Vali Baþköy'den
"Þehitler Günü" mesajý
Vali Sabri Baþköy, "18 Mart Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý.
Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm
noktalarýndan biri olan 18 Mart Çanakkale Zafe-
11 tesisin
temeli atýlacak
ri'nin, tarihte eþine az rastlanýr kahramanlýk destanlarýndan biri olduðu kadar, inancýn, azmin ve
kararlýlýðýn da en büyük simgesi olduðunu kaydeden Sabri Baþköy... SAYFA 3’TE
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan
Çorum'da yapýlacak yatýrýmlar için bugün toplu temel atma töreni düzenlenecek.
SAYFA 5’TE
18 MART 2014 SALI
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
"Çorum'a 11 yýlda 647 milyon
liralýk yatýrým yaptýk"
Orman
ve Su Ýþleri Bakaný Prof.
Dr. Veysel Eroðlu, son 11 yýlda
Çorum'a 647 milyon TL'lik devasa bir
yatýrým yaptýklarýný ve hýz kesmeden
yatýrýmlarýna devam
edeceklerini ifade etti.
Prof. Dr. Veysel Eroðlu ayrýca, "Çorum iline yaptýðýmýz yatýrýmlar
arasýnda yer alan ve Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan tamamlanan Çorum Ýçmesuyu Projesi'ni hizmete sunduk" diye konuþtu.
Çorum Ýçmesuyu Projesi ile þehir merkezinin içme ve kullanma
suyunun karþýlandýðýnýn altýný çizen Prof. Dr. Veysel Eroðlu YFA
SA
"Hatap Barajý'ndan aldýðýmýz yýlda 4,64 milyon m3 içme suyu- 3’TE
nu, isale hattý ve terfi merkezi ile Çorum þehir merkezine ilettik" dedi.
Atlas'tan, Ceylan'a
"yüzde 65" göndermesi
Prof. Dr.
Veysel Eroðlu
Sertifikalý çobanlar geliyor
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü,
Çorum Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü, Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü, Çorum Ziraat Odasý ve Çorum Ýli Damýzlýk Koyun ve...
SAYFA 3’TE
CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas, geçtiðimiz günlerde
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan'ýn "yüzde 65'lerle bizi Baþbakan'a gönderin" sözlerine
tepki gösterdi.
Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý
basýn açýklamasýnda, AK Parti'nin
halkýn gözünde de gönlünde de
bittiðini iddia eden Cengiz Atlas,
AK Partililerin bunu görmezden
gelip, halka raðmen kendilerinin
oy oranlarýnýn yüksek olacaðýný
sandýklarýný dile getirdi.
"Bilim insaný kibir ve
her þeyi bilen bir tavýr
içinde olamaz"
ANALÝZ
Esnaftan Külcü’ye
anlamlý tepki!
Nadir YÜCEL
[email protected]
Seçimlere 12 gün kala Çorumda özellikle 3 Parti
eforlarýný artýrarak çalýþmalara devam ediyor. Esnaf ziyaretleri adýna daha ' Temkinli' olmaya en fazla önem veren isim ise Muzaffer Külcü. Çünkü çalýþmalarý, kendisi
ve oluþturduðu Belediye meclisi adaylarý gibi konularda
kendisine çok ciddi tepki ve eleþtiriler var.
'Serra Beton ortaklarý' önümüzdeki dönem içinde
Belediye meclis listesinde! Geçenlerde bir vatandaþ arsasýna temel atmak düþüncesi ile belediye ye gidiyor. Ýlgili
birim açýyor bakýyor ki vatandaþýn arsasý ' Kamu için iþaretlenmiþ' arsa sahibi bu nasýl olur diye Ýmar müdürünün
yanýnda soluðu alýyor.
Ýmar Müdürü ise bu iþ Ýmar Komisyonun iþi benden
deðil diyor. Vatandaþ Ýmar müdürünün yanýnda Ýmar
Komisyon baþkanýný telefondan arayarak konuyu ona
soruyor. Bu kez de Ýmar Komisyon Baþkaný, Ýmar Müdürünü suçlayýnca vatandaþ da imar müdürü yanýmda
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri, Belediye
Meclis üyesi adaylarýyla Akkent Mahallesinde ziyaretlerde bulundu.
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ve beraberindekiler Pazar yerini ziyaret ederek, pazarcý esnafý ve
mahalle sakinleri ile görüþerek, vatandaþlarýn istek ve
þikâyetlerini dinlediler. SAYFA 3’TE
CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas
A
SAYF
5’TE
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
tarafýndan Bilimsel Yöntem Tartýþmalarý-III
konulu bir etkinlik düzenlendi. Hitit Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin katýldýðý
etkinlik Rektörlük Konferans Salonunda yapýldý.
Ýki gün boyunca süren ve altý oturumda toplam 24 bildirinin sunulduðu etkinlikte bir de SAYFA
’DE
öðrenci sunumlarýndan oluþan ayrý bir oturum 2
gerçekleþtirildi.
buyur konuþ diye telefonu uzatýyor. Ýmar Müdürü ise çareyi,' Mübahele ' de ( Yeminleþmede!) buluyor. Ýmar konularýnda Belediyenin alt katýnda 'Çeltik' atýlan konular
da malumdur..
Bir Cofe yeri adýna Bahçelievlerde davayý kazandýðý
halde mahkeme kararýný uygulamayan bir belediye hangi adaletten söz edecek! Ana cadde üzerinde önce ruhsatsýz kaçak yapýlýrken sonrasýnda ise kendilerince kitabýna uydurulan binanýn tamamlanmýsýný izah bile ede mediler. Dr. Ýlhan Gürel caddesinin Doðusunda yer alan
arazinin çoðu ' Aðaçlandýrma alaný idi' Kaldýrýma sýfýr bina yapýlýyor denirken Belediye çýkýp sakýn ola, 'zaten biz
yolu vatandaþýn sýnýrýna yapmýþýz' demeye kalkmasýn.
Sen Aðaçlandýrma alanýný imara açarken 3-5 metre
geri çekeceksin demeyi akýl edemiyorsun da, Vatandaþýn
arsasýný' Kamu Yeri' iþaretlemeyi mi akýl ediyorsun.
Adamlarýn arsasýna 1 e 100 deðer katarken kamunun
menfaatini mi düþünemiyormusun?
Sahi o bölgede aðaçlandýrma alaný iken arsasý imara
açýlan isimler arasýnda oldýuðunu söyleyen Özcan Ek mekci sözde o yeri için kendisinden Çorumspor adý altýnda 230 Milyar ( eski para birimi ile) aldýlar demiþti. Peki sen bunu Savcý Ferhat Güven seni çaðýrdýðýnda dedin
mi sayýn Ekmekçi dediðimizde ise, ' Savcý bey bu konuyu
sormadý. Sorsa vallahi derdim demiþti' Gelen yönetimlere sorduk Özcan Ekmekçi adýna alýnan 230 Milyar deðerinde alýnan makbuz kimseden çýkmadý! Belki bir baþka
savcýmýz çaðýrýr Özcan Ekmekçi'ye sorar.
CHP, Akkent'in
sorunlarýný dinledi
Ýmara açýlan aðaçlandýrma alanlarýnýn çoðu zaten
varlýklý ailelerin arazileri! Peki Karakeçili Devane
V.S.Vatandaþýn memnun olmadýðý deðerinin altýnda istimlak deðeri biçtiðiniz garibanlarýn yerlerine ne demeli!
Diðer yandan Muzaffer Külcü Gazi caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri yaparken bir esnaf Muzaffer Külcü'nün
Mihmandarlarýndan ( Ekibinden ) birine derki:" 5 yýldýr 1
kez uðrayýp selam bile vermeyen adamý içeri almam.
Girmeyin bozarým" demiþ. Evet Seçimler adýna 1 ay da
koca Çorumu gezip oy isteme gayretine girerken 5 sene
yani 1825 gün kaç esnafý ziyaret ettin ve derdiniz, ihtiyaçlarýnýz nedir diye sordun? Esnaf dediðin Sadece 'Karakuþ'dan, Serra Beton dan, Ahmet Özler ve Ortaklarýndan mý ibarettir? Yeni sanayi deki esnaflarý 5 yýl boyunca
yazýn toz, kýþýn ise çukur ve çamur içinde býraktýn.
Küçük Sanayi bölgesinde heyelan bölgesine yakýn
yerde oluþturulan Kooparatifin Plan, Projeleri yapýmý
kimlere ait. Belediyenin inþaat yapým ihalelerini en fazla
alan firma kim? Birçok Müteahhit neden ihalelere gir meye çekiniyor? Suya 5 yýlda toplam ne kadar zam yaptýnýz? Yeni yapýlan Emlak deðer artþý ile Vatandaþ oturduðu evin vergisini Nisan ayýndan baþlamak üzere 3 kat
daha fazla ödemeyecekmi? Çorumlu esnaflar varken
Ankara v.s. den malzeme alýmlarý, Makam araç kira ve
hizmet alýmlarý kimlerden ? Seçimlerden sonra seçimi
kazanmasý durumu nda Aþaðý sanayinin en kýsa sürede
yýkýlma düþüncesi de söz konusudur. Kamuoyu þeffaf
belediyecilik adýna bu konularý merak etmektedir.
"Hayali projelerle
gelmiyoruz"
MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Ýl
Baþkaný Ýsmail Lek ve meclis üyesi adaylarý Gazi
Caddesi esnafýný ziyaret ettiler.
SAYFA 6’DA
Engelli Eðitim
Merkezi hizmette
A
SAYF
7’DE
Denizbank Gazi Caddesi
þubesi hizmette
A
SAYF
6’DA
TEK
YILDIZ
2
HABER
18 MART 2014 SALI
2
Alaca MYO kampüsünde
son durumu konuþtular
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Alaca MYO
Kampüsünü yapan Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çelik ile
bir araya geldi. Kampüs inþaatýnda gelinen son durumun deðerlendirildiði ziyarette Rektör Prof. Dr. Alkan, 2012 yýlýnda eðitim öðretimin baþladýðý 3 programda bugün itibariyle 150 öðrencinin olduðunu dile getirerek, bir
süre önce açýlan Aþçýlýk, Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik, Basýn ve Yayýn Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi
Programlarýnýna da öðrenci alýmýna baþlanmasýyla Meslek Yüksekokulunun
bölgedeki güçlü mesleki ve teknik eðitim kurumlarýndan birisi olacaðýna
inandýðýný söyledi.
Yeni Devlet Hastanesi'nin kullanýma girmesi sonrasýnda, yakýn bir zamanda mevcut hastanenin Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan üniversiteye tahsis
edileceðini, bu kapsamda da Evde Hasta Bakým, Yaþlý Bakým ve Týbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programlarýnýn açýlmasý için YÖK'e baþvurduklarýný kaydeden Prof. Dr. Alkan, bu programlarýn tümünün aktif olmasýyla
Alaca MYO'da 11 programda 1000'in üzerinde öðrencinin eðitim görebileceðini belirtti.
Sahip olduðu potansiyeli ile Alaca MYO'nun, hýzla geliþen olan ilçenin en
önemli dinamiklerinden birisi olacaðýna inandýðýný ifade eden Rektör Alkan,
kampüs inþaatýný üstlenen Sinpaþ Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik ile
Ahmet Çelik'e, yakýn desteklerinden dolayý Meclis Ýdare Amiri ve Çorum
Milletvekili Salim Uslu'ya, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a, Alaca
Kaymakamý Ayhan Yazgan'a, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a, Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya'ya ve tüm öðretim elemanlarýna teþekkür eederek, bu iþbirliðinin il ve üniversite için örnek bir model
olacaðýna inandýðýný söyledi. Ahmet Çelik ise memleketlerine böylesine
önemli bir yatýrým yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade ederek, Alaca
MYO'nun kýsa bir süre içerisinde altyapý ve diðer tüm ihtiyaçlarýný tamamlamasýnýn ardýndan, bölgedeki önemli mesleki eðitim kurumlarýndan birisi
olacaðýna inandýðýný söyledi. Baþlangýçta 4,500 m2 olarak planlanan inþaatýn,
ilçenin tüm dinamiklerinin konuyu sahiplenmesi ve MYO'daki hýzlý geliþmeler ve yeni programlarýn açýlmasý üzerine 9,000 m2'ye çýkarma kararý aldýklarýný sözlerine ekleyen Çelik, bu yýl içerisinde tüm çalýþmalarýn tamamlanacaðýný ifade etti. Haber Servisi
ELEMAN ARANIYOR
Alagözler Otomotivde çalýþtýrýlmak üzere
Askerliðini yapmýþ en az lise mezunu
Bay Ön Muhasebe elemaný aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Aþaðý Sanayi Leblebiciler Sitesi No: 28
Tel : 0364 213 66 15
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
"Bilim insaný kibir ve her þeyi
bilen bir tavýr içinde olamaz"
Prof. Dr.
Ahmet
Ýnam
Prof. Dr.
Mehmet
Evkuran
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafýndan Bilimsel Yöntem Tartýþmalarý-III konulu
bir etkinlik düzenlendi. Hitit Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin katýldýðý etkinlik
Rektörlük Konferans Salonunda yapýldý.
Ýki gün boyunca süren ve altý oturumda toplam 24 bildirinin sunulduðu etkinlikte bir de öðrenci sunumlarýndan oluþan ayrý bir oturum gerçekleþtirildi.
Çoðunlukla Sosyal Bilimler alanýndan gerçekleþen sunumlar sonrasýnda tartýþma ve soru-cevap bölümleri yer aldý.
Etkinliði düzenleyen Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, ara dönem
olmasýna karþýn etkinliðe ilginin beklenen düzeyde olduðunu, Prof. Dr. Ahmet Ýnam'ýn sunduðu
açýlýþ konferansýnýn etkinliðe farklý bir renk kattýðýný ifade etti ve ayrýca sunulan bildirilerin hakemlendikten sonra Enstitü dergisinin özel sayýsýnda yayýnlanacaðýný belirtti.
Prof. Dr. Mehmet Evkuran desteklerinden dolayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a, programda emeði geçen Enstitü personeline, katký
saðlayan öðrenci derneklerine ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Prof. Dr. Ahmet Ýnam, Bilimin Sýnýrlarý konulu konferansýnda Antik Yunan'dan itibaren bilgi üzerinde düþünüldüðünü, bunun insanlýk için bitmeyen bir arayýþ olduðunu, ilkçaðda
Platon'un kurduðu Akademia'dan bu yana bilginin gerçekliði yansýtýp yansýtmadýðý üzerinde durulduðunu, varlýðý bir bütün olarak kavramak,
olup-biten hakkýnda tümel düþünmek ve sorgulamak denek olan felsefenin bir etkinlik olarak
daima var olmasý gerektiðini ifade etti.
Bilim insanýnýn bir kibir ve her þeyi bilen bir
tavýr içinde olamayacaðýný, hepimizin her an birbirimizden bir þeyler öðrendiðini, o nedenle birbirlerine açýk ve dürüst olmalarý gerektiðini anlatn Prof. Dr. Ýnam bilimin tek bilme tarzý olmadýðýný, þiir, sanat, müzik, spor, edebiyat yoluyla
da bilinebileceðini sözlerine ekledi.
Katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle izlenen konferansýn sonunda Prof. Dr. Ahmet Ýnam'a ve programýn sponsorluðunu yapan Language Centre
sahibi Halil Ýbrahim Aþgýn'a birer teþekkür belgesi takdim edildi. Fatih AKBAÞ
:
:
:
:
:
:
önemlisi millî bilincin sürekli canlý tutulmasý için
özel anlam ifade eden günlerimizin mutlaka hatýrlanýp özüne uygun bir biçimde layýkýyla anýlmasý, dile getirilmesi zaruretten öte millî bir görevdir.
Bu duygu ve düþüncelerle Çanakkale'nin geçilmez olduðunu tüm dünyaya canlarý uðruna kabul ettiren, baþta Anafartalar kahramaný Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere, bütün þehit ve gazilerimizin mânevî varlýklarý önünde saygýyla eðiliyor, Cenab-ý Allah'tan rahmet diliyorum. En kutsal miraslarý olan vatanýmýz için topraða düþmüþ
bütün þehitlerimizin ruhu þad, bize býraktýklarý
ebedi bir hediye olan Çanakkale Zaferimiz kutlu
olsun." Bahadýr YÜCEL
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Günün Þiiri
SEÇÝM AREFESÝ
Aðaçlar uyandý açtý yapraklar
Caddeleri süsler oldu bayraklar
Kalabalýk baktým orada duraklar
Bilmem hangi parti öne geçecek
Nerede olsan parti lafý oluyor
Eðriyi doðruyu bilen olmuyor
Boþ lakýrdý kendisini yoruyor
Bilmem hangi parti öne geçecek
Dört senede birde seçim geliyor
Toplanýp millette reyini veriyor
Geçen baþa millet iþin yürüyor
Bilmem hangi parti öne geçecek
Türk milleti birdir bölünmek olmaz
Yalancýnýn sözü ileri gitmez
Vaatler yapýlýr sözde kar etmez
Bilmem hangi parti öne geçecek
Vataný milleti sevene de bak
Sever milletimde yüzleri ak
Sever yurdunu da koymaz bir batak
Bilmem hangi parti öne geçecek
Rýza Koçak baktý millet haline
Korur yurdumu da vermez seline
Hak doðruyu yakýþtýrsýn yerine
Bilmem hangi parti öne geçecek
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,221
3,091
STERLiN 3,693
JPY YENi 0,218
2,222
3,094
3,696
0,219
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
GÖKGÖZ ECZANESÝ
TEL:227 00 20
TEL: 234 66 13
M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D
-Önemli TelefonlarTEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
HAVA DURUMU
U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
Rýza Koçak
Türk milleti doðruluktan ayrýlmaz
Vatana bakmayan insan sayýlmaz
Milletime bakana da doyulmaz
Bilmem hangi parti öne geçecek
DÝKEN ECZANESÝ
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
3. Ay, 31 Gün,
12. Hafta
NÖBETÇÝ ECZANELER
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 9 Sayý: 2733 18 MART 2014 SALI
18.03.2014
Bir genç, bir yaþlýya, yaþýndan dolayý
hürmet ederse, onun yaþýna varýnca,
Allahü teâlâ da, ona gençleri hürmet ettirir.
Hadîs-i þerîf
Rektör Alkan'dan
Çanakkale Zaferi mesajý
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "18 Mart Þehitleri Anma ve Çanakkale
Zaferinin 99. yýldönümünü" nedeniyle mesaj yayýnladý.
"Bizler, tarihte her millete nasip olmayacak
kadar çok destan yazmýþ bir milletin evlatlarýyýz"
diyerek mesajýna baþlayan Rektör Alkan, "Bu
mânâda, geçmiþimizle ne kadar gurur duysak azdýr. Ancak atalarýmýzýn canlarý pahasýna gerçekleþtirdiði zaferlerle sadece övünmek ve bunu yeterli saymak onlarýn hatýrasýna en büyük saygýsýzlýk olacaktýr. Her þeyden önce, Türk tarihini dolduran kahramanlarýmýzýn torunlarý olmayý hak
etme gerekliliði vardýr. Nitekim bugünün bilim,
kültür ve uygarlýk savaþlarýnda tüm varlýðýmýzý ortaya koyarak mücadele ettiðimiz takdirde cedlerimize layýk olabilme þansýný yakalamak mümkündür" dedi.
Rektör Alkan mesajýný þu ifadelerle tamamladý:
"Çanakkale Zaferinin 99. yýldönümünü idrak
ettiðimiz þu günlerde, sahip olduðumuz maddî ve
manevî deðerlerin hangi bedeller ödenerek korunduðunu, gücümüzü ve konforumuzu saðlayan
kaynaklarýn neler olduðunu bilmeye ihtiyaç vardýr. Verilen savaþlarýn zaman içinde unutulmamasý, gösterilen kahramanlýklarýn tarihimizin
sayfalarýnda kaybolup gitmemesi ve her þeyden
04:15
05:41
11:55
15:16
17:58
19:17
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
18 MART 2014 SALI
HABER
3
"Çorum'a 11 yýlda 647 milyon
liralýk yatýrým yaptýk"
Prof. Dr.
Veysel Eroðlu
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, son
11 yýlda Çorum'a 647 milyon TL'lik devasa bir yatýrým
yaptýklarýný ve hýz kesmeden yatýrýmlarýna devam edeceklerini ifade etti.
Prof. Dr. Veysel Eroðlu ayrýca, "Çorum iline yaptýðýmýz
yatýrýmlar arasýnda yer alan ve Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel
Müdürlüðü tarafýndan tamamlanan Çorum Ýçmesuyu Projesi'ni
hizmete sunduk" diye konuþtu.
Çorum Ýçmesuyu Projesi ile þehir merkezinin içme ve kullanma suyunun karþýlandýðýnýn altýný çizen Prof. Dr. Veysel
Eroðlu "Hatap Barajý'ndan aldýðýmýz yýlda 4,64 milyon m3 içme
suyunu, isale hattý ve terfi merkezi ile Çorum þehir merkezine
ilettik" dedi.
Eroðlu ayrýca, "Proje kapsamýnda yer alan Çorum Alaca
içmesuyu isale hattýnýn inþaatýný tamamladýk. Günlük kapasitesi 10 bin m3 olan Alaca içmesuyu arýtma tesisinin ise inþaatýna
devam ediyoruz" diye konuþtu.
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, "Çorum
Ýçmesuyu Projesi'nin tamamlanmasýyla birlikte þehre artýk
menba kalitesinde su veriyoruz. Bundan sonra da Çorum'a dev
içmesuyutesisleri kazandýrmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Vali Baþköy'den
"Þehitler Günü"
mesajý
Vali Sabri Baþköy, "18 Mart Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý.
Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm
noktalarýndan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eþine az rastlanýr kahramanlýk destanlarýndan biri olduðu kadar, inancýn, azmin ve
kararlýlýðýn da en büyük simgesi olduðunu kaydeden Sabri Baþköy, "Vatan topraklarýný korumak ve
savunmak için en güç koþullar altýnda canlarýný ortaya koymaktan çekinmeyen selýitierimiz, devletimizin varlýðýnýn, birlik ve beraberliðinin güvencesi
olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaþamaya devam edecektir.
Milletimiz, þehitlerimizin ve gazilerimizin
deðerini daima bilmiþtir, onlarý asla unutmamýþtu, unutmayacaktýr, Uðrunda büyük bedeller
ödenen aziz vatanýmýz, þehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere kutsal bir emanetidir. Cam pahasýna
mücadele ederek hu topraklarý vatan yapan isimli-isimsiz kahramanlarýmýz, varlýðýmýzýn teminatý
olmuþlardýr. Bu duygu ve düþüncelerle, üzerinde
huzur ve güven içerisinde yaþadýðýmýz bu kutsal
vatan topraklarýný bizlere emanet eden, baþta
Mustafa. Kemal Atatürk olmak üzere, aziz þehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet, þükran ve rahmetle anýyorum" dedi.
Yasin YÜCEL
Sertifikalý çobanlar geliyor
CHP, Akkent'in
sorunlarýný dinledi
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut,
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri,
Belediye Meclis üyesi adaylarýyla Akkent Mahallesinde ziyaretlerde bulundu.
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ve beraberindekiler Pazar yerini ziyaret ederek, pazarcý esnafý ve mahalle sakinleri ile görüþerek, vatandaþlarýn
istek ve þikâyetlerini dinlediler.
Vatandaþlarýn ulaþým, alt yapý ve kapalý Pazar alaný sorunlarý ile ilgili þikâyetlerini dinleyen Kenan Nuhut, TOKÝ'de yaþanan sorunlarý yakýndan bildiklerini ifade ederek, "TOKÝ'ye gece 11'den sonra otobüs
gelmiyor. Oysa burada binlerce vatandaþýmýz yaþýyor.
Göreve geldiðimizde buraya gece içinde nöbetçi otobüs tahsis ederek ulaþým sorununu çözeceðiz. Kapalý
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Halk
Eðitimi Merkezi Müdürlüðü, Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Çorum Ziraat Odasý ve Çorum Ýli Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði
iþbirliðinde "Çoban/Sürü Yönetimi
Elemaný (küçükbaþ hayvan)" iþgücü
yetiþtirme kursu açýlacak.
25 kiþinin alýnacaðý kurs sonunda
baþarýlý olanlara sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli olmasý saðlanacak.
Proje kapsamýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn hayvancýlýk desteklemeleri içerisinde sertifikalý sürü yönetimi elemaný çalýþtýrdýðýný belgeleyen 250 baþ ve üzeri küçükbaþ hayvan varlýðýna sahip olan iþletmelere yýllýk destekleme yapýlmasý planlanýyor.Projeden, halen sürü yönetimi
elemanlýðý yapan veya sürü yönetim faaliyetlerini gerçekleþtirecek eleman olmaya aday, sosyal güvence kapsamýna alýnma niteliklerine sahip, en az okuma ve yazma bilen bedenen
Pazar alanlarýný biz, pazarcý esnafýmýza ve vatandaþlarýmýzýn yaþam seviyesini yükseltecek þekilde her
mahallede en iyisini tahsis edeceðiz. Halkýmýz Pazar
alanlarýnýn durumundan Çorum'un her yerinde
þikâyetçi. Biz göreve geldiðimizde öncelikli çözülecek
meseleler arasýnda vatandaþlarýmýzý ve pazarcý esnafýmýzý temizliði belediye tarafýndan üstlenilmiþ insana
yakýþýr kapalý pazar alanlarý ile buluþturacaðýz. Bizim
projelerimiz arasýnda 14 mahallede kapalý pazar alanlarý zaten var. Biz bunu yapacaðýz. Mademki buraya
bu konutlarý yapýyorsunuz. Belediye olarak da TOKÝ'ye hizmet götürmesi gerekir. Kimsenin vatandaþýn, huzuru ile saðlýðý ile oynamaya hakký yoktur. Belediye hizmet üretmek için vardýr. Siyaset üretmek
için deðil" dedi. Haber Servisi
saðlýklý ve eðitim konularýna ilgi
ve ihtiyaç duyan kiþiler veya küçükbaþ hayvan yetiþtiricileri yararlanabilecek.
31.03.2014 - 18.04.2014 tarihleri arasýnda Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde yapýlan olan kursa katýlým þartlarýn
ise þunlar:"ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz
olmak, 16 yaþ ve üzeri bay-bayan
olmak, en az okuryazar olmak,
açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli
veya aktif sigortalý olmamak."Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ
ve Meslek Danýþmanlarý ile 26 Mart Cuma günü asaat
10.00'da yapýlacak olan mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekiyor.
Yasin YÜCEL
"Çanakkale,
istiklalimizin ve
istikbalimizin
manifestosudur"
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 99.
yýl dönümü nedeniyle bir mesaj yayýnlayarak,
"Çanakkale'de verilen mücadele, birlik ve beraberliðimize, bin yýllýk kardeþliðimize hiçbir gücün zarar
veremeyeceðinin en açýk kanýtýdýr" dedi.
Uslu, "Çanakkale, tarihimize altýn harflerle yazýlan zafer, istiklalimizin ve istikbalimizin de bir manifestosudur. Þehitlerimiz ve onlarýn kahramanlýklarýndan aldýðýmýz ilhamla, Türkiye'yi büyütmeye,
güçlendirmeye, tarihine, kültürüne ve medeniyetine
yarýþýr þekilde yüceltmeye devam ediyoruz. Çanakkale Zaferi ýrklarý, renkleri ve dilleri deðiþik, çeþitli
milletlerden oluþan iþgal ordularýnýn saldýrýlarýna
karþý var gücü ile karþý koyan milletimizin yazdýðý
kahramanlýk örneðidir. Çanakkale'de verilen mücadele, birlik ve beraberliðimize, bin yýllýk kardeþliðimize hiçbir gücün zarar veremeyeceðinin en açýk kanýtýdýr. Bu düþüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 99. yýl
dönümünü kutluyor, bize bu mukaddes vataný emanet eden tüm þehitlerimizi, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarýmýzý,
Çanakkale'de kaybettiðimiz 1333 Çorumlu þehidimizi, 18 Mart Þehitler Günü'nde rahmet ve þükranla
anýyorum" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
"80 yýlda yapýlamayan pek çok hizmeti yaptýk"
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bir dizi incelemede bulunmak üzere Tekirdað'a gitti.
Kafkas, burada yaptýðý deðerlendirme de saðlýk alanýnda 2025 yýlý
olarak gösterilen hedefleri 2005 yýlýnda yakaladýklarýný hatýrlatarak, "Artýk
dünyada 'Türk Modeli' bir þey anlatýlýyor. Eskiden muasýr medeniyet seviyesini bizim ülkemiz, ulaþýlamayan bir daðýn arkasýnda zannederdi.
2002'de Türk siyaseti temize çekilince 80 yýlda yapýlamayan pek çok hizmet
yapýldý. Ülkemiz muasýr medeniyet seviyesine ulaþtý. Türkiye için 2025 yýlý
olarak gösterilen hedefleri 2005 yýlýnda yakaladýk" dedi.
AK Parti iktidarý ile Türkiye'de bir çok þeyin deðiþtiðini ve çaðdaþ dev-
Nuhut,
Radyolarýnýn
ortak yayýnýna
konuk olacak
let ölçütündeki koþullarýn da yeniden ele alýndýðýný belirten Kafkas, "Cumhuriyet Bayramlarý'nda top tanký dizip sergileyerek geliþtiðimizi zannederdik. Oysa çaðdaþ ve geliþmiþ devlet ölçütünde, çocuklarýn, annelerin ölümünün engellenmesi en baþta gelen unsurdur. 2002'den sonra ülkede geliþmiþlik topyekun baþladý. Siyasetin mantýðýný da deðiþtirdik. Milletin deðerleri bizim deðerlerimiz oldu. Türkiye'nin ölçüsünü deðiþtirdik. 2002'den
10 yýl geçtikten sonra Türkiye'de o güne kadar yapýlan yatýrýmlarýn 10 misli yatýrým yaptýk" þeklinde kaydetti. Kafkas , Tekirdað Ýl Deðerlendirme
toplantýsýna katýldý. Ayrýca Çerkezköy Erzurumlular Derneðini de ziyaret
etti. Haber Servisi
CHP Belediye Baþkan adayý
Kenan Nuhut, Çorum Radyolarýnýn Canlý Yayýn konuðu
olacak. Kenan Nuhut,18 Mart Salý
günü saat 17.00'de 98.5 frekansýndan yayýn yapan Radyo Gün, 104.0
frekansýndan yayýn yapan Radyo
Melodi ve 104.7 frekansýndan yayýn
yapan Radyo Ayna tarafýndan yapýlacak ortak canlý yayýnda vatandaþlara seslenecek.
Kenan Nuhut Radyo programlarýna 19 Mart Çarþamba Saat
18.00'de Umut Radyo'da devam
edecek. 20 Mart Perþembe günü sabah 09.00'da Radyo Gün, Radyo
Melodi ve Radyo Ayna tarafýndan
yine ortak canlý yayýn ile vatandaþlarla buluþacak.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
HABER
18 MART 2014 SALI
4
"Çanakkale Zaferi, Türk milletinin neleri
baþarabileceðinin en güzel kanýtýdýr"
Çorum Serbest Muhasebeci Mali
Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99.yýlý nedeniyle
basýn açýklamasý yayýnladý.
Çanakkale Zaferi'nin, Dünya tarihinde bir
dönüm noktasýnýn yaþandýðý, güç dengelerinin deðiþtiði, olaylarýn akýþý üzerinde Türk
Ulusunun belirleyici bir rol oynadýðý, Kurtuluþ Savaþýnýn ilk meþalesinin tutuþturulduðu,
Yüce Türk Ulusunun kahramanlýk ve fedakarlýðýnýn doruk noktasýna ulaþtýðý bir prestij
ve azmin mücadelesi olduðunu kaydeden
Muzaffer Yýldýrým, "Türk Ordusu'nun Çanakkale'de vermiþ olduðu bu büyük mücadele; sadece Dünya tarihi üzerinde yarattýðý büyük etkiyle deðil, Türk harp aanatýnýn uygulanýþ tarzý, baþta Büyük Önder Atatürk olmak
üzere, kanlý mücadelede ön plana çýkardýðý
kahramanlar ve askeri dehalar, Türk askeri-
nin doðasýnda bulunan insani deðerlerin muharebe sahasýnda tezahürü bakýmlarýndan da
dünya harp tarihinde örneði olmayan bir
olaydýr.
Çanakkale Zaferi, vatanýn bütünlüðü ve
ulusun baðýmsýzlýðý söz konusu olduðunda,
Türk Ulusu'nun neleri baþarabileceðinin en
güzel kanýtýdýr. Uðrunda büyük bedeller ödenen aziz vatanýmýz, þehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere kutsal bir emanetidir. Caný pa-
hasýna mücadele ederek bu topraklarý vatan yapan isimli-isimsiz kahramanlarýmýz,
ebedi varlýðýmýzýn teminatý olmuþlardýr. 18
Mart Þehitler Günü ve Bu tarihe ''Þehitler
Günü'' adýný veren Çanakkale Zaferi'nin
yýldönümünde, kutsal Vatan topraklarýný
canlarý pahasýna koruyarak þehitlik onuruna eriþen aziz þehitlerimizi minnet ve þükranla anýyoru" diyerek açýklamasýný tamamladý. Uður ÇINAR
Daþdan'dan Belediye
sendikalarýna ziyaret
Milletvekili Yýldýrým, Cenevre'de
PAP toplantýsýnda
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Niðde Mil-
letvekili Alparslan Kavaklý, TBMM Genel
Sekreteri Ýrfan Neziroðlu Parlamentolarararasý Birlik (PAP) 130.
Genel Kurulu dolayýsýyla Ýsviçre'nin Cenevre þehrinde çalýþmalarýný sürdürüyorlar.
PAB Baþkaný Fazilet Daðcý
Çýðlýk baþkanlýðýndaki heyet toplantýlarda Türkiye'yi temsil edi-
yor. Genel Kurul kapsamýnda insan haklarý, kadýn parlamenterler
koordinasyon, Ortadoðu sorunlarý, barýþ ve uluslararasý güvenlik,
demokratikleþme, finans, ticaret
ve sürdürülebilir kalkýnma gibi
konularda oturumlar gerçekleþtiriliyor.
Çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan heyet 18 Mart 2013
tarihinde yurda dönecek.
Haber Servisi
Cýdýk'tan Halil Ýbrahim Doðan'a ziyaret
Saadet Partisi Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, partililerle birlikte Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, SP heyetine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL
Yusuf
Hoþnut
güven
tazeledi
Türkiye Sakatlar Derneði
Çorum Þubesi genel kurulu
geçtiðimiz hafta sonu yapýldý.
Dernek bürosunda gerçekeleþtirilen genel kurulda mevcut
baþkan Yusuf Hoþnut güven tazeledi.
Yusuf Hoþnut baþkanlýðýnda
oluþan yönetim kurulunda þu
isimler yer aldý:
Yönetim Kurulu: Sait Kömürcü, Nur Þat, Dogan Demirci, Arif
Ekmekçi, Halit Öz, Arif Açlan.
Denetim Kurulu: Hayrettin Demirci, Meliha Bütün, Selda Öztürk. Haber Servisi
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Çorum Belediye Baþkan
adayý Av. Ercan Daþdan Belediye Ýþ
Sendikasýný ziyaret etti.
Dün gerçekleþen ziyarete Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý.
Ziyarette konuþan Belediye Baþkan
adayý Ercan Daþdan "Belediye personelinin özlük haklarýný düzelteceðim. Çorum'da ki her vatandaþýmýzýn sorunlarýný
biliyoruz. Ýlk iþimiz sorunu olan herkesin
sorununu çözmek olacak. Belediyenin lüzumsuz harcamalarýný
kýsacaðým belediye çalýþanlarýna vereceðim.
Belediye deðiþtiði zaman iþte çalýþanlar
deðiþmeyecektir. Kimsenin aþýyla iþiyle
oynamayacaðýz" dedi.
Belediye Ýþ Sendikasý Baþkaný Mehmet Þen ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti.
Þen, "Ýnþallah bu seçimlerde baþarýlý
olursunuz. Taþeron iþçiliði çözülmeli diye düþünüyorum. Çorum'da ki Belediye
Baþkan adaylarýna çok teþekkür ediyorum. Sakin bir þekilde seçim havasý geçiyor. Ama baþka illere baktýðýmýzda genel
baþkanlarýn siyasi üsluplarýný beðenmiyorum" dedi.Daþdan ve beraberindekiler
daha sonra Hizmet Ýþ Sendikasý Baþkaný
Ýbrahim Eceviþ'i makamýnda ziyaret ettiler.Ziyarette konuþan Daþdan, "5 aydýr
elimizden geldiði kadar Çorumlu hemþerilerimizi ziyaret ediyoruz. Ýnþallah yerel seçimler ülkemize ve þehrimize hayýrlýsý olur" þeklinde kaydetti.
Hizmet Ýþ Sendikasý Baþkaný Ýbrahim
Eceviþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti.
Yasin YÜCEL
"Yaþlýlarýmýz milletimizin onurudur"
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali
Dinçer, "18-24 Mart Yaþlýlar Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
"Unutmamalýyýz ki, kendi varlýðýmýz ve çocuklarýmýzýn geleceði ne kadar önemliyse, yaþlýlarýmýz da bizim için o kadar önemlidir. Onlarýn
geniþ ufuklarý, tecrübeyle kesinlik kazanmýþ bilgi
ve birikimleri, her zaman yararlanmamýz gereken, geçmiþe ve bugüne olduðu kadar geleceðe
de ýþýk tutan birer kaynaktýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Ali Dinçer, "Bir ömrün büyük kýsmýný topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talep etme haklarý vardýr. Ailelerinden ve çocuklarýndan
bu hizmeti çeþitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânlar ölçüsünde devletimiz tarafýndan verilmektedir. Herhangi bir sebeple ailesi tarafýndan bu hizmeti almayan yaþlýlar için Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü
olmak üzere birçok vakýf, dernek ve belediyeler tarafýndan bakým
hizmeti verilmektedir. Huzurevlerine kabul edilen yaþlýlarýn her
türlü ihtiyaçlarý karþýlanmaktadýr. Yaþlýlýk, yaþam sürecinin; çocukluk, gençlik, eriþkinlik gibi doðal ve zorunlu bir çaðýdýr. Yaþamýn bu döneminde de psikolojik, fizyolojik ve sosyal sorunlar yaþanmaktadýr" dedi."Yaþlýlarýmýz milletimizin onurudur" ifadelerini
kullanan Dinçer açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Onlara sahip çýkmak ve onlarla ilgilenmek tüm
toplum bireylerinin vatandaþlýk görevidir. Yaþlýlarýmýzýn sorunlarýný çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarým saðlamak tek baþýna devletimizin deðil, toplum olarak hepimizin sorumluluðudur.
Ali
Atatürk'ün de dediði gibi "Bir milletin yaþlý vatanDinçer
daþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu; o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken,
tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir
milletin, geleceðe güvenle bakmaya hakký yoktur. Yaþlýlarýn toplumdaki yeri ve önemini bir kez daha hatýrlayarak, onlarýn sadece
yýlýn bir haftasý deðil, toplumumuza saðladýklarý katkýlarla her zaman hatýrlanmalarý gerekmektedir. Tüm büyüklerimizin Yaþlýlara
Saygý Haftasýný kutluyor, nice saðlýklý ve mutlu günler diliyor, sevgi ve saygýlarýmýzý sunuyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL
"Çanakkale'yi geçilmez, yapan
özgürlük ve baðýmsýzlýk ruhudur"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "18 Mart Çanakkale Zaferi"yle ilgili yayýnladýðý mesajýnda, Çanakkale Zaferinin iman ve kahramanlýk
destaný olduðunu belirtti.
"Çanakkale Zaferi, vatan topraklarýný ve baðýmsýzlýðýmýzý korumak için þahlanan bir milletin
baðýmsýzlýðýnýn ve egemenlik aþkýnýn, cihaný hayrete düþüren bir iman ve kahramanlýk destanýdýr"
diyen Saatçi, "Bu zafer, milletimizin, iman ve azminin, metanet ve gücünün açýk bir göstergesidir.
Çanakkale Zaferi; ýrklarý, renkleri ve dilleri deðiþik
çeþitli milletlerden oluþan; düþman ordularýnýn
Müslüman milletimizi yok etmek amacýyla karadan, denizden ve havadan üzerimize saldýran bir
iman-küfür mücadelesidir. Diðer taraftan Çanakkale, dünyadaki güç dengelerinin ve olaylarýn akýþýnýn tümüyle deðiþtiði ve hatta bazý topluluklarýn
ulus olma bilincine eriþerek geçmiþlerini sorguladýklarý bir süreçtir. Çok iyi bilinmeli ve hiç unutulmamalýdýr ki, 'Çanakkale'yi Geçilmez' yapan özgürlük ve baðýmsýzlýk ruhudur. Bu
günde bizlere düþen görev, baðýmsýzlýk ve özgürlük ruhunu ayný heyecan ve duyarlýlýkla yaþatmak, laik cumhuriyete, toprak bütünlüðüne ve sosyal hukuk devletine her zamankinden daha çok önem vermek, savunmak ve korumaktýr. Çanakkale'de verilen bu mücadele
ruhunun canlý kalmasý, millet, devlet oluþumuzun ve bu uðurda ödediðimiz acý bedellerin bundan sonra gelecek nesiller tarafýndan bilinmesi ve yaþatýlmasý, ülkemiz ve milletimizin aydýnlýk geleceðinin güvencesidir. Çanakkale savaþlarý ve bu savaþ neticesinde elde ettiðimiz
zafer aslâ unutulmamalýdýr. Bu vataný elimizde tutmamýz buna baðlýdýr. Bugün Irak'ta olanlarý dehþet içerisinde seyrediyoruz. Oysa bugün Ortadoðu'yu virane edenler, dün Çanakkale önlerine gelmiþlerdi. O gün Çanakkale'yi geçmiþ olsalardý, Anadolu bugünkü Ortadoðu'dan beter olacaktý. Mehmed Âkif merhumun dediði gibi, tarihten ibret alýnmadýðý için,
hâdiseler tekerrür etmektedir. Yarýnlarda 'eyvah' dememek için tarihten ders ve ibret almasýný bilmek gerek. Çanakkale de gözümüzün
önünde duran bir ibret tablosudur" dedi.
Tarihin bir toplumun hafýzasý olduðunu belirten Saatçi, "Çanakkale Savaþlarý tarihi, milletimiz için ne kadar 'sevinç ve gurur' vesilesiyse, insanlýk tarihi açýsýndan bir o kadar da
'utanç' nedenidir. Ne yazýk ki, þehitlik kavramýnýn olmadýðý Yeni Zelanda, Avustralya ülkelerinde olduðu kadar ülkemizde þehitlerimize
saygý gösterilmiyor. Vatan uðruna canlarýný feda etmekten çekinmeyen kahramanlarýmýzýn aziz hatýralarýna sahip
çýkmak, bu ülke topraklarýnýn bir yudum suyunu içmiþ her insanýn
boynunun borcudur. Bu anlamlý günde, Çanakkale topraklarýnda
þahlanan irade ve millet olma þuuru içinde vataný için çarpýþmýþ, gözlerini kýrpmadan canlarýný feda eden Çanakkale kahramaný þehitlerimizle birlikte, her zaman büyük bir gönül borcuyla yüreklerimizde taþýdýðýmýz vatanýn ve milletin özgürlüðü yolunda can vermiþ tüm aziz
þehitlerimizi rahmet ve minnetle tekrar yâd ediyoruz" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
18 MART 2014 SALI
HABER
5
11 tesisin temeli atýlacak
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'da yapýlacak yatýrýmlar için bugün toplu temel atma töreni düzenlenecek.
Atatürk Spor Salonunda saat 13.30'da yapýlacak törene Orman Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça ve Milletvekilleri katýlacak.Törende 11 adet tesisin temeli atýlacak. Ayrýca tören sonrasýnda ise Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan fidan daðýtýlacak.
"Çocuklarýmýzdan
beklentimiz kapasiteleri
oranýnda olmalý"
Dr. Özcan
Kars
Bilim ve Sanat Merkezi, "Çorum Geleceðin Liderlerini Yetiþtiriyor" projesi kapsamýnda Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði iþbirliði ile konferas düzenledi.
Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan konferans Merkez
Müdürü Sadýk Efe'nin açýþ konuþmasýyla baþladý.
Daha sonra Hacettepe Üniversitesi öðretim üyesi ve ayný zamanda Üstün Zekâlý ve Yetenekli Çocuklar Derneði Baþkaný (ÜZYECDE) Dr. Özcan Kars "Üstün Yeteneklilerde Aile Ýçi Ýletiþim" konulu konferansýný verdi.
Dr.Özcan Kars çocuklarýn üstün yetenekli olmasýnýn velilerde
beklentiyi yükselttiðini bu da çocuklarda bazý sýkýntýlara yol açtýðýný,
onun için öncelikle her çocuðun kapasite ve yeteneklerini keþfederek o ölçüde bir beklentinin olmasý gerektiðini söyledi.
Kars, her þeyden önce çocuklarýn çok sevilmesi ve onlara bunun
her fýrsatta söylenmesi gerektiðinin altýný çizdi.
Konferans sonunda Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Özsoy
tarafýndan Dr.Özcan Kars'a, Bilsem Müdürü Sadýk Efe tarafýndan
da Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Osman
Yüztgenç'e plaket takdim edildi.
Yasin YÜCEL
Atlas'tan, Ceylan'a
"yüzde 65" göndermesi
Kene ile mücadele
nisanda baþlýyor
Özellikle Çorum'da ve Ýçanadolu illerinde insan ölümlerine
sebep olan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþli hastalýðýnýn yayýlmasýna sebep olan Kenelerle mücadele için daðýtýlacak ilaçlar ile ilgili toplantý yapýldý.
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ýl Müdürü Erkan Elfaz
Ermiþ'in makamýnda yapýlan toplantýya Halk Saðlýðý Müdürlüðü yetkilileri, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin
Cinbek, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Baþkaný Þevket Avcý
katýldý.
Konu hakkýnda bilgi veren Elfaz Ermiþ, "Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan alýnarak daðýtýmý ve kullanýmý organizasyonu Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlacak Kene mücadelesine nisan ayýnýn
ilk haftasýnda baþlanacak. Mücadele ile sýðýrlar ve koyunlarýn
hepsi meraya çýkýþ öncesinde ilaçlanacaktýr. Ayrýca komþu Ýl Müdürlükleriyle yapýlan organizasyonla mücadeleye ayný tarihte
baþlanacak ve topyekun mücadele yapýlacaktýr. Bu mücadele ile
iller arasýnda da taþýným ve salýným engellenecek, diðer uygulama
tarihleri de ayný zamanlama dilimlerinde devam edecektir" dedi.
Yasin YÜCEL
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas,
geçtiðimiz günlerde AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn
"yüzde 65'lerle bizi Baþbakan'a
gönderin" sözlerine tepki gösterdi.
Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý
basýn açýklamasýnda, AK Parti'nin
halkýn gözünde de gönlünde de
bittiðini iddia eden Cengiz Atlas,
AK Partililerin bunu görmezden
gelip, halka raðmen kendilerinin
oy oranlarýnýn yüksek olacaðýný
sandýklarýný dile getirdi.
AK Parti'nin hayal dünyasýndan çýkýp uyanmasý gerektiðini belirten Atlas, sandýkta halkýn AK
Parti'ye gereken dersi vereceðinden kimsenin þüphesinin olmamasýný istedi. Atlas, "Basýndan takip ettik. Geçtiðimiz günlerde AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan "yüzde 65 oy alacaðýz" demiþ.
Düz ovada tepecik kendini dað sanýrmýþ. AK Partililere yattýklarý derin uykudan uyanmayý tavsiye ediyoruz. Þaibeli bir belediye baþkan
adaylarýnýn olduðunu görsünler.
Aðýr cezada yargýlanan bir belediye baþkanlarýnýn olduðunu görsünler. Biz CHP olarak AK Parti'nin 12 yýlda tahrip ettiði ülkemizi, Çorum'u yeniden ayaða kaldýr-
mak için gecemizi gündüzümüze
kattýk. Biz söz veriyoruz, AK Parti
gibi çalmayacaðýz, çaldýrmayacaðýz, ayakkabý kutularýnda para
saklamayacak, yatak odalarýnda
para sayma makineleri asla bulundurmayacaðýz. Þeffaf olacaðýz. Belediye gelen parayý da giden parayý da web sitesinden halkýmýzla
paylaþacaðýz. Dürüstlüðümüz ve
çalýþkanlýðýmýzla Çorum'a umut
olacaðýz. Çorum'u marka kent
yapma yolunda halkýn bize gösterdiði teveccühü biz yaptýðýmýz ziyaretlere görüyor, biliyoruz. Kimse
yüzde 65'lerde oy oraný alacaðýz
diye hayal dünyasýnda yaþayýp, bu
hayale halkýmýzý sürüklemesin. Biz
buna izin vermeyiz. Çünkü Biz sadece belediye baþkaný zengin olsun istemiyoruz. Biz sadece halk
zengin olsun. Halk varlýk içinde
olsun, birlik içinde olsun istiyoruz.
Biz kendisine oy vermedi diye hizmet götürmeyen bir belediyecilik
anlayýþýnda olmayacaðýz. Oy versin ya da vermesin, Belediyede
ranta giden paralarla halkýmýzýn
tamamýna eþit hizmet götüreceðiz.
Kimseyi ötekileþtirmeyeceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý.
Haber Servisi
"18 Mart 1915'te mukaddes vatanýn düþmana
býrakýlamayacaðý dünyaya duyuruldu"
Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý,
"18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini Anma
ve Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýn-
Saðlýk için
yürüdüler
"Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda,
Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü ve Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði personelinin katýlýmýyla
"Saðlýk Ýçin Hareket Et" temalý bir yürüyüþ düzenlendi.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar
Programlar Kanser Þube Müdürlüðü tarafýndan organize edilen
yürüyüþ geçtiðimiz pazar günü Yunus Emre Parký'nda yapýldý.
Yürüyüþe Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Engin Deirmenci,
Saðlýk Müdür Vekili Dr. Hüseyin Göksal, Kamu Hastaneleri
Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdür
Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi, saðlýk çalýþanlarý ve aileleri
katýldý. Uður ÇINAR
ladý.
"Vatan, Millet, Toprak deyince akla; cefanýn, fedakarlýðýn ve mücadelenin tarih yazdýðý
Çanakkale gelir. 1. Dünya Savaþýnýn en çetin
cephelerinden birisi olan Çanakkale, en kanlý,
en acýmasýz çatýþmalara sahne olmuþtur. Karþýlýklý bombardýmanlar devam ederken Seyit
Onbaþý'nýn açtýðý ateþ ve Nusret Mayýn Gemisi'nin döþediði mayýnlar iþgalci devletleri bozguna uðratmýþ; tarih, topraðý kanýyla sulayan
Türk Milleti'nin destanýný yazmýþtýr" diyerek
mesajýna baþlayan Milletvekili Baðcý, "Türk
Ulusunun destanýnýn yazýldýðý, 57 bin þehidin
kanýyla kazanýlan Çanakkale Zaferi, tarih sayfalarýna sýðmayacak kadar büyük bir destan olmuþtur. Türk Ulusunun kanýyla, canýyla, þerefiyle tarihin akýþýný deðiþtirdiði, Türk ve Dünya
tarihinde önemli bir dönüm noktasý olan 18
Mart 1915'te, kadýn, erkek, genç, yaþlý, çocuk
tek bir vücut olarak Çanakkale'nin geçilemeyeceði ve bu mukaddes vatanýn düþmana býrakýlamayacaðýný tüm dünyaya duyurmuþtur"
dedi. Baðcý, mersajýný þu ifadelerle tamamladý:
"Çanakkale'de yazýlan kahramanlýk destaný, "Taarruzu deðil ölmeyi emreden" Kurmay
Albay Mustafa Kemal gibi büyük bir lideri or-
taya çýkarmýþtýr. Þehitleri Anma Günü ve 18
Mart Çanakkale Deniz Zaferinin yýldönümünde, Türk askerinin kahramanlýðý ve içinde taþýdýðý vatan sevgisi sayesinde bugünlerde olduðumuzun bilinci ile; bu vataný bize emanet
eden aziz þehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü saygý ve rahmetle yâd ederken, gazilerimizi minnet ve þükranla anýyorum. Bu duygu ve düþüncelerle bir kez daha kahraman þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün
hemþerilerime en iyi dileklerimi sunuyorum."
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
18 MART 2014 SALI
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
Ücretsiz
Keþif
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Denizbank Gazi Caddesi
þubesi hizmette
"Hayali projelerle
gelmiyoruz"
MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve
meclis üyesi adaylarý Gazi Caddesi esnafýný ziyaret ettiler.
Ziyarette projelerinden ve yapacaklarýndan bahseden Daþdan, özellikle
esnafýn belini büken tabela vergilerinin çok yüksek olduðunu dile getirerek, esnaf lehine yeniden düzenleme yapýlmasý gerektiðini söyledi.
Diðer adaylarýn projelerinin bir çoðunun hayali ve gerçekçi olmadýðýný söyleyen Daþdan, "Bizim projelerimiz ayaklarý yere basan, gerçekleþtirilebilir ve tamamen hayatýn içinden projelerdir" dedi. Yasin YÜCEL
Denizbank Gazi Caddesi Þubesi dün hizmete
girdi. Türkiye'nin 81 ilindeki yaygýn þube aðýyla
bireysel bankacýlýk, iþletme bankacýlýðý ve tarým
bankacýlýðýnda farklýlaþan DenizBank'ýn Çorum
Gazi Caddesi Þubesi dünden itibaren hizmete
baþladý. Þube Müdürlüðünü Ferda Elmacý'nýn
yürüttüðü Gazi Caddesi Þubesi, 9 çalýþanýyla
çevre halkýna bireysel bankacýlýk, iþletme bankacýlýðý ve
tarým bankacýlýðýnda yenilikçi ve öncelikli bir banka hizmeti sunma hedefiyle çalýþýyor.Banka þubesi KOBÝ Bankacýlýðýnda Ebru Kazar, Ýþletme Bankacýlýðýnda Ýlham
Aka, Bireysel Bankacýlýkta
Özgür Arslan, Tarým Bankacýlýðýnda Yüksel Kanur, Þube
Operasyon
iþlemlerinde
Emel Süzen, Giþe Ýþlemlerinde Songül Özduyucu Erden,
Þube Hizmet Personeli Zehra Saðlam ve Güvenlik Personeli Selim Büyükispir ile
hizmet verecek.
Yasin YÜCEL
Çanakkale Zaferi'ni
resimlerle anlattýlar
"Çanakkale beraberliðimizin
çimentosudur"
Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý
Çorum Ýl Baþkaný Arslan Çevik, 18
Mart Çanakkale Zaferinin yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.
Açýklamasýna, "250 bin vatan
evladýnýn en aziz varlýklarýný, canlarýný dahi vermekten asla çekinmedikleri,15'lik çocuklarýn bile vatan
aþkýyla koþa koþa gittikleri yerin adý
dýr Çanakkale.." diyerek baþlayan
Arslan Çevik, "Milletimizin yedi
düvele karþý savaþýp istiklalini koruduðu yerin adýdýr Çanakkale. Haçlýlarýn birleþip Türk'ü dünya tarihinden silmek istedikleri ama küllerinden yeniden doðan milletimizin destan yazdýðý yerdir,Çanakka-
le. Düþman kuvvetleri Çanakkale'ye o kadar güçlü gelmelerine
raðmen, kahramanca çarpýþan Türk
ordusu, onlara geçit vermedi. Bu
gün bizi parçalamak isteyen karanlýk güçlere karþý Çanakkale'deki
birlik ve beraberlik ruhumuzu kendimize örnek almalýyýz. 18 Mart
1915 yýlýnda Türklük destanýna altýn bir sayfa ekleyenler, mübarek
kanlarý ile Cumhuriyet inancýný varedenler, bugünleri bizlere miras
býrakanlar, dönmeyi asla düþünmeyenler, Peygamberimizin övgüsüne
mahzar olan her þehidin, gazinin
kendi destanýný ortaya çýkardýðý
Çanakkale þehitleridir.Çanakkale
ruhu bizi birleþtiren çimentodur.Birlik ve beraberliðimizin
bütün vatandaþlarýmýzýn Çanakkale'yi ziyaretleriyle artýrýlabileceði bir gerçektir.
Bu itibarla Çanakkale zaferinin kazanýlmasýnda büyük
kahramanlýklar göstermiþ baþta
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün þehit ve
gazilerimizi rahmet, minnetle
anýyor, milletimizin 18 Mart
Çanakkale Zaferini kutluyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL
"Ýstiklal Marþý'nýn kabülü ve 18 Mart Çanakkale Þehitlerini" günü nedeniyle Mahmut Atalay Gençlik Merkezin'de etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak resim sergisi açýldý.
Açýlýþa Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürü Faruk Yamaner, Saðlýk , Kültür ve Spor Dairesi Baþkaný Hüseyin Özden, Jandarma Komutaný J. Üst. Ünal Yaðmurkaya katýldý.
Açýlýþýn ardýndan Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri ve Gençlik
Merkezi Resim Kursu öðrencileri tarafýndan canlý performans resim çalýþmalarý yapýldý.
Gençler duygu ve düþüncelerini boyalarla, kalemlerle tuvale aktardýlar.
Program sonunda ise katýlýmcýlara Çanakkele savaþýna katýlan askerlerin yemek menüsü olan üzüm hoþafý ve ekmek ikram edildi. Etkinlik Þehitlik ziyaretinin ardýndan sona erdi.
Bahadýr YÜCEL
Kenan Nuhut'tan 18 Mart mesajý
CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, "18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Mesajýna, "Ebedi Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde vatan ve milletin baðýmsýzlýðý uðruna canlarýný veren þehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere saðladýðý baðýmsýz ve özgür yaþamýn
deðerini bilmeliyiz .Baðýmsýzlýk ve özgürlüðümüzü sonsuza kadar
sürdürmek icin "Çanakkale Ruhunu" gelecek nesillere taþýmalýyýz"
diyeren baþlayan Nuhut, 18 Mart'ýn dil,din, ýrk, inanç farký gözetmeksizin caný ve kaný pahasýna topraklarýný savunan þehitlerin, gazilerin
saygýyla, sevgiyle, þükranla,minnetle ve rahmetle anýldýðý bir gün olduðuna dikkat çekti.Nuhut, mesajýnda þu ifadeleri kullandý:
"Mustafa Kemal önderliðindeki Çanakkale direniþi ve sonunda elde edilen zaferler, Türk Milletinin kahramanlýðýný tarihe altýn harflerle kaydettirmiþtir.Çanakkale , bir
milletin yok olma tehlikesi ile karþý karþýya kaldýðý günlerde, baðýmsýzlýk ve özgürlük
için baþkaldýrýnýn, emperyalistlere meydan okumanýn ifadesidir.
Bütün olanaksýzlýklara raðmen, kanýnýn son damlasýna kadar vataný savunan Türk
Milleti, emperyalistlere "Çanakkale geçilmez" gerçeðini kabul ettirmiþ, masa baþýnda
yapýlan hesaplarý altüst ederek, mazlumun, zalime direniþinin de sembolü olmuþtur.
Çanakkale Zaferi , askerlerine ölmeyi emreden Büyük Önder ve
Ebedi Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan ve milletin baðýmsýzlýðý uðruna canlarýný feda eden onbinlerce þehidimizin, gazimizin,
analarýmýzýn, bacýlarýmýzýn topyekün Türk milletinin zaferidir. Çanakkale Zaferi , vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun,
inancýn, azmin ve dehanýn eseridir.
Bu çerçevede, Ebedi Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde vatan ve milletin baðýmsýzlýðý uðruna canlarýný feda eden þehitlerimizin bizlere saðladýklarý baðýmsýz ve özgür yaþamýmýzýn deðerini
bilmeliyiz . Baðýmsýzlýk ve özgürlüðümüzü devam ettirebilmek için "Çanakkale Ruhunu" gelecek nesillere taþýmalýyýz. Bugün, baðýmsýz ve özgür olarak yaþadýðýmýz bu topraklara çok kolay sahip olmadýðýmýzý asla unutmadan,herkesin ayný sorumluluk içinde olmasý gerektiðine inanýyoruz.
Büyük Önder Mustafa Kemal'i, Çanakkale'deki kahraman silah arkadaþlarýný , vatanýn ve milletinin baðýmsýzlýðý ve bölünmez bütünlüðü uðruna canlarýný feda eden
aziz þehitlerimizi ,caný, kaný pahasýna vatanýný savunan gazilerimizi, cephelere sýrtýnda
cephane taþýyan cefakar analarýmýzý, bacýlarýmýzý, rahmetle, minnetle ve þükranla, anýyor, saygýlarýmý sunuyorum."
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
18 MART 2014 SALI
HABER
7
Engelli Eðitim Merkezi hizmette
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.
Açýlýþ törenine AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, KYK Ýl
Müdürü Erol Kavuncu, Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf Hoþnut, Çekoder Baþkaný Neslihan Hüsnüoðlu parti üyeleri protokol üyeleri ve vatandaþlar katýldý.
Törende bir konuþma yapan Ýnci Demir "Engelli Merkezi
açýlmasýyla birlikte bizlere ýþýk oldu. Kendimiz üreteceðiz ve
ürettiðimiz eserlerin kullanýldýðýný göreceðiz emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise yaptýðý konuþmada,
"Ýnsan yaþasýn ki devlet yaþasýn" düsturundan yola çýkarak
hizmet anlayýþý ile yola devam ettiklerini söyledi.
Muzaffer Külcü "Bizler samimiyetle çalýþarak hiç aklýmýzda
bile yokken bu güzel eserleri ortaya koyuyoruz. Allah da yardýmcýmýz oluyor" þeklinde kaydetti.
Baþkan Külcü sözlerini þu ifadelerle tamamladý:
"Bir yýl önce 300 m2'lik bir yer düþünürken bugün hamd
olsun 1200 m2'lik yeri þehrimize kazandýrdýk. Þuanda 97 evladýmýz bu merkez de eðitim alýyorlar. Maliyeti 1.5 milyon TL
lakin 3 milyon TL'de tutsaydý yine de bu merkezi yapardýk. Ne
yapsak onlarýn haklarýný ödeyemeyiz. Çünkü bizlerdeki olan
haklar maalesef onlarda yok. Asfaltý herkes yapar ama önemli
olan sosyal belediyecilik anlayýþýný benimsek ve o þekilde hizmet etmektir. Ýhtiyaç sahibi insanlara ne kadar sahip çýkarsak
farkýmýzda o kadar ortaya çýkar. Biz kimsesizlerin kimsesi ses-
sizlerin sesiyiz. Biz kimseyi kimseden farklý görmeyerek oy
versin vermesin gözetmeksizin eþit þekilde hizmet götürüyoruz. Biriz beraberiz birlikteyiz."Daha sonra konuþan AK Parti
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da, Çorum'da
belediyecilik anlamýnda bir çok hizmete imza atýldýðýný belirterek, "Sosyal belediyecilik insana hizmet eden belediyeciliktir"
dedi.
Salim Uslu, Çorum Belediyesi'nin yaptýðý hizmetlerden övgüyle söz etti. Çorum Belediyesi'nin bir çok hizmet ürettiðini
ve þuan da Çorum'a rehabilitasyon merkezi kazandýrdýðýný dile getirerek, "Hayatta herkese layýk devlet olma anlayýþýný daha fazla önemsiyoruz. Bizler yaptýklarýmýz bir kenara açýlýþlara
dahi yetiþemiyoruz. Mesela DSÝ'nin Çorum'a 59 trilyonluk yatýrýmý olacak. Ýlçelere tek tek gidemediðimiz için toplu temel
atma tören yapacaðýz. Görüyorsunuz bizler iþ yapmaya daha
istekliyiz.
Çorum Belediyesi Çorum'a rehabilitasyon merkezi kazandýrdý. Bu merkez tüm Çorum'a hizmet edecek. Sosyal belediyecilik insana hizmet eden belediyeciliktir. Þuana kadar 380
adet akülü araba daðýttýk. Bekleyen yok. Ýþte sosyal belediyecilik bu. Bizim belediyecilik temeli insaný yaþat ki devlet yaþasýn
mantýðý yatar. Burada hizmeti öne çýkarmalýyýz. Çorum'da 4
bin 459 evde bakým hizmeti yapýlýyor. 2013 yýlý verilerine göre
evde bakým hizmetine 39 milyon TL ödenmiþ. Türkiye'de 10
milyon engelli vatandaþýmýz var. Devletin dost yardým eli o
kardeþlerimiz için olacak" diyerek sözlerini
tamamladý.Konuþmalarýn ardýndan Engelli Eðitim Merkezinin
açýlýþ kurdelesi protokol üyeleri tarafýndan kesildi.
Kubilay Kaan YÜCEL
"Çanakkale Zaferi,
mazlum milletlerede
örnek oldu"
Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, "18
Mart Çanakkale Deniz Zaferini Anma
ve Þehitler Günü" nedeniyle basýn
açýklamasý yayýnladý.
"Çanakkale Zaferi, milletimizin
iman ve azminin, cihaný hayrete düþüren o kavi birlik ve beraberliðiyle tarihin seyrini deðiþtirmesidir" diyen Muzaffer Külcü, "Bu zafer milletimizin ye-
niden uyanýþýnýn, bir millet
olarak dünya sahnesinde yeniden yükselmesinin, binlerce yýl þuurunda biriktirdiði azmin ve metanetin bir
ifadesidir. Tarihimize altýn harflerle yazýlan Çanakkale Zaferi, istiklalimizin ve
istikbalimizin imzasý olarak bütün
mazlum milletlere emsal teþkil etmiþtir.
Hakký, hakikati, adaleti karakter
haline getiren bu aziz milletin ruhunu
yenmenin mümkün olmadýðýný ispat
eden Çanakkale Zaferi, þimdi olduðu
gibi binlerce yýl sonra da milletimize ve
topraklarýmýza yönelik her türlü fitne,
nifak, istila giriþimlerini tek yürek halinde nasýl savuþturmamýz gerektiðini
öðrendiðimiz zaferdir. Çanakkale'de
omuz omuza vatanlarýný ve imanlarýný
müdafaa eden þehitlerden aldýðýmýz
güç, kardeþliðimizi ilelebet muhafaza
edecektir. Þehitlerimiz ve onlarýn kahramanlýklarýndan aldýðýmýz ilhamla,
Türkiye'yi tarihine ve medeniyetine yakýþýr þekilde güçlendirmeye, büyütmeye, þehit ve gazilerimize layýk olmaya
devam edeceðiz. Allah milletimizin
birlik ve beraberliðini diri tutsun" ifadelerini kullandý.
Bahadýr YÜCEL
"Varlýðýmýzý baðýmsýzca sürdürüyorsak, bunu
Çanakkale'yi bize yaþatanlara borçluyuz"
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
Agâh Kafkas, "18 Mart ÞehitleAgâh
ri Anma Günü ve Çanakkale Kafkas
Deniz Zaferi'nin 99. Yýldönümü" münasebetiyle yazýlý bir
mesaj yayýmladý.
"Tarih boyunca baðýmsýzlýðýný, milli birlik ve beraberliðini, bütünlüðünü her þeyin üstünde tutan, bu sevda uðruna
büyük bedeller ödeyen aziz
Türk Milleti, canýndan önde
gelen kutsal vatan topraklarýný caný pahasýna
korumayý kendine görev bilmiþtir" diyerek mesajýna baþlayan Kafkas, "Gazi Mustafa Kemal ve
silah arkadaþlarýnýn, kahraman þehitlerimizin
Milli Mücadele döneminde gösterdiði gayretler
sonucu elde edilen bu büyük zafer sayesinde bu
topraklarý bize sonsuza kadar vatan kýlmýþtýr.
Çanakkale Zaferi, baðýmsýzlýðýmýzý korumak için
gösterilen gayretlerin ibret verici bir destanýdýr.
Bu zaferi gelecek nesillere de aktararak canlý tutmayý bilmeliyiz ki çocuklarýmýz da bu vatanýn
nasýl kazanýldýðýný geleceðe taþýyabilsin.Þu anki
varlýðýmýzý baðýmsýzca sürdürüyorsak, bunu Çanakkale'yi bize
yaþatanlara borçluyuz" dedi.
"Birlik, beraberlik ve vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü için
tarih sayfalarýna kanýmýzla iþlediðimiz bu zaferin dünya tarihi
açýsýndan da önemi büyüktür"
diyen Kafkas, "Çanakkale, dünya savaþ tarihinde özel bir yer
tutmaktadýr. Çanakkale, ayný
zamanda Türk milletinin tanýmlandýðý yer olmuþtur. Bir millet, yanýndakinin ýrkýna, mezhebine, ideolojisine bakmayý aklýndan bile geçirmemiþ, bu topraklar üzerinde
ortak yaþam idealiyle kadýn, erkek, genç, yaþlý
birlik olup göðsünü siper etmiþtir.Bu yüce destan, bu birlikteliðin yarattýðý güçle yazýlmýþtýr.
Bize býraktýklarý mirasýn ve verdikleri mücadelenin azizliðiyle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaþlarýný, kahraman þehitlerimizi rahmet ve
saygýyla anýyor, gazilerimize þükranlarýmý sunuyorum."
Bahadýr YÜCEL
Belediye Baþkan adaylarý
TSO meclisine konuk oldular
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý mart ayý meclis toplantýsý dün yapýldý.
Meclis Baþkaný Erol Karadaþ
Baþkanlýðýnda gerçekleþen top-
lantýda gündem maddelerinin görüþmelerinin ardýndan belediye
baþkan adaylarý projelerini meclis
üyelerine anlattýlar.
Kubilay Kaan YÜCEL
Adnan
Cýdýk
TEK
YILDIZ
18 MART 2014 SALI
YAÞAM
8
Bel aðrýsýyla mücadelenin yollarý!
Kýble Nerede
2 çocuk varmýþ mahallede ne olursa onlardan bilinirmiþ.
Cam kýrýlýr, kavga olur,
birþey çalýnýr bunlardan bilinirmiþ.
Birgün annesi þikayetlere dayanamayýp bu haylazlarý imama götürmüþ.Hoca
çocuklarý ayrý ayrý sorguya
almýþ önce ilk çocuða ''KIBLE'' nerede demiþ ikinci
kez baðýrarak ''KIBLE'' nerede!
Çocuk aðlayarak kardeþini alýp kaçmaya baþlamýþ.
Kardeþi sormuþ:
-Ne oldu abii?
Oðlum kaç bu sefer iþ
büyük kýble kaybolmuþ bizden biliyorlar.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Gün boyunca iþte, evde koþuþturup akþamlarý
da bel aðrýsý sorunu yaþýyorsanýz yalnýz
deðilsiniz. Vücudunuz bu yoðun tempoya ayak
uydurmakta zorlanýyor ve ister istemez bu durum
bir saðlýk problemi oluþturuyor. Peki ne yapmalýsýnýz?
Gün içinde yapacaðýnýz bazý egzersizler ve
deðiþiklikler sayesinde bel aðrýlarýnýzla mücadele
edebilirsiniz.
Güne hafif egzersizle baþlayýn:Sabahlarý
yapacaðýnýz yavaþ ve hafif bir egzersiz yorgun
kaslarýnýzýn ve tutulmuþ eklemlerinizin uyanmasýna yardým ediyor. Uyandýðýnýz zaman derin
ve rahat bir nefes almak da yardýmcý olabilir.
Rahat ayakkabýlar giyin:Belinizin saðlýklý
olmasýna yardým etmek için rahat, ayaðýnýza iyi
oturan ayakkabýlar seçin. Az topuklu ayakkabýlar
günlük kullaným için en iyi olmasýna raðmen
topuklar gerekmedikçe onaylanmaz. Dolgu
tabanlý ayakkabýlar sert yüzeyde yürüdüðünüzde
belinizi, dizlerinizi korur.
Egzersize kademeli olarak baþlayýn:Egzersiz
belinizi korumanýn iyi bir yoludur. Ancak egzersize yavaþ yavaþ baþlayýn. Günde yarým saat
yürüme, bisiklet sürme ya da yüzme gibi hafif
egzersizlerle baþlayýn. Sonra hafif germe
hareketleri kaslarýnýza yardýmcý olabilir.
Rahat bir þekilde oturun:Ýþiniz gereði uzun
süre oturmanýz gerekiyorsa sandalyenizin
sýrtýnýn düz, koltuðunun ayarlanabilir ve kol
dayama yerlerinin bulunduðundan emin olun.
Fazladan desteðe ihtiyacýnýz varsa, belinizin alt
tarafýna rulo haline getirilmiþ havlu yerleþtirin.
Oturduðunuzda ayaklarýnýzý alçak bir tabureye
uzatmak bel aðrýnýzý hafifletecektir.
Ergonomik çalýþýn:Gününüzün çoðunu bilgisayarda geçiriyorsanýz, çalýþma pozisyonunuz
bel saðlýðýnýzý etkileyebilir. Monitörü görmek ya
da klavyeye ulaþmak için ileriye doðru uzanmayýn, bunun yerine onlarý kendinize yaklaþtýrýn.
Ara verin:Gün boyunca çok fazla ayakta
duruyorsanýz ya da oturuyorsanýz, çevrede dolaþmak için sýk sýk ara verin. Evinizin ya da ofisinizin
etrafýnda kýsa bir yürüyüþ gergin kaslarýnýzýn ve
eklemlerinizin rahatlamasýna yardým edebilir.
Hafif germe hareketlerini deneyebilirsiniz. Ara
veremiyorsanýz, sýk sýk duruþ þeklinizi deðiþtirin.
Telefondayken duruþunuza dikkat edin:
Telefonla konuþurken baþka bir iþ de yapýyorsanýz telefonu omzunuzda tutarsýnýz. Ancak bu
boyun aðrýsýna yol açabilir ve sýrtýnýza rahatsýzlýk
verir. Elleriniz serbestken telefonda konuþmanýz
gerekiyorsa, kulaklýk kullanýn ya da telefonun
hoparlör fonksiyonunu açýn.
Ayakta dururken dikkat:Ýþiniz gereði uzun
süre ayakta kalmanýz gerekiyorsa bir ayaðýnýzý
alçak bir tabureye ya da alçak bir basamaða yer-
leþtirin. Ayaðýnýzý sýk sýk deðiþtirin. Böylece
sýrtýnýz üzerindeki basýncý kaldýrýrsýnýz. Uzun
saatler ayakta kalacaðýnýz zaman tabaný desteklenmiþ ayakkabýlar giyin ya da kalýn bir kauçuk
paspasýn üzerinde durun.
Doðru kaldýrma yöntemlerini öðrenin:Çocuklarýnýzý ya da baþka aðýr nesneleri kaldýrmak en
yaygýn bel aðrýsý nedenlerinden biridir. Belinizi
korumak için bu önerileri uygulayýn: 1 Kaldýracaðýnýz nesneye yaklaþýn, dirseklerinizi
bedeninize mümkün olduðunca yakýn tutun. 2 Dizlerinizi kývýrýn, bacaklarýnýz ve karýn kaslarýnýzla nesneyi kaldýrýn. 3 - Bir þey kaldýrýrken
bükülmeyin.
Merdivenleri tercih edin:Gün içinde egzersiz
yapmanýn en iyi yollarýndan birisi merdivenleri
kullanmaktýr. Ancak bel aðrýsý olan insanlar ve
özellikle yaþlý, diz problemleri olanlar için merdivene týrmanmak en iyi egzersiz deðildir.
Merdiven çýkmanýn sizin için iyi olup olmadýðýný
doktorunuza sorun.
Araba sürüþ þeklinizi ayarlayýn:Uzun süre
araba kullanmak belinizde gerginliðe yol açabilir.
Uzun yolculuklarda belinizin rahat etmesi için
bunlara dikkat edin: 1 - Koltuðunuzu ileriye
doðru alýn, böylece direksiyona ulaþmak için
eðilmek zorunda kalmazsýnýz. 2 - Belinizi desteklemek için rulo yapýlmýþ havlu ya da küçük bir
yastýk kullanýn. 3 - Uzun yolculuklarda saat baþý
arabadan inin ve biraz yürüyün.
Uzak durmanýz gereken egzersizleri
bilin:Belinizde sorun varsa ya da yaralanma
geçirdiyseniz bazý egzersizler sizin için iyi
olmayabilir. Bunlar arasýnda temas sporlarý, raket
sporlarý, aðýrlýk kaldýrma, tempolu yürüyüþ ve
mekik egzersizleri bulunabilir. Hangilerinin sizin
için sakýncalý olduðunu doktorunuza sorun.
Dikkatli itin:Elektrik süpürgesi, bebek arabasý
itmek kullanmak belinizin gerilmesine yol açar.
Bu durumda dirseklerinizi mümkün olduðunca
bedeninize yakýn tutun. Bu aletleri gergin kollarla itmeyin. Hafif olan bebek arabalarýný ve elektrik süpürgelerini tercih edin.
En iyi uyku þeklinizi seçin:Yan tarafýnýza yatmak en yaygýn uyku þeklidir. Dizlerinizin arasýna
küçük bir yastýk koymak belinizin daha rahat
etmesine yardýmcý olabilir. Sýrt üstü yatacaksanýz
dizlerinizin altýna yastýk yerleþtirin. Yüzüstü yatmak bel aðrýnýzý daha kötü yapar.
Saðlýklý kiloda kalýn:Vücudunuzdaki fazla
kilolar bel kaslarýnýzýn daha fazla çalýþmasý
anlamýna geliyor. Özellikle bel çevrenizin geniþ
olmasý zararlýdýr. Siz aðýrlaþtýkça her adýmla birlikte belinize olan baský artacaktýr. Kilo vermek
dizlerinizdeki ve kalçalarýnýzdaki kaslarý ve
eklemleri korumaya yardým edecektir.
ZAMAN.COM.TR
19:55
Seksenler
Yerli Dizi
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl
etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi
bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere
tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ
eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli
makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý,
anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý,
sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý,
misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide
görecekYönetmen : Müfit Can Saçýntý
20:00
Yerli Dizi
Karadayý
Akýn Hakim’in öldüðünü anlayan Mahir için iþler iyice
zorlaþmýþtýr. Babasýný kurtarmak için girdiði bütün yollar bir bir kapanmaktadýr ama asla pes etmeye niyeti
yoktur. Feride ise ona destek olmaya çalýþýrken bir
yandan da kardeþinin neden ölmek istediði sorusuna
cevap aramaya devam eder. Mesleðiyle ilgili soruþturmanýn olumlu çýkmayacaðýný düþünen Feride, Suna’ya
istifa edeceðini söyler. Suna onu vazgeçirmeye
çalýþýrken büyük bir hata yapar. Bu hata Feride’nin
soruþturma hakkýndaki gerçeklere ulaþmasýna neden
olacaktýr. Orhan babasýnýn koðuþuna geçmeyi baþarýr.
Baba ve oðul kavuþmuþtur ama mahkumlarýn Orhan’a
karþý davranýþlarýndan þüphelenen Nazif, oðluna gösterilen hürmete anlam veremez.
20:00
Sinema
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Eyvah Eyvah 2
Babasý Ali Rýza Þeker'i Ýstanbul'da bulan
Hüseyin'in artýk tek bir amacý vardýr: Sevdiði
kýza, Müjgan'ýna kavuþmak... Firuzan'ý, terzi
Ramiz'i ve babasýný da yayýna alýp, memleketi
Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ýn kalbini
kazanmak için elinden geleni yapar. Hüseyin’in
memlekette torunlarýnýn yolunu gözleyen dedesi
ve ninesinin de dahil olduðu yeni macerada, bol
bol kahkaha ve birçok sürpriz yer
alýyor.Oyuncular : Ata Demirer, Demet Akbað,
Salih Kalyon, Özge Borak, Tanju Tuncel
Yönetmen : Hakan Algül
BAHARATLI TAVUK
Mustafa Ceceli
2 Kasým 1980’de Ankara’da dünyaya
gelen Mustafa Ceceli’nin müziðe olan
ilgisi ailesi tarafýndan çok küçük
yaþlarýnda farkedildi. 6 yaþýnda piyano
ile tanýþan Ceceli’ye, almýþ olduðu 2 yýllýk piyano eðitimi sonrasý öðretmeni
konservatuar eðitimi almasýný önerdi. 8
yaþýnda TRT'de yayýnlanan Köy Doktoru
adlý bir dizide 13 bölüm rol aldý. Daha
sonra da UNÝCEF için hazýrlanan Can
Suyu adlý bir filmde oynadý. Lise yýllarýnda amatör olarak düzenlemeler yapmaya baþladý. Üniversite sýnavýnda
Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliði
bölümünü kazanan Mustafa Ceceli ayný
dönemde arkadaþlarýnýn kurmuþ olduðu
bir grupta keyboard çalmaya baþladý. Bir
taraftan da albüm yapmak isteyen
sanatçýlara demo kayýtlar hazýrladý.
Fakültenin 3. yýlýnda tekrar üniversite
sýnavýna girerek Yeditepe Üniversitesi
Ýþletme
Bölümü’nü
kazandý
ve
Ankara’daki müzik hayatýný noktalayarak
Ýstanbul’a
geldi.Ýstanbul’a
geliþinin ardýndan Cenk Eren’in
vokalistliðini yapan Merih Ermakastar’ýn
þarkýlarýna düzenlemeler yaparak profesyonel aranjörlük hayatýna adým attý.
Piyasaya çýkan bu albümle birlikte Ozan
Doðulu ile tanýþtý ve o dönemde hazýrlanmakta olan Kenan Doðulu’nun
Demedi Deme albümündeki Aklým
Karýþtý þarkýsýnýn düzenlemesini yaptý.
Bu þarkýda yaptýðý baþarýlý düzenleme
sonrasýnda Sezen Aksu’ya kadar uzanan
müzik yolculuðu baþlamýþ oldu. Sezen
Aksu’ya hem albümlerinde hem de
sahnede eþlik etmeye baþlayan
Ceceli’nin imza attýðý aranjeler büyük
ilgi gördü. Listelerde üst sýralarda yer
alan Ýkili Delilik, Hükümsüz ve
Gidemem þarkýlarýný düzenledi. Ayný
tarihlerde düzenlemiþ olduðu Çakkýdý
þarkýsý Türk Pop Müziðine yeni bir soluk
getirdi ve yoðun ilgi gördü. Ardýndan
Emre Altuð, Levent Yüksel, Hande
Yener, Serdar Ortaç, Melih Görgün,
Betül Demir, Murat Boz, Sýla, Hepsi ve
Emel Müftüoðlu’na yaptýðý aranjelerle
hýzlý yükseliþini devam ettirdi. Ayrýca
Hepsi 1 isimli dizide de bir aranjörü canlandýrdý. Bu dizide oynadýðý sýralarda ise
saçýný
sarýya
boyatmýþtý.Samsun
Demir’den gelen teklif üzerine Enbe
Orkestrasý albümünde konuk sanatçý
olarak, Sezen Aksu’ya ait olan
Unutamam adlý þarkýyý seslendirdi ve bir
klip çekti.
Malzemeler
4 adet tavuk göðsü
1 dal fesleðen
1 dal adaçayý
1 çorba kaþýðý beyazbiber
1 çorba kaþýðý kýrmýzýbiber
1 çorba kaþýðý kimyon
1 tatlý kaþýðý kekik
1 tatlý kaþýðý
pul kýrmýzýbiber
Sývý yað (kýzartmak için]
Sosu Ýçin:
1 adet dolmalýk
kýrmýzý biber
1 adet kýrmýzý soðan
1/2 salatalýk
1 adet avokado
1 limonun suyu
1 tatlý kaþýðý sirke
1 tatlý kaþýðý toz þeker
Tuz, karabiber
Yemeðin Tarifi
Fesleðen yapraklarýný ve
adaçayýný ince kýyýn. Beyazbiber,
kýrmýzýbiber, kimyon, kekik ve
pul biberle karýþtýrýn.Tavuk
göðüslerinin üzerine býçakla
derin kesikler yapýn. Üzerlerini
yaðlayýp baharatlý otlu karýþýma
bulayýn. 15 dakika bekletin.
Tavuklarýn iki tarafýný kýzdýrýlmýþ
sývýyaðda kýzartýn.
Sosu için, küp þeklinde
doðranmýþ biberi, ince kýyýlmýþ
soðaný ve küp þeklinde doðranmýþ salatalýðý bir kaseye koyup
karýþtýrýn.Avokadoyu soyup,
çekirdeðini çýkardýktan sonra küp
þeklinde doðrayýn. Kararmamasý
için üzerlerine limon suyu
gezdirip, sebze karýþýmýna
ekleyin. Sirke, þeker , tuz ve
karabiberi de ilave edip karýþtýrýn.
Sosu servis tabaðýna alýn,
üzerine kýzarmýþ tavuklarý
koyarak servis yapýn.
Ýstediðin kadar inançlýyým de namaz kýl, sadaka ver.
Umut verip, güven aþýlayýp da yarý yolda býraktýðýn
insanýn gönül sadakasýný her iki dünyada da veremezsin.
- Hz. Mevlana
07:00 Haberler
08:00 Kara Gurbet
09:45 Dr Feridun Kunak
12:15 Yasemince
14:00 Adana’ya Bir Kýz
Geçti Gördün mü ?
15:00 Alemin Kralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19:00 Ana Haber
20:00 Karadayý
23:15 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
09.00 Hayata Gülümse
09.30 Show Kulüp
11.30 Doktorlar
Yerli Dizi
14.30 Adýný Feriha
Koydum
16.30 Eve Düþen Yýldýrým
15:30 Güldür Güldür
17:00 Shrek 3
19:00 Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2
Sinema
22:15 Güldür Güldür
09:00 Seksenler
11:10 Ýyi Fikir
12:50 1 Dakika
13:20 Hava Durumu
13:30 Avrupa Avrupa
14:30 Aileler Yarýþýyor
16:05 6 Mantý
17:20 Cevap Soruda
19:00 Ana Haber
19:50 Hava Durumu
19:55 Seksenler
Yerli Dizi
22:55 Çanakkale:Yolu Sonu
06:00 Haber Saati
08:00 Yabancý Sinema
09:45 Dr.Feridun Kunak
12:15 Yasemince
14:00 Hayat Dediðin
Yerli Dizi
15:50 Tv Filmi
18:00 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
19:40 Savulun Battal
Gazi Geliyor
21:30 Haber Saati
22:20 Yakýþýklý
09:00 Doktorum
Yerli Dizi
11:00 Mutfaðým
12:15 Gün Arasý
12:30 Kaynana Gelin
Seda’ya Gelin
15:00 Evim Þahane
17:00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Küçük Aða
Yerli Dizi
05:00 Belgesel
06:00 Merhaba Yenigün
08:30 Saðlýcakla
10:10 Tv Filmi
11:45 Tv Filmi
13:30 TV Filmi
16:45 Karanlýkta Kalanlar
18:00 Ana Haber
18:50 Ýki Dünya Arasýnda
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
20:50 Nizama Adanmýþ
Ruhlar
23:00 Maceracý
TEK
YILDIZ
18 MART 2014 SALI
HABER
9
Külcü'den Kafkas Derneði'ne ziyaret
Nevruz konserlerle
kutlanacak
Nevruz Bayramý Çorum'da çeþitli etkinliklerle kutlanacak.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,
mevsimlik bayram olarak köklü bir geçmiþe
sahip olan ve geleneksel kültür deðerlerimiz
içerisinde önemli bir yere sahip olan Nevruz
Bayramý'nýn, kuzey yarýmkürenin ve Türk dünyasýnýn en eski bayramlarýndan birisi olduðunu
ifade ederek, "Her yýl 21 Mart tarihinde kutla-
nan Nevruz ile bolluk ve bereket günlerinin
karþýlandýðý, insan ve doða arasýndaki iliþkinin
pekiþtirildiði, toplumlarýn yaþamlarýndaki hareketliliklerin, baþlangýçlarýn ve dönüm noktalarýnýn ifade edildiði kabul edilmektedir.
Nevruz Bayramý, 2009 yýlýnda ülkemiz,
Azerbaycan, Ýran, Hindistan, Kýrgýzistan, Özbekistan ve Pakistan tarafýndan hazýrlanan ortak
dosyanýn UNESCO (Birleþmiþ Milletler Eðitim
Bilim ve Kültür Teþkilatý) tarafýndan kabul edilmesiyle " Ýnsanlýðýn Somut Olmayan Kültürel
Miras Temsili Listesi'ne kaydedilmiþtir.
1991 yýlýndan bu yana Bakanlýðýmýz koordinasyonunda yurt genelinde çeþitli etkinliklerle
kutlanan Nevruz Bayramý, ilimizde de kutlanacak olup bu kapsamda Bakanlýðýmýz sanatçýlarý
tarafýndan 20 Mart 2014 Perþembe günü saat
14.30'da Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde
Türk Halk Müziði Konseri, ayný gün saat
20.00'de Devlet Tiyatro Salonunda Türk Sanat
Müziði Konseri verilecektir.
Büyük bir coðrafyada yüzyýllardýr dostluk,
kardeþlik içinde insanlarýn kaynaþmalarýný saðlayan bahar coþkusu, birlik ve bereket günü
olan Nevruz Bayramýný kutlamak amacýyla düzenlenecek programa tüm halkýmýz davetlidir"
dedi. Yasin YÜCEL
CHP, Fatih Caddesi'nde
seçim bürosu açtý
Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý
Muzaffer Külcü, Kafkas Derneði'ni ziyaret etti.
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, parti yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarý ile birlikte Kafkas Derneði'ni ziyaret eden Külcü, 5 yýl boyunca yaptýklarý çalýþmalarý hep halkýn memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleþtirdiklerini söyledi.
"Yapacaðýmýz çalýþmalardan önce ve sonra sürekli olarak
anketler yaptýrdýk. Halkýmýzýn memnuniyetini ölçtürdük. Çalýþmalarýmýza halkýmýzýn da desteðini alarak devam ettik"
diyen Külcü, "Ölçmezseniz, ölçemezseniz, yönetemezsiniz. Bu istatistikte temel kuraldýr. Her yönetici kendisini
ölçtürmekten korkar. Çünkü önüne kötü sonuçlarýn çýkmasýný istemez. Ama biz, yaptýðýmýz çalýþmalardan emin
olduk. Hizmetlerimizi Çorum'un ihtiyaçlarýný, hemþehrilerimizin önceliðini düþünerek projelendirdik ve uyguladýk. Hamdolsun bunda da baþarýlý olduk" ifadelerini kullandý.
30 Mart seçimleri öncesi de bir proje kitapçýðý hazýrladýklarýný söyleyen Külcü, "Bu kitapçýk önceki seçimdeki
kitapçýða göre çok daha dolu dolu hazýrlandý. Yine, þehrimizin gerçek ihtiyaçlarýný tespit ederek ona göre projeler
hazýrladýk. Ýnþallah 30 Mart seçimlerinden sonra uygula-
maya koyacaðýmýz bu projeler, her yaþtan, her kesimden insanýmýzýn beðenisini kazanacak. Çorum'u emsal illeri arasýnda bir
adým daha öne çýkaracak" dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse ise yaptýðý konuþmada 30 Mart seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yapýlan seçimler içerisinde en
önemli seçimlisi olduðunu belirterek "Bizim iktidarýmýz süresince birlik ve beraberliðimizi bozamayan güçler, kardeþi kardeþin karþýsýna getirerek huzuru bozmaya çalýþmaktadýrlar. Halkýmýz bu oyunu bozacak" dedi. Haber Servisi
HÜMÖD'den "Mülakat Teknikleri
ve CV Hazýrlama" eðitimi
Ahmet Ölçer
Adliye karþýsýnda bulunan CHP Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açýldý.
Açýlýþa CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye
Meclis üyesi adaylarý ile partililer katýldý.
Açýlýþ kurdelesini CHP Belediye Baþkan adayý
Kenan Nuhut CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere yapýlan
duanýn ardýndan kesti. Açýlýþ sonrasý halka seslenen CHP Belediye Baþkan adayý
Kenan Nuhut, Çorum iki tane baþlýk açtýðýný söyleyerek bunlarýn birisinin sosyal
yatýrýmlar olduðunu, diðerinin ise yerel
yatýrýmlar olduðunu dile getirerek,
"Üçüncü bir baþlýk açma ihtiyacý duyduk.
Bugün gelinen nokta barýþ ve kardeþlik
adýna üçüncü bir baþlýk açmak mecburiyetindeyiz. Yaklaþýk iki aydýr sabahýn ilk
ýþýklarýyla birlikte hiçbir sokak ve mahalleyi ayýrmadan çalýþmalarý sürdürüyoruz.
Çorum'da dostluklar pekiþmiþ. Kardeþlik
duygularý oluþmuþ. 31 Mart sabahýndan
itibaren herkesin birbirini sarmalayacaðý,
yeni bir gün baþlýyor ve ben sizlere bunu
müjdeliyorum. Aydýr açtýðýmýz seçim bürolarýnda, CHP, MHP, SP, AK Parti'ye oy
vermiþ tüm kardeþlerimiz hamdolsun ki
bu seçim bürolarýmýza rahatça girip çýkýyorlar. Bu ilerde oluþacak kardeþliðin þimdi vurulmuþ bir damgasýdýr. Buradan içerinizde çeþitli görüþlere mensup tüm kardeþlerimi görüyorum ve çok mutlu oluyorum. O özlediðim barýþ ve kardeþlik günlerine yaklaþýyoruz. Biz bu kardeþliðe bakalým onun dýþýnda gerçekleþtirilecek yatýrýmlar bizim ihtisas alanýmýz. Belediye
meclis üyesi adaylarýmýzý tanýdýnýz ve
hepsi pýrýl pýrýl. Ýl Genel Meclisi üyelerimizde öyle. Hepsi konularýnda uzman ve
bu güne kadar hiçbir þaibeye bulaþmamýþ dürüst,
namuslu çalýþkan insanlar. Biz bu kadrolarla Çorum'a dev yatýrýmlar yapacaðýz. Çorum'u marka
olmuþ bir dünya kenti haline getireceðiz sizlerle
birlikte, ben bundan hiç kuþku duymuyorum. Sizlere benim caným feda olsun. Açtýðýmýz bu ofisimizin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi.
Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) kuruluþ amaçlarý doðrultusunda, Hitit Üniversitesi öðrencilerini mezuniyete ve mezuniyet sonrasý hayata hazýrlamaya yönelik etkinliklere, teknik gezilere, konferanslara ve eðitim
faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal sorumluluk anlayýþýyla bir
yýlý geride býrakan HÜMÖD son olarak öðrencileri, mezuniyet
sonrasý bekleyen stresli durumlara karþý hazýrlamak amacýyla,
ÝÞKUR iþbirliðinde "Mülakat Teknikleri ve CV Hazýrlama" eðitimi düzenledi.
SMMMO konferans salonunda yapýlan eðitime konuþmacý
olarak ÝÞKUR Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý Þuayip Helvacý ve Fidan Demir katýldý.ÝÞKUR Uzmanlarý Helvacý ve Demir, öðrenci-
lere gelecek planlarýnda baþvuracaklarý iþ için kendilerini sözlü
ve yazýlý olarak ifade etme konusunda, iþ arama ve iþ görüþmesi durumunda neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda bilgiler verdiler.Program sonunda konuþan HÜMÖD Baþkaný Ahmet Ölçer,
"Eðitimin gerçekleþmesinde emeði geçen, ÝÞKUR Ýl Müdürümüz Sayýn Zafer Eyvaz'a, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a, SMMMO Baþkanýmýz Muzaffer Yýldýrým'a, Derneðimiz
Yönetim Kurulu'na üyelerimize, eðitimi veren ÝÞKUR Ýþ ve
Meslek Danýþmanlarýmýz Þuayip Helvacý ve Fidan Demir'e, Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý birimimize ve çalýþmada
emeði geçen herkese ayrý ayrý teþekkür ederim" dedi.
Haber Servisi
"Çanakkale destaný baðýmsýzlýk
aþkýnýn ve kararlýlýðýn tarifidir"
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çanakkale destanýnýn dünya tarihinin en
önemli olaylarýndan birisi olduðunu belirterek, "Bu zafer baðýmsýzlýk aþkýnýn, azmin ve kararlýlýðýn tarifidir. En önemlisi
dünyaya Türklüðün gücü, kudreti ve büyüklüðü en iyi þekilde gösterilmiþtir" dedi.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 18 Mart Þehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yýldönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Kýlýç, mesajýnda, "Vatan için
her zaman canlarýn verilebileceðinin en iyi örneði hiç kuþkusuz Çanakkale Savaþý'dýr. Çanakkale Zaferi'nin 99. yýlýný yurdumuzun her köþesinde gururla kutlamaktayýz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve vatan aþkýyla kavrulan
Mehmetçiðin cansiperane savaþarak elde ettikleri Çanakkale Zaferi, biz ve bizden sonra gelecek genç nesiller tarafýndan da her zaman büyük coþku ve gururla kutlanýlmaya devam edilecektir. Vatan aþkýnýn en ileri teknolojileri
bile maðlup edebileceðinin gözler önüne serildiði Çanakkale Zaferi, sadece Türklerin deðil, dünya tarihinin en
önemli savaþlarýndan biridir. Baðýmsýzlýk mücadelesinin
yüz binlerce þehitten daha önemli olduðunu, yurt topraklarýný korumak için yapýlan savaþlarýn yaný sýra, düþmanýn
da bir insan olduðunun unutulmadýðý, vicdanlý davranýlan
ender savaþlardandýr. Ýnsana duyulan saygýnýn, insana verilen deðerin, ülke çýkarlarý için savaþýlsa bile vicdanlarý sýzlatacak, hunharca davranýþlarýn olmadýðý Çanakkale Savaþý,
kahraman Türk ordusunun her alanda yüce gönüllü oluþunu
dünyaya göstermiþtir" diye konuþtu.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
18 MART 2014 SALI
HABER
10
Mahir ODABAÞI
HABERLERDEN
DERS ALINACAK
HABERLER-1
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
"Yaptýðýmýz çalýþmalar için
teþekkür deðil dua bekliyoruz"
Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü,
seçim gezilerine Sepetçiler Sokak, Hýdýrlýk Caddesi, Taþhan Caddesi ve
Kubbeli Sokak'ta devam etti.
Esnaf gezisi sýrasýnda tüm esnafýn tek tek elini sýkan ve esnafa bereketli kazanç dileðinde bulunan Baþkan Külcü, 30 Mart'ta yeni bir Türkiye için, yeni bir
Çorum için tüm güçleriyle açýkladýklarý projeleri hayata geçirmeye baþlayacaklarýný söyledi.
Belediye Meclis üyesi adaylarý ve parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnafý gezen Külcü, gördüðü ilgiden hayli memnun oldu.
Sepetçiler Sokaðý esnafýný gezen Baþkan Külcü'ye yapýlan hizmetler nedeniyle teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de hiçbir mahalleyi, hiçbir bölgeyi ayýrt etmeksizin ihtiyacý bulunan yerlerde gerekli çalýþmalarý yaptýklarýný söyledi.
"Biz yaptýðýmýz çalýþmalar için hemþehrilerimizden teþekkür beklemiyoruz.
Biz onlarýn dualarýný, gönüllerini kazanmak için hizmet ediyoruz. Ýnþallah bundan sonra da ihtiyacý olan bölgelerde hem altyapý anlamýnda hem de üstyapý ve
çevre düzenlemesi anlamýnda çalýþmalarýmýz artarak devamedecek. Hemþehrilerimiz her þeyin en güzeline layýk" dedi. Haber Servisi
"Ezaný Güzel Okuma" birincisi
Osmancýk ÝHL'den
Kenan Yaþar
Cumhuriyet Anadolu
Lisesi'ne konuk oldu
Þair Av. Kenan Yaþar Kültür ve
Edebiyat Kulübünün sanat söyleþileri
etkinliði kapsamýnda Cumhuriyet
Anadolu Lisesinin konuðu oldu.
Sanat, edebiyat ve þiir dolu bir söyleþi gerçekleþtiren Kenan Yaþar, öðrencilerin istekleri doðrultusunda
"Mor Hýrkalý Aþk" ve "Söz Aðrýsý" adlý þiir kitaplarýndan þiirler okudu. Öðrenciler tarafýndan ilgiyle dinlenen
söyleþide Kenan Yaþar, þiirlerini günlük hayatta yaþadýðý olaylar ve mesleði
icabý adliyedeki insan manzaralarýnýn
kendisine verdiði ilhamla yazdýðýný be-
lirtti.
Bir duruþmada kendisini etkileyen bir çocuktan yola çýkarak kaleme aldýðý "Duruþma Çocuklarý"
adlý þiiri öðrencilerden büyük alkýþ
aldý.
Yazdýklarýný kurguyla harmanladýðýný da dile getiren Yaþar, öðrencilere bol bol kitap okumalarýný
bu yolla kendilerini geliþtirebileceklerini anlattý.
Yazma amacýný da "kalýcý olmak" olarak belirten Yaþar, gelecek
nesillere bir þeyler býrakmayý çok
önemsediðini söyledi.
Çorum'da "Aþkýn e- Hali" adlý
bir derginin çýkmasýna da katký saðladýðýný anlatan Yaþar, bu dergi sayesinde edebiyat meraklýlarýyla bir araya
geldiklerini, yapýtlarýný paylaþma imkaný bulduklarýný da sözlerine ekledi.
Söyleþi sonunda Kültür Edebiyat
Kulübü öðretmenlerinden Ertan Yýldýrým, Kenan Yaþar'a teþekkür ederek
günün anýsýna kendisine plaket takdim etti.
Söyleþi Kenan Yaþar'ýn kitaplarýný
imzalamasý ve öðrencilere hediye etmesiyle son buldu. Haber Servisi
Çorum Ýmam Hatip Liseleri arasý "Ezaný Güzel
Okuma" yarýþmasý Alaca'da yapýldý. Yarýþmada Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Abdulkadir Arafat Ýl birincisi oldu. Abdulkadir Arafat 4
Mayýs'ta Çorum Anadolu Ýmam
Hatip Lisesinde yapýlacak olan
Ezan Okuma Yarýþmasý bölge finallerinde Çorum'u temsil edecek. Haber Servisi
BBP'den esnaf
ziyaretlerine devam
Büyük Birlik Partisi Belediye Baþkan adayý Ümit
Kaleli esnaf ziyaretlerine
devam ediyor.
Kaleli, esnaf ziyaretlerinde sorunlarý dinleyip
projeleri hakkýnda bilgiler
veriyor.
Bahadýr YÜCEL
Çorum Ýþitme Engelli takýmý 3
puaný son dakikada kaçýrdý 4-4
Ýþitme Engelliler Deplasmanlý 2. Lig 6. grupta mücadele eden Çorum ilk
maçýnda Düzce deplasmanýnda son dakikasýna 4-3 önde girdiði maçtan 4-4
beraberlikle ayrýldý. Pazar günü saat 12.00'de Düzce Nurettin Zafer Stadý'nda
oynanan maça Çorum Ýþitme Engelliler takýmý Arif, Salim, Murat, Seyit,
Hüseyin, Ýsmail, Sami, Cem, Onur, Kadir ve Ömer onbiri ile çýktý. Rakibi
önünde maça hýzlý baþlayan Çorum Ýþitme Engelliler 7. dakikada Onur'un attýðý
golle öne geçti. Ev sahibi takým ilk yarýnýn sonlarýnda kontrolü eline aldý ve 33.
dakikada beraberliði yakaladý ilk yarýnýn son dakikasýnda ise 2-1 öne geçerek
devreyi bu skorla galip tamamladý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan Çorum Ýþitme
Engelliler 47. dakikada Sami Zafer'in golüyle skoru 2-2 yaptý. 62. dakikada
Sami Zafer takýmýný 3-2 öne geçirdi. Ev sahibi takým 73. dakikada beraberliði
saðladý ancak Sami Zafer kendisinin üçüncü takýmýnýn dördüncü golünü 82.
dakikada attý. Maçýn son dakikasýna 4-3 önde giren Çorum Ýþitme Engelliler
son dakikada ev sahibi takýmýnýn golüne engel olamayýnca maç 4-4 beraberlikle sonuçlandý.
SPOR SERVÝSÝ
"
Okul bahçesindeki trafo öðrenciyi öldürüyordu. 3.
sýnýf öðrencisi, saklanmak için okul bahçesi yanýnda, etrafýnda emniyet duvarý olmayan trafo binasýna, yüksek gerilim kablosu için açýlan delikten içeri girmek isterken elektrik çarpmasý sonucu aðýr yaralandý.
"
Bir dershanenin deneme sýnavýna katýlan iki öðrenci, sýnavdan sonra görevlilerin kapýlarý kilitleyerek gitmesi
üzerine dershanede mahsur kaldý. Öðrencileri, itfaiye merdiven uzatarak kurtardý.
"
Elektrikli battaniyede kaçak vardý. Bir yaþýndaki çocuk üzerine örtülen elektrikli battaniyede meydana gelen
kaçak sonucu akýma kapýlarak öldü.
"
X vilayetinde, bir kiþi, evinin önünde misafir uðurlarken aðýr ve yüksek tonajlý yük taþýyan bir TIR'ýn tellerine
takýlarak kýrýlmasýna yol açtýðý telefon direðinin üzerine
düþmesi sonucu hayatýný kaybetti.
"
X Fakültesi Araþtýrma Hastanesinde katarakt ameliyatý olmasý gerekirken yanlýþlýkla rahmi alýnan bayan ve
yakýnlarýndan özür dilendi. ''Rahim için özür dileriz kataraktý da alacaðýz!''
"
X Vilayetinde, evlerinin balkonunda oynayan 3 yaþýndaki çocuk, kafasýný balkon korkuluklarýna sýkýþtýrdý.
Çocuk, sýkýþan kafasýný korkuluklarýn arasýndan çýkaramayýnca itfaiye ekipleri müdahale etti.
"
X Ýlçesi'nde, buðday vagonuna düþen 2 çocuk öldü. Tahýl vagonlarýnýn bulunduðu bölgeye gelen çocuklar
tahýl vagonlarýnýn üzerine çýktý. Bu sýrada dengelerini kaybederek vagondaki buðday yýðýnýn içine düþen çocuklar,
vagondan buðday boþaltýlmasý yapýldýðý için helezona kapýlarak hayatlarýný kaybetti.
"
X ilçesinde, seyir halinde bulunan eþya yüklü kamyonda tüp patladý. Patlamanýn etkisiyle yangýn çýkarken,
kamyonda bulunan ev eþyalarý kullanýlamaz hale geldi.
"
X vatandaþ telefon görüþmesi için kaldýðý otelden
ayrýldý. Otelin karþýsýndaki telefon kulübesine gelen x görüþme için ahizeyi eline aldýðý sýrada kulübenin aydýnlatma
florasanýna giden kablolardaki kaçaktan dolayý elektrik
çarptý. Çarpmanýn etkisiyle bir anda yere yýðýlan x yerde
yatarken akýmýn halen devam etmesiyle hayatýný kaybetti.
"
Ýki yaþýndaki çocuk süt diye, tuz ruhu içti.Yemek
borusu yandý.Annesi sinir krizleri geçirdi.Ama nafile.
"
Sokakta bulduklarý içerisinde ne olduðu belli olmayan pet þiþedeki içeceði içen 3 kardeþ çocuktan biri öldü.Ýkisi yaþam mücadelesi veriyor.(Mardin-NusaybinTv.2012)
"
X Vilayetinde, inþaatýn önüne rast gele býrakýlan
demirlerin üzerine düþen vatandaþýn vücuduna demir çubuðu battý.Tedavi aþamasýnda baðýrsaklarý kesildi. Hayatý
maffoldu.
"
3 metre yüksekliðindeki üst geçitten, 4 metre yüksekliðindeki otobüs geçmeye çalýþýnca, otobüsün bir metresi gitti.Bazý yolcular yaralandý.
"
x Vilayetinde, bir anne çocuðunu sobaya yaklaþmasýn diye belinden kanepeye baðladý.Hastaneye gitti.Çocuk
ipe dolandý.Kurtulmak için çýrpýnda ama olmadý.Öldü…Anne sinir krizleri geçirdi.
"
X Vilayetinde, meydana gelen trafik kazasýnda kurtarma rezaleti yaþandý.Aracýn içinde çocuðuyla beraber bulunan anne, ne olur hareket ettirmeyin, kýrýklarýmýz var diye baðýrýrken, toplanan kalabalýk yardým etmek adýna, yan
yatan aracý düzeltmeye çalýþtý.Araç bir takla daha attý.
"
Kýþýn soðukta küçük çocuðunun altýna üþümesin
diye elektrikli battaniye seren ve bunu sabaha kadar açýk
býrakan anne bedelini aðýr ödedi..Çocuk gece altýna kaçýrdý
ve elektrik akýmýna kapýlýp öldü.Anne sinir krizleri geçirdi.
"
X Vilayetinde otelin 5. katýnda yangýn çýktý.O esnada ayný katta kalan iki müþteri panikle aþaðý atladý ve
yere çakýlarak öldü. Halbuki, bulunduðu odadan yangýn
merdivenine çýkýþ vardý.Ama ikaz iþareti yoktu.
"
X Vilayetinde, inþaat yapýlýrken ''rögar'' kapaðýnýn
üzerine güvenlik olarak karton örtülmüþ. 5 yaþýndaki çocuk
düþtü. Kanalizasyona sürüklendi.Anne sinir krizleri geçirdi.Artýk geçte olsa, inþaatýn her tarafýna güvenlik önlemleri alýndý.
"
X Ýlçesinde, evin önündeki '' rögar'' kapaðý açýk
býrakýldý.3 yaþýndaki çocuk öldü..
''Güvenlik için, yangýn için, afetler için küçük küçük
masraf yapmaktan çekinmeyiniz. Zira büyük büyük gemileri küçük küçük delikler batýrýr !''
**
'' ETTETBÝRUL AHSEN, VELEVKANE YÜZSEKSEN''
(tetbir iyidir, yüz seksen defa olsa bile)
TEK
YILDIZ
18 MART 2014 SALI
SPOR
11
Maçlara YGS
düzenlemesi yapýldý
Eti Lisesi
LÝSELERARASI FUTBOL
ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ…
ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: 11
ÖZEL PINAR SAÐLIK LÝSESÝ: 0
HAKEMLER: Mahmut Selçok, Ahmet Ecevit, Fatih Derviþoðlu
ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Serhat, Ogün, Candan, Onurcan, Berkant, Cem, Ozan, Ali, Erkan, Emre, Hasan Mert, Eray, Haydar,
Ýrfan, Önder, Mertcan, Alper, Ertan.
ÖZEL PINAR SAÐLIK LÝSESÝ: Alperen, Yiðiter, Mert, Murat,
Ali, A. Kadir, Ataberk, Melih, Koray, Sercan, Nurettin, Taha,
Mehmet, Fatih, Eren, Bekir, Ahmet, Emre.
GOLLER:15. Dk Emre, 10. ve 40. Dk Sezai, 15, 25 ve 40. Dk. Ali,
30 ve 55. Dk. Erkan, 20 ve 65. Dk Berkan, 50. Dk Serhat
UÐURLUDAÐ Ç.P. LÝSESÝ: 3
KARGI AND. ÖÐRT LÝSESÝ: 2
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Mahmut Selçok, Fatih Derviþoðlu.
UÐURLUDAÐ Ç.P. LÝSESÝ: Murat, Yakup, Recep, Mücahit,
Ahmet, Ramazan, Burak, Mehmet, Nurettin, Muammer, Mücahit, Veysel, Dursun, Uður, Mert, Þükrü
KARGI AND. ÖÐRT LÝSESÝ: Volkan, Burak, Ahmet, Hakan,
Gürkan, Zekeriya, Onur, Mehmet, Mert, Bahadýrhan, Erkan,
Buðra, Utku, Furkan, Fýrat, Cem
GOLLER: 20. Dk Nurettin, 25. ve 40. Dk Ahmet(Uðurludað),
15. Dk Bedirhan, 60. Dk Erkan(Kargý)
SPOR LÝSESÝ: 0
CUMHURÝYET LÝSESÝ: 1
HAKEMLER: Furkan Alagöz, Tahsin Samet Avcý, Abdullah Akkoyun .
SPOR LÝSESÝ: Ömer, Can, Batuhan, Cihat, Oðuzhan, Mustafa,
Ýbrahim, Ümit, Recep, Ömer Faruk, Ahmet, Onur, Ramazan, A.
Kadir, Dursun, Serkan, Miraç.
ANADOLU CUMHURÝYET LÝSESÝ: Ekrem, Kerim, Onur (Yasin), Sefa, Burak, Nurullah, Muhammed, Dursun, Mert, Mehmet, Ahmet .
GOLLER: 35. Dk Mert(Cumhuriyet)
TURÝZM VE OTELCÝLÝK LÝSESÝ: 0
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: 14
HAKEMLER: Tahsin Samet Avcý, Furkan Alagöz, Abdullah Akkoyun
ANADOLU TURÝZM VE OTELCÝLÝK LÝSESÝ : Candoðan, Raþit, Furkan, Mehmet, Alican, Enes, Embiya, Mehmet Emin,
Mahmut, Sergen, Ali Can, Hakan, Mesut, Salih, Dilaver, Tolga,
Mücahit.
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Zekeriya, Ünal, Gökhan, Bahattin, Fatih, Berat, Ali, Celalettin, Seydi, Murat, Ahmet, Onur, Samet, Raþit Emer, Raþit Uysal, Adem, Fatih, Bilal.
GOLLER: 7 ve 11. Dk Berat, 16. Dk Mert, 24. Dk Bilal, 42, 52, 54
ve 61. Dk Murat, 50 ve 55. Dk Raþit, 60, 65 ve 67. Dk Celalettin
23 Mart'ta yapýlacak üniversite sýnavýnýn ilk
ayaðý Yüksek Öðretime Geçiþ(YGS) sýnavlarý öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor'un yer aldýðý Spor Toto 3. Lig ve Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor'un mücadele verdiði Bölgesel Amatör Küme maçlarýnda düzenleme yaptý. Buna göre, Çorum Belediyespor gelecek
hafta evinde oynayacaðý Maltepespor karþýlaþmasýný 22 Mart saat 13.30'da saat 13.30'da Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynayacak.
ÇORUMSPOR VE ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR
MAÇLARI 25 MART SALI GÜNÜ
OYNANACAK
Öte yandan Bölgesel Amatör Küme temsilcilerimizden Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor ise
23. Hafta maçlarýný 25 Mart Salý günü oynayacak.
Çorumspor 25 Mart Salý günü Safranboluspor'u
evinde konuk ederken, diðer temsilcimiz Ýskilip
Belediyespor ise 25 Mart'ta Ankara deplasmanýnda Keçiören Baðlum Belediyespor'a konuk olacak.
AMATÖR KÜMEDE DE MAÇLARIN
CUMARTESÝ GÜNÜNE ALINMASI
BEKLENÝLÝYOR
Gelecek haftasonu Pazar günü yapýlacak olan
YGS sýnavlarý nedeniyle Çorum Amatör Küme
maçlarýnda da düzenleme yapýlmasý bekleniliyor.
Futbol Ýl Tertip Kurulu'nun yapacaðý toplantýda
haftasonunda oynanacak olan karþýlaþmalarýn ise
Cumartesi gününe alýnmasý bekleniliyor.
ADNAN YALÇIN
Kaya: Aslanlar gibi
mücadele ettiler
Lider Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligde kalma adýna önemli 1 puaný alan Çorumspor'un antrenörü Cemil Kaya 'Aslanlar gibi mücadele ettik. Futbolcu kardeþlerimle gurur duyuyorum' dedi.Etimesgut maçý öncesi verdiði demecinde kesinlikle oyunu kendi kale önlerinde
kabul etmeyeceklerini ve beraberliðe yatalým
düþüncesinde olmayacaklarýný söylediðini hatýrlatarak ' O gün söylediðim gibi biz beraberliðe
yatalým düþüncesi ile bu maça gelmediðimizi ispatladýk. 10 kiþi kalmamýza raðmen 2-2 skoru
saðladýk. Galibiyet için rakip kalede pozisyon
aradýk ancak galibiyeti getirecek golü bulamadýk
üzgünüz. Ben öncelikle bu kadar onurlu mücadele veren kardeþlerimin alýnlarýndan öpüyorum.
Unutulmayacak bir mücadele verdiler. Aslanlar
gibi mücadele ettiler. Maçtan sonrada tribünlerden tebrik aldýlar. ANKAOS taraftar grubuna da
verdikleri destekten dolayý teþekkür ederim.
Bu mücadele ile ligde kalacaðýmýza bir kez daha inandýk. Biz artýk her maçýmýza puan için çýkacaðýz. Haftaya inþallah Safranboluspor'u yenerek
sahamýzda ilk kez 3 puanla çalýþacaðýz. Ýnþallah
sezon sonunda kümede kalan taraf biz olacaðýz'
dedi.
Armutçu: 3 puana sevindik
Cumhuriyet Lisesi
Ýl Özel Ýdarespor Genç Erkeklerin þampiyonu
Kulüplerarasý Genç Erkekler Basketbol Ýl Birinciliði'nin final maçýnda Basketbol Ýhtisas B takýmýný 63-36'lýk skorla yenen Ýl Özel Ýdarespor þampiyonluðu kazandý. Basketbol Ýhtisas B takýmý ise ikincilikle yetindi.
Ýl Özel Ýdaresi: 63 - Basketbol Ýhtisas B: 36
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya .
ÝL ÖZEL ÝDARESÝ : Kerem, Onur, Yusuf, Burak, Sami,
Abdullatif, Alperen, Yaðýz, Berkay, Burak, Muhammet, Batuhan.
BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Harun, Can, Mücahit, Barýþ,
Kubilay, Çaðatay, Melih, Furkan, Fikret.
PERÝYODLAR : 23-2, 14-6, 10-16, 16-12
HE KÜLTÜRSPOR ÜÇÜNCÜ OLDU
Genç Erkekler Basketbol Ýl Birinciliði'nde Ýl Özel Ýdaresi
þampiyonluðu elde ederken, üçüncülük maçýnýnda Basketbol
Ýhtisas-A takýmýný 50-30 skorla yenen HE Kültür üçüncü,
Basketbol Ýhtisas A dördüncü oldu.
HE Kültürspor: 50 - Basketbol Ýhtisas-A: 30
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Dursun Uðral, Furkan Alagöz .
HE KÜLTÜRSPOR : Ömür, Çelebi, Furkan Eret, Memduh, Nihat, Osman, Ömer, Ýbrahim, Ali, Yavuz, Furkan Çýrak, Yasin.
BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Özgür, Deniz, Furkan, Emre,
Emirhan, Alperen, Taha, Olcan, Akýn, Ahmet.
PERÝYODLAR : 9-10, 18-9, 10-3, 13-8
Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Kastamonuspor maçýnda alýnan 3 puan için mutlu olduklarýný belirterek
futbolcularýný iyi mücadelelerinden dolayý kutladýðýný söyledi.
Armutçu maç yorumunda þunlarý söyledi
"Hafta içinde futbolcularla yaptýðýmýz sohbetlerde
Çorumspor'un Etimesgut Belediyespor ve Bartýnspor deplasmanlarýnda puan alabileceðini söylemiþtim. Etimesgut karþýsýnda alýnan 1 puan beni
þaþýrtmadý. Yeri gelmiþken Çorumsporlu futbolcu
kardeþlerimi de onurlu mücadelelerinden dolayý
tebrik ediyorum. Keþke Ýskilip Belediyespor olarak
Çorumsporla kümede kalma yarýþý yapmak zorunda kalmasaydýk. Ama inanýyorum ki iki takýmda
sezon sonuna kadar onurlu mücadelelerini sürdürecektir. Kastamonuspor maçýnda futbolcularým
iyi mücadele etti fakat iyi futbol oynamadýk. Ancak kazanmak bizi mutlu etti. Gelecek hafta biz
deplasmanda, Çorumspor içerde oynayacak puan
farkýný elimizden geldiði kadar açmak istiyoruz.
Bunun için antrenmanlarda daha çok çalýþacaðýz.
Takýmdaki eksikler bizi zor durumda býrakmasýna
raðmen futbolcularýmýn inancýna mücadelesine
güveniyorum.
NUMAN BAÞKANIMIZDAN
DESTEK BEKLÝYORUZ
Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'e destek
KURUMLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI…
Polis Teþkilatý'nýn 165. Kuruluþ Yýldönümü kutlamalarý etkinlikleri kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü
iþbirliðinde organize edilen Kurumlararasý Geleneksel Voleybol Turnuvasý'nda heyecan devam ediyor.Kurumlararasý Voleybol Turnuvasýnda A grubunda mücadele sona erdi. Grupta ilk iki maçlarýný kazanan iki takým Sungurlu MEM ve Osmancýk MEM grup birinciliði ikinci için karþýlaþtýlar. Oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta galibi tybreak seti belirledi.
Son sete 2-2 beraberlikle giren iki takýmdan 15-13'lük skorla rakibine üstünlük kuran Sungurlu MEM maçý 3-2 kazanarak gruptan birinci çýkarken
Osmancýk MEM ise ikinci olarak çýktý.
Grupta oynanmasý gereken diðer maçta ise Eðitim Sevenler Derneði ile
Kafkas Derneði arasýndaki maça Kafkas takýmý çýkmadýðý için hükmen
maðlup sayýldý.
Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda yapýlan mücadelelerde þu sonuçlar alýndý:
SUNGURLU MEM: 3
OSMANCIK MEM: 2
SALON: Tevfik Kýþ
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Mahmut Uysal, Tülay Coþkuner
SUNGURLU MEB: Fýrat Arslan, Alperen Karabacak, Mustafa Erzurum, Aydýn Kocaman, Özkan Kalkan, Seçkin Ergül, Nurettin, Þaðban, Aþkýn Erikli
OSMANCIK MEB: Barýþ Boyar, Kenan Gözübüyük, Ebuzer Ertuðral, Ali
Kemal Çanakçý, Barýþ Aydýn, Mehmet Ýsmet Özkesiciler, Ýsmail Çelik, Ümit
Gökgöz, Özcan Genel
SETLER: 18-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-3 SPOR SERVÝSÝ
ricasýnda bulunan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu baþkanýn desteðinin gelecek haftalar öncesinde büyük bir motivasyon olacaðýný belirterek 'Bize þimdiye kadar her zaman
destek veren ve yanýmýzda olan Belediye Baþkanýmýz sayýn Numan Sezer'den görev süresini tamamlamadan bir destek daha bekliyoruz. Baþkanýmýzýn yapacaðý maddi katký zorlu geçecek gelecek haftalar öncesinde bizler için motive kaynaðý
olacak. Futbolcularým adýna baþkanýmýzdan bu
desteði bekliyoruz." Dedi.
ADNAN YALÇIN
Sakaryaspor'da
umutlar yeþerdi
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
18 MART 2014 SALI
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta kümede kalma mücadelesi
veren Sakaryaspor Kulüp Baþkaný Selahattin Aydýn,
hafta sonu 1-0 galip geldikleri Darýca Gençlerbirliði
maçýna iliþkin, "Bizim için gerçekten altýn deðerinde 3 puandý. Yeniden umutlarýmýz yeþerdi" dedi. Aydýn, 3 puanlý
sistemde her an her þeyin deðiþebileceðini vurgulayarak,
sporcularýn büyük mücadele verdiðini kaydetti.
Erkeklerde de Kütahya Dumlupýnar
Öztabað: Maðlubiyet
üzüntü verici
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað, Bursa Nilüferspor maçý sonrasýnda verdiði demecinde maðlubiyetin üzüntü verici olduðunu ancak
ikinci yarýdaki kazanma isteðinin ise umut verici olduðunu söyledi.
Öztabað, Nilüferspor karþýlaþmasýnda forvet
oyuncularýnýn cezalý olmasý nedeniyle alternatifsiz
çýktýklarýný hatýrlatarak 'Ýlk yarýda tek pozisyonumuz
Buðra ile oldu, maalesef ilk yarýda hücumda beklenilen üretkenliði yaratamadýk. Ýkinci yarýda ise oyun
sisteminde yaptýðýmýz deðiþiklikle kontrolü lehimize
çevirdik ancak tüm çabalarýmýza raðmen golü bulamadýk. Risk aldýðýmýz oyunun sonlarýnda savunmadaki iki uzun öne attýk pozisyonlar bulduk. Bir topumuz direkten dönerken pozisyonlar yakaladýk ama
golü bulamadýk.
Maðlubiyette sorumluluk benim, futbolcularýmý
kazanma isteklerinden dolayý memnunum. Kaybedilen puan elbette üzüntü verdi. Bu yenilgi ligi lider tamamlama þansýmýzý mucizelere býraktý. Artýk ilk beþe
girmek öncelikli hedefimiz olacak. Bu hafta sonu evimizde oynayacaðýmýz Maltepespor maçýný kazanarak
bu kaybý telafi etmek en büyük amacýmýz' dedi.
KÜÇÜK ERKEKLER
FUTBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ
Okullararasý Küçükler Futbol Ýl Birinciliði'nde yarý finallerin ardýndan final grubu
karþýlaþmalarý dün oynanan tek karþýlaþma ile
baþladý.Gruplarýnda birinciliði elde eden Mimar
Sinan Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokullarý arasýnda oynanacak olan final karþýlaþmalarýnda dün ilk karþýlaþma Mimar Sinan Ortaokulu ile Türkiyem Ýmam
hatip Ortaokulu arasýnda oynandý. Normal süresi 1-1 sonuçlanan karþýlaþmanýn bitiminde atýlan
seri penaltý atýþlarýnda rakibine 5-4'lük üstünlük
saðlayan Mimar Sinan Ortaokulu þampiyonluk
yolunda avantaj elde etti.
Final maçlarýnýn ikinci karþýlaþmasý bugün saat 12.00'de Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile
Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu arasýnda oynanacak. Çarþamba günü oynanacak olan son karþýlaþma ile tamamlanacak.
MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU: 5
TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP O.O: 4
SAHA: 2 Nolu Sentetik
HAKEM: Yüksel Basar
MÝMAR SÝNAN: Adem, Ahmet, Mahmut, Nurettin, A. Samet, Savaþ, Süleyman, Feyyaz,
Kerem, Alperen, Fatih, Burak
TÜRKÝYEM: Lütfullah, Yasin, Mehmet, Hüseyin, Hamza,
Seyit, Furkan Gücün, Enes,
Emin, Ýbrahim, Salih, Mustafa,
Yavuz, Furkan Kavakcý.
GOLLER: 15. Dk Feyyaz(M.
Sinan), 30. Dk Hüseyin(Türkiyem)
TAZÝYE
Tek Yýldýz Gazetesi Spor Servisi Müdürü Adnan
Yalçýn'ýn
muhterem kayýnpederi
Ahmet Özeker
'in
vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
ÇORUMSPOR YÖNETÝM KURULU
Üniversiteler krosta
Kütahya ipi önde göðüsledi
Erkeklerin mücadelesi
Türkiye Üniversiteler Kros Türkiye Þampiyonasý Cumartesi günü Bozboða Köyü Koþu Pisti'nde gerçekleþtirildi.
Þampiyonaya 23 erkek ve 15 bayan Üniversite takýmý katýlýrken yarýþlar sonunda Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi bayan ve erkeklerde takým halinde birinciliði kazandý.
ÜNÝVERSÝTELER ARASI KROS TÜRKÝYE
ÞAMPÝYONASI ÇORUM'DA ÝLK KEZ YAPILDI
Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu'nun faaliyet
programýnda yer alan Üniversiteler Arasý Kros Türkiye Þampiyonasý 15 Mart 2014 Cumartesi günü Çorum Bozboða köyü kros parkurunda düzenlendi.
Hitit Üniversitesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün ev sahipliðinde gerçekleþtirilen yarýþmaya Çorum Belediyesi ve Ýl Özel Ýdaresi de destek verdi.
ÝL ÖZEL ÝDARESÝ'NCE KURULAN KROS
PARKURUNDA 238 SPORCU KOÞTU
Merkeze baðlý Bozboða köyü yakýnýna Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan kurulan kros parkurunda gerçekleþtirilen þampiyonada Üniversiteli Erkekler Kategorisinde 26 üniversiteden
toplam 146 sporcu ve Üniversiteli Bayanlar Kategorisinde 16
üniversiteden 92 sporcu olmak üzere toplam 238 sporcu yarýþtý. Þampiyonada Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek
Okulu da ilk kez kros alanýnda takým çýkardý.
Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasý ile 10:15'te baþlayan açýlýþý gerçekleþtirilen þampiyonada Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, bir selamlama konuþmasý yaptý. Genel Sekreter
Ömer Arslan, böyle önemli bir organizasyonun Çorum'da yapýlmasýndan heyecan duyduklarýný belirtti ve tüm sporcular ile onlarýn
hocalarýna "hoþ geldiniz" dedi.
10 BÝN METRE EREKLER TAKIM SIRALAMASI
10000 metre mesafeli erkeklerde 23 üniversitesinin mücadelesi sonunda Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi topladýðý 40 puanla birinciliði kazanýrken Kastamonu Üniversitesi
83 puanla ikinci olurken Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi
90 puanla üçüncü Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi ise 98 puanla dördüncü sýrada yer aldý.
10 BÝN METRE ERKEKLER FERDÝ SIRALAMASI
Erkekler kategorisinin ferdi sýralamasýnda birinciliði ve
ikinciliði Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi sporcularý göðüsledi.
31.24'lik derece ile Mehmet Akkoyun birinci, 31.31'lik derece ile Þeref Dirli ikinci, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Cihat Ulus ise 31.40'lýk derece ile üçüncülüðü aldý.
5 BÝN METRE BAYANLAR TAKIM SIRALAMASI
Muhtardan keþkek ikramý
5000 metre bayanlarda ise 15 Üniversitesi takým halinde
mücadele etti. Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi 40 puanla
birinciliði kazanýrken Aydýn-Adnan Menderes Üniversitesi
54 puanla ikinci oldu. Ankara Üniversitesi 72 puanla üçüncü
olurken Aðrý Ýbrahim Seçen Üniversitesi ise 81 puanla dördüncü oldu.
5 BÝN METRE BAYANLAR FERDÝ SIRALAMA
Bayanlar kategorisinin ferdi sýralamasýnda ise Kütahya
Dumlupýnar Üniversitesi'nden Elif Karabulut 17.52'lik derece ile birinci, Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Sevilay
Eytemiz 18.02'lik derece ile ikinci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Þeyma Yýldýz 18.50'lik derece ile üçüncülüðe hak
kazandý.
Ferdi sýralamada ise ilk iki sýrayý Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi sporcularý kazandý. 31.24'lik derece ile Mehmet Akkoyun birinci, 31.31'lik derece ile Þeref Dirli ikinci, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Cihat Ulus ise 31.40'lýk derece ile
üçüncülüðü aldý.
ÞAMPÝYONAYA BOZBOÐA KÖY HALKI VE
PROTOKOLDEN YOÐUN ÝLGÝ
Yapýlan yarýþmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye
giren üniversitelere kupa ve madalyalarý verildi. Yarýþmalarý
Merkez Jandarma Komutaný
J.Yzb. Ünal Yaðmurkaya, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer,
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan Federasyon Temsilcisi
Metin Deðirmenci, Orta Uzun
Mesafe Koordinatörü Ali Tunç
ve Merkez Hakem Komitesi
Üyesi Cengiz Keskin ile Türkiye
Üniversite Sporlarý Federasyonu
Müsabaka Temsilcisi ve Hitit
Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi ve Hitit
Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkaný Hüseyin
Özden ile çok sayýda davetli ile Bozboða köyü sakinleri izlediler.
BOZBOÐA MUHTARINDAN KEÞKEK ÝKRAMI
Yoðun mücadelelere neden olan Türkiye Üniversiteler
Arasý Kros Türkiye Þampiyonasý sonunda sporculara ve izleyicilere Bozboða Köyü Muhtarý Ünal Boztilki tarafýndan Çorum'un geleneksel yemeklerinden Keþkek ikramýnda bulunuldu. Çorum'un misafiri sporcular ve hocalarý keþkek ikramýndan memnuniyet duyduklarýný belirterek, Muhtar Boztilki'ye teþekkür ettiler.
ADNAN YALÇIN
Kütahya bayan takýmý
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN