Polis yýlbaþýnda silah
atanlarý yakaladý
AYM Baþkaný Haþim
Kýlýç: Üyelerimiz üzerinde
müthiþ bir baský var
Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri yeni yýl gecesinde yaptýðý
denetimlerde çok sayýda silah ele geçirdi.
Polis ekipleri yeni yýlý kutlamak amacýyla meskun mahalde
silah attýklarý tespit edilen M.B., E.K., O.A., M.Y., S.T.,
C.E.T., isimli þahýslarý yakaladý.
A
SAYF
Þahýslarla birlikte ise deðiþik çap ve markalarda 4
3’DE
tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.
03
Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç,
seçim barajýnýn indirilmesi talebiyle yüksek
mahkemeye yapýlan baþvurunun en kýsa
sürede ele alýnacaðýný ve sonuçlandýrýlacaðýný açýkladý.
SAYFA 10’DA
www.yildizhaber.com
OCAK 2015 CUMARTESÝ
"Ýtalyan ISVEA
ile Türkiye'deki
ve dünya'daki
büyümemiz hýzlandý"
Dünyanýn lider yapý markasý Ýdeal Standard
ve Ýtalyan ISVEA markalarýný bünyesinde
bulunduran ECE Holding'in Yönetim
Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Cnbc-e
TV'de Melda Yücel'in sunduðu "Finans
A
SAYF
Cafe" programýna katýlarak, sektördeki 7’DE
geliþmeleri ve önümüzdeki dönem
hedeflerini anlattý.
Yaðýþlar heyelana
neden oldu
40 KURUÞ
Külcü'den otobüs
firmalarýna sert tepki!
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
geçtiðimiz günlerde
yapýlan Yeni Otobüs
Terminali ihalesine
otobüs firmalarýnýn
girmemesine tepki
gösterdi.
Baþkan Külcü ihalenin
yakýnda yine yapýlacaðýný
ve kira bedellerinin daha
farklý olacaðýný söyledi.
Belediye Meclisinin dün
yapýlan yýlýn ilk
toplantýsýnda Yeni Otobüs
Terminali ihalesine
deðinen Baþkan Külcü,
terminalin inþasýnýn
tamamlanmak üzere
olduðunu küçük rötuþlar
yapýldýðýný bir taraftan da
tefriþatýn gerçekA
leþtirildiðini
SAYF
5’DE
belirtti.
"Uðurludað'ýn
taleplerinin yakýn
takipçisiyiz"
Uðurludað
Belediye
Baþkaný Remzi
Torun ile AK Parti
Ýlçe Baþkaný Yakup
Torun Çorum Milletvekili
ve TBMM Plan-Bütçe
Komisyonu Üyesi, AK Parti
Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý Dr.Cahit Baðcý'yý
Parti Genel Merkezinde
ziyaret ettiler.
Ziyarette Ýlçe
Baþkaný ve Belediye
A
SAYF
Baþkaný,
3’DE
Milletvekili
Baðcý'ya ...
Kargý Gökçedoðan Köyü Grup
Yolunda yaðýþlar nedeniyle heyelan
meydana geldi.
Yolda trafik uzun süre aksadý. Kargý
Gökçedoðan Köyü Grup Yolunda
(Boyabat Barajý sahil yolu) meydana
FA
gelen heyelanla ilgili Ýl Özel Ýdaresi S3A’YDE
Genel Sekreteri Ömer Arslan açýklama yaptý.
Nur-Der'den Mevlid
Kandili etkinliði
Nurani Eðitim Kültür Derneði (Nur-Der) Mevlit Kandili
nedeniyle dün bir etkinlik düzenledi.
PTT önünde gerçekleþtirilen etkinlikte konuþan Nurani Eðitim
Kültür Derneði Baþkaný Murat Kayacý, Çorum Tasavvuf
A
Yolu Federasyonu çatýsý altýnda bu yýlda Mevlit
SAYF
3’DE
Kandilini güzel etkinliklerle idrak ettiklerini söyledi.
Milletvekili
Baðcý'dan
kandil mesajý
Kültür Memur Sen'den Anaç'a tebrik
AK Parti Çorum
Milletvekili Cahit Baðcý
Mevlid Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.Milletvekili Baðcý AYFA
S
kandil mesajýnda þu 3’DE
ifadelere yer verdi
A
SAYF
2’DE
Kardeþler Emlak hizmette
SAYFA 2’DE
Yaþar Anaç'tan Mevlid Kandili mesajý
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
03
HABER
OCAK 2015 CUMARTESÝ
2
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
deneyimli usta alýnacaktýr.
Müracat Cesur Karaca
Ýrtibat Tel:0507 849 02 31
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Kardeþler Emlak
hizmette
çevremizde ateþ çemberinde yaþayan, sýðýnacak
kapý olarak ülkemizi gören insanlara Ensar olarak
milletimiz göstermektedir" ifadelerini kullanan
Anaç, "Tarih boyunca yaþadýðý
sýkýntýlar, bu millete Emin olmayý,
Ensar olmayý öðretmiþtir. Çevresine güven veren, emin adýmlar
atan, sürekli büyüyen ve güçlenen
bir ülke olarak 2015 yýlýnda da ayný
duruþ ve istikrar ile daha da
büyüyen, daha da güçlenen bir
ülke olma yolunda ilerliyoruz. Bu
istikrar ve büyüme heyecanýnda
Çorum olarak da bize düþen çaba
ve gayreti göstereceðiz, þehrimizin
de faydalanmasýný saðlayacaðýz"
dedi.
Anaç mesajýný þu ifadelerle
tamamladý:
"Mevlid-i þerifine bir kez daha
eriþme bahtiyarlýðýna nail olunan
Muhammed Mustafa'yý (sas) adalet, merhamet,
muhabbet ve hikmet peygamberini yad ettiklerini
ifade eden Anaç, Onunla gelen vahyin ýþýðý gönüllerimizi bir kez daha aydýnlatýrken, bu ýþýðýn bütün
insanlýðýn muhtaç olduðu manevi huzura
dönüþmesini, vatanýmýz, milletimiz, gönül
coðrafyamýz ve topyekûn yeryüzü için Mevlid
Kandili'nin, Bu güzel günle baþlayan 2015 yýlýnýn,
barýþ, bereket ve selamete vesile olmasýný yüce
Rabbimizden niyaz ediyorum."
Haber Servisi
Kültür Memur Sen'den
Anaç'a tebrik
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,3463
2,8234
STERLiN 3,6185
JPY YENi 1,9454
2,3475
2,8246
3,6205
1,9465
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
HÝTÝT ECZANESÝ TEL: 270 10 58 ÝLÝM YAYMA
CEMÝYETÝ KARÞISI
Kurulu üyelerinden Ramazan Yörük ve Metin
Çakar'da hazýr bulundu. Haber Servisi
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
HAVA DURUMU
HASTANESÝ YANI
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
William Shakespeare
SEDEF ECZANESÝ TEL:221 64 44 ÇORUM DEVLET
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
savurgan güzel,nedir bu kendini harcaman
senin mirasýn olan güzellikleri böyle?
doða temelli vermez ,ödünç verir
her zaman
eli açýk olana borç verir içtenlikle
böyle yanlýþ kullanmak olurmu güzel pinti
miras býrakman için sana býrakýlaný?
kar etmeyen tefeci bu koskoca serveti
niye tüketiyorsun yaþatmak varken caný
meraklýsýn kendinle içli dýþlý olmaya
bu tatlý benliðin sýrf aldatmaða yarar
vaktin geldi diyerek seni çaðýrsa doða
vereceðin hesapta elle tutulur ne var?
kullanmazsan gömülür güzellðin seninle
kullanýrsan varisin olur da sürer gider
böyle
NÖBETÇÝ ECZANELER
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2972 03 OCAK 2015 CUMARTESÝ
Ýlk serbest bölgenin Mersin'de
açýlýþý (1987) - Ali Þir Nevâî'nin
vefâtý (1501) - Mersin'in kurtuluþu (1922)
Sone 4
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
03.01.2015
Günün Þiiri
Yaþar Anaç'tan Mevlid Kandili mesajý
Kültür Memur Sen Ýl
Temsilcisi Mehmet Bayrak
ile yönetim kurulu üyeleri
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç'a hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundular.
Mehmet Bayrak AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ý
yeni görevinden dolayý tebrik
ederek baþarý dileklerini iletti.
Yaþar Anaç ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
Kültür Memur Sen yönetimine teþekkür etti.
Ziyarette Kültür Memur Sen Ýl Yönetim
05:24
06:57
11:51
14:11
16:34
17:59
Bir kimse, gazabýný tutarsa, kýyamet günü
Allahü teâlâ azâbýný ondan çeker .
Hadîs-i þerîf
Ayhan Akyýldýz ve Resul
Ýsmail Erikli'nin sahibi olduðu
Kardeþler Emlak düzenlenen
törenle hizmete girdi. Kardeþler
Emlak'ýn açýlýþ töreni dün 13.00'da
dualarla yapýldý.Ulukavak Mahallesi
Fatih Caddesi Adliye Sarayý yanýnda
bulunan Kardeþler Emlak'ýn sahipleri
Ayhan Akyýldýz ve Resul Ýsmail Erikli
müþterilerine en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olacaklarýný
ifade ederek, açýlýþa gelenlere ve telefonla tebrik edenlere teþekkürlerini
ilettiler. Haber Servisi
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar
Anaç, Mevlid Kandili nedeniyle kutlama
mesajý yayýnladý.
Anaç mesajýna, "Hep birlikte 2015 yýlýna Peygamber
Efendimiz'in doðum günü olan
Mevlid Kandili ile merhaba
diyoruz. Bugün hassasiyetlerimizi,
kalplerimizi,
medeniyetimizin deðerlerini
yeniden gözden geçirerek,
onun mevlidini idrak ederek
Peygamber Efendimiz'in (sas)
örnekliði ve rehberliðiyle
yeniden
bir
doðuþa
muhtacýz.Onun hayatý bizim
için insafýn, vicdanýn, affýn,
sabrýn, hoþgörünün ve þefkatin
örnekliðidir. Aile bireyi olarak,
vatandaþ olarak, fert olarak,
Siyasetçi olarak, kýsacasý insan
olarak 'Emin' olmak ve karþýsýndakine güven vermek insanlýk deðerlerinin en baþýnda gelir.
Kardeþin kardeþe, ebeveynin evladýna, çocuðun
ana-babaya, komþunun komþuya karþý güven
duygusu, toplumsal hayatýmýzýn en temel vasfý
olmalýdýr. 'Muhammedü'l Emin' olan o kutlu
insanýn özelliklerine ve örnekliðine bugün dünya
Müslümanlýðýnýn ve insanlýðýn her þeyden çok
ihtiyacý vardýr" diyerek baþladý.
"Coðrafyamýzda yaþanan sýkýntýlarý toplum
olarak hepimiz görmekteyiz. Bu emin sýfatýný,
:
:
:
:
:
:
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
03
OCAK 2015 CUMARTESÝ
HABER
3
Yaðýþlar heyelana neden oldu
Kargý Gökçedoðan Köyü Grup
Yolunda yaðýþlar nedeniyle heyelan
meydana geldi.
Yolda trafik uzun süre aksadý. Kargý
Gökçedoðan Köyü Grup Yolunda (Boyabat
Barajý sahil yolu) meydana gelen heyelanla
ilgili Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan açýklama yaptý.Ýl Özel Ýdaresi ekipleri
heyelan bölgesine kýsa sürede ulaþarak çalýþmalara baþladý ve 7,5 saatte yolu yeniden
trafiðe açtý. Ekipler yolda oluþabilecek yeni heyelan noktalarýnýn
tespiti için ise çalýþmalara baþladý.
Kargý
Ýlçesine
baðlý
Gökçedoðan, Baðözü, Köprübaþý,
Saraycýk, Karacaoðlan ve Sinanözü
köylerinin kullandýðý grup köy yolunda 1 Ocak 2015 tarihinde saat
10.45 sýralarýnda, Maksutlu köyü
yol ayrýmýndan itibaren yaklaþýk 8
km.'de yaðýþlara baðlý olarak büyük
çaplý heyelan meydana geldiðini
ifade eden Arslan, "Saat 11.15'de Ýl
Özel
Ýdaresi
Osmancýk
Bakýmevinden
ve
Çorum
Merkezden olmak üzere 2 adet iþ
makinesi heyelan noktasýna sevk edilmiþtir.
Yapýlan çalýþmalarla gerek yolun kapanmasýna neden olan heyelan noktalarý ve yol güzergâhýnda meydana gelen ve yol daralmasýna
neden olan küçük çaplý heyelan noktalarý da
temizlenmiþ ve saat 17.23 sýralarýnda yol
trafiðe açýlmýþtýr. Yolun kapalý kaldýðý süre
içerisinde köylerden Kargý ilçesine ve Kargý
ilçesinden köylere seyir halinde olan 2 adet
aracýn ulaþýmý mümkün olmamýþtýr. Olayýn
meydana gelmesinden kýsa bir süre sonra
Çorum Milletvekili Sayýn Cahit Baðcý Bey Ýl
Özel Ýdaresi yetkililerini arayarak bilgi almýþ
ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda kendisi bilgilendirilmiþtir. Heyelanýn meydana geldiði
andan, ulaþýma açýldýðý saate kadar bölgedeki
tüm çalýþmalar baþta Valimiz Sayýn Ahmet
Kara ile yereldeki tüm ilgili kurum ve kiþiler
tarafýndan da takip edilmiþ ve yolun ulaþýma
açýlmasý ile ilgili çalýþmalar koordinasyon
içerisinde yürütülmüþtür. Heyelan nedeniyle
kapanan grup köy yolu Boyabat Barajý yapýmý
nedeniyle yeni yapýlmýþ olup, gerek yolun
yeni yapýlmýþ olmasý ve gerekse yamaç eðitiminin fazla olmasý nedeniyle yaðýþlara baðlý
olarak kaymalar meydana gelmektedir. Bu
nedenlerden dolayý muhtemel heyelan noktalarý, Ýl Özel Ýdaresi teknik elemanlarý tarafýndan tespit edilmeye çalýþýlmaktadýr. Yolda
meydana gelebilecek heyelan nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybý olmamasý için
gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilmekte
olup, söz konusu yol güzergâhýný kullanmakta olan araç sürücülerinin de bu konuda
dikkatli olmalarý gerekmektedir" dedi. Haber
Servisi
"Uðurludað'ýn taleplerinin
yakýn takipçisiyiz"
Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi
Torun ile AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup
Torun Çorum Milletvekili ve TBMM
Plan-Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti
Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr.Cahit
Baðcý'yý Parti Genel Merkezinde ziyaret ettiler.
Ziyarette Ýlçe Baþkaný ve
Belediye Baþkaný, Milletvekili
Baðcý'ya Uðurludað ilçesine
Ýl Özel Ýdaresi aracýlýðý ile
bir Öðretmenevi Lokali
kazandýrýlacak olunmasýndaki katkýsý ve destekleri
nedeniyle teþekkür ettiler.
Uðurludað ilçesinin talepleri
ve takipte olan iþlerin detaylý
olarak konuþulduðu toplantýda Baðcý þu açýklamalarý yaptý:
"Hiç þüpheniz olmasýn
AK Parti olarak Uðurludað'da
halkýmýza ne söz verdiysek
hepsini inþallah tek tek
gerçekleþtireceðiz.Bunu birlikte
yapacaðýz.Öncelikle
Uðurludað Merkezi ile 17 köyümüze içmesuyu saðlayacak Þendere Ýçmesuyu Projesinin
ihale noktasýna getirilmiþ olmasý çok önemlidir. Bu AK Parti ailesi olarak yakýn ve kararlý
takibin bir sonucudur.Ýnþallah 2015 yýlýnda
içmesuyu arýtma tesisi ve bazý güzergahlarýn
isale hattýnýn yapýmýna baþlanacaktýr. Diðer
taraftan Sentetik Çim Saha'da her þey
hazýrdýr. Ödeneði temin edilmiþtir ve
önümüzdeki haftalarda ihalesine çýkýlacaktýr.
Bu müjdeyi de burada size vermiþ olayým.
Uðurludað'da geçmiþ yýllarda DSÝ tarafýndan
dere ýslahý ve taþkýn koruma talepleri olmuþ
ve projeler tamamlanarak yerine getirilmiþti.
Yeni talebiniz olan Kurudere ve Kýzýlçay'ýn
ýslahý ve taþkýn korumasýný DSÝ'ye iletecek ve
takip edeceðiz. 2 ayrý gölet projemizde bir
aksilik yoktur. Birisinde su ölçümleri tamamlandý, planlama ve proje aþamasýna geçilecektir. Diðerinde ise su ölçümüne baþlanmýþtýr.
Bu projeler de yakýn takibimizdedir.
Tamamlandýðýnda daha fazla alan sulanmýþ
ve halkýmýzýn gelir artýþýna katký saðlanmýþ
olacaktýr. Biz kýrsal kalkýnma projelerine
büyük önem veren bir iktidarýz. Kýrsal kalkýnma ve hayvancýlýk birlikte düþünülmektedir.
Sulama ile hem tarým hemde hayvancýlýk bir-
likte geliþecektir. Bu açýdan bu projelerimiz
önemlidir. Bayat-Ýskilp ve Uðurludað
Bölgemiz açýsýndan son derece hayati öneme
sahip Týmarlý2 (kýzýlýrmak) Sulama Projesinde
ise ihalenin eli kulaðýndadýr. Yakýnda ihale
tarihini de açýklayabileceðiz. Bu proje ihale
edildiðinde yapýmý devam eden Alaca
Koçhisar Sulama Projemizden
sonra 2.Büyük Sulama Projemiz
olacaktýr. Bu projenin ihale
edilmesi ile Çorum'da söz
verdiðimiz bütün büyük sulama
projelerini de ihale etmiþ olacaðýz. Bunlar büyüklük sýrasýna
göre Koçhisar (112.000 dekar)
Týmarlý2 (86.000 dekar) ObrukDutludere (64.000 dekar),
Mecitözü Köprübaþý-FiganiKozören Göletleri (36.000
dekar), Boðazkale Evci (12.000
dekar)
Barajlarýdýr.Bunlar
tamamlandýðýnda
300.00
dönümden fazla arazi modern
sulama yöntemleri ile sulanabilecek, verim artýþý ile birlikte
yem bitkilerinin ve ikinci ürünün elde edilmesi saðlanacaktýr. Çiftçinin ve üreticilerin geliri
ve kýrsal alanda yaþam kalitesi artacak göç
önlenecektir."
Baðcý ayrýca Plan Bütçe Komisyonunda 17
Ekim'de baþlayan Bütçe görüþmeleri
nedeniyle ilçe kongresine gelemediðini ve
önümüzdeki günlerde Uðurludað'a bir ziyaret
yapacaðýný söyledi.
Haber Servisi
Polis yýlbaþýnda
silah atanlarý
yakaladý
Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri yeni yýl gecesinde yaptýðý
denetimlerde çok sayýda silah ele
geçirdi.
Polis ekipleri yeni yýlý kutlamak amacýyla meskun mahalde
silah attýklarý tespit edilen M.B.,
E.K., O.A., M.Y., S.T., C.E.T.,
isimli þahýslarý yakaladý.
Þahýslarla birlikte ise deðiþik
çap ve markalarda 4 tüfek ve 2
tabanca ele geçirildi.
Þahýslar hakkýnda adli ve idari
iþlem baþlatýlýrken, bu yýlbaþý
kutlamalarýnda
silah
atma
konusunda önemli derecede
azalma olduðunun belirlendiði
ifade edildi. Haber Servisi
Milletvekili
Baðcý'dan kandil
mesajý
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Mevlid
Kandili nedeniyle kutlama
mesajý yayýnladý.Milletvekili Baðcý kandil mesajýnda þu ifadelere
yer verdi:"Alemlere Rahmet olarak gönderilen son Peygamber
Hz.
Muhammed
Mustafa
(sav)'nýn doðum günü olan bu
güzel günde, O'nun tavsiyelerine
ve sünnetine sarýlan kiþiler olabilme bilincine sahip olmamýz
gerektiði inancý ve düþüncesiyle
hemþerilerimizin mübarek Mevlid Kandilini kutlarým." Haber
Servisi
Nur-Der'den Mevlid Kandili etkinliði
Nurani Eðitim Kültür Derneði (Nur-Der) Mevlit Kandili
nedeniyle dün bir etkinlik düzenledi.
PTT önünde gerçekleþtirilen etkinlikte konuþan Nurani Eðitim
Kültür Derneði Baþkaný Murat Kayacý, Çorum Tasavvuf Yolu
Federasyonu çatýsý altýnda bu yýlda Mevlit Kandilini güzel etkinliklerle
idrak ettiklerini söyledi.
"Alemlere rahmet olarak gönderilen Rasulüllah Efendimizin güzelliðini anlatmaya bizim gücümüz yetmez. Tarih boyunca milletimiz,
Hazreti Peygamberimizle derin bir sevgi baðý kurmuþ ve hayatýný,
onun sevgi kültürü çerçevesinde þekillendirmiþtir" diyen Kayacý,
"Tarihte Peygamberimiz (s.a.v.) kadar sevilen, uðruna canlar feda
edilen bir baþka insan yaþamamýþtýr. Ona olan sevginin gerçek manasýný ve sýnýrlarýný anlayabilmek için Onun hayatýný okuyarak
hafýzalara kazýmak ve kendi hayatýmýza model almamýz gerekir. Bize düþen görev daima onu örnek
alýp Onun yaþadýðý gibi yaþayabilmek, Onun yaþayýþýný bütün insanlara anlatmak ve öðretmektir. Aziz milletimizi bir arada tutan, kaynaþtýran, güç kaynaðýmýz olan Ýslamiyet'i daha iyi kavrayabilmek, dinimizin bütün güzelliklerini öðrenmek ancak Peygamber efendimizi
daha iyi anlamakla mümkündür. Tevbe Suresinde Cenab-ý Allah (cc)
þöyle buyurmaktadýr. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki,
sizin sýkýntýya uðramanýz ona aðýr gelir. O size çok düþkün, mü'minlere çok þefkatli, çok merhametlidir. Ümmetin þu anki durumu Sevgili
Peygamberimizi ne kadar üzmektedir. O'nun üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu idrak içinde olmamýz ve dünyadaki Müslüman kardeþlerimizin birlikteliði ve huzuru için çalýþmalar yapýlmalý ve bu alanda
yeni fikirler geliþtirilerek ümmet bir araya getirilmeli ümmetin bir-
leþmiþ milletleri kurulmalýdýr" dedi.
Kayacý sözlerini þu ifadelerle tamamladý:
"Allah Resulü (sav):"Kim bizimle ferahlanýrsa biz de
onunla ferahlanýrýz. Buyurmaktadýr. Biz müminler
olarak onunla huzur bulmakta ve O'nu her alanda
kendimize örnek almaktayýz. Özellikle bu günlerde
O'nun çatýsý altýnda toplanmaya ve bir olmaya çok
ihtiyacýmýz vardýr. Günümüzün sorunlarý, gençliðin
sorunlarý O'ndan uzak kalmýþlýðýmýzýn bir göstergesiydi. Amasya'da medfun bulunan Þeyh Hamza Nigari
Hz.leri. Ne sünniyem ne þiayem. Has Müslümanem
sözleriyle bu konuyu özetler. Dini, Peygamberi bir olan
bu ümmetin ayrýlýða gayrýlýða düþmesi çok acýdýr.
Bunun yolu da müslüman ve Hz. Muhammed (sav)
kimliðimizin herkes tarafýndan ön plana çýkarýlmasý ve
ümmetin birbirini kucaklamasýdýr. Diðer özelliklerin bir zenginlik
olarak görülmesi ve iþin teferruatýna girilmemesi ve bu zenginliklerin
bireyin kendisini baðlamasý önemlidir. Rahmet, sevgi, hoþgörü ve
adalet gibi erdemli deðerleri kiþiliðinde toplamýþ olan Efendimiz, hayatý boyunca insanlarý doðruluða, iyiliðe, yardýmlaþma ve dayanýþmaya
teþvik etmiþtir. Ayný zamanda efendimiz (S.A.V.) Ýnsanlýða, sevgiyi,
þefkati, sosyal adaleti, paylaþmayý, ahde vefayý, emanete sahip çýkmayý,
yardýmlaþmayý ve dayanýþmayý da öðretti. Mevlit Kandili milletimize ve
bütün insanlýða hayýrlar getirmesini, birlik ve beraberliðimizi
pekiþtirmesini diliyorum. Biz de sivil toplum kuruluþu olarak. Sevgili
Peygamberimizin doðum günü münasebetiyle programlar hazýrladýk"
þeklinde konuþtu. Konuþmanýn ardýndan vatandaþlara ikramlarda
bulunuldu. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
03
OCAK 2015 CUMARTESÝ
HABER
4
"Gönül dünyamýzý bulandýran
haset, kin gibi kötü
duygulardan temizlenelim"
Medya Ýletiþim Topluluðu'ndan
minik öðrencilere yardým
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn verdiði desteði
minik öðrencilere götüren Medya Ýletiþim Topluluðu,
yeni yýl öncesi minik öðrencileri sevindirdi.
Hitit Üniversitesi Medya Ýletiþim Topluluðu, minik
çocuklarý sevindirdi. Türkiye'de 50'e yakýn üniversitenin
üye olduðu Üniversite Medya Birliði'ne dahil olan Medya
Ýletiþim Topluluðu, etkinliklerini sürdürüyor.
Hitit Üniversitesi Medya Ýletiþim Topluluðu, öðrencileri
yeni yýl öncesinde sevindirdi. Medya Ýletiþim Topluluðu,
Osmancýk'a baðlý Avlaðý Köyü'nden gelen yardým talebini
geri çevirmedi. Ýlkokul öðrencilerinin üþüyoruz feryadýna
kulak veren Medya Ýletiþim Topluluðu, daha önce yardým
elini uzattýðý köye bir kez daha gitti. Öðrencilere mont,
kaban, kitap, defter ve çeþitli yardýmlarda bulunan Medya
Ýletiþim Topluluðu, güzel bir etkinliðe daha imza attý.
Osmancýk'a baðlý Avlaðý Köyü'nü ziyaret eden Medya
Ýletiþim Topluluðu üyeleri, minik öðrencilere çeþitli hediyeler götürdü. Minik öðrencilerin üþüyoruz feryadýna kulak
veren kulüp üyeleri, "Artýk minik bedenler üþümeyecek"
dediler.
Konuyla ilgili açýklama yapan Medya Ýletiþim Topluluðu
üyesi Tuba Çolak, "Yeni yýl öncesinde bizlere ulaþan yardým
talebini geri çevirmedik ve geleceðimizin teminatý olan
minik kardeþlerimizi sevindirdik" dedi. Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ve yönetim
kurulu üyelerine teþekkür eden MED üyesi Tuba Çolak,
"Yardýma ulaþtýrmamýzda bize en büyük desteði Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal vermiþtir. Kendisine teþekkür ediyoruz. Minik kardeþlerimizi
sevindirmemize vesile oldular. Bizlerde aldýðýmýz desteði
yeni yýl öncesinde minik kardeþlerimize ulaþtýrdýk" þeklinde
kaydetti. Haber Servisi
Tüm
Saðlýk-Sen
Genel Baþkaný Okay
Erözgün, Mevlid Kandili
nedeniyle kutlama mesajý
yayýnladý.
Erözgün, mesajýnda
"Peygamber Efendimizin
cehalet, zulüm ve ahlâksýzlýðýn doruk noktasýna
ulaþtýðý bir dönemde
dünyaya geliþi ile insanlýk
için aydýnlýk bir devir
açýlmýþtýr. Bir fazilet
güneþi
ve
hidayet
meþalesi olan sevgili
peygamberimizin gönderiliþi, Yüce Allah'ýn bütün insanlara en
büyük nimetlerinden birisidir" dedi.
Erözgün, insanlýk deðerlerinin bozulduðu,
düþünce
ve
niyetlerin
bulandýrýldýðý, dostluklarýn çýkar ve menfaate endekslendiði, vicdanlarda bütün
insanlýðý kucaklayacak merhamet duygularýnýn zayýfladýðý, fertlerin çözülmeye ve
mutsuzluða
doðru
sürüklendiði
günümüzde rahmet peygamberi Hz.
Muhammed Mustafa (S.A.V.)'nýn fazilet
güneþi ve hidayet meþalesi olarak insanlarý aydýnlattýðýný vurguladý."Bu geceyi iyi
bir fýrsat bilip, ruhumuzu karartan kötü
duygu ve düþünceleri kalplerimizden
atalým, ibadetin zevkinden bizi mahrum
eden nefsin kötü arzularýný frenleyelim.
Gönül dünyamýzý bulandýran haset, kin,
düþmanlýk gibi kötü duygulardan temizlenelim" diyen Erözgün, "Bu duygular
ile Tüm Saðlýk-Sen ve þahsým adýna; aziz
milletimizin
ve
Ýslam
âleminin
Peygamberimizin dünyaya teþriflerinin
yýldönümü olan Mevlid Kandilini kutlar,
ülkemizin ve Ýslam âleminin birlik ve
beraberliðine, zülüm, esaret ve sömürüden kurtuluþuna, insanlýðýn, barýþ ve
huzuruna vesile olmasýný dilerim"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Gýda Bankasý kurban
baðýþlarýný da alýyor
"Okul takýmlarý yol harcýrahý
yeninden belirlenmeli"
Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Mehmet Tahtasýz
Çorum Belediyesi'nin spor kafilelerinin yol rayiç bedellerini
yeniden güncellenmesini teklif etti.
Belediye Meclisinin dün yapýlan toplantýsýnda konuþan
Mehmet Tahtasýz, 2015 yýlýnýn Çorum halkýna ve tüm insanlýða barýþ, huzur, saðlýk getirmesini temenni edip
Mevlit Kandilini kutlayarak sözlerine baþladý.
25 -28 Aralýk tarihleri arasýnda Bolu'da yapýlan Anadolu
Yýldýzlarý Voleybol Grup birinciliði müsabakalarýnda Çorum'u temsil eden
Karþýyaka Ortaokulu Kýz Voleybol
Takýmý ve Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu il karmasý erkek voleybol
takýmýnýn birinci olarak 22 - 25 Ocakta
Karabük' de yapýlacak olan yan final
grup maçlarýnda Çorumu temsil edeceklerini dile getiren ve her iki okulun,
öðrenci ve öðretmenlerini kutlayan
Tahtasýz, "Belediyenin görev ve sorumluluklarý madde 14 (b) fýkrasýnca, gerektiðinde sporu teþvik etmek amacýyla
gençlere spor malzemesi verir. Ayni ve
nakdi yardým yapar, gerekli desteði
saðlar. Yurtiçi ve yurtdýþý müsabakalarda
üstün baþarý gösteren veya derece alan
öðrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere meclis kararý ile
ödül verebilir. Bu maddeye istinaden
Belediye Meclisi olarak müsabakalarda
üstün baþarý gösteren her iki okul
takýmýmýzýn desteklenmesi ve ödüllendirilmesini istiyoruz.
Ayrýca müsabakalara giden okul takýmlarýmýza Gençlik Spor
Ýl Müdürlüðünce yol harcýrahý verilemekte bu yol harcýrahýný da Çorum Belediyesi çok düþük fiyat belirlediði için
okul takýmlarýmýz zor durumda kalýyor. Yol rayiç bedellerinin yeniden güncellenmesini teklif ediyoruz" dedi. Fatih
AKBAÞ
Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan
Gýda Bankasýnýn mevzuatý dün yapýlan
Belediye Meclisi toplantýsýnda kabul edildi.
Gýda Bankasý hakkýnda bilgi veren
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gýda
Bankasýný Ocak ayý içinde açmayý planladýk-
larýný söyledi.
Gýda Bankasýný tam bir market
görünümünde hazýrlandýðýný dile getiren
Baþkan Külcü, kurban baðýþlarýný da kabul
ettiklerini ve bu etlerinde vatandaþlara
daðýtýlacaðýný ifade etti.
5 yýldýzlý otel
arazisi tamam
Veli Paþa Haný'ný turizme belediye kazandýracak
Çorum'un önemli tarihi varlýklarýndan olan Veli Paþa Haný,
belediye tarafýndan kiralanacak.
Konu dün yapýlan Belediye
Meclisi toplantýsýnda gündeme
geldi. Gündem maddesi hakkýnda
bilgi veren Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Veli Paþa Haný
gibi eserlerin Çorum'da bir
dönem çok olduðunu ancak
zamanla bunlarýn ya yýkýldýðýný yada
yakýldýðýný dile getirerek, "Biz þimdi biz
Vali Paþa Hanýný yeniden turizme
kazandýracaðýz. Çorum'da daha önce
bu tip binalarýn yeniden turizme
kazandýrýlmasý konusunda çalýþmalar
oldu" dedi.
Belediyenin Veli Paþa Hanýný
kiralamasýný öngören gündem maddesi oybirliði ile kabul edildi.
Çorum'a yeni bir 5 yýldýzlý otel daha
yapýlmasý için ilk adým dün atýldý. Çorum
Belediyesi mülkiyetinde bulunan bir arazi
turizm tesisi olarak iþaretledi. Belediye yakýn
bir zamanda bu arazinin satýþý için ihale
yapacak. Konu dün yapýlan Belediye Meclisi
toplantýsýnda gündeme geldi. Belediyenin
Erzurum Dede yakýnlardan bulunan
arazisinin turizm tesisi olarak iþaretlenmesi
teklifi oy birliði ile kabul edildi.
TEK
YILDIZ
2
03
OCAK 2015 CUMARTESÝ
HABER
5
Külcü'den otobüs
firmalarýna sert tepki!
"Engelli Okulu hepimizin
ortak baþarýsý olacak"
Belediye Meclisi CHP Grup Baþkaný Ayhan Þamlý,
meclisin dün yapýlan yýlýn ilk toplantýsýnda gündem dýþý söz
alarak deðerlendirmelerde bulundu.
Sözlerine Mevlit Kandilini kutlayarak baþlayan Þamlý, bu
güzel günün tüm insanlara hayýrlar getirmesini temenni etti.
Eski Kültür Sitesi yerine yapýlan park ile ilgili eleþtirilerde
bulunan Þamlý, "Belediye Özel Ýdare ile imzaladýðý sözleþmeye uymamýþ ve otopark yapmamýþtýr. Bundan dolayý da
park ile ilgili maddelere red oyu vereceðiz" dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün gündeme getirdiði
Engelli Okulu ile ilgili her türlü desteði vereceklerini ifade
eden Þamlý, "Belediye Baþkanýmýz Engelli Okulu için yer
arýyor. Mehmetçik Lisesi yanýnda Belediyenin bir arazisi var.
Buraya okulu yapabilir. Burasý hemde okullar bölgesidir. Biz
burasý için destekte veririz" þeklinde kaydetti. Þamlý sözlerini 2015'in güzel bir yýl olmasýný temenni ederek tamamladý.
Daha sonra konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
ise sözlerine Mevlit Kandilini tebrik ederek baþladý.
Ýl Özel Ýdaresi ile Belediye arasýnda Kültür Sitesi hakkýnda imzalanan sözleþmede otopark þartýnýn olmadýðýný ifade
eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Bizim
elimizde ki metinler net. Ýl Genel Meclisinin
tutanaklarýna göre yorum yapýyorlar. Ama
bizim imzaladýðýmýz sözleþmede otopark diye
bir þart yok. Ama biz yinede parkýn hemen
yanýna otopark yapacaðýz" diye kaydetti.
Engelli Okulu arazisi konusuna da açýklýk
getiren Baþkan Külcü, Ayhan Þamlý'nýn dediði
arazide 7 metre kot farký olduðunu ve buraya
okul yapýlamayacaðýný söyledi.
Baþkan Külcü Engelli Okulunun tüm meclis
üyelerinin ortak baþarýsý olacaðýný dile ifade
ederek, 2015'te arazi sorununu çözüp projesini hazýrlayýp
2016 yýlýnda ise inþaata baþlamayý düþündüklerini sözlerine
ekledi. Fatih AKBAÞ
Denetim Komisyonu belirlendi
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
geçtiðimiz günlerde yapýlan Yeni Otobüs
Terminali ihalesine otobüs firmalarýnýn
girmemesine tepki gösterdi.
Baþkan Külcü ihalenin yakýnda yine
yapýlacaðýný ve kira bedellerinin daha
farklý olacaðýný söyledi.
Belediye Meclisinin dün yapýlan yýlýn
ilk toplantýsýnda Yeni Otobüs Terminali
ihalesine deðinen Baþkan Külcü, terminalin inþasýnýn tamamlanmak üzere
olduðunu küçük rötuþlar yapýldýðýný bir
taraftan da tefriþatýn gerçekleþtirildiðini
belirtti.
Terminalin inþaat maliyetinin 15 milyon TL arazi deðerinin ise 25 milyon TL
olduðunu kaydeden Baþkan Külcü,
"Toplam 40 milyon liralýk bir deðer var
ortada. Ancak 10 gündür gerek yerel
gazetelerde gerekse televizyonlarda birileri açýklama yaparak 120 bin TL'lik kira
bedelinin yüksek olduðunu ifade ettiler.
Biz bu rakamlarý kafamýza göre belirlemedik. En son yaptýðýmýz ihalede
baþlangýç bedeli 123 bin lira olmuþtu.
Bizde 120 bin lirayý yine onlarýn verdiði
rayiç bedele göre belirledik" dedi.
Terminal esnafý ile sürekli istiþare
halinde olduklarýný ve TSO ile oluþturduklarý komisyonun görüþmeleri yürüttüðünü
kaydeden Baþkan Külcü, "Biz her þeyi
onlarýn istediði gibi yaptýk. "Terminali tek
baþýma iþletirim ve süre dolduðunda ise
aldýðým gibi teslim ederim" diyen firmalar
olduðu halde biz esnafýmýzýn taleplerini
dinledik ve ihale yaptýk. Bize "bir kiþi
sadece iki dükkan alsýn" dediler, bunu da
kabul ettik. Rayiç bedelleri de onlarýn
istediði rakama göre belirledik. Ýhale
öncesinde þartnamelerini aldýlar teminatlarýný yatýrdýlar ve ihale salonuna geldiler.
Ama ihaleye girmediler. Biz kimin kime
ne söylediðini nasýl söylediðini çok iyi
biliyoruz.
Bu
konu
belediyeyi
ilgilendirmez. Biz birkez daha ihaleye
çýkacaðýz. Rayiç bedeli birkez daha
belirleyeceðiz. Ama onlarýn istediði
rakamlar olmayacak. Gecekondudan çýkýp
villaya yerleþeceksin ama gecekondu
kirasý öderim diyeceksin. Herkes kirasý
Çorum Park ismi resmileþti
Eski Kültür Sitesi yerine Belediye
tarafýndan yaptýrýlan parkýn adý artýk resmen Çorum Park oldu. Konu dün yapýlan
Belediye Meclis toplantýsýnda gündeme
geldi. Parkýn adýnýn Çorum Park olmasý oy
çoklu ile kabul edildi. Diðer bir gündem
Çorum Belediye Meclisi 2015 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün
yaptý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda
yapýlan toplantý da ilk olarak Denetim Komisyonu üyeleri
belirlendi. AK Parti ve CHP Gruplarýnýn ortak verdiði teklifte Denetim Komisyonu üyelikleri için Ýsmail Akgöz,
maddesinde ise parkýn kafelerinin kiraya
verilmesi görüþüldü.
Kafelerin 10 yýla kadar kiraya verilmesi
teklifi de oy çokluðu ile kabul edildi.Her iki
gündem maddesine de CHP üyeleri red oyu
verdiler.
Seyhan Günhan ve Necdet Biçer önerildi.
Yapýlan gizli oylama da Çorum Belediye Meclisi Denetim
Komisyonu üyeliklerine Ýsmail Akgöz, Seyhan Günhan ve
Necdet Biçer seçildiler.
Fatih AKBAÞ
KSS dükkanlarýna
mali kolaylýk
Belediye Meclisinin dün yapýlan toplantýsýnda KKS'ye
yapýlan yeni dükkanlarýn "Deðiþim Ortalýk Payý'ndan
muaf tutulmasý maddesi görüþülerek karara baðlandý.
neyse onu ödeyecek. Kirasýný ödeyemeyecek olanlar otobüsçülük yapmasýnlar. Ýlla
bu iþi yapýn diyen yok" dedi.
Eski Otobüs Terminalinde yýllardýr
kirasýný ödemeyenler olduðunu dile
getiren Külcü,
"3-5 yýllýk kira borcu olanlar var. Bu
kiralarda senelik 5-10 bin TL'dir. Kira
borcu olanlar oðullarý yada kýzlarý adýna
ihaleye girdiler. Hukuki olarak her türlü
yolu deneyeceðiz ve belediyenin hakkýný
alacaðýz. Meydaný kimseye býrakmayacaðýz. Burasý devlet ve devletle oyun
oynanmaz. El altýndan bir þeyler yapmak
isteyenlere bu þeyleri yaptýrmayýz" þeklinde kaydetti.
Birilerinin yaptýklarý açýklamalarda terminalde kiralarýn AÞTÝ'den dahi yüksek
olduðunu belirttiklerini ifade eden Baþkan
Külcü, "Çorum'da terminale günde 130
otobüs giriyor. Yeni terminalde de gelirlerin büyük kýsmýný otobüs giriþlerinden
karþýlayacaðýz. AÞTÝ'ye saatte 100 otobüs
giriyor ve yýlda 55 milyon TL otobüs çýkýþ
ücreti alýyorlar. Madem mukayese edeceksin bunlarý da söylesene. Boyunu
konuþuyorsan kilosunu da konuþacaksýn"
diyerek sözlerini tamamladý.
Fatih AKBAÞ
CHP grubu adýna söz alan
Ayhan Þamlý, Çorum'da herkesin
eþit olduðunu ve böyle ayrýcalýk
getiren bir maddeye 'hayýr' diyeceklerini söyledi.
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'de devletin KSS'de yapýlan
yatýrýmlarý bazý mali avantajlar
saðladýðýný ifade ederek, "Bizde
belediye olarak böyle bir kolaylýk
saðlayalým dedik. Burada yapýlan
sadece bir inþaat iþi deðildir.
Çorum'un geleceðini ilgilendiren
bir projedir. Bu dükkanlarla birlikte kentte kangren haline
gelmiþ olan Aþaðý Sanayi sorunu
çözülmüþ olacak" dedi. Daha sonra yapýlan oylama da
gündem maddesi oy çokluðu ile kabul edildi.
Belediyespor Tesislerinin
arazisi belli oldu
Çorum
Belediyespor'un
tesislerinin yapýlacaðý alan belli oldu.
Konu dün gerçekleþtirilen Belediye
Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi.
Gündem maddesi hakkýnda bilgi
veren Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, Toptancýlar
Sitesinde bulunan
hazine arazisine
Belediyespor Tesislerini yapmayý planladýklarýný söyledi. Yapýlan oylama ile belirtilen
arazi Belediyespor Tesisleri olarak iþaretlendi.
TEK
YILDIZ
2
03
OCAK 2015 CUMARTESÝ
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
RÜNLERÝMÝZ
Ües Tel Örgü
-Kaf
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
6
Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun.
Ücretsiz
Keþif
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
CAN DOSTU SPOR ve
SAÐLIK MERKEZÝ
Bahçelievler Mah.
Þenyurt Caddesi No:25
Tel:221 00 22
"Sevgili Peygamberimiz tüm Çatma'dan kandil
insanlýða en güzel örnek olmuþtur"
kutlamasý
Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný
Sefer Kahraman Mevlid Kandili nedeniyle basýn açýklamasý
yayýnladý.
"Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geliþinin
Bin 444. yýl dönümünü kutladýk. Bin 444 yýl önce dünyaya
teþrif eden kutlu peygamberimiz Hz. Muhammed'in
ümmeti olduðumuz için Cenab-ý
Allah'a ne kadar þükretsek azdýr.
O'nun dünyaya gelmesi, ayný
zamanda zalimlik, sapkýnlýk ve
kibir içinde yüzen Arap yarýmadasýna ve sonrasýnda tüm
dünyaya iyiliðin, eþitliðin, þefkatin,
sevginin, barýþýn ve huzurun
gelmesini saðlamýþtýr" diyerek
açýklamasýna baþlayan Kahraman,
"Peygamberimiz, hayatý boyunca
sadece ve sadece Allah'tan gelen
emirleri bizlere teblið etmiþtir ve
bunlara ilk olarak kendisi uymuþtur. Dolayýsýyla O'nun
yürüdüðü yoldan yürümek, Allah'ýn bizden istediði yoldan
yürümektir. Cenab-ý Allah, bizleri, ahlaký Kuran olan
Peygamber Efendimizin yolundan ayýrmasýn.
Milletimiz ve bütün Ýslam Âlemi olarak her yýl yeni bir
heyecanla Allah'ýn bütün insanlýða rahmet elçisi olarak gönderdiði ve peygamberler zincirinin son halkasý olan
peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teþrif
ettikleri mübarek geceyi Mevlid Kandili olarak kutluyoruz.
Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) iyilik yap-
mayý, dürüstlüðü, emaneti korumayý, insan haklarýna riayet
etmeyi, yetim ve kimsesizlere kol kanat germeyi öðütleyerek
tüm insanlýða en güzel örnek olmuþtur. O hiç kimseyi incitmemiþ, bütün varlýða þefkat nazarýyla bakmýþ, asla buðz
etmemiþtir. Çünkü o Âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir" þeklinde kaydetti.
Kahraman açýklamasýný þu
ifadelerle tamamladý:
"Peygamber
Efendimizi
sevmek ve onu örnek almak
demek, onun sünnetlerini hayatýmýza yansýtmak ve yaþamak,
davranýþlarýmýzý onun örnek ve
tavsiyelerine göre þekillendirmek
demektir. Böyle kutsal günleri ve
geceleri vesile kabul ederek birlik,
beraberlik ve kardeþlik duygularýmýzý arttýrmalý, akrabalarý
ziyaret etmeli, yoksullara, yetim
ve kimsesizlere el uzatmalýyýz. Maðfiret kapýlarýnýn ardýna
kadar açýldýðý bu manevi günlerde yaþlýlarýn, hastalarýn, eþdost ve akrabalarýn gönüllerini hoþ tutmak, hayatýmýzdaki
olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuþmak için sevgi
ve hoþgörü ortamýnýn saðlanmasý amacýyla bugünleri iyi bir
fýrsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle, tüm
Çorumlu hemþerilerimin Mevlid Kandili kutluyor, Mevlid
Kandili'nin bütün Ýslam Âlemine ve ülkemize hayýrlar
getirmesini Cenab-ý Hak'tan niyaz eder, sevgi ve
saygýlarýmý sunarým." Haber Servisi
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma, Mevlid Kandili dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Baþkan
Çatma yayýnladýðý mesajýnda
mübarek günlerin toplum hayatýnda çok önemli ve vazgeçilmez
bir yeri olduðunu belirterek,
"Ýnsanlýða rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin
(S.A.V) doðumu vesilesiyle kutladýðýmýz Mevlid Kandili de bu
özel günlerin en baþýnda yer
almaktadýr. Hep birlikte bir kez
daha Peygamber Efendimizin
(S.A.V) dünyayý þereflendirdiði
gece olan Mevlid Kandiline
ulaþmýþ olmanýn mutluluðunu
yaþýyoruz. Birlik ve beraberliðimizi pekiþtiren bu mübarek
kandilin Ýskilipli hemþerilerime,
ülkemize, milletimize ve tüm
Ýslam âlemine hayýrlara vesile
olmasý temennisi ile ibadet ve
dualarýmýzýn kabulünü Cenabý
Allah'tan niyaz eder, selam ve
saygýlarýmý sunarým" dedi. Haber
Servisi
Üniversiteli hackera
2 yýl hapis cezasý
Rusya'da üniversiteli bir hacker,
bankalarýn da bulunduðu þirketlerin
online servislerine saldýrý
suçundan 2 yýl hapis cezasýna
çarptýrýldý.
Hackerin þirketlere verdiði
zararýn yaklaþýk 11 milyon
ruble (187 bin dolar) olduðu
belirtiliyor.
Aleksey Kuzmin adlý Rus
hacker, geçtiðimiz Nisan ayýnda DDoS ataðý yoluyla
Komsomolskaya
Pravda
Gazetesi,
Tinkoff
Credit
Systems online bankacýlýðý, Kaspersky
Lab þirketi ve Promsvyazbank sitelerine
saldýrý suçlamasýyla Moskova polisi
tarafýndan Temmuz ayýnda evine
yapýlan baskýnla göz altýna alýnmýþtý.
Hacker'ýn yaptýðý saldýrýlarda, internet bankalarý kullanýcýlarý, sms bilgi sistemleri, Pos cihazlarý ve þirket ürün
servis saðlayýcýlarýnýn da zarar gördüðü
belirlendi.
Hakkýnda dolandýrýcýlýk suçundan
dava açýlan 19 yaþýndaki Rus Hacker,
Moskova
Horoþevski
Mahkemesi
tarafýndan 2 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý.
Hackere ayrýca, 20 bin ruble para cezasý
Benzinde 8 kuruþ, motorinde de 9
da verildi.
kuruþ indirim yapýldý.
Benzin ve motorine
yeni yýl indirimi
Yeni yýlda yapýlan ilk indirim bugünden itibaren geçerli olacak.
TEK
YILDIZ
2
03
OCAK 2015 CUMARTESÝ
HABER
7
"Ýtalyan ISVEA ile Türkiye'deki ve
dünya'daki büyümemiz hýzlandý"
Dünyanýn lider yapý markasý Ýdeal Standard ve Ýtalyan ISVEA
markalarýný bünyesinde bulunduran ECE Holding'in Yönetim Kurulu
Baþkaný Erdem Çenesiz, Cnbc-e TV'de Melda Yücel'in sunduðu
"Finans Cafe" programýna katýlarak, sektördeki geliþmeleri ve
önümüzdeki dönem hedeflerini anlattý.
Çorum'daki yedi üretim tesisiyle birlikte yapý sektörünün öncüleri
arasýnda yer alan ECE Holding, 2013 yýlýnda satýn aldýðý ISVEA
markasýyla gerek Türkiye'de gerekse uluslararasý platformda büyümeye devam ediyor. 50 yýllýk bir Ýtalyan markasýný bünyesine katarak
Ýtalya'daki pazar paylarýný artýrdýklarýný ifade eden Erdem Çenesiz,
ISVEA ile birlikte AB ihracat payýný da büyüttüklerini belirtti.
-"ÝHRACAT GÜCÜMÜZ SON ÝKÝ YILDA 4 KAT ARTIÞ
GÖSTERDÝ"Avrupa odaklý bir büyüme stratejisiyle hareket ettiklerini
vurgulayan Erdem Çenesiz, "Seramik sektörü, yurt dýþýnda
yatýrým yapma ve marka satýn alma konusunda öncü sektörlerin baþýnda geliyor. Biz Ýtalya'nýn köklü markalarýndan biri
olan ISVEA'yý satýn alarak ihracat gücümüzü son iki yýlda 4
kat artýrdýk. Üretim gücümüzle birlikte Avrupa'nýn üretim
üssü haline geldiðimizi düþünüyorum. Markalaþma çabasýyla da bunu kalýcý hale getireceðiz" dedi.
2014'teki %10'luk iç pazar payýný daraltarak ihracat paylarýný yükselttiklerini vurgulayan Erdem Çenesiz, 2015 yýlýndaki hedeflerinin %60 Ýhracat %40 iç pazar olacaðýný söyledi.
-"KATMA DEÐER YARATACAK ÜRETÝM GÜCÜ ARTMALI"Çorum'daki tesislerinde yaklaþýk 1.000 kiþiyi istihdam
ettiklerini ve gerek iþverenlerin gerekse çalýþanlarýn, uluslararasý rekabet gücü kazanmak ve katma deðer yaratacak
üretim gücünü artýrmak için politikalar geliþtirmeleri gerektiðinin
altýný çizen Erdem Çenesiz, "Ülkemizin en büyük gücü genç insan
kaynaðý. Bu kaynaðý saðlýklý bir þekilde üretimde tutmamýz gerekiyor.
Özellikle Anadolu'nun sanayileþmesi ve ekonomik yönden daha da
güçlenmesi adýna bu çok önemli bir adým. Üretim gücümüzü azaltacak
her türlü tedbir kýsa vadede bir avantaj gibi görünse de birkaç yýl sonra
misliyle kayýp olarak karþýmýza çýkýyor. Bu nedenle kýsa süreli
iyileþtirmeler yerine kalýcý ve sürdürebilirliðe katký saðlayacak çözümler üretilmelidir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý
nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin
yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yeler þöyle:
"05.01.2015 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasýnda: Ýskilip
Ýlçesinde Meydan Mahallesi ve Erenler Mahallesi, Atýf Hoca Devlet
Hastanesi.
06.01.2015 tarihinde 08.00-16.00 saatleri arasýnda:Kargý Ýlçesinde
Çukuralýç, Akkise, Halýlar, Çakýrlar, Yeþilköy, Dereköy, Avþar,
Kavakçayý, Çobanlar, Yaðcýlar, Alioðlu, Çal, Karaosmanlý, Çobankaya,
Akcataþ, Bozarmut, Tepelic, Baþköy, Hacýveli, Saraçlar, Gökbudak,
Gümüþoluðu köylerine, Kargý Belediyesi, Kýzýlýrmak Çeltik, Kütük
Mermer, Özgül Mermer, Çiçek Petrol.
07.01.2015 tarihinde 08.00-16.00 saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesinde
Hacýhamza, Sekü, Güney köylerinde ve Osmancýk Ýlçesine baðlý
Karaköy ve Baldýran köylerine ve Özeller Çeltik Farikasýna.
08.01.2015 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasýnda: Elvançelebi
köyü.
09.01.2015 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasýnda: Mecitözü Ýlçesi
Hisarkavak köyü." Haber Servisi
Hitit Üniversitesi
web sayfasýný
1 milyon 585 bin
kiþi ziyaret etti
Hitit Üniversitesi web sitesinin ziyaretçi sayýsý hergeçen gün
artýyor.
Gün içerisinde tekrar etmeyen baðýmsýz IP adresleri baz
alýndýðýnda, 2011 yýlýnda toplamda 255 bin 447 kiþilik bir ziyaretçi
sayýsýna sahip olan web sayfasý, 2014 yýlýnda toplamda 1 milyon 585
bin 280 ziyaretçiye ulaþtý.
Son istatistiki verilere göre, 2014 yýlý ortalamasý olarak, ülkemizde
Çorum'dan sonra web sayfasýný en çok ziyaret eden 10 il sýrasýyla
Ankara, Ýstanbul, Samsun, Ýzmir, Kayseri, Amasya, Nevþehir, Bursa,
Adana ve Konya olurken, ülke dýþýndan en çok ziyaretin gerçekleþtiði
10 ülke de sýrasýyla ABD, Almanya, Endonezya, Azerbaycan,
Hindistan, Ýngiltere, Fransa, Ýspanya, Polonya ve Kýbrýs oldu.
Üniversitenin son dönemlerde yapmýþ olduðu önemli çalýþmalar
ile ilde, bölgede ve ülkede oluþturduðu farkýndalýk, eðitimin uluslararasýlaþmasý ve bilgi paylaþýmý kapsamýnda dünyanýn pek çok farklý ülkesinde yapýlan yoðun çalýþmalar ve iþbirlikleri, hemen tüm
akademisyenlerin gerçekleþtirdiði kýsa veya uzun süreli yurtdýþý
faaliyetleri ve yabancý uyruklu öðrenciler göz önüne alýndýðýnda, web
sayfasýnýn üniversite için ülkede ve dünyada ne denli önemli bir
görev üstlendiði dikkat çekiyor. Haber Servisi
Rektör Alkan Sungurlu
MYO inþaatýný inceledi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nun (MYO)
inþaatýný inceledi.
Rektör Alkan, inþaatýn hýzla devam ettiðini belirterek,
ilk etabýn 2015 yýlý sonuna tamamlanacaðýný söyledi.
Sungurlu MYO'nun inþaatýna barajlara atýlan betonlarla
eþdeðer beton atýldýðýný vurgulayan Alkan, binalarýn
depreme dayanýklý halde yapýldýðýný bildirdi.Haber
Servisi
Mobil video trafiði 10 kat artacak
Mobil video trafiði hýzla yükselirken 2020 yýlýnda
toplam mobil data trafiðinin %55'ini videolarýn oluþturmasý bekleniyor.
Ericsson Mobility Report
verilerine göre mobil teknoloji
yaygýnlaþmaya hýzla devam
edecek. 2020 yýlýna kadar 6
yaþýn
üzerindeki
dünya
nüfusunun %90'ýnýn cep telefonu kullanýcýsý olmasý bekleniyor. M&A Ericsson kýdemli
baþkan
yardýmcýsý
Rima
Qureshi yaptýðý açýklamada
"ücretlerin azalmasý ve kapsama alanlarýnýn giderek
geniþlemesi mobil teknolojiyi
global düzeyde kullanýma sokan faktörler. Yaþ ve bölge
ayrýmý gözetmeksizin yakýn zamanda dünya nüfusunun
çoðunluðu mobil teknolojileri kullanýr hale gelecek" dedi.
Qureshi "Ericsson Mobility Raporu verilerine göre 2020
yýlýnda dünyada hiç olmadýðý kadar online bir hayat
sürülecek" þeklinde konuþtu. ericsson-mobility-reportvideo-2013Ericsson Orta Doðu
Bölgesi Baþkaný Rafiah Ibrahim ise
konuyla ilgili olarak "2015'e girerken
telekom endüstrisinde beklenen
büyük dönüþümü tekrar düþünmemiz gerekiyor. Bu dönüþüme biliþim
teknolojileri ve medya endüstrisi de
dahil olacak" açýklamalarýnda bulundu. Ibrahim, 2020 yýlýna kadar Orta
Doðu ve Kuzey Afrika bölgesinde
nüfusun %85'inin 3G ve 4G mobil
teknolojilerini kullanmasýný beklediklerini
de
sözlerine
ekledi.Ericsson'un raporunda 2014 yýlýnda dünya
genelinde satýlan cep telefonlarýnýn %65-70 oranýnda akýllý telefonlardan oluþtuðu da belirtiliyor. dijitalhayat.tv
Mustafa Akaydýn'ýn yaktýrdýðý
o evraklar temiz çýktý
Antalya'da 30 Mart yerel seçimlerinden sonra dönemin CHP'li Belediye
Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn belediye
atölyesinde imha ettirdiði evraklarda
hiçbir suç unsuru bulunmadýðýna iliþkin
raporu Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala onayladý.
30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan
dönemin CHP'li Belediye Baþkaný
Akaydýn'ýn seçimleri kazanan AK Partili
Menderes Türel için odasýný boþaltýrken
Boðaçayý þantiyesinde yakarak imha
ettirdiði evraklarý Mülkiye müfettiþleri
inceledi. Büyükþehir Belediye Baþkaný
Türel'in imha sýrasýnda þantiyeye gelerek
'suçüstü' yaptýðý olayýn ardýndan
baþlatýlan incelemenin sonucu, Ýçiþleri
Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel
Müdürlüðü tarafýndan Bakan Efkan
Ala'ya sunuldu. Yazýda yakýlan evraklarýn
hemen her belediyede olabilecek yazýþmalarý ya da belgeleri içiren evrak olduðu
belirtildi.
Evraklarýn çoðunluðunun fotokopi,
ýslak imzalý belgelerin de bir kýsmýnýn
2'nci ya da 3'üncü nüsha olduðunun
belirtildiði yazýda saklanmasý gereken
belge mahiyetinde evrak bulunamadýðý
kaydedildi. Bununla birlikte yakýlan belgelerinin asýllarýnýn belediyede mevcut
olduðu, bu belgelerin incelendikten
sonra aslý gibidir þeklinde onaylanarak
Mülkiye Müfettiþlerine teslim edildiðinin
belirtildiði yazýda þu ifadelere yer verildi:
"Evrak içinde gizli kaþeli ve ýslak
imzalý bir yazýya rastlanmadýðý, belgelerin içeriðine bakýldýðýnda da gizli
bilgi içeren bir evraka rastlanmadýðý
hemen her belediyede yapýlar rutin
yazýþmalar olduðu, yapýlan iþlemde suç
unsuru
bulunmadýðý
eylemeni
karþýlýðýnýn bir cezasýnýn da mevzuatta
öngörülmediði anlaþýlmýþtýr."
Bu çerçevede dönemin CHP'li
Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa
Akaydýn, dönemin Hukuk Müþaviri Ýlker
Gedik, Belediye memuru Ahmet
Sonuvar, eski Özel Kalem Müdürü Oya
Uysal, makam sekreteri Elif Aksünger,
baþkanlýk makamý koruma personeli
Turan Yazar hakkýnda iþledikleri fiilin suç
konusu olmamasý nedeniyle yapýlacak bir
iþlem bulunmadýðý belirtildi.
Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler
Genel Müdürlüðü'nce hazýrlanan ve
Bakan Efkan Ala'ya gönderilen yazý 12
Kasým tarihinde Bakan Ala'dan 'Olur'
imzasý alýrken, yazýda o dönem Antalya
Valiliði görevinde bulunan Ýçiþleri
Bakanlýðý
Müsteþarý
Sebahattin
Öztürk'ün de imzasý bulunuyor.
TEK
YILDIZ
2
03
OCAK 2015 CUMARTESÝ
YAÞAM
8
Göz saðlýðýnýz için
Bu önerileri dikkate alýn
Kýtlýk mý Var?
Ýngiliz Kralý, vergileri çok da
aðýrlaþtýrdýðý bir dönemde, gizli
bir yolculuk yapmak zorunda
kalmýþ. Elinden geldiðince kýlýk
deðiþtirmiþ ve yolculuðun ilk
gecesinde bir handa kalmýþ.
Sabah kahvaltýsýnda 3 yumurtalý bir omlet yedikten sonra,
ücretin ne kadar olduðunu sormuþ. Hancý:
-"15 altýn!" demiþ. Kral
afallamýþ, çünkü bu para büyük
bir paraymýþ:
-O ne yahu? Yumurta kýtlýðý
mý var bu yörede?
Daha geceden kralý tanýmýþ
olan hancý, gülümseyerek
cevap vermiþ:
-Yok efendim, yumurta
kýtlýðý yok da, adam gibi kral
kýtlýðý var
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Göz saðlýðýna dikkat edilmediðinde çok
ufak dikkatsizlikler bile ciddi saðlýk sorunlarýný beraberinde getirebiliyor.
Acýbadem Bursa Hastanesi Göz
Hastalýklarý Uzmaný Dr. Jale Aydýnlý, göz
saðlýðýna bebeklikten baþlayarak her yaþta
dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Özellikle
bebeklerde, sürekli bilgisayar baþýnda
çalýþanlarda ve þeker hastalarýnda göz saðlýðýna daha çok dikkat edilmesi gerektiðinin
altýný çizen Dr. Jale Aydýnlý, göz saðlýðýný
korumak için alýnabilecek önlemleri anlattý.
Göz saðlýðýný korumak bebeklikten baþlayarak yaþlýlýk dönemine kadar dikkat gerektiren bir süreç olduðunu belirten Aydýnlý,
sürekli bilgisayar baþýnda çalýþanlarda ve
þeker hastalarýnda önemi artan önlemlerin,
göz saðlýðýnýn uzun süre korunmasýnda
yardýmcý olduðunu kaydetti.
Dr. Aydýnlý, göz saðlýðýný korumada etkili
önerileri þöyle anlattý:* Yakýnmasý olmasa da,
yeni doðan bebeðinizin göz muayenesini 1
yaþýna kadar yaptýrmayý unutmayýn. Farkýnda
olmadan geliþen bir katarakt veya tek taraflý
yüksek görme kusuru olasýlýðý bu muayenede
ortaya çýkabiliyor. Böylece bebeðiniz göz
tembelliðinden korunmuþ oluyor.
* Bilgisayar karþýsýnda geçirilen uzun
saatler göz kuruluðu ve alerji gibi yakýnmalara neden olabiliyor.
* Erken yaþlarda görülen kýrpýþtýrma
þikayetleri, sadece göz kuruluðu ya da alerji
gibi sorunlardan kaynaklanabiliyor. Ayrýca
büyüme çaðýnda olanlarda uzaðý görmede
soruna da neden olabiliyor. Aralýklý dinlenmeler ve gözleri kýrpmak þikayetlerin azalmasýna yardýmcý oluyor.* Sulanma, kaþýntý,
okurken zorlanma, yakýný ve uzaðý görürken
zorlanma, baþ aðrýsý, baþý eðik tutarak okuma,
kýsarak bakma ve odaklanamama; göz
hastalýklarýnýn þikayetleri arasýnda yer aldýðý
için bu þikayetlerden bir veya bir kaçýnýn
gözlenmesi durumunda doktora görünmek
gerekiyor.* Þeker hastalýðýnýz varsa
muhakkak yýlda bir kere göz dibi muayenesi
yaptýrýn.* Kendimizi güneþin UVA ya da B
gibi güneþin zararlý ýþýnlarýndan (UVA/B)
korumak için polaroidözelliðini taþýyan
gözlükleri
tercih
etmek
gerekiyor.
Takýlmadýðý sürece ileri yaþlarda katarakt ve
görme noktasýnda hassasiyet neden olabiliyor.* Özellikle gözle direk temas eden rimel,
göz kalemi gibi makyaj malzemelerini ortak
kullanmayýn. Gözdeki kýzarýklýk, sulanma,
kapak þiþliði bulaþýcý olabiliyor. Temas
halinde mutlaka ellerinizi iyice sabunlu suyla
yýkayýn.* Göze gelen ani bir darbe ya da
yabancý cisim kaçmasý halinde ovalanmadan
sadece bol suyla yýkanýp hemen doktora
baþvurun. (CÝHAN)
Çocuklar, okulda en çok
El ve ayak bileðini kýrýyor
Turgut Özal Üniversitesi Týp
Fakültesi Hastanesi'nde ilköðretim
dönemi öðrenciler üzerinde yapýlan
gözlemler çocuklarýn en fazla yaþadýðý
kazalarý ortaya çýkardý. Buna göre ilk
sýrayý ayak ve el bilek burkulmalarý ve
kýrýklarý aldý. Turgut Özal Üniversitesi
Týp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr.
Murat Uygun, okul giriþ ve çýkýþ saatleri
ile teneffüslerde, merdivenden düþme
þeklinde yaralanmalar sýklýkla meydana
geldiðini söyledi. Küçük, öðrenim hayatýna yeni baþlamýþ çocuklarýn daha
fazla risk altýnda olduðunu belirten
Uygun, "Buna baðlý olarak da özellikle
ayak bilek burkulmalarý ve kýrýklarý, el
bilek ve dirsek kýrýk ve çýkýklarý sýklýkla
oluþuyor."dedi.Turgut Özal Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr.
Murat Uygun, öðrencilerin okullarda
geçirdikleri kazalarla ilgili önemli açýklamalarda bulurdu. Okulda öðrenci veli
ve eðitmenleri bekleyen en önemli
sýkýntýnýn öðrencilerin geçirdikleri
kazalar olduðuna dikkat çeken Uygun,
"Özellikle okul giriþ ve çýkýþ saatleri ile
teneffüslerde, merdivenden düþme þeklinde yaralanmalar sýklýkla meydana
geliyor. Ayrýca küçük, öðrenim hayatýna
yeni baþlamýþ çocuklar daha fazla risk
altýnda. Buna baðlý olarak da özellikle
ayak bilek burkulmalarý ve kýrýklarý, el
bilek ve dirsek kýrýk ve çýkýklarý sýklýkla
oluþuyor."dedi.
TENDON VE BAÐ
ZEDELENMESÝ YAÞANIYOR
Kapýlardan giriþ ve çýkýþlarda
itiþmelere baðlý olarak kafa travmalarý
ve omuz yaralanmalarýnýn da sýklýkla
oluþtuðunu belirten Yrd. Doç. Dr.
Uygun, ayrýca kapýlarýn kontrolsüz ve
sert bir þekilde kapatýlmalarý sýrasýnda el
parmaklarýnýn sýkýþmasýna baðlý olarak
el parmak kýrýklarý, týrnak travmalarý,
tendon ve bað zedelenmeleri ile sýklýkla
karþýlaþtýklarýný ifade etti. Uygun ayrýca
iyi sabitlenmemiþ okul eþyalarý, lavabo
ve camlarýn kýrýlmasý sonrasýnda çok
ciddi yumuþak doku, damar ve sinir
kesiklerini içine alan yaralanmalar meydana geldiðine vurgu yaptý.Okul
mekânlarýnýn çocuklarýn güvenliðine
yönelik olarak düzenlenmesi gerektiðine dikkati çeken Uygun, ''Çocuklar
arasýnda yaþanan itiþ-kakýþmalarýn
önüne geçmek için öðretmenlerin çok
dikkatli olmasý ve çocuklarý uyarmasý
gerekiyor.'' dedi. (CÝHAN)
22:35
Sinema
Zor Ölüm 4
Geçen yýllarda artýk yaþlanmaya baþlayan polis
memuru John McClane, karýsýndan boþanmýþ ve
alkol tedavisi görmektedir. Artýk polis departmanýnda çalýþmayan McClane, devlete baðlý bir
güvenlik biriminde tehlikeli bilgisayar korsanlarýný
takip etmektedir. Matt Foster isimli genç bir korsaný tutuklamak için yolda olduðu bir sýrada,
trafiðin içinde sýkýþmýþ durumda iken, bir terörist
saldýrýsý yaþanýr. Greg Pope tarafýndan yönetilen bir
bilgisayar korsanlarý çetesi, Amerika’nýn bilgisayar
altyapý unsurlarýna saldýrýp, sistemleri teker teker
kapatmaktadýrlar.
20:00
Yerli Dizi
Fatih Harbiye
Þinasi, otele girdiði anda karþýsýnda Macit’i
görünce mahvolur. Neriman’ý, Macit ile buluþmak için kendini kullanmakla suçlar. Onu oyununa alet etmiþtir. Neriman, Þinasi’nin gördüklerini Faiz’e söylemesinden korkmaktadýr. Ýnci,
yýllardýr ölü bildiði eski aþký Nadir’i karþýsýnda
görmenin þaþkýnlýðý içindedir. Nadir ise tek bir
gerçeði öðrenmek için dönmüþtür: Macit onun
oðlu mudur? Bütün hayatýný Kerim ve Ýnci’den
intikam almak için bekleyerek geçirmiþ Nadir’in
Macit’ten vazgeçmeye niyeti yoktur. Pelin,
Macit’in ve Neriman’ýn Eskiþehir’de olduðunu
öðrenir ve mutluluklarýný engellemek için eline
20:00
Yerli Dizi
Bugünün Saraylýsý
Silah sesi Katipoðlu Ailesi’nde endiþe ve merak
uyandýrýrken, ayný dakikalarda Rezzan ve Süreyya
da Savaþ’ýn psikolojisine tanýk olmanýn þokundadýr.
Panikle Ataman Yalýsý’nda yaþanan aile dramýnýn
ortasýna dalan Ayþen ve Ata, sinirlerin iyice gerilmesine sebep olur. Ayþen sevdiði erkeði o hale
getirmenin vicdan azabýyla kývranýrken, Ata da
kýzýný teselli edememenin çaresizliði içindedir.
Rezzan, Savaþ’a kim olduðunu hatýrlatarak onu
kendisine getirmeye çalýþýr. Kaybetmeyi bir türlü
kabullenemeyen Savaþ, beklenmedik bir durum
yüzünden bir kez daha ölümün kýyýsýna gelir.
BEZELYELÝ KÝÞ
Tuncel Kurtiz
Babasý Selanik doðumlu bir
Türk
bürokratý,
annesi
Boþnaktýr.Üniversitede kýsa bir
süre hukuk fakültesinde, daha
sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji
ve sanat tarihi bölümlerinde
okudu; ancak hiçbirinden mezun
olmadý. Ýlk kez 1959 yýlýnda
Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuða baþlamýþ olan sanatçý, sinema filmlerinde rol aldý. Sürü
filmiyle zirveye çýkan sanatçýnýn,
doðayla iç içe yaþamayý sevdiði
belirtilir.1981 Antalya Altýn
Portakal Film Festivalinde en iyi
senaryo ödülünü Nurettin Sezer
ile birlikte kaleme aldýðý Gül
Hasan filminin senaryosuyla
kazanmýþtýr. 2006'da Hacý,
2007'de Asi adlý TV dizilerinde
oynadý. 2009 yýlýnýn baþýnda vizyona giren olan Güz Sancýsý filminde Kamil Efendi karakterini
canlandýrmýþtýr. Ayný yýl yayýna
baþlayan Ezel adlý dizide Ramiz
Karaeski karakterini canlandýrmýþ ve tanýnýrlýðý daha da artmýþtýr.2010 Yaz döneminde NTV
yeþil ekranlarýnda Balýkesir'in
Edremit ilçesine baðlý Güre
Beldesi'nin Çamlýbel köyünde eþi
ve kayýn biraderi ile birlikte iþletmekte olduðu Zeytinbaðý adlý
butik otelde ünlü dostlarýný aðýrlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostlarý
adlý bir program yapmýþtýr. Ayný
yýl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiþtir. Birçok
ulusal ve uluslararasý ödülünün
yaný sýra, Ekim 2011'de 48. Altýn
Portakal Film Festivali'nde
Yaþam Boyu Onur Ödülü aldý.27
Eylül 2013'te Ýstanbul Etiler'deki
evinde kalp krizi sonucu 77
yaþýnda hayata gözlerini yumdu.
29 Eylül 2013'te Balýkesir'in
Edremit ilçesine baðlý Çamlýbel
köyünde defnedilmiþtir.
Malzemeler
Hamur Malzemesi
20 çorba kaþýðý un
150 gr margarin
1 çay bardaðý su
Malzemesi
1 kabak
1 demet taze
soðan
2 domates
2 çorba
kaþýðý tavuk
eti
1 su bardaðý
bezelye
Sos Malzemesi
1 su bardaðý süt
100 gr krema
2 yumurta
3 çorba kaþýðý un
Tuz, beyazbiber, kýr
mýzýbiber
Yemeðin Tarifi
Su, tuz, un ve margarini
mutfak robotunda yoðurarak hamur haline getirin.
Bu hamuru buzdolabýnda 1
saat dinlendirin. Sürenin
sonunda kenarlarý
dýþarý gelecek þekilde fýrýn tepsisine yayýn.
Sebzeleri
yýkayýp,
kabuklarýný
temizleyin ve
ufak ufak
doðrayýn.
Hamurun üzerine
sebzeleri ve tavuk etini
yayýn. Bezelyeyi dökün.Sos
malzemelerini iyice
karýþtýrýp sebzelerin üzerine
dökün.Fýrýnda 200 derecede
45 dakika piþirdikten sonra
sýcak olarak servis yapýn.
Kapýna geldim ve ben olmaktan vazgeçtim.
Sen 'kim o' de yeter ki:
Çünkü, kim olmamý istiyorsan o olmaya geldim...
Victor Hugo
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Bugünün Saraylýsý
23:20 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
16.00 Elif
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
19:50 Herbie: Tam Gaz
21:50 Gülen Adam
23:30 Gündüz Gece
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Fatih Harbiye
Yerli Dizi
23:15 Bu Tarz Benim
Eleme Gecesi
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Güllerin Savaþý
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Hayat Aðacý
22:35 Zor Ölüm 4
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.00 Þefkat Tepe
Yerli Dizi
23:00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
03
OCAK 2015 CUMARTESÝ
HABER
9
Emniyet'ten çarpýcý rapor:
MEB, okullardaki uyuþturucu
sorununu inkâr ediyor
Emniyet Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu
Baþkanlýðý, 2013-2014 uyuþturucu raporu
hazýrladý. Emniyet’in araþtýrmalarýnda çarpýcý
sonuçlar var. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB)
teþkilatýnýn uyuþturucu sorununu kabul
etmediðini vurgulayan rapora göre, okullar
uyuþturucuyla ilgili inkâr politikasý sürdürüyor ve yaþanan olaylarý örtme yoluna
gidiyor.Uyuþturucu problemiyle alakalý Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir baþta olmak üzere
Türkiye genelindeki okullar incelendi. Yapýlan
araþtýrmalar sonucu Milli Eðitim Bakanlýðý
(MEB) teþkilatýnýn hiçbir þekilde uyuþturucu
sorununu ve bununla ilgili oluþan problemlerin varlýðýný kabul etmediði belirtildi.
Araþtýrmalar doðrultusunda raporun sonuç
bölümünde, Milli Eðitim kurumlarýnýn uyuþturucu sorununu kabul etmediði, ret veya
inkar politikasý sürdürdüðü, okullarda
yaþanan olaylarý örtme cihetine gittiðine
dikkat çekildi. Ayrýca okullarda aþýrý boyutlarda uyuþturucu kullanýmý ile çeteleþme sorunu
olduðu belirtildi.
Emniyetin uyuþturucu raporu hazýrlanýrken
yüzlerce
akademisyenle
görüþme yapýldý, okullardan gelen
þikayetler dikkate alýndý. Ayrýca madde
kullanan kiþiler tespit edilip aileleriyle de
birebir görüþüldü. Tüm bu çalýþmalar
sonucu oluþturulan rapora göre okul
müdürlerinin olaylara duyarsýz olduðu
belirlendi.
Okullardaki
güvenlik
zafiyetinin had safhaya ulaþtýðý ve çeteleþmenin giderek arttýðý belirtildi. Okul
çevresinde güvenlik zafiyetleri söz
konusu olduðu dile getirilen raporda
konu ile ilgili saðlýklý veri tutulmadýðý ve
rehber öðretmen sýkýntýsýnýn çok fazla
olduðuna yer verildi.
Diyanet, baðýmlýyla ilgilenecek din
görevlisine sýcak bakmýyor
Özellikle meslek lisesi, teknik liseler ve
düz liseden Anadolu lisesine dönüþtürülen
okullarda aþýrý uyuþturucu kullanýmý olduðuna dikkat çekilen raporda, yaþanan uyuþturucu problemlerinin ilgili kurumlara iletilmediði
ve üstünün örtülmeye çalýþýlarak etkin iþbirliði
yapýlmasýna yanaþýlmadýðý vurgulandý.
Raporda ayrýca Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý personelinin uyuþturucu konusunda yeterli eðitime sahip olmamasý, denetimli
serbestlik uygulamasýndan kaynaklanan ciddi
sýkýntýlar yaþanmasý, Yargýtay içtihatlarýnýn
uyuþturucu satýcýlarý tarafýndan istismar
edilmesi gibi bulgularýn da uyuþturucu probleminin çözülememesinde etkili olduðu ifade
edildi. Diyanet camiasýnýn ise dezavantajlý,
risk grubundaki gruplara yönelik çalýþma
yapan din görevlilerine sýcak bakmadýðý
yönündeki ilginç tespit de raporda yer aldý.
Sürüklenen gemiden imdat
çaðrýsý: Dümende kimse yok
Ezadeen adlý Sierra Leone bandralý
geminin Ýtalya'nýn güney-doðusundaki Puglia kentine doðru sürüklendiði belirtiliyor.
Bir Ýzlanda gemisi, BBC'ye, ekiplerin gemiye çýkmasý için sürdürülen
çabalara yardým ettiðini doðruladý.
Hafta baþýnda mürettabatýn terk
ettiði baþka bir gemideki bin kadar
göçmen kurtarýlmýþtý.
Ýzlanda sahil güvenlik gemisinden
bir yetkili, dev dalgalarýn ve kötü hava
koþullarýnýn 60 metrelik gemiye çýkýlmasýný zorlaþtýrdýðýný söyledi.
65 km açýkta
Ezadeen'in þimdi Ýtalya kýyýlarýndan 65 kilometre açýkta olduðu belirtiliyor.
Ýzlanda gemisi Tyr, Avrupa
Birliði'nin sýnýr güvenliði biriminin
parçasý olarak Ýtalyan sýnýrýnda
devriye geziyor.
Ýtalyan sahil güvenlik yetkilileri,
gemideki durumu, telsizi çalýþtýrmayý
baþaran bir göçmenin haber verdiðini
söyledi. Ýmdat çaðrýsýný yapan göçmenin "Geminin mürettabatý yok.
Ýtalya kýyýlarýna doðru gidiyoruz.
Dümende kimse yok" dediði belirtiliyor.
Blue Sky M adlý ilk gemi 970 göçmen taþýyordu. Ýnsan kaçakçýsý olduklarýna inanýlan mürettabatýn yakalanmamak için, gemiyi otomatik pilota
aldýktan sonra kaçtýðý belirtiliyor.
Gemi, Yunanistan kara sularýný
terk ettikten sonra Ýtalyan sahil
güvenliði
tarafýndan,
Ýtalya'nýn
Gallipoli Limaný'na çekilmiþ, çoðunluðunu Suriyeliler ve Kürtlerin oluþturduðu göçmenler geçici olarak
çevredeki okullara yerleþtirilmiþti.
Rusya'da yeni moda
'Putin yüzükleri'
Üzerinde Putin'in portresi bulunan
gümüþ
yüzük,
Moskova
merkezli
Putinversteher markasýnýn ilk ürünü. Marka
Almanca "Putin sempatizaný" anlamýna
geliyor.
Yüzükler 7 bin 500 rubleden (yaklaþýk 124
dolar) satýþa sunuldu.
Ýlk etapta üretilen 100 yüzüðün tümü
hýzla tükendi.Ürün yelpazesini geniþletmek
isteyen markanýn internet sitesinde yakýnda
Putin temalý saatlerin, bileziklerin ve kalemlerin de satýþa sunulacaðý belirtiliyor.
'Farklý bir ideolojiyi göstermek istiyorum'
Alman Deutsche Welle Televizyonu'nun
konuþtuðu tasarýmcý Gleb Krainik, markanýn
Rusya dýþýnda da ünlü olmasýný istediðini, bu
yüzden de Almanca bir isim seçtiðini söylüy-
or.Krainik röportajda "Ýnsanlara farklý bir
perspektif ve bir ideolojiyi göstermek istiyorum" diyor.
Yüzüðü alanlardan birisi olan Sergei
Maksimov ise Rusya lideri ile ilgili görüþlerini "Putin'in kiþiliðine hayraným...Onun gibi
birisi olmayý çok isterdim" sözleriyle
özetliyor.
NASA: Mars robotu
hafýzasýný kaybetti,
tamir ediyoruz
10 yýlý aþkýn süredir Mars yüzeyinden NASA
merkezine bilgiler yollayan robotun belleðinde donanýma
baðlý sorunlar çýkmaya baþladýðý belirtildi.
NASA'nýn projesini yöneten John Callas Discovery
News'a yaptýðý açýklamada, sorunu gidermek için
yazýlýmda bazý deðiþiklikler yapmaya çalýþtýklarýný söyledi.
Callas, Opportunity robotunun iki farklý belleði
bulunduðunu ifade ederken, bu bellekleri þöyle özetledi:
Ýlk bellek aynen bilgisayarlardaki gibi. Kaydedilen
verileri depolayabiliyor ve robot kapanýp açýldýðýnda verileri hatýrlayabiliyor. Yani uzun vadeli bir depolama alaný.
Ýkinci bellek ise kiþisel bilgisayarlardaki rastgele
eriþilebilir bellek (RAM) gibi çalýþýyor. Yani robot
kapandýðýnda bilgileri depolamýyor.
Opportunity'nin sorunu ise ilk bellekte. Robot
topladýðý verileri depolamaya çalýþtýðýnda hata veriyor ve
bunun üzerine veriler otomatik olarak ikinci geçici
belleðe kaydediliyor. Robot açýlýp kapandýðýnda da tüm
veriler kayboluyor.Opportunity, 2005 yýlýnda Mars
yüzeyinde bulduðu bu demirden göktaþýnýn fotoðrafýný
göndermiþti.
Callas, "Bu bellek sorunu yüzünden 'hafýza kaybý'
olarak adlandýrdýðýmýz sýkýntýlarý yaþýyoruz" diyor.
NASA sorunun giderek daha da ciddileþtiðini ve geçici belleðe fazla yüklenme nedeniyle robotun sýklýkla kendisini yeniden baþlattýðýný, hatta zaman zaman merkezle
tüm iletiþimi kestiðini belirtiyor.
'Robotumuz yaþlanýyor'
Proje ekibinin þimdiki hedefi ise, robotun yazýlýmýný
deðiþtirip veri kaydetmeye çalýþýrken bozuk belleði tamamen görmezden gelmesini saðlamak ve diðer donaným
parçalqarýný bellek gibi çalýþtýrmak.
Sürecin birkaç hafta alabileceðini belirten Callas, yine
de Opportunity robotunun ömrünün sonuna yaklaþmýþ
olabileceðini vurguluyor.
Opportunity'nin 2008 yýlýnda kýzýl gezegenden gönderdiði bir krater fotoðrafý.
Callas, "Yaþlanan bir anne ya da babanýzýn olmasý gibi
bir durum. Bazen onlar da saðlýklý gözükürler. Gündelik
hayatlarýný yaþarlar. Çýkýp biraz yürüyüþ yaparlar. Ama
hiç bir zaman emin olamazsýnýz. Gece uyurken bir anda
kalp krizi de geçirebilirler. Durumumuz buna benziyor"
diyor.
Robot bugün çalýþmaz hale gelse dahi kendisinden
beklenenleri fazlasýyla karþýlamýþ durumda. 11 yýl önce
Mars'a ayak basan Opportunity'den beklenen Mars'ýn
yüzeyinde 3 ay boyunca aktif olarak veri toplamasýydý.
Robot geçen yýllar zarfýnda Mars üzerinde 41,8 kilometre yol katetti ve kýzýl gezegen hakkýnda birçok önemli bilgiyi Dünya'ya ulaþtýrdý.
NASA, 2011 yýlýnda da Mars'a "Curiosity" (Merak)
adlý yeni bir robot göndermiþti.
Hollywood 2015'te giþe rekoru bekliyor
Sinemaseverler, karþýlamaya hazýrlandýðýmýz
2015'te birbirinden iddialý filmleri izleme þansý
bulacak. Hollywood bu yýl rekor bilet satýþlarý hedeflerken, bilet satýþ kuruluþu Fandango yaptýðý
kamuoyu araþtýrmalarýna dayanarak yýlýn dev
bütçeli filmleri arasýnda olasý giþe rekortmenlerini
açýkladý bile.Yeni yýlda sinemaseverlerin en çok
bekledikleri filmler listesinde Yýldýz Savaþlarý
serisinin devamý olan "The Force Awakens" baþý
çekiyor.
"Star Wars: VII - The Force Awakens" (Yýldýz
Savaþlarý: Bölüm VII- Güç Uyanýyor)'u, "Avengers:
Age of Ultron" (Yenilmezler: Ultron Çaðý) ve
"TheHunger Games: Mockingjay - II" (Açlýk
Oyunlarý: Alaycý Kuþ - Bölüm II) izliyor.
Bu filmlerin ABD'de 2013 yýlýna ait 11 milyar
dolarlýk giþe rekorunu kýrmalarý bekleniyor.
Ýnternet sitesi Boxofficemojo.com'un rakamlarýna
göre, 2014 yýlýnda Hollywood'un toplam giþe hasýlatý 9,4
milyar dolarda kaldý.
Star Wars'un Walt Disney Co. tarafýndan çekilen "The
Force Awakens"ýn ABD'de, 18 Aralýk'da vizyona girmesi
planlýyor. George Lucas'ýn bilim kurgu hikayesini, Star
Trek'in (Uzay Yolu) yönetmeni J.J. Abrams çekiyor.
En çok istenenler Lawrence ve Downey Jr
Fandango tarafýndan 1000 Amerikalý sinema izleyicisi
arasýnda yapýlan ankete göre, Hunger Games'in yýldýzý
Jennifer Lawrence, geçen yýldan sonra bu yýl da sinemaseverlerin en çok görmek istedikleri kadýn oyuncu.
Lionsgate yapýmý Hunger Games'in ikinci bölümünün
ABD'de 20 Kasým 2015'de vizyona girmesi bekleniyor.
Filmin birinci bölümü bu yýl vizyona girdikten sonra
beþ hafta içinde giþe hasýlatýnda ikinci sýraya týrmanmýþtý.
Amerikalý izleyicilerin görmeyi en çok istedikleri erkek
oyuncu ise Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr, bu yýl süper-kahraman filmlerinden Disney yapýmý Avengers'ýn 2012'deki filmini
izleyecek yeni bölümünde, Tony Stark rolüyle beyaz
perdelerde görünecek.
Merakla beklenen diðer filmler arasýnda Universal
Pictures'a baðlý Focus Features yapýmý erotik macera filmi
"Fifty Shades of Grey" (Grinin 50 Tonu) ile Jurassic Park'a
yeniden can verecek "Jurassic World" (Jurassic Dünyasý)
da var.
TEK
YILDIZ
2
03
OCAK 2015 CUMARTESÝ
HABER
10
AYM Baþkaný Haþim Kýlýç: Üyelerimiz
üzerinde müthiþ bir baský var
Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, seçim
barajýnýn indirilmesi talebiyle yüksek mahkemeye
yapýlan baþvurunun en kýsa sürede ele alýnacaðýný ve
sonuçlandýrýlacaðýný açýkladý. Haþim Kýlýç ayrýca, vatandaþlarýn AYM'yi bir temyiz mahkemesi olarak görmeye
baþladýðýný ve yüksek mahkemeye baþvurunun arttýðýný
belirtti. Haþim Kýlýç, bundan sonra hangi konunun gündeme alýndýðýný internetten duyurmayacaklarýný, bunun
sebebinin ise konunun duyurulmasýnýn ardýnda mahkemenin üyeleri üzerinde baský kurulmasý olduðunu vurguladý ve ekledi: "Mahkemenin gündeminin açýklanmasýyla
birlikte, üyelerimiz üzerinde müthiþ bir baský kurulmaya
çalýþýlýyor. Bu durumdan mahkemenin üyeleri de alabildiðine rahatsýz. Ýþte, bunun için üyelerin üzerinde baský
kurulmamasýný saðlamak için hangi konunun gündeme
alýndýðýný artýk internette duyurmama kararý aldýk."Sözcü
Gazetesi'nden Saygý Öztürk'e konuþan Kýlýç, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Ýþte Öztürk'ün yazýsý:
Yargýnýn baðýmsýz olmadýðý, hukukçularýn toplantýlarýnda sýkça gündeme getiriliyor. Baðýmsýz olmayan
yargýnýn “tarafsýz” olmasý da beklenemez. Türkiye'de haksýzlýða uðradýðýný öne
sürenler, iç hukuk yollarý
tükendikten sonra Avrupa
Ýnsan
Haklarý
Mahkemesi'ne
(AÝHM)
baþvuruyor.
Rusya'dan
sonra, en çok baþvuru
Türkiye'den
yapýlýyor.
AÝHM'nin en çok tazminat
ödemeye mahkum ettiði
ülkelerin
baþýnda
da
Türkiye geliyor.
AÝHM'e baþvurular ve
mahkumiyetlerin çokluðu
karþýsýnda artýk “ayýp
olmasýn” diye bu baþvurularý azaltmak için Anayasa'da
yapýlan deðiþiklikle, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel
baþvuruda bulunma yolu açýlmýþ ve baþvurularýn kabulüne
ise 23 Eylül 2012 yýlýnda baþlanmýþtý. Anayasa
Mahkemesi, çok sayýda baþvuruyu sonuçlandýrýr ama
özellikle “Balyoz”, “Ergenekon” gibi davalarda hak ihlallerini gerekçe gösterip tahliyelerin yolunu açmasýyla,
Anayasa Mahkemesi'nde çok þeylerin deðiþmeye
baþladýðý görüldü.
Yaðmur gibi yaðan davalar
“Bireysel baþvuru” yolu, aralarýnda Almanya,
Avusturya, Ýspanya, Macaristan, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Ýsviçre, Belçika, Rusya, Meksika, Brezilya,
Arjantin, Slovak Cumhuriyeti, Güney Kore'nin de bulunduðu 40 ülkede uygulanýyordu.
Anayasa Mahkemesi, hak ihlallerine uðradýðýný öne
sürenlerin umut kapýsý oldu. Anayasa Mahkemesi Baþkaný
Haþim Kýlýç, “davalar, önümüze yaðmur gibi yaðýyor”
diyor. Baþkan, sohbetimizde þunlarý söylüyor:
“Baþvurularýn kabul edilmeye baþlandýðý 23 Eylül 2012
tarihinden bugüne yaklaþýk 32 bin dava baþvurusu yapýldý.
Bunlardan yaklaþýk 16 binini sonuçlandýrdýk, kalan 16 bin
davanýn görülmesine bu yýl devam edilecek. Ancak,
giderek baþvurular artýyor, ister istemez davalarýn ele alýnma süreci de uzuyor.”
“Temyiz makamý deðil ama…”
AÝHM'e yapýlan baþvurularýn yüzde 90'ýnda, adil
yargýlamanýn yapýlmadýðý öne sürülüyordu. Baþkan Haþim
Kýlýç “Anayasa Mahkemesi'ne yapýlan baþvurular ve
bununla ilgili kararlar ile AÝHM kararlarý arasýnda önemli
bir benzerlik var. Ýki mahkemenin de verdiði kararlarýn
tablosu deðiþmiyor. Bizde de baþvurular hak ihlalleriyle
ilgili oluyor. Bu da, yargý sistemimizdeki olumsuzluðu
gösteriyor. Bunlarýn bir bölümü yasal düzenlemelerden,
bir bölümü ise uygulamalardaki aksaklýklardan kaynaklanýyor” diyor.
Kýlýç, vatandaþlarýn Anayasa Mahkemesi'ni “temyiz
mahkemesi” olarak görmeye baþladýðýný belirtiyor.
Anayasa Mahkemesi, temyiz baþvurularýnýn yapýldýðý
mercii deðil ama, yine de “bir de Anayasa Mahkemesi'ne
baþvuralým” yaklaþýmý sergileniyor.
“Seçim hakký” da var
Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinin kapsamýnda bireysel baþvuruya konu edilebilecek temel haklar arasýnda
nelerin olduðunu Mahkeme Baþkaný Haþim Kýlýç'tan
dinleyelim:
“Yaþama hakký, iþkence ve eziyet yasaðý, zorla çalýþtýrma yasaðý, kiþi hürriyeti ve güvenliði, hak arama hürriyeti,
suç ve cezalarýn kanuniliði, özel hayata, aile hayatýna,
konut ve haberleþmeye saygý, düþünce, din ve vicdan hürriyeti, düþünceyi açýklama ve yayma hürriyeti, toplantý ve
örgütlenme hürriyeti, mülkiyet hakký, serbest seçim hakký,
temel hak ve hürriyetlerin korunmasý, eðitim-öðretim
hakký ve ödevi, eþitlik ve etkili baþvuru hakký.”
Mahkeme Baþkaný Haþim Kýlýç, 13 Mart'ta yaþ haddinden emekliye ayrýlacak. Ancak Kýlýç, bundan sonra
mahkemelere girmeyecek.
Bundan sonraki süreçte
Anayasa Mahkemesi'nde
baþkan, baþkan yardýmcýsý
ve üye olarak görevde
bulunduðu yaklaþýk 25 yýlýn
hesabýný vermek istiyor.
Mahkemenin nereden nereye getirildiðini gazetecilere
anlatacak, bu konuda televizyon
programlarýna
katýlacak.
Üyelere baský
Haþim Kýlýç, 2.5 ay sonra
emekliye ayrýldýðýnda köþesine çekileceðini sanmayýn. Büyük bir olasýlýkla siyasetin
içinde olacak. Hangi parti içinde yer alacaðý konusunda
þimdilik renk vermiyor. Anayasa Mahkemesi'nin, yüzde
10 olan ülke seçim barajýnýn kaldýrýlmasý ya da bunun
indirilmesi yönünde alacaðý karar, siyasette tabloyu
deðiþtirebilecek, bir siyasi partinin tek baþýna iktidara
gelmesini de engelleyecek gibi gözüküyor.
Anayasa Mahkemesi'nin gündemini, Anayasa
Mahkemesi Baþkaný belirler. Son yýllarda gündeme hangi
baþvuru alýndýysa, bunlar Anayasa Mahkemesi'nin resmi
internet sayfasýnda yer alýyordu. Artýk, gündemin açýklanmasý uygulamasýna son verildi. Nedenini, Baþkan Haþim
Kýlýç þöyle anlattý:
“Mahkemenin gündeminin açýklanmasýyla birlikte,
üyelerimiz üzerinde müthiþ bir baský kurulmaya çalýþýlýyor. Bu durumdan mahkemenin üyeleri de alabildiðine
rahatsýz. Ýþte, bunun için üyelerin üzerinde baský kurulmamasýný saðlamak için hangi konunun gündeme
alýndýðýný artýk internette duyurmama kararý aldýk.”
Yüzde 10 seçim barajý
AKP, iktidara gelmeden, yüzde 10 olan seçim barajýnýn
kaldýrýlacaðýný müjdeliyordu. Ancak, o günden sonra bu
konuda hiç adým atmadýðý gibi, CHP'nin verdiði kanun
tekliflerine de hep karþý çýktý. Barajýn hak ihlali olduðu yolunda bireysel baþvuruyu inceleyecek komisyonun karar
vermesi halinde bu durum Anayasa Mahkemesi'ne gelecek.
Özellikle siyasetçilerin merak ettiði seçim barajýyla
ilgili Anayasa Mahkemesi'nin konuyu ne zaman sonuçlandýrabileceðini Baþkan Haþim Kýlýç'a sordum. Cevabý
çok kýsa oldu: “En kýsa sürede ele alýnacak ve sonuçlandýrýlacak.”
Gözler, Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Ancak
edindiðim izlenim, Haþim Kýlýç, emekliye ayrýlmadan
baraj konusunda Anayasa Mahkemesi karar verecek
gibi… Bekleyelim, görelim.
Ýnternet özgürlüðünde Türkiye,
Rusya ve Çin'le birliktezz
New York Times gazetesinde internet özgürlüðü
üzerine yayýmlanan makalede konunun 2015'te
küresel boyutta gündemi meþgul edeceði belirtildi.
2014 yýlýnda hükümetlerin interneti kýsýtlamaya yönelik
giriþimlerine yer verilen yazýda, Rusya ve Çin ile birlikte
Türkiye'nin uyguladýðý sansürlere deðinildi.NYT'de Vingu
Goel ve Andrew Kramer imzalý
makalede
sansürcü
hükümetlerle internet özgürlüðü arasýndaki iliþki kedi-fare
kovalamacasýna benzetildi.
"Hükümetler, agresif politikalarla ne kadar sansür uygularsa uygulasýn, hayal kýrýklýðýna
uðrayan
yine
'kediler'(hükümetler) oluyor.
Fareler bir þekilde sýyrýlabiliyor." denilen yazýda, 2014
yýlýnda özellikle Türkiye ve Rusya'nýn yabancý internet þirketleri üzerindeki denetimlerini artýrmaya çalýþtýklarý
belirtildi.
"Türkiye, ses kayýtlarý ve yolsuzlukla ilgili sýzdýrýlan
belgeler üzerine internette sansüre gitti." denilen yazýda,
dönemin Baþbakaný R.Tayyip Erdoðan'ýn Twitter'dan bu
hesaplarý blocklamasýný istediðine deðinildi. "Talebi reddeden Twitter'ýn Türkiye'de engellenmesine raðmen kullanýcýlarýn bir yolunu bulduðuna"
deðinilen
makalede, Bilgi Üniversite'sinden Aslý Tunç "Bu
sayede hepimiz hacker
olduk.
Ve
hepimiz
Twitter'daydýk."
dedi.
Yazýda,
"Twitter
ve
YouTube'un engellendiði
Türkiye'de
Facebook,
hükümetin talebine cevap
verdiði için eriþime devam
etti." denildi.
2014 yýlýnda internete yönelik sansürlere deðinilen
yazýda özellikle Türkiye ve Rusya'nýn kýsýtlamalarýna yer
verildi. Çin ve Pakistan'dan da örneklerin verildiði yazýda,
kýsýtlamalarýn özellikle muhalif seslerin yükseldiði Twitter
ve Facebook üzerinde yoðunlaþtýðý belirtildi.
Polise deðil dolandýrýcýya
inandý; 100 bin lirayý tarlaya attý
Makine mühendisi Musa P., “PKK
peþinizde” diyen telefon dolandýrýcýlarýnýn
tuzaðýna düþtü. Ailesinin ve polisin uyarýlarýna raðmen 350 kilometre gidip, hýrsýzlarýn
dediði tarlaya 99 bin lira attý. Ardýndan 35 bin
lira daha istendi. Onu da PTT’yle gönderdi.
Ancak hýrsýzlar durmadý. Son havaleye ise
polis engel oldu.Kendilerini cumhuriyet
savcýsý, polis, asker ya da MÝT görevlisi olarak
tanýtarak dolandýrýcýlýk yapanlar, yeni yöntemlerle can yakmaya devam ediyor.
Konya’da telefonla aradýðý bir makine
mühendisine kendisini polis olarak tanýtan
þahýslar, ‘PKK terör örgütü peþinizde.’ diyerek 134 bin lira dolandýrarak kayýplara
karýþtý.
Telefon dolandýrýcýlarý, Musa P.’yi öyle bir
oyuna getirdi ki, ne polis ne de ailesi telefondaki kiþilerin dolandýrýcý olduðuna inandýramadý. Musa P., polisin uyarýsýna raðmen,
kendisine telefonla ulaþan ve yüzünü hiç
görmediði kiþilere iki ayrý zamanda toplam
134 bin TL teslim etti. Dolandýrýcýlarýn panik
ve korku yöntemleriyle þaþkýna dönen vatandaþ, telefon dolandýrýcýlarýna para vermek için
yeni bir SIM kartý bile çýkardý. Üstelik, parayý
350 kilometre ötede bir araziye býraktý.
Talihsiz vatandaþ, ayný kiþiler tarafýndan 3.
kez dolandýrýlmak üzereyken polis tarafýndan
son anda engellendi.
Yaklaþýk bir hafta önce, Kon-ya’da
yaþayan Musa P.’ye, kendisini polis olarak
tanýtan kiþilerden bir telefon geldi. “PKK
terör örgütü peþinizde. Savcýlýðýn talimatýyla
örgüte operasyon yapacaðýz.” diyerek Musa
P.’yi kandýrdý. Polis telsizi dinleten
dolandýrýcýlar, sözde polis amirleri ve savcý ile
kurmaca telefon baðlantýsý gerçekleþtirdi.
Sözde savcý, Musa P.’ye, terör örgütüne
yapýlacak operasyonda kullanýlmak üzere 100
bin TL paraya ihtiyaç olduðunu ve adli iþlemlerin ardýndan parasýnýn iade edileceðini
anlattý. Parayý vermeyi kabul eden Musa
P.’den operasyonun büyük bir gizlilik
içerisinde yapýldýðý ve kimseye bu konudan
bahsetmemesi istendi.
Musa P., telefon çetesinin oyununa öyle
inandý ki, ‘Operasyon için gereken parayý
Adana’ya getir’ talimatýný da aynen uyguladý.
Bankadan 99 bin TL parasýný çeken vatandaþ,
350 kilometre ötedeki Adana’ya gitti. Musa P.
ile kesintisiz telefon irtibatý kuran çete, burada vatandaþý ýssýz bir araziye yönlendirdi.
Musa P., çetenin ‘para çantasýný, araziye atýp
ayrýlmasý’ talimatýný da harfiyen uyguladý.
Þanlýurfa’nýn
Akçakale
ilçesinden
Konya’ya gelerek vatandaþlarý dolandýrdýðý
öðrenilen çete, 99 bin TL’yi adeta tereyaðýndan kýl çeker gibi aldý. Çete, uydurduðu
senaryonun iþe yaramasý üzerine talihsiz
vatandaþýn yakasýný býrakmadý. Sözde terör
örgütü operasyonunun geniþletildiðini ve 35
bin TL’ye daha ihtiyaç olduðunu Musa P.’ye
telefonla iletti. Musa P., bu sýrada baþýnýn
belada olduðunu ve yaþadýklarýný kýzýna
anlattý. Babasýnýn dolandýrýldýðýný fark eden
kýzý, polise gidip þikayetçi olmasýný istedi.
Babasýnýn dolandýrýcýlara yeniden para gönderme hazýrlýðýnda olduðunu fark eden kýzý,
polise haber verdi. Musa P.’ye ulaþan polis,
yaþadýðý olayýn bir dolandýrýcýlýk olduðunu ve
þikayetçi olmasý gerektiðini iletti. Ancak
Musa P., parayý göndermekten vazgeçmedi.
Sözde terör örgütüne yapýlacak operasyon
için istenen 35 bin TL’yi, istenilen PTT
hesabýna yatýrdý. Yeniden dolandýrýldýðýný
fark eden yakýnlarý dolandýrýcýlardan þikayetçi
oldu. Musa P.’nin kullandýðý telefon hattý
bloke edildi. Hâlâ dolandýrýldýðýný anlamayan
Musa P., sözde savcý ve polislerle görüþebilmek için gizlice yeni bir SIM kartý çýkardý.
Bu sýrada, Musa P.’yi de ailesi takibe aldý.
Çete, örgüte yapýlacak operasyon için son kez
20 bin TL daha istedi. Musa P.’yi takip eden
ailesi, PTT hesabýndan para yatýrmaya gittiðini anladý ve polise haber verdi. Polis son anda
Musa P.’nin dolandýrýcýlara para yatýrmasýný
engelledi.Musa P., kendisiyle irtibata geçen
telefon çetesinin kullandýðý SIM kartlarýnýn ve
PTT hesap numarasýnýn sahte isimlere ait
olduðunu öðrenmesiyle dolandýrýldýðýný
anladý. SIM kartlarýnýn ve hesap numaralarýnýn sahte isimler üzerine kayýtlý olmasý
nedeniyle dolandýrýcýlarýn gerçek kimliklerine
ulaþmakta güçlük çekiliyor. Telefonla kendisine ulaþtýðýmýz Musa P., dolandýrýlma olayýný
doðruladý ancak konu hakkýnda konuþmak
istemediðini söyledi.
Uyuþturucuyu en çok lise 12.
sýnýf öðrencileri deniyor
Ege Üniversitesi Madde Baðýmlýlýðý ve
Toksikoloji ve Ýlaç Bilimleri Enstitüsü’nün
Ýzmir’deki liselerde yaptýðý madde baðýmlýlýðý
araþtýrmasý, genç neslin karþý karþýya olduðu
tehlikeyi gözler önüne serdi.Araþtýrmaya
göre 9. sýnýflarda sigara deneme oraný yüzde
31,7, alkol deneme oraný yüzde 67,4 olarak
çýktý. Yaþ ilerledikçe bu oranýn ciddi artýþ gösterdiðini ise lise 12. sýnýflar üzerinde yapýlan
araþtýrma ortaya koydu. Bu sýnýfta okuyan
öðrencilerde sigara deneme oranýnýn yüzde
50,6, alkol deneme oranýnýn yüzde 83,3’e
yükseldiði görüldü. Araþtýrma sonucuna göre
9. sýnýf öðrencilerinin yüzde 4’ü ve 12.
sýnýflarýn yüzde 6,8’inin de esrar, eroin,
kokain, ecstasy, uçucu ve uyarýcý maddeler
denediði ortaya çýktý. Lise 12. sýnýf öðrencilerinin yüzde 50,6’sý sigara denediðini, yüzde
30,3’ü son bir ay içinde sigara içtiðini ifade
etti. Öðrencilerin yüzde 84,3’ünün hayatýnda
en az bir kez alkol kullandýðý, yüzde
51,2’sinin alkolü 10’dan fazla denediði,
yüzde 15,7’sinin hiç denemediði, yüzde
56,8’inin hayatýnda en az bir kez sarhoþ
olduðu ortaya çýktý. Araþtýrmada, 9. sýnýflara
göre 12. sýnýf öðrencilerin esrar, eroin, bonzai
ve kokain gibi uyuþturucu madde deneme
oranýnda da ciddi artýþ gözlendi. Araþtýrmaya
katýlan 4 bin 313 öðrencinin yüzde 6,8’i,
uyuþturucu madde denediðini söyledi. Anne
ve babasý boþanmýþ ailelerin çocuklarýnda
madde kullaným oraný yüzde 16,3 çýktý.
Madde
kullananlarýn
yüzde
84’ü
arkadaþlarýnýn esrar içtiðini, madde kullanýmýyla arkadaþlarý aracýlýðýyla tanýþtýðýný
belirtti.Sosyolog Demet Havaçeliði Atlam,
“Araþtýrma sonuçlarýmýzý Türkiye’deki diðer
liselerle karþýlaþtýrdýðýmýzda, kullanýmlarýn
daha yoðun olduðunu gördük. Çocuklar
maddeye daha çok ulaþýyor. Bununla ilgili
takip çalýþmalarýnda, her yýl kullanýmýn daha
da arttýðýný görmekteyiz. Bu da ürkütücü bir
sonuç.” dedi. Özellikle son dönemde madde
kullanýmýnýn arttýðýna dikkat çeken Atlam,
bu tür maddelere öðrencilerin, en yakýnýndaki kiþiler olan arkadaþlarý aracýlýðýyla
ulaþtýðýný, ‘hayýr’ diyememek, o gruba ait
olmak ve ‘bir kere denemekten bir þey olmaz’
düþüncesinin en büyük yanýlgý olduðunu
ifade etti. Araþtýrma sonuçlarýnýn 9 ve 12.
sýnýflardaki artýþý gözler önüne serdiðini
kaydeden Atlam, ailelerin ‘Benim çocuðuma
bir þey olmaz’ demeden, bu konuda çok hassas davranmalarý gerektiði uyarýsýnda bulundu.
TEK
YILDIZ
2
03
OCAK 2015 CUMARTESÝ
HABER
11
Mevlid okutmak ibadet mi?
Mevlid-i Þerif okuma, okutma geleneði toplumda çok
yaygýn. Asker uðurlama, sünnet töreni, ölümün 40. günü,
Mevlid okuma vesilelerinin baþýnda geliyor. Mevlid-i
Þerif, dinî bir emir gibi algýlansa da öyle deðil. Bu âdet,
Resûlullah (sas) zamanýnda olmadýðý gibi, sahabe
devrinde de görülmemiþ.Bazý âlimler, bu âdetin daha sonralarý tabiîn devrinde baþladýðýný, her ülkenin de kendi
mevlid yazarlarýnýn eserini okumayý âdet edindiðini ifade
ediyor. Bugüne kadar Efendimiz’in (sas) doðumunu ve
hayatýný konu edinen birçok mevlid kaleme alýnmýþ.
Ancak bizde okunan ve âdet haline gelen tek mevlid
metni Süleyman Çelebi’nin 15. asýrda kaleme aldýðý
‘Vesîletü’n-Necât’ (Kurtuluþ Vesilesi) adlý eseri. 16 kýsým
ve 770 beyitten oluþan bu kaside Peygamber Efendimiz
(sas) hakkýnda övgüler, öðütler, bilgiler içeriyor.
Mevlidin hangi niyete göre ve ne þekilde okutulduðu
ya da okunduðu çok önemli. Bu törenlerde gösteriþ yapýlmasý, ikramlarýn israf boyutuna ulaþmasý, okuyan hocaya
para verilmesi, dinimizde yeri olmayan davranýþlardan.
Mevlid okutan bir kiþinin dinî vecibelerini sadece bu yolla
yerine getirdiðini düþünmesi ise oldukça sakýncalý. Ýlahiyatçý-yazar Ahmed Þahin, mevlid okutacak kiþinin bunun
dinî bir emir ve merasim olmadýðýnýn bilincinde olmasý
gerektiðini söylüyor. Mevlid okutmanýn kendisinin bir
bid’at (Hz. Peygamber döneminde olmayýp sonradan
ortaya çýkmýþ olmasý, inanýlan veya yapýlan þeyin dinî
olduðu inancýnýn benimsenmesi)
olduðunu ifade ediyor Þahin. Ancak
iyi þeylere sebep olursa bid’atýn
hasene
(yapýlmasý
mahzurlu
olmayan) kýsmýna dâhil olduðunun
altýný çiziyor. Bu iyi þeylerin baþýnda
Peygamber Efendimiz’in topluluklara
tanýtýlmasý,
bunun
yanýnda
Kur’an’dan ayetlerin okunmasý geliyor. Mevlid okumaya olduðundan
daha fazla bir anlam yüklememek
gerekiyor. Eðer onu ibadet olarak
görüp farz olan dinî vecibelerimizi
aksatýrsak, iþte o zaman mevlide
biçtiðimiz mana daha farklý yerlere
çekilebilir. Zira mevlid merasimine
deðer katan hususulardan biri de
ortamda Kur’ân–ý Kerîm’den ayetlerin ve hadislerin de zikredilmesidir.
Ayet-i kerime
“Nitekim size ayetlerimizi okumasý, sizi tertemiz hale
getirmesi, size kitap ve hikmeti ve bilmediðiniz nice þeyleri öðretmesi için sizden birini elçi gönderdik.” - Bakara
Sûresi 2/ 151
Hadis-i þerif
“Ben, güzel ahlâký tamamlamak üzere gönderildim.” Ýmam Malik/ Ebu Hureyre (ra)
Haftanýn duasý
Ey her dilediðini gerçekleþtirmeye muktedir olan
Allah’ým! Ben yalnýz Seni aradým ve Seni talep ettim. Hak
ve doðru olaný da baþka yerlerde deðil yine Senin yolunda
aradým. Ne olur, vuslatýmý kolaylaþtýr ve beni Sana ulaþtýr.
Kalbimi daðýnýklýktan kurtar ve beni sadece Seni bilip Seni
duymaya muvaffak kýl. Ey rahmeti, merhameti sonsuz
Allah’ým! Senden, Senin rahmetinden, sadece insanlarýn
arasýnda deðil, perdelerin arkasýnda da bizi husn-ü edeple
davranmaya muvaffak kýlmaný diliyoruz. Efendimiz
Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), âl u
ashabýna salat ü selam eyle ve o salavat hakký için
dualarýmýzý kabul buyur. “Ýzzet ve kudret Rabb’i olan
senin Rabb’in, onlarýn bütün batýl iddialarýndan münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberlere. Bütün hamdler
âlemlerin Rabb’i Allah’adýr.” - Ýmam Þazili Hazretleri (ra)
Bebekleri þiddetli sallamak
beyin sarsýntýsýna neden olabilir!
Saðlýklý bir hayatýn ilk
adýmý 'kaliteli uyku'
Türkiye'de her on kiþiden birinin uykusuzluk yaþadýðýna dikkat çekilerek, son 50 yýlda günlük uyku süresinin
eriþkinlerde ortalama iki saat azaldýðý belirtildi. Ýzmir
Ekonomi Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi
Hemþirelik Bölümü Öðretim Görevlisi Deniz Talaz,
kaliteli bir uykunun, uygun zamanda ve yeterli sürede
kesintisiz olmasý gerektiðini söyledi.Uyku problemlerinin
dikkatte daðýnýklýk, yorgunluk, sinirlilik ve çökkünlük halleri oluþturduðunu kaydeden Talaz, "Uyku problemlerinde trafik ve mesleki kazalarda artýþ, günlük
aktiviteleri yerine getirme zorluðu, eklem ve kas aðrýlarý
gibi sorunlar ortaya çýkýyor. Bununla birlikte enfeksiyona yatkýnlýk, iyileþme sürecinde yavaþlama gibi
biliþsel, psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz
sonuçlar da doðurabiliyor. Yaþam kalitesinde azalma, saðlýk ve iyilik hallerinde bozulmalar ortaya çýkabiliyor." dedi.
Stres, çalýþma saatleri, egzersiz, ýsý ve ýþýk gibi
çevre unsurlarýyla alkol, sigara, çay veya kahvenin
de uyku düzenini deðiþtirdiðini aktaran Talaz, yanlýþ zamanlarda uykuya dalma, uykuyu sürdürmedeki zorluklarýn da yaþam kalitesini düþürdüðüne
iþaret etti.
Kötü kalitede bir uykunun metabolik ve kardiyovasküler hastalýklara sebep olduðunu vurgulayan Deniz
Talaz, uyku probleminin toplumda ciddi bir rahatsýzlýk
olarak görülmediðini bildirdi. Saðlýklý bir yaþam için
düzenli ve kaliteli bir uykunun büyük önemi olduðuna
dikkat çekerek, "Uyku, canlýlarýn vazgeçilmez temel
ihtiyaçlarýndandýr. Uyku, gündelik yaþamýn dýþýnda boþa
geçen ya da kesintiye uðrayan bir zaman dilimi deðil,
aksine fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarý bulunan
aktif bir durumdur. Yetiþkinler için ideal uyku süresi, ortalama yedi sekiz saat olarak belirtilmektedir." diye konuþtu.
Kronik hastalarýn diþ tedavileri hayati önem taþýyor
Kalp, þeker ve tansiyon gibi kronik rahatsýzlýðý bulunan
kiþiler, diþ apsesi tedavisini hayatlarýyla ödeyebiliyor. Diþ
iltihabý akut dönemde olan bu kiþilere cerrahi müdahalenin ölümle sonuçlanabileceði belirtildi.Kaliteli bir
yaþam için aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemli olduðunu kaydeden diþ hekimi Zahide Genç, diþ kayýplarýnýn genellikle diþ
apsesi sonucu yaþandýðýný söyledi. Diþ apsesinin sýklýkla
rastlanan vakalardan olduðuna dikkat çeken Genç, bunun
diþ eti ve çürüðe baðlý diþ kaynaklý enfeksiyonlar þeklinde
iki grupta deðerlendirildiðini dile getirdi. Genç, düzenli
bakýmý olmayan ve çürüðü fazla olan kiþilerde diþ apsesinin, kemik dokuya kadar sirayet ederek ciddi sýkýntýlara
sebep olabileceði uyarýsýnda bulundu.Diþ tedavisinde bazý
hastalýklarýn önceden bilinmesi gerektiðini vurgulayan Diþ
Hekimi Genç, "Enfeksiyonun þiddetli aðrýlarla kendini
gösterdiði diþ apsesinde tedavi öncesi hastanýn geçmiþe
dönük ciddi ve kronik bir rahatsýzlýðýnýn olup olmadýðýna
mutlaka bakýlmalý." dedi.
Hastalarýn kronik bir rahatsýzlýðý olup olmadýðýný doktoruyla mutlaka paylaþmasý gerektiðini belirten Genç,
"Özellikle þeker, kalp ve iltihabi bir rahatsýzlýða baðlý sistemik hastalýðý olan kiþiler, öncelikle bu rahatsýzlýklarýný
doktoruyla paylaþmalý. Çünkü hekimin kullanacaðý
antibiyotik ona göre deðiþecektir. Apse akut
dönemdeyken herhangi bir cerrahi müdahale yapýlmasý
halinde iltihabýn vücutta yayýlmasýna sebep olabilir. Bu da
ciddi derecede hayati tehlike içermektedir." uyarýsýnda
bulundu.
Diþ apsesi tedavilerinde öncelikle antibiyotik kullanýldýðýný belirten Genç, ancak her antibiyotiðin diþ apsesine iyi gelmediðini söyledi. Kiþilerin doktor kontrolünde
ona uygun antibiyotik ya da iltihap giderici ilaç kullanmasý
gerektiðini kaydeden Genç, "Kafamýza göre ilaç kullanýmýndan kaçýnmalýyýz. Her antibiyotik apseyi yok
etmez. Sadece onu akut dönemdeyse kronik döneme
geçmesini ve belirli bir noktada toplanmasýný saðlar.
Cerrahi müdahaleye imkan saðlar." diye konuþtu.
Bebeklerin özellikle geceleri uykudan
uyanmalarý annelerin en çok zorlandýklarý
konu. Bebeklerin gece uykusundan sürekli
uyanmasý ve yeniden uyumayý reddetmesi
hem bebeðin hem de annenin uyku düzenini
olumsuz etkiliyor. Bazý durumlarda anneler
bebeklerinin uyumasýný saðlamak için onlarý
sallayarak
çözüm
bulmaya
çalýþýyor.Acýbadem Bursa Hastanesi Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Bülent
Öztürk, bazen bu sallamanýn kabul edilebilir
sýnýrýn üstüne çýktýðýna ve beyinlerinde sallanmaya baðlý bir çeþit sarsýntý meydana
gelebildiðine, bunun da çocuk için tehlike
oluþturabileceðine dikkat çekiyor.
Bebeklerin ilk 3 ayda günde aralýklý olarak
ortalama 15-17 saat kadar uyuduðuna dikkat
çeken Öztürk, "Bu uyku genelde 10-20 dakika ile 3-5 saat süren aralýklarda oluyor. Bebek
uykusu hiç bir zaman devamlý 15-17 saat
kadar olmuyor. Ýlk 3 aydan sonra ise uyku
süresi 13-15 saate düþüyor. Ancak gün içinde
de uyuyan bebek, özellikle gece uykusuna
direnebiliyor. Bu da hem bebeklerin geliþimini hem de annelerin dinlenmesini olumsuz
etkiliyor. Bu durumda aileler kimi zaman
bebeklerini sallayarak uyutma yöntemine
baþvuruyor" dedi.
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr.
Bülent Öztürk, bazý durumlarda bu sallamanýn kabul edilebilir sýnýrýn üstüne çýktýðýný
ve bebeklerin beyinlerinde sallanmaya baðlý
bir çeþit sarsýntý meydana gelebildiðini belirtti. Öztürk, þunlarý söyledi: "Ýç kulak, iþitme ve
denge organlarýný içeren iki bölümden
oluþuyor. Ýþitmede hiçbir rol oynamayan ikinci bölüm yalnýzca dengeyle ilgili. Ýçi sývý dolu
yarým daire biçiminde üç kanaldan oluþan bu
bölüme 'vestibularlabirent' deniyor. Buradaki
hücreler, baþýn en küçük hareketi ile çalkalanan iç-kulak sývýsýnýn çýrpýntýlarýyla
uyarýlarak, baþýn açýsal hareketini anýnda
beyne iletiyor. Görme duyusunun da
yardýmýyla dengenin saðlanmasýna yardýmcý
oluyor. Çok hýzla dönüp aniden durduðumuz
zaman, iç kulak kanallarýndaki sývý hâlâ dönmekte olduðundan baþ dönmesi denilen
durum meydana geliyor. Vücut sallanýrken
gözler sabit bir noktaya baktýðýnda beyine
hareket olmadýðý sinyali gidiyor. Bu iki sinyal
arasýndaki fark, araba tutmasýnda olduðu gibi
bir çeþit baþ dönmesine neden oluyor ve uyku
getiriyor. Uykunun gelmesi vücut ihtiyacý
olarak deðil tamamen beyinde oluþuyor. Bu
nedenle beþikteki bebek de sabit gözlerle bir
noktaya baktýðýnda yukarýdaki mekanizmanýn yaný sýra hipnozda olduðu gibi bir
uyku hali oluyor."
HAFÝFÇE SALLAMAK BÜYÜMESÝNE
FAYDA SAÐLIYOR
Bazý araþtýrmalarýn sallanarak büyütülen
bebeklerin hýzlý geliþme gösterdiklerinin
ortaya konulduðunu belirten Dr. Öztürk,
"Uykuda büyüme hormonunun fazla salgýlanmasý nedeniyle, geliþmenin sallamaya
baðlý olmaktan çok uykuya baðlý olabileceði
kanýsý ortaya çýkýyor. Hiperaktif denilen aþýrý
hareketli, sürekli hayal gören ve yeteneklerini
geliþtiremeyen çocuklarýn 'vestibular' yani
denge sistemlerinde bazý bozukluklara rastlandýðýný görülüyor." diye konuþtu. Dr. Bülent
Öztürk,þöyle devam etti: "Bebeklerin sadece
sallanmaktan dolayý hiperaktif olacaðý savý
tamamen doðru deðil. Mongoloid veya
spastik olan çocuklarýn sallanarak uyutulma
ile daha iyi geliþebildiklerini gösteren bazý
çalýþmalar da bulunuyor. Buna raðmen
bebeðin uyutulurken yattýðý odanýn kapýsýnýn
kapatýlýp kararlý bir þekilde yanýndan uzaklaþýlmasý gerekiyor." diyor.
Bebek aðladýðýnda çok þiddetli olmamak
kaydý ile hafifçe sallamanýn ise bir zararý
bulunmuyor. Hafifçe sallamakla büyüme hormonu uykuda salgýlandýðýndan büyümesine
ve geliþmesine fayda saðlýyor. Ancak þiddetli
sallama beyinde küçük kanamalara hatta
beyindeki küçük damarlarýn kopmasýna bile
neden olabiliyor. Bu durumun bebeklerin
geliþim için çok zararlý olduðuna dikkat çeken
Dr. Öztürk, "Bu travma beyin kamasýna ve
epilepsiye kadar giden problemlere neden
olabilir." uyarýsýnda bulunuyor.
Ýlk 1 ayda bebeði býrakýlýp uyumasýný
saðlamanýn önemli olduðuna dikkat çeken
Öztürk, "Hafif aðlayarak uyumasýný beklemek önemli. Bu þekilde uyutmalarda çocuk
yataða koyuluyor ve bebekler bir süre sonra
kendi kendilerine uykuya dalýyor. Böylece 12
aya kadar aileler de gece daha rahat ediyor. 1
ay ila 12 ay arasý bebeklerin odalarýnýn ayrýlmasý gerekiyor çünkü ayný odada yapýlan
uykularda hem ebeveynlerin hem çocuðun
uyku kalitesi iyi olmuyor. Bebeðin ya da
ailenin en ufak sesi ve kýpýrtýsý birbirlerini
istemeden uyandýrmalarýna neden oluyor.
Daha büyük bebeklerde ise yanýnda yatarak
ve hikaye okuyarak yada ninni þarký söyleyerek uyutmak bebeðin rahatlamasýna yardýmcý oluyor." deðerlendirmesini yapýyor.
zaman
3 futbolcu kamp
çalýþmalarýna götürülüyor
03
Çorum belediyespor'un kamp
çalýþmalarý için alt yapýdan 2 futbolcu ile birlikte Çorumspor' da forma
giyen ve küme düþtüðü yýl
Pazarspor'a verilen Samet Bayrak
da Belediyespor'un ikinci etap
kamp çalýþmalarýna götürülecek
isim oldu.
Alt yapýdan ise Murat Akar,
Burak Yýldýrým da takýmala birlikte
ikinci yarý hazýrlýk kampýna davet
edilen isimler oldu. Yasin Yücel
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
OCAK 2015 CUMARTESÝ
Kamp çalýþmalarý
bugün baþlýyor
Çorum belediyespor ikinci yarý hazýrlýk kamp çalýþmalarý için dün gece saat 03:00 da Antalya iline
hareket etti. Kampýn ilk çalýþmasý akþam saatlerinde yapýlacak.
Bugün öðle saatlerinde kamp yapýlacak otelde
toplanacak olan kýrmýzý sitahlýlar
kýsa bir dinlenmenin ardýndan
bugun akþam saatlerinde kampýn
ilk çalýþmasýný kamp için kalýnan
Sensimar
otelin
sahasýnda
gerçekleþtirecek.
Dün
gece
Çorum dan hareket eden kafilede
kamp süresince genel kaptan
Hamit Iþýk kafile baþkanlýðý
yapacak.
Kamp çalýþmalarýnda 3 hazýrlýk maçý yapýlacak
Belediyespor'un 12 gün sürecek olan Antalya kamp çalýþmalarýnda 3 hazýrlýk maçý yapmayý planlýyor. 9, 11 ve 13 ocak
tarihlerinde hazýrlýk maçlarý
yapacak olan Belediyespor 11
Ocak da van Büyükþehir belediye ile ikinci hazýrlýk maçý
oynamasý kesinlik kazandý. 9 ve 13 ocvak da yapýlmasý
düþünülen hazýrlýk maçlarý ile ilgilide bazý takýmlar ile
görüþmelerin yapýldýðý öðrenildi.
Yasin Yücel
Çatalca da transfer
taaruzu baþlýyor
Kadrolarýndan ilk devrenin sonunda bazý oyuncularla yollarýný ayýran Çatalcaspor'da dýþ transfer çalýþmalarýna hýz verildi. Giden oyuncularýn yerini doldur-
mak isteyen sarý-kýrmýzýlýlar, birçok oyuncuyu listelerine alarak bu oyuncularla anlaþmak için görüþmelerini
sürdürüyor.
Takýmýn gücüne güç katmak için iyi oyuncularla
görüþmelerin devam ettiðini söyleyen Basýn Sözcüsü
Lokman Naroðlu, birkaç güne kalmaz bu isimlerle
anlaþma saðlayýp gerekli açýklamayý yapacaklarýný
söyledi. Çatalcaspor'u ikinci devrede zorlu bir maç
trafiðinin beklediðini söyleyen Naroðlu, ilk devredeki
baþarýlý neticelere yenilerini eklemek için çaba göstereceklerini söyledi. Kendi saha ve seyircilerinin önünde
b.u sezon ilk kez mücadele edeceklerini söyleyen
Naroðlu, iyi bir baþlangýç yapýp sonunu da iyi getirmek
için mücadelelerinin sürdüreceklerini belirtti.(Spor
servisi)
'Saðlam' ziyaret
Eskiþehirspor Teknik Direktörü
Ertuðrul
Saðlam,
dün
Zonguldakspor Kulüp Baþkaný
Süleyman Caner'i telefonla arayarak yeni yýlýný kutladý ve baþarý
diledi.Ertuðrul
Saðlam
ve
Eskiþehirspor ile sezon baþý kurduklarý dostluk
baðlarýnýn
güçlenerek devam etiðini belirten
Zonguldakspor Kulüp Baþkan
Süleyman Caner, konu ile ilgili
verdiði bilgilerde þunlarý söyledi;"
Deðerli hocamýz Ertuðrul Saðlam
ile dün bir telefon görüþmemiz
oldu. Aramasý bizi gerçekten
mutlu etti.
Hem birbirimizin yeni yýlýna
kutladýk, hem de karþýlýklý iyi
niyetlerimizi ilettik. Ertuðrul
hocamýz bizi yakýndan takip
ettiðini ve iyi gittiðimizi söyledi.Dayanýþmamýzýn süreceðini
ifade etti. Bize ligin ikinci
yarýsýnda baþarý dileyerek her
türlü desteði vereceðini belirtti.
Kendisine teþekkür ediyoruz. Bizde
yarýsýnda umduðunu bulamayan
Akçaabat Sebat Spor Kulübü, ligin
Çatalcaspor
ile
son
Manavgatspor maçýnda sorun
yaþayan ve sarý-kýrmýzýlýlar
tarafýndan kadro dýþý býrakýlan
Hurþit'in yeni takýmý ayný
grupta mücadele ettikleri
Ýstanbulspor
olacak
gibi
gözüküyor.
Tecrübeli sol açýk ile
görüþmelerini sürdüren Ýstanbulspor, bu oyuncuyu kadrolarýna katmak için çaba gösteriyor. Transferin bitmediðini
söyleyen yöneticiler, birkaç
güne kalmak iþi bitirmek için
çaba harcayacaklarýný belirttiler. Ýlk devrede Çatalcaspor
formasýyla baþarýlý maçlar
çýkaran Hurþit'in sürpriz bir
þekilde Ýstanbulspor'a transfer
olacaðý haberleri, Çatalcaspor'lu taraftarlarý biraz olsun
üzmüþ göründe. Ayý grupta
yer alan rakiplerine bu oyuncunun gitmesine inanamadýklarýný söyleyen taraftarlar,
yapacak bir þeyin olmadýðýný
söylemeden
geçemediler.
(Spor servisi)
Terzi: Tüm hesaplarýmýz
þampiyonluk üzerine
Zonguldak
Kömürspor'un
teknik patronu Cahit
Terzi, 2015 yýlýndan beklentilerinin þampiyonluk
olduðunu, yönetim,
teknik ekip ve futbolcular
olarak odaklandýklarý tek
noktanýn bu olduðunu
söyledi. Ýkinci yarý hazýrlýklarýna Antalya'da
yapacaklarý kampla
devam edeceklerini
söyleyen Cahit Terzi, 12
gün sürecek kampta çok sýký çalýþacaklarýný
belirtti. Yeni yýl ile yeni umutlara yelken açtý
Zonguldak etabýnýn çok iyi geçtiðini,
Antalya'da Zonguldak'a göre daha iyi çalýþma
ortamý bulup performanslarýný üst seviyelere
çýkaracaklarýný kaydeden Terzi, "2014 yýlýný
geride býraktýk. Baþarýlý bir yýldý. Bölgesel
Amatör Lig'de þampiyonluk yaþadýk. Ligin ilk
yarýsýný 32 puanla þampiyonluk potasýnýn
içinde tamamladýk. Her þeyin yolunda gittiði
bir yýlý geride býraktýk. 2015 yýlýna yeni umut
ve hedeflerle girdik. Ýlk hedefimiz tabii ki de
þampiyonluk. Kendimize buna þartladýk. Tüm
programlarýmýzý þampiyonluða göre yapýyoruz.
Geçen sene zirveye taþýdýðýmýz Zonguldak
Kömürspor'u orada tutmak istiyoruz. 2015
yýlýnýn týpký 2014 yýlý gibi gururlanacaðýmýz
onurla hatýrlayacaðýmýz bir yýl olmasýný diliyorum" dedi.
Zonguldak Antalya ya gidiyor
3. LÝG'de ilk yarýyý 32 puanla 3'üncü sýrada tamamlayan Zonguldak Kömürspor, devre
arasý hazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda
Antalya'da kampa girecek. Ýlk yarýnýn sona
ermesiyle birlikte iki haftadýr çalýþmalarýný
Zonguldak'ta sürdüren Lacivert-Kýrmýzýlý
takým, 2 günlük yeni yýl tatilinin ardýndan
yeniden bir araya geldi. Takým, dün tam kadro
Antalya'ya gitti. Dün Antalya da baþlayacak
olan 12 günlük kamp çalýþmalarýna baþlayacak. Burada çift idmanda güç depolayacak
olan Kömürspor, iki ya da üç hazýrlýk maçý
oynamayý planlýyor. (Spor servisi)
Tire'de 4 futbolcu
gönderildi
Eskiþehirspor'a baþarýlar diliyoruz.
(Spor servisi)
Sebat yönetimi topladý
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta
mücadele eden ve ligin ilk
Çatalcaspor'dan
Ýstanbulspor'a
ikinci yarýsýnýn hazýrlýklarýna dün
yaptýðý idmanla baþladý.
Ýlk yarýda alýnan baþarýsýz
sonuçlarýn ardýndan birçok oyuncusuyla yollarýný ayýrmayý planlayan
ve bu konuda bugün gerçekleþtirilecek olan toplantýda radikal kararlar
almaya
hazýrlanan
KýrmýzýBeyazlýlar, ikinci yarýnýn hazýrlýklarýna da dün kendi tesislerinde start
verdi. Alt yapýdan da oyuncularýn
katýlýmýyla gerçekleþen idmanýn
yaný sýra tüm camiada gözler dün
yapýlan toplantýda alýnankararlara
çevrildi. (Spor servisi)
2 Ocak tarihinde Tire'de yeniden toplanan
futbolcular, Teknik Direktör Ýskender Eroðlu
yönetiminde sezonun ikinci yarýsýna hazýrlanmak için kampa girecek. 9 Ocak tarihine kadar
Tire'de çalýþacak olan takým, daha sonra 1 haftalýk bir kamp yapmak üzere Antalya'ya gidecek. Burada 2-3 hazýrlýk karþýlaþmasý yapmayý
da planlayan Tire 1922, daha sonra yeniden
Tire'ye gelecek ve kalan dönemde hazýrlýklarýný
ilçede sürdürecek.
SEZONUN ÝLK MAÇI, 1 ÞUBAT'TA BATMAN PETROL'E KARÞI
25 Ocak'ta 18. hafta müsabakalarý ile baþlayacak olan sezonun ikinci yarýsýnýn ilk haftasýnda
maç yapmayacak ve rakiplerine göre 1 hafta
fazla tatil yapacak olan Tire 1922spor, ikinci
yarýnýn ilk karþýlaþmasýný 1 Þubat'ta evinde
Batman Petrol spor'u konuk edecek.
SELÇUK, CAN, FATÝH ÜGE VE BURAK
TAKIMDAN ÇIKARILDI
Kulüp yönetimi, 2. Lig'e ulaþma hayalinin
gerçekleþmesi için 1 aylýk tatil içerisinde açýlacak olan ara transfer döneminde 3 yada 4 yeni
futbolcuyu takýmýn kadrosuna katmayý düþünmekte. Takýmdan uzaklaþtýrýlan; Selçuk, Can,
Fatih Üge ve Burak'ýn yerine alýnacak olan futbolcularýn santrafor, sol açýk ve orta saha mevkilerine yönelik olacaðý öðrenildi. Alýnmasý planlanan isimlerin netleþtiði, fakat son anda bir
sorun yaþamamak için bu isimlerin paylaþýlmadýðý öðrenildi.
(Spor servisi
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN