Güncel ve Sondakika
Haberleri
www.yesilpinargazetesi.com
Sitemizden Takip
Edebilirsiniz.
YEÞÝLPINAR GAZETESÝ
TARIM - GIDA - UN - ÜRETÝM PAZ. SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ.
Fevzipaþa Mh. Nurpet Küme Evleri
Özel Ýþyeri No : 5-6-9 Karapýnar/KONYA
Tel. : +(90) 332. 755 77 70 (2 Hat) Faks : +(90) 332. 755 75 50
Y
IT
SIZ
Þ A RT
SI
Z
MÝ
.
H
R
AK
L L E T Ý N DÝ
iM iYE T K
A
Karapýnar ’ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi
GAZETEMÝZÝ
Sayý : 422
1.00 TL. (KDV. Dahil)
11 Mart 2015 Çarþamba
BULABÝLECEÐÝNÝZ
BAYÝLER
Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar...
Karapýnar ’ýn
Haftalýk Süreli
Yerel Baðýmsýz
Siyasi Gazetesi
AVM
Hankapý Mh.
Belediye Altý
No: 45
KARAPINAR
GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE
Hastane Karþýsý - KARAPINAR
Konya Ekonomisi Ýçerisinde, Karapýnar'ýn
Yeri Önemi ve Geleceði Konulu Toplantý
Ýþte! Ýnsana Verilen
Deðer Ne Kadar
Güzel
Atatürk Stadyumunda hizmetli olarak çalýþan
Konya'da ki Karapýnarlýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinden "Konya
Ekonomisi içerisinde, Karapýnar'ýn Yeri Önemi ve Geleceði" konulu toplantýsý,
Konya'da Japon parkýnda yapýldý. Devame 2’de
Zafer Þencanlý'nýn eþi Ümit Þencanlý'nýn
Karapýnar Devlet Hastanesinde Kadýn Doðum
Uzmaný Op.Dr. Erdal Bilen tarafýndan
gerçekleþtirilen bir operasyonla bir kýz
bebekleri dünyaya geldi. Fakat hastalanan
bebek, Konya'dan gelen Ambulans
Helikopterle Faruk Sükan Kadýn Doðum ve
Çocuk Hastanesine götürüldü.
Bebeðin babasý Zafer Þencanlý, Karapýnar
Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr.Eser Þenkul,
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op.
Dr. Erdal Bilen'e, bütün saðlýk çalýþanlarýna,
ayrýca ambulans helikopter'in Karapýnar'a
gelerek çocuðumuzu Konya'ya acilen
yetiþtirmelerinden dolayý emeði geçen tüm
yetkililere ve saðlýk alanýnda çok ileri bir
seviyeye gelmemizde payý olan devlet
büyüklerimize de þükranlarýmý
sunuyorum."dedi
KOMEK Çok Yakýnda Karapýnar’da
Ýlçemizde açýlacak olan Konya
Meslek Edindirme Kurslarý
(KOMEK) için, Konya
Büyükþehir Belediyesi BasýnYayýn ve Halkla Ýliþkiler
Dairesi Baþkaný Ahmet
Köseoðlu, Mümine Hatun
Hanýmlar Lokali Yöneticisi
Gülaydýn Bayraktar, Bakým
Onarým Þube Müdürü
Sultaniye Anaokulu 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü
Nedeniyle Öðrenci Velilerine
Eðlence Düzenledi.
Karapýnar
Belediyesi
Düðün
Salonunda
gerçekleþen
etkinliðe okul
öðretmenleri ve
çok sayýda
öðrenci velisi
katýldý. Öðrenci
velilerinin keyifli
anlar yaþadýðý
programda
birçok veli de
yarýþmalardan çeþitli hediyeler kazanmanýn
sevincine vardýlar.
Sultaniye Anaokulu Müdürü Berrin BAÞBUÐU,
bu tür etkinliklerin öðrenci velileriyle olan baðlarýný
kuvvetlendirdiðini söyledi. Berrin
BAÞBUÐUayrýca, etkinlik için Belediye Düðün
Salonunu kendilerine tahsis eden Belediye Baþkaný
Mehmet YAKA'ya da teþekkür ettiklerini sözlerine
ekledi.
Mustafa Yaylacý ve
beraberindeki heyet Belediye
Baþkaný Mehmet Yaka'yý
makamýnda ziyaret ettiler.
Devame 2’de
Kan Baðýþýna Yoðun Ýlgi
Türk Kýzýlayý Konya Þubesi tarafýndan
Karapýnar'da gerçekleþtirilen kan baðýþý
kampanyasýnda vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi.
Cumhuriyet Meydaný'nda düzenlenen
kampanyaya, öðretmenler, daire amirleri, din
görevlileri, öðrenciler ve sivil toplum
kuruluþlarýnýn temsilcileri de destek verdi.
2 gün süren kampanyaya kurum ve kuruluþ
temsilcileri de büyük destek verdi.
Düzenlenen kampanya kapsamýnda 2 günde
toplam 146 ünite kan baðýþýnda bulunuldu.
Kýzýlay yetkilileri, Karapýnar’lýlarýn kan baðýþýna
duyarlý olduklarýný belirttiler.
"Madde Baðýmlýlýðý" Semineri
Karapýnar Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü, Toplum Destekli
Polislik Büro Amirliði
tarafýndan Kaymakam
Ramazan Yýldýrým'ýn olurlarý
ile baþlatýlan " Sizlerin
Yanýndayýz Projesi"
kapsamýnda Madde
Baðýmlýlýðý ile ilgili seminer
05.03.2015 Perþembe günü
saat 10.00'da Kültür Merkezi
sosyal faaliyetler toplantý
salonunda
gerçekleþtirildi.Seminer'e,
Garnizon Komutaný Albay
Oðuz Osman Cantürk,
Belediye Baþkaný Mehmet
Yaka, Ýlçe Emniyet Müdürü
Harun Yaldýz, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Sami Saðdýç,
Daire Amirleri, Polis Merkezi
Amiri Fatih Iþýk, Asayiþ Büro
Amiri Hasan Erdoðan, Trafik
Tescil Büro Amiri Adem
Yelek, Sivil Toplum Kuruluþ
ve Oda Baþkanlarý,
Muhtarlar Derneði Baþkaný
Fahri Saðlýk, Lise Müdürleri,
METEM Anadolu Lisesi,
Þ.O.A. Kýz Meslek Anadolu
lisesi, Duran Sezer Ticaret
Meslek Anadolu Lisesi
Öðrenciler ile Konuþmacý
Doðanhisar Karaaða Yatýlý
Bölge Ortaokulu Rehber
Öðretmeni Mehmet Kemal
Acar katýldý.
Devame 4’de
2
GÜNCEL
11 Mart 2015
Çarþamba
Konya Ekonomisi Ýçerisinde, Karapýnar'ýn Yeri Önemi ve Geleceði Konulu Toplantý
Toplantýya, Konya Valisi Muammer Erol,
Konya AK Parti Milletvekili Mustafa
Kabakçý, Karapýnar Kaymakamý
Ramazan Yýldýrým, Karapýnar Belediye
Baþkaný Mehmet Yaka, Belediye Baþkan
Yrd. Emre Özsoy, AK Parti Ýlçe Baþkaný
Nadi Tartan, Kamu Hastaneleri Genel
Sekreteri Op.Dr. Gökhan Darýlmaz,
Kamu Hastaneleri Daire Baþkaný Dr.
Ahmet Ergin, Konya CHP Ýl Baþkaný
Bekir Yetiþtirici, Karapýnar CHP Belediye
Meclis Üyesi Ayhan Karaaslan, Konya
Önder Çiftçiler Derneði Baþkaný M.Erol
Sözen, Ticaret Borsasý Baþkaný Nazým
Sezer, Esnaf Kefalet Koop. Baþkaný
Ahmet Kocatürk, Esnaf ve Sanatkârlar
Odasý Baþkaný Mustafa Zengin, Ziraat
Odasý Baþkaný Durmuþ Üner, Tic. Sanayi
Odasý Baþkan V. Doðan Yarýmoðlu,
Meram Ýlçe Milli Eðitim Md. Yrd. Nadi
Soylu, B.Þehir Belediye Fen Ýþ.Md.
Mustafa Yaylacý, Konya'da ki Karapýnarlý
iþadamlarý, Karapýnar'dan AK Parti
Milletvekili Aday Adayý Feramuz Ertan,
Konya'da ki Karapýnarlýlar Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Dernek Baþkaný Fikret
Danýþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý.
Dernek Baþkaný Fikret Danýþ
konuþmasýnda "Karapýnar, tarým ve
hayvancýlýk baþta olmak üzere yeraltý ve
yerüstü zenginliði ile Türkiye'nin
gündemine oturmuþtur. Konya, Karaman,
Karapýnar, Ereðli, Niðde, Aksaray'ý
güzergah seçerek tren yolu güzergahý
olmasý ve hava alaný olarak Karapýnar'ýn
düþünülmesi, ayrýca siyasette de
Karapýnar'ýn yer almasýný
düþünüyoruz."dedi
Belediye Baþkaný Mehmet Yaka,
"Türkiye'nin en az yaðýþ alan yerler
arasýnda olmasýna raðmen tarým ve
hayvancýlýkta teknolojinin son sistemini
kullanarak mucizeler yaratan ilçe
halkýmýzýn refah seviyesi devamlý
GAZETESi
YIL : 9 11 Mart 2015
SAYI : 422
SAHiBi
Himmet TÜRKMEN
Gsm : 0532 315 67 46
e-mail : [email protected]
SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Hakan TÜRKMEN
SAYFA EDÝTÖRÜ
Nuh Harun Türkmen
MUHABÝR
Hikmet TÜRKMEN
FAHRÝ MUHABÝR
Musa CEYHAN
Gsm. : 0.532. 502 07 93
YAYIN TÜRÜ
Haftalýk Siyasi Gazete
DÝZGÝ - MÝZANPAJ - BASIM
Nuh Harun TÜRKMEN
YÖNETÝM VE BASIM YERÝ
PINAR MATBAASI - YEÞÝLPINAR GAZETESÝ
Kale Mh. Ýnönü Cd. Iþýk Sk.No. 8 - KARAPINAR
Tel. : 0.332. 755 36 53 Fax : 755 79 78
Gsm. : 0.532. 315 67 46 - 0.538.898 46 64
www.yesilpinargazetesi.com
e-mail : [email protected]
RESMÝ ÝLAN TARÝFESÝ
St.Sn. : 9.63 TL + KDV
Resmi Ýlanlar
Ýcra Mahkeme Ýlanlarý St.Sn. : 9,63 TL + KDV
ZAYÝÝ ÝLAN TARÝFESÝ
Nüfus Cüzdaný,Öðrenci Kimlik Kartý, Ehliyet, Paso,
: 10.oo TL + KDV
Kurum Kimlik Kartý
: 15.oo TL + KDV
K ,K2 Sürücü Belgesi
: 20.oo TL + KDV
Ruhsat ( Araç ve Ýþyeri )
: 25.oo TL + KDV
Diploma
: 25.oo TL + KDV
Fatura Ýrsaliye Vs.
BU GAZETE BASIM ÝLKELERÝNE UYAR
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar hukuki
sorumluluðu yazarýn kendisine aittir.
yükselmektedir.
Ayrýca Karapýnar
Enerji Ýhtisas
Endüstri bölgesi
ilan edilmesiyle,
60 milyon metre
karelik güneþ
panelleri kurulacak
alanýn 30 milyon
metre karelilik
kýsmýnýn hâlihazýr
haritasý yapýlmýþ
ve Karapýnar'da
çok yakýn bir
gelecekte müthiþ bir geliþme olacaðýna
inanýyorum."dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa
Kabakçý, "Karapýnar'a güneþ panelleri
kurulacak, ayrýca termik santral
kurulduðu zaman 13000 kiþiye iþ kapýsý
olacaktýr. Bunun yaný sýra bize emanet
olarak býrakýlan doðayý, çevreyi de
koruyarak yatýrým yapýlacaktýr."dedi
Karapýnar Ticaret Borsasý Baþkaný Nazým
Sezer, Karapýnar'ýn tarým ve hayvancýlýk
alanýnda geliþtiðini, geliþtikçe de ticarete
alýþtýðýný, dýþarýya ürün gönderdiðini,
buðday haricinde mýsýr'da, pancar'da,
Ayçiçeði, yonca ve diðer yem bitki
üretimlerinde baþarý elde etti"dedi
KOMEK Çok Yakýnda Karapýnar’da
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Emre Özsoy,
Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa Aþýroðlu,
Yusuf Zengin bulundu.
Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Konya
Büyükþehir Belediyesi Basýn-Yayýn ve Halkla
Ýliþkiler Dairesi Baþkaný Ahmet Köseoðlu ve
beraberindeki Komek yetkililerini Ýlçemiz Hacý
Ýsa Mahallesinde bulunan Aþkarlar iþhanýndaki
Belediyemize ait olan binayý gezdirerek,
binamýzda daha önceden Özel Hastane ve
Dershane olarak kullanlmaktaydý. Allah Nasip
ederse binamýzda kýsa sürecek bir tadilatýmýz
olacak. Daha sonra ilçemizde açýlacak olan
Komek'te el becerilerini geliþtirmeye yönelik el
sanatlarý, spor, sosyal kültürel eðitimler ve
seminerler düzenlenecektir. Baþkan Yaka Komek
þimdiden ilçemize hayýrlý olsun dileklerinde
bulundu.
ACÝL SATILIK TARLA
Eþekkýran Mevki
Ömerbey Aðýlýnda
55 Dönüm Kýraç
Tarla Acil Satýlýktýr.
Müracaat
0539 606 81 18
0536 773 23 91
YAÞAR
ORGANÝZASYON
Düðün,
Niþan,
Sünnet,
ve Özel
Günlerinizde
Çay
Garson
Hizmetleri
Gsm : 0535 367 32 72
Belediye Karþýsý Esnaf Çayocaðý - Karapýnar
Karapýnar’dan Haberdar Olun
3
GÜNCEL
11 Mart 2015
Çarþamba
Raziye Yýlmaz MHP"den Milletvekili Aday Adayý
Raziye Yýlmaz, 7 Haziran
Milletvekili Seçimlerinde
Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Milletvekili aday adayý olduðunu
açýkladý.
Raziye Yýlmaz, yaptýðý basýn
açýklamasýnda,"7 Haziran
seçimleri ülkemiz için bir
demokrasi sýnavý olacaktýr.
Ülkemizin baþlýca sorunlarý
arasýnda bulunan eðitim, saðlýk,
terör, iþsizlik, ekonomik
istikrarsýzlýk ve kadýn haklarý
konusunda hiçbir ilerleme
kaydedilemediði gibi, eðitim
sistemindeki belirsizlikler
yüzünden evlatlarýmýz ve
öðretmenlerimiz günlük deðiþen
sistemin kurbaný olmuþlardýr.
Çözüleceði iddia edilen terör
konusu Ýmralý ile pazarlýk aracý
haline getirilmiþtir. Alt gelir
grubundaki vatandaþlarýmýz ve
emeklilerimiz kuru ekmeðe
muhtaç býrakýlmýþ, asgari ücret
açlýk sýnýrýnýn altýnda kalmýþtýr.
Milliyetçi Hareket Partisinin
göreve hazýr bir mensubu olarak;
bu gidiþe dur demek için, istikrar
için, insan haklarý için, ülkem,
milletim, bayraðým ve inandýðým
ahlaki deðerler için 25.Dönem
Milletvekili Seçimlerinde
Milliyetçi Hareket Partisi Konya
Milletvekili aday adaylýðýmý ilan
ediyorum. Konya il merkezi ve
ilçelerinde gerek teþkilatýmýz
gerekse diðer aday arkadaþlarýmla
birlik ve beraberlik ruhu içerisinde
kapý kapý dolaþýp her
vatandaþýmýza ulaþarak sorunlarýný
dinleyip not alarak partimizi bu
seçimden kesin bir zaferle
çýkacaðýmýza olan inancým tamdýr.
Bu yolda desteklerini hiçbir
zaman esirgemeyen aileme, il
baþkanýma, il ve ilçe
teþkilatlarýmýza, Ülkü
Ocaklarýmýza, deðerli Konya
halkýna, Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneðinin
saygýdeðer üyelerine ve siz deðerli
basýn mensuplarýna þükranlarýmý
sunarým."dedi.
Raziye Yýlmaz, 16.10.1981
Aksaray doðumlu olup, Anadolu
Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
mezunu, evli ve iki çocuk
annesidir. 2013 yýlýndan beri,
eþinin astsubay olarak görev
yaptýðý Karapýnar"da
yaþamaktadýr. Raziye YILMAZ
ayrýca aile eðitimi ve çocuk
geliþimi konularýnda eðitimler
aldýðý gibi birçok sosyal
sorumluluk projelerinde de görev
almýþtýr.
Anne babalar, kendi çocuklarýnýn iyi bir
gelecek sahibi olabilmesi için onlarýn baþarýlý
olmasýný ister. Aileler bunun için elindeki tüm
imkanlarý kullanarak onlarýn eðitimi için gerekli
imkanlarý oluþtururken her türlü sýkýntýya
katlanýrlar. Burada aile çocuðunun ileride hayatýný
rahat devam ettirsin diye uðraþýrken iyi niyet taþýr.
Fakat öyle aileler vardýr ki, çoðu zaman neyi fark
edemediklerinin, neyi ýskaladýklarýnýn bilincinde
deðildir.
Anne baba olarak çocuðun eðitiminde
ele alýnmasý gereken ilk iþ onlarýn saðlýklý bir
kiþilik kazanmasý için onlara gereken önemi
göstermektir. Bir çocuk hangi aile ortamýnda
bulunuyorsa o ailenin kiþilik yapýsý çocuðun da
kiþiliðini oluþturur. Ailedeki bireyler birbiriyle
uyum saðlamak için iletiþim becerilerinden ne
kadar yararlanýrsa, çocuðun kiþiliðinin geliþmesine
de o kadar katký saðlamýþ olacaktýr. Ýletiþim
becerilerini
kullanmaktan yoksun aileler uyum saðlamada
zorluk çekeceklerinden çocuðun kiþiliðine
yansýmasý da olumsuz olacaktýr.
Anne babalar, çocuklarýný yetiþtirmeye
çalýþýrken her zaman iyi niyetle gayretlerini devam
ettirirler. Fakat bazý anne babalar iyi niyetle de
olsa yanlýþ yöntemler uygulayarak çocuklarýna
nasýl zarar verdiklerinin farkýnda deðildir.
Evliliklerin hemen hepsinde amaç, birlikte
yaþarken mutlu olmaktýr. Ne yazýk ki birçok çiftin
yaþantýsý kýsa bir süre sonra sýradan mutsuz bir
hayata döner. Bu durumdaki çiftler böyle bir
yaþantýya kendilerini öyle kaptýrmýþlardýr ki, hayat
Nihat BAÞBUÐU
Eðitimci - Sosyolog
GEÇ KALMADAN
sahnesinde hangi güzellikleri
ýskaladýklarýnýn farkýnda olamazlar. Farkýnda
olunmayan bu ruhsal yaþantý bir süre sonra da
içinden çýkýlmaz durumlarýn ortaya çýkmasýna
neden olabilir.
Anne babalar kendi didiþmeleriyle
uðraþýrken çocuklar da kendi iç dünyalarýna
kendilerini kapatarak bu durumdan paylarýný
alýrlar. Mutsuz bir hayattan hiç kimse zevk almaz.
Sizler de mutlu bir hayat yaþamak istiyorsunuz.
O halde yarýný beklemeden harekete geçelim. Her
þeyden önce kendimizin farkýna varalým. Hayat
sahnesinde þimdiye kadar neleri nasýl
ýskaladýðýmýzý ve bundan sonra da mutluluðu
nasýl yakalayacaðýmýzý düþünmeye baþlayalým,
mutluluðun resmini hayalimizde canlandýralým.
Eþimizle ve çocuklarýmýzla iletiþim kurarken
onlara nasýl hitap ediyoruz, düþünelim.
Kendimizde hatalý davranýþlar tesbit ettiðimizde
bunlarý deðiþtirmek için harekete geçelim.
"SOLO TÜRK" EMÝRGAZÝLÝ ÖÐRENCÝLER ÝÇÝN UÇTU
Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz
Nizamettin TEZCAN ve Ýlçe
Emniyet Amiri Ömer
ÖZARSLAN'ýn birlikte kaleme
aldýklarý ve Hava Kuvvetleri
Komutanlýðý Hava Orgeneral Akýn
ÖZTÜRK'e hitaben yazdýklarý
mektup ile baþlayan görüþme
trafiði neticesinde Ankara gezisi
gerçekleþti. Emirgazi ilçesinde
ikamet eden maddi imkânlardan
yoksun, yetim ve çalýþkan 40
öðrenci Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Nizamettin TEZCAN nezaretinde
Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn
misafiri olarak Ankara'ya hareket
etmiþlerdir. Anýtkabirde Üsteðmen
Barýþ DEMÝR tarafýndan
karþýlanmýþlar, mihmandarlar
eþliðinde Anýtkabir ziyaret edilmiþ
müzenin bölümleri detaylý bir
þekilde gezilmiþtir. Daha sonra 4.
Ana Jet Üssüne geçilerek öðle
yemeði yenilmiþ, Solo Türk
pilotlarýyla söyleþi imkâný
saðlanmýþtýr. Söyleþiden sonra
Solo Türk pilotu Yüzbaþý Yusuf
KURT tarafýndan öðrencilerimiz
için 15 gündür hazýrlýðý yapýlan
akrobasi gösterileri
gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonra
Hava Kuvvetleri Müzesine
geçilerek havacýlýk tarihimiz
çerçevesinde sergilenen eserler
incelenmiþtir. Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Nizamettin Tezcan
tarafýndan Hava Kuvvetleri
Komutaný Hava Orgeneral Akýn
ÖZTÜRK'e takdim edilmek üzere
Emirgazili öðrencilerin anneleri
tarafýndan dokunan bayrak desenli
halý ilgililere teslim edilmiþtir.
Emirgazi Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðünün düzenlediði
organizasyon ile Emirgazi
ilçesinden 40 öðrenci Meslekleri
Tanýyalým" faaliyetleri kapsamýnda
yapýlan etkinlik ile Hava
Kuvvetleri Komutanlýðýna misafir
oldular. Üsteðmen Barýþ Demir
tarafýndan karþýlanan öðrenciler
ilk olarak Anýtkabiri ziyaret ederek
müze bölümlerini gezdiler.
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Nizamettin Tezcan," Ýlçe Emniyet
Amiri Ömer Özarslan ile birlikte
Hava Kuvvetleri Komutanlýðý
Hava Orgeneral Akýn Öztürk'e
hitaben yazdýðýmýz mektup ile
baþlayan görüþme trafiði
neticesinde Ankara gezisi
gerçekleþti" dedi.
Birçok öðrencinin hayalinin
gerçekleþtiðini söyleyen Ýlçe Milli
Sultaniye
Anaokulundan
Yangýn Tatbikatý
Sivil Savunma Haftasý nedeniyle Sultaniye
Anaokulunda öðretmenler öðrencileriyle birlikte
yangýn tatbikatý yaptýlar.
Karapýnar Belediyesi Ýtfaiye ekibi ve saðlýk
ekiplerinin de katýldýðý tatbikatta, Sultaniye Anaokulu
öðrencileri olasý yangýn anýnda olabilecek
olumsuzluklar karþýsýnda neler yapýlabileceði
konusunda yerinde bilgilendirildi.
Sultaniye Anaokulu Müdür Vekili Berrin
BAÞBUÐU, "Yapýlan yangýn tatbikatýyla olasý bir
yangýn anýnda öðrencilerimiz can güvenliklerini
korumak için neler yapabilecekleri ve nasýl
davranmalarý gerektiði konusunda
bilgilendirildi."dedi.
Eðitim Müdürü Tezcan þunlarý
ifade etti: "4. Ana Jet Üssünde
öðrencilerimiz misafir edildiler.
Komutanlar kafilemiz ile yakýndan
ilgilenerek öðrencilerimizi
bilgilendirdiler. Solo Türk pilotu
Yüzbaþý Yusuf KURT tarafýndan
öðrencilerimiz için 15 gündür
hazýrlýðý yapýlan akrobasi
gösterileri gerçekleþtirilmiþtir.
Daha sonra Hava Kuvvetleri
Müzesine geçilerek havacýlýk
tarihimiz çerçevesinde sergilenen
eserler incelenmiþtir. Hava
Kuvvetleri komutanýmýza
ulaþtýrýlmak üzere bayrak desenli
halý ilgililere teslim edildi. Bizleri
aðýrlayan ve yakýn ilgi gösteren
Türk Hava Kuvvetleri
Komutanlýðý'na teþekkür
ediyoruz"dediler.
Gösterinin ardýndan hangara
giderek, uçaðý daha yakýndan
tanýma fýrsatý bulan çocuklar,
Yüzbaþý Kurt ve Solo Türk ekibine
uçaðýn tasarýmý ve uçmanýn nasýl
bir duygu olduðuna iliþkin sorular
yönelttiler ve çocuklara
anlayacaklarý þekilde cevaplar
verildi. Öðrenciler geziden çok
memnun oldular.
4
GÜNDEM
11 Mart 2015
Çarþamba
Karapýnar ’ýn Haftalýk Süreli Yerel
erel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi
sorumsuzluðunu
bilmeyen ama matematikte,
"Madde Baðýmlýlýðý" Semineri
gösterebilmektedir. Sonuç olarak fizikte, kimyada, tarihte edebiyatta
Polis Merkezi Amiri Fatih Iþýk'ýn
sunuculuðunda baþlayan Madde
Baðýmlýlýðý Seminerinde Açýlýþ
konuþmasý Karapýnar Ýlçe Emniyet
Müdürü Harun Yaldýz tarafýndan
yapýldý ve konuþmasýnda þunlarý
söyledi." Sizlerin Yanýndayýz
Projesi kapsamýnda Madde
Baðýmlýlýðý ile ilgili seminere hoþ
geldiniz. Katýlýmlarýnýzdan dolayý
teþekkür ediyorum diyen Yaldýz,
Seminerimizi müspet ilimlerle
süslemek için buradayýz.
Türkiye'mizin daha geliþmiþ ve
kalkýnmasý yolunda ilerlemesi
bizlerin ve sizlerin daha müreffeh
bir ortamda yaþamlarýný devam
ettirebilmesi gayretli
çalýþmalarýmýz sayesinde olacaktýr.
Siz deðerli öðrencilerimiz anne ve
babalarýnýz için ne kadar
deðerliyseniz. Bizler içinde sizler
çok deðerlisiniz. Her zaman
sizlerin yanýndayýz. Sizlerden
isteðim özellikle kötü
alýþkanlýklardan uzak durmanýzý,
topluma cemiyete örnek birer fert
olmanýzý ve çok kitap okumanýzý
ve zamanýnýzý faydalý iþlere
harcamanýzý arzu ediyorum diyen
Müdür Yaldýz, kendi mesleðinde
karþýlaþtýðý bazý olaylarý
öðrencilere anlatarak, Anlattýðý
durumlarýn vahametini gözler
önüne sererek öðrencilerin pür
dikkat dinlemesine vesile
oldu.Konuþmacý Rehber Öðretmen
Mehmet Kemal Acar, katýlýmcýlara
Slayt eþliðinde Dumansýz bir hayat
için neler yapýlmasý gerektiðini,
tütün ürünlerinin 4000'den fazla
kimyasal madde içerdiðini,. Sigara
nedir ve insan vücudunda neler
yapar, sigarayý içer içmez ortaya
çýkacak etkileri, sigaranýn
tetiklediði hastalýk çeþitleri, sigara
içilen ortamlara hayýr demesini
bilmeliyiz, sigara kullanan
arkadaþlara hayýr diyebilmeliyiz,
sigara kullananlarýn uyduruk
gerekçeleri, alkol nedir, alkol
çeþitleri, alkolün kýsa sürede
vücuda verdiði zarar çeþitleri,
kronik alkolizmin olasý sonuçlarý,
alkol ve araç kullanýmýnýn verdiði
ve vereceði zararlarý, alkole davet
yalanlarý ve gerekçeleri, Madde
baðýmlýlýðý nedir ve etkileri
nelerdir?, baðýmlýlýk yapýcý
maddeler nelerdir?, baðýmlýlýk
kiþilerde neleri deðiþtiriyor, madde
baðýmlýsýna ve çevresine ne gibi
zararlar veriyor, baðýmlýlýk nasýl
geliþiyor ve nasýl içinden çýkýlmaz
bir kusur döngü halini alýyor,
madde kullanmaya arkadaþ
çevresinden davet þekilleri,
gerekçeleri, kandýrýlan gençler,
madde baðýmlýlýðý aðýna
düþmemek için neler yapýlmalý
gibi konularda geniþ açýklamalarda
bulundu.
600'e yakýn öðrencinin katýldýðý
seminerde verilen bilgiler özellikle
öðrenciler tarafýndan takdirle
karþýlandýðýný ve seminerde verilen
bilgilerin kendileri için çok faydalý
olduðunu söyleyen öðrenciler bu
tür seminerlerin devamýný
bekliyoruz."dediler
Karapýnar Saadet Partisi Ýlçe Teþkilatýndan Ziyaretler
Saadet Partisi Karapýnar Ýlçe
Baþkaný ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Ziyaretlerde Bulunuyor
Saadet Partisi Karapýnar Ýlçe
Baþkaný Kemal Kor ve
beraberinde Yönetim Kurulu
Üyeleri ile birlikte Karapýnar'a
yeni atanan Ýlçe Emniyet Müdürü
Harun Yaldýz'ý makamýnda ziyaret
ettikten sonra, Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý, Ziraat Odasý
Baþkanlýðýna yeni seçilen Durmuþ
Üner'i ve daha sonra Karapýnar
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
Müdürlüðünü ziyaret ettiler.
Ýlçe Emniyet Müdürü Harun
Yaldýz, Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý, Ziraat Odasý Baþkaný
Durmuþ Üner, Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi Müdürü ziyaretten
duyduklarý memnuniyeti dile
getirdiler.
Ziraat Odasý Baþkaný Durmuþ
Üner'in makamýnda ziyareti
esnasýnda Konya Toprak Su ve
Çölleþme Ýle Mücadele Araþtýrma
Ýstasyon Müdürü Dr. Durmuþ Ali
Çarkacý ile de görüþme fýrsatý
bulan ziyaret ekibinden Saadet
Partisi Karapýnar Ýlçe Teþkilatý
Baþkaný Kemal Kor," Karapýnar'ýn
erozyonla mücadelesini ve 1960
yýllarýndaki erozyon felaketini çok
acý bir þekilde yaþadýklarýný ancak
yýllarca devletin verdiði
mücadeleler sonunda dünyaya
örnek bir erozyonla mücadelenin
baþarýldýðýný belirterek, Konya
Toprak Su ve Çölleþme Ýle
Mücadele Araþtýrma Ýstasyon
Müdürlüðünün baþarýlý
çalýþmalarýný takdir etmekteyiz
diyen Kor, ayrýca Ziraat Odasý
Baþkanlýðýna yeni seçilen Durmuþ
Üner'e ve Ýlçe Emniyet
Müdürlüðüne yeni atanan Ýlçe
Emniyet Müdürü Harun Yaldýz'a
yeni görevinde baþarýlar
diliyorum."dedi
EÐÝTÝM EN ÖNEMLÝ SORUN
Dostlar, içinde bulunduðumuz
zaman diliminde dünya
devletlerinin hem ekonomik hem
de siyasi alanda acýmasýz
rekabetine tanýk oluyoruz. Küresel
güçler baþta kendi coðrafyalarýnda
yaþayan kitleler öncelikli olmak
üzere algý operasyonlarý
planlayarak dünya siyasetine
kendilerince balans ayarý yapmaya
çalýþtýklarýna tanýk oluyoruz.
Ancak size bütün bu
geliþmeleri yakýndan takip etmeye
çalýþan bir kardeþiniz olarak bir
þeyi ifade etmek isterim ki içinde
bulunduðumuz süreci salimen
atlatabilmek, özlemini
duyduðumuz küresel güce
eriþebilmek için güncel olaylarýn
meydana getirdiði çalkantýlý
zeminden kendimizi kurtarmak ve
mutlaka eðitim anlayýþýmýzý
kökten yeniden yapýlandýrmak
zorundayýz. Çünkü mevcut zaman
diliminin acýmasýz rekabetçi
anlayýþýndan galip çýkabilmenin
tek ve en önemli gerekçesini
eðitim oluþturmaktadýr. Kapitalist
devletlerin ürettiði haz ve zevke
dayalý yaþam kültürü bütün
dünyada olduðu gibi ülkemizde
de ne acýdýr ki insan
kaynaklarýmýzý hýzla
tüketmektedir. Ýnsanlar kiþisel
çýkar ve menfaatleri için binlerce
yýllýk geleneksel birikimlerini,
deðerlerlerini ayaklar altýna
alabilmektedir. Kendisinin bu
sorumsuz tavrýný da bireysel hak
ve özgürlüðü olarak tanýmlayarak
yasal zýrhýn arkasýna sýðýnma
her gün binlerce yýllýk tarihi
geçmiþimizin mirasýný katleden eli
kanlý caniler olarak bu ülkenin
sokaklarýnda, caddelerinde
umarsýzca yaþmaya devam etme
vurdumduymazlýðýna tanýk
oluyoruz. Aslýnda her gün
ekranlardan tanýk olduðumuz
þiddet ve cinayetler içimde
bulunduðumuz toplumsal
yozlaþmanýn çok doðal bir sonucu
niteliðinde. Ama biz hala bataklýðý
kurutmak yerine sinek ilacý
üreticilerini sorguluyoruz.
Dostlar, iþte içinde
bulunduðumuz bu þartlar
çerçevesinde günümüz dünyasýnda
insan kaynaklarýný korumayý ve
geliþtirmeyi baþaran devletler
süreci baþarýyla ve zaferle
tamamlamaya adaydýrlar. Bunun
dýþýnda kalan, süreci sadece siyasi
ve ekonomik bir rekabet olarak
algýlayan devletler ise tarihin kara
deliðine doðru yolculuklarý
kaçýnýlmaz gözükmektedir.
Biz, ne acýdýr ki batý özentisi
ile oluþturduðumuz, kendi gelenek
ve deðerler dünyamýzdan kopuk
eðitim anlayýþýmýzla bu gün
dünyanýn insan kaynaklarýný en
çok israf eden ülkelerinden birisi,
olmaya devam ediyoruz. Genç ve
dinamik nüfus yapýmýza raðmen
insan yaþlanmýþ toplumlarýn
refleksine ve üretkenliðine sahibiz.
Eðitim kurumlarýmýzda
gençlerimize yüz yýllýk bin yýllýk
milli projeksiyonlar kazandýrmak
yerine en kýsa zamanda en fazla
neti üreterek kendi geleceðini
kurtarma çabasý içerisinde olan
bencil, kaygýlý ve asla milli kimliði
oluþmamýþ bir nesil üretiyoruz.
Sevmeyi, merhamet etmeyi,
sadakat göstermeyi, vefa sahibi
olmayý, saygýlý olmayý, paylaþmayý
her gün daha çok net çýkarabilme
becerisine, heyecanýna sahip bir
nesil.
Toplum ve dünya
gerçeklerinde kopmuþ daracýk
kendi dünyasý ve çevresi içerisinde
boðulmuþ, hazlarýný ve zevklerini
tatmin etmekten baþka kaygýsý
olmayan, kendisini ifade
edebilmek ve gerçekleþtirebilmek
adýna logolara, futbol takýmlarýnýn
renk ve logolarýna, marka
kavramlarýna ihtiyaç duyan bir
gençlik…
Öðretmenlerimiz bütün iyi
niyetlerine karþýn mevcut yetersiz
ve çarpýk eðitim anlayýþýnýn
kýskaçlarý içerisinde kývrým kývrým
kývranmakta ve çaresizlik
içerisinde vicdan azabý
çekmektedirler. Ama ne var ki
mevcut sorunlarýn birinci derce de
muhatabý olan bu insanlarý sorunun
çözümü adýna kimse muhatap
almamaktadýr.
Dostlar, içine girdiðimiz seçim
süreci içerisinde iktidar
adaylarýndan en büyük talebimiz
içine düþtüðümüz bu cehalet
girdabýndan insanlarýmýzý
kurtarmak adýna köklü bir eðitim
reformu olmalýdýr.
Emin olun bu ülkenin
insanlarýnýn bundan daha acil ve
gerekli bir baþka ihtiyacý daha
yoktur.
NOT: 18/02/2014 tarihinde
babam Cavit ACAR'ý kaybettik.
Bu acýlý günlerimizde bizleri yalnýz
býrakmayan, üzüntümüzü
paylaþma duyarlýlýðýný gösteren
tüm dost, akraba yakýnlarýmýza
ailece teþekkür ediyor, Allah
onlardan razý olsun temennisinde
bulunuyorum.
Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Dallarýna Sýfýr Faizli Kredi
Karapýnar Meke Anadolu Lisesi Öðrencileri
Yazarlarla Ýle Buluþtu
Karapýnar Meke Anadolu Lisesi
Müdürlüðünce " Herkesin Bir Þiiri
Olmalý" projesi kapsamýnda töre
cinayeti, kadýna þiddet, çocuk
gelinler, çocuk istismarý üzerine
eserler veren kitap yazarlarý Ali
Bayram ve Cihan Erdem, Meke
Anadolu Lisesi öðrencileri ile
buluþtu.
Meke Anadolu Lisesi Müdürü
Celalettin Aktürk, öðretmenler ve
öðrencileriyle buluþan kitap
yazarlarý Ali Bayram ve Cihan
Erdem, Türk Dili ve Edebiyat
Öðretmeni Dilek Ateþ'in
sunuculuðuyla gerçekleþen
programda yazarlar, öðrencilerin
sorularýný cevaplandýrdý.
Programdan sonra Okul Müdürü
Celalettin Aktürk günün anýsýna
kitap yazarlarýna günün anýsýna
onurluk takdim etti. Daha sonra
kitap yazarlarý Ali Bayram ve
Cihan Erdem kendi kitaplarýný
imzalayarak öðrencilere verdi.
Öðrenciler " Karapýnar Meke
Anadolu Lisesinin " Herkesin Bir
Þiiri Olmalý" projesi kapsamýnda
biz öðrencilerle kitap yazarlarýný
buluþturan okul müdürlüðüne ve
öðretmenlerimize teþekkür
ediyoruz. Kitap yazarlarý bizlerin
yöneltmiþ olduðu sorulara
içtenlikle ve bizlerin anlayacaðý
bir þekilde cevap vermeleri ve
bizlerin kitap okumamýzý
istemeleri son derece dikkat
çekiciydi. Yazarlarýmýza da
þükranlarýmýzý sunuyoruz."dediler
S.S. Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi ve Kefalet
Kooperatifi genelge
gereðince çeþitli meslek
dallarýna kendi
kefaletleriyle sýfýr faizli
kredi saðlýyor.
Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Baþkaný
Ahmet Kocatürk,"Esnaf
ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatiflerin
kefaletiyle T. Halk
Bankasý kaynaklarýndan
2015 yýlýnda
kullandýrýlacak kredilere
iliþkin usul ve esaslarý
belirleyen 13.10.2015
tarih ve 2015/ 7183 sayýlý
Bakanlar Kurulu
Kararnamesine göre,
kooperatifimiz
kefaletiyle kullandýrýlan
kredilere uygulanan faiz
indirim oranýnda
herhangi bir deðiþikliðe
gidilmeden, önceki
yýllarda kullandýrýlan ve
bakiyesi 2015 yýlýnda
devreden krediler ile
2015 yýlýnda
kullandýrýlacak kredilere
uygulanacak faiz indirim
oraný yine % 50 olarak
belirlenmiþtir.
193 sayýlý Gelir Vergisi
Kanununun 9'ncu
maddesinde belirtilen
geleneksel, kültürel,
sanatsal deðeri olan ve
kaybolmaya yüz tutan
meslek kollarýnda
faaliyet gösteren ve "
Esnaf Vergi Muafiyeti
Belgesi" sahibi esnaf ve
sanatkârlar ile 3308 sayýlý
Mesleki Eðitim Kanunu
kapsamýnda, kredi
baþvuru tarihi itibariyle
en az 3 yýllýk ustalýk
belgesine sahip olan ve
ustalýk belgesiyle ilgili
meslek kolunda son bir
yýl içinde kendi adýna
iþletme kurduðunu
belgeleyen giriþimci
esnaf ve sanatkârlara %
100 oranýnda faiz desteði
(sýfýr faizle kredi)
saðlanacaktýr."dedi.
S.S. Karapýnar Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi
Baþkaný Ahmet Kocatürk
ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Halk Bankasý
Müdürü Mevlüt Ulutaþ
ile birlikte faizsiz kredi
almaya hak kazanan
þahýslarýn iþlemlerinin
baþlatýldýðý belirtti.
KARAPINAR BELEDÝYESPOR'DAN KINAMA
ÜNLÜ
T A Þ I M A C I L I K
Karapýnar-Karaman arasý
yolcu taþýmacýlýðý ve özel günlerinizde
servis ile hizmetinizdeyiz.
Karapýnar-Karaman Arasý seferlerimiz
Karapýnar'da hareket 08:00
Karamadan dönüþ 14.30
Recep ÜNLÜ
0.536. 230 97 21
Hacý Ömerli Mahallesi Hacý Ömerli Cami Yaný
Karapýnar/KONYA
BÝLÝÞÝM HÝZMETLERÝ
- Cep
Cep telef
ttelefonu
elefonu
onu ve
ve bilgisay
bilgisa
bilgisayar
yar satýþý
satýþý tamiri
Güvenlik sistemleri
sistemleri satýþý
satýþý
- Güvenlik
Koski-MedaþKosk
i-Medaþ-T
Turk
urkcellcell-V
Vadof
adofone
one
- Koski-Medaþ-Turkcell-Vadofone
Av
A
vea Fa
F
atura ödemeleri
Avea
Fatura
Kontör
Kont
ör Y
ükleme
- Kontör
Yükleme
Bilgisayar
Bilgisay
ar,, Cep
Cep T
elefonu
elef
onu
- Bilgisayar,
Telefonu
ve malzemeleri
malzemeleri satýþý
satýþý
aksesuar ve
M.A
M.
M.Akif
Akif IÞIKLI
0.545. 494 64 01
Onur KORKUTAN
Onur
KORKUT
KORK
UTAN
AN
0.543. 672 95 79
Turgut Özal Parký Civarý Kýbrýs Bakkaliyesi Yaný
Turgut
Yaný
Karapýnar/KONYA
Karapýnar/KONYA
01/03/2015 Pazar günü
takýmýmýz Ýhsaniye GB
spor'la karþýlaþmýþ ve
seyrinde giden
karþýlaþmaya Ýhsaniye
GB genel kaptaný Recep
CARI'nýn fütursuzca
sergilemiþ olduðu
davranýþlar aðzýndan
futbolcularýmýza ve
Baþkanýmýz Zekeriye
COÞAR'a ettiði küfürler
damgasýný vurmuþtur.
Bu durum futbolun
centilmenlik, dostluk ve
rakibe saygý yönünü hiçe
sayarak Konya amatör
futbolumuza kara leke
olarak
geçmiþtir.Karapýnarda
oynanan karþýlaþmada
misafirperverliðimizi
sergileyerek çiçeklerle
karþýlayýp yemek
ikramýnda bulunarak
gönderdiðimiz bir
takýmýn yöneticisinin bu
denli anlamsýz tavýrlarý
bizleriüzdü.Hakemleriz
in ise bu olaylara kayýtsýz
kalmasý son haftalara
yaklaþýrken akýllara soru
iþaretlerinigetirdi.Kara
pýnar Belediyespor
olarak katýldýðýmýz
sportif alanlarda
önceliðimiz centilmenlik
ve saygýdan ibarettir bu
duruþumuz baþarýdan
daha önemlidir.Sonuç ne
olursa olsun centilmenlik
ön plana getirilmesi,
bunu yapar ve
yaþarkende
yönetici,teknik heyet,
futbolcu,seyirci
hiyararþisine uyulmasý
gerekliliði futbolumuzu
daha güzel ve ileriye
götüreceðinin kanaati
içerisindeyiz.Kulüp
olarak maðlubiyete
bahene bulmuyoruz ama
yeþil sahalarda çirkin
sözler duymak
istemiyoruz. Karapýnar
Belediyespor camiasý
olarak Ýhsaniye GB
yöneticisi Recep
CARI'yý ahlaka ve
centilmenliðe aykýrý
davranýþlarýndan dolayý
KINIYORUZ.
KARAPINAR
BELEDÝYESPOR
YÖNETÝM KURULU
1
11 Mart 2015
Çarþamba
YEÞÝLPINAR GAZETESÝ EKÝ
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
Karapýnar’da da Kutlandý
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
Karapýnar'da da Kutlandý
Karapýnar Ak Parti Kadýnlar Kolu
Baþkanlýðý tarafýndan 8 Mart
Dünya Kadýnlar gününe özel
program yapýldý. Karapýnar
Belediyesine ait Atatürk
stadyumu Kapalý Spor Salonunda
gerçekleþtirilen programa,
Karapýnar Belediye Baþkaný
Mehmet Yaka ve eþi, Karapýnar
Ýlçe Emniyet Müdürü Harun
Yaldýz, Ak Parti Karapýnar Ýlçe
Teþkilat Baþkaný Nadi Tartan ve
eþi, Ak Parti Konya Milletvekili
aday adayý Fahriye Uðurlu,
Karapýnar Ak Parti Ýlçe teþkilatý
üyeleri, AK Parti Kadýn Kollarý
Baþkaný Dudu Saðlamer ve
yönetim kurulu üyeleri ile salonu
dolduran bayan vatandaþlarýn
katýldýðý programýn konuk
sanatçýsý Grup Vuslat oldu.
Açýlýþ Konuþmasýný Karapýnar
Ak Parti Kadýn Kollarý Baþkaný
Dudu Saðlamer yaptý." Alemlerin
Efendisi Peygamber Efendimiz
(s.a.v) Cennet Analarýn ayaðýnýn
altýndadýr diyen Saðlamer,
söylenebilecek sözlerin en
güzelini söylemiþ, Hayat
mücadelesinde kadýnlarýn
konumunun ne denli büyük
olduðu anlaþýlmaktadýr. Bizim
kadýnýmýz dünya'nýn herhangi bir
yerinden gelen mazlumun sesine
kulak verecek kadar duyarlý,
kucak açacak kadar fedakardýr.
Bizim kadýnýmýz yaþamýn zorlu
anlarýnda üstad Necip Fazýl'ýn
ifadesiyle "Titrek kalplerini bahtýn
yeline ince bir tüy gibi salacak
kadar merhametlidir." Dinimizin
de kadýna verdiði önemden
bahseden Saðlamer, AK Parti
kadýn Kollarý olarak ilçemizde
sýk sýk etkinlik yapmaya
çalýþtýklarýný ve kadýnlarýn
sorunlarýna rehber olmaya
çalýþtýklarýný söyleyen Saðlamer,
"Kadýnlarýmýz için yapýlacak olan
hizmetler Ak Partinin kadýnlara
verdiði önemin göstergesidir. Bu
duygu ve düþüncelerle doðumdan
ölüme kadar hayatýn her anýnda
fedakârlýk abidesi tüm
kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya
Kadýnlar Gününü kutlarken,
herkese saðlýk ve mutluluklar
diliyorum."dedi
Ak Parti Karapýnar Ýlçe Teþkilat
Baþkaný Nadi Tartan ise, "Biz
annelerimize, kadýnlarýmýza saygý
ve sevgide kusur etmemeye
çalýþýyoruz. Biz biliyoruz ki, Yüce
dinimiz Ýslam Cennet, analarýn
ayaklarýnýn altýndadýr demektedir.
Bizlerde kadýnlarýmýza ve
analarýmýza hürmet ettiðimiz
takdirde cennetin anahtarýný
elimize almýþ olacaðýz" dedi.
Kadýnlar için ilçemizde
yapýlmakta olan Kadýnlar
Lokalinin ihalesinin yapýldýðýný
ve KOMEK kurslarýnýn mülkiyeti
belediyemize ait Hacýisa Camii
CHP Konya Milletvekili Aday Adayý Veteriner Hekim
Cemal Cömert Ýlçemizi Ziyaret Etti
güneyindeki binada ilçemizde de
açýlacaðýnýn müjdesini veren
Karapýnar Belediye Baþkaný
Mehmet Yaka ise,
"Kadýnlarýmýzýn sosyal etkinlikler
düzenleyebilmesi için sosyal
faaliyet salonlarý inþa etmeye
çalýþýyoruz. Yakýn bir gelecekte
artýk kadýnlarýmýzýn kendi
aralarýnda kaynaþabilecekleri
ortam oluþturacaðýz. Þimdiden
tüm kadýnlarýmýza hayýrlý olsun
derken 8 Mart Dünya Kadýnlar
gününüzü kutlar, herkese saðlýk,
sýhhat içerisinde mutluluklar
diliyorum" dedi.
Açýlýþ programýndan sonra
erkeklerin dýþarýya alýnmasý ile
kadýnlar kendi hallerinde
eðlendiler. Grup Vuslat ve ekibi
tarafýndan söylenen ilahiler ve
ezgiler katýlýmcýlar tarafýndan
ayakta alkýþlandý.
Programa katýlan kadýnlarýmýz
ise, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
etkinliði nedeniyle düzenlenen
programdan çok memnun
olduklarýný, Böylesine anlamlý bir
programý düzenlemelerinden ve
biz kadýnlara gösterilen ilgi ve
alakadan dolayý,.Belediye
Baþkaný Mehmet Yaka'ya ve
ekibine, AK Parti Ýlçe Teþkilatý
Baþkaný Nadi Tartan ve AK Parti
Kadýn Kollarý Baþkaný Dudu
Saðlamer ve ekibine teþekkür
ediyoruz."dediler
Karapýnar Belediyespor 5 Ilgýn Belediyespor 1
Hafta sonu Pazar günü
karþýlaþmadan önce Karapýnar
Bld.Spor 8 Mart Dünya Kadýnlar
Gününe özel anlamlý ve sosyal
mesaj verdi..Sahaya ''Kadýna
Þiddete Hayýr '' Pankartýyla çýkan
takýmýmýz evinde Ilgýn
Bld.Spor'la karþýlaþtý.
Karapýnar Belediyespor Baþkaný
Zekeriya Coþar, "Havanýn çok
güzel olmasý tribünleri de
hareketlendirdi.Oyun
hakimiyetini elinden býrakmayan
K.pýnar Bld.spor ilk yarýya 1025 dk.RAFET,40'dk'da
SERHAT'ýn golleriyle 3-0 önde
girdi.ikinci yarýya da atak
futbolunu devam ettiren
ZAYÝ
ZAYÝ
ZAYÝ
ZAYÝ
temsilcimiz 70'dk ALÝ KEMAL
ve 83'dk da SALÝH'ÝN golleriyle
rakibini 5-1 yenerek
þampiyonluk yolunda bir engeli
daha aþmýþ oldu.Puanýný 47'ye
çýkartan K.Pýnar Bld.Spor Ereðli
sporun ardýndan ikinci sýradaki
yerini korudu.Lig bitimine 3
hafta kalýrken þampiyonluk yarýþý
hayli heyecan kazanmaya
baþladý.Taraftar ve halkýmýzýn
son dönemece yaklaþýrken
takýmýmýza daha çok sahip ve
destek olarak bu yarýþý önde
bitirip hak edilen noktaya
varmamýz gerektiðini belirten
Coþar, ZAMAN HEP DESTEK
,TAM DESTEK
ZAMANI…."Dedi
8 Mart Pazar günü
U-16 liginde Karapýnrýmýzýn iki
güzüde takýmýnýn gençleri
karþýlaþtý.Genç yeteneklerimizin
oynadýðý karþýlaþmada skordan
çok gençlerimizin verdiði sosyal
msj ve sporun dostluk ve
birleþtirici yönü
konuþuldu.K.pýnar bld.spor ve
Esnafspor karþýlaþmaya
''KADINA ÞÝDDETE HAYIR''8
MART KADINLAR
GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
pankartýyla çýktý.Dostane geçen
maçý Karapýnar Belediyespor 21 kazandý.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden
Konya Milletvekili Aday Adayý
olduðunu açýklayan Veteriner
Hekim Cemal Cömert,
Karapýnar'da esnaf ziyaretlerinde
bulundu ve CHP Ýlçe Teþkilat
binasýnda CHP ilçe örgütünü
ziyaret etti.
Aday adayý Cömert," Ülkemizin
içinde bulunduðu zor koþullarda
demokrasinin, adaletin ve
demokratik siyasetin yeniden
tesisine katkýda bulunmak,
ülkenin bu karanlýk döneminde
sizlerle aydýnlýða çýkmak adýna
kol kola, omuz omuza, gönül
gönüle mücadele etmeyi
kaçýnýlmaz bir görev gördüðüm
için CHP'den Milletvekili aday
adayý oldum. Köylünün
topraklarýna, iþçilerin emeklerine
göz koyanlara sömürü düzenine
karþý olduðum için aday adayý
oldum" dedi.
Karapýnar Ýlçe Trafik Ekipleri
Denetimlerine Devam Ediyorlar
Karapýnar Ýlçesi Trafik ekipleri
trafik kontrollerinde sürücülerin
emniyet kemeri takmalarý
hususunda uyarýldýklarý ve
emniyet kemeri takýlmadýðý
takdirde cezai iþlem yapýlacaðý
sürücüler ikaz edilmekte olduðu
görüldü.
Ýlçe Emniyet Müdürü Harun
Yaldýz emniyet kemeri hakkýnda
þunlarý söyledi." Araç
sürücülerinin ve yolcularýn
trafikte emniyet kemeri takmalarý
yasalar gereðince zorunlu olsa
da sürücülerin birçoðu ve
özellikle araç içerisindeki
yolcular emniyet kemeri
kullanmamayý tercih ediyorlar.
Trafikte meydana gelen
kazalarda emniyet kemeri
kullanmanýn önemi oldukça
büyüktür. Emniyet kemerleri
küçük çaplý kazalarýn yaný sýra
ölüm ve aðýr yaralanmalarýn
olduðu kazalarda da büyük bir
önem taþýr.
Kaza anýnda çarpmanýn etkisiyle
beraber araç içinde bulunan
kiþiler emniyet kemerleri takýlý
olmadýðýnda araç içerisinde
savrulup, birbirlerine
vurabilecekleri gibi, aracýn dýþýna
da savrulabilirler. Bunun yaný
sýra sürücüler direksiyona, ön
koltukta oturan diðer kiþi ise
aracýn konsoluna çarparak aðýr
þekilde yaralanabilirler.
Emniyet kemerinin faydalarý
o Çarpma etkisiyle vücutta
meydana gelen sarsýntýlarýn
kademe kademe azalmasýný
saðlar,
o Çarpma etkisinin vücutta tek
bir noktaya deðil, farklý noktalara
daðýlmasýný saðlar,
o Çarpma anýnda araç içindeki
kiþilerin koltuktan fýrlamasýný
engeller,
o Baþ, göðüs ve omurilik gibi
hassas organlarýn araç içinde bir
yere çarpmasýný önler,
o Hafif kazalardaki ciddi
yaralanmalarýn önüne geçer.
Üç noktalý emniyet kemerleri
otomobillerde aðýr yaralanma
risklerini yüzde 45'e kadar
azaltýrken, bu oran
kamyonetlerde yüzde 60'a
çýkmaktadýr. Ölümlü kazalarda
ise emniyet kemeri kullananlarýn
yüzde 24,8'i hiç zarar görmeden
kazayý atlatýrken, emniyet kemeri
kullanmayanlarýn sadece yüzde
6,3'lük bir bölümü kazadan yara
almadan kurtulmuþtur. Arka
koltukta emniyet kemeri
kullanmak ise aðýr yaralanmalarý
yüzde 50'ye kadar azaltmaktadýr.
Birçok sürücü kýsa mesafelerde
emniyet kemeri
kullanmamaktadýr; ancak yapýlan
araþtýrmalar ölümlü kazalarýn
yüzde 80'lik bir bölümünün 3040 km'lik mesafelerde 50-60
km/s hýzla yolculuk yaparken
yaþandýðýný gösteriyor ve rafik
kazalarýnýn yüzde 35'lik bir
bölümü þehir içinde günlük
rotalar üzerindeyken yaþanýyor.
Vatandaþlarýmýzýn kurallara
uymasý kendi menfaatleri
icabýdýr. Ayrýca trafik
denetimlerinde sürücülere uyarý
mahiyetinde "Her Zaman Her
Yerde Emniyet Kemeri Takýnýz"
broþürü verildi."dedi
Baharda Koyun Kuzu Buluþmasý
Karapýnar ilçesinde bahar
mevsimine girilmesi ile birlikte
ahýrlarda annelerinden ayrý tutulan
kuzularýn serbest býrakýlarak
anneleriyle buluþmasý renkli
görüntüler oluþturdu. Kuzular,
anneleri emmeye baþlamasý güzel
görüntüler meydana getirdi.
Kýþ mevsiminde yoðun kar yaðýþý
ardýndan bahar mevsiminin gelmesi
üzerine Karapýnar ilçesindeki,
ahýrlardaki hayvanlarý dýþarý
çýkmaya ve doðada otlanmaya
baþladý. Kuzular anneleri ile birlikte
Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Saadet AYKAÇ ( 173 695 018 88 )
hareket ederek doðada farklýlýk
oluþturdular. Besiciler, yoðun kýþ
Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Dönüþ BÝÇERLÝ ( 165 445 293 10 )
günlerinde ahýrlarda ayrý tuttuklarý
T01 - 846233 Seri No’lu Yivsiz Tüfek Ruhsatýný Kaybettim. Hükümsüzdür. koyun ve kuzularýný baharýn
Þaban TAN ( 225 893 280 54 )
gelmesiyle birlikte buluþturdu.
Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür.Nurdoðan DURMUÞ ( 434 986 309 84 ) Ahýrlardan koþarak çýkan kuzular
arayýp bulduklarý annelerinin
yanýna giderek, onlarý emmeye
baþlamalarý farklý bir güzellik kattý.
Ali Ocakçý Çiftçi, Kýþ þartlarýnýn
aðýr geçtiðini belirterek" Kapalý
kalan koyun ve kuzular adeta
yeniden özgürlüðe kavuþtular.
Havalarýn ýsýnmasý üreticilerinde
yem masrafýný azaltacak" dedi.
2
YEÞÝLPINAR GAZETESÝ EKÝ
11 Mart 2015
Çarþamba
Öðretmenlere Anlamlý Tören
Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu Okul
Müdürü Umut KARA ve Müdür
Yardýmcýsý Erdem
BÜYÜKKARAKURT,
okullarýnda görev yapan bayan
öðretmenlerin 8 Mart Dünya
Kadýnlar Gününü kutladýlar.
Okul Müdürü Umut KARA,
okullarýnda görev yapan tüm
bayan öðretmenlerin özveriyle
çalýþtýklarýný, bu anlamlý günde de
onlarý yalnýz býrakmadýklarýný
söyledi. Umut KARA ayrýca okul
olarak da özel günlere önem
verdiklerini sözlerine ekledi.
Müdür yardýmcýsý Erdem
BÜYÜKKARAKURT da, böyle
bir etkinliði düzenlemekle okul
personelinin birbirleriyle olan
iliþkilerini daha da
saðlamlaþtýrdýklarýný söyledi.
Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu
öðretmenleri de bu anlamlý günde
kendilerini yalnýz býrakmayan ve
kendilerine hediye veren Okul
Müdürü Umut KARA'ya ve
Erdem BÜYÜKKARAKURT'a
teþekkür ettiklerini söyledi.
Deðerimiz: Hoþgörü…
Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu
öðrencileri "Deðerler Eðitimi"yle
her ay yeni bir etkinlikle olumlu
davranýþlar kazanmaya devam
ediyor.
Deðerler eðitiminin bu ayki
konusunun "Hoþgörü" olmasý
nedeniyle Sýnýf Öðretmenleri
Amil Önal Ýlkokulunda Erkek Veliler Akþam
Çayýnda Bir Araya Geldi
Ferdað Seyrani Karabacak ve
Seda Demirtaþ'ýn öðrencileriyle
birlikte hazýrladýklarý etkinlikler
öðrenciler ve veliler tarafýndan
büyük ilgi gördü.
Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu
Müdürü Umut KARA, "Deðerler
Eðitimi"nin birbirinden önemli
konularýnýn okul öðretmenleri ve
öðrenciler tarafýndan etkinliklerle
yapýlmasýnýn büyük ilgi
gördüðünü söyledi. Umut KARA
ayrýca öðrencilere olumlu
davranýþlar kazandýrýlmasýnda
yapýlan etkinliklerin büyük rol
oynadýðýný sözlerine ekledi.
Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu Öðrenci Velilerine Seminer
Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu öðrenci velilerine "Saðlýklý Aile Baþarýlý Çocuk" konulu Aile Ýçi Ýletiþim
Semineri verildi.
Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu velilerinin de dramalara eþlik etmesiyle gerçekleþen seminerin sunumunu
Nihat BAÞBUÐU yaptý. Nihat BAÞBUÐU, çocuklardan saðlýklý davranýþlar beklemek için öncelikli
olarak saðlýklý aile olmamýz gerektiðini, çocuklarýmýzý dinleyerek onlarý anlayarak onlarla saðlýklý
iletiþim kurabileceðimizi, kimsenin sevgisine ihtiyacýna gerek olmadan onlara sevgimizi göstermemiz
gerektiðini söyledi.
Öðrenci velileri, yapýlan dramalarla hem eðlendiklerini hem de çocuklarýyla daha saðlýklý iletiþim
kurabilmek için neler yapmalarý gerektiðini öðrendiklerini söylediler. Öðrenci velileri ayrýca bu
seminerin düzenleyen Okul Müdürü Akif ÖZENLÝ'ye ve sunumu yapan Nihat BAÞBUÐU'ya da
teþekkür ettiklerini sözlerine eklediler.
Okul Müdürü Akif ÖZENLÝ de anne babalarýn çocuklarýyla daha saðlýklý iliþkiler geliþtirebilmeleri
için böyle bir etkinliði düzenlediklerini söyledi. Akif ÖZENLÝ, ayrýca böyle bir etkinliðe destek
olan Nihat BAÞBUÐU'ya da teþekkür ettiðini sözlerine ekledi.
Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu
Öðrenci Velilerine Seminer
Karapýnar Amil Önal Ýlkokulu
"Akþam Çayýna Bekleriz" projesi
kapsamýnda Okul Müdürü Fatih
Keleþ, Öðretmenler, Fatih
Mahallesi Muhtarý Esvet Taþpýnar
ve Hankapý Mah. Muhtarý Fuat
Parlak'ýn da bulunduðu bir
ortamda erkek öðrenci velileri ile
okul binasýnda 09.03.2015
Pazartesi günü saat 19.30'da
toplantý yapýldý.
Çok sayýda velinin katýldýðý
programda Okul Müdürü Fatih
Keleþ tarafýndan, okulda
uygulanan projeler hakkýnda
bilgiler verildi.
Okul Müdürü Fatih Keleþ
uygulamakta olduðumuz projenin
amacý okul çalýþmalarýnýn daha
verimli ve veliler ile daha iyi
iletiþim kurabilmek için özellikle
babalar için "Akþam Çayýna
Bekleriz" faaliyetini düzenledik.
Okul aile iliþkilerinde görülen ve
özellikle erkek velilerin okula
gelmelerinin saðlanmasý, velilerin
okula bakýþ açýlarýnýn olumlu
yönde deðiþtirmeyi, karþýlýklý bilgi
ve görüþ alýþveriþin de
bulunulmasý hedeflenmektedir.
Okul aile iliþkisinin daha samimi
ve sýcak ortamda pekiþtirilmesi
veli-öðretmen ve idarenin
birbirini daha iyi tanýmasý, okula
önyargý ile bakan ve okula iþleri
dolayýsý ile gelemeyen velilere
okula gelmelerinin saðlanmasý
amaçlarýmýz arasýndadýr. Bu tür
etkinlikler karþýlýklý iletiþim
sayesinde birçok problemin daha
kolay yollarla çözülebileceðini
düþünmekteyiz" dedi.
Okul Müdürü Keleþ, ayrýca okul
binasýnýn yetersiz olduðunu
kaydederek yeni okul binasý
yapýlmasý konusuna birlikte
hareket etmeliyiz. Okulumuz
Fatih ve Hankapu Mahallesi
ortasýnda kalmaktadýr. Bu konuda
mahalle sakinleri ve öðrenci
velileri ile görüþülerek dernek
kurulmasý gerekmektedir" dedi.
Fatih Mahallesi Muhtarý Esvet
Taþpýnar, Okulumuzun yetersiz
olmasý nedeniyle ve ihtiyaç
duyulan okula ek bina
yapýlabilmesi için her iki mahalle
ortasýnda kalmasý nedeniyle hem
Fatih Mahallesi, hem de Hankapý
Mahallesi sakinleri ve Amil Önal
Ýlkokulu öðrenci velileri ile
görüþerek destek istenmesi ve
dernek kurulmasý yolunda adým
atýlmasý için çalýþma
baþlatýlmasýnýn faydalý olacaðýný
ve inþaata baþlandýðý takdirde
Karapýnar Belediye Baþkanlýðýnýn
da yardýmcý olacaðý
görüþündeyim."dedi
Çanakkale Þehitlerine Saygý Bisiklet Turu
Adana'da seyyar tezgâhta
simit satan lisanslý
sporcu 38 yaþýndaki
Orhan Kotluk,
Adana'dan þehitlerimiz
için 253.000 pedal
parolasýyla çýktýðý
"Çanakkale þehitlerine
saygý" bisiklet turu
kapsamýnda Karapýnar'a
ulaþtý.
Geceyi Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðünün katkýlarý
ile Öðretmen evi
müdürlüðünde geçiren
Orhan Kotluk,
þehitlerimize vefa
borcumu ödemek ve yeni
nesile genç kuþaklara
Çanakkale'nin önemini
anlatmak için mesaj
vermek" Dedi.
Profesyonel bir sporcu
olarak 2005 yýlýndan bu
yana belli dönemlerde
bireysel olarak þehirler
arasý turlara çýktýðýný
belirten Kotluk Þunlarý
kaydetti:
"Gittiðim yerler
þehitlikler ve tarihi
önemi olan yerlerdir.
Atalarýmýzýn bize emanet
ettiði bu topraklarda o
hazzý yaþamak
istiyorum. Yollarda
vatandaþlar sevgi
gösterilerinde
bulunuyorlar. Þu ana
kadar her þey çok güzel.
günde 130 km pedal
çevirip 100.Yýl
kutlamalarýna katýlacak
olmak bana ayrý bir
mutluluk veriyor. Konya,
Afyon Çay, Eskiþehir,B
ursa,Bandýrma
güzergâhýndan 15 Mart
Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu
öðrenci velilerine
"Saðlýklý Aile Baþarýlý
Çocuk" konulu Aile Ýçi
Ýletiþim Semineri verildi.
Güzelkýþla Ýlk/Ortaokulu
velilerinin de dramalara
eþlik etmesiyle
gerçekleþen seminerin
sunumunu Nihat
BAÞBUÐU yaptý. Nihat
BAÞBUÐU,
çocuklardan saðlýklý
davranýþlar beklemek
için öncelikli olarak
saðlýklý aile olmamýz
gerektiðini,
çocuklarýmýzý dinleyerek
onlarý anlayarak onlarla
saðlýklý iletiþim
kurabileceðimizi,
kimsenin sevgisine
ihtiyacýna gerek
olmadan onlara
sevgimizi göstermemiz
gerektiðini söyledi.
Öðrenci velileri, yapýlan
dramalarla hem
eðlendiklerini hem de
çocuklarýyla daha
saðlýklý iletiþim
kurabilmek için neler
yapmalarý gerektiðini
öðrendiklerini
söylediler. Öðrenci
velileri ayrýca bu
seminerin düzenleyen
Okul Müdürü Akif
ÖZENLÝ'ye ve sunumu
yapan Nihat
BAÞBUÐU'ya da
teþekkür ettiklerini
sözlerine eklediler.
Okul Müdürü Akif
ÖZENLÝ de anne
babalarýn çocuklarýyla
daha saðlýklý iliþkiler
geliþtirebilmeleri için
böyle bir etkinliði
düzenlediklerini söyledi.
Akif ÖZENLÝ, ayrýca
böyle bir etkinliðe
destek olan Nihat
BAÞBUÐU'ya da
teþekkür ettiðini
sözlerine ekledi.
Halk Eðitim Müdürlüðü ASO'dan
Boya Çini Ýþlemeciliði Kursu
Karapýnar Kaymakamlýðý, ÝÞKUR; Belediye Baþkanlýðý
desteðiyle Halk Eðitim Merkezi
ve Akþam Sanat Okulu
tarafýndan açýlan Boya Çini
Ýþlemeciliði (Çini Dekorlama)
kursu devam etmektedir.
Ýlçenin Sandýklý Mahallesi,
Sultaniye Anaokulu bahçesinde
bulunan mevcut tek katlý okul
binasýnda 21 kursiyer'in katýldýðý
çini iþlemeciliði (Çini
Dekorlama) kursu 23 Þubat
2015 tarihinde baþlamýþ olup,
Ýstanbul Üniversitesi, Çini
tarihinde Çanakkale'ye Ýþlemeciliði mezunu olan kurs
ulaþmak hedefindeyim. öðretmeni Hatice Akýn
öðreticiliðinde devam eden kurs
Adana'dan teslim
hafta içi her gün 8 saat olup,
aldýðým Bayraðýmýzý
Çanakkale'de Çanakkale toplam 224 saatlik kursun 01
Nisan'da tamamlanacaðý, Ýkinci
Gençlik Platformu
kursun ise 2 Nisan'da tekrar
üyelerine teslim
baþlatýlmasý düþünülmektedir
edeceðim"
dendi.
Boya Çini Ýþlemeciliði (Çini
Dekorlama) ve 2. Modül Ýþleme
kursunun baþarý bir þekilde
devam etmekte olduðu görüldü.
Kurs öðrencilerinden Saime
Sayman, Latife Köklü, Zehra
Karadeniz, Ela Saracoðlu, Tuba
Arýkan, Meral Saðlamer, Betül
ve Esma Emekli, Heybetullah
Bekaroðlu, Zehra Özkan ve
diðer kursa devam eden
arkadaþlarý adýna þunlarý
söylediler " Boya Çini
Ýþlemeceliði (Çini Dekorlama)
ile 2. Modül Ýþleme kursuna
katýlmaktan dolayý son derece
memnunuz. Bu kursta çini
iþlemeciliði, 2. modül
iþlemeciliði, çini üretim
aþamalarýnda yeni bilgiler
öðrenmekteyiz. Ýlçemizde
çiniciliðin yaygýnlaþmasý
dileðimizdir diyen Kursiyerler,
Çinicilikle ilgili Bisküvi
fýrýnlama, iþleme dekorlama,
sýrlama, sýrlý fýrýnlama gibi
çeþitli iþleri öðrenmekteyiz.
Kurs arkadaþlarýmýzla birlik,
beraberlik, paylaþma ve
dayanýþma içerisinde kursumuz
baþarýlý bir þekilde devam
etmektedir. Burada bizlere
baþarýlý bir þekilde öðretmenlik
yapan Hatice Akýn'a teþekkür
ediyoruz. Ayrýca bu kursun
açýlmasýna destek veren Ýlçe
Kaymakamýmýz Ramazan
Yýldýrým'a, Belediye Baþkaný
Mehmet Yaka'ya, ÝÞ-KUR
yetkililerine, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Sami Saðdýç ile Halk
Eðitim Merkezi ASO Müdürü
Ahmet Aydýnbelge'ye
þükranlarýmýzý
sunuyoruz."dediler
Download

"Madde Bağımlılığı" Semineri