Zorunlu rotasyon tayini ile veda eden Milli Eðitimin baþarýlý þube müdürleri:
"Hakkýmýzý helal
etmeyeceðimiz
tek bir kiþi dahi yok"
Radyo Gün Yayýn Yönetmeni ve Ondokuz
Ýnternet TV Ortaðý Güngör Atak'ýn CHP Çorum Ýl
Örgütünde ve üyelik konularýnda kriz yaþanýyor
þeklinde iddialarý yer almýþtý. Bu sözlerin doðru
olmadýðýný ve partisine yýpratma amaçlý giriþimler
olduðunu iddia eden CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn
tartýþmanýn sonucunda "Yarýn saat 12.00'da Saat
Kulesinin önünde bekliyorum. Adam olan þerefi olan
gelecek" sözleri ile son bulan tartýþma dün saat
12.00'da randevu adresi gösterilen Saat Kulesi önünde
son buldu. Üye kayýtlarý ile ilgili konularda CHP
Anayasasýnýn geçerli olduðunu kimsenin keyfi bir
uygulama yapmasýnýn asla söz konusu olamayacaðýný
vurgulayan Cengiz Atlas, Saat Kulesi önüne düello gibi
davet ve maksadýný aþan sözlerinden dolayý Güngör
Atak ve Ayhan Aykanat'tan özür diledi.
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan uygulanan zorunlu
Rotasyondan dolayý Ankara Milli Eðitim þube müdürlüðüne tayini Çýkan Hüseyin Ünlü ile Gebze Ýlçe Milli Eðitim
Þube Müdürlüðüne tayini çýkan Mahmut Aþýkoðlu gazetemize nezaket ziyaretine bulunarak personel ile vedalaþtýlar.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
25 TEMMUZ 2014 CUMA
Beþir Derneði'nden
çocuklara bayram
hediyesi
Beþir Derneði Çorum Þubesi, Ramazan
boyunca maddi imkaný kýsýtlý olan ailelere
erzak yardýmý yaptý. Dernek þimdi de yaklaþan
bayram öncesinde de çocuklarý sevindiriyor.
Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi Erdoðan Apartmaný No: 75 adresinde bulunan Dernek merkezinden alýþveriþlerini yapabilen ailelerin yanýsýra...
SAYFA 4’TE
Emniyet
Müdürlüðünden
bayram tedbirleri
CHP Ýl Baþkaný Atlas'ýn
Gazetecilere Yaptýðý 'Düello
gibi daveti' kansýz bitti!
40 KURUÞ
Hitit Üniversitesi öðrenci
sayýsý 15 bini geçti
Eczacý Odasý'ndan
bilinçli ilaç
kullanýmý uyarýsý
Önceki gün açýklanan LYS sonuçlarýna
göre Hitit Üniversitesinde ki 5 fakülte
ve 2 yüksek okulda yer alan 16'sý normal,
7'si ikinci öðretim olmak üzere toplam 23
lisans programýndaki kontenjanlarýn biri
hariç tümü tercih edildi.
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
bünyesinde geçtiðimiz yýl açýlan
ve bu yýl ilk kez öðrenci alacak
olan Bankacýlýk ve Finans Bölümüne ait 31 kontenjanýn tümü
tercih edildi.
A
SAYF
3’TE
Çorum Eczacý
Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Ramazan
Bayramý nedeniyle yaptýðý
yazýlý açýklamada hem vatandaþlarýn bayramýný kutladý
hemde aldýklarý bayram tedbirleri hakkýnda bilgiler verdi.
"Bir Ramazan bayramýna daha kavuþmuþ bulunuyoruz. Bayramlar,
dargýnlýklarýn unutulup, barýþmalarýn yaþandýðý, sevenlerin bir
araya geldiði, kardeþçe kucaklaþtýklarý günlerdir.
A
SAYF
7’DE
Ýlim Yayma'dan Tabip
Odasýna tebrik
Salih Erkan Tarancý
Ýl Emniyet Müdürlüðü bayram öncesi tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýkla- SAYFA
E
mada 26-30 Temmuz arasýnda alacaklarý 2’D
tedbirler hakkýnda bilgi verdi.
Süleyman
Koca
Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak'ý ve yönetim
kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyarete konuþan Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak, Filistin halkýný
katleden Ýsrail devletini Çorum Tabip Odasý olarak esefle kýnadýklarýný belirterek, "Gazze de yaþayan kardeþlerimizin huzura kavuþmasýný akan SAYFA
A
10’D
kanýn durmasýný ve yurtlarýnda özgürce yaþamasýný diliyoruz.
"Gazze'ye güçlü devletlerin
sessiz kalmasý üzüntü verici"
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, 5 Temmuz 2013 tarih
ve 28698 sayýlý Resmi
Gazete'de AYFA
S
y a y ý m l a n a r a k 4’TE
yürürlüðe giren
Hijyen Eðitimi
Yönetmeliði ile ilgili açýklamada bulundu.
Bir dizi ziyaretlerde
bulunmak üzere Çorum'a gelen AK Parti
Genel Baþkan Yardýmcýsý ve
Dil ve Edebiyat Derneði Genel
Baþkaný Ekrem Erdem Dil ve AYFA
S
Edebiyat Derneði Çorum 10’DA
Þubesinde konferans verdi.
Kent Konseyi yeni yönetimini seçti
SAYFA 5’TE
Hijyen belgesi
almayana
para cezasý
uygulanacak
Pazartesi pazarý, 27 Temmuz Pazar günü kurulacak
SAYFA 6’DA
TEK
YILDIZ
2
HABER
25 TEMMUZ 2014 CUMA
2
Emniyet Müdürlüðünden
bayram tedbirleri
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
ÖMSAN TIREYLER
Tel: 0364 234 84 22
Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Ýl Emniyet Müdürlüðü bayram öncesi tedbirlerini artýrdý. Ýl
Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, yaptýðý açýklamada 2630 Temmuz arasýnda alacaklarý
tedbirler hakkýnda bilgi verdi.
Halkýn yoðun olarak bulunduðu alýþ-veriþ merkezleri, pazar yerleri ve ana caddelerde,
hýrsýzlýk kapkaç, yankesicilik ve
dolandýrýcýlýk konularý ile ilgili
ekip sayýsýnýn artýrýlarak, denetim ve kontrollerin sýklaþtýrýlacaðýný kaydeden Tarancý,
"Bayram süresince tatil ve
ziyaretler sebebiyle vatandaþlarýmýzýn evlerinden
uzaklaþabilecekleri deðerlendirildiðinden evden
hýrsýzlýk olaylarýna karþý motorize ve yaya devriye
sayýsý artýrýlacaktýr. Arefe günü ve bayram günlerinde vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak ziyaretlerde bulunacaklarý þehitlik ve mezarlýklar çevresinde güvenlik önlemleri artýrýlacaktýr. Kalpazanlarýn, Ramazan Bayramýný fýrsat bilerek piyasaya sahte para
sürebilecekleri deðerlendirilerek tedbirler artýrýlacaktýr. Ýlimiz giriþ çýkýþlarý ile il merkezinde uygulama noktalarý oluþturularak, araç ve þahýslar Üzerinde asayiþ ve trafik kontrolleri yapýlacaktýr. Otobüs
terminallerinde yolcu kapasitesi artacaðýndan terminalde görevli ekip sayýsý artýrýlmýþ, terminal görevlilerince bagaj ve eþyalarýn yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyarýlar
yapýlacaktýr. Bayram süresince þehir içerisinde ve
þehirlerarasýnda trafik yoðunluðu yaþanabileceðinden görevli ekip sayýlarý artýrýlarak þekilde görevlendirme yapýlacaktýr. Bayram tatillerinde meydana
gelen trafik kazalarýnýn nedenleri incelendiðinde,
MHP Ýl Teþkilatý'ndan Basýn Bayramý kutlamasý
Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Vahit Demiran Basýn Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Demiran kutlama mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Bölgemizde yaþanan olaylardan ve geliþmelerden haberdar olmamýzý saðlayan, ilimizin sosyal,
kültürel ve ekonomik geliþmesine ve kalkýnmasýna önemli katkýlar saðlayan yerel basýnýmýzýn, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla devam ettireceklerine inanýyoruz.Ýlkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþý içerisinde zor ve meþakkatli bir görevi yerine getiren Ýlimizde hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyonlarýmýz ile ulusal ajans temsilcilerinden oluþan deðerli basýnýmýzýn 24
Temmuz Basýn Bayramýný kutlar, tüm basýn mensuplarýmýza çalýþmalarýnda baþarýlar
diler, sevgi ve saygýlar sunarýz." Kubilay Kaan YÜCEL
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Model
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
03:35
05:23
12:54
16:47
20:12
21:51
25.07.2014
7. Ay, 31 Gün,
30. Hafta
Cuma günleri bana çok salevât getirin!
Ümmetimin bana en yakýn olaný en çok
salevât getirenleridir. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
MÂNÂ EVÝNE DALDIK
Mânâ evine daldýk
Vücut seyrini kýldýk
Ýki cihan seyrini
Cümle vücutta bulduk
Yedi yer yedi göðü
Daðlarý denizleri
Uçmað ile tamuyu
Cümle vücutta bulduk
Gece ile gündüzü
Gökte yedi yýldýzý
Levhte yazýlý sözü
Cümle vücutta bulduk
Musa aðdýðý Tûr'u
Yoksa Beyt_ül Mü'mur'u
Ýsrafil çalan sûru
Cümle vücutta bulduk
Tevrat ile Ýncil'i
Furkan ile Zebur'u
Bunlardaki beyaný
Cümle vücutta bulduk
Yunus'un sözleri hak
Cümlemiz dedik sadak
Nerd'istersen orda Hak
Cümle vücutta bulduk
Fiat
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,090
2,819
STERLiN 3,556
JPY YENi 0,205
2,092
2,821
3,558
0,206
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
SÖNMEZ ECZANESÝ
TEL: 221 95 92
ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI
DUYGU ECZANESÝ
TEL: 213 14 02
GAZÝ CAD. NO : 36/E - KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2844 25 TEMMUZ 2014 CUMA
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
:
:
:
:
:
:
HAVA DURUMU
Marka
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
YUNUS EMRE
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
bu kazalarýn önemli bir bölümünün hýz ihlali, hatalý sollama, yakýn takip, cep telefonu kullanýmý,
kýrýnýzý ýþýk ihlali ve yorgunluk,
gibi nedenlerden meydana geldiði görülmekte olup bu ihlallerin
önlenmesine yönelik denetimlere aðýrlýk verilecektir. Ýki yönlü
trafiðin kullanýldýðý karayollarýnda, bayram tatilinin baþlangýç ve
bitiþ günlerinde trafik yoðunluðunun önemli oranlarda arttýðý
tespit edilen yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde aðýr tonajlý araçlarýn (Týr, Kamyon, Tanker
gibi) uygun yerlerde kýsa sürelerle trafik akýmý normale dönünceye kadar bekletilmesi saðlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoðunluðu oluþturmayacak þekilde belli zaman aralýklarý Ýle trafiðe çýkarýlacaktýr. Araç kullanýcýlarý tarafýndan yapýlan ihlallerin anýnda tespiti amacýyla, video-kameralý radar
ekipleriyle yapýlan denetimlere ilaveten Binevler,
Buhara, Ýskilip, Toptancýlar Sitesi, Yaydiðin ve Organize Sitesi Kavþaklarýnda sivil ihbarlý denetimler
yapýlacaktýr. Trafik güvenliðini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumlarý hakkýnda basýn
ve yayýn organlarýna bilgi verilecek, yol kullanýcýlarýnýn zamanýnda uyarýlmasý ve tedbirli olmalarý saðlanacaktýr. Çorumlu hemþerilerimizin geliþmiþ ülkelerde uygulanan Toplum Destekli Polislik anlayýþý kapsamýnda, sadece olay olduðunda deðil, olay
olmadan öncede þüphelendikleri durum ve þahýslarla ilgili olarak her türlü ihbar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya 224 10 09 numaralý
telefona bildirmeleri hususu Önem arz etmektedir"
dedi. Fatih AKBAÞ
YILDIZ AJANDA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
25 TEMMUZ 2014 CUMA
HABER
3
Hitit Üniversitesi öðrenci
sayýsý 15 bini geçti
Önceki gün açýklanan LYS sonuçlarýna
göre Hitit Üniversitesinde ki 5 fakülte ve 2
yüksek okulda yer alan 16'sý normal, 7'si ikinci öðretim olmak üzere toplam 23 lisans programýndaki kontenjanlarýn biri hariç tümü tercih edildi.
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bünyesinde geçtiðimiz yýl açýlan ve bu yýl ilk kez öðrenci alacak olan Bankacýlýk ve Finans Bölümüne ait 31 kontenjanýn tümü tercih edildi.
Yine benzer þekilde Beden Eðitimi ve Spor
Yüksekokulu bünyesinde geçtiðimiz yýl açýlan
ve bu yýl ilk kez öðrenci alýmý gerçekleþtirilecek olan Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði
Bölümüne ait 60 kontenjanýn tümüne özel
yetenek sýnavý ile yerleþtirme yapýldý. Böylece
üniversitenin dört yýllýk programlarýna ayrýlan
1,735 öðrenci kontenjanýnýn sadece dokuzu
hariç tamamý tercih edildi.
Merkez ile Ýskilip, Osmancýk, Sungurlu ve
Alaca'da yer alan Meslek Yüksek Okullarýndaki 47 programa ait (ÝÖ dahil) ayrýlan 1,938
öðrenci kontenjanýn 1,774'ü tercih edildi.
Meslek Yüksekokullarýnda son dönemlerde
açýlan istihdam odaklý programlarýn hemen
hemen % 100 tercih edildi. Özellikle Çorum
MYO'da yer alan Havacýlýkta Yer Hizmetleri
Yönetimi, Sungurlu MYO'da yer alan Dýþ Ticaret, Osmancýk Ömer Derindere MYO'da
yer alan Harita ve Kadastro ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarýndaki
kontenjanlarýn tümü tercih edildi.
2010 yýlýnda %90.7 olan lisans doluluk
oraný bu yýl itibariyle %99.5'e, önlisans doluluk oraný %78.3'den % 91.5'e toplamda ise
%84.4 olan doluluk oraný %95.1'e ulaþtý.
Toplam öðrenci sayýsýnda ise ise, 2010 yýlýnda 8,377 olan öðrenci sayýsý, 2011 yýlýnda
9,369'a, 2012 yýlýnda 11,025'e, 2013 yýlýnda
12,500'e yükseldi ve bu sene itibariyle üniversiteyi tercih eden öðrencilerinizin tümünün
kayýtlarýný yaptýrmalarý halinde Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde eðitim görecek
olan öðrencilerin sayýsýnýn 15,000'i aþmasý
bekleniyor.
Haber Servisi
Vali Baþköy'den
bayram mesajý
"Basýn demokrasinin teminatýdýr"
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatçi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan haber alma ve yayma özgürlüðünün en etkili aracý olan
basýn, demokrasinin yaþamasýný ve geliþmesini saðlayan kurumlarýn
baþýnda gelmektedir" dedi.
Basýnýn özgür ve tarafsýz olmasý gerektiðini kaydeden Saatçi,
"Farklý görüþlerin seslendirilmesine imkan saðlayan basýn, toplumsal
sorunlarý dile getirerek çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.
Þeffaf, demokratik, bir toplumu yaþatan en önemli unsurlardan biri
özgür ve tarafsýz basýnýn varlýðýdýr. Halkýmýzýn doðru ve tarafsýz haber alma ihtiyacýný karþýlayan basýn kuruluþlarý, toplumsal deðerlere
saygýlý, kiþi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayarak demokrasimizin güçlenmesine de katký saðlamaktadýr. Gazeteciler ve basýn çoðulcu ve özgürlükçü demokrasinin temel unsurlarýndandýr. Þiddet ve hakaret içermediði sürece düþünceler ve fikirler
serbestçe ifade edilebilmelidir.
Gazeteciler ve basýnýn haber verme ve denetleme baþta olmak
üzere, görev ve sorumluluklarýný eksiksiz bir þekilde yerine getirebilmesi için basýn özgürlüðü ve ifade hürriyeti zorunludur. Önemli ve
etkin bir denetim organý olma konumuyla demokrasinin temel unsurlarýndan biri olan ve halkýmýzýn baðýmsýz haber almasýnda en öncelikli yol olan gazeteciler ve basýnýmýz, her türlü þart ve ortamda insanlarýn ihtiyacý olan haberleri, onlara ulaþtýrmak için gece gündüz
demeden çaba sarf ederek faaliyetlerini sürdürmektedir.
Günümüzün en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akýþýný doðru saðlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her þartta görevleri peþinde koþan gazeteciler, doðal olarak, birçok zorlukla
karþý karþýya bulunmaktadýr. O nedenle gazeteciler ve basýn çalýþanlarýnýn ekonomik ve sosyal imkânlarý hususu büyük önem arz etmektedir. Yönetimle halkýn arasýnda baðlantý kuran, bilgi akýþýný saðlayan, toplumsal varoluþta yaþanýlan tüm ayrýntýlarý her bireye eþit
olarak ulaþtýran basýn camiamýz, toplumun en önemli nesnel gerçekliðidir. Bu nedenle, güçlü gazeteci, güçlü basýn kuruluþunun, güçlü
basýn kuruluþlarý da güçlü demokrasinin tesisini saðlayacaktýr. Sivil
toplum örgütlerinin ve sendikalarýn mücadelelerinde kamuoyu oluþ-
turabilmeleri, haklý olduklarý konularda seslerini duyurabilmeleri,
ancak basýnýn kendilerine verdiði destekle mümkün olabilir. Sendikal mücadele basýnla bir anlam ifade eder.
Bugün ülkemizde demokrasimiz geliþiyorsa, kiþisel hak ve özgürlükler hususunda mesafe alýnýyorsa, kamu çalýþanlarý için kazaným
elde ediliyorsa bunda tarafsýz ve baðýmsýz basýnýn katkýsý inkâr edilemez. Bu nedenle ülkemizin sivil toplum örgütlerine, sendikalara, tarafsýz ve baðýmsýz basýna her zamankinden daha çok ihtiyacý vardýr.
Memur-Sen olarak kamuoyunun ilkeli, tarafsýz ve sorumlu gazetecilik anlayýþý çerçevesinde haber alma hakkýna katký sunmak gayretiyle bazen canlarý pahasýna büyük özveri ve emekle gazetecilik mesleðini yapan basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn Basýn Bayramýný en içten
dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL
Çay bahçesi
ihalesine
katýlým olmadý
Vali Sabri Baþköy Ramazan
Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.
Mesajýna, "Bayramlar, mutluluklarýn paylaþýldýðý, toplumumuzun kucaklaþtýðý, dostluk duygularýnýn güçlendiði, dargýnlýk ve
kýrgýnlýklarýn unutulduðu günlerdir" ifadeleriyle baþlayan Vali Baþköy, "Gelenek ve göreneklerimizin kuþaktan kuþaða aktarýlmasýna vesile olan bu Bayram günlerinin sevincini, coþkusunu, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýný
toplumca hep birlikte yaþamalý ve
adeta yudumlamalýyýz. Bayramlarda büyüklerimizi, komþularýmýzý, kimsesiz yaþlýlarýmýzý, muhtaç vatandaþlarýmýzý, devletimizin korumasý altýnda bulunan çocuklarýmýzý
ziyaret etmenin, bayram sevincini
onlarla paylaþmanýn hazzýna varma-
Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait,
Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli Parký içerisindeki çay bahçesi, hýzlý yemek, kafeterya
ve büfenin kiralama ihalesi dün yapýldý.
Belediye meclis salonunda gerçekleþtirilen ihaleye katýlým olmadý.
Ýhale daha sonra yeniden yapýlacak.
Haber Servisi
lýyýz. Bu duygularýmla bütün Çorumlu hemþerilerimin Ramazan
Bayramlarýný en kalbi dileklerimle
kutluyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
HABER
25 TEMMUZ 2014 CUMA
4
Tüm Çorum halkýnýn ve Üyelerimizin Mübarek
Ramazan Bayramýný
Kutlar Saðlýk, Mutluluk ve Huzur getirmesini Dilerim.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
Birliði Adýna Baþkan Yalçýn Kýlýç
Mahir ODABAÞI
MEM - ÞUBE
MÜDÜRÜ CENGÝZ
KILINCIN ARDINDAN
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Beþir Derneði'nden
çocuklara bayram hediyesi
Beþir Derneði Çorum Þubesi, Ramazan boyunca maddi imkaný kýsýtlý olan ailelere erzak yardýmý yaptý. Dernek þimdi de yaklaþan bayram öncesinde de çocuklarý sevindiriyor.
Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi Erdoðan Apartmaný No: 75
adresinde bulunan Dernek merkezinden alýþveriþlerini yapabilen ailelerin yanýsýra, bazý aileler için de direkt adreslerine gýda paketi servisi
yapýldýðýný açýklayan Beþir Derneði Çorum Þube Baþkaný Murat Beþikcioðlu, bayram öncesinde de yetim ve öksüzler baþta olmak üzere onlarca çocuða ve annelerine bayramlýk hediye ettiklerini söyledi.
Titiz ve hassas bir çalýþmayla tespitler yaptýklarýný ve ulaþýlamadýk
maðdur insan kalmamasýna yönelik hedeflerle adým attýklarýný dile getiren Beþikcioðlu, "Allah rýzasý için hayýr yolunda adým atýp dua almak
gayretindeyiz. Veren el ile alan eli buluþturup, toplumsal paylaþýmda,
huzurda, mutlulukta bizim de payýmýz bulunsun, hayýr yolunda izimiz
kalsýn istiyoruz. Ýhtiyaç sahiplerini tespit çalýþmalarý yaparken, bir yandan da bu ihtiyaç sahiplerine el uzatacak hayýr sahiplerini bulmaya ve
alan elle veren eli buluþturmaya gayret ediyoruz" dedi.
Beþir Derneði gönüllüleri ile el birliði yapýp, gecenin karanlýðýnda
da olsa ihtiyaç sahibine ulaþmaya, maddi destek saðlamanýn yanýsýra
da gönlünü kazanýp, duasýný almaya çalýþtýklarýna belirten Beþikcioðlu,
derneklerine baðýþ yaparak bu hayýr adýmlara güç katan baðýþçýlara teþekkür ettiðini, daha çok maðdur aileye ulaþabilmek için fitre zekat ve
her türlü baðýþý kabul ettiklerini duyurdu.
Beþikcioðlu, Beþir Derneði Çorum Þubesi ile irtibata geçmek isteyenlerin 0532 780 47 57 ve 777 15 25 nolu telefonlardan ulaþabileceklerini söyledi. Uður ÇINAR
Hijyen belgesi almayana
para cezasý uygulanacak
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 5 Temmuz
2013 tarih ve 28698 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Hijyen Eðitimi
Yönetmeliði ile ilgili açýklamada bulundu.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Gýda
ve Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan Birliðe gönderilen yazý ile ilgili Çorum'da gýda
iþiyle uðraþan esnaflarý bilgilendiren Yalçýn
Kýlýç, resmi kontrollerde, 'hijyen eðitimi belgesi' almamýþ kiþilerin çalýþtýðýnýn tespit edilmesi durumunda 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanunu'nun 282. maddesine göre, kiþi
baþý 250 ile 1.000 lira arasýnda cezai iþlem uygulanmasý gerektiðinin öngörüldüðü, bu cezanýn ise yeniden deðerleme oranýna göre
2014 yýlý için 379 ila 1.520 lira olarak uygula-
nacaðýný söyledi.
Baþkan Kýlýç, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü
tarafýndan Birliðe gönderilen yazý ile ilgili þu
bilgileri paylaþtý:
"Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan
Birliðimize gönderilen yazýda;5 Temmuz 2013
tarih ve 28698 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Hijyen Eðitimi Yönetmeliði kapsamýndaki kiþilerin 5 Temmuz 2014
tarihine kadar 'hijyen eðitimi belgesi' almasý
gerektiði hususunda 14 Mayýs 2014 tarihli ve
19299 sayýlý yazýlarýyla bilgilendirme yapýldýðý,
19 Haziran 2014 tarihli ve 24554 sayýlý yazýlarý ile de gýda iþletmelerinde gerçekleþtirilen resmi kontrollerde Hijyen Eðitimi Yönetmeliðine aykýrýlýk tespit edilmesi durumunda
yapýlacak iþ ve iþlemler hakkýnda bilgi verildiði,
Her ne kadar, 19 Haziran 2014 tarihli ve
24554 sayýlý yazýda idari para cezasý yaptýrýmý-
TOPLANTIYA ÇAÐRI
Uluslar arasý Polis Birliði (ÝPA) Türkiye Baþkanlýðý Çorum Þubesinin aþaðýda
gündem maddeleri yazýlý hususlar doðrultusunda 04.08.2014 günü saat:
10.00'de Müdürlüðümüz Eðitim salonunda Olaðan Genel Kurul Toplantýsý
yapýlmasýna, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 11.08.2014 günü ayný yer ve
saatte yapýlmasýna karar verilmiþ olup, IPA üyelerinin toplantýya katýlmalarý
rica olunur.
GÜNDEM :
1- Açýlýþ,Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý
2- Divan kurulunun oluþturulmasý
3- Yoklama
4- Kesin hesap blançosunun ibra edilmesi
5- Tahmini bütçe
6- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarýnýn oluþturulmasý
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanýþ
nýn uygulanmasýnda belirtilen hususlara ek
olarak, gýdanýn Resmi Kontrolü ve Ýdari Yaptýrýmlar Prosedürünün idari para cezalarý, idari para cezalarýnýn tahsili ve idari yaptýrým kararlarýna itiraz bölümlerinde yer alan hususlara riayet edilmesi gerektiði açýklanmýþ ise de
özellikle cezai iþlem miktarý ve cezanýn onaylanmasý süreciyle ilgili Genel Müdürlüklerine
sorular geldiði ve bu sorulara cevap olmasý ve
uygulamada birliðin saðlanmasý amacýyla bazý
hususlarýn açýklanmasýna gerek duyulduðu
belirtilmektedir. Resmi kontrollerde, 'hijyen
eðitimi belgesi' almamýþ kiþilerin çalýþtýðýnýn
tespit edilmesi durumunda; 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanunu'nun 282. maddesine
göre, kiþi baþý 250 ile 1.000 lira arasýnda cezai
iþlem uygulanmasý gerektiðinin öngörüldüðü;
bu cezanýn, yeniden deðerleme oranýna göre
2014 yýlý için 379 ila 1.520 lira olarak uygulanacaðý, Uygulanacak ceza miktarýna; 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunu'nun idari para cezasý
baþlýklý 17. maddesinin 2. fýkrasýndaki 'Ýdari
para cezasý, kanunda alt ve üst sýnýrý gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda,
idari para cezasýnýn miktarý belirlenirken iþlenen kabahatin haksýzlýk içeriði ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde
bulundurulur' hükmü çerçevesinde deðerlendirme yapýlarak mahalli mülki amir tarafýndan karar verileceði, Ceza kararlarýnýn, 5326
sayýlý Kabahatler Kanunu'nun 22. maddesinin
1. fýkrasýna istinaden, 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanunu'nun 294'üncü maddesinde
yer alan '… Bu kanunda yazýlý olan idari para
cezalarý mahalli mülki amir tarafýndan verilir'
hükmüne göre onaylanacaðý, ayný iþyerinin
birden fazla kurum tarafýndan denetlenmesinin önlenmesi amacýyla;
Hijyen Eðitimi Yönetmeliði kapsamýnda
gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzeme üretimi, perakende ve toptan satýþ, depolama ve toplu tüketim yerlerinde yapýlacak
denetimlerin sadece Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý kontrol görevlilerince yapýlacaðý ifade edilmektedir." Haber Servisi
Bazý yazýlarý yazmak yazara zor gelir. Bu da zor yazýlardan bir tanesi olacak. Zihnimde 8-9 yýlýn samimi dostluðu harmanlanýyor. Bilmiyorum klavyeden neler dökülecek.
Deðerli okuyucularým, yýllardýr gerek mesleki gerekse hayata dair
yüzlerce makale-þiir kaleme aldým. Þuna teminat verebilirim ki yazdýðým her makaleyi samimiyet-vefa duygusuyla kaleme aldým. Çünkü
mizacým gereði dost dedimse deðer veririm. Samimi bir selam aldýmsa
onu vefa bilirim. 'En ucuz hediye aferindir' misali fýrsatýný bulduðumda
hiç olmazsa bir teþekkür ederim.
Bilindiði üzere milli eðitimde personel bazýnda alýþýlmýþýn dýþýnda
deðiþiklik oldu ve olmaya da devam edecek gibi. Ýl müdür yardýmcýlarý
ve ilçe milli eðitim müdürleri eðitim uzmaný oldu. Þube müdürleri rotasyona tabi tutuldu. Dolaysýyla 2014 yýlý çiçekçilerin ve nakliyecilerin
yýlý olacak desem herhalde yanýlmýþ olmam. Bu baðlamda þube müdürü olarak görev yapan Cengiz Kýlýnç Bey'de, Bursa- Yýldýrým ilçesine
atandý.
Arkadaþlýklar dostluklar genelde lise yýllarýndan itibaren baþlar.
Onu askerlik ve iþ hayatý takip eder. Ondan sonra olacak arkadaþlýklar
biraz cýlýzdýr. Cengiz Beyle 8-9 yýldýr mesai arkadaþlýðýmýz var. Ayný
odayý paylaþtýk, sivil savunma denetimlerine hep beraber gittik. Dolaysýyla kendisiyle birçok anýmýz var. Beðenmediðimiz insanlarýn günah
olmasýna raðmen nasýl ki bolca dedi kodularýný yapýyorsak beðendiðimiz, Anadolu tabiri ile adam gibi adam olanlarýnda güzel yönlerini örnek olmasý nedeniyle paylaþýlmasý lazýmdýr diye düþünüyorum. Çünkü
her þeyin menfaate doðru yol aldýðý günümüzde bazen baþlarken çiçek
gönderme yarýþýna girenler, ayrýlýrken güle güle diyemiyor. Baþka bir
ifade ile;
''Önemli deðildir, makama oturduðunda gelecek çiçekler,
Lakin çok önemlidir, ayrýlýrken GÜLE GÜLE diyecekler''
Hz Ali 'insanlarla öyle geçininiz ki, ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn' diyor. Dostlar nasýl olsa aðlar önemli olan 'ben sevmiyorum ama iyi adamdý' dedirtebilmek. Cengiz Kýlýnç dendiðinde onu
tanýyanlarýn hemen aklýna; güler yüzü, tebessümü, halk tabiri ile doðallýðý, bozulmamýþ halk adamlýðý, mütevazýlýði, pratik çözümü, kim olursa olsun herkesi adam yerine koymasý, düðünde cenazede hemen telefona sarýlýp tebrik etmesi, taziye dilemesi akla gelecektir. Yine Cengiz
beyin en büyük özelliði, alçak gönüllüðü, riyadan gösteriþten uzak olmasý, resmi araca binerken bile bulduðu yere oturmasý, bir þey olduðunda 'boþ ver heri, þu üç günlük dünyada, ne olacak sanki Çorum senin olsa neye yarar. Veballi iþlerden uzak duracaksýn' deyivermesidir.
Baþka bir ilde, ilçe milli eðitim müdür vekili olarak görev yaparken,
bir okul müdürü gelip yerine müdür olmak istediðini söyleyince, 'hay
hay hocam, dilekçe ver Ankara'ya gönderelim' der. Verilen dilekçeyi
Ankara'ya gönderince ilçe de, milli eðitim müdürü falanca olacak diye
duyulur. Fakat Ankara'dan olumsuz cevap gelir. Bu arada dilekçe veren
okul müdürü oðlunun düðününü yapacaktýr. Yerine göz diken müdürün düðüne geleceklerin sayýsýnda düþme olmasýn diye yazýyý teblið etmez. Düðünden sonra teblið ederken yazýnýn önceden geldiðini okul
müdürü : ' Hocam neden önceden teblið etmedin bu zamana kadar
beklettin?' diye sorar. Bunun üzerine Cengiz Bey; 'Hocam, malum düðün yapacaksýn, ola ki düðüne katýlacaklarýn sayýsýnda azalma olur diye duyulsun istemedim' deyince, okul müdürü ' Hocam sizden ÇOK
ÖZÜR DÝLERÝM, ben bir eþe…lik yaptým. Siz görevdeyken yerinize
göz diktim' Diyerek özür diler ve bir daha giriþimde bulunmaz.
Yýllar önce alevi bir okul müdürü arkadaþ; 'bu nasýl adam böyle, iþimizi göremese de sonunda kendine teþekkür ettirip gönderiyor' demiþti. Yine dairede vatandaþ bazlý sýkýntýlý çözümsüz konular olduðunda
personel adres olarak 'Cengiz müdüre git o yardýmcý olur' deyip gönderirdi. Cengiz Bey de onlarý karþýsýna alýp, bir bardak çay ikram edip
dinlemeye baþlayýnca bazen altýndan ne dramlarýn gün yüzüne çýktýðýna þahit olmuþ ve onu çözebilmek için samimi gayret göstermeye çalýþtýðýný görünce hep takdir etmiþimdir. Diðer taraftan tayininin çýktýðýný
öðrenip de hayýrlý olsuna gelenler, 'müdürüm seni çok sevdik hakkýný
helal et' deyince, Cengiz Bey, 'rahat olun kardaþým, ben BAÞTA HELAL
ETTÝM' derdi.
2004 yýlýnda Türkiye'de ilk defa Çorum'a sivil savunma da kullanýlmak üzere yüz küsur milyar ödenek gelmiþ ama bir türlü ihalesi yapýlmadýðýndan dolar bazýnda ( alýnan malzemeler pahalandý) ortalama TL
% 20 civarýnda deðer kaybetmiþti. Cengiz Bey göreve baþladý ve hemen
ihale yaparak tüm okullarýmýza yangýnlara, depremlere yönelik malzeme daðýtýlmasýný saðladý. Destek hizmetlerine baktýðýnda yine okullarýmýzý tabiri caizse malzemeye boðdu. Okul müdürleri çok memnun kaldý.
Vesselam Çorum'da onu yakinen tanýyýp ta hakkýnda olumsuz düþünecek (% 99) hiçbir personel olduðunu düþünmüyorum. Ýnsanlarla
geçinmek zordur. Dolaysýyla buda kolay baþarýlacak bir durum deðil.
Gün gelir isimler unutulur, resimler karýþtýrýlýr lakin hayal meyal dostluklar baki kalýr. 'Ýnsan iki yerde masumlaþýrmýþ. Birincisi görevden, diðeri dünyadan ayrýlýrken. Sen her zaman masum ol' sýrrýna mazhar oldu. Son rotasyonla tayini çýkan Cengiz Beyin ayrýlmasýyla Çorum kaybetti. Bursa kazandý. Ve her sabah iþe gittiðimde 'selamün aleyküm ortak, nasýlsýn?' deyiþini, ben makale yazarken dinlemesem de ülke gündemini zoraki anlatmaya çalýþýný, ulucamiden mezarlýða cenaze götürürken salýndan bir fazla tutmak için yarýþýný hep özleyeceðim. Genelde
baþtaki sevgi selinin bitiþte tükendiði günümüzde ne mutlu sevgisini ziyadeleþtirebilenlere…
'Bir öz kardeþ, birde dost kardeþ / Güle güle git yolun açýk olsun
sevgili Cengiz kardeþ' (Yazara öneri - eleþtiri: 536 5681141)
TEK
YILDIZ
2
HABER
25 TEMMUZ 2014 CUMA
5
Tüm Çorum halkýnýn ve Üyelerimizin Mübarek
Ramazan Bayramýný
Kutlar Memleketimize Hayýrlar getirmesini Dilerim.
Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun
ANOTALÝA TURÝZM
Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar
Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz
Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No:5 / B Çorum
Tel: 0364 225 07 75 - 76 - 77
"AK Parti teþkilatý güzel
bir sinerji yakaladý"
Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, AK
Parti Çorum teþkilatýnýn Türkiye'nin en baþarýlý
teþkilatlarý arasýnda olduðunu belirterek, bu ekibin 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde
de büyük bir baþarýya imza atacaðýna inandýðýný
söyledi.
Bazý ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere
Çorum'a gelen Bakan Güllüce, Ýskilip ve Bayat ilçelerini ziyaret ettikten sonra AK Parti Ýl Teþkilatý'ný ziyaret etti. Parti binasý önünde karþýlanan
Bakan Güllüce daha sonra AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylanýn makamýnda partililerle görüþtü. Bakan Güllüce'nin
Ýdris
parti ziyaretinde; Çorum Milletvekili
Güllüce
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Kadýn
Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ýl
Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe baþkanlarý ve belediye baþkanlarý da hazýr
bulundu. Bakan Güllüce, parti binasýnda düzenlenen toplantý da ise partilileri seslenerek, 10 Aðustosta yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri
için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan
etrafýnda kenetlenme çaðrýsýnda bulundu.
-"GELENEK BOZULMAZ"Bakan Güllüce'nin partiyi ziyareti sýrasýnda bir
konuþma yapan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
Bakan Güllüce'nin belediyeciliði çok iyi bilen, tecrübeli bir kiþi olarak tüm belediyelerin eli, ayaðý,
gözü, kulaðý olduðunu anlattý. Çorum'daki parti
çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ceylan, Ramazan
ayý boyunca tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini, her ilçede geniþ katýlýmlý iftar programlarý düzenlediklerini, sandýk kurullarýnýn tamamlandýðýný, 10
Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerine hazýr olduklarýný söyledi.
Teþkilat olarak birçok seçimce baþarýya imza
atmýþ, deneyimli, tecrübeli bir teþkilat olduklarýný
ifade eden Ceylan, 10 Aðustos cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde de geleneði bozmayarak yine Türkiye ortalamasýnýn 10 puan üzerinde bir oy alacaklarýný, Baþbakan Erdoðan'ý ilk turda Çankaya Köþkü'ne göndereceklerini kaydetti.
Ceylan, Türkiye'ye son 12 yýlda büyük hizmetler yapan, her alanda atýlýmlar gerçekleþtiren Erdoðan'a bu milletin vefa borcunun olduðunu sözlerine ekleyerek, "Bu topraklarda yaþayan insanlar
vefakardýr. Bu millet Erdoðan'a olan vefa borcunu
10 Aðustos'ta gösterecektir" dedi.
-"TÜRKÝYE, SAYGIN, PRESTÝJLÝ
BÝR ÜLKE HALÝNE GELDÝ"Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, son
12 yýl içerisinde devletin Çorum'a 6 katrilyonluk
yatýrým yaptýðýný bildirdi. Bakan Güllüce, "2001 yýlýnda zamanýn hükümeti, kapý
kapý, ülke ülke gezip de ekonominin çarkýný çevirmek için
ihtiyaç duyduðu 1 katrilyonu
bulamazken, biz bugün bu
paranýn 6 katýný sadece Çorum'a yatýrým olarak getirdik"
dedi.
Bakan Güllüce, tüm partililerin Ramazan Bayramlarýný
tebrik ederek, bayramýn zulümlerin bittiði, acý ve gözyaþýnýn dindiði günler olmasýný
diledi. Güllüce, AK Parti Çorum teþkilatýnýn Türkiye'nin
en baþarýlý teþkilatlarý arasýnda olduðunu belirterek, bu ekibin 10 Aðustos
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde de büyük bir baþarýya imza atacaðýna inandýðýný söyledi. Özellikle
kadýnlarýn parti içinde baþarýlý çalýþmalar yaptýðýný
ifade eden Güllüce, çok güzel bir sinerji yakalandýðýný, Çorum teþkilatýnýn diðer illere örnek olduðunu kaydetti. Türkiye'nin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan sayesinde son 12 yýldýr en güzel þekilde yönetildiðini ifade eden Güllüce, Türkiye'nin
artýk kapý kapý, ülke ülke para dilenen bir ülke olmaktan çýkýp, itibarlý, saygýn, prestijli bir ülke haline geldiðini açýkladý. Ýsrail'in Filistin ve Gazze'ye
uyguladýðý zulmü eleþtiren Bakan Güllüce, "Allah
Ýsrail'i kahretsin" dedi.
Ýsrail'in çocuklarý öldürmekten, hamile kadýnlarý kurþuna dizmekten vazgeçmeye çaðýran Güllüce, "Mübarek günde çocuklarýn vücudunda 2030 tane çivi bombasýnýn olduðu, kadýnlarýn karnýndaki çocuklara ateþ edildiði
bir dünya var. Zalimler dünyasý oluþmuþ. Utanmadan Amerika'sý, Almanya'sý, Fransa'sý,
onun ölülerine baþ saðlýðý diliyor. 700'ü bulan Filistinli Müslüman için deðil onun ölüleri
için baþ saðlýðý diliyor" diyerek
sözlerini tamamladý.
Yasin YÜCEL
"12 yýlda Çorum'a 6
milyar lira yatýrým yaptýk"
Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, son 12 yýl
içerisinde devletin Çorum'a 6 katrilyonluk yatýrým yaptýðýný söyledi.
Bakan Güllüce, "2001 yýlýnda zamanýn hükümeti,
kapý kapý, ülke ülke gezip de ekonominin çarkýný çevirmek için ihtiyaç duyduðu 1 katrilyonu bulamazken, biz
bugün bu paranýn 6 katýný sadece Çorum'a yatýrým olarak getirdik" dedi.
Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen
iftar yemeðine katýldý. Ýftar yemeðine Vali Sabri Baþköy,
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti yöneticileri, belediye
baþkan yardýmcýlarý, daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve davetliler katýldý.
Yemekte bir konuþma yapan Bakan Güllüce, AK
Parti iktidarýnda Çorum'a 12 yýlda 6 milyar TL yatýrým
yapýldýðýný açýkladý. 2001 yýlýnda Türkiye Cumhuriyeti'nin kapý kapý gezerek memuruma maaþ veremediði
için borç istediðini hatýrlatan Bakan Güllüce, ülkenin o
dönemler 1 milyar TL'ye ihtiyacýnýn olduðuna iþaret etti. Türkiye'nin ekonomisini döndürecek 1 katrilyonu
bulmak için "o devlet senin bu devlet benim geziyordu" diyen Güllüce,
"Biz sadece Çorum'a 6
katrilyonluk yatýrým yapmýþýz. Çorum'a iki çöp arabasý ile geldik. Birisi Ortaköy
diðeri Uðurludað. Bakanlýðýmýzla ilgili içmesuyu hibesi
var. 465 bin lira kime Mecitözü ilçesine. Ýller bankasýndan hibe yapmýþýz" diye konuþtu.
Yemeðe katýlanlarýn Ramazan Bayramlarýný da kutlayan Güllüce,"Zalimlerin zulmünün olmadýðý katil Ýsrail'in insanlarý katletmediði bayramlarý bize nasip etmesin. Katillerin çocuk katilliði yapamadýðý, hamile kadýnlarýn karýna kurþun sýkýlmadýðý bir dünya nasip etsin
yüce Allah. Þuanda dünyanýn en barýþ ve huzur içerisinde olan ülkesiyiz. Ama etrafýmýzda ateþ yanýyor.
Kendi topraklarýnda vatandaþlarýnda insanlar yaþayamýyorlar. Yaþasalar da içme suyu bulamýyor insanlar.
Bir çok Müslüman ülkenin hali periþan. Oysa biz geliþen, kalkýnan yýldýzý parlayan bir ülkeyiz. Allah bu trendimizi bozmasýn. Emeði geçen baþbakanýmýza da teþekkür ederiz. Ona çok vefa borcumuz var" diyerek
sözlerini tamamladý.
Yasin YÜCEL
Kent Konseyi yeni yönetimini seçti
Kentlilik bilincinde farkýndalýk yaratmak
için oluþturulan Çorum Kent Konseyi yeni
yönetimini seçti. Konseyin baþkanlýðýna oy
birliði ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan seçildi.Baþkanlýðý Ýsmail Akgöz'den
devralan Candan, kentlilik bilincini ve kent
yönetimine katýlýmý artýrmayý planladýklarýný
söyledi. Yeni dönemde yapacaklarý çalýþmalar
hakkýnda da bilgi veren Candan, "Yeni dönemizde
yapacaðýmýz çalýþmalardan birisi de Engelli ve Çocuk
Meclisi'ni kuracaðýz. Hemþehrilerimizin kamu idare-
sine kolay bir þekilde ulaþmasýný saðlamaya
çalýþacaðýz" dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi
Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongrede Kent Konseyi Yürütme Kurulu þu isimlerden oluþtu: "Haþim Eðer,
Mehmet Aydýn, Osman Yüzgenç, Halil Ýbrahim Aþgýn, Nuran Hakyemez, Þahiste Uçar,
Burak Köse, Ayhan Poyraz, Mustafa Hekim,
Tahir Eþkil, Savaþ Hoþtaþ." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
25 TEMMUZ 2014 CUMA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Türk Eðitim Sen istiþare yaptý
Türk Eðitim Sen istiþare toplantýsý yaptý. Turizm ve
Otelcilik Lisesi Uygulama Otelinde yapýlan toplantýya
Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn, genel merkez yöneticileri, Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Ýl
Baþkaný Fatih Gök ile sendika üyeleri
katýldý.
Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Selim Aydýn, þu anda
yönetici görevlendirme süreci yaþandýðýný ifade ederek,
"Milli Eðitimin temel taþlarýný yerinden oynatan bu yasa
ile kazanýlmýþ bütün haklarý elinden alýnan, bileðinin
hakkýyla kazanýlan makamlarý siyasete köle yapan, ahbap çavuþ iliþkilerine milli eðitimi teslim eden bu yapýda
artýk onurlu haysiyetli görev yapmanýn mümkün olmayacaðý aþikardýr. 4 yýlýný dolduran
okul müdürlerinin deðerlendirme
sonucuna göre 75 ve üzeri puan
almasý durumunda yeniden görevlendirilme durumu söz konusudur. Türk Eðitim Sen olarak bu
iþi her noktasýnda olacaðýmýzdan
ve olduðumuzdan emin olabilirsiniz. Bugün de yapmýþ olduðumuz
basýn açýklamamýzda, hiç de ahlaký olmayan binlerinin deðirmenine su taþýyan, belki de bir yerler-
den almýþ olduðu talimatý yerine getiren bir ilçe milli eðitim müdürünün ipliðini pazara çýkardýk. Bugün bir kez
daha þahit olduk ki ilçelerde görevli olan son zamanlarda
tarafsýzlýklarý ciddi þekilde sorgulanan, hatta hiç sorgulamaya bile gerek olmadan tarafsýzlýklarýný yitirdikleri her
kesim tarafýndan kabul edilen ve yandaþ sendikanýn deðirmenine su taþýyan ilçe müdürü ve ilçe þube müdürleri
eliyle yandaþ kayýrmasýna yönelik bir atama tiyatrosuna
hep birlikte izleyeceðiz gibi.Bu konuda dikkat çeken hususlardan birisi de deðerlendirme yapacak öðretmenlerin
okul müdürünü deðerlendirebilmesi için 6 ay birlikte çalýþmasý gerektiði ile ilgili bir açýklama yapýlýrken, ilçe milli
eðitim ve þube müdürlerinin deðerlendirecekleri okul mü-
"En dinamik ve en fedakar
mesleklerden biri basýndýr"
Çorum SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Basýn Bayramý nedeniyle kutlama
mesajý yayýmladý.
Günümüzde, demokrasinin saðlam temellere
oturtulmasýnda en dinamik ve en fedakar mesleklerden birinin gazetecilik ve basýn olduðunu kaydeden
Muzaffer Yýldýrým, "Ülkelerin geliþiminde çok önemli bir yere sahip olan basýnýn, halký bilgilendirme,
eðitme, kamuoyu oluþturma gibi konularda önemli
iþlevleri bulunmaktadýr. Bu özel mesleðin bekçileri
olan, gecesini gündüzüne katarak tüm zorluklara
göðüs geren ve kamuoyunun aydýnlatýlmasýnda
önemli görev üstlenen gazeteci arkadaþlarýmýza baþarýlar diler, 24 Temmuz Basýn Bayramý'ný en içten
dileklerimle kutlarým" dedi. Bahadýr YÜCEL
dürüyle 6 ay birlikte çalýþmasý gerektiði ile ilgili bir açýklama yapýlmamasýdýr. Bu sürecin saðlýklý yürümesi ve hakkaniyet içerisinde olmasý tamamen valimizin sürece müdahale etmesine baðlý. Dileðimiz odur ki bugün oðuzlar
ilçesinde yaþadýðýmýz ahlaksýz tablo diðer ilçelerimizde ve
merkezde yaþanmaz. Bu süreçte maðduriyetlerin yaþanmamasý ve deðerlendirmelerde dikkatli olunmasý, deðerlendirmelerin deðerlendirme yeterliðine sahip kiþiler tarafýndan yapýlmasýnýn önemine dikkat çekmek Ýstiyoruz.
Türk Eðitim Sen olarak bu sürecin takipçisi olacaðýz" dedi. Toplantý yapýlan istiþarenin ardýndan sona erdi. Ýstiþare toplantýsý sonrasýnda ise sendika üyelerine iftar verildi.
Bahadýr YÜCEL
Pazartesi pazarý, 27 Temmuz
Pazar günü kurulacak
ÇSS'nin asfaltý yenileniyor
Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum
Sanayi Sitesi'nde asfalt yenileme çalýþmasý yapýlýyor.
Geçtiðimiz yýl Çorum Sanayi Sitesi'nin sað giriþ yolunun asfaltýný yenileyen Çorum Belediyesi bu yýlda sað çýkýþ
yolu asfaltýný yeniliyor.
ÇESOB Baþkan Vekili Recep
Gür ile Oto Tamirciler Odasý Baþkaný ve ÇESOB Yönetim Kurulu
üyesi Necmettin Uzun da ÇSS'de
yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi.
Çorum Belediyesi'nin Çorum
Sanayi Sitesi'ni daha yaþanýlýr bir
hale getirmek için sürdürdüðü çalýþmalarýn taktire þayan olduðunu
söyleyen Oto Tamirciler Odasý
Þair Rýza Koçak'tan Antoloji teþekkürü
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan yayýnlanan "Sözden Diziye Çorum Þiiri (Çorum Þiir Antolojisi)'' kitabýnda gazetemiz þairlerinden Rýza Koçak'ýn þiirleri de yer aldý.
Antolojide 5 adet þiiri olduðunu kaydeden Koçak, Antolojinin hazýrlanmasýnda büyük emekleri olan Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür
ve Turizm Müdürlüðü ile Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Halk Edebiyatý Öðretim Üyesi Atiye Nazlý ve ekibine teþekkür etti. Antolojide 95'i Türk Halk Þiiri geleneðini devam ettirmeye
çalýþarak ölçülü ve kafiyeli, 19'u serbest nazým türünde þiir yazan Çorumlu þair olmak üzere 114 þairin þiiri bulunuyor.
Bahadýr YÜCEL
Baþkaný Necmettin Uzun,esnaf ve sanatkarlar adýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti.
Uzun ayrýca, asfalt çalýþmasýnýn kýsa
sürede tamamlanmasýný beklediklerini
sözlerine ekledi. Haber Servisi
Ulukavak Mahallesi'nde Osmancýk köprüsü ile Ýlim Yayma Kavþaðý
arasýnda kurulan Pazartesi pazarý, 27 Temmuz Pazar günü kurulacak. 28
Temmuz Pazartesi gününün Ramazan Bayramý'nýn birinci gününe denk
gelmesi nedeniyle Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Çorum Belediyesi'nden
semt pazarýnýn 27 Temmuz Pazar gününe alýnmasý talebinde bulundu.
Belediye de bu talebi olumlu bularak semt pazarýnýn bir defaya mahsus
olmak üzere 27 Temmuz'a alýnmasýna karar verdi. Haber Servisi
KKSM kursiyerlerinden
Hýdýrlýk'ta hatim duasý
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezi'nde kurs gören kadýnlar,
Ramazan ayý boyunca indirdikleri
hatimler için Hýdýrlýk'ta dua ettiler.
Hýdýrlýk'ta Kerebi Gazi ve Ubeyd
Gazi türbelerinde Vaize Fatma Nur
Erdem tarafýndan yapýlan hatim
duasýnýn ardýndan kadýnlara lokum
daðýtýldý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
25 TEMMUZ 2014 CUMA
HABER
7
Tüm Çorum halkýnýn ve Üyelerimizin Mübarek
Ramazan Bayramýný
Kutlar Saðlýk, Mutluluk ve Huzur getirmesini Dilerim.
SS. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý
Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet
YENÝ CÝÐERCÝ
Et ve
Sakatat
Ürünleri
OSMAN ÝZGÝ
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Müba66rek RAMAZAN BAYRAMINI kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim
Mrk. Çepni Mah. Hamit Cami Yaný No: 43 Tel: 0364 212 59 31- 213 45 93 Çorum
Entegre K.S.S. 23 Cad. No: 115 Çorum Tel: 0364 234 55 44 - Fax: 0364 234 55 43
Tüm Çorum halkýnýn ve Müþterilerimizin
Ramazan Bayramýný
Mutluluklar getirmesini Dileriz.
HÝTÝT DÖVÝZ VE ALTIN
Egridere Çarþýsý No:23/A Çorum Telefon :364 2253851 Fax :364 2245851
Zorunlu rotasyon tayini ile veda eden Milli Eðitimin baþarýlý þube müdürleri:
"Hakkýmýzý helal etmeyeceðimiz
tek bir kiþi dahi yok"
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan uygulanan zorunlu Rotasyondan dolayý Ankara Milli Eðitim þube
müdürlüðüne tayini Çýkan Hüseyin Ünlü ile Gebze
Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürlüðüne tayini çýkan Mahmut
Aþýkoðlu gazetemize nezaket ziyaretine bulunarak personel ile vedalaþtýlar.
Gazetemiz Genel yayýn Yönetmeni ile bir süre sohbet
eden mesleðinde 30 yýlý dolduran Hüseyin Ünlü ve 25 yýlýný dolduran Mahmut Aþýkoðlu Çorum da hizmet etmenin onurunu yaþadýklarýný belirterek," Spor salonlarýmýzdan tutunuz, Halý sahaya, Fatih sultan Mehmet, Ýletiþim
okulumuza kadar onlarca okulumuz için Valilerimiz baþta
olmak üzere siyasilerimize, müdür ve öðretmen ve müsdahdem camiamýza kadar birlikte hizmet edebilme þuuru
içinde olmanýn hazýný yaþadýk. Bizim kime ve kimlere ne
kadar emeðimiz geçmiþ ise haklarýmýzý helal ediyoruz.
'Hakkýmýzý helal etmiyoruz diyebileceðimiz bir kiþi dahi
yoktur.'
Çorum halkýnýn ve eðitim camimamýzdaki tüm meslektaþlarýmýzýn da bizlere haklarýný helal etmelerini istirham ediyoruz. Çorumlu hemþerilerimizin Ankara ve Gebze de artý bir evleri daha oldu" þeklinde konuþtular.
Namazgâh, Kadir
Gecesi'nde doldu
Çorum Belediyesi tarafýndan aslýna uygun olarak yeniden inþa ettiði
Namazgâh, Kadir Gecesi'nde cemaatle doldu taþtý.
Ramazan ayýnýn baþlamasý ile
birlikte teravih namazý kýlýnmaya
baþlanan Namazgâh'ta Kadir Gecesi'nde teravih namazý kalabalýk
bir cemaatle kýlýndý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan, 1970'li yýllara
kadar ibadet yapýlan ve Na-
mazgâh olarak adlandýrýlan bu bölgeyi tekrar ibadethane olarak hizmete açtýklarýný belirterek Ramazan
ayý boyunca vatandaþlarýn teravih
namazlarýný burada kýldýklarýný söyledi.
Candan, her geçen gün Namazgâh'ta namaz kýlan cemaat sayýsýnýn arttýðýný vurguladý.
Haber Servisi
Eczacý Odasý'ndan
bilinçli ilaç kullanýmý
uyarýsý
Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Ramazan Bayramý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada hem vatandaþlarýn bayramýný kutladý hemde aldýklarý bayram
tedbirleri hakkýnda bilgiler verdi.
"Bir Ramazan bayramýna daha kavuþmuþ bulunuyoruz. Bayramlar, dargýnlýklarýn unutulup, barýþmalarýn yaþandýðý, sevenlerin bir araya geldiði, kardeþçe kucaklaþtýklarý günlerdir. Bayramlar insanlarýn birbirlerine karþý
sevgi, saygý ve muhabbetlerinin arttýðý günlerdir" diyerek
açýklamasýna baþlayan Süleyman Koca, "Bayramlar büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüldüðü,
düþkünlerin gözetildiði, hastalarýn ziyaret edildiði, soframýzý, yalnýzlýðýmýzý, acýlarýmýzý, sevincimizi, sevgimizi
paylaþtýðýmýz, kardeþliðimizi ve dostluðumuzu en sýcak
þekilde hissettiðimiz günlerdir. Bu duygu ve düþünceler
ile vatandaþlarýmýzýn, Çorumlu hemþerilerimizin ve tüm
eczacý meslektaþlarýmýzýn bayramýný içtenlikle kutluyor,
birlik ve beraberlik içerisinde her bayramýn bir öncekinden daha güzel geçmesi temennisi ile hastalýklardan
uzak, saðlýk ve huzur dolu günler diliyorum" dedi.
Bayram tatilinde ve bütün resmi tatillerde nöbetçi eczanelerin kesintisiz ilaç ve saðlýk hizmeti verdiðini kaydeden Koca, "Nöbet çizelgelerinde, Çorum Eczacý Odamýzýn web sayfasýnda, basýn ve yayýn organlarýmýz tarafýndan yayýnlanan eczane adreslerinin her biri yetkili saðlýk
danýþma merkeziniz, eczanelere ait her telefon numarasý
saðlýk danýþma hattýnýzdýr. Danýþma ihtiyacý duyduðunuz, saðlýk ile ilgili her konuyu eczacýnýza danýþýn. Eczacýnýza güvenin saðlýðýnýzdan olmayýn, saðlýklý yaþayýn.
Eczacý size en yakýn, güvenilir yetkilendirilmiþ saðlýk danýþmanlarýdýr. Eczaneler sizlere en yakýn saðlýk danýþma
merkezleridir. Ýlaç, hastalýklarýn tedavisinde, önlenmesinde ya da teþhisinde kullanýlan saðlýkla ilgili temel bir
üründür. Bütün ilaçlarýn ruhsatlandýrýlmasý ve denetimi
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlmaktadýr. Saðlýk bakanlýðýndan ruhsat almamýþ hiçbir ürün ilaç deðildir. Saðlýk
Bakanlýðýnýn denetimi dýþýndadýr.
Bu tür ürünleri danýþmadan kesinlikle kullanmayýnýz.
Ýlaçlarý doðru kullandýðýnýz sürece sizlere fayda saðlar.
Ýlaçlar yanlýþ kullanýldýðý zaman saðlýðýmýz için zararlý sonuçlar meydana getirebilir. Doðru ve akýlcý kullanýlmayan
ilaçlar yüzünden insanlar zarar görebilmekte, ilaç etkileþimleri ve yan etkiler olabilmekte, tedavi kalitesi azalýrken
tedavi süresi uzamakta, hastalar ilaç baðýmlýsý olabilmekte, hatta ölümler olabilmektedir. Akýlcý ilaç kullanýmý kiþilerin klinik bulgularýna ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacý, uygun süre ve dozajda kolayca saðlayabilmeleridir" þeklinde belirtti.
Hastalýklarýn tedavisi, saðlýðýn korunmasý, hastalýðýn
kontrol altýna alýnmasý ve önlenmesi açýsýndan ilaç kulla-
nýmý hakkýnda tavsiyelerini ise Süleyman Koca þu þekilde
sýraladý:
eczacýnýzýn tavsiyeleri þunlardýr. Ýlaçlarý doðru yoldan, doðru zaman aralýklarýnda, doðru dozda ve belirtilen
süre boyunca kesintisiz kullanýnýz. Her ilaç doðru kullanýlmadýðýnda zehirdir. Ýlacýnýzý, hekim önerisi ve eczacýnýzýn uyarýsý doðrultusunda kullanýnýz. Hekiminiz ve eczacýnýz ile görüþtüðünüzde, en son kullandýðýnýz ilaçlarý
belirtiniz. Ýlacýnýzý doktorunuzun veya eczacýnýzýn belirttiði miktar ve zamanlarda kullanmaya, doz atlamamaya
dikkat ediniz. Ýlacýnýzý yarýda kesmeyiniz, hekiminize ve
eczacýnýza danýþmadan doz deðiþikliði yapmayýnýz. Ýlaçlarýnýzý hekiminizin veya eczacýnýzýn önerisi dýþýnda; çiðneyerek, kýrarak, bölerek veya suda çözündürerek kullanmayýnýz. Unutmayýnýz ki her ilaç buna uygun olarak üretilmemiþtir. Alerjinizin olduðu durumlarý hekiminize, eczacýnýza ve diðer saðlýk uzmanlarýna bildiriniz. Ýlacýn yan
etkileri konusunda hekim ve eczacýnýzdan bilgi alýnýz. Ýlacý kullanmaya baþladýðýnýzda beklenmeyen bir etki görüldüðünde eczacýnýza veya doktorunuza hemen bildiriniz.
Ýlacýn faydasýný görmüyor ve hissetmiyorsanýz durumu
doktorunuza veya eczacýnýza bildiriniz. Buzdolabýnda
saklanmasý gereken ilaçlarý kesinlikle buzluða koymayýnýz ve dondurmayýnýz. Ýlaçlarýnýzý size özenip taklit etmemesi için küçük çocuklarýn yanýnda kullanmayýnýz. Ýlaçlarý kilit altýnda ve çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýnýz.
Ýlaç kullanýrken alkollü içkiler içmeyiniz. Hamilelik
süresince ve emzirme döneminde eczacýnýza ve hekiminize danýþmadan hiçbir ilaç kullanmayýnýz. Ýlaçlarýnýzý her
zaman kendi kutularýnda saklayýnýz. Kesinlikle baþka kutulardaki ilaçlarla birleþtirmeyiniz. Ýlaçlarýnýzý eczacýnýza
kontrol ettiriniz ve son kullanma tarihi geçmiþ olan ilaçlarý kesinlikle kullanmayýnýz. Sadece kullanacaðýnýz ilaçlarý saklayýnýz, zamaný geçen ilaçlarý hastane yönetiminin
bilgisi dâhilinde hastanelerde bulunan tehlikeli atýk çöplerine atýnýz, çocuklarýn ve hayvanlarýn ulaþabileceði yerlere atmayýnýz.
Kullandýðýnýz ilacý asla baþkasýna önermeyiniz. Sizi
iyileþtiren ilacýn baþka birisini hasta edebileceðini hatta
öldürebileceðini unutmayýnýz. Ýlaç gibi gösterilen, ilaç dýþý gýda takviyesi, bitkisel ürünler gibi saðlýk bakanlýðýndan ruhsat almamýþ hiçbir ürünü eczacýnýza ve hekiminize danýþmadan kullanmayýnýz. Aldýðýnýz ilaçlar hakkýnda
birlikte yaþadýðýnýz birkaç yakýnýnýzý haberdar ediniz.
Kullanmak istediðiniz alternatif, tedavi yöntemini mutlaka doktorunuza veya eczacýnýza danýþýnýz. Eczacýnýzdan
ilaçlarýn nasýl kullanýlacaðýný ve saklanacaðýný tam olarak
öðreniniz ve eksiksiz olarak uygulayýnýz."
Yasin YÜCEL
TEK
2
YILDIZ
25 TEMMUZ 2014 CUMA
YAÞAM
8
Merdiven altý þekerleme ve
Tatlý ile saðlýðýnýzdan olmayýn
Oruç Borcu
III. Mustafa’nýn veziri Koca
Ragýp Paþa’nýn konaðýnda bir
Ramazan günü oruç üzerine
sohbet yapýlýyordu. Ragýp
Paþa, orada bulunanlardan
Þair Haþmet’e:
- Haþmet! Senin de borcun var mý? diye sorunca,
Haþmet:
- Evet efendim! diye cevap
verdi. Mahalle bakkalýna bin
kuruþ, kasaba beþ yüz kuruþ.
Ragýp Paþa gülümseyerek:
- Onu sormuyorum yahu,
dedi. Oruç borcun var mý, sen
onu söyle.
Þair Haþmet þu cevabý
verdi:
- Paþam, oruç borcunu
Allah sorar. Sizin soracaðýnýz,
kul borcudur.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Ramazan ayýnýn bitimine sayýlý günler kala, vatandaþý bayram telaþý sardý.
Bayram nedeniyle çarþý pazarda bayram
hareketliliði
yaþanýyor.
Ramazan
Bayramý yaklaþýrken, seyyar tezgahlarda
kilosu 3-4 liraya tatlý, çikolata ve þeker
satýldýðýný söyleyen Adana Tatlýcýlar,
Þekerlemeciler ve Pastacýlar Esnaf
Odasý Baþkaný Metin Taylancý, halký
sahte þekerlemelere karþý uyardý. Son
kullanma tarihi geçmiþ ürünlerin
yeniden tarihleri deðiþtirilerek tüketicilere satýldýðýný belirten Taylancý, "Bu
fiyatlara þeker, çikolata ve tatlý olmaz.
Vatandaþlar dikkatli olsun, bayramda
aðýzlarýnýn tadý kaçmasýn." dedi.
Birçok yerde seyyar olarak çalýþan
þekerlemecinin bulunduðunu belirten
Metin Taylancý, esnafýn seyyar satýcýlar
nedeniyle maðdur olduðunu söyledi. Ýl
Tarým Müdürlüðü'nden aldýklarý üretim
izin belgesiyle çalýþtýklarýný aktaran
Taylancý, "Seyyar satýcýlar ise belge
olmadan merdiven altýnda üretilen
ürünleri satýyor. Saðlýksýz ve hijyenik
olmayan koþullarda, üretim izin belgesi
olmayan kiþiler, lokum, çikolata, þekerleme ve tatlý üretip satýyor. 3-4 liraya
tatlý, 4-5 liraya baklava satýlýyor. Bu fiyatlar maliyetin bile altýnda." diye konuþtu.Bayram þekeri alacak vatandaþlarý
dikkatli olmalarý konusunda uyaran
Taylancý þöyle konuþtu: "Saðlýksýz
koþullarda, üretim izin belgesi olmayan
kiþi veya kuruluþlar, lokum, çikolata,
þekerleme ve tatlý üretip satýyor. Kilosu
3-4 liraya lokum, çikolata ve þekerler
seyyar tezgâhlarda satýlýyorsa bunda bir
sorun var demektir. Çünkü bu fiyatlara
bu ürünler satýlamaz. Bu ürünlerin üretiminde kullanýlan maddelerin maliyeti
bile daha fazladýr. Maliyetini bile kurtarmaz. Vatandaþlar þekerleme alýrken
dikkatli olsun. Sürekli alýþveriþ yaptýklarý
yerleri tercih etsinler. Alýþveriþ yaptýðýnýz tatlýcýlara üretim izin belgesini
sorun. Seyyar satýcýlardan alýþveriþ
yaparken, aldýðýnýz ürünün son kullanma tarihine dikkat edin."
Açýk tezgâhlarda satýlan þekerleme
ve çikolata tarzý ürünlerde gerek saðlýk
risklerinin, gerekse gýda hilelerinin
birçoðunu tüketicinin anlamasýnýn
mümkün olmadýðýný, ancak, sahte þeker
ve çikolatanýn gýda güvenliði ve insan
saðlýðý açýsýndan tehdit oluþturmamasý
için yine de tüketiciye önemli sorumluluklar düþtüðünü belirten Taylancý þunlarý söyledi: "Tüketiciler bir denetçi
olarak biraz daha duyarlý olmalý, önüne
gelen her ürünü kabul etmemeli ve
aldýðý ürünle ilgili bir tereddüdü varsa
bunu soruþturmalýdýr. Üründe fiyat farký
çok bariz ise alýrken bir kere daha
düþünmelidir. Vatandaþlarýmýz özellikle
ambalajý açýlmýþ, rengi solmuþ, deforme
olmuþ çikolata, lokum, akide þekeri gibi
ürünleri kesinlikle almamalýdýrlar. Bu
tür ürünler alýnýrken denenmeli,
mümkünse aðýzda biraz bekletilip tadý
alýnarak yenmelidir. Tüketildiðinde
genzi yakan ve midede rahatsýzlýk oluþturan þekerlemelerden uzak durulmalýdýr." (CÝHAN)
Aþýrý sýcak havalar nörolojik
Hastalarý daha çok etkiliyor
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Uzm. Dr. Serpil Kýroðlu Yön, nörolojik hastalarýn çoðunun beslenme ve
çevresel faktörlerden etkilendiðini,
özellikle aþýrý sýcak günlerde bu hastalarýn beslenme ve yaþantýsýna dikkat
etmesi gerektiðini söyledi.
Medical Park Samsun Týp Merkezi,
Nöroloji Bölümü'nde görev yapan Yön,
"Özellikle yaz mevsimi ile beraber aþýrý
sýcaklar, kontrolsüz hareket ve aktiviteler, günlük yaþamdaki deðiþiklikler ile
diyete uyulmamasý bir inme hastasýnda,
hele de eþlik eden hipertansiyon, kalp
hastalýðý varsa tekrar felç geçirilmesine
sebep olabilir. Özellikle ileri yaþtaki
demans hastalarý susuzluk, aþýrý sýcaklara çok hassastýr. Bu hastalarda beslenme yetersizliði ya da zorluðu da çok sýk
bir sorundur. Bu beslenme, sývý alým
yetersizliðine baðlý olarak tansiyon
düþüklüðü, kanda saptanan bir sodyum,
potasyum bozukluðu, hastada bilinç
bozukluðu ya da yeni bir felçmiþ gibi
bulgu verebilir." dedi.
Dr. Serpil Kýroðlu Yön, þöyle devam
etti: "Demans hastalarý için evinden,
güvendiði ilgilenen kiþiden ayrýlýk,
eþinin vefatý, yaþadýðý ortamda güvenlik
unsurlarýna dikkat edilmesi hastanýn
yaþam konforunu, takibini etkileyen en
önemli faktörlerdendir. Yine migren
hastalarý düzenli uyku, düzenli beslenmeye dikkat etmeli, baþ aðrýsýný artýrabilecek yiyeceklerden ve aktivitelerden
kaçýnmalý.
Günlük
yaþamdaki
hareketlilikle yorgunluk, uyku bozukluðu, uzun süre bilgisayar baþý kalma,
bir de ilaç dozu aksatýlýyorsa epilepsi
hastalarýnda yeni bir nöbet tetiklenebilir."Nörolojik hastalýklarýn kronik
ve uzun takip gerektirdiðini vurgulayan
Dr. Yön, "Ayný zamanda tedavi için
aldýðýmýz ilaçlarýn yiyecek ve diðer
ilaçlarla etkileþimi de dikkate alýnmalýdýr. Hastalarýn sývý tüketimi artýrýlmalý, beslenmesi düzenlenmeli, alkol ve
kafein tüketimi kýsýtlanmalý, sýcak havada aðýr iþ, yoðun aktivitelerden
mümkün olduðunca kaçýnýlmalý, enfeksiyon riski nedeni ile aþýrý kalabalýk
ortamlardan uzak durulmalýdýr." diye
konuþtu. (CÝHAN)
21:15
Seksenler
Yerli Dizi
Alyansýný kaybettiðini Gülden'den saklamaya
çalýþan Ahmet birbirinden komik anlar yaþar.
Ahmet'in alyansýný kaybettiðini öðrenen Butik
Ali ise, Ahmet'e alyans satmaya çalýþýr. Butik
Ali'den alyans satýn alan Ahmet, alyansýn
içinde yazan isme dikkat etmediði için baþýna
geleceklerden habersizdir. Ahmet'in alyansýnýn
içinde baþka bir kadýnýn ismini gören Gülden
kýyameti kopartýr.Oyuncular : Rasim Öztekin,
Özlem Türkad, Þoray Uzun, Vural Çelik
Yönetmen : Müfit Can Saçýntý
2 1: 0 0
Dizi
Otel Divane
Otel Divane’ye evinden kaçýp gelen aþýk çift,
‘Divane Otel’in ilk düðün organizasyonuna da
sebebiyet verir. Ailelerin ikna edilmesinin
ardýndan, Divane Oteli’nin çalýþanlarý ve Ruhi
Divane, kollarý düðün hazýrlýðý için sývar.
Düðün telaþý otelde süredursun, bu arada Fikri
de oteli satma planlarýna bir yenisini ekler ve
sahte amca oðluyla bir plan yapar. Parayla tuttuðu bir adamý, herkese hiç görüþmediðimiz
amca oðlu diye yutturan Fikri, oteli satayým
derken her þeyi eline yüzüne bulaþtýrýr.
21:15
Dizi
Diðer Yarým
Meryem'in Ecevit'i bulmak için radyoya gitmesi
Zeynep ve Esma'da büyük paniðe neden olur.
Sýrlarýnýn ortaya çýkmamasý için büyük çaba harcayan kardeþler baþarýlý olabilecek midir? Bir de
her þeyin üstüne Zeynep Haným'ýn çabasý ile
Almanya'dan gelen sürpriz misafir, baþta Ecevit
olmak üzere, ev halkýný hem þaþkýnlýða uðratýr
hem de mutsuz eder. Esma’nýn yaþadýðý þok ve
sýkýntý üzerine Tarýk, Esma’yý gece yapacaðý programda yanýnda olmasý için radyoya davet eder.
BALIKLI BOHÇA
Fettah Can
Fettah Can Bursa' nýn
Karacabey
ilçesinde dünyaya
geldi. Müziðe býçak imalatý yapan
babasýnýn
yönlendirmesiyle
baþladý. Fettah Can o yýllarda gelecekteki mesleðiyle ilgili hayaller
kurmadýðýný söylüyor: “Ben o
yaþlarda þarký söylemekten bile
utanýrdým. Ama babamýn isteði
üzerine, gündüzleri tezgahtarlýk
yaparken akþamlarý belediye konservatuvarýnda þan dersleri almaya
baþladým. Bir yandan da ut ve gitar
çaldým. Þarký yazma isteðim de
çoktu. Ve o yýllarda söz yazýp
besteler yaptým. Bir yandan da
dýþarýdan liseyi bitirdim ama
üniversiteye gitmedim. Kendimi
müzik dersleriyle eðittim. Barlarda
þarký söyleyip hayatýmý kazandým."
Müzik alanýnda daha etkili iþler
yapabilmek adýna Ýstanbul'a yerleþen Fettah Can, ilk olarak Emel
Müftüoðlu'na verdiði Ara Ara
isimli þarkýsýyla ses getirdi.
Bursa'dan müzisyen arkadaþý
Alper Narman ile birlikte Hande
Yener'in 2002 yýlýnda yayýnlanan
Sen Yoluna... Ben Yoluma... isimli
albümüne 11 þarký birden yazdýlar.
Bu Albümün baþarýsýnýn ardýndan
Levent Yüksel, Gülben Ergen,
Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle
çalýþmaya baþladý.Gülben Ergen'in
kendi ismini taþýyan 2006 tarihli
albümünde söz ve müziði Fettah
Can ve Alper Narman'a ait olan
Yalnýzlýk þarkýsýnda geri vokal yapmasý kendi albümünü çýkarmasý
konusunda
Fettah
Can'ý
düþündürmeye baþladý. Bunu da
"Ben iyi þarký söyleyen bir adamým.
Sahnede olmayý da çok seviyorum.
Yýllardýr
þarký
yazýyorum.
Söylemek keyifli olacak diye
düþündüm. Gülben Ergen’e
verdiðim ‘Yalnýzlýk’ þarkýsýnda sesimi kullanmalarý bu kararýmda etkili oldu. Ergen, Açýkhava konserinde beni sahneyi çaðýrdý.
Þarkýyý söyledik, insanlar yine dinlemek istedi.
Malzemeler
10 Kare Milföy Hamuru
400 gr Hamsi
1 Soðan
1 Kahve Fincaný Margarin
3 Yumurta
4-5 Dal Maydanoz
2 Çorba Kaþýðý
Yoðurt
Tuz, Karabiber
Yemeðin Tarifi
Milföy hamurunu buzluktan
çýkarýn. Balýklarýn
kafalarýný ve
kýlçýklarýný ayýklayýp
yýkayýn. Küçük parçalar
halinde doðrayýn.
Yumurtalarýn ikisini katý
baþlayýp dilimleyin. 1 yumurtayý ayrý bir kasede iyice çýrpýn. Soðaný ince ince kýyýn,
maydanozu yýkayýp
doðrayýn.
Margarini tavada eritip
doðranmýþ soðan ve balýklarý
ekleyin. 5-6 dakika kavurup
derin bir kaseye alýn.
Haþlanmýþ yumurta dilimleri,
maydanoz, yoðurt, tuz ve
karabiber ekleyip
iyice karýþtýrýn.
Milföy
hamurlarýný düz
zemine yayýp
hazýrladýðýnýz
balýklý karýþýmý
üzerlerine paylaþtýrýn. Bohça þeklinde katlayýp kenarlarýný
yapýþtýrýn. Üzerlerine çýrpýlmýþ yumurta sürüp önceden ýsýtýlmýþ 220 dereceye
ayarlý fýrýnda 15-20 dakika
piþirin. Sýcak olarak servis
yapýn.
Bir haksýzlýk gördüðünüzde müdahale etmezseniz;
Önce hakkýnýzý, arkasýndan da þerefinizi kaybedersiniz...
(Hz. Ali )
07:00 Doksanlar
08:40 Adanalý
10.15 Karadayý
13.00 Kýzlar ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.40 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoðlu
ile Ýftar
21:15 Diðer Yarým
23:20 Þoray Uzun’la
7’de 7
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
17:50 Ýftar Saati
20:45 Ana Haber
21:50 Rambo: Ýlk Kan
23:30 Neylerse Güzel Eyler
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:45 Mustafa Karataþ
Ýle Ýftar
21:00 Otel Divane
23:15 Güler Misin
Aðlar Mýsýn ?
09.00 Doktorum
Yerli Dizi
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Çarkýfelek
21:45 112 Acil
07:00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
17:00 Yedi Güzel Adam
19:10 Ramazan Sevinci
20:46 Ana Haber Bülteni
21:15 Seksenler
23:40 Hayat Yokuþu
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Küçük Kýyamet
19:40 Ýftar Zamaný
20:45 Þefkat Tepe
23:00 Maceracý
H
R
E
Ý
Þ
R
A
A
Y
M
E
L
A
Z
Ü
A
G
N
E
L
Ü
G
Günün Ayeti
Ey iman edenler! Hepiniz topluca
barýþ ve güvenliðe (Ýslam'a) girin.
Þeytanýn adýmlarýný izlemeyin. Çünkü
o, size apaçýk bir düþmandýr.
Bakara, 2/208
ON BÝR
AYIN
SULTANI
Günün Hadisi
"Komþusu açlýktan kývranýrken tok
yatan kimse, iman etmiþ olmaz."
(Ýbn Þeybe, Musannef, "Ýman ve
Rüya",6)
Ramazan Damlalarý
PEYGAMBERÝMÝZÝN ÝFTAR SOFRASINDA NELER VARDI?
Ramazan ayý ile birlikte iftar davetleri artarak devam
eder. Yakýnlarýmýzý, tanýdýklarýmýzý iftara, soframýza
davet ederiz. Bazen de onlarýn davetine gideriz. Bu güzel âdet, hem birbirimize yaklaþmamýzý temin eder hem yardýmlaþma ve cömertlik duygularýmýzý canlandýrýr.
Fakat iftar daveti denince, akla sofradaki yemeklerin çeþitliliði gelir.
Bu yanlýþ düþünceye kapýlarak dostlarýmýzý davet edeceðimiz zaman imkânlarýmýzý zorladýðýmýz, bütçemizi aþan masraflara girdiðimiz oluyor.
Maddi durumu yerinde olanlar için buna diyecek bir þeyimiz yoktur
ancak dar gelirliler için ayný husus söz konusu deðildir. Çünkü böyle bir hazýrlýk her zaman devam etmeyeceði gibi, bir yönüyle ibadet
olan dost ve akraba ziyaretlerine engel olur.
Sevgili Peygamberimizin iftar sofrasýna baktýðýmýzda meselenin hiç
de bizim bildiðimiz gibi olmadýðýný görürüz. Peygamberimiz Ramazan ayýnýn özelliklerini anlatýrken iftar vermeyi de teþvik ediyor:
"Bu ayda her kim oruçlu bir mü'mine iftar edecek bir þey verirse,
yaptýðý bu iþ günahlarýnýn baðýþlanmasýna ve Cehennemden kurtulmasýna sebep olur. Oruçlunun sevabýndan da hiçbir þey eksilmeden onun kadar sevaba kavuþur." Sahabiler sordular: "Ey Allah'ýn
Resulü, hepimiz oruçluya iftar edecek bir þey bulup verecek durumda deðiliz."
Peygamberimiz de, "Allah bu sevabý bir tek hurma ile bir içim su ile,
bir yudum süt ile oruçlu mü'mine iftar ettirene de verir" buyurdular. Bu þekilde israfa girmeden de pekala, iftar verebiliriz. Ýnsanýn
imkâný ne kadarýný kaldýrabiliyorsa, ona göre bir hazýrlýk yapmasý
en güzelidir.
Bunun için, "Ýftar verecek imkaným yok" diyerek dost ve akraba ziyaretlerini, Ramazan içinde iftar verip sevabýný ihmal etmediðimiz
zaman, çok þeyler kazandýðýmýz gibi, güzel bir sünneti de iþlemiþ
oluruz. Ýftardan sonra dua yapmak da önemli bir sünnettir.
Peygamberimiz Sa'd bin Muaz'ýn evinde iftar yapmýþ ve onlara þöyle dua etmiþti: "Yanýnýzda hep oruçlular iftar etsin. Yemeðinizi iyi
insanlar yesin. Melekler de size dua ve istiðfarda bulunsun" 1
Ramazan'da özel olarak verilen beþ þey nedir? Cabir bin Abdullah
anlatýyor. Peygamber Efendimiz þöyle buyurdu: "Ümmetime Ramazan ayýnda beþ þey ihsan edildi. Bunlar daha önceki peygamberlerin ümmetine verilmemiþti. "Birincisi: Ramazan ayýnýn ilk gecesi
olunca Cenab-ý Hak onlara rahmetiyle bakar.
Allah kime rahmetiyle bakarsa, onu hiçbir zaman azaba çarptýrmaz.
"Ýkincisi: Oruç tutanlarýn aðýzlarýnýn kokusu Allah katýnda misk kokusundan daha hoþtur. "Üçüncüsü: Gece ve gündüz melekler oruç
tutanlarýn baðýþlanmasý için Allah'a yalvarýrlar. "Dördüncüsü: Allah
o gün Cennetine emir verir ve þöyle buyurur: 'Ey Cennet, kullarým
için hazýrlan, süslen.
Dünya sýkýntýlarýndan kurtulup benim huzuruma ve ikramýma gelip istirahat etmeleri yaklaþtý.' "Beþincisi: Ramazan'ýn son gecesi gelince de, Allah oruç tutan kullarýnýn hepsini affeder." Sahabilerden bir zat sordu: 'Ya Resulallah, bu gece Kadir Gecesi midir?'
Peygamber Sallallâhü Aleyhi Vesellem "Hayýr" dedi, "bilmez
misiniz, iþçiler gün boyu çalýþýp da iþlerini bitirdikleri zaman ücretlerini almýyorlar mý?"2
1 Müsned, 3:138.
2 et-Tergib ve't-Terhib, 2:92.
RAMAZAN YAZILARI
DUA
Rabbimiz! Bize dünya adýna verdiðin bütün
nimetleri din-i mübin-i Ýslam'a hizmet etme
istikametinde kullanmayý nasip eyle! Bizi,
kardeþlerimizi, hepimizi bütün mevcûdâtý
kuþatan ve her þeye þâmil olan engin rahmetinden mahrum etme. Amin
MANÝ
Herkes sabýrla bekler,
Zayi olmaz emekler
Ýftara geliyoruz.
Hazýrlansýn yemekler.
KÝMSELERE DÝYEMEDÝM...
Öyle çok pazarlýk ettim ki Seninle ey Rabb'im. Sen çaðýrýnca, kendime ayýrdýðým vakitlerden çalýndýðýný düþündüm. Ezan okununca, sevdiklerimle geçirdiðim zamanlarýn azalmasýndan korktum. Vakit girince, içim "cýz" etti hep. Odamdan uzaklaþtým, býraktým iþimi, bozdum
keyfimi; öylece namaza durdum. Ayak diredim, "az sonra kýlsam da olur!" dedim. "Az sonra"larým "çok sonralar"a döndü, geç kaldým, geç kalmaktan utanmadým. Sonunda ayaklarýmý sürüye sürüye vardým huzuruna. Pazarlýðýmý vaktin daralmýþlýðýný bahane ederek yeniden
ileri sürdüm. Kaçýyordu namaz ya; o yüzden çabucak kýldým, selam verdim, hemen kalktým, rahatladým. Oysa
rahatlýðý Sana borçluyum. Aðrýmayan her bir diþim kadar huzur borçluyum Sana. Damarlarýmýn her bir noktasýnda pýhtýlaþmayan kaným kadar sükûnet borçluyum
Sana. Tenimin kaþýnmayan her bir noktasý kadar rahatlýk borçluyum Sana. Diþlerim aðrýyacak olsa her biri için
harcayacaðým zaman Senin. Kaným pýhtýlaþýp damarlarým týkanacak olsa, her defasýnda ýzdýrap ve korkuyla geçireceðim saatlerin hepsi Senin. Tenim her noktasýnda
yýrtýlacakmýþ gibi acýyacak olsa, kendi kendime dar geleceðim huzursuz günler Senin.
Gün oldu; usandým. Sabrýmý tükettim; tükendim. Kendimi yontmaya heveslendim. Benden istediðin zamaný çok
gördüm. Benden istediðini, benim için istediðini bile bile, huzurunda huzursuz durdum. Fazla buldum namazýn
rekatlarýný; kýsaltmak için bahaneler aradým. Günümü
delik deþik etmeni, iþimin arasýna kesintiler sokmaný,
hayatýmýn ortasýna duraklar koymaný, uykumu bölmeni
lüzumsuz gördüm. "Beni bana býrak!"larla durdum huzuruna; içim baþka bir yerlerin türküsünü söylerken, ben
seccadende, belki sadece bedenimle, mýhlý kaldým. Oysa
Sen, dileseydin dar edebilirdin zamaný bana! Bir uçurumun dibine savrulmuþ bir arabada çaresizce Sana yalvartýyor olabilirdin beni. Korkulu bir savaþýn orta yerinde ateþ ve kan kusan bombalarýn altýnda günümü de, iþimi de, uykumu da, hatta rüyalarýmý da delik deþik etmelerini takdir edebilirdin. Düþmeyen bombalar kadar,
uçuruma savrulmayan arabalar kadar geniþlik borçluyum Sana. Ýçten pazarlýktý benimkisi. Öyle içten ki kendime bile söyleyemedim. Gözlerimle birlikte gönlümü
de secdene kilitlemeyi çok gördüm. Kendimi sýfýrlamayý,
benliðimi hiçe indirgemeyi beceremedim. Ensemde kaderin sýcacýk nefesini hissedecek o teslimiyetin vadisine
inemedim. Acelem vardý; alnýmý koyduðum gibi kaldýrdým seccadeden. Bütün benliðimle aþaðý inemedim. Ýþim
vardý, secdemi iþime zaman kazandým. Secdeye kalbimi
de sýðdýrmaya çalýþmadým. Uykum vardý, secdemi sýð bý-
FÝTRE
MÝKTARI
Ýmsakiye
ÇORUM
Ýmsak
Ýftar
Yatsý
3:35
20:12
21:51
10.00 TL
NÝSAP MÝKTARI
80.18 Gr. ALTIN
561.2 Gr. GÜMÜÞ
rakýp uykumu derinleþtirdim.
Ýtirafýmdýr: Bencilliðimi de sýrtýma alýp rükûlarda eritemedim. Bedenim eðilirken huzurunda, "emrolunduðum
gibi dosdoðru olma"nýn aðýrlýðýný sýrtýma almayý erteledim. "Sýrasý deðil!"di; "hele dur; sonra da olur!"du. En
Sevgili'ni bir gecede ihtiyarlatan emri üzerime alýnmadým.
Sen dileseydin, çocuðumun cýlýz nabýzlarýnýn eþliðinde,
loþ ve neþesiz bir yoðun bakým odasýnda, gözümü de
gönlümü de, umutsuzca, çaresizce, ürpertiyle, korkuyla
bir monitörün ekranýna kilitleyebilirdin. Dileseydin, yeryüzünün sükûnetini bir anda kesip, küçücük bir duvar
kýpýrtýsýnýn gölgesinde, mini mini bir sarsýntýnýn beklentisi içinde saçlarýma aklar düþürebilirdin.
Ýçten pazarlýk mý denir buna? Sen bilirsin Seninle ettiðim pazarlýðý. Kendime sakladýðým ve hatta kendimden
de sakladýðým sýr bu. Dilime bile deðdirmekten korktuðum, aðzýma almaktan utandýðým öyle bir sýr iþte. Fýsýldamasý bile acý veriyor ya… Meselâ, uzayýnca Fatiha,
uzayýnca sûre, heceler sanki özgürlüðe giden yolu taþlar
gibi kestikçe, "bitmez þimdi bu namaz!" dediðim çok oldu. Ama içimden. Kimseler duymadý.
Bir Sen duydun beni ey Rabb'im. Sýrrýmý bir Sen bildin.
Kendimi lüzumsuz hissederken seccadenin üzerinde,
dudaðým anlamýna yetiþemediðim kelimeler için oynarken, Sen beni söylediðimden fazlasýyla duydun, söyleyemediðimi de, dile getiremediðimi de bildin. Ruhumu
alýp uzaklara gittiðim halde, bir bedenimi býraktýðým halde huzurunda, kovmadýn beni, yakýnlýðýnda tuttun.
Ýtirafýmdýr; öyle anlatýldýðý gibi özleyebilmeyi beceremedim henüz namazý… "Aradan çýkarmaya çalýþtýðým" oldu namazý. Geçiþtirdim namazý. Bir "sorun"du çözdüm,
hallettim. Selam verip sonra yaþamaya baþladým… Yaþamayý namazýn içinde aramalýydým. Namazý yaþamanýn
içine sýzdýrmalýydým oysa. Bilemedim.
Kafa tuttum, ayak diredim, pazarlýk ettim; ama Sen
utandýrmadýn, yine yine yine huzuruna aldýn beni. Her
secdede rahmetinle okþadýn alnýmý. Her rükûda "aferinler" fýsýldadýn gönlüme. Her vakitte yeni bir sayfanýn aklýðýna çaðýrdýn ruhumu. Yüzüme vurmadýn. Azarlamadýn. Aþaðýlamadýn. Hepten umut kesmedin benden. Yok
saymadýn. Utandýrmadýn.
Pazarlýk ettiðimi Seninle bir Sen bildin ey Rabb'im. Kimselere söylemedin. Sýrdaþým Sensin, bir Sana açabilirim
içimi, bir Senin beni ayýplamandan korkmam. Ben iþte
böyleyim; yine "bana ait"lerin hesabýndayým. Baþka kime söyleyeyim? Baþka kimin anlayýþýndan medet umayým? SENAÝ DEMÝRCÝ
NOT:
1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç
baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir.
2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri
Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir.
3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr.
Ramazan Yemeði
BEÐENDÝLÝ KREP SARMA
Krep için olan tüm malzemeleri
çýrpýn ve krep tavasýnda 6-8 adet krep
elde edin. Bostan patlýcanlarýn üzerlerine delikler atýn ve 240 derece fýrýnda
tamamen yumuþayýncaya kadar piþirin.
Piþen patlýcanlarýnýzýn içlerini bir kaseye
alýn, kaseye süzme peynir, taze kekik
yapraklarý, ezilmiþ sarýmsak, tuz ve
karabiber ekleyin ve harmanlayýn.
Beþamel sos için tereyaðýný eritin,
üzerine unu ekleyip kavurun, süt,
tuz, karabiber ve muskatý ekleyin ve
kývam alýncaya kadar karýþtýrarak
piþirin. Hazýrladýðýnýz kreplerden
birini alýn rulo yapýn, içine patlýcanlý
harçtan koyup yaðladýðýnýz fýrýn
kabýnýza yerleþtirin. Tüm krepler ve
harç bitene kadar bu iþleme devam
edin. Fýrýn tepsinizin içindeki kreplerin üzerine beþamel sosu dökün ve
yayýn, üzerine kaþar peyniri serperek
180 derecede önceden ýsýtýlmýþ fýrýnda üzeri kýzarýncaya kadar piþirin.
Malzemeler
KREP ÝÇÝN
- 2 Su bardaðý Süt
- 1 Tutam Tuz
- 2 Su bardaðý Un
- 2 Adet Yumurta
ÝÇ HARCI ÝÇÝN
- 4 Adet Patlýcan
- 2 Diþ Sarýmsak
- 200 Gr Süzme Beyaz Peynir
- 6 Dal Taze Kekik
- Kararýnda Karabiber, Beþamel Sos Ýçin 500 ml Süt
- 100 Gr Taze Kaþar
- 2 Yemek kaþýðý Tereyaðý
- 1 Tutam Toz Muskat
- 2 Yemek kaþýðý Un
- Kararýnda Tuz
BAYRAM NAMAZI:
06: 17
TEK
YILDIZ
2
25 TEMMUZ 2014 CUMA
HABER
10
"Türkiye'de iktidar sorunu
yok, muhalefet sorunu var"
"Gazze'ye güçlü devletlerin
sessiz kalmasý üzüntü verici"
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem, Türkiye'de iktidar sorunu olmadýðýný, muhalefet sorunu olduðunu belirterek, 2002'de Recep Tayyip Erdoðan'ýn milletin kararýyla Baþbakan olmasýyla birlikte ülke yönetiminde bir sorun kalmadýðýný söyledi.
Bazý incelemeler yapmak ve ziyaretlerde bulunmak
üzere Çorum'a gelen Ekrem Erdem, iki gündür bulunduðu Çorum'da bazý kurum ve kuruluþlarý ziyaret etti. AK
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem, beraberinde AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse ve bazý partililerle birlikte Müstakil
Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'ni (MÜSÝAD) ziyaret etti.
Burada MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Erdem,
sanayici ve iþadamlarýnýn ülkenin istikrarýna sahip çýkmasýný istedi. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan MÜSÝAD
Çorum Þube Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, cumhurbaþkanlýðý seçim süreci ile ilgili görüþlerini bildirdi. Bekiroðlu, "Ülkemizin huzur, güven ve istikrarý önceliðimizdir.
Bu istikrar ortamýnýn korunacaðý bir sistemin devamýndan
yanayýz" dedi. Bekiroðlu, konuþmasýnda þu ifadelere yer
verdi: "Bu noktada, önemli gündem maddemiz olan, kadim medeniyetimizin tarihinde ilk defa milletin tercihiyle
gerçekleþtirilecek cumhurbaþkanlýðý seçiminin, milletimizin saðduyusu ile en doðru þekilde sonuçlanacaðýndan
emin olduðumuzu belirtmek isteriz. Türkiye bugün etrafýnda yaþanan ekonomik ve siyasal krizlerden minimum
düzeyde etkilenen bir ülke. Önümüzdeki süreçte bu dengenin sürdürülebilir olmasý için yeni cumhurbaþkanýna
önemli görevler düþmektedir. Bugüne kadar ülkemizin siyasi hayatýnda, Belediye Baþkanlýðý dahil birçok noktada
çok baþarýlý hizmetlerde bulunmuþ, 12 yýldýr ülkemizi baþarýlý bir þekilde yöneten, eðitim, saðlýk, ulaþým, sanayi ve
en önemlisi de ekonomide yaptýðý sessiz devrimler ile 3.
Dünya ülkesi gözüyle bakýlan Türkiye'yi bu süre içersinde
dünyanýn sayýlý ülkeleri arasýna sokan, söz dinleyen deðil
artýk söz söyleyen, bölgesinde ve tüm Ýslam alemin de hatýrý sayýlýr bir konumda olan ilklere imza atmýþ bir lider
olan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn cumhurbaþkanlýðý adaylýðýnýn, ülkemiz ve milletimiz için hayýrlara vesile
getirmesini temenni
ediyoruz."
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem ise
Türkiye'de iktidar sorunu olmadýðýný, muhalefet sorunu
olduðunu belirterek, 2002'de Recep Tayyip Erdoðan'ýn
milletin kararýyla Baþbakan olmasýyla birlikte ülke yönetiminde bir sorun kalmadýðýný söyledi. Türkiye tarihinde ilk
defa Cumhurbaþkanýný halkýn seçeceðini hatýrlatan Erdem, Türkiye'nin Ramazan Bayramý ve 30 Aðustos Zafer
Bayramý ile birlikte 10 Aðustos'ta adeta üçüncü bir bayram olarak demokrasi bayramýný yaþayacaðýný ifade etti.
Gelinen noktada halkýn yeni bir dönemle karþý karþýya olduðunu kaydeden Erdem, "Bu güne kadar halk hiç Cumhurbaþkaný seçmedi, meclis seçiyordu. Meclisi de çoðu
zaman baský altýna alýyorlardý, korkutuyorlardý, sindiriyorlardý. Meclisin etrafý zaman zaman silahlý güçler tarafýndan çevriliyor ve istedikleri Cumhurbaþkanýný seçtiriyorlardý. Þimdi yine aynýsýný yapmak isteyenler duvara
tosladýlar. Çünkü iktidarda Recep Tayyip Erdoðan var. Bu
seçim cumhurun ilk defa kendi baþkanýný seçecek olmasý
nedeniyle çok önemli bir seçim. Ayrýca Recep Tayyip Erdoðan gibi, milletin bildiði, milletin güvendiði, denenmiþ,
baþarýlý bir adayýn olmasý da bu seçimi ayrýca önemli kýlýyor" diye konuþtu. Recep Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný seçtirmek istemeyenlerin olduðuna dikkati çeken Erdem, "Milletin istediðini siz niçin istemiyorsunuz? 10
Aðustos'ta kararý halk verecektir. Cumhurbaþkanýný cumhur seçecek. Halkýmýz iyiyi-kötüyü, doðruyu-yanlýþý birbirinden ayýrt etmesini gayet iyi biliyor. Milletin kafasýný
karýþtýrmak isteyenlere fýrsat verilmeyecektir. 30 Mart seçimlerinde 17 Aralýk operasyonunun senaristlerine nasýl
ki bu millet sandýkta cevap verdiyle, þimdi yeni senaryolar
yazmak isteyenlere de gereken cevabý verecektir. Bu ülkede iktidar sorunu yoktur, muhalefet sorunu vardýr. 2002
yýlýnda milletin isteðiyle baþbakan seçilen Recep Tayyip
Erdoðan, iktidar problemini sona erdirmiþtir. Þimdi de
cumhurbaþkanlýðý sorunu olmayacak. Olsa olsa bu ülkede
muhalefet sorunu var. Baksanýza mahallede dolaþan kiþiyi cumhurbaþkaný adayý yaptýlar. Ekmelettin Ýhsahoðlu'nun kim olduðunu Mýsýr meselesinde gördük, Filistin'de gördük" dedi. Son 12 yýlda Türkiye'nin büyük bir
canlýlýða, istikrara kavuþtuðunu, dünyanýn en büyük projelerinin Türkiye'de gerçekleþtirildiðini anlatan Erdem, Ýstanbul'da hayata geçirilen 3. havaalaný, kanal Ýstanbul gibi projeler dünyanýn en büyük projeleri olmasýna raðmen
bu projelere de karþý olanlarýn olduðuna dikkati çekti.
Erdoðan'ýn hayatýnýn baþarý öyküsüyle dolu olduðunu
vurgulayan Erdem, Erdoðan'ýn þimdi de cumhurbaþkaný
olarak hizmetlerini sürdüreceðini kaydetti. "Bu millet ne
yapacaðýný iyi bilir" diyen Erdem, 10 Aðustos'un farklý bir
gün olacaðýný, Türkiye'nin 2023 hedeflerine koþar adým
gideceðini vurguladý. MÜSÝAD ziyareti sýrasýnda Ekrem
Erdem'e Çorum leblebisi hediye edildi.
Kubilay Kaan YÜCEL
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelen AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Dil ve Edebiyat Derneði Genel Baþkaný
Ekrem Erdem Dil ve Edebiyat Derneði Çorum
Þubesinde konferans verdi.
Ekrem Erdem 10 Aðustos'ta yapýlacak
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Çorum'dan
çok iyi netice beklediklerini söyleyen ve gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu.
Türkiye ekonomisinin geliþme saðladýðýný
kaydeden Erdem, "IMF'ye olan borcumuz
çok þükür kalmadýðý gibi bugün bizden borç
alýr hale geldiler. Memur maaþlarýnda yapýlan
zamlar ortada saðlýkta ve ulaþýmda geldiðimiz
nokta ortada" dedi.
Cumhurbaþkanýnýn ilk kez halk tarafýndan
seçileceðine dikkati çeken Erdem, bu açýdan
seçimlerin tarihi bir öneme sahip olduðunu
anlattý. Erdem, Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþ-
bakan olmadan önce Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný iken Ýstanbul'un tüm sorunlarýný çözerek
kenti geleceðe hazýrladýðýný, daha
sonra 2002 yýlýnda kurulan AK Parti'nin baþýna geçerek tek baþýna iktidar olduðunu, o gün bugündür iktidarda olan AK Parti'nin Türkiye'de çok önemli hizmetlere imza
attýðýný dile getirerek Baþbakan Erdoðan'ýn ülkeyi 12 yýldýr baþarýyla
yönettiðini söyledi.
Erdem, Ýslam coðrafyasýndaki geliþmelerin
herkesi üzdüðünü, Ýsrail'in Filistin ve Gazze'ye acýmasýz bir zulüm ve katliam uyguladýðýný anlatarak, güçlü devletlerin bu duruma
sessiz kalmasýnýn da ayrý bir üzüntü sebebi olduðunu ifade etti.
Acýlarýn, zulümlerin bir an önce sona ermesini, akan kanýn ve gözyaþýnýn durmasýný,
huzur ve barýþ ortamýnýn saðlanmasýný istediklerini ifade eden Erdem, tüm dünyanýn gözü önünde yaþanan katliama sessiz kalýnmamasýný istedi.
Konferansý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse, DED Çorum Þube Baþkaný
Turhan Candan, sivil toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri ile vatandaþlar izledi.
Kubilay Kaan YÜCEL
Ýlim Yayma'dan
Tabip Odasýna tebrik
Kýrsal Kalkýnma yatýrýmlarýna inceleme
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar IPARD kapsamýnda destek alarak kurulan iþletmeleri ziyaret ediyor.
Körpýnar, bu kapsamda Çorum Organize Sanayi Bölgesinde üretime baþlayan Eren
Gýda Süt Ýþleme Tesislerinde incelemelerde bulundu.
Firma sahibi ve üretim sorumlularýndan bilgi alan Körpýnar iþletmenin Çorum' un yüz
aklarýndan birisi olduðunu belirtti.
"Þu anda içerisinde bulunduðumuz tesisimize toplamda yaklaþýk 4 milyon 500 bin TL
yatýrým yapýlmýþ, bu yatýrýma Kurumumuzca yaklaþýk 2 milyon 200 bin 000 TL hibe desteði saðlanmýþtýr. Günlük 8 ton üretim kapasitesi ile yoðurt, peynir, tereyað ve dondurma
hatlarýnda üretim gerçekleþtirmekte, iþletmede 18 kiþi istihdam edilmiþ durumdadýr. Üretilen yoðurdun, peynirin kalitesi ise gerçekten övgüye deðer, artýk marketten özelikle
"Dalgýçlar Çiftliðinin" ürünlerini istiyoruz" ifadelerini kullanan Körpýnar, "Ýþletmenin temel atýlmasýndan üretime geçmesine kadar geçen süreçte emeði geçen herkese teþekkür
ediyorum" dedi. Körpýnar, Organize Sanayi Bölgesinin ardýndan Kýrsal Turizm alt tedbirinden þu ana kadar destekleme almýþ tek iþletme olan Durak Otel Turizm tesislerinde ziyarette bulundu. Çorum - Ankara karayolu üzerinde Karadona köyü yakýnlarýnda faaliyetlerine devam eden iþletme konaklama tesisi olarak
yol üzerindeki önemli bir ihtiyacý karþýlýyor. Ýl Koordinatörü Körpýnar iþletme sahibi Mutlu Akyüz'den iþletme ile ilgili bilgi aldý, görüþ alýþveriþinde bulundu.
Tesiste gördüðü temizlikten ve ilgiden oldukça
10 Aðustos 2014 tarihinde yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý
memnun kalan Körpýnar, "Kurumumuz tarafýndan
seçimi ile ilgili Seçim Güvenliði Toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþÇorum' da Kýrsal Turizm alt tedbirinde destek verilen
kanlýðýnda yapýldý. Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen toptek tesis. Yapým aþamasýnýn belli bir aþamasýnda bize
müracaat eden firma bu aþamadan sonra yapmýþ ollantýya, Ýl Jandarma Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet
duðu yaklaþýk 450 bin TL'nin 225 bin TL' si hibe desÇelik, Vali Yardýmcýlarý Hacý Osman Ebiloðlu, Hamdi Bolat, Ýlçe
teði saðlanmýþtýr. Þimdi görüyorum ki verdiðimiz hibe
Kaymakamlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve diðer
desteði yerine ulaþmýþ. Mutlu beye bu güzellikte bir
yetkililer katýldý. Toplantýda, Cumhurbaþkanlýðý seçiminin Çorum
tesis kurduðu ve þehrimiz turizminin hizmetine sunve ilçelerinde güvenli ve huzurlu bir þekilde yapýlmasý için gereduðu için teþekkürlerimi borç biliyorum" dedi.
ken bütün güvenlik tedbirleri planlamalarý deðerlendirildi.
Proje hazýrlamak isteyen yatýrýmcý ve müteþebbisHaber Servisi
lere de seslenen Körpýnar,
"Kurumumuzun destek verdiði et iþleme ve kesimhane tesisleri, süt toplama ve süt iþleme tesisleri,
Kýrsal Turizm kapsamýnda deðerlendirebileceðimiz lokanta ve konaklama tesisleri, halý saha, yüzme havuzlarý ile ilgili projelerin desteklenmesine ayrýlmýþ olan
fon diðer sektörler için ayrýlmýþ fonlara göre oldukça
yüksek dolayýsý ile bu tip yatýrýmlarýn desteklerden
faydalanma ihtimalleri de diðer sektörlere göre oldukça fazla. Tüm müteþebbislerimizi desteklerimizden yararlanmaya davet ediyorum. Yardým masamýz tüm sorular için beklemekte. Telefon numaramýz 0 364 223
00 27 buradan da kurumumuza ulaþabilirsiniz" diye
kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL
Seçim Güvenliði Toplantýsý yapýldý
Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak'ý ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyarete konuþan Tabip Odasý Baþkaný
Mustafa Azak, Filistin halkýný katleden Ýsrail
devletini Çorum Tabip Odasý olarak esefle kýnadýklarýný belirterek, "Gazze de yaþayan
kardeþlerimizin huzura kavuþmasýný akan
kanýn durmasýný ve yurtlarýnda özgürce yaþamasýný diliyoruz. Ülkemizdeki tüm kesimleri
derinden yaralayan ve büyük bir nefret uyandýran bu zulme karþý yapýlan kýnamalarýn Ýsrail Devleti'nin kulaðýna girmediðine Ýsrail
zulmünü durdurmadýðýna üzülerek þahit oluyoruz. Sadece kalbimizle ile buðz edebiliyoruz ve Ýslam ülkelerinin içinde bulunduðu bu
zayýflýk, güçsüzlük ve zalimlere karþý duramama halini biran önce bitirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
Azak, "Güncel dünya düzeninde gücün
para, silah, yol gibi maddi unsurlarla saðlandýðý inanýþý hakim olsa da bütün bu unsurlar
yaratan imkanlarýn zemininde manevi deðerlerin yer aldýðýný düþünüyoruz. Manevi deðerlerden yoksun olan medeniyetler insanlýða fayda yerine zarar ve acý getiriyor. Bu yüzden bilgi çaðýnýn gerekliliklerine uygun faaliyetlerin hýzla yaygýnlaþtýrýlmasý gerekiyor.
Bilginin doðru yorumlanmasýný ve doðru
davranýþa dönüþtürülmesini bilgi sahibi olmaktan daha önemli görmekteyiz. Ahlakla
yoðrulmamýþ bilginin insanlýk için ne kadar
mühim tehditler oluþturabileceðinin farkýndayýz. Ýyi ahlaklý, dürüst ve güvenilir bir nesil
yetiþmesi için çalýþan ve kendilerini takdir ettiðimiz Ýlim Yayma Cemiyeti mensuplarýna
çalýþmalarýnda basanlar diliyoruz, saygýlarýmýzý sunuyoruz. Ayrýca buraya gelen basýnýn
kýymetli mensuplarý ve diðer tüm gazeteci arkadaþlarýmýzýn 24 Temmuz Gazeteciler Bayramý'ný kutluyorum. Görevlerinde baþarýlar
diliyor ve destekleri için çok teþekkür ediyorum" dedi.
Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað ise"Tabip Odasý
Baþkaný Mustafa Azak'ý ve yönetim kurulu
üyelerini yeni görevlerinde baþarýlar diliyorum ve tebrik ediyorum. 24 Temmuz Gazeteciler Bayramý'ný kutluyorum sizlerin zor þartlarýnýzý zaman zaman iyileþtirilmeye ihtiyaç
olduðunu düþünüyorum. Bütün Müslümanlarýn geçmiþ Kadir Gecesini kutluyorum. Bu
mübarek günde zalim Ýsrail devletinin katliamýnýn son bulmasýný istiyoruz. Hepsini lanetliyoruz. Ýnsan caný çok önemli Ýslam coðrafyasýnda yaþanan bu olaya sesiz kalýyor ne
yazýk ki" þeklinde konuþtu.
Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
SPOR
25 TEMMUZ 2014 CUMA
11
"Flaþ transferler yolda"
Hafta sonundan bu yana IspartaDavraz'da takýmýnýn yaptýðý kampta
olan Batman Petrolspor A.Þ Kulüp
Aydýn Gülmez: "Flaþ transferler yolda. 9 futbolcu aldýk. 6-7 futbolcu daha alacaðýz" dedi.
"1-0'LIK SONUÇLARA
KALBÝM DAYANMAZ"
Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný
Aydýn Gülmez, yeni sezon hazýrlýklarýný Isparta-Davraz'da sürdüren takýmýna moral veriyor. Takýmýn komando eðitimi gibi çalýþtýðýný dile getiren Baþkan Gülmez, taraftarlardan sabýr istedi. Flaþ
transferlerin yolda olduðuna dikkat çeken Gülmez: "Petrolspor'a sakat ve gücümüze güç katmayacak hiçbir fut-
bolcuyu almam. Þampiyonluða oynayacak bir ekip kuruyoruz. Tecrübeli bir teknik heyete sahibiz. Þu
ana kadar 9 futbolcu aldýk. 6-7 futbolcu daha transfer edeceðiz. 2.
Ligden görüþtüðümüz futbolcular
var. Flaþ isimlerle görüþüyoruz. Bu
sezon 1-0'lýk galibiyetlere kalbim
dayanmaz. Strese gelemiyorum.
Geriye yaslanýp rahat bir maç izlemek istiyoruz. Kimse benim kadar
bu takýmý düþünemez. Sosyal medyada taraftar hak etmediðimiz yorumlar yapýyor. Herkes sabýrlý olsun. Petrolspor'u güzel
günler bekliyor" diye konuþtu.
Kaynak: Batman-Çaðdaþ
Yasin Öztop 68 Yeni
Aksarayspor'da
Spor Toto 3.Lig ekiplerinden 68
Yeni Aksarayspor, Orduspor'un futbolcusu olan ve geçtiðimiz sezon
Akçabaat Sebatspor'da kiralýk olarak
forma giyen Yasin Öztop ile anlaþmaya vardý.
Futbola Kabataþ Gençlikspor altyapýsýnda baþlayan Yasin, daha sonra Orduspor altyapýsýna transfer oldu ve 2009 yýlýnda profesyonelliðe
geçiþ mukavelesi imzalayarak as ta-
kýma alýndý. Orduspor'daki ilk resmi karþýlaþmasýna 30 Eylül 2009 tarihinde Pursaklarspor'a karþý oynanan Türkiye Kupasý karþýlaþmasýnda çýktý. 2009-10 sezonunun
ikinci yarýsýnda oyun tecrübesi edinebilmesi için kiralýk olarak 3. Lig
ekiplerinden Gümüþhanespor'da
oynadý. 2010-11 sezonunda ise kiralýk olarak Kastamonuspor'da oynadýktan sonra Ünyespor ve Akçabaat
Sebatspor'da da forma giydi.
Uður'un kariyerinde 3.Lig'de 94,
2.Lig'de 15, Süper Lig ve PTT 1.Ligi'nde de birer maçý bulunuyor.
SPOR SERVÝSÝ
Zonguldak Es Es'ten
ikinci transferini yaptý
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Zonguldakspor, yeni sezon öncesinde transfer çalýþmalarýna devam ediyor. Kýrmýzý-Lacivertli
ekip, bonservisi Eskiþehirspor'da bulunan geçen sene Bursa Nilüferspor'da kiralýk oynayan 23 yaþýndaki oyuncusu Batuhan Otyýldýz
ile 1 yýllýk anlaþma saðladý.
Kulüp Binasýnda Genel Kaptan Hakan
Hürfikir ve teknik patron Cahit Terzi ile bir
araya gelen genç futbolcu yapýlan görüþme
sonrasýnda anlaþmaya vardý.
BÜYÜK BÝR CAMÝAYA GELDÝM
Batuhan, Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Genel Kaptan Hakan Hürfikir ve Teknik
Patron Cahit Terzi'ninde hazýr bulunduðu törende 1 yýllýk sözleþme imzalayarak resmin
Zonguldakspor'lu oldu.
Zonguldak gibi büyük bir camiaya geldiði için mutlu olduðunu belirten Batuhan,
duygularýný þöyle dile getirdi,Büyük bir camiaya geldiðimi biliyorum.Burada baþarýlý olmak istiyorum. Hayýrlýsýyla ligi þampiyon olarak bitirmek istiyoruz.
Zonguldakspor'un baþarýsý içen elimden
geleni yapacaðým. Her iki taraf için camiaya
hayýrlý olsun" dedi
Her iki ayaðýný da kullanan genç futbolcu Batuhan, orta sahanýn saðýnda veya solun-
da hücuma yönelik olarak oynuyor
ESKÝÞEHÝR'DEN ÝKÝNCÝ TRANSFER
Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, geçen
haftalarda Eskiþehir'e yaptýklarý ziyaretin sonuç vermeye devam ettiðini belirterek , Eskiþehirspor'dan ikinci transferlerini gerçekleþtirdiklerini Söyledi. Ertuðrul Saðlam ile yaptýklarý görüþmelerin çok faydalý geçtiðini belirten Caner,transfer çalýþmalarý hakkýnda þu
bilgileri verdi;"Eskiþehirspor'dan Ahmet'ten
sonra Batuhan'ý da renklerimize kattýk. Eskiþehir'den ikinci transferimizi gerçekleþtirdik.
Batuhan kardeþimiz Ýnþallah bize faydalý
olacak. Hedefimiz doðrultusunda takýma katalý vereceðine inanýyoruz. Kendisine aramýza hoþ geldin diyor baþarýlar diliyoruz. Camiaya hayýrlý olsun" dedi
BATUHAN OTYILDIZ KÝMDÝR ?
7 Mart 1991 doðumlu olan Batuhan Otyýldýz, futbola 10 yaþýnda Buca Belediyespor'da baþladý. Daha sonra sýrasý ile Üçyol
Gençlerbirliði,Foca Belediyespor'da oynadý.2014 yýlýnýn baþýnda Eskiþehirpor'a geçerek
profesyonel oldu. Geride býraktýðýmýz sezon
ise Bursa Niliferspor'da kiralýk olarak forma
giydi. BAL ligi34 maç 11 gol, TFF 3. Lig 7 maç
ortalamasý ile oynadý.
Kaynak: Demirmedya
Sertaç Gökaltýn
Çatalcaspor'da!
Gençler kategorilerinde en baþarýlý amatör kulüpler belirlendi
Samsun Kadýköyspor yine
en baþarýlý kulüp oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2013 - 2014 sezonunda U19, Türkiye Ýkincisi: GALATASARAY
U17, U16, U15, U14 ve U13 takýmlarýnýn katýlýmýyla düzen- Türkiye Üçüncüsü: TRABZONSPOR
lediði Türkiye þampiyonalarýnda en baþarýlý ilk 10 kulüp belir- Türkiye Dördüncüsü: ANTALYA ÖZER GENÇLÝK SPOR
lendi.
EN ÇOK PUANI SAMSUN KADIKÖYSPOR ALDI
2013 - 2014 sezonu gençler kategorilerinde 8.881 takým yerel Gençler kategorilerinde illerinde dereceye girerek Türkiye
liglere katýldý. Bu takýmlardan illerinde dereceye giren 696 Þampiyonasýna katýlma hakký kazanan takýmlar arasýnda
takým ise Türkiye þampiyonalarýna katýlma hakký elde etti.
puanlama yapýlarak 2013 - 2014 sezonunun en baþarýlý 5
14 Mart - 13 Temmuz 2014 tarihleri arasýnda düzenlenen altyapý kulübü belirlendi.
Türkiye þampiyonalarýnda her kategoride ilk dörde giren Deðerlendirmede; herhangi bir kategoride Türkiye þampiytakýmlar þöyle:
onalarýnýn 1.kademesine katýlma 10, 2.kademesine katýlýma
U19 TÜRKÝYE ÞAMPÝYONASI
20 puan, ilk 4'e kalarak finalist olan takýmlardan Türkiye
Türkiye Birincisi: ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR
dördüncüsüne 30, Türkiye üçüncüsüne 40, Türkiye ikincisine
Türkiye Ýkincisi: ERENLERSPOR (SAKARYA)
50 ve Türkiye birincisine 60 puan verildi.
Türkiye Üçüncüsü: AKDENÝZSPOR (MERSÝN)
Samsun Kadýköyspor ilinde dereceye girdiði 5 kategoride
Türkiye Dördüncüsü: HEKÝMOÐLU DOÐANSPOR (TRAB- Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandý. Bu kategorilZON)
erden U14 ve U16'larde final oynama hakkýný kazanarak her
U17 TÜRKÝYE ÞAMPÝYONASI
iki kategoride de Türkiye ikincisi oldu.
Türkiye Birincisi: SELÝMÝYESPOR (ÝSTANBUL)
SPOR SERVÝSÝ
Türkiye Ýkincisi: ÝLKADIM BELEDÝYESPOR (SAMSUN)
Türkiye Üçüncüsü: ÝNEGÖLSPOR (BURSA)
Türkiye Dördüncüsü: DÝYARBAKIR DSÝ SPOR
U16 TÜRKÝYE ÞAMPÝYONASI
Bu sezon Bal ligi final maçýnda Ýzmirspor'u penaltý
Türkiye Birincisi: ADANA GENÇLERBÝRLÝÐÝ
atýþlarýyla
geçen ve 3. Lige çýkan Tire 1922 takýmý, Ödemiþ
Türkiye Ýkincisi: KADIKÖYSPOR (SAMSUN)
Gölcükte
lige
hazýrlanýyor.
Türkiye Üçüncüsü: YENÝ MÝLASSPOR (MUÐLA)
Tire 1922 takýmýnýn baþarýlý Teknik Adamý Ýskender
Türkiye Dördüncüsü: CFS BAÐCILAR (ÝSTANBUL)
Eroðlu "Ödemiþ'teki kampta, önce arkadaþlýðý ve dostluðu
U15 TÜRKÝYE ÞAMPÝYONASI
pekiþtirdik. Burada Çok güzel bir kardeþlik havasý
Türkiye Birincisi: DAMLASPOR (ÝSTANBUL)
Türkiye Ýkincisi: ZARA EKÝNLÝSPOR (ÝSTANBUL)
yakaladýk. Yapýlan transferlerin yüzde yüzü doðru oldu.
Türkiye Üçüncüsü: HACETTEPESPOR (ANKARA)
Birkaç transfer daha takviye yapýp, transferi kapacaðýz.
Türkiye Dördüncüsü: DÝYARBAKIR DSÝ SPOR
Haftaya Salý günü Altay Spor Kulübü ile bir hazýrlýk maçý
U14 TÜRKÝYE ÞAMPÝYONASI
yapacaðýz. Ödemiþ Gölcük'te günde çift idmanla hazýrTürkiye Birincisi: ARABAYATAÐISPOR (BURSA)
lanýyoruz.
Türkiye Ýkincisi: KADIKÖYSPOR (SAMSUN)
Ayrýca Tire 1922 takýmýný kurulmasýnda çok emeði olan
Türkiye Üçüncüsü: DAMLASPOR (ÝSTANBUL)
Tire Belediye Baþkanýmýz Tayfun Çiçek' e sonsuz teþekkür
Türkiye Dördüncüsü: EDESSA 7 YILDIZSPOR (ÞANediyorum "diye sözlerini tamamladý.
LIURFA)
Kaynak:Egesportmen
U13 TÜRKÝYE ÞAMPÝYONASI
Türkiye Birincisi: ALTINORDU
Tire lige hazýrlanýyor
Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 10. Grubu
2. sýrada tamamlayarak 3. Lig'e yükselmek
için 2 play off maçý oynayan, bu maçlarda yarý finalde Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0
maðlup eden ardýndan filan maçýnda Edirne
Gençlikspor'u 1-0 maðlup ederek Spor Toto
3. Lig'e yükselme baþarýsý gösteren Çatalcaspor, finalde elediði Edirne Gençlikspor'dan
"atom karýnca" lakaplý orta saha oyuncusu
Sertaç Gökaltýn'ý renklerine baðladý.
Bu sezon Edirne Gençlikspor ile oldukça
baþarýlý bir sezon geçiren genç orta saha
oyuncusu sarý kýrmýzý forma ile 25 maça çýktý
ve bu maçlarda 3 gol 7 asist yaptý. Orta sahada bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile farkýný ortaya koyan genç futbolcu transferinin
ardýndan yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer
verdi: "Öncelikle bu sezon Edirnespor ile çok
baþarýlý bir sezon geçirdiðimi söylemeliyim.
Tüm Edirne camiasýna bana olan desteklerinden dolayý çok çok teþekkür
ederim. Kalbim her zaman
Edirnespor'un yanýnda olacaktýr" dedi.
Çatalcaspor ile ilgili görüþlerini sorduðumuz baþarýlý orta
saha oyuncusu "liglerin bitmesinin ardýndan birçok takýmdan
transfer teklifi aldým. Öncelikle
bana transfer teklifinde bulunan tüm kulüplere çok teþekkür
ederim. Çatalcaspor'u tercih etmemdeki en büyük etken deðerli teknik direktör Kadir Akbulut oldu. Kadir Hocam ile görüþtükten sonra çok fazla düþünmeye gerek duymadým.
Transferim Çatalca camiasý ve
benim adýma hayýrlý olsun" dedi.
Kariyer planlamasý ile ilgili
de açýklamalarda bulunan
'atom karýnca' "bundan sonraki
hedefim Çatalcaspor formasý ile
sürekli oynayarak kendimi geliþtirmek ve Çatalcaspor ile baþarýlý olmak. Sonrasýnda da her
genç futbolcu gibi PTT 1. Lig ya
da Spor Toto Süper Lig'e transfer olarak Milli Takým'a kadar
yükselmek istiyorum" dedi.
SERTAÇ GÖKALTIN KÝMDÝR?
5 Eylül 1993 yýlýnda Ýstanbul'un Üsküdar
ilçesinde dünyaya gelen Sertaç Gökaltýn futbola 2004 yýlýnda Ýstanbul Baþakþehir
A.Þ.(ÝBB)'de baþladý. 3 yýl burada oynadýktan
sonra Eyüpspor'a transfer oldu ve 2 yýl da
Eyüpspor formasý giydi. Sonrasýnda Edirne
Gençlikspor'a transfer olan baþarýlý orta saha
oyuncusu bir yýl sonra Ceyhanspor'a transfer
oldu. 1 yýlýk Ceyhanspor macerasýnýn ardýndan yeniden Edirnespor'a dönen genç futbolcu bu sezon takýmý ile 25 maça çýkýp 3 gol 7
asistlik bir istatistik tutturdu. 'Atom Karýnca'
lakaplý Sertaç Gökaltýn önümüzdeki sezon
Çatalcaspor formasýný terletecek.
Öte yandan baþarýlý futbolcunun Bölgesel
Gençlik Geliþtirme U18 Liginde 36 maç 3 golü, Bölgesele Amatör Lig'de de 69 maç 5 golü
bulunuyor.
SPOR SERVÝSÝ
Anýl Ulusoy, Bergama'da
25 TEMMUZ 2014 CUMA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Çorumlu futbolcu Bolusporlu Anýl Ulusoy Bergama Belediyesporla kiralýk olarak anlaþtý. Osmancýkgücü ve Çorumspor alt yapýsýnda forma giydikten sonra Boluspor A2 takýmýndaki baþarýlý performansýyla A takýmla 5 yýllýk sözleþme imzalayan genç futbolcu bu
sezon Bergama Belediyespor için ter dökecek. Anýl Ulusoy'un bonservisini elinde bulunduran Boluspor genç futbolcunun tecrübe kazanmasý için bu yolu tercih ettiði öðrenildi.
Genç futbolcu önceki gün Ýzmir'e giderek yeni takýmýyla birlikte antrenmanlara baþladý.
Alihan Ýdikut'a
oyun oynandý!
Alihan
Alihan Ýdikut'a yakýn bir kaynaktan edinilen bilgilere göre, kýrmýzý siyahlý idareciler
genç futbolcuyla adeta oyun oynadýðý iddia
edildi. Futbolcuya yakýn bir kaynaktan edinilen bilgiye göre; Kýrmýzý siyahlý takýmýn
transfer komitesinde yer alan bir yönetici ile
futbolcu yakýný arasýnda yapýlan görüþmede
futbolcunun transferi ve bonservis sorunu
konuþulurken yöneticinin isteði doðrultusunda futbolcu antrenman eksiði olmamasý
adýna takýmla birlikte antrenmana çýkarýldý.
Futbolcunun antrenmana çýktýðý gün futbolcunun bir yakýný transfer komitesinde yer
alan yöneticiye futbolcunun antrenmanlara
çýkmasýndan bazý yöneticilerin rahatsýz olduðu ve genç futbolcunun beðenilmeyip býrakýlacaðýný söyledi. Yönetici, futbolcu yakýnýna böyle bir þeyin olamayacaðýný söylemesine raðmen ertesi gün Alihan Ýdikut'ta bazý
futbolcularla birlikte teknik heyetin raporuna göre býrakýldýðý açýklandý.
Futbolcunun bu yaþadýðýnýn spor ahlakýna sýðmadýðýný ifade eden futbolcuya yakýn
isim yaþanan bu olayýn Belediyespor yönetimine yakýþmadýðýný ifade ederek "Alihan
Ýdikutla bazý yöneticiler adeta oyun oynadý"
dedi. ADNAN YALÇIN
Sefa antrenmanlara çýktý
Sefa nihayet antrenmanlara baþladý.
Transfer evraklarýnýn tamamlanmasý
süre alan genç futbolcu dünden itibaren
Belediyespor antrenmanlarýna katýldý.
Belediyespor'un anlaþmaya varan ancak
gerekli evraklarýn tamamlanamamasý nedeniyle transferi bir süre geciken Çorumspor'un
eski futbolcusu Giresunsporlu Sefa Akýn Baþýbüyük önceki gün teknik direktör Yavuz Ýncedal ve genel kaptan Hamit Iþýkla bir görüþme
gerçekleþtirerek kýrmýzý siyahlýlarla nihayet
antrenmanlara çýkmaya baþladý.
Sefa Akýn Baþýbüyük, kontenjana nedeniyle takýmdan ayrýlmak zorunda kalan Yakup Kayýþ'ýn yerine savunmanýn sol kanadýna
transfer edildi. Genç yaþta futbol hayatýnda
büyük mesafeler kateden genç futbolcunun
kýrmýzý siyahlý renklerle yeniden eski günlerine dönmesi bekleniliyor.
ADNAN YALÇIN
Uluvakspor'da yeni yönetim oluþtu
Ýlimizi gelecek yýl Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden
Ulukavakspor'da kabus sona erdi. Siyah beyazlý kulübün
yeni yönetimi oluþturuldu.
Fatih Özcan yönetiminden görevi devralan yeni yönetim Ýlhan Kýlýç baþkanlýðýnda kulübe devralarak ve Bölgesel Lig'e katýlým için gerekli yasal giriþimleri baþlattý.
25 BÝN TL TEMÝNAT YATIRILDI
Kapanma tehlikesi ile karþý karþýya kalan Ulukavaks-
por'a sahip çýkan yeni yönetim ilk iþ olarak kulübün Bölgesel Amatör Lig'e(BAL) katýlým ücreti 25 bin TL tutarýndaki teminatýný yatýrdý.
Ýlhan Kýlýç baþkanlýðýnda oluþturulan yeni yönetime
aralarýnda Hüseyin Saka, Derya Öztekin, Agah Karapýçak,
Mehmet Þimþek ve Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanifi
Özdemir gibi isimlerde destek verdi.
Yeni yönetimde Ulukavakspor Baþkaný olmasý beklenen Ýlhan Kýlýç'ýn verdiði bilgiye göre Ulukavakspor yönetiminde Hanefi Özdemir,
Avukat Derya Öztekin, Mehmet Þimþek,
Hüseyin Saka, Mustafa Önder, Yusuf Çatal, Mustafa Köyükoðlu, Veli Özbey, Ýbrahim Çatal, Necati Çatal, Ömer Faruk Durukan, Agah Karapýcak, Galip Karakaþ ve
Celal Ýltürk bulunuyor.
Ýlhan Kýlýç, genel kurul için gerekli hazýrlýklarý yaptýklarýný en kýsa sürede yeni
yönetimi resmileþtirerek yeni sezon için
çalýþmalara baþlayacaklarýný söyledi.
SPOR SERVÝSÝ
Akçaabat'ta hedef
þampiyonluk!
Akçaabatta hedef þampiyonluk!Alemdaroðlu hazýrlýklardan oldukça memnun. Trabzon'u önümüzdeki sezon Spor Toto 3. Lig'de temsil edecek olan Sebat Proje
Trabzon Akçaabat Spor Kulübü'nde yeni sezon hazýrlýklarý sürüyor. Kendi tesislerinde devam eden çalýþmalarla ilgili bilgi veren teknik direktör Ayhan Alemdaroðlu, oyuncularýnýn çalýþma temposundan oldukça memnun olduklarýný söyledi. Çalýþmalarýn büyük bir titizlik
içersinde devam ettiðini ifade eden Alemdaroðlu, " Sebat Proje isminden de anlaþýldýðý gibi büyük projeler
peþinde. Bu yolda yaptýðýmýz çalýþmalarla gücümüze
güç katýyoruz." dedi.
Kadrolarýna yeni katýlan isimlerden son derece
memnun olduklarýný belirten genç teknik adam, " Zaten iskelet bir kadromuz vardý. Eski oyuncularýmýzla
birlikte aramýza yeni katýlan isimlerin uyum sorununu
kýsa sürede aþmalarý, tam bir aile ortamýna bürünmemiz, birbirine kenetlenen oyuncularýmýzýn son derece
istekli çalýþmalarý ve kadro kalitemiz, önümüzdeki sezon için bize umut veriyor. Çalýþma tempomuzu her geçen gün artýrýp lige dinç bir þekilde çýkmayý hedefliyo-
ruz. Þu ana kadarki geliþmelerin tamamýndan memnunum" diye konuþtu.
Kamp sürecin de takýmdaki eksik mevkilerle ilgili
yeni bir rapor da hazýrlayacaðýnýn altýný çizen baþarýlý
çalýþtýrýcý, " Þu anda birlikte çalýþtýðýmýz oyunculara güveniyorum. Ancak ihtiyaç olursa yeni takviyeler yapabiliriz. Zaten listemizde bazý isimlerde var, bu transferlerin de gerçekleþmesi halinde her anlamda sorunsuz bir
þekilde lige gireriz" ifadelerini kullandý. Alemdaroðlu ,
son derece iyi bir ortamda hazýrlýklarýný sürdürdüklerini
belirterek , yönetimin fedakarlýklarýnýn karþýlýðýný vermek için ellerinden gelen herþeyi yapacaklarýný söyledi,
"Hedefimiz þampiyonluk" dedi.
Kaynak:Haber61
Belediye sabah
salonda, öðlen sahada
Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Çorum'da sürdüren Çorum Belediyespor dünü
çift antrenmanla tamamlarken sabah çalýþmasýný spor salonunda yaptý.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan günün ilk çalýþmasý sabah saat
08.15'te Hayat Club Spor Salonu'nda yapýldý.
2 grup halinde yapýlan çalýþmada aðýrlýk aletleri ile kuvvet
çalýþmasý gerçekleþtirildi.
Kýrmýzý siyahlýlar sabah
çalýþmasýnýn ardýndan tesislere geçerek dinlenirken öðleden sonraki çalýþma ise
18.15'te Ulukavak Sahasý'nda
yapýldý.
Öðleden sonraki çalýþmada teknik adam topla teknik
ve taktik çalýþmalara aðýrlýk
verdi. Tecrübeli teknik adam
taktik çalýþmada dar alanda uygulatmaya çalýþtýðý çabuk pas ve çabuk oyun anlayýþý ile gelecek sezonun oyun sistemini yerleþtirmeye
çalýþtýðý gözlendi.
Belediyespor bugün yapacaðý çift antrenmanla yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecek.
ADNAN YALÇIN
Belediyespor 30 Temmuz'da
Avanos yolcusu
Çorum Belediyespor futbol takýmý yeni sezonun hazýrlýk çalýþmalarýna devam ediyor.
15 Temmuz'da hazýrlýklarýn ilk etabýna baþlayan Belediyespor ikinci etaba ise 30 Temmuz'da start verecek. Çorum Belediyespor Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "2014-2015 futbol sezonu hazýrlýklarýnýn 1.
etabýný 15 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Çorum da sürdüren takýmýmýz 2. etap hazýrlýk çalýþmalarýna 30 Temmuz 2014 Çarþamba günü Avanos Avrasya Otel'de baþlayacak
kamp ile devam edecek olup, kamp 14 Aðustos 2014 Perþembe günü sona erecektir" dedi. Adnan YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN