"Siyasi partiler
demokrasinin aracýdýr"
Kýrsal turizme
açýlan köy sayýsý
artmalý
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, eko turizm ve
köy turizm olarak da adlandýrýlan kýrsal turizm dünyada giderek ön plana çýkan turizm türü
olduðunu bildirerek, "Fransa, Ýtalya, Ýspanya, Ýngiltere ve Almanya gibi ülkeler
kýrsal turizmden büyük paralar kazaný- SAYFEA
4’T
yor. Fransa, kýrsal turizmde dünyada
yüzde 11 pay alýyor" dedi.
Vali Sabri Baþköy, partilerin de makamlarýn da bir araç olduðunu ifade ederek, esas olanýn millete hizmet etmek
olduðunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Mer- SAYFA
TE
kez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin ile MHP il ve ilçe yönetici- 5’
leri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.
Þemsi
Bayraktar
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
Baðcý, Dodurga
Osmancýk
yolunu inceledi
Ceylan'dan 15 bininci
öðrenciye jest!
YEDAÞ'tan
elektrik
kesintisi
Milletvekili Cahit Baðcý, yapým
çalýþmalarý devam eden Dodur- SAYFA
E
ga-Osmancýk yolunda incele- 3’T
melerde bulundu.
"Huzurumuz için
birlikte çalýþmalýyýz"
40 KURUÞ
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür
etti.
Rektör Alkan'ýn göreve ilk baþladýðýnda Hitit Üniversitesi'nin öðrenci sayýsýnýn 8 bin 200 olduðunu þimdi ise 15 bini geçtiðini dile getiren
Ahmet Sami Ceylan, "Üniversitenin öðrenci sayýsý 3 yýlda yüzde 60
A
arttý. Bunda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.
SAYF
3’TE
Ahmet Sami Ceylan
Yeþilýrmak
Elektrik Daðýtým
A.Þ. bakým ve onarým
çalýþmalarý nedeniyle
elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saat
ve etkilenecek yerler þöyle:
04.08.2014 tarihinde 09.0016.00 saatleri arasýnda: Düvenci Beldesi, Karaaðaç,
Palabýyýk, Pancarlýk, Kavacýk, Elmalý, Çomarbaþý,
Kuþþasaray...
A
SAYF
5’TE
Çorum'da kaç Suriyeli var?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný
Av. Bekir Çetin ile yönetim kurulu üyeleri Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette konuþan Erkan Tarancý,
"Çorum'un huzuru için hep beraber
A
SAYF
çalýþmalýyýz. Bulunduðumuz coðrafya 5’TE
çok güzel bir coðrafyadýr. Güzel þeyleri hak ediyoruz. Büyük bir milletiz.
Ýçiþleri Bakanlýðý Türkiye'deki Suriyeli sayýsýný 1 milyon 385 bin olarak açýkladý. Ýstanbul, 330 binle Suriyelilerin en çok yaþadýðý kent olurken, Gaziantep 220 binle ikinci sýrada yer aldý. Toplum Güvenliði Uzmaný Ercan Taþtekin, Suriyeli zanlýlarý
yakalamak için 'Suriyeli polis'lerin olmasý gerektiðini söyledi. Haber Türk'ün
haberine göre Çorum'da ise 250 Suriyeli bulunuyor.
Gazetenin konu ile ilgili haberi þöyle:
"Ýçiþleri Bakanlýðý, Suriye'deki iç savaþtan kaçýp Türkiye'ye sýðýnan Suriyelilerin sayýsýnýn 1 milyon 385 bini bulduðunu açýkladý.
A
SAYF
3’TE
Gençlik Karavaný Çorum'a uðrayacak
Osmancýk'ta
Ýnal
Köyü Derneði (ÝNDER)
tarafýndan düzenlenen Kültür Þenliði yoðun ilgi gördü.
Ýnal Köyü Mesire alanýnda
düzenlenen þenliðe Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ve ÇORDEF Baþkan Yardýmcýsý
Mustafa Urhan'ýn yaný
A
sýra ilçe merkezinden SAY’TFE
4
ve çevre köylerden yüzlerce vatandaþ katýldý.
Devlet Planlama Teþkilatý, Avrupa Birliði Eðitim
ve Gençlik Programlarý
Merkezi Baþkanlýðý Türk Ulusal
Ajansý tarafýndan desteklenen ve
S&G Gençlik Grubu tarafýndan
projelendirilen "Sen Orada
Gençlik Burada Gençlik KaFA
ravaný" Projesi kapsamýnda SA’YDE
2
gençlik karavaný Çorum'a da
uðrayacak.
Yanan araçtan son anda kurtuldu
SAYFA 5’TE
Ýnal köyü Kültür
Þenliðine ilgi
yüksek oldu
Osmancýk'ta yasak hap operasyonu
SAYFA 5’TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
2
Gençlik Karavaný
Çorum'a uðrayacak
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:45
05:30
12:54
16:45
20:05
21:41
02.08.2014
8. Ay, 31 Gün,
31. Hafta
Kalbin Allahü teâlâdan
baþkasýna meyletmesi, Allahü
teâlânýn azâbýný çabuklaþtýrýr.
Abdullah Mürteiþ "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
GÜLÜÞLERÝM
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Devlet Planlama Teþkilatý, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi
Baþkanlýðý Türk Ulusal Ajansý tarafýndan
desteklenen ve S&G Gençlik Grubu tarafýndan projelendirilen "Sen Orada Gençlik
Burada Gençlik Karavaný" Projesi kapsamýnda gençlik karavaný Çorum'a da uðrayacak. Gençlik karavanýnýn 1 Aðustos-30
Eylül 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtireceði Türkiye turuna Ankara'dan start verildi. Yurtdýþý AB Gençlik Projelerine Karavan'a dokunan 3 kiþi gönderilecek.
Gençlik karavaný Kýrýkkale'den sonra
Çorum'a gelecek. Uður ÇINAR
Albaraka Türk Katýlým Bankasý yöneticileri,
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret etti.
Müracaat: 0532 371 56 09
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Model
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,151
2,883
STERLiN 3,618
JPY YENi 0,208
2,152
2,884
3,619
0,209
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
MURAT ECZANESÝ
TEL:226 68 05
GÖKMEN ECZANESÝ
TEL:777 04 77
BULUT ECZANESÝ
TEL: 223 00 99
YÜKSEL ECZANESÝ
TEL: 225 63 22
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2848 02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Fiat
Fatih Ortakçý
Hamdi Ünal
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Özgür kuþlar
Merdivenden çýkmýþçasýna
Yorgun düþlerim ve en az aþkýn kadar
Sahte artýk
Gülüþlerim.....
Albaraka Türk Katýlým Bankasý Çorum Þube Müdür Yardýmcýsý Adem Yönden'in de hazýr bulunduðu ziyarette Çorum Þube Müdürü
Ümit Baþaran, Emniyet
Müdürü Tarancý'ya yeni
görevinde baþarýlar diledi. Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý da,
ziyarette
duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, konuklarýna teþekkür etti.
Haber Servisi
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: 0505 234 66 89
Boyun kadar konuþuyorum.
Gülüþün kadar susuyorum
Ellerin gibi dokunuyorum artýk
Dudaklarýn gibi öpüyorum
Ve gözlerin gibi özlüyorum
Kaþýný çatmalarýn kadar
Albaraka Türk'ten Tarancý'ya tebrik
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Sevdiðim kadar kýrýyorum artýk kalbimi
Hatýrladýðým kadar
Yýrtýyorum fotoðraflarý.
Saçlarýmý okþadýðýn kadar seviyorum
kendimi
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Muhabirler
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
3
Ceylan'dan 15 bininci
öðrenciye jest!
AK Parti Ýl Genel
Meclisi Grubu toplandý
AK Parti Ýl Genel Meclisi aðustos ayý grup toplantýsýný dün yapýldý. Parti binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile meclis üyeleri katýldý.Toplantýnýn basýna açýk bölümünde konuþan AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ramazan'da programlar yaptýklarýný ifade ederek bu programlarda kendilerine destek
olanlara teþekkür etti.
Ramazan ayýnýn siyasi açýdan verimli geçtiðini dile getiren Ceylan, "10 Aðustos Pazar günü yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde siyasi açýdan Ramazan ayý bereketli geçti" dedi. Ceylan'ýn deðerlendirmesinin ardýndan
toplantý basýna kapalý olarak devam etti.
Fatih AKBAÞ
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan'a baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti.
Rektör Alkan'ýn göreve ilk baþladýðýnda Hitit Üniversitesi'nin öðrenci sayýsýnýn
8 bin 200 olduðunu þimdi ise 15 bini geçtiðini dile getiren Ahmet Sami Ceylan,
"Üniversitenin öðrenci sayýsý 3 yýlda yüzde 60 arttý. Bunda emeði geçen herkese
teþekkür ediyorum" dedi.
Ceylan, Hitit Üniversitesi'ne kayýt
yaptýracak 15 bininci öðrenciye bir Çorumlu olarak tablet bilgisayar hediye edeceðini açýkladý.
Hitit Üniversitesini tercih eden öðrencilerin yüzde 65'inin dýþarýndan geldiðini
geri kalan yüzde 35'inin ise Çorumlu olduðunu dile getiren Ceylan, "Bu rakamlarda Hitit Üniversitesinin tercih edilen bir
üniversite olma yönünde ilerlediðinin göstergesidir.
Rektör Alkan göreve geldiðinde kampus sorunu vardý þimdi ise iki tane kampus
yerimiz iþaretlendi. Saðlýk dýþýnda ki bölümler Kuzey Kampüsüne taþýnacak" þeklinde kaydetti.
Üniversitenin bölümlerinin doluluk
oranýnýn yüzde 98 olduðunu kaydeden
Ceylan, "Doluluk oranýnýn yüksek olmasý
sevindiricidir. Önümüzde ki yýllarda öðrenci sayýsý 25 bine çýkacak. Þu an Gazi
Üniversitesinde eðitim gören Týp Fakültesi
öðrencileri bu dönem deðil de bir sonra ki
dönemde Çorum'da eðitim görmeye devam edecekler" dedi.
Fatih AKBAÞ
"MHP'liler Ýstiklal
Marþý'ný bilmeyen birisine
nasýl oy verecek?"
Çorum'da kaç Suriyeli var?
Ýçiþleri Bakanlýðý Türkiye'deki Suriyeli sayýsýný 1 milyon
385 bin olarak açýkladý. Ýstanbul, 330 binle Suriyelilerin en
çok yaþadýðý kent olurken, Gaziantep 220 binle ikinci sýrada
yer aldý. Toplum Güvenliði Uzmaný Ercan Taþtekin, Suriyeli zanlýlarý yakalamak için 'Suriyeli polis'lerin olmasý gerektiðini söyledi. Haber Türk'ün haberine göre Çorum'da ise
250 Suriyeli bulunuyor.
Gazetenin konu ile ilgili haberi þöyle:
"Ýçiþleri Bakanlýðý, Suriye'deki iç savaþtan kaçýp Türkiye'ye sýðýnan Suriyelilerin sayýsýnýn 1 milyon 385 bini bulduðunu açýkladý. Suriyelilerin en fazla yaþadýðý þehirse Ýstanbul
oldu. Ýstanbul'daki Suriyelilerin, nüfusu 335 bin olan Sarýyer
Ýlçesi'ne yaklaþtýðý ve 330 bini bulduðu görüldü. Ülke genelinde en fazla Suriyeli nüfus yoðunluðuysa sýðýnmacý kamplarýnýn bulunduðu Gaziantep'te saptandý. Bu kentteki Suriyeli sayýsý 220 bin olarak belirlenirken, Erzincan, Giresun,
Gümüþhane, Kastamonu, Sinop, Tunceli, Bayburt, Ardahan
ve Iðdýr'ýn aralarýnda bulunduðu 9 kentte Suriyeli olmadýðý
açýklandý.
Dilencilik yapan çok sayýdaki Suriyeliyle ilgili olarak hükümet harekete geçti. 25 kentte dilencilik yapan Suriyelilerin tespit edilerek 22 farklý kampa yerleþtirilmesine karar verildi. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý genelge 81 ile gönderildi. Genelgeye göre; Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Bursa, Ada-
na, Mersin, Konya, Antalya, Kayseri gibi þehirlerde dilencilik yapan Suriyeliler toplanacak. Suriyeliler boþ kamplara
yerleþtirilecek. 220 bin Suriyelinin bulunduðu 22 farklý
kampta þu an 30 bin açýk mevcut. 30 bin Suriyeliyle kamplarda 250 bin kapasiteye ve tam doluluða ulaþmýþ olacak.
Oluþturulan ekiplere Arapça bilen mütercimlerin de eþlik
edeceði dile getirildi. Suriyeli dilencilerin baþka dilencilerden ayýrt edilmesinde ''Arapça bilme'' þartýna bakýlacaðý bildirildi. Emniyetin verilerine son 1.5 yýlda 3 bin 173 yabancý
uyruklu hýrsýz yakalandý. 2013 öncesine kadar Gürcistan ve
Ýran hýrsýzlýk suçunda baþý çekerken, 2013'ten sonra Suriyeli hýrsýzlar ilk sýrada yer almaya baþladý. Toplum Güvenliði
Uzmaný Ercan Taþtekin; Almanya, Amerika gibi ülkelerin
benzer sorunlarý göçmen topluluktan olan kiþilerin polis yapýlmasýyla aþtýðýný söyledi. Taþtekin, benzer uygulamanýn
Türkiye'de hayata geçirilerek Suriyeli polislerin istihdam
edilmesini önerdi. TBMM Ýçiþleri Komisyonu Baþkaný Mehmet Ersoy ise önerinin kýsa vadede fayda saðlayabileceðini
belirterek, "Ancak yine de ben bu düþünceye katýlmýyorum"
dedi. Polis Akademisi öðretim üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Cerrah da Almanya'daki uygulama ile Suriyelilerin pozisyonunun farklý olduðunu savundu. Cerrah, "Almanya'da yetiþen
nesilde çok suçluluk görülmüyor. Suriye'den gelenlerle bunu kýyaslayamayýz" diye konuþtu.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
partisinin Ýl Genel Meclisi üyeleri ile yaptýðý grup toplantýsýnda çatý adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun Ýstiklal Marþý'ný bilmemesine tepki gösterdi.
Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun Ýstiklal
Marþý'ný bilmeyerek Türk toplumundan ne
kadar uzak olduðunu gösterdiðini kaydeden Ceylan, "Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun
Ýstiklal Marþý'na Çanakkale þiiri demesini
'sözün bittiði yer' olarak niteliyoruz. Ýlkokul öðrencilerinin bile ezbere bildiði Ýstiklal
Marþý'ný bilmiyor. Bu konuda MHP'li kardeþlerimizin ne yapacaðýný merak ediyorum. MHP'nin Ýl Baþkaný, Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun ismini aðzýna nasýl alacak.
Çorum'da yaþayan MHP'li kardeþlerimizde
bunun bilincindeler ve 10 Aðustos'ta Recep
Tayyip Erdoðan'a oy verecekler" dedi.
Bir gazetecinin Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Osman Eðri'nin görevinden istifa et-
mesi ile ilgili sorusuna da cevap veren Ceylan, "Osman Eðri kendi insiyatifi ile istifa
etti. Bende istifa ettikten sonra haberim oldu. Kendisini seviyoruz. Deðerli bir hocamýz ve Çorum'a katký saðlamaya devam
edecektir" þeklinde kaydetti.
-"REKTÖR ALKAN BAÞARILI"Yine gazetecilerin Rektör Alkan'ýn ikinci dönemde de göreve devam edip etmeyeceði ile ilgili sorusuna yanýt veren Ceylan,
"Bir kimse baþarýlýysa görevine devam etmeli. Reha beyde kriterlere göre baþarýlýdýr.
Öðrenci ve bölüm sayýsý artmýþtýr. Kampüs
sorunu çözülmüþtür. Yapýlaþma baþlamýþtýr. Baþarýlý bir rektörümüz var. Yýl sonunda
rektör seçimi için süreç baþlayacak. Öðretim üyeleri üç aday seçecekler. Bu adaylar
ise büyük bir ihtimalle Cumhurbaþkaný seçilecek olan Recep Tayyip Erdoðan'ýn önüne gidecek ve o da birisini seçecek" diyerek
sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ
Baðcý, Dodurga-Osmancýk
yolunu inceledi
Milletvekili Cahit
Baðcý, yapým çalýþmalarý devam eden
Dodurga-Osmancýk
yolunda incelemelerde bulundu.
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa
Aydýn ile yol inceleme yapan Baðcý eksiklikleri tespit etti.
TEK
YILDIZ
2
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
4
Kýrsal turizme açýlan
köy sayýsý artmalý
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar, eko turizm ve köy turizm olarak da adlandýrýlan kýrsal
turizm dünyada giderek ön plana çýkan turizm türü olduðunu bildirerek, "Fransa, Ýtalya, Ýspanya, Ýngiltere ve Almanya gibi ülkeler kýrsal
turizmden büyük paralar kazanýyor. Fransa, kýrsal turizmde dünyada
yüzde 11 pay alýyor" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, kýrsal turizmin kýrsal ekonomiye can
veren ana sektörlerden birisi olduðunu, tüm yýla yayýldýðýný ve kýrsalda
tarým dýþý istihdam ve gelir saðladýðýný belirtti.
Türkiye'de milyonlarca kiþinin yaþadýklarý büyük þehirlerden yaz aylarýnda köylerine gittiðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Bu potansiyel Türkiye'de var. Zaten milyonlarca kiþi yaz aylarýnda köylerine, kasabalarýna gidiyor ve kýrsala hayat veriyor. O bölgelerde ekonomik faaliyet sürüyorsa, büyükþehirlerden gelen bu yazlýkçýlar sayesinde sürüyor. Þehirlere büyük göç veren bölgelerde esnaf, emeklilerin köylere gelmesi için NisanMayýs aylarýný, çocuklarý olanlar için ise okullarýn kapanmasýný dört gözle bekliyor. Gurbetçiler gelince ekonomik faaliyet hýzla artýyor. Kýrsala can suyu oluyor. Gerekli altyapý oluþturulursa, kýrsala hem ülke içinden hem de dýþ ülkelerden milyonlarca kiþi daha çekilebilir."
Kýrsal turizmin, diðer turizm faaliyetleri gibi büyük yatýrým da gerektirmediðini, zaten kýrsala tatil için gidenlerin huzurlu bir ortam istediðini, hatta kýrsal alanýn bozulmamýþ, korunmuþ olmasýnýn tercih sebebi olduðunu bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi:
"Dingin bir ortamda huzurlu bir tatil imkaný saðlayan kýrsal turizm,
kýrsalda yaþayanlara yýlýn her mevsiminde gelir saðlayabilir, bu yolla da
kýrsalda nüfusun tutulmasýna olanak verir. Kültür, doðal çevre ve tarýmla bütünlesen kýrsal turizm, tarýmdan ayrýlan sermayenin de kýrsalda kalmasýný saðlayabilir.
Kýrsal turizm, kadýn istihdamý saðlýyor, yerel giriþimcilik ve dinamiklik de kazandýrýyor. Bunlar da kýrsalda kalkýnma için önemli.
Hemen her mevsim de yapýlabilen kýrsal turizm, dað, yayla, orman,
su zenginlikleri, tarýmsal yapý ve yerel kültür varlýðýyla, deniz turizminin
alternatifi ya da tamamlayýcýsý durumunda. Doðal, kültürel ve tarihi açýdan turistlere kapýlarýný açacak pek çok köyümüz, alanlarýmýz bulunmaktadýr. Kýrsal turizmde ziyaretçiler tarýmsal faaliyetler içinde bizzat
yer almakta, çiftlik, köy hayatýný tanýmakta, aktif ya da pasif çeþitli tarýmsal faaliyetlerde bulunmaktadýr.
Kýrsal turizm dünyada giderek ön plana çýkan turizm türü konumunda bulunuyor. Fransa, Ýtalya, Ýspanya, Ýngiltere ve Almanya gibi ülkeler,
kýrsal turizmden büyük paralar kazanýyor. Fransa, kýrsal turizmde dünyada yüzde 11 pay alýyor. Hala çok büyük bölümü bakir konumunda
olan Türkiye, bu alanda geliþmiþ Avrupa ülkelerine göre çok daha büyük
imkanlar sunabilecek durumdadýr."
-"ÇÝFTÇÝLERÝMÝZ HEM BÝLGÝ SAHÝBÝ
OLMALI, HEM DE OLAYI SAHÝPLENMELÝ"TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, kýrsal
turizmde tanýtýmýn diðer turizm türlerinde olduðu gibi çok önemli olduðunu, çiftçinin bu
konuda hem bilgi sahibi olmasý ve hem de olayý sahiplenmesi gerektiðine dikkati çekti. Kýrsal turizme açýlan az sayýda köy olduðunu,
bunlarýn sayýsýnýn hýzla artýrýlmasý gerektiðini
bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Ülkemizdeki insanlar bir þekilde kýrla
baðlarýný kurmakta. Fakat kýrsalda yaþamamýþ
kentli nüfus ile yabancýlar, kýrsal turizminin
asýl müþterileridir. Kýyý turizmi artýk yabancý
turistler tarafýndan ezberlenmiþtir. Ýnsanýn doðal yapýsý ve günümüz insanýnýn eskiye özlem,
kýrda saðlýk bulma isteði ön plana çýkmýþtýr.
Kýrsal turizme açýlacak köyler titizlikle belirlenmeli, kendilerine has
her türlü giriþim geleneksel köy kültürünü temsil etmelidir. Bu konuda
atýlým yapýlmasý ve devamlýlýðý konusunda turizm sektöründen, kamu
kurumlarýndan ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler, yerel yöneticiler, yerel halk ve turizm uzmanlarý bu iþe gönül vermeli görev almalýdýr.
Avrupa Birliði'nde kýrsal turizm konusunda giriþimcilere fonlar ayrýlýyor.
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) da bu konuda
giriþimcilere destekleri devam ediyor. TKDK yüzde 50 hibe desteðiyle
birlikte kýrsal turizmcileri bu konuda yatýrým yapmaya çaðýrýyor. Bu desteðin amacý, giriþimciler veya çiftçiler tarafýndan kurulacak pansiyon, 'yatak ve kahvaltý' konaklama ve restoran hizmetlerinin geliþimini, çiftlik
turizmi tesislerinin kurulmasý ve geliþtirilmesini ve turistik sportif aktiviteler, doða gezisi, tarihi geziler için kurulan tesislerin geliþimini saðlamaktýr. Kalkýnma Ajanslarý da kýrsal turizm konusunda projelere destek
vermektedir."
Uður ÇINAR
Elmapýnar bayramda þenlendi
Mecitözü ilçesi Elmapýnar (Çaðna)
köyünde geleneksel hale gelen Ýki Oluk
Þenliði'nin dördüncüsü bayramýn üçüncü
günü gerçekleþtirildi.
Köye ait Ýki Oluk mesire alanýnda yapýlan
þenliðe daha önce köyden göç
etmiþ çok sayýda vatandaþ da katýldý.
Elmapýnar Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneði Baþkaný
Mustafa Ergüleç'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan þenlikte yerel
sanatçýlar da konser verdi. Þenliðe Çorumlu yerel sanatçýlardan
Çiçek Erdemir, Funda ve Rasim
Kopar katýldý. Yemek ikramýnýn
da yapýldýðý þenlikte davul-zur-
na eþliðinde halaylar çekildi, oyunlar oynandý.
Þenlik kapsamýnda aðalýk seçimi ve hediye çekiliþi de yapýldý.
Þenliðe AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet
Osmancýk'ta Ýnal Köyü Derneði (ÝNDER) tarafýndan düzenlenen Kültür Þenliði yoðun ilgi gördü. Ýnal Köyü Mesire alanýnda düzenlenen þenliðe Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, AK
Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ve ÇORDEF Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Urhan'ýn yaný sýra ilçe merkezinden ve çevre köylerden yüzlerce vatandaþ katýldý. Ýnal Köyü'ne özgü kültürel oyunlarýn ve konserlerin yer
aldýðý þenlikte sanatçýlar Habibe Bozkýr ve Rüþtü Þeker konser verdi.
Þenliðe katýlan vatandaþlar konserler ve halk oyunlarý ile doyasýya eðlenirken bazý aileler de mesire alanýnda piknik yaptý. Þenlikte güreþ müsa-
Bölükbaþ, sivil toplum kuruluþlarý ile çok sayýda
vatandaþ katýldý. Elmapýnar Köyü'nde düzenlenen Ýki Oluk Þenliði'ne katký saðlayanlara plaket verildi. Þenlik sýrasýnda bir konuþma yapan
Elmapýnar Köyü Yardýmlaþma Dayanýþma Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneði
Baþkaný Mustafa Ergüleç derneðin faaliyetlerinden bahsetti.
Köyün iki ve üçüncü dönem aðalýðýný yapan Necmettin Kaya da aðalýk
görevini 15 bin TL'ye Erdal Ulubey'e
teslim etti.
Daha sonra ise AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan da bir konuþma
yaparak 10 Aðustos da yapýlacak
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için köy
halkýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a destek istedi. Haber Servisi
bakalarý ve halat çekme yarýþmasý gibi çeþitli yarýþmalar da düzenlendi.
Çekiþmeli geçen aðalýk yarýþmasýnda ise derneðe en çok baðýþta bulunan
Yýlmaz Kaya, Ýnal Köyü'nün aðasý seçildi. ÝNDER Baþkaný Recep Kaya
þenlikte yaptýðý konuþmada, çeþitli kültürel etkinliklerle Ýnal Köyü'nün
kültürünü korumayý ve yaþatmayý amaçladýklarýný söyledi.Þenlik organizasyonu ile ÝNDER'in yöre insanýný bir araya getirerek hemþehrilik baðlarýný da güçlendirmeyi hedeflediðini kaydeden Kaya, "Derneðimiz köyümüzün kültürünü ve doðasýný korumak amacý ile kuruldu. Bu noktada
köyümüze ait kültür varlýklarýný yaþatmak ve tanýtmak amacý ile çeþitli et-
Mahir ODABAÞI
BABA SÖZLER - 9
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
"
Ey oðul;
Ýbret al, emsalinin ölümü sana da gösterir gideceðin yönünü.
"
Ey oðul;
En iyi diplomalara sahip olabilirsin ama unutma üst kademe bürokratlarýn hizmetlileri tecrübelerinden hareketle
sana diplomandan daha tesirli taktikler verebilir. Onun için
sakýn ola onlarý küçümseme ve tecrübelerinden istifade etmeye çalýþ. Çünkü yol göstermek iþ yapmaktan daha faydalý olabilir.
"
Ey oðul;
Þimdiki aklým 30 sene önce olsaydý, ilçede memur olarak göreve baþlamak yerine bakanlýkta hizmetli personel
olmayý tercih ederdim. Kim bilir þimdi Bakan olamasamda
belki Bakan'a danýþman olurdum. Sen iþin baþýnda ufkunu
yüksek tut. Derelerdeki su birikintilerinde yüzmeye çalýþma. Deniz kenarýnda yüzmeyi öðrenmeye çalýþ ki, ihtiyaç
halinde boðulmaktan kurtulabilesin.
"
Ey oðul;
Þimdiki hoþ görüm kýrk sene önce olabilseydi, belki kýrk
tane daha samimi dostum olurdu. Sen þimdiden hoþgörülü
ol ki, ayný hataya düþme.
"
Ey oðul;
Hayata sadece at gözlüðünden bakma. Okuduðun
cümleyi kýrparak yorumlama. Geniþ ol, geniþ düþün. Sakýn
ola olma fikirde peþin. Sonra zora girmesin iþlerin.
"
Ey oðul;
Akrabalarýnla, tanýþlarýnla alýþ veriþ yapacaðýn zaman
baþta acýmasýz sonda merhametli ol ki, dostluk, akrabalýk
bozulmasýn.
"
Ey oðul;
Köyde görev yapýyorsan ilçe müdürlüðünde, ilçede çalýþýyorsan il müdürlüðünde, il de çalýþýyorsa bakanlýkta hizmetli de olsa samimi bir dostun bulunsun. Bunun kýymetini acil iþin olduðunda anlarsýn.
"
Ey oðul;
Hazýr mesaj göndermek iftara eve davet ettiðin misafire
lokantadan hazýr yemek getirtip ikram etmek gibidir. Damak tadý verir lakin emeksiz olduðu için gönül tadý vermez.
Sen devrik cümlelerle de olsa kendi mesajýný kendin yaz ki
samimi olsun
"
Ey oðul;
El- Hamdülillah, herkesi seviyorum. Herkeste beni seviyor mu bilmiyorum.
"
Ey oðul;
Yolda giderken bazen tanýmadýðýn insanlara da gýyaben
dua et. Kötü bir hareketini görürsen 'Allah'ým ýslah et' de.
Ýyi bir davranýþýný görürsen ' Allah'ým daim et, cennetine de
dâhil et' deyiver. Unutma ki Allah rýzasý için yapýlan gýyabi
dualar kabul olur.
"
Ey oðul;
Gençlikte evinde gürültü yapan çocuklara kýzma. Yaþlýlýkta yalnýz kaldýðýnda evinde çýt çýkmayacak ve bu günleri
özlemle arayacaksýn ama nafile…kapýn çalýnmayacak, adýn
anýlmayacak..
"
Ey oðul;
Yaþamýnda hata yapan insanlar öðüdü daha çok verir.
Çünkü arzu ederler ki baþkalarý ayný hatalarý yapmasýn.
Sende bu öðütlerden sýkýlmak yerine, istifade etmeye çalýþýrsan kazananlardan olursun.
*
KÖYÜMÜN ÝMAMINA VEFA -9: Bizlerin ufkunu açmak için elinden gelen gayreti sarf eden köyümüz topraklarýnda yetiþmiþ hafýzlardan öðrenci dostu olan imam merhum Mehmet EFE hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz. Ruhu
þad ola…
(Yazara öneri - Eleþtiri: 536 5681141)
Ýnal köyü Kültür
Þenliðine ilgi
yüksek oldu
kinlikler düzenliyoruz. Ayrýca köy insanýmýzý ve yöre halkýmýzý buluþturmak, kaynaþtýrmak, hemþehrilik bilincini güçlendirmek için bu sene ilkini düzenlediðimiz geleneksel kültür þenliðini baþlattýk. Bu gün þenliðimizde köyümüzde ve baþka þehirlerde yaþayan hemþehrilerimiz bir araya geldi. Ýlçemizden ve komþu köylerden yoðun bir katýlým oldu. ÝNDER
olarak ayný çoþkuyu artýrarak devam ettirecek ve hemþehrilerimizin desteði ile daha güzel etkinliklerde bir araya geleceðiz" dedi.Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ise insanlarýn kaynaþmasýna aracýlýk eden
sivil toplum etkinlilerinin önem arz ettiðini belirterek, "Ýnal Kültür Þenliðine Ýstanbul'dan gelip katýlan hemþehrilerimiz, Ankara'dan ve baþka
þehirlerden gelen hemþehrilerimiz var. Bu tür organizasyonlarý yapmak
büyük emek ve fedakarlýk istiyor. Ýnsanlarýmýzý böyle bir þenlikte bir araya getirmek, Ýnal Köyü'nün yöresel kültürü ve tarihi ile buluþturmak çok
güzel bir þey. Ayrýca 500 yýllýk yöresel kýyafetlerin sergilenmesi gibi yörenin kültürünün ve tarihinin yaþatýlmaya çalýþýlmasý çok önem arz ediyor.
Dernek yönetimine köyümüze ve ilçemize saðladýklarý katkýdan dolayý
teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Þenlikte ayrýca dernek tarafýndan köyün giriþine yaptýrýlan "Ýnal Köyü'ne Hoþ Geldiniz" tabelasýnýn
açýlýþý yapýldý. Yýlmaz MERT
TEK
YILDIZ
2
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
5
"Huzurumuz için
birlikte çalýþmalýyýz"
"Siyasi partiler demokrasinin aracýdýr"
Vali Sabri Baþköy, partilerin de makamlarýn da bir araç olduðunu ifade
ederek, esas olanýn millete hizmet etmek olduðunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Vahit
Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin
ile MHP il ve ilçe yöneticileri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Vali Sabri Baþköy, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran baþta olmak üzere il ve ilçe
yönetimine baþarýlar diledi.
"Toplumun huzur ve barýþý için birbirimize
yardýmcý olmamamýz gerekir" diyen Vali Baþköy, ziyarette yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi:
"Siyasi partiler demokrasinin birer aracý-
dýr. Yeni görevinizde baþarýlar diliyorum. Partiler de makamlarda araçtýr. Esas olan millete
hizmet etmektir. Enerjimizin son damlasýna
kadar hizmet istikametinde koþmamýz gerekmektedir. Ben yaptým mantýðýndan kurtulup
ortak aklý kullanarak kolektif þuur ile bu prensiplere uyulursa baþarýya ortak olunmuþ olur.
Böylelikle olumsuzluklara da ortak olunmuþ
olur. Ýstiþare geleneksel kültürümüzde çok
önemlidir. Toplumun huzur ve barýþý için birbirimize yardýmcý olmamýz gerekir.
Sözleri söylerken insanlarýn gözlerinin içine bakýlmasý gerekir. Göz aþaðý bakmayacak
söylem düzeyini korumak lazým. Çorum bunu
yaptýðýnda Çorum'da yaþayanlar iyi ki ben bu
ilde yaþýyorum huzurlu yaþýyorum diyecek.
Kamu kurum ve kuruluþlarý ile birlik ve beraberlik içerisinde olunmalýdýr. Partiler hizmet
aracýdýr. Sizde hizmet politikanýzý anlatacak
destek isteyeceksiniz. Bundan doðal baþka bir
þey olamaz." Haber Servisi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin ile yönetim kurulu üyeleri Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette konuþan Erkan Tarancý, "Çorum'un huzuru için hep beraber çalýþmalýyýz. Bulunduðumuz coðrafya çok güzel bir coðrafyadýr.
Güzel þeyleri hak ediyoruz. Büyük bir milletiz. Öte yandan bulunduðumuz bölge ateþ gözyaþý acý içindedir. O bölgelerin lider ülkesiyiz.
Hem içerde hem dýþarýda dikkatli olmalýyýz. Vatandaþ olarak her þeyi
iyi takip etmemiz gerekir. Huzur her bireyin yaþadýðý alanda baþlar.
Birlik ve beraberlik ile bütünlüðümüzü korumalýyýz" dedi.
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran ise Emniyet Müdürlüðü'nün çalýþmalarýnýn takdire þayan olduðunu ifade ederek, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya görevinde baþarýlar diledi.
Ýl ve ilçe yönetimi olarak kendilerinin yetki ve sorumluluklarýný
anayasa ve kanunlar çerçevesinde yerine getirmeye çalýþtýklarýný kaydeden Demiran, kavgaya girmeden hoþgörü ile sevgi ile görevlerini
yapmaya çalýþtýklarýný söyledi.
Demiran, "Gün birlik beraberlik günüdür. Ülkemizin bölünmez
bütünlüðünü savunan herkes bizim kardeþimizdir. Farklý partiler adeta gökkuþaðýdýr. Artýk sevgi ve hoþgörü ekmemiz lazým. Ne ekersek
onu biçeriz" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi
yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saat ve
etkilenecek yerler þöyle:
04.08.2014 tarihinde 09.00-16.00 saatleri
arasýnda: Düvenci Beldesi, Karaaðaç, Palabýyýk, Pancarlýk, Kavacýk, Elmalý, Çomarbaþý, Kuþþasary, Güney, Ýkipýnar, Kýþladeresi, Boðacýk, Deðirmendere, Hýzýrdere, Konaklý köyü ve Ayvalý, Kultak,
Güvenli, Karahisar Eskice Köyleri ve
Tekçam Mahallesi, Ataköy Mahallesi,
Rýçvanlar Mahallesi, Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Sýklýk Fidanlýðý, Çorum Belediyesi Konaklý Ýçme Suyu Tesisi, Çorum Belediyesi Eskice Ýçme Suyu
Tesisi, Meftun Yýlmaz Lokanta, Kerim
Yýlmaz Kuþsaray Köyü Civarý, Erseçgeller, Korcan Un Gýda, Ýkipýnar Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Güney Köyü Ýçme Suyu
Tesisi, Eskice Köyü Ýçme Suyu Tesisi,
Boðacýk Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Çorum Belediyesi Pýnarbaþý Ýçme Suyu, Hacý Mehmet Akgümüþ, Hüseyin Çýkmaz Un Fabrikasý, Sami
Çarpan Güney Köyü Mevkii, Botaþ Vana Ýstasyonu, 982 Sayýlý Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi Tesisi, Ýkram Leblebi Gýda, Konaklý Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Turkcell Eskice Verici Ýstasyonu, Vodafone Telekom Ah-
mediye Köyü, HGG Ýnþaat, Büyüktopal Ýnþaat.
05.08.2014 tarihinde 08.30-12.30 saatleri
arasýnda: Akþemsettin Caddesinin bir kýsmý,
Bahçe Sokaklarýn bir kýsmý, Kiremitçiler Sokaklarý, Serafettin Aydemir Un Fabrikasý, Yýldýz Kiremit Tuðla Sanayi, Saraçoðlu Kiremit
Tuðla Fabrikasý, Kömürcü Toprak Sanayi, Yeni Yýldýz Toprak Sanayi.
05.08.2014 tarihinde 13.00-16.00
saatleri arasýnda: Merkez Ýskilip Caddesinin bir kýsmý, Ýskilip sokaklarýn tamamý, Özöðlu Kiremit Fabrikasý, Öz
Kiremit Tuðla, Emin Kaltakçý Döküm
Sanayi, Biliþler Un Deðirmeni.
06.08.2014 tarihinde 08.30-15.00
saatleri arasýnda: Merkez Ýskilip yolu
gidiþ sol tarafý, Doðuþ Çelik Tüp, Yeni
Azým Kiremit Tuðla Sanayi, Yeni Yýldýz Toprak Sanayi, Özkoç Isýtan Tuðla
Torak Sanayi, T. Þahin / N. Kaya
Akaryakýt, Adil Saraçoðlu Tavuk Çiftliði, Ceritoðlu Toprak ve Sanayi.
Osmancýk'ta yasak
hap operasyonu
Osmancýk'ta jandarma tarafýndan yapýlan operasyonda üretimi yasak olan 3 bin 105 cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü, Ýstihbarat Þube Müdürlüðü ve Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri, yaptýklarý istihbarat çalýþmasý sonucu D-100 karayolunda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapýlan aramada, 3 bin 105 üretimi yasaklanan
cinsel gücü artýrýcý hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.A.,
M.Y. ve Ö.A. gözaltýna alýndý.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.
ÝNDER'den Baþkan
Karataþ'a teþekkür
Ýnal Köyü Derneði Baþkaný Recep Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti.
Ýnal Köyü'nde düzenlenen kültür þenliðine gösterdikleri ilgiden dolayý Baþkan Karataþ'a teþekkür eden Dernek Baþkaný Recep Kaya, derneðin
faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi.
Kaya, köyün kültürünü ve tarihini yaþatmayý amaçlayan Kültür Þenliðini geleneksel olarak devam ettireceklerini belirterek böylelikle Ýnal Köyü'nü ve Osmancýk ilçesini tanýtmayý amaçladýklarýný kaydetti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise bu
tür organizasyonlarýn fedakarlýk gerektirdiðini belirterek dernek yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Dernek Baþkaný Kaya, Baþkan Karataþ'a Kültür Þenliðinde çekilmiþ bir
fotoðrafýný da hediye etti. Uður ÇINAR
500 aileye, 125 bin
TL bayram yardýmý
Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, ilçedeki yardýma muhtaç aileleri ziyaret ederek, bayramlarýný kutladý.
Kaymakam Beyazyýldýz, ziyarette vatandaþlarýn sorunlarýný
dinledi.
Ayrýca, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan ilçede tespit edilen 500 muhtaç aileye, 125 bin TL bayram
yardýmý yapýldýðý söyledi. Bahadýr YÜCEL
Yanan araçtan son
anda kurtuldu
Ýskilip yolu 40. kilometrede bir otomobil alev alev yandý. Sürücünün kendisini son anda dýþarý attýðý otomobil hurda yýðýný
haline geldi.
Alýnan bilgilere olay dün Ferhatlý köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Yaþar D, idaresindeki otomobil hareket halindeyken
yanmaya baþladý. Sürücü aracýný durdurarak son anda kendisini
dýþarýya atarak güçlükle kurtuldu. Alevler kýsa bir içerisinde tüm
otomobili sardý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre sonra
olay yerine gelerek yanan araca müdahale etti. Araçtan geriye
hurda yýðýnlarý kaldý.
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Antibiyotik
kullanýmýnda
korkutan tablo
Akýllý telefon
nasýl þarj edilmeli
Akýllý telefonlarýn þarj edilmesiyle ilgili doðru bilinen yanlýþlar. Ýþte akýllý telefonlarý þarj etmenin güvenli yollarý.
Akýllý cep telefonlarýnda meydana gelen
patlamalarýn temelinde yan sanayi ürünleri yatýyor. Kýsa sürede aþýrý ýsýnan bu bataryalar her
an patlayabiliyor.
Cep telefonunuzu gece
boyunca þarj edebilirsiniz.
Çünkü akýllý cep telefonlarýnda pilinin þarjý dolduktan
sonra, þarj iþlemi sonlandýrýlýr ve sadece þehir akýmýndan gelen elektrikle iþlemlerini sürdürür. Bu sebeple
de pil herhangi bir zarar
görmez.
Cep telefonlarýný þarj etmeden önce pilin tamamen
bitmesini beklemek hata
olur. Çünkü akýllý telefonlarýn çoðunda kullanýlan Lityum-Ýyon bataryalar, "pil
kritik düzeyde azaldý"
(%10-20) uyarýsýný görmeden önce þarj edilecek þekilde tasarlanmaktadýr. Bu
tür ürünlerin bataryalarý
%0'a ulaþtýktan sonra þarj
edildiklerinde dengesizleþir.
Bir ürünü ilk aldýðýnýzda 24 saat kadar uzun
süreler þarj etmenize gerek yok. Eski bataryalarda bile bu abartýlýr; en fazla 16 saat "ilk þarj" yeterlidir. Modern bataryalarda ise bu en fazla 6
saattir.
Gözlüksüz tablet
bilgisayar dönemi
Tablet bilgisayarlarý gözlüksüz kullanmayý
saðlayacak yeni bir ekran teknolojisi geliþtirildi.
Yeni sistem bir yazýlým sayesinde kullanýcýlarýn gözlük numaralarýný temel alarak
tablet bilgisayarlarýn ekranlarýndaki piksel
ayarlarýný kiþiselleþtiriyor.
Ayrýca araþtýrmacýlarýn eklediði özel bir film
tabakasý sayesinde görüntülerin keskinliði arttýrýlýyor.
Araþtýrma ekibi bu yeni teknoloji sayesinde
görme sorunu nedeniyle tablet bilgisayarlarý
kullanmakta sýkýntý yaþayan milyonlarca kullanýcýya fayda saðlayacaðýný belirtiyor.
Ýngiltere'de her üç kiþiden biri miyop oyarak
bilinen uzak görüþ bozukluðu yaþýyor. Bu rakam
ABD'de yüzde 40'a çýkarken Asya'da nüfusun
yarýsýndan fazlasýna uzanýyor.
Son zamanlarda görüþ sorunu yaþayan kul-
lanýcýlarýn bilgisayar ekranlarýný kiþiselleþtirmek
için çalýþmalar yapýlýyordu.Son çalýþmanýn
araþtýrmacýlarý ürettikleri yeni sistemin öncekilerine göre daha baþarýlý olduðunu belirterek
yüksek netlik ve çözünürlük elde ettiklerini
açýkladý.
California, Berkeley ve MIT üniversitelerinden araþtýrmacýlardan oluþan herhangi
bir görüntü farklý açýlardan ýþýðý tanýmlayan bir
algoritma geliþtirdi.
Geliþtirilen protip iPod'a monte edildi.
Yazýlýmýn dýþýnda bilgisayara iðne delikli bir
film tabakasý yerleþtirildi.
Bu þekilde görüntüler daha net ve açýk þekilde görüldü.
Araþtýrma ekibi bu yöntemin ileride görme
sorunu yaþayan hastalarýn tedavisinde de kullanýlabileceðini belirtiyor. BBC TÜRKÇE
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Türkiye'de antibiyotik kullanýmý ürküten boyutlara
ulaþtý. Günlük doz miktarý yüzde 42.28'e çýktý.
Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Ýnternational
Medical Statistics'in verilerine göre Türkiye'de antibiyotik kullanýmýndaki toplam pazarýn 2002'de
698.800.580 iken 2012'de 1.768.731.664'e çýktýðýný söyledi.
10 yýlda antibiyotik kullaným oranýndaki artýþ ise
yaklaþýk 2.5 kat olarak gerçekleþti. Saðlýk Bakanlýðý'nýn verilerine göre bir günde bin kiþiye
düþen günlük doz olarak ifade edilen tüketim
miktarý yüzde 42.28. Bu durum Avrupa Ülkeleri
ile kýyaslandýðýnda yüksek.
Antibiyotik tüketiminin fazla olmasýnýn sebebi iklim, coðrafya, sosyo-kültürel faktörler,
halkýn hekime yönelik ilaç talebi ve baskýsý, uygunsuz ilaç kullaným alýþkanlýklarý, bilgi düzeyinin yetersizliði, halkýn saðlýk hizmetine kolay
eriþmesi, hekimlerin klinik rehberlere uygunsuz
reçeteleme yapmasý olarak sýralandý. Bu arada Bakanlýk 2009'da ortaya çýkan domuz gribi nedeniyle Türkiye'de 11 milyon 500 bin kiþinin hastalandýðýný duyurdu. Bunlardan 10 bin 676'sý hastaneye yatýrýldý. Mücadele kapsamýnda 6 milyon doz aþý alýndý. Ancak bu
aþýlarýn 3 milyon dozu kullanýldý, 3 milyon dozu ise
stoklandý. Stoklanan miktar gerektiðinde aþýnýn yarý fiyatý bedeli ile deðiþtirilebilecek.
Büyük bel ölçüsü þeker
hastalýðý iþareti olabilir
Halk dilinde þeker
hastalýðý olarak bilinen tip
2 diyabet geliþtirme riskini
kontrol etmek için doktorlar bel ölçüsünün kontrol edilmesi çaðrýsýnda
bulunuyor.
Ýngiltere'deki Kamu
Saðlýðý Merkezi'nden yapýlan açýklamada bel geniþliðinin
erkeklerde
102cm kadýnlarda ise
88cm olduðu kiþilerde tip
2 diyabet hastalýðýna yakalanma þansý oldukça artýyor.Kamu Saðlýðý Merkezi'ne göre bel geniþliði 94102 cm arasýndaki erkekler ve 80-85 cm geniþliðindeki kadýnlar da riskli grupta bulunuyor. Ayrýca merkezden yapýlan açýklamaya göre tip 2 diabet hastalýðý Ýngiltere'nin saðlýk bütçesine aðýr yük oluyor.
Merkezin verdiði bilgeye göre Ulusal Saðlýk Hizmeti'nin (NHS) bütçesinin yüzde 10'u tip 2 diyabet
hastalýðý üzerine harcanýyor.
Tip 2 diyabet, kiþinin
kan þekerini dengede tutamamasý durumuna verilen
isim. Bu hastalýða sebep ise
çoðu zaman dengesiz beslenme ve fazla kilo.
Tip 2 diyabet uzun vadede kalp hastalýklarýna, böbrek yetmezliðine ve hatta
körlüðe sebep olabiliyor.
Uzun dönemli etkileri arasýnda sinir sistemi hasarý da
bulunuyor.
Ýngiltere'de bu hastalýk yüzünden her hafta 100 kiþinin ayaðý kesilmek zorunda kalýyor.
50 yaþýndan sonra hastalýðý geliþtiren kiþilerin hastalýðýn olmadýðý durumlara kýyasla 6 yýl erken öldüðü
belirtiliyor. Metformin gibi ilaçlar, kan þekerini düþürmeye ve normal sýnýrýn altýnda tutmaya yarýyor.
BBC TÜRKÇE
"Yaban hayatýný korumak vazifemizdir"
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof.Dr.Veysel Eroðlu,
yaban hayatýnýn, tabii yaþamýn, biyolojik çeþitliliðinin
korunmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasýnýn çok
ehemmiyetli bir konu olduðunu belirterek, "Yaban
hayatýný korumak vazifemizdir. Tabi hayatýn zarar
görmemesi için yavru yaban hayvanlarýný tabi ortamlarýna býrakalým. Bir yavrunun yeri tabiattýr, annesinin
yanýdýr" diye konuþtu.
Vatandaþlarýn karaca, ceylan, yaban keçisi gibi
baþýboþ bir yavru yaban hayvanýný gördüklerinde
korumak maksadýyla yakalayýp sahiplendiðini ifade
eden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroðlu, "Fakat bu iþlem
yavru yaban hayvanýna faydadan çok zarar getiriyor.
Yavrunun annesi yakýn bir yerde besleniyor ya da
avlanýyor olabilir. Yavru yaban hayvanýna yardým
etmek istiyorsak yaralý deðilse o bölgeyi terk edelim.
Þayet yavru yaban hayvanýnýn yaralý ya da terk edilmiþ
olduðundan eminsek Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'nün
(DKMP) 81 ildeki þube müdürlüklerine haber vermeniz en doðru davranýþ olacaktýr" dedi.Yaban hayvanlarýnýn evde beslemek için uygun hayvanlar
olmadýðýnýn altýný çizen Orman ve Su Ýþleri Bakaný
Prof. Dr. Veysel Eroðlu, "Yaban hayvanlarý insanlara
alýþabilmelerine raðmen her zaman yabanýl içgüdülerini korurlar. Ancak tabiata dönmeleri ve tabi yaþama
uyum saðlamalarý güçleþir. Doða Koruma ve Milli
Parklar Ýþ Þube Müdürlüklerine teslim edilen güçten
düþmüþ yaralý yaban hayvanlarý ise bu iþin ehli uzman
veteriner hekimler kontrolünde gerekli tedavileri
yapýlarak habitatýna uygun tabi yaþam alanlarýna geri
býrakýlýyor. Tabiata býrakýlamayacak olanlar ise rehabilitasyon merkezleri, üreme istasyonlarýna yerleþtiriliyor" diye konuþtu.
Yaban hayvanlarýnýn tabi ortamlarýndan izinsiz
olarak yakalanmalarý ve bulundurulmalarýnýn 4915
Sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu hükümlerine ve Merkez
Av Komisyonu (MAK) Kararlarýna göre de yasak
olduðunu, aksine hareket edenler için aðýr para
cezalarý bulunduðunu vurgulayan Prof. Dr. Veysel
Eroðlu, "Yaban hayvanlarýna türlerine göre 60 bin
liraya varan tazminat cezalarý var. Ýyilik yapalým
derken suçlu duruma düþmeyin, suçlu duruma düþüp
aðýr para cezalarý ödemeyin" dedi.
TEK
YILDIZ
2
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
Hazine'nin vergi dýþý gelirleri
6 ayda 7.1 milyar TL oldu
Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri, kamu sermayeli bankalar ve GSM þirketlerinden elde edilen çeþitli vergi
dýþý gelirler 2014 yýlýnýn 2. çeyreðinde 5 milyar 684
milyon 166 bin TL, yýlýn ilk 6 ayýnda ise 7 milyar 109
milyon 336 bin TL düzeyinde gerçekleþti.
Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri (KÝT), kamu sermayeli
bankalar ve GSM þirketlerinden elde edilen çeþitli vergi dýþý gelirler 2014 yýlýnýn 2. çeyreðinde 5 milyar 684
milyon 166 bin TL, yýlýn ilk 6 ayýnda ise 7 milyar 109
milyon 336 bin TL düzeyinde gerçekleþti.
Hazine Müsteþarlýðý, KÝT'ler, kamu sermayeli bankalar ve kuruluþlar, GSM þirketleri ile diðer bazý kuru-
luþlardan elde edilen çeþitli vergi dýþý normal gelirler
verilerini 30 Haziran 2014 tarihi itibarýyla güncelledi.
Buna göre 2014 yýlýnýn 2. çeyreðinde elde edilen çeþitli vergi dýþý gelirler 5 milyar 684 milyon 166 bin TL
düzeyinde gerçekleþti.
Bu gelirlerin 1 milyar 427 milyon 68 bin TL'si temettü gelirlerinden, 3 milyar 475 milyon 228 bin
TL'si kamu sermayeli bankalar ve Merkez Bankasý'ndan elde edilen temettü gelirlerinden, 155 milyon
276 bin TL'si KÝT'lerden elde edilen hasýlat paylarýndan, 621 milyon 139 bin TL'si 406 sayýlý Kanun ve
Ýmtiyaz sözleþmeleri uyarýnca yapýlan Hazine payý
ödemelerinden, 5 milyon 455 bin TL'si Hazine alacaðýna dönüþmüþ kalemlerden yapýlan tahsilatlardan
elde edildi.
Yýlýn ilk 6 ayýnda KÝT'ler, kamu sermayeli bankalar ve GSM þirketlerinden elde edilen çeþitli vergi dýþý gelirler ise 7 milyar 109 milyon 336 bin TL düzeyinde gerçekleþti. Bunun 2 milyar 91 milyon 487 bin
TL'si temettü gelirlerinden, 3 milyar 485 milyon 978
bin TL'si kamu sermayeli bankalar ve Merkez Bankasý'ndan elde edilen temettü gelirlerinden, 305 milyon
363 bin TL'si KÝT'lerden elde edilen hasýlat paylarýndan, 1 milyar 219 milyon 34 bin TL'si 406 sayýlý Kanun
ve Ýmtiyaz sözleþmeleri uyarýnca yapýlan Hazine payý
ödemelerinden, 7 milyon 473 bin TL'si Hazine alacaðýna dönüþmüþ kalemlerden yapýlan tahsilatlardan
oluþtu.
2013 yýlýnda KÝT'lerden, kamu sermayeli bankalardan ve GSM þirketlerinden elde edilen çeþitli vergi dýþý gelirler 11 milyar 355 milyon 827 bin TL düzeyinde
gerçekleþmiþti.
Kalp yetersizliði
nasýl tedavi edilir?
Kalp yetersizliði olan hastalarýn tedavisinde öncelikle hastalýða neden olan faktör bulunmalýdýr.
Kalp yetersizliði olan hastalarýn tedavisinde, yakýnmalarý azaltmanýn yanýnda ana amaç hastalýða neden olan sorunun mümkünse düzeltilmesi, durdurulmasý ya da ilerlemesinin önlenmesidir.
Bu amaçla, önce hastalýðýn sebebi ortaya konup
onun tedavi edilmesi gereklidir. Ayrýca, týbbi yaklaþým
ve uygulamalar tedavinin yalnýzca bir kýsmýný oluþturmaktadýr. Hastanýn tedavi ve hastalýk sürecine
uyumu, yaþam tarzý ve diyetle ilgili çabalarý tedavide
oldukça önemli yer tutmaktadýr.
TEDAVÝNÝN AMAÇLARI
- Kalp yetersizliðinin nedeni düzeltilebilir bir durum ise düzeltmek (kapak ameliyatý, koroner müdaheleler, ritm bozukluðunun tedavisi),
- Ýlaç tedavisi ile yakýnmalarý ortadan kaldýrmak
veya azaltmak,
- Ýlaç tedavisi ile kalp yetersizliðine neden olan ya
da kötüleþtiren sorunlarý tedavi etmek (hipertansiyon, ritm bozukluðu, koroner damar hastalýðý, diyabet),
- Hastanýn durumunu etkileyebilecek yaþam ve
diyetle ilgili faktörleri düzenlemek,
- Ani ölüm riski yüksek hastalarý tespit edip koruyucu önlemler almak,
- Uygun olan hastalara (sol dal bloku olan) kalp
pili tedavisi uygulamak.
NEDEN ÝLAÇ KULLANILIR
Kalp yetersizliðinde ilaçlarýn kullaným amaçlarý;
hastalýðýn ortaya çýkardýðý nefes darlýðý ve ayaklarda
þiþlik gibi yakýnmalarý ortadan kaldýrmak, kalbin performansýný artýrmak, kalp fonksiyonlarýnýn daha da
bozulmasý veya kötüleþmesini engellemek, kalp yetersizliðine neden olan veya kötüleþtiren sorunlarý tedavi etmektir.
T.C.
ÇORUM
4. ÝCRA DAÝRESÝ
2013/274 TLMT.
7
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2929 Ada No, 7 Parsel No, Gülabibey mah. Mahalle/Mevkii, 5 nolu Baðýmsýz Bölümlü daire. Toplam 6 katlý binanin 2 katlý binasý olup, giriþ kapýsý demir doðrama mantolama yapýlý, elektrik su d. gaz, telefon gibi altyapý hizmeltleri var, 3 oda salon mutfak kiler banyo tuvalet lavabo, hol antre ve 3 adet balkondon oluþur.ýsýnmasý kombilidir, kuzey güney ve
batý yönlerine cephelidir.
Adresi
: Gülabibey mah. baðcýlar 32. sk. berat efe apt. N:30/5 Çorum
Yüzölçümü
: 110m2
Arsa Payý
: 10/97
Ýmar Durumu
: Ýmar planý içinde
Kýymeti
: 55.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 29/09/2014 günü 10:10 -10:15 arasý
2. Satýþ Günü
: 24/10/2014 günü 10:10 -10:15 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu - null null / null
Satýþ þartlarý :
1 - Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50
sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr;
aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatým kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2013/274 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur. 31/07/2014
Basýn: 795 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
Kalp yetersizliði tedavisi bazen kolay, çoðu zaman
da zorluklar içerir. Týbbi tedavi ve birtakým ek müdahaleler (anjiyografi, stent, kalp pili, cerrahi) tedavi süresince oldukça mühim olmakla birlikte hastaya da
görevler düþmektedir. Doktor tarafýndan verilen ilaçlarýn düzenli kullanýlmasý oldukça önemlidir.
Tedavi altýndaki hastalarda þikâyetlerdeki artýþýn
en önemli nedeni, ilaçlarýn yetersizliði, aksatýlmasý ve
önerilen dozlarda kullanýlmamasýdýr.
Hastanýn üzerine düþen diðer önemli bir sorumluluk diyet üzerinedir. Kalp yetersizliði olan hastalarda tuz kýsýtlamasý oldukça önem taþýr. Bunun yanýnda kilo kontrolü hatta mümkünse fazla kilolarýn verilmesi amacýyla zayýflatýcý diyet gerekebilir. Diyabet gibi ek hastalýk varsa ayrýca diyabetik diyete uyum da
önemlidir.Hasta sigara kullanýyorsa býrakmasý þarttýr.
Hastanýn mevcut kapasitesine uygun þekilde egzersiz
ve yürüyüþ yapmasý önemlidir. Ani yüklenme yaparak kalp yetersizliðini aðýrlaþtýrabilecek aðýr bedensel
güç harcamak sakýncalý olabilir. Kalp yetersizliði olan
hastalar özellikle solunum yolu enfeksiyonlarýndan
korunmak için önlemler almalýdýr. Grip aþýsý kalp yetersizliði hastalarýnda gereklidir.
DÝKKAT DOKTORA BAÞVURULMALI
- Nefes darlýðýnda giderek artma olmasý,
- Efor kapasitesinde ilerleyici azalma,
- Hýzlý ve beklenmeyen kilo artýþý,
- Giderek artan karýnda þiþlik veya aðrý,
- Ýþtahsýzlýk, mide bulantýsý,
- Ayak bileklerinde ve bacaklarda giderek artan
þiþlik,
- Geceleri veya istirahatte sýklaþan öksürük nöbetleri ve nefes darlýðý,
- Çarpýntýyla birlikte olan ya da tek baþýna bayýlma.
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
TEK
YILDIZ
2
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
YAÞAM
8
Nifak tuzaðýna düþmeyin
KARNE
Çocuk babaya karneyi
gösterýr baba içinden Allah
Allah dönem ne kadar
çabuk bitti der baba karneyi
ister
Çocuk verir ve baba
beden egtimi ve resim der
sinden baska hepsinin zayýf
oldugunu görür ve derki:
bilgisayar dedin aldýk gitar
kursu dedin gönderdik
sevgili için harcadýðýn çicek
paralarýnýn sýnýrý yok þimdi
bu ne rezillik der çocuk
derki:baba bu benim
karnem deðil senin kitaplarýnýn arasýndan çýktý
(senin eski karnen
babacýðým) deyincebaba çok
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Peygamber Efendimiz (sas), kiþide
bulunan dört hasletin münafýklýk
alameti olduðunu belirterek þu þekilde
buyuruyor: “Kendisine bir þey emanet
edildiðinde ona ihanet eder, konuþtuðu
zaman yalan söyler, söz verince
sözünde durmaz, husumet halinde de
haddi aþar.”Son günlerde yaþanan gerilim ve kutuplaþtýrýcý söylemler toplumu
ayrýþtýrýcý etkiye sürüklüyor. Bu durum
ise insanlar arasýnda nifak tohumlarýnýn
atýlmasýna sebebiyet veriyor.
Bir
Müslüman’a haksýz yere iftira atýp
eziyet etmenin büyük günah olduðunu
söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ergün Çapan,
bu durumun Müslümanlýk adýna
yapýldýðýnda çok daha büyük bir günah
olacaðýna iþaret ediyor. Çapan, Ahzap
Sûresi’nde geçen ayeti kerimeyi þu þekilde belirtiyor: “Allahu Teala, Ahzap
Sûresi’nde, ‘Mümin erkek ve mümin
kadýnlara haksýz yere eziyet edenler,
çok çirkin bir iftira atmýþ ve apaçýk bir
günah yüklenmiþlerdir.’ buyuruyor.
Yani bir taraftan Müslümanlýðý, Ýslam
adýna söz söylemeyi kimseye býrakmama diðer taraftan da Ýslamî deðerlere
tecavüz etme ve dinini yaþamak isteyen
insanlara zulmetme olsa olsa nifaktan
baþka bir þey deðil.”
Ýslam literatüründe nifakýn iki ana
baþlýkta incelendiðini ifade eden ilahiyatçý Hamdi Ýþcan bunlarýn ‘Ameli nifak’
ve ‘Ýtikadi nifak’ olduðunu belirtiyor.
Ýtikadi nifaký kalpten kâfirlik olarak
nitelendiren Ýþcan, “Bu tür insanlar
görünürde inanýyorum der. Ameli nifak
ise amel ve davranýþlarý itibarýyla nifak
içerisinde hareket eden insan. Bu
durum sürdürüldüðü takdirde insaný
itikadi nifaka çekip sürükler.” diyor.
Ýþcan sözlerine þöyle devam ediyor:
“Efendimiz (sas) þöyle buyuruyor, ‘Size
doðruluk yaraþýr, kiþi doðru söyleye
söyleye Allah indinde Sýddýk olarak
yazýlýr. Yalan ise kötülüðün bütün þerlerin kaynaðýdýr. Kiþi yalan söyleye
söyleye Allah indinde kezzap olarak
yazýlýr.’ Sürekli yalan söyleme yalaný
marifet
sayma
yalanla
hayatýný
sürdürmeye çalýþma insaný yalanla
bütünleþtirip netice itibarýyla her
günahta küfre giden bir yol olduðundan
dolayý insaný itikat noktasýnda da Allah
korusun dinden imandan çýkartabilir.”Münafýða karþý ‘kâfirsiniz’ þeklinde muamelede bulunulmayacaðýný
belirten Ýþcan, “Münafýk, apaçýk bir
þekilde kendisini ortaya koymadýðýndan dolayý zahire göre hükmetme
zorundayýz. Mümin olduðunu söylüyorsa ona göre davranmak zorundayýz.
Ama bu hiçbir zaman münafýklarýn iftiralarýna alet olmayý, bu yanlýþlýklar
karþýsýnda dilsiz þeytan þeklinde susmayý
bunlarla
alakalý
hukuki
Müslüman’a yakýþýr bir þekilde tepki
vermememiz manasýna gelmez.” diye
konuþuyor. Efendimiz’in (sas) hiçbir
zaman münafýklarla perdeyi yýrtmadýðýný aktaran Ýþcan, “Onlarla hiçbir
zaman bir kâfire hitap ettiði gibi hitap
etmemiþ onlarý deðiþik þekillerde
kazanmaya çalýþmýþ fakat bu onlarla hiç
mücahede etmemiþ manasýna gelmiyor. Onlarýn yalanlarý ortaya dökülmüþ.
Kur’an-ý Kerim münafýklar üzerinde
ýsrarla durmuþ onlarýn karakteristik
özelliklerini bize anlatmýþ ki o vasýflarda bulunan insanlara karþý dikkatli
olalým ve onlarýn yanlýþlýklarýný düzeltelim.” diyor.
Venezuela’da bayram sevinci
“Bu Ramazan rahmet þemsiyenizi paylaþmanýn bereketiyle doldurun” sloganýyla
2014 Ramazan kampanyasýna baþlayan
Kimse Yok mu Derneði, tüm Türkiye baþta
olmak üzere, 5 kýta 110 ülkede bayram
sevincini ihtiyaç sahipleriyle paylaþtý.
Ramazan Bayramý’ný yetim çocuklarla
geçiren Kimse Yok mu gönüllüleri,
Venezuela’da Türk müteþebbisler tarafýndan
kurulan Puente Derneði ile birlikte 200
yetime yemek ve erzak daðýtýmý yaptý.
Ýhtiyaç sahibi çocuklara hediyeler veren
gönüllüler, bayram sevincini Venezuelalý
yetimlerle paylaþtý.Kimse Yok mu Yurtdýþý
Yardýmlar Koordinatörü Yusuf Yýldýrým,
“Asya’dan
Avrupa’ya,
Afrika’dan
Amerika’ya 5 kýtada gönüllülerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaþtýk. Güney
Amerika’da, Venezuela’da da yetim çocuklarla bayram sevincini paylaþmak için gönüllülerimiz yola çýktý. Ramazan boyunca paylaþmanýn mutluluðunu bizimle paylaþan
herkese en güzel teþekkür sanýrým bu çocuklarýn gülen yüzleri oldu.” dedi.Ramazan
çalýþmalarýyla yardým bekleyen milyonlarca
ihtiyaç sahibi insana umut olan Kimse Yok
mu, bu Ramazan da gönüllülerinin desteði
ile dünyanýn dört bir yanýnda, baþta yetimler
olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine Ramazan
bereketini ulaþtýrdý. CARACAS CÝHAN
21:35
Sinema
Yasak Krallýk
Jason; kung-fu filmlerinin ve Hong Kong sinemasýnýn hayraný olan Amerikalý bir çocuktur.
Hayraný olduðu bu filmleri ise Yaþlý Sekme adýnda kör bir adamýn iþlettiði tefeci dükkanýndan
almaktadýr. Jason, günün birinde bu dükkanda
antika bir eþyaya rastlar. Bu eþya, Çin imparatorlarýndan Monkey King'in savaþ kýlýcýdýr. Bu kutsal emaneti eline alan Jason, bir anda zaman
içinde yolculuk yapar ve kendini eski Çin'de
bulur. Burada sarhoþ bir kung-fu ustasý olan Lu
Yan, sihirli güçlere sahip olan Silent Monk ve
güzel Golden Sparrow ile karþýlaþýr.
20:00
Sinema
Madagaskar 2
New York hayvanat bahçesinde yaþayan
aslan Alex, zürafa Melman, zebra Marty ve
su aygýrý Gloria ilk filmde New York’tan
Madagaskar adasýna bir yolculuk yapmýþtý,
serinin bu 2. filminde ise Afrika’ya uçuyorlar. Ancak kahramanlarýmýz Afrika’dan
dönmek için bu defa daha fazla çaba sarf
etmek zorundalar çünkü Afrika’daki yaban
hayat nedeniyle hiç de alýþýk olmadýklarý
deneyimler yaþýyorlar.Yönetmen : Eric
Darnell, Tom McGrath
20:00
Sinema
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Atilla
M.S. 400’lü yýllarda Roma Ýmparatorluðu,
yeryüzündeki en büyük kuvvettir. Eski bir
kehanete göre bir adam kabileleri birleþtirecek ve
Roma’nýn hakimiyetine meydan okuyacaktýr. Attila
hücumlarýna bir yandan devam etmekte bir yandan da fethettiði yerlerdeki Hunlarý birleþtirmektedir. Sýrasý gelince de büyük Roma’ya saldýrýr ve
imparatorluðunu kurar.Oyuncular : Gerard Butler,
Powers Boothe, Simmone Mackinnon, Reg Rogers
Yönetmen : Dick Lowry
ÝSKENDER
Said Halim Paþa
1863 yýlýnda Kahire'de
doðmuþtur. Mýsýr Valisi
Kavalalý
Mehmet
Ali
Paþa'nýn dört oðlundan biri
olan Mehmet Abdülhalim
Paþa'nýn oðludur. Sait Halim
Paþa ilk ve orta tahsilini
Kahire'de özel olarak yapmýþ,
Arapça, Farsça, Ýngilizce ve
Fransýzca öðrenmiþtir. Daha
sonra Ýsviçre'de beþ yýl siyasal
bilgiler öðrenimi görmüþtür.
1888'de
Mîr-i
Mîran
rütbesi ile ve Mecîdî niþaný ile
Þûra-yý Devlet (Danýþtay)
âzâsý olmuþtur. Kendisine,
1889'da II. ve 1892'de I. rütbe
Osmânî ve 1899'da murassa
Mecîdî niþaný, 1900'de de
Rumeli Beylerbeyi pâyesi verilmiþtir. 1908'de ise bulunduðu Þûrâ-yý Devlet âzâlýðýndan kadro dýþý býrakýlmýþ,
ancak
ayný
dönemde
Belediye genel seçimlerinde
Yeniköy belediye dairesi reisliðine tayin olunmuþtur.
Daha sonra ise Cemiyet-i
Umumiye-i Belediye ikinci
reisliði, 1908'de de Âyân
Meclisi âzâlýðý yapmýþtýr. 23
Ocak 1912-23 Temmuz 1912
tarihlerinde Þura-yý Devlet
reisliði de kendisine verilmiþtir.Sait Halim Paþa'nýn
gençlik resmiSait Halim Paþa
1912'de reislikten çekilmiþtir.
Bu sýrada Ýttihat ve Terakki
Cemiyeti'nin genel sekreterliðine seçilmiþ, Mahmut
Þevket Paþa'nýn sadrazamlýðý
sýrasýnda 1913'de de 2. defa
Þûrâ-yý Devlet reisliðine ve
üç gün sonra Hariciye
Nezareti'ne
(Dýþiþleri
Bakanlýðý'na)
atanmýþtýr.
Mahmut Þevket Paþa'nýn
þehit edilmesinden sonra
1913'de
Sadrazamlýða
(Baþbakanlýða) getirilmiþtir.
Malzemeler
1/2 Kg Kuþbaþý Et
2 Adet Soðan
3 Diþ Sarmýsak
3 Adet Domates
2 Adet Sivri Biber
Tuz, Karabiber
1 Çay Kaþýðý Salça
1 Su Bardaðý Sýcak Su
1 Adet Pide
1 Çay Kaþýðý Tereyaðý
Üzerine:
2 Çorba Kaþýðý Yoðurt
2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý
Yemeðin Tarifi
Yarým kg kuþbaþý eti
tencereye alýn.2 adet soðan ve
3 diþ sarmýsaðý yemeklik
doðrayýn.Küp küp doðranmýþ
2 adet sivribiber ve 3 adet
domatesle birlikte tencereye
ekleyin.1 çay kaþýðý salça,tuz
ve karabiberi ilave
edin.Domateslerin suyu
çekene dek kýsýk ateþte
piþirin.1 su bardaðý sýcak su
ekleyin.Sebzeler iyice
yumuþayýnca ocaktan alýn.
1 adet pidenin üzerine 1
çay kaþýðý tereyaðýný
sürün.Kare biçiminde
kesin.Etleri piþirdiðiniz suyu
pidenin üzerine dökün.Daha
sonra etleri dizin.Etlerin yanýna 2 çorba kaþýðý yoðurt
ekleyin.2 çorba kaþýðý
tereyaðýný eritip,etlerin üzerine
gezdirin. Ýskender Kebap,
servise hazýr.
Dünyaya geldiðimiz gün bir yandan yaþamaya,
Bir yandan ölmeye baþlarýz.
(Michel de Montaigne)
02:50 Pinokyo
05:50 Aþk Bir Hayal
08:40 Adanalý
10.15 Karadayý
13.00 Kýzlar ve Annleri
15.00 Diðer Yarým
Yerli Dizi
17:00 Alemin Kýralý
18:10 Hawaii Five
18:55 Ana Haber
20:00 Atilla
23:00 Taþýyýcý
Sinema
08:00Ýnadým Ýnat
09:30 Sürtük
11:30Aliye
12:55Hazine
14:50Hz. Yusuf
15:50 Benden Sevdalý mýsýn
17:50 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
Yerli Dizi
19:45 Avanak Abdi
Türk Filmi
21:30 Haber Saati
22:30 Þabaniye
04:30 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
06:30 Cennet Mahallesi
07:30 Ayý Kardeþler
08:00 Pepee
10:00 Kezban
12:00 Ender Saraç Ýle
Saðlýklý Günler
14:00 Dila Haným
16:30 Fatih Harbiye
19:00 Ana Haber
20:00 Madagaskar 2
22:15 Avanak Kuzenler
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
19:45 Çarkýfelek
21:00 Alabora
23:30 Ulan Ýstanbul
07:00 Sabah Haber
08:15 Ýþimi Seviyorum
08:30 Böyle Bitmesin
10:35 Beni Böyle Sev
13:00 Haber
13:25 Küçük Hanýmefendi
15:10 Aileler Yarýþýyor
16:55 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
19:00 Ana Haber Bülteni
19:55 Beni Aya Uçur
21:35 Yasak Krallýk
23:40 Reis-i Cumhur
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.15 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:10 Küçük Gelin
20:45 Þefkat Tepe
Yerli Dizi
23:00 Davetsiz Misafir
TEK
YILDIZ
2
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
9
Temmuz
ihracatýnda bayram
ve Irak etkisi
Vefat eden Kore Gazisi topraða verildi
Osmancýk'ta vefat eden Kore Gazisi Hüseyin Bülkeri, dün düzenlenen törenle topraða verildi.
2 çocuk, 4 Torun sahibi Kore Gazisi Hüseyin Bülkeri, önceki gece
geçirdiði rahatsýzlýk sonucu vefat etti. Bülkeri'nin cenazesi dün Yeþilçatma Mahallesi'ndeki evinden alýnarak Ulucami'ye götürüldü. Türk
bayraðýna sarýlý tabutu askerler tarafýndan taþýndý. Cenaze törenine ailesi, yakýnlarý, Ýlçe Kaymakamý Sezgin Üçüncü, askeri erkan, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Cuma namazýnýn ardýndan cenaze namazý kýlýnan Kore Gazisi Hüseyin Bülkeri, Asri Mezarlýkta topraða verildi.
"Otobüs
yangýnlarýnda
kaçak akaryakýt
baþ rolde"
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, akaryakýt fiyatlarýnýn yüksekliðinin kaçak
yað kullanýmýný artýrdýðýný belirterek, son dönemde yaþanan otobüs
yangýnlarýnda kaçak akaryakýtýn baþrolde olduðunu vurguladý. Palandöken, "Sadece 10 numara yað deðil artýk her türlü ucuz karýþýk yað
kullanýlýyor" dedi.
Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada akaryakýt fiyatlarýnýn iyice
yükselmesi ucuz olan ama insan hayatýný tehlikeye atan çeþitli yakýt
türlerinin bilinçsizce kullanýlmasýna yol açtýðýný belirtti. TESK Genel
Baþkaný Bendevi Palandöken þunlarý kaydetti:
"Maalesef maliyetler arasýndaki fark, ucuz ama nasýl bir karýþým yapýldýðý bilinmeyen son derece tehlikeli yað karýþýmlarýnýn kullanýlmasýna yol açýyor. Bu durum yolcu ve yük taþýmacýlýðýnda ne kadar büyük
tehlike yarattýðý son dönemde yaþanan otobüs yangýnlarýnda ortaya
çýktý. Daha kötü olaylarýn yaþanmamasý için yapýlacak denetimlerin
yanýnda tavan fiyat uygulamasý geri getirilmeli, yük ve yolcu taþýmacýlýðýnda kullanýlmak üzere ucuz akaryakýt verilmeli."
-"YAPILAN DÜZENLEME 10 NUMARA
YAÐI ENGELLEMEDÝ"Maliye Bakanlýðý'nýn yaptýðý düzenleme sonucu ÖTV artýþý getiri-
len 10 numara yaðýn kullanýmýnýn eskisi gibi yaygýn olmasa da baþka
yað karýþýmlarýnýn tekrar kullanýldýðýný belirten TESK Genel Baþkaný
Palandöken açýklamalarýna þöyle devam etti:
"Þu an kullanýlan kaçak akaryakýt ve yaðlarýn nasýl bir içeriði olduðu tam olarak bilinmiyor. Yanýcý katký maddelerinin bilinçsiz ellerde
içine katký yapýlarak ucuz maliyet için yakýt olarak kullanýlmasý çok sakýncalý. Asla kullanýlmamalý.
Devletimizin de evine ekmek götürecek, akaryakýt ve yedek parçaya çalýþmaktan usanan þoför esnafýna maliyetlerin düþürülmesi konusunda yardým etmesi þart. Þu anki motorin fiyatý esnafa para kazandýrmýyor. Yük ve yolcu taþýmacýlýðý yapan þoför esnafý kazandýðýný yedek
parça, vergi ve sigorta giderlerine yetiþtiremiyor. Giderlerini karþýlayamayan nakliyeci esnafý maliyetleri düþürmek için adeta zorunlu olarak
tehlikeli olan 10 ve 5 numara yaðlarý kullanarak evine ekmek götürmeye çalýþýyor. Yeni üzücü olaylarýn yaþanmamasý için þoför esnafýnýn
maliyetlerini artýran akaryakýt fiyatlarý mutlaka düþürülmeli ve ucuz
akaryakýt mutlaka verilmelidir. En önemlisi kýsa süre uygulanan ancak
daha sonra vaz geçilen tavan fiyat uygulamasýna yeniden geri dönülmelidir. Aksi halde bu üzücü olaylarýn önüne geçmek mümkün olmaz."
Alkol ve madde baðýmlýlýðý
tedavi baþvurularýnda rekor
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun soru önergesine Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun verdiði yanýt, alkol ve
madde baðýmlýlýðý nedeniyle hastanelere baþvuranlarýn sayýsýnda rekor düzeyde artýþ olduðunu
ortaya koydu. 2004'te tedavi merkezlerine baþvuranlarýn sayýsý 12 bin 756 iken bu rakam
2012'de 227 bin 298 oldu.
Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun soru önergesine Saðlýk Bakaný Mehmet
Müezzinoðlu'nun verdiði yanýt, alkol ve madde
baðýmlýlýðý nedeniyle hastanelere baþvuranlarýn
sayýsýnda rekor düzeyde artýþ olduðunu ortaya
koydu.
Tanrýkulu, alkol ve madde baðýmlýlýðý nedeniyle tedavi ve eðitim merkezlerine tedavi olmak
için müracaat edenlerin sayýsýný sordu
Soru önergesini yanýtlayan Saðlýk Bakaný,
2004-2012 yýllarý arasýnda tüm tedavi merkezlerindeki (kamu, üniversite ve özel hastaneler)
ayaktan ve yatan hasta istatistikleri hakkýnda
bilgi verdi.
-AYAKTAN HASTA SAYISI 218 BÝNSaðlýk Bakaný'nýn verdiði bilgiye göre;
2004'te tüm tedavi merkezlerine baþvuran ayaktan hasta sayýsý 11 bin 239, yatan hasta sayýsý bin
517, 2012'de ayaktan hasta sayýsý 218 bin 515,
yatan hasta sayýsý ise 8 bin 783 oldu.
-ALKOLDEN 20 BÝNDEN FAZLA,
ESRARDAN 90 BÝN HASTA BAÞVURDUSaðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, alkol
ve madde baðýmlýsý hastalarýn 2012 yýlýnda bakanlýðýna baðlý tedavi merkezlerine yaptýklarý
baþvuru sayýsý hakkýnda da bilgi verdi. Buna göre 2012'de poliklinik sayýsý 206 bin 697, yatan
hasta sayýsý ise 6 bin 417 oldu. Alkol baðýmlýlýðý
nedeniyle baþvuran poliklinik sayýsý 19 bin 539,
yatan hasta sayýsý ise 2 bin 241. Esrar nedeniyle
tedavi merkezlerine baþvuran poliklinik sayýsý 90
bin 208, yatan hasta sayýsý 327 oldu. Tütün nedeniyle tedavi merkezlerine 6 bin 720 kiþi müracaat etti.
-MADDE BAÐIMLILIÐI NEDENÝYLE
YATARAK TEDAVÝ OLANLARSaðlýk Bakaný Müezzinoðlu, 2012 yýlýnda
madde baðýmlýlýðý nedeniyle tüm tedavi merkezlerinde yatarak tedavi olan hastalarýn yaþ daðýlýmý hakkýnda bilgi verdi. Buna göre 20-24 yaþ
arasýnda bin 296 kiþi yatarak tedavi oldu. 15 yaþ
altýnda ise 25 kiþinin tedavisi yapýldý.
Müezzinoðlu, illere göre alkol ve madde baðýmlýlýðý nedeniyle bakanlýðýna baðlý tedavi mer-
kezlerinden alýnan istatistiki veriler hakkýnda da
bilgi verdi. Buna göre yatan hasta sayýsý alkol nedeniyle 2 bin 241, madde nedeniyle 4 bin 176,
ayaktan hasta sayýsý alkol nedeniyle 17 bin 806,
madde nedeniyle 177 bin 905 kiþi tedavi için
baþvurdu. Alkol ve madde baðýmlýlýðý nedeniyle
yatan hasta sayýsý 6 bin 417, ayaktan hasta sayýsý ise 195 bin 711 oldu.
-ÝLLERE GÖRE TEDAVÝ
MERKEZLERÝNE BAÞVURANLARAnkara'da ayaktan hasta sayýsý alkol nedeniyle bin 520, madde nedeniyle 10 bin 48, Gaziantep'te madde baðýmlýlýðý nedeniyle 7 bin 808,
Ýstanbul'da alkol nedeniyle 7 bin 467, madde
nedeniyle 74 bin 186, Ýzmir'de madde nedeniyle
13 bin 163 ayaktan hasta Saðlýk Bakanlýðýna
baðlý tedavi merkezlerine baþvurdu.
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi Baþkaný Mehmet Büyükekþi,
bayram tatili ve Irak'a ihracatta yaþanan sorunlar nedeniyle,
Temmuz ayý ihracat rakamýnýn geçen yýlla ayný seviyede gerçekleþtiðini bildirdi.
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Mehmet Büyükekþi, bayram tatili ve Irak'a ihracatta yaþanan sorunlar nedeniyle, Temmuz ayý ihracat rakamýnýn geçen yýlla ayný seviyede
gerçekleþtiðini bildirdi. Büyükekþi, iþgünü kaybýnýn aylýk ihracattaki artýþ temposunu aylýk bazda 12.4 puan, Irak'a ihracatta
yaþanan kaybýn ise 3.9 puan, toplamda 16.3 puan aþaðý çektiðini belirtti.
TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi, 2014 Temmuz ayý mal ihracat gerçekleþmeleri ve verilerine dair bilgileri yazýlý olarak
açýkladý. Buna göre Temmuz ayýnda ihracat, geçen yýlýn ayný
ayýna göre ayný miktarda kalarak 12 milyar 539 milyon dolar oldu. Ýlk 7 aylýk ihracat ise yüzde 5.7 artýþla 92 milyar 711 milyon
dolara, son 12 aylýk ihracat ise yüzde 2,2 artarak 156 milyar 319
milyon dolara yükseldi. Geçen senenin Temmuz ayýnda iþgünü
bazýnda ihracat 465 milyon dolar iken, bu senenin Temmuz
ayýnda günlük bazda ihracatýn yüzde 12 artarak 522 milyon dolara yükseldiðini belirten Büyükekþi, bayram etkisi ve Irak'a ihracatta Temmuz ayýnda yaþanan gerileme nedeniyle, ihracatýmýz geçen sene ile neredeyse ayný seviyede gerçekleþti" dedi.
Büyükekþi, iþgünü kaybýnýn aylýk ihracattaki artýþ temposunu aylýk bazda 12.4 puan, Irak'a ihracatta yaþanan kaybýn ise 3.9
puan, toplamda 16.3 puan aþaðý çektiðini belirtti.
-"DÜNYA EKONOMÝSÝNDE BÜYÜME
ÖNCEKÝ YILDAN DAHA ÝYÝ OLACAK"Mehmet Büyükekþi açýklamasýnda, Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili deðerlendirmelerde de bulundu. Dünya ekonomisinde geçen yýlýn son çeyreðinden itibaren genel bir iyimserlik
havasýnýn hâkim olduðunu vurgulayan Büyükekþi, Euro Bölgesi'nin türbülanslý dönemi geride býraktýðýný ve düþük büyümeli
bir aþamaya geçtiðini ifade etti. Avrupa Merkez Bankasý'nýn attýðý adýmlar küresel likidite koþullarýnýn iyileþmesine katký yaptýðýna iþaret eden Büyükekþi, yeni parasal geniþleme önlemleri
etkilerinin yýlýn ikinci yarýsýnda daha belirgin olmasýnýn beklendiðini dile getirdi. Büyükekþi, Türkiye ihracatýnýn, geliþmiþ ülkelerde ortaya çýkan büyümeden yararlandýðýný belirterek, ithalatý
gerileyen AB'ye ihracatýn ilk 7 ayda yüzde 14 arttýðýný vurguladý. Büyükekþi, "Bölgesel pazarlardaki tüm olumsuzluklarý Avrupa pazarýndaki talebe cevap verebilen ihracatçýlarýmýz sýrtlýyorlar. Yýlýn ilk 7 ayýnda en önemli 5 ihracat pazarýmýzdan 4'ü Avrupa'dan; Almanya, Ýngiltere, Ýtalya ve Fransa. Bu 4 pazarda yýlýn ilk 7 ayýnda ortalama yüzde 14 ihracat artýþý yakalamayý baþardýk" ifadelerini kullandý.
-"ORTA DOÐU VE BÖLGEMÝZDE JEOPOLÝTÝK
RÝSKLER ETKÝSÝNÝ ARTIRDI"Orta Doðu'da ve Karadeniz'in kuzeyinde yaþanan sýcak geliþmeleri hatýrlatan Büyükekþi, geliþmelerin hem Türkiye hem
bölge hem de tüm dünya için önemli bir risk haline geldiðini
belirtti. Ýsrail'in Gazze'de sürdürdüðü katliam ve Orta Doðu'da
yaþanan sýkýntýlarýn tüm bölge dinamiklerini ve ekonomilerini
etkilediðine dikkat çeken Büyükekþi þunlarý kaydetti:
"Jeopolitik riskler barýndýran, yakýn coðrafyamýzdaki 6 ülke
ilk 7 ayda ihracatýmýzý negatif etkiledi. Libya, Mýsýr, Rusya ve
Ukrayna'da belirgin düþüþler yaþandý. Komþularýmýzda barýþ ve
huzur ortamý hem onlar için hem de bizim için gerekli. 60 bin
ihracatçýnýn temsilcisi Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi olarak, bu sorunlarýn beraberinde getirdiði risk ve belirsizliklerin bir an önce
sona ermesini temenni ediyoruz. Gazze'de yaþanan acý geliþmeler, masum insanlarýn katledilmesi buruk bir Ramazan geçirmemize sebep oldu. Baþta Birleþmiþ Milletler olmak üzere tüm
dünya ülkelerini, devam eden saldýrýlarýn durdurulabilmesi için
göreve çaðýrýyoruz. Bizler de ihracatçýlarýn temsilcisi ve iþadamlarý olarak, barýþ elçisi olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazýr
olduðumuzun bir kez daha altýný çizmek istiyoruz. "
-"ÝHRACAT ARTIÞI BÜYÜMEYE KATKI
VERMEYE DEVAM EDECEK"Türkiye ekonomisi ihracat desteðiyle büyümeye devam
ederken, hem sanayi üretiminde yukarý yönlü hareketlenmenin
sürmesi hem de cari açýkta yaþanan pozitif geliþmelerin, ileriki
dönem beklentilerinin de pozitife dönmesini saðladýðýný belirten Büyükekþi, beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamlarý
ile yabancý finans kuruluþlarýnýn Türkiye için büyüme rakamlarýný revize ettiklerini hatýrlattý. Artan sanayi üretimi ve gerileyen
cari iþlemler açýðý gibi olumlu datalara Merkez Bankasý'nýn yaptýðý faiz indirimlerinin de eklenmesini olumlu karþýladýklarýný
ifade etti. Büyükekþi, "Biz ihracatçýlar olarak bu faiz indirimlerini desteklediðimizi, enflasyonda beklenen düþüþe paralel olarak
önümüzdeki aylarda da bu indirimlerin süreceðini ifade etmiþtik. Çünkü biz inanýyoruz ki, ihracatýn ekonomik büyüme tam
destek vermeye baþladýðý bu ortamda, faiz indirimleri, yatýrým
iklimini canlandýrýcý bir etki yapacaktýr" dedi.
TEK
YILDIZ
2
HABER
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
10
Güneþ sadece cilde
deðil, göze de zararlý
Uzmanlar, güneþin mor ötesi (UV) ýþýnlarýnýn sadece cilde deðil göze de zarar verdiðini belirterek mutlaka güneþ gözlüðü kullanýlmasýný öneriyor.
Göz cilde göre daha iyi korunuyor. Gözler
kafatasýnýn içinde yer alýyor ve alýn çýkýntýsý,
kaþlar ve kirpiklerin korumasý altýnda.
Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da bulunan
Moorfields Göz Hastenesi'nden Dr. Raj DasBhaumik, "Yaz aylarýnda, yüksek yerlerde ve
suda mor ötesi ýþýnlarýna daha fazla maruz
kalýyoruz. Kar ve su güneþ ýþýnlarýný yansýtýyor" diyor.
Mor ötesi ýþýnlarý göze zaman içinde zarar
veriyor. Dr. Das-Bhaumik'e göre vücudun
kendini tamir etme yeteneði zamanla azalýyor
ve hücresel seviyedeki zarar zamanla büyüyor.
Mor ötesi ýþýnlarýn gözdeki zararlý etkilerine iliþkin bulgular, epidemiyolojik çalýþmalara dayanýyor.
Bu araþtýrmalar, coðrafya ve yaþam tarzý
gibi farklý mor otesi ýþýnlarý seviyesine maruz
kalan nüfuslara odaklanýyor.
Hayvanlar üzerindeki araþtýrmalar da mor
ötesi ýþýnlarýn göze zararlarýna iþaret ediyor.
Bu ýþýnlara maruz kalmayla iliþkilendirilen
hastalýklar arasýnda kanser, kar körlüðü ve
katarakt da bulunuyor.
Bununla iliþkilendirilen bir baþka hastalýk
da gözün dýþ yüzeyini kaplayan ince zarýn büyüdüðü "sörfçü gözü" ya da pterigium.
Güneþ gözlüklerinin UV ýþýnlarýndan koruma oraný spektrofotometri adlý verilen bir
teknikle ölçülüyor. Bu teknikle, UV ýþýnlarýnýn
gözlüðün camlarý tarafýndan ne kadar absorbe edildiði ya da yansýtýldýðý ve ne kadarýnýn
göze girebileceði hesaplanýyor.
Brezilya'da Sao Paulo Üniversitesi'nden
Prof. Liliane Ventura, 20 yýldýr güneþ ýþýnlarýnýn ne kadar koruma saðladýðýna iliþkin araþtýrmalar yapýyor.
Prof. Ventura, gözlüklerin gerçekten gözü
bu ýþýnlardan koruyup korumadýðýný gösteren
bir cihaz geliþtirdi.
Tek yapmanýz gereken gözlüðü cihaza
yerleþtirmeniz. Birkaç saniye içinde UV koruma oraný ekranda beliriyor.
Dr. Das-Bhaumik ise koruma oranýnýn
400nm (UV 400) olmasý gerektiðini belirtiyor.
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Yazýn korkulu
rüyasý "Kene"
Türkmenlere sýnýrsýz destek
AFAD, Irak'taki Türkmenlere yardým ulaþtýrabilmek için seferber oldu. Yerlerin olan soydaþlarýmýz için
Türkmen kampý kuruluyor.
Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, AFAD Baþkaný
Fuat Oktay ile düzenlediði basýn toplantýsýnda,
AFAD'ýn koordinasyonu altýnda Irak ve Gazze'de yürütülen insani yardým faaliyetlerine iliþkin bilgi verdi.
Hükümetlerinin son yýllarda dünyanýn neresinde
olursa olsun, zorda kalan insanlara artan bir biçimde
yardým ulaþtýrdýðýný belirten Atalay, "2013 yýlý itibariyle dünyada ABD ve Ýngiltere'nin ardýndan en fazla
yardým yapan üçüncü ülke konumuna ulaþtýk" dedi.
Devam eden seçim kampanyasýnýn etkisiyle bazý
muhalefet partilerinden haksýz ve iftiraya varan eleþtiriler aldýklarýný hatýrlatan Atalay, hükümetlerinin özellikle Irak ve Suriye'de Türkmenlere yardým etmemekle, hatta gönderilen yardýmlarý engellemekle itham
edildiðini söyledi.
Hükümet olarak mazlumdan yana bir tutum içinde olduklarýný, her yerde mazlumlara yardým yapma
yönünde belirgin bir politika izlediklerini anlatan Atalay, þöyle devam etti:
"IÞÝD olarak adlandýrýlan örgütün Irak içerisinde
giderek yoðunlaþan faaliyetleri sonucunda ortaya çýkan insani kriz hepimizin malumudur. 10 Haziran'da
Musul'un IÞÝD tarafýndan ele geçirilmesi sürecinde
büyük bir nüfus bölgeyi terk etmiþtir. 16 Haziran'da
Telafer'in de düþmesiyle özellikle kuzeye ve batýya,
Sincar'a doðru büyük bir göç hareketi baþladý. Musul,
Kerkük, Telafer, Selahaddin ve Diyala eyaletleri çatýþmalardan en çok etkilenen vilayetlerdir. Musul'un
düþmesinden sonra yaþananlar dahil bugüne kadar
toplam 1 milyon 200 bin Iraklý yerlerinden edilmiþtir.
Anbar vilayetinde 500 bin, Erbil'de 100 bin, Dohuk'ta
200 bin, Musul'un batýsýnda 97 bin, Süleymaniye'de 25
bin, Kerkük, Diyala ve Selahaddin vilayetlerinde 278
bin kiþi yerlerinden edilmiþtir. Haziran ayýnda Musul'un düþmesi ile önemli bir bölümü Türkmenlerden
oluþan 375 bin kiþi evlerini terk etmek zorunda kalmýþtýr."
Bunlardan 166 bininin Musul'a, Erbil'e 78 bin, Süleymaniye'ye 52 bin, Selahaddin'e 18 bin, Dohuk'a 18
bin ve Kerkük'e de 16 bin kiþinin daðýldýðýný anlatan
Atalay, Türkiye'nin halen Irak'ta yaþananlar karþýsýnda
yardým eden ülkeler arasýnda baþý çektiðini söyledi.
Irak'ýn içini çok yakýn takip ettiklerini belirten
Atalay, Türkmen Cephesi'nin önde gelenleriyle de sürekli irtibat halinde olduklarýný bildirdi.
AFAD Baþkanýnýn olayýn ilk günlerinde bölgeye
giderek yerinde incelemelerde bulunduðunu aktaran
Atalay, TÝKA Baþkanýnýn da bölgede olduðunu aktar-
dý.
Atalay, Musul hadisesinin hemen ardýndan Dohuk bölgesinde toplanan Türkmenlere 11 Haziran'da 10 bin kiþilik gýda
kolisi, 13 Haziran'da ise 12 bin 500 kiþilik
çadýr, 217 bin kutu ilaç, 10 bin battaniye, 2
bin mutfat seti ve 2 bine yakýn yatak yardýmýnýn ulaþtýrýldýðýný belirtti.
90 TIRLIK ÝNSANÝ YARDIM
Son 1,5 aydýr Kuzey Irak'a 90 týrlýk insani yardýmýn ulaþtýrýldýðýný ifade eden
Atalay, yardýmlarýn Sincar, Dohuk, Erbil, Tall Kayf ve
Telafer'e odaklandýðýný kaydetti.
Yardýmlarýn Irak Türkmen Cephesi ile koordineli
daðýtýldýðýný aktaran Atalay, AFAD'ýn devam eden
günlerde ise 8 bin 200 gýda kolisi, 12 bin 500 kiþilik çadýr, 10 bin battaniye, 441 bin 539 kutu ilaç, 2 bin mutfak seti ve 2 bin yataðý da bölgeye ulaþtýrdýðýný bildirdi.
Atalay, Türk Kýzýlayýnýn da 4 bin civarýnda battaniye, bine yakýn yatak, 146 ton içme suyu, bin 300'den
fazla gýda kolisi, 68 ton kuru gýda, 650 bin pakete yakýn bisküvi türü unlu ve çikolatalý mamul, 20 ton hijyen malzemesi, 2 binden fazla muhtelif ev malzemesi
ve 50 bine yakýn muhtelif giyim eþyasýný bölgeye ulaþtýrdýðýný anlattý.
Atalay, TÝKA'nýn da 3 bin ailelik gýda ve hijyen
malzemesini ulaþtýrdýðýný aktarýrken, tüm yardýmlarýn
AFAD'ýn koordinasyonunda gittiðini kaydetti.
Diðer kurum ve kuruluþlarla belediyelerin yardýmlarý hakkýnda bilgi veren Atalay, Ülkü Ocaklarý'nýn da
5 bin 500 gýda kolisi, bin 100 giysi kolisi, 275 battaniye, 10 ton bulgur yardýmýnda bulunduðunu aktardý.
Ülkü Ocaklarý'nýn yardýmlarýnýn yerine zamanýnda ulaþtýrýlmasýnda AFAD'ýn sýnýr geçiþleri için her türlü kolaylýðý saðladýðýný anlatan Atalay, "MHP Genel
Sekreteri ve Ülkü Ocaklarý Baþkaný, AFAD Baþkaný ile
görüþerek gerekli koordinasyon saðlanmýþ ve kendileri de yardýmlarýndan dolayý AFAD'a teþekkürlerini ifade etmiþlerdir" dedi.
Yardým faaliyetlerinde bulunan ve bulunmaya devam eden kuruluþlara teþekkür eden Atalay, hükümetlerinin yerlerinden edilmiþ kiþilerin sýðýnabilmesi için
Dohuk vilayetinde bir kamp kurulmasý için AFAD'ý
görevlendirdiðini bildirdi.
Irak haritasý üzerinde göç alanlarýyla ilgili bilgi veren Atalay, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin sýnýrlarý
içerisindeki Fiþhabur'da bir Türkmen kampý kurduklarýný söyledi. Çok organize bir kamp olacaðýný ve çalýþmalarýn sürdüðünü aktaran Atalay, buranýn yönetimini de oradaki Türkmenlere devredeceklerini söyledi.
Telafer'in bir Türkmen þehri olduðunu hatýrlatan
Atalay, þunlarý kaydetti:
"Ama Türkmenlerin yaklaþýk yarýsý Sünni'dir, yarýsý Þii'dir. Biz bunlarýn aralarýný bulmak için, aralarýnda çatýþma olmamasý için Dýþiþleri Bakanlýðýmýz ve
Türkiye çok çaba sarfeder. Yani Türkmenlerin birliðinin devam etmesi için... Hani Irak'ta geliþen maalesef
mezhebi çatýþmalarýn içine Türkmenlerin kendi aralarýnda girmemesi için Dýþiþleri Bakanlýðýmýzýn özel çabasý vardýr. Hizmete özel bir bilgi notudur bu. Özellikle son IÞÝD'in Telefar'i kuþatmasýndan sonra buradan
daha çok Þiiler göç etmiþtir. Sünniler geri geliyor, çünkü IÞÝD Sünnilerle iþbirliði içinde. Ama oradaki Sünni
Türkmenler, Þii Türkmenlere baský yapmýþtýr. Hatta
þöyle bir olay var elimizde. Þii Türkmenler Telafer'i
terk ederken, cezaevinde bulunan 60 Sünni Türkmeni
de öldürerek gitmiþtir. Irak'ýn içi çok karmaþýk, biz o
Türkmen kardeþlerimizin arasýnda o ayrýmýn olmamasý için de çaba sarfediyoruz."
Türkiye Cumhuriyeti'nin dil, din, ýrk, mezhep ayrýmý yapmadan zor durumdaki herkese yardým etmeye çalýþtýðýný bildiren Atalay, kampýn kurulmasýnýn ardýndan yardýmlarýn daha derli toplu ulaþacaðýný bildirdi.
Türkmenlere sahip çýkýlmadýðý iddiasýnýn Irak'ta
olduðu gibi Suriye'de de gerçeði yansýtmadýðýný deðerlendiren Atalay, "Suriye krizi dolayýsýyla Bayýrbucak, Hama, Humus ve Halep baþta olmak üzere, ülkemize gelen Türkmenlerin barýnma merkezlerindeki
sayýsý 22 bindir. Bunlar için üç ayrý kampýmýz var" dedi.
Atalay, Suriye tarafýnda sýnýr bölgesinde kurulan
yüzün üzerindeki kampla, bölgede yaþayan Türkmenlere de köy köy belli aralýklarla düzenli gýda kolisi daðýtýldýðýný kaydetti.
Yardýmlarda din, dil, ýrk ayrýmý yapmadýklarýný yineleyen Atalay, "Ama daima hükümetimizin gerek
Balkanlarda, gerek Kafkaslar'da, gerek Orta Asya'da
tabii vatandaþlarýmýzla, soydaþlarýmýzla ilgili her ülkenin olduðu gibi hassasiyetleri vardýr. Biz de o hassasiyetlerimizi baþa alýyoruz" deðerlendirmesini yaptý.
Yaz aylarýyla birlikte
baþlayan kene tehlikesine
karþý uzmanlar, vatandaþlarý uyarýyor. Doç. Dr. Bayazýt, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþ Hastalýðý'na yol
açan kene ýsýrmasýna karþý
alýnacak önlemler ve kene
ýsýrmasý sonrasý neler yapýlmasý gerektiðine iliþkin
bilgi verdi.
Turgut Özal Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný
Doç. Dr. Fatma Nurhayat Bayazýt,
yaz aylarýnda insanlarýn adeta
kâbusu haline gelen kene sokmasýyla ilgili açýklamalarda bulundu.
Kene ýsýrýðýyla bulaþan Kýrým Kongo kanamalý ateþ hastalýðýnýn, zamanýnda müdahale edilmemesi
halinde öldürücü bir hastalýk olabileceðine dikkat çeken Doç. Bayazýt,
"Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte piknik mevsimi de baþladý. Bir taraftan
da açýk alanlara, dað köylerine,
daðlýk alanlara gidiliyor. O nedenle
çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.
-VÜCUTTAN BÝRAN
ÖNCE UZAKLAÞTIRINDoç. Bayazýt, kene ýsýrmalarýna
karþý da vatandaþlara þu uyarýlarda
bulundu:
"Burada özellikle vatandaþlarýmýza vereceðim iki önemli mesaj
var. Birincisi kene vücutta ne kadar
kýsa süre kalýrsa, hayati tehlike de o
kadar az olacaktýr. Ýkincisi ise özel-
likle keneyi çýkardýktan sonra kendilerini 10 gün kadar takip etmeleridir. Yüksek ateþ, çok ciddi kas aðrýsý, bulantý, kusma, karýn aðrýsý
varsa mutlaka en yakýn saðlýk kurumuna baþvurmalarý gerekmektedir.
Hastalýðýn aþýsý yok, serumu yok; o
nedenle yapýlacak tek þey kiþilerin
baþlangýçta kendilerini çok iyi þekilde korumalarýdýr. Gittikleri yerlerde
uzun kollu giyinmeleri, pantolonlarýnýn paçalarýný çoraplarýnýn içine
sokmalarý gerekiyor. Döndükten
sonra vücutlarýný, kulak arkasý, parmak arasý dâhil iyice kontrol etmeleri gerekiyor. Bulduklarý anda, cilde yapýþtýðý yerde asla çýplak elle
deðil ama bir mendille, kaðýt parçasýyla onu çýkarmalarý gerekiyor. Cilde yapýþtýðý yerden kararlý bir þekilde çekip çýkarýp, daha sonra kendilerini gözlemleyip, belirtiler görüldüðü anda en yakýn saðlýk kurumuna gitmelerini tavsiye ediyoruz."
TEK
YILDIZ
2
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
SPOR
11
Petrol'de ikinci
etap kamp baþlýyor
6 hakemli sistemin
ligimize katkýsý
TFF ve MHK, UEFA'nýn 6 hakemli sistemini Ýtalya'nýn ardýndan uygulamaya sokan ikinci kurum oldu.
Süper Lig'deki bu uygulama,caydýrýcý etkisiyle geçtiðimiz sezon sportmenliðe aykýrý davranýþ nedeniyle gösterilen kartlarý yüzde 7, hakem kararlarýna itiraz nedeniyle gösterilen sarý kartlarýda yüzde 20 azalttý. Öte
yandan ilâve yardýmcý hakemler sayesinde özellikle
topsuz alandaki ihlâllerdeki cezalandýrýlma oranýnýn
yükselmesi, kýrmýzý kart sayýsýný yükseltti. Yardýmcý
hakemlerin ofsayt pozisyonlarýndaki doðruluk yüzdesi
ise yüzde 7 arttý.
UEFA tarafýndan radikal bir süreçle üst düzey futbola tanýtýlan "6Hakemli Sistem", TFF ve MHK tarafýndan geçtiðimiz sezon Spor Toto Süper Lig karþýlaþmalarýnýn tümünde uygulandý. Ýtalya Futbol Federasyonu'ndan sonra tüm lig maçlarýnda bu sisteme geçen
ikinci ülke olmak bile belki de sadece vizyon ve yeni
uygulamalara olan açýklýk göstergesi olarak hem TFF
hem de MHK ve hakemlerimiz için farklý bir ilgi odaðý
oluþturdu.
Çünkü benim de katýldýðým, Hakem Ýþleri Müdürlerinin davet edildiði 14-15 Kasým 2012 tarihli toplantýda UEFA,"6 hakemli sistem"in avantajlarýný ve üye
federasyonlarýn bu geçiþi yapmalarýnýn önemini detaylarla vurguladý. MHK Eðitim Danýþmanýmýz Jaap Uilenberg ve MHK Baþkanýmýz Zekeriya Alp tarafýndan
çok olumlu bulunan sistem için son onayý TFF Baþkanýmýz Yýldýrým Demirören ve TFF Yönetim Kurulu verdi.
Sistem geçiþlerindeki en önemli zorluk hazýrlýk aþamasýdýr. Bu nedenle hazýrlýk aþamasýndaki planlamaya
ekstra önem verilerek; gerek basýn bilgilendirmesi, gerek ekstra seminerlerle UEFA' da örnek gösterilen bir
süreçle sezona baþlandý. Sistem geçiþi ile beraber hedeflenen en önemli katkýlarý aþaðýdakiler gibi sýralayabiliriz…
1. Maç Kontrolü
Özellikle ceza saha içindeki mücadelelerin ekstra
bir hakemle kontrol edilmesi,hakem takýmýnýn maç
içinde kendisini daha rahat hissetmesini saðlamýþtýr.
Bu konu özellikle kontrataklarda veya hakemin ceza
sahasýna pozisyon icabý uzak kaldýðý durumlarda önem
kazanýr.
2. Ceza Sahasýna Yakýn Serbest
Vuruþlarýn Kontrolü
Bu konu aslýnda maç kontrolü içinde incelenebilir.
Ancak özellikle bizim ligimizde bu serbest vuruþlar ve
köþe vuruþlarý sýrasýnda ceza sahasý içindeki mücadeleleri düþündüðümüzde ayrý bir vurgulama yapmakta
fayda vardýr. Kale arkasýndaki hakem; hem uyarýcý
hem de cezalandýrýcý olarak görev almaktadýr.Bu sayede oyuncularýn kural dýþý hareketleri yapma oraný ciddi bir biçimde azalmýþtýr.
3. Yardýmcý Hakemlerin Performansý
Bu önemli nokta sistemin en önemli fakat en göz
ardý edilen faydalarýndan biridir. Ceza sahasý kontrolü
için ekstra hakem olmasý, yardýmcý hakemlerin üzerindeki sorumluluðu azaltarak,ofsaytkararýkonsantrasyonlarýný ve odaklanmalarýný arttýrmaktadýr.
4. Gol Çizgisi Kararlarý
Bu sistem için yanlýþ algýlardan biri de gol çizgisi
teknolojisi ile birbirlerinin alternatifi olduðudur. Ýlâve
yardýmcý hakemler bu pozisyonlarda topun çizgiyi geçip geçmemesi kararýnda yardýmcý olur, ancak tek görevleri bu deðildir. Gol çizgisi teknolojisi ise sadece
"gol veya gol deðil" kararýnda hakeme yardýmcý olur.
Ýstatistikler ve 6 Hakemli Sistem
Sarý Kart Analizi
Neden Kodu Neden Açýklama Kart Sayýsý (201213) Kart Sayýsý (2013-14)
11 Sportmenliðe aykýrý davranýþtan suçlu ise 1152
1074
12 Hakeme veya hakemin kararlarýna sözle veya
hareketle itiraz ederse 199 159
13 Oyun kurallarýný devamlý ihlâl ederse 20 22
14 Oyunun tekrar baþlamasýný geciktirirse 68 68
15 Oyun bir köþe vuruþu veya serbest vuruþ ile tekrar baþlarken gerekli mesafeye açýlmaz ise 3 3
16 Hakemin izni olmaksýzýn oyun alanýna ilk kez
girer veya tekrar girerse 0 0
17 Hakemin izni olmaksýzýn oyun alanýný kasýtlý
olarak terk ederse 0 1
18 Yedek kulübesinde ihtarlýk hareketlerden suçlu
ise 4 4
Toplam 1446 1331
6 hakemli sistemin en önemli olumlu geribildirim-
lerinden birinin maç kontrolü olduðunu belirtmiþtik.
Son iki sezonda gösterilen sarý kartlarý ve nedenlerini
incelediðimizde;
a) Sportmenliðe aykýrý davranýþ nedeniyle gösterilen kartlar %7,
b) Hakem kararlarýna itiraz nedeniyle gösterilen
kartlar %20 azalmýþtýr.
Bu istatistiði etkileyecek diðer faktörlerin yanýnda 6
hakemli sistemin de bu azalmada önemli bir rolü olduðunu belirtmeliyiz. Özellikle ceza sahasý içini kontrol
eden ve hakeme yardým etmeye hazýr bir hakem, önleyici bir etki (polis etkisi) oluþturmaktadýr. Bu nedenle
hem suç ve karþýlýðý olan sarý kartlar hem de daha farklý ve yakýn açýdan yardým alan hakeme kararlarý sonrasý itirazlar ve karþýlýðý olan sarý kartlar azalmýþtýr.
Kýrmýzý Kart Analizi
21 Ciddi faullü oyundan suçlu ise 5 11
22 Þiddetli hareketten suçlu ise 10 20
23 Rakibe veya bir baþkasýna tükürürse 1 0
24 Topa bilerek elle oynayýp rakip takýmýn bariz golünü veya gol atma þansýný önlerse (kendi ceza alanýndaki kaleci hariç) 1 2
25 Kaleye doðru ilerleyen rakibin bariz gol atma
þansýný serbest vuruþ veya penaltý vuruþu gerektiren bir
ihlal ile önlerse 12 6
26 Saldýrgan, hakaret edici veya küfürlü bir þekilde
konuþursa ve/veya jest ve el kol hareketleri yaparsa 5 6
27 Ayný maçta ikinci bir ihtar alýrsa 36 49
28 Yedek kulübesindeki ihraçlýk hareketlerden suçlu ise 0 1
Toplam 70 95
6 hakemli sistemin önleyici etkisi sarý kart istatistiklerinde incelenmiþtir. Ancak maç kontrolünün en
önemli gereksinimlerinden biri de ihlâllerin doðru cezalandýrýlmasýdýr. Son iki sezonda gösterilen kýrmýzý
kartlarý ve nedenleri incelendiðinde bu konudaki geliþim de açýkça gözükmektedir.
a) Ciddi faullüoyun nedeni ile gösterilen kýrmýzý
kartlar %120 artmýþtýr.
b) Þiddetli hareket nedeni ile gösterilen kýrmýzý
kartlar %100 artmýþtýr.
c) Ayný maçta ikinci bir ihtar almasý nedeni ile gösterilen kýrmýzý kartlar %40 artmýþtýr.
Bu verileri etkileyen diðer faktörlerin yanýnda 6 hakemli sistemin de katkýsý büyüktür. Ýlâve yardýmcý hakemler sayesinde özellikle topsuz alandaki ihlâllerdeki
cezalandýrýlma oraný artmaya baþlamýþtýr. Ayrýca kendini daha rahat hisseden hakem, maç içerisindeki kararlarý daha yüzdeli alabilmektedir. Maçýn kontrolünü
ve oyuncularýn saðlýðýný ve "saygý" kavramýný göz önüne aldýðýmýzda, tüm bu veriler 6 hakemli sistemin artan kýrmýzý kart sayýsýna raðmen futbola olumlu etkisini göstermektedir.
Gözlemci Raporlarý ve Ek Bilgiler
6 hakemli sistemin önemli katkýlarýndan biri yardýmcý hakemlerin doðru ofsayt tespit yüzdesinin artmasýdýr. Bu konu genelde atlanýr ancak hakemliðe ve
futbola önemli bir katkýsý olduðu unutulmamalýdýr.
Son iki sezonun gözlemci raporlarý incelendiðinde yardýmcý hakem yorumlarýnda bu geliþim gözlemlenmektedir. Gözlemci raporlarýnda tüm ofsayt kararlarý yer
almaz, ancak maksimum 1-2 metrelik kritik bir karar
verildiðinde rapora olumlu veya olumsuz yansýmasý
olur. Bu tip pozisyonlarý incelediðimizde 2013-2014 sezonunda yardýmcý hakemlerimizin kritik ofsayt pozisyonlarýndaki doðruluk yüzdesi %7 artmýþtýr.
Sonuç
6 hakemli sistem, hakemlerimizin sahadaki hata
oranýný azaltmasý için uygulanacak en verimli yöntemlerden biridir. Gol çizgisi teknolojisi bu sistemin bir alternatifi deðildir, çünkü bu teknoloji sadece 'gol' ya da
'gol deðil' yardýmý yapar.
6 hakemli sistem ise maç genel kontrolünü, ceza
sahasý içindeki hakem kontrolünü ve hakemlerin maç
içerisindeki takým olgusunu olumlu etkilemektedir.
Ayrýca detaylarýný paylaþtýðýmýz þekilde yardýmcý hakemlerin performansý üzerinde de olumlu etkisi vardýr.
Fakat unutulmamasý gereken 6 hakemli sistem de uygulansa hakem hatalarýnýn sýfýra inemeyeceði gerçeðidir.
Geçtiðimiz sezonda da 6 hakemli sisteme raðmen
verilememiþ veya yanlýþ verilmiþ büyük kararlar olmuþtur. Bu seneki MHK Yaz Semineri boyunca bu konular detaylý bir þekilde incelenip çalýþýlacaktýr. 6 hakemli sistem 2014-2015 sezonunda daha baþarýlý bir
þekilde uygulanacaktýr.
SPOR SERVÝSÝ
Batman Petrolspor, ikinci etap kamp çalýþmalarýna bugün Bolu-Dorukkaya'da start veriyor.
KAMP BUGÜN START ALIYOR
Batman Petrolspor, bugün Bolu-Dorukkaya'da ikinci etap kampýna start veriyor. Kýrmýzý-Beyazlý ekipte yeni bir transferin de bugün takýmla birlikte idmanlara baþlamasý
bekleniyor. Ýki hafta süreyle Dorukkaya'ki
Green Park otelinde kampa girecek olan Kýrmýzý-Beyazlýlar, yeni transferleri de kampa
katmayý hedefliyor. Ýkinci etap kampýnda takýmýn daha hazýr duruma geleceðini dile getiren Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü
Mehmet Þahan; "Genç ve koþan bir takýma
sahibiz. Bunu ilk etap kampýmýzda görebildik.
Ýkinci etap kampýnda eksiklerimizi tamamlayacaðýz. Bazý yeni futbolcular da bizimle birlikte çalýþmalara baþladýðý taktirde daha da
güçleneceðiz" diye konuþtu.
PETROLSPORLU FUTBOLCULAR
KAPIÞILIYOR
Geçen sezon Petrolspor'un kadrosunda
bulunan futbolcularý 2.lig ve 3.lig'in iddaalý
takýmlarý kaptý. Eski TPAO yönetiminin Petrolspor 'un baþýndayken her sene transfer ettiði futbolculara 1 senelik kiralýk olarak getirmesi ve yeni teknik heyetin verdiði rapordan
dolayý yaþ kontenjanýna takýlan bazý futbolcularý kaptýrmasýna neden oldu.
Geçen sezonun baþarýlý isimleri arasýnda
yer alan Batman Petrolspor'un gol kralý Hasan Ahmet Sarý 2.lig takýmlarýndan 1461
Trabzonspor'a transfer olurken Hüseyin Teker
ve Uður Durmuþ'u ise 2.lig takýmlarýndan Tavþanlý Linyitspor kaptý.
2 sezondur Petrolspor'da oynayan, 1. Kaleci
olarak alýnan Akýn Alkan, Süleyman Kasap'ýn
üstün performansýndan dolayý yedek kulübesinde beklemiþti.
Akýn Alkan'da 2. Lig takýmlarýndan Fatih
Karagümrükspor'a transfer olurken
baþarýlý stoper Ahmet Köseoðlu ise 3. Ligin
güçlü takýmlarýndan Ankara Demirspor'a
ve geçen sezon arasýnda Þanlýurfaspor'dan
Petrolspor'a kiralýk olarak gelen Yunus
Emre Mest'te geçen sezon Petrolspor'un
grubunda bulunan Balçova Belediyespor'a ,
Panter Sülo lakaplý kaleci Süleyman Kasap'da 2014-15 sezonunda Petrolspor'un rakibi
olacak olan Trabzon Akçaebatspor'a transfer
oldu. Kaynak: Batman Çaðdaþ
Akçaabat hedefe koþacak
Teknik direktör Alemdaroðlu; "Hedefimiz
belli ancak söylemle eylem bir olmalý. Bunun
için de çalýþýyoruz"
Kýrmýzý-Beyazlý ekipte teknik direktör Ayhan Alemdaroðlu, kulübünün düþünce, misyon
ve hedefine uygun bir sezon geçirmeyi arzuladýklarýný ifade etti Sebat Proje Trabzon Akçaabat'ta yeni sezon hazýrlýklarý Nevþehir'de devam edecek. Yeni sezonda Spor Toto 3. Lig 1.
Grup'ta mücadele edecek olan Kýrmýzý-Beyazlýlar hazýrlýklarýnýn Trabzon etabýný tamamlarken
2. etap kamp çalýþmalarý
için dün Nevþehir'e gitti.
Burada 14 günlük bir
kamp gerçekleþtirecek
olan Sebat Proje Trabzon
Akçaabat takýmýnda teknik direktör Ayhan
Alemdaroðlu, Sebat kulübünün düþünce, misyon ve hedefine uygun
bir sezon geçirmeyi arzuladýklarýný, bunun için de
çalýþmalarýný büyük bir
titizlikle sürdürdüklerini
söyledi.
Teknik direktör Ay-
han Alemdaroðlu; " Trabzon'daki çalýþmalarýmýz oldukça iyiydi. Ayný þekilde Nevþehir'de de
çalýþýp eksiklerimizi büyük oranda gidereceðiz.
Trabzon'a aile ortamýný oluþturmuþ baðlarýn sýký olduðu bir ekip olarak dönmek istiyoruz. Sebat Kulübünün düþünce, misyon ve hedeflerine
uygun bir sezon geçirmeyi arzuluyoruz. Söylemle eylem bir olmalý. Bu anlamda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi. Alemdaroðlu, 2-3
takviye daha yapacaklarýný da sözlerine ekledi.
Kaynak: Günebakýþ
Kýzýlcabölükspor solbek aldý
Yeni sezonda kaliteli bir takým kurmak
isteyen Denizli ekibi Kýzýlcabölükspor transferlere devam ediyor.Eskiþehirspor formasý
giyen 19 yaþýndaki sol bek Murat Aytaþ, 1
yýllýðýna kiralýk olarak Kýzýlcabölükspor'a
transfer oldu. 20.02.1995 tarihinde Uþak' ta
doðan genç oyuncu futbola Uþak Belediyes-
por' da baþladý. Burada genç yaþta yeteneðinin farkedilmesinin ardýndan 15 yaþýnda
Eskiþehirspor'a transfer oldu. 4 yýl Eskiþehirspor altyapýsýnda oynadý. Geçen sezon
A2 liginde gösterdiði baþarýlý performansýn
ardýndan birçok takýmýn dikkatini çeken
Murat, tercihini Kýzýlcabölükspor'dan yana
kullandý. Transferin ardýndan açýklamalarda
bulunan Murat Aytaþ,
"Ýki taraf içinde hayýrlýsý olsun. Hayýrlý bir sezon geçirmek istiyorum. Buraya baþarýlý olmak için geldim. Elimden gelenin en iyisini
yaparak , giyeceðim
formanýn hakkýný vermek istiyorum." diye
konuþtu.
Kaynak: Denizlifutbol
Tuzlaspor, Bolu'ya gidecek
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
02 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
Çorum Belediyespor'un bulunduðu Spor Toto 3. Lig 1.
Grup'ta zirveye oynayacak takýmlar arasýnda yer alan Tuzlaspor
Yalova Termal'de 14 günlük kamp çalýþmalarýný tamamladý. Ýlk
etabýn ardýndan Tuzla Belediyesi Stadý'nda çalýþmalarýný devam
ettiren Tuzlaspor 11 Aðustos'ta ikinci etap kamp hazýrlýklarý için
Bolu'ya gidecek.
Oðuzhan Yalçýn
'BAL'lanýyor
Belediyespor kuvvet
ve çabukluk çalýþtý
Çorum Belediyespor'un Nevþehir kampýnda çalýþmalar yüksek tempoda devam ediyor. Yeni sezon
hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Nevþehir'de sürdüren
Çorum Belediyespor dünü çift antrenmanla tamamladý.
Dün gerçekleþtirilen antrenmanýn sabah bölümünde
salonda aðýrlýk aletleri ile kuvvet çalýþmasý gerçekleþtiren
kýrmýzý siyahlýlar öðleden sonraki çalýþmasýný sahada gerçekleþtirdi.
Kýrmýzý siyahlýlarýn öðleden sonra yaptýðý çalýþmasýnda
kaleci Osman Kaç, Oðuzhan Yalçýn ve Murathan Buruþ
takýmdan ayrý koþu çalýþmasý yaptýlar.
Isýnma hareketleri ile baþlayan öðleden sonraki çalýþma koordinasyon ve çabukluk çalýþmalarý ile devam etti.
Antrenmanýn ikinci bölümünde taktiksel çalýþmalara aðýrlýk veren teknik adam, teknik ve taktik çalýþmalarýnda gelecek sezonun oyun planý üzerinde çalýþmalar yaptýrdý.
Belediyespor bugünü çift antrenmanla tamamlayacak.
Kýrmýzý siyahlýlarýn ilk hazýrlýk maçý ise 6 Aðustos Çarþamba günü Bayrampaþasporla oynanacak.
Adnan YALÇIN
Çorum Belediyespor'un tecrübeli ismi
Oðuzhan Yalçýn Bölgesel Amatör Lig takýmlarýndan Nevþehirsporla anlaþmak
üzere Olduðu bilgisine ulaþýldý. Spor Toto 3. Lig
hedefi ile yola çýkan Nevþehirspor bu doðrultuda transferde önemli adýmlar atarken Çorum
Belediyespor'dan Oðuzhan Yalçýn ile de prensip anlaþmasýna vardýðý öðrenildi.
Çorum Belediyespor yönetiminden sýzan
bilgilere göre, Nevþehirsporla Oðuzhan Yalçýn
prensip anlaþmasýna varýrken Nevþehir kampýna giden Belediyespor baþkaný Zeki Gül ile
Nevþehirspor yönetimi arasýnda toplantý yapýlacaðý ve toplantýda bonservis sorunu aþýlmasý
halinde Oðuzhan Yalçýn Nevþehirspor'a imza
atýlacaðý öðrenildi. Adnan YALÇIN
Avrupa Þampiyonu
güreþçilerde yeni hedef "Dünya"
Çorumlu güreþçimiz Fatih Erdin'de 84 kiloda Dünya þampiyonu olmak için Hýrvatistan'da mindere çýkacak. Çorumlu antrenör
Tevfik Odabaþý'da antrenör olarak þampiyonada milli takýmda görev yapacak.
Polonya'da yapýlan Avrupa Þampiyonasý'nda takým klasmanýnda ilk sýrada yer alarak
uzun yýllar sonra tekrar tarih yazan Genç Erkekler Serbest Güreþ Milli Takýmýmýz, 5-10
Aðustos 2014 tarihleri arasýnda Hýrvatistan'da gerçekleþtirilecek Dünya Þampiyonasý'nda da ayný baþarýyý elde etmek istiyor.
Serbest stil genç milli güreþçiler, önümüzdeki hafta içerisinde Hýrvatistan'ýn baþkenti
Zagreb'de organize edilecek Dünya Þampiyonasý'nda minderi titretmek için gün sayýyor.
Teknik Direktör Elvan Mert'in kontrolünde Elmadað Kamp Eðitim Tesisleri'nde çalýþmalarýný sürdüren milli güreþçilerimiz, bütün
sikletlerde kürsüye çýkarak kýrýlmasý güç bir
rekorun altýna imza atmayý hedefliyor.
Dünya Þampiyonasý'nýn hazýrlýklarý kap-
samýnda antrenmanlarýný Ankara'da yaptýklarýný belirten Genç Erkekler Serbest Güreþ
Milli Takýmý Teknik Direktörü Elvan Mert,
sporcularýn durumlarýnýn gayet iyi olduðunu
ve mantalite olarak bu önemli organizasyon
öncesi kendilerini hazýr hissettiklerini söyledi.
Avrupa Þampiyonasý'nda 1 altýn, 1 gümüþ ve
4 bronz madalya kazandýklarýný hatýrlatan
tecrübeli teknik direktör Mert, Zagreb'ten en
iyi sonuçlarla dönerek kendilerinden desteðini hiçbir zaman esirgemeyen federasyon baþkaný Hamza Yerlikaya'yý da mahçup etmek
istemediklerini sözlerine ekledi.
Gençler Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda
serbest stilde Ay-yýldýzlý mayo ile mindere çýkacak sporcularýmýz ve kilolarý þöyle: Emre
Demircan (50), Barýþ Kaya (55), Mehmet Ali
Daylak (60), Haydar Yavuz (66), Murat Ertürk
(74), Fatih Erdin (84), Yusuf Can Zeybek (96),
Yunus Emre Dede (120)
Antrenörler: Tevfik Odabaþý, Yaþar Sifil,
Ýbrahim Benekli, Ahmet Durna, Masör: Suat
Aksakal. Kaynak: TGF
Zonguldakspor'dan
iki kaleci transferi
Ahmet Arat ve Anýl Kalyoncu'yla
yollarýný ayýran Zonguldak Kömürspor, kaleye yavaþ yavaþ þekil veriyor.
Lacivert-Kýrmýzýlýlar, Göztepe'den aldýðý Ömer'e alternatif olarak Sincan
Belediyespor'dan Uður'u getirdi.
Altyapýdan alýnan Ýlker, Ömer ve
Uður'a partner olurken, deneme aþamasýndaki Burak'la kaleci sayýsý 4'e
çýktý. Kaleci antrenörü Basri Kocabaþoðlu, Nevþehir kampýnda beyaz çerçeve üzerinde rötuþlar yapacaklarýný
söyledi.
Geçen sezon Bölgesel Amatör
Lig'i en az gol yiyen kaleci unvanýyla
kapatan Ahmet Arat'ý, yaþ kontenja-
nýna takýldýðý için yeni sezon kadrosunda düþünmeyen, ikinci kaleci Anýl
Kalyoncu'yla da yine ayný nedenden
dolayý yollarýný ayýran Zonguldak Kömürspor, 1 numaralý mevkiyi sil baþtan oluþturuyor.
KALEYÝ ÇOK ÖNEMSÝYOR
"Kaleci demek, 1 puan demek"
düþüncesine sahip teknik direktör
Cahit Terzi, kaleci antrenörü Basri
Kocabaþoðlu'yla yaptýðý koordineli
çalýþma sonucu þuana kadar iki isimle
kesin olarak anlaþmaya vardý. Göztepespor'un oyuncusu olan fakat geçen
sezon 3. Lig temsilcisi Orhangazispor'da kiralýk olarak forma giyen
Ömer Can ile Bölgesel Amatör Lig
ekibi Sincan Belediyespor'da oynayan
Uður Þeker, yeni transfer olarak 1 numaralý bölgeye takviye edildi. Bu iki
isme ilaveten altyapý kalecisi Ýlker Ermiþ'i de A takým kadrosuna alan teknik heyet, böylece kaleciler arasýndaki rekabeti güçlendirmiþ oldu.
Zonguldak Kömürspor, bu üç kalecinin yaný sýra þuana kadar çok sayýda kaleci denedi. 1 numaralý mevki
için en son denenen isim Almanya 4.
Ligi'nde top koþturan Burak Kunt...
Kaleci antrenörü Basri Kocabaþoðlu,
2-3 günlük idman sonrasý Kunt'la ilgili teknik direktör Cahit Terzi'ye rapor verecek. Rapora göre, 22 yaþýndaki kaleci ya kalacak, ya da gönderilecek.
Kaleye büyük önem veren Cahit
Terzi, yeni transfer edilen kalecilerin
Ahmet'i aratmayacaðýný belirterek,
"Aldýðýmýz kaleciler sýradan kaleciler
deðil. Takýma faydalý olacaklarýna
eminim. Güvenim tam. Hiçbir zaman
transfer olsun diye transfer yapmadýk.
Böyle bir düþünce içinde asla olmadýk. Nerede iyi, kaliteli futbolcu varsa
imkanlarýmýz ölçüsünde aldýk. Bunlara kaleciler de dahil" dedi.
Gölcük'te Çaðrýcan'a rakip geldi
Çorum Belediyespor'dan Gölcükspor'a
transfer olan kaleci Çaðrýcan Tanrýbilir'e rakip
geldi. Gölcükspor kaleye iki takviye daha
yaptý. Transfer çalýþmalarýna devam edecek
Gölcükspor'un 4 Aðustos'a kadar transferi bitirmesi bekleniyor.
Geçtiðimiz sezon forma giyen kalecilerin
tamamýyla yollarýný ayýran Gölcükspor Çaðrý
Can Tanrýbilir'in ardýndan iki kaleci ile daha
anlaþma saðladý. Yeþil Bursa formasý giyen
Gökaan Yenigün ile anlaþan Gölcükspor, ayrýca Pazarspor'dan Ceyhun Basa ile anlaþma
saðladý. Gölcükspor böylece üç kaleci ile anlaþma saðlamýþ oldu. Kýrmýzý-Siyahlýlar transfer çalýþmalarýna da devam edecek. Stoper ve
hücum bölgesine takviye yapacak olan Gölcükspor'da transfer harekatýnýn bu günlerde
artmasý bekleniyor. Kaleci transferlerinin yaný
sýra Gölcükspor geçtiðimiz sezon Bergama
formasý giyen Tarýk Çoþkun'u da denemeye
aldý. Tarýk'ýn durumu oynanacak hazýrlýk karþýlaþmalarýnýn ardýndan netlik kazanacak.
Adnan YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN