AK Parti'de temayül heyecaný
AK Parti'ye müracaat eden 25.dönem milletvekili aday adaylarýnýn
temayül yoklamasý bugün yapýlacak. Temayül yoklamasýnda 2056 kiþi oy
kullanacak.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu temayül yoklamasý hakkýnda
yaptýðý açýklamada, temayülün AK Parti Tanýtým ve Medya Baþkan
FA
Yardýmcýsý Osman Can ile Asuman Erdoðan, Emine Ergül, Ahmet SAY’de
5
Furkan Akýn'dan oluþan komisyon tarafýndan Atatürk Spor Salonunda
10.00 ila 16.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirileceðini söyledi.
Ocak'ta ihracat
ve ithalat arttý
Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan
geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yýlý
Ocak ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný ayýna göre
%0,6 azalarak 12 milyar 331 milyon dolar,
ithalat %13,7 azalarak 16 milyar 636 SAYFA
3’dE
milyon dolar olarak gerçekleþti.
28
ÞUBAT 2015
www.yildizhaber.com
CUMARTESÝ
Bekiroðlu'ndan
ilk ziyaret esnafa
A
SAYF
9’da
Teknokent
toplantýsýna
ilgi yüksek
oldu
Sayfa 5’DE
"28 Þubat sürecinde
yaþanan maðduriyetlerin
bütün izleri silinmelidir"
40 KURUÞ
Þeker Fabrikasý mevsimlik
iþçilerinden kadro tepkisi
"Milli Eðitim
Müfredatý
deðiþmeli"
Þuurlu
Öðretmenler
Derneði (ÖÐ-DER)
Çorum Þube Baþkaný
Hüseyin Balyuz,
Necmettin Erbakan'ýn
ölümünün 4. yýlý
münasebetiyle dün dernek
binasýnda basýn açýklamasý
yaptý.
Basýn açýklamasýnda yönetim
kurulu üyeleri Mustafa
Özkiremitçi, Adem Kum ve
Hýdýr Uçar da
hazýr bulundu.
YFA
SA
5’de
Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir
Eþkil, 28 Þubat post-modern darbesinin, oluþturduðu maddi ve manevi tahribat bakýmýndan milleti onlarca yýl geriye götüren bir etki ortaya
koyduðunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin, 20. yüzyýl boyunca, milli SAYFA
e
iradenin darbelerle hükümsüzleþtirildiði 3’d
ve darbe anayasalarýyla vesayet...
Çorum Þeker Fabrikasýnda mevsimlik iþçi
olarak çalýþan 110 iþçi, Genel
Müdürlüðün Türkiye genelinde 482 olmak
üzere Çorum'da 27 yeni kadrolu elaman
alacaðýný duyurmasýnýn ardýndan tepkilerini
dile getirdiler. Konu hakkýnda basýn
açýklamasý yapan Þeker Ýþ Sendikasý Çorum
Þube Baþkaný Sefer Kahraman, 110 iþçi kadro
beklerken, dýþarýdan 27 iþçisin kadrolu olarak
alýnmasýný istemediklerini dile getirerek
bundan vazgeçilmesini aksi takdirde büyük
çaplý eylemlere imza atacaklarýný söyledi.
Açýklamalarýný sürdüren Kahraman, Þeker Ýþ
Sendikasý Çorum Þubesi olarak Çorum
Þeker Fabrikasý'nýn kurulduðu günden
A
bu tarafa, kadro alamayýp geçici
SAYF
5’DE
mevsimlik iþçi olarak çalýþanlar
olduðunu dile getirerek...
MYO'da "Hocalý
Katliamý" konferansý
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda " Hocalý Katliamý" konferansý düzenlendi.
25 Þubat 2015 tarihinde saat 14.00'de Meslek Yüksekokulu
Konferans Salonu'nda
A
SAYF
yapýlan programa Öðr. Gör. Duran Demirci ve Öðr. Gör. Tuðba 10’da
Gülen konuþmacý olarak katýldý. Konferans, Türkiye Cumhuriyeti ve
Azerbaycan Milli Marþlarýnýn okunmasý ve Meslek Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez'in konuþmasý ile baþladý.
ÝÞKUR'dan üniversitede
Ýþbaþý Eðitim Programý
Çorum Belediyesi su faturalarýnýn Ziraat Bankasý ve
Halk Bankasý ATM'lerinden
ödenebileceðini
açýkladý.
Belediye su faturalarýnýn
Ziraat Bankasý ve Halk
Bankasý ATM'lerinden
abone numarasý ile
ödenebilmesinin yol- SAYFeA
7’d
unu açtý.
Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý
Merkezi, "ÝÞKUR Ýþbaþý Eðitim Programý"
yaptý.
A
SAYF
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde 9’da
gerçekleþtirilen programa öðrencilerin
ilgisi yüksek oldu.
FSM Ýlkokulunda "Uyuþturucu ve Doping ile Mücadele" konferansý
SAYFA 2’DE
Su faturalarý
ATM'lerden
ödenebilecek
Okul Müdürlerine formasyon kazandýrma eðitimi
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
28
ÞUBAT 2015
HABER
CUMARTESÝ
2
FSM Ýlkokulunda "Uyuþturucu ve
Doping ile Mücadele" konferansý
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda "Uyuþturucu ve Doping
ile Mücadele" konulu konferans
düzenlendi.
Okulun toplantý salonunda
yapýlan konferansa konuþmacý
olarak Türkiye Uyuþturucuyla
Mücadele
Eden
Sporcular
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:44
06:10
12:00
15:04
17:38
18:56
28.02.2015
Islahat Fermâný'nýn ilâný (1856) Of'un Kurtuluþu - Leyleklerin
gelme zamaný - Sivil Savunma
Günü
Günah olan bir iþte, kimseye yardým etmeyiniz!
Hacý Bayrâm-ý Velî "Rahmetullahi aleyh"
Federasyonu
Baþkaný
Kaya
Muzaffer Ilýcak katýldý. Programý
sporcular ve öðrenciler takip etti.
Haber Servisi
Günün Þiiri
Korkuyla Umut Arasý
YÜZME DERSÝ Okul Müdürlerine formasyon
kazandýrma eðitimi
VERÝLÝR
Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik
gruplara profesyonel bayan öðretmen
eþliðinde yüzme dersi verilir
EKOL SPOR SALONU
Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK.
NO:66 ÇORUM TEL:(0364) 213 2110)
Osmancýk ve Kargý ilçelerinde
görev yapan
toplam 36 okul
müdürünün katýldýðý okul müdürlerine
formasyon kazandýrma seminerinin 2.
kademesi tamamlandý. Osmancýk
Öðretmenevinde yapýlan seminerde
Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Ýbrahim Gökdere, Þube Müdürleri
Medet Sezgen ve Adem Daðcý ile birlikte Osmancýk Ömer Derindere
Meslek Yüksek Okulu öðretim
görevlileri Zeynep Elleez katýldý.
Seminerin ikinci oturumunda da Ýl
Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir
Songüt misafir öðretim görevlisi olarak
performans yönetim sistemi konulu bir sunum
gerçekleþtirdi. Üçüncü kademesi 16 Mart 2015 tar-
Uður Arslan
HAVA DURUMU
ihinde baþlayacak olan müdürlere formasyon
kazandýrma seminerinin ikinci kademesi 30 saatten oluþuyor. Haber Servisi
Bahçelievler MTAL'den
THM konseri
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Türk Halk Müziði konseri verdi.
Okul Müzik öðretmeni ve Koro Þefi Zehra
Alýcý'nýn yönetiminde okul öðrencileri tarafýndan verilen konser ilgiyle takip edildi.
Konseri Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Ýl Milli Eðitim Müdür yardýmcýsý
Yahya Çoban, Milli Eðitim Þube Müdürleri Ali
Rýza Ekmekyapar, Arslan Arslan, Özcan
Kuþçu, Sefer Sinan Güngör, çok sayýda okul
yöneticisi ile veliler izledi.Haber Servisi
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
75. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk
Meslek Lisesi Hemþirelik bölümünden
almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.Gazi oðlu
1995 doðumlu Mesut Kaþoturacak
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,4563
2,7981
STERLiN 3,7808
JPY YENi 2,0678
2,4619
2,8022
3,7889
2,0728
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
YÝTÝK
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Bilinmeyene yürümek garipti
Hayat belki de
Bilinmeyene yürümekten ibaretti
Bir sonraki
Atýlýp atýlamayacaðý
bilinmeyen bir adýmýn
Götürüp götüremeyeceði
bilinmeyen bir yolun
Sonundaki bilinmeyenlerden
oluþuyordu herþey
Ve hiçbirþeyi önceden bilmek
mümkün deðildi
Aslýnda yürütülmekti
sonunu bilmeden yürümek
cesur atýlmalýydý adýmlar
korkuyla umut arasýnda
Güneþ açar
ya da yaðmur yaðardý.
Deprem ne zaman nereyi yýkar
belli olmazdý
En iyisi hazýrlýklý olmaktý herþeye
Umudu ve korkuyu elden býrakmadan...
Kimin ne zaman, nerede, ne kadar olacaðý
belli olmadan.
Önemli olan
bir yerlerde olduðumuz sürece
oranýn hakkýný vermek
ve geride birþeyler býrakmaktý.
Bir iþ, bir eser ya da bir iyilik,
Belki de kýyamet
son iyilik yapýldýktan sonra kopacaktý.
Yýl: 10 Sayý: 3019 28 ÞUBAT CUMARTESÝ 2015
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
28
ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
HABER
3
"Bütün darbeler kirlidir ama bunlarýn
en kirlisi 28 Þubat darbesidir"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Saðlýk
Baþkaný Ahmet Saatcý 28 Þubat süreciyle ilgili yaptýðý basýn
açýklamasýnda, "28 Þubat süreci bir darbe sürecidir. Darbe
kavramýna baktýðýmýz zaman, eðer 28 Þubat darbe deðilse,
Türkiye'de hiç darbe yapýlmadý demek de mümkün olabilir
veya bütün darbeler kirlidir, ama bunlarýn en kirlisi de postmodern 28 Þubat darbesidir. Darbenin baþýnda bu paþalar
vardý. Paþalar askerdir, devletin memurudur, devletin
memuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hukuk devletinin
emrindedir, siyasetin emrindedir. Maalesef bu paþalar
kendilerini her þeyden üstün görmüþlerdir. Siyasetçilere,
bakanlara hatta baþbakana bile hakaret ettiler. Paþalar
bugün Erbakan Hocamýzýn hoþgörüsüne sýðýnmaya
kalkýþarak bir medet umma arayýþýndalar. Ama onlarýn yaptýðý en büyük zulüm baþta baþörtülü kýzlara ve Erbakan
Hocamýza olmuþtur. YAÞ kararýyla Mehmetçiði eþi
baþörtülü olduðu için Peygamber ocaðýndan atan bunlar
deðil mi? Eðer Türkiye hukuk devleti ise ki böyle olmasýný
umuyorum, böyle olduðuna inanýyorum, bilhassa referandumdan sonraki süreci böyle okuyorum suçlu olan herkesin
gerekli cezayý almasý gerekir. Memur-Sen olarak, ülkemize
en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve toplumun hayatýnda
maddi ve manevi derin hasarlar býrakan ve millete bedeller
ödettiren 28 Þubat sürecinin faillerine en aðýr cezalarýn verilmesini önemsiyoruz. Dava, sadece belirli sayýdaki askeri ve
sivil bürokratla sýnýrlý kalmamalý, darbenin oluþumuna katký
veren medya, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve iþ dünyasý da
dava kapsamýna dahil edilmeli ve sonuna kadar üzerine
gidilmelidir" dedi.
Türkiye'nin referanduma kadar darbecilerin hakim
olduðu bir devlet anlayýþýyla yönetildiðini kaydeden Saatcý,
"Devlet, bürokratik devlet olunca, derin devlet olunca,
jakoben devlet olunca bu darbeler oluyordu. 2010 yýlýnda
yapýlan referandumdan sonra bu anlayýþ deðiþmeye baþladý.
Artýk derin devletin milletinden, milletin devletine doðru bir
geçiþ yaptýk. O gün kim ne yanlýþ yapmýþsa hukuk önünde
bunun cezasýný çekmelidir. Ama yanlýþ yapmadýðý halde
suçsuz olarak içeride olan ya da salýverilmiþ olarak
yargýlananlar varsa, elbette onlarla ilgili bir husumet, bir
kin, bir þey istiyor deðiliz. Ama eðitim hakkýný, siyaset
hakkýný, çalýþma hakkýný, ideal hakkýný, doðuþtan gelen mal
emniyeti, can emniyeti, din emniyeti, nesil emniyeti gibi
bütün bunlarý gasp edenlerin bugünkü serzeniþlerini hukuk
devletinin dikkate almamasý lazým" ifadelerini kullandý.
"Millete raðmen bedel ödetenlerin hak ettiði bedeli
görmesi lazým" diyen Saatcý, "Askeri ikiye ayýrmak lazým.
Milletin vergisiyle milletin emrinde olan asker, þu andaki
asker bu. Milletimizin bu konuda bir rahatsýzlýðý yok.
Hocamýz da yaþasaydý, askerin kendi alanýnda iþ yapýyor
olmasýndan rahatsýzlýk duymazdý. Ama Hocamýz eþiyle birlikte bir ilimize gittiðinde orada en asgari insan hakký nezaketini bile göstermeyen, bu milletin kendisine verdiði
paþalýk apoletiyle, üniformasýyla bu milletin seçtiði
Baþbakana hakaret edenleri Baþbakanýmýz Erbakan yaþaydý
kucaklardý demek, Erbakan'ýn verdiði mücadeleye inanmamak anlamýna gelmektedir. Hocamýn o günlerde neler çektiðini milletimiz çok iyi biliyor, biz de çok iyi biliyoruz.
Dolayýsýyla millet adýna iþ yapýp da millete raðmen bedel
ödetenlerin bugün hak ettiði bedeli görmesi lazým" þeklinde
kaydetti.
"Türkiye'de darbeler; devletin milletinden milletin
devletine, kutsal ve otoriter devletten demokratik, sosyal
hukuk devletine geçiþi engellemek, millet-devlet buluþmasýnýn önünde set oluþturmak için yapýlmýþtýr" diyen
Saatcý,"Toplum mühendisliði yapmaya soyunarak, toplumu
ötekilere ayýran, toplumun farklý kesimlerini çatýþmaya sevk
eden derin devlet, her darbede vesayeti biraz daha kökleþtirmiþ, elitleri devletin merkezine yerleþtirirken, milleti
devletten uzaklaþtýrmýþtýr. 27 Mayýs darbesiyle "egemenlik
hakkýnýn" kullanýmýný milletten ve milletin temsilcisi
TBMM'den alarak vesayet kurumlarýyla paylaþan derin
devlet anlayýþý, 12 Mart Muhtýrasý ile bu vesayeti güncellemiþ, 12 Eylül darbesiyle de kurumsallaþtýrmýþtýr.
Darbelerin anasý 27 Mayýs'týr. Ancak, darbelerin en þiddetlisi ve toplum üzerinde en çok hasar oluþturaný 28
Þubat'týr. Diðer darbeler ve antidemokratik süreçler,
demokratik hukuk devletine ve demokrasinin varlýðýna
yönelik yapýlýrken, 28 Þubat darbesi hem demokratik deðerlere, hem milli deðerlere hem de dini deðerlere yani milletin deðerlerine yönelik yapýlmýþ yüzyýlýn en büyük darbesidir. 28 Þubat darbesinin maddi ve manevi hasarýný anlamak ve ölçmek için, memuriyetten atýlan binlerce insanýn
hayatýna, sürgün edilen on binlerce kamu görevlisinin
dramýna, fiþlenen firmalarýn yaþadýðý sýkýntýlara, faili
meçhul cinayetlere, ötekileþtirilen büyük kitlelere ve içi
boþaltýlan bankalara bakmak yeterli olacaktýr. Bin yýl sürecek denen 28 Þubat süreci, demokratik siyasi güçlerin,
sendikalarýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve milletimizin
kararlýlýðýyla sona erdirilmiþtir. Ancak, ekonomistlerin ve
siyaset bilimcilerin tahminlerine göre, ülkemiz en az 20 yýl
kaybetmiþ, dünyadaki rakipleriyle arasýndaki makas
açýlmýþtýr. Bu süreçte aðýr bedeller ödeyen bireylerin ve
toplumumuzun ruh ve vicdan dünyasýnda açýlan yaralarýn
kapanmasý ise uzun yýllar alacaktýr. Katsayý adaletsizliði,
kesintisiz eðitim, Kur'an öðretimine getirilen yaþ sýnýrlamasý
ile bireyin ve toplumun dini hayatý ve deðerleri üzerinde
oluþan derin izler, 4+4+4 kesintili eðitim, okullarda Kur'an
ve Siyer derslerinin okutulmaya baþlatýlmasý ve Kur'an
eðitimindeki yaþ sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýyla yeniden inþa
ve ihya dönemine girilmiþtir. Bu arada 28 Þubat sürecinin
failleri tutuksuz olarak yargýlanmaktadýr. Memur-Sen
olarak, ülkemize en az 20 yýl kaybettiren, bireyin ve
toplumun hayatýnda maddi ve manevi derin hasarlar
býrakan ve millete bedeller ödettiren bu sürecin faillerine en
aðýr cezalarýn verilmesini önemsiyoruz. Dava, sadece belirli
sayýdaki askeri ve sivil bürokratla sýnýrlý kalmamalý, darbenin oluþumuna katký veren medya, STK'lar ve iþ dünyasý
da dava kapsamýna dahil edilmeli ve sonuna kadar üzerine
gidilmelidir. Öte yandan baþta 28 Þubat olmak üzere darbelerin artçý þoklarý da devam etmektedir. Türkiye, Gezi
Parký artçý þokundan sonra þimdi de yolsuzluk kýlýflý ve uluslar arasý destekli yargý darbesi giriþimiyle karþý karþýya
gelmiþtir. Milletin ve sivil toplumun kararlý tutumuyla bu
artçý þoklar da püskürtülecek, tarihin çöp sepetinde yerini
alacaktýr. Memur-Sen, özellikle Ergenekon, Balyoz, Ayýþýðý,
27 Nisan e-muhtýrasý, 17 Aralýk küresel operasyonu baþta
olmak üzere darbe giriþimlerinin durdurulmasýnda aktif
sorumluluk almýþ, vesayet rejiminin yeniden kurulmasýna
izin
vermemiþtir.
Bu
kararlý
mücadelesiyle
Konfederasyonumuzun adý, demokrasi tarihine ve sendikal
tarihe altýn harflerle yazýlmýþtýr. Ýstiklal Marþýmýzýn þairi
Mehmet Akif Ersoy, "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý
yazdýrmasýn" demiþtir. Biz de Memur-Sen olarak, "Allah bu
millete bir daha darbe yaþatmasýn, biz de vesayetle
mücadele etmek zorunda kalmayalým
Bu vesileyle 28 Þubat sürecinde en çok bedel ödemiþ 54.
Hükümetin Baþbakaný Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a
Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandý. Haber
Servisi
"28 Þubat manevi çöküntüye neden oldu"
Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'ndan 28 Þubat postmodern darbesinin yýldönümü nedeniyle yapýlan açýklamada, "Onurlu ve asil olan milletimizi bu sürece götüren sebep
belki de sadece Ýslam'ýn bayraktarlýðýný yapmasý ve
dünyadaki Müslümanlarýn umudu olmasýdýr" denildi.
1000 yýl süreceði söylenerek yüzlerce yýldýr hür ve
baðýmsýz yaþamýþ bu millete boyun eðdirme giriþiminin
Allah'a þükürler olsun ki 15 yýl sonunda sebep olanlarýn
hukuk önünde hesap vermesi ile son bulduðunun ifade
edildiði açýklamada,
"Onurlu ve asil olan milletimizi bu sürece götüren sebep
belki de sadece Ýslam'ýn bayraktarlýðýný yapmasý ve
dünyadaki Müslümanlarýn umudu olmasýdýr. Harici güç
odaklarý, þer yuvalarý dahilde de
kendileriyle paralel bedbahtlarý
bularak bu ülke insanýný sindirmeye ve ezip yok etmeye çalýþtýlar.
Bu dönemde kimi aymazlar sürece
destek verirken, kimileri makammevki, bazýlarý da kasasýný doldurma hesaplarý yapýyordu. Ancak
olan bu ülkeye, samimi ve hakiki
Müslüman Anadolu insanýna oluyordu. 15 yýlda çok þey kaybedildi.
Ýnsanlarýmýz ve ülkemiz maddimanevi bir çok kayýplara uðradý.
Hepsinden önemlisi manevi kayýp
ve hatta çöküntü yaþandý bu ülke
insanýnda. Belki telafisi ve tamiri
yýllar alacak bir tahribat… Artýk
hiçbir þey eskisi gibi deðil, anlayýþýmýz, yaþantýmýz, alýþveriþimiz ve kulluðumuz… Bu topraklarýn inanan insanlarýna
çok görevler düþüyor. Ülkemizin manen yeniden imarý için
ümmet bilinciyle hep beraber omuz omuza çýkar hesaplarý
yapmadan, benlikten uzak kalarak çalýþmak ve bu topraklarýn insanýný o eski þanlý, onurlu, Allah'a kul, düþmana heybetli ve dik duruþlu haline döndürmeliyiz. Allah yardýmcýmýz olsun. Cumartesi günü 28 Þubat 1997 yýlýnýn o kara
gününün yýl dönümü, o günleri yaþatanlara Allah adaletiyle
muamele etsin. Bu ülke insanýna da bir daha böyle günler
yaþatmasýn" denildi.
Haber Servisi
"28 Þubat sürecinde
yaþanan maðduriyetlerin
bütün izleri silinmelidir"
Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný
Tahir Eþkil, 28 Þubat post-modern
darbesinin, oluþturduðu maddi ve manevi
tahribat bakýmýndan milleti onlarca yýl
geriye götüren bir etki ortaya koyduðunu
belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, 20. yüzyýl
boyunca, milli iradenin darbelerle hükümsüzleþtirildiði ve darbe anayasalarýyla
vesayet altýna alýnmaya çalýþýldýðý dönemlerle ele alýndýðýný dile getiren Tahir Eþkil, "Bu
dönem bir darbeler ve muhtýralar tarihi
olarak ele alýnabileceði gibi milli iradenin
varlýk mücadelesi olarak da ele alýnabilir. 23
Nisan 1920'de "Hâkimiyet, bila kayd ü þart
milletindir" serlevhasý altýnda millete
dayanan bir yönetim biçimi olarak sunulan
yeni rejim, 1950 yýlýna kadar milletin
iradesinin devletin yönetimine yön verecek
rüþde sahip olmadýðý düþüncesiyle milli
iradenin belirleyiciliðini dikkate almadan
"millete raðmen"ci bir yaklaþýmla devleti
yönetmiþtir. Millet, kendisine dayandýðý
belirtilen ancak demokratik iþleyiþin bulunmadýðý ve dolayýsýyla üzerinde etkisinin
olmadýðý bir yönetme biçimine karþý varlýk
ortaya koyarak 1950'de 'Yeter! Söz
Milletindir' demek suretiyle yönetime el
koymuþtur. Milletin iradesine sahip çýkmasý
karþýsýnda vesayetçi yapý kendisini 1960'ta
darbeyle göstermiþ ve ardýndan milletin
gerçek manada idareye hâkim olmasýný
önlemek üzere anayasal tedbirler almýþtýr.
Milletin tekrar kendini gösterdiði ya da buna
uygun belirtileri ortaya koyduðu dönemlerde, 1971'de, 1980'de ve 28 Þubat 1997'de
olmak üzere hep darbeler ve muhtýralarla
millet hizaya sokulmuþtur" dedi.
28 Þubat post-modern darbesinin, oluþturduðu maddi ve manevi tahribat bakýmýndan milleti onlarca yýl geriye götüren bir etki
ortaya koyduðunun altýný çizen Eþkil, "28
Þubat karanlýðýnda gerçekleþtirilen yolsuzluklar, usulsüzlükler, hortumlamalarla milletin bütün bir maddi varlýðý tarumar edilerek ekonomik yönden tahribat yapýlmýþtýr.
Ancak asýl tahribat deðerler üzerinde
gerçekleþtirilmiþ, milletimizin bin yýllýk
medeniyet deðerlerinden koparýlmasý ve
nesillerin köklerinden habersiz yetiþtirilmesi
için düþmanca tutum takýnýlmýþ ve hakhukuk-adalet gibi kavramlarýn ayaklar altýna
alýndýðý uygulamalara imza atýlmýþtýr. Postmodern darbenin asýl hedefi dindarlar
olmuþ, asýl tahribat dini kurumlar üzerinde
gerçekleþtirilmiþtir. Ýmam Hatip Liseleri ve
Kur'an kurslarýnýn kapatýlmasý anlamýna
gelen katsayý adaletsizliði ve 8 yýllýk kesintisiz eðitim uygulamaya sokulmuþ, kamuda
çalýþan baþörtülü öðretmenlerin görevine
son verilmiþ, mütedeyyin kamu personeli
soruþturmalar, sürgünler ve göreve son vermelerle zulme uðratýlmýþtýr. Bin yýl sürecek
denilen 28 Þubat Süreci, 10 yýl bile
sürmemiþtir. Çünkü "küfür devam eder,
zülüm devam etmez" buyrulmuþtur. Zulüm
döneminin uygulamalarý da, Eðitim Bir
Sen'in güçlü kadrolarýnýn öncülüðüyle iktidar
tarafýndan
peyderpey
ortadan
kaldýrýlmýþ, maðdurlarýn haklarýnýn iadesine
iliþkin kimi düzenlemeler de yine Eðitim Bir
Sen'in
takibi
ve
yönlendirmesiyle
yapýlmýþtýr" ifadelerini kullandý.
28 Þubatçýlarýn bugün yargý önünde
olduklarýný hatýrlatan Eþkil, açýklamasýný þu
ifadelerle tamamladý:
"Milyonlarca insaný etkileyen bir antidemokratik hareketi gerçekleþtirenler yargý
önünde ibretlik bir cezaya çarptýrýlmalýdýr.
Ancak mahkeme, pek çok maðdurun
müdahil olma talebini, 'doðrudan zarar
görmemiþ' yaklaþýmýyla kabul etmemektedir. Bu ifadeden anlaþýlan, 28 Þubat maðdurlarýnýn zarar gördüðü kabul edilmekte
ancak illa hedef gözetilerek zarar verilme
gibi berrak görüntü aranmaktadýr. Bu tavrý
kabul etmek mümkün deðildir. Yine tüm
dünyanýn gözü önünde apaçýk iþlenen bir
fiilde 28 Þubat sürecinin ticaret-ekonomi,
medya, bürokrasi ve (sözde) STK ayaklarýnýn yargý önüne hâlâ çýkarýlmamýþ
olmasý, yargýlamanýn salt birkaç TSK personeli üzerinden yürütülmesi yargýlama
sürecini baþýndan beri sakatlamýþ olup hâlâ
sürmektedir. Kýsacasý gerçek failler hakkýndaki hakikat örtbas edilmeye devam
edilmekte,
yargýlama
bir
gösteriye
dönüþmektedir. 28 Þubat sürecinde yaþanan
ihlallerin/hak kayýplarýnýn telafisi için atýlan
adýmlar yeterli deðildir. Göreve iade noktasýnda takdir edilesi bir baþarý saðlanmýþtýr.
Ancak memuriyetlerine son verilen maðdurlarýn, memuriyetten ayrý kaldýklarý
dönemlerin tamamý için mahrum kaldýklarý
özlük ve mali haklarý iade edilmemiþtir. Bu
konuda kýsmi bir düzenleme saðlanabilmiþtir. Yine o döneme iliþkin sosyal
güvenlik yönünden oluþan haksýzlýk giderilememiþtir. 6353 sayýlý Kanun, memuriyetlerine son verildiði tarih ile 2006 yýlýna
kadarki dönem için sosyal güvenlik primlerinin kurumlarýnca karþýlanmasýna imkân
verse de, memuriyetten ayrý kaldýklarý dönemin tamamý noktasýnda hiçbir düzenleme
mevcut deðildir.
Türkiye tarihinin en karanlýk döneminde
yaþanan maðduriyetlerin bütün izleri silinmelidir." Haber Servisi
Ocak'ta ihracat ve ithalat arttý
Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan
geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat
2015 yýlý Ocak ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný
ayýna göre %0,6 azalarak 12 milyar 331
milyon dolar, ithalat %13,7 azalarak 16 milyar 636 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Ocak ayýnda dýþ ticaret açýðý %37,5
azalarak 6 milyar 886 milyon dolardan 4
milyar 305 milyon dolara düþtü. Ýhracatýn
ithalatý karþýlama oraný 2014 Ocak ayýnda
%64,3 iken, 2015 Ocak ayýnda %74,1'e
yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden
arýndýrýlmýþ seriye göre; 2015 Ocak ayýnda
bir önceki aya göre ihracat %7,1 arttý, ithalat %2,9 azaldý. Takvim etkilerinden
arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2015 yýlý Ocak
ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat
%0,3, ithalat %11,3 azaldý. Çorum'da ise
ihracat %72,4, ithalat % 93,8 arttý. Çorum'da 2015 yýlý Ocak ayýnda 46 milyon 299
milyon dolar ihracat olurken, ithalat ise
ayný dönemde 27 milyon 693 milyon dolar
olarak gerçekleþti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
28
ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
HABER
Ankara'da Osmancýk buluþmasý
Ankara'da faaliyet gösteren Tüm
Osmancýklýlar Birliði tarafýndan düzenlenen
"Osmancýk - Ankara Buluþmasý Fikir ve
Düþünce Gecesinde" Osmancýklý bürokratlar
ile iþadamlarý ve sivil toplum örgütü baþkanlarý bir araya geldi.
Devlet Su Ýþleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarý Lütfi Akça, Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürü Davut Güney, Gençlik ve Spor
Bakanlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Serdar
Eravcý, Mülkiye Baþmüfettiþi Ýbrahim Avcý,
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Daire Baþkaný
Hakan Helva, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý Daire Baþkaný Semra Demirkan,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Daire
Baþkaný Hayrettin Okay, Devlet Demiryollarý
Hareket Daire Baþkaný Ýbrahim Çelik, AK
Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar,
Çorum Dernekler Federasyonu Genel
Baþkaný
Hayrettin
Çaðýr,
Osmancýk
Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Sakin Bilge,
Osmancýklý bürokratlar, iþ adamlarý ve sivil
toplum örgütü baþkanlarý katýldý.
Tüm Osmancýklýlar Birliði Baþkaný Faruk
Aðaçbacak açýlýþ konuþmasýnda programýn
amacýnýn Osmancýk'ýn geleceðine yönelik
fikir alýþveriþinde bulunmak olduðunu
belirterek programa katýlanlara teþekkür etti.
Programda tanýþma konuþmalarýnýn
ardýndan Osmancýk'ýn geliþmesi konusunda
fikir alýþveriþinde bulunuldu.
-"OSMANCIK - ÇORUM ARASI 20
DAKÝKA OLMALI"Osmancýk Ýþadamlarý Derneði Baþkaný
Sakin Bilge il merkezi ile ilçe arasýnda ulaþým
sorununa iþaret ederek "Osmancýk - Çorum
arasý 20 dakika olmalý" dedi.
Kýrkdilim Yolunun yeniden gündeme
alýnmasý gerektiðini ifade eden Bilge,
Osmancýk - Çorum arasý duble yollarla birlikte Kýrkdilim yeniden düzenlenerek ulaþýmýn
20 dakikaya kadar düþürülmesinin ilçenin
geliþim sürecine büyük katký saðlayacaðýný
ifade etti.
Bilge, Organize Sanayi Bölgesi ve
Kýzýlýrmak Islah Projesi gibi büyük projelerin
yatýrým aþamasýna geçildiðini belirterek yetkililere teþekkür etti.
Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mahir
Dursun, Osmancýk Meslek Yüksekokulu'nun
ilçeye önemli katký saðladýðýný belirterek
Osmancýk'a fakülte açýlmasý gerektiðini dile
getirdi.
-"OSMANCIK'IN
50
YILLIK
GELECEÐÝNÝ ÞEKÝLLENDÝRÝYORUZ"Programda Osmancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ da ilçeye yapýlan yatýrýmlarla ilgili bilgi verdi.
Osmancýk'ýn 50 yýllýk geleceðine hitap
eden 5 büyük projenin ihalesinin yapýldýðýný
ifade eden Karataþ "2014 yýlý içerisindeki
seçimden sonraki 9 aylýk süre içerisinde
Osmancýk'ýn gelecek 50 yýlýný ilgilendiren 5
projenin ihalesini gerçekleþtirmiþ durumdayýz. Ýlçemizin en önemli meselelerinden
1/1000'lik ve 1/5000'lik imar planlarýnýn
ihalesi yapýldý, zemin etütleri yapýlýyor.
Riskli ilan edilen 160 hektarlýk eski yerleþim
bölgesine yönelik Kentsel Dönüþüm Ýhalesi
yapýldý, çalýþmalar devam ediyor. 2014 yýlýnda iki defa sel baskýnýna maruz kaldýk. Sel
baskýnlarýna köklü çözüm olarak hazýrlanan
yaðmur sularýný doðrudan Kýzýlýrmak'a
tahliye edecek sel kanalýnýn ihalesi yapýldý.
Osmancýk'ýn ne yazýk ki suyu içilemiyor. Bu
sene yaz ayýnda 8 su kuyusundan dördü
kurudu. Dereboðazý mevkiinde bir içme suyu
göleti projemiz vardý. Sayýn Müsteþarýmýz
süreci hýzlandýrdý. Þu anda içme suyu göletinin de ihalesi yapýldý. Osmancýk Kalesi'nde
restorasyon çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi müteþebbis heyeti ilk toplantýsýný yapmýþtý. Kuruluþ
protokolü þu anda bakanlýk tarafýndan imzalandý ve Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi
de kurulmuþ oldu. Organize Sanayi Bölgesi,
sanayileþme, ekonomik büyüme ve nüfusun
artmasý demektir. Yatýrýmlarýmýz elbette bunlarla sýnýrlý deðil, ilçemizin geleceðine yönelik
projelerimiz hýzla yatýrýma dönüþüyor" diye
konuþtu.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý
Lütfi Akça ise birlik ve beraberliðin ilçeye
saðlayacaðý katkýya deðinerek programýn
düzenlenmesinden dolayý dernek yönetimine
ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Haber Servisi
Arif Ersoy'dan teþkilat ziyaretleri
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý
Prof.Dr.Arif Ersoy teþkilat ziyaretleri kapsamýnda Mecitözü, Ortaköy, Alaca, Boðazkale
ve Sungurlu ilçelerinde teþkilat ziyaretlerinde
bulundu. Yoðun katýlýmla gerçekleþtirilen ilçe
teþkilat ziyaretlerine Merkez Ýlçe Baþkaný Av.
Yaþar Anaç, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Erhan Akar,
Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Boyraz,
Merkez Ýlçe eski Baþkaný Ünal Sarýoðlu ve
teþkilat mensuplarý katýldý.
Arif Ersoy ziyaretlerinde yaptýðý konuþmalarda þu ifadeleri kullandý:
"Anadolu inkýlabýnýn önderleri 1930'larda
ortaya çýktý. Zamanýn zor þartlarý altýnda bu
inkýlaba önderlik eden Bediüzzaman
Hazretleri, Süleyman Efendi Hazretleri vardý.
Mehmet Zahit Kotku, Mahmut Efendi, Necip
Fazýl ve diðer alimlerimiz vardý. Anadolu
Ýnkýlabýyla mücadele veren Erbakan Hoca ve
Recai Kutan demokratik çabalarýyla devlet
yönetiminde yer aldýlar. 1969'da Anadolu
inkýlabý bir siyasi proje olarak gündeme geldi.
1930'larda baþlayan Anadolu inkýlabý 2015
seçimlerinde yangýn yerine dönen Ýslam
coðrafyasý için Yeni Türkiye'ye dönüþecektir.
Ancak Yeni Türkiye temel deðerlerinden yük-
selen, ileri demokrasi normlarýnda yeni bir
anayasa ile yükselecektir. 100 yýl önce
Abdulhamit Han'a yapýlanlarýn aynýsý bugün
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a
yapýlýyor. Ýslam coðrafyasý yangýn yerine
dönüþtürülüyor. Ayný söylemler üzerinde
engellemeler yapýlýyor. O yüzden 2015 seçimleri tarihimizin en kritik dönüm noktalarýndan birini ifade ediyor. Bu durumda kararýmý
vermem gerekti. Hemþehrilerimin isteðinden
sonra zaman uzaktan bakma zamaný deðildir
dedim. Ýslam coðrafyasý alevler içinde ve bu
alevleri Türkiye'ye sýçratmak isteyenlere karþý
burada olmam gerekliydi. Öyleyse gün ateþi
söndürme günüdür. Gün Ýslam aleminin
içerisinde bulunan tehlikeyi bertaraf etme
günüdür. Bunu kim yapacak, tarihte bizim
ecdadýmýz yaptý, þimdi sorumluluk bizdedir.
Öyleyse bugün mesele parti meselesinin de
ötesinde. Sayýn cumhurbaþkanýmýza yapýlan
saldýrý Türkiye'nin birlik ve bütünlüðüne
yapýlan saldýrýdýr. Öyleyse bu seçimde koþtuk
burada görev aldýk. Niçin AK Parti tekrar
ediyorum; çünki bugün bu yangýný
söndürmek gücüne AK Parti sahiptir. Güç
için gelmedim ama Allah bu görevi vermiþ.
Yangýn olduðu zaman kime gelip anlatacaksýnýz; yakýnlarýnýza. Siz benim yakýnlarýmsýnýz. Ben Ýstanbul'da Ankara'da aday olabilirdim. Ýsteseydim baþka illerde de aday olabilirdim" Haber Servisis
Hürriyet Parký'nda "Saðlýklý Yaþam" etkinliði
Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu
Baþkanlýðý'nýn, "Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli
Hayat Programý" kapsamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Obezite Birimi'nin koordinasyonunda, Halk Saðlýðý
Müdürlüðü personeli "Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü"nü
Hürriyet Parkýnda gerçekleþtirdi.Hürriyet Parkýnda bulunan halka ve yaþlýlara "Obezite, Diyabetle Yaþam" konularýný içeren el broþürleri ve mavi renkli Çorum Halk
Saðlýðý Müdürlüðü logolu atkýlar daðýtýldý.
"Diyabet ve Obezite" ile ilgili konularda bilgilendirme
yapýlarak, belli aralýklarla doktor kontrollerine gitmelerinin önemi vurgulandý. Hürriyet Parkýnda yapýlan
etkinlik esnasýnda renkli ve keyifli dakikalar
yaþandý.Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
SÝVÝL SAVUNMANIN
TARÝHÇESÝ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Dünyada ve ülkemizde belirli gün ve haftalar vardýr. Bu
günler ve haftalarýn özelliðine göre çeþitli etkinlikler yapýlýr.
Kamuoyunun dikkati çekilmeye çalýþýlýr. Bu baðlamda '28
ÞUBAT SÝVÝL SAVUNMA GÜNÜ' olarak, 01 - 07 MART ise
'DEPREM HAFTASI' olarak kutlanmakta olup; baþta
okullarýmýz olmak üzere tüm kurumlarda sivil savunma hizmetleri tanýtýlmaya daha doðrusu toplumda temel afet bilinci oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr.
Ülkemizde sivil savunma: Ülkemizde birçok insan bu
teþkilatý ülkeyi acýya boðan Marmara depremiyle beraber daha
yakýndan tanýmaya baþladý. Sivil savunmanýn kamuoyunda
tanýnmasý açýsýndan mahalli basýnýmýzýn samimi destekleri
nedeniyle Türkiye'de, Ýlimiz baþta gelir diye düþünüyorum.15
yýlda, mahalli basýnýmýzda takip edebildiðim kadarýyla, BEÞ
binin üzerinde sivil savunma haberi çýktý. Yýllar önce bu teþkilatta çalýþmadýðým zamanlarda, Ýl müdürlüðünün kapýsýnda 'sivil
savunma' levhasýný gördüðümde acaba ne görev yaparlar her
halde Milli Savunma Bakanlýðý personeli veya sivil polis olarak
görev yapýyorlar diye düþünmüþtüm. Sivil savunma da görev
aldýktan sonra buna benzer sorularla sýkça karþýlaþtýðýmda
yadýrgamadým. Çünkü bende benzer þeyleri yaþamýþtým.
"
1928 yýlýnda Genelkurmay Baþkanlýðýnca yayýnlanan
"Cephe Gerisinin Havaya Karþý Müdafaa ve Muhafazasý" adlý
talimname.
"
1931 yýlýnda Bakanlar Kurulu Kararý ile kabul edilen
"Milli Seferberlik Talimnamesi"nin II. kýsmý olan "Hazar ve
Seferde Havaya Karþý Koruma Talimatý".
"
1937 yýlýnda 3231 sayýlý Kanunla, yurdun hava tehlikesine karþý korunmasý ve hizmetlerin tek elden yönetilmesi
amacýyla Genelkurmay Baþkanlýðýna baðlý "Hava Müdafaa
Genel Komutanlýðý" kurulmasý.
"
1938 yýlýnda 3502 sayýlý "Hava Taarruzlarýna Karþý
Koruma Kanunu".
"
1941 yýlýnda 3992 sayýlý Kanunla "Pasif Korunma
Teþkilleri" kurulmasý.
"
1944 yýlýnda 4656 sayýlý "Þehir, Kasaba ve Köylerin
Lüzumunda Tahliye ve Seyrekleþtirilmesi Kanunu".
"
1950 yýlýnda 5593 sayýlý Kanunla Kara Kuvvetleri
Komutanlýðý bünyesinde ilk defa Sivil Savunma þubesi kurulmasý.
"
28 Þubat 1959 'da 7126 sayýlý "Sivil Müdafaa Kanunu".
"
7126 sayýlý Kanun ve 3152 sayýlý "Ýçiþleri Bakanlýðý
Teþkilat ve Görevleri hakkýndaki Kanun"la Sivil Savunma
Hizmetlerinin teþkilatlandýrýlmasý. Yönetimi, eðitimi, denetimi,
koordinasyonu, görev ve sorumluluðu Ýçiþleri Bakanlýðýna verilmiþ ve bu hizmetlerin yürütülebilmesi için Bakanlýða baðlý Sivil
Savunma Genel Müdürlüðü kurulmuþtur.(2010 yýlýndan itibaren
bu görevler biraz daha açýlýmlý, yetkili olarak kurulan
Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Baþkanlýðýna verilmiþ olup,
illerde de Ýl Afet ve Acil Durum müdürlükleri kurulmuþ, personel sayýsý çoðaltýlmýþ ve acil müdahale edebilecek konuma getirilmiþtir. Bu kurumda çalýþan arkadaþlarýmýzda sýcak soðuk
demeden ihtiyaç halinde sahada fedakârca görev yapmaktadýrlar.)
"
Marmara depreminden önce 3 bölge de bulunan Sivil
Savunma Arama Kurtarma Birliði, depremden sonra 11 're
çýkarýlmýþtýr. (Ankara, Afyon, Erzurum, Ýzmir, Sakarya, Samsun,
Adana, Ýstanbul, Diyarbakýr, Van, Bursa) Olasý doðal afetlere
hazýrlýk açýsýndan, köpeðinden, ihtiyaç duyulan diðer tüm
malzemelere kadar sahip olan bu birlikler, 24 saat esasýna göre
görev yapmakta olup; ihtiyaç halinde en yakýn dostumuzdur.
Özellikle doðal afetlerde, analar aðlarken, çocuklar feryadý figan
ederken, enkaz altýndan imdat sesleri gelirken kendi saðlýný,
gerektiðinde güvenliðini hiçe sayarak, mesai mefhumunu
düþünmeden günün 24 saatin 23 saatini belki bir can kurtarabilirim düþüncesiyle enkazlarda çalýþabilecek kadar fedakârdýr…
Ýhtiyaç halinde yurt dýþýnda meydana gelen afetlerde de görev
yapmaktadýrlar.
SÝVÝL SAVUNMA UZMANLIÐI: Sivil Savunma Uzmanlarý;
çalýþtýðý kurumun en üst amirine baðlý olarak görev yapmaktadýr.
Özellikle; çalýþmaktan, konuþmaktan, gezmekten, yazmaktan
zevk alanlar için tavsiye edeceðim bir görevdir. Çünkü verdiðiniz
bilgilerin nerede meyvesini vereceðini bilemezsiniz. Canýnýzýn
sýkýldýðý, moralinizin bozuk olduðu bir zamanda geçmiþte sizden
öðrendiði bir bilgi nedeniyle bilinçli hareket ettiðinden dolayý,
bir yangýný büyümeden söndürdüðünü veya acil numarayý panik
yapmadan aradýðýný, dolaysýyla can ve mal kurtardýðýný ifade
eden bir mesaj, bir teþekkür aldýðýnýzda bir anda moral bulursunuz, tüm yorgunluðunuz bitiverir ve iyi ki böyle bir görev
nasip olmuþ demekten kendinizi alamazsýnýz… Yeniden bir
þeyler üretebilmek adýna hesap kitap yapmak zorunda
kalýrsýnýz…
Çorum'da; Milli eðitim, Saðlýk, Gýda ve Hayvancýlýk ile
Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü bünyesinde sivil savunma
uzmaný bulunmaktadýr. Sivil savunma uzmaný bulunmayan
diðer kurumlarda sivil savunma hizmetleri, kurum amiri tarafýndan görevlendirilen sivil savunma amirlerince yürütülmektedir.
Çiçekler açmadan solmasýn / Hayaller yarým kalmasýn /
Afetlerde canlar yanmasýn istiyorsak / Doðumdan ölüme kadar
hepimize lazým olacak sivil savunma bilgilerini öðrenelim,
öðretelim ve ihtiyaç halinde uygulayalým / Nasýl mý? Elbette bile
bile…
Bir tarafta savaþlarýn, diðer tarafta doðal afetlerin yaþandýðý
yaþlý dünyamýzda, baþta fedakâr sivil savunmacýlar (AFAD
bünyesinde çalýþan arkadaþlar) ve sivil savunma çalýþmalarýna
gönüllü gönül verenler olmak üzere, hepinize saðlýk, sýhhat ve
afetlerden uzak afiyet diliyor ve ' 28 ÞUBAT SÝVÝL SAVUNMA
GÜNÜNÜZÜ ' en kalbi dileklerimle tebrik ediyorum…
Nice günlere… Ama afetsiz afiyetler içerisinde olabilmek
temennisiyle…
TEK
YILDIZ
2
28
ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
HABER
Teknokent toplantýsýna
ilgi yüksek oldu
AK Parti'de temayül heyecaný
AK Parti'ye müracaat eden 25.dönem milletvekili aday
adaylarýnýn temayül yoklamasý bugün yapýlacak. Temayül
yoklamasýnda 2056 kiþi oy kullanacak.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu temayül yoklamasý hakkýnda yaptýðý açýklamada, temayülün AK Parti
Tanýtým ve Medya Baþkan Yardýmcýsý Osman Can ile
Asuman Erdoðan, Emine Ergül, Ahmet Furkan Akýn'dan
oluþan komisyon tarafýndan Atatürk Spor Salonunda 10.00
ila 16.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirileceðini söyledi.
Temayülde 2056 kiþinin oy kullanacaðýný ifade eden
Bekiroðlu, bunlarý ise þöyle sýraladý:
"Teþkilatýmýzdan Üyeliði devam eden Parti Kurucular
Kurulu Üyeleri (ikamet ettiði seçim çevresinde), Ýl Yönetim
Kurulu Baþkan ve Üyeleri, Ýl Gençlik ve Kadýn Kollarý
Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyeleri, Ýl Demokrasi Hakem
Kurulu Baþkan ve Üyeleri,
Ýl Disiplin Kurulu Baþkan ve Üyeleri, Ýlçe Yönetim
Kurulu Baþkan ve Üyeleri,
Ýlçe Gençlik ve Kadýn Kollarý Baþkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Parti Üyesi Ýl ve Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Parti Üyesi
Ýl ve Ýlçe Belediye Meclisi Üyeleri ve Ýl Genel Meclisi Üyeleri,
Belde Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyeleri, Belde Gençlik ve
Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyeleri, Parti
Üyesi Belde Belediye Baþkaný ve Meclis Üyeleri, Köy ve
Mahalle Baþkanlarý/Temsilcileri, Parti üyeliði devam eden ve
aday adayý olmayan eski Ýl Baþkanlarý (ikamet ettiði seçim
çevresinde) Parti üyesi, 22., 23. ve 24. dönem, aday adayý
olmayan, milletvekilleri (ikamet ettiði seçim çevresinde)
teþkilat temayül yoklamasýnda oy kullanacaktýr." Haber
Servisi
Þeker Fabrikasý mevsimlik
iþçilerinden kadro tepkisi
Çorum Þeker Fabrikasýnda mevsimlik iþçi olarak çalýþan
110 iþçi, Genel Müdürlüðün Türkiye genelinde 482 olmak
üzere Çorum'da 27 yeni kadrolu elaman alacaðýný duyurmasýnýn ardýndan tepkilerini dile getirdiler.
Konu hakkýnda basýn açýklamasý yapan Þeker Ýþ
Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, 110 iþçi
kadro beklerken, dýþarýdan 27 iþçisin kadrolu olarak alýnmasýný istemediklerini dile getirerek bundan vazgeçilmesini
aksi takdirde büyük çaplý eylemlere imza atacaklarýný söyledi.
Açýklamalarýný sürdüren Kahraman, Þeker Ýþ Sendikasý
Çorum Þubesi olarak Çorum Þeker Fabrikasý'nýn kurulduðu
günden bu tarafa, kadro alamayýp geçici mevsimlik iþçi
olarak çalýþanlar olduðunu dile getirerek, "1991 yýlýnda üretime geçen
Çorum Þeker Fabrikasý'nýn kuruluþundan bu tarafa kadro almadan
geçici mevsimlik iþçi olarak çalýþan
arkadaþlarýmýz
var.
Bu
arkadaþlarýmýzýn mevcut kadro
sorunu devam ederken Türkiye
genelinde ki 25 Þeker Fabrikasýnda
ki kadro sorunlarý devam ederken,
Türkiye Þeker Fabrikalarý Genel
Müdürlüðünce Çarþamba günü ani
gelen bir tamim gereði KPSS vasýtasýyla direkt dýþarýdan ÝÞKUR vasýtasýyla yeni 482 kadrolu iþçi alýmý söz konusu oldu. Ýþçi alýmý
için bir giriþim meydana geldi. Biz þeker fabrikasýnýn kurulduðu günden bu tarafa bu fabrikalarda çalýþan, bu fabrikalarda en az çalýþan 18, 20, 25 ve hatta 27 yýllýk çalýþan
arkadaþlarýmýz var þeker sanayinde ancak kadro alamamýþ
arkadaþlarýmýz var. Yýllardan beri bu iþi yapan ve bu iþlerin
ustasý haline gelen arkadaþlarýmýzýn üretimde kadro beklerken dýþarýdan böyle bir eleman alýmýna biz Þeker Ýþ
Sendikasý olarak ve kadro bekleyerek çalýþan arkadaþlarýmýz
adýna þiddetle karþý çýkýyoruz. Buradaki konu þudur ki, þeker
fabrikalarýnda eleman eksikliði var. Elemana ihtiyacýmýz var
fakat öncelikle kendi çalýþan arkadaþlarýmýzýn kadroya
geçirilmesi ve daha sonra dýþarýdan kadrolu elaman alýnmasýný istiyoruz. Bizim burada gösterdiðimiz en büyük tepki
budur. Yani bu þekliyle üretimde kadro bekleyen ve kendisi
usta haline gelen, üretimde sorumluluk alan arkadaþlarýmýz
durup diðer taraftan KPSS ile eleman alýndýðý takdirde bu
arkadaþlarýmýzýn kadrosunun bir daha alýnamayacaðý veya
bunun üstünün örtüleceði ve unutulacaðý yönünde bir inti-
5
ba meydana gelecektir. Biz þiddetle kadro alamayan ve çalýþan arkadaþlarýmýz dururken
yeni kadrolar alýnmasýna karþýyýz. Bununla
ilgili de çalýþma hayatýnda iþ barýþýnýn bozulacaðýný düþünüyoruz. Geçici olarak fabrikada
çalýþan arkadaþlarýmýz zaten orada istasyon
tutuyor. Vardiya tutuyor. O birimlerde sorumluluk alýyor. O yeni alýnacak arkadaþlarýmýz da
fabrikaya gelerek bu arkadaþlarýmýzdan
ustalýðý öðrenecek. Bu arkadaþlardan tesisi
çalýþtýrmayý öðrenecek. Bu arkadaþlarýmýzdan
üretime katký vermeyi öðrenecek. Bir yýl sonra
da tekrar bunlarýn baþýna usta olacak. Bu iþ
barýþýnýn tamamen bozulmasýna, ortadan
kaldýrýlmasýna, iþ ahlakýnýn yok edilmesine ve
çalýþma hayatýnda ki kargaþalarýn yeniden
meydana getirilmesine sebep olacaktýr. Bu da þeker fabrikasý
gibi hassas üretim gerektiren bir yerde özellikle þeker sanayisinde üretimin kalitesinin düþmesine ve saðlýklý þekilde
üretim yapýlmasýna zarar vereceðini düþünüyoruz. Tekrar
ediyorum. Bu arkadaþlarýmýz kadro almadan yeni bir kadro
alýmýna Þeker Ýþ Sendikasý ve kadro bekleyen çalýþanlar
olarak karþýyýz. Ancak bu arkadaþlar kadro aldýktan sonra
yeniden eleman alýnmasý ve bu eksiklerin tamamlanmasýna
hiç birimiz karþý deðiliz ve razýyýz. Bundan sonra da Þeker Ýþ
Sendikasý Çorum Þubesi olarak Türkiye genelinde ki bütün
25 tane kamuda ki þeker fabrikalarýnda çalýþan iþçiler, þube
baþkanlarýmýz ve genel merkezimiz olarak bu konuyla ilgili
bakanlýða baþvurumuz olmuþtur. Genel müdürlüklerle hem
faks hem eylem olarak çalýþmalarýmýzý sürdürmüþüzdür. Bu
konunun pazartesi günü yapýlacak
bakanlar kurulunda gündeme
alýndýðýný ve Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný tarafýndan toplantýda mutlaka gündeme getirilmesini
istiyoruz. Aksi takdirde pazartesinden itibaren geçici mevsimlik iþçilik
yapan arkadaþlarýmýz aileleriyle,
çocuklarýyla beraber, baþta ilimiz
olmak üzere etkinliklere ve eylemlere baþlayacaðýz. Pazartesinden
itibaren ya Saat Kulesinin orda eylem yapacaðýz ya da iktidar partisinin ve siyasi partilerin önünde oturma eylemleri
ve buna benzer büyük çaplý gösterilerin yaný sýra, siyasi partilerin toplantýlarýný, kongrelerine giderek mutlaka bu
sorunlarýmýzý dile getireceðimizi buradan ilan ediyorum. Bu
sorunumuza pazartesiye ya da salý gününe kadar çözüm
bulunmasýný istiyor ve kadrolu iþçi elaman alým sýnavýnýn
iptal edilmesini ve sýrada bekleyen arkadaþlarýn ancak
kadrosunu aldýktan sonra bu iþlemin yapýlmasýný bekliyoruz. Türkiye genelinde 3500 tane kadro bekleyen geçici
mevsimlik iþçi arkadaþýmýz var. Çorum'da da 110 tane
kadro bekleyen geçici mevsimlik iþçimiz var. Genel müdürlüðün ilan ettiði Türkiye genelinde Þeker Fabrikalarýna alýnacak toplam 482 iþçinin 27'si Çorum'da alýnacak. Burada
110 arkadaþ kadro beklerken yeni 27 arkadaþýn kadrolu
olarak iþe alýnmasý zaten bizim iþimizi görecek bir þey deðil.
Görmesi de mümkün deðil. Bu alýmlarýn þeker fabrikasýnýn
üretimine de zaten bir katkýsý olmayacak" þeklinde açýklamalarda bulundu. Bahadýr YÜCEL
Ticaret ve Sanayi
Odasý "Teknokent ve
Teknokentin Yararlarý"
konulu konferans düzenledi.
Konferansa konuþmacý
olarak
katýlan
Hitit
Üniversitesi
öðretim
görevlisi
Teknokent
Müdürü Doç. Dr. Ýrfan
Kurtbaþ
amaçlarýnýn
üniversite ve sanayi iþbirliðini
oluþturmak
olduðunu dile getiren
Kurtbaþ, ülke sanayinin uluslararasý rekabet
edebilir ve ihracata yönelik bir yapýya kavuþturulmasý amacýyla teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik
geliþtirilmesi, ürün kalitesinin veya standardýnýn yükseltilmesi, verimliliðin artýrýlmasý, üretim maliyetlerinin düþürülmesi,
teknolojik bilginin ticarileþtirilmesi, teknoloji yoðun yatýrým ve giriþimciliði desteklemek,
araþtýrmacý ve vasýflý kiþilere iþ imkâný yaratmak, teknoloji transferine katkýda bulunmak
olduðunu ifade etti.
Kurtbaþ, "Hedefimiz üniversitelerdeki
bilgi birikiminin sanayiye aktarýlmasý, firmalara fon saðlamasý ve birbirine benzer þirketleri biraraya getirerek sinerji saðlanmasýdýr" diyerek, "Bilginizi paraya
dönüþtürmek. Üniversite-Sanayi Ýþbirliðini
etkin ve sürekli kýlarak, uygun þirketlerin
oluþumunu ve büyümesini desteklemek.
Bilgi, sermaye ve iþgücü ortaklýðýný saðlamak. Akademik bilginin ticarileþtirilmesine
olanak saðlamak, yasanýn saðladýðý uygun
koþullarda Ar-Ge þirketi kurulmasýný saðlamak. Araþtýrmacý
ve nitelikli kiþilere istihdam
yaratmak. Ülkenin ve Bölgenin
ekonomik
ve
teknolojik
düzeyinin yükseltilerek uluslararasý rekabet gücünün artýrýlmasýný ve kalkýnmasýný saðlamak, sinerji sayesinde teknoloji
transferine ve geliþmesine
imkan saðlamak. Türkiye'nin
Ar-Ge insan kaynaðý 2002-2012
yýllarý arasýnda % 363 oranýnda
artýþ gösterdi. Eylül 2014 itibari
ile TGB sayýsý 59 olup, 41 Aktif. TGB'de
faaliyet gösteren 2 bin 956 firmanýn yüzde
18'i bilgi ve iletiþim teknolojileri alanýnda
çalýþmaktadýr. Üniversite-Sanayi iliþkilerinin
somut iþbirliðine dönüþmesi, yüksek
teknoloji tabanlý yeni þirketlerin kurulmasý
ve küçük þirketlerin büyümesi, üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere
dönüþmesi ve teknoloji transferinin gerçekleþtirilmesi. Sanayi ürünleri içinde yerel
katkýnýn artmasý, Ar-Ge faaliyetlerinin ve
Ar-Ge geri dönüþ oranýnýn artmasý, ihracat
oranýnýn ve yabancý yatýrýmýn artmasý, dýþa
baðýmlýlýðýn azalmasý. Ar-Ge aðýrlýklý
faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin
yeniden yapýlanmasý, yörenin ekonomik
faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi, ekonomik
verimliliðin arttýrýlmasý, bölgedeki yatýrým,
yenilik ve Ar-Ge kapasitesindeki dengesizliðin giderilmesi, bölgeye yeni istihdam
alanlarý açýlmasý ve beyin göçünün önlenmesi, olarak sýralanabilir" dedi.
Yýlmaz Mert
"Milli Eðitim
Müfredatý deðiþmeli"
Þuurlu Öðretmenler Derneði (ÖÐ-DER)
Çorum Þube Baþkaný Hüseyin Balyuz,
Necmettin Erbakan'ýn ölümünün 4. yýlý
münasebetiyle dün dernek binasýnda basýn
açýklamasý yaptý.
Basýn açýklamasýnda yönetim kurulu
üyeleri Mustafa Özkiremitçi, Adem Kum ve
Hýdýr Uçar da hazýr bulundu.
Þuurlu Öðretmenler Derneði Çorum
Þube Baþkaný Hüseyin Balyuz,
"Ülkemiz kurulduðu günden
belli darbeler ile yüz yüze geldi.
Darbeyi gerçekleþtirenler þuan
unutuldu" diyerek, "Ülkemizde
insanlarýn
kýymeti
ölünce
anlaþýlýyor. Milli Görüþ bu milletin aslý esasýdýr. Milletimiz
Milli Görüþü anladýðý zaman
kurtulduðu zamandýr. Bizler
Erbakan hocamýzýn yolundan
gidip Milli Görüþü en iyi þekilde
anlatacaðýz. Ýktidara ve muhalefete buradan sesleniyorum.
Bugün çevremiz ateþ çemberi
gibi biz hep birlikte olursak bu ateþ çemberinden kurtuluruz. Ýslam kardeþliði
üzerinde birleþtiðimiz sürece bu sýkýntýlarý
anlatýrýz. Gençlerimize ahlak ve maneviyatý
aþýlamamýz lazým. Gençlerimiz ahlaktan ve
maneviyattan uzaklaþtýðý zaman görüyoruz
ki facialar yaþanýyor. Ýlk olarak milli eðitim
müfredatý yeniden basýlmalýdýr" dedi. Uður
Çýnar
TEK
YILDIZ
2
28
ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
HABER
6
Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step
3.Kademe Kýdemli Antrenör
Nermin Özkeskin
eþliðinde sadece bayanlara
özel günlerde hizmetinizdeyiz..
Milletvekili aday adayý Ayhan
Karaca'dan emeklilere ziyaret
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, Türkiye
Emekliler Derneði Çorum Þubesini ziyaret ederek projelerini anlattý.
Milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, emeklilerin yaþam kalitesinin
arttýrýlmasý gerektiðini ifade ederek, emeklilerin yanýnda olduðunu ve
kendisinin de bir emekli adayý olduðunu söyledi.
Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ise ziyarette yaptýðý konuþmada "Buraya gelen tüm aday adaylarýmýza teþekkür ediyorum. Bizler
ulu çýnarlarýz gençliði gölgemizde yetiþtiriyoruz. Genç nesillere yardýmcý
olmak için buradayýz. Bizlerin hayat tecrübelerinden yararlanmalarý
lazým" dedi. Bahadýr YÜCEL
YGS deðerlendirmesi yaptýlar
Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip lisesi YGS
ile ilgili etkin çalýþmalara imza atýyor. Sosyal ve
kültürel alanlarda adýndan sýkça söz ettiren
Osmancýk Anadolu Ýmam hatip Lisesinde son
olarak YGS deðerlendirmeleri konulu bir toplantý yapýldý.
Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý
Kadir Sögüt, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Ýbrahim Gökdere, Ýlçe Þube
Müdürü Medet Sezgen, Okul
Müdürü Ýdris Makineci ve kültür
dersi
öðretmenleri
katýlýmýyla
gerçekleþen Osmancýk Anadolu
Ýmam Hatip lisesi YGS deðerlendirmeleri toplantýsýnda öðretmenlerin konu ile ilgili çalýþmalarý
masaya
yatýrýldý
ve
YGS
analizleri
yapýldý.Haber Servisi
Milletvekili aday adayý
Iþýk, seçim turunda
Anadolu Ajansý Türkiye Teþkilatlarý
Sorumlusu, AK Parti Çorum Milletvekili aday
adayý Þaban Iþýk, merkez ve ilçelerde seçim
turlarýný sürdürüyor.
25. dönem milletvekilliði için AK
Parti'den aday adaylýðý baþvurusunda bulunan Iþýk, seçim çalýþmalarýna devam ediyor.
Kent merkezinde ve ilçelerde AK Parti
teþkilatlarýnýn yaný sýra esnaf ziyaretleri de
gerçekleþtiren Iþýk, yapmayý planladýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
"Yeni Çorum, yeni Türkiye ve yeni
dünya" sloganý ile yola çýktýðýný ifade eden
Iþýk, Türkiye'nin AK Parti ve Ak kadrolar
döneminde
þaha
kalktýðýna
dikkati
çekti.Türkiye'yi 2023
yýlý hedefine taþýyacak
olan kadrolarýn içinde
yer almayý hedeflediðini ve bu hedef
için adaylýk baþvurusunda bulunduðunun altýný çizen Iþýk,
"Dünyanýn en eski
medeniyetlerine ev
sahipliði
yapmýþ
Anadolu'nun kalbi Çorum'a
hizmet etme adýna çýktýðýmýz bu
kutlu yürüyüþte daima halkýn
yanýnda yer alacaðýma, þehrimizin ileriye gitmesi ve geliþmesi
için ekibimle birlikte durmaksýzýn
çalýþacaðým.
Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz
Recep
Tayyip Erdoðan'ýn koyduðu
2023, 2053 ve 2071 hedeflerini
gerçekleþtirme yolunda, Sayýn
Baþbakanýmýz
Prof.Dr.
Ahmet
Davutoðlu'nun liderliðinde genç bir siyasetçi
olarak üzerime düþen görevleri ülkemiz ve
kentimiz adýna gerçekleþtirmek istiyorum"
dedi.
ÞABAN IÞIK KÝMDÝR?
Kargý doðumlu olan Þaban Iþýk, Anadolu
Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden
mezun olduktan sonra Yýldýrým Beyazýt
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dalýnda
yüksek lisansýný tamamladý. Þaban Iþýk, St.
Clements Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi
alanýnda doktora yapmakta. Haber Servisi
Osmancýk Atatürk
Ortaokulunda
inþaat mühendisliði
tanýtýldý
Osmancýk Atatürk Ortaokulunda 8. sýnýf
öðrencilerine yönelik "Hayata Hazýrlanýyor ve
Meslekleri Tanýyoruz" projesi devam ediyor.
Proje kapsamýnda öðrencilere yönelik her ay bir
meslek grubu ile ilgili tanýtýmlarýn yapýldýðý
etkinlikte okulun 8. sýnýflarý bu hafta ilçenin
baþarýlý inþaat mühendislerinden Serhan Eken'i
konuk etti. Öðrencilere inþaat mühendisliði
mesleði ile ilgili bilgiler veren Eken daha sonra
öðrencilerin sorularýný cevapladý. Okulun Türkçe
öðretmeni Esra Bilir'in koordine ettiði programda konu ile ilgili olarak öðrencilere hitaben bir
konuþma yapan Okul Sakin Karakaþ kendilerini
önemli hedeflere yönlendirmeleri açýsýndan
seçkin melekleri iþin uzmanýndan tanýmlarýnda
fayda gördüklerini söyledi. Haber Servisi
ÇORUM MÜZELERÝ
KOLEKSÝYONUNDAN;
GÖZYAÞI ÞÝÞESÝ
Herhangi bir artistik önemi olmayan "tüp biçimli" ya da
"parfüm þiþesi" olarak tanýmlanan yeþilimsi camdan yapýlan bu
þiþeler, Roma'nýn diðer bölgelerinde olduðu gibi Anadolu'da da
cam üflemeciliðinin erken uygulamalarýný yansýtmalarý bakýmýndan önem taþýr. Parfüm, merhem ve çeþitli yaðlarý saklamak için
kullanýlan bu þiþeler, çoðunlukla mezarlar içerisine aðýzlarý alçý
ile kapatýlarak býrakýlmýþ halde bulunmaktadýr.
Ayrýca, mezarlarda bol sayýda bulunan bu þiþeler "gözyaþý
þiþesi" olarak da adlandýrýlýr. Bunun sebebi; Hristiyanlýk öncesi
Roma döneminde ölünün arkasýndan aðlamanýn törensel bir
âdet olmasýdýr. Ölünün arkasýndan ne kadar çok aðlanýrsa onun
öteki dünyada o denli itibar göreceðine inanýlýrdý. Bu yüzden
ölünün arkasýndan aðlayacak özel aðlayýcýlar tutulurdu.
Aðlayýcýlarýn gözyaþlarý bu þiþelerde biriktirilir ve mezara
býrakýlýrdý. Gözyaþý þiþelerinin çokluðu ve doluluðu ölünün ne
kadar sevilen birisi olduðunun en belirgin göstergesi olarak
görülmektedir. Müze koleksiyonundaki bu eserler, Roma
Dönemine M.S. 4. Yüzyýla tarihlenmektedir.
Berat Uzun'dan
Düvenci
teþkilatlarýna
ziyaret
AK
Parti
Milletvekili aday
adayý Berat Uzun,
Düvenci
Belde
Teþkilatýný
ve
Düvenci Belediye
Baþkanýný ziyaret
etti.
Ziyaretler sonrasý açýklamalarda bulunan Berat Uzun,
"Gün geçtikçe heyecanýmýz da,
inancýmýz
da
artýyor.
Halkýmýzla, teþkilatlarýmýzla
buluþtukça
siyasetin,
siyasetçinin vatandaþ ile iç içe
olmasýnýn önemini daha iyi
anlýyoruz. Allah'ýn izniyle de
sözümüzün eri olacaðýz. Milleti
ile kucaklaþmayý baþaran AK
Parti
Ýktidarý'nýn,
Cumhurbaþkanýmýzýn,
Baþbakanýmýzýn
yolundan
gidiyoruz ve gideceðiz.
AK Parti'nin bugünlere
gelmesindeki en önemli faktörlerin baþýnda teþkilatlarýmýz
gelmektedir. Teþkilatlarýmýzý
gördükçe davamýzýn daha da
güçlenerek hedefimiz olan 400
vekil sayýsýna ulaþacaðýmýza
olan inancýmýz artýyor. Yeni
Anayasa, Baþkanlýk Sistemi gibi
hedefler için 7 Haziran seçimleri
çok büyük önem taþýyor. AK
kadrolarýn iþi zoru baþarmaktýr.
Bizi diðer siyasi partilerden de
ayýran budur. AK Parti'den
önceki hükümetler 4 - 5 yýllýk
planlar yapamazken, bizim
hedefimiz 2023, 2071'dir. Biz
gençlere gösterilen hedefler AK
Parti'nin ne kadar büyük bir
oluþum olduðunu göstermektedir. Milletimizle Çorum'umuz
için el ele verip, en iyiyi yapmak
için çalýþacaðýmýza söz veriyoruz. Hedefimiz Çorum'da 4'de
4. zor gibi gözükse de Ýmkânsýz
deðil. Bizim iþimiz zoru baþarmak. Esnafýmýzla, iþçimizle,
memurumuzla, köylümüzle,
kentlimizle el ele vererek
gönüller yapacaðýz. Siyasetin
yolu gönüller yapmaktan geçer.
Halkýmýz kendisinden olana
sahip çýkar. AK Parti milletin
kendisi olduðu için 2002'den
bugüne kadar tek baþýna iktidardadýr" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
28
ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
HABER
7
"2015 seçimlerinde Yeni
Türkiye'nin temelini atacaðýz"
AK Parti Ýl Yönetimi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye
iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu, AK Parti'nin
temayül yoklamasý ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini ve
28 Þubat Cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda yapýlacaðýný söyledi.
Bekiroðlu tüm aday adaylarýna baþarýlar dileyerek,
"Ýnþallah bu süreci kazasýz belasýz atlatarak 7 Haziran genel
seçimlerine yönelik çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Bu
arada gençlik ve kadýn kollarý kongrelerimizi de tamamladýk.
Hep birlikte Çorum için çalýþmak bizim onurumuz olacaktýr"
dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise ziyaretten dolayý teþekkür ederek sözlerine baþladý.
Kongre süreçlerinin güzel hizmetlere vesile
olmasýný temenni eden Baþkan Külcü,
"Kongreler üzerinden bir siyaset deðerlendirmesi yapacak olsak bile esasýnda AK
Parti'nin Türkiye siyasetinde nasýl bir parti
olduðunu ve Türkiye siyasetini nereye getirdiðini görmek mümkün. Biz bu ülkede milletvekili
belediye baþkaný il baþkaný olup da milletin içerisine çýkmaya cesaret edemeyen insanlarý da
gördük. 13 yýlýmýzý tamamladýðýmýz bu
günümüzde hala muhteþem kongreler yapýyor
olabilmek ve her fýrsatta söylediðimiz gibi mil-
letin gözünün içine baka baka yürüyebiliyor olmak gerçekten çok büyük bir nimettir. Allah AK Parti kadrolarýna bunu
nasip etti. Þimdi inþallah 2015 seçimlerine hazýrlanýyorsunuz
bizde bu iþin bir parçasý olarak elbette arkanýzda olacaðýz.
Orada ki sonuçlarýnda ülkemizin önümüzde ki sadece 4
yýlýný deðil 20-30 yýlýný etkileyecek bir sonuç olduðunu
düþünüyorum. Zira AK Parti hem fiziki yatýrýmlar anlamýnda hem insan haklarý hukuk gibi alanlarda adeta bir
restorasyon dönemi yaþattý. Þimdi oradan edindiði tecrübelerle birikimlerle Yeni Türkiye'nin temelini atacaðýmýz gün
2015 seçimlerinin yapýldýðý gün olacaktýr. Onun emeði de
mutlaka AK Parti teþkilatlarýnýn olacak. Ben þimdiden emek
verecek tüm arkadaþlarý kendimizde içinde olmak üzere
tebrik ediyorum. Zira oradan çýkacak olan parlamento yapýsý
ile Türkiye yeni anayasasýný oluþturacak. Bu da 13 yýldýr
koþan AK Parti kadrolarýna nasip olacak. Þu son 15-20
gündür parlamento da yaþananlara baksanýz yine Türkiye'de
ki siyasetin nereye geldiðini AK Parti ve diðerleri þeklinde
adeta siyasetin tasnif edilir hale geldiðini görecekseniz.
Anketlerde ki deðerlendirmelerde AK Parti 50 diðerlerinin
hepsi 50 þeklinde çýkarken adeta burada matematiksel
bütünleþme þeklinde bir blok oluþturmuþlar siyasete kitleme
noktasýna getirmiþler ki bir yandan da onlarla mücadele edeceðiz ve milletin aydýnlýk yolunu daha iyi hale getirmeye
devam edeceðiz" dedi. Fatih AKBAÞ
Su faturalarý ATM'lerden
ödenebilecek
Çorum Belediyesi su faturalarýnýn Ziraat Bankasý ve Halk
Bankasý ATM'lerinden ödenebileceðini açýkladý. Belediye su
faturalarýnýn Ziraat Bankasý ve Halk
Bankasý ATM'lerinden abone
numarasý ile ödenebilmesinin yolunu açtý.
Ýlgili bankalar ile yapýlan online
anlaþmanýn ardýndan vatandaþlara
büyük kolaylýk saðlayacak uygulama hakkýnda bilgi veren Belediye
Baþkan
Yardýmcýsý
Ahmet
Yabacýoðlu, "Bugünden itibaren su
abonelerimiz ödeme yapmak için
veznelerde beklemek zorunda
kalmayacak. Vatandaþlarýmýz hafta
sonu diðer tatil günleri ve mesai
saatleri haricinde de istenilen
zamanda rahatlýkla þehir genelinde
bulunan Ziraat Bankasý ve Halk
Bankasý ATM'lerinden abone numarasý ile faturasýný nakit
olarak, hýzlý ve kolay bir þekilde ödeyebilecektir. Her iki
bankanýn ATM'lerinden kartsýz ve nakit olarak gerçekleþtirilen bu iþlemler sonunda para üstü madeni para ya da ban-
knot olarak geri verilecek" dedi.
Belediyenin daha öncede pek çok kolaylýðý hayata
geçirdiðine vurgu yapan Belediye
Baþkan
Yardýmcýsý
Yabacýoðlu,"Vatandaþlarýn belediye
hizmetlerine daha kolay bir þekilde
ulaþmasý
için
çalýþmalarýmýzý
sürdürüyoruz. Yakýn bir zamanda
abonelerimiz
Vakýfbank
ATM'lerinden de su faturalarýný
ödeyebilecek. Sistem uyum çalýþmalarý devam ediyor" diye konuþtu.
-"TEK SÝCÝL BÜYÜK KOLAYLIK"Belediyenin tek sicil uygulamasýna büyük önem verdiðini ve uygulamada büyük mesafe katedildiðini de
belirten Yabacýoðlu,"Herhangi bir
iþlem için belediye müracaat eden
vatandaþlarýmýzýn öncelikle sicil birleþtirme iþlemini yapmasý
gerekiyor. Bu uygulama ile hem belediyemizin hem de
hemþehrilerimizin iþ ve iþlemleri daha kolay bir þekilde
sonuçlanmýþ olacak" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Milletvekili aday adaylarýndan
TSO'ya ziyaret
Ýstanbul'da faaliyet gösteren Çorumlu
Eðitimci ve Sanayici Ýþ Adamlarý Derneði
(ÇESÝAD) Kurucu Baþkaný ve AK Parti
Çorum Milletvekili aday adayý iþadamý
Ýbrahim Sezikli, Kredi ve Yurtlar Kurumu
(KYK) eski Genel Müdürü, AK Parti Çorum
Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Recep ve
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Dr.
Fatih Tuncel, TSO'yu ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler.
Ziyarette aslen Çorumlu olduðunu,
ancak uzun yýllardýr Ýstanbul'da ikamet
ettiðini belirten milletvekili aday adayý
Ýbrahim Sezikli, Ýstanbul'da bir taraftan
ticari hayatýný yönlendirirken, bir taraftan
da oradaki Çorumlularý bir çatý altýnda
toplayýp, birlikte hareket etmeyi saðlamaya
çalýþtýðýný söyledi. Bu amaçla Ýstanbul'da
Çorumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþ Adamlarý
Derneði'ni (ÇESÝAD) kurduklarýný belirten
Sezikli, bu dernek vasýtasýyla gerek
Çorum'a, gerekse Ýstanbul'daki Çorumlulara önemli hizmetler sunduklarýný ifade
etti.
Gerek ticari ve gerekse eðitimcilik hayatýnda edindiði tecrübelerine, STK yöneticisi olarak tecrübe kattýðýný ifade eden
Sezikli, "ÇESÝAD yöneticiliðim döneminde
Çorum ilimizin sorunlarýna tam manasýyla
vakýf olduk. Gerek Ticaret ve Sanayi
Odamýz ve gerekse diðer STK'larla çok
sayýda ortak proje üreterek ilimize katký
saðlamaya çalýþtýk. Artýk ilimize siyasi kulvarda hizmet etmeye karar verdim ve AK
Parti'den milletvekili aday adayý oldum.
Çorum'un sorunlarýný çözmek ve
ihtiyaçlarýný gidermek için aday oldum.
Çorum'a ve Çorumluya daha büyük hizmet
etmek için yola çýktýk. Çorumlunun teveccühünü alabilirsek çok hizmet yapacaðýmýzý
düþünüyorum" dedi. AK Parti Çorum
Milletvekili aday adayý Recep Kaymakcan
da ziyarette, gerek KYK Genel Müdürlüðü,
gerekse daha önce bürokraside aldýðý etkin
görevlerde edindiði tecrübesini, yeni
Türkiye'nin kültür restorasyonunda kullanacaðýný söyledi. Kimseyi ötekileþtirme-
"Yeni Türkiye yolunda
kadýnlara ve gençlere büyük
görevler düþüyor"
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof.Dr.Arif Ersoy
AK Parti Çorum Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan ve AK
Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým'ý ziyaret
etti. Ýl Baþkan Yardýmcýsý Erhan Akar ve Merkez Ýlçe Baþkan
Yardýmcýsý Ayhan Boyraz'ýn da katýldýðý ziyarette konuþan
Prof.Dr.Arif Ersoy "Geçmiþte olduðu gibi bugünde Yeni Türkiye
yolunda kadýnlarýmýza ve gençlerimize büyük görevler düþüyor"
dedi.
Ziyaretleri sýrasýnda yangýn yerine dönen Ýslam coðrafyasý
içerisinde Türkiye'nin üsteleneceði önemli rolü ifade eden
Prof.Dr.Arif Ersoy ateþin Türkiye'ye sýçramamasý için birlik ve
beraberlik içinde bu davada buluþtuklarýný söyledi.
Yeni Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacý olduðunu, eski
anayasalarýn bu ülkenin
temel deðerlerinden ve
ileri demokrasi kurallarýndan uzak olduðunu
ifade eden Prof.Dr.Arif
Ersoy, "Yeni anayasa
sürecini kadýnlarýmýz ve
gençlerimiz ile birlikte
temel
deðerlerimiz
üzerinde
ve
ileri
demokrasi normlarýnda
yapacaðýz"
þeklinde
kaydetti.
Haber Servisi
den, ayrým yapmaksýzýn herkesi kucaklayýp,
Çorum'un meselelerini çözeceðini ifade
eden Prof. Dr. Kaymakcan, çeþitli sivil
toplum kuruluþlarýnda da görev aldýðýný
belirterek, "Bürokrasinin yaný sýra sivil
toplum kuruluþlarýnda da yer alarak
tecrübe edindim. Buradan edindiðim tecrübelerimi de, eðer halkýmýz yetki verirse kullanacaðým. Sivil toplum kuruluþlarýnýn
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcisi olacaðým. Görevim nedeniyle Çorum
dýþýnda yaþasam da Çorum ile baðlarým
hiçbir zaman kopmadý. Gerek ilimiz
bürokrasisiyle, gerek sivil toplum kuruluþlarýmýzla baðlarýmýz hiç kopmadý.
Bugüne kadar bürokratik anlamda hizmet
ettiðim ilimiz için bundan sonra Meclis'te
hizmet etmek istiyorum" þeklinde konuþtu.
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý
Dr. Fatih Tuncel de aslen Çorumlu
olduðunu, ayrýca 36 yýllýk hekimlik hayatýnýn 17 yýlýný Çorum'da geçirdiðini söyledi.
Daha önce yine AK Parti'den 3 dönem
milletvekili aday adayý olduðunu belirten
Dr. Tuncel, "Bu konudaki ýsrarým AK Parti
kimliðimi pekiþtirerek, bu davaya olan
inancýmýn ne kadar vazgeçilmez olduðunu
teyit içindir" dedi.
Mesleði gereði Çorum'dan ayrýlmak
zorunda kalsa da Çorum ile baðlarýný hiç
koparmadýðýný ifade eden Dr. Tuncel,
"Sosyal görevlerimin gerektirdiði her türlü
vazifelerde de daime hemþehrilerimin ve
dostlarýmýn yanýnda olmaya özen gösterdim. Vereceðiniz yetki ile sizleri en iyi þekilde temsil için hemþehrilerimden vekalet
istiyorum. Çorumlu hemþehrilerimin daha
geliþmiþ, daha müreffeh ve modern bir
Çorum hayal etmelerindeki duygularýna
tercüman olabilmek, ayný saflarda yer
almak ve kol kola yürüyebilmek için tekrar
adayým" þeklinde konuþtu.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da,
ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek, her
üç adaya da çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Kedi Geldi mi?
Adamýn evine bir kedi dadanmýþ. Bir gün adam kediyi almýþ,
ormanlýk bir yere götürüp býrakmýþ. Sonra eve gelmiþ.
Biraz sonra kedi çýka gelmiþ.
Adam tekrar denemiþ. Fakat
sonuç ayný. ... ...
En son kediyi çok uzak ve yollarý karýþýk bir yere býrakmýþ.
2
28
ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
Eve dönerken yolu karýþtýrmýþ.
Aramýþ aramýþ yolu bulamamýþ.
Evi telefonla aramýþ:
- Hatun, kedi geldi mi?
- Evet geldi.
- O þerefsiz kediye söyle;
gelsin beni alsýn .. :)
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
YAÞAM
8
Yirmi yaþ diþlerini
Çektirmek gerekir mi?
20 yaþ diþleri ile ilgili olarak her yirmi
yaþ diþinin çekilmesi zorunluluðu
olmadýðýný, aðrý þikayetine ve diþin ne
kadar gömülü olduðuna baðlý olarak
çekime hekimin karar vereceðini
söyleyen
Hospitadent
Diþ
Hastanesi’nden Aðýz, Diþ ve Çene
Cerrahisi Uzmaný Dr. Gizem Gülgezen,
yirmi yaþ diþleri hakkýnda merak edilen
tüm sorulara yanýt verdi.
Yirmi yaþ diþi nedir?
Çenelerde diþ dizilerinin en sonundan süren 3. büyük azý diþleri, yirmili
yaþlar civarýnda geliþimlerini tamamlayýp aðýz içine çýktýklarýndan genellikle
yirmi yaþ diþi olarak bilinirler. Çenelerde
yer darlýðýna, diþin çýktýðý bölgenin
kemik yoðunluðuna ve diþin kök
anatomisine baðlý olarak bu diþler tamamen çýkabilir veya çene kemiðinde
tamamen veya yarý gömük kalabilir.
Yirmi yaþ diþini çektirmek gerekir mi?
Her yirmi yaþ diþini çektirmek gerekli deðildir. Çekim için deðerlendirirken
tam gömülü olan diþlerde aðrý þikayeti
verip vermemesi, diþin çene kemiði
içerisine ne kadar gömülü olduðu,
gömülü diþin komþu diþe olan temasý
göz önünde bulundurulur. Bazen diþin
içinde geliþtiði keseden kaynaklý sürme
kistleri oluþabilmektedir. Bu kistler fark
edilmeden büyürse çene kemiðini
zayýflatabilir. Aðrý oluþturmayan, tam
gömülü olan diþler doktorunuz tarafýndan rutin kontrollerle takip edilip gerek
olursa çekilebilir.
Aðýz içinde tamamen veya yarýsý çýkmýþ olan diþlerde ise aðýz hijyeni çok
önemlidir. En geri bölgede olan bu
diþlere diþ fýrçasý ile ulaþmak oldukça
güçtür. Çürük sebebiyle abseye sebep
olan yirmi yaþ diþlerinin mutlaka çekilmesi gerekmektedir.
Yirmi yaþ diþi aðrýsý nasýl geçer?
Gömülü yirmi yaþ diþleri çýkmaya
çalýþtýðýnda üst çenede kulak bölgesi ve
þakaklara alt çenede çene altýna ve boyuna doðru aðrý verebilir. Bazen bu bölgelerdeki lenf bezlerinde de þiþlik ve hassasiyet oluþturabilir. Böyle bir durum
geliþtiðinde hasta mutlaka hekime
baþvurmalýdýr. Durumun ciddiyetine
göre hekim doðru antibiyotik ve aðrý
kesiciyi hastaya reçete eder. Diþ sürme
aðrýsý hekimin uygun gördüðü süre
boyunca ilaçlar düzenli kullanýldýðýnda
zamanla kontrol altýna alýnýr ve ilgili diþ
çekildikten sonra tamamen geçer.
Yirmi yaþ diþi çekilmezse ne olur?
Hekimin verdiði ilacý kullandýktan
sonra aðrý þikayeti geçen diþlerin en kýsa
zamanda çekilmesi gerekir. Ýlacýn verdiði
rahatlýk bir süre için geçerlidir. Hastanýn
baðýþýklýðýnýn zayýf olduðu, aðýz
hijyeninin düzeltilmediði durumlarda
diþ tekrar aðrý yapmaya baþlar. Devamlý
þikayet veren ama þikayeti antibiyotik
içilerek bastýrýlan gömülü diþlerin
çevresinde kist oluþur ve çene kemiðini
zamanla zayýflatýr.
Yirmi yaþ diþi ameliyatý nasýl yapýlýr?
Gömülü diþ operasyonlarýnda ilgili
bölge lokal anestezi ile uyuþturulur.
Diþin etrafýndaki kemik uygun aletlerle
kaldýrýlýr ve diþin çekimi yapýlýr. Çekim
sonrasýnda bölgeye dikiþ atýlýr. Dikiþler
7-10 gün arasýnda alýnýr. Hekim gerekli
görürse operasyon sonrasýnda antibiyotik ve aðrý kesici ilaç reçete eder.
Yirmi yaþ diþi ameliyatýnda acý
hissedilir mi?
Gömülü diþ operasyonlarýnda bölgenin anatomisi iyi deðerlendirilip,
uygun ve yeterli anestezi uygulanýrsa
iþlem esnasýnda aðrý hissedilmez.
Ameliyat sonrasý neler yapýlmalý?
Çekim sonrasý yerleþtirilen tampon
kanamayý durdurmak içindir. Tampon,
yarým saat sýkýca ýsýrýldýktan sonra bu
bölgede pýhtý oluþur ve kanam durur.
Fakat ilk 24 saat tükürme ve çalkalama
yapýlmamalýdýr. Operasyon sonrasýnda
ilgili bölgede ödeme baðlý þiþlik oluþabilir. Ýlk 24 saat buz kompres yapýlarak
ödem kontrol altýnda tutulmalýdýr. Ýlk
hafta sigara ve alkol kullanýlmamalýdýr.
Ýlk hafta asitli, acýlý ve sýcak gýdalar
tüketilmemelidir ve aðýz hijyenine dikkat
edilmelidir. Eðer reçete edildiyse ilaçlar
düzenli kullanýlmalýdýr.
23:00
Sinema
Rio
Evcimen papaðan Mavili, sahibi Linda ile Lake
þehrinde konforlu bir hayat sürmektedir. Linda,
Mavili'nin makav kuþ türünün son örneði
olduðunu düþünmekteyken, Rio de Janeiro'da
Harika isimli bir diþi makavýn yaþadýðýný öðrenince yolculuða çýkarlar. Rio'ya vardýktan bir süre
sonra Mavili ile Harika, hayvan tacirleri tarafýndan kaçýrýlýr. Rio'lu bir grup kuþ tarafýndan kurtarýlýrlar. Mavili, artýk uçmayý öðrenmenin ve
Linda'ya dönme zamanýnýn geldiðini anlar.
20:00
Eðlence
Bu Tarz Benim
Nerede, ne giyilir', 'Tarz nasýl yaratýlýr?', 'En þýk
kadýn olmak bu kadar zor mu?' sorularý Bu Tarz
Benim'de yanýt buluyor. Bu Tarz Benim ekibinin
titizlikle seçtiði 13 kadýndan biri, 13 hafta süren
büyük yarýþ sonunda, Türkiye’nin en tarz kadýný
seçiliyor ve 100.000 liralýk büyük ödülün sahibi
oluyor. Türkiye’nin En Tarz kadýný olmak hiç de
kolay deðil! Ebru Akel’in sunduðu programda
yarýþmacýlar, jüri üyeleri Bülent Ersoy, Cemil
Ýpekçi, Sibel Arna, Umut Eker ve Chloe
Loughnan Ortaç'tan geçer not almak için
kýyasýya yarýþýyorlar.
20:00
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Sinema
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Godzilla
Godzilla bu defa Amerika'ya geliyor. Hem de
Anavataný Japonya'ya yakýn olan Pasifik kýyýlarýna
deðil, doðudaki Atlantik kýyýlarýna, New York'a...
Çernobil civarýnda radyasyonun canlýlar üzerine
etkileri konusunda araþtýrma yapan bilimadamý,
ABD yetkilileri tarafýndan bulunup, önemli bir iþ
için Panama'ya götürülür. Orada kendisine insan
boyundan büyük bir ayak izi gösterilir. Böylece
Godzilla'yý bulma ve durdurma yarýþý baþlar.
Tatapolous bir taraftan Godzilla'nýn huylarýný
çözmeye çalýþýrken, bir taraftan da TV muhabirliðine doðru azimle ilerleyen eski sevgilisiyle
arasýnda yeniden bir þeyler baþlar.
EKMEK
BÖREÐÝ
Haydarpaþa Garý
Devrin Osmanlý padiþahý II.
Abdülhamit döneminde, 30 Mayýs
1906 tarihinde yapýmýna baþlanmýþtýr. 19 Aðustos 1908 tarihinde
tamamlanýp hizmete girmiþtir. Bir
rivayete göre binanýn bulunduðu
sahaya III. Selim'in paþalarýndan
Haydar Paþa'nýn adý verilmiþtir.
Binanýn inþaatý, Anadolu Baðdat
adý altýnda bir Alman þirketi
gerçekleþtirmiþtir. Ayrýca bir
Alman'ýn teþebbüsüyle garýn
önünde mendirek inþa edilerek
Anadolu'dan
gelecek
veya
Anadolu'ya gidecek vagonlarýn
ticari eþyasýný yükleme ve boþaltma iþlevi için tesisler yapýlmýþtýr.Ýki
Alman mimar Otto Ritter ve
Helmuth Cuno tarafýndan hazýrlanan proje yürürlüðe girmiþ, garýn
yapýmýnda Alman ustalarla Ýtalyan
taþ ustalarý birlikte çalýþmýþtýr. I.
Dünya Savaþý sýrasýnda gar deposunda
bulunan
cephanelere
1917'de yapýlan bir sabotajla çýkan
yangýn sonucu binanýn büyük bir
bölümü hasar görmüþtür. Yeniden
onarýlan bina bugünkü þeklini
almýþtýr. 1979'da Haydarpaþa'nýn
açýklarýnda Independenta adlý
tankerin bir gemiyle çarpýþmasý
sonu meydana gelen patlamadan
ve sýcaktan dolayý binanýn O
Linneman adlý ustanýn yaptýðý
kurþun vitraylarý hasara uðramýþtýr.
1976'da aslýna uygun olarak
yeniden geniþ çapta onarýlmýþ ve
1983'ün sonunda dört dýþ cepheyle
iki kulenin restorasyonu tamamlanmýþtýr.28 Kasým 2010 tarihinde
çatýsýnda çýkan aðýr yangýndan
dolayý çatýsý çökmüþ ve 4. katý kullanýlamaz hale gelmiþtir.[1]
Ankara-Ýstanbul Yüksek Hýzlý
Tren Projesi kapsamýnda IstanbulEskiþehir bölümündeki demiryolu
çalýþmalarý nedeniyle, 1 Þubat 2012
tarihinden itibaren 24 ay süreyle
ülke çapýndaký tren seferlerine ara
verildi.
Malzemeler
1.5 Ekmek veya 1 Paket
Tost Ekmeði (Ekmekler
bayat olmalý)
3 Yumurta
1.5 Litre Süt
10 Dilim Kaþarpeyniri
2 Çorba Kaþýðý
Eritilmiþ Margarin
Yemeðin Tarifi
Normal ekmek kullanýyorsanýz kabuklarýný çýkarýn
ve çok ince olmayacak þekilde dilimleyin. Tost ekmeði
kullanýyorsanýz kenarlarýný
kesin. Ekmeklerin yarýsýný
ýsýya dayanýklý cam bir tepsiye dizin. Üzerine biraz eritilmiþ margarin gezdirip
kaþar peyniri dilimlerini yerleþtirin. Peynirin üzerini yine
ekmek dilimleriyle kapatýp
biraz daha yað gezdirin.
3 yumurtayý sütle çýrpýp
ekmeklerin üzerine dökün.
24 saat buzdolabýnda bekletin.Önceden ýsýttýðýnýz
fýrýnda üzeri kýzarana kadar
piþirin. Fýrýndan çýkar çýkmaz
sýcak olarak servis yapýn.
Not: Kullandýðýnýz
ekmeðin kenarlarýný atmayýn.
Fýrýnda kýzarttýktan sonra
robottan geçirerek galeta
unu olarak kullanabilirsiniz.
Güzel üslupla söz söyleyenleriz;
Mesih'in talebesiyiz;
nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz.
Hz.Mevlana
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:00 Ekip
20:00 Godzilla
Sinema
22:40 Kick Boks
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:50 Elif
Yerli Dizi
20:45 En Büyük Þaban
22:30 Hayat Dediðin
23:30 Gündüz Gece
04:30 Dila Haným
Yerli Dizi
07:00 Pis Yedili
Yerli Dizi
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Bu Tarz Benim
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Güllerin Savaþý
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Rio
21:45 Stadyum
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.20 Tv Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Sungurlar
19:50 Sungurlar
23:00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
28
ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
HABER
9
Bekiroðlu'ndan
ilk ziyaret esnafa
ÝÞKUR'dan üniversitede
Ýþbaþý Eðitim Programý
Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi,
"ÝÞKUR Ýþbaþý Eðitim Programý" yaptý.
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleþtirilen
programa öðrencilerin ilgisi yüksek oldu.
Programda ÝÞKUR Þube Müdürü Tuncay Üstün ve
ÝÞKUR Aktif Ýþgücü Hizmetleri Servis Þefi Mahmut Çam
öðrencilere iþbaþý eðitim programýyla ilgili detaylý bilgiler
vererek öðrencilerin sorularýný cevaplandýrdýlar.
Etkinlik sonrasýnda ÝÞKUR yetkilileri tarafýndan öðrencilere yönelik kayýtlar alýnýrken faaliyet kapsamýnda
öðrencilerin staj dahilinde geliþtirilmesi ve deneyim
kazanmasý hedefleniyor. Haber Servisi
Arkeoloji Bölümü'nden
'Tepecik' konferansý
AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu, iade-i
ziyaretlerine
baþladý. Bekiroðlu,
iade-i ziyaretleri
kapsamýnda 50 bin
üyesiyle sivil
toplum kuruluþlarýnýn baþýnda
gelen ÇESOB'u
ziyaret ederek,
önceliði esnafa
verdi.
Beraberinde AK
Parti Ýl Yönetim
Kurulu üyeleri ile
birlikte ÇESOB
Baþkaný Yalçýn
Kýlýç'ý ziyaret eden
Bekiroðlu,
"Arkadaþlarýmla
birlikte Çorum'da
sivil toplum kuruluþlarý içerisinde en büyük
üyeye sahip ÇESOB'u baþta ziyaret etmeyi
uygun gördük. Deðerli ÇESOB temsilcileri
ve oda baþkanlarýnýn þahsýma gösterdiði
teveccüh ve deðer için ayrýca kendilerine çok
teþekkür ediyorum. AK Parti olarak esnaf
kardeþlerimizin her zaman yanýnda olacaðýz" dedi.
Ziyarette Ýç Güvenlik Yasa Tasarýsý ile
ilgili bazý yanlýþ anlaþýlmalarýn da olduðunu
aktaran AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu, tasarý ile yüzünü kapatarak iþyerlerine molotof atan, iþyerlerini yaðmalayan,
esnafýn malýna zarar veren kiþilere aðýr
cezalar geleceðini, bunun da esnafýn menfaatine olacaðýný söyledi. Tasarýnýn kahpece
saldýrýlarýn önüne geçmek için çýkarýlacaðýna
vurgu yapan Bekiroðlu, "Türkiye'de insanlarýmýz her türlü fikir ve düþüncelerini
rahatça dile getiriyor. Düþünce ve fikir yerine
bu tür saldýrýlarý seçenler en aðýr cezalara
çarptýrýlacaktýr. Tasarý, Avrupa yasalarýna
uygun bir tasarýdýr. 'Polis devleti olunuyor'
gibi söylemler kesinlikle yanlýþtýr" þeklinde
kaydetti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, sivil
toplum kuruluþlarý içerisinde kendilerine
gösterdikleri öncelik, ilgi ve alakadan dolayý
Bekiroðlu'na teþekkür etti. Kýlýç, ziyarette
ayrýca büyük marketlerin küçük esnafý yok
etmeye devam ettiðini ifade ederek, bunun
önüne geçilmesi için AK Parti Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu'ndan destek istedi.
Bekiroðlu da, Kýlýç'tan marketlerle ilgili bir
dosya hazýrlamasýný isteyerek, konuyu
önümüzdeki günlerde kapsamlý bir þekilde
istiþare edeceklerinin sözünü verdi.
Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep
Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Duran Ongu,
Necmettin Uzun ve Lütfi Barut ile Oda
Baþkanlarý Erdoðan Çerikçi, Adem Çýkýk,
Mehmet Gayretli ve Ýsmet Çýtak hazýr
bulundu. Haber Servisi
Ülkü Ocaklarý, Hocalý
katliamýný andý
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
tarafýndan Fen Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu'nda "Çine/Tepecik:
Arzawa-Mira Ülkesinin Güneyinde Bir
Merkez" konulu konferans düzenlendi.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Prof.
Dr. Sevinç Günel tarafýndan verilen konferansta, Prof. Dr. Günel, Aydýn'ýn Çine
ilçesinde yer alan Tepecik yerleþkesinde yürütmekte
olduðu kazý çalýþmalarýný ele alarak Tepecik yer-
leþmesinin Orta ve Geç Tunç dönemlerine ýþýk tutan
yeni dönem arkeolojik verilerini deðerlendirdi.
Prof. Dr. Günel ayrýca, kazýlar neticesinde ön plana çýkan ve Miken
kültürünün seramik geleneðini temsil eden
seramik buluntularý ve Hitit Medeniyetinin
Batý Anadolu'daki etkisini ortaya koyan
hiyeroglif yazýtlý mühür baskýlarý ile Tepecik
yerleþkesinin çevre kültürlerle stratejik etkileþimi olan
bir merkez olduðunu ifade etti.Haber Servisi
YEDAÞ'dan Alaca'da
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ'den yapýlan açýklamaya göre Alaca ilçesine baðlý Küre köyünde elektrik
kesintisi yapýlacak.
Kesinti 01-02-03-04-05-06-07 Þubat tarihinde 08.0017. 00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Haber Servisi
Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý 26 Þubat 1992'de Yaþanan Hocalý Katliamý münasebetiyle anma programý düzenledi. Program katliamda canlarýný yitirenler
için Yasin-i Þerif okutulmasýyla baþladý.
Programýn devamýnda Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal güncel meselelere
deðinerek Ege Üniversitesinde yaþananlarýn
sorumlusunun üniversite rektörü ve dekaný,
Ýzmir Valisi ve Ýl Emniyet Müdürü'nün olduðunu iddia etti.Ýmal, gençlerin çok dikkatli
olmasýný gerektiðini, tahriklere kapýlmamalarý gerektiðini söyledi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
28
ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
HABER
10
Osmancýk Ülkü Ocaklarýndan
Fýrat Çakýroðlu için mevlit
Osmancýk Ülkü Ocaklarý, geçtiðimiz hafta Ege
Üniversitesi'nde çýkan olaylarda bölücü hainlerce
þehit edilen ülkücü Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu için
mevlit-i þerif okuttu.
Osmancýk Ülkü Ocaklarý 156. Ülkücü Þehit
Mehmet Çýplak Salonu'nda okutulan mevlit öncesi
Osmancýklý ülkücüler ilçedeki Büyük Camii'de
toplanýp yatsý namazýný hep beraber eda ettiler.
Daha sonra Ülkü Ocaklarý salonunda yapýlan programda Osmancýk Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet
Geylan'ýn açýlýþ konuþmasýndan ardýndan mevlit
programý gerçekleþti.Mevlit programýnda ülkücüler,
geçtiðimiz haftalarda Mersin'de gözü dönmüþ canilerce vahþice öldürülen Özgecan Aslan'ý, hafta içi
Malatya'da düþen iki savaþ uçaðýndaki pilotlar
Kurmay Binbaþý Salih Sezer, Yüzbaþý Onur Özkaya
Üsteðmen Yasin Atalay, Üsteðmen Zeynel Özgür
Özbahçeci ile Cuma günü Afganistan'daki saldýrýda
þehit olan Piyade Uzman Çavuþ Adem Þengül de
unutmadýlar. Ülkücüler, þehitler için Fatihalar
okudular. Programda ayrýca 23 yýl önce, 26 Þubat
1992'de Azerbaycan'nýn Hocalý Kasabasýnda Ermeni
çetelerince katledilen 613 Azeri de unutulmadý.
Haber Servisi
MYO'da "Hocalý
Katliamý" konferansý
Hitit Üniversitesi
Meslek Yüksek
Okulu'nda " Hocalý Katliamý" konferansý
düzenlendi.
25 Þubat 2015 tarihinde saat 14.00'de
Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda
yapýlan programa Öðr. Gör. Duran Demirci
ve Öðr. Gör. Tuðba Gülen konuþmacý olarak
katýldý.
Konferans,
Türkiye
Cumhuriyeti ve Azerbaycan Milli
Marþlarýnýn okunmasý ve Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Menderes Suiçmez'in konuþmasý ile
baþladý.
Meslek Yüksekokulu Müdür
Yardýmcýlarý, Bölüm Baþkanlarý ve
öðrencilerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen konferansta, AzerbaycanErmenistan arasýndaki Karabað
Savaþý'nda
Ermeni
güçlerinin
1992'de
Hocalý'da
613
sivili
öldürdüðü katliamýn hafýzalardaki
canlýlýðýný dün gibi koruduðu
söylendi. Slayt ve belgesel gösterimleri ile 26 Þubat 1992'de
yaþanan vahþet gözler önüne
serilmeye çalýþýldý.
Konferansta Azerbaycan ve
Türkiye Cumhuriyetin her alanda iþbirliðinin önemli olduðu, bu
iki kardeþ ülkenin birbirinden
asla vazgeçmemesi gerektiði
üzerinde
duruldu.
Hocalý
Katliamýnýn asla unutulmamasý;
dünya kamuoyunda, bunun bir
soykýrým olduðunun kabul
edilmesi gerektiði, Ermenilerin
geçmiþten günümüze kadar yapmýþ olduklarý soykýrýmlarý gizleyerek, zaman
aþýmý olmayan bu suçu baþka milletlere yönlendirerek oluþturduklarý politikayý baþarýlý bir
þekilde izledikleri söylendi.
Konferans sonunda Azerbaycanlý Meslek
Yüksekokulu öðrencileri tarafýndan þiirler de
okundu. Haber Servisi
Maden'in seçim
sloganý Çorum'u aþtý
AK Parti Çorum milletvekili aday adayý
Avukat Fatih Maden'in, "Elif gibi dik, Vav
gibi mütevazý" sloganý Çorum'un siyaset literatürüne derin anlamlar kazandýrýrken
birçok ilde de aday adaylarý tarafýndan taklit
ediliyor.
Yürüttüðü seçim kampanyasýný orijinal
söylemlerle devam ettirerek, kamuoyunun
da beðenisini kazanan Fatih Maden'in
seçim sloganý, sosyal medyada da en sýk
kullanýlan sloganlarýn baþýnda yer alýyor.
Elif harfinin dik duruþu, Vav harfinin ise
mütevazýlýkla birlikte ana karnýndaki cenin
duruþunu ve secdeye varmýþ kul figürünü
temsil ettiðini dile getiren AK Parti
Milletvekili aday adayý Fatih Maden, "Kýsa
ve anlaþýlýr ifadelerle siyasete bakýþ açýmýzý
en iyi özetleyen sözle Bismillah dedik.
Siyaset kimi zaman cesur bir duruþ, kimi
zaman da þahin bir bakýþý gerektirir. Bu
keskinliðin ve kararlýlýðýn yaný sýra da millete karþý mütevazýlýðý ve þefkatli olmak
siyasetçinin karakteri olmalýdýr. Zaten AK
Parti ile halkýna emreden deðil halkýna
hizmetkar olma anlayýþý giderek hakim
olmaktadýr. Biz de AK Parti'nin bu düsturunu sahiplenen bir siyaset anlayýþýna sahip
olacaðýz" dedi.
Maden'in açýklamalarýnda ve seçim afiþlerinde yoðun olarak kullandýðý bu söz,
Çorum siyaset gündeminin yaný sýra,
Çorum dýþýnda da karþýlýk buldu.
Fatih Maden, sloganýnýn baþka adaylar
tarafýndan da kullanýlmasýna "Doðru herkes
için birdir. Bizim esas düstur olarak ortaya
koyduðumuz bir söz siyaset camiasýnda
benimseniyorsa, bu bizi sadece sevindirir"
diye konuþtu. Haber Servisi
Erdoðan, yine Merkez
Bankasý'na yüklendi:
Vataný satmak,
yüksek faizle olur
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Valiler
Toplantýsý için Ankara'da bulunan valilerle öðle yemeðinde bir araya geldi. Ýsim vermeden yine Merkez Bankasý'ný eleþtiren Erdoðan, "Vataný satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarýný heba etmekle olur. Türkiye'yi hemen
yaný baþýmýzdaki kaos ortamýna sokmak isteyenlere engel olmak için stratejik bir hamle yapmak vatana hizmet etmektir." dedi.Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndaki
yemekte konuþan Erdoðan, "Siz milletle aranýza mesafe koyarsanýz, millete tepeden bakarsanýz, milletin derdine, sýkýntýsýna, talebine kapýnýzý kapatýrsanýz asla baþarýlý bir kamu görevlisi olamazsýnýz. Bu biz siyasetçiler
için de, þimdi siyasetten biraz kopuk gibi olsak da aynen geçerlidir" dedi.
Milletin içinde olmayanýn milletin derdini bilmeyeceðinin altýný çizen Cumhurbaþkaný Erdoðan konuþmasýna þöyle konuþtu:"Tüm çevremiz istikrarsýzlýk içinde,
Suriye'de yaþananlar tam bir insanlýk dramý. 350 bin insanýn hayatýný kaybettiði 5 milyon insanýn diðer ülkelere sýðýndýðý bir yerde uluslararasý toplum halen bir þey
yapmadan lafla, sözle hadiseye seyirci kalmaya devam
ediyor. 350 bin insaný öldüren bir katile, bir zalime güya bu topraklardan, güya siyaset yaptýðýný birileri ziyarete gidebiliyor. Bunu yapabilir, bu bizi içerde hakikaten ciddi manada muhasebeye sevk etmesi gereken bir
konudur. Dün Fransa Devlet Baþkaný Holland'ýn kendi
ülkesinden bazý milletvekillerinin Suriye'ye gitmesi veya gidecek olmasýndan dolayý onlarý hakkýnda yaptýðý
açýklama, gönüllere su serpen açýklamaydý. Böyle bir
katile nasýl olur da Fransa gibi bir ülkenin milletvekilleri nasýl gider? Biz ülkemize sýðýnan Suriyeli kardeþlerimize en iyi þekilde hizmet etmeye çalýþýyoruz. BM'de
çýktý o bayan bir konuþma yaptý, þu anda dünyada en
çok mülteci olan ülke Türkiye.Sýkýntýlar olabilir, bunlar
gelmediði zaman sýkýntýlar olmuyor muydu? Yine benzer sýkýntýlar oluyordu ama unutmayalým ki dara durmuþ, dara düþmenin ötesinde bombalarýn altýnda kalan
bu insanlara bu millet kucaðýný açmak suretiyle hem insani, hem vicdaný hem de Ýslami bir görevi yerine getirmiþti.
"ÝÞLER ETEPE TAKLAK OLDU"
Suriye içinde örgütlenen ve 120 ülke ile birlikte bizim de desteklediðimiz muhalefet tam netice almaya
yaklaþýrken bir anda DAÝÞ diye bir örgüt icat edildi, iþler tepe taklak oldu. Irak'ta bir önceki hükümetten kaynaklanan kýrýlmalarý fýrsat bilen örgüt orada da suretle
etkin hale geldi. Aslýnda ortada tanýmlanan bilen tabaný, tanýmlanabilen hiyerarþi tanýmlanan bilen hedefi olmayan bir yapý var. Bölgenin kendi içinde ve küresel
düzeyde ek çok hesap bu çatý altýnda, bu sim altýnda
görülmeye çalýþýlýyor. Her þey ortada. Musul'da kütüphane yapan, camileri yýkan yakan, ayný þekilde türbeleri yýkan yakan bu örgütle, ülkemizde okullarý yakan örgüt arasýnda aslýnda hiçbir fark yok. Onlar da yeri geldiðinde camileri yakýp yýkýyorlar. Okullarý ayný þekilde
yakýp yýkýyorlar.
"ORADA BÝR METRE KARE TOPRAÐIMIZ KAYBOLMAMIÞTIR"
Ülkemizin uzunluðu 911 kilometre olan Suriye sýnýrý, 510 kilometresi bir örgütün 20 kilometresi bir baþka
örgütün kontrolü altýnda. Irak'ta ise sýnýrlarýmýzýn bulunduðu bölgesel hükümet ile merkezi hükümet arasýnda sorunlar var. Böyle bir ortamdan Türkiye bir yandan kendi vatandaþlarýnýn güvenliðini saðlamaya, diðer
yandan bu ülkedeki kardeþlerinin sýkýntýlarýna çare olmaya çalýþýyor. Böyle bir ortamdaki dahi ülke içindeki
siyasi partilerin birlik, beraberlik içinde hareket edemiyor olmasýdýr. Süleyman Þah Türbesinin nakli konusundaki tartýþmalarý gördük, hep birlikte yaþadýk. Dün
Türkiye'nin Suriye'de maceraya sokulmamasý gerektiðini haykýranlar bugün toprak kaybetmekten söz ediyor. Üstelik bu konuda sadece hükümeti, sadece iktidar
partisini eleþtirmekle kalmýyor. Þahsýmý, Genelkurmay
Baþkanýmýzý, komutanlarýmýzý onlarýn nezdinde tüm silahlý kuvvetlerimizi hedef alýyorlar. Hâlbuki gayet baþarýlý bir operasyon yapýlmýþtýr. Orada bir metre kare topraðýmýz kaybolmamýþtýr. Tam aksi olmuþtur. Þuanda
dünyanýn en sýkýntýlý olan bölgesine girildi, oradaki askerlerimiz ve manevi emanetlerimiz alýndý ülkemiz sýnýrýna yakýn bir yere nakledildi. Ben hükümetimizi ve
kahraman silahlý kuvvetlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.
"VATANI SATMAK ÜLKEYÝ KRÝZE SOKMAKLA
OLUR"
Yeri daha önce çeþitli sebeplerle iki defa deðiþmiþ
bir türbeyi üçüncü defa taþýmýþ olmayý vataný satma
olarak nitelendirenler açýk söylüyorum vatan kavramýnýn ne olduðunu bilmeyenlerdir. Vataný satmak nasýl
olur biliyor musunuz; ortadaki açýk gerçeðe, somut gerçeðe raðmen kahraman askerlerimizi tehlikeye atmakla olur. Vataný satmak, kendi dirayetsizliðiniz, kendi iþ
bilmezliðiniz yüzünden ülkeyi kriz üzerine krize sokmakla olur. Vatan satmak, bu topraklarda bin yýllýk ortak geçmiþi olan insanlarýn birliðini, beraberliðini, kardeþliðini saplayamayarak ülkenin maddi manevi kayýplara uðramasýna göz yummakla olur. Vataný satmak,
yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarýný heba etmekle olur. Türkiye'yi hemen yaný baþýmýzdaki kaos ortamýna sokmak
isteyenlere engel olmak için stratejik bir hamle yapmak
vatana hizmet etmektir."
TEK
YILDIZ
2 AÐUS- 28
ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
SPOR
11
Darýca'da hedef galibiyet
3.lig 1.grup lideri Darýca G.B, Tuzlaspor maçý
öncesinde dün çift kale maç yaparak bir anlamda bu
maçýn provasýný gerçekleþtirdi. Teknik Direktör Özgür
Vurur'un oyunu sýk sýk durdurarak hücum organizasyonlarý yaptýrmasý dikkatlerden kaçmazken, antrenman
sonunda Darýca'dan tek bir ses
yükseldi ' Kazanacaðýz'
Lider Darýca Gençlerbirliði,
sezonun en kritik karþýlaþmasýna çýkacak. Ligde geride kalan
22 hafta sonunda 47 puanla
lider durumda bulunan Darýca
G.B, 45 puanlý Tuzlaspor'u
evinde konuk edecek. Rakibiyle
arasýndaki puan farkýný açma
adýna çok önemli bir fýrsatý
elinde bulunduran sarý yeþilliler,
dolu tribünler önünde oynayacaðý karþýlaþmada seyircisinin
desteðiyle Ýstanbul temsilcisini
eli boþ göndermenin planlarýný
yapýyor. Kritik 90 dakika öncesi
çalýþmalarýný tamamlayan Darýca Gençlerbirliði'nde, 3
puan dýþýnda bir sonuç konuþulmuyor. Galibiyete odaklanan sarý yeþilliler, 6 puan niteliði taþýyan maçtan zaferle
ayrýlmak istiyor.(Spor servisi)
'Bir yenilgi havamýzý bozmaz'
Batman
Petrolspor
Teknik
Direktörü Erdal Alpaslan, futbolcularýný
Adliye maçýna iddialý hazýrlýyor.
Alpaslan: "Bir maðlubiyet bizi yýkamaz.
Gereken dersleri aldýk" dedi.
Yarýn Adliyespor ile karþýlaþacak
olan Batman Petrolspor da Ýstanbul
maðlubiyetini telafi etmek istiyor.
Futbolcularýn Adliye maçýna iyi hazýrlandýðýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Erdal Alpaslan:
"Güçlü bir takýmýz. Bir maðlubiyet
havamýzý bozamaz. Play-Off hedefi
olan bir takýmýn deplasmanda da maç
kazanmasý lazým. Ýyi sahada iyi
mücadele ediyoruz. Bunu da Manavgat
deplasmanýndan aldýðýmýz galibiyetle
gösterdik. Adliye deplasmanýndan da
üç puanla döneceðimize inanýyoruz"
dedi. (Spor servisi)
Bahçelievler MTAL'dan
baþarýlý sporculara teþekkür
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bocce Petank Genç Kýzlar Ýl Birinciliði müsabakasýnda ikinci olarak gümüþ madalya kazandý.
Cumhuriyet Orta Okulunda Bocce Petank
Genç Kýzlar Ýl Birinciliði müsabakasý yapýldý.
Yarýþmalara Fatih Anadolu Lisesi, Bahçelievler
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet
Anadolu Lisesi ve Hasanpaþa Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi katýldý.
Okul Müdürü Halise Akay öðrencilerine
teþekkür ederek "Ýleride daha baþarýlý sonuçlar
almalýyýz" dedi.
Okul Müdürü Akay öðrencileri tek tek tebrik
ederek madalyalarýný takdim etti. Spor Servisi
Almanya, Yunanistan'a yardýma 'evet' dedi
Alman Parlamentosu Bundestag, Yunanistan'a
yardýmý oyladý. Avrupa Birliði'nin
Yunanistan'a 2. yardým paketinin
dört ay uzatýlmasýný görüþen
Alman milletvekilleri, büyük
çoðunlukla Yunanistan'a nefes
aldýracak
karara
'evet'
dedi.Hükümet adýna konuþan
Maliye
Bakaný
Wolfgang
Schäuble, halen yürürlükte olan
2. yardým paketinin uzatýlmasýnýn milletvekilleri için zor bir
karar olduðunu belirtti. Oylamanýn yeni krediden çok 2.
yardým paketinin tamamlanabilmesi için Yunanistana ek
süre kazandýrdýðýný vurgulayan Wolfgang Schäuble, AB
içerisinde dayanýþma kadar taraflarýn yükümlülüklerini
yerine getirmesinin de önemine vurgu
aptý. Schäuble, kararýn kendilerini de
yakýndan ilgilendirdiðini, olumsuz bir
karar çýkmasýnýn Almanya'ya da zararý
olacaðýný söyledi.
Alman parlamentosunda yapýlan
görüþmede,
hükümet
ortaklarý
CDU/CSU ile SPD temsilcileri,
Yunanistan'ýn Avrupa'yý da etkileyeceði
için dayanýþma içerisinde olunmasýna
vurgu yaparken, Sol Parti ve Yeþiller
adýna yapýlan konuþmalarda ise, Yunan Hükümeti'ne þans
verilmesi gerektiði için paketin uzatýlmasýna olumlu baktýklarý dile getirildi.
Hapkido Türkiye Þampiyonasý
Çorum'da yapýlacak
Türkiye Hapkido Mücadele Sanatlarý
Federasyonu'nun faaliyet programýnda yer
alan Hapkido Türkiye Þampiyonasý Çorum'da ilk kez düzenlenecek. 27-28 Þubat ve 1
Mart tarihleri arasýnda yapýlacak organizasyon, Buharaevler Mahallesi'ndeki 19 Mayýs
Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleþtirilecek
Türkiye Hapkido Mücadele Sanatlarý
Federasyonu'nun faaliyet programýnda yer
alan Hapkido Türkiye Þampiyonasý Çorum'da ilk kez düzenlenecek. 27-28 Þubat ve 1
Mart tarihleri arasýnda yapýlacak organizasyon, Buharaevler Mahallesi'ndeki 19 Mayýs
Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleþtirilecek.
Hapkido Ýl Temsilcisi Kenan Biçer, federasyonun yeni kurulmasýndan dolayý müsabakalardan önce hakem ve antrenör semi-
neri verileceðini söyledi. Biçer, Dünya
Uyuþturucuyla Mücadele Eden Sporcular
Federasyonu ve Hapkido Mücadele Sanatlarý
Federasyonu Baþkaný Kaya Muzaffer Ilýcak'ýn
da müsabakalarý izlemek üzere Çorum'a
geleceðini söyledi. Spor Servisi
Taner Yýldýz: Rusya doðalgaz fiyatýna
yüzde 10.25'lik indirim ama...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný
Taner Yýldýz, Rusya ile Türkiye arasýnda
süren
doðalgaz
indirimi
pazarlýðýnýn
bittiðini
söyledi.
Rusya'nýn doðalgaz fiyatýna yüzde
10.25'lik indirim yaptýðýný belirten
Taner, " vatandaþa þu anda yansýyabilecek bir indirim olduðunu söyleyemem" dedi.Bakan Yýldýz, "Doðalgazda
fiyat artýþý beklememeliyiz, Þubat ve
Mart aylarýnda fiyat mekanizmasý ayný
olacak" ifadelerini de kullandý.
Bakan Yýldýz, Elektrik Daðýtým
Hizmetleri Derneði 8. Sektör
Toplantýsýna katýldý.
Burada sorularýný yanýtlayan Bakan Yýldýz,
Rusya ile Türkiye arasýnda süren doðalgaz
indirimi pazarlýðýnýn bittiðini açýkladý. Yýldýz,
"Rusya doðalgaz fiyatýna yüzde 10.25'lik
indirim yaptý" dedi. Yýldýz, Rusya'nýn doðalgaz fiyatýna yaptýðý indirimin doðalgaz faturalarýna yansýtýlýp yansýtýlmayacaðý yönündeki soruya ise "Ýndirim tutarý vatandaþa yansýmayacak" dedi.
Yýldýz þunlarý kaydetti:
"Biz bu indirimi dolar bazýnda alýrken son
3 ay içerisinde TL-Dolar paritesine gelen fark
yüzde 12.6'dýr. Buradan açýk bir þekilde ifade
etmem lazým ki sanayicimize ve vatandaþýmýza bunun indirim þeklinde yansýyacaðýyla ilgili kanaatlerin doðru olmadýðýný, biz
dolarla alýp TL ile sattýðýmýz için þu anda
döviz paritesi 2.5'ler civarýnda, bu elde
ettiðimiz deðerli ve önemli bir indirimdir.
Ama vatandaþa þu anda yansýyabilecek bir
indirim olduðunu söyleyemem. Sebebi son
derece açýk. Dediðim gibi dövizdeki yükselme
bizim aldýðýmýz indirim oranýndan daha
fazladýr. Hele hele Aralýk 2013 tarihi ile
karþýlaþtýrýrsak yüzde 26'lar civarýnda Dolar
paritesine TL karþýsýnda zam gelmiþtir, farklýlýk gelmiþtir. Aralýk 2013'e göre yüzde 26,
Aralýk 2014'e göre ise yüzde 12.6'dýr. Bizim
dün Gazprom ile nihayetlendirdiðimiz fiyatlar ise yüzde 10.25'tir. Biz bununla kalmadýk.
Ayrýca özel sektörün Rusya'dan aldýðý doðalgazla alakalý ile de þu cümleyi söylemem
yeterli olacaktýr; kendilerinin Rusya'dan
doðalgazý alýp, Türkiye'de rahat satabilecekleri ve herhangi bir zarara uðramaksýzýn bu
ticaret faaliyetlerine devam edebilecekleri bir
noktayý hep beraber yakalamýþ bulunuyoruz.
Son gelmiþ olduðumuz durumda Türkiye'de
þu anki fiyatlar Kasým 2008 doðalgaz fiyatlarý
mertebesinde. 28 tane AB üyesi ülke arasýnda
en ucuz doðalgaz satan, hem sanayi ve de
vatandaþa en ucuz doðalgaz satan ülke
Türkiye'dir. Bunlarla alakalý BOTAÞ, bu
indirimle beraber önceki zararlarýný telafi
edecektir. Hazineye, Gümrüðe ve Maliye'ye
olan borçlarýný kapatacaktýr. 2015 yýlýnýn
Haziran ayýna kadar bunlarýn önemli bir
bölümünü, inþallah çok iyi bir nakit akýþýna
da sahip olacaktýr."
DOÐALGAZ'DA FÝYAT ARTIÞI OLACAK MI?
Bir soru üzerine doðalgaz fiyatlarýnda bir
deðiþiklik olmayacaðýný dile getiren Bakan
Yýldýz, "Þubat, Mart aylarý ayný fiyat mekanizmalarýyla beraber kullanýlacak. Basýnda
zaman zaman çýkan 'Acaba gizli zam var
mýydý, açýk zam var mýydý?' gibi herhangi bir
yoruma da katýlmadýðýmýzý söylememiz
lazým. Ne açýktan ne de gizliden zam vardýr.
Biz olduðunda zamlarý paylaþan bir hükümetiz. Doðalgaz fiyatlarýyla alakalý herhangi bir
fiyat deðiþikliði söz konusu deðildir" þeklinde
konuþtu.
"YERLÝ VARKEN BÝZÝM ÝTHAL MALI
TERCÝH ETMEMÝZ DOÐRU OLMAZ"
Yerli sanayiinin elektromekanik sektöründe de desteklenmesine dönük projenin
olduðunu anlatan Yýldýz, "Yerli üreticilerimiz
varken, hatta ayný kaliteyi daha da kaliteli
yapan üreticilerimiz varken bizim ithal malý
tercih etmemiz doðru olmaz. Bununla alakalý
EPDK da denetimlerini yapýyor. Ama görevini yerine getiremeyecek olan herhangi bir
cihazýn, ister sayaç olsun ister herhangi bir
donaným olsun, onun oraya tesis edilmesi
hem israf hem yanlýþtýr. Buna müsaade
edilmez. Biz yerli üretimin teþvik edilmesi ve
bunun daha da büyütülmesiyle alakalý konuda kararlýlýðýmýzý biliyoruz" diye konuþtu.
DOÐALGAZ DEÐÝL DAÐITIM BEDELÝ
ARTIYOR
Bakan Yýldýz, herhangi bir gizli ya da açýk
zammýn olmadýðýna vurgu yaparken,
"BOTAÞ'ýn doðalgaz fiyatlarýnda herhangi bir
zam söz konusu deðildir. Hizmet daðýtýmýný
Dolar üzerinden anlaþmýþ olan daðýtým þirketleri, ki Ankara bunlardan birisidir, bunun
her dövize gelen zam oranýnda, BOTAÞ fiyatýna deðil, doðalgaz fiyatýna deðil, oradaki
hizmet daðýtým bedeliyle alakalý rakamýn
deðiþtiðini görüyoruz. Bunun adý doðalgaz
zammý olarak nitelendirilemez, aktarýlmaz"
vurgusu yaptý.
Özbayram'a ceza geldi
28
ÞUBAT 2015
Profesyonel futbol disiplin
kurulu(PFDK) geçtiðimiz
Perþembe akþamý yaptýðý toplantýda çeþitli kulüplere cezalar kesiti.
Kurul, Çorum belediyespor Kulübü
Ýdarecisi ve kulüp basýn sözcüs
Mustafa Özbayram'ýn, 22.02.2015 tarihinde oynanan ÇORUM
BELEDÝYESPOR - KIRIKHANSPOR
Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda, müsabaka hakemine yönelik
sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti
ve 5 bin lira para cezasý aldý. Ayrýca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Kýzýlcabölük taraflarýnýn Zonguldak Kömürspor maçýn da kötü tezahüratlarý nedeni ile 4 bin lira para cezasý verdi. (Spor servisi)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
CUMARTESÝ
Galibiyet hasretine son verin
Çorum belediyespor 23. Hafta karþýlaþmasýn da bugün Antalya
temsilcisi Manavgat Evrensekispor'un konuðu olacak. Belediyespor da
sakat olan Ýmam Almas, karþýlaþmada forma giyemeyecek.
Geçtiðimiz hafta sahasýn da Kýrýkhanspor ile golsüz berabere kalan
kýrmýzý siyahlýlar, manavgatspor karþsýnda hedefi 3 puan. Kýrmýzý
siyahlýlar hafta içinde yaptýklarý çalýþmalarda teknik direktör Yavuz
Ýncedal futbolcularýna takýmýn tek eksiði olan gol vuruþlarý üzerinde
çalýþmalar yaptýrdý.
Ligin ikinci yarýsý yarýsý ile birlikte Kýrmýzý siyahlýlar evinde
oynadýðý 4 karþýlaþmadan galibiyet bulamazken tek galibiyetini, ligden
çekilen ve hükmen 3-0 oynamadan kazandýðý Sebatspor maçý oldu.
Çorum belediyespor, iç sahada Kýzýlcabölükspor, Zonguldak
Kömürspor ve kýrýkhanspor2a evinde puan ikram ederken, deplasman
da Tire 1922spor karþýnda da sahadan golsüz beraberlik ile ayrýlan
taraf oldu. Þampiyonluk yarýþýnda zirveden kopmaya baþlayan Çorum
belediyespor, ligin sonunda play of oynanaycak takýmlar arasýnda
kendine kalan maçlarda yer arayacak. Ev sahibi ekip Manavgatspor
geçtiðimiz hafta deplasmanda Gazi osmanpaþaspor'u 1-0 maðlup
ederek 3 puan alan takým oldu. Çorum belediyespor ise sahasýnda
Hatay temsilcisi kýrýkhanspor ile golsüz berabere kalarak puanlarý paylaþtýlar.23. hafta maçýnda Çorum belediyespor puan cetvelinde 4.
Basamakta (37) puanýn sahibi olrak yer alýyor. Çorum belediyespor
geride kalan 22 hafta da 9 galibiyet, 10 beraberlik, 3 maðlubiyet elde
ederken rakip kalelere attýðý 26 gole karþýlýk, kalesinde 18 gol gördü. Ev
sahibi ekip Manavgatspor ise, geride kalan 22 hafta da 9 galibiyet, 4
beraberlik, 9 maðlubiyet elde ederken rakip kalelere attýðý 27 gole
karþýlýk, kalesinde 20 gol görerek puan cetvelinde 12 basamakda 31
puanýn sahibi olarak bugün Çorum belediyespor'u Manavgat
Evrenseki stadýnda konuk edecek. Bu hafta grubun derbi maçý ise,
yarýn Ýzmit temsilcisi Darýca Gençlerbirliði ile Tuzlaspor arasýnda
oynanacak, bu karþýlaþmadan galip ayrýlacak olan takým þampiyonluk
yarþýnda rakiblerinin bir adým önünde yer alacak. Çorum belediyespor
ligin ikinci yarýsýn da sahaya yansýttýðý mücadeleci futbolunu, bir türlü
skora yansýtamama beceriksizliðini aþamadý. Kýzýlcabölük,Zonguldak
,Tire ve Kýrýkhan maçlarýnda rakipleri karþýsýnda yakaladýðý net bol gol
pozisyonlarýný hovardaca harcarken, tribünde maçý izlemeye gelen
taraftarlarýna da saç baþ yoldurdu.Teknik direktör yavuz Ýncedal, manavgat karþsýnda kalede fatih, savunmada Akýn, Nedim, osman,
Murathan, orta alanda; Furkan, Oðuzhan, Emrah, Berat, Burak ilerde
ise Çaðlar'a þans vermesi bekleniyor. Karþýlaþmayý Anakara bölgesi
Ulusal hakemlerinden Gürel uzuner yönetecek. Yardýmcýlarý ise,
M.Sinan Akgül ve Hulisi Akýrþan oldu. Karþýlaþma bugün saat 13;30 da
Enrenseki stadýnda oynanýrken karþýlaþma yerel radyolardan Radyo
Gün (Ahmet Kaya) ve Metropol FM (Okan Ateþ ) tarafýndan canlý
anlatým yapýlacak. Yasin Yücel
'Tek eksiðimiz
gol atamamak'
Çorum
belediyespor
teknik direktörü Yavuz
Ýncedal bugün manvagta
karþýlaþacaklarý maç ile ilgili
olarak
yaptýðý
deðerlendirmede" rakiplerimiz
karþýsýnda güzel futbol ve
bol gol posizyonlarý buluyoruz, ancak bu posizyonlarý
bir türlü skora yansýtamýyoruz" dedi.
Ýncedal bugün saat
13;30 da karþýlaþacaklarý
manavgat evrensekispor
maçý ile ile ilgili olrak þunlarý vurguladý" Ligin ikinci
yarýsý ile birlite rakiðlerimiz
karþýýnda bol gol posizyonlarý buluyoruz. Ancak bu
pozisyonlarý bir türlü skor
borda
yansýtamýyoruz.
Takým olarak tek eksiðimiz
gol. Manavgat maçýnda
güzel futbolumuzu da güzel
goller
ile
süsleyerek
Çorum'a mutlu dönmek ve
taraftarlarýmýzý sevindirmek
istiyoruz. Kýrýkhan maçýnda
sakatlanan Ýmam dýþýnda
sakat ve cezalý futbolcularýmýz
bulunuyor.
Manavgat karþýnda sahada
görev vereceðim hangi futbolcu olursa olsun puan
için savaþ vereceklerdir. Tek
hedefimiz manavgat maçýný
puan ile kapatýp, zirve
yarþýnda ilk 5 takým içinde
hefemize yol almaktýr.
(Spor servisi)
Canik Baþarý
Üniversitesinin
bu seferki kupa
adresi 'Futsal'
Ulukavak,
Fatsa'yý konuk
ediyor
Bölgesel amatör Lig (BAL) da
mücadele eden Ulukavakspor yarýn
saat 13;30 da 1 nolu sentetik çim saha
da Fatsa Belediyespor'u konuk edecek.
Siyah
beyazlý
temsilcimiz
Ulukavakspor fatsa belediyespor maçýna hafta içinde yaptýðý çalýþmalarda
fatsa belediyespor karþsýnda hedefi 3
puan olrak belirledi. Ulukavakspor
geçtiðimiz hafta deplasmanda ladik
belediyepsor'a 4-0 farklý maðlup
olmuþtu. Ulukavakspor ligde oynadýðý
19 karþýlaþmada toplam 20 puan
topladý. Siyah beyazlý temsilcimiz 5 galibiyet, 5 beraberlik, 9 maðlubiyet aldý.
Rakip kalelere attýðý 23 gole karþýlýk
kalesinde 41 gol gördü.
Konuk ekip fatsa belediyespor ise,
grubun zayýf ekiplerinden biri olrak
görülüyor. Fatsa belediyespor ise, 20
hafta maçýna kadar oynadýðý 19
karþýlaþmadan, 3 galibiyet, 5 beraberlik,
11 maðlubiyet elde ederken, rakip
kalelere attýðý 14 gole karþýlýk kalesinde
33 gol gördü. Konuk ekip 19 hafta da 14
puan topladý. Ulukavakspor cephesinde küme düþmeme adýna fatsa
belediyespor maçýna sýký bir þekilde
hazýrlanýrken, tek sýkýntýsý kadroda
eksik futbolcularýn olmasý. Hafta içinde
oluþan yeni yönetim ise, Fatsa
belediyespor maçý öncesi futbolculara
doping etkisi yapmasý bekleniyor.
Ulukavak yöneticileri Pazar günü 1
nolu sentetik çim sahada oynanacak
olan maça tüm futbol severleri davet
ederek destek vermelerini istediler.
(Spor servisi)
Canik Baþarý Üniversitesi
Futsal takýmý, Gençler Türkiye
Üniversite Sporlarý Federasyonu'nun Tokat Gaziosmanpaþa
Üniversitesinde düzenlemiþ olduðu Futsal (salon futbolu)
Turnuvasýnda ikicilik kupasýný
aldý. Son zamanlarda eðitimdeki baþarýlarýný spora da yansýtan
Canik Baþarý Üniversitesi öðrencileri almýþ olduklarý kupalarla geleceðe emin adýmlarla
yürümeye devam ediyor.
Turnuva sonunda konuþan
takýmýn antrenörü Ýrfan Kazan,
"Güzel bir turnuva oldu. Takýmýmýzýn
performansýndan
memnunuz. Ýkici senemizde
üniversitemize kupa kazandýr-
manýn sevincini yaþýyoruz. Bu
turnuva bizim için önemli bir
deneyim oldu. Takýmýmýz sabýrsýzlýkla 7 martta Çorum Hitit
Üniversitesiyle ile oynayacaðý
Ünilig maçýný bekliyor. Üniversitemize bize verdiði destekten
dolayý teþekkür ediyorum." dedi. Takým kaptaný Ahmet Kýlýçaslan ise, " Geçen seneye bakarak bu sene takýmýmýz daha
iddialý ve arzulu. Yaklaþýk 4 aydýr aralýksýz antrenman yapan
takým arkadaþlarýma gayretlerinden dolayý teþekkür ediyor
ve bir sonraki müsabakalarda
baþarýlar diliyorum. " dedi.
(Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN