YIL: 53 SAYI: 15965
Fiyatı 50 Krş.
Keşan Belediyesi'nin 2014 Yılı Faaliyet
Raporu oy çokluğu ile kabul edildi
Haberi 7. Sayfada
Sanayi Sitesi'ndeki yeni bloklar
kısa sürede tamamlanacak
Cennet
Bahçesi'nde
18 kaçak
göçmen
Haberi 3. Sayfada
yakalandı
Haberi 2. Sayfada
İmam Hatip Lisesi, Kutlu Doğum Haftası
kapsamında program gerçekleştirdi 6. Sayfada
Veteriner Eren: "Dışarıdan Keşan'a
getirilip bırakılan köpeklerin Haberi
kontrolünde zorlanıyoruz" 2. Sayfada
İçinde bulunduğumuz
zamanın ruhu
Ahmet Ak'ın yazısı
2. sayfada
+
AB Projesi için gittikleri
İspanya'da boğuldular
İnsan... Demokrasi ve
Patinaja Yakalanmak...
Hikmet Aksoy'un yazısı
5. sayfada
Haberi 10. Sayfada
ALAYIM ÇOCUĞUMA
BİR KUTU YAĞLI BOYA BOYASIN
KENDİNİ BOYDAN BOYA
Turan Şallı'nın yazısı
6. sayfada
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Dindar ne demek?
“Gallup’un 65 ülkede
yaptýðý araþtýrmaya
göre Türkiye’de
yaþayanlarýn yüzde 79’u
kendilerini dindar olarak
tanýmlarken, yüzde 13’ü
dindar olmadýklarýný
söylüyor..
Kendilerini ateist
olarak tanýmlayanlarýn
sayýsý yüzde 2..
Yüzde 6 ise soruyu
cevapsýz býraktý.” (Milliyet,
14.04.2015)

Dindarlýk tartýþýlýr bir
kavram..
Bazýlarý, “dindar ve
kindar” diyor..
Ya Allah deyip
ekranlarýn önünde kelle
kesen de dindar olduðu
iddiasýnda..
Yalnýz cumalarý camiye
giden..
Hatta ibadetini kimseye
göstermeden yapan da...
Nitekim, Türkiye’de
“Müslümaným” diyenlerin
oraný yüzde 98...

Bütün dinleri kapsayan
araþtýrmada ortak payda
þu:
Dindarlýk oraný,
öðrenim durumu ve gelir
durumu yükseldikçe
düþüyor..
“Çaresizlerin sýðýnaðý”
mý demek lâzým?..

Soru, “dindar mýsýn”
- “hangi dindensin” diye
sorulunca Türkiye’de oran
farklý çýkmýþ...
Çünkü, din, insan ile
tanrýsý arasýnda bir inanç
baðýdýr..
Fiþler gibi ya da
sorgular gibi yaklaþýlýrsa
yanýtlar “doðru”dan
uzaklaþýr...

En doðrusu, inananla
inandýðýnýn arasýna
girmemek olmalý, deðil
mi!?..-FAK.
+
SAYFA: 2
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
İçinde bulunduğumuz
zamanın ruhu
Sanayi Sitesi'ndeki yeni bloklar
kısa sürede tamamlanacak
Ahmet AK / 0 533 3423055
[email protected]
03 Nisan Cuma günü
Keþan Ticaret ve Sanayi
Odasý Genç Giriþimcileri ve
Keþan Ýþ Adamlarý Derneði
tarafýndan düzenlenen ekonomi panelinde de konuþan
Figen Özavcý, “Türkiye ve
Dünya’da Paranýn Yönü”
baþlýklý baþarýlý bir sunum
yapmýþtý. Ayný panelde birbirinden önemli ekonomistler
Figen
KEÞAN’DA iþ insanlarýmýzla
Ahmet
Özavcı
Eler
buluþmuþtu...
Geride býraktýðýmýz Cukorunabilsin.” F.Ö.
martesi akþamý “Alternatifsiz
“Seçime yaklaþtýkça kurda daha
Gündem”de Figen Özavcý’yý
sert hareketler görme olasýlýðýmýz
KEYÝAD (Keþanlý Yönetici ve
var, Haziran ayýna kadar döviz
Ýþadamlarý Derneði) olarak, Tek
en yüksek seviyeyi görecektir.”
Rumeli ekranlarýnda Ahmet Eler’in
F.Ö.
hazýrlayýp sunduðu “Alternatifsiz
“FED Dünya’ya, bilanço büGündem” adlý programda biz de
yüterek çok büyük bir likidite
konuk ettik.
yaydý.” F.Ö.
“Habertürk Bloomberg TV
“Büyüme ne olur?” A.E.
Ekonomisti” olarak geçen Figen
“2015 Gelecek Öngörüleri” Tek
Özavcý, kendine has üslûbuyla
Rumeli TV.
gündemi deðerlendirdi.
“Ekonomi hukukunda çok ciddi
Ayný zamanda “MEKSA Yatýrým
boþluklarýmýz var. Bu nedenle
Genel Müdür Yardýmcýsý” Figen
yabancý yatýrýmlar ülkemize gelÖzavcý, ekonomide son geliþmeleri
mekte çekingen davranýyor.”
anlattý.
A.E.
Elbette ki TÜSÝAD Baþkaný’nýn
Tarýmda küçülme var, tarým aslýnda
açýklamalarý, bu deðerlendirmelerin
Türkiye için önemli bir motor. Tarým
dýþýnda kalamazdý:
üreticilerinin çok ciddi sýkýntýlarý var,
TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný
bu nedenle en büyük kan kaybý
Cansen Baþaran Symes’ýn söztarýmda, istihdamda, ekilen alanda
lerini, Cumhurbaþkaný Erdoðan
azalma, giderek daralan bir tarým
eleþtirmiþti.
üretimi; ekonomide önemli soruTÜSÝAD ve Koç Üniversitesi
numuzdur.
tarafýndan Türkiye’de Enflasyon
***
Dinamikleri: “Fýrsatlar ve Riskler”
Ekþi Sözlükte “kozniku” rukonferansýnda konuþan TÜSÝAD
muzuyla, Figen Özavcý için þöyle
Baþkaný Cansen Baþaran Symes,
yazýlmýþ:
enflasyonu büyümenin önünde
“Ekranda olmak hoþuna gidibir engel, ülke itibarýný bozan bir
yor belli ki içinde bulunduðumuz
deðiþken olarak bir daha yaþamak iszamanýn ruhuna çok aykýrý
temediklerini belirterek, “Hedefinden
deðil, profiline bakýnca çok da
sapan enflasyon, bozulan Türkiye
yadýrganmamasý gerekir diye
tablosunun kritik sonuçlarýndan
düþünüyorum.
sadece biridir” demiþti. Yüksek
Ancak kendine taktýðý iddialý
enflasyonun ileriye dönük bekisimler, kendini bazen fazla ciddiye
lentilerde bozulmalara yol açtýðýný
alan tavrý ve aþýrý özgüvenli hali
da belirten Symes “Geçmiþteki
piyasadaki kadýnlara haksýzlýk
örnekler hala hafýzalarýmýzda, bu
yapýlmasýna neden olabilir.
da bizi oldukça tedirgin ediyor”
Yaptýðý iþ aslýnda büyük oranda
maço bir iþ, erkek egemen bir iþ bu
diye konuþmuþtu.
nedenle tavrýnda biraz da ofsaytý
***
anlayan kýz gururu görüyorum ki
“Alternatifsiz Gündem”de ana
kadýnlara asýl haksýzlýk bu.
hatlarýyla þunlar konuþuldu.
Ancak, daha 15 yýl öncesinden
Cari açýk rakamlarý, ön görülenin
paranýn kraliçesi olan kadýnlar
üzerinde gelince, cari açýk verisi
tanýyorum ki kamuoyunda
can sýktý.
tanýnmasalar da 50-100 milyon
Enerji nedeniyle cari açýðýmýz hep
USD büyüklüðünde pozisyonlarý
var. Enerjiyi ithal etmek zorunda
oje rengi seçer gibi sakince alýr,
olduðumuzdan dolayý bu sonucun
kapatýr hazine yönetirler. Bir de
kýsa dönemde kolayca deðiþmesi
ekranlarda bu kadar görünmeyi,
olasý deðil…
yorum yapmayý seven insanlar,
“Yeni Dönem Ekonomi”
ne büyüklükte pozisyon alýyorlar,
Genel ekonomide, geçen dönemhangi fonlarý yönetiyorlar merak
lerle kýyasla kýrýlganlýðýmýz artýyor.
ediyorum. Bana öyle geliyor ki
“Hane halký enflasyonunda
aslýnda çok mütevazý rakamgýda fiyatlarý endeksi dikkate
larla trade ediyorlar ve büyük
alýnmalý.” F.Ö.
oyuncularýn aksiyonlarýný yo“Gýdada tedarik zincirinin çok
rumluyorlar; yani zenginin malý
iyi kontrol edilmesi ve caydýrýcý
züðürdün çenesi durumu...” (Ekþi
cezalarýnýn olmasý gerekir ki tükeSözlük’ten)
tici ve zirai üretici gerçek anlamda
Geçtiðimiz Ocak ayýnda baþlayan KKSS
(Keþan Küçük Sanayi Sitesi)’deki yeni
bloklarýn inþaat çalýþmalarý sürüyor.
Soðuk ve yaðýþlý havalar nedeniyle ara
verilen çalýþmalara sýcaklýðýn
artmasýyla kaldýðý yerden devam edildiði bildirildi. 19 Haziran 2014 tarihinde yapýlan
KKSS Yapý Kooperatifi’nin
genel kurul toplantýsýnda, A-8
tipi 48 adet iþyeri yapýmýna
kararý verilmiþti. KKSS 18
ve 19. blok arasýnda bulunan boþ alanda yapýmýna
baþlanan bloklarýn, kýsa
sürede tamamlanacaðý bildirildi.
Veteriner Eren: "Dışarıdan Keşan'a
getirilip bırakılan köpeklerin
kontrolünde zorlanıyoruz"
Keþan Belediyesi Veteriner Hizmetleri
Müdürlüðü Hayvan Barýnaðý’nda görevli
Veteriner Teknikeri Uður Eren, barýnakta
yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgi verdi.
Barýnakta rutin çalýþmalara devam edildiðini
ifade eden Eren, þunlarý söyledi: “Sokakta
toplanan köpekler buraya geldiði zaman
dýþ parazit ilaçlamasýndan geçiyor. Uyuz
veya bit varsa ilaçlama yapýlýyor. Daha
sonra en kýsa sürede herhangi bir hastalýðý
ya da sakatlýðý yoksa kýsýrlaþtýrma
ameliyatýna alýyoruz. Burada da kuduz,
iç ve dýþ parazit taramalarý ve aþýlamalarý
yapýlýyor. 1 hafta sonrada tekrar sokaða
geri salýyoruz. Sokak köpekleri kontrol altýnda. Ancak bizi uðraþtýranlar
dýþarýdan Keþan’a getirilip býrakýlan
köpekler. Bu köpeklerin kontrolünde
zorlanýyoruz. Onun haricinde buradaki
köpekler kontrolümüz altýnda.”
KUDUZ AÞISI HER MEVSÝMDE
YAPILIYOR
Uður Eren, 2006 yýlýndan bu yana 3 bin
köpeðin kýsýrlaþtýrýldýðýný ifade ederek, “Yazýn
Eren
genelde dýþ parazit yani uyuz oluyor.
Kuduz aþýsý ise her mevsimde yapýlýyor.
Keþan’da þu ana kadar hiç kuduz vakasýna
rastlamadýk. Zaten aþýlarý vuruluyor. Bu
nedenle de böyle bir þeyle daha önce
hiç karþýlaþmadýk.” dedi.
Barýnaktaki köpeklere verilmek üzere
yaklaþýk 3 ton mama geldiðini de dile
getiren Eren, çalýþmalarýn sürdüðünü
kaydetti.
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
SAYFA: 3
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Mücahit Kocaalili
Cennet Bahçesi'nde 18 kaçak
göçmen yakalandı
Dün, saat 09.15 sýralarýnda,
Cin Ali Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasýnda
otomobilin çarptýðý motosikletin
sürücüsü yaralandý.
Ýddiaya göre, Cin Ali Caddesi
Demet Evler önünden hareket
eden Uður Karadeniz (27)
idaresindeki 22 RR 499 plakalý
otomobil, önüne aniden çýkan
minibüs nedeniyle manevra
yaptýðý sýrada karþý yönden
gelerek Anafartalar Caddesi’ne
giden Mücahit Kocaalili (20)
yönetimindeki 22 FN 304 plakalý
motosikletle çarpýþtý. Kazada
yaralanan motosiklet sürücüsü
Kocaalili, olay yerinden geçen
özel bir araçla Keþan Devlet
Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Vücudunda kýrýklar
bulunan Mücahit Kocaalili’ni
ehliyetinin olmadýðý öne sürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruþturma
baþlattý.
Bir Nefes Sýhhat Radyo Programı'nda
bu hafta "Doğum Şekilleri ve
Keşan'da Yürütülen Gebe Sınıflarının
Faaliyetleri" konuşulacak
Keþan Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü ve Keþan FM
organizasyonu ile her hafta Çarþamba günleri
14:15-15:00 saatleri arasýnda yapýlan Bir Nefes
Sýhhat Programý’nýn bu haftaki konuðu Özel Keþan Hastanesi’nde
görevli Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Hüseyin
Güneþ.
Programda “Doðum Þekilleri ve Keþan’da Yürütülen Gebe
Sýnýflarýnýn Faaliyetleri” hakkýnda bilinmesi gerekenlere yer
verilecek.
Programý hazýrlayan ve sunan Keþan Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü
adýna Neþe Ateþ.
Sorularýnýz için Telefon: 0 284 714 72 86
SMS: 3834 (kesan yazýp bir boþluk býrakýp sorularýnýzý ve
merak ettiðiniz iletilerinizi Keşan FM'e gönderebilirsiniz.)
Dün, saat 10.30 sýralarýnda,
polis tarafýndan Mehmet Gemici
Cennet Bahçesi’nde Burma
uyruklu 18 kaçak göçmen
yakalandý.
Ýddiaya göre, yasa dýþý yollardan yurt dýþýna çýkýþ yapmak
için anlaþtýklarý kýlavuzlarca
Keþan’da býrakýlan Burma uyruklu 18 kaçak, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ne gitti.
Çevredekilerin ihbarý üzerine
olay yerine gelen polis, 18 kaçak göçmeni gözaltýna alarak,
emniyete götürdü. 18 kaçak
göçmenin iþlemlerinin ardýndan
Edirne Emniyet Müdürlüðü
Yabancýlar Þube Müdürlüðü’ne
gönderileceði bildirildi.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.
HİKMET AKSOY
Çizdi
SAYFA: 4
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Yeni dönem Encümen üyeleri
ilk toplantılarına katıldı
Keşan Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Mütevelli
Heyeti toplantısı yapıldı
Keþan Belediyesi’nin 9 Nisan
2015 Perþembe günü yapýlan
Meclis toplantýsýnda göreve seçilen
yeni dönem Belediye Encümeni
üyeleri Mitat Beyazoðlu (CHP)
ve Yýlmaz Baþol (CHP), 14 Nisan
Keþan Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakfý’nýn haftalýk
toplantýsý 14 Nisan 2015 Salý
günü saat 16.00’da Kaymakamlýk
Toplantý Salonu’nda Keþan
Kaymakamý ve Vakýf Baþkaný
Bekir Dýnkýrcý baþkanlýðýnda
yapýldý.
Toplantýda, 75 nakdi para
2015’te ilk Belediye Encümeni
toplantýsýna katýldýlar.
Saat 15.00 sýralarýnda baþlayan
toplantýya; Keþan Belediye Baþkaný
Op. Dr. Mehmet Özcan baþkanlýk
yaptý.
Toplantýda Baþkan Yardýmcýsý
Feyzi Engin ile Encümen’in daimi
üyeleri; Mali Hizmetler Müdürü
Levent Keçimen ve Yazý Ýþleri
Müdürü Sevil Çevik de hazýr
bulundu.
yardýmý, 2 TKÝ kömür yardýmý,
26 yaþlýlýk aylýðý – engelli aylýðý
– engelli yakýný aylýðý, 8 eþi vefat
eden muhtaç kadýnlara yönelik
yardým, 3 þartlý saðlýk – þartlý
eðitim yardýmý, 39 genel saðlýk
sigortasý olmak üzere toplam
153 dosya görüþülerek karara
baðlandý.
Belediyenin halk müziği konseri 17 Nisan, Komünist Parti seçimlere
sanat müziği konseri 20 Nisan'da
550 kadın milletvekili
adayıyla katılıyor
Deniz
Komünist Parti 7 Haziran tarihinde yapýlacak
25. Dönem Milletevekili Genel Seçimlerine
550 kadýn adayla giriyor. Komünist Parti 'nin
Edirne’den adaylarý ise Nuriye Yýldýz (ÝþçiÝlkokul), Ebru Akkurt (Ýþçi-Ortaokul), Fatma
Melike Akgöz (Bilgi Ýþlemci-Üniversite) oldu.
Komünist Parti, Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleþtirdi ve 550
milletvekili adayýný kadýnlardan oluþturdu. Seçimlerle ilgili yapýlan
açýklamada: “Aday listelerimizin tamamýnýn kadýnlardan
oluþmasý, sadece kadýnlarýn siyasal mücadeleye katýlýmý ile
ilgili deðildir. Her gün kadýn katletmeksizin, kadýný aþaðýlamaksýzýn kendini var edemeyen düzene isyanýmýzý, günümüz
Türkiyesi’nde en iyi kadýnlar temsil edecektir. Komünist Parti
adaylarý gerici rejime karþý duruþun ta kendisidir” ifadelerine
yer verdi.
Komünist Parti’nin basýn açýklamasýnda, kadýnlarýn etkinliði nin
ancak mücadeleyle yükselebilir olduðunu komünist kadýnlarýn
önce bunu, yani mücadeleciliði temsil ettiði belirtildi. Son olarak
7 Haziran’dan sonra ülkemizde emekçi kadýnlarýn kendilerini çok
daha iyi hissedeceði ifade edildi.
7 Haziran tarihinde yapýlacak
seçimlere ülke çapýnda katýlacak
Komünist Parti, seçim sloganýný
ise ‘Bu Düzeni SIFIRLA’ olarak
belirledi.
Velioğlu
Kültürel geçmiþe ve sanatsal faaliyetlere
büyük önem veren Keþan Belediyesi, Keþan
halkýnýn karþýsýna þimdi de THM (Türk Halk
Müziði) ve TSM (Türk Sanat Müziði) konserleri ile çýkýyor.
THM KOROSU KONSERÝ
Keþan Belediyesi’nin THM Korosu konseri,
17 Nisan 2015 Cuma akþamý gerçekleþtirilecek
ve konser saat 20.30’da baþlayacak.
Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice
Konferans Salonu’nda ücretsiz verilecek konser
Keþan Belediyesi ve Keþan Türkü Dostlarý
Derneði iþbirliðinde gerçekleþtirilecek.
Çalýþmalarýný Koro Þefi Soner Velioðlu’nun
gözetiminde yürüten koro, konserde 11 solist
ve koro olarak yurdun her yöresinden seçilen
22 türküyü seslendirecek.
TSM KOROSU KONSERÝ
Keþan Belediyesi’nin TSM Korosu konseri 20
Nisan 2015 Pazartesi akþamý gerçekleþtirilecek
ve saat 20.30’da baþlayacak.
Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek ve ücretsiz
olacak konser, Keþan Belediyesi TSM Korosu
tarafýndan verilecek.
Koro, konsere Þef Sami Deniz gözetiminde
hazýrlanýyor.
Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet
Özcan, konserlere Keþan halkýný davet etti.
TREDAŞ, elektrik kesintisine karşı uyardı
Trakya Elektrik Daðýtým A.Þ. (TREDAÞ),
Edirne Ýþletme Müdürlüðü sorumluluk
alanýnda yapýlacak çalýþmalardan dolayý elektrik kesintilerine karþý vatandaþlarý uyardý.
Edirne Ýþletme Müdürlüðü sorumluluk
alanýnda bakým onarým çalýþmasý nedeniyle,
16 Nisan 2015 Perþembe günü 09:00-11:00
saatleri arasýnda 2 saat süre ile; “Edirne Keþan Balabancýk Köyü içme suyu Hacý
Grup içme suyu ve özel müþterilerde” yine
ayný gün 14:00-16:00 saatleri arasýnda 2
saat süre ile; “Keþan Ferre Bölüðü Dikili Karakolu ve Özel müþterilerde” elektrik kesintisi
yapýlacak.
Ayrýca TREDAÞ, aboneleri elektrikle çalýþan
cihazlarýn devreden çýkartýlmasý, yapýlacak
çalýþmalarýn, programlý elektrik kesintisi için
belirtilen saatten önce bitmesi halinde, kesintiden etkilenen yerlere çalýþma bitiminden
hemen sonra ilan edilen kesinti bitiþ saatinden önce enerji verilebileceði, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasýnda güvenlik
açýsýndan þebeke ayýrýcýsýný açmalarý, elektrik
kesintisi hakkýnda daha geniþ bilgi için ALO
186 ÇAÐRI MERKEZÝ’NE baþvurmalarý konusunda hatýrlatmalarda bulundu.
Enez Romanlar Yardýmlaþma
ve Kültür Derneði’nden
DUYURU
Derneðimizin olaðanüstü kongresi yapýlmasý için oy
çokluðu ile karar alýnmýþtýr.
Birinci toplantý 19 Nisan 2015 Pazar günü saat 14.00’te
Gaziömerbey Mahallesi Pazaryeri adresinde dernek biriminde
yapýlacaktýr.
Çoðunluk saðlanamazsa ikinci toplantý, 27 Nisan 2015 Pazartesi günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr.
Duyurulur.
GÜNDEM :
1-Yoklama ve Divan Heyeti seçimi,
2-Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ve Saygý Duruþu,
3-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
4-Edirne Roman Dernekleri Federasyonu’na katýlýmýn karar
alýnmasý,
5-Dilek ve temenniler,
6-Kapanýþ.
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
DOSTİŞİ
İnsan... Demokrasi ve
Patinaja Yakalanmak...
SAYFA: 5
Sosyal Hizmet Merkezi tarafından,
Kurtuluş Özkaya Camii kursiyerlerine
eğitim verildi
Hikmet AKSOY
Askerlik yaptým ama silahý elime almak istemem. Sevmem…
“Nasýl olur, Türk için ‘At, Avrat, Silah…’ deyimini inkâr mý
ediyorsun?” savý ile söyleyeceklerimin önünü kesmeyiniz
lütfen.
Askerlik yaptým. Kýrk beþ gün… Ýki yýllýk köy öðretmenliði
sonunda 45 gün askeri talim… Üç günlük bir “Süngü tak!..
Çýkar!..”, ardýndan “atýþ” faslýnda hep 12’den vurmalar.
Neyse konu uzun, zaten askerlikten de söz etmeyeceðim.
Serbest atýþ zamaný geldi-çattý yine… Beþ yýllýk siyasi polemiklerin son faslý þimdi “desteksiz atýþlar”la devam edecek. Siyasetçi öteden beri bu konuda deneyimli ve de hazýr.
Þimdilerde siyasetçiye girdiði kazanma yarýþýnda yol açma
görevini üstlenenler de “meydan-ý siyaset”te boy gösterme
hevesine kaptýrdýlar kendilerini. Partili olmanýn dayanýlmaz
zorluðu da bu olsa gerek…
Gelecekte “yaðlý kuyruk” kapma heyecanýnýn tabii ki bunda
payý var. Bu nedenle de duru/berrak olmasý gereken siyaset
ýrmaðý -maalesef- kendi mecrasýnda/akaðýnda akmýyor bir
türlü bu ülkede. Siyasetçinin gönlü ne denli hizmet aþký ile dolu
olsa da etrafýndaki/çevresindeki bizler ona kiþisel sorunlarýmýzý/
çýkarlarýmýzý sahiplenip çözüme kavuþturmasýný istediðimizde,
iþte o noktada siyaset bulanýyor, kirleniyor. O zaman da “Particilik” boyut kazanýp egemen oluyor bu alanda.
Böyle bir ortamda ne yapsýn siyasetçi?..
Siyasetçi, üstlendiði ve benliðinde taþýdýðýna inandýðýmýz
“ülke ve insanýna hizmet aþký”ný baþka baþka yönlere çekip
“kiþiselleþttirme” çabalarýna baraj kurup karþý çýktýðýnda
etrafýndaki “ilgi ve sevgi halkasý”nýn birden soðuk bir iklime döndüðünü görünce ne yapsýn? Maalesef siyasetçilerin
etrafýnda/çevresinde yalan bir sevgi gösterisi yaþanýyor bugün
ve nice zamandýr.
“Ýþimi gör, seninleyim” anlayýþýnýn siyaset dünyasýnda egemen ve de geniþ bir halka oluþturduðunu görüyor ve yaþýyoruz
yýllardýr. Ticaret dünyasýndan, basýndan, her alandan kimilerinin
siyasetçiye “yakýn görünme” sevdalanmalarýyla ülkede “siyasi
kirlilik” oluþtuðunu, bunun anlamsýz çekiþmeleri beraberinde
getirdiðini bir anlayabilsek…
x x x
Medyanýn (gazetelerin, televizyonlarýn, radyolarýn) “siyasal
meddahlýk” rolüne soyunmasý bizim gibi hâlâ demokratik
yaþamýný rayýna oturtamamýþ ülkelerde yaralar açtýðýný, ülke
insanýný birbirine düþürüp kamplaþtýrdýðýný gören yok maalesef. Medyanýn bu alanda mesleksel etik açýsýndan ayýplanan
çabasýnýn temelinde yurttaþlarýn “demokrasi karnesi”nde
zayýf olan “bilgi yetesizliði”nin payý olduðunu inkar eden var
mý acaba?
Siyasetçiye bulaþan “rakip karalama hastalýðý”nýn kökünde
“demokrasiyi algýlama zaafý” ve “hep kiþisel çýkar saðlama”
basit düþüncesinin olduðunu/bulunduðunu inkâr edenler de var
bu arada. Varsýn olsun, ama demokrasilerde çocukluðumuzda
yaptýðýmýz birbirinin ardýna kâðýttan kuyruk baðlama, birbirini
anlamsýzca, insafsýzca karalama var mý? Maalesef bizde var,
geliþmiþ/kalkýnmýþ demokrasilerde yok.
Bizimkisi “demokrasicilik oyunu” mu?
x x x
Ýnandýðýný savunmak -ama körü körüne deðil- her insan
için erdemdir kuþkusuz. Gerçekten inanan insanýn; duru, hiç
durmadan çaðlayan bilgi pýnarý onu yanlýþ yola sapmaktan
alýkor. Ama böyle olmayýp “kulak dolmasý bilgiler”le piyasada
“arz-ý endam” edenlerin varlýðý medya dünyasýndaki etik kirliliði
yaratýyor ne yazýk ki…
Peki, iþin doðrusu nerede?
Demokrasi de aydýnlýk bir öðretidir toplumlara… Bilgi hazinesidir/pýnardýr. Ne kadar içersen iç… Doyumu olmayan bir
duygu olur anlayanlara. Ama onu anlatacaklar, uygulayacak
olanlar gerçek anlamda samimi olmadýðý ülkelerde patinaj
dönemi bitmez.
Yakılan her
sigaranın önünde
ateş, arkasında
ölüm vardır
Aile ve Sosyal Politikalar Keþan Sosyal Hizmet
Merkezi tarafýndan Aile Eðitim Programý dâhilinde
Kurtuluþ Özkaya Camii Kur’an Kursu kursiyer-
lerine, meslek elemanlarý tarafýndan “Evlilik ve
Aile Hayatý” “Üreme Saðlýðý ve Saðlýklý
Annelik” konusunda eðitim verildi.
14 Nisan 2015 Salý
günü saat 10:30’da
baþlayan eðitimde, erken
yaþta evliliklerin fiziksel
ve psikolojik etkilerinin
üzerinde duruldu. Keþan
Kurtuluþ Özkaya Camii
Kur’an Kursu Salonu’nda
gerçekleþtirilen eðitimin
amacý; saðlýklý evliliklerin
yapýlmasý ve saðlýklý ailelerin oluþmasýna dikkat
çekmek.
İlkokullara yönelik flor jel
uygulamasının 2. turu başladı
Edirne Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan
il genelinde ilkokullara yönelik baþlatýlan
flor jel uygulamasý programý kapsamýnda,
Keþan’daki ilkokullara yönelik 2. tur flor jel
uygulamasý baþladý.
28 Nisan’a kadar sürecek uygulamanýn,
Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü Toplum Saðlýðý
Merkezi’nde görevli Dt. Deniz Erdoðan,
Ebe Hafize Bayýr ve Keþan Dr. Rýfat Osman
Anadolu Saðlý Meslek Lisesi’nde öðrenim
gören 6 öðrenci tarafýndan gerçekleþtirildiði
belirtildi. Çalýþmada, tüm ilkokullara 2.
tur flor jel uygulamasý, anaokullarýna ( 56 yaþ grubu) ise flor vernik uygulamasý
yapýlacaðý kaydedildi.
EKPSS başvuruları yarın başlıyor
Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (EKPSS) sonuçlarý
ve kura usulü ile kamu kurum
ve kuruluþlarýnýn boþ kadrolarýna
yapýlacak yerleþtirmeler için tercihler
16-24 Nisan’da alýnacak.
ÖSYM’nin internet sitesindeki duyuruya göre,
16-24 Nisan’da ÖSYM’nin http://www.osym.
gov.tr internet adresinden yayýmlanacak “2015
EKPSS Kura ile Engelli Memur Yerleþtirme
Tercih Kýlavuzu”nda, ilköðretim/ortaokul/ilkokul, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri
ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadrolar
yer alacak.
Kýlavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için 27 Nisan 2014’te yapýlan 2014EKPSS’ye girmiþ ve ortaöðretim mezunlarý
için EKPSSP1, ön lisans mezunlarý
için EKPSSP2, lisans mezunlarý için
EKPSSP3 puanýnýn alýnmýþ olmasý
ve kura için tercihte bulunacaklarýn
ise 15-28 Mayýs 2014’te ÖSYM’ye
baþvuru yapmýþ olmalarý gerekiyor.
Adaylar tercihlerini 16-24 Nisan’da, kýlavuzda
yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.
osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik
numaralarý ve þifrelerini kullanarak yapacaklar. Baþvuru merkezlerinden tercih iþlemi
yapýlmayacak.
ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya
elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Sadece tercih süresi içinde https://ais.osym.
gov.tr internet adresinden elektronik ortamda
yapýlan tercihler iþleme alýnacak.
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
İmam Hatip Lisesi, Kutlu Doğum Haftası
kapsamında program gerçekleştirdi
SAYFA: 6
ALAYIM ÇOCUĞUMA
BİR KUTU YAĞLI BOYA BOYASIN
KENDİNİ BOYDAN BOYA
Turan ŞALLI
Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı
Keþan Hersekzade Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
tarafýndan Kutlu Doðum
Haftasý etkinlikleri kapsamýnda
hazýrlanan programý, dün
gerçekleþtirildi.
Sevim Yenice Konferans
Salonu’nda, saat 15.00’te,
sunumunu okulun 11. sýnýf
öðrencisi Eda Akbulut’un
üstlendiði program, saygý
duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý’nýn söylenmesiyle
baþladý. Programa, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýlker Erarslan,
Keþan Ýlçe Müftüsü Ertuðrul
Koyuncu, Keþan MYO (Meslek
Yüksekokulu) Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Süleyman Kök, Edirne Ýl
Genel Meclisi’nin AK Parti’li Üyesi Adnan Vural, AK Parti Keþan
Ýlçe Baþkaný Mustafa Mercan,
okul müdürleri, öðretmenler,
veliler ve öðrenciler katýldý.
“GÜZEL AHLAKI
ÝLE ÝNSANLIÐA
YOL GÖSTERMÝÞTÝR”
Programýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Hersekzade Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Salahattin Arslan,
Hz. Muhammed’in yalnýz
çöle dönmüþ kalpleri deðil,
varlýðýyla alemleri aydýnlattýðýný
ve anlam kazandýrdýðýný ifade
ederek,“Efendimiz doðumundan vefatýna kadar her anýnda
kendinden öncekilere ve sonrakiler örnek teþkil etmiþ,
yaþantýsý ile tüm insanlýðýn
hayranlýk ve muhabbetini
cezp etmiþtir. Yaradanýn,
alemleri yüzü suyu hürmetine
yarattýðý ‘Habibim’ dediði
efendimiz, yeryüzünün en
sade coðrafyasýnda doðduðu
ve yaþadýðý gibi hayatý boyunca da sadeliðin timsali
olmuþtur. Güzel ahlaký ile
insanlýða örnek olmuþ ve yol
göstermiþtir.” dedi.
“O, SEVGÝNÝN
PEYGAMBERÝDÝR”
Hz. Muhammed’in anýlmaktan ziyade, anlaþýlmasý
gereken yüce bir þahsiyet
olduðunu dile getiren Arslan,
þunlarý söyledi: “Kýzý Hz. Fatma
annemiz, odaya girdiðinde
kalkýp ona yer vermesi, þahsi
iþlerini kendisi yapmasý, bir
Yahudi cenazesi geçerken
ayaða kalkýp saygý göstermesiyle verdiði mesaj zamanýn
ve mekanýn ötesindedir. O
sevginin Peygamberidir. O
þefkatin Peygamberi’dir.
Efendimizi, ehli beytini ve
ashabýný hürmetle yad ederken, Hz. Peygamber ve birlikte
yaþama ahlaký, mesajýyla idrak
edeceðimiz Kutlu Doðum
Haftasý’nýn Ýslam alemi ve tüm
insanlýk için hayýrlý olmasýný
diliyorum.”
ERARSLAN:
“PEYGAMBERÝMÝZÝN
YÜCE KÝÞÝLÝÐÝNÝN
ANLAÞILMASI
SAÐLANIYOR”
Daha sonra kürsüye gelen Keþan Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Ýlker Erarslan ise þöyle
konuþtu:“Bizler bugün, insanlýk
tarihini derinden etkilemiþ,
mesajlarýyla ve hayatýyla
insanlýðýn aydýnlanmasýna
ve olgunlaþmasýna Allah’ýn
elçisi Peygamber Efendimiz’in
dünyamýzý teþriflerini idrak
ediyoruz. Ayrýca bugün düzenlenen ve artýk geleneksel
hale gelmiþ bulunan Kutlu
Doðum Haftasý etkinliklerinin
olgun, kapsayýcý ve aydýnlatýcý
bir ortamda cereyan etmesini
saðlayanları emeði geçenleri
tebrik ediyor ve takdirlerimi
bildiriyorum. Ýnanýyorum ki
bu etkinlikler, toplumumuzda, Peygamberimiz’in yüce
kiþiliðinin, örnek hayatýnýn ve
aydýnlatýcý rehberliðinin doðru
bir þekilde anlaþýlmasýna,
O’nun öncülüðünü yaptýðý
ve hepimize tavsiye ettiði
huzur ve sevgi ikliminin
oluþmasýna çok anlamlý
katkýlarda bulunacaktýr.”
Program; okul öðrencilerinden ÝsaVural’ýn Kuran-ý Kerim, Selen Ökten’in ‘Siraz’ isimli þiiri-ni, Sümeyye Örs ve Ali
Yalvuç’un ilahi, Kasým Yolcu’nun makalesini, Mehtap
Demir’in ‘Ben Böyle Olmalýyým’ isimli þiirini okumasý ve
Ýlahi Korosu’nun dinletisi ile
sürdü.
Gazetemize, 714 11 45-0541 714 55 73 numaralı
telefonlardan ve [email protected]
e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
AK Parti’nin Ýzmir Milletvekili adayý Cemal Bekle ve Roman
dernek temsilcileri AK Parti Genel Merkezi’nde Baþbakanýmýz
Sayýn Ahmet Davutoðlu, Romanlarýn taleplerini dinlemek için
biraraya geldiler. Toplantý Roman olan Cemal Bekle’nin Ýzmir’de
seçilemeyecek olan 7.sýradan 5.sýraya indirilmesi içindi. Cemal
Bekle kardeþimizin 5.sýrada olmasý bizim de beklentimizdir.
Görüþmelerde bir Roman vatandaþ bir þiir okudu. Okumayý
bitirmesinden sonra Sayýn Davutoðlu, alkýþ ve tebessümle
‘’Gönlünden okuyor maþallah’’ diyerek kutladý. Toplantýya
katýlan Roman dernek baþkanlarý farkýnda mý bilmem ama yine
kendimizi toplumda güldürmekten öte gidemedik. Toplantýda
aklý selim Roman dernek baþkanlarýnýn bundan rahatsýzlýðýný
duyar gibiyim
Türkiye’de en büyük sýkýntý Roman derneklerinin geneli Roman
hak-temelli sosyal kültürel, ekonomik sorunlarý dile getirmekten
çok uzaktýr. Baþbakanýmýz Sayýn Davutoðlu’na þiir okuyan
Roman vatandaþ acaba bunlarý da basýn yoluyla:
“Ülkenin dört bir yanýna daðýlmýþ olan Romanlar, toplumun
en çok ayrýmcýlýða uðrayan ve en dezavantajlý gruplardan
birini oluþturmaktadýr. Türkiye toplumunda Romanlara
yönelik ayrýmcýlýk ve özellikle barýnma, istihdam ve eðitim
alanlarýnda inkâr edilemez boyutlara ulaþmýþ durumda.
Romanlarýn toplumsal yaþama eþit yurttaþlar olarak katýlýmýn
önündeki tek engel yoksulluk deðil. Romanlar son yýllarda
uygulanmakta olan kentsel dönüþüm politikalarý sonucunda
daha derin bir yoksulluðun ve dýþlanmanýn içine itilmektedir. Romanlar kentsel dönüþüm deðil, sosyal dönüþüm ve
yerinde yenilenme istiyorlar. Þehir dýþlarýna itelenmek deðil,
yüz yýllardýr parçasý olduklarý þehrin kalbinde yaþamak; en
temel hakký olan barýnma hakkýnýn güvence altýna alýnmasýný
istiyor. Bin yýlı aþkýn süredir bu toplumun ayrýlmaz parçasý
olan Romanlar Türkiye Cumhuriyetinin eþit yurttaþları
olarak görülmek ve muamele edilmek istiyoruz”. Demesini
beklerdik. Biz de kardeþimize “Gönlünce okuyor maþallah”
diyebilseydik.
Türkiye’de, Roman sivil toplum örgütlerinin dik duruþunu görmek çok zor. Siyasete yaranma yarýþýna girildi. Ýþ bir anlamda
Çingene pazarlýðýna dönüþtürüldü. Çöplerde yaþam savaþý veren
Romanlar bir yanda, siyaset savaþý veren Roman dernekleri bir
yanda. Romanlarýn sorunu için elbette siyaset yapýlmalýdýr.
Gelinen noktada siyaset bireysel hale geldiðinden Edirne
Roman Eðitim Gönüllüleri Derneði olarak son sözümüz: “Alayým
çocuðuma bir kutu yaðlý boya- boyasýn kendini boydan
boya”
Müftülük vatandaşları gül
suyu dağıtarak Kutlu Doğum
Haftası'na davet etti
Keþan Müftülüðü personelince, dün vatandaþlara gül suyu
daðýtýlarak, Kutlu Doðum Programý’na davet edildi.
Ýlçe Müftülüðü’nde görevli personel, çarþý merkezi ve Keþan
Devlet Hastanesi’nde ziyaretlerde bulunarak, vatandaþlarý yarýn
akþam düzenlenecek 2015 Yýlý Kutlu
Doðum Haftasý Programý’na davet etti.
Müftülük çalýþanlarý, davetiyenin yanýnda
vatandaþlara özel olarak hazýrlanmýþ
küçük þiþeler halinde gül suyu hediye etti.
Program, yarýn akþam, saat 20.30’da,
Keþan Belediyesi Spor Salonu’nda
baþlayacak.
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
SAYFA: 7
Keşan Belediyesi'nin 2014 Yılı Faaliyet
Raporu oy çokluğu ile kabul edildi
Ersoylu
Keþan Belediye Meclisi, nisan
ayý olaðan toplantýsýnýn ikinci
oturumunu 14 Nisan 2015 Salý
günü gerçekleþtirildi.
Belediye Meclis Toplantý
Salonu’nda yapýlan toplantý saat
16.00 sýralarýnda baþladý.
Mehmet Özcan’ýn mazereti
nedeniyle Meclis 1. Baþkan Vekili Ercan Ersoylu’nun baþkanlýk
ettiði toplantýda; Meclis üyeleri
Salim Þevik ve Murat Arhatýr
izinli sayýldý.
Toplantýda, ilk olarak Plan
ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Keþan Belediyesi tararýndan yaptırýlan Atýk
Su Arýtma Tesisi’nin 2015 yýlý
içerisinde faaliyete geçecek
olmasý nedeniyle yýl içerisinde
su abonelerine uygulanacak
olan atýk su ücret tarifesinin
Meclisçe ele alýnmasý maddesi
görüþüldü.
Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Ender Maðden
hazýrlanan tarifeyi okudu.
Maðden, atýksu tarifelerine
KDV ekleneceðini, fosseptik
kullanýcýlarýnýn atýksu atýklarýný
kendi imkanlarý ile atýksu tesislerine getireceðini, arýtma
tesisine dahil olan Yenimuhacir
Beldesi’nde atýksu bedelleri için
de ayný tarifenin uygulanacaðýný
ifade etti.
Meclis ton baþýna aþaðýdaki
tablodaki oranlarda tarifenin
uygulanmasýný oy birliði ile
kabul etti.
MESKENLER
TÝCARETHANELER
OKULLAR
ÖZEL YURTLAR
RESMÝ YURTLAR
RESMÝ DAÝRELER
ÞANTÝYE
KM.Ý(KONUT)
ÖZÜRLÜLER
TURÝSTÝK HOTELLER
0,60
1,20
0,60
1,00
0,90
1,20
1,20
1,00
0,30
0,65
Saltık
ARAMIZDAN AYRILANLAR
KEMAL GÜLTEKÝN
Merhum Ýsmet ve Hanife Gültekin’in oðullarý, Zerrin
Gültekin’in eþi, Arya Gültekin’in babasý, DSÝ’den emekli
Nadir Gültekin’in aðabeyi, emekli öðretmen Kemal Gültekin
9 Nisan 2015 Perþembe günü vefat etti.
Cenazesi, 10 Nisan 2015 Cuma günü öðle vakti kýlýnan
cenaze namazýndan sonra Eskiþehir’de topraða verildi.
Kemal Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý dileriz.
Baþkan Vekili Ercan Ersoylu, 10 tonluk bir su tüketimi
sonrasýnda abonelere yaklaþýk
6,5 TL’lik bir yansýma olacaðýný
dile getirdi.
Meclis daha sonra yine
ilk oturumda Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havale edilen
Keþan Belediyesi Atatürk
Kapalý Spor Salonu tarifesini
görüþtü.
Komisyon Sözcüsü Ender
Maðden’in bilgilendirmesinden
sonra özel okullarýn eðitim dönemi içerisinde hafta içi 10.00
ile 16.00 saatleri arasýnda olmak
kaydý ile her okul için aylýk tahsis
ücreti 2 bin TL olarak oy birliði
ile kabul edildi.
Meclis bu tarifenin belirlenmesinden sonra 2014 yýlý faaliyet
raporunu görüþtü.
Oy çokluðu ile kabul edilen faaliyet raporundan sonra
Denetim Komisyonu Sözcüsü
Yýlmaz Baþol, Denetim Kurulu
Raporu’nu okudu.
Ersoylu, AK Parti Grubu’nun
Denetim Komisyonu Raporu’na
þerh koyduklarýný açýkladý. Bunun üzerine, Tolga Saltýk, þerh
koymalarýnýn nedenlerini içeren
raporu okumaya baþladý. Saltýk,
Erikli Sahili’ndeki parkla ilgili
müteahhittin de ismini vere-
Başol
rek konuþmasýný sürdürünce,
Ersoylu, burada özel isimleri
söylemenin gereði olmadýðýný ve
bunu etik bulmadýðýný belirterek,
Saltýk’ý uyardý. Bunun üzerine,
Ersoylu ve Saltýk arasýnda
tartýþma yaþandý ve Saltýk raporu okumaktan vazgeçti.
Meclis daha sonra Ýmar ve
Þehircilik Müdürlüðü’nden gelen
Keþan Belediyesi mülkiyetindeki
Aþaðý Zaferiye Mahallesi, 290
Mağden
Ada 1 Parselin Satýþý’ný görüþtü.
Meclis bu maddeyi takdir komisyonuna havale etti.
Toplantýyý kapatan Ersoylu,
verdikleri katký nedeniyle Meclis
üyelerine teþekkür etti ve alýnan
kararlarýn kente hayýrlý olmasý
dileðinde bulundu.
Ersoylu, Mayýs ayý Meclis toplantýsýnýn 7 Mayýs 2015
Perþembe günü saat 16.00’da
yapılacağını açýkladý.
SAYFA: 8
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Trafik kazasında ağır yaralanan
genç, 1 yılda hayata geri döndü
Geçtiðimiz yýl 19 Nisan’da
geçirdiði trafik kazasýnda aðýr
yaralanan 19 yaþýndaki Ayberk
Fýrat Akyol, kazanýn üzerinden
1 yýl geçmeden eski saðlýðýna
tekrar kavuþtu.
Keþan-Gelibolu Karayolu’nda
2 arkadaþýyla birlikte karþýdan
karþýya geçmeye çalýþan
Fýrat Ayberk Akyol ve 2
arkadaþýna, yol yapým çalýþmalarý
dolayýsýyla tek þeride düþen
yolda Gelibolu’dan Keþan istikametine gelen Bulgaristan
vatandaþý Fidan Sabinov
(55) yönetimindeki K 1838
BB plakalý otomobil çarpmýþ,
kazada Akyol’un arkadaþý Ali
Ýhsan Mercan olay yerinde
hayatýný kaybetmiþ, Gökhan
Çelik de hafif yaralanmýþtý.
Kaza baþýndan aldýðý darbe
ile aðýr yaralanan Fýrat Ayberk Akyol ise, Keþan Devlet
Hastanesi’ndeki ameliyatýnýn
ardýndan durumunun aðýr olmasý
nedeniyle Edirne’de bulunan
Týp Fakültesi Hastanesi’ne
sevk edilmiþti.
Ayberk’in babasý Tayfun
Akyol, 1 yýllýk yaþam mücadelesini özetlerken, oðlunun
bugünlere gelmesinde dua
eden Keþan halkýna minnettar
olduðunu söyledi.
Kaza haberini duyduklarýnda
bir cemiyette olduklarýný ve kazadan 15 dakika önce Ayberk’in
kendilerini arayarak “15 dakikaya kadar geliyorum” dediðini
söyleyen Baba Tayfun Akyol,
bu konuþmanýn üzerinden yarým
saat geçtikten sonra kazada
hayatýný kaybeden Ali Ýhsan
Mercan’ýn ailesinin kendilerini
arayarak kazayý haber verdiðini
söyledi.
Hastaneye gittiklerinde
kazanýn ciddiyetini ilk baþtan
anlayamadýklarýný söyleyen
Tayfun Akyol, “Hastaneye gittikten 10 dakika sonra iþin acý
tarafýný öðrendik. Ondan sonra
oradaki Beyin Cerrahýmýz
Hüseyin bey, telaþla yanýmýza
gelerek Ayberk’in ameliyata
alýnmasý gerektiðini, ameliyata girmezse Ayberk’i
kaybedeceðimizi söyledi.
Hemen ameliyata alýndý, ameliyat yaklaþýk 5 saat sürdü.
Ameliyata giren doktorlar
Ayberk’in durumunun hiç
iç açýcý olmadýðýný söyledi.
Beyin Cerrahýmýz ise açýk ve
net olarak ‘Elimizden geleni
yaptýk. Allah’tan ümit kesilmez. Dua etmekten baþka
yapacak bir þey yok. Ama
benim ümidim yok.’ dedi.
Daha sonra ise Edirne’ye
sevki kararlaþtýrýldý. Burada
bile bize, ‘Uzunköprü’ye kadar gidemeyebilirsiniz’ gibi
sözler söylendi. Allah’a þükür
Edirne’ye ulaþtýk. Edirne’de
bizi doktorlar karþýladý. Orada
bazý bilgiler alýndý, Ayberk
de komadaydý ve hemen
Akyol
yoðun bakýma alýndý. Burada
sorduðumuzda da ‘Hayatta
kalsa bile belden aþaðýsý tutmaz’ denildi.” diye konuþtu.
27 gün süren bir yoðun bakým
mücadelelerinin olduðunu
söyleyen baba, “Geçen 27
günde sadece dua ettik.
Esas acý gerçekle de yoðun
bakýmdan çýkýþýnda karþýlaþtýk.
Boðazýnda, burnunda, idrar
yollarýnda aparatlar, karnýnda
aparat, ayaklarýnda alçý,
kafatasý yerinde yok, iki ayak
kýrýk. Yani çok zor bir durumla karþýlaþtýk. Ama Allah’a
þükür kýsa zamanda toparlama
sürecine geldik. Toparlama
sürecinden sonra bizi Keþan’a
gönderdiler. 1 ay evimizde
kaldýk. 1 aylýk alakadan sonra
beyin cerrahýmýzýn bize dediði,
bir an önce kafatasýnýn yerine
koyulmasý gerektiðiydi. Daha
sonra hastaneye yatýrdýk tekrar. Burada ameliyatlarýmýz
oldu. Kemik yerine konduktan sonra bu sefer de göz
sinirlerinde problem oldu. Þu
an çok þükür iyiyiz. Sadece
göz tedavisi kaldý. O da kýsa
süre içersinde olacak. Gerçekten oðlumuz çok iyi bir
durumda. Saðlýðýna tekrar
kavuþtu.” dedi.
Tayfun Akyol, oðlunun tedavi sürecinde emeði geçen ve
kendilerine destek olan herkese
teþekkür etti.
Anne Hatice Akyol ise,
yaþadýklarý acýnýn çok büyük
olduðunu ifade ederek, böyle
bir þeyle karþýlaþmalarýnýn çok
üzücü olduðunu söyledi. Oðlunu
bir an bile yalnýz býrakmadýðýný
söyleyen Hatice Akyol, bu
tür bir olayýn kimsenin baþýna
gelmemesi temennisinde bulundu.
Yaklaþýk 1 yýl önce geçirdiði
aðýr kazanýn ardýndan tekrar
hayata baðlanan ve yaþam
mücadelesini sürdüren Ayberk Akyol ise, kaza aný ve
sonrasýndaki süreçten hiç bir
þeyi hatýrlamadýðýný ifade ederek;
“Çok uzun bir süre yaþadýðým
hiç bir þeyi hatýrlamýyorum.
Belki hatýrlýyor olsam daha
kötü olurdum. Hatýrlamamam
bir yerde iyi gibi duruyor.
Kazadan sonra hatýrladýðým
ilk þey, tekrar eve geldiðim
gündü. Arkadaþlarým benim
yanýmdaydý. Sürekli yanýmda ol-
dular. Yalnýz býrakmadýlar. Moral
verdiler. Hastanede ilk kendime
geldiðimde ‘Neden buradayým’
diye sordum. Bana trafik kazasý
dediler. Nasýl olduðunu falan hiç hatýrlamýyorum. Saðlýk
bakanýmýz çok iyi biri. Benimle
çok yakýndan ilgileniyor. Arkamda bana destek oldu, yalnýz
býrakmadý. Bana söz verdiði
hediyesini de getirdi. Bu da
benim uzun zamandýr istediðim
bir þeydi ve bana moral verdi.
8 Mart’ta Keþan’a geldiðinde,
ben tam evden çýkmak üzereyken geldi. Kapýyý açtýðýmda
kendisini karþýmda gördüm.
Bu da beni çok mutlu etti. Ben
Saðlýk Bakanýmýza çok teþekkür
ediyorum.” dedi.
RADYO TELEVÝZYON
OKUMAK ÝSTÝYOR
Ayberk Akyol son olarak ise
hedefinin üniversite sýnavýna
girmek olduðunu belirterek, bu
anlamda hazýrlýklara baþladýðýný
ve Radyo Televizyon Sinema
Bölümünde okumak istediðini
söyledi. Kazayý geçirdiði süreçte lise son sýnýfta olan ve
kaza nedeniyle üniversite
sýnavlarýna giremeyen Akyol, bu
yýl hazýrlanacaðýný ve önümüzdeki yýl sýnavlara girerek, hayali
olan üniversitede aðabeyinin
okuduðu bölüm olan Radyo
Televizyon Sinema Bölümü’nde
okul hayatýna devam edeceðini,
bunun da hayatýna yeni bir
baþlangýç olacaðýný söyledi.
Keþan MYO’da kariyer günü etkinliði
Boðaziçi Üniversitesi ve Kýrklareli Üniversitesi
iþbirliðinde Avrupa Birliði ve T.C.Çalýþma Bakanlýðý
destekli turizm sektöründe iþgücünü geliþtirmeye
yönelik ‘Trakya Bölgesindeki Yiyecek Ýçecek
Mesleki Eðitim Okullarýnda Kalitenin Arttýrýlmasý’
baþlýklý proje çerçevesinde, Trakya Üniversitesi
Keþan Meslek Yüksekokulu’nda Kariyer Günü
etkinliði gerçekleþtirilecek. Etkinlik yarýn Keþan
Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda
saat 14.00’te baþlayacak.
Ali İŞÇİ
OTO BEYİN TAMİRİ
İMMOBİLİZER PROGRAMLAMASI
ABS BEYİN TAMİRİ
AİRBAG BEYİN
DİJİTAL GÖSTERGE
TIR-KAMYON-İŞ
MAKİNESİ
Paşayiğit Cad. Alipaşa Halk Çarşısı 0284 712 39 87
0537 414 01 21
Z. Kat No: 3/C KEŞAN e-mail: [email protected]
SAYFA: 9
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi'ne yeni bir aday:
"Uzunköprü"
Edirne Valisi Dursun Ali
Þahin, Edirne’nin Uzunköprü
ilçesiyle ayný adý taþýyan tarihi taþ köprü ‘Uzunköprü’nün,
UNESCO Dünya Kültür Mirasý
Listesi’ne girmek için aday
olacaðýný söyledi. Vali Þahin,
Ergene Nehri üzerinde bulunan ve Dünya’nýn en uzun
taþ köprüsü olma özelliðini
taþýyan ‘Uzunköprü’nün, Dünya
Kültür Mirasý Listesi’ne girmek için adaylýk çalýþmalarýna
baþladýklarýný kaydetti.
Anadolu ile Balkanlarý birbirine
baðlayan tek köprü konumunda
bulunan ‘Uzunköprü’nün UNESCO adaylýðý için baþvurularýn
yapýldýðýný dile getiren Vali Þahin,
“Biz ecdadýmýza müteþekkiriz.
Onlar bize büyük eserler
býraktýlar. 2. Murat’ýn ruhu
þad olsun diyorum. Uzunköprü ilçemizde dünyanýn
sayýlý taþ köprülerinden
biri de Uzunköprü’müzdeki
meþhur Uzunköprü. Bu köprünün de, UNESCO Dünya
Kültür Mirasý Listesi’ne girmesi konusu önümüzdeki
Temmuz ayýnda UNESCO
nezdinde görüþülecek. Biz
çalýþmalarýmýzý Ýngilizce ve
Türkçe olarak hazýrladýk. Þu
anda bakanlýða gönderdik.
Þu anda buranýn onarýmý da
var, bir miktar parasý mevcut
diðer miktarýnda Kalkýnma
Bakanlýðý’ndan çýkmasý için
çalýþmalarýmýz devam ediyor” dedi.
EDÝRNE ‘2021 DÜNYA
KÜLTÜR BAÞKENTÝ’
OLMAYA
HAZIRLANIYOR
Edirne Valisi Dursun Ali
Þahin, Edirne’nin 2021 Dünya Kültür Baþkenti olmasý
için hazýrlýklara baþladýklarýný
belirterek, “Bununla ilgili
bilgileri, Kültür Bakanlýðý
müsteþarlýðýndan aldýk ve
bu konudaki hazýrlýklarýmýzý
yapacaðýz. 2021 Kültür
Baþkenti olma müracaatýmýzý
yapmýþ olacaðýz” ifadelerini
kaydetti.
UZUNKÖPRÜ’NÜN
TARÝHÝ
Uzunköprü, 1426 - 1443
yýlýnda Osmanlý Padiþahý II.
Murat tarafýndan, dönemin baþ
mimarý Müslihiddin’e yaptýrýldý.
Köprünün yapýmýnda baþmimar
Usta Muslihiddin ile Mimar
Mehmet birlikte çalýþtý.
Bin 392 metre uzunluðunda,
6.80 metre geniþliðindeki köprünün 174 kemeri vardýr. Kemerlerinin bazýlarý sivri, bazýlarý
yuvarlaktýr. Köprünün yüksekliði
ve geniþliði yer yer deðiþir.
Bazý ayaklarýnda selyaranlar,
üstünde balkonlar vardýr. Taþ
ayaklar arasýnda fil, aslan, kuþ
figürleri dikkat çeker.
Köprü, Osmanlý’nýn Balkanlar’a yapacaðý fetihlerde
doðal bir engel olarak karþýlarýna
çýkan Ergene Nehri’ni aþmak için
kurulmuþtu. Daha önce yapýlan
tahta köprülerin nehrin sularý
ile yýkýlmasý üzerine yapýlan
taþ köprü, Türk ordusunun
akýnlarýný kýþýn da sürdürebilmesini saðladý. Uzunköprü inþa
edildiðinde köprünün baþýna
cami ile imaret yapýlmýþ ve
Ergene Þehri adýyla bir ilçe
inþa edilmiþtir.
Keşanlı Recebiye
Çataksezer, 'Yılın En Başarılı
TV Programcısı' ödülüne
layık görüldü
Genel Merkezi Adýyaman’da bulunan GAP Gazeteciler
Birliði’nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði, bu yýl 11 Nisan
2015 Cumartesi günü Adýyaman’da 12.si yapýlan GAP Oscarlarý
Ödül Töreni’nde, Keþanlý Recebiye Çataksezer, ‘Yýlýn en baþarýlý
TV programcýsý’ unvanýna layýk görüldü. Çataksezer, ödülünü
Adýyaman milletvekili Ahmet Aydýn’ýn elinden aldý. Recebiye
Çataksezer 10. GAP Oscarlarýnda da yaptýðý TV programlarýyla
sanata edebiyata gelenek ve göreneklere verdiði deðerle ödül
aldýðýný, Romanya, Kosova, Bulgaristan, Azerbaycan, KKTC,
Makedonya, Fas, Arnavutluk ve ülkemizden pek çok sayýda
siyasetçi, iþ adamý, hukukçu, medya mensubu, büyükelçi ve
sanatçýlarýnda aralarýnda bulunduðu deðerli kiþiliklerle 12. GAP
Oscarlarýnda 2. kez ödül almanýn haklý onurunu yaþadýðýný dile
getirdi. Çataksezer, GAP Gazeteciler Birliði Genel Baþkaný
Zeynel Abidin Kýymaz'a ve yönetim kurulu üyelerine þükran
ve minnetlerini sunarak teþekkür etti. GAP Gazeteciler Birliði
Genel Baþkaný Zeynel Abidin Kýymaz, GAP Oscarlarý Ödül
Töreni’nin bir basýn kuruluþunun düzenlediði bir etkinlik olarak
algýlanmamasý gerektiðini, törenin ülkemizde yapýlan en geniþ
ve en kapsamlý ödül organizasyonu olduðunu ifade etti.
'Minyatürlerde Peygamberimiz'
sergisine büyük ilgi
Edirne’de Kutlu Doðum
Haftasý etkinlikleri kapsamýnda
açýlan ‘Minyatürlerde Peygamberimiz’ konulu sergi büyük
ilgi gördü.
Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paþa Kervansarayý’nda
düzenlenen serginin açýlýþýna
Edirne Valisi Dursun Ali Þahin,
Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Yener Yörük, Edirne
Ýl Kültür Ve Turizm Müdürü
Ahmet Hacýoðlu, Edirne Saðlýk
Ýl Müdürü Muhsin Kiþioðlu ve
davetliler katýldý. Sergide, Trakya
Üniversitesi Þehit Ressam Ha-
san Rýza Güzel Sanatlar MYO
öðrencilerinin Hz. Muhammed'i
konu alan minyatürleri büyük
ilgiyle gezildi. Mimar restorasyon
bölümü öðrencilerinin yapmýþ
olduðu 48 minyatür ve 48 gül
olarak toplamda 96 eserden
oluþan sergi, 1 hafta boyunca
açýk kalacak.
Sergide konuþma yapan
Edirne Valisi Dursun Ali Þahin,
Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Hz. Peygamber ile
ilgili minyatür sergisini açtýklarýný
söyledi. Önceki yýllara göre
Kutlu Doðum Haftasý’ný daha
etkili olarak kutlayacaklarýný
belirten Vali Þahin, “Bundan
yaklaþýk 4 ay önce Hz. Peygamberimizin hayatýný en
güzel þekilde yazan kiþileri
tespit ettik. Bu kapsamda 10
bin kadar öðrenci iþtirak etti.
Siyeri Nebi yani Hz. Peygamberin yaþantýsýný konu alan bir
kompozisyon yarýþmasý düzenlendi” þeklide konuþtu.
Şahin
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
SAYFA: 10
AB Projesi için gittikleri
İspanya'da boğuldular
Çanakkale'den AB Projesi
kapsamında İspanya'ya giden
10 kişilik grupta bulunan
2 öğrenci ve 1 öğretmen
girdikleri denizde boğuldu
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bulunan Anafartalar
Ýþitme Engelliler Özel Eðitim
Meslek Lisesi’de eðitim gören
10 öðrenci, 2 öðretmenleri nezaretinde, AB projesi kapsamýnda
Ýspanya’ya gitti. Grupta bulunan
2 öðrenci ve 1 öðretmen, Malaga kentinde girdikleri denizde
boðularak yaþamýný yitirdi.
Gelibolu’daki yatýlý Anafartalar Ýþitme Engelliler Özel
Eðitim Meslek Lisesinden 10
öðrenci ve 2 öðretmen, TC
Avrupa Birliði Bakanlýðý Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik
Programlarý Merkezi Baþkanlýðý
tarafýndan desteklenmeye deðer
bulunan “Engelli Bireylere
Ýstihdam Edilebilir Mesleki
Becerilerin Kazandýrýlmasý”
konulu Erasmus+ Mesleki
Eðitim Projesi kapsamýnda
4 Nisan’da, Ýspanya’ya gitti.
Burada eðitim çalýþmalarýna
katýlan grup, Malaga kentindeki tatil beldesi Marbella’da
denize girdi. Öðrencilerden
Gaziantep doðumlu Ýzmir’de
yaþayan Þakir Çelik (19) ve
Balýkesir doðumlu Serdar
Fidan (18) ile 30 yaþýndaki
Bilgisayar Öðretmeni Ümit
Nalbant, girdikleri denizde
dalgalara kapýlarak boðuldu.
Grupta bulunan Hurþit Özbay
(17) adlý öðrenci ise cankurtaranlar tarafýndan kurtarýldý.
Çanakkale Ýl Milli Eðitim
Müdürü Zülküf Memiþ,
Nalbant
olayýn duyulmasýnýn ardýndan
Gelibolu’daki Anafartalar Ýþitme
Engelliler Özel Eðitim Meslek
Lisesi’ne giderek, konuyla ilgili
bilgi aldý. Anafartalar Ýþitme
Engelliler Özel Eðitim Meslek Lisesi’den 2 öðretmen,
Ýspanya’ya giderek cenazeleri
almalarý için görevlendirildi.
Yaþamýný yitiren Bilgisayar
Öðretmeni Ümit Nalbant’ýn
niþanlý olduðu, bu yaz düðün
yapmaya hazýrlandýðý öðrenildi.
4 Nisan’da Ýspanya’ya giden
grubun çalýþmalarý, 18 Nisan’a
kadar devam edecekti. (ÝHA)
Tekirdağ'da 3 bin kişiyi zehirleyecek
uyuşturucu elegeçirildi
Tekirdað polisi düzenlediði
operasyonda, Ýstanbul’dan
Tekirdað’a uyuþturucu madde
getiren þahýslarý yakalayarak, 3
bin kiþiyi zehirlemeye yetecek
kadar uyuþturucu madde ele
geçirdi.
Edinilen bilgiye göre,
Tekirdað Emniyet Müdürlüðü
Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðü
(KOM) ekipleri, H.D., Y.B. ve
Ö.K’nin Ýstanbul’da ikamet eden
B.D.’den uyuþturucu madde
temin edip Tekirdað’da piyasaya süreceklerini tespit etti.
Þüphelilere ait aracý durduran
polis ekipleri, araç içerisinde
bulunan B.D. isimli þahsýn
üzerinden ve þahsýn belirtmiþ
olduðu yerlerden toplamda 314
gram bonzai adý verilen sentetik
uyuþturucu madde, 510 gram
eroin uyuþturucu maddesi ve
bunlarýn tartýmýnda kullanýldýðý
deðerlendirilen hassas terazi
elegeçirdi.
Elegeçirilen uyuþturucu maddelerin yaklaþýk 3 bin kiþiyi
zehirleyecek miktarda olduðu
belirlendi. Adliyeye sevk edilen
þahýslar tutuklanarak cezaevine
gönderildi. (ÝHA)
Çelik
Özbay
Fidan
Denizlerde trol ve gırgır
ağları ile avcılık için genel
av yasağı dönemine girildi
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý’ndan, bugün itibarýyla
tüm denizlerde trol ve gýrgýr
aðlarý ile avcýlýk için genel av
yasaðý dönemine girileceði
bildirildi.
Bakanlýktan yapýlan yazýlý
açýklamada, 1 Eylül 2014 tarihinde gýrgýr avcýlýðýyla baþlayan
2014-2015 av sezonunda, bugün
itibarýyla tüm denizlerde trol ve
gýrgýr aðlarý ile avcýlýk için genel
av yasaðý dönemine girileceði
belirtildi. Bu av sezonunda bazý
türlerin avcýlýðýnýn önceki sezonlarla benzerlik gösterdiðine dik-
kat çekilen açýklamada, palamut,
lüfer ve çaçanýn av miktarlarýnda
artýþ görülürken, hamside beklenen avýn gerçekleþmediði
ifade edildi.
Açýklamada, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal
hususlar göz önüne alýnarak,
deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunmasý, avcýlýðýnýn
sürdürülebilirliðin saðlanmasý
amacýyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarý
bakýmýndan su ürünleri avcýlýðýna
yasak, sýnýrlama ve yükümlülükler getirildiði kaydedildi.
ESKO
İNŞAAT
Baca çatıdan rögara kadar
bakım-temizlik-tadilât-tamirat
yalıtım işleri itina ile yapılır.
KAYIP
SATILIK MİNİBÜS
2001 model H 100 2500 motor,
dizel yarım camlı Van minibüs
satılıktır.
Tel: 0532 657 68 52
(20)
İstanbul Eminönü
nüfusuna kayıtlı
nüfus cüzdanımı
kaybettim.
Geçersizdir.
Emine UTAŞ
(Selahattin kızı,
1984 doğ.)
(Yetki Belgeli)
baca bakım temizlik
raporu düzenlenir.
TELEFON
0534 212 29 24
0532 515 32 92
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak
göçmenlere dayak şoku
Afganistan uyruklu göçmenler tarafından
bir eve kapatılan Pakistan uyruklu göçmenler
15 gün eziyet gördüklerini iddia etti
Edirne’de, yasa dýþý yollardan
yurt dýþýna çýkmak isteyen Pakistan uyruklu kaçak göçmenler,
Afganistan uyruklu göçmenler
tarafýndan götürüldükleri bir
evde 15 gün boyunca dövüldüklerini ve eziyet çektiklerini
iddia etti.
Ýddiaya göre, Pakistan uyruklu A.R. isimli þahýs, N.K.,
G.N., N.A., A.A isimli þahýslar
ile birlikte Avrupa ülkelerine
gitmek için illegal yollardan
Türkiye’ye giriþ yaptý. Ýllegal
yollardan Bulgaristan’a geçmek
için Edirne’ye gelen þahýslar,
iddiaya göre, Afganistan uyruklu A.K., J.K., B.K., R.N.,
M.Y.A, Y.M., isimli þahýslar
tarafýndan karþýlanarak bir eve
götürüldü.
Evden kaçarak durumu polise
bildiren A.R., yaklaþýk 15 gün
evde kaldýklarýný, evde kaldýklarý
süre içerisinde Afganistan uyruklu þahýslar tarafýndan, silah
çekilip el ve ayaklarýnýn iple
baðlanarak sürekli darp edilip
eziyet gördüklerini, Pakistan
uyruklu 16 yaþýndaki R.M.A.
isimli þahsýn halen evde rehin
tutulduðunu belirtti. Bunun üzerine ayný gün konunun aciliyetine binaen Edirne Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýndan alýnan talimat gereði, Pakistan uyruklu
R.M.A.’nýn rehin tutulduðu tespit
edilen ikamete Edirne Ýl Emni-
yet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðü tarafýndan
operasyon düzenlendi.
Yapýlan operasyonda, Afganistan uyruklu Y.M. ile B.K.
isimli þüpheliler yakalanarak ikamette yapýlan aramada, çatýya
gizlenmiþ vaziyette göçmenlere
ait olduðu deðerlendirilen 4 adet
cep telefonu ile Pakistan uyruklu
maðdurlarýn darp edilirken, el
ve ayaklarýnýn baðlandýðý ip ele
geçirildi. 16 yaþýndaki R.M.A.’yý
evde bulamayan polisler devam
eden operasyonel çalýþmalarda,
Afganistan uyruklu A.K., J.K.,
R.N. ve M.Y.A. isimli þüphelileri
de yakaladý. Þüphelilerin üzerlerinde yapýlan aramalarda, 1 adet
otomatik düðmeyle açýlabilen
býçak, cep telefonlarý, sim kartlar, hafýza kart ve flaþ disk ele
geçirildi.
Pakistan uyruklu maðdurlarýn
yapýlan doktor muayenesinde,
darp edilerek eziyet gördüklerine dair kati raporlar alýnarak,
alýkonulduðu beyan edilen, 16
yaþýndaki R.M.A.’nýn þüpheliler
yakalandýktan sonra, olayýn
maðdurlarýndan olan ve halen Geri Gönderme Merkezinde bulunan abisi ile irtibata
geçtiði, þüpheli Y.M. tarafýndan
Ýstanbul’da serbest býrakýldýðýný
ve Ýstanbul’da olduðunu söylediði
bildirildi.
Türkiye’ye illegal olarak giriþ
yaptýklarý tespit edilen ve adli
iþlemlerinin ardýndan Edirne
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
sevk edilen 6 þüpheli, cebir
tehdit veya hile kullanarak
kiþiyi hürriyetinden yoksun
býrakma, nitelikli yaðma ve
göçmen kaçakçýlýðý suçlarýndan
tutuklanarak cezaevine konuldu. (ÝHA)
SAYFA: 11
İNSAN VE SAĞLIK
İşte moral bozukluğunun
gizli nedenleri
-2Çok Çalýþmak: Artýk birçoðumuz evimize iþi getirmeye baþladýk.
Zaten yoðun çalýþma mesailerine bunlar da eklenince “hayatýmýz
çalýþmak” gibi terimler ortaya çýktý. Evet, iþinizin düzgün gitmesi,
aksilikler çýkmamasý, birikmemesi hepimiz için çok önemli fakat siz
iþinizi ne kadar hýzlý yapar ve sorumluluk alýrsanýz iþ yoðunluðunuzun
ayný hýzda arttýðýný göreceksiniz. Kansas Üniversitesi'nde yapýlan
araþtýrmaya göre haftada 50 saatten uzun çalýþmak insanlarýn moral
ve motivasyonlarýný daðýttýðý hatta uzun süre bu þekilde çalýþýldýðýnda
depresyona soktuðu görülmüþtür. Uzun çalýþma saatleri sonucu
kendinize zaman ayýramazsýnýz. Kendinize zaman ayýrabilmek için
uykunuzdan feragat etmeniz gerekmektedir. Bu þekilde de vücudunuz
çok uzun zaman dayanamaz. Ayrýca az uyumak ta ciddi anlamda
ödem yapacaðý için kalitesiz yaþam düzeni kýsýr döngüsüne girmiþ
olursunuz. Mümkünse çalýþma saatlerinizi azaltýn. Eðer böyle bir
þansýnýz yoksa günde 6-7 saat uyumaya dikkat edin.
Dik Oturmamak: Doðru nefes alýp verebilmek, aldýðýnýz oksijenin
vücudunuzda verimli kullanýlabilmesi için önemlidir. Vücudunuza
aldýðýnýz oksijenin verimli kullanýlamamasý halsizlik ve yorgunluða
neden olur. Bu durumda konsantrasyon bozukluðu ve uyku haline
neden olur.
Q-10 enziminin alýnmamasý: Q-10 hepimizin vücudunda
salgýlanan bir enzimdir. Doðduðumuzda 30 mg sentezlenen bu
enzim yaþýmýz ilerledikçe 5 mg seviyelerine kadar azalmaktadýr. Bu
durumda deride kýrýþýklýk, halsizlik, güçten düþme gibi durumlara
neden olur. Bunu azaltmak için her gün 30 mg Q-10 enzimi alabilirsiniz. Bu þekilde sürekli olarak hücre yenilenmesini saðlayacak
kendinizi daha saðlýklý ve dinç hissedeceksiniz. Bu durum moralinizin
her koþulda daha yüksek olmasýný saðlayacaktýr.
Ekmek Tüketilmemesi: Zamanýnda yumurta’nýn fazlasýyla
karalanmasý kampanyasý þimdi ekmek için yapýlmaktadýr. Toplum
olarak temel besin kaynaðýmýz ekmektir. Bunu hayatýmýzdan
çýkarmanýn kalýcý olarak saðlanmasý imkânsýzdýr. Bunun yerine
doðru ekmeði tüketmek veya tüketilen ekmeði besin sanayi yolu
ile zenginleþtirmek daha doðru yollar olacaktýr. Ekmek temel B
vitamini kaynaðýdýr. Ayný zamanda içerisinde bulunan maya sinir
sistemini rahatlatýr. Eðer siz ekmeði hayatýnýzdan tamamýyla
çýkarýrsanýz sinirleriniz çabuk bozulmaya baþlar ve hýrsýnýzý baþka
bir þeylerden çýkarmaya baþlarsýnýz. Bu nedenle ekmek tüketmekten kaçýnmamalý ama her besinde olduðu gibi tüketim miktarýna
dikkat edilmelidir.
Magnezyum kaynaklarýnýn alýnmamasý: Sinir iletimi ve kaslarýn
gevþemesinde önemli olan magnezyum yapýlan bilimsel çalýþmalarda
depresyona iyi geldiði eksikliðinde ise kiþinin moral bozukluðu, halsizlik, yorgunluk ve sinir bozukluðu haline neden olduðu belirtilmiþtir.
Bu nedenle beslenme programýnýzda fýndýk, badem, ceviz, koyu
yeþil yapraklý sebzeler ve kurubaklagilleri tüketmeniz gereklidir.
Bu þekilde kendinizi daha enerjik hissedersiniz.”
NÖBETÇİ ECZANE
MERKEZ
Fevzi Çakmak Cad. No: 32 Tel: 714 55 79
Kırmızı Kadife Kurabiye
MALZEME LÝSTESÝ:
2 yumurta
125 gr tereyaðý
1 su bardaðý pudra þekeri
1 çorba kaþýðý kakao
1 çay bardaðý damla çikolata
1 çay bardaðý toz fýndýk
1 paket vanilya
Yarým paket kabartma tozu
Kýrmýzý gýda boyasý
Ustasýndan un ölçüsü
HAZIRLANIÞI:
Karýþtýrma kabýna oda
sýcaklýðýnda yumuþamýþ
tereyaðýný koyuyoruz. Pudra þekerini döküp yoðurmaya baþlýyoruz. Kakaoyu, toz fýndýðý,
vanilya, kabartma tozunu ve damla çikolatanýn yarýsýný koyup yoðurmaya devam ediyoruz.
Yumurtalarý kýrýyoruz, yoðuruyoruz ve kýrmýzý gýda boyasýndan döküyoruz. 6-7 çorba kaþýðý
tepeleme un koyuyoruz. Hamurumuzu yoðuruyoruz.
Hamurun kývamý kulak memesinden biraz daha yumuþak kývamda olmalý. Yaðlý kâðýt
serdiðimiz fýrýn tepsisine küçük küçük yuvarladýðýmýz kurabiye hamurlarýný diziyoruz. Üzerlerine de ayýrdýðýmýz damla çikolatalardan batýrýyoruz. Önceden ýsýtýlmýþ 170 derecelik fýrýnda
13 dakika kadar piþiriyoruz.
Kuruluş Tarihi:
26/04/1962
KEŞAN’DA YAYIMLANIR
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
(Yerel Süreli Yayın)
SAHİBİ:
ÖNDER
GAZETECİLİK MATBAACILIK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADINA
FEYZULLAH AKTAN
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
DİZGİ-BASKI:
ÖNDER BASIMEVİ
Ofset ve Tipo Tesisleri
Önder Caddesi No: 16/A
22800 KEŞAN (Edirne)
Tel: (0284) 714 11 45
Cep: 0541 714 55 73
Faks: (0284) 714 46 54
e-mail:
[email protected]
CENGİZHAN AKTAN
web sitesi:
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:
www.ondergazetesi.com
www.ondergazetesi.com.tr
İZGEN AKAN
EDİTÖR:
ASUMAN HALİL
FİYATI: 50 Kr.
(KDV Dahil)
Resmi İlan (1 Sütun/Cm): 9,63 TL
ÖNDER, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
SAYFA: 12
MÜRACAAT HASAN BARIŞ (SAHİBİ): 0532 370 64 99
Download

"AKP Hükümeti bir irade ortaya koymadı, CHP