TSO'dan basýna özel yarýþma
Milletimizin
Sesi Hareketi
30 Mart sonrasý
Parti kuruyor
A
SAYF
3’TE
Geçen yýl ' Milletimizin Sesi
hareketi' olarak Kamuoyna çýkan
ve Baþkanlýðýný Hukuk
Profösörü
Abdurrahim
YFA
Karslý'nýn yaptýðý hareket SA3’TE
30 Mart sonrasý Parti kurarak Genel Seçimlere girme
hazýrlýðý yapýyor.
Baki Karabýçak
Nadir Yücel’in Kenan Nuhut
ile röportajý Pazartesi günü
gazetemizde
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
28 ÞUBAT 2014 CUMA
40 KURUÞ
"Þeffaf belediyecilik ve hesap vereceðimiz
bir anlayýþla yola çýkýyoruz"
Vali Sabri
Baþköy
Vali Baþköy'den
"engellilere hizmeti
kolaylaþtýrma" genelgesi
Kenan Nuhut
Çorum Valisi Sabri Baþköy, "Görme
ve Diðer Engelli Vatandaþlara Hizmet SAYFA
’DE
Sunumunda Yardýmcý Olunmasý" baþ- 2
lýklý bir genelde yayýnladý.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýzmir Milletvekili Mustafa
Balbay Çorum'da partilileriyle buluþtu. Dün akþam As Kültür
Düðün Salonu'nda gerçekleþen buluþmada bir konuþma gerçekleþtiren CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere SAYFAA
0’D
CHP'nin güçlü ve baðýmsýz bir ekonominin teminatý olduðunu 1
öne sürerek, "CHP huzurun ve barýþýn teminatýdýr.
"100. yýlýnda Ýmam Hatip
Liseleri" konferansý bugün
Belediye'den Nurullah Genç'e Vefa Gecesi
Çorum Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi
tarafýndan düzenlenen "100. yýlýnda
Ýmam Hatip Liseleri"
konferansý bugün
yapýlacak.
SAYFA 3’TE
Çorum Belediyesi,
Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneði (TDED) ile
birlikte Türk edebiyatýnýn yaþayan en büyük
þairleri arasýnda yer
alan Nurullah Genç
için... SAYFA 3’TE
Fatih
Yücel
"28 Þubat, Anadolu insanýnýn
birikimlerinin emperyalistlere
kurban edildiði gündür"
Cengiz Atlas'tan pankart tepkisi!
CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas, CHP Belediye Baþkan
adayý Kenan Nuhut'un afiþ ve
pankartlarýna binalarýnda yer
vermek isteyen vatandaþlarýn,
birileri tarafýndan baskýlara
maruz býrakýldýðýný iddia etti:
SAYFA 6’DA
Cengiz Atlas
Yasaklar arttý azalmadý"
Milliyetçi Halk Partisi (MHP) Gazi Caddesi Davutoðlu Ýþ Merkezinde seçim bürosu açtý. Açýlýþa Yozgat Milletvekili Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Sadir
Durmaz, MHP Belediye Baþkan adayý Av. Ercan
Daþdan, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Ýl Kadýn
Kollarý Baþkaný Ayla Köksal, Ülkü Ocaklarý
Baþkaný Mesut Çelik ve çok sayýda partili
A
SAYF
katýldý.
5’TE
Demiryolu'nun maliyeti
2 milyar Dolar
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, demiryolu ile ilgili yapýlan tartýþmalara açýklýk getirdi.
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'ý ziyaretinde demiryolu ile ilgili deðerlendirmelerde bulhunan Ceylan, Çorum'a söz verdikleri ve yapamadýklarý tek þeyin demiryolu olduðunu ifade ederek, "Demiryolu ile ilgili çalýþmalar devam ediyor.
SAYFA 7’DE
Ýlçelerde Sosyal Hizmet
Merkezi açýlacak
Sadir
Durmaz
Salim Uslu
Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Fatih
Yücel, 28 Þubat post modern darbesinin yýldönümü nedeniyle
basýn açýklamasý yayýnladý. Yüksek bürokrasi, sermaye, baFA
sýn ve cuntanýn uluslararasý taþeronlarýnýn yýllardýr yaptýklarý, S2A’YDE
Türkiye için öngördükleri statükoyu bozdurmamak ve taþeronlukla kazandýklarý imtiyazlarý kaybetmemek adýna...
"Þehitler Gecesi"
düzenlenecek
SAYFA 2’DE
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Sosyal Hizmet Merkezleri ile ilgili
açýklamalarda bulundu.
Uslu, 6 Aralýk 2013 tarihinde Çorum SAYFA
merkezde hizmet vermeye baþlayan Sosyal 7’DE
Hizmet Merkezi'nin ilçelerde de kurulacaðýný
söyledi.
TEK
YILDIZ
2
HABER
28 ÞUBAT 2014 CUMA
YÝTÝK
Belge Türü
Seri Numaralarý
Adeti
Fatura
29501
29950
9
Cilt
Fatura
30001
30050
1
Cilt
Fatura
30101
30500
8
Cilt
Fatura
77801
78050
5
Cilt
Fatura
26851
27150
6
Cilt
Perakende Satýþ Fiþi
1
20000
400 Cilt
Perakende Satýþ Fiþi
20001
40000
400 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1
10000
200 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1
100000
2000 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1
10000
100 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1
2000
20 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1
10000
100 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1
1500
15 Cilt
Dip Koçanlý Giriþ Bileti
1
10000
100 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1501
6500
50 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1
20000
200 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1
50000
500 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 60001
80000
200 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 80001
100000
200 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 100001
103000
30 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 103001
113000
100 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 113001
163000
500 Cilt
Dip Koçanlý Perakende Satýþ Fiþi 1
100000
1000 Cilt
Yukarýda Yazýlý Belgeleri Kaybettik Hükümsüzdür.
Ayrýca;
Sharp Marka- ER A215 T 02114449 Seri Numaralý Ve Olivetti Marka
OL 2003 MT 00004307 Seri Numaralý Yazar Kasalarýmýz ile Bu Yazar
Kasalara Ait Ruhsat ve Vergi Levhalarýný Kaybettik.
Hükümsüzdür.
Çorumspor Kulübü Baþkanlýðý
Çorum Vergi Dairesi
Vergi No: 262 003 5081
Vali Baþköy'den
"engellilere hizmeti
kolaylaþtýrma"
genelgesi
Sahibinden 450 M2
Kiralýk Ýþ yeri
AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36
( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna
sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan
Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri
Sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 641 57 13
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde
her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi
bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2
den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz
satýþ fiyatý 500 m2 si peþin=10.000 TL
Kredi kartlarýna taksitli 11.000 TL
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
2
"Þehitler Gecesi"
düzenlenecek
Ýlim Yayma Cemiyeti ve Akýncýlar
Derneði birlikte "Þehitler Gecesi" düzenliyorlar.
Program bu akþam saat 19.30'da Ýlim
Yayma Cemiyeti Konferans Salonunda
yapýlacak.
Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayacak
olan programa konuþmacý olarak gazeteci yazar Mehmet Þahin katýlacak.
Program ezgiler, sinevizyon gösterileri ve Suriyeli müslümanlar ve ümmetinin diriliþi için yapýlacak dua ile sona
erecek.
Bahadýr YÜCEL
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:47
06:12
12:00
15:03
17:36
18:54
28.02.2014
2. Ay, 28 Gün,
8. Hafta
Bir kimse fakirin borcunu
ödeyeceðizamaný uzatýrsa, her gün için
o kadar sadaka sevabý kazanýr.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
GÜZEL ARTVÝN UÞAÐI
Çorum Valisi Sabri Baþköy, "Görme ve
Diðer Engelli Vatandaþlara Hizmet Sunumunda Yardýmcý Olunmasý" baþlýklý bir genelde yayýnladý.
Vali Baþköy, engelli vatandaþlarýn, baþkalarýnýn
yardýmýna muhtaç olmadan kendi kendilerine yetebilmelerinin, fýrsat eþitliðinin ve kamu hizmetlerinden yeterli þekilde faydalanmalarýnýn saðlanmasý amacýyla Devletin mevzuatýnda çeþitli düzenlemeler yapýldýðýný ifade ederek, "Engelli vatandaþlarýmýzýn hayatýnýn kolaylaþtýrýlmasý ve kamu hizmetlerinden kolay ve yeterli þekilde faydalanmalarý için gerek duyulan tedbirler, geliþen ihtiyaçlara
göre sosyal devlet anlayýþý içerisinde uygulamaya
konulmaktadýr.
Valiliðimiz ve Ýl kuruluþlarýmýzca engelli vatandaþlarýmýzýn hayatýnýn kolaylaþtýrýlmasý ve kamu
hizmetlerinden kolay ve yeterli þekilde faydalanmalarý için gereken duyarlýlýk gösterilmekte, engelli vatandaþlarýmýz ve ilgili sivil toplum kuruluþlarý
ile yapýcý bir iletiþim ve iþbirliði ortamý sürdürülmektedir.
Bu çerçevede, banka, PTT, hastane gibi hizmet
birimlerinin çoðunda uygulanmakta olan baþvuru
sýra numarasý alma ve buna göre hizmet sýrasýna
alýnma uygulamasýnda görme engellilerin zor durumda kaldýklarý bilgisi Valiliðimize iletilmiþtir.
Bilindiði üzere, artan hizmet yoðunluðu nedeniyle, ülkemiz genelinde olduðu gibi Ýlimizde de
hizmet sunucusu özel ve kamu kuruluþlarýnýn çoðunda teknolojik imkanlar kullanýlarak ilk baþvuru
sýrasýnda numarataj veya kiosk olarak isimlendirilen hizmet sýrasý alma sistemleri uygulamaya geçirilmiþtir.
Bu uygulama, hizmetlerin eþit ve düzgün verilmesi bakýmýndan gerekli ve yararlý olmakla birlikte, görme engelli vatandaþlarýmýzýn sistemi mevcut
haliyle (kabartma yazýlý sýra fiþi verilmemesi, sýrasý
gelenin sözlü anonsla uyarýlmamasý gibi nedenlerle) kullanamayacaklarý da bir gerçektir.
Bu tespitler ýþýðýnda, Çorum ili sýnýrlarý içerisinde hizmet sunumunda numarataj ve kiosk türü
baþvuru sistemi uygulamakta olan birinci basamak
saðlýk kuruluþlarý, hastaneler, tapu ve nüfus müdürlükleri, PTT ve banka þubeleri ile diðer hizmet
birimlerinde, görme engellilerin baþvurularýný ve
ilgili hizmet noktalarýna ulaþýmlarýný kolaylaþtýrmak amacýyla, hizmet veren kuruluþ tarafýndan
görevlendirilecek personel marifetiyle görme engellilere rehberlik ve mihmandarlýk yapýlmasýnýn
ve özellikle kendilerine öncelik tanýnmak suretiyle yardýmcý olunmasýnýn uygun olacaðý Valiliðimizce deðerlendirilmektedir.
Bundan dolayý, kamu kurumlarý ve özel kuruluþlar tarafýndan hizmet sunumu sýrasýnda hem
yukarýda belirtilen mevzuat mesuliyetinde ve hem
de insani bir görev olarak, hizmet veren kuruluþ tarafýndan görevlendirilecek personel marifetiyle
görme engellilere rehberlik ve mihmandarlýk yapýlmasý ve özellikle kendilerine öncelik tanýnmak
suretiyle yardýmcý olunmasý ve ayrýca diðer engelli
vatandaþlarýmýza ise hizmet sunumu sýrasýnda gerekli kolaylýðýn gösterilmesini istiyorum" dedi.
Yasin YÜCEL
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 9 Sayý: 2718 28 ÞUBAT 2014 CUMA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
YILDIZ AJANDA
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Nihat Ýnce
Emekli Polis Memuru
Güzel Artvin ilini
Çok seviyorum dilini
Þu güzeller içinde
Seviyom ben birini
Güzel Artvin uþaðý
Kýz baðlamýþ kuþaðý
Yükseklere çýkamam
Bakamýyom aþaðý
Güzel Artvin ormaný
Yine çökmüþ dumaný
Güzele yan bakanýn
Ýnan ki yoktur gümaný
Güzel Artvin kýzlarý
Kýþýn yenir kazlarý
Ýnan ki çok güzeldir
Sevilir hep yazlarý
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2.222
3.034
STERLiN 3.699
JPY YENi 0,217
2.232
3.048
3.715
0,218
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
BUHARA ECZANESÝ
TEL:227 55 00
DR.S.AHMET CAD. 31/B
MACÝTOÐLU ECZANESÝ
TEL: 221 44 08
BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
28 ÞUBAT 2014 CUMA
HABER
3
Milletimizin Sesi Hareketi 30
Mart sonrasý Parti kuruyor
Baki Karabýçak
Nadir
Yücel
Edip Özbayram
Geçen yýl ' Milletimizin Sesi hareketi' olarak Kamuoyuna çýkan ve
Baþkanlýðýný Hukuk Profösörü Abdurrahim Karslý'nýn yaptýðý hareket 30
Mart sonrasý Parti kurarak Genel Seçimlere girme hazýrlýðý yapýyor. Baþbakan Erdoðan'ýn ' Birileri 30 Mart sonrasý Parti kuracak dediðinde bazýlarý bu
giriþim adresini ' Cemaat' olarak algýlarken bu giriþimin Cemaatle alakasý olmadýðý ancak geçmiþte ve bugün her partiye gönül vermiþ Türkiye geneli tanýnmýþ
isimlerden oluþan birliktelik olduðu ifade edildi. 1 yýl öncesinden baþlayan bu
Hareketin öncü isimleri arasýnda yer alan Sungurlu'lu Ýþ adamý Baki Karabýçak
ve Yüksek Planlamacý ve Yatýrým Danýþmaný Edip Özbayram Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Milletin Sesi hareketinin kurucularýndan Baki Karabýçak bu oluþumun Siyasetten alan deðil, verenlerden oluþtuðunu belirterek," 4 Grup dan oluþan arkadaþlar ile Türkiye geneli ziyaretler yaparak Oluþumu tanýtýyor ve Anadolu insaný ile görüþ alýþveriþlerinde bulunuyoruz. Oluþumda isimlerinde leke ve þaibeler olmayan geçmiþ tüm partilerden isimler yer almaktadýr. Sadece bir kaç
isim örneði verecek olursak, eski Kültür bakaný Ýstemihan Talay, Anavatan Partisi kurucularýndan Mehmet Keçeciler, Parlemterler Birlik baþkaný Hasan Korkmazcan, eski Tarým bakaný Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Deðerli eski bakanlarýmýzdan Oltan Sungurlu gibi çok isim var. Burada önemli olan lekesiz ve bu
milletin her kesmine hitap edecek,' Baþka alternatif mi var' diyenlere gönül rahatlýðý verecek, Milletimize soluk aldýracak bir Parti olacaðýz. Cennet Mekan
Mehmet Akif Ersoy'un,' Sahipsiz olan memleketin batmasý haktýr, Sen sahip
olursan bu Vatan batmayacaktýr" sözünden ilham olarak yola çýkmýþ olan bu
hareketiz diyen Baki Karabýçak," Biz Partimizi konjonktür partisi olarak inþaa
etmiyoruz.
*Biz konjonktür aleyhimizde olsa bile, toplumda var olan þeffaflýk, eþitlik,
adalet, özgürlük ve hakça paylaþým taleplerini dile getiren, son derece kararlý ve
Büyük Türkiye nin siyasetini her anlamda yeniden oluþturmaya çalýþan bir parti olarak meydanlara iniyoruz.
*Biz, özellikle son yýllarda kamplaþtýrýlan, ötelenen, ötekileþtirilen, aldatýlan,
kandýrýlan ve dýþlanan insanýmýzýn talepleri çerçevesinde, her kesimi kucaklamayý amaç edinmiþ bir siyasi partiyiz.
*Mevaýt iktidar partisi baþta olmak üzere, geçmiþte bazý iktidar partilerinin
yaptýðýnýn aksine, konjonktürün bize sunduðu kolaycýlýklarý ve hazýrcýlýklarý elimizin tersiyle itip,halkýmýzýn halký ve meþru taleplerini iktidara taþýmak için hükümet olmak istyoruz.
*Bugün Türkiye de vatandaþlara siyaset olarak gösterilen olgu, ayrýþma, yoz-
laþma, yalan, iftira, menfaat ve kültürel dejenerasyondur. Ne yazýk ki, geçmiþte ve günümüzde Türk siyasetinde yer alan partilerimiz,
kendilerine taban oluþturmanýn en kolay yolu
olarak toplumu ayrýþtýrmayý tercih etmiþlerdir.
Oysa biz, partimizin aleyhine olsa bile:
1.
Alevi - sünni
2.
Türk - kurt
3.
Laik - antilaik
4.
Sað - sol... gibi
Ayrýþmalarý kesinlikle ortadan kaldýrmak
için geliyoruz.
*Biz Türkiye de, günümüzde çokça görüldüðü üzere, siyasetin bir zenginleþme, seçkinleþme, baþkalarý üzerinde tahakküm kurma ve
zorla topluma þekil verme aracý olarak kullanýlma gereðini tarihin çöplüðüne atarak, çaðdaþ, demokratik ve þeffaf bir Türkiye siyasetini
tesis etmek istiyoruz.
*Partimizin milletimize bir ahdi vardýr!
Size asla yalan söylemeyeceðiz!
*Partimiz, Türkiye nin büyük diriliþ hamlesine herþeyiyle, ruh ve gönülleriyle destek veren bir fikir ve eylem ocaðý olmayý hedeflemektedir. Ýdeoloji deðil
hizmeti, partiyi deðil insaný merkeze alan, katýlýmcý bir siyasetin adresi olmak
için, yine dünyadaki bu büyük deðiþime, deðiþmeyen özüyle dimdik uyum saðlayan bir Türkiye yi kurmak, büyük iþler baþarmak azim ve mecburiyetinde olan
bir partidir!
*Ýnanmanýn imkandan, imanýn paradan daha güçlü olduðunu ortaya koyarak, Türkiye tarihine bir destan, siyasete yeni bir ruh ve yeni bir karakter kazandýrmaya yemin etmiþinsanlarýn buluþma adresi olan bir partidir!
*Partimiz, kurucularý ve mensuplarýyla farklý düþünsel altyapýlardan ve farklý bölgelerden gelmiþ insanlarýn ortak dost çatýþýdýr.
*Halký yýllardýr kan ile gözyaþý döken, kaynaklarý sömürülen ülkelerin, lideri ve hamisi misyonuna sahip Büyük Türkiye yi yeniden kurmaya yemin etmiþ
bir partidir! *Biz misras yedi bir parti deðiliz!
* Biz hiç kimsenin devamý deðiliz.
*Biz; ülkesini seven, milleti ve insanlýk ailesi için haklý ve doðru þeyler yapmak isteyen ,akhn, bilimin temsilcileriyiz. Güzel Türkiye nin çocuklarýyýz.
Hiçbir yerli yahut yabancý siyasal, ideolojik merkez, kurum, kuruluþ ve hiç
kimseyle hiçbir ilgimiz, baðýmýz yoktur. Bizim baðýmýz milletimizledir.
Partimiz bir ideoloji partisi deðil, bir program ve kitle partisidir; bir merkez
- demokrat harekettir. *Partimiz sosyal demokrasiyi, emeði yoksuldan yana tavýr koymayý, sosyal devleti benimser. Ama solcu deðildir.
Miltetimizin kültür deðerlerine, inançlarýna saygýlý ve baðlýdýr. Ama saðcý
deðildir. Topyekün milletin partisidir.
*Din, felsefi inanç, milli deðerler, demokrasi, insan haklarý gibi deðerlerin;
emperyal merkezlerin, takiyye ve sömürü aracý yapýlmasýna karþýyýz.
*Biz sadece parti deðil, Türk siyasetinin ayný zamanda gönül ve ahlak ocaðý
olmak mecburiyetini de gözetiyoruz.
*Biz siyasete ahlaký, onuru ve temizliði bir numaralý deðer olarak sokmaya
ahdetmiþ hareketiz. *Sosyal devletin yeniden inþasýna en aktif þekilde destek
vereceðiz. *Haksýzlýðý, adaletsizliði, vahþeti, zulmü ve hortumculuðu durduracaðýz. *Cumhuriyet mirasýna, bin yýllýk tarihimize, kardeþliðimize karþý zalimce
ittifak kuranlara geçit veremeyeceðiz. Yalan ve aldatma siyaseti yapmayacaðýz."
þeklinde konuþtu.
Fatih
Yücel
"28 Þubat, Anadolu
insanýnýn birikimlerinin
emperyalistlere kurban
edildiði gündür"
Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný
Fatih Yücel, 28 Þubat post modern darbesinin yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.
Yüksek bürokrasi, sermaye, basýn ve cuntanýn uluslararasý taþeronlarýnýn yýllardýr yaptýklarý, Türkiye için öngördükleri statükoyu
bozdurmamak ve taþeronlukla kazandýklarý imtiyazlarý kaybetmemek
adýna irtica tehdidini bahane ederek, Türk milletine, onun maddi ve
manevi deðerlerine karþý yapýlan alçakça bir saldýrý olduðunu kaydeden Fatih Yücel, "Hukukun ve en temel insan haklarýnýn ayaklar altýna alýnýp çiðnendiði, yýllardýr Anadolu sermayesi olarak Anadolu insanýnýn birikimlerinin küresel emperyalist sermayeye kurban edildiði
bir gün. Bu tarihin aktörlerini ve bunun arkasýnda hangi alçaklýklarýn
tertip edildiðini gayet iyi biliyor ve asla unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Devletin sýrtýna yapýþmýþ, devletten beslenen, devletin kanýný
emen asalak sermayenin efendilerinin emrinde, büyük patronlarýnýn
kýlýcýný kuþandýðý ve büyük patronlarýnýn kýlýcýný salladýðý bir "demokrasiyle savaþ"ýn adýdýr. Millî irâdenin tecellîgâhý olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni saf dýþý býrakan, varlýðýný hiçe sayan bir müdahalenin seyredildiði bir korku ve baský kurma filminin sahnesidir"
dedi.
"Türk milletinin oylarý ile yetki verip, iktidar yaptýklarýnýn susturulduðu o dönemde, darbecilere, cuntacýlara, post moderncilere, küresel emperyalistlere, velhasýlý milletin aleyhinde olan tüm þer odaklara karþý meydan okuyan, millet hukukunu yiðitçe savunan, bir koca yürek vardý meydanlarda. "Ben milletim uðruna adamýþým kendimi" diyerek Allah'tan baþka hiçbir þeyden korkusu olmayan, "Zulüm
Azrail olsa hep hakký tutacaðým" sözüyle imanýndan þüphe ettirmeyen, meydanlarda ki tavrý net olan, DÝK duruþun ismi Þehid Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun bu süreçteki tavrý olabildiðince yerinde
ve anlamlý olmasýyla birlikte net bir tavýrdýr" diyerek sözlerine devam
eden Yücel, "Namlusu milletine çevrilmiþ bir tanka selam durmam,
diyen liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu "Türkiye Cezayir olmaz, Ýran olmaz, Suriye olmasýna da biz müsaade etmeyiz" diyerek, kirli mahfillerin karanlýkta kalan necis suretlerini ifþa eden Türklük ve Ýslam sevdalýsý yiðit adam, herkesin sustuðu yerde o haykýrdý, maðdur edeninden maðdur olanýna kadar herkesin hesap yaptýðý o dönemde o hesap yapmadý ve yapýlan kirli hesaplarý o bozdu" þeklinde kaydetti.
Yasin YÜCEL
"100. yýlýnda Ýmam Hatip
Liseleri" konferansý bugün
TSO'dan basýna özel yarýþma
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
kentte göre yapan basýn yayýn temsilcileriyle
bir araya geldi.
Lila Pastanesinde düzenlenen programa TSO
Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, TSO Yönetim Kurulu
Üyeleri, Hitit Gazeteci ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat, Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen ile çok sayýda
basýn mensubu katýldý.
Çorum'da görev yapan gazetecilerle 10 Ocak
Çalýþan Gazeteciler Günü'nde biraraya gelmek istediklerini ancak çeþitli nedenlerle gelemediklerini
kaydeden Baþaranhýncal, bundan dolayýda böyle bir
programý yaptýklarýný söyledi.
Ticaret ve Sanayi Odasý olarak 24 Temmuz Basýn
Bayramý'na yetiþtirilmek üzere bir fotoðraf yarýþmasý düzenleme kararý aldýklarýný açýklayan Baþaranhýncal, "Organize edeceðimiz bu yarýþmanýn konu-
su 'Çorum'da sanayi sektörü' olacak. Yarýþmaya sadece basýn mensuplarý katýlabilecek. Meslek dýþýndan
herhangi bir katýlým olmayacak. Kendi aramýzda
oluþturduðumuz bir jüri ile
yarýþmayý 24 Temmuz'a yetiþtirmeyi hedefliyoruz"
ifadelerini kullandý. Baþaranhýncal, yarýþmada dereceye girsin veya girmesin tüm fotoðraflarý TSO bünyesinde toplayacaklarýný ve bir arþiv oluþturacaklarýný da söyledi. Baþaranhýncal, Sanayi Müzesi projesini hayata geçirmek istediklerini söyleyerek, "Çorum
sanayisinin kuruluþunda ilk kez kullanýlan makine
ve teçhizatýn bir müzede sergilenmesini düþünüyoruz. Fuar Alaný'nda bir Sanayi Müzesi oluþturabiliriz. Bu konuda çalýþma yapacaðýz" dedi. Hitit Gazeteci ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat ise
yarýþmaya sadece gazetecilerin katýlýyor olmasýnýn
kendileri açýsýndan memnuniyet verici olduðunu
belirterek, "Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn bu
tür etkinlikleri ile bir nebzede olsa gazeteci
arkadaþlarýmýz günün stresinden uzaklaþmýþ
oluyor" þeklinde kaydetti. Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Þevket Erzen ise yarýþmadan dolayý TSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
tarafýndan düzenlenen "100. yýlýnda
Ýmam Hatip Liseleri" konferansý bugün
yapýlacak.
Konferansa konuþmacý olarak Uludað
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal katýlacak. Konferans Türkiye Dil Edebiyat
Derneði konferans salonunda saat
19.30'da baþlayacak. Fatih AKBAÞ
Belediye'den Nurullah
Genç'e Vefa Gecesi
Çorum Belediyesi, Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneði (TDED) ile birlikte
Türk edebiyatýnýn yaþayan en büyük
þairleri arasýnda yer alan Nurullah
Genç için vefa gecesi düzenliyor.Özellikle 'Yaðmur' adlý þiiriyle edebiyatseverlerin gönlünde farklý bir yer edinen
Nurullah Genç için vefa gecesi yaparak
edebiyatýn önde gelen isimlerine karþý
vefa borcunu yerine getirmek istediklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçmiþ yýllarda da buna
benzer vefa geceleri düzenlediklerini
ifade etti. Nurullah Genç'in þiirlerinin yanýnda
naatlarý ile de gönüllere hitap ettiðini dile getiren
Baþkan Külcü,
"Nurullah Genç,
hüzün ve muhabbet þairidir.
Böyle bir üstadý Çorum'da aðýrlamaktan mutluluk duyuyoruz. Nurullah
Genç'i farklý illerden gelen þairlerimiz
de anlatacak. Mustafa Özçelik, Hatice
Atmaca, Nuray Alper, Emel Demirezen ve Adem Turan gibi önemli þairler
de bu geceye katýlacaklar" dedi. Baþkan Külcü, 2 Mart Pazar günü Devlet
Tiyatro Salonu'nda saat 19.30'da baþlayacak olan Nurullah Genç'e Vefa
Gecesi programýna tüm Çorum halkýný
davet etti.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
28 ÞUBAT 2014 CUMA
HABER
4
"Gençlerin yüzde 62'si Facebook,
yüzde 10,4'ü ise Twitter kullanýyor"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memur Sen'in
Stratejik
Düþünce
Enstitüsü(SDE)'ne yaptýrmýþ olduðu "Türkiye Gençlik Profili Araþtýrmasý"nýn
gençlerin sorunlarýna ýþýk tutacaðýný
belirtti."Bugün birçok araþtýrmanýn
verilerine baktýðýmýzda 'gençliðin
kendini deðersiz gördüðünü' okuyabiliyoruz. O zaman bu araþtýrmamýz
ile gençliðin özgüvenini yükseltecek
programlar ve yollar bulmalýyýz" diyen Ahmet Saatçi, Memur Sen'in
SDE'ye yaptýrmýþ olduðu "Türkiye
Gençlik Profili Araþtýrmasý" hakkýnda þu bilgileri verdi:
"Bugün birçok araþtýrmanýn verilerine baktýðýmýzda 'gençliðin kendini deðersiz gördüðünü' okuyabiliyoruz. O zaman bu araþtýrmamýz
ile gençliðin özgüvenini yükseltecek programlar ve
yollar bulmalýyýz. Gençliðin
maneviyatla ve deðerlerle
baðý çok önemlidir. Egoizm
ve beðenilme bataklýðýnda
yüzen bir gençlik yerine gönül dilini kullanan, hal þivesini terennüm eden, saðlam bir
vicdan mekanizmasý olan,
hayatýný kalp ve ruh yörüngesinde devam ettiren, medeniyet telakkisi olan ve medeniyetinin yeniden inþasý ve
diriliþi için düþünce ve aksiyon geliþtiren bir gençlik hayalimizdir ve misyonumuzdur."
Ahmet Saatçi
Davasýna sahip çýkan,
medeniyet davasýna hizmet
eden, bu yolda katma deðer üreten, alanýnda üçüncü,
ikinci deðil bir numara olan ve medeniyet deðerleri
havzasýndakilere ilham veren bir gençliðe özlemleri
olduðunu belirten Saatçi, "Dünden güç alan, bugünü
iyi deðerlendiren, yarýný iyi tasarlayan, vicdanlý ve
saðduyulu, kiþilerin, olaylarýn yön verdiði deðil fikirlere ve düþüncelere yön veren, güncelin peþinden koþan deðil kalýcý ve faydalý olaný takip eden bir gençlik
tasavvurumuz var" þeklinde kaydetti.
"Türkiye Gençlik Profili Araþtýrmasý" deðerlendirme sonuçlarýnýn dikkat çekici sonuçlarý hakkýnda
da bilgi veren Saatçi, "Medyaya yönelik alýþkanlýklarda gençlerin televizyon programlarý arasýnda yüzde
28,6 en çok dizileri takip etmektedirler. Program türleri sýrasýyla bunlarý yüzde 15,5 ile haberlerin, yüzde
13,7 ile eðlence ve müzik türleri takip etmektedir. Ýnternete yönelik alýþkanlýklarda ise gençlerin internetten yararlanma sýklýðý bir hayli yüksektir. Araþtýrmamýzda Türkiye'deki gençlerin neredeyse tüm sosyal
medya araçlarýný bir þekilde kullandýklarý görülmektedir. Yaptýrmýþ olduðumuz araþtýrmaya göre, gençlerin yüzde 62'si Facebook kullanýrken, yüzde 10,4'ü
Twitter kullanmaktadýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Fatih AKBAÞ
"Hocalý katliamýnýn sorumlularý
uluslararasý yargý önüne çýkarýlmalý"
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi
Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek Hocalý katliamýnýn yýl dönümü dolayýsýyla
bir açýklama yaptý.
Ermeniler tarafýndan Azerbaycan'ýn
Hocalý kasabasýnda 600'den fazla soydaþýmýzýn katledildiði, yüzlercesinin
yaralandýðý ve binlercesinin de rehin
tutularak her türlü zulmün reva görüldüðü katliamýn üzerinden 22 yýl geçtiðini söyleyen Çiçek, "Ermenilerin
Daðlýk Karabað'ý iþgaliyle zirveye çýkan
zulüm ve zorbalýklarýn insanlýk tarihine
kara bir sayfa olarak eklendiði olaylar,
insan haklarý havarilerinin sesini bile
çýkarmamasý üzerine binlerce Azeri'nin
sürgünü ve 10 binlercesinin ölümüyle
sonuçlandý. Eli kanlý Ermeni çeteleri,
týpký Bosna'da Sýrp'larýn Boþnak Müslümanlara yaptýðý gibi, acýmasýzca katliamlar yaptýlar, Azerileri soykýrýma tabi tutarak topraklarýný iþgal ettiler. Bugün darbecilerin baskýsý ve zulmü altýnda inleyen Mýsýrlý Müslümanlarýn, Doðu Türkistan'da Çin zulmü altýnda hayatta kalma mücadelesi veren Müslümanlarýn, Myanmar'da Budist rahiplerin akýl almaz iþkenceleri ve insanlýk dýþý muamelelerine maruz kalarak þehit
olan Müslümanlarýn, eli kanlý Esed rejimince Hama'da hunharca katledilen
Müslümanlarýn ve Filistin'de Siyonist
Ýsrail tarafýndan katledilen Müslümanlarýn durumu gibi, Hocalý'da da
ayný trajedi yaþanmýþ ve tarihte kara
bir sayfa olarak yerini almýþtýr" dedi.
Çiçek, "Ermenistan, iþgal ettiði
tüm topraklardan derhal geri çekilmeli, katliamýn sorumlularý, iþledikleri insanlýk suçunun hesabýný hem
Azeri hem de uluslararasý yargý organlarý önünde vermeli ve gereken
cezaya çarptýrýlmalýdýr. Eðitim Bir Sen
olarak, Hocalý Katliamý ve Karabað'ýn
iþgali esnasýnda þehit olanlar baþta olmak üzere, Doðu Türkistan'da, Filistin'de, Myanmar'da, Mýsýr'da, Suri-
Eyyüp Çiçek
ye'de ve dünyanýn dört bir yanýnda zulme uðrayanlarýn acýsýný acýmýz kabul
ediyor; dün gibi tazeliðini koruyan acýlarýn bir daha yaþanmamasýný diliyoruz" diyerek sözlerini tamamladý.
Haber Servisi
Aktif Yaþam Kulübü
English Club'ý baþlatýyor
Kenan Yaþar, Osmancýk
DED'e konuk oldu
Osmancýk'ta edebiyat ve
sanat severlerin katýlýmýyla,
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin organizesinde gerçekleþen Çarþamba
Düþünce Seminerleri'nin bu haftaki konuðu Çorum'da uzun süredir yayýnlanan Aþkýn E Hali Dergisi'nin sahibi, þair-yazar, Avukat
Kenan Yaþar oldu.
Kenan Yaþar katýlýmcýlara
"Edebiyat ve Özgürlük" konulu
bir konuþma yaptý. Konuþmasýna
dilin insan ve milletlerin hayatýn-
Kenan Yaþar
daki önemini vurgulayarak baþlayan Kenan Yaþar, Konfüçyüs'ten
örnek verdi.
Edebiyatçýnýn ilk olarak yaratma kapýlarýný önce kendi içinde
tam ve koþulsuz bir özgürlüðe açmasý gerektiðini belirten Yaþar,
"Toplumsallaþmýþ insan, beyni ve
zihni koþullandýrýlmýþ insandýr.
Dolayýsýyla edebiyatçýnýn kendi
içsel çabasý, toplumun katý ve yerleþik kurallarýný, koþullandýrmalarýný aþma, toplumun deðerlerini
sorgulama sürecini baþlatmasýna
neden olur.
Edebiyatçýlar kendi iç
özgürlüklerini kurabildikleri
ve bunlarý yarattýklarý edebiyat eserlerinde yansýtabildikleri oranda toplumu da
adým adým ileriye taþýrlar.
Edebiyatta tek unsurun
edep olmasý gerekir. Baþka
kýsýtlayýcý herhangi bir nedenin olmamasý gerektiðini" dedi.
Konuþmasýnýn ardýndan
sorularý cevaplayan Kenan
Yaþar seminere katýlanlara
bu zamana kadar çýkarmýþ
olduðu kitaplardan ve Aþkýn E Hali dergisinden hediye etti. Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, hizmetlerine devam ediyor.
Kulüp "Geleceðimizi Kitaplarla Koruyalým" isimli kitap toplama
projesi kapsamýnda toplandýðý kitaplarý 7 Mart'ta Sakarya'nýn Yeþilova
Köyü okuluna teslim edecek.
Aktif Yaþam Kulübü üyelerine yönelik projelerinede tüm hýzýyla devam ediyor.
Daha önce de üyelerine yönelik olarak, Arapça, gitar kurslar, Sertifikalý Liderlik Eðitimi, Farkýndalýk Eðitimi ve Kariyer Eðitimi gibi farklý
eðitimler yapan Aktif Yaþam Kulübü English Club isimli sadece ingilizce konuþma yapýlacak olan ve üyelerinin ingilizce pratik yapmasýný
saðlayacak olan bir eðitimi baþlatýyor.
Konu ile ilgili Aktif Yaþam Kulübü Tanýtým ve Üye Kabul Birimi Sorumlusu Damla Topsakal yaptýðý açýklamada, "Aktif Yaþam Kulübü
olarak her an üyelerimizin kendilerini akademik yönde geliþtirmesini
destekleyecek proje ve programlar yapmaya çalýþýyoruz. Bu doðrultuda
sayýn yönetim kurulu üyelerimizle beraber farklý projelerin tasarým ve
tanýtýmlarýný yapmak için fikir alýþveriþlerinde bulunuyoruz. English
Club isimli projemiz 1 Mart 2014 tarihi itibariyle baþlýyor ve üniversitemizin deðerli hocalarýndan Özgür Sarýca hocamýzýn verecek olmasý bizi çok mutlu ediyor. Kendisine bu desteðinden dolayý tekrar teþekkür
ediyoruz. Ayrýca 8 Mart itibari ile de yine üniversitemizin saygýn ve deðerli hocalarýmýzdan Mustafa Bahar'da gramer eðitimlerimizi baþlatacak. Onun içinde baþvurularý www.aktifyasam.hitit.edu.tr adresinden
alacaðýz. Yine Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi ile alakalý da çok fazla
soru alýyoruz Tanýtým ve Üye Kabul Birimi olarak,þunu da belirtmek isterim, biz tüm arkadaþlarýmýza cevap vermek istiyoruz ancak üye sayýmýzýn çokluðunun yanýsýra farklý üniversitedeki öðrencilerin de sürekli
sorular yöneltmesi nedeniyle her soruya cevap veremiyoruz. Aktif Yaþam Kulübü ile alakalý tüm sorulabilecek sorularýn cevaplarýný websayfamýza ekliyoruz" dedi. Haber Servisi
Mahir ODABAÞI
'28 ÞUBAT SÝVÝL
SAVUNMA GÜNÜ'
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Dünyada ve Ülkemizde belirli gün ve haftalar vardýr. Bu günler ve haftalarýn özelliðine göre çeþitli etkinlikler yapýlýr. Kamuoyunun dikkati çekilmeye çalýþýlýr. Bu baðlamda '28 ÞUBAT SÝVÝL SAVUNMA GÜNÜ' olarak, 01 - 07 MART ise 'DEPREM
HAFTASI' olarak kutlanmakta olup; baþta okullarýmýz olmak
üzere tüm kurumlarda sivil savunma hizmetleri tanýtýlmaya, daha doðrusu toplumda temel afet bilinci oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr.
Ülkemizde sivil savunma: Ülkemizde birçok insan bu teþkilatý ülkeyi acýya boðan Marmara depremiyle beraber daha yakýndan tanýmaya baþladý. Sivil savunmanýn kamuoyunda tanýnmasý
açýsýndan mahalli basýnýmýzýn samimi destekleri nedeniyle Türkiye'de, Ýlimiz baþta gelir diye düþünüyorum.13 yýlda, mahalli
basýnýmýzda takip edebildiðim kadarýyla, BEÞ binin üzerinde sivil savunma haberi çýktý. Yýllar önce bu teþkilatta çalýþmadýðým
zamanlarda, Ýl müdürlüðünün kapýsýnda 'sivil savunma' levhasýný gördüðümde acaba ne görev yaparlar; her halde Milli Savunma Bakanlýðý personeli veya sivil polis olarak görev yapýyorlar diye düþünmüþtüm. Sivil savunma da görev aldýktan sonra buna
benzer sorularla sýkça karþýlaþtýðýmda yadýrgamadým. Çünkü
bende benzer þeyleri yaþamýþtým.
"
1928 yýlýnda Genelkurmay Baþkanlýðýnca yayýnlanan
"Cephe Gerisinin Havaya Karþý Müdafaa ve Muhafazasý" adlý talimname.
"
1931 yýlýnda Bakanlar Kurulu Kararý ile kabul edilen
"Milli Seferberlik Talimnamesi"nin II. kýsmý olan "Hazar ve Seferde Havaya Karþý Koruma Talimatý".
"
1937 yýlýnda 3231 sayýlý Kanunla, yurdun hava tehlikesine karþý korunmasý ve hizmetlerin tek elden yönetilmesi amacýyla Genelkurmay Baþkanlýðýna baðlý "Hava Müdafaa Genel
Komutanlýðý" kurulmasý.
"
1938 yýlýnda 3502 sayýlý "Hava Taarruzlarýna Karþý Koruma Kanunu".
"
1941 yýlýnda 3992 sayýlý Kanunla "Pasif Korunma Teþkilleri" kurulmasý.
"
1944 yýlýnda 4656 sayýlý "Þehir, Kasaba ve Köylerin Lüzumunda Tahliye ve Seyrekleþtirilmesi Kanunu".
"
1950 yýlýnda 5593 sayýlý Kanunla Kara Kuvvetleri Komutanlýðý bünyesinde ilk defa Sivil Savunma þubesi kurulmasý.
"
28 Þubat 1959 'da 7126 sayýlý "Sivil Müdafaa Kanunu".
"
7126 sayýlý Kanun ve 3152 sayýlý "Ýçiþleri Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri hakkýndaki Kanun"la Sivil Savunma Hizmetlerinin teþkilatlandýrýlmasý. Yönetimi, eðitimi, denetimi, koordinasyonu, görev ve sorumluluðu Ýçiþleri Bakanlýðýna verilmiþ ve
bu hizmetlerin yürütülebilmesi için Bakanlýða baðlý Sivil Savunma Genel Müdürlüðü kurulmuþtur.(2010 yýlýndan itibaren bu
görevler biraz daha açýlýmlý, yetkili olarak kurulan Baþbakanlýk
Afet ve Acil Durum Baþkanlýðýna verilmiþ olup, illerde de Ýl Afet
ve Acil Durum müdürlükleri kurulmuþ, personel sayýsý çoðaltýlmýþ ve acil müdahale edebilecek konuma getirilmiþtir. Bu kurumda çalýþan arkadaþlarýmýzda sýcak soðuk demeden ihtiyaç
halinde sahada fedakârca görev yapmaktadýrlar.)
"
Marmara depreminden önce 3 bölge de bulunan Sivil
Savunma Arama Kurtarma Birliði, depremden sonra 11 're çýkarýlmýþtýr. (Ankara, Afyon, Erzurum, Ýzmir, Sakarya, Samsun,
Adana, Ýstanbul, Diyarbakýr, Van, Bursa) Olasý doðal afetlere hazýrlýk açýsýndan, köpeðinden, ihtiyaç duyulan diðer tüm malzemelere kadar sahip olan bu birlikler, 24 saat esasýna göre görev
yapmakta olup; ihtiyaç halinde en yakýn dostumuzdur. Özellikle doðal afetlerde, analar aðlarken, çocuklar feryadý figan ederken, enkaz altýndan imdat sesleri gelirken kendi saðlýný, gerektiðinde güvenliðini hiçe sayarak, mesai mefhumunu düþünmeden günün 24 saatin 23 saatini belki bir can kurtarabilirim düþüncesiyle enkazlarda çalýþabilecek kadar fedakârdýr… Ýhtiyaç
halinde yurt dýþýnda meydana gelen afetlerde de görev yapmaktadýrlar.
SÝVÝL SAVUNMA UZMANLIÐI: Sivil Savunma Uzmanlarý;
çalýþtýðý kurumun en üst amirine baðlý olarak görev yapmaktadýr.
Özellikle; çalýþmaktan, konuþmaktan, gezmekten, yazmaktan
zevk alanlar için tavsiye edeceðim bir görevdir. Çünkü verdiðiniz
bilgilerin nerede meyvesini vereceðini bilemezsiniz. Canýnýzýn
sýkýldýðý, moralinizin bozuk olduðu bir zamanda geçmiþte sizden
öðrendiði bir bilgi nedeniyle bilinçli hareket ettiðinden dolayý,
bir yangýný büyümeden söndürdüðünü veya acil numarayý panik
yapmadan aradýðýný, dolaysýyla can ve mal kurtardýðýný ifade
eden bir mesaj, bir teþekkür aldýðýnýzda bir anda moral bulursunuz, tüm yorgunluðunuz bitiverir ve iyi ki böyle bir görev nasip olmuþ demekten kendinizi alamazsýnýz… Yeniden bir þeyler
üretebilmek adýna hesap kitap yapmak zorunda kalýrsýnýz…
Çorum'da; Milli Eðitim, Saðlýk, Gýda ve Hayvancýlýk, Çevre
ve Þehircilik Müdürlüðü ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði
bünyesinde sivil savunma uzmaný bulunmaktadýr. Sivil savunma
uzmaný bulunmayan diðer kurumlarda sivil savunma hizmetleri,
kurum amiri tarafýndan görevlendirilen, sivil savunma amirlerince yürütülmektedir.
Çiçekler açmadan solmasýn / Hayaller yarým kalmasýn /
Afetlerde canlar yanmasýn istiyorsak / Doðumdan ölüme kadar
hepimize lazým olacak sivil savunma bilgilerini öðrenelim, öðretelim ve ihtiyaç halinde uygulayalým / Nasýl mý? Elbette, bile
bile…
Bir tarafta savaþlarýn, diðer tarafta doðal afetlerin yaþandýðý
yaþlý dünyamýzda, baþta fedakâr sivil savunmacýlar - AFAD bünyesinde çalýþan arkadaþlar ve sivil savunma çalýþmalarýna gönüllü gönül verenler olmak üzere, hepinize saðlýk, sýhhat ve afetlerden uzak afiyet diliyor ve ' 28 ÞUBAT SÝVÝL SAVUNMA GÜNÜNÜZÜ ' en kalbi dileklerimle tebrik ediyorum…
Nice günlere… Ama afetsiz afiyetler içerisinde olabilmek temennisiyle…
HABER
TEK
YILDIZ
28 ÞUBAT 2014 CUMA
"Yasaklar arttý azalmadý"
Milliyetçi Halk Partisi (MHP) Gazi
Caddesi Davutoðlu Ýþ Merkezinde seçim bürosu açtý. Açýlýþa Yozgat Milletvekili Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Sadir Durmaz, MHP Belediye
Baþkan adayý Av. Ercan Daþdan, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut
Çelik ve çok sayýda partili katýldý.
Açýlýþta konuþan MHP Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, seçimlerin ülkenin geleceðini kaderini belirlemek açýsýndan önemli demokratik araçlar olduðunu ifade ederek,
"Ama bu seçim gerçekten kader seçimidir.
Zira bu seçimde ortaya çýkacak netice kendinden sonra gelen Cumhurbaþkanlýðý seçimini ve normal zamanýnda yapýlýrsa Milletvekilliði genel seçimini de tesiri altýna alacak seçimdir. Bu seçimde milletimiz 12 yýldýr ülkeyi
tek baþýna yöneten ve 12 yýlýn sonunda milletimize her türlü sýkýntýyý yaþatan ülkemizin
hiçbir sorununu çözememiþ tam aksine çok
daha ciddi içeride ve dýþarýda ülkemizin itibarýný onurunu milli güvenliðini tehdit ve tehlike altýna alacak uygulamalar ve icatlarla deðerini sürdürmeye çalýþan AK Partiye dur deme seçimi olacak" dedi.
Durmaz, "Hatýrlayýnýz 2002 yýlýnda iþ ba-
þýna geldiklerinde AK Parti hükümetleri milletimizin önüne çeþitli hedefler koymuþlardý
ve programlarýný '3Y' ile ifade etmiþlerdir.
Neye göre '3Y' yolsuzluklarla mücadele, yoksullukla mücadele, yasaklarla mücadele. Türkiye'de yasaklar arttý mý azaldý mý? 12 yýllýk
AK Parti iktidarýn sonunda daha geçtiðimiz
günlerde internete yasak getiren vatandaþýn
bilgi hakkýný elinden alan yeni bir yasayý
meclisten apar topar geçirip Cumhurbaþkanýna göndermediler mi. Yasaklar arttý azalmadý.
Ne yaptýlar kendilerinin aleyhine yazý yazan
her bir gazeteciyi kapýnýn önüne koydular mý
koymadýlar mý? Kendilerinin istemediði þe-
kilde ihalelere giren iþ adamlarýný müteahhitlerini vergicilerle müfettiþlerle baský altýna
alýp yýldýrdýlar mý yýldýrmadýlar mý? Hepimiz
Allah'a þükürler olsun dini bütün insanlarýz
haram para ile umreye gidilir mi? Haram para ile umreye gidiyorlar ondan sonra gelip
benim saf Anadolu'da ki tertemiz insanýmý
din üzerinden diyanet üzerinden kandýrýyorlar. Hiç kimse kusura bakmasýn artýk bu mýzrak bu çuvala sýðmýyor. Hiç kimse baþbakanda olsa arkasýnda bilmem kimlerde olsa bu
yükü taþýyamazlar çýkacaklar hesaplarýný verecekler. Þurada karný acýktýðý için simit çalan
çocuða 2 yýldan fazla ceza veriyorlar da Baþkanýnýn oðlu niye hesap vermeye
gitmiyor? Ýki gün evvel daha baþka þeylerde saçýldý ortaya. Ama
iki gün evvel Türkiye Cumhuriyeti açýsýndan ülkemizin itibari
ve ulusal güvenliði açýsýndan son
derece vahim bir olaya tanýklýk
ettiðimiz. Bazý tapeler yayýnlandý.
Sayýn baþbakan 17 Aralýk günü
saat 18.30 ve 19.30 arasýnda bakanlarýn çocuklarýnýn evlerine
operasyon yapýldýðýný duyar duymaz kriptolu telefondan oðlunu
arýyor oðlan yatakta neye uðradýðýný þaþýrýyor. Oðlum diyor bakanlarýn çocuklarýnýn evine operasyon yapýlýyor. Evde ki paralarý
5
Sadir Drumaz
tez elden evden çýkartýn diyor. Sýfýrlayýn diyor
þunlara verin kardeþin gelecek kardeþin kime
vereceðini söyleyecek diyor. Þimdi oðlanda
telaþla arýyor birlilerini birkaç tane görüþme
yapýyor. Sayýn baþbakan sen bunlarý yapmadým diyemiyorsun. Benim evimde böyle bir
para yok diyemiyor. Bu doðruysa Türk örf ve
geleneklerine inanmýþ siyasi hareket olarak
biz bunu kabul edemeyiz. Ýnþallah doðru deðildir. Kafalar karýþýk bir yandan montaj diyor. Ýki cümle sonra da kriptolu telefondan
dinlemiþ diyor. Biz ne bilelim senin kriptolu
telefonunu. Çok þey söylemeyeceðim aslýnda
söylenecek çok þey var" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmanýn ardýndan seçim irtibat
bürosunun açýlýþ kurdelesi kesildi.
Yasin YÜCEL
MYO'da Hocalý
Katliamý anlatýldý
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda "Hocalý Katliamý" konulu konferans düzenlendi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programýn
açýlýþ konuþmasý yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, milli bilincin önemini vurgulayarak "Karabað Sorunu ve Hocalý Katli-
amý"nýn unutulmamasý gerekliliðini söyledi.Konferansa konuþmacý olarak katýlan Öðr. Gör Tuðba Gülen "Azerbaycan
Tarihi" Öðr. Gör. Duran Demirci ise
"Hocalý Katliamý" konulu konuþmalarýný
yaptýlar.
Konferans "Hocalý Katliamý" ile ilgili
belgesel film gösterimi ile sona erdi.
Kubilay Kaan YÜCEL
Ülkü Ocaklarý Hocalý Þehitleri'ni andý
Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Hocalý Þehitleri'ni anma programý yapýldý.
Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda
gerçekleþtirilen anma programýna çok sayýda lise ve üniversite
öðrencisi katýldý. Azeri öðrencilerin þiirleriyle duygulu anlarýn
yaþandýðý programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ülkü Ocaklarý Ýl
Baþkaný Mesut Çelik yaptý.
Ýnsanlýk tarihinin sözde en medeni devirlerinin yaþandýðý bir
çaðda; Azerbaycan'ýn Hocalý kasabasýnda, bütün dünyanýn görmezden geldiði bir katliam yaþandýðýný kaydeden Çelik, "Yirminci asrý Türk'e acý, ýzdýrap ve dert olarak hatýrlatacak zulümlere bir yenisi daha eklendi.
1992 yýlýnda, 25 Þubat'ý 26 Þubat'a baðlayan gece, kana susamýþ, insanlýktan çýkmýþ Ermeniler, Rus ordusunun destek ve
himayesinde Hocalý' da bir katliama giriþtiler. Uluslararasý hukukta ismine "soykýrým" denilen bu katliamda 83'ü çocuk,
106'sý kadýn, 70'i yaþlý olmak üzere 613 kiþi hunharca katledildi.
Bütün dünya bu katliama sessiz kaldý. Ne acýdýr ki; benliklerinden utanan, tarihi gerçeklere aykýrý olarak Ermeniler' den özür
dileyen sözde aydýnlar, Hocalý' da þahadet þerbeti içenlerin,
karný deþilen analarýn, masum balalarýn feryatlarýný duymak istemediler. Ýnsan haklarý adýna Ermeni tezlerini dillendirenler;
Hocalý' da, dünyanýn televizyonlardan izlediði vahþeti aðýzlarýna almadýlar. Maðdur olan baþka bir millet olunca, sesleri çok
gür çýkan sözde insan haklarý savunucularý, maðdur Türk milleti olduðunda üç maymunu oynamayý tercih etti.
Sözde aydýnlar ve milli deðerlerden uzak bazý siyasetçiler de
soykýrýmcý ve iþgalci Ermenistan'la dostluk, kardeþlik türküleri
söylemektedir. Ýþgalci Ermenistan ile dostluk yarýþýna girenlerin
ellerine, I. Dünya Savaþý'nda Ermeni çetecilerinin katlettiði insanýmýzýn, Asala terör örgütünün katlettiði diplomatlarýmýzýn,
Hocalý' da soykýrýma uðrayan soydaþlarýmýzýn kanlarý bulaþmýþtýr. Hoþgörü ve adalet timsali olan milletimiz tarihinin hiçbir
döneminde yapmadýðý bir þey için suçlanýrken, yakýn bir tarihte
Hocalý' da acýmasýz bir katliama maruz kalmýþtýr. Milletinin
sevdasýný sinesinden hiçbir zaman çýkarmayan, dünyanýn neresinde bir Türk varsa, onun derdiyle hemdert olup sevinciyle
mutlu olan ülkücüler, sinsi oyunlarýn ve tezgâhlarýn þuurundadýr. Zulüm elbet payidar olmayacaktýr. Bizler, mazimizden aldýðýmýz feyzle, Türk'ün kuracaðý adalet ve hoþgörü dünyasýna
doðru emin adýmlarla ilerlemekteyiz. Bu vesileyle; Hocalý þehitlerini rahmet ve minnetle anýyor, Türk Dünyasý'na bir kez daha
baþsaðlýðý diliyoruz" dedi.
Bahadýr YÜCEL
Enstitü Kurulu
istiþare yaptý
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu istiþare toplantýsý yapýldý.
Rektörlük Senato Toplantý Salonunda Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda yapýlan
toplantýda konuþan Rektör Alkan, Sosyal Bilimler
Enstitüsünün büyük atýlýmlar içerisinde olduðunu
ve yaþanan bu olumlu geliþmelerin daha da artarak devam edeceðine inancýnýn tam olduðunu
söyledi.Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yapýlan istiþare toplantýlarý ile hep birlikte homojenliði saðlayarak çözüm önerileri ve yöntem belirlenebileceðini açýkladý.
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezsiz ve
uzaktan eðitim ile lisansüstü eðitime baþlanmasýný, tezlere alanýnda uzman kiþilerden de eþ danýþmanlýk alýnabilmesini ve tez bitirme sýnavlarýna ilgili alanlardan dinleyiciler katýlarak tezlerin daha
çok toplumsal fayda saðlayabileceðine dikkat çeken Rektör Alkan, Enstitü Kurulu öðretim üyele-
rine toplantýya katýlýmlarýndan ve özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti.
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Fen
Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Evkuran, Ý.Ý.B.F. Ýktisat Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Abdulkadir Þatýroðlu, Ý.F. Temel Ýslam Bilimleri Anabilim Dalý Baþkaný Prof.
Dr. Mahmut Kavaklýoðlu, F.E.F Arkeoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Yaþar Erkan Ersoy, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Faruk Yamaner, F.E.F Türk Dili ve Edebiyatý
Anabilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Yakup Coþtu'nun katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda, lisansüstü baþvurularý,
mülakat sýnavý, kontenjan sayýlarý, Anabilim Dallarý arasýndaki koordinasyon ve Lisansüstü Eðitim
Öðretim Yönetmeliðinde yapýlacak deðiþiklikler
gibi konular ele alýndý. Haber Servisi
Çorum polisinden
uyuþturucu operasyonu
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri düzenledikleri operasyonda
uyuþturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 5 kiþi ve uyuþturucu madde temin ederek kullandýðý tespit
edilen 15 þahýstan 37,5 gr esrar maddesi ile
0,5 gr bonzai maddesi ele geçirildi.
Operasyon Çorum ve Balýkesir'de eþza-
manlý olarak yapýldý ve S.B, Ý.Ç, Ö.Ö, S.A ve
Ö.E isimli þahýslar yakalanarak gözaltýna alýndýlar.
Yakalanan þüpheliler hakkýnda 'Uyuþturucu Madde ticareti yapmak' iddiasýyla yapýlan iþlemlerin ardýndan adli makamlara sevk
edildiler.Mahkeme tarafýndan Ý.Ç, Ö.E ve S.B
tutuklanýrken, S.A ve Ö.Ö hakkýnda ise Adli
Kontrol kararý verildi. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
28 ÞUBAT 2014 CUMA
Hal esnafý yüksek
kiradan dertli
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Sebzeciler
Haline ziyarette bulunarak, esnafýn sorunlarýný dinledi. Ziyarette hal esnaflarý, belediye tarafýndan yapýlan yeni halde
tahsis edilen dükkânlarýn kira bedellerinin çok yüksek olduðunu ve þuan ki hal ile yeni yapýlan haldeki dükkânlarýn
kiralarýn arasýnda uçurumlar olduðunu söyleyerek, esnafýn
belirlenen kiralarý karþýlayacak gücünün olmadýðýný kaydetti ve sorunun çözülmesi için CHP Belediye Baþkan adayý
Kenan Nuhut'tan yardým istedi.
Halde tahsisli olanlar, kiracý olanlar, bir yýllýðýna 5 bin liraya anlaþma yapanlar olmak üzere 3 ayrý esnaf grubunun
olduðunu ifade eden esnaflar halde dengesiz bir planlamanýn oluþundan muzdarip olduklarýný dile getirdiler.
Hal esnafýnýn sorunlarýný dinleyen CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ise, avukat ve profesör arkadaþlarýný bu meseleleri çözmesi için görevlendireceðini, 31 Mart
tarihinde belediyeye gelerek meseleyi ortak bir noktada buluþarak çözeceklerini dile getirdi.
Kenan Nuhut, "Belediyenin görevi sizin haklarýnýzý
gasp etmek deðil, çalýþma þartlarýnýzý iyileþtirmek olmalýdýr.
Bir belediye baþkanýnýn görevidir bu. Ben yaptým oldu deðil. Burasý bir hukuk devletidir. Ýnsanlarýn haklarý da gasp
edilemez. Ben bu nedenle belediye baþkan adayý oldum.
Sað olsun herkeste büyük teveccüh gösteriyor. Sizler artýk
çok rahat randevu alabileceksiniz. Çünkü biz kapýlarý sonuna kadar açacaðýz. Bizim fýtratýmýzda kapýlarý kapatalým da
kimse gelmesin anlayýþý yok. Bilmelisiniz ki sizin haklarýnýz
benim haklarým olarak kabul ediyorum. Çok yetenekli belediye meclis üyesi arkadaþlarýmýz var. Sorunlarýnýzýn çözülmesi için bizim hukukçu arkadaþlarýmýz ve Ankara'dan
gelecek profesör arkadaþýmýz sizlere yardýmcý olsun. 31
Mart'ta da gelirsiniz hep birlikte ortak bir nokta buluruz.
Çünkü belediye esnaf deðil, belediye sanayi birimi deðil,
belediye top yekûn bir ticarethane deðil. Belediye kar etmemeli. Belediye insanlara kar ettirmelidir insanlarýna ve onlara huzurlu ve mutlu bir hayat imkâný sunmalýdýr. Ben bir
Çorumlu olarak, Çorum'un evladý olarak sizinle beraberim.
Sizlerle el ele, kol kola meselelere çözüm bulmak istiyorum.
Bunu samimiyetle kalpten söylüyorum" þeklinde konuþtu.
Haber Servisi
HABER
6
ÝLAN
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN
1-Mülkiyeti Çorum Ýl Özel Ýdaresine ait, Ýlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi Þenyurt
4. Sokak No:20'de, 597 ada, 20 parselde kayýtlý 8 adet lojman ve 1 adet (dükkan) baðýmsýz bölümden oluþan 464,78 m² arsa üzerinde bulunan 3 nolu lojman dairesinin
blok halinde, Sungurlu ilçesi Sunguroðlu Mahallesi Çorum Caddesi No:10 adresli, tapunun Þekerpýnar mahallesi 130 ada, 24 parselde kayýtlý Özel Ýdare iþhaný binasýndaki 20 adet (iþyeri), Bayat ilçesi Yeni Mahalle Beyazýt Caddesi No:9'da bulunan mülkiyeti Çorum Ýl Tüzel Kiþiliðine kayýtlý tapunun 40 ada, 41 parselde kayýtlý 1.249,00 m²
yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan 10 adet baðýmsýz bölümden oluþan lojman binasý
daireleri, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi Çorum Caddesi No:46'da, mülkiyeti Çorum
Vilayeti Tüzel kiþiliði adýna kayýtlý, tapunun 218 ada, 4 parsel üzerinde bulunan 33
adet baðýmsýz bölümden oluþan iþyerlerinin ayrý ayrý satýþ ihalesi, ihale þartnamesi ve
muhammen bedelleri doðrultusunda 13/03/2014 Perþembe günü saat 10:30'da, 2886
sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesi gereðince Açýk Teklif Usulüyle satýlmak
üzere,
Ayrýca, Ýlimiz Merkez Gülabibey mahallesindeki mülkiyeti idaremize ait tapunun 1240
ada, 1 nolu parselde kayýtlý Mimar Sinan Aile Saðlýk Merkezi olarak kullanýlan boþ bulunan bürolarýn 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesi gereðince Açýk Teklif Usulüyle 13/03/2014 Perþembe günü saat 10:30'da kiraya verilmek üzere ihaleye çýkartýlmýþtýr.
2- MEMUR LOJMANLARININ VE ÝÞYERLERÝNÝN SATIÞI ÝLE BÜROLARIN KÝRALAMA ÝHALESÝ : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclis Binasýnda bulunan (Gazi Cad.
No: 68 Çorum ) Encümen Toplantý salonunda yapýlacaktýr.
3-MEMUR LOJMANLARININ VE ÝÞYERLERÝ SATIÞI ÝLE BÜROLARIN KÝRAYA
VERÝLMESÝNE AÝT ÞARTNAMELER: Ýl Özel Ýdaresi Encümen Müdürlüðünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir.
4- ÝHALEYE KATILABÝLMEK ÝÇÝN ;
GERÇEK KÝÞÝLERDEN ÝSTENÝLECEK BELGELER;
a) Ýkametgah Belgesi.
b) Geçici ihale teminatý. (Talep edilen yerlerin numaralarý belirtilerek, her bir yer için
ayrý ayrý geçici ihale teminatýnýn yatýrýlmasý gerekmektedir.)
c)Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslýný,
d)T.C Kimlik numarasý ile onaylý nüfus cüzdaný sureti.
TÜZEL KÝÞÝLERDEN ÝSTENÝLECEK BELGELER;
a) Þirketin kuruluþ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslý veya onaylý sureti.
b)Geçici Ýhale teminatý. (Talep edilen yerlerin numaralarý belirtilerek, her bir yer
için ayrý ayrý geçici ihale teminatýnýn yatýrýlmasý gerekmektedir.)
c)Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslýný,
d) Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacaklardan tüzel kiþiliði temsilen yetkili olduðuna
dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
5- Ýhaleye katýlacak isteklilerden talep edilen yerlerin numarasý belirtilerek, her bir yer
için ayrý ayrý Çorum Ýl Özel Ýdaresi adýna düzenlenmiþ geçici banka teminat mektubu, bankaya nakit olarak bloke edildiðine dair makbuzu.
6-Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazýr bulunmalarý gerekmektedir.
7-Ýhale Komisyonu gerekçesini belirtmek üzere ihaleyi yapýp yapmamakta serbestBasýn: 193 www.bik.gov.tr
tir. Ýlan Olunur.
Cengiz Atlas'tan
pankart tepkisi!
Cengiz Atlas
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut'un afiþ ve pankartlarýna binalarýnda yer vermek isteyen vatandaþlarýn, birileri
tarafýndan baskýlara maruz býrakýldýðýný iddia etti:
Atlas, CHP'ye ve Belediye Baþkan adayý olan Kenan Nuhut'a büyük ilgi ve sevgi gösterildiðini dile getirerek, vatandaþlarýn bu sevgilerini ve teveccühlerini
göstermek için binalarýndan Kenan Nuhut'a ait pankartlarý asmak istediklerini, çoðu zaman vatandaþlarýn büyük bir teveccühüyle binalara pankartlarýn asýldýðýný ancak asýlan bu pankartlarýn birilerini rahatsýz
ettiði için vatandaþlarýn baskýlara maruz kaldýðýný dile getirdi.
CHP'ye ve CHP Belediye Baþkan adayý Kenan
Nuhut'a ait pankartlarýn asýldýðý yerlerin sahiplerinin
baskýlar nedeniyle kendilerine þikâyet için geldiklerini söyleyen Atlas, þimdiye kadar Çorum'un 2 noktasýnda asýlan pankartlarýnýn vatandaþlara birileri tarafýndan yapýlan baskýlar nedeniyle indirtildiðini öne
sürdü.
Bu durumdan vatandaþlarýn muzdarip olduðunu
belirten Atlas, "Kültür Sitesinin yerine yapýlan ucube
ile ilgili sorularýmýz ile Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün belediyenin 27 milyon lira borcu var deyip
de belediye meclisinden 135 milyon kredi kullanma
yetkisini aldýðýný bu paralarýn nerelere harcandýðý hala kamuoyuna açýklanamazken, büyük takdir toplayan CHP'nin ve Belediye Baþkan adayýmýz Sayýn Kenan Nuhut'un pankartlarýný asanlara baský uygulanýyor. Bu kabul edilebilir bir durum deðil. Kimse Çorum halkýnýn olaný biteni görmezden geldiðini düþünmesin. Vatandaþlarýmýz bilinçli ve ziyaret ettiðimiz yerlerde olan biteni bizlere dile getiriyorlar. Öyle
oturduðu koltuktan kamuya ait paralarý harcayarak,
etraftaki pankartlarý indirerek baþkanlýk yapýlmaz. Bu
yapýlanlar da zaten demokrasiye yapýlan zulümdür.
Zulme sessiz kalan dilsiz þeytandýr. Biz bu zulümlere
sessiz kalmayacaðýz. Kimse bizi yýldýrabileceðini düþünmesin. Bu giriþimler bizleri yýldýrmak yerine daha
da kamçýlýyor herkes bunu böyle bilsin" dedi.
Atlas, yapýlan baskýlarýn kendilerini yýldýrmadýðýný
söyleyerek, "Pankart ve afiþlerimizin indirilmesi bizi
yýldýrmýyor. Aksine bu baskýyý yapanlarýn bizim gümbür gümbür gelen ayak seslerimizden korktuklarýnýn
gösteriyor" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
"Kimsenin sanayi esnafýnýn hakkýný gasp etmesine izin vermeyiz"
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Aþaðý Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu.
Kenan Nuhut, esnafýn hakkýný kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Aþaðý Sanayiye yapýlan ziyarette Ýl Baþkan Yardýmcýsý Uysal Bekar, Belediye Meclis
Üyesi adaylarý Kenan Nuhut'a eþlik etti. Kenan Nuhut, sanayide yaþanan meseleleri en
iyi bilenlerden olduðunu dile getirerek, kimsenin sanayici esnafýnýn hakkýný gasp etmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek, kendisini dinlemek üzere toplanan esnaflardan
destek istedi. Ýsteðinin esnafýn evine bir ekmek daha fazla götürebilmesi olduðunu dile
getiren Kenan Nuhut, "Sanayide yaþanan meseleleri en iyi bilenlerdeniz. Ýnsanýn aç
gezdiði noktada bizim tok gezmemiz düþünülemez. Ben seçim startýný verdiðim andan
itibaren mal varlýðýmý beyan ettim. Rabbimiz bize belediye bütçesinin kat ve kat fazlasýný kullanmayý nasip etti. Hamdolsun mal varlýðýmýz ortada ve bugün baþýmýz dik sanayiye gelebiliyoruz. Saat Kulesinin orada insanlar bize hoþ geldin Kenan Bey diyebiliyor. Eðer ben sizlerin evinize bir ekmek daha fazla götürmenizi saðlayabiliyorsam ki bir
belediye baþkanýnýn görevi budur ve bunun için vardýr bir belediye baþkaný, bu þeref bana yeter. Benim isteðim bizleri güçlendirin ve biz bu seçimi Allah'ýn izni ile alalým. Sizlerin dediðinin dýþýnda hiçbir þey olmayacak sizlere söz veriyorum. Esnaflarýn diþi ile týrnaðý ile kazýyarak elde ettikleri dükkânlarýný deðerlerinin altýnda deðerlendirilmesine
biz izin vermeyiz. Kimsenin sanayi esnafýnýn hakkýný gasp etmesine izin vermeyiz" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
28 ÞUBAT 2014 CUMA
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Demiryolu'nun maliyeti 2 milyar Dolar
"Mükelleflerimizin vergiye gönüllü
uyumunu saðlamayý hedefliyoruz"
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 25. Vergi
Haftasý nedeniyle Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'ý ziyaret
ederek kutladý.
Daha önce vergi sözcüðünün insanlarda bir tedirginlik yarattýðýný kaydeden ve son 10-12 yýldýr ise vergi bilincinin vatandaþlar tarafýnda da benimsendiðini ifade eden Ceylan, "Vergilendirilmiþ kazanç kutsaldýr. Alýnan vergiler vatandaþlara hizmet olarak geri dönüyor" dedi.
Çorum'da vergi konusunda her hangi bir sýkýntýnýn olmadý-
ðýný, bunun ise mutluluk verici olduðunu ifade eden Ceylan, "Vergilendirmiþ
kazanç kutsaldýr. Halkýmýzda ödediði
verginin nereye gittiðini görünce gönül
rahatlýðý ile vergisini ödüyor. Tabi ki burada vatandaþlarýmýza güler yüzle yaklaþan bir kadronun da olmasýnýn önemi
büyüktür. Bunun için Defterdarýmýza ve
çalýþanlarýmýza teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Ýl Defterdar Ýhsan Özbay ise
kamu giderlerinin yüzde 88'inin vergilerden karþýlandýðýný ve verginin toplum içindeki öneminin çok büyük olduðunu dile getirerek,
"Anadolu insaný devletine sadýktýr. Vergisini öder. Bizim hedefimiz mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu saðlamaktýr.
Vatandaþlarýmýzý üzmemeye çalýþýyoruz" diye konuþtu.
Özbay ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür etti.
Ziyarette Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural ve Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Zeki Çevik'te hazýr bulundu.
Fatih AKBAÞ
"7-9 Yaþ Aile Eðitimi" tamamlandý
Halk Eðitim Müdürlüðü (HEM) ile Endüstri Meslek
Lisesi iþbirliðinde düzenlenen "7-9 Yaþ Aile Eðitimi"
tamamlandý. EML Rehberlik Öðretmeni Yakup Kaplan
tarafýndan verilen eðitimi baþarýyla tamamlayan kursiyerlere
sertifikalarý törenle verildi.
Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleþtirilen törene Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Garnizon
Komutaný Jandarma Albay Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik, Ýl
Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan,
HEM Müdürü Oðuz Ýyibil, Okul Müdürü Erhan Özsaray, öðret-
menler ve çok sayýda kursiyer katýldý.
Fatma Baþköy, sertifikalarýn daðýtýmýndan önce, geçtiðimiz
günlerde AB Projeleri kapsamýnda Almanya ve Macaristan'da
Kaynak ve CNC Operatörlüðü eðitimi alarak yurda dönen
öðrencilerle sohbet etti. Eðitimle ilgili bilgiler alan Baþköy,
öðrencilere çok þanslý olduklarýný ve bu tür projelerde yer aldýklarý için iþ bulma imkânlarýnýn artacaðýný söyledi.
Fatma Baþköy'ün kursiyerlerle yaptýðý kýsa sohbetin ardýndan eðitime katýlan 40 kursiyerden 28'ine sertifikalarý verildi.
Kubilay Kaan YÜCEL
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, demiryolu ile ilgili yapýlan
tartýþmalara açýklýk getirdi.
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'ý ziyaretinde
demiryolu ile ilgili deðerlendirmelerde
bulhunan Ceylan, Çorum'a söz verdikleri
ve yapamadýklarý tek þeyin demiryolu olduðunu ifade ederek, "Demiryolu ile ilgili çalýþmalar devam ediyor. YHT alt yapýsý
ile yapýlacak olan demiryolunda yük taþýmacýlýðýda olacak. Demiryolunda verdiðimiz sözü tuttuk. Proje üç aþamada hayata geçecek. Bunun birinci aþamasý fizibiliteydi ve tamamlandý. Ýkinci aþamda ise
avan projesi vardý ve buda tamamlandý. Þimdi ise
üçüncü aþamaya geçtik. Bu aþama ise uygulama
projelerinin hazýrlanmasýdýr. Þu an ise uygulama
projesi ihale aþamasýna geldi. Proje içinde de 500
tane projenin olmasý bekleniyor. Bunlar arasýnda
köprüler, viyadükler, hemzemin geçitler ve en
önemlide kamulaþtýrmalar var. Ýhale yapýldýktan
sonra 1000 gün içinde projelerin tamamlanmasý
bekleniyor. Uyugulama projesi hazýrlandýktan
dördüncü aþamaya geçilecek. Bu aþamada ise yapým ihalesi gerçekleþtirilecek. Demirolunun maliyetinin ise 2 milyar Dolar olmasý tahmin ediliyor.
Tren yolumuz 2023 yýlýna yetiþecektir. Projenin bu
seviyeye gelmesinde emeði geçenlere teþekkür
ediyorum" dedi.
Ceylan, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum programýnýn da
iptal edildiðini açýkladý. Fatih AKBAÞ
Ýlçelerde Sosyal Hizmet
Merkezi açýlacak
Salim Uslu
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu Sosyal Hizmet Merkezleri
ile ilgili açýklamalarda bulundu.
Uslu, 6 Aralýk 2013 tarihinde
Çorum merkezde hizmet vermeye baþlayan Sosyal Hizmet
Merkezi'nin ilçelerde de kurulacaðýný söyledi.
Uslu konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada, "Sosyal Hizmet
Merkezi ilimizde 06.12.2013 tarihindekadrolu 33, hizmet alýmý
8 personel ile hizmet verilmeye
baþlanmýþtýr. Sosyal Hizmet
Merkezleri, ihtiyaç sahipleri tespit ve vatandaþýn müracaatlarýný
deðerlendirerek, çocuk, genç,
kadýn, erkek, engelli, yaþlý bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliþtirici
hizmetler ile rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerinin bir arada
ve en kolay ulaþýlabilir biçimde
sunulmasýndan ve koordinasyonundan sorumludur. Müracaat
odaklý hizmet modelinden, arz
odaklý hizmet modeline geçilecektir" dedi.Uslu ayrýca, "Ýlimizde Merkezle birlikte büyük ilçelerimizden, Osmancýk, Alaca,
Sungurlu ve Ýskilip olmak üzere
4 adet daha Sosyal Hizmet Merkezinin kurulmasý, Genel Müdürlükçe onaylanmýþ olup kuruluþ çalýþmalarý Belediyelerimizle
koordineli bir biçimde devam
etmektedir" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ni
yarýþmalarda temsil edecekler
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde Hafýzlýk, Kur'an-ý Kerimi ve Ezaný Güzel Okuma
seçmeleri yapýldý.
Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel
Müdürlüðü'nün Ýmam Hatip Liseleri arasýnda
her yýl geleneksel olarak düzenlediði Hafýzlýk,
Kur'an-ý Kerimi ve Ezaný Güzel Okuma yarýþmalarý okul seçmeleri Çorum Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi tatbikat camiinde yapýldý.
Elemelerde hafýzlýk dalýnda Selami Pekmezci birinci, Ýsmail Adýgüzel ikinci, Ýsmail Yumayak üçüncü oldu.
Kur'an-ý Kerim'i güzel okuma yarýþmasýnda ise Ýsmail Yumayak birinci, Þükrü Aslan
ikinci, Ýsmail Adýgüzel üçüncü oldu.
Ezaný güzel okuma yarýþmasýnda ise Mücahid Hýzlý birinci, Mehmet Aksoy ikinci, Ýsmail
Adýgüzel ise üçüncü oldu.
Kur'an-ý Kerim'i güzel okuma birincisi Ýsmail Yumayak 9 Mart'ta Osmancýk'ta yapýlacak olan Ýl Ýmam Hatip Liseleri arasý yarýþmada
okulunu temsil edecek. Hafýzlýk ve Ezaný Güzel
Okuma yarýþmalarý birincileri Selami Pekmezci ile Mücahid Hýzlý ise 4 Mayýs 2014 tarihinde
Çorum'da yapýlacak olan Karadeniz bölge finalinde Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesini
temsil edecekler. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
YAÞAM
28 ÞUBAT 2014 CUMA
8
Çocuðunuza sosyal
Medyanýn nazarý deðmesin
Kýtlýk mý Var?
Ýngiliz Kralý, vergileri
çok da aðýrlaþtýrdýðý bir
dönemde, gizli bir yolculuk
yapmak zorunda kalmýþ.
Elinden geldiðince kýlýk deðiþtirmiþ ve yolculuðun ilk
gecesinde bir handa kalmýþ.
Sabah kahvaltýsýnda 3 yumurtalý bir omlet yedikten
sonra, ücretin ne kadar ol-
duðunu sormuþ. Hancý: "15 altýn!" demiþ. Kral afallamýþ, çünkü bu para büyük
bir paraymýþ:-O ne yahu?
Yumurta kýtlýðý mý var bu
yörede?Daha geceden kralý
tanýmýþ olan hancý, gülümseyerek cevap vermiþ:-Yok
efendim, yumurta kýtlýðý
yok da, adam gibi kral kýtlýðý var.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sosyal medyada artan fotoðraf paylaþýmý,
mahremiyet sýnýrlarýný zorlayabiliyor. Annelerin
özenle giydirdiði çocuklarýnýn fotoðraflarýný internette paylaþmasý, çocuk istismarý ve pedofiliye
davetiye çýkarýyor.Sosyal medyanýn yaygýn olarak
kullanýlmasý, aile içi birçok problemi de
beraberinde getiriyor. Gençler gittiði mekaný,
yediði yemeði, giydiði kýyafeti fotoðraflayarak
anýnda paylaþmaya çalýþýrken, aileler de bu
durumdan geri kalmýyor. Sosyal medya akýmýna
kapýlarak çocuðunu en çok beðenilenler arasýna
sokmak için aileler, çocuklarýnýn en güzel halini
fotoðraflayýp yayýnlama yarýþýna giriyor.
Uzmanlar, sosyal medyada sürekli olarak çocuklarýnýn en güzel halini fotoðraflayýp paylaþan
ailelere iþin bir de pedofili boyutunu hatýrlatýyor.
Pedagog Mehmet Teber, “Çocuklardan tahrik
olan pedofili hastalarý var ve bu ne yazýk ki
oldukça yaygýn. Paylaþýlan fotoðraflar bu insanlarýn eline geçebilir. Bizim bunlarý çocuklara yapmaya hakkýmýz var mý?” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekiyor.Psikolojik bir hastalýk olan
pedofili, çocuk bedenine cinsel istek duyma
olarak tanýmlanýyor. Türkiye’nin pedofili açýsýndan çok üzücü yerlerde olduðuna vurgu yapan
Teber, þöyle devam ediyor: “Öncelikle Google’da
‘çocuk pornosu’ aramasýnda baþ sýralarda yer alýyoruz. Ülkemizde en çok arama Diyarbakýr, Urfa,
Adana, Samsun, Ankara ve Antalya illerinden
yapýlmýþ. Yani bu konudaki karnemiz iç açýcý
deðil. Çocuða karþý cinsel istismar tamamen pedofili ile açýklanamaz ama bir ülkedeki pedofili
eðiliminin artmasý ya da azalmasý hakkýnda bilgi
verebilir. 2002 yýlýnda ülkemizde çocuða karþý cinsel istismarla ilgili 4 bin 500 dava açýlmýþken, bu
sayý 2012 yýlý itibarýyla 17 bin 500 olmuþtur. Bu
olayýn mahkemelere yansýyan kýsmýdýr ki,
mahkemelere yansýmayan çok daha fazla cinsel
istismar ve pedofili suçu vardýr.”
Çocuk istismarýnakarþý bunlara dikkat!
Uzman pedagog Mehmet Teber, ebeveynlere
çocuklarýný istismar ve pedofili vakalarýna karþý
koruyabilmeleri için þu önemli uyarýlarda
bulunuyor:Çocuklara, doðru bir mahremiyet
eðitimi verilmeli. Eðitim anne-babanýn çocuðun
mahremiyetine saygý duymasý ile baþlýyor.Çocuklarýn kýyafet seçimine dikkat edilmeli.
Günümüzde çocuk modacýlarý çocuklarý genç kýz
gibi gösteren çoraplar, topuklu ayakkabýlar,
elbiseler, takýlar üretiyor. Aileler de çocuklarýnýn
daha güzel görünmesi adýna bunlarý tercih edebiliyor. Çocuk için en uygun kýyafet kendi giyip
çýkarabildiði, sade, basit, vücudunun rahat edeceði kýyafetlerdir.Çocuklarýmýzýn fotoðraflarýný
internete koymaktan olabildiðince kaçýnmak
gerekiyor. Onlarýn mahremiyetini korumak adýna
çok az paylaþým yapýlmalý ya da mümkünse hiç
fotoðraf paylaþmamalý.Çocuklara bir sosyal
medya hesabý kazandýrmada acele edilmemeli.
Sosyal medyayý kullanacak yaþa geldiklerinde -ki
bu yaþ 16 olmalý- o zaman da bu mecrayý kiþisel
güvenliðini koruyacak þekilde nasýl kullanmasý
gerektiði konusunda bilgilendirmekte fayda var.
Her arkadaþlýk isteðine “Evet” dememek, tanýdýklarý kiþiler ile yalnýzca takipleþmeleri pedofiliden
korunmak adýna çok önemli. (CÝHAN)
Saç dökülmesi ciddi
Hastalýklarýn belirtisi olabilir
Memorial Hizmet Hastanesi Dermatoloji
Bölümü'nden Uz. Dr. Hande Ulusal, saç
dökülmesinin ciddi hastalýklarýn belirtisi olabileceðini söyledi. Ulusal, 2 ayý aþkýn saç dökülmesinin
önemsenmesi gerektiðini belirtti.
Uz. Dr. Hande Ulusal, saç dökülmesi ve sebeplerine iliþkin bilgi verdi. Ulusal, "Saçlý deride ortalama 100 bin adet saç bulunmakta ve eriþkinlerde
yýkanma ve taramaya baðlý olarak günde ortalama
100-150 adet saç teli dökülebilmektedir. Saç
dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal
maddelere maruziyet, genetik yatkýnlýk, sistemik
hastalýklar, kýl geliþimi bozukluklarý, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlý deri hastalýklarýna baðlý olarak ortaya
çýkabilmektedir. Saðlýklý bir insanda saç dökülmeleri
2 aya kadar sürebilmektedir. Yýlda 3 kez tekrarlanan
saç dökülme süresinin 2 ayý aþmasý ise bazý ciddi
hastalýklarýn habercisi olabileceði gibi uzman
yardýmý alýnmasýný gerektirebilir. Saç dökülmesi
genellikle tetikleyici faktörden 3-4 ay sonra baþlaSudoku
bulmacasýnýn çözümü makta ve bu faktörler tedavi edildikten 6-12 ay sonra
normale dönebilmektedir." ifadelerini kullandý.
"Tiroid bezinin az çalýþmasý yani hipotiroidi
durumunda yaygýn saç kaybý ya da vücut kýllarýnda
kayýp görülebilmektedir." diyen Ulusal, "Tiroid hormonu tedavisi sonrasý ortalama 8 haftada saçlar normal haline dönmeye baþlamaktadýr. Uzun süreli
hipotiroidide kalýcý kök kaybý geliþmekte olup tiroid
bezinin çok çalýþmasý yani hipertiroidizm ise saç
dökülmesi sebebi olabilmektedir." þeklinde konuþtu.
Doðum sonrasý özellikle 1-4. aydan itibaren hormonal deðiþimlere baðlý olarak saç dökülmesi
baþlayacaðýný ve genellikle 6 aydan kýsa süreceðini
19:55
Yerli Dizi
Böyle Bitmesin
Aile Masasý; Ender ve Gülsüm hanýmlarý aðýrlar.
Gülsüm hanýmýn oðlu Serdar ile Ender hanýmýn kýzý
Hilal evlendikten sonra, Serdar askere gider.
Mardin’de komando olarak yaptýðý askerliði üç ay
sonra bitecektir. Kendisi gelmeden boþanma isteði
gelir. Çözümü zor, acý ve aksiyon dolu bu vaka ekibi
bir hayli yoracaktýr. Üstelik Sarp kaçýrýlmýþ, Atila kayýplara karýþmýþtýr. Yazýcýlar’ýn evine derin bir sessizlik
hakim olur. Ve “bostancýbaþý” bostanýndan çýkar.
Oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz
Kuvancý, Tomris Ýncer
Yönetmen : Emre Kabakuþak
22:00
Yerli Dizi
Güldür Güldür
Düðün için gelen misafirler eve yerleþir ve hiç gitmezse neler olur? Sabah Sabah Cinayet'te Yeter
Canlý ve Bilal, halay baþý Ýsmail'in kaçan sevgilisi
Mehtap'ý bulabilecek mi? Ankaralý Turgut'un stüdyoda ne iþi var? Rüyalar Caddesi grubu üyeleri Bilal
ve Ýbrahim'i askere almak isterlerse neler yaþanýr?
Gelin-Kaynana yarýþma programýna katýlan
Ýsmail’in karþýsýna rakip olarak kayýnpeder Þevket
çýkarsa neler olur? Hepsi ve daha fazlasý Güldür
Güldür'de...Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða
Rutkay, Onur Atilla, Yeþim Ceren Bozoðlu, Çaðlar
Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu
kaydeden Ulusal, þunlarý söyledi: " Kadýn hastalarda
özellikle saçlarýn ön bölgelerinde seyrelme, akne,
adet düzensizliði, tüylenmede artýþ gibi problemler
olduðunda cinsiyet hormonlarýnýn düzeyini kontrol
etmek gerekmektedir. Diffüz yani tüm saçlý deriyi
kapsayan saç kaybýndan yakýnan kadýnlarýn
%70'inde demir eksikliði saptanmaktadýr. Kansýzlýk
olmadan sadece demir depolarýnýn azalmasý bile saç
dökülmesine neden olabilmektedir."
'ÇÝNKO, B12 VE D VÝTAMÝNÝ
EKSÝKLÝÐÝNE DÝKKAT!'
Ulusal, çinko, biotin, B12 vitamini, folik asit
eksikliði ve D vitamini eksikliðinin de saç dökülmesine neden olacaðýný kaydetti, "Sýký diyetlere
baþladýktan yaklaþýk 1-6 ay sonrasýnda saç dökülme20:00
si oluþabilmektedir. Vücuttaki protein depolarýnýn
azalmasý, kýl hücrelerinde yetersiz protein üretimine
ve kýl kaybýna yol açmaktadýr. Yüksek ateþli hastalýklar veya geçirilen cerrahi müdahalelerden 2-5 ay Yerli Dizi
sonra saç dökülmesi görülebilmektedir." ifadelerini
kullandý.
'STRESÝN DERECESÝ ÝLE SAÇ
Huzur Sokaðý’nýn akýllý, cesur ve fedakâr delikanlýsý
KAYBI MÝKTARI DOÐRU ORANTILIDIR'
Bilal, bambaþka bir dünyada yaþayan, geleneksel aile
Bazý tansiyon ilaçlarý, kolesterol düþürücü ilaçlar, yapýsýndan uzak büyümüþ ve yalnýzlýk boþluðuna
tiroid hormonunu düþürücü ilaçlar, doðum kontrol düþmüþ Feyza ile karþýlaþýr. Birlikte büyüdüðü ve
haplarý, psikiyatride kullanýlan bazý ilaçlar, A vitami- çevresinin kendisine yakýþtýrdýðý Þükran’a karþý duyni ve türevi bazý ilaçlarýn da saç dökülmesine neden gusal bir bað kuramayan Bilal, Feyza ile tanýþýnca iyice
olabileceðine dikkat çeken Ulasal, "Saç kaybýnýn kararsýz kalýr. Feyza’nýn hayatýnda ise bambaþka
sorunlar vardýr. Üvey annesinin babasýna ve ailesine
kendisi de stres düzeyini artýrabilmekte ve bir kýsýr
karþý oynadýðý oyunlardan habersiz olan Feyza, içindedöngüye neden olabilmektedir. Uzun süren saç ki manevi boþluðun savurmasýyla kendini yabancýsý
dökülmesi durumunda altta yatan farklý hastalýklarýn olduðu bir dünyanýn içinde bulur. Yýllardýr Bilal’e âþýk
olabileceði göz önünde bulundurulmalý ve mutlaka olan Þükran ise Feyza’nýn ortaya çýkmasýyla duygularýný sorgulamaya baþlar.
bir uzmana baþvurulmalýdýr." dedi. (CÝHAN)
Huzur Sokaðý
PÝLÝÇLÝ EKMEK
Emre Altuð
14 Nisan 1970 tarihinde Ýstanbul'un
Levent semtinde ev hanýmý bir anne ve
diþ hekimi bir babanýn ikinci çocuðu
olarak dünyaya geldi. Ailesi Niðde
kökenlidir. Profesyonel muzisyen olan
aðabeyi Ahmet Altuð, yengesi Ethel
Haným ve yeðenleri Eren ve Emir
Amerika'da yaþamakta. Lise hayatýnda
babasýnýn ticaret sevdasý yüzünden Þiþli
Terakki Lisesi'nde 1 yýl sýnýf tekrarý yaptý.
Sanat hayatýna lisede kýzlarla iyi iletiþim
kurmak için gitar çalarak baþladýðýný
söyleyen Altuð liseden sonra Ýstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Sahne
Sanatlarý Tiyatro Bölümü'nde devam etti.
1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer,
Sertab Erener, Levent Yüksel gibi
þarkýcýlara vokalistlik yapmaya baþladý.
Bu esnada da tiyatrodan uzak kalmadan 3
sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldý[1].
1999'da çýkardýðý ilk albümü Ýbret-i
Alem'in 1 buçuk yýl öncesine kadar albüm
yapma fikrini aklýndan bile geçirmedi. En
büyük isteði oyunculuk olan Altuð
müzikte de baþarýyý yakalayýnca ikisini bir
arada yürütmeye karar verdi. 2000 yýlýnda
Zonguldak Devrek'te vatani görevini
tamamladý. 2000 sezonunda, baþrollerde
Perihan Savaþ, Selçuk Yöntem, Bülent
Kayabaþ, Nilgün Belgün'ün yer aldýðý Bir
Kýþ Öyküsü adlý müzikalde, Aðaçlar
Ayakta Ölür, Halk Çocuðu gibi TV filmlerinde Kolay Para, Eve Giden Yol 1914
adlý sinema filmlerinde, Tatlý Hayat, Lise
Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde
rol aldý. Bu arada müziði de ihmal
etmeyen sanatçý ocak 2003'te 2. albümü
Sýcak'ý piyasa çýkardý. Çok geçmeden 3.
albümü Dudak Dudaða izledi. 2005
Yýlýnda oynadýðý dizinin jenerik müziði ve
bir Selami Þahin parçasý olan parçayla
çýkardýðý Sensiz Olmuyor adlý single
albümünün bütün gelirlerini Baba Beni
Okula Gönder kampanyasýna baðýþladý.
Kiþiye Özel'i 2 Haziran 2007 tarihinde
piyasaya çýkaran Altuð müzikal etkinlikleri ve oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.10 Mayýs 2010 ise Emre Altuð'dan adlý
Maxi Single albümünü çýkarmýþtýr, 7
Haziran 2011 ise Zil adlý albümü piyasaya
çýkmýþtýr.
Malzemeler
4 Parça Piliç Göðüs
1 Adet Yuvarlak
Ekmek veya Tost Ekmeði
1 Adet Yeþil ElmaUfak Doðranmýþ
60gr. Ceviz Ýçi- Kýyýlmýþ
3 Adet Yeþil SoðanÝnce Doðranmýþ
2 Çorba Kaþýðý
Maydanoz - Kýyýlmýþ
125 gr. Mayonez
Dövülmüþ Karabiber
Ispanak veya Marul
Yapraklan - Saplarý
Ayrýlmýþ
4 Adet Domates Dilimlenmiþ
Yemeðin Tarifi
Dilimlediðiniz göðüs etlerini
kayncýya kadar suda yaklaþýk
25 dakika üzeri kapalý olarak
hoþlayýn. Kendi suyunda soðumaya býrakýn.Ekmeði, tepesin-
den düzgün bir þekilde keserek
içini oyun.Elma, ceviz, soðan,
maydanoz. mayonez ve arzuya
göre karabiberi bir kapta
karýþtýrýn. Ekmeðin içine
sýrasýyla yeþil yapraklarý, piliç iç
etlerini, elmalý harcý ve
domates dilimlerini yayýn. Bu
iþlemi ekmeðin içi dolana kadar
tekrarlayýn. En üste tekrar yeþil
yapraklarý yayýp, kapaðý yerleþtirdikten sonra alüminyum
folyoya sararak bir gece buzdolabýnda tutun.Pasta dilimi
halinde keserek servis yapýn.
“Ask,davaya benzer, cefa çekmek de sahi de:
Þahidin yoksa davayi kazanamazsin ki”
[Mevlana]
06:30 Kanal 7 de Sabah
08:00 Kara Gurbet
09:45 Dr Feridun Kunak
12:15 Yasemince
14:00 Adana’ya Bir Kýz
Geçti Gördün mü ?
15:00 Alemin Kralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19:00 Ana Haber
20:00 Huzur Sokaðý
Yerli Dizi
22:30 Yeþil Yol
09.00 Hayata Gülümse
09.30 Show Kulüp
11.30 Doktorlar
14.30 Adýný Feriha
Koydum
16.30 Eve Düþen Yýldýrým
15:30 Güldür Güldür
17:00 Shrek 3
19:00 Ana Haber
19:15 Büyük Risk
20:00 Arý Filmi
22:00 Güldür Güldür
23:15 Makina Kafa
09:00 Seksenler
11:10 Ýyi Fikir
12:50 1 Dakika
13:20 Hava Durumu
13:30 Avrupa Avrupa
14:30 Aileler Yarýþýyor
16:05 6 Mantý
17:20 Cevap Soruda
19:00 Ana Haber
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Böyle Bitmesin
22:30 Gönül Hýrsýzý
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Kanal 7 de Sabah
08:00 G-Force
09:45 Dr. Feridun Kunak
12:15 Yasemince
14:00 Zeynep’in Hikayesi
15:50 Üç Oðul
17:45 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
19:40 Büyük Hazine
21:30 Haber Saati
22:40 Tarkan Altýn
Madalyon Sinema
09:00 Doktorum
Yerli Dizi
10:30 BKM Mutfak Çok
Güzel Hareketler Bunlar
12:15 Gün Arasý
15:00 Evim Þahane
17:00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Yalan Dünya
Yerli Dizi
23:15 Beyaz Show
08.30 Hayatýn Nabzý
10.10 Türk Sinemasý
12.00 Kendimize Doðru
13.00 Ýki Dünya Arasýnda
16.30 Sýrlar Dünyasý
14.00 Yeþil Elma
16:45 Tv filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Büyük Usta
23:00 Tehlike Altýnda
TEK
YILDIZ
HABER
28 ÞUBAT 2014 CUMA
Ey iman edenler! Allah'a karþý gelmekten sakýnmanýz için oruç, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi,
size de farz kýlýndý. Bakara, 183
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
ÝSTÝÐFAR
'Ýstiðfar', Allah (c.c.)'tan hata ve günahlarýn baðýþlanmasýný istemek, maðfiret (baðýþlanma) dileðinde bulunmak, demektir.
Ýçerisinde 'istiðfar' (baðýþlanma dileði) bulunan bütün
dualara da 'istiðfar duasý' denmiþtir.
Ýstiðfar; Müslüman bir insanýn bir kul olarak kendini Allah (c.c.)'ýn büyüklüðü karþýsýnda bir yere koymasý, Allah
(c.c.)'ýn her þeye sahip olduðunu anlamasý demektir. Kiþi Allah (c.c.)'ýn kuludur. Kul Allah (c.c.)'ýn herhangi bir yasaðýný
çiðner veya bir emrine aykýrý hareket ederse günah kazanýr.
Yani kendisini ve bütün varlýklarý yaratan Allah (c.c.) karþýsýnda hata eder. Günahlarý ise yalnýzca Allah (c.c.) baðýþlar.
[1]
Kul, yaptýðý hatanýn farkýna varýr, piþman olur, ellerini
açar Rabbinden baðýþlanma diler, af edilmeyi bekler. Kulun
böyle yapmasý hem yaptýðý hatadan dönmektir, hem de Allah (c.c.)'ýn büyüklüðüne yeniden teslim olmaktýr. Kiþi, bir
hatayý yaptýðý halde umursamaz, aldýrmaz, hatta yaptýðý hatanýn iyi bir þey olduðunu düþünür de, affedilmesi için Allah
(c.c.)'a yönelmezse; bu tavýr Allah (c.c.)'a karþý bir kibirdir
(gururdur). Böyle bir ahlâk ancak inkârcýlarýn davranýþýdýr.
Kul, Allah (c.c.)'ý sevdiðini, O'nun büyüklüðünü tanýdýðýný, O'ndan korktuðunu (havf ettiðini), O'na sýðýndýðýný,
yalnýzca O'ndan yardým dilediðini, Allah (c.c.)'tan baðýþlanma dileði (istiðfar) ile yerine getirir. Kulun en Yüce Makam
karþýsýnda acizliðini ve günahkârlýðýný dile getirmesi, Allah
(c.c.)'ýn rahmetine sýðýnmasý veya onu istemesi, onun çok
önemli bir ibadetidir. Bu tavýr, Allah (c.c.)'a olan bir baðlýlýðýn
ispatýdýr.
Kur'an- Kerim diyor ki:
"Rabbinizden baðýþlanma dileyin, doðrusu O çok baðýþlayandýr. (Ðafûr'dur)" [2] Ýnsanlarýn günahlarýný tamamen
gören ve bilen yalnýzca Allah'týr. [3] Öyleyse insanlar günahlarýný yalnýzca Allah (c.c.)'a itiraf ederler ve yalnýzca O'ndan
baðýþlanma dilerler.
"Rabbinize istiðfar edin, sonra da O'na tevbe edin. Þüphe yok ki benim Rabbim Rahim'dir (merhamet sahibidir),
Vedûd'tur (seven ve sevilendir. [4]
"Rabbimiz, biz inandýk, bizim günahlarýmýzý baðýþla, bizi ateþ azabýndan koru' diyenleri, sabredenleri, doðru olanlarý, huzurunda boyun büküp divan duranlarý, Allah için (mallarýný) harcayanlarý ve seherlerde istiðfar edenleri görmektedir." [5]
Peygamberimiz (s.a.v.) günahsýz olmasýna raðmen her
gün yetmiþ defa tevbe ve istiðfar ettiðini söylüyor. [6] O, insanlara þöyle sesleniyor:
"Ey insanlar, Allah'a tevbe edin! Muhakkak ki ben (de
en azýndan) günde yüz defa tevbe ederim." [7]
Yine buyuruyor ki:
"Kalbimin üzerini unutkanlýk (sýkýntý-gaflet) kaplar da
bunun için günde yetmiþ defa istiðfar ederim." [8]
Baþka bir hadiste þöyle buyuruluyor :
"(Amel) defterinin sayfasýnda çokça istiðfar bulana ne
mutlu ..." [9]
Ýnsan günah iþlediði zaman bunda ýsrar etmemeli, hemen istiðfar ve tevbe etmelidir. Ýstiðfar, günahýn baðýþlanmasýný istemek: tevbe, günahtan vazgeçmektir. Allah (c.c.)'a
istiðfar etmiþ bir kimse, istiðfarýndan önce günah iþlemiþ de
olsa onun affedileceði umulur.
Ýstiðfarýn yalnýzca dil ile yapýlmasý yetmez. Bunun hem
dil, hem de kalp ile yapýlmasý gerekir. Her ibadette olduðu
gibi istiðfarda da niyet çok önemlidir. Ýhlaslý ve kararlý bir þekilde baðýþlanma isteyip de günahtan vazgeçeni Allah (c.c.)
affedebilir.
Peygamberimiz buyuruyor ki:
"Kim yataðýna girince üç defa: Êstaðfirullahe'l azîm ellezi
lâ ilâhe illahûve'l Hayyu'l Kayyûm (Kendisinden baþka hiçbir
ilah olmayan, diri ve her an yaratýklarý gözetip duran yüce
Allah'tan baðýþlanma dilerim)' derse, Allah onu savaþtan
kaçmýþ olsa da baðýþlar." [10]
Müslüman, insan olmasý dolayýsýyla yanýlýp hata edebilir,
günaha düþebilir. Önemli olan günahta israr etmemek ve Allah (c.c.)'a istiðfar etmektir. Böyle yapmak imanýn ve ahlâkýn
gereðidir.
Hz. Muhammed (s.a.v.), müslümanlara istiðfarý emrettiði gibi, diðer peygamberler (a.s.) de ayný þeyi kendilerine inananlardan istemiþlerdir. Örneðin Nuh (a.s.) : "Rabbinizden
maðfiret dileyin, çünkü O çok baðýþlayandýr." [11] buyurmuþtur.
Müslüman, kendisi için baðýþlanma dileðinde bulunabileceði gibi, annesi, babasý ve diðer müslümanlar için de istiðfar edebilir, baðýþlanmalarýný Allah (c.c.)'tan isteyebilir. Namazlarda son oturuþta Tahiyyat, Salli, Barik ve Hasene dualarýndan sonra okunan ' Rabbenaðfirli…duasý gibi. [12]
Allah (c.c.)'ýn güzel isimlerinden (Esmaü'l-Hüsna) biri
de 'Ðafur veya Ðafir' yani, istiðfar edenleri, baðýþlanma isteyenleri çokça baðýþlayandýr. [13]
Allah (c.c.) ayný zamanda 'Ðaffar'dýr. Yani günahlarý çok
çok baðýþlayan, kullarýný çok affedendir. [14]
O halde müslümanlar her zaman Allah (c.c.)'ýn Ðafur
ismine sýðýnýrlar, hatalarýnýn baðýþlanmasý için yalnýzca
O'ndan yardým dilerler ve samimi bir dilekle O'na tevbe
ederler. Peygamber (s.a.v.), en güzel istiðfarýn þöyle yapýlacaðýný buyurmuþtur: "Allahým, Sen benim Rabbimsin, Senden baþka ilah yoktur. Beni Sen yarattýn, ben Sen'in kulunum. Elimden geldiði kadar sana verdiðim sözde, ahdimde
duruyorum. Yaptýðým kötü iþlerden sana sýðýnýrým. Senin bana olan nimetini ve benim sana karþý günahlarýmý itiraf ediyorum. Günahlarýmý baðýþla, Sen'den baþka günahlarý baðýþlayan yoktur." [15]
Ýstiðfar ahlâkýný kazanmak için, Müslüman her hata ve
günahtan sonra derhal piþman olmalý, bundan dolayý tevbe
etmeli ve kendini yargýlamalýdýr. Ýþlediði hataya bir daha
düþmemek için de yine Allah (c.c.)'tan yardým istemelidir.
Resûlullah ((s.a.v.)'in sünnetine uyarak her akþam yataðýna
yattýðý zaman o günün bir muhasebesini yapmalý, üç kere istiðfar duasýný okumalý ve ondan sonra uyumalýdýr.
[1] Al-i Ýmran sûresi, 3/135.
[2] Nuh sûresi, 71/10.
[3] Furkan sûresi, 25/58.
[4] Hud sûresi, 11/90.
[5] Al-i Ýmran sûresi, 3/16-17.
[6] Buharî, Tirmizî.
[7] Müslim, Ýbnu Mace.
[8] Müslim.
[9] Ýbnu Mace.
[10] Ebu Davud, Tirmizî.
[11] Nuh sûresi, 71/10.
[12] Ýbrahim sûresi, 14/41.
[13] Ðafýr sûresi, 40/13; Bakara sûresi, 2/173.
[14] Taha sûresi, 21/82 ; Zümer sûresi, 39/5.
[15] Buhari, Daavat, 15; Ýbn Mace, Dua, 14.
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
Allah'ým beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve
Sana yaklaþtýracak davranýþlarýn sevgisiyle rýzýklandýr. Amin
MANEVÎ ÞÝRKETLER KURUN
FETHULLAH GÜLEN
Evrâd ü ezkârla meþgul olma, insanýn günlük yaþantýsýnýn
ayrýlmaz bir parçasý olmalýdýr. Ýnsan, kendisini zorlamalý ve gününün iki-üç saatini evrâd ü ezkârla donatmalý ve zenginleþtirmelidir.
Bunu yaparken de "Allah'ým! Ben daha fazlasýný yapardým
ama yaptýðým bunca iþ arasýnda daha fazlasýný da yapamýyorum. Beni mazur gör..." demelidir. Yani meselâ günde yüz "Lâ
havle velâ kuvvete illâ billâh", yüz defa "Sübhânallâhi vebihamdihi sübhanallahilazîm", yüz defa "Estaðfirullah" diyen bir
insan þöyle düþünmelidir: "Rabb'im! Bunca nimetine mazhar
olmuþ bir insan için okuduðum bu evrâd çok azdýr ama ben
Senin engin inayetine sýðýnýyor ve "Mahlukatýn sayýsýnca,
Arþ'ýnýn aðýrlýðýnca ve kelimâtýnýn mürekkebi kadar..." sonsuzluk ifade eden rakamlarý zikrederek, o rakamlar sayýsýnca söylemiþ kabul edilmemi bekliyorum. Sen benim bu az amelimi
çok kabul eyle."
Evrâd ü ezkârýn daðýtýlarak okunmasý "iþtirak-i a'mal-i uhreviye" açýsýndan çok bereketli bir davranýþ olsa gerek. Esasen
bu þekilde verilen bir evrâd ü ezkârý okumak, nezir ölçüsünde
bir taahhüt olduðundan dolayý gereklidir de. Onu terk etmek
uygun olmaz. Böyle bir organize içine dâhil olan herkes, bu
umum yekûna hissedar olabilmek için iþtirak-i a'mal-i uhreviye vadisinde nasiplerini tastamam alacaklardýr.
Her bir mü'min, hayat-ý içtimaiyede konumu itibarýyla durumu neye tekabül ediyorsa, temsil seviyesine göre evrâd ü
ezkâr okumalýdýr. Meselâ hayatýn herhangi bir basamaðýnda
sorumluluk yüklenen biri temsil ve idare alanýnýn geniþliðine
göre Rabb'ine karþý þükür ve zikirde de daha hassas olmalý, en
az beþ-on insanýn okuyabileceði kadar evrâd ü ezkâr okumalýdýr.. evet bazýlarýmýz, kaderin bir cilvesi olarak liyakati olmadýðý
hâlde böyle bir konuma getirilmiþ ise, en az on insan kadar
evrâd ü ezkâr okumalýdýr. Ayrýca din ve diyanet öyle hassasiyetle yaþanmalýdýr ki, münafýkça düþünen ve fitne-fesat peþinde olanlar o ortamda yaþayamaz hâle gelmelidir. Hem evrâd
okunmalý, hem temkinli namaz kýlýnmalý, hem de zikr ü fikr
edilerek hiçbir boþluða meydan verilmemelidir. Yani atmosfer
sürekli meleklerin Sidretü'l-Müntehâ'ya evrâd ü ezkâr taþýdýðý
bir yer ve "O'na ancak güzel sözler yükselir (ulaþýr). Onlarý da
Allah'a amel-i salih ulaþtýrýr." (Fâtýr, 35/10) hakikatinin helezonuyla semalara taþýndýðý bir nokta olmalýdýr.
Bunun için zaman çok iyi deðerlendirilmeli ve günlük evrâd
gün içine yayýlarak, her fýrsatta mutlaka bir þeyler okunmalýdýr.
Meselâ, günlük iþlerinin arasýnda kafasý yorulan bir mü'min,
fýrsat bulduðu zaman odasýnýn içinde dinlenmek için bir fasýl
evrâdla meþgul olmalý veya iman ve düþünce ufkunu açacak
þeyler okumalýdýr. Böyle davranmak mü'min için bir sur, bir sera ve bir koruyucu sütre olarak Allah'a sýðýnmanýn, emniyet
içinde olmanýn en isabetli ve garantili yollarýndan biridir.
Hayýrda ýsrar gerekir
Hayatý bu þekilde standardize etmek biraz ýsrarcý olmaya ve
biraz da egzersiz yapmaya baðlýdýr. Meselâ Dua Mecmuasý'ndan okunacak yerler, günde bir kez okunduðu takdirde bir
senede ezberlenir, zevk verir ve kitap taþýma külfetinden de
kurtulmuþ olunur. Zamanla böyle birinin hayatýnda evrâd ü
ezkâr okuma da, týpký yeme-içme gibi hayatýn vazgeçilmezleri
arasýna girecektir. Ayrýca Cenâb-ý Hakk'ýn bize baðýþlamýþ olduðu bunca lütuflarý karþýsýnda Allah Resûlü'nün ifadeleriyle,
devamlý þükreden bir kul olmak da, kulluk þuuru adýna çok
önemli bir husustur.
Ýnsan, tembelliðe karþý devamlý savaþ hâlinde ve gerilim
içinde olmalý, tembelliðin yol bulup onun ruhunu felç etmesine
fýrsat vermemeli ve bunun için devamlý arayýþ içinde olmalýdýr.
Meselâ ben bir dönemde her gece teheccüde kalkmanýn yolunu þöyle buldum ve uyguladým: Yatsý namazýndan sonra vitr-i
vacibi kýlmadan yattým. Vitri kýlmadýðým için gece uyanmak
benim için bir mecburiyet hâline geldi. Ben de mecburen gece
kalktým ve bu arada teheccüt namazý da kýldým.
Evet, yukarýda da ifade edildiði gibi temrinat yapa yapa diller ve gönüller mutlaka evrâd ü ezkâra, ibadet ü taate alýþtýrýlmalýdýr. Bununla alâkalý bir misal arz etmek istiyorum: Meselâ
askere giden bir insan, rütbece kendinden yüksek olan insanlara "komutaným" diye diye dili ona alýþtýðý için sivil hayata
ESMAÜL HÜSNA
EL-HAKÝM
"Hükmeden, iþleri saðlam ve hikmetli olan" manasýna gelen el-Hakim ismi cemili Kur'aný kerimde 91
defa geçmekte.
Kur'an-ý Hakim, Allah kelamý olmasý nedeniyle lafzý manasý gayet muhkem=saðlam, emir ve yasaklarý
hikmetli olduðundan Kur'aný Hakim, zikri hakim,
Kitabý Hakim olarak isimlendirilmiþtir. (Yasin 2, Ali
Ýmran 58, Yunus 1, Lokman 2)
Hakim olan Rabbimizin yarattýðý her þey hikmetlidir. Boþ, gayesiz, faydasýz bir þey yaratmamýþtýr.
Yarattýðý en küçük zerreden en büyüðüne kadar
saðlam ve güzel yaratmýþtýr. Yarattýðý her þeyde saðlamlýk, güzellik ve faydalýlýk hedeflenmiþtir. Kur'aný
Hakimin 1400 yýllýk zaman içinde içine bir tek harf
sokulamamýþ, bir tek harf çekilememiþtir.
Bir atomun saðlamlýðý, estetiði ve faydalýlýðý günümüzde yeni anlaþýldý. Halbuki Hakim olan Allah
onu binlerce yýl önce yaratmýþtý.
Hakime iman eden bir mü'min yaratýlan her þeyin
bir hikmete binaen yaratýldýðýný bilir ve hiçbir þeyi
israf ve imha etmez.
Yaptýðý her þeyin saðlam, estetik ve faydalý olmasýna
dikkat eder.
döndüðünde de uzun süre önüne gelen herkese "komutaným"
der durur. Evet, nasýl ki, insanýn dili devamlý söyleye söyleye
bazý þeylere alýþýyor, öyle de kalbi ve letâifi de alýþýr ve egzersiz
yapa yapa zorluk gibi engebeleri aþarak maksadýna ulaþýr.
Burada þunu ifade etmekte de fayda var: Ýstiðfar, sadece
tevbe ve istiðfar kalýplarý içindeki þekliyle deðil, Rabb'e her türlü teveccüh þekliyle de olabilir. Ýnsan, günlük hayatta bazen bir
sürü mâsiyet içinde bocalar durur. Bazen Hak yolunda tam olamayabilir, bazen de niyetinin hâlisliðini her zaman koruyamadýðýndan keyif ve arzularýna göre yaþayabilir. Dolayýsýyla böyle
birinin bu kirli atmosferde duygularý ve havasý kirlenebilir.
Þimdi bu þekilde kirlenen ve bu kirlerle sarsýlan, çizgisini kaybeden bir insanýn Cenâb-ý Hakk'a istiðfarla çok teveccüh etmesi lâzýmdýr ki, böyle bir kirlenme ile meyelan-ý þer geliþmesin. Çünkü Kader Risalesi'nde bu mesele anlatýlýrken Hz. Üstad, "Dua ve tevekkül meyelan-ý hayra büyük bir kuvvet verdiði gibi, istiðfar ve tevbe dahi meyelan-ý þerri keser, tecavüzatýný
kýrar." demektedir. Ýnsanýn hem hayra hem de þerre karþý bir
yönüyle istidat ve temayülü vardýr. Ýnsan, kalbinin sesini dinleyip hayra teveccüh etmeli ve evrâd ü ezkârla sürekli kalbinin
derinliklerine doðru yelken açmalýdýr.
1-Evrâd ü ezkârla meþgul olma, insanýn günlük yaþantýsýnýn ayrýlmaz bir parçasý olmalýdýr. Ýnsan, gününün en az iki-üç
saatini evrâd ü ezkârla donatmalý ve zenginleþtirmelidir.
2-Hayatýn herhangi bir basamaðýnda sorumluluk yüklenen
biri, temsil ve idare alanýnýn geniþliðine göre, en az beþ-on insanýn okuyabileceði kadar evrâd ü ezkâr okumalýdýr.
3-Ýnsanýn dili nasýl ki devamlý söyleye söyleye bazý þeylere
alýþýyorsa, kalbi ve latifeleri de alýþýr ve egzersiz yapa yapa zor
görünen engebeleri aþarak maksadýna ulaþýr.
Salavât en makbul duadýr
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) pek çok hadislerinde, dua ederken kendilerine salavât getirilmesini istemiþ ve
bunu duanýn kabulü için bir vesile olarak zikretmiþlerdir. Tirmizî'nin rivayet ettiði bir hadiste de Peygamberimiz:
"Beni hayvanýna binen yolcunun maþrapasý yerine tutmayýn. Bana, duanýzýn baþýnda, ortasýnda ve sonunda salât okuyun." buyurmuþlardýr. Bir baþka defasýnda Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), huzuruna gelen bir sahabi kendisine
çok salavât getirdiðini söyleyince, o þahsa, güzel bir þey yaptýðýný ve bunu daha fazla yapmasýný söyledi. O artýrdýkça
Resûlullah da onu daha fazla salavât getirmeye teþvik etti.
Bizler de bu emrin gereði olarak, Nâm-ý Celîl-i Muhammedî yâd edilince salât ü selâmlardan birisiyle O'nu anmalý ve
O'nu hep böyle bir tazimle yâd etmeliyiz. Eskiler, salât ü selâmý
teþvik eden âyet ve hadislerden hareketle birbirinden güzel salavât örnekleri ortaya koymuþlardýr. Ve pek çok insan da bugüne dek salât ü selâmlarla alâkalý hem salât ü selâm derlemiþ
hem de salât ü selâmýn faziletlerine dair pek çok eser ortaya
koymuþtur.
Duanýn baþý ve sonu
Salât kelimesi dua manasýna gelmektedir ve Allah
Resûlü'ne getirilen salât ayný zamanda ona yapýlmýþ bir duadýr.
Bir Arap þairinin ifade ettiði gibi "Her dua, kabulü için kanat
nevinden salât ü selâma muhtaçtýr.
Sana salâta (duaya) gelince o, kanada ihtiyacý olmadan
makbuldür." Bu mülâhazadan hareketle ulemâ: "Duanýn baþýnda ve sonunda getirilen salavât, iki makbul dua olmasý itibarýyla orada yapýlacak duanýn kabul olmasý için önemli bir sebeptir." demiþlerdir.
Dua, bir sýrr-ý ubûdiyettir. Esasen duada insan, aklýný, gücünü ve iradesini aþan þeyleri Allah'tan ister. Yani biz çok defa
dualarýmýzda Cennet'i, Cennet'te ebediyeti, cemalullahý
müþâhedeyi, Rabb'in bize teveccühünü, maiyyetini, bizi yalnýz
býrakmamasýný, bize küsmemesini yani sevdiði insanlara yaptýðý muamele ile muamele etmesini isteriz ve bu istekleri de salât
ü selâmla destekleriz.
Anlaþýlan o ki, O'na getirilen salavât, biz onun gerçek sýrrýný
tam bilemesek de çok önemli.. Her þeyden önce, þayet O'na
getirilen salavât, Allah Resûlü'nün þefaat-ý uzmâsýna insaný çekip götüren birer vesileyse, insan bu konuda ne kadar hassas
olsa deðer. Zira "Ona yaklaþmaya vesile arayýn." (Mâide, 5/35)
âyeti, Allah'a yaklaþmak için vesileleri kullanmamýzý emretmektedir.
Allah Resûlü'ne salât ü selâm bu mevzuda önemli bir vesile
ise, insan onu hiç dilden düþürmemelidir. Allah Resûlü'yle
münasebetin hemen her çeþidi Cenâb-ý Hakk'ýn bize ayrý bir
lütfudur. Bu da çok önemli bir husus olsa gerek.
9
Hz. Alinin (r.a.) rivayet ettiðine göre: Hz. Peygamber
(a.s.) þöyle buyurmuþtur: Benim aðzýmdan yalan
uydurmayýnýz! Her kim benim aðzýmdan yalan söylerse
ateþe girsin! (Müslim, "Mukaddime", 2 )
SAHABE HAYATI
ÜMMÜ ÜMÂRE (R.ANHA)
Medineli Müslümanlar, Peygamberimize
ve ona iman edenlere kucak açmýþlardý. Onlarý baðýrlarýna basmak için sabýrsýzlanýyorlardý. 2'si kadýn 75 kiþi, Resûlullah ile görüþmek,
onu Medine'ye davet etmek gayesiyle Akabe'ye geldiler. Ýþte, bu iki kadýndan birisi, asýl
ismi "Nesîbe" olan Ümmü Ümâre idi (r.anha).
Ümmü Ümâre (r.a.), Peygamberimizin
Medine'ye Ýslamiyet'i öðretmek için gönderdiði Mus'ab bin Ümeyir (r.a.) vasýtasýyla Müslüman olmuþtu. Kuvvetli bir imana sahipti.
Allah ve Resûl'ü yolunda hayatýný ortaya koymaktan çekinmezdi.
Nitekim Uhud Savaþý'nýn en þiddetli
ânýnda vücudunu Resûlullah'a (a.s.m.) siper
etmiþ, örnek kahramanlýðýyla ismini tarihe altýn harflerle yazdýrmýþtý. Hadiseyi kendisinden dinleyelim:
"Uhud'a gitmiþtim. Müslümanlar ne yapýyor bir bakayým, diye düþünmüþtüm. Yanýmda su da vardý. Resûlullah'ýn yanýna kadar
yaklaþtým. Sahabilerin arasýndaydý. Galibiyet
Müslümanlardaydý.
Fakat çok geçmeden maðlup duruma düþtüler. Resûlullah'ýn etrafýndaki sahabiler ya
daðýlýyorlar veya þehit oluyorlardý. Etrafýnda
çok az kimse kalmýþtý.
"Resûlullah'a bir zarar gelmesinden endiþe duydum! Hemen yetiþtim. Müþriklere karþý savaþmaya baþladým. Kýlýçla, okla müþrikleri Resûlullah'tan uzaklaþtýrýyordum. Bu arada
yaralandým.
"Resûlullah'ýn yanýnda 10 kiþi kalmýþtý.
Ben, oðullarým ve beyim, Resûlullah'ýn önünde müþriklerle çarpýþýyor, onlarý uzaklaþtýrmaya çalýþýyorduk. Resûlullah yanýmda kalkan olmadýðýný gördü. Kalkaný olan birine,
'Ey kalkan sahibi, kalkanýný savaþana býrak!'
buyurdu. Ben o kalkaný alýp kendimi korumaya baþladým.
"Derken, bir süvari bana vurdu. Kalkanýmla korundum. Hemen ardýndan atýnýn
ayaklarýna kýlýçla vurdum. At, sýrtýnýn üzerine
yýkýldý. Adam düþtü. Resûlullah bunu görünce oðluma, 'Ey Ümmü Ümâre'nin oðlu, annene yardým et!' buyurdu."
Savaþ bu minval üzere devam ediyordu.
Nesîbe Hatun, Resûlullah'ýn etrafýnda âdeta
bir pervane olmuþtu. Dönüp duruyordu. Peygamberimiz savaþ sonrasýnda, "Uhud Günü
saðýma soluma döndükçe hep Ümmü
Ümâre'yi yaný baþýmda çarpýþýrken görüyordum." buyurarak onun bu fedakârlýðýný takdir
etmiþti.
Bir ara Ümmü Ümâre'nin (r.anha) oðlu
yaralanmýþtý. Buna çok üzüldü. Fakat bunun
sebebi oðluna olan þefkati deðil, onun
Resûlullah'ý korumasýndan geri kalmasýydý.
Oðlunu da üzen sebep buydu. Hemen ciðerparesinin yanýna gitti. Yarasýný sardý, sonra
da, "Kalk yavrucuðum, müþriklerle çarpýþmaya devam et!" dedi. Onun Resûlullah'ý korumaktan geri kalmasýna gönlü razý olmuyordu.
Peygamberimiz (a.s.m.), Nesîbe Hatun'un
(r.anha) bu fedakârlýðý karþýsýnda, "Ey Ümmü
Ümâre, senin katlandýðýn, dayanabildiðin þeye herkes katlanabilir, dayanabilir mi?" buyurarak ona iltifat etti.
Ümmü Ümâre'nin (r.anha) oðlu hemen
ayaða kalktý, müþriklerle çarpýþmaya devam
etti. Bir ara oðlunu yaralayan müþrik oradan
geçiyordu. Peygamberimiz (a.s.m.), "Ýþte, oðlunu vuran adam þu!" buyurdu. Bu büyük Ýslam mücahidesi hemen harekete geçti. Bir kýlýç darbesiyle adamýn ayaklarýný kesti. Peygamberimiz, mübarek diþleri görününceye
kadar bu manzaraya tebessüm etti.
Müþrikler her yandan saldýrýyorlar,
Resûlullah'ýn vücudunu ortadan kaldýrmak
istiyorlardý. Bir ara azýlý müþrik Ýbni Kamiâ,
Peygamberimizin yanýna kadar sokulmuþtu.
Bir fýrsatýný bulunca da Peygamberimizin yüzünü yaraladý, iki diþini de þehit etti. Bir anda
Resûlullah'ýn yüzünü kanlar içinde gören
Ümmü Ümâre, azýlý müþriðin üzerine hücum
etti. Birkaç darbe indirdi. Fakat Ýbni Kamiâ
üst üste iki zýrh giymiþti. Bu sebeple vuruþlarý
ona tesir etmedi. Bu arada bu nasipsiz müþriðin darbesiyle omuzundan aðýr bir þekilde yaralandý. Yetiþen sahabiler Ýbni Kamiâ'yý geri
püskürttüler.
Peygamberimiz onun yaralandýðýný görünce, oðlu Abdullah'a (r.a.), "Annenin yarasýný sar!" buyurdu. Sonra da bu bahtiyar aileye þu müjdeyi verdi:
"Allah'ýn bereketi üzerinize olsun! Annenin makamý, filan ve filanýn makamýndan hayýrlýdýr. Babanýn makamý da filan ve fýlancanýnkinden hayýrlýdýr. Senin makamýn ise, filanlarýn makamýndan hayýrlýdýr. Allah sizin
ailenize rahmet etsin!"
Nesîbe Hatun bunlarý duymuþtu. Sevincine diyecek yoktu. Fakat o, bu fýrsatý daha iyi
deðerlendirmek istiyordu, "Yâ Resûlallah,
dua edin de cennette sana komþu olalým!" ricasýnda bulundu.
Resûlullah (a.s.m.) bu bahtiyar kadýný kýrmadý. Ellerini açtý, "Allah'ým, bunlarý cennette bana komþu ve arkadaþ eyle!" diye dua etti.
Artýk Nesîbe Hatun'un (r.anha) sevincine diyecek yoktu. "Bu kadar yeter! Bana artýk ne
musibet gelirse gelsin basittir." diye sevincini
açýkladý.
Yazar: Sahabeler Ansiklopedisi
HABER
TEK
YILDIZ
28 ÞUBAT 2014 CUMA
10
"Þeffaf belediyecilik ve hesap vereceðimiz
bir anlayýþla yola çýkýyoruz"
Kenan Nuhut
Tufan Köse
Cengiz Atlas
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay
Çorum'da partilileriyle buluþtu. Dün akþam As Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþen buluþmada bir konuþma gerçekleþtiren CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali
Rýza Suludere CHP'nin güçlü ve baðýmsýz bir ekonominin teminatý olduðunu
öne sürerek, "CHP huzurun ve barýþýn
teminatýdýr. Ahlaki ve manevi kalkýnmanýn teminatýdýr. Þimdi önümüzde bir fýrsat var. 30 Mart'da yapýlacak yerel seçim-
lerde bütün gücümüzle çalýþacaðýz.Kapý
kapý dolaþýp gerçekleri milletimizle
paylaþacaðýz. Kimse kimseyi inancýndan, kimliðinden dolayý ötekileþtirmeden birlik olalým ve mutlu bir Çorum'u
geleceðimize taþýyalým. Bugününüzü
kiminiz iþinizi gücünüzü býraktýn kiminiz ailesine çocuklarýna, arkadaþlarýna,
belki kendisine ayýracaðý zamaný, feda
ederek, buraya gelmek suretiyle, muhabbetinizi ortaya koydunuz. Bundan
dolayý sizlere minnettarým, sizlerle gurur duyuyorum" dedi.
Ardýndan bir konuþma yapan CHP
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise 30 Mart seçiminin önemini vurgulayarak Cumhurbaþkanlýðý ve sonrasýnda genel seçiminde göstergesi olacaðýný ifade etti.
Atlas, "Savaþ meydanlarýna çeviren
bu iktidarý sað sol yapmadan bizler elimizden geleni yaparak bu seçimi alacaðýz. Vatanýn bölünmez bütünlüðünü
tek bir devlet bayrak çatýsý altýnda
CHP'nin þemsiyesi altýnda halkýmýzý
birleþtireceðiz. Ülkede durmadan bir
þeyler oluyor. Þehrimizde de 5 yýldýr belediye baþkanlýðý yapmýþ olan Muzaffer
Külcü 8 ay boyunca Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlandý. Hakkýndaki ses kayýtlarý Ankara'da incelenmiþ montaj
dublaj deðil doðrudur denmiþ lakin
mahkeme bunu delil saymamýþtýr. Biz
çok baðýrdýk ama bir türlü sesimizi duyuramadýk. 30 Mart akþamý Çorum seni o
koltuktan alacaktýr. Ýnsan hakký densin
barýþ densin ekonomik baðýmsýzlýk densin. Bizimde aðýr cezalarda yargýlanmamýþ geçmiþi temiz geleceði parlak bir arkadaþýmýzla tüm Çorum'u kucaklayan
adayýmýz Kenan Nuhut kardeþimiz var"
dedi.
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan
Nuhut ise yaptýðý konuþmada, "Çorum'da bir ötekileþtirme var. Ben gece
06.00'da uyanýp gece 01.00'da uyuyorum.
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Ali Rýza
Suludere
Gece gündüz demeden çalýþýyorum. Projelerimizi çok yakýnda halkýmýzla paylaþacaðýz. Þeffaf belediyecilik ve hesap vereceðimiz bir anlayýþla yola çýkýyoruz"
ifadelerini kullandý.
Nuhut güvenli belediyecilik anlayýþýný
sunacaklarýný kaydederek, artýk Gazi
Caddesi'nde insanlarý el ele dolaþacaklarý
gönül birliði içerisinde olacaklarýný kaydetti.
Nuhut, kendisinden beklenenin neler
olduðunu bildiðini insanlarýn taleplerini
boþa çýkarmayacaðýný söyledi.
CHP Milletvekili Tufan Köse yaptýðý
konuþmada, "17 Aralýk operasyonundan
sonra TBMM'de gece gündüz pislikler
örtülmeye çalýþýlýyor. Ýktidar bir telaþ içerisinde. Baþbakana dokunulmasýn diye
bir çok kanun tasarýsý hazýrlanýyor. Kumpas dendi paralel yapý gibi pek çok þey
denildi ama bu yolsuzluklara ne denirse
densin ceza almadan kurtulamayacaklar.
Millet size ülkeyi soyun diye mi oy verdi.
CHP bugüne kadar sandýkta galipte geldi
maðlupta oldu ama bugüne kadar hiçbir
zaman kul hakký yetim hakký yemedi. Bu
iktidarda utanma duygusu kalmadý artýk
umut kalmadý. Bu seçimde CHP olarak
onuruna onur katarak el ele verecek sandýðýmýza sahip çýkýp seçimi kazanacaðýz"
diyerek sözlerini tamamladý. Program
Mustafa Balbay'ýn konuþmasý ile sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL
"Ergenekon tutuklularý serbest býrakýlmalý"
CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan ile oðlu Bilal Erdoðan arasýnda geçen telefon
konuþmasýna deðinerek, paralarýn bütün sülaleye daðýtýldýðýný,
Baþbakan'ýn "milyonlarý evde zor tutuyoruz"
þeklinde açýklamalarýnýn da telefon konuþmalarý ile ortaya çýktýðýný iddia ederek, "Osmanlýlarda Lale Devri vardý, bunlarda da sülale devri
var. Bu sülale devri de uzun sürmeyecek" dedi.
CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay, dün
düzenlenen toplantýda CHP'lilerle buluþtu.
Balbay, burada yaptýðý konuþma da AK Parti
hükümetine yüklenerek, Ankara hükümetinin
ömrünün kýsa dolduðunu öne sürdü.
"Bizi yýldýrmak, yok etmek istediler" diyen
Balbay hapiste bulunduðu süre zarfýnda kendisini hiç yalnýz hissetmediðini fakat yurtseverlerin içerde olmasý ile kendisinin özgür olmadýðýMustafa
ný onlarýn serbest kalmasý ile tamamen özgür
Balbay
hissedeceðini dile getirdi.
Yeniden yargýlanmaya da dikkat çeken Balbay, "Kokmuþ
aþýn tabaðý deðiþtirilmesine ne denir?" diye sorarak, yurtseverlerin savcýlar tarafýndan biran önce serbest býrakýlmasýný istedi.
AK Parti iktidarý ile 12 yýl geçtiðini hatýrlatan Balbay, "Bu zaman diliminde hepimiz görüyoruz. Türk tarihini, Ýslam tarihini
kaldýramadýlar. Bunlar kaldýrsa kaldýrsa ayakkabý kutusunu kaldýrýr. Bu yüzden Ankara hükümetinin ömrü doldu. Sokaklar bu
ülkeyi yönetecek baþka parti yok mu diyor. Ama sokaklar CHP
gelsin demiyor. Bunu dedirteceðiz. Yeni bir iktidar arayýþýnýn
yeni adresi de CHP olmalý. Bu adresi de halka güven vererek
anlatmalý. Bizler bunu iyi deðerlendirmeliyiz. Bizim ana hedefimiz iktidar olmaktýr.
Sokaklarýn bu arayýþý önemlidir. Ýnsanlar
yeni bir iktidara açýkmýþ. Biz kimseyi ayýrmayacaðýz. Bu þehre Nuhut'tan baþka bir
þey gerekir mi? Çorum'u kaldýrmak için bir
halterci yetmez mi? Adýyla soyadýyla bütün
Çorum'u kuçaklayacak, Belediye baþkaný
olacak. Ankara-Çorum arasý 2 saat isterse
kendisinin Ankara da Belediye Baþkan yardýmcýsý olurum. Türkiye'nin topraklarý 100
milyon insaný doyuracak deðerde. Ama bakanlar kurulunu doyurur mu bilemem. Þimdi banka köylünün efendisi oldu. Biz vatandaþýn refahýný düþüneceðiz. Türkiye'nin
gündemine oturan Baþbakan ile oðlu arasýnda ki telefon konuþmalarýndan anlaþýlýyor ki, paralar bütün
sülaleye paylaþtýrýlmýþ. Baþbakan "milyonlarý evde zor tutuyoruz" demiþti. Þimdi doðru çýktý. Osmanlý da Lale devri bunlarda sülale devri var. Ama bu sülale devri fazla uzun sürmeyecek.
Þu dönemde birlik olalým. Partimiz insan diyen herkesin partisidir" diyerek sözlerini tamamladý.
Kubilay Kaan YÜCEL
Emekliler Derneði, Saygýnlar Oto
ile indirim anlaþmasý imzaladý
Emekliler Derneði Çorum Þubesi Saygýnlar Oto ile indirim anlaþmasý yaptý.
Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri dün
KSS'de bulunan Saygýnlar Oto'ya giderek firma yetkilisi Birkan Demirci ile
görüþtüler.
Hýdýr Kýnýklý ve Birkan Demirci ziyaret sonrasýnda indirim anlaþmasý
imzaladýlar.
Anlaþma kapsamýnda derdnek
üyesi emeklilere otoboya kaporta iþlermlerinde parçalarda %10, iþçilikte %15
indirim yapacak. Anlaþma ise 2 yýl sürecek.Sigortalarda'da
%7 indirim ve Saygýnlar Oto Kiralamada'da %15 indirim
yapýlacak. Kaza durumlarýnda çekici ücreti ise alýnmayacak.
Bahadýr YÜCEL
Levent Tüzel ve Sebahat Tuncel geliyor
Halklarýn Demokratik Partisi Eþ Genel Baþkaný Sebahat Tuncel'in seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum'a geleceði
açýklandý. 5 Mart Çarþamba günü Çorum'a gelecek olan Tuncel'e HDP Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel de eþlik edecek.Halklarýn Demokratik
Kongresi (HDK) Çorum Sözcüsü Muharrem
Özünel, HDP Genel Baþkaný Sebahat Tuncel'in
Çorum programý ile ilgili bir basýn toplantýsý düzenledi. HDP Belediye Baþkan adayý Erdoðan
Bolat ile Ýl Genel Meclisi 1. sýra adayý Meliha
Üþüdür'ün de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Özünel, 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel yönetim seçimlerini önemsediklerini söyledi. Özünel, bu kapsamda 5 Mart Çarþamba günü HDP
Eþ Genel Baþkaný Sebahat Tuncel ile Ýstanbul
Milletvekili Levent Tüzel'in Çorum'a geleceðini
söyledi.
Tuncel ve Tüzel'in saat 11.00'de OSB Kavþaðý'nda karþýlanacaðýný ve devamýnda araç konvoyu ile þehir turu yapýlacaðýný söyleyen Özünel,
eski Cumartesi Pazarý Parký'nda bir miting yapa-
caklarýný duyurdu. Özünel, HDP Genel Baþkaný
Tuncel'in burada HDP'nin adaylarýný Çorum
halkýna tanýtacaðýný dile getirdi.Mitingin ardýndan saat 14.00'de Belediye Konferans Salonu'nda demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri
ile biraraya geleceklerini ifade eden Özünel, Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel'in daha sonra
Amasya'ya hareket edeceðini ve 17.00'de Amasya'da gerçekleþtirilecek olan programa katýlacaklarýný söyledi.
Haber Servisi
SPOR
TEK
YILDIZ
28 ÞUBAT 2014 CUMA
11
Göztepe, Tuncay'ý
býrakmadý
Tuncay Kýlýç
Göztepe'nin PTT 1.
Lig'de mücadele ettiði sezonda Çorumspor'dan bu
kulübe transfer olan Tuncay Kýlýç, Ýzmir'in sarý kýrmýzýlý ekibi
ile sözleþmesini 1 yýl daha
uzattý.
Genç
futbolcunun
menajeri Çorumspor'un
eski futbolcularýndan Bekir Takkaç, yeniden sarý
kýrmýzý ekip ile sözleþme
uzatmalarýnýn hem genç
futbolcu hem kulübü için
hayýrlý olmasýný dilediðini
belirterek "Tuncay'a birçok PTT 1. Lig ve Süper
Lig ekiplerinden teklif
vardý. Ancak Göztepe
genç futbolcuyu býrakmak istemedi ve bizimde
hem Tuncay ile hem
Göztepe ile yaptýðýmýz görüþmeler sonunda Tuncay'ýn Göztepe'de kalmasýnýn daha iyi
olacaðýna karar verdik. Ýnþallah
herkes için hayýrlý olur" dedi.
23 Nisan
YILDIZLAR FUTBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ…
Bekir Takkaç
Takkaç, Göztepe teknik heyetinin Tuncay'ý gelecek yýl A
takým kadrosunda düþünmelerinin de sözleþmeyi uzatmalarýnda etkili olduðunu söyledi.
ADNAN YALÇIN
H.E Kültürspor A
YILDIZ KIZLAR YARI
FÝNAL MAÇLARI…
Kulüpler Arasý Yýldýz Kýzlar Basketbol il birinciliðinde rakiplerini yenen HE Kültürspor ile Gençlikspor takýmlarý finalde kozlarýný paylaþacak. Yarý
final maçlarýnda HE Kültürspor, Basketbol Ýhtisas A
takýmý karþýsýnda ilk ve son periyottaki etkili oyunu
34-19'luk skorla galip ayrýlarak finale yükselen ilk
takým oldu.
Ýkinci yarý final maçýnda ise Gençlikspor, Gençlik Görkemspor karþýsýnda rakibine þans vermedi ve
ilk periyottan itibaren rahat bir oyun sonunda salondan 61-15'lik galibiyetle ayrýlarak þampiyonluk
için finale yükselen ikinci takým oldu.
Ýl birinciliðinde final maçý ve üçüncülük dördüncülük maçý dün akþam oynandý.
BASKETBOL ÝHTÝSAS A: 19
HE KÜLTÜRSPOR : 34
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Dursun Uðral.
BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Almira, Fatmanur,
Mine, Asel, Burçin, Rana, Ezgi, Zeynep, Simge,
Cansu, Meltem.
HE KÜLTÜRSPOR : Naile, Havvanur, Hilal,
Amine, Büþra, Buse, Hümeyra, Hazal, Tuðba .
PERÝYOTLAR : 4-10, 7-5, 6-5, 2-14
GENÇLÝKSPOR : 61
GENÇLÝK GÖRKEMSPOR: 15
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Haluk Yakýn, Candan Yýlmaz.
GENÇLÝKSPOR : Tuðçe, Ýpek, Ýrem, Eda, Ezgi,
Ceren .
GENÇLÝK GÖRKEMSPOR : Mervenur, Elif,
Didem, Fatma, emine, Ýrem, Ýzel.
PERÝYOTLAR : 20-4, 16-1, 11-2, 14-8
SPOR SERVÝSÝ
Gençlikspor
SERÝ SÜRSÜN!
Pazar günü Ünyespor'a konuk olacak olan Batman Petrolspor'da yönetim,
teknik heyet ve futbolcular, seride beþinci galibiyet için iddialý.
Son dört maçta aldýðý 12 puanla çýkýþta olan Batman Petrolspor, ligin dibindeki Ünyespor'a, Pazar günü konuk oluyor. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin teknik heyeti, yöneticiler ve futbolcular, kazanmaktan baþka bir sonuç düþünmüyor. Ýyi bir
hava yakaladýklarýný belirten Teknik Direktör Durmuþ Ali Çolak: "Ligde son dört
maçýmýzý kazandýk. Beþinci galibiyeti de elde etmek istiyoruz. Futbolcularýmýzla
birlikte iþi sýký tutuyoruz. Kazanmaktan baþka bir sonuç düþünmüyoruz. Ünyespor maçýnýn kolay geçmeyeceðinin farkýndayýz. Devre arasýnda onlar da transfer
yaptý. Her geçen hafta daha iyi futbol oynadýklarýný biliyoruz. Takým olarak nasýl
futbol oynayacaðýmýzý ve sonuca gideceðimiz üzerinde çalýþýyoruz. Ünye deplasmanýndan galip döneceðimize inanýyorum" dedi. BATMAN ÇAÐDAÞ
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEM : Barýþ Karakuþ .
23 NÝSAN ORTAOKULU :
Berk, Hüsnü, Melih, Mehmet,
Oðuzhan, Yunus Emre, Alican,
Enes, Yavuz, Furkan, Ýskender, Hakan, Fatih, Emirhan, Eren, Mehmetcan.
ALACA DENÝZHAN YBO : Kadir, Süleyman, Engincan, Mehmet,
Alperen, A. Emir, Mücahit, Fatih
Mehmet, Eren, Zafer, Doðan,
Akýncan, Mikail, Üzeyir, Fýrat.
MÝMAR SÝNAN
HÜKMEN GALÝP
Bayat Eskialibey Ortaokulu, Mimar Sinan maçýna çýkmadý. Okullu
Yýldýzlar futbol il birinciliðinde dün
oynanmasý gereken Bayat Eskialibey ile Mimar Sinan Ortaokulu arasýndaki maça Bayat Eskialibey Okulu çýkmadýðý için
oynanamadý. Rakibi sahaya çýkmayan Mimar Sinan Ortaokulu karþýlaþmada hükmen galip sayýldý
ADNAN YALÇIN
Önceki gün oynanan ilk gün maçlarý ile
baþlayan Yýldýz Erkek
Futbol Ýl Birinciliði dün oynanan karþýlaþmalarla devam etti.
Günün ilk maçýnda Dr.
Sadýk Ahmet Ortaokulu rakibi Bahçelievler Öðretmen
Salim Akaydýn Ortaokulu'nu 25. Dakikada Ali'nin
attýðý golle 1-0 maðlup etti.
23 Nisan Ortaokulu ise
günün ikinci karþýlaþmasý
olan mücadelede oldukça
zorlanmasýna raðmen Alaca
Denizhan YÝBO'yu ilk yarýda
Alican'ýn ayaðýndan bulduðu
golle 1-0 yenerek grup maçlarýna baþladý.
BAHÇELÝEVLER S. AKAYDIN: 0
DR. SADIK AHMET:1
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEM : Barýþ Karakuþ .
BAHÇELÝEVLER ÖÐRETMEN
SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU :
Mustafa, Muhammet, Eren, Mesut,
Eray, Murat Tunahan, Mertcan, Yaðýz Fýrat, Berke, Tahsin Yiðit, Berkin,
Anýýl Dursun, Ali, Zafer, Özal, Ayberk.
DR SADIK AHMET ORTAOKULU : Yasir, Ali Ozan, Akýn
Can, Onat, Volkan, Turgay, Deniz
Mert, Mahir, Mert Can, Muharrem,
Deniz Gökmen, Deniz Çakmak,
Kazým, Doðukan, Gökdeniz.
23 NÝSAN ORTAOKULU: 1
ALACA DENÝZHAN YBO:0
M. Sinan
Küçükler ve Gençler
Basketbol heyecaný baþlýyor
Basketbol Ýl Temsilciliðinden alýnan bilgilere göre; 2013-2014 sezonu Basketbol il temsilciliði faaliyet
programýnda yer alan Küçükler (k-e) ve
Gençler (k-e) basketbol il birinciliði
maçlarý baþlýyor. Küçük erkekler de 4,
kýzlarda 4 takým, Genç erkekler de 6 ve
Genç kýzlarda 7 takýmýn katýlýmý ile gerçekleþecek olan il birincilikleri Cumartesi günü saat 18.00 de küçük kýzlar maçlarý ile start alacak.
Ýl birinciliðinde küçük kýzlarda: Basketbol Ýhtisas A, Gençlikspor, Kültürspor ve Basketbol Ýhtisas B takýmlarý mücadele edecek.Küçük erkelerde ise:
Gençlikspor, Basketbol Ýhtisas, Bayat
Belediyespor ile Gençlik Görkemspor
takýmlarý mücadele edecek.
Genç kýzlarda: Kültürspor A, Gençlikspor, Basketbol Ýhtisas Akademi A, Basketbol Ýhtisas, Gençlik Görkemspor, Kültürspor B ve
Basketbol Akademi B takýmlarý il birinciliði için mücadele verirken,
Genç erkeklerde: Gençlikspor, Kültürspor, Basketbol Ýhtisas A, Gençlik Görkemspor, ÝL Özel Ýdarespor
ve Basketbol Ýhtisas B takýmlarý þampiyonluk için
yarýþacak.
SPOR SERVÝSÝ
Demet Gökmen
Yýlmaz'dan Ünyespor'a destek sözü
AK Parti Ordu Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý
Enver Yýlmaz, Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden
Ünyespor'u ziyaret ederek, Ünyespor'a destek sözü verdi.
Ünye Þehir Stadý'nda antrenman yapan Ünyespor'a baklava ikram eden Yýlmaz, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ve futbolculara baþarýlar diledi.
Kendisinin de futbolla çok ilgili olduðunu ifade
eden Yýlmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi
TBMM'nin 17 golle en çok gol atan milletvekiliyim.
Tarzým Jardel'e benzer. Ceza sahasý içerisinde ayaðýma gelen 5 topun üçü gol olur. Futbolla bu kadar
yakýn birisi olarak, Orduspor, Ünyespor, Fatsa
Belediyespor ve amatör liglerde mücadele eden tüm
takýmlara sahip çýkacaðýz. Orduspor neyse, Ünyespor'da bizim için O'dur. Biz hiçbir takýmýmýz arasýnda ayrým yapmayýz. Sizler bu yolda asla yalnýz
deðilsiniz. Biz sizlere güveniyoruz ve ligde baþarýlar
diliyorum" dedi.
Daha sonra Ünyespor'un kalecisi Beytullah ile iddiaya giren
Yýlmaz attýðý penaltýyý gole çevirdi. Ünyespor Teknik Direktörü
Cüneyt Tiryaki ise, AK Parti Ordu Büyükþehir Belediye Baþkan
Adayý Enver Yýlmaz'a baþarýlar diledi.
ÜNYE-KENT HABER
Kader maçýna hazýrlýk
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
28 ÞUBAT 2014 CUMA
Son haftalarda alýnan kötü sonuçlar nedeniyle futbolcularý ve yönetimi protesto eden yeþil-siyahlý taraftarlar her þeye raðmen bu haftaki kritik karþýlaþamaya özel hazýrlýk yapýyor. Tribün liderleri otobüs konusunda çalýþmalarýný sürdürürken taraftara ilk destek Adapazarý Belediye Baþkaný Süleyman Diþli'den geldi. Diþli
Ýstanbul deplasmaný için taraftara otobüs verdi. Öte yandan Vefa Stadý'nda Sakaryaspor taraftarýna 325 kiþilik yer
ayrýlacaðý öðrenildi.
AMÝGOLARDAN BAKLAVA
Geçtiðimiz sezon Çorumspor maçlarýnda
ceza alan kýrmýzý siyahlý takýmýn tribün liderlerinden Hasan Gözübüyük, Adem Býyýk ve
Hüseyin Nalcý çift kalenin ardýndan dün Belediyesporlu futbolculara tatlý ikram ettiler. Amigolar
Hasan, Adem ve Hüseyin, futbolculara tatlý ikram
etti ve onlardan galibiyet sözü aldýlar.
Zorlu Elibol Sandýklýspor maçýnýn provasýnýn
yapýldýðý çift kale sonunda amigolar Hasan ve Hüseyin, futbolculara tatlý ikram etti ve onlardan galibiyet sözü aldýlar. Hasan Gözübüyük, Çorumspor amigolarý olarak 20 yýldýr bu þehrin takýmýnýn
sevdalýsý olduklarýný Belediyespor'un da bu þehrin
takýmý olduðunu ve ona destek verdiklerini belirterek 'Cezalý olduðumuz için maçlara gelemiyoruz. Ancak gönlümüz sizinle. Bu hafta sonu Elibol
Sandýklýspor ile oynayacaðýnýz maçta sizlere baþarýlar diliyorum. Ýnanýyorumki sizler ilk yarýnýn rövanþýný alýp maçý kazanarak Çorum'u bir kez daha
mutlu edeceksiniz' dedi.
Futbolcularda Çorumspor amigolarýna teþekkür ettiler ve Sandýklý'dan üç puanla dönmek için
ellerinden gelen mücadelesi vereceklerini söylediler. SPOR SERVÝSÝ
Sandýklýspor provasý tamam
Haftasonunda deplasmanda Elibol Sandýklýspor ile
zorlu bir mücadeleye girecek olan Çorum Belediyespor bu
karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný dün Mimar Sinan Sahasý'nda
yaptýðý çift kale ile sürdürdü.
Mimar Sinan Sentetik Çim Sahasý'nda gerçekleþtirilen antrenmana alt yapýdan Mehmet ve Yunus Emre de katýldý. Çift
kale öncesinde taktik çalýþma yaptýran Teknik Direktör Sedat
Özbað ilk onbir olarak düþündüðü kadroda Çaðrý, Emre (Osman), Yakup, Ýmam, Okan, Furkan, Oðuzhan, Mehmet Akif,
Ender (Kývanç), Murathan ve Emir'e yer verirken, Özbað yedek
takýmda ise Utku, Erol, Osman (Muratcan), Yunus Emre, Bilal,
Vedat, Murat, Buðra, Kývanç, Sefa (Mehmet), Gökhan'a þans
verdi.
Teknik Direktör Sedat Özbað maç taktiðinde orta sahada rakibe boþ alan verilmemesi üzerinde dururken defanstan bilinçli
paslarla çýkýlmasý konusunda savunma oyuncularýna uyarýlarda
bulundu. Çift kalede iki takýmda gol yollarýnda fazla baþarýlý
olamazken futbolcularýn mücadelesi teknik heyetin yüzünü
güldürdü.
Çorum Belediyespor bugün yapacaðý taktik çalýþma ile Elibol
Sandýklýspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak ve yarýn maç
için Sandýklý'ya hareket edecek. SPOR SERVÝSÝ
Sandýklýspor maçýný
Kaftancý yönetecek
Çorum Belediyespor'un pazar
günü deplasmanda oynayacaðý zorlu
Elibol Sandýklýspor maçýný Gaziantep Bölgesi hakemlerinden Mehmet
Kaftancý yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre Mehmet Kaftancý bundan önce üç kez Çorumspor'un maçlarýnda görev yapmýþ.
Kýrmýzý Siyahlý takým bu üç maçtan
iki galibiyet ve birde beraberlik almýþ.
Ýlk olarak 9 Aralýk 2007 tarihinde
Ankara Demirspor ile deplasmanda
Mehmet Kaftancý
oynanan maçta Çorumspor maçýnda
görev yapan Kaftancý ile kýrmýzý siyahlý takým 2-0 galip gelmiþ. 6 Nisan 2008 tarihinde bu kez Çorumspor'un sahasýnda oynadýðý Ýlk Adým Belediyespor maçýný yöneten Mehmet Kaftancý ile kýrmýzý siyahlý takým sahadan 4-2 galip
ayrýlmýþ.
Mehmet Kaftancý son olarak 16 Mart 2011 tarihinde Çorumspor'un Bandýrmaspor ile sahasýnda oynadýðý ve 2-2 berabere kaldýðý maçta dördüncü hakem olarak görev yapmýþ.
Kaftancý'nýn yardýmcýlýklarýný ise Adana'dan Berkan Püsküller ve
Mustafa Akkuþ yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Osmaniye'den Mehmet Akalýn.
ADNAN YALÇIN
Çorumspor
Baþkaný Rumi
Ispanak
Baþkandan
moral baklavasý
Çorumspor, Aksaray'a hazýr
Son haftalarda alýnan kötü sonuçlarla morallerin bozulduðu
Çorumspor'un dünkü antrenmanýnda morallerin düzeldiði ve kýrmýzý
siyahlýlarýn Aksaray Belediyespor maçýna hazýr olduðu gözlendi.
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn zeminin bozulmasý adýna çift kale çalýþmasýný 1 nolu sentetik sahada gerçekleþtiren Çorumspor'da tüm futbolcular
antrenmana katýldý.
Teknik Direktör Hasan Atalay ve
yardýmcýsý Adnan Karaçalý'nýn idaresinde baþlayan antrenmanda çift kale öncesinde
ýsýnma, 5'e 2 çalýþma ve topla kýsa süreli çalýþma
yapýldý. Antrenmanýn ilk bölümünde özellikle 5'e
2 çalýþmasý sýrasýnda futbolcularýn oldukça neþeli
olduklarý dikkat çekerken, kýrmýzý siyahlýlarýn teknik patronu, futbolcularla yapýlan görüþmelerde
moral motivasyon olarak kendilerine geldiklerini
belirterek Aksaray maçýna hazýr olduklarýný söyledi. Çift kalede muhtemel onbirinde Akýn, M. Ali,
Moubarak, Orhan, Enver, Veli, Batuhan, Dinçer,
Arif(Ümit) Yusuf ve Serdar'a þans veren teknik direktör Atalay'ýn Orhan'ý tekrar liberoya çekerek
ilerde ise Yusuf ile Serdar'ý çift forvet oynatmasý
dikkat çekti. Çift kaleyi tribünlerden kameraya
alan teknik adamýn çift kaleden ve futbolcularýn
morallerinin düzelmesinden dolayý memnun olduðu görüldü. Çift kalede teknik patron Atalay'ýn
Aksaray savunmasýnýn arkasýna atýlan sürpriz
toplarla pozisyon yaratma üzerine bir taktik çalýþma yaptýrdýðý gözlenirken, forvet oyuncularýndan
da yakaladýðý pozisyonlarý harcamamalarýný gol
vuruþlarýnda çok dikkatli olmalarýný istedi.
Çift kale çalýþmasý ile günü tamamlayan kýrmýzý siyahlýlarýn bugün dinlenerek maç saatini bekleyeceði öðrenildi. ADNAN YALÇIN
Kýrýkkalespor maçýný kötü futbolla kaybeden kýrmýzý
siyahlý futbolculara baþkandan moral baklavasý.
Dün Aksaray Belediyespor maçýnýn taktik provasýný
yapan kýrmýzý siyahlýlarýn antrenmanýna gelerek çift kaleyi izleyen Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak antrenmana
bir tepsi baklava ile gelerek futbolculara ikram etti. Baþkan Ispanak, futbolcularýna güvendiðini dile getirerek
Aksaray Belediyespor maçýný kazanarak yarýþta var olduklarýný göstereceklerini söyledi.
ADNAN YALÇIN
Çorumspor Yönetimi Kurulu adýna Genel Kaptan Güngör Atak
yaptýðý yazýlý açýklama ile destek çaðrýsýnda bulundu
Atak: Çorumspor için
herkesi tribüne bekliyoruz
Güngör
Atak
Çorumspor Yönetim Kurrulu adýna bir yazýlý
açýklama yapan Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, Çorumspor'u bu zor gününde yalnýz
býrakýlmamasý gerektiðinin altýný çizerek herkesi Aksaray Belediyespor maçýnda tribün desteði vermeye davet etti.
"Çorumspor'umuzun aslýnda hiç hak etmedigi yerde olmasýndan dolayý çok üzgün oldugumuzu belirmek isteriz. Zaman zaman takýmýmýza maddi ve manevi destek olanlar olmuþtur.Bunlarda bir elin parmaðýný geçmemektedir, ne yazýk ki ama genede bu zor
zamanda bizlere destek veren baþta Çorumspor'un cefakar taraftarýna ve maddi manevi destek veren herke-
se teþekkür ederiz. Aslýnda sözün bittiði yerdeyiz. Bizler yönetim olarak elimizden geldigi kadar üzerimize
düþeni yapmaya çalýþýyoruz.Çorumspor'umuz özelikle
bu hafta ve gelecek hafta içeride oynayacaðý Aksaray
Belediyespor ve Tosya Belediyespor maçlarý dönüm
maçlarý olmasý itbariyle Çorumspor'u seven ve Çorumspor'unda bu þehirde olmasý gerktigine inanan
herkesi bu Pazar 13:30 da Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumunda oynanacak maçta Çorumspor'umuza destek
olmaya davet ediyoruz.
Ayrýca seçim çalýþmasý yapan Belediye Baþkaný, Belediye Meclis Üyeleri ve Ýl Genel Meclisi adaylarýný da
bu zor günlerinde Çorumspor'umuzun yanýnda olma-
ya davet ediyoruz. Bu güne kadar taraftarýmýzý üzdüðümüzün farkýndayýz en az bizlerde onlar kadar üzgünüz ama imkanlar ölçüsünde yapmýþ oldugumuz trasferler dorultusunda teknik heyetimiz ve futbolcu kardeþlerimizde maddiyat gözetmeden elinden geleni
Çorumspor için yapýyor.
Artýk telafisi olmayan maçlara çýkacaðýmýzdan gerek teknik heyet gerekse futbolcular, taraftarlar ve biz
yöneticiler olarak bu ulu çýnarýn devrilmemesi için elimizden gelenin daha fazlasýný yapmak zorundayýz.
Çorum kamoyunu, Çorumspor'a bu zor döneminde
en azýndan tribün desteði ile Çorumspor'umuzun yanýnda olmaya davet ediyoruz"
SPOR SERVÝSÝ
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN