Aðaç diplerine
Osmancýk yoluna yeni asfalt
atýlan izmarite uyarý
Temizliði
konusunda
Türkiye'ye
nam
salmýþ
Çorum,
bugünlerd
e örnek
bir projeyi
daha
hayata
geçiriyor.
* HABERÝ
3’DE
Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine atmamalarý konusunda uyarýlarda bulunuluy-
Belediye, ÇorumOsmancýk
yolunun 3.300
metrelik
bölümünü
geniþletti. Daha
önce 1.600
metrelik kýsmý
tamamlanan
yolun Bayat
Gediði
Köprüsü'ne kadar
olan 1.700
metrelik kýsmý da
tamamlanarak 6
þeritli bölünmüþ
yol Çorum
halkýnýn
hizmetine
sunuldu.
* HABERÝ 3’DE
Bakan Eroðlu
Çorum’da
ÇORUM
23 EKÝM 2014 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
6 þeritli bölünmüþ yol Çorum halkýnýn hizmetine sunuldu.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr.
Veysel Eroðlu, Hitit Üniversitesi
2014-2015 Akademik Yýlý Açýlýþ ve
Kuzey Kampüs Temel Atma Töreni
için bugün Çorum’a geliyor.
* HABERÝ 2’DE
Hitit Rallisi’nde
Çorumlu imzasý
Türkiye'nin en büyük rallisi olarak
kabul edilen Türkiye Ralli
Þampiyonasý'nýn son etabý olan 41.
Ankara Hitit Rallisi, iki Çorumlu'nun
imzasýný taþýdý. Ankara Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr.
Asým Balcý verdiði destekle ralli
tutkunlarýnýn gönlünü fethederken,
MONO Workshop Reklam Ajansý
Sahibi Ankara Motor Sporlarý Kulübü
Baþkan Yardýmcýsý Mesut Sami
Býyýk da organizasyon komitesi
baþkan yardýmcýsý olarak rallinin
omurgasý oldu.
Canik Belediye Baþkaný Osman
Genç, Bursalý iþ adamlarýnýn
ziyaretinde Çorum Organize
Sanayi Bölgesi’ni örnek
gösterdi.
* HABERÝ 6’DA
Boþanmalarýn
nedeni geçimsizlik
Türkiye’de
boþanmalarýn
yüzde
97’sinin
nedeni
geçimsizlik
olarak
kayýtlara
geçti.
* HABERÝ
5’DE
M. Salih Uras
Yardým kömürünü
satanlar var!
Kömür ve
Odun
Satýcýlarý
Derneði
Baþkaný
Mustafa
Mert, ihtiyacý
olanlara
daðýtýlan fon
kömürlerinin
mülteciler ve
ihtiyacý
Mustafa Mert
olmadýðý
halde fon kömürü alanlar
tarafýndan piyasada satýldýðýný
ileri sürdü.
Hava kirliliðine
karþý tedbirler
Mecitözü’nden hizmete teþekkür
Çorum OSB
örnek oldu
BU ÝDDÝA ÝNCELENMELÝ
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ 9’DA
Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, Bursalý iþ
adamlarýný Samsun'a yatýrým yapmaya davet etti.
Prof. Dr. Veysel Eroðlu
CHP Çorum
Milletvekili Tufan
Köse ve
Mecitözü
Belediye Baþkaný
Ünal Yavuz,
Belediye Meclis
Üyesi Ali Bulut
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare
Amiri Salim
Uslu'yu
makamýnda
ziyaret ederek
hizmete teþekkür
ettiler.
* HABERÝ 2’DE
* HABERÝ
5’DE
Seyit Ahmet Sancak
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Belediye Meclis
Üyesi Ali Bulut Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
Toyota’ya büyük ödül
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve bir gurup Bahabey esnafý, Bahabey
Caddesi'nde uygulanan ücretli otopark uygulamasýndan vazgeçilmesini istedi.
Bahabey esnafýnýn
otopark tepkisi
Þamlýoðlu
Otomotiv’in
bayiliðini üstlendiði
Toyota, dünyanýn
en deðerli otomotiv
markasý seçildi.
OTOPARK Tanýtým
Günleri'nde
konuþan Þamlýoðlu
Otomotiv Genel
Müdürü Onur
Þamlý, Toyota’nýn
2006 yýlýndan bu
yana 7'nci kez ayný
ödüle layýk
görüldüðünü
söyledi.
* HABERÝ 10’DA
Çevre ve
Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
hava
kirliliðine
karþý
alýnmasý
gereken
önlemleri
açýkladý.
Toyota’nýn 7. kez en deðerli otomotiv markasý seçeldiði belirtildi.
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve bir
gurup Bahabey esnafý, Bahabey
Caddesi'nde uygulanan ücretli
otopark uygulamasýndan
vazgeçilmesini istedi. Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, "Eðer burada önü
alýnamayan olaylar çýkarsa,
müsebbibi Belediye Baþkaný Muzaffer
* HABERÝ 14’DE
Külcü'dür." dedi.
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
Mecitözü’nden
hizmete teþekkür
C
HP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve
Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Belediye
Meclis Üyesi Ali Bulut
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
Baþkan Yavuz, ilçeye
içme suyu hizmetinin getirilmesinde emeði geçen
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'ya teþekkür ederek
plaket verdi. Plaketin üzerinde "Sayýn vekilim ilçemizde had safhada bulunan su sýkýntýsýnýn çözümü
için yapmýþ olduðunuz
katkýlarýnýz ile Mecitözü
halkýnýn yüreðine su serptiniz, inþallah sayenizde
musluklarýmýzdan da kesintisiz su akacak. Size
þahsým ve Mecitözü halký
adýna en içten minnet duygularýmýzla þükranlarýmýzý
sunarým" ifadeler yer aldý.
Çorum Milletvekili
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz,
Belediye Meclis Üyesi Ali Bulut Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum
12.976 km2 alana sahip
olan Çorum ilimizin her
topraðý bizim için önemli.
Her ilçenin önceliðini dikkate alarak hizmet ediyoruz. Mecitözü de bizim
deðerli bir ilçemiz hizmetlerimizi hemþehrilerimizden elbette ki esirgemeyeceðiz. Ýlçe halkýmýzýn zaruri ihtiyacý olan içme suyunda sýkýntý yaþanmamasý, hemþehrilerimize olan
sorumluluðumuzun gereði
olarak siyaset gözetmeksizin sizlerin talebi üzerine
Ýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoðlu ile görüþerek gerekli onayý almýþtýk. Ýlçemizde artýk su sýkýntýsý yapýlan çalýþmalarla en alt
seviyeye indirilecektir.
Mecitözü hemþehrilerimize hayýrlý uðurlu olsun "
dedi. (Haber Merkezi)
Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþcü ve Belediye Baþkaný Recep Torun, AK Parti Çorum Milletvekili
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý’yý makamýnda ziyaret ettiler.
Baðcý Uðurludað’ýn
taleplerini dinledi
U
ðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþcü ve Belediye Baþkaný Recep Torun, AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý’yý makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyarette Þendere Göleti’nin durumu hakkýnda
bilgi alan Gümüþcü ve Torun, Uðurludað’a müstakil
bir Emniyet Müdürlüðü Binasý ve sentetik çim saha
talebinde bulundular.
Ziyaretleri nedeniyle teþekkür eden Baðcý,
Uslu’ya ziyaretler sürüyor
Ekonomi iþleri
Baþkanlýðý’na þeker brifingi
K
utsal topraklarda
Hac ibadetini
yerine getiren Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'ya hayýrlý
olsun ziyaretleri
devam ediyor.
Uslu'yu Türkiye
Büyük Millet
Meclisindeki
makamýnda ziyaret
eden Milletvekilleri,
Belediye Baþkanlarý,
AK Parti Genel
Merkez Yöneticileri
ve dostlarý Hac
ibadetlerinin hayýrlý
HURÞÝT BOZKURT
A
K Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevine atanan AK
Parti Çorum Milletvekili
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý olarak þeker
brifingi aldýklarýný bildirdi.
Baðcý, sosyal medya
üzerinden takipçilerine
yaptýðý paylaþýmda, Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý olarak Türkþeker ve Özelleþtirme Ýdaresi’nden üçüncü
þeker brifingini aldýklarýný
belirtti.
Cahit Baðcý, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý olarak þeker brifingi aldýklarýný bildirdi.
Kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getiren Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.
olmasýný dileyerek,
geçmiþ olsun
dileklerini ilettiler.
Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu
ziyaretleri nedeniyle
misafirlerine
teþekkür etti.
Uslu ve Külcü nikaha katýldý
Bakan Eroðlu Çorum’da
A
K Parti Çorum
Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti
Genel Baþkan Baþdanýþmaný Hüseyin Çelik'in oðlunun nikah
merasimine katýldý.
AK Parti Genel
Baþkan Baþdanýþmaný Hüseyin Çelik'in
oðlunun nikah merasimine 12. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 11.
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan
Ahmet Davutoðlu,
Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez,
Bakanlar,
Çorum
Milletvekili
ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Çorum
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, çok
sayýda milletvekili,
O
rman ve Su Ýþleri Bakaný Prof.
Dr. Veysel Eroðlu, Hitit
Üniversitesi 2014-2015 Akademik
Yýlý Açýlýþ ve Kuzey Kampüs
Temel Atma Töreni için bugün
Çorum’a geliyor.
Vali Ahmet Kara ve Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü’yü de
ziyaret edecek olan Bakan Eroðlu,
bugün saat 16.00’da Turgut Özal
Konferans Salonu’nda
gerçekleþtirilecek Koordinasyon
Toplantýsý’na da katýlacak. (Haber
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu
Ýskender
Pide
Çorba
Yaprak Döner
3¨
10 ¨
Gece 24.00’e kadar servisimiz mevcuttur.
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
(Ç.HAK:2502)
Lahmacun
Uðurludað’ýn projelerine her zaman destek vereceklerini ifade etti. Sentetik çim sahanýn gündemde olduðunu belirten Baðcý, Emniyet Binasý ile ilgili talebi de takip edeceklerini söyledi.
Týmarlý 2 (Kýzýlýrmak ) Sulama Projesi’nin
2014 yýlý sonu tamamlanacaðýný ve hemen ihaleye
gönderileceðini de hatýrlatan Baðcý, ayrýca Þendere
Göleti'nin durumu ile ilgili olarak Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Cüneyt Düzyol ile görüþerek talebi iletti. (Haber Merkezi)
sanat ve iþ dünyasýndan da davetli katýldý.
AK Parti Genel
Baþkan Baþdanýþmaný Hüseyin Çelik'in
oðlu Ali Ekrem Çelik
ve gelin Esin Erdal
çiftinin nikah þahitliklerini ise Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþba-
kan Ahmet Davutoðlu, 11. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile
Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez
yaptý. Çiftin nikâhýný
Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkaný
Melih Gökçek kýydý.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýda-
re Amiri Salim Uslu,
AK Parti Genel Baþkan Baþdanýþmaný
Hüseyin Çelik ve eþi
Þahsenem Çelik ile
gelinin ailesi NesrinAli Erdal'ý tebrik ederek, genç çifte mutluluklar diledi.
zi)
(Haber Merke-
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, nikah törenine katýldý.
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Osmancýk yoluna yeni asfalt
B
elediye, Çorum-Osmancýk
yolunun
3.300 metrelik bölümünü
geniþletti. Daha önce
1.600 metrelik kýsmý tamamlanan yolun Bayat
Gediði Köprüsü'ne kadar
olan 1.700 metrelik kýsmý da tamamlanarak 6
þeritli bölünmüþ yol Çorum halkýnýn hizmetine
sunuldu.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir,
Çorum Belediyesi'nin
çevreyolundan Bayat
Gediði'ne kadar olan
3.300 metrelik kýsýmda
düzenleme
çalýþmasý
yaptýðýna dikkat çekerek
yolun asfaltlanmasý için
21.500 ton asfalt kullandýklarýný vurguladý. Yolda yapýlan düzenleme ve
geniþletme çalýþmalarýnýn 8,5 Milyon TL'ye
mal olduðunu kaydeden
Alper Zahir, "Son 5 yýlda
mancýk yolunu da 3 þerit
gidiþ 3 þerit geliþ olmak
üzere 6 þeritli bir yol haline getirdik. Osmancýk
yolu tüm hemþehrilerimize hayýrlý olsun." dedi
Bayat Gediði Köprüsü de geniþletildi
6 þeritli bölünmüþ yol Çorum halkýnýn hizmetine sunuldu.
yaptýðýmýz cadde ve yol
geniþletme çalýþmalarýmýz halkýmýzýn beðenisini kazanýyor. Daha geniþ
yollar planlýyor, mevcut
yollarýmýzý da istimlakler
yaparak geniþletiyoruz.
Osmancýk Caddesi'nde
yaptýðýmýz çalýþmalarýmýz bölge sakinlerini olduðu kadar tüm hemþehrilerimizi de memnun et-
ti. Ýnþallah asfalt ve yol
ekiplerimiz bir kaç gün
içinde çalýþmalarýný tamamlayacak. Çorum'u
prestij yollarla donatmaya devam ediyoruz. Os-
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir,
Osmancýk Caddesi'nin
geniþletilmesi ile birlikte
Bayat Gediði Köprüsü'nün de 6 þeritli yola
uygun olarak geniþletildiðini kaydetti.
Bayat Gediði'ne 58
metre uzunluðunda inþa
ettikleri köprünün maliyetinin 500 bin TL olduðunu dile getiren Alper
Zahir, ihtiyaç duyulan diðer bölgelerde de yol,
köprü ve menfez yapýmý
planladýklarýnýn altýný
çizdi. (Haber Merkezi)
Belediye’den okullara asfalt desteði
Ç
orum Belediyesi, Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu, Ortaokulu ve
Ýmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesini asfaltla-
dý.
Okul
bahçesinin
1.500 metre geniþliðinde
olduðunu ve asfalt serimi
için 446 ton asfalt serimi
yaptýklarýný
söyleyen
Baþkan Yardýmcýsý Alper
Zahir, Çorum Belediyesi'nin daha önce de þehir
genelinde birçok okulun
bahçesini asfaltladýðýný
hatýrlattý. Belediye'nin
imkânlarý doðrultusunda
okullara her türlü bakým
ve onarým desteði saðladýklarýný ifade eden Zahir,
"Biz gençlerimizin daha
iyi ortamlarda okumalarýný istiyoruz. Bu doðrultuda okullardan gelen talepleri imkânlar ölçüsünde
ivedilikle hayata geçiriyoruz." dedi.
Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu Müdürü
Ceylan Þahin, Çorum Belediyesi'nin okullarýna
yaptýðý asfalt çalýþmasý
nedeniyle teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak
üzere emeði geçenlere
þükranlarýný sunan Ceylan
Çorum Belediyesi, Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu,
Ortaokulu ve Ýmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesini asfaltladý.
Þahin, "Belediyemiz okulumuzun baþkaca ihtiyaçlarý için de bizlere destek
oluyor. Bundan böyle öðrencilerimiz daha temiz
ve düzenli bir bahçede
doyasýya oynayabilecek."
diye konuþtu.
Çorum Belediyesi
2014 yýlýnda Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu ve
Ortaokulu baþta olmak
üzere Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Mimar Sinan Anaokulu, Buhara
Kýz Ýmam Hatip Lisesi,
Bahçelievler, Albayrak,
Salim Akdoðan ve Bekir
Aksoy Ýlkokullarý ile 23
Nisan Ortaokulu ve Anadolu Lisesi'nin bahçesini
de asfaltladý.
Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine atmamalarý konusunda uyarýlarda bulunuluyor.
Aðaç diplerine atýlan
izmarite uyarý
T
emizliði konusunda Türkiye'ye nam
salmýþ Çorum, bugünlerde örnek bir
projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, ilk olarak Gazi ve Ýnönü Caddelerinde baþlattýðý bir uygulama ile vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine atmamalarý konusunda
uyarýlarda bulunuyor.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan, özellikle Gazi ve Ýnönü caddelerinde gezen vatandaþlarýn sigara izmaritlerini cadde üzerindeki aðaç diplerine attýklarýný, bu durumun hem kendilerini üzdüðünü hem de Çorum'un temizlikte marka þehir vizyonuna yakýþmadýðýný vurguladý. Her iki cadde üzerinde görev yapan
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin en
zorlandýðý konunun cadde üzerindeki
(Haber Merkezi)
aðaçlarýn diplerindeki izmaritleri temizlemek olduðunu, izmaritleri temizlemenin
personele zaman kaybettirdiðine vurgu
yapan Turhan Candan, "Ýlk olarak 50 adet
bilgilendirici levhayý aðaçlarýn diplerine
diktik. Vatandaþlarýmýzýn bu konuda daha
duyarlý olacaklarýna inanýyorum. Hemþehrilerimizin temizlik bilinci zaten Türkiye'ye örnek olmuþ durumda. Þehrimiz,
temizlik konusunda diðer þehirlere hep
örnek oldu. Ýnþallah bundan sonra da bu
durum deðiþmeyecek. Biz, Çorum Belediyesi olarak zaman zaman vatandaþlarýmýzý bilinçlendirici ve uyarýcý kampanyalar düzenliyoruz. Aðaç diplerine izmaritlerin atýlmamasý konusunda yaptýðýmýz
çalýþmamýz da bunlardan bir tanesi." dedi.
(Haber Merkezi)
Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, ilk olarak Gazi ve
Ýnönü Caddelerinde yeni bir uygulama baþlattý.
TEÞEKKÜR
Zeliha Kaynar
11 Ekim 2014 Cumartesi günü vefat eden eþim
’ýn
vefatýna kadar ilgi ve desteklerini esirgemeyen
Ömer Akkaþ
Mehmet Duyar
Ahmet Tunç
Enis Erdem
Elitpark Hastanesi Baþhekimi Opr. Dr.
Beyin Cerrahý Opr. Dr.
Dahiliye Uzm. Dr.
Nöroloji Uzm. Dr.
Hastane Müdürü
Mehmet Karakaþ
Özlem Özdemir
Muhasebe Müdürü
(Ç.HAK:3064)
ile hastane yoðun bakým hemþire ve hasta bakýcýlarýna, hastane yönetimine, cenaze merasimimize bizzat
katýlan, telefonla taziyelerini bildiren, tüm dost ve akrabalarýmýza teþekkür ederiz.
Eþi:
Vedat Kaynar ve Ailesi
4
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
Trabzon ve Kayseri’de tanýtým
H
itit Üniversitesi
Trabzon ve
Kayseri’de tanýtým
yaptý.
Üniversitetanýtým
etkinlikleri
kapsamýnda, 16-17
Ekim 2014 tarihleri
arasýnda Trabzon’da ve
20-21 Ekim 2014
tarihleri arasýnda ise
Kayseri’de öðrencilerle
buluþtu.
“Educaturk
Trabzon
Yükseköðretim
Fuarý”nda birçok
öðrenci, veli ve rehber
öðretmenin dikkatini
çeken üniversite
standýnda, Meslek
Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Menderes
Suiçmez, Meslek
Yüksekokulu Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Serhat Oðuzhan
Kývrak, Basýn-Halkla
Ýliþkiler personeli Satý
Altýntaþ ve Bilimsel
Araþtýrma Projeler
Birimi personeli
Bahriye Kerman yer
aldý.
Hitit Üniversitesi Trabzon ve Kayseri’de tanýtým yaptý.
Üniversite tanýtým etkinliklerine 03-04 Kasým 2014 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edilecek.
Kayseri’de
düzenlenen eðitim
fuarýnda ise FenEdebiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi Doç.
Dr. Naki Çolak ile Arþ.
Gör. Tuðçe Göver ile
Basýn-Halkla Ýliþkiler
personeli Satý Altýntaþ
ve Bilimsel Araþtýrma
Projeler Birimi
personeli Bahriye
Kerman görev aldý.
Her yýl yenilenen
tanýtým materyalleri ve
stant tasarýmýyla
katýldýðý tanýtým
etkinliklerinde
ziyaretçilerin
dikkatlerini çeken
üniversite,
gerçekleþtirilen eðitim
fuarlarýnda da
öðrencilerin ve rehber
öðretmenlerin ilgi
odaðý haline geldi.
Düzenlenen
eðitim fuarlarýnda
birçok vakýf ve devlet
üniversitesi yer alýrken,
standlarý ziyaret eden
öðrencilere, öðrenci
velilerine ve rehber
öðretmenlere
üniversite hakkýnda
tanýtýcý bilgiler
verilerek öðrenci
olmanýn avantajlarý
anlatýldý.
Üniversite tanýtým
etkinliklerine 03-04
Kasým 2014
tarihlerinde Ankara’da
düzenlenecek olan
eðitim fuarý ile devam
edilecek.
Haber Merkezi
Kuzey Kampüs temeli
bugün atýlacak
T
.C. Orman ve Su Ýþleri
Bakaný Prof. Dr. Veysel
Eroðlu’nun katýlýmýyla
gerçekleþtirilecek Hitit
Üniversitesi 2014-2015
Akademik Yýlý Açýlýþ ve Kuzey
Kampüs Temel Atma Töreni
bugün yapýlacak.
Kuzey Kampüs Temel Atma
Töreni saat 13.00’de; Akademik
Yýl Açýlýþ Töreni ise saat
14.30’da Fen Edebiyat Fakültesi
Spor Salonu’nda
gerçekleþtirilecek. (Haber
Merkezi)
Sungurlu MYO’nun
öðrenci sayýsý arttý
Ç
orum Hitit
Üniversitesi
Sungurlu Meslek
Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr.
Kubilay Karacif,
Sungurlu Meslek
Yüksekokulu’nun
öðrenci sayýsýnýn 872
olduðunu söyledi.
Sungurlu Meslek
Yüksekokulu tercih
edilen bir Meslek
Yüksekokulu olarak
açýlan yeni bölümlerle
birlikte büyümeye ve
geliþmeye devam
ettiðini söyleyen
Karacif, " Meslek
Yüksek Okulumuzda
6 tane normal öðretim
programýmýz var. 2
tane de ikinci öðretim
programýmýz var. Bu
programlarýmýz
öðrenciler tarafýndan
oldukça raðbet gören
programlar. Bunlar
Bilgisayar
Programcýlýðý, Ýþletme
Yönetim, Saðlýk
Kurumlarý
Ýþletmeciliði, Çocuk
Geliþimi, Týbbi
Tanýtým Pazarlama ve
Dýþ Ticaret Programý
olmak üzere 6 adet
normal öðretim, 2
tane de ikinci öðretim
programýmýz mevcut"
dedi.
Öðrenci
sayýlarýnýn arttýðýný
Çorum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif
söyleyen Karacif,
"Diðer ilçelerimize
göre en yük Sungurlu
Meslek Yüksek
Okulu'nda bulunuyor.
Þuanda ek
yerleþtirmelerle
beraber toplamda 872
öðrencimiz oldu. Bu
sayýsý þimdiye kadar
ulaþýlan en yüksek
sayýdýr.
Programlarýmýz hem
güzel hem de iþ
imkaný olan
programlar olduðu
için öðrencilerimiz
okulumuzu tercih
ediyorlar. Ýnþallah
kampus inþaatýmýz
tamamlandýðýnda bu
sayý daha da fazla
olacaðýna
inanýyorum" þeklinde
konuþtu.
Kampusun temel
atma töreninin 27
Haziran 2014
tarihinde atýldýðýný
hatýrlatan Karacif,
"Yüklenici firma
tarafýndan çalýþmalar
tüm hýzýyla devam
ediyor. Her hafta
gerekli incelemeleri
yapýyoruz ve
binalarýmýzýn her gün
biraz daha
yükseldiðini
görüyoruz. Derslik
binamýz belirli bir
seviyeye geldi. kapalý
otoparkýmýz
tamamlanma
seviyesine geldi.
Trafo ve yönetim
binamýzýn inþaatý
baþlamak üzere.
Kantin, Yemekhane,
kafeterya binamýzda
var. Ýnþallah çok kýsa
bir süre sonra
Sungurlu meslek
Yüksek Okulu
kampüsüne kavuþmuþ
olacak. Bu yýllarca
beklenen bir
geliþmeydi. ilk etapta
yaklaþýk 9.500
metrekare derslik ve
idari büro inþaatý
yapýlacak. Bu bizim
için en temel
binalardan birisi.
Diðer binalar bununla
birlikte inþaat
çalýþmalarý sürüyor"
diye konuþtu.
Karacif, "Gerek
Üniversitemizde
gerekse Yüksek
okulumuzda elde
edilen bu baþarýlar
tesadüfi olmayýp
ortaya konulan
gayretli çalýþmalarýn
bir sonucudur. Bu
baþarýda en büyük
paya sahip olan sayýn
Rektörümüz Prof. Dr.
Reha Metin Alkan
baþta olmak üzere,
akademik ve idari
personelimize,
Yüksekokulumuzdan
desteklerini
esirgemeyen Yerel
Yöneticilerimize, iþ
adamlarýmýza, sivil
toplum
kuruluþlarýmýza ve
gönüldeþlerimize
içtenlikle teþekkür
ederim" ifadelerini
kullandý.(ÝHA)
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan “Orta Karadeniz
Bölgesi Sýnýrötesi Ýþbirliði Ýþ Forumu” düzenlendi.
Rektör iþbirliði
forumuna katýldý
O
rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan “Orta Karadeniz Bölgesi Sýnýrötesi Ýþbirliði Ýþ Forumu” düzenlendi.
Anemon Otel’de düzenlenen foruma Kalkýnma Bakan Yardýmcýsý Mehmet Ceylan, Samsun
Valisi Ýbrahim Þahin, Amasya Valisi Ýbrahim Halil
Çomaktekin, Tokat Valisi Cevdet Can, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz,
Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve iþ adamlarý katýldý. Forumun
açýlýþ konuþmasýný yapan OKA Genel Sekreteri
Mevlüt Özen, “Bu toplantýnýn üçüncüsünü düzenliyoruz. Ajansýmýzýn kanunla verilmiþ en önemli
vazifelerden birisi bölgemizin tanýtýmýný yapmak
ve bölgede yatýrým ortamý oluþturmaktýr. Bu istikamette Karadeniz’in karþýsýnda bulunan bütün ülkelerle bir iþbirliði ortamý oluþturmaya çalýþýyoruz.
Ayný zamanda sýnýr ötesi iþbirliði programý çerçevesinde de bu ülkelerle bir network oluþturduk. Bu
4 gün boyunca konuklarýmýz bu networku burada
çalýþacaklar hem de bölgemizdeki iþadamlarý ve iþ
kadýnlarýyla buluþmuþ olacaklar” dedi.
“ÝHRACATTA HEDEFLEDÝÐÝMÝZ NOKTALARA HENÜZ ULAÞAMADIK”
Konuþmasýna Samsun’u tanýtarak baþlayan
Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya
Yýlmaz, “Samsun’un þu anda 5 tane büyük organize sanayi bölgesi var. Buralarda üretim yapýlýyor
ama ihracatta hedeflediðimiz noktalara henüz ulaþamadýk. Hedeflere ulaþamayýþýmýzýn temel nedenleri hiç þüphesiz bu toplantýda tartýþýlacaktýr. Samsun sadece bizim toplantýmýzýn gündemi olan sýnýr
ötesi iþbirliði ve sýnýr ötesi ticaret iliþkilerinin ve
ekonominin büyütülmesine dönük olan bir perspektifte koþarken, bir taraftan da þehircilik adýna da
dünyanýn modern þehirleri, dünyanýn modern, çaðdaþ ve insaný mutlu eden þehirlerinden biri olma
yönünde de hýzla geleceðe doðru koþmaktadýr. Þehircilik adýna temel felsefemiz mutlaka dünü unutmayan, dünü saklayan, bugünü en güzel þekilde insanýmýza yaþatmak ve yarýný kurgulamaya dönük
bir þehircilik felsefemiz var. Yani þehircilik felsefemizin temelinde dünü saklayan, bugünü yaþayan,
yarýný kurgulayan bir þehir olma yönünde geleceðe
hýzla koþuyoruz” diye konuþtu.
“KATMA DEÐERÝ YÜKSEK ÜRÜNLER
ÜRETMELÝ VE BUNLARI ÝHRAÇ ETMELÝYÝZ”
Samsun’da markalaþmanýn daha tanýnýr hale
getirilmesi gerektiðinin altýný çizen Samsun Valisi
Ýbrahim Þahin, “Bu toplantýlarýmýzýn amacý kazan
yöntemini sonlandýracak hem kuzey tarafýndaki ülkelerin yatýrýmcýlarýný Samsun’da, Çorum’da, Tokat’ta, Amasya’da buluþturmak hem bu illerin yatýrýmcýlarýný karþý ülkelerin iþadamlarý ile bir araya
getirip ne tarz yatýrýmlar yapýlabiliri tartýþacaðýz.
Samsun’da markalaþmayý ve markalarý daha tanýnýr hale getirmeyi amaçlamalýyýz. Samsun’un turizmden almasý gereken pay daha yüksek olmasý
gerekir. Ama turizmi biraz çeþitlendirmek gerekir.
Samsun, özellikle saðlýk turizmi konusunda Ýstanbul dýþýnda hastanecilik anlamýnda çok ileri düzeyde. Bu hastanelere gelen hastalarýn bir kýsmý Samsun’dan veya çevre illerden ama biz esas hastalarý
saðlýk turizmi adý altýnda kuzey ülkelerden buraya
taþýnmasýný istiyoruz. Bizim bir hava köprüsü ile
kuzey ülkelere köprü oluþturursak bu anlamda hem
turizmi geliþtireceðiz hem de turizme dayalý iþ
alanlarýný geliþtireceðiz. Önümüzdeki hedefler 10
sene önce günü kurtaralým diye uðraþýrken, bugün
biz 2023 vizyonunu ortaya koyuyoruz. Hatta yavaþ
yavaþ 2071’i dillendirmeye baþladýk. Samsun’un
ihracat rakamlarý önümüzdeki hedef olan 1 milyar
dolarýn üzerine çýkmasý gerekirken, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’nýn ihracat rakamlarý 730
milyon dolar civarýndadýr. Eðer biz ihracat rakamlarýný yukarýya doðru çekmek zorundaysak, mutlak
suretiyle katma deðeri yüksek ürünleri üretmek ve
bunlarý ihracat ürünü haline getirmemiz gerekiyor.
Bunun yolu da bu tarz toplantýlardýr” þeklinde konuþtu.
YIÞI
ÝNSAN ODAKLI BÝR KALKINMA ANLA-
Türkiye’de 12 yýlda birçok alanda deðiþim ve
dönüþümünün yaþandýðýný belirten Kalkýnma Bakan Yardýmcýsý Mehmet Ceylan ise þöyle konuþtu:
“OKA’nýn daha önceki yýllarda da bu forma
benzer þekilde ama sadece Türkiye ile Rusya’yý ilgilendiren iþ forumlarý düzenlemiþti. Bu yýl ise bu
form daha da geniþletilerek 6 ülkeyi kapsayacak
þekilde yapýlmaktadýr. Ülkemizde son 10-12 yýlda
baþta ekonomi olmak üzere birçok alanda deðiþim
ve dönüþüm yaþanmakta ve bu maksatla da birçok
reformlar gerçekleþtirilmektedir. Baþta ekonomi
olmak üzere Türkiye’de son 10-12 yýlda eðitim,
saðlýk, ulaþtýrma, özgürlükler, hukuk, demokratikleþme ve benzeri alanlarda birçok reformlarý gerçekleþtirdik. Bu alanlarda reform süreci yaþanýrken, kalkýnma alanýnda da deðiþimler gerçekleþtirildi ve yeni bir kalkýnma anlayýþýný ülkemizde hakim kýlmaya çalýþmaktayýz. Her þeyden önce yeni
kalkýnma anlayýþýmýzda insan odaklý bir kalkýnma
anlayýþýný benimsemiþ bulunmaktayýz. Diðer taraftan bölgesel kalkýnma alanýndaki çabalarýmýzý da
yenilikçi bir anlayýþ içersinde yürütmekte ve planlamaktayýz. Ülkemizdeki büyümeyi ve kalkýnmayý
bütün bölgelerin, bütün þehirlerin ve toplumumuzun bütün katmanlarýnýn katýlýmý ve emekleri ile
oluþturmayý hedefliyor ve yaný zamanda bu ülkede
oluþturulan bu zenginliðin ve katma deðerinde yine bölgelerarasý eþit bir þeklide toplumun bütün
katmanlarýna da eþit bir þeklide daðýtýlmasýný
amaçlayan bir kalkýnma anlayýþýný hakim kýlmayý
hedeflemekteyiz.”
10. Kalkýnma Planý’nýn 4 temel ekseni bulunduðunu ifade eden Ceylan, “Yurt içinde yeni kalkýnma anlayýþýmýzý bu þekilde sürdürürken, biz
bölge ülkeleri arasýnda yeni bir kalkýnma anlayýþýna sahip bulunmaktayýz. Buradaki temel hedefimiz
sadece ülkemizin deðil, bölge ülkelerin topyekun
kalkýnmasý ve bölge ülkeleri ile iþbirliðimizin hýzlandýrýlmasýdýr. Baþta ticaret olmak üzere her alanda hýzlandýrýlmasýný hedef almaktayýz. Hükümetimizin 2023 hedefleri doðrultusunda hazýrlanan 10.
Kalkýnma Planý’nýn 4 temel ekseninden bir tanesi
de kalkýnma için bölgesel iþbirliði ekseni oluþturmaktadýr. 10. Kalkýnma Planý’nýn 4 temel ekseni
vardýr. Bunlar bir tanesi nitelikli insan-güçlü toplum, yenilikçi üretim-istikrarlý yüksek büyüme, yaþanabilir mekanlar-sürdürülebilir çevre ve kalkýnma için bölgesel iþbirliði eksenidir. Kalkýnma için
bölgesel iþbirliðine çok büyük önem vermekteyiz.
Bu konuda temel politikamýz, ortak yarar temelinde ticari iliþkiler baþta olmak üzere tüm alanlarda
komþu ülkelerimiz ve bölge ülkeleri ile iliþkilerimizi geliþtirmektir. Komþu ülkeler arasýnda zaman
zaman siyasi politikalarda farklý yaklaþýmlar ve bakýþ açýlarý olabilir. Ama bu farklý siyasi yaklaþýmlar
hiçbir zaman ticaretin önünde, ekonomik iþbirliðinin önünde bir engel teþkil etmemelidir.”
“KARADENÝZ HAVZASINDAKÝ ÜLKELERLE TÝCARETÝMÝZÝ GELÝÞTÝREBÝLÝRÝZ”
Türkiye’nin Karadeniz havzasýnda bulunan
ülkelerle arasýndaki ithalat ve ihracat rakamlarýný
açýklayan Bakan Yardýmcýsý Ceylan konuþmasýný
þöyle tamamladý:
“Toplam dýþ ticaret açýsýndan baktýðýmýzda
Karadeniz havzasýnda bulunan ülkelerle ticaretimizi 2000-2013 yýllarý arasýný araþtýrdýk. 2000 yýlýnda
Türkiye’nin toplam ihracatý 27 milyar 775 milyon
dolar ve Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði ülkelerine
yapýlan ihracatýmýz ise 2 milyar 467 milyon TL,
yani toplam ihracatýn yüzde 8.8’ini oluþturuyor.
2000 yýlýndan 2013 yýlýna geldiðimizde bu oran
toplam ihracatýmýzýn içinde Karadeniz Ekonomik
Ýþbirliði Örgütü üyelerinin payý yüzde 13.4’e çýkmýþ. Yaklaþýk yüzde 5’lik bir artýþ söz konusudur.
Ýthalatýmýzda da benzer þekilde artýþlar söz konusudur. Toplam ithalatýmýzýn da þu anda yüzde
16.4’ünü bu üye ülkelerle yapmaktayýz. Ýthalat ve
ihracatýn toplamýna baktýðýmýzda toplam dýþ ticaret
hacmimizin yaklaþýk yüzde 15’ini þu anda biz Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði üyesi ülkelerle yapmaktayýz. Bu dýþ ticaret rakamý 2001 yýlýnda yüzde
11’di. Karadeniz havzasý ülkelerle ticaretimizi daha da geliþtirebilecek potansiyele sahibiz. Bu anlamda Samsun, Orta Karadeniz’de çok önemlidir.”
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan güdümlü proje olan Amasya Yeþilýrmak Kauçuk Bendi, rekreasyonel alanlarýn oluþturulmasý, yenilenebilir enerji
eksenli geliþim projesinin imza töreni Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, OKA Yönetim Kurulu Baþkaný ve Tokat Valisi Cevdet Can ile Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir arasýnda gerçekleþti.(ÝHA)
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
BU ÝDDÝA ÝNCELENMELÝ
Yardým kömürünü satanlar var!
EMRE KUT
meblaðlara satýyorlar. Oysaki bu tip insanlar kaloriferli ya da doðalgazlý evömür ve Odun Satýcýlarý Derneði Baþlerde oturuyor." dedi.
kaný Mustafa Mert, ihtiyacý olanlara
daðýtýlan fon kömürlerinin mülteciler ve
ESNAF MAÐDUR OLUYOR
ihtiyacý olmadýðý halde fon kömürü alanSöz konusu haksýz kazanç nedelar tarafýndan piyasada satýldýðýný ileri sürniyle kömürcü esnafýnýn da zor duruma
dü.
düþtüðünü ve maðdur olduðunu dile
getiren Mert, "Biz kömürcü esnafý olaÖnceden göstermiþ olduðu adreste
rak gerçek ihtiyaç sahibi insanlara köikamet etmediði halde eski adresini göstemür daðýtýlmasýna asla karþý deðiliz. Ýhrip Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
tiyacý olmadýðý halde kendini türlü baVakfý'ndan kömür alan bazý kimselerin alhaneler ile ihtiyacý varmýþ gibi göstedýklarý yardým kömürünü piyasada sattýkrenlere ve fon kömürlerini satanlara
larýný söyleyen Mert, "Önceden sobalý evMustafa Mert
karþýyýz. Yetkililerimize bu konu haklerde oturanlar sonrasýnda taþýndýklarý kakýnda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz." diye
loriferli ya da doðal gazlý evlerine geçmelerine raðkonuþtu.
men yazýldýklarý fon kömürleri 200 TL gibi ufak
K
Hava kirliliðine karþý tedbirler
Ç
evre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü hava
duðundan doðalgaz kullanýmý ile doðalgaz
kirliliðine karþý alýnmasý gereken önolmayan bina ve konutlarda Ýlimiz Mahalli
lemleri açýkladý.
Çevre Kurulu tarafýndan izin verilen yakýtlar kullanýlmalýdýr.
Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit
Ahmet Sancak, 2014-2015 kýþ dönemine
Yanýk yað, lastik, kablo, boyalý odun,
girilirken kýþ hazýrlýklarýnýn yapýlmasýna
plastik, boyalý ürünlerin ýsýnma amacýyla
yönelik uyarýlarý hatýrlattý. Sancak, ileride
yakýlmasý kesinlikle yasak olup yakanlar
telafisi imkansýz durumlarla karþýlaþýlmahakkýnda 2872 sayýlý Çevre Kanunu geremasý, çevre ve insan saðlýðýný korumak üzeðince idari para cezasý uygulanacaktýr.
re hava kirliliðinin yaþanmamasý açýsýndan
Dýþ ortam sýcaklýðý (gece ve gündüz)
alýnmasý gereken önlemleri þöyle özetledi;
15 0C'nin altýnda olduðu günlerde soba ve
"06.06.2008 tarih ve 26898 sayýlý Reskaloriferlerin yakýlmasý, iþyerlerinde, bina
mi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe giren
iç ortam sýcaklýðý 18 0C, konutlarda ise 20
Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi
0C'den yukarý olmayacak þekilde ayarlanSeyit Ahmet Sancak
Yönetmeliðine göre Hava Kirliliði Sýnýr
malý, hastane, yatýlý ve gündüzlü okullar,
Deðerleri her yýl kademeli olarak azaltýlmaktadýr.
öðrenci yurtlarý, yaþlý ve güçsüz bakýmevleri, kreþler,
terminaller ve kolluk güçleri binalarýnda iç ortam sýcakBu nedenle 2013 yýlýnda 250 mikrogram/metreküp
lýðý 20 0C'den yukarý olmayacak þekilde ayarlanmalýdýr.
olan kükürtdioksit (SO2) sýnýr deðeri 2014 yýlýnda 225
mikrogram/metreküp deðerine, 2013 yýlýnda 100 mikIsýnma Kaynaklý hava kirliliðine neden olanlara
rogram/metreküp olan Partikül Madde sýnýr deðeri 2014
2872 sayýlý Çevre Kanunu'nun 20. Maddesinin (c) bendi
yýlýnda 90 mikrogram/metreküp deðerine düþecektir.
gereði her baðýmsýz bölüm için 523,00 TL (Apartmanlarda daire sayýsý X 523,00 TL) idari para cezasý uygulaHava Kirliliði 1. Derecede Kirli Ýller arasýnda bulunacaktýr.
nan ilimizde Ekim 2014'den itibaren hava kirliliðinin
azaltýlmasý ve bu kirlilikten kaynaklý solunum yolu hasAraçlarýnýn egzoz emisyon kontrollerini yaptýrmatalýklarýnýn önlenmesine yönelik olarak Valiliðimiz ve Ýl
yan araç sahiplerine 2872 sayýlý Çevre Kanununun
Müdürlüðümüz bünyesinde çalýþmalar ve denetimler ar20.maddesi gereðince; 875,00-TL idari para cezasý uytýrýlacaktýr.
gulanacaktýr.
Baca ve kazan temizlikleri, kalorifer tesisatlarý ile
Havasý daha temiz ve daha saðlýklý bir ortamda yabakýmlarý yapýlmalý, kaloriferler mutlaka "Ateþçi Belgeþamak için hava kirliliði konusunda tüm vatandaþlarýmýsi" olan kiþilerce yakýlmalýdýr.
zý daha duyarlý olmaya ve yukarýda belirtilen önlemleri
almaya davet ediyorum." (Haber Merkezi)
Bilindiði üzere Ýlimiz merkezinde doðalgaz bulun-
Boþanmalarýn nedeni geçimsizlik
T
ürkiye’de boþanmalarýn yüzde 97’siçimsizlik oranýnýn illere göre yüzdelik
nin nedeni geçimsizlik olarak kayýtlaoranlarý ise þöyle:
ra geçti.
"Giresun 100,00, Erzincan 100,00,
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Bayburt 100,00, Ankara 99,73, Karabük
Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras,
99,71, Kýrþehir 99,41, Ýstanbul 99,37,
geçtiðimiz yýlýn boþanma nedenleri veriKocaeli 99,32, Mersin 99,24, Kayseri
lerini açýkladý. Uras, Türkiye’de 2013 yý99,04, Muðla 99,02, Uþak 98,92, Eskiþelýnda 125 bin 305 çiftin çeþitli nedenlerle
hir 98,91, Aksaray 98,91, Yalova 98,88,
boþandýðýný, geçimsizlik nedeniyle boþaKýrýkkale 98,74, Van 98,61, Bartýn 98,55,
nanlarýn oranýnýn yüzde 97 olduðunu
Çankýrý 98,53, Isparta 98,47, Bursa
açýkladý. Uras, boþanmalarýn yüzde
98,39, Tokat 98,37, Çorum 98,25, Gazi3’ünün ise zina, cana kast ve pek fena
antep 98,23, Düzce 98,22, Antalya 98,16,
muamele, cürüm ve haysiyetsizlik, terk,
Malatya 98,13, Adana 98,08, GümüþhaM. Salih Uras
akýl hastalýðý ve diðer nedenlerden oluþtune 98,08, Tekirdað 98,06, Iðdýr 97,72,
ðunu belirtti.
Osmaniye 97,71, Denizli 97,69, Diyarbakýr 97,67, Niðde 97,66, Rize 97,56, Ýzmir 97,54, SamGiresun, Erzincan ve Bayburt’ta yaþanan boþansun 97,45, Balýkesir 97,45, Muþ 97,30, Adýyaman
malarýn yüzde yüzünün geçimsizlikten kaynaklandýðý97,22, Manisa 97,19, Konya 97,18, Zonguldak 97,16,
ný belirten Uras, Bölge Müdürlüklerine baðlý DiyarbaBatman 97,12, Bolu 96,89, Amasya 96,75, Erzurum
kýr’ýn ise yüzde 97,67 oranýyla 34. sýrada, Þanlýur96,00, Ordu 95,87, Tunceli 95,83, Kahramanmaraþ
fa’nýn ise yüzde 93,40 ile 64. sýrada yer aldýðýný söyle95,81, Kütahya 95,79, Siirt 95,51, Kastamonu 95,31,
di.
Bitlis 94,94, Hakkari 94,87, Bingöl 94,81, Çanakkale
BU ÝLLERDE BOÞANMALARIN TEK NE- 94,50, Nevþehir 94,21, Artvin 94,19, Burdur 93,73,
DENÝ GEÇÝMSÝZLÝK
Trabzon 93,47, Þanlýurfa 93,40, Afyonkarahisar 93,38,
Verilerde, geçimsizliðin illere göre oranlarýna baArdahan 93,33, Sinop 92,88, Kilis 92,75, Yozgat
kýldýðýnda, Giresun, Erzincan ve Bayburt yüzde yüz92,35, Þýrnak 92,31, Elazýð 91,49, Karaman 91,35,
lük oranlarýyla ilk sýrada yer aldý. Geçimsizlik oranlaAðrý 91,10, Sakarya 90,45, Bilecik 87,24, Kýrklareli
rý en düþük iller ise yüzde 51,58 ile Edirne, yüzde
85,99, Kars 84,81, Aydýn 84,73, Hatay 82,14, Mardin
64,79 ile Sivas ve yüzde 80,49 ile Mardin oldu. Ge80,49, Sivas 64,79, Edirne 51,58."(ÝHA)
Saatler geri alýnacak
S
aatler 26 Ekim'de 04.00'ten
itibaren 1 saat geri alýnacak.
Türkiye'de, 1925'te çýkarýlan Günün Yirmi Dört Saate
Taksimine Dair Kanuna dayalý
olarak uygulanan yaz saati uygulamasý, 26 Ekim Pazar günü
sona erecek.
Gün ýþýðýndan daha fazla
yararlanmak amacýyla 31 Mart
Pazartesi günü 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alýnan saatler,
bu kez 26 Ekim Pazar günü
04.00'ten itibaren 1 saat geri
alýnacak.
Türkiye'de yaz saati uygulamasý ilkbaharda baþlýyor
ve sonbaharýn ortasýnda bitiyor. Böylece 7 ay süresince ileri saat uygulamasý yapýlýyor.
Saat deðiþiminden beklenen
fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasýnda gerçekleþiyor.
Bütün bu deðiþimler, AB'deki
saat düzenlemesine paralel yapýlýyor.
Ýlkbaharda baþlayýp sonbaharýn ortasýnda biten 7 aylýk
uygulama ile 800 milyon-1
milyar kilovatsaat arasýnda
elektrik tasarrufu yapýldýðý tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarý orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yýllýk üretimine
karþýlýk geliyor.(TRTHaber)
Kömür ve Odun Satýcýlarý Derneði Baþkaný Mustafa Mert, fon kömürü ile ilgili iddialarýný tekrarladý.
Çorum’un hava görüntüleri tamam
O
rtofoto Pojesi kapsamýnda uçaklar
edilebilecek kamu tarafýndan. Buna çaTürkiye semalarýnda.
nak tutan belediyelerde de tabii Ýçiþleri
Bakanlýðýmýz, devletin o güçlü elini
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca
uzatacak, diyecek ki 'Sen nasýl belediye
gerçekleþtirilen Ortofoto Projesi; Türkibaþkanýsýn', yargýyla birlikte o soruþturye'de bir ilk olma özelliðinin yanýnda,
mayý açacaðýz. 'Param yok, ihale yapadünyada da sayýlý projelerden arasýnda
mýyorum' numaralarýný da biz yemeyiz.
yer alýyor. Proje kapsamýna alýnan 40 bin
Paran yoksa da orayý yýkabilirsin. Kendi
kilometre alanda, kentlerin yerleþim ve
imar planlarý var, þu anda hala iþgallere
geliþme alanlarýný kapsayacak þekilde, kýbelediye tarafýndan göz yumuluyor." diyý bölgelerinde, sosyal, kültürel, sanayi
ye konuþtu.
ve turizm alanlarýnda, il, ilçe ve beldelerde yüksek çözünürlüklü ortofoto üretimi
Ortofoto Projesi ile özellikle, kentyapýlýyor.
sel alanlarýn yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilecek, ihtiyaç duyulan
Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris
Ýdris Güllüce
imar planlarý için temel altlýklar oluþtuGüllüce'nin katýlýmýyla baþlatýlan Ortoforulacak, Afet Yönetiminin ihtiyaç duyto Projesiyle ortaya çýkan haritadan her þeyi, Türkiduðu temel veriler hizmete sunulacak, Ülkenin bina
ye'nin bütün binalarýný, hatta binalardaki çarpýklaþenvanteri elde edilecek, kentlerin mahalle mahalle
mayý da görme imkaný mümkün.
afet sigortalanma oranlarý görülebilecek, afet sonraBu çalýþmayla belediyelerin isteseler de kaçak
sýnda hak sahipleri, DASK tarafýndan hýzlý bir þekilyapý, kýyý talaný, gecekondu yaptýramayacaðýný vurde belirlenecek, kýyýlardaki kaçak yapýlaþmalar takip
gulayan Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce,
edilebilecek, kentlerde binalarda kaçak katlar otoma"Ýyi belediyeler de masraftan kaçýnacaklar. Tekrar
tik olarak belirlenebilecek, oluþturulacak Bakanlýk
masraflarý olmayacak. Her belediye ayrý ayrý ihale
web sayfasý (portal) üzerinden bu altlýk verilerle birediyor ve dünya kadar para gidiyordu. Bu bir elden
likte Bakanlýk mekânsal verileri de sunulacak, portal
yapýlacak, isteyen belediye bu bilgileri alýp kullanaüzerinde parsel sorgulama, riskli yapý sorgulama,
rak büyük masraflardan, tekrar tekrar ayný þeyleri
plan sorgulama vb. verilere vatandaþ tarafýndan eriyapmaktan kurtulacak." dedi
þim saðlanabilecek.
Bakan Güllüce. "Þu anda biz geç fark ediyoruz
Ortofoto Projesi kapsamýnda Eylül - Ekim aylaMuðla'daki, Bodrum'daki kýyý talanýný. Oraya da operýnda Afyonkarahisar, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Adýyarasyon yapmak üzere hazýrlýk yapýyoruz. Muðla ve
man, Malatya, Kayseri, Nevþehir, Yozgat, Çorum ve
Bodrum civarýnda caný isteyen, istediði kadar, kýyýda
Tokat illerinde havadan görüntü alýmý tamamlandý.
istediði oteli, binayý yapmýþ, istediði þekilde kýyý mýGaziantep ve Kahramanmaraþ illerinin de görüntü
yý dinlememiþ. Onlarla ilgili yargýda þu anda cebellealýmý tamamlanmak üzere.
þiyoruz, eninde sonunda yýkacaðýz. Bodrum'daki kýyý
Eskiþehir, Mersin, Osmaniye, Batman, Antalya,
tahribatýný, kýyý talanýný yanlarýna býrakmayacaðýz.
Adana illerinde bu hafta itibari ile hava þartlarýnýn uyAma keþke bu yapýlýrken fark edilebilseydi. Þu anda
gun olmasý durumunda görüntü alýmý devam edecek.
otel haline dönmüþ veya meskun hale gelmiþ.
Proje kapsamýnda arazi çalýþmalarý tamamlanan bölgelerde de 2014 yýlý sonuna kadar havadan görüntü
Ýþte bu çalýþmayla Bodrum'daki, Muðla'daki kýalýmý tamamlanmasý planlanýyor. (Yaygýn Basýn)
yý talaný gibi talanlar daha yapýlmaya baþlanýrken fark
Otomobil takla attý, 1 yaralý
orum’un Kargý
Ç
ilçesinde
meydana gelen trafik
kazasýnda otomobilin
takla atmasý sonucu 1
kiþi yaralandý.
Kaza, KargýSinop karayolunun
Uzunyurt köyü
mevkiinde meydana
geldi. Edinilen
bilgilere göre,
Sinop'dan Kargý
istikametine gitmekte
olan Salih Aydoðdu
(80) yönetimindeki
19 RA 065 plakalý
otomobil, Uzunyurt
köyü mevkiine
geldiði sýrada
bilinmeyen bir
nedenle direksiyon
hakimiyetini
kaybetti. Kontrolden
çýkan otomobil
þarampole
yuvarlanarak takla
attý. Yoldan
geçenlerin haber
vermesiyle olay
yerine saðlýk ve
jandarma ekipleri
sevk edildi. Ters
dönen araç
içerisinden saðlýk
ekipleri tarafýndan
çýkartýlan yaralýnýn
ilk müdahalesi olay
yerinde yapýldý.
Otomobil sürücüsü
yapýlan ilk
müdahalenin
ardýndan ambulansla
Kargý Ahmet Hamdi
Akpýnar Ýlçe Devlet
Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Yaralý sürücünün
hayati tehlikesinin
bulunmadýðý
öðrenilirken,
jandarma kazayla
ilgili inceleme
baþlattý.(ÝHA)
Trafik kazasýnda otomobilin takla atmasý sonucu 1 kiþi yaralandý.
6
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
Çorum OSB örnek oldu
C
anik Belediye Baþkaný Osman Genç, Bursalý iþ
adamlarýný Samsun'a yatýrým yapmaya davet etti.
Bursa-Samsun Dernekleri Federasyonu (SAMDEF) Genel Baþkaný Savaþ Otruþ ve yönetim kurulu
üyeleri Baþkan Osman Genç'i makamýnda ziyaret etti.
Bursa'da 250 bin Samsunlunun yaþadýðýna iþaret eden
Otruþ, Baþkan Genç'i Bursa-Samsun Tanýtým Günleri'ne davet etti. Bursa gibi pek çok büyük þehirde 100
binlerce Samsunlunun yaþadýðýna dikkat çeken Baþkan Genç de, Samsun'un ekonomik anlamda geri kaldýðýný belirterek, þehrin ekonomik verilerinin yükseltilerek beyin ve insan göçünün önlenmesi gerektiðini
söyledi. Samsun'un yaþanabilir þehirler arasýnda 46. sýrada bulunduðunu ifade eden Genç, "Maalesef þehrimiz sosyoekonomik geliþmiþlikte 33, eðitimde 51,
kültür-sanatta 53. sýrada. Bunlarý düzeltmek biz yerel
yöneticilerin görevidir" dedi.
“SAMSUN OSB BÜYÜTÜLMELÝDÝR”
Organize Sanayi Bölgesi'nin dar ve büyümeye
müsait olmayan alanda sýkýþtýðýný vurgulayan Baþkan
Genç, "Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nin toplam
alaný 1 milyon 600 bin metrekare. Bir tarafýnda havaalaný, diðer tarafta demiryolu lojistik alaný olmasý nedeniyle büyümeye müsait deðil. Oysa Gaziantep OSB
46 milyon metrekare ve geniþlemeye müsait. Antep 5.
OSB'yi açtý. Çorum OSB arazisi Samsun'dan üç kat
büyük. Bizim mevcut Organize Sanayi Bölgesi'ni en
az 20 milyon metrekare olacak þekilde büyütmemiz
gerekiyor. Çünkü buradaki firmalar alan yetersizliði
nedeniyle büyüyemiyor ve dolayýsýyla baþka þehirlere
gitmek istiyorlar" diye konuþtu.
“LOJÝSTÝK KÖY ULUSLARARASI OLMALIDIR”
Samsun'a yapýlmasý planlanan Lojistik Köy'ün
doðru planlanmasý gerektiðini de dile getiren Genç,
"Dünyada lojistik sektörü 6 trilyon dolarýn üzerinde
bir pazar oluþturdu. 2015 yýlýnda ise 10-12 trilyon dolarlýk bir hacme ulaþacaðý tahmin ediliyor. Türkiye’de
ise yaklaþýk 70 milyar dolarlýk bir lojistik pazarý var.
2015 yýlýnda ise bu oranýn 120-150 milyar dolara ulaþacaðý tahmin ediliyor. Samsun ise þu anda lojistikte
sýfýr. Þehrimize yapýlacak olan Lojistik Köy kiþilere
özel deðil, uluslararasý nitelikte olmalýdýr. Ayrýca Terme'ye termik santral yapýlmasý gündemde. Termik
santralin arkasýndakiler bu þehre bunun hesabýný veremezler. Bunun arkasýnda olanlar zamaný geldiðinde
karþýlarýnda bizi bulacaklardýr. Oysa Samsun'un termik santrale deðil, uluslararasý yatýrýmlara ihtiyacý var.
Samsun'dan beyin ve insan göçünü ancak böyle önleyebiliriz. Bursalý iþ adamlarýmýzý, Karadeniz ülkelerinin Anadolu ve Orta Asya'ya, Anadolu'nun ise Rusya,
Baðýmsýz devletler Topluluðu'na açýlan kapýsý konumundaki Samsun'a yatýrým yapmaya davet ediyorum"
þeklinde konuþtu.
“BURSA'DA 250 BÝN SAMSUNLU YAÞIYOR”
SAMDEF'in Bursa'da 250 bin Samsunluyu temsil ettiðini belirten Otruþ da, þunlarý söyledi: "SAMDEF 17 üye dernek sayýsýna ulaþmýþtýr. Firmalarýmýz,
birçok sektörde 25 bin iþ gücü ve istihdam oluþturarak
ülke ekonomisine katma deðer saðlamaktadýr. Düzenleyeceðimiz Tanýtým Günleri’ni düzenlemekteki amacýmýz, biri Osmanlý'nýn kuruluþ þehri olan Bursa ilimiz, diðeri Cumhuriyetimizin kurucu þehri olan
Samsun'umuzun gelenek
ve göreneklerini, ticaret ve
sanayisini karþýlýklý diyaloglar içerisinde geliþtirerek, iki büyük þehrimizin
iletiþim içerisinde faaliyet
göstermesini saðlamaktýr.
Tanýtým Günleri'ne sizleri
ve Samsunlu hemþehrilerimizi de bekliyoruz."
Baþkan Genç ziyaret
sonunda Otruþ’a seramikten kaftan hediye etti.(ÝHA)
Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, Bursalý iþ adamlarýný Samsun'a yatýrým yapmaya davet etti.
Soya üretimi artýrýlmalý
T
ürkiye Ziraat Odalarý Birliði
olan Adana'yý Mersin, Samsun izliyor.
(TZOB) Genel Baþkaný Þemsi
Mersin, 2013 yýlýnda 34 bin 298 ton,
Bayraktar, son yýllarda üretimi hýzla
Samsun 10 bin 740 ton soya üretti. Bu
artsa da gýda sanayinde yaygýn olarak
illeri, 6 bin 281 tonla Osmaniye, 5 bin
kullanýlan, yem sanayinin en önemli
235 tonla Mardin, 1987 tonla Kahrahammaddesi olan, yaðlý tohum ithalamanmaraþ izledi.
týnda birinci sýrada yer alan soyada, ülÇukurova ve Ege Bölgesi ikinci
ke ihtiyacýný karþýlamak için çok daha
ürün, Ýç Anadolu, Karadeniz ve Marfazla üretime ihtiyaç bulunduðunu bemara bölgeleri ise ana ürün olarak soya
lirtti.
ekimine oldukça uygun. Üretim çok
Bayraktar, "verilen desteklerle,
daha fazla artýrýlabilir.
2004-2013 döneminde soya ekim alaný
Türkiye'nin soya üretimi için yeyüzde 209, üretim miktarý 260, verim
Þemsi Bayraktar
terli potansiyel olmasýna raðmen, soya
yüzde 16,5 arttý. Bu dönemde ekim alaný
ve soya ürünleri ithalatý oldukça fazla. Yaðlý to140 bin dekardan 432 bin 600 dekara, üretim mikhumlar içinde en fazla soya ithalatý gerçekleþtirilitarý 50 bin tondan 180 bin tona, dekar baþýna verim
yor. 2013 yýlýnda toplam yaðlý tohum, yað ve küs357 kilogramdan 416 kilograma çýktý" dedi.
pe
ithalatý toplam 5,1 milyon tonu buluyor. Gerçek‘400'ün üzerinde endüstriyel ürünün üretiminleþtirilen toplam ithalatýn yüzde 42'sini soya ve sode kullanýlýyor’
ya ürünleri oluþturuyor."
Þemsi Bayraktar, hasadý süren soya fasulyesiyle ilgili yaptýðý açýklamada, soya fasulyesinin,
‘Soyada üretici çoðu zaman ürün pazarlamada
olaðanüstü özellikleriyle saðlýklý beslenmedeki
alýcý bulamamaktadýr’
öneminin yaný sýra tutkal, mürekkep, sabun, benTürkiye'de soya üretiminde üretici fiyatlarýnýn
zin, böcek ilacý, alkol, plastik ve lastik gibi 400'ün
diðer ikame ürünlerle rekabet edecek düzeyde olüzerinde endüstriyel ürünün üretimin de kullanýlan
madýðýný vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi:
ender tarla bitkilerinden biri olduðunu belirtti.
"Çiftçi soya fasulyesi yerine, düþük maliyetle üreTürkiye'de gýda sektöründe son yýllarda yayteceði buðday, mýsýr gibi diðer ürünlere yönelmekgýnlaþmaya baþlayan tüketiminin dýþýnda soyanýn,
tedir. Ayrýca, gümrük vergi oranlarýnýn düþüklüðü
aðýrlýklý olarak yem sektöründe kullanýldýðýný vurve dünya fiyatlarýnýn ülkemize göre daha az olmagulayan Bayraktar, yaðý alýndýktan sonra geriye kasý
yüzünden sanayici ihtiyacýnýn büyük bölümünü
lan küspesinin bol miktarda protein içerdiðini, iyi
ithal etmektedir. Üretici çoðu zaman ürün pazarlabir hayvan yemi olarak özellikle kanatlý yem rasmada alýcý bulamamaktadýr.
yonlarýnda yüksek oranda kullanýldýðýný bildirdi.
Bayraktar, tam yaðlý soya ve soya fasulyesi küspeHayvancýlýk sektöründe hammadde sýkýntýsý
sinin kanatlý yemleri hammaddesi olarak öncelikle,
yaþayan ülkemizin bunu dýþa baðýmlý yem sanayiyyüzde 25-35 oranýnda kullanýldýðýna dikkati çekti.
le gerçekleþtirmesi mümkün deðildir.
‘Adana soya fasulyesi üretiminde açýk farkla
Soyanýn hasadý, depolanmasý ve iþlenmesiyle
birinci’
ilgili eðitim faaliyetleri artýrýlmalýdýr. Yaðlý tohum
Soya üretimi için yeterli potansiyel bulunduolduðunda çabuk bozulan soyanýn uygun þartlarda
ðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ülkedepolanmasý büyük önem arz etmektedir. Ülkemizmizde 2013 yýlýnda 1,3 milyon ton ihtiyacýmýz olde soyanýn depolanmasý ile alakalý kurutma ve demasýna raðmen, 180 bin ton soya üretildi. Bu yýl repo tesisleri yeteri kadar bulunmamakta, bulunankoltenin yüzde 15 gerilemeyle, 153 bin ton dolaylarda ise modern teknolojiler yeterince kullanýlmalarýnda kalacaðý tahmin ediliyor. 18 ilimizde soya
maktadýr. Soya üretiminin artýrýlmasýna paralel olaüretiliyor. Türkiye soya üretiminin üçte ikisini Adarak soyanýn iþlenmesi ve depolanmasýna yönelik
na gerçekleþtiriyor. Adana, 2013 yýlýnda 119 bin 74
eksiklikler giderilmelidir.” (Haber Merkezi)
ton soya üretti. Soya üretiminde açýk farkla birinci
Buðday 914 liradan iþlem gördü
Ç
TB'de 3. kalite Anadolu sert
ekmeklik buðdayýn kilogramý
0,807 ile 0,914 lira arasýnda iþlem
gördü.
Çorum Ticaret Borsasýnda
(ÇTB), 3. kalite Anadolu sert
ekmeklik buðdayýn kilogramý
0,807 ile 0,914 lira arasýnda iþlem
gördü.
ÇTB'de iþlem gören
hububatýn günlük kilogram fiyatý
þöyle:
ÜRÜN CÝNSÝ EN DÜÞÜK
(LÝRA)
EN YÜKSEK
(LÝRA)
BUÐDAYLAR Anadolu
durum 3. grup 0,840 0,840
Anadolu kýrmýzý sert 3. grup
ekmeklik buðday 0,807 0,914
Tritikale 0,731
0,751
ARPALAR Arpa beyaz
0,691
0,699 DÝÐER HUBUBATLAR
Macar fið 1,401 1,501 Ayçiçeði
yaðlýk 0,857 0,857 (A.A.)
Ýlk organik yumurta tesisi
M
anisa Valisi Erdoðan Bektaþ, Kula Ýlçesinde
geçen yýl kurulan ve Manisa’nýn ilk organik
yumurta tesisi olan çiftliði gezerek, incelemelerde
bulundu.
Manisa'nýn Kula Ýlçesi'nde 'Organik Tarýmýn
Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Kontrolü Projesi' kapsamýnda,
geçen yýl haziran ayýnda organik yumurta üretmeye
baþlayan ve organik ürün sertifikasý alan Avukat Nihat Dayan, Manisa Valisi Erdoðan Bektaþ, Kula
kaymakam vekili ve Salihli Kaymakamý Ertan Peynircioðlu, Manisa Gýda ve Tarým Ýl Müdürü Hasan
Çebi, Kula Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü
Atakan Bedez, Kula Belediye Baþkaný Hüseyin Tosun, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Þube Müdürlerini
tesislerinde aðýrladý. Tesis hakkýnda bilgi alan ziyaretçiler, Avukat Nihat Dayan'ý tebrik etti.
Vali Bektaþ, organik yumurta tesisinde incelemeler yaparken bir yandan da organik yumurta topladý. Daha sonra çiftliðin bahçesine çýkan Vali Bektaþ, tavuklarý kendi eliyle yem yedirdi.
Ziyaret esnasýnda ziyaretçilere tesis ile ilgili
bilgi veren En Doðal Hayvancýlýk Organik Yumurta
Yetiþtiricisi, Ýþletme Sahibi Nihat Dayan, ”Tesisimizi açalý bir yýl oldu. Bu süreç içinde Bakanlýk, Valilik, Ýl Tarým, Belediye, elinden geldiði desteði göstererek, ilçemizi organik üründe sadece tavuk deðil
diðer alanlarda da baþarýya ulaþtýrmak için, el birliðiyle çalýþmaya baþladýk. Güzel bir üretim saðladýk.
Yani 3 bin tavuðumuz var 2 bin 500 civarýnda yumurta alýyoruz. Pazarýmýzý da hazýrladýk. Projelerini
de hazýrlýyoruz. Ýnþallah bölgemizi organikleþtireceðiz. Büyüklerimize verdiði desteklerden dolayý teþekkür ederim” dedi.
Ardýndan konuþan Manisa Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü Hasan Çebi, "Ekolojik sistem içinde bozulan dengeyi yeniden eski haline getirmek ve kimyasal ve sentetik ilaç, gübre, hormon
gibi katký maddelerini kullanmadan yapýlan üretime
biz organik üretim diyoruz. Bitkisel ve hayvansal
üretimdeki organik üretim, organik tarým kanununa
göre belli maddelerin, hem yemleri hem de ilaçlarý
kullanmaya müsaade etmektedir. Tabi ki bu kýstaslar içindedir. Burada biz organik üretimi Ýlçemizde
ve ilimizde ilk kez demonstrasyon yaptýk. Bu demonstrasyon bakanlýðýmýzýn organik tarýmýn geliþtirilmesi ve kontrolü projesi çerçevesinde organik yumurta tavukçuluðu projesidir. Bu 3 bin baþ olarak
Nihat Dayan beyefendinin eski atýl bulunan bir çiftliðini onarýlmak suretiyle, tadilat etmek suretiyle,
buna bakanlýðýmýzýn belli bir kaynaðýný da kullanarak yaklaþýk olarak 165 bin Türk lirasýna çiftlik mal
oldu. Bunun yaklaþýk 58 bin lirasýný bakanlýk kaynaklarýndan kullanarak bunu destekledik ve desteðimiz devamlý sürmektedir. Yani bu hem sertifikas-
T
yon, kontrol aþamalarýnda hem de belgelendirme
aþamalarýnda desteklerimiz sürmektedir. Buradaki
asýl amacýmýz, bunu biz çevreye veya ülkemize bir
örnek olarak göstermek, bir demonstrasyon yapmak. Bunda da baþarýlý olduk. Çünkü buraya gelip
ziyaret edenlerin sayýsý 2 bini geçti. Gelen hem çevre illerimizden, hem ilimizdeki ilçelerimizden, hatta
Amasya’ya kadar, Çorum’a kadar, Kayseri’ye kadar, Çanakkale’ye kadar oradan da gelen üreticilerimiz burayý gezerek kendi çiftliklerini kurma peþindeler. Biz proje olarak bunlara da yardýmcý oluyoruz. Elimizdeki projeleri kendilerine veriyoruz. Onlarda gittikleri illerde bu projeyi uygulamaya baþlamýþlar. Burada yaklaþýk 3 bin tane yumurtacý tavuðumuz var. Günlük yaklaþýk olarak 2 bin 500 tane
yumurta elde edilmekte. Bu sayý 2 bin 250 ile 2 bin
750 arasýnda da duruma göre deðiþebilmekte. Köyden kente göçün engellenmesi ve çiftçinin gelir düzeyinin artýrýlmasý için böyle bir demonstrasyon
yaptýk. Ve demonstrasyon baþarýlý bir þekilde devam
etmektedir. Bu iþletmeyi kuran sayýn Nihat Bey’e
çok teþekkür ediyorum” þeklinde konuþtu.
Tesisi inceleyen Manisa Valisi Erdoðan Bektaþ, ”Konvansiyonel tarým giderek azalýyor ve konvansiyonel tarýmdan organik tarýma büyük bir geçiþ
var. Ülkemiz de de çeþitli arayýþlar var bu yolda. Burada da geldiðimiz günlerde bir seminerde giriþimci
arkadaþýmýzla, yatýrýmcýmýzla karþýlaþmýþtýk. Yumurta üretiminde organik tarým baþarýlý olabilir mi,
olamaz mý bunun denemesi yapýlmýþ. Tarým Bakanlýðýmýz da bir demonstrasyon olmasý sebebiyle destek vermiþ. Ýlgililer de destek vermiþ. Ve baþarýlý olmuþ bir küçük iþletmemiz var. Organik yumurta
üretiyor. Ürettiðini satabiliyor. Üretmesi için gerekli her türlü malzemeyi temin edebiliyor. Belgelenme
süreci de saðlýklý þekilde iþletilebiliyor. Gerçek bir
demonstrasyon olma iþi burada gerçekleþmiþ gibi
gözüküyor. Arayýþlarýmýz sürecek. Özellikle katma
deðeri yüksek tarým ürünü üretmek gibi bir hedefimiz olmasý gerekiyor. Tabi ürettiðimiz ürünlerin
katma deðerinin yüksek olabilmesi için organik olmalý ilk þart gibi gözüküyor. Organik olmayan bir
üründe katma deðeri yüksek olan bir ürün elde etmek çok mümkün deðil. Manisa Ovasý, Gediz Ovasý Türkiye’nin ender bulunan þartlarýný, potansiyelini kendisinde taþýyan bir ova. Biz burada özellikli iþleri yapmalýyýz, iyi paralar kazanmalýyýz. Katma deðeri yüksek iþler yapmalýyýz. Bu çerçeve arayýþlarýmýz ve çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ben giriþimcimiz Nihat Bey’i kutluyorum, kendine kolaylýklar diliyorum” diye konuþtu.
Ýncelemeler sonrasýnda Ýþletme Sahibi Nihat
Dayan’ýn kýzlarý tarafýndan Vali Bektaþ baþta olmak
üzere, tüm ziyaretçilere organik yumurta hediye
edildi.(ÝHA)
Kadýn giriþimciler
Sungurlu’da toplandý
OBB Çorum Kadýn
Giriþimciler Kurulu
Ekim ayý olaðan toplantýsý, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü Sungurlu
Ticaret ve Sanayi Odasý
toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
Toplantýda Sungurlu Ticaret ve Sanayi
Odasý Genel Sekreteri
Mehmet Fenercioðlu, ilçe ve oda hakkýnda kýsa
bir bilgilendirme yaptýktan sonra, toplantýnýn
Sungurlu ilçesinde gerçekleþtirilmesinden dolayý Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli'ye ve Ýcra
Komitesi Üyelerine teþekkür etti.
Toplantýda konuþma yapan KGK Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin
Kepçeli, bu yýl üçüncüsü
düzenlenen
Kariyer
Günleri etkinliði çerçevesinde Buharaevler Kýz
Teknik ve Meslek Lisesi
öðrencileri ile bir araya
geldiklerini, etkinliðin
karþýlýklý paylaþýmlar
içinde oldukça verimli
geçtiðini belirtti. Yase-
Toplantý Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirildi.
min Kepçeli, Kardeþ
lantýdan dolayý teþekkür
rimiz bizlere öncü oluOkul Projesi çerçevesinederek ve Sungurlu TSO
yor, kendileri ile gurur
de Milli Eðitim Müdürü
olarak kadýn giriþimcileduyuyoruz" dedi.
Seyit Ali Büyük'e ziyare her türlü yetki ve etkiTOBB Ýl Kadýn Girette bulunduklarýný ve
nin saðlanmasý için elleriþimciler Kurulu toplanMilli Eðitim Müdürinden gelen gayreti göstýnýn ardýndan, Sungurlu
rü'nün ilgili proje dahiterdiklerini, giriþimci kaTSO Yönetim Kurulu
linde kendilerine destek
dýnlarýn her zaman yanBaþkaný, Sungurlu TSO
verdiðini sözlerine eklelarýnda olduklarýný ve her
Genel Sekreteri ve Kadýn
di.
zaman destekçisi oldukGiriþimciler Kurulu Sunlarýný
belirterek,
"SunDilek ve temennigurlu'da faaliyet gösteren
gurlu TSO olarak önceler bölümünden sonra,
Selda Çeþmeci'ye ait Dolikle okuyan kýz öðrenciSungurlu Ticaret ve Saða Ana ve Reyhan Erüzlerin eðitimi için imkânnayi Odasý Yönetim Kugün'e ait Ertat Unlu Malar
dâhilinde
teþvik
ve
rulu Baþkaný Alaattin
müller firmalarýna ziyadestek veriyoruz, bu baðAkel, kadýn giriþimcilere
retlerde bulundu. (Haber
lamda kadýn giriþimcileSungurlu'da yapýlan topMerkezi)
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ç
Esnafa yapýlacak
iþyerlerinde inceleme
orum Oto Tamirciler
dýðý 162 iþyerinin ardýndan
Odasý Yönetim Kurulu
þimdi de 456 iþyerini kaüyeleri, S.S. Hitit 19 Toplu
zandýracaðýndan þüphesiÝþyeri Yapý Kooperatifi tanin olmadýðýný ifade eden
rafýndan Küçük Sanayi SiUzun, bunda emeði geçen
tesi Çorum-Ankara yolu
baþta Belediye Baþkaný
üzerinde yapýmýna baþlaMuzaffer Külcü olmak
nan 456 iþ yerinin inþa çaüzere, Kooperatif Baþkaný
lýþmalarýný yerinde incelerNurullah Müstet ve Al-Ka
ken, Kooperatif Baþkaný
Ýnþaat yetkililerine sonsuz
Nurullah Müstet ve iþin yateþekkür etti.
pýmýný üstlenen Al-Ka ÝnZiyaretten duyduðu
þaat yetkililerine de 'hayýrlý
memnuniyeti dile getiren
olsun' ziyaretinde bulunduKooperatif Baþkaný Nurullar.
lah Müstet ise, sanayi esnaÇESOB Yönetim Kufýnýn birlik, beraberlik ve
Çorum Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyeleri,
rulu üyesi ve Oto Tamircibütünlüðü için çalýþtýklarýný
456 iþ yerinin inþa çalýþmalarýný yerinde inceledi.
ler Odasý Baþkaný Necmetkaydetti. Esnafýn günün
tin Uzun beraberinde ÇEþartlarýna uygun, daha moSOB Baþkan Vekili Recep Gür, KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Hýdýr
dern ve geniþ alanlarda iþ yapabilmeleri için mesai harcadýklarýný vurBalaban ve Turan Çalýkuþu, Oda Yönetim Kurulu üyeleri Halil Yiðitoðgulayan Müstet, "Esnaf için taþ üstüne taþ koyabiliyorsak ne mutlu bilu, Adem Kabadayý, Murat Ýlter ve Mustafa Fýndýkçý ile birlikte ziyaret
ze" diye konuþtu.
ettiði S.S. Hitit 19 Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi'nde Kooperatif BaþkaÝþyerlerinin kura çekimini kavgasýz gürültüsüz gerçekleþtirdikleriný Nurullah Müstet ile çalýþmalarý yerinde inceledi.
ni ve ay sonunda da temel atma törenini gerçekleþtireceklerini ifade
Al-Ka Ýnþaat Yetkilisi Ýrfan Yaþar'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette
eden Nurullah Müstet, iþyerlerini 2 yýl içerisinde bitirerek, görkemli bir
konuþan ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Odasý Baþtörenle açýlýþýný da yapacaklarýný söyledi.
kaný Necmettin Uzun, gerek Oda olarak gerekse ÇESOB olarak esnafýn
Esnafa hizmet etmeyi kendilerine ilke edindiklerini ve bu ilke doðmenfaatine olan tüm çalýþmalara destek verdiklerini belirterek, hiçbir
rultusunda hareket ettiklerini aktaran Müstet, dev projenin baþ mimarý
zaman esnaf için yapýlan güzel çalýþmalara kayýtsýz kalmalarýnýn mümBelediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye de esnafa verdiði deðer ve destekkün olmayacaðýný söyledi. S.S. Hitit 19 Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatiten dolayý teþekkür etmeyi ihmal etmedi. (Haber Merkezi)
fi'nin de güzel çalýþmalara imza attýðýný ve esnafa daha önce kazandýr-
7
Çorum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü'ne personel hizmet alýmý ihalesi yaptý.
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü’ne
personel alým ihalesi
YÜKSEL BASAR
Ç
orum Belediyesi Bilgi Ýþlem
Müdürlüðü'ne personel hizmet
alýmý ihalesi yaptý.
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü'nde
kurumsal alt yapý kapasitesinin
geliþtirilmesi ve gelir artýrýcý faaliyet
çalýþmalarýný yürütmek üzere bir yýl
süreyle personel hizmet alýmý ihalesi
gerçekleþtirildi.
Belediye Ýhale Salonu'nda dün
saat 15.00'de Destek Hizmetleri
Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda
komisyon huzurunda düzenlenen
ihalede, 3 inþaat teknikeri veya harita
teknikeri, 5 büro personeli (en az
yüksekokul mezunu ) olmak üzere
toplam 8 personel alýmý öngörüldü.
12 ayrý firmanýn teklif verdiði
ihalenin yaklaþýk maliyeti 219 bin 555
TL. 85 Krþ. olarak açýklandý.
Komisyon teklifleri
deðerlendirmeye aldý.
Diyanet Sen’e çok sert eleþtiri
T
ürk Diyanet Vakfý Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü,
Nakil ve Görevde yükselme sýnavlarýnda yaþanan sýDiyanet Sen'i sert bir dille eleþtirdi.
kýntýlara ve adam kayýrmacýlýða son verilmesi,
Ünlü, yaptýðý açýklamada, Sendikalarýný bir MüslüDernek Baþkaný, Muhtar, Siyasetçi, hatýrlý kiþi ile
mana yakýþmayacak þekilde yalan yanlýþ haberlerle karaseçmen baskýsýna ve tacizlerine karþý tedbir alýnmasý,
layan, Ýslam dininin deðer yargýlarýný çiðneyerek 'ErgeneEk gösterge ayrýmcýlýðý ve haksýzlýðýnýn giderilmesi,
koncu, Balyozcu, Irkçý vb.' isnatlarýyla suçlayan, iftira atYýllardýr Camiler ve Din Görevlileri Haftasý olarak
ma ve karalamayý sendikacýlýk zanneden malum yetkili
kutlanan Haftadan Din Görevlisinin adýnýn çýkarýlmasýnýn
sendika 'Diyanet-Sen'in takkesinin düþüp kelinin görünbir ayýp olduðunun Diyanete hatýrlatýlmasý,
düðünü, gerçek yüzünü gösterdiðini bildirdi.
2013-2014 toplu sözleþmesindeki acizliklerinden doÜnlü, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi;
layý memurdan özür dilemesi,
"4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu SözBeklenirken; Din Görevlisinin vakar ve haysiyetini
leþme Kanunun 22. Maddesi uyarýca kurum düzeyinde
ayaklar altýna alacak bu teklifleri ile sendikacýlýklarýnýn sekamu görevlilerinin çalýþma koþullarý ve kanunlarýn kamu
viyesini
ortaya koymuþtur.
Mustafa
Ünlü
görevlisine eþit uygulamasý konularýnda görüþ bildirmek
üzere her yýl Nisan ve Ekim aylarýnda yapýlan Kurum ÝdaBu teklif araþtýrýldýðýnda tekliflerinde bile samimi olre Kurulu toplantýsý yapýlmaktadýr. Bu sebeple Diyanet Ýþleri Baþkanlýmadýklarý, zira bu tekliflerini kimsesiz görevliler için deðil bu sendikaðý ile yapýlacak Kurum Ýdare Kuruluna sunmak üzere yetkili sendika
nýn bazý yöneticileri ve temsilcileri için olduðu da görülecektir.
Diyanet-Sen'in toplantýda görüþülmek üzere hazýrladýðý teklifleri ile ha‘Takke düþtü kel göründü’
yal kýrýklýðý yaþatmýþtýr.
Þimdi bu söz konusu madde teklifinin gelen eleþtiri üzerine siteleDiyanet-Sen'in toplantýda görüþülmek üzere 22 madde baþlýklý
rinden kaldýrýlmasý ayýplarýný örtmez. Zira "Hayal kýrýklýðý yaþayan topteklif ettiði konular kendi internet sitesinde yayýnlanmýþ (sonradan teplumlarda çözülmenin baþladýðý ilk yer ahlaktýr. Ýnsaný ahlaklý kýlan tekiler üzerine kaldýrýlmýþtýr) haber ve dini haber sitelerinde hala yer alan
mel duygu da hayâdýr. Hayâ perdesi yýrtýlan birisi için yaptýðý iþin, aldýMadde 4 de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Atama Yer Deðiþtirme Yönetmeðý kararýn, aðzýndan çýkan sözün doðru veya yanlýþlýðý önemli deðildir.
liðinin 5/b maddesi uyarýnca yani ortak nitelik kaybý nedeniyle göreviÇýkarlarý uðruna vicdanlarýnýn sesine kulak týkayanlarýn insani ve vicne son verilen din görevlilerinin maðduriyetinin giderilmesi ve tekrar
dani haslet ve deðerleri de ya çürük ya da çoraktýr. Görüldüðü üzere takgörevlerine dönmeleri hususunda çalýþma yapýlmasýnýn saðlanmake düþmüþ kel görünmüþtür.
sý,Teklifini Diyanet camiasýndan utanmadan ve sýkýlmadan yapabilmiþÞimdi size soruyoruz; sizin çalýþma hayatýnda karþýlaþtýðýnýz probtir.
lemlerin çözümü ve sosyal haklarýnýzýn kimseden çekinmeden gerçekZira Atanmalarýnda dini öðrenim þartý esas alýnan unvanlarda; itiçi ve samimi tekliflerin yer aldýðý Kurum Ýdare Kurulu metni mi isterkat, ibadet, tavýr ve hareketlerinin Ýslâm törelerine uygunluðunun çevsiniz? Yoksa Gayri meþru iliþki kurduðu, kadýnlarý taciz ettiði, kumar
resinde bilinir olduðu þeklinde ortak bir nitelik taþýmak" þeklinde genel
oynadýðý, içki içtiði, toplanan yardým paralarýný zimmetine geçirdiði
þartlarýn aranacaðý hükmü vardýr. Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmelisuçlarý tespit edildiðinden görevine son verilen sözde din görevlisi ve
ðinin 5/b maddesindeki þart, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý personeli için
sendikacý kýlýðýndaki ahlaki deðerleri çiðneyenlerin Peygamber mesle"ortak nitelik" olarak ifade edilmiþtir.
ðine dönmesi talep edilen Kurum Ýdare Kurulu metni mi istersiniz Ar"Ortak Nitelik" vasfýný görevi baþýndayken kaybettiði hükmüyle
týk tercih sizin !!!
bu niteliði taþýmadýðý anlaþýlanlar, 657 sayýlý Devlet Memurlarý KanuAyrýca yine bu tekliflerinden Madde 12- de "Camiler ve Din Gönu'nun 98/b maddesi gereðince Baþkanlýktaki görevine son verilmekterevlileri Haftasý" olarak kutlanan haftanýn yalnýzca "Camiler Haftasý"
dir.
adý ile kutlanmasý ve "Din Görevlileri Haftasý" için ayrý bir haftanýn tahYüz kýzartýcý "Gayri meþru iliþki kurmak, kadýnlarý ve çocuklarý
sis edilmesi ve bu hususlarda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kutlu Doðum
taciz etmek, kumar oynamak, içki içmek ve zimmetine para geçirmek
Haftasý ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasýný Kutlama Yönetmeliðigibi tavýrlarýn tespit edilmesi sebebiyle ortak nitelik vasfýný kaybedennin 5. Maddesinde deðiþiklik yapýlmasý, teklifi ile uyanýklýk yapýlarak
lerle ilgili ahlaka ve edebe aykýrý sunulan teklifle bu sendika gerçek yübu seneki Camiler ve Din Görevlileri Haftasý reklam afiþlerinde görülezünü göstermiþtir.
ceði üzere haftadan din görevlilerinin ismini silerek dýþlayan Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðýnýn bizim haftamýzý Camiler Haftasý olarak ilan etme
75 bin üyesi bulunduðunu Diyanet Ýþleri Baþkanýna ifade eden bu
ayýbýna ortak olmuþ ve kendini inkâr zilletine düþmüþtür.
sözde yetkili sendika! Din Görevlisi iken Gayri Meþru Ýþlere bulaþmasý sebebiyle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Ortak Nitelik þartýný
Türk Diyanet Vakýf Sen olarak; Haksýz ve sebepsiz kimseye tavýr
kaybederek görevine son verilenlerin yeniden göreve dönmeleri için çave tepkimiz olmayacaktýr. Göründüðümüz gibi oluruz, olduðumuz gibiba sarf edeceðine,
de görünürüz. Neye inanýrsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlatýrýz.
Baþkalarý gibi zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarýmýz rehinde, yürekleriDiyanet Çalýþanlarýnýn rotasyon sebebiyle yaþadýðý sýkýntýlarý dile
miz mühürlü deðildir. Bu hareket gücünü inançlarýndan, tarihinden, ilgetirmesi,
kelerinden, üyelerinden ve Türk milletinden alýr.
Her türlü fedakârlýðý yaparak dinine ve diyanetine söz getirmeyen
Ýtibarsýzlaþtýracak ve vakarýmýzý yok edecek iþlerden uzak durmagörevini saðlam yapan Bu kurumda 30 yýl görev yaptýðý halde bir defa
lýyýz. Bu tür iþler kim yaparsa yapsýn yanlýþtýr. Yanlýþ hesapta Baðdat
Hacca veya Umreye bile gidemeyen personelin haklarýný savunmasý,
tan döner. Cenabý Allah þaþýrtmasýn emanetleri korumayý nasip etsin.
Atama ve Nakillerde göz göre göre yapýlan haksýzlýklarýn ve adaYüce Mevla'mýz kimseyi böyle bir durumla imtihan etmesin.” (Haber
letsizliklerin dile getirilmesi,
Genç karikatüristlere ödül
S
inop Dr. Rýza Nur
Halk Kütüphanesi
12. Ulusal Karikatür
Yarýþmasý sonuçlandý.
Çorum'dan 18 yaþ altý
kategorisinde büyük
ödül Ekin Özeskici'ye,
bir baþarý ödülü de
Yaðýz Efe Çömüz’e
geldi.
Sinop Dr. Rýza
Nur Halk Kütüphanesi
tarafýndan bu yýl “Bir
Kitap Bin Umut”
konusuyla düzenlenen
12. Ulusal karikatür
Yarýþmasý sonuçlandý.
Kütüphane Müdürü
Selçuk Yüksel,
Karikatür Sanatçýlarý
Seyit Saatçi, Erhan
Yaþar Babalýk, Aþkýn
Ayrancýoðlu ile Bilim
ve Sanat Merkezi,
Sanat E. Bölüm
Ekin Özeskici
Yaðýz Efe Çömüz
Baþkaný Murat
Özgen’den oluþan
seçici kurulun 18 Ekim
Cumartesi günü Sinop
Ýl Kültür
Müdürlüðü’nde yaptýðý
deðerlendirme
sonucunda ödül
kazanan çizerler
arasýnda Çorumlu genç
karikatüristler de yer
aldý.
Çorumlu çizerler
Ekin Özeskici 18 yaþ
altý kategorisinde Büyül
Ödül’e, Yaðýz Efe
Çömüz de Baþarý
Ödülü’ne layýk
görüldü.
(Haber Merkezi)
Merkezi)
Tarancý’ya Oda hizmetlerini anlattý
A
laca Ziraat Odasý
Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Genel Sekreter Dursun Kaya ve Yönetim
Kurulu Üyesi Celalettin
Salýn, Ýl Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý’ya
nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette çiftçilere
verilecek yeni hizmetlerin gündeme alýnmasý konularý üzerinde duruldu.
Alaca Ziraat Odasý
Baþkaný Ýlhan Yýlmaz,
Tarancý’yla yaptýðý sohbette, çiftçi kuruluþlarýnýn
birbirleriyle irtibatlarýnýn
daha saðlam olmasý gerektiðini vurguladý. Eðer
bu þekilde olursa, fikirler
görüþler birleþirse daha
güzel hizmetlerin ortaya
çýkacaðýný söyledi.
Ziraat Odasý bünyesinde çiftçilere verilen
hizmetleri de anlatan Yýlmaz, Ziraat Odasý binasýndaki ziraai ilaç ve gübre satýþ maðazasý, toprak
tahlil laboratuarý, sellektör ve yem kýrma tesisi ve
tahsilat bölümünü hakkýnda bilgi verdi. Oda
Alaca Ziraat Odasý yönetimi Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
bünyesinde yeni kurulan
ve yakýn zamanda üretime baþlayacak olan Süt
Ýþleme ve Peynir, Yoðurt
ve Tereyaðý yapým tesisi
hakkýnda konuþma yapýldý. Yýlmaz Alaca Ziraat
Odasý bünyesinde Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan güvenli traktör
kullanýmý konularýnda
yapýlan toplantýlar hakkýnda bilgiler vererek
emeði geçenlere teþekkür
etti.
Ayrýca çiftçilerin
nakliye konusunda yaþadýklarý sýkýntýlar ve çözümleri konusunda da
bilgi alýþveriþinde bulunuldu. (Haber Merkezi)
Çorum Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý ve Koordinatör
Selim Süleyman Metineren, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretinde bulundu.
Ülkü Evleri’nden
Þahin’e ziyaret
orum Ülkü
Ç
Evleri Mütevelli
Heyeti Baþkaný
Bekir Özsaçmacý ve
Koordinatör Selim
Süleyman
Metineren, Çorum
Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin
Þahin'e kutlama
ziyaretinde bulundu.
Kýsa bir süre
önce oda baþkanlýðý
görevine getirilen
Tahsin Þahin'i
makamýnda ziyaret
eden Ülkü Evleri
Mütevelli Heyeti
Baþkaný Bekir
Özsaçmacý ve
Koordinatör Selim
Süleyman
Metineren, Þahin'e
yeni görevinde
baþarýlar dilediler.
Bekir Özsaçmacý ve
Selim Süleyman
Metineren'in
ziyaretlerinden
duyduðu
memnuniyeti dile
getiren Çorum
Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin
Þahin, nazik ziyaret
için konuklarýna
teþekkür etti. (Haber
Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
Elektrik faturasýnda
kayýp-kaçak müjdesi
V
atandaþtan haksýz olarak alýnan kayýpkaçak bedeli ile ilgili olarak Yargýtay 3.
Hukuk Dairesi milyonlarý ilgilendiren bir
karara imza attý
Yargýtay elektrik daðýtým þirketlerinin
vatandaþlara ve þirketlere gönderdikleri
faturalara “kayýp-kaçak bedeli ve sayaç okuma
bedelinin yansýtmasýnýn” hukuka uygun
olmadýðýna karar verdi.
Yargýtay 3. Hukuk Dairesi, kendisine
gelen faturada yer alan kayýp kaçak bedeline
itiraz eden bir þirketin açtýðý davada, “Elektrik
enerjisinin nakil esnasýnda meydana gelen
kayýp ile baþka kiþiler tarafýndan hýrsýzlanmak
suretiyle kullanýlan elektrik bedellerinin
(kaçak) kurallara uyan abonelerden tahsili
yoluna gitmek, hukuk devleti ve adalet
düþünceleriyle baðdaþmamaktadýr”
deðerlendirmesi yaptý.
Sivas’ta iþ yapan bir özel firma,
ÇEDAÞ’ýn kendisine gönderdiði elektrik
faturalarýna yansýtýlan haksýz ve hukuka aykýrý
olarak yer alan “kayýp- kaçak bedeli” ve
“sayaç okuma” bedelinin iptali için Sivas 1.
Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtý. Yerel
mahkeme, faturalara yansýtýlan bedelin yasal
düzenlenmelere aykýrý bir yönü bulunmadýðýna
iþaret ederek, açýlan davayý reddetti.
VATANDAÞ PARASINI NASIL
ALABÝLÝR?
Davayý kazanan þirketin avukatý Onur
Tatar, Yargýtay’ýn verdiði karara yerel
mahkemenin uyacaðýný düþündüklerini
belirterek, þunlarý söyledi: “Bu karar elektrik
faturalarýnda tahsil edilen kayýp kaçak
bedellerinin hem þahýslar hem þirketler
yönünden hukuka aykýrý olduðunu bir kez
daha tescil etmiþtir. Hem þahýslar hem þirketler
Yargýtay 3. Hukuk Dairesinin kararýný emsal
göstererek, dava açabilirler. Kendileri de tahsil
kayýp kaçak bedelinin iadesini isteyebilir.
Haksýz olarak tahsil edilen bu bedelleri tahsil
edilebilir. Mahkemenin Yargýtay’ýn kararýna
uyacaðýný düþünüyoruz.”(Haber7)
AK Parti’den
erken seçim
açýklamasý
AK
Parti Grup Baþkanvekili Belma Satýr,
"Bugüne kadar hiç erken seçim
yapmadýk. Belirlenen tarihte seçimi yapacaðýz"
dedi.
AK Parti Grup Baþkanvekili Belma Satýr,
2015 yýlý Haziran ayýnda yapýlacak genel seçim
tarihinin öne alýnacaðý iddialarýna iliþkin,
"Bugüne kadar hiç erken seçim yapmadýk.
Belirlenen tarihte seçimi yapacaðýz" dedi.
Satýr, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada,
seçim için belirledikleri bütün tarihlerin ince ince
düþünülerek belirlendiðini ifade ederek, "Türkiye
gündemi, iklim þartlarý, yasama faaliyetleri ve
okullarýn tatili dikkate alýnarak belirlenmiþ bir
tarihtir" diye konuþtu.
Bugüne kadar hiç erken seçim
yapmadýklarýna dikkati çeken Satýr, þunlarý
kaydetti:
"Belirlenen bu tarihte de bir deðiþiklik
düþünülmüyor. Ýçinde bulunduðum bütün yetkili
kurullarda bununla ilgili bir madde gelmedi ve
görüþme yapýlmadý. Dolayýsýyla biz
belirlediðimiz takvimde seçimi yapmayý
düþünüyoruz. Kongrelerimize, normal yasama
faaliyetlerimize devam edeceðiz. Belirlenen
tarihte de seçimi yapacaðýz."(AA)
Altýna
4 taksit
‘Banka Kartlarý ve Kredi Kartlarý
Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik
Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik’ Resmi
Gazete’de yayýmlandý.
Yapýlan deðiþiklikle, kuyumla ilgili
harcamalara taksit olanaðý getirilirken taksit
süresi 4 ayý geçemeyecek.
Kararda; "(7) Mal veya hizmet alýmý
sonrasý belli bir ücret karþýlýðý borcun
taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiði
dönemler de dâhil olmak üzere, kredi
kartlarý ile gerçekleþtirilecek mal ve hizmet
alýmlarý ile nakit çekimlerinde
taksitlendirme süresi dokuz ayý geçemez.
Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre dört
ayý geçemez. Kredi kartlarýyla
gerçekleþtirilecek telekomünikasyonla ilgili
harcamalarda ve yemek, gýda, akaryakýt ile
hediye kart, hediye çeki ve benzeri
þekillerde herhangi somut bir mal veya
hizmeti içermeyen ürünlerin alýmlarýnda
taksit uygulanamaz. (8) Yedinci fýkranýn
ikinci ve üçüncü cümlesi kurumsal kredi
kartlarý hakkýnda uygulanmaz”
denildi.(CÝHAN)
Bu çerezler diyetlik
B
aklagil ve tahýllardan üretilebilecek çerezlerin,
diyet konusunda önemli bir alternatif olabileceðini
söylendi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü
Öðretim Üyesi Doç. Dr. Emin Yýlmaz, gýda
endüstrisinde son yýllarda tüketimi artan bir ürün grubu
olan çerezlerin, pek çok ülkede iyi bir kazanç kaynaðý
haline geldiðini anlattý.
Genellikle derin yaðda kýzartma tekniðiyle
üretilen cips ve benzerlerinin, "çerez gýdalar" denilince
akla ilk gelen ürünler olduðunu vurgulayan Yýlmaz,
"Saðlýklý yaþam konusunda bazý kesimlerce eleþtirilen
bu ürünlerin daha besleyici alternatiflerini oluþturmak
amacýyla günümüzde pek çok çalýþma yapýlmaktadýr.
Geliþtirilen yeni ürünlerin tüketiminin yaný sýra dengeli
ve yeterli beslenmeye dayalý bir yaþam tarzýyla iddia
edilen tüm olumsuz durumlarýn önüne geçilmesi
mümkündür" dedi.
Yýlmaz, çerez tipi gýdalarýn, doðal veya spesifik
fonksiyonel özellikler verecek bileþenlerden hazýrlanýp
birçok ülkede insan beslenmesinde yer almaya
baþladýðýný dile getirdi.
Çerezlerin genellikle "ambalajýndan çýkarýldýktan
sonra hemen yenilen gýdalar" olarak tanýmlandýðýný
aktaran Yýlmaz, buna patates ve mýsýr cipsi, bisküvi,
kraker ve kahvaltýlýk tahýl ürünlerinin dahil
edilebileceðini bildirdi.
ABD'de 2012 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre,
insanlarýn çerez tipi gýdalarý açlýðýn ötesinde bir
alýþkanlýk nedeniyle ana öðünlerin arasýnda, televizyon
izlemek ve telefonda konuþmak gibi durumlarda
tükettiðinin belirlendiðini ifade eden Yýlmaz, þöyle
konuþtu:
"Türkiye'de yýlda kiþi baþý cips tüketimi 950
gramken bu miktar geliþmiþ birçok ülkede daha
yüksektir. Örneðin ABD'de kiþi baþý tüketim yaklaþýk 9,
Ýngiltere'de 5, Ortadoðu ülkelerinde ise 3 kilogramdýr.
Yabancý yatýrýmcýlar, ülkemizdeki potansiyelin
yüksekliðini gördüðü için pazara girmek istemektedir.
Türkiye'de cips tüketen kesim artarken genç nüfusun
büyümesiyle tüketimin yaþ ortalamasýný da
yükselmektedir. Günümüzde bazý kesimlerce bu tür
gýdalarýn dünya çapýnda obezitenin görülme oranýný
artýrdýðý iddia edilmekte ve daha saðlýklý ürünler
geliþtirilmesi ihtiyacý vurgulanmaktadýr. Buna karþý
yað, kalori deðerleri azaltýlarak, protein ve lif gibi
besleyici ögelere daha fazla yer verilerek geliþtirilecek
yeni ürünlerle daha saðlýklý beslenme alternatifleri elde
edilebilir."
NOHUTTAN YENÝ ÇEREZLER
Yýlmaz, baþka bir üniversitede, yüksek lisans tezi
çalýþmasýnda literatürde ilk defa olmak üzere bütün
nohuttan kýzartýlmýþ yeni çerez ürünleri geliþtirildiðine
deðindi.
Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller ile
buðday, pirinç gibi tahýllarýn esansiyel aminoasitler
bakýmýndan birbirini tamamlar özellikte olduðuna
dikkati çeken Yýlmaz, "Bu karýþýmlarýn tüketilmesinin,
geliþmekte olan ülkelerde görülen besin yetersizliði
problemini çözmede büyük rol oynayacaðý söylenebilir.
Bu þekilde hayvansal ürün tüketmeyen vejetaryen
gruplar için de yararlý alternatifler oluþturulabilecektir.
Bu nedenlerle baklagil ve tahýllardan üretilecek
fonksiyonel gýdalarýn hem insanlarýn beslenme þeklinin
güçlendirilmesi hem de ülkemizde geniþ üretim
alanlarýna sahip bitkisel ürünlerin deðerlendirilmesi
konusunda oldukça kuvvetli bir seçenek oluþturacaktýr"
deðerlendirmesinde bulundu.(AA)
Öðretmenlere zorunlu rotasyon
M
illi Eðitim Bakanlýðý, öðretmen
atama ve yer deðiþtirme taslaðý
çalýþmalarýný tamamladý.
Milli Eðitim Bakanlýðý, öðretmen
atama ve yer deðiþtirme taslaðý
çalýþmalarýný tamamladý. Taslaðýn 35.
maddesinde öðretmenlerin ayný eðitim
kurumunda azami çalýþma süresi
belirlendi.
Taslaða göre öðretmenler, ayný
eðitim kurumunda en fazla sekiz yýl
görev yapabilecek. Ayný eðitim
kurumunda toplam 8 yýl görev yapan
öðretmenlerin atamalarý duyurunun
ardýndan yapýlacak. Atama, sürenin
dolduðu tarihin içinde bulunduðu ders
yýlýnýn sonundan itibaren en fazla 2 ay
içinde ayný ilde alanlarýnda öðretmen
ihtiyacý bulunan eðitim kurumlarýna
tercihleri doðrultusunda hizmet puaný
üstünlüðüne göre yapýlacak. Tercihlerine
atanamayanlar ile tercih yapmayanlarýn
atamalarý ayný eðitim kurumundaki
görev süresi en fazla olandan baþlamak
üzere alanlarýnda öðretmen ihtiyacý
bulunan eðitim kurumlarýna re'sen
yapýlacak.
Yapýlacak atamalarda, öðretmenlere
en fazla 25 eðitim kurumu tercih etme
hakký verilecek. Duyuruda; alanlar
itibarýyla boþ öðretmen kadrolarý, bu
madde kapsamýnda atamasý
yapýlacaklardan boþalacak muhtemel
öðretmen kadrolarý, baþvurunun yapýlma
þekli, baþvuru yeri ve süresi ile diðer
hususlara yer verilecek.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
41. Ankara Hitit Rallisi’nde
9
Çorumlu imzasý
T
EROL TAÞKAN
ürkiye'nin en büyük rallisi olarak kabul edilen Türkiye
Ralli Þampiyonasý'nýn son etabý olan 41. Ankara Hitit
Rallisi, iki Çorumlu'nun imzasýný taþýdý. Ankara Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý verdiði
destekle ralli tutkunlarýnýn gönlünü fethederken, MONO
Workshop Reklam Ajansý Sahibi Ankara Motor Sporlarý
Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Mesut Sami Býyýk da
organizasyon komitesi baþkan yardýmcýsý olarak rallinin
omurgasý oldu.
Hafta sonu Ankara'da üç ilçeyi kapsayan dev bir pistte
düzenlenen yarýþlarýn startýný veren Balcý ve Býyýk, 7 yýl
aradan sonra Ankara'da gerçekleþtirilen 41. Hitit Rallisi'nin
gerçekleþmesi ve baþarýyla tamamlanmasýnda önemli
görevler üstlendiler.
ANOK’tan Doç. Dr.Asým
Balcý’ya teþekkür ziyareti
Startý Asým Balcý ve
Mustafa Ak verdi
4
1. Ankara Hitit
Rallisi'nin startýný
Ankara Büyükþehir
Belediyesi Genel
Sekreteri hemþehrimiz
Doç. Dr. Asým Balcý
ve Keçiören Belediye
Baþkaný Mustafa Ak
birlikte verdi.
Türkiye Ralli
Þampiyonasý'nýn 7. ve
son ayaðý 41. Hitit
Rallisi'nin ilk gününü,
Toksport WRT
takýmýndan Yaðýz
Avcý-Bahadýr
Gücenmez ikilisi
birinci bitirdi.
Ankara Otomobil
Sporlarý Kulübü'nün
(ANOK) düzenlediði
rallinin startý, Keçiören
Belediyesi önünden
verildi.
Ulusal kategoride
33 yarýþmacýnýn
katýldýðý ve toplam 9
etaptan oluþan ralli,
Keçiören-KazanÇubuk ilçelerinin
oluþturduðu üçgende
koþuldu.
Hitit Rallisi'nin ilk
gün mücadelesinde,
Keçiören etabý 21
kilometre, Çubuk etabý
10 kilometre ve Kazan
etabý 10 kilometre
uzunluðundaki asfalt
parkurdaki pilotlar,
zorlu hava koþullarýna
raðmen kýyasýya
mücadele etti.
A
nkara Motor Sporlarý Kulübü (ANOK) Baþkaný
Metin Ertuðrul ve Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz
Mesut Sami Býyýk, 41. Ankara Hitit Rallisi'ne verdiði
destekten dolayý Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel
Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý'yý makamýnda ziyaret ederek, teþekkür plaketi verdi.
Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn son ve en büyük
ayaðý olan Ankara Hitit Rallisi'nin baþarýyla gerçekleþ-
mesinde Asým Balcý'nýn büyük katkýlarý olduðunu kaydeden ANOK yöneticileri, "Büyük Þehir Belediyesi'nin
otomobil sporlarýna verdiði destekten büyük bir mutluluk duyduk. Verdiði desteklerin yanýsýra, Ankara Hitit
Rallisi'nin açýlýþ törenine katýlarak start veren deðerli
büyüðümüz Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý'ya her þey için teþekkür ediyoruz." dediler.
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
23 EKÝM 2014
Toyota’ya büyük ödül
RECEP MEBET
Otomobil tutkunlarý tarafýndan ilgiyle takip edilen
‘OTOPARK 7. Tanýtým Günleri’ sürüyor.
Toyota yetkili satýcýsý Þamlýoðlu Otomotiv’in
evsahipliðinde düzenlenen 'OTOPARK Tanýtým
Günleri', Ankara Yolu 5. kilometrede hizmet veren
Toyota Plaza'da gerçekleþti.
Dün düzenlenen programa Þamlýoðlu Otomotiv
Genel Müdürü Onur Þamlý,
Satýþ Müdürü Mutlu
Erdem, Servis Müdürü
Fatih Kýrdý, Satýþ
Temsilcileri Ertaþ Topdal,
Ayþe Çatal ve Hasan Tufan
ile Toyota müþterileri
katýldý.
geliþtirdiklerini kaydetti. Þamlý, “Tüm bu etkinlikleri
gerçekleþtirirken hem sosyal sorumluluk alanýnda
faaliyetlere imza atarken hem de Toyota markasýný
toplumun geniþ kesimlerine tanýtma fýrsatý bulduk” diye
konuþtu.
TOYOTA’DAN KREDÝ DESTEÐÝ
Þamlýoðlu Otomotiv Satýþ Müdürü Mutlu Erdem,
yenilenen modelleriyle pazardaki hakimiyetini
güçlendiren Toyota’nýn
adýndan baþarýyla söz
ettirdiðini ifade etti.
“Otomotiv pazarýndaki
daralmaya raðmen Toyota
olarak geçen yýlýn satýþ
rakamlarýný aþmayý
hedefliyoruz” diyen Mutlu
Erdem, “Düþük faiz ve cazip
EN DEÐERLÝ
geri ödeme imkanlarý içeren
MARKA TOYOTA
kampanyalarýmýz devam
Þamlýoðlu
ediyor” dedi.
Otomotiv’in bayiliðini
Toyota Finans desteði
üstlendiði Toyota,
ile sunduklarý kredi
dünyanýn en deðerli
kampanyasýndan bahseden
otomotiv markasý seçildi.
Erdem, þöyle konuþtu:
Konuyla ilgili bilgi
Þamlýoðlu Otomotiv Genel Müdürü Onur Þamlý
“Toyota Finans
veren Þamlýoðlu Otomotiv
sisteminden kullanýlabilecek kredi ile üstün
Genel Müdürü Onur Þamlý, Toyota’nýn 2006 yýlýndan
teknolojilere sahip herhangi bir Toyota modeline sahip
bu yana 7'nci kez ayný ödüle layýk görüldüðünü söyledi.
olmak artýk çok kolay.
Düzenledikleri etkinliklerle Toyota’nýn baþarýsýný
Kiþiye özel finansal çözümleriyle bugüne kadar
kutladýklarýný hatýrlatan Onur Þamlý, “2014 BrandZ en
binlerce kiþiyi otomobil sahibi yapan Toyota’nýn yeni
deðerli 100 küresel marka raporunda tüm otomobil
kampanyasýndan yararlanmak isteyen herkese
markalarýný geride býrakan Toyota, kendi sektöründe
kaçýrýlmaz bir fýrsat sunuyoruz. Toyota Finans'la
2006 yýlýndan bu yana 7'nci kez ‘dünyanýn en deðerli
iþlemleri hýzla tamamlýyor ve Toyota sahibi olma
otomotiv markasý’ seçildi” dedi.
hayallerini gerçeðe dönüþtürüyoruz.
SEKTÖRE YENÝ BAKIÞ AÇISI
OTOPARK Tanýtým Günleri'nde konuþan Onur
Þamlý, hayata geçirdikleri projelerle otomotiv sektörüne
yeni bir bakýþ açýsý getirdiklerini söyledi.
23 Nisan Þenliði ile çocuklara, el sanatlarý
sergisiyle engellilere evsahipliði yaptýklarýný hatýrlatan
Þamlý, toplumun farklý kesimlerine hitap eden projeler
YENÝLENEN TOYOTA’LAR
ÞAMLIOÐLU’NDA
Toyota’nýn yenilenen modelleri arasýnda yer alan
Yaris, Corolla ve Verso’nun yaný sýra Auris, Rav4,
Avensis, GT 86, Land Cruiser ve Hilux’u
müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz.
Corolla ile baþlayan
yenilik çalýþmalarý Verso ve
Yaris’le sürüyor.
Müþterilerimizin beðenisini
kazanan yeni modellerimiz,
kýsa sürede yakaladýðý
baþarýlý satýþ rakamlarýyla
da dikkat çekiyor.
Satýþ alanýndaki
kampanyalarýmýz hakkýnda
detaylý bilgi almak,
Toyota’nýn yeni
modellerini yakýndan görmek ve test etmek isteyen
herkesi Þamlýoðlu Plaza’ya
bekliyoruz.”
Toyota’nýn 7. kez en deðerli otomotiv markasý seçeldiði belirtildi.
Yeni Yaris beðenildi
'OTOPARK Tanýtým Günleri', Ankara Yolu 5. kilometrede hizmet veren Toyota Plaza'da gerçekleþti.
Toyota’nýn gözde moYeni Yaris aktif ve padelleri arasýnda yer alan
sif güvenlik donanýmlarý
Yaris, yeni versiyonuyla
ile de dikkat çekiyor. Tüm
otomotiv tutkunlarýnýn beversiyonlarýnda sürücü diz
ðenisini kazandý.
hava yastýðý dahil olmak
üzere toplam yedi hava
“Tasarýmý ve sahip olyastýðý, Araç Denge Konduðu özelliklerle dikkatleri
trol Sistemi (VSC), Eleküzerinde toplayan yeni Yatronik Çekiþ Kontrol Sisteris büyük ilgi görüyor” dimi (TRC), Anti-Blokaj
yen Þamlýoðlu Otomotiv
Fren Sistemi (ABS), ElekSatýþ Müdürü Mutlu Ertronik Fren Gücü Daðýlýmý
dem, yenilenen otomobilin
(EBD), Acil Durum Fren
tüm çevrelerden tam not
Sistemi (EBS), Lastik Baaldýðýný söyledi.
sýnç Monitörü (TPMS)
Eylül ayýndan itibaren
standart olarak sunuluyor.
Þamlýoðlu Plaza’da yerini
Satýþ Müdürü Mutlu Erdem, yeni Yaris’i tanýttý.
Ayrýca yeni Yaris; 7
alan yeni Yaris’in kýsa süinç dokunmatik ekraný ile geri görüþ kamerasý, blurede önemli bir satýþ grafiði yakaladýðýný belirten
etooth, USB ve multimedya baðlantýsý saðlayan ‘ToMutlu Erdem, “Dikkat çekici özelliklere sahip yeni
yota Touch 2’ teknolojisi, hýz sabitleme sistemi, çift
modelimiz sektöre damgasýný vurdu” dedi.
bölgeli otomatik klima ve otomatik katlanabilen yan
Teknolojinin öncüsü Toyota’nýn yeni Yaris’te
aynalar gibi teknolojik özellikleri de belirli versiyonhibrit motor seçeneði de sunduðunu vurgulayan Erlarda kullanýcýsýna sunuyor. Panoramik cam tavan ile
dem, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
daha da ferah iç mekan saðlanýyor.
DÝNAMÝK DIÞ TASARIM
Yeni Yaris, yüksek performansý düþük yakýt tü“Yeni Yaris, üstün Toyota kalitesini ve konforuketimi ve Co2 salýmý ile birleþtiren Toyota Optimal
nu yansýtýrken; dýþ tasarýmý, sürüþ dinamikleri ve eðDrive teknolojisinin en son versiyonuna ve 69 hp
lenceli multimedya çözümleri ile mükemmeliyetçilimaksimum güce sahip 1,0 lt VVT-i, 99 hp gücünde
ðin en güzel örneklerini veriyor.
1,33 lt Dual VVT-i, 90 hp gücünde 1,4 D-4D dizel ve
1,5 Hybrid olmak üzere 4 farklý motor seçeneði sunuYeni Yaris; dýþ tasarýmýnda yeni tasarým ön ýzgayor.
ra, yenilenen ön alt ýzgara, daha da güçlü bir görünüm
veren yeni arka tampon ve LED far sistemleri ile da1,5 Hybrid motoru düþük Co2 emisyon oraný ile
ha atak ve cesur bir duruþa sahip. ‘Keen Look’ keskin
daha da çevreci ve 3,6 lt/100km birleþik yakýt tüketibakýþ farlar ile bütünleþen krom çerçeveli ‘X’ þeklinmi ile de daha ekonomik sürüþ saðlýyor.
deki çapraz ön ýzgara, yeni Yaris’e çok daha güçlü bir
Yeni Yaris’i yakýndan görmek, test etmek ve degörünüþ katýyor.
taylý bilgi edinmek isteyen herkesi plazamýza davet
GÜVENLÝK STANDART
ediyoruz.”
Servis, yedek parça ve iþçilikte Toyota sahiplerine önemli indirimler saðladýðýna dikkat çekildi.
‘Forever Kart’ kazandýrýyor
Þamlýoðlu
Otomotiv Servis
Müdürü Fatih Kýrdý,
“Toyota Forever Kart
sahiplerine benzersiz
avantajlar sunuyoruz”
dedi.
Servis
hizmetlerinde cazip
fýrsatlar sunan ‘Toyota
Forever Kart’tan
bahseden Fatih Kýrdý,
söz konusu kart
sahiplerine akaryakýt
alýmýnda da iskonto
uygulandýðýný söyledi.
‘Forever
ayrýcalýklar dünyasýna
hoþ geldiniz!’ sloganýyla
müþterilerine sunduklarý
kartýn; servis, yedek
parça ve iþçilikte Toyota
sahiplerine önemli
indirimler saðladýðýna
dikkat çeken Kýrdý,
açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:
“Toyota sahipleri
çok þanslý; çünkü,
Toyota Forever Kart
sayesinde plazamýzda
yaptýklarý servis
harcamalarýnda Toyota
Puan kazanýyorlar.
Üstelik Toyota Puan,
kullandýkça artýyor, daha
fazla indirim ve avantaj
kazandýrýyor. Araç yaþý
ve modeli fark
etmeksizin herhangi bir
Toyota marka araca
sahipseniz, hemen
Toyota Forever Kart'ýn
saðladýðý avantajlardan
yararlanmaya
baþlayabilirsiniz.
Bu kart, yüzde
20'ye varan yedek parça
indirimi, yüzde 30'a
varan iþçilik indiriminin
yanýnda BP'de yüzde 5'e
varan akaryakýt
hediyesi, Toyota
Asistaným paketinde
indirim ve kredi kartýna
taksit imkaný sunuyor.
Üstelik daha önce
Toyota Plazalardan
yapýlan servis
harcamalarýnda
kazanýlan Toyota
Puanlar Forever karta
yükleniyor.
Toyota Puan
Nedir?
Toyota Puan,
Toyota Plazalarda
yapýlan servis
harcamalarýna istinaden
kazanýlan puanlardýr.
Her 3 TL'lik servis
harcamasý için 1 puan,
sigorta þirketi tarafýndan
araç için yapýlan
ödemelerde ise 15 TL
için 1 puan
kazanýlabiliyor. Bu
puanlar müþterilerimize
yedek parça, iþçilik
indirimi, BP akaryakýt
hediyesi ve ek avantajlar
saðlýyor.
Forever kart sahibi
olmak ve detaylý bilgi
almak isteyen tüm
Toyota kullanýcýlarýný
Þamlýoðlu Servis’e
davet ediyoruz.”
Þamlýoðlu Otomotiv Servis Müdürü Fatih Kýrdý, Forever Kart avantajlarýný anlattý.
Servis hizmetlerinde müþteri memnuniyetine büyük önem verildiði vurgulandý.
Sunulan hizmetler ve devam eden fýrsatlar hakkýnda bilgiler verildi.
Þamlýoðlu Otomotiv, dolu hasarlarýnda boyasýz göçük düzeltme hizmeti de veriyor.
YARIN: Ford yetkili satýcýsý Evlüce Otomotiv
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
11
Dodurga 2023’e hazýrlanýyor
Dodurga Belediyesi, hayata geçirdiði alt ve
üstyapý yatýrýmlarýyla ilçeyi 2023’e hazýrlýyor.
Dodurga'yý kabuðunu kýran ve geleceðe umutla bakan
bir kent haline getirmek için çalýþma baþlatan Dodurga
Belediyesi, yaptýðý çalýþmalarla takdir topluyor.
30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimlerinde
Belediye Baþkaný seçilen Mustafa Aydýn, göreve
geldiði günden bugüne kadar yaptýðý çalýþmalarý
deðerlendirdi. Ýlçe halkýnýn kendilerine duyduðu güveni
boþa çýkarmayacaklarýný dile getiren Aydýn, seçimler
öncesi taahhütte bulunduklarý projeleri tek tek hayata
geçirmeye baþladýklarýný söyledi. Belediye baþkaný
olarak yüklendiði sorumluluðun farkýnda olduðunu
vurgulayan Aydýn, Dodurgalýlarýn beklentilerine cevap
vermek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Dodurga
insaný her þeyin en iyisine layýk, onlara layýk olduklarý
þekilde hizmet edeceðiz" dedi.
HEDEF 2023 VÝZYONU
Aydýn, ilçenin geleceðine etki edecek yatýrýmlara
aðýrlýk verdiklerini belirterek, Dodurga'yý Türkiye
Cumhuriyeti'nin 100. yýlý olan 2023'e hazýrladýklarýný
kaydetti. Baþkan Mustafa Aydýn, 2023 yýlýnda,
Dodurga'nýn ekonomik geliþimi hýz kazanmýþ, iþsizlik
ve göç engellenmiþ, nüfusun arttýðý yepyeni yüzü ile
bölgenin yýldýzý konumunda olacaðýný vurguladý.
ALTYAPI SEFERBERLÝÐÝ
büyük önem verdiklerini dile getirdi. Aydýn, ilçe
sýnýrlarý içerisinde kalan Obruk Barajý'nýn tanýtýmý ve
göl havzasýnýn ekonomiye katkýsýnýn artýrýlmasý
amacýyla da baraj sahasýnda 12 bin 580 metrekarelik
alan kiralandýðýný duyurdu.
ARAÇ PARKURU GÜÇLENDÝ
Dodurga Belediyesi olarak Ýçme Suyu ve ParkBahçeler birimlerinde kullanýlmak üzere iki adet ATV
motor tipi araç aldýklarýný, Ýtfaiye, Su ve Kanalizasyon
hizmetlerinde kullanýlmak üzere de bir adet vidanjör ile
kanal açma aracý yaptýrdýklarýný anlatan Mustafa Aydýn,
Fen ve Zabýta memurluðunca kullanýlan pikabýnda
genel bakým ve onarýmýnýn yapýldýðýný kaydetti.
ÝLÇEYE MOBESE SÝSTEMÝ
Belediye hizmet binasý ile ilçenin muhtelif
stratejik öneme sahip çeþitli noktalarýna 11 adet kamera
güvenlik sistemi kurulduðunu vurgulayan Dodurga
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, bu sistem sayesinde
hem ilçede güvenliðin artýrýldýðýný, hem de ilçe dýþýnda
yaþayan Dodurgalýlara internet üzerinden görüntü
servisi imkâný saðlandýðýný ifade etti.
KÝLÝTLÝ PARKE TAÞI ÇALIÞMALARI
Kayabaþý Sosyal Tesisleri ön bahçe düzenlemesi
kapsamýnda 2 bin metrekarelik alanda kilitli parke taþý
ile 150 metre bordür döþendiðini dile getiren Dodurga
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, yine söz konusu bu
alanda 500 adet bahçe bitkisi dikilerek düzenleme ve
gece aydýnlatmasý yapýldýðýný hatýrlattý. Ayrýca, park
içerisine modern görünüm ve kullanýma sahip kafeterya
yapýldýðýný belirten Aydýn, Ardýçlýk mevkiinde bulunan
güreþ alanýnýn da yeniden düzenlendiðini, 2015 yýlý
içerisinde de güreþ alanýna 300 kiþilik tribün
yapýlmasýný planladýklarýný bildirdi.
Dodurga Belediyesi olarak ilçenin geleceðine
yönelik çalýþmalarý her zaman ön planda tuttuklarýný
ifade eden Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, geleceðe
hazýrlanýrken halkýn bu gün ihtiyacý olan hizmetleri de
aksatmadan sürdürdüklerini kaydetti. Kanalizasyon,
asfalt ve parke taþý çalýþmalarýnýn devam ettiðini
hatýrlatan Aydýn, "Biz Dodurga'nýn iyi bir geleceðe
ihtiyacý olduðunu gördük. Tabi bu sadece istihdam
ATIK SU ARITMA TESÝSÝ AÇILDI
anlamýnda deðildi. Ýlçenin kentsel olarak alt yapýsýnýn
ve üst yapýsýnýn da
geliþmeye ihtiyacý var.
Belediyemizin araç
parkuruna ilaveler yaptýk.
Çevre ve temizlik
çalýþmalarýnda devrim
niteliðinde yeniliklere
imza attýk" dedi. Alt yapý,
üst yapý, kentsel geliþim,
eðitim, kültür ve sosyal
alanda her türlü
çalýþmanýn yoðun bir
tempo ile sürdüðünü dile
getiren Baþkan Mustafa
Aydýn, ilçeyi
Cumhuriyet'in yüzüncü
yýlýnda iþsizlik ve göç
engellenmiþ, nüfusu artan,
güçlü ekonomiye sahip,
mimarisi ve sosyal
altyapýsý ile geliþmiþ bir
Avrupa kenti haline
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, icraatlarýný anlattý.
getirmeyi hedeflediklerini
kaydetti. Dodurga'nýn
Türkiye'ye örnek bir ilçe
olmasýný amaçladýklarýný
vurgulayan Aydýn, kentin
2023 vizyonuna emin
adýmlarla ilerlediðini dile
getirdi.
TÜRKÝYE'YE
ÖRNEK PROJE
Dodurga ilçesinin
sadece enerji noktasýnda
bir merkez haline
getirilmesi hedefini yeterli
görmediklerini kaydeden
Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn,
ilçenin konumu itibari ile
Baþkan Aydýn, hayata geçirdiði alt ve üstyapý yatýrýmlarýyla ilçeyi 2023’e hazýrlýyor.
bir tarým merkezi haline
gelmesinin de mümkün olduðunu, bu anlamda
Ýlçede yapýmý tamamlanan Atýk Su Arýtma
çalýþmalarýn sürdüðünü ifade etti. Obruk-Dutludere
Tesisinin faaliyete açýldýðýný söyleyen Dodurga
Sulama Projesi'nin ilçeye hayat kattýðýna iþaret eden
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, bunun yanýsýra
Aydýn, "Ýlçemiz geniþ tarým arazilerine sahip. Ancak
Orman Ýþletme Müdürlüðü ile iþbirliði yapýlarak
yýllardýr sulama sorunu nedeniyle verimli bir tarým
ilçedeki yayla evlerine ulaþým amaçlý yollar
yapamýyorduk. Nihayet hükümetimiz yüzümüzü
oluþturulduðunu kaydetti. Aydýn, ayrýca, Osmancýk ile
güldürdü ve Obruk Barajýndan Dutludere Sulama
Dodurga arasýndaki baðlantýyý saðlayan 15 kilometrelik
Projesi faaliyete geçti. Halkýmýzý organik tarýma
yol aðýnýn da Ýl Özel Ýdaresince asfalt kaplamasýnýn
yönlendireceðiz. Bölgemiz seracýlýk için de uygun.
yapýldýðýný hatýrlattý.
Dodurga'yý 2023'e kadar yaz kýþ organik tarýmýn
HEDEF VE PLANLAR BÜYÜK
yapýldýðý Türkiye'de önemli ve örnek bir merkez haline
Dodurga'yý geleceðe taþýmak adýna önlerine bazý
getirmeyi hedefliyoruz" diye konuþtu.
hedef ve planlar koyduklarýný ifade eden Mustafa
BELEDÝYE’YE MODERN BÝNA
Aydýn, Ýmar Planý Revizyonu ile Kent Bilgi Sisteminin
30 Mart'ta yapýlan yerel seçimde Dodurga
oluþturulmasýnýn onay aþamasýnda olduðunu vurguladý.
Belediye Baþkanlýðý görevine seçilen Mustafa Aydýn,
Kanalizasyon Þebekesi proje ve etüt çalýþmalarýnýn
belediye hizmetlerinin yürütüldüðü binayý da modern
tamamlandýðýný, inþasý içinde ödenek tahsisi
bir hale getirdi. Seçimin ardýndan kollarý sývayarak
beklendiðini ifade eden Mustafa Aydýn, Çaðlak Tepe
hizmete baþlayan Aydýn, ilk iþ olarak belediye binasýný
için hazýrlanan içme su araþtýrmasý proje ve etüdünün
yeniledi. Ýlçedeki tüm belediye hizmetlerinin
de devam ettiðini anlattý. Alpagut Çetmiözü Deresi Su
yürütüldüðü binada yenileme çalýþmalarý
Kaynaðý Kabotaj yenilemesinin yapýlarak kuruyan
gerçekleþtirilirken bina modern bir hale kavuþtu.
kaynak noktasýndan saniyede 3 litre su alýnmaya
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn,
baþlandýðýný belirten Dodurga Belediye Baþkaný
"Belediyemiz hizmet binasýnýn genel bakým ve onarýmý
Mustafa Aydýn, maliyeye ait eski saðlýk ocaðý alanýnýn
ile enerji eylem planý dâhilinde ýsý yalýtýmý yapýlarak
yeniden yapýlandýrýlmasý içinde çalýþma baþlatýldýðýný
bina içerisi yeniden dizayn edilmiþtir" dedi.
açýkladý. Yine spor kompleksi dahilinde inþa edilen halý
AYDIN, 7 AYLIK ÇALIÞMALARI
saha yanýnda oluþturulacak spor tesisleri için belediye
DEÐERLENDÝRDÝ
olarak kamulaþtýrma yaptýklarýný kaydeden Aydýn, bu
alanda spor salonu yapýlmasý için Gençlik ve Spor Ýl
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, 30
Müdürlüðüne devir iþlemlerinin tamamlandýðýný
Mart'tan bugüne kadar gelinen süreçte ilçede yaptýðý
söyledi. Yaðmur ve kar yaðýþlarý sonucu sel sularýndan
çalýþmalarý düzenlediði bir basýn toplantýsý ile
etkilenen cadde ve sokaklarda, yaðmur ve sel suyu
deðerlendirdi. Dodurga Belediyesi olarak istihdam
drenaj çalýþmalarý planladýklarýný dile getiren Mustafa
aðýrlýklý projelere ayrý bir önem verdiklerini ifade eden
Aydýn, bu amaçla 2 bin 500 metre boru alýmý
Aydýn, bu amaçla ilçede 10 bin adet çilek fidaný dikimi
yaptýklarýný dile getirdi. Yine ilçedeki muhtelif ana
yapýlarak alternatif tarým çalýþmalarýna baþladýklarýný
merkezlerde Kent Parklar ve reaktivasyon sahalarý
söyledi. Yine Dodurga ilçesinde yetiþtirilen ayva
yapýlacaðýný duyuran Dodurga Belediye Baþkaný
üretiminin geliþtirilmesi ve Pazar oluþturulmasý
Mustafa Aydýn, içme suyu depolarýnýn tahliyesi ile su
amacýyla hazineden 650 dönümlük saha kiralandýðýný
fazlalýðýnýn deðerlendirilmesi içinde Sazak mevkiinde
belirten Mustafa Aydýn, söz konusu sahada ayva fidaný
gölet yapýmý planlandýðýný açýkladý. Aydýn, ilçe
dikilerek bu alanda da söz sahibi olmak istediklerini
merkezinde kapalý Pazar yeri oluþturulmasý amacýyla da
bildirdi. Ayrýca, Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü ile ortak
çalýþmalara baþladýklarýný bildirdi. Aydýn, toplantý
geliþtirilen Toplum Yararýna Çalýþma Programý
sonunda, tüm bu çalýþmalar sýrasýnda kendilerine
kapsamýnda 20 kiþinin istihdam edildiðini anlatan
desteklerini esirgemeyen AK Parti Çorum Milletvekili
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, ilçe halkýnýn
Dr. Cahit Baðcý baþta olmak üzere emeði geçen herkese
sosyal, kültürel ve ekonomik açýdan geliþimlerine
teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Tütüncü Premium TÝM, Gazi Caddesi Pir Baba Parký yanýnda hizmet veriyor.
Teknoloji harikalarý
Tütüncü Premium’da
RECEP MEBET
Tütüncü
Ticaret Turkcell
Ýletiþim Merkezi
(TÝM), iPhone 6 ve
iPhone 6 Plus’ý
teknoloji
tutkunlarýnýn
beðenisine
sunuyor.
Tütüncü
Premium TÝM’de
satýþa sunulan son
model akýllý telefonlarý tanýtan
Maðaza Müdürü
Zafer Karaoðlu,
“Mobil iletiþimde
yeni nesil teknolojiyi Çorumlular’ýn
beðenisine sunuyoruz” dedi.
Ýletiþim tutkunlarýnýn merakla
beklediði 2 yeni
modelden
bahseden Zafer
Karaoðlu, “iPhone’un yeni cihazýný
Çorum’da görücüye çýkarmanýn
mutluluðunu yaþýyoruz” diye konuþtu.
Yakýnda
Samsung Galaxy
Note 4’ün de
maðazalarýnda
görücüye
çýkacaðýný anlatan
Karaoðlu,
açýklamalarýný
þöyle sürdürdü:
“Son
teknoloji ürünü akýllý
telefonlarý, Turkcell
faturalý hat sahibi
müþterilerimize cazip
fiyat ve ödeme
seçenekleriyle
sunuyoruz.
Ayrýca ‘Eskiyi
Maðaza Müdürü Zafer Karaoðlu, cihaz ve kampanyalarý tanýttý.
Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi’nde kampanya fýrsatlarý sürüyor.
Getir, Yeniyi Götür’
sloganýyla
baþlattýðýmýz
kampanyamýz da
devam ediyor. Bu
kampanya dahilinde
eski telefonunu
maðazamýza getiren
müþterilerimiz, yeni
nesil akýllý telefonlara
cazip koþullarda sahip
oluyor.
Kampanyalarýmýz
hakkýnda detaylý bilgi
almak ve akýllý telefon
seçeneklerimizi
yakýndan görmek
isteyen herkesi Gazi
ve Ýnönü Caddesi’nde
hizmet veren Tütüncü
Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezleri'ne ve
Hamit Camii Sokak’ta
faaliyet gösteren þubemize bekliyoruz.”
Sungurlu’da su problemi
RECEP MEBET
Çorum’un Sungurlu ilçesi þehir merkezinde bazý
semtlerde birkaç gündür su kesintisi yaþandýðý
öðrenildi.
Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili
þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, devam eden
kesintilerin ilçe halkýný maðdur ettiðini kaydettiler.
Kesintiler nedeniyle içmesuyu ve diðer
ihtiyaçlarýný karþýlamakta sýkýntý yaþadýklarý anlatan
vatandaþlar, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini
ifade ettiler.
Burs ve kredi baþvurularý baþladý
Burs ve öðrenim kredisi baþvurularý baþladý.
Baþvurular, 9 Kasým 2014'e kadar yapýlabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2014-2015 öðretim yýlýna
iliþkin burs ve öðrenim kredisi baþvurularýnýn
baþladýðýný duyurdu.
Yurt-Kur'dan yapýlan açýklamada, Öðrenci
Seçme ve Yerleþtirme Sýnavýna girerek ilk defa bir
yükseköðretim programýna kayýt yaptýran
öðrencilerle halen bir yükseköðretim programýna
devam eden ara sýnýf öðrencilerinin burs ve
öðrenim kredisi baþvurularýnýn bugün baþladýðý
bildirildi.
Açýklamada, baþvurular, 9 Kasým 2014'e kadar
Yurt-Kur'un resmi web sitesi "www.kyk.gov.tr"
adresinden yapýlabileceði duyuruldu.(AA)
12 PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Memalik-i Þâhâneden ulus devlete
Türkçü/Turancý Vatan ve Millet Anlayýþý
Tanzimat yýllarýnda parçalanmaya ve isyanlara karþý Osmanlý Devleti'nin sarýldýðý politika "Osmanlýlýk"tý. Osmanlý topraklarýndaki Müslüman
veya gayr-i Müslim, Türk veya baþka ýrklara mensup tüm topluluklar "Osmanlý milleti" þemsiyesi
altýnda toplanýyordu. Kuþkusuz amaç, Osmanlý
içindeki farklý unsurlarý bu ad altýnda bir arada tutma gayretiydi. Ancak devlet içindeki farklý unsurlarý "Osmanlý milleti" adý altýnda tutma düþüncesi,
özellikle Balkan Savaþý'nda Bulgarlar, Yunanlýlar,
Sýrplar ve Hýrvatlarýn isyanlarýyla iflas etti. Daha
doðrusu, Osmanlý içindeki gayr-i Müslim kavimler bir bir isyan edip baðýmsýzlýk hareketleri baþlayýnca, "Osmanlý milleti" tanýmlamasý da çöktü ve
bu üst kimlikten azade olan etnik unsurlar Devleti Âliye-i Osmaniye'den bir bir kopmaya baþladý.
Burada, Ömer Seyfettin'in "Hürriyet Bayraklarý"
adlý öyküsünü hatýrlamakta yarar var. Bu öyküde
olaylar, 1910'da Meþrutiyet'in ilânýnýn ikinci yýldönümü kutlamalarý sýrasýnda, bugünkü Bulgaristan'da Cuma-yý Bâlâ'da geçer. Cuma-yý Bâlâ'da
bayram kutlamalarý yapýlmaktadýr. Ama Balkan
coðrafyasýnda isyan hareketleri baþlamýþtýr. Ýki
Osmanlý subayý Osmanlýlýk ve millet tanýmý üzerine sohbet ederler. Subaylardan biri, hararetle Osmanlý içindeki tüm unsurlarýn Osmanlý milleti ve
bayraðý altýnda tekvücut olarak yaþadýðýný iddia etmektedir. Diðeri ise, bu unsurlarýn her birinin ayrý
millet olduðunu ve artýk Osmanlý bayraðý altýnda
yaþamak istemediklerini düþünür. Osmanlýlýk düþüncesini savunan subay, uzaklarda kýrmýzý bayraklarla donatýlmýþ gibi görünen bir Bulgar köyünü iþaret ederek, Bulgarlarýn Osmanlý bayraðý altýnda kutlamalar yaptýðýný, bu manzaranýn, farklý
kavimlerin Osmanlý çatýsý altýnda toplandýðýnýn bir
iþareti olduðunu ileri sürmektedir. Ýki subay bu durumu yakýndan görmek için köye giderler. Köye
vardýklarýnda uzaktan gördükleri þeylerin, Osmanlý bayraðý deðil kýrmýzý biberler olduðunu fark
edip afallarlar. Bulgar köylüleri de Osmanlý subaylara nefretle bakmaktadýr. Evet, Balkan isyanlarý Osmanlý'daki etnik unsurlarýn artýk tek bir millet olarak yaþayamayacaklarýný, Osmanlýcýlýk düþüncesinin çöküþünü acý da olsa göstermiþtir.
Ömer Seyfettin, "Hürriyet Bayraklarý"nda Osmanlý'da artýk "Osmanlýlýk" tanýmýnýn çöktüðünü etnik
milliyetçilik döneminin baþladýðýný, ironik bir dil-
le ifþa eder…
Vatan büyük ve müebbed
bir ülkedir Turan."
Peki Osmanlý coðrafyasýndaki etnik milliyetçilik hareketGökalp'in düþüncesi, bütün
lerine karþý Türk aydýnýnýn tavrý
Türklerin birleþmesi ve Turan
nedir? Devletin parçalanmasý nadediði ortak vatan coðrafyasýnýn
sýl önlenebilirdi? Zor bir soru bu!
oluþturulmasýdýr. Hatta o, bu yeAma 1908'den sonra idareye el
ni millet ve vatan tanýmýný
koyan Ýttihat ve Terakki Cemiye"Kavm" baþlýklý þiirinde; "Türti'nin buna karþý tepkisi, Türkçükiye devletim, Türklük millelüktür… Türk Derneði, Türk
tim" dizesiyle açýkça ilân eder.
Ocaðý gibi dernekler ve çeþitli
Þiirin sonundaki; "Osmanlý kadergi/gazeteler aracýlýðýyla, baþta
lamaz Türk'ü sevmeyen" dizesi
Selanik, Ýzmir ve Ýstanbul olmak
ise âdeta "Osmanlýcýlýk" düþünüzere bu coðrafyada Türkçü dücesine karþý söylenmiþ bir dize
þüncenin hýzla yükseldiði bilinen
hükmündedir. Görüleceði üzere
Prof. Dr. Alâattin Karaca
bir gerçek. Ziya Gökalp, Yusuf
Gökalp'in vatan ve millet tanýMuðla
Sýtký
Koçman
Ünv.
Akçura, Necip Asým, Veled Çemý, doðrudan doðruya etnik ekEdebiyat Fakültesi Muðla.
lebi gibi isimler bu hareketin önsenlidir. Ve bu düþüncesini, Oscü aydýnlarýydý. Gökalp, Ali Camanlýcýlýk ve Ýslâm birliði dünip ve Ömer Seyfettin, Ýttihat ve
þüncelerine karþý dile getirmiþTerakki'nin Selanik'teki þubesinde bu yolda önem- tir. Nitekim "Turan" manzumesini yayýmlama seli faaliyetler yaptýlar. Hatta "Milli Edebiyat" hare- bebini açýklarken þöyle diyor:
ketini baþlattýlar. Genç Kalemler dergisi Ýttihatçý"Bu manzume, tam zamanýnda intiþâr etmiþlarýn direktifleri ve desteði doðrultusunda milliyet- ti; çünkü Osmanlýcýlýktan da, Ýslâm ittihatçýlýðýnçi düþüncenin en önemli yayýn organlarýndan biri dan da memleket için tehlikeler doðacaðýný gören
oldu. Ýttihatçý Türk aydýnlarý, parçalanmaya karþý genç ruhlar, kurtarýcý bir mefkûre arýyorlardý."
çarenin yeni bir millet ve vatan tanýmý yapmakta
Ona göre, Devletin parçalanmasý tehlikesine
olduðunu düþünüyorlardý. Çareyi, Osmanlýlýða dakarþý kurtarýcý mefkûre, ne Osmanlýcýlýk, ne de
yalý deðil, kavim eksenli bir millet ve vatan coðÝslâm birliði düþüncesidir, çare Türkçülüktedir!
rafyasý tanýmýnda buldular. Osmanlýlýk yerine
Þunu yeri gelmiþken hemen belirtelim; Osmanlýda
"Türklük" ikame edildi, bu milletin yaþadýðý coðetnik milliyetçilik hareketleri, öncelikle dýþ tahrikrafyaya ise Devlet-i Âliye-i Osmaniye yerine,
ler sonucunda gayr-i Müslim azýnlýklarda baþla"Türkiye" adý kullanýlmaya baþlandý; hatta bu coðmýþtýr, ardýndan ayný hastalýk ne yazýk ki, Müslürafya tüm Türklerin yaþadýðý yerleri kapsayarak
man etnik unsurlar arasýnda da yayýlmýþ, egemen
adýna "Turan" denilen bir ideal 'Türk vataný' anlaunsur Türklerin milliyetçilik düþüncesine sarýlmayýþý ortaya çýktý. Evet, Namýk Kemal'in "imtizac-ý
sý, bu saiklerin sonucunda ve sonrasýnda olmuþtur.
akvâm"dan oluþan Osmanlý milleti ve Osmanlý vaDolayýsýyla Osmanlý Devleti içinde, Türk milliyettaný tanýmlarý artýk geride kalmýþtýr! Çünkü, Osçiliði diðer etnik milliyetçiliklere karþý bir refleks
manlýda baþlayan etnik milliyetçilik, Türk aydýnolarak, onlardan sonra çýkmýþ ve güçlenmiþtir. Bu
larýnýn bir kýsmýný benzer, ama karþý bir refleksle
düþünce hareketinin güçlenmesinde Balkan SavaTürk milliyetçiliði fikrine götürmüþtür.
þý'nýn ve Birinci Dünya Savaþý'nýn etkileri büyükSözü uzatmaya gerek yok, Ziya Gökalp'in tür. Ýçerideki etnik isyanlara, bazý Türk aydýnlarý,
1911'de Genç Kalemler dergisinde yayýmlanan Türkçü bir refleksle karþýlýk vermiþlerdir.
"Turan" manzumesi, millet ve vatan coðrafyasý taAma!... Evet ama, yine de kafalar karýþýktýr.
nýmýndaki deðiþimi ve ulus devlete giden süreci
Çünkü Osmanlý Devleti hâlâ ayaktadýr ve aydýnlar
bütün çýplaklýðýyla gözler önüne seriyor:
bu devleti ayakta tutma çabasýndadýrlar. Ali Canip
"Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan;
Yöntem'in Genç Kalemler'de yayýmladýðý bir ma-
kalesindeki þu cümleler bu konudaki kafa karýþýklýðýný apaçýk gösteriyor:
"Kavim bizce lisanî bir cemaatten baþka bir
þey deðildir. Bir lisanla tekellüm edenlerin (konuþanlarýn) mecmuu (hepsi) bir kavimdir. Bir kavim
teþkil edebilmek için bu fertlerin bir ýrktan neþet
etmesi icap etmez. (…) memleketimizde ne tabiî,
ne de tarihî ýrklar mevcuttur. Osmanlý unsurlarý,
namýný verdiði kitleler, mezhebî cemaatlerle, lisanî cemaatlerden ibarettir. Lisanî cemaatlere kavim namýný veriyoruz. Mezhebî cemaatlere ümmet kelimesinin hususiyetine mebnî Mezhebiyyet
diyebiliriz. Bunlarýn hepsini hukukî bir devlet nüfuzu altýnda tutan bir de Osmanlýlýk vardýr ki buna
da millet adýný vermekteyiz. Türk kavmi, Türk ýrký demek deðildir…"
Evet, Ýkinci Meþrutiyet sonrasýnda, Devlet etnik isyanlar sonucunda parçalanmakta, Osmanlý
aydýnlarý Osmanlýcýlýk, Türkçülük ve Ýslâmcýlýk fikirleri arasýnda savrulmaktadýr. Hepsinin gayesi
birdir: Bu milleti, bu vatan coðrafyasýný bir arada
nasýl tutabiliriz, parçalanmaktan nasýl kurtarabiliriz! Ama kafalar da karýþmýþtýr bir kere!
Demiþtim ya! Ortadoðu, türlü ýrklarýn, türlü
dinlerin, türlü dillerin karýþtýðý zor bir coðrafya…
Ayný soru, ayný sorunlar bugün de devam ediyor.
Osmanlý, bir dönem "Osmanlýlýk" çatýsý altýnda bu
farklý unsurlarý barýþ içinde yaþatmayý baþarabilmiþti. Ama artýk buna imkân yok! Öte yandan, kanaatimce Ortadoðu'da etnik saiklerle ortaya çýkmak da -onca etnik unsurun birbirine girdiði bir
coðrafya olmasý hasebiyle- gerçekçi deðil. Çünkü
ne Ýran'ý, ne Irak'ý, ne Suriye'yi, ne de Türkiye'yi ýrken homojen biçimde birbirinden ayýrmak mümkün deðil… Çünkü Namýk Kemal'in dediði gibi
bu coðrafyada ýrklar birbirine karýþmýþtýr (imtizacý akvam). O nedenle etnisitesi ne olursa olsun, ister Ýran'da, ister Irak'ta, ister Suriye'de, isterse Türkiyemizde olsun, böyle etnik kimlikli bir isyana
kalkýþmak, sadece bu coðrafyada daha fazla kan
akmasýna, bu coðrafyanýn daha fazla bölünmesine
yarar. Çünkü Ortadoðu kavmî bir medeniyet coðrafyasý deðildir.ss
Gelecek hafta, Mehmet Âkif Ersoy'dan hareketle bir baþka aydýn grubunun savunduðu Ýttihadý Ýslâm" düþüncesine deðineceðim.
TRT Genel Müdürü Göka oldu
Þ
Tatlandýrýcýlara
resmî denetim
Þ
eker Kurumuna tatlandýrýcýlarý piyasada denetleyebilme yetkisi verildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn "Þeker Kotalarýnýn Düzenlenmesine Ýliþkin Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliði"
Resmi Gazete'de yayýmlanarak, yürürlüðe girdi.
Buna göre, kurum, tatlýlýk vermek amacýyla kullanýlan, tatlýlýk derecesi yüksek, sakarin, aspartam gibi
yüksek yoðunluklu tatlandýrýcýlar ile
þekerin yerine kullanýlan ve þeker piyasasýný etkileyen diðer þeker alternatifi tatlandýrýcýlarý piyasada izleyebilecek, kontrol edebilecek, numune alabilecek. Kurum, görevlerini yerine getirirken gerekli gördüðü her türlü bilgi
ve belgeyi þirketler ve bünyesindeki
fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek
ve tüzel kiþiler ile bunlarýn her türlü
birliklerinden isteyebilecek. Ýstenen
bilgiler, kurumun belirleyeceði süre
içinde verilmek zorunda olacak.
Bu hükmün uygulanmasýnda
noksan, yanlýþ ya da yanýltýcý bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya
belgenin belirlenen süre içinde ya da
hiç verilmemesi veya yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaþtýrýlmasý durumunda þirketlere, Þeker Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenen
idari yaptýrýmlar uygulanacak. Buna
göre, þirketler önce, 7 gün içinde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme im-
kanýnýn saðlanmasý için ihtar edilecek.
Ýstenenin, bu süre içinde de yapýlmamasý halinde ise kanunda belirtilen tutarda idari para cezasý verilecek.
Þirketler, Þeker Kurulunun kurmuþ olduðu ölçüm sistemlerini etkileyecek yeni bir hat tesis edemeyecek.
Þirketlerden tutulmasý talep edilen her
türlü defter, belge ve kayýtlarýn, kurumun belirlediði þekilde tanzim edilerek, belirlenen dönemlerde bildirilmesi zorunlu olacak.
Þeker depolarýnýn ve stoklarýnýn
kurulca belirlenen süre içerisinde kuruma bildirilmemesi ya da eksik ya da
yanlýþ bildirilmesi durumunda, bildirilmeyen veya eksik ya da yanlýþ bildirilen miktar için yine söz konusu kanundaki ayný cezalar uygulanacak.
Þirketlerin "A" ve "B" kotasý dýþýnda üretim yapýp yapmadýðýnýn tespitinde, üretim miktarý, hammadde,
yardýmcý malzeme, enerji sarfiyatý,
yan ürünler, iþçi sayýsý ve maaþ bordrosu gibi üretilen þeker miktarý ile ilgili verilerden yararlanýlacak.
Sevk irsaliyesi ilgili mevzuatýna
uygun ve eksiksiz olarak doldurularak,
bu bilgiler kurulun belirleyeceði usul
ve esaslarda düzenli olarak kuruma
bildirilecek. Sevk irsaliyesi üzerinde
ilgili mevzuatý gereðince bulunmasý
gereken unsurlardan herhangi birisinin
eksik olduðunun tespiti halinde, bu fiili iþleyen gerçek ve tüzel kiþiler hakkýnda yine ayný ceza uygulanacak.(AA)
enol Göka, TRT'nin
yeni genel müdürü
oldu. Atama kararý Resmi
Gazete'de yayýmlandý.
TRT Genel
müdürlüðü için Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK) tarafýndan üç
aday teklif edilmiþti.
ÞENOL
GÖKA'NIN
ÖZGEÇMÝÞÝ
Denizli’nin Çal
ilçesine baðlý Denizler
Köyünde 5 Mart 1962'de
doðan Þenol Göka, ilk,
orta ve lise öðrenimini
Denizli’de tamamladý.
Marmara
Üniversitesi Basýn Yayýn
Yüksek Okulu Radyo
Televizyon Bölümünden
1985 yýlýnda mezun olan
Göka, Ayný yýl TRT’nin
açtýðý Yardýmcý
Prodüktörlük sýnavýný
kazanarak TRT’ye girdi.
Göka Yardýmcý
Prodüktörlük kursunun
ardýndan 20 Mayýs 1986
tarihinde TRT Antalya
Radyosuna atandý.
Sýrasýyla Prodüktör,
Ankara Radyosu
Müdürlüðü, Radyo
Dairesi Baþkanlýðý ve Dýþ
Yayýnlar Dairesi
Baþkanlýðý görevlerinde
bulunan Göka, 20122014 yýllarý arasýnda
geçici olarak
Baþbakanlýk Müþavirliði
yaptý.
25 Haziran 2014
tarihinde TRT Genel
Müdür Yardýmcýlýðý ve
Yönetim Kurulu Üyeliði
görevlerini üstlenen
Göka’nýn birçok makale
ve tebliðinin yanýsýra,
Ýnsan ve Mekan, Söz
Uçar Yazý Kalýr,
Herhalde Ýnsan, Siyaset
Medya ve Zihnime
Yansýmalar, Radyo
Olmalý, Bir Varmýþ Bir
Nurmuþ baþlýklý
yayýnlanmýþ 6 kitabý
bulunuyor.
Evli ve 3 çocuk
babasý olan Þenol Göka
Ýngilizce
biliyor.(TRTHaber)
Faiz oranlarýnda deðiþiklik
K
redi kartlarýnda uygulanacak
azami faiz oraný, bankalarýn
kullandýrdýklarý ihtiyaç
kredilerine uygulanan diðer
maliyetler dâhil aðýrlýklý
ortalama efektif yýllýk faiz
oranlarý esas alýnarak
belirlenecek.
Merkez Bankasý'nýn
bugünkü Resmi Gazete'de
yayýmlanan tebliðine göre, bu
oranlar bankacýlýk sektörü için
toplulaþtýrýlacak ve aylýk basit
faiz oraný karþýlýðý hesaplanacak.
Bu oranýn son on üç haftalýk
basit aritmetik ortalamasý
alýnarak ihtiyaç kredisi aylýk faiz
oraný hesaplanacak.
Buna göre, lira cinsinden
kredi kartý iþlemlerinde
uygulanacak aylýk azami akdi
faiz oraný, ihtiyaç kredisi aylýk
faiz oraný; yüzde 1.15 ve yüzde
1.59 aralýðýnda ise yüzde 2.02,
yüzde 1.59'dan büyük ise ihtiyaç
kredisi aylýk faiz oranýna 43 baz
puan eklenmesiyle bulunan oran,
yüzde 1.15'ten küçük ise ihtiyaç
kredisi aylýk faiz oranýna 87 baz
puan eklenmesiyle bulunan oran
olarak belirlenecek.
Yabancý para cinsinden
kredi kartý iþlemlerinde
uygulanacak aylýk azami akdi
faiz oraný, lira cinsinden kredi
kartý iþlemlerinde uygulanacak
aylýk azami akdi faiz oranýnýn
yüzde 80'i olarak belirlenecek.
Lira cinsinden kredi kartý
iþlemlerinde uygulanacak aylýk
azami gecikme faiz oraný, lira
cinsinden kredi kartý
iþlemlerinde uygulanacak aylýk
azami akdi faiz oranýna 50 baz
puan eklenerek, yabancý para
cinsinden kredi kartý
iþlemlerinde uygulanacak aylýk
azami gecikme faiz oraný ise
yabancý para cinsinden kredi
kartý iþlemlerinde uygulanacak
aylýk azami akdi faiz oranýna 50
baz puan eklenerek belirlenecek.
Katýlým bankalarý
tarafýndan kredi kartý
iþlemlerinde uygulanacak aylýk
akdi kâr payý oranlarý bu tebliðle
belirlenen aylýk azami akdi faiz
oranlarýný, aylýk gecikme cezasý
oranlarý ise aylýk azami gecikme
faiz oranlarýný geçemeyecek.
Merkez Bankasý, kredi kartý
iþlemlerinde her yýlýn OcakMart, Nisan-Haziran, TemmuzEylül ve Ekim-Aralýk
dönemlerinde uygulanacak olan
aylýk azami akdi ve gecikme faiz
oranlarýný belirlenen esaslara
göre hesaplayarak
yayýmlayacak.(TRTHaber)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:29 ZÝL-HÝCCE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:10 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr:171
2014
23
EKÝM
PTT'nin kuruluþu (1840) - Güneþ, Akrep
Burcu'nda - Kýrým Harbi'nin baþlamasý
(1853) - Van depremi (700 ölü) (2011)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.27
06.54
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.32 AKÞAM 17.57
15.26 YATSI
19.16
HATIRLATMA: Güneþ tutulmasý: Bu gece
Parçalý Güneþ tutulmasý meydana gelecek ve
Türkiye’den görülemeyecektir. Baþlangýcý:
22.37, Ortasý: 00.44, Sonu: 02.52
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
NÖBETÇÝ ECZANELER
BOZDOÐAN ECZANESÝ
ARÝF BOZDOGAN
CEMÝLBEY CAD. 74/E - CUMA
PAZARI YANI
234 46 45
Ü
Bosna Fatihi Seni Unutmadýk
lkesinde ve Ýslam Dünyasýnda
begoviç, Dayton görüþmelerinden
çok sevilen Bosna Hersek'in
o kadar kötü etkilenir ki hemen
VAHYÝN IÞIÐINDA
bilge kral lakaplý efsane lideri Aliya
akabinde saðlýk durumu bozulur ve
Ýzzetbegoviç vefatýnýn 11. yýl dönükalp krizi geçirir. Saðlýðýna kavuþmünde (19 Ekim 2003) rahmetle
tuktan sonra da, dünyanýn birçok
anýlýyor. Biz onu saðlýklý düþünce
ülkesinde konferanslar verdi. Amayapýsý, ilmi,Ýslam-i kimliði, kiþiliði,
cý ise Müslüman kimliði ile Batý'da
dik duruþu, cesareti, mücadele azmi
Ýslam'ý tanýtmak ve yaymak. Kur'an
ile tanýdýk.
ve sünneti referans alarak ölünceye
kadar da bu mücadelesine devam
1992-1995 yýllarý arasýnda üç
etmiþtir. O mütefekkir araþtýrmacý
yýl süren Bosna savaþýnda 200 binve hukukçu kimliði ile bir devlet
den fazla kiþi hayatýný kaybetmiþ, 2
Veysel
Uysal
adamýydý. Onu bizim gözümüzde
milyon Müslüman da ülkeyi terk etveyseluysal-@ hotmail.com
ve gönlümüzde büyüten deðer ise
mek zorunda kalmýþtý. Bugünde SuAllah'ýn iradesine teslim olan samiriye de olduðu gibi, yakýn tarihimimi bir Müslüman oluþuydu. O þöyzin en karanlýk ve kanlý savaþlarýndan biri olan bu katliamlarda dünyanýn gözü le diyordu "Kur'an edebiyat deðil, hayattýr; dolayýsýyla
O'na
bir
düþünce tarzý deðil, bir yaþama
önünde bir soykýrým yapýlmýþtý.
tarzý olarak bakýlmalýdýr. Ben bir Müslüman'ým
Altý ayrý cumhuriyet ve iki özerk cum. menve öyle kalacaðým. Kendimi dünyadaki Ýslam
sup Sýrp, Hýrvat, Arnavut, Boþnak, Sloven ve
davasýnýn bir neferi olarak telakki ediyorum ve
Makedon'lar Yugoslavya çatýsý altýnda yýllarca
son günüme kadar da böyle hissedeceðim. Çünberaber yaþadýlar. Devlet Baþkaný Joseph Tikü Ýslam benim için güzel ve asil olan her þeyin
to'nun ölümü bölgedeki taþlarý yerinden oynattý.
diðer adý; dünyadaki Müslüman halklar için da1990 yýlýnda Sovyet bloðunun çökmeye baþlaha iyi bir gelecek vaadinin ya da umudunun, onmasý Yugoslavya’yý da daðýlma sürecine dâhil
lar için onurlu ve özgür bir hayatýn, kýsacasý beetti. Birbirinden farklý çokça etnik grubu bir aranim inancýma göre uðrunda yaþamaya deðer
da tutmak kolayda deðildi. Önce 1991 yýlýnda
olan her þeyin adýdýr." Sýrp ve Hýrvat canilere
Slovenya, Makedonya ve Hýrvatistan baðýmsýzkarþý kendi halkýna ise þöyle seslenir: "Nefrete
lýklarýný ilan ettiler. AB ülkelerinden gelen desnefretle cevap vermeyin. Bosna için nefret çýktek Bosna Herseklileri de cesaretlendirdi. Mart
maz sokaktýr. Nefret sadece bizim ruhlarýmýzý
1992'de Bosna Hersek baðýmsýzlýðý için referanzedelemiyor, Bosna'nýn özünü de zedeliyor. Bize
duma gitti ve halkýn %99'u baðýmsýzlýktan yana
yapýlan soykýrýmý unutursak bunu bir daha yaþaoy kullandý. Sýrplar buna karþý çýktýlar. Sýrp kasarýz, size asla intikam peþinden koþun demiyorum
bý Radovan Karatzic "Sanmayýn ki Bosna cehenama yapýlanlarý da asla unutmayýn! Kýsacasý; genemi görmez." diye açýkça tehdit etti. 2 gün sonleceðimizi geçmiþimizde aramayacaðýz. Kin ve
rada Sýrp'lar Bosna'yý bombalamaya baþladýlar.
intikam peþinde koþmayacaðýz." Dayton anlaþBosna Hersek halký baðýmsýzlýklarýný ilan ederek
masýna giderken de Dünya basýnýna: "Ben Avrutopyekûn bir mücadeleye giriþtiler. Slovenya ve
pa'ya giderken baþým önümde eðik gitmiyorum.
Hýrvatistan'ýn baðýmsýzlýðý için her türlü desteði
Çünkü çocuk, kadýn ve ihtiyar öldürmedik. Çünveren batýlýlar, Bosna Hersek halký için ayný þeyi
kü hiçbir kutsal yere saldýrmadýk. Oysa onlar yayapmadý ve arkalarýnda durmadýlar. 3 yýl süren
ni Avrupalýlarýn desteklediði Sýrplar ve Hýrvatlar
bir soykýrým ve katliam baþladý. Bugün Suriye ve
bunlarýn tamamýný yaptýlar. Hem de Batý'nýn göIrak’ta olduðu gibi orada da Sýrplar katletti, baþzü önünde; Batý medeniyeti adýna." açýklamasýnta ABD ve batý ülkeleri olmak üzere dünya kada bulunmuþtur.
muoyu da seyretti. Ancak 3 yýl sonra binlerce inÝnancýyla, yaþantýsýyla, kimlik ve kiþiliði ile
sanýn ölümü ve tepkiler üzerine dur diyebildiler.
bir mücadele adamý olan Bosna Hersek'in mima11 Temmuz 1995 günü 8 bin Boþnak sýrf
rý Ýzzetbegoviç hep özgürlükleri, adaleti savunMüslüman olduklarý için katledildiler. Bu katlimuþ, korkmadan hakkýn ve haklýnýn yanýnda yer
amlar hafýzalarýmýzda hala canlý olarak duruyor.
almýþ, ölünceye kadar da bu mücadelesini ver30 Aðustos 1995'te NATO uçaklarýnýn Sýrp cummiþ adam gibi bir adamdý. Merhum Ýzzetbegohuriyetini vurmasý üzerine Sýrp birlikleri geri çeviç, "Biz dini açýdan Doðulu, eðitim bakýmýndan
kilmek zorunda kaldýlar. Ölenlerin sayýsý 200 biBatýlýyýz. Ben Avrupalý bir Müslüman'ým. Avrunin üzerinde, kayýplarýn sayýsý ise 28 bin.
pa, Sýrp ve Hýrvatlarý kýþkýrtýp bizi bu topraklarEðer bugün Bosna Hersek diye bir devlet dan çýkarmak veya kendilerine köle yapmak istivarsa bu Aliya Ýzzetbegoviç'in gayretine, büyük yorlar. Her þeye kadir olan Allah'a and olsun ki
azmine, cesaretine ve güçlü inanç deðerlerine onlara köle olmayacaðýz."
borçludur. O Müslüman bir toplumun sahip olEserlerine, onunla ilgili kaynaklara ve þahit
duklarýndan ve yaþadýklarý topraklarýndan tamamen yok edilmelerine karþý her bakýmdan müca- olduklarýmýza göre, o mütevazý bir hayat yaþayan,
arkasýnda kýymetli mülkler býrakmayan,
dele etmiþ, yüzyýlýmýzýn en cesur lideridir. O
Dayton barýþ görüþmelerinde yüzyýl ihtiyarladý- mücadeleci bir ruhla, ahlaki güzellikleri savunan
ðýný ifade ederek: "Uzun ömrümde çok deðiþik bir liderdi. O, makam ve mevkinin onun için
iþlerle uðraþtým. Hapisteyken toprak kazdým, inanç ve ideallerini gerçekleþtirme yolunda bir
harç taþýdým, taþ kýrdým, sonrasýnda inþaat iþleri amaç olmayýp bir araç olduðunu vurgulamýþtýr.
yürüttüm, mahkemelere çýktým, makaleler yaz- Onun mütevazý ve onurlu bir duruþu vardý. Hadým. Yine de bana en zor gelen iþ görüþmeleri ol- yatýný Ýslam'a göre þekillendirip, güven veren bir
muþtur. Görüþmek karar vermek demektir. Karar duruþ sergileyerek bizlerin zihinlerinde güzel havermek ise zavallý insanoðlunun sýrtýna yüklen- týralar býraktý. Kendisini hak yoluna ve halkýna
miþ en zor iþtir. Benim problemim þuydu ki ne adayan bu inanmýþ insan Müslüman kimliðine
barýþa kavuþabiliyordum ne de iyi bir savaþ yü- sahip olduðu için defalarca mahkemelerde yargýrütebiliyordum. Görüþmeler þantaj ve Bosna'nýn lanmýþ ve ömrünün de 9 yýlýný zindanlarda geçirbaþýnýn üzerinde kýlýç tehdidi altýnda yürütülmiþtir.
mekteydi. Kendisinden sayý ve mühimmat bakýÝlkeli duruþu, azmi, sabrý, kararlýlýðý, cesaremýndan çok daha üstün olan düþman tarafýndan
saldýrýya uðramýþ bu millet büyük kayýplara uð- ti, mücadeleci ve Müslüman kimliði ile Bosna
hersek
halkýnýn var olma mücadelesini veren, bu
ramýþtý. Sunulan barýþ ise benim ilkelerime de temel hukuk prensiplerine de aykýrýydý. Böyle bir uðurda büyük zorluklar ve sýkýntýlar çeken,
Kur'an-ý
referans alan sembol insan seni sevdik
barýþý kabul etmem çok zordu, savaþýn devam
edeceði mesajýyla eve dönmem ise daha da aðýr- ve hiçbir zamanda unutmadýk. Hep rahmetle andý. Çok zor ikilemler içerisindeydim. Kendimi dýk, unutmamýz da mümkün deðil. Sen bize güzel hatýralar býraktýn ruhun þad mekânýn cennet
çarmýha gerilmiþ gibi hissediyordum."
olsun.
Ülkesini ve insanlarýný çok seven Ali Ýzzet-
ÜNALDI ECZANESÝ
GÖKHAN ÜNALDI
ULUKAVAK MH.
BUHARA CD.NO:48/B
227 43 83
(Sürecek)
2.8522
2.8534
2.2448
2.2457
Gram
ALIÞ
90,06
SATIÞ
90.12
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7025
23 EKÝM 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
[email protected] com
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Devletin , hatta kurumlarýn iliklerine iþleyen
bir nesnenin yýllarca ýzdýrabýný yaþýyoruz..
Bediüzzaman hazretlerinin ilk olarak teþhis ettiði ve iki saat müddetince baþýna
vurduðu ideolojinin yýllarca devle- Tefekkür
tin baþýnda musibet olarak gez- Dünyamýz
mektedir.
Dindarýndan solcusuna herkesin dillendirdiði ve övgüler yaðdýrýldýðý bir paralel yapýdýr.
Daha ne kadar devletin sýrtýnda kalacak bilemiyorum?
Maarifi hedef alýp yýllarca
Raþit Yücel
eðitimi hançerleyen bu yapý hala
hükmünü din derslerinde bile kenrasityücel@
dini göstermektedir.
corumhakimiyet. net
Her siyasi parti ona inansýn
inanmasýn ideolojisini göklere yükseltmektedir.
Üstadýmýza yýllarca yapýlan eziyet ve sýkýntýlar
bu ideolojinin uzantýsýdýr.
Sadece ülke gündeminde deðil…
Avrupa Birliði’nin raporlarýnda dahi tenkit
edilen ve bu ideolojinin devletin sisteminden kaldýrýlmasý istendiði halde buna sýmsýký sarýlan paralel
yapý iþte budur.
Geçmiþte bunu bazý partilere yaptýranlar, þimdi bunu iktidara yaptýrmaktadýrlar..
Bediüzzamanýn:
"Evet, çok emareler ile bildik ki;beni hücum
edenleri tahrik eden, Mustafa Kemale itirazýmdýr ve
ona dost olmadýðýmdýr. Baþka sebepler bahanedir. "
Bir baþka bahiste ise:
"Umum mekteplerde ve resmi dairelerde o
dehþetli zatýn muhabbeti telkin ediliyor, onun mahiyeti bilmek ve bildirilmek noktasýnda bizim gibi
binler adamlar hapse girse hatta idam olsa dini Ýslam cihetiyle yine ucuzdur."
Türkiye nin yýllarca çektiði temel mesele budur.
Bu paralel yapý gündemden kanunen ve zihnen
kalkmadýðý müddetçe bu iki yüzlülük devam edecektir.
Bütün ihtilaller ve müdaheleler bu ad altýnda
yapýldý.
Ana okullarýndan üniversitenin temel eðitimine varýncaya kadar yerleþmiþ bu tabunun ortadan
kalkmadan tam demokratik bir cumhuriyete kavuþmamýz zordur.
Düzeltmen
Kadir Yüktaþýr
1-Çatak Köyü' nden gelme, Ýsmet, Fazlý,
Ömer ve Osman ALTUNKAYA' nýn babasý;
Mustafa ALTUNKAYA.
Paralel Yapý… 1
Enise AÐBAL
METEOROLOJÝ
VEFAT EDENLER
13
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
23 EKÝM 2014
CHP Bahabey’deki ücretli otopark
uygulamasýnýn iptal edilmesini istiyor
‘Önü alýnamayan olaylar
çýkarsa sebebi Külcü’dür’
EROL TAÞKAN
C
HP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas ve bir gurup
Bahabey esnafý, Bahabey
Caddesi'nde uygulanan
ücretli otopark
uygulamasýndan
vazgeçilmesini istedi. Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas,
"Eðer burada önü
alýnamayan olaylar
çýkarsa, müsebbibi
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'dür."
dedi.
Özdoðan Sinemasý
kavþaðýnda yapýlan
açýklamada, ilk olarak
cadde esnafý adýna Efkar
Göl açýklama yaparak,
esnafýn iþlerinin
düþtüðünü, caddede
uygulanan otopark
ücretinden
vazgeçilmesini
istediklerini ifade etti.
Daha sonra söz
alarak konuya iliþkin
açýklama yapan CHP Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas,
belediye tarafýndan Gazi,
Ýnönü ve Bahabey
Caddeleri'nde
uygulanmaya baþlanýlan
ücretli otopark
uygulanasýnýn þekline
karþý olmadýklarýný ancak
usulüne karþý olduklarýný
bildirdi.
Otopark ihalesinin
usulsüz olduðunu iddia
ederek, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü
eleþtiren Atlas, "Ýhaleye
girmek isteyen firmalar, 8
ay irtikap davasýndan
yargýlanan Külcü'nün
mahareti ile ihaleye
sokulmadý.
Belediyespor'a verilen
ihalenin, oradan da
yandaþa 391 bin TL'ye
verildiðini duyuyoruz.
Daha üstü varsa da, alýþýk
olduklarý gibi ceplerine
mi attýlar bunu da
bilmiyoruz." dedi.
Konuyla ilgili
cumhuriyet savcýlýðýna
þikayette bulunduðunu
hatýrlatan Atlas, aradan
bir ay geçmesine raðmen
kendisine savcýlýk
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve bir gurup Bahabey esnafý, Bahabey
Caddesi'nde uygulanan ücretli otopark uygulamasýndan vazgeçilmesini istedi.
tarafýndan görüþ
bildirilmediðini,
"^Cumhuriyet Savcýsýný
görevini yapmaya davet
ediyorum." sözleriyle
ifade etti.
Bahabey
Caddesi'nde trafik
yoðunluðunun çok
olmadýðýný dile getiren
Atlas, kendilerinin
Çorum'da inancý ya da
yaþantýsý nedeniyle
kimseyi ötekileþtirmediklerini, ancak belediyenin
bu bölgenin insanýna
ekonomik ve sosyal baský
uyguladýðýný iddia etti.
Fatih, Cemilbey ve
Osmancýk caddelerini
örnek vererek, neden
buralarda ücretli otopark
uygulamasýnýn hayata
geçirilmediði sorusunu
soran Cengiz Atlas,
"Buradaki ticari döngüyü
bitirmeye dönük adýmlar
atýyorlar. Eðer bu iþ
kaldýrýlmazsa, ortaya
çýkacak ve önü alýnamaz
olaylarýn müsebbibi
Külcü'dür. Buradan
Vali'yi ve Emniyet
Müdürü'nü göreve
çaðýrýyorum. Ýnadýna
kardeþliði savunuruz
ancak sabrýn da bir sýnýrý
var." diye sözlerini
tamamladý.
‘Çorum’a hizmet
boynumuzun borcu’
M
ecitözü Belediye
Baþkaný Ünal
Yavuz ile Oðuzlar
Belediye Baþkaný
Orhan Ateþ, CHP
Milletvekili Tufan
Köse'yi TBMM’deki
makamýnda ziyaret
etti.
Ziyarette
Mecitözü Belediye
Baþkaný Ünal Yavuz,
Mecitözü
Belediyesine ve
Mecitözü'ne yaptýðý
katkýlardan dolayýda
Milletvekili Köse'ye
plaket verdi.
Zziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, Ünal
Yavuz'a ve Orhan
Ateþ'e teþekkür eden
Köse, “Çorum’a ve
Çorumlu’ya daha çok
hizmet etmek benim
boynumun borcudur,
hiçbirimiz hepimiz
kadar güçlü
olamayýz.” dedi.
(Haber Merkezi)
Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz ile Oðuzlar
Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP Milletvekili Tufan
Köse'yi TBMM’deki makamýnda ziyaret etti.
Atlas’ýn hafta sonu
köy ziyaretleri sürüyor
C
umhuriyet Halk
Partisi Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, geçtiðimiz
hafta sonu Serban,
Sarimbey, Çayhatap,
Yenice, Tarhan,
Budakören, Pembecik,
Büyük Divan köylerini
ziyaret etti.
Gittiði köylerde
özellikle tarým ve
hayvancýlýkta yaþanan
sorunlarý deðerlendiren
CHP Ýl Baþkaný Atlas, 12
yýllýk AKP iktidarý
süresince köylünün
yoksullaþtýðýný ileri
sürdü.
Köylerde
vatandaþýn ilgisi ile
karþýlanan Atlas,
geleneksel siyaset
tarzýnda siyasetçilerin
sadece seçim zamaný
Cengiz Atlas, Serban, Sarimbey, Çayhatap, Yenice, Tarhan,
Budakören, Pembecik, Büyük Divan köylerini ziyaret etti.
köylere gittiðini
hatýrlatarak, “Bu nedenle
bizim gezilerimiz ilgi ve
hayretle karþýlanýyor.
Oysa biz siyasetçinin her
zaman vatandaþla iç içe
olmasý gerektiðine
inanýyoruz.” dedi.
Atlas, sohbetlerinde
17 ve 25 Aralýk
operasyonlarýyla 4
bakanýn azline neden
olan,bakan çocuklarý ve
üst düzey bürokratlarýn
içinde bulunduðu
yolsuzluk iddialarýnda 53
kiþinin hakim önüne bile
çýkarýlmadan kanundan
kaçýrýldýðýný savunarak,
“Halkýmýz geçim sýkýntýsý
ile boðuþurken,
haramzadeler lüks ve
sefahat içinde
yaþamlarýný sürdürüyor.
Ülkede huzur ve
demokrasinin geleceði
için adalet ve eþitlik þart.
Türkiye hem kötü
yönetiliyor hem de
kaynaklar iktidarýn
yandaþlarýna peþkeþ
çekiliyor. Ýnþaallah
haksýzlýk ve hukuksuzluk
son bulacak. Halkýmýz
seçimde iktidardan hesap
soracak.” diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Þampiyon Koro
çalýþmalarýna baþladý
EROL TAÞKAN
B
aþarýlarý ve
disiplinli
çalýþmalarýyla
Çorum'un gurur
kaynaðý olan Türkiye
Þampiyonu THM
Korosu, yeni dönem
çalýþmalarýna baþladý.
Mimar Sinan
HEM THM Korosu
olarak, adeta bir
konservatuvar gibi
çalýþan ve Çorum'un
sanat hayatýna katký
saðlayan koronun
baþarýlý þefi Arif
Sadeçolak, öz
kültürümüz olan
türkülerimizi
günümüzde yaþatmak
ve geleceðe taþýmak
adýna büyük bir
misyonu yerine
getiriyor.
Her biri farklý
farklý mesleklerden
olan türkü
sevdalýlarýnýn
oluþturduðu THM
korosu, 2005 yýlýnda
Türkiye 4.lüðü, 2006
yýlýnda Türkiye
3.lüðü, 2007 yýlýnda
Türkiye 1.liði, solo
çalgý dalýnda þef Arif
Sadeçolak Türkiye
1.liði, yine þef Arif
Sadeçolak en iyi þef
ödülü, 2008 yýlýnda
koro Türkiye 3.lüðü,
2009 yýlýnda Türkiye
koro 2.liði, 2011
yýlýnda koro Türkiye
3.lüðü ödülleri ile
Türkiye çapýnda
yapýlan
yarýþmalardaki
ödüllerin %65'ini
Çorum'a kazandýrdý.
Baþarýlý müzik
adamlýðýnýn yanýsýra,
kiþiliði ve karakteriyle
de herkesin gönlünde
müstesna bir yere
sahip olan þef Arif
Sadeçolak, verdiði
desteklerden dolayý
Vali Ahmet Kara,
Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük ve
Mimar Sinan HEM
Müdürü Tuncay
Yýlmaz'a teþekkür
ettiðini kaydetti.
Bahçelievler
Ýlkokulu'nda
çalýþmalarýn
baþladýðýný duyuran
Arif Sadeçolak, koro
çalýþmalarýnýn
pazartesi ve çarþamba
günleri saat 18,30'da
baþladýðýný belirterek,
7'den 70'e türkü seven
herkesi koro
çalýþmalarýna
katýlmaya davet etti.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
Ýskilip’e özel ödül
H
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Ýskilip'in
sosyal, kültürel ve folklorik özellikleri konusunda
araþtýrma yaparak eser
hazýrlayan akademisyen
ve düþünce adamlarýna
maddi ödül vereceklerini
bildirdi.
9-11 Tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilen
'Her Yönüyle Ýskilip: Dünü, Bugünü, Yarýný' konulu sempozyumda konuþan Rektör Alkan, þöyle
dedi; "Bu fikrin babasý
sað olsun Kaymakamýmýz. Bir ziyaretinde böyle bir etkinliðin keyifli
olacaðýný bize söylediðinde bizde neden olmasýn
diye yola girdik ve kýsa
bir süre içerisinde bir yýlý
bulmadan böyle güzel bir
sempozyumu gerçekleþtirdik. Bu kývýlcýmýn ortaya çýkmasýndaki emeklerinden dolayý ben kendisine teþekkür ediyorum.
Daha sonraki süreçte de
Sayýn Belediye Baþkanýmýz Recep Çatma, Ýskilip
Meslek
Yüksekokulu
Müdürümüz ve diðer arkadaþlarýmýz bu etkinliði
en güzel þekilde oluþturdular. Bildiðiniz gibi üniversitelerden beklenen en
önemli vazifeler, en baþta
eðitim faaliyetleri. Konusu ile ilgili uzmanlarý yetiþtirmek, meslek sahibi
insanlar yetiþtirmek. Daha sonrasýnda bu özelikle
21. Yüzyýlda beraberinde
bilgiyi ve bilimi üretmek
ve bunu yaymak þeklindeki üçüncül bir misyonda üniversitelere eklenmiþ durumda. Bizden
beklenen artýk toplumun
çýkarýna olacak, toplumun marka deðerini artýracak ürünleri saðlamak
artýk üniversitelerin baþ
görevlerinden birisi haline geldi.
'ÜNÝVERSÝTE ELÝNÝ TOPLUMA DEÐMELÝ'
Artýk toplum bizden
þunu istiyor. Üniversitenin elinin topluma deðmesi isteniyor. 60'a yakýn
bildiri sahibi insanýmýz
var. Ben onlara gerçekten
þükranlarýmý sunuyorum.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Baþta sayýn bakanýmýz olmak üzere pek çok deðerli misafirimiz ve akademisyen arkadaþýmýz aramýzda. Böylesine güzel
bir etkinliði sizlerle daha
deðerli bir hale getireceðimiz için kendimi çok
mutlu hissediyorum. Þu
an itibari ile Hitit Üniversitesi 15 bine yakýn öðrenciye ulaþmýþ durumda.
'MYO'LAR ÝSTÝHDAM ODAKLI'
2011 Yýlýný ben milat olarak alýyorum. Çünkü 2011 yýlýnda göreve
baþladým. 8 Bin öðrencisi
olan bir Hitit Üniversitesi
devralmýþtýk, þu anda 15
bin öðrencisi olan bir Hitit Üniversitesi var. 7 adet
fakültemiz var. 2'si merkezde olmak üzere, 5 ilçemizde Meslek Yüksekokulumuz var, ancak bu
Meslek Yüksek Okullarý
eskiden olduðu gibi sadece öðrenci olsunda, gerisi
önemli deðil anlayýþý ile
deðil istihdam odaklý. Yani yüzde yüz iþsizlik garantili deðil yüzde yüz olmasa bile istihdam odaklý
bölümler halinde açýlýyor.
Örneðin, Ýskilip ilçemizde açtýðýmýz en son
bölümlerden bir tanesi
Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý. Üniversitemiz 2
yýl sonra týp eðitimi vermeyi hedefleyen bir üniversite haline geldi. Elbette bu noktaya gelmemiz tek baþýna gayretin
kesinlikle bir sonucu deðil, bu bir ekip anlayýþýnýn sonucu, þu anda aramýzda olan pek çok akademisyen arkadaþýmýz ve
aramýzda olmayan üniversitemizin pek çok akademisyeni, akademik idari ve bütün personeli ile
beraber yaptýðýmýz çalýþmalar, ilimizin bize inanmasý ve onlarla kurduðumuz sinerjinin sonunda
bu noktaya gelindi. Bu
þunu gösteriyor;
'KÖKLÜ BÝR TARÝHE SAHÝP'
Ýskilip Çorum'un þehir dýþý tanýtýmlarýnda bazen önüne geçiyor. Bilhassa Atýf Hoca'dan dolayý. Bu gurur verici bir konu. Ýskilip gerçekten çok
geniþ bir tarihi olan ilçemiz. Çorum'un iliyle ilçesiyle oluþturulan sinerji
sonuçlarýný verdi. Çünkü
Çorum halký eðitime son
derece özen veriyor ve
önemsiyor. Bunun sonuçlarýný da aldýk alacaðýmýza inanýyoruz. En son ek
yerleþtirmeler sonucunda
yüzde 98.6'lýk bir doluluða ulaþtýk. Ýnsanlar öðrenci bulamýyor bizse öðrenci bulmak noktasýnda çok
þükür hiçbir sorun yaþamýyoruz, bu ilimizin yaþanabilirliðinin bir ölçüsüdür." Dedi.
20-25 BÝN LÝRA
ÖDÜL
Hitit Üniversitesi
Rektörü Reha Metin Alkan, Ýskilip'in, sosyal,
kültürel ve
folklorik
özellikleri konusunda
araþtýrma yaparak eser
hazýrlayan akademisyen
ve düþünce insanlarýna 20
ile 25 bin lira arasýnda
maddi ödül vereceklerini
taahhüt etti. (Haber Mer-
kezi)
‘Kamu emekçileriyle alay ediliyor’
B
üro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þusülük'ün yaþamýný yitirmesine neden olan ve 7
be Baþkaný Ertuðrul Alper, “Hükümetin
yýl 9 ay hapis cezasýna çarptýrýlan polis Ahmet
2015 yýlýna ait bütçe tasarýsýna bakýldýðýnda
Þahbaz'ýn þikâyeti üzerine Sarýsülük ailesi
AKP'nin Yeni Türkiye'sinin emekçiler ve yoksul
hakkýnda açýlan davada, aile hakkýnda 10 yýl
halkýmýz açýsýndan cehennem, sermaye çevrele5 aya kadar hapis cezasýnýn istendiði adalet
ri açýsýndan ise bir cennet olmaya devam edecesisteminde yargý emekçilerine de ücret adaletði görülmektedir.” dedi.
sizliði dayatýlmaktadýr
Gerek orta vadeli programda gerekse de
Yoðun iþ yükü altýnda her geçen gün dabütçede özelleþtirme vurgusunun öne çýktýðýný
ha fazla çalýþmak zorunda kalan yargý emekbelirten Alper, “1986 yýlýndan 2003 yýlýna kadar
çilerinin yýllardýr çözüm bekleyen talepleri or17 yýl içerisinde toplam 8 milyar dolarlýk özeltada iken yargý alanýnýn hâkim ve savcýlardan
leþtirme yapýlýrken AKP'nin 2012 yýlý sonuna
ibaret görülmesi yargý emekçilerinde ciddi bir
kadar yaptýðý özelleþtirme miktarý 38 milyar dokýrýlma yaratmýþtýr. Yargý hizmeti mübaþirinlardýr. Bu alanda AKP gözünü iyice karartmýþ
den, zabýt kâtibine, yazý iþleri müdüründen,
olup ülkemizin biriktirmiþ olduðu tüm kamu
sosyal çalýþmacýsý, pedagoguna, teknisyeninmallarýnýn satýþý öngörülmektedir. Çalýþma haden infaz koruma memuruna bir bütündür.
Ertuðrul Alper
yatý açýsýndan durum daha iç karartýcý durumdaSon yýllarda kamuda öne çýkan ücret adaletsizdýr. Ýþgücü piyasasýnýn esnekleþtirilmesi, kiralýk iþçilik, alt iþliðinden en fazla etkilenen bakanlýklardan birisi olan Adalet
veren-taþeron uygulamalarý ve kýdem tazminatý fonu çalýþma
Bakanlýðý'nda bu adaletsiz uygulamadan geri dönülmezse
hayatý için yapýlmasý planlanan düzenlemeler arasýnda yer
yargý emekçileri arasýnda ücret uçurumu daha da artacaðý oralmaktadýr.” diye konuþtu.
tadadýr.
2015 yýlý bütçesinde kamu emekçileryle alay edildiðini
Emeði yok sayýlan, ötekileþtirilen hâkim ve savcýlar dýiddia eden BES Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, açýklaþýndaki yargý emekçilerinin yaþadýðý sorunlar daha da derinmasýnda; “Maliye Bakaný Mehmet Þimþek geçtiðimiz yýl
leþecek öz itibariyle de adalet hizmeti üreten bir kurumda yaMemur Sen'le imzalamýþ olduklarý toplu sözleþmeye atýfta
þanacak bir adaletsizlik örneði olarak tarihe geçecektir.
bulunarak 2015 yýlý için kamu emekçilerine altý aylýk dö‘AKP ÝKTÝDARINI BU EÞÝTSÝZ VE ADALETSÝZ
nemlerde % 3+3 maaþ zammý yapýlacaðýný açýklamýþtýr. MeDÜZENLEMEDEN VAZGEÇMEYE ÇAÐIRIYORUZ’
mur Sen'le yapmýþ olduklarý anlaþma gereði 2014 yýlý için
Tüm kamu emekçileri gibi yargý emekçileri de yoksulenflasyon farký kesinlikle verilmeyeceðini, önümüzdeki yýl
luk sýnýrý rakamlarýnýn altýnda insanca yaþam taleplerini karenflasyon hedeflerinin tutmamasý halinde enflasyon farký
þýlayamadýklarý bir ücret düzeyinde çalýþmaktadýrlar. Yargý
vermeyi düþünebileceklerini ifade ederek iki buçuk milyon
hizmetinin bir bütün olduðundan hareketle yargý alaný da yakamu emekçisi ile adeta alay etmiþtir. Kamuda olmayan fazla mesainin saat ücretine 9 kuruþluk artýþ yapýlýp 1 lira 63 kupýlacak bir ücret düzenlemesinin kadro, derece ve kademeleruþa yükseltilirken milletvekillerinin maaþlarý 700 lira arttýrýri göz önüne alýnarak tüm yargý emekçilerine orantýlý olarak
larak 7 bin 479 lira olan maaþlarý 8 bin 190 liraya çýkartýlyapýlmalý bir bütün yargý emekçilerinin taleplerine yasa tekmaktadýr. "800 TL iyi para bu parayla geçinilir" diyen Çalýþlifinde yer verilmelidir.
ma ve Sosyal Güvenlik Bakaný'nýn halen bakanlýk koltuðunYýllardýr yargý emekçilerinin taleplerinin takipçisi, yarda oturduðu bir mecliste AKP iktidarý bu ülkenin emekçilegý emekçilerinin mücadele örgütü ve onurlu sesi olarak gerine hesap vermelidir.
rek yargý emekçilerinin talepleri gerekse de baðýmsýz yargý
Biz de Sayýn Bakan'a soruyoruz? Siz 7 bin 479 lira ile
demokratik
Türkiye talebimiz için mücadelemizi yükseltmegeçinemiyorsanýz, hangi yüzle asgari ücretle geçinilir diyeye devam edeceðimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz.
biliyorsunuz ya da kendi maaþlarýnýza 700 TL artýþ yaparken
önümüzdeki aralýk ayýnda asgari ücrette ne kadar artýþ yapTALEPLERÝMÝZ:
mayý planlýyorsunuz?
Hâkim ve savcýlara yönelik yapýlacak 1.155 TL'lik zam
MEMUR SEN'LE ANLAÞTIK, ENFLASYON FAR- düzenlemesinin
kapsamýnýn geniþletilerek tüm yargý emekçiKI YOK! DÝYEN ANLAYIÞA SESLENÝYORUZ: BÝZ lerinin
ve kamu avukatlarýnýn ücretlerinde derece-kademe ve
ANLAÞMADIK!
kadrolarý dikkate alýnarak iyileþtirme yapýlmasýný,
Geçtiðimiz yýl imzalan toplu sözleþmeyi her fýrsatta saAnkara, Ýstanbul ve Ýzmir illerinde ödenmekte olan yol
týþ sözleþmesi olarak eleþtiren bir anlayýþla dört koldan Anücretinin tüm illerde Yargý emekçilerine ödenmesini,
kara yürüyüþüyle, bordro yakma eylemleriyle ve geçtiðimiz
yýl bütçe sürecinde yapmýþ olduðumuz 19 Aralýk grevi ile itiPerformans Sistemi uygulamalarýna son verilmesini,
razlarýmýzý ortaya koyarken sonuçlarýný meþru görmediðimibaþta taþeron çalýþtýrma olmak üzere güvencesiz çalýþtýrmazi her fýrsatta dile getirdik. Bizim mücadele kültürümüzde
nýn yasaklanmasýný, 4B/, 4C, sözleþmeli ve taþeron statüsünkamu emekçilerine ihanet yoktur, aksine ihanet edenlerle
de çalýþan yargý emekçilerinin kadroya geçirilmesini, iþçi
mücadele etmek vardýr.
saðlýðý ve iþ güvenliði koþullarýnýn oluþturulmasýný,
Satýþ sözleþmesini kabul etmedik, etmiyoruz satýþ sözAdli yýlýn açýlýþýnda yargý emekçilerine bir maaþ tutaleþmesine imza atan þarlatanlarýn bile utana sýkýla eylem yarýnda ikramiye verilmesini, yemek, kreþ vb. sorunlarýnýn çöpýp ek zam talep ettiði ilk kez temmuz ayýnda kamu emekçizülmesini,
lerinin maaþ zammý almadýðý bir süreçte büro emekçilerinin
insanca yaþam, güvenceli iþ güvenli gelecek mücadelesini
Fazla mesai uygulamalarý ile ilgili olarak çýkarýlan Baþyükseltmeye devam edeceðiz. AKP iktidarýný bir kez daha
bakanlýk Genelgesinin uygulanmasýný; fazla çalýþtýrma karþýuyarýyor, 2014 yýlý için tüm kamu emekçilerine enflasyon
lýðýnda ya izin kullandýrýlmasýný ya da ücret ödenmesini,
farký ödenmesini ve insanca yaþayabileceðimiz maaþ talebi6552 Sayýlý Torba Yasada Ek Madde 17'de belirtilen ve
mizi dikkate almaya davet ediyoruz.
Adalet Bakanlýðýnda fazla çalýþma Ücreti uygulamasýný yoðun olan mahkemeler ve bu mahkemelerde çalýþanlarýn
Bugün TBMM Adalet Komisyonu'nun da HSYK'da
%10'u ile sýnýrlandýran düzenlemenin kapsamýnýn geniþletideðiþiklik öngören 35 maddelik kanun teklifi görüþülmeye
lerek bütün yargý emekçilerine (yoðun mahkeme ve %10 sýbaþlanýlacak. Yasa maddeleri içerisinde kamuoyunda HSYK
nýrlandýrmasýnýn kaldýrýlarak) iyileþtirme olarak ödenmesini,
seçimleri öncesinde seçim rüþveti olarak deðerlendirilen,
Tamamý bilgisayar kullanmakta olan Zabýt Kâtibi kadhâkim ve savcýlara yapýlacak 1.155 TL zamda görüþülecek.
rolarýna sýnavsýz Veri Hazýrlama Kontrol Ýþletmeni kadrosuÖncelikle gündeme geldiði günden bu yana 54 bin yarnun verilmesini,
gý emekçisinin büyük tepkilerine neden olan bu düzenlemeMübaþirlerin Genel Ýdare Hizmetleri Sýnýfýna geçirilye karþý sendikamýzca eþitlik ve adalet talebi ile, ülke genemesini,
linde gerçekleþtirdiðimiz basýn açýklamalarýnda taleplerimizi
Yargý çalýþanlarý hakkýnda haksýz ve keyfi soruþturmaortaya koyduk. TBMM'de grubu bulunan partilerin komislar açýlmasýna neden olan, 2802 sayýlý yasanýn 116. Maddeyon üyelerine taleplerimizi içeren dosyalarýmýzý ve hazýrladýsinin kaldýrýlmasýný,
ðýmýz önergeleri ilettik.
Banka promosyonlarýnýn diðer kamu kurumlarýnda ol‘ADALET HÝZMETÝ ÜRETEN BÝR KURUMDA
duðu
gibi hakim ve savcý ayrýmý yapýlmaksýzýn yargý emekADALETSÝZLÝÐE ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ’
çilerine eþit daðýtýlmasýný, promosyon ihalesini Baþbakanlýk
17 Aralýk yolsuzluklarýnýn örtbas edilerek aklandýðý
Genelgesine uygun olarak yapýlmasýný talep ediyoruz.” (HaAnkara'daki Gezi eylemlerinde hedef gözeterek Ethem Sarý-
ber Merkezi)
15
AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý geçtiðimiz haftasonu Olaðan Kongre Süreci
öncesinde mahalle delege seçimlerini gerçekleþtirdi.
Ýskilip AK Parti’de
delege seçimi yapýldý
AK
Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý
geçtiðimiz haftasonu Olaðan Kongre
Süreci öncesinde mahalle delege seçimlerini
gerçekleþtirdi.
Ýlçelerin nüfusuna ve partinin aldýðý oy
oranýna göre belirlenecek olan delege sayýsý
mahalle bazýnda seçimle ilan edilecek.
AK Parti MKYK Kararý çerçevesinde Ýlçe
kongreleri 1 Kasým 2014-31 Aralýk 2015
tarihleri arasýnda yapýlmasý planlanýyor.
Konu hakkýnda kýsa bir açýklama yapan
AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK
Parti’de gerçekleþtirilen kongrelerin herbirinin
demokrasi örneði olduðunu dile getirerek,
“Olaðan kongremiz öncesinde mahalle delege
seçimlerimizi gerçekleþtiriyoruz. Delege
seçimlerini gerçekleþtirerek AK Parti'nin
demokrasiye verdiði önemi göstermiþ ve
demokrasinin parti içerisindeki en güzel
örneðini sergilemiþ oluyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)
Çatma çalýþmalarý inceledi
Ý
skilip Belediye
Baþkaný Recep
Çatma Ebussuud
Okulu, Toprak
Mahsulleri Ofisi
Ýnþaatý, Ýskilip Sanayi
Sitesi, Kuruçay köy
yolu ve onarýmý yapýlan
Þerbetli çeþmesinde
incelemelerde
bulunarak çalýþmalar
hakkýnda yerinde
bilgiler edindi.
Ýnceleme gezisine
Belediye Baþkaný
Recep Çatma'nýn yaný
sýra meclis üyesi
Ahmet Yapacak ve Fen
Ýþleri Müdürlüðü
personeli katýldý.
Ýlk önce Ebussuud
Okulu'nu ziyaret eden
Baþkan Çatma, burada
okula belediye
tarafýndan yaptýrýlan
tuvaletleri inceleyerek
personele çalýþmalarýn
biran önce bitirilmesi
talimatýný verdi. Okul
Müdürü Mustafa Sancý
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, çalýþmalarý yerinde inceledi.
ile de bir süre sohbet
eden Çatma, yanýna
gelen minik
öðrencilerle de
yakýndan ilgilendi.
Daha sonra
Belediye Beton Parke
tesislerine geçen
Çatma, burada Toprak
Mahsulleri Ofisi için
inþaatý devam eden
hizmet ve kantar binasý
hakkýnda yapýlan
çalýþmalarla ilgili
bilgiler aldý.
Sanayi Sitesine de
uðrayan Baþkan
Çatma, esnafla bir süre
sohbet ettikten sonra
sanayi çevresinde
vatandaþlarýn
taleplerini dinledi.
Çatma, son olarak
Kuruçay köy yolunda
bulunan Þerbetli
Çeþmesinin onarým
inþaatýnda çalýþan
iþçileri de ziyaret etti.
(Haber Merkezi)
‘Zorunlu rotasyona
izin vermeyeceðiz’
“Aldýðý her karar ile eðitim sisteðildir. Taslak bu haliyle birbirini çürümimizi kökten deðiþtiren, eðitim çalýten ve birbiriyle çeliþen birçok madde
þanlarýnýn yýllarýn birikimiyle elde ettiiçermektedir.
ði özlük haklarýný gasp eden Bakanlýk,
Eþ durumu özür grubunda, öðtüm öðretmen camiasýna saldýrý teþkil
retmenin kamu personeli olmayan
edecek bir giriþime daha imza atmaya
eþinin ayný ilde 3 yýl kesintisiz sigorhazýrlanmaktadýr” diyen Eðitim-Ýþ Þutalý olmasý þartý atamalarý kilitleyecek
be Baþkaný Ýlhan Yaþar, zorunlu rotasve böylece aile bütünlüðü bozulacakyona izin vermeyeceklerini söyledi.
týr. Ýþsizliðin had safhada olduðu, kaYönetmelikle birlikte rotasyon
yýt dýþý sigortasýz çalýþtýrmanýn yayadý altýnda, hizmet yýlý ve mesleki degýn olduðu bugünkü þartlarda, 3 yýl
neyimi fazla 10 binlerce kýdemli öðretkesintisiz sigortalý olmak çok mümmenin sistemden çýkarýlarak emeklilikün görünmemektedir. Daha önceki
ðe zorlanacaðýný belirten Yaþar, konuyÝlhan Yaþar
yönetmelikteki süre olan 1 yýla tekrar
la ilgili açýklamasýnda þunlarý söyledi;
indirilmelidir. Ayrýca, "öðretmenin eþinin de Ba“Daha önce 652 sayýlý KHK'nin ucu açýk madkanlýkta görev yapýyor olmasý halinde, daha fazla
delerine dayanarak zorunlu rotasyonu öðretmenlere
hizmet ihtiyacý duyulan yere" atamanýn yapýlacak
karþý tehdit unsuru olarak kullanan Bakanlýk, eðitiolmasý örnek olarak eþlerden biri Antalya'da görev
min acil çözüm bekleyen sorunlarý ile ilgilenmek
yapýyorken, diðerinin Hakkari'ye atanmasýna neden
yerine Torba yasayla yine ayný konuyu gündeme
olacaktýr. Eþ durumu özür grubu atamalarý eþlerin
getirmiþtir.
tercihlerine göre deðil, Bakanlýðýn tercihlerine göre
Öðretmenlerimizin isteði dýþýnda rotasyona tayapýlacaktýr. Eðitim çalýþanlarýnýn yýllardýr hizmet
bi tutulmasý sürgün anlamýna gelmektedir ve Baverdiði bir ilden baþka bir ile zorunlu atanmasý aile
kanlýðýn bu tür bir dayatma içine girmesi kabul edidüzenini bozacak, çocuklarýnýn eðitim ve öðretimi
lemez. Bu uygulama ile kavimler göçünden sonrakesintiye uðrayacaktýr.
ki en büyük göç yaþanacak ve büyük bir karmaþa
Yine taslaðýn 42. maddesinde, "Ýl içinde alanve maðduriyet oluþacaktýr. Yüz binlerce öðretmenilarýnda ihtiyaç bulunmayanlarýn atamalarý, bulunmiz ailelerinden ayrýlacak, aile bütünlükleri bozulacak buna baðlý olarak da iþ verimleri düþecektir.
duklarý ilde çalýþýlmasý gereken süre þartý aranmakBöyle bir rotasyon öðretmenlerimizi emekliliðe ve
sýzýn tercihleri doðrultusunda yer deðiþtirme döneistifaya zorlamak demektir.
minde il dýþýna yapýlabilir" denilmekte, böylece il
dýþý rotasyonun da önü açýlmaktadýr.
Yönetici görevlendirmelerinde tam bir kýyým
gerçekleþtiren Bakanlýk, kendi ideolojik hedefleri
Bakanlýðý, eðitimde yaþanan sorunlara yeni
ve yandaþ sendikanýn istekleri doðrultusunda kendi
sorunlar ekleyecek, eðitim emekçileri arasýnda karöðretmen sýnýfýný yaratacaktýr.
þýtlýk yaratarak okullardaki çalýþma barýþýný bozaÖðretmenleri zorunlu rotasyona tabi tutmak
cak, yeni bir kargaþa ortamý yaratacak uygulamayerine, gönüllülük ve tercih esasýna dayalý çözümlardan derhal vazgeçmesi konusunda uyarýyoruz.
ler geliþtirilmeli, hiç kimse kendi isteði dýþýnda çaEðitim-Ýþ olarak öðretmenin kazanýlmýþ haklarýna
lýþtýðý okuldan, çalýþma arkadaþlarýndan ve öðrencisaldýrý anlamýna gelecek zorunlu rotasyon uygulalerinden zorla koparýlmamalýdýr.
masýna karþý her türlü eyleme hazýr olduðumuzu
Öte yandan, öðrenim özründen yer deðiþtirbelirtiyor, eðitim iþ kolundaki tüm sendikalarý birmeye izin vermeyen Bakanlýðýn, taslakta, doktora
likte hareket etmeye çaðýrýyoruz.” (Haber Merkezi)
ve yüksek lisans yapan öðretmenlerin hizmet puanlarýna ek puan verilmesini öngörmesi anlaþýlýr de-
16 PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Best Yazýlým’dan bir ilk
Ç
orum'un tek yazýlým firmasý olan Best Yazýlým,
güçlü kadrosu ile Çorum halkýna, kurum ve
kuruluþlarýna hizmet vermeye devam ediyor.
Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi
No:128'de bulunan ve 2002 yýlýndan bu yana çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Best Yazýlým, 9 odadan
oluþan binasýyla, rahat çalýþma ortamý ve 7 kiþiden
oluþan personeli ile Çorum'da çalýþmalarýný sürdürüyor.
MÜSÝAD Kurucu Üyesi Mustafa Beyoðullarý
ve Genç MÜSÝAD Kurucu Yönetim Üyesi Engin
Avcý'nýn ortaklýðýnda çalýþmalarýn yapýldýðý Best
Yazýlým bir ilke imza atýyor.
3 AYAKLI YAZILIM SÝSTEMÝ
Türkiye'nin sadece MÜSÝAD Çorum Þubesi'nde olan yazýlým ile MÜSÝAD Çorum Þubesi,
Best Yazýlým'ýn hazýrladýðý 3 ayaklý yazýlým sistemi
ile üyelerine daha iyi bir hizmet verecek.
Þubede kullanýlan veri tabanlý ana yazýlým,
web sitesinde yer alan üye bilgi sorgulama sistemi
ve mobil uygulamalardan (Android- ÝOS) oluþan 3
ayaklý yazýlým sistemi birbiri ile entegre çalýþmakta
ve bütün sistem þubede yer alan ana yazýlým ile
kontrol edilebilmekte.
Konu ile ilgili bilgi veren Best Yazýlým yetkililerinden Mustafa Beyoðullarý, yazýlýmla neler yapýlabileceðini anlattý.
Bu yazýlým ile MÜSÝAD üyelerinin kendi aralarýnda daha kolay bir þekilde ticaret yapabileceklerini belirten Beyoðullarý, MÜSÝAD üyelerinin aramak istedikleri sektör, marka veya kiþiyi arama bölümünden rahatlýkla bulabileceklerini söyledi.
Beyoðullarý, sistem ile yapýlacak olan toplantýlara mesaj göndermek yerine mobil uygulama üzerinden üyelerin toplantýya katýlýp katýlmayacaðýnýn
görüntülenebileceðini ifade etti.
ZAMANDAN VE SMS'TEN TASARRUF
Best Yazýlým tarafýndan MÜSÝAD Çorum Þubesi'ne hazýrlanan yazýlým içeriðinde þunlar yer alýyor;
"Ana Yazýlým (Þube Uygulamasý) : Bütün üye
kayýtlarýnýn tutulduðu, üye faaliyetlerinin ve toplantýlarýnýn kayýt altýna alýndýðý, faaliyet ve toplantý
raporlarýný otomatik olarak hazýrlayan, yazýlýmdýr.
Web Üye Bilgi Sistemi : Þube üyelerine sektör, marka, ürün ve faliyet türlerine göre dýþardan
ulaþmak isteyenlerin sorgulama yapabildiði web
uygulamasýdýr. uye.musiadcorum.org.tr linki altýnda çalýþmaktadýr.
Mobil Uygulamalar : MÜSÝAD Çorum Þubesi üyeleri cep telefonuna gelecek onay kodu ile;
toplantý bildirimlerini alabilir, toplantýya katýlýp katýlmayacaðýný geri bildirim yapabilir, þube tarafýndan gönderilen duyuru bildirimlerini alabilir, þube
SMS masrafýndan kurtulur. Üyeler arasý kampanyalarý takip edebilir, kampanya yayýnlayabilir, üye
profil sayfasýnda kendisine ait aidat ödeme hareketlerini takip edebilir.
MÜSÝAD Çorum Þubesi üyesi deðilseniz, þube ile ilgili aþaðýdaki bilgilere ulaþabilirsiniz:
Þube üye listesi,
Üyelerin iletiþim, Sektör, Ürün, Marka ve üyelerin MÜSÝAD içindeki görevlerine göre arama,
Þube ile ilgili haberler,
Genç MÜSÝAD üyeleri,
Þube iletiþim bilgileri
3 MÝLYON ÇÝFTÇÝYE HÝZMET
Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan,
Ziraat Odalarý Birliði'ne baðlý Ziraat Odalarý'na kayýtlý 3 milyon çiftçinin veri tabanýný tutan Best Yazýlým'ýn yaptýðý çalýþmalar kapsamýnda "Ýndirim
kart" ile çiftçiler % 2 indirim ile mazot alýyor.
KURUMLARIN VE FÝRMALARIN ÝÞ TAKÝBÝNE KOLAYLIK
Çorum'da birçok kurum-kuruluþ ve firmalarýn
yazýlým iþlerini üstlenen Best Yazýlým, belediyelere,
devlet kurumlarýna ve firmalara yaptýðý yazýlýmlarla kurumlarýn ve firmalarýn iþlerini hafifletiyor.
Best Yazýlým'ýn Yaðmaksan firmasýna yaptýðý
"Anlýk üretim sistemi" ile Yaðmaksan yetkilileri
üretimleri, makinelerin çalýþma sistemlerini, hangi
makinenin çalýþtýðýný, hangisinin çalýþmadýðýný
canlý takip edebiliyor.
ONLINE MUTAKABAT
Best Yazýlým'ýn ürettiði yeni yazýlýmla Ba/Bs
ve Cari mutabakatlarý artýk webden hýzlý bir þekilde
yapmak mümkün.
Hýzlý mutabakat ile mutabakat evraklarýna harcanan zaman
ve maliyetler minumuma indirilebilir.
Best Yazýlým tarafýndan oluþturulan sistemde bir iki günlük
zamaný alan mutabakat iþleri web
üzerinden sadece 10 dakika içerisinde yapýlabiliyor.
Hýzlý mutabakat iþlerinizi
http://hizlimutabakat.com adresinden kolaylýkla yapabilirsiniz.
(Haber Merkezi)
Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri, Atýl Üzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Gençler çaldý,
yaþlýlar eðlendi
Ç
orum
Güzel
Sanatlar Lisesi
öðrencileri,
Atýl Üzelgün
Huzurevi
Bakým ve
Rehabilitasyon
Merkezi’ni
ziyaret etti.
Geçtiðimi
z Salý günü
yapýlan
ziyarette,
huzurevi
sakinleriyle
hoþsohbet eden
öðrenciler,
çalýp
söyledikleri
türkülerle de
yaþlýlarýn güzel
vakit
geçirmelerini
saðladýlar.
Huzurevi
sakinleri
ziyaretleri ve
sohbetleri için
öðrencilere
teþekkür
ederken, Güzel
Sanatlar Lisesi
öðrencileri
huzurevi
yetkililerine
hediye verdi.
(Haber
Merkezi)
Huzurevi sakinleri ziyaretleri ve sohbetleri için öðrencilere teþekkür etti.
Öðrenciler çalýp söyledikleri türkülerle de yaþlýlarýn güzel vakit geçirmelerini saðladýlar.
Sendika üyelerine
jest yapýyorlar
A
Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði
'Aktif Bebek' battaniyeleri hediye ediyor.
Hediyesini alan ve duygulanan öðretmen Hakan Batan,
sendika yöneticilerine teþekkür etti.
ktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði, sendika üyelerinin yeni doðan bebekleri
için 'Aktif Bebek' battaniyeleri hediye ediliyor.
Çeþmeören YÝBO'da
öðretmenlik yapan sendika üyesi Hakan Batan'ýn
yeni doðan bebeðine hediyesini veren Aktif Eðitimciler Sendikasý Ýl Temsilcisi Adem Yücel, yeni
doðan bebeklerin hayatýn
her alanýnda aktif olmasýný temenni ettiklerini söyledi.
Sendika üyelerinin
acý ve tatlý günlerinde
yanlarýnda olduklarýný belirten Yücel, “Allah’tan
bu evlatlarýmýzýn vatanýný
ve milletini seven, bu
uðurda çalýþan hayýrlý insanlar olmasýný diliyoruz.
Bugün Zeynep bebeðimize de Allah’tan hayýrlar
ihsan etmesini, adý gibi
güzel yaþamasýný diliyoruz.” dedi.
Hediyesini alan ve
duygulanan öðretmen Hakan Batan ise, “Ýlk kez baba oluyorum, Allah bu tatlý duyguyu herkese nasip
etsin. Ama onun yanýnda
ikinci mutluluðum ise
sendikamýzýn mutlu günümüzde yanýmýzda olarak bizi onore etmesidir.
Bu yüzden eþim ve kendi
adýma sonsuz teþekkürlerimi sunarým.” diye konuþtu. (Haber Merkezi)
Huzurevi sakinleriyle hoþsohbet eden öðrenciler, hatýra fotoðrafý çektirdiler.
KPSS cevap
kâðýtlarý eriþimde
K
amu Personel Seçme Sýnavý
(KPSS) ortaöðretim ile ön
lisans soru kitapçýklarý ile cevap
kaðýtlarý eriþime açýldý.
ÖSYM'den yapýlan
açýklamaya göre; 27-28 Eylül'de
yapýlan KPSS ortaöðretim ve ön
lisans sýnavlarýna giren adaylarýn
cevap kaðýtlarýnýn görüntüleri,
adaylarýn kendi cevap kaðýtlarýný
inceleyebilmeleri amacýyla
eriþime açýldý. Adaylar kendi
cevap kaðýtlarýnýn görüntüsüne,
ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden T.C. kimlik
numaralarý ve þifreleri ile
eriþebilecek.
Sýnav sorularýnýn yüzde
10'unu oluþturan ve Temel Soru
Kitapçýðý adý altýnda adaylarýn
ve kamuoyunun bilgisine
sunulan sorular, adaylarýn bu
sorulara verdikleri cevaplarý da
izlemesini ve cevap kâðýdý
üzerindeki iþaretlemelerini
kontrol etmelerini saðlamak
amacýyla eriþime açýldý. Adaylar,
sýnavda kendi cevap kaðýtlarýna
kodladýklarý soru kitapçýðý
numarasýna ve bu kitapçýkta yer
alan sorulara (yayýmlanan yüzde
10) http://skgs.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. kimlik
numaralarý ile eriþebilecek.
Adaylar, sisteme giriþ yaptýktan
sonra, ilgili sýnavý ve
görüntülemek istedikleri soru
numarasýný seçtiklerinde ekranda
soru kökünü, cevap
seçeneklerini ve sorunun doðru
cevabýný görebilecek.
Bu uygulama, adayý
bilgilendirme amacýyla
yapýlýyor. Görüntülenen sayfa
belge niteliði taþýmayacak. Her
türlü deðerlendirmede ÖSYM
sisteminde kayýtlý bilgiler esas
alýnacak.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
Gençlik Merkezi
Genel Kurul yapacak
17
Ç
orum Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde oluþturulan Gençlik Meclisi Genel Kurulu yarýn saat
15.45’te Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleþecek.
Çorumlu gençleri Genel
Kurul’a davet eden Çorum
Gençlik Meclisi Basýn Sözcüsü Savaþ Hoþtaþ, “Çorum
gençliðine hizmet için çýktýðýmýz bu yolda Çorum’daki
genç kardeþlerimizi genel kurulumuzda tanýþmak ve birlikte çalýþmak için genel kurulumuzda davet ediyoruz.
Hep birlikte daha güçlü bir
gençlik için Gençlik Meclisi
Genel Kurulu’nda buluþmak
Savaþ Hoþtaþ
dileðiyle.” (Haber Merkezi)
EKADER Eþya
Bankasý açacak
Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði (EKADER) Eþya Bankasý’nýn açýlýþý yapýlacak.
Yarýn saat 16.00’da dernek merkezinden yapýlacak
açýlýþa tüm Çorum halký davet edildi.
DGS ek yerleþtirme
baþvurularý baþlýyor
D
ikey Geçiþ Sýnavý (DGS) ek yerleþtirme tercih iþlemleri, 24 Ekim Cuma gününden itibaren yapýlabilecek
ÖSYM'den yapýlan açýklamaya
göre, adaylar tercihlerini 24-31 Ekim'de
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak bireysel olarak gerçekleþtirecek.
Yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM’nin
internet sayfasýnda yayýmlanacak.
Adaylara yerleþtirme sonuç belgesi
gönderilmeyecek.
Ek yerleþtirme tercihleri için 10 lira ücret alýnacak. Ek yerleþtirme için
tercih yapmak isteyen adaylar, tercih
ücretini ÖSYM’nin internet sayfasýnda
yer alan "Ödemeler" alanýndan kredi
kartý/banka kartý ile tercih süresi içinde
yatýracak.
Bankalardan tercih ücreti yatýrýlmayacak. Adaylarýn, tercih iþlemlerini
yapmadan önce tercih ücretini yatýrmýþ
olmasý gerekiyor. Yerleþtirme ile ilgili
tablolar ve diðer bilgilere ÖSYM"nin
internet sitesinden eriþilebilecek. Ek
Yerleþtirme için ayrýca bir kýlavuz hazýrlanmayacak. Adaylarýn yükseköðretim
programlarýný tercihleri arasýnda gösterebilmeleri için bu programlarýn koþullarýný karþýlamalarý gerekiyor. Tercihlerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar
süresi içinde tercihlerini deðiþtirebilecek.(AA)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
23 EKÝM
Çorum Adliyesi
2015 Mali Yýlý Çorum
Adliyesi ve Ek Binasý
için malzemesiz 9 kiþilik
temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Ulukavak Mah.
Fatih Cad. No 13 Çorum
Saat: 10.30
***
24 EKÝM
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum Mecitözü ilçesi
Emirbað Ýlköðretim
Okulu onarým inþaatý
yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik
Ýl Müdürlüðü ile baðlý
Sosyal Güvenlik
Merkezleri hizmetlerinin
yürütülmesinde
kullanýlmak üzere
02/01/2015 ile
31/12/2015 tarihleri
arasýnda 254 gün 2 adet
sürücülü binek (sedan)
araç temini hizmet alýmý
iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No:
120
Saat: 10.00
***
Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey
Kampüsü Mühendislik
Fak. yaný Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen
marka Jetta 1.2 TSÝ
105PS CMFRT MAN
tipli, beyaz renkli aracýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2015-2016 yýllarý bir iþçi
ile asansör periyodik
bakým onarým ve servis
hizmetleri hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Saat: 10.00
***
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý
iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý (Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale
Salonu
Saat: 14.00
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
T.C.
ÇORUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
Sayý: 2014/2352 Esas
ÝLAN
Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih:
23/09/2014, Sayý: 2014/2352 Esas, Karar No: 2014/1155
sayýlý kararý ile; Çorum ili , Osmancýk ilçesi, Kuz Köyü
nfs. Kyt.lý, 22540659340 T.C kimlik numaralý Beþir ve
Fadime oðlu KADÝR CIPLAK'ýn soy isminin 'SAÐLAM
' olarak deðiþtirilmesine, bu þekli ile nüfusta tesciline karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 22/10/2014
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basýn: 1060) www.bik.gov.tr
***
3 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Özel Güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk
köyü, Çayýr mevkii, 130
ada no, 22 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk
köyü, Çayýr mevkii, 130
ada no, 20 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve
Ýç Su Ekosistemleri
Biyolojik Çeþitlilik
Envanter ve Ýzleme iþi
hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930
Ada No, l Parsel No,
714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye
Sarayý Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
14 KASIM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel
no, Çoraköz Mevkii
Tatar köyü merkez/
Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde
tarýma uygun taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel
no, Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD)
üyeleri, Amasra, Safranbolu, Karabük ve Bartýn'ý gezdi.
HÜMÖD üyeleri
gezi düzenledi
H
itit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) üyeleri, Amasra, Safranbolu,
Karabük ve Bartýn'ý gezdi.
Dernek baþkaný Ahmet Ölçer'in öncülüðünde
gerçekleþen geziye Hitit Üniversitesi mezunlarý ve
eðitim hayatýna devam eden öðrencileri katýldý.
Öðrencilerin sýnav streslerini atmak, okula motive olmalarýný saðlamak, mezun olanlar ve öðrencilerin kaynaþmasýný saðlamak amacýyla düzenlenen
gezi 3 gün sürdü.
Amasra'nýn Çakraz mevkiinde konaklayan
grup daha sonra Bartýn'a yola çýktý. Grubu, Bartýn
Üniversitesi Ýslami Ýlimler Akademisi Dekaný Prof.
Dr. Yakup Civelek karþýladý. Bartýn Üniversitesi'ni
gezen öðrenciler, buradaki öðrencilerle fikir alýþveriþinde bulundular.
Geçmiþ yýllarda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde öðretim görevlisi olarak görev yaptýðýný
dile getiren Civelek, Çorum'u unutmadýðýný ve Hitit
Üniversitesi'nin yeni kurulmuþ üniversiteler arasýnda hýzla büyüyen bir üniversite olduðunu söyledi.
Bartýn Üniversitesi'nin de yeni bir üniversite
olduðunu belirten Civelek, kendilerinin de üniversite olarak HÜMÖD gibi mezunlar derneði kurmak
istediklerini kaydederek, HÜMÖD Baþkaný Ahmet
Ölçer'den destek istedi. Civelek, köklü üniversitelerin dahi mezunlar derneðinin olmadýðýna dikkat çekerek, HÜMÖD için Ölçer'e baþarýlar diledi.
Ölçer de Bartýn Üniversitesi'ne her zaman her
konuda destek verebileceklerini söyledi.
Ölçer, mezun olan öðrencilerin birikiminin þu
an eðitim gören öðrencilerle paylaþmasýný saðlamak
amacýyla üniversitenin farklý bölümlerinde okuyan
öðrencilerin oluþturduðu grupla düzenledikleri gezinin tek amacýnýn öðrencileri motive etmek olduðunu
belirterek, gezinin gerçekleþtirilmesinde maddi ve
manevi desteklerini esirgemeyen eðitim gönüllülerine teþekkür etti. (Haber Merkezi)
T.C.
ÇORUM
4. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/297 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
l NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 524 Ada No, 27 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 3 Baðýmsýz
Bölüm 1. katta, 3 oda salon mutfak, banyo Ve ve 2 balkondan oluþur. salon ve odalarda yer döþemeleri laminat
parke, ýslak zeminler seramik kaplýdýr, pencereleri PVC iç kapýlar ahþap doðrama, dýþ kapý
çeliktir.kombilidir.elektrik su d.gaz gibi altyapý hizmetleri vardýr.
Adresi
: Bahçelievler malý. melikgazi 1. sk. N:9/3 Çorum
Yüzölçümü
: 120 m2
Arsa Payý
: 24/184
Ýmar Durumu
: imar planý içindedir
Kýymeti
: 140.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler : Anadolubank A.Þ ye ait ipotek vardýr
1. Satýþ Günü
: 16/12/2014 günü 10:00 -10:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 12/01/2015 günü 10:00 -10:05 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu - null null / null
Satýþ þartlarý :
1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý
ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki
beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn
aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarým özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan
tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve
ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet
kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen
alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak
isteyenlerin 2013/297 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.20/10/2014
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1059) www.bik.gov.tr
Masa’nýn perileri kayýpsýz
18 PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Masa Tenisi Bayanlar 2. liginde mücadele eden Çorum Gençlikspor Marmiras’te yapýlan ilk etabýnda
oynadýðý sekiz maçýda kazanarak zirvede yer aldý. Dört etaptan oluþan ligde 15 takým arasýndan ilk dört
sýrayý alan takýmlar 1. lige yükselecek. Gençlikspor Masa Tenisi antrenörü Mesut Kuþgöz hedeflerinin dört
etap sonunda ligi zirvede bitirerek 1. lige yükselmek olduðnu söyledi.
Ç
Gençlikspor Masa Tenisi takýmý Marmaris’te bir maç öncesinde toplu olarak görülüyor
orum Gençlikspor
Masa Tenisi bayan
takýmý 2. lig ilk etap
maçlarýnýn tamamýný kazanarak 1. lige yükselme
yolunda önemli bir adým
attý.
17-19 Ekim tarihleri arasýnda Marmaris’te
yapýlan Masa Tenisi Türkiye 2. Lig ilk etap maçlarýnda antrenör Mesut
Kuþgöz ile birlikte sporcular Öykü Eryücel, Müge Sayar Kýzýl, Aylin Öztürk ve Zeynep Aðaçlýyol’dan oluþan kadrosuyla Gençlikspor 15 takýmlý ligde sekiz maç
yaptý ve hepsinide kazanarak yoluna kayýpsýz
devam eden üç takýmdan
biri oldu.
Gençlikspor bayan
masa tenisi takýmý Marmaris’te yapýlan 1. etap
müsabakalarýnda Bursaspor, Etimesgut Belediyespor, Ýstanbul Arýköyspor, Ankara Büyük
Kolej, Ýstanbul Fatihspor, Kýrþehir Belediyespor, Kýrklareli Trakerspor ve Ankara Mak-San
Otomotivspor takýmlarýný maç vermeden 3-0’lik
skorlarla yenerek ilk etabý zirvede tamamladý.
Ýlk etap sonunda
Çorum Gençlikspor ile
birlikte Amasya Çalýk
Yeþilýrmak Edaþ ve Çukurova Üniversitesi B takýmlarý oynadýklarý sekiz
maçýda kazanarak yollarýna kayýpsýz devam ettiler. Bursa Seramikspor
sekiz maçtan altýsýný kazanarak dördüncü sýrada
yer alýrken Bursaspor,
Trabzon ÝMKB Kýz Teknik ve EML ile Ankara
Görkemspor, Kocaeli önünde
ikinci yarýda çözüldü: 15-27
Gençlikspor Bayan Masa Tenisi takýmý antrenör Mesut Kuþgöz ile birlikte
Etimesgut Belediyespor
beþer galibiyetle sýralandýlar. Ýstanbul Arýköyspor, Ankara Büyük Kolej, Ýstanbul Fatihspor,
Ankara Masader ve
Mardin Gençlikspor takýmlarý üçer galibiyet
alýrken Kýrþehir Belediyespor ve Kýrklareli Trakerspor ikiþer galibiyet
alýrken Kýrklareli gençlikspor ve Ankara Maksan Otomotiv ise sekiz
maçta galibiyet alamadýlar.
Ligde ikinci etap
müsabakalarý 21-23 Kasým tarihlerinde Yalova’da yapýlacak. Dört
etap üzerinden yapýlacak
Masa Tenisi 2. lig müsabakalarýnda son etap Çorum’da yapýlacak. 15 takýmýn müücadele ettiði
ligde dört etap sonunda
ilk dört sýrada yer alan
takýmlar önümüzdeki sezon 1. ligde mücadele etmeye hak kazanacaklar.
Gençlikspor Masa
Tenisi antrenörü Mesut
Kuþgöz takým olarak hedeflerinin önümüzdeki
sezon 1. ligde oynamak
olduðunu belirterek ilk
etapta gösterdikleri performansý son üç etpta da
sürdürerek bu hedeflerine ulaþmak istediklerini
söyledi.
Gençlikspor Baþka-
ný Ýbrahim Baþbölük ise
masa tenisi bayan takýmý
sporcu ve antrenörlerini
ilk etapta gösterdikleri
performanstan dolayý
kutladý ve sezon sonunda 1. ligde mücadele etme hedeflerine ulaþmalarýný diledi. Baþbölük,
kulüp olarak kendilerine
destek veren baþkan
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer ile malzeme desteðinde bulunan sponsorlara teþekkür ederken ligin kalan etaplarýnda
sponsor olacak Çorumlulardan destek beklediklerini sözlerine ekledi.
Bayanlar Bölgesel Hentbol Ligi ikinci etabýnda
Gençlik Görkemspor ilk yarýda baþa baþ götürdüðü
maçta Kocaeli Gençlikspor önünde yaþadýðý sakatlýk
nedeniyle ikinci yarýda tutunamadý.
B
Keskin ve Tabak il
düdüðü Bartýn’da çaldý
artýn’da dün baþlayan Bayanlar Bölgesel Hentbol Ligi ikinci etabýnda
temsilcimiz Gençlik Görkemspor ilk maçýnda Kocaeli Gençlikspor’a ikinci yarýda yenilmekten kurtulamadý: 15-27
Bartýn Ömer Tepesi Spor Salonu’nda oynanan maçta Gençlik Görkemspor, Kocaeli Gençlikspor karþýsýnda
maça oldukça iyi baþladý. Karþýlýklý gollerle geçen maçýn ilk yarýnýn ilerleyen
dakikalarýnda Görkemspor’un etkili ismi
Veda Erdoðan’ýn sakatlanarak oyundan
çýkmasý üzerine Kocaeli Gençlikspor
maçta kontrolü eline geçirdi.
Ýkinci yaýda üstünlüðünü artýran
Gençlik Görkemspor rakibine 27-15 yenilmekten kurtulamadý. Maçta sakatlana-
rak çýkan Veda Erkul maç sýrasýnda hastaneye götürüldü ancak kýrýk olmadýðý
anlaþýlýnca rahat bir nefes alýndý.
Gençlik Görkemspor grubundaki
ikinci maçýnda bugün saat 15.00’de Urla
Belediyespor Gençlikspor ile karþýlaþacak. Grupta temsilcimiz ilk etapta karþýlaþmadýðý dört takýmla Bartýn’da mücadele edecek. Yarýn Lüleburgaz Gençlikspor son gün ise Amasra Belediyespor ile
karþýlaþacak Görkemspor maçlarýný tamamlayacak.
Bartýn’da oynanacak maçlar sonunda grupta ilk dört sýrayý alan takýmlar
önümüzdeki sezon 2. ligde mücadele etmeye hak kazanacaklar.
Alaca zirvedeki yerini korudu
U 15 Liginde dördüncü maçýnýda kazanarak liderliðini sürdüren Alaca Belediyespor
U
B
u yýl C Klasmana yükselen ilimiz hentbol hakemleri Yasir Keskin ve Yasin Tabak ilk görevlerini dün
Bartýn’da yaptýlar.
Bartýn’da dün baþlayan bayanlar bölgesel lig 2.
etap müsabakalarýnda Federasyon Temsilcisi olarak Harun Özek görev alýrken gözlemci olarakta Bursa7dan
Mehmet Akbulut görev yapýyor.
Bölgesel Lig müsabakalarýnda hakem olarak ise
ilimizden Yasir Keskin ve Yasin Tabak ile birlikte Eskiþehir ve Adana’dan Alican Kaya ile Erman Yeþil hakem
olarak görev yapýyorlar.
Yapýlan sýnavlarda baþarýlý olan Yasir Keskin ve
Yasin Tabak klasmanda ilk düdüklerini dün oynanan
maçlarda çaldýlar.
15 liginde dördüncü
hafta maçlarý sonunda Alaca Belediyespor
kayýpsýz olarak yoluna
devam ederek liderliðini
sürdürdü. Ýl özel Ýdarespor’da üçüncü maçýndan
galibiyetle ayrýlmayý baþardý.
Ligde geçtiðimiz
hafta sonu oynanan maçlarda lider Alaca Belediyespor, Çimentospor karþýsýnda aldýðý 7-0’lýk galibiyetle dördüncü maçýndan da üç puanla ayrýlarak liderliðini sürdürdü. Ýl
Cumhuriyet Kupasý Basketbol Turnuvasý’nda ilk maçlar tamamlandý
Gençlik Görkemspor Bartýn’da ilk maçýnda Kocaeli önünde ikinci yarýda farklý maðlup oldu
Baþöðretmen A. Lisesi:82-Ýnönü Anadolu:48
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Dursun Uðral, Ser-
kan Demirdöken .
BAÞÖÐRETMEN ANADOLU
LÝSESÝ : Volkan, Kürþat, Orhan, Arif,
Yaðýz, Kerem, Yakup, Taha, Efe, Berkay,
Þahin, Burak, Zeki.
U 15 Ligi görünümü
Haftanýn Sonuçlarý:
Mimar Sinan Gençlik - Ýl Özel Ýdare
Gençlerbirliði - 1907 Gençlikspor
Ýskilipgücüspor - Osmancýkspor
Alaca Belediyespor- Çimentospor
Sungurluspor - Osmancýkgücüspor
ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ : Bu-
rak Þahinbaþ, Ulaþ, Burak Öztorun,
Mert, Ozan, Furkan Nalçacý, Furkan Özsakaryalý, Oðulcan, Rýza, Çaðdaþ, Zeki.
PERÝYOTLAR :
: 0-4
: 1-1
: 1-2
: 7-0
: 1-6
PUAN DURUMU
1. Periyot: 27-12. 2 Periyot: 27-7
3. Periyot: 15-13, 4. Periyot: 13-16
Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Özel Pýnar’ý ikinci periyottaki oyunu ile geçti
M. Akaydýn Anadolu: 63- Özel Pýnar Anadolu:57
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Dursun Uðral, Ýbra-
him Coþkun .
ÖÐRETMEN
Baþöðretmen Anadolu ilk maçýnda Ýnönü Anadolu önünde farklý galip geldi
çýnda ilk galibiyetini Ýskilipgücüspor’u 2-1 yenerek aldý. Ligde ilk beraberlik ise geçen hafta sonu oynanan Gençlerbirliði ile 1907 Gençlikspor
takýmlarý arasýndaki maçta 1-1’lik sonuçla alýndý.
U 15 Liginde beþinci hafta maçlarý 26 Ekim
pazar günü oynanacak.
Bu hafta sonunun iki zorlu maçýnda ligde ilk beþ
sýrada bulunan Ýl Özel
Ýdarespor - Sungurluspor
ve Osmancýkgücüspor Alaca Belediyespor maçlarý zirveyi þekillendire-
Özel Ýdarespor ise üçüncü maçýnda þampiyonluk
adaylarýndan Mimar Sinan karþýsýnda aldýðý 40’lýk galibiyetle üçüncü
maçýnýda gol yemeden
kazanarak þampiyonluk
yolunda iddiasýný devam
ettirdi.
Geçen hafta ligde
ilk puanlarýný kaybeden
Osmancýkgücüspor ise üç
maçýnýda kazanan Sungurluspor önünde aldýðý
6-1’lik galibiyetle yarýþta
bende varým dedi ve zirve
iddiasýný sürdürdü. Osmancýkspor üçüncü ma-
MUKADDER
AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ : Hamza, Anýl, Yiðit, Utku, Oðuzcan, Elvan,
Oðuzhan, Metehan, Mustafa, Batuhan.
ÖZEL PINAR ANADOLU LÝSESÝ : Nuri, Efe, Mustafa, Furkan, Bekir,
Doðan, Alperen, Salih, Berkan.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 11-1. 2 Periyot: 22-13
3. Periyot: 14-13, 4. Periyot: 16-16
TAKIMLAR
1. Alaca Belediye
2. Ýl Özel Ýdare
3. Osmancýkgücü
4. Mimar Sinan
5. Sungurluspor
6. HE Kültürspor
7. Çimentospor
8. Osmancýkspor
9. Gençlerbirliði
10. 1907 Gençlik
11. Ýskilipgücü
O
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4
G
4
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0
B
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
M
0
0
1
1
1
2
3
2
2
3
4
26 Ekim Pazar :
A
20
19
19
10
13
9
3
3
3
2
1
Y
3
0
5
6
11
10
12
16
8
16
15
Çimentospor - Gençlerbirliði.
1907 Gençlikspor- HE Kültürs por.
Ýl Özel Ýdarespor - Sungurluspor.
Osmancýkgücüspor - Alaca Belediyespor.
Osmancýkspor - Mimar Sinan Gençlikspor.
P
12
9
9
9
9
3
3
3
1
1
0
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝDEAL HOME ELEMANLAR
ARANIYOR
BAYAN ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
* Makina Ressamý ve Makine Mühendisi
* LKS programý kullanabilen
Ön Muhasebe elemaný
* Diksiyonu düzgün Sekreter
* Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný
* Depo Sorumlusu
* Forklift ve Araç Þoförü
0 546 906 41 04-212 09 95
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Fatih POLATTAÞ
Aleattin Mahmut oðlu 30/5/1976 Çorum Balýyakup
Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:3063)
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Eleman Aranýyor
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3034)
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
DEVREN SATILIK
ÝÞYERÝ
Halen faal durumda bulunan gümüþ
taký maðazasý devren satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Hamam Sokak
No: 18
0 532 667 71 70
ELEMAN ARANIYOR
Mobilya Boyahanesinde çalýþtýrýlmak
üzere zýmpara yapabilen, astar
atabilen boyacý ustalarý ve yetiþtirilmek
üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 22 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
* Ahçýlar’da 131 ada, 20 parsel,
1100 m2 içinde evi var.
310.000 TL pazarlýklý
* Ahçýlar’da 127 ada, 68 parsel,
1521 m2 bað satýlýktýr.
480.000 TL pazarlýklý
Mür. Tel: 0 543 564 37 50
(Ç.HAK:2959)
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2989)
Çavdar Sitesinde bulunan,
bakýmlý, anayola cephesi olan
triplex villa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 397 67 45
ÞOFÖR SATILIK BAÐLAR
ARANIYOR
Aðýr ticari araç kullanabilen
Þoför Aranýyor.
Mür. Tel: 0 532 457 64 00
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:3066)
SATILIK VÝLLA
Özyýldýz Isý Mühendislik
Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22
0 532 498 76 48-0 537 285 76 26
(Ç.HAK:3051)
(Ç.HAK:3024)
Otel Pithana karþýsýnda faal
durumda, hazýr müþterisi olan,
saðlýk sorunlarý nedeniyle acil
satýlýk kelepir lokanta.
Mür. Tel: 0 536 848 91 58
Tel: 0 535 401 27 95
0 533 771 08 18
Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar
alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
ÞOFÖR
ARANIYOR
SRC belgesi olan uzun yol deneyimli,
Týr Þoförü aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30 Çorum
Tel: 0 364 213 11 70
SATILIK LOKANTA
MALZEMELERÝ
(Ç.HAK:3016)
DEVREN SATILIK
LOKANTA
(Ç.HAK:2985)
TUNÇ AMBALAJ Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2
Ýrtibat Tel: 213 55 89 - 213 55 90
KÝRALIK
VÝLLA
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Binevler Çavdar Sitesi’nde
(Ç.HAK:3045)
ELEMAN
* Ön muhasebede görev yapacak LKS. deneyimi olan
bay ve
* Paketleme makinalarýnda çalýþacak, Endüstri Meslek
lisesi makine, torna, motor veya elektrik eletronik bölümü
mezunu eleman alýnacaktýr.
Yukarýda belirtilen bölümlerde çalýþacak, B sýnýfý sürücü
belge sahibi, askerlik hizmetini tamamlamýþ ve 30 yaþýný
geçmemiþ adaylarýn aþaðýdaki adrese þahsen
müracaatlarý rica olunur.
Medikal’de çalýþmýþ, tecrübesi
olan bay-bayan elemanlar
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 537 712 76 32
(Ç.HAK:3048)
(Ç.HAK:3052)
Plastik iþinde çalýþtýrýlmak
üzere Bay-Bayan eleman
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 542 550 96 07
Masa, sandalye, mutfak
malzemeleri, temiz, sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:3023)
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 68/D
(Adliye Lojmanlarý Karþýsý)
0 530 242 66 33
Bay-Bayan
Bay-Bayan SATILIK LÜKS
Eleman Aranýyor Elemanlar Aranýyor DAÝRELER
(Ç.HAK:3049)
(Ç.HAK:1589)
% 50 indirim
Arya Et-Tavuk’da çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli Kasap Ustasý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3061)
Anadolu Apart Kýz Yurdu
Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü)
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu 10. km’de anayola
cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
(Ç.HAK:3058)
(Ç.HAK:3056)
Bilgisayar kullanmasýný bilen,
ön muhasebe bilgisine sahip
bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:3039)
MODA GELÝNLÝK EVÝ
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
Eleman Aranýyor SATILIK DÜKKAN Kasap Ustasý
Aranýyor
ve ARSA
ÇÝÐDEM
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
Þahin Boya San. Tic. Ltd. Þti.
K.S.Sitesi 1. Cad. No: 45 Tel: 234 86 66
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý,
Borvekci, Azdýrmacý Ustalarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3062)
(Ç.HAK:3067)
Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle halen faal
durumda olan yeri ve konumu güzel hazýr
müþteri potansiyeline sahip UYGUN
FÝYATA devren satýlýk fast food
Tercihen 4 yýllýk iþletme mezunu, diksiyonu
düzgün, pazarlama departmanýnda
çalýþtýrýlmak üzere D sýnýfý ehliyeti olan,
seyahat engeli olmayan bay eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:3065)
(Ç.HAK:3012)
Devren Satýlýk Eleman Aranýyor ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Fast Food
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor SATILIK ÝÞYERÝ
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3019)
Türk Bayraðý Kanunu'na göre Türk bayraðýna sözle, yazý
veya hareketle veya herhangi bir þekilde hakaret edilemeyeceði, saygýsýzlýkta bulunulamayacaðý belirtilerek, "Bayrak yýrtýlamaz, yakýlamaz, yere atýlamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanýlamaz. Bu Kanuna ve tüzüðe aykýrý fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruþturma yapýlýr. Bu Kanuna ve çýkarýlacak tüzüðe aykýrý olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktýr. Bu yasaða aykýrý olarak yapýlan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatýlýr. Bu Kanun hükümlerine aykýrý davranýþta bulunanlara, fiilleri suç oluþturmadýðý takdirde
mahalli mülki amir tarafýndan Kabahatler Kanununun 32'nci
maddesi uyarýnca idarî para ceza verilir." deniliyor.(CÝHAN)
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0364 666 16 69
CEP TEL : 0533 926 7757
(Ç.HAK:3020)
KANUNA AYKIRI DAVRANIÞTA BULUNANLARA
ÝDARÝ PARA CEZASI
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3060)
(Ç.HAK:3022)
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, 81 Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne 'Türk Bayraðýnýn Korunmasý' baþlýklý bir genelge gönderdi.
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý imzasý gönderilen genelge de, Türk Bayraðý Kanunu ve Türk Bayraðý Tüzüðü'nde yer
alan hükümlere uyumadýðý yönünde bakanlýða duyumlar geldiði kaydedildi.
Milli Eðitim Bakanlýðý 'Türk Bayraðýnýn Korunmasý' baþlýklý bir genelge yayýmladý. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn
imzasý ile 81 Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne gönderilen genelge
de, Türk Bayraðý Kanunu ve Türk Bayraðý Tüzüðü'nde, Türk
bayraðýnýn þekli, yapýmý ve korunmasý ile ilgili esas ve usullerin belirlendiði belirtildi.
Bayraðýn, nerelerde daimi olarak çekilmeyeceði, hangi
kapalý yerlere konulacaðý, nerelere fon olarak katýlacaðýnýn tüzükte belirlendiði kaydedilen genelge de, "Türk Silahlý Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandýralý ticaret gemilerinde
Bayrak çekme ve indirme zamanlarý ile bayrak çekilirken ve indirilirken yapýlacak törene iliþkin hususlar da Tüzükle belirlenmiþtir." denildi.
Türk Bayraðý Kanunu'nun 7. Maddesi'nde Türk bayraðýnýn, yýrtýk, sökük, yamalý, delik, kirli, soluk, buruþuk veya layýk
olduðu manevi deðeri zedeleyecek herhangi bir þekilde kullanýlamayacaðýnýn yer aldýðý vurgulanan genelge de, "Resmi yemin
törenleri dýþýnda her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basýlan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eþyaya Bayraðýn þekli yapýlamaz. Elbise veya uniforma þeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teþekkül, dernek, vakýf ve tüzükte belirlenecek kamu
kurum ve kuruluþlarý dýþýnda kalan kurum ve kuruluþun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas
veya fon teþkil edecek þekilde kullanýlamaz. Türk Bayraðýna
sözle, yazý veya hareketle veya herhangi bir þekilde hakaret
edilemez, saygýsýzlýkta bulunulamaz. Bayrak yýrtýlamaz, yakýlamaz, yere atýlamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanýlamaz.
Bu Kanuna ve tüzüðe aykýrý fiiller yetkililerce derhal önlenir ve
gerekli soruþturma yapýlýr. Hükümleri yer almaktadýr." ifadeleri yer aldý.
Gerek kanun gerekse tüzükte yer alan hükümlere uyumadýðý yönünde bakanlýða duyumlar geldiði anlatýlan genelge de
þu ifadeler yer aldý: "Bu itibarla Türk Bayraðý Kanunu ve Türk
Bayraðý Tüzüðü'nde yer alan amir hükümlere riayet edilmesi
konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim."
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
Okullara ‘Türk bayraðý’ genelgesi
19
Bay-Bayan garson ve paketçi
elemanlar alýnacaktýr.
Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey
Cad. 36/B (Ýþbank yaný)
Tel: 223 19 19
Zafer Ediþ yýllar sonra
Kýlýçcýoðlu’nda
Ýlhan Aþkýn’a önemli davet
26-29 Ekim tarihlerinde Antalya’da yapýlacak olan ‘Federasyonlar
boyutuyla Türk sporunun geleceði’ çalýþtayýna ilimizden Tekvando
milli takým antrenörü Ýlhan Akþýn davet edildi.
Yýllar önce Kültürspor’da kaleci olarak o dönem amatör maçlarýn
oynandýðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’na bu kez izleyici olarak gelen
Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekili hemþehrimiz Zafer Ediþ gerek maç
öncesi gerekse maç sonunda tanýdýklarý ile hasret giderdi.
Ç
orum amatör kulüplerinden Kültürspor’da kaleci olarak futbol oynayan
daha sonra Üniversite döneminde ayrýlan ve halende Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekili olarak görev yapan Zafer
Ediþ yýllar sonra Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
Stadý’na gelerek maç izledi.
Stadýn toprak saha olduðu ve amatörlerin maçlarýný oynadýðý dönemde bu
sahada futbolcu olarak sahaya çýkan Zafer Ediþ, dün oynanan Çorum Belediyespor - Adliyespor maçýný izlemek üzere
kafile baþkaný olarak Adliyespor ile birlikte Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’na
G
ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan 26-29
Ekim tarinlerinde Antalya Belek’te yapýlacak olan ‘Federasyonlar boyutuyla Türk
sporunun geleceði’ konulu çalýþtaya ilimizden
tekvando milli takým antrenörü Ýlhan Aþkýn
davet edildi.
Bakanlýk tarafýndan Türkiye’de mevcut
Federasyon baþkanlarý ile birlikte teknik konularda bir teknik ismin çaðrýldýðý çalýþtaya
Tekvando branþýnda Ýlhan Aþkýn davet edildi.
Tüm Federasyon’lardan temsilcilerin katýlacaðý çalýþtayda 2016 ve 2020 Olimpiyatlarý ve
sonraki hedefleri belirlenecek.
Ýlhan Aþkýn böylesine önemli bir göreve
davet edilmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek Devlet Sporcusu ünvanýna sahip
geldi. Beraberinde Adliyespor Baþkaný
ve ayný zamanda Cumhuriyet Savcýsý
Hakan Yüksel, Cumhuriyet Savcýsý Alper Türközmez ile hakim Çetin Durak
da maçý izlemek üzere Çorum’a geldiler.
Zafer Ediþ karþýlaþma öncesinde ve
sonrasýnda Çorumlu tanýdýklarý ile sohbet etme ve hasret giderme imkaný buldu. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül ile birlikte maçý izleyen Ediþ, maç
sonunda bir tarafta memleketinin takýmý
diðer tarafta ise çalýþtýðý kurum takýmýnýn berabere bitmesinden mutlu olarak
Çorum’dan ayrýldý.
ilimizdeki tek teknik adaml olarak milli takýmla 2009 yýlýnda kazandýklarý takým Dünya
Þampiyonluðu ve üç Avrupa Þampiyonluðunun bu davette çok önemkli olduðunu söyledi.
Aþkýn, böylesine önem bir göreve davet
edilmekten dolayý gurur duyduðunu belirterek
‘Bu çalýþtayda Türk sporunun ve tekvando
branþýnýn sorunlarýný ve çözüm yollarýný en iyi
þekilde temsil edeceðiz. Beni bu göreve layýk
gören herkese çok teþekkür ediyorum. Son üç
Olimpiyatta madalya getiren bir branþýn teknik adamý olarak Olimpiyat yolunda Türk sporunun sorunlarýný dle getirerek çözüm yollarý
konusunda görüþlerimizi dile getireceðiz’ dedi.
PERÞEMBE 23 EKÝM 2014
Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekili hemþehrimiz Zafer Ediþ maçý Baþkan Gül ile izlerken
Rezalet futbol kötü sonuç
Çorum Belediyespor 11. dakikada 2-0 öne geçtiði Adliyespor maçýnda inanýlmaz kötü bir futbol
oynadýðý ve hiç mücadele etmediði karþýlaþmayý 2-2 berabere kapatarak beraberlik serisini
sürdürdü. Çok formsuz isimler ordusuna dönen Çorum Belediyespor’da hala ayný isimlerde ýsrar
edilmesi kýrmýzý siyahlý takýmýn geleceði açýsýndan kaygýlarý artýrýyor.
Ç
maçta Adliyespor önünde futbol oynamadan iki
tane duran toptan savunma oyuncularýnýn attýðý
iki golle maçta 2-0 üstünlüðü yakaladý.
2-0’lýk galibiyete
raðmen topa sahip olamayan, birbirlerine pas
atmayan, topu bulanýn
ceza sahasý dýþýndan kaleyi görmeden þut attýðý
maçýn bu dakikalarýnda
orum Belediyespor
11. dakikada 2-0 öne
geçtiði maçta Adliyespor
ile 2-2 berabere kalýrken
gerek ortaya koyamadýðý
futbol gerekse verdiði
mücadele sonunda sahadan 2-2’lik beraberlik ve
bir puanla ayrýldý. Sahasýnda oynadýðý son iki
maçtan beraberlikle ayrýlan Belediyespor mutlak
kazanmak için çýktýðý
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Çorum Belediyespor - Adliyespor
Batman Petrolspor - Çatalcaspor
Sebat Proje - Kýrýkhanspor
: 1-1
Tutap Þekerspor - Darýca Gençlerbirliði
Zonguldak Kömür - Tire 1922spor
Kýzýlcabölükspor - Manavgatspor
Gaziosmanpaþa - Niðde Belediyespor
Bursa Nilüferspor- Ýstanbulspor
: 2-2
: 1-0
: 0-1
: 3-0
: 1-2
: 1-2
: 1-0
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Zonguldakspor
2 Manavgatspor
3 Tuzlaspor
4 Ýstanbulspor
5 Tire 1922
6 Darýca Gençler
7 Adliyespor
8 Niðde Belediye
9 Bursa Nilüfer
10 Kýrýkhanspor
11 Çorum Belediye
12 Kýzýlcabölük
13 Çatalcaspor
14 Batman Petrol
15 Akçaabat FK
16 Tutap Þekerspor
17 Gaziosmanpaþa
18
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
5
5
5
4
4
3
4
4
2
3
2
3
2
2
1
1
0
0
3
2
2
2
2
5
1
1
6
3
5
1
2
1
3
1
2
0
0
1
1
2
2
0
2
3
0
2
1
4
4
4
4
6
6
8
12
16
15
11
15
6
15
12
10
11
8
8
8
8
6
6
3
0
4
5
7
4
9
2
10
9
5
7
7
10
10
13
12
20
12
24
Gelecek hafta maç programý:
25 Ekim Cumartesi :
Tuzlaspor - Batman Petrolspor
26 Ekim Pazar :
Niðde Belediye - Çorum Belediye.
Adliyespor - Bursa Nilüferspor.
Ýstanbulspor - Kýzýlcabölükspor.
Kýrýkhanspor - Zonguldak Kömürspor.
Çatalcaspor - Gaziosmanpaþa.
Darýca Gençlerbirliði- Tire 1922.
Manavgatspor - Sebat Proje Trabzon
18
17
17
14
14
14
13
13
12
12
11
10
8
7
6
4
2
0
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................4
Eray ..............................4
Ýmam ............................5
Akýn..............................5
Sefa Akýn......................3
(36. dk. Kývanç ...........3)
Nedim...........................5
Furkan ..........................4
(72. dak. Oðuzhan ......3)
Turgay ..........................3
Murathan......................4
A. Buðra.......................3
(72. dak. Burak ...........3)
Çaðlar...........................3
ADLÝYESPOR
Yasin.............................5
K. Hakan ......................5
Abdulsamet ..................6
Harun............................5
Hüseyin ........................5
Ýsmail............................5
Emre.............................3
(46. dak. Azem ...........4)
Murat Almýþ .................6
(90. dk. Mehmet ...........)
Murat Serbest...............5
(79. dak. Eren Can........)
Canberk........................5
Turan ............................5
STAT : Dr. Turhan Kýlýçccýoðlu.
SARI KART: Ýmam, Nedim, Furkan (Çorum
Belediyespor), Ýsmail, Emre, Canberk (Adliyespor).
GOLLER : 6. dak. Ýmam, 11. dak. Akýn (Çorum
Belediyespor), 20. dak. Murat Almýþ, 71. dak.
Abdulsamet (Adliyespor).
HAKEMLER : Erkan Yurtsever, Gürcan Çalýþkan,
Çaðlar Yýldýz
gelen ilk gol bir anlamda
Belediyespor için bir
uyarý oldu. Savunmada
ters kademelerle baþarýlý
iþler yapan Sefa Akýn’ýn
sakatlanarak oyundan
çýkmasýyla
savunma
dengeside bozulan Belediyespor kalan bölümde
futbol adýna olumlu hiç
bir þey ortaya koyamadý.
Ýlk yarýyý 2-1 önde
tamamlayan Çorum Be-
lediyespor’un ikinci yarýda toparlanmasý beklenirken malesef yine inanýlmaz pas hatalarý ve
hepsinden önemlisi hiç
mücadele etmeyen bir
forvet orta saha elamanlarý karþýsýnda kýrmýzý siyahlý takým rakiple baþa
baþ kalmaya baþladý.
Teknik Heyetin topa sahip olamayan hücumda
hiç bir varlýk göstereme-
yen isimler yerine tercihini bir kanat ve orta saha oyuncusundan yana
kullanýnca sonuç kaçýnýlmaz oldu.
Rakibin etkili atak
geliþtirmesede topa sahip
olduðu anlarda kaleci
Fatih’in hatasýndan kazanýlan en direk atýþýntan
beraberlik golünü bulan
Adliyespor kalan bölümde kelimenin tam anlamýyla yerden kalkmadý.
Öyleki bir pozisyonda
kendini yere atan futbolcuya tepki olarak dýþarý
atýlan topu rakibe verme-
2-2
yerek oyuna soktu.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sezon baþýnda en
büyük iki gol umudu olarak transfer edilen Çaðlar ve Turgay’ýn inanýlmaz kötü futbollarý ve
bencillikleri yanýnda iki
kanat oyuncusu Buðra ve
Kývanç’ýn hiç bir þekilde
savunmaya katký vermemeleri maçýn sonucuna
direk etki eden faktörlerdi. Birde buna orta sahada Furkan ve Nedim’in
inanýlmaz kötü bir futbol
ortaya koymalarý sonucunda Belediyespor sahasýnda çok önemli iki
puaný daha kaybederek
sahadan 2-2 beraberlikve
bir puanla ayrýlarak sekizinci maçýnda beþinci
beraberliðini aldý.
MAÇTAN
DAKÝKALAR:
5. dakikada orta
alandan Turgay’ýn pasýnda sað kanattan hareketlenen Buðra topun geliþine sert bir orta yaptý savunmada Hasan’ýn ters
vuruþunda top üstten
kornere gitti.
6. dakikada sol kanattan Turgay’ýn pasýnda
Furkan ceza yayý dýþýndan sert vurdu kaleci Yasin son anda köþeden
kornere çeldi. Korner atýþýný Murathan kullandý
arka direkte iyi yükselen
Ýmam kafayla topu Adliyespor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi.
11. dakikada ceza
sahasý dýþýndan kazanýlan serbest atýþý Turgay
kullandý sert vuruþunda
top üst direðin içine çarparak oyun alanýna geldi
dönen topu iyi takip eden
Akýn çizgi üzerinden kafayla tamamladý ve takýmýnýn ikinci golünü Adliyespor aðlarýna göndererek maçýn ilk dakikalarýnda takýmýný 2-0 öne
geçirdi.
20. dakikada konuk
Adliyespor elini kollunu
sallayarak ilk golünü
buldu. Bu dakikada orta
alandan atýlan topla
Ýmam ve Murat hareketlendi rakibine göre avantajlý durumdaki Ýmam rakibine müdahele etmek
yerine eþlik edince bu
futbolcu sýyrýldý çaprazdan kaleci Fatih ile karþý
karþýya kaldýðý andan
uzak kale direðine gönderdiði topla skoru 2-1
yapan golü attý.
22. dakikada sol kanattan kullanýlan uzun
taç atýþýnda Nedim ön direkte kafayla aþýrdý Çaðlar kafayý vurdu top üstten auta gitti.
Ýlk yarýnýn kalan
bölümünde iki takýmýnda
çabasý sonuç vermeyince
soyunma odasýna Belediyespor 2-1 önde girdi.
58. dakikada ani geliþen Belediyespor ataðýnda Furkan orta alandan kaptýðý topla hareketlendi saðdan hareketlenen Buðra’nýn önüne
mükemmel bir pas gön-
derdi bu futbolcu topla
ceza sahasýna girdi ancak
çok kötü vurdu ve yandan farklý auta gönderdi.
71. dakikada Adliyespor beraberlik golünü
buldu. Bu dakikada kaleci Fatih elinde topu fazla
tutuðu gerekçesiyle maçýn hakemi ceza sahasý
içinden endirek atýþ verdi. Atýþta Adliyespor’dan
bir futbolcu dokundu
Abdulsamet havaya sýçrayan barajýn ayaklarýnýn
altýndan bir vuruþla topu
Belediyespor aðlarýna
göndererek skoru 2-2 yapan golü attý.
82. dakikada sað
kanattan Eray’ýn yaptýðý
ortada Çaðlar yayýn üzerinde kafayý vurdu top
yandan az farkla auta gitti.
87. dakikada sol kanattan Murathan’ýn kullandýðý uzun taç atýþýnda
Nedim’in aþýrdýðý top savunmadan sekti penalto
naktasý üzerinde Oðuzhan önünde bulduðu topa
sert vurdu top yan direðe
çarparak auta gitti.
90. dakikada sað
kanattan Kývanç’ýn ortaya çýkardýðý topa Burak
geliþine sert vurdu top
üstten auta gitti.
Maçýn kalan bölümünde Belediyespor’un
çabasý sonuç vermeyince
karþýlaþma 2-2 berabere
biterek Belediyespor beraberlik sayýsýný beþe çýkardý.
Download

23 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi