(Ç.HAK:516)
‘Nerede mazlum
var, biz oradayýz’
26 MART 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Agah Kafkas
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce
Sudan'da bir hastane açtýk, nisan ayýnda yine Somali'de
açacaðýz. Afganistan'daki hastanemiz bitti, Lübnan'daki
bitti. Yani nerede bir mazlum insan varsa biz oraya el
oluyoruz" dedi.
* HABERÝ 2’DE
Bozdað’dan hodri meydan
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, 25
Mart’ta yayýnlanacaðý iddia edilen
ses kaydý ile ilgili açýklamada
bulunarak, “Bu laflarý dolandýran
falan gün þu çýkacak falan gün bu
çýkacak filan gün þu olacak diyenler
ahlaksýzdýr. Bunlar alçaktýr. Ben
buradan bu ahlaksýzlýðý bu alçaklýðý
yapanlara sesleniyorum. Elinizde
ne varsa beklemeyin. “ dedi.
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarýný sürdürdü.
‘MHP Çorum’da 1. parti’
* HABERÝ 11’DE
Seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempo içinde sürdüren
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan,
teþkilat olarak 30 Mart seçimlerine uzun zamandýr
çalýþtýklarýný ve kendi bölgelerinde gitmedikleri yerlerin
yok denecek kadar az olduðunu söyledi.
* HABERÝ 4’DE
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, AK Parti’nin icraatlarýný anlattý.
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden
emekli olan Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali
Ilýca, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a veda
ziyaretinde bulundu
Ali Ilýca
emekli oldu
‘Bizi milletimizden ayýramazlar’
Belediye
Baþkaný ve AK
Parti Belediye
Baþkan Adayý
Muzaffer Külcü,
Gülüm Düðün
Salonu'nda
Gülabibeyli
kadýnlar
tarafýndan
düzenlenen
programa
katýldý.
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi’nden emekli olan Tarih
Bölümü Öðretim Görevlisi Ali
Ilýca ve Meslek Yüksekokulu
Sekreteri Ragýp Atalay, Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a
veda ziyaretinde bulundu.
* HABERÝ 8’DE
Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi’nde konuþtu.
* HABERÝ
10’DA
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Kunduzhan Mahallesi’nde doðduðu evi ziyaret
‘Çorum’un trafik planý olacak’
CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut,
Çorum'un araç ve yaya trafik sorununu kýsa sürede
hazýrlayacaklarý master plan ile çözeceklerini, kenti
modern otoparkla donatarak, hem araç sahiplerinin,
hem yayalarýnýn yaþamýný kolaylaþtýracaklarýný söyledi.
* HABERÝ 6’DA
Alperenler, Þehit liderleri Muhsin Yazýcýoðlu’nun katillerinin bulunmasýný istedi.
Hitit Üniversitesi, Ensar Vakfý ve Kulüp Mefkure tarafýndan düzenlenen,
‘Hazreti Peygamber (S.A.V.)’i doðru anlamak’ konulu konferansa yoðun ilgi
‘Katiller bulunmadýkça
içimizdeki ateþ sönmeyecek’ ‘Peygamber’e itaatimizi
Çorum Alperen
Ocaklarý
düzenlediði
yürüyüþ ve
basýn
açýklamasý ile,
Þehit Muhsin
Yazýcýoðlu’nu
vefatýnýn 5.
yýlýnda
anarken,
katillerinin bir an
evvel bulunmasý
için seslerini
yükseltti.
Hitit Üniversitesi’nin teklifi Yükseköðretim
Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun
Alaca’da üç
programa onay
Hitit Üniversitesi Alaca Meslek
Yüksekokulu bünyesinde ‘Týbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik,
Evde Hasta Bakýmý ve Yaþlý
Bakýmý’ programlarýnýn
açýlmasýna YÖK’ten onay çýktý.
* HABERÝ 8’DE
Çorum Alperen Ocaklarý basýn açýklamasý eylemi yaptý.
* HABERÝ
15’DE
sorgulamalýyýz’
Hitit Üniversitesi, Ensar Vakfý
ve Kulüp Mefkure tarafýndan
ortaklaþa organize edilen
konferansta konuþan Uludað
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem
Apak, "Peygamber
Efendimiz'e duyduðumuz
sevgide problem yok, ancak
O'na olan itaatimizi
sorgulamamýz gerekiyor.”
dedi.
* HABERÝ 7’DE
Prof. Dr. Adem Apak
2
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Belediye'nin eli deðdi, ama…
Sabah gazeteye gelirken bisikletli bir vatandaþ çevirdi.
Hakimiyet Kulis
Notlarý'nýn müdavimlerinden olduðunu belirttikten sonra bir talebini
iletti.
Ulukavak Mahallesi eski kömür deposu arkasýnda bulunan Adnan
Menderes Parký'nýn yakýnlarýnda oturuyormuþ.
Parkta genel bir bakýmýn
gerektiðini söyledi. Ýlk
baþta kameriyeleri, ikinci olarak ýþýklandýrma
problemini saydý.
Daha sonra bir baþka vatandaþtan þikâyet
geldi. Geceleri karanlýk
nedeniyle parkýn içi pek
tekin deðilmiþ. Çorum
Belediyesi'nin parkta genel temizlik dýþýnda aydýnlatma yapmasý isteniyor.
Esasýnda Adnan
Menderes Parký'ndan gelen benzer þikâyetleri
2012 yýlýnýn Mart ayýnda
yine bu köþede hem de
birkaç defa dile getirmiþiz.
Sivil toplum kuruluþlarý, okullar, aileler,
dernekler, vakýflar, mahalle muhtarlarý, gazeteciler, yani fert fert herkesin üzerine vazife düþüyor...."
Sorunlara el atýlmýþ
Peki tam 2 yýl önce
ne demiþiz, önce ona bakalým; "...Adnan Menderes Parký'nda uzun bir
süredir devam eden bir
problem var; vatandaþlar
sadece akþamlarý deðil
gündüzleri bile parka gidemiyor, çoluk çocuðu
da göndermek istemiyor.
Çünkü gündüzleri bazý
genç gruplar uygunsuz
hal ve hareketlerde bulunuyor, akþamlarý da parký alkol alanlar mesken
tutuyormuþ. Aydýnlatma
yetersizliði de cabasý.
Sadece
Adnan
Menderes Parký'ndan deðil, periyodik aralýklarla
birçok semtten benzer
serzeniþler alýyoruz. Yani küçümsenmeyecek,
her þeyden daha fazla
dikkate alma zorunlulu-
ðumuz ve sorumluluðumuz olan bildik problemler. Lâkin, Adnan
Menderes Parký gibi onlarca parký ýþýl ýþýl aydýnlatsak, polisin saat baþý
parkýn etrafýnda devriye
yapmasýný saðlasak, varsa etrafýndaki duvarlarý
alçaltýp parký daha görünür hale getirsek...
Hastalýðýn reçetesi;
gençlerin sokaðýn tehlikelerinden korunmasý,
dürüst, ahlâklý, inançlý,
bilinçli, sorgulayan bir
neslin yetiþmesini saðlayacak metot ve formüllerin bulunmasýndan geçiyor.
Bunun için her þeyi
devletin ilgili kurumlarýnýn yapmasýný bekleyemeyiz.
Adnan Menderes
Parký'na gittik, baktýk.
Ýki yýl öncesinden gelen
sorunlarýn hemen hemen
önemli bir bölümü çözüme kavuþmuþ. Yeþil
alanlar muntazam olarak
düzenlenmiþ, 4 adet aydýnlatma direði dikilmiþ,
kameriyeler yerli yerinde. Yani parka Çorum
Belediyesi'nin eli deðmiþ. Lâkin parkýn genel
temizliðinin daha sýk ve
düzenli yapýlmasý, aydýnlatma lambalarýnýn
hepsinin yanmasý ve bilhassa akþamlarý güvenliðin saðlanmasý beklentisi hâlâ devam ediyor.
Diyeceðim odur ki,
Çorum Belediyesi'nin eli
bir kez daha parka deðmeli.
Ulukavak Mahallesi eski kömür deposu arkasýnda bulunan Adnan Menderes Parký'nda yapýlmasý istenen bazý talepler var.
‘Nerede mazlum var, biz oradayýz’
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Ýskilip’te hastane ziyaretinde bulundu.
Kafkas Ýskilip’te
Enise Aðbal
Agah Kafkas, ilçe halkýna hitap etti, Recep Çatma’ya destek istedi.
(Ç.HAK:646)
Ýskilipliler Kafkas’ýn konuþmasýný dikkatle dinledi.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Ýskilip’e
gerçekleþtirdiði ziyarette
önce inþaatý devam eden
100 Yataklý Ýskilipli Atýf
Hoca Devlet Hastanesi'ni
ziyaret etti, daha sonra da
Ýskilipli vatandaþla buluþtu.
Akþam saatlerinde ilçeye giden Kafkas, inþaatý
devam eden 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet
Hastanesi’ne uðrayarak inþaat hakkýnda yetkililerden
geniþ kapsamlý bilgi aldý.
Ýnþaat ziyaretinin ardýndan
AK Parti Ýskilip Belediye
Baþkan Adayý Recep Çatma’nýn seçim bürosuna geçen Kafkas, kendisi bekleyen yüzlerce kiþiye hitap etti. Konuþmasýnda Çatma’ya
destek isteyen Kafkas, yaklaþýk 3 saatlik Ýskilip ziyaretinin ardýndan ilçeden ayrýldý.
Kafkas’a Ýskilip ziyaretinde; AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip
Belediye Baþkaný Numan
Sezer, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Melih Alpsar,
AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti
Ýskilip Belediye Baþkan
Adayý Recep Çatma, hastane personeli ve çok sayýda
vatandaþ eþlik etti.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas,
"Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan ayýnda yine
Somali'de açacaðýz.
Afganistan'daki hastanemiz bitti, Lübnan'daki bitti. Yani nerede bir mazlum insan
varsa biz oraya el oluyoruz" dedi.
Kafkas, yaptýðý
açýklamada, Saðlýkta
Dönüþüm Projesi kapsamýnda Türkiye'de
ciddi bir çalýþmanýn
yapýldýðýný ve bu çalýþmalarýn ciddi bir mesafeye ulaþtýðýný söyledi.
Saðlýk yatýrýmlarýnýn iki ayrý modelde
gerçekleþtirildiðini anlatan Kafkas, þöyle devam etti:
"Türkiye'deki yatýrýmlarýmýzý
ikiye
ayýrmak lazým. Bir taraftan kamu-özel sektör ortaklýðý modeli ile
þehir hastaneleri kuruyor, diðer taraftan da
Saðlýk Bakanlýðý ve
TOKÝ'nin yatýrýmlarýyla hastaneler yapýyoruz. Türkiye'deki hasta
yataklarýmýz, hasta yataðý sayýlarýmýz insanýmýza uygun deðildi.
Altý, yedi, sekiz kiþilik
koðuþlarda hasta tedavi ediyorduk. Bu, kabul edilebilir bir þey
deðil.
Türkiye'nin
üçüncü bin yýl vizyonunda nitelikli oda ihtiyacý var. Banyosunun, tuvaletinin içinde
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, saðlýkta gelinen noktaya dikkat çekti.
olduðu, bütün týbbi alt
donanýmlarýnýn yeterli
olduðu müstakil odalarýn olmasý lazým. En
fazla iki kiþinin kalabildiði odalarý ve modern donanýmlý hastaneleri hedefliyoruz."
Yurt genelinde devam eden 324 hastane
inþaatýnýn bulunduðunu, 46 hastanenin de
projesinin hazýrlandýðýný belirten Kafkas,
"16 hastanemizin temelini attýk. Kamuözel ortaklýðý modeli
ile 46 hastanemizin daha projesi hazýrlanýyor.
Türkiye'nin önümüzdeki 3 yýl içinde saðlýk
altyapýsý problemi kalmayacak" dedi.
Yurt dýþýndaki
saðlýk yatýrýmlarý
Saðlýk alanýndaki
vizyonun Türkiye ile
sýnýrlý olmadýðýný vurgulayan Kafkas, yurt
dýþýndaki çeþitli bölgelerde de hastaneler
yaptýklarýný ya da geliþmesine yardýmcý olduklarýný dile getirdi.
"Kýsa süre önce
Sudan'da bir hastane
açtýk, nisan ayýnda yine Somali'de açacaðýz.
Afganistan'daki hastanemiz bitti, Lübnan'daki bitti. Yani nerede bir mazlum insan
varsa biz oraya el oluyoruz" ifadelerini kullanan Kafkas, þöyle
konuþtu:
"Yurt dýþýnda uyguladýðýmýz eðitim ve
araþtýrma modelinde
hastaneyi yapýyor, beþ
yýl ortak iþleterek oradakilere tabiri caizse
balýk tutmayý öðretiyoruz. Bu beþ yýl içinde
tüm uygulamalarý kavramalarýný saðlayýp
oradan kendimiz çekiliyoruz. Süreç bu þekil-
de devam ediyor. Ýnanýyorum ki Tayyip Erdoðan liderliðindeki
Türkiye, üçüncü bin
yýlýn baþýnda, saðlýkta
yakaladýðý bu vizyonu
yeni þehir hastanelerimizde, yeni konseptiyle dünya standartlarýný
öteye taþýyacak."
Toplum Ruh Saðlýðý Merkezleri yaygýnlaþtýrýlacak
Türkiye genelinde
Toplum Ruh Saðlýðý
Merkezlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý için de bir
çalýþma yürüttüklerini
ifade eden Kafkas, burada temel amacýn hastane konseptinde hastalarýn tecrit edilip,
toplumdan koparýlarak
tedavi edilmelerinin
önüne geçilmesi olduðunu vurguladý.
Hastalarýn toplumun içerisinde, ailenin
içerisinde ve toplumdan koparýlmadan rehabilitasyonlarýný saðlamak için bu yönteme
doðru gidildiðine dikkati çeken Kafkas,
"Bütün dünyada da bu
trend uygulanýyor. Bu,
'psikiyatri hastanelerimizi kapatalým, ruh ve
sinir hastalýklarý hastanelerimizi kapatalým'
anlamýna gelmiyor.
Belki ileri düzeydekiler yine oralarda tedavisini sürdürecek ama
birinci aþamadaki hastalarýmýzýn toplumdan
koparýlmadan, toplumun içerisinde tedavilerinin yapýlmasýnýn
daha doðru olduðu kanaatindeyiz. Bunun
için de böyle bir anlayýþý, böyle bir konsepti
bütün Türkiye'ye yaygýnlaþtýrmaya çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý.
Söz konusu merkezlerin, kentteki ya da
bölgedeki ihtiyaca göre kurulacaðýný dile getiren Kafkas, "Birinci
aþamada belki bütün
ilçelerde gerçekleþtirmemiz mümkün deðil.
Çünkü doktor altyapýmýz o kadar güçlü deðil. Belki fiziki altyapýlarý saðlayabiliriz
ama bunun, nüfus yoðunluklarýna göre kademeli olarak Türkiye'ye yaygýnlaþtýrýlmasý hedefleniyor" diye
konuþtu.(AA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
3
4
‘MHP Çorum’da 1. parti’
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Mustafa Demirer
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarýný sürdürdü.
Ercan Daþdan, hemen hemen her bölgeye ulaþtýklarýný belirtti.
Seçim çalýþmalarýný yoðun bir tempo
içinde sürdüren MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, teþkilat olarak 30
Mart seçimlerine uzun zamandýr çalýþtýklarýný ve kendi bölgelerinde gitmedikleri yerlerin yok denecek kadar az olduðunu söyledi.
Yapýlan açýklamaya göre, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný
Zeki Aþkýn ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte seçim çalýþmalarýný sürdüren
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediye
Baþkan Adayý Ercan Daþdan, her zaman
halkla iç içe olduklarýný belirterek, þöyle dedi; "Yaklaþýk 5 aydýr Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmadýk. Bizler, her zaman halkýmýzýn yanýnda olduk. Seçim kampanyalarýmýz süresince herkese ulaþmaya
çalýþtýk. Bunun içinde adaylýk döneminden
itibaren aralýksýz çalýþmalarýmýz sürüyor.
Yaptýðýmýz planlama doðrultusunda mümkün olduðu kadar vatandaþlarýmýzla hep birlikte oluyoruz. Çalýþmalarýmýzýn karþýlýðýný
da alýyoruz. Gösterilen ilgi ise bizlerin çalýþma hýrsýný daha da artýrýyor. Bunun sonucunu ise 30 Mart'ta sandýkta alacaðýz. Yapýlan
son anketlerde Çorum'da MHP birinci parti.”
Daþdan, “30 Mart'ta sandýkta alacaðýz. Yapýlan son anketlerde Çorum'da MHP birinci parti.” dedi.
Egemen Baðýþ’a kýnama
Mustafa Demirer
MHP Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek ayetle alay
eden eski AB Bakaný
Egemen Baðýþ'ý kýnayarak tepki göstermeyen
AK Parti’lileri ve Twitter yasaðýný sert sözlerle eleþtirdi.
Lek, “Eðer bu sözleri baþka bir partili
söyleseydi; AKP tabaný
ve yandaþ sivil toplum
kuruluþlarý bunu miting
meydanlarýnýn, ev sohbetlerinin, esnaf ziyaretlerinin ana gündem
maddesi yaparlardý.”
dedi.
MHP Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek açýklamasýnda þu ifadelere yer
verdi; “AKP eski Bakan Egemen Baðýþ ile
gazeteci Metehan Demir arasýnda geçen ve
internette yayýnlanan
telefon
kayýtlarýnda
kullanýlan ifadeler bu
milletin hiçbir þekilde
kabul etmeyeceði ifadelerdir. Miting meydanlarýnda Allah diyenlerin kapalý kapýlan arkasýnda Kuran-ý Kerim
ile dalga geçmeleri karþýsýnda AKP'nin Çorum
vekillerinden ve belediye baþkan adaylarýndan
herhangi bir tepki gelmedi. Bunun anlamý bu
zatýn
hakaretlerinin
onaylanmasýndan baþka
bir þey deðildir. Vatandaþlarýmýz sandýða giderken bunlarý da düþünsün. Egemen Baðýþ'ýn utanmadan her
Cuma Google'dan bir
ayet bulup sallýyorum
demesine tepkisini koysun. Allah diyerek milletten oy isteyenlerin
telefon konuþmalarý
gerçek yüzlerini ortaya
koymuþtur.
Ey Muzaffer Külcü sen neden tepki koymadýn, yoksa sende mi
vatandaþtan ayet sallayarak oy istiyorsun?
Her þeye konuþan Salim Uslu, sen neden susuyorsun, yoksa sende
mi 'Bakara makara' diyorsun? Bunlarý açýklayýn ki millet sizin ne olduðunuzu görsün. Gerçek yüzünüz ortaya çýksýn. Siz bu milleti aptal
mý sanýyorsunuz? Artýk
maskeniz düþtü. MHP
sizi sandýða gömecek.
Sizin Genel Baþkanýnýz
deðil mi MHP'nin oyunu BDP'ye yaz diyen?
Sizin bakanýnýz deðil
mi Allah'la, Kuran'la,
ayetle dalga geçen?
Kalkýn milletten özür
Alýnacak önlemler
Valiler, seçimlerin huzur ve güven ortamý
içerisinde gerçekleþmesi için gerekli her türlü tedbiri önceden planlayarak uygulanmasýný saðlamakla sorumlu olacak. Alýnacak tedbirler kapsamýnda gerektiðinde komþu illerle koordinasyon
saðlanacak.
Seçim öncesi, seçim günü ve sonrasýnda kamu görevlileri ve güvenlik güçleri idarenin tarafsýzlýðýný zedeleyici tutum ve davranýþlardan kaçýnacak, seçmenlerin oylarýný serbestçe kullanmalarý için gerekli tedbirler alýnacak.
Siyasi partilerin ve adaylarýn herhangi bir
Mustafa Demirer
Çorum merkez ve
ilçelerinde Milliyetçi
Hareket Partisi'nin birinci parti konumda olmasýnýn birilerinin uykusunu kaçýrdýðýný belirten MHP Belediye
Baþkan adayý Ercan
Daþdan; "Evet birilerinin uykularý kaçýyormuþ. Kaçmalýdýr da.
Ama korkmamalýdýr o
uykusu kaçanlar. Biz
onlarý da kucaklayacaðýz. Onlara da hizmet
aþkýyla yaklaþacaðýz.
Ötekileþtiren deðil birleþtiren bir belediyecilik anlayýþýný onlarla da
buluþturacaðýz" dedi.
Yapýlan açýklamaya göre, MHP Çorum
Belediye Baþkan Adayý
Ercan Daþdan, seçim
çalýþmalarý kapsamýnda
Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf gezilerini sürdürdü.
esnaf gezilerini sürdürdü. Ziyaretler sýrasýnda
çeþitli deðerlendirmelerde bulunan Daþdan,
"Çorum'un tüm dertlerini biliyoruz. Ekibimizle birlikte sorunlarý
çözeceðiz. Çorum, halkýn belediyesi olacak
ve belediyenin kapýlarý
herkese açýk olacak" diye konuþtu.
gusu
Þehrül emin vur-
Daþdan, ayrýca,
"Bizim kültürümüzde
belediye
baþkanýna
"Þehrül emin" derlerdi.
Herkes, malýný, canýný,
ýrzýný, namusunu ona
emanet ederdi. Bizde
bu düþünceyle baþkanlýk yapacaðýz. Belediye
sizin. Bize her zaman
hesap sorabileceksiniz"
diye konuþtu.
‘Çorumlu hak ettiði
hizmeti alacak’
Enise Aðbal
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ayetle alay eden eski
AB Bakaný Egemen Baðýþ'ý kýnadý.
dileyin, millete hesap
neden tepkinizi çekmiverin. Çorum'da kuruyor? Muzaffer Külcü
lan Milli Ýradeye Saygý
cevap versin AKP'nin
Platformu üyeleri nebu ülkede çalma özgürden sessizsiniz? Dine
lüðü ve dine hakaret özve ayetlere hakaret edilgürlüðü mü var?”
mesi, alaya alýnmasý
Seçim güvenliði için tedbir alýnýyor
Yerel seçimlerde genel asayiþin ve huzur ortamýnýn saðlanmasýnda, mülki idare amirlerine ve
güvenlik güçlerine düþen görevler çerçevesinde
bir dizi hazýrlýklar yapýldý.
Bu kapsamda, seçimlerin huzur ve güven
ortamý içinde gerçekleþmesini saðlamak için hazýrlanan genelge 81 ilin valilikleri ve emniyet müdürlüklerine gönderildi.
Buna göre, seçim döneminde güvenlikle ilgili Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel
Komutanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezinde "Seçim Harekat
Merkezleri" oluþturuldu.
Ýçiþleri Bakanlýðý, ayrýca merkez ve taþra birimlerinin görev alanýnda koordinasyon, etkinlik
ve kolaylýk saðlamak amacýyla "seçim el kitabý"
hazýrlayarak ilgili kurumlara gönderdi.
‘Ötekeleþtiren deðil
birleþtiren belediye’
MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, MHP’nin güçlenmesinin birilerinin uykularýný kaçýrdýðýný belirtti.
baskýya ve kýsýtlamaya maruz kalmadan ilgili
mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri çalýþmalarý yapmalarý için tedbirler uygulanacak.
Seçim döneminde halký suç iþlemeye tahrik
ve teþvik etmeyi, huzur ortamýný bozmayý amaçlayan kiþi ve gruplarýn faaliyetlerinin önlenmesi,
çarþý, pazar, durak, istasyon gibi yerlerde düzenlenecek her türlü miting ve gösterilerde yasa dýþý
eylemlere meydan verilmemesi için istihbarat çalýþmalarýna aðýrlýk verilecek. Güvenlik tedbirlerinde emniyet ve jandarma teþkilatýnýn koordineli
hareket etmesi esas alýnacak, ilgili diðer kuruluþlarla iþbirliði saðlanacak.
Seçimlere gölge düþürücü faaliyetleri amaçlayan propaganda, baský yoluyla seçmenin kararýný deðiþtirme, engelleme, oy sandýklarýný kaçýrma
ya da yakma, psikolojik baský amacýyla kitlesel
eylemlere baþvurma gibi faaliyetlere karþý gerekli tedbirler alýnacak. Seçimlerde kullanýlacak oy
pusulalarýnýn basýldýðý yerlerde ve basýlmýþ pusulalarýn seçim kurullarýna intikali sýrasýnda gerekli
güvenlik önlemleri alýnacak.
Seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gelebilecek yabancý temsilcilere gerekli misafirperverlik gösterilecek ve çalýþmalarý için uygun ortam
saðlanacak.
Seçim döneminde propaganda amacýyla
kullanýlan malzemelerin görüntü ve çevre kirliliðine sebep olmamasý için Çevre Kanunu hükümleri uygulanacak, bu kapsamda mahalli idareler
Seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf,
ev ve iþyeri ziyaretlerine devam eden
MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan
Daþdan, Belediye’nin
esnafýna ve vatandaþýna duyarsýz kaldýðýný iddia ederek, “Bu
baþýbozukluða bir dur
denilmesi gerek.” dedi.
Ziyaretleri esnasýnda destek sözü de
alan Daþdan, “Çorum’da yeni bir solukla gerek esnaf, ge-
Ercan Daþdan, “Bu baþýbozukluða bir dur denilmesi gerek.” dedi.
rekse vatandaþ, belediyeden hak ettiði
hizmetleri sonuna kadar alacak” dedi.
Gittiði her yerde
vatandaþlar tarafýndan sýcak ve samimi
bir þekilde karþýlandýðýný belirten Daþdan,
kýsa sohbetlerle esnafýn ve vatandaþlarýn
þikâyetlerini de dinledi.
ve siyasi partilerle iþbirliði yapýlacak.
Seçim güvenliðini engelleyecek her türlü
davranýþ anýnda önlenecek
Oy kullanma gününde özellikle çýkarýlacak
motorlu ve yaya devriyeler, yer ve sayýlarý her
sandýðýn durumu ayrý ayrý ele alýnarak gözden geçirilecek ve seçimin güvenliðini engelleyecek her
türlü davranýþ anýnda önlenecek, etkisiz hale getirilecek. Sandýk alanlarýna gidiþ ve geliþ yollarýnda ve sandýk bölgesinde çýkabilecek olaylar için
önceden planlanmýþ tedbirlerin tümü uygulanacak.
Oy verme günü bütün umumi eðlence yerleri oy verme süresince kapalý tutulacak, eðlence
yeri niteliðini haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecek.
Sandýk bölgesinin güvenliðinin saðlanmasýyla ilgili bu bölgelerde görevlendirilecek kolluk
güçlerinin listeleri ilçe seçim kurullarýna önceden
bildirilecek, sandýk alanýnda, çevresinde bulunma
hakkýna sahip kimseler ile seçimin güvenliðini
saðlamakla görevli kolluk güçlerinden baþka
kimse bulunamayacak.
Elektrik arýzasýna karþý gerekli tedbirler önceden alýnacak
Sandýklarýn konulacaðý yerlerle çevrelerinin
iyi aydýnlatýlmasý konusunda seçim kurullarýyla
iþbirliði yapýlarak, elektrik arýzasýna karþý gerekli
tedbirler önceden alýnacak, özellikle oy verme
gününde sürekli bakým ve tamir için ekipler hazýr
bulundurulacak.
Daþdan, kýsa sohbetlerle esnafýn ve vatandaþlarýn þikâyetlerini de dinledi.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
5
6
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Çorum’un trafik sorununu çözeceðiz’
CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý
Kenan Nuhut, Çorum'un araç ve yaya trafik
sorununu kýsa sürede hazýrlayacaklarý master
plan ile çözeceklerini, kenti modern otoparkla donatarak, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamýný kolaylaþtýracaklarýný söyledi.
Çorum’da kent içi ulaþýmýn tam bir kargaþa içinde olduðunu, mevcut otoparklarýn
da Çorum'a yakýþmadýðýný savunan Nuhut,
Çorum'un trafik ve otopark sorununu birlikte
ele alarak, gelecekte trafik ve otopark sorunu
olmayan bir kent yaratmayý amaçladýklarýný
belirtti.
Nuhut, trafik ve otopark soruna yönelik
açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Çorum'da
her üç kiþiden birinin motorlu aracý var. Bu
durum bizim zenginliðimiz açýsýndan önemli. Ancak, araç sayýnýn yüksekliðinin de getirdiði sorunlar var. Hem araçlar, hem yayalar
açýsýndan ciddi trafik sorunlarý var. Bütün
yollar araçlara göre yapýlmýþ, þehrin hiçbir
yerinde araç sahiplerinin ve yayalarýn iþini
kolaylaþtýracak, uygulama yok. Trafik tam
bir karmaþa içinde. Yeterli, modern otoparklar olmamasý yüzenden üç þeritli yollar araç
parklarýyla tek þeride düþüyor. Trafik yoðunluðu hem araç sahiplerinin, hem yayalarýn sinirlerini bozduðu gibi tatsýz olaylara neden
oluyor. Caddelerde yapýlan parklar trafik ve
yaya güvenliðini tehlikeye atýyor. Rastgele
park yapýlan araçlar, esnafýn iþini engelliyor.
Hemþehrilerimiz bu duruma razý deðil. Yetkililerden çözüm bekliyor. Ancak, sürüncemede kalmasýna göz yumuluyor.
Çorum, trafik ve otopark sorunun kýsa
sürede aþmak zorunda. 30 Mart'ta halkýmýzýn
teveccühü ile yönetime geldiðimizde ilk iþlerimizden biri trafik ve otopark sorunu çözmek olacak. Kýsa, orta ve uzun vadeli planlarla bu sorunu aþmayý hedefliyoruz. Çorum'un uzun yýllar yükünü çekecek bir trafik
master plana ihtiyacýmýz var. Bu planý halkýmýzýn da görüþünü alarak, en yetkin bilim
çevreleriyle iþ birliði içinde yapacaðýz. Çorum'un bir trafik planý olacak. Araç sahibi de
yaya da hayata geçireceðimiz proje ile rahatlayacak. Huzur içinde, güvenli bir þekilde
kentte yaþayacak.
Belediyemiz bünyesindeki trafik zabýtasý günlük trafik akýþý içinde olacak. Her türlü
tedbiri alacak. Rastgele alanlar otopark olmayacak. Belediyemiz kapalý otoparklara
öncelik verecek. Özel sektörün otopark alanlarý yapýmý için teþvik sistemi uygulanacak.
Halkýmýz, güvenlikli bir ortamda araçlarýný
park ederek, iþine gücüne bakacak. Kentimiz, modern otoparklarla donatýlýrken, hem
araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamý
kolaylaþacak.
Çorum'un trafik ve otopark sorunun birlikte ele alarak, gelecekte trafik ve otopark
sorunu olmayan bir kent yaratmak önceliðimiz olacak."
(Haber Merkezi)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan Adayý Kenan
Nuhut, teþkilat yöneticileri ile hastane ziyaretleri yaptý.
Nuhut hastaneleri gezdi
Emre Kut
Ulaþ AÞ'de sorunlar konuþuldu
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ve partililer dün son olarak Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ.'yi ziyaret etti.
CHP
Belediye
Baþkan Adayý Kenan
Nuhut ve partililer dün
son olarak Ulaþ Özel
Halk
Otobüsleri
A.Þ.'yi ziyaret etti.
ULAÞ A.Þ Baþkan Yardýmcýsý Zafer
Bolat, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, yaþadýklarý sýkýntýlarý da aktardý. Bolat, Torba Yasada çýkan engelli ve 65
yaþ üzeri vatandaþlarýn
ücretsiz taþýnmasý konusunda bir takým sýkýntýlar yaþandýðýný an-
lattý.
CHP
Belediye
Baþkan Adayý Kenan
Nuhut ise, Torba Yasa
ile getirilen yükümlülüklerin ifasý için taþýma yapan özel sektöre,
belediyelerin destek
vermesinin zorunlu olduðunu savundu. Gece 23:00'den sonra nöbetçi otobüs seferlerinin de olmasý gerektiðini dile getiren Nuhut, seçildiði takdirde
acil vakalarda aracý olmayan ve evi uzak
olan vatandaþlara taþýma desteði verileceði-
Köse ve Atlas’tan Uður’a destek
ULAÞ A.Þ Baþkan Yardýmcýsý Zafer Bolat, yaþadýklarý sorunlarý aktardý.
Enise Aðbal
Muhtarlar Derneði'ni ziyaret
eden Uður, 'Birlikte yönetelim' anlayýþý içinde hareket
ettiklerini, sivil toplum ile
sürekli iletiþim halinde olacaklarýný söyledi. Kentin ortak aklýnda sivil toplum örgütlerinin çok büyük bir deðer taþýdýðýný ifade eden
Uður, yerel yönetimlerde
baþarýnýn aktif katýlým ortamýný yaratmaktan geçtiðini
ifade etti.
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas CHP Osmancýk
Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður'a destek vermek için
Osmancýk'a gitti.
CHP Osmancýk Seçim
Bürosu’nu ziyaret eden Köse
ve Atlas’ý CHP Osmancýk
adayý Alaattin Uður, Ýl Genel
ve Belediye Meclis Üyesi
adaylarý ile partililer karþýladý.
Seçim ziyaretlerini sürdüren Uður’a eþlik eden Köse
ve Atlas, halkýn istek ve taleplerini dinleyip, Uður için destek istediler.
Kadýn Kollarý çalýþýyor
CHP Osmancýk Kadýn
Kollarý, yerel seçimler için
çalýþmalarýna devam ediyor.
Mahalle ziyaretlerine devam eden CHP Kadýn Kollarý tek tek evleri
gezerek broþür daðýttýlar. Gittikleri mahalle ve evlerde CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alattin Uður'un Osmancýk için yapmayý planladýgý
projeleri de anlatan kadýnlar, seçim çalýþmalarýna ara vermiyor.
CHP yetkilileri CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður'a destek verdi.
Uður STK ziyaretinde
CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Osmancýk Ýþadamlarý Derneði, Sakatlar Derneði ve
Uður’dan OSB sözü
Enise Aðbal
CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin
Uður, Osmancýk Ýþadamlarý
Derneði (OSMÝAD)’ni ziyaret etti.
Parti yöneticileri ve
Belediye Meclis Üyesi
adaylarý ile birlikte OSMÝAD’ý ziyaret eden Uður, iþ
adamlarýna projeleri ile ilgili bilgi verdi. Uður, sanayi
yatýrýmlarýndan, kültür sanat yatýrýmlarýna kadar
önemli çalýþmalar yapacaklarýný belirterek, ilçenin
hem sosyo-kültürel hem de
ekonomik yönde geliþmesini saðlayacaklarýný ifade etti.
OSMÝAD Baþkaný
Sakin Bilge, Uður ve ekibine ziyaretten dolayý teþekkür ederek dernek hakkýnda
bilgi verdi. OSMÝAD'ýn iþ
adamlarý tarafýndan ilçenin
kalkýnmasýna ve geliþmesine katký saðlamak amacý ile
kurulmuþ bir sivil toplum
kuruluþu olduðunu belirten
Bilge, “Ýlçemizde yatýrým
yapan iþadamlarý olarak
2008 yýlýnda bir araya geldik ve güzel ilçemizin kalkýnmasýna katký saðlamak
amacý ile bir dernek kurduk.
Derneðimizde her sektörden temsilci olduðu gibi her
siyasi görüþten de üyemiz
var. Dolayýsý ile OSMÝAD
olarak bütün siyasi partilere
eþit mesafedeyiz. Bizim
amacýmýz ilçemizin daha
güzel, daha geliþmiþ, daha
güçlü ekonomiye sahip, daha yaþanabilir bir kent olmasýdýr. Önümüzdeki seçimlerde ilçemizin 5 yýllýk
yerel yönetimi belirlenecektir. Dernek olarak hem
ilçemizin sorunlarýný gün-
deme getirmek hem de ilçemizi yönetmeye aday olan
siyasilere katký saðlamasý
amacý ile ticari sektörlerin
sorunlarý baþta olmak üzere
ilçemizin temel ihtiyaçlarýnýn yer aldýðý bir rapor hazýrladýk. Ticaretin geliþmesi, ilçemizin büyümesi için
bu raporda yer alan konulara kim kazanýrsa kazansýn
CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður,
Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD)’ni ziyaret etti.
duyarlý olunmasý ilçemizin
yararýna olacaktýr” dedi.
‘Bariyer sorununu da
çözeceðim, OSB’yi açacaðým’
CHP Belediye Baþkan
Adayý Uður ise,Osmancýk'ýn bütün sorunlarýný sivil
toplum örgütleri ile görüþerek analiz ettiðini belirterek,
“Ýlçemizde sanayinin geliþmesi ve ekonominin büyümesi için OSB kesinlikle
gereklidir. Biz seçildiðimiz
takdirde OSB'yi mutlaka
açacaðýz. Ýstanbul yolu kenarýna bariyer çekilmesi bu
ilçenin ekonomisine darbe
vuracaktýr, bunu biliyoruz.
Bu sorunu bir þekilde mutlaka çözeceðiz. Daha fazla
esnafýmýz Ýstanbul yolundan yararlansýn diye de çalýþmalar yapacaðýz. Ýstanbul
yolunun irtifak sorununu da
biliyoruz. Bu sorunlarý da
mutlaka çözeceðiz" diye
konuþtu.
Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP)
Belediye Baþkan
Adayý Kenan Nuhut,
CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný
Ali Rýza Suludere,
belediye meclis üyesi adaylarý ve il genel meclis üyesi
adaylarý Çorum Diþ
Hastanesi, Çorum
Özel Hastanesi, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu, Ulaþ Özel
Halk
Otobüsleri
A.Þ.'yi ziyaret etti.
Ziyaret
edilen
mekânlar arasýnda
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan
Nuhut'un doðduðu
ev de vardý.
CHP'lilerin ziyaretlerinin ilk duraðý Çorum Diþ Hastanesi oldu. Burada
görevlilerle görüþen
Nuhut ve beraberindekiler daha sonra
Çorum Özel Hastanesi'ni ziyaret etti.
Nuhut hastanede tedavi gören hastalarý
ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde
CHP heyeti TKDK’yý ziyaret etti.
CHP'lilerin ziyaretlerinin ilk duraðý Çorum Diþ Hastanesi oldu.
bulundu.
CHP'lilerin ziyaret turu Tarým ve
Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu
ile devam etti. Ziyarette Ýl Koordinatör
Vekili Ýsmail Daðdelen'le görüþen Nu-
hut, seçildiði takdirde belediye olarak
alt yapý desteði vereceðini söyledi.
Doðduðu ev duygulandýrdý
Seçim çalýþmalarý kapsamýnda dün bazý kurum ve kuruluþlarý ziyaret eden
CHP Belediye
Baþkan
Adayý
Kenan
Nuhut,
Kunduzhan Mahallesi'nde doðduðu evi gördüðünde duygusal
anlar yaþadý. Nuhut, doðup büyüdüðü evin önünde
partililere anýlarýný anlatýrken kimi
zaman tebessüm
etti kimi zaman
duygulandý.
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut,
Kunduzhan Mahallesi’nde doðduðu evi ziyaret etti.
Osmancýk’ta projeler konuþuldu
Enise Aðbal
Yerel seçim
çalýþmalarý kapsamýnda mahalle ziyaretlerini sürdüren ve geniþ katýlýmlý toplantýlar
düzenleyen CHP
Osmancýk Belediyesi Baþkan Adayý
Alaattin Uður’un
Gemici Mahallesi'nde katýldýðý kýraathane toplantýsý
mitinge dönüþtü.
Yapýlan açýklamaya göre, çok
sayýda vatandaþýn
meydaný doldurduðu gecede kür-
süden bir konuþma yapan Uður,
30 yýllýk siyasi hayatýndan kesitler
vererek seçilmesi
halinde yapacaðý
projelerinden ve
yapacaðý hizmetlerde bahsetti.
Konuþmasý
sýk sýk alkýþlar ve
sloganlarla kesilen
Uður,
gördüðü
sevgi karþýsýnda
Osmancýk halkýna
teþekkür ederek
seçilmesi halinde
ilçeye en iyi hiz-
met ve iþ yatýrýmlarýný kendilerinin
getireceklerini
söyledi.
Uður’a destek için Osmancýk’ta
bulunan
CHP Çorum Milletvekili
Tufan
Köse de, Uður'a
seçilmiþ gözüyle
baktýklarýný belirterek, “Buradaki
kalabalýk, adayýmýz
Alaattin
Uður’a olan sevginizin göstergesidir” dedi.
CHP Osmancýk Belediyesi Baþkan Adayý Alaattin
Uður osmancýk’ta projelerini anlattý.
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Hitit Üniversitesi, Ensar Vakfý ve Kulüp Mefkure tarafýndan düzenlenen, ‘Hazreti Peygamber (S.A.V.)’i doðru anlamak’ konulu konferansa yoðun ilgi
‘Peygamber’e itaatimizi sorgulamalýyýz’
Erol Taþkan
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Prof. Dr. Adem Apak
Program Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi.
Peygamber (S.A.V.)'i doðru anlamak' konulu konferansa ilgi yoðun oldu.
Hitit Üniversitesi,
Ensar Vakfý ve Kulüp
Mefkure tarafýndan
ortaklaþa organize
edilen konferansta
konuþan Uludað
Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Adem
Apak, "Peygamber
Efendimiz'e
duyduðumuz sevgide
problem yok, ancak
O'na olan itaatimizi
sorgulamamýz
gerekiyor. Peygamber
Efendimiz'in cami
içindeki hayatý kadar,
cami dýþýndaki hayatýný
da örnek almalýyýz."
dedi.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi'nde
düzenlenen,
'Peygamber (S.A.V.)'i
doðru anlamak' konulu
konferansa Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Ensar Vakfý
Çorum Þube Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn ve
çok sayýda davetli
katýldý.
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan'ýn açýlýþ
konuþmasýyla baþlayan
konferansta konuþan
Prof. Dr. Adem Apak,
Ümmet'in
Peygamber'le arasýnda
olan uçurumu
kapatmak için herkesin
Peygamber'i doðru
anlamasý ve tanýmasý
gerektiðine iþaret
ederek, "Müslüman
Hitit Üniversitesi, Ensar Vakfý ve Kulüp Mefkure tarafýndan ortaklaþa organize edilen konferans önceki akþam gerçekleþtirildi.
olan herkes, en baþtan
dini yaþamaya, sünneti
hayatýna bizzat tatbik
etmeye kesin bir dille
söz vermiþ demektir.
Kur'an ve Sünnet'e
baðlý olarak
Müslümanca yaþamak
ve bunu da diðer tüm
insanlara duyurup
ulaþtýrmak her
Müslüman'ýn
vazifesidir." diye
konuþtu.
Ýnsanlarýn dini
yaþamasý, önce
kendisini sonra da
toplumu
kurtarabilmesi için
önce öðrenmesi
gerektiðinin altýný
çizen Adem Apak,
bilginin de tek baþýna
yetmeyeceðini,
bilginin amelle
taçlandýrýlmasý
gerektiðini söyledi.
Bilgi ve amelin
ötesinde baþka bir
deðerin de var
olduðuna dikkat çeken
Apak, "Bilgi ve ameli,
ihlasla yapmak, bilgi
ve amele deðer
kazandýrýr. Ýlimi
olmadan amel, amel
olmadan da ihlas
olmaz. Öðreneceðiz,
yaþayacaðýz, dinin
ahlak boyutunu ihlasla
hayatýmýzýn tüm
zamanýna ve tüm
alanlarýna tatbik
edeceðiz." dedi.
Peygamber
sevgisinin öneminin
altýný kalýn çizgilerle
çizen Prof. Dr. Apak,
insanlarý Allah'a
götüren yolun
Peygamber Efendimiz
(.S.A.V)'den geçtiðini
bildirdiði sözlerinde,
Allah'ý sevmenin
iþaretinin, Peygamber'i
sevmek olduðunu dile
getirdi.
"Dinin elle tutulur
haline Sünnet diyoruz.
Peygambersiz bir
dinden söz etmek
mümkün deðildir.
Kimileri Peygamber
Efendimiz'in görevini
tamamlayan bir
postacýymýþ gibi
algýlanmasý yönünde
fikirler ortaya atýyorsa
da, Peygamber'i devre
dýþý býraktýðýmýzda
ortada din diye bir þey
kalmaz." diyen Prof.
Dr. Adem Apak,
Peygamberimizin tüm
hayatýnýn Müslümanlar
ve insanlýk için en
güzel örnek olduðunu,
camide ibadetle ilgili
sünnetlerine gösterilen
ihtimamýn, Peygamber
Efendimizin cami
dýþýndaki sergilediði
sünnetlerine de
gösterilmesini
gerektiðini ifade etti.
Din ve dünya
iþleri diye bir ifadenin
çok yanlýþ olduðunu
hatýrlatarak,
konuþmasýna devam
eden Apak,
"Peygamber her
yönüyle en güzel
örnektir. O'nun cami
içindeki hallerini örnek
alýp, uygulamaya özen
gösterip, beþeri
hayatýmýzýn geri kalan
kýsýmlarýnda, bugünün
ticaret þartlarý,
konjonktür ve buna
benzer tanýmlamalarla
Peygamber'in tasvip
etmediði ve
yaþamadýðý deðerlere
baðlý kalmanýn çok
büyük bir tezat ve
sakýnca olduðunu
anlattý.
"Alýþveriþ, söz
vermek, ahlak, insana
deðer vermek, saygý
duymak, hak hukuk
gözetmek gibi
konularýn tümünde en
güzel, Peygamber
Efendimizdir." diyen
Apak, "Asýl erlik odur
ki, Peygamber
Efendimizi dünya
iþlerimizde de takip
edebilmek ve örnek
alabilmektir." diye
konuþtu.
8
Alaca’da 3 programa onay
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu
bünyesinde ‘Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,
Evde Hasta Bakýmý ve Yaþlý
Bakýmý’
programlarýnýn
açýlmasýna YÖK’ten onay
çýktý.
Hitit Üniversitesi’nin
teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda
incelenerek uygun bulundu.
talýklarda bakým yapabilen, ilk yardým uygulayabilen evde hasta bakým
elemaný yetiþtirmek.
ramý
Yaþlý Bakýmý Prog-
Yaþlý Bakýmý Programýnýn eðitim esaslarýný
yaþlýnýn temel özelliklerini ve gereksinimlerini
karþýlayabilme ve bu
doðrultuda yaþlýnýn ihtiTýbbi Dokümantasyon
yaçlarýný karþýlama beceve Sekreterlik Programý
risi kazanma. Ayný zamanda da yaþlýya bütünSaðlýk kuruluþlarýna
cül yaklaþabilme yetisi
sekretarya hizmetlerini yüoluþturmak. Uygulamarütebilen; hastalýklarýn taný,
Hitit Üniversitesi’nin teklifi Yükseköðretim
lar hastanede, huzurevi
teþhis ve tedavileri ile ilgili
Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun bulundu.
ve yaþlý bakým rehabilikayýt iþlemlerini yapabilen,
tasyon merkezlerinde,
týbbi, idari ve istatistikî doyaþlý gündüz merkezlerinde, evde bakým hizmeti veren kuruluþlarkümanlarý hazýrlayabilen, dokümanlarý düzenleyerek arþivleyebida, vb. yapýlmakta. Programdan mezun olanlar, yaþlý bakým hizmetlen, arþiv düzenleyip, geliþtirebilen, hasta kabul ve dosya iþlemleri
lerinin yürütüldüðü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
ile hastalarý muayeneye hazýrlayan, çalýþtýðý birimin yazýlý ve sözlü
Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Özel Kurumiletiþimini saðlayan saðlýk teknikerlerini yetiþtirmek.
larda yürütülen huzurevleri, yaþlý bakýmevleri, güçsüzler yurdu,
Evde Hasta Bakýmý Programý
yaþlý için gündüz merkezleri, Hospice, saðlýk birimlerindeki yaþlýya
Hastanýn özelliklerini tanýyabilen, günlük bakýmýný yapabilen,
yönelik uygulamalar, evde bakým hizmetleri, yaþlýnýn evini düzenfizyoterapi ve meþguliyet terapisi yapabilen, hasta odasý düzenleyeleme, korumalý meskenler vb. uzman gözetiminde çalýþabilirler.
bilen, yatak içi ve dýþý egzersizler yaptýrabilen, hastayý rahatlatabiHaber Merkezi
len, hastayý yataktan kaldýrabilen, hastaya ilaç verebilen, özel has-
Ali Ilýca emekli oldu
Hitit Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi’nden emekli olan Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ragýp Atalay, Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a veda ziyaretinde
bulundu.
Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca
ve Meslek Yüksekokulu
Sekreteri Ragýp Atalay,
Rektör Alkan’a birlite
çalýþlaktan duyduklarý
memnuniyeti ifade ettiler.
Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile
getiren Alkan, Hitit Üniversitesi’de yaptýklarý
çalýþmalarýndan dolayý
teþekkür ederek, emeklilik hayatlarýnda baþarýlar
diledi.
Öðretim Görevlisi
Ali ILICA
Çorum
Ovasaray
Köyü doðumlu olan Ilýca, 1998 yýlýnda Çorum
Ýlahiyat Fakültesi'nde
akademisyen olarak görev yaptý. Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin kurucu üyeleri arasýnda yer
alan ve gazetemiz aracýlýðýyla yaptýðý çalýþmalar
sonucu oluþturduðu kamuoyu sayesinde Çorum'a Ýlahiyat Fakültesi’ni kazandýran Ilýca'nýn
bu çalýþmalarý herkesin
takdirini topladý. Ýlahiyat
Fakültesi’nde akademisyen ve Fakülte Sekreteri
olarak görev yaptýðý süre
içerisinde çok sayýda bilimsel etkinliðe öncülük
ettti. Arþivlerde yapmýþ
olduðu çalýþmalar nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne
geçmiþ, Çorum kent tarihi üzerine çok sayýda yayýn yaptý. Þehrimize Çorum Kent Arþivi'nin kazandýrýlmasý amacýyla
giriþimlerde bulunmuþ
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden emekli olan Tarih Bölümü Öðretim
Görevlisi Ali Ilýca, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a veda ziyaretinde bulundu
hakkýnda ilk defa kitap
ve arþiv bu sayede açýlagörevleri yanýnda Ýskilip
yazmýþ pek çok belgeyi
bilmiþtir. Çorum Kent
Meslek Yüksekokulu
ilim dünyasýna kazandýrTarihi ve diðer çalýþma
kurucu sekreteri olarak
mýþtýr. Arþiv Kayýtlarýna
alanlarý ile ilgili çok sada hizmet yapmýþtýr. ÇoGöre Ermeni Tehciri adlý
yýda konferans, panel,
rum Vakýflarý konusunda
kitabý ise yurt içi ve yurtradyo ve televizyon
tamamen arþiv kayýtlarýproðramlarýna katýlmýþdýþýnda Ankara Ticaret
na dayanan çalýþmasý
týr. Gazetemiz aracýlýðýyOdasý (ATO) tarafýndan
baþta olmak üzere yayýla da þehrimize ait çok
daðýtýlmýþtýr.
na hazýr çeþitli kitaplarý
sayýda belgeyi okuyucuve çok sayýda makalesi
Üniversitede Daire
larýmýzla paylaþmýþtýr.
mevcuttur.
Baþkanlýðý, Yemek YüÇorum Ulucami
rütme Kurulu Baþkanlýðý
Haber Merkezi
HÝTÝTSEM 1 yaþýnda
Hitit Üniversitesi SüCaddesi merkezinde yürütürekli Eðitim Uygulama ve
yor. 5 adet eðitim sýnýfý ve 1
Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTadet de bilgisayar laboratuarýSEM), Bahabey Caddenýn olduðu binada, 24 saat güsi’nde yeni hizmet binasýnda
venlik görevlisi bulunuyor ve
faaliyete baþlamasýnýn birinkamera ile binanýn içi ve çevci yýl dönümünü kutluyor.
resi 24 saat kayýt yapýlýyor.
Bir yýldýr toplumun her kesiEðitim sýnýflarý en fazla 20 kimine kâr amacý gütmeden
þi eðitim alabilecek þekilde taeðitim hizmeti vermeyi hesarlanmýþ, ortalama 10-15 kidefleyen merkez, çok sayýda
þilik sýnýflar oluþturuldu. Yakurs ve eðitim baþarýyla tabancý dil eðitimlerinde toplam
mamladý. HÝTÝTSEM bün4 adet Akýllý Dokunmatik TV
yesinde halen görev yapan 4
(160 CM ebadýnda) ile orijiadet ABD vatandaþý tam zanal yazýlým kullanýlýyor. Bilgimanlý Ýngilizce Okutmanlasayar sýnýfý son teknoloji 14
Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama
rýnýn yaný sýra, müdür, meadet bilgisayar ile eðitimlerive Araþtýrma Merkezi birinci yýlýný doldurdu.
mur, güvenlik personeli, 4 adet
ne devam ediyor. HÝTÝTkýsmi zamanlý öðrenci ve 2 adet de temizlik personeli görev yapýyor.
SEM’de düzenlenen geçmiþ eðitimlerde ayný anda 100 kiþi 5 sýnýfta eðitim
düzenleyebiliyor. Eðitimler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sürekli olarak
Bir yýllýk zaman sürecinde, SPSS (2 Dönem), Microsoft Excel ve VBA
yürütülüyor.
ile Kod Yazýmý, Genel Kur Tanýmlý Ýngilizce Baþlangýç (2 Dönem), Orta Düzey Ýngilizce, Akademik Personellere Yönelik YDS Hazýrlýk Kursu, ÇocuklaHÝTÝTSEM ayný zamanda kamu ve özel sektör ile de eðitimler düzenlira Yönelik Ýngilizce (7 Grup), IELTS 1. (2 Grup) Seviye, IELTS 2. Seviye,
yor. Özellikle kalkýnma ajanslarýnýn eðitim talepleri karþýlanmýþ ve il dýþýnda
Pratik Ýngilizce Konuþma Eðitimi, Kurum Ýdari Personellerine Yönelik Pratik
da eðitimler düzenlenmiþ. Ayrýca özel sektöre yönelik isteðe baðlý eðitimleri
Ýngilizce Eðitimi, Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Eðitimi (3 Dönem ve 5 Grup),
sürdüren HÝTÝTSEM’de þu ana kadar 10’dan fazla eðitim verildi. HÝTÝTSEM
Arapça (2 Dönem), YDS (2 Dönem), Diksiyon eðitimleri yapýlarak baþarýyla
gelecek perspektifte mevcut 4 yabancý öðretim elemanýnýn yaný sýra 1 kiþi datamamlandý. Ayrýca an itibariyle YDS (2 Grup), Arapça, SPSS, Genel Kur Taha ana dili Ýngilizce olan personel alýmýna gittti. Gerekli yazýþmalar ve onaynýmlý Ýngilizce, Autocad ve Pratik Konuþma (7 Grup) kurslarýmýz devam edilar alýndý, 2 hafta içinde göreve baþlayacak. Yeni durumda tam zamanlý çalýyor.
þan 5 yabancý personel ile Çorum’da hem öðrencilere hem çalýþanlara hem de
ihtiyaç duyan tüm paydaþlara çeþitli düzeylerde yabancý dil eðitiminde yeni
Yakýn zamanda TOEFL IBT ve PEARSON PTE Academic eðitimleribir perspektif kazandýrýlmasý hedefleniyor. Son 1 yýl içinde yabancý dil eðitinin de faaliyete geçirilmesi planlanýyor. 1 yýl içinde eðitimlerden faydalanan
minde Çorum’a kazandýrýlan bu imkânlarýn yaný sýra “Yabancý Dil Sýnavý Test
kursiyer sayýsý 325, halen devam eden öðrenci ise, 103 kiþi.
Merkezi” olma yolunda faaliyetleri de devam ediyor.
HÝTÝTSEM eðitimlerini Çorum’un merkezinde sayýlabilecek Bahabey
Ýlaç fabrikasýna teknik gezi
Hitit Üniversitesi
Sungurlu Meslek Yüksekokulu Týbbi Tanýtýmve
Pazarlama Programý öðrencileri, Ankara’da fa-
www.corumhakimiyet.net
aliyet gösteren Drogsan
Ýlaç Fabrikasý’na teknik
gezi düzenledi. Sungurlu
Meslek
Yüksekokulu
Týbbi Tanýtým ve Pazarla-
ma Programý Öðretim
Görevlisi Deniz Özkan
Vardar koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen teknik
gezi ile öðrenciler, teorik
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Týbbi Tanýtýmve Pazarlama
Programý öðrencileri, ilaç fabrikasýna teknik gezi düzenledi.
olarak görmüþ olduklarý
derslerinin uygulama alanýný görme imkâný buldular.
Teknik gezide ilk
olarak üretim tesislerinin
tanýtýldýðý bir tanýtým toplantýsý yapýldý. Toplantý
sonrasý katý ve likit form
ilaç üretim tesisleri gezildi, daha sonra Drogsan
ilaç deposunda, hammadde ve ambalaj malzemesinin kabulünden bitmiþ
ürünün sevkiyatýna kadar
bütün süreçlerin Depo
Yönetim Sistemi (WMS)
ile takip sisteminin nasýl
olduðuna dair bilgi verildi. ERP sistemi ile entegre olarak çalýþan barkodlama ve tartým otomasyon sistemleri ile tartým
iþlemlerinin nasýl gerçekleþtirildiði ve ürünlerin
kayýt altýna alýnmalarý ayrýntýlý olarak anlatýldý.
Gezinin sonunda
Sungurlu MYO öðrencileri, üretim aþamasýndan
son aþamaya gelmiþ ilaçlarýn hangi aþamalardan
geçtiði, nasýl depolandýðý
ve bu ilaçlarýn daha sonrada piyasada nasýl takip
edildiðine dair konularda
da bilgi sahibi oldular.
Haber Merkezi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Esnaf ve Sanatkarlarý
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve birlik yöneticileri ile bir araya geldi.
Kazak öðrenciler ÇESOB’un misafiri
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve
birlik yöneticileri ile bir araya
geldi. Yapýlan görüþmeye Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Yrd. Doç. Dr. Yakup Çoþtu ve Kazakistan’dan eðitime gelen lisansüstü öðrencileri
katýldý.
Kýsa bir süre önce akademik
iþbirliklerinde bulunmak üzere
Kazakistan’a giden Rektör Alkan,
Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý sonrasýnda Kazakistan Yabancý Diller Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sabri Hizmetli ile yapmýþ olduðu görüþmeler sonrasýnda; iki üniversite arasýnda imzalanan ikili iþbirliði protokolü kapsamýnda 20 Yabancý Uyruklu Lisansüstü öðrencisi üniversiteye gelerek ÇESOB misafirhanesinde
aðýrlandý.
ÇESOB yöneticileri ile bir
arada olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, Ahi Evran geleneðinin modern anlamda
günümüzde ÇESOB ile devam ettiðine dikkat çekerek, ÇESOB
yetkililerinin, Kazakistan’dan
üniversiteye eðitime gelen Yabancý Uyruklu öðrencilere tereddütsüz bir þekilde kapýlarýný açtýklarý
için teþekkür etti.
Üniversitenin tüm paydaþlarý ile yaptýðý iþbirliði sonucunda
oluþan bu güç birliðinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, “Biz bu öðrencilerimizi yabancý olarak deðil kardeþ olarak
görüyoruz, bu öðrencilerimiz bizim ata yurdumuzdan, ana yurdumuza gelen kardeþlerimizdir, bu
öðrencilerimizle/kardeþimizle ortak kültüre, ortak tarihe sahibiz”
dedi.
Ahi Evran geleneðinin önemine dikkat çekerek ÇESOB yetkililerinden yabancý uyruklu öðrencilerle ortak projeler üretmesini talep eden Alkan, ÇESOB’un
her sektörden temsilcisi olduðunu
belirterek, gerçekleþen bu görüþmelerin, ticari ortak iþbirliklerine
dönüþmesini umut ettiðini açýkladý.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, Rektör Alkan’ýn üniversiteye geldiði günden bu güne
STK’larla iç içe olduðunu ve oluþan bu birliktelik sayesinde üniversitede güzel geliþmelerin yaþandýðýný açýkladý. Kýlýç, ÇESOB
misafirhanesinde aðýrlanmakta
olan öðrenciler için “Onlar bizim
kardeþlerimiz, her zaman baþýmýzýn üstünde yeri var. ÇESOB’un
sofrasý, kapýsý her zaman öðrencilerimize açýk, yeter ki üniversitemize öðrenci gelsin, bizler gerekirse bu kardeþlerimizi evlerimizde de aðýrlarýz” dedi.
Kýlýç, yabancý uyruklu öðrencilerle yapýlan görüþmelerin ticari hayatlarýnda da güzel ufuklar
açacaðýna inandýðýný belirterek,
Rektör Alkan’a “bu güzel toplantýda bizleri bir araya getirdiðiniz için teþekkür ederim” dedi.
Kazakistan’dan üniversiteye
eðitime gelen yabancý uyruklu lisansüstü öðrenciler de gördükleri
Türk misafirperverliði ile Çorum’dan çok memnun ayrýlacaklarýný belirttiler. “Dað daða kavuþmaz insan insana kavuþur” ata sözümüzü dile getiren öðrenciler
“Ýnþallah ortak projeler gerçekleþtirerek bu süreci devam ettiririz”
dediler.
Rektör Alkan, yapýlan görüþme sonrasýnda yabancý uyruklu öðrencilerle genel deðerlendirme toplantýsý yaparak, iki üniversite arasýnda yapýlabilecek iþbirliðine iliþkin konularý ele aldý.
Haber Merkezi
Mesut Sezikli Doçent oldu
Recep Mebet
lýnda mezun oldu. Çankýrý Atkaracalar
ilçesi merkez saðlýk ocaðýnda 2 yýl pratisyen hekimlik yaptý. 2000 yýlý Haziran
ayýnda Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý'nda
baþladýðý uzmanlýk eðitimini 2004 yýlý
Haziran ayýnda bitirdi. Askerlik görevini Ankara Asker Hastanesi’nde yaptý.
Ekim 2007 YDUS sýnavýnda Haydarpaþa Numune Eðitim Araþtýrma Hastanesi
Mesut Sezikli kimdir?
Gastroenteroloji Bölümü’nü kazandý.
2011 yýlý Ocak ayýnda gastroenteroloji
Mesut Sezikli, 26 Aðustos 1973'de
uzmaný oldu. Sezikli, evli ve 2 kýz çocuÇorum'da doðdu. Ýlk, orta öðrenimini
ðu babasý.
Çorum'da tamamladýktan sonra 1987
Mesut Sezikli
yýlýnda Bursa Iþýklar Askeri Lisesi'ni kaHAKÝMÝYET, Kocaeli Derince
zandý. 1991 yýlýnda iyi derece ile mezun olduktan
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Gastroenterohepatosonra 1992 yýlýnda Karadeniz Teknik Üniversitesi
loji Uzmaný Doç. Dr. Sezikli’yi kutlar, akademik kaTýp Fakültesi'nde týp eðitimine baþlayarak 1998 yýriyerinde baþarýlar diler.
Kocaeli Derince Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Gastroenterohepatoloji
Uzmaný hemþehrimiz Dr. Mesut Sezikli,
‘Doçent’ ünvanýný aldý.
Dahiliye alanýndaki baþarýlý çalýþmalarý ile adýndan söz ettiren Mesut Sezikli, Kocaeli Üniversitesi’ndeki bilimsel çalýþmalarýný yeni akademik ünvanýyla taçlandýrdý.
Edebiyatçýlar Halk Hikayesi,
Mesnevi ve Roman’a göz attý
Erol Taþkan
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi, Valilik ve
Ýl Kültür ve Turizm
Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen panelde, Halk Hikayesi, Mesnevi ve Roman’ýn oluþum ve
geliþim
süreçleri
masaya yatýrýldý.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi’nde düzenlenen panel, Hitit
Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný
Doç. Dr. Meral Demiryürek’in oturum
baþkanlýðýnda gerçekleþtirilirken, Yrd.
Doç. Dr. Elif Ayan
Nizam, Yrd. Doç.
Dr. Hiclal Demir,
Yrd. Doç. Dr. Atiye
Nazlý konuþmacý
olarak yer aldý.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali
Özüdoðru’nun da takip ettiði panelde,
konuþmacýlar Halk
Hikayeleri, Mesnevi
Roman’ýn çeþitleri,
içeriði ve geliþim
sürecinden bahsede-
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi etkinlik düzenledi.
Panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi’nde düzenlendi.
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Yumurta sektörüne farklý bakýþ
Mustafa Demirer
yüzde 40 civarýnda artarken, yine son 10 yýldýr yem fiyatlarý yaklaþýk yüzde 80 oranýnda artmýþtýr. Bu da bize
Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Neyumurta sektörünün hangi durumlarda üretimde kalmacati Gül, Çorum'un yumutra üretiminde istenilen yerde olya çalýþtýðýný ortaya koymaktadýr.
madýðýný iddia etti.
Ýkincisi ise; üretici/tüketici fiyat endeksidir. Üretici
Dünya yumurta üretiminde 10. sýrada yer alan, 100
ve tüketici fiyatlarý arasýnda, tüketici aleyhine genellikle
bin civarýnda kiþiye doðrudan ve dolaylý istihdam saðlayüzde 35-40'lýk fiyat farký vardýr. Üreticiler yumurtasýný
yan Türk yumurta sektörünün; Çorum'da belirli bir yere
ucuza satarken; tüketici, aracýlarýn ilave kazancýný da
sahip olduðunu hatýrlatan Gül, "Milyon dolarlarla ifade
ödemek zorunda kalmaktadýr. Marketler, fiyat artýþlarýný
edilen ihracat rakamlarý, yapýlan yatýrýmlar ile bütün
ayný hafta yansýtýyor iken; düþüþleri ya hiç yansýtmaolumsuzluklara raðmen sürekli büyüme eðilimindedir.
makta ya da birkaç hafta sonra kýsmi yansýtmaktadýr.Ne
Canlý kullanýlmasý nedeni ile üretime giriþ ve çýkýþ
Necati Gül
yazýk ki bu gün ayný durumu yaþamaktayýz. Üretici düiçin; en az 5-6 ay gerekmektedir. Bu nedenle pazarda arz
þük fiyatla piyasaya sunum yaparken; bu düþük fiyat
talep dengesi oluþturmasý çok zordur.Yumurta üretimi; iç tüketim
marketlere hala yansýmamýþtýr.
ve ihracata baðlý her yýl artmakta; buna karþýlýk baþta yem olmak
Siyasi ve idari erkin; ilimiz ekonomisine önemeli katkýda buüzere, yumurta maliyeti de her geçen gün artýþ göstermektedir Orlunan; yumurta sektörün geleceði için bu iki çeliþkinin giderilmetalama 22 kuruþa maliyetle üretilen yumurta; ancak üreticiden
si adýna elini taþýn altýna koymasý ve olumlu yönde öncülük etmeelinden ortalama 19 kuruþa çýkýþ yapmaktadýr. 2013 yýlýnýn ilk 6
si gerekmektedir. 1980'li yýllarda ülkemizde önemli bir yer edinen
ayýný zararla geçiren ve daha sonra toparlamaya çalýþan ilimiz yuÝlimiz yumurta sektörü; son yýllarda bu kazanýmýný kaybetmiþtir.
murta sektörü tam gelir / gider dengesi oluþmaya baþlamýþken baÝlimizde yaklaþýk 200 iþletmede ortalama 3,5 milyon tavuk var
har aylarýnýn baþlamasý ile üretimdeki fazlalýk ve ülkemizdeki
iken komþu bir ilde; sadece bir iþletmede yaklaþýk 1 milyon tavuk
olumsuz tarým politikasý sonucu oluþan belirsizlikler; fiyat istikbulunmaktadýr. Bu duruma kamuoyunun dikkatini çekmek istiyor;
rarsýzlýðýna; buna baðlý olarak ta 2 haftadýr yumurta fiyatýnýn aþayorumu söz sahiplerine býrakýyorum.
ðýya doðru çekilmesine sebep olmuþtur. Ýlkbahar aylarýnýn baþlaÜlkemizde yumurta üreticileri, güçlü bir pazarlama aðýna samasý; havalarýn ýsýnmasýna baðlý olarak; köy yumurtasý üretiminin
hip deðildir. Ancak ilimiz bu açýdan biraz daha þanslýdýr. Buna raðbaþlamasý ve tüketimde sýcaklara baðlý olarak yaþanan düþüþler, fimen ülkemizde olduðu gibi Ýlimiz üreticilerinde maliyete göre fiyatlarý daha da aþaðý çekecektir. Uzun yýllar fiyat ortalamasý gösyat belirleme þansý bulunmamaktadýr. Olmasý gerekenin çok altýntermektedir ki mayýs, yumurta fiyatlarýnýn en düþük seyrettiði aydýr.
da olan yumurta fiyatýnýn normal seviyesine yükselmesi gerekMayýs ayýna yaklaþýk bir ay var iken; düþüþün, þimdiden baþlamamektedir. Bu tüketici tarafýndan zam olarak algýlanmamalý ve üresý zaten zor ayakta duran üreticiyi endiþeye sokmuþtur." Dedi.
ticiler fýrsatçýlýkla suçlanmamalýdýr.
Yumurta sektörü açýsýndan iki konunun hep sýkýntý oluþturduFakat yumurta üreticilerinin de yapýlmasý gerekeni yapmak,
ðunu belirten Gül, þöyle devam etti; "Bunlardan ilki, yumurta/yem
asgari saðlýk ve teknik þartlarý yerine getirerek uygun þartlarda
fiyatý dengesidir. Yumurta üretim fiyatlarý; son 10 yýldýr yaklaþýk
üretimde bulunma gibi bir zorunluluðu bulunmaktadýr."
Toprak suya doyacak
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum’da tamamlanan, inþaatý devam eden aralarýnda Hatap Barajý ve Sulamasý, Obruk Dutludere Sulamasý ve Koçhisar ve Obruk Barajlarýnýn da bulunduðu dev sulama tesisleriyle yaklaþýk 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak. Çorum’un bereketli topraklarý suya doyacak.
7 bin 800 dekar zirai arazi suyla buluþtu
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum’da son 11 yýlda iþletmeye alýnan tesisler ile
7 bin 800 dekar zirai arazi suyla buluþtu, Çorum’un verimli topraklarý suya kavuþtu. Ayrýca, 195 bin 970 dekar arazinin sulama suyu depolama tesisleri hazýrlandý.
Prof. Dr. Veysel Eroðlu “Çorum’da çok güzel hizmetlere imza
atýlýyor. Adeta destan yazýlýyor. 11 yýl önceki Çorum’un halini düþünün. Bir de þimdiki halini düþünün. Nereden nereye geldi” diye konuþtu.
Ürünlerin yetiþme döneminde doðal yaðýþlarýn yetersiz olmasý
durumunda yüksek verim ve kalite için en uygun yöntemle tarýmsal
sulama yapýlmasý gerektiðini belirten Prof. Dr. Veysel Eroðlu, topraðýn verimliliðini arttýrmak, ürünlerin su ihtiyacýný karþýlayabilmek için
modern dev sulama tesislerini hýzla inþa ettiklerini sözlerine ekledi.
50. Kütüphane Haftasý 1-4 Nisan tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle kutlanacak.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nün ortaklaþa düzenlediði etkinlikler 1 Nisan Salý günü saat
14.00’te Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü’ndeki açýlýþla baþlayacak.
Açýlýþ konuþmasýný Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar yapacak. Daha sonra Yazar Yýlmaz Erdoðan “Hayat Boyu Kütüphaneler”
konulu bir konferans verecek. Program imza ve söyleþi, kütüphanelerin çok kitap okuyan üyelerine hediye verilmesi ile devam edecek.
‘Çiftçimiz geleceðe umutla bakýyor’
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðünce tamamlanan ve inþaatý devam eden tesislerle yaklaþýk 254
bin 970 dekar araziyi suya kavuþturduklarýný vurgulayan Eroðlu, Çorum’da çiftçilerinin geleceðe artýk umutla baktýðýný ve bu dev tesisler
ile Çorum’da sulanmayan arazi býrakýlmayacaðýný belirtti.
Ýlk gün etkinlikleri Ýnce Kaðýt Oymacýlýðý Kursu sergisi açýlýþý ve kokteyl ile sona erecek.
2 Nisan Carþamba günü saat 10.00’da Yunus Emre Ýlkokulu’nda Yazar Yýlmaz Erdoðan’ýn söyleþi ve imza etkinliði var. Ayný gün
12.30-13.00 saatleri arasýnda Saat Kulesi önünde 15 dakika süreli kitap okumasý yapýlacak. Saat 14.00’te ise Merkez Ömerbey Köyü’nde
Hitit Üniversitesi ve Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü iþbirliði ile Kütüphane Hatýra Ormaný oluþturulacak.
3 Nisan Parþembe günü saat 10.00’da Çorum Cezaevi’ne ziyaret ve kitap baðýþý,
14.00’de Bahçelievler Ýlkokulu’nda kütüphane
ve hizmetlerinin tanýtýmý gerçekleþtirilecek.
Dürüst bir þekilde hizmet
edeceðimden kimsenin Sýcaklýk
düþecek
þüphesi olmasýn
Herþey
Bahçelievler
Mahallesi
Ýçin...
Seçim günü
yaðýþ var
Mahallemizin geleceði için
Hasan Kýzýltepe’yi seçin
Hasan Kýzýltepe
(Ç.HAK:519)
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre yaðýþla birlikte bazý bölgelerde sýcaklýk bir kaç derece
düþecek. Çorum’da da bugün yaðýþ tahmin
ediliyor. Son günlerde 25 dereceye yükselen
sýcaklýk ise 16 dereceye düþecek.
Hava sýcaklýðý, ülkemizin batý kesimlerinde yaðýþla birlikte 3 ila 6 derece azalacaðý,
diðer yerlerde önemli bir deðiþikliðin olmayacaðý tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatý yönlerden hafif ara sýra orta
kuvvette, yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer
yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Orta ve Doðu Karadeniz’de hava, az
bulutlu ve açýk, zamanla batýsýnýn parçalý ve
çok bulutlu, gece saatlerinde Tokat ile Amasya'nýn doðu kesimlerinin aralýklý yaðmur ve
saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor.
Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý
(Kösedað Emlak Sahibi)
Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat
Asar, seçim gününde Samsun, Kastamonu,
Sinop, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum’da soðuk ve yaðýþlý bir hava yaþanacaðýnýn tahmin
edildiðini söyledi.
Murat Asar, Orta Karadeniz’de mevsim
normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sýcaklýklarýnýn, bugünden baþlayarak 3 ila 7 derece azalacaðý ve mevsim normalleri civarýna döneceði, hafta sonuna kadar
aralýklarla hafif, zaman zaman orta kuvvette
yaðýþ olacaðýný tahmin ettiklerini ifade etti.
Asar, “Ancak hafta sonunda Balkanlardan gelen soðuk hava ile sýcaklýk hissedilir derecede
azalarak yer yer mevsim normallerinin altýna
gerileyecek. 28 Mart 2014 Cuma'dan itibaren
kuzeybatýdan gelen yeni bir yaðýþlý sistemle
hafta sonunda tekrar bölgemizde, tarým alanlarýný ve barajlarýmýzý biraz daha rahatlatmasý
muhtemel kayda deðer yaðýþlar görülecek. 30
Mart seçim günü ise soðuk ve yaðýþlý bir gün
yaþanacaðý tahmin edilmektedir” dedi.(ÝHA)
Kýzýltepe’den esnaf turu
Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý Hasan
Kýzýltepe, 30 Mart seçimlerine sayýlý günler kala seçim çalýþmalarýný hýzlandýrdý.
Ekip halinde ev ev, daire daire gezen Hasan
Kýzýltepe, esnaf ziyaretlerinde bulunmayý da itham
etmedi.
'Mahallemizin Geleceði Ýçin Hasan Kýzýltepe'yi seçin' sloganýyla adaylýðýný açýkladýðý günden
bu tarafa oluþturduðu ekiplerle seçim çalýþmalarýný
yürüten Hasan Kýzýltepe, geçtiðimiz günlerde de
Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden esnafý ziyaret ederek destek istedi.
Muhtar Azalarý Abidin Polat, Serkan Dursun,
Necip Türksal ve Halil Kabadayý birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan Hasan Kýzýltepe, ziyaret ettiði esnaflarýn kendisine gösterdiði yakýn ilgiden bir hayli
memnun kaldý.
Mahalle halkýnýn desteðiyle 30 Mart seçimlerinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarý seçilmesi halinde yapacaðý çalýþma ve projeler hakkýnda da bilgiler veren Hasan Kýzýltepe, aday olduðu günden
bu tarafa yaptýðý seçim çalýþmalarýnda kendisine
destek olan tüm mahalle halkýna teþekkür ederek,
mahalle halkýndan bu desteklerini sandýða da yansýtmalarýný istedi. Haber Merkezi
Enise Aðbal
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, “2003-2013
yýllarý arasýnda DSÝ tarafýndan inþa edilen Çorum’da hizmete açtýðýmýz dev sulama tesisleri ile zirai verimliliði artýrdýk, ileri teknolojiden
yararlanarak topraðýmýza can verdik” diye konuþtu.
Toprak ve su kaynaklarýnýn ülkelerin en önemli tabii zenginlikleri arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroðlu, sulamada
doðru metotlarýn uygulanmasýnýn, bu iki deðerli kaynaðýn korunmasý
için elzem olduðunu ifade etti. Bakan Eroðlu, “Uygulamaya koyduðumuz basýnçlý borulu sistemle ve damlama ile yaðmurlama metotlarýyla suyun en fazla kullanýldýðý zirai sulamada tasarrufu saðlayarak daha fazla verim alýnmasýný saðladýk. Böylece çiftçilerimiz tamamladýðýmýz sulama tesisleri ile daha fazla gelir elde ediyor” diye konuþtu.
Kütüphane Haftasý kutlanacak
Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý Hasan Kýzýltepe, seçim çalýþmalarýný hýzlandýrdý.
Çorum BÝLSEM’e ikincilik ödülü
‘Topraðýmýza can verdik’
(Haber Merkezi)
9
Devlet Su Ýþleri Genel
Müdürlüðü tarafýndan 22 Mart
Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen ‘Su ve Enerji’ konulu
kompozisyon yarýþmasýna katýlan Çorum Bilim ve Sanat
Merkezi Müdürlüðü (BÝLSEM) öðrencisi Y.M. Comba,
Türkiye 2.’si oldu.
Sosyal Bilgiler Öðretmeni
Gülüzar Doðanay danýþmanlýðýnda çalýþan Comba, bölgede
birinci olarak Türkiye elemelerine katýlmaya hak kazandý.
Comba elemelerden Türkiye
2.’si olarak çýktý. Comba, geçtiðimiz hafta Ankara’da yapýlan
törende kompozisyonunu okuyarak plaket ve ödülünü aldý.
Y.M. Comba, Türkiye 2.’si oldu.
Merkez Müdürü Sadýk
Efe, “BÝLSEM ailesi olarak
öðretmenimizi ve öðrencimizi
kutlayoruz” dedi.
ÇORUM
HAC
UMRE
Hac ve Umre’de Ýddialýyýz.
Harem’e en yakýn firmayýz.
HACI ADAYLARIMIZA
HEDÝYELERÝMÝZ
Normal - Müstakil
Hacýlarýmýzýn Kalacaðý
Mekke Oteli
HAMÝDÝYE OTEL (1600 mt.)
* Ýhram
* Takke ve eþarp
Normal - Müstakil
Hacýlarýmýzýn Kalacaðý
Medine Otel
DAR-AL EÝMAN TAÝBAH (150 mt.) 4 ****
* 1 adet orta boy tekerlekli
* 1 adet el çantasý
* Elbiselik kumaþ
* Kuran-ý Kerim
* Haccý anlamak
* Kutsal iklimde dua
* Tavaf ve Say dualarý
* Hicaz Albümü
* Hz. Peygamberin izinde isimli kitaplar
* Saðlýk el broþürü
* Hac not defteri
* Hac tanýtým CD’si.
* 2 Adet Türk bayraklý arma
* 5 adet hijyenik koruyucu maske
* Cemarat Taþ Kesesi
* Seyahat ve Saðlýk Sigortasý
Adres: Üçtutlar Mahallesi 1. Osmancýk Sk. No: 4/A ÇORUM [email protected]
Tel: 0 364 333 19 20 Gsm: 0 532 241 29 24
Güvenli seyahat... Huzur içinde bir Hac...
Huzur içinde bir Umre için ÇORUM HAC UMRE
10 ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Ýcraata aralýksýz devam’
Belediye Baþkaný
leþtiriyoruz. Esnafýmýve AK Parti Belediye
zý, sivil toplum kuruBaþkan Adayý Muzafluþlarýmýzý geziyoruz.
fer Külcü, Kuyumcu
Halkýmýzýn içindeyiz.
Köyü Yardýmlaþma ve
Millet kararýný vermiþ.
Dayanýþma Derneði'ni
Lafa deðil icraata baziyaret etti.
kýyor. Bütün tuzaklara
raðmen, bütün hileleYapýlan açýklamare, milletimiz milli iraya göre, AK Parti Merdeye sahip çýkýyor. Yekez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Muzaffer Külcü, Kuyumcu Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ni ziyaret etti. ni dönemde de icraatlarýmýz hýzla devam
Belediye Meclis Üyesi
edecek" dedi.
adaylarý, Kuyumcu Köyü Dernek Baþkaný Kerim Elsüer,
Kuyumcu Köyü Muhtarý Adaylarý, Çöplü Mahallesi Muhtar
Kuyumcu Köyü Yardýmlaþma ve Dernek Baþkaný Kerim Elsüer, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
adaylarý ve çok sayýda Kuyumcu köyü sakini katýldý.
Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý MuKuyumculular’ýn yoðun katýlým gösterdiði ziyarette kozaffer Külcü'ye seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
nuþan Muzaffer Külcü, “Biz hayal edilemeyen iþleri gerçek-
(Haber Merkezi)
‘Bizi milletimizden ayýramazlar’
Baþkan Külcü’yü Kuyumcu Köyü Muhtarý Adaylarý, Çöplü Mahallesi Muhtar adaylarý ve çok sayýda Kuyumcu köyü sakinleri karþýladý.
Belediye Baþkaný ve
lisiyiz. Eðer dert etmiyorAK Parti Belediye Baþkan
sanýz bu iþlerin hiç biri
Adayý Muzaffer Külcü,
yapýlmaz. Bizim bir farkýGülüm Düðün Salonu'nda
mýz da þu. Biz adaleti elGülabibeyli kadýnlar taraden býrakmýyoruz. Bizim
fýndan düzenlenen prograpartilidir, þu partilidir, bu
ma katýldý.
partilidir demedik. Herkese hizmet götürmek derMuzaffer Külcü'nün
diyle bu hizmetleri götüreþi Hatice Külcü, AK Parti
dük. Bize oy vermeyen
Merkez Ýlçe Baþkaný Musinsanlara da hizmet götürtafa Köse, AK Parti Beledidük. Þimdi gördükleri zaye Meclis Üyesi adaylarý
man boynuma sarýlýyorile çok sayýda partili kadýlar. Baþkaným diyorlar,
nýn katýldýðý toplantýda kobizden oy bekleme, gene
nuþan Belediye Baþkaný
vermeyiz ama yaptýðýn
Muzaffer Külcü, bu zamaBelediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan Adayý
hizmetler için Allah razý
na kadar yapýlan yerel seMuzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi’nde konuþtu.
olsun diyorlar. Bizim oy
çim, genel seçim ve refeverdiklerimiz yapmadý siz
randumlarda Gülabibey
yaptýnýz diyorlar.
Mahallesi'nin AK Parti'nin
kalesi olduðunu söyledi.
Hatice Külcü’ye teþekkür
Seçim
çalýþmalarý
kapsamýnda esnaf ziyareti
Eþim Hatice Külcü,
yaptýklarýný, cadde cadde,
belediye çalýþmalarýmýzsokak sokak gezdiklerini
da olduðu gibi seçim çave toplu buluþmalar gerlýþmalarýmýzda da bizleri
çekleþtirdiklerini dile getihiç yalnýz býrakmadý. Haren Külcü, "Biz, sizden altice haným iyi bir anne ve
dýðýmýz enerji ile çalýþmaeþ olmanýn yanýnda çalýþlar yaparken bu millet de
malarý ile bizlerin heyeca30 Mart'ta oylarý ile sandýknýna heyecan katýyor. Selarý patlatacak. Yaptýðýmýz
çim döneminde yaptýðý
mitinglerle artýk meydanlatoplantýlar ile bizim yüküra sýðmýyoruz. Baþka partimüzü paylaþýyor. Ben
ler, baþka siyasi hareketler
kendisine sizlerin huzuGülabibeyli kadýnlar tarafýndan program düzenlendi.
2 milyon oy olmanýn derrunda bir kez daha teþekdinde. 2 milyon oy alsalar
kür ediyorum." þeklinde
barajý geçecekler. Bizim oy
konuþtu
oranýmýzý geçin sadece Ýs'Bizi milletimizden
tanbul'da yapýlan mitinge
ayýramazlar'
iki milyon insan geliyor.
AK Parti Merkez ÝlBu bir sevda iþidir. Ýnsanlar
çe Baþkan Mustafa Köse
yaptýðýnýz iþi beðenirler oyise, "her gittiðimiz mahallarýný verebilirler. Ama biz
lede evde sizlerin izlerine
bir yerde toplanacaðýz. Bu
rastladýk. Nereye gitsek,
ülkede kargaþa çýkarmak
baþbakanýmýzýn ve baþkaisteyenlere, kaos çýkarmak
nýmýzýn selamýný götüristeyenlere, bu ülkenin ismüþsünüz. Bu emeklerini
tikrarýný bozmaya çalýþangörüyoruz
ve takdir edilara o meydandan güçlü bir
yoruz. Ak kadrolara yakýmesaj vereceðiz. Haydi, þuþan
icraatlarý
sergiliyorsuraya gelin deyince eðer 2
nuz. Üzerimizde bir somilyon insan geliyor ise bu
bir aþktýr, bu bir sevdadýr." Külcü, AK Parti’nin kaleleleri arasýnda yer alan Gülabibey’de seçim çalýþmasý yaptý. rumluluk var. Hem Çorum'un hem ülkemizin sodedi.
rumluluðu var. 30 Martta üzerimize düþen sorumluluðu yerine getir2009-2014 yýllarý arasýnda geçmiþ dönemlerin hiç birisiyle mumek için son bir haftanýn içindeyiz. Bu sorumluluðumuzu yerine gekayese edilmeyecek kadar parlak icraatlarla dolu bir belediyecilik
tirmek için gece gündü, omuz omuza çalýþacaðýz inþallah. Hedefiörneði sergilediklerini dile getiren Belediye Baþkaný ve AK Parti
miz belli. Þehrimizde devam eden hizmetlerin artarak devam etmeBelediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, "Biz bu milletin tam kensini saðlayacaðýz… beþ yýl önce Çorum'un ve mahallelerimizin dudisiyiz. Bu milletin ortalamasý ne ise AK Parti'nin de ortalamasý
rumunu hepimiz biliyoruz. Baþkanýmýz, haným kardeþlerimize hizodur. Biz ayný davanýn insanlarýyýz. Ayný deðerlere inanmýþ insanlamette öncülük yaptý. Parklarýmýzý onlarýn evlatlarýyla daha güzel varýz. Sizler bizlere inandýnýz, güvendiniz ve emaneti bizlere tevdi etkit geçirebilecekleri parklar haline getirdi. Mahallerimize kadýn kültiniz. Biz de 5 yýl bu emanetin hakkýný verdik. Biz de 5 yýl boyunca
tür merkezleri yaptý. Bunlar sizler için ve yavrularýmýz için yapýldý.
gece demedik, gündüz demedik. Biz belediyeyi devraldýktan sonra,
Baþkanýmýzýn sizlere ne kadar verdiðinin bir göstergesiydi. Bu hizBaþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan baþbakan olduktan sonra altýn
metlerle tanýþtýnýz. Sözün özü þu; Türkiye'de ve Çorum'da hizmet
kaynaklarý bulmadýk. Bizim ülkemizden petrol fýþkýrmadý. Biz mildevam etsin mi etmesin mi bunu oyalayacaksýnýz. Bu hizmetlerin
letin kaynaklarýný, sadece bu millet için kullandýk. Biz musluklarý
daha çok artmasý için 30 Mart'ta sandýklarý patlatacaksýnýz. 14 makapattýk. Kaçaklar, baþkalarýnýn cebine gidenler, milletin cebinde
hallemiz ayný kararý verdi. Bir önceki seçimden daha fazla destekle
kalmaya baþlayýnca baktýk ki yollar hastaneler, okullar, parklar deBelediye Baþkanýmýzý göreve getireceðiz. Bununla birlikte bu millet
mir yollarý aklýnýza ne geliyorsa meðer bunlarýn hepsi yapýlabiliyormuþ. Hükümette de belediyede de böyle oldu." siye konuþtu.
üzerinde oynanan ve partimiz üzerinde oynanan bu oyunu bozacaðýz. Hiçbir seçimde milletle AK partiyi ayýrt edemediler. Sandýklar"Artýk biz susuyoruz, eserlerimiz konuþuyor. Baþbakanýmýz da
da güçleri yetmedi. Son bir yýldýr devam eden olaylarda, kardeþ kardiyor ya; lafa deðil icraata bakarým diye. Biz bu iþleri yaptýk. Milledeþe birbirine kýrdýrmak suretiyle, ayak oyunlarýyla ak partiyi ve
tin hizmetine sunduk." diyen Muzaffer Külcü, baþka partilerin adaymilletimizi birbirinden ayýrmayý düþünüyorlar. Ama bu yapamayalarýnýn kendi açýkladýklarý projeleri vaat ettiðini dile getirdi. Külcü,
caklar." dedi.
"Bizim 5 yýldan beri yapýmýna baþlayýp bitirdiðimiz iþleri, yapacaðýz diyorlar. Kültür merkezleri vaat ediyorlar, engelli eðitim merke(Haber Merkezi)
zi sözü veriyorlar. Biz bu millete sevdalýsýyýz. Biz bu milletin dert-
Külcü’ye destek
sözü verdiler
Muzaffer Külcü, Rüstem Eren Parký'nda vatandaþlarla bir araya geldi.
Belediye Baþkaný ve AK Parti
Belediye Baþkan
Adayý Muzaffer
Külcü
Rüstem
Eren Parký'nda vatandaþlarla bir araya geldi.
AK
Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Belediye Meclis Üyesi
adaylarý ve merkez
ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Rüstem Eren
Parký'nda piknik
yapan vatandaþlarla sohbet eden Muzaffer Külcü, vatandaþlarla bol bol
fotoðraf çektirdi.
Parkta oynayan çocuklara balon ve çikolata daðýtan
Belediye
Baþkaný ve AK
Parti
Belediye
Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, parkta açýlan kermesi
de ziyaret ederek,
alýþveriþ yaptý.
"Bu millet her
þeyin farkýnda. Yeni dönemde de yine baþkanýmýz sen
olacaksýn. Dualarýmýz ve oylarýmýz
seninle"
diyen
Muzaffer Külcü,
"Biz Çorum'u seviyoruz. Çorum'a
hizmet sevdamýz
hiç bitmeyecek. 5
yýl boyunca yaptýðýmýz çalýþmalar
Çorumlularýn beðenisini kazandý.
Yeni dönemimizde
de hayata geçireceðimiz projelerimizle
2019'da
bambaþka bir Çorum hedefliyoruz."
dedi.
(Haber
Merkezi)
Külcü, vatandaþlarýn sorun ve taleplerini dinledi.
Gençler ve çocuklar Külcü’ye ilgi gösterdi.
Çevre sakinleri Külcü’ye ikramda bulundu.
Baþkan Külcü, Parkta oynayan çocuklara balon ve çikolata daðýttý.
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
11
Muhalefete ‘Kavak
Aðacý’ benzetmesi
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, muhalefet
partilerini kavak aðacýna benzeterek, “Hiç
muhalefetin birbirini
eleþtirdiðini gördünüz
mü? Varsa yoksa bizi
eleþtiriyorlar, Biz bundan rahatsýz deðiliz iftira, yalandan rahatsýzýz.
Çünkü meyvesi olan
aðaca taþ atýlýr. Tayyip
Erdoðan’ýn AK Parti'nin aðacýnda yeteri
kadar taþ atmayý gerektirecek kadar güzel
meyveler var. Ama söðüt aðacýna kavak aðacýna taþ atar mý? Sungurlular, bizdeki muhalefet kavak aðacý su
düþmaný, vatandaþa yeteri kadar faydasý olmayan bir yapý. Vatandaþ taþ dahi atmýyor”
dedi.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde partisinin düzenlediði mitinge katýlan Adalet Bakaný Bekir Bozdað, halka
hitap etti. Bozdað, konuþmasýnda muhalefet
partilerini
eleþtirdi.
Türkiye’nin hasýmlarýna, Türkiye’den rahatsýz olanlara seslenen
Bozdað, Türkiye’yi büyütmeye Türkiye’nin
hasýmlarýný rahatsýz etmeye devam edeceklerini belirterek, bunda
karlý olduklarýný altýný
çizdi.
Çözüm süreci ile
ilgili açýklamalarda da
bulunan Bakan Bozdað, Türkiye’nin 30
yýldýr terörle mücadele
ettiðini hatýrlatarak, yeni þehitler olmamasý,
Türkiye’de terör belasýnýn son bulmasý,
ocaklara ateþ düþmemesi ve kanýn durmasý
için çalýþtýklarýný dile
getirdi.
Çözüm sürecinin
hýzla ilerlediðini anlatan Bakan Bozdað, “1
yýldýr terör nedeniyle
þehit cenazesi gelmiyor. Bundan son derece
rahatsýz olanlar var.
Türkiye’nin terör belasýyla uðraþmasýndan
kurtulup teröre harcadýðý enerji ve kaynaklarý ülkeye harcayacak
olmasýndan korkan dýþ
güçler var. Onun için
hepsi terör yeniden
baþlasýn diye uðraþ veriyorlar. Silahlar niye
patlamýyor diye rahatsýzlýk duyuyorlar. Terörü çözme, bu meseleyi
Bekira Bozdað, Sungurlu’da miting düzenledi.
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, muhalefet partilerini kavak aðacýna benzetti.
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, AK Parti’nin icraatlarýný anlattý.
halletmek yiðitlik ister.
Cesaret ister. Samimiyet ister. Bunlarýn hepsi sayýn baþbakanýmýzda var. Bu meseleyi çözerse Tayyip Erdoðan
gibi bir yiðit çözer. Bu
meseleyi baþbakanýmýzýn siyasette kaldýðý süre içerisinde çözmezsek daha onlarca yýl
konuþmaya
devam
ederiz” diye konuþtu.
"BUNLAR KAFADAN ÜLKENÝN
BÝR KISMINI YOK
SAYIYORLAR, MÝTÝNG DAHÝ YAPMIYORLAR, BÖYLE
SÝYASET OLMAZ"
CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu ve
MHP Lideri Devlet
Bahçeli’nin böyle bir
dertlerinin olmadýðýný
savunan Bozdað, “Onlar kafadan zaten memleketi paramparça etmiþler. Bahçeli Yozgat’a geliyor Hakkari’ye gitmiyor. Yozgat’a geliyor Þýrnak’a
gitmiyor. Aksaray’a gidiyor Diyarbakýr’a gitmiyor. Oralar vatan
topraðý deðil mi? Neden gitmiyorsun. Siyaseti vatan topraðýnýn
her yerinde yapacaksýn. Ama bunlar kafadan ülkenin bir kýsmýný
yok sayýyorlar. Miting
dahi yapmýyorlar. Böyle siyaset olmaz. Terör
sorunu çözecek lider
Tayyip Erdoðan kadrolar AK Parti’li kadrolardýr” ifadelerini kullandý.
Konuþmasýnda
CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu’nu da eleþtiren Bakan Bozdað,
“Þimdi Kýlýçdaroðlu
çýkmýþ diyor ki 'ben
çiftçiye mazotu 1.5 liraya vereceðim'. Ayný
Kýlýçdaroðlu 2011 seçimleri öncesinde 'ben
çiftçiye mazotu 1 Türk
lirasýna vereceðim' diyordu.
Muhalefette
iken zam yapmayý baþaran tek lider Kýlýçdaroðlu. Örneði yok.
Adam muhalefette zam
yapýyor. Es kaza iktidara nolur, gelse tutamazsýnýz" dedi.
"GÜDÜLECEK
BÝR LÝDER, GÜDÜLECEK BÝR KADRO
ÝSTÝYORLAR"
Türkiye’de güdülecek lider ve kadrolar
istendiðini söyleyen
AK Parti’nin Sungurlu mitingi yoðun bir kalabalýða sahne oldu.
Bozdað, þöyle devam
etti:
“Bütün dert Türkiye’nin büyümesini önlemektir. O yüzden seçimlerde büyük bir iftira kampanyasý devreye
sokuldu. Yol kesmek
için, niçin bu AK Parti'ye söz geçiremiyor.
Tayyip Erdoðan laf
dinlemiyor. Eskiden
gazete manþet atýyordu
liderler manþete göre
vaziyet deðiþtiriyordu.
Sermaye þunu diyor, liderler emredersiniz diyordu. Ama þimdi onlar konuþuyor Tayyip
Erdoðan’da diyor ki
yatýrýmlarý ben yaparým
bakanlarý ben atarým
nerde ne yapacaðýma
ben karar veririm diyor.
Ve güdemediklerinden
dolayý rahatsýzlar. Güdülecek bir lider güdülecek bir kadro istiyorlar. Eski Türkiye IMF
kapýsýnda dilenci bir
Türkiye. Þimdi baþbakanýmýz çýkmýþ borcunu ödedi hadi çýkýn gidin diyor. Yetmiyor
efelenip 5 milyar dolarda borç veririm diyor.
Bu birilerinin çok ama
çok aðýrýna gidiyor. Eski Türkiye’yi dilenci
Türkiye’yi arzu ediyorlar. MHP, DSP, ANAP,
CHP dünün Türkiye’sini dilenci Türkiye’ye
getirdiler. Biz Türkiye’yi baþka noktaya
getirdik.
Liderler geziyorlar. Deminden beri
yaptýklarýmýzý anlattýk.
Bunlar yalan söylüyorlar. Bilerek yalan söylüyor. Ýftira ediyorlar.
Yalanla iftira ile iþimiz
olmaz. Bizin insanlarýmýzda, imanýmýzda,
ahlakýmýzda yalana iftiraya izin vermez.
Marmarayý yaptýk. Biz
fatihin torunlarýyýz.
Onun torunlarý Tayyip
Erdoðan ve arkadaþlarý
denizin altýndan tünel
geçirerek denizin altýndan tünel gidiyor.
2015’de otobüsler taksiler denizin altýndan
geçecek. Geziciler bu
muhalif partilerin tamamý her þeye karþýlar.
Eðer bu Marmaray'ý
denizin üstünden yapsak emin olun Ýstanbul’da yýkýlmadýk yer
býrakmazlardý.
Allah’tan denizin altýndan
çaktýrmadan yaptýk.
Þimdi onu da kullaný-
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Alaca’da seçim çalýþmasý yaptý.
Bozdað’dan hodri meydan
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, 25 Mart’ta
yayýnlanacaðý iddia edilen ses kaydý ile ilgili
açýklamada bulunarak,
“Bu laflarý dolandýran
falan gün þu çýkacak falan gün bu çýkacak filan
gün þu olacak diyenler
ahlaksýzdýr. Bunlar alçaktýr. Ben buradan bu
ahlaksýzlýðý bu alçaklýðý
yapanlara sesleniyorum.
Elinizde ne varsa 25
Mart’ý beklemeyin. Yarýn çýkarýn. Bir dakika
sonra çýkarýn. Bir saat
sonra çýkarýn niye bekliyorsunuz” dedi.
Seçim çalýþmalarý
kapsamýnda Çorum’un
Alaca ilçesine gelen
Adalet Bakaný Bekir
Bozdað, gazetecilerin
sorularýný
yanýtladý.
Bozdað, 25 Mart’ta yayýnlanacaðý iddia edilen
ses kaydý ve ses kayýtlarýnýn seçimlere yansýmasý ile ilgili sert açýklamalarda bulundu.
Hiçbir þeyden korkularýnýn olmadýðýný dile
getiren Bozdað, “Tehdit,
þantaj, montaj düzeni
kuran herkese, ahlaksýzlara, kirli insanlara buradan bir kez daha sesleniyorum. Kendinizi gizlemeyin kim olduðunuzu
zaten biliyoruz. Çýkýn
ortaya bizde þu var deyin. Elimizde bu var deyin. Ortaya koyun. Bizim hiçbir þeyden çekincemiz yok. Hiçbir düzmece kasetten, montajdan, þantajdan, tehditten
korkacaðýmýz da yok.
Ellerinden geleni arkalarýna koymasýnlar. Koyarlarsa da gönül koyarýz. Ne geliyorsa yapsýnlar. Biz yolumuzu böyle
kirli insanlarýn, ahlaksýzlarýn, alçaklarýn, ortaya
kumpaslara, montajlara,
tehditlere, þantajlara boyun eðerek bugüne kadar yürümedik, bundan
sonra da yürümeyeceðiz. Biz yolumuza bildiðimiz doðrularla, milletimizden istikamet alarak yürüdük. Bundan
sonra da aynen yürüyeceðiz. O noktada bir endiþemiz yok. O kumpasý
hesap edenler baksýnlar
o iftiralarýn hesabýný verecekler. Ayný þekilde bu
iftiralarýn hesabýný Allah’ýn huzurunda Allah’a da verecekler” diye
konuþtu.
Bir gazetecinin
Baþbakan Erdoðan ve
çocuklarýna ait olduðu
iddia edilen ses kayýtlarýnýn seçimleri etkileyip
etkilemeyeceði yönündeki sorusunu da yanýtlayan Bakan Bozdað, 17
Aralýk sürecinde ortaya
çýkan þeylerin iddia deðil, apaçýk birer iftira olduðunu belirtti.
Ýftiralarla siyasette
de baþka bir alanda da
yol almanýn imkansýz olduðunu vurgulayan Bakan Bozdað, milletin iftira atanlarý ve yalanla
dolanla yol alanlarý çok
iyi bildiðini, ona göre
deðerlendirmesini yaptý-
ðýný dile getirdi.
Meydanlarý gördüklerini, meydanlarýn
sesini de duyduklarýný,
ayný zamanda meydanlarýn verdiði mesajý da
çok iyi aldýklarýný anlatan Bozdað, "Buradan
muhalefet partilerine ve
baþkalarýna tavsiyem þu
meydanlara kulak versinler. Meydanlardaki
kalabalýðý görsünler. Onlar bize þunu söylüyorlar; 'yalanla iftirayla karþýmýza
gelmesinler.'
'Planla, programla karþýmýza gelin' mesajý veriyorlar. Ancak muhalefet
partileri tabi milletten
umudunu kestikleri için
vatandaþýn oyuyla iktidara gelme umudunu tamamýyla yitirdikleri için
kirli kampanyalar, iftiralarla, dýþarýdan destekli
bir takým kumpaslarla,
bazý sermaye çevrelerinin, bazý medya çevrelerinin, kirli odaklarýn kir-
duydunuz mu? Ben birinci parti olmazsam siyaseti býrakýrým diyen
bir açýklamayý Kýlýçdaroðlu’ndan veya Devlet
Bahçeli’den veya baþkaca siyasi partilerden
duydunuz mu? Duymadýnýz. Çünkü onlarýn birinci olma gibi derdi, iddiasý da yok. CHP Genel
Baþkaný'nýn birinci olmasý mümkün deðil ama
en azýndan þöyle açýklama yapabilir. 'Yüzde
30’un üstünde oy alamazsam siyaseti býrakýrým' diye yapmasý ona
yakýþýr. Yapabilir mi?
veya MHP Genel Baþkaný diyebilir mi 'ben yüzde 15’ten yüzde 20’den
aþaðý oy alýrsam siyaseti
býrakýrým' böyle bir açýklama duydunuz mu?
Tam tersi açýklama yaptýlar. Sayýn Baþbakan
yüzde 50’nin altýna dü-
Adalet Bakaný Bekir Bozdað
li oyunlarýna ümitlerini
baðlamýþlar. Ýktidar yolunu oradan arýyorlar.
Boþuna gayret ediyorlar.
Ýktidar olmanýn tek yolu
vardýr o da sandýktýr. O
da milletin gönlüne girmek ve desteðini almaktýr. Onlar kirli odaklara
birtakým sermaye ve
medya çevrelerine veya
baþka çevrelere hizmet
edeceklerine millete hizmet etmiþ olsalar vatandaþlar onlar hakkýnda
daha olumlu düþünür. Þu
anda böyle bir dertleri
olduðunu görmüyorum.
Meydanlara baktýðýmda
da AK Parti meydanlarýn
birincisi olan partidir"
dedi.
“MUHALEFETÝN
ÝKTÝDAR
OLMA
DERDÝ DE ÝDDÝASI
DA YOK”
Þu anda Türkiye’de
en yüksek oy oranýyla
AK Parti’nin belediye
seçimlerinde baþarý göstereceðini, en fazla büyükþehir belediye baþkaný, il baþkaný, ilçe ve belde baþkanýný AK Parti
kazanacaðýný dile getiren
Bozdað, “Bundan yana
hiç þüphemiz yok. Baþbakanýmýz açýkça söyledi. Biz birinci parti olmazsak siyaseti býrakýrým dedi. Muhalefet partilerinden böyle bir söz
þerse istifasýný açýklasýn
dediler. Adamlarýn bütün
derdi AK Parti’nin oyu
düþecek düþmeyecek ya
sen kendi iþine bak.
Kendi oyuna bak. Kendi
iddian yok mu? Ýktidar
olacak diye. Alaca’da
Çorum’da konuþmuyor
mu MHP’liler, CHP’liler atýp tutuyorlar.
Adamlarýn iktidar olma
derdi yok” dedi.
“KILIÇDAROÐLU, MUHALEFETTEYKEN ZAM YAPAN TEK LÝDER”
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nun muhalefetteyken
zam yapan tek lider olduðunu anlatan Bozdað,
"Bugün Kýlýçdaroðlu geziyor 'ben iktidar olursam mazotu 1.5 liraya
vereceðim. 2011 seçimlerinde Sayýn Kýlýçdaroðlu meydanlarda mazotu 1 TL’ye vereceðim
diyordu. Dünya tarihinde ilktir. Muhalefette
zam yapan lider özelliðini kazandý. Muhalefette
zam yaptý. Bunu baþardý.
2011 yýlýnda 1 liraydý
mazotun litresi, þimdi
muhalefette 1.5 TL’ye
çýkardý. Hayýrlý olsun.
Muhalefette zam yapan
genel baþkan ne yapa-
lým. Türkiye’yi böylesi
bir muhalefetle yönetmek
durumundayýz"
þeklinde konuþtu.
17 ARALIK OPERASYONU ÝDDÝANAMESÝ HAKKINDAKÝ
AÇIKLAMA
17 Aralýk operasyonu iddianamesinin iadesi hakkýnda da açýklamada bulunan Bozdað,
“Ýddianamenin düzenlenmesi, mahkemeye
verilmesi ve mahkemede yapýlan inceleme sonucunda iddianamenin
kabulüne veya geri verilmesi birer usul iþlemidir.
Adli iþlemdir. Ýstanbul’da soruþturmayý yürüten Cumhuriyet Savcýsý iddianamesi tanzim
edip ilgili mahkemeye
vermiþtir. Mahkeme de
usul açýsýndan bazý eksiklikler gördüðünü belirtip iadesine karar vermiþtir. Hem iddianamenin tanzimi hem iddianamenin iadesi bir usul
iþlemdir. Onun için bununla ilgili ayrý bir deðerlendirme yapmak,
hüküm vermek doðru
deðildir. Usul iþlemleri
süreç içerisinde yargý
görevi yapanlar tarafýndan kanuna uygun olarak yerine getirilecektir”
ifadelerini kullandý.
28 Þubat süreciyle
ilgili de açýklamada bulunan Bozdað, þunlarý
söyledi: “28 Þubat bizim
hukukumuzun, demokrasimizin, ekonomimizin, irademizin üzerinden buldozer gibi geçmiþtir. Pek çok haksýzlýða neden olmuþtur. Uygulamalarýyla çýkardýðý
yasalarla ve baþka tasarruflarla. Hükümetlerimiz döneminde 28 Þubat
sürecinin ortaya koyduðu bütün yanlýþlarý düzelten adýmlarý attýk.
Üniversite kapýlarýnda
baþörtülü öðrencilerin
maðduriyetine son verdik. Kamuda çalýþma yasaðýný ortadan kaldýrdýk.
Parlamentoda Nesrin
Ünal hanýmefendiyi aðlatan fotoðrafý ortadan
kaldýrdýk. Merve Kavakçý hanýmefendiye 'haddini bildirin, bura devlete
meydan okuma yeri deðildir' diyen çirkin fotoðrafý tarihe gömdük.
Þimdi baþörtülü milletvekillerimiz parlamentoda. Katsayý zulmünü ortadan kaldýrdýk. Gençlerimiz üniversiteye eþit
þartlarda yarýþ imkanýna
kavuþtu. Kur'an kurslarýna gitmede yaþ engelini
ortadan kaldýrdýk. Bugün bütün yavrularýmýz
Kur'an kurslarýna gidiyor. Ortaöðretim kurumlarýnda Kur’an-ý Kerim
ve Peygamber Efendimizin hayatý seçmeli
ders olarak okutulmasýnýn önünü açtýk. 28 Þubat’ta görevinden baþörtüsü nedeniyle uzaklaþtýrýlanlarýn tekrar kamuya
dönüþlerine imkan saðlayan yasa çýkardýk. Türkiye’de inþallah böyle
haksýz dönemler yaþanmaz.”(ÝHA)
12 ÇARÞAMBA 26 MART 2014
Mecitözü’ne yatýrým sözü
www.corumhakimiyet.net
Mustafa Demirer
rý ile parke taþlarý ile tanýþtý. Bunu o hizmetleri görmek istemeyenler görmese
de milletimiz görüyor" dedi.
AK Parti öncesinde
çiftçinin ikinci sýnýf vatandaþ olarak görüldüðünü belirterek Yýldýrým; "Yýllarca
köylü milletin efendisi dediler ama lafla peynir gemisi yürüttüler. Ýktidarýmýz
ile çiftçimize, köylümüze
gereken deðer verilmeye
baþlanýldý. Çiftçilerimizin
hayatýnýn kolaylaþmasý,
hizmetlerini pazara ulaþtýrAdalet ve Kalkýnma Partisi Mecitözü'nde coþkulu bir miting düzenledi.
masý ve ürününün deðerini
bulmasý için bu alanda onlarca kanun çýkarttýk. Tarým kanunu, gýda kanunu,
toprak koruma ve analizi
kanunu, organik tarým kanunu, tarým sigortalarý kanunu, tohumculuk kanunu,
tarýmsal üretim birlikleri
kanunu, bitki ýslahçý haklarýnýn korunmasýna iliþkin
kanun, tarým ürünleri lisanslý depoculuk kanunu,
'Mecitözü AK beleditarým ve kýrsal kalkýnmayý
yecilikle 30 Mart'ta tanýþadestekleme kanunu bunlarcak'
dan bazýlarýdýr" dedi.
AK Parti Teþkilat BaþSon 11 yýlda hayvanMilletvekili Murat Yýldýrým, ilçe halkýna hitap etti.
kan Yardýmcýsý ve Çorum
cýlýða verilen desteðin 33
Milletvekili Murat Yýldýkat arttýðýný kaydeden Yýldýrým; 2003-2013 dönemini kapsayan on yýlrým, Çorum'un 11 yýlda aldýðý hizmetin Cumhuriyet tarihinde aldýðý
da hayvancýlýða verdiðimiz toplam destek 12,2 milyar TL'dir. Bu ülhizmeti üçe beþe katladýðýný belirterek, "Üzülerek söylüyorum ki, Mekenin çiftçisinin cebine girmiþtir. Ýþte birileri bunu hazmedemiyor.
citözü bu hizmetlerden belediyecilik anlamýnda yararlanamamýþtýr.
Çünkü bu paralar daha önce ranta gidiyordu. Boðazda yalýlarda yaþaAma bu kez Mecitözü bu eþiði aþacak ve 30 Mart'ta AK belediyecilik
yan mutlu azýnlýðýn cebine gidiyordu. Onun için bunlar þimdi bu ihanet oyunun içerisinde, millete ve milletin iktidarýna karþý savaþ açtýlar"
ile tanýþacak" dedi.
diye konuþtu.
Birilerinin hizmetleri gölgelemek için "ne yaptýlar ki" diyerek
Adalet ve Kalkýnma
Partisi Mecitözü'nde coþkulu bir miting düzenledi.
Çorum Milletvekilleri
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Plan bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý,
Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan ve il yönetim
kurulu üyelerinin ilçe giriþinde kalabalýk bir araç
konvoyu ile karþýlanmasýnýn ardýndan baþlayan mitingde ilk konuþmayý AK
Parti Mecitözü Belediye
Baþkan Adayý Yaþar Kabakçý yaptý.
Mecitözü AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Çadýr'ýn konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Mecitözü'nde
AK Partili bir belediye ile
birlikte TOKÝ, sentetik çim
saha ve yüksek okul yatýrýmlarýnýn gerçekleþeceðini
söyledi.
þüphe oluþturmaya çalýþtýðýný kaydeden Yýldýrým; "Okullarý, TOKÝ'yi,
spor salonlarýný, yollarý, doðalgazý, üniversiteyi, barajlarý, hastaneleri
görmeyenleri ne denir ki. Gözleri var görmüyorlar, kulaklarý var duymuyorlar" dedi.
2002 yýlýnda AK Parti iktidara geldiðinde köylerin yollarýnýn olmadýðýný, su þebekelerinin, kanalizasyon sistemlerinin olmadýðýný
kaydeden Yýldýrým; "Bugün yollarýmýz geniþledi. Köylerimizin yollarýnýn kalitesi arttý. Yüzlerce köyümüz kanalizasyona kavuþtu. Su þebekesi içme suyu olmayan köyümüz kalmadý. Köylerimiz oyun grupla-
'Mecitözü bu gidiþata artýk dur demelidir'
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Dr.
Cahit Baðcý Ak Parti'nin Mecitözü mitinginde yaptýðý konuþmada,
Mecitözü'nün belediyecilik anlamýnda Çorum'un en geri ilçesi olduðuna dikkat çekerek; "Artýk Mecitözü bu gidiþata dur demelidir" dedi.
Mecitözü'nde Bakan geldiðinde toprak sahada oluþan toz bulutunun utanç verici olduðunu kaydeden Baðcý; "Ama bu utançla yaþamaya artýk 30 Mart'ta son verilecek. Bu atmosfer gösteriyor ki, bir iki oyla kaybettiðimiz geçmiþ seçimlere göre bu seçimde önemli bir farkla
Mecitözü AK hizmetle buluþacak" dedi.
‘Baþbakanýmýzý yalnýz
býrakanlar ihanet içinde’
Mustafa Demirer
dir' diyerek yürüdüðünü hatýrlatan Yýldýrým; "Lakin 1960'ta birileri çýktý; Türkiye'yi millet yönetemez, biz yöneteceðiz diyerek yönetime el koydu. 12 Eylül'de aynýsýný yaptýlar, 28 Þubat'ta aynýsýný yaptýlar. Her bir müdahalede milletin elinden yetkisini aldýlar,
Türkiye'nin yönetimine el koydular" dedi.
Milletin seçtiði yönetime el koyanlarýn bu ülkeye iyilik deðil
hep kötülük yaptýklarýný, ülkenin sürekli geriye gitmesine sebep
olduklarýný kaydeden Yýldýrým; "Yönetime el koyanlar iktidarlarýný baþka çevrelerle paylaþtýlar. Bu çevreler yalý boylarýnda yaþayanlardý. Bu çevreler medya patronlarý idi. Bu çevreler statükonun
destekçisi olanlardý. Bunlar iktidarý milletle hiç paylaþmadýlar.
Böyle bir düþünceleri hiç olmadý. Siyaseti dar kalýplara sýkýþtýrma
siyasetin üzerinde baský kurmak için silahlý kuvvetleri, yargýyý kul'Zor süreçte Baþbakaný yalnýz býrakanlar ihanet içindedir'
lanmaktan çekinmediler. Bir tek amaçlarý vardý, millet iktidar olBoðazkale'de AK Parti seçim bürosunda düzenlenen akþam
masýn" dedi.
yemeði ve ardýndan açýk hava toplantýsýna katýlan AK Parti Teþki14 Aðustos 2001'de AK Parti'nin kuruluþunun bu kýsýr döngülat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, yýlye itiraz olduðunu kaydeden Yýldýrým; "AK Parti'nin kuruluþu bu
larca AK Parti'de ilçe baþkanlýðý, belediye baþkanlýðý, yada baþka
ülkeyi kimin yöneteceði sorusuna net cevaptý. Bu ülkeyi sadece
görevlerde bulunmuþ bazý insanlarýn sýrf siyasi ikbal uðruna Baþmillet ve milletin temsilcileri yönetecek. 23 Nisan 1920'de ifade
bakan'ý bu zor gününde yalnýz býraktýklarýný belirterek; "Bunlar
edildiði gibi Türkiye'yi sadece ve sadece millet yönetir. Bu ülkeþimdi çýkýp milletimize biz buradayýz ama gönlümüz orada. Senin sahibi 77 milyondur. Siyasetin sahibi millettir, devletin sahibi
çimden sonra baþkan olursak, il genel meclis üyesi olursak AK
millettir. Bütün kurumlarýn sahibi de millettir. Türkiye'yi yönetme
Parti'ye geçeceðiz diyorlarmýþ. AK Parti'nin ister dýþarýdan, ister
iradesini biz hiç millet dýþýnda hiçbir irade ile paylaþmadýk, payparalelden, isterse içerden
laþmayýz. Türkiye'yi yöhainlik yapanlarla iþi olnetme iradesini hiçbir
maz. AK Parti'de bu süsermaye grubuyla, hiçbir
reçte gemiyi terk edenlemedya patronuyla, hiçbir
rin hali ortadadýr. Milletiörgütle bugüne kadar
miz de onlarý yalnýz býpaylaþmadýk, bundan
rakmýþtýr. Kimse tutup da
sonra da paylaþmayýz"
bu milleti bedenim yok
diye konuþtu.
ama gönlüm orada tarzý
Milletin iftiralara
cümlelerle kandýrmasýn.
itibar etmediðini kaydeYok seçilince geleceði vs
den
Yýldýrým; "Millet
demesin. Bunlar ile bir
bunlarýn hakaretlerine
yere varamazlar." Dedi.
itibar
etmiyor, bu millet
Bu süreçte önemli
bunlarýn darbe giriþimleolanýn bireysel ikbal derini
çok
net olarak görüðil, toplumsal kazanç olyor ve cevabýný veriyor.
duðunu kaydeden YýldýMillet Hükümetine, parrým; "Baþbakanýmýzý her
Murat Yýldýrým, Boðazkale’yi ziyaret etti.
türlü saldýrýya, iftiraya
tisine sýmsýký sahip çýkýkarþý sýrf kendi menfaatyor.17 Aralýk komplosu
leri için yalnýz býrakanlar
tam anlamýyla millet iraihanet içinde olanlardýr.
desini gasp etme kompMilletimiz hainlere sanlosudur. 12 yýldýr AK
dýkta gereken dersi vereParti döneminde milletle
cektir" dedi.
iktidarý paylaþamayanlar
Türkiye'nin tarihi süson bir hamle yaparak
reçlerden birini yaþadýðýiktidarý çalmak, bir kez
ný kaydeden Yýldýrým,
daha milletin sofrasýna
"birileri sizlerin bizlere
ortak olmak istemiþlerverdiði emaneti gasp etdir. Ýþte biz buna dur demek için hem millete hem
dik, iþte biz bunu engelde devlete baþkaldýrýyorledik" diye konuþtu.
lar" dedi.
Merhum
Adnan
Yýldýrým, 30 Mart'ýn bir yerel seçim olmaktan öte,
Menderes'in 1950'de iktidara 'Yeter söz milletinülkenin istiklalini ve istikbalini ilgilendiren bir milat olduðunu söyledi.
AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým, Boðazkale ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Ýlçeye geliþinde araç konvoyu eþliðinde kalabalýk bir partili grubu
tarafýndan karþýlanan Yýldýrým, iþyerlerini ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet etti.
AK Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Belediye Baþkan Adayý Osman Tangazoðlu, il genel ve belediye meclis üyesi
adaylarý ile birlikte turizmcileri ziyaret eden Yýldýrým, bereketli bir
sezon diledi.
Yýldýrým, 30 Mart'ýn bir yerel seçim olmaktan öte, ülkenin istiklalini ve istikbalini ilgilendiren bir milat olduðunu söyledi.
Uslu Mecitözü’ne garanti verdi
AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Mecitözü’nde partisinin adayýna destek istedi.
Mustafa Demirer
Yaklaþan yerel seçimler öncesi AK Parti
Çorum Milletvekilleri
Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým Mecitözü ilçesinde düzenlenen mitinge katýlarak
Belediye Baþkan Adayý
Yaþar Kabakçý'ya destek
istediler. Milletvekilleri
mitingde birer konuþma
yaptýlar.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Mecitözü
Ýlçesine yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgiler vererek, "30 Mart akþamý
inþallah bugüne kadar
çektiðiniz sýkýntýlarýn
sonu olacaktýr. Bizler ilçemize geldiðimizde ya
da sizler Ankara'ya geldiðiniz her fýrsatta vekilim 'Bu Mecitözü'nün
Salim Uslu
durumu ne olacak? Bizim sulama iþi, göletimiz ya da TOKÝ vs. ne
olacak? Biran önce taleplerimizi yerine getirin diyorsunuz.' Biz de
diyoruz ki; 364 gün boyunca biz Mecitözü'nden geliyoruz, ne
olacak Mecitözü'nün
hali diye þikâyet etmeyin. 30 Mart'ta sadece
bir gün Mecitözülü
olun, Mecitözü'nün sorumluluðunu bir günlüðüne hissederek oy kullanýn ve belediye seçimlerini kazanalým diyoruz." dedi.
11 yýlda Mecitözü
ilçesine 88 Milyon 502
bin TL yatýrým yapýldýðýný belirten Uslu, "Mecitözü ilçemizden aldýðýmýz vergi bu kadar
yapmýyor. Biz bu hizmetleri nasýl yapýyoruz?
Ýç ve dýþ faizimizin toplamý 11 yýlda % 65'ten
% 10 düþünce 700 milyar liralýk tasarruf yaptýk. Faizcinin, rantiyecinin, Türkiye'de içerden
ya da dýþarýdan devlete
borç para satarak ucuz
para kazananlarýn musluklarýný kapattýk. Kanallarýný týkadýk. Ve oradan tasarruf ettiðimiz
para hizmet olarak vatandaþa geri döndü. Çorum'a, Mecitözü'ne yapýlan yatýrýmlar buradan
karþýlanýyor." diye konuþtu.
Eyvaz’la esnaf turu
Mustafa Demirer
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca Ýlçe
Baþkaný Ümit Tokgöz,
Belediye Baþkaný ve
AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muhammet
Esat Eyvaz ile birlikte
Arasta Çarþýsý ve Ankara Caddesi esnafýný tek
tek ziyaret etti.
Esnaf ile sohbet
eden Uslu, yapýlan çalýþmalar hakkýnda da
bilgiler vererek, Belediye Baþkan Adayý Muhammed Esat Eyvaz
içinde destek istedi. Esnaf ziyaretinde yoðun ilgi ile karþýlanan Uslu,
Salim Uslu, Muhammet Esat Eyvaz ile birlikte
Arasta Çarþýsý ve Ankara Caddesi esnafýný tek tek ziyaret etti.
vatandaþlarla da sohbet
Ayrýca Uslu, Alaca
katýlarak, vatandaþlara
ederek anýlarýný tazelekendi eli ile fidan daðýtBelediyesi'nin
5000
di.
adet fidan daðýtýmýna
tý.
Yeni bina için kura çekimi
Mustafa
Demirer
Türkiye Büyük
Millet Meclisi Yeni
Halkla Ýliþkiler Binasý
kura çekimi yapýldý.
Türkiye Büyük
Millet Meclisi Yeni
Halkla Ýliþkiler binasýnda Milletvekilleri
ve Komisyon Baþkanlarýnýn çalýþma
odalarýnýn tespiti için
kura çekimi gerçekleþti.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu
baþkanlýðýnda dün
toplanan heyet Yeni
Halkla Ýliþkiler Binasý
kura çekimini gerçekleþtirdiler. Kura çekimine AK Parti Grubu
adýna Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik,
BDP Grubu adýna
Batman Milletvekili
Bengi Yýldýz, CHP ve
MHP Gruplarý adýna
Grup Amirleri katýldý.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu;
kuraya Baþkanlýk Divaný Üyeleri, Siyasi
Parti Grup Baþkanlarý, Bakanlar Kurulu
Üyeleri, Grup Baþkanvekilleri, Meclis
Eski Baþkanlarý ve 2
engelli milletvekili
dâhil edilmediðini,
milletvekilleri ile 10
ihtisas ile 10 uluslararasý komisyonlar için
kura çekiliþini gerçekleþtirdiklerini belirtti.
Uluslararasý ve
Ýhtisas Komisyonlarýnýn kullanacaðý odalarýn kuralarýný Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu yaptý.
Komisyonlarýn ardýndan milletvekillerinin
kullanacaðý odalarýn
kuralarý çekildi.
Uslu,
"Yeni
Halkla Ýliþkiler binasýndaki odalar Komisyon Baþkanlarý ile
Milletvekillerimizin
ihtiyaçlarýna uygun
bir þekilde tasarlanmýþtýr. Hayýrlý uðurlu
olsun" dedi.
Kura çekimi sonrasýnda 'Kura Çekimi
ve Tahsise Ýliþkin Komisyon'
kararýnýn
alýnmasýyla iþlemler
tamamlanmýþ oldu.
Milletvekilleri belirlenen program çerçevesinde taþýnma iþlemlerini 27 Mart ile
7 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirecekler.
Meclis'in yeni
Halkla Ýliþkiler Binasý
toplam 98 bin metrekare alandan oluþuyor. Beþ katý yeraltýnda olmak üzere toplam 11 kat bulunan
binada milletvekillerinin odalarý dýþýnda
90 ila 180 metrekare
büyüklüklerinde dokuz adet komisyon
toplantý salonu, 550
kiþilik konferans salonu ve mescit bulunuyor. Hizmet binasýný Genel Kurul'un bulunduðu ana binaya
baðlayacak 140 metrelik bir tünel bulunacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý kura çekimi yapýldý.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:25 Cemâzil-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:13 Mart 1430 Kasým:139
2014
26
MART
Birbirinize selâm veriniz!
Birbirinize yiyecek ikram ediniz! Bunlarý yaparak, selâmetle Cennete giriniz! Hadîs-i
þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.11
05.37
11.55
15.17
18.00
19.19
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
VEFAT
EDENLER
1-Berk Köyü' nden gelme, Nakliyeci Esnafýndan
Kemal ve Veysel ÞÝMÞEK, Toptancý Esnafýndan Hüseyin ÞÝMÞEK ve Avukat Bahadýr ÞÝMÞEK' in annesi; Hatice ÞÝMÞEK.
2-Kýnýk Köyü' nden, Ali ÖZDEMÝR' in gelini,
Mustafa ÖZDEMÝR' in eþi; Ayþe ÖZDEMÝR.
3-Berk Köyü' nden gelme, Cemal BAÞAR' ýn eþi,
Cemalettin, Halil ve Ýsmail BAÞAR' ýn annesi, Din
Görevlisi Abdullah ASLAN' ýn kayýnvalidesi; Fadime BAÞAR.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Aslýnda "Yasak" kelimesine bu toplum oldukça alýþýk!
Murat Ýslam
Farklý düþünce ve [email protected]
ye sahip olsalar da insanlarýn
birçoðu hayatlarýnýn farklý alanlarýnda yasaklara muhatap olmuþlardýr.
Özellikle kamusal alaný dizayn etmek adýna Türkiye'de
sürekli yasaklar konulmuþ ve
bir çok insan hayatý kararmýþ,
maðdur olmuþ ve bedeller ödemiþtir.
Son günlerde ise "Twitter"
yasaðý veya engellemesi gündemde!
Çok ses getiren bu engelleme ve tartýþýlmaya devam ediliyor.
Öyle ya koca dünyaya rezil olduk!
Tüm dünya gülerek ve alay ederek bu yasaðý muhatap olmuþ halkla dalga geçiyor!
Çin, Kuzey Kore ve Ýran gibi baský rejimlere sahip ülkelerden ne farkýmýz kaldý?
Hangi çaðda yaþýyor Allah aþkýna, sosyal medya olmadan
hayatýn ne anlamý var!
Twittersiz bir dünya mümkün mü?
Kemalistler, Solcular, Ulusalcýlar ve Liberaller artýk sosyal
medya ile yeni bir muhalefet kültürü oluþturulmaya çalýþýyorlar.
Sosyal medyayý savunmak bu anlamda demokrasiyi ve özgürlükleri savunmakla özdeþleþti.
Sosyal medya sanki tüm halkýn tercihlerini ve iradesi yansýtan en önemli araç gibi gösterilmeye çalýþýlmakta!
Oysa Twitter yasaðý üzerinden özgürlük tellallýðý yapan
yerel ve uluslar arasý kesimlerin ayný hassasiyeti tüm yasaklara
ve dayatmalara karþý gösterdiðini görmedik!
Onlarca yýldýr gerek Türkiye'de, gerekse diðer Ýslam coðrafyasýn da askeri veya bürokratik vesayetin altýnda hayatlarý
kararan halkýn sesine kulak verdiler mi?
Baþörtüsü yasaðý ile okullarýn önünde gencecik kýzlar ve
dular mý?
Ve faþist bir uygulama olarak yýllarca askeri komutlarla hizaya çekilerek ve yürütülerek törenler düzenlenirken, dünya gözünde ne kadar komik bir duruma düþüldüðü hiç sorgulandý mý?
Ulus devletin baskýlarý altýnda Ýslami söylem ve deðerlere
düþmanlýk yapýlýrken, farklý dillere yasaklar konulurken ayný
duyarlýlýk gösterildi mi?
Darbeye darbe diyemeyen AB ile Batýnýn, Mýsýr ve Suriye
özelinde tüm Orta Doðuda ve dünyanýn birçok yerinde yaþanan
hukuksuzluklara karþý duruþlarý onlarýn ne kadar samimiyetsiz
olduklarýný göstermiþtir.
Mýsýr'da darbe yönetiminin 529 Ýhvan üyesine 20 dakika
gibi kýsa bir sürede idam cezasý veren hukuk katliamýna tepki
vermeyen adalet anlayýþýnýn ne anlamý olabilir?
Ve ayný zamanda Esed'e ve katliamlarýna destek veren,
Alevilik üzerinde mezhepçilik fitilini ateþlemeye çalýþan Kemalist, Sol, Ulusalcý ve Liberallerin kendi çýkarlarýna hizmet etmediði sürece ne kadar özgürlükçü olduklarýný da gördük.
Bu örnekleri çoðaltmak mümkün!
Bu anlamda özgürlük ve adalet herkese lazým!
Sosyal medyanýn tamamen kapatýlmasý ve yasaklanmasýný
tasvip etmek mümkün deðil!
Ancak; toplum deðerlerini aþaðýlayan, kiþilik haklarýna
saldýran, insanlarý ahlaki ve kültürel yozlaþmaya yitecek yayýnlarýn engellenmesini özgürlük kýsýtlamasý olarak görmek doðru
olmaz!
Ülkemizde saðcýlar kendilerine "Dava Ýnsaný", solcuMustafa Yolcu
lar "Devrimci", derler.
[email protected]
Bosna Daðlarý'nýn kartalý,
Bilge ve örnek insan Aliya Ýzzet Begoviç bu kavramlarýn
analizini þöyle yapmaktadýr:
"Davalar (Devrim, Ýnkýlâp, Ülkü, Ýdeal) acýlar içinde doðar, refah içinde ölür."
Davalar ve devrimler, hayat bulduklarý andan itibaren
kendi ölümlerini hazýrlarlar.
Çýkarcýlýk, yalan ve ihanet, davalarýn ve devrimlerin sonlarýný hazýrlar, yok olur giderler.
Bu tespitler o kadar doðrudur ki, dünyanýn hangi büyük
davasýna ve devrimine bakarsanýz bakýn, ayný sonuç görülür.
Çünkü yalan ve ihanet, yýlanýn kendisini sokup öldürdüðü gibi bir davayý ve devrimi de içten içe çürütür, boðar ve öldürür.
Yalan söyleme, ihanet etme ve amaçlarýný inkâr hastalýðý davayý ve devrimi ayrýk otu gibi sardýðýnda, kiþi kendi
eliyle kendi cenazesini musalla taþýna yatýrýr ve kendi mezarýný kendisi kazmýþ olur.
Kýsaca davalarý ve devrimleri; refah, konfor, yalan söyleme, ihanet ve amaçlarýný inkâr etme hastalýðý öldürür. Sonunda da dava ve devrimler kendi evlatlarýný yemeye baþlar.
Kurtulanlar da eski hayat ve alýþkanlýklarýna geri dönerler.
Dava ve devrimler yok oluþ safhasýnda, çýkar ve menfaat kapýsýna döner. Herkes eline geçirdiðini yaðmalar. Ýyi bir
yere gelmek, köþe kapmak, ihale götürmek, kat, yat, araba
markasý, daha rahat yaþamak, hayatýn nimetlerinden alabildiðine yararlanmak esas mesele haline gelir. Dünyanýn nimetlerinden pay almak amacýna kapýlanlarýn sayýsý çoðalmaya
baþlar.
Amaç ve stratejik derinlik kaybolunca, davalar ve devrimler sohbet toplantýlarýnýn mezesi olur. Pastalý-çaylý ikram
yarýþýna döner. "Þekerim, haberin var mý kocam müdür oldu." sözleri arasýnda DAVA VE DEMRÝMCÝLER boðulur
kalýrlar.
Bu durumu sorgulamaya
baþlar: "Uðruna ter döktüðüm,
gençliðimi harcadýðým dava bu
mudur?" ikilemini yaþamaya
baþladýðýnýzda; bir de bakarsýnýz ki çýkar için, dünya menfaatleri için yok oluþ kervanýna
bir çoklarý katýlýp gitmiþler.
Davalarýn ve devrimlerin
etrafý çýkar gruplarý tarafýndan
perdelenince, bu iþin cefasýný
çekenler neler olup bittiðini anlakta güçlük çekerler. Çünkü
artýk dava ve devrim, kariyer ve konfor olmuþtur. Statüko,
kendi yarattýðý asude gölgeliði altýnda rahatýný sürdürürken,
kendi konforunu bozacak en küçük bir sese bile tahammül
etmez.
Gerçeklerin bilinmesi, keyfi yerinde olanlarýn rahatýný
kaçýracaðýndan, en ufak eleþtiriye izin vermezler. Bir zaman
sonra da davayý ve devrimi eleþtiren herkes düþman ve hain
olur.
Giderek kardeþlik düþmanlýða, özgürlük özgürlükleri
bastýrmaya, adalet adaletsizliðe dönüþür. Önceki söylenenler,
söylenmemiþ gibi inkâr edilir. Sonunda dava ve devrim, sadece sembole dönüþür.
Aslýnda ölen davalar ve devrimler deðildir. Ölen insanlarýn vicdanlarý ve ruhlarýdýr.
Ölen, insanlarýn idealleridir. Ölen, ruhun ve vicdanýn
derinliklerinde yatan özdür. Yani ÝMANDIR…
Allah'ýn kullarýnda görmek istediði mal, mülk, servet
deðil; insandaki ruh, vicdan, imanýdýr. Bu deðerleri kaybetmek ise ölmektir.
Bir dava ve devrim öldüðünde, yeryüzünde yapýlan haksýzlýklarýn, topraða gömülen kýz çocuklarýn, insanlarýn niçin
aç býrakýldýðýnýn, mazlumlarýn niçin özgürlükten mahrum
edildiðinin, ülkeler iþgal edilerek baðýmsýzlýklarýnýn niçin ellerinden alýndýðýnýn, Dicle kenarýnda kaybolan koyunlarýn
çapulculardan hesabý sorulmazsa; kýyamet o zaman kopar.
Çünkü davalar ve devrimler, bu hesaplarý sormak için
vardýr.
YASSAK!
Ölen davalar
ve devrimler
hastane kapýsýndan geri dönen
hanýmlar gözyaþý dökerken Twitter savunucularý neredeydiler?
28 Þubat ve 27 Nisan emuhtýrasýnda toplum iradesine
müdahale edilirken, derneklere,
vakýflara el konulurken, siyasi
partiler kapatýlýrken ayný kesim
dik mi durmuþtu ve yoksa selam
mý çakmýþlardý?
Her sabah okul önlerinde
and dayatmasýna maruz kalan
çocuklarýn bu zulümden kurtulmalarý için bir giriþimde bulun-
13
Kastamonu'dan
Ankara'ya… 2
Bu hale þahit olan görevli Tefekkür
polis heyecan içinde komisere : Dünyamýz
"Komiserim hoca efendinin
kilidi kendi kendine açýlýyor, kendisi sabah namazý camiye gitmiþ"
Komiser kendi baþýna hareket edemediði için valiye haber
verir.
Vali ise Bediüzzamanýn karakolun üst tarafýna alýnmasýný
emreder.
Raþit Yücel
Bu hadiseden sonra karakolrasityücel@
dakilerin tavrý Bediüzzamana kar- corumhakimiyet. net
þý tavýrlarý müsbete döner.
Bu arada vali Mithat Altýok Bediüzzamaný
makamýna çaðýrýr.
Komiser Abdurrahman Said Nursi’yi valinin
makamýna götürür.
Vakur bir adýmlar ile valinin odasýna giren Bediüzzaman’a vali þapka takmasýný emredici ve tahkir edici bir þekilde söyleyince, Ýstanbul hayatýndan
tanýdýðý valiye:
Sert ve gür bir ses ile:
"Mitaaaaaat,
Ben münzeviyim,bu kanun münzevilere uygulanmaz"
Bu sözden sonra valilik binasýnýn sallandýðý
fark edilir.
Bu sert sözleri iþiten Komiser Abdurrahman
fevkalade endiþelenir.
Titreyen vali makam zilini zor bulur.
Zilden sonra içeri giren komisere :
"Götürün hocayý!"
Bu arada Karstamonu ve Ýnebolu ve ta Taþköprü’den nurlara þevk ile çalýþan nur talebeleri hizmete aþk içinde çalýþmaktadýrlar.
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
PINAR
KARTAL
BAHÇELÝEVLER
MAH.M.AKÝF ERSOY CAD. HÜRRÝYET CAD. NO :
ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI
KARÞISI 221 22 12
2 - SAAT KULESÝ YANI
3.0743
3.0765
2.2275
2.2280
Gram
ALIÞ
94,013
SATIÞ
94.062
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6852
26 MART 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA 26 MART 2014
‘Cehalet en büyük düþman’
Mustafa Demirer
Gönül Elçileri Ýl
Koordinasyon Ekibi
Kadýnlar Ýçin Mesleki
Eðitim Projesi'nin tanýtým ve destek çalýþmalarýna devam ediyor.
Çeþitli kurum, kuruluþ ve özel iþyerlerinde tanýtým ve planlama toplantýlarý yapan
ekip, Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy önderliðinde Dodurga'da açýlan Meslek
Edindirme Kurslarýný
ziyaret etti.
Baþarýlý çalýþmalarý ile dikkat çeken
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi, Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim
Projesi'nin sonuçlarýný
Dodurga'da yerinde
gördü.
Dodurga Meslek
Edindirme Kurslarý ziyaretine Fatma Baþköy, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ve il
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi Dodurga’yý ziyaret etti.
koordinasyon ekibi katýldý.
Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdür
Yardýmcýsý Hülya Örs,
kursiyerlere 'Kadýnlar
Ýçin Mesleki Eðitim
Projesi' hakkýnda teknik bilgiler verdi. Gönül Elçileri projesinin
alt bileþeni olan kadýn
eðitimine geçtiklerini
hatýrlattý.
'Cehalet en büyük
düþman'
Kadýnlarýn eðitimi
alanýnda baþarýyý yakalamayý hedeflediklerini belirten Örs, "Çorum'da eðitimini tamamlayamamýþ kadýn
býrakmayacaðýz. Kadýnlar Ýçin Mesleki
Eðitim Projesi kapsamýnda tüm kadýnlarýn
eðitimde bir adým ileriye gitmesini istiyoruz.
'Bana bir harf öðrete-
nin 40 yýl kölesi olurum', 'Cehalet En büyük Düþmandýr' dediðimiz bir þuurla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Eðitimin yaþý yoktur. Eðitim bir insanýn
meslek sahibi olmasý
için araçtýr ama eðitim
insanýn insan olmasýnýn da mayasýdýr. Bu
bilinçle hareket ederek
projeyi il geneline yayacaðýz" dedi.
Fatma Baþköy de
bayanlara seslenerek;
"Proje kapsamýnda kadýnlarýmýzýn meslek
sahibi olmasýný amaçlýyoruz. Böylece ailelerini daha güvenli bir
geleceðe taþýrken toplumun daha mutlu ve
huzurlu, yarýnlarýn ise
daha aydýnlýk olmasýný
arzu ediyoruz. Eðitimini her ne sebeple olursa olsun yarým býrakmýþ kadýnlarýmýz bu
proje dâhilinde Mesleki Açýk Öðretim Liseleri'ne kayýt olabilecek.
Böylece bir meslek, iyi
bir iþ ve ikinci bir þans
kazanacak. Sözün özü,
hem kadýnlarýmýz kazanacak, hem de ülkemiz kazanacak." Dedi.
Baþköy, projeye
destek verilerek 81 il
sýralamasýnda
Çorum'un birinci sýraya
taþýnmasý çaðrýsýnda
bulundu.
‘Ýdam kararlarý vahþetin tescili’
Mustafa Demirer
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Mýsýr’daki
idam kararlarý ile ilgili
yazýlý basýn açýklamasý
yaptý.
Saatçi,
“Halkýn
yüzde elli ikisinin oyunu
alarak cumhurbaþkaný
seçilen ve Mýsýr’ýn seçim kazanmýþ tek meþru
Cumhurbaþkaný olan
Muhammed Mursi 3
Temmuz’da askeri darbe
ile görevinden indirilmiþ, cunta yönetimi ele
geçirdiðini açýklamýþtý.
Hemen ardýndan Mýsýr
halký tarafýndan seçilen,
Mýsýr’ýn meþru Cumhurbaþkaný Mursi, askeri
güçler tarafýndan gayri
meþru bir þekilde tutuk-
landý. Aradan geçen zaman içerisinde katliamlar yapýldý. Meydanlarda iradesine sahip çýkan
binlerce Mýsýrlý þehit
edildi… Yetmedi, Ýhvaný Müslimin’in faaliyetleri yasaklandý ve yasa dýþý ilan edildi. Darbe suçundan yargýlanmasý gerekenler Mursi'yi ve
cunta karþýtlarýný yargýlamaya baþladý. Ve bugün Mýsýr'da, 529 darbe
karþýtýna idam cezasý verildiði bildirildi.” dedi.
“Uluslararasý arenayý yargýsýz infaza karþý
ortak bir eylem planý belirlemeye davet ediyoruz” diyen Saatçi, “Mýsýr’daki meþru hükümetin darbe yoluyla iktidardan uzaklaþtýrýlmasýna
sessiz kalan dünyanýn
bugün yeni katliamlara
kapý araladýðýný, ilkesel
temelde kararlý bir duruþ
sergilemediklerinden
darbecilerin zulmü bir
adým daha öteye götürmeye çalýþtýklarýný büyük bir kaygý ile takip
ediyoruz. Bu kapsamda
Mýsýr'da ‘Darbeyi Ret ve
Meþruiyete Destek’ için
cunta karþýtý gösteri yapan 529 kiþiye idam cezasý verilmesini kýnýyor,
uluslararasý arenayý yargýsýz infaza karþý ortak
bir eylem planý belirlemeye davet ediyoruz.
Mýsýr Yargýsý þu anda
darbeci ve baskýcý yönetime alet olmuþtur. Cunta, dünyanýn suskunluðundan cesaret alarak,
izzeti tercih edenleri
idam etmeye çalýþmaktadýr. Darbe karþýtlarýna
idam cezasý verildiði bugün adalet ve insanlýðýn
ayaklar altýna alýnmasýdýr. Zulme sessiz kalmayýp meydanlarý terk etmeyerek, binlerce þehit
vererek dünyada eþi benzerine az rastlanan örnek
bir direniþe imza atanlar
deðil, darbeciler yargý
önünde hesap vermelidir. Büyük bir baský sonucu adalet terazisine
müdahale söz konusu
iken dünyanýn sessiz
kalmasýný kabullenmiyoruz. Bu iki yüzlülükten herkesin vazgeçmesini istiyoruz. Binlerce
darbe karþýtýnýn katledildiði Mýsýr’da katillerin
verdiði hukuksuz kararlarý tanýmýyor, silaha ve
þiddete bulaþmayarak
örnek bir duruþ sergileyen Mýsýr halkýnýn ya-
Ahmet Saatçi
nýnda durduðumuzu Memur-Sen olarak deklare
ediyoruz.”
Mursi dahil tüm Ýhvan tutuklularý serbest
býrakýlmalý, Muhammed
Mursi'nin göreve iadesi
saðlanmalý, darbenin asker-sivil tüm aktörleri
yargýlanmalýdýr.” diye
2014’ün ilk KPDK toplantýsý yapýldý
Enise Aðbal
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatçi, “Memur-Sen Genel Baþkanýmýz Ahmet Gündoðdu,
kamu görevlilerinin haklarýný KPDK toplantýsýnda masaya taþýdý.”
dedi.
2014 yýlýnda ilk defa gerçekleþtirilen Kamu Personeli Danýþma
Kurulu (KPDK)’nun Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik Baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýya Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný ve Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu,
Memur-Sen'e baðlý yetkili sendikalarýn genel baþkanlarý ile diðer
konfederasyonlarýn temsilcileri katýldý.
Toplantýyla ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, “Her zaman olduðu gibi kamu görevlilerinin haklarýný savunmaya ve yeni kazanýmlar için çalýþmaya devam ediyoruz. Toplu sözleþme ve KPDK
toplantýlarýný önemsiyor, sadece bu süreçlerde kamu görevlilerinin
haklarýný aramýyoruz. Yýlýn her günü çalýþýyor ve kamu görevlileri
için mücadele ediyoruz. Daha önce yapmýþ olduðumuz KPDK toplantýlarý ile birlikte bugün yapacaðýmýz toplantýdan da iyi kazanýmlar
üretmeyi amaçlýyoruz.” dedi.
Bir önceki toplantýda gündeme gelen konulara iliþkin düzenlemelerin hala hayata geçirilmediði noktasýnda eleþtirilerini sýralayan
Saatçi, þunlarý kaydetti; “Toplu Sözleþme sonrasý bir beklenti oluþtu.
Bu toplantýda, Kasým ayýnda yaptýðýmýz KPDK toplantýsýndaki baþta akademik zam olmak üzere, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan
personele bir derece verilmesi, 4-C kapsamýndaki geçici personelin
kadroya atanmasý ve emeklilere promosyon verilmesi gibi konularý
tekrar gündeme getiriyoruz. Bunun yanýnda disiplin cezalarýnýn affý
ve yeniden düzenlenmesi, Adalet ve Maliye Bakanlýðýndakiler olmak üzere fazla mesai sorunu yaþayan personelin durumu, KÝT’ler
ve kamuda çalýþan üniversite mezunu iþçilerin memuriyet kadrolarýna geçirilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasýnda 30 yýllýk hizmet süresi sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve kadýn istihdamýnýn arttýrýlmasý ile
birlikte gündeme iliþkin yeni taleplerimiz geliyor. Bu haklarý kazanýma dönüþtürmek için tüm þartlarý zorlayacaðýz.
‘Talepler Kamu Ýþveren Heyeti tarafýndan da kabul gördü’
Memur-Sen Büyük Türkiye Buluþmasýna teþrif eden Sayýn
Baþbakan’ýn konulara verdiði önemi biliyoruz. Bu öneme binaen
verdiði talimatlar çerçevesinde söz konusu konularýn çalýþma yapýlarak en kýsa sürede sonuca baðlanmasý haklý ve yüksek beklentimizdir. Bizim isteðimiz bu sürenin kýsa olmasý ve kazanýmlarýmýzýn bir
an önce yürürlüðe girmesidir.
Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýsýna baþkanlýk yapan
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ise KPDK’nýn daha önceki toplantýlarýnda gündeme gelen konularýn bir kýsmýna iliþkin kanun tasarý taslaðýnýn hazýrlanarak Baþbakanlýða iletildiðini dile getirdi. 13 Þubat 2014 tarihinde Baþbakanlýða gönderilen konular
arasýnda disiplin cezalarýnýn affý, adaylýkta uyarma ve kýnama cezasý
alanlarýn memuriyetten çýkarýlmasýnýn engellenmesi, iþ ve meslek
danýþmanlarýnýn ek ödemelerinin artýrýlmasý, iþ yoðunluðu fazla olan
mahkeme çalýþanlarýna fazla çalýþma ücreti verilmesi gibi konular
yer alýyor.”
Saðlýk Sen’in toplantýda gündeme getirdiði talepler
Saðlýk çalýþanlarýnýn tamamýnýn fiili hizmet süresi zammýndan
yararlandýrýlmasý
Ek ödemenin emekliliðe yansýmasý
Döner sermaye ek ödemesinin tamamýnýn gelir vergisinden muaf tutulmasý
4/C, vekil ebe-hemþireler ve kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý çalýþanlarýnýn kadroya geçirilmesi
Saðlýk hizmetleri sunumu esnasýnda hayatýný kaybedenlerin ailelerinin þehit ailesi/yakýný gibi deðerlendirilerek hizmet süresine bakýlmaksýzýn dul ve yetim maaþý baðlanmasý, saðlýk tesislerinden ücretsiz yararlanmalarý, kardeþ ve çocuklarýna okullarda öncelik hakký
tanýnmasý, yakýnlarýna kamu kurumlarýna kadrolu atanma hakký verilmesi, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlardan öncelikle yararlanmalarý, kamu kurumlarýnýn misafirhane ve tesislerinden ücretsiz yararlanmalarýnýn saðlanmasý
Toplu sözleþme hükümlerini uygulamayan üniversitelere toplu
sözleþmenin kanun hükmünde olduðu ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda yazý yazýlmasý
4/B’den kadroya geçenlerin 5 yýl boyunca kurum deðiþtirme
yasaðýnýn eþ durumu, saðlýk durumu ve eðitim durumu gibi mazeret
durumlarýnda uygulanmamasý
Kadroya geçirilen sözleþmeli personelden, döner sermaye kadrosuna atananlarýn, maaþlarý genel bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi
Kamu kurumlarýnýn personele yönelik mevzuat hazýrlýklarýnýn
çalýþanlarý temsil eden sendikalara gönderilerek görüþlerinin alýnmasý
18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Yasa ile yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde tutulan nöbetlerin ücreti %50 artýrýlmýþtýr. Toplu sözleþme ile de bu birimler için
ek 33. maddedeki ücretlerin % 50 artýrýmlý ödeneceði düzenlenmiþtir. Yasa ile % 50 artýrýlan nöbet ücretleri, toplu sözleþme ile de %50
artýrýldýðýndan bu birimlerde tutulan nöbet ücretlerinin karþýlýðýnýn %
50+% 50 artýrýmlý ödenmesi
Banka promosyonlarýnýn daðýtýmý ile ilgili ilden ile ve kurumdan kuruma farklýlýklar vardýr. Bu farklýlýðýn giderilmesi ve uygulama birliðinin saðlanmasýna yönelik Baþbakanlýk Genelgesi yayýmlanmasý
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan son görevde yükselme sýnavýnda 70 üzerinde puan alan 2351 kiþinin VHKÝ kadrolarýna atamalarýnýn yapýlmasý
Saðlýk hizmetleri sýnýfýna atanýlabilecek bir üst öðrenimi bitirenlere, bitirdikleri üst öðrenimleri esas alýnarak zam ve tazminat
ödenmesi
Yükseköðretim kurumlarýndaki disiplin kurullarýna ve döner
sermaye ödemelerinin belirleneceði yönetim kurullarýna sendika
temsilcisinin katýlmasý
Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda görev yapan saðlýk
hizmetleri sýnýfý personeli için 0,40 olan hizmet alaný-kadro unvan
katsayýlarýnýn lisans mezunu saðlýk çalýþanlarý için 0,75 olarak uygulanmasý.
www.corumhakimiyet.net
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Adayý Özkan Þanal,
"Çalýþmalarýmýz ile fark oluþturacaðýz" dedi.
Þanal, ilçe
ziyaretinde
Mustafa Demirer
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkan Adayý Özkan Þanal, "Çalýþmalarýmýz ile fark oluþturacaðýz" dedi.
Þanal, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði seçim sürecinde çalýþmalarýna devam ediyor. Önceki
gün Dodurga ve Oðuzlar'da esnaf temsilcileri ile bir
araya gelen Özkan Þanal, bu kez Osmancýk ve Kargý'da bulunan esnaf odalarýna yönelik çeþitli ziyaretler yaptý.
Þanal'a ziyaretler sýrasýnda Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kahveciler Odasý
Baþkaný Nesimi Özkubat, Kalaycýlar Odasý Baþkaný
Sedat Ek, Çilingir ve Sobacýlar Odasý Baþkaný Halil
Taþkaldýran, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Ayakkabýcýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Taksiciler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ile
Kahveciler Odasý Baþkanvekili Yunus Saðýr eþlik
etti.
Þanal, Osmancýk ziyareti sýrasýnda Osmancýk
Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan, Osmancýk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker ve Osmancýk
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Katatað ile görüþtü. Þanal, daha sonrada Kargý Esnaf ve
Sanatkârlar Odasý Baþkaný Bekir Kýzýlkaya ile Kargý Þoförler Odasý Baþkaný Orhan Camcý'yý ziyaret
ederek ÇESOB seçimleri için destek istedi.
‘Boþ vaatlerde asla bulunmayacaðýz’
Osmancýk ve Kargý ziyaretlerinin ardýndan kýsa bir deðerlendirme yapan ÇESOB Baþkan Adayý
Özkan Þanal, þöyle dedi; "Her þeyin çok hýzlý deðiþtiði çaðýmýzda ilerleyen Türkiye ve Dünya ile beraber hareket etmek zorundayýz. Taliplisi olduðum bu
göreve geldiðim takdirde sürekli ilerlemeyi ve deðiþimi takip edeceðim. Bunun için seçkin, münevver
ve genç bir kadroya sahibiz. Boþ vaatlerde asla bulunmayacaðýz. Yapabileceðimiz þeyleri söyleyeceðiz ve hayata geçireceðiz.
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði seçimleri öncesi büyük bir oluþumun desteðini aldýk,
adaylýðýmý açýklamamýn ardýndan esnaf ziyaretlerine baþladýk. Ben ve ekibim, Çorum esnafýndan aldýðýmýz ciddi destekle yola çýktýk. Çorum esnafýna
katkýda bulunmak için birçok kurumla iþbirliði yaparak daha verimli olacaðýz. Mesela Esnafýmýz bizim için bir nimet olmalýdýr. Esnafýmýz ile yapacaðýmýz iþ birliði ile hem ÇESOB'un vizyonunu ve
stratejisini deðiþtireceðiz hem de Çorum esnafýnýn
vizyonunu ve iþlerlik durumunu deðiþtirmeye çalýþacaðýz.”
Güler’e þoför
esnafýndan destek
Hayri Güler
Çorum Þoförler ve
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan Adayý Hayri Güler,
Nakliyeciler Odasý Baþþoför esnafýndan da büyük destek gördüðünü belirtti
kan Adayý Hayri Güler,
seçim çalýþmalarýný aralýkOda üyeleriyle içinde bulunduðu
larý iyi bildiðini belirterek, 6 Nisýz olarak sürdürdüðünü, þoför
meslek örgütünün yaþadýðý sosan günü kendisine destek vereesnafýndan da büyük destek görrunlarýn çözümü noktasýnda isticeklerini söylediler.
düðünü belirtti.
þareler yapan ve baþkan seçilmeEsnafýn verdiði destekle
Seçim Kurulu tarafýndan
si halinde de yapacaklarý hizmetmorallenen Hayri Güler, 6 Niiptal edilen ve 6 Nisan 2014 tarileri anlatan Hayri Güler, 6 Nisan’da kazananýn Çorum Þoför
hinde yapýlmasýna karar verilen
san’da yapýlacak olan seçimin
ve Nakliyeci esnafý olacaðýný beÞoförler ve Nakliyeciler Odasý
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
lirterek, seçimi kazanmasý halinBaþkanlýk seçimle ilgili olarak
Odasý ve baðlý bulunan üyeler
de öncelikle oda üyeleri arasýnda
adaylar, çalýþmalarýna devam
açýsýndan öneminin çok büyük
birlik, beraberlik ve bütünlüðün
ediyorlar. Genel Kurula iddialý
olduðuna iþaret etti.
bir þekilde hazýrlanan adaylarsaðlanmasý, þeffaf, hesap verebiHayri Güler’in ziyaret ededan biri olan Hayri Güler de hem
len bir yönetim anlayýþýný hakim
rek destek istediði þoför ve nakÇorum merkezde, hem de ilçekýlacaðýný dile getirdi.
liyeci esnafý da, kendisinin içlelerde bulunan oda üyelerini ziyarinden çýkan birisi olmasý hase(Haber Merkezi)
ret ederek destek talep ediyor.
biyle sorunlarý, yaþanan sýkýntý-
Tiyatrolar
Günü’ne
özel
Enise Aðbal
Çorum Umut Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar
Günü nedeniyle ücretsiz gösteri yapacak.
Çorum Umut Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle ücretsiz gösteri
yapacak.
Yönetmenliðini Mustafa Taþkýran’ýn
yaptýðý ‘Ayýkla Pirincin Taþýný’ adlý komedi oyunu, yarýn saat 20.00’de Devlet
Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.
Çorum Umut Tiyatrosu, tüm Çorumlular’ý oyuna davet etti.
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
15
Alperenler, Þehit liderleri Muhsin Yazýcýoðlu’nun katillerinin bulunmasýný istedi.
‘Katiller bulunmadýkça
içimizdeki ateþ sönmeyecek’
Erol Taþkan
Çorum Alperen
Ocaklarý düzenlediði
yürüyüþ ve basýn açýklamasý ile, Þehit Muhsin
Yazýcýoðlu’nu vefatýnýn
5. yýlýnda anarken, katillerinin bir an evvel bulunmasý için seslerini
yükseltti.
Valilik
binasý
önünde
toplanarak,
Hürriyet Meydaný’na
kadar sloganlar eþliðinde yürüyen Alperenler,
burada yaptýklarý basýn
açýklamasýyla üzüntülerini ve tepkilerini dile
getirdi.
BBP Merkez Ýlçe
Baþkaný Aziz Döngel’in
de katýldýðý programda
basýn açýklamasý yapan
Alperen Ocaklarý
Ýl
Baþkaný Fatih Yücel,
Muhsin Yazýcýoðlu’nun
helikopterinin düþmesinden iki saat sonra
bölgeye ulaþýldýðýnýn
bilgi ve belgesi olmasýna raðmen, 3 gün boyunca daðlara hapsedildiðini, katillerin bulunamamasý karþýsýnda ise
soðukkanlýlýklarýný yitirmek üzere olduklarýný
söyledi.
Ömrünü dini, milleti ve vataný için harcayan yiðit bir insana, bu
sevgisinin karþýlýðýnýn 3
gün daðlarda býrakýlmak
olmamasý gerektiðine
iþaret eden Fatih Yücel,
“Tansiyonun arttýðý bu
süreçte Alperenler olarak soðukkanlýlýðýmýzý
yitirmek üzere olduðumuzu kamuoyuna beyan ediyoruz. Kimse bizi katil avýna çýkarmasýn. Sabrýmýz tükendi.
Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum, yeter artýk ya bir þeyler yapýn, ya da artýk biz bir
þeyler yapmaya baþlayacaðýz.” dedi.
Fatih Yücel, tekbirler ve sloganlar eþliðinde yaptýðý basýn
açýklamasýnda þunlarý
dile getirdi; “Hayatý çi-
Çorum Alperen Ocaklarý basýn açýklamasý eylemi yaptý.
Alperenler Gazi Caddesi üzerinden yürüyerek PTT’ye ulaþtý.
leyle geçmiþ, ömrünü T
ürk Ýslam davasýna ve
milletine adamýþ, kah
Kosova'nýn baðýmsýzlýðý
için Kosava da, kah
Lübnan'ýn Ýsrail tarafýndan iþgali sýrasýnda
Müslüman kardeþlerimizin yanýnda, kah diðer devletleri için ömrü
mücadeleyle geçmiþ,
ömrü haya boyunca bu
millete zerre yararlarý
olmamýþ soysuzlarýn
türlü iftiralarýna uðramýþ, Yüce Türk Milletinin bekasý için çabalarken korkak kancýklar tarafýndan þehit düþürülen
Merhum
Liderimiz
Muhsin Yazýcýoðlu için
buradayýz.
Biz Alperenler, Alperen Ocaklarý kurucusu Türk Ýslam Dünya-
sý’nýn Koca Reisi Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun evlâtlarýyýz. Çok
sevdiði devleti ve milleti için canýný veren Baþkanýmýz'a devlet, onu 3
gün boyunca karlý daðlarda hapsederek sevgisinin karþýlýðýný vermiþtir. 25 Mart günü helikopter düþürüldükten 2
saat sonra bölgeye ulaþýldýðýnýn bilgisi ve belgesi ortalýkta dolaþýrken, katillerin halen daha bulunamayýþýný, devletin ve iktidarýn acziyeti olarak düþünmekteyiz. Muhsin Baþkanýmýz'ýn vefatýndan sonra
türlü siyasetçilerin diline doladýðý yalancý kardeþliðe dostluða arkadaþlýða karnýmýz tok.
Baþkanýmýzýn katilleri
bulunmadan hiç kimse
kardeþlikten, arkadaþlýktan ya da dostluktan
bahsetmesin.
Yetkililerden ricamýz, Ergenekon davasýnda gösterilen sorumluluðu Muhsin Baþkanýmýzýn davasýnda da göstermeleridir. Ergenekon
uzantýsý ve emareleri
var diye TSK'nýn kriptosuna kadar girildiði bir
dönemde ayný hassasiyetin Muhsin baþkanýmýz için de gösterilmesini bekliyoruz.
Ýki kez TMBB'de
araþtýrma komisyonu
kurulmasýna raðmen,
hiçbir sonuç elde edilememiþ, olay adeta kapatýlmaya ve üzeri örtülmeye çalýþýlmýþtýr, Bu
süreçte Ýç Ýþleri Bakanlýðý'nýn ihmali olduðu
açýkça belli iken, sorumlu olan kiþi ve kurumlar hakkýnda soruþturma izni dahi verilmemiþtir Ta ki Cumhurbaþkaný'nýn DDK'yý harekete geçirmesine kadar.
Evet o cihazlarý keçiler sökmedi. Sökenler
þu an gözaltýnda da deðil. Bu keçilerin sahipleri açýklanmadýkça, yakalanýp adalete hesap
vermedikçe gönlümüzdeki yangýn asla sönmeyecektir. Baþkanýmýzýn
katillerini koruyanlar,
bilip te sesini çýkarmayanlar, bu iþin ucundan
kýyýsýndan köþesinden
tutanlar bilsinler ki hem
bu dünya da hem de ahrette iki elimiz yakalarýnda olacak. Bizden
kurtuluþunuz yok.
Muhsin Yazýcýoðlu
vicdanýmýzýn isyaný,
gönlümüzün ateþi, ideallerimizin en þereflisidir. Ne Ondan vazgeçeriz ne de gündemden
düþürülmesine müsaade
ederiz. Muhsin Baþkanýmýz üzerinden kimse
siyaset yapmasýn. Muhsin Baþkanýmýzý unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz.
Maraþ daðlarýnda
kaderine terkedilen yiðit
adamýn ömrünü adadýðý
Türk milletine gösterdiði mücadelenin karþýlýðý
bu vurdumduymazlýk
olmamalýdýr.
Bizim
devletimizden istediðimiz Þehit liderimiz ve
yol arkadaþlarýnýn katillerinin bir an önce bulunup yüce Türk Adaleti
önünde hesap vermesidir. Aksi halde tansiyonun arttýðý bu süreçte
Alperenler olarak soðukkanlýlýðýmýzý yitirmek üzere olduðumuzu
kamuoyuna beyan ediyoruz.. Kimse bizi katil
avýna çýkarmasýn. Sabrýmýz tükendi. Buradan
devlet yetkililerine sesleniyorum, yeter artýk
ya bir þeyler yapýn, ya
da artýk biz bir þeyler
yapmaya baþlayacaðýz.”
Ramazan Karaman kalp krizi geçirdi
Recep Mebet
Hitit Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Tarihi ve Sanatlarý
Bölümü Öðretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ramazan
Karaman kalp krizi geçirdi.
Yeni çýkan kitabýnýn tanýtýmý için Ýstanbul’da özel bir televizyon kanalýndan davet
alan Ramazan Kara-
man, geçtiðimiz günlerde
Merzifon’dan
bindiði uçaðýn havalanmasýnýn ardýndan
aniden rahatsýzlandý.
‘Türk Dünyasýnýn
Bayramý
Yeni
Gün/Nevruz’ adlý yeni
kitabýnýn tanýtýmý için
Sky Türk 360’ta ekrana
gelen ‘Özel Gündem’
isimli televizyon programýna katýlmak üzere
yola çýkan Karaman’a
Ramazan Karaman
ilk müdahaleyi havaalanýndaki saðlýk görevlileri yaptý.
Ambulansla Bakýrköy Dr. Sadi Konuk
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne sevk edilen Karaman, kardiyoloji servisinde tedavi
altýna alýndý. Kalp krizi
teþhisi konulan Karaman’a anjiyo yapýlarak
stent takýldý.
Tedavisinin tamamlanmasýnýn ardýndan taburcu olan Yrd.
Doç. Dr. Karaman’ýn
bir süre istirahat ettikten sonra yakýnda üniversitedeki akademik
çalýþmalarýna yeniden
baþlayacaðý öðrenildi.
HAKÝMÝYET,
Yrd. Doç. Dr. Ramazan
Karaman’a geçmiþ olsun der, acil þifalar diler.
Hamit Kaya, Þoförler Odasý’na aday
Recep Mebet
Dün gazetemizi ziyaret eden Hamit Kaya, mesleki problemlerin çözümü ve sektöre yeni bir vizyon kazandýrmak
amacýyla
aday olduðunu
söyledi.
Halen Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Üyesi
olduðunu hatýrlatan Kaya, meslek
KOMÝSYONUMUZCA BORSAMIZA AÝT YENÝYOL MAH. SEL SOK. BÜYÜKÇIVGIN odasý seçimleriHalit Kaya
APT.34/13-15 ÇORUM ADRESÝNDE BULUNAN 2 (ÝKÝ) ADET TAÞINMAZIN ÝHALE nin 6 Nisan 2014
tarihinde yapýlacaYOLUYLA SATIÞINA KARAR VERÝLMÝÞTÝR.
ðýný kaydetti.
SÖZ KONUSU TAÞINMAZLARI ALMAK ÝSTEYEN ÝSTEKLÝLERÝN TEKLÝFLERÝNÝ
“Hizmet için adayým” diyen Kaya, 24
KAPALI ZARF USULÜ ÝLE 09.04.2014 SAAT 16.00'YA KADAR, AKKENT MAH.T.C.ÇOyýlý aþkýn mesleki tecrübelerini üyeleri için
RUM TÝCARET BORSASI BORSA KOMPLEKSÝ SÝTESÝ KÜMEVLER-ÇORUM ADRE- hizmete dönüþtürmeyi istediðini dile getirdi.
SÝNDE BULUNAN BORSAMIZA ULAÞTIRMALARI GEREKMEKTEDÝR.
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yönetimi
KOMÝSYOMUZCA ÝHALE 10.04.2014 GÜNÜ SAAT 14.00'TE BORSAMIZDA YAPILA- ile meslektaþlarýnýn teþvik ve teveccühü üzeCAKTIR.
rine aday olmaya karar verdiðini belirten KaBORSANIN, ÝHALEYÝ YAPIP YAPMAMAKTA, ÝHALE YAPILSA BÝLE TAÞINMAZLA- ya, “Odamýzý daha iyi koþullara taþýmak amaRI SATIP SATMAMAKTA SERBEST OLDUÐUNUN BÝLÝNMESÝ ÝLGÝLÝLERE DUYU- cýyla adayým. Bu yolda tüm þoför ve nakliyeRULUR.
(Basýn: 281) www.bik.gov.tr ci arkadaþlarýmýzýn desteðini bekliyor, diðer
adaylara da baþarýlar diliyorum” dedi.
Kamyoncu esnafýndan Hamit Kaya, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý’na aday olduðunu açýkladý.
T.C.
ÇORUM TÝCARET BORSASI
SATIÞ KOMÝSYONU'NDAN
ÝLANEN DUYURULUR
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
Ankara PTT Baþmüdürlüðü çalýþanlarýndan hemþehrimiz Murat Ölçer,
Kübra Boztemir ile hayatýný birleþtirdi.
Murat ile Kübra evlendi
Recep Mebet
Ankara PTT
Baþmüdürlüðü
çalýþanlarýndan
hemþehrimiz Murat
Ölçer, Kübra
Boztemir ile
hayatýný birleþtirdi.
Yusuf Ölçer’in
oðlu Murat ile Cavit
Boztemir’ýn kýzý
Kübra dün Çorum
Belediyesi Nikah
Salonu’nda
gerçekleþen
merasimle
dünyaevine girdi.
Nikah
Nihak töreni Çorum Belediyesi Nikah Salonu’nda
merasimine Ölçer
ve Boztemir Aileleri
ile çok sayýda
davetli katýldý. Genç
çiftin nikahýný
Belediye
Evlendirme
Memuru Erdem
Sakýnmaz kýyarken
nikah þahitliklerini
ise Hasan Turan ile
Adil Gözübüyük
yaptý.
HAKÝMÝYET,
Kübra-Murat Ölçer
çiftini kutlar ömür
boyu mutluluklar
diler.
düzenlendi.
Avcý kursu kayýtlarý baþlýyor
Recep Mebet
Çorum Tüm Avcýlar ve
Atýcýlar Spor Kulübü Derneði
Lokali’nde ‘Avcý Eðitim Kursu’
açýlacak.
Kurs kayýtlarýnýn baþladýðýný
belirten Dernek yetkilisi Aslan
Özkaya, kursiyer adaylarýna
seslenerek önemli bilgiler verdi.
Kursla ilgili yapýlan yazýlý
açýklamada þu ifadelere yer
verildi:
“2014/1 Merkez 39’uncu dönem avcý eðitim kursu
Aslan Özkaya
kayýtlarýmýz baþladý. Kursa
katýlmak isteyenler, evraklarýný
Orman Ýþletme Müdürlüðü 4.
katýndaki Milli Parklar Þubesi’ne
giderek yaptýrabilirler.
Kayýt yaptýracak adaylarýn
ikametgah belgesi, kimlik
fotokopisi, diploma fotokopisi, üç
adet vesikalýk fotoðrafla birlikte
baþvurularýný yapmalarý gerekiyor.
7 Nisan 2014 tarihinde
baþlamasý planlanan kursla ilgili
detaylý bilgi kursiyerlere kýsa
mesajla duyurulacak.”
TIR ve kamyon
çarpýþtý, 2 yaralý
Erol Taþkan
Önceki akþam
Samsun Yolu
Kaymakçý Mevkii'nde
yaþanan trafik
kazasýnda, bir TIR ve
kamyon çarpýþarak
þarampole yuvarlandý.
Samsun-Çorum
istikametinde seyreden
42 BH 128 plakalý
kamyonun direksiyon
hakimiyetini
kaybetmesi sonucu,
arkadan gelen 35 AU
5874 plakalý TIR
kamyona çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle
her iki araç ta
þarampole
yuvarlanýrken, kamyon
yan yattý.
Olay yerine gelen
112 Acil Saðlýk
Ekipleri, yaralanan her
iki aracýn sürücüsünü
de Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne kaldýrdý.
Sürücülerin
kazayý hafif
yaralanmalarla atlattýðý
ve olayla ilgili
soruþturmanýn devam
ettiði öðrenildi.
Kaza Samsun Yolu Kaymakçý Mevkii'nde yaþandý.
Yarallar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý.
Balkanlýoðlu’nun programý 28 Mart’ta
Recep Mebet
Ýstanbul emekli Vaizi
hemþehrimiz Abdulmetin
Balkanlýoðlu’nun konuþmacý
olarak katýlacaðý ‘Ýnadýna ve
Ölümüne Kardeþlik’ konulu
vaaz programý 28 Mart 2014
Cuma günü Çorum’da
gerçekleþecek.
Abdulmetin
Balkanlýoðlu
Abdibey Camii’nde
gerçekleþecek olan vaaz
programý yatsý namazýnýn
ardýndan düzenlenecek.
Güncel dini meselelerin
de ele alýnacaðý programa
tüm Çorum halkýnýn davetli
olduðu belirtilirken bayanlar
için de yer ayrýldýðý bildirildi.
16 ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Osmancýk ilçemizin en yaþlý Kore Gazisi olan Mehmet
Uslu namý diðer KARACO lakaplý dedemizi 18 Mart Salý günü kaybettik. Mehmet dedemiz 1930 yýlýnda Osmancýk ilçesinin Tekmen köyünde dünya gelir. O zamanýn þartlarý dâhilinde herkes gibi o da kýtlýk yokluk içerisinde köyde hayatýný
idame ettirmeye çalýþýr. Yaþam þartlarýnýn köye göre daha iyi
olacaðý ümidiyle ilçeye yerleþmeye karar verir. Ýlçenin Yeni
mahalle semtinde ahþap bir binada yaþamýný sürdürürken, çocuklarýyla beraber birleþerek evinin bahçesine betonarme bir
bina yapar ve kalan ömrünü orada tamamlar.
''Þehitler NURLANIR, gaziler ONURLANIR'' derler
ama merhum dedemizde her ikisi de mevcuttu. Halim salim
mülayim olarak kendi halinde bir yaþam sürdü. Evinin önüne
oturup býçaklarýn, nacaklarýn bilenmesi için kösele ve deðirmen taþý yapmakla meþgul olurdu. ''Osmancýk baðlarý - tekmen baðlarý'' gibi meþhur þiirleri vardý. Lafýný açýp ta bir okumaya baþlayýnca kýtalar uzar giderdi.
Ýlerlemiþ yaþýna raðmen yüzündeki nurundan, gaziliðindeki onurundan hiçbir þey kaybetmedi. Býrakýn emsallerini,
gençleri kýskandýracak þekilde yüzünde kýrýþýklýk dahi olmadý. Rahmetli Iþýkara Hocanýn hastalýðýndan olan kamburluk
hastalýðýna maruz kaldý. Boyu da kýsa olduðundan son dönemlerde tabiri caizse iki büklüm oldu. Takýldýðýmýzda, ''teneþir tahtasýna yatýnca nasýl olsa düzelir'' diyordu. Aynen dediði gibi oldu. Teneþir taþýna yatýrýlýp gusül abdesti aldýrýlýp
akabinde dünyadaki son saltanat olan tabuta yerleþtirince
kamburluk falan kalmadý. Up uzun uzanýverdi.
Rahmetli dedemiz her yýl kutlanan ''19 Eylül Þehit ve
Gaziler'' haftasýnda evden özel olarak alýnýp programa götürülürdü. Özellikle son dönemlerde devletimizin gazilere karþý özel ilgisinden, baþýnda ki gazilik kalpaðý, takým elbisesi ve
göðsünün üzerindeki madalyasýyla programda hak ettiði þekilde deðer verilmesinden dolayý çok mutluluk duyardý ve
''Demek ki bu millet kendine hizmet edeni unutmuyor '' derdi.
Gazi dedemizi vefatýnda da devlet yalnýz býrakmadý. Cenazesi evinden askeri törenle alýnýp ulu camiye götürüldü.
Burada ilçe protokolü ve kalabalýk bir cemaat tarafýndan kýlan cenaze namazýnýn ardýndan asri mezarlýkta yapýlan son
dua ile ebedi istirahgahýna tevdi edildi. Mekâný cennet ola…
Þehitlerin þefaatine nail ola…
Mezarlýkta yaþlý amcalarýn bile oturduðu tabureden kal-
kýp yanýnda ayakta duran askeri personeli saygýsýndan,
sevgisinden dolayý yerine
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
oturtturmaya çalýþmasý çok
dikkatimi çekti. Bu aziz milletin kadri kýymetini bilmek
gerek…Hangi makamda
olursak olalým, ona hizmetkâr olmak gerek…
Merhum dedemiz 1950
yýlýnda askere gider. Bu arada Kore savaþý baþlamýþ ve
Türkiye'den de Kore'ye asker gönderileceði dilden dile
dolaþmaktadýr. Bu söylentiler gerçek olur, arkadaþlarý gibi dedemize de uzun yol gözükür.
Mahir ODABAÞI
Kore Gazisi
Mehmet Uslu
(Karaco) dedemiz
(1930-2014)
Kore Savaþý
1950-1953 yýllarý arasýnda yapýlan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasýndaki savaþtýr. Bu savaþ, Soðuk Savaþ'ýn ilk sýcak çatýþmasý olmuþtur. Savaþ, ABD ve Müttefiklerinin, daha
sonra da Çin Halk Cumhuriyeti'nin müdahalesiyle uluslararasý bir boyut kazanmýþtýr.
Savaþýn baþýndan itibaren stratejik noktalarda görev alan
Türk tugaylarýnýn kendisine verilen görevleri en iyi þekilde
yerine getirdiði ve katýldýðý muharebelerde; 721 þehit, 2147
yaralý, 346 hasta, 234 esir ve 175 kayýp verilmiþtir. 462 Türk
þehidinin Güney Kore'de Seul-Pusan Kasabasý yakýnlarýndaki Tanggok Mezarlýðý içerisinde bulunan Pusan Þehitliði'nde
bulunmaktadýr.
Diðer taraftan Kore'de Türk askerleri sadece savaþmadý,
tabiri caizse insanlýk dersi verdi. Bir Gazinin dilinden: ''Babam Kore savaþýnýn bitimine denk geldi. Kendisini Düzce
depreminde kaybettik bir anýsýnda þöyle anlatýyordu. Salgýn
hastalýk kol geziyordu komutanlar hastalýk bulaþýr endiþesiyle karavana yemeklerini çukur açýp gömdürüyor açlýktan kýrýlan halka daðýttýrmýyordu. Bizim vicdanýmýz dayanmýyor
gizliden tel örgünün yanýna gelen kadýn ve çocuklara daðýtýyorduk'' dedi. Bu yardýmýn unutulmadýðýný 2002 dünya kupasýnda gördüm. Babamý ve þehit arkadaþlarýný minnetle andým.
Oysa orada 17 devletin askeri de vardý neden Türk milletine
bu sevgi duyuldu bunu dost düþman iyi tahlil etmeli. (Suat
Çillioðlu)
Ayancý’nýn objektifinden
Çorum’da yaþayan kuþ türleri
Ercan AYANCI
[email protected] com
Tanýmý
Habitatý
Ýlkbaharda kýyýlarda, sonbaharda çalýlýk ve çimlerle kaplý alanlarda
görülür.
Bataklýk çalýlarýnda ve göllerin
civarlarýnda ürer.
Yayýlýþý
Avrupa'nýn kuzeyinde üreyip
kuzeydoðu Afrika'da kýþlayan bu tür,
ülkemizde daha çok göç dönemleri
görülür.
Ülkemizdeki yerleþik popülasyonu (yaz-kýþ bulunan ve üreyen)
Doðu Anadolu'nun kuzeyiyle sýnýrlýdýr.
Yine, Adana ve Hatay illerinde
kýþlayan bireyler de
mevcuttur.
Ülkemizde þu
ana kadar yapýlan
kayýtlar: Samsun,
Ankara, Antalya,
Mersin, Adana, Osmaniye,
Hatay,
Trabzon, Rize, Malatya, Diyarbakýr,
Þanlýurfa, Kilis, Erzurum , Kars, Zonguldak - Çaycuma Filyos Deltasý ve
Niðde yörelerinde
yoðunlaþýrken ülkemizin batýsýnda na-
Ýnsanýn doðduðu yer, cinsiyeti, anne-baba
H. Mustafa AKTAÞ
seçimi elinde deðildir. Bir yerde doðar, cinsiyeti
[email protected]
erkek ya da kadýn olur, anne babasý da falan ya da
[email protected]
filan.
Zaman içerisinde deðiþik endiþe nehirlerine
dalýp çýkar.
Bazen birileri, insaný istemediði halde bir
yerlerden, bir þeylerden kurtarmaya kalkar..
Zira onlara göre, kendileri istikamette, diðerleri dalalette; kendileri doðruda, diðerleri yanlýþtadýr.
Bazen de insaný birileri yüzünden ...derler
endiþesi kaplar.
Dünyaya gelmesine sebep olan anne-babadan birisi bir kaza sonucu sakatlanýr. Aile çok üzülür.
Endiþe ne? Ne diye?
Þu özürlünün çocuðu derler..
**
Ortada kurulan bir yuva var. Eþlerden her ikisi de durumdan memnun ve
mutlular. Mevla bir çocuk verir. Ama özürlü; fiziksel ya da zihinsel..
Anne baba durumu hazmedemez.
Neden? Ne diye?
Falanýn çocuðu var ya þu kadar özürlü derler..
**
Erken yaþlarda kurulan bir yuva; “erken kalkan yol alýr, erken evlenen...” diye. Ama çocuklarý olmaz, vermez Allah ne kadar çaresine baksalar da.
Her evli çiftin aksine kendilerinin istisna olmasýna üzülürler.
Bir de:
Ne diye?
Kaç çocuðun var derler..
Acaba kusur hanginizde derler..
**
Ekonomik durumu yerinde. Hatta ortanýn üstünde..
Elinin uzandýðýný alabilir, canýnýn çektiðini yiyebilir.
Bir ters yel eser ve beyaz bayrak direkte..
Kabullenmek zor varlýktan darlýða düþmeyi..
...DERLER
Mavi
Gerdan
Kýzýlgerdana benzeyen küçük
bir türdür.
Yazýn erkeði parlak mavi boðazý ve bu maviliðin hemen altýnda sýralanan siyah, beyaz ve kestane rengi
bantlarla diðer türlerden kolaylikla
ayýrt edilebilir.
Kuzey Avrupa erkeklerinde maviliðin ortasinda kestane rengi bir leke;
Orta Avrupadakilerde ise beyaz
bir leke bulunur.
Diþilerde mavilik çok azdýr ya
da hiç yoktur.
Siyah ile çevrilmiþ boðazý çoðunlukla beyazdýr.
Genel görünüm olarak tüm bireylerde kanatlar kahverengi , kuyruk
kenarlarý kestane rengi ve kaþlarý beyazdýr.
Genç bireyler benekli ve koyu
kahverengidir.
Dünyanýn 42 þehir ve
kasabasýnda þehitliði olan
ikinci bir ülke yoktur. Bu þeref sadece TÜRK MÝLLETÝNE aittir. Bunu gençlerimize
çok iyi anlatmamýz lazýmdýr.
Zira ''geçmiþi iyi okumayan
milletler geleceði inþa ederken hata edebilirler'' Bu baðlamda benim en çok üzüldüðüm canlý tarih olarak tabir
edilen yaþlý çýnarlarýmýzýn
BELGESELLERÝNÝN ÇEKÝLMEMESÝ ve gelecek nesillere bunlarýn gerektiði aktarýlmamasýdýr. Ölümleriyle beraber anýlarý yok olup gidiyor…
Rahmetli dedemize iki sene önce sormuþtum. Kore hayatýný anlat diye. O da ilerlemiþ yaþýna raðmen buðün gibi
baþladý anlatmaya.'' "Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldýrmasýyla bozulan barýþ sonrasý Birleþmiþ Milletler bir karar
alarak asker gönderilmesini istemiþler. Kimi ülkeler asker kimi ise maddi ve manevi yardýmda bulunmuþ. Türkiye, Birleþmiþ Milletlere baðlý olduðu için Asker gönderme kararý almýþ.
Askerdeydik, Kore'ye asker gönderileceði söyleniyordu. Bir
akþam bizi topladýlar Kore'ye gideceksiniz dediler. Bizi bir
gemiye bindirdiler. 1951 yýlýnda Kore'de savaþacaðýmýz cepheye tam çok zor þartlarda 26 gün kara yüzü görmeden vardýk. Gemide hava gelen yere yakýn oturmuþum o hava beni
çarptý. Hastalandým çok sýkýntý çektim. Osmancýk ilçesinden
4 arkadaþtýk. Birliðimde 1600 kiþiydik. Birliðimiz, Kore de
adýný þuan için hatýrlayamadýðým bir nehir kenarýnda sayýca
çok üstün olan Çin Güçleri tarafýndan sarýldý. Çin Güçleri tarafýndan birliðimizin sarýldýðýný bilmediðimden dolayý nehir
kýyýsýnda namazýmý kýlmak üzere niyetlenmiþtim. Namazýmý
kýlmaya baþladýðýmda kulaklarýmda výzýldayan ve yanýmdan
geçen kurþunlarýn sesleri ile düþmanýn etrafýmýzý sardýðýný
fark ettim. Çinlilerle çarpýþmaya girdik. Her iki tarafta aðýr
hasar ve kayýp vermiþti. Baðlý bulunduðum birlikte 16 gün
sonra yapýlan yoklamada 1600 kiþiden 200'nün noksan olduðunu fark ettik. Cephede omuz omuza savaþtýðýmýz silah arkadaþlarýmýzýn esir alýndýklarýný veya þehit olabileceðini düþündüm. Osmancýk'tan beraber gittiðimiz arkadaþýn biri de
kayboldu. Öldü mü, bir yerlere mi karýþtý bir daha haber ala-
diren görülmektedir: Ayvalýk-Balýkesir (10.10.2008 -Ömer Necipoðlu)
Küçükçekmece gölü Avcýlar kýyýlarýÝstanbul (27.03.2010-Selim Þevkioðlu) Durusu (terkos)19.10.2013- yavuz eryavuz "buðdaycýl" veya "gökgerdan" da denir.
Beslenme
Týrtýl ve böceklerle beslenir.
Biyolojisi
Mavigerdaný batýda göç zamaný
hep sazlýk kenarlarýnda görmeye alýþkýnýz.
Ancak aslýnda bu tür dere boylarýnda kayalýk arazide üreyen bir tür.
Batýda üremediði içinde bu türü
o tarz bir habitatta görmek çoðu zaman mümkün deðil.
Ancak Kuzeydoðu Anadoluya
özgü bir alttürü var Mavigerdanýn.
Bizde gözlenen üç alttüründen
sadece "magna" olaný bizde ürüyor.
Kuzey Avrupa alttüründe kýrmýzý benek ve orta Avrupa alttüründe ise
beyaz benek vardýr gerdanýnýn ortasýnda..
Magnada ise hiç bir benek yoktur ve masmavidir.
Sitede Erzurum'da çekilmiþ tek
bir fotoðrafý var bu üreyen alttürün...
Fotoðraf Çaldýran Ovasýnda
Tendürek eteklerinde cekildi.
w w w . t r a kus.org/kods_bird/uye/?Davranýþlarý
Genelde gizemli olan bu tür çalýlardayken yaptýðý kuyruk oynatma
hareketiyle yerini belli eder.
www.trakus.org
madýk. Amerika'yý çok sýkýþtýrmýþlar o yüzden bizi hemen götürdüler. Ben topçuydum. Topçular da zayiat çok olur diye
bana muhabereyi öðrettiler. Kaderin cilvesi olacak ki, oraya
varýnca yine topçu grubuna düþtüm. Top kullanmayý da bildiðim için sýkýntý çekmedim. Orada savaþa katýldým. Top kullandým. Orada Amerika'nýn sýkýþýp biz can simidi olarak oraya varýnca Amerikalýlara sormuþlar:'' HANÝ ATOM BOMBAMIZ VAR DÝYORDUNUZ, SÝZÝN ATOM BOMBANIZ
TÜRKLER MÝYDÝ?'' diye. Çin ile dövüþtük. Orada 8-9 ay
kaldýk. Gidiþ dönüþte yaklaþýk 2 ay sürdü. Toplam 11 ay Kore hayatýmýz oldu. Amerikalýlar kaçarken kendi malzemelerini Çinlilere kalmasýn diye bombaladýlar. Yaralanan ve þehit
olanlardan baþka Çin güçlerine esir düþen Türkler 'in olduðunu biliyordum. Kore cephesinden ülkemize 28 günde deniz
ve kara yolu ile döndük. Ülkeme ve ilçeme sað salim döndüðüm için þanslý olduðumu düþünüyordum. Türk Tugayý Kore'de yaptýðý baþarýlý savunma ile dünyanýn takdirini toplamýþtý. Ülkeme döndükten birkaç yýl sonra 1960 yýlýnda Kore'de savaþtýðým için madalya verdiler. O gün bu gündür özel
günlerde gazi ceketimi ve benim için manevi deðeri paraya
ölçülmeyecek kadar deðerli olan madalyamý gururla göðsüme takar, o günleri yeni baþtan yaþarým."
*
Kore'ye varýnca çift oldu yolum
Kýrýldý kanadým, tutmuyor kolum
Çin ordusu koca devlet, kara zalim
Ölene bakmayýn kardaþ, koþun ileri
Halley dedikleri duvar kâðýtlarý
Üzerimizde dönüyor Çin'in leþ kargalarý
Durmayýp kaçýyorlar gavurun pi..leri
Ölene bakmayýn kardaþ, koþun ileri
*
Birinci yataða vardým aðlýyor Veli
Ýkinci yataða vardým söylemiyor dili
Üçüncü yataða vardým Allah'ýn zalim kulu
Dördüncü yataða vardým...
(Gazi dedemiz)
Hele de acýma edasýyla söylenenleri..
Neyi? Ne diye?
Vah zavallý ne iken ne oldu derler..
**
Ömür, fani dünyanýn akan nehri.. Nehir denize ulaþmasýyla biter..
Her ömrün denize ulaþmasý ayný sürede olmaz..
Ýnsan ömrü iþte..
Ne zaman, nerede biteceði belli deðil..
Biz kaza, bir bela, bir hastalýk, bir dert, bir
afet kapýnýzý ansýzýn çalýverir..
Bunlar da olmazsa son durakta yaþlýlýk ve
ona baðlý geri dönülmez erzel’il-ömr hali..
Böylesi mukadder hallerle baþ baþa kalan insana diðer hemcinsleri:
Gençliðinde ne civan delikanlýydý derler..
Zamanýnda taliplileri ne çok kýzdý derler..
Rahmetli yemesini içmesini bilmezdi derler..
Çalýþtý, çalýþtý tam emekli olacakken öldü derler..
Bir tas çorba, bir yudum su, bir ... nasibi varmýþ derler..
Aðrýlarýna, sancýlarýna inanmýyorduk meðer gerçekmiþ derler..
Meðer öleceðini biliyormuþ da biz bunun farkýnda deðilmiþiz derler..
**
Veli derler, deli derler..
En sonunda koyarlar musalla taþýna;
Önce “Er/hatun kiþi niyetine Allahü Ekber”
Arkasýndan “Mevtayý nasýl bilir siniz?” derler..
Gönülden “Ýyi biliriz, Allah Rahmet Eylesin” ise cevap:
Varlýðýnýzýn bir deðeri/anlamý varmýþ,
Yokluðunuz hissedilmiþ, hissedilecek demektir.
Ve o zaman inþaallah;
Dünyadan “bir” ama önemli bir “bir” eksildi derler..
**
NOT: Önümüzdeki 30 Mart 2014’de Mahalli seçimler var. Memleketimize
hayýrlar getirmesini diliyoruz.
EÐÝTÝM KÜLTÜR
PENCERESÝ
Televizyon izlemeye, gazete okumaya imtina
orsun o afiþlerdeki süslü giyimli insanlar birbirlerine lakaplar
eder olduk toplum olarak. Hangi kanalý izleyetakmýþ, aðza alýnmayacak hakaretler etmiþ, yine þaþýrýyorsun.
Bayram GÜZEL
ceðimize, hangi gazeteyi okuyacaðýmýza nasýl
Bu salon sýnýfýný temsil eden adamlar nasýl böyle laflar eder
karar vereceðiz? Bir köþede yazýlýp çizilenler,
ki? Hala otuz yýl, kýrk yýl öncesinin siyasi yöntemleri ile
konuþulanlarla öteki tarafta söylenenler o kadar
siyaset yapýlýyor ülkemizde. Þehir þehir gezen liderlerimiz,
tutarsýz ki neye inanacaðýz, kime güveneceðiz,
belediye baþkan adaylarýmýz hep birbirlerini eleþtiriyor, karhangi tarafta yer alacaðýz? Þöyle de bir gerçek var:
alýyor, yerden yere vuruyor, hodri meydan okuyor; biz ise
ne tarafa meyletseniz o tarafta kendinizden bir
bayrak sallýyor, alkýþ tutuyoruz. Dahasý medyadaki liderlerin,
þeyler buluyorsunuz. Bulmamanýz imkânsýz;
cemaatlerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn arasýndaki gerginlik
çünkü ayný mahallede, ayný sokakta yaþýyorsunuz
halkýn tabanýna da sirayet etmiþ durumda. Herkes sosyal payöteki dediklerinizle. Düðününüzde, bayramýnýzda,
laþým aðlarýnda kafasýna göre birilerinin yazýlarýný anlamlý
ölümünüzde bir aradasýnýz ötekilerle. Ama
anlamsýz paylaþýyor, bu gerginlikten ötürü kendisi gibi düþünmedyada görüyoruz ki toplumsal kitleler/gruplar
meyen gruplara saldýrýyor, ötekileri pervasýzca hiçe sayýyor,
arasýnda o kadar çok fikir ayrýlýklarý var, bu insanbirbirlerini engelliyor. Bugüne kadar merhaba etmiþ hal hatýr
lar bu gruplar birbirine o kadar çok düþman inanamýyorsunuz; bu insanlar kapý
sormuþluðu olan kiþiler.. ne acý...
komþumuz, alýþveriþ yaptýðýmýz market, manav, bankada ayný kuyrukta, camide
Otuz yýl öncesinde insanlar acaba bir devlet büyüðü görebilecek miyiz diye
ayna safta, cemevinde yan yanayýz gerçekten bu kadar hakarete uðrayan kiþiler
koþuyorlarmýþ meydanlara, bugün bakýyorum yine ayný, hiçbir þey deðiþmemiþ.
onlar mý? Bu güzel coðrafyada, bu güzel iklimde, ayný kültürel miras, ayný toplumYa arkadaþým Tekirdað'dan Iðdýr'a, Sinop'tan Hatay'a, Erzincan'dan Ýstanbul'a
sal normlar etrafýnda toplanan kitlelerin, birbirine kural tanýmaksýzýn, edep erkân
kadar herkesin evinde televizyon var, internet var. Çýkarsýnýz kameralarýn karþýsýbilmeksizin aðýz dolusu saldýrmasý ne kadar da manidar ayný iþyerinde çalýþtýðýnýz,
na diyeceklerinizi söylersiniz, yapacaklarýnýzý dile getirirsiniz herkes evinden
ayný esprilerde gülüþtüðünüz mesai arkadaþýnýza ya da hasta ziyaretinde bulunçayýný yudumlarken izler sizleri. Seçim arabalarýnýn halka verdiði ses kirliliði, mitduðunuz bir yakýnýnýza farklý siyasi tercihlerinden, farklý seçimlerinden dolayý göz
ing meydanlarýný süsleyen bayraklar, þarkýlar türküler, büyüklerimizin meydanlaraltýndan bakmak, selamýný alýrken içten içe kin duymaya baþladýðýný hissetmek
daki konuþmalarý (her gün ayný þeyi dinliyor da olsak) her mahallede kurulan çay
sanýrým bizi parçalamaya, beraberliðimizi bozmaya çalýþanlarýn emellerine ne
ocaðý niteliðindeki seçim bürolarý, insanlarýn siyasi tercihlerini ne kadar etkileyekadar yaklaþtýðýnýn habercisi deðil mi?
bilir ki? Bu kadar þaþaya masrafa ne gerek var, her miting on binlerce belki yüzbinKendimize gelelim dostlar, kendimiz olalým biz olalým canlar, daha dün
lerce liraya mâl olurken yazýk deðil mi bu insanlara, kullandýðýmýz her þeyin katbe
Çanakkale'de þehit olan binlerce atamýzý göz yaþlarý içinde andýk. Onlar da bu
kat vergisini öderken seçimlere ayrýlan para kimlerin cebinden çýkýyor. Bunu
topraklarda yaþamýný sürdürüyorlardý, geldikleri etnik yapý, inançlarý, siyasi tercihkimse dile getirmiyor, birileri seçim kazanmanýn peþinde, bayrak sallayan halk ise
leri belki farklý idi ama 'biz' idiler.
geçinmenin derdinde. Toplumsal reflekslerimiz mi körelmiþ ne?
Öteki taraftan ülkenin her bir yanýnda seçim otobüsleri, minibüsleri bangýr
Tekrar diyorum, kendimize gelelim, birbirimize sahip çýkalým, ülke menfaatbangýr baðýrýyor. Her mahalle her sokak seçim afiþleriyle, billboardlarla, bayraklerini koruyalým deðerlerimizi birlikteliðimizi koruyalým, Irak'ta, Suriye'de,
larla süslenmiþ, zannediyorsun ki bayram var, festival var her yerde. Bir de bakýyMýsýr'da, Yemen'de yaþanan iç savaþa sürüklenmeyelim. Sarýlalým ülkemize.
Birliðe çaðrý
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
Polis Haftasý Voleybol Turnuvasý Final Grubu heyecaný baþladý
T.C. ÝSKÝLÝP
(SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU
2010/1 SATIÞ
Sungurlu Milli Eðitim : 3
Uður Makina : 0
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
l NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli , Ýskilip Ýlçesi, Bahabey mahallesi 574 Ada No, 254 Parsel NoÝu, Taþýnmazýn
437,16 m2'lik alana haiz olduðu Ýskilip Belediye imar planýnda ayrýk nizam 5 katlý inþaat ruhsatýna tabi
tutulduðu taþýnmazýn þehre yakýnlýðý gerek konumu ve emsal deðerleri kesif tarihi itibariyle göz önüne
alýndýðýnda arsanýn m2 birim fiyatýnýn 130.00 TL piyasa deðerinde olacaðý bilirkiþi raporundan anlaþýlmýþtýr.
Adresi
: Çorum ili Ýskilip Ýlçesi Bahabey mahallesi
Yüzölçümü
: 437,16 m2
Arsa Payý
: Hisseli
imar Durumu
: Ýmar alaný içerisindedir.
Kýymeti
: 56.830,80 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler : Ýskilip Satýþ Memurluðunun þerh yazýsý
1. Satýþ Günü
: 28/04/2014 günü 10:00 - 10:10 arasý
2. Satýþ Günü
: 23/05/2014 günü 10:00 - 10:10 arasý
Satýþ Yeri
: Ýskilip Belediye Mezat Salonu(Encümen Toplantý Salonu)
Satýþ þartlarý:
1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi
düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve
ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak
isteyenlerin 2010/1 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.30/01/2014
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
(Basýn: 290) www.bik.gov.tr
Hz. Yusuf
ide 67. ayet)
Fikrettin ÇIPLAK
Mýsýr köle pazayani, "Ey HaEmekli Din Görevlisi
rýnda saraydan
bibim, Allah
yüksek bir kiþi
seni insanla(Bakan veya Verýn kötülükleAllah’ýn sonsuz rahmet
zir gibi) tarafýnrinden koruokyanusundan
dan satýn alýnýyacaktýr, endiyor. Karýsý Züþe edip üzülMevlana denizine
leyha'ya hediye
me" buyur49
inen
hikmet
damlalarý
ediliyor. Yusuf
muþtur. Ve
sarayda büyüMekke'nin
yor, yetiþkin hafethi ile azýlý
le geliyor. Lihikmetin -hikmet o ki- Züley- düþmanlar bertaraf edilmiþ. Birçoklarý,
la Hz. Yusuf'a aþýk oluyor. Hz. Yusuf ona harplerde can vermiþ, birçoklarý sonradan
karþý direniyor. Ýftiraya uðruyor. Zindana müslüman olmuþlardýr. Hatta Mekke'nin
atýlýyor. 7 sene zindanda kalýyor. Hz. Al- fethi günü, daha önceden haklarýnda ölüm
lah, Hz. Yusuf'a rüya tabiri ilmini öðreti- fermaný çýkarýlan azýlý teröristler bile,
yor. Bu sayede zindandan çýkýyor. Rüyala- R.SAV. tarafýndan affedilmiþlerdir. Hatta o
rýnýn doðru çýkmasý, Mýsýr firavun haneda- kadar ki, Mekke fethedilmiþ, Kabe putlarnýna tedbirler sunuyor. Kýtlýklar, bolluklar- dan temizlenmiþ, R.SAV. Kabe'yi tavaf
dan haber veriyor. Netice Hz. Yusuf Mýsýr ederken bir suikastçi hançeri ile R.SAV. tasarayýnda hazine bakaný. Hazineler Hz. kip ediyor. R.SAV.e Cebrail durumu arzetYusuf'tan soruluyor. O zaman ortalýkta miþ olmalý ki, geri dönüp adama "kalbinuzun süren 7 sene kýtlýk oluyor. Kardeþleri dekinden vazgeç ve tevbe et, Allah'ýn izni
periþan, aç, susuz, yiyecek için Mýsýr'a ge- olmadan beni öldüremezsin" buyurunca,
liyorlar. Yusuf A.S. onlarý tanýyor ve ken- adam þaþýrýyor. Adamýn kalbini eliyle
disini tanýtmýyor. Onlara, kardeþlerine iz- R.SAV. mest ediyor ve kiþi sükuna eriyor,
zet ikram ediyor. Bir çok serüvenden son- iman edip saadete eriyor. Ýsteseydi R.SAV.
ra Yusuf'un hasretinden aðlaya aðlaya göz- kendini öldürmeye kast edeni hemen öldüleri görmez olan Yakup A.S. ailesi ile bir- rebilirdi. Ama affetti. Yarabbi ne yüce bir
likte birleþiyorlar. Hz. Yusuf onlarý affedi- peygamber. Derya gibi þefkat, okyanus giyor. Kýsaca özetlediðimiz bu olay bir insa- bi affý var.
nýn ömrünün içinde oluyor. Yani bir ömür
Ýslam tarihinde zuhur eden temeli isteböyle geçiyor. Ýþte bu acý olaylarýn ana se- memezlik ve çekememezlik olan hasetin
bebi, Yakup A.S.nin 10 oðlunun kardeþleri yýkýmlarýna kýsaca deðindik.
Hz. Yusuf'u çekememeleri, onu öldürecek
Netice olarak özetlersek:
kadar hýrs ve tamaha kapýlýp haset etmele-Haset daha çok benzer iþleri yapan
ri oluyor. Yani Hz. Yusuf'un baþýna gelen- insanlar arasýnda, yakýn dost, kardeþ, eslerin ana sebebi hasettir. Hatta bu kýssayý naf, yani ayný meslek gruplarý arasýnda daanlatan alimler, iþin özünü anlamak için ha çok olur. Komþular arasýnda, gözü
"Yusuf'u kardeþleri, kuyuya attýlar. Baba- komþunun dükkanýndadýr, kim giriyor,
larýna kurtlar yedi diye bühtan attýlar. Son- kim çýkýyor, öyle dikizlerler. Ýþte bunlar
ra köle diye Mýsýr'a sattýlar. Allah Yusuf'u hasettendir.
Mýsýr'a sultan etti. Yusuf A.S. kardeþlerini
-Belli bir yerde yaþayan insanlar araaffetti. Allah ta sizi affetsin" derler.
sýnda görüþ farklýlýðý olanlar arasýnda, haMekke müþriklerinin özellikle o tarihset daha çok olur. Önce sevimsizlik, sevgi
lerde Mekke'yi yöneten Ebu Cehil Ümeynoksanlýðý, sonra nefret, sonra kin, nazar
ye b. Halef Velid b. Muðýre gibi azgýn
müþrikler, R.SAV.in peygamberliðini ay ve düþmanlýk. Ýþte bunlarýn anasý hasettir.
gibi, güneþ gibi ayan beyan biliyorlardý.
Sýrf makam, mevki, dünya sevgisi yoluna
Hz. Muhammed S.A.S.e hasetleri sonucu
iman etmemiþlerdir.
Bu uðurda R.SAV.e yapýlmayan zulüm kalmamýþtýr. Kaç kez suikast yapmýþlardýr. Kiralýk katiller tutmuþlardýr. Ulu Allah "Vallahü yaðsümüke minennasi" (Ma-
17
Kardeþler, gelinler, amca, dayý, yeðen,
yani yakýnýnda olanlar daha çok haset
ederler. Uzak olanlar, birbirlerini devamlý
görmediklerinden haset fazla olmaz. Alim
alime, hoca hocaya, imkaný az olan zengin
olana haset eder. Yani ana sebebi menfaattir.
(Sürecek)
SALON : Atatürk Spor Salonu.
HAKEMLER : Caner Yýldýrým, Ayþe-
gül Yýldýrým.
SUNGURLU MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Fýrat, Alperen, Mustafa, Ay-
Sungurlu Milli Eðitim final grubu ilk maçýndan galibiyetle ayrýldý
Milli Eðitim Müdürlüðü : 3
HititSALON
Dersanesi
:1
:
dýn, Özkan, Seçkin, Murathan, Aþkýn.
UÐUR MAKÝNA : Altuð, Metin, Can,
Murat, Erdal, Mehmet, Mustafa, Yusuf.
SETLER: 1. Set: 25-17, 2. Set: 25-20, 3.
Set: 27-25 (Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü).
Atatürk Spor Salonu.
HAKEMLER : Tülay Coþkuner, Can Acar .
MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Turgut
Uðuz, Altan, Ýsa, Burhan, Yusuf, Dilaver, Hüseyin, Turgut Yýldýrým, Mehmet .
HÝTÝT DERSANESÝ : Selim, Gökhan, Sultan, Ýlker, Tayfun, Utku,. Emre, Oðuzhan.
SETLER: 1. Set: 25-11, 2. Set: 25-18, 4. Set:
25-22 (Milli Eðitim Müdürlüðü), 3. Set: 25-22
(Hitit Dersanesi).
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü galibiyet sonunda soyunma odasýnda poz verdiler
Liseli Gençler Futbol çeyrek final
gruplarda mücadele baþladý
Liseli Gençler Futbol çeyrek final gruplarýnda ilk maçlar dün oynandý. Sekiz takýmýn iki grupta mücadele ettiði çeyrek final
maçlarýnda merkez okullarý Sungurlu temsilcileri önünde galibiyete ulaþtýlar. Çeyrek fi-
nal gruplarýnda Cumhuriyet Anadolu, Eti
Anadolu, Spor Lisesi ve Merkez Endüstri
Meslek Lisesi okullarý ilk maçlarýný kazanarak yarý final için avantaj yakaladýlar.
Çeyrek final gruplarda ikinci maçlar bu-
gün ikisi Sungurlu ikisi merkezde oynanacak. Yarýn oynanacak çeyrek final grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan okullar cuma
günü finale yükselmek için mücadele edecekler.
Cumhuriyet : 6 - Sungurlu Anadolu Öðretmen: 0
SAHA : 2 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Yüksel Basar,
Okan Baykara, Mehmet Tuðluk .
CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Hikmet, Abdulkerim, Mehmet,
Mert Cankat, Ahmet, Dursun, Sefa, Nurullah, Onur, Can Muhammed, Burak,
Muzaffer, Emre, Yasin, Mert, Kadir,
Mustafa, Berkay .
SUNGURLU ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Fatih, Abdussamed, Adem, Hakan, Kerep, Nihat,
Okan, Alperen, Rüþtü, Celalettin, Can,
Atilla, Mesut, Bahadýr, Hüseyin, Sefa,
Kadir, Eray .
GOLLER : 13. dak. Burak, 20.
dak. Onur, 48. dak. Sefa, 62. ve 64. dakikalarda Ahmet, 65. dak. Emre (Cumhuriyet Anadolu Lisesi).
Eti Anadolu Lisesi galibiyetlerini çeyrek final ilk maçýnda da devam ettirdi
Eti Anadolu: 5 - Sungurlu E. Meslek: 0
SAHA : 2 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Burak Þahinka-
ra, Serkan Sarkandý, Vuslat Ay .
ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Ha-
Ticaret Meslek:17 - Sungurlu Saðlýk Meslek: 0
SAHA : 2 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Mehmet Tuðluk,
Fatih Derviþoðlu, Müjde Akça .
MERKEZ TÝCARET MESLEK
LÝSESÝ : Bekir, Mikail, Kahraman, Ah-
met, Oktay, Berkay, Orhan, Hamdican,
Ali Mert, Özkan, Tunahan, Yasin, Recai,
Kürþat, Erdem, Ali Özdemir, Ýlker,
Umut .
SUNGURLU ANADOLU SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Mustafa, Ka-
san, Oðuz, Ýrfan, Berkan, Serhat, Can,
Ozan, Ali, Erkan, Emre, Ertan, Eray,
Onur, Haydar, Can, Önder, Candaþ,
Mertcan .
SUNGURLU ENDÜSTRÝ
MESLEK LÝSESÝ : Can Babayiðit,
Abdullah, Abdulkadir, Birol, Emre,
Mert, Hakan, Mehmet, Alihan, Mustafa, Ramazan, Ahmet, Can Muhammet,
Fethi, Ramazan, Oðuzhan.
GOLLER : 5. dak. Can, 17. dak.
Erkan, 36. ve 62. dakikalarda Ozan, 60.
dak. Emre (Eti Anadolu Lisesi).
zým, Sadýk, Alperen, Muhammet, Hasan, Yasin, Eray, Savaþ, Bayram, Zeki,
Fatih, Ahmet, Murat, Mustafa, Tolga,
Berkay, Recep .
GOLLER : 6. dak. Mikail, 8. 13.
41. 43. ve 52. dakikalarda Orhan, 27.
dak. Berkay, 28. 40. ve 68. dakikalarda
Hamdican, 30. dak. Özkan, 34. dak. Ali
Mert, 47. ve 66. dakikalarda Oktay, 48.
dak. Kahraman, 50. dak. Recai, 70. dak.
Ahmet (Ticaret Meslek Lisesi).
Spor Lisesi çeyrek final grup maçlarýnada galibiyetle baþladý ve iddiasýný ortaya koydu
Spor Lisesi: 1 - Sungurlu Ýmam Hatip: 0
SAHA : 2 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Serkan Sarkan-
dý, Burak Þahinkara, Vuslat Ay .
SPOR LÝSESÝ : Ömer, Can Muhammet, Murat, Batuhan, Cihat, Recep, Ýbrahim, Ö. Faruk, Serkan, Oðuzhan, Ahmet, Abdulkadir Yýlmaz, Abdulkadir Yýlmaz, Onur, Miraç, Can Savaþ, Ümit.
SUNGURLU ANADOLU
ÝMAM HATÝP LÝSESÝ : Mücahit, Se-
yit, Orhan, Cemal, Doðan, Samet, Muhammet Ceylan, Ömer Can, Burak,
Emrah, Furkan, Tarýk, Mesut, Aykan,
Mehmet Demir, Onur, Enes .
KIRMIZI KART : 40. dak. Cihat (Spor Lisesi).
GOL : 49. dak. Ömer Faruk
(Spor Lisesi).
Ýskilip ikinci yarýda daðýldý: 0-4
18 ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýskilip Belediyespor, Keçiören Baðlumspor deplasmanýnda ilk yarýsýný 1-0 maðlup tamamladýðý maçýn
son bölümünde yediði gollerle rakibine 4-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Mavi beyazlýlar
rakibi önünde aldýðý farklý maðlubiyetle rakibi Çorumspor ile puanlarý eþitledi.
SAHA : Baðlum Belediye.
HAKEMLER : Metehan Alpat, Ali Eker, Hakan
Akköl .
KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR : Anýl, Mustafa
Özata, Ýbrahim, Ufuk, Gökhan, Melih, Emre, Sercan,
Ali Murat (Mustafa Keleþ), Taha (Oðuz), Sefa (Murat
Çalýþkan).
ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Ýbrahim, Enes, Eray,
Sadýk (Onur), Turgay, Aydýn (Burak), Ment, Salih Saðýr
(Mustafa Uçar), Salih Yaramýþ, Muhammet, Mustafa
Veran .
GOLLER : 41. dak. Taha, 55. dak. Emre, 87. dak.
Murat Çalýþkan, 90+4. dakikada Mustafa Özata (Keçiören Baðlumspor)
Bölgesel Amatör
por, Keçiören BaðlumsLig 6. gruptaki temsilcipor deplasmanýndan 4-0
miz Ýskilip Belediyesmaðlup döndü ve hafta-
yý puansýz kapatarak ligde kalma yolundaki
avantajýný kaybetti.
Geçtiðimiz hafta
sahasýnda aldýðý Kastamonuspor galibiyetiyle
rakibi Çorumspor ile üç
puan fark açan Ýskilip
Belediyespor, Keçiören
Baðlumspor deplasmanýnda alacaðý puanlarla
avantajýný
korumayý
amaçlýyordu.
Rakibi önünde maça kontrollü baþlayan Ýskilip Belediyespor savunma aðýrlýklý bir futbol ortaya koyarak kon-
trataklarla etkili olmaya
çalýþtý. Ýlk yarýnýn ilerleyen dakikalarýnda istediði kontrataklarý buldu
ancak final paslarýnda
doðru tercihler yapamayýnca gol bulamayan
mavi beyazlýlar 41. dakikada çýkarken kaptýrýlan topla k Taha’nýn golüne engel olamadý ve
devreyi 1-0 maðlup tamamladý.
Ýkinci yarýya hücum aðýrlýklý bir kadro
ile çýkan Ýskilip Belediyespor oyunda üstünlüðü ele geçirdi beraberlik
için yüklenirken 55. dakikada savunmasýnda iki
futbolcu arasýndaki an-
laþmazlýk sonucu araya
giren Emre bir anlamda
maçý bitiren golü attý: 20
Bu dakikadan sonra oyundan düþen Ýskilip
Belediyespor daha fazla
risk almaya baþladý rakip kalede etkilide oldu
bir þutu direkten dönen
mavi beyazlýlar savunmasýnda da büyük boþluklar verdi. Son dakikalarda iki gol daha bulan
ev sahibi Keçiören Baðlumspor maçý 4-0 kazanarak üç puanýn sahibi
oldu. Ýskilip Belediyespor ise bu haftayý puansýz kapattý.
U 17’de grup merkezleri açýklandý
U 17 þampiyonu olan Çorumspor Sinop’ta yapýlacak grup birinciliðinde ilimizi temsil edecek
U 17 Türkiye Þampiyonasý’nýn bir ayaðý Çorum’da oynanacak. Altý takýmýn 3-5
Nisan tarinlerinde mücadele edeceði Çorum grubunda 2 Ankara, 2 Samsun ile
birlikte Kýrýkkale ve Kýrþehir temsilcileri yer alacak. Çorum þampiyonu ise ayný
tarihlerde Sinop grubunda dört takýmla yarý final grubu için mücadele edecek.
U 17 Türkiye
Þampiyonasý’nda 1.
U 16’da Final Grubu
5 Nisan’da baþlýyor
Ýskilip Belediyespor Keçiören Baðlum deplasmanýnda ikinci yarýda farklý maðlup oldu
Polis Haftasý Kurumlar Voleybol
Turnuvasý ikinci turunda ikinci maçlar
yarýn oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak yarýnki maçlarýn
programý þöyle:
Saat 19.00 Osmancýk Milli Eðitim
Müdürlüðü- Mecitözü Belediyesi. Saat
20.30 Ýl Emniyet Müdürlüðü - Ýl Halk
U 16 Liginde gruplarda mücadele sona erdi. Asýl heyecan final
grubunda 5 Nisan cumartesi günü oynanacak
maçlarla baþlayacak.
Ýki grupta oynanan
maçlar sonunda A grubunda Çorum Belediyespor daha önce final
grubunda mücadele etmeyi
garantilemiþti.
Gruptan çýkacak ikinci
takým ise HE Kültürspor oldu.
Mimar Sinan’ýn
Ercan Daþdan Çorumspor’u yalnýz býrakmadý
Çorumspor’un dün Safranboluspor ile oynadýðý
maçý tribünden izleyen taraftarlar arasýnda MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan da vardý.
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Merkez Ýlçe Baþkaný
Zeki Aþkýn ile maçý meclis üyeleriyle birlikte 1 nolu
sentetik çim sahada oynanan Çorumspor - Safranboluspor maçýný bir süre izleyen Ercan Daþdan’a taraftarlar
‘El salla baþkan el salla’ ve ‘En büyük baþkan bizim
baþkan’ gibi sloganlarla destek verdiler. Daþdan ve beraberindekiler maçýn ilk yarýsýný izledikten sonra seçim
çalýþmalarý nedeniyle ayrýldýlar.
grupta iddiasý bulunmayan Ýskilip Belediyespor’a yenilmesiyle HE
Kültürspor 9 puanla ligi
ikinci bitirdi ve final
grubuna yükselmeyi baþardý. B grubundan ise
Gençlerbirliði’nin garantilemesinin ardýndan
son maçýnda Çimentospor’u yenen Çorumspor
gruptan birinci olarak
final grubuna yükseldi.
Final Grubunda
dört takým 5 Nisan Cumartesi günü oynanacak
maçlarla þampiyonluk
mücadelesine baþlayacak. Çift devreli lig statüsünde
oynanacak
maçlar sonunda þampiyon takým 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak
maçlar sonunda belli
olacak.
Kademe müsabakalarýndan birisi Çorum’da
yapýlacak. Çorum þampiyonu Çorumspor ise
Sinop grup merkezinde
mücadele edecek.
Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre U 17 Türkiye Þampiyonasý 72 ilden 119 takýmýn katýlýmý ile 22 grup merkezinde oynanacak. 1. Kademe müsabakalarý Ýstanbul, Tekirdað, Kocaeli, Yalova, Balýkesir,
Kütahya, Eskiþehir, Aydýn, Afyonkarahisar,
Burdur, Düzce, Gazian-
tep, Kahramanmaraþ,
Muþ, Batman, Kýrþehir,
Çorum, Mersin, Sinop,
Ordu, Giresun ve Artvin grup merkezlerinde
yapýlacak.
3-6 Nisan tarihleri
arasýnda Çorum’da yapýlacak olan U 17 Türkiye Þampiyonasý 1.
Kademe Müsabakalarýnda 2 Ankara, 2 Samsun, Kýrýkkale ve Kýrþehir illerinin temsilcileri
mücadele edecek. Grup
maçlarýnýn teknik toplantýsý 2 Nisan Çarþamba günü saat 16.30’da
ASFK Toplantý Salo-
nu’nda yapýlacak.
Çorumspor Sinop grubunda
U 17’de Çorum
þampiyonu Çorumspor
ise 3-5 Nisan tarihlerinde Sinop’ta yapýlacak
grup birinciliðinde mücadele edecek. Dört takýmýn bulunduðu grupta Çorumspor ile birlikte Samsun, Amasya ve
Zonguldak
illerinin
temsilcileri mücadele
edecekler. Gruplarda
mücadele edecek illerin
temsilcileri ise bu hafta
içinde netlik kazanacak.
U 16 FÝNAL GRUBU FÝKSTÜRÜ
(1. DEVRE)
5 Nisan Cumartesi:
Mimar Sinan Sahasý:
Saat 13.00 Çorum Belediyespor - Gençlerbirliði.
Saat 15.00 Çorumspor - HE Kültürspor.
9 Nisan Çarþamba :
1 Nolu Saha:
Saat 14.30 Gençlerbirliði - Çorumspor.
Saat 15.00 HE Kültürspor- Çorum Belediyespor.
12 Nisan Cumartesi:
1 Nolu Saha:
Saat 11.00 Çorum Belediye - Çorumspor.
Saat 15.00 HE Kültürspor- Gençlerbirliði.
(2. DEVRE)
16 Nisan Çarþamba :
Mimar Sinan Sahasý:
Saat 15.00 HE Kültürspor - Çorumspor..
Saat 17.00 Gençlerbirliði - Çorum Belediyespor.
19 Nisan Cumartesi :
1 Nolu Saha:
Saat 11.00 Çorum Belediyespor - HE Kültürspor.
Saat 13.00 Çorumspor - Gençlerbirliði .
26 Nisan Cumartesi:
1 Nolu Saha:
Saat 11.00 Gençlerbirliði - HE Kültürspor.
Saat 13.00 Çorumspor - Çorum Belediyespor.
Kubilay Gökgöz birin
Basketbol Ýhtisas Kýrýkkale’de
Kýrýkkale’de mücadele edecek Basketbol Ýhtisas küçük erkek takýmý
Kulüplü Küçük erkekler Basketbol
Bölge birinciliði bugün Kýrýkkale’de
baþlýyor. Müsabakalarda Çorum’u Basketbol Ýhtisas takýmý temsil edecek. Dün
akþam çekilen kuranýn ardýndan bugün
oynanacak maçlarla baþlayacak grup birinciliðinde Çorum ile birlikte, Kastamonu, Eskiþehir, Kýrýkkale, Samsun,
Zonguldak, Amasya Bartýn, Bolu, Karabük, Kýrþehir ve Sinop illerinin temsilcileri mücadele edecek.
Basketbol Ýhtisas takýmý kadrosunda Oðuzhan, Cihan, Tolga, Boran, Mahmutcan, Semih, Poyraz, Mehmet, Recep, Batuhan, Burak ve Tarýk’dan oluþuyor, Basketbol Ýhtisas antrenörü Yaþar
Yýlmaz sýnav haftasý olmasý nedeniyle
kadrolarýndaki sadece beþ oyuncuya izin
alabildiklerini daha küçük ve tecrübesi
az olan isimlerde mücadele edeceklerini
amaçlarýnýn sporcularýn maç tecrübesini
artýrmak olduðunu söyledi.
ci oldu
Kapadokya’da yapýlan 4. Kademe Türkiye Oryantiring yarýþmalarýnda E 16
kategorisinde Çorum’dan Kubilay Gökgöz birinciliði kazandý.
E 16 kategorisinde birinci olan Kubilay Gökgöz ödül töreninde kürsede görülüyor
4. Kademe Türkiye Oryantiring yarýþmalarýnda E 16 kategorisinde Kubilay Gökgöz birinciliði kazandý. 22-23 Mart tarihlerinde Kapadokya’da yapýlan 4. Kademe
Türkiye Oryantiring yarýþmalarýna Çorum’dan 15 sporcu katýldý.
Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu’nun verdiði bilgiye göre 22 Mart’ta
uzun mesafe yarýþmalarý Ürgüp Mustafapaþa, 23 Mart tarihindeki Orta mesafe yarýþmalarý ise Göreme’de yapýldý. Cumartesi günü yapýlan uzun mesafe yarýþmalarýnda E 16
kategorisinde mücadele eden Kubilay Gökgöz birinci olarak altýn madalyanýn sahibi
oldu.
23 Mart pazar günü Göreme’de yapýlan
orta mesafe yarýþmalarýnda ise E 16 kategorisinde Erhat Baþtuð 12. Can Baytürk 17. ve
Alimcan Zorlu ise 18. oldu. Ýl Temsilcisi
Duran Torbacýoðlu yarýþmalara deðiþik kulüplerden 800 civarýnda sporcunun katýldýðýný söyledi.
Torbacýoðlu okul sporlarý oryantiring
yarýþmalarýnýn 10 Nisan perþembe günü Mimar Sinan Bosna parkýnda yapýlacaðýný
açýkladý.
Ýskilip Belediyespor Keçiören Baðlum deplasmanýnda ikinci yarýda farklý maðlup oldu
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
10 NÝSAN
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar
mevkiinde bulunan tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Elif ÜNAL
Fatih kýzý 9/5/1994 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:666)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede
Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan
eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe
deneyimli E sýnýfý ehliyeti bulunan bay
eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 213 76 29
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Alaybey Sokak No: 14
(Ç.HAK:463)
Firmamýz bünyesinde sürekli
çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 535 625 94 50
Bayan Eleman
Alýnacaktýr
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanabilen, ofis programlarýna hakim
(Word-Excel) 20-30 yaþlarýnda bayan ofis
elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:661)
(Ç.HAK:2559)
Hitit Karton Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti.
Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM
Tel: 0 364 235 05 19
(Ç.HAK:668)
(Ç.HAK:477)
Ýþyerimizde görevlendirilmek üzere bayan
aþçý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Firmamýzýn dýþ ticaret departmanýnda
çalýþtýrýlmak üzere yabancý dil bilen baybayan elemanlar alýnacaktýr.
Prodi Makina
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 53. Sok. No: 7
Tel: 234 81 91-234 91 81
Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok.
No: 6’da 461 m2 dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 241 83 63
ELEMAN
ARANIYOR
(Ç.HAK:625)
(Ç.HAK:657)
0 533 579 35 63
Elemanlar
Alýnacaktýr
Bayan Eleman
Alýnacaktýr
Mür. Tel: 0 544 925 03 03
SATILIK
DÜKKAN
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
Muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak
üzere iyi derecede go-plus, word ve excel
bilen, askerliðini yapmýþ bay eleman
alýnacaktýr.
Özkoç Toprak Sanayi
Gsm: 0 532 264 62 72
CAN OTO YIKAMA
YAÐLAMA
Eski adresinde siz müþterilerimizin
hizmetindeyiz.
Adres: Ankara Yolu Ýskilip Kavþaðý
(Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise
mezunu bayan eleman alýnacaktýr.
Çorum Sigorta Aracýlýk Hizmetleri
HDI Sigorta Acenteliði
Ýnönü Cad. No: 42/1 ÇORUM
Ýþ deðiþikliði nedeniyle hazýr müþteri
potansiyeline sahip, dükkan kirasý cazip,
ek iþ alaný mevcut, kamera sistemi, alarm
sistemi, sigortasý, klimasý mevcut kasap
dükkan devren satýlýktýr.
ELEMAN
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý
ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Ölçerler Tarým Makinalarý
Küçük Sanayi Sitesi 4. Cad. No: 25
0 533 493 62 40
Hitit Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti.
Adres: Ankara Yolu Bulvarý 6. Km. No: 49
Tel: 235 05 19
Devren Satýlýk
Kasap Dükkaný
PVC atölyesinde çalýþtýrýlmak
üzere bay eleman alýnacaktýr.
Kadýoðlu Pen
Mür. Tel: 0 532 581 16 81
Akþemseddin Caddesi’nde bulunan
500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr.
(Yurt Yapý karþýsý)
Tel: 0 544 858 12 64
Bayan Aþçý
Aranýyor
ELEMAN
ARANIYOR
ELEMAN ELEMANLAR ARANIYOR SATILIK
ARANIYOR
DÜKKAN
8 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 LN 217 plakalý, 2001
model, BMC marka
kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip
Cad. No: 75 Kültür
Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
Mür. Tel:
Adres:
Ankara 10. Km. ÇORUM
KÝRALIK veya
SATILIK DÜKKAN
(Ç.HAK:626)
Temizlik malzemesi alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.30
***
Ýletiþim: YTM Makine San. Tic. Ltd. Þti.
Küçük San. Sit. 25. Cad. No:77/A Tel: 230
12 33 / 0533 545 81 97
e-posta:[email protected]
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Harita
Teknikeri bay eleman alýnacaktýr.
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:656)
7 NÝSAN
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Ýstenilen Þartlar:
- Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma )
- Mühendislik fakültesi mezunu olmak
ELEMAN
ARANIYOR
ELEMANLAR
ARANIYOR
ADRES: Organize Sanayi Bölgesi
Salih Aydýn Blv. No:14
TEL: 0 364 254 95 49
(Ç.HAK:383)
(Ç.HAK:592)
MÜHENDÝS ALINACAKTIR
(Ç.HAK:667)
2014-2015 yýlý 23 kalem
diþ sarf malzeme alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blok No: 24
GSM: 532 714 81 80
Müracaat Tel: 0 364 2131212
Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren
Þirketimize;
T.C. Bayat Ýcra Dairesi
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Kamu
Hastaneleri Kurumu
Menekþe Asansör
Adres: Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný
Kat: 1/3 Tel: 213 23 44-224 04 91
Gýda pazarlama þirketinin muhasebe
departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere iyi
derecede 'LOGO ve OFÝS' programlarýný
kullanabilen bay-bayan çalýþma
arkadaþlarý arýyoruz.
FÝRMAMIZIN ÜRETÝM BÖLÜMLERÝNDE
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
- Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve
Elektrik Kaynaðý yapabilen),
- Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks,
Aurocad, Mastercam programlarýný
kullanabilen)
- Vasýfsýz Üretim Elemanlarý,
Çalýþtýrýlmak üzere personel alýmý
yapýlacaktýr.
Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan
adresimize yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:645)
Asansör iþinde çalýþtýrýlmak üzere
vasýflý ve vasýfsýz elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ.
ELEMANLAR ARANIYOR
(Ç.HAK:648)
ELEMAN ARANIYOR Muhasebeci Aranýyor
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum Bayat ilçesi 56
ada, 100 parsel, üzerinde
82 m2 kargir kümes ve 75
m2 tek katlý kargir ev
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
5.186,00
Yer: Bayat Hükümet
Konaðý
Saat: 12.00-12.10
***
Kaya Petrol Kamyon Oto Yýkama
Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere eleman
alýnacaktýr.
Gsm: 0 535 651 97 09
Adres: Ýskilip Yolu 2. Km. ÇORUM
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
(Ç.HAK:654)
(Ç.HAK:669)
3 NÝSAN
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3 katlý
binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum il, merkez ilçe,
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
SATILIK DÜKKAN
ELEMAN
ARANIYOR
Madeni yað alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
19 NB 267 plakalý, gri
renkli, 2012 model
Renault marka, Megane 3
HB Pirivilege tipli aracýn
satýþý iþi.
Muhamemen bedel:
30,000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
5 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:636)
Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13
ada no, 3 parsel nolu, Yeni
ve Alibey
Mahalle/Mevkiinde
Çorum il, merkez ilçe,
3148 ada no, 2 parsel no,
Ulukavak Mahallesindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
69.229,60
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum il, merkez ilçe,
Sapa köyü Killik
mevkiinde muhtelif yer ve
fiyatlarla satýlmasýna karar
verilen 16 adet taþýnmazýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Çorum il, merkez ilçe,
Bahçelievler Mahallesinde
795 ada, 34 parselde
481,28 m2 yüzölçümlü
kargir ev ve arsa
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
209.839,66
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
(Ç.HAK:658)
31 MART
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
22 NÝSAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
2 MAYIS
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
16 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
20 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:643)
Tavuk eti alýmý iþi.
Yer: Çorum L Tipi Kapalý
ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Kaleboðazý Mahallesi 112
ada no, 37 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
15.287,13
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
Saat: 09.30-12.02
***
(Ç.HAK:332)
Çorum L Tipi Kapalý ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah.
Karadonlu mevkii, 407
ada, 34 parsel’de 3 katlý
betonarme karkas olarak
inþa edilmiþ binanýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
136.000,00
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saatg: 13.50-14.00
***
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:665)
Çorum il, merkez ilçe,
Tepecik Mahallesinde 721
ada, 5 parselde 425,70 m2
yüzölçümlü arsa
üzerindeki bahçeli iki katlý
kavgir ev vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Çorum Merkez Gülabibey
Mah. ada 2926, parsel
1’de kayýtlý arsanýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
420.000,00
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
2884 ada no, 13 parsel no,
3010 sayfa, 31 ciltte
Çoraklýk Mahalle/Mevkii,
1 baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
65.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:655)
27 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
67.216,00
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.20-10.30
***
(Ç.HAK:662)
19 UF 918 plakalý, 2012
model Ford marka, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 40.000
Yer: Kargý Hükümet
Konaðý önü
Saat: 10.00-10.10
***
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
(Ç.HAK:571)
26 MART
T.C. Kargý Ýcra Dairesi
19
Nihat Asým CAN
0 536 839 72 84
3-1
ÇARÞAMBA 26 MART 2014
Çorumspor evinde
evi ilk kez güldü
Çorumspor bu sezon evinde oynadýðý 12.
maçta Safranboluspor’u 3-1 yenerek ilk
kez taraftarýnýn önünde galibiyet sevinci
yaþadý. Maçýn ilk yarýsýný Yusuf’un
golüyle 1-0 önde tamamlayan
Çorumspor ikinci yarýnýn baþýnda Arif’le
farký ikiye çýkardý. Safranboluspor
Ýsmail’le umutlandý ancak son sözü yine
Yusuf söyledi ve sahadan 3-1 galip
ayrýlan Çorumspor Ýskilip Belediyespor
ile puanlarýný eþitledi.
SAHA : 1 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Sefa Duran, Orhan Fahlýoðullarý,
Mahmut Gülle .
ÇORUMSPOR : Tekin (75. dak. Süleyman), Mehmet Ali, Osman Seçkin, Mübarek, Enver Can, Orhan,
Batuhan, Veli (61. dak. Miraç), Arif, Serdar, Yusuf (71.
dak. Dinçer).
SAFRANBOLUSPOR : Oðuz, Fatih, Mehmet (72.
dak. Yasin), Orhan, Tuncay (30. dak. Halit), Hakan, Ýsmail, Ýnan, Emre (89. dak. Abdussamed), Eren, Bünyamin .
SARI KART: Veli, Yusuf (Çorumspor)
GOLLER : 41. ve 48. dakikalarda Yusuf, 82. dak.
Arif (Çorumspor), 77. dak. Ýsmail (Safranboluspor).
Çorumspor ligde kalmak için kazanmaktan baþka düþencesinin olmadýðý
maçta Safranboluspor’u 3-1
yenerek ligde evindeki 12.
maçýnda ilk galibiyetini aldý.
Ligde evinde oynadý-
Fair play davranýþ
Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, sporcusunun sakatlýðý sonrasýnda topu dýþarý atan rakibine
vermek isterken yaþanan talihsizlik sonucu Spor Lisesi sporcusu Cihat’ýn topu elle çýkarýnca gösterilen
kýrmýzý kartýn artýn verilen penaltýyý beden eðitimi öðretmeni Zeki Þahin’in talimatýyla kaptan Emrah
dýþarý attý ve sporun skor tabelasýndan ibaret olmadýðýný gösterdi.
Dün yaþanan fair play hareketi yapan kaptan Emrah
Karaaðaç ile bunu isteyen Beden Eðitimi Öðretmeni
Zeki Þahin birlikte görülüyor
Liseli Gençler çeyrek final grup ilk maçýnda
Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’nden fair play
bir davranýþ. Spor Lisesi ile Sungurlu Ýmam Hatip
Lisesi çeyrek final grup ilk maçýnda 2 nolu sahada
karþýlaþtýlar. Maçýn 41. dakikasýnda Sungurlu Ýmam
Hatip Lisesi’nden Burak sakatlanýnca Spor Lisesi
centilmen gösterdi ve topu dýþarý attý.
Sakatlýðýn tedavisinin ardýndan Sungurlu Ýmam
Hatip taç atýþýndan sonra topu rakip kaleciye göndermek için uzun vuruþ yaptý bu sýrada savunmada Spor
Lisesi öðrencisinin kafasýndan seken top aðlara gitmek üzereyken Cihat topu çizgi üzerinden eliyle çýkardý.
Bu yaþananlar üzerine maçýn hakemide kurallar
gereði penaltý noktasýný gösterdi ve Cihat kýrmýzý
kartla oyun dýþýnda kaldý. Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Zeki Þahin, penaltý
atýþýný kullanan kaptan Emrah Karaaðaç’a penaltýyý
dýþarý atmasýný söyledi ve öylede yaptý.
Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi öðretmeni ve
sporcularý fair playa yakýþan bir hareket yaparak alkýþý hakettiler. Sporun sadece kazanmak olmadýðýnýn
çok güzel bir örneðini gösterdiler. Maçýda Spor Lisesi ikinci yarýda bulduðu tek golle 1-0 kazandý.
Belediyespor’un bugünki
rakibi Erzurum Yakutiye
Samsun’da bugün baþlayacak U 15 Türkiye
Þampiyonasý yarý final grubundaki temsilcimiz Çorum Belediyespor ilk maçýnda Erzurum Yakutiyespor ile karþýlaþacak.
Merzifon’da yapýlan ilk grup maçlarýndan birinci olarak çýkan Çorum Belediyespor Samsun’da
bugün baþlayacak ikinci kademe dört takým arasýndan final grubuna yükselmek için mücadele edecek.
Dün yapýlan Teknik Toplantý sonunda fikstür belli oldu.
19 Mayýs yaný çim sahada oynanacak maçlar
saat 14.00’de baþlayacak. Bugün ilk maçta Zonguldak Karadeniz Ereðlispor ile Ankara Hacettepespor
takýmlarý karþýlaþacak. Saat 16.00’da ise Çorum Belediyespor - Erzurum Yakutiyespor önünde galibiyet
arayacak.
Çorum Belediyespor yarýn saat 14.00’de ikinci
maçýnda Ankara Hacettepespor ile karþýlaþýrken cuma günki son maçýnda ise saat 13.30’da Zonguldak
Karadeniz Ereðlispor ile karþýlaþacak. Son gün maçlarý ayný saatte farklý iki sahada oynanacak.
Çorum Belediyespor U 15 takýmý dün öðlen saatlerinde Samsun’a hareket etmeden önce toplu halde görülüyor
ðý 11 maçta sadece iki beraberlik alabilen Çorumspor
ligin bitimine üç hafta kala
sahasýnda konuk ettiði
grupta son sýrada bulunan
Safranboluspor ile dün saat
13.30’da 1 nolu sahada karþýlaþtý. Rakibi önünde maça
gergin baþlayan Çorumspor
her karþýlaþmada olduðu gibi bu maçtada hücumda etkili olamadý.
Rakibi önünde ilk yarýda girdiði net pozisyonlarý
son vuruþlarda baþarýlý olamadýðý için rakibinin direncini kýrmayý baþaramadý. Ýlk
yarýnýn son dakikalarýnda
Yusuf’un attýðý golle rakibi
önünde 1-0 öne geçen Çorumspor devreyi bu golle
önde tamamladý.
Ýkinci yarýya da hýzlý
baþlayan
Çorumspor
Arif’in golüyle farký ikiye
çýkardý ve rahatladý. Sonraki
bölümde orta alanda topa
sahip olmaya çalýþan kýrmýzý siyahlý takým forvette bulduðu boþluklardan yararlanamayýnca rakibi oyundan
düþüremedi. 77. dakikada
Süleyman’ýn hatasýndan gelen gol konuk takýma moral
oldu. Çorumspor’un strese
girebileceði dakikalar gelmeden maçta gol perdesini
açan Yusuf bir kez daha
sahneye çýktý ve skoru 3-1
yaparak bir anlamda maçý
bitiren isim oldu.
Çorumspor’un Safranboluspor ile oynadýðý
maçý 200 kadar taraftar izlerken kýrmýzý siyahlý takým
bu sezon kendi sahasýnda
ilk kez üç puan sevincini
yaþadý. Çorumspor bu galibiyetle ligde kalma yolunda
mücadele ettiði Ýskilip Belediyespor’un haftayý puansýz kapatmasýyla puan farkýný kapatý ve ayný puana
ulaþtý.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
7. dakikada sol kanattan geliþen Çorumspor ataðýnda Arif çaprazdan ceza
sahasýna girdi kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda yerden sert vurdu top direðin
dibinden az farkla auta gitti.
18. dakikada orta
alandan Orhan’ýn pasýnda
sað kanattan Serdar ceza sahasýna girdi çaprazdan uzak
kale direðine doðru sert
vurdu top az farkla yandan
auta gitti.
20. dakikada savunmanýn arkasýna atýlan uzun
topla Yusuf hareketlendi
son çizgiye indiði anda ortaya çýkardýðý topla penaltý
noktasý üzerinde bom boþ
buluþan Serdar topu üstten
auta gönderdi.
27. dakikada sað kanattan Serdar topla rakip ceza sahasýna çaprazdan girdi
kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda yerden sert vurdu
kaleci topa iki hamlede sahip olarak gole izin vermedi.
41. dakikada Çorumspor aradýðý golü buldu. Bu
dakikada sað kanattan Osman Seçkin ileri çýktý ceza
sahasý yan çizgisinden ortaladýðý topa kaleci boþa çýktý
Yusuf altý pas içinde bom
boþ durumda topu Safranboluspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi.
Ýlk yarýyý Çorumspor
bu golle 1-0 önde tamamladý.
48. dakikada Çorumspor farký ikiye çýkaran
gol geldi, Bu dakikada sað
kanattan topla hareketlenen
Batuhan yerden arka direðe
gönderdiði topla buluþan
Yusuf kaleci Oðuz’un altýndan aðlara gönderdi hem
kendisinin hemde takýmýný
ikinci golünü attý: 2-0.
70. dakikada sað kanattan kazanýlan korner atýþýný Batuhan kullandý penaltý noktasý üzerinde iyi yükselen Orhan kafayý vurdu
savunma topu çizgiden çýkardý ve gole izin vermedi.
77. dakikada Safranboluspor golü geldi. Ceza
sahasý dýþýndan kazanýlan
fau atýþýný Tuncay kullandý
kaleci Süleyman’ýn elinden
kaçýrdýðý topu önünde bulan
Ýsmail boþ kaleye gönderince konuk takým skoru 2-1
yapan golü buldu.
82. dakikada Çorumspor farký yeniden ikiye çýkardý. Bu dakikada sað ka-
nattan savunmanýn arkasýna
sarkan Arif rakibinden kurtuldu ve çapraz pozisyonda
kaleci Oðuz’un uzanamaya-
caðý köþeden Safranboluspor aðlarýna göndererek
maçýn skorunu belirledi:
3-1
Aksaray hazýrlýðý pürneþe
Cumartesi günü 68
Yeni Aksarayspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor bu
zorlu maçýn hazýrlýklarýný
dün yaptýðý çalýþma ile
sürdürdü. Teknik Direktör Hakký Öztabað yönetiminde Nazmi Avluca
sahasýnda yapýlan antrenmana hasta olan Emre dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken Mehmet Akif ve
Sefa takýmdan ayrý olarak düz koþuya devam
ettiler.
Isýnma hareketleri
ile baþlayan antenmanda
Öztabað yine koordinasyon ve çabuk kuvvet hareketleri yaptýrdý. Takýmý
ikiye ayýran Öztabað bir
gruba saha kenarýnda
kurduðu istasyon aletlerinde hareket yaptýrýn ardýndan da þýnav ve þut
çalýþmasý gibi farklý bir
uygulama yaparken diðer takým ise minyatür
kale maç yaptý.
Bu çalýþma sýrasýnda koordinasyon hareketleri sýrasýnda futbolculardan tempoyu devamlý yükseltmelerini is-
teyen Öztabað son bölümde ise oyun aðýrlýklý
iddialý bir yarý sahada çift
kale maç yaptýrdý. Kaybeden takýmýn 36 adet
muz ve portakal alacaðý
bu çift kale sýrasýnda kazanma adýna verilen mücadele görülmeye deðerdi.
Çorum Belediyes-
por, 68 Yeni Aksarayspor
maçýnýn hazýrlýklarýný
bugün saat 11.00’de
Nazmi Avluca sahasýnda
yapacaðý antrenmanla
sürdürecek.
Download

26 mart.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi