Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin iki numaralý
koltuðu için hemþehrimizin adý geçiyor
Yaðmur istinat duvarýný yýktý
Asým Balcý'nýn ismi
Ankara gündeminde
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin iki numaralý koltuðunun
Çorumlu Doç. Dr. Asým Balcý'ya emanet edilmesi
gündeme geldi. Bulunduðu görevlerin tümünde baþarýlý
çalýþmalarýyla gündeme gelen Milli Eðitim Bakaný
Müþteþar Yardýmcýsý hemþehrimiz Doç. Dr. Asým
Balcý’nýn ismi, Ankara Büyükþehir Belediyesi’nin iki
numaralý koltuðu olarak kabul edilen Genel Sekreterlik
için geçiyor.
* HABERÝ 2’DE
Çorum'da
saðanak
nedeniyle
bir binanýn
çöken
istinat
duvarýndan
sýzan su,
zemin
kattaki
dairede
baskýna
neden
oldu.
* HABERÝ 4’DE
Önemli bürokratik görevlerdeki baþarýsýyla dikkat çeken Milli Eðitim Bakaný Müþteþar
Yardýmcýsý hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý’nýn ismi, Ankara Büyükþehir
Belediyesi’nin iki numaralý koltuðu olarak kabul edilen Genel Sekreterlik için geçiyor.
Ýstinat duvarý çöken binanýn zemin katýný su bastý.
KALÝTENÝN EKONOMÝK FÝYATLA BULUÞTUÐU TEK ADRES
ÝKRAM PETROL
MÝLANGAZ OTOGAZ
2.49
MOTORÝN
4.19
Adres: Ankara Yolu 3. Km. (Oto Galericiler Karþýsý) ÇORUM Tel: 224 44 14
19 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
(Ç.HAK:896)
TL
TL
Uður Gurup’tan önemli adým
Afrikalý 28 büyükelçi
Çorum’da aðýrlandý
4 çocuk annesi Fadime Tercan, yaptýðý açýklamada, 13 yýldýr çobanlýk yaptýðýný ve
mesleðini sertifika alarak, daha bilinçi yapmayý hedeflediðini ifade etti.
44 kursiyer arasýnda
sadece 1’i kadýn
Afrika Büyükelçiler Birliði üyesi 28
Afrikalý Büyükelçi, Uður Gurup
Yönetim Kurulu Baþkaný Uður
Barlýk tarafýndan Çorum’a davet
edildi. Dünya ticaretinin göz diktiði
Afrika ile Çorum arasýnda kurulan
samimi köprü, Çorum açýsýndan
büyük bir adým ve þans olarak
deðerlendirildi.
* HABERÝ 3’DE
Çorum'da Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü,
ÝÞKUR ve Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði'nce
yürütülen "Sürü Yönetim Elemaný" kursunda, 44 erkek
arasýnda tek kadýn olarak katýlan 4 çocuk annesi
Fadime Tercan, yaptýðý açýklamada, 13 yýldýr çobanlýk
yaptýðýný ve mesleðini sertifika alarak, daha bilinçi
yapmayý hedeflediðini ifade etti.
* HABERÝ 14’DE
Afrika Büyükelçiler Birliði Baþkaný
Nijerya Büyükelçisi Ahmet
Abdulhamit’ten açýk davet
‘Kapýmýz çalýnsýn diye
kapýnýzý çalmaya geldik’
Uður Barlýk’ýn
davetlisi
olarak
Çorum’a
gelen Afrika
Büyükelçiler
Birliði Baþkaný
Nijerya
Büyükelçisi
Ahmet
Abdulhamit,
Vali Sabri
Ahmet Abdulhamit
Baþköy’ü
ziyaretinde, “Kapýmýz çalýnsýn
diye, kapýnýzý çaldýk.” sözleriyle
Çorumlu iþ adamlarýna ve
yöneticilere açýk davette
bulundu.
* HABERÝ 3’DE
Baþarýlý çalýþmalarý ile Çorum’un göz bebeði kuruluþlarý arasýnda yer alan Uður Gurup, 28 Afrikalý
Büyükelçi’yi Çorum’a davet ederek, Afrika e Çorum arasýnda önemli bir köprü kurdu.
Yad-ý Resul Gecesi’nde rahmet yaðmuru
Yaðmur Damlasý
Derneði Çorum
Þubesi tarafýndan
düzenlenen Yad-ý
Resul Gecesi'nde,
Peygamber
sevgisi ve
komþuluðun
deðerine vurgu
yapýlýrken, geceye
katýlan çok sayýda
davetli adeta
rahmet yaðmuruna
gark oldu.
12 yaþýndaki öðrenci bir haftadýr yoðun bakýmda
Ýntiharda cinayete
teþebbüs þüphesi
Gülabibey
Mahallesi’nde
geçtiðimiz
günlerde bir
binanýn çatý
arasýnda ipte
asýlý bir þekilde
bulunan çocuk,
kaldýrýldýðý
yoðun bakým
servisinde
yaþam
F.D.
mücadelesini
sürdürüyor. Ortaokul öðrencisi
olan F.D. (12)’nin ailesi,
çocuklarýnýn boðulmaya
çalýþýldýðýný öne sürerek cinayet
teþebbüsü üzerinde duruyor.
* HABERÝ 9’DA
Yad-ý Resul Gecesi’nde sunulan sema gösterisi büyük beðeni topladý.
Yaya geçidinde
otomobil çarptý
* HABERÝ 9’DA
* HABERÝ 8’DE
Ertürk Akþun
Çorum’a geliyor
HDF Baþkaný Cemal Emir ve beraberindeki heyet dün gazetemizi ziyaret etti.
HDF, Avrupalý gençleri
Çorum’da aðýrlayacak
Çorumlu yazar, Hitit Kültür Kulübü’nün konuðu olacak
Destek Yayýnevi Genel Yayýn Yönetmeni hemþehrimiz
Ertürk Akþun, Çorum’a geliyor.
* HABERÝ 9’DA
Refüje savrulan bayana ilk müdahaleyi çevreden yetiþen vatandaþlar yaptý.
Ertürk Akþun
* HABERÝ 9’DA
2
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin iki numaralý
koltuðu için hemþehrimizin adý geçiyor
Asým Balcý'nýn ismi
Ankara gündeminde
Erol Taþkan
Ankara Büyükþehir
Belediyesi'nin iki
numaralý koltuðunun
Çorumlu Doç. Dr. Asým
Balcý'ya emanet
edilmesi gündeme geldi.
Hemþehrimiz Doç.
Dr. Asým Balcý'nýn
Ankara Büyükþehir
Belediyesi Genel
Sekreterliði görevine
getirileceðine iliþkin
haberler, ulusal basýnýn
Ankara eklerinde geniþ
yer buldu.
Henüz resmiyet
kazanmayan
görevlendirme
konusunda, bugüne
kadar bulunduðu
görevlerdeki baþarýsýyla
hemþehrilerini
Önemli bürokratik görevlerdeki baþarýsýyla dikkat çeken Milli Eðitim Bakaný Müþteþar
Yardýmcýsý hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý’nýn ismi, Ankara Büyükþehir
Belediyesi’nin iki numaralý koltuðu olarak kabul edilen Genel Sekreterlik için geçiyor.
gururlandýran Doç. Dr.
Asým Balcý, hükümetin
de deðer verdiði önemli
bürokratlar arasýndaki
yerini koruyor.
Saðlýk Bakaný
Danýþmanlýðý,
TÜRKSAT
Koordinatörlügü ve
Ankara Kalkýnma Ajansý
Genel Sekreterliði
görevlerinin ardýndan,
son olarak Milli Eðitim
Bakanlýðý Müsteþar
Yardýmcýsý olarak
hizmetlerine devam
eden hemþehrimiz Doç.
Dr. Asým Balcý'nýn,
Ankara Büyükþehir
Belediyesi Genel
Sekreteri olarak
atanmasý yoðun bir
þekilde dillendiriliyor.
200 öðrenciye istihdam
garantili mesleki kurs
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde düzenlenen törenle, proje kapanýþý gerçekleþtirildi.
Nizamettin Arslan
Erol Taþkan
Hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý’nýn atanmasý beklenen yeni göreviyle ilgili haberler, Ankara medyasýnýn ilk gündemini oluþturdu.
Belediye festival ihalesi yaptý
Enise Aðbal
Çorum Belediyesi Festival Organizasyonu Hizmet Alýmý ihalesi yaptý.
34. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nin 10 - 22 Haziran 2014 tarihleri arasýnda
13 gün süre ile Organizasyon Hizmet Alým
Ýþi ihale edildi.
Dün Destek Hizmetleri Müdürü Leyla
Sayýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti 675 bin 753 TL olarak açýklandý. 5 fir-
manýn teklif verdiði ihalede en düþük teklif
674 bin 291 TL ile Yýldýzoðlu Organizasyon
tarafýndan verildi.
Ýhale incelemeler yapýldýktan sonra
onaylanacak.
En düþük teklif maliyetin iki katý
Enise Aðbal
505 bin TL maliyetli ihaleye en düþük
teklif 1 milyon 50 bin TL olarak verildi.
Çorum Belediyesi Ulaþým Ana Planý
Hizmet Alýmý ihalesi yaptý. Dün saat
11.00'de Destek Hizmetleri Müdürü Leyla
Sayýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu huzurunda gerçekleþtirilen ihaleye 2 firma
katýldý.
Yaklaþýk maliyeti 505 bin TL olarak
açýklanan ihalede en düþük fakat maliyetin
iki katý olan teklifi 1 Milyon 50 bin TL ile
Boðaziçi Proje Mühendisliði Plan ve Ýnþaat Sanayi firmasý verdi.
Ýhale komisyonu teklifleri deðerlendirmeye aldý.
Anadolu Otelcilik Lisesi öðrencileri,
yýl boyu düzenlenen
istihdam
garantili
kurslarý tamamladý.
175 öðrencinin bugüne kadar düzenlenen
kurslarý baþarýyla tamamladýðýný aktaran
okul müdürü Nizamettin Arslan, düzenlenen kapanýþ programýnda, 25 öðrencinin
de kurslarý tamamlayýp, toplam öðrenci
sayýsýnýn 200'e ulaþtýðýný bildirdi.
Vali Yardýmcýsý
Zulkarnin Öztürk,
Milli Eðitim Müdür
Yardýmcýsý Ali Kurnaz, Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin
Ünlü, protokol üyeleri ve öðrencilerin katýldýðý proje kapanýþ
programýnda, Anadolu Otelcilik Lisesi
Müdürü Nizamettin
Arslan, çalýþmalar
hakkýnda bilgi verdi.
Çorum Ýþ Kur
Müdürlüðü'nün de
ortaklýðýný yürüttüðü
Toplantýda, meslek edindirme kursunun son
gurubunda yer alan öðrenciler de hazýr bulundu.
Öðrenciler, proje ortaðý olarak yer alan otellerde istihdam imkaný buluyor.
Bir yýldýr devam eden kurslarda, toplam 200 öðrenci kurslara katýldý.
projede, Antalya'da
hizmet veren Limak
Oteller Gurubu ve
Calista Luxsury Resort Otel arasýnda
protokol yaparak, öðrencilere istihdam garantili kurslar düzenlendiðini aktaran Nizamettin Arslan, top-
lam 200 öðrencinin
eðitim kurslarýna katýlarak sertifika almaya hak kazandýðýný
kaydetti.
www.corumhakimiyet.net
Uður Gurup’tan önemli adým
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
3
Afrikalý 28 büyükelçi Çorum’da aðýrlandý
Erol Taþkan
Afrikalý büyükelçiler, Uður Makine’yi gezerek üretim hakkýnda bilgi aldý.
Uður Gurup CEO’su Okçul Barlýk, mükemmel Ýngilizcesi ile
konuk heyete üretimin her aþamasý hakkýnda bilgi verdi.
Düzenlenen gezinin, Çorum sanayisinin Afrika pazarýna
daha rahat ulaþmasý için ciddi bir adým olmasý ümit ediliyor.
Heyette yer alan yabancý konuklar, ev sahipliði için
Uður Barlýk ve Okçul Barlýk’a teþekkür etti.
Afrika Büyükelçiler Birliði üyesi 28
Afrikalý Büyükelçi,
Uður Gurup Yönetim Kurulu Baþkaný
Uður Barlýk tarafýndan Çorum’a davet
edildi. Dünya ticaretinin göz diktiði Afrika ile Çorum arasýnda kurulan samimi
köprü, Çorum açýsýndan büyük bir
adým ve þans olarak
deðerlendirildi.
Önceki gece Çorum’a gelerek Uður
Barlýk’ýn misafiri
olan konuk büyükelçiler, programlarýna
Uður Makine ziyareti ile baþladý. Uður
Barlýk ve Uður Gurup CEO’su Okçul
Barlýk
tarafýndan
karþýlanan konuk büyükelçiler, Okçul
Barlýk’ýn tercümanlýðýnda ve rehberliðinde fabrikayý gezerek,
çalýþmalar hakkýnda
bilgi aldý.
Afrika kýtasýnda
bulunan 53 ülkeden,
Türkiye’de büyükelçiliði bulunan 28 ülkenin tamamýný Çorum’a davet eden
Uður Barlýk, davet
amacýnýn Çorum’u
ve firmalarýný tanýtarak, ekonomik ve
kültürel iliþkilerin artýrýlmasý olduðunu
ifade etti.
Fabrikanýn üretim sahasýný dikkatle
izleyen büyükelçiler,
sýk sýk notlar tutarak,
Okçul Barlýk’a çeþitli sorular yöneltti.
Kýrmýzý halýlarla
karþýlanan Afrikalý
Büyükelçiler, kendilerine gösterilen ilgi
ve ev sahipliðinin
yanýsýra, Uður Gurup’un çalýþmalarý
karþýsýndaki beðeni
ve memnuniyetlerini
de aktardý.
Baþarýlý çalýþmalarý ile Çorum’un göz bebeði kuruluþlarý arasýnda yer alan Uður Gurup, 28 Afrikalý
Büyükelçi’yi Çorum’a davet ederek, Afrika e Çorum arasýnda önemli bir köprü kurdu.
Büyükelçiler Vali’yi ziyaret etti
Vali’den sýcak karþýlama
Afrikalý Büyükelçiler Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti. Uður Gurup Yönetim Kurulu
Baþkaný Uður Barlýk ve Uður Gurup CEO’su Okçul
Barlýk’ýn da katýldýðý ziyarette karþýlýklý sohbet edildi. Vali Sabri Baþköy’ün büyük ilgi gösterdiði ziyarette, Vali Baþköy’ün sýcak karþýlamasýndan memnun olan konuk heyet, memnuniyetlerini ifade etti.
Okçul Barlýk’ýn tercümanlýk yaptýðý ziyarette,
karþýlýklý tanýþýklýðýn ve iþ birliðinin ticari ve kültürel ortaklýðý artýracaðýna inandýklarýný aktaran Afrika Büyükelçiler Birliði Baþkaný Nijerya Büyükelçisi Ahmet Abdulhamit, Türk Devleti'nin her zaman
kendilerine yakýn ilgi ve alaka gösterdiðinin altýný
çizerek, Türkiye ile olan iliþkilerini, Çorum özelinde de güçlendirmekten mutluluk duyduklarýný vurguladý.
Vali Sabri Baþköy'ün de yakýndan ilgilendiði
konuklar, Vali Sabri Baþköy'e de teþekkür ederek,
Çorum'da bulunmaktan duyduklarý memnuniyeti
aktardýlar.
Konuk heyet, Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti.
TSO’dan büyükelçilere
Çorum sunumu
Afrikalý büyükelçiler, ziyaretlerin ardýndan teknik toplantý için Anitta’da bir araya geldi.
Toplantýda TSO tarafýndan Çorum geneli ile ilgili sunum yapýldýktan sonra, Uður
Gurup CESO’su Okçul Barlýk, Uður Gurup imalatlarý hakkýnda detaylý bilgi verdi.
Ticaret ve
Sanayi Odasý, Uður
Gurup Yönetim
Kurulu Baþkaný
Uður Barlýk
tarafýndan Çorum'a
davet edilen
Afrikalý
Büyükelçiler'e
Çorum Sanayisi'ni
tanýtan bir sunum
yaptý.
Anitta Otel'de
Uður Barlýk'ýn ev
sahipliðinde
düzenlenen
toplantýya TSO
Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal da
katýlýrken, ilk
bölümde Çorum
sanayisi ile ilgili
sunum yapýldý.
Toplantýnýn
ikinci bölümünde
ise Uður Group
CEO'su Okçul
Barlýk, Uður Gurup
bünyesinde üretim
yapan marka ve
tesisler hakkýnda
bir sunum yaptý.
Vali Sabri Baþköy, yakýndan ilgilendiði büyükelçilerle birlikte, ziyaret anýsýna hatýra fotoðrafý için objektifler karþýsýna geçti.
Afrika Büyükelçiler Birliði Baþkaný
Nijerya Büyükelçisi Ahmet Abdulhamit’ten açýk davet
‘Kapýmýz çalýnsýn diye
kapýnýzý çalmaya geldik’
Uður Barlýk’ýn davetlisi olarak
Çorum’a gelen Afrika Büyükelçiler
Birliði Baþkaný Nijerya Büyükelçisi
Ahmet Abdulhamit, Vali Sabri Baþköy’ü ziyaretinde, “Kapýmýz çalýnsýn
diye, kapýnýzý çaldýk.” sözleriyle Çorumlu iþ adamlarýna ve yöneticilere
açýk davette bulundu.
Türkiye’de büyükelçiliði bulunan 28 Afrika ülkesi olduðunu ifade
eden Ahmet Abdulhamit, yakýnda bu
sayýnýn 31 olacaðýný kaydetti.
Türkiye’nin Afrika’ya olan ilgisinin kendilerini memnun ettiðine iþaret eden Afrika Büyükelçiler Birliði
Baþkaný Nijerya Büyükelçisi Ahmet
Abdulhamit, bu iliþkilerin daha güçlenerek artmasýndan yana olduklarýna
söyledi.
Afrika Büyükelçiler Birliði Baþkaný Nijerya Büyükelçisi Ahmet
Abdulhamit (solda), Çorumlu yönetici ve iþ adamlarýný kendi ülkelerine davet etti.
4
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Yaðmur istinat duvarýný yýktý
Çorum'da saðanak nedeniyle bir binanýn çöken istinat duvarýndan sýzan su, zemin kattaki dairede baskýna neden oldu.
Kent merkezinde baþlayan saðanak, kýsa sürede etkili oldu. Yaklaþýk yarým saat
süren yaðýþta, bazý cadde ve sokaklarda su birikintisi oluþtu.
155 Polis Ýmdat hattýna, bir binanýn istinat duvarýna yýldýrým isabet etmesi sonucu duvarýn yýkýldýðý ve sýzan suyun zemin kattaki bir dairede baskýna neden olduðu
ihbarýný deðerlendiren ekipler, Ulukavak Mahallesi'ndeki söz konusu binaya gitti.
Çorum Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin de kýsa sürede olay yerine ulaþmasýnýn ardýndan 30 santimetre yüksekliðe ulaþan su birikintisinin, daireden tahliyesine baþlandý. Evdeki eþyalarýn sular altýnda kalmasý üzerine ev sahibi Dudu Tütüncü'nün fenalýk geçirdi. Tütüncü, olay yerine gelen saðlýk ekiplerinin müdahalesiyle sakinleþtirildi.
Evdeki suyun tahliyesinin ardýndan ilgililerce hasar tespit tutanaðý hazýrlandý.
Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri de binanýn önünde toprakla set oluþturdu.
Ev sahibinin kýzý Ayten Tütüncü, saðanak öncesinde uzun süre gök gürültüsü olduðunu þimþek çaktýðýný belirterek, istinat duvarýnýn da yýldýrým isabet etmesi sonucu yýkýldýðýný öne sürdü.
Ýstinat duvarýnýn çökmesiyle sýzan suyun da zemin kattaki evlerine dolduðunu
ifade eden Tütüncü, "Yýldýrým düþünce çok korktuk. Binanýn sallandýðýný hissettik.
Ýstinat duvarý yýkýlýnca bütün su zemin kattaki dairemize doldu. Sular dizlerimize kadar geliyordu. Eþyalarýmýzýn tamamý sular altýnda kaldý. Odalar berbat oldu, eþyalar
zarar gördü. Dairemizde hasar büyük" diye konuþtu.(AA)
Otomobil dereye uçtu
Ýstinat duvarý çöken binanýn zemin katýný su bastý.
Maðdur ailenin imdadýna itfaiye ekipleri yetiþti.
Ev sakinleri, yaþadýklarý su baskýný karþýsýnda çaresiz kaldý.
Binanýn zemin katýnda bulunan dairede, pek çok eþya su baskýnýndan zarar gördü.
Ýþ makineleri, yýkýlan istinat duvarýnýn yerine kum dökerek, yaðmur akýþýný kesmeye çalýþtý.
Amasya'nýn Merzifon ilçesinde dereye
uçan otomobilde bulunan 2'si aðýr 5 kiþi yaralandý.
Çorum'dan Samsun
yönüne giden Yavuz
Kurt (58) yönetimindeki
55 RE 452 plakalý otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Merzifon'un Çaybaþý köyü yakýnlarýnda yolun kýyýsýndaki kuru dere yataðýna
düþtü.
Kazada, otomobil
sürücüsü ile eþi Gülsüm
(51) ve kýz kardeþi Þükrüye Kurt (44), Ayþe Yýldýrým (65), Aybüke Asuman Kurt (21) yaralandý.
Çorum’dan Samsun istikametine giden araç dereye uçtu.
Yaralýlar 112 Acil
Servis ambulanslarýyla
Merzifon Kara Mustafa
Paþa Devlet Hastanesine
kaldýrýldý.
Yaralýlardan Yavuz
ve eþi Gülsüm Kurt'un
saðlýk durumlarýnýn ciddi
olduðu öðrenildi. (AA)
Sungurlu’da trafik
kazasý, 3 yaralý
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana
gelen trafik kazasýnda 3
kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere
göre kaza, SungurluÇorum karayolunun 32.
kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan
Çorum istikametine giden Serkan Fýndýkçý yönetimindeki 19 TH 755
plakalý minibüs, ayný istikamette seyir halinde
olan Erdoðan Þahin yönetimindeki 71 EZ 544
plakalý otomobile arkadan çarptý. Çarpmanýn
etkisiyle otomobil tarlaya uçarken, otomobil
sürücüsü Erdoðan Þahin ve otomobilde yolcu
olarak bulunan ismi öðrenilemeyen bir bayan
ile minibüs sürücüsü
Serkan Fýndýkçý yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Çorum Sungurlu Karayolu’nun 32. kilometresinde meydana gelen kazada 3 kiþi yaralandý.
Yaralýlara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafýndan yapýldý.
Þoför-yolcu Kamyonetten
düþtü
kavgasý
Baðcýlar 1. Cadde’de seyreden halk otobüsünde yolcu-þoför kavgasý yaþandý.
Yaþlý yolcu H.E. ile þoför A.Ý.K. arasýnda durak olmayan yerde inme meselesi yüzünden kavga çýktý. Yolcu H.E. bastonuyla þoföre vurmak isterken, þoför ani fren yaptý. Frenin etkisiyle yolculardan F.E. isimli kadýn düþtü. Yaralanan kadýn
hastaneye kaldýrýlýrken, taraflar birbirlerinden
þikâyetçi oldu.
Osmancýk Caddesi’nde kamyonetten düþen genç
yaralandý.
Ýþyerinde kamyonete eþyalarý iple baðlamak isteyen S.Ü. dengesini kaybedip düþtü. Yaralanan S.Ü.
hastaneye kaldýrýldý.
Osmancýk’ta da sokakta düþen kadýn yaralandý.
M.Ö. isimli kadýn Hoca Sadettin Efendi Sokak’ta düþünce yaralandý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan kadýn Çorum’a sevk edildi.
Hayrettin
Karaman
Din hizmetini
kimler yapýyor
Dini öðretme, yayma, yaþatma hizmetini
yapanlarý ehliyetli (layýk, donanýmlý, bu
hizmet için uygun) olan ve olmayanlar diye
ikiye ayýrmak gerekiyor.
Daha önceki yazýlarda niteliklerini
saydýðýmýz 'ilim ve ahlak' bakýmýndan yeterli
donanýma sahip insanlarýn bu hizmeti hiçbir
menfaat beklemeden yapmalarý gerekiyor.
Kendisi himmete muhtaç, ilim ve ahlaký
kusurlu olan müminler ise baþkalarýndan önce
kendilerini ýslah ile meþgul olmalýdýrlar.
Bu hizmeti, resmi vazifesi olmadýðý halde
Allah rýzasý için her yerde, durumda ve fýrsatta
yapmaya çalýþan müminler bulunduðunu
biliyoruz.
Bugün ülkemizde sayýsýz sohbet ve
okuma toplantýlarý var. Bu toplantýlarda (belli
bir gruba baðlý olmayanlarýnda) ilmihal, hadis,
tefsir, tavsiye edilmiþ kitaplar okunuyor.
Toplantýlarýn hocalarý menfaat beklemiyorlar,
baþka bir maksat gütmüyorlar, aþk ve þevk ile
bu hizmeti ifa ediyorlar.
Medya büyük bir güç, bir eðitim öðretim
ve telkin aracý. Burada yüzlerce yazan,
konuþan ve rol alan var. Ýnsanýmýz gittikçe
sohbeti ve okumayý ihmal ederek ekranda
gördükleri ve oradan duyduklarý ile yetinmeye
baþladýlar. Bu þartlarda medyanýn önemi ilk
sýrada yer aldýðý halde iþin, 'söz ve düþünce
hürriyeti' adýna tam bir baþýboþluk içinde
yürüdüðü de bir gerçek. Mevcut düzende
medyayý kontrol etmek mümkün deðil, bu
sebeple iþ, hedef kitleye ve bunlarý uyaracak,
doðruyu yanlýþtan ayýrmalarýna yardýmcý
olacak ehliyetli kimselere düþüyor.
Tarikatler ve baþka isimler altýnda oluþan
topluluklar, dernekler, vakýflar, kulüpler vb.
kurarak ve bütün araçlarý kullanarak dini
teblið, din eðitim ve öðretimi alanýnda etkili
bir faaliyet yürütüyorlar. Bunlarýn kusurlarýný
söyleyerek üzmek yerine ne yapmalarý
gerektiðini söylemeyi tercih ediyorum:
Þahsa veya gruba yönelik maddi veya
manevi menfaat peþinde olup dini istismar
edenler, ilim ve amel bakýmýndan ehil
olmadýklarý halde mürþidliðe soyunanlar
Allah'tan korksunlar, eðer imanlarý varsa üç
günlük dünya için ahrette rezil olmayý göze
almasýnlar.
Ýslam'a kazanma hizmetini, gruba
kazanma öncelikli olarak yapmamalý, Ýslam'ý
grup için deðil, grubu Ýslam için kullanmalý,
müminler ile Allah ve Resulü arasýna, onlarý
neredeyse ikinci plana iten 'üstadlar, þeyhler,
liderler, üstadlar…' koymamalýdýrlar. Ýnsanlara
teblið ettikleri Ýslam, ortak ehl-i sünnet Ýslam'ý
olmalý, farklý anlayýþ yorum ve uygulamalarýn
tefrikaya sebep olmasýný engellemelidirler.
Resmi vazifeliler öðretmenler ve din
görevlileridir.
Bu eðitimciler de genellikle Ýmam Hatip
Okullarýndan ve Ýlahiyat Fakültelerinden
mezun olanlar arasýndan seçilmektedirler.
Hemen iþaret edeyim ki, medreselerde
okuyanlar ayrýca bu okullardan da mezun
oluyorlar, bu okullarda okuyanlar da medrese
usulü ders veren hocalardan istifade ediyorlar;
yani bu iki kaynak arasýna duvar çekmeye
çalýþanlar boþa uðraþmasýnlar.
Bu okullar belli bir grubun din anlayýþýný
deðil, ortayol Ýslam'ý esas alarak eðitim ve
öðretim yapýyorlar. Bu nokta çok önemlidir ve
ayrý bir yazýda ele alýnacaktýr.
Bir týpçý, fakülteden mezun oluverince
'hekim' olamýyor, bir hukuk mezunu staj
görmeden avukat veya hakim olamýyor… Adý
geçen okullarda okuyanlar da yalnýzca okul
bitirmeyi ve diploma almayý hedef edinirlerse
iþe yaramazlar. Her kapýya baþvurarak, vakti
iyi kullanarak iyi yetiþmeye çalýþmak, mezun
olduktan sonra da ilim ve kemal yolunda
ilerlemeyi hedef edinmek gerekiyor.
Resmi vazifeyi devlet veriyor, bu devlet
memurlarý, din hizmeti bakýmýndan öncelikle bütün müminler gibi- Allah'ýn memurlarýdýr.
Vazife, resmi mesai ile sýnýrlý olamaz, güç ve
kudretin son noktasý ile sýnýrlý olabilir.
Konumuz bakýmýndan Ýmam Hatip
Okullarýný gelecek yazýda ele alacaðým.
Çocuk
ilaç içti
Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý’nda yanlýþlýkla ilaç içen 3 yaþýndaki çocuk zehirlendi.
U.Ö. isimli çocuk evde yanlýþlýkla ilaç içti. Zehirlendiði anlaþýlan çocuðun durumunun aðýr olduðu
öðrenildi.
Soba
zehirledi
Kargý’da sobadan çýkan karbonmonoksit iki kiþi
zehirlendi.
Orta Mahalle Hastane Caddesi’nde meydana gelen olayda sobadan sýzan karbonmonoksit gazý yüzünden H.Ö. ile H.Ö. isimli kadýnlar zehirlendi. Kadýnlarýn tedavisi Kargý Devlet Hastanesi’nde yapýldý.
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Þiddeti besleyen saðlýk
sistemine karþýyýz’
Enise Aðbal
2 yýl önce Gaziantep’te görevi baþýndayken hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak yaralanmasý sonucu yaþamýný yitiren Dr. Ersin Arslan’ý anan Çorum Tabip
Odasý Baþkaný Dr. Ali
Yýlmaz, saðlýkta þiddetin ölümlerle sonuçlanmasýnýn tek sebebinin
saðlýk sistemindeki yanlýþ uygulamalar olduðunu söyledi.
Saðlýk çalýþanlarýna ülkenin dört bir yanýnda þiddet uygulandýðýný ifade eden Yýlmaz,
açýklamasýna þu sözlerle
devam etti; “Ersin'in
ölümünden sonra, genç
bir saðlýk emekçisi Dr.
Melike Erdem sisteme
isyanýný kendi canýyla
ödedi. Diyarbakýr Dicle
Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde Yoðun Bakým Hemþiresi
Rabia Önal öldüresiye
dövüldü. Kaymakamýn
dövdüðü doktor, Hastane Müdürü'nün kovaladýðý saðlýk çalýþaný, emniyet güçleri ve baþhekimlerin saldýrýsý, hasta
ve hasta yakýnlarýnýn
yerlerde tekmelediði
hamile doktor, dövülen
yoðun bakým asistanlarý, silah çekilen acil servisler, silahlý tehditler,
kovalanan doktorlar, diþ
hekimleri, hemþireler..
Bunlar kamuoyuna yansýyanlar. Ya bilmedikle-
rimiz, ya açýklanamayanlar?
‘Göstermelik yasal
düzenlemeler deðil, samimiyet bekliyoruz’
Dr. Ersin Arslan'ýn
öldürülmesinden sonra
saðlýkta þiddetin önlenmesi için pek çok eylem
ve etkinlik yapýldý.
TBMM'de saðlýk çalýþanlarýna yönelik artan
þiddet olaylarýný araþtýrmak için komisyon kuruldu. Komisyon toplantýlarýna katýldýk, þiddete iliþkin görüþlerimizi ifade eden raporlar
verdik. Sonunda bu komisyon, altýna imza atabileceðimiz bir rapor
hazýrladý. Saðlýk Bakanlýðý Beyaz Kod uygulamasýný baþlattý. Bu hatta
her gün ortalama 30 þiddet olayý bildiriliyor.
Bunlar sadece bildirilenler ve çoðunun bildirilmediðinin farkýndayýz. Tablo kötü.
TBMM raporunda
da yer alan temel bir talebimiz var. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti azaltmaya katkýsý olacak bir yasal düzenleme
gerekiyor. Bu düzenlemeye yönelik önerimizi
Saðlýk Bakanlýðý'na,
TBMM'de grubu bulunan partilere ve saðlýkçý
milletvekillerine ilettik.
Ne yazýk ki bizim önerimiz gibi ‘somut caydýrýcýlýðý olan yasal düzenleme’ yerine son çý-
Dr. Ali Yýlmaz
kan saðlýk torba yasasýnda pratikte karþýlýðý
bulunmayan bir düzenlemeye gidildi. Saðlýk
çalýþanlarýna
dayak
atanlar yine ellerini kollarýný sallayarak ortada
dolaþýyor, ertesi gün dayak attýklarý saðlýkçýyý
tehdit etmeye devam
ediyor. Saðlýkta þiddeti
önleyecek gerçek bir
yasal düzenleme yapýlmadan bu konuda bir
ilerleme olmayacaðý
çok açýk, bunu yöneticilerden ivedilikle bekliyoruz. Göstermelik yasal düzenlemeler deðil,
samimiyet bekliyoruz.
‘17 Nisan ‘Saðlýk
Çalýþanlarýna Yönelik
Þiddeti Önleme Günü’
ilan edilsin’
Bir diðer önemli
talebimiz de 17 Nisan’ýn tüm dünyada
‘Saðlýk Çalýþanlarýna
Yönelik Þiddeti Önleme Günü’ ilan edilmesidir. Dr. Ersin Arslan'ýn
ölümü tüm Dünya için
hatýrda tutulmasý gereken bir olaydýr ve 17
Nisan, dünyada Saðlýk
Çalýþanlarýna Yönelik
Þiddeti Önleme Günü
ilan edilmelidir. Ersinler
unutulmasýn, dünyada
baþka Ersinler olmasýn
diye!
Saðlýk çalýþanlarý
þiddeti sadece hasta yakýnlarýndan görmüyor.
Saðlýkta
Dönüþüm
Programý'nýn saðlýðý ticari bir hizmet haline
getirmesi ve üzerinden
kâr elde edilmesinin yarattýðý baský ve mobbing
bir yana; çalýþanlar yöneticilerden de doðrudan þiddet görüyor.
Kaymakamýn yerde tekmelediði kadýn aile hekimi akýllardadýr. Atanmýþlar, seçilmiþler ve
daha nicesinin þiddetini
de unutmadýk.
Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin nedenleri çok yönlü olmakla birlikte; çalýþanlarý, hasta ve hasta yakýnlarýyla karþý karþýya
getiren akýl dýþý bir saðlýk sistemi var! Ödeme
güvencesini tamamen
yitirmiþ, çalýþanlarý birbiriyle rekabete sürükleyen, saðlýkta kaliteyi
düþüren performans uygulamasý var! Gittikçe
aðýrlaþan iþ yükü ve angarya, 7/24, esnek-kuralsýz ve baský altýnda
çalýþtýrýlma var, hemþirelerde haftada 56, asis-
tan hekimlerde 90 saate
kadar uzayan mesailer
var! Birlik hastaneleri
arasýnda dama taþý gibi
dolaþma, iþyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkmasý, görev tanýmý dýþýnda ‘saðlýkçý
her iþi yapabilir mantýðý’ ile çalýþtýrýlma var!
Hastanelerde ve farklý
birimlerde nöbet görevi
yazýlan Aile Hekimleri
Aile Saðlýðý Elemanlarý
hangi iþi yapacaklarýný
þaþýrdýlar. Özel sektörde
güvencesiz, parasýný
alamadan, kölelik koþullarýnda çalýþma var!
Saðlýk hizmetine ulaþmanýn önünde bin bir
türlü engel var, her kademede ödenen katkýkatýlým payý ve ilave ücretler var! Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin saðlýk çalýþanlarýný
itibarsýzlaþtýran, küçük
düþüren, hedef gösteren
kýþkýrtýcý üslubu ve
açýklamalarý var! Tüm
bunlarýn sonucunda bozuk bir saðlýk sistemi,
tedavi olamayan hastalar, çalýþanlara yönelmiþ
öfke ve þiddet var!
Böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þartlarda,
iyi hekimlik, diþ hekimliði, hemþirelik, ebelik,
teknisyenlik yapýlmaz!
Nitelikli saðlýk hizmeti
verilmez! Onun için üzgünüz, kýrgýnýz, öfkeliyiz. Bu þiddet sona
‘ERSÝN”
Turizm Haftasý’na dolu dolu kutlama
Enise Aðbal
Çorum Anadolu
Lisesi Gezi Ýnceleme
ve Turizm Kulübü, 38.
Turizm Haftasý’ný etkinliklerle kutladý.
Etkinlikler kapsamýda okulda ‘KarikaTURÝZM’ konulu karikatür gösterisi gerçekleþtirildi. Türk karikatürünün usta isimlerinin
çizdiði turizm konulu
karikatürlerden oluþan
sunum, öðrenciler tarafýndan ilgi ile izlendi.
KarikaTURÝZM
konulu sunumda Çorumlu karikatürist Sönmez Yanardað’ýn yaný
sýra Ýstanbul’dan Tan
Oral, Sinop’tan Aþkýn
Ayrancýoðlu, Ýzmir'den
Eray Özbek, Mustafa
Yýldýz, Cem Koç, Balýkesir'den Mehmet Zeber, Ankara'dan Cemalettin Güzeloðlu ve
Hakký Uslu’nun da karikatürleri yer aldý.
‘Gezdik Gördük’
fotoðraf sergisi
Turizm Haftasý etkinlikleri ‘Gezdik Gördük’ konulu fotoðraf
gösterisi ile devam etti.
Okul konferans salo-
nunda gerçekleþen etkinlikte Gezi Ýnceleme
ve Turizm Kulübü’nün
Coðrafya Öðretmeni
Sönmez Yanardað rehberliðinde gerçekleþtirdiði yurtiçi ve yurtdýþý
gezilerinden fotoðraflar
izleyenlerle paylaþýldý.
AB Comenius Programý kapsamýnda gerçekleþtirilen Ýngiltere, Letonya, Romanya, Bulgaristan, Ýtalya gezileri
ile KKTC ve yurtiçi gezileri sýrasýnda çekilen
fotoðraflardan oluþan
sunum öðretmen ve öðrenciler tarafýndan beðeni ile izlendi.
Sunum öncesinde
Gezi Kulübü Baþkaný
Þeyma Sarýkabak ve
Baþkan
Yardýmcýsý
Mustafa Karataþ birer
konuþma yaparak, Çorum Anadolu Lisesi
Gezi Kulübü’nün, Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda gerçekleþtirdiði etkinlikler
hakkýnda izleyenleri
bilgilendirdiler.
Sunumda ayrýca
2009-2011 yýllarý arasýnda Anadolu Lisesi’nin gerçekleþtirdiði
Avrupa Birliði projesi
Mühendislik Fakültesi’nde
‘Tecrübe Günleri’
Mühendislik Fakültesi öðrencileri, Tecrübe Günleri’nde sektör hakkýnda önemli bilgiler elde ediyor.
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde ‘’Tecrübe
Günleri’’ etkinlikleri
çerçevesinde Alman
Voith Turbo Güç Aktarma Tekniði Ltd.
Sti. (VTTR) firmasý
yetkilileri tarafýndan
seminer verildi.
Mühendislik Fakültesi mezunu Makine Yüksek Mühendisi Metin Demirel’in konuþmacý olduðu seminer öncesi
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Halil Aykul kýsa bir
konuþma yaparak
Demirel’e Çorum’da
bulunmasýndan dolayý teþekkür etti.
Makine Yüksek
Mühendisi
Metin
Demirel, Almanya'da
bulunan ve dünya çapýnda endüstri ürünleri, raylý sistemler,
deniz sistemleri, cadde bölümü ürünleri
(ticari araçlar, otobüsler) gibi bir çok
alaný ve þubelere sahip Voith Þirketler
grubunun bir üyesi
olarak kurulan Alman Voith Turbo
Makine Yüksek Mühendisi Metin Demirel, öðrencilerle tecrübelerini paylaþtý.
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul
seminer öncesi, tercübe günlerinin amacý hakkýnda öðrencilere bilgi verdi.
Güç Aktarma Tekniði Ltd. Sti. (VTTR)
firmasý hakkýnda bilgiler vererek, ‘Voith
Güç Aktarým Sistem-
leri’ konusunda bir
sunum yaptý. Demirel, sunum sonrasýnda soru cevap bölümünde de yaþadýðý
tecrübeleri öðrencilerle paylaþtý. Seminer öðrencilerden yoðun ilgi gördü.(Haber Merkezi)
Lila Akademi'de sanat buluþmasý
8 sanatçýdan karma sergi
kapsamýnda Çorum’u
ziyaret eden altý ülkeden yetmiþ idareci, öðretmen ve öðrenci ile
yapýlan
BoðazkaleAlacahöyük gezisinden
kareler de yer aldý.
Program sonunda
Gezi Kulübü Rehber
Öðretmeni A. Sönmez
Yanardað, çalýþmalara
katký saðlayan baþta
Okul Müdürü F. Turgay
olmak üzere tüm okul
yöneticilerine teþekkür
etti.
Çorumlu 8
sanatçýnýn eserlerinden
oluþan
'Karma Resim ve
Çini Sergisi' dün
Lila Akademi'de
açýldý.
Lila Pastanesi ikinci katýnda düzenlenen
sergi açýlýþýna bazý daire müdürleri
ve sivil toplum
kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý.
Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen davetlilere,
sanatçýlar tarafýndan çeþitli sunumlar yapýldý.
Alev Burhanoðlu,
Belgin
Þamlý, Binnur
Uluçay, Derya
Aytaç, Gülay Çakýr, Kadriye Þeker, Nilgün Cerit
ve Nazan Hamoðlu'nun eserlerinin yer aldýðý
sergi, sanatseverlerden tam not aldý.
Her biri alanýnda uzman, sanatýn tüm dallarýndan sanatçý ve
eðitmenlerin hazýrladýðý eserlerin
sergilendiði organizasyon beðeni
topladý.
10 minyatür
ve 25 adet yaðlý
boya eserin yer
aldýðý serginin bir
hafta boyunca Lila Akademi'de
gezilebileceði bildirildi.
8 sanatçýnýn eserlerinin yer aldýðý Karma Sergi,
Lila Akademi’de sanatseverlerin beðenisine sunuldu.
6
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Peygamberimizi
rehber edinmeliyiz’
Enise Aðbal
Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Hz. Muhammed
Mustafa (s.a.v.)'in doðumu vesilesiyle 14-20
Nisan tarihleri arasýnda
kutlanan Kutlu Doðum
Haftasý münasebeti ile
bir mesaj yayýmladý.
Karadað mesajýnda þunlarý söyledi;
“Peygamberimizi tanýmalý, onun insanlýðýn
kurtuluþu, huzur ve refahý için sergilediði örnek yaþantýsýný, ahlâkýný, hoþgörü ve merha-
metini kendi yaþantýmýzda rehber edinmeliyiz, þu unutulmamalýdýr
ki; yüce kitabýmýz
Kur'an-ý Kerim dahi
bizleri onu örnek almaya çaðýrmakta, sünneti
etrafýnda bir araya gelme çaðrýsý yapmaktadýr.
Hayatýnýn her aný
bizim için eþsiz bir örnek teþkil eden Peygamber Efendimizin
(sav) getirdiði kudsi
mesajý daha çok idrak
etmeye ve onun yolunda yürümeye devam etmeliyiz. Ýnsanlýðýn iftihar tablosu efendimiz,
Mehmet Karadað
doðumundan ebediyete
irtihaline kadar geçen
mübarek hayatlarýnýn
her evresinde söz ve fiilleriyle, zulme karþý
verdiði mücadele ile
tüm insanlýða rehber olmuþtur.
O’nun mesajýnýn
yeterince idrak edilmediði günümüz dünyasýnda ise zulüm var, kan
var, katliam var. Batýnýn
sözde medeniyetinin insanlýðý felakete götüren
hýrslarý var. Ve ne yazýk
ki, zulmün hükümferma olmasýna en zayýf
perdeden ses çýkaran,
bir Ýslam alemi var. Ýþte
bu nedenledir ki bugün
peygamberimizin rehberliðine Ýslam ve insanlýk alemi her zaman-
kinden daha fazla ihtiyaç duymaktadýr.
Bu vesile ile þefkat
ve merhamet peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav)’in doðumu münasebetiyle idrak
ettiðimiz Kutlu Doðum
Haftasý'nýn ülkemiz, Ýslam alemi ve insanlýk
üzerinde adalet ve barýþ
rüzgarlarý esmesine vesile olmasýný diliyor.
Ýlim Yayma Cemiyeti
Çorum Þubesi olarak
hemþerilerimizin Kutlu
Doðum Haftasýný kutluyoruz.”
Alaybey esnafý
geleneði bozmadý
Geneleksel lokma adðýtýmýnda, bu yýlda binlerce lokma esnafa ve vatandaþa bol bol ikram edildi.
Ýsmail Yumayak
‘Kainatýn Efendisine Vefa’
Cumhuriyet Anadolu Lisesi Þiir Kulübü öðrencileri, Peyamber Efendimiz’i birbirinden güzel ve anlamlý þiirlerle yâd etti.
Enise Aðbal
Cumhuriyet
Anadolu Lisesi Þiir
Kulübü öðrencileri,
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Fatih
Yýlmaz yönetiminde
‘Kainatýn Efendisine
Vefa’ adlý þiir dinletisi programý düzenledi.
Kutlu Doðum
Haftasý etkinlikleri
çerçevesinde Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþtiri-
len programda Müzik
Öðretmeni Fatih Aðzýkara yönetimindeki
öðrenciler, Peygamber sevgisini anlatan
þiirler ve ilahileri ses-
Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilen gecede, emeði geçenlere ödül verildi.
lendirdiler. Þiir dinletisi sonunda Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Fatih Yýlmaz,
Arif Nihat Asya’dan
‘Seccaden Kumlardý’
þiirini seslendirdi.
Okul idaresi, gecenin sonunda programa saðladýðý katkýlar nedeniyle Türk
Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Fatih Yýlmaz’a ödül verdi.
EML’den Kutlu Doðum programý
Enise Aðbal
Okul salonunda düzenlenen programda, Peygamber
Efendimiz’in hayatýndan kesitler aktarýldý.
Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen program ilgiyle takip edildi.
Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin
Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlediði
program duygulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmenleri
Recep Yücel, Atilla Sert ve Zeki Karakaþ tarafýndan organize edilen Kutlu Doðum programýna
Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Özsoy, Okul
Müdürü Erhan Özsaray, öðretmenler, öðrenciler
ve veliler katýldý.
Okul konferans salonunda düzenlenen programda Peygamberimizin hayatý, güzel ahlâkýný
anlatan konuþmalar yapýldý. Görsel olarak desteklenen programýn sonunda yapýlan duanýn ardýndan
katýlýmcýlara helva ve meyve suyu ikram edildi.
ÝHL’lerin
programý yarýn
Ýmam Hatip Okullarý tarafýndan Kutlu
Doðum programý düzenlendi.
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu, Toprak
Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu, Türkiyem
Ýmam Hatip Lisesi, Baþöðretmen Ýmam Hatip
Ortaokulu, Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerinin hazýrladýðý programyarýn
saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþtirilecek. Programa tüm Çorumlular davet edildi.
Dua ile baþlayan daðýtým törenine yoðun ilgi gösterildi.
Haber Merkezi
Alaybey Sokak'ta
Kutlu Doðum Haftasý
nedeniyle dün lokma
tatlýsý ve gül daðýtýldý.
Alaybey Sokak
esnafýnýn organize ettiði program, Cuma namazýnýn ardýndan Alaybey Meydaný'nda gerçekleþti.
Müftü Mehmet
Aþýk'ýn da katýldýðý
Kutlu Doðum Haftasý
etkinliðine vatandaþlar
büyük ilgi gösterdi.
Ýmam Hatip Lisesi
4. sýnýf öðrencisi ve
Türkiye birincisi Hafýz
Ýsmail Yumayak'ýn Kuran'ý Kerim tilavetinin
ardýndan Karakeçili
Camii emekli Ýmam
Hatibi Fikrettin Çýplak'ýn dua etti.
Ýmam Hatip Lisesi
Ýlahi Grubu'nun mini
bir konser verdiði etkinliðe katýlanlara Karakeçili Camii Ýmam
Hatibi Halil Ýbrahim
Akman tarafýndan gül
hediye edildi.
Alaybey Sokak
esnafý tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen etkinliðin bu yýl 6.
kez gerçekleþtiðini anlatan tertip heyeti üyeleri, amaçlarýnýn Kutlu
Doðum coþkusuna ortak olmak olduðunu dile getirdiler.
Peygamber sevgisi ile kutlanan Kutlu
Doðum Haftasý geleneðini geleceðe taþýmayý
hedeflediklerini anlatan
tertip heyeti üyeleri,
tüm Çorum halký ve
Ýslâm âleminin Kutlu
Doðum Haftasý'ný tebrik ettiler.
Alaybey Sokak esnafýnýn tam kadro hazýr bulunduðu uygulama, vatandaþ
tarafýndan da takdirle karþýlandý.
Duanýn ardýndan öðrenciler tarafýndan gerçekleþtirilen ilahi konseri de programa ayrý bir renk kattý.
Kutlu Doðum’a yoðun ilgi
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Mustafa Demirer
Ýskilip'te Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla Ýlçe
Müftülüðü'nün düzenlediði konferans önceki gün Ýskilip Öðretmenevi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur'un konuþmacý olarak katýldýðý konferansa Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilip Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Muammer Cengil, Ýskilip Müftü Vekili ve Bayat Müftüsü Mukadder Arif Yüksel, Ýlçe Saðlýk Müdürü Güleser Cür, Oda Baþkanlarý, davetliler ile Ýskilipliler iþtirak etti. Programda katýlýmcýlara
gül daðýtýldý.
Ýlgi ile takip edilen konferans sonrasý Konuþmacý
Doç.Dr. Kaþif Hamdi Okur'a Kaymakam Þuayip Gürsoy teþekkür çiçeði, Belediye Baþkaný Recep Çatma
ise, minyatür Ýskilip evi kapýsý hediye etti.
Ýskilip Öðretmenevi’nde düzenlenen programda, Peygamber Efendimiz anýldý.
Konuþmacý Doç.Dr. Kaþif Hamdi Okur’a çiçek ve
minyatür ev hediyesi ile teþekkür edildi.
Kutlu Doðum pilavý
Proügram yoðun bir ilgi altýnda gerçekleþtirildi.
Enise Aðbal
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ, Kutlu Doðum
Haftasý kapsamýnda
düzenlenen etkinliklerde vatandaþa kendi
eliyle pilav daðýttý.
Osmancýk Belediye Baþkanlýðý ve Osmancýk Müftülüðü tarafýndan gerçekleþtirilen organizasyon çerçevesinde Cuma namazý çýkýþý, Osmancýk
Ulu Cami bahçesinde
vatandaþa pilav ve ayran ikram edildi.
Ýkramlar esnasýnda bir konuþma yapan
Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ, tüm vatandaþlarýn
Kutlu Doðum Haftalarýný kutlayarak, “Kutlu
Doðum Haftasý’nda
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)' ý daha
iyi anlama ve anlatma
çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Onun, insanlýðýn
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ etli pilav daðýtýmýna katýldý.
Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle daðýtýmý gerçekleþtirilen
ikramlara, vatandaþtan teþekkür karþýlýðý geldi.
huzuru ve kalýcý mutluluðu için yaptýðý
çaðrýyý günümüze taþýyarak hayatýmýza
yansýtmak, davranýþlarýmýzý
Peygamber
Efendimizin örnek
ahlâkýna, emir ve tavsiyelerine göre þekillendirebilmek, dünya
ve ahiret mutluluðunun elde edilmesini
saðlayacaktýr. Çünkü
Peygamberimiz Hz.
Muhammed (SAV)’ýn
örnek hayat çizgisi,
söz ve davranýþlarý,
temsil ettiði deðerler
bizler için her zaman
yaþanabilir ve uygulanabilir niteliktedir.
Bizde bu hafta nedeniyle müftülüðümüzle
birlikte küçük bir etkinlik yaparak, hemþerilerimize Osmancýk
pirinci ile yapýlan pilav daðýtmak istedik.
Bütün hemþerilerimin
Kutlu Doðum Haftasýný kutluyor, saðlýklý
günler diliyorum." dedi.
Mevlana Camii’nden geleneksel program
Mevlana Camii’nde geleneksel
hale gelen Kutlu
Doðum Haftasý etkinlikleri bu yýl da
yoðun bir katýlýmla
gerçekleþtirildi.
Dün kýlýnan Cuma namazýnýn ardýndan Mevlana Camii
Ýmam Hatibi Ömer
Teryaki, Peygamber
Efendimizin hayatýndan örnekler verdi. Teryaki, Efendimizin ümmeti olarak
Kutlu Doðum Haftasý’ný en güzel þekilde deðerlendirmek gerektiðini söyledi.
Programda okunan hatmi þerifler,
Yasin-i þerifler, tevhidler, salavat-ý þerifeler ve dualarý baþta
Peygamberimiz olmak üzere hatmi þerifleri okuyanlarýn
geçmiþlerinin ruhlarýna baðýþlandý.
Gelenekselleþen
programda cami cemaatine,
esnafa,
Mevlana Öðrenci
Yurdu talebelerine,
bayan Kur’an kursu
kursiyerleri ve mahalle sakinleri dahil
olmak üzere 1500
kiþiye simit, poðaça,
meyve suyu ve tulumba tatlýsý ikram
edildi.
(Haber
Merkezi)
Mevlana Camii’nde cuma namazý sonrasýnda cemaate çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Ýkindi namazý öncesinde Ulu Cami’de mevlit okundu.
Yýldýrým Beyazýt ÝHO’dan mevlit
Enise Aðbal
Yýldýrým Beyazýt
Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO) tarafýndan
düzenlenen mevlit
programý Ulu Cami’de yapýldý.
Dün ikindi namazý öncesinde Ulucamii'de düzenlenen
programa Milli Eðitim Þube Müdürü Gazi Yýldýrým, Okul Müdürü Hulusi Ayaröz,
öðrenciler, veliler ve
çok sayýda vatandaþ
katýldý.
Yýldýrým Beyazýt
Ortaokulu öðrencileri
Mustafa Avcu ve Muhammed Demir ile
okul öðretmenlerinin
Kuran'ý Kerim tilaveti
ile baþlayan programda Peygamber Efendimiz (sav) ve tüm þehitlerimiz için ve
mevlit okundu.
Okul Müdürü
Hulusi Ayaröz, programa katýlan tüm öðrenci ve velilere teþekkür etti.
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan
okutulan mevlidi þerif, Ulu Camii görevlileri tarafýndan icra edildi.
Abdibey’in konuklarý miniklerdi
Mustafa
Demirer
Abdibey
Camii'nin minik
konuklarý cemaati sevindirdi.
Önceki gün
ikindi namazýnda Abdibey Camii'ne birinci sýnýf öðrencileri
geldi. Huþu ile
namazlarýný kýlan miniklerin
hali cemaati çok
memnun etti.
Öðrenciler
namaz sonrasý imam odasýnda
aðýrlanýrken,
kendilerine çikolata ve dondurma ikram
edildi.
Abdibey
Camii Cemaati,
geleceðimizin
teminatý çocuklarý her zaman
camide
görmekten mutluluk duyacaklarýný söyledi.
Abdibey Camii, saflarý dolduran minik öðrencilerin varlýðý ile þenlendi.
Camiye koþan çocuklar, görevliler tarafýndan hediyelerle karþýlandý.
7
8
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Yad-ý Resul Gecesi’nde rahmet yaðmuru
Erol Taþkan
Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle drüzenlenen geceye çok sayýda davetli katýldý.
Gecede, þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren
öðrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafýndan takdim edildi.
Ödül alan öðrenciler, baþarmanýn haklý gururunu aileleriyle birlikte yaþadý.
Afra Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede, Asrý Saadet’ten Günümüze Komþuluk
Ýliþkileri konulu panel de ilgiyle takip edildi.
Yaðmur Damlasý
Derneði Çorum Þubesi
tarafýndan düzenlenen
Yad-ý Resul Gecesi'nde,
Peygamber sevgisi ve
komþuluðun deðerine
vurgu yapýlýrken,
geceye katýlan çok
sayýda davetli adeta
rahmet yaðmuruna gark
oldu.
Afra Kültür
Merkezi'nde
düzenlenen programa
Yaðmur Damlasý
Derneði Genel Baþkaný
Hüseyin Akgül, MHP
MYK Üyesi Genel
Baþkan Baþdanýþmaný
Hidayet Vahapoðlu,
Müftü Yardýmcýsý Tahir
Kýlýç, MHP Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek, Kamusen
Baþkaný Mahmut
Alparslan, Ülkü Ocaðý
Baþkaný Mesut Çelik ve
çok sayýda davetli
katýldý.
Türk Diyanet Sen
Çorum Þube Baþkaný
Mustafa Ünlü'nün
Kur'an tilaveti ile
baþlayan programda,
Yaðmur Damlasý
Derneði Çorum Þube
Baþkaný açýlýþ
konuþmasý yaparak,
"Bir yýl evvel
tutuþturduðumuz bu
meþale, çok þükür
büyük bir ocaða
dönüþtü." dedi.
Daha sonra
kürsüye davet edilen
Yaðmur Damlasý
Derneði Genel Baþkaný
Hüseyin Akgül, Çorum
Þubesi'nin genel
merkezin yüz aký
olduðunu belirterek
baþladýðý
konuþmasýnda, Türk
Milleti'nin yüreðinde,
Peygamber aþkýnýn
farklý bir derinliði ve
anlamý bulunduðuna
iþaret etti.
Müftü Yardýmcýsý
Tahir Kýlýç, Asrý
Saadetten Günümüze
Komþuluk Ýliþkileri
konulu konferansýnda,
Allah'ýn komþuluk
hakkýna verdiði öneme
iþaret ederek, komþuluk
hakkýnýn Allah'ýn
emirleri arasýnda yer
aldýðýný söyledi.
Kur'an ve
Yad-ý Resul Gecesi’nde sunulan sema gösterisi büyük beðeni topladý.
hadislerde komþuluk
hakký üzerine ifade
edilen deðerleri
sýralayan Kýlýç, Asrý
Saadet döneminde
komþuluk iliþkileri
kazanýrken, Yaðmur
damlasý Çorum Þubesi
tarafýndan Kutlu
Doðum Haftasý
nedeniyle düzenlenen
þiir ve kompozisyon
Saliha
Kalýnsazoðlu'nun
ödülünü MHP Merkez
Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý
Lütfullah Kara,
Mansiyon ödülü alan
Mahmut Aalparslan ve
Yaðmur Damlasý
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
Genel Merkez
Yöneticisi Mehmet
üzerine önemli örnekler
verdi.
"Her Müslüman'ýn
iyi bir komþu olmak
gibi büyük bir
sorumluluðu vardýr."
diyen Tahir Kýlýç,
þahýslarýn, ailelerin ve
toplumun huzurlu
olmasýnýn temelinde,
komþuluk haklarýna
uymanýn yattýðýný
belirtti.
Konferansýn
ardýndan düzenlenen
sema gösterisi,
izleyenlerin beðenisini
yarýþmalarýnýn ödülleri
sahiplerine teslim
edildi.
Kompozisyon
dalýnda birinci olan 23
Nisan Ortaokulu
öðrencisi Zeynep
Yürek'in ödülünü
MHP MYK Üyesi
Hidayet Vahapoðlu,
ikinci olan Karahacip
Þehit Erdal Öztaþ
Ortaokulu'ndan Merve
Darama'nýn ödülünü
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail
Lek, üçüncü olan
Sungurlu Þehit Mahmut
Peþmen Okulu'ndan
Ýnkýlap Ortaokulu'ndan
Þule Yücel'in ödülünü
MHP Kadýn Kollarý
Baþkaný Ayla Köksal
verdi.
Þiir dalýnda birinci
olan Ýnkýlap Orta okulu
öðrencisi Esma
Uzun'un ödülünü
Yaðmur Damlasý
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
Genel Baþkaný Hüseyin
Akgül, ikinci olan
Ýnkýlap Ortaokulu'ndan
Muhammed Ýmal'ýn
ödülünü Türkiye
Kamu-Sen Ýl Temsilcisi
Gümüþ birlikte verdiler.
Üçüncü olan Ýskilip
Kurusaray
Ortaokulu'ndan Fuat
Çöpbacak'ýn ödülünü
Yaðmur Damlasý
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
Genel Merkez
yöneticisi Bayram
Menekþe, Mansiyon
ödülü alan Ýskilip
Kurusaray
Ortaokulu'ndan Þeyma
Kýlýç'ýn ödülünü
Yaðmur Damlasý
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
Çorum Temsilciliði
Bayanlar Komisyonu
Üyesi Sevim
Sözudoðru verdi.
Yarýþmaya katýlan
öðrenciler için Çorum
Müftülüðü'nce
hazýrlanan kitap setleri
de Müftü Yardýmcýsý
Tahir Kýlýç tarafýndan
dereceye giren
öðrencilere verdi.
Ayrýca ilk üç derece
ödül alan öðrencilerin
okullarýna da dernek
tarafýndan temin edilen
Merkezi sýnavlara
hazýrlýk eðitim seti
hediye edildi.
Yaðmur Damlasý
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði Ýl
Temsilcisi Ahmet
Sözüdoðru, program
sonunda 23 Nisan
Çocuk bayramýnda
Hayýr Çarþýsý'ndan
yardým alan ailelerin
çocuklarý için oyuncak
daðýtýmý yapýlacaðýný
ve bu konuda
"Oyuncaðýný benimle
paylaþýr mýsýn?" isimli
kampanya baþlatýldýðýný
duyurdu. Sözüdoðru,
kampanyaya
Çorumlular'ý destek
olmaya davet etti.
Özellikle bayanlarýn da yoðun ilgi gösterdiði gecede, Peygamber Efendimiz’e duyulan sevgi gönüllere yansýrken, gecenin anlamýyla bütünleþen gösteri ve panel, katýlýmcýlar tarafýndan takdirle karþýlandý.
‘Ýhlas ve samimiyet dinin özüdür’
Kargý Müftüsü Bayram Çelik’in konuþmacý olarak
yer aldýðý gecede, çocuklar da unutulmadý.
Çorum’un Kargý ilçesinde Kutlu
Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda
“Din ve Samimiyet” konulu bir konferans düzenlendi.
Kültür Sitesinde gerçekleþtirilen
etkinliðe Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen,
Kargý Müftüsü Bayram Çelik, Çorum Ýl
Müftülüðü Hac ve Umre Þube Müdürü
Mustafa Vehbi Köklükaya , kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Programa gösterilen yoðun ilgi nedeniyle bazý vatandaþlar salona giremedi.
Programda bir konuþma yapan
Kargý Müftüsü Bayram Çelik, ihlas ve
samimiyetin dinin özü olduðunu söyledi.
Hira’da Nur Daðýnda, “oku yaratan rabbinin adýyla oku” ilahi emriyle baþlayan
Ýslam dininin, Peygamber efendimizin
ashabýna üç kez tekrar ederek söylediði,
‘din samimiyettir, din samimiyettir, din
samimiyettir’ ifadesiyle zirveye ulaþtýðýný belirtti.
Çelik, bu kutlu ifadeye göre Ýslam’ý kabul eden her insanýn Allah’a
iman ve kullukta samimiyet sýnavýna tabi tutulduðuna dikkat çekti.Çelik, bütün
ibadetlerin, her türlü riya ve gösteriþ ile
çýkar kaygýlarýndan arýndýrýlýp sadece Allah rýzasý için yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu.
Programda, Yeþilköy Anaokulu
öðrencileri tarafýndan okunan ‘Selam Sana Ya Resulallah’ þiiri büyük beðeni topladý. Müftü Çelik þiir okuyan öðrencilere
çeþitli hediyeler verdi.
Program Ýl Müftülüðü Hac ve Umre Þube Müdürü Mustafa Vehbi Köklükaya’nýn ‘Din ve Samimiyet’ konulu
konferansýnýn ardýndan sona erdi.(ÝHA)
Program Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi.
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
9
12 yaþýndaki öðrenci bir haftadýr yoðun bakýmda
Ýntiharda cinayete
teþebbüs þüphesi
Recep Mebet
G ü l a b i b e y
Mahallesi’nde
geçtiðimiz günlerde bir
binanýn çatý arasýnda
ipte asýlý bir þekilde
bulunan
çocuk,
kaldýrýldýðý
yoðun
bakým servisinde yaþam
mücadelesini sürdürüyor.
Ortaokul öðrencisi
olan F.D. (12)’nin ailesi, çocuklarýnýn boðulmaya çalýþýldýðýný öne
sürerek cinayet teþebbüsü üzerinde duruyor.
T o k a t
Gaziosmanpaþa Üniversitesi
Hastanesi’nde
tedavi altýna alýnan
F.D.’nin durumunun
ciddiyetini koruduðunu
belirten aile, olaya intihar süsü verildiðini
iddia ediyor.
H a b e r
Merkezimizi arayarak
konuyla ilgili görüþlerini paylaþan acýlý ailenin
yakýnlarý da, yapýlan
týbbi
kontrollerde
çeliþkili
bilgiler
olduðunu öne sürerek
F.D.
olayýn aydýnlatýlmayý
beklediðini söylüyor.
F.D.’nin saðlýðýna
kavuþarak
yeniden
Çorum’a dönmesi için
dua eden yakýnlarý,
yetkililere seslenerek
olayýn çok yönlü olarak
soruþturulmasýný istiyor.
Hatýrlanacaðý
üzere
geçtiðimiz
Pazartesi günü oyun
için evden ayrýlan F.D.
isimli çocuk bir süre
sonra
büyükannesi
tarafýndan çatý arasýnda
ipte asýlý bir þekilde
b u l u n m u þ t u .
Komþularýn yardýmýyla
ambulansla
Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne
kaldýrýlan çocuk daha
sonra Tokat’a sevk
e d i l m i þ t i .
Gaziosmanpaþa Üniversitesi Hastanesi yoðun
bakým servisinde gözetim altýnda tutulan
çocuðun
hayati
tehlikesinin sürdüðü
öðrenildi.
Yaya geçidinde otomobil çarptý
Recep Mebet
Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu kuruldu
HDF, Avrupalý gençleri
Çorum’da aðýrlayacak
Recep Mebet
23 Nisan Ortaokulu civarýnda meydana gelen trafik kazasýnda yaya geçidinde yürüyen bir bayana otomobil çarptý.
Eþref
Hoca
Caddesi’nde dün bir
yayaya otomobil çarptý.
23
Nisan
Ortaokulu
civarýnda
meydana gelen trafik
kazasýnda
yaya
geçidinde yürüyen bir
bayana otomobil çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle cadde ortasýndaki
refüje savrulan bayana
ilk müdahaleyi çevreden yetiþen vatandaþlar
yaptý.
Kýsa süreli þok
geçiren bayaný sakinleþtirmeye
çalýþan
vatandaþlar, olay yerine
ambulans çaðýrdýlar.
Trafik
ekipleri
HDF Baþkaný Cemal Emir ve beraberindeki heyet dün gazetemizi ziyaret etti.
kaza ile ilgili rapor
tutarken
otomobilin
çarptýðý bayan tedavi
için Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne kaldýrýldý.
Refüje savrulan bayana ilk müdahaleyi çevreden yetiþen vatandaþlar yaptý.
Hitit Dernekleri
Federasyonu (HDF)
tarafýndan hazýrlanan
‘Bin Tanrýlý Ülkeye
Yolculuk’ adlý proje
kapsamýnda 3 ülkeden
toplam 30 yabancý
genç, 8-13 Temmuz
2014
tarihlerinde
Çorum’a gelecek.
Dün beraberindeki heyetle gazetemizi
ziyaret eden HDF
Baþkaný Cemal Emir,
Avrupa Birliði (AB)
Gençlik
Deðiþimi
Projesi hakkýnda bilgiler verdi.
Ziyarete HDF ArGe Konseyi Baþkaný
Çiðdem
Canbolat
Seyman,
Konsey
Üyeleri Nuran Emir,
Sonay Çatma, Güler
Tanrýverdi ve Gülser
Duran ile Avukat
Ramazan Pek de
katýldý.
Hitit Üniversitesi
ve Çorum Müzesi’nin
katkýlarýyla gerçekleþecek proje etkinliklerinden
bahseden
Cemal Emir, “7 gün
sürecek proje ile
Çorum’u
yabancý
ülkelerden
gelecek
gençlere
tanýtmayý
hedefliyoruz” dedi.
Belirlenen tarihlerde Çorum’a gelecek
olan gençlerin Hitit
örenyerleri
baþta
olmak üzere þehir
merkezi ve ilçeleri
gezeceðini
anlatan
Emir, tarihi mekanlarýn yaný sýra kültürel
deðerlerin de tanýtýlacaðýný söyledi.
Projede emeði
geçen Ar-Ge Konseyi
üyelerine
teþekkür
eden Emir, Çorum’la
ilgili
baþka
projelerinin de olduðunu
sözlerine ekledi.
DU
Ertürk Akþun Çorum’a geliyor
HDK KURUL-
Çorum
Hitit
D e r n e k l e r i
Konfederasyonu
(HDK) kuruldu.
Ankara, Ýstanbul
Cemal Emir (sol baþta), ziyarette proje hakkýnda bilgiler verdi.
Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu (HDK) kuruldu.
150’ye yakýn dernek yöneticisinin katýldýðý çalýþtayda bazý kararlar alýndý.
ve Ýzmir’deki Hitit
D e r n e k l e r i
Federasyonlarý’ný
bünyesinde toplayan
HDK’nýn ilk çalýþtayý
10-13 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da
yapýldý.
150’ye
yakýn
dernek yöneticisinin
katýldýðý çalýþtayda
Ekim ayýnda Ýzmir’de
kurultay düzenlenmesi
kararý alýndý.
HDK
Antalya
Çalýþtayý sonuç bildirgesi hakkýnda açýklama
yapan
HDF
Baþkaný Cemal Emir,
konferedasyonun
Çorumlular’ýn birlikteliði açýsýndan önemli
bir adým olduðunu
vurguladý.
Çorumlu yazar, Hitit Kültür Kulübü’nün konuðu olacak
Recep Mebet
Destek Yayýnevi
Genel Yayýn Yönetmeni
hemþehrimiz
Ertürk
Akþun, Çorum’a geliyor.
Hitit
Kültür
Kulübü’nün davetlisi
olarak Çorum’a gelecek
olan Yazar Ertürk
Akþun, 21 Nisan 2014
Pazartesi günü saat
17.30’da
Dalgýçlar
Otel’de düzenlenecek
söyleþi ve imza gününe
katýlacak.
‘Güneþ Ateþ ve
Ada’ ile ‘Agafya’ isimli
Destek Yayýnevi Genel Yayýn Yönetmeni hemþehrimiz Ertürk Akþun,
iki eseri bulunan Ertürk
Akþun, düzenlenecek
programda
Çorumlu
okurlarý için kitaplarýný
da imzalayacak.
Çorumlu
yazar
ayrýca Hitit Üniversitesi
Ýktisadi
ve
Ýdari
Bilimler Fakültesi’nde
gerçekleþecek söyleþide
üniversite öðrencileriyle
buluþacak.
Pek çok yazarýn
kitap editörlüðünü de
yapan Akþun, yeni kitaplarýný
tanýtarak
okurlarýnýn sorularýný
cevaplayacak.
Hitit Dernekleri Federasyonlarý’ný bünyesinde toplayan HDK’nýn ilk çalýþtayý Antalya’da yapýldý.
10 CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Kentsel dönüþüm
Gülesin Aðbal Demirer
U
zunca bir süredir Türkiye'nin her yerinde
bir 'kentsel dönüþüm' rüzgârý esiyor. Çorum da bu rüzgârýn etkisinde. Eski yapýnýn
hakim olduðu bölgelerde harabe evler yýkýlýyor,
yerine çok katlý apartmanlar yapýlýyor. Çorum'un
meþhur semti Devane'de bir kaç yýl önce yaptýðýmýz sokak söyleþilerinde bölgede oturan çoðunluðun, özellikle kadýnlarýn 'insanca yaþamak' için
'yeni ev' isteklerine tanýklýk ettiðimizi hatýrlýyorum. Hemcinslerimin, çatýsý akan, içinde farelerin,
böceklerin cirit attýðý, yaðmur sularýnýn dolduðu
evlerden kurtulmak isteyiþine elbette hak veriyorum; ancak 'dönüþüm' kelimesinin içimde yarattýðý
huzursuzluðu da kendime bile bir türlü izah edemiyorum.
Karmaþýk duygularýma tercüman olacaðý önseziyle -sanýrým- çareyi 'Þu Bizim Çorum-Devane
Hatýralarý' isimli kitabýn yazarý Mustafa Özçatalbaþ Hocam'a baþvurmakta buluyorum. Mustafa
Özçatalbaþ'ýn bu eserini okuyanlar zaten unutmamýþlardýr. Okumayanlara ise ufacýk bir tüyo vereyim; eski Çorum'a dair sosyal, ekonomik hayatý
capcanlý müþahade etmek isteyenler, 'Þu Bizim
Çorum-Devane Hatýralarý'ný mutlaka okusunlar.
Sayfalarda çýkacaðýnýz gezintide bugünü unutup,
kendinizi, kimi zaman gülerken, kimi zaman da
üzülürken bulacaðýnýz eser, canlý, keyifli, unutulmaz anlatýmýyla deðme aksiyon filmlerine taþ çýkartýr sürükleyicilikte.
Her ne ise.
Yeni ve eski binalarýn sýrt sýrta verdiði Devane gezilse gezilse deðerli hocam ile gezilir deyip,
baharýn habercisi nefis bir havada hocama Devane'yi birlikte gezme teklifinde bulunuyorum. Gezimiz sýrasýnda anlýyorum ki, hocam zaten hatýralarýný yad etmek için buralara gelip dururmuþ.
Paþa Hamamý'ndan aþaðý baþlýyoruz adýmlamaya. Karþýmýza önce Hocam'ýn 'Kadifelerin
Evi'dediði bir ev çýkýyor. Yüzünde, bana bir çýrpýda anlatamayacaðý hatýralarýn yansýmalarý, evin
kapýsýna yaklaþýyor hocam; "Kadifelerin evi, o zaman gýptayla imrenerek baktýðýmýz paþa konaðý,
saray sanki dediðimiz ev. Öyle ki, buradaki insanlar nasýldýr, ne yerler ne içerler acaba diye düþünürdük." diyor. Sizin eviniz nasýldý sorusuna, hocam, "Bizim evimiz tek odalýydý. Sokaktan içeri
girince 30 metre bir yer. Ýki kolunu açýp ta ilerlersen iki kolun yan duvarlara deðer. Öyle bir koridordan 30 metre kadar gidiyorsun, sofalý, tek odalý bir yer. 3 kardeþ, bir de anne-baba 5 kiþi orada
yaþadýk. Yatak odamýz da, misafir odamýz da her
yer, o tek oda." cevabýný veriyor.
Zengin-fakir ayný sokakta
Þu bizim Devane
Çift kanatlý kapýyý aralayýp içeri þöyle bir göz gezdiriyoruz. Ýçerisi yýkýk dökük. Kimsecikler yok.
Yolumuza devam ediyoruz. Hocamýn niyeti;
ilk gençlik yýllarýna kadar yaþadýðý evinin yerini
bana göstermek. Evin yerinde yeller esiyor çünkü.
Ýþte armut aðacý ve dibindeki yatýr. Kulaðým Mustafa Hocam'da, o anlatýyor, ben dinliyorum: "Çamaþýr taþýnda tokaçla çamaþýrlarýn yýkandýðý günler. Güm güm diye sesler duyardýnýz. Yeni piþmiþ
yufka kokusu, saman
ateþinin kokusu. Yatýrýn
mezarýndaki armut aðacýna murad almak isteyen genç kýzlar, derdi tasasý olan kadýnlar kurtulmak için sýkýntýlarýndan çaput baðlarlardý."
Rehberimin yüzünde artýk geri gelmeyecek
güzel günleri hatýrlamanýn verdiði buruk bir ifade ile gezintimizi sürdürüyoruz. Hocam'ýn evine varmadan Devane sakinlerinden bir tamirci
ile karþýlaþýyoruz. O bize, artýk bu sokaklarýn
tekin olmadýðýndan, akþamlarý belli bir saatten
sonra Devane'nin can ve
mal güvenliði açýsýndan
içerdiði tehlikelerden
bahsediyor. Kýsa konuþmanýn ardýndan Hocamýn yüzü gölgeleniyor.
"Allah Allah nasýl da karamsar tablo çizdi' diyor
üzüntüyle. Sonra "Kentsel dönüþüm bugünün
‘Þu Bizim Çorum - Devane Hatýralarý’
insanlarý için olmazsa
kitabýnýn yazarý Mustafa Özçatalbaþ hoolmaz bir þey. Dönüþüm
cam ile kentsel dönüþümün uygulandýðý
dediðimiz þey sadece bimeþhur Devane’yi gezdik.
nalarý dönüþtürmüyor
tabi, insanlarý da dönüþ-
Mustafa Özçatalbaþ hocamýn 'Kadifelerin' dediði evin etrafýnda bir süre oyalanýyoruz. Eski Çorum'un karakteristik evlerinin yine karakteristik
çift kanatlý kapýsý. Kapýnýn yanýndaki duvarda, 'Ýsyankâr ve vefasýz âlemin tövbekâr çocuklarý' yazýsý. Rehberimle gezerken, nerden bilirdim gezimizin sonunda bu duvar yazýsýyla yüzleþeceðimizi.
türüyor. 15 yaþýna kadar Devane'de yaþamýþ bir
Devaneli olarak ben bugün geçmiþi neden özlüyorum; bugün de o günkü komþuluklar, sokaklar eski vefasýnda olsaydý o günleri aramazdýk, özlemezdik. Buradaki insanlarýn hayata, insana bakýþlarý
bugünkünden çok daha vefalý, güzel, iyiydi. Bu eski evler, koca Devane, toplumun birbirine yüzünün, gönlünün daha dönük olduðu dönemi anlattýðý için buralara geliyoruz. Kapý önlerinde oturmuþ
baþý yazmalý kadýnlar, sabah sohbeti yaparken bir
yandan da derdini yanýyor, sevincini paylaþýyordu.
Þimdi bugün boþ eski evleri ve kapý önlerini görünce o kadar duygulanýyorum ki, duygularýmý ifade etmekte zorlanýyorum." diyor esefle.
Kadir Aða'nýn askerleri
Çubuk, Oruç Sokaklar'ý geçiyoruz. Hocam
sokak aralarýnda odun kýran, enkaz toplayanlara
selam veriyor. Kör Kadir Aða'nýn oturduðu evin
önünden geçerken, Kör Kadir Aða'yý dinliyorum
hocamdan: "Þurada bir Kadir Aða vardý. Kör Kadir derlerdi. Çok fakir. Kýzkardeþi de fakir. Ýkisi de
evlenmemiþ, ikisinin de gözü görmez, birbirlerine
bakarlardý. Kýzkardeþi azýcýk bir þey hisseder gibi
derlerdi. Gün boyu bizi toplar, elinde bastonu eliyle toplandýklarý yeri gösteriyor- konuþurdu. Bize yemek sayardý. Sorardýk, "Kadir Aða bugün ne
var." "Bugün ne yok ki, ablanýz yahni piþiriyor,
kahveden gelirken kasaptan 1 kilo kuþbaþý aldým.
Ýçine kuyruk kattýrdým." Biz baðýrýyoruz, "Kadir
Aða ne yapýyon ya." Halbuki hayalini kuruyor(gülüyor). Biz de çocuðuz ya inanýrdýk. Bir gün
bize dedi ki, "Bugün bize yemeðe gelin. Üzüm
hoþafý, tereyaðlý pirinç pilavý, etli patates var." Akþam ezaný okununca tahta kaþýklarý aldýk, kapýya
dayandýk. 7-8 çocuk varýz. Biz onun askerleriyiz
ya. "Kim o" diye ters ters baðýrdý. Misafir bekleyen öyle sert baðýrýr mý, misafirlerim þeref vermeye geldi der bana. Kadir Aða biziz askerlerin. "Ne
askeri lan, gidin defolun köpoðlu köpekler." Çaðýrdýn ya bizi Kadir Aða. Neyse, biri kapýyý açtý, kanatlý kapý, demek hepimiz dayanýyorduk, yýðýldýk
içeri. Kadir Aða evin kapýsýndan çýkmýþ, bastonla,
"köpoðlu köpekler ne iþiniz var" diye bize saldýrdý.
Hepimiz kaçarken bir yandan da baðýrýyoruz, "ça-
www.corumhakimiyet.net
üþüm dedikleri
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
11
anam nerdesiniz, hiç sesiniz çýkmýyor." derdi.
Ýmece usülü diyorlar ya þimdi, pazar günü, madýmak geldi meselâ, tek baþýna ayýklanmasý zordur.
Komþu kadýnlar bir araya gelirler sokaða bakan
tarafa minderlerin üzerine oturup pazardan gelen
sebzeleri birlikte ayýklarlar. Hem de sohbet ederler. Sonbaharda fasulye, bulgur, nohut alýnýyor,
bir araya gelerek ayýklarlar. Ýþ paylaþýlýr. Þimdi
akraban bile yapmýyor onu. Günde bir kaç defa
birbirini yokluyorsa insanlar, bu hayat yaþanmaz
mý, özlenmez mi? Yüreðiniz ýsýnýr böyle mahallede."
Dönüþ(üm) ama nereye?
ðýrdýn ya Kadir Aða, çaðýrdýn ya." Ne bilelim yemeðin hayal olduðunu."
Kadir Aða'nýn sokaðýndan aþaðý doðru iniyoruz. Bir zamanlar Kadir Aða'nýn askerlerinin cirit
attýðý sokaklar, þimdi bomboþ, sessiz. Kimi evler
terkedilmiþ. Kapýlarýna koca kilitler takýlmýþ. Yýkýlacaðý günü bekliyor. Kimi kapýlarýn arkasýnda ise
taþýnacaðý günü sayan Devane sakinlerinin son
temsilcileri. Hoþ onlardan çoðu da çevre köylerden
ya da Çorum dýþýndan gelme kiracýlar. Sokakta tek
baþýna bir kadýn durduruyor bizi. Evine davet ediyor. Teþekkürle birlikte ayaküstü birkaç laf ediyoruz. Yakýnda kendilerinin de buradan ayrýlacaðýný
söylüyor. 'Köyüme dönerim, daha iyi. Buradaki ev
yýkýntýlarýndan demir toplayýp satýyorum da el
harçlýðý yapýyorum. Eþim ve oðullarým da çalýþýyor, öyle geçiniyoruz iþte." diyor.
Yolcu yolunda gerek derken, o da ne?
Sahibinin boþaltýp gittiði evin hemen önünde hocamýn daha gezintimizin baþýnda
'güm güm ses gelir' diye bahsettiði çamaþýr
taþý çýkýyor karþýmýza. Hocam taþýn üstünde soluklanýrken ben denklanþöre basýyorum.
kaklardaki komþuluklarda, komþu günleri, akraba
günleri gibi bir araya gelmenin özel zamanlarý olmuyor, iki ayda, bir ayda deðil, günde bir kaç defa
birbirini yoklayan insanlar vardý.
Her gün bir kaç defa kapýnýn ipini çeker, baðýrýr, "gýýýz öldün mü
Rehberimle gezintimde artýk dönüþ yolundayýz. Bozuk bir daire çizerek geldiðimiz gibi eski Devane'den çýkarken, aradýðýmýzýn ya da aradýðýmýz deðil kaybetmek istemediðimiz þeyin ne
olduðunu Mustafa Özçatalbaþ Hocam bir güzel
ifade ediyor: "Bizim tarihi görevimiz, tarihe düþeceðimiz not... Yani diyeceðiz ki; çocuklar, arkadaþlar, gençler, biz, bugüne göre burada durulur mu denilecek köhne, eski yerlerde yaþadýk,
ama o gün dostluklar, komþuluklar, akrabalýklar
o kadar güzeldi ki... Bugün güzel evlerde duruyoruz, geliþme içindeyiz, yeyip içtiklerimiz, sahip olduðumuz imkânlar, eþyalar fazla, fakat o
dünkü tadý bulamýyoruz. Biraz düþünün bakalým,
diyeceðiz. Yaþadýðýmýz sürece bu miras var, o
mirasý sürdürmek, hatýrlamak bize belki de yaþadýðýmýz, soluk aldýðýmýz sürece nasýl olmamýz
gerektiðini ifade ediyor. Bugün yaþadýðýmýz can
sýkýcý olaylara bakýp diyoruz ya, 'biz bu deðiliz.'
Bugünkü lüks evlerde, gösteriþli mobilyalar, eþyalar, arabalarla iç içe olduðumuz, fakat manada
vefasýz, sevgisiz olduðumuz bu toplum bizim
esas hüviyetimiz, kimliðimiz deðil. Bunda tat
yok. Geçmiþimizde tat vardý, mana vardý. Biz daha mesuttuk. Ona göre, hasletleri unutmamak lazým. Onlarý tekrar diriltmek lazým. Çünkü mesut
olmayýnca insan hep mesut olacak bir þeyler arayacak. Belki de kimbilir insanlar bütün konfora
raðmen memnun olmayýnca hayattan, bir takým
modalar araþtýrýp kullandýðý gibi eskiye dönüþ
belki çok uzakta olsa tekrarlanýr. Belki biz görmeyiz. Malum, insanlarýn en büyük ihtiyacý hayattan zevk almasý, mesut olmasý. Bugünkü ortamda, bugünkü insanlýkta, komþu akrabalýkta
mesut olma yok. Egoistlik var, bencillik var.
Memnun deðil insanlar. Tek tek konuþtuðumuzda insanlarýn hepsi þikâyetçi. Ama tek tek bize ne
düþüyor, þikâyetlerimizin asgariye inmesi için ne
yapmamýz gerekir, onu sorgulamýyor. Ýnsanlarýmýz o bilince henüz ermedi. O bilinç olduðunda
"çocuklarýmýza, torunlarýmýza býrakacaðýmýz bu
dünya hoþ deðil. Onlarý yerleþtirmek için geçmiþten ilham alabiliriz belki diyecek."
Bu sözler bana çok laf býrakmýyor. Aradýðýmýzý biliyoruz, özlediðimiz þeyin ne olduðunu biliyoruz. Þikâyet etmeden, býkmadan, usanmadan yeni
ama güzel yolculuklara çýkmak gerek.
Gerisi lâf-ý güzaf.
Eski ile yeni bir arada
Göreceklerimiz bu kadar deðilmiþ.
Aramamýþtýk ama tam karþýmýza çýkýyor
iþte. Eski evlerle, kentsel dönüþümün simgesi çok katlý apartmanlar. Sýrt sýrtalar. Biri
yükselirken, diðerleri bir gün gelecek, tamamen yok olacak. Hocam, eski Devane'den,
kentsel dönüþüm manzarasýna bakarken, ister
istemez þu karþýlaþtýrmayý yapýyor: "Allah'ýn
buyurduðu gibi birbirini gerçekten seven adamlar vardý eskiden. Þurada bir ölüm veya hasta varsa bütün mahalle bir olur. Tas tas hasta çorbasý piþirilir götürülür.
Gelen giden eksik olmaz. Þimdi apartmandasýn, ölümcül hasta olsan bile kimsenin haberi yok.
Þimdi kadýnlar günler tertip ediyor. Ayda bir, bazen de paralý falan oluyor. O zaman bir araya geliyor komþular, akrabalar. Gençlere, çocuklara anlatýrken þunu söylüyorum; bu mahallelerdeki, so-
Mustafa Özçatalbaþ’ýn anýlarýnda çamaþýr taþýnýn ayrý bir yeri var.
12 CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Çerkez Þeyhi anýlacak
Recep Mebet
Çerkez Þeyhi merhum Hacý Ömer Lütfi
Efendi vefatýnýn 90.
yýlýnda
Çorum’daki
kabri baþýnda anýlacak.
Çorum’un manevi
þahsiyetleri arasýnda yer
alan Hacý Ömer Lütfi
Efendi için 21 Nisan
2014 Pazartesi günü
saat 16.00’da Hýdýrlýk
Mezarlýðý’ndaki türbesi
baþýnda anma programý
düzenlenecek.
1924
yýlýnda
Hakk’ýn
rahmetine
kavuþan Çerkez Þeyhi
Hacý
Ömer
Lütfi
Efendi,
vefat
yýl
dönümünde dualarla
anýlacak. Anma programýna
Çorum
halkýnýn davetli olduðu
bildirildi.
Melikgazi Camii’nde dün Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle cemaate yemek ikram edildi.
Esnafevleri Camii’nde
gül ve tatlý ikramý
Çerkez Þeyhi merhum Hacý Ömer Lütfi Efendi vefatýnýn 90. yýlýnda Hýdýrlýk’taki kabri baþýnda anýlacak.
Recep Mebet
Esnafevleri
Camii’nde dün Kutlu
Doðum
Haftasý
nedeniyle cemaate gül
daðýtýlarak tatlý ikram
edildi.
Esnafevleri Camii
Ýmam Hatibi Nihat
Seven ve Müezzin
Mesut Þentürk tarafýndan organize edilen
Kutlu Doðum ikramýna
vatandaþlar büyük ilgi
gösterdi.
Kuran-ý
Kerim
tilavetiyle baþlayan programda, cemaat tarafýndan okunan hatimler ve
33 bin salavat-ý þerifenin duasý yapýldý.
Cuma namazýnýn
ardýndan ise cami
çýkýþýnda vatandaþlara
baklava ve meyve suyu
ikram
edilerek
Peygamber sevgisini
simgeleyen kýrmýzý gül
daðýtýldý.
Geleneksel olarak
düzenlenen
Kutlu
Doðum Haftasý etkinliði
hakkýnda bilgi veren
Mesut Þentürk, organizasyona katkýda bulunan
hayýrseverlere
teþekkür etti.
Cemaate Peygamber sevgisini simgeleyen kýrmýzý gül daðýtýldý.
Esnafevleri Camii’nde dün Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle vatandaþlara tatlý ve meyve suyu ikram edildi.
Dumlupýnar Camii’nde
Kutlu Doðum helvasý
Melikgazi Camii’nde
Kutlu Doðum yemeði
Recep Mebet
Melikgazi
Camii’nde dün Kutlu
Doðum
Haftasý
nedeniyle
cemaate
yemek ikram edildi.
Melikgazi Camii
Yaptýrma ve Yaþatma
Derneði
Baþkaný
Mustafa
Aþan’ýn
organize ettiði yemeðe
Çorum
Barosu
Baþkaný Av. Ýbrahim
Özyýlmaz,
Müftü
Yardýmcýsý Abdullah
Pamuklu, Çevre ve
Þehircilik
Müdür
Yardýmcýsý
Fazlý
Yýlmaz, bazý emniyet
yetkilileri ve sivil
toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda
vatandaþ katýldý.
Cuma namazýnýn
ardýndan
cami
bahçesinde gerçekleþen yemek ikramý
sonrasý
duayý
Melikgazi
Camii
Ýmam Hatibi Hasan
Hançer yaptý.
Geleneksel olarak
düzenlenen
Kutlu
Doðum Haftasý etkinliði hakkýnda bilgi
veren Dernek Baþkaný
Mustafa Aþan, 300
kiþiye yemek ikramýnda
bulunduklarýný
söyledi.
Yemeðe katýlanlara Kutlu Doðum
Haftasý kitapçýklarýnýn
da hediye edildiðini
anlatan Mustafa Aþan,
organizasyona katkýda
bulunan hayýrseverlere
teþekkür etti.
Dernek Baþkaný Mustafa Aþan’ýn organize ettiði yemeðe ilgi büyüktü.
Organizasyona katkýda bulunan hayýrseverler ve geçmiþleri için dua edildi.
Düzenlenen yemeðe bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý.
Recep Mebet
700 kiþilik helva ikramýna katkýda bulunan hayýrseverler için dua edildi.
Dumlupýnar
Camii’nde dün Kutlu
Doðum
Haftasý
nedeniyle
cemaate
helva ikram edildi.
Dumlupýnar
Camii Ýmam Hatibi
Ahmet
Önal
ve
Müezzin
Osman
Mansur
tarafýndan
organize edilen Kutlu
Doðum
ikramýna
vatandaþlar büyük ilgi
gösterdi.
Kuran-ý
Kerim
tilavetiyle
baþlayan
programda Müftülük
Þube Müdürü Abdullah
Salman
‘Din
ve
Samimiyet’
konulu
vaaz verdi. Programda
ayrýca okunan hatm-i
þerif ve salavatý þerifelerin duasý yapýldý.
Cuma namazýnýn
ardýndan
cami
bahçesinde gerçekleþen
ikramýn yaný sýra
cemaate ‘Namaz ve
Abdest’ konulu ilmihal
kitabý hediye edildi.
Geleneksel olarak
düzenlenen
Kutlu
Doðum Haftasý etkinliði hakkýnda bilgi
veren Ahmet Önal, 700
kiþiye helva ikramýnda
bulunduklarýný söyledi.
Önal, organizasyona
katkýda bulunan hayýrseverlere teþekkür etti.
Geleneksel olarak düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde yemek verildi.
Dumlupýnar Camii’nde dün Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle cemaate helva ikram edildi.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:19 Cemâzil-Âhýr: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:6 Nisan 1430 Kasým:163
19
2014
NÝSAN
Bulunduðun yerde tâ'ûn
hastalýðý meydana çýkarsa,
artýk oradan ayrýlma! O
hastalýklý yere de gitme!
Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.15
05.49
12.46
16.29
19.31
20.57
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
YAVRUTURNA
ABDALATA
AKKENT
BÜYÜKDÜVENCÝ
ÝKBAL
KONAKLI
HÝTÝTEVLER
BUHARA
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
212-3232 - 213-4242
268-9383
214-5494
248-6213
278-5757
237-8767
226-3434 - 227-7080
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
Kutlu Doðum Haftasýndayýz. Peygamberimiz Hz. Muhammet'i (s.a.v) tanýmaya, anlamaya çalýþýyoruz. O'nu tanýrken
dinimizin kaynaklarýna yöneliyor, mealleri, tefsirleri okuyup
ayetlerin anlamýný öðrenmiþ
oluyoruz. Hadis kaynaklarýný inceliyoruz. Kutsal kitabýmýzý
sünnet ýþýðýnda okuyoruz. Allah'ýn (c.c) peygamberimiz aracýlýðýyla bütün insanlýða indirdiði kutsal kitabýmýzýn içeriðini
öðrenme yolunda ilerliyoruz
böylece. Kur'an-ý Kerim'i okumanýn, anlayýp kavramanýn gereðini bir kez daha idrak ediyoruz.
Kur'an-ý Kerim'i okuyunca insanýn hayata bakýþý derinlik
kazanýyor. Evrene, dünyaya, zamana, insanlýða, tarihsel akýþa
yüklenen anlamlar tematik bütünlüðe kavuþuyor kiþinin zihninde. Ýnsan kendi benliðinin, kendi düþünce dünyasýnýn, sosyal
çevresinin dýþýna çýkarak kutsal kitabýmýzýn ilahi çizgisinde deðerlendirme imkanýna kavuþuyor . Bu baðlamdaki ölçüleri görüp
deðerleri tanýdýkça, kendini geliþtirme, olgunlaþtýrma isteðini iradeye dönüþtürüyor.
Bu haftanýn ana temasý olarak: "Din, samimiyettir." Cümlesi tercih edilmiþ.
Bu tema insan hayatýný kuþatýcý bir nitelikte. Samimiyet,
saflýk, içte bütünlük. Ýnsanýn Allah'a karþý, diðer insanlara karþý
samimi olmasý onun iç-dýþ bütünlüðünün göstergesi. Yalandan,
iki yüzlülükten, gösteriþten, kibirden,cehaletten, cimrilikten, sabýrsýzlýktan.. uzak durmak. Kalbin yalandan, riyadan, kibirden,
kinden, bencillikten, hýrstan arýnmasý, kiþiye kalp temizliðini,
hayatýna sükuneti getirir kültürümüze göre. Ýlim de önemli.
Çünkü, ilim araþtýrmak, öðrenmek ve neticede geliþimdir. Kiþinin kalbini kararmaktan, taþlaþmaktan korumasý kadar verimli
hangi faaliyeti olabilir ki kendini olgunlaþtýrýcý?
Yeter ki istikametini doðru tespit etsin. Temiz bir kalp, güzel bir niyet, dünya- ahiret bütünlüðünde sorumluluk bilinciyle
yürümek hayat yolunda.
"Dosdoðru olma" hali yani.
*
Geçtiðimiz günlerde Kalp
Saðlýðý Haftasýný da kutladýk.
Kalp saðlýðý ile ilgili uzman hekimlerin açýklamalarýný dinledik.
Dengeli beslenme, spor, düzenli
yaþam üzerinde duruldu genelde
anladýðýmýz kadarýyla. Kalbin sükuneti de vurgulandý tabii. Sükunet. Kiþinin iç rahatlýðý, huzur.
Kalbimizi rahat býrakmýyoruz
modern alýþkanlýklarýmýzla yaþarken. Onu fazlasýyla yoruyoruz aslýnda. "Kalbim rahat deðil." Diyen bir çok kiþiyle karþýlaþýyoruz
. Samimiyet ve sükunet. Çaðýmýzda insanýn buna ne kadar ihtiyacý var! Hepimiz biliriz.
Kalbin sükuneti ne güzel bir haldir!
*
Kalbin sükuneti ve edebiyat. Konumuzla edebiyat arasýnda
birebir iliþki var. On birinci yüzyýldan itibaren edebiyatýmýzý
oluþturan eserlerin çoðunluðu dini-ahlaki temalarla oluþturulmuþtur. Ahmet Yesevi'den Þeyh Galip'e, Yusuf Has Hacip'ten
Mehmet Akif Ersoy'a kadar binlerce þair ve yazarýmýz hayatýmýzla dini temalar arasýndaki baðlarý farklý ölçülerde ele alýp iþlemiþlerdir. Türk edebiyatýný bu baðlamda deðerlendirmeden o eserleri hakkýyla anlamak mümkün deðildir.
Edebiyat, bir bakýma kalbin dilidir. Þiirlerde, hikayelerde,
masallarda, destanlarda hep kalbin sýzlanýþlarý, özlemleri, sevinçleri ifade edilir deðiþik tonlarda.
Modern edebiyat, modern hayatýn kurgulanmýþ anlatýmý.
Günümüzdeki metropolleri mekan seçen kurmaca edebi metinlerin bir çoðunda iþlenen temalarýn zihinle birlikte kalbin de teknolojik -sanal ortam yorgunluðunu yaþadýðý anlatýlýyor dünya ölçeðinde. Mental yorgunluk hallerini öne çýkaran edebi eserlerin
fazlasýyla okuyucu bulduðu da bilinen bir gerçek.
Postmodernizmle kendini ifadeye çalýþan çaðdaþ insan, týp
yönü bir yana, duygu merkezliði çerçevesinde kalbiyle ilgili sýkýntýlarý anlata anlata bitiremiyor. Çaðdaþ sanat her eseriyle bize
bunu söylüyor. Dikkatle bakýldýðýnda, arananýn iç huzur, diðer bir
ifadeyle kalbin sükuneti olduðu görülmekte. Kiþiyi sýkýntý anlamýnda kalbinden yakalayanýn da genelde samimiyetsizlik kaynaklý olduðunun altý çiziliyor modern sanat eserlerinde.
Tarih kitaplarýnýn kendisinden "Eflak Voyvodasý
Hüsnü Salih CENAN
Vlad Tepeþ" diye bahsettiði
nam-ý diðer Drakula, Bram
Stoker'ýn ünlü romanýnda
bahsettiði bir hayali kahraman deðil, bizatihi gerçek bir
þahýs olup 15. asýrda yaþamýþ
bir devlet adamýdýr. Peki, bu
adam kimdir, neyin nesidir ve
tarihte ne gibi vezaifi (vazifeleri) icra etmiþtir?
III. Vlad Tepeþ, bugünkü
Romanya'nýn güney kesiminde "Eflak" adýyla bilinen bölgenin hükümdarýdýr. Dedesi Büyük Mircea (Osmanlýlar
Mirçe derler) 1386 ile 1418 yýllarý arasýnda Eflâk'ta hüküm
sürmüþtür. Babasý Vladimir (Vlad) ise oðlu Vlad'ýn doðum
yýlý olan 1431 senesinde Nürnberg'de yirmi dört þahsýn
mensup olduðu bir sekt (mistik grup)olan Ejderha tarikatýna intisap etmiþtir.
Ejderha Tarikatý'nýn ana kuruluþ gayesi Türk akýnlarýný Avrupa üzerinde geçersiz kýlma ve Osmanlý'yý bertaraf
ederek Ýslam'ý Avrupa'da tesir sahibi olmaktan men etme
gayelerinin yanýnda, bir de rafýzî hýristiyan mezhepleri ile
(Bohemya, yani bugünkü Çek Cumhuriyeti topraklarý üzerinde reform hareketine giriþen Jan Hus gibi isimlerle) mücadele etmekti.
Daha önceden de beyan ettiðimiz gibi 1431 yýlýnda
sonralarý "Drakula" lakabýný alacak olan meþhur Vlad doðdu. Doðum yeri Osmanlýlarýn "Erdel" ismiyle adlandýrdýklarý Transilvanya idi. Babasý ile ayný ismi taþýyordu. Babasý Vlad'ýn lakabý "Drakul" yani "Þeytan" idi. Mensup olduðu Ejderha tarikatýndaki üstlendiði misyondan dolayý kendisine bu lakap münasip görülmüþtü. Vlad Tepeþ'in lakabý
olan "Drakula" ise "Þeytanýn Oðlu" manasýna geliyordu.
Vlad Tepeþ Fatih Sultan Mehmed'in babasý olan II.
Murad'ýn Avrupa üzerine yaptýðý seferler neticesinde bir
denge siyaseti gereði esir alýnarak kardeþi Radu ile birlikte
Osmanlý sarayýna getirildi ve sarayda bir müddet kalarak
Fatih'le beraber büyüdü ve onunla arkadaþ oldu. (Tarihçi
Franz Babinger'in Fatih ile Vlad arasýnda geçtiðini iddia et-
tiði luti münasebet bühtaný, tamamen Babinger'in tatmin
edilmemiþ þahsi arzu ve fantezilerini bir dýþa aksettirme halinden baþka bir mana ifade etmez.)
Bir müddet Kütahya'da,
bir müddet Tokat'ta ve bir
müddet de Edirne'de murakabe ve müþahede altýnda tutuldu. Sultan Ýkinci Murad'ýn bilhassa II. Kosova Harbinde
muhatap olduðu Macar Kralý
Jan Hunyad (Hunyadi Yanoþ) tarafýndan babasý ve kardeþi
öldürülünce, Eflâk'a gitti ve tahta oturdu.
Eflâk'a gidince orada bir nevi burjuva sýnýfýný temsil
eden asilzadeler güruhu olan Boyarlar'ý tutuklatýp, tasfiye
etti. Sonra da bunlarý meþhur Drakula Þatosu'nun inþaatýnda bir amele gibi istihdam etti.
Osmanlý ile münasebeti II. Murad ve onun oðlu Fatih
zamanýnda oluþan Vlad, Eflak tahtýna geçtiðinde iþi tamamen zulüm icraatýna döktü ve insanlýk tarihinin en tuhaf ve
sadist iþkence tekniklerini tatbik etmeye baþladý. Fatih Sultan Mehmed, Vlad'ýn bu zulüm tatbikatýndan haberdar
olunca onun indine (Zeynep Dramalý'nýn "Tarihi Tersten
Okumak" isimli kitabýnda Niðbolu Sancakbeyi; Necdet Sakaoðlu'nun ise "Bu Mülkün Sultanlarý" isimli kitabýnda Vidin Muhafýzý dediði) Hamza Bey'i elçi olarak gönderdi.
Türk elçileri Vlad'ýn karþýsýnda serpuþlarýný (baþlýk) çýkarmadý. Vlad, çýkarmalarýný istedi. Elçiler ise "Bizim ananemize göre bir þahsýn karþýsýnda serpuþlu olmak bir hürmet
gereðidir, bu bakýmdan çýkaramayýz; serpuþumuz canýmýza
rapt edilmiþtir, ancak onunla beraber çýkar" deyip de mazeretlerini bildirmelerine raðmen, Vlad bu hareketi bir hürmetsizlik olarak aldý ve elçilerin baþlarýna serpuþlarýný mýhla çaktýrdý. Elbette ki adamlar oracýkta can verdiler.
Çakýrcý Hamza Bey ise yine Vlad tarafýndan þehit edilince Fatih, bizzat Drakula üzerine yürüme isteði ile Eflak
Seferini baþlattý. Fatih bu sefer neticesinde Vlad'ý tepeleyecekti; ama "Bade harabul Basra"…
Þahin ERTÜRK
Kalp ve
sükunet
DEÐÝNMEER
Baharý Beklerken …… 2
Hep bahar halleri yaþar iç alemleri…
Hayat böylesine akýp giTefekkür
der…
Anne ve babalar bu bahar Dünyamýz
zerafetinde ki yavrularýna her
þeylerini feda ederler…
Sonra bir bir hanelerden
uçup giderler.
Bir bahar evlada derken ,
diðer bahar halleri yeni ve geniþ aileler de yeþermeðe baþ- Raþit Yücel
lar.
rasityücel@
Bu bahar halleri ilk insan corumhakimiyet. net
Adem Peyganberden baþlayarak günümüze kadar geldi.
Ve, kýyamete kadar devam edecek…
Mevsim bahar iken hayatýn çekilmez
halleri, çekip size kýþ manzaralarý yaþatýr.
Ýþte hayat böyledir…
Hayatýn lezzetini hep baþka þeylerde
aradýk.
Ancak iman ile onu süslendirdik ve muhafaza ettik.
Pozitif hayatý biz satýrlarda bulduk.
Kitabýn sahifeleri bizi alýp gerçek alemlere ve baharlara götürdü.
O zaman gözümüzü açýp baktýk ki her
þey bir mana ve önem kazanmýþtý.
Bir her þeyi bildiðimizi zan ediyorduk.
Hal bu ki o zaman her þey kapalý ve zifiri karanlýktý.
METEOROLOJÝ
Drakula
kimdir?
Fikrin Ýleri
Ufuklarýnda
NÖBETÇÝ ECZANELER
PINAR
UÐUR
BAHÇELÝEVLER
MAH.M.AKÝF ERSOY CAD. BAHABEY CAD.17/A ESKÝ
ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI GÖÐÜS HASTALIKLARI
KARÞISI 221 22 12
HAST.KAR. 221 76 09
2.9461
2.9480
2.1300
2.1316
Gram
ALIÞ
88,69
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
3-Ýsmail Köyü' nden gelme, Necdet ve Sezai DELÝBEKÝR'
in babasý; Þakir DELÝBEKÝR.
4-Cemilbey Köyü' nden gelme, Kenan ve Ekrem ARSLAN'
ýn kardeþi; Kemal ARSLAN.
5-Tarýk ÜÐÜTEN, Aysel GÜNGÖR ve Ayþe SÝNAN' ýn
kardeþi, Bahri BÖLÜKBAÞ' ýn eniþtesi, Nevin ÜÐÜTEN' in
eþi, Tedaþ' tan emekli; Ahmet Hulki ÜÐÜTEN.
6-Merhum Fazlý ALTINEL' in oðlu, Karayollarý çalýþaný
Hüseyin ALTINEL' in kardeþi, Avusturalya' da ikamet eden;
Hasan ALTINEL .
7-Mazýbaþý Köyü' nden gelme, Arap BULUT' un eþi, Dursun ve Duran BULUT' un annesi, Avukat Mahir BULUT' un
babannesi; Cennet BULUT.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
88.77
Yýl:24 Sayý: 6872
19 NÝSAN 2014
CUMARTESÝ
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
VEFAT EDENLER
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Enise AÐBAL
1-Laçin' den gelme, Karayollarý' ndan emekli Merhum Hasan, Ahmet ve Hüseyin KARACA' nýn aðabeyi, Hayrettin,
Nurettin ve Selahattin KARACA' nýn babasý, Salih GÜNDER'
in kayýnpederi; Yaþar KARACA.
2-Narlýk Köyü' nden gelme, Hakký, Menderes ve Merhum
Özcan ÇÝRKÝN' in kardeþi, Atlýkarýnca Kreþ Sahibi Erkan, Yeliz ve Derya ÇÝRKÝN' in babasý; Ýbrahim ÇÝRKÝN.
13
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
‘Çamur siyasetini
ilke edinmiþler’
Enise Aðbal
Memur-Sen
Ýl
Temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Türk
Saðlýk-Sen Çorum Þube
yönetiminin Atýl Uzelgün Huzurevi Müdür
Yardýmcýsý Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz hakkýnda suç
duyurusunda bulunmalarýný eleþtirdi.
Türk Saðlýk Sen’in
kurulduðu günden bu
yana ‘çamur at izi kalsýn’ mantýðýyla hareket
ettiðini iddia eden Saatçi, konuyla ilgili açýklamasýnda; “Kurulduðu
günden bugüne kadar
çamur siyasetinin rakipsiz sendikasý olan Çorum Türk Saðlýk-Sen
(TSS) gerek yetkili olduklarý dönemlerde gerekse de yetkisiz olduklarý dönemlerde denize
düþenin yýlana sarýldýðý
gibi çamur siyasetini ilke edinmiþler, baþka buluþlarý olmadýðý için de
her dönem ayný teraneleri ýsýtýp ýsýtýp gündeme
getirmeye devam ediyorlar. Tabiki bu durum
bize körlerin hikâyesini
hatýrlatýyor. Hikâye þöyle; körlerden biri diðeri-
ne der ki neden dolmalarý çifter çifter yiyorsun. Diðeri; Allah’tan
kork sen kör ben kör çifter yediðimi nerden görüyorsun? dediðinde
görmüyorum ama ben
çifter yiyorum demiþ.
Olay bu... Biz bu arkadaþlarýn cemaziyel evvellerini çok iyi biliyoruz. Tamamýna yakýn
idarecilerin kendi sendikalarýna üye olduklarý
dönemlerde nasýl hormonlu büyüdüklerini,
idarecilerin çalýþanlarýn
yanýna giderek sendikayý anlatarak deðil, makamýna çaðýrarak aba altýndan deðil, aba üstünden sopa göstererek
hangi tehditlerle çalýþanlarýn üye yapýldýklarýný çok iyi biliyoruz.
Þunu iddia ediyorum ve
biliyorum ki sendikamýza üye hiçbir idareci
baský, dayatma, tehdit,
þantaj ve montajla çalýþanlara baský uygulamamýþlardýr ve uygulayamazlar. Baský, dayatma
kimden gelirse gelsin ilk
önce karþýsýnda bizi bulur. Asla buna göz yummayýz. Tasvip etmeyiz.
Çünkü yanlýþ herkes
için yanlýþtýr. Bu konuda
caný en çok yanan, bunun yanlýþlýðý için en
büyük mücadeleyi veren sendikayýz. Dün
aleyhimize yapýlan yanlýþý bugün lehimize birileri yapmaya kalktýðý
zaman bunu asla tasvip
etmeyiz. Zaten yöneticiler tarafýndan sendikamýz lehine, eðer ifade
edildiði gibi baský ve
tehdit olsaydý o zaman
saðlýkta çalýþanlarýn tamamýna yakýnýnýn sendikamýz üyesi olmasý
gerekirdi. Ancak denilmek istenen þu ise;
‘Saðlýk-Sen’e üye olanlar baskýdan, korkudan,
tehditten korkarak üye
olmuþlardýr. Yani Saðlýk-Sen’in üyeleri korkak, baskýya ve tehdide
“Memur-Sen’in
Toplu Sözleþme teklifleri arasýnda yer alan ve
Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet
Kollarna Yönelik Mali
ve Sosyal Haklara Ýliþkin 2014 ve 2015 Yýllarýný Kapsayan 2. Dönem
Toplu Sözleþme'de varýlan mutabakat çerçevesinde, fazla çalýþma uygulamalarýyla ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn genelgede yer alan
hususlara riayet etmeleri
gerekiyor” diyen Çýnar,
þöyle devam etti; “Genelgeye göre fazla çalýþ-
ma yaptýrýlmasýnýn gerektiði zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan
çalýþýlan süreye iliþkin
ücret, ilgili mevzuatý
çerçevesinde ödenmesi
gerekecek. Ýlgili mevzuatý gereði fazla çalýþma
karþýlýðý ücret ödenememesi durumunda ise söz
konusu kamu görevlilerine, baþta 657 sayýlý
Devlet Memurlarý Kanunu'nun ilgili maddesi
ile 2009/12 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi'nin
ilgili maddesi olmak
üzere tabi olduklarý
mevzuat hükümleri çer-
Ahmet Saatçi
boyun eðen, dik duramayan, kiþiliksiz ve
þahsiyetsiz kiþilerdir.
TSS üyeleri ise baskýya,
tehdide pabuç býrakmayan kiþilerdir’ demek istiyorlarsa buna birileri
bir yerleriyle güler.
TSS’nin cemaziyel
evveline baktýðýmýzda
her yýl sadece yetki dönemlerinin belirlendiði
Mart ve Nisan aylarýnda
hummalý bir çalýþmaya
baþlarlar, yetkili olduklarý dönemler dâhil hiçbir dönemde hiçbir baþarýya ve kazanýma imza atamayanlar, çadýr
sendikacýlýðýnýn ötesine
geçemeyenler, sendikamýzýn
kazanýmlarýný
kendi kazanýmlarý gibi
utanmadan göstermeye
çalýþanlar, mahalle baskýsýyla mobbingi en iyi
uygulayanlar, yalvar yakar emaneten iki ay olsun sendikalarýna üye
yapmak için seviyeyi
çukurlaþtýranlar, sendikalarý ve sendikacýlarý
çalýþanlar nezdinde itibarsýzlaþtýranlar, sendikacýlýðý ak-kara mantýðýyla ifrat ve tefrit noktasýnda yaptýklarý için
itibar görmeyenler, sen-
dikamýz tarafýndan yapýlanlarý, kazanýmlarý
kafalarýný kuma gömmüþçesine görmezden
gelenlerin çalýþanlara
verebilecekleri yalan
vaatten baþka hiçbir þey
olamaz.
Bir grup SaðlýkSen’li olarak basýna arada açýklama gönderenlerin Saðlýk-Sen’e üye
olmak istiyoruz, üyeliðimiz kabul edilmiyor
diyenlerle, yöneticilerin
baský ve mobbing uyguladýðýný söyleyenlerin
ayný kaynaktan beslendikleri ayný merkezden
hareket ettikleri tesadüf
olmasa gerek.
Tabiki müflis tüccar mantýðýyla sürekli
alacak defterini karýþtýranlarla, her yýl tekrar
tekrar tedavülden düþmüþ yalan vaatleriyle,
en iyi yaptýklarý yargýyý
güzergâh edinenlerle
kaybedecek vaktimiz
yok. Kervan yol almaya
devam edecek. Onun
için sendika olarak her
zaman dediðimiz gibi
lafa bakarýz laf mý diye,
söyleyene bakarýz adam
mý diye!” þeklinde konuþtu.
Kamuda fazla çalýþmaya son
Enise Aðbal
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve
Toplu Sözleþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, kamuda
fazla çalýþma genelgesi
resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini belirterek, “Bu genelgeye göre kamu görevlilerine, belli bir sürede
bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller
bulunmadýðý sürece,
günlük çalýþma saatleri
dýþýnda fazla çalýþma
yaptýrýlamayacak.” dedi.
çevesinde, yaptýrýlacak
fazla çalýþmanýn her sekiz saati için bir gün hesabý ile izin verilecek.”
Çýnar, Kamu Personel Alým Ýlanlarý’nda
yaþanan karýþýklýklarý
önlemek amacýyla da
resmi gazetede “Kamu
Personel Alýmý ile ilgili
bir genelge yayýnlandýðýný, bu genelgeye göre
kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, statü ayrýmý
yapýlmaksýzýn iþçi, memur, sözleþmeli ve benzeri bütün personel alým
ilanlarý Devlet Personel
Baþkanlýðýnýn internet
sitesinde yayýmlanacaðýný söyledi.
Mustafa Demirer
28941 sayýlý Resmî
Gazete'de yayýmlanan
6528 sayýlý Kanun'un
3. maddesiyle 1416 sayýlý Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkýnda Kanun'un 21. maddesi,
'Bu Kanun uyarýnca
mecburi hizmet karþýlýðý yurt dýþýna gönderilenler öðrenimlerini
baþarýyla tamamladýktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini
ifa etmek üzere, adlarýna gönderildikleri kurumlarýn ilgili kadrolarýna atanýr. Millî Eðitim Bakanlýðý adýna bu
Kanun kapsamýnda
yurt dýþýna gönderilenlerden gönderildikleri
ülkede doktora öðrenimlerini tamamladýktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini
ifa etmek üzere yurda
dönenler Millî Eðitim
Uzmaný kadrolarýna
atanýr. Bu kiþilerin yurt
dýþýnda lisansüstü eði-
hakkýnda bu Kanun
hükümleri uygulanmaz' þeklinde deðiþtirilmiþtir. Ayný kanuna
6528 sayýlý Kanun'un
4. maddesiyle eklenen
geçici 3. maddesinin
birinci fýkrasýnda ise,
'21 inci madde hükümlerinden, yurt dýþýna
eðitim amacýyla gönderilenlerden öðrenimlerini tamamlayýp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye
baþlayanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile hâlen yurt
dýþýnda eðitimlerine
devam edenler de yararlandýrýlýr' hükmü yer
almaktadýr.
Mezkûr hükümler
açýk. Yükseköðretim
kurumlarý herhangi bir
baþvuru beklenmeksizin resen intibak iþlemlerini yapmalý. Söz konusu kanun 14.03.2014
tarihinde yürürlüðe girmesine raðmen, yükse-
köðretim kurumlarýnca
henüz
uygulamaya
konmadý. Bu itibarla
1416 sayýlý Kanun hükümleri çerçevesinde
yurt dýþýna eðitim amacýyla gönderilenlerden
öðrenimlerini tamamlayýp halen mecburi
hizmet yükümlülüklerini ifa edenler ile 6528
sayýlý Kanun'dan evvel
bu yükümlülüklerini
bitirenlerin, yurt dýþýnda lisansüstü eðitim
amacýyla geçirdikleri
sürelerin tamamý memuriyette geçmiþ sayýlmasý, bu sürelerin her
yýlý bir kademe ilerlemesine ve her üç yýlý
bir derece yükselmesine esas olacak þekilde
deðerlendirilmesi gerekiyor. Bu hususlarda
YÖK'ten genel bir yazýnýn yükseköðretim
kurumlarýna gönderilmesini Eðitim Bir Sen
Genel Merkezi aracýlýðýyla talep ettik."
Mehmet Erol Çalmaz
tim amacýyla geçirdikleri sürelerin tamamý
memuriyette geçmiþ
sayýlarak, bu sürelerin
her yýlý bir kademe ilerlemesine ve her üç yýlý
bir derece yükselmesine esas olacak þekilde
deðerlendirilir ve 657
sayýlý Kanunun 68 inci
maddesinin (B) fýkrasýnda öngörülen çalýþma sürelerinin hesabýnda da dikkate alýnýr.
Kamu kurum ve kuruluþlarýnca staj amacýyla
yabancý ülkelere gönderilecek memurlar
Tekin Çýnar
YDS sonuçlarý açýklandý
Yabancý dil bilgisi seviye tespit sýnavý
(YDS) sonuçlarý açýklandý.
ÖSYM'den yapýlan yazýlý açýklamaya
göre, 6 Nisan'da yapýlan YDS ilkbahar dönemi sýnavýnýn deðerlendirme iþlemleri tamamlandý.
Adaylar,
ÖSYM'nin
https://so-
nuc.osym.gov.tr internet adresinde yer alan
sýnav sonuçlarýný T.C kimlik numaralarý ve
þifreleriyle öðrenebilecek.
Sýnav sonuç belgesi basýlmayacak ve
adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek. Sýnav sonuçlarýna iliþkin sayýsal bilgilere ve sýnav sorularýnýn yüzde 10'undan oluþturulan
44 kursiyer arasýnda
sadece 1’i kadýn
Ýþ Kur tarafýndan baþlatýlan Sürü Yönetimi konulu kurslara 1’i bayan olmak üzere 44 kursiyer katýldý.
Çorum'da Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürlüðü, ÝÞKUR
ve Damýzlýk Koyun
Keçi
Yetiþtiricileri
Birliði'nce yürütülen
"Sürü Yönetim Elemaný" kursuna katýlan
44 kiþi arasýnda sadece 1 kadýn bulunuyor.
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen eðitimlerde kursiyerlere, uzmanlar tarafýndan hayvan yetiþtiriciliði, hayvan saðlýðý, barýnak hijyeni,
beslenme, nakliye ve
uygun barýnaklarýn nasýl olmasý gerektiði
konularýnda eðitim veriliyor.
Kursta, merkeze
baðlý köylerden 1'i kadýn 44 kiþi eðitim alýyor. Bir hafta sonra
eðitimlerini tamamlayacak kursiyerler, yazýlý sýnavda da baþarýlý
olmalarý halinde "sürü
yöneticisi" sertifikasý
alacak. Ýlerleyen dönemlerde ilçelerde de
baþlatýlacak eðitimlerle, 2014 yýlýnda 350
kiþinin sertifika almasýnýn hedeflendiði belirtildi.
13 yýllýk emeðini
sertifikayla taçlandýrmak istiyor
Lisansüstü eðitim alan memurlara duyuru
Eðitim Bir Sen
Çorum Þubesi Üniversite Temsilcisi Mehmet
Erol Çalmaz, EðitimBir-Sen Genel Merkezi'nin, Yüksek Öðretim
Kurulu'na (YÖK) yazýlý müracaatta bulunarak, yurt dýþýna eðitim
amacýyla gönderilenlerden öðrenimlerini
tamamlayýp
halen
mecburi hizmet yükümlülüklerini
ifa
edenlerin ve 6528 sayýlý Kanun'dan evvel bu
yükümlülüklerini bitirenlerin, yurt dýþýnda
lisansüstü eðitim amacýyla geçirdikleri sürelerin tamamýnýn memuriyette geçmiþ sayýlarak, intibaklarýnýn yapýlmasý konusunda genel bir yazýnýn üniversitelere gönderilmesini
istendiðini bildirdi.
Çalmaz, yaptýðý
açýklamada þöyle dedi;
"14.03.2014 tarihli ve
www.corumhakimiyet.net
temel soru kitapçýðýna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþabilecek.
YDS'ye baþvuran 171 bin 306 adaydan
142 bin 782'si sýnava girdi. 28 bin 524 aday
sýnava girmezken, 55 adayýn sýnavý geçersiz
sayýldý.(AA)
Kursiyerler arasýndaki tek kadýn, 4
çocuk annesi Fadime
Tercan, yaptýðý açýklamada, 13 yýldýr çobanlýk yaptýðýný söyledi.
Mesleðini sevdiðini, bu sayede eþine
de yardýmcý olduðunu
vurgulayan Tercan,
"Mesleðimi sevdiðim
için bu durum bana
zor gelmiyor. Mesleðimden gurur duyuyorum. Bilmediðimiz
çok konu varmýþ onlarý da bu kurs sayesinde
öðreniyoruz" dedi.
Birol Alanbay da
küçükbaþ hayvan ye-
4 çocuk annesi Fadime Tercan, yaptýðý açýklamada, 13 yýldýr çobanlýk yaptýðýný ve
mesleðini sertifika alarak, daha bilinçi yapmayý hedeflediðini ifade etti.
Yakýnda tamamlanacak kursta, baþarý kazanan kursiyerler, sertifa sahibi olacak.
tiþtirdiðini belirterek,
"Bu iþi 14 yýldýr yapýyorum. Ben bir çobaným. Bu kursun da
faydalarýný gördüm.
Özellikle hastalýklarla
nasýl mücadele edileceðini öðrendik" diye
konuþtu.
Fazlý Metin ise
uzun yýllardýr çobanlýk
yaptýðýný dile getirerek, "Bizim en büyük
sýkýntýmýz
sigorta.
Þimdiye kadar sigortasýz çalýþtým. 3 yýl evli
kaldým sonra eþim, 'sigortam yok' diye beni
terk etti" ifadesini kullandý.
Kursa katýlanlara
günlük 20 lira ödeniyor
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ,
kursa katýlan çiftçilere
proje dahilinde günlük
20 lira ücret ödendiðini ifade etti.
Kursiyerlerin
eðitimlerden
çok
memnun olduklarýna
dikkati çeken Ermiþ,
"Bildiklerinin üzerine
bilgi kattýlar. Arkadaþlarýmýzý geçtiðimiz
hafta Sivas'taki bir tarým iþletmesine eðitime gönderdik. Oradaki yönetim anlayýþýný,
iþletmecilik anlayýþýný
gördüler. Kýsa bir süre
sonra eðitimlerini tamamlayýp sýnava tabi
tutulacaklar. Baþarýlý
olanlar belgelerini alacak ve bundan sonra
ÝÞKUR aracýlýðýyla
gelen müracaatlarda
öncelik kendilerine tanýnmýþ olacak" dedi.
"Çobanlýk bir sanattýr, bir meslektir"
Damýzlýk Koyun
Keçi
Yetiþtiricileri
Birliði Baþkaný Þevket
Avcý da kurslarýn ilçelerde de düzenleneceðini belirterek, eðitimlerin son derece yararlý olduðunu söyledi.
Kendisinin de çobanlýk yaptýðýný dile
getiren Avcý, "Bu sertifikayý almakla 'ben
çobaným' demekten
çekinen arkadaþlarýmýz, 'ben bir yöneticiyim' þeklinde bir unvan alacak. Çobanlýk
bir sanattýr, bir meslektir. Ben de çobanlýktan yetiþtim, çobanlýðýmdan gurur duyuyorum. Çoban, Türkiye'deki 80 milyon kiþinin et ihtiyacýný karþýlamak için daðlarda
aç susuz gezen bir
emektardýr" ifadesini
kullandý.(AA)
Okul bahçesine çeþme
bal
Enise Að-
Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu bahçesinde
devam
eden güzelleþtirme çalýþmalarýnda bir de çeþme
yapýldý.
Hayýrsever
vatandaþlar tarafýndan yaptýrýlan
çeþme, okul idaresi kadar öðencileri ve velileri
de sevindirdi.
Ders aralarýnda koþup oynayarak susayan
öðrenciler, yapýlan çeþme sayesinde serinleme
imkâný bulduklarýný ifade ederek, çeþme yapýmýnda emeði geçen tüm hayýrseverlere dua ettiler.
Baþöðretmen Ýlkokulu bahçesine yapýlan çeþme, en çok öðrencileri sevindirdi.
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Spice Routes, Ýskilip
Dolmasý’ný çekecek
Enise Aðbal
T.C Kuala Lumpur
Büyükelçiliði Basýn Müþavirliði ve Baþbakanlýk Basýn Yayýn Enformasyon
Genel Müdürlüðü aracýlýðýyla 30 gün boyunca Türk
yemeklerini çekecek olan
televizyon ekibi 22 Mayýs’ta Ýskilip’e gelecek.
TV3 Kanalý’nýn ‘Spice Routes’ (Baharat Rotasý) programý Türkiye’de
sadece Erzurum, Karaman,
Kapadokya ve Ýskilip’te
çekimler yapacak.
Malezya, Singapur ve
Endenozya’da takip edilen
Spice Routes programýnýn
ekibi, Erzurum'da Cað Kebabý, Karaman Devle’de
peynir, Kapadokya’da Kýrmýzý Peri Bacalarý’nýn
önünde yöresel yemeklerin
çekimini gerçekleþtirirken
Ýskilip’te de dünyaca üne
sahip Ýskilip Dolmasý’nýn
çekimlerini yapacak.
Güney Asya ülkelerinin en önemli besin kaynaðýný pirinç oluþturduðu için
pirinç yemeklerinin içerisinde ilk sýrayý alan Ýskilip
Dolmasý 300 milyonluk
coðrafyada gösterilecek.
Ýskilip Dolmasý, Prof. Dr.
Vedat Milör tarafýndan hazýrlanan televizyon progra-
Malezya, Singapur ve Endenozya’da takip edilen Spice
Routes programýnýn ekibi, Ýskilip Dolmasý’nýn belgeseli için çekim yapacak.
mý Tadý Damaðýmda’da
gösterilmiþ ve 5 yýldýz almýþtý. Ünlü gurme Vedat
Milör’ün programýnýn ardýndan hafta sonlarý ilçe dýþýndan dolma yemek için
gelenlerin sayýsýnda gözle
görülür artýþ yaþanmýþtý.
Restorasyon çalýþmalarý ile birlikte turizm alanýnda mesafe alan Ýskilip’te
programýn yayýnlanmasýndan sonra Malezya, Endonezya, Çin, Tayland ve Japonya’dan Türkiye’de lezzet turu yapan turistlerin
gelmesi bekleniyor. Malezya’nýn TV3 Spice Routes
program ekibi 22 Mayýs’ta
Ýskilip’te olacak.
Ev sahipliðini Ýskilip
Belediyesi yapacak
Türkiye’nin lezzetlerini Baharat Rotasý isimli programlarýna
yansýtan ekip, Ýskilip’teki çekimlerine hazýrlanýyor.
Malezya TV3 Spice
Routes ekibine Ýskilip Belediyesi ev sahipliði yapacak.
Belediye Baþkaný Recep
Çatma, “Ýlçemizde tanýtýmý
yapýlarak turizm yolu açacak olan birbirinden güzel
konular var. Ýskilip'in tarihi
ve kültürel zenginliklerinin
tanýtýmýnýn devamýndan yanayým. Bunu yaparken Belediye’ye külfet getirmeyecek imkânlarý da deðerlendiriyoruz” diye konuþtu.
Mangala Turnuvasý heyecaný
Enise Aðbal
Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan
eðitimlerine 2 ay önce
baþlanan Türk topluluklarýnda 4 bin yýllýk
geçmiþe sahip strateji
ve zekâ oyunu Mangala Turnuvasý yapýldý.
Ýskilip Kaymakamlýðý 2013-2014
eðitim öðretim yýlýnda
her okula yaklaþýk
10’ar adet mangala
seti aldý. Setler, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okullara daðýtýldý. Koordinatör okul olan Sakarya Ýlkokulu'nda düzenlenen Mangala
Kursu’nda toplam 13
öðretmene mangala
eðitimi verildi. Kursa
katýlan tüm öðretmenler mangala oyununun tüm çocuklara
öðretilmesi için görev
yaptýklarý okullarda
çalýþmalar baþlattý. Ýlçede bulunan her okul
kendi öðrencileri arasýnda turnuva yaparak
ilçe genelinde yarýþmaya katýlacak öðrenciyi belirledi.
Yapýlan yarýþmalar sonrasýnda ise kendi okulunda birinci
olan 12 ilkokul ve 13
ortaokul öðrencisi Ýskilip Kaymakamlýðý
tarafýndan Sakarya Ýlkokulu'nda düzenlenen ‘Mangala Turnuvasý’na katýlmaya hak
kazandý.
Sakarya Ýlkokulu’nda sabah baþlayan
turnuva gün boyu devam etti. Öðrenciler
dereceye girebilmek
için kýyasýya yarýþtý.
Turnuvaya katýlan Ýskilip
Kaymakamý
Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep
Çatma, Ýskilip Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Muammer Cengil,
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi,
Ýlçe Emniyet Müdürü
Cihan Ercan, Ýskilip
Ziraat Odasý Baþkaný
Kamil Akdoðan da
öðrencilerin heyecanýna ortak oldu.
Turnuva sonunda
ortaöðretimlerde Çatkara Ýlköðretim Okulu'ndan Arif Küçük
birinci, Ebussuud Ýlkokulundan Rumeysa
Þen ikinci, Azmimilli
Ýlkokulu'ndan Samet
Ýmal ise üçüncü oldu.
Ýlkokullarda ise
Atatürk Okulu’ndan
Salim Emre Unutmaz
birinci,
Ebussuud
Okulundan Mehmet
15
Yaðmur Teknik Servis hizmette
Emre Kut
Ýlker Ýnanýr ve
Mesut
Çatalkaya'nýn sahibi olduðu
Yaðmur
Teknik
Servis dün hizmete
açýldý.
Ulukavak Mahallesi Çatal Havuz
1. Sokak No:
7/A'da hizmet verecek iþletmenin açýlýþýna çok sayýda
davetli katýldý.
Yaðmur Teknik
Servis hakkýnda bilgi veren Ýlker Ýnanýr
ve Mesut Çatalka-
ya, 14 yýldýr bir
geçmiþe sahip olduklarýný belirterek,
kombi ve klima te-
mizliðinde yeni sistemler ile yaptýklarýný söylediler. Yaðmur Teknik Servis
yetkilileri, bütün
markalarda beyaz
eþya, kombi, klima
bakým ve onarýmýný
yaptýklarýný ifade
ederek, "Ev ile iþ
yerlerinde yerinde
müdahale etme imkanýmýz var. 7/24
saat hizmet vermekteyiz. Araç klimalarýnýn da bakým
ve onarýný yapmaktayýz." dediler.
Açýlýþta yapýlan
duanýn ardýndan davetlilere ikramda
bulunuldu.
Elbir’in aracýna ‘VÝP’ dizayn
Enise Aðbal
4 bin yýllýk geçmiþe sahip zeka ve strateji oyunu Mangala, Ýskilip’te yaþatýlýyor.
Turnuvada dereceye giren öðrencilerin madalyalarý, protokol üyeleri tarafýndan verildi.
Onur Düþün ikinci,
Paþaçayýrý Fatih Koz
okulundan Ýsmail Kýlpelit üçüncü oldu.
Dereceye giren
öðrencilere ödülleri
Kaymakam Gürsoy
ve Belediye Baþkaný
Recep Çatma tarafýn-
dan takdim edilirken,
turnuvaya katýlan 25
öðrenci madalya ile
ödüllendirildi.
Sakarya Ýlkokulu
Müdürü Durmuþ Akbulut, Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kör, öðretmenler Ayfer Hazýr,
Hakan Bayrak, Ýlker
Yýldýrým, Mahmut
Özkoca, Ömer Delibaþ ve Çaðla Tuz’a ise
turnuvadaki katkýlarýndan dolayý Kaymakam Gürsoy tarafýndan baþarý belgesi verildi.
Ýlaca dirençli keneler ortaya çýkacak
Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Açýcý, “Son yýllara kenelere karþý ilaçlamalardaki artýþýn önümüzdeki yýllarda dirençli kenelerle karþýlaþmamýza neden olacaðý da açýktýr” dedi.
amsun'da keneler üzerinde araþtýrmalar yapan Doç. Dr. Mustafa Açýcý, keneler konusunda
önemli açýklamalarda bulundu. Kýrým Kongo
Kanamalý Ateþi (KKKA) ile mücadelede kenelerin kontrol altýna alýnmasýnýn büyük önem arz
etiðini ifade eden Doç. Dr. Mustafa Açýcý, “Kenelerle mücadele amacýyla bölgede serbest çalýþan veteriner hekimler tarafýndan evcil hayvanlara ilaçlamalar yapýlmaktadýr, ayrýca Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Koruma Kontrol
Genel Müdürlüðü veteriner hekimlerince yýlýnda
büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlara ilaç uygulamasý yapýlmaktadýr. Ayrýca belediyeler çevre
ilaçlamalarý yapmaktadýr.
Türkiye'de kontrolsüz yapýlan ilaçlamalar birçok paraziter etken-
lerin olduðu gibi kenelerin de ilaçlara karþý direnç
kazanmasýna neden olmaktadýr. Son yýllara kenelere karþý ilaçlamalardaki artýþýn önümüzdeki yýllarda dirençli kenelerle karþýlaþmamýza neden
olacaðý da açýktýr. Bunun yanýnda kenelerle mücadele amacýyla çevrenin ilaçlanmasýnýn hem direncin artmasýnda rol oynayabileceði hem de
ekosistemde geri dönüþümü olanaksýz büyük tahribatlara neden olabileceði unutulmamalýdýr” diye konuþtu.
Karadeniz Bölgesi'nde kenelerin mart-ekim
dönemleri arasýnda aktif olduðunu ve hayvanlarýn
üzerinde bulunduðuna dikkat çeken Doç. Dr.
Mustafa Açýcý, “Mücadele bu dönemde hayvanlar üzerinde iken yapýlmalý ve mutlaka veteriner
hekim kontrolünde olmalýdýr. Bunu yanýnda bölgede biyolojik mücadele ya da kimyasal ilaçlama
yapýlmamalýdýr. Eðer kenelerin pasif olduðu aylarda kontrolsüz bir þekilde ilaçlama yapýlýrsa,
toprakta bulunan keneler bu ilaçlamadan etkilenmeyeceði gibi doðada yapýlacak ilaçlamalarla da
kenenin doðal düþmaný olan diðer artorpodlarýn sayýca azalmasýna neden olabiliriz” þeklinde konuþtu.(ÝHA)
Hüseyin ve
Gazi Zorlu kardeþlerin sahibi olduðu
VÝP Dizayn, Çorum’un tanýnmýþ simalarýndan Tanzer
Elbir’in hayâlini
gerçekleþtirdi.
Elbir’in aracýný konaklama ihtiyaçlarýný rahatlýkla
karþýlayacak kapasitede dizayn ettiler. Hayâl ettiði dizayna kavuþtuðu
belirten Tanzer Elbir, yeni dizayn edilen aracýyla ikinci
baharýný yaþayacaðýný dile getirerek
Zorlu kardeþlere teþekkür etti.
Zorlu kardeþler, kiþiye özel araç
iç dýþ dizayn iþine
yýllarýný verdiklerini ifade ederek, hayalindeki araca kavuþmak
isteyen
herkesi VÝP Dizayn’a davet etti.
Hüseyin Zorlu, “Çalýþmalarýmýzý yakýndan görmek ve detaylý bilgi
almak isteyen herkesi Küçük Sanayi
Sitesi 39. Sokak,
numara 1’deki VÝP
Dizayn’a beklediklerini söyledi.
VÝP Duzayn tarafýndan karavana dönüþtürülen araç, kamp tutkunlarýnýn dikkatini çekiyor.
Orjinal tasarýmlarla, adeta kamp çadýrýna dönüþen araçta, tüm ayrýntýlar titizlikle uygulanmýþ.
16 CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýlçe gazeteleri denetlenecek
Enise Aðbal
Çorum Valiliði Basýn Kontrol Kurulu, Çorum'da resmi ilan alan
yerel gazeteleri denetleyecek.
Sungurlu, Osmancýk, Alaca ve Ýskilip ilçelerinde yayýn hayatýna
devam eden, resmi ilan ve reklam yayýnlama hakký bulunan Sungurlu
Gündem, Sungurlu’nun Sesi, Osmancýk Haber, Osmancýk Gazetesi,
Alaca Lider, Alaca Gündem, Ýskilip Gazetesi ve Ýskilip Gündem gazetelerinin resmi ilan yayýnlama haklarýnýn devam edip etmediðinin tes-
piti amacýyla Ýl Basýn Kontrol Kurulu tarafýndan denetleme yapýlacak.
Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, Ýl Defterdarlýk Þefi Yaþar Þakar ve Tek Yýldýz Gazetesi Haber Müdürü Fatih Akbaþ'tan oluþan Ýl Basýn Kontrol Kurulu 22 Nisan’da Osmancýk
Haber ve Osmancýk Gazetesi’ni; 24 Nisan’da Ýskilip Gazetesi ve Ýskilip Gündem Gazetesi’ni, 29 Nisan’da Sungurlu Gündem ve Sungurlu'nun Sesi gazetelerini, 30 Nisan’da da Alaca Lider ve Alaca Gündem
gazetelerini denetleyecek.
Baþkan Þahiner’den mahalle ziyareti
Bölge ziyaretlerine
baþlayan ve mahallelerin sorunlarýný yerinde
inceleyerek gerekli talimatý veren Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, birinci
görevinin vatandaþa hizmet olduðunu söyleyerek, bizler vatandaþýn
hizmetkarý olduklarýný
belirtti.
Görevimiz, vatandaþa hizmet etmektir diyen Baþkan Þahiner;
“Bizler halkýn hizmetkarlarýyýz. Hizmet etmenin mutluluðu hiçbir
þeyle ölçülemez.”dedi.
Þahiner mahallelerde halkýn sorunlarý
için de çalýþmalara hýz
verileceðini, vatandaþýn
daha saðlýklý ve sorunsuz bir þekilde yaþamasý
için gereken çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný söyledi.
rýnda gören mahalle sakinleri çok mutlu oldu.
Baþkanýn ziyareti ile
onurlandýklarýný söyleyen mahalle sakinleri,
sorunlarýný da Baþkan
Þahiner’e ilettiler.
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, vatandaþýn sorununu yerinde dinleyerek gerekli
çalýþmalarýn ivedilikle
yapýlmasý için birim
amirlerine talimat verdi.(ÝHA)
Enise Aðbal
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, mahalle gezilerine baþladý.
VATANDAÞLARIN SEVÝNCÝ GÖZLERÝNDEN OKUNDU
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner’ i bir anda karþýla-
Satranç birincisi FSM’den
V atandaþlarla sohbet eden Baþkan Þahiner, mahalle sakinlerinin sorunlarýný ve taleplerini dinledi.
Enise Aðbal
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu tarafýndan
organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý Þenliði Satranç Turnuvasý sonuçlandý.
Üç gün süren turnuvaya Çorum merkez ve
ilçelerden toplam 16 okul katýldý. Yarýþma sonucunda Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'ndan
Asaf Utkan Çakan birinci olurken Ýskilip Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Mücahid Köse ikinci,
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencisi Erdem
Özkýdýk ise üçüncü oldu.
Dereceye giren öðrencilere mini laptop,
kupa, madalya ve turnuvaya katýlan tüm öðrencilere katýlým belgesi verildi.
Muradiye Kültür
Vakfý’ndan
kermes
16 okulun katýldýðý turnuvada, ipi gögüsleyen Asaf Utkan Çakan,
Mücahid Köse ve Erdem Özkýdýk kupalarýný gururla taþýdý.
Muradiye Kültür Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan
ihtiyaç sahibi öðrenciler yararýna kermes düzenlendi.
Kermes 21 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’de eski Tekel binasýnda açýlacak. El iþi ürünler ve ev iþi yiyecek, pasta, hamur iþlerinin satýþa sunulacaðý kermesten
elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öðrenciler yararýna
Enerji
kesintisi
Çalýk YEDAÞ ÝL Koordinatörlüðü, Merkez Kýrsal Þebeke ENH’larda yapýlacak bakým onarým çalýþmalarýndan dolayý
enerji merkez ilçede enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.
22 Nisan Salý günü 09.00-13.00 saatleri arasýnda yapýlacak kesintiden Aliki Baðlarý, Üyük, Uðrak, Güveçli, Boðabaðý, Tolamehmet, Þekerbey, Yoðunpelit, Ovasaray, Kayý, Kývýrcýk Mahallesi, Çalkýþla, Türkayþe, Mühürler, Teslim, Þeyhmustafa, Çalýca, Sarýkaya, Akpýnar, Sazak, Çobandivan, Ahmetoðlan, Sarýlýk ve A.Sarýlýk köyleri, Köy Hizmetleri Ýl Müdürlüðü, Ovasaray Buz Tesisi, Ünsallar Ýnþaat, Dalgýçlar Yapý
Kireç Fabrikasý, Saray Petrol, Oðuzhan Velipaþaoðlu, Ali Aksungur, Yeni Ceylan Yavuk Çiftliði, Özejder Gýda, Çelik Gýda,
Gümüþtepe Hayvancýlýk, Beyazgül Tavukçuluk, Elif Oluklu
Kaðýt Ürünleri, Ayvaz Tavukçuluk, Kargý Tavuk Çiftliði, Kanarlý Gýda, S. Erdoðan-M. Çýkmaz- F. Ekin Tavuk Çiftliði,
Mustafa Çelik Tesis, Arzu Gýda, Arkadaþ Tavukçuluk, Emrah
Tavukçuluk, Ýkram Tavuk Çiftliði, Haslet Gýda ve Hayvancýlýk, Ýbrahim Culuk - Feraset Besicilik, Çalkýsla Köyü Ýçme Suyu ve Ýçme Suyu Tesisi, Turgut Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Edip
Dölek Saray Un Fabrikasý, Enkay Ýnþaat, Çalýca Köyü Ýçme
Suyu Tesisi, Güven Yem Sanayii, Elvan Yalvaç Tarýmsal Sulama, Serttaþlar Gýda, Rafet Karabýyýk Y.Sulama, Ömer Çelenli
T.Sulama, Ovakarapýnar Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Botaþ Pýg
Ýst. Karapýnar, Yakup Kalender Tarýmsal Sulama, Sarýlýk Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Ömer Koca, Mustafa Boyraz, Þenel Gözay, Mehmet Taþdelen, Mustafa Þentürk, Erzade Demirci, Ahmet Hoþ, Mustafa Ilýca, Yukarý Sarýlýk Köyü Ýçme Suyu, Kadir Göçmen Tarýmsal Sulama, Ali Beker, Mustafa Ilýca, Þenel
Kargýn, Abdurrahman Þentürk Tarýmsal Sulama, Hayati Kuyucu, Vodafone A.Þ., Salih Kýyýklýk, Mustafa Yalvaç, Mehmet
Dönmez, Fethi Yýlmaz, Kenan Eser, Karakaþ Besi Çiftliði,
Karakaþ Depo, Yakup Kalender, Yýlmaz Kaya trafolarý etkilenecek.
(Haber Merkezi)
Acil Servis
çalýþmalarýný incelediler
Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileri, acil saðlýk hizmetleri hakkýnda yerinde bilgi aldý.
Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek
Lisesi Müdürü Zühal
Yekta Saraç, Saðlýk
Dersi Öðretmeni Kamile Tosun, Edebiyat
Öðretmeni Gökhan
Kabadayý ve ATT sýnýfý öðrencileri Çorum 4 No’lu Acil
Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu’nu ziyaret etti.
Öðretmenler ve
öðrenciler, Çorum
112 Acil Servis Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli, Paramedik Esra
Karakuþ, ATT Selcan
Ýþli ve ATT Murat
Alaçam tarafýndan
karþýlandý.
Ziyarette 112
Acil Servisi’nin nasýl
çalýþtýðý, UMKE çalýþma programý, kurtarma çalýþmalarý,
kullanýlan malzeme
ve ekipmanlar ile çalýþma esaslarý, ilk müdahale hakkýnda bilgi
alan öðrenciler, uygulamalý eðitim de almýþ oldular.
Baþhekim Dr. Ýlker Uzeli, gereksiz
çaðrýlarýn meþguliyetinden dolayý çoðu
zaman gerçek hastalarýn kendilerine ulaþamadýðýný belirterek
öðrencilerden bu konuda çevrelerindeki
insanlarý bilgilendirmelerini istedi.
Platin
Saðlýk
Koleji Müdürü Zühal
Yekta Saraç, öðrencilerin hizmet alanlarýndan biri olan 112
Hýzýr Acil Ýstasyonunu görüp tanýmalarý
için böyle bir ziyaret
düzenlediklerini ifade
ederek, “Okulumuzda Acil Týp Teknisyenliði bölümünde;
bireyi, aileyi, halký-
4 No’lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu’nu
Ambulans uygulamasý hakkýnda da eðitim alan
öðrencilere, donaným tanýtýmý gerçekleþtirildi.
mýzý kazalardan koruyarak toplumun her
kesimindeki kiþilerin
bedenen, ruhen kazaya uðramasý halinde
týbbýn gerektirdiði
bilgi ve becerilerle
onlara ilk yardým bakýmý, planlamasý, uygulamasý konularýnda
teorik ve pratik eðitim verilmektedir. Bu
bölüm mezunlarý özel
ve resmi saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda Acil Týp Teknisyeni unvaný ile çalýþmaktadýr.” dedi.
caklar.
Yarýþma hakkýnda
bilgi veren Platin Saðlýk Koleji Müdürü Zuhal Saraç, “Eðitimde
yeni bir anlayýþ sloganý
ile açýlan okulumuz
saðlýk eðitimin yanýnda
öðrencilerini sosyal,
kültürel ve sportif olarak ta geliþtirmek için
After School (Okul
Sonrasý) programý uygulamaktadýr. Programý kapsamýnda kurulan
resim, karikatür, fotoðrafçýlýk, müzik, tiyatro
ve spor kulüpleri aracýlýðý ile yeteneklerini
keþfetmesinde yardýmcý olmakta ve ilgisini
arttýrmaktadýr.” dedi.
Ödül alan öðrencilere okulda düzenle-
nen bir törenle karikatürlerini de içeren plaketler hediye ettiklerini
belirten Saraç, öðrencilere baþarýlar dileyip,
“After School programý çerçevesinde okulumuzun kültürel ve
sportif faaliyetleri öðrencilerimizdeki yetenekleri keþfetmeye devam edecektir.” dedi.
Platin’e 3 ödül birden
Halk Kütüphanesi’nden çifte etkinlik
Turnuvaya katýlan tüm öðrencilere sertifika verildi.
Enise Aðbal
Ýl Halk Kütüphanesi
Müdürlüðü, 1-23 Nisan etkinlikleri kapsamýnda 2 ayrý etkinlik düzenleyecek.
22 Nisan Salý günü
düzenlenecek etkinliklerden ilki saat 10.00'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki
kütüphane binasýnda düzenlenecek konferans olacak. ‘Milletin Egemenliði
Baðlamýnda 23 Nisan ve
Anlamý’ konulu konferans
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Bakan tarafýndan verilecek.
Ýkinci etkinlik ise Mimar Sinan Ortaokulu resim
öðretmenlerinden
Asu
Berk’in kiþisel resim sergisi
olacak. ‘Osmanlýdan Esintiler- Hat ve Resim Sergisi’
adlý sergi açýlýþý kokteylle
sona erecek. Sergi bir hafta
boyunca ziyaretçilere açýk
kalacak.
Enise Aðbal
Yaratýcý Çocuklar
Derneði ve Aydýn Doðan Vakfý tarafýndan
Türkiye genelinde 7.
kez düzenlenen ‘Barýþ’
konulu yarýþmaya katýlan Platin Saðlýk Koleji
öðrencileri 3 ödül kazandý.
200 okul ve 1530
karikatürün katýldýðý
yarýþmada Platin Saðlýk Koleji öðrencileri,
Lise 9. ve 10. Sýnýflar
kategorisinde Türkiye
ikinciliði, mansiyon ve
sergilemeye deðer eser
olmak üzere üç ödül aldý. Öðrencilerden Yusuf Keleþ Türkiye ikincisi olurken, Selçuk
Alaboða’ya mansiyon,
Hilal Genç adlý öðrenciye de sergilemeye deðer eser ödülü verildi.
Öðrenciler ödüllerini
16 Mayýs Cuma günü
Ýstanbul Kozzy Alýþveriþ Merkezi Gazanfer
Özcan Sahnesi’nde düzenlenecek törenle ala-
‘Barýþ’ konulu yarýþmaya katýlan Platin Saðlýk Koleji öðrencileri 3 ödül kazandý.
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Tanýmý
Su kenarlarýnda yaþayan, oldukça uzun, sivri
kuyruklu ve kanatlý, çok küçük bir kuþtur.
Erkeðinin ust tarafý kahverengidir, siyah çizgiler ve daðýnýk beyaz çizgiler bulunur, yüzü ve göðsü
gridir, sadece böðrünün gerisi hafif çizgilidir. Kýsa
ve yeþil olan gagasýnýn dibi kýrmýzý, bacaklarý yeþildir. Diþisinin üst tarafý kahverengi, alt tarafý kirli sarý ve kafasý daha gridir. Gencinin ise kahverengi sýrtý siyah ve beyaz çizgilidir, koyu böðrü üzerinde beyaz çizgiler vardýr.
Yeþil ayaklarý, dikkat çekici uzun týrnaklarý vardýr.
Sukýlavuzundan küçüktür.
Porzana parva - Bataklýk Suyelvesi: Boy 17-19 cm.
Ergin (erkek)lerde tepe, ense ve üst kýsýmlarý kahverengi; üzeri siyah
lekelidir.
Sýrt tarafýnda ayrýca beyaz lekeler de bulunur.
Yüzü ve karýn taraflarý mavimsi-gri; vücudun yan kýsýmlarý ve kuyrukaltý tüyleri enine esmer ve beyaz bantlar taþýr.
Vücut P. porzana (22-24 cm) dan çok daha küçük; kuyruk ve kanatlarý P. pusilla'ya göre daha uzundur.
Sadece böðrünün gerisi hafif çizgilidir.
Kýsa ve yeþil olan gagasýnýn dibi kýrmýzý, bacaklarý yeþildir.
Diþisinin üst tarafý kahverengi, alt tarafý kirli
sarý ve kafasý daha gridir.
Gencinde ise siyah ve beyaz
çizgili olan sýrtý kahveren-gi;
böðrü koyu, üzeri beyaz çizgilidir. Gençlerin alt tarafý belirgin
enine çizgilidir, boðazdaki beyaz ise belirsizdir.
Bataklýk ve sazlýklarda
yaþar.
Habitatý
Firdevs Karaca
Ýnsanlarýn en kýymetli varlýklarý çocuklarýdýr. Allah vermesin çocuðun acýsýyla sarsýlan anMilli Eðitim Müdürlüðü
ne-babalar sonra annesini, babaSivil Savunma Uzmaný
sýný veya bir baþkasýný kaybettiði
zaman biraz daha metanetli olurlar. Çünkü onlar acýlarýn en büyüðü olan evlat acýsýný tatmýþ olup,
onun yanýnda diðer acýlar biraz
daha hafif gelir diye anlatýlýr. Bunun için çocuklarýmýzýn güvenliði
2
çok ama çok önemlidir.
Olasý deprem sonrasý çocuklarýmýzýn zarar görmemesi için
aþaðýda arz etmeye çalýþacaðým
bilgilerin bilinmesinde daha doðrusu ciddiyetle üzerinde durulmasýnda fayda vardýr.
1. Çocuklarýn boynunda kolye veya kolunda tanýtýcý bilezik
bulunmasý: Olasý bir deprem sonrasýnda býrakýn özürlü çocuklarý
normal çocuklar bile kendilerini ifade etmekte zorlanýrlar. Depremin dehþetiyle adýný söyleyemez, adresini tarif edemez. Telefonunu hiç bilemez. Bunun için çocuklarýn, yaþlýlarýn, özürlülerin boynunda kolye veya bileðinde bilezik bulunmasý çok önemlidir. Bu
kolye veya bilezikte adý - soyadý, kan grubu, mahallesi, þehri vs.
yazýlý olursa görevliler ailesi saðlam kalmýþsa ailesine, yoksa devlet kurumuna baþlarýna üzücü bir olay gelmeden kolayca teslim
eder.
Geçmiþte Ýstanbul milli eðitim müdürlüðünün öðrenciler için
kolye uygulamasýný baþlattýðýný basýndan okumuþtum. Yine diðer
taraftan Ýsrail'in yurt dýþýna çýkan vatandaþlarý için kolda bilezik
uygulamasý yaptýðýný ve vatandaþlarýný yurt dýþýnda uydudan takip
ettiðini okumuþtum.
2. Çocuklarýmýzla buluþma noktasý belirlenmesi: Bu buluþma yerinin tespiti çok önemli. Özellikle her ikisi de çalýþan eþler
daha dikkat etmeli. Farz edelim, biz Kocatepe okulunda eþimizde
Fen Lisesinde çalýþýyor. Çocuðumuzda 23 Nisan Ýlköðretim okulunda birinci sýnýfa devam ediyor. Kýþýn öðleden sonra havanýn erken kararmaya baþladýðý zamanki teneffüste 7 þiddetinde bir deprem meydana geldi. Ortalýk ana - baba günü. Herkes kendi derdine düþtü ve böyle bir ortamda çocuðumuz korkuyla, aðlayarak eve
geldi. Bir baktý ki apartman yan yatmýþ. Anne- babayý kaybetme
korkusuyla, daha büyük panikle, aðlayarak rast gele deli divane
[email protected] com
Bataklýk
Su Yelvesi
www.trakus.org
Yayýlýþý
Ülkemizin her tarafýnda göç zamaný rastlanýr.
Beslenme
Gagasýyla çamurda ve sýð sularda çoðunlukla böcekle beslenir ancak
tohum ve omurgasýz su canlýlarýný da ayýrmaz.
Göçü
Kýþlarý Afrika-da geçirir.
Göç döneminde kolayca izlenebilir.
Popülasyonu
Tahminen 5.000 çift.
Sulak alanlarýn kurutulmasý ve bitki örtüsünün kasýtlý ya da kasýtsýz sýk
sýk yakýlmasý ve belli bölgelerde avlanmasýndan dolayý nesli tehlike altýndadýr.
Her göç döneminde Moganda 10-15 tanesi günlerce dinleniyorlar./riyatg
çözüm yollarýna iliþkin bilgiler verdi.
Çocuðu baþkalarý ile kýyaslamanýn doðru olmadýðýný ve onlara rol
model olmanýn öneminden bahseden
Eren, konuþmasýnýn sonunda velilerin
sorularýný da yanýtladý.
Okul Müdürü Kadir Çelik, projeye verdiði destek ve seminer için Firdevs Karaca Eren’e teþekkür ederek
çiçek verdi. Eðitime önem verdiklerini ve bu tarz çalýþmalarýn artarak devam edeceðini belirten Müdür Çelik,
eðitim seminerine katýlan velilere duyarlý olmalarý nedeniyle teþekkür etti.
Deprem sonrasý
çocuklarýn
güvenliði
Kaynak
Bataklýk-sulak alanlar ile yoðun bataklýk örtüsünün ve sazlýklarýn olduðu yerlerin kuru kýsýmlarýnda yuvalanýr.
Davranýþlarý
Mahir ODABAÞI
Yerel Adlar
Türün adýndaki parva: Latince küçük anlamýndadýr.
Porzana ise bizdeki karþýlýðý "Suyelvesi" olan
kelime (Ýngilizce crake) aslýnda
"kulak týrmalayan ses" anlamýna geliyor.
Fotogtaf çorumda çekildi
Ercan AYANCI
Ýskilip Azmimilli velilerine seminer
Enise Aðbal
Üreme döneminde oldukça ketumdur, görüntüsünden çok sesi duyulur ve gürültücü bir kuþtur.
Su bitkilerinin üzerinde yürür, suda yüzebilir ve
suya dalabilir.
Ayancý’nýn objektifinden
Çorum’da yaþayan kuþ türleri
Ýskilip Azmimilli Okulu velileri, ‘Bilinçli Aile, Bilinçli Çocuk, Aydýnlýk
Ýskilip Azmimilli Ýlk ve Ortaokulu’nda ‘Bilinçli Aile, Bilinçli Çocuk,
Aydýnlýk Gelecek’ projesinin ilk ayaðý
olan veli eðitim semineri yapýldý.
Okul konferans salonunda düzenlenen eðitim semineri Özel Eðitim
ve Aile Danýþmaný Firdevs Karaca
Eren tara verildi. Velilerin yoðun katýlým gösterdiði seminerde Eren, çocuklara söz dinletebilme ve davranýþ kazandýrabilme konularý ile çocuk eðitiminde anne babalarýn karþýlaþtýðý sorunlar, zorluklar ve bunlara yönelik
17
Memur fazla çalýþtýrýlamayacak
Memurlarýn, çalýþma sürelerini düzenleyen genelge Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla yayýmlanan kamuda fazla çalýþma genelgesine göre, kamu görevlilerine, belli bir
sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlmayacak.
Resmi Gazetede yayýmlanan genelgeye
göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarýna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Ýliþkin 2014 ve 2015 Yýllarýný Kapsayan
2. Dönem Toplu Sözleþme'de varýlan mutabakat çerçevesinde, fazla çalýþma uygulamalarýyla ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý bu
genelgede belirtilen konulara özenle riayet
edecek.
Kamu görevlilerine, belli bir sürede bi-
tirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller
bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri
dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlmayacak. Fazla
çalýþma yaptýrýlmasýnýn gerektiði zorunlu ve
istisnai hallerde, fazladan çalýþýlan süreye
iliþkin ücret, ilgili mevzuatý çerçevesinde
ödenecek.
Ýlgili mevzuatý gereði fazla çalýþma
karþýlýðý ücret ödenememesi durumunda ise
söz konusu kamu görevlilerine, baþta 657
sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun ilgili
maddesi ile 2009/12 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi'nin ilgili maddesi olmak üzere tabi
olduklarý mevzuat hükümleri çerçevesinde,
yaptýrýlacak fazla çalýþmanýn her sekiz saati
için bir gün hesabý ile izin verilecek. Ancak
bu suretle verilecek iznin en çok on günlük
kýsmý yýllýk izinle birleþtirilerek yýlý içinde
kullandýrýlabilecek.(Haber Merkezi)
2013 yýlýnda yapýlan Seviye Belirleme Sýnavý
(SBS) sonuçlarý Ankara Ýdare Mahkemesi'nce iptal
edildi.
SBS sonuçlarý yanlýþ hesaplanmasý gerekçe gösterilerek Ankara Ýdare Mahkemesi’ne iptal kararý verildi. Mahkeme, 8 Haziran’da yapýlan ve 12 Temmuz’da
açýklanan SBS sonuçlarýnýn yanlýþ puan hesaplanmasýný gerekçe göstererek iptaline karar verdi.
Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri bu karardan haberdar olmadýðýný, mahkemeden henüz bir tebligat almadýklarýný açýkladý. Davaya açan CHP Milletvekili
Aydýn Ayaydýn’ýn avukatý Ceylan Türkoðlu ise, bu kararýn ardýndan tüm öðrencilerin puanlaÇORUM 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN
rýnýn yeniden hesaplanamsý gerektiðini belirtti.
Mahkememizin (Çorum 1. Asliye Hukuk MahkemeBu du- si’nin) 21/11/2013 tarih 2013/462 Esas, 2013/512 Karar
rumda sýnasayýlý kararý ile; Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Yakuparpa Köva giren 1
milyon 112 yü, Cilt No:213, Hane No:12, BSN 80’de nüfusa kayýtlý,
bin 604 öð- Hüseyin ve Elif’den olma, Yünlü Köyü 10/06/1982 dorencinin pu- ðumlu, T.C. No: 18733776574’lu, HASAN SATI’nýn soaný yeniden yadýnýn “ERDEMLÝ” olarak TASHÝHÝNE. Nüfusa bu þehesaplana- kilde TESCÝLÝNE, karar verilmiþtir. Karar gereðince ilgicak. (Hürri- lilere ilanen duyurulur.
(Basýn: 395) www.bik.gov.tr
yet)
SBS iptal edildi
1 MÝLYON 112 BÝN ÖÐRENCÝNÝN DURUMU NE OLACAK?
CHP Milletvekili Aydýn Ayaydýn, Ankara Bölge Ýdare Mahkemesi'nin bugün aldýðý kararla 2013
yýlýnda yapýlan SBS sýnavýný tümden iptal ettiðini
açýkladý. Ayaydýn, Hürriyet'e yaptýðý açýklamada, bunun ana karar olduðunu belirterek, sýdöner. Anne - babasýný kendi baþýnavýn iptali anlamýna
na arar. Hâlbuki anne- baba evde
geldiðini söyledi.
olmadýðý için zarar görmemiþtir.
Ankara 18.Ýdare Mahkemesi, öðrenci DefBelki de çocuk aklýyla çalýþtýklarý
ne Sena Uzuner isimli öðrencinin baþvurusu üzeokula gitmeye çalýþýr. Anne- baba
rine yürütmeyi durdurma kararý vermiþti. Aydýn
da zarar görmemiþse hemen çocuAyaydýn, mahkemenin bu kararýna karþýn Milli
Eðitim Bakanlýðý'nýn itirazý üzerine konuyu ele
ðun okuluna, orada bulamayýnca
alan Ankara Bölge Ýdare Mahkemesi'nin bugün
eve gelir, bakar apartman yýkýlmýþ.
SBS sýnavýnýn iptaline karar verdiðini duyurdu.
O da deli divane yavrusunu arama-
ya baþlar karanlýkta. Ama o ortam
içerisinde bulmak ne mümkün.
Aðla anam aðla…
Yalnýz daha önceden bir deprem sonrasý evimiz zarar görürse,
evin yakýnýndaki parkta, cami bahçesinde veya okul bahçesinde beklemesi gerektiðini, kendilerinin
de sað olmalarý durumunda en kýsa zamanda mutlaka oraya geleceklerini öðretmeleri ve tatbikatlarla pekiþtirmeleri durumunda çocuklarýn zarar görme riski daha az olacaktýr. Çünkü buralar merkezi yerler olacaðý için, güvenlik görevlileri tarafýndan kontrol altýnda bulundurulacak ve yavrumuzun baþýna olumsuzluk gelmesi önlemmiþ olacaktýr. Zira 17 Aðustos depremi sonrasýnda, görülüp te
bir daha bulunamayan ve aranan birçok insanýn resimlerinin yer aldýðý broþürleri resmi daire kapýlarýnda gördük. Ama þimdilerde galiba hafýzamýzdan silindi…
*
'Gündüz kandilini hazýrlamayan gece karanlýða razý demektir'
(C. Þahabettin)
*
Çocuklarýmýz canýmýz, ciðerimiz
Üzerlerine toz konsa inan inciniriz
Deprem sonrasý görülüp, bir daha haber alýnmazsa
Ana - baba periþan olur, der keþke ÖLÜSÜ bulunsa
Ama heyhat nafile, bin bir türlü kötülükler gelir akýllara
…………………………………………………...,…..…..,
Öyleyse ne olur kulak verin depremler için yazdýklarýma
Býrakýn ön yargýyý, isterseniz istediðiniz kadar kýzýn bana
Lakin nasýl davranacaklarýný ÖÐRETELÝM þu çocuklara
Yeter artýk aðlamasýn muhtemel afetlerde ANA - BABA
BÜTÜN ÖÐRENCÝLERÝN PUANLARI
YENÝDEN HESAPLANACAK
ÝLAN
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
Ulukavak mý? Alaca mý?
18 CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
1. Amatör
Küme’de sezonun
þampiyonu yarýn
belli oluyor.
Ulukavakspor
avantajlý, Alaca
Belediyespor
umutlu.
www.corumhakimiyet.net
1. Amatör Küme Final Grubunda þampiyon yarýn belli oluyor. Son haftaya ayný puanla giren
iki takýmdan Ulukavakspor yarýn saat 13.30’da 1 nolu sahada Osmancýk Belediyespor maçýný
kazanmasý halinde ikili averaj üstünlüðü ile þampiyonluðu kazanacak. Alaca Belediyespor ise
ayný saatte Mimar Sinan sahasýnda Çimentospor maçýný kazanýp Ulukavakspor’un puan
kaybetmesini bekleyecek.
Çorum Ýþitme Engelliler yarýn evinde grup lideri Karadeniz Ereðlispor önünde galip gelerek zirveye oturmak istiyor
Ýþitme Engelliler
liderlik maçýnda
Ýþitme Engelliler 2. Lig 6. grupta Çorum Ýþitme Engelliler yarýn saat 11.30’da Mimar
Sinan sahasýnda grup lideri Karadeniz Ereðlispor önünde galibiyet arayacak. Kýrmýzý
Siyahlýlarýn hedefi bu maçý kazanarak ilk yarýyý lider kapatmak.
Ýþitme Engelliler 2. Lig 6. grupta mücadele eden
Çorum Ýþitme Engelliler dördüncü hafta maçýnda yarýn
grup lideri Karadeniz Ereðli Ýþitme Engelliler önünde
liderlik mücadelesi verecek.
Ligde oynadýðý üç maçta iki galibiyet ve bir
beraberlik alan Çorum Ýþitme Engelliler grupta 7 puanla ikinci sýrada bulunuyor. Konuk Karadeniz Ereðli
Ýþitme Engelliler takýmý ise oynadýðý üç maçýndan da
galibiyetle ayrýlarak 9 puanla lider durumda bulunuyor.
Yarýn saat 11.30’da Mimar Sinan sahasýnda
Çorum Ýþitme Engelliler Ýþitme Engelliler ile
Karadaniz Ereðli Ýþitme Engelliler arasýndaki maçý
kazanan takým liderlik yolunda büyük bir avantaj
yakalayacak.
Ligde son deplasman maçýnda Keçiören deplasmanýndan farklý galibiyetle dönen Çorum Ýþitme
Engelliler yarýn kendi sahasýnda oynayacaðý maçý
kazanarak ilk yarýyý lider bitirmek amacýnda.
Mimar Sinan sahasýnda saat 11.30’da baþlayacak
Çorum Ýþitme Engelliler- Karadeniz Ereðli Ýþitme
Engelliler maçýný Ömür Soytemiz, Erdoðan Yandým ve
Ali Osman Susur hakem üçlüsü yönetecek.
2. Amatör Küme Büyükler Liginde gruplarda mücadele yarýn oynanacak üç maçla sona erecek. Gruplarda ilk ikiye girerek final grubunda mücadele edecek
dördüncü ve son takým yarýn oynanacak Mecitözüspor
- Oðuzlar Belediyespor maçýndan sonra belli olacak.
A grubunda oynanacak tek maçta beþ maçýndan da
galibiyetle ayrýlarak lider olarak final grubunu garantileyen son maçýnda yarýn Düvenci Belediyespor ile Mimar Sinan sahasýnda saat 15.30’da karþýlaþacak.
B grubunda ise gruptan çýkmayý garantileyen HE
Kültürspor, hiç bir iddiasý bulunmayan Gençlerbirliði
ile 1 nolu sentetik çim sahada saat 11.30’da karþýlaþacak.
Gruplarda son haftanýn en kritik maçýnda B grubunda ikinci sýradaki Mecitözüspor ile üçüncü sýradaki
Oðuzlar Belediyespor takýmlarý karþýlaþacak. Son maça
9 puanla ikinci sýrada giren Mecitözüspor sahasýndaki
maçtan galibiyet veya beraberlikle bile ayrýldýðý takdirde gruptan ikinci olarak final grubuna yükselmeyi garantileyecek. Oðuzlar Belediyespor’un ise final grubuna yükselmek için kazanmaktan baþka çaresi bulunmuyor.
2. Küme’de son hafta maçlarý yarýn
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu kü-
tüphaneye üye olacak.
Sportif çalýþmalarýn ya-
Ulukavakspor geçen hafta Alaca maçýndan sonra
verdiði bu pozu yarýn Osmancýk Belediyespor’u
yenerek þampiyonluk kupasýyla vermek ama
caklar. 1. Amatör Küme’de yarýn oynanacak
maçlar sonunda þampiyonluðu kazanan takýma
törenle kupasý verilecek.
Þampiyon olan takým
önümüzdeki
sezon
BAL’da mücadele etmek için ligde kalacak
Çorum temsilcisi ile baraj maçý yapma hakký
kazanacak.
1. Amatör Küme
Final Grubunda þampiyonu belirleyecek Ulukavakspor - Osmancýk
Belediyespor maçýný
Yüksel Basar Yönetecek. Ýl Hakem Komitesi bugün ve yarýn beþ
ayrý kategoride oynanacak maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý.
Haftanýn maçlarý
ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle:
2. KÜME U 19
LÝGÝ: Ulukavakspor Ýskilip Belediyespor:
Burak Þahinkara, Furkan Alagöz, Mevlüt
Burak Çelik. Alaca Be-
lediyespor - Ýskilipspor: Mahmut Selçok,
Baran Avcý. Emre Alagöz.
U 16 FÝNAL
GRUBU: Çorum Belediyespor - HE Kültürspor: Yalçýn Kara, Mehmet Tuðluk, Hacire Aykut. Çorumspor Gençlerbirliði: Celal
Bayraklý, Emrah Okan,
Ahmet Ecevit.
U 13 LÝGÝ: Ýl Özel
Ýdarespor - Tedaþ Çorumgücü: Fatih Derviþoðlu. PTT Gençlikspor - Osmancýkgücüspor: Erdoðan Yandým,
Çimentospor - Çorum
nýnda sporcularýn eðitim, kültür ve sosyal
geliþimlerine katký saðlamaya yönelik programlar yapan Çorum
Fenerbahçe Basketbol
Okulu sporcularý bugün saat 14.00’de Hasan Paþa Kütüphanesine giderek burada toplu
olarak üye olacaklar ve
tüm imkanlardan faydalanacaklar.
Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri, toplu üye olan
sporcularýn kütüphaneden kitap alýþ veriþi
yapmak, orada ders çalýþmak ve kitop okulam, internete girerek
geliþimlerine katký saðlamayý planladýklarý bu
çalýþmaya sporcular ile
birlikte velilerinde katýlýmýnýn
saðlanmasý
amaçlýyor.
Yüksel Basar
Belediyespor: Yunus
Dursun. Osmancýkspor
- Alaca Belediyespor:
Furkan Alagöz. 1907
Gençlikspor - HE Kültürspor: Tahsin Samet
Avcý. Gençlerbirliði Çorumspor: Emre Alagöz.
2. AMATÖR KÜ-
Ýþitme Engelliler Voleybol Liginde Çorum’un yarýnki rakibi Erciyes Ýþitme Engelliler. 1. Lig 2. grupta
mücadele eden Çorum Ýþitme Engelliler grupta iki maçta bir galibiyet bir
maðlubiyet aldý. Konuk Erciyes Ýþitme Engelliler ise iki maçýndan da galibiyetle ayrýldý.
Çorum ve Erciyes Ýþitme Engelliler maçý yarýn saat 14.00’de Tevfik
Kýþ Spor Salonu’nda oynanacak.
Gençlerbirliði-Çorumspor final gibi maçta
U 16 Final Grubunda beþinci maçlar
bugün oynanacak. Bugün oynanacak Gençlerbirliði - Çorumspor maçý þampiyonu belirlebi-
ME BÜYÜKLER: HE
Kültürspor-Gençlerbirliði: Mahmut Selçok,
Muharrem Bekleviç,
Kadir Berkay Damar.
Düvenci Belediyespor
- Çorum Belediyespor:
Hakan Kaya, Serhat
Sarkandý, Ýbrahim Çaðýl. Mecitözüspor Oðuzlar Belediyespor:
Burak Þahinkara, Ercan Davarcýoðlu, Doðan Metin.
1. KÜME FÝNAL
GRUBU: Ulukavakspor - Osmancýk Belediyespor: Yüksel Basar,
Fatih Derviþoðlu, Doðan Metin. Çimentospor- Alaca Belediyespor: Gökhan Yumlu,
Abdullah Akkoyun,
Barýþ Karakuþ. Osmancýkspor - Eti Lisesi
Gençlikspor: Özcan
Genel, Yunus Dursun,
Ahmet Kandemir.
Elbistan-Birecik maçý
Celal Bayraklý’nýn
Celal Bayraklý
Çorum Ýþitme Engelliler’in
voleyboldaki rakibi Erciyes
U 16 Final Grubunda beþinci maçlar bugün
Þampiyonluk maçý Yüksel Basar’ýn
Fenerbahçe Basketbol Okulu
kütüphaneye üye olacak
Oðuzlar Belediye Mecitözü’nde galibiyet arayacak
1. Amatör Küme’de þampiyon yarýn
belli oluyor. Ligde yarýn
oynanacak maçlar sonunda Ulukavakspor’lu
Alaca Belediyespor’mu
þampiyon olarak BAL
baraj maçý oynama hakký kazanacaðý belli olacak.
Ligde son hafta
maçlarý öncesinde Alaca
Belediyespor genel averajla lider durumda bulunuyor. Statü gereði sezon sonunda ikili averaja bakýlacaðý için Ulukavakspor rakibi önünde
avantajlý konumda. Ulukavakspor yarýn saat
13.30’da 1 nolu sentetik
çim sahada Osmancýk
Belediyespor ile karþýlaþacak. Siyah beyazlýlar
bu maçtan üç puanla ayrýlmasý halinde diðer
maçlarýn sonucunu beklemeden þampiyonluðu
kazanacak.
Ayný saatte Mimar
Sinan sahasýnda ise Çimentospor ile Alaca Belediyespor karþýlaþacak.
Alaca Belediyespor geçen hafta evinde 2-0 öne
geçtiði maçta Ulukavakspor ile 2-2 berabere
kalarak kaçýrdýðý þampiyonluðu Çimentospor’u
yenip rakibinin Osmancýk Belediyespor önünde
puan kaybetmesini bekleyecek.
Yarýn oynanacak
diðer maçta ise Osmancýkspor ile Eti Lisesi
Gençlikspor takýmlarý
saat 13.30’da Osmancýk
ilçe sahasýnda karþýlaþa-
Bölgesel Amatör Lig
3. Grupta pazartesi günü
oynanacak Elbistan Belediyespor ile Birecik Belediyespor arasýndaki maçý
Çorum Bölgesel hakemlerinden Celal Bayraklý yönetecek.
Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre 21 Nisan pazartesi günü Elbistan Ýlçe
sahasýnda oynanacak Elbistan Belediyespor- Birecik Belediyespor maçýnda
Celal Bayraklý’nýn yardýmcýlýklarýný
Emrah
Okan ve Ahmet Ecevit yapacak. Maçýn dördüncü
hakemide Mahmut Selçok.
lir.
Dört takýmýn mücadele ettiði final grubunda beþinci hafta ilk
maçýnda bugün saat
11.00’de Çorum Belediyespor ile HE Kültürspor karþýlaþacak. Çorum
Belediyespor bu maçý
kazanarak þampiyonluk
umudunu son maça taþýmak amacýnda. HE Kültürspor ise üst üste üç
maçý kaybetti bu maçta
çýkýþa geçmek amacýnda.
Bu maçýn ardýndan
ise saat 13.00’de 8 puanla lider Gençlerbirliði
ile 5 puanla üçüncü sýrada bulunan Çorumspor
karþýlaþacak. Bu zorlu
maçta Gençlerbirliði üç
puan almasý halinde
þampiyonluðu garantileyecek. Maçýn berabere
bitmesi halinde de þampiyonluk avantajýný elinde bulunduracak olan
Gençlerbirliði karþýsýnda Çorumspor’un umutlarýný son maça taþýmak
için kazanmaktan baþka
þansý bulunmuyor. Kýrmýzý Siyahlýlar bu maçý
kazanarak son maçta
Çorum Belediye önünde
þampiyonluk için çýkmak amacýnda.
Gençlerbirliði bugün Çorumspor önünde þampiyonluk için mücadele edecek
Ýskilip Belediyespor’da
doðum günü kutlamasý
Pazartesi günü ligin son maçýnda
Kýrýkkalespor önünde zorlu bir maça çýkacak olan Ýskilip Belediyespor’un önceki gün yapýlan çalýþmasý sýrasýnda alt
yapý teknik sorumlusu Bahadýr Telli’nin
doðum günü kutlandý.
Bu sezon Ýskilip Belediyespor alt
yapýsýnda görev yapan ve efendi kiþiliði
ile spor camiasýnýn beðenisini kazanan
Bahadýr Telli ien çalýþma sonunda hazýrlanan doðum günü kutlamasýnda futbolcular baþarýlý hocayý kutladýlar.
Bahadýr Telli’de sürpriz doðum günü kutlamasýndan dolayý Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu
ve futbolculara teþekkür etti ve pazartesi
günki maçta baþarýlar diledi.
Ýskilip Belediyespor alt yapý antrenörü Bahadýr Telle’ye doðum günü kutlamasý
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
YÝTÝK
Çorum Emniyet
Müdürlüðünden almýþ
olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Adnan KÖSE
Dursun oðlu 1985
Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:958)
8 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
69 AP 069 plakalý, 2011
Eleman Aranýyor
Tuðba Giyim’de çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli bayan elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
YÝTÝK
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýndan almýþ
olduðum Silah Bulundurma Ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.
YÝTÝK
Mecitözü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus
Cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Osman ÜNLÜ
Mehmet oðlu 1937
Mecitözü Kýþlacýk
Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:951)
(Ç.HAK:944)
(Ç.HAK:952)
Kubbeli Cad. No: 24
Tel: 225 11 25
Çaðdaþ Ýnþaat
Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami
Karþýsý)
Tel: 0 537 864 24 45
Satýlýk Ýþyeri
Ticaret Borsasý
Kompleksinde 250 tonluk
2 adet iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 422 42 48
Çorum Teknik Çelik Döküm Makina Ltd. Þti.
Adres: Çorum Organize San. Bölgesi 8. Cad.
No: 30 ÇORUM Tel: 0 364 225 53 36
Menekþe Asansör
213 23 44
Satýlýk Arý
Kovaný
4 adet arýlarý ile birlikte kovan
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 697 99 95
(Ç.HAK:926)
(Ç.HAK:923)
Mür. Tel: 0 505 311 85 05
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:927)
SATILIK
DÜKKAN
3ds MAX ve Autocad
programlarýný kullanabilen
tekniker ya da iç mimar bayan
eleman aranýyor.
Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok.
No: 6’da 461 m2 dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 241 83 63
Adres:
Ankara 10. Km. ÇORUM
Satýlýk Taksitli
Bað Parselleri
Çorum þehir merkezine 16 km. mesafede
Harmancýk Köyü civarýnda, Çorum
manzaralý, elektrik, suyu mevcut, dýþ tel
örgüsü bulunan 800 m2 bað parselleri
sahibinden taksitli satýlýktýr.
Peþinat : 3.000.00
36 Ay Taksitx350.00 : 12.600.00
Toplam : 15.600.00
0 532 713 46 36-0 364 225 19 44
Bayan Eleman
Alýnacaktýr
Ýþyerimizde çalýþmak üzere bayan
eleman alýnacaktýr.
Seçkin Züccaciye
Ulukavak Mah. Mavral Sok. 64/b
Mür. Tel: 0 545 656 60 11
Tel: 0 364 212 53 62
EURODECOR
SATILIK
DÜKKAN
ELEMANLAR
ARANIYOR
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 20-25
yaþlarýnda ön muhasebe konusunda
deneyimli Ticaret Lisesi mezunu ofis
programlarýna hakim, tahsilat yapabilecek
bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Elemanlar
Alýnacaktýr
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere,
Tornacý, Borvekçi, Kaynakçý, Beden Ýþçisi
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Ýskilip Karlýk Köyü’nde 29518 m2 alanlý,
cins tashihi yapýlmýþ, içinde 2 adet kuyusu,
2 adet betonarme ev ve samanlýk, 130
baþlýk açýk ve kapalý besi ahýrý bulunan
tarla sahibinden kiralýk veya satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 270 67 89
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
2005 model otomatik vites,
1.6 XR 307 Peugeot satýlýktýr.
Araç orjinal 79.500 Km’dir.
Sahibinden Kiralýk veya
Satýlýk Besi Çiftliði ve Tarla
PAPSÝ PÝZZA
Bayan Eleman Eleman Aranýyor
Aranýyor
Lise mezunu, tercihen 30-40 yaþlarý
arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:914)
Ali Ekber ÖZTÜRK
Süleyman oðlu
10/3/1944 Ýskilip
Gökçeaðaç Köyü
Doðumlu
Çorum il, merkez ilçe,
Bahçelievler
Mahallesinde 795 ada,
34 parselde 481,28 m2
yüzölçümlü kargir ev ve
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
209.839,66
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Can Oto Yýkama ve Yaðlamada
çalýþtýrýlmak üzere elemanlar
alýnacaktýr.
Adres: Çevre yolu Ýskilip Kavþaðý
Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri
Tel: 0 553 353 28 23
Akþemseddin Caddesi’nde bulunan
500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr.
(Yurt Yapý karþýsý)
Tel: 0 544 858 12 64
(Ç.HAK:959)
Çorum Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
(baðlý kuruluþ) 3 kiþilik
20 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Eleman Aranýyor
SATILIK
KÝRALIK veya
SATILIK DÜKKAN OTOMOBÝL
(Ç.HAK:383)
Çorum Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Çorum il, merkez ilçe,
2884 ada no, 13 parsel
no, 3010 sayfa, 31 ciltte
Çoraklýk
Mahalle/Mevkii, 1
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
65.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum il, merkez ilçe,
Sapa köyü Killik
mevkiinde muhtelif yer
ve fiyatlarla satýlmasýna
karar verilen 16 adet
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 09.30-12.02
***
2. þubesiyle siz müþterilerimizin
hizmetindeyiz.
Ankara Yolu 7. Km. Zazoðlu Petrol
(TOTAL)
Tel: 0 535 651 97 09
Ali Usta
(Ç.HAK:950)
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
Acil Satýlýk
Dükkan
(Ç.HAK:921)
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Giyim teçhizat ve
malzeme alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
5 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
16 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
KAYA OTO YIKAMA
YAÐLAMA
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ.
ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX : 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 77 57
Varinli Cad. 34 metre cepheli
Mür. Tel: 0 532 793 93 34
ARDÝYE
ARANIYOR
(Ç.HAK:942)
Çorum merkez
Ulukavak Mahallesi,
Buhara Caddesi, Ýlkay
Apt. No: 27/15’te
bulunan 3. kattaki
dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000
Yer: Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum il, merkez ilçe,
3148 ada no, 2 parsel no,
Ulukavak
Mahallesindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
69.229,60
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
05 FM 472 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
gri renkli, beyaz kasalý,
mavi tentelli kamyonun
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Ýskilip Caddesi
Kültür Otoparký Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Þirketimiz bünyesinde
çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli makine boyacýsý,
kaynakçýlar ve depo
sorumlusu alýnacaktýr.
(Ç.HAK:477)
24 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
2 MAYIS
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:957)
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Kaleboðazý Mahallesi
112 ada no, 37 parsel
nolu taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
15.287,13
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
13 MAYIS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
ELEMAN
ARANIYOR
(Ç.HAK:892)
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
19 TK 299 plakalý, 2009
model Citroen marka
aracýn satýþý iþi.
Muhamen bedel: 28.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:463)
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Bahabey Mahallesi 574
ada no, 254 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
56.830,80
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:654)
28 NÝSAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu)
Çorum ili, merkez ilçesi,
Yeniyol Mahallesi, 417
ada, 84 parsel, -/3/baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
(Ç.HAK:803)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik ek binasý 8. kat
Saat: 10.00
***
27 HAZÝRAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:906)
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
13 ada no, 3 parsel nolu,
Yeni ve Alibey
Mahalle/Mevkiinde
bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
67.216,00
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.20-10.30
***
2014-2015 yýlý 35 kalem
ilaç alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:936)
22 NÝSAN
Çorum Aile ve Sosyal
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Politikalar Ýl Müdürlüðü
Mah.) Satýþ Memurluðu Silahsýz özel güvenlik
9 MAYIS
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
Hitit Üniversitesi Kuzey
Kampüsü 1. Etap
Kampüs Altyapýsý (Yol,
Su, Atýksu, Yaðmur
Suyu, Isý ve Enerji
Merkezi), Ýktisadi ve
Ýdari Birimler Fakültesi,
Ýlahiyat Fakültesi,
Merkez Yemekhane ve
Kapalý Spor Salonu
binalarý yapým iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve
Teknik Daire Baþkanlýðý
Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
(Ç.HAK:948)
Bebek battaniyesi alýmý
iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
Çorum Merkez
Ulukavak Mah., Çiftlik
Çayýrý Cad., Mutlu Sitesi
1 B Blok zemin katta
bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
60.000
Yer: Adalet Sarayý
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
22 MAYIS
Hitit Üniversitesi Yapý
Ýþleri ve Teknik Daire
Baþkanlýðý
(Ç.HAK:902)
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
25 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
model Renault marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Sima Otomotiv
Ankara Yolu 2. Km
Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:891)
Genel Sekreterliðe baðlý
saðlýk tesislerinde
kullanýlmak üzere
bardak su alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
temizlik elemaný hizmet
alýmý iþi.
Yer: Valilik Binasý 8. kat
AB Blok
Saat: 14.00
***
(Ç.HAK:954)
21 NÝSAN
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
19
Ýnþaat malzemesi satýþý
yapabileceðimiz kiralýk
ruhsatlý ardiye aranmaktadýr.
Mür. Tel: 0 532 217 89 37
Çýksalýn ikinci yarýda evinde yenilmedi
Çorum Belediyespor’un yarýn deplasmanda karþýlaþacaðý Çýksalýnspor ligin ikinci yarýsýnda maðlup olmadý.
Ligde kalmak için þiddetle puana ihtiyacý olan Çýksalýnspor ligin ikinci yarýsýnda evinde oynadýðý yedi maçýn dördünde sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrýlan diðer üç maçta ise Maltepespor, Elazýð Belediyespor ve Sancaktepe
Belediyespor maçlarýndan üç puanla aydýldý.
Sezonun ikinci yarýsýndaki iç saha performansý ile
ayakta kalan Çýksalýnspor yarýn oynayacaðý Çorum Bele-
CUMARTESÝ 19 NÝSAN 2014
diyespor maçýnýda kazanarak üç puan alýp ateþ hattýndan
uzaklaþmak amacýnda. Ligin ikinci yarýsýnda evinde oynadýðý maçlarda 14 gol atan Çýksalýnspor kalesinde ise yedi gol gördü.
Çýksalýnspor’un iç sahadaki bu baþarýsýný karþýn Çorum Belediyespor’un deplasman karnesi hiç iyi deðil. Ligin ikinci yarýsýndaki tek deplasman galibiyetini Sakaryaspor önünde alan Çorum Belediyespor ise diðer maçlarýnda galibiyet kazanamadý.
Biri ÇIKma, diðeri kalma derdinde
Çorum Belediyespor ligin 32. hafta maçýnda yarýn Ýstanbul Vefa Stadý’nda saat
14.30’da Çýksalýnspor önünde galibiyet arayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým þampiyonluk
umudunu son iki maça taþýmak ve play-off biletini almak, ev sahibi Çýksalýnspor ise
ligde kalmak için kazanmaktan baþka düþüncesi bulunmuyor. Çorum Belediyespor
maça tam kadro çýkacak ve Ýstanbul’da oturan Çorumlularýn vereceði destekle zorlu
deplasmanda kazanmak amacýnda.
Çorum Belediyespor grupta þampiyonluk umutlarýný son iki maça taþýmak için yarýn Çýksalýnspor deplasmanýnda galibiyet arayacak. Zirvedeki takýmlarýn
üst üste inanýlmaz puan kayýplarý yaþamasý sonucunda
son haftalardaki performansý ile þampiyonluk umudu
doðan Çorum Belediyespor bunu son maça kadar taþýmak için kalan üç maçýndan da galibiyetle ayrýlmak zorunda.
Geçtiðimiz hafta sonu evinde Manavgat Evrensekispor’u yenerek üç puan alan kýrmýzý siyahlý takým bu
çýkýþýný Çýksalýnspor deplasmanýnda da sürdürmek
amacýnda. Uzun bir aranýn ardýndan hafta boyu tam
kadro olarak hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor.
Bu maçta alacaðý üç puanla bir yandan play-offu
garantilemek diðer yandan ise zirveye biraz daha yaklaþmak isteyen Çorum Belediyespor’un kazanmaktan
baþka bir düþüncesi bulunmuyor.
Ev sahibi Çýksalýnspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Ateþ hattýnda bulunan ev sahibi takýmda sahasýndaki bu maçý kazanarak ligde kalma umutlarýný
biraz olsun yeþertmek amacýnda. Geçtiðimiz hafta Batman deplasmanýndan tek golle maðlup dönen Çýksalýnspor sahasýnda kazanmaktan baþka bir düþüncesi bulunmuyor.
Ýki takýmýnda farklý hesaplarla kazanmak zorunda
olduðu maçta Çorum Belediyespor hýzlý hücuma çýkýþlarla rakibi önünde bulacaðý pozisyonlardan yararlanarak üç puanýn sahibi olmak amacýnda. Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn diðer umudu ise Ýstanbul’da oturan Çorumlularýn bu maçta takýmlarýna vereceði destek.
Yarýn saat 14.30’da Vefa Stadý’nda oynanacak
Çýksalýnspor - Çorum Belediyespor maçýný Muðla bölgesi tecrübeli hakemlerinden Ali Zaðlý yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Denizlii’den Serdar Çiftçi ve Muðla’dan Volkan Cindemir ve Yusuf Yaratýcý. Maçýn gözlemcisi ise Gürbüz Odabaþýs
‘Kazanýp geleceðiz’
Þampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çýkacaklarýný belirten Teknik Direktör Mustafa Altýndað, kazanmaktan baþka bir
düþüncelerinin olmadýðýný çok zor bir olacaðýný bildiklerini rakibinde düþmemek için kazanmak zorunda olduðunu belirterek
‘Tecrübemizi ve kadro kalitemizi sahaya yansýtýp üç puaný alýp hedefe bir adam daha yaklaþmak istiyoruz’ dedi.
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Utku
Osman Ýmam Nedim Yakup
A. Buðra Oðuzhan Okan Murathan
Murat Emir
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Mustafa Altýndað, hedefe ulaþmak için kaazanmaktan baþka bir düþüncelerinin olmadýðýný zor
olacaðýný bildiklerini ancak Çýksalýnspor karþýsýnda üç puan alýp hedefe bir adým daha yaklaþmak istediklerini söyledi.
Hafta baþýndan buyana çok iyi bir çalýþma
dönemi geçirdiklerini
belirten Altýndað, futbolcularýn hayli moralli ve
neþeli olduðunu bununda
3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Çýklasýnspor - Çorum Belediye: Ali Zaðlý (Muðla).
Orhangazi- Hacettepe: Adem Sarýtaþ (Sivas)
Düzyurtspor-Ünyespor: Oðuz Kaan Turan (Malatya)
Darýca Gençler-Batman Pet: Hakan Akmýsýr (Ýzmir)
Sakarya-Sancaktepe: Osman Kaya (Tekirdað),
Elazýð Bel-Bursa Nilüfer: Cihat Çelikdað (Erzurum)
Erzurum BÞ-Balçova Bel: Evren Atýþ (Zonguldak).
Maltepe - 68 Yeni Aksaray: Eser Birinci (Ankara)
maça olumlu yansýyacaðýna inandýðýný söyledi.
Ligdeki konumlarý gereði öncelikle kendi maçlarýna baktýklarýný belirten
Altýndað ‘Biz olaya adým
adým bakýyoruz. Her hafta bir adým atacaðýz ve
kazanarak atmak zorundayýz.
Þu anda bizim kazanmamýz sonrada beklememiz gerekiyor. Biz
sahada iþimizi yapacaðýz
kazanmak için gereken
mücadeleyi vereceðiz
sonrada rakiplerimize
bakacaðýz. Biz kazanmadýðýmýz sürece rakiplerin
kaybetmesinin anlamý
olmadýðýna göre biz sa-
hadaki iþimizi yapacaðýz.
Çýksalýnspor ligde
kalma mücadelesi veriyor evindeki maçta kazanmak isteyecek. Bizde
hedefe ulaþmak için kazanmak zorundayýz bu
yüzden çok zorlu bir maç
o lacaðý kesin. Kadro ka-
litemiz ve tecrübemizle
bu zorlu maçta istediklerimizi sahaya yansýttýðýmýz takdirde kazanýp hedefe çok önemli bir adým
atmak istiyoruz. Futbolcularýma güvenin tam sahada kazanmak için gereken mücadeleyi verecekler’ dedi.
Bahçelievler bugün final için
Ankara þampiyonu önünde Hitit yine þampiyon!
Okullu Küçükler Voleybol yarý final grubunda Bahçelievler Salim Akaydýn grup ikincisi oldu ve bugün
Ankara þampiyonu ile saat 11.00’de finallere yükselmek için karþýlaþacak. Merdan Özkeçeli ve Haydar
Kaya’nýn çalýþtýrdýðý Ankara þampiyonu Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu kýz takýmý ise grup birincisi
oldu ve bugün saat 10.00’da Tokat ile finallere yükselmek için mücadele edecek.
Samsun’da devam
eden Okullu Küçükler
Voleybol Yarý Final Grup
birinciliðinde erkeklerdeki temsilcimiz Bahçelievler Salim Akaydýn
grubundaki üçüncü maaçýnda Giresun’a taybreak
setinde uzatmada 18-16
yenilerek grup ikincisi
olarak yarý finale yükseldi.
Ýlk iki maçlarýný kazanan Çorum Bahçelievler Salim Akaydýn ile Giresun Bulancak Mehmet
Akif Ersoy Ortaokulu
dün grup birinciliði için
karþýlaþtý. Rakibi önünde
maça çok iyi baþlayan
Bahçelievler ilk seti 2111’lik skorla alarak 1-0
öne geçti. Ýkinci sette rakibinin hücumdake itkili
oyununa engel olamayan
Bahçelievler bu seti 2115 kaybetti ve maç final
setine uzadý.
Final setinde de
mücadele çok yüksek oldu. Maç içerisinde karþýlaþmanýn hakemleri ve
Federasyon Temsilcisi
antrenör Þevket Ocak
tartýþmalarý yaþandý. Kazanan takýmýn gruptan
birinci olarak çýkýp diðer
grubun ikincisi ile oynayacaðý bu set iki kez
uzatmaya gitti ve seti 1816 Giresun þampiyonu
kazandý.
Maçýn bitiminin ardýndan ise yaþanan tartýþmalar devam edince ortam gerildi. Ýki tarafta
birbirlerinden þikayetçi
olunca Emniyet devreye
girdi. Bahçelievler Salim
Akaydýn Ortaokulu bugün Türkiye’nin en iyi
sekiz okulunun mücadele edeceði finallere yükselmek için bugün saat
11.00’de diðer grubun
birincisi ve favorisi Ankara Prof. Dr. Mehmet
Saðlam ile karþýlaþacak.
Bu maçý kazanan takým
Türkiye finallerine gidecek.
Hitit Üniversitesi geçen yýl serbest stilde B liginde þampiyon olarak A ligine yükselmesinin
ardýndan bu yýlda grekoromende ayný baþarýyý tekrarladý. Afyon’da yapýlan ve otuz üniversitenin
mücadele ettiði maçlar sonunda 58 puanla birinci olan Hitit Üniversitesi grekoromen güreþ takýmý
önümüzdeki yýl A liginde mücadele etme hakký kazandý.
Hitit Üniversitesi serbest stilin ardýndan grekoromen stilde de A ligine yükseldi. Afyon’da yapýlan Üniversiteler B Ligi müsabakalarýnda Hitit Üniversitesi takým halinde birinci olarak önümüzdeki sezon A liginde
mücadele etmeye hak kazandý. BESYO Müdürü ve
Kafile Baþkaný Faruk Yamaner’in verdiði bilgiye göre
Afyon’da yapýlan ve otuz üniversitenin mücadele ettiði Üniversiteler Grekoromen B ligi müsabakalarýnda
Çorum Hitit Üniversitesi takým halinde birinciliði kazandý. Hitit Üniversitesinde Alparslan Kartal ve antrenör Aydoðan Saygýner yönetimindeki güreþçilerden 59
Kg’da Onur Bozkurt birinci, 66 Kg’da Burak Kara, 74
Kg’da Burhan Karagöz, 80 Kg’da Mustafa Karýþmaz,
85 Kg’da Fatih Okur ve 96 Kg’da Doðukan Akgöz
üçüncü olarak bronz madalya kazandý, 1258 Kg’da
Nurullah Durak ise sýkletinde beþinci oldu. Çorum Hitit Üniversitesi takým sýralamasýnda 58 puanla birinciliði kazanýrken Dumlupýnar Üniversitesi 48 puanla ikinciliði Adnan Menderes Üniversitesi ise 46 puanla
üçüncülüðü kazandý. Bu üç üniversite önümüzdeki yýl
A liginde mücadele etmeye hak kazandýlar.
Merdan hoca set
vermeden devam
Samsun grubunda
mücadele eden Ankara
Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu ise grubundaki üçüncü maçýnýda set vermeden zorlanmadan kazanarak yarý finale yükseldi. Merdan
Özkeçeli ve Haydar Kaya yönetimindeki Ankara
þampiyonu dün son maçýnda Erzurum Kocatepe
Ortaokulu’nu 21-5 ve
21-10’luk setlerle 2-0 kazandý. Özkeçeli ve Kaya
yönetimindeki Ankara
þampiyonu bugün saat
10.00’da diðer grubun
ikincisi Tokat Bedestenlioðlu Ortaokulu ile Türkiye finallerine yükselmek için karþýlaþacak.
Ayan’dan hakemlere baklava
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan’dan Çorum futbol hakemlerine baklava ikramý. Ayan, perþembe akþamý yapýlan antrenman öncesinde hakem odasýnda Ýl
Hakem Komitesi Baþkan vekili ve Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer ve hakemler ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Ayan, daha sonra çalýþmaya çýkan hakemlere tatlý
ikram ederek zorlu lig maratonunda sona yaklaþtýklarý
bu döneme kadar gösterdikleri performans ve kalan
maçlarda da devam etmesi dileðinde bulunda ve baþarýlar diledi.
Kahraman Ölçer’de Engin Ayan’a ziyareti ve tatlý ikramýndan dolayý teþekkür etti, bu desteklerin hakemlerin moral motivasyonunun geliþimi için son de-
Download

19 nisan.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi