli durumdadýr" ifadelerini kullandý.
Recep Gür, itirazlarýný gerekli mercilere ilettiklerini aktardý. Gür, itirazlarýnda þu ifadelere yer verdi: "Esnafýmýzýn, ambalajlý parça tavuk satýþý yanýnda tüketicilerin talepleri doðrultusunda, ön ambalajlý gelen bütün
tavuklarýn da parçalanarak þu anda uygulanan þekli ile
esnaf kayýt numaramýzýn da yazýlý olduðu, etiket yönetmeliðine uygun þekilde hazýrlanmýþ kendi etiketlerimizi
ambalaj üzerine yapýþtýrarak, günlük tüketim miktarýnca
tüketiciye satýþýna ve teþhir amaçlý reyonlarýnda parça
tavuk bulundurmalarýna tekrardan izin verilmesini arz
ederiz."
Recep Gür, Almanya, Fransa, Ýngiltere gibi gýda
güvenliði açýsýndan standartlarý yüksek ülkeleri örnek
gösterdi ve bu ülkelerde reyonlarda tavuk ürünlerinin
hem tabaklý hem de dökme olarak satýldýðýný sözlerine
ekledi.
(Haber Merkezi)
Suyu böyle de içebilirsiniz
Ýþte suyun alternatifiÝçilmesi
gerektiði bilindiði halde, su içmeyi
sevmeyip, unutanlara alternatif.
Günde en az iki litre içilmesi
uyarýlarýna karþýn su içmeyi sevmediklerini, unuttuklarýný söyleyenlere Beslenme ve Diyet Uzmaný Seda
Uþarer, aromalý, serinleten alternatifler sundu.
Hem havalarýn aþýrý sýcak olmasýnýn hem de orucun vücudun su
ihtiyacýný artýrdýðýna dikkat çeken
Uþarer, “Ýftardan sahura kadar olan
zamanda en 8 - 10 bardak su içilmelidir. Direkt su içmekten hoþlan-
akülü sandalye baðýþýyla bir engelliyi daha sevindirdi.
Bir engelli daha sevindi
Enise Aðbal
Engellilere verdiði
hizmetlere devam eden Alaca
Engelliler Derneði, akülü
sandalye baðýþýyla bir
engelliyi daha sevindirdi.
Dernek yetkilileri, daha
önce Bolatçýklý hayýrsever
Erol Kaplan tarafýndan
Hollanda’dan gönderilen
akülü sandalyeyi Þükrü
Ceylan adlý engelli vatandaþa
hediye etti. Sandalyenin
Ceylan’a teslimi, Kaymakam
Ayhan Yazgan ve Bakanlýk
Müfettiþi Hakan Yaðlý’nýn da
katýlýmýyla gerçekleþti.
Teslim sýrasýnda konuþan
Kaymakam Ayhan Yazgan,
Alaca Engelliler Derneði’nin
verdiði hizmetin bütün
Alacalýlar tarafýndan
bilindiðini ifade ederek
yaptýklarý çalýþmalardan
dolayý dernek yöneticilerine
teþekkür edip, sandalyesini
alan Þükrü Ceylan’a da
hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Dernek Baþkaný Av.
Ahmet Görür ise,
hayýrseverlerin bu hayýr
kervanýna katýlýmlarýný
beklediklerini söyledi.
Eylül’de mektubunuz var
1 yýlda ne deðiþti?
Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep
Gür, henüz 1 yýl önce verilen bir hakkýn geri alýnmasýný
eleþtirdi. Bu süre içinde deðiþen þartlar olmadýðýný söyleyen Gür, tavuk satýcýlarýnýn, sermaye kuruluþlarýnýn
baskýsý ile sonucu yeni bir düzenleme gidildiði savundu.
Kasaplarýn parça tavuk satabilmeleri sayesinde halkýn
daha düþük ücrete tavuk tüketebildiðini belirtti ve bu durumun bazý özel þirketleri rahatsýz ettiðini iddia etti. Bu
sebep düzenlemenin iptal edildiðine inanan Recep Gür,
henüz çok geç olmadýðýný düþünüyor. Gür, tavuk parçalama izninin ellerinden alýnmasý halinde, en çok vatandaþýn zarar göreceðini dile getirdi.
Engellilere verdiði hizmetlere devam eden Alaca Engelliler Derneði,
mayanlar su dolu sürahinin içine limon ve meyve dilimleri atarak suyu aromalaþtýrabilirler. Þekersiz
komposto ile sývý alýmýný artýrabilirler” dedi.
“AROMALANDIRABÝLÝRLER”
Uþarer, bunaltýcý sýcaklarla beraber vücuttaki su miktarý azaldýkça
yorgunluk, halsizlik, dikkat eksikliði gibi sorunlarýn ortaya çýktýðýný
söyledi. Ramazan’da oruç tutanlarýn 17 saatlik açlýk ve susuzluðun
ardýndan ihtiyaçlarý olan suyu vücuda kazandýrmalarýnýn gerektiðini
belirten Uþarer, “Pek çok kiþi su içmeyi sevmediðini, ancak çok sýcaklarda ve hararet yapacak yemeklerden sonra bir-iki bardak su içebildiklerini söylüyor. Bundan yakýnýyor. Ramazan’da oruç tutanlarýn sýcaklarla birlikte su ihtiyacý daha
çok fazla oluyor. Su içmekten hoþlanmayanlar, unutanlar, oruç sonrasý daha keyifle su ihtiyaçlarýný karþýlamak isteyenler, bunu pekala baþarabilirler. Suya atacaklarý limon,
meyve dilimleriyle suyu aromalandýrabilirler” diye konuþtu.(Haber
Merkezi)
Maliye, borç bilgilendirme mektuplarýna son
þeklini verdi. Hazýrlanan mektuplar artýk daha nazik
bir dil içerecek.
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, borç
bilgilendirme mektuplarýna son þeklini verdiklerini
belirterek, "Mektuplar artýk daha nazik bir dil
içerecek ve mükelleflerimiz yeni mektuplarda
ihtiyaç duyacaklarý bilgilere de kavuþacak" dedi.
Þimþek, mektuplarýn eylül ayýnda yeniden
postaya verileceðini bildirdi.
"Vergi borcunuz var, ödeyin" anlamýna gelecek
þekilde düzenlenen mektuplarýn gönderimi, yapýlan
þikayetler üzerine, Maliye Bakaný Þimþek'in talimatý
üzerine durdurulmuþtu. Þimþek, bürokratlarýna
mektuplarýn daha açýklayýcý bilgileri içerecek
þekilde hazýrlanmasý talimatýný vermiþti.
Maliye bürokratlarý da bunun üzerine Hollanda
modeli üzerinde yoðunlaþarak mektuplarýn içeriðini
yeniden düzenledi. Yeni içerikli mektuplar, eylül
ayýnda vatandaþa gitmeye
baþlayacak. Mektuplardan
mükellefleri rahatsýz edecek
ifadeleri çýkaran Maliye, bu
sýrada tüm vergi borçlarýnýn
SMS ile öðrenilebileceði
sistemi de mükelleflerin
hizmetine sundu.
"Borcun nasýl
öðrenileceði açýk bir dille
anlatýlacak"
Maliye Bakaný
Þimþek, AA muhabirine
yaptýðý açýklamada, mükelleflerin yükümlülüklerini
rahat þekilde yerine getirebilmeleri için bir çok
uygulamayý hayata geçirdiklerini hatýrlattý. Bununla
birlikte kayýt dýþýlýðý azaltmanýn da temel öncelikleri
arasýnda olduðunu ifade eden Þimþek, þöyle
konuþtu:
"Tabii bunu yaparken, arkadaþlarýma her
zaman söylediðim bir þey var. Onlardan,
mükelleflerimizle iliþkilerini daima nezaket içinde
yürütmelerini istiyorum. Bu kapsamda, iletiþim
araçlarýmýzdan biri olan borç bilgilendirme
mektuplarýndaki dili de deðiþtirdik ve son þeklini
verdik. Mektuplar artýk daha nazik bir dil içerecek
ve mükelleflerimiz yeni mektuplarda ihtiyaç
duyacaklarý bilgilere de kavuþacak. Mektuplarda
artýk borcun türü ve miktarýnýn 7 gün 24 saat
öðrenebileceði iletiþim kanallarý açýk bir dille
anlatýlýyor olacak. Yeni mektuplar, eylül ayýnda
postaya verilmeye baþlanacak."
"Mektup, sadece borcu olana gidecek"
Öte yandan, daha önce yine þikayetlere neden
olan bir konuyu daha dikkate aldýklarýný anlatan
Þimþek, "Eskiden sistemlerden kaynaklanan bazý
aksaklýklar nedeniyle borcu olmayan
mükelleflerimize de mektup gidebiliyordu. Þimdi
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýmýz (GÝB) yeni bir sistem
geliþtirdi. Mektuplar artýk tek bir merkezden, yani
doðrudan GÝB tarafýndan gönderilecek, taþradan bu
yetkiyi alýyoruz. Bu sayede mektuplar sadece borcu
olan mükellefe gidecek" diye konuþtu.
Borçlarýn nasýl yeniden yapýlandýrýlacaðý
bilgisi de mektuplara girdi
Bakan Þimþek, vatandaþýn yeni mektuplar
aracýlýðýyla, kamu alacaklarýný yeniden
yapýlandýracak kanunla da tanýþacaðýna dikkati
çekerek, sözlerini þöyle tamamladý:
"Bu ay
yasalaþmasýný
beklediðimiz tasarý ile
kamu alacaklarýný
yeniden yapýlandýracaðýz.
Yeni üslupla hazýrlanan
mektuplarda
mükelleflerimizin bu
yapýlandýrmadan nasýl
yararlanabileceklerini
anlatarak baþlangýç
yapacaðýz. Sonuç olarak
yeni mektuplar artýk hem
vatandaþlarýmýzý rahatsýz
etmeyecek hem de vergiye uyumu artýracak. Bu
sayede etkinliðimiz ve verimliliðimiz de artmýþ
olacak."
Borç bilgilendirme mektuplarý
Mektuplar, Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðý kayýtlarýna göre, ilgili tarih itibarýyla
vergi veya diðer kamu alacaklarýndan dolayý borçlu
olduðu tespit edilen mükellefler içi hazýrlanacak.
Kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý
kapsamýnda mükelleflere tanýnan haklarýn
anlatýlacaðý mektuplarda, yasadan faydalanýlmasý
halinde borç yükünde önemli bir azalma
saðlanacaðý bilgisine de yer verilecek.
Mektuplarda, borcun ayrýntýlarýna hangi
iletiþim kanallarýndan ulaþýlabileceði de belirtilerek,
"Ýþlerinizde baþarýlar ve iyi günler dileriz"
ifadelerine yer verilecek.(Haber Merkezi)
Doktorlara kolaylaþtýrýlmýþ
yabancý dil sýnavý
TUS'a giren adaylarýn zorlandýðý yabancý dil
sýnavýyla ilgili bir süre önce düzenlemeye giden
Saðlýk Bakanlýðý açýklama yaptý.
Bu yýl ilk kez gerçekleþtirilecek "Týp Dil" için
baþvurular 16 Temmuz Cumartesi gününe kadar
sürecek, sýnav ise 31 Aðustos tarihinde sadece
Ankara'da yapýlacak.
ÖSYM tarafýndan yapýlan Yabancý Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sýnavý'nda baþarý oranýnýn yüzde 1415'ler civarýnda kalmasý nedeniyle harekete geçen
Bakanlýk, adaylarýn yabancý dil seviyesinin bundan
böyle Ankara Üniversitesi TÖMER'in yapacaðý
"Týp Dil Sýnavý"nda ölçülmesine karar verdi.
Adaylarýn 40 lira ödeyerek baþvurabileceði
sýnavda, 150 dakika verilerek 80 soru sorulacak. 50
puan almanýn yeterli olacaðý sýnav, 5 yýl boyunca
geçerli olacak.
Yýlda iki kez Nisan ve Eylül TUS'larý öncesi
yapýlacak Týp Dil sýnavýna, Týpta ve Diþ
Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Sýnavý'na
girebilme hakkýna sahip doktor, eczacý, kimyager ve
veterinerlerle diþ hekimleri baþvurabilecek.
"Týp Dil" için baþvurular, 16 Temmuz'a kadar
sürecek, sýnav ise 31 Aðustos tarihinde 10.00-12.30
saatleri arasýnda sadece Ankara'da yapýlacak.(AA)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:11 ÞEVVÂL: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:25 Temmuz 1430 Hýzýr:94
7
2014
AÐUSTOS
Kýyâmet günü azâbý en
þiddetli olan insan;
dünyada insanlara azap
edendir.
Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.54
05.36
12.53
16.43
19.58
21.31
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
BUHARA
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
GAZÝ
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
Ýsrail'in Zulmüne
Kim Dur Diyecek
7 Temmuz'dan bu tarafa yaklaþýk 1 aydýr iþgalci,soykýrýmcý, korsan terör devleti zalim Ýsrail tarafýndan Gazze halkýnýn üzerine kadýn, çocuk, ihtiyar demeden,okul, cami, hastane ve
BM binasý da dahil bomba yaðdýrmaya ve acýmasýzca masum insanlarý katletmeye devam
ediyor.Ateþkes ilan etti ama sözünde duracaðýný
zannetmiyorum.
1948'te Filistin'den gasp ettiði topraklar da,
kan ve gözyaþý üzerine kurduðu terör devleti ile
yaklaþýk 66 yýldýr Filistin halkýna kan kusturan,
her fýrsatta saldýran ,yakan, yýkan, öldüren, zulümkâr bir devlet olarak dünyada ün saldý.
12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi gencinin
ölü bulunmasýný bahane ederek 15 yaþýndaki Filistinli Muhammed Hüseyin Ebu Hudayr, Ýsrailliler tarafýndan kaçýrýlarak zorla benzin içirildikten sonra acýmasýzca yakýlmýþtý. Cenaze törenine katýlan on binlerce Filistinlinin üzerine
ateþ açýlarak düðmeye basýlmýþ ve katliama baþlanmýþtý. Dünya kamuoyunun gözü önünde
masum, mazlum Filistin halký katledilmeye devam ediliyor. Memur-sen Ankara il baþkaný
hemþerimiz Mustafa Kýr basýn açýklamasýnda:
"Osmanlýnýn yetimi kutsal þehir Kudüs ve kutsal mabet Mescidi Aksanýn gönüllü bekçileri
olan Gazzeliler, Ýslam aleminin onurunu ve gurunu koruma mücadelesi veriyor." dedi. Gerçektende Filistinliler bugün sahipsiz var olma
mücadelesi ve Müslüman'lar adýna onur mücadelesi veriyorlar.
Uluslararasý evrensel hukuk kurallarýna göre mabetlere, okullara, hastanelere, BM binalarýna, sivil yerleþim alanlarýna, ekili alanlara,
hayvanlara, savunmasýz insanlara saldýrmak veya bombalamak yasaklanmýþtýr. Terör devleti
Ýsrail bu yasaklarýn tamamýný çiðnemiþ durumda. 1 aydýr havadan, karadan ve denizden saldýrýlmamasý gereken her yere bomba yaðdýrmaya
devam ediyor. Bugüne kadar 2 bine yakýn savunmasýz Filistinli þehit edilirken yaralý sayýsý
10 binleri buldu. Gazze þu anda bir hayalet þehir görünümünde. Elektrik, su, gýda yok. Altyapý tamamen tahrip edilmiþ durumda, hiç kimsenin can ve mal güvenliði de yok. Gözler önünde insanlar katledilerek bir toplum yok edilmeye çalýþýlýyor.Ateþkes ilan ettim diyor,birde bakýyorsunuz ki daha 15 dakika geçmeden tekrar
bomba yaðdýrmaya devam ediyor. Firavun gördüðü bir rüya üzerine saltanatýný korumak için
oðlan çocuklarýný katletmiþti. Ýsrail ise bebek,
oðlan, kýz, kadýn, yaþlý demeden herkesi katlederek firavundan daha zalim olduðunu tescilledi. Ýsrailli bayan bir milletvekilinin "Filistinli
çocuklarý öldürmek yetmez onlarýn çocuklarý ile
birlikte annelerinin de öldürülmeleri gerekir."
Sözleri olayýn vahametini, gözleri nasýl kan bürüdüðünü, merhametsizliðin ve zalimliðin hangi boyutlarda olduðunu gözler önüne sermektedir.
Bu zulme kim dur diyecek? Dünya neden
suskun? Neden tepki ve tavýr yok? Yapýlan zulmü gözler görmüyor, feryatlarý kulaklar duymuyor, kalplerde bir rahatsýzlýk hissedilmiyor. Ýnsanlar bu kadar mý duyarsýzlaþtýlar? Veyahutta
menfaat ve çýkarlar insan onurunun önüne mi
geçti? Ýnsan haklarý evrensel beyannamesinin
tellallýðýný yapan Avrupa ülkelerine ne oldu da
masum Filistin halkýna yapýlan zulümler karþýsýnda sus pus oldular. Acaba Ýsrail'in þerrinden
mi korkuyorlar. Yoksa Yahudi lobileri onlarý da
mý baský altýna alarak tehdit ediyor dersiniz?
Veyahutta kendi ýrktaþ veya dindaþlarýna ayný
þeyler yapýlsaydý yine mi böyle duyarsýz olurlardý? Yoksa bizler onlardan çok mu þey bekliyoruz. Son yarým yüz yýlda yaþananlar gösterdi
ki Müslümanlarýn Müslümanlardan baþka dostlarý yok.
Ýslam ümmetinin baþýnda ki zalim kral, sultan ve þeyhlerden kurtulup ümmetin güç birliði
saðlanamadýðýndan dolayý gücü elinde bulunduran sömürgecilerden medet umuyoruz. Müslümanlarýn baþlarýnda ki zalimlerden kurtulup
kendi benliklerine kavuþarak bir güç birliði
VEFAT EDENLER
1-Gökgözler Köyü' nden gelme, Satýlmýþ, Metin ve Bekdaþ
DERTLÝ' nin annesi; Yeter DERTLÝ.
2-Abdalata Köyü' nden gelme, Mustafa, Mehmet, Abdullah ve
Haným KARADAÞ' ýn babasý; Recep KARADAÞ.
3-Satý BEKDAÞ, Sabire DÝNÇ, Emine ÝN ve Ali AKÇA' nýn annesi,
Duran ÝN' in kayýnvalidesi; Fatma AKÇA.
4-Orhan ve Mehmet KABAKÇI' nýn kardeþi; Selfinaz KABAKÇI.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Sözler söylendi…
Belkide söylenmemiþ sözler
kalmadý.
Kimi meramýný, kimi öfke ve
gayzýný dillendirdi.
Hoþa giden sözler söylendi…
Yýllarca hafýzalardan gitmeyen nice acý sözler de…
Her iþ ve mesele sözler ile þekillendi.
Ondan sonra hayat canlanmaða baþla dý.
Raþit Yücel
"Bir of çeksem karþýki daðlar
yýkýlýr" sözü insanýn içindeki duyurasityücel@
larýn dýþa yansýmasý idi..
corumhakimiyet. net
Söz ile söylenecek þeyler öyle
çoktur ki…
Dillere destan oldu..
"Söz asýl kalptedir; dil kalbindekine tercüman
olur." dedi erenler.
Hariri ise :
"Sözün doðrusu dilin süsüdür" demiþti.
Her gelen bir þeyler söyledi.
"Kem söz sahibine aittir" demeden de kendimizi alamadýk.
Öyle acý sözler duyduk.
Öfkemize öfke kattý.
Nice tatlý sözler dinledik gözlerimizden yaþlar
aktý.
Ýyi ki konuþtuk..
O zaman anlaþtýk,
O zaman her þeyi öðrendik.
Sonra diller meydana geldi.
Hem de sayýsýz lisanlarý ile…
Tefekkür
Dünyamýz
oluþturmadýklarý sürece dünyadaki Müslümanlarýn iki yakalarýnýn bir araya gelmesi ve zalimlere yeter artýk demeleri mümkün deðildir. Ýlk
defa ülkemizin baþbakaný çýktý ve BM üyeleri
çoðunlukla bir konu hakkýnda bir karar alacak,
beþ daimi üyeden biri bu kararý yok sayacak,
böyle bir þey olamaz diye eleþtirdi. Yine Davos'ta Ýsrail devlet baþkanýnýn yüzüne "Ýþgalcisiniz, çocuklarý öldürmeyi iyi bilirsiniz…" Dedi
2. Abdülhamit Han'ý tahttan indiren zihniyet içerdeki ve dýþarýdaki bir takým piyonlarýn
desteði ile gezi olaylarý sürecini baþlatarak, dik
durarak, insan haklarý ve özgürlükleri alanýnda
büyük mesafeler kat eden, halký müslüman ülkeler arasýnda güç birliði saðlayarak Ýsrail'in
zulmüne, batýlýlarýn sömürüsüne engel olmaya
çalýþan sayýn baþbakanýmýzý devre dýþý býrakmanýn yollarýný aradýlar. Ülkemizde hedeflerine
ulaþamayýnca karargahlarýný Mýsýr'a kurarak,
oyunlarýný orada tezgahladýlar. Ýsrail âþýðý,
Amerika uþaðý Sisi'yi de kullanarak halkýn seçtiði Mursi'yi devre dýþý býrakarak Ýsrail'i rahatlattýlar. Mursi seçildikten sonra ilk iþi Filistinliler’e rahat bir nefes aldýran refah sýnýr kapýsýný
açmýþtý. Sisi de geldiði gün bu kapýlarý anýnda
kapatarak Ýsraillilere Filistin'i istediðiniz gibi
yiyebilirsiniz mesajýný verdi. 9 insanýmýzý þehit
verdiðimiz, ÝHH'nýn yola çýkardýðý Mavi Marmara gemisinde ki amaçta Filistin'e uygulanan
ambargoyu delmekti. Bu konuda Türkiye'nin en
büyük destekçisi olan Mursi'yi devre dýþý býrakmadaki amaçlarýndan birisi de bölgede baþta
ekonomik olarak güçlenen, sesi gür çýkan yanlýþlýklara tavýr koyan ülkemizi yalnýzlaþtýrarak
sesini kýsmaktý. Gezi olaylarýnda, belediyeye ait
devletin otobüslerini yakan, vatandaþýn cam
çerçevesini indiren,dükkanlarý yaðmalayanlarýn
üzerine polislerimiz biber gazý attý diye peþ peþe kýnama mesajlarý yayýnlayan ülkeler þu anda
Filistin’deki zulüm ve feryada karþý körler, saðýrlar, dilsizler ve kalpsizler.
Suriye'de zalim Esad'ýn yaptýðý zulümler
arþa ulaþtý. Eðer batýlýlarýn, Rusya, Çin ve
Ýran'ýn desteði olmasa da, mücadele kendi seyri
halinde devam etseydi, Esad ve Baas zulüm düzeni yüz bin defa giderdi. Onlar Esad giderse
kimin geleceðinin hesabýný yaptýlar. Esad'ýn yerine gelecek olanlarýn Türk halkýna ve hükümetine yakýn olanlarýn geleceðini ve bunun da ülkemizin elini güçlendireceðini gördüler. Esad'a
destek vererek kalmasýný ve zulmünü devam ettirmesini saðladýlar. Þu anda Suriye'de de zulüm
ve katlim olanca hýzýyla devam ediyor.
Ýsrailli bir esir asker için dünyayý ayaða
kaldýranlar nerede? Nerede insan haklarý, çocuk
ve kadýn haklarý savunucularý, Hiç sesleri çýkmýyor. Belediyelerin itlaf ettiði köpekler için sokaklara dökülerek kýyametler koparanlarda ortada yoklar. Filistin'de öldürülen insanlarýn o
köpekler kadar da mý deðeri yok. Yoksa insanlýk öldü mü? Yoksa sözün bittiði yerde miyiz?
Türkiye'de ki cýlýz bir tepkinin dýþýnda þu anda
hiç kimsede bir ses yok. Gür bir eda ile sesi çýkan ülkemizi de yalnýzlaþtýrarak sesini kýstýlar.
Þu anda Filistinliler’in kaderi Ýsrail'in insafýna
býrakýlmýþ durumda. Unutmamak gerekir ki
Gazze'deki katledilen masum çocuklarýn kan ve
göz yaþlarý sadece ABD ve onun taþeronu Ýsrail'i deðil onlara destek verenleri de yakacaktýr.
En kýsa zamanda, Ýslam ülkeleri halklarý arasýnda ki var olan gönül birlikteliði, güç birliðine
dönüþtürülerek zulümlere dur demek için, Ýslam
ülkeleri barýþ gücü kurularak bir adým atýlmalýdýr. Yoksa Ýsrail katletmeye bizler de çaresiz bir
þekilde seyretmeye, tüh vah demeye devam
ederiz.
Peygamberimiz "Müminlerin dertleriyle
dertlenmeyen bizden deðildir" buyurmuþtur.
Kendi kendimize soralým mazlumun yanýnda,
zalimin karþýsýnda, maddi ve manevi olarak,
üzerimize düþeni yapabiliyormuyuz.
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
DAMLA
BUHARA
G.BEY MH ESKÝ SSK
HAST-Y.GÖÐÜS
HASTANESÝ
POL.KARÞISI 213 22 02
BUHARA EVLER DR.SADIK
AHMET CD. ÖZEL HASTANE - 19
MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVAR
227 55 00
2.8845
2.8851
2.1605
2.1611
Gram
ALIÞ
90,23
SATIÞ
90.28
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6963
7 AÐUSTOS 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
Sözler…1
VAHYÝN IÞIÐINDA
Veysel Uysal
veyseluysal-@ hotmail.com
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
7 AÐUSTOS 2014
‘Enflasyon memuru
ezip geçiyor’
Gülesin Aðbal Demirer
gücünü dizginlediklerinin yüzlerce örneði vardýr. Ama sendikalarýn, üyelerinin ve
Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendiçalýþanlarýn haklarýný iktidarýn talebi olkalarý Konfederasyonu (BASK) Ýl Temmaksýzýn, iktidara hibe ettiklerinin Türkisilcisi Hayati Çam, TÜÝK tarafýndan
ye'den baþka dünyanýn hiçbir yerinde öraçýklanan Temmuz ayý enflasyon oranýneði bulunmamaktadýr.
nýn memurlarý ve memur emeklilerini
ezip geçtiðini söyledi.
Toplu sözleþme dönemi içinde yerel
seçim, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve geTürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
nel seçim olmak üzere üç seçimin yapýlaverilerine göre enflasyon oranýnýn yokcaðý, iktidarýn üç seçim nedeniyle tam da
sulluðu artýrdýðýný belirten Çam, konuyköþeye sýkýþmýþ ve istenileni vermeye
la ilgili açýklamasýnda þunlarý kaydetti;
mahkum olduðu bir süreçte kazançla de“TÜÝK tarafýndan açýklanan Haziran ayý
ðil, kazanýlmýþ haklarýn iktidara hibe
0.45'lik TÜFE oraný ile birlikte 2014 yýHayati Çam
edilmesiyle masadan kalkmak sendikacýlýnýn ilk yedi aylýk dönemi için tüketici
lýk tarihi için bir utanç vesilesi, imzalafiyatlarý enflasyonu yüzde 6,18'e ulaþnan belge de toplu sözleþme deðil utanç belgesidir.
mýþtýr. Hükümetin 2014 Programýndaki yüzde 5,3'lük
tahmini TÜFE yýl sonu oraný, yýlýn bitimine beþ ay kaMemurlar ve emeklileri 2014 yýlý için enflasyon
la yüzde 0.88 oranýnda aþýlmýþtýr.
farký ve büyümeden pay alamayacaklarý gibi, aile yardýmý,
doðum yardýmý ve çocuk yardýmýnda da artýþ
Memurlara Ocak ayýnda 2014 yýlý için verilen
olmamýþtýr.
net 123 lira tutarýndaki yýllýk artýþýn; ortalama maaþý 2
bin lira olan memurlar için yüzde 6.15, 2 bin 500 lira
Kamu iþçisine 4 ikramiyenin verildiði bir ülkede,
olan memurlar için yüzde 4,9 ve 3 bin lira olan mekamu görevlilerine ikramiye þöyle dursun enflasyon
murlar için yüzde 4,1 olduðu dikkate alýndýðýnda,
farký bile verilmemesi sarý ve sahte sendikacýlýðýn gelTemmuz ayý itibariyle tüm memurlar için enflasyon
diði nokta açýsýndan ibret.
farký alacaðý doðmuþtur.
MEMURLAR SORUYOR; TORBA KANUN
Memurlar, Mart ayýndan itibaren yüzde 20'lik
KÝME HÝZMET EDÝYOR?
vergi dilimine girmeye baþladýklarý, yeni vergi dilimi
Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen ve haiçin ödenen vergi miktarý yüzde 5 oranýnda arttýðý için
len TBMM genel kurulunda görüþülmekte olan Tasamaaþlardaki kayýplar, enflasyon farkýnýn da ödenmerýda, vatandaþlýk görevini yerine getirmemiþ, devlete
mesi nedeniyle ikiye katlanmaktadýr.
ödemesi gerekeni haksýz bir þekilde sermaye olarak
MEMURLARA 2015'E KADAR MAAÞ AR- kullanarak kârýna kâr katmýþ yüzsüzlere yüz milyar
TIÞI YOK
liranýn üzerinde kýyak geçilip af çýkarýlýrken, memurlarýn lehine tek bir düzenleme bulunmamasý düþündüYetkili olan MEMUR-SEN ile hükümet arasýnrücü olduðu kadar kahredicidir.
da imzalanan toplu sözleþmede, 2014 yýlý enflasyon
farklarý hükümete hibe edilmiþtir. Oysa TÜRK-ÝÞ'e
Memurlara; sadece otuz yýl için deðil çalýþtýklarý
baðlý iþçiler toplu sözleþmelerinde olduðu için 2014
her yýl için emekli ikramiyesi verilmesi, emekli aylýyýlý için enflasyon farký almaktadýr. Bu çifte standarðýnýn taban aylýða göre deðil alýnan son maaþa göre
dýn sorumlusu vesayetçi sarý sendikalardýr.
hesaplanmasý ve memurlara yýlda iki kez dini bayramlar öncesi ikramiye verilmesi TBMM genel kuruSendikacýlýk tarihinde, patronlarýn sarý sendikalunda Torba Kanuna eklenmelidir.”
lara göstermelik haklar vererek çalýþanlarýn örgütlü
Devlet bu borçlarýn
tahsilinden vazgeçiyor
Torba yasa tasarýsý ile birçok cezanýn, ana para ya da faiz
borçlarý silinmiyor. Ýþte devletin
tahsilinden vazgeçtiði alacaklar:
TBMM Plan Bütçe Komisyonunda benimsenen ve Genel
Kurulda da ele alýnacak olan torba yasa tasarýsý ile birçok cezanýn, ana para ya da faiz borçlarý
silinmiyor.
Sade vatandaþ tarafýndan
anlaþýlmasý güç olan, önergelerle
geniþleyen ve teknik terimlerle
çok karmaþýk hale gelen tasarýyý
Gazeteport sadeleþtirdi.
Ýþte devletin tahsilinden
vazgeçtiði alacaklar:
- 30 Nisan 2014 tarihinden
önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar
verilmesi gereken beyannamelere iliþkin vergi
ve bunlara baðlý
vergi cezalarý,
gecikme faizleri,
gecikme zamlarý.
- 30 Nisan
2014 tarihinden
önce tahakkuk
eden vergi ve
bunlara
baðlý
vergi cezalarý,
gecikme faizleri,
gecikme zamlarýndan; 30 Nisan
2014 tarihinden
önce yapýlan tespitlere iliþkin
olarak vergi aslýna baðlý olmayan
vergi cezalarýndan, 30 Nisan
2014 tarihinden önce, askerlik,
Karayollarý, Milletvekili Seçimi,
Karayollarý Trafik, Mahalli Ýdareler, Halkoylamasý, Karayolu
Taþýma, Nüfus Hizmetleri, Radyo ve TV'lerin Kuruluþ kanunlarý gereðince verilen idari para cezalarý.
- Vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olduðu halde
ödenmemiþ bulunan; adli ve idari para cezalarý ile Petrol, Þeker,
Milli Korunma, Sermaye, Fon
Hesaplarý, Maden, Denizcilik
kanunlarý gereði alýnan paylar,
asli ve feri amme alacaklarýndan
kesinleþmiþ ve vadesi geldiði
halde ödenmeyen alacaklarýn
ödenmemiþ kýsmý ile bunlara
baðlý faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammý gibi amme
alacaklarý, belirtilen süre ve þekilde tamamen ödenmesi þartýyla, alacaklara baðlý faiz ve gecik-
me zammý gibi amme alacaklarýnýn tamamý.
MOTORLU TAÞIT ve 120
LÝRALIK CEZALAR
Bu kapsamda ödenecek motorlu taþýtlar vergisi ile bu vergiye baðlý kesilen vergi cezalarý ve
bunlara baðlý gecikme faizi, gecikme zammý gibi feri amme alacaklarý yerine, bu düzenlemenin
yayýmlandýðý tarihe kadar YÝÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas
alýnarak hesaplanacak tutarýn ait
olduðu taþýt için, bu düzenleme
hükümlerinin ihlal edilmemiþ olmasý koþuluyla ödeme süresi sonuna kadar Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmü uygulanmayacak.
Yasak yerde sigara içenlere
verilen idari para cezalarý hariç,
31 Aralýk 2013'den önce idari
yaptýrým kararý verildiði halde
teblið edilmemiþ olan ve her kabahat için 120 TL altýnda kalan
idari para cezalarýndan vazgeçilecek. 12 liranýn altýndaki karayolu geçiþ ücreti cezasý da alýnmayacak. 31 Aralýk 2007'den önce olan ve ödenmeyen tutarý 50
TL'yi aþmayan asli alacaklarýn
ve aslý ödenmiþ feri alacaklardan
tutarý 100 TL'yi aþmayanlar tahsil edilmeyecek.
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara baðlý vergi
cezalarý, belediyelerin su abonelerinden su kullanýmýndan kaynaklanan alacaklarý, büyükþehir
belediyeleri su ve kanalizasyon
idarelerinin su ve atýk su bedeli
alacaklarý hakkýnda da bu kanundaki düzenlemeler uygulanacak.
65 YAÞ BORCU
Üyelerin oda ve borsalara,
oda ve borsalarýn TOBB'a olan
aidat ve katýlma payý borçlarý 8
taksitte ödenirse, faizinden vazgeçilecek. 2014 yýlý Nisan ayý ve
önceki aylara iliþkin ödenmemiþ
olan sigorta primi, emeklilik keseneði, kurum karþýlýðý, iþsizlik
sigortasý primi, sosyal güvenlik
destek primi için hesaplanacak
tutarýn ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezasý ve gecikme zammý gibi alacaklarýn tamamýnýn tahsilinden
vazgeçilecek.
30 Nisan 2014 tarihine kadar ödenmemiþ olan idari para
cezasýnýn yüzde 50'sinin ödenmesi halinde, cezanýn kalan yüzde 50'si ile gecikme cezasý tahsil
edilmeyecek. Kamu borçlarýnýn
yapýlandýrýlmasýndan esnaf, sanatkar, çiftçi ve diðer baðýmsýz
çalýþanlar da
faydalanacak.
65 yaþ üzeri
vatandaþlara,
yersiz ödenen
ve geri alýnmasý gereken aylýklar ile bunlardan doðan
cezalar terkin
edilecek. Ýlgililer hakkýnda
adli iþlem yapýlmayacak.
Ancak alýnan
tahsilatlar iade
edilmeyecek.
ARAÇ MUAYENESÝ
Araç muayenesini zamanýnda yaptýrmamýþ olanlar, 31
Aralýk 2014'e kadar araç muayenesini yaptýrýrsa aylýk yüzde 5
ceza yerine kanunun yayýmlandýðý tarihe kadar enflasyon farkýný; yayýmý izleyen aylarda ise aylýk yüzde 1 farký ödeyecek.
30 Nisan 2014'ten önce
ödenmemiþ gümrük vergileri ve
cezalarý ile bunlara baðlý idari
para cezalarý ve faizinden, enflasyon farkýnýn ödenmesi halinde vazgeçilecek. Serbest muhasebeci ve mali müþavirler ve yeminli müþavirlerin, üyesi olduklarý odalara olan aidat borçlarý ile
odalarýn TÜRMOB'a olan birlik
payý borçlarýnýn asýllarýnýn tamamýný 9 taksitte ödemeleri durumunda, bu alacaklara uygulanan
faiz alacaklarýndan da vazgeçilecek.(Yaygýn basýn)
Yeþilköy’e kadýn aða
Enise Aðbal
Kargý’da düzenlenen Yeþilköy Yayla
Þenlikleri Çorum’da bir ilkin yaþanmasýna
vesile oldu. Þenlikte aðalýk için yapýlan yarýþý kazanan Meryem Doðandere, Çorum’da
‘ilk kadýn aða’ ünvanýný kazandý.
Oldukça renkli geçen Yeþilköy Yayla
Þenliklerine Malatya Ýl Müftüsü Ümit Çi-
men, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý
Belediye Baþkaný Zeki Þen, ÇORDEF Baþkaný ve Çorum Kargýlýlar Baþkaný Yunus Yaðýz, davetliler ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Þenlikte yapýlan aðalýk yarýþý için ise kýyasýya rekabet yapýldý. Sekiz adayýn olduðu
yarýþmada adaylardan ikisi de bayandý. Aðalýk için paraya kýyan Meryem Doðandere ise
yarýþýn galibi, köyün de aðasý oldu.
Kýzlarýn okullaþma oraný arttý
Milli
Eðitim
Yabancý konuklarýBakaný Nabi Avcý, kýz
na Türkiye ile ilgili bilçocuklarýnýn okullaþgiler verirken özellikle
ma oranýna iliþkin
kýz çocuklarýnýn okul"Sadece
Türkiye
laþtýrýlmasýyla
ilgili
Cumhuriyeti vatandaþý
tebrikler
aldýklarýný
kýzlarýmýzý
deðil,
anlatan Avcý, þöyle
Suriye'den
gelen
devam etti:
kýzlarýmýzý da okul"Türkiye, yüzde
laþtýrdýðýmýz
için
97'ler
oranýnda
yüzde 100'ün üzerine
görünüyordu kýz çocukçýktýk" dedi.
larýnýn okullaþtýrýlmasý
Bakan Avcý, Ak
meselesinde. Halbuki
Parti Ýl Baþkanlýðý'ný
þimdi yüzde 100'ü de
ziyaretinde
yaptýðý
aþtýk. Türkiye'deki kýz
konuþmada, Hatay'ýn
çocuklarýnýn
okuleðitim
alanýnda
laþtýrýlmasý
yüzde
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý
Türkiye ortalamasýnýn
100'ün üzerine çýktý.
üzerinde seyreden bir il olduðunu söyledi.Kentin
'Ýstatistik olarak yüzde 100'ün üzerine nasýl çýkson 12 yýlda sadece eðitimde deðil, ulaþým, saðlýk
týnýz? her yüz çocuktan 105'ini nasýl okulve birçok alanda önemli mesafeler aldýðýný ifade
laþtýrýrsýnýz?' diye bir soru iþareti doðdu. Sadece
eden Avcý, bu geliþmelerin artarak devam edeceðiTürkiye Cumhuriyeti vatandaþý kýzlarýmýzý deðil,
ni belirtti.
Suriye'den gelen kýzlarýmýzý da okullaþtýrdýðýmýz
için yüzde 100'ün üzerine çýktýk. Türkiye, bugün
Hatay'da okul öncesi eðitim konusunda çok
de geçmiþte de zor durumda kalan, yardýma
ciddi çalýþmalar olduðunu vurgulayan Avcý,
ihtiyaç duyan, güvenlik ihtiyacý duyan özellikle
"Hatay'da, bölgemizde yaþanan son olaylar
eðitim alanýnda böyle bir ev sahipliði konusunda
nedeniyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý
çok tecrübeli bir ülke. 1992'den beri zorda kalan
çocuklarýmýz için deðil, ayný zamanda misafir
herkese kapýlarýný açmýþ, onlarý en güzel þekilde
öðrenciler için de birtakým düzenlemeler yapaðýrlamýþ, korumuþ, kollamýþ, ihtiyaçlarýný
mamýz gerektiren bir durum ortaya çýktý.
mümkün olduðunca karþýlamýþ bir milletin ve
Devletimizin imkanlarýyla çok þükür misafir
kültürün varisleriyiz."(AA)
çocuklarýn da eðitimi için gerekli çalýþmalarý
yapýyoruz" diye konuþtu.
MEB’ten lise son sýnýflar
için önemli karar
MEB, lise son sýnýf öðrencilerinden sorumlu dersi bulunanlar için
Eylül'de sorumluluk sýnavý yapýlmasýný kararlaþtýrdý.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB),
lise son sýnýf öðrencilerinden sorumlu dersi bulunanlar için Eylül'de sorumluluk sýnavý yapýlmasýna, baþarýlý olmasýna raðmen devamsýzlýktan
kalanlarýn ise devamlý öðrenciler gibi deðerlendirilmesine karar verdi.
Bakanlýk tarafýndan illere gönderilen yazýda, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn 13 Haziran'da sona erdiði hatýrlatýlarak, öðrencilerin devam-devamsýzlýk ve baþarý durumlarýnýn ilgili
yönetmelik hükümleri doðrultusunda deðerlendirilerek baþarýlý olanlarýn üst sýnýfa geçtiði, son sýnýfta baþarýlý olanlarýn ise mezun olduklarý anýmsatýldý.
6 DERSÝ KALANLARA SINIF TEKRARI
Doðrudan sýnýf geçemeyen öðrencilerden
bir sýnýfta baþarýsýz ders sayýsý en fazla 3 ders
olanlarýn sorumlu olarak sýnýfý geçtikleri, alt sýnýflarda da 6 dersten fazla baþarýsýz dersi bulunanlarýn sýnýf tekrarý yaptýklarýnýn anlatýldýðý yazýda, yönetmelik hükümleri doðrultusunda sorumlu olarak sýnýfýný geçen öðrenciler için nisan
ve kasýmda sorumluluk sýnavlarý yapýldýðý belirtildi.
Yazýda, ilgili yönetmelikte, mezun olamayan son sýnýf öðrencilerinin baþarýsýz olduklarý
derslerden sorumluluk sýnavlarýndan yararlanacaðý, devamsýzlýk süresi özürsüz 10 gün toplamda 45 günü, kaynaþtýrma ve özel eðitim gerektiren öðrencilerin devamsýzlýk süresinin ise 60 günü aþmasý halinde ders puanlarý ne olursa olsun
baþarýsýz sayýlacaðý ifade edildi.
ÜNÝVERSÝTEYE HAZIRLANAN ÖÐRENCÝLER MAÐDUR OLMASIN
Bakanlýða ulaþan öðrenci ve
veli taleplerinden bazý öðrencilerin gerekli baþarýyý yakalayamadýklarý, bazý öðrencilerin de derslerinde baþarýlý olmalarýna raðmen
özre baðlý devamsýzlýklarý nedeniyle baþarýsýz duruma düþtüklerinin anlaþýldýðýnýn belirtildiði yazýda, bu durumun
özellikle yüksek öðretime devam etmeye hak kazanan son sýnýf öðrencilerinin maðduriyetlerine
yol açabileceðinin düþünüldüðü belirtildi.
Yazýya göre, 2013-2014 eðitim öðretim yýlý
ile sýnýrlý olmak üzere tüm örgün ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýf öðrencilerinden ders bitimi
itibariyle 2 dönem notu alarak baþarýlý olmasýna
raðmen devamsýzlýk süresini aþanlar, devamlý
öðrenciler gibi iþleme tabii tutulacak.
VALÝLÝK TARAFINDAN BELÝRLENECEK
Sorumlu dersi bulunan öðrenciler için de
eylül ayýnýn üçüncü haftasýnda sorumluluk sýnavý yapýlacak. Bu sýnavda baþarýsýz tek dersi kalanlar, valiliklerce eylül ayýnda belirlenecek bir
tarihte sorumluluk sýnav esaslarýna göre bir sýnav
hakkýndan daha yararlandýrýlacak.
Bu sýnavlar sonrasý öðrencilerin yýl sonu baþarý durumlarý sýnav sonuçlarýna göre yeniden deðerlendirilecek.(AA)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
15
‘Zamdan geriye 3 lira kaldý’
Enise Aðbal
“Zamdan geriye 3 lira kaldý” ifadesiyle
memurun durumunu ortaya koyan Eðitim
Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk,
kamu emekçilerini zarara sokan AK Parti ve
Memur Sen’in hesap vermesi gerektiðini
söyledi.
Temmuz ayý enflasyon oranýnýn %
9,32; 12 aylýk ortalamada da % 8,35 olarak
gerçekleþtiðini belirten Öztürk, “Öðretmen,
mühendis ve uzman doktor olarak çalýþan
kamu emekçilerinin ücretleri aylýk 1 ila 14
lira arasýnda eridi. 7/1 dereceden hizmetli,
4/1 dereceden hizmetli ve 1/4 dereceden
memur olarak görev yapan kamu emekçilerinin zamlarýndan ise geriye ortalama 3,5 lira kaldý.” dedi.
KESK Araþtýrma Birimi'nin Aðustos
Ayý Raporunu da açýklayan Öztürk, þöyle
dedi; “2014-2015 yýllarý Toplu Sözleþme
(TÝS) süreci üzerinden 6 ay geçti. Geçen süre zarfýnda ortaya çýkan sonuç, AKP hükümeti-Memur Sen mutabakatýyla imzalanan
TÝS sonucu kamu emekçilerinin büyüyen
kayýplarý ve enflasyon karþýsýnda buharlaþmýþ zam oranlarýdýr.
Kamu emekçileri, talepleri ve gereksinimlerinin görmezden gelindiði 2014-2015
yýllarý Toplu Sözleþme (TÝS) sürecinde ücretlerine ortalama % 5.2'lik bir zam almýþtý.
2014 yýlý için taban aylýða 175 TL artýþ yapýlmýþ, Ocak 2014'te 123 TL olarak maaþlara yansýmýþtý.
Oransal olarak en düþük maaþ alan kamu emekçisi için yaklaþýk % 6.7'lik bir artýþa denk gelen bu artýþ, doktor, mühendis gibi bazý kamu emekçilerine ortalama % 3.2
ile %3.8 arasýnda yansýmýþ ve ortalama olarak %5.2'lik bir artýþ olarak hayata geçirilmiþti.
Merkez Bankasý enflasyonun 2014 yýlý
sonu için, orta noktasý yüzde 5 olmak üzere
yüzde 3,3 ile yüzde 6,7 aralýðýnda gerçekleþeceðini tahmin etmiþtir. Oysa, AKP hükümetinin ekonomik rejiminin dýþa baðýmlý ve
spekülatif büyüme modeli yapýsýnýn bir sonucu olarak geliþen enflasyon oraný Temmuz 2014 itibariyle % 9,32, 12 aylýk ortalamada da % 8,35 gerçekleþmiþtir.
12 ay için kamu emekçisine yapýlan ortalama % 5.2'lik bir ücret artýþýna karþýn ilk
6 ayda gerçekleþen % 5,68'lik ve yýllýk bazda % 9,32'ya ulaþan enflasyon karþýsýnda
öðretmen, mühendis ve uzman doktor olarak çalýþan kamu emekçilerinin 1 ila 14 lira
arasýnda aylýk kayýplarý söz konusudur.
7/1 dereceden Hizmetli, 4/1 dereceden
hizmetli ve 1/4 dereceden Memur olarak görev yapan kamu emekçilerinin zamlarýndan
geriye kalan ise ücretlerine ayda 1 ila 4 lira
arasýnda yansýyan komik tutarlardan ibarettir.
‘Kamu emekçisinin ücret zammý ekmek zammýnýn altýnda’
deflenen enflasyona göre belirlenmesidir.
Dolayýsýyla Enflasyon Hedeflemesi, var
olan enflasyonu ücretlere yansýtmamanýn,
emekçilerin ücretlerini düþük tutmanýn bir
aracý olarak uygulanmaktadýr.
‘AKP ve Memur Sen enflasyon kaybýnýn hesabýný vermelidir’
AKP ve Memur Sen'in birlikte imza attýklarý TÝS gereði kamu emekçileri 2014 yýlý için hem enflasyon farký alamayacak hem
de maaþ katsayýsýna baðlý ödemelerde hiçbir
artýþ yapýlmayacaktýr.
Yani 2014 yýlýnda kamu emekçilerinin
eþ yardýmý, çocuk yardýmý, doðum yardýmý,
ölüm yardýmý, özel hizmet tazminatý, ek
ders ücretleri, harcýrahlar, ikramiyeler, fazla
mesailer ve özel hizmet tazminatlarý gibi
maaþ katsayýlarýna baðlý ödemelerinde hiçbir artýþ olmayacaðý konusunda AKP ve Memur Sen mutabakat saðlamýþtýr.
‘Zorbalýða, yoksulluða ve adaletsizliðe
karþý mücadeleyi büyütelim’
Mehmet Öztürk
Altý aylýk karþýlaþtýrmada kamu emekçilerinin yýllýk bazda aldýklarý zam oraný örneðin ekmeðin fiyatýnda gelen artýþýn da altýnda kalmaktadýr.
Bilindiði gibi Merkez Bankasý (MB)
2001 yýlýnda neoliberal politikalarýn dayattýðý Enflasyon Hedeflemesi modelini benimsemiþ, toplumsal refahý gözetecek makroekonomik politikalarý terk etmiþtir. Bu yöntem gereðince yýllýk enflasyon hedeflemeleri hükümetle birlikte belirlense de hedefin
yakýnýna bile ulaþmayan yüksek enflasyon
var olmaya devam etmiþtir. Hiçbir zaman
hedefe ulaþmayan enflasyona raðmen
MB'nýn hedef enflasyon açýklamasýnýn en
önemli nedenlerinden biri ise ücretlerin he-
Enflasyonun altýnda bir artýþa imza atarak hükümetle kol kola kamu emekçilerini
zarara sokan, daha da yoksullaþtýran Memur
Sen, TÝS süreci baþlamadan önce KESK'i
TÝS masasýnýn "sembolik" aktörü olarak tanýmlamýþtý. AKP zihniyetini tamamen yansýtan bu görüþün bugün tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini sürüklediði tablo karþýmýzdadýr. Her yýl enflasyon karþýsýnda erimesine izin verilen kamu emekçilerinin ücretleri bu yýl AKP ve Memur Sen mutabakatý çerçevesinde adeta hezeyana uðratýlmýþtýr.
Zamlar sadece buharlaþmamýþ, var olan ücretler de týrpanlanmýþtýr.
Konfederasyonumuz TÝS sürecinde de
belirttiði gibi kamu emekçilerinin taleplerini
ve iradelerini yok sayan, geleceðini ipotek
altýna almaya çalýþanlarýn oyununu bozmaya kararlýdýr. Bu doðrultuda Konfederasyonumuz, AKP'nin zorbalýðýna, yoksulluðuna
ve adaletsizliðine karþý; bu anlayýþý rehber
edinen ve emeðin kazanýmlarý üzerinden
kendilerine çýkar saðlayan sendika ve sendikacýlara karþý onurlu, insanca bir yaþam kurma mücadelesinde örgütlü-örgütsüz tüm
emekçileri mücadeleyi birlikte büyütmeye
çaðýrmaktadýr.”
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
faaliyet testlerinden aldýklarý
sonuçlarýn yüzde 6,5 düþtüðü
belirlendi.
Araþtýrma ayrýca 40'lý yaþlarda
tedavi görenlerin 20 yýl sonra
bunama riskinin azaldýðýný da ortaya
koydu.
Kalbe iyi gelenin beyne de iyi
geldiðini bir kez daha gösteren
araþtýrmanýn sonuçlarý "JAMA"
dergisinde yayýmlandý.(AA)
Facebook kullanan kiþilerin
eþlerini terk etme olasýlýðýnýn
kullanmayanlara kýyasla yüzde 32
daha fazla olduðunu ortaya çýkardý.
Sosyal medyanýn evlilikler
üzerindeki etkisini incelemek için
2008-2010 yýllarý arasýnda ABD’nin
43 eyaletindeki boþanma
istatistiklerini bu eyaletlerdeki
Facebookkullanýmý ile karþýlaþtýran
araþtýrmacýlar, bir eyaletteki Facebook
hesaplarýnýn sayýsýndaki yüzde 20’lik
artýþla, boþanma oranlarýndaki 2.18’lik
artýþ arasýnda baðlantý olabileceði
sonucuna vardý.
Araþtýrmayý gerçekleþtiren ekibin
baþýnda bulunan James E. Katz, “Bu
araþtýrma ile insan davranýþlarýnýn
sosyal medya kullanýmýndan nasýl
etkilendiðini anlamaya çalýþtýk” dedi.
ABD’de Teksas Üniversitesi’nin
2011 yýlýnda 1,160 evli çift üzerinde
yaptýðý bir araþtýrmada da Facebook
hesabý olmayan çiftlerin evliliklerinde
yüzde 11.4 oranýnda daha mutlu
olduðunu tespit etmiþti.
Facebook evlilikleri öldürüyor
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
(Haber Merkezi)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Sýra No
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
ABD'deki Johns Hopkins
Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn
araþtýrmasý, 40'lý yaþlarda tansiyon
hastasý ve tedavi görmeyen bir
kiþinin 20 yýl sonra bunama riskinin
daha fazla olduðunu gösterdi.
Bilim adamlarý ortalama 20 yýl
boyunca 48-67 yaþýndaki 14 bin
kiþinin saðlýk durumunu inceledi.
40'lý yaþlarda tansiyonu yüksek
olan kiþilerin 20 yýl sonra hafýza,
konsantrasyon ve diðer biliþsel
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
Tansiyon baþka bir
hastalýða yol açýyor
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
16 PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Bakanlýktan kredi
dosya masrafý açýklamasý
Bakanlýk’tan valiliklere
seçim uyarýsý
Ýçiþleri Bakanlýðý, cumhurbaþkaný seçimleri konusunda valilikleri uyardý
Ýçiþleri Bakanlýðý, cumhurbaþkaný
seçimleri konusunda valilikleri uyardý
Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala tarafýndan
81 ilin valiliklerine, cumhurbaþkaný seçimleri konusunda bir genelge gönderildi.
Cumhurbaþkaný adaylarýnýn illere
yapacaðý ziyaretlerde ilgili kurumlarýn gerekli önlemleri almasýnýn istendiði genelgede, seçim günü sandýk güvenliði için de
alýnmasý gereken tedbirlere dikkat çekildi.
Cumhurbaþkaný seçimi ile ilgili iþlemleri düzen içinde yapma ve yaptýrma
görevi Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK)
denetiminde il ve ilçe seçim kurullarýna ait
olduðunu belirtildiði genelgede, herhangi
bir aksaklýða meydan verilmemesi için bu
kurullar tarafýndan alýnan ve yayýmlanan
kararlar titizlikle takip edilerek gerekli iþlemlerin yapýlmasý istendi.
Cumhurbaþkaný seçiminin ülke genelinde huzur ve güven ortamý içerisinde
yapýlabilmesi için, 6271 sayýlý Cumhurbaþkaný Seçimi Kanunu, 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun ve ilgili diðer mevzuat ile Yüksek Seçim Kurulu kararlarý çerçevesinde hareket edilmekle birlikte bazý
tedbirler alýnmasý gerektiði ifade edilerek
tüm illerin önlem alýnmasý istendi.
Valiliklere, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD’a gönderilen genelgede, Ýl Valisi tarafýndan, güvenlik birim
amirleri ve lüzum görülecek diðer yetkililerin katýlýmýyla illerde seçim güvenliði
toplantýlarý yapýlmasý, il merkezi ve ilçelerin seçimle ilgili istek ve ihtiyaçlarý tespit
edilerek imkânlar ölçüsünde bu ihtiyaçlar
karþýlanmasý istendi. Cumhurbaþkaný seçi-
mine yönelik olarak, valiliklerce görev
alanlarý ve sorumlular belirtilmek suretiyle
seçim güvenlik planlarý hazýrlanacaðý ifade
edildi.
Baþta güvenlik güçleri olmak üzere
seçimde görev alacak personelin cumhurbaþkaný seçimi ile ilgili mevzuat, Yüksek
Seçim Kurulu'nun ilgili kararlarý ve uygulamaya iliþkin diðer hususlarý kapsayacak
þekilde hizmet içi eðitime tabi tutulmalarý
saðlanacaðý belirtidi. Kamu görevlileri ve
güvenlik güçleri idarenin tarafsýzlýðýný zedeleyici tutum ve davranýþlardan kaçýnmasý gerektiði istendi. Cumhurbaþkaný adaylarýnýn ilgili mevzuatý çerçevesinde propaganda ve benzeri çalýþmalarý yapmalarý ve
seçmenlerin oylarýný serbestçe kullanmalarý için gerekli tedbirler alýnmasý gerektiðine dikkat çekildi.
Cumhurbaþkaný adaylarýnýn katýlacaklarý toplantý ve gezilerde güvenliklerinin saðlanmasý için gerekli tedbirler alýnmasý istendi. Seçimlerde kullanýlacak oy
pusulalarýnýn basýldýðý yerlerde ve basýlmýþ
pusulalarýn seçim kurullarýna intikali sýrasýnda gerekli güvenlik önlemleri alýnmasý
gerektiði vurgulandý.
Oylarýn sayýmý ve dökümü tamamlandýktan sonra düzenlenen tutanaklar ile
sandýk ve torbalarýn ilgililer tarafýndan il
ve ilçe seçim kurullarýna nakli sýrasýnda
emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri koordineli bir þekilde güzergâhta
güvenlik tedbirlerini alýnarak bu tedbirler
önceden planlanmasý, sandýklarýn güvenlik
içerisinde nakilleri saðlanmasý konusunda
tedbirlerin alýnmasý gerektiði ifade edildi.(CÝHAN)
Bakanlýktan kredi
dosya masrafý açýklamasý
Bakanlýk kredi
dosya masraflarýnýn
iadesi ile ilgili çok sayýda
talep gelince açýklama
yaptý.
Gümrük ve Ticaret
Bakanlýðý, vatandaþýn
mahkemeye gitmeden
sorunlarýný çözdüðü
tüketici hakem
heyetlerinin alacaðý
kararlarda dikkat
edilecek hususlarý tek tek
belirledi.
AYRI AYRI
BAÞVURU
GEREKÝYOR
Buna göre bir
bankadan birden fazla
kredi çeken tüketicinin,
bu kredilerin tümünün
dosya masrafýný geri
almasý için hakem
heyetlerine ayrý ayrý
baþvurmasý gerekiyor.
TEK KARAR
VERÝLMEYECEK
Bir vatandaþ
tarafýndan ayný bankadan
çekilmiþ 5 ayrý
bankakredisinin dosya
masraflarýnýn iadesi için
baþvuru yapýldýysa, bu
baþvuru hakkýnda tek
karar verilemeyecek.
Tek banka kredisi
nedeniyle dosya masrafý,
ipotek ücreti ve yeniden
yapýlandýrma gibi
þikâyetler için tek
baþvuru yeterli olacak.
ZAMAN KAYBI
ÖNLENECEK
Vatandaþ
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
maðduriyetinin
önlenmesi için yeni
kanundan önce yapýlan
baþvurularda da
‘görevsizlik’ kararý
verilecek. Böylece,
vatandaþýn zaman kaybý
önlenecek.
ÝL HEYETÝ ÝÇÝN
3 BÝN TL SINIRI
2 bin liranýn
altýndaki
uyuþmazlýklarda ilçe, 3
bin lira ve üzerindeki
uyuþmazlýklarda il
hakem heyetleri yetkili
olacak.
MASRAFLARI
SATICI FÝRMA
KARÞILAYACAK
Tüketici hakem
heyetinde yapýlan
incelemeye yönelik
bilirkiþi ve tebligat
ücretleri, satýcý ve
saðlayýcý firma tarafýndan
karþýlanacak. Böylece,
vatandaþýn bu tür
masraflar nedeniyle hak
aramaktan vazgeçmesi
önlenecek.
Yeni kanundan önce
imzalanmýþ
sözleþmelerin yeni
kanuna aykýrý hükümleri
iptal edileceKk.
(Haber Merkezi)
Beyni
görüntülediler
Bilim insanlarý dört ortak anýyý paylaþan 15 kiþinin beynini görüntüledi
Yeni bir araþtýrmaya göre, beyindeki benzer anýlar
ayný þekilde biriktiriliyor. Araþtýrmada, belli bölgedeki
beyin yüzeyi daha geniþ olan kiþilerin geçmiþi daha net
hatýrladýðý ileri sürülüyor.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
6 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez
Buharaevler Mah.
Buharaevler 23. Cad.
Sapphire Residence No:
14/3 taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
220.000.00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum merkez Atatürk
Anadolu Lisesi onarým
inþaatý yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
7 AÐUSTOS
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Trafik sinyalizasyon
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Fotokopi makinasý alýmý
iþi.
Yer: Ýl Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
8 AÐUSTOS
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
Meydan temizlik hizmeti
alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker
Fabrikasý Toplantý Salonu
Saat: 14.00
***
11 AÐUSTOS
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Fidan alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Akþemsettin Cami dýþ
cephe kaplama, tezyinat
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
12 AÐUSTOS
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Okul inþaatý yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Yakacak malzemesi satýn
alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
13 AÐUSTOS
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
128 adet basýlý yabancý
yayýn kitap alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
18 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TU 580 plakalý 2010
model Temsa marka Safir
tipli 5 adet tek katlý yolcu
otobüsünün muhtelif
deðerlerde satýþý iþi.
Yer: Dalyanlar Yediemin
Otoparký - Mimar Sinan
Mah. Erzurum Dede Sok.
No: 7 Çorum
Saat: 11.00-11.10
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Genel Sekreterliðe baðlý
saðlýk tesisleri için 23 kiþi
il klinik destek hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
* Ey oðul;
mezarýna ziyarete götürüp, Fatiha
okumasýna vesile olun. Yoksa
sonra dünya meþakkatine dalarlar
da mezarlarýnýn yerini bile bulamazlar.
Mahir ODABAÞI
Þimdi ölene rahmetli diyorsun ama unutma sonra da rahmetli denileceksin
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
* Ey oðul;
'Nasýlsýn?' diyene, 'Þükür
Allah'a, çok iyiyim vallaha'
demeyi adet edin. Çünkü iyiyim
dedikçe iyileþirsin.
Þu dünyanýn haline bak ki,
kimisi çöpe ekmek atýyor, kimi de
çöpten ekmeðini çýkarýyor.
* Ey oðul;
Artýk mutaassýp aileler bile ekmeði çöpün kenarýna asmakla,
israf etmediklerini düþünmeye baþladýlar. Nasýl olsa birileri
buradan alýyor diye. Hâlbuki israf her zaman israftýr.
* Ey oðul;
Vaizlerimiz, imamlarýmýz camilerde 'israf etmeyin, haramdýr'
diyorlar ama bazen gündüz gözüne ya mihraptaki floresanlarý ya da
avizeleri yakýyorlar. Ýsrafa girer mi, girmez mi bilmiyorum.
* Ey oðul;
Biz bayram ziyareti yapalým diyoruz ama her gittiðimiz evde
günlük siyaset yapalým isteniyoruz. Benim akýllý köylüm
hükümetler yýkýyor, hükümetler kuruyor. Boþ verin bayram sohbeti
yapalým deyince de kýzýyor.
* Ey oðul;
Marketler satamadýklarý sebzeleri çöp tankýnýn içine atýyorlar.
Keþke ayrý bir bölüme konsa da ihtiyaç sahipleri çöpten onlarý
toplamak zorunda kalmayacaktýr.
* Ey oðul;
Ýlçeye, köye gittiðinizde çocuklarýnýzý aile büyüklerinin
Ben, yakýþýklý kafa diye
muhayyile ve kararýný, zekâ ve
Hüsnü Salih CENAN
azmini ayný anda ve ebediyen
sarf eden; onlarý ayný akl-ý selim tavrý ile tek bir hiza çizgisi
üstünde nizama sokan deha disiplincilerine derim. Bir krikonun yaylarýyla kurbaðanýn bacak kaslarý arasýndaki benzerlikten, benzeyenler ve ayrý düþenler arasýnda zihni denge
kurabilecek ve her benzeyenbenzemeyen; týpatýp uyan-aksine zýtlaþan mefhumlar ve hadiseler arasýnda da kolayca kýlýk deðiþtirebilen kiþi, tam bir
yakýþýklý kafadýr.
Kýrýk leblebi dolu kesekâðýdýnýn dibine saklanmýþ has
badem parçasýný, ancak o kesekâðýdýný hýzlýca ve büyük bir
nizam gayretiyle çalkalayarak en üst seviyeye açýkça çýkarabilirsiniz. Ýþte bu kýrýk leblebiler, parça-buçuk "aydýnlar"; kesekâðýdý, cemiyet; has badem parçasý zekâ ve mana timsali
adam; çalkalayacak pazý kuvveti de keskin keþif hazakati
olan berrak beyinlerdir. Hurafe kabuklarýný kafasýnýn lazerimsi yumruðuyla paramparça edip, o kýrýntý yýðýnýndan dimdik deha mabedi inþa edebilecek kafa, en az bu binanýn estetik ölçüsü nispetinde yakýþýklý kafadýr, apaçýk bir gerçeklik
halinde…
Beyni kurtlanmýþ köseleye dönmüþ ve flamingonun þiþik gagasýna benzeyen bir kafa taþýyanlar ise, elbette yakýþýklý kafalarýn sýrrýna eremediklerinden mütevellit, daima ývýrzývýr malumat teranelerine peþ-keþ çekmekten kurtulamayacaklardýr. Taþ kafalýlýðýn taþ ocaðýný iþletmekte mahirleþmiþ
olan bu kof kellelere nasýl bir þahlandýrýcý sondaj yapmalý ki,
altýndan þaþýrtýcý ve göz alýcý bir maden damarý fýþkýrabilsin?
Yakýþýklý
Kafa
Heyhat ki ne heyhat…
Mumyalara mevlit yapmak ve dünyanýn son günü için
hazýr karýlmýþ helva bulundurmak gibi abes bir uðraþtan, insana insaniliðini bir daha hatýrlatacak intizam zeminini kura-
Çocuklarýný mezar ziyaretine
götürmek isterken, dersim var
deyip gitmek istemezse sakýn
inanmayýn. Çünkü insanoðluna
kabir ziyaretinden daha büyük
ders olmaz.
büyüme yetersizliðine
sebep olduðunu
açýkladý.
Türkiye’de aðýz
ve diþ saðlýðýnýn
önemini yapýlan
araþtýrma sonrasýnda
rakamlarýyla
deðerlendiren Diþ
Hekimi Emek Saran
son bir yýlda diþ
macunu kullanýmý, diþ
Ýnsanoðlu zirveye çýkarken
hep karþýya bakar. Dolayýsýyla
yanýný pek göremez. Ama zirveden inerken düþmeyeyim diye
önüne, yanýna bakar ve göremediklerini daha iyi görür. Sen zirveye
çýkarken de önüne ve yanýna bakmayý unutma.
* Ey oðul;
Arkadaþým dediklerini dostluða terfi ettirmek istiyorsan, bir
ara, iki ara, üç ara ama bir defa olsun seni arama zahmetinde bulunmuyorlarsa telefonundan numaralarýnýn silinme vakti gelmiþ
demektir.
* Ey oðul;
Gerçek dostlar emekli olunca belli olur. Kimi vefalý kalýrken
kimi de hemencik kaybolur. Sen çalýþýrken, kaybolmayacaklarý
çoðaltmaya çalýþ ki, emekli yaþamýn kolay olsun.
*
ÖÐRETMENÝME VEFA: 33 sene sonra ilçeyi ve öðrencilerini ziyarete gelen Osmancýk ÝHL matematik öðretmenimiz K.
Hikmet TÜRKER hocamýza ve eþleri KML öðretmeni Asuman
TÜRKER hanýmefendiye hoþ geldiniz diyor saygýlar sunuyorum.
(yazara öneri - eleþtiri: 536 5681141)
cak beyin, muhakkak ki bu cins
tertip ve nizam abidesi kafalardadýr. Kendi helalliði olan beynini, gudubet düþüncelerden
ötürü tek celsede omuzlarý üstündeki baþtan boþamýþ pesimistten (karamsardan), mevcudiyet sahasýnda ne kadar þifalý
varlýk meyvesi varsa toplayýp,
konsantre halinde benliðine serum misali emdirecek optimiste
(iyimsere) giden yol, bu kafalarýn gösterdiði yönden gidilecek
ve varýlacak yoldur. Hayalinde,
yýldýzlý kuyruklara kanca atýp, kanayan kristalimsiliklerden
ruhunu sargýlayan fikir adamý, fýrsatýný bir bulursa, cemiyetin
veya koca bir milletin kan gövdeyi götürürcesine deli bir
zahmetle kan-revan içinde kalmasýna da bir sed çekecektir.
Doðum ebelerine mezardaki ölüye telkin kursu almayý
zorunlu bir þart kýlarcasýna, ters taraftan bir ameliyeyle gerçekleþtirilecek doðum-ölüm dengesini; yine doðumun ve
ölümün bin defa tadýný tatmýþ bu kafalar temin edebilirler.
Yunus Emre, Hz. Mevlana, Ýmam-ý Gazali, Muhyiddin-i Ýbni Arabî, Necip Fazýl, Cemil Meriç, Tolstoy, Ýbn-i Haldun
vs… Asansöre bile muavin tutma sevdasýndaki baþýboþ iþlerin baþýbozuk temsilcileri, bu zatlar gibilerin ýþýk hýzý üstü
metafizik 'tayy-ý mekan' vasýtasýna binmiþ ve bu lüzumsuz
çýrpýnmadan kurtulabilmiþlerdir.
Sünnet çocuklarýný avutmak için darbuka-tef gümbürdetenlerden mi olacaðýz?
Yoksa ruhumuzun lezzetini fikrin teras katýnda, ilhamýn
verandasýnda höpürdetenlerden mi olacaðýz?
Karar verelim:
Ya çirkinliði kafatasýnda yoðuran fikren zavallýlar…
Ya yakýþýklýlýðý benliðinde kývamlandýran fikren behredarlar…
Fikrin Ýleri
Ufuklarýnda
fýrçalama alýþkanlýðý,
diþ fýrçasý deðiþtirme
sýklýðý, aðýz bakýmýyla
ilgili malzemelerin
kullanýmý ve diþ
hekimine baþvuru
sayýsýndaki verilerinin
çarpýcý sonuçlar
ortaya koyduðunu
söyledi.
ORANLAR DÝÞ
SAÐLIÐININ
ÖNEMSENMEDÝÐÝ
NÝ GÖSTERÝYOR
Diþ saðlýðýnýn
yeterli oranda
önemsenmediðini
söyleyen Dr. Emek
Saran, “Diþ macunu
ve diþ fýrçasý kullanma
oranlarý ne yazýk ki
ülkemizde diþ
saðlýðýnýn
önemsenmediðini
göstermektedir. 76
T.C. BAYAT(ÇORUM)
ÝCRA DAÝRESÝ
2014/6 TLMT.
Örnek No: 25*
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün. saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; su kadar ki,
artýrma bedelinin malýn rahmin edilen deðerinin %50'sinj bulmasýnýn ve satýp isteyenin alacaðýna rüçhaný olan
alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini
geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden
aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði;
gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði: fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 24/07/2014
l.Ýhale Tarihi
: 18/08/2014 günü, saat 11:00 -11:10 arasý.
2. Ýhale Tarihi : 02/09/2014 günü, saat 11:00 - 11: 10 arasý.
Ýhale Yeri
: CUM MEYDANI NO:13 ÇORUM BAYAT
No
1
Takdir Edilen
Deðeri TL.
30.000,00
Adedi
KDV
1
%18
VEDA
* Ey oðul;
Türkiye’nin yüzde 86’sý diþ fýrçalamýyor
Türkiye’de
nüfusun yüzde
86’sýnýn diþlerini
fýrçalamadýðý ortaya
çýktý.
Uzmanlar aðýz ve
diþ saðlýðýnýn kalp
rahatsýzlýklarýna
uzanan hayati
önemine dikkat
çekerek çocuklarda da
Turan Özfurat
Güneþ Yuva Kurucusu
* Ey oðul;
Baba
sözler 11
* Ey oðul;
17
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
19pa948 Plakalý , 2009 Model , 55-5 6S Tipli , Yakýt Tipi
Dizel , Rengi Mavi , Nev Holland marka HFS006371
ÞASÝ NOLU TTF803505D939T166586 MOTOR
(ÝÝKm.l14/1,114/3)
NOLU TRAKTÖR
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63 e karþýlýk gelmektedir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 800) www.bik.gov.tr
milyon kiþinin bir
yýlda toplam
tüketmesi gereken diþ
macunu miktarý 456
milyon tüptür. 2013
yýlýnda Türkiye
genelinde yapýlan
araþtýrma sonuçlarýna
göre diþ macunu
kullanan kiþi sayýsý 22
milyon 166 bin
kiþidir. Yani 53
milyon 834 bin kiþi
diþ macunu
kullanmamaktadýr. Bir
aileyi 4 kiþi kabul
ettiðimizde; 13
milyon 458 bin 500
eve diþ macunu
girmemiþtir. Kýsaca
özetlememiz
gerekirse;
nüfusumuzun yüzde
86’sý diþ
fýrçalamazken,
evlerin yüzde
70’inde diþ macunu
kullanýlmamýþtýr”
dedi.
Diþ fýrçasý
kullanma
oranlarýnda da
düþük düzeyde
olduðunu açýklayan
Dr. Emek Saran,
“Bir kiþinin bir yýlda
4 adet diþ fýrçasý
kullanmasý
gerektiðini
düþünürsek 10
milyon 250 bin kiþi
diþ fýrçasý
kullanmýþtýr.
Güneþ yuva kurucusu olarak
iþletici Özel Özyuva Limited Þirketi yönetiminden Emine Özfurat,
merhum Turgay Özfurat, merhume
Çiðdem Özfurat ve Ýþletme Müdürü
Cemile Koyuncu ile birlikte Çorum'da görev süremizin dolmasýyla
birlikte ben de 15 yýllýk vazifeme
son noktayý koydum.
Duygularýma belki de en iyi,
ünlü düþünür Halil Cibran'ýn þu
sözleri tercüman olur:
"Evim der ki, 'Beni býrakma,
çünkü burada senin geçmiþin yaþýyor.' Yolum der ki, 'Gel ve beni izle,
çünkü ben senin geleceðinim.' Ve
ben hem eve, hem de yola derim ki,
"Benim ne geçmiþim, ne de geleceðim var. Eðer kalýrsam, kalýþýmda
bir ayrýlýþ vardýr; ayrýlýrsam, ayrýlýþýmda bir kalýþ.'
Biliniz ki, benim de ayrýlýþýmda bir kalýþ vardýr. Çünkü tam
2009'ten beri Çorum benim hem
evim, hem de yolum oldu. Çünkü
Çorum, benim ne geçmiþim, ne ge-
leceðim, her zaman bugünüm oldu.
Hepsinden de önemlisi Çorum, en
kalýcý dostluklarýmý tesis ettiðim,
burada olmasaydým asla tanýmayacaðým kiþileri tanýdýðým görkemli
bir þehir.
Bu süreçte hep birlikte sevindik, hep beraber üzüldük; aðladýk,
güldük, çalýþtýk, yorulduk; belki zaman zaman kýrýldýk ama hiçbir zaman bilerek kimseyi kýrmadýk. O
yüzden gönül rahatlýðýyla veda etmenin huzurunu yaþadým.
Baki, "Avazayi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoþ sada imiþ" der. Sizler de
Çorum 'un gücünü ve hizmetlerini
bu aleme saldýnýz. Yaptýðýnýz hizmetler yarýn burada olmasak bile bu
kubbede hoþ bir sada olarak, yýllarca anýlacak. Bundan daha büyük bir
onur, bundan daha görkemli bir
mutluluk var mý?"
Güneþ Yuva, yeni iþletmecileri
Meryem Kadife ve Mehmet Aydýnlý'ya devir edildi. Kendilerine baþarýlar diliyoruz.
Bilinçsiz antibiyotik
kullanýmýna dikkat!
Bilinçsiz antibiyotik kullanýmý
Türkiye'yi tehdit ediyor
"Türkiye'nin gereksiz yere antibiyotik kullaným sýklýðýnda Avrupa'da ilk
sýrada olmasý, gurur verici bir tablo deðil ülkemiz açýsýndan. Tüm antibiyotiklere dirençli bakteri formlarý hastalara bulaþmaya ve öldürmeye baþladý.
Bu, büyük bir tehdit"
Gereksiz yere ve uygun olmayan
dozlarda antibiyotik kullanýmýnda Avrupa'da birinci sýrada yer alan Türkiye,
vücudun antibiyotiklere direnç geliþtirmesi açýsýndan risk altýnda bulunan ülkeler arasýnda gösteriliyor.
Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Güven Artýran,
AA muhabirine yaptýðý açýklamada,
antibiyotiklerin hastalýklarýn tedavisinde çok etkin bir ilaç olduðunu anýmsattý.
Son yýllarda yeni bir antibiyotik
geliþtirilmediðini, bu nedenle mevcut
antibiyotiklerin dikkatli kullanýlmasý
gerektiðini vurgulayan Artýran, "Antibiyotikler, bir ülkenin kendini korumasý için gerekli olan güçlü silahlar gibidir. Mikroplarla mücadelede olmazsa
olmazdýr. Basit ve geçebilecek olan
saðlýk sorunlarýnda elde kalan son kurþunlarýn kullanýlmamasý gerekir" dedi.
TÜRKÝYE, RÝSK ALTINDA
ÜLKELERÝN BAÞINDA GELÝYOR
Artýran, gereksiz ve uygun olmayan dozda antibiyotik kullanýmýnýn
tüm dünyada çok ciddi bir saðlýk sorunu olduðunu, birçok ülkenin bu konuda stratejiler belirlediðini söyledi.
Mantar, parazit ve bakterilerin neden olduðu enfeksiyonlarýn tedavisini
tehdit eden antimikrobiyal direncin
(AMD) modern týbbýn kazanýmlarýný
tehdit etmeye baþladýðýný ve artýk birçok antibiyotiðe karþý vücudun baðý-
þýklýk kazandýðýný ifade eden Artýran,
bu durumun insan saðlýðý açýsýndan
büyük risklere neden olduðunu vurguladý.
Güven Artýran, gereksiz yere antibiyotik kullanýmýnýn gelecekte hastalýklarla mücadelede tedavi baþarýsýný
düþüreceðine iþaret ederek, yanlýþ antibiyotik kullanýmýnda, Türkiye'nin risk
altýndaki ülkelerin baþýnda geldiðine
dikkati çekti.
Artýran, "Türkiye'de antibiyotik
kullaným sýklýðýnýn azaltýlmasý için en
kýsa zamanda tedbir alýnmasý gerekiyor. Çünkü, basit bakterilere karþý bile
direnç geliþiyor. Gelecek 5-10 yýl içinde, önlem alýnmazsa antibiyotikle tedavi edilebilen basit enfeksiyonlar bile
tedavi edilemeyecek. Türkiye'nin gereksiz yere antibiyotik kullaným sýklýðýnda Avrupa'da ilk sýrada olmasý, gurur verici bir tablo deðil ülkemiz açýsýndan. Tüm antibiyotiklere dirençli
bakteri formlarý hastalara bulaþmaya
ve öldürmeye baþladý. Bu, büyük bir
tehdit" dedi.
Türkiye'nin, Avrupa'da kiþi baþýna
bir günde kullanýlan antibiyotik birimine göre ilk sýrada yer aldýðýný bildiren
Artýran, Türkiye'nin ardýndan bu konuda Yunanistan'ýn geldiðini söyledi.
Artýran, Kuzey Avrupa ülkelerinde ise bu rakamlarýn en düþük seviyede olduðunu, en az antibiyotik kullanýmýnýn Estonya'da görüldüðünü, Türkiye'deki antibiyotik kullanýmýnda Güneydoðu ve Doðu Anadolu illerinin ön
sýralarda yer aldýðýný, en az antibiyotik
kullanýmýnýn da Artvin'de görüldüðünü
kaydetti.
Vatandaþlarýn, antibiyotik almadan hastalýðýn yenilemeyeceðine dair
düþüncelerinin yanlýþ olduðunun altýný
çizen Artýran, hekime antibiyotik yazýlmasý için baský yapýlmasýnýn doðru
olmadýðýný sözlerine ekledi.
ÇORUM ÝLÝ MERKEZ ÝLÇE PATATES ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ
OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Birliðimiz olaðanüstü genel kurul toplantýsýnýn aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere 22.08.2014 Cuma
günü saat 14.00’da Çorum ili Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu’nda yapýlmasýna, yeterli
çoðunluk saðlanamadýðý taktirde
29.08.2014 günü saat 14.00’da yine
ayný adres ve saatte yapýlmasýna oy
birliði ile karar verilmiþtir.
GÜNDEM
1- Açýlýþ ve Yoklama.
2- Divan Heyetinin Teþekkülü ve Ýmza
Yetkisinin Verilmesi.
3- T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn 14.07.2014 gün ve 101 saResmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
yýlý olurlarý ile deðiþikliði uygun görülen Birlik tüzüðünün birliðin gelirleri
ile ilgili 9. maddesine iliþkin tadil metninin görüþülerek oya sunulmasý.
4- Birlik Tüzel Kiþiliði ve/veya Birlik
üyelerinin ortaklýðýnda kurulacak þirketin ve/veya birlik iktisadi iþletmesinin sermaye tutarý hukuki yapýsý ve ortaklýk yapýsýnýn görüþülmesi ve oya
sunulmasý.
5- Halde çalýþacak personellerin görev
bölümü ve personellere ödenecek ücretlerle ilgili yönetim kuruluna yetki
verilmesi.
6- Geçici ihracý yapýlan birlik üyelerinin kesin ihraçlarýnýn görüþülmesi ve
oya sunulmasý.
7- Kapanýþ.
(Basýn: 808) www.bik.gov.tr
18 PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Eðer’den tesis destek sözü
Ulukavakspor Yönetiminin ziyaret ettiði Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, sporun her branþýnda olduðu gibi
Çorum’u temsil edecek Ulukavakspor’a da tesis konusunda her
türlü desteði vereceklerini söyledi.
Ulukavakspor Yönetimi dün öðleden sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer’i ziyaret
ettiler. Ziyarete Baþkan Ýlhan Kýlýç ile birlikte yönetim
kurulu üyelerinin bazýlarý katýldýlar.
Baþkan Ýlhan Kýlýç, Ulukavakspor’un Çorum’u
temsil edeceði bir ligde layýkýyla mücadele edebilmesi
için Çorum’un tüm kesimlerinin desteðine ihtiyaç duyduklarýný belirterek bu noktada Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer’in kendilerine destek vereceðine inandýklarýný söyledi.
Eðer’de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Ýl Müdürlüðü olarak Çorum’u temsil eden ve spor
yapan her kuruma, her takýmý destek verdiklerini bundan kimsenin en ufak þüphesi olmamasý gerektiðini söyledi. Kurum olarak, tüm personelleriyle sporun geliþimi
için ellerinden gelen katkýyý verdiklerini belirten Eðer
‘Ulukavakspor oldukça sýkýntýlý günler geçirdi.
Sonuçta yönetim özverili bir çalýþma sonunda takýmýn lige katýlýmýný saðladý. Bizde Ýl Müdürlüðü olarak
Ulukavakspor’un gerek antrenman gerekse maçlarý için
tesis konusunda gerekli desteði vereðiz. Temennimiz
Ulukavakspor’un Çorum’u ligde baþarýyla temsil etme-
Ýskilipgücü tarafýndan iþletilecek olan binada yapýlacak tadilat çalýþmalarý için gerekli inceleme yapýlýrken
Ýskilipgücüspor bina
restorasyonu baþlýyor
Ýskilip ilçe merkezinde beþ katlý bir binayý Apart,
yemekhane, gazete, internet gazeteciliði ve tvsi
hizmetleri için restorasyon çalýþmalarýna baþlandý.
Nihat Armutçu bir ay içinde tamamlayacaklarý
tadilat sonunda kulübe sabit gelir saðlayacak bir
projeyi hayata geçireceklerini söyledi.
Deniz Cankara Osmancýkspor’lu oldu
Osmancýkspor’da
imzalar sürüyor
1. Amatör Küme’de þampiyonluk hedefiyle
sezona baþlayacak olan Osmancýkspor’da transfer
devam ediyor. Hafta sonunda yapýlan Olaðanüstü
Genel Kurul ile güçlü bir yönetim oluþturan Osmancýkspor ilk olarak Osmancýk Belediyespor’dan Serkan Çaðýrgan ile anlaþmýþtý.
Osmancýkspor ikinci imzayý ilçenin yetiþtirdiði golcü futbolculardan Deniz Cankara ile anlaþtý.
Batman Petrol
golcüsünü buldu
Batman Petrolspor, aradýðý tecrübeli
golcüyü Tokat’ta buldu. 3. Ligde ilk kez
oynayacak 27 yaþýndaki Emre Aktaþ, Kýrmýzý-Beyazlý ekiple
her konuda anlaþtý.
Emre Aktaþ
Bolu-Dorukkaya’da ikinci etap kamp
çalýþmalarýný sürdüren
Batman Petrolspor,
kadrosuna tecrübeli
golcü kattý. Ankaraspor, Keçiörengücü,
Malatyaspor, Adanaspor, Bucaspor, Bugþaþspor, Karþýyakaspor ve Tokatspor gibi
köklü kulüplerin formasýný giyen Emre
Aktaþ, önceki akþam
Petrolspor’un kampýna katýldý. 3. Ligde ilk
kez forma giyecek 27
yaþýndaki tecrübeli
golcü Aktaþ, 174 resmi maçýnda rakip fileleri 43 kez havalandýrdý.
Ýskilipgücü ismini
alarak amatör ligde mücadele etmeye hazýrlanan
kulüp ilçede kulüp merkezi ve diðer sosyal aktiviteler için tuttuðu binada tadilat çalýþmalarý baþladý.
Beþ katlý bir binada
yapýlacak tadilat sonunda
Apart, yemekhane, gazete, internet sitesi ve tvsi
gibi hizmetlerle kulübe
gelir saðlanacak. Ýskilipgücüspor’un genel kurulu
sonunda baþkan olmasý
beklenen Nihat Armutçu
yeni bir yapýlanma içine
girdiklerini ve hedeflerinin kulübe gelir saðlayacak projeleri hayata geçirme olduðunu söyledi.
Þehir merkezinde
geçmiþte yurt ve dersane
olarak hizmet verilen beþ
katlý binanýn sahibi Fuat
Üstünel, Sözerler Müteahhitlik sahibi Mustafa
Sözen ile Ýnþaat Mühendisi Erhat Cerit ile birlikte
binada incelemelerde bu-
lunan Nihat Armutçu, binada öncelikli amaçlarýnýn kulübe gelir getirecek
projeler olduðunu söyledi.
Binanýn bir bölümünü ilçede öðrenim gören
yüksek öðretim kurumu
öðrencilerine yönelik olarak Apart olarak hizmet
vereceklerini ayrýa ilçeye
gelen misafirler içinde kalacaklarý sýcak bir ortam
hazýrlamak istediklerini
belirten Armutçu ‘Bunun
yanýnda kulübe gelir getirecek gazete, internet gazeteciliði ve televizyonculuðu gibi çalýþmalar yapacaðýz.
Yeni sezonda yeni
bir yapýlanma ile girerek
kendi ayaklarý üzerinde
duran bir kulüp olmak
amacýndayýz. Binadaki
çalýþmalarýn bir ay içinde
tamamlanarak yeni eðitim
öðretim yýlý öncesinde bitirerek hizmete açmak
amacýndayýz’ dedi.
na Kýzýlcabölükspor
Hasan Çelebi, Emre
Berkan, Kerim Bölük,
Çaðlayan Ýrece, Emre
Fýrtýna, Emre Uzunca,
Özkan Taþtemur, Ýbrahim Kongur, Burak
Gökbel, Sedat Yahþi ve
Hüseyin Çelik 11'iyle
çýkarken , Denizlispor
Asil Kaan, Rail Malikov, Ömer Alp, Cem
‘Çorum hepimizin’
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet
Sayan, Ulukavakspor Yönetimi’nin
ziyareti sýrasýnda yaptýðý konuþmada Çorum’u temsil eden her kurum
ve kuruluþun önemli olduðunu belirterek ‘Çorum hepimizin’ dedi.
Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan
Kýlýç, yönetim olarak zor bir görevi
üstlendiklerini Çorum’u temsil etme adýna bir yola çýktýklarýný belirterek bu zorlu yolda tüm Çorumlularýn desteklerini beklediklerini
söyledi.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet
Sayan da, zor bir göreve talip olan
Ulukavakspor Yönetimi kutladý ve
baþarýlar diledi. Sayan, ‘Çorum hepimizin ve deðerlerimize sahip çýkmak zorundayýz. Bizde gücümüz
oranýnda Ulukavakspor’a destek
vereceðiz. Dileðimiz tüm Çorumlularýnda Ulukavakspor’a sahip çýkmasý. Yeni sezonda yeni yönetime
baþarýlar diliyorum’ dedi.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ulukavakspor Yönetiminin ziyaretinde destek mesajý verdi
K armil Adanaspor’da
Bir dönem Çorumspor’da da
forma giyen Abdullah Karmil yeni
sezonda Adanaspor için ter dökecek.
PTT 1. Ligi takýmlarýndan
Adanaspor, Trabzonspor’dan Abdullah Karmil ile iki yýllýk sözleþme
imzaladý.Geçen sezon Ankaraspor’da kiralýk olarak forma giyen
Abdullah Karmil yeni takýmyla ilk antrenmana çýktý
Kýzýlcabölük, Denizli’yi devirdi: 2-1
Çorum Belediyespor’un sezonun ilk maçýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Kýzýlcabölükspor hazýrlýk maçýnda PTT 1. lig takýmý Denizlispor’u 2-1 yenerken gösterdiði performansla büyük beðeni
topladý. Denizlispor Haluk Ulusoy Tesislerinde
oynanan hazýrlýk maçý-
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer Ulukavakspor’u tesis konusunda her türlü destek verileceðini söyledi
Tosun, Gökhan Dinçer,
Bülent Ertuðrul, Veli
Acar, Erçað, Andanov,
Yordanov, Þevki 11'iyle
çýktý.
Ýlk yarýsý golsüz
biten maçýn ikinci yarýsýnda Kýzýlcabölük öne
geçti, Denizli beraberliði saðladý son dakikalarda bulduðu golle Kýzýlcabölük takýmý 2-1
Kýzýmcabölükspor hazýrlýk maçýnda Denizlispor’u yenerek büyük sükse yaptý
kazanmayý baþardý.
Maç sonunda futbolcularý ve teknik ekibi
kutlayan Baþkan Osman Dursun ‘Takýmýmýz gelecek için umut
veriyor’ dedi. Duran,”Denizlispor ilimizin futbolda ki en büyük
markasýdýr. Yeþil siyahlý
takýmýmýza karþý hazýrlýk maçýnda bile mücadele etmek Kýzýlcabölükspor kulübü için çok
büyük onurdur. Hiç
kimse unutmasýn ki biz
geçtiðimiz sezona kadar
amatör liglerde mücadele ediyorduk. Geldiðimiz nokta büyük bir
baþarýdýr. Bugün sahada
iyi oyun sergilen futbolcularýmý ve gece gündüz çalýþmaktan býkmayan teknik ekibimizi caný gönülden kutluyorum’ dedi.
26 yaþýndaki baþarýlý savunma
oyuncusu, Baþkan Bayram Akgül
ile görüþtükten sonra imzayý ve attý
ve takýmla birlikte ilk antrenmanýna
çýktý.
Takýmýn yeni transferi Abdullah Karmil, ligin zor bir periyot olduðunu söyleyerek "Baþarý için savaþacaðýz’’dedi. Adanaspor’un bu
ligin önemli takýmlarýndan biri olduðunu söyleyen genç savunma
oyuncusu, ’’Mutlaka bizden beklentiler oldukça fazla. Kim oynarsa
oynasýn takýmýn baþarýsý için her þeyi yapacaktýr. Adanaspor’un yeri
Süper Ligdir ve bizler bunu saðlamak için çok çalýþacaðýz. Uyum sorunu yaþayacaðýmý düþünmüyorum. Baþkanýma ve Hocama çok te-
Ulukavakspor Yönetimi’nden MHP’ye ziyaret
Ulukavakspor Yönetimi ziyaretlerini önceki akþam MHP Ýl Teþkilatý ile sürdürdü. Ulukavakspor
Baþkaný Ýlhan Kýlýç ile Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretlerinde MHP
Ýl Baþkaný Vahit Demiran ile Yönetim Kurulu üyeleri hazýr bulundular.
Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan
Kýlýç, Çorum’u temsil etme konumundaki bir kulübü olarak çalýþma
yaptýklarýný belirterek bu anlamda
tüm Çorumlulardan destek beklediklerini söyledi. Kýlýç, Çorum’un
dýþa açýlmasý ve tanýnmasý açýsýndan bu tür aktivitelerin önemli olduðunu bunun içinde Çorumlularýn tamamýndan destek istediklerini söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Ýl
Baþkaný Vahit Demiran ise ziyaret-
ten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Çorum’u temsil eden herkesin
yanýnda ve destekçileri olduklarýný
belirten Demiran, Ulukavakspor
yönetimini alarak zor bir sorumluluk üstlenen baþkan Ýlhan Kýlýç ve
YönetimKurulu üyelerini kutladý.
Demiran, teþkilat olarakta imkanlarý ölçüsünde ellerinden gelen desteði vereceklerini belirtti.
Ulukavakspor Yönetimi önceki akþam MHP Ýl teþkilatýný ziyaretlerinde toplu olarak görülüyorlar
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR
ARANIYOR
(Ç.HAK:2323)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere PERDE SATIÞINDA
DENEYÝMLÝ BAY ELEMAN
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 535 788 55 54
ELEMANLAR ALINACAKTIR
Kaynakçýlar, Tornacý, Boyacý, Makina Ressamý
ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe
elemaný alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2313)
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Gerekli þartlar;
* En fazla 40 yaþýnda olmak.
Çorum Sebat Makina Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti.
Tel: 234 73 07
Küçük San. Sit. 3. Cad No:16-18 Çorum
[email protected]
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILMALIDIR.
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde No: 6
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanabilen bay-bayan elemanlar
alýnacaktýr.
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Þahin Boya Ltd. Þti.
Küçük Sanayi Sitesi 87. Sok. No: 1
Tel: 213 58 56
ORTAK
ARANIYOR
* Makina Teknik Ressamlarý,
* Elektrik Teknisyenleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
Tavuk (yarka) üretim çiftliðimizde ortaklýk
payý eþit olmak üzere ortak aranýyor.
Gerekli þartlar;
0 532 621 82 03-0 535 735 98 65
YÝTÝK
Çorum Meslek Yüksek Okulu Çorum Hatit
Üniversitesi’nden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Kadir GÜLEÞ
Rahim oðlu 1986 Ordu Fatsa Doðumlu
Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe
bilgisi olan, çay servisi ve benzeri iþleri
yapabilecek Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili Sk.
No: 49 (Eski Kültür Sitesi arkasý)
Tel: 0 364 225 08 09
0 536 256 49 46
YÝTÝK
Açýköðretim Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür.
Recep DUMAN
Mustafa oðlu 1993 Bayat Doðumlu
Devren Satýlýk Oto
ve Halý Yýkama
(Ç.HAK:2344)
YÝTÝK
Mustafa ERASLAN
(Ç.HAK:2342)
YÝTÝK
Beko marka ve AG 70203018 sicil numarasýna ait
ödeme kaydedici cihazlara ait levhayý kaybettik. Hükümsüzdür.
Karakaþlar Day. Tük. Mad. Ýnþ. Tic. ve San. Ltd.
Þti.
Vergi No: 5130203032
(Ç.HAK:2348)
Çorum Vergi Dairesinde T.C. 36442179332 nolu
vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum 2565125900 arasý 5 cilt fatura, 2801-3050 arasý 5 cilt taþýma
irsaliyesi, 61851-62050 arasý 4 cilt fatura, 10701-10900
arasý 4 cilt taþýma irsaliyesi, 7401-7600 arasý 4 cilt taþýma irsaliyesi ve 4401-4450 arasý 1 cilt taþýma irsaliyesini kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:2318)
Anadolu Üniversitesi Ýþletme Fakültesinden almýþ
olduðum lisans diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür.
Al-Kur Makina
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9
0 536 362 88 33
(Ç.HAK:2338)
(Ç.HAK:1983)
(Ç.HAK:2324)
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 7757
Bay-Bayan tezgahtar, kasap
ustasý, kalfa ve çýrak, çaycý ve
temizlik görevlisi alýnacaktýr.
Mür.: 0 533 258 62 01
ELEMANLAR SATILIK
ALINACAKTIR DÜKKAN
Fabrikamýzýn makine bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
Cnc Freze Torna Operatörleri Alýnacaktýr.
ALTUNAN MAKÝNA&DÖKÜM
Ankara yolu 8. Km.
0 537 273 34 35
KASAP
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çelik
konstrüksiyon ve çatý iþinden anlayan
kaynakcý ve montajcý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
YÝTÝK
(Ç.HAK:2343)
Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad.
1. Anýtevler No: 3’de (Ticaret Meslek Lisesi
Karþýsý) hizmet veren Vip Class Oto ve Halý
Yýkama yeri devren satýlýktýr.
Not: Firmamýz 10 yýldýr hizmet vermektedir.
Mür. Tel: 0 532 344 23 19
Yeni açýlacak
iþyerimize çalýþma
arkadaþlarý arýyoruz
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ELEMAN ARANIYOR DEVREN SATILIK
(Ç.HAK:2345)
Sinan ÖZKAN
Ýbrahim oðlu 1980 Çorum Doðumlu
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli kaynakçýlar makina
ressamý ve LKS programý
kullanabilen ön muhasebe elemaný
alýnacaktýr.
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Müracaat: 0 536 360 73 44
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:2347)
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2351)
Veysel KAYA
Þaban oðlu 05/4/1974 Çorum Kargý Doðumlu
(Ç.HAK:2346)
Ulukavak Mah. Mavral 1.
sok. Burhan Apt. 3. kattaki
3+1 120 m2 daire
sahibinden satýlýktýr.
Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti.
Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM
Tel: 213 64 94
Þehrin iþlek caddesi Albayrak
caddesinde faaliyet gösteren
kasap dükkaný devren satýlýktýr.
0 549 497 42 72
(Ç.HAK:2335)
YÝTÝK
Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC 2
ve SRC 4 belgelerimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Satýlýk Daire ELEMANLAR
(Ç.HAK:2325)
(Ç.HAK:2350)
(Ç.HAK:2217)
Yaþar BALLI
Ahmet oðlu 1958 Çorum Karabayýr Köyü Doðumlu
ELEMAN ARANIYOR
Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat 169 nolu
Çayocaðý (tapudan ruhsatlýdýr)
* Yatýrýma UYGUN ve
* Kira Getirisi YÜKSEKTÝR
Mür. Tel: 0 543 438 16 21
AÞÇI ORTAK
ARANIYOR
Çalýþýr durumda bulunan
lokantamýza iþ yoðunluðu
dolayýsýyla ortaklýk yapacak aþçý
aranýyor.
(Ç.HAK:2331)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini
yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:1995)
0 544 397 99 47
DEVREN SATILIK
SPOR
SALONU
0 539 676 23 20
(Ç.HAK:2332)
Kargo pazarlama þirketinde
çalýþtýrýlmak üzere 35 yaþýný
aþmamýþ seyahat engeli olmayan
Bayan eleman aranýyor.
* Çýraklar alýnacaktýr.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen
müracaat etmeleri rica olunur.
(Çýraklar velileri ile)
(Ç.HAK:2333)
(Ç.HAK:2337)
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
ve
(Ç.HAK:2310)
0 532 604 74 75
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
Kargý’da lokantamýzda çalýþtýrýlmak
üzere pide ustasý alýnacaktýr.
Dolgun ücret+SSK
Mür. Tel: 0 542 501 37 63
(Ç.HAK:2334)
(Ç.HAK:2295)
BAYAN
ELEMAN
ELEMAN
ARANIYOR
ALINACAKTIR
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
(Ç.HAK:2336)
ÝNTERNETTEN ONLÝNE SATIÞ SÝTEMÝZÝ
TAKÝP VE YÖNETÝMÝNÝ YAPABÝLECEK.
HALKLA ÝLÝÞKÝLER, SATIÞ PAZARLAMA
YAPABÝLECEK VE SEKRETERYA ÝÇÝN.
4 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU BAY
BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR.
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
(Ç.HAK:2311)
FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE
(Ç.HAK:2312)
ELEMAN ARANIYOR
ELEMANLAR ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2218)
Mas Grup Tekstil
Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: 2-3-4
ÇORUM
Tel: 777 05 25 - 0 543 914 87 85
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
ELEMANLAR ARIYOR
(Ç.HAK:2349)
(Ç.HAK:2328)
Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda
çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR,
OVERLOKCULAR, ARA ve SON
ÜTÜCÜLER, KALÝTE
KONTROLCULAR ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Not: Usta makinacýya 1.000 ve 1100 TL
arasý ücret
SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
19
0 536 848 91 58
Belediye son nefeste yýkýldý
Çorum Belediyespor yeni sezonun ilk
hazýrlýk maçýnda Bayrampaþaspor
karþýsýnda son sekiz dakikada yediði
gollerle rakibine 2-0 maðlup oldu. Kýrmýzý
Siyahlý takým ilk yarýda topa daha çok
sahip olmasýna karþýn hücumda etkili
olamadý. Ýkinci yarýda kontrolü eline
alanan Bayrampaþa son bölümdeki
golleriyle maçý kazandý,
Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda oynadýðý
ilk hazýrlýk maçýnda Bayrampaþaspor’a son sekiz
dakikada yediði gollerle
2-0 maðlup oldu.
Nevþehir Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü sahasýnda oynanan hazýrlýk maçýnda
Çorum Belediyespor’da
sakatlýklarý bulunan ve
riske edilmeyen dört futbolcu dýþýnda tüm isimler
forma giydiler. Bayrampaþaspor takýmýda oyuncularý görme adýna ikinci
yarýda deðiþiklikler yaptý.
Maçýn ilk yarýsýnda
topa daha çok sahip olan
Çorum Belediyespor hücumda etkili olamazken
ikinci yarýda Bayrampaþa
daha etkili bir görüntü
verdi ve son bölümlerde
bulduðu gollerle maçý ka-
zanmayý baþardý.
2. dakikada geliþen
Bayrampaþaspor ataðýnda Ýlker sað kanattan topla ceza sahasýna çaprazdan girdi yerden ortaya
çýkardýðý topa savunma
son anda yatarak müdahele ederek topu kornere
gönderdi ve rakibe gol izni vermedi.
4. dakikada Çorum
Belediyespor gole çok
yaklaþtý. Bu dakikada
Buðra sað kanattan topla
savunmanýn
arkasýna
sarktý kaleci Ömür ile
karþý karþýya kaldýðý anda
köþeye gönderdiði topu
kaleci kornere çeldi. Korner atýþýndan gelen topa
bu kez ön direkte Nedim
kafayý vurdu top az farkla
auta gitti.
12. dakikada sol kanattan Burak’ýn savunma
arkasýna attýðý topla Ký-
SAHA: Nevþehir Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü.
HAKEMLER: Erkan Erdem, Cengizhan Erhan,
Gökhan Dur.
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Utku (Muhammet),
Osman (Emre), Sefa (Eray), Ýmam, Akýn (Mehmet
Akif), Nedim (Yunus Emre), Furkan (Okan), Burak
(Ender), Oðuzhan (Bilal), Buðra (Sefa Karaahmetoðlu),
Kývanç (Necati),(Sefa Fýndýk),
BAYRAMPAÞASPOR: Ömür, Kaan (Serkan)(Ümit), Ýlker (Alican), Süleyman, Hasan (Muhammet), Oðuz, Furkan (Özkan), Emre, Murat (Uður), Feridun (Ali), Semih (Emirhan).
GOLLER: 82. ve 87. dakikalarda Uður (Bayrampaþaspor).
Çorum Belediyespor’un dün oynadýðý Bayrampaþaspor maçýnda zaman zaman futbolcular arasýnda gerginlikler yaþandý. Gerginleþen bu ortamda iki takýmda soðukkanlý
kalan futbolcular kenar yöretimler ve maçýn hakemleri ortamý sakinleþtirdiler
Onur Aksar kampta
Çorumspor eski futbolcularýndan
Onur Aksar Çorum Belediyespor
kampýnda. Futbola 2005 yýlýnda Çorum
Belediyespor alt yapýsýnda baþlayan ve
dört yýl forma giydikten sonra
Çorumspor’a amatör olarak transfer oldu
ve 2011 yýlýnda kýrmýzý siyahlý formayla
ilk profesyonel imzayý attý.
Çorumspor’da iki sezon forma giyen
Onur Aksar iki sezon önce PTT 1. lig
takýmlarýndan Adanaspor ile anlaþtý. Bu
sezon ortasýnda Orhangazispor’a kiralýk
olarak giden Onur Aksar halen
Adanaspor’un futbolcusu.
Onur Aksar dün Çorum
Belediyespor’un Nevþehir kampýna
katýldý. Kampta göstereceði performansa
göre Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bu
futbolcunun takýmda kalýp kalmayacaðýna
karar verecek.
0-2
Harun AKKAYA / NEVÞEHÝR
vanç hareketlendi çapraz
pozisyonda kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda
köþeye plaseledi top az
farkla auta gitti.
17. dakikada
Bayrampaþaspor
mutlak bir pozisyondan yararlanamadý.
Bu dakikada sol kanattan Ýlker topla ceza sahasýna yan çizgiden girdi yerden
ortaya çýkardýðý topa
altý pas üzerinde bom
boþ durumda Murat
çok kötü vurdu topu
üstten auta attý.
Ýlk yarýnýn kalan bölümünde maç
orta alan mücadelesi þeklinde geçti ve devre golsüz beraberlikle sona erdi.
Ýkinci yarýda oyuncu
deðiþiklikleri ile baþlayan
iki takýmda orta alan üstünlüðünü ele geçirmeye
çalýþtý.
Bayrampaþaspor’da oyuna ikinci yarýda giren etkili isimler maçýn skorunu deðiþtirdi.
82. dakikada sað kanattan geliþen Bayrampaþaspor ataðýnda Özkan’ýn
arka direðe yaptýðý ortada
Uður bom boþ durumda
yükseldi kafayý vurdu ve
takýmýný 1-0öne geçiren
golü attý.
87. dakikada yine
sað kanattan Ali topla hareketlendi son çizgiye kadar indi ve yerden penaltý
noktasý
üzerindeki
Uður’a çýkardý bu futbolcuda düzgün bir vuruþla
topu köþeden Belediyespor aðlarýna göndererek
kendisinin ve takýmýnýn
ikinci golünü attý. Maçta
Onur Aksar dün kampa katýldý
bu gollerle Bayrampaþaspor’un 2-0 üstünlüðü ile
sona erdi.
PERÞEMBE 7 AÐUSTOS 2014
Kýrkpýnar’ýn rövanþý Çorum’da
23 Aðustos cumartesi günü yapýlacak
olan Çorum Belediyesi Yaðlý
Güreþ’lerinde bu yýlýn Kýrkpýnar
baþpehlivanlýk finalinde karþýlaþan
Fatih Atlý ve Ýsmail Balaban bu maçýn
rövanþýna çýkacaklar. Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü güreþ severleri bu
müsabakalara davet etti.
Çorum Belediyesi
tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen
Yaðlý Güreþ Müsabakalarý 23 Aðustos'ta gerçekleþtirilecek. 30'a yakýn
baþpehlivanýn katýlacaðý
Çorum Belediyesi Yaðlý
Güreþ müsabakalarýnda
2014 yýlýnýn Kýrkpýnar
Baþpehlivaný Fatih Atlý
ve finaldeki rakibi Ýsmail
Balaban da katýlacak. Balaban, Atlý'dan Kýrkpýnar'ýn rövanþýný almak
için güreþecek.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Çorum
Belediyesi tarafýndan her
yýl yapýlan Yaðlý güreþlere Kýrkpýnar baþpehlivanlarýnýn büyük ilgi gösterdiðini, bu yýl da Çorum
güreþlerinin çok heyecanlý geçeceðine inandýðýný
söyledi. Çorum Belediyesi olarak ata sporu olan
güreþe gereken önemi ve
desteði fazlasýyla verdiklerinin altýný çizen Külcü,
"Çorum güreþi ve güreþçileri Tük güreþinde ayrý
bir yere sahiptir. Türkiye,
Avrupa, Dünya, Olimpi-
yat þampiyonu birçok güreþçi Çorum'dan yetiþmiþ
ve tüm dünyaya mal olmuþtur. Bu topraklardan
nice þampiyonlar çýkmýþtýr." dedi.
Güreþlerin Türkiye
Güreþ Federasyonu Yaðlý
Güreþ Yönetmeliði esaslarýna uygun olarak ger-
çekleþtirileceðinin altýný
çizen Baþkan Külcü, Çorum'a gelecek olan Kýrkpýnar Baþpehlivanlarýnýn
2014 yýlý baþpehlivaný
Fatih Atlý, 2013 yýlý baþpehlivaný ve 2014 yýlý fi-
nalisti Ýsmail Balaban,
2009-2010 yýlý baþpehlivaný Mehmet Yeþilyeþil,
2007-2008 yýlý baþpehlivaný Recep Kara, 2006
yýlý baþpehlivaný Osman
Aynur, Bayram Ertan,
Abdullah Güngör, Serhat
Balcý, Salih Erinç, Hamza Köseoðlu, Þükrü Kazan ve Türkiye'nin yakýndan tanýdýðý 30'a yakýn
baþpehlivanýn Çorumlu
güreþseverlerin karþýsýna
Geçen yýl yapýlan Belediye güreþlerri baþ pehlivanlarý Baþkan Muzaffer Külcü ile bir arada görülüyor
Amatör’e malzeme yardýmýna kanun desteði
Amatör spora maddi ve ayni yardýmýn önünü açmak için kanun çýkartýldý ilaveler eklendi ancak hala amatöre yapýlan yardýmlarla ilgili olarak
sorunlar çýkartýlýyor.
6 Aralýk 2012 tarihinde ve 28449
sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 6360 sayýlý kanunun 7.
maddesinin M bendinde yer alan '...
amatör spor kulüplerine' ibaresinden
sonra gelmek üzere 'nakdi yardým
yapmak' ibaresi ile 'derece alan sporculara' ibaresinden sonra gelmek üzere 'teknik yönetici, antrenör ve öðrencilere' ibaresi konmak suretiyle gerek
spor kulüplerine gerekse belediyelerde oluþmuþ olan spor kulüplerine belediyelerce nakdi yardým yapýlmasýnýn
hiçbir tereddüde meydan vermeyecek
þekilde önü açýldý.
Özel Ýdarelerin 5302 sayýlý kanun, Büyükþehir Belediyelerinin 5216
sayýlý kanun, Belediyelerin 5393 sayýsý kanunun belirtilen maddeleri çerçevesinde amatör spor kulüplerine mal-
zeme ve her türlü ayný yardýmda bulunabilecekleri, yine bu kanunla belirtilen hükümlerine ek olarak 5018 sayýsý
kanunun 29. uncu maddesi ile buna
dayalý çýkartýlan 'Dernek, Vakýf, Birlik, Kurul, Kuruluþ, Sandýk ve benzeri
teþekküllere genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin bütçelerinden
yardým yapýlmasý hakkýndaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak amatör spor kulüplerine nakdi yardýmda
bulunabilecekleri açýkca anlaþýlmaktadýr.
Bu açýklama Türkiye Amatör
Spor Kulüpleri Konfedarasyonu tarafýndan tüm illerin Valilik ve Belediye
Baþkanlýklarýna gönderildi. Bu kanun
maddelerine raðmen bazý illerde yapýlan yanlýþ uygulamalar nedeniyle Çorum'da geleneksel hale gelen malzeme
yardýmýnda sýkýntý yaþanmasý gündemde. Kanunla saðlanan bu yetkiye
raðmen yaþanan sorunun kalkmasý
için Çorum ASKF gerekli görüþme ve
giriþimlerini sürdürüyor.
BAL’da gruplar
bugün açýklanýyor
Bölgesel Amatör Lig ile ilgili basýn toplantýsý düzenlenecek. Çorum’u temsil edecek olan Ulukavakspor’un mücadele edeceði
grupta bugün açýklanacam.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve
TASKK Baþkaný Ali Düþmez
bugün üzenlenecek bir basýn
toplantýsýyla yeni sezonda uygulanacak Bölgesel Amatör Lig statüsü, BAL gruplarý ve sezon öncesi
yapýlan çalýþmalarý medya mensuplarýyla paylaþacak.
2014-2015 sezonunda 78 ilden 149 kulübün mücadele
edeceði Bölgesel Amatör Lig'le ilgili geliþmelerin kamuoyuyla paylaþýlacaðý basýn toplantýsý TFF'nin Ýstinye'de yer alan
merkezinde yapýlacak ve saat 17:00'de baþlayacak.
Download

(7 a\360ustos.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi