TED Zonguldak Koleji'nde yeni bir dönem
15 kiþinin öldüðü
köprü faciasý,
soruþturma izni
verilmeyince
kapandý
6’da
 Türk Eðitim Derneði (TED) Zonguldak Koleji Vakfý
Özel Okullarý'nýn yeni Yönetim Kurulu görevine baþladý.
2015-2019 yýllarý arasýnda görev yapacak olan TED
Zonguldak Koleji Vakfý Özel Okullarý Yönetim Kurulu, ilk
toplantýsýný yaparak, görev daðýlýmýný gerçekleþtirdi. 7’de
Sadýk Kar: 'Yüzde 15'le Meclise gireceðiz'
 Saadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Sadýk Kar, "Ýnþallah
bu seçimlerde Milli Ýttifak'ýn farkýný hem Zonguldak'ta,
hem de Türkiye'de göreceðiz. Þu ana kadar yapýlan
anket sonuçlarýna göre Milli Ýttifak, yüzde 15 oy oraný
ile meclise giriyor" diye konuþtu.
8’de
Akýn, ince göndermelerde bulundu, siyasi partilerin sýralamalarýný deðerlendirdi:
'Hayal kýrýklýðýna uðradým'
 CHP Zonguldak 4'üncü Sýra
Milletvekili Adayý Harun Akýn, çarpýcý
açýklamalarda bulundu. Akýn, sosyal
medya üzerinden CHP'yi, CHP
yöneticilerini ve kendisini eleþtirenlere
sert yanýtlar verirken, diðer siyasi
partilerin listelerini de deðerlendirdi. Akýn,
"AKP'nin listesiyle ilgili hayal kýrýklýðýna
uðradým. Benim de beklemediðim bir
liste çýkarttý. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
ekmeðine peyniri koydu. MHP'yi de öyle
deðerlendiriyorum. Onlar da listeden pek
6’da
memnun deðil" diye konuþtu.
PUSULA
www.pusulagazetesi.com.tr
R
9
7
7
1
3
0
8
6
0
9
0 0
4
15 Nisan 2015 Çarþamba
Fiyatý: 25 Kr.
Günlük Siyasi Gazete
2/B sorununa isyan eden mahalle sakinleri,
siyasilerin mahalleye giriþini yasakladýlar
Bu mahalleye
siyasiler giremez!
 Tepebaþý, Ýnaðzý, Yenimahalle ve
Yeþilmahalle sakinleri, 2/B sorununun
çözülmemesi nedeniyle 7 Haziran
seçimleri öncesinde siyasileri
mahalleye sokmama kararý aldý.
Mahalle sakinleri, mahallelerin giriþ
güzergahýna astýklarý, "2/B Sorunu
Çözülene Kadar, Gönlümüz ve
Semtimiz Siyasetçilere Kapalýdýr"
pankartýyla tepkilerini dile getirdi. 3’te
Vali Ali Kaban, Zonguldak'ýn gündeminde olan konularla ilgili Pusula'ya konuþtu:
'Heyecanlý projelere
ihtiyacýmýz var'
 Vali Ali Kaban, Filyos Projesi, Ýkinci Makas'taki evlerin boþaltýlmasý, havaalaný,
Çýnartepe'ye yapýlacak olan TOKÝ, lavuar alaný ve Tekel binasý gibi birçok konuyla
ilgili konuþtu. Lavuar alanýnda 9 dönüme talip olduklarýný, fakat alamadýklarýný
belirten Vali Kaban, "Zonguldak'ýn heyecanlý projelere ihtiyacý var" dedi.
 Havaalanýnýn yurt içi seferleri ve diðer uçuþlarýyla ilgili 2 bin 500
kiþilik bir anket çalýþmasý yaptýklarýný ve sonucuna göre bir
deðerlendirme yapacaklarýný ifade eden Kaban, "Vatandaþ, havaalanýna
gitmek yerine aracýna atlayýp gitmeyi tercih ediyor. Havaalanýna uçak
Ali
inmesi için elimizde bir verinin olmasý lazým" diye konuþtu.
Kaban
 Vali Kaban, Filyos Limaný Projesi'nin çok büyük bir proje olduðunu,
fakat halen ihalenin neticelenmediðini vurgulayarak, þunlarý söyledi:
Eski taþ ocaðý, atýþ poligonu oldu
"Filyos'ta yer teslimi daha yapýlamadý. Bu konuda bize ulaþan bir bilgi
de yok. Bir mahkeme süreci var, itirazlar var. Zaman gerekiyor. Hayal
 Zonguldak'ta daha önce taþ ocaðý olarak
deðil, ama bu engeller aþama aþama aþýlacak."
kullanýlmasý nedeniyle tahrip olan ormanlýk alan,
poligona dönüþtürüldü. Çevresine fidan dikilerek
 Çýnartepe Mahallesi sakinlerinin dör gözle bekledikleri TOKÝ ile
"Ýç Güvenlik Hatýra Ormaný" yapýlan poligon törenle
ilgili bilgileri TOKÝ Baþkanýndan aldýðýný ve en kýsa zamanda
açýldý. Vali Ali Kaban ve Ýl Emniyet Müdürü Osman
Ak, poligonda tabancayla ilk atýþý yaptý.
2’de
baþlayýp bitirileceði müjdesini veren Vali Kaban, "TOKÝ Baþkaný,
en kýsa zaman içerisinde yapacaklarýný belirtti. TOKÝ ince çalýþan
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi
bir kurum, bazý prosedürler biraz vakit almýþ olabilir" dedi.
Baþkaný Ercan Þehri, yeniden aday oldu
 Zonguldak'ýn uzun süredir gündeminde olan Kýzýlay ve Tekel binalarý
'Karakol karakol gezdim, ama
konusunda görüþlerini açýklayan Kaban, þöyle konuþtu: "O bölgeye yeþil
kimse 'para yedi' diyemez'
alan yapmak gibi bir amacýmýz var. Ama bu tek baþýna Tekel binasý ile
 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi
olacak bir þey deðil. Türkiye Taþkömürü Kurumu, Kýzýlay binasýný
Baþkaný Ercan Þehri, 19 Nisan Pazar günü
vermeden Tekel binasýnýn yýkýlmasýnýn bir anlamý yok."
yapýlacak kongrede yeniden aday olduðunu
açýkladý. Esnafýn kredisini açmak için çok
 7 Haziran seçimlerine yönelik siyasilere çýktýklarý yolda baþarýlar
mücadele verdiðini belirten Ercan Þehri, "Karakol
dileyen Vali Kaban, "Siyasilerimizden iyi þeyler bekliyoruz ve iyi
karakol gezdim, ama mutluyum, kimse benim
þeyler yapacaðýna da inanýyoruz. Ýnanýyorum, herkes iyi bir þeyler
için 'para yedi' diyemez. Çok kiþiye de yardým
ettim, bundan da gurur duyuyorum" dedi.
5’te
yapmak istiyor. Kimse kötü þeyler yapmak istemez. Herkes katkýda
Haber: Cüneyt Özfidan - Ýlknur Yýlmaz / 7’de
bulunarak, bu piramit yükselir" dedi.
Esnaf Kefalet Kooperatifi Baþkan Adayý Aydýn Arýcý:
Kaban, hedefi vurdu
Ereðli ilçesindeki ihtiyaç sahibi aile hayýrseverlerden yardým bekliyor
Bir dilim
ekmeðe
muhtaçlar
 Ereðli ilçesine baðlý Velidaðý
Köyü'nde yaþayan Akyüz Ailesi,
yoksulluk içerisinde yaþam savaþý
veriyor. Evlerinde yiyecek bir
dilim ekmekleri dahi bulunmayan
aile, kendilerine uzanacak
yardým elini bekliyor.
9’da
'Kooperatif iyi yönetilmiyor'
 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet
Kooperatifi'nin 19 Nisan Pazar günü yapýlacak
kongresinde aday olan Aydýn Arýcý, "Kooperatifte
iki-üç baþlýlýk var. Kooperatif, Baþkan tarafýndan
yönetilmiyor. Esnafýn talepleri yerine getirilmiyor.
Baþkan seçilirsem, kooperatife enerji ve yenilik
gelecek. Eskilerin artýk çekilmesini, gençlerin
4’te
görev yapmasýný istiyorum" diye konuþtu.
PUSULA TV'DE BUGÜN
10:00 - Günün Gazete Manþetleri
12:00 - Saat Baþý Haberler
12:15 - Eski Günler (Tekrar)
13:00 - Haber 13
13:30 - Gündem Özel
14:00 - Saat Baþý Haberler
14:15 - Gün Ortasý
15:00 - Saat Baþý Haberler
15:15 - Seçim Özel
16:00 - Saat Baþý Haberler
16:15 - Atilla Öksüz ile Artý - Eksi (Tekrar)
17:00 - Saat Baþý Haberler
17:15 - Atilla Öksüz ile Artý - Eksi (Devam)
18:00 - Saat Baþý Haberler
18:15 - Halk Ne Diyor?
19:00 - Ana Haber
20:00 - Ýlknur Yýlmaz ile Geniþ Açý
22:00 - Haber
22:45 - Ýþ'te Kadýn
00:00 - Gece Haberleri
00:50 - Ýlknur Yýlmaz ile Geniþ Açý (Tekrar)
02:20 - Ýþ'te Kadýn (Tekrar)
Pusula TV, Teledünya 131'inci Kanal'dan
yayýn yapýyor. Ýnternetten izlemek için:
www.pusula67.com.tr
GMÝS ile HEMA A.Þ. arasýndaki toplu iþ sözleþmesinin ikinci oturumu yapýldý
15 Nisan 2015 Çarþamba
www.pusulagazetesi.com.tr
Genel Maden Ýþçileri Sendikasý
(GMÝS) ile HEMA Endüstri A.Þ.
Amasra-Armutçuk Kömür
Ýþletmelerinde çalýþan sendika
üyesi maden iþçilerini kapsayacak
2'nci Dönem Toplu Ýþ
Sözleþmesi'nin (TÝS) ikinci
oturumu dün yapýldý. GMÝS Genel
Merkezi'nde yapýlan ikinci oturuma
iþveren kanadýndan, HEMA A.Þ.
Yönetim Kurulu Üyesi Halil
Beyanal, Ýnsan Kaynaklarý Müdürü
Ne güzel söylemiþler.
Diyorlar ki:
"2/B sorunu çözülene kadar, gönlümüz ve
semtimiz siyasetçilere kapalýdýr."
Kim diyor bunu?
Tepebaþý, Ýnaðzý, Yenimahalle ve
Yeþilmahalle sakinleri adýna konuþan bir grup
duyarlý vatandaþ.
Hazýr seçim gelmiþken, güzel bir hatýrlatma
olmuþ.
Siyasiler, her ne kadar konuya piþkin piþkin
yaklaþacak olsa da, bu pankartý asabilenleri
kutlamak gerekir.
Her ne kadar vatandaþlar politik çizgilerle
birbirlerine düþürülecek olsa da, karþý karþýya
getirilecek olsa da, bu cesareti gösterenleri
kutlamak gerekir.
* * *
2/B konusunda baþtan beri yaþanan
maðduriyeti dile getirmeye çalýþýyoruz.
Elbette sorunun çözümü için katký sunanlar
oldu. Ama sonuç yok.
Sonuç olmayýnca, bu çabalarýn da bir
hükmü yok.
Bir tarafta CHP'li Zonguldak Belediyesi'nin
duyarsýzlýðý, diðer tarafta siyasi iktidarýn
mazeretleri…
Olan bu halka oluyor.
Oldu bile…
Belediye-iktidar el birliði ile kazýðý
vatandaþa attý.
Þimdi mahallelere gelecekler.
O pankartýn altýndan geçecekler.
Topu birbirlerine atacaklar.
Vatandaþ da alkýþlayacak.
Bu mahallelerin ortak bir sorunu var.
O nedenle ortak dilleri de olmalý.
Siyasilerin dümen suyuna girmeden sorun
öncelikli bir tavýr ortaya koymalýlar.
Semih Bayman, Hukuk Baþ
Müþaviri Av. Necdet Gürsel, iþçi
tarafýný temsilen GMÝS Genel
Baþkaný Ahmet Demirci, Genel
Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu,
Genel Sekreter Hakký Arslan,
Genel Mali Sekreter Adnan Týska,
GMÝS Amasra-Armutçuk Þube
yöneticileri, GMÝS Hukuk
Danýþmaný Av. Murat Ergen,
Teknik Müdür Nizamettin
Tiryaki katýldý. (Haber Merkezi)
Olur mu?
Zor.
Ama bunu baþarabilirlerse,
Zonguldaklýlarýn siyasete, kente ve
sorunlarýna sahip çýkabileceðini gösterme
adýna güzel bir örnek olur.
Ýlgiyle ve merakla izliyor.
Bu iþin sonunun nereye varacaðýný merak
ediyoruz.
* * *
Ne diyor mahalle sakinleri adýna konuþan
grup?
Diyorlar ki:
"Orman arazilerinin satýþýyla ilgili bir kanun
çýkartýldý.
Anayasa Mahkemesi iptal etti. '2/B' diye
adlandýrýlan hazine arazilerinin satýlmasýyla
ilgili bir kanun daha çýkartýldý.
Bunu da Anayasa Mahkemesi kabul
etti.
Buna göre yerlerimizi satýn almaya
kalktýðýmýzda 2009'da belirlenen emlak
deðerlerini 6666 kat artmýþ þekilde olduðunu
görüyoruz.
Hazineye ait taþýnmazlarýn satýþýyla ilgili
kanunda da emlak deðerinin altýnda olamaz
hükmü yer alýyor. 3 yýldýr bununla mücadele
ediyoruz.
3 yýl içerisinde 4 kez Milli Emlak Genel
Müdürlüðü ile görüþtük.
3 Bakanla görüþtük.
2 Genel Baþkan Yardýmcýsýyla
görüþtük.
Elle tutulur bir çözüm elde
edemedik."
* * *
Devam ediyorlar…
Diyorlar ki:
"Muhalefetteki siyasilere de kýrgýnýz.
BAÞYAZI
BAÞYAZI
Atilla
ÖKSÜZ
[email protected]
"Gönlümüz ve semtimiz
siyasetçilere kapalýdýr"
Zonguldak'ýn 4 mahallesini ilgilendiren bir
sorunu meclis kürsüsünden bir kere
bahsetmediler.
Bu manada siyasilere bir kýrgýnlýðýmýz var.
Bir genel müdürün kuru inadý yüzünden
sürünüyoruz.
Seçim sürecinde çözüldü çözüldü,
çözülmezse seçimden sonra da çözüleceðine
dair bir umudumuz kalmadý. Bu manada
siyasetçiler bize gelecek.
Bizim oylarýmýzla o makamlara gidiyorlar.
Biz tepkimizi bu seçim sýrasýnda onlara
lisani dille pankartla belirtiyoruz.
Bu sorun çözüldüðü zaman kim çözerse
mahallemizde sýrtýmýzda taþýyacaðýz.
Bu mahallede oturan insanlar dar gelirli.
Emekli, en az emlak deðeri tutan 45-50 bin
lira.
Bin lira emekli maaþý alan insan nasýl
ödeyecek.
Milli Emlak Genel Müdürü diyor ki:
'Burasý denize bakýyor.
Dolayýsýyla deðerlidir.'
Üçüncüler ne yapacak?
AK Parti'nin üçüncü sýrasýnda mevcut
Milletvekili Özcan Ulupýnar var.
CHP'nin üçüncü sýrasýnda genç bir isim
Deniz Yavuzyýlmaz var.
Bu iki ismin kaderi, bir baðlamda MHP'nin
ilk sýrasýndaki Zeki Çakan'a baðlý.
Belki ikisi, belki biri meclise gidemeyecek.
Bu yönüyle bakýldýðýnda siyasetteki gerilim
kaçýnýlmaz olacak.
Bu tartýþmanýn dozunu saðlýklý ve güvenilir
anket sonuçlarý belirleyecek.
Özcan Ulupýnar, her ne kadar rahat
görünmeye çalýþsa da, son dönem
agresifleþecektir.
Nereden biliyoruz?
2011 seçimlerinden…
Baðýmsýz aday ve 19'uncu Dönem
Milletvekili Ali Uzun ile bir þenlikte yaþadýðý
tartýþmayý hatýrlýyoruz.
Þimdi kaybetmemek için çalýþacak.
Deniz Yavuzyýlmaz ise, daha iþin baþýnda.
Milletvekili seçilse de, seçilmese de, bu
seçimde en çok iz býrakan isimlerden biri
olacak. Seçilemese de, gelecek seçimler ona
farklý fýrsatlar sunacaktýr.
Bu durumda asýl yarýþ burada…
Her iki partinin üçüncü sýrasýnda yer alan
isimlerin kaderi, biraz da ilk iki sýrada olan
isimlerin performansýna baðlý.
CHP'de çatlak þimdiden baþladý.
AK Parti'de de benzer çataklar kaçýnýlmaz
görünüyor.
Özetle, Ulupýnar ve Yavuzyýlmaz'ýn iþi zor.
Herhalde Antalya'da denizi görmeyle
Zonguldak'tan denizi görmenin ayný þey
olduðunu düþünüyor.
Gelirimiz yok, emekçi ve emekli þehri
Zonguldak.
Bu þartlarda evlerimizi alamayacaðýz,
alamayacaðýmýz için de daha da maðdur
olacaðýz.
Bizim yanýmýzda olmayan insanlarý evime
niye kabul edeyim, mecbur deðilim.
Geldiðinde bir siyasetçi alkýþ ister, oy
ister.
Geldiði zaman da o karþýlýðý
göremeyecek.
Bu halimiz de anlaþýlamadýktan sonra
derdimizi anlatmak için böyle bir karar
aldýk.
3 senedir genel müdürü aþamadýk."
* * *
Öyledir bu iþler.
Kentin böyle siyasetçileri olduðu sürece,
býrakýn genel müdürü, o müdürün çaycýsýný,
odacýsýný bile aþamazsýnýz.
Konu, bu yönüyle de acý gerçeðimizi
yüzümüze çarpýyor.
* * *
Þimdi ne olacak?
Ýktidar milletvekilleri, il yöneticileri ve
adaylar, topu CHP'li Zonguldak Belediyesi'ne
atacak.
"Yeniden iktidar olduðumuzda inþallah biz
çözeceðiz" diyecekler.
CHP'li adaylar ve belediye yönetimi, topu
taca atacak.
Aslýnda hem iktidar, hem muhalefet partili
isimler, kafa karýþýklýðý yaratarak, aradan
sýyrýlmaya çalýþacak.
Ve...
Ne olacak biliyor musunuz?
Bu mahallelerin sakinleri, baþka
gerekçelerle gidecek yine oylarýný kendilerini
kazýklayan o isimlere verecek!
Yanýlýyor muyum yoksa?
O zaman mahallelerden partilere çýkan
oylara bakarýz!
2011 seçimlerinde sandýklardan çýkan
oylarda bugün nasýl bir deðiþim var,
kýyaslarýz!
* * *
Evet, bekliyoruz.
Bu yazýnýn ardýndan konuþmak isteyen,
reklam yapmak isteyen siyasetçileri
bekliyoruz.
Sözü olan varsa buyursun!
ISSN 1308-609X
PUSULA
Günlük Siyasi Gazete
15 Nisan 2015
Çarþamba
Yýl: 9 Sayý: 2739
Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006
A.R.T. Ajans Basýn Yayýn
Ýletiþim Adýna Sahibi
Ali Rýza TIÐ
Genel Yayýn Yönetmeni
Atilla Öksüz
Yayýn Koordinatörü
Aydýn Arslanyýlmaz
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Sayfa Editörü
Muhabirler
: Ýlknur Yýlmaz
: Emre Acar
: Osman Sav
Suat Özger
Öznur Güneþ
Yeliz Alagöz
Cüneyt Özfidan
: Elvin Kaya Çöl
: Av. Aykut Boran
Düzeltmen
Hukuk Danýþmaný
Çaycuma Temsilciliði:
ÝÞ ÝLANI
Bir yýllýk marka danýþmanlýðý.
Mesleki eðitimini ücretsiz kurs ve
seminerler alarak uluslararasý kariyer
ve ayda 1500-3000 TL arasý
gelir elde etme imkaný.
TEL: (0.507) 287 61 37
Eski taþ ocaðý
atýþ poligonu oldu
Zonguldak'ta daha önce taþ ocaðý
olarak kullanýlmasý nedeniyle tahrip olan
ormanlýk alan, atýþ poligonuna
dönüþtürüldü. Çevresine fidan dikilerek
"Ýç Güvenlik Hatýra Ormaný" yapýlan
poligon törenle açýldý. Kozlu ilçesine baðlý
Saka Köyü'nde eski Ereðli yolu üzerinde
hazine arazisi üzerinde daha önce taþ ocaðý
olarak kullanýlan 22 dönümlük ormanlýk
alan, Zonguldak Valiliði tarafýndan
Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne tahsis edildi.
Ýl Emniyet Müdürlüðü, eski taþ ocaðýný
atýþ poligonuna çevirerek etrafýna da
"Ýç Güvenlik Hatýra Ormaný" adý
altýnda fidan dikti. Bugün gerçekleþtirilen
açýlýþ törenine; Zonguldak Valisi Ali
Kaban, Zonguldak Baþsavcýsý Necip
Topuz, Ýl Emniyet Müdürü Osman Ak ve
daire müdürleri katýldý. Törene katýlanlar
hazýrlanan fidanlarý diktikten sonra
poligonun açýlýþ kurdelesini kesti.
Ardýndan Vali Kaban, Ýl Emniyet
Müdürü Ak ve Baþsavcý Topuz poligonda
tabancayla ilk atýþý yaptý. Açýlýþa katýlan
davetliler de atýþ yaparak, poligondaki
hedefi ve balonlarý vurmaya çalýþtý. (DHA)
Belediye Ýþhaný Kat: 1 No: 116
Tel: 615 80 49
Gazetemiz, “Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi”ne uyar.
Yönetim Merkezi:
Gazipaþa Cad.
Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5
No: 8 ZONGULDAK
Tel : 0372 252 43 14
Faks : 0372 251 13 99
Basým Yeri:
A.R.T. Ajans
Basýn Yayýn Ýletiþim
Ontemmuz Mah.
Alparslan Sk. Acýlýk Cd.
No: 72 ZONGULDAK
http://www.pusulagazetesi.com.tr
email: [email protected]
Yýllýk Yayýnlý Abone: 3.000 TL+KDV
Günlük Yerel Süreli Yayýn
2/B sorununa isyan eden mahalle sakinleri, siyasilerin mahalleye giriþini yasakladýlar
Bu mahalleye siyasiler giremez!
15 Nisan 2015 Çarþamba
 Tepebaþý, Ýnaðzý, Yenimahalle ve Yeþilmahalle sakinleri, 2/B sorununun çözülmemesi nedeniyle 7 Haziran
seçimleri öncesinde siyasileri mahalleye sokmama kararý aldý. Mahalle sakinleri, mahallelerin giriþ güzergahýna astýklarý,
"2/B Sorunu Çözülene Kadar, Gönlümüz ve Semtimiz Siyasetçilere Kapalýdýr" pankartýyla tepkilerini dile getirdi.
Zonguldak Merkeze baðlý Tepebaþý
Mahallesi, Ýnaðzý Mahallesi, Yenimahalle
ve Yeþilmahalle sakinleri, 2/B sorununun
çözülmemesi sebebiyle siyasileri
mahalleye sokmama kararý aldý.
Mahalle sakinleri, mahallelerin giriþ
güzergahý olan yola astýklarý, "2/B
Sorunu Çözülene Kadar, Gönlümüz ve
Semtimiz Siyasetçilere Kapalýdýr"
pankartýyla tepkilerini dile getirdi. Bir
süre önce 2/B arazisi kapsamýnda
tebligat gönderilen mahalle sakinleri,
evlerinin rayiç bedel fiyatlarýnýn yüksek
olmasý ve siyasilerin bu konu hakkýnda
bir þey yapmamasý sebebiyle böyle bir
eylem gerçekleþtirdiklerini ifade etti.
Mahalleli adýna açýklamalarda
bulunan Kemal Aydýn, yaptýklarý eylemin
herhangi bir siyasi partiyle alakasý
olmadýðýný ve sadece sorunun çözülmesi
için bu yolu seçtiklerini bildirdi.
Aydýn, "Orman arazilerinin satýþýyla
ilgili bir kanun çýkartýldý. Anayasa
Mahkemesi iptal etti. '2/B' diye
adlandýrýlan hazine arazilerinin
satýlmasýyla ilgili bir kanun daha
çýkartýldý. Bunu da Anayasa Mahkemesi
kabul etti. Buna göre yerlerimizi satýn
almaya kalktýðýmýzda 2009'da
belirlenen emlak deðerlerini 6666 kat
artmýþ þekilde olduðunu görüyoruz.
Hazineye ait taþýnmazlarýn satýþýyla ilgili
kanunda da emlak deðerinin altýnda
olamaz hükmü yer alýyor. 3 yýldýr
bununla mücadele ediyoruz. 3 yýl
içerisinde 4 kez Milli Emlak Genel
Müdürlüðü ile görüþtük. 3 Bakanla
görüþtük. 2 Genel Baþkan Yardýmcýsýyla
görüþtük. Elle tutulur bir çözüm elde
edemedik. AK Parti Ýl Baþkaný Zeki
Tosun dosyayý sundu, 2/B verildi.
Ancak herhangi bir sorun çözülmedi.
Mahalle sakinleri, mahallelerin giriþ güzergahý olan yola
astýklarý, "2/B Sorunu Çözülene Kadar, Gönlümüz ve Semtimiz
Siyasetçilere Kapalýdýr" pankartýyla tepkilerini dile getirdi.
www.pusulagazetesi.com.tr
Çuvaldýz
Ali Rýza
TIÐ
[email protected]
Ne AK Parti, ne de CHP
önceki oyunu alamaz…
Muhalefetteki siyasilere de kýrgýnýz.
Zonguldak'ýn 4 mahallesini ilgilendiren
bir sorunu meclis kürsüsünden bir kere
bahsetmediler. Bu manada siyasilere bir
kýrgýnlýðýmýz var. Bir genel müdürün
kuru inadý yüzünden sürünüyoruz. Seçim
sürecinde çözüldü çözüldü, çözülmezse
seçimden sonra da çözüleceðine dair bir
umudumuz kalmadý. Bu manada
siyasetçiler bize gelecek. Bizim
oylarýmýzla o makamlara gidiyorlar. Biz
tepkimizi bu seçim sýrasýnda onlara lisani
dille pankartla belirtiyoruz. Bu sorun
çözüldüðü zaman kim çözerse
mahallemizde sýrtýmýzda taþýyacaðýz. Bu
mahallede oturan insanlar dar gelirli.
Emekli, en az emlak deðeri tutan 45-50
bin lira. Bin lira emekli maaþý alan insan
nasýl ödeyecek. Milli Emlak Genel
Müdürü diyor ki: 'Burasý denize bakýyor.
Dolayýsýyla deðerlidir.' Herhalde
Antalya'da denizi görmeyle
Zonguldak'tan denizi görmenin ayný þey
olduðunu düþünüyor. Gelirimiz yok,
emekçi ve emekli þehri Zonguldak. Bu
þartlarda evlerimizi alamayacaðýz,
alamayacaðýmýz için de daha da maðdur
olacaðýz. Bizim yanýmýzda olmayan
insanlarý evime niye kabul edeyim,
mecbur deðilim. Geldiðinde bir
siyasetçi alkýþ ister, oy ister. Geldiði
zaman da o karþýlýðý göremeyecek.
Bu halimiz de anlaþýlamadýktan sonra
derdimizi anlatmak için böyle bir
karar aldýk. 3 senedir genel müdürü
aþamadýk" þeklinde konuþtu. (ÝHA)
Kolçak: 'Siyasilere hakkýmýzý helal etmeyiz'
Türkiye Taþkömürü Kurumu'nun
(TTK) kapanmamasý ve iþçi alýnmasýna
duyarlýlýk yaratmak için merkezde
baþlatýlan imza kampanyasý, önceki gün
Devrek'te, dün de Kozlu'da devam etti.
Kozlu Belediyesi otobüs duraklarýnda
stant kuran maden iþçilerine, Genel
Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Kozlu
Þube Baþkaný Hüseyin Kolçak da destek
verdi. Kolçak, kendi iþyeri ve
çevresinden topladýðý imzalarý maden
iþçisi Ýsmet Hacýbektaþoðlu'na teslim etti.
Genel seçimlerin yaklaþmasýyla birlikte
yeni hükümetin Zonguldak'a bakýþ
açýsýnýn deðiþtirilmesi gerektiðini
belirten Kolçak, "Ankara'da kim bizim
yerimize yer alýrsa bizim adýmýza yüksek
sesle haykýrmasýný istiyoruz. Bizler bunu
yapmayacak hiçbir siyasetçiye hakkýmýzý
helal etmeyeceðiz" dedi.
GMÝS Kozlu Þube Baþkaný Hüseyin
Kolçak, siyasilere önemli mesajlar
göndererek, "Bu konuda görünmez
kahramanlarýmýz var. Gece-gündüz,
yaðmur-çamur-kar demeden
Zonguldak'ýn geleceði için, bir yerlere
mesaj vermek adýna, bir duyarlýlýk
yaratabilmek adýna bir olayýn
içerisindeyiz. 7 Haziran'da gelecek yeni
hükümetin Zonguldak'a bakýþ açýsýný
deðiþtirmek için, kampanyaný olumlu
sonuçlandýrýlmasý için bizler elimizden
geleni yapmaya çalýþýyoruz. Bu iþ
siyaseten söz sahibi kiþilerde bitiyor.
Yýllardýr sahipsiz görünümde olan
Zonguldak'ýn bundan sonraki süreçte
sahipli hale gelmesini, Ankara'da kim
bizim yerimize yer alýrsa bizim adýmýza
yüksek sesle haykýrmasýný istiyoruz.
Bizler bunu yapmayacak hiçbir
siyasetçiye hakkýmýzý helal etmeyeceðiz.
Bizler kendi iþyerlerimizde, çevremizde
topladýðýmýz yaklaþýk 3 bin 500 imzayý
kendilerine takdim edeceðim" dedi.
Ýmza kampanyasýnýn baþýný çeken
madenci Ýsmet Hacýbektaþoðlu ise,
"Kozlu'da þu an yaklaþýk bin 500 imza
topladýk. Ýlçeleri tek tek dolaþýyoruz.
Daha sonra Bartýn ilinde devam
ettireceðiz. Zonguldak halkýnýn ve
maden iþçilerinin taleplerini siyasilere
duyurmak için ilçelerle birlikte
Zonguldak'ta bir duyarlýlýk yaratmaya
çalýþýyoruz. Yeterince baþarýlý olduk, ama
bunu burada bitirmeyeceðiz. Halkýmýzý
duyarlý hale getirmek için taleplerimizi
daha yüksek sesle haykýracaðýz. Þimdiye
kadar topladýðýmýz imza sayýsý 38 bin,
hedefimiz ise 50 binlere ulaþtýrmaktýr"
diye konuþtu. (Haber: Öznur Güneþ)
2011 genel seçimlerinde AK Parti 184 bin 297
oy almýþtý.
CHP ise, 146 bin 278 oy almýþtý.
Bugün itibariyle söylüyorum;
AK Parti 184 bine ulaþamaz.
CHP de 146 bini bulamaz.
Peki, nereye gidecek bu oylar?
Elbette iki partiden kaçan oylarýn ilk adresi,
MHP olacaktýr. DSP ve Vatan Partisi ile Saadet
Partisi-BBP ittifaký bu pastadan küçük de olsa
kendilerine düþen dilimi alacaklardýr.
Nedenine gelince…
Ne 2011 yýlýndaki AK Parti var. Ne de 2011
yýlýndaki AK Parti'nin lideri...
O günkü Genel Baþkan Recep Tayyip
Erdoðan, bugün Cumhurbaþkanlýðý makamýnda.
Partinin baþýnda Ahmet Davutoðlu var.
O tarihte Zonguldak'ta CHP, Türkiye genelinin
üzerinde oy aldý.
Listenin birinci sýrasýnda Prof. Dr. Mehmet
Haberal vardý. Hoca içerdeydi, ama ailesi
dýþarýdaydý. Çok ciddi para harcadýlar. Bu dönem
böyle bir bütçe yok.
Öyle bir çalýþma da olacak gibi görünmüyor.
Bekleyip görelim…
Ne yapacaðýz böyle?
Bahçelievler Mahallesi'nde yapýmý yýllardýr
süren spor salonu inþaatý bir türlü bitmedi.
Ýþin müteahhidi ile sorunlar yaþanýyor. Yeni
ihale yapýlmýþ. Baþka bir müteahhit almýþ iþi. Ama
bir hareket yok. Bina çürümeye baþladý, biz hala
salonu kullanamadýk. Yazýk… "Bu kentin sahibi
yok" deyince, kentin sahibi konumundaki
büyüklerimiz bize kýzýyorlar. Ama böyle bir rezillik
olur mu? Ankara'nýn taþýna bak, gözlerimin yaþýna
bak. Ne yapacaðýz böyle? Hiç olmazsa çevre
düzenlemesi yapýlsa, o bölgeler halkýn
kullanýmýna açýlsa… Mahalle sakinlerinin nefes
alacaðý bir alan oluþsa… Olmaz mý?
Nasýl güzel insanmýþ…
Megastar Ergin Erdem'in zamansýz ayrýlýþý
herkesi derinden sarstý. Sosyal medya, gazete
köþeleri Ergin Erdem'e ayrýldý. Herkes Ergin
Erdem'le olan anýlarýný paylaþtý. Gördünüz deðil
mi? Ayný kýbleye bile dönmek istemeyen
kiþilerden baðýþlar alýp, garip gurebaya nasýl da
yardým etmiþ, o koca yürekli adam.
Ruhun þad, mekanýn cennet olsun…
Kýssadan Hisse: Çok meþgulüz…
BAÞSAÐLIÐI
Çok deðerli personelimiz;
OLCAY ÖZSARAÇ'ý
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Kendisi, genç yaþta aramýzdan
ayrýlmýþ olmasýna karþýn
daima güler yüzlü ve çalýþkanlýðý
ile anýlacaktýr. Merhuma Allah'tan
rahmet, ailesine, yakýnlarýna ve
tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
VERGÝ DENETÝM KURULU
ZONGULDAK GRUP BAÞKANLIÐI
VERGÝ MÜFETTÝÞLERÝ ve PERSONELÝ
13 yaþýndaki çocuðun þoförlük macerasý kýsa sürdü
Zonguldak'ta 13 yaþýndaki bir
çocuk, babasýndan gizli aldýðý
kamyonetle kaza yaptý.
Edinilen bilgiye göre olay,
Mithatpaþa Mahallesi Aziziye
Caddesi'nde meydana geldi.
Ýddiaya göre, 13 yaþýndaki
M.N., babasý C.N.'ye ait olan 67
DN 336 plakalý kamyoneti izinsiz
olarak aldý. Daha sonra
kamyonetle gezintiye çýkan 13
yaþýndaki M.N., park halindeki
67 EL 429 plakalý otomobile
çarptý.
Kazada yaralanan olmazken,
olay yerine çaðrýlan M.N.'nin
babasý C.N. "5 lira kazanmak için
saatlerce uðraþýyorum" diyerek
çocuðuna tepki gösterdi.
Sinir krizleri geçiren babayý
çevredeki vatandaþlar güçlükle
sakinleþtirirken, olay yerine
çaðrýlan polis ekipleri, 15 yaþýndan
küçük çocuðun otomobil kullanmasý
sebebiyle, ruhsat sahibi C.N.'ye bin
609 lira para cezasý kesti. (ÝHA)
George, evinin çevresinde hýrsýzlarý fark
eder ve hemen polisi arayarak durumu bildirir.
Polis, ona hýrsýzlarýn evin içinde olup
olmadýðýný sorar. George, "Hayýr" der. Bunun
üzerine polis, "Þu anda tüm birimler meþgul.
Kapýnýzý kilitleyin. Memurlardan biri müsait
olduðunda yanýnýza gelecektir" der. George,
"Tamam" der. Telefonu kapatýr ve 30'a kadar
sayar. Ardýndan tekrar polisi arayarak,
"Merhaba, birkaç saniye önce bahçe
kulübemde hýrsýzlar olduðunu bildirmek için
aramýþtým. Bu konu hakkýnda daha fazla
endiþelenmenize gerek kalmadý, çünkü az
önce hepsini vurdum" der ve telefonu kapar.
Beþ dakika içerisinde, altý polis arabasý, bir
SWAT ekibi, bir helikopter, iki itfaiye aracý, bir
paramedik ve bir ambulans Georgelarýn
evindeydi ve hýrsýzlar suçüstü yakalanmýþlardý.
Polislerden biri George'a, "Yanýlmýyorsam
onlarý vurduðunu söylemiþtin!" der.
George ise þöyle yanýtlar: "Yanýlmýyorsam
tüm birimlerin meþgul olduðunu söylemiþtiniz!"
Meþgul olduðumuzu söylediðimizde, acaba
gerçekten ne kadar meþgulüz?
Günün Fýkrasý: Öküz Baþkan…
Ýçip kafayý bulan bir sarhoþ, sokakta, "Öküz
baþkan, öküz baþkan" diye sayýklýyormuþ.
Ýki polis, adamý karakola götürmüþler. Sonra
adam mahkemeye çýkmýþ. Ýdam cezasý almýþ.
Ýdam edilmeden önce cezasýnýn nedenini
sormuþ: "Bu ülkede demokrasi vardý hani?
Herkes istediðini söyler."
"Senin suçun o deðil ki… Devlet sýrlarýný
açýklamak..."
15 Nisan 2015 Çarþamba
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkan Adayý Aydýn Arýcý:
'Kooperatif iyi yönetilmiyor'
 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 19 Nisan Pazar günü yapýlacak kongresinde aday olan Aydýn Arýcý,
"Kooperatifte iki-üç baþlýlýk var. Kooperatif, Baþkan tarafýndan yönetilmiyor. Esnafýn talepleri yerine getirilmiyor. Baþkan
seçilirsem, kooperatife enerji ve yenilik gelecek. Eskilerin artýk çekilmesini, gençlerin görev yapmasýný istiyorum" dedi.
www.pusulagazetesi.com.tr
Geleceðin giriþimcileri
belgelerini aldý
Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasý ile KOSGEB
Zonguldak Hizmet Merkezi Müdürlüðü'nün
düzenlediði "Giriþimcilik Kursu"nu bitiren
kursiyerlere belgeleri verildi. Belge törenine;
Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma TSO Baþkaný
Rýfat Sarsýk ve Yönetim Kurulu üyeleri, KOSGEB
Zonguldak Hizmet Merkezi Müdürü Yaþar Yýldýrým,
Çaycuma TSO Meclis Baþkaný Erdoðan Güney
katýldý. Esnaf ve tüccarlarýn sayýsýný artýrmayý
hedeflediklerini ifade eden Çaycuma TSO Baþkaný
Rýfat Sarsýk kursiyerlere baþarýlar diledi.
KOSGEB Zonguldak Hizmet Merkezi Müdürü
Yaþar Yýldýrým ise, eðitimlerin sürekli devam ettiðini
belirterek, ÝÞKUR ile birlikte hazýrladýklarý 150
kiþilik eðitimin önümüzdeki ay baþlayacaðýný
söyledi. Müdür Yýldýrým, "Bölgede giriþimcilik
kursunun yaygýnlaþmasý ve artmasý için eðitim
sürecini sürekli devam ettiriyoruz. Belge alan
giriþimcilerimize KOSGEB'den 30 bin lira hibe,70
bin lira geri ödemeli faizsiz kredi desteði saðlýyoruz.
Geleneksel giriþimcilikten çok yenilikçi
giriþimcilerin oluþmasý kendi iþlerini sürdürmeleri
açýsýndan önem arz etmektedir" diye konuþtu.
Kaymakam Serkan Keçeli de, kursiyerlerin
çoðunun kadýn olmasýndan dolayý memnun olduðunu
ifade ederek, "Çaycuma, potansiyeli olan ve ileride
þehir olabilecek bir ilçe. Bu yüzden iþadamlarýmýza
ve iþ kadýnlarýmýza daha çok ihtiyacýmýz olacak"
dedi. Konuþmalarýn ardýndan kursu baþarý ile bitiren
30 kursiyere belgeleri verildi. (Haber: Yeliz Alagöz)
Haber: Öznur Güneþ
Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkan Adayý
Aydýn Arýcý, neden aday olduðunu
Pusula'ya açýkladý. Baþkan Adayý Arýcý,
kooperatifin kurumsal bir yapýda
olmadýðýný belirterek, iyi yönetilmediðini
söyledi. Kooperatifte iki-üç baþlýlýk
olduðunu ileri süren Arýcý, esnafýn
taleplerinin yerine getirilmediðini ifade
etti. Arýcý, baþkan seçilmesi halinde
kooperatife enerji ve yenilik geleceðini
belirterek, "Eskilerin artýk bir tarafa
çekilmesini, artýk gençlerin görev
yapmasýný istiyorum" dedi.
Esnafýn kredilerdeki kýrmýzý çizgisini
kaldýrmak için uðraþacaklarýný belirten
Arýcý, þöyle konuþtu:
"ESNAFI BANKAYA EZDÝREN
ZÝHNÝYETÝ REDDEDÝYORUM"
"Kooperatif iyi yönetilmiyor.
Kooperatifi, Baþkan deðil, memur ve
dýþarýdan insanlar yönetiyor. Bunu
gördüðüm ve buna karþý olduðum için
aday oldum. Kredileri kapatan bir
zihniyetin içinde 12 senedir Ercan Þehri
var. Krediler Hüseyin Özdemir
zamanýnda kapandý. O dönem Ercan
Þehri, baþkan vekiliydi. Þimdi kredileri
'Ben açtým' deme lüksü yok. Esnafý
bankaya ezdiren zihniyeti reddediyorum.
Kooperatifte en büyük sorun; esnafýn
sicil sorgulanmasý sorunudur. Banka
tarafýndan esnaf 7 sene çizik yemiþ.
Lakin olumsuzluklarý ortadan kaldýrmýþ.
Fakat banka sorgulamasýnda kýrmýzý
çizgi çýkýyor. Bizim hedefimiz; 6'ýncý
basamaktan 1'inci basamaða düþürüp,
esnafýn sicilinin banka tarafýndan
sorgulanmasýný ortadan kaldýrmaktýr.
Sicil affý þart, benim Halk Bankasý Genel
Müdürlüðü'nden gelecek parada sýkýntým
yok. Lakin esnafýn yüzde 90'ý kýrmýzý
çizik yemiþ. Çizik yemeyen de kefil
bulmakta zorlanýyor. Ýpotekli kredilerde
kefil bulma zorunluluðunu ortadan
kaldýracaðýz. 240 bin liralýk ipotek veren
bir esnaftan 50 bin lira kredi istediðinde
2 kefil istemek eziyettir."
Aydýn Arýcý, kongrede seçilirse
önümüzdeki dönemde yapacaklarý
çalýþmalarý þöyle sýraladý:
"ESNAF SEÇÝM DERDÝNDE
DEÐÝL GEÇÝM DERDÝNDE"
"Kongreye katýlým sayýsý 500-600 kiþi
olur. Bizim kafamýzda '340 kiþi bizimle
olur' diye düþünüyorum. Kongreye
gelenler hatýr için gelecek, esnaf seçim
derdinde deðil, geçim derdinde. Üyesinin
cenazesinde saf tutmayan, düðününde
halaya durmayan yönetim anlayýþýný
reddediyorum. Genel Kurulumuz,
19 Nisan 2015 Pazar günü 12.30'da
AKM'de yapýlacak. Kooperatifte yapmak
istediðimiz çalýþmalar þöyle: Daha
kurumsal bir kimlik yapý istiyoruz. Her
ortaðýmýzýn özel bir kimlik kartý olacak.
Ambulans aracýmýz vefat eden
Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi Kefalet
Kooperatifi Baþkan
Adayý Aydýn Arýcý,
neden aday olduðunu
Pusula Gazetesi
Muhabiri Öznur
Güneþ'e açýkladý.
üyelerimizin nakil hizmetleri için
kullanýlacak. Vefat eden üyelerimizin
ailelerine defin ücreti olarak 500 lira
kooperatifimiz verecek. Kredi için
baþvuran ortaklarýmýza zorluk yerine
kolaylýk saðlanacak. 2 kefil bulma
þartýný ortadan kaldýracaðýz.
Kooperatifimiz çaða uygun bir internet
sitesi kurup üyelerimizi anýnda
bilgilendirme ve yönlendirme konusunda
iletiþim saðlanacak. Kooperatifte aday
olacak kiþilere üye listeleri verilerek
þeffaflýk saðlanacak. Seçimleri el
kaldýrarak parmak usulü deðil, kapalý
zarfý usulü ile yaparak husumet ve
kýrgýnlýklarý önlemek. 3 dönemden
fazla görev almama þartýný getirmek
boynumuzun borcu olsun."
'Hz. Muhammed'in Hayatý' ile yarýþtýlar
Çaycuma Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Din
Kültürü Ahlak Bilgisi öðretmenlerinin organize ettikleri
"Ortaokullararasý Hz. Muhammed'in Hayatý Bilgi
Yarýþmasý", Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
Dereceye giren öðrencilere
çeþitli hediyeler verildi.
Çaycuma'da "Ortaokullararasý Hz. Muhammed'in Hayatý Bilgi
Yarýþmasý", Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
Yarýþmaya; Kaymakam Serkan Keçeli, Ýlçe
Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklýoðlu, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti Ýlçe Baþkaný
Ahmet Çolakoðlu, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi
Çetin Hotlu, Ziraat Odasý Baþkaný Rýza Çapkýn, Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Coþkun Ulutaþ,
Milli Eðitim Þube Müdürleri ve öðrenciler katýldý.
Saydý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýnýn ardýndan Çaycuma Ýmam Hatip
Ortaokulu öðrencileri Kur'an-ý Kerim tilaveti sundu.
Programýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Mehmet Özdemir, üçüncüsünü
gerçekleþtirdikleri yarýþmada öðrencileri tebrik ederek,
"Ýnsanlýk tarihini derinden etkilemiþ, mesajlarý ile
insanlýðýn aydýnlanmasý ve olgunlaþmasýna vesile
olmuþ Allah'ýn elçisi sevgililer sevgilisi Peygamber
Efendimizin dünyaya geliþinin 1444'üncü yýlýný idrak
ediyoruz. Bu yýl birlikte yaþama temasýnýn iþlendiði
'Kutlu Doðum Haftasý' etkinlikleri çerçevesinde
öðrencilerimize peygamber sevgisi ve ahlakýný
aþýlamak bizlerin yegane amaçlarý arasýnda yer
almaktadýr. Kutlu Doðum vesilesi ile gerçekleþtirilen
bu tür faaliyetler çocuklarýmýz ve gençlerimiz
nezdinde Efendimizin yüce kiþiliði, örnek hayatý ve
aydýnlatýcý rehberliðinin doðru bir þekilde
anlaþýlmasýna huzur ve sevgi ikliminin oluþmasýna
önemli katký saylayacaktýr. Yarýþmanýn
hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyor,
öðrencilerimize baþarýlar diliyorum" dedi.
Jüri baþkanlýðýný Ýlçe Müftüsü Mahmut Rauf
Arcaklýoðlu'nun yaptýðý ve Kardelenler, Akasyalar,
Papatyalar, Menekþeler ve Zambaklar olarak beþ grubun
yarýþtýðý programda Menekþeler birinci, Papatyalar
ikinci, Kardelenler üçüncü, oldu. Dereceye girenlere
çeþitli hediyeler verildi. (Haber: Yeliz Alagöz)
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Þehri, yeniden aday oldu
'Karakol karakol gezdim, ama
15 Nisan 2015 Çarþamba
kimse 'para yedi' diyemez'
 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ercan Þehri, 19 Nisan Pazar günü yapýlacak kongrede yeniden
aday olduðunu açýkladý. Esnafýn kredisini açmak için çok mücadele verdiðini belirten Baþkan Þehri, "Arkadaþlarýmýzý
rahatlattým, iyilik yaptým. Faturasýný aðýr ödedim. 'Aðýr ceza nedir?' bilmezdim, 'karakol nedir?' bilmezdim. Karakol karakol
gezdim, ama mutluyum, kimse benim için 'para yedi' diyemez. Çok kiþiye de yardým ettim, bundan da gurur duyuyorum" dedi.
Haber: Öznur Güneþ
Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi Kefalet Kooperatifi
Baþkanlýðý'nýn 19 Nisan 2015 Pazar
günü Zonguldak Atatürk Kültür
Merkezi'nde saat 12.30'da baþlayacak
kongresinde yeniden aday olan mevcut
Baþkan Ercan Þehri, Pusula'nýn
sorularýný yanýtladý. Baþkan Þehri, 6
aylýk hapis cezasý kararýnýn aday
olmasýný engellemeyeceðini söyledi.
Geçmiþ dönemde Ankara'nýn itibarýný
kazandýklarýný ifade eden Þehri, bu
seçimde yönetimde deðiþiklikler
yapacaðýný söyledi.
Þehri, Aydýn Arýcý'nýn aday olarak
esnafýn sistemini bozduðunu, üyelerin
kredi çekmesine engel olduðunu ileri
sürdü. Ýyi niyetli olmasýnýn bedelini aðýr
ödediðini belirten Þehri, "Karakol
karakol gezdim, ama kimse benim için
'para yedi' diyemez" dedi.
Esnafýn çok yýldýrýldýðýný gördüðünü
ifade eden Þehri, þunlarý söyledi:
"ANKARA'NIN ÝTÝBARINI
KAZANDIK, MUTLUYUM"
"Ben buraya göreve geldiðimde takip
oraný yüzde 176'dý. Yüzde 100'ün altýna
indiði zaman kredi veriliyordu. Bu
zaman zarfýnda tasarruflarla beraber
Halk Bankasý'na 2,5 milyon faiz
ödedim. Ondan sonra yüzde 100
durumuna geldik, arkadan gelen 135 bin
TL bir para vardý. Bu parayý ödemeyen
arkadaþlara Halk Bankasý müdürüyle
beraber 36 ay taksit yaptýk. Ýcra
taahhüdünde bulununca, bizim
kredilerimiz açýldý. Makam aracýmýz
vardý, onu sattýk. 2 kiþiyi emekli ettik,
peþinden 3 kiþiyi daha emekli ettik.
Çalýþan sayýsýný 9 kiþiden 3 kiþiye
düþürdük. Emekli olanlarýn parasýný da
ödedik. Kooperatifte her açýlan hesap
7'nci gurupta açýlýrdý. Halk Bankasý'nýn
destekleriyle beraber 6'ncý gurup olarak
açýldý. Kooperatifi 50 bin lira ile açtýk.
Ýlk 1,5 sene çok zorluk çektik, bütün
bölge kapalýydý. Ankara'dan
baktýklarýnda bütün bölgenin kapalý
olduðunu görünce burada bir ekonomik
krizin olduðunu algýladýlar. 1,5 sene
bankanýn denetiminde zor þartlar altýnda
kredi verdik. Senelerdir bu camianýn
içindeyim. Esnaf çok yýldýrýlmýþ, çok
ürkütülmüþ. Bazý arkadaþlarým buraya
gelmeye korkuyordu, bunu da kýrdýk. 1
Aralýk'ta Ankara'da itibar saðladýk. Her
para istediðimizde para eksik geliyordu,
ama artýk tamamý geliyor. Ankara'nýn
itibarýný kazandýk, o bakýmdan
mutluyum. Esnafý rahatlatacak çok
önemli iki projem var, bunu Genel
Kurul'da açýklayacaðým."
"ADAY OLMASI BURADA
HERKESÝN SÝSTEMÝNÝ BOZDU,
HER ÞEYE ENGEL"
Arýcý'nýn iki kez üst üste aday
olmasýnýn kooperatifi olumsuz
etkilediðini ifade eden Þehri "Yönetim
kurulunda deðiþiklik yaptým,
yönetimdeki arkadaþlarýmýz eski
yönetimden kalma isimler. Yeni listeyi
özenle, titizlikle araþtýrarak yaptýk. 15
gündür çalýþmamýz var, bu
arkadaþlarýmla çalýþmadan çok
mutluyum. Bundan önceki dönemde
esnafý hiç gezemedim, bir sürü sýkýntýlar
vardý. Aday olan Aydýn Arýcý
arkadaþýmýzý da takdirle karþýlýyoruz,
ama iki sene üst üste aday oldu. Aday
olmasý burada herkesin sistemini bozdu.
Her þeye engeldir. 4 senemin 2 senesi
böyle gitti. O vaziyette 2,5 milyon faiz
ödedim. Kredi çýkmýyordu, kredi
çýkarttým. TESKOM'da Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi Kefalet
Kooperatifi'nin itibarýný saðladým. Arýcý
aday çýkýnca buradaki arkadaþlar haliyle
strese girdiler. Arkadaþlar strese girince
de buradaki iþler aksýyor" diye konuþtu.
Kooperatifte fuzuli bir harcama
yapmadýðýný ifade eden Þehri, þunlarý
söyledi:
"ÖYLE BÝR ÞEY OLSA AYDIN
ARKADAÞIMIZ BASINDA,
FACEBOOK'TA YERDEN YERE
VURURDU BENÝ"
"Bu cezayý bütün yönetim olarak
aldýk. Ertelemeli bir ceza bu, bunun
sebebi de esnaflarý borçlarýndan icraya
vermediðimizden aldýk. Müfettiþlerle
görüþtüm, bu cezayý aldýðýmý söyledim.
Eðer böyle bir engel varsa 'Ben istifa
ediyorum' dedim. 'Ben iþi saðlama
alayým' dedim, 'býrakýp gideyim' dedim.
Müfettiþ bana, 'Bu iþ para cezasýna
dönseydi eðer, sen buraya
katýlamazdýn' dedi. 'Para cezasý
olmadýðý için devam edebilirsin' dedi.
Burayý baltalamak için, esnafýn önünü
kapatmak için ellerinden gelen her þeyi
yaptýlar. Benim adaylýðýmý ve
baþkanlýðýmý etkileyecek herhangi bir
þey olsa kesinlikle burada durmam.
Küçük duruma düþürmem kendimi.
Bencilliðinden, egoistliðinden, kendi
çýkarlarýný düþünmek yüzünden esnafa
zarar veriyorlar. Benim yönetimimdeki
kiþi Aydýn arkadaþýmýzýn yanýna gitti.
Hiçbir zaman diyebilir mi ki 'Ercan
cebine 1 lira para koydu' ya da 'Ercan
fuzuli harcama yaptý'. Deme þansý yok.
Öyle bir þey olsa Aydýn arkadaþýmýz
basýnda, Facebook'ta yerden yere
vururdu beni. Eðer ben üyelerin hepsini
icraya verseydim ben bu cezayý
Bundan sonra da her türlü yardýmý
yapacaðýz" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Dernek
üyeleri, Baþkan Þehri'ye, otizm
öðrencilerinin hastanelerde ve eðitim
alanlarýnda yaþadýðý sýkýntýlarý
[email protected]
Þerrinden korkulan adam!
Ercan
Þehri
yemezdim. Arkadaþlarýmýzý rahatlattým,
iyilik yaptým. Faturasýný aðýr ödedim.
Aðýr ceza nedir bilmezdim, karakol
nedir bilmezdim. Karakol karakol
gezdim, ama mutluyum, kimse benim
için 'para yedi' diyemez. Çok kiþiye de
yardým ettim, bundan gurur duyuyorum.
Babam bana üç þey öðretti: Ýyilik yap
koy rafa, sana taþ atana ekmek at,
büyük lokma yut, büyük laf konuþma.
Ben þimdi büyük konuþmam, peþin
yargýda bulunamam. Arkadaþlarým eðer
beni takdir ediyorlarsa beni seçerler.
Eðer seçmezlerse, 'ben bir yerde hata
yaptým' derim, onu araþtýrýrým."
paylaþarak sýkýntýlarýn giderilmesi
noktasýnda hayýrseverlerden ve devletten
destek beklediklerini ifade ettiler. (ÝHA)
KOB-DER tarafýndan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi
Baþkaný Ercan Þehri'ye teþekkür plaketi verildi.
Zonguldak sorunlarýnýn çözümünde sürekli
sýkýntýlar yaþanýyor.
Her zaman dediðimiz gibi sanki gizli bir el, hýzlý
gitmek isteyen bir arabanýn el frenini çekiyor.
Bu Zonguldak haini kiþi, kurum, oluþum
neyse…
Öyle bir ürkütmüþ ki milleti, bu kiþinin ismi dost
meclislerinde bile açýk açýk söylenmemeye, çok
bariz iþaret edilmemeye çalýþýlýyor.
"Ya duyarsa…" korkusu öyle bir sarmýþ ki
insanlarý, ikili sohbetlerde bile bütün veriler, bütün
bilgiler onu iþaret etmesine raðmen ismi
söylenmiyor.
Zonguldak'a yeteri kadar hizmet gelmemesinin
suçlusu, atamalardaki yanlýþlarýn sorumlusu,
siyasetteki kopukluðun baþaktörü ve nicesinin
sorumlusu olarak gösterilen o kiþi, asýl
söylenmesi gerekenlerin aðzýndan bir türlü
çýkmýyor.
Bu kadar lafýn üzerine "ismi veririm" diye
bekliyorsanýz, boþuna beklemeyin, ben de
vermiyorum. Ama benimkisi ne korkudan, ne de
þerrinden çekindiðimden…
Bir ara o Donkiþotluðu yaptýk. Ne mi oldu? O
kiþinin bize bir sene tavýr yapmasýný,
konuþmamasýný geçtim, bir takým yerlere baský
yapmasýný veya durumdan vazife çýkartýp bize
baský yapýlmasýný da geçtim...
Bize o kiþinin Zonguldak'a neler yaptýðýný,
daha doðrusu yapmadýðýný, bir daha aday
olmamasý için türlü oyunlar oynamamýzý
önerenler, bizim yazýmýz ve tavrýmýz üzerine
yanýmýzda duracaklarýna anýnda bukalemun
oluverdiler.
Sanki o malum sözü ve giriþimi çýkartan
bizlermiþ gibi hemen satýþ yapýp, o malum kiþinin
yanýna gidip ikiyüzlülük sergilediler.
Bu durumda da benzer þeylerin olacaðý
muhakkak. Belki þerrinden, belki menfaatinden bir
türlü düþündüklerimizi söyleyemiyoruz. Bilmiyor
mu dersiniz, 40 yýllýk siyasetçi…
Hoþ, Ali Bektaþ, isim söylemeye gerek
býrakmadan adrese teslim söyler sarf etti.
O kiþinin þifrelerini en net Ali Bektaþ, "Sözün
Özü" programýnda verdi. Programý dikkatle
dinlerseniz, Zonguldak'a hainlik edenin þifresine
ulaþabilirsiniz.
Gerisi size kalmýþ…
Ýster kendinize saklayýn, ister kamuoyuyla
paylaþýn, ister gidin taklanýzý atýn…
Sayýn Milletvekilleri…
Çaycuma Yükseköðretim Kurumlarýný Destekleme Derneði'nden ziyaret
Rektör Özer'e 'Sivil Havacýlýk' teþekkürü
Çaycuma Yükseköðretim Kurumlarýný
Destekleme Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Hayri Kandemir ve Yönetim
Kurulu üyeleri, dün gerçekleþtirdikleri
ziyarette, BEÜ Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Özer'e üniversitenin Çaycuma
Kampüsü'nde Sivil Havacýlýk
Sözün Özü
Osman
SAV
Otizm Derneði'nden Baþkan Þehri'ye teþekkür plaketi
Zonguldak Karaelmas Otizmli
Bireyler Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði (KOB-DER)
tarafýndan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi
Kooperatifi Baþkaný Ercan Þehri'ye
teþekkür plaketi verildi. Karaelmas
Otizmli Bireyler Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði Baþkaný Nazmiye
Civan ve berberinde dernek üyeleri ile
birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Kredi
Kooperatifi'ni ziyaret ederek, Baþkan
Ercan Þehri'nin dernek binasý yeri
hakkýnda gösterdiði özverili
çalýþmalardan dolayý plaket takdim etti.
Dernek üyeleri, Baþkan Þehri'ye
katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.
Gerçekleþtirilen ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren Þehri, "Bizim
görevimiz böyle derneklere yardým
etmek. Bu çocuklarý topluma
kazandýrmak en baþta gelen asli
görevimiz. Dernek baþkanýmýz Nazmiye
Haným yer aradýklarýný söyledi. Yukarý
mevcut yerimizi gösterdik beðendiler.
Hemen faaliyete geçerek çevreden
yapýlan yardýmlarla burayý kazandýrdýk.
www.pusulagazetesi.com.tr
Yüksekokulu'nun kurulmasý dolayýsýyla
teþekkür ettiler. Rektörlük makamýnda
gerçekleþen ziyarette konuþan Baþkan
Kandemir, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin
Zonguldak'ýn geliþiminde bir öncü
olduðunu ve kurumun akademik ve
bilimsel geliþimini tüm kampüslerine
yansýttýðýný söyledi. Kandemir, "Sayýn
Rektörün giriþimi ile Üniversitemiz
sadece Zonguldak merkezinde deðil,
kampüslerinin bulunduðu tüm ilçelerde
geliþimini hýzla sürdürüyor. Bunu
Çaycuma Kampüsü'ndeki geliþimden de
net biçimde görebiliyoruz. Son olarak
Sivil Havacýlýk Yüksekokulu'nun
kuruluþu ile Çaycuma için büyük bir
adým atýlmýþ oldu. Çaycuma halký adýna
baþta Sayýn Rektörümüze ve tüm Bülent
Ecevit Üniversitesi ailesine teþekkür
ediyoruz" dedi.
Rektör Özer de, bu anlamlý ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek
þunlarý söyledi: "Tüm hizmetlerimizi
birlikte baþarýyoruz sloganý ile
gerçekleþtiriyoruz. Bu sloganda 'biz'
kelimesi sadece öðrencimiz, akademik
ve idari personelimizi deðil sivil
toplum örgütünden, esnafýna, maden
iþçisinden yöneticisine tüm
Zonguldak'ý ifade ediyor. Her baþarýda
hepimizin katkýsý var. Ben de sizlere
Çaycuma Kampüsümüzün
geliþimindeki destekleriniz dolayýsýyla
teþekkür ediyorum." (Haber Merkezi)
Ýnanýlýr gibi deðil gerçekten…
Zonguldak Havaalaný'nýn yurt içi seferlere
açýlabilmesi için o kadar STK uðraþýyor, binlerce
vatandaþ sosyal medyadan isteklerini belirtiyor,
bizim milletvekillerimizden hiç ses yok.
Ne telefon açan var, ne de, "Neymiþ bu
rapor?" deyip bizlere soru soran.
Hoþ, biz bu raporu Ulaþtýrma eski Bakaný
Binali Yýldýrým, Mithatpaþa Tüneli için geldiðinde
Zonguldak milletvekillerimize vermiþtik.
Bazýlarýna elden, bazýlarýna e-posta atarak
derdimizi, Zonguldak insanýnýn isteðini
anlatmýþtýk.
O zaman da ses yoktu, þimdi de ses yok.
Sizden çok mu þey istiyoruz?
Netleþtiriyorum isteklerimizi…
Bizi hazýrlanan raporla ilgili yarým saat dinleyin.
Kafanýza yatýyorsa, (yatmamasý için hizmet
istemiyor olmanýz lazým).
Ulaþtýrma Bakanlýðý ile Türk Hava Yollarý
Genel Müdürlüðü'nden randevu alýp bizi
görüþtürün.
Siz deðil, kavgamýzý biz edelim.
Siz yanýmýzda olun, TÜÝK verilerini teyit edip
STK'larýn isteklerini destekleyin yeter.
Bu da size açýk mektubum olsun.
Ýnþallah, mektup zamanýnda yerine ulaþýr,
postada takýlý kalmaz!
- Günün Sözü "Adam gibi adam olan sözünde durur
çiçeðim…" - Megastar Ergin Erdem -
- Sözün Özü "Söz ilaç gibidir. Azý faydalý, çoðu
zararlýdýr."
- Hazret-i Ali (R.A) -
15 Nisan 2015 Çarþamba
Akýn, ince göndermelerde bulundu, siyasi partilerin sýralamalarýný deðerlendirdi:
'Hayal kýrýklýðýna uðradým'
 CHP Zonguldak 4'üncü Sýra Milletvekili Adayý Harun Akýn, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Akýn, sosyal medya üzerinden
CHP'yi, CHP yöneticilerini ve kendisini eleþtirenlere sert yanýtlar verirken, diðer siyasi partilerin listelerini de deðerlendirdi.
Akýn, "AKP'nin listesiyle ilgili hayal kýrýklýðýna uðradým. Benim de beklemediðim bir liste çýkarttý. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
ekmeðine peyniri koydu. MHP'yi de öyle deðerlendiriyorum. Onlar da listeden pek memnun deðil" diye konuþtu.
www.pusulagazetesi.com.tr
15 kiþinin öldüðü köprü faciasý,
soruþturma izni verilmeyince kapandý
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesinin giriþinde bulunan
252 metre uzunluðundaki Çaycuma Köprüsü'nün 48
metrelik bölümünün 6 Nisan 2012 tarihinde çökmesiyle
köprüde yürüyen 4 kiþi ve içinde 11 kiþi bulunan
minibüs, alttaki Filyos Çayý'na düþmüþtü.
Aralarýnda dönemin Çaycuma Belediye Baþkaný
Mithat Gülþen'in babasý 79 yaþýndaki Kemal Gülþen'in
de bulunduðu 11 kiþinin cesetleri bulunmuþtu. Mithat
Gülþen'in yeðeni üniversite öðrencisi 21 yaþýndaki
Sezgin Gülþen, ev kadýný 49 yaþýndaki Kadýn Saraç,
66 yaþýndaki Tahir Özkara ve 59 yaþýndaki Necati
Azaklýoðlu'na ise hala ulaþýlamadý.
SORUÞTURMA 3 YILDA TAMAMLANDI
Çaycuma Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, köprüde
sorumluluklarý bulunan Çaycuma Belediyesi, Karayollarý
15'inci Bölge Müdürlüðü ve DSÝ 232'nci Þube
Müdürlüðü görevlileri hakkýnda, "taksirle birden fazla
kiþinin ölümüne ve yaralanmasýna sebep olmak", "görevi
kötüye kullanmak" þüphesiyle soruþturma baþlattý. 3
kurum hakkýnda devletin soruþturma izni vermemesi ve
buna iliþkin itirazlar nedeniyle uzayan soruþturma 3 yýl
sonunda tamamlandý. Soruþturmada, 3 kurum hakkýnda
da soruþturma izni verilmemesi nedeniyle iþlem
yapýlmasýna yer olmadýðýna karar verildi.
SAVCILIK KARARINDA
BÝLÝRKÝÞÝ RAPORU HATIRLATILDI
Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nce (ÝTÜ) hazýrlanan
bilirkiþi raporuna yer verilen kararda, köprünün çökme
nedeni olarak, köprü ayaklarýndaki oyulma ve erozyonu
önlemek için suyun enerjisini düþürmek amacýyla taþ ve
kayalardan yapýlan bariyerin çökme öncesinde yüksek su
debisi nedeniyle yýkýlmasý gösterilerek, "Söz konusu
bariyerin kontrol ve bakýmýndaki yetersizliðin aþýnmaya
baðlý çökmeye neden olduðu anlaþýlmaktadýr" denildi.
ÝÞLEM YAPILMASINA YER OLMADIÐI KARARI
Karayollarý Kastamonu Bölge Müdürlüðü için
Kastamonu Valiliði, DSÝ 232'nci Þube Müdürlüðü için
Zonguldak Valiliði, Çaycuma Belediyesi için de Ýçiþleri
Bakanlýðý'nýn izin vermediði, Bölge Ýdare Mahkemesi ve
Danýþtay'a yapýlan itirazlarýn da olumsuz sonuçlandýðý
hatýrlatýlan kararda, þöyle denildi: "Söz konusu kiþiler
hakkýnda soruþturma yapýlabilmesi 4483 Sayýlý Kanunun
6'ncý maddesi uyarýnca izne tabi olduðundan, ilgili
görevliler hakkýnda 'soruþturma izni verilmemesine' karar
verildiði, bu kararlara karþý yapýlan itirazlarýn da
reddedildiði ve tüm kanun yollarýnýn tüketildiði,
dolayýsýyla hakkýnda ön inceleme yapýlan kiþi ve kiþiler
hakkýnda soruþturma yapma olanaðýnýn yasal olarak
mümkün olmadýðý anlaþýldýðýndan iþlem yapýlmasýna yer
olmadýðýna karar verilmiþtir."
AVUKAT UÇAR: "HUKUK FACÝASI"
Ölen 15 kiþiden Meryem ve Muharrem Baþören çifti
ile sürücü Ýsmail Örenbaþ'ýn yakýnlarýnýn avukatý Malik
Uçar, olayda kusuru olduðu düþünülenlerle ilgili ifadeye
çaðýrma iþlemi dahi yapýlamadýðýný söyledi. Titiz bir
soruþturma yürütüldüðünü, ancak sorumlulara
dokunulmazlýk saðlayan bazý kanunlar nedeniyle dava
açýlamadýðýna dikkat çeken Uçar, þöyle dedi:
"Sonuçta iþlem yapýlmasýna yer olmadýðýna karar
verilmiþtir. Maalesef köprü faciasý bir hukuk faciasýna
dönüþmüþ durumda. Bunu saðlayan da idarenin kendi
bürokratlarýný koruma altýna almasýdýr. Maalesef
günümüzde olan benzer olaylarýn tamamýnda olduðu gibi
burada da hukuk sistemi iþletilememiþtir. Tamamýyla
olayý kapatma niyetine gidilmiþtir. Bütün kurumlar
birbirlerini suçladýklarý halde, herkes bir diðerini kusurlu
gördüðü halde hiçbirinin kusurlu olmadýðý kanaatine
varýlmýþtýr. Bu son derece enteresan bir durumdur. Devlet
soruþturma yapýlmasýna engel olmuþtur."
Söz konusu kurumlar hakkýnda tazminat davalarý
açtýklarýný, bazýlarýnýn sonuçlandýðýný, bazýlarýnýn devam
etiðini belirten Uçar, "Sonuçlanan davlarda Çaycuma
Belediyesi tazminata mahkum edildi. Ceza
soruþturmasýnda kusursuz sayýlan Çaycuma Belediyesi,
ölenlerin yakýnlarýna idari davada tazminat ödemeye
mahkum edilmiþ durumda. Hem kusursuz, hem tazminat
ödeyecek" diye konuþtu.
BELEDÝYE BAÞKANI KANTARCI:
"SUÇLU YOK, TAZMÝNAT SÖZ KONUSU"
Çaycuma Belediye Baþkaný Bülent Kantarcý, köprü
faciasýnýn önceki Belediye Baþkaný Mithat Gülþen
döneminde meydana geldiðini hatýrlatarak, ceza
soruþturmasýnda dava açýlamadýðý için suçlularýn ortaya
çýkarýlamadýðýný söyledi. Facianýn sorumlusu olan kiþi ya
da kurumlarýn ortaya çýkarýlamadýðýna iþaret eden
Kantarcý, "Ancak Ýdare Mahkemesi Çaycuma
Belediyesi'ni tazimat ödemeye mahkum etti. Biz bunu
temyize gönderdik. Bir ceza yargýlamasý yapýlamýyor,
suçlu bulunamýyor, ortada suçlu yok. Fakat baþka bir
mahkeme tarafýndan da bir tazminat söz konusu...
Umuyorum, Ýdare Mahkemesi'ne yapýlan bu itirazlar
doðru bir neticeye varýr" dedi. (DHA)
Haber: Ýlknur Yýlmaz
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Zonguldak 4'üncü Sýra Milletvekili
Adayý Harun Akýn, CHP Ýl ve Merkez
Ýlçe Baþkanlýklarýný ziyaretinde çarpýcý
açýklamalarda bulundu. Her zaman
önseçimi savunduðunu ve hakim
huzurunda önseçim gerçekleþtirilmediði
için tüm CHP'lilerin çok yorulduðunu
ifade eden Harun Akýn, kendisini, il
yönetimini ve partilileri sosyal medya
üzerinden eleþtirenlere sert yanýt verdi.
Ýl Baþkaný Ertuðrul Koltuk, Merkez
Ýlçe Baþkaný Cemal Þahin ve partililerin
de hazýr bulunduðu ziyarette iddialý
konuþan Akýn, þunlarý söyledi:
"2015 EN ÖNEMLÝ
SEÇÝM OLACAK"
"Aday arkadaþlarýmýzýn Ýl Baþkanlýðý
ziyareti vardý ve benimde olmam
gerekiyordu, ama çok aðýr bir grip
geçirdiðim için katýlamadým. O
toplantýda olamadýðým için özür
diliyorum. O nedenle buradayým.
2015'te gerçekten Türkiye Cumhuriyeti
belki de yaþayacaðý en önemli seçimi
yaþayacak. Hem Baþbakanlýk görevini
yürüten hem Cumhurbaþkanlýðý
koltuðunda oturan beyefendi yapmýþ
olduðu mitinglerde artýk
Cumhurbaþkanlýðý makamý üslubunu
aþarak '400-400' diyerek dolaþýyor.
Bulunduðu yeri legal hale getirmek için
bunu söylüyor. 2015 Haziran seçimleri
her partinin siyasetçisinin bireysel
hedeflerinden, beklentilerinden ötede bir
seçim. O nedenle biz 2015'i eðer
hayatýmýzda, çoluk çocuðumuza,
kendimize sorumlu hissediyorsak
hepimizin çok ciddi performans ve
efor göstermesi gerekiyor. Zonguldak bir
ülkede sayýlabilecek özelliklere sahip bir
kent. Kömür, çelik, tarým, turizm, deniz,
liman hepsi var. Bunlara raðmen
Zonguldak'a bakýyoruz, Türkiye'nin en
büyük köyü olma noktasýnda hýzla
gidiyor."
"KEÞKE ÖRGÜTLÜ OLARAK
HAREKET EDEBÝLSEYDÝK"
"Zonguldak adýna da 7 Haziran
seçimleri çok önemlidir. Hep beraber el
ele, omuz omuza çalýþmalarýmýzý
yapacaðýz. Bunu günü kurtarmak için
söylemiyoruz. Anlayan anlýyor,
anlamayan da anlamýyor. Kendi
partimden de anlamayan oluyor. Onlarýn
da kafasýna sokana kadar bu
çalýþmalarýmýz devam edecek.
Milletvekilliði seçimleri ile ilgili eðilim
yoklamasý yaþadýk. 10 bin 500 üyemize
gittik. Oysa ki biz bu sürecin baþýnda
çok kýsa bir süre önce yaþadýðýmýz il
kongresinde zaten yaþadýðýmýzý
söyledik. Evet, 'sýkýntýlý bir dönemde Ýl
Baþkanlýðýna aday oluyorum, önseçim
yaparsak aday olurum' demiþtim. Sonra
göreve geldik. Bu konuda ben Genel
Merkez genelgesine göre istifa etmek
zorundaydým. Yerime Ertuðrul Koltuk
arkadaþým göreve devam etti.
Zonguldak'ta eðilim yoklamasý kararý
verildi. Devrek örgütümüz ve Ereðli
örgütümüz hakim huzurunda önseçime
imza atmadý. Keþke örgütlü olarak bir
bütün hareket edebilseydik."
"KEÞKE ANKARA'DAN
ÝÞLERÝ BÝTÝREBÝLEN BÝR
SÝYASETÇÝ OLSAYDIM"
"Ýçinizde benim siyasete ilk giriþten
bu güne kadar ki hayatýmý bilen
arkadaþlarýmýz var. Fakat yeni girmiþ,
siyasetimi bilmeyen arkadaþlarýmýz var.
Kendilerini internet gazeteciliðinde köþe
bulup CHP'de kendini ombudsman ilan
eden gazeteciler var. Bizim geçmiþimizi
çok iyi bildiklerini sananlar var. Onlara
katký olsun diye Harun Akýn'ýn geriye
dönük siyasetinden bir þeyler anlatmak
istiyorum; Ben 95'te Ýl Baþkaný
olduðumda çok yeniydim ve önüme
hemen genel seçimler gelmiþti. Kötü bir
sonuçla çýkmýþtýk. 96 yýlýnda yerel ara
seçim yapmýþtýk. Önseçim yaptýk.
Eðilim yoklamasý yaptýk. 3 aday çýktý. O
kadar Ecevit ve DSP güçlü ki o gün
sandýðý koyduk. 99'a geldim, genç bir Ýl
Baþkanýyým. Genel Baþkan Sayýn
Baykal'a, 'Biz önseçim olmasýný
istiyoruz" dedim. Yine ayný bugünkü
gibi önseçim yaptýk. 2002'de milletvekili
adayý oldum ve 'Zonguldak'ta önseçim
istiyoruz' dedik. Genel Merkez karar aldý
ve merkez yoklama yaptý, ama ben
adaylýktan geri çekildim. 24 saat sonra
beni çaðýrdýlar ve eðilim yoklamasý
yaptýk. O eðilimden ben birinci çýktým,
ama Genel Merkez beni 2'ye koydu.
Sesimiz çýkmadý. Sayýn Baykal, benden
iki vekil istediðini söyledi. 25 yýl
üzerine 2 milletvekili çýkarttýk ve
parlamentoda çalýþtýk. Ben kendi
siyasetimde en son yerel seçimlerde
yaþadýklarýmý çok üzüldüðüm günlerdi.
Sanki önseçimden kaçan biri oldum.
Keþke Ankara'dan iþleri bitirebilen bir
siyasetçi olsaydým. Bir türlü o iþleri
beceremedim. Oysa ki tam tersi hep
gücümü sizlerden aldým. Ama bir yere
kadar geliyor ondan sonra yetmiyor.
Gücün yetip yetmediði meselesini 7
Haziran'dan sonra konuþuruz. Bundan
sonra inþallah kontenjaný kaldýrtarak
CHP'nin bundan sonraki seçimlerinde
hakim huzurunda, adam gibi, hiç
müdahale olmadan, o akþam ilan
edilecek önseçim istiyorum."
"ÝMZA ATMIYORSAN,
KORKAKSIN"
"7 Mart'ta hakim huzurunda seçim
yapmýþ olsaydýk, bu kadar yorulmazdýk.
Yordular bizi. 1 aydýr da çalýþmalara
baþlamýþtýk. Bir arkadaþým reytingini
yükseltmek için yoruluyor. Birisi, hiç
günahý olmayan bir arkadaþýmýzýn özel
hayatýna müdahale ediyor. Kimisi Ýl
Baþkanýna müdahale ediyor. Ýsimsiz bir
takým açýklamalar yapýlýyor. CHP'nin
tüzüðünde açýktýr; Ýl yönetimi, ilçe
yönetimleri komisyon kurar, çalýþma
gruplarý kurar, ama hepsinin ismi vardýr.
Altýna imza atan her açýklama ve bildiri
baþýmýn üstünedir. Ýmza atmýyorsan,
korkaksýn. Ýma yoluyla konuþuyorsan,
korkaksýn. Bunlarýn hepsi 7 Mart ile 7
Nisan arasýnda oldu. Bu örgütün bu
kadar yorulmasýna gerek var mýydý?
Bunu kim ve neden yapýyor, ne için
yapýyoruz, anlamakta zorluk çekiyorum.
Bir yeri ele geçirmek için birbirimizi bu
kadar yorgun çýkarak halkýn huzuruna
nasýl gideriz? 96'dan beri önseçimi
savunan Harun Akýn'ý anlattým ki demek
ki ihtiyaç var. Bizi öcü gibi görenleri de
gördüm. Bundan sonra vekillik seçimleri
için süreç önemlidir. Partimizi
yormayalým, yorulmayalým. Bu
tartýþmalara girmeyelim. Özellikle
sosyal medya üzerinde tartýþmalar
oluyor. 7 Haziran'a kadar
yorumlarýmýzla, beðenilerimizle
partimize sahip çýkalým. Bize baþkalarý
gülüyor. Bu duruma düþmeyelim."
"KÝMSEYE KIRGIN DEÐÝLÝM"
"Her iþte bir hayýr vardýr. Ben Kasým
ayýnda olaðanüstü kongrede Ýl
Baþkanlýðý benim için çok riskli ve zor
bir karardý. Bu kararý siyaseten aldým.
Birçok arkadaþým o gün bana yanlýþ
yaptýðýmý söylüyordu. Piþman deðilim.
O kýsa dönemlik Ýl Baþkanlýðým da
tartýþýldý. Hiç kimseye kýrgýn deðilim. En
azýndan 10 bin 500 üyenin yüzde 70'e
yakýnýný sandýða getirdiysek, bu bizi
mutlu etmiþtir. Kontenjaný Genel
Merkez kendinde tutmuþtur. Kontenjanla
birlikte dördüncü sýradayýz. Bu
konuþmalarýmý sakýn sitem olarak
algýlamayýn. Bu gün inþallah bir milat
olur. CHP'nin þu anda Zonguldak'taki
oyu ciddi bir oydur. En azýndan
Zonguldak'ta birinci parti olmalýyýz.
Zonguldak emekli baþkenti olmuþ. CHP
genel politikalarýnda emekliyi öne
çýkarak, siyasetin önüne çýkarmýþtýr.
Genel baþkanýmýz taahhüt veriyor.
Emeklinin çok olduðu bir kent, CHP
politikalarýnýn buluþacaðý en üst düzeyde
kent... Hepsini birleþtirdiðimiz zaman
AK Parti'nin kör bakýþýný önüne
koyduðumuz zaman hep beraber el ele,
kol kola CHP'yi 7 Haziran'da birinci
parti çýkaracaðýz. Karalamalardan uzak
bir kampanya diliyorum."
"AKP VE MHP LÝSTESÝNDEN
MEMNUN DEÐÝL"
"AKP'nin listesiyle ilgili ben de hayal
kýrýklýðýna uðradým. Benim de
beklemediðim bir liste çýkarttý.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekmeðine
peyniri koydu. MHP'yi de öyle
deðerlendiriyorum. MHP, ideolojik bir
partidir. Yýllardýr kendi ideolojisi adýna
mücadele etmiþ bir partidir. Bu ideolojik
halini de hep takdir ederim. Onlarla da
konuþtuðum da onlarda listeden pek
memnun deðil. Sanki bir rüzgar estirilir
gibi geliyor bana, ama yine de CHP'nin
10 bin 500 üyesine müracaat etmesinin
karþýlýðýný alacaðýz gibi geliyor."
"BÜROKRAT
ARKADAÞLARIMIZIN
ÝÞÝ BÝRAZ ZOR"
"Aday arkadaþlarýmýzýn mesleki
durumlarýna göre bir þey söylemem.
Hizmete göre bir þey söylerim. Bizim
içimizde de Zonguldak'a tanýmasý
gereken insanýmýz var. Genç, yeni
arkadaþlarýmýz var. Benim derdim
Zonguldak milletvekilleri,
Zonguldak'ýn meselelerini, bir
öðretmenin ders anlatýr gibi saatlerce
anlatabilecek konumda olmasý lazým.
Tabii ki bürokrat arkadaþlarýn iþleri biraz
zor... Onlar Zonguldak'ý tanýyana kadar
atý alan Üsküdar'ý geçiyor."
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Zonguldak Milletvekili Adayý Þerafettin
Turpcu, Zonguldak Belediye Baþkaný
Muharrem Akdemir'i makamýnda ziyaret
etti. Ziyarete; CHP Zonguldak Ýl
Baþkaný Ertuðrul Koltuk ve Merkez Ýlçe
Baþkaný Cemal Þahin de eþlik etti.
Seçim çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde
baþladýklarýný ifade eden CHP
Zonguldak Milletvekili Adayý Þerafettin
Turpcu; Belediye Baþkaný Muharrem
Akdemir'e nezaket ziyaretinde
bulunduklarýný söyledi. Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getiren
Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir
ise, "Seçim çalýþmalarýmýz baþladý. Yerel
yönetimler olarak, planlý ve programlý
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Havalarýn
ýsýnmasý ile birlikte, mahallelerimizde
doðalgaz çalýþmalarý ve asfalt kazý
çalýþmalarýmýz var. Halkýmýza
verdiðimiz sözleri yerine getirmek adýna
daha güzel iþlere hep birlikte imza
atacaðýz" dedi. (Haber Merkezi)
CHP Zonguldak 4'üncü Sýra Milletvekili Adayý
Harun Akýn, CHP Ýl ve Merkez Ýlçe Baþkanlýklarýný
ziyaretinde çarpýcý açýklamalarda bulundu.
Turpcu-A
Akdemir buluþtu
15 Nisan 2015 Çarþamba
www.pusulagazetesi.com.tr
Vali Ali Kaban, Zonguldak ile ilgili çalýþmalarýný Pusula
Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ýlknur Yýlmaz ve Pusula
Gazetesi Muhabirlerinden Cüneyt Özfidan'a anlattý.
Vali Ali Kaban, Zonguldak'ýn gündeminde olan konularla ilgili Pusula'ya konuþtu:
'Heyecanlý projelere ihtiyacýmýz var'
 Vali Ali Kaban, Filyos Projesi, Ýkinci Makas'taki evlerin boþaltýlmasý, havaalaný, Çýnartepe'ye yapýlacak olan
TOKÝ, lavuar alaný ve Tekel binasý gibi birçok konuyla ilgili konuþtu. Lavuar alanýnda 9 dönüme talip olduklarýný,
fakat alamadýklarýný belirten Vali Ali Kaban, "Zonguldak'ýn heyecanlý projelere ihtiyacý var" dedi.
Haber: Cüneyt Özfidan - Ýlknur Yýlmaz
Zonguldak Valisi Ali Kaban,
Zonguldak ile ilgili çalýþmalarýný Pusula
Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ýlknur
Yýlmaz ve Pusula Gazetesi
Muhabirlerinden Cüneyt Özfidan'a
anlattý. Zonguldak'ýn sorunlarýnýn
çözülmesi için çalýþmalarýn hýzla devam
ettiðinin altýný çizen Vali Ali Kaban,
Zonguldak ile ilgili yapmakta olduklarý
çalýþmalarý ve yapmak istedikleri
hakkýnda bilgiler verdi. Zonguldak ile
ilgili bütün olaylarý, sýkýntýlarý ve
çalýþmalarý yakýndan takip eden Vali
Kaban, çalýþmalarýn hýzlanmasý ve
vatandaþlarýn maðdur olmamasý için
ellerinden geleni yaptýklarýný belirtti.
Zonguldak'ýn heyecanlý projelere
ihtiyacý olduðunu vurgulayan ve bu
heyecaný yakalamak için lavuar alanýnýn
bir kýsmýnda proje yapmak
istediklerinin altýný çizen Kaban, "Oraya
yeþil alan ve teleferik yapmak istiyoruz.
Zonguldak'ýn heyecanlý projelere
ihtiyacý var. Buraya bir heyecan
lazým… Yoksa Zonguldak heyecanýný
kaybediyor. Biz o heyecaný Ordu'da
yakalamýþtýk, 'burada da yakalarýz' diye
düþünüyorum" þeklinde konuþtu.
Kaban; Filyos Projesi, Ýkinci Makas,
havaalaný, Çýnartepe Mahallesi'nde
yapýlacak olan TOKÝ, lavuar alaný ve
Tekel binasý gibi birçok konuda
kamuoyunu aydýnlattý.
"BURAYA BÝR HEYECAN LAZIM"
Lavuar alanýnýn Zonguldak için
önemli bir alan olduðuna dikkat çeken
ve lavuar alanýnýn bir kýsmýna bedelini
vermek kaydýyla talip olduklarýný
belirten Vali Ali Kaban, "Lavuar alaný
ile ilgili olarak orasýnýn parsellenmesini
söylüyoruz. 'Bir kýsmýný biz alalým'
diyoruz, 'para verelim' diyoruz. Orada
10 dönüme yakýn bir alan var.
Korumadan kalkmamýþ olan bir alan var
ve bu alaný biz alabiliriz. Oranýn deðeri
de nereden baksanýz 6 milyon civarýnda
bir para tutuyor. Oraya yeþil alan ve
teleferik yapmak istiyoruz.
Zonguldak'ýn heyecanlý projelere
ihtiyacý var. Buraya bir heyecan
lazým… Yoksa Zonguldak heyecanýný
kaybediyor. Biz o heyecaný Ordu'da
yakalamýþtýk, burada da yakalarýz diye
düþünüyorum" dedi.
"HAVAALANI ÝLE
ÝLGÝLÝ ARAÞTIRMALAR
DEVAM EDÝYOR"
Havaalanýnýn iç hat seferlerine
açýlmasý için bir proje hazýrlandýðýný ve
araþtýrmalarýn devam ettiðini dile
getiren Vali Kaban, "Havaalanýnýn iç
hatlarda ulaþýma açýlmasý için
çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Elimizdeki veriler nelerdir, ne olabilir?
Çalýþmalarýmýzýn sonucunda bunlar
çýkacak. Eðer ümit vaat edici bir sonuç
çýkarsa ne ala, eðer çýkmaz ise bunu
söyleyeceðiz. Havaalanýnýn bu zamana
kadar çalýþamamasýnýn sebepleri de var.
Bunlardan birisi, konumu çok uygun
deðil. Yolcu ya Ýstanbul'dan, ya
Ankara'dan ya da Ýzmir'den geliyor.
Burada asýl hedef, Ýstanbul ve Ankara
yolcusudur. Kimse Ýstanbul veya
Ankara'dan uçaða binip, indi-bindi
iþlemleri ile uðraþmak istemiyor.
Burada uçak olsa bile çok þey vaat
etmiyor. Þahsi arabalarý ile gitmeyi
tercih ediyorlar. Ben Trabzon'a olmasýný
istedim, ama burada da Trabzonlu olan
ve Zonguldak'ta yaþayan bir
arkadaþýmýz bana þöyle dedi: 'Sayýn
Valim, ben þimdi kendi þahsi arabamla
havaalanýna kadar gittim, aracýmý oraya
park ettim, uçak ile Trabzon'a vardým,
orada beni bekleyen bir araç da yok.
Oradan þehir merkezine geleceðim,
oradan ilçe merkezine geçeceðim. O da
yetmiyor, oradan da köye gitmek için
bir daha minibüse bineceðim. Bunu
düþündükçe yolculuðum bir kabusa
dönüyor. Ben de onun yerine kendi
þahsi arabam ile gitmeyi tercih
ediyorum.' Baktýðýmýz zaman bir de
böyle bir mantýk anlayýþý var, ben bunu
yeni fark ettim. Bunu çok ciddi bir
þekilde söylüyorlar. Bu þekilde kaç kiþi
düþünüyor, bunu bilemem. Ama
yapýlacak olan araþtýrmanýn sonucunda
bunlarýn neticelerini alacaðýz. Beri
tarafta Ýstanbul'da karþýdan binilmesi
gerekiyor. Anadolu yakasýndan
binilmesi gerekirse, 'zaten yakýn' diye
düþünülüyor. Çünkü 'Anadolu
yakasýndan bu tarafa yol açýk' diye
düþünülüyor. Avrupa yakasýndan uçak
kaldýrmak istesek, oradan da her
havaalanýna uçak kalkmýyor. Büyük
uçaklar kalkýyor. Orasý artýk büyük bir
havaalaný… Avrupa yakasýndan uçak
kalkamýyor, Anadolu yakasýndan ise
yakýnlýk nedeniyle tercih edilmeme
durumu var. Ankara'ya baktýðýmýz
zaman hemen dibimizde. 2,5 saatlik
mesafede, en fazla 3,5 saatlik bir
mesafede bulunuyor. Vatandaþ,
havaalanýna gitmek yerine aracýna
atlayýp gitmeyi tercih ediyor. Mantýk bu
durumda… Havaalanýna uçak inmesi
için elimizde bir verinin olmasý lazým.
Ordu'da yaptýðýmýz havaalanýný bu
veriler doðrultusunda yaptýk. O gün ön
gördüðümüz verilerin hepsi þu anda
Ordu'da reel durumda. O günkü
araþtýrmalarýmýzda Ordu Havaalaný'nýn
3 uçak kaldýrabileceðini belirtmiþtik.
'Hayal' demiþlerdi, ama þu anda 3 uçak
kaldýrabilecek seviyede bir potansiyele
sahip" þeklinde konuþtu.
"FÝLYOS'TA 60 BÝN
DEKARLIK BÝR ALANDA
ÝMAR PLANI YAPTIRIYORUZ"
Filyos Projesi'nin çok büyük bir
proje olduðunu ve önünde bulunan
engellerin zamanla aþýlacaðýný
vurgulayan Vali Kaban, "Filyos'ta ihale
neticelenmedi ve yer teslimi daha
yapýlamadý. Yer teslimi yapýldýðý
yönünde bize ulaþan bir bilgi yok.
Bildiðiniz gibi bir mahkeme süreci var,
itirazlar var. Bunlar sonuçlanacak, daha
sonrasýnda ise itirazlara itirazlar olacak
ve bunlar sonuçlanacak. Bunlarýn hepsi
bir zaman gerektiriyor. Bunun ötesinde
serbest endüstri bölgesi için TEMA'nýn
bir itirazý var. Bu itiraz da kabul gördü
ve yürütmeyi durdurma kararý alýndý.
Kamulaþtýrmadan kaynaklanan bir itiraz
vardý ve bu itiraz da kabul gördü,
yürütmeyi durdurma kararý alýndý. Ama
hayal deðil, bu engeller, sorunlar aþama
aþama aþýlacak. Bu proje çok büyük bir
proje, 30 trilyonluk bir projeden
bahsediyoruz ve bu þaka deðil. Bunun
bir arka planý var, Karabük Demir-Çelik
Fabrikasý dört gözle bekliyor. Üst yapý
için hemen o da devreye girecek. Biz
orada ne yapýyoruz? Boþ durmuyoruz,
60 bin dekarlýk bir alanda imar planý
yaptýrýyoruz. Orada bir yerleþim olacak
ve 'bu yerleþim bu taraf gibi olmasýn'
diye çalýþma yapýyoruz. Herkes kendi
çapýnda bir þeyler yapýyor. Bu iþler
çizgi filmlerde olduðu gibi çizip
oynatma ile olmuyor. Öyle bir hayat
yok ki… Son durumu bilmiyorum, ama
olumlu bir sonuç çýktý diye biliyorum.
Bunun devamýnda daha itiraz olur mu,
ne kadar süre geçmesi lazým bununla
ilgili bir bilgim yok. Bu konu Ulaþtýrma
Bakanlýðý'nýn ukdesinde olan bir konu,
onlar da çalýþmalarýna devam ediyorlar"
açýklamasýnda bulundu.
"BÝRLÝKTE YAÞAMANIN
BÝR BEDELÝ OLMALI
VE 'NE YAPABÝLÝRÝZ?'
DÝYE DÜÞÜNDÜK"
Ýkinci Makas mevkiinde yaþanan
yýkýmda orada bulunan vatandaþlara
ellerinden gelen yardýmý yaptýklarýný ve
onlarý maðdur etmediklerini söyleyen
Kaban, "Mithatpaþa Tüneli'nin
çalýþmalarýnýn yapýlacaðý 'Ýkinci Makas'
diye tabir edilen mevkide bir fiili durum
vardý, bir iþgal söz konusuydu. Eðer
tünel çalýþmasý olmamýþ olsaydý, bu
iþgal devam edecekti. Arazi, Milli
Emlak'ýndý, hazinenindi. Bu iþgal
durumu tabii sadece orada bulunan
vatandaþlarýmýza has bir durum deðil.
Bu durum Zonguldak'ta yaygýn bir
durum... Böyle bir durum olunca 'Orada
bulunan Roman vatandaþlarýmýz maðdur
olmasýnlar' diye, 'birlikte yaþýyoruz'
dedik. Birlikte yaþamanýn bir bedeli
olmalý ve 'devlet olarak onlara ne kadar
destek olabiliriz?' diye düþündük.
Kendilerini biz kendimiz savunduk.
Yapýlacak olan kesintilerin yapýlmamasý
için elimizden gelen her þeyi yaptýk.
Özellikle Karayollarý ve mahkemeler
nezdinde avukatlýklarýný biz kendimiz
yaptýk. Bu da yetmedi, kaynak bulduk
ve ailelere destek verdik. Bunun
ötesinde biz müteahhit deðiliz, 'Gelin
size ev yapalým' diyemeyiz. Bununla
birlikte biz yine kendilerine þunu da
yaptýk. Roman vatandaþlarýmýzla ilgili
çalýþmalar yapýldý ve yapýlýyor. Roman
vatandaþlar ile ilgili Üniversitemizin bir
çalýþmasý var, Müftülüðümüzün ve Milli
Eðitim'in bir çalýþmasý var. ÝÞKUR'un
çalýþmasý var. Kendileriyle ilgili güzel
çalýþmalar var. Herkes kendi çapýnda
onlarý hayata daha fazla adapte
edebilmek için bir þeyler yapmaya
çalýþýyor. Onlara uygun, orta vadede bir
konut çalýþmasý yapabilir miyiz,
bilmiyorum. Buna da bakacaðýz,
yapabilirsek yapacaðýz. Neticede böyle
bir iþ, taraflarý çok olan bir iþ... Orada
bulunan arkadaþlarýmýza elimizden
geldiði kadar yardým etmeye
çalýþýyoruz. Onlar da çok anlayýþlý
davrandýlar, kendilerine teþekkür
ediyorum. Geçen sefer bir yanlýþ
anlaþýlma oldu. Bir uzlaþmazlýk olmuþ,
ama bu konu daha önce kendi aralarýnda
görüþülmüþ olan bir konuydu. Onlar da
telaþa kapýlmýþlar. Onlara bir þey de
diyemiyorum, sonuçta evleri yýkýlmýþ
olan insanlarýmýz. Bu iþlerde 'pardon'
olmaz. 'Pardon' demeye fýrsat
vermemek için çalýþýyoruz. Çalýþmalar
güzel bir noktaya geldi. Yýkým süreci
devam ediyor" dedi.
"ÖNÜMÜZDEKÝ GÜNLERDE
TOKÝ ÇALIÞMALARI
BAÞLAYACAK"
Çýnartepe Mahallesi'nde
vatandaþlarýn dört gözle bekledikleri
TOKÝ çalýþmalarý için gerekli bilgileri
TOKÝ Baþkanýndan aldýðýný ve
çalýþmalarýn en kýsa zamanda baþlayýp
bitirileceði müjdesini veren Vali Kaban,
"Çýnartepe'de bir TOKÝ çalýþmasý
yapýlacak. Orada da süreç baþlamýþ
durumda. TOKÝ Baþkaný ile durumu
görüþtüm. Kendisi çok hýzlý hareket
ettiklerini ve en kýsa zaman içerisinde
gerekeni yapacaklarýný belirtti. Orada
iki aþamalý bir süreç var. Önce birinci,
sonra ise ikinci aþama
gerçekleþtirilecek. TOKÝ Baþkaný, çok
hýzlý hareket edeceklerini belirtti,
önümüzdeki günlerde çalýþmalar
baþlayacak. TOKÝ ince çalýþan bir
kurum, bazý prosedürler biraz vakit
almýþ olabilir. TOKÝ Baþkanýndan
önümüzdeki günlerde bu yöndeki
çalýþmalarýný bitirecekleri yönde bir
izlenim edindim" diye konuþtu.
"ZONGULDAK'IN
YÜREÐÝ GENÝÞTÝR"
1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn
Zonguldak'ta kutlanacaðýna da
deðinen Kaban, "1 Mayýs Ýþçi Bayramý,
Zonguldak'ta kutlanacak.
Zonguldak'ýn yüreði ve gönlü geniþtir.
Buraya gelen arkadaþlarýmýzý en
güzel þekilde aðýrlayacaðýmýzdan
eminiz" þeklinde konuþtu.
"HERKESÝN BÝR TAÞ KOYMASI
ÝLE BU PÝRAMÝT YÜKSELÝR"
Seçim sürecinin baþladýðýný ve her
siyasetçinin iyi þeyler yapmak için yola
çalýþtýðýný belirten Kaban,
"Siyasilerimizden iyi þeyler bekliyoruz
ve iyi þeyler yapacaðýna da inanýyoruz.
Herkese baþarýlar diliyorum. Ben
inanýyorum, herkes iyi bir þeyler
yapmak istiyor. Hiç kimse kötü bir
þeyler yapmak istemez. Zonguldak'ýn
eksiði çok, ama her yer ayný þekildedir.
Eksik hiçbir zaman bitmez. Bir yeri
yaparsýnýz, öteki taraf yýkýlýr. Bizde
elimizden geldiði kadar çalýþmalar
yapmaya çalýþýyoruz. Belge býrakacaðýz
ve biz yapabilirsek, biz yapacaðýz. Biz
yapamazsak, bizden sonra gelen
arkadaþlarýmýz çalýþmalarýmýzý devam
ettirecekler. Ordu'da havaalaný ile ilgili
çalýþmayý biz baþlattýk, ama ben
görmedim, bizden sonra baþladý. Bizim
yaptýðýmýz çalýþmalar ve raporlar
doðrultusunda çalýþmalar yapýldý. Biz
çalýþmalarýmýzý yaparýz, alt yapýyý
hazýrlarýz. Yapýlan çalýþmalar, bu alt
yapýlar üzerinden kurulur. Bu böyle
yürür. 'Bir kiþi ayný iþi bitirecek' diye
bir þey yok. Herkes bir katkýda
bulunarak, bir taþ koyarak bu piramit
yükselir" açýklamasýnda bulundu.
"KIZILAY BÝNASI VERÝLMEDEN
TEKEL BÝNASININ
YIKILMASININ ANLAMI YOK"
Zonguldak'ýn giriþinde bulunan ve
uzun süre gündemde olan ve halen de
zaman zaman gündeme gelen Kýzýlay
binasý ve Tekel binasý konusunda
görüþlerini açýklayan Kaban, þöyle
konuþtu: "Kýzýlay binasýnýn ve Tekel
binasýnýn olduðu bölgeye güzel bir
yeþillik alan yapmak gibi bir amacýmýz
var. Ama bu tek baþýna Tekel binasý ile
olacak bir þey deðil. TTK tarafýndan
Kýzýlay binasý verilmeden Tekel
binasýnýn yýkýlmasýnýn bir anlamý yok.
Ýkisi birlikte bir anlam ifade ediyor.
Gönlümüzden geçen orasýnýn güzel bir
yeþil alan olmasýdýr. Bizim
gönlümüzden geçen de o yöndedir.
TTK'nýn konuya nasýl baktýðýný
bilmiyorum. Sonuçta orada da yönetim
kurulu var oraya giren bir konudur.
Orada da nasýl bir karar alýnýyorsa,
ona göre hareket ediyorlar."
TED Zonguldak Koleji'nde
yeni bir dönem baþlýyor
Türk Eðitim Derneði (TED) Zonguldak Koleji
Vakfý Özel Okullarý'nýn yeni Yönetim Kurulu
görevine baþladý. 2015-2019 yýllarý arasýnda görev
yapacak olan TED Zonguldak Koleji Vakfý Özel
Okullarý Yönetim Kurulu, ilk toplantýsýný yaparak,
görev daðýlýmýný gerçekleþtirdi.
Görev daðýlýmýna göre; Vakýf Yönetim Kurulu
Baþkanlýðýna Burçin Bahadýr, 2'nci Baþkanlýða Ýdris
Yýldýz, Genel Sekreterliðe Tevfik Baþ, Muhasipliðe
Ali Demirtaþ, üyeliklere; Onur M. Iþýk, Ahu Demirel
ve Murat Pulat getirildi.
Yeni Vakýf Yönetim Kurulu, toplantý yapýlan
gün, öðle yemeklerini okul yemekhanesinde
öðrenciler ile birlikte yedikten sonra okul
müdürlerini ziyaret ederek, eðitim-öðretim süreciyle
ilgili bilgi aldý.
Üç dönemdir TED Zonguldak Koleji Vakfý
Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'ný yürüten Burçin
Bahadýr, önümüzdeki dönem ile ilgili þunlarý söyledi:
"Okulumuzun tarihsel geliþimini, varlýðýnýn
kentimiz için önemini ve eðitim-öðretimdeki
baþarýsýný yakýndan bilen, takip eden bir TED
Zonguldak mezunu olarak, yine okulumuz için
görev yapmak onur verici. Hele bu görevi üçüncü
kez yürütme imkânýna sahip olmak, bana inanýlmaz
bir sorumluluk yüklüyor.
Vakýf Yönetim Kurulu'ndaki arkadaþlarýmla
birlikte üyesi olmaktan herkesin gurur duyduðu
bir okul olmaya devam edeceðimiz sözünü
rahatlýkla verebilirim. Bizler okulumuzdaki eðitim
kadrosunun rahat çalýþabilmesi için elimizden
gelen her þeyi yapmaya hazýrýz.
Amacýmýz öðrencilerimizin mutlu, donanýmlý,
hoþgörülü ve sevgi dolu birer TED üyesi olmasýdýr.
TED Zonguldak Koleji, 57 yýldýr 'Karaelmas'ýn
eðitim meþalesidir" dedi. (Haber Merkezi)
Teknik Elemanlar Derneði
Demirci ve yönetimini kutladý
Türkiye Teknik Elamanlar Derneði Zonguldak
Þubesi Yönetim Kurulu, Genel Maden Ýþçileri
Sendikasý'ný (GMÝS) ziyaret etti.
Þube Baþkaný Mahmut Özçelik ve Yönetim
Kurulu üyeleri, GMÝS Genel Baþkaný Ahmet
Demirci'yi makamýnda ziyaret ederek, Genel
Baþkanlýða seçilmesini tebrik ettiler.
GMÝS Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsa Mutlu, Genel
Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri Satýlmýþ
Uludað'ýnda hazýr bulunduðu ziyarette, Türkiye
Taþkömürü Kurumu (TTK) ve halen devam eden
toplu iþ sözleþme görüþmeleri üzerinde karþýlýklý
görüþ alýþveriþinde bulunuldu. (Haber Merkezi)
15 Nisan 2015 Çarþamba
Milli Ýttifak'ýn Zonguldak milletvekili adaylarý kamuoyuna tanýtýldý
Kar: 'Yüzde 15'le Meclise gireceðiz'
 Saadet Partisi Ýl Baþkaný Sadýk Kar, "Ýnþallah bu seçimlerde Milli Ýttifak'ýn farkýný hem Zonguldak'ta, hem de Türkiye'de
göreceðiz. Þu ana kadar yapýlan anket sonuçlarýna göre Milli Ýttifak, yüzde 15 oy oraný ile meclise giriyor" dedi.
www.pusulagazetesi.com.tr
Belediye Baþkaný Semerci,
'Kutlu Doðum'u kutladý
Devrek Belediye
Baþkaný Mustafa
Semerci, 14-20 Nisan
tarihleri arasýnda kutlanan
"Kutlu Doðum Haftasý"
dolayýsýyla kutlama mesaj
yayýmladý. Baþkan
Semerci, mesajýnda,
"Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed'in
(S.A.V) dünyaya
Mustafa
teþriflerinin 1444'üncü
Semerci
yýldönümünü idrak
etmenin huzur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Rahmet,
sevgi, hoþgörü ve adalet gibi deðerleri kiþiliðinde
toplamýþ olan Peygamber Efendimiz, hayatý boyunca
insanlarý doðruluða, iyiliðe, yardýmlaþma ve
dayanýþmaya teþvik etmiþtir. Alemlere rahmet olarak
gönderilen Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in
(S.A.V) günümüzde daha iyi anlaþýlmasýna, örnek
hayatýnýn tatbik edilmesine çok ihtiyaç vardýr.
Peygamber Efendimizin hayatý, tüm insanlýk için yol
gösterici, karanlýklarý aydýnlatýcý, huzuru, refahý ve
mutluluðu tesis edici örneklerle doludur. Sevgili
Peygamberimiz, bütün insanlýða kucak açarak,
doðruluk ve güzel ahlakýn en iyi örneðini kendi
hayatýyla göstermiþtir. Bu duygu ve düþüncelerle
Kutlu Doðum Haftasý'nýn, Ýslam coðrafyasýnda ve
tüm dünyada þefkat, sevgi, hoþgörü, adalet ve huzur
ikliminin hakim olmasýna vesile olmasýný diliyor,
milletimizin ve tüm Ýslam aleminin Kutlu Doðum
Haftasý'ný en kalbi duygularýmla kutluyorum"
ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
Çaydeðirmeni'nde 'Kutlu
Doðum Haftasý' kutlandý
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya
teþriflerinin yýldönümü dolayýsýyla Çaydeðirmeni
Belediyesi'nin katkýlarýyla Devrek Ýlçe Müftülüðü
tarafýndan düzenlenen "Kutlu Doðum Haftasý"
etkinliklerinde vatandaþlar maneviyatý doyasýya
yaþadý. Çaydeðirmeni beldesinde düzenlenen Kutlu
Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde belde ve
çevre din görevlileri tarafýndan organize edilen
etkinlik, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Kur'an-ý Kerim
tilaveti okunduðu programda, okunan kaside ve
ilahiler davetliler tarafýndan ilgiyle dinlendi.
Kutlamalara katýlan vatandaþlar ve protokol,
maneviyatýn tadýný doyasýya çýkardý. Protokol ve
davetlilere gül daðýtýlýp çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Düzenlenen etkinliðe; Çaydeðirmeni Belediye
Baþkaný Satýlmýþ Gebeþ, Ýl Müftüsü Mürsel Öztürk,
Devrek Ýlçe Müftüsü Mahmut Çakýr, Belediye Meclis
üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgüt temsilcileri,
siyasi parti temsilcileri, Ýlçe Müftülüðü personeli,
cami imamlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Çaydeðirmeni Belediye Baþkaný Satýlmýþ Gebeþ, Ýl
Müftüsü Mürsel Öztürk'e baston hediye etti. Devrek
Ýlçe Müftüsü Mahmut Çakýr ise, etkinliðe verdiði
katkýlar için Belediye Baþkaný Satýlmýþ Gebeþ'e
teþekkür plaketi takdim etti. Çaydeðirmeni Belediye
Baþkaný Satýlmýþ Gebeþ, yaptýðý konuþmada, böyle
güzel bir organizasyona ev sahipliði yapmaktan
duyduðu memnuniyeti dile getirerek, programda
emeði geçenlere teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Haber: Cüneyt Özfidan
Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik
Partisi (BBP) birlikteliði ile SP çatýsý
altýnda kurulan "Milli Ýttifak"ýn
milletvekili adaylarý açýklandý. SP
binasýnda bulunan Talip Avcý Konferans
Salonu'nda düzenlenen programda
adaylar Yusuf Çetin, Ahmet Çolak,
Derya Özmekik, Abdullah Günaydýn ve
Mustafa Taþçý kamuoyuna tanýtýldý.
KAR: "MÝLLÝ ÝTTÝFAK'IN
FARKINI HEM ZONGULDAK'TA,
HEM DE TÜRKÝYE'DE
GÖRECEÐÝZ"
Milletvekillerinin tanýtým
programýnda konuþan SP Ýl Baþkaný
Sadýk Kar, "Ýnþallah bu seçimlerde Milli
Ýttifak'ýn farkýný hem Zonguldak'ta, hem
de Türkiye'de göreceðiz. Þu ana kadar
yapýlan anket sonuçlarýna göre Milli
Ýttifak'ýn yüzde 15 oy oraný ile meclise
giriyoruz. Bu bizim seçmeni kandýrmak
için söylediðimiz bir þey deðil, bu bizim
söylediðimiz bir þey de deðil. Baðýmsýz
anket þirketleri tarafýndan yapýlan
anketlerin sonucudur. Bu hareket horoz
dövüþüne dönen meclis siyasetini
deðiþtirme hareketidir. Ýnþallah bu
hareket ile hem Zonguldak, hem
Türkiye, hem de dünya Ýslam ülkeleri
farklý bir þekil alacaktýr" dedi.
YILDIRIM: "MÝLLÝ ÝTTÝFAK
ÝLE TÜRKÝYE'YÝ YENÝDEN
AYAÐA KALDIRACAÐIZ"
Milli Ýttifak ile Türkiye'yi yeniden
ayaða kaldýracaklarýna inandýklarýný
belirten BBP Ýl Baþkaný Taner Yýldýrým,
"Milletvekili Adaylarýmýz ülkemize ve
milletimize ve Zonguldak'ýmýza hayýrlý
olsun. Bildiðiniz gibi Saadet Partisi ve
Büyük Birlik Partisi kurulduðundan bu
yana birçok bedel ödeyerek, ülkesine
hizmet etmiþ olan siyasi partileridir.
Türkiye'nin kalkýnmasýný saðlayacak
kadrolarýmýzý oluþturduk. Yeniden
üreten bir ülke olacaðýz. Zonguldak için
de yeniden yaþanabilir bir þehir
oluþturacaðýz. Bu baþarýlarýn elde
edilmesi için elimizden geldiði kadar
çalýþacaðýz" diye konuþtu.
ÇETÝN: "ÝKTÝDAR OLACAÐIZ"
Milli Ýttifak ile AK Parti'ye kayan
oylarýný geri alacaklarýný ve iktidar
SP binasýnda bulunan Talip Avcý Konferans Salonu'nda düzenlenen programda adaylar Yusuf
Çetin, Ahmet Çolak, Derya Özmekik, Abdullah Günaydýn ve Mustafa Taþçý kamuoyuna tanýtýldý.
olacaklarýný belirten SP 1'inci sýra
Zonguldak Milletvekili Adayý
Yusuf Çetin, "AK Parti'nin iktidara
geldiði günden bu yana arazide,
hemþehrilerimizin bizlere söylediði
bir söz vardý.
'Biz Adalet ve Kalkýnma Partisi'nden
memnun deðiliz. Cumhuriyet Halk
Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi de
bizim sorunlarýmýzý çözmekten
uzaktýrlar. Alternatif arýyoruz. Ancak
sizi de bu konuda yeterli görmediðimiz
için Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy
veriyoruz' diye vatandaþlarýmýz
serzeniþte bulunuyorlardý.
Ýki genel baþkan bu son seçimlere
hazýrlanýrken Milli Ýttifak'ý oluþturdular.
Ýnþallah bu milli ittifak memleketimizin
sorunlarýný çözme noktasýnda önemli
adýmlar atacaktýr. Allah'ýn izni ile iki
tertemiz partinin bir araya gelmesi ile
oluþan sevince ve heyecana son
günlerde þahit oluyoruz.
Teþkilatlarýmýz ve biz 7 Haziran
tarihine kadar bütün gücümüzle
çalýþýrsak, parlamentoda geçmiþte
olduðu gibi en güçlü parti olmamýz için
hiçbir engel yok. Biz Zonguldak'ta
bulunan 10 bin emekliden, 40 bin
çalýþandan, 70 bine yakýn kayýt dýþý
çalýþan arkadaþlarýmýzdan oy alacaðýz.
Bunlarý alýnca iktidar olacaðýz. Çünkü
iki tertemiz parti bir araya geldi ve
ittifak oluþturdu. Bunu iyi anlatacaðýz
ve meclise en güçlü þekilde gireceðiz.
Sayýn vekillerimizle beraberce
yürürsek baþaramayacaðýmýz hiçbir þey
yok" açýklamasýnda bulundu.
ÇOLAK: "2 PARTÝ DE
SÝYASÝ HAYATINDA
TERTEMÝZ BÝR PARTÝDÝR"
Türkiye'nin sorunlarýnýn belli
olduðunu belirten SP 2'nci Sýra
Milletvekili Adayý Ahmet Çolak,
"SP ve BBP'nin bir araya gelerek
oluþturmuþ olduðu Milli Ýttifak'ýn
Zonguldak'tan BBP'nin milletvekili
adayýyým. Ýnþallah bu saatten sonra
SP ve BBP ile 7 Haziran 2015
milletvekilliði seçimlerinde
beraber çalýþacaðýz.
Ülkemizdeki sorunlar belli. Maalesef
ülkemizde AK Parti, MHP ve CHP'nin
dýþýnda hiçbir parti yokmuþ gibi medya
algýsý oluþturulmaktadýr. Ýnþallah bu
ittifak bu algýyý kýrýp tekrar ülkemizde 7
Haziran seçimlerinde iktidar olma
yolunda mücadele edecektir.
Bizim temel amacýmýz bu
ülkedeki bölünmeye, yolsuzluða,
yozlaþmaya karþý olmak amacýyla
bir araya geldik. 2 partide siyasi
hayatýnda tertemiz bir partidir. Bu milli
ittifakýn baþarýlý olmasý için elimizden
geleni yapacaðýz. Allah yar ve
yardýmcýmýz olsun" dedi.
ÖZMEKÝK: "BAYANLARI
TEMSÝLEN BU YOLA ÇIKTIM"
SP 3'üncü Sýra Milletvekili Adayý
Derya Özmekik, "Ben haným kardeþiniz
olarak bayanlarý temsilen bu yola
çýktým. Çünkü toplumun temel taþý aile
olup ailenin temel direði kadýndýr.
Toplumda çekilen tüm sýkýntýlarý
kadýnlar göðüslemektedir.
Saadet Partimiz Milli Ýttifak olarak
bu seçimlerde çoðu partide bayan
aday olmamasýna raðmen en üst sýra
aday olarak þahsýma teveccüh
göstermiþtir.
Bu vesile ile þahsým nezdinde tüm
bayanlar adýna teþekkür ediyorum.
Ülkemiz son dönemde maddi ve manevi
sorunlar yaþamakta olup mevcut
iktidarýn bu sorunlara çözüm
bulunmadýðýný, gün geçtikçe sorunlarýn
büyüdüðünü görmekteyiz.
Bizler ittifak çatýsý altýnda
Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi
olarak ülkemiz sorunlara çözüm
bulmak için bir araya gelmiþ
bulunuyoruz. Bu birlikteliðin hayýrlý
olmasýný temenni ediyorum.
Aday kardeþlerime baþarýlar
diliyorum. 7 Haziran milletvekili
genel seçimlerinin ülkemiz milletine
ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini
Yüce Allah'tan dilerim"
þeklinde konuþtu.
Saadet Partisi 4'üncü Sýra
Milletvekili Adayý Abdullah
Günaydýn ve Saadet Partisi 5'inci Sýra
Milletvekili Adayý Mustafa Taþçý da,
partililere teþekkür ederek, kendilerine
destek olmalarýný istedi.
Öztürk: 'Ýslam'ý, O'nun önderliðinde temsil etmeye
her zamankinden daha çok muhtacýz'
Zonguldak Müftüsü Mürsel Öztürk,
makamýnda düzenlediði basýn
toplantýsýnda, "Kutlu Doðum Haftasý"ný
kutlayarak, yapýlacak etkinlikler
hakkýnda açýklamalarda bulundu.
"Peygamberimizin (s.a.s) çaðlarý
aþan rahmet yüklü mesajlarýný iyice
özümsemeye, gönüllere gergef
gergef iþlemeye, Ýslam'ý onun
önderliðinde temsil etmeye her
zamankinden daha çok muhtacýz"
diyen Müftü Öztürk, þunlarý söyledi:
"Allah Resülü'nün temellerini attýðý
kadim geleneðimiz, birlikte yaþamanýn
en güzel örnekleriyle doludur. Asýrlar
boyu, baþta Anadolu olmak üzere, Ýslam
coðrafyasýnda farklý din, dil, ýrk, kültür,
mezhep ve meþrep mensuplarý güven
içerisinde bir arada yaþamýþlardýr. Engin
hoþgörü, sevgi, saygý, diðerkâmlýk,
paylaþma, yardýmlaþma, güvenme ve
güven verme gibi insani meziyetlerin en
nadide örnekleri bu medeniyette
sergilenmiþtir. Bu medeniyet, 'Yaratýlaný
hoþ gör Yaratandan ötürü' anlayýþýndaki
Yunuslarý yetiþtirmiþtir. Bu medeniyet,
'Deðil mi ki sen bensin; ben de senim.
Kendi kendimizle bunca savaþmamýz da
ne?' diyen Mevlanalarý insanlýk
mirasýna hediye etmiþtir. Bu medeniyet,
temel hak ve hürriyetlere saygý
temelinde, dini, etnik bütün farklýlýklarý
bünyesinde barýndýrarak barýþ içerisinde
yaþamayý baþarmýþ bir medeniyettir.
Ancak, son zamanlarda dünyanýn
deðiþik bölgelerinde insanlarýn huzur ve
güven içinde bir arada yaþama ortamýný
tehdit eden tahammülsüzlük, baþkalarýný
yok sayma, ayrýmcýlýk, haksýzlýk gibi
uygulamalara; zulüm, iþkence, terör,
katliam gibi olaylara þahit olunmaktadýr.
Ayrýca Ýslamofobi'nin bir tür endüstriye
dönüþerek yaygýnlaþmasý, kutsala ve
kutsal deðerlere yönelik olumsuz
söylem ve eylemlerin artmasý, dünya
barýþýnýn geleceði adýna endiþelere
neden olmaktadýr. Bununla birlikte,
bugün Ýslam coðrafyasýnýn pek çok
yerinde çatýþmalar, mezhep kavgalarý
yaþanmakta, masum canlara acýmasýzca
kýyýlmakta, kardeþ kaný akýtýlmaktadýr.
Dünyaya öncülük yapmýþ bir
medeniyetin çocuklarýnýn bu yürek
yakan hali, Merhamet Peygamberinin
bize öðrettiði birlikte yaþama ahlakýnýn
neresinde olduðumuz konusunda
kendimizi sorgulamamýzý gerekli
kýlmaktadýr. Ülkemizde çeþitli
nedenlerle son yarým asýrlýk süreçte
köyden kente yoðun bir göç yaþandýðý
da bir gerçektir. Söz konusu göç
neticesinde özellikle büyük þehirlerde
farklý din, mezhep, meþrep, etnik köken
mensubu insanlardan müteþekkil yeni
bir yapý ortaya çýkmýþtýr. Böyle bir
yapýda zaman zaman insanlarýn birlikte
yaþama konusunda duyarsýzlaþtýðý
gözlemlenmektedir. Oysa toplumsal
huzurun yolu, baþkalarýnýn inancýna,
düþüncesine saygý gösterebilmek, hak
ve hukukuna riayet edebilmek ve bütün
bunlarý yaþatabilmekle mümkündür.
Bugün insanlýk topyekun, kendi kýsýr
döngülerine, yalnýz kendi deðerlerini
önemseme bencilliðine mahkum
olmanýn sonuçlarýný hep birlikte el ele
vererek onarmak zorundadýr.
Dolayýsýyla Peygamberimizin (s.a.s)
çaðlarý aþan rahmet yüklü mesajlarýný
iyice özümsemeye, gönüllere gergef
gergef iþlemeye, Ýslam'ý O'nun
önderliðinde temsil etmeye her
zamankinden daha çok muhtacýz.
Baþkanlýðýmýz, 1989 yýlýndan beri
'Kutlu Doðum Haftasý' etkinlikleriyle
özelde toplumumuz genelde insanlýk
için ele alýnmasý önem arz eden
konularý kamuoyunun gündemine
taþýmayý, böylece toplumsal bir
duyarlýlýk ve hassasiyete vesile olmayý
görev kabul etmektedir. Bu çerçevede,
artýk ülkemizde önemli bir dini, sosyal
ve kültürel gelenek haline gelmiþ olan
ve kamuoyu tarafýndan üst düzey ilgi
gösterilen Kutlu Doðum Haftasý'nýn
2015 yýlý temasý 'Hz. Peygamber ve
Birlikte Yaþama Ahlaký' olarak
belirlenmiþtir. Söz konusu tema, Hz.
Peygamber (s.a.s.)'in ortaya koyduðu
örneklik çerçevesinde hafta boyunca
gerçekleþtirilecek etkinliklerde ele
alýnacaktýr."
Kutlu Doðum Haftasý programý
þöyle:
16 NÝSAN 2015 PERÞEMBE
Ýl Müftülüðü'nce görevlendirilen
ekibin 12.00-13.00 saatleri arasý
hastane ve 14.00-15.00 saatleri arasý
þehit ve gazi ailelerini ziyareti, saat
19.30'da Merkez Selimiye Camisi'nde
Kutlu Doðum Mevlidi ve Kutlu
Doðum Aþý ikramý.
17 NÝSAN 2015 CUMA
Tüm camilerde "Hz. Peygamber ve
Birlikte Yaþama Ahlaký" konulu vaaz ve
hutbe irad edilmesi, saat 14.00'te
Beycuma Beldesi Belediye Düðün
Salonu'nda Ýl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün
konuþmacý olarak katýlacaðý konferans.
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
Saat 13.00'te Ýl Müftülüðünde Kan
Baðýþý Standý açýlmasý, saat 14.00'te Ýl
Müftülüðü Konferans Salonu'nda,
Düzce Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Mehmet Faruk
Bayraktar'ýn konuþmacý olarak
katýlacaðý konferans.
19 NÝSAN 2015 PAZAR
Saat 12.00'de Beycuma Beldesi
Keller Köyü'nde Ýl Müftülüðü Þube
Müdürü Mustafa Kömü'nün konuþmacý
olarak katýlacaðý konferans, saat
13.30'da Karaman Beldesi Amelebirliði
Ýlköðretim Okulu Kapalý Spor
Salonu'nda Bülent Ecevit Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý
Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan'ýn konuþmacý
olarak katýlacaðý konferans, saat
Mürsel
Öztürk
14.00'te Elvanpazarcýk Beldesi Belediye
Düðün Salonu'nda Ýl Müftüsü Mürsel
Öztürk'ün konuþmacý olarak katýlacaðý
konferans.
21 NÝSAN 2015 SALI
Saat 14.00'te Ýl Müftülüðü Konferans
Salonu'nda moderatörlüðünü Bülent
Ecevit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya'nýn
yapacaðý ve Bülent Ecevit Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Osman Kabakçýlý,
Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve Yrd.
Doç. Dr. Anar Gafarov'un katýlacaðý
panel. (Haber: Aydýn Arslanyýlmaz)
15 Nisan 2015 Çarþamba
www.pusulagazetesi.com.tr
Ereðli ilçesine baðlý Velidaðý Köyü'nde yaþayan Akyüz Ailesi, yoksulluk içerisinde yaþam savaþý veriyor.
Evlerinde yiyecek bir dilim ekmekleri dahi bulunmayan aile, kendilerine uzanacak yardým elini bekliyor.
Ereðli ilçesindeki ihtiyaç sahibi aile hayýrseverlerden yardým bekliyor
Bir dilim ekmeðe muhtaçlar
 Ereðli ilçesine baðlý Velidaðý Köyü'nde yaþayan Akyüz Ailesi, yoksulluk içerisinde yaþam savaþý veriyor.
Evlerinde yiyecek bir dilim ekmekleri dahi bulunmayan aile, kendilerine uzanacak yardým elini bekliyor.
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesine baðlý
Velidaðý Köyü'nde ikamet eden 42
yaþýndaki Tacettin Akyüz, 38 yaþýndaki
Havva Akyüz ve lise 2'nci sýnýfa giden
kýzlarý 16 yaþýndaki Necla, ortaokul
3'üncü sýnýfa giden 13 yaþýndaki
Yaþariye ve ilkokul 2'nci sýnýfa giden 8
yaþýndaki Ramazan Akyüz ile birlikte
zor bir yaþam sürüyor. Akyüz Ailesi,
taþýmalý eðitim ile okula giden
çocuklarýnýn öðle öðünlerinde
kendilerine verilen yemeklerden artan
ekmekleri evine getirerek yemek
ihtiyacýný karþýlamaya çalýþýyor.
Zihinsel engelli kýzý Yaþariye'ye üç ayda
bir verilen 879 TL, Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakfý'nýn 3 ayda bir
yaptýðý 150 TL, dini bayramlarda
kendilerine verilen fitreler ve
komþularýnýn yardýmlarý ile ayakta
durmaya çalýþan ailenin çoðu zaman
sofrasýnda bir dilim ekmek dahi
bulunmuyor. Baba Tacettin
Akyüz, geçirdiði iþ kazasý sonrasý
çalýþamaz hale gelirken, anne Havva
Akyüz de yoksulluk nedeniyle astým
ve bronþit hastasý olmasýna raðmen
tedavisini yaptýramýyor.
"GECELERÝ EKMEK
BULAMAYINCA ÇOCUKLARIMA
SU ÝÇÝRÝP YATIRIYORUM"
Çocuklarýnýn sabah kahvaltýsýnda
sadece çay içtiðini, öðle yemeðinde ise
kendilerine bahçeden topladýðý lahanayý
piþirerek önlerine koyduðunu belirten
anne Havva Akyüz, olmadýðý için
ekmek veremediðini söyledi. Küçük
oðlu Ramazan'ýn akþamlarý karný
acýktýðýnda, "Babam ne zaman eve
ekmek getirecek?" diye sorduðunu
söyleyen anne Havva Akyüz, "Ekmek
bulamadýðýmýzda geceleri su içirip
yatýrýyorum" dedi. Zor durumda
olduklarýný anlatan Havva Akyüz, en
büyük isteðinin ise, üç çocuðunu da
okutmak olduðunu ifade etti. Akyüz,
"Ben kendim astým ve akciðer
hastasýyým. Bir yerden gelirim
olmayýnca tedavimi olamýyorum. Eþim
belinin aðrýsýndan dolayý hiçbir yerde
çalýþamýyor. Evde sürekli bana ve
çocuklarýma bakýyor. Çocuklarým
yoksulluk içerisinde okulunu okuyorlar.
Çocuklarým okuldan gelirken ekmek
getiriyor, biz akþam onu yiyoruz. 8
yaþýndaki oðlum akþam eve geldiðinde
'yemek' diye aðlýyor. 'Karným aç baba'
diye baðýrýyor. O da 'Oðlum ben sana
bir gün ekmek bulacaðým' diyor. Biz zor
þartlarda yaþýyoruz. Lütfen bize bir el
uzatýnýz. Bize yardým edin. SYDV'den 3
ayda bir yardým alýyoruz. O da 150 TL.
3 ay gelene kadar çocuklarým evde aç
bekliyor. Babalarý bir dilim ekmek için
köy köy geziyor" dedi.
"OÐLUM 'ANNE AYAKLARIM
ÜÞÜYOR' DÝYE AÐLIYOR"
Çocuklarýnýn okumak istediðini,
ancak eðitim masraflarýný karþýlayacak
durumlarýnýn olmadýðýný anlatan anne
Akyüz, en büyük isteðinin onlarý
okutmak olduðunu dile getirdi. Anne
Akyüz, "Büyük kýzým 16 yaþýnda ve
lisede okuyor. Diðer kýzým Yaþariye
7'nci sýnýfta ve 8 yaþýndaki oðlum
Ramazan ilkokul 2'nci sýnýfta okuyor.
Çocuklarýma defter, kalem
bulamýyorum. Ayakkabýsý olmadýðý için
kimi zaman okula gidemiyor. Oðlum
sürekli 'Anne ayaklarým üþüyor' diyor.
Babasý, 'Oðlum bir gün paramýz olur,
ben sana ayakkabý alacaðým' diye
kendisini oyalýyor. Oðlum, 'Baba bizim
ne zaman düzenimiz olacak, ne zaman
sýcak bir çorba içeceðiz?' diye sürekli
akþamlarý aðlýyor. Babasý vicdanen
akþamlarý evde duracak hali yok. Bize
komþularýmýz, akrabalarýmýz,
amcalarýmýz bayramlarda fitre parasý
yolluyorlar. Çocuklarým aç kaldýkça,
o paralarla yiyecek almaya
çalýþýyorum. Köye gelen market
arabalarý halimizi görüyor. Birer parça
onlar yiyecek veriyorlar" diye konuþtu.
raporu kabul edildi
Alaplý Belediye Meclisi'nin Nisan ayý olaðan
toplantýsý, önceki gün yapýlan ikinci oturumla
tamamlandý. Belediye Baþkaný Nuri Tekin'in
baþkanlýðýnda yapýlan toplantýnýn ikinci oturumunda,
ilk oturumda Ýmar ve Bütçe Komisyonlarýna havale
edilen imar tadilatý ve Pazaryeri Kuruluþ Komisyonu
Raporu, komisyonlardan gelen rapor doðrultusunda
oy çokluðuyla kabul edildi.
Alaplý Belediye Meclisi'nin Mayýs ayý olaðan
toplantýsý 5 Mayýs'ta yapýlacak ve toplantý saat
14.00'de baþlayacak. (Haber Merkezi)
Devrekli kadýnlar,
'Mantý Gecesi'nde coþtu
Konuþurken aðlayan 8
yaþýndaki Ramazan'ýn
en büyük isteði ise,
yeni bir ayakkabý ve
ceketinin olmasý.
EN BÜYÜK ÝSTEÐÝ BÝR ÇÝFT
YENÝ AYAKKABI VE CEKET
Konuþurken aðlayan 8 yaþýndaki
Ramazan'ýn en büyük isteði ise, yeni bir
ayakkabý ve ceket. Babasýnýn kendisine
sadece bir kez ayakkabý alabildiðini
belirten Ramazan Akyüz, "Ben kalem,
defter, kaðýt istiyorum. Okumak çok
güzel… Hiç ceketim yok, ayakkabým
yok. Babam bir defasýnda para
getirmiþti, biz de çarþýya gittiðimizde
o zaman ayakkabý alabilmiþtik" dedi.
Derslerinde çok baþarýlý olan, her
dönem teþekkür ve takdir belgesi ile eve
gelen, ancak yoksulluk nedeniyle zor
günler yaþayan lise 2'nci sýnýf öðrencisi
Necla Akyüz, öðretmen olup ailesini
kurtarmak istiyor. Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine
Erdoðan'a seslenen ve kendilerine
yardým etmesini isteyen Necla Akyüz,
"Muhasebe bölümünde okuyorum. En
büyük hayalim üniversitede okumak ve
bir meslek sahibi olmak. Bunun için de
çabalýyorum. Derslerim çok iyi, baþarýlý.
Devamýnýn gelmesini ve üniversitede
okumak istiyorum. Öðretmen
olmak istiyorum. Maddi durumumuz
kötü, ama ben yine de okumak
istiyorum. Cumhurbaþkanýmýzdan,
Baþbakanýmýzdan ve diðer devlet
büyüklerimizden yardým etmelerini
ve okumam için gerekli olan
yardýmlarýný yapmasýný istiyorum.
Cumhurbaþkanýmýzýn eþi Emine
Hanýmdan bana okumam için
gerekli olan yardýmý sunmasýný
istiyorum" diye konuþtu. (ÝHA)
Alaplý'da 'Fasýl Gecesi' düzenlendi
Zonguldak'ýn Alaplý ilçesinde "Fasýl Gecesi"
düzenlendi. Fasýl gecesine Alaplý Emniyet Müdürü
Erkan Tektaþ, AK Parti Zonguldak 2'nci Sýra
Milletvekili Adayý Faruk Çaturoðlu, Alaplý Belediye
Meclis üyeleri, Ýl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti
ilçe baþkanlarý, daire müdürleri ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri ve çok sayýda davetli grubu
katýldý. Ereðli Lisesi Müzik Öðretmeni Miraciye Aktaþ,
Alaplý Kent Konseyi Sanat Komisyonu Baþkaný ve ayný
zamanda Erdemir Musiki Derneði Solisti Aydýn Yiðit,
Grup Alaturka eþliðinde seslendirdiði sanat
musikileriyle Fasýl Gecesi'ne katýlan yüzlerce
musikisevere keyifli anlar yaþattý. Gece ile ilgili
deðerlendirmelerde bulunan Alaplý Kent Konseyi Sanat
Komisyonu Baþkaný ve Erdemir Musiki Derneði Solisti
Aydýn Yiðit, "Ýkinci rüyamýz gerçekleþti. Alaplý'da daha
önce 21 Mart gecesi kalabalýk bir Türk Sanat Müziði
konseri vermiþtik. Alaplý'da ilk kez bir fasýl gecesi
düzenledik. Gecemize, Ereðli ve Alaplý'dan birçok
davetli katýldý. Çok keyifli bir gece yaþadýk. Bizlere
destek olan herkese teþekkür ediyorum. Ýnþallah yeni
projelerimizle Alaplý halkýnýn karþýsýna çýkacaðýz. Fasýl
gecemize katýlan herkese çok teþekkür ediyorum" dedi.
Gece sonunda Ereðli Lisesi Müzik Öðretmeni
Miraciye Aktaþ, Alaplý Kent Konseyi Sanat Komisyonu
Baþkaný ve Erdemir Musiki Derneði Solisti Aydýn
Yiðit ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Türk Sanat
Müziði Þefi ve Erdemir Musiki Derneði Þefi Birol
Akbaba'ya çiçek takdim edildi. (ÝHA)
Pazaryeri Kuruluþ Komisyonu
Zonguldak'ýn Devrek ilçesinde eðitim-öðretim
veren Devrek Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi
(METEM) Okul Aile Birliði tarafýndan "Mantý
Gecesi" düzenlendi. Devrek Masalevi Restoran'da
düzenlenen kadýnlara yönelik özel gecede, sanatçý
Yaðmur, birbirinden güzel okuduðu parçalarla
davetlilere unutulmaz saatler yaþattý. Program
içerisinde düzenlenen çekiliþlerde 3 davetliye
altýn çýkarken, diðer davetlilere de gecenin anýsýna
çeþitli hediyeler verildi. Gecede elde edilen gelir
ile okulun çeþitli ihtiyaçlarý ile yine ihtiyaç sahibi
öðrencilere yardým amaçlý kullanýlacak. (ÝHA)
Ticari süt iþletmelerince
Þubat ayýnda 698 bin 361
ton inek sütü toplandý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Zonguldak
Bölge Müdürlüðü, "Süt ve Süt Ürünleri
Üretimi/Þubat 2015" sonuçlarýný açýkladý. TÜÝK
Zonguldak Bölge Müdürü Þeref Demirtaþ, ticari süt
iþletmelerince Þubat ayýnda 698 bin 361 ton inek
sütü toplandýðýný, toplanan inek sütü miktarý Þubat
ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 2,4
arttýðýný belirterek, "Þubat ayýnda ticari süt
iþletmeleri tarafýndan içme sütü üretimi 126 bin 522
ton olarak gerçekleþti ve bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre yüzde 7,7 artýþ gösterdi. Ýnek peyniri üretimi 50
bin 914 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde
4,6 arttý. Koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden
elde edilen peynir çeþitleri ise 922 ton ile bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 19,7 azaldý.
Yoðurt üretimi 81 bin 792 ton ile bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre yüzde 1 artýþ gösterdi. Ayran üretimi
ise 42 bin 810 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre yüzde 1,4 azaldý. Þubat ayýnda ticari süt
iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað oraný
ortalama yüzde 3,5, protein oraný ise ortalama
yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim
etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý
Þubat ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttý.
Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü
miktarý Þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre yüzde 2,4 arttý" dedi. (Haber Merkezi)
15 Nisan 2015 Çarþamba
Ereðli ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme
Birliði'nin 2015 yýlý Nisan Meclis toplantýsý yapýldý.
www.pusulagazetesi.com.tr
Alaplý'da 11 kiþi kutsal
topraklara uðurlandý
Zonguldak'ýn Alaplý ilçesinde 11 kiþilik Umre
kafilesi, gözyaþlarý ve dualarla kutsal topraklara
uðurlandý. Alaplý ilçesinde özel bir tur tarafýndan
kutsal topraklara gidecek olan 11 kiþilik umre
kafilesi için Merkez Camisi önünde bir tören
düzenlendi. Alaplý Müftüsü Mehmet Bektaþ
tarafýndan okunan duanýn ardýndan Umre yolcularý
yakýnlarýyla vedalaþýrken gözyaþlarýný tutamadý.
Kutsal topraklara gidebilmenin mutluluðunu
yaþayan vatandaþlardan bol bol dua isteyen
yakýnlarý, "Allah herkese kutsal topraklarý görmeyi
nasip etsin" temennisinde bulundu. (ÝHA)
Ýhalelerdeki kýrýmlardan elde edilen
gelirle köylere asfalt yapýlacak
 Ereðli Köylere Hizmet Götürme Birliði'nin toplantýsýnda konuþan Kaymakam Ýbrahim Çay, 2015 yýlý için ödenek sýkýntýlarýnýn
bulunmadýðýný dile getirerek, ihalelerdeki kýrýmlardan 560 bin TL gelir elde ettiklerini söyledi. Ereðli Kaymakamý Ýbrahim Çay
"Bu parayý asfalt için ayýrdýk. Bu para tamamen bizim burada yaptýðýmýz ihalelerdeki kýrýmdan saðlanan gelirdir" diye konuþtu.
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde,
Köylere Hizmet Götürme Birliði'nin
2015 yýlý Nisan Meclis toplantýsý
yapýldý. Toplantýda, Birliðin yeni
yönetiminin seçimleri yapýlýrken, genel
kurula yapýlan çalýþmalarla ilgili olarak
bilgi verildi. Toplantýya, Ereðli
Kaymakamý Ýbrahim Çay baþkanlýk
yaptý. Ýl Genel Meclisi üyeleri ve
muhtarlara yapýlan çalýþmalar hakkýnda
bilgiler veren Kaymakam Ýbrahim Çay,
muhtarlara hizmet daðýlýmýnda ayýrým
yapmamalarýný tavsiye etti.
2015 yýlý için ödenek sýkýntýlarýnýn
bulunmadýðýný dile getiren Çay,
ihalelerdeki kýrýmlardan 560 bin TL
gelir elde ettiklerini söyledi. Kaymakam
Çay konuþmasýnda "Bilindiði üzere
bizim 500-600 bin TL bütçemizde para
var. Bu parayý asfalt için ayýrdýk. Bu
para tamamen bizim burada yaptýðýmýz
ihalelerdeki kýrýmdan saðlanan gelirdir.
Bu bizim kendi öz gelirimizdir. Bu
bizim yönetimimizdeki, il genel meclisi
ve muhtarlarýmýzýn saðlamýþ olduðu
destekle biriktire birlikte 560 bin TL
gelir elde edilmiþ. Bunu da 42 kilometre
2'nci kat asfalt için kullanacaðýz. Bu
konuda bize destek saðlayan Sayýn
Valimize teþekkür ediyorum. Çünkü
ihaleleri bize vermese bu kýrýmlarýn
hiçbir tanesi olmayacaktý. Parasal hiçbir
sýkýntýmýz yoktur. Muhtarlarýmýzýn
getirmiþ olduðu tüm projeleri
deðerlendiriyoruz. Benim muhtarlardan
tek talebim hizmetler kamunun ve tüm
vatandaþlarýn kullandýðý alanlar olsun.
Çünkü burada her mahalle bir köy
statüsündedir. Öncelikle oturmadýðýn
mahallerine hizmet götüreceksin. Siz
onlarý yaptýðýnýz müddetçe biz her
zaman sizin yanýnýzdayýz" dedi.
Birlik üyelerine faaliyet raporu
hakkýnda bilgiler verilmesinin
ardýndan seçimlere geçildi. 98 üyenin
oy kullandýðý seçimlerde oylarýn
tamamý geçerli sayýldý.
Yapýlan oylama sonucunda Ýl Genel
Meclisi Üyesi Ali Tarakçý 60 ve Kazým
Beceren 54, Dedeler Köyü Muhtarý
Durdu Acar 47 ve Hasankahyalar Köyü
Muhtarý Fahri Demircan 43 oy alarak
birliðin yeni yönetimine seçildiler.
Birlik yönetimine aday olanak Partili
Ýl Genel Meclisi Üyesi Rýfký Gültekin
47 ve CHP'li Ýl Genel Meclisi Üyesi
Sadettin Arslan 14, Ortaköy Muhtarý
Erol Özsoy 41 ve Halaþlý Köyü Muhtarý
Özcan Özçiçek 41 oy aldý.
Seçimlerde aday olmamalarýna
raðmen AK Parti Ýl Genel Meclisi
Üyesi Ayhan Taþdelen ile Bayat
Köyü Muhtarý Ahmet Eyrilmez'e da
1'er oy çýktý. (ÝHA)
Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan 11-13 Nisan
tarihleri arasýnda Karabük'te düzenlenen Okullar arasý
Yýldýzlar Tekvando Grup müsabakalarýna katýlan
Zonguldaklý sporcular madalya ile döndü. Zonguldaklý
Antrenör Kadir Bölükçü nezaretinde gruplarda yer alan
sporcular, 2 üçüncülük, birde ikincilik çýkardý.
Çaycuma Mimar Sinan Ortaokulu'ndan 65 kg'da
Nurullah Aksoy, Fikri Anýl Ortaokulu'ndan +65'de
Furkan Çiçek üçüncü, +59'da Ereðli Pestilci
Ortaokulu'ndan Edanur Demirtaþ ikinci olarak kürsüye
çýktý. Dereceye giren sporcular, 2-5 Mayýs tarihleri
arasýnda Konya'da yapýlacak Türkiye Tekvando
Þampiyonasý finallerine katýlmaya hak kazandý.
K
arabük'te
düzenlenen
Okullar arasý
Yýldýzlar Tekvando
Grup
müsabakalarýna
katýlan Zonguldaklý
sporcular üç
madalya çýkardý.
KONYA
VÝZESÝ
ALDILAR
Sezonun bitmesinin ardýndan Ereðli
Belediyespor'da oyuncular veda etti.
EREÐLÝ V EDALAÞTI
11 T AKIM 3 . L ÝG'E
YÜKSELDÝ
2014-2015 Sezonu Bölgesel Amatör Lig'de 11
ayrý grupta oynanan karþýlaþmalar sonunda Bölgesel
Amatör Lig'den Spor Toto 3. Lig'e çýkan 11 takým
belli oldu. 28-29 Mart 2015 tarihlerinde oynanan 1.
Grup ile 11-12 Nisan 2015 tarihlerinde oynanan 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Grup maçlarý ile
tamamlanan Bölgesel Amatör Lig'de grup birincisi
olan; Cizrespor, Yomraspor, Dersimspor, Kozan
Belediyespor, Kastamonuspor 1966, Zara
Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor,
Manisa Büyükþehir Belediyespor, Sultanbeyli
Belediyespor, Düzcespor ve Tekirdaðspor Spor Toto
3. Lig'e çýkan takýmlar oldu.
Profesyonel takýmý olmayan illerde de futbol
heyecanýný yaþatarak çok önemli bir boþluðu
dolduran Bölgesel Amatör Lig 2014-2015 sezonunda
78 ilden 149 takýmýnýn katýlýmý ile oynandý. 1838
maçýn oynandýðý grup maçlarýnda toplam 4637 gol
atýlýrken, en gollü karþýlaþmalar; 12 BingölsporHasköy Yýldýzspor (13-0), Kastamonuspor 1966Ulukavakspor (9-0) ve Serhat Ardahan SporÇayelispor (9-0) karþýlaþmalarý oldu.
7. Grup birincisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor
namaðlup olarak Spor Toto 3.Lig'e çýkma baþarýsý
gösterirken, 8. Grup birincisi Manisa Büyükþehir
Belediyespor'da toplamda en çok gol atan takým
oldu.
K AY I P
Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaþtýrma
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
Müdürlüðü'nden aldýðým SRC-2 Belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür.
Murat BAKAR
15 Nisan 2015 Çarþamba
www.pusulagazetesi.com.tr
Sezonu Kozlu
Belediyespor'un
üzerinde tamamlayarak
Bölgesel Amatör Lig'de
yoluna devam etme hakký
kazanan Ereðli
Belediyespor'da Yönetim
kurulu, teknik kadro ve
oyuncular tesislerde son kez
bir araya gelip vedalaþtý.
EREÐLÝ BELEDÝYESPOR VEDALAÞTI
Bölgesel Amatör Lig'de 2014-2015 sezonunu 31 puanla
tamamlayarak gelecek sezonda da BAL Ligi'nde mücadele
etme hakký kazanan Kdz. Ereðli Belediyespor'da tatil baþladý.
Yönetim kurulu, teknik kadro ve oyuncular tesislerde son kez
bir araya gelip vedalaþtý.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta sezonu 8.sýrada
tamamlayan ve sezon boyunca geriden takip ettiði bir diðer
Zonguldak temsilcisi Kozlu Belediyespor'u sýralamada geride
býrakarak rakibini baraj maçýna iten Ereðli Belediyespor'da
yönetim, teknik kadro ve oyuncular son kez bir araya gelip
vedalaþtý.
"BÝZÝM ÝÇÝN ÝYÝ BÝR TECRÜBE OLDU"
Eflatun-Beyazlýlarda Kulüp 2. Baþkaný Ayhan Atay, " Zor
bir lig geride kaldý. Beraber üzüldük, beraber
sevindik. Sonuçta son gülen biz olduk. Bu sezon
bizim için iyi bir tecrübe oldu. "dedi.
Ereðli Belediyespor 2. Baþkaný Ayhan Atay,
tesislerdeki vedalaþma törenindeki konuþmasýna
oyunculara Belediye Baþkaný Hüseyin Uysal'ýn
selam ve sevgilerini ileterek baþladý. Sezon
boyunca beraber sevinip, beraber üzüldüklerini
söyleyen Atay, "Geçmiþe dönmenin manasý yok.
Bu sezon yaþadýðýmýz her þey bizim için bir
tecrübe oldu. Bir çok açýdan þanssýzlýklar yaþasak
da, sezonu en azýndan baraj maçý stresi
yaþamayacak þekilde bitirdik. Ben bu anlamda
yönetimde bulunan arkadaþlarýmýzý, teknik
kadroyu ve sahada mücadelesini sonuna kadar
veren oyuncularýmýzý kutluyorum. "dedi.
HENTBOLDA B ÝR H ARÝKAYIZ
 Düzce'de düzenlenen Yýldýz Kýzlar-Erkekler Hentbol Grup Müsabakalarýnda
Zonguldak'tan katýlan Yýldýz Kýzlarda Karþýyaka 100. Yýl Orta Okulu ve
Erkeklerde Zonguldak Kozlu Orta Okulu yarý finallere adýný yazdýrdý.
HENTBOL GRUP MÜSABAKALARI
ZONGULDAK OKULLARI DAMGA VURDU
Düzce'nin ev sahipliðinde düzenlenen Yýldýz Kýzlar-Erkekler Hentbol Grup
Müsabakalarýna katýlan Zonguldak ekipleri adýný yarý finallere yazdýrdý. Düzce'nin ev
sahipliðini yaptýðý Yýldýz Kýzlar-Erkekler Hentbol Grup Müsabakalarý sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Yýldýz
Kýzlar-Erkekler Grup Müsabakalarý Kalýcý Konutlar Düzce Spor Salonu ve Düzce
Üniversitesi Spor Salonunda baþlayan müsabakalar sona erdi.
Yýldýz Kýzlarda Zonguldak Karþýyaka 100. Yýl Orta Okulu, Sakarya Ekinli Orta
Okulu ve Bursa Fethiye Dörtçelik Orta Okulu, Erkeklerde ise Zonguldak Kozlu Orta
Okulu, Bolu Kültür Orta Okulu, Bursa Özel Meltem Orta Okulu gruplarýný birinci
bitirerek yarý finallere katýlma hakký kazandýlar.
6 Aðustos
2012
Pazartesi
15
Nisan 2015
Çarþamba
Haber-Fotoðraf: Suat ÖZGER
R
PUSULA
www.pusulagazetesi.com.tr
Sayfa 12
12
Sayfa
SAVUNMANIN
PARLAYAN YILDIZI
Zonguldak
Kömürspor'un
savunma hattýndaki
baþarýlý stoperi Rýdvan
Okuþ, baþarýlý futboluyla
Kýrmýzý-Lacivertli takýma
büyük katký saðlýyor.
Kupa ve Lig maçlarýnda
30 maçta yer alarak
istikrarýyla dikkat çeken
24 yaþýndaki oyuncu,
3 kez fileleri
havalandýrmayý baþardý.
BÝYONÝK ADAM GÝBÝ!
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Zonguldak
Kömürspor'un savunma oyuncusu Rýdvan
Okuþ, her geçen hafta yükselen performansýyla dikkat
çekiyor. Sezon baþýnda Anadolu Üsküdar 1908
Spor'dan transfer edilen 24 yaþýndaki stoper,
Kömürspor'da en baþarýlý dönemini geçiriyor.
Teknik Direktör Cahit Terzi'nin savunma hattýnda
vazgeçmediði oyuncular arasýnda bulunan Rýdvan,
Kupa ve Lig maçlarýnda 30 maçta yer alarak takýmýn
en istikrarlýsý durumunda. Hava toplarýndaki hakimiyeti
ve mücadeleci futboluyla öne çýkan oyuncu, geçtiðimiz
Pazar günü oynanan Niðde maçýnda yerinde
müdahaleleriyle taraftardan bol bol alkýþ aldý.
ZONGULDAK'A 2. LÝGÝ TATTIRACAÐIZ
Niðde maçýný kazanarak Play-Off hattýnda rahat
nefes aldýklarýna deðinen Rýdvan, "Öncelikle bizi
desteklemeye gelen taraftarlarýmýza teþekkür
ediyorum. Niðde maçýnýn Play-Off getireceðini
biliyorduk, garantileyip son maçlara rahat girmek
istiyorduk. Allahýn izniyle bu maçý kazandýk, bundan
sonra hazýrlýklarýmýz Play-Off için olacak. Takým
olarak Niðde maçýnda gücümüzü sahaya yansýtarak
kazanmasýný bildik, herkesin ayaðýna saðlýk. Ýnþallah
Zonguldakspor taraftarýna 2. Ligi tattýrýrýz.”
Rýdvan Okuþ,
Zonguldak
Kömürspor'da
kariyerinin en
baþarýlý dönemini
geçiriyor.
KELEÞSAN KELEÞLER OTOMOTÝV SAC. ÝNÞ. HARF. TAAH. TURZ. SAN. TÝC. A.Þ.
GÜNEY MAH. BARIÞ CAD. KOZLU SAHÝL YOLU NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK
Rýdvan Okuþ
TEL: 266 00 08
FAX: 266 63 33
Download

Madenci, liderini arıyor