Amasra'da Arslan, Merkez'de Uludað kazandý
‰ GMÝS'in 10’uncu Olaðan Genel Kurul sürecindeki
þube genel kurullarý kapsamýnda Cumartesi günü Amasra
Þubesi, dün de Merkez Servisleri Þubesi'nin Genel Kurulu
yapýldý. Amasra'da mevcut Baþkan Hakký Arslan, Merkez’de
ise mevcut Baþkan Satýlmýþ Uludað seçimleri kazandý. ¶3’te
Bekir Demirkaya: 'Oy vermek, onay vermektir'
'MHP, Zonguldak'ta bir tarih yazýyor'
¶5’te
‰ Saadet Partisi (SP) Ýl Baþkanlýðý'nýn Þubat ayý Ýl Divan
Toplantýsý’nda konuþan SP Genel Ýdare Kurulu Üyesi Bekir
Demirkaya; “Oy vermek, onay vermektir. Bu seçimlerde
oy vereceðimiz partinin icraatlarýný onaylamýþ olacaðýmýzý
tüm halkýmýz ile paylaþmak istiyorum” dedi.
¶6’da
Fransýzlardan kalma demiryolu köprülerinin tarihi dokusunu bozdular
Tarihin içine ettiler!
Zonguldak'ýn Kilimli ilçesine baðlý Kurt
Köy ve Þirin Köy'deki maden ocaklarýndan
çýkan taþkömürünün Göbü Köyü sahiline
taþýnmasý amacýyla Fransýzlar tarafýndan
yapýlan tarihi demiryolu köprüleri yok
ediliyor. Göbü Köyü Muhtarý Musa
Güçlücan'ýn talimatýyla köprülerin önüne
betonarme su depolarý yapýldý. Duyarlý
vatandaþlar, bu duruma tepki göstererek,
"Cumhuriyetimizin kuruluþ yýllarýnda
köyümüzde faaliyette bulunan dönemin
ocaklarýndan temin edilen kömürün Göbü
Köyü sahiline taþýnmasý amacýyla tarihi
demiryolu köprüleri, Fransýzlar tarafýndan
inþa edilmiþti. Kurt Köy ve Þirin Köy
güzergahýnda 3 adet bulunan demiryolu
köprüleri, geçmiþi ve taþ yapý olmasý
dolayýsýyla tarihi bir özellik taþýyor. Söz
konusu demiryolu köprülerinin önünde
ikinci bir çalýþma yapýlmaya baþlanmýþ ve
tamamen tarihi dokuya zarar verilmiþtir.
Bu uygulamanýn hiç bir kurum ya da
kuruluþtan izin alýnmadan yapýlmasý
düþündürücüdür. Ayrýca sorumluluk
alanýnda bulunan köy muhtarýnýn da
yapýlanlardan katiyetle haberi bulunuyor.
Sorumlularýn bulunmasý ve tarihi yapýnýn
ilk haline döndürülmesini istiyoruz" dediler.
PUSULA
www.pusulagazetesi.com.tr
R
9
7
7
1
3
0
8
6
0
9
0 0
4
16 Þubat 2015 Pazartesi
Fiyatý: 25 Kr.
Günlük Siyasi Gazete
AK Parti Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn 5'inci Olaðan Kongresi'nde Zeki Tosun Baþkan seçildi
1, 3, 4, 5'inci sýralar eðilim
yoklamasýyla belirlenecek
CHP, 2'nci sýrayý
kontenjana ayýrdý
Zeki
Tosun
Liste 'boþ' çýktý!
Ofluoðlu yönetime nasýl girdi?
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Genel
Merkezi'nin karþý çýkmasýna raðmen kongrede aday
olup seçimi kazanan, ancak Merkez Karar Yönetim
Kurulu (MKYK) tarafýndan görevden alýnan Kilimli
eski Ýlçe Baþkaný Ýsmail Ofluoðlu'nun, Cumartesi
günü yapýlan kongrede Ýl Yönetim Kurulu'na alýnmasý
tartýþmalarý beraberinde getirdi. Çaycuma ve Kilimli
Ýlçe Baþkan ve yöneticilerinin MKYK tarafýndan
görevden alýnmasý nedeniyle iki ilçenin delegelerine
de oy kullandýrýlmadý. Delegeler, "Ofluoðlu seçildiyse,
biz niye oy kullanamadýk? Biz oy kullanamadýysak,
Ofluoðlu nasýl seçildi?" diye soruyor. Parti iç
yönetmeliðine göre görevden alýnan bir ismin, geçici
ihraç kapsamýna girdiði, Ýsmail Ofluoðlu'nun da geçici
ihraç statüsünde olduðu için yönetime girmesinin
sakýncalý olduðu, yargýya baþvurulmasý halinde
kongrenin iptal edilebileceði belirtiliyor.
Ýsmail
Ofluoðlu
Eroðlu'ndan
BAKAP ¶
müjdesi
6’da
‰ AK Parti Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn 5'inci Olaðan
Kongresi'nde tek liste ile aday olan Zeki Tosun, Ýl
Baþkaný seçildi. AK Parti Milletvekili Köksal Toptan,
son kez milletvekili olarak konuþma yaptýðýný ifade
ederek, helallik istedi. Kendisinin hakkýný helal
ettiðini belirten Toptan, "Herkes gibi ben de bir
insaným, sizden hakkýnýzý helal etmenizi istiyorum"
dedi. Kongrede Ýl Baþkaný olarak son kez konuþma
yapan Hamdi Uçar da partililerden helallik istedi.
‰ Kongrede, listeye tepkiler oylara yansýdý. 538
delegeden 226'sý oy kullanýrken, 56 oy boþ atýldý.
3 oy da geçersiz sayýldý. Oy kullanan bazý delegeler,
listede AK Parti ile ilgisi olmayan isimleri görünce
boþ oy kullandýlar. Ýl yönetimine seçilen Abdülkerim
Gün'ün de çok sayýda delege tarafýndan çizildiði
öðrenildi. Çaycuma ve Kilimli delegeleri, kongreleri
iptal olduðu için oy kullanamadý. Haber: Cüneyt Özfidan / ¶7’de
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Zonguldak'ýn
milletvekili sýralamasýnda 2'nci sýrayý kontenjana
ayýrýrken, 1, 3, 4, 5'inci sýralarý eðilim yoklamasý
ile belirleyecek. CHP Parti Meclisi'nin dünkü
toplantýsýndan çýkan karara göre, Zonguldak
milletvekili adaylarý, Ýl yönetimi gözetiminde üye
bazlý önseçimle belirlenecek. Ancak CHP Genel
Merkezi, 2'nci sýrayý kontenjan olarak tutuyor.
Pusula'ya ulaþan bilgilere, üye bazlý eðilim
yoklamasýnda ilk iki sýrayý Zonguldak, Ereðli
ya da Çaycuma alýrsa, bölgesel dengeleri
gözetmek için ikinci sýra, eðilim yoklamasýna göre
bir diðer ilçeye kaydýrýlacak. Þöyle ki; eðilim
yoklamasýnda ilk iki sýra merkez olursa, ikinci
sýraya Ereðli ya da Çaycuma'dan bir isim
yazýlacak. Böylece bölgesel hassasiyetler
gözetilmiþ olacak. Bazý çevreler ise, kontenjan
adayýnýn Genel Merkez tarafýndan istenilen ismin
atanmasý olarak yorumluyor. Parti Meclisi'nde
alýnan diðer karara göre, 17-24 Þubat tarihleri
arasýnda adaylýk baþvurularý Genel Merkez'e
yapýlabilecek. CHP örgütlerinin denetiminde 29
Mart'tan daha önce eðilim yoklamasý yapýlacak.
Ýnan: 'ÇATES, iyi bir müþterimiz
olmaya devam edecek'
Elsan Elektrik
Gereçleri Sanayi ve
Ticaret A.Þ.'nin 350
milyon Dolar bedel
ödeyerek Çatalaðzý Termik
Santrali'ni (ÇATES)
almasýyla ilgili konuþan
Türkiye Taþkömürü
Kurumu (TTK) Genel
Müdürü Burhan Ýnan,
Burhan
bugüne kadar olduðu gibi
Ýnan
bundan sonrada saðlýklý
iliþkiler gerçekleþtireceklerini
ifade etti. Genel Müdür
Ýnan, konuþmasýnda þunlarý
söyledi: "ÇATES, iyi
müþterilerimizden biri. Bundan
sonra da 'iyi müþterimiz olmaya
devam edecektir' diye düþünüyorum. ÇATES,
elektrik üretmek istiyor ve o amaçla burayý firma
aldý. Bizde kömür üretiyoruz ve satmak istiyoruz.
Dolayýsýyla bir ortaklýk bilinciyle, bundan
sonrada saðlýklý bir iliþki gerçekleþtireceðiz diye
düþünüyorum." (Haber: Ýlknur Yýlmaz)
¶
4’te
Özgecan için yürüdüler
16 Þubat 2015 Pazartesi
Otomobilin çocuða çarpma
aný güvenlik kamerasýnda
www.pusulagazetesi.com.tr
Cumartesi günü yapýlan AK Parti
Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn 5'inci
Olaðan Kongresi sonrasýnda Hamdi Uçar
veda etti.
Uçar'ýn yerine Zeki Tosun geldi.
Tosun'u kutluyoruz.
Tosun'un yönetiminde sürpriz isimler
var.
Ekip ahengi saðlanabilirse, baþarýlý iþlere
imza atýlýr.
Ancak bu ekibin, o ahengi yakalamasý,
yakalasa da uzun soluklu taþýmasý zor.
Çünkü daha ilk günden o tepkiler sandýða
yansýdý.
Hem de çok açýk bir þekilde.
Zeki Tosun'un ortaya koyacaðý tavýr,
yönetim anlayýþý, kararlýlýðý bu yönetimin
kaderini belirleyecek.
AK Parti Zonguldak Ýl Baþkanlýðý
Kongresi'nde 538 delegeden 226'sý oy
kullandý.
Tek listeli bir seçim olmasý da, oy
kullanýmýný etkiledi.
Ancak kullanýlan oylardan 56'sýnýn
boþ olmasý, tepkinin çok net bir
göstergesi…
Son ana kadar listede olmasý beklenen
Ali Bektaþ'ýn neden listeye alýnmak
istenmediðinin nedenleri þimdi daha net
anlaþýldý.
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesinde seyir
halinde giden bir araç önüne aniden çýkan
çocuða çarptý. Kaza aný güvenlik
kameralarýna yansýdý. Edinilen bilgiye göre
kaza, Çaycuma ilçesinin Atatürk Bulvarý
üzerinde saat 12.00 sýralarýnda meydana
geldi. Þehir merkezinden Belediye
istikametine gitmekte olan ve henüz
sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil
normal hýzda ilerlerken karþýsýna aniden
yola fýrlayan çocuða çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle kaldýrýma fýrlayan
çocuk çevredekilerin yardýmýyla ayaða
kaldýrýldý. Çocuk yara almadan atlattýðý
kaza bir iþyerinin güvenlik kameralarýna
saniye saniye yansýdý. (ÝHA)
Listeye bakýnca, Bektaþ'ýn listede yer
almasýna kimlerin taþ koyduðunu anlamak zor
deðil.
Bir baþka detay da Ereðli'nin daha önce
beþ olan yönetici sayýsýnýn 2'ye
düþürülmesi…
Koskoca Ereðli...
Resmen yok sayýlmýþ.
Bu aþamada ilk kriz, görev daðýlýmý
sürecinde çýkarsa, þaþýrmamak lazým.
Son seçimde CHP'ye, Muharrem
Akdemir'e çalýþan eski ve yeni AK
Partililerin, Ali Bektaþ'a seçim kaybettiren
AK Partililerin yönetimde olmasýnýn
yorumu açýk.
Bazen denge kurmaya çalýþmak,
herkesi kucaklayacak bir yönetim yapmaya
çalýþmak yönetim ahenginin baþtan
kaybolmasýna neden olur.
Önümüzdeki günlerde kendi adayýný
temayülden çýkarmak isteyenlerin çetin
mücadelesine tanýk olacaðýz.
Baþka bir detay daha var.
Bu listeyle birlikte parti yoklamasýndan
Salih Demir'in üst sýralarda çýkma ihtimali de
yükselmiþ oldu.
Bir diðer detay…
Hamdi Uçar'ýn önünü kesmek isteyenler,
Zeki Tosun'un yönetiminde…
Ýþte burasý ilginç…
BAÞYAZI
BAÞYAZI
Atilla
ÖKSÜZ
[email protected]
Bu liste kriz çýkartýr…
Ancak ilerleyen günleri bekleyin.
En az üç isim, Zeki Tosun'un küsüp gitmek
istediði günü sabýrsýzlýkla bekliyor.
Küstü, küstü…
Küsmedi, küstürmek için devreye
girilecek.
Zeki Tosun'u istediði gibi yönlendirmek
isteyenler, yönetemediklerini düþündükleri
yerde farklý yollara gidecek.
Zeki Tosun'u tanýyoruz.
Böyle baskýlara çok fazla gelemez.
Caný sýkýlýr. Üzülür.
Strese girer.
Yaþanacaklar Tosun'u çok üzer.
Allah kolaylýk versin.
Yolu açýk olsun.
Bu vahþet politize edilemez!
Tarsus'tan gelen vahþet haberi, Türkiye'yi
ayaða kaldýrdý. Kalkýlmayacak gibi deðil
hani… Vahþet bile az gelir.
Ýki gündür aranan üniversiteli Özgecan'ýn
cesedi, bir dere yataðýnda yanmýþ olarak
bulundu. Genç kýzý, bindiði yolcu
minibüsünde býçaklayarak öldürdükten sonra
yaktýklarý öne sürülen 3 þüpheliden önce 2'si
gözaltýna alýndý. Daha sonra cinayet zanlýsý
olarak aranan Suphi A. yakalandý.
Gözaltýna alýndýktan sonra saðlýk kontrolü
için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen
zanlýlarý, hastanede toplanan kalabalýk linç
etmek istedi. Polis ve jandarma, öfkeli
kalabalýðý güçlükle yatýþtýrdý.
Zanlýlarýn ifadelerine göre minibüs þoförü
Suphi A., Özgecan'a tecavüz etmeye
kalkýnca, genç kýz direndi. Suphi A., önce
býçakladý, sonra da baþýna demir çubukla
vurdu. Babasý ve arkadaþýndan yardým
istedi. Özgecan'ýn cansýz bedenini ormanlýk
bir alanda yaktýlar. Türkiye, Münevver
Karabulut cinayetinde göstermediði duyarlýlýðý
þimdi gösteriyor. Az bile…
Uzak kentlere çocuklarýný okutmaya
gönderen anne-babalar endiþeli.
Hep bir telaþ var yüreklerinde…
Nasýl olmasýn, baksanýza…
Ne yazýk ki, bunlar son bulmayacak.
Bu baðlamda bir þeyler yapýlmasý þart.
Hoþ, en sert yasayý da yapsanýz,
Türkiye'de bunlar sona ermez.
Ancak caydýrýcý olmasý açýsýndan etkili olur.
Ýþin baþka bir acý yaný var.
Onu da paylaþmak zorundayýz.
Bu vahþi cinayet, çok basit þekilde politize
ediliyor. Her olayda olduðu gibi yani…
Birileri çýkýp iktidarlara sorumluklarýný
hatýrlatmak yerine cinayeti iktidarýn iþlediðini
iddia ediyor. Bir taraftan kader mahkumlarýna
af isteyenler, diðer tarafta "idam geri gelsin,
böyle sapýklar asýlsýn" istiyor.
"Dünyanýn her tarafýnda oluyor"
cehaletine sýðýnanlarýn yüzsüzlüðüne tanýk
oluyoruz.
Sorunun özünü tartýþmaktan öte, siyasetin
yüzsüzlüklerine tanýk oluyoruz.
Münevver Karabulut cinayetinde,
Münevver'in ailesinin deðil, katilinin avukatý
olmayý tercih eden þovmenin samimiyetsiz
paylaþýmlarýna tanýk oluyoruz.
Ýstanbul'da gencecik kýzýn molotofla
yakýlmasýna sessiz kalanlar, þimdi Özgecan
üzerinden þov yapýyor.
Her zaman olduðu gibi yani…
Bizler de, sizler de iþinize geldiði yönden
bakýyoruz. Acýlar, cinayetler birilerinin siyaset
oyuncaðý oluyor. Bu vahþice cinayetlere izin
vermeyelim. Sessiz kalmayalým.
Ancak birilerinin de acýlarý politize
etmesine, siyasi ranta çevirmesine izin
vermeyelim. Þimdi idam gündeme geldi.
Samimiyetsiz siyasileri iyi izleyin þimdi!
Alkol komasýna giren kiþiyi aðabeyi buldu
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde sahil
bandýnda bulunan bir kiþi polisi
harekete geçirdi. Yerde hareketsiz
yatan ve öldüðü zannedilen adamýn
alkol komasýna girdiði anlaþýldý.
Olay, önceki akþam saat 18.30
sýralarýnda Devrim Bulvarý sahil bandý
üzerinde meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, sahilde gezen
vatandaþlar, kayalýklarýn arasýnda
hareketsiz yatan Ramazan K.'yý
gördü. Polisi aradýktan sonra
kayalýklara inen vatandaþlar, Ramazan
K.'yý uyandýrmak için çaba gösterdi.
Bu sýrada vatandaþlarýn yanýna gelen
ve Ramazan K.'nýn aðabeyi olduðunu
söyleyen Harun K., kardeþinin alkollü
olduðunu söylemesi üzerine saðlýk
ekiplerine haber verildi. Olay yerine
gelen saðlýk ekipleri Ramazan K.'ya
müdahale ederken, aðabeyi Harun K.
Gürcistan, 2'i Bulgaristan ve diðer 2'sinin
de Almanya plakalý olduðu belirlendi. El
konulan 52 aracýn toplam deðerinin 2
milyon 260 bin TL'ye ulaþtýðý belirlendi.
Ýlgili gümrük müdürlüklerine teslim edilen
52 araç ile birlikte, mevzuata aykýrý bir
þekilde ülkede tutulduðu belirlenerek el
konulan yabancý plakalý lüks araç sayýsý
97'ye ulaþtý. Araç yakalamasýna iliþkin
deðerlendirmede bulunan Gümrük ve
Ticaret Bakaný Nurettin Canikli,
yakalanan araçlarýn yasak olmasýna
raðmen hak sahibi olmayan vatandaþlar
tarafýndan kullanýldýðýný, kiralandýklarýný,
satýldýklarýný ya da modifiye edildiklerini
belirtti. Yasal süresi dolduðu halde
14 Þubat, "Sevgililer Günü"ydü...
Her ne kadar sevgiyi paylaþma konusunda
özürlü olsak da, sevgiyi paylaþmaktan
korkmamak gerekir.
Hepimizin sevgiye, sevmeye, sevilmeye
daha fazla ihtiyacý var.
Hele hele Zonguldak…
Mesela, siyasetçilerimiz daha fazla
sevgi dolu olsa, kente, rakiplerine daha
fazla sevgiyle baksa emin olun kent bu
durumda olmazdý.
Mesela, bürokratlar…
Birbirlerine, olaylara, vatandaþa daha
fazla sevgiyle bakabilse, emin olun
kurumlarda bu kadar tartýþma yaþanmaz.
Mesela, esnaf…
Müþteriye, vatandaþa, kapýsýna gelen
muhtaca biraz daha fazla sevgi gösterse, bu
durumda olmaz.
Müþterileri gelmese de, dostlarý gelir.
Mesela, bizler…
Biraz daha sevgiyle yazabilsek, belki
okur sayýmýz azalýr, ama ölünce daha iyi
adam oluruz!
Mesela, öðretmenler, öðrenciler, yani bu
kentteki herkes, birbirlerine biraz daha fa
zla sevgiyle bakabilse, pek çok sorun daha
çabuk çözümlenebilir.
Hayat daha yaþanýlabilir hale gelir.
Mesela, belediye…
Hizmete, hizmet isteyen vatandaþa,
kente biraz daha sevgiyle bakabilse, böyle mi
olur manzara?
Bu kentte siyasiler arasýnda sevgi, saygý
olsa böyle mi olurdu sonumuz?
Sevgi yok deðil. Sevgi var.
Ama samimiyetsiz bir sevgi…
Yerine göre abartýlý...
Yerine göre yalama bir sevgi…
ISSN 1308-609X
PUSULA
Günlük Siyasi Gazete
16 Þubat 2015
Pazartesi
Yýl: 9 Sayý: 2689
Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006
A.R.T. Ajans Basýn Yayýn
Ýletiþim Adýna Sahibi
Ali Rýza TIÐ
ise polislere bilgi verdi. Ramazan
K.'nýn aðabeyi Harun K.,
"Zonguldak'tan buraya gelmiþ. Beni
aradý. O zaman bir þeyi yoktu.
Aradýktan sonra içki içmiþ. Herhangi
bir sorunu olup olmadýðýný
bilmiyorum ama ne yaptýðý da belli
olmazdý" dedi.
Saðlýk ekipleri, Ramazan K.'ya
yaptýklarý müdahalenin ardýndan
ambulansa taþýdý. Ereðli Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýlan Ramazan
K.'nýn aþýrý alkollü olduðu ve
tedavisine baþlandýðý öðrenildi. (ÝHA)
Zonguldak'ta Gürcistan plakalý 2 kaçak araç ele geçirildi
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý,
Gürcistan'daki düþük vergiler nedeniyle
uygun fiyatla Türkiye'de satýlan Gürcistan
plakalý lüks araçlarýn çoðu kaçak çýktý.
Bakanlýk, piyasa deðerli 2 milyon 260 bin
TL olan 52 araca ele koydu. Daha önce 45
Gürcistan plakalý lüks araç yakalayan
Gümrük Muhafaza Kaçakçýlýk ve
Ýstihbarat ekipleri ayný þekilde kaçak
kullanýldýðý tespit edilen 52 lüks araç daha
yakaladý. Ankara'da 17, Samsun'da 9,
Marmaris'te 8, Adana'da 2, Zonguldak'ta
2, Ýstanbul 1, Kayseri'de 1 araç Gümrük
muhafaza ekipleri tarafýndan, Trabzon'da
da 12 araç Polis ve Jandarma birimlerince
yakalandý. Yakalanan araçlarýn 48'i
Kent ve sevgi…
mevzuata aykýrý þekilde Türkiye'de
kullanýlan araçlarla ilgili yakalandýklarý
fiilin niteliðine göre ilgili kanunlar gereði
cezai iþlemlerin uygulandýðýný hatýrlatan
Canikli, "Son olarak el konulan 52 araçla
ilgili olarak da 133 bin 779 TL ceza
kesildi. Yurda usulüne uygun getirilip
çýkýþ sürelerini geçirilen araçlar cezalarý
kesildikten sonra sýnýr dýþý ediliyor. Bu
þekilde yurda sokulduðu belirlenen
araçlarýn toplanmasý iþlemi kararlýlýk
içinde sürdürülecek" dedi.
Bakanlýk olarak kaçakçýlýðýn her
türlüsüyle etkin mücadele içinde
olduklarýný vurgulayan Canikli,
kaçakçýlýkla ilgili bilgi sahibi olan
vatandaþlara Bakanlýða bildirimde
bulunmalarý için de çaðrýda bulundu.
Bakan Canikli, "Kaçakçýlýkla etkin þekilde
mücadele Bakanlýðýmýzýn en önemli
fonksiyonlarýndan birisidir. Bu görevi
yerine getirirken vatandaþlarýmýzýn
duyarlýlýðý da bizlere önemli katký
sunuyor. Bakanlýkta 7 gün 24 saat
aralýksýz çalýþan Alo 136 hattýmýz
aracýlýðýyla ihbarlarý alýyoruz. Kaçakçýlýða
iliþkin her türlü bilgi ve belgeyi
paylaþmak isteyen vatandaþlarýmýz bu hat
aracýlýðýyla personelimize ulaþarak
ekonomiye büyük zararlar veren
kaçakçýlýk olaylarýna iliþkin bildirimde
bulunabilir" ifadelerini kullandý. (ÝHA)
Genel Yayýn Yönetmeni
Atilla Öksüz
Yayýn Koordinatörü
Aydýn Arslanyýlmaz
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Sayfa Editörü
Muhabirler
: Ýlknur Yýlmaz
: Emre Acar
: Özlem Býçak
Suat Özger
Öznur Güneþ
Yeliz Alagöz
Cüneyt Özfidan
: Elvin Kaya Çöl
: Av. Aykut Boran
Düzeltmen
Hukuk Danýþmaný
Çaycuma Temsilciliði:
Belediye Ýþhaný Kat: 1 No: 116
Tel: 615 80 49
Gazetemiz, “Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi”ne uyar.
Yönetim Merkezi:
Gazipaþa Cad.
Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5
No: 8 ZONGULDAK
Tel : 0372 252 43 14
Faks : 0372 251 13 99
Basým Yeri:
A.R.T. Ajans
Basýn Yayýn Ýletiþim
Ontemmuz Mah.
Alparslan Sk. Acýlýk Cd.
No: 72 ZONGULDAK
http://www.pusulagazetesi.com.tr
email: [email protected]
Yýllýk Yayýnlý Abone: 3.000 TL+KDV
Günlük Yerel Süreli Yayýn
GMÝS Amasra ve Merkez Servisleri Þubelerinin 10'uncu Olaðan Genel Kurulu yapýldý
Amasra'da Arslan,
Merkez'de Uludað kazandý
‰ GMÝS'in 10'uncu Olaðan Genel Kurul sürecindeki þube genel kurullarý kapsamýnda Cumartesi günü
Amasra Þubesi, dün de Merkez Servisleri Þubesi'nin Genel Kurulu yapýldý. Amasra'da mevcut Baþkan
Hakký Arslan, Merkez Servisleri'nde ise mevcut Baþkan Satýlmýþ Uludað seçimleri kazandý.
Genel Maden Ýþçileri Sendikasý'nýn
(GMÝS) 10'uncu Olaðan Genel Kurul
sürecindeki þube genel kurullarý
kapsamýnda dün Merkez Servisleri
Þubesi Genel Kurulu yapýldý.
Genel Maden Ýþçileri Sendikasý'nýn
(GMÝS) 10'uncu Olaðan Genel Kurul
sürecindeki þube genel kurullarý,
Cumartesi günü yapýlan Amasra Þube
Genel Kurulu ile devam etti.
Bartýn'ýn Amasra ilçesinde bulunan
TTK Amasra Müessesesi Salonu'nda
düzenlenen Amasra Þubesi 10'uncu
Olaðan Genel Kurulu'na; GMÝS Genel
Baþkaný Eyüp Alabaþ, Genel Sekreter
Behzat Cinkýlýç, Genel Mali Sekreter
Muharrem Sarýçam, Genel
Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri
Osman Tutkun, GMÝS eski
Teþkilatlandýrma Sekreterlerinden Sabri
Cebecik, GMÝS'e baðlý þubelerin baþkan
ve yöneticileri, eski sendikacýlar,
Amelebirliði Yönetim Kurulu üyeleri ile
delegeler katýldý. Saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan
Genel Kurulda Divan Baþkanlýðýna
GMÝS Genel Baþkaný Eyüp Alabaþ,
Yardýmcýlýklarýna Ýsa Mutlu ve Tayfun
Demir, Üyeliklerine ise Hüseyin Kolçak
ile Adnan Týska seçildi.
ALABAÞ: "ÝLK KEZ KAMU
VE ÖZEL SEKTÖRDE
ÇALIÞANLARLA BÝRLÝKTE
GENEL KURUL YAPIYORUZ"
GMÝS Genel Baþkaný Eyüp Alabaþ,
2014 yýlýnýn madencilik sektörü
acýsýndan zor bir yýl olarak geçtiðini
belirterek, Soma kazasýnýn ardýndan
sektörü ve madencileri ilgilendiren
torba yasanýn gündeme geldiðini
söyledi. Torba Yasa'nýn uygulanmasýnda
bazý sorunlar çýktýðýný belirten Alabaþ,
"Biz en az iki asgari ücretle ilgili
konuyu Çalýþma Bakanýnýn kendisi,
Çalýþma Bakanlýðý Müsteþarý, Çalýþma
Genel Müdürü baþta olmak üzere TürkÝþ'in uzmanlarý, Türkiye Maden-Ýþ
Sendikasý'nýn uzmanlarý ve
hukukçularla yorumlayarak anlattýk.
Maden iþçilerine yönelik en az iki
asgari ücret uygulamasýyla ilgili hem
kamu da hem de özel sektörde çalýþan
arkadaþlarýmýz için mahkeme yoluna
gittik. Özel sektörün uygulamasýna
yönelik açtýðýmýz davanýn ilk
duruþmasý Ereðli'de 10 Þubat'ta
yapýldý. Mahkeme, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý'ndan görüþ
sorulmasýna ve dosyanýn bilirkiþiye
gönderilmesine karar verdi. Bilirkiþi
dosyayý inceleyip görüþünü mahkemeye
bildirecek. TTK'nýn uygulamasý
nedeniyle açtýðýmýz dava ise
10 Mart'ta baþlayacak" dedi.
Alabaþ, torba yasayla gündeme gelen
haftada 45 saat toplam ve 36 saat
yeraltýnda çalýþma düzenlemesinin yeni
bir yasa tasarýsýyla yeniden
düzenlendiðini, madencilerin haftada
toplam 37,5 saat çalýþarak iki gün tatil
yapacaklarýný ve düzenlemenin
TBMM'nin komisyonlarýnda kabul
www.pusulagazetesi.com.tr
Çuvaldýz
Ali Rýza
TIÐ
[email protected]
Osmanlýyý da kadýnlar yýktýydý…
Muhteþem Yüzyýl'ý izlerken bir kez daha
görmüþtük.
Osmanlýyý içten içe çökerten nedenin kadýnlar
olduðunu…
Ýnþallah AK Parti'yi de kadýnlar çökertmez.
AK Parti Zonguldak Ýl yönetiminin listesini
gördükten sonra vardým bu kanýya…
Allah, bu yönetimin ve Zonguldak'ýn sonunu
hayýr etsin.
Yalnýz bir-iki kadýn da eksik kalmýþ listede…
Onlar da olsaydý, tam kadro olacaklardý AK
Parti'de…
Hiç lafý eðip bükmeye gerek yok.
Zeki Tosun, önüne gelen tarihi þansý tepmiþtir.
Ali Bektaþ'ý il yönetimine aldýrmayan güç, Zeki
Tosun'a bu partide Ýl Baþkanlýðý yaptýrýr mý?
Bu sorunun cevabýný ben biliyorum.
Siz ne düþünüyorsunuz?
GMÝS'in 10'uncu Olaðan Genel Kurul sürecindeki þube genel
kurullarý kapsamýnda Cumartesi günü Amasra Þubesi, dün de
Merkez Servisleri Þubesi'nin Genel Kurulu yapýldý.
Hakký
Arslan
edilerek Genel Kurula gönderildiðini,
yasalaþmasýný beklediklerini, böylece
ilk kez Ýþ Kanunu'nda 45 saatin altýnda
çalýþma kavramýnýn yer alacaðýný
söyledi. TTK'nýn özelleþtileceði
yönündeki söylemler sert tepki gösteren
Alabaþ, "TTK'yý özelleþtirmeye
kimsenin gücü yetmez" dedi.
Örgütlenmenin önemine deðinen
Alabaþ, "HEMA iþyerlerinde
örgütlendik. Toplu Ýþ sözleþmeleri için
ikinci döneme girdik. Burada Amasra'da
ilk kez TTK, HEMA ve Denfa olmak
üzere kamu ve özel sektörde çalýþan
arkadaþlarýmýzla bir arada bir Genel
Kurul gerçekleþtiriyoruz" dedi.
GMÝS eski Teþkilatlandýrma
Sekreterlerinden Sabri Cebecik de,
Zonguldak'a yönelik saldýrýlarýn son
dönemde arttýðýna dikkat çekerek, 1990
ve 1991 yýllarýnda ayný söylemlere
yönelik verilen mücadeleleri hatýrlattý.
Cebecik, "O zaman Zonguldak, emek
dostlarýyla birlikte topyekün mücadele
verdi ve kazandý. GMÝS'in öncü olma
görevi var. Bölgemizde bu mücadele
kültürü yeniden ayaða kaldýrýlmalý.
Yerin yüzlerce metre altýnda çalýþan
madencinin ateþiyle kimsenin
oynayamayacaðýný herkese
göstermeliyiz" dedi.
Þube Baþkanlýðý'nda iki olmak üzere
toplam 16 adayýn yarýþtýðý GMÝS
Amasra Þubesi Olaðan Genel
Kurulu'nda yapýlan seçimlerde Þube
Baþkanlýðý'na Hakký Arslan yeniden
seçilirken, Þube Sekreterliði'ne Ertan
Kaya, Þube Mali Sekreterliði'ne
Hüseyin Özerdoðan, Þube
Teþkilatlandýrma Sekreterliði'ne ise
Nazmi Sert seçildi.
Satýlmýþ
Uludað
MERKEZ SERVÝSLERÝ
"ULUDAÐ" DEDÝ
Dün GMÝS Þemsi Denizer Toplantý
Salonu'nda düzenlenen Merkez
Servisleri Þubesi 10'uncu Olaðan Genel
Kurulu'na; GMÝS Genel Baþkaný Eyüp
Alabaþ, Genel Sekreter Behzat Cinkýlýç,
Genel Mali Sekreter Muharrem
Sarýçam, Genel Teþkilatlandýrma ve
Eðitim Sekreteri Osman Tutkun,
GMÝS'e baðlý þubelerin baþkan ve
yöneticileri, eski sendikacýlar,
Amelebirliði Yönetim Kurulu üyeleri ile
delegeler katýldý. Saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan
Genel Kurulda Divan Baþkanlýðýna
GMÝS Genel Baþkaný Eyüp Alabaþ,
Yardýmcýlýklarýna Ýsa Mutlu ve Adnan
Týska, Üyeliklerine ise Recep
Horozoðlu ile Kemal Tümay Turhan
seçildi. GMÝS Genel Baþkaný Eyüp
Alabaþ, yaptýðý konuþmada 2014 yýlýnýn
madencilik sektörü açýsýndan zor bir yýl
olduðuna dikkat çekti.
GMÝS Genel Baþkan Yardýmcýsý
Satýlmýþ Uludað ise þöyle konuþtu:
"Zonguldak için zorlu bir süreç
içindeyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakaný ile bazý milletvekillerinin
TTK'nýn özelleþtirileceði söylemelerini
þiddetle kýnýyorum. Burasý kimsenin
babasýnýn çiftliði deðil. Maden iþçisi
ve Zonguldak, dün nasýl madenci
fenerini söndürmediyse, bugün de
söndürmeyecek, yarýn da
söndürmeyecektir. Kýdem tazminatý,
iþçi arkadaþlarýmýzýn emekli olduktan
sonra ev sahibi olmak için, çocuklarýný
evlendirmek için tüm çalýþanlarýn
hayalidir, hakkýdýr. Kýdem tazminatý
kýrmýzý çizgimizdir.
Kýdem tazminatýna hiç kimse el
uzatmaya kalkýþmasýn, biz kýdem
tazminatýna uzanan elleri kýrarýz.
Varoluþ sebebi kömür olan bir
þehirde yaþýyoruz. Burada yaþayanlarýn
büyük çoðunluðu ya madenden emekli,
ya madende çalýþýyor. Dolayýsýyla
olmazsa olmazýmýz Türkiye
Taþkömürü Kurumu'dur. TTK;
tarihinin en az iþçisiyle, norm
kadrosunun 5 bin eksiðiyle çalýþýyor ve
bilerek zarar ettiriliyor. TTK Genel
Müdürlüðü'nün yaklaþýk 3 yýldýr 3 bin
200 iþçi talebi var. Biz de göreve
geldikten sonra baþta yöre
milletvekilleri olmak üzere Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakaný ve tüm
siyasetçilere iþçi açýklarýnýn
giderilmesi konusundaki raporlarýmýzý
sunmamýza raðmen siyasi iradeden
bu talepleri karþýlayacak bir adým
atýlmadý. Ben buradan yöre
milletvekillerine sesleniyorum;
Ýþçi açýklarýnýn giderilmesi konusunda
bir söz vermeden, yaklaþan genel
seçimlerde deðil madenciden oy
istemeye, Zonguldak'a gezmeye bile
gelmesinler" dedi.
Seçimlerin ardýndan Þube
Baþkanlýðý'na Satýlmýþ Uludað 90 oyla
seçilirken, rakibi Sadettin Yýldýz
29 oy aldý. Þube Sekreterliði'ne Aysel
Yaman Kocabaþ 94 oyla seçildi, rakibi
Ersan Türk 25 oy aldý. Þube Mali
Sekreterliði'ne Birol Kundakçýoðlu
90 oyla seçilirken, Kadir Olkaç 24 oy
aldý. Þube Teþkilatlandýrma
Sekreterliði'ne Hayri Tasmacý 89 oyla
seçilirken, Ramazan Karaman 28 oy
aldý. Genel Kurulda 199 delegenin
tamamý oy kullandý. (Haber Merkezi)
Reis Enerji: 'Yürütmeyi durdurma kararý engel deðildir'
Devrek Çayý üzerinde Çayaltý
Hidroelektrik Santrali Projesi'ni
yapan Reis RS Enerji Üretim A.Þ.,
Zonguldak Ýdare Mahkemesi'nin verdiði
yürütmeyi durdurma kararýyla ilgili
yazýlý bir açýklama yaptý.
Açýklama þöyle:
"Kamuoyunun malumu olduðu
üzere Þirketimizce yapýmý süren
Çayaltý HES Projesi'nin sahasýný da
kapsayan alan için verilmiþ olan imar
iznini iptal etmek ve bu þekilde de
HES yatýrýmýný durdurmak amacýyla
Murat Türedi ve Celal Ulupýnar
tarafýndan bir baþka deðiþle Ulupýnar
Ailesi önderliði ve teþvikiyle Zonguldak
Ýdare Mahkemesi'ne 2014/709 esas
sayýlý dosyasýyla açýlan davada
mahkeme yürütmeyi durdurma kararý
vermiþtir. Zonguldak Ýdare
Mahkemesi'nce verilen ve imar planýn
yürütmesinin durdurulmasýna yönelik
16 Þubat 2015 Pazartesi
bu karar üzerine Ulupýnar Ailesi,
sevinç nidalarýyla 'HES yatýrýmýný
durdurduk' þeklinde kamuoyuna
yanlýþ bilgi vermektedirler. Zira,
enerji yatýrýmlarýnýn birinci derecede
kamu yararý yatýrýmlarý olmasý
nedeniyle, imar izni ayný zamanda
ilgili Bakanlýkça da verilmektedir.
Keza bu nedenle Çayaltý HES
Projesi'ne yönelik 670732015 dosya
numarasýyla imar izni ilgili Bakanlýkça
verilmiþtir. Bakanlýkça verilen bu
imar iznine yönelik hiçbir mahkeme
kararý veya yürütmeyi durdurma kararý
yoktur. Bir baþka deðiþle Çayaltý
HES Projelerimizin inþaatý aynen
devam etmekte olup, Zonguldak Ýdare
Mahkemesi tarafýndan verilen bu
yürütmeyi durdurma kararý þirketimizin
faaliyetlerine engel deðildir. Kaldý ki,
ilgili Bakanlýkça verilen imar izni
neticesinde Zonguldak Ýdare
Mahkemesi'nde devam eden
davanýn konusunun kalmadýðý da
hukuki bir gerçekliktir.
Hal böyle iken; Ulupýnar Ailesi'nin
önderliði ve teþviki ile Zonguldak Ýdare
Mahkemesi'nde açýlan bu davada
verilen yürütmeyi durdurma kararý
neticesinde Çaydeðirmeni ve Devrek
ilçesindeki tüm imar planlarýnýn
yürütmesinin durdurulmasý,
tadilatlarýnýn yapýlmasý gündeme
gelecektir.
Keza 3194 sayýlý Ýmar Kanunu
hükümleri uyarýnca imar planlarý
arasýnda hiyerarþik bir iliþki olmasý
nedeniyle alt ölçekli planlarýn üst
ölçekli planlara uygun olmasý
gerekmektedir.
Bu ilke dikkate alýndýðýnda üst
ölçekli bir planýn mahkemece iptal
edilmesi halinde iptal gerekçesinin
icaplarýna göre alt ölçekli planlarda da
bir deðiþiklik yapýlmasýnýn veya
tamamýyla yürürlükten kaldýrýlmasýnýn,
plan yapýmýna iliþkin ilkelere uygun
olarak idare tarafýndan belirlenmesi
idarenin alt ölçekli planlarý da iptal
ederek bu planlarda yargý kararýnýn
gereklerine ve plan yapýmý ilkelerine
uygun revizyon yapmasý
gerekebilecektir.
Bu halde Çaydeðirmeni ve Devrek
Belediyelerine büyük maddi külfet
getireceði ve bu süre zarfýnda da,
mevcut inþaatlarýn (hastane-üniversitestadyum-tüm binalar ve tüm yollar
dahil) ve imar planlarýnýn
uygulamasýnýn (tüm inþaat
faaliyetlerinin) durabileceði
kuvvetle muhtemeldir.
Ulupýnar Ailesi'nin teþviki ve
önderliðiyle açýlan davanýn neticelerini
kamuoyunun takdirlerine baygýlarýmýzla
arz ederiz." (Haber Merkezi)
Haberal'dan sonra…
CHP, geçen seçime Mehmet Haberal
sendromuyla girmiþti.
Hoca, Silivri'de cezaevinde yatarken, onun
adýna insanlar meydana çýkýp sözler vermiþ,
milletvekili seçilmesini saðlamýþlardý.
Hoca, milletvekilli olduðu için bir süre sonra
cezaevinden çýktý, ama sözleri tutulmadý.
Þimdi inþallah AK Parti ayný sýkýntýyý yaþamaz.
Zonguldak bir beþ yýlýný daha kaybetmez.
Kýssadan Hisse: Kurþun Kalemin hikâyesi…
Ninesini bir mektup yazarken izleyen çocuk
sordu: "Yaþadýklarýmýz için bir hikâye mi
yazýyorsun? Yoksa benim hakkýmda mý?"
Ninesi, yazmayý kesti ve torununa þöyle
dedi: "Aslýnda, senin hakkýnda yazýyorum.
Fakat kelimelerden daha önemlisi, kullandýðým
kurþun kalem. Umarým büyüdüðünde sen de
bu kurþun kalem gibi olursun."
Çocuk, merakla kurþun kaleme baktý. Özel
bir kalem gibi görünmüyordu: "Fakat daha önce
gördüðüm diðer kurþun kalemler ile ayný!"
Nine: "Bu, senin nasýl baktýðýn ile alakalý.
Kurþun kalemin 5 önemli özelliði vardýr ki, sen
onlara sýkýca tutunduðunda ömrün huzur içinde
geçecektir."
Birinci özellik: Harika þeyler yapabilirsin, ama
attýðýn adýmlarý yönlendiren bir el olduðunu asla
unutma. Bizim için bu el, Allah'týr ve her zaman
kendi kudretiyle bizi O yönlendirir.
Ýkinci özellik: Zaman zaman her ne
yazýyorsam durmam ve kalemin uçunu açmam
gerekir. Bu kaleme biraz acý çektirse de,
sonuçta daha sivri olmasýný saðlar. Bu yüzden
bazý acýlara göðüs germeyi öðrenmelisin, bu
acýlar seni daha iyi bir insan yapar.
Üçüncü özellik: Kurþun kalem, yanlýþ bir þey
yazdýðýnda bunu bir silgiyle silmene her zaman
olanak tanýr. Yaptýðýmýz bir þeyi sonradan
düzeltmenin kötü bir þey olmadýðýný
anlamalýsýn, aksine bu bizi adalet yolunda
tutmaya yarayan en önemli þeylerden biridir.
Dördüncü özellik: Kurþun kalemin en önemli
kýsmý, kalemin yapýldýðý ahþabý ya da dýþarý
yansýyan þekli deðil, içerisinde yer alan
kurþunudur. O yüzden her zaman kendi içine
bakmalý, en çok onu korumalýsýn.
Beþinci özelliði, her zaman iz býrakmasýdýr.
Hayatta yaptýðýn her þeyin bir iz býrakacaðýný
bilmeli ve her hareketinin farkýnda olmalýsýn.
Fýkra: Geldiði gibi gitti…
Çerkez'in biri at çalmýþ, oðluna, "Al bu atý,
pazara götür sat. Ben gidersem tanýrlar"
demiþ. Oðlu da pazara götürmüþ.
Avþar'ýn biri gelmiþ, ata bakmýþ, "Bunun
ayaðý sakat" demiþ. Oðlan da, "Hayýr sakat
deðil" diye karþýlýk verince, Avþar, "Bir
bineyim o zaman" demiþ.
Avþar, ata binmiþ, gidiþ o gidiþ.
Oðlan akþam eve gelmiþ, Çerkez,
"Atý sattý" diye heyecanlanmýþ. "Kaça sattýn
oðlum?" diye sormuþ. Oðlu da, "Vallahi baba
geldiði fiyata gitti" demiþ.
- Günün Sözü Tek bildiðim, hiçbir þey bilmediðimdir.
- Sokrates -
16 Þubat 2015 Pazartesi
Devlet Demir Yollarý’na ait
sinyalizasyon kablolarýný çaldýlar
www.pusulagazetesi.com.tr
Kendi içinde bütünselliði olan son üç yazýma;
"Din ve Akýl", "Karþý Mahallede Kimler Oturur?",
"Köprüden Önce Son Çýkýþ", Pusula ve
Facebook sayfamda çok sayýda yorum ve
eleþtiriler yapýldý.
Okurlarýmla tek tek polemiðe girmek yerine
konuyu genelleþtirelim ve kapatalým.
1- Muhafazakâr kesimin en büyük iddiasý,
"Cumhuriyetin kurucu unsurlarýnýn" halký
hor gördüðü, aþaðýladýðý, 1923'den beri
baskýlanmýþ, sindirilmiþ, aþaðýlanmýþ ve
ötekileþtirilmiþ vaziyette beklemekteydiler.
Önce bu ifadede bir itiraf var. Gerçekten bu
iddiayý öne sürenlerin genetik deðilse de, siyasi
atalarý "Cumhuriyetin kurucu unsuru" deðildiler.
Kuvayý Milliye'ye katýlmadýlar. Ýþgalci Yunan
ordusunu "Padiþah ordusu" ilan eden
Vahdettin'e uydular.
Bu aslýnda söyleyenlerin bile inanmadýðý bir
yalandýr. Cumhuriyet öncesinin, o çok
abarttýklarý Osmanlý dönemine bir bakalým;
Osmanlýya göre; "Türk, etrak-ý biidraktýr."
Yani, kaba ve zekâ yoksunudur.
Yoksul köylüler, aþar vergisini Osmanlý adýna
acýmasýzca tahsil eden Mültezimlerin,
derebeylerin pençesi altýnda kývranmaktadýr.
Adalet, savunma hakkýnýn olmadýðý Kara
Kadýlarýn iki dudaðý arasýndadýr.
Okuma-yazma oraný akýl almaz derecede
düþüktür.Yani halk, sadece vergi ve asker
veren, ama eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik vb.
alanlarda devletten hiçbir þey alamayan bir
güruhtur. Oysaki cumhuriyet, "Türk milletini,
zeki ve çalýþkan; köylüyü, milletin efendisi"
olarak görmüþtür. Eðitim, saðlýk, sosyal
güvence gibi alanlarda çaðdaþ medeniyet
normlarýna ulaþmaya çalýþmýþtýr. Halkevleri,
Köy Enstitüleri gibi kurumlarla aydýnlanma ve
eðitim atýlýmý baþlatýlmýþtýr.
Size bu konuda yerel bir örnek göstereyim…
* * *
Yýl 1933… Dil Tarih, Tiyatro, Sanatlar,
Spor, Sosyal Yardým, Kütüphane ve
Yayýncýlýk, Köycülük, Dershaneler ve Kurslar,
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesinde Devlet Demir
Yollarý'na (DDY) ait sinyalizasyon kulübesinden
kablo çalan 5 kiþi yakalandý. Olay, Çaycuma Ýstasyon
Mahallesi'nde yaþandý. Prefabrik yapýdaki
sinyalizasyon kulübesinden kablolarýnýn çalýndýðýný
fark Devlet Demir Yollarý yetkilileri, Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü'ne baþvuru yaptý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Büro ekiplerinin çevrede yaptýklarý aramalarda
olayla ilgisi olduðu anlaþýlan 28 yaþýndaki Erçin Ç.,
Müze ve Sergi gibi tam dokuz þubesi olan
Zonguldak Halkevi, 3 Haziran 1933 tarihinde
"Köylü Gecesi" düzenler.
Her köyden 6 kiþi ve köy öðretmenlerinin
katýldýðý gecede, köylülere, "Köy Kanunu,
Cumhuriyet, Zührevi ve Diðer Hasatlýklardan
Korunma, Cumhuriyetin Yurttaþlara Verdiði
Haklar" konularýnda bilgi verilmiþtir. Daha sonra
köylüler, þehirliler ve Vali, birlikte yemek yemiþ
ve eðlenmiþlerdir. (Zonguldak TSO
Cumhuriyetin 10'uncu Yýlý Kitabý)
Yýl 1939… Zonguldak Halkevi, Gaca Köyü'nü
ve yakýn yerleþimleri ziyaret eder.
Bu ziyarette; 90 ev halkýna sabun ve tuz,
140 talebeye kalem, defter, kâðýt, silgi,
kalemtýraþ, 15 çocuklu aileye oyuncak, asker
ailelerine mektupluk zarf ve kâðýt daðýtýlmýþ,
Halkevi doktorlar tam 353 hastayý muayene
ederek ilaç vermiþ. Bu malzeme ve hizmete
bugün dudak bükebilir ve hafife alabilirsiniz.
Ama 1939 koþullarýnda bu hizmete paha
biçilemezdi. (Karaelmas Karasevdam
kitabým, Sayfa 158-159)
Bu halký hiçe sayan Osmanlýya karþýn,
cumhuriyetin bakýþ açýsý ve yaptýklarýný
karþýlaþtýrýn…
Hor görme ve aþaðýlama…
Hadi caným sende!
* * *
2- Kemalist, laik kesim dine karþýdýr.
Bu da utanmazca bir yalan.
1922 yýlýnda Bakanlar Kurulu'nun ilk
toplantýsýnda konuþan Atatürk, Yunan çekiliþi
sýrasýnda birkaç bin caminin yakýlýp-yýkýldýðýný
belirtmiþ ve "Bu camileri yenilemek görevimizdir.
Bu hizmeti nutuk atmadan, gösteriþe kaçmadan,
siyasete alet etmeden yerine getirelim" demiþtir.
Cumhuriyet kurulana kadar, büyük çoðunluk
Kur'an'dan habersizdi. Hocalarýn, "Kitap diyor
ki…" sözünün peþinden söylediklerini bilirdi.
Atatürk, Elmalýlý Hamdi Yazýr'a parasýný
bizzat vererek, "Kur'an-ý Kerim'in Türkçe
Mealini" yazdýrdý, bastýrdý ve daðýttý. Halk,
Kur'an'ýn ne dediðini anladý.
54 yaþýndaki Sevcan K., 32 yaþýndaki Sezer K., 35
yaþýndaki Serkan Ç., ve 24 yaþýndaki Akif K. göz
altýna alýndý. Çalýnan farklý ebatlardaki 680 metre
uzunluðundaki kablolar ise, Sevcan K.'nýn Ýstasyon
Mahallesi'ndeki evinin yakýnýndaki boþ arsada
üzerleri örtülü bir þekilde bulundu. Sevcan K., Sezer
K., Serkan Ç. savcýlýktaki ifadelerinin ardýndan
serbest kalýrken, Erçin Ç. ve Akif K. tutuklanarak
cezaevine gönderildi. (Haber: Yeliz Alagöz)
Yansýmalar
Ali
KAYA
[email protected]
Muhafazakâr kesim(e),
(de) söylenen yalanlar…
1923 yýlýnda bugünkü Ýmam Hatip Liselerinin
temeli olan "Dar-ül Hilafe" kuruldu. Atatürk, bu
okulu ziyaretinde, "Memnuniyetle görüyorum ki,
eðitim ve öðretim cidden dini hakikat
içerisindedir. Ýnþallah aranýzdan Farabiler, Ýbn-i
Sinalar çýkacak" demiþti.
1927 yýlýnda tüm Türkiye'de, okullarýn iki katý,
"14 bin 425 okula karþýlýk, 28 bin 705 cami"
vardý.
1924 yýlýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
kuruldu.
1933 yýlýnda Ýlahiyat Enstitüsü, 1949 yýlýnda
Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi açýldý.
Bu mu dine karþý olmak?
Hadi caným sen de…
* * *
3- Din eksenli bir toplum kurmakla halk
kurtulur. Bu günkü iktidar bunu yapmaktadýr
ve baþarýlýdýr. AKP iktidarý baþarýlýdýr.
Halkýn dini duygularýný sömürerek iktidar
olmak isteyen ve olan bütün muhafazakâr
kadrolar bu yalaný da söyler. Hem de
gözümüzün içine baka baka…
"Din ve Akýl" baþlýklý yazýmda, AKP'nin dinin
emrine raðmen yapmadýðý yirmiyi aþkýn sorun
belirtmiþtim. Ama en önemlisi de þudur:
Bu kadrolar, sömürüyü engelleyecek tek bir
"düzen deðiþikliði" yapmýþlar ya da iddiasýnda
bulunmuþlar mýdýr?
Yaptýklarý tek þey, Kapitalizm kekini din
kremasý ile kaplayýp helal (!) pasta niyetine
halka yutturmak olmuþtur.
Gerisi laf-ý güzaf…
* * *
KADIN CÝNAYETLERÝ…
Her gün bir yenisini duyuyoruz.
Bazý erkek(!) müsveddelerinin yaratýlýþýn
kendilerine verdiði bir kaç santimlik fazlalýðý,
eþ-evlat-akraba-baþkasý ayrýmý yapmadan
kadýn katletmeye gerekçe olarak kullanmalarýný
aklým almýyor.
"Ýnsan" olmaya aykýrý bu katliamlarý kýnýyor,
yargýnýn bu eksikli katillere toleranssýz, hiçbir
muafiyet tanýmayan bir anlayýþla
cezalandýrmasýný diliyorum.
* * *
ÝÇ GÜVENLÝK PAKETÝ…
Yurttaþ olmak, yurttaþ olarak saygý görmek,
kendini güvende hissetmek…
Ýþte hükümetin hazýrladýðý "Ýç güvenlik
Paketi", yukarýdaki hak ve özlemleri tehdit
ediyor.
Paketin içeriðini ve tafsilatýný kolayca
öðrenebilirsiniz.
Ama asýl olan, hukukun koruma ve güvence
sýnýrlarýnýn daraltýlmasý…
Ýçiþleri Bakaný, Vali, Emniyet Müdürü,
Komiser, zincirindeki þahýslarýn yetki ve inisiyatif
kullanma haklarýnýn arttýrýlmasýdýr.
Ben þahsen, kaderimin "Sýk ulan sýk"
karakterli bir kamu görevlisinin inisiyatifine
býrakýlmasýný istemem.
Kesinlikle bilinmelidir ki, "Dipten Gelen
Dalga" bu þekilde engellenemez.
Asýl olan, yurttaþýný koruyan hukuki
yapýlanma, topluma sevgiyle bakan iktidar, adil
yargý, denetlenebilir emniyet personeli zincirinin
oluþturulmasýdýr.
* * *
Bu tavanýn balýklarý; birliðiniz ve dirliðiniz
daim olsun…
Diyanet-S
Sen Mersinli Özgecan'a
ve ABD'deki 3 Müslüman gencin
katliamýna sessiz kalmadý
Memur-Sen'e baðlý Diyanet-Sen Zonguldak Þube
Baþkan Yardýmcýsý ve Çaycuma Ýlçe Temsilcisi Kenan
Tunç, Özgecan ve ABD'de þehit edilen gençlerle ilgili
bir açýklama yaparak " Özgecan'ýn ve ABD'deki 3
gencin Katliamýna Sessiz Kalamayýz. ABD'deki 3
gencimize ve Özgecan Aslan kardeþimize yapýlan bu
alçak saldýrýlarý þiddetle kýnýyoruz" dedi.
"ÖZGECAN'IN KATÝLLERÝNE
EN BÜYÜK CEZALAR VERÝLSÝN"
Diyanet-Sen Zonguldak Þube Baþkan Yardýmcýsý ve
Çaycuma Ýlçe Baþkaný Kenan Tunç, yaptýðý
açýklamada katillerin en büyük cezalara çarptýrýlmasýný
isteyerek þunlarý söyledi: "Mersin'in Tarsus ilçesinde
Özgecan Aslan isimli 20 yaþýnda üniversite öðrencisi
genç bir kýzýmýzýn insanlýk dýþý uygulamalarla
öldürüldüðü haberi vicdanlarýmýzý derinden
yaralamýþtýr. Bu alçaklýðý yapan hainleri þiddet ve
nefretle kýnýyoruz. Ýnsanlýktan nasibini almamýþ bu
hainlerin ibret-i alem olmasý için en büyük cezalarla
cezalandýrýlmalarýný diliyoruz.
Ayrýca devlet idaresindeki yetkililerimizden
kadýna þiddeti önleme konusunda gerekli tedbirlerin
bir an evvel alýnýp somut bir þekilde hayata
geçirilmesini bekliyoruz.Bu vesile ile ömrünün
baharýnda hayatýný kaybeden Özgecan kardeþimize
Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün milletimize sabýr
ve baþsaðlýðý diliyoruz."
"MÜSLÜMANLAR ÖLDÜRÜLÜNCE GIKI
ÇIKMAYANLARI ÝNSAFA DAVET EDÝYORUZ"
Diyanet-Sen Zonguldak Þube Baþkan Yardýmcýsý ve
Çaycuma Ýlçe baþkaný Kenan Tunç açýklamasýnda,
ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi öðrencileri Deah
Þadi Bereket, Rezan Muhammed ve Yusor
Muhammed isimli 3 Müslüman gencin ateist bir
Amerikalý tarafýndan katledilmesi olayýna da
deðinerek, "ABD'de 3 Müslüman kardeþimizin þehit
edilmesi bizleri derinden üzmüþtür. Bu katliamý
yapan katil ya da katilleri þiddetle kýnýyor,
öldürülenler Müslüman olunca gýklarý çýkmayan
ama öldürülenler Hýristiyan ya da Yahudi olunca
sokaklara dökülen ve birdenbire barýþ havarisi kesilen
sözde insan haklarý savunucularýný, insaf ve vicdan
sahibi olmaya davet ediyoruz. Dünyada elbette
Hýristiyan ve Yahudi de öldürülmesin. Ama
Müslüman da öldürülmesin. Kýsaca söylemek
gerekirse dünyada hiçbir insan öldürülmesin. Ýnsan
öldüren herkesi ve güç ve kuvvetine güvenip masum
insanlara zulmü reva gören bütün zalimleri bir kez
daha þiddet ve nefretle kýnýyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)
Çaycuma ilçesinde bine yakýn insan, Mersin'de
vahþice katledilen Özgecan için yürüdü.
Çaycuma, Özgecan için yürüdü
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesinde bine
yakýn insan, Mersin'de vahþice katledilen
Özgecan için yürüdü. KESK'e baðlý
Eðitim-Sen üyesi Burcu Hür'ün okuduðu
basýn açýklamasýnda sýk sýk "Kadýn için
adalet tecavüze müebbet", "Özgecan'ýn
hesabý sorulacak", "Taciz tecavüz bir
insanlýk suçudur", "Bakan Ayþenur Ýslam
istifa" sloganlarý atýldý. Daha sonra bine
yakýn insan Seka Caddesi'ni trafiðe
kapatarak bu sloganlarla yürüdü.
Burcu Hür basýn açýklamasýnda
þunlarý söyledi: "Üç gün önce minibüse
bindikten sonra kendisinden haber
alýnamayan Mersin Çað Üniversitesi
öðrencisi Özgecan Aslan, vahþi þekilde
katledilmiþ halde ormanlýk alanda
bulunmuþtur. Minibüs þoförünün genç
kadýna tecavüz giriþiminde bulunduðu,
genç kadýn direnince boðazýný keserek
öldürdüðü ortaya çýkmýþtýr. Bununla da
yetinmeyen katil, babasýný ve arkadaþýný
çaðýrarak genç kadýnýn cansýz bedenini
yakmaya çalýþmýþtýr. Cani þoför, babasý
ve arkadaþý tutuklanmýþtýr. Bundan
sonraki süreçte kadýn cinayetlerinin
cezasýz býrakýlmamasý için mücadele
eden tüm kadýnlar bu davanýn takipçisi
olacak, ayný vahþetin yaþanmamasý için
mücadele etmeye devam edecektir.
Adalet Bakanlýðý verilerine göre cinsel
saldýrý suçundan açýlan davalarýn
yarýsýnda sanýklar beraat etmektedir.
Geçen sene öldürülen kadýn sayýsý
Emniyet verilerine göre 133 olmasýna
raðmen gazete haberlerine göre 241'dir.
Türkiye'de kadýn cinayetleri sistemli
þekilde sürmekte, hükümetin kadýn
düþmaný politikalarý ile tecavüz ve
cinayet sarmalýnda kadýnlar
katledilmektedir. Açýlan davalarda tahrik
indirimleri ve iyi hal indirimleri
uygulanmaktadýr. Katiller ve
tecavüzcüler elini kolunu sallayarak
rahatça sokaklarda dolaþýrken kadýnlarýn
kýyafetlerinden çocuk sayýsýna kadar her
þeyi tartýþýlýrken kadýn katliamlarý
hükümetin gündemi olmamaktadýr. Tüm
bu vahþet tablosu içerisinde 20 yaþýnda
genç bir üniversite öðrencisinin
katledilmesi tesadüf deðildir. Erkek
egemen sistem içerisinde kadýnlara
açýlan savaþ yaþam hakkýmýzý elimizden
almaktadýr. Mecliste 'Kadýna Yönelik
Þiddetle Mücadele Komisyonu`nda bile
sadece erkek vekiller konuþmakta,
yaptýklarý önerilerle kadýnlarý
aþaðýlanmaya devam etmektedirler. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur
Ýslam ise öldürülen kadýnlar ülkesinde
hükümeti savunmaya devam etmekte
'Koruma altýnda öldürülen kadýn yok`
yalanlarý ile gündem deðiþtirmeye
çalýþmaktadýr. Ýstanbul Sözleþmesi`nin
gereklerini yerine getirmemek için bu
alanda çalýþma yapan kadýnlarý sürecin
dýþýnda býrakmak isteyen hükümet
cinayetleri meþrulaþtýrmaktadýr. Bizlerin,
20 yaþýnda genç bir kadýn olan
Özgecan`ý vahþice katleden canilerden ve
bu katliamlarý önlemeyen erkek
sistemden sorulacak hesabýmýz var.
Çocuklarýmýzýn çýðlýklarýna kulaklarýný
týkayan erkek adalet sistemi ile
mücadelemiz devam edecek. Yeni
Özgecanlarýn katledilmemesi için herkesi
mücadeleyi yükseltmeye çaðýrýyoruz.
Çünkü AKP iktidarý kadýn cinayetlerini
durdurmak için hala bir adým atmýyor.
Buna karþý bizler 8 Mart Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü'nde alanlarý doldurmalý,
Özgecanlarý unutturmamalý ve tüm kadýn
cinayetlerinin hesabýný sormalýyýz.
Çünkü ancak örgütlü ve sürekli
mücadeleyle kadýna karþý her türlü
þiddeti durdurabiliriz. Ailesine,
yakýnlarýna ve arkadaþlarýna baþsaðlýðý
diliyoruz." (Haber: Yeliz Alagöz)
Erkan Haberal kongreye katýlmadý, Hamdi Ayan yeniden baþkan oldu
16 Þubat 2015 Pazartesi
'MHP, Zonguldak'ta
bir tarih yazýyor'
‰ MHP Ýl Baþkanlýðý'nýn 11'inci Olaðan Kongresi'ne tek
listeyle gidildi ve mevcut Baþkan Hamdi Ayan yeniden
güven tazeledi. Ayan, katýlýmýn yoðun olmasýndan
duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Beni düþmana
güldürmediðiniz için teþekkür ederim" dedi.
Haber: Ýlknur Yýlmaz
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn 11'inci Olaðan
Kongresi yapýldý. Tek listeyle gidilen
kongrede, mevcut Ýl Baþkaný Hamdi Ayan
yeniden baþkanlýk koltuðuna oturdu.
Alaborina Restoran'daki kongreye; MHP
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Özcan
Pehlivanoðlu, Karabük Belediye Baþkaný
Rafet Vergili, Ormanlý Belediye Baþkaný
Bayram Baþol, Karaman Belediye Baþkaný
Mustafa Kalaycý, eski Ýl Baþkaný Mustafa
Korkutan, MHP Zonguldak Belediye
Baþkan Adayý Gürkan Gülay, Zonguldak
Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði
Baþkaný Muharrem Coþkun, Bakkallar ve
Tekel Bayileri Odasý Baþkaný Þükür
Küçükali, ilçe ve belde baþkanlarý, sivil
toplum örgütü temsilcileri katýldý.
Divan Baþkanlýðýna, MYK Üyesi
Özcan Pehlivanoðlu seçilirken, Katip
üyelik görevini ise Karaman Belediye
Baþkaný Mustafa Kalaycý ve Ormanlý
Belediye Baþkaný Bayram Baþol yaptý.
PEHLÝVANOÐLU:
"7 HAZÝRAN'DA MHP,
ZONGULDAK'I
SÝLÝP SÜPÜRMELÝ"
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Özcan
Pehlivanoðlu, 7 Haziran tarihinde
yapýlacak olan genel seçimler öncesinde
yapýlan çalýþmalarla Zonguldak'ýn silip
süpürülmesini isteyerek, "Türkiye'nin
geçmiþ olduðu bunalýmlý günleri hep
birlikte yaþýyoruz. Bugün burada bunalýmlý
günlerden kurtuluþa ereceðimiz günlerin
izlerini görüyoruz. Bu salonun içine ve
dýþýna çýkan heyecan Türk milletinin
sýkýntýlardan MHP eliyle çýkacaðýnýn
göstergesidir. Sayýn Gene Baþkanýmýzda
bu sýkýntýlardan birlik ve beraberlik
içerisinde çýkacaðýmýzý belirtmiþtir. Bu
kongrenin bu anlamda iktidara vesile
olmasýný diliyoruz. MHP'nin Zonguldak'ta
iktidar yapmanýzý ve Zonguldak'ýn
MHP'den milletvekili çýkartmanýzý
gerekirse silip süpürmenizi istiyoruz. Eðer
Türk milliyetçileri azimle güçlerini
birleþtirerek ve yapacaklarýný planlý
programlý olarak yaparsa MHP'ye iktidar
yolu açýlýyor. 7 Haziran da hangi partinin
iktidar olup olmayacaðýnýn oylanmasýndan
ziyade Anadolu topraklarýnda Türk
milletinin olup olmayacaðý oylanacak.
Ýktidar politikalarý ve nemalanan bölücü
zihniyet ve peþlerine takýlmýþ sözde
cumhuriyetçiler yeni anayasa yapýlmasýný
planlýyorlar. Bu anayasada mevcut
anayasada 1-2-3-4-5-6'ncý maddelerde yer
alan Türk kelimelerini kaldýracaklar.
Anayasada Türk kelimesini çýkartacaklar.
Anadolu'da Türk kavramýný silecekler.
Onun için 7 Haziran MHP iktidarýný
zorunlu kýlýyor" dedi.
VERGÝLÝ: "MADENLERE
GÝRÝP ÞOV YAPIYORLAR"
AK Partililerin madenlere girip þov
yaptýðýný dile getiren Karabük Belediye
Baþkaný Rafet Vergili, "Önümüzdeki
seçimlerinde Türkiye tekrardan bir sistem
bir rejim deðiþikliði üzerine planlanmýþtýr.
4 sene gecikmeli olarak Kürt
milliyetçileriyle birlikte bunu yapýyorlar. 4
‰ MHP'nin tüm ilçe kongrelerine katýlan MHP Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Haberal, ilk kongresine
katýlmadý. Kongre salonunda Erkan Haberal'ýn neden
katýlmadýðý konuþulurken, Hamdi Ayan, Genel
Merkezde yapýlan toplantýya katýldýðýný söyledi.
Divan Baþkanlýðýna, MYK Üyesi Özcan Pehlivanoðlu seçilirken,
Katip üyelik görevini ise Karaman Belediye Baþkaný Mustafa
Kalaycý ve Ormanlý Belediye Baþkaný Bayram Baþol yaptý.
MHP Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn 11'inci Olaðan Kongresi yapýldý. Tek listeyle gidilen
kongrede, mevcut Ýl Baþkaný Hamdi Ayan yeniden baþkanlýk koltuðuna oturdu.
yýl önce kasetlerle MHP'yi
kapattýrabilselerdi bunu yapacaklardý.
Ýnsanlarý þovlarla kandýrýyorlar. Enerji
Bakaný beyaz elbiselerle madene girip
çýkýp þov yapýyor. Kendi kurduklarý
tezgâhlarla birilerine peþkeþ çekiyorlar.
Eðer bir iþ yerinde güvenlik yoksa orada
sigortalý iþçi çalýþtýrýlmaz. Þu güne kadar
ölen madenleri ceset olarak görüyorlar.
Rüþvet paralarýyla camiiler yapýp
saraylarda oturuyorlar. Din istismarýyla
ülkeyi yönetmeye devam ediyorlar. MHP
bu ülkenin devamý için tek çare tek
tutulacak dal MHP'dir" diye konuþtu.
GÜLAY: "KIRGINLIKLAR
OLDUÐU SÜRECE
MÝLLETVEKÝLÝ ÇIKARAMAYIZ"
MHP Zonguldak Belediye Baþkan
Adayý Gürkan Gülay, divandan konuþmak
için izin istedi. Gürkan Gülay, Ýl Baþkaný
Hamdi Ayan ile kýrgýnlýklar yaþadýklarýný,
fakat bu tip kýrgýnlýklarýn sürdüðü sürece
milletvekili çýkartýlamayacaðýný vurguladý.
Gülay, "Sayýn Ýl Baþkaný kadar bizimde
konuþmaya hakkýmýzýn olduðunu
düþündük. Biz nerede ne konuþacaðýmýzý
ülkücü adabýn içinde biliriz. Buradan birlik
beraberlik çýkmazsa Zonguldak'tan vekil
çýkmayacaðýný düþünüyorum. 30 Mart'tan
sonra yapýlmayanlar ve yapýlanlar var.
Bize kendisi 'sizden destek istiyorum' dedi.
Biz kendisine destek olacaðýz. Yeni
seçilecek olan arkadaþlara da destek
olacaðýz. Son 20 yýldýr aday olup aranýzda
bulunan ender arkadaþlardan biriyim.
Seçimlerden sonra ne baþka bir partinin
genel merkezine gittim nede görüþme
yaptým. Ülkücü doðdum ülkücü öleceðim.
Merkezde 11 bin oyumuz var ve bunun
üzerine çýkmalýyýz. Bunu sadece ben deðil
il yönetimimiz, kadýnlarýmýz, ilçe
baþkanlýklarýmýz aldý. Bana ne görev
verilirse yapmaya hazýrým. Þahsým olarak
sayýn il baþkaný ve yönetimini eleþtirmiþ
olabiliriz. Kýrgýnlýklar dargýnlýklar olabilir
ama kendisine açýk çek uzatýyoruz. Biz
milletvekilimizin olmasýný istiyoruz. Bize
nerede görev verilirse gitmeye hazýrým.
Seçim dönemlerinde evine bayraðýný
asmayan ama sosyal medyada kimse
sallamasýn. Birbirimizi kýstasla
ölçmeyeceðiz, birbirimizin hatalarýný
kapatmak için uðraþmalýyýz.
Yeni seçilen il yönetim kurulu
üyelerine Allah ve yardýmcýsý olsun.
Onlarýn arkasýndayýz. Burada
konuþmamým bir nedeni il baþkanlýðý
konusunda çýk aday ol demiþlerdir.
Bugün bu salonda kaç liste yarýþýrsa
yarýþsýn kaybeden taraf kýrýlýrdý. Birliktelik
bozuldu. Bu sebeple ben aday olmadým.
Ben il baþkanýmýzýn bir askeri olarak
çalýþmaya devam edeceðim" dedi.
AYAN: "DÜÞMANA KORKU,
DOSTA GÜVEN VERÝYORSUNUZ"
Ýl Baþkaný Hamdi Ayan, 15 gündür AK
Parti ve MHP kongrelerinin
karþýlaþtýrýlarak siyasi algýnýn
þekilleneceðini söylediðini ve salona
baktýðýnda yüzünün kara çýkmadýðýný ifade
ederek, "Bugün düþmana korku, dosta
güven veriyorsunuz. MHP bugün
Zonguldak'ta bir tarih yazýyor ve bunlarýn
mimarý sizlersiniz. Hayal etmeden gerçeðe
ulaþýlmaz. MHP Zonguldak'ta iktidara
taliptir. Bugün buraya katýldýðýnýzdan
dolayý 15 gündür söylediðim sözleri boþa
çýkartmadýnýz. AKP'nin ve bugün bizim
kongremiz var. 2 kongre yarýþýyor ve bu
seçimlere bakýldýðýnda siyasi algý þekillenir
demiþtim. Beni düþmana güldürmediðiniz
için teþekkür ederim. Arkadaþlarýmýz
kürsüye çýkýp konuþtu. Hepinizin
konuþmak hakkýdýr. Zonguldak sýkýntýlý bir
þehir 12 yýldýr Zonguldak'ýmýzýn 3
milletvekili var. Zonguldak'ýmýz 26 bin
insaný göç verdi. Göç hýzla devam ediyor.
Bir insan niye göç eder. Ýþ aþ bulamaz
nefes alamaz göç eder. Bizler þu þehre ve
milletimize sahip çýkmak zorundayýz.
CHP zihniyeti de kentimizi köy durumuna
soktu. Kendilerini davet ettik ama
gelmediler. Bana ne görev düþüyorsa
yapmaya hazýrým. 3 yýl süresince görev
yaptým. Aramýzda sýkýntýlar olmuþ olabilir.
Bizi yanlýþ anlayanlarda olmuþtur. Fakat
bugün gösterdiniz Zonguldak'ta ülkücü
hareket birlik beraberliði saðlamýþtýr. Bu
salondan çýkýldýktan sonra Alaplý'nýn
Çaycuma'nýn Devrek'in köylerine
gideceksiniz. Hemþehrilerime selam
söyleyin. Onlarla kucaklaþýn. Onlara
MHP2nin delegesi olduðunuzu söyleyin
bilsinler. Hep birlikte Zonguldak'ta en
az 2 milletvekili çýkartalým istiyoruz"
þeklinde konuþtu
Ayan baþkanlýðýndaki Yönetim
Kurulu þu þekilde oluþtu: Metin Soydaþ,
Menderes Gümüþ, Recep Kocabacak,
Ömer Ay, Ýlyas Altun, Okan Doðramacý,
Asým Tazegül, Mustafa Kaplan, Varol
Demirköse, Uður Yalçýn, Çetin Çelik,
Kadir Kandemir, Hüseyin Edebal, Yaþar
Aksu, Gündüz Torlak, Hasan Ertürk,
Cevdet Balçýk, Hakký Ayvacýk, Hasan
Alarçin, Haldun Çakan, Cengiz Çýtkýran,
Ali Iþýk, Hasan Kara, Murat Gülsever.
www.pusulagazetesi.com.tr
HDP'li Oluç: 'HDP çözümü ve
barýþý en fazla isteyen siyasi odak'
Halklarýn Demokratik
Partisi (HDP) Genel
Baþkan Yardýmcýsý
Saruhan Oluç, çözüm
sürecinde hükümetten bir
adým beklediklerini
belirterek, "HDP
çözümü ve barýþý en
fazla isteyen siyasi
odaktýr. AK Parti'den
çok daha fazla isteyen
siyasi odaktýr" dedi.
Yeþiller ve Sol Gelecek
Saruhan
Partisi'nin Zonguldak Ýl
Oluç
Baþkanlýðý binasýnýn
açýlýþýna katýlan Saruhan
Oluç, Ýmralý'da ve Kandil'de heyetlerin, çözüm süreciyle
ilgili görüþmelerini sürdürdüðünü hatýrlattý. Çözüm
sürecinin hýzlandýrýlmasýný istediklerini her fýrsatta dile
getirdiklerini belirten Oluç, þöyle konuþtu; "Bizim için
müzakerelerin hemen baþlamasý, devlet heyetiyle bizim
heyetimizin ve Öcalan'ýn masada oturarak, müzakere
ederek çözüm için adým atmaya baþlamalarý son derece
önemlidir. Sunulmuþ olan barýþ ve demokratik müzakere
taslaðýnýn görüþülmeye baþlanmasý ve bunun
doðrultusunda adýmlar atýlmasý son derece önemli."
"BARAJI AÞAMAZSAK DA
SÜREÇ DEVAM EDER"
Oluç, HDP'nin halktan gördüðü ilgiden dolayý 7
Haziran'da ki genel seçimlerde barajý açacaðýna
inandýklarýný söyledi. Barajý açamadýklarý takdirde ise
çözüm sürecinin devam edeceðini ifade eden Oluç
sözlerini þöyle sürdürdü: "Barajý aþamazsak ne olur diye
þu an bir tartýþmamýz yok. HDP çözümü ve barýþý en
fazla isteyen siyasi odaktýr. AK Parti'den çok daha fazla
isteyen siyasi odaktýr. Bu istem doðrultusunda buraya
kadar gelinebilmiþtir. 'Barajý aþamazsak masadan kalkýlýr,
çözüm ve barýþ süreci sekteye uðrar' gibi fikrimiz asla
olmamýþtýr. Bundan sonra da olmaz.
Biz Türkiye'de çözümün ve barýþýn artýk kan
akmamasýný, eþitlik ve kardeþlik içinde yaþamanýn son
derece önemli olduðunu düþünüyoruz." (DHA)
Vali Yardýmcýsý Oktay,
Rektör Özer'i ziyaret etti
Zonguldak Vali Yardýmcýsý Þerefnur Oktay, Bülent
Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut
Özer'i makamýnda ziyaret etti. Vali Yardýmcýsý Oktay,
Rektör Özer'in yeniden göreve atanmasýndan dolayý
tebrik ederek, yeni döneminde baþarýlar diledi. Prof. Dr.
Mahmut Özer de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek Vali Yardýmcýsý Þerefnur Oktay'a üniversitenin
hediyelerini takdim etti. (Haber Merkezi)
Özgecan için Devrek'te protesto yürüyüþü düzenlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde vahþice katledilen Özgecan
Aslan cinayeti için Devrek Kadýn Ýnisiyatifi Platformu
tarafýndan protesto yürüyüþü düzenlendi. Eski Anaokulu
önünde toplanan kadýnlar, sloganlar eþliðinde Devrek
Cumhuriyet Alaný'na kadar yürüdü.
Yürüyüþte kadýnlar, "Yeter artýk, kadýn cinayetlerini
durdurun", "Kadýný deðil cinayeti engelle", "Tecavüz
insanlýk suçudur", "Kadýn olmak cinayet nedeni olamaz",
"Kadýna þiddete hayýr", "Haklý þiddet yoktur", "Namus
bekçisi deðiliz", "Özgecan Aslan'ýn hesabýný soracaðýz"
gibi sloganlar attý.
Cumhuriyet Alaný'nda son bulan yürüyüþün ardýndan
Devrek Kadýn Ýnisiyatifi Platformu adýna Aslýhan Hancý
bir basýn açýklamasý yaptý.
"KADIN CÝNAYETLERÝNÝ DURDURACAÐIZ"
Hancý, "Ülkemiz için ilk olmayan bu gidiþle son da
olmayacak bir olay daha yaþadýk. Son aylarda hatta son
günlerde hemen her gün bir kadýn cinayeti haberi
dinlediðimiz haber bültenleri, hunharca, vahþice, insanlýk
dýþý duygularla iþlenen bir cinayeti daha duyurdular."diye
baþladýðý konuþmasýnda, "Mersin'de Çað Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Öðrencisi Özgecan Aslan evine
gitmek üzere bindiði minibüste tecavüze uðradý, üç erkek
tarafýndan boðazý kesildi, cesedi yakýldý ve bir dere
yataðýna atýldýðýný" söyledi.
Konuþmasýnda, "Özgecan hepimizin kýzý, kardeþi,
ablasý, çocuðu olabilirdi ya da hepimiz bir gün
Özgecan olabiliriz" diye dikkati çeken Hancý, "Çünkü
bu ülkenin kadýnlarý; Erkeklerin þiddetine direndiði için
öldürülüyor. Boþanmak istediði için öldürülüyor.
Giydiði kýyafeti nedeniyle öldürülüyor. Yemeðin tuzunu
fazla kaçýrdýðý için öldürülüyor. Çalýþmak istediði
için öldürülüyor. Tecavüze uðrayýp öldürülüyor.
Gece sokaða çýktýðý için öldürülüyor. Bir erkeðin
evlilik teklifini reddettiði için öldürülüyor. Özgecan
gibi minibüse tek baþýna bindiði için öldürülüyor.
Sonuçta ya dövülüyor ya öldürülüyor" dedi.
Türkiye'de ölenin hep kadýn, öldürenin de hep erkek
olduðuna vurgu yapan Hancý, "Katili koruyan hep erkek
egemen devlet" olduðuna iþaret etti. (Haber Merkezi)
16 Þubat 2015 Pazartesi
Eroðlu'ndan BAKAP müjdesi
‰ Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Zonguldaklýlara Batý Karadeniz Kalkýnma
Projesi'nin müjdesini verdi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Batý Karadeniz Kalkýnma
Projesi'ne çok büyük önem verdiðini ve 2018 yýlýna kadar tamamlanmasýný istediðini belirten
Bakan Eroðlu, 2015 ve 2016 yýlýnda Zonguldak'ta yatýrýmlarla hamle yapacaklarýný söyledi.
www.pusulagazetesi.com.tr
ABD'deki 3 Müslüman genç ile
Özgecan'ýn öldürülmesi protesto edildi
Zonguldak'ta birçok sivil toplum kuruluþu, ABD
ve Avrupa'daki Ýslam düþmanlýðý ve ABD'de
öldürülen 3 Müslüman için Madenci Anýtý'nda eylem
düzenledi. Amerika'nýn Kuzey Carolina eyaletinin
Chapel Hill kasabasýnda geçtiðimiz günlerde üç
Müslüman gencin baþlarýndan vurularak
öldürülmesiyle ilgili eylem gerçekleþtiren sivil
toplum kuruluþlarý, batý dünyasýnýn bu olaya sessiz
kalmasýný kýnayarak, ellerinde döviz ve pankartlarla
Madenci Anýtý'nda eylem yaptý.
Ýki gün önce vahþice öldürülen Özgecan Aslan'ýn
da unutulmadýðý eylemde sivil toplum kuruluþlarý
adýna açýklama yapan Yusuf Özkaraaslan, "Biz
inanýyoruz ki, hiçbir insan dininden, inancýndan,
ýrkýndan dolayý suçlu ilan edilemez. Dünyanýn dört
bir yanýnda Müslümanlarýn katiline göz yuman batýlý
zihniyetler Avrupa'da, Asya'da ve yakýn zamanda
Fransa'da iþlenen bir cinayete, Ýslami terör ve
Müslüman terörü yaygarasý koparýp Ýslamý ve
Müslümanlarý nasýl topyekun mahkum ettiklerini,
nasýl Ýslamofobik zihinler oluþturduklarýný
görüyoruz" dedi.
Kendi inanç mensuplarýnýn suçlanmamasý için
"katil ateistti" demenin bu zihniyetin bir ürünü
olduðunu ifade eden Özkaraaslan, "Biliyoruz ki,
Amerika'da iþlenen bu nefret cinayetlerinin
sonucunda ne batýnýn kör, saðýr, dilsiz, medyasý, ne
zalim dünyanýn liderleri ne de onlarýn kandýrýlmýþ
halklarý terör karþýtý bir tavýr sergileyecek. Buradan,
tüm sözde özgür batýlý dünyaya sesleniyoruz.
Katledilen mazlumlar ve Müslümanlar olunca sesiniz
çýkmaz iken, öldürülenler sizden olunca neden öfke,
nefret ve intikam duygularýnýzý tüm Müslümanlara
yöneltiyorsunuz. Biz sizler gibi kana kan demiyoruz.
Ýnsani ve Ýslami bütün deðerlerimizin sizleri de ýslah
edeceðini biliyoruz. Artýk kokuþmuþ düzeninizin
sözde insan haklarý savunuculuðunuzun ve
demokrasi havariliðinizin Müslümanlar katýnda
hiçbir ciddiyeti kalmamýþtýr" dedi.
Basýn açýklamasýnýn ardýndan öldürülen 3
Müslüman genç ve Özgecan Arslan için dualar
okundu. Eyleme katýlan katýlýmcýlar, sloganlar
eþliðinde daðýldý. (Ýlknur Yýlmaz)
Haber: Cüneyt Özfidan
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Zonguldak
Ýl Baþkanlýðý'nýn 5'inci Olaðan Kongresi'ne katýlan
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu,
Zonguldaklýlara Batý Karadeniz Kalkýnma Projesi
(BAKAP) müjdesini verdi. Zonguldak'a bu yýl
içerisinde büyük yatýrýmlar yaptýklarýný belirten Bakan
Eroðlu, 2015 ve 2016 yýllarýnýn Zonguldak için bir
yatýrým yýlý olacaðýný belirtti. Zonguldak'a yapýlan
yatýrýmlar hakkýnda bilgi veren Eroðlu, BAKAP'ýn
Baþbakan Ahmet Davutoðlu için öneminin büyük
olduðunu belirterek, Baþbakan'dan projenin 2018
yýlýna kadar tamamlanmasý yönünde talimat verildiðini
ve bu projenin müjdesinin Ahmet Davutoðlu
tarafýndan verileceðini söyledi.
EROÐLU: "HÝÇBÝR ÞEHRÝMÝZÝ SUSUZ
BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAÐIZ"
Zonguldak-Ýstanbul, Zonguldak-Ankara
karayollarýndaki çalýþmalar ile ulaþýmýn daha hýzlý hale
geldiðini aktaran Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel
Eroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýstanbul'dan
Zonguldak'a geldik. Eskiden Ýstanbul-Zonguldak arasý
en az 8 saat sürerdi. Daðlarý delmek suretiyle tünel
inþa ettik. Daha önce üç-beþ baraj yapýlmazken,
binden fazla gölet inþa ettik. Barajlar inþa ettik. Bütün
dereler ýslah edilecek. Türkiye'de 76 þehir susuzluk
problemi çekiyordu. Þu anda Türkiye'de hiçbir þehirde
susuzluk problemi yok. Çünkü biz büyük
düþünüyoruz. Zonguldak'ta da büyük sýkýntý vardý.
Sorunlarý çözdük. 2060 yýlýna kadar Ereðli ve civarý
susuzluk çekmesin de içme suyu arýtma tesisi ile
Ereðli'ye 27 milyon metreküp su veriyoruz. Bu
inþaatlar devam ediyor. Bu sene bitireceðiz.
Çaycuma, Devrek ve Gökçebey için de müjde
vereyim. Su problemi çözmek için. Ýnþallah orayý da
köklü çözeceðiz. 2060 yýlýna kadar su problemi
olmayacak. Burada bu kadar çok hizmet yapýlýyor.
Þu ana kadar Zonguldak'a 5,5 milyar TL'lik yatýrým
yapmýþýz. 2015 ve 2016 yýlýný Zonguldak'ý yatýrýmlarla
hamle yapacaðýz. Fýrtýna gibi geliyoruz. Þu ana kadar
içme suyu problemini kökünden çözdüðümüz gibi,
engebeli ve taþkýn riski çok fazla olan dereleri
ýslah ettik. Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu,
Batý Karadeniz Kalkýnma Projesi'nin hazýrlanmasý
ve 2018 yýlýna kadar tamamlanmasý talimatýný verdi.
Proje hazýr. Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu,
BAKAP'ý açýklayacak. Çok büyük bir projedir.
Ýnþallah burasý hizmetin üssü olacak. Filyos Vadi
Projesi ile de burasý geliþecek."
Büyük hedefi olmayan milletlerin tarih sahnesinden
silineceðini belirten Bakan Eroðlu, Haziran 2015'te
Kongreye katýlan Bakan Veysel Eroðlu'na, konuþmasýnýn
ardýndan Hamdi Uçar tarafýndan çeþitli hediyeler verildi.
yapýlacak seçimlerin önemine dikkat çekti. Bakan
Eroðlu, þöyle dedi: "Bu seçimler bir milat olacak.
Türkiye'nin önünü kesmek için koalisyonlar yaptýlar.
Parti kapatmaktan 17-25 Aralýk operasyonlarýna kadar.
Milletin, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere
milletimiz geçen yýl mahalli idareler seçiminde ve
Cumhurbaþkanlýðý seçiminde gereken cevabý verdi.
Ýnþallah Haziran 2015 seçimlerinde de verecek."
MUÞ: "BAÞKANLIK SÝSTEMÝNÝ
TÜRKÝYE ÝÇÝN ÝSTÝYORUZ"
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet
Muþ ise, konuþmasýnda, Baþkanlýk Sistemi'ne deðindi.
AK Parti olarak Anayasa Uzlaþma Komisyonu'na
Baþkanlýk Sistemi teklifi verdiklerini hatýrlatan
Muþ, þöyle dedi: "Neden Baþkanlýk Sistemi önemli?
1991-2002 arasý eðer orada güçlü bir istikrar
yakalansaydý ben inanýyorum ki ne 1994 krizi, ne
1999, ne de 2001 krizleri belki de olmayacaktý. Ama
o siyasi istikrarsýzlýklar, o koalisyonlar Türkiye'yi
maalesef oralara getirdi. Baþkanlýk sisteminde hýzlý
karar alma süreci iþler. Hýzlýca karar alýnýr ve
uygulamaya konur. Meclis'in denetimi çok daha
Demirkaya: 'Oy vermek, onay vermektir'
Saadet Partisi Zonguldak Ýl
Baþkanlýðý'nýn Þubat ayý Ýl Divan
Toplantýsý, parti binasýnda
gerçekleþtirildi.
Toplantýya; Saadet Partisi Genel
Ýdare Kurulu (GÝK) Üyesi Bekir
Demirkaya, Saadet Partisi Ýl Baþkaný
Sadýk Kar, Ýlçe Baþkanlarý, Belde
Baþkanlarý, Gençlik Kollarý, Kadýn
Kollarý ve partililer katýldý. Saadet
Partisi Ýl Baþkaný Sadýk Kar, toplantýnýn
açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, "Bu
toplantýmýzda milletvekilliði için
temayül yoklamasý yapacaðýz. Ayrýca
önümüzdeki seçimler için
çalýþmalarýmýzý tartýþacaðýz" dedi.
Saadet Partisi GÝK Üyesi Bekir
Demirkaya ise, Haziran 2015
seçimlerinin ülke ve dünya insanlýk
alemi için çok önemli olduðunu
belirterek, "Oy vermek, onay vermektir.
Bu seçimlerde oy vereceðimiz partinin
tüm icraatlarýný onaylamýþ olacaðýmýzý
tüm halkýmýz ile paylaþmak istiyorum.
Bu bilinç ve þuur ile halkýmýzýn
özellikle bayan ve genç kardeþlerim bu
gerçekle hareket edeceðine inancým
tamdýr" diye konuþtu.
Demirkaya, þunlarý söyledi:
"Bu ülkenin sýkýntýlarýný ana olan ve
mutfakta sýkýntýyý göðüsleyen olarak
öncelikle bayan kardeþlerimiz, daha
sonra da üniversite bitirseler bile iþ
Saadet Partisi Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn Þubat ayý
Ýl Divan Toplantýsý, parti binasýnda gerçekleþtirildi.
Ankara'da 16 bin 90
Zonguldaklý yaþýyor
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 yýlý
verilerine göre, Ankara'da en çok 389 bin 498 kiþi ile
Çorumlular ve 342 bin 955 kiþi ile Yozgatlýlar
yaþýyor. Ankara göç bakýmýndan çevre illerin gözdesi
oldu. 2014 TÜÝK'in verilerine göre, Ankara'da en
fazla Çorumlular bulunurken, bunu 342 bin 955 kiþi
ile Yozgat, 244 bin 325 kiþi ile Çankýrý takip ediyor.
Ankara'da yaþayan Çankýrýlýlarýn sayýsý 183 bin 550
nüfusa sahip Çankýrý'dan 60 bin 775 kiþi daha fazla
olmasý dikkat çekiyor. Verilerde, Ankara'da yaþayan
Çorumlularýn sayýsý bir önceki yýla göre 11 bin 47,
Yozgatlýlarýn sayýsý 10 bin 757 kiþi daha arttýðý
görülüyor. Ankara'da; 16 bin 90 Zonguldaklý, 13 bin
110 Bartýnlý ve 20 bin 464 Karabüklü yaþýyor. (ÝHA)
yüksek olur Baþkan üzerinde ve ayný þekilde istikrar
çok daha yüksek olur. Çünkü Baþkan gelir, seçilir,
görevi boyunca hizmetini yapar. Vatandaþ beðenmezse
deðiþtirir. Beðenirse vizeyi verir ve devam eder. Yani
o daha önce yaþadýðýmýz istikrarsýzlýk süreci
yaþanmaz. Bunu Türkiye için istiyoruz. Bu,
Türkiye'nin daha da büyümesi, Türkiye'nin çok daha
güçlü bir aktör olmasý için önemli."
Muþ, Türkiye'deki ekonomik geliþmeleri þöyle
aktardý: "Biz, AK Parti olarak 2002 yýlýnda yüzde
30,53 ile baþladýk. Akabinde 2007 seçimlerinde
oyumuzu daha da arttýrarak yüzde 41'e çýkardýk.
2011 seçimlerinde bu rakamý yüzde 47,18'lik oy
oranýna çýkartmak suretiyle ardý ardýna oyumuzu
istikrarlý bir þekilde artýrmayý baþardýk. Yaþanan iki
referandumda 2007 yýlýndaki Cumhurbaþkanýnýn halk
tarafýndan seçilmesi referandumunda ve Anayasa
deðiþikliði referandumunda da Zonguldak destek
vermiþtir" açýklamasýnda bulundu.
Kongreye katýlan Bakan Veysel Eroðlu'na,
konuþmasýnýn ardýndan Hamdi Uçar tarafýndan çeþitli
hediyeler verildi.
bulamamakla karþý karþýya olan kafelere
ve kahvehanelere terk edilen
gençlerimiz hissetmektedir. Bu
seçimlerde taassubu unutarak, ama
'ben onu seviyorum, onunla
cehenneme bile girerim' tavrýný
býrakarak, ülkemiz adýna faydalý olaný
tercih edelim. Saadet Partisi seçmenin
kararý öncesi Türkiye'nin gerçeklerini
halkýna duyurmaya çalýþmaktadýr.
Ülkemizde gerçekler seçmenden
gizlenmiþ olaylar çarpýtýlmýþtýr.
Ülkemizin daha yaþanabilir olmasý
açýsýndan her geçen gün irtifa
kaybetmekteyiz. Birlikte izlediðimiz ve
anladýðýmýz mevcut sistem, bugünkü
siyasi iktidar, yerin altýnda imtihaný
kaybetmiþtir. 2014, ülkemiz açýsýndan
içi kardeþlerimin, özellikle yerin beþ
yüz metre altýnda çalýþan madenci
kardeþlerimin içinde bulunduðu
durumu en açýk biçimde gördüðümüz
yýl olmuþtur. En son Soma'da maden de
ölen kardeþimizin, babasý, ayaðýnda
ayakkabý olmadýðý için kendisine
verilen lastik ayakkabý bu iktidarýn
'pabucunu dama atmak' manasýndadýr.
Þubat, Mart, Nisan aylarý borçlanma
ne durumda, 34 katrilyon borç ödeme
programý için, 30 katrilyon borç
bulmak zorundasýnýz. Yani uluslararasý
faiz lobilerine mahkumsunuz. 2015
senesi toplamda, 128,8 katrilyon ödeme
için, 99,7 katrilyon borçlanýlacak.
7 Haziran genel seçimlerinin ülkem
için bir fýrsat olduðunu biliyoruz.
Þimdi görev milli iradenindir.
7 Haziran'da Saadet Partisi meclise
girecek ve bu hasret bitecek. Ülkemiz
ve dünya her gün düzeltilmesi zor
olana doðru yol almaktadýr. Bir milli
görüþ eline ihtiyaç vardýr. Ýslam
Birliði'nin kurulmasýna ihtiyaç vardýr.
Yaþlýsý, çalýþaný, iþsizi, öðrencisi,
emeklisi, doktoru, memuru, esnafý ile
milli görüþü beklemektedir. O gün
yakýndýr. O gün kazanan Türkiye
olacak, insanýmýz olacak."
Toplantý, daha sonra basýna kapalý
devam etti. (Haber Merkezi)
16 Þubat 2015 Pazartesi
www.pusulagazetesi.com.tr
Çok sayýda partilinin katýldýðý kongre, þölen havasýnda gerçekleþti.
AK Parti Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn 5'inci Olaðan Kongresi'nde Zeki Tosun Baþkan seçildi
Liste 'boþ' çýktý!
‰ AK Parti Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn 5'inci Olaðan Kongresi'nde tek liste ile aday olan Zeki Tosun,
Ýl Baþkaný seçildi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, son kez milletvekili olarak konuþma
yaptýðýný ifade ederek, helallik istedi. Kendisinin hakkýný helal ettiðini belirten Toptan "Herkes gibi
ben de bir insaným sizden hakkýnýzý helal etmenizi istiyorum" dedi. Kongrede Ýl Baþkaný olarak son
kez konuþma yapan ve milletvekili aday adayý olan Hamdi Uçar da partililerden helallik istedi.
Haber: Cüneyt Özfidan
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK
Parti) Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn 5'inci
Olaðan Kongresi, Cumartesi günü
Karaelmas Canpolat Pamay Spor
Salonu'nda yapýldý. Kongrede tek liste
ile aday olan Zeki Tosun ve listesi, AK
Parti Zonguldak Ýl yönetimine seçildi.
Kongreye, Orman ve Su Ýþleri Bakaný
Veysel Eroðlu, AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Mehmet Muþ, AK Parti
Ýstanbul Milletvekili ve Bölge
Koordinatörü Alev Dedegil, Bolu
Milletvekili ve Ýl Koordinatörü Ali
Ercoþkun, Zonguldak Milletvekilleri
Köksal Toptan, Ercan Candan ve Özcan
Ulupýnar, Zonguldak Belediye Baþkaný
Muharrem Akdemir, Ýlçe Belediye
Baþkanlarý ve Belde Baþkanlarý ile
partililer katýldý. Kongrenin Divan
Baþkanlýðý'na AK Parti Ýstanbul
Milletvekili Alev Dedegil seçildi. Divan
heyetinin oluþturulmasýnýn ardýndan
saygý duruþu ve istiklal marþý okundu.
23'inci Dönem TBMM Baþkanlýðý
görevini yürüten ve AK Parti Zonguldak
Milletvekili Köksal Toptan, son kez
milletvekili olarak konuþma yaptýðýný
ifade ederek helallik istedi. Kongrenin
açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Ýl
Baþkanlýðý'ndan milletvekili adaylýðý
için istifa eden Hamdi Uçar da,
partililerden helallik istedi.
TOPTAN: "MÝLLETVEKÝLÝ
OLARAK BELKÝ ZONGULDAK'TA
YAPACAÐIM SON KONUÞMA"
AK Parti tüzüðünde bulunan 3
dönem kuralý nedeniyle AK Parti'den
tekrar milletvekili olamayacak olan
23'üncü Dönem TBMM Baþkanlýðý
görevini yürüten ve AK Parti Zonguldak
Milletvekili Köksal Toptan, "Genel
Merkezimiz, Zonguldak'ta en doðru
kararý verecek. AK Parti Zonguldak'ta 7
Haziran seçimlerinde çok büyük bir
baþarýya imza atacaktýr. Türkiye'nin
istikrarý ve gelecek dönemlerde daha
büyük baþarýlar elde etmek için 2023
hedeflerine daha saðlýklý varabilmemiz
için bu seçimlerde istikrardan yana
halkýn tavýr koyacaðýna, karar
koyacaðýna yürekten inanýyorum.
Milletvekili olarak belki Zonguldak'ta
yapacaðýmýz son konuþmadýr. Siyaset
insanla yapýlan bir iþtir. Ben de
hakkýnýzý helal etmenizi istiyorum.
Milletvekili seçildiðimden bu yana
Zonguldak'ý en iyi þekilde temsil
etmeye çalýþtým. Bizde de bir hak varsa
bütün Zonguldak ve Zonguldaklýlara
helal olsun" diye konuþtu.
PARTÝLÝLERDEN
HELALLÝK ÝSTEDÝ
AK Parti çatýsý altýnda birçok kongre
süreci yaþadýðýný, birçok
organizasyonda yer aldýðýný söyleyen
AK Parti il Baþkanlýðý'ndan Milletvekili
Adayý olmak için istifa eden Hamdi
Uçar, "Ayrý anlamý olan bir kongre
süreci yaþýyorum. Sene 2001 Aralýk ayý,
ilk defa AK Parti'ye üye olarak
katýldým. Kurucu Merkez Ýlçe Baþkaný
arkadaþýmýz Halit Gülay ve Ýl
Baþkanýmýz Polat Türkmen ile bu kutlu
yolculuða birlikte çýktýk. Ýki
arkadaþýmýza bu kutlu yolculukta çok
teþekkür ediyorum ve þükranlarýmý
sunuyorum. Zonguldak'ta çeþitli
vesilelerle eleþtiri aldýk. Bunlar elbette
bu tip süreçlerde olaðan ve olmasý
gereken süreçlerdir. Ama lütfen buradan
tüm kardeþlerimize ve arkadaþlarýmýza
bu zaman dilimi içerisinde bu
yolculuðumuzda elbette ki kýrdýðýmýz
üzdüðümüz arkadaþlarýmýz vardýr.
Mutlu edemediðimiz süreçler vardýr.
Bunlardan dolayý haklarýnýzý helal edin.
Partimizin teþkilatlarýmýzýn daha iyi
olmasý adýna bu kararlarý vermiþizdir.
Ýnsanlar çok mutlu olduklarýnda ve çok
kederli olduklarýnda gözyaþý döker. Bu
gün benim çok mutlu olduðum bir gün.
Sürçü lisan etmiþ de olabiliriz, bütün
duygularýmý burada aktarmakta güçlük
çekiyorum. Zonguldak'ta çýtamýz
bellidir. Zonguldak'ýn AK Parti'ye
ihtiyacý var. Zonguldak'ta seçmenin
2015 seçimlerine daha çok teveccüh
göstereceðine inanýyorum. Yeni
Türkiye ve Yeni Zonguldak için bu
seçim süreci önemlidir. Ýnþallah
bizim dönemimizden çok daha iyi
çok daha güzel þekilde AK Parti'yi
temsil edecekler" þeklinde konuþtu.
AK PARTÝ'DE LÝSTE TEPKÝSÝ…
AK Parti Zonguldak Ýl Baþkanlýðý
kongresinde listeye tepkiler oylara
yansýdý. Kongrede 538 delegeden 226'sý
oy kullanýrken, 56 oy boþ atýldý. 3 oy da
geçersiz sayýldý. Kongrede oy kullanan
bazý delegeler, listede AK Parti ile ilgisi
olmayan isimleri görünce boþ oy
kullandýlar. Ýl yönetimine seçilen
Abdülkerim Gün'ün de çok sayýda
delege tarafýndan çizildiði öðrenildi.
Ak Parti Ýlçe Baþkanlarýna da hiç
sorulmasý, ilçelerden kimsenin
alýnmamasý da tepkiye neden oldu.
Kongrede, Çaycuma ve Kilimli
delegeleri, kongreleri iptal olduðu için
oy kullanamadý.
Zeki Tosun baþkanlýðýndaki Yönetim
Kurulu þu isimlerden oluþtu:
Emine Yüksel, Ömer Gülay, Hüseyin
Mercimek, Mecit Aydýn, Ömer Selim
Alan, Hakan Özkan, Harun Demir,
Ömer Erbay, Sezai Bükrü, Ali Kemal
Karaca, Mustafa Kocatürk, Naci Kýrlak,
Mehmet Abalý, Ali Þükrü Sarý,
Muammer Koca, Çetin Hotlu, Ýsmail
Terzi, Muammer Avcý, Keramettin
Kuzören, Þenol Kundakçýoðlu, Ali Rýza
Kýzýlkaya, Yusuf Hüseyin Arslan,
Mustafa Ali Sevimli, Dilek Kaya, Serap
Dilek, Görkebay Aras, Nizamettin
Þahin, Ramazan Ergül, Ayþe Erbay,
Nihal Karabela, Niyazi Azaklý, Fatma
Ýlhan, Servet Üstün, Mustafa Aydýn,
Abdülkerim Gün, Þendoðan Karataþ,
Nurcan Abay, Ýskender Acir, Güler
Eroðlu Taþçý, Kamil Civan, Gülþah
Çetin, Kurtuluþ Yýlmaz, Remzican
Bozkurt, Zülfikar Özcan, Serkay
Kuyumcu, Ýsmail Ofluoðlu, Kadir
Alagöz, Mehmet Yaman, Kamil Bircan.
Köktürk: 'Zonguldak'ýn yeniden
göç alan þehir olmasýný arzuluyoruz'
Trabzon Ýli Kültür ve Yardýmlaþma Derneði tarafýndan
düzenlenen "Trabzon ve Zonguldak Kültürlerinin Tanýtým
Günleri"ne katýlan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Zonguldak Milletvekili Ali Ýhsan Köktürk, ülkenin zor
günlerden geçtiðini belirterek, Zonguldak'ýn tekrardan göç
alan bir þehir olmasýný arzu ettiðini belirtti. Zonguldak'ýn
artýk göç veren bir þehir haline geldiðinin altýný çizen
Köktürk, "Zonguldak göç veren bir kent ve bunun son
bulmasýný istiyoruz" diye konuþtu.
Zonguldak ve Trabzon arasýnda koparýlamaz bir bað
olduðunu belirten Milletvekili Ali Ýhsan Köktürk,
"Zonguldak'ta taþkömürü bulunduktan sonra ilimiz yoðun
bir þekilde ülkenin dört bir yanýndan göç alan bir kent idi.
Özellikle Trabzon baþta olmak üzere Doðu Karadeniz
Bölgesi'nden yoðun bir þekilde göç almýþ olan bir
kentimiz. Ben Zonguldak ve Trabzon arasýnda birbirinden
ayrýlmaz ve sarsýlmaz ciddi bir bað olduðunu
düþünüyorum. Çünkü yüzlerce Trabzonlu kardeþimiz
yerin metrelerce altýnda Devrekli, Gökçebeyli ve diðer
ilçelerimizden insanýmýzla omuz omuza çalýþmýþlardýr.
Kömürü çýkarttýlar ve ülkemizin sanayisini ayaða
kaldýrdýlar. Burada çalýþarak ülkemizi kalkýndýrdýlar. Ben
burada olmaktan mutluyum. Ülkemiz iyi günlerden
geçmiyor, kötü günlerden geçiyor. Bizim bu tür
etkinliklere her zaman ihtiyacýmýz olduðunu
düþünüyorum. Zonguldak'ýn yeniden Türkiye'nin her
yerinden göç alan bir kent olmasýný arzu ediyoruz.
Zonguldak göç veren bir kent ve bunun son bulmasýný
istiyoruz. Bu organizasyonu hazýrlayan arkadaþlarýmýza
da teþekkür ediyorum" dedi. (Haber: Cüneyt Özfidan)
AK Parti Gökçebey Ýlçe Kadýn
Kollarý Baþkaný Biçici, istifa etti
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Gökçebey Ýlçe
Kadýn Kollarý Baþkaný Semra Biçici, görevinden istifa
etti. Biçici, istifasýný, Facebook'taki kiþisel sayfasýndan
yazýlý açýklama yaparak bildirdi. Biçici açýklamasýnda,
"13 Þubat 2015 Cuma günü, içinde bulunmuþ olduðum
AK Parti Gökçebey Kadýn Kollarý Baþkanlýðý'ndan istifa
ettim. 29 Ocak 2014 tarihinde baþladýðým görevimi büyük
bir hassasiyetle, layýkýyla, adaletli bir þekilde yapmaya
çalýþtým. Yerel seçimde, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde
elimden gelen çabayý gösterdim, baþarýlý olduðuma da
inanýyorum. Yine AK Partiliyim, sonuna kadar bu partinin
arkasýndayým, fakat aile huzurum için siyaset hayatýma
son veriyorum. Beraber çalýþtýðým Ýlçe Baþkanýmýzla,
Gençlik Kollarý ile ana kademeyle, Belediye
Baþkanýmýzla hiç bir problem yaþamadým. Hepsinden de
onlarýn arasýndan ayrýldýðým için özür diliyorum. Her
zaman arkamda oldular, bu yüzden kendilerine de
teþekkür ediyorum. Karar, tamamen kendi kararýmdýr.
Hayýrlýsý olsun inþallah. Þimdiden benden sonra gelecek
arkadaþa baþarýlar diliyorum. Yönetimimde bulunan 19
arkadaþtan da anlayýþlarýný bekliyorum. Haklarýnýzý helal
edin. Ben helal ediyorum. Emeklerimiz çok, hepsi helal
olsun…" ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
Semra
Biçici
AK Parti kongresine katýlan Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir,
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ile bir süre ayaküstü sohbet etti.
AK Parti Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn
5'inci Olaðan Kongresi'nde tek liste ile
aday olan Zeki Tosun, Ýl Baþkaný seçildi.
16 Þubat 2015 Pazartesi
Babasýný ve kuzenini kaybettiði
kaçak ocakta çalýþýyor
www.pusulagazetesi.com.tr
‰ Gelik beldesinde, 1997'de babasý Yüksel Vefikuluçay, 2013'te birlikte çalýþtýðý kuzeni Ümit Eroðlu'nu
kaçak kömür ocaðýnda meydana gelen göçüklerde kaybeden 27 yaþýndaki Osman Vefikuluçay, iki defa
Ýstanbul'a gitmesine raðmen iþ bulamayýnca Zonguldak'a dönüp kaçak ocaklarda çalýþmaya devam ediyor.
Zonguldak'ýn Kilimli ilçesine baðlý
Gelik beldesinde, 1997'de babasý Yüksel
Vefikuluçay, 2013'te birlikte çalýþtýðý
kuzeni Ümit Eroðlu'nu kaçak kömür
ocaðýnda meydana gelen göçüklerde
kaybeden 27 yaþýndaki Osman
Vefikuluçay, iki defa Ýstanbul'a
gitmesine raðmen iþ bulamayýnca
Zonguldak'a dönüp kaçak ocaklarda
çalýþmaya devam ediyor. Osman
Vefikuluçay'ýn babasý Yüksel
Vefikuluçay, 1997'de 44 yaþýnda kaçak
kömür ocaðýnda meydana gelen göçükte
öldü. O zaman 9 yaþýnda olan Osman
Vefikuluçay, annesi ve 2 kýz kardeþi ile
birlikte Ýstanbul'a dayýsýnýn yanýna
yerleþti. Ortaokulu bitirdikten sonra
erkek kuaförü yanýnda çalýþan ve bir süre
sonra kendi dükkanýný açan Vefikuluçay,
iþleri iyi gitmeyince dükkaný kapattý.
Karadeniz Barolar Birliði,
Giresun'da toplandý
Giresun Barosu tarafýndan organize edilen
Karadeniz illerinin tamamýný kapsayan "Karadeniz
Barolar Birliði Toplantýsý" Giresun'da yapýldý.
16 ilin Barosunun katýlýmýyla gerçekleþen
toplantýya; Artvin, Rize, Gümüþhane, Trabzon,
Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop,
Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartýn, Düzce ve
Bolu Baro Baþkanlarý ile Barolar Birliði Baþkan
Yardýmcýsý Berra Besler, Barolar Birliði Üyesi Ýzzet
Varan'da hazýr bulundu. Toplantýya, Zonguldak
Barosu Baþkaný Ýbrahim Kerem Ertem de katýldý.
Giresun Baro Baþkaný Av. Gültekin Uzunalioðlu,
toplantýnýn Giresun'da yapýlmasýndan duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, "Hepinizi burada
aðýrlamaktan dolayý çok mutluyum. Bu onuru
Giresun'da yapma þerefini bana gösterdiðiniz için size
ve Barolar Birliði Baþkan yardýmcým Berra Besler'e
çok teþekkür ederim. Ülke gündeminde yer alan
sorunlarýmýzý masaya yatýrmak için buradayýz" dedi.
Toplantý basýna kapalý olarak devam etti. (ÝHA)
Zonguldak'ta
172 ton bal üretildi
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel
Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'nin bal üretiminde
sýnýr tanýmadýðýný belirterek, "Bal üretimi, 2014
yýlýnda yüzde 8,2 artýþla ilk kez 100 bin ton sýnýrýný
geçerek 102 bin 486 tona ulaþtý. 2013 yýlýnda üretim
94 bin 694 tondu" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, arýcýlýða çok
uygun floralara sahip olan Türkiye'de bal üretimin
hýzla arttýðýný, bir bir eþikleri geçtiðine dikkati çekti.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre,
1994 yýlýnda 54 bin 908 ton olan bal üretiminin,
2014 yýlýna kadar yüzde 86,7 artýþla 102 bin 486
tona yükseldiðini belirten Bayraktar, 1994-2014
döneminde kovan sayýsýnýn da yüzde 86,5 artýþla 3
milyon 786 bin 588 kovandan 7 milyon 60 bin 973
kovana çýktýðýný vurguladý.
2014'de kovanlarýn yüzde 97,3'nün yeni, yüzde
2,7'sinin eski tip olduðunu bildiren Bayraktar, eski
tip kovan sayýsýnýn 193 bin 442, yeni tip kovan
sayýsýnýn 6 milyon 867 bin 531'e ulaþtýðýný belirtti.
Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Muðla bal üretimini
15 bin 282 tona çýkararak birinci oldu. 2013 yýlýnýn
birincisi Ordu, 15 bin 39 ton bal üretimiyle ikinci
sýrada yer aldý. Adana, 9 bin 715 tonla üçüncü oldu.
Muðla ve Ordu toplam bal üretiminin yüzde
29,6'sýný karþýladý. Bu illere Adana'nýn da
eklenmesiyle üç ilin payý yüzde 39,1'i buluyor. Bal
üretiminde Muðla, Ordu, Adana'yý 3 bin 447 tonla
Aydýn, 3 bin 39 tonla Sivas, 2 bin 884 tonla Mersin,
2 bin 877 tonla Ýzmir, 2 bin 711 tonla Antalya, 2 bin
638 tonla Balýkesir, 2 bin 26 tonla Siirt izledi. Bal
üretimi, Van'da 1982, Diyarbakýr'da 1619, Bitlis'te
1429, Þanlýurfa'da 1400, Bingöl'de 1288, Denizli'de
1264, Kars'ta 1260, Giresun'da 1253, Erzurum'da
1244, Çanakkale'de 1240, Hakkari'de 1132,
Trabzon'da 1007, Erzincan'da 1007 ton. 2014'de
Samsun'da 975, Gümüþhane'de 954, Konya'da 921,
Osmaniye'de 916, Manisa'da 910, Artvin'de 850,
Hatay'da 836, Afyonkarahisar'da 813, Çankýrý'da
799, Malatya'da 795, Bursa'da 748, Ýstanbul'da 722,
Kahramanmaraþ'ta 719, Rize'de 692, Edirne'de 687,
Sakarya'da 663, Ankara'da 654, Tunceli'de 641,
Muþ'ta 638, Kýrklareli'nde 632, Burdur'da 600,
Tekirdað'da 572, Elazýð'da 519, Kocaeli'nde
503,Tokat'ta 502 ton bal üretildi.
Üretim, Kayseri'de 491, Niðde'de 488,
Adýyaman'da 473, Düzce'de 470, Kastamonu'da 450,
Yalova'da 361, Karaman'da 351, Çorum'da 341,
Bayburt'ta 319, Isparta'da 288, Batman'da 262,
Sinop'ta 256, Aksaray'da 254, Yozgat'ta 240,
Karabük'te 239, Iðdýr'da 225, Bolu'da 221,
Kütahya'da 215, Amasya'da 209, Ardahan'da 203,
Mardin'de 182, Þýrnak'ta 181, Bilecik'te 179,
Zonguldak'ta 172, Gaziantep'te 160, Bartýn'da 159,
Kýrýkkale'de 138, Uþak'ta 122, Nevþehir'de 116,
Aðrý'da 114, Eskiþehir'de 113 tonda kaldý.
Bal üretiminde son iki sýrayý ise 85 tonla Kýrþehir
ve 14 tonla Kilis aldý." (ÝHA)
KUZENÝ DE GÖÇÜKTE ÖLDÜ
11 yýl sonra 2008'de Zonguldak'a
dönen Vefikuluçay, iþ bulamayýnca
kuzeni Ümit Eroðlu ile kaçak kömür
ocaðý iþletmeye baþladý. Vefikuluçay,
2 yýl çalýþtýðý kuzeni Ümit Eroðlu'nu,
Eylül 2013'te meydana gelen göçükte
kaybetti. Kendisi kaçarak göçükten
kurtulan Vefikuluçay, ikinci kez
Ýstanbul'a gitti. Ancak iþ bulamayýnca
Nisan 2014'te tekrar memleketine döndü
ve ölüm korkusuna raðmen yeniden
kaçak ocaklarda çalýþmaya baþladý.
"ÝÞSÝZLÝK OCAÐA
MAHKUM ETTÝ"
4 yýllýk evli olan Osman Vefikuluçay,
kuzenini kaybettiði kazayý unutamadýðýný
söyledi. Olay günü sabah kuzeniyle
ocaða girdiklerini, öðlen tavandan gelen
sesleri duyduklarýný ancak çalýþmaya
devam ettiklerini belirten Vefikuluçay,
"Kuzenime 'çýk' oradan dedim, çýkmadý.
Ben kendimi kenara aldým ve sonra
göçük oldu. 23 saat sonra cesedini
çýkardýk ocaktan. O gün, 'bir daha ocaða
girmeyeceðim' dedim. Ama iþsizlik yine
bizi ocaða mahkum etti" dedi.
"PSÝKOLOJÝM BOZULDU"
Eþiyle, akrabalarýna ait bakýmsýz
eski bir evin tek odasýnda yaþayan
Vefikuluçay, þöyle konuþtu: "Babamdan
sonra kuzenimi de ocakta kaybedince
psikolojim bozuldu. Ocakta yaþadýðýmýz
her þey aklýma geliyor. Babamý,
kuzenimi ocakta kaybettim. Eþim de
annem de gitmemi istemiyor ama
mecbur kalýnca gidiyorsunuz. Bana bir
þey olacak diye çok korkuyorlar. Ama
yapacak bir þey yok. Baþka iþ bulsam
çalýþmayacaðým. Ölüm korkusu olmadan
ailemle mutlu bir þekilde yaþamak
isterim."
"HAYAT BÝZÝ BURAYA ÇEKÝYOR"
Bebeklerinden birisini 15, diðerini de
7 günlükken hastalýktan kaybettiklerini
belirten 22 yaþýndaki Pýnar Vefikuluçay
ise "Beraber çok acýlar yaþadýk. Eþimin
geçirdiði göçükte hamileydim. Çok
korkmuþtum. Onu dýþarýda görünce
çok sevindim ama akrabamýzýn
öldüðüne de çok üzüldüm. Sonra
Ýstanbul'a gittik ama kaderden midir
bilmiyorum sürekli hayat bizi buraya
çekiyor. Her gün ocaða girmemesini
söylüyorum ama baþka yapacak bir þey
de yok. Ben de çalýþmak istiyorum ama
burada bir iþ imkaný yok. Ona destek
olmak istiyorum. Onun da benim de
babam yok. Beraber bir þeyler yapmaya
çalýþtýk ama olmadý" dedi. (DHA)
Ekonomist Prof. Dr. Gökçe, Çaycumalýlarla buluþtu
Çaycuma Belediyesi, Çaycuma
Ticaret ve Sanayi Odasý ile Çaycuma
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý'nýn
katkýlarýyla ünlü Ekonomist Prof. Dr.
Deniz Gökçe, Çaycumalýlarla bir araya
geldi. Çaycuma Kültür ve Sanat
Merkezi'nde düzenlenen söyleþiye;
Kaymakam Serkan Keçeli, Belediye
Baþkaný Bülent Kantarcý, Saltukova
Belediye Baþkaný Zerrin Güneþ,
Karapýnar Belediye Baþkaný Ahmet
Aydýn, Perþembe Belediye Baþkaný
Ýsmail Ýnam, Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Rifat Sarsýk, Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý Baþkaný Hayri
Kandemir, Ziraat Odasý Baþkaný Rýza
Çapkýn, CHP Çaycuma Ýlçe Baþkaný
Fuat Kalaycý, Atatürkçü Düþünce
Derneði Þube Baþkaný Þeref Köktürk,
Kent Konseyi Baþkaný Yrd. Doç. Dr.
Neþe Köktürk, Kent Konseyi yönetimi,
Belediye Meclis üyeleri ve çok sayýda
davetli katýldý. Düzenlenen etkinlikte,
Ekonomist Prof. Dr. Deniz Gökçe,
slayt eþliðinde Türkiye'nin ekonomisini
grafiklerle davetlilere anlattý.
Ardýndan soru-cevap kýsmýna geçildi.
Son olarak programýn sonunda Belediye
Baþkaný Bülent Kantarcý, Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý Baþkaný Hayri
Kandemir ve TSO Baþkaný Rifat Sarsýk
birer plaket ve çiçek takdim edildi.
Baþkan Kantarcý, Gökçe'ye verdikleri
bilgilerden dolayý teþekkür ederek hatýra
fotoðrafý çektirildi. Etkinlik öncesi
Baþkan Kantarcý, Gökçe'ye bölgeyi
gezdirdi, Çaycuma Kaymakamlýðý,
Ticaret ve Sanayi Odasý ve Ýþadamý
Zeki Yurtbay'a da ziyaretlerde
bulunuldu. (Haber: Yeliz Alagöz)
BEÜ'nün minik öðrencileri kep attý
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)
Sürekli Eðitim Merkezi (BEÜSEM)
tarafýndan 26 Ocak- 6 Þubat tarihleri
arasýnda düzenlenen Çocuk Üniversitesi
ve Genç Akademi Programlarý Diploma
Töreni, Merkez Kampüs Tahir Karauðuz
Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi..
Törene, BEÜ Rektör Yardýmcýsý Ahmet
Altýn, Rektör Yardýmcýsý Hale Sayan
Özaçmak, akademik ve idari personelin
yaný sýra eðitmenler ve veliler katýldýlar.
Diplomalarýný almak üzere hazýr
bulunan öðrenciler ve velilerin
heyecanlarý gözlerinden okunduðu tören
esnasýnda programa katýlan öðrencilerin
5 günlük eðitimleri süresince yaptýklarý
çalýþmalar izleyicilerle paylaþýldý.
"Grafik Tasarlýyorum" modülü
öðrencileri çalýþmalarýný sergilerken,
"Robot" ekibinin yapmýþ olduðu
robotlarýn gösterisi heyecanla izlendi.
"Yaratýcý Drama" modülü öðrencilerinin
hazýrlamýþ olduðu kýsa film gösterimi
beðeni topladý. "Sunuculuk" modülü
öðrencileri ilk sunuculuk deneyimlerini
yaþadýlar. Keyifli anlarýn yaþandýðý
tören, öðrencilerin diploma almasý ve
kep atmasýyla sona erdi. Veliler, bu
programýn tekrarýný heyecanla
beklediklerini ifade ederken, baþta
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mahmut Özer'e, katký veren tüm
eðitmenlere ve emeði geçen herkese
teþekkür ettiler. (Haber Merkezi)
Özyurt: 'Nöbet, ücretlendirilmeli'
16 Þubat 2015 Pazartesi
‰ Eðitim-Ýþ Çaycuma Temsilcisi Olcay Özyurt, taleplerinin hükümet tarafýndan yerine gelmemesi durumunda nöbet tutmamama
eylemlerine devam edeceklerini belirterek, "Talebimiz; yasal dayanaðý bulunmayan, sorumluluðu çok fazla olan, zaman zaman
öðretmenlere karþý bir silah olarak kullanýlan nöbet hizmetlerinin Anayasamýzýn 18'inci maddesine aykýrý bir angarya düzenlemesi
olmaktan çýkarýlarak ücretlendirilmesi ve ek ders görevinden sayýlarak norm kadroyla iliþkilendirilmesidir" diye konuþtu.
Haber: Yeliz Alagöz
Birleþik Kamu-Ýþ'e baðlý Eðitim-Ýþ
Çaycuma Temsilcisi Olcay Özyurt, 2012
yýlýnda okullarda "Nöbet tutmama"
eylemi baþlattýklarýný, taleplerinin
hükümet tarafýndan yerine gelmemesi
durumunda, eylemlere devam edecekleri
mesajýný verdi.
12 Haziran 2015 tarihine kadar
kesintisiz olarak sürecek olan
"Nöbet tutmama" eylemine diðer
sendikalarýn da destek verdiðine dikkat
çeken Özyurt, Ocak 2015'te Türk
Eðitim-Sen, Þubat 2015'te de
Eðitim-Sen, Aktif Eðitim-Sen, Özgür
Eðitim-Sen, Birlik Eðitim-Sen ve
Eksen Eðitim-Sen eyleme katýlacaklarýný
açýklayarak, "Farklý eylem türleri
önerseler de 'nöbet'in angarya
görülmesi ve ücretlendirilmesinin
istenmesi, eylem çaðrýmýzýn karþýlýk
bulduðunu göstermektedir ve
sevindirici bir geliþmedir" dedi.
Eylemin meclis gündemine
taþýndýðýný belirten Özyurt, CHP
Balýkesir Milletvekili Namýk Havutça'nýn
Devlet Memurlarý Kanunu'na ek madde
eklenmesine dair kanun teklifini TBMM
Baþkanlýðý'na sunduðunu ve teklifin,
öðretmenlere nöbet hizmeti karþýlýðýnda
ücret ödenmesini öngördüðünü ifade
ederek açýklamasýna þöyle devam etti:
"NÖBET GÖREVÝNÝ
ÖÐRETMENLER
YERÝNE GETÝRMELÝDÝR"
"Sendikamýzýn öðretmenlerin nöbet
görevine, yani okullardaki nöbetçi
öðretmen uygulamasýna bakýþý þöyledir:
Nöbet hizmetine karþý olmadýðýmýz gibi
aksine nöbetin gerekli ve vazgeçilmez
olduðunun bilincindeyiz. Nöbet
görevinin de öðrenciyi en iyi tanýyan,
sorunlara anýnda müdahale edebilen ve
çözüm üreten öðretmenler tarafýndan
yapýlmasý gerekmektedir. Talebimiz
yasal dayanaðý bulunmayan,
sorumluluðu çok fazla olan, zaman
zaman öðretmenlere karþý bir silah olarak
www.pusulagazetesi.com.tr
Kapaklar elde kaldý
kullanýlan nöbet hizmetlerinin
Anayasamýzýn 18'inci maddesine aykýrý
bir angarya düzenlemesi olmaktan
çýkarýlarak ücretlendirilmesi ve ek ders
görevinden sayýlarak norm kadroyla
iliþkilendirilmesidir."
"NÖBET GÖREVÝ YASAL
DAYANAKTAN YOKSUNDUR"
"1739 sayýlý Milli Eðitim Temel
Kanunu'nun öðretmenlik mesleðini
tanýmlayan 43'üncü maddesinde
'Öðretmenlik, Devletin eðitim,
öðretim ve bununla ilgili yönetim
görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas
mesleðidir' denilerek mesleðin
kapsamýnýn 'eðitim, öðretim ve eðitim
yönetimi' olarak belirlenmesine karþýn,
ilgili yasada bir güvenlik görevi olan
nöbet görevinden bahsedilmemiþtir.
Temel yasalarda olmayan nöbet
görevinin ancak bir alt hukuki
normu olan yönetmelikler ile zorunlu
kýlýnmaya çalýþýlmasý hukuk biliminin
ruhuna aykýrýdýr."
"NÖBET GÖREVÝ
AÇIK BÝR ANGARYADIR"
"Öðretmenler de diðer ücretli
kesimler gibi harcadýklarý emek
karþýlýðýnda ücret alarak yaþamlarýný
sürdürmektedirler. Eðitim-öðretim
iþleriyle ilgili harcadýklarý emeðin çok
ucuz olduðu ülkemizde; temel
ücretlerinin yükseltilmesi, insanca
yaþam ve onurlu bir gelecek için
taleplerini her geçen gün daha yüksek
sesle dile getiren öðretmenlerimizin bu
talepleri, siyasal iktidarlar tarafýndan
görmezden gelinmektedir. Bununla
yetinilmeyerek angarya niteliði
tartýþýlmaz birçok görev yüklenen
öðretmenlerimize zorla nöbet
tutturulmaktadýr. Evrensel tanýmda
angarya, 'Bir kimseye veya topluluða
ücret verilmeden zorla yaptýrýlan iþ'
olarak belirtilmektedir. Bu tanýma göre
'Nöbet Görevi' açýk bir angaryadýr.
Angarya çalýþtýrmak hem anayasamýzýn
'angarya yasaktýr' hükmünü içeren 18'inci
maddesine hem de ülkemizin taraf
olduðu uluslararasý sözleþmelere
aykýrýdýr. Eylemde ortaklýðýn
saðlanmasýný çok önemsiyor ve
katký veren tüm örgütlere teþekkür
ediyoruz. Eðitim-Ýþ, 'Hak verilmez,
alýnýr' ilkesini kendisine þiar
edinerek, öncü ve önder olmaya
devam edecektir. Bu haklý, meþru
ve demokratik eylemimize sendikalýsendikasýz tüm öðretmenlerimizi
destek vermeye çaðýrýyoruz."
Baþkan Þahin, heyelan bölgesinde inceleme yaptý
Yaðmur ve kar yaðýþý dolayýsýyla
oluþan heyelanlar vatandaþlarý sýkýntýya
sokarken, Kozlu Belediyesi vatandaþýný
yalnýz býrakmýyor. Kozlu Belediye
Baþkaný Ertan Þahin, heyelan bölgesine
giderek yerinde inceleme yaptý. Kozlu
Belediye Baþkaný Ertan Þahin, Kozlu
Ýhsaniye Mahallesi'nde yoðun kar ve
yaðmur yaðýsý sonucu heyelan oluþan
bölgede yerinde inceleme yaparak,
maðdur olan vatandaþlarýn sorunlarýný
dinledi. Maðdur olan vatandaþlarla
görüþen Þahin, ne gerekiyorsa
yapýlacaðýný kaydederek, çalýþmalarýn
süratle yapýlmasý için gerekli talimatlarý
verdi. "Ýnsan hayatý bizim için her
þeyden önce gelir" diyen Þahin,
vatandaþlarýn tüm sýkýntýlarýný dinleyerek
gerekli incelemeleri yaptýktan sonra
belediyenin her zaman vatandaþýnýn
yanýnda olacaðýný belirtti. Þahin, daha
sonra Ýhsaniye Mahallesi'nde
tamamlanan istinat duvarý çalýþmalarýný
da yerinde inceledi. (Haber Merkezi)
Baþkan Þahin, Ýhsaniye Mahallesi'nde tamamlanan
istinat duvarý çalýþmalarýný da yerinde inceledi.
Kozlu Belediye Baþkaný Ertan Þahin, heyelan
bölgesine giderek yerinde inceleme yaptý.
Devrekli iþsizler, göçe sýcak bakýyor!
Zonguldak genelinde istihdam
edilen 238 bin kiþinin yüzde 26,2'sinin
tarým sektöründe, yüzde 30,4'ünün
sanayi ve yüzde 43,4'ünün de hizmet
sektöründe çalýþtýðý bildirildi. Devrek
Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan
hazýrlanan, "Ýþgücü Piyasasý Analizi
/Mevcut Durum ve Beklentiler/Aralýk
2014" raporu yayýnlandý.
Raporda, Devrek ve Gökçebey
ilçelerini kapsayan Oda faaliyet
bölgesinde Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) kaynak gösterilerek istihdama
yönelik istatistiki bilgiler de yer aldý.
Rapora göre, Devrek'te 992 resmi ve
özel iþyerinde toplam 5 bin 300 kiþi
istihdam ediliyor. Devrek'te özel 917
iþyerinde 4 bin 953, resmi 25 iþyerinde
de 347 kiþi çalýþýyor.
Gökçebey'de ise, 329 resmi ve özel
iþyeri bulunuyor ve çalýþanlarýn sayýsý
ise toplam 2 bin 104. Gökçebey'de 315
özel iþyerinde toplam bin 986, resmi 14
iþyerinde de 118 kiþi istihdam ediliyor.
Devrek ve Gökçebey ilçelerinde
istihdam edilen personelin niteliðine
göre, teknik eleman bu rakamýn yüzde
31'ini, idari eleman yüzde 15 ve diðer
elemanlar da yüzde 54'ünü oluþturuyor.
Her iki ilçede istihdam edilen
personelin eðitim düzeyini ise; yüzde
38,6 ilköðretim, yüzde 36,0'sýný düz
lise, yüzde 12,4'ünü teknik ve mesleki
lise, yüzde 7,2'sini lisans, yüzde 5,5'ini
önlisans ve yüzde 0,3'ünü ise yüksek
lisans oluþturuyor.
Yine ayný rapora göre çalýþanlarýn,
yüzde 5'i 1 yýldan az, yüzde 44'ü 1-10
yýl arasý, yüzde 29'u 20 yýl üzeri ve
yüzde 22'si de 11-20 yýl arasýnda
çalýþýyor. Ýþsizlerin iþsizlik nedenine
göre yüzde 38'i niteliklere göre uygun iþ
bulamamasýndan yakýnýrken, yüzde
42'si idari personel, yüzde 35'i teknik
personel ve yüzde 23'ü de þoför,
temizlik elemaný ve güvenlikçi olarak
çalýþmak istiyor. Bölgedeki iþsizlerin
ücret beklentisinin daðýlýmý da þöyle;
yüzde 61'i bin bir ila 2 bin lira arasýnda,
yüzde 14'ü 2 bin liranýn üstünde ve
yüzde 14'ü de 1000 lira ve yüzde 8'i de
asgari ücretle çalýþmak istiyor. Ýþsizlerin
yüzde 54'ü baþka bir bölgeye göç etme
düþüncesinde iken yüzde 46'sý da göçü
düþünmüyor. Raporu deðerlendiren
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)
Öðretim Üyesi ve TOBB Zonguldak Ýli
Akademik Danýþmasý Yrd. Doç. Dr.
Ferdi Kesikoðlu, Zonguldak ve
Devrek'te göç olgusunun en büyük
sorunu teþkil ettiðini belirtti.
Kesikoðlu þöyle konuþtu:
"Yaptýðýmýz çalýþmada iþsizlere
yöneltilen, ilimiz ve ilçemiz ile ilgili en
önemli sorun olarak kabul edilen göç
olgusuna katýlýmcýlardan iþsiz olanlarýn
çoðunluðu sýcak bakmaktadýr. Nitekim
'iþ bulmak amacýyla baþka bir bölgeye
göç ederim' diyenlerin oraný yüzde
54'tür. Ýlçemizi tehdit eden en önemli
unsur aktif iþ gücünün dýþarýya göçe
yönelmesidir. Nitekim küçük bir
örneklemde bile tablo iç karartýcý
boyuttadýr. Ýþsiz olan kesimin büyük bir
kýsmý göç düþüncesine sahip olduðunu
beyan etmiþtir." (Haber Merkezi)
Ege Üniversitesi tarafýndan engellilere destek
amacýyla baþlatýlan ve 3 yýllýk sürecin ardýndan 2013
yýlýnda sonra eren Gönüllü Kapak Toplama
Kampanyasý'nda sadece Zonguldak ve ilçelerinde
toplanan yüz binlerce kapaðýn deðerlendirilemediði
öðrenildi. Ereðli'de sadece bir vatandaþýn elinde 60
bin civarýnda kapak kaldý. Ege Üniversitesi Diþ
Hekimliði Fakültesi tarafýndan 2010 yýlýnda Mavi
Kapak Toplama Kampanyasý sadece 81 ille sýnýrlý
kalmayarak birçok ülkeye yayýlan emsal bir proje
olmuþtu. Mavi Kapak Toplama Kampanyasý Projesi,
2013 yýlýnýn Ocak ayýnda projeye geri dönüþüm ve
lojistik saðlayan firmalarýn kampanyadan çekilmesi
nedeniyle sona ermiþti. Yurt çapýnda yüz binlerce
gönüllünün destek verdiði projede, genellikle mavi
renkli olmak üzere çeþitli renklerdeki tüm plastik
kapaklarý biriktiren ya da sokaklardan toplayan
vatandaþlarýn sayesinde birçok engelliye tekerlekli
sandalye yardýmý saðlanmýþtý. Projenin uluslararasý
boyuta ve geniþ kitlelere ulaþmasýna raðmen istenilen
sonucun alýnmadýðý ve yüz binlerce kapaktan oluþan
yüzlerce kapaðý deðerlendirilemediði öðrenildi.
Ereðli'de gönüllü kapak toplayan vatandaþlardan
biri olan esnaf Erkan Kusay da biriktirdiði mavi
kapaklarý deðerlendiremeyenler arasýnda yer alýyor.
Çevresinde tanýdýk-tanýmadýk birçok vatandaþýn
desteði ile ilçe merkezinde iþlettiði büfede 2 sene
içerisinde 60 binin üzerinde kapak biriktirdiðini ifade
eden Kusay, birçok kuruma baþvurmasýna raðmen
sonuç alamadýðýný belirtti.
60 BÝN KAPAÐI DEÐERLENDÝRMEK
ÝÇÝN ÇAÐRIDA BULUNDU
Büfede ve evinin garajýnda 13 çuvalýn içerisinde
kapaklarý sakladýðýný söyleyen Kusay, "Elimde 60
bine yakýn kapak var. Kime baþvurduysak ilgilenmedi.
Biz gönüllü olarak bu kampanyaya destek verenler
arasýndayýz. Biz diyorum çünkü bu kapaklarýn
toplanmasýnda çevremde tanýdýk ya da tanýmadýk
birçok gönüllünün desteði vardýr. Kampanyanýn
amacýna uygun gönüllü olarak bu iþi gerçekleþtirdik.
Hatta ilk zamanlar tek tek sayýyordum. Daha sonra
kampanya yayýlarak büyüyünce ton hesabýna döndü.
Yaklaþýk 2 sene önce kampanya sona erdi. Birçok
vatandaþ gibi bizimde elimizde kaldý. Çöpe gitmesini
de istemiyorum. Kiþi ya da kurumlarýn öncü
olmalarýný bekliyoruz. Çünkü çevremde de kampanya
sürecinde kapak toplayan ancak deðerlendiremeyen
çok sayýda gönüllü var. Kampanya süresi içerisinde
müracaat ettiðimiz dernek ve sivil toplum
kuruluþlarýndan da netice alamamýþtýk. Durum böyle
olunca þehir dýþýna ihtiyaç sahibi engellilerin
gereksinimini saðlamak için göndermek istedik. PTT
nin kargosu ile kampanya için anlaþma yapýlmýþtý.
Ancak çuval baþýna 5 lira istiyorlar. Ancak, yardýmýn
yerine ulaþýp- ulaþmayacaðýndan da emin olamadým.
Organize Sanayi Bölgesi'nde karton-plastik alan yer
var. Orasý da kilosuna 30 kuruþ veriyordu. Bu miktar
da hiçbir ihtiyacý karþýlamýyor. Elimizdeki kapaklarý
en azýndan engelli bir vatandaþýmýz için
deðerlendirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Üç yýl süren ve Türkiye dýþýna yayýlan Kapak
Toplama Kampanyasý Gönüllüleri Projesi'nde
toplanan 400 ton kapak deðerlendirildi. 2039 engelli
ihtiyaç sahibi vatandaþa tekerlekli sandalye daðýtýldý.
Kampanya Ocak 2013 tarihinde geri dönüþüm ve
lojistik destek saðlayan firmalarýn desteklerini
çekmesi nedeniyle sonlandýrýldý. Ancak, kapak
toplama dýþýnda direk ihtiyaç sahiplerine ulaþarak
sandalye baðýþlamak isteyen gönüllülerin,
www.facebook.cm/Kapaktoplama sosyal paylaþým
sayfasýndan veya [email protected] mail
adresinden aracý olacak proje destek ekibine
ulaþabileceði kaydedilmiþtir.
Öte yandan, Ereðli, Alaplý ve Zonguldak'ta
toplanan yüz binlerce kapaðýn deðerlendirilemediði
öðrenildi. Bu sayýnýn en az 600 bin dolaylarýnda
olduðu düþünülüyor. (Haber Merkezi)
Düzenlenen konser sonucunda ses
sanatçýsý Sezai Çaðdaþ'a, Çaycuma
Belediye Baþkaný Bülent Kantarcý
tarafýndan plaket takdim edildi.
16 Þubat 2015 Pazartesi
www.pusulagazetesi.com.tr
Programýn sunuculuðunu
Gazeteci Ercan Karakuþ yaptý.
Sevgililer Günü etkinliðinde konuþan Çaycuma Belediye Baþkaný Bülent Kantarcý:
'Ben Çaycuma sevdalýsýyým'
BEÜ, 'Sevgililer Günü
Konseri' düzenledi
‰ Çaycuma Belediyesi tarafýndan "14 Þubat Sevgililer Günü" dolaysýsýyla Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleþen
etkinlikte konuþan Belediye Baþkaný Bülent Kantarcý, "Ben Çaycuma aþýðýyým. Ben Çaycuma sevdalýsýyým" dedi.
Düzenlenen programa katýlan vatandaþlar doyasýya eðlendi.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devlet
Konservatuvarý öðretim elemanlarýnýn seçkin klasik
eserleri seslendirdiði "Sevgililer Günü Konseri",
geçtiðimiz Cuma akþamý Merkez Kampüs Prof. Dr.
Arif Amirov Konferans Salonu'nda yoðun bir
katýlýmla gerçekleþtirildi. Radyo Karaelmas'tan da
canlý olarak yayýnlanan konser, akademik ve idari
personelden, öðrencilerden ve halktan oluþan
kalabalýk bir seyirci kitlesi tarafýndan izlendi.
Konser sonunda Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Haluk Güven, Devlet Konservatuvarý Müdürü Yrd.
Doç. Dr Ýlker Kömürcü'ye ve konseri gerçekleþtiren
öðretim elemanlarýna teþekkür belgelerini ve
çiçeklerini takdim etti. (Haber Merkezi)
Programda
yerel sanatçýlar
sahne aldý.
Boþandýðý eþine Sevgililer
Günü'nde barýþma teklif etti
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde 5 yýl önce þiddetli
geçimsizlik nedeniyle boþandýðý eþi ile 14 Þubat
Sevgililer Günü'nde barýþmak isteyen þahýs, eski
eþinden olumlu yanýt alamadý. Karadeniz Ereðli
ilçesinde yaþayan 35 yaþýndaki Ýlker Acar, 2005
yýlýnda tanýþtýðý Arzu A. ile ailesinin evliliklerine
karþý çýkmasý üzerine kaçtý. 2007 yýlýnda evlenen
Ýlker ve Arzu çiftinin ayný yýl Poyraz isimli çocuklarý
dünyaya geldi. Genç çift arasýnda maddi sýkýntýlar
nedeniyle þiddetli geçimsizlik baþladý. Arzu A.,
þiddet görmeye baþladýðý eþine dava açarak boþandý.
Boþanmalarýnýn ardýndan eski eþinin kendisini
sürekli aramasý, evine ve iþyerine gelmesi nedeniyle
bir dava daha açan Arzu A., eski eþi için ev ve
iþyerine uzaklaþtýrma kararý aldýrdý. Eski eþi ile
yeniden bir araya gelmek isteyen Ýlker Acar ise,
yaklaþýk 3 yýl önce üzerinde kendisi, eþi ve
çocuðunun resimleri ile "Son Bir Þans" yazýlý 2 bin
500 adet afiþ bastýrýp þehrin çeþitli noktalarýna
asarak, eski eþine barýþma teklifi gönderdi. Teklifi
geri çevrilen Ýlker Acar, bu günde 14 Þubat
Sevgililer Günü'nde eski eþine uzaklaþtýrma kararý
olduðu için kendisi gidemeyince arkadaþýndan bir
buket çiçek gönderip barýþma teklifinde bulundu.
Ýlker Acar, eþine þiddet uygulamasýndan dolayý
çok piþman olduðunu, yeniden çocuðu ve Arzu A.
ile bir arada yaþamak istediðini söyledi. Eþini çok
sevdiðini anlatan Acar, kendisi ile barýþmak için
her yolu deneyeceðini ifade etti. Eþinden þiddet
gördüðü gerekçesi ile boþanan Arzu A. Ýse,
gazetecilerin kendisinin görüntüsünü çekmesini
istemezken, eski eþinin gönderdiði çiçekler ile
barýþma teklifini de kabul etmedi. (ÝHA)
Baþkan Kantarcý, gecenin finalinde Karapýnar
Belediye Baþkaný Ahmet Aydýnlý ile sahnede oynadý.
Haber: Yeliz Alagöz
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesinde Sevgililer Günü
dolayýsýyla Çaycuma Belediyesi tarafýndan "Sevgi
Konseri" düzenlendi.
Çaycuma Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen
programa, Belediye Baþkaný Bülent Kantarcý,
Perþembe Belediye Baþkaný Ýsmail Ýnam, Karapýnar
Belediye Baþkaný Ahmet Aydýn, Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Baþkaný Hayri Kandemir, Belediye Meclis
üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Gazeteci, TV Program
yapýmcýsý Ercan Karakuþ'un organize ettiði programda
Baki Kalaycýoðlu, Egemen Karagöz, Ahsen Ceylan,
Ýbrahim Kazým Basatli, Ramazan Yaðlýses ve
Almanya'daki Zonguldaklýlarýn göz bebeði ses
sanatçýsý Sezai Çaðdaþ sahne aldý. Türk halk müziði,
pop, ve yöre türkülerinin seslendirildiði gecede
programa katýlan vatandaþlar doyasýya eðlendi.
Programa ilk olarak sahne alan yerel sanatçýlardan
Ahsen Ceylan oldu. Ceylan sevilen þarkýlarýný söyledi.
Ardýndan sahneye yine yerel sanatçýlardan çiçeði
burnunda olan Egemen Karaöz ve Baki Kalaycýoðlu
sahne aldý. Karaöz ve Kalaycýoðlu, söylediði
þarkýlarla vatandaþlarý eðlendirdi. Son olarak sahne
alan sanatçý Bartýnlý ve Almanya'da müzik sektörüyle
uðraþan Batý Karadeniz'in starý olarak bilinen Sezai
Çaðdaþ çýktý. Çaðdaþ, davetlilere sevilen þarkýlarýndan
"Aman Of", "Döktür Muazzez", "Çayýr Biçiyom
Çayýr", "Haberin Var mý?", "Ela Gözlüm" ve
"Zonguldak'ýn üzerinden karga geçiyor karga" isimli
þarkýlarý söyleyerek coþturdu.
Çaycuma Belediye Baþkaný Kantarcý, programýn
hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti.
Baþkan Kantarcý, Sezai Çaðdaþ'ýn ismini sýk
duyduðunu ve TV programlarýnda izlediðini, ancak
tanýþmalarýnýn geçtiðimiz aylardaki Almanya
seyahatinde gerçekleþtiðini söyledi. Bir Zonguldaklý
olarak Sezai Çaðdaþ'ýn gurbetteki baþarýsýnda
gurur duyduklarýný ifade eden Baþkan Kantarcý,
"Onun soyadý gibi Çaðdaþ bir Çaycuma inþa etmek
istiyoruz" diye konuþtu.
Çaycuma Belediye Baþkaný Bülent Kantarcý,
"Ben Çaycuma aþýðýyým. Ben Çaycuma sevdalýsýyým.
Çaðdaþ, yaþanabilir, modern bir Çaycuma için
24 saat aþkla çalýþýyorum. Böyle gecelerde uzun
konuþmamak gerek. Sizi deðerli sanatçýmýzla baþ
baþa býrakýyorum. Hepinizin sevgililer gününü
kutluyor ve iyi eðlenceler diliyorum" dedi.
Baþkan Kantarcý gecenin finalinde Karapýnar
Belediye Baþkaný Ahmet Aydýnlý ile sahnede oynadý.
Eþini maden faciasýnda kaybeden Arzu Þeker, eþinin mezarýna gül býraktý
En acý Sevgililer Günü
Zonguldak'ta iki yýl önce meydana gelen maden
faciasýnda eþi Ahmet Þeker'i kaybeden Arzu Þeker,
14 Þubat Sevgililer Günü'nde eþinin mezarýnda dua etti.
Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese
Müdürlüðü'ne baðlý maden ocaðýnda 8 Ocak 2013 günü
yerin metrelerce altýnda galeri açma çalýþmalarý
sýrasýnda meydana gelen maden faciasýnda hayatlarýný
kaybeden 8 iþçiden Ahmet Þeker'in eþi Arzu Þeker, en
acý Sevgililer Günü'nü yaþadý.
Ýki çocuk babasý olan eþi Ahmet Þeker'in mezarýna
gelen acýlý eþ, ellerindeki gülleri de mezara býraktý.
32 yaþýndaki Arzu Þeker, gözyaþlarýyla geçirdiði
Sevgililer Günü'nde 3 yaþýndaki oðlu Muhammed
Ali ve 9 yaþýndaki kýzý Havva Nehir Þeker'le acýsýný
dindirmeye çalýþtý.
Eþinin mezarýna gül býrakan Arzu Þeker, eþinin her
zaman yanýnda olduðuna inandýðýný söyledi. Þeker,
"Sevgililer Günü'nde eþim hayatta olsaydý belki bir
yerlerde olurduk. Kutlardýk yani. Ben ona gül getirdim.
Bu gülleri o bana getirirdi, hayatta olsaydý. Eþimi
kaybettim, ama ben onun yanýmda olduðuna
inanýyorum. Hissediyorum. Fakat göremediðim için o
yüzden hüzne kapýlýyorum. Her zaman onun
çocuklarýyla, bizimle olduðuna inanýyorum. 14 Þubat
Sevgililer Günü'nde o gelemedi, ama ben geldim.
Ziyaret ettim. Onu unutmadýðýmý ifade etmeye geldim.
Onun sevgisi bende hiç ölçülemez. Eþimin geri
geleceðini bilsem hayatta her þeyden vazgeçerim.
Çocuklarým hariç. Eþim benim için çok deðerli. Sevgim
sonsuz. Bu hayatta olmasa da onun sevgisi sonsuza
kadar benimle sürecek" diye konuþtu.
Acýlý eþ, dua ettikten sonra fotoðrafýna baktýðý eþinin
mezarýnýn baþýndan ayrýldý. (ÝHA)
EREÐLÝ’NÝN
BAYANLARINDAN
ÜÇ S AYILIK!
Kadýnlar Birinci Lig'de mücadele eden
Ereðli Belediyespor, 14. hafta mücadelesinde
konuk ettiði Samsun Temsilcisi Ýlk Adým
Belediyesi'ni 3-0 skorla yendi. EflatunBeyazlýlarýn golleri Ece, Baþak ve Rabia'dan
geldi. Pazar günü Beyçayýr Sahasý'nýn ev
sahipliði yaptýðý maçý Zonguldak Bölgesi
Kadýn klasman hakemi Sibel Kolçak yönetti.
Aldýðý galibiyetle puanýný 21'e yükselten
Ereðli ekibi önümüzdeki hafta zirvenin
takipçisi Ataþehir Belediyespor'a konuk
olacak.
16 Þubat 2015 Pazartesi
www.pusulagazetesi.com.tr
Ereðli'nin
4 haftalýk aranýn
ardýndan ligde yüzü
güldü.
Ereðli
Belediyespor,
sezonun ikinci
perdesinde ilk
galibiyetine
Kýrklareli
deplasmanýnda
uzandý.
Babaeskispor'un
9 kiþi kaldýðý
maçta Ereðli
Belediyespor,
Mahmut Bektaþ
(2), Ali Efsat ve
Uður Tunca'nýn
golleriyle maçý
4-2 kazandý.
2-4
4
SONUNDA YÜZÜ GÜLDÜ!
BABAESKÝ'YÝ ÝKÝNCÝ YARIDA YIKTI
Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasýnda Ereðli Belediyespor, alt
sýralarda bulunan Kýrklareli temsilcisi Babaeskispor'u 4-2 skorla
yenmeyi baþardý. Babaeski 100. Yýl Tesislerinin ev sahipliði yaptýðý
karþýlaþmayý Ýstanbul Bölgesi'nden Mert Büyükgiray yönetti.
Ereðli Belediyespor geriye düþtüðü maçta rakibinde 9 kiþi
kalmasýyla sahadan galibiyetle ayrýlan taraf oldu . Eflatun-Beyazlýlarý
galibiyete taþýyan goller 10 ve 53'de Mahmut Bektaþ, 79'da Ali Efsat,
80'de ise Uður Aydýn'dan geldi. Kýrklareli temsilcisinde Melih Yýldýz
ve Kürþat Furkan ikinci sarýdan kýrmýzý kartla oyundan atýlarak
takýmlarýný 9 kiþi býraktý.
Sezonun ikinci yarýsýnda ilk galibiyetine uzanan Ereðli
Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de kalma yolunda baraj maçý
oynamamak için Kozlu Belediyespor'a bir adým daha yaklaþtý.
EREÐLÝ BÝR BASAMAK YÜKSELDÝ
Haftayý galibiyetle kapatan Ereðli ekibi 21 puanla 8. sýraya
yükseldi. Ekibimiz önümüzdeki hafta Arnavutköy Belediyespor'a
konuk edecek.
Kozlu Belediyespor
Teknik Direktör
deðiþikliðinin ardýndan
çýktýðý ikinci maçý da
kazanamadý. YeþilBeyazlýlar 9 kiþi kaldýðý
maçta zirve mücadelesi
veren Çengelköyspor'a
1-0 maðlup oldu.
KOZLU BÝLDÝÐÝNÝZ GÝBÝ!
KOZLU EVÝNDE
ÇENGELKÖY'E YIKILDI
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden
Kozlu Belediyespor'da Teknik
Direktörlük koltuðuna Soner
Erdurmuþ'un oturmasýnýn ardýndan üst
üste ikinci maðlubiyetini aldý. Kozlu ekibi, ligde
zirve mücadelesi veren Çengelköyspor'a ikinci
yarýda yediði golle 1-0 maðlup oldu.
Pazar günü Kozlu Stadyumu'nun ev sahipliði
yaptýðý mücadeleyi Konya bölgesinden Mustafa
Emil yönetti.
Ev sahibi Kozlu ekibinde 63'de Orçun Akgün
ikinci sarýdan, 90'da ise Burak Iþýkay direk kýrmýzý
karttan oyundan atýldý. Kozlu Belediyespor maçý 9
kiþi tamamladý. Çengelköyspor'un tek golü ise 74'de
Fýrat Iþýk'tan geldi. Ýki kiþi eksik oynayan Kozlu
Belediyespor kalan bölümde eþitlik golünü
bulamayýnca maçý 1-0 maðlup kapattý.
Teknik Direktör Soner Erdurmuþ yönetimindeki
Kozlu, iki hafta üst üste ikinci maðlubiyetini alarak
zirve þansýný mucizelere býraktý. Haftayý
maðlubiyetle kapatan Kozlu Belediyespor, 25
puanla altýncý sýradaki yerini korurken, 33 puana
yükselen Çengelgökspor 3. sýrada zirve takibini
sürdürdü.
Kozlu önümüzdeki hafta üst sýralarda yer alan
Keþan Anafartalarspor'a konuk olacak.
0-1
1
SPOR TOTO 3. LÝG
HAFTANIN S ONUÇLARI
R
PUSULA
www.pusulagazetesi.com.tr
6 Aðustos
2012Pazartesi
Pazartesi
16
Þubat 2015
Sayfa
Sayfa 12
12
Spor Toto 3. Lig'de zirve mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor,
21. hafta mücadelesinde konuk ettiði Bursa Nilüferspor'la 0-0 berabere
kaldý. Aðýr bir zeminde oynanan mücadelenin ikinci yarýsýnda Zonguldak
ekibi, Okan Eken ve Emrah Bedir'le girdiði pozisyonlarý gole çeviremedi.
Zonguldak
ekibi, ilk
maçta
olduðu gibi
Bursa
ekibiyle
berabere
kaldý.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR ZÝRVE YOLUNDA YARA ALDI
Ligde Þampiyonluk hesaplarý yapan Zonguldak Kömürspor için iþler yolunda gitmiyor.
Zonguldak Kömürspor, zirve yolunda mutlak kazanmasý gereken maçta Bursa
Nilüferspor'la 0-0 golsüz berabere kaldý. Pazar günü Karaelmas Kemal
Köksal Stadyumu'nda oynanan karþýlaþmaya Kýrmýzý-Lacivertli taraflar
büyük ilgi gösterdi. Sezonun ilk yarýsýnda olduðu gibi Bursa
Nilüferspor'la berabere kalan Kömürspor, oynadýðý etkisiz futbolla
kötü sinyaller verdi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda Bursa ekibi
Bünyamin'le girdiði pozisyonda kaleci Ömer Can son anda köþeden
çýkardý. Kötü zemin nedeniyle futbolcular ayakta durmakta zorluk
çekerken, ikinci 45 dakikada Zonguldak Kömürspor yüksek
toplarda etkili olmaya çalýþtý. Oyuna ikinci yarý dahil olan Emrah
Bedir, ceza alaný içerisinde Zonguldak adýna net bir pozisyondan
yararlanamadý. Teknik direktör Cahit Terzi'nýn son bölümde
savunma oyuncu Rýdvan'ý ileriye aldý, ayrýca Emrah Bedir, Emre
Taþkoparan, Semih deðiþikliklerine gitti. Çabalar sonuç
vermeyince Zonguldak ekibi sahadan 0-0 berabere ayrýlarak iki
puaný býraktý.
ZÝRVEYLE PUAN FARKI 7'E ÇIKTI
Grupta ilk iki sýrayý paylaþan Tuzlaspor ve Darýca Gençberliði maçlarýný
kazanmasýyla Zonguldak Kömürspor, zirvenin 7 puan gerisinde kaldý. 37
puanla üçüncü sýradaki yerini koruyan Kýrmýzý-Lacivertliler önümüzdeki
hafta Denizli deplasmanýnda Kýzýcabölükspor'a konuk olacak.
0-0
0
STAD: Karaelmas
Kemal Köksal
HAKEMLER: Mehmet Emre
Atasoy(xx), Aydýn
Karsavuran(xx), Soner Maraþ(xx)
ZONGULDAK
KÖMÜRSPOR: Ömer (xxx)Rýdvan (xx), Okan (xx), Emrah
Ergür (xx), Serkan (xx), Onur
(xx), Burak (xx), Batuhan (x)
(Dk. 46 Emre Taþkoparanx), Akýn
(x) (Dk.86 Semih), Berkan (xx),
Hüseyin (x) (Dk.62 Emrah Bedir
x)
BURSA NÝLÜFERSPOR:
Bahadýr (xx)- Çetin (x), Mehmet
Þükrü (x), Erdem (x), Recep (x),
Mazlum (xx), Sadýk (xx), Alim
(xx), Ýbrahim (xx) (Dk.88 Hasan),
Bünyamin (xx) (Dk.63 Hakan x),
Cevher (xx)
SARI KARTLAR: Hüseyin
(Zonguldak Kömürspor), Cevher,
Recep (Bursa Nilüferspor)
KAYIP Þ EHÝR!
KELEÞSAN KELEÞLER OTOMOTÝV SAC. ÝNÞ. HARF. TAAH. TURZ. SAN. TÝC. A.Þ.
GÜNEY MAH. BARIÞ CAD. KOZLU SAHÝL YOLU NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK
TEL: 266 00 08
FAX: 266 63 33
Download

Liste `boş` çıktı!