Mohamed Rýzk Abdelhamid Shoeir, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.
Hitit'e Mýsýrlý hoca
3 öðretim Keçiören’de sigaraya
elemanýna karþý leblebi ikramý
TÜBÝTAK
desteði
Her sene 9 Þubat
Dünya Sigarayý
Býrakma
Günü’nde yaptýðý
sosyal farkýndalýk
çalýþmalarý ile
dikkat çeken
Keçiören
Belediyesi,
geleneksel hale
gelen etkinliðinde
sigarayý
býrakmak isteyen
vatandaþlara
paket paket
leblebi ikram etti.
Hitit
Üniversitesi
öðretim
elemanlarýna
TÜBÝTAK'tan
destek geldi.
Yabancý dil öðretimi ve uluslararasý iliþkilerin
geliþtirilmesine büyük önem veren Hitit Üniversitesi'de
yabancý uyruklu bir öðretim elemanýnýn daha göreve
baþladýðý bildirildi.
* HABERÝ
2’DE
* HABERÝ 2’DE
Keçiören Belediyesi, geleneksel hale gelen etkinliðinde sigarayý býrakmak isteyen vatandaþlara paket paket leblebi ikram
Çenesiz’in ihraç kararýna
mahkemeden durdurma
ÇORUM
11 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
TSO Meclis Üyesi Erdem Çenesiz'in
TSO meclis üyeliðinden düþürülmesi
kararý, mahkeme tarafýndan ihtiyati
tedbir kararý ile durduruldu.
* HABERÝ 3’DE
Aday patlamasý
7 Haziran’da yapýlacak Milletvekilliði
Genel Seçimleri’nde Milletvekili Aday
Adayý patlamasý yaþanacak gibi
görünüyor. AK Parti, CHP ve
MHP’de kulislerde isimleri milletvekili
aday adayý olarak geçenlerin dýþýnda
dün akþam itibariyle bürokraside
istifalar yaþandý. Ýlerleyen günlerde
aday adaylarýnýn sayýsýnýn artmasý
bekleniyor.
Ýþte o adaylar
***
Nurettin Kulalý istifa etti
***
TOKÝ Finansman Daire Baþkaný aday
***
Erözgün AK Parti’den aday adayý
MHP Ýl Baþkanlýðý; MHP’nin kuruluþunun 46. yýlýný kutladý.
‘Tek çýkýþ yolu MHP’nin
tek baþýna iktidarýdýr’
MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, MHP’nin 46. kuruluþ yýlý
nedeniyle düzenlediði toplantýda, “Tek çýkýþ yolu MHP’nin
tek baþýna iktidarýdýr. Gün birlik ve bütün olma günüdür.”
dedi.
* HABERÝ 4’DE
* HABERLERÝ 7’DE
AK Parti Çorum’da
58.9 çýktý
ORC
Araþtýrma
2015 Genel
Seçim Anket
Sonuçlarý'na
göre
Kýrýkkale,
Sivas,
Çorum,
Yozgat, Çankýrý, Kýrþehir,
Nevþehir, Aksaray, Niðde ve
Karaman'da AK Parti birinci
sýrada çýktý.
* HABERÝ 14’DE
KOSGEB
Çorum Þube
Müdürü
Ahmet
Dursunoðlu
da MÝSÝAD
Çorum Þube
Baþkaný
Selahattin
Ezer'i ziyaret
etti. MÝSÝAD
Baþkan
Ahmet Dursunoðlu
Vekili Derya
Öztekin ile yönetim Kurulu üyesi
Ayþe Onat'ýn da hazýr
bulunduðu ziyarette Dursunoðlu,
toplam bütçesi 100 milyon TL'ye
çýkarýlan KOBÝ Proje Destek
Programý Proje Teklif Çaðrýsý
hakkýnda bilgiler verdi.
Özel Politika ve Uygulamalarýn
Geliþtirilmesi çerçevesinde Sürü
Yönetimi Elemaný Benim Projesi
kursu açýlacak. * HABERÝ 3’DE
***
Vali Yardýmcýsý Ýrfan
Demiröz aday adayý
***
Ýskilipli iþadamý aday adayý oldu
KOBÝ’lere
proje çaðrýsý
ÝÞKUR çoban yetiþtirecek
Kaymakcan resmen aday
***
Ülker Mavral bu kez Ankara’dan aday
adayý
***
Erdem Çenesiz
* HABERÝ 15’DE
Hemþehrimiz Prof. Dr. Vahit Býçak
Ankara’dan Milletvekili Adayý Adayý
***
Sami Çam MHP’den aday adayý
* HABERÝ 3’DE
Emperyal Filo Kiralama kuruldu
‘Helikopter ve uçak dahi kiralayacaðýz’
Emperyal Filo Kiralama
Þirketi Çorum’da
hizmete girdi. Son
model otomobillerden
oluþan güçlü bir araç
filosu ile oto kiralama
iþine profesyonel giriþ
yaptýklarýný anlatan
Þirket Genel Müdürü
Yýldýrým Orkun
Bayýndýr, talep olmasý
durumunda
müþterilerine helikopter
ve uçak gibi hava
taþýtlarý da
kiralayabileceklerini
söyledi.
* HABERÝ 10’DA
Ahmet Akdað, TRT Diyanet kanalýnda bugün saat
19,30'da ekranlara gelecek.
Ahmet Akdað bugün TRT Diyanet’te
Çorum'a kazandýrdýðý huzurevi ile
hemþehrilerinin gönlünü fetheden
hayýrsever iþ adamý Ahmet
Akdað, TRT Diyanet kanalýnda
bugün saat 19,30'da ekranlara
* HABERÝ 6’DA
gelecek.
Çorum’da asayiþ olaylarý
Cinayet sanýðý beraat etti
***
Býçaklý kavga, 5 yaralý
***
Cip kamyonete çarptý, 5 yaralý
***
Araç duvara çarptý, 1 ölü, 3 yaralý
***
Lastik patladý, 4 yaralý
***
Suçlu sürücü alkollü yakalandý
***
Kamyonete arkadan çarptý
Emperyal Filo Kiralama dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.
* HABERLERÝ 5’DE
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
Hitit'e Mýsýrlý öðretim elemaný
Y
abancý dil öðretimi
ve uluslararasý iliþkilerin geliþtirilmesine
büyük önem veren Hitit
Üniversitesi'de yabancý
uyruklu bir öðretim elemanýnýn daha göreve
baþladýðý bildirildi.
Yabancý Uyruklu
Öðretim Elemaný olarak
Mýsýr'dan gelen ve üniversitede göreve baþlayan Yrd. Doç. Dr. Mohamed Rýzk Abdelhamid Shoeir, Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Þahabettin Ergüven ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha
Metin Alkan'ý ziyaret etti.
Bilimin evrenselliðine ve uluslararasý etkileþimin önemine inanan
üniversitenin eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada
ele alýnmasý gerekliliðine inandýðýný ve bu yolda somut geliþmeleri
görmenin gurur verici
olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, öðretim elemaný kadrosunu her geçen gün daha
da artýran üniversiteye
dünyanýn dört bir yanýn-
dan gelen taleplerin giderek artmakta olduðunu belirtti. Üniversitede
yabancý uyruklu öðretim
elemaný sayýsýnýn daha
da artýrýlmasý için gayret
ve giriþimlerin devam
edeceðini ifade eden
Rektör Prof. Dr. Alkan,
yabancý uyruklu öðretim
elemaný Yrd. Doç. Dr.
Mohamed Rýzk Shoeir'e
baþarýlar diledi.
Ýlahiyat Fakültesi
Temel Ýslam Bilimleri
Bölümü Arap Dili ve
Belagatý Anabilim Dalý'nda göreve baþlayan
Yrd. Doç. Dr. Mohamed
Mohamed Rýzk Abdelhamid Shoeir, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.
Rýzk Shoeir ise, kendisine gösterilen yakýnlýktan
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, üniversite
bünyesinde görev almaktan mutlu olduðunu
söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Mohamed Rýzk Shoeir, Ýlahiyat Fakültesi'nde hazýrlýk, lisans ve lisansüstü derslere doðrudan
katký saðlayacaðý gibi
HÝTÝTSEM bünyesinde
açýlacak kurslarda Arapça eðitimi de verecek..
Yrd. Doç. Dr. Mohamed
Rýzk Shoeir, dersler dýþýnda kalan zamanlarýný
üniversitede Arapça yazýlan makaleleri dil bilgisi ve yazým hatalarý
yönünden kontrol etme
görevlerini üstlenecek.
Göreve baþlayan
yeni öðretim elemanýyla
birlikte üniversitede yabancý uyruklu öðretim
elemaný sayýsý 12'ye
ulaþtý.(Haber Merkezi)
Zafer Çarþýsý yönetimi
Rektör’ü ziyaret etti
Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
1
972 yýlýnda dönemin esnaflarý tarafýndan kurulan
kooperatif ile temeli atýlan ve 1980 yýlýnda faaliyete geçen Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Üyeleri
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Üniversite-Sektör iþbirliði baðlamýnda Üniversite ile Zafer Çarþýsý arasýnda yapýlabilecek olan iþbirliði konularýnýn deðerlendirildiði ziyarette, Zafer
Çarþýsý Yönetim Kurulu Baþkaný Cemal Aydýn ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Savaþ, Sedat Çýðýrkan, Mustafa Kýlýçarslan, Ýsmail Faký ve Ahmet Bulanýk yer aldý. Ziyarette Rektör Danýþmaný ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Bilgin de hazýr bulundu.
Ýstenilen alanlarda Zafer Çarþýsý esnafýna eðitim verilmesi, KOSGEB, OKA ve TÜBÝTAK gibi
kamu proje destekleri ve Üniversite-Sektör iþbirliði
baðlamýnda ortak proje konularýnýn deðerlendirildiði görüþmede, e-ticaret, halkla iliþkiler, web tasarýmý, müþteri haklarý vs. konular da ele alýndý.
Üniversitede yaþanan olumlu geliþmelerden
duyduklarý memnuniyeti dile getirerek ilin geliþimi
Üniversitede bir ilk
H
itit Üniversitesi'nin SAN-TEZ
Projesi desteklenmeye uygun
görüldü.
Yapýlan açýklamada, "Sanayimizin önemli bir kýsmýný oluþturan
KOBÝ'lerin Ar-Ge ve Ýnovasyon kül-
türü kazanmalarý ve sorunlarýný üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak iþbirliði içinde çözme alýþkanlýðý edinmelerini amaçlayan Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programý
kapsamýnda Üniversitemizden SANTEZ Projesi desteklenmeye uygun
görüldü.
Mühendislik Fakültesi Kimya
Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Bilici'nin yürütücülüðünü yaptýðý ve Çorumda faaliyet gösteren ETKA Sentez Firmasý
ile gerçekleþtirilecek olan "Cam Parlatma Keçeleri Ýçin Polimer Matrisli
Kompozitlerin Geliþtirilmesi" isimli
proje T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý SAN-TEZ Programý
kapsamýnda desteklenmeye deðer bulunmuþtur.
"Cam Parlatma Keçeleri Ýçin
Polimer Matrisli Kompozitlerin Geliþtirilmesi" isimli proje ile; ülkemizde üretilmeyen ve cam sanayisinin
sarf malzemelerden olan cam parlatma keçelerinin ETKA Sentez firmasý ile yapýlacak olan AR-Ge faaliyetleri sonunda Çorum'da üretilmesi
amaçlanmaktadýr.
Personelimizi tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.
Üniversitede EDUROAM
kablosuz að baðlantýsý
itit Üniversitesi
H
EDUROAM
kablosuz að baðlan-
týsý ile internete daha
kolay baðlanýyor.
Üniversiteden
yapýlan açýklamada,
þu bilgiler verildi:
“Hitit Üniversitesi,
EDUROAM (educational roaming eðitim
dolaþýmý)
olarak bilinen ve
dünyada 69 ülkenin
akademik kurumlarýnýn üye olduðu,
uluslararasý araþtýrma ve eðitim topluluðu için geliþtirilmiþ, dünya çapýnda
bir bilgisayar að sistemine 2012 yýlýnda
üye olmuþtur. Üniversitemiz Türkiye
de 87 kurum içerisinde bu aðý kullanan öncü üniversiteler arasýndadýr. Bu
aðý öðrenci, akademik ve idari personelin bulunduklarý
veya ziyaret ettikleri
yerleþkelerde, kendi
bilgisayarlarý ve mobil cihazlarý üzerinden internet eriþimi
elde etmelerine izin
verir.
Üniversitemizin
SAN-TEZ PROGRAMI NEDÝR?
Laminoks Çelik Kapý
330 ¨
Panel Çelik Kapý
330 ¨
Toplu alýmlarda bu fiyatlar geçerlidir.
Küçük Sanayi Sitesi 55. Sk. No:3 Çorum
Tel: 0 364 234 88 53 - Faks: 234 52 69
web: www.umutözgürçelikkapý.com
e-mail:[email protected]özgürçelikkapý.com
Üniversite-sanayi iþbirliðinin
kurumsallaþtýrýlmasý, ülkemize katma
deðer yaratacak ve uluslararasý pazarlardaki rekabet gücünün artýrýlmasýna
katký saðlayacak yeni ürün ve/veya
üretim yönteminin geliþtirilmesi,
mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapýlmasýna yönelik
sanayinin ihtiyaçlarý doðrultusunda
yüksek lisans ve/veya doktora tez çalýþmalarýný içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandýrýlmasý ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesidir.." denildi.
3 öðretim
elemanýna
TÜBÝTAK desteði
H
itit Üniversitesi öðretim elemanlarýna
TÜBÝTAK'tan
destek geldi.
Yapýlan açýklamaya göre,
TÜBÝTAK tarafýndan yapýlan deðerlendirmeler sonucunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Baykasoðlu, 2219 Yurt Dýþý Doktora Sonrasý Araþtýrma Burs Programý kapsamýnda 12 ay süreyle University
of Pittsburgh, ABD ;Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliði
Bölümü Öðretim Elemanlarýndan, Öðr. Gör. Dr. Ahmet Bakal,
2219 Yurt Dýþý Doktora Sonrasý
Araþtýrma Burs Programý kapsamýnda 12 ay süreyle University of
Aubrn, ABD;Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü
Öðretim Elemanlarýndan Arþ.
Gör. Merve Deniz, 2214/A-Yurt
Dýþý Doktora Sýrasý Araþtýrma
Burs Programý kapsamýnda 6 ay
süreyle Waterloo University ON,
Kana'da araþtýrma yapmak üzere
destek almaya hak kazandý." denildi.(Haber Merkezi)
(Ç.HAK:2502)
UMUT ÖZGÜR
ÇELÝK KAPI’DAN
DEV KAMPANYA
açýsýndan üniversitenin etkin bir rol oynadýðýný belirten Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Üyeleri, yapmýþ
olduðu baþarýlý çalýþmalar ve kente saðladýðý kazanýmlar nedeni ile Rektör Prof. Dr. Alkan’ý tebrik etti. Dünyadaki geliþmeler çerçevesinde kendilerini
yenilemek istediklerini belirten Zafer Çarþýsý Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni geliþmelerin kendilerine
aktarýlmasý noktasýnda üniversiteden destek istedi.
Üniversitenin ilin her kesimi ile yakýn bir iþbirliði içinde olmak istediðini ve üniversite yönetiminin de bu durum üzerine kurgulandýðýnýbelirten
Rektör Prof. Dr. Alkan, bu görüþmenin de bu baðlamda algýlanmasý gerektiðine dikkat çekerek, bu iþbirlikleri berberinde büyük olumlu sonuçlar alýndýðýný belirtti. Bulunduðu coðrafyaya fayda saðlama
misyonu beraberinde özverili bir þekilde çalýþmalarýný sürdüren üniversitenin, her alanda gerçekleþen
sektörel büyümeye katký saðlamayý amaçladýðýný
ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu iþbirlikleri beraberinde oluþan sinerji ile kurumlarýmýzýn daha da
güçlendiðini kaydetti.(Haber Merkezi)
akademik ve idari
personelleri @hitit.edu.tr uzantýlý eposta adreslerinden
öðrencilerimiz ise
@ogrenci.hitit.edu.tr uzantýlý eposta adreslerinden
EDUROAM aðýna
kendi yerleþkeleri
yaný sýra, ülke içinde
ve dýþýnda, bulunduklarý yerleþkede
de EDUROAM aðlarýný özgürce ve ücretsiz olarak kullanabilirler.
K u l l a n ý c ý l a r,
bilgisayarlarýnda
kullandýklarý iþletim
sistemi versiyonuna
baðlý olarak “securew2” programýný
kurarak, Tablet ve
Akýllý cep telefonlarýndan ise belirli sis-
tem ayarlarý yaparak
bu aða dâhil olabilirler.
EDUROAM
aðýna bir kez giriþ
yaptýktan sonra tekrar kullanýcý bilgilerini girmeye gerek
kalmadan internete
girebilmektedirler.
E-Posta
adresi
ve/veya parolasý deðiþtiðinde EDUROAM ayarlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý gerekmektedir.
Üniversitemizi
ziyaret eden EDUROAM misafir kullanýcýlarý da EDUROAM'a üye bir kurumun verdiði kullanýcý adý ve parolasýna sahip olmalarý halinde, yerleþke içindeki EDUROAM
aðýna hiçbir müraca-
at gerekmeksizin,
onay ve yetki almadan baðlanabilirler.
EDUROAM
aðý, kullanýcýlarýna
güvenli
baðlantý
saðlamak için “þifreli tünel” olarak tanýmlanabilecek bir
baðlantý teknolojisinden yararlanmaktadýr. Üniversitemiz
EDUROAM aðýna
baðlantý teknolojileri konusunda kapsamlý bilgilerin bulunabileceði baðlantý ayarlarý sayfasýnda
farklý mobil cihazlarýn, hangi yöntemlerle baðlanabileceði, örneklerle, detaylý olarak anlatýlmýþtýr.
Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðýnýn
http://www.eduroam.hitit.edu.tr/index.html web sayfasýnda yer alan kapsamlý bilgilerin yanýnda kullanmýþ olduðunuz bilgiler sistemine baðlý olarak
baðlantý ayarlarýnýn
da gösterir belgeleri
ulaþýlabilmektedir.”(Haber Merkezi)
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Çenesiz’in ihraç kararýna
mahkemeden durdurma
EROL
TAÞKAN
geçtiðimiz meclis
toplantýsýnda
gündeme gelerek
tartýþma konusu
olmuþtu.
Avukatlarý
aracýlýðý ile konuyu
yargýya taþýyan
Erdem Çenesiz'in
müracaatý üzerine,
mahkemenin TSO
kararý ile ilgili
ihtiyati tedbir kararý
aldýðý öðrenildi.
SO Meclis Üyesi
T
Erdem Çenesiz'in
TSO meclis
SGK’dan yapýlandýrma
hakkýnda deðerlendirme
Erdem Çenesiz
S
GK Ýl Müdürü Duran Cesur, 6552
kadar yersiz olarak ödendiði tespit
Sayýlý Kanun ve Kanun Hükmünde
edilen aylýklara iliþkin alacaklar,
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý
5510 sayýlý Kanunda öngörülen
ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlanyükümlülüklerin yerine getirilmemedýrýlmasýna Dair Kanun kapsamýnda
si nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar
yapýlandýrýlan borç miktarý, baþvuru
iþlenen fiillere iliþkin idari para cezasayýsý, prim son ödeme tarihleri, son
sý alacaklarý, yapýlandýrma kapsamýnbaþvuru tarihleri hakkýnda genel dedadýr.
ðerlendirme yaptý.
Süresi içinde Gelir Testi YaptýrCesur'un deðerlendirmeleri þöyle:
mayanlar 31.03.2015 tarihine kadar
6552 sayýlý torba yasaya göre yaGelir Testine müracaat etmesi halinpýlandýrma kapsamýndaki borçlar:
de; süresi içinde Gelir Testi yaptýrmýþ
Duran Cesur
sayýlýp Genel Saðlýk Sigortasý Tescili
2014 yýlý Nisan ve önceki aylara
oluþturulacaktýr.
iliþkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde
tahakkuk ettiði halde ödenmemiþ olan sigorta priAyrýca Genel Saðlýk Sigortasý yapýlandýrmasý
mi, iþsizlik sigortasý primi, emeklilik keseneði ve
için son müracaat tarihi 30.04.2015'tir.
kurum karþýlýðý, ek karþýlýk primi ve sosyal güGenel Saðlýk Sigortasý yapýlandýrma baþvuru
venlik destek primi alacaklarý,
sayýsý 300 adet olup, Genel Saðlýk Sigortasý BorçYapýlandýrma baþvurusunda bulunulan tarih
larýnýn ödeme süresi peþin ödemelerde
itibariyle ödenmesi imkaný kalmamýþ olan isteðe
01.06.2015'e kadardýr.
baðlý sigorta primi ve topluluk sigortasý primi alaGenel Saðlýk Sigortasý dýþýndaki borçlar için
caklarý,
ödeme süresi 02.03.2015'tir.
30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitiYapýlandýrma yaptýðý halde üst üste 2 taksit
rilmiþ özel nitelikteki inþaatlar ile ihale konusu iþödemeyen ve cari sigorta prim borcunu ödemelere iliþkin olup 10/09/2014 ve öncesinde Kurumyenlerin yapýlandýrmasý bozulacaðý için sigortalýca resen tahakkuk ettirilerek iþverene teblið edillarýmýzýn bu hususa dikkatini çekmek isterim.
diði hâlde 11/09/2014 tarihi itibarýyla ödenmemiþ
Müdürlüðümüzde Yapýlandýrma nedeniyle
olan; özel nitelikteki inþaatlar ile ihale konusu iþBað-Kur hizmetine istinaden kredili yaþlýlýk aylýlere iliþkin yapýlan ön deðerlendirme, araþtýrma
ðý talep sayýsý 300 olup, tahsis talebinde(aylýk
veya tespitler sonucunda bulunan eksik iþçilik tubaðlama) bir yoðunluk oluþmuþtur. Ancak en kýsa
tarý üzerinden hesaplanan sigorta primi,
zamanda tüm talepler sonuçlandýrýlacaktýr.
5510 sayýlý Kanunun 60 ýncý maddesinin biBað-Kur sigortalýlarýnýn durdurulmuþ hizrinci fýkrasýnýn (g) bendi kapsamýnda genel saðlýk
metlerin Ýhyasýna iliþkin baþvuru sayýsý 1397
sigortalýsý olanlardan kaynaklanan genel saðlýk siolup, prim borçlarýna taksit yapýlmasý mümkün
gortasý primi alacaklarý,
olmadýðýndan, süresi içinde peþin ödenmesi geSosyal güvenlik kanunlarýna göre emeklilik
rekmektedir.
veya yaþlýlýk aylýðý almakta iken 5335 sayýlý KaSosyal Güvenlik Destek Primi borçlarýna 300
nunun 30 uncu maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýadet baþvuru alýnmýþ olup, 723.266,32 TL borç
na giren kurum ve kuruluþlara ait iþyerlerinde çayapýlandýrýlmýþtýr.
lýþmalarý nedeniyle aylýklarý kesilmesi gerekenle6552 sayýlý yasa ile getirilenler iþverenler açýre, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine
sýndan deðerlendirildiðinde;
Ýþverenler peþin, altý, dokuz, on iki veya on
sekiz eþit taksite; Belediyeler için altý, dokuz,
on iki, on sekiz veya
otuz altý eþit taksite;
Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk
spor federasyonlarýna
tescil edilmiþ olan ve
Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan
spor kulüpleri için altý,
dokuz, on iki, on sekiz,
otuz altý veya kýrkiki
taksite talepte bulunabileceklerdir. Tespit edilen
alacaklar yönünden ilk
taksit ve peþin ödeme
süresi 2 Mart 2015'de
sona ermektedir.
02.02.2015 tarihi
itibariyle 6552 sayýlý torba yasa kapsamýnda
SGK borçlarýnýn yapýlandýrmasý sona ermiþtir.
Ýl bazýnda ilçeler
dahil þu an itibariyle 4/b
(Bað-Kur) yapýlandýrma
baþvuru sayýsý 7421 adet
ile 74.294.560,68 TL
borç yapýlandýrýlmýþ, iþverenler yapýlandýrma
baþvuru sayýsý 1757 adet
ile 82.478.663,06 TL
borç yapýlandýrýlmýþtýr.”
Keçiören Belediyesi, geleneksel hale gelen etkinliðinde
sigarayý býrakmak isteyen vatandaþlara paket paket leblebi ikram etti.
Keçiören’de sigaraya
karþý leblebi ikramý
H
er sene 9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü’nde
yaptýðý sosyal farkýndalýk çalýþmalarý ile dikkat çeken Keçiören
Belediyesi, geleneksel hale gelen
etkinliðinde sigarayý býrakmak
isteyen vatandaþlara paket paket
leblebi ikram etti.
“Sigarasýz Hayata Bugün
Merhaba” sloganý ile harekete
geçen Keçiören Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü, sigaraya karþý mücadelede toplumsal duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý
amacýyla Çorum leblebilerini
kullanarak ilginç bir uygulamaya
imza attý. Sigarayý býrakmanýn en
önemli koþulunun içsel motivasyon olduðu göz önüne alýnarak,
bu zararlý alýþkanlýktan kurtulmak isteyen vatandaþlara lezzetli
ve yararlý bir alternatif sunuldu.
“Daha saðlýklý yaþama bir adým
atmak için, bugün karar verin, sigara içmeyin, leblebi yiyin” sloganlarýnýn yazýlý olduðu dövizlerle Keçiören cadde ve sokaklarýný dolaþan belediye ekipleri,
karþýlaþtýklarý vatandaþlara paket
paket Çorum leblebisi daðýttý.
Çorum Belediyesi’nin desteðiyle
düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, Keçiören halký sigara býrakmaya davet edildi.
Ö
çükbaþ hayvan varlýðýna sahip
olan iþletmelere yýllýk destekleme yapýlmasý planlanýyor.
Projeden yararlanabilecek kiþiler: Halen sürü yönetimi elemanlýðý yapan veya sürü
yönetim faaliyetlerini gerçekleþtirecek eleman olmaya
aday, sosyal güvence kapsamýna alýnma niteliklerine sahip, en az okuma ve yazma bilen bedenen saðlýklý ve eðitim
konularýna ilgi ve ihtiyaç duyan kiþiler veya küçükbaþ
hayvan yetiþtiricileri.
2 - 20 Mart 2015 tarihleri
arasýnda Çorum (Merkez),
Sungurlu, Mecitözü, Uðurludað ve Laçin Ýlçe Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Müdürlükleri’nde verilecek eðitimler haftada 5 gün olmak üzere 120
saat sürecek.
Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16
yaþ ve üzeri bay-bayan olmak,
en az okuryazar olmak, açýk
öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP,
Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik
MEK
AMACIMIZ TEÞVÝK ET-
Sigara içen insanlarýn býrakmak için bir teþvik aradýklarýný belirten Keçiören Belediye
Baþkaný Mustafa Ak, “Bu uygulama ile insanlarý sigara alýþkanlýðýndan kurtulmaya teþvik etmeyi amaçlýyoruz. Ýnsanlar sigara
içmek yerine leblebi yesinler. En
azýndan aðýzlarýna bu zararlý nesneyi sokmamýþ olurlar. Sigara insanýn kendisine zarar veren kötü
bir alýþkanlýktýr. Sigara içenler
sadece kendilerine deðil, yakýn
çevrelerine, içtikleri ortamdaki
kiþilere de zarar veriyorlar” dedi.
Alýþkanlýklardan kurtulmak için
ilk adýmýn karar vermek, sonraki
adýmýn ise iradeyi kullanmak olduðunu vurgulayan Baþkan Ak,
“Her þey karar vermeyle baþlar,
ama iç çatýþmalarý yüzünden bu
kararý olabildiðince ertelemek
zorunda kalan vatandaþlarýmýza
‘sigarasýz hayata bugün merhaba’ diyerek karar vermeleri yönünde uyarý niteliðinde olan örnek bir çalýþmayla destek oluyoruz. Bugün halkýmýz için karar
günü olsun” diye konuþtu.(ÝHA)
ÝÞKUR çoban yetiþtirecek
zel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi
çerçevesinde (Sürü Yönetimi
Elemaný Benim Projesi) Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl
Müdürlüðü, Çorum Merkez
ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi
Müdürlükleri, Ýl Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Ýlçe Ziraat Odalarý ve Çorum Ýli
Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði iþbirliðinde
uygulanacak olan ‘Çoban/Sürü Yönetimi Elemaný (Küçükbaþ Hayvan)’ mesleðinde Çorum merkez (25), Sungurlu
(25), Mecitözü (25), Uðurludað (20) ve Laçin (20)’de 5
grup halinde toplam 115 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu
açýlacak.
Kurs sonunda baþarýlý
olan kursiyerlere belirtilen
meslekte sertifika verilecek,
çeþitli program ve projelerden
yararlanmada öncelikli olmasý
saðlanacak. Proje kapsamýnda
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý’nýn hayvancýlýk
desteklemeleri içerisinde sertifikalý sürü yönetimi elemaný
çalýþtýrdýðýný belgeleyen kü-
programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak,
emekli veya aktif sigortalý olmamak.
Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve
Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekecek.
Mülakat yeri: Merkez ve
aþaðýda belirtilen Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlükleri
Kurs Numaralarý ve Mülakat Tarihleri:
Merkez (264357) : 18 Þubat Çarþamba günü saat 10:00
Sungurlu (264667) : 19
Þubat Perþembe günü saat
10:00
Mecitözü (264661) : 20
Þubat Cuma günü saat 10:00
Uðurludað (264676) : 23
Þubat Pazartesi günü saat
10:00
Laçin (264670) : 24 Þubat Salý günü saat 10:00 (Haber Merkezi)
ERDAL BÜRO MOBÝLYA
Yusuf
üyeliðinden
düþürülmesi kararý,
mahkeme tarafýndan
ihtiyati tedbir kararý
ile durduruldu.
Ýþ Adamý Erdem
Çenesiz'in meclis
üyeliðinin
düþürülmesi
3
1099.00 ¨
Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir.
* 160’LIK MASA
* KONSUL
* KESON - * SEHPA
* 2 ADET TEKLÝ KOLTUK
* 1 ADET ÝKÝLÝ KOLTUK
* 1 ADET MÜDÜR KOLTUK
Her renk ve modellerimiz mevcuttur.
Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM
Tel: 0 364 227 20 91 - Gsm: 0 542 265 19 87
e-mail: [email protected]
4
‘Tek çýkýþ yolu MHP’nin
tek baþýna iktidarýdýr’
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
EROL TAÞKAN
M
HP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin,
MHP’nin 46. kuruluþ yýlý nedeniyle düzenlediði toplantýda, “Tek çýkýþ yolu MHP’nin tek baþýna iktidarýdýr. Gün
birlik ve bütün olma günüdür.” dedi.
1969 yýlýnýn kýþýnda baþlayan yolculuðun, bugün þanla ve þerefle 46 yýlýný
tamamladýðýný ifade eden Çetin,
MHP’nin ilk günki heyecan ve kararlýlýðý ile yoluna devam ettiðini ifade etti.
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, 46.
yýl açýklamasýnda þunlarý dile getirdi,
“Bazýlarý tarafýndan hayal olarak karþýlansa da baþta Baþbuðumuz Alparslan
Türkeþ bey olmak üzere nice büyük ülkü
erlerinin insan üstü bir gayret ve çabalarý ile partimiz yarým yüzyýla yaklaþýk bir
zamandýr çizgisinde hiçbir kýrýklýk olmadan, hala ilk günkü samimiyetinde Türk
milletine hizmet noktasýnda yoluna devam etmektedir. Milliyetçi Hareket 46
yýldýr neye inandý ise onu söylemiþtir ve
bundan sonra da sadece ve sadece onu
söyleyecektir.
Bugün ülkemizin gelmiþ olduðu
noktada milletimiz yargýlanmakta, devletimiz çözülmeye çalýþýlmakta, birliðimiz parçalanmak istenmekte, nesillerimiz ahlak erozyonu ile yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Bütün bu çabalarýn karþýsýnda Milliyetçi Hareket Partisi Türk
milletinin yýlmaz bir savunucu olarak
dimdik durmaktadýr.
Ülkemizin düþürüldüðü bu bataklýktan tek çýkýþ yolunun 46 yýlýný þanla ve
þerefle dolduran Milliyetçi Hareketin tek
baþýna iktidarý olduðuna inanýyoruz.
Ancak tek baþýmýza iktidar hedefi-
MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, MHP’nin iktidarýnýn þart olduðunu belirtti.
MHP’nin 46. yýl kutlamasý yapýldý.
mizde asla ve asla baþkalarýnýn lütuflarýný istemiyoruz. Ýktidar hedefimizde sa-
dece Türk milletinin gerçek iradesini
sandýkta göstermesi için mücadele edi-
yor, baþka ideolojiler gibi çözümü ve çareyi baþka yerlerde deðil yine bizzat
Türk milletinde arýyoruz.
Zira biz, insaný merkeze alarak, yine insan için yola çýkmýþ, devleti, insan
için bir yükselme aracý olarak gören, insan-millet ve devlet iliþkilerini demokrasi ile saðlamayý amaçlamýþ ve bunlarýn
tamamýnýn yalnýzca millet içinde anlam
bulacaðýna inanan siyasi hareketiz.
Biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarý sorumluluðumuz ne denli büyük
olduðunun farkýndayýz. Teslim almýþ olduðumuz emaneti daha da ileriye taþýmamýz gerektiðinin bilincindeyiz. Ýki
günü bir olanýn ziyanda olduðu Hadisi
þerifini kendimizi düstur edinerek çýkmýþ
olduðumuz bu yolda her geçen gün Türk
milletine nasýl daha fazla hizmet edebiliriz düþüncemiz ile yolumuza devam edeceðiz. Gün ; Bir olmanýn bütün olmanýn
günüdür.
Gün; bu bayrak benim, bu kitap benim, bu vatan benim diyen, kendisini
Türk milletinin asil bir bireyi olarak gören her bir vatandaþýmýzla birlikte beraberce Milliyetçi Hareket Partisi'ni tek
baþýna iktidara taþýma günüdür.
Bütün bu duygu ve düþüncelerle
partimizin kurucusu Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ beyi rahmet, minnet ve
þükranla anýyorum. Hak Teala bayraðýmýzý ilelebet vatanýmýzýn semalarýnda
dalgalandýrsýn, üç hilalimizin ömrü uzun
olsun. Nice yýllarda Milliyetçi Hareketimizin ve Türk milletinin yolu bahtý açýk
olsun.”
MHP’de 46.
yýl gururu
aðlýk-Sen tarafýndan açýlan
dava sonucu, Danýþtay 15.
Dairesi, aile hekimlerinin Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigorta Primi’nin yarýsýnýn kurum
tarafýndan ödenmesine karar verdi.
Aile hekimleri tarafýndan
þimdiye kadar (dört yýllýk) ödenen primlerin yarýsýnýn kurum tarafýndan geri ödenmesi için Halk
Saðlýðý Kurumu ile görüþmelerin
sürdüðünü belirten Saðlýk-Sen
Hacý Nuri Lafcý
Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, “Görüþmelerde mutabakata varýlamamasý halinde, bireysel davalarla primlerin
yarýsý geri alýnabilecek.” dedi.
Bu kararla aile hekimlerinin kapsam dýþý tutulduklarý bir maðduriyetin engellediðini belirten Lafcý,
“31.01.2010 tarih ve 27478 Sayýlý Resmi Gazete’de yayýnlanarak yürürlüðe giren, 2010/1 sayýlý Týbbi Uygulamaya
Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasýnda Kurum
Katkýsýna Ýliþkin Usul ve Esaslar’a dair tebliðde, kamu kurum ve kuruluþlarýndaki doktorlarýn zorunlu mali sorumluluk sigorta primlerinin yarýsýnýn kurum tarafýndan ödenmesi, aile hekimlerinin ise bu kapsam dýþýnda býrakýlarak
primlerin tamamýnýn kendileri tarafýndan ödenmesi hükme
baðlanýyordu. Saðlýk-Sen konuyu yargýya taþýyarak, aile
hekimlerinin serbest meslek icra etmediði, iþverenin Saðlýk Bakanlýðý olmasý sebebiyle primlerinin yarýsýnýn devletçe karþýlanmasý gerektiði gerekçesiyle söz konusu tebliðin 3. Maddesinin 3. Fýkrasýnda yer alan ‘sözleþmeli aile
hekimlerinin sigorta primlerinin tamamý’ ibaresinin iptalini istedi. Saðlýk-Sen’in talebini görüþen Danýþtay 15. Dairesi, iptali istenen ibarenin aile hekimleri yönünden iptaline karar verdi.
Tebliðin yayýnlanmasýndan bugüne kadar geçen sürede, aile hekimleri tarafýndan yaptýrýlan ve kendileri tarafýndan ödenen primlerin yarýsýnýn kurum tarafýndan geri
ödenmesi için de görüþmeler ise sürmektedir. Baþtan beri,
aile hekimlerinin de kamu hizmeti sunduðunu ve sigorta
primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesini istedik.
Yargý, bizim haklýlýðýmýzý tescil ederek, aile hekimlerinin
de kamu hizmeti gördüðünü kaydetti. Bundan sonra yapýlmasý gereken, kurumun þimdiye kadar aile hekimleri tarafýndan ödenen primlerin yarýsýný geri ödemesidir. Bu yönde görüþmelerimiz sürüyor. Bu görüþmeler sonrasý bir netice alamazsak, aile hekimi üyelerimiz bireysel davalarla
bu primlerini geri alabilecek. Saðlýk-Sen olarak bu süreçte üyelerimize her türlü desteði vereceðiz.” dedi. (Haber
Merkezi)
Çakallarla dans!
Çorum Belediyespor, Zonguldak
Kömürsporla berabere kaldý ya…
Herkes üzülmüþtür mutlaka da biri daha
çok üzüldü…
…
Liseli bir genç, kýz arkadaþýný maça
götürmüþ…
Erkeðin kafasýnda kýz arkadaþý ile maç
seyretmenin yanýnda, maçta gol olduktan sonra
golü bahane edip kýza sarýlýrým düþüncesi
varmýþ…
…
Belediyespor gol atamayýnca oðlanýn tüm
hayalleri yýkýlmýþ…
…
Nereden mi biliyorum…
…
Pazar akþamý Serkan ve Kürþad'la birlikte
iki arkadaþý Rize-Beþiktaþ maçýný seyretmeye
bize geldiler…
…
Maç oynanýrken gençleri bir gülme
tuttu…
Az daha gülseler kaburga kemikleri
kýrýlacaktý, o kadar yani…
Bu arada Belediyespor'a kýzýyorlardý…
…
Ben de gülerek hayýrdýr gençler demeye
kalmadý…
Kürþad; "Baba bu var ya bu" diyerek
arkadaþýný gösterdi…
Ee dedim…
Baþladý anlatmaya; "Kýz arkadaþý ile
bugün Çorum Belediyespor-Zonguldak maçýna
gitti…
Belediyespor gol atýnca golü bahane edip,
kýzla sarýlýrýz diye düþünürken Belediyespor
gol atamadý, haliyle planlarý suya düþtü…"
…
Bu defa çakallarla dansa ben de
katýldým…
Koro halinde birlikte kahkaha attýk…
…
En çokta Çaðlar'a kýzýyordu…
"Topu boþ kaleye depemedi…" diye.
…
Çocuðun halini görünce içimden…
MHP Ýl Baþkanlýðý;
MHP’nin kuruluþukuruluþunun 46. yýlýný kutkutladý.
Valilik’ten açýklama
Saðlýk Sen’den
2
yeni bir
kazaným
S
YILMAZ
dedi.
Ýl Baþkanlýðý; MHP’nin kuruluþunun
M46.HP yýlýný
kutladý.
Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, parti yöneticileri ve partililerin katýldýðý kutlama töreni, Kur’an-ý Kerim
okunarak baþladý.
Yapýlan duanýn ardýndan üzerinde üç hilal
bulunan 46. yýl pastasý, nice yýllara temennisi
ile kesildi.
Elvan
6 Mayýs 2014 tarihinde Osmancýk’ta meydana gelen
sel felaketinde hayatýný kaybeden Serdar Arslan'ýn
babasý Ýsmail Arslan hakkýnda basýnda yer alan ‘Acýlý
baba isyan etti’ baþlýklý haberlere Valilik’ten açýklama
geldi.
Çorum Valiliði’nden yapýlan açýklamada, “Yaþanan
sel felaketi nedeniyle, selde hayatýný kaybeden Serdar
Arslan'ýn eþi Emel Arslan ile ilgilenilmiþ olup; Osmancýk Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðýnca oluþturulan Ýlçe Afet ve Acil Durum Komisyonu Baþkanlýðýnýn
04.06.2014 tarih ve l nolu kararý ile Baþbakanlýk Acil
Durum Yönetim Baþkanlýðý tarafýndan gönderilen acil
yardým ödeneðinden 10.000 TL ve Osmancýk Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðýnca 03.06.2014 tarihinde 15.000 TL yardým yapýldýðý tespit edilmiþtir.
Ayrýca merhumun eþi Emel Arslan'a Osmancýk
Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðýnca 22.08.2014 tarihinde 2000 kg kömür
yardýmý ve 22.09.2014 tarihinde 150 TL nakdi yardým
yapýldýðý tespit edilmiþtir.
Ayrýca selde hayatýný kaybeden Serdar Arslan'ýn
babasý Ýsmail Arslan, annesi Nahide Arslan, eþi Emel
Arslan, çocuklarý Beyza ve Sudenaz Arslan ve kardeþi
Sema Yavaþ tarafýndan Osmancýk Belediye Baþkanlýðý
ve Bakýþ Temizlik Ltd. Þti. ile SÝM Çaðrý hizmetleri
aleyhine Osmancýk Asliye Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davasý açýlmýþ olup, dava halen
derdesttir.
Devletimiz bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da maðdur olan vatandaþlarýmýza sahip çýkmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur.” denildi. (Haber Merkezi)
‘Ýddialar gerçek dýþý’
O
smancýk Belediyesi, Osmancýk'taki sel felaketinde hayatýný kaybeden Osmancýk Belediyesi
iþçisi Serdar Arslan hakkýnda yayýnlanan haberlerle
ilgili basýn açýklamasý yayýmladý.
Yapýlan açýklamada, “Ýlçemizde meydana gelen sel felaketinde hayatýný kaybeden iþçimiz Serdar
Arslan ile ilgili bazý basýn organlarýnda yer alan iddialar nedeniyle açýklama yapýlmasý gereði duyulmuþtur.
26 Mayýs 2014 tarihinde, metrekareye düþen
yaðýþ miktarý bakýmýndan son 40 yýlýn en büyük yaðýþý gerçekleþmiþ ve sel felaketi meydana gelmiþtir.
D100 Karayolundaki tahliye çalýþmalarý sýrasýnda
iþçimiz Serdar Arslan hayatýný kaybetmiþ ve tüm ilçemizi derinden üzen hadise yaþanmýþtýr. Acýsýný halen taze hissettiðimiz iþçimize bir kez daha Allah'tan
rahmet diliyoruz. Bütün ilçemizin baþý sað olsun.
Basýnda yer alan haberlerde ise iþçimiz Serdar
Arslan'ýn vefatýndan sonra hiçbir yetkilinin ailenin
kapýsýný çalmadýðý þeklinde ne amaçla yapýldýðýna
anlam veremediðimiz iddialara yer verilmiþtir.
Belediyemizin "Sosyal Yardým ve Desteklerin
Gizliliði Ýlkesi" gereði aileye yapýlan maddi ve manevi katkýlar bu güne kadar kamuoyuna açýklanmamýþtýr.
Basýnda yer alan gerçek dýþý iddialar nedeniyle
aileye yapýlan "Sosyal Yardým ve Desteklerin" paylaþýlmasý zaruret haline gelmiþtir.
Ýþçimizin acýsýný paylaþmak üzere ilk günden
itibaren yanýnda olduðumuz ailesin hiçbir talebi reddedilmemiþtir. Yasal varisi olan eþi ve çocuklarýna
25 bin TL nakit para yardýmýnda bulunulmuþtur. Ailenin talep ettikleri borçlarý belediyemiz tarafýndan
üstlenilmiþ ve ödenmiþtir.
Vefatýnýn 40. gününde ikram masraflarý belediyemiz tarafýndan karþýlanarak Mevlid-i Þerif okutulmuþtur.
Belediyemiz tarafýndan aileye bir daire alýnmak
istenmiþ ve eþinin yaþamak istediði mahallede 130
bin TL deðerinde bir dairede önce mutabýk kalýnmýþ
ancak daha sonra aile bu desteðimizi beðenmeyerek
reddetmiþtir.
Aile tarafýndan açýlan davalarla ilgili hukuki
süreç devam etmektedir.
Olaydan 9 ay sonra aileye taziye ziyaretine gelen Sayýn Vekilimizin bilgi eksikliðinden kaynaklandýðýný düþündüðümüz beyanýný üzüntüyle karþýlýyoruz. Kamuoyuna saygýyla duyurulur.” ifadelerine
yer verildi.
'Çaðlar aslaným, senin yatacak yerin yok
bilesin…
Erkek adama yapýlýr mý be bu, demek
geldi…'
…
Allah'tan Beþiktaþ yendi de delikanlý bir
günde iki darbe yemedi…
…
Maç bitti gençler tam evlerine giderken,
Belediyespor maçýnda hayal kýrklýðý yaþayana,
üzülme kýz arkadaþýný al Bozüyük maçýna
git…
Belediyespor o maçý mutlaka 3-0
hükmen kazanacak, 3 defa sarýlýrsýn dedim…
…
E teselli etmek lazýmdý çocuðu…
Çorum’un
kuzeyine
kar yaðýþý
uyarýsý
M
eteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezi (BTUM), kuvvetli
poyrazla birlikte kar yaðýþý uyarýsýnda bulundu.
BTUM’dan yapýlan yazýlý açýklamada þu
ifadelere yer verildi: “Yapýlan son tahminlere göre, bugün akþam saatlerinden itibaren yarýn öðle
saatlerine kadar Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Çorum’un kuzey kesimleri (Kargý, Osmancýk)
ile Samsun’un batý ve 500 metreden sonraki yüksek kesimlerinde (Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Yakakent, Alaçam, Bafra, Ondokuzmayýs,
Atakum) yer yer kuvvetli rüzgar (poyraz - 60-80
km/sa) ile birlikte kuvvetli kar yaðýþý beklendiðinden, yaþanabilecek her türlü (ulaþýmýnda aksamalar, elektrik kesintileri, aðaç-direk devrilmesi,
buzlanma ve don olayý gibi) olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekmektedir.”(ÝHA)
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Cinayet sanýðý beraat etti
Ç
orum'da çýkan silahlý kavgada
bir kiþiyi öldürdüðü iddiasýyla
yargýlandýðý davada 10 yýl hapis
cezasý alan sanýk, Yargýtay'ýn olayýn meþru müdafaa kapsamýnda
olduðunu belirtmesi üzerine beraat etti.
Ulukavak
Mahallesi'nde
2011 yýlý ekim ayýnda yaþanan
olayda, hakkýnda çeþitli dedikodu
yaydýðýný öne sürdüðü Erol Turþucu ve arkadaþý Musa Batman ile
konuþmaya gittiði sýrada çýkan
kavgada tabancayla kendisine ateþ
ettiðini belirttiði Musa Batman'ý
av tüfeði ile vurarak öldürdüðü
gerekçesiyle tutuklanan Serdal
Çetin (25) hakkýnda, Çorum 1.
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezasý istemiyle dava
açýldý.
Yaklaþýk bir yýl süren dava
boyunca sanýk Serdal Çetin, mahkemede verdiði ifadelerinde Erol
Turþucu'nun buluþmak istemesi
üzerine gittiði olay yerinde Musa
Batman'ýn silahla kendisine ateþ
ettiðini, kendisinin de korunmak
amacýyla yanýnda bulunan av tüfeðiyle ateþ açtýðýný öne sürdü.
Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2012'de Ankara
Adli Týp Kurumunun, maktul Batman'ýn av tüfeðinden çýkan saçmalarla hayatýný kaybettiði ve vücudunda da 83 saçma yarasýnýn
tespit edildiðini belirten raporunu
da dikkate alarak Çetin'i "kasten
adam öldürme ve genel güvenliði
tehlikeye düþürme" suçlarýndan
10 yýl hapis cezasýna çaptýrdý.
Çetin'in avukat Rýdvan Çam,
mahkemenin kararýný, temyiz hakkýný kullanarak Yargýtay'a taþýdý.
Dava dosyasýndaki tanýk beyanlarýný, Adli Týp Kurumu raporlarýný
inceleyen Yargýtay 1. Ceza Dairesi'ndeki tetkik hakimleri karar
hakkýndaki kanaatlerini belirtti.
Dava dosyasýndaki incelemede, sanýk Çetin'in, hakkýnda çeþitli dedikodular yaymasýna sinirlendiði Erol Turþucu ile konuþma
maksadýyla gittiði olay yerinde
maktul Musa Batman tarafýndan
sanýða ateþ edildiði yönündeki tespitleri deðerlendiren Yargýtay 1.
Ceza Dairesi, kararýnda þunlarý
kaydetti:
"Sanýk Serdal Çetin'in, kendisine yönelmiþ ve devam etmekte olan haksýz saldýrýyý, o anki hal
ve koþullara göre saldýrýyla orantýlý bir þekilde defetme zorunluluðu
içerisinde ve meþru savunma koþullarý altýnda hareket ettiði kabulü ile maktul Musa'yý kasten öldürme
suçundan
hakkýnda
TCK'nýn 25/1 ve CMK'nýn 223/2d maddeleri gereðince beraat kararý verilmesi gerekirken eylemin
tahrik altýnda kasten öldürme suçunu oluþturduðundan bahisle hüküm tesis edilmiþtir."
ÖNCE TAHLÝYE SONRA
BERAAT
Sanýðýn meþru müdafaada
bulunduðuna kanaat getiren Yargýtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiði kararýn bozulmasý gerektiðine hükmederek dosyayý yeniden görüþülmek üzere gönderdi.
Yargýtay 1. Ceza Dairesi'nin
verdiði karardan 3 gün sonra avukat Çam'ýn baþvurusuyla 6 Mart
2014 tarihinde sanýk Çetin, tutuklu bulunduðu Çorum L Tipi Kapalý Cezaevinden tahliye edildi.
"Beraat kararý verilmesi" gerekçesiyle karar hükmü bozulan
Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesi,
dava dosyasýný tekrar görüþtü.
Yargýtay kararý doðrultusunda hüküm kuran mahkeme heyeti, sanýk
Çetin'in beraatine hükmetti. (AA)
Býçaklý kavga, 5 yaralý
Ç
orum'da bir tekstil
fabrikasýnda çýkan
kavgada 4 kiþi býçakla
yaralanýrken, kavgadan
sonra olay yerinden kaçan zanlýnýn kullandýðý
otomobilin çarpmasý sonucu bir kadýn da yaralandý.
Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Ýddialara göre,
iþyerinde çalýþanlardan
birisinin eþi fabrikaya gelerek Özkan G. (33) adlý
kiþiyle tartýþmaya baþladý. Tartýþmasýnýn büyüyerek kavgaya dönüþmesinin ardýndan zanlý yanýnda bulunan býçakla önce
Özkan G.’yi ardýndan da
kavgayý ayýrmak isteyen
Sercan Ç. (24), Bilal A.
(27) ve Kadir A.’yý (34)
yaraladý. Görgü tanýklarý
olay yerinden kaçan þüphelinin kullandýðý otomobille de S.B. adlý kadýna
çarptýðýný belirtti.
Olayýn ardýndan
bölgeye çok sayýda jandarma ekibi ve ambulans
gönderildi. Yaralýlar olay
yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne
kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý. Kaçan zanlýnýn yakalanmasý için geniþ çaplý soruþturma baþlattý.
Olayla ilgili olarak
baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Bir tekstil fabrikasýnda çýkan kavgada 4 kiþi býçakla yaralandý.
Ç
Ç
orum’da lüks
cipin
belediye iþçilerini
taþýyan
kamyonete
çarpmasý sonucu
meydana gelen
trafik kazasýnda
4’ü belediye
iþçisi olmak
üzere 5 kiþi
yaralandý. CHP’li
ordu milletvekili
aracýnda sýkýþan
sürücüyü teselli
etti.
Edinilen
bilgiye göre, ÇorumSamsun karayolunda
Samsun
istikametinden
Çorum istikametine
seyir halinde olan
Cemal Þahin
yönetimindeki 34
KSS 38 plakalý cip
sürücüsünün
direksiyon
hakimiyetini
kaybetmesi sonucu
önünde seyreden ve
içerisinde belediye
iþçilerinin bulunduðu
Ali Beyazatlý
yönetimindeki 35
DYG 17 plakalý
kamyonete çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle
cip savrularak yol
kenarýndaki
þarampole uçtu.
Hurdaya dönen cipin
orum’da
Ç
meydana gelen
trafik kazasýnda 1
Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.
ki otomobil lastiðinin
patlamasý sonucu þarampole
devrildi. Kazada otomobil
sürücü Y.S. ve otomobilde
yolcu olarak bulunan
S.S.(41), K.S.(36) ve
G.Þ.(64) yaralandý. Yaralýlar
olay yerine çaðrýlan
ambulanslarla Sungurlu
Devlet Hastanesi’ne
Suçlu sürücü
alkollü
yakalandý
A
Cip kamyonete çarptý, 5 yaralý
Lüks cipin belediye iþçilerini taþýyan kamyonete çarptý.
Ttrafik kazasýnda 4’ü belediye iþçisi olmak üzere 5 kiþi yaralandý.
sürücüsü Cemal
Þahin araçta sýkýþtý.
Kazayý gören
vatandaþlar polisi ve
saðlýk görevlilerini
arayarak yardým
istedi. Ýhbar üzerine
bölgeye çok sayýda
ambulanslar ve kaza
kýrým ekibi
gönderildi.
Olay yerine
gelen Çorum
Belediyesi kaza
kýrým ekibi, 112
ekipleri ve polisler
talihsiz sürücüyü
sýkýþtýðý aracýndan
çýkarmak için
seferber oldu. Þahin,
yaklaþýk bir saatlik
çalýþmanýn ardýndan
bulunduðu yerden
çýkarýlarak kurtuldu.
CHP’LÝ
MÝLLETVEKÝLÝ
YARALIYI
TESELLÝ ETTÝ
Ordu’dan
Ankara’ya giderken
kazayý gören CHP
Ordu Milletvekili
Ýdris Yýldýz da kaza
hakkýnda
yetkililerden bilgi
aldý. Yaralý sürücü
kurtuluncaya olay
yerinde bekleyen
Milletvekili Yýldýz,
araçtan çýkarýlan
sürücüyü teselli etti.
Yaralý sürücü
sedye ile ambulansla
alýnýrken baþýnda
bekleyen milletvekili
Yýldýz, “Ýyisin iyisin.
Merak etme endiþe
edecek bir þey yok
tamam mý? Geçmiþ
olsun” dedi.
Kazada
yaralanan sürücüler
ve belediye iþçileri
Muharrem Partici,
Rüþtü Aksu ve
Muhsin Tiryaki
ambulansla Hitit
Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma
Hastanesi’ne
kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Kaza nedeniyle
yaklaþýk bir saat
trafiðe kapatýlan
Çorum-Samsun
karayolunda uzun
araç kuyruklarý
oluþtu. Kaza yapan
araçlar ve kurtarma
çalýþmalarýnýn
tamamlanmasýnýn
ardýndan yol tekrar
trafiðe açýldý.(ÝHA)
Araç duvara çarptý, 1 ölü, 3 yaralý
Lastik patladý, 4 yaralý
orum’un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen
trafik kazasýnda 2’si aðýr 4
kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre
kaza, Sungurlu-Kýrýkkale
karayolunun 17.
kilometresinde meydana
geldi. Y.S.(44) yönetiminde
5
laca’da çeþitli suçlardan aranan sürücü alkollü vaziyette araç kullanýrken yakalandý.
Kasten yaralama, hakaret ve tehdit olaylarýna karýþan M.T. isimli genç sürücü Yozgat Caddesi’nde 158 promil alkolle araç kullanýrken yakalandý. Sürücü hakkýnda cezai iþlem uygulandý.
(Haber Merkezi)
kaldýrýlarak tedavi altýna
alýnýrken, durumu aðýr olan
S.S. ve K.S. yapýlan ilk
müdahalenin ardýndan Hitit
Üniversitesi eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne sevk
edildi.
Kazayla ilgili baþlatýlan
soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Kamyonete
arkadan çarptý
Samsun yolunda meydana gelen kazada otomobil
sürücüsü kamyonete arkadan çarptý.
C.Þ. aracýyla Samsun’dan Çorum’a gelirken, yolun
9’uncu kilometresinde Atçalý Köyü mevkiinde önünde
seyreden A.B.’nin kullandýðý kamyonete arkadan çarptý.
Kazada otomobil sürücüsü aðýr yaralanýrken kamyonet
sürücüsü ve kamyonetteki 3 kiþi kazayý hafif yaralarla
atlattý. Yaralýlar Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde
tedavi altýna alýndý.(Haber Merkezi)
kiþi hayatýný
kaybederken, 3
kiþide yaralandý.
Kaza, ÇorumSamsun
Karayolu'nda
meydana geldi.
Edinilen bilgilere
göre, Emre
Yardýmcý (28)
yönetimindeki 06
AD 0413 plakalý
otomobil ile
Abdulvahit Kahya
(28) yönetimindeki
26 VK 543 plakalý
otomobil çarpýþtý.
Çarpýþmanýn
etkisiyle kontrolden
çýkan Yardýmcý,
yönetimindeki
otomobil çelik
bariyerleri aþarak
yol kenarýnda
bulunan istinat
duvarýna çarptý.
Kazada
sürücülerden Emre
Yardýmcý olay
yerinde hayatýný
kaybederken, diðer
sürücü Abdulvahit
Kahya ile araçlarda
bulunan Birgül
Akyüz (35) ve
Serkan Ekinci (33)
olay yerinde yapýlan
ilk müdahalenin
ardýndan Hitit
Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma
Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Kaza
nedeniyle ÇorumSamsun
Karayolu'nda bir
süre trafik kontrollü
olarak verildi.
Kaza ile ilgili
soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþide yaralandý.
Kaza, Çorum-Samsun Karayolu'nda meydana geldi.
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
Ýki camide restorasyon
Ý
Kazasker Camii'nde restorasyon çalýþmasý devam ediyor
‘Hýzla hizmete
devam ediyoruz’
Tarihi Þeyh Yavsi Camii'nde restorasyon uygulamalarý bütün hýzýyla sürüyor.
Ý
skilip Kaymakamlýðý ve
Ýskilip Belediyesi'nin
giriþimleri ile 16. Yüzyýlda Yeni Cami Mahallesi'nde Kazasker Cafer
Efendi tarafýndan yaptýrýlan (Kazasker) Camii'nde
restorasyon çalýþmasý devam ediyor. Kazasker Camii'nden sonra Hacý Mürsel Camii'nin restorasyon
çalýþmasý tamamlanacak.
Tarihi Þeyh Yavsi
Camii'nde restorasyon
uygulamalarý bütün hýzýyla sürüyor. Çalýþmanýn
Ramazan Bayramý'na bitirilmesi hedefleniyor.
Belediye Baþkaný
Recep Çatma, restorasyon
çalýþmasýna baþlanan Ýskilip Þeyh Yavsi Camii ve
Kazasker Camiinde çalýþmalarýn en kýsa sürede bitirilmesi için Vakýflar Bölge Müdürlüðü ile sürekli
diyalog halinde olduklarýný söyledi. Baþkan Çatma,
bu iki caminin restorasyon uygulamasýnýn ardýndan ayný çalýþmanýn Hacý
Mürsel Camii'nde devam
edeceðini kaydetti. (Haber Merkezi)
skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma,
lip'e farklý bir pencere açýlacaðýný kayçocuklara ve gelecek kuþaklara daha
detti.
iyi bir gelecek hazýrlamak için gece günAlt yapý çalýþmalarýnýn yanýnda,
düz gayret içinde olduklarýný belirterek,
seçim çalýþmalarýnda vaat ettikleri pro"Ýlk günkü heyecanla hýzýmýzý kesmeden
jeleri de yakýndan takip ettiklerini ifade
yola devam edeceðiz." dedi.
eden Baþkan Çatma, bilindiði üzere ÝsKentte kanalizasyon, yaðmur suyu
kilip-Çankýrý yolunun yapým ihalesinin
alt yapý çalýþmalarýnýn bitirildiðini, elekyapýldýðýný, yüklenici firmadan kaynaktrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþlanan sebepler nedeniyle inþaatý yarým
malarýnýn belirli aralýklarla devam ettiðikalan 100 Yataklý Ýskilip Atýf Hoca
ni belirten Baþkan Recep Çatma, "HayaDevlet Hastanesinin yapým iþinin yenilimizdeki Ýskilip Ýçin Çalýþýyoruz" dedi.
den ihale edildiðini kaydetti.
Kýþ ayýnýn sonlarýna doðru Ýskilip'te
Ýskilip'i TOKÝ ile buluþturmaktaki
alt yapý çalýþmalarýnýn tekrar hýz kazanakararlýlýðýný bir kez daha dile getiren
caðýna deðinen baþkan Çatma, geriye kaÇatma, bu yýl içerisinde TOKÝ projesinin
Recep Çatma
lan alt yapý çalýþmalarýndan þehir þebeke
de hayata geçirilmesi için yoðun çaba ve
suyu ve doðalgaz hattýnýn döþenmesi çalýþmalarýnýn
gayret içerisinde olduklarýný söyledi.
ivedi bir þekilde tamamlanmasý için bütün imkânlaÝskilip'e can suyu olacak Kargýn Sulama Göleti
rý seferber edeceklerini söyledi.
Projesi ile de yakýndan ilgilendiklerini, ihale müjdeHedeflerinin 2016 yýlýnýn kýþ ayýnda Ýskilip'te
sini en kýsa zamanda vermek için canla baþla çalýþdoðalgazýn yakýlmaya baþlamasý olduðunun altýný
týklarýný söyleyen Çatma, Ýskilip'e kazandýrmayý
da çizen baþkan Çatma, Osmancýk'tan Ýskilip'e geleplanladýklarý Açýk Tarým Cezaevi projesinin de tekcek doðalgaz ana boru hattý projesinin tamamlandýnik çalýþmalarýnýn hýzla sürdüðünü belirtti.
ðýný ifade etti.
Çatma yaptýðý açýklamada "Ýnþallah önümüzde2016 Yýlýnda tamamen bitirilmesi planlanan alt
ki günler daha güzel olacak. Çalýþmalarýmýzýn olumyapý çalýþmalarýndan Kanalizasyon, Yaðmur Suyu,
lu etkileri bu yýlýn sonlarýnda hissedilecektir. MilletElektrik Kablolarýnýn yer altýna alýnmasý, Þehir Þevekillerimiz TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cahit
beke Suyu ve Doðalgaz Hattýnýn döþenmesi projeleBaðcý ve Murat Yýldýrým'ýn destek ve katkýlarýyla Ýsrinin bitimi ile birlikte Ýskilip'i sýcak asfaltla kavuþkilip'i yeniden imar etmeye kararlýyýz." dedi. (Haber
turacaklarýný ifade eden Çatma, 2017 yýlýnda ÝskiMerkezi)
Alaca’ya Hükümet Konaðý
AK
Parti Van Milletvekili Fatih
ve Of (Trabzon), Gürpýnar ve Özalp
Çiftci, Türkiye'nin farklý illeri(Van), Merkez ve Çekerek (Yozgat) ilçelene baðlý 130 ilçedeki yeni hükümet korinde hükümet konaklarý yapýlmaya denaðý binalarý için 223 milyon 500 bin TL
vam etmektedir" dedi.
ödenek ayrýldýðýný bildirdi.
56 PROJE YENÝ YATIRIMA
Açýklamalarda bulunan MilletvekiALINDI
li Çiftci, ilçelerin daha modern hükümet
Çiftçi, Efeler (Aydýn), Karesi ve Alkonaklarýna kavuþmasý için baþlatýlan çatýeylül (Balýkesir), Hopa (Artvin), Genç
lýþmalarýn sürdürüldüðünü belirtti. Çiftci,
(Bingöl), Mudanya (Bursa), Alaca (Ço"Bu kapsamda Sarýçam ve Yüreðir (Adarum), Serinhisar ve Merkezefendi (Denizna), Merkez ve Kahta (Adýyaman), Patli), Defne, Antakya, Arsuz ve Payas (Hanos (Aðrý), Sarýyahþi (Aksaray), GümüþFatih Çiftci
tay),
Dulkadiroðlu ve Onikiþubat (Kahrarhacýköy (Amasya), Pursaklar (Ankara),
manmaraþ), Þehzadeler ve Yunusemre
Kepez (Antalya), Ardanuç (Artvin),
(Manisa), Menteþe ve Seydikemer (Muðla), Altýnordu
Köþk (Aydýn), Merkez ve Kozluk (Batman), Adilce(Ordu), Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü (Þanlýurfa),
vaz (Bitlis), Çavdýr (Burdur), Mustafakemalpaþa
Süleymanpaþa, Kapaklý ve Ergene (Tekirdað), Tuþba
(Bursa), Lapseki (Çanakkale), Merkez ve Korgun
(Çankýrý), Lice (Diyarbakýr), Meriç (Edirne), Merkez
ve Ýpekyolu (Van), Sivrice (Elazýð), Uzundere, Köp(Elazýð), Oltu ve Çat (Erzurum), Nizip ve Nurdaðý
rüköy, Narman ve Karaçoban (Erzurum), Islahiye
(Gaziantep), Güce ve Keþap (Giresun), Þiran (Gü(Gaziantep), Görele (Giresun), Gönen (Isparta), Arnamüþhane), Þemdinli (Hakkari), Kadýköy ve Baðcýlar
vutköy ve Çekmeköy (Ýstanbul), Selçuk ve Bayraklý
(Ýstanbul), Menemen, Bayýndýr ve Çiðil (Ýzmir), An(Ýzmir), Musabeyli (Kilis), Merkez (Kýrþehir), Altýnedýrýn ve Elbistan (Kahramanmaraþ), Tosya (Kastamokin (Konya), Çamardý (Niðde), Hemþin (Rize), Geynu), Merkez ve Delice (Kýrýkkale), Lüleburgaz (Kýrkve (Sakarya), Canik (Samsun), Pervari (Siirt), Boyalareli), Emirgazi (Konya), Tavþanlý ve Hisarcýk (Kübat (Sinop), Dernekpazarý ve Ortahisar (Trabzon), Sitahya), Yazýhan, Pütürge ve Darende (Malatya), Devaslý (Uþak), Þefaatli (Yozgat) ve Kilimli, Kozlu ve
mirci ve Kula (Manisa), Mazýdaðý, Artuklu ve KýzýlEreðli (Zonguldak) ilçelerinde inþa edilecek hükümet
tepe (Mardin), Datça (Muðla), Malazgirt (Muþ), Uukonaklarýnýn da yeni eklenildiðini ve toplamda 130 illukýþla (Niðde), Merkez ve Gülyalý (Ordu), Pazar ve
çedeki hükümet konaklarý için bu yýl ilk etapta 223
Çayeli (Rize), Merkez ve Baykan (Siirt), Duraðan
(Sinop), Suþehri, Zara ve Þarkýþla (Sivas), Viranþehir
milyon 500 bin TL ödenek ayrýldýðýný sözlerine ekle(Þanlýurfa), Çorlu (Tekirdað), Zile (Tokat), Çaykara
di.(ÝHA)
Ahmet Akdað, TRT Diyanet kanalýnda bugün saat 19,30'da ekranlara gelecek.
Ahmet Akdað bugün TRT
Diyanet ekranlarýnda
EROL TAÞKAN
orum'a
Ç
kazandýrdýðý
huzurevi ile
hemþehrilerinin
gönlünü fetheden
hayýrsever iþ adamý
Ahmet Akdað, TRT
Diyanet kanalýnda
bugün saat 19,30'da
ekranlara gelecek.
Hayýrsever
isimli programla
Türkiye
genelindeki
hayýrseverleri
ekrana taþýyan TRT
Diyanet, geçtiðimiz
aylarda Ahmet
Akdað ile Ýstanbul
ve Çorum'da
Ç
TRT Diyanet, geçtiðimiz aylarda Ahmet Akdað
ile Ýstanbul ve Çorum'da çekimler yapýldý.
çekimler yaparak,
programýn
dördüncü
bölümünü
hazýrlamýþtý.
Ahmet Akdað
Huzurevi'nin
öyküsü ve Akdað'ýn
hayat hikayesinin
konu edindiði
program, bugün
19,30'da
yayýnlanacak.
Kargý’da muhtarlar
dernek kurdular
orum Ýli Kargý Ýlçesi Köy ve
Mahalle Muhtarlarý Dayanýþma Derneði kuruldu.
Kargý ilçesinde, tüm köy ve
mahalle muhtarlarýnýn katýlýmý ile
Çorum Ýli Kargý Ýlçesi Köy ve Mahalle Muhtarlarý Dayanýþma Derneði kuruldu.
Dernek Kurucu Baþkaný Muharrem Türk, kuruluþ amaçlarýnýn
birlik ve beraberlik ile çoðulculuðun sesinin duyurulmasý olduðunu
belirterek, “Derneðimizi çokluðun
Muharrem Türk
sesinin daha güçlü, daha faydalý
bir þekilde Kargý ilçesi insanlarýnýn
arzularýný, beklentilerini, amaçlarý
doðrultusunda dile getirip tüm insanlarla paylaþmak için kurduk.
Muhtarlar derneði, tüm insanlarýn
derneði. Derneðimizin herkes tarafýndan benimsenmesini istiyoruz.
Bu güne kadar birlik olamadýðýmýz
için kaçýrdýðýmýz fýrsat ve
imkânlarý, bir daha kaçýrmamak ve
gelecek nesillere karþý sorumluluklarýmýzý yerine getirmek için buradayýz.” dedi. (Kargý-Havadis)
Kargý Muhtarlar Derneði açýldý
Ç
orum’un Kargý ilçesinde
yeni kurulan Muhtarlar
Dayanýþma Derneði’nin açýlýþý yapýldý.
Açýlýþa Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Belediye
Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Jandarma Komutaný J. Üsteðmen Süleyman Erden, Kargý
Müftüsü Bayram Çelik, daire
müdürleri, sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi partilerin
temsilcileri muhtarlar ve vatandaþlar katýldý.
Muhtarlar Dayanýþma
Dernek Baþkaný Muharrem
Türk, 24 köy ve mahalle
muhtarý ile derneði kurduklarýný belirterek, “Bu dernek ilçemizde bir eksiklikti. Bu eksikliði gidermek adýna çalýþmalarýmýzý yaparak tüm muhtarlarýmýzý bir çatý altýnda
topladýk. Artýk muhtarlarýmýzýn sesini daha güçlü bir þekilde duyuracaðýmýza inanýyorum. Derneðimizin kurulmasýnda baþta kaymakamýmýz sayýn Ali Erdoðan beye
ve tüm muhtarlarýmýza teþekkür ediyorum. Ýlçemize hayýrlý olsun” dedi.
Derneðin 24 muhtarýn
bir araya gelerek kurulmasýna
raðmen Kargý’da 64 muhtar
bulunduðunu belirten Türk,
amaçlarýnýn tüm muhtarlarý
dernek çatýsý altýnda buluþturmak olduðunu sözlerine ekledi.
Kargý Kaymakamý Ali
Erdoðan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Birlik
ve beraberlik içerisinde olunduðu sürece baþarýlmayacak
þey yoktur. Bu þekilde Kargý’da muhtarlarýn bir araya
gelmiþ olmasý beni fazlasýyla
memnun etti. Derneðiniz hepinize hayýrlý uðurlu olsun "
þeklinde konuþtu.(ÝHA)
Çorum’un Kargý ilçesinde yeni kurulan Muhtarlar
Dayanýþma Derneði’nin açýlýþý yapýldý.
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
7
Hemþehrimiz Prof. Dr. Vahit Býçak
Ankara’dan Milletvekili Adayý Adayý
Ý
nsan Haklarý Kunulu eski Genel Baþkaný Prof. Dr. Vahit Býçak, Adalet ve
Kalkýnma Partisi Ankara Milletvekili
Aday Adayý olmak için görevinden istifa
etti.
Yapýlan açýklamada, aslen Alaca doðumlu olan Prof. Dr. Vahit Býçak'ýn Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü
Müdürlüðü görevinden ayrýldýðý belirtildi.
di.
2002-2004 yýllarý arasýnda Baþbakanlýk
bünyesinde faaliyet gösteren Ýnsan Haklarý
Danýþma Kurulu Üyesi olarak görev yaptý.
2003-2005 yýllarýnda iki yýl Baþbakanlýk Ýnsan
Haklarý Baþkaný görevini yürüttü. Ayný dönemde Reform Ýzleme Grubu'nun altý üyesinden (Dýþiþleri Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý, Adalet Bakaný, Ýçiþleri Bakaný, Avrupa Birliði Genel Sekreteri, Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkaný, ÝHDK Baþkaný) biri olarak görev
Prof. Dr. Vahit Býçak kimdir?
yaptý.
Prof. Býçak, Ankara Üniversitesi
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinde
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. DokProf.
Dr.
Vahit
Býçak
(Strasbourg
/ Fransa) 1999 yýlýnda "stajyer hutorasýný, Ýngiltere'de, Nottingham Üniverkukçu" olarak çalýþtý. Avrupa Konseyi Polis Etisitesi Hukuk Fakültesinde ceza ve delil hukuku alanýnda
ði Sözleþmesi Taslaðý hazýrlamak üzere oluþturulan Avtamamladý. 1999 yýlýnda "yardýmcý doçent", 2002 yýlýnrupa Konseyi Polis Etiði Uzmanlar Komitesinde yer alda "doçent" ve 2008 yýlýnda "profesör" akademik unvandý.
larýný aldý.
Türkiye Ýlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek
Býçak, Dünyanýn saygýn üniversitelerinde misafir
Birliði Yönetim Kurulu Baþkanlýð görevini yürüttü.
öðretim üyesi olarak görev yaptý, dersler verdi. New
York City Universitesi John Jay College of Criminal
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza
Justice Hukuk Bölümünde (ABD) ve Fordham UniverAdaleti Bölüm Baþkanlýðý, Polis Akademisi Güvenlik
sitesi Hukuk Fakültesinde (ABD) misafir öðretim üyesi
Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Ana Bilim dalý baþkanolarak görev yaptý, "organized crime" dersi verdi.
lýðý görevlerini yürüttü. Halen yürütmekte olduðu Polis
Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüðü görevinAvrupa Birliði Erasmus Öðretim Elemaný Deðiþim
den 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde
Programý çerçevesinde Slovenya'nýn Maribor Üniversiaday olmak üzere ayrýldý.
tesinde, Macaristan Polis Akademisinde, Fransa'da Lyon
3 Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öðretim üyeHukuk alanýnda yayýnlanmýþ Türkçe ve Ýngilizce
si olarak dersler verdi.
dillerinde yayýnlanmýþ 12 kitabý, çok sayýda makalesi
bulunmakta olup, 11 adet uluslararasý projenin tasarýmýBýçak, 1990 yýlýndan beri Polis Akademisi Güvenný ve yürütücülüðünü yapmýþtýr. Kitaplarýndan Hollanda
lik Bilimleri Fakültesinde "Ceza Hukuku", "Ceza Muhamerkezli faaliyet gösteren Kluwer International Yayýncýkemesi Hukuku" ve "Ýnsan Haklarý" dersleri, Güvenlik
lýk tarafýndan yayýnlanan "Turkish Constitutional Law"
Bilimleri Enstitüsünde ise "Delil Hukuku" "Uluslararasý
isimli çalýþmasýný, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Prof.
Güvenliði Tehdit Eden Suçlar" dersleri vermektedir.
Dr. Zühtü Arslan ile birlikte kaleme aldý.
Prof. Býçak, ülkemizin birçok üniversitesinde de yarý zamanlý öðretim üyesi olarak görev yaptý. Bilkent ÜniverProf. Dr. Vahit Býçak, avukat ve arabulucu olarak
sitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atýlým Üniversitesi ve Gauygulamanýn da içinde olup Býçak Hukuk Bürosunun
zi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora dersleri verkurucu ortaðýdýr.(Haber Merkezi)
Vali Yardýmcýsý Ýrfan
Demiröz aday adayý
A
masya Vali Yardýmcýlýðý görevinden istifa eden Ýrfan Demiröz,
AK Parti'den Milletvekili Aday adayý
oluyor.
Alaca doðumlu olan Demiröz, ilkokulu Alaca'da, ortaokul ve liseyi
Alaca ÝHL'de okul ikincisi olarak tamamladý.
Ayný yýl Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'ni kazanarak bir sene
hazýrlýk okudu , ideali kaymakam olmak olduðundan Ýlahiyat'ý býrakýp
Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.
Ýrfan Demiröz
Kamu yönetimi bölümünden
1991 yýlýnda dereceyle mezun oldu.
Ayný yýl Maliye Bakanlýðý Vergi Müfettiþliði'ni kazanarak iki yýl vergi
müfettiþliði yaptý , Kaymakamlýk sýnavýný kazanarak 9 ilçede kaymakamlýk görevlerinde bulundu.
Bulunduðu görevlerde Çorumlular'ý unutmayan Demiröz, ÇEKVA
öðrencilerine burs saðladý, ÇEKVA
Baþkaný'ndan þilt aldý. Demiröz, Çorum'a hizmet için yola çýktýðýný bildirdi. (Haber Merkezi)
Sami Çam MHP’den aday adayý
EROL
TAÞKAN
redi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep
Kaymakcan, 2015 Genel seçimlerinde Çorum'dan AK Parti Milletvekili Aday Adayý olmak için
görevinden istifa etti.
Bürokrat kimliðinin yaný sýra, bilim adamý kimliðiyle de
Türkiye'de Din ve Deðerler Eðitimi konusunda otorite kabul edilen ve yayýnladýðý kitaplar ve makalelerle Ýslam ve Batý dünyasýnda tanýnan Kaymakcan, Türk eðitim tarihi açýsýndan önemli dönüm noktalarýndan biri olan
4+4+4 eðitim reformunun hayata
geçirilmesi sürecinde önemli
akademik katkýlar saðladý.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda köklü deðiþikliklere imza attýðý belirtilen Kaymakcan’ýn
Genel Müdürlük döneminde, kurum yurtlarýnda kýz-erkek ayrýmý
gerçekleþtiði ve kurumun yurt
kapasitesi tarihinin en yüksek se-
viyesine ulaþtýðý kaydedildi. Yine
bu dönemde yurtlarýn bir barýnma yeri olmasýnýn ötesinde, bir
eðitim kurumu haline dönüþmesi
için eðitim faaliyetlerine aðýrlýk
verilerek yüzbinlerce üniversite
öðrencisinin hem akademik hem
de deðer merkezli içeriklerle buluþmasý saðlandý.
ÖZGEÇMÝÞ
1966 yýlýnda Çorum'un Ýskilip ilçesinde doðdu. 1990 yýlýnda
Marmara Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesinden mezun oldu. 19931998 yýllarý arasýnda Ýngiltere'de
Leeds Üniversitesinde doktorasýný tamamladý.
Meslek hayatýna Ankara Elmadað Lisesi'nde öðretmen olarak baþlayan Kaymakcan, 1993
yýlýnda araþtýrma görevlisi olarak
baþladýðý Sakarya Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi'nde 2007 yýlýnda Profesör unvanýný kazandý.
Ulusal ve uluslararasý ha-
kemli dergilerde pek çok makalesi yayýnlanan ve pek çok uluslararasý bilimsel toplantýda davetli
olarak bildiri sunan Kaymakcan,
aralarýnda "Ahlak, Deðerler ve
Eðitimi", "Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak" ile "Gençlerin Dine Bakýþý: Karþýlaþtýrmalý Türkiye ve Avrupa Araþtýrmasý" isimli
kitaplarýn da olduðu çok sayýda
eserin sahibidir.
Uluslararasý Din ve Deðerler Eðitimi Derneði üyesi olan
Kaymakcan, Deðerler Eðitimi
Dergisinin de editörlüðünü yaptý.
Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Baþkaný iken 23
Mayýs 2013 tarihinde Yüksek
Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü olarak atandý.
Evli ve iki çocuk babasý
olan Prof. Dr. Recep Kaymakcan
Ýngilizce ve Arapça bilmektedir.
(Haber Merkezi)
Nurettin Kulalý istifa etti
E
ÜAÞ Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür Yardýmcýsý
hemþerimiz Nurettin Kulalý, AK
Parti Çorum Milletvekili Aday
Adayý olmak için görevinden istifa etti.
Kulalý istifasýyla ilgili yaptýðý
açýklamada, "7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan 25.dönem
Milletvekilliði Genel Seçimlerinde aday olabilmek için 10.02.2015
tarihi itibariyle devlet memurluðu
görevimden istifa etmiþ bulunmaktayým.
Meslek hayatýmda kazandýðým bilgi ve deneyimlerimle Çorum'a en etkin þekilde hizmet
edebilmek için, milletvekili olarak mecliste sizlerin temsilcisi
olmak istiyorum.
Bu süreçte beni yalnýz býrakmayan ve desteklerini esirgemeyen çok deðerli hemþerilerime ve dostlarýma teþekkür eder,
istifamýn Çorum ilimiz ve ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný yüce Allah (c.c.)'den dilerim."
(Haber Merkezi)
TOKÝ Finansman
Daire Baþkaný aday
Nurettin Kulalý
T
Ýskilipli iþadamý
aday adayý oldu
Türk Büro Sen Çorum Þube
Baþkaný Sami Çam,
MHP'den Milletvekili Aday
Adayý oldu.
Ülker Mavral bu kez
Ankara’dan aday adayý
Y
eminli Mali
Müþavir Ülker
Mavral, AK Parti
Ankara Milletvekili
Aday Adayý oldu.
AK Parti Ankara
ARGE'den Sorumlu Ýl
Baþkan Yardýmcýsý
olan Mavral, Ankara 2.
Bölge Milletvekili
Aday Adayý oldu.
(Haber Merkezi)
K
OKÝ Finansman Dairesi Baþkaný
Ayhan Karaca, milletvekili
adaylýðý için istifasýný verdi.
TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Karaca, 7 Haziran seçimlerinde
AK Parti'den Çorum milletvekili
aday adaylýðý için görevinden ayrýldý.
T
ürk Büro Sen
Çorum Þube
Baþkaný Sami
Çam, MHP'den
Milletvekili Aday
Adayý olmak için
SGK'daki
memuriyet
görevinden istifa
etti.
Uzun süredir
sendikacýlýk
kimliði ile
kamuoyunun
yakýndan tanýdýðý
Sami Çam,
yaklaþan seçimler
öncesinde
görevinden istifa
ederek, MHP'den
Milletvekili Aday
adayý olarak siyasi
çalýþmalara
resmen adým
atmýþ oldu.
Kaymakcan resmen aday
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, aday adaylýðý için istifa etti.
Ülker Mavral
Ý
skilipli iþadamý
Yalçýn Akman,
AK Parti'den Ankara Milletvekili Aday
Adayý oldu.
Ankara'da sivil
toplum kuruluþlarýnda bir takým görevlerde bulunan Ýskilipli iþadamý Yalçýn Akman, 7 Haziran Milletvekilliði
Genel Seçimlerinde
AK Parti'den Ankara Milletvekili Aday
Adayý oluyor.
Yalçýn Akman,
önümüzdeki günlerde bir basýn açýklamasýyla aday adaylýðýný duyuracak.
(Haber Merkezi)
sonra, T.C Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý’nda 2004-2007
yýllarý arasýnda Uzman, 2007-2008
yýllarý arasýnda Þube Müdürü olarak
görev yaptý. Halen T.C Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý’nda
Finansman Dairesi Baþkaný olarak
görev yapmaktadýr. Ayhan Karaca
ayný zamanda 2008’den bu yana
AYHAN KARACA KÝMDÝR?
GEDAÞ Gayrimenkul Deðerleme
Ayhan Karaca, 21 Ocak 1969
A.Þ.’de yönetim kurulu üyesidir.
tarihinde Ankara’da doðdu. Çorum
Siyasi hayatýna Adalet ve KalUðurludað nüfusuna kayýtlý olan Aykýnma Partisi Ankara Altýndað Ýlçe
han Karaca ’nýn babasý yine Çorum
Ayhan Karaca
Baþkanlýðý Kurucu Ýlçe Baþkan YarUðurludað annesi ise Çorum Sungurdýmcýsý (yerel yönetimler ve daha sonra seçim iþluludur.
lerinden sorumlu) olarak baþlayan Karaca 14 Ey1994 yýlýnda Erciyes Üniversitesi Ýktisadi
lül 2004 tarihine kadar görev yaptý. 03 Kasým
Ýdari Bilimler Fakültesi Ýngilizce Ýþletme Bölü2002 genel seçimleri ve 28 Mart 2004 yerel semünden mezun oldu. Yücel Mali Müþavirlik’te
çimlerinde Seçim Koordinasyonu Merkezi BaþStajyer Mali Müþavir, Karaca Mob. Ýnþ. Ýth. Ýhr.
kanlýðý yaptý. Ýyi derecede Ýngilizce bilen Karaca,
Ltd. Þti.’nde Genel Müdür olarak görev yaptýktan
evli ve üç çocuk babasýdýr. (ÝHA)
Erözgün AK Parti’den aday adayý
T
üm Saðlýk-Sen ve Çorum Anadolu
Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün,
7 Haziran’da yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði seçiminde AK Parti Ankara 1.
Bölge Milletvekili Aday Adayý olmak
üzere Saðlýk Bakanlýðý ve Tüm SaðlýkSen Genel Baþkanlýðý görevinden ayrýldý.
Erözgün, “Yeni Türkiye'nin 2023,
2053 ve 2071 hedefleri doðrultusunda AK
Parti Genel Merkez Teþkilatýnýn vereceði
her görevi layýkýyla yerine getirmeye hazýrým. Bu nedenle Ankara 1. Bölgeden AK
Parti Milletvekili Aday Adayý olmaya karar verdim.” dedi.
Yalçýn Akman
lýndan itibaren birçok sivil toplum örgütünün kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptý. Mesleki ve sivil toplum kuruluþlarý alanýnda uluslararasý çalýþmalarý
olup, toplantý, kongre ve konferanslara
katýldý.
Kurucu ve Genel Baþkanlýðýný yürüttüðü sivil toplum örgütlerinde toplum
ve sosyal odaklý bir çok projeye imza attý.
Tüm Saðlýk-Sen Kurucu Genel Baþkaný olup, 2009-2014 yýllarý arasýnda Genel Baþkan olarak görev yaptý.
Okay Erözgün
Çorum Anadolu Birliði Kurucu GeOkay Erözgün kimdir?
nel Baþkaný olup, 2011-2015 Yýllarý ara1976 yýlýnda Ankara’da doðdu. Babasý Çorum
sýnda Genel Baþkan olarak görev yaptý. Çorum Ýþ
ili Sungurlu ilçesi, annesi Ankara ili Beypazarý ilçeAdamlarý Derneði üyesidir.
sindendir. Ýlkokul ve ortaokul öðrenimini KeçiHalen Uluslararasý Ekonomik ve Kültürel Ýþbirören’de tamamladý. Keçiören Saðlýk Meslek Lisesinliði Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olup,
de eðitim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Saðayrýca Sivil Toplum kuruluþlarýnda hizmetlerine delýk Önlisans Bölümünden mezun oldu.
vam etmektedir. Kamu görevleri süresince bir çok
2014 Yerel Seçimlerde AK Parti’den Çorum Ýli
plaket ve takdir belgesi almýþtýr. Evli ve iki kýz çocuk
Sungurlu Belediye Baþkan Aday Adayý oldu. 2003 yýbabasýdýr. (Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
2
Yýl önceki umre ibadeti kapsamýndaki ziyaretimizde, Hira ve Sevr'e çýkamamýþtým. Bu da
benim içimde bir uhde olarak kalmýþ ve inþallah
Allah bir daha nasip ederse, oralara da çýkýp peygamberimizin çektiði sýkýntýlarý, yaþadýklarýný bizzat yerinde görmek için kendi kendime söz vermiþtim.
Hira veya Sevr'e gitmek haccýn veya umrenin
rükünlerinden biri deðildir. Fakat sizi gecenin bir
yarýsýnda kan ter içerisinde o daðlara yönlendiren
duygu Allah Resulüne olan sevgimizden kaynaklanmaktadýr. Hira ve Sevr'in Ýslam tarihinde, müslümanlarýn nezdinde ve peygamberimizin hayatýnda önemli birer yerleri vardýr.
Mekke'deki olumsuzluklardan bunalan peygamberimiz kendisini Hira'nýn kucaðýna atýyordu.
Allah adýna yapýlan Kabe amacýndan saptýrýlarak
içerisi putlarla doldurulmuþ, insanlar tevhid inancýndan uzaklaþarak þirk bataklýðýna düþmüþlerdi.
Haram helal mefhumu yoktu, her türlü ahlaksýzlýkta meþru hale gelmiþti. Haksýzlýk ve zulüm hat
sefaya ulaþmýþtý. Ýnsanlarýn bir kýsmý köleleþtirilmiþti. Köle asýllý olanlara her türlü zulüm yapýlýyor. Köle pazarlarýnda hayvanlar gibi alýnýp satýlýyorlardý. Ýnsan onuru ayaklar altýndaydý. Haklarýný aramak için müracaat edebilecekleri herhangi
bir adalet mekanizmasýda yoktu. Kýz çocuklarýný
uðursuz kabul ederek diri diri kumlara gömüyorlardý. Elinden bir þey gelmeyen ve bunalan peygamberimiz 35 yaþýndan sonra zaman zaman Hira'ya giderek adeta bu haksýzlýklarý görmemek
için oraya sýðýnýyor ve günlerce orada kaldýðý oluyordu. Hz. Hatice validemiz de 2 veya 3 günde bir
ekmek ve su götürüyordu. O günlerde Hz. Hatice validemiz yaklaþýk 50 yaþlarýndaydý. Biz yaklaþýk 2 saatte çýktýk ama çamaþýrlarýmýz sanki suya batýrýlmýþ gibi oldu. Malýyla canýyla ve her þe-
Umre Hatýralarý 3
yiyle devamlý Resulullah'ýn yanýnmanlarýn Medine'de bir güç ve merkez
da ve yakýnýnda olan her türlü desoluþturmasýndan korkuyorlardý. MediVAHYÝN IÞIÐINDA
teði veren, müminlerin annesi o
ne, Mekke ile Þam yolu üzerinde bulumübarek kadýn elinde ekmek ve su
nuyordu. Bu da Mekke'nin iktisadi duile yüksünmeden o daðý defalarca
rumunu tehlikeye düþürecekti. Putlarýtýrmanýyor.Demek ki müminlerin
na ve ticaret faaliyetlerine engel olacak
annesi olmak öyle kolay deðil.
olan Hz. Muhammed'i ortadan kaldýrmaya karar vererek evinin etrafýný kuPeygamberimiz 40 yaþýna
þattýlar. "Hatýrla ki, kâfirler seni tutup
bastýðýnda Cebrail (as) gelerek
baðlamalarý veya öldürmeleri yahut se"Yaratan Rabbinin adýyla oku! …"
ni (yurdundan) çýkarmalarý için sana tu(Alak 1) diye devam eden vahiy
zak kuruyorlardý. Onlar (sana) tuzak
sürecini baþlatýyor. Peygamberikurarlarken Allah da (onlara) tuzak kumiz ilk defa Cebrail'i görmüþ, ilk
Veysel Uysal
ruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranlarýn
defa ilahi vahye muhatap olmuþtu.
veyseluysal-@ hotmail.com
en iyisidir." (Enfal 30) Kureyþ müþrikHemen evine dönerek Hz. Hatice
leri ayette belirtilen hapis, sürgün ve ölvalidemizden üzerini örtmesini isdürme
yollarýndan,
ölümü yürürlüðe koymuþlardý
tiyor. Yüreði dalýyor. Cebrail (as) yine gelerek
"Ey! Örtülere bürünen Muhammed. Kalk ve in- ancak yüce Rabbimiz müþriklerin aldýklarý kararý
elçisine
bildirerek
orayý
terk etmesini buyurdu.
sanlarý inzar et (Uyar)." Peygamberimiz Hz. Hatice'ye olanlarý anlatýyor. O da "Sen daima eli açýk Peygamberimiz eline aldýðý bir avuç topraðý Yasin
suresini
okuyarak
tamda
"Önlerine
bir sed, arkacömertsin iyilik yaparsýn fakir ve muhtaçlara yardýma koþarsýn, misafiri aðýrlarsýn böyle bir insaný larýna bir sed çekip onlarý öyle bir kuþattýk ki, bir
þey
görecek
halleri
yoktu."
(Yasin
9)
ayetini okurAllah yalnýz býrakýr mý?" diyerek onu teselli eder.
ken üzerlerine serpti, müþriklerin gözleri perdeÖzellikle gitmek ve görmek istediðim yerlerlendi ve Peygamberimiz orayý terk etti. Hz. Ebuden biri de Sevr idi. Sevr Daðý peygamberimiz ile
bekir'i de alarak Sevr daðýna doðru yola çýktýlar.
Hz. Ebubekir'i Medine'ye hicretleri sýrasýnda kenSevr daðý peygamberimizin evine yaklaþýk 5 km.
dilerini korumasý için sýðýndýklarý dað ve maðara5 km yol yürüyen bir insan zaten yorulur. Orada
ya verilen isimdir. 3 gün süreyle orada kaldýlar.
kendi kendime bir insan bu mesafeyi yürüdükten
Mekke'de peygamberimiz ve Müslümanlara rahat
sonra Allah'ýn yardýmý olmadan bir de yaklaþýk
yüzü göstermeyen, her türlü kötülüðü reva gören,
750metrelik tamamen kayalardan oluþan bu sarp
ambargo uygulayan müþrikler Müslümanlarý önce
bir daðý nasýl týrmanabilir, diye uzunca düþündüm.
Habeþistan'a sonra da Medine'ye hicret etmek zoBiz daðýn eteðine kadar otobüslerle gitmemize
runda býraktýlar.
raðmen gece iki buçuk saatte çýktýk ama su gibide
Ashabýný önden gönderen Allah resulü ertesi terledik. Allah resulünün çektiði sýkýntýlar orada
günde Hz. Ebubekir ve Hz. Ali ile birlikte yola çý- bir bir gözümün önünden geçti. Cahil ve putperest
kacaklardý. O gece müþrikler toplanarak peygam- bir toplum içerisinde peygamberimizin ve ashabýberimizi öldürmeye karar verdiler. Çünkü Müslü-
nýn iþinin ne kadar zor olduðunu, ne kadar aðýr
imtihanlardan geçtiklerini yerinde daha iyi anlamýþ olduk.
Peygamberimiz ve Hz. Ebubekir Sevir'e çýkarken orada bulunan ve koyun otlatan Amr bin
Fuheyl iz süremesinler diye uzun bir süre koyunlarýný peþlerinden yürütür. 3 gün boyunca da geceleri peygamberimize koyunlarýnýn sütünden taþýr.
Buna raðmen iz sürerek maðaranýn aðzýna kadar
gelirler. Aralarýnda sadece yaklaþýk 3m mesafe
var. Maðara biraz daha yerde, yere yatýp kafalarýný uzatýp baksalar görmemeleri mümkün deðil.
Fakat Cenabý Mevla örümcek aðý görünümünde
zýrhlý bir bariyerle orayý kuþatma altýna almýþ,
bakmalarý mümkün olabilir mi? Hz. Ebubekir endiþelenerek "Ey Allah'ýn resulü geldiler. Onlarýn
hedefi sensin, sana bir zarar vermelerinden korkuyorum." deyince Peygamberimiz "Ey Ebubekir
iki kiþinin üçüncüsü Allah olursa sen ne olacaðýný
zannediyorsun." diyerek teskin eder.
Kur'an-ý Kerim’de; "Eðer siz ona (Resûlullah'a) yardým etmezseniz; ona Allah yardým etmiþtir: Hani, kâfirler onu, iki kiþiden biri olarak
(Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den) çýkarmýþlardý;
hani onlar maðaradaydý; o, arkadaþýna. Üzülme,
çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun
üzerine Allah ona (sükûnet saðlayan) emniyetini
indirdi, onu sizin görmediðiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanlarýn sözünü alçalttý. Allah'ýn
sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir." (Tevbe 40)
Dördüncü günün sabahý Amr bin Fuheyl kýlavuzluk yapmak üzere kiraladýðý Abdullah bin
Ureykýt, peygamberimiz ve Hz. Ebubekir Medine'ye doðru kutlu yolculuða çýkarlar.
(Sürecek)
Evlenmenin de
ehliyeti olacak
B
akanlar Kurulu, evlenmek için "evlenme
ehliyeti belgesi" alma zorunluluðu getirdi.
Resmi Gazete’nin dünkü sayýsýnda yer
alan Bakanlar Kurulu kararýnda, Evlendirme
Yönetmeliðinin 2 nci maddesinin birinci fýkrasýna, "Evlenme ehliyet belgesi: Kiþinin evlenme anýndaki milli hukukuna göre evlenme ehliyeti ve þartlarýnýn yer aldýðý ve evlenmeye sakýnca bulunmadýðýný gösterir belgeyi" alýnmasý
gerektiðine iliþkin bent eklendi.
Kararda yapýlan bir deðiþiklikle, "Bu Yönetmelik hükümlerine göre evlenmek isteðini
belirten, aksi ispat edilinceye kadar doðruluðu
kabul edilen evlenme beyannamesi ve evlenme
izin belgesini" hazýrlamasý gerektiði belirtildi.
Ayrýca, "evlenme" bendinin tanýmý da, "Bir
kadýn ve bir erkeðin usulüne göre yetki verilmiþ bir memur önünde bir aile kurmak amacý
ile yapmýþ olduklarý meden? hukuk sözleþme-
si" olarak yenilendi.
Yönetmelikte yapýlan bir baþka deðiþiklikle, "evlenme izin belgesi"nin ve diðer belgelerin kontrolü de þu þekilde düzenlendi: "Evlendirme memuru, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip
edilmediðini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus
cüzdaný arasýnda bir fark olup olmadýðýný, bir
fark varsa bu farklýlýðýn þahýsta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadýðýný, yaþlarýnýn küçüklüðü veya kýsýtlama sebebiyle ana,
baba veya vasinin rýzasý ya da hakimin izninin
zorunlu olduðu durumlarda rýzanýn veya hakim
izninin, rýza belgesi vasi tarafýndan imzalanmýþsa vasi tayinine dair mahkeme kararýnýn bulunup bulunmadýðýný kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar veya tamamlatýr ve beyannamenin kaydýný yaparak taraflara müracaat sýrasýna göre evlenmenin yapýlacaðý gün ve saati
bildirir."(Haber7)
Telefonunuz çalýnýrsa ne yapacaksýnýz?
B
TK, vatandaþlara, cep telefonlarýnýn çalýnmasý durumunda, 0 312 294 94 94 numaradan BTK’nýn Ýhbar Merkezinin aranmasý çaðrýsýnda bulundu.
BTK yetkilileri cep telefonlarý hýrsýzlar tarafýndan çalýnan
veya cep telefonlarýný kaybeden
vatandaþlarýn yapmasý gerekenleri þöyle sýraladý:
BU NUMARAYI HEMEN
ARAYIN
Rýzasý dýþýnda cep telefonu
elinden çýkan vatandaþlarýn cep
telefonlarýný iletiþime kapattýrabilmesi için Bilgi Teknolojileri
ve Ýletiþim Kurumu bünyesinde
kurulmuþ 7 gün 24 saat hizmet
veren 0312 294 94 94 numaralý
telefondan Bilgi ve Ýhbar Merkezini aramasý gerekiyor.
Merkeze IMEI numaranýzý,
kimlik bilgilerinizi ve telefonunuzu en son kullandýðýnýz zamaný bildirmeniz halinde verdiðiniz
bilgilerin doðrulanmasý durumunda telefonunuz siyah listeye
alýnýyor. Böylece iletiþime kapattýrýlan cihazýn bir baþkasýna
ait SÝM kart takýlarak kullanýlmasý engelleniyor.
Bilgi ve Ýhbar Merkezine
ihbar edilen telefonlara kapatýlma öncesinde cihazýn çalýntý ol-
gibi durumlar söz konusu ise
savcýlýklara ya da ikametgahýnýzýn veya olayýn gerçekleþtiði ilçe
emniyet müdürlüðüne veya olayýn gerçekleþtiði ilçe emniyet
müdürlüðüne baþvurularak þikayetçi olunmasý, faillerin kovuþturulmasý açýsýndan önemli.
TELEFON BULUNUNCA
YAPMANIZ GEREKEN
duðu ve cihazýn en yakýn kolluk
kuvvetine teslim edilmesi yönünde yasal uyarý SMS’i gönderiliyor.
IMEI
NUMARANIZI
UNUTMAYIN
Bu ihbarý hýzlý bir biçimde
yapabilmek için telefonunuzun
IMEI numarasýný bilmemiz gerekli. O nedenle kullandýðýmýz
telefona ait IMEI bilgisini ihtiyaç olduðunda ulaþabileceðimiz
bir yere not etmeniz tavsiye ediliyor.
GSM OPERATÖRÜNÜZÜ ARAYIN
Cihazýn üzerindeki kendi
SÝM kartýnýzýn kullanýlmasýný
engellemek için ise GSM operatörünüzü arayarak hattýnýzý da
kapattýrmanýz gerekiyor.
YARGIYA BAÞVURUN
Hýrsýzlýk, gasp ve kapkaç
Cihazý tekrar kendisine iletilen veya bulunan kiþilerin telefonunu hangi yolla kapattýrdý ise
ayný yolla tekrar iletiþime açtýrmasý gerekiyor. Yani telefon ile
ihbarda bulunulduysa yine Bilgi
Ýhbar Merkezinin aranmasý, savcýlýk talimatý ile ihbarda bulunulduysa cihaz bulununca yine savcýlýða baþvurulmasý gerekiyor.
35 BÝN KAYIP ÝHBARI
BTK’nýn Bilgi ve Ýhbar
Merkezi’nen 2014 yýlýnda 35
Bin ihbarda bulunuldu. Kayýp,çalýntý cihazlarla ilgili 2014
yýlýnda BTK’nýn Bilgi ve Ýhbar
Merkezi üzerinden 35.171 ihbar
yapýldý. Bu ihbarlarýn yüzde
80’inde verilen bilgiler doðrulanarak cihazlar iletiþime kapatýldý. Kapatýlan cihazlarýn yüzde
20’si, cihazýn bulunmasý nedeniyle tekrar iletiþime açtýrýldý.(Haber7)
Elektrik borcuna
faizsiz taksit!
E
lektrik faturalarýnýn süresinin uzamasý, vatandaþý ödeme sýkýntýsýna soktu, ELDER'den
ise ''faizsiz taksitlendirme'' açýklamasý geldi.
Ocak ayýnda yüksek gelen elektrik faturalarý vatandaþý maðdur etti. 1 aylýk kesilmesi gereken faturalarýn daha uzun süreli olmasý, vatandaþý ödeme sýkýntýsýna soktu. Birçok vatandaþ yüksek faturalardan þikayet etmiþ, 'gizli zam mý
var?' tartýþmalarý ortaya çýkmýþtý. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ise elektrik daðýtým þirketlerini uyardýklarýný açýklamýþtý.
'MAÐDUR ETMEYÝZ'
Son olarak Elektrik Daðýtým Hizmetleri
Derneði'nden (ELDER) konuyla ilgili açýklama
geldi. ELDER Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat
Özdemir, sayaçlarýn okunmasýndaki gecikme
nedeniyle bir kýsým tüketicinin faturasýnýn 'sayaç
okuma dönemi uzun olduðu için' yüksek geldiðini kaydederek, þöyle konuþtu: "Tüketiciyi
maðdur etmeyeceðiz. Ödeme konusunda sýkýntý
yaþayan müþterilerimize faizsiz taksitlendirme
olanaðý sunuyoruz. Bu konuda hem kamu otoritesi hem de daðýtým þirketlerinin ortak bir anlayýþý söz konusudur."
'ZAM YOK'
Elektrik faturalarýnda tüketiciye yansýyan
bir zam olmadýðýný vurgulayan Özdemir, "Dola-
yýsýyla tüketicinin bir kaybýnýn olmasý da mümkün deðildir. Tarifeler deðiþmedi" dedi. Daðýtým
þirketlerinin her iþ günü sayaç okuduðunu anlatan Özdemir, þunlarý kaydetti: "Her abonenin sayacý aylýk periyotta okunacak þekilde planlama
yapýlýyor. Ancak olumsuz hava þartlarýnýn yaþandýðý dönemde ulaþým zorluðu yaþandý. Bu
nedenle sayaçlarýn okunmasýnda zorunlu olarak
periyot kaymasý yaþandý. Bu da fatura sürelerinin uzamasýna neden oldu."(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
Ekonomide anahtar nokta; güven
B
aþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan,
"Daha yüksek büyümeyi elde
etmek için anahtar nokta artýk güven
olacak" dedi.
Babacan, Ýstanbul Kongre
Merkezi'nde düzenlenen G20 Maliye
Bakanlarý ve Merkez Bankasý
Baþkanlarý Toplantýsý'nýn açýlýþýnda
konuþtu.
2015 yýlýnda dönem baþkanlýðýný
üstlenen Türkiye'nin ev sahipliðinde ilk
G20 toplantýsýnýn baþladýðýný
anýmsatan Babacan, bu yýlki
toplantýlarda çok önemli iþbirliklerinin
gerçekleþtirileceðini ifade etti.
Babacan, bu yýl 15-16 Kasým
tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek
zirveye kadar çok önemli toplantýlar
gerçekleþtirileceðini aktararak, bu
toplantýlarda G20 ülkelerinin
geliþimine odaklanacaklarýný dile
getirdi.
Bu yýl konsantre olmaya karar
verdikleri 3 anahtar kelimenin;
uygulama, yatýrýmlar ve kapsayýcýlýk
olduðunu dile getiren Babacan, "Bu yýl
küresel ekonominin hýzlýca
toparlanacaðýna inanýyoruz. Ekonomik
Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü'nün
(OECD) ve Uluslararasý Para Fonu
(IMF), 2018 yýlýnda küresel
büyümenin 2 baz puan daha artacaðý
tahmininde bulundu. Bu hedefin
9
ulaþýlabilir olmasý çok önemli. Daha
yüksek büyümeyi elde etmek için
anahtar nokta artýk güven olacak" diye
konuþtu.
Baþbakan Yardýmcýsý Babacan,
yatýrýmlarýn bu yýl da gündemlerinin
çok önemli bir parçasý olacaðýný
belirterek, "Kamu altyapý projelerine
daha fazla kaynak aktarýlmasý üzerinde
çalýþacaðýmýz diðer bir öncelik olacak"
dedi.
Uygulamanýn önemine de dikkati
çeken Babacan, birçok ülkede
problemlerin ve bunlarýn nasýl
çözüleceðinin bilindiðini ancak bunun
için irade ve cesaretin gerekli
olduðunun altýný çizdi.(Haber7)
Yargýtay Baþkaný
Ýsmail Rüþtü Cirit
Y
argýtay Baþkaný Ali Alkan'ýn
görev süresinin dolmasýnýn
ardýndan yapýlan seçimde yeni
baþkan Ýsmail Rüþtü Cirit seçildi.
Yaþ haddinden emekliye ayrýlan
Ali Alkan'ýn yerine, Yargýtay
Baþkanlýðý'na Ýsmail Rüþtü Cirit
seçildi.
YÜKSEK yargýda bugün çifte
seçim heyecaný vardý. Anayasa
Mahkemesi Baþkanlýðý’na Zühtü
Arslan’ýn seçilmesinin ardýndan
Yargýtay Baþkanlýðý’na da Ýsmail
Rüþtü Cirit seçildi.
Yargýtay Genel Kurulu’nda,
dün yaþ haddinden emekliye ayrýlan
Ali Alkan’ýn yerine Yargýtay Birinci
Baþkanlýðý için seçim yapýldý.
Seçimde, 3. Ceza Dairesi
Baþkaný Erdal Gökçen, 20. Hukuk
Dairesi Baþkaný Feyzi Altýnok, 13.
Ceza Dairesi Baþkaný Ýsmail Rüþtü
Cirit, 6. Ceza Dairesi Üyesi Ali Suat
Ertosun ve Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcývekili Mehmet Ekmekçi
yarýþtý.
5 adayýn katýldýðý seçimlerde
516 üye oy kullandý. 280 oy alan
Ýsmail Rüþtü Cirit, Yargýtay’ýn yeni
baþkaný seçilirken, 13 oy boþ çýkartý
ve oyda geçersiz sayýldý. Diðer
adaylardan Gökçen 55, Ertosun 98,
Altýnok 36, Ekmekçi 13 oy aldý.
ÝSMAÝL RÜÞTÜ CÝRÝT
KÝMDÝR?
23 Mart 1955'te Balýkesir
Burhaniye doðumlu olan Ýsmail
Rüþtü Cirit, Ýzmir Namýk Kemal
Lisesi'ni bitirdi, Ýstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nden 1978 yýlýnda
mezun oldu. Burhaniye hakim adayý
olarak mesleðe baþlayan Ýsmail
Rüþtü Cirit, çeþitli hakimlik
görevlerinde bulundu.
Üsküdar Aðýr Ceza Mahkemesi
Baþkanlýðý görevindeyken 2004'te
Yargýtay üyeliðine seçildi. Yargýtay
3. Ceza Dairesi Üyesi olarak
görevini sürdürmekte iken 2011'de
Yargýtay Büyük Genel Kurulu'nca
13. Ceza Dairesi Baþkanlýðýna
seçildi.
Evli ve üç çocuk babasý olan
Ýsmail Rüþtü Cirit, Üsküdar 2. Aðýr
Ceza Mahkemesi Baþkaný iken
AKBÝL davasýnda dönemin Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Baþkaný olan
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn beraatýna
karar verdi. (ÝHA)
Öztürk yeniden seçildi
Yargýtay 4. Hukuk Dairesi
Baþkanlýðýna Þerife Öztürk yeniden
seçildi.
Seçime tek aday olarak giren
Öztürk, 403 oy alýrken 68 boþ oy
kullanýldý, 31 oy geçersiz sayýldý.
Korkuteli'nde 1954'de doðan
Öztürk, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden 1974'de mezun oldu.
Antalya hakim adayý olarak
mesleðe baþlayan Öztürk, sýrasýyla
Midyat, Emirdað, Þanlýurfa, Burdur,
Adana ve Ankara Hakimliði
görevlerinde bulundu.
Yargýtay üyeliðine 2001'de
seçilen Öztürk, Yargýtay 4. Hukuk
Dairesi Üyesi olarak görevini
sürdürmekteyken, 2011'de Yargýtay
Büyük Genel Kurulunca 4. Hukuk
Dairesi Baþkanlýðýna seçilmiþti.
Öztürk, bugün yapýlan seçimde
yeniden 4. Hukuk Dairesi
Baþkanlýðýna seçildi.
Haþim Kýlýç emekli oldu
A
nayasa Mahkemesi Baþkanlýðýna
Haþim Kýlýç'ýn yerine Zühtü
Arslan seçildi.
Zühtü Arslan 17 üyeden 11'nin
oyunu aldý. Arslan, 4 yýl boyunca
Anayasa Mahkemesi Baþkaný olarak
görev yapacak. Arslan'ý Anayasa
Mahkemesi Üyeliði'ne 17 Nisan
2012'de Cumhurbaþkaný Abdullah Gül
atamýþtý.
ZÜHTÜ ARSLAN KÝMDÝR?
ÝNGÝLTERE'DE ÝNSAN
HAKLARI DOKTORASI YAPTI
1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat
ilinin Sorgun ilçesinde doðdu. Ýlk, orta
ve lise öðrenimini Sorgun’da
tamamladý. 1987 yýlýnda Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi bölümünden mezun
oldu. Yüksek lisansýný Ýngiltere’de
Leicester Üniversitesi Hukuk
Saçlarý kalýnlaþtýrmanýn 5 yolu
S
aç boyamak, yanlýþ kullanýlan saç bakým uygulamalarý ve kötü beslenme gibi etkenler zamanla saçlarýn incelmesine
yol açar.
Gün boyunca hava kirliliði, sigara dumaný gibi olumsuz etkilere maruz kalan, zayýf kökleri veya kepek nedeniyle dökülen,
stres yüzünden saðlýksýz görünen saçlarýný-
zý doðru beslenme ve düzenli saç bakýmý ile
doðal saðlýðýna kavuþturabiliriz.
BESLENME ÖNEMLÝ
E vitamini saç köklerinin güçlenmesini saðlar. Düzenli tüketilen bu vitamin saçlarýn kalýnlaþmasýna ve daha saðlýklý görünmesine yardýmcý olur. Fýndýk, fýstýk, badem
gibi kuruyemiþleri tüketmek E vitamini ihtiyacýnýzý karþýlar.
Fakültesinde “Ýnsan Haklarý ve Sivil
Özgürlükler” alanýnda, Doktorasýný da
ayný Fakültede anayasa hukuku
alanýnda yaptý. 2002 yýlýnda Doçent,
2007 yýlýnda ise Profesör unvanýný aldý.
POLÝS AKADEMÝSÝ'NDE
DERSLER VERDÝ
2001 yýlýnda bir süre Avrupa Ýnsan
Haklarý Mahkemesi’nde çalýþtý. Ayrýca,
23 Aralýk 2010 tarihinden itibaren
Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurul
üyeliði görevini yürüttü. 2009 yýlýnda
Baþkanlýðýna atandýðý Polis
Akademisi'nde uzun yýllar lisans ve
lisansüstü düzeyde “Anayasa
Hukuku”, "Ýnsan Haklarý", “Devlet
Kuramlarý” gibi dersler verdi. Ayrýca,
2000-2003 yýllarý arasýnda Bilkent
Üniversitesi'nde "Turkish Public Law"
dersini, 2003-2009 yýllarý arasýnda da
Baþkent Üniversitesi'nde “Hukuk ve
Siyaset” dersini verdi.
Anayasa Teorisi, Avrupa Ýnsan
Haklarý Sözleþmesi'nde Din Özgürlüðü
ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960
(3 Cilt) adlý kitaplarý vardýr. Bunun
yanýnda,Constitutional Law of Turkey
baþlýklý bir ortak kitabý ve ABD
Yüksek Mahkemesi Kararlarýnda Ýfade
Özgürlüðü adlý bir derleme eseri
bulunmaktadýr. Ayrýca, anayasa yargýsý,
insan haklarý, özgürlük-güvenlik
iliþkisi ve siyasi partiler hukuku gibi
alanlarda Türkçe ve Ýngilizce
yayýnlanmýþ makaleleri ve bildirileri
vardýr.
Arslan, Yükseköðretim Genel
Kurulunca gösterilen üç aday arasýndan
Sayýn Cumhurbaþkaný tarafýndan 17
Nisan 2012 tarihinde Anayasa
Mahkemesi Üyeliðine seçilmiþtir. Evli
ve dört çocuk babasýdýr.(Haber7)
SAÇ DERÝSÝNE MASAJ
Gün içinde saç derisindeki kan dolaþýmýný hýzlandýrmak için baþýmýza masaj yapmak gerekir. Televizyon seyrederken dahi
kolaylýkla yapýlabilecek masajlar saç köklerinin saðlýðýný korur.
Ayrýca saç derisine uygulanan maskeler de oldukça yararlýdýr. Bu maskeler saçlarý kalýnlaþtýran diðer etkenlerdendir.
SAÇLARINIZI DÜZENLÝ OLARAK KESTÝRÝN
Her 3-4 ayda bir saçlarý kestirmek gerekir. Kýrýklar, saçtaki proteinlerin kaybolmasýna neden olur. Bu nedenle düzenli aralýklarla saçlarý kestirmek, saçlarýn güçlenmesini saðlar.
DOÐRU SAÇ KREMÝ VE ÞAMPUAN
Piyasada satýlan birçok ürün mevcut.
Bunlardan bazýlarý içerdiði aðýr kimyasallar
dolayýsýyla saçlarý yýpratýr.
Bunun için kimyasal içermeyen, saç
tipinize göre olan organik þampuanlarý kullanmalýsýnýz.
STRESÝ AZALTIN
Hem cildinizin hem de saçlarýnýzýn daha saðlýklý ve parlak görünmesini istiyorsanýz stresi hayatýnýzdan çýkarmanýzda fayda
var.(Haber7)
Kadýnlar çay çöpü ile güzelleþecek
R
ecep Tayyip Erdoðan Üniversitesi
Týp Fakültesi'nde sürdürülen çalýþma ile çay atýklarýnýn hücrenin yapýsýný güçlendirdiði tespit edildi.
Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi (RTEÜ) Týp Fakültesi tarafýndan
yürütülen çalýma neticesinde çay atýklarýnýn çaya oranlar hücre yapýsýnýn
korunmasýnda daha etkin olduðu tespit
edildi.
Bilimsel çalýþma ile ilgili açýklama yapan Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi (RTEÜ) Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avni Uydu, “Çay çöpünün hücre üzerinde koruyucu bir etkisi vardýr.
Hücre üzerinde, hücrenin yenilenmesi üzerinde bileþenlere sahip olduðunu deneysel olarak göstermiþ olduk. Çayýn kendisi kadar çöpünün de
korucu etkisi olup olmadýðýný araþtýrdýk. Sonuçta yeþil çay atýklarýnýn siyah
çaydan daha etkili koruyucu özelliðe
sahip olduðunu gördük. Bunu teze çevirip lisan üstü tez olarak yayýnladýk.
Rize’de yýlda 50 ton civarýnda çay atýðý oluþuyor. Bu genelde tarlalarda gübre olarak kullanýlýyor. Bizde diyoruz ki
bu kadar biyo yararlýlýk taþýyan çay
atýklarý fonksiyonel hale getirilerek
saðlýk alanýnda kullanýlabilir mi?
Çay atýklarýnýn deðerlendirilmesi
üzerine Avrupa Birliði destekli, Rize
Ticaret Odasý ve Rize Ticaret Borsasý
ile yürüttüðümüz ortak bir çalýþmamýz
var. Bunun neticelenmesi ile laboratuvar ortamýnda; çay banyolarýnda kullanabileceðimiz tabletler, cilt bakým
kremleri, yanýklarý koruyucu özelliðe
sahip kremler geliþtirmeyi planlýyoruz. Bu çalýþma ile sosyo ekonomik
kaynaklar açýsýndan sýnýrlý olan bölgemizde ekonomik olarak katký saðlamayý amaçlýyoruz” þeklinde konuþtu.(ÝHA)
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
11 ÞUBAT 2015
Emperyal Filo Kiralama kuruldu
‘Helikopter ve uçak
dahi kiralayacaðýz’
RECEP MEBET
yeni bir soluk olmak üzere ilk adýmý attýk. Kýsa
dönem araç kiralamada dünyanýn en büyük araç
Emperyal Filo Kiralama Þirketi Çorum’da
kiralama firmalarýndan Enterprise Rent A Car
hizmete girdi.
firmasýyla stratejik ortaklýk kurduk ve bu ortaklýk
Türkiye çapýnda faaliyet göstermeyi hedefleyen
kapsamýnda öncelikli olarak Çorum, Amasya þehir
Emperyal Filo Kiralama dün düzenlenen basýn
merkezlerinde ve ayrýca ilerleyen dönemde Merzifon
toplantýsýyla tanýtýldý.
Havalimaný’nda irtibat bürolarý kuracaðýz.
Fiat yetkili satýcýsý Karakaþlar Otomotiv’de
Bununla beraber, özellikle kurumsal firmalar
düzenlenen tanýtým toplantýsýna Emperyal Filo
günümüzde araç satýn almak yerine, uzun dönem
Kiralama Genel Müdürü Yýldýrým Orkun Bayýndýr ve
operasyonel kiralamayý tercih
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
ediyor. Müþterilerimizin istedikleri
Karakaþ ile bazý þirket çalýþanlarý
her marka aracý hýzlý bir þekilde
katýldý.
tedarik edip kiralýk olarak
Son model otomobillerden
sunacaðýz.”
oluþan güçlü bir araç filosu ile oto
Ýlk müþterilerine araç teslimatý
kiralama iþine profesyonel giriþ
yapmanýn mutluluðunu
yaptýklarýný anlatan Yýldýrým Orkun
yaþadýklarýný belirten Bayýndýr,
Bayýndýr, talep olmasý durumunda
“Kýsa sürede farklý hizmet ve bakýþ
müþterilerine helikopter ve uçak gibi
açýmýzla 1.000 araç seviyesine
hava taþýtlarý da kiralayabileceklerini
ulaþýp, Türkiye’deki iddialý araç
söyledi.
kiralama firmalarýnýn arasýnda yer
Þirketlerinin kuruluþ
almayý amaçlýyoruz” diye konuþtu.
sözleþmesinde hava araçlarýnýn kiraya
UZUN DÖNEM ARAÇ
verilmesi hususunda madde
KÝRALAMANIN AVANTAJLARI
bulunduðuna dikkat çeken Bayýndýr,
Uzun dönem araç kiralamanýn
Çorum baþta olmak üzere
avantajlarýndan da bahseden
Türkiye’nin dört bir yanýna
Bayýndýr, açýklamasýný þöyle
profesyonel hizmet sunacaklarýný
sürdürdü:
açýkladý.
“Araç kiralamanýn
“Güçlü altyapý ve saðlam bir
avantajlarýný iki baþlýk altýnda
ekibe sahibiz” diyen Bayýndýr, “Kýsa
inceleyebiliriz. Birincisi yukarýda
dönem araç kiralamada dünyanýn en
Yýldýrým Orkun Bayýndýr
faydalarýný saðladýðýmýz maliyetler
büyük araç kiralama firmalarýndan
dýþýnda aracýn bakýmý, vizesi,
Enterprise Rent A Car firmasýyla
bandrolü, sigortasý, kaskosu gibi masraflarýnýn sürekli
stratejik ortaklýk kurduk” dedi.
takip gerektirmesi ve bu masraflar yapýlýrken en
Her marka ve model aracýn yer aldýðý filolarýyla
uygun maliyeti yakalayabilmek adýna ciddi anlamda
yurt çapýndan gelecek talepleri karþýlayacak
zaman kaybýnýn yaþanmasýdýr. Biz bu faydanýn adýný
potansiyelde olduklarýnýn altýný çizen Bayýndýr,
operasyonel avantaj olarak adlandýrýyoruz. Uzun
açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi:
dönem araç kiralamanýn bir diðer avantajý da vergisel
ARAÇ KÝRALAMADA PROFESYONEL
avantajlar. Binek araç satýn alýnmasýnda KDV
YAKLAÞIM
kullanýlamadýðý gibi aracý ilk aldýðýnýz yýl
amortismanýnýzý da kýsmi ayýrabilirsiniz. Üstelik
“Türkiye genelinde araç kiralama sektörüne
baþlangýçta kullanmadýðýnýz KDV’nin eki olarak
Çorum’dan önemli bir isim katýlýyor. Çorum’dan yola
aracý ikinci el olarak sattýðýnýzda yüzde 1 KDV’li
çýkan, kýsa süre içerisinde tüm Türkiye’ye Emperyal
fatura ile çýkýþ yapmak durumunda kalýrsýnýz. Ayrýca
Filo Kiralama markasýyla, yayýlacak bir að kurmayý
araç için ödeyeceðiniz MTV’yi gider yapamazsýnýz.
hedefliyoruz.
Aracý kredi ile almýþ iseniz araç, bilançonuzda
Kýsa ve uzun dönem araç kiralama sektörüne
anlamsýz bir yer tutar ve
ödediðiniz faizi ancak
gider yazabilirsiniz. Oysa
ki kiraladýðýnýz araç için
ödediðiniz bedeli tek
kalemde gider yapabilir.
Faturanýn KDV’sini de
indirilecek KDV’nizden
mahsup edebilirsiniz. Biz
bu ikinci faydaya da
kiralamanýn vergisel
avantajlarý adýný
veriyoruz.
Profesyonel araç
kiralama hizmetlerimiz
hakkýnda detaylý bilgi
almak isteyen herkesi
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý
Opet Akaryakýt
Ýstasyonu’ndaki irtibat
Emperyal Filo Kiralama, müþterilerine araç teslimatýna baþladý.
ofisimize bekliyoruz.”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün MÝSÝAD Þubesi’ni ziyaret etti.
MÝSÝAD’a baþarý dileði
RECEP MEBET
Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný
Þevket Erzen ve
beraberindeki
heyet dün
Memleketçi
Sanayici ve Ýþ
Adamlarý Derneði
(MÝSÝAD) Çorum
Þubesi’ni ziyaret
etti.
MÝSÝAD
Þube Baþkaný ve
Çorum Gazetesi
sahibi Selahattin
Ezer’in
evsahipliðindeki
ziyarete Cemiyet
Baþkan Yardýmcýsý
Bülent Özkaleli,
Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa
Demirer ve Servet
Seyfettin Mete
katýldý.
MÝSÝAD
Baþkan Vekili
Derya Öztekin ve
Yönetim Kurulu
Üyesi Ayþe
Onat’ýn da hazýr
bulunduðu
ziyarette konuþan
Cemiyeti Baþkaný
Þevket Erzen,
“Memleketçi
Sanayici ve Ýþ
Adamlarý Derneði’nin
Çorum iþ dünyasýna
önemli katkýlar
saðlayacaðýna
inanýyor, baþarýlar
diliyorum” dedi.
Çorum Gazetesi
sahibi Selahattin
Ezer’in MÝSÝAD Þube
Cemiyet Baþkaný Erzen, MÝSÝAD Baþkaný Ezer’e ‘hayýrlý olsun’ dileklerini iletti.
Ziyarette Cemiyet ve MÝSÝAD Yönetim Kurulu Üyeleri de hazýr bulundu.
Baþkanlýðý görevini
üstlenmesinden ayrýca
mutluluk duyduðunu
ifade eden Þevket
Erzen, “Basýn
camiasýndan bir ismin
böylesine kýymetli bir
kuruluþun
yöneticiliðini
üstlenmesi bizim
açýmýzdan ayrý bir
kývanç meselesi” diye
konuþtu.
Erzen, Basýn Ýlan
Kurumu Anadolu
Gazete Sahipleri
Temsilciliði görevine
seçilmesi sürecindeki
desteklerinden dolayý
da Ezer’e ayrýca
teþekkür etti.
“Mensubu
olduðum meslek
örgütümüzün destek
ve ziyareti bizleri
gururlandýrdý” diyen
Selahattin Ezer ise
nezaketinden dolayý
Cemiyet Baþkaný
Erzen ve
beraberindeki heyete
þükranlarýný sundu.
Cemiyet, Manþet’i kutladý
RECEP MEBET
Çorum
Gazeteciler
Cemiyeti yönetimi,
Türkiye Manþet
Gazetesi’nin 10.
yýlýný kutladý.
Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný
Þevket Erzen,
Baþkan Yardýmcýsý
Bülent Özkaleli,
Yönetim Kurulu
Üyesi Servet
Seyfettin Mete ve
Çorum Gazetesi
sahibi Selahattin
Ezer dün Manþet
Gazetesi’ni ziyaret
etti.
Manþet
Gazetesi Yazý
Ýþleri Müdürü
Murat Özülke ve
Muhabir Eray
Durkaya’nýn
evsahipliðindeki
ziyarette konuþan
Cemiyet Baþkaný
Erzen, “Türkiye
Manþet Gazetesi
yöneticileri ve
personelini tebrik
ediyor, nice yýllar
diliyorum” diye
konuþtu.
Emperyal Filo Kiralama dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.
Ahmet Yalçýn vefat etti
RECEP MEBET
Çorum merkeze
baðlý Hacýahmetderesi
(Budaðýn) Köyü’nden
gelme Ahmet Yalçýn
(73) hayatýný kaybetti.
Aydýn, Veysal,
Birol, Orhan ve Bayram
Yalçýn’ýn babasý Ahmet
Yalçýn, geçirdiði
rahatsýzlýk sonucu
yaþamýný yitirdi.
Merhumun
cenazesi bugün öðle
namazýný müteakiben
Ulucamii’de kýlýnacak
cenaze namazýnýn
ardýndan Budaðýn
Köy’de topraða
verilecek.
HAKÝMÝYET,
Ahmet Yalçýn’a Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý
diler.
Ahmet Yalçýn
Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Türkiye Manþet Gazetesi’nin 10. yýlýný kutladý.
Ziyarette nice yýllar temennisinde bulunuldu.
Erzen, ayrýca
Basýn Ýlan Kurumu
Anadolu Gazete
Sahipleri Temsilciliði
görevine seçilmesi
sürecindeki
desteklerinden dolayý
Manþet Gazetesi
yöneticilerine teþekkür
etti.
Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getiren Murat
Özülke ise, “Ayný
zamanda yönetim
kurulu üyesi olduðum
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti’ne nezaket
ziyaretinden dolayý
teþekkür ediyorum”
dedi.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
11
Ceylan'dan
Hakimiyet'e övgü
AK Parti eski Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ile Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya,
Hakimiyet'in 25. Kuruluþ
yýldönümünü kutladý.
Gazetemizi
ziyaretlerinde Yazý Ýþleri
Müdürümüz Mustafa
Demirer ile görüþen
Ceylan ve Kaya,
Hakimiyet'e nice yýllar
temennisinde bulunarak
yönetici ve çalýþanlarýný
kutladýlar.
Ahmet Sami Ceylan ve Halil Ýbrahim Kaya 25. yýlýmýzý tebrik ettiler.
AK Parti eski Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, ilk
abonelerinden birisi
olarak Hakimiyet'i
yýllardýr takip ettiðini
belirterek, "Hakimiyet
tarafsýz ve objektif yayýn
yapýyor. Kiþisel deðil,
toplumsal konulara, þehir
sorunlarýna dikkat
çekiyor. Yörenin
problemlerinin çözümlü
hususunda öneriler
getiriyor, ufuk açýyor.
Yerele katký saðlayacak
haberleri gündem
yapýyor. Çorum'un köklü
ve güçlü basýn kuruluþu
olan Hakimiyet'in
baþarýlý çizgisini devam
ettireceðine yürekten
inanýyor, tüm
çalýþanlarýna baþarýlar
diliyorum." dedi.
Ayhan Yürüyen kutladý
Emekli SGK Ýl
Müdürü, iþadamý Ayhan
Yürüyen, gazetemizin
25. kuruluþ yýldönümünü
mesajla kutladý.
Yürüyen
mesajýnda; “Yayýn
hayatýnýzýn 25. yýlýnda
ilimizin yerel sorunlarý
hakkýnda göstermiþ
olduðunuz duyarlýlýða,
yerel ve genel sorunlarýn
en kýsa zamanda ve
objektif yayýn ilkelerine
uygun þekliyle verilmesi
hususundaki
hassasiyetiniz
nedeniyle tebrik eder,
bundan sonraki
çalýþmalarýnýzda baþarýlar
dilerim.” dedi.
Ayhan Yürüyen
Mavral 25. yaþýmýzý kutladý
Yeminli Mali
Müþavir Ülker Mavral,
Hakimiyet'in 25.
Kuruluþ yýldönümünü
tebrik etti.
Gazetemizi
ziyaretinde Yazý Ýþleri
Müdürümüz Mustafa
Demirer ile görüþen
Mavral, Hakimiyet'e
nice yýllar
temennisinde
bulunarak yönetici ve
çalýþanlara baþarý
dileklerini iletti.
(Haber Merkezi)
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Hakimiyet'in esnafýn sesi olduðunu söyledi.
‘Hakimiyet, esnafýn sesi’
YÜKSEL
BASAR
Çorum Esnaf
ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði
Baþkaný Yalçýn
Kýlýç, Hakimiyet'in
esnafýn sesi
olduðunu söyledi.
ÇESOB
Baþkaný Yalçýn
Kýlýç, Kasaplar ve
Celepler Odasý
Baþkaný Recep
Gür, Oto Tamirciler
Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun
Marangozlar Odasý
Baþkaný Ömer
Latif Akdað,
Ziyarette ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi bazý meslek odasý baþkanlarý da hazýr bulundu.
Terziler Odasý
Baþkaný Lütfi
etti.
"ÇESOB'A baðlý
Hakimiyet esnafý
Barut ile Ýskilip
binlerce esnaf var.
önemseyen bir yayýn
ÇESOB Baþkaný
Marangozlar Odasý
Camiayý ilgilendiren
anlayýþýna sahip.
Yalçýn Kýlýç,
Baþkaný Selami
tüm sorun ve
Hakimiyet'in 25. Yaþýný
Hakimiyet'in esnafýn
Koçyiðit, Hakimiyet'in
taleplerimizi basýn
kutluyor, yönetici ve
gözü,
kulaðý
ve
sesi
25. Kuruluþ
aracýlýðýyla
çalýþanlarýna baþarýlar
olduðunu belirterek,
yýldönümünü tebrik
duyuruyoruz.
diliyoruz." dedi.
‘Yerel basýnýn öncüsü oldunuz’
RECEP MEBET
Ülker Mavral dün gazetemizi ziyaret ederek kuruluþ yýldönümümüzü tebrik etti.
‘Türkiye’di milli birliði
saðlamayý hedefliyoruz’
Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým
ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürü
Abdulhaluk Longa dün
gazetemizi ziyaret etti.
Yazý Ýþleri
Müdürümüz Mustafa
Demirer’in
evsahipliðindeki
ziyarette konuþan
Abdulhaluk Longa,
“Yerel basýnýn öncüsü
Çorum Hakimiyet
Gazetesi’nin 25. yaþýný
kutluyor, yayýn
hayatýnda baþarýlarýnýn
devamýný diliyorum”
dedi.
Huzurevi Müdürü Abdulhaluk Longa dün gazetemizi ziyaret etti.
Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getiren Mustafa
Demirer ise
nezaketinden dolayý
Longa’ya teþekkür etti.
EROL TAÞKAN
Ýþçi Partisi Ýl
Baþkaný Mehmet Patlar,
gazetemizi ziyaret
ederek, 15 Þubat Pazar
günü Ankara’da
yapýlacak olan olaðanüstü
genel kurula katýlým
çaðrýsýnda bulundu.
Merkez Ýlçe Baþkaný
Ýlhami Çakýcý ile birlikte
muhabirimiz Erol
Taþkan’la görüþen Patlar,
olaðanüstü genel kurulda,
Türkiye’nin milli
birliðinin saðlanmasý için
adým atýlacaðýný ifade
etti.
“Saðdan ve soldan
çok ciddi katýlýmlar
olacak.” diyen Patlar,
Ölçer, Hakimiyet’i kutladý
HURÞÝT
BOZKURT
Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar, gazetemizi ziyaret etti.
Çorum’dan da katýlým
saðlayacaklarýný
belirterek, pazar günü
sabah 06,00’da
Özdoðanlar Sinemasý
önünden ve Saat Kulesi
önünden otobüslerle
Ankara’ya gidileceðini
duyurdu.
Borsa’da ürün fiyatlarý
Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,904 liradan
iþlem gördü.
ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/TL) þöyle:
ÜRÜN CÝNSÝ
BUÐDAYLAR
EN DÜÞÜK (LÝRA)
Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday
0,904
Arpa yemlik
0,748
ARPALAR
EN YÜKSEK(LÝRA)
0,904
0,748(AA)
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday
Adayý Ahmet Ölçer,
Hakimiyet'in 25.
Kuruluþ yýldönümünü
kutladý.
Gazetemizi
ziyaretinde Yazý Ýþleri
Müdürümüz Mustafa
Demirer ile görüþen
Ölçer, Hakimiyet
yönetici ve
çalýþanlarýna baþarý
dileklerini iletti.
Ahmet Ölçer, Hakimiyet'in 25. Kuruluþ yýldönümünü kutladý.
KUTLAMA MESAJLARI
Gazetemizin kuruluþ yýl dönümü nedeniyle
Haber Merkezimize ulaþan tebrik mesajlarý þu
þekilde:
Teomet Kurumsal Bilgisayar Teknisyeni
Arif Tokat:
“25. yýlýný kutlayan Çorum Hakimiyet
Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýný tebrik
ediyorum.”
TEBRÝK EDENLER:
- Gülbaylar Gýda Muhasebe Müdürü Ýsmail
Karaca,
HAKÝMÝYET AÝLESÝ OLARAK TÜM
OKURLARIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYOR,
BÝRLÝKTE NÝCE YILLAR DÝLÝYORUZ.
12 ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
S
www.corumhakimiyet.net
‘9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü’
igara kullanýmý, halk saðlýðýný tehdit eden,
mutlaka mücadele edilerek önlenmesi
gereken bir sorundur.
Bilindiði gibi Türkiye'de 4207 sayýlý
"Tütün Ürünlerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve
Kontrolü Hakkýnda Kanun'un kamuya açýk
bütün kapalý alanlarda uygulanmaya
baþlanmasýyla birlikte 19 Temmuz 2009
tarihinden itibaren tütün ile mücadelede yeni
bir dönem baþlamýþtýr. Dünyada ve Türkiye'de
en önemli halk saðlýðý sorunlarý arasýnda yer
alan tütün ürünlerinin kullanýmý konusunda bu
tarihten itibaren gösterilen daha bilinçli,
bilgili ve duyarlý çabalar, ülkemizde tütün
mücadelesini güçlendirmektedir.
9 Þubat, tütün mücadelesi kapsamýnda
1987 yýlýndan bu yana Dünya Saðlýk Örgütü
tarafýndan "Dünya Sigarayý Býrakma Günü"
olarak anýlmaktadýr. Sigara her yýl dünyada
yaklaþýk 6 milyon insanýn beklenenden önce
ölümüne yol açmaktadýr. Bu ölümlerin
yaklaþýk 600 bini sigara dumanýndan pasif
etkilenmeye baðlý olmaktadýr. Eðer bu konuda
yeterli önlemler alýnmazsa 2030 yýlýnda
sigaranýn 8 milyon insaný öldüreceði tahmin
edilmektedir.
Sigara kullanýmý en önemli önlenebilir
ölüm nedenidir ve çok önemli bir toplum
saðlýðý konusudur. Sigaranýn saðlýk üzerinde
bunca kötü etkisi varken býrakýldýðý takdirde
hem kýsa hem de uzun dönemde önemli
yararlar saðlanacaðýný bilmek de ümit
vericidir.
"Sigara baðýmlýlýðý bir hastalýktýr ve
tedavi edilebilir". Bu nedenle ne kadar erken
býrakýlýrsa sigaranýn saðlýðýmýza olan kötü
etkilerinden kurtulmak o kadar kolay
olacaktýr.
En sevindirici haber, sigara içmeyi
býraktýktan sonra 20 dakika gibi erken bir
dönemde saðlýk açýsýndan önemli yararlar
ortaya çýkmaya baþlamaktadýr. Aþaðýdaki
tabloda sigara içilmesi kesildikten sonra kýsa
ve uzun dönemde gözlenen yararlar
sunulmaktadýr.
20 dakika Kan basýncý ve nabýz hýzý
normale döner. El ve ayaklardaki dolaþým
düzelmeye baþlar.
8 saat Kandaki oksijen düzeyleri normale
Baþbakanlýk'ta
n azýnlýk raporu
B
aþbakanlýk, son yýllarda farklý
farklý inanç ve kültür gruplarýna
iliþkin yürütülen çalýþmalarý
raporlaþtýrdý.
Rapora göre, Batý giderek
Ýslamofobi'ye teslim olurken,
Türkiye farklý inanç gruplarýna
yönelik adýmlarýyla adeta ders
veriyor. Yasal deðiþikliklerle,
bugüne kadar bin 14 arazinin cemaat
vakýflarýna teslimini saðlayan
hükümet, kiliselerden havralara
kadar dini mekanlarý da restore etti.
Ýnanç açýlýmý, azýnlýk gazetelerinden
Ermenice ders kitaplarýna kadar
uzandý.
Baþbakanlýk, yürütülen
kapsamlý çalýþmalarý raporlaþtýrdý.
Kamu Diplomasisi
Koordinatörlüðü (KDK) tarafýndan
hazýrlanan çalýþmada, þu detaylar
öne çýktý:
-Türkiye'de 165 cemaat vakfý
faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlarýn
76'sý Rum, 53'ü Ermeni, 19'u
Musevi, 10'u Süryani, 3'ü Keldani,
2'si Bulgar, biri Gürcü, biri de
Maroni cemaatine ait.
-Yeni Vakýflar Kanunu ile
cemaat vakýflarý adýna kaydedilen
taþýnmaz sayýsý bin 14'e ulaþtý. 150
gayrimenkul iadesi için ise
deðerlendirme süreci devam ediyor.
-Ýmar Kanunu'nda yer alan
“cami” ifadesi “ibadet yeri” olarak
deðiþtirilerek tüm ibadet yerleri
kanun kapsamýna alýndý.
-Farklý inanç gruplarýna
mensup kiþilerin eðitim hakkýnýn
geliþtirilmesi amacýyla Milli Eðitim
Bakanlýðý Ermenice ders kitaplarý
hazýrlayarak beþ yýldýr Ermeni
okullarýna ücretsiz daðýtýlýyor. Basýn
Ýlan Kurumu da, 2011 yýlýndan bu
yana 6 azýnlýk gazetesinin ekonomik
durumunu güçlendirmek için destek
veriyor. Yaklaþýk 50 yýllýk bir aradan
sonra 4 Haziran 2012'de bir Rum
yayýnevi de faaliyete
baþlamýþtý.(Türkiye)
AK Parti’de adaylarý
zorlu süreç bekliyor
ekor baþvurunun beklendiði
R
AK Parti’de adaylar 4
aþamadan geçecek.
AK Parti’de 7 Haziran’da
yapýlacak genel seçimler için
aday adaylarýnýn baþvurularý yarýn
baþlýyor. 20 Þubat saat 19.00’a
kadar sürecek müracatlar için AK
Parti Genel Merkezi’nde özel bir
birim oluþturuldu.
Kongre yoðunluðunu azaltan
parti yönetimi, seçimler için
yoðun bir çalýþma yürütecek.
Kurulduðu yýldan itiraben
genel seçim, yerel seçim,
Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve
referandumlar olmak üzere 9
sandýk yarýþýndan zaferle çýkan
AK Parti, 7 Haziran seçimlerinde
10’uncu yarýþý da galip
tamamlamak için sýký çalýþýyor.
Anayasayý deðiþirecek sayýyý elde
etmek için yoðun çalýþma yürüten
parti idaresi aday listeleri için de
hummalý bir çalýþma yürütecek.
4 AÞAMADAN
GEÇECEKLER
AK Parti, milletvekili aday
adaylarýný 4 aþamadan sonra
belirleyecek. 11 Þubat’ta baþlayýp
21 Þubat’ta sona erecek aday
adaylýðý baþvurularýnýn ardýndan
Genel Merkez’de komisyonlar
kurulacak. Ýlk olarak 28 Þubat-1
Mart’ta temayül yoklamasý
yapýlacak. Temayül
yoklamalarýnýn ardýndan parti
kurmaylarýnýn baþkanlýðýnda 12
ayrý alt komisyon çalýþmalarýna
baþlayacak. Yüz yüze
görüþmelerin yapýlacaðý
komisyonlarda adaylara, “Neden
AK Parti’de siyaset yapmayý
istiyorsunuz, Türkiye ve
bulunduðunuz il için ne gibi
projeleriniz var” gibi sorular
yöneltilecek. Bu aþamadan sonra
üç ayrý genel baþkan yardýmcýsý
baþkanlýðýnda üç ayrý komisyon
bir kez daha deðerlendirme
yapacak. Son kararý ise
Davutoðlu’nun baþkanlýðýndaki
üst komisyon verecek. (Yeni
Þafak)
döner. Kalp krizi geçirme riski düþmeye
baþlar.
24 saat Karbonmonoksit vücuttan
uzaklaþtýrýlýr. Akciðerler mukus ve diðer
artýklarý temizlemeye baþlar.
48 saat Nikotin vücuttan atýlýr. Tat ve
koku alma duyularý iyileþir.
72 saat Bronþlar gevþediði için nefes
almak kolaylaþýr. Enerji düzeyleri artar.
2-12 hafta Tüm vücutta dolaþým iyileþir
ve yürümek daha kolaylaþýr.
3-9 ay Öksürük, nefes darlýðý ve hýrýltýlý
solunum gibi nefes problemleri düzelir. Genel
olarak akciðer fonksiyonu %5-10 artar.
5 yýl Kalp krizi geçirme riski sigara
içenlere göre yarýya düþer.
10 yýl Akciðer kanseri riski sigara
içenlere göre yarýya düþer. Kalp krizi geçirme
riski hiç sigara içmemiþ olanlarla hemen
hemen ayný düzeye gelir.
Eðer sigara kullanýyor iseniz, bunun bir
hastalýk olduðunu bilmeli ve bir an önce size
yardýmcý olacak bir " Sigara Býrakma
Polikliniðine" baþvurmalýsýnýz. Bunun yaný
sýra Alo 171 Sigara Býrakma Danýþma Hattýný
arayarak hizmet alabilirsiniz. Ýlimizde 2014
yýlýnda Sigara Býrakma Polikliniðine 1031 kiþi
baþvurarak hizmet almýþtýr. Býrakma
kararlýlýðý, uygun tedavi ve motivasyonla siz
de sigarayý býrakabilirsiniz.
Tüm bu çalýþmalarýn amacý, saðlýklý bir
toplum ve saðlýklý bir nesil yetiþtirmektir.
Sigara içen bireyleri, 9 Þubat tarihini sigarasýz
ve saðlýklý bir hayat için yeni bir baþlangýç
kabul ederek, ailemizi toplumumuzu ve
gelecek nesilleri tütün ürünlerinin
zararlarýndan koruyarak, en temel
haklarýmýzdan biri olan temiz hava
solunabilmesini saðlamak amacýyla sigarayý
býrakmaya davet ediyoruz.
UNUTMAYIN SÝGARA
BAÐIMLILIÐI BÝR HASTALIKTIR VE
TEDAVÝSÝ MÜMKÜNDÜR.
Ayrýca Çorum Halkýna, 4207 sayýlý Tütün
Mamullerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve
Kontrolü Hakkýnda Kanun'a vermiþ olduklarý
ilgi ve desteklerinden dolayý teþekkür ederiz.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Grev için Bakan devreye girdi
T
ürkiye Selüloz-Ýþ
tarafýndan
Olmuksan International
Paper Ambalaj Sanayi
ve Ticaret AÞ'de yarýn
baþlatýlacak grev,
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik'in devreye girmesi
üzerine kaldýrýldý.
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý
Basýn Müþavirliði'nden
yapýlan açýklamada,
Türkiye Selüloz-Ýþ'in,
þirkete baðlý
iþletmelerde grev kararý
almasýnýn ardýndan
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik'in devreye girdiði
belirtildi.
Bakan Çelik'in iþçi
ile iþveren temsilcilerini
Bursa'da bir araya
getirdiði, görüþmenin
ardýndan taraflarýn 12 iþ
yerinde 970 iþçiyi
ilgilendiren toplu iþ
sözleþmesi konusunda
anlaþmaya vardýðý
kaydedildi.
Anlaþma
saðlamasý üzerine
Türkiye Selüloz-Ýþ'in,
grev kararýný kaldýrdýðý
duyuruldu.
Türkiye Selüloz-Ýþ
ile Olmuksan
International Paper
Ambalaj Sanayi ve
Ticaret AÞ arasýnda bir
süredir devam eden
toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde anlaþma
saðlanamamýþ, sendika,
iþverenin Adana, Çorlu,
Çorum, Ýnegöl, Ýzmir,
Gebze ve Edirne'deki iþ
yerlerinde grev kararý
almýþtý. (AA)
Kahvenin faydalarýný es geçmeyin
K
ahvenin kilo
vermekten kanserle
savaþa, cilt güzelliðinden
Parkinson hastalýðýnýn
önlenmesine kadar
birçok faydasý olduðunu
belirtildi.
Uzman Diyetisyen
Nilay Keçeci, her gün bir
fincan kahve tüketilmesi
önerisinde bulunarak,
“Kahve, özellikle tropik
ülkelerde yetiþen kahve
aðaçlarýnýn
tohumlarýndan elde edilir.
Ýçerisinde belirli
oranlarda kafein, niasin
ve antioksidan içeren
doðru miktarda
tüketildiðinde hem
tokluk hissi hem de pek
çok hastalýðýn
önlenmesinde bizlere
yardýmcý olabilecek bir
içecektir. Koyu renkte
tüketilen özellikle
paketlenmemiþ ve aroma
içermeyen kahveler ve
Türk kahvesi günde bir
fincan tüketildiðinde
tokluk hissi saðlayarak
kilo verme ve kilo
koruma programlarýnda
da olumlu etkiler saðlar.
Kahvenin tüketim
miktarý çok önemlidir.
Gebe bayanlarda
kafein alýmý istenmezken,
gebelik düþünen bayanlar
için de fazla kafein ve
kahve tüketimi sorunlara
neden olabilmektedir.
Kahve doðru
tüketildiðinde inme, kalp
hastalýklarý, stres gibi pek
çok hastalýða iyi gelirken
bu hastalýða yakalanmýþ
bireylerde ise günlük
dozlarý belirli miktarlarý
geçmemesi gereken bir
içecek halini alýr” dedi.
Son yapýlan
çalýþmalarýn günde 1
fincan french pres, Türk
kahvesi ya da Ýskandinav
kahveleri gibi
kaynatýlarak hazýrlanan
kahvelerin göðüs kanseri,
baþ ve boyun kanserini
önleyici etkilerinin
olduðunu ortaya
koyduðunu belirten
Keçeci, “Günde 1 fincan
kahve tüketen bireylerde
yapýlan araþtýrmalarda
kanser olma risklerinin
yüzde 10 oranýnda
azaldýðý bulunmaktadýr.
Yapýlan pek çok
çalýþmada Parkinson
hastalýðý gibi
hastalýklarýn önlenmesi
ya da geciktirilmesinde
de kahvenin önemi
vurgulanmaktadýr. Ayrýca
kahveyle yapýlan cilt
bakýmlarý yaðlanma ve
selülit problemlerine de
iyi gelecektir.
Unutulmamasý
gereken en önemli nokta
bir uzmana danýþarak
kahve tüketim miktarýnýn
ayarlanmasýdýr. Fazla
kafein alýmý uykusuz
problemleri, kafein
alýmýna kazanýlan
baðýþýklýk kazandýrabilir,
bu da baþta duygu
durumumuz olmak üzere
pek çok durumu
etkileyebilir. Dikkat
edilmesi gereken en
önemli noktalardan biri
de kahve ile birlikte su
alýmýnýn
azaltýlmamasýdýr. Günde
en az 2 litre su tüketmek
ve 1 fincan kahve
tüketmek saðlýmýz için
olumlu sonuçlar
doðurur” diye
konuþtu.(ÝHA)
Diþ eksikliði
erken
yaþlandýrýyor
H
ekimlerin hiçbir diþin çekilmesini önermediðini, çürüyen diþlerin mutlaka dolgu, kanal tedavisi ile kurtarýlmasý gerektiði belirtildi.
Katip Çelebi Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Tancan Uysal, çekilen diþ
alanýnda oluþan boþluðun implant ya da protez gibi
iþlemlerle doldurulmamasý halinde çene kemiðinin
eriyerek yaþlý bir yüz görüntüsü oluþturmaya baþlayacaðý uyarýsýnda bulundu.
"Çok basit çürükler nedeniyle diþ çekimini
kasaplýk olarak deðerlendiriyorum" diyen Uysal,
her zaman diþin kurtarýlmasý taraftarý olduklarýný
vurguladý.
Uysal, herhangi bir nedenle diþin çekilmesiyle birlikte oluþan boþluðun sað ve solundaki diþlerin yavaþ yavaþ eðrilmeye, yukarýdaki diþin ise aþaðýya doðru uzamaya baþladýðýný ifade etti.
Diþin çene kemiðinin korunmasýna neden olduðuna dikkati çeken Uysal, þöyle konuþtu:
"Bu boþluklar doldurulmadýðý zaman her geçen gün telafisi imkansýz hale geliyor. Bu kötü bir
durum. Diþler çene kemiðini koruyan varlýklar. Diþin çekilmesiyle birlikte diþlerin üstüne gelen baskýlar nedeniyle çene kemiði eriye eriye yaþlý yüz
görüntüsü oluþmaya baþlýyor. Diþi olmayan kiþilerin protezlerini çýkardýklarýnda dudaklarýnýn üst üste geldiðini görebiliyoruz. Diþ çekildiði zaman
mutlaka o boþluk implant, protez gibi iþlemlerle
doldurulmalý. Her bir diþ çekiminden sonra mutlaka o boþluklar en ideal þekilde kapatýlmalý."(AA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:21 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:29 Kânun-i Sâni 1430 Kasým:96
2015
11
ÞUBAT
Kore kahramaný Gn. Tahsin
Yazýcý'nýn vefâtý (1971) - AP'nin
kuruluþu (1961) - Kýbrýs için Zürih
Antlaþmasý (1959)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.10
06.37
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.01 AKÞAM 17.13
14.45 YATSI
18.33
Su içeceðiniz vakit, ayakta içmeyiniz!
Vücudunuza zararlýdýr. Yalnýz abdestten artan su ve zemzem-i þerîf ayakta
içilir. Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
G
13
Farklý ülkelerde deprem inanýþlarý
üneþ tutulmasý, ay tutulmasý, kuþlarýn ötmesi veya doðal afetkorumakla görevlendirilmiþtir. Bu gardiyanlar, ayný zamanda sýlerle ilgili olarak hepimiz büyüklerimizden farklý yorumlar dinrayla Dünya'yý tutmaktadýrlar. Gardiyanlar görevleri birbirlerinlemiþimizdir. Bu nedenle, birlikte yaþayan insanlar arasýnda kimi
den devralýrken Dünya sarsýlmaktadýr.
zaman korkudan, kimi zaman çaresizlikten, kimi zaman da rastlanÝskandinavya: Tanrý Loki, erkek kardeþinin ölümünden dolatýlardan doðan bir takým inanýþlar vardýr. Bunlara "batýl inanýþlar"
yý cezalandýrýlýr ve yeraltýndaki bir maðaraya kapatýlýr. Kafasýnýn
denir. Bu inanýþlar, ilk insanýn var oluþundan günümüze kadar sürüp
üzerindeki bir yýlan da, durmadan zehirini damlatýr. Loki'nin kýz
gelmiþ bazen raðbette görmüþtür. Çoðunun bilimsellikle, akýlla,
kardeþi de bir kapta bu zehiri toplar. Zaman zaman kýz kardeþi kaçaðdaþlýkla ve dinsel inançla bir ilgisi yoktur. Bunlar akýlla baðdaþbý boþaltmak üzere oradan ayrýlýr. O durumda da zehir Loki'nin
madýðý halde ne yazýk ki insanoðlunun gönlünden, beyninden, vicyüzüne damlar. Zehir damlalarýndan kurtulmak için Loki eðilip
danýndan sökülüp atýlamamýþlardýr. Ýnanýþlar kiþiden kiþiye deðiþkafasýný oynattýkça yer sarsýlýr, deprem olur.
Mahir ODABAÞI
mekle birlikte ortak yanlarý da vardýr.
Milli Eðitim Müdürlüðü
Yunanistan: Aristotle ve William Shakespeare'e göre,
Assam (Bangladeþ ve Çin'in arasýnda): Dünya'nýn içinde yaþa- Sivil Savunma Uzmaný Henry adlý oyunda, kuvvetli, vahþi rüzgárlar yeraltýndaki mayan bir insan ýrký vardýr. Bu insanlar, yer yüzeyinde insan olup olðaralarda tutulmaktadýr. Kaçmak için uðraþtýklarýnda, verdikleri
madýðýný anlamak için zaman zaman yeri sallarlar. Çocuklar sarsýntýyý his- mücadele depremlere neden olurlarmýþ.
settiklerinde, ''Yaþýyorum, yaþýyorum'' diye baðýrdýklarý zaman Dünya'nýn
Japonya: Japon Adalarýný sýrtýnda taþýyan büyük bir kedi balýðý, deniiçindeki insanlar yer yüzeyinde insan olduðunu anlarlar ve sarsýntýyý keserzin altýnda kývrýlmýþ halde durmaktadýr. Diðer taraftan Tanrý Daimyojin, kaler.
fasýnýn üzerinde çok aðýr bir taþ olduðundan hareket edememektedir. Bir ara
Sibirya: Dünya bir kýzak üzerindedir ve bu kýzaðý kullanan kiþi Tanrý Tu- kedi balýðý hareket ederek Naimyojin'in dikkati daðýlýr ve yer sarsýlýr.
li'dir. Birkaç pireli köpek de bu kýzaðý çekmektedir. Köpekler kaþýnmayý durOrta Amerika: Dünya, dört köþesinde dört Tanrý bulunan bir kare þekdurduklarýnda Dünya sallanýr.
lindedir. Yeryüzünde nüfus arttýðýnda fazlalýðý dökmek için bu kare alaný salMeksika: El Diablo isimli bir canavar, Dünya üzerinde dev yarýklar aç- larlarmýþ.
maktadýr. Bu yarýklar da þimdiki faylardýr. O ve þeytansa arkadaþlarý, yerTürkiye: Bir kýsým insanlar güneþ tutulmasý hayra alamet deðildir diye
yüzünü karýþtýrmak istedikleri zaman bu dev yarýklarý kullanmaktadýr ve depdüþünerek depreme yorumlarken, bir kýsým insanlarda günahlarýn ve … alerem olmaktadýr.
ni yapýlmasýnýn bu tür afetlere sebep olabileceðini düþünüp bu nedenle insanMozambik: Dünya, yaþayan bir yaratýktýr ve problemleri insanlarýnki ile larýn aklýnýn baþýna gelmesi için Allah'ýn ihtar ettiðine inanmaktadýrlar. Buaynýdýr. Bazen yaratýk ateþlenir ve üþür, biz de titrediðini hissederiz.
nun yanýnda farklý yörelerde farklý inanýþlarda mevcuttur.(yazar: 536
Belçika: Dünya üzerinde yaþayan insanlar, aþýrý günahkâr olduklarý zaman, Tanrý insanlara gezegenimizi çevreleyen havayý savurmak üzere kýzgýn
bir melek gönderir. Meydana gelen fýrtýnalar, Dünya'da bir dizi þok þeklinde
hissedilen bir müzik tonu yaratýr.
Romanya: Dünya üç direk üzerinde durmaktadýr. Yardýmseverlik, umut
ve güven. Ýnsanoðlu bu öðelerden birisini veya birkaçýný kaybederse direklerin taþýma gücü azalýr ve Dünya sallanýr.
Kýzýlderililer: Bir gün Chickasaw þefi, Choctaw prensesine âþýk olmuþ,
þef çok yakýþýklýymýþ, fakat ayaðýnýn birisi yamukmuþ, bu yüzden de ismi
Aksakayak'mýþ. Daha sonra þef prensesi istemiþ ve prensesinin babasý reddetmiþ. Bunun üzerine þef ve ordusu prensesi kaçýrmýþ ve hep birlikte evliliklerini kutlamaya baþlamýþlar. Ama Büyük Ruh, çok sinirlenmiþ ve ayaðýný
yere hýzla vurmuþ. Meydana gelen sarsýntý, Mississipi Nehri'nin taþmasýna
neden olmuþ. Böylece düðündeki herkes boðulmuþ. (Mississipi Nehri'nin
yanýndaki Aksakayak Gölü, 1812 yýlýndaki Yeni Madrid depreminden sonra
oluþmuþtur.)
Batý Afrika: Dünya, büyük bir dað ile bir devin arasýndaki bir yatay
bir disk þeklindedir. Devin görevi, Dünya'yý, karýsýnýnki ise gökyüzünü taþýmaktýr. Dev karýsýna her sarýlýþýnda Dünya sallanýr.
Hindistan: Yedi tane yýlan, gardiyan cennetin en alt noktasýnda, 7 odayý
Balýk tüketen çocuklar daha zeki
B
ilim insanlarý, yaptýklarý
araþtýrmalarda balýk
tüketen çocuklarýn
tüketmeyenlere oranla yüzde
27 daha zeki olduðunu
saptadý.
Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi
Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Ýbrahim Cengizler, haftada 3
gün balýkla beslenen
çocuklarýn, hiç balýk
yemeyen çocuklara göre
yüzde 27 daha zeki
olduðunun bilimsel verilerle
ortaya koyulduðunu belirtti.
Çocuklara balýk
yedirilmesi gerektiðini
söyleyen Prof. Dr. Cengizler,
"Sindirimi çok kolay olduðu
için yaþlýlarýmýza da balýk
yedirmeliyiz. Çok kaliteli bir
protein kaynaðý, büyüme
geliþme çaðýndaki
gençlerimize, çocuklarýmýza
balýk yedirmeliyiz. Diþi
çýkmýþ 7 aylýk çocuktan 77
yaþýna kadar ve hatta 97
yaþýna gelmiþ kiþilere kadar
çok geniþ bir spektrumda
insan kitlesine balýk yedirmek
gerek” dedi.
Prof. Dr. Cengizler,
gelecekte su ürünlerinin çok
önem kazanacaðýný belirterek
þunlarý söyledi: “Türkiye’den
Avrupa Birliði ülkelerine et
ihracatý yapamýyoruz. Tavuk,
kýrmýzý et gönderemiyoruz.
Tek et kaynaðý olarak balýðý
ihraç edebiliyoruz. Bu
nedenle döviz girdisi olarak
önemli bir sektör su ürünleri.
Su ürünleri deyince aklýmýza
deniz gelmiyor sadece.
Akarsularýmýz, barajlarýmýz,
göllerimiz var. Bunlar da iç
su aðýmýzda da yapacaðýmýz
çalýþmalarla kýrsal kalkýnmayý
gerçekleþtirebiliriz. Bu
bakýmdan su ürünleri çok
hýzla büyüyen geliþen önemli
bir sektör.”(ÝHA)
2.8311
2.8325
2.5050
2.5060
Gram
ALIÞ
99,41
SATIÞ
99,47
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
Yýl:25 Sayý: 7121
11 ÞUBAT 2015
ÇARÞAMBA
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
METEOROLOJÝ
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
VEFAT EDENLER
1-Hamamözü, Kýzýlcaören Köyü' nden
gelme, Ýbrahim GEDÝK' in eþi, Emrullah, Kazým ve Hanife GEDÝK' in annesi; Fatma GEDÝK .
2-Elköy' den gelme, Ümit DURAN' ýn babasý, Mithat FERUZOÐLU ve Merhum Ethem BÝÇER' in kayýnpederi; Yasin DURAN.
3-Kýnýkdeller Köyü' nden gelme, Öðretmen Oktay ÖTÜN ve Ömer KARABAÞ' ýn
kayýnpederi, Merhum Ramis MUMCU' nun
kardeþi; Celal MUMCU.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
AK Parti Çorum’da 58.9
O
RC Araþtýrma 2015 Genel Seçim Anket Sonuçlarý'na göre
Kýrýkkale, Sivas, Çorum, Yozgat,
Çankýrý, Kýrþehir, Nevþehir, Aksaray, Niðde ve Karaman'da AK Parti
birinci sýrada çýktý
7 Haziran'da yapýlacak olan
2015 Genel Seçimleri için geri sayým baþladý.
Genel seçim sonuçlarýna iliþkin en sonanket ise ORC'den geldi.
ORCAraþtýrma'nýn Ýç Anadolu Böl-
gesi'ndeki kritik öneme sahip 10 ilde yaptýðý Seçmen Tercihleri Araþtýrmasý'nýn sonuçlarý yayýnlandý.
Araþtýrma Kýrýkkale, Sivas,
Çorum, Yozgat, Çankýrý, Kýrþehir,
Nevþehir, Aksaray, Niðde ve Karaman'da 1-8 Þubat tarihleri arasýnda
7 bin 600 kiþiyle yapýldý.
AK PARTÝ BÝRÝNCÝ PARTÝ
ORC Genel Seçim anket sonuçlarýna göre Ýç Anadolu Bölge-
si'ndeki 10 ilde AK Parti birinci parti çýktý.
GENEL SEÇÝM ANKET SOUNÇLARI ÇORUM: AK PARTÝ
YÜZDE 58,9
ORC Genel Seçim Çorum Anket Sonuçlarý'na göre AK Parti yüzde 58.9 ile birinci parti durumunda.
AK Parti'yi Çorum'da yüzde 22.6
ile CHP takip ederken, MHP yüzde
13.5 ile 3. parti. (Haberler.com)
Baðcý iki ilçeye iyi haber
2
015 yýlý bütçe görüþmelerinin Emniyet
Genel Müdürlüðü bütçesinde Uðurludað ve Dodurga ilçelerinin Müstakil
Emniyet Binasý ve Lojman ihtiyaçlarýný dile getirip, bu konuda Ýçiþleri
Bakaný’ndan destek talep
eden AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý
ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Çorum
Milletvekili Cahit Baðcý,
Uðurludað ve Dodurga’ya müjde verdi.
Geçtiðimiz günlerde
Uðurludað ve Dodurga
Belediye Baþkanlarý ile
Ýlçe Baþkanlarýnýn AK
Parti Genel Merkezinde
Baðcý'yý ziyaretlerinde
tekrar gündeme gelen taleple ilgili Baðcý; Emniyet Genel Müdürü Celal-
lettin Lekesiz ile görüþerek, 2015 Yýlý Programýna alýnmasý hususunda
destek istemiþti. Yatýrým
Programýnýn detaylarýnýn
belli olduðu bu günlerde,
iki ilçe için müjde Baðcý'dan geldi.
Baðcý açýklamasýn-
da, Uðurludað ve Dodurga Emniyet Binasý ve
Lojmaný talebinin 2015
Yýlý Yatýrým Programýna
alýndýðýný müjdeleyerek,
“Dodurga ve Uðurludað
ilçelerimizde halkýmýzýn
huzur ve güvenini saðlayan emniyet kuvvetlerimize kendi binalarýnda
halkýmýza hizmet verme
imkanýna kavuþturacak
Müstakil Emniyet Binasý
ve Lojmanlarýný yapacaðýz. Bir sözümüzün daha
yatýrýma dönüþecek olmasýnýn sevinci içindeyiz. Hayýrlý olsun" dedi.
(Haber Merkezi)
AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,ilçe ziyaretlerine Sungurlu il devam etti.
‘Bu birliktelik sandýða yansýmalý’
AK
Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe ziyaretlerine Sungurlu il devam etti.
Sungurlu'da ilgiyle karþýlanan Ceylan, partililer ve ilçe
halkýndan helallik istedi.
Ceylan'ý parti binasý önünde Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadýn Kollarý
üyeleri karþýladý. Ceylan'a Sungurlu ziyareti sýrasýnda; Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý
Eyüp Arslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Armaðan, Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet
Yetim, Memduh Akbaþ, Levent Batman, Kalender Köse,
Ahmet Akýn, Çorum Ýl Genel Meclisi Mustafa Alagöz,
Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Sungurlu Ýl Genel
Meclis Üyeleri, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin
Ulcay, Mehmet Bektaþ, Uður Urhan, Sami Aðýrcan, Kasým Aksoy, Osmancýklý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk,
Gençlik Kollarý Üyeleri; Mustafa Susuz, Samet Can Yýldýrým, Mustafa Kayacý, Osman Akar, Davut Partici, Üner
Tümer, eski Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ümit
(Çelebi) Demirci ile çok sayýda partili eþlik etti.
‘Çorum Teþkilatý baþarýlý çalýþmalara imza attý’
Cahit Baðcý, Uðurludað ve Dodurga’ya müjde verdi.
Ýskilip Kalesi için giriþim
Ý
skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu ziyaret etti.
Çatma ziyaretinde çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, "Ýskilip Kalemizin rölöve çizimleri,
restitüsyon ve restorasyon Projeleri Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu Kararý ile onaylandý.
Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðünden Kale surlarýnýn restorasyon ve ýþýklandýrmasý
ile ilgili talepte bulunduk. Henüz yatýrým programýna alýnmasý ile ilgili bir sonuç alamadýk. Bu konularla ilgili destek ve katkýlarýnýzý bekleriz" dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Ýskilip Kalesi’nin restorasyon
ve ýþýklandýrma
çalýþmalarý ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý Ali Þahin ile
görüþerek yatýrým
programýna alýnmasýný istedi.
Uslu ayrýca, Kültür Merkezi çalýþmalarý ile ilgili de Müsteþar Ali Þahin ile görüþtüðünü belirterek, "Atýf Hoca Kültür Merkezi’nin Ýskilip ilçemize kazandýrýlmasý için Kültür ve Turizm Bakanlýðý
ile Kalkýnma Bakanlýðýmýzýn belirlediði bazý kriterler var. Belediye olarak bu kriterleri yerine getirilebileceðine inanýyorum. En kýsa zamanda Ýskilip ilçemize yakýþýr bir Kültür Merkezine sahip olmayý
hedefliyoruz. Bu konuda üzerinize düþenleri yerine
getirirseniz biz de gereken desteðimizi saðlarýz."
dedi.
Uslu, Kültür Merkezinin yerel imkânlarla da
desteklenmesi
için Vali Ahmet
Kara ile görüþtü. Vali Kara'nýn birkaç
gün içerisinde
Ýskilip'te incelemelerde bulunmasý bekleniyor. (Haber
Merkezi)
AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, eski Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçeye ve davaya çok büyük hizmetlerinin geçtiðini söyledi. Ceylan'ýn Sungurlu
AK Parti Teþkilatý'ný ziyareti sýrasýnda bir konuþma yapan
Özkan, Çorum Teþkilatýnýn son derece baþarýlý hizmetlere
imza attýðýný belirterek, bu durumun yaþanmasýna Ceylan'ýn büyük katkýsýnýn olduðunu belirtti. Ceylan'ýn sýcakkanlýlýðýný ve güler yüzlülüðünü her zaman gördüklerinin
altýný çizen Özkan, "kendisinin Sungurlu'ya önemli hizmetleri geçti. Allah razý olsun. Yolu açýk olsun, Allah yar
ve yardýmcýsý olsun." dedi.
Özkan, "AK Parti olarak dik duran ama diklenmeyen bir siyaset anlayýþýmýz var. Birlik ve beraberlik içerisinde, gerek il teþkilatý ile istiþare yaparak, gerekse genel
merkezimizle temasýmýzý kesmeden çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Haziran seçimlerinde Sungurlu'dan AK Parti
davasýna güçlü bir destek vereceðiz" diye konuþtu.
‘Sungurlu iyi yönetilemiyor’
AK Parti eski Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu'nun iyi yönetilemediðini ileri sürerek, "Sungurlu hayatýnda görmediði susuzluðu yaþýyor. Sungurlu,
hayatýnda görmediði kadar çevre kirliliði ile karþý karþýya.
Sungurlu halký böyle yönetilmeyi hak etmiyor" dedi.
Sungurlu Ýlçe Teþkilatýný ziyaret eden Ceylan, burada partililere hitaben bir konuþma yaptý.
30 Mart 2014 tarihinde yapýlan yerel seçimlerde
Sungurlu'da bir yol kazasýna uðradýklarýný, Belediye Baþkanlýðýnýn baþka bir partiye teslim edildiðini, demokrasi
ile yönetilen ülkelerde seçimler sýrasýnda bunun doðal olduðunu anlatan Ceylan, ancak Sungurlu'nun kötü yönetildiðini, gelecek seçimlerinde yeniden seçimleri kazanarak
Belediyeyi AK Partili bir baþkaný teslim edeceklerini vurguladý.
Sungurlu'nun hayatýnda görmediði kadar susuz olduðunu ve büyük bir çevre kirliliði yaþandýðýný dile getiren Ceylan, birçok gencin de kýþ ortasýnda iþsiz býrakýldýðýný, iþçilerin zor durumda kaldýðýný, bunun AK Parti tarafýndan telafi edileceðine inandýðýný kaydetti.
Ceylan, 2006 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza
atmadan süreci sonlandýrmanýn gururu içerisinde olduðunu söyledi. "Hiçbir þaibeye bulaþmadým, kötü bir iþle anýlmadým. Bilerek yanlýþ yapmadým, yanlýþ yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim" diyen Ceylan, yeni Ýl Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu'nun kendisinden devraldýðý bayraðý daha
ileri noktalara taþýyacaðýna inandýðýný bildirdi.
Bundan sonra da partililer ve teþkilatlar ne görev verirse o görevi yerine getireceðinin altýný çizen Ceylan, aktif siyasete AK Parti ile baþladýðýný ve AK Parti ile devam
edeceðini, bu davaya hizmetlerinin süreceðini kaydetti.
Ceylan, "Bugüne kadar bu davaya hizmet ettiniz,
birlikte yol yürüdük, ekmek yedik su içtik. Eðer sizler
üzerinde hakkým varsa benden yana helal olsun, sizler de
hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu.
‘Bu birliktelik sandýða yansýmalý’
Partililerden helallik isteyen Ceylan, 2015 Haziran
seçimlerinin de önemine deðinerek, Sungurlulular’ýn seçimlere asýlmasýný talep etti. Sungurlu'da güzel bir teþkilat
yapýsý oluþtuðunun altýný çizen Ceylan, "Bu tabloyu oluþturmak, bu birlikteliði saðlamak için büyük emek verdik.
Birlik ve beraberliðinizi bozmayýn. Bu kenetlenme, bu
birliktelik sandýða yansýmalý" ifadesini kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan eski Ýl Baþkaný Ceylan, partililerden haklarýný helal etmesini isteyerek parti binasýndan ayrýldý. (Haber Merkezi)
Ceylan ve Kaya’dan ziyaret
AK
Parti eski Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Ýl
Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya, Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý’ný ziyaret ettiler.
Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile bir
süre görüþen AK Parti
eski Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan ve Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Odanýn
çalýþmalarý hakkýnda
Baþkan Þahin’den bilgi
Cevher Mecitözü’nde istiþare etti
AK
P a r t i ' d e n
Milletvekili Aday
Adayý olmasý beklenen
eðitimci-iþadamý
Timur
Cevher, istiþare amaçlý
ziyaretlerine devam ediyor.
AK Parti Mecitözü
Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret eden
Cevher'i, AK Parti Ýlçe
Baþkaný Aliþan Yaþar ve
Yönetim Kurulu Üyeleri
karþýladý.
Samimi bir havada
geçen görüþmede Çorum ve
Mecitözü üzerine fikir
alýþveriþinde bulunuldu.
AK Parti Ýlçe Baþkaný
Aliþan Yaþar, teþkilatlarýn
yakýndan tanýdýðý hem
eðitimci hem de iþ
dünyasýnýn içinden birisi
olan Cevher'in milletvekili
adayý olmasýndan duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.
Timur Cevher ise, gös-
Ý
rulu üyeleri tarafýndan karþýlanan Cevher, görüþmede
Çorum ve Sungurlu üzerini
fikir alýþveriþinde bulundu.
Ýlçe Baþkaný Ýlyas Akyol, Timur Cevher’e hayýrlý
olsun temennisinde bulunarak teþkilatlarýn yakýndan tanýdýðý Cevher'in hem eðitim-
terilen ilgiye ve güzel
temennilere teþekkür ederek,
"AK Parti bir neslin hareketi
deðil, inþallah nesillerin
hareketi
olacaktýr.
Önümüzdeki 7 Haziran
2015
genel
seçimleri
Türkiye'nin büyük deðiþiminin
tescillendiði,Yeni
Anayasa'nýn þekillendiði bir
dönemin habercisi olacaktýr." dedi. (Haber Merkezi)
Ceylan ve Ýlgü’den ÇESOB’a ziyaret
AK
AK Parti'den Milletvekili Aday Adayý olmasý beklenen eðitimci-iþadamý Timur
Cevher, istiþare amaçlý ziyaretlerine devam ediyor.
‘Sorumluluðumuz bilincinde hareket edeceðiz’
stiþare amaçlý ziyaretlerini
sürdüren ve AK Parti’den
milletvekili aday adayý olmasý beklenen eðitimci-iþadamý Timur Cevher, AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatý’ný
ziyaret etti.
AK Parti Ýlçe Baþkaný
Ýlyas Özkan ve yönetim ku-
AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý’ný ziyaret ettiler.
aldýlar.
Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyaret
sýrasýnda Ceylan ve Kaya, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin’i tebrik ederek
çalýþmalarýnda baþarýlar
dilediler. Oda Baþkaný
Tahsin Þahin de nazik
ziyaretlerinden dolayý
AK Parti eski Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan ve
Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya’ya
teþekkür ederek ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. (Haber
Merkezi)
ci hem de iþ dünyasýnýn içinden birisi olarak milletvekili
adayý olmasýndan duyduðu
memnuniyeti dile getirdi. Timur Cevher ise gösterilen ilgiye ve güzel temennilere teþekkür ederek, “AK Parti
olarak önümüzdeki seçimlerdeki amacýmýz mecliste
400 milletvekili sayýsýný
AK Parti’den milletvekili aday adayý olmasý beklenen
eðitimci-iþadamý Timur Cevher, AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatý’ný ziyaret etti
ulaþmsktýr. Bunun için misyonumuzu genc yaþlý demeden gece gündüz çalýþarak
anlatmalýyýz. Yeni Anayasa'yý oluþturacak çoðunluðu
saðladýðýmýzda 2023 hedeflerine ulaþmamýz çok daha
rahat olacaktýr. Yeni Anayasa
ile birlikte Türkiyemiz prangalarýndan tamamen kurtulacak, tüm mazlum ve masum
halklarýn umudu olmaya devam edecektir. Bu hareket
içerisinde görev alan her teþkilat üyemiz, her vekil adayýmýz deðerlidir. Allah bize,
milletimize, dünya üzerinde
bugün büyük bir nimet ve
sorumluluklar yüklemiþtir.
Biz yolculuðumuz süresince
bu sorumluluðun bilincinde
hareket ederek barýþý ve kardeþliði asla unutmayacaðýz."
dedi. (Haber Merkezi)
Parti Çorum
Milletvekili
aday adayý Ahmet Sami Ceylan ile CHP
Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü, ÇESOB'u ziyaret ettiler.
Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ÇESOB'u ziyaret eden
Ahmet Sami Ceylan
ile Turgut Ýlgü, esnafýn içinde bulunduðu
sorunlarý Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la istiþare ettiler ve milletvekili seçilmeleri halinde yapacaklarý projelerden bahsettiler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Kýlýç ise, her iki adaya
da milletvekilliði yolunda baþarýlar diledi.
Ziyarette
ÇESOB
Baþkan Vekili Recep
Gür, Yönetim Kurulu
üyeleri Ömer Latif
Akdað, Necmettin
Uzun ve Lütfi Barut
ile Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya da hazýr bulundu. (Haber Merkezi)
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Ahmet Sami
Ceylan ile CHP Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü, ÇESOB'u ziyaret ettiler.
Turgut Ýlgü seçim çalýþmalarýný sürdürüyor.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
ÇESOB’tan MÝSÝAD’a
hayýrlý olsun ziyareti
M
emleketçi Sanayici
ve Ýþ Adamlarý
Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer'e, hayýrlý olsun ziyaretleri devam
ediyor.
Çorum Esnaf ve
Sanatkârlar Odalarý Bir-
liði (ÇESOB) Baþkaný
Yalçýn Kýlýç dün MÝSÝAD'a iadeyi ziyarette
bulundu.
Kýlýç'a ziyarette,
Kasaplar ve Celepler
Esnaf Odasý Baþkaný
Recep Gür, Marangozlar
Odasý Baþkaný Ömer
Latif Akdað, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi
Barut ve Ýskilip Marangozlar Odasý Baþkaný
Selami Koçyiðit eþlik
etti.
Samimi bir ortam-
Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD)
Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer'e, hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.
da geçen ziyarette ÇESOB Baþkaný Kýlýç, MÝSÝAD yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. MÝSÝAD'ýn Çorum'a
önemli kazanýmlar katacaðýna inandýðýný kaydeden Kýlýç, MÝSÝAD ile iþ
birliðine her zaman hazýr olduklarýný söyledi.
Ziyaretten dolayý
Kýlýç'a ve oda baþkanlarýna teþekkür eden MÝSÝAD Baþkaný Selahattin Ezer ise, dernek olarak hiçbir ayrým gözetmeden Çorum için çalýþacaklarýný söyledi.
ÇESOB ile de iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný dile getiren
Ezer, siyasi düþünceler
ne olursa olsun tamamen STK olarak iþ
adamlarýnýn ve þehrin
sorunlarýna çözüm arayacaklarýný söyledi.
Ayrýca ziyarette Kýlýç tarafýndan Ezer'e ziyaret anýsýna gümüþ iþlemeli ibrik hediye edildi. (Haber Merkezi)
‘Markalaþma desteðini kaçýrmayýn’
K
OSGEB Çorum Þube
Müdürü Ahmet Dursunoðlu, ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç’ý ziyaret ederek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve toplam bütçesi 100
milyon TL’ye çýkarýlan
KOBÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsý
hakkýnda bilgiler verdi.
Bu çerçevede KOBÝ’lerin hazýrlayacaðý her
bir proje için KOSGEB
tarafýndan 150 bin TL’ye
kadar kurumsallaþma ve
markalaþma desteði saðlanacaðýný ifade eden Dursunoðlu, “KOSGEB tarafýndan uygulanacak bu hibe programý ile iþletmelerin kurumsallaþmasý ve
markalaþmasýnýn desteklenmesi amaçlanmaktadýr” dedi. Dursunoðlu, hibe programýndan yararlanmak isteyen KOBÝ’lerin 20 Mart’a kadar
www.kosgeb.gov.tr proje
baþvuru formunu doldur-
OSGEB Çorum
Þube Müdürü
Ahmet Dursunoðlu da
MÝSÝAD Çorum Þube
Baþkaný Selahattin
Ezer'i ziyaret etti.
MÝSÝAD Baþkan
Vekili Derya Öztekin
ile yönetim Kurulu
üyesi Ayþe Onat'ýn da
Borsa’dan AK Parti’ye ziyaret
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti.
Ç
orum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti
Çorum il Baþkanlýðýný
ziyaret etti.
Ticaret Borsasý
Genel Sekreteri Funda
Ertekin, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette Borsa Baþkaný
Ali Bektaþ, AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Ak
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç’a yeni görevinde baþarýlar
diledi.
Birlikte çalýþarak
Çorum’a hizmet etme
arzusunda olduklarýný
dile getiren Bektaþ, iþ
dünyasý, siyasiler ve
sivil toplum kuruluþlarý el ele verdiðinde her
þeyin üstesinden gelinebileceðine dikkat
çekti.
Çorumlularýn
birlik ve beraberliðini
göstermek zorunda olduklarýný dile getiren
Bektaþ, buna her alanda ihtiyaç duyulduðunun altýný çizdi.
Ýlde ilkeli ve seviyeli bir siyaset anlayýþýnýn hakim olduðunun altýný çizen Bektaþ, tüm siyasi partilerin temsilcilerine teþekkür etti. Bektaþ,
Bekiroðlu’nun her zaman yanýnda olduklarýný sözlerine ekledi.
ÇORUM’A
KATMA DEÐER
SAÐLAMAK AMACIMIZ
AK Parti Çorum
Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, amaçlarýnýn
Çorum’a katma deðer
saðlamak olduðunu
söyledi.
Çorum’u bir gemiye benzeten Bekiroðlu, “Hepimiz ayný
geminin yolcularýyýz.
Bu gemiyi yürütmek
zorundayýz. Bu gemi
su alýrsa hepimiz zarar
görürüz. Bir ve beraber olmazsak yine
kaybeden biz oluruz”
dedi.
Tarýmda reformun önemine de dikkat çeken Bekiroðlu,
köy sayýsý bakýmýndan
Çorum’un Türkiye’de
18. sýrada yer aldýðýna
dikkat çekerek, nüfusun büyük bölümünün
tarýmla uðraþtýðýný, tarýmda artýk dededen
kalma yöntemlerin
terk edilerek günün
çaðýna göre hareket
edilmesi gerektiðini
vurguladý.
Yönetim kurulu
üyelerini belirlerken
her kesimden temsilcinin olmasýna dikkat
ettiklerini dile getiren
Bekiroðlu, amaçlarýnýn toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Çorum’a hizmet
etmek olduðunu sözlerine ekledi.(ÝHA)
Borsa Köksal’ý kutladý
Ç
KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, ÇESOB’u ziyaret etti.
masý gerektiðini sözlerine
için büyük fýrsat olduðunu
ederek, yeni kurslarýn
ekledi.
kaydetti. Ayrýca KOSGEB
açýlmasýný beklediklerini
tarafýndan verilen giriþimkaydetti.
Ziyaretten duyduðu
cilik desteðinin, yeni iþ
memnuniyeti dile getiren
Baþkan Kýlýç son
yeri açan giriþimcilerin
ÇESOB Baþkaný Yalçýn
olarak, KOSGEB’le kuönünü açtýðýna da deðinen
Kýlýç ise, günümüz dünyarumlar arasý iþbirliklerinin
Kýlýç, bu kurslar sayesinsýnda kurumsallaþmanýn
artarak devam edeceðini
de iþyeri açan ve çalýþmave markalaþmanýn önemide sözlerine ekledi. (Haya baþlayan yeni esnaflara
ne deðinerek, KOSGEB
ber Merkezi)
desteklerinden
dolayý
tarafýndan verilecek desteDursunoðlu’na teþekkür
ðin ÇESOB’a üye esnaf
KOBÝ’lere proje çaðrýsý
K
15
hazýr bulunduðu
ziyarette Dursunoðlu,
toplam bütçesi 100
milyon TL'ye çýkarýlan
KOBÝ Proje Destek
Programý Proje Teklif
Çaðrýsý hakkýnda
bilgiler verdi.
Bu çerçevede
KOBÝ'lerin
hazýrlayacaðý her bir
proje için KOSGEB
tarafýndan 150 bin
TL'ye kadar
kurumsallaþma ve
markalaþma desteði
saðlanacaðýný ifade
eden Dursunoðlu,
"KOSGEB tarafýndan
uygulanacak bu hibe
KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu da
MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer'i ziyaret etti.
programý ile
iþletmelerin
kurumsallaþmasý ve
markalaþmasýnýn
desteklenmesi
amaçlanmaktadýr" dedi.
Dursunoðlu, hibe
programýndan
yararlanmak isteyen
KOBÝ'lerin 20 Mart'a
kadar
www.kosgeb.gov.tr
proje baþvuru formunu
doldurmasý gerektiðini
sözlerine ekledi.
MÝSÝAD Çorum
Þube Baþkaný Selahattin
Ezer ise KOSGEB
Çorum Þube Müdürü
Ahmet Dursunoðlu'na
nazik ziyareti nedeniyle
teþekkürlerini iletti.
Ezer, KOSGEB ile
uyumlu þekilde
çalýþarak Çorum için bir
þeyler yapmanýn gayreti
içinde olacaklarýnýn
altýný çizdi. (Haber
Koç ve Esen
ailelerinin mutlu günü
Parti Ýl Gençlik
AK
Kollarý Yönetim
Kurulu Üyesi Rýza Koç ile
Esra Esen niþanlandý.
Geçtiðimiz Pazar günü
Afra Kültür Merkezinde
düzenlenen niþan töreninde
çiftin yüzüklerini AK Parti
Çorum Milletvekili Aday
Adayý Ahmet Sami Ceylan
taktý.
Törene AK Parti Ýl
Baþkan Vekili Eyüp Aslan, Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Erhan
Akar, Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç, Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Mustafa Böçek ve
çok sayýda davetli katýldý.
(Haber Merkezi)
orum Ticaret
Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri,
Müstakil Sanayici
ve Ýþadamlarý Derneði’ni (MÜSÝAD)
ziyaret etti.
Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz,
Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda
Ertekin ve yönetim
kurulu üyelerinin
de hazýr bulunduðu
ziyarette Ticaret
Borsasý Baþkaný
Ali Bektaþ, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðýna seçilen Ahmet Köksal’ý kutlayarak yeni görevinde baþarýlar diledi.
Çorum’un ortak
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri MÜSÝAD’ý ziyaret etti.
paydalarý olduðunu diMÜSÝAD Baþkalarýnýn Çorum olduðule getiren Ticaret Borný Ahmet Köksal ise,
nu dile getiren Köksal,
sasý Baþkaný Ali BekMÜSÝAD’ýn her kekent adýna yapýlacak
taþ, Çorum adýna taþ
simden üyesinin buher türlü çalýþmanýn
üstüne taþ koyan herlunduðunu
belirtti.
yanýnda olacaklarýný
kesin yanýnda olduklaFarklý kulvarlarda yer
sözlerine ekledi.(ÝHA)
rýný açýkladý.
alsalar da ortak payda-
Öz Saðlýk Ýþ’e destek sözü
H
ak-Ýþ Konfederasyonuna
baðlý Öz Saðlýk Ýþ Sendikasý
Bölge Temsilcisi Hüsnü Aykan
ve temsilcileri, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ettiler.
Aykan, ziyarette yaptýðý konuþmada, Bekiroðlu’na görevinin
hayýrlý olmasýný dileyerek baþarý
temenni etti.
AK Parti Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu da, yeni kurulan ve faaliyette bulunan sendikaya çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve sendikal faaliyetlerde yapýlacak çalýþmalarýn ülkeye zarar vermeyen,
toplumsal deðerleri koruyan, toplumun faydasýný düþünen bir olgu
içerisinde olmasý gerektiðini söy-
Hak-Ýþ Konfederasyonuna baðlý Öz Saðlýk Ýþ Sendikasý Bölge Temsilcisi Hüsnü Aykan
ve temsilcileri, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ettiler.
ledi.
Saðlýk Ýþ Sendikasý ile ayný düþünce yapýsýna sahip olduklarýný
Bu tür sendikalarýn her zabelirterek, ziyaretleri için teþekman yanýnda olduklarýný, çalýþkür etti. (Haber Merkezi)
malarýný desteklediklerini ve Öz
Ölçer’den AK Parti’ye ziyaret
M
illetvekilliði seçimlerinde
aday olmak için memuriyet
görevinden istifa eden Ahmet Ölçer, ilk ziyaretini AK Parti Ýl Baþ-
kaný Rumi Bekiroðlu ve Merkez
Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a yaptý.
Ölçer, ziyaretinde Ýl Baþkanýðýna seçilen Rumi Bekiroðlu ve
Ahmet Ölçer, ilk ziyaretini AK Parti yöneticilerini ziyaret etti.
Merkez Ýlçe Baþkanlýðý’na seçilen Yaþar Anaç'ý tebrik ederek,
görevlerinde baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)
16 ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Karataþ’ta Þubat fýrsatlarý
K
arataþ Otomotiv’de
Þubat ayýna özel
fýrsatlarýn baþladýðýný
belirten Peugeot Satýþ
Müdürü Ufuk Özdemir,
“Peugeot 301 1.6 Hdi
92hp modelinin Active
ve Allure versiyonlarýna
özel 2 yýl Peugeot Full
Servis paketi hediye
ediliyor.” dedi.
Peugeot 208 ve
2008 modellerinde 20 ay
% 0,79 faizli kredi
imkaný sunulduðunu
kaydeden Özdemir,
ayrýca Peugeot hafif
ticari ürün gamýnýn
baþarýlý modelleri Partner
Tepee ve Bipper Tepee
modellerinde de 20 ay %
0 faizli kredi imkaný
olduðunu söyledi.
Peugeot Full Servis
Hediye
Peugeot 301 1.6 Hdi
92hp modelinin Active
ve Allure versiyonlarýna
24 ay veya 40.000 km
olmak üzere Peugeot Full
Servis paketi hediye
edildiðini belirten
Özdemir, “Bu paket tüm
periyodik bakýmlarý
(parça deðiþimleri ve
iþçilik ücretleri), tüm
garanti onarýmlarýný, tüm
aþýnan parçalarýn
deðiþimini (fren balata ve
diski, debriyaj seti,
amortisör, triger kayýþý,
vs.) ve 7/24 asistans
hizmetini kapsýyor.”
dedi.
Karataþ Otomotiv’de Þubat ayýna özel fýrsatlar baþladý.
Peugeot 208
almanýn tam zamaný
Düþük yakýt
tüketimi ve düþük
emisyon oranlarýna sahip
olan Peugeot 208'de
fýrsatlarýn devam ettiðini
de sözlerine ekleyen
Özdemir, tüm
Çorumlular’ý Karataþ
Otomotiv’e davet etti.
(Haber Merkezi)
Memur Sen üyelerine
indirim avantajý var
Peugeot 208 ve 2008 modellerinde 20 ay % 0,79 faizli kredi imkaný sunuluyor.
M
emur-Sen Konfederasyonu ve baðlý
www.memursenavantaj.com web adresini
ziyaret eden üyelerimiz sektörel bazda
sendikalarýn üyeleri ile birinci
diledikleri indirime kendilerine en yakýn
dereceden akrabalarýna; akaryakýt, gýda,
noktadan baþlamak üzere ulaþabilecekler.
giyim, saðlýk, seyahat, eðitim, interaktif
Proje kapsamýnda lokal bazda illerde teþkiletiþim gibi gündelik hayata dair birçok
ilatlarýmýzýn yaptýðý yerel anlaþmalar da
konuda indirim avantajý saðlayacak olan
AGMLAB Ar-Ge Merkez Lab. Bil. Tek.
‘Memur-Sen Avantaj Ýndirim Protokolü’
A.Þ. tarafýndan sisteme entegre edilebileimzalandý.
cek. Teknik alt yapý hazýrlýklarýnda sona
Protokole iliþkin açýklamalarda bulugelinen ve kýsa süre içerisinde hayata
nan Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýkgeçmesi hedeflenen “Memur-Sen Avantaj
Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý,
Portalý”nýn güncellemeleri süreklilik
“Protokole imzayý Memur-Sen adýna
gösterecek ve internet servisiyle destekGenel Baþkan Ahmet Gündoðdu ve AGMlenecek. Altyapý çalýþmalarý tamamLAB-Araþtýrma Geliþtirme Merkez
landýðýnda sisteme bilgisayar ve mobil
Ahmet Saatcý
Laboratuarý Biliþim Teknoloji A.Þ. yetkuygulamalardan ulaþýlabilecek, üye iþyerilileri attý. Memur-Sen üyeleri ile birinci dereceden
lerinin saðladýðý indirimler ve avantajlar takip
akrabalarýna, üyelik bilgilerine baðlý olarak Memuredilebilecek.
Sen Avantaj Portalýna kayýt olmalarý koþuluyla indirim
Sistem sayesinde üyelerimiz büyük avantajlar
ve avantaj sunacak olan firmalar, Memur-Sen’in onayý
elde edecek. Dileyen üyemiz internete girerek kendisonucu AGMLAB-Araþtýrma Geliþtirme Merkez
sine en yakýn yerdeki ya da gideceði bir yerdeki herLaboratuarý Biliþim Teknoloji A.Þ. tarafýndan
hangi bir indirimi ya da avantajý anýnda görebilecek.
“Memur-Sen Avantaj Ýndirim Portalý”na eklenecek. Bu
Teknolojik geliþmelere uygun olarak üretilmiþ bir sissayede “Memur-Sen Avantaj Ýndirim Portalý”ný mobil
tem söz konusu. Projenin þimdiden üyelerimize hayýruygulama olarak akýllý telefonlarýna indiren veya
lý olmasýný diliyorum.” diye konuþtu. (Haber Merkezi)
Ý
Ýnönü gençleri bilinçlendi
l Emniyet Müdürlüðü
Terörle Mücadele Þubesi
Müdürlüðü polis memurlarý Seyhan Baral ve Sezai
Tunca, Ýnönü Anadolu Lisesinde ‘Güvenli Gençlik
ve Güvenli Gelecek’ konulu bir konferans verdi.
Okulda düzenlenen
ve 9. sýnýf öðrencilerine
yönelik olarak gerçekleþtirilen konferansta, Türkiye
neden terör örgütlerinin
hedefinde olan bir ülkedir?
Hangi eylemler terör eylemi olarak kabul edilir ve
bu eylemlerin cezai yaptýrýmlarý nelerdir? sorularýnýn cevaplarý verildi. Polis
memuru Baral ayrýca terör
örgütleri ve bu terör örgütlerinin nasýl insan kaynaðý
elde ettikleri hakkýnda da
detaylý bilgiler verirken
özellikle de 14-25 yaþ arasý
aile yapýsý bozuk olan ve
zaaflarý bulunan ve aile
içinde huzursuzluk yaþayan gençlerin daha çabuk
kandýrýldýklarýna dikkat
çekti. Baral, militan kimlik
ve kiþilik kazanma süreçleri hakkýnda da öðrencilere
bilgiler verirken özellikle
bu yaþ grubundaki gençlerin daha bilinçli olmalarý
hususunda uyarýlarda bulundu.
Baral, “Toplumumuza ekilmeye çalýþýlan ayrýmcýlýk filizlerinin yeþermesine izin vermemeliyiz
aksine bizler farklýlýklarýmýzý gücümüz ve zenginliðimiz olarak görmeliyiz.
Bunun aksini ifade eden
kiþi veya gruplarda da uzak
durmalýyýz.” þeklindeki
açýklamalarýnýn ardýndan
öðrencilerin sorularýný yanýtladý.
Soru ve cevap bölümünden sonra Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencilerine
yönelik bir anket düzenlendi.
Okul Müdürü Recep
Özcan, TEM Þube Müdürlüðünden gelen polis memuru Seyhan Baral ve Sezai Tunca'ya verdikleri bilgilerden dolayý teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Ç
Kazým Çiriþ ve
ekibi yine coþturdu
orum Belediyesi, Çorumlulara sýra gecesi eþliðinde muhteþem
bir türkü þöleni yaþattý.
Urfalý Kazým
Çiriþ ve arkadaþlarý
Devlet Tiyatro Salonu'nda iki günlük
gösterilerinin ilk
gününde salonu
dolduran yüzlerce
izleyiciye coþku
dolu anlar yaþattý.
Çorumlular’ýn
büyük ilgi gösterdiði sýra gecesine, Çorum Belediyesi, Çorumlulara sýra gecesi eþliðinde muhteþem bir türkü þöleni yaþattý.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki
Gül ve eþi Halime
Gül, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü
Mustafa Ercan, Zabýta Müdürü Mustafa Kanat, Belediyespor yöneticileri
ve çok sayýda davetli katýldý.
Þanlýurfa yöresi baþta olmak
üzere birbirinden
güzel türkülerin
seslendirildiði sýra
gecesi, adeta türkü
þölenine dönüþtü.
Sýra gecesine yoðun katýlým oldu.
Söylenen yöresel
bine teþekkür eden Gül,
ve sanatýn olmazsa olÇorumlular’ýn betürkülere vatandaþlar
"Bizlerin adýný bile
maz olduðuna inanýyoðenisini kazanan Kada eþlik etti.
duymadýðýmýz türküleri
ruz. Bu nedenle beledizým Çiriþ Saz GruBelediye Baþkan
Kazým Bey hiç takýlyemiz sürekli olarak
bu'nun hazýrladýðý sýra
Yardýmcýsý Zeki Gül,
madan söylüyor. Gerkültürel içerikli proggecesinin sonunda kokonser sonunda Kazým
çek sanatçý böyle olur.
ramlar düzenliyor. Bu
nuklara çið köfte ve ayÇiriþ'e Çorumspor atkýBelediye
olarak
programlarý Çorumluran ikram edildi. (Hasý takarak çiçek takdim
2009'dan beri çok iyi
lar takdir ediyor." diye
ber Merkezi)
etti. Kazým Çiriþ ve ekiçalýþýyoruz. Biz kültür
konuþtu.
‘Tasarý, özgürlükleri
daha da kýsýtlayacak’
Ç
aðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný
mýdýr. Tasarýyý meclis kuruluna getirAhmet Özdel, kamuoyunda ‘iç gümeyin. Bir an önce gündemden kaldývenlik paketi’ olarak bilinen yasa tasarýrýn ve özgürlükleri kýsýtlayýcý düzenlesýnýn kabulünün ülkede biraz kýrýntýsý
melerin kaldýrýlmasý için yasa taslaklaolan hak ve özgürlüklerinin tamamen
rý hazýrlanmasý gerekir.
azalmasýna neden olacaðýný belirterek,
‘Bu yasa valilere derebeyi kurma,
“Tasarýnýn geçmesi durumunda özgürhakimlere özel yetki vermektedir’
lüklerin kýsýtlanacaðý açýktýr” dedi.
Bu yasa tasarýsý faþist bir yasa taÖzgürlükler ve güvenlik için söz
sarýsýdýr ve aynen nazi dönemini hatýrkonusu olan yasa tasarýsýna karþý çýkmalatmaktadýr.
nýn Türkiye Cumhuriyeti’nde yaþayan
Bu yasa ile kalýcý olaðanüstü hal
herkesin zorunlu görevi olduðunu kayve sýkýyönetim getirilmek istenmektededen Özdel, öncelikle hukukçularýn bu
dir. Bu yasa, valilere derebeyi kurma
tasarýya karþý durmasý gerektiðini ifade
Ahmet Özdel
yetkisi vermektedir. Süper özel yetkili
etti.
bir hakim yaratýlmakta, yürütmenin emrinde TürkiHerkesten zorunlu olarak parmak izi, damar
ye'nin her tarafýndaki insanlarý dinleme yetkisine
izi, avuç alasý gibi kiþisel verilerin alýnmasýna neden
haiz bir özel hakimlik kurulmak istenmektedir.
olacak 'Güvenlik Yasa Tasarýsý'nýn meclis genel kuGüvenlik Yasa Tasarýsý, tamamen iktidarýn halrulunda görüþülmesine sayýlý günler kaldýðýný belirkýn üzerinde baský kurmasýnýn aracý olacaktýr. En teten Özdel, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; “Ýktimel demokratik hakkýný kullananlara terörist mudar halkýn güvenliðini deðil kendi güvenliðini düamelesi yapýlacaktýr. Yolsuzluk, hýrsýzlýk v.b. soruþþünmektedir. Varsa yoksa bakanlarýn ve onlarla iþturmalarýn nasýl yapýldýðý ortada iken, sanki ortada
birliði içinde olanlarýn güvenliðidir. 'Kanuna aykýrý'
güvenliði ortadan kaldýranlar varmýþ gibi tasarý hadöviz taþýmanýn bile hapis cezasý ile cezalandýrýldýðý
zýrlanmasý toplumun üzerinde korku yaratmanýn bir
bir düzenleme bu ülkede yaþayan insanlarýn ve özelaracýdýr.” (Haber Merkezi)
de avukatlarýn yaþamýný daha mý güvende kýlmayacaktýr. Bu tasarý polis devletine giden yolun son adý-
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas seçim çalýþmalarýný sürdürüyor.
Polis memurlarý Seyhan Baral ve Sezai Tunca, gençleri bilinçlendirdi.
‘Türkiye’nin kurtuluþu
sol politikalarda’
umhuriyet Halk Partisi Milletvekili
Aday Adayý Cengiz Atlas seçim çalýþC
malarýný sürdürüyor.
Ýnönü Anadolu Lisesi’nde ‘Güvenli Gençlik ve
Güvenli Gelecek’ konulu konferans düzenlendi.
“Emeðin sesi, halkýn nefesi” sloganýyla
yola çýkan Cengiz Atlas, milletvekili olmasý
durumunda yapacaðý çalýþmalar hakkýnda
hem halký hem de iþadamý ve esnafý bilgilendiriyor.
Türkiye’nin CHP iktidarýna her zamankinden çok ihtiyacý olduðunu savunan Atlas,
sosyal adaletin ve gelir eþitliðinin sol politikalarla saðlanabileceðini vurguladý. Atlas,
‘CHP sosyal adaleti savunan, gelir adaletsizliðinin karþýsýnda olan ve bu ülkenin çimentosu olan bir partidir’ diyerek, “CHP iktidarýna her zamankinden daha çok ihtiyaç olduðu bir dönemden geçiyoruz. Hem de tek baþýna iktidar olduðu bir döneme çok ihtiyacýmýz var. Böyle bir dönemde aday adayý olmama destek olan tüm arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Aday adayý olan tüm arkadaþlarýmla birlikte ülkemizin umudu CHP’yi iktidara taþýmak için tüm gücümüzle çalýþacaðýz” diye konuþtu.(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
17
Þahin Otomotiv’e davetlisiniz
Þ
ahin Otomotiv,
Citroen 2015 yýlýn da
da cazip kampanyalarla
hýzýna devam ediyor.
Müþteri
memnuniyetinde yüzde
100'un üzerinde artýþ
saðlayan Þahin
Otomotiv, 'genel
memnuniyet', 'teslimat
sonrasý müþteri takibi' ve
'sorunsuz araç teslimatý'
gibi kriterlerde
gösterdiði baþarýyla
'2014 yýlý Müþteri
Memnuniyeti
saðladýklarýný 2014
yýlýnda Citroen ticari
araç ve binek satýþýnda
önemli bir baþarýya imza
attýklarýný söyleyen
Þahin Otomotiv
yetkililerinden Koray
Tutkun, Çorumlular'ýn
Citroen'e gösterdiði
ilgiden ve satýþ
Þahin Otomotiv, Citroen 2015 yýlýn da da cazip kampanyalarla hýzýna devam ediyor.
Ç
rakamlarýndan çok
memnun olduklarýný dile
getirerek, "Gösterdikleri
büyük teveccüh
nedeniyle
müþterilerimize
teþekkürü bir borç
biliriz" dedi.
2015 model binek
ve ticari araçlarýn
Citroen Showroom'da
yerini aldýðýný açýklayan
Tutkun, yeni modellerini
yakýndan görmek ve test
etmek isteyen tüm
Çorumlular'ý Þahin
Otomotiv'e davet etti.
Tutkun, "Müþteri
beklentilerini ön plana
çýkaran yenilikçi
modelleriyle hafif ticari
araç ve binek pazarýnda
önemli bir yere sahip
olan Citroën, Ticari araç
almayý planlayanlara
Þahin Otomotiv'e
uðramadan karar
vermemelerini tavsiye
ediyoruz. Geride
býrakmýþ olduðumuz bir
yýlý da baþarý ve
birincilikle bitirmenin
keyfini ve tadýný
çýkarýrken bizi tercih
eden bütün
müþterilerimize teþekkür
ederim." diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Engelli Bekir Koç’un Alaca hikâyesi
orum'da yaþayan Bekir Koç adlý engelli
vatandaþ, akülü sandalyesini Alaca Engelliler Derneði’nde tamir ettirdi.
Koç, aracýnýn tamir ediliþini ve Alaca yolculuðunu
þöyle anlattý:
“Dün Alaca Engelliler Derneði’ne gittim.
Dernek bünyesinde hizmet veren birde tamir
atölyesi açmýþlar. Arýzalanan Akülü sandalyemin
tamirini yaptýlar. Paþa abi
ve Ramazan kardeþim tamir esnasýnda güler yüzleri ve sýcak sohbetlerinin
yanýnda çay da ikram ettiler. Dernek Baþkaný Sayýn Av. Ahmet Görür;
çevre illerden, Alaca merkez ve köylerinden çok
akülü sandalyenin tamirini yaptýklarýný ama Çorum merkezden tamir ettikleri ilk sandalyenin benim sandalyem olduðunu
söyledi. Emeði geçen
herkese bu güzel hizmetten dolayý çok teþekkür
ediyorum, Allah hepinizden razý olsun.
Çorum’da yaþayan
engelli
arkadaþlarým;
akülü sandalyeleriniz arýza yaptýðýnda baþka yerlere gönderip büyük paralar harcamanýza gerek
yok, Alaca Engelliler
Derneði yardýmlarýnýn
yanýnda tamir hizmeti de
veriyor. Bozulan sandalyelerinizi Alaca’da tamir
ettirebilirsiniz.
Ayrýca bir konuya
deðinmeden geçemeyeceðim. Benim Alaca’ya
gidip gelmemde yardýmýný esirgemeyen komþum
Süleyman kardeþime de
teþekkür ediyorum, Allah
razý olsun. Hepinizden
Allah razý olsun Alacalý
engelsiz insanlar.” (Haber
Merkezi)
Çorum'da yaþayan Bekir Koç adlý engelli vatandaþ, akülü
sandalyesini Alaca Engelliler Derneði’nde tamir ettirdi.
t-MBA eðitim modeliyle geleceðin liderleri olarak yetiþen Doða Koleji
öðrencileri, teknolojinin kalbi Silikon Vadisi’ne bir gezi düzenledi.
Doða Koleji öðrencileri
Silikon Vadisi’nde
t
-MBA eðitim modeliyle geleceðin liderleri olarak yetiþen Doða
Koleji öðrencileri, teknolojinin
kalbi Silikon Vadisi’ne bir gezi
düzenledi.
IBM Innovation Center ve
Intel Museum’da teknolojik bilgileri yerinde öðrenme ve deneyimleme þansý bulan öðrenciler Google’ýn üst düzey yöneticilerinden
giriþimcilik, ticaret, üretim, fikir
geliþtirme gibi konularda eðitim
aldýlar.
Eðitimin lideri Doða Koleji
uyguladýðý özgün eðitim modelleriyle öðrencilerini geleceðe hazýrlamaya devam ediyor. MBA programýnýn liseye uyarlanmýþ hali
olan ve uluslararasý akreditasyona
sahip t-MBA Eðitim Modeli’yle
öðrenciler kariyerlerini ilgi alanlarýna göre þekillendirme þansýný buluyor. T-MBA Eðitim Modeli, Öðrenci Meclisi uygulamasýyla kendi
kararlarýný verebilen, dünyanýn ihtiyaç duyduðu yeni nesil liderler
yetiþtiriyor. Geleceðin liderleri
olarak yetiþen Doða Koleji öðrencileri, eðitim ve iþ hayatýna dair
deneyimler edinmek için Silikon
Vadisi’ne gezi düzenledi.
Öðrenci Meclisleri tarafýndan
bu yýl üçüncüsü düzenlenen gezide Google, IBM Innovation Center ve Intel Museum’da teknolojik
geliþmeleri deneyimleyen öðrenciler, Stanford Üniversitesi ve California State University’de uzmanlardan ve üst düzey yöneticilerden ticaret ve giriþimcilik eðitimleri aldýlar ve yurt dýþýnda eðitim hayatýný deneyimleme fýrsatýný
yakaladýlar. (Haber Merkezi)
Alaca Eðitim Bir Sen imza
kampanyasý baþlattý
E
ðitim Bir Sen Alaca Ýlçe Baþkanlýðý, eðitimcilerin nöbetler, ek dersler ve sýnav ücretleri
gibi birçok konuda maðdur olduklarýný ve taleplerini dile getirmek için alanlara çýktý.
‘Angaryaya hayýr’, ‘Nöbet görevi için ücret
istiyoruz’ sloganlarý eþliðinde yapýlan basýn
açýklamasýnda konuþan Eðitim Bir Sen Alaca Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, “Karþýlýksýz nöbet görevine hayýr demek, ek ders esaslarýndaki adaletsizliðin giderilmesini haykýrmak, uzun süredir
iyileþtirme yapýlmayan öðretmenlerin ek ders
ücretlerinin iki katýna çýkarýlmasýný, sýnav görev
ücretlerinin artýrýlmasýný, halk eðitim merkezleri
ve okullarda ücretsiz olarak verilen takviye kurslarýnda görev alan memur ve hizmetlilerin fazla
çalýþmalarýnýn ücretlendirilmesine yönelik talebimizi bir defa daha dillendirmek için toplanmýþ
bulunuyoruz.” dedi.
Açýklamasýnda Kamu Personeli Danýþma
Kurulu Nisan Toplantýsý gündemine taþýmak
üzere, imza kampanyasý baþlattýklarýný belirten
Þimþek, þunlarý söyledi;
“1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu,
222 sayýlý Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu, 652 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve 439 sayýlý
Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkýnda Kanun gibi, öðretmenlerin görev ve sorumluluklarýný tanýmlayan temel kanunlarda hiçbir þekilde
yer almayan öðretmenin nöbet yükümlülüðü sadece üç yönetmelikte (Ortaöðretim Kurumlarý
Yönetmeliði, Okul Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim
Kurumlarý Yönetmeliði ile Mesleki ve Teknik
Eðitim Yönetmeliði) yer almaktadýr. Diðer bir
ifadeyle, kanuni dayanaðý olmayan bir çalýþma
koþulu yönetmelikle öðretmenlerimize dayatýlmaktadýr.
Normlar hiyerarþisinde Anayasa ve kanunlarýn altýnda yer alan yönetmeliklerin kanuni düzenlemeleri geniþletmek ve deðiþtirmek gibi bir
iþlevleri bulunmamasýna raðmen normlar hiyerarþisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa ve yasaya uygunluðu zorunlu bulunan yönetmeliðin, kanunda bulunmayan öðretmene nöbet görevini, yasal düzenlemeleri geniþleterek
uygulanýr hale getiremeyeceði açýktýr. Kýsacasý
öðretmenlerimiz, hukuka ve kanuna aykýrý bir
þekilde karþýlýðý ödenmemiþ bir görevle baðlý kýlýnmýþlardýr.
Diðer taraftan, bu görev için hiçbir ilave ücret ödenmemekte, yani karþýlýðý ödenmemiþ bir
emek öðretmenlerimizden beklenmektedir.
Öðretmenlik mesleðinin asli bir unsuru olmayan ancak buna raðmen sorumluluðu son derece geniþ olan bu görevin idari nitelikli bir görev olduðu, bu itibarla mesleðin ifasýný doðrudan
ilgilendirmeyen bu türden tedbirlerin öðretmenlerin üzerine yýkýlmamasý gerektiði açýktýr. Bu
nedenle, temizlik ve güvenlik gibi, okul ortamýnýn ve öðrencilerin güvenliðinin ve esenliðinin
saðlanmasý noktasýnda eðitim-öðretime yardýmcý bir unsur niteliðinde olan bu görevin öðretmen
haricindeki görevlilerce yürütülmesi kamu hizmetinin doðasý gereðidir.
Anayasa'nýn "Ücrette adalet saðlanmasý"
baþlýklý 55. maddesinde, "Ücret, emeðin karþýlý-
ðýdýr. Devlet, çalýþanlarýn yaptýklarý iþe uygun
adaletli bir ücret elde etmeleri ve diðer sosyal
yardýmlardan yararlanmalarý için gerekli tedbirleri alýr" hükmü, "Zorla çalýþtýrma yasaðý" baþlýklý 18. maddesinde ise "Hiç kimse zorla çalýþtýrýlamaz. Angarya yasaktýr" hükmü yer almaktadýr.
Hal böyleyken, yönetmelik zoruyla ceza
tehdidi altýndan zorla nöbet görevi verilmesinin
ve karþýlýk olarak hiçbir ücret ödenmemesinin
angarya niteliðinde olduðuna kuþku yoktur.
Kamu kurumlarýnda yapýlan her nöbet görevinin bir karþýlýðý bulunmaktadýr. Milli Eðitim
Bakanlýðý'na baðlý eðitim kurumlarýnda nöbet
görevinin bir karþýlýðýnýn olmamasýnýn izah edilecek bir tarafý yoktur. Toplu sözleþme masasýnýn
yaný sýra Kasým 2013, Mart 2014 ve Kasým 2014
Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýlarýna
da taþýdýðýmýz 'Eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen
nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün
için ek ders ücreti ödenmesi' yönündeki talebimizin geçen süre zarfýnda karþýlanmasý noktasýnda somut bir adým atýlmamasý üzerine haklý
davamýzda kamuoyu bilinci oluþturmak ve acil
çözüm bekleyen sorunu konunun muhataplarýnýn dikkatine sunmak amacýyla böyle bir kampanya baþlattýk. Angaryaya hayýr diyor, nöbet
görevi için ücret istiyoruz.
Ek Ders Esaslarýndaki Eþitsizlik Giderilmeli, Ders Ücretleri Ýki Katýna Çýkarýlmalýdýr
Karþýlýksýz nöbet görevinin yanýnda bir baþka sorun ise ek ders esaslarýndaki adaletsizlik ve
uzun süredir öðretmenlerin ek ders ücretlerinde
iyileþtirme yapýlmamasýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, iki yýl önce sendikalardan da görüþ alarak ek
ders esaslarýnda yapmayý planladýðý deðiþikliði
bir türlü yapamadý. Ek ders esaslarýnda ücret
dengesizliðine ve maðduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine raðmen hâlâ
deðiþtirilmemiþtir.
2006 yýlýnda köklü bir deðiþikliðe uðrayan
ek ders esaslarý, dokuz yýla yakýn bir süredir uygulanmakta ve deðiþtiði günden beri bazý adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak hazýrlayýp bakanlýða sunduðumuz taslak dikkate
alýnarak, gereken mevzuat deðiþiklikleri bir an
önce yapýlmalýdýr. Öðretmenlerin branþlarýna
göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahý mümkün
olmayan ek ders ücreti farklýlýklarý sorunu bir an
evvel çözüme kavuþturulmalýdýr. Hâlâ 10 TL'nin
altýnda olan ek ders birim ücreti, iki katýna çýkarýlmalý, öðretmenlerin girebilecekleri ek ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doðrultusunda artýrýlmalýdýr.
Memur ve Hizmetlilerin Fazla Çalýþmalarý
Ücretlendirilmelidir
Sýnav görev ücretlerinin artýrýlmasý, halk
eðitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak
verilen takviye kurslarýnda görev alan memur ve
hizmetlilerin bu fazla çalýþmalarýnýn ücretlendirilmesi konusunda da ivedilikle düzenleme yapýlmalýdýr.” (Haber Merkezi)
Fatih Atlý Turkish Open’da
18 ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Amatör’de üç kategori
takvimi daha açýklandý
A
matör futbolda üç kategorinin
statüsü ve fikstürleri onaydan
geldi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin
Ayan’ýn yaptýðý açýklamaya göre 2.
Küme Büyükler, U 16 ve U 13 liglerinde müsabaka tarihleri statüleri ve
fikstürleri futbol federasyonu tarafýndan onaylandý.
Ayan’ýn yaptýðý açýklamaya göre
2. Amatör Küme Büyükler liginde
mücadele sekiz takým iki grupta dörderli çift devreli lig sistemine göre
karþýlaþacaklar. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým final
grubuna yükselecek ve ve yine çift
devreli lig sistemine göre oynanacak
maçlar sonunda ilk iki sýrada yer alan
takýmlar 1. Amatör Küme’ye yükselecekler.
1 Mart pazar günü oynanacak
maçlarla baþlayacak olan 2. Amatör
Küme büyükler liginde A grubunda
Osmancýkgücü, OrtaköyBelediye Þapinuvaspor, Bayat Belediyespor ve
Sungurluspor, B grubunda ise Meci-
12-15 Þubat’ta Antalya’da yapýlacak olan Uluslararasý
Türkiye Açýk Tekvando turnuvasýnda Çorum’dan Fatih Atlý
74 Kg’da 32 ülkeden sporcular ile karþýlaþacak.
Ç
orum Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda öðretim gören Fatih
Atlý Antalya’da yapýlacak olan Uluslararasý Türkiye Açýk Tekvando Turnuvasý
(Turkish Open)’da 74 Kg’da ferdi olarak
mücadele edecek.
12-15 Þubat tarihlerinde Antalya’da
yapýlacak olan Uluslararasý Türkiye Açýk
Tekvando Turnuvasýnda Çorum’dan Fatih Atlý cumartesi günü 74 Kg’da tatamiye çýkacak. Çorum Beden Eðitimi Öðretmenliði 1. sýnýfýnda öðrenim gören Atlý
3. dan siyah kuþaða sahip. 2005 yýlýndan
buyana tekvando çalýþan Fatih Atlý bir
çok kategoride madalyalar kazanmýþ bir
sporcu.
Fatih Atlý Antalya’da yapýlacak
olan bu turnuvada hedefinin milli takýma
seçilerek milli forma altýnda ülkemizin
ismini duyurmak olduðunu söyledi. Atlý
sýkletinde 32 ülkeden sporcular bulunduðunu belirterek zorlu mücadele sonunda
hedefine ulaþmak için elinden geleni yapacaðýný sözlerine ekledi.
Rektör Alkan’a
teþekkür belgesi
Dünya Uyuþturucuyla Mücadele Sporlarý Federasyonu Çorum Ýl Temsilcisi Kenan
Biçer, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan’a teþekkür belgesi verdi.
Ç
orum Dünya Uyuþturucuyla Mücadele
Sporlarý Federasyonu Ýl Baþkaný Kenan
Biçer, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teþekkür belgesi verdi.
Rektör Metin Altan’ý ziyaretinde Federasyon olarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda
bilgiler veren Kenan Biçer, gençlerin kötü
alýþkanlýklardan uzak tutmak ve korumak için
yapýlan her türlü çalýþmanýn çok önemli olduðunu belirterek bu konudaki düþüncelerini dile getirdi.
Rektör Alkan’da Federasyon’un çalýþmalarýnýn çok önemli olduðunu belirterek her
türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Ziyaret sonunda Biçer, Alkan’a Federasyon’un teþekkür belgesini verdi.
‘Çorum her takým için zor deplasman’
G
üvenlik güçleri Zonguldakaspor taraftarlarýný ikiye bölerek araya güvenlik
þeridi oluþturdu. Böyle üzücü olaylarý yaþamak istemediklerini belirten Zonguldakspor
Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, yaptýðý açýlamada önemli mesajlar verdi. Caher þunlarý
söyledi: “ Çorum her takým için zor bir deplasman. Ayný bizim takým gibi seyircisi var.
Tribünleri doldurdular. Takýmlarýný birlik
beraberlik içinde desteklediler. Uzun mesafeye raðmen bizin taraftarlarýmýzda geldi.
Geldikleri için hepsinden Allah razý olsun.
Ama Çorum’da hiç hoþ oymayan hadiseler yaþadýk. Taraftarlarýmýz birbirleri ile tartýþtýlar. Deplasmanlarda birlik beraberlik içinde olmalarý gerekir.
Enerjilerini takýma destek için harcamalarý gerekir. Ýnþallah bu son olur.
Taraftar gruplarýmýz birbirleri ile barýþýr. Taraftar gruplarýmýzýn barýþmalarý
için elimden geleni yapýyorum. Ama
bir türlü barýþma noktasýna gelmiyorlar. Ýnsanlarýn egolarýný yenmeleri lazým. Taraftarlarýmýzda eðer Zonguldakspor’un baþarýsýný istiyorlarsa bu
egolarýný bir tarafa býraksýnlar. Ýnanýn
maçtan önce ve maçý izlerken þeref tribündeki Belediye Baþkanýna, Çorum’un Kulüp Baþkanýna ve yöneticilerine, emniyet amirine taraftarýmýzýn
içinde bulunduðu durumu anlatamadým. Bana neden kavga ettiklerini, neden polisin ayný takýmý desteklemeye gelen taraftarlar arasýnda güvenlik þeridi oluþturduðunu sorduklarýnda verecek cevabým olmadý. Rakiplerimize de kenetlendiðimizin resmini göstermiþ olacaktýk. Onun için tribün liderleri arkadaþlarýmýz lütfen bu iþi çözsün. Çünkü
Zonguldakspor bu þekilde bir þey kazanamaz”
Deplasmanda aldýklarý 1 puanýnda iyi
olduðunu, zirveyi devam ettiklerini belirten
Caner, sözlerine þöyle devam etti,” Maça gelirsek, futbol olarak oyuncularýmýz elinden
gelen gayreti harcayarak çok güzel bir oyun
ortaya koydular.Direkten dönen topumuz,
kaçan gol pozisyonlarýmýz oldu. Kazanacak
fýrsatlarý bulduk. Ama deðerlendiremedik.
Rakipte kendi evinde oynananýn avantajý ile
zaman zaman etkili olmaya çalýþtý. Onlar da
takviye yapmýþ. En azýndan Play-Off’u kovalýyolar. Onlarý da mücadelelinden dolayý
kutluyorum. Kazabileceðimiz bir maçtan 1
puanla döndük. Olmayýnca olmuyor.1 puanla yetindik. Zirveyi takibe devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlarýmýzý kazanarak hedefimizi sonuna kadar kovalamak
istiyoruz’ dedi.
tözüspor, Kargýgücüspor, Oðuzlar
Belediyespor ve Uðurludað Belediyespor takýmlarý mücadele edecekler.
U 16 liginde ise sekiz takým tek
grupta ve tek devreli lig statüsünde
karþýlaþacaklar. 7 Mart cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak
olan bu kategoride mücadele edecek
takýmlar Çimentospor, Gençlik Çepnispor, Mimar Sinan Gençlikspor,
Gençlerbirliði, Ýskilipspor, Osmancýkspor, HE Kültürspor, Ýl Özel Ýdare
Gençlikspor.
U 13 liginde ise 10 takým mücadele edecek. Tek devreli lig statüsüne
göre oynanacak bu kategoride de müsabakalar 7 Mart cumartesi günü baþlayacak. Bu kategoride ilk iki sýrayý
alan takýmlar Çorum’u gruplarda
temsil edecekler. U 13 kategorisinde
mücadele edecek takýmlar ise Çorum
Belediyespor, Mimar Sinan Gençlikspor, HEKültürspor, Gençlerbirliði,
Ulukavakspor, Çimentospor, 1907
Gençlikspor, Osmancýkspor, Alaca
Belediyespor, Ýl Özel Ýdarespor.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan
Kulüplü Genç Erkekler Basketbol
Beþ takýmýn mücadele ettiði Kulüple Genç Erkekler
Basketbol il birinciliðinde ilk gün Genç Ülker Basketbol ve
Yazýçarþý Gençlikspor takýmlarý galibiyetle baþladýlar.
Süleyman Caner, maçta Spor il Müdürü Haþim Eðer ile birlikte
Rektör Reha Metin Alkan’a Kenan Biçer tarafýndan Federasyon’un teþekkür belgesini verildi
Ýl Temsilcileri toplantýsý bugün
FB Basketbol ailesi
kahvaltýda buluþtu
Ç
orum
Fenerbahçe
Basketbol Okulu yarý
yýl turnuvasýnda mücadele
eden sporcular ve aileleri
geleneksel kahvaltýda bir
araya geldiler. Pazar sabahý Kahverengi Cafe’de düzenlenen kahvaltýya Fenerbahçe Basketbol Okulu
antrenörleri, sporcular ve
velileri katýldýlar.
Kahvaltýda bir araya
gelen sporcu velileri ve
antrenörler bol bol sohbet
ederek hem yapýlan çalýþ-
Kahvaltýya sporcular ile birlikte velilerde katýldýlar
malarý deðerlendirdiler
hemde çocuklarýnýn ilerisi
için eðitim ve spor yaþantýlarý konusundaki düþüncelerini ve beklentilerini
paylaþtýlar. Kahvaltýda ayrýca antrenörler önümüzdeki dönemlerle ilgili olarak yapýlacak çalýþmalar
hakkýnda velilere bilgiler
verdiler ve katký istediler.
Geleneksel kahvaltýda sporcu velileride yapýlan çalýþmalar ve sosyal etkinliklerden duyduklarý
memnuniyeti dile getirerek bir sonraki kahvaltýda
yeniden bir araya gelmek
üzere ayrýldýlar. Çorum FB
Basketbolantrenörleri kahvaltýda kusursuz hizmet
sunan Kahverengi Cafe Ýþletme Müdürü Hüseyin
Yavuz’a ve personeline teþekkür etti.
G
ençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü
bugün Ýl Temsilcilerini
toplantýya çaðýrdý.
Bugün
saat
16.00’da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu’nda yapýlacak olan
toplantýya Ýl Temsilcileri
katýlacaklar.
Bu toplantýda ilimizde düzenlenen mahalli ligler, gruplar ve yarýn final ve final müsabakalarýyla ilgili genel konular görüþülecek. Toplantýda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Haþim Eðer’in Ýl Temsilcilerine Çorum’da sporun geliþimi için yapýlmasý gereken ve çalýþmalar ve faaliyetler sýrasýnda yaþanan sorunlar hakkýnda uyarýlarda bulunmasý bekleniyor.
Genç Ülker Basketbol ilk maçýnda farklý galip gelerek iddialý bir baþlangýç yaptý
B. Ýhtisas: 39-Genç Ülker Basketbol: 81
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Dursun Uðral, Ýbra-
him Coþkun.
BASKETBOL ÝHTÝSAS : Özgür,
Deniz, Mücahit, Çaðatay, Harun, Sercan,
Alperen Leblebici, Olcan, Alperen Karataþ, Talha, Mehmet .
GENÇ ÜLKER BASKETBOL :
Onurcan, Doðukan, Mehmetcan, Oðulcan, Ozan, Ahmet, Muhammed, Rafican,
Hakan.
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 6-16. 2. Periyot: 12-16
3. Periyot: 15-25, 4. Periyot: 6-24
Bir futbolcu
ceza kurulunda
Ç
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcu ve antrenörleri kahvaltý sonunda toplu halde görülüyor
orum Amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda kýrmýzý kart gören iki
futbolcudan birisi ceza
kuruluna sevk edildi. Tertip Kurulundan yapýlan
açýklamaya göre Eti Lisesi Gençlikspor’dan Umut
Atak hakeme küfür ettiði
için tedbirli olarak ceza
kuruluna sevk edildi.
Çorumspor’dan Cihat Beyaz ise rakibin bariz gol þansýný kestiði için
kural gereði kýrmýzý kart
gördüðünden dolayý ceza
kuruluna sevk edilmeden
bir maç ceza aldý.
Yazýçarþý Gençlikspor ilk maçýnda Gençlikspor önünde son iki periyotta farka gitti
Gençlikspor: 41- Yazý Çarþý Gençlik:66
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Hakan Kaya, Fur-
kan Alagöz.
GENÇLÝKSPOR : Taha, Burak, Alpaslan, Mertcan, Tarýk, Emre, Çaðatay,
Ýsmail, Buðra, Hakan .
YAZI ÇARÞI GENÇLÝKSPOR :
Necdet, Furkan Ünlü, Ulaþ, Eren, Mert
Özarýcý, Mert Aydemir, Turan, Rýza,
Çaðdaþ.
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 8-10. 2. Periyot: 11-18
3. Periyot: 10-20, 4. Periyot: 12-18
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
SATILIK SAFKAN SÝVAS KANGAL YAVRULARI
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Profesyonelce yetiþtirdiðimiz safkan kangal
erkek ve diþi yavrularý sahibinden satýlýktýr.
Ýrtibat Tel: 0 554 645 69 36
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:428)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön
muhasebe elemaný ve sevkiyat
sorumlusu alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: (Yurt Yapý)
Hýdýrlýk Cad. No: 30 ÇORUM
Tel: 0 364 213 11 70
Çarþý merkezde Eskisaray 2.
Sokakta bulunan 20 m2 iþyeri
sahibinden kiralýktýr.
Ýrtibat Tel: 0 532 786 78 88
(Ç.HAK:417)
ELEMAN ARANIYOR
Kiralýk Ýþyeri
(Ç.HAK:1740)
Bahabey Caddesi’nde yüksek cirolu
Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný.
Mür. Tel: 0 532 614 75 04
(Ç.HAK:397)
(Ç.HAK:416)
Kiralýk Devren Satýlýk
Eþyalý Ev Halý Yýkama
Devlet Hastanesi karþýsý Villa Apt.
(park karþýsý) 4. kat, güney cephe
sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 506 251 43 66
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad.
No: 4
Tel: 254 96 30
Elemanlar Aranýyor
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Özkoç Toprak Sanayi
Ýskilip Yolu 3. Km.
Tel: 213 37 93
ruhsata iþli Þahin-S satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 538 429 66 14
Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý’nda
doðu-güney-batý cepheli, 120 m2, 3. kat,
3+1, içi yapýlý daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel:
(Ç.HAK:380)
(Ç.HAK:426)
Mür.: Güven Sürücü Kursu
Adres: Gazi Cad. 1. Gazi Sokak Kule Ýþhaný
No: 1 Kat: 2 (PTT arkasý)
0 532 653 74 90
0 537 377 01 86
(Ç.HAK:269)
Makina Teknik
Ressamlarý
Aranan þartlar;
* Meslek Lisesi, Teknik Lise
ve/veya ön lisans ilgili
bölüm mezunu,
* Erkek adaylar için askerliðini
yapmýþ,
* Sigara kullanmayan,
* En fazla 35 yaþýnda,
Ýsteklilerin aþaðýda verilen
adrese “CV”leri ile birlikte
þahsen müracaat etmeleri rica
olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. km.
ÇORUM
Eleman Aranýyor
Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ.’de
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA
elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto
Galericiler Sitesi Karþýsý
Tel: 0 533 723 10 73
Bay-Bayan Eleman ELEMANLAR ALINACAKTIR
Alýnacaktýr
20-30 yaþ arasý askerliðini yapmýþ son 6 ayda
sigortasý olmayan iþkur vasýtasý ile elemanlar
alýnacaktýr.
(BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA
OLUNUR.)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan
eleman alýnacaktýr.
Hünkar Cafe
Adres: Bahabey Cad. (Kadýn Kültür Merkezi,
Eski Cumartesi Pazarý yeri)
Tel: 0 533 574 34 27
Direksiyon Usta TOKÝ’de 3+1 Daðýtým Elemaný
Öðreticisi Alýnacaktýr SATILIK DAÝRE
Aranýyor
Kursumuzda aktif olarak çalýþacak bay
direksiyon usta öðreticisi aranmaktadýr.
ELEMAN
ARANIYOR
Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden
anlayan 18-25 yaþlarýnda elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
DEVREN SATILIK SAHÝBÝNDEN
KURUYEMÝÞ SATILIK ÞAHÝN-S
DÜKKANI
1995 model, orjinal, masrafsýz, tüpü
(Ç.HAK:422)
(Ç.HAK:420)
(Ç.HAK:427)
Tel: 0 532 714 81 80
0 549 787 41 36
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Gazel Deðirmen Makinalarý
San. Tic. Ltd. Þti.
* LAMÝNAT PARKE
* DUVAR KAÐIDI
* CAM TUÐLA
* ATEÞ TUÐLA
* TARIM PERLÝTÝ
En az lise mezunu Logo programý
kullanabilen bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaat: Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blok
No: 24/Çorum
Adres: Taþhan Caddesi No: 9 ÇORUM
Tel: 0 364 333 0 343
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Tornacý, Tornacý Kalfasý, Usta
alýnacaktýr.
* Kaynakcý, Kaynakcý Kalfasý,
Çýrak ve Ustasý
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Laminat Parke
Toptan Perakende Satýþ ve Montajý
Muhasebe
Elemanlarý Aranýyor
Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile
Yönetim Ofisimize yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:414)
Çorum ilinde 2 adet Sel
Kontrolü Uygulama Projesi
Yapýmý hizmet alýmý iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
BAY&BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR
(Ç.HAK:246)
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah. Karadonlu
mevkii, 407 ada, 34 parsel
nolu taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 136.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
27 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüðü
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM
Tel: 0 364 213 57 70 www.senozparke.net
Kuruyemiþ maðazalarýmýzda
görevlendirilmek üzere;
* Askerlik sorunu olmayan
* Diksiyonu düzgün
* Ýkili iliþkilerde baþarýlý
* Sorumluluk sahibi
(Ç.HAK:425)
Muhtelif alanlarda 3194
sayýlý Ýmar Kanunun 15, 16
ve 18. maddesi uyarýnca
yapýlacak imar uygulamalarý
ile tescil harici alanlarýn
tescili, plankote ve hali hazýr
harita iþlerinin yapýlmasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ) Halkalý Atakent
Mahallesi 221. Sokak No: 5
Halkalý-Küçükçekmece /
Ýstanbul
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi 2934 ada, 7 parsel
de kayýtlý 1.025,29 m2
miktarlý arsa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
350.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan
Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
BENKA ARICILIK MALZEMELERÝ ÝMALAT
SANAYÝ
KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CADDE NO:6 ÇORUM
0364 234 85 99-0364 333 00 99
(Ç.HAK:404)
Demir III Klorür alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Bilecik ve Çorum illerinde 2
adet Sel Kontrolü Uygulama
Projesi Yapýmý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
***
3 MART
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ)
6 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
SATILIK LÜKS
DAÝRE
(Ç.HAK:2702)
24 ÞUBAT
Çorum Belediye Baþkanlýðý
26 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüðü
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
Saat: 11.30
***
(Ç.HAK:402)
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi, 2937 ada, 10
parsel de kayýtlý 848,93 m2
arasa niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000,00
Yer: Adliye Sarayý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum il, merkez ilçe, 206
Ada No, 88 Parsel No, 2
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 150.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum il, merkez ilçe,
Yeniyol Mahallesi 421 Ada
No, 40 Parsel No, A zemin 2
baðýmsýz bölümlü
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
120.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:385)
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
***
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:384)
16 ÞUBAT
19 KD 934 plakalý, 1998
model, Volkswagen marka,
panelvan 2.4 D
tipli, yakýt tipi dizel, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 14.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Otoparký
Saat: 14.15-14.20
***
Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
(Ç.HAK:425)
12 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833
Ada No, l Parsel No,
Karakeçili Mah. Tavukluk
Mevkii, 29 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
240.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14:00 - 14:10
***
19
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Yaþar’ýn büyük þanssýzlýðý
Bu sezon ikinci kez burnu kýrýlan Yaþar
Kabakçý bugünki kontrolde ameliyat olmasýna
karar verilirse futbolu býrakacaðýný açýkladý.
Yaþarameliyata gerek kalmamasý halinde ise
takýmý için mücadeleye devam edeceðini
söyledi.
Y
Hurþit BOZKURT
aþar Kabakçý’nýn
büyük þanssýzlýðý.
Tecrübeli futbolcunun
iki ay içinde kez burnu
kýrýldý. Ligin ilk
yarýsýnda Tokatspor
formasýný giyen
Yaþar’ýn rakibi ile
girdiði ikili mücadele
sonunda burnu kýrýlmýþ
ve yaklaþýk bir ayý aþkýn
süre sahalardan uzak
kalmýþtý.
Devre arasý
transfer döneminde
Kayseri Þekerspor’a
transfer olan ve takým
kaptanlýðýna getirilen
Yaþar Kabakçý
geçtiðimiz hafta sonu
sahalarýnda Silivrispor
ile oynanan maçýn 24.
dakikasýnda yine rakibi
ile girdiði ikili
mücadele sonunda
burnu yeniden karýldý.
Oyundan çýkan ve
ilk müdahelesi yapýlan
224 koltuk kýrdýlar
Yaþar Kabakçý bugün
doktor kontrolünden
geçirilecek. Yaþar,
bugünki kontrolde
doktorun ameliyat
demesi halinde futbolu
býrakacaðýný söyledi.
Yaþar, ameliyata gerek
kalmamasý durumunda
ise en kýsa sürede
iyileþerek takýmýna
sezon sonuna kadar
katký vermeye
çalýþacaðýný belirtti.
Ç
Murat KARASU
orum Belediyespor - Zonguldak Kömürspor maçýnda
konuk takým taraftarlarýnýn 224 koltuk kýrdýðý tesbit
edildi ve bu koltuklar için Zonguldak kulübünden ücret talep edildi.
Pazar günü oynanan maçýn ardýndan konuk takým taraftarlarýnýn bulunduðu tribündeki koltuklarý kýrarak sahaya
veya stad dýþýna atmalarý nedeniyle tribünde hasar tesbiti yapýldý. Federasyon temsilcileri tarafýndan yapýlan tesbit sonunda tribünde bulunan 224 koltuðun kýrýldýðý rapor edildi.
Hazýrlanan bu rapor Futbol Federasyonu’na gönderildi. Bu
rapor doðrultusunda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nýn hasarýnýn Futbol Federasyonu tarafýndan Zonguldak Kömürspor’dan tahsil edilerek Çorum Belediyespor’a gönderilecek.
ÇARÞAMBA 11 ÞUBAT 2015
Tire hazýrlýðý baþladý
Ç
orum Belediyespor pazar günü
Tire 1922 deplasmanýnda oynayacaðý
maçýn hazýrlýklarýna
baþladý. Kýrmýzý Siyahlýlar Zonguldak
Kömürspor maçýnýn
ardýndan bir gün dinlendikten sonra dün
saat 12.30’da Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu
stadýnda yapýlan antrenmana tüm futbolcular kaýtýldýlar.
Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal çalýþma öncesinde futbolcularla bir toplantý
yaparak Zonguldak
maçýnýn deðerlendirmesini yaptý ve hatalar konularýnda uyarýlarda bulundu. Ýncedal’ýn futbolculardan Zonguldak maçýný unutarak kendilerini bu hafta sonu
deplasmanda oynayacaklarý Tire maçýna hazýrlamalarýný istediðide öðrenildi.
Belediyespor ceza kurulunda
Özgür ARZOÐLU
Ç
orum Belediyespor
ceza kuruluna sevk
edildi. Ligde geçtiðimiz
hafta sonu oynanan Çorum Belediyespor - Zonguldak Kömürspor ma-
çýnýn temsilcilerinin yoðun çalýþmalarý ve gayretleri sonucunda iki kulüpte PFDK’ya sevk
edildi.
Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýkla-
Tire seferi yarýn gece
Ç
orum Belediyespor pazar gürü Tire 1922 ile oynayacaðý maç için yarýn yola çýkýyor. Kýrmýzý
Siyahlý takým iki gün Mimar Sinan sahasýnda yapacaðý antrenmanla tamamlayacak. Perþembe gecesi
yola çýkacak olan Beleiyespor cuma ve cumartesi
çalýþmalarýný Ýzmir’de yaparak Tirespor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn
kalacaðý otel ise bugün kesinlik kazanacak.
maya göre Çorum Belediyespor çirkin ve kötü
tezahürat nedeniyle ceza
kuruluna sevk edilirken
konuk Zonguldak Kömürspor ise hem çirkin
ve kötü tezahürat nedeniyle hemde saha olaylarý nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi.
3. lig 1. grupta ayrýca Batman Petrolspor,
Gaziosmanpaþaspor, Kýzýlcabölükspor tedbirli
olarak ceza kuruluna
sevk edildi. Ayrýca Tire
1922 Teknik Direktörü
Serdar Sabuncu, Tuzlaspor Ýdarecisi Ercan Öz-
Korkmaz’lý milli takým
Çek Cumhuriyeti’nde
Endüstri Meslek Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Ali Korkmaz’ýn antrenör
olarak görev yaptýðý masa tenisi milli takýmý Çek Cumhuriyeti’nde
yapýlacak Uluslararasý turnuvada mücadele edecek.
A
Ali Korkmaz
Harun AKKAYA
li Korkmaz Çek Cumhuriyeti’nde yapýlacak Uluslararasý Masa Tenisi turnuvasýnda milli takým antrenörü olarak
görev yapacak.
Çorum Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nde Beden Eðitimi Öðretmeni olan
Ali Korkmaz geçtiðimiz günlerde yapýlan
Yýldýz ve Genç Milli masa tenisi takýmý
kampýnda görev yaptý. Milli takým kafilesi 11-15 Þubat tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nin Hodonin þehrinde yapýlacak olan
Uluslararasý turnuvada mücadele edecek.
38 ülkeden 305 yýldýz ve 305 genç
sporcunun mücadele edeceði turnuvada
Türkiye’den de sekiz yýldýz sekiz genç
sporcu mücadele edecek. Milli takým antrenörü olarak görev yapacak olan Ali
Korkmaz bu turnuvanýn dünyanýn en
önemli organizelerinden birisi olduðunu
belirterek amaçlarýnýn bu turnuvada ülkemizi en güzel þekilde temsil etmek olduðunu söyledi.
demir, Darýca Gençlerbirliði Teknik Direktörü
Ýlter Kasap, Tutap Þekerspor kaleci antrenörü
Sacit Taþdemir ile Gaziosmanpaþa antrenörü
Hakan Çimen tedbirli
olarak ceza kuruluna
sevk edildiler.
Tuncay Kýlýç Bergama’da
Daha sonra toplu olarak yapýlan
ýsýnma koþusunun ardýndan dar alanda
pas çalýþmasý ile devam eden antrenman
yarý sahada çift kale
maçla sona erdi. Hafif sakatlýklarý bulunan Nedim ve Oðuzhan toplu çalýþmaya
katýlmayarak ayrý hareketler yaptýlar.
Çorum Belediyespor bugün yapacaðý çalýþma ile Tire
maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek
Halil ÖZTÜRK
T
uncay Kýlýç sezonun ikinci
yarýsý için Bergama Belediyespor ile anlaþtý. Geçtiðimiz
sezon ortasýnda Çorumspor’dan
Göztepe’ye transfer olan Tuncay Kýlýç bu sezon baþýnda kiralýk olarak Batman Petrolspor’a
verilmiþti.
Ligin ilk yarýsýnda Batman
takýmýnda forma giyen Tuncay
Kýlýç devre arasý transfer döneminin son gününde Ýzmir’in 3.
lig temsilcisi Bergama Belediyespor’la anlaþtý. Kýlýç kiralýk
olarak ikinci yarýda bu takýmýn
formasýný giyecek.
U 19 Final Grubunda ikinci maçlar bugün
Final Grubunda ilk maçlarýný kazanan Ulukavakspor ve Ýl
Özel Ýdarespor yarýþta bir adým öne geçerken iddialý baþlayan
Çorumspor ve Eti Lisesi Gençlikspor bugünki maçlarýný
kazanarak umutlanmak istiyor.
Yüksel BASAR
U
19 Ligi Final Grubunda mücadele baþladý. Ligde ilk hafta maçlarý sonunda Ulukavakspor ve Ýl Özel Ýdarespor
üçer puanýn sahibi olarak
bir adým öne geçtiler. Sezonun ilk hafta maçlarý
sonunda þampiyonluðun
iki güçlü adayý olarak
gösterilen Çorumspor ve
Eti Lisesi Gençlikspor ise
ilk maçlarýndan maðlubi-
yetle ayrýldýlar.
Ulukavakspor ilk
maçýnda geçen yýlýn þampiyonu Eti Lisesi Gençlikspor önünde 4-0’lýk
galibiyetle ayrýlarak ilk
haftanýn lideri oldu. Ýl
Özel Ýdarespor ise Ço-
U 19 Final Grubu
rumspor karþýsýnda aldýðý
4-1’lik falibiyetle final
grubuna üç puanla baþladý.
Ligde ikinci hafta
maçlarý bugün oynanacak. Saat 12.00’de baþlayacak ilk maçta Ýl Özel
Ýdarespor ile Eti Lisesi
Gençlikspor karþýlaþacak.
Ýkinci maçta ise saat
14.00’de Ulukavakspor
ile Çorumspor mücadele
edecek. Ýkinci maçlarda
ilk haftayý kayýpsýz geçen
iki takýmýn alacaðý sonuçlarla zirve yarýþý þekilleniyor.
Hakemler Yumlu ve
Bayraklý
Ýl Hakem Komitesi
bugün oynanacak U 19
Final Grubu maçlarýný iki
tecrübeli hakemi atadý.
Buna göre Ýl Özel Ýdarespor ile Eti Lisesi Gençlikspor arasýnda oynanacak maçta Gökhan Yumlu, Barýþ Karakuþ ve
Mevlüt Burak Çelik hakem üçlüsü görev yapacak. Ulukavakspor ile
Çorumspor arasýndaki
karþýlaþmada ise Celal
Bayraklý, Ömür Soytemiz
ve Abdullah Akkoyun hakem üçlüsü yönetecek.
Haftanýn sonuçlarý:
Ýl Özel Ýdarespor - Çorumspor
Ulukavakspor - Eti Lisesi Gençlik
: 4-1
: 4-0
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Ulukavakspor
2 Ýl Özel Ýdare
3 Çorumspor
4 Eti Lisesi Genç.
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
4
1
0
Önümüzdeki hafta programý
0
1
4
4
3
3
0
0
Bugün :
Ýl Özel Ýdarespor - Eti Lisesi Gençlik.
Ulukavakspor - Çorumspor
14 Þubat Cumartesi :
Eti Lisesi Gençlik-Çorumspor.
Ýl Özel Ýdarespor - Ulukavakspor.
Ýl Özel Ýdarespor iyi baþladýðý final grubunda bugün ikinci maçýna çýkacak
Download

11 Şubat 2015 Çarşamba