UMKE'den arama kurtarma tatbikatý
Zonguldak'ta çalýþma çaðýndaki nüfus azaldý
‰ Zonguldak'ta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafýndan
(UMKE) yapýlan arama kurtarma tatbikatýnda, senaryo
gereði ormanlýk alanda düþerek yaralanan 2 kiþi, yerleri
tespit edilip halatla dereden geçirilerek kurtarýldý. Devrek
Belediyesi’nin de desteklediði tatbikat gerçeðini aratmadý. ¶3’te
Kuaförler ve berberler yarýþacak
¶4’te
‰ TÜÝK Zonguldak Bölge Müdürü Þeref Demirtaþ, kentte
15-64 yaþ grubunda bulunan çalýþma çaðýndaki nüfusun
oranýnýn, 2013 yýlýna göre azalarak yüzde 70,4
olduðunu belirtti. Demirtaþ, çalýþma çaðýndaki
nüfusun 421 bin 793 kiþi olduðunu söyledi.
¶2’de
Civak, 18 ay sonra koltuða oturdu
Savcý, þiddet uygulayan eþini öldüren
kadýna 'ceza verilmesin' dedi
Emsal olacak
‰ Devrek Ticaret
ve Sanayi Odasý
eski Baþkaný Zekayi
Bükrü, Ertan Civak'ýn
zamanýnda adli sicil
belgesini teslim
etmediðini belirterek, "Oda
çalýþanlarýný zan altýna alan
beyanatlar vermiþtir. Odayý
itibarsýzlaþtýrmýþtýr" derken,
Civak da, "Ýnsanlarý zan altýnda
býrakmadým. Hakkýmda 7'nci
madde uygulanmýþtýr. Ben de
çekip gittim. Suçlamalarýn hiç birini
kabul etmiyorum" diye konuþtu. ¶6’da
‰ Kozlu ilçesinde, eve alkollü
gelerek kendisine þiddet uygulayan
eþi Muhammet Ali Erke'yi boðarak
öldüren Ayþegül Erke'nin tutuksuz
yargýlanmasýna devam edildi.
Savcý, mütalaasýnda, eylemini
haklý görülebilir bir korku ve
telaþtan kaynaklanan güdü ile
savunma sýnýrýný zorlayarak
gerçekleþtirdiði kanaatiyle sanýða
ceza verilmemesini istedi.
¶3’te
Zekayi
Bükrü
Ertan
Civak
Ýlkin
Taþçý
PUSULA
www.pusulagazetesi.com.tr
R
9
7
7
1
3
0
8
6
0
9
0 0
4
31 Ocak 2015 Cumartesi
Fiyatý: 25 Kr.
Günlük Siyasi Gazete
SGK'dan Okul Aile
Birliklerine darbe!
‰ Aktif Eðitim-Sen Ýl
Temsilcisi Yýldýray
Uysal, Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun (SGK),
5510 Sayýlý Kanun'da
2008 yýlýnda yaptýðý bir
deðiþiklikle Okul Aile
Birliklerine geriye dönük
borç çýkardýðýný söyledi.
Uysal, Zonguldak
Merkez'de 22 okuldan 6
yýllýk yüzde 5'lik prim farkýnýn
geri istendiðini belirtti. ¶7’de
Semerci: '2015, Devrek'te
doðalgaz çalýþma yýlý olacak'
‰ Akmercan Batý Karadeniz Bölge
Müdürü Bekir Selçuk'u makamýnda
aðýrlayan Devrek Belediye Baþkaný
Mustafa Semerci, doðalgaz çalýþmalarýnýn
bahar ayýnda baþlayarak, yýl içerisinde
¶8’de
devam edeceðini belirtti.
‰ Zonguldak Belediye Baþkanlýðý'ndan
istifa ederek milletvekili aday adayý olan,
ancak milletvekilliðini Mehmet Haberal'a
kaptýran Ýsmail Eþref, CHP Genel Merkezi'ni soru
yaðmuruna tuttu. Haberal'ýn yerine kendisinin
milletvekili adayý olarak gösterilmesi gerektiðini
belirten Eþref, CHP Genel Merkezi'ne ve Genel
Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'na, "Þimdi Mehmet
Haberal milletvekili, kim ulaþabiliyor? Ey Sayýn Genel
Baþkaným, Haberal'a kim ulaþabiliyor?" diye sordu.
‰ CHP eski Genel Baþkaný Deniz Baykal ile
anlaþma yaptýðýný ve ona göre hareket ettiðini, ancak
daha sonrasýnda Genel Baþkanlýða Kýlýçdaroðlu'nun
geldiðini dile getiren Eþref, DSP ve CHP'nin ayný
tabanda olduðunu ve 3 dönem partilerine seçim
kazandýrdýðýný söyledi. Milletvekili olmayý Mehmet
Haberal'ýn deðil, kendisinin hak ettiðini ifade eden
Ýsmail Eþref, kendisinin partisine potansiyel ve oy
kattýðý halde bir baþkasýnýn milletvekili adayý olarak
Haber: Cüneyt Özfidan / ¶7’de
gösterilmesini eleþtirdi.
Gözyaþý sel oldu CHP'den duayen Baþkan Alaca'ya vefa
‰ Hastalanan çocuklarý 4 yaþýndaki Muhammet
Emin Þimþek'i hastaneye götürürken, Filyos
Çayý'na uçan otomobilde hayatlarýný kaybeden
öðretmen Serpil-Ökkeþ Þimþek çiftin cenazeleri
memleketlerine gönderildi. Küçük Muhammet
Emin'i çayda arama çalýþmalarý ise sürüyor.
Haber: Yeliz Alagöz / ¶5’te
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Zonguldak Ýl Baþkan
Ertuðrul Koltuk, Ýl Sekreteri
Osman Kýransoy, CHP Kilimli
Ýlçe Baþkaný Filiz Karademir ve
22'nci Dönem CHP Zonguldak
Milletvekili ve Milletvekili
Aday Adayý Harun Akýn,
1963-1980 dönemleri arasýnda
Kilimli Belediye Baþkanlýðý
yapan Mehmet Alaca'yý evinde
ziyaret ettiler. Ziyarette, eski
günler konuþulurken, 2015
genel seçimleri ile Zonguldak
gündemi üzerinde fikir
alýþveriþinde bulunuldu.
Çakýr: 'Ereðli'deki saðlýk
sorunlarý çözüldü'
‰ AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný M. Fatih
Çakýr, Ereðli Aðýz ve Diþ Hastanesi ile
yeni Ereðli Devlet Hastanesi
yöneticilerini ziyaret etti. Baþkan Çakýr,
merkezi hükümetin saðlýk yatýrýmlarý
sayesinde Ereðli'de saðlýk konusunda
hiçbir sorunun kalmadýðýný belirtti. ¶9’da
31 Ocak 2015 Cumartesi
www.pusulagazetesi.com.tr
Sözün Özü
Osman
SAV
[email protected]
Nerede kalmýþtýk?
Yýllar sonra yerel bir gazetede tekrar köþe
yazmak…
Meðer ne kadar zormuþ…
Yeni baþlangýçlarýn zorluklarýný bilirdim de, bu
kadar kasabileceðimi düþünmemiþtim.
"Bismillah" diyelim baþlayalým, nasýl olsa ilk
yazýmýn acemiliðine verip siz beni affedersiniz.
Ýhlas Haber Ajansý'ndaki (ÝHA) görevimizin
sonlandýrýlmasýnýn ardýndan yerel medyadaki
arkadaþlarýmýzýn birlikte çalýþma teklifleri
geldiðinde mutlu olmanýn ötesinde korktum
açýkçasý. Ýnanýþ Gazetesi'nde çalýþtýðým 19931998 yýllarý arasýndaki yerel gazete
koþturmacasý film þeridi gibi geçti gözümün
önünden. Sanýrým o koþturmaca korkusunu
yenemediðimden Zonguldak Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkaný Salih Demir'in teklifini kabul
ettim.
Ama "Korkunun ecele faydasý yokmuþ"
deyiminde olduðu gibi korkumuzu dostlarýmýzýn
sayesinde yenerek girdik bir yola…
Sizlerin de duasýyla Allah utandýrmaz
Ýnþallah.
Öncelikle ÝHA'dan ve sonrasýnda TSO'dan
ayrýlýr ayrýlmaz teklifte bulunan herkese bir kez
daha teþekkür ediyorum.
Aramýn iyi olmadýðý arkadaþlarýn da birlikte
çalýþma teklifi, özellikle ilk dönemdeki þoku
atlatmamda yardýmcý oldu.
Bunun ötesinde kendimi bir þey sanmamý da
saðlamadý deðil.
"Ýþ bitmemiþ" diye düþünerek, nefsimizin
kabarmasý da cabasý…
Ýnþallah medyaya ve kentimize faydalý
olabiliriz.
Yýllar önce nerede kaldýysak, oradan devam
edeceðiz.
Yýllar öncesi de kentin sorunlarýný her zaman
dillendirmeye ve kiþisel sorunlarýn önünde
tutmaya çabalamýþtýk, þimdi de öyle yapmaya
çalýþacaðým.
Haydi hayýrlýsý…
Neden Pusula?
Dedim ya; yerel medyanýn koþturmacasý
gözümü korkuttu…
Bu korkularýmý, en az ve en fazla yaþadýðým
kurum Pusula oldu. En az olmasýnýn sebebi,
kurumsal olarak birçok zorluðu aþmýþ bir medya
vardý karþýmda ve belki de birçok yönden hazýra
konmuþ gibi olacaktým.
Korkularýmýn tavan yaptýðý nokta ise, yýllardýr
arkadaþ olduðumuz Ali Rýza Týð ve Atilla Öksüz
ile anlaþamayýp kýrgýnlýk yaþamaktý…
Bu nedenledir ki, ilk teklifini olabildiðince
kibar geri çevirip iþi yokuþa sürmüþtüm. Ama
TV'yi alýnca, artýk heyecandan ben de istedim
açýkçasý.
Hem þehir adýna, hem medya adýna
duyduðum bu heyecaný paylaþtýðýmda Ali
Rýza'nýn ve diðer arkadaþlarýn heyecanýnýn
dorukta olduðunu fark ettim. Bu heyecan
anlatýlmaz, yaþanýr cinsindendi.
Sözün Özü; her þeyden önce tekrar bana
gazetecilik heyecaný yaþattýðýnýz için
teþekkürler Ali Rýza, teþekkürler Atilla,
teþekkürler Pusula Ailesi...
Zonguldak'ta çalýþma çaðýndaki nüfus azaldý
‰ Türkiye Ýstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürü Þeref Demirtaþ, Zonguldak'ta 15-64 yaþ
grubunda bulunan çalýþma çaðýndaki nüfusun oranýnýn, 2013 yýlýna göre azalarak yüzde 70,4
olduðunu belirtti. Demirtaþ, çalýþma çaðýndaki nüfusun 421 bin 793 kiþi olduðunu söyledi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Zonguldak Bölge
Müdürü Þeref Demirtaþ, açýklanan "Adrese Dayalý
Nüfus Kayýt Sistemi Sonuçlarý/2014" verilere göre,
Zonguldak'la ilgili bilgilendirme yaptý.
Bölge Müdürü Demirtaþ, "Adrese Dayalý Nüfus
Kayýt Sistemi (ADNKS) Sonuçlarý/2014, 5490
Sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanunu gereðince; 2007
yýlýnda ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres
Veri Tabaný'na kaydedilerek ülke sýnýrlarý içinde
yaþayan vatandaþlarýmýzýn yaþadýklarý yerleþim yeri
ayrýntýsýndaki adresleri T.C. kimlik numarasý ile
eþleþtirilerek Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi
(ADNKS) kurulmuþ ve sistem Ýçiþleri Baklanlýðý
Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü'ne
(NVÝGM) devredilmiþtir. Bu sistemle, 2008 yýlý
baþýndan itibaren Kurumumuz tarafýndan her yýlýn
ocak ayýnda bir önceki yýlýn nüfusu açýklanmaktadýr.
Ülkemizdeki adres deðiþiklikleri belediye ve il özel
idareleri tarafýndan, ikamet adres deðiþiklikleri ise
kiþilerin beyanlarýna dayalý olarak NVÝGM tarafýndan
güncellenmektedir. Yerleþim yerlerine (il, ilçe, belde,
köy) göre nüfuslar belirlenirken; NVÝGM tarafýndan
5747 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçinde
Ýlçe Kurulmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun, 5393 sayýlý Belediye
Yasasý'nýn 8'inci ve 11'inci maddeleri ve ilgili diðer
mevzuat uyarýnca Ulusal Adres Veri Tabaný'nda
yerleþim yerlerine yönelik olarak yapýlan idari
baðlýlýk, tüzel kiþilik ve isim deðiþiklikleri dikkate
alýnmýþtýr" dedi.
Demirtaþ, 31 Aralýk 2014 tarihi itibarýyla açýklanan
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi sonuçlarýna göre
Zonguldak nüfusuyla ilgili þunlarý söyledi:
"ZONGULDAK NÜFUSU
598 BÝN 796 KÝÞÝ OLDU"
"Zonguldak'ta ikamet eden nüfus 2014 yýlýnda,
bir önceki yýla göre 2 bin 771 kiþi azaldý. Erkek
nüfusun oraný yüzde 49,4 (295 bin 878 kiþi), kadýn
nüfusun oraný ise yüzde 50,6 (302 bin 918 kiþi) olarak
gerçekleþti. Zonguldak nüfus büyüklüðü bakýmýndan
81 il içerisinde 33'üncü sýradadýr. Zonguldak'ýn yýllýk
nüfus artýþ hýzý, 2014 yýlýnda binde -4,6 olarak
gerçekleþti. Yýllýk nüfus artýþ hýzý 2013 yýlýnda
binde -8,2 iken, 2014 yýlýnda binde -4,6 oldu.
Zonguldak nüfus artýþ hýzý bakýmýndan 81 il içerisinde
74'üncü sýrada bulunmaktadýr. Zonguldak'ta il ve ilçe
merkezlerinde yaþayanlarýn oraný yüzde 60,1 oldu.
Ýl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oraný 2013
yýlýnda yüzde 59,1 iken, bu oran 2014 yýlýnda yüzde
60,1 olarak gerçekleþti."
"ZONGULDAK'TA ÇALIÞMA
ÇAÐINDAKÝ NÜFUS AZALDI"
"Zonguldak'ta 15-64 yaþ grubunda bulunan
(çalýþma çaðýndaki) nüfusun oraný, 2013 yýlýna göre
azalarak yüzde 70,4 (421 bin 793 kiþi) olarak
gerçekleþti. Çocuk yaþ grubundaki (0-14 yaþ grubu)
nüfusun oraný ise yüzde 19,5'e (116 bin 918 kiþi)
gerilerken, 65 ve daha yukarý yaþtaki nüfusun oraný da
yüzde 10,0'a (60 bin 85 kiþi) yükseldi."
Zonguldak’ýn yýllýk nüfus artýþ hýzý
Zonguldak ilçe nüfuslarý
Elvanpazarcýk Ortaokulu'nda 'Model Uçak Kursu' tamamlandý
Türk Hava Kurumu
(THK) Zonguldak Þubesi
iþbirliðiyle Elvanpazarcýk
Ortaokulu'nda düzenlenen
"1'inci Dönem Model
Uçak Kursu", rehber
öðretmeni Murat Sarý
tarafýndan tamamlandý.
Kursta; THK'nin amaçlarý
ve faaliyetleri hakkýnda
da bilgiler verildi.
Model Uçak Rehber
Öðretmeni Murat Sarý,
THK Zonguldak Þubesi
yetkililerine teþekkür
ederek, "2'nci dönemde
de ayný þekilde
havacýlýk faaliyetlerini
devam ettireceðiz"
dedi. (Haber Merkezi)
"ZONGULDAK'TA KÝLOMETREKAREYE
DÜÞEN KÝÞÝ SAYISI AZALDI"
"Nüfus yoðunluðu olarak ifade edilen 'bir
kilometrekareye düþen kiþi sayýsý', Türkiye genelinde
2014 yýlýnda 101 kiþi oldu. Zonguldak'ta
kilometrekareye düþen kiþi sayýsý ise 2013 yýlýnda 182
kiþi iken 2014 yýlýnda 181 kiþi oldu."
"ZONGULDAK NÜFUSUNUN
ORTANCA YAÞI YÜKSELDÝ"
"Zonguldak'ta 2013 yýlýnda 35,1 olan ortanca
yaþ, 2014 yýlýnda önceki yýla göre artýþ göstererek
35,7 olmuþtur. Zonguldak Türkiye genelinde ortanca
yaþ sýralamasýnda 15'inci sýrada yer almaktadýr."
(Haber Merkezi)
ISSN 1308-609X
PUSULA
Günlük Siyasi Gazete
31 Ocak 2015
Cumartesi
Yýl: 9 Sayý: 2676
Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006
A.R.T. Ajans Basýn Yayýn
Ýletiþim Adýna Sahibi
Ali Rýza TIÐ
Genel Yayýn Yönetmeni
Atilla Öksüz
Yayýn Koordinatörü
Aydýn Arslanyýlmaz
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Sayfa Editörü
Muhabirler
: Ýlknur Yýlmaz
: Emre Acar
: Özlem Býçak
Suat Özger
Öznur Güneþ
Yeliz Alagöz
Cüneyt Özfidan
: Elvin Kaya Çöl
: Av. Aykut Boran
Düzeltmen
Hukuk Danýþmaný
Çaycuma Temsilciliði:
ÝÞ ÝLANI
Zamaný size ayarlý; çok esnek, maddi ve
manevi konfor saðlayacak, hayal ettiðiniz hayatý
yaþatacak, tatili ve seyahatleri bol olan, herkesin
evinden yönetebileceði, ayda 4 bin lira
kazanabileceðiniz harika müthiþ bir iþ aðý ve fýrsatý.
Deðerlendirmek isterseniz lütfen bizi arayýn.
TEL: (0.543) 468 22 83
Belediye Ýþhaný Kat: 1 No: 116
Tel: 615 80 49
Gazetemiz, “Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi”ne uyar.
Yönetim Merkezi:
Gazipaþa Cad.
Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5
No: 8 ZONGULDAK
Tel : 0372 252 43 14
Faks : 0372 251 13 99
Basým Yeri:
A.R.T. Ajans
Basýn Yayýn Ýletiþim
Ontemmuz Mah.
Alparslan Sk. Acýlýk Cd.
No: 72 ZONGULDAK
http://www.pusulagazetesi.com.tr
email: [email protected]
Yýllýk Yayýnlý Abone: 3.000 TL+KDV
Günlük Yerel Süreli Yayýn
Savcý, þiddet uygulayan eþini öldüren
31 Ocak 2015 Cumartesi
kadýna 'ceza verilmesin' dedi
‰ Kozlu ilçesinde, eve alkollü gelerek kendisine þiddet uygulayan eþi Muhammet Ali Erke'yi boðarak öldüren Ayþegül
Erke'nin tutuksuz yargýlanmasýna devam edildi. Savcý mütalaasýnda, eylemini haklý görülebilir bir korku ve telaþtan
kaynaklanan güdü ile savunma sýnýrýný zorlayarak gerçekleþtirdiði kanaatiyle sanýða ceza verilmemesini istedi.
Zonguldak'ýn Kozlu ilçesinde,
geçen yýl 8 Ocak'ta eve alkollü gelerek
kendisine þiddet uygulayan 18 yýllýk eþi
38 yaþýndaki Muhammet Ali
Erke'yi boðarak öldüren 36 yaþýndaki
Ayþegül Erke'nin tutuksuz
yargýlanmasýna devam edildi. Savcý
mütalaasýnda, eylemini haklý görülebilir
bir korku ve telaþtan kaynaklanan güdü
ile savunma sýnýrýný zorlayarak
gerçekleþtirdiði kanaatiyle sanýða ceza
verilmemesini istedi. Ayþegül Erke,
iddiaya göre, eve alkollü gelen, özel bir
þirkette gece bekçisi olarak çalýþan eþi
Muhammet Ali Erke'yi, kendisini
ve 4 çocuðunu dövdüðü gerekçesiyle
Ayþegül Erke, yoðun
güvenlik önlemi
altýnda polis aracýyla
adliyeden götürüldü.
boðarak öldürdü. Eyleminde meþru
savunma ve zorunluluk hali olduðu
gerekçesiyle 24 yýla kadar hapis
istemiyle tutuksuz yargýlanan Ayþegül
Erke, 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde
6'ncý duruþmada hakim karþýsýna çýktý.
Erke, iki polis eþliðinde adliyeye
getirildi. Duruþmada, ölen Muhammet
Ethem Erke, gazetecilerin sorusu üzerine,
"Burada 'adalet' yazýyordu, ama
göremiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
Ali Erke'nin babasý Ethem Erke ve
kýz kardeþi Derya Balkan ile avukatlar
hazýr bulundu.
Cumhuriyet Savcýsý Erdoðan Doðan
mütalaasýnda, eve alkollü gelen
Muhammet Ali Erke'nin çocuklarýna ve
eþine hakaret edip, ayrýca eþine
nedensiz býçakla saldýrdýðý, sanýðýn da
maktulü itip yere düþürdüðü ve yeniden
kendisine saldýrmak isteyince, boynuna
sarýlýp olayý gerçekleþtirdiðine dikkat
çekti. Olayda yaþam hakkýna yönelik
haksýz bir saldýrý olduðu, saldýrý ve
savunmanýn ise eþ zamanlý olduðuna
vurgu yapan savcý, "Saldýrýya iliþkin
savunmanýn zorunlu olmasý, saldýrý ile
savunma arasýnda oran bulunmasý,
sanýðýn eylemini haklý görülebilir bir
korku ve telaþtan kaynaklanan güdü ile
savunma sýnýrýný zorlayarak
gerçekleþtirdiði anlaþýldýðýndan TCK'nýn
27/2 maddesi gereðince sanýk hakkýnda
ceza verilmesine yer olmadýðýna karar
verilmesi talep ve mütalaa olunur" dedi.
Ölen Muhammet Ali Erke'nin babasý
ve avukatý savcýnýn mütalaasýna
katýlmayarak sanýðýn cezalandýrýlmasýný
istedi. Sanýk Ayþegül Erke ise, iddia
makamýnýn tamamen gerçekleri
aktardýðýný söyledi. Mahkeme, dosya ile
ilgili karar vermek üzere duruþmayý
erteledi. Ayþegül Erke, yoðun güvenlik
önlemi altýnda polis aracýyla adliyeden
götürüldü. Ethem Erke, gazetecilerin
sorusu üzerine, "Burada 'adalet'
yazýyordu, ama göremiyorum" diyerek
tepkisini dile getirdi. (DHA)
UMKE'den arama kurtarma tatbikatý
Zonguldak'ta, Ulusal Medikal
Kurtarma Ekibi tarafýndan
(UMKE) yapýlan arama kurtarma
tatbikatýnda, senaryo gereði
ormanlýk alanda düþerek
yaralanan 2 kiþi, yerleri tespit
edilip halatla dereden
geçirilerek kurtarýldý.
Devrek Belediyesi Su Altý
Arama ve Kurtarma ekiplerinin de
destek verdiði tatbikat gerçeðini
aratmadý. Senaryo gereði Kent
Ormaný'nda gezmeye çýkan 2 kiþi
düþerek yaralanýnca, cep
telefonlarýyla yardým istedi. 112
Acil Servis ile birlikte bölgeye
sevk edilen UMKE ekipleri,
ormanda arama baþlattý.
Yaralý iki kiþi, yaklaþýk yarým
saat sonra bulundu. Ekipler, halat
yardýmýyla dereden geçip
ulaþtýklarý yaralýlara ilk müdahaleyi
yaptý. Ardýndan yaralýlar sedyeye
konulup yine halat yardýmýyla
dereden karþýya geçirilerek
hastaneye kaldýrýldý.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Acil
Afetler Þube Müdürü Ahmet
Yýldýz, amaçlarýnýn her koþulda
zor iklim þartlarýnda ilk yardým
ihtiyacý bulunan hastalara
müdahale yeteneklerini geliþtirmek
olduðunu söyledi. (DHA)
www.pusulagazetesi.com.tr
Çuvaldýz
Ali Rýza
TIÐ
[email protected]
Ýhaleyi alan Çaycumalý!
Ýþi yapan Çaycumalý!
Diyorlar ki: "Niye sadece Devrek Çolakpehlivan
Köprüsü ihalesini yazýyorsun?"
Cevabým þu: "Ben Devrekliyim. Köyüme, anne
ve babamýn mezarýna o yoldan gidiyorum. O
köprüden geçiyorum. Bu köprü olmadýðý için 10
kilometre yerine, 30 kilometre gidiyorum. Üstelik
bu yol, grup yolu. Binlerce insanýn kullandýðý bir
yol. 'Birileri daha çok kazansýn' diye benim
insaným niye daha çok harcasýn?"
Sanýrým bu cevap yeterli olmuþtur. Ama Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaþ'ýn bu
ihaleyi alan firmanýn sahibi gibi davranmasý,
basýna haber yaptýrmasý doðru deðil.
Ýhaleyi yapan Çaycumalý…
Ýhaleyi alan Çaycumalý…
Ýþi yapan Çaycumalý…
Beyler, ayýp olmuyor mu?
Eskiden de yapýlýrdý bu iþler.
Ama bildiðim kadarýyla ihaleyi alan firmalar bir
yerlere baðýþ yapardý.
Mesela Zonguldakspor'a…
Bu son ihaleleri davetiye ile alan firmalar,
nerelere baðýþ yapmýþlar merak ettim?
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep
Demirtaþ, saðda-solda, burstan-kurstan filan söz
ediyor. Ben bu burs iþini anlamadým.
Terbiye sýnýrlarýný zorlayan bir yapýya sahip
olduðu için Recep Demirtaþ'ý aramak da
istemiyorum.
Vali Bey sorarsa, düzgün bir üslupla yanýt
vereceðini sanýyorum. "Eðer böyle bir þey yok"
diyorsa, davetiye usulü ihale alan firmalardan
Zonguldak Kömürspor'a çok ciddi baðýþ alýnabilir.
Zira en az yüzde 40 kýrýmla alýnacak iþler
yüzde 7,56 ile alýnmýþ.
Ýhaleyi yapan Çaycumalý…
Ýhaleyi alan Çaycumalý…
Ýþi yapan Çaycumalý…
Hala anlamadýnýz mý?
Kýssadan Hisse: Ýþ baþvurusu…
Psikolojik sorunlarý olan
kadýn intihara kalkýþtý
Ereðli’de, psikolojik sorunlarý olan 34 yaþýndaki
D.E., ilaç içerek intihara kalkýþtý. D.E., eþinin haber
vermesi üzerine ilçedeki özel bir hastaneye
kaldýrýldý. Olay, önceki gece Balý Mahallesi'nde bir
evde meydana geldi. Ýddiaya göre, psikolojik
sorunlarý bulunan D.E., çok miktarda ilaç içerek
intihara kalkýþtý. Eþini hareketsiz halde yatarken
bulan H.E., durumu saðlýk ekiplerine bildirdi. Kýsa
sürede gelen saðlýk ekipleri, kadýna ilk müdahaleyi
yaptýktan sonra ambulansla özel bir hastaneye
kaldýrdý. Midesi yýkanan D.E., yoðun bakýma alýndý.
D.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiði öðrenildi.
Polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)
Zonguldak Çaðrý-D
Der'den konferans
Zonguldak Çaðrý-Der,
"Kur'an'ýn Gündemi Mi, Gündemin
Kur'an'ý Mý?" konulu konferans
düzenliyor. Yarýn saat 18.30'da
Zonguldak Atatürk Kültür
Merkezi'nde düzenlenecek
konferansa konuþmacý olarak,
19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Okuyan katýlacak.
Zonguldak Çaðrý-Der'den
yapýlan açýklamada, tüm
Zonguldak halkýnýn konferansa
davetli olduðu bildirildi.
(Haber Merkezi)
Ýþ baþvurusu esnasýnda firma yöneticisi, iþe
baþvuranlara bir soru sormuþ, soruya en
uygun cevabý veren kiþiyi iþe alacakmýþ. Bu
sorunun doðru veya yanlýþ cevabý yok, sadece
soruya nasýl cevap verildiði önemli. Durum þu:
Karanlýk, yaðmurlu, fýrtýnalý bir gece ve siz
sabaha karþý yalnýz ve ýssýz bir yolda araba
kullanýyorsunuz. Arabanýz, spor araba ve iki
kiþilik. Biraz ilerdeki otobüs duraðýnda 3 kiþi
bekliyor.
Birinci kiþi, bir doktor, sizi daha önce
geçirdiðiniz kalp krizinden kurtarmýþ.
Ýkinci kiþi, çok yaþlý ve hasta, fýrtýnalý
havada neredeyse soðuktan ölmek üzere olan
birisi...
Üçüncü kiþi, hayatýnýzýn aþký, her zaman
için tanýþmaya can attýðýnýz birisi.
Hava gittikçe kötüleþiyor ve arabanýzda
sadece bir kiþiye yer var. Soru þu: Böyle bir
durumda ne yapardýnýz?
Ýþe baþvuranlarýn cevaplarý söyle olmuþ:
"Hasta yaþlý adamý alýr, en yakýn hastaneye
götürürdüm."
"Doktora hayatýmý borçluyum, onu alýrdým."
"Hayatýmýn devamýnda mutlu olmak için,
her zaman tanýþmak istediðim hayatýmýn
aþkýný alýrdým."
Bu görüþmede cevaplarýn yüzde 90'ý
manen düþünüp, "Yaþlý hasta adamý alýrdým"
olmuþ, ama sadece bir kiþinin cevabýný daha
çok beðenmiþler ve iþe almýþlar. O kiþi de
þöyle cevaplamýþ:
"Arabadan iner, arabamýn anahtarýný
doktora veririm, doktor yaþlý kiþiye yardým edip
onu hastaneye götürebilir, bende hayatýmýn
aþkýyla otobüs duraðýnda baþ baþa onu
tanýma fýrsatý elde edebilirim."
Bazen olaylar karþýsýnda, düþüncelerimiz
dar görüþlü olup genelde tek yönlü düþünürüz.
Daha iyi bir çözüm her zaman vardýr. Onu
bulmak size kalýyor.
- Günün Sözü Eðer ile meðer evlendiler, keþke adýnda bir
çocuklarý oldu.
- Acem Atasözü -
31 Ocak 2015 Cumartesi
Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Milli Takým Seçmeleri yapýlacak
Kuaförler ve berberler yarýþacak
‰ Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu, Milli Takým seçmelerinin bir ayaðýný Zonguldak'ta yapacak. Yarýþmada büyük
ödül 100 bin lira olarak açýklandý. Türkiye'de 11 ilde yapýlacak olan yarýþmalarla Kuaför ve Berberler Milli Takýmý'na seçilecek olan
adaylar belirlenecek. Milli takým seçmeleri için 11 ilde yapýlacak olan yarýþmanýn Zonguldak ayaðý, 24 Mart tarihi olarak açýklandý.
www.pusulagazetesi.com.tr
Eðitim-S
Sen: 'Asla yalnýz
yürümeyeceksiniz'
Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu'na
(KESK) baðlý Eðitim-Sen Zonguldak Þubesi Yürütme
Kurulu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, grev yapan
DÝSK'e baðlý Birleþik Metal-Ýþ üyelerine destek
verildi. "Eðitim-Sen olarak metal iþçilerinin grevini
selamlýyoruz. Asla yalnýz yürümeyeceksiniz" denilen
yazýlý açýklamada, "DÝSK'e baðlý Birleþik Metal-Ýþ
üyesi yaklaþýk 15 bin metal iþçisi için alýnan grev
kararý 29 Ocak itibariyle baþlamýþtýr. Metal iþçilerinin
grevinin kararlý ve mücadeleci bir çizgide ilerlemesi
ve kazanýmla sonuçlanmasý, sadece grevdeki metal
iþçileri açýsýndan deðil, tüm iþçi ve emekçiler
açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Bu nedenle iþçi
ya da kamu emekçisi ayrýmý yapmadan tüm iþçi ve
emekçilerinin bu onurlu mücadelenin kazanýmla
sonuçlanmasýný için metal grevini sahiplenmesi,
metal iþçilerine yalnýz olmadýklarýný hissettirmeleri
gerektiði açýktýr. Türkiye'de iþçi ve emekçilerin en
temel haklarýna yönelik saldýrýlarýn hýz kazandýðý
kamu emekçilerinin iþ güvencesinin, iþçilerin kýdem
tazminatýnýn hedefe konulduðu bir dönemde metal
iþçilerinin grevi, Türkiye sýnýf hareketi ve sendikal
hareket açýsýndan tarihi önemde bir grevdir. Metal
iþçilerinin grevi, kamu emekçilerinin önümüzdeki
dönem baþlayacak olan toplu sözleþme sürecinin
gidiþatýnda belirleyici etkisi olacak bir grevdir.
Bu anlamda bu grev, tüm eðitim ve bilim
emekçilerinin, hepimizin grevidir. Eðitim-Sen olarak
örgütlü olduðumuz her yerde greve çýkan iþçilerle
dayanýþma içinde olacaðýmýzý, grevin baþarýya
ulaþmasý için her türlü dayanýþmayý göstereceðimizi
belirtiyor, metal iþçilerinin bu onurlu mücadelede
yalnýz olmadýklarýnýn bilinmesini istiyoruz"
ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)
Haber: Cüneyt Özfidan
Türkiye Berberler ve Kuaförler
Federasyonu Milli Takým Seçmeleri
için Zonguldak'ta tanýtým toplantýsý
düzenlendi. Yarýþmayý tanýtmak için
özel bir organizasyon þirketi, Zonguldak
ve çevre illerde bulunan Berberler ve
Kuaförler Derneði Baþkanlarýna
bilgilendirme ve tanýtým toplantýsý
düzenledi. Zonguldak Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý Toplantý Salonu'nda
yapýlan tanýtým toplantýsýna, Kastamonu,
Bolu, Düzce, Karabük, Bartýn ve
Zonguldak Berberler ve Kuaförler
Derneði Baþkanlarý katýldý. Türkiye
genelinde 11 ilde yapýlacak olan
yarýþmalar sonucunda Milli Takýma
katýlmayý baþaran yarýþmacýlara
tabelalar dökülüyor
Zonguldak'ta Liman Caddesi üzerinde bulunan
maden ocaklarýnda çalýþýp hayatlarýný kaybetmesi
sonucu maden þehitleri anýsýna yaptýrýlan tabelalar
kaderlerine terk edilmiþ þekilde dökülüyor. Genel
Maden Ýþçileri Sendikasý'nýn (GMÝS) giriþimleri ile
Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) tarafýndan
yapýlan ve açýlýþ kurdelesini dönemin Baþbakaný olan
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðý
maden þehitleri anýtýndaki tabelalar dökülmeye
devam ediyor. 1875'ten günümüze çok sayýda maden
kazasýnda hayatýný kaybeden 5 bine yakýn maden
iþçisinin isimlerinin yer aldýðý tabelalar dökülüyor.
Ýlgisizlik ve bakýmsýzlýktan dolayý hasar gören
tabelalar vatandaþlarýn da tepkisini çekiyor.
Ekmek parasý için yerin yüzlerce metre altýnda
çalýþan madencilerin çeþitli kazalar nedeni ile
hayatlarýný kaybetmesi sonucu þehit olarak anýlarýna
yapýlan Maden Þehitleri Anýtý'nýn bakýmsýzlýktan
dolayý bu hallere gelmesine üzüldüklerini söyleyen
vatandaþlar, yetkililerin bu konuda gerekli
hassasiyeti göstermeleri gerektiðini söyledi. (ÝHA)
Seçmeleri Yarýþmasý için mevcut firma
gelip ilimizde bilgilendirme amacýyla bir
seminer verecekler. Biz bölgemizdeki
Oda Baþkanlarýmýzý buraya topladýk.
Yapýlacak olan yarýþma 7 kategoriden
oluþuyor. Yapýlacak olan yarýþmada
1'inci ve 2'inci olan arkadaþlarýmýz
finallere kalacaklar. Ýstanbul'da 22 Mayýs
tarihinde yapýlacak olan finallerden sonra
da Türkiye Kuaförler ve Berberler Milli
Takýmý oluþmuþ olacak. Burada geniþ
bilgiyi Bursa'dan gelen arkadaþlarýmýz
anlatýyor. Yapýlacak olan yarýþmalar
sonucunda Milli Takýmýmýz oluþacak. 24
Mart tarihinde Dedeman otelinde
yarýþmamýz yapýlacak. Zonguldak
bölgesinden katýlacak olan milli takým
adaylarýmýz burada belli olacak.
Türkiye çapýnda yapýlacak olan
yarýþma daha sonra Ýstanbul'da
yapýlacak. Burada Kastamonu, Bolu,
Düzce, Karabük, Bartýn ve Zonguldak
il ve ilçelerini kapsayan bir toplantý
yapýlacak. Yarýþma için bu aþama
ilk aþamamýz. Yarýþmada kaç
yarýþmamýzýn olacaðý çalýþmalardan
sonra belli olacak ancak tahminime
göre bu yarýþmada bizim bölgemizden
100'e yakýn bir katýlýmýn olmasýný
bekliyorum" þeklinde konuþtu.
Türkiye genelinde 11 ilde yapýlacak
olan yarýþmalardan sonra yarý final ve
final yarýþmalarý yapýlacak. Yarýþmalarda
dereceye giren berber ve kuaförler milli
takýma katýlmaya hak kazanarak
ülkemizi Avrupa'da temsil edecek.
Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Milli Takým
Seçmeleri için Zonguldak'ta tanýtým toplantýsý düzenlendi.
CHP Ýstanbul Milletvekili Serter, Alaplý Belediyesi'ni ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ýstanbul Milletvekili Nur Serter, Alaplý
Belediye Baþkaný Nuri Tekin'e nezaket
ziyaretinde bulundu. CHP Alaplý Ýlçe
Baþkaný Hüseyin Tosun, Ýlçe Yönetim
Kurulu üyeleri ve partililer ile Baþkan
Tekin'in eþi Aysel Tekin'in de hazýr
bulunduðu ziyarette, güncel siyasi
geliþmeler ve bölgesel sorunlarla ilgili
karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu.
Alaplý Belediye Baþkaný Nuri Tekin,
Milletvekili Serter'in ziyaretinden
duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
kendisine teþekkür etti. Alaplý
Belediyesi'nin çalýþmalarý ile ilgili
olarak bilgiler de veren Baþkan Tekin,
"Seçim döneminde, birlik ve beraberlik
içerisinde yürüttüðümüz güzel ve
seviyeli bir çalýþmayla zor olan bir
seçimi kazandýk. Bu çalýþmalarýmýzý,
þimdi de Alaplý Belediyesi olarak halka
hizmet ederek sürdürüyoruz.
Görevimizin daha birinci yýlý dolmadan
gerçekten çok güzel çalýþmalar yaptýk.
Yapýlmasý gereken ancak 15-20 yýlda
yapýlmayan hizmetleri tek tek
yapýyoruz. Bize, 'çok hýzlý
çalýþýyorsunuz, birkaç yýl sonra
yapýlacak hizmet kalmayacak' diyorlar,
ama Alaplý'da yapýlmasý gereken daha
çok hizmetler var. Biz ilçemizi, daha
yaþanabilir bir kente dönüþtürmek için
aralýksýz çalýþacaðýz. Halkýmýzýn, siyasi
ayrým gözetmeksizin çalýþmalarýmýzý
Maden Þehitleri Anýtý'ndaki
toplamda 100 bin lira ödül verilecek.
Milli Takým Seçmeleri için yapýlacak
olan yarýþma toplamda 7 kategoriden
oluþacak. 17 Þubat tarihinde Adana'da
baþlayacak olan yarýþmalar sýrasýyla;
Antalya, Ankara, Bursa Edirne,
Zonguldak, Ýzmir, Samsun, Rize,
Diyarbakýr ve Ýstanbul'da yapýlacak.
Yarýþmalar 7 Mayýs tarihinde
Ýstanbul'da yapýlacak olan eleme
yarýþmalarýyla sonlandýrýlarak milli takým
belirlenmiþ olacak. Yapýlacak olan
yarýþma hakkýnda bilgi veren Zonguldak
Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný
Ergün Öztürk, "Türkiye Berberler ve
Kuaförler Federasyonu'nun Türkiye
genelinde düzenlediði Türkiye Berberler
ve Kuaförler Federasyonu Milli Takým
takdir etmesi, bizi daha da teþvik
ediyor" diye konuþtu.
CHP Ýstanbul Milletvekili Nur Serter
de, Alaplý Belediye Baþkaný Nuri
Tekin'i seçim baþarýsý ve belediyedeki
çalýþmalarýndan dolayý tebrik ederek,
"Sayýn Belediye Baþkanýmýzýn
çalýþmalarýndan ilçe halkýnýn
memnuniyeti, parti binasýndan gelirken
bile kendini gösterdi. Kendisinin
hizmetleri ve hizmet azmi zaten bize
ulaþýyor. Halkýn memnuniyeti, bizi de
mutlu ediyor. Ýnanýyorum ki, Sayýn
Baþkan, ilçe halkýnýn güçlü desteðiyle
daha uzun yýllar hizmet edecektir.
Kendisine bir kez daha baþarýlar
diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)
CHP Ýstanbul Milletvekili Nur Serter, Alaplý Belediye
Baþkaný Nuri Tekin'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Özyurt: 'Metal iþçilerinin grevini destekliyoruz'
Birleþik Kamu-Ýþ Konfederasyonu'na
baðlý Eðitim-Ýþ Çaycuma Temsilcisi
Olcay Özyurt, greve çýkan DÝSK'e baðlý
Birleþik Metal-Ýþ'e üye iþçilerin grevini
desteklediklerini söyledi.
Olcay
Özyurt
Emeklerinin karþýlýðýný almak için 29
Ocak 2015 Perþembe günü greve çýkan
metal iþçilerinin haklý mücadelelerinin
yanýnda olacaklarýný belirten Özyurt,
"En aðýr iþlerde haftada en az 45 saat
çalýþýp aylýk 900 TL ile bin 500 TL
arasýnda ücret alan metal iþçileri,
insanca bir yaþam için, emeklerini
sömürtmemek için, çocuklarýna daha
güzel bir gelecek sunabilmek için grevi
örgütlüyorlar" dedi.
Özyurt, þunlarý söyledi:
"DÝSK'e baðlý Birleþik Metal-Ýþ
iþyerlerinde 'söz, yetki karar iþçilerde'
anlayýþýyla kurduðu sandýklardan grev
kararý çýktý. Bu anlayýþ, iþçilerin hak
mücadelesini doðru bir çizgide
sürdürmek yerine iþverenlerin,
iktidarlarýn yanýnda saf tutarak, toplu
sözleþme masalarýnda emek
sömürüsünün önünü açan maddeleri
imzalayan sendika aðalarýna bir ders
olmalýdýr. Ülkede 'çalýþma barýþýnýn ve
istikrarýn muhafaza edilmesi' söylemiyle
hep emekçi kesimlerden fedakârlýk
isteyen iþveren örgütleri, iktidar ve sarý
sendikalarýn yöneticileriyle birlikte
kurduklarý tezgâhlarýnda emekçilerin
geleceklerini çalmaktadýr. Ýþçilerin
yalnýzca yüzde 9,68'inin sendikalý
olduðu, taþeronlaþmanýn
yaygýnlaþtýrýldýðý ve iþ güvenliðinin hiçe
sayýldýðý, emekçilerin ölümleri
üzerinden gökdelenlerin inþa edildiði
ülkemizde, tarihsel birikiminden aldýðý
güçle 'Yýlmayacaðýz, teslim
olmayacaðýz' diyen Birleþik Metal-Ýþ
üyesi emekçilerin bu onurlu
mücadelelerini destekliyoruz. 1977'lerde
yasalaþtýrýlmaya çalýþýlan Devlet
Güvenlik Mahkemelerine karþý
iþyerlerinde direniþe geçerek, 'DGM'yi
ezdik, Sýra MESS'te!' diyerek metal
sanayi iþverenlerine karþý 'Büyük Grevi'
örgütleyenler, þimdi de kendilerine
dayatýlan üç yýllýk sözleþmeye ve
insanca yaþamalarýna engel olanlara
karþý çýkýyorlar. Onlar; 'Haklýyýz, çünkü
emeðimizin karþýlýðýný istiyoruz!
Haklýyýz çünkü sömürülüyoruz!
Haklýyýz çünkü çocuklarýmýzýn geleceði
için yaþýyoruz!' diyerek þalterleri
indiriyorlar. Düþük ücret politikalarýna
son vermek, iþverenlerin lehine olan
sözleþmelere imza atan 'sarý sendikalara'
emek mücadelesinin doðru biçimini
göstermek için, demokratik bir hak
arama yöntemi olan grevi örgütleyen
Birleþik Metal-Ýþ üyesi emekçilerin
yanýnda olacaðýz. Haksýzlýða karþý ortak
mücadele vermek, emek dayanýþmasýnýn
gereðidir. Birleþik Metal-Ýþ'in, bir
iþveren örgütü olan MESS'e karþý
mücadelesinde 40 yýl önce dillendirdiði
'savaþým salt iki örgüt arasýndaki bir
olgu deðildir, tersine iki sýnýf arasýndaki
uzlaþmaz savaþýmýn bir parçasý olmuþtur'
ifadesi emekçilerin haklý mücadelesinin
özetidir." (Haber: Yeliz Alagöz)
31 Ocak 2015 Cumartesi
www.pusulagazetesi.com.tr
Serpil
Þimþek
Ökkeþ
Þimþek
Filyos Irmaðý'na uçan otomobilde hayatýný kaybeden öðretmen çiftin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Gözyaþý sel oldu
‰ Hastalanan çocuklarý 4 yaþýndaki Muhammet Emin Þimþek'i Karabük'e hastaneye götürürken,
Filyos Çayý'na uçan otomobilde hayatlarýný kaybeden öðretmen Serpil-Ökkeþ Þimþek çiftin cenazeleri
memleketlerine gönderildi. Küçük Muhammet Emin'i çayda arama çalýþmalarý ise sürüyor.
Haber: Yeliz Alagöz
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesinde,
hastalanan çocuklarý 4 yaþýndaki
Muhammet Emin Þimþek'i Karabük'e
hastaneye götürürken, Filyos Çayý'na
uçan otomobilde ölen öðretmen SerpilÖkkeþ Þimþek çiftin cenazeleri
memleketlerine gönderildi.
Zonguldak-Karabük yolunun Yenice
Ören Köyü mevkiinde meydana gelen
kazada 31 yaþýndaki Ökkeþ Þimþek
yönetimindeki otomobil, virajý geçtikten
sonra kontrolden çýkarak Filyos Çayý'na
uçtu. Sudan çýkarýlan otomobilde
Çaycuma Ýmam Hatip Ortaokulu Fen ve
Teknoloji Öðretmeni Ökkeþ Þimþek ile
eþi Çaycuma Þehit Hasan Yaðlý Ýlkokulu
Anasýnýfý Öðretmeni 30 yaþýndaki Serpil
Þimþek'in cesetleri bulundu.
Ökkeþ Þimþek'in emniyet kemerinin
takýlý olduðu, eþinde ise kemer olmadýðý
belirlendi. Çayda sürüklenen
Muhammet Emin'in, hasta olmasý
nedeniyle annesinin kucaðýnda önde
oturduðu, kaza sýrasýnda kýrýlan sað ön
camdan fýrladýðý belirlendi.
Araçta sýkýþan Serpil Þimþek'in
cesedi, ölüm nedeninin boðulma olup
olmadýðýnýn belirlenmesi için Ankara
Adli Týp Kurumu'na gönderildi.
Ökkeþ Þimþek'in cenazesi, dün sabah
Çaycuma Devlet Hastanesi morgunda
ailesine teslim edildi. Evinin önünde
helallik alýnmasý ardýndan Siteler
Camisi'nde cenaze namazý kýlýndý.
Cenaze namazýna; Kaymakam Serken
Keçeli, Çaycuma Belediye Baþkaný
Bülent Kantarcý, Çaycuma Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Mehmet Özdemir,
Zonguldak Ýl Milli Eðitim Þube
Müdürleri Bayram Güneþ, Dursun
Þen, Zülfikar Uçar, daire ve okul
müdürleri ile öðretmenler ve
öðrenciler katýldý.
Öðretmen Ökkeþ Þimþek için evinin önünde Kur'an-ý Kerim okundu.
Anne Yüksel Þimþek, "Dayanamýyorum,
Allah'ým sabýr ver" diye aðýt yaktý.
Baba Ejder Þimþek, oðlunun tabutu
baþýnda taziyeleri kabul etti.
Oðlunun tabutu baþýnda taziyeleri
kabul eden Ejder Þimþek gözyaþý döktü.
Anne Yüksel Þimþek ise,
"Dayanamýyorum, Allah'ým sabýr ver.
Bir yýldýr oðlumu, gelinimi, torunumu
görmüyorum. Çaycuma'yý çok
seviyorlardý. 'Buranýn insanlarý çok iyi'
diyordu. Selvi boylu oðlum, halen
gözümde çocuktun. Torunum
Muhammet bulunamadý, Allah'ým sabýr
ver bana" diye aðýt yaktý.
Ökkeþ Þimþek'in cenaze namazýnýn
ardýndan Serpil Þimþek için de gýyabi
cenaze namazý kýlýndý. Anne Yüksel
Þimþek, cenaze aracýna bindirilirken, bir
yýldýr görmediði oðlunun yüzünü açmak
istedi. Oðlunun yüzünü açtýran anne
dayanamayarak bayýldý. Ökkeþ
Þimþek'in cenazesi, cenaze aracýna
konularak Gaziantep'e gönderilirken,
Serpil Þimþek'in Ankara'da topraða
verileceði belirtildi. Öte yandan;
Zonguldak Emniyet Müdürlüðü Deniz
Polisi ve Karabük Afet ve Acil Durum
Müdürlüðü ekipleri çayda Muhammet
Emin'i arama çalýþmalarýný sürdürüyor.
Suda görüþ mesafesinin sýfýr olmasý
nedeniyle dalýþ yapamayan dalgýç
ekibi, çayýn kýyý bölgelerinde tarama
yaparak aramaya devam ediyor.
Erol Akman'ýn baba acýsý
Anadolu Ajansý (AA) Zonguldak
Bürosu Ulaþtýrma Sorumlusu Erol
Akman'ýn babasý 85 yaþýndaki Ali
Akman, hayatýný kaybetti. Ali Akman,
bir süredir Zonguldak Atatürk Devlet
Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ali
Akman'ýn cenazesi, Zonguldak
Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracý ile
102'nci Sokak'taki evinin önüne
getirilerek, dua okundu, helallik alýndý.
Daha sonra Ali Akman'ýn cenazesi,
Kozlu Aziziye Camisi'ne götürüldü.
Cenaze törenine, Zaman Gazetesi
Temsilcisi Lütfi Özkan, Japon Pazarý
Akman'ýn cenazesi, Cuma namazýnýn ardýndan kýlýnan
cenaze namazýndan sonra sevenlerinin gözyaþlarý
arasýnda Kozlu Mezarlýðý'nda topraða verildi.
Sahibi Mehmet Bozkurt, Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Derya Akbýyýk,
Anadolu Ajansý Zonguldak Muhabirleri
Erdinç Aksoy ve Ferdi Akýllý, Doðan
Haber Ajansý Bölge Müdürü Ersin Ercan,
gazeteciler ve çok sayýda seveni katýldý.
Akman'ýn cenazesi, Cuma namazýnýn
ardýndan kýlýnan cenaze namazýndan
sonra sevenlerinin gözyaþlarý arasýnda
Kozlu Mezarlýðý'nda topraða verildi.
Pusula Gazetesi ve Pusula TV olarak,
büyüðümüz Ali Akman'a Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý dileriz. (Haber Merkezi)
Yardým kampanyasý büyük kitlelere
ulaþtý, kargo engeline takýldý
Zonguldak'ýn Alaplý ilçesinde, bir fabrikada asgari
ücretle çalýþan 22 yaþýndaki Elif Keskin, 2011 Van
depreminin ardýndan bölgede yaþayan vatandaþlar ve
çocuklar için sosyal medya üzerinden yardým
kampanyasý baþlattý.
10 gün gibi kýsa sürede 500'e yakýn giysi,
ayakkabý ve kýrtasiye malzemesi toplayan Keskin,
yardýmlarýn artmaya devam ettiðini ve eþyalarýn
yerine ulaþtýrýlmasý noktasýnda hayýrsever
vatandaþlardan kargo desteði beklediðini söyledi.
Alaplý ilçesinde bir fabrikada çalýþan Elif Keskin,
üniversitede okurken 2011 yýlýnda Van'da yaþanan
depremin ardýndan bölgede yaþanan dramdan çok
etkilendi. Üniversiteyi bitirdikten sonra memleketi
Zonguldak'ýn Alaplý ilçesine gelen Keskin, sosyal
medya ve televizyonlarda oradaki insanlarýn
ihtiyaçlarýný görerek depremin yaralarýný sarmaya
çalýþan bölgedeki çocuklar ve aileleri için sosyal
medya üzerinden yardým kampanyasý baþlattý.
Arkadaþlarý ve dostlarýnýn destekleriyle yardým
kampanyasý büyük kitlelere ulaþan, 500'e yakýn
giyim, ayakkabý, kýrtasiye malzemesi ve kitap
toplayan Keskin, binlerce eþya ve malzemenin
kendisine ulaþtýrýlacaðýný, ama eþyalarýn yerine
ulaþtýrýlmasý noktasýnda kargo desteðine ihtiyaç
duyduðunu söyledi.
Yardým kampanyasýna üniversite rektörlerinin,
hocalarýn, öðrenci arkadaþlarýnýn dostlarýnýn yaný sýra
birçok kesimden büyük destek geldiðini belirten
Keskin, þöyle konuþtu:
"Üniversite de okurken Van depremini yaþadýk.
Sonra memleketime döndüðümde oradaki o
depremin hasarlarý kalmýþtý. Gerek sosyal medya
gerek televizyonlardan, haberler ve gazetelerden
oradaki insanlarýn birçok ihtiyaçlarý olduðunu
gördük, bunu hepimiz duyduk. Bu beni çok etkiledi.
Bir þeyler yapmak istedim. Bu projeye sadece
kendim katýldým, birkaç eþyadan baþladýk. Sosyal
medyadan arkadaþlarýma ulaþtým. Böyle bir projeye
girdiðimi duyurmaya çalýþtým. Açýkçasý bu kadar çok
yardým geleceðini tahmin etmiyordum. Sað olsun,
arkadaþlarým dostlarým yalnýz býrakmadý. Þu an
elimizde 500 parça eþya ve malzeme var. Daha da
gelecek olanlar var. Þehir dýþýndan diðer illerden
gelecek eþyalar var. Kargoda bekleyen eþyalar da
var. Yani yüzlerce ve binlerce daha kýþlýk ayakkabý,
giysi ve eþyalar gelecek. Ben bunun bu kadar
olacaðýný düþünmedim. Sað olsunlar, birçok il ve
þehirden destek geldi ve büyük kitlelere ulaþtý. Ben
þu anda bir fabrikada asgari ücretle çalýþýyorum.
Dediðim gibi bizim ilk topladýðýmýz eþyalar 500 adet
ve gün geçtikçe çoðalýyor. Üniversite hocalarým,
rektörler, öðrenci arkadaþlarým ve dostlarýmdan
destek geliyor. Ama bu eþyalarýn yerine ulaþmasý
noktasýnda sýkýntýlarým var. Bu eþyalarýn
ulaþtýrýlmasýnda kargo masrafýnýn üstlenecek
hayýrseverlere ihtiyacým var."
Baþlattýðý yardým kampanyasýnýn sadece Van ve
Güneydoðu ile sýnýrlý kalmayacaðýný belirten Keskin,
"Ýlk projem sadece Van'a gidecek, fakat bu yardýmlar
sadece belli bir kesime, Van'a ya da Güneydoðu
Anadolu'ya deðil, diðer illerimizde Türkiye'nin
deðiþik bölgelerindeki ihtiyacý olan insanlara
ulaþtýrýlmasýna devam ettireceðim. Bunun içinde
birçok aðabeylerime, ablalarýma ve büyüklerimizin
desteðine ihtiyacým var" diye konuþtu. (ÝHA)
31 Ocak 2015 Cumartesi
Civak, 18 ay sonra koltuða oturdu
‰ Devrek eski TSO Baþkaný Zekayi Bükrü, Ertan Civak'ýn zamanýnda adli sicil belgesini teslim etmediðini belirterek,
"Oda çalýþanlarýný zan altýna alan beyanatlar vermiþtir. Odayý itibarsýzlaþtýrmýþtýr" derken, Civak da, "Ýnsanlarý zan altýnda
býrakmadým. Hakkýmda 7'nci madde uygulanmýþtýr. Ben de çekip gittim. Suçlamalarýn hiç birini kabul etmiyorum" dedi.
www.pusulagazetesi.com.tr
Rektör Özer, Ýspanya'da
Bir dizi görüþmelerde bulunmak üzere Ýspanya da
bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Özer, Ýspanya Kalite
Deðerlendirme ve Akreditasyon Ulusal Ajansý
(ANECA) Baþkaný Profesör Rafael van Grieken ile
bir araya geldi. Görüþmede van Grieken, Ýspanya
yükseköðretim sistemi ve kalite güvence ajansýnýn
çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Görüþmede Prof. Dr. Özer de, Türkiye`de
yükseköðretimde son yýllarda yaþanan geliþmeler,
büyüme ve gelinen son nokta hakkýnda bilgi verdi.
Türkiye'de yükseköðretimde kalite güvence
sistemi tartýþmalarýna da deðinildi. Daha sonra
ANECA'nýn kalite güvence sistemi deneyimlerinden
Bülent Ecevit Üniversitesi'nin nasýl
yararlanabileceði tartýþýldý ve yükseköðretim
kurumlarýnýn öðretim aktivitesinin performansýný
ve kalitesini deðerlendirmeye yönelik olarak
ANECA tarafýndan hazýrlanmýþ olan çerçevenin
Bülent Ecevit Üniversitesi'nde pilot bir çalýþma ile
uygulanmasý kararlaþtýrýldý.
Ayrýca, Ýslam Dünyasý Kalite Güvence Ajanslarý
Birliði (AQAAIW) Baþkan Vekili olan Prof. Özer,
Profesör Rafael van Grieken ile ANECA ile
AQAAIW arasýnda iþbirliði imkânlarýný ele aldýlar.
Konu ile ilgili kýsa bir açýklama yapan Bülent Ecevit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer,
"Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sunmuþ
olduðumuz tüm hizmetlerin; eðitim-öðretim,
araþtýrma ve topluma hizmet üretimi aktivitelerinin
hem kapasitesini hem de kalitesini artýrmak için özel
bir caba sarf ediyoruz. Bu çerçevede üniversitemizde
kalite güvence sistemi ile ilgili kalite süreçlerini
baþlatmýþ bulunmaktayýz.
Ýspanya Kalite Deðerlendirme ve Akreditasyon
Ulusal Ajansý (ANECA) Baþkaný Profesör Rafael
van Grieken ile görüþmemizde üniversitemizle ilgili
iki önemli karar aldýk: Ýlk olarak, öðretim
aktivitesinin performansýný ve kalitesini
deðerlendirmeye yönelik olarak ANECA tarafýndan
hazýrlanmýþ olan çerçevenin üniversitemizde pilot bir
çalýþma ile uygulamaya koyacaðýz. Profesör van
Grieken ayný zamanda Avrupa Akreditasyon
Konsorsiyumu'nun da (ECA) da baþkaný. Bu
nedenle, ikinci olarak ECA'nin sunmuþ olduðu bir
hizmetten üniversitemizi yararlandýracaðýz;
üniversitemizin uluslararasýlaþma boyutu ile ilgili
sertifikasyon sürecini baþlatacaðýz.
Tüm bu çalýþmalar ve uygulamalarýn
üniversitemizde kalite kültürünün geniþlemesine
ve yaygýnlaþmasýna önemli katkýlar yapacaðýna
inanýyorum" dedi. (Haber Merkezi)
Ereðli Belediyesi'nde
'istifa' bilmecesi
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesindeki yerel gazete ve
internet sitelerinde Ereðli Belediyesi Baþkan
Yardýmcýsý Nazým Erdoðan'ýn görevinden istifa ettiði
ve yýllýk izne ayrýldýðý haberleri üzerine Ereðli
Belediyesi Basýn Danýþmanlýðý'ndan yazýlý açýklama
yapýldý. Açýklamada, "Bazý yayýn kuruluþlarýnda
Ereðli Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Nazým
Erdoðan'ýn görevinden istifa ettiðine yönelik
yayýnlanan haberler
gerçek dýþýdýr. 10 günlük
izne ayrýlan Baþkan
Yardýmcýsý Erdoðan,
izin dönüþü görevine
devam edecektir.
Halkýmýzýn Erdoðan'ýn
istifa ettiðine yönelik
haberlere itibar
etmemesi önemle
Nazým
duyurulur" denildi.
Erdoðan
(Haber Merkezi)
Devrek Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkanlýðý'nýn 2013 yýlýnýn Mayýs
ayýnda yapýlan seçimleri sonucunda
Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen
ve görevine baþladýktan kýsa bir süre
sonra gerekli evraklarý teslim etmediði
gerekçesiyle bu görevinden düþürülen
Ertan Civak, 18 ay sonra Oda
Baþkanlýðý'na Danýþtay kararýyla döndü.
Ertan Civak, göreve yeniden
baþlamasý nedeniyle eski Baþkan Zekayi
Bükrü ve Meclis Baþkaný Ýlkin Taþçý ile
birlikte Oda Toplantý Salonu'nda bir
basýn toplantýsý düzenledi.
CÝVAK: "HAKLI OLDUÐUMU
DANIÞTAY TESCÝLLEDÝ"
"Bilindiði üzere Odamýzýn 2013
yýlýnda yapmýþ olduðu seçimlerde
Yönetim Kurulu Baþkaný seçilmiþtim,
ancak hepinizin bildiði gibi seçimlere
iliþkin yönetmenliðin ilgili maddesi
uyarýnca alýnan 1 Temmuz 2013 tarihli
yönetim kurulu kararý ile yönetim
kurulu üyeliðim ve baþkanlýðým
düþürülmüþtü" diye konuþmasýna
baþlayan Civak, "O günden baþlayarak
büyük bir hukuk mücadelesine
giriþtim ve çok þükür bugün geldiðimiz
nokta itibari ile Danýþtay haklý
olduðumu ve zamanýnda uygulanan
iþlemin hukuksuz olduðunu tescillemiþ
bulunmaktadýr" dedi.
Hukuksuzluðun giderilmesinden
mutlu olduðunu belirten Ertan Civak,
"Elbette ki yönetim kurulu üyesi olan
deðerli arkadaþlarým ve odamýzýn sayýn
genel sekreteri görevlerini yapmýþlar, o
an için yürürlükte olan yönetmenliði
uygulamýþlardýr, bunun altýnda kasýt
yahut baþka türlü hesaplar aramak
yanlýþ olur ve asla böyle bir iddiam
Ertan Civak, göreve yeniden baþlamasý nedeniyle eski Baþkan Zekayi Bükrü ve Meclis
Baþkaný Ýlkin Taþçý ile birlikte Oda Toplantý Salonu'nda bir basýn toplantýsý düzenledi.
yahut kanaatim yoktur. Hiç kimseye de
bir kýrgýnlýðým yoktur. Ama yine de bir
hukuksuzluðun giderilmiþ olmasýndan
dolayý mutluyum ve kývanç
duyuyorum" diye konuþtu
Civak, Devrek Ticaret ve Sanayi
Odasý'nda yeni bir dönem baþladýðýný
ifade ederek, þunlarý söyledi:
"Ben ve sevgili çalýþma
arkadaþlarým, Odamýzýn üyelerine çok
daha kaliteli ve yetkin bir hizmet
sunmak noktasýnda, çok daha fazla
çalýþacaðýz. Tarihimizden gelen 'ahilik'
bilinci ile Oda faaliyetlerinin en üst
seviyede ve þimdiye kadar çalýþma
yapýlamayan alanlarda da hizmet etmesi
konusunda yapabileceklerinin en iyisini
yapacaðýmýzdan, Odamýzýn gerçek
kimliðini bulacaðýndan emin
olabilirsiniz."
BÜKRÜ: "SAYIN CÝVAK YANLIÞ
BEYANLARIYLA ODAYI
ÝTÝBARSIZLAÞTIRMIÞTIR"
Görevi Ertan Civak'a teslim eden
eski Baþkan Zekayi Bükrü de, yaptýðý
konuþmada, Civak'ýn sabýka kaydýný
gerekli süre içerisinde Genel
Sekreterliðe teslim etmediðini, sabýka
kaydýnýn ancak kiþiye özgü verildiðini,
baþkasýnýn bu kaydý çýkartamayacaðýna
dikkati çekti. Bükrü þöyle konuþtu:
"Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ertan
Civak, TOBB'un yönetmeliðinde yer
alan gerekli evraklarýn zamanýnda
teslim edilmesine uymamýþtýr. Sabýka
kaydýnýn teslim edilmemesi, TOBB
yönetmeliðine aykýrý bir durumdur. 30
gün içinde teslim edilmemiþtir. Bu
konuda TOBB'dan görüþ alýnmýþtýr
Bunun aksi bir durum da söz konusu
deðildir. Ertan Civak'ýn kamuoyunda
hukuka aykýrý þekilde görevden
düþürüldüðü söylemleri haksýz ve yanlýþ
beyanlardýr. Ertan Civak basýna yaptýðý
çeþitli açýklamalarda sadece kendisine
uygulanan bir haksýzlýk algýsý
yaratmýþtýr. Yarattýðý bu algý sonucunda
da kamuoyunda kimsenin Ertan Civak'a
neden sabýka kaydýný takdim etmediðini
sorgulamak akýllarýna gelmemiþ,
kendisine haksýzlýk yapýldýðýný beyan
etmiþ ve bu yanlýþtýr. Oda çalýþanlarýný
zan altýna alan beyanatlar vermiþtir.
Odayý itibarsýzlaþtýrmýþtýr. Yasal
haklarýný aramak adýna Danýþtay'a dava
açmýþtýr. Danýþtay 8'inci Dairesi'nin
kararýna göre de görevine iade
edilmiþtir. Yönetim Kurulu olarak
bu karara itiraz hakkýmýz olmasýna
raðmen feragat ediyoruz."
Bükrü'nün konuþmasýna tepki
gösteren Civak, suçlamalarý kabul
etmesinin mümkün olmadýðýný
belirterek, "Ýnsanlarý zan altýnda
býrakmadým. Hakkýmda 7'nci
madde uygulanmýþtýr. Ben de çekip
gittim. Suçlamalarýn hiç birini
kabul etmiyorum" dedi.
Bükrü de, Civak'a tepki göstererek,
"Adli sicil kaydýný zamanýnda teslim
etmemiþtir. Adli sicil belgesini þahýs
kendisi alýr, baþkasý alamaz. Ertan
Civak bu belgeyi teslim etmedi. Ben
TSO'da baþkan yardýmcýsýydým. Bir
yargý süreci var. Biz kararý gazetelerden
öðrendik. Yönetim Kurulu üyeliðine
davam edeceðim, ama baþkan
yardýmcýlýðý görevimden ayrýlacaðým.
Benim koltuk ve baþkanlýk merakým
yok" dedi.
Ertan Civak'ýn avukatý da söz alarak,
Danýþtay kararýnýn kesin olduðun, 30
gün içinde uygulanmamasý durumunda
suç iþleneceðini hatýrlattý. Oda
yönetimini de bu kararý uygulamasýndan
dolayý kutladý. (Haber Merkezi)
Belediye personeline 'etik' eðitimi verildi
Zonguldak Belediyesi Ýnsan
Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü
tarafýndan, eðitim semineri düzenlendi.
"Kamu Yönetiminde Etik ve Etik
Davranýþ Ýlkeleri" konulu konferansa
konuþmacý olarak; Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý, Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüðü'nde sosyal çalýþmacý
olarak görev yapan Etik Eðitici Kenan
Topcu katýldý. Ýlk olarak etik kavramýnýn
tanýmýný açýklayan Etik Eðitici Kenan
Topcu, "Etik; insanlarýn yapýlmasý
gereken þeyleri, nasýl yapmasý
gerektiðine karar verebilmesi için
yardýmcý olabilecek deðerler, ilkeler ve
standartlar hakkýnda bir rehberdir.
Kýsaca; insan iliþkilerinde iyi veya doðru
veya kötü veya yanlýþ olarak
adlandýrdýðýmýz deðer yargýlarýný inceler
ve özellikle; etik ilkelerin belirlenmesi,
etik ilkelerin uygulanmasýný gözetmek,
kamuda etik kültürünü yerleþtirmek
üzere çalýþmalar yapmak veya yaptýrmak
ve bu konuda yapýlacak çalýþmalara
destek olmak" þeklinde konuþtu.
Etik ilkelerin temel amacýna deðinen
Topcu, "Etik ilkelerin temel amacýnýn;
etik davranýþ ilkelerine baðlý bir kurum
kültürü oluþturmaktýr. Etik davranýþ
ilkelerine baðlý bir kurumdan söz
edebilmek için, kurumsal olarak üst
düzeyde etik sorumluluk ve dürüstlük
içinde karar alan ve faaliyetlerini
yürüten, halkýn güvenini kazanmýþ etiðe
uygun pratiklerden söz ediyoruz
demektir" þeklinde konuþtu.
Kamu yönetiminde etik ve etik
davranýþ ilkelerini örneklerle açýklayan
Etik Eðitici Topçu'ya konuþmalarýnýn
ardýndan Belediye Baþkan Vekili
Selçuk Hasdemir günün anýsýna
Zonguldak'ýn simgesi olan madenci
heykeli armaðan etti. Zonguldak
Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim
Müdürü Hatice Alýn, eðitim semineri
programlarýna devam edeceklerini
ifade ederek, çalýþmalarýný
sürdürdüklerini belirtti. (Haber Merkezi)
MÜSÝAD, KOSGEB Müdürü Yýldýrým'ý ziyaret etti
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði (MÜSÝAD) Zonguldak Þubesi
Baþkaný Salih Yýlmaz ve Yönetim
Kurulu, üye ve sivil toplum kuruluþlarý
ziyaretlerinin yaný sýra bürokrat
ziyaretlerini de sürdürüyor. MÜSÝAD
Zonguldak Þubesi, son olarak
KOSGEB Zonguldak Hizmet Merkezi
Müdürü Yaþar Yýldýrým'ý ziyaret ederek,
bir süre sohbet ettiler. Samimi bir
ortamda gerçekleþen ziyarette KOSGEB
ve MÜSÝAD'ýn etkinliklerinden
bahsedildi. KOSGEB olarak küçük ve
orta ölçekli giriþimcilere destek vermek
ve yeni giriþimcilerin önünü açmak
için çaba gösterdiklerini söyleyen
KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü
Yaþar Yýldýrým, MÜSÝAD'ýn çalýþmalarýný
takip ettiklerini ifade etti.
MÜSÝAD Zonguldak Þubesi Baþkaný
Salih Yýlmaz, Zonguldak'ta küçük ve
orta ölçekli iþletmeler ile yeni
giriþimcilerin yetiþmesi açýsýndan
KOSGEB'in çalýþmalarýný
önemsediklerini belirtti. Baþkan Yýlmaz,
MÜSÝAD olarak da Zonguldak'ta yeni
projelerle giriþimciliðin geliþtirilmesini
hedeflediklerini söyledi. (Haber Merkezi)
2011 seçimlerinde milletvekili adayý gösterilmeyen Eþref, CHP Genel Merkezi'ne sordu:
'Haberal'a kim ulaþabiliyor?'
‰ Zonguldak Belediye Baþkanlýðý'ndan istifa ederek milletvekili
aday adayý olan, ancak milletvekilliðini Mehmet Haberal'a
kaptýran Ýsmail Eþref, CHP Genel Merkezi'ni soru yaðmuruna
tuttu. Haberal'ýn yerine kendisinin milletvekili adayý olarak
gösterilmesi gerektiðini belirten Eþref, CHP Genel Merkezi'ne
ve Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'na, "Þimdi Mehmet
Haberal milletvekili, kim ulaþabiliyor? Ey Sayýn Genel
Baþkaným, Haberal'a kim ulaþabiliyor?" diye sordu.
Haber: Cüneyt Özfidan
Milletvekili aday adayý olmak için
Zonguldak Belediye Baþkanlýðý'ndan
2011 yýlýnda istifa eden, ancak
milletvekili adaylýðýný Mehmet
Haberal'a kaptýran Ýsmail Eþref,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Baþkanlýðý'ný soru yaðmuruna tuttu.
Milletvekili olmayý Mehmet Haberal'ýn
deðil, kendisinin hak ettiðini ifade eden
Eþref, CHP Genel Merkezi'ne, "O gün
milletvekili olarak neden beni
almadýnýz?" diye sordu.
Partisine 3 dönem seçim
kazandýrdýðýný belirten Eþref, partisine
kýrgýn olduðunu, bunun nedeninin ise
Mehmet Haberal'ýn birinci sýradan
milletvekili olarak gösterilmesi
olduðunu söyledi. Kendi yerine
Mehmet Haberal'ýn milletvekili
olduðunu söyleyen Eþref, "Þimdi
Mehmet Haberal milletvekili oldu,
kim ulaþabiliyor? Ey Sayýn Genel
Baþkaným, Haberal'a kim ulaþabiliyor?"
diyerek, CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu'nu soru yaðmuruna tuttu.
"MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ
BENÝM HAKKIMDI"
Belediye Baþkanlýðý'ndan istifa
etmesinin nedeninin milletvekili olmak
istemesi olduðunu ifade eden Eþref,
"Recep Tayyip Erdoðan, Zeki Çakan
gibi isimler belediye baþkanlýðýndan
gelmedi mi? Ben neden bakan
olamayayým? Benim istifa etme
nedenime ve yaþadýklarýma insanlar
benim açýmdan bakarlarsa daha iyi olur.
Benim milletvekili adaylýðým olmadý ve
Mehmet
Haberal
olmayýnca da ben vatandaþlarýmýn
yanýnda mahcup duruma düþtüm. Ben
Belediye Baþkanlýðý görevine gelmeden
önce Sayýn Deniz Baykal ile bir
anlaþma yaptým. Kendisine milletvekili
olmak istediðimi belirttim. Belediye
Baþkanlýðý yapmak istemediðimi
söyledim. Kendisi bana belediye
seçimini almamý ve sonrasýnda
milletvekili adayý olmamý söyledi. Ben
kendisiyle bir anlaþma yaptým, ama
tabii þimdi Deniz Baykal görevinin
baþýnda deðil. Ben bu sözü aldým, ama
daha sonra Genel Baþkaný deðiþti ve
Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýða geldi.
Ben o zaman da söyledim ve þimdi de
‰ CHP eski Genel Baþkaný Deniz Baykal ile anlaþma yaptýðýný
ve ona göre hareket ettiðini, ancak daha sonrasýnda Genel
Baþkanlýða Kýlýçdaroðlu'nun geldiðini dile getiren Eþref, DSP ve
CHP'nin ayný tabanda olduðunu ve 3 dönem partilerine seçim
kazandýrdýðýný söyledi. Milletvekili olmayý Mehmet Haberal'ýn
deðil, kendisinin hak ettiðini ifade eden Eþref, kendisinin
partisine potansiyel ve oy kattýðý halde bir baþkasýnýn
milletvekili adayý olarak gösterilmesini eleþtirdi.
Ýsmail
Eþref
söylüyorum, bir kurumda devamlýlýk
yok mudur? Ben burada partime 3
dönem seçim aldým. Ben þimdi de
Genel Merkezimize yine soruyorum, o
gün milletvekili olarak neden beni
almadýnýz? Bu konuda da iki görüþ var.
Parti üyeleri karar almýþ, MYK karar
almýþ, 'Meclis üyeleri ve belediye
baþkanlarý görevine devam etsin' demiþ.
Bakýn 'istifa etmesin' demiyor…
Kibarca bir karar! Parti böyle bir
karar alamaz. Çünkü þu anda Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin yüzde
30'u belediye baþkanlýðýndan gelen
milletvekilleriyle dolu. Temeli var ve
siyasetten gelmeler" þeklinde konuþtu.
"PARTÝSÝNE OY KATAN
KÝÞÝ VARKEN, NEDEN
BÝR BAÞKASI MÝLLETVEKÝLÝ
ADAYI OLUYOR?"
DSP ve CHP'nin ayný tabandan
geldiðini ve bu iki partiye de hizmet
ettiðini belirten Eþref, "Ben de
partilerime 3 dönem seçim aldým ve bir
dönem kaybettim. Ben partime de
kýrgýným þu anda, dargýn deðilim, ama
kýrgýným. 'Milletvekili olmayý ben hak
ettim' diyorum. Niye kýrgýným? Sayýn
Mehmet Haberal, milletvekili
adaylýðýnda birinci sýra yapýldý. Sayýn
Recep Tayyip Erdoðan'ýn diline düþtük.
Ne dedi? 'Haberal'ý kurtarmak için
yaptýnýz' dedi. Partim, Haberal çýkana
kadar hesap vermek zorunda kaldý.
Benim partim buna katlanmak zorunda
mýydý? Mehmet Haberal ve Tuncay
Özkan, benim için çok deðerli
insanlardýr. Ben kendilerine saygý
duyuyorum. Baþka türlü hapisten
çýkamaz mýydý? Bakýn þimdi askerler
çýktý. Bir taraftan da Zonguldak'ta,
Ankara neden deðil? Burada partisine
bir potansiyel katan, oy katan kiþi
varken, neden bir baþkasý milletvekili
adayý oluyor? Þimdi Mehmet Haberal
milletvekili, kim ulaþabiliyor? Ey Sayýn
Genel Baþkaným, Haberal'a kim
ulaþabiliyor? Mehmet Haberal, benim
komþum, bana kýrgýnlar, seçimlerde
gezmediðim için. Ben sizinle nasýl
gezerim? Ben aday olamadým. Ben
senin peþinden nasýl gezerim? Aileme
karþý yaptýklarý bir tavýr da var, ama onu
burada söylemeyeceðim" diye konuþtu.
SGK'dan Okul Aile Birliklerine darbe!
Yýldýray
Uysal
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
5510 Sayýlý Kanun'da 2008 yýlýnda
yapýlan bir deðiþiklikle Okul Aile
Birliklerine geriye dönük borç çýkardý.
Zonguldak Merkez'de 22 okuldan 6
yýllýk yüzde 5'lik prim farký geri
isteniyor. Aktif Eðitimciler Sendikasý
(Aktif Eðitim-Sen) Zonguldak Ýl
Temsilcisi Yýldýray Uysal, devletin
görevi olan kaloriferci veya temizlikçi
istihdamýný veli baðýþlarýyla aylýk
yaklaþýk kiþi baþý bin 400 TL'lik
masrafla üstlenen Okul Aile
Birliklerinin ödüllendirileceðine,
sorumlu kiþilerin zamanýnda
uyarmamalarý neticesi adeta
cezalandýrýldýðýný söyledi. Baþkan
Uysal, "SGK, 5510 Sayýlý Kanun'da
2008 yýlýnda yapýlan bir deðiþiklikle
Okul Aile Birliklerine geriye dönük
borç çýkardý. Zonguldak Merkez'de
böyle durumda 22 okul var. Diðer ilçe
ve beldelerdeki okullarýn da borcu olup
olmadýðý SGK Zonguldak Ýl
Müdürlüðü'nden öðrenilebilir. 2008'in
10'uncu ayýnda yasada yapýlan
deðiþiklikle 6 yýllýk yüzde 5 prim farký
geri isteniyor. Borçla ilgili Sigorta
Primleri Genel Müdürlüðü'nün 22 Ocak
2015 tarihli kararý var. Uzlaþma yolu ile
18 taksit yapýlacaðý bildiriliyor.
Devletin görevi olan kaloriferci veya
temizlikçi istihdamýný veli baðýþlarýyla
aylýk yaklaþýk kiþi baþý 1400 TL'lik
masrafla üstlenen Okul Aile Birlikleri
ödüllendirileceðine, sorumlu kiþilerin
zamanýnda uyarmamalarý neticesi adeta
cezalandýrýlmýþlardýr.
Bu borç, öncelikle yeterli istihdam
saðlamayan Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn
ve ilgili deðiþikliði zamanýnda
kurumlara duyurmayan SGK
yetkililerinindir" dedi.
Öte yandan Zonguldak Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü'nün, ödeme
yapmadan avukatlar aracýlýðý ile karara
itiraz etmeyi düþündüðü öðrenildi.
(Haber: Aydýn Arslanyýlmaz)
Ereðli TSO, 5 yýldýzlý oldu
Ereðli Ticaret ve Sanayi Odasý,
akreditasyon sürecini tamamlayarak
5 yýldýzlý oda unvanýný aldý.
Ereðli TSO'da uzun süredir
çalýþmalarý devam eden akreditasyon
süreci tamamlandý. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði'nde (TOBB)
akreditasyon sürecini baþarý ile
tamamlayan Ticaret ve Sanayi
Odalarýna Ankara'da düzenlenen
törenle belgeleri verildi. Törene; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk,
TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu
katýlýrken, Ereðli TSO'yu Yönetim
Kurulu Baþkaný Yaþar Tetiker, Baþkan
Yardýmcýsý Sertan Yalçýn, Meclis
Baþkan Yardýmcýlarý Sibel Demirçin ve
Mehmet Remzi Alim, Meclis Katibi
Aynur Coþkun, Genel Sekreter Gündüz
Acar, oda personelleri Ercan Soylu ile
Kubilay Arslangörür temsil etti. TOBB
Baþkaný M. Rýfat Hisarcýklýoðlu,
törende yaptýðý konuþmada akredite
olarak "5 yýldýzlý" unvaný alan
oda-borsa sayýsýnýn 191'e ulaþtýðýný,
41 oda ve borsanýn da yolda olduðunu
açýkladý. Hisarcýklýoðlu, hedeflerinin
365 oda ve borsanýn tamamýnýn
akreditasyon belgelerini almalarýný
hedeflediklerini söyledi.
Geçtiðimiz yýl çalýþmalarý
tamamlanan ve denetimleri
gerçekleþtirilen 10'uncu dönem 39 oda
ve borsa ile akreditasyon sertifikalarýný
yenileyen 1, 2, 5 ve 7'nci dönemden 54
oda ve borsa TOBB Baþkaný
Hisarcýklýoðlu'nun ev sahipliðinde,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri
Iþýk'ýn da katýlýmýyla düzenlenen törenle
sertifikalarýný aldý. (ÝHA)
31 Ocak 2015 Cumartesi
www.pusulagazetesi.com.tr
Yýldýrým: 'BBP, toplumu aldatmak
için deðil, uygulanabilir fikirler
üreten tek siyasi harekettir'
Büyük Birlik Partisi
(BBP) Zonguldak Ýl
Baþkaný A. Taner
Yýldýrým, partilerinin
22'nci kuruluþ
yýldönümünü dolayýsýyla
yaptýðý açýklamada,
"Kurulduðu günden beri
ilkeli, kararlý, millet ve
memleket menfaatlerine
baðlý kalarak siyaset
yapan BBP, doðru kimden
gelirse gelsin, haklý kim
Taner
olursa olsun, ayrým
Yýldýrým
yapmadan maðdurlarýn ve
hakký çiðnenenlerin siyaset arenasýnda temsilcisi olmuþ,
çizgisinden sapmamýþ, baronlarýn, çýkarcýlarýn, hainlerin,
dalkavuklarýn da karþýsýnda olmuþ bir harekettir" dedi.
Baþkan Yýldýrým, yazýlý açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"29 Ocak 1993 yýlýnda kurulan partimiz, 22'nci yýlýný
kutluyor. Ülkenin ekonomik, kültürel, teknolojik,
akademik, hukuk, insani ve tabiat deðerlerinin
kalkýnmasý için projesi olan, toplumun bütün fertlerinin
kiþisel olarak kalkýnmasý, güvenlik ve özgürlüðünün
saðlanmasý için projesi olan, toplumu aldatmak için
deðil, uygulanabilir fikirler üreten tek siyasi harekettir.
Anadolu insanýný aldatmak için bugüne kadar önüne
koyulan yanýltma, kandýrma, birilerine mahkum etme,
düþünce belleðini kaybettirme, özgürce hareket etme,
ekonomik kýskaca alarak bunalýma sokup hak ve kiþisel
özgürlüðünü elinde tutmak isteyenlerin karþýsýnda duran
tek siyasi hareket Büyük Birlik Partisi'dir. 22 yýl önce
baþlangýçta ne söylediysek, bugünde günümüz
koþullarýna uygun bir þekilde, insanlarýmýzýn yararýna,
ülkemizin birlik ve beraberliðini koruyacak þekilde
çizgisinden sapmadan, taviz vermeden, hiç bir zaman
siyasi kaygý taþýmadan hareket eden partimiz, yabancý
ülkelerle olan siyasi, ekonomik ve kültürel iliþkilerinde
komplekse kapýlmadan, kaygý ve endiþe duymadan milli
ve manevi deðerlerimize sahip çýkarak projeler ortaya
koyan tek siyasi hareket Büyük Birlik Partisi'dir.
Türkiye'nin ekonomik, siyasi, kültürel olarak birlik ve
beraberliðini koruyan, doðduðu yerde doyan, alný dik,
karný tok, can ve mal güvenliði olan, terörün ve ahlaki
çöküntünün olmadýðý, gençlerin gelecek kaygýsý
düþünmeden, doðasýnýn, havasýnýn, suyunun, topraðýnýn
kirletilmediði, yabancý ülkeler karþýsýnda itibarý olan bir
ülke için tecrübesi ile bunu baþarabilecek olan tek siyasi
hareket Büyük Birlik Partisi'nin 22'nci yýlýný kutlar,
ülkemize ve milletimize bundan sonrada hizmetlerinin
artarak devam edeceðini bildiririm." (Haber Merkezi)
EnerjiSA'dan '14 Ýlden
Enerji Dolu Hikayeler'
EnerjiSA tarafýndan yayýmlanan "14 Ýlden Enerji
Dolu Hikayeler" adlý kitapta elektrik daðýtým iþinden
hareketle insanlarýn hayatýnda elektriðin öneminin yaný
sýra temiz ve sürdürülebilir enerjinin önemine dikkat
çekiliyor. Kitapta Zonguldak'tan ise, Karadeniz
Muhtarlar Federasyonu Genel baþkaný ve Zonguldak
Muhtarlar Derneði Baþkaný Þerafettin Nas yer alýyor
EnerjiSA'dan yapýlan açýklamada, "14 Ýlden Enerji
Dolu Hikayeler" adlý kitapta Adana, Ankara, Bartýn,
Çankýrý, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul (Anadolu Yakasý),
Karabük, Kýrýkkale, Kilis, Mersin, Osmaniye ve
Zonguldak'ta yaptýðý elektrik daðýtým iþinden hareketle
insanlarýn hayatýnda elektriðin öneminin yaný sýra temiz
ve sürdürülebilir enerjinin önemine dikkat çekmenin
amaçlandýðý belirtilerek, "Baþkent, Ayedaþ ve Toroslar
elektrik daðýtým bölgelerini kapsayan '14 Ýlden Enerji
Dolu Hikayeler' adlý kitapta, ýþýðýn vazgeçilmez olduðu
bir gölge oyunu sanatçýsýnýn, hayatýný akýllý sistemlerin
enerji sektöründe yer almasýna adayan bir bilim
adamýnýn, elektrik enerjisi ile el emeðini birleþtirerek
yaþamýný kazanan tel kýrma sanatçýsýnýn, hayatýn
sürekliliði için öðrencilerini geleceðe hazýrlayan bir
öðretmenin, teknoloji ve elektriði de kullanarak
geleneksel baklavacýlýðýn yayýlmasýný saðlayan bir
hayatýn, elektrik ile geceleri çalýþýp dünyanýn en uzun el
dokumasý kilimini üreten ustanýn, elektrik ile çalýþan cam
fýrýnlarý sayesinde eþsiz eserler çýkaran bir cam
sanatçýsýnýn, tarihi mekanlarýn canlandýrýlmasý için
elektriði kullanan bir iþletmecinin, unutulmaya yüz
tutmuþ yöresel lezzetleri gün ýþýðýna çýkaran bir
iþletmecinin, elektriðin olmazsa olmaz alanlarýndan biri
olan entegre tesislerinde çalýþan bir iþçinin, elektrik ve
enerji ile ney imal eden bir neyzenin, zanaat ve iþçilikle
enerjiyi de kullanarak altýnýn zarafetini gün ýþýðýna
çýkaran bir kuyumcunun, elektrik gibi hayatýn
vazgeçilmezi olan unsurun köylerdeki önemini anlatan
muhtarýn hikayesi var" denildi.
14 ilden 14 farklý kesitin yer aldýðý kitapta elektriðin
hayatýn sürdürebilirliði için önemi ve yalnýzca elektrik
daðýtýmý deðil, ayný zamanda 4,5 milyon öðrencinin
eðitimine katký, 5 milyon kiþinin emeðine ortak, 2
milyon hastanýn tedavisine destek ve her yýl 400 bin
bebeðin doðumuna imkan tanýndýðý dile getirildi. (ÝHA)
31 Ocak 2015 Cumartesi
Semerci: '2015, Devrek'te
doðalgaz çalýþma yýlý olacak'
‰ Akmercan Batý Karadeniz Bölge Müdürü Bekir Selçuk'u makamýnda aðýrlayan Devrek Belediye Baþkaný Mustafa
Semerci, doðalgaz çalýþmalarýnýn bahar ayýnda baþlayarak, yýl içerisinde yoðun bir þekilde devam edeceðini belirtti.
www.pusulagazetesi.com.tr
Devrek Belediye Baþkaný Mustafa
Semerci, Akmercan Batý Karadeniz
Bölge Müdürü Bekir Selçuk ile firma
yetkililerini makamýnda aðýrladý. Devrek
Belediye Meclis Üyesi Osman
Erenoðlu'nun da yer aldýðý ziyarette,
2015 yýlý içerisinde ilçede yapýlacak olan
doðalgaz çalýþmalarý hakkýnda fikir
alýþveriþinde bulunuldu.
Devrek'te kamu mallarýna
zarar veriliyor
Zonguldak'a baðlý
Devrek ilçe
merkezinin çeþitli
noktalarýnda bulunan
çöp kovalarý ve
parklara, kimliði
belirsiz kiþi ya da
kiþilerce zarar
verilmeye devam
ediliyor. Konuyla ilgili
Devrek Belediyesi
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada,
"Vatandaþlarýmýzýn ortak malý olan parklarýmýza ve
çöp kovalarýna kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce
zarar veriliyor. Ýlçemizin muhtelif yerlerinde yer
alan parklarýmýzda bulunan oturma alanlarý tahrip
ediliyor. Ayrýca daha temiz bir çevre için,
þehrimizin çeþitli noktalarýna koyduðumuz çöp
kovalarýnýn içinde bulunan saç kýsýmlar ýrmaða
atýlmakta ve kullanýlmaz hale getiriliyor. Bu
hizmetler þahýslar için deðil, tüm ilçe halkýmýzýn
kullanmasý içindir. Kamu malýna zarar veren kiþiler
unutmamalýdýr ki bunlar ayný zamanda kendilerinin
de ödedikleri vergilerle yapýlýyor. Halkýmýzýn ortak
malý olan bu deðerlerimize herkesin sahip çýkmasý
gerekiyor. Bu hususta vatandaþlarýmýzýn daha duyarlý
davranmasýný bekliyoruz" denildi.
Ayrýca þehrin çeþitli noktalarýnda bulunan modern
cam duraklara geçtiðimiz günlerde kimliði belirsiz
kiþi ya da kiþilerce zarar verilmiþ ve bazýlarý
kullanýlmaz hale getirilmiþti. (Haber Merkezi)
Devrek Belediye Baþkaný Mustafa Semerci, Akmercan Batý Karadeniz
Bölge Müdürü Bekir Selçuk ile firma yetkililerini makamýnda aðýrladý.
Baharda ilçede doðalgaz çalýþmalarýna
yeniden baþlayacaklarýný belirten
Akmercan Batý Karadeniz Bölge Müdürü
Bekir Selçuk þunlarý söyledi: "2015 yýlý
Devrek yatýrým programýmýza Ýsmetpaþa
Mahallesi, Eski ve Yeni Mahalle ile ara
sokaklarý aldýk. Doðalgaz çalýþmalarýmýz
havalarýn düzelmesiyle birlikte yeniden
baþlayacak. Çaydeðirmeni ile Gökçebey
arasýnda 3,5 kilometrelik bir bölüm
kaldý. Bu bölümün tamamlanmasýnýn
ardýndan ilçede doðalgaz çalýþmasýnýn
yapýldýðý yerlere doðalgazý vermeyi
planlýyoruz. Çalýþmalarýmýz 2015 yýlý
içerisinde tüm hýzýyla devam edecek."
Kýþ mevsimi dolayýsýyla ara verilen
çalýþmalarýn 2015 yýlý içerisinde yoðun
bir þekilde devam edeceðini belirten
Devrek Belediye Baþkaný Mustafa
Semerci, doðalgaz çalýþmasýyla birlikte
alt ve üst yapý yenileme çalýþmalarýnýn
da devam edeceðini dile getirdi. Baþkan
Semerci, ayrýca, Ýsmetpaþa Mahallesi,
Eski ve Yeni Mahalle'de yapýlacak olan
doðalgaz çalýþmalarý neticesinde buralara
yýl içerisinde doðalgazýn verilmesinin
hedeflendiðini belirtti. (Haber Merkezi)
Atýl okulda yangýn paniði
Zonguldak'ta atýl vaziyette bulunan bir ilkokulda
bilinmeyen bir sebeple çýkan yangýn paniðe neden
oldu. Edinilen bilgiye göre yangýn, Merkeze baðlý
Bahçelievler Mahallesi'nde bir süre önce boþaltýlan
Ahmet Erdoðan Ýlkokulu'nda meydana geldi.
Madde baðýmlýlarýnýn meskeni hale gelen atýl
vaziyetteki okulda çýkan yangýný gören çevre sakinleri
155 ve 110'a haber verdi. Zonguldak Belediyesi'ne ait
itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangýna
müdahalede bulundu. Çýkan yangýnda polis ekipleri de
çevrede geniþ güvenlik önlemleri aldý.
Ýtfaiye Grup Amiri Ýsmet Güzel, "Hurdalar,
tahtalar, bez parçalarýný tutuþturmuþlar. Duman da
dýþarýdan görülünce vatandaþlar ekiplere haber verdi.
Ýçeride herhangi kimse yoktu. Tahtalarý, bezleri
tutuþturmuþlar. Biz de müdahale ettik. Oyun oynamak
için girmiþler" diye konuþtu.
Ekipler dördüncü kata dayadýklarý merdiven ile
yangýna farklý noktadan müdahalede bulundu. Çýkan
yangýn kýsa süre sonra kontrol altýna alýndý. Ekipler,
soðutma çalýþmalarý sonrasý bölgeden ayrýldý. (ÝHA)
Engelliler Derneði, Suriyeli çocuklar
için yardým kampanyasý baþlattý
40 kiloluk orkinos
gram gram satýlýyor
Zonguldak'ta bir balýkçýda satýþa sunulan
40 kiloluk orkinos balýðý görenleri þaþýrttý. Yaklaþýk
1 metre uzunluðunda, 40 kilo aðýrlýðýnda olan orkinos
balýðý yoldan geçen vatandaþlarýn dikkatini çekiyor.
Balýkçý Ali Bora, "Orkinos, Akçakoca açýklarýnda
balýkçý arkadaþlar tarafýndan tutulmuþ. Bizde satýn
alarak tezgahýmýza koyduk. Yaklaþýk bir metre
boyunda 40 kilo. Kilosunu 30 TL'den satýþa sunduk.
Vatandaþýn ilgisini çekiyor. Kimisi satýn alýyor, kimisi
geçerken bakýyor, bazýlarý fotoðrafýný çekiyor" dedi.
Tezgahlarý süsleyen orkinos, en çok çocuklarýn
ilgisini görüyor. (ÝHA)
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesindeki
Fiziksel Engelliler Derneði,
Osmaniye'de yaþayan Suriyeli çocuklar
için yardým kampanyasý baþlattý.
Ereðli Fiziksel Engelliler Derneði
Baþkaný Ýsmail Þentürk, Osmaniye'de
yaþayan Suriyeli çocuklar için ilçe
genelinde yardým kampanyasý
baþlattýklarýný söyledi. Suriyeli
sýðýnmacýlar arsasýnda engellilerinde
bulunduðunu dile getiren Þentürk,
sosyal medyada durumlarýný gördüðünü
ve buradan etkilenerek böyle bir
kampanya düzenlemeye karar
verdiklerini ifade etti. Kampanyanýn 2
Þubat 2015 tarihine kadar devam
edeceðini belirten Þentürk,
yardýmseverlerden duyarlýlýk
beklediðini dile getirdi.
Þentürk, gazetecilere yaptýðý
açýklamada, "Sosyal medyada,
Osmaniye'deki bir çadýr kentte yaþayan
Suriyeli çocuklarý gördüm. Orada çok
sayýda engelli çocuk olduðunu da
gördüm. 'Ne yapabiliriz?' düþüncesi ile
onlar için ilçemiz genelinde
Kaymakamlýðýmýzdan izin almak
suretiyle oradaki çocuklar için
insanlarýn evlerinde kullanmadýklarý
giysilerini burada topluyoruz. Buradan
sizler aracýlýðý ile kamuoyuna
seslenmek istiyorum; toplayacaðýmýz
çocuk ayakkabýsý, çocuk elbisesi, kuru
gýdalarý burada paketledikten sonra bir
þekilde oraya ulaþtýracaðýz. Ben,
kamuoyunun bu konuya duyarlýlýk
göstermesini talep ediyorum. 2 Þubat'a
kadar biz burada insanlarýn göndereceði
yardýmlarý kabul ediyoruz ve gelen
yardýmlarý da þu anda paketlemeye
baþladýk" dedi.
Fiziksel Engelliler Derneði'nin
baþlattýðý kampanya çerçevesinde gelen
yardýmlarýn paketlenmesine engelliler
ile aileleri de yardým ediyor. Engelli
vatandaþlarýn gayretini gören
vatandaþlar yardým etmek için ise
birbirleri yarýþýyor. (ÝHA)
31 Ocak 2015 Cumartesi
www.pusulagazetesi.com.tr
AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný M. Fatih Çakýr, Ereðli Aðýz ve Diþ
Hastanesi ile yeni Ereðli Devlet Hastanesi yöneticilerini ziyaret etti.
Ereðli Aðýz ve Diþ Hastanesi ile yeni Ereðli Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Baþkan Çakýr:
'Ereðli'deki saðlýk sorunlarý çözüldü'
‰ Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ereðli Ýlçe Baþkaný M. Fatih Çakýr, Ereðli Aðýz ve Diþ
Hastanesi ile yeni Ereðli Devlet Hastanesi yöneticilerini ziyaret etti. Baþkan Çakýr, merkezi hükümetin
saðlýk yatýrýmlarý sayesinde Ereðli'de saðlýk konusunda hiçbir sorunun kalmadýðýný belirtti.
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ereðli Ýlçe
Baþkaný M. Fatih Çakýr, merkezi hükümetin saðlýk
yatýrýmlarý sayesinde Ereðli'de saðlýk konusunda hiçbir
sorunun kalmadýðýný belirtti. Haftalýk rutin ziyaretleri
kapsamýnda, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte sýrasýyla Ereðli Aðýz ve Diþ Hastanesi ile yeni
Ereðli Devlet Hastanesi yöneticilerini ziyaret eden
Çakýr, burada çeþitli açýklamalarda bulundu.
Görevlerine Yönetici ve Müdür olarak 2,5 yýllýk
sözleþme ile yeniden atanan Ereðli Aðýz ve Diþ
Hastanesi Baþhekimi Yüksel Tuncer, Hastane Müdürü
Yusuf Yalçýnkaya, yeni Ereðli Devlet Hastanesi
Baþhekimi Opr. Dr. Muharrem Erdem ve Hastanenin
Mali ve Ýdari Ýþler Müdürü Ramazan Bayraktar'a hayýrlý
olsun temenninde bulunan Çakýr, her iki kurumdaki
son durum hakkýnda bilgi aldý.
TUNCER: "YENÝ HÝZMET BÝNASININ
YERÝ KONUSUNDA DESTEK ÝSTÝYORUZ"
Çakýr'ýn ziyaretinde konuþan Ereðli Aðýz ve Diþ
Hastanesi Baþhekimi Tuncer, 26 hekim ile günlük 500
ile 700 hastaya baktýklarýný belirterek, þunlarý söyledi:
"Yeni hizmet binasý noktasýnda çalýþmalar var. Bu
sorunu ne kadar kýsa sürede çözebilirsek, o kadar iyi.
Olumlu geliþmeler de var bu noktada, mevcut
binamýzda ciddi anlamda hizmet vermeye çalýþýyoruz.
Buraya Ereðli dýþýndan, Akçakoca ve Alaplý'dan hastalar
geliyor. Hastanemiz 7/24 açýk, hastayý memnun etmek
için elimizden geleni yapýyoruz. Türkiye'de ilk defa biz
baþlattýk. Ýmplant yoktu, biz bunu baþlattýk. Þimdi
5 tane implant yapan doktorumuz var. Biz dürüst ve
ahlaklý bir þekilde implant yapýyor, yaygýnlaþtýrýyoruz.
Yeni hizmet binasýnýn yeri konusunda destek istiyoruz.
Arazi sorunu var. 5 bin metrekare yer lazým. Belediyeye
ile görüþtük. 18 maddeye göre yapýlýrsa, Ereðli Devlet
Hastanesi yanýnda yer konumuzu çözmemiz lazým.
Alaplý ve Akçakoca'ya yakýn olduðu için yoðun bir
talep var. Devlet Hastanesi'nin olduðu dere çevresinde
Mal Müdürlüðü arazisi var, bu arazi ile takas yapýlabilir.
Hýzlandýrýrsak, kamulaþtýrma sorunumuzda kalmayacak.
Tapuyu alacaðýz, ardýndan projelendirilecek ve hayata
geçecek. Bizin yeni Devlet Hastanesi yakýnýna
taþýnmamýzýn çok faydasý olacak. Her iki taraf birbirinin
yemekhanesini, kafeteryasýný kullanýr, personeller
arasýndaki iliþiklerde artar. 'Siz Ýlçe Baþkaný olarak bu
iþe el atarsanýz, sorun çözülür' diye düþünüyoruz."
ÇAKIR: "ÜZERÝMÝZE DÜÞENÝ YAPARIZ"
Çakýr ise, burada yaptýðý konuþmasýnda, "Biz
üzerimize düþen ne ise yapacaðýz. Burasý kiralýk bir yer
tabi ki kendi binasý olsun. Yalnýz güzel hizmetler
veriyorsunuz. Sizleri hem yeni sözleþmenizden ötürü
kutluyorum, hem de güzel çalýþmalarýnýzdan ötürü.
Ereðli'de yýllar önce bunu hayal etse bu olmaz.
Milletimizin daha iyi hizmet almasý için sizlere
destek olacaðýz. Gerek belediye nezdinde gerekse
merkezi hükümet nezdinde çalýþacaðýz. Siz bu konularý
daha iyi bilirsiniz. Yeri neresi uygun, bu konular
önemli. Tapuyla görüþülür, takas yapýlacaksa yapýlýr,
belediye ile görüþülür 18 madde uygulanacaksa
uygulanýr, hükümet nezdinde giriþimde bulunuruz
kamulaþtýrma yapýlacaksa yapýlýr, bu iþi takip
edeceðiz. En uygun þekilde çözeceðiz" dedi.
Ardýndan Ereðli Devlet Hastanesi'ne geçen Çakýr,
burada Baþhekim Erdem ile bir süre görüþtü.
ERDEM: "TÜM YATAKLARI AÇTIK VE AÞTIK"
Erdem, yaptýðý konuþmada, Yaklaþýk 900 personelle
24 saate hizmet veren bir kurum olduklarýný
hatýrlatarak, þöyle dedi: "Hizmette aksamaya medyan
vermemek gerekiyor. Nasýl farklý bir çalýþma ortaya
koyarýz? Bunu düþünüyoruz. Kýsa ve uzun vadede
gerçekleþtireceðimiz hizmetler var. Mesela rutin olarak
anket yaptýrýyoruz. Vatandaþýn memnuniyetini, istek ve
taleplerini takip ediyoruz. Çýkan sonuca göre çözüm
üretiyoruz. Þimdi hastanenin tüm yatak kapasitelerini
hastalarýmýzýn hizmetine açtýk ve aþtýk ek yataklar
koyduk. Ýhtiyaçtan dolayý kapasitesini artýrdýk Daha
güzel Ereðli ve bölgemiz için hiç açýlmayan bölümleri
açmak için çalýþýyoruz. Ülkemizde en son yapýlan
hastanelerden biri burasý. Erken davrandýðýmýz için
hizmete girdi. Burasý Devrek yol ayrýmýna 6 kilometre,
eski hastane de Devrek yol ayrýmýna 5 kilometreydi.
Biz bardaðýn dolu tarafýna bakýyoruz. Bu hastanenin
etrafý yeni bölümler için uygun. Bunlarý açacak
yerlerimiz var. Helikopter pisti yapacaðýz.
Baþkan Uysal, Erdem'i ziyaret etti,
Fen Lisesi'nde incelemede bulundu
Ereðli Belediye Baþkaný Hüseyin Uysal, gün
içinde Batý Karadeniz Deniz Ticaret Odasý Þube
Baþkaný Ýrfan Erdem'e iadeyi ziyaret etti.. Baþkan
Uysal, Kaymakamý Ýbrahim Çay ile birlikte Fen
Lisesi inþaatýnda incelemelerde bulundu.
Baþkan Uysal, Deniz Ticaret Odasý'ný ziyaretinde
bir süre Erdem ile Ereðli'nin sorunlarý ve çözüm
önerileri üzerine karþýlýklý görüþ alýþveriþinde
bulundu. Baþkan Uysal, daha sonra Kaymakam Çay
ile birlikte yapýmý tamamlanan ve çevre düzenlemesi
çalýþmalarý süren Kemer mevkiindeki Fen Lisesi
inþaatýnda incelemelerde bulundu.
Çakýr, hastane idarecileri ile birlikte, polikliniklerde ve hastanede
bulunan hastalarý ziyaret etti, saðlýk durumlarý hakkýnda bilgi aldý.
Fizik tedavi merkezi ayrý bir bölümle hizmet
verecek. Bunlar hedeflerimiz. Son kar yaðýþýnda bin
600 hastamýz geldi. Belediye ile el birliði içeresinde
karda kýþta çalýþtýk, yolumuzu açýk tuttuk. Memnuniyet
her geçen gün artýyor. Durmak yok, yola devam…"
"ACÝL YEÞÝL ALANDA TEK DOKTOR VAR"
"Acilin hasta durumu, 3 renge göre belirleniyor
kýrmýzý, sarý ve yeþil bölgelere göre, hastanýn durumuna
göre acilin yeþil yada sarý alanýna alýnýyor. Grip ve
nezle gibi hastalar yeþil bölgede, durumunun
ciddiyetine göre ise de sarý ve kýrýmýz bölge var. Önemli
olan en ciddi rahatsýzlýk kimde varsa onu tedavi etmek,
Doktorlar ona göre yönleniyor. Türkiye'de tüm yeþil
alanlý renkli acillerde tek doktor olur. Sarý ve kýrmýzý da
en az iki uzman doktorumuz var."
Erdem, hastanenin inþaat, temel ve yapým süreci ve
diðer çalýþmalar hakkýnda da ayrýntýlý bilgiler verdi.
"EREÐLÝ'DE SAÐLIK SORUNU KALMADI"
Çakýr ise, "Bu hastanemizin ardýndan Ereðimize
saðlýk sorunu kalmadý. Tüm saðlýk sorunlarýný
hükümetimiz çözdü diyebiliriz. Burasý Zonguldak'ýn
lokomotifi... Herkesin gözü bu hastanede, bu binayla
çýtayý yükselttik. Hastanemiz de 900 kiþi çalýþýyor, bu
ciddi bir rakam. Açýkçasý saðlýk konusuna bir sorumuz
kalmadý. Yolla ilgili vekilimiz sorunu çözdük. Bir yýl
sonra her þey unutuluyor. Bu hastanenin bu hal
gelmesinde emeði geçenlere teþekkür ediyoruz" dedi.
Çakýr, görüþmelerin ardýndan idareciler ile birlikte,
polikliniklerde ve hastanede bulunan hastalarý ziyaret
etti, durumlarý hakkýnda bilgi aldý. (Haber Merkezi)
Baþkan Uysal, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Numan
Korkmaz'ýn da eþlik ettiði incelemede, Ereðli
Belediyesi'nin okul önü ve çevresinde gerekli
düzenleme çalýþmalarýný yapacaðýný belirtti.
Baþkan Uysal, "AK Parti Zonguldak
Milletvekilimiz Sayýn Ercan Candan'ýn ilçemize
kazandýrdýðý 14 okuldan biri olan Fen Lisesi, eðitim
alanýnda önemli bir ihtiyacý karþýlayacak. Biz
belediye olarak okulla ilgili gerekli çalýþmayý kýsa
sürede yapýp, böylesi bir eðitim yuvasýna gereken
katkýyý saðlayacaðýz" dedi. (Haber Merkezi)
55 bin metrekarelik parke ihalesi yapýldý
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde
Kaymakam Ýbrahim Çay baþkanlýðýnda
toplanan Köylere Hizmet
Götürme Birliði tarafýndan köylere
55 bin metre kare beton kilitli parke
ihalesi gerçekleþtirildi.
Kaymakamlýk Toplantý Salonu'nda
gerçekleþtirilen ihale öncesinde
açýklamada bulunan Kaymakam
Ýbrahim Çay, 55 köyün ihtiyacý olan
biner metrekarelik kilitli parke alýmý
için ihaleye çýkýldýðýný ve iki firmanýn
ihaleye girdiðini söyledi.
Köylerde yapýlan asfalt çalýþmalarý
hakkýnda da açýklamalarda bulunan
Kaymakam Çay, konuþmasýnda, "55
köyümüze biner metrekare kilitli parke
alýmýnýn ardýndan diðer köylerimizin de
eksiklerini gidermek için ihaleye
çýkarak toplam da 120 bin metrekare
kilitli parke alýmýný yapacaðýz.
KÖYDES Projesi kapsamýnda gelen 1
milyon 817 bin liranýn daðýtýmý ile ilgili
Ýl Genel Meclis Üyeleri ve Köylere
Hizmet Götürme Birliði yöneticileri ile
görüþerek gerekli kararlarýmýzý aldýk.
Muhtelif köy yollarýnda yama
malzemesi rotmiks alýnmasý için
4 bin ton Köylere Hizmet Götürme
Birliði'nden, 4 bin ton da Ýl Özel
Ýdare'den olmak üzere toplam
8 bin ton rotmiks malzeme alacaðýz.
Delihakký yol ayrýmýndan
Danýþmentli, Dedeler, Yunuslu, Çayýrlý,
Zindancýlar, Abdi yolu 15 kilometrelik
alan, ikinci Kýzýlca'dan girerek
Pembeciler, Yaraþlýyörük, Çataklý'dan
devam ediyoruz 27 kilometrelik
alan, Sütlüce, Yenidoðancýlar yolumuz
5 kilometre, Esentepe, Külah yolu
3 olmak üzere toplam 35 kilometre
yol ikinci asfalt yapacaðýz.
Bunun yaný sýra Özel Ýdare
bütçesinden de ilçemizde 21 kilometre
yol yapýlmasý planlanmaktadýr.
Yaptýðýmýz toplantýda 21 kilometrelik
yolun da Subaþý'ndan baþlayarak
Daðlýca, Esenköy, Güllük ve
Çaylýoðlu'na çýkacak. 2015 yýlýnda
ikinci kat asfalt olarak yapacaðýmýz
55 kilometrelik yer bulunmaktadýr"
diye konuþtu. (ÝHA)
31 Ocak 2015 Cumartesi
www.pusulagazetesi.com.tr
KONGRE Ý LANI
Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri
Derneði Zonguldak Þubesi Olaðan Genel Kurul Ýlaný
Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý itirazlarýn sona
erdirilmesi sebebiyle Þube Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2015 tarih ve
4 Nolu kararý ile ilk toplantýnýn 15 Þubat 2015 Pazar günü saat
18:00’da Dernek Binasý Toplantý Salonu’nda yapýlacaktýr. Anýlan günde
çoðunluðun saðlanmamasý durumunda 22 Þubat 2015 Pazar günü saat
18:00’da ayný yerde yapýlacaktýr.
1. Açýlýþ ve Yoklama
2. Saygý duruþu ve istiklal Marþý
3. Divan heyetinin teþkili
(En az bir Baþkan ve bir Baþkan Yardýmcýsý ve iki Katip üye seçimi
yapýlacaktýr)
4. 2012-2015 Faaliyet dönemi Yönetim Kurulu Mali ve Ýdari
Faaliyet raporunun okunmasý
5. Denetleme Kurulu Raporunun okunmasý
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarýnýn müzakeresi,
oya sunulmasý
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarýnýn ayrý ayrý ibra
edilmesi
8. 2015-2018 Faaliyet Dönemi tahmini bütçesinin okunmasý,
müzakeresi ve fasýllar arasý aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna
verilmesi ve oya sunulmasý
9. Zorunlu giderlerinin karþýlanabilmesi için Hakem ve
Gözlemcilerin bütün müsabaka tazminatlarýndan yapýlacak yüzdelik
kesintilerin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna kesintilerin
yapýlabilmesi için/ toplanabilmesi için yetki verilmesi
10. Þube Baþkaný, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme
Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegelerin
seçimleri
11. Dilek ve temenniler
12. Kapanýþ
Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri
Derneði Zonguldak Þubesi Yönetim Kurulu
ÞAMPÝYONLARI K UTLADI!
HENTBOL
ÞAMPÝYONU
'KOZLU' O LDU
Kozlu Belediyespor Kulübü küçük yaþ gruplarý kýzlar ve
erkekler hentbol takýmlarý kulüpler arasý müsabakalarda il
þampiyonu oldu.
Kozlu Ortaokulu öðrencilerinden oluþan, Kozlu
Belediyespor Kulübü küçük yaþ gruplarý erkekler ve küçük yaþ
gruplarý kýzlar hentbol takýmlarý, kulüpler arasý yapýlan
müsabakalarda Kozlu'ya birincilik kazandýrarak il þampiyonu
olurken mutluluklarýný paylaþmak üzere Kozlu Belediye
Baþkaný Ertan Þahin'i ziyaret ettiler.
Beden Eðitimi Öðretmenleri Hüseyin Alkan, Cüneyt
Gündoðdu, Emre Kocaman, Efkan Demir ve Mehmet Hatipoðlu
ile birlikte Kozlu Belediye Baþkan'ý Ertan Þahin'i ziyaret eden
sporcular, baþkana desteklerinden dolayý teþekkür ettiler.
Bundan sonra grup müsabakalarýna katýlacak olan sporcular
küçük yaþ hentbol müsabakalarýnda Zonguldak'ý temsil edecek.
Kozlu Belediye Baþkaný Ertan Þahin, disiplin içinde
olmanýn her zaman baþarýyý getireceðini belirtirken þunlarý
kaydetti; "Sizlerle gurur duyuyorum. Baþarýlarýnýzýn devamýný
diliyorum. Bizler sizlerin baþarýsý ve mutluluðu için
çalýþýyoruz.
Ancak derslerinizi de ihmal etmemenizi, spora verdiðiniz önemin
aynýsýný derslerinize de vermenizi istiyorum. Bizler tüm okullara
gerekli desteði saðlýyoruz ve saðlamaya da devam edeceðiz. Sizlerin
her zaman yanýnda olacaðýz" dedi. Ýþadamý Tuncay Karakuþ da
hentbol takýmýna her zaman destek olacaðýnýn ve kýyafetlerini
yaptýracaðýnýn sözünü verdi.
PÝSTTE R ÜZGAR
GÝBÝ E STÝ
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan
düzenlenen okullararasý atletizm kros müsabakalarýnda, Kozlu
Cengiz Topel Ortaokulu'nun Sedef Döngel, Beyzanur Keskin,
Emine Öztürk, Burcu Çakat ve Büþra Türkoðlu'ndan oluþan
atletizm yýldýz kýzlar takýmý þampiyon oldu.
Ýl genelinde þampiyon olmanýn mutluluðunu yaþayan Cengiz
Topel Ortaokulu Atletizm Yýldýz Kýzlar Takýmý, beraberinde
Beden Eðitimi Öðretmenleri Soner Gürler, Okul Müdürü Osman
Menteþ ve Ýhsaniye Mahalle Muhtarý Orhan Saðlam ile birlikte
Kozlu Belediye Baþkaný Ertan Þahin'i makamýnda ziyaret ederek
kupalarýný Þahin'e takdim ettiler.
Kozlu'ya bu baþarýyý kazandýran yýldýz kýzlar takýmýna, okul
yönetimine ve öðretmenlerine teþekkür eden Þahin, kupayý Kozlu
Belediyespor Kulübü'nün sergi salonunda sergilenmek üzere kulüp
yöneticilerine teslim etti. Þahin genç sporcularýn baþarýlarýnýn
devamýný dilerken, "Bize bu mutluluðu yaþattýklarý ve bu kupa ile
geldikleri için takýmýmýza ve öðretmenlerine teþekkür ediyorum.
Kozlu'muzun yýldýzý genç sporcularýmýzla daha da parlayacaktýr.
Derslerinde ve sporda baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Maddi
manevi her zaman sporcularýmýzýn yanýnda olacaðýz" dedi.
Þampiyon takým bundan sonra grup müsabakalarýna katýlarak
Zonguldak'ý temsil edecek.
Haber-Fotoðraf: Suat ÖZGER
BÝTSÝN
ARTIK B U
ÖZLEM!
Zonguldak'ý Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Kozlu
Belediyespor ile Ereðli Belediyespor, Pazar günü16. hafta sýnavlarýný
verecek. Sezonun ikinci perdesine kötü baþlangýç yapan Zonguldak
ekipleri erken toparlanarak týrmanýþa geçmenin planlarýný yapýyor.
YEÞÝLLER TELAFÝ PEÞÝNDE
Kozlu Belediyespor, Pazar günü Grupta orta sýralarý paylaþan
Ýstanbul temsilcisi Erokspor'u konuk edecek. Ereðli Belediyespor
beraberliði ve Kocaelispor maðlubiyetleriyle sarsýlan Kozlu ekibi
telafi peþinde. Haftaya Kozlu ekibi 22 puanla 6, Erokspor ise 15
puanla 9'uncu sýrada girdi. Kozlu Stadyumu'nun ev sahipliði
yapacaðý karþýlaþma 13:30'da baþlayacak. Bilecik bölgesinden Barkýn
Kara mücadeleyi yönetecek.
ÝSTANBUL'DA GALÝBÝYET ARIYOR
Ligin yeni ekiplerinden Ereðli Belediyespor, 16. hafta
mücadelesinde Ýstanbul deplasmanýnda Büyükçekmece
Belediyespor'a konuk olacak. Eflatun-Beyazlýlar, ikinci devre üst üste
aldýðý beraberlikleri galibiyetle süsleme amacýnda. Pazar günü
Büyükçekmece Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13:30'da
baþlayacak. Eskiþehir bölgesinden Muzaffer Hoþsoy karþýlaþmayý
yönetecek.
BÖLGESEL AMATÖR LÝG'DE 16. HAFTANIN MAÇLARI!
1 ÞUBAT PAZAR
13:30 Anafartalarspor - Tekirdaðspor
13:30 Babaeskispor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor
13:30 Ergene Velimeþe Spor - Edirne Spor Gençlik
13:30 Büyükçekmece Belediye Spor - Kdz.Ereðli Belediye Spor
13:30 Çýnarlý Spor - Kocaelispor
13:30 Kozlu Belediyespor - Erokspor
31 Ocak 2015 Cumartesi
www.pusulagazetesi.com.tr
Bölgesel Amatör Lig'in
16. haftasýnda Kozlu
Belediyespor evinde
Erokspor'la, Ereðli
Belediyespor ise Ýstanbul'da
Büyükçekmece
Belediyespor'la karþýlaþacak.
Pazar günü oynanacak olan
iki maçýn baþlama
saati de
13:30.
Zonguldak ekipleri
sezonun ikinci
yarýsýnda henüz
galibiyet yüzü
görmedi.
erkez Hakem
Kurulu, hafta sonu Spor
Toto 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig
maçlarýnda Zonguldak bölgesi hakem ve
gözlemcilerini görevlendirdi. 3. Lig'de Maltepespor - Demirce Spor arasýndaki mücadeleyi
Zonguldak bölgesi Ulusal hakemlerinden Evren Atýþ yönetecek.
M
ATIÞ'A 3 .LÝG'DE G ÖREV!
Zonguldak Bölgesi hakem ve gözlemcileri,
hafta sonu çeþitli liglerde oynanacak olan
birbirinden zorlu maçlarda görev alacak.
Merkez Hakem Kurulu, 3. Lig ve Bölgesel
Amatör Ligde görev alacak isimleri açýkladý.
3. LÝG'DE ZONGULDAK
TRÝOSU GÖREV ALACAK
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Maltepespor Derincespor arasýnda oynanacak olan
mücadeleyi Zonguldak Bölgesi Ulusal
hakemlerinden Evren Atýþ yönetecek.
Zonguldak bölgesinden Emir Kýlýçarslan ve
Ýsmail Taygun Tasalý yan hakem, Hakan
Ergin ise 4. hakem olarak görev alacak.
K AY I P
BEKO 100 TR Model MFAK
W6X. 00091002617 Sicil numaralý ödeme
kaydedici cihazýma ait ÖKC levhasý
kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
KARAELMAS SOSYAL HÝZM. ORG.
YEM. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Pazar günü Ýstanbul'daki maça Maltepe
Hasan Polat Stadyumu'un ev sahipliði
yapacak.
KELEÞ AYDIN'DA DÜDÜK ÇALACAK
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta Bozdoðan
Belediyespor ile Somaspor arasýndaki
mücadeleyi Zonguldak bölgesinden Serkan
Keleþ yönetecek. Aydýn Bozdoðan
Stadyumu'nun ev sahipliði yapacaðý maçta,
Zonguldak bölgesinden Ali Rýza Öztürk
yardýmcý hakem olarak görev alacak.
SÝBEL KOLÇAK'A BAL GÝBÝ GÖREV
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta
Anafartalarspor - Tekirdaðspor arasýnda
oynanacak maçý Zonguldak bölgesi Kadýn
Serkan Keleþ,
Bozdoðan
Belediyespor Somaspor maçýný
yönetecek.
klasman hakemi Sibel Kolçak yönetecek.
Ayný maçta Zonguldak bölgesinden Oðuz
Gökmen yardýmcý, Emre Kunduracý ise
4. hakem olarak görev alacak. Pazar günü
oynanacak mücadeleye Edirne Keþan Atatürk
Stadyumu ev sahipliði yapacak.
GÖZLEMCÝLER BAL'DA
GÖZLEMLEYECEK
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta
Kastamonuspor 1966 - Sinopspor maçýna
Zonguldak bölgesinden Ertuðrul Bayram, 6.
Grup'ta Kazan Belediyespor - Keçiören
Baðlam Spor maçýna ise Nurettin Demir
gözlemci olarak atandý.
Sibel Kolçak,
Anafartalarspor Tekirdaðspor
maçýný yönetecek.
Sibel Kolçak
Serkan Keleþ
Evren Atýþ
Evren Atýþ,
Maltepespor Derincespor maçýný
yönetecek.
www.pusulagazetesi.com.tr
R
PUSULA
HAYDÝ R EKLAM V ERMEYE!
Zonguldak Kömürspor Kulübü, gelir saðlamak
amacýyla yeni bir projeye imza atýyor. Transfer sezonu
bitmeden istediði transferi yapýp 2. Lige çýkmak isteyen
Zonguldak Kömürspor'da maddi arayýþlar projelerle
devam ediyor. Bu projelerden biri de ilk defa ihaleyle
Zonguldak Kömürspor'un aldýðý saha kenarý reklam
tabelasý. 2 Kale arkasýnda toplam 20, maraton tribünün
önünde ise 15 adet tabela reklam alaný bulunuyor. Kale
arkasý 5.000, maraton ise 3.000 TL'den kiralanacak.
145.000 TL. gelir saðlanmasý hedefleniyor.
6 Aðustos
2012
Pazartesi
31
Ocak 2015
Cumartesi
Ligde ikinci perdeye sürpriz bir maðlubiyetiyle
baþlayan Zonguldak Kömürspor, 19. hafta
mücadelesinde Gaziosmanpaþaspor'u konuk
edecek. Pazar günü 13.30'da baþlayacak maçý
Eskiþehir Bölgesinden Turgut Doman yönetecek.
Kýrmýzý-Lacivertli taraftarlar tribünlerde
görsel þov yapmaya hazýrlanýyor.
Sayfa
Sayfa 12
12
Zonguldak ekibinin
en golcü ismi Okan
Eken, Gaziosmanpaþa
filelerini sarsmaya
hazýr.
GÖSTER G ÜCÜNÜ!
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Þampiyonluk mücadelesi veren Zonguldak
Kömürspor, Pazar günü 19. hafta mücadelesinde Gaziosmanpaþaspor'u
aðýrlayacak. Sezonun ikinci yarýsýnda ilk kez taraftarýnýn karþýsýna
çýkacak olan Zonguldak ekibi, Batman maçýnda aldýðý maðlubiyeti
unutarak evinde üç puaný almak istiyor. Kýrmýzý-Lacivertliler,
Antrenör Cahit Terzi yönetiminde Cumartesi günü yapacaðý ter
idmaný sonrasý Kulüp Binasý'nda kampa girecek. Sezonun ilk
yarýsýnda Ýstanbul'da yapýlan mücadeleyi Kömürspor Rýdvan
Okuþ'un tek golüyle yenmiþti. Kýrmýzý-Lacivertli taraftarlar
tribünleri hýnca hýnç doldurmaya hazýrlanýyor.
ESKÝÞEHÝR BÖLGESÝ HAKEMLERÝ ATANDI!
Merkez Hakem Kurulu, Kömürspor - Gaziosmanpaþa maçýnda
görev yapacak hakemleri açýkladý. Eskiþehir bölgesinden Turgut
Doman'ýn düdük çalacaðý maçta, Mehmet Kaðat Bingül ve
Turgut Evran yardýmcýðýný yapacak. Maçýn 4. hakemi ise
Nurettin Taþkesen.
Haber-Fotoðraf: Suat ÖZGER
3.LÝG'DE
HAFTANIN
MAÇLARI
KELEÞSAN KELEÞLER OTOMOTÝV SAC. ÝNÞ. HARF. TAAH. TURZ. SAN. TÝC. A.Þ.
GÜNEY MAH. BARIÞ CAD. KOZLU SAHÝL YOLU NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK
31 OCAK CUMARTESÝ
13.30 Kýzýlcabölükspor-Bursa Nilüferspor
(Doðan Seyfi Atlý)
1 ÞUBAT PAZAR:
13.00 Sebat Proje Trabzon AkçaabatÇorum Belediyespor (Akçaabat Fatih)
13.30 Tire 1922-Batman Petrolspor (Tire
4 Eylül)
13.30 Manavgatspor-TUTAP Þekerspor
TEL: 266 00 08
FAX: 266 63 33
(Evrenseki)
13.30 Zonguldak KömürsporGaziosmanpaþa (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Adliyespor-Çatalcaspor (Baðlum
Belediye)
13.30 Darýca Gençlerbirliði-Niðde
Belediyespor (Darýca Ýlçe)
13.30 Ýstanbulspor-Tuzlaspor
(Bahçelievler Ýl Özel Ýdare)
Download

Emsal olacak