Yücel ve Yýlmaz
ailelerinin mutlu günü
Nakliyatçý esnafýndan Yaþar Yücel ve Neþe Yücel'in kýzlarý
Büþra ile Çorum Emniyet Müdürlüðü Cinayet masasý
birim çalýþanlarýndan Eyüp Yýlmaz ve Suzan Yýlmaz'ýn
A
Oðullarý Hacý Ömer niþanlandýlar. Dün Labarna
SAYF
7’DE
Patisserie de gerçekleþen niþanda genç çiftlerin
yüzüklerini Asayiþ þube müdürü Ahmet Özkara taktý.
"Týmarlý
2 Sulama
Projesi" de
ihale ediliyor
21
OCAK 2015
www.yildizhaber.com
ÇARÞAMBA
Þoförler Odasý'ndan
"K Belgesi" talebi
Çorum Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin ve beraberindeki heyet AK Parti
Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý
TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek, yeni
görevleri nedeniyle tebrik ettiler.
Çorum yatýrýmlarý ve demiryolunun
konuþulduðu ziyarette Þoförler Odasý yönetimi...
Sayfa 7’DE
Türk Eðitim Sen
istiþare yaptý
A
SAYF
9’DA
Cahit Baðcý
40 KURUÞ
Ekmekte fiyat rekabeti
Çorumda kafa karýþtýrýyor
"Her zaman sivil
toplum
kuruluþlarýnýn
yanýndayýz"
Milliyetçi
Sanayici ve Ýþ
Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer ve yönetim kurulu üyeleri dün Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal'a nezaket ziyaretin de bulundular. MÝSÝAD Baþkaný Selahattin Ezer ziyarette
yaptýðý konuþmada, "Sizleri bir
ziyaret edelim istedik. Kuruluþumuzdan haberdar edelim istedik sizlerle her zaman iþbirliði içerisinde olacaðýz bizi
kabul ettiðiniz için
teþekkür ederim"
A
SAYF
dedi.
7’De
Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Anjiyografi ve Kalp Damar
Cerrahi ünitesinde 5 bininci anjiyo
operasyonu yapýldý. Ayný
zamanda by-pass ameliyatý
yapýlan hasta sayýsý da 300'e
ulaþtý.
80 cm karda yabani
hayvanlar için yürüdüler
"Doðada Canlýlar Aç Bir Ekmekte Sen Ver" sloganý ile Ýskilip
Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði
(ÝSDAK) tarafýndan hafta sonu yürüyüþ düzenlendi.Yürüyüþe Ýskilip
Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve dernek üyeleri katýldý. Yürüyüþ
Onaç köyünden baþlayarak Elmalý Köyüne kadar olan dað
A
SAYF
yolunda gerçekleþti. Yaklaþýk 1632 rakýma kadar olan
5’DE
bölgede 4,5 kilometre mesafeye 500'er metre...
Türk Eðitim Sen üyelerinin katýldýðý
istiþare toplantýsý yaptý. Toplantý da
konuþan Türk Eðitim Sen Çorum Þube
Baþkaný Selim Aydýn, "Biz hizmetlisiyle,
A
SAYF
memuruyla, 4/C personeliyle,
3’DE
þefiyle, öðretmeniyle, idarecisiyle büyük
bir aileyiz....
Karataþ'tan
'yüzde 1'
teþekkürü
"Hurafelere dayalý bir anlayýþ
Ýslam kardeþliðine zarar verdi"
Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza
Karataþ, pirinçte
KDV'nin yüzde 8'den
yüzde 1'e
A
SAYF
düþürülmesinin
7’DE
ilçedeki en büyük
sektör konumunda...
A
SAYF
7’DE
Baþkan Aydýn'dan Baðcý'ya hizmet teþekkürü
SAYFA 2’DE
A
SAYF
5’DE
"Aile Hekimliði Uygulamalarý" semineri yarýn
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
21
OCAK 2015
HABER
ÇARÞAMBA
2
Baþkan Aydýn'dan Baðcý'ya
hizmet teþekkürü
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa
Aydýn, ilçesinin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda
gösterdiði
çalýþmalardan
dolayý
Milletvekili Cahit Baðcý'ya teþekkür etti.
Özellikle tarýmsal alanda ilçenin kalkýnmasý
yönünde çeltik üreticileri için iþlevini yitirmiþ olan
50 yýllýk su bendinin tamir ve tadilatýnýn yapýlarak
çiftçilerin hizmetine sunmasýnýn tüm çiftçileri
memnun ettiðini dile getiren Mustafa Aydýn,
"Pirinç'teki %8 KDV'nin %1'e indirilmesi
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
konusunda çiftçilerimizin yanýnda yer alan
sayýn Baðcý'ya ne
kadar
müteþekkiriz
tarif edilemez. Her
zaman çiftçinin yanýnda olmasýndan dolayý
kendilerine Allah razý
olsun diyoruz. Ayrýca
ekonomik alanda ilçe
merkezi ve köylerimiz
için katma deðerin en
fazlasýný katacaðýna
inandýðýmýz
kýrsal
alanlarýn sulu tarýma
geçilebilmesi için çalýþmalarýnda öncülük eden
çiftçi bir ailenin çocuðu olan sayýn Baðcý'ya
müteþekkiriz. Çiftçilerin daima yanýnda ve
destekçisi olmuþlardýr.
Madencilerimizin sorunlarýný Ankara'ya
iletmesi ve ÝLO sözleþmesini hayata geçirmesi ve
ilçemize gelerek bizzat iþçilerle görüþmesi, iþsizlik
sigortasýndan yararlanmalarý konusunda desteklerinden dolayý teþekkür ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
"Aile Hekimliði Uygulamalarý"
semineri yarýn
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:22
06:52
11:58
14:28
16:52
18:16
21.01.2015
Sultan III. Mustafa Hânýn vefâtý
(1774) - Piyâle (1578) ve Gazi Ahmet
Muhtar Paþalarýn (1919) vefâtlarý
HATIRLATMA: YENI AY'IN HILÂLI Rebî'ul-âhir
ayinin hilâli, bu gece yarisindan sonra Türkiye saati
ile 02.28'de ilk defa, Amerika' kýtasýnýn doðusundan
itibaren görülmeye baslayacaktir.
Günün Þiiri
Kardeþ Kahraman Macarlar
Akýttýlar yine kara toprak üstüne
Kahraman Macarlar þanlý Turan kanýný!
Yazdýlar yeniden Tarihe en þerefli,
Yiðitlik Destanýný!
Yurt için ölümdür, en güzeli ölümün,
Ölümler yaþatýr bir ýrkýn vatanýný.
Arpad'ýn Milleti elbet öldürülemez,
Verse de bin canýný!
Bataklýk Milleti Moskof sürülerine!
Gösterdi Macarlar Turanlýlýk þanýný!
Binlerce öldüler... Ölmek yenilmek deðil,
Yüceltmektir Þanýný!
Not: Atsýz, Macarlar'ýn Sovyetlere karþý
1956 yýlýndaki baþkaldýrýþýndan
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
duygulanarak, Macar vatanseveri ve
Türk dostu Prof. Ýmre Taht'a ithafen
bu þiiri yazmýþtýr.
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
Hüseyin Nihal Atsýz
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve
Çorum Tabip Odasý Aile Hekimleri
Komisyonu'nun birlikte organize ettikleri
"Kadýn ve Aile Saðlýðý" seminerlerini
ikincisi olan "Dünya Perspektifinde ve
Çorum'da Aile Hekimliði Uygulamalarý" adýnda
yapýlacak.
22 Ocak Perþembe günü Turgut Özal
Konferans Salonunda saat 13.30'da düzenlenecek konferansa konuþmacý olarak Hitit
Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Adem Özkara, Çorum Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Mustafa Azak
ve Çorum Tabip Odasý Aile Hekimleri
HAVA DURUMU
Komisyonu Baþkaný Dr. Selçuk Önce katýlacak.
Haber Servisi
Çocuk Bakým Elemaný kursiyerlerinden
Sevi Evleri gezisi
bulabildiklerini dile getirerek istihdam noktasýnda çok büyük yarar saðlandýðýný dile
getirdi. Haber Servisi
Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO
Müdürlüðünün açtýðý Çocuk Bakým
Elemaný kursu kursiyerleri Sevgi Evlerini ziyaret
ettiler.Kursiyerler ziyarette bir eðitici annenin
görev alanlarý, sorumluluklarý, ve çalýþma þartlarý
hakkýnda bilgi alýp yerinde göreme fýrsatý buldular.
Çocuk Bakým Elemaný Usta öðreticilerinden
Özlem Arslan Sevgi Evlerinde çalýþanlarýn
Çorum Halk Eðitimi Merkezi kursunu bitirdikten sonra buralarda görev aldýklarý ve bu kursu
bitiren kursiyerlerinde bu ve benzer alanlarda iþ
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 10 Sayý: 2987 21 OCAK 2015 ÇARÞAMBA
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
2,3323
2,7107
STERLiN 3,5380
JPY YENi 1,9850
2,3327
2,7130
3,5399
1,9854
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
KARÞISI - METROPOL YANI
Rem Bilgisayar adýna Çorum Vergi
Dairesine baðlý 28051-29000 1 ciltlik sevk
irsaliyesi ve 156169-155968-155937-155936155921-155768-155750-155749-155658155564-155529-155354-155340-155246
numaralý irsaliye faturalarýmý
kaybettim.Hükümsüzdür
Namýk Þahinbaþ
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
USD
EUR
GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL:234 66 13 CUMA PAZARI
YÝTÝK
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
BAÞAK ECZANESÝ TEL: 213 15 58 ÝÞ BANKASI
YANI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
3
Basýn No 11174
TEK
YILDIZ
2
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
80 cm karda yabani
hayvanlar için yürüdüler
"Doðada Canlýlar Aç Bir Ekmekte Sen Ver" sloganý ile Ýskilip
Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði
(ÝSDAK) tarafýndan hafta sonu yürüyüþ düzenlendi.
Yürüyüþe Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve dernek üyeleri
katýldý. Yürüyüþ Onaç köyünden baþlayarak Elmalý Köyüne kadar olan
dað yolunda gerçekleþti. Yaklaþýk 1632 rakýma kadar olan bölgede 4,5
kilometre mesafeye 500'er metre aralýklarla yiyecek býrakýldý. Yer yer
80 santimetreye ulaþan kardan dolayý sýk sýk mola veren ekip karda
yürümenin keyfi ve aç kalan canlýlar için býraktýklarý gýdalarýn hazýný ve
rahatlýðýný yaþadý.
Karda yürüyerek ekmek ve gýda býrakan doða gönüllüleri 7 kilometreye yakýn yürüyüþü aðýr kýþ þartlarýndan dolayý 4 saat 20 dakikada
tamamladýlar. Yürüyüþ sonrasýnda ilçeye dönen ekip, dað yolunda
daha önce insan ayak izinin olmadýðýný ama bol miktarda yýrtýcý
ve kuþ izlerine rastladýklarýný ifade ettiler.
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy konu ile ilgili
olarak yaptýðý deðerlendirmede, "Bin metre rakýmýn üzerindeki tepelerde çok fazla kar olmasý nedeniyle, buralarda yaþayan
hayvanlarýn yiyecek bulmakta zorlanmamasý için yiyecek
býrakma etkinliði gerçekleþtirdik. Etkinliðe katýlan duyarlý
arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Hava þartlarýnýn bu þekilde
devam etmesi durumunda bu tarz etkinliklerin sivil toplum
kuruluþlarýnca yapýlacaðý kanaatindeyim" dedi.
ÝSDAK Derneði Baþkaný Hasan Güçlü de doða
yürüyüþlerine dikkat çekerek "Bu gün zorlu hava koþullarýnda
gerçekleþtirdiðimiz doða yürüyüþü anlam ve manasýna
ulaþmýþtýr. 1632 metre rakýma kadar 4,5 km mesafede 500'er
metre aralýklarla yaban hayvanlarýnýn ulaþabileceði ve bir süre
hayatlarýný sürdürebileceði gýda ve yiyeceði býrakarak en azýndan bu bölgede köylere inmeden yaþamlarýný devam ettireceklerini umuyoruz. Zorlu hava þartlarýnýn devam etmesi durumunda etkinliklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
Karataþ'tan 'yüzde 1' teþekkürü
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, pirinçte
KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düþürülmesinin ilçedeki en
büyük sektör konumunda olan pirinç sektörünü teþvik edecek en
önemli geliþme olduðunu kaydetti.
Ýlçede yetiþtirilen çeltik çeþidinin 1997 yýlýnda Osmancýk 97 ismiyle
tescillendiðini hatýrlatan Karataþ, 2 bin 500 hektar alanda çeltik ekimi
yapýldýðýný ve 8 çeltik fabrikasýnda yýllýk 25 bin ton pirinç üretildiðini
kaydetti.
Çeltiðin tarým ve sanayi olarak ilçenin baþlýca ekonomi kaynaðý
konumunda olduðunu ifade eden Karataþ, "Osmancýk Türkiye'nin
önemli pirinç üretim merkezlerinden
birisidir. 2 bin 500 hektar ekim alaný ile
tarýmsal olarak bu bölgenin en büyük
çeltik havzasýna sahiptir. Bunun yaný sýra
ilçemizde kurulu bulunan 8 çeltik fabrikasý bölgenin üretim ihtiyacýný karþýlamaktadýr. Kuru gýdalarda uygulanan
yüzde 1'lik KDV oraný uygulamasýna pirincin dahil edilmesi ilçemizde hem çeltik
tarýmý yapan çiftçilerimiz tarafýndan hem
de üretici sanayicilerimiz tarafýndan
büyük memnuniyetle karþýlanmýþtýr.
KDV indirimi hem tarým hem de sanayi
olarak ilçemizin en önemli ekonomi kaynaðý konumunda olan çeltik sektörü için
büyük bir teþvik olacaktýr" dedi.
Baþkan Karataþ, Osmancýklý üreticilerin KDV indirimi konusunda
birkaç yýldýr ýsrarla talepte bulunduklarýna dikkat çekerek, "Çiftçilerimiz ve sektörle ilgili sanayicilerimiz 2012 yýlýnda KDV indirimi ile ilgili
talepte bulunmuþlardý. Milletvekilimiz Sayýn Cahit Baðcý da ilçemiz
için önemli olan bu konunun takipçisi olmuþ ve TBMM'de gündeme
getirmiþti. Bu gün ilçemizin önemli bir talebinin karþýlanmýþ olmasýnýn
sevincini yaþýyoruz. Baþta bize bu müjdeyi veren Baþbakanýmýz Sayýn
Ahmet Davutoðlu'na ve çalýþmalarýndan dolayý Milletvekilimiz Sayýn
Cahit Baðcý'ya bütün ilçe halkýmýz adýna teþekkürlerimi sunuyorum"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Oðuzlar Belediyesi'nde
toplu iþ sözleþmesi sevinci
Oðuzlar Belediyesi ile yetkili Belediye-Ýþ Sendikasý arasýnda 2015-2016 yýllarýný kapsayan toplu iþ sözleþmesi imzalandý.Oðuzlar Belediyesi ile Belediye-Ýþ
Sendikasý arasýndaki yaklaþýk 1 aydýr süren
toplu iþ sözleþme müzakereleri 20 Ocak 2015
Salý günü imza töreni ile sona erdi.
Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen sözleþme ile ilgili yaptýðý açýk-
lamada, "Ýmzalanan toplu iþ sözleþmesine göre iþçilerin almýþ olduklarý maaþ, sosyal hak ve
ikramiyeler Devlet Ýstatistik Kurumunun yýl
sonunda açýklamýþ olduðu tüketici endeksine
1 puan ilave edilerek artýrýlmýþtýr. Evlenen iþçiye 1 maaþ tutarý evlenme yardýmý, 5 bin lira
ölüm yardýmý, 650 lira doðum yardýmý yapýlmýþtýr.Bu toplu iþ sözleþmesinde emeði geçen
baþta Belediye Baþkanýmýz sayýn Orhan Ateþ
olmak üzere, Muhasebe Müdürümüz Mehmet Bakýrcýya ve Ýþyeri Temsilcimiz Sebahattin Karasülük'e ve yapýlan tüm istiþare toplantýlarýmýzda bize güvenen iþçi arkadaþlarýmýza
teþekkür ediyor bu toplu iþ sözleþmesinin baþta Oðuzlar Belediyemize, belediyede çalýþan
iþçilerimize, sendikamýza hayýrlý olmasýný diliyor saygýlarýmý sunuyorum" dedi.
Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
ÖLÜMÜNÜN
2. YILINDA AHMET
METE IÞIKARA
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Ölüm kaþ
ile göz arasýnda
veya Mevlana'nýn
ifadesiyle iki ezan
ortasýnda olup
her canlý bunu tadacaktýr. Ölüm
kaçýnýlmaz olduðuna göre, insanoðlu da haklý
olarak ölümünde,
yaþamýnda hayýrlýsýný ister. Ýki sene önce Prof. Dr. A. Mete IÞIKARA hocamýzý kaybettik. Namý diðer 'Deprem Dede'yi' ülkemizde
tanýmayan yoktur. Kandilli Rasathanesi müdürü olarak görev yaparken pek gündemde yoktu. Türkiye'nin en önemli depremlerinden biri olan Marmara depremini rasathane müdürü olarak sorumlu karþýladý. Çok iyi bir performans göstererek depremi soðukkanlýlýkla karþýladý. O günden bugüne verdiði mesajlarda olasý depremlere karþý hazýrlýklý olmamýzý isterken korkudan ziyade motive edici, sakinleþtirici üslup kullandý ve Türkiye tarafýndan merakla takip
edildi. Her sohbeti ve kendisiyle barýþýk hali büyükler kadar küçüklerinde dikkatini çekti. Kendisi de bu depremle beraber ülke gündemine girdi ve ünlendi.17 Aðustos depremiyle beraber siyasetle, bürokratla ve özellikle basýnla iliþkilerini geliþtirdi. Bu durum ülkemizde deprem aðýnýn geliþmesine olumlu yansýdý.
''Bir memleketin en büyük hainleri iþlerini güzel yapmayan
ve takip etmeyenlerdir. Bundan daha büyük bela olmaz'' (Mert Çelik sahibi) derken, bir baþkasý 'Hayatýn külü olmayýn, koru olun, ýsýtýn, lezzet alýn. Kendini yetiþtirmeyen insan duman olur' diye tavsiye de bulunur.
Iþýkara hocamýz,'Baþarýlý kiþi, kayýtsýz kalmayacak kadar kaygýlý, korkmayacak kadar sakin, hareketsiz kalmayacak kadar yoðun,
yaþam yorgunu olmayacak kadar dirgin, olduðu yerde duramayacak
kadar hýrslý olmalý' misali ilerlemiþ yaþýna raðmen çocuklarla çok
güzel iletiþim kurdu. Bir anda olanlarýn DEPREM DEDESÝ oluverdi.
Özellikle son yýllarda buna daha çok önem verdi. Sadece sözlü veya yansýda görsel olarak deðil, deprem dede olarak gün oldu sýra
kenarýna, gün oldu duvar dibine korundu. Daha da olmadý çocuklarla beraber baþýný koruma altýna alarak dýþarý tahliye oldu. 'Söylersen unuturum, yazarsan yarýsýný hatýrlarým ama yaptýrýrsan ve sende yaparsan hiç unutmam. Ýhtiyaç halinde aynen uygulamaya çalýþýrým' sýrrýnca bizzat uygulamanýn içinde bulundu. Okul ziyaretlerinde minikler onu çok sevdi. 'Deprem dede, deprem dede' deyip,
bacaklarýna sarýldýlar. O da bundan büyük mutluluk duyardý.
Ýstanbul'da sýk sýk ziyaret ettiði bir okulda, deprem tatbikatý için teneffüste alarma basýnca bahçe de oynayan çocuklarýn içeriye girerek sýra altýna saklanmak için koþuþturduklarýný gözlemledi
ve afet eðitimindeki yanlýþlýklarý medya aracýlýðýyla paylaþtý ve 'iþte
bakýnýz afet eðitimindeki halimize' dedi.
Sivil savunma uzmanlarý derneði(SÝSUD) tarafýndan Antalya'da geleneksel olarak düzenlenen seminerlere konuþmacý olarak
katýlan Iþýkara Hoca ile yakýn sakýn sohbet etme imkâný bulmuþtum.
Ortaköy Belediye baþkaný Taner Ýspir arkadaþýmýz ve ben Iþýkara
hocamýzla bir köþede oturup afet, deprem ve bu noktalarda neden
sýnýfta kalýyoruz konularýnda uzun uzun sohbet ederken, bir ara;
'Sayýn Hocam, sizin yeni baþlattýðýnýz (din görevlileri, muhtarlar,
cami cemaati, velileri bilinçlendirme ) projeleri BÝZ 10 SENE ÖNCE
ÇORUM'DA baþlattýk. Fakat etiketimizde Prof., namýmýzda DEPREM DEDE olmadýðý için Türkiye gündemine oturamadýk' dedim.
Ve peþinden okullarda farklý bir tarzda yapýlan deprem ve korunma
yollarý çalýþmalarýmýzý anlatýnca dikkatini çekti. 'Bu yaptýklarýnla ilgili elinde belgen var mý?' diye sordu. Ben de ' elbette var hocam'
deyince beni menajeri ile tanýþtýrdý. Ve o belgeleri bir dosya halinde
kendilerine iletmemi istedi. Yaptýðý bir projede Çorum yoktu. Bu
sohbetten sonra o programa Çorumu da aldý… Bende 60-70 sayfalýk bir dosya hazýrlayýp Ankara'da ilgili arkadaþa verdim.
Rahmetli Iþýkara hocamýz, sivil savunma uzmanlarýný çok
önemserdi. Her vesile ile bu teþkilatýn bel kemiði olan sivil savunma uzmanlarýna gereken maddi-manevi desteðin mutlaka verilmesini arzu ederlerdi. Sivil savunma teþkilatýnýn deðiþime uðramasýyla
beraber, yýllarýný bu mesleðe veren sivil savunma uzmanlarýnýn atýl
durumda kalmasýnýn ülke açýsýndan kayýp olduðunu düþünür ve bu
nokta da etkili ve yetkililerle her görüþmesinde biz uzmanlar lehine
bir þeyler yapabilmenin gayreti içerisinde olduðunu anlatmýþtý.
Bir dönem siyasete soyunduðunu, bunda asýl amacýnýn
depremler açýsýndan mecliste etkili olabilmek ve yýllardýr savunduðu afet zararlarýný en aza indirme projelerini hayata geçirebilmek olduðunu ama seçilemediðini anlatmýþtý.
Bir yazar, 'Baþarýlý kiþi, kayýtsýz kalmayacak kadar kaygýlý,
korkmayacak kadar sakin, hareketsiz kalmayacak kadar yoðun, yaþam yorgunu olmayacak kadar dirgin, olduðu yerde duramayacak
kadar hýrslý olmalý' der. Bu baðlamda, Iþýkara Hoca bir dönemi baþlattý. 'Hayatýn gerçek amacý bilgi deðil, eylemdir' (H.Ford) sýrrýnca
Türkiye'de ilk defa ANKARA KOCATEPE CAMÝSÝNDE 'Deprem
ve zararlarýný azaltma' konusunda merkezi sistemle 800 bin kiþiye
vaaz (konferans) verdi. Bu konularýn cami cemaatine ulaþmasý açýsýndan çok önemli bir uygulamadýr. Doðrusu imkân verilirse, 'deprem, ev kazalarý' konulu bir konuþmayý bende Ankara KOCATEPE
CAMÝSÝNDE yapmak isterim. Prof Dr Haluk Erdoðan'ýn ifadesiyle;
'Iþýkara Hoca kendisini Türkiye'de deprem zararlarýnýn azaltýlmasýna vakfetti. Ömrünün son demine kadar da bunu sürdürdü.'
Usta þair Yavuz Bülent ölümün gizliliðini anlatýrken, ''Düþündüm musalla saltanatýmý / En son bineceðim tahta atýmý / Bir ayna
karþýsýnda kravatýmý / Takarken ölebilirim'' diyor. Ömür bir vesile
ile bitiyor. Akif Dedemizin söylemiyle,'Ýnsan ölürse eseri, merkep
ölürse semeri' miras kalýyor. Önemli olan olumlu, insanlýðýn faydasýna bir eser býrakabilmek. Yoksa gerisi angarya. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn ifadesiyle; (2007)
''Cumhurbaþkaný olsan da, baþbakan olsan da ne çýkar? Musalla taþýna konunca BAÞBAKAN NÝYETÝNE denmiyor. ER KÝÞÝ niyetine deniyor. Ve akabinde 5-6 metre kefenle topraðýn kara baðrýna iniliyor...' (yazarla iletiþim: 536 5681141)
Hey gidi Koca Çýnar hey! Sana da kalmadý bu yalan dünya, demek! Bundan sonra çocuklar, tatbikatlarda DEPREM DEDE diye kime diyecek?
Baþkasýný bilmem amma, ben, konferanslarýmda seni bir cümle
yâd edecek
Ölümünün ikinci yýl dönümünde ruhun þad, ebedi mekânýn
cennet olsun
TEK
YILDIZ
2
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
5
Ekmekte fiyat rekabeti
Çorumda kafa karýþtýrýyor
Çorumda özellikle son günlerde Ekmek fiyatlarýnda yaþanan istikrarsýz deðiþiklikler kafa karýþtýrýyor.
Çorumda aktif olarak üretim yapan 74 civarýnda ki fýrýn
yaklaþýk olarak kýþ mevsiminde 250 bin, yaz mevsiminde ise,
toplam 300 binden fazla ekmek üretiyor. Üniversite ve
Fýrýncýlar odasý tarafýndan ekmeðin maliyeti ise 80 krþ
civarýnda belirlenirken bazý fýrýncýlar bu maliyet belirlenmesinde bir çok maliyet kalemlerinin kaðýt üzerinde
kaldýðýný ve 250 grm. Ekmeðin gerçek maliyetin 60 krþ
olduðunu iddia ettiler. Bu iddialarda bulunan Fýrýncýlar,"
Mesela maliyetler belirlenirken 6 Ay da mekanýn boya
badana yapýlmasýndan tutunuz, Ýþçilerin kullandýklarý havlu
terliklere v.s. kadar uygulamalarda
deðiþkinlikler
göstermektedir.
Realite ile uygulamalar farklý oluyor
" görüþündeler. Ayný görüþü paylaþan fýrýncýlar 75 Krþ satýþ fiyatýnýn
normal olduðunu ifade ediyorlar. 7
Kasým 2014 Tarihinde ise, ekmeðin
Rayiç bedeli 85 krþ olarak belirlenmiþti.Önceki gün 1 TL den ekmek
satýþý yapan ve devam eden fýrýnlarýn yaný sýra ayný yani 250 gramajlý ekmeði bazý rekabete girerek 50
Krþdan ekmek satan fýrýnlar var.
Diðer yandan 1Tl den ekmek satmaya baþlayan fýrýnlar olduðu gibi
75 Krþ a ekmek satan fýrýnlarda
bulunuyor. Diðer yandan ayný gün
satýlamayan ve kalan ekmekleri ise
1 gün sonrasýnda " Dünkü Ekmek"
olarak talep edilen ve 35 -40 Krþ
dan ekmek satýn alma imkaný sunan fýrýnlarda var.
74 Fýrýnda Tam Modern Fýrýn Yok
Çorumda Aktif ekmek üreten fýrýnlar içerisinde Ankara
ve bazý þehirlerde ki gibi Tam Modern teçhizatlý fýrýn bulunmuyor. Bu kategorideki Fýrýnlarýn makinelerin yükseklikleri
b.b. gibi fiziki þartlarýndan dolayý apartman altlarýnda deðil,
mustakil hatta yerleþim yerlerinin dýþýnda bulunmalarý
gerekiyor. Makinelerin deðeri ise saatlik üretim kapasitesine
göre deðiþiyor. 1 saatte 2 Bin Ekmek üretme kapasiteli
makineli fýrýnýn maliyeti yaklaþýk 500 Bin TL. ( Eski para birimi ile 500 Milyar TL) Bahadýr Yücel
"Hurafelere dayalý bir anlayýþ
Ýslam kardeþliðine zarar verdi"
Bu cümlede buyrulan gerçek kardeþliðin iman duygusunun bir araya getirdiði kardeþlik olduðu ifade edilmektedir.
Bu kardeþlik sadece dünya ile sýnýrlý olmayýp ayný zamanda
ahiretteki hayatta da devam edeceðini iman kaynaklý takva
üzerinde bir birlik saðlayanlarýn o gün birbiriyle olan
dostluklarýnýn devam edeceðini haber veriyor. "O gün nice
dostlar birbirlerine düþmandýrlar, ancak onun emirlerine
göre hayatlarýný yaþayan takva sahipleri müstesna, onlar birbirlerinin dostlarýdýrlar." "Sur'a üfürüldüðü zaman artýk
Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, "Modern Toplumda Ýslam aralarýnda hiçbir nesep ve akrabalýk mefhumu olmayacaðý
Kardeþliði" konulu bir konferans düzenledi. Programa gibi birbirlerinin durumlarýndan sorulacak deðiller"
konuþmacý olarak Ankara Ýlkav Vakfýndan Þeyho Duman (Mü'minun 100-101) "O gün kiþi kardeþinden, anasýndan
katýldý. Yoðun katýlýmýn gerçekleþtiði programda ilk olarak eþinden ve çocuklarýndan kaçacaktýr" (Abese 34-35-36)
Ýlke-Der ve Çorum ÝHH çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veril- Kur'an-i bir anlayýþla hayatýmýzý düzenlemediðimizden
di. Açýlýþ konuþmasýný Çorum Ýnsani Yardým Derneði dolayý farklý kaynaklarla beslenilmiþ ve sonucunda maalesef
hurafelere dayalý bir anlayýþ Ýslam
(Çorum ÝHH)yönetim kurulu üyesi
kardeþliðine zarar vermiþtir. Müslümanlar
Ömer Bayram'ýn yaptýðý konferansýn
olarak yapmamýz gereken çok þey vardýr.
sunumunu Mustafa Akbaba gerçekZihinlerde kalplerde Kur'an-i bir inkýlaba
leþtirdi.
ihtiyaç duyulmaktadýr. Allah'ýn emirlerine
Daha sonra kürsüye gelen Þeyho
göre hayatlarýný inþa ederek iman ile
Duman "Modern Toplumda Ýslam
yaþam sürdürenler için Allah onlarý dünyaKardeþliði" konulu sunumunu yaptý.
da da ahirette de tertemiz olarak yaþatýr.
"Bir erkek ve bir diþiden bizi yaradan
Temiz yaþayanlar için melekler onlara "hoþ
sahibimiz birbirimizi tanýyarak buluþmamýzý, birbirimizle birtakým þeyleri
Ömer Bayram Çorum geldiniz temiz yaþamýþsýnýz selam size"
derler. Evet, iman ve amele dayalý gerçekpaylaþmamýzý ve yeryüzünde ahenk
leþtirilen kardeþlik, hem burada hem de
içerisinde bir yaþam sürdürmemizi
ahirette sahiplerine faydalar saðlayacaktýr.
dilemiþtir" diyerek sözlerine baþlayan
Allah'ýn kitabýna sarýlarak bir topluluk
Þeyho Duman, "O'nun muradýnca bir
meydana getiren ilk nesil ilahi hidayete ve
hayat sürüp emanet ettiði yeryüzünü ve
kurtuluþa nasýl erdiler ise, bugün de her
içindekilerini fesada uðratmadan yarattürlü tefrika hastalýklarýndan uzak bir þektýðý gibi herhangi bir bozgunluða uðratilde yeniden bir kardeþlik duygusu
madan sahibine teslim etmemiz talep
Þeyho
Duman
içerisinde bir cemaat oluþtururlarsa
edilmiþtir. Bu dengenin korunmasý için
mazide olduðu gibi tekrar yeryüzüne ilahi
yaratýlýþta beraberinde getirdikleri özellikler, gönderilen ve indirilen vahiylerle desteklenmiþtir adaleti hâkim kýlmaya muvaffak olacaklardýr" diyerek sözfýtrattaki özelliklerden olmak üzere akrabalýk baðlarýnýn lerini tamamladý.
Hanýmlarýn Ýlke-Der/Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu
korunmasýný dilemiþtir" dedi.
Sýla-i rahmin önemini hem Kur'an-ý kerim hem de Toplantý Salonunda ekrandan takip ettiði program soru
Allah'ýn tebliðciliðini yapmak göreviyle görevlendirilen resul cevap bölümü ile sona erdi. Haber Servisi
Hz Muhammed (sav)'in hadis ve sünnetiyle inananlara
anlattýðýný altýný çizen Duman, "Fýtrattaki bu özelliðin ayný
zamanda sözlü vahiy ile teyit ve tekit eden sahibimiz
neseben kardeþliðin önemine iþaret ettiði gibi imandan kaynaklanan kardeþliðin ise ondan daha önemli olduðunu
iþaret ederek "müminler ancak kardeþtirler" buyurmuþtur.
Ýskilip ÝHL yurdu açýlaþa hazýrlanýyor
Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip
Lisesinin ihtiyacý olan 100 kiþilik
öðrenci yurdunun inþaatýna 2014
yýlýnýn Mayýs ayý içerisinde baþlanmýþtý.
Adliye Sarayý arkasýnda Ýmam Hatip
Lisesi tanýndan ki Ýskilip Belediyesi
tarafýndan tahsis edilen arsaya yapýlan
öðrenci yurdunun yapým iþi Çorum
Milletvekili Dr.Cahit Baðcý tarafýndan
2013 yýlýnda ek yatýrým programýna
aldýrýlmýþtý.Geçtiðimiz yýl yapýmýna
baþlanan yurt inþaatý sözleþmede belirtilen tarih olan Þubat 2015´te teslim
edilecek. Ýnþaatýn bitiminden hemen
sonra taþýnma iþi gerçekleþecek ve
öðrencilerin hizmetine sunulacak.
Ýnþaat çalýþmalarýnda sona yaklaþýlan 1
milyon 993 bin 500 TL ihale bedelli
öðrenci yurdu Ýmam Hatip Lisesinin
ihtiyacýný karþýlayacak kapasitede ve
kalitede yapýlýyor.Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma, devlet yatýrým-
larýnýn kazandýrýlmasýnda kendilerine
yardýmcý olan milletvekilleri Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Milletvekili Dr. Cahit
Baðcý, Milletvekili Murat Yýldýrým baþta
olmak üzere siyasette ve bürokraside
emeði geçenlere teþekkür etti.
Baþkan Çatma, ilçede devam eden
bütün devlet yatýrýmlarýna belediye
olarak üzerlerine düþen her türlü
katkýyý saðladýklarýný ve saðlamaya
devam edeceklerinin altýnýz çizdi.
Haber Servisi
Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi
öðrencileri teknik geziler yapacaklar
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu, Havacýlýkta
Yer Hizmetleri Yönetimi programý
öðretim elemanlarý Sosyal Bilimler MYO
Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Aslýhan
Kaya, Öðr. Gör. Murat Kartal ve Öðr.Gör.
Ömer Faruk Karakaþ, Amasya Merzifon
Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr'ý
ziyaret ederek öðrencilerin havalimanýna
yapacaðý teknik gezilerin detaylarýný
netleþtirdiler. Havalimaný uçuþ trafiðine
göre belirlenen ziyaretler öðrencilerin derslerde öðrendiklerini yerinde görme
imkaný tanýyor. Havalimaný Müdürü
Ýbrahim Çýldýr geliþen havacýlýk sektörüne
katký saðlayacak olan Hitit Üniversitesi'nde Havacýlýkta Yer Hizmetleri
Yönetimi Programýnýn eðitim-öðretime
baþlamýþ olmasýndan memnuniyet duyduðunu belirterek, sektörde yetiþmiþ elemanlarýn istihdamýný önemsediðini açýkladý.
Öðr. Gör. Aslýhan Kaya derslerin
yanýnda öðrencilerin dönem içerisinde
sýklýkla havalimanýný ziyaret ederek, iþ ve
iþlemleri takip etmesinin öneminden
bahsederek, yer hizmetleri türleri hakkýnda derslerde teorik olarak öðrendiklerini
havalimanýnda görerek ve yaþayarak
pekiþtirmelerinin faydalý olacaðýný söyledi.
Havalimanýna yapýlacak teknik gezilerde
öðrencilere eþlik ederek onlarý bilgilendi-
recek olan öðretim elemanlarý Havalimaný
Müdürü Ýbrahim Çýldýr'a teþekkür ettiler.
Bu yýl, kontenjaný 28 olarak belirlenmesine raðmen, beklentinin üstünde ilgi
görüp 32 öðrenci ile eðitim-öðretime
baþlayan Havacýlýkta Yer Hizmetleri
Yönetimi Programýndan mezun olan
öðrenciler sivil havacýlýk sektöründeki
çeþitli þirketlerde (Yer Hizmetleri, Yolcu
Hizmetleri, Ramp Hizmetleri, Kargo &
Posta
Hizmetleri,
Yük
Kontrol,
Haberleþme
ve
Uçuþ
Operasyon
Hizmetleri, Temsil & Gözetim Hizmetleri,
Genel Havacýlýk Terminal Hizmetleri,
Müþteri Portföyü Terminal Hizmetleri),
lojistik þirketlerinde, ilgili kamu kurum
kuruluþlarýnda ve sivil toplum örgütlerinde istihdam edilebilecekler.
Sosyal Bilimler MYO'da, havacýlýk sektöründe ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve
beceriye sahip, mesleðin gerektirdiði
yabancý dili bilen, bilgisayar kullanabilen,
analitik düþünme ve problem çözme
becerilerini kazanmýþ, dünyadaki ve
Türkiye'deki havacýlýk sektöründeki
deðiþim ve yenilikleri hýzlý bir þekilde takip
eden, hayat boyu öðrenme ilkesini benimsemiþ, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip olarak mezun olacak öðrenciler
ayný zamanda "Yer Hizmetlerinde Ýlgili
Sertifikalarý" da alarak mezun olacaklar.
Haber Servisi
"Týmarlý 2 Sulama
Projesi" de ihale ediliyor
AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada Bayat,
Ýskilip ve Uðurludað ilçelerinin heyecanla
beklediði Týmarlý 2 (77.000 da) isimli Kýzýlýrmak Sulama Projesinin 18 Mart 2015 günü
ihale edileceðini belittiler.
Milletvekilleri yaptýklarý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdiler:
"Çorum'un 4 büyük sulama projesinden
ihale edilecek sonuncusu olan; Týmarlý 2
(Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin yapým ihalesi 18 Mart 2015 günü gerçekleþtirilecektir.
Böylece sulama projeleri konusunda Çorumluya verdiðimiz bütün sözlerimizi sonuna kadar takip etmiþ ve gerçekleþtirmiþ olmanýn mutluluðunu hep birlikte yaþýyoruz.
Bilindiði üzere Obruk-Dutludere (64.000
dekar) 17.08.2011 tarihinde, Alaca Koçhisar
(118.350 dekar) 03.03.2014 tarihinde ve Mecitözü Göletleri (Köprübaþý, Figani, Kozören
ve Geykoca toplamý 40.000 dekar)
22.04.2014 tarihinde yapým ihaleleri gerçekleþtirilmiþ ve yapýmlarýna baþlanmýþtýr. Son
olarak 2014 Yýlý Ek yatýrým programýnda
olan Týmarlý 2 Sulama Projemiz de ilave revizyon ve hesaplamalarýn olmasý nedeniyle
3 ay gecikmeli olarak ihale edilmiþtir. Böylece Kargý'dan Bayat'a Kýzýlýrmak havzasýnýn
tamamý cazibeli ve pompajlý olarak modern
sulama teknikleri ile sulanacaktýr. Ayrýca
Alaca ve Mecitözü ilçelerimizin sulama sorunlarý çözülmektedir. Ortaköy Ýlçemizde 3
adet gölet yapýmý planlanmakta halihazýrda
1 tanesi inþa aþamasýndadýr. Oðuzlar ilçemizdeki Karaviran Göleti ile Ýskilip Kargýn
Göleti 2015 yýlýnda ihale edilecektir. Böylece
Çorum'un bütün ilçelerinde sulama projeleri hayata geçirilmiþ ve sulanabilir arazi miktarý katlanmýþ olacaktýr. Her vesileyle ifade
ettiðimiz gibi Çorum'un ekmeði; sanayisi ile
birlikte tarým ve turizm ile büyüyecektir. Bu
yoldaki mücadelemiz kararlýlýkla sürmüþtür
ve sürmeye devam edecektir. 12 yýllýk AK
Parti Hükümetleri döneminde Çorum Ýlimiz
baþtanbaþa imar edilmiþ, her köyümüz, kasabamýz, ilçemiz için projeler uygulanmýþ,
hemþerilerimizin yaþam kalitesi artarken,
gelirlerimizin artýþý için de projeler hayata
geçirilmiþtir. Bir taraftan eðitim ve saðlýk altyapýlarý yapýlýrken diðer taraftan yollar, içme
suyu, kanalizasyon, kilit taþý yatýrýmlarý yapýlmýþtýr. Tarým ve kýrsal kalkýnmayý destekleme projeleri ile kýrsal kalkýnmaya önem
verilmiþtir. Týmarlý 2 Sulama projesinin iha-
Cahit Baðcý
Murat Yýldýrým
Salim Uslu
le edilmesi ile son 3 yýlda yaklaþýk 300.000
dekar araziyi sulayacak projelerin hayata
geçirilmesi saðlanmýþ olacaktýr. Bu vesileyle
bu güzel haberin özellikle özlem ve heyecanla bekleyen Bayat, Ýskilip ve Uðurludað
Ýlçelerimizdeki çiftçi ve üreticilerimize, köylerimize hayýrlý olmasýný diliyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeði geçen
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz
Prof. Dr. Lütfi Akça'ya, DSÝ Bölge Müdürümüz Murat Acu'ya ve DSÝ Þube Müdürümüz Ýlker Aydýn ve ekiplerine teþekkür ederiz." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun.
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
Ücretsiz
Keþif
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
CAN DOSTU SPOR ve
SAÐLIK MERKEZÝ
Atatürk Anadolu Lisesi'nde
þiir okuma yarýþmasý
Atatürk Anadolu Lisesinde geleneksel "Güzel Þiir Okuma Yarýþmasý"
yapýldý.
Geçtiðimiz günlerde 23 öðrencinin
katýldýðý ön eleme sonucunda 12 öðrencinin
finale kaldýðý yarýþma 19 Ocak Pazartesi
günü yapýldý.
Yarýþmada okul öðretmenlerinden
Mustafa Ergün, Arslan Çevik, Gülsüm Alkan
ve Yahya Öztaþ jüriyi oluþturdu. Öðrencilerden Habibe Özmen, F. Zehra Kýlýç, Tuðçe
Akgül, H. Beyza Akyol, Elif Ünlü, Bekir Sami
Atik, Emine Eker, S. Nur Koç, Rümeysa Bilgi,
Gözde Karagöz, Pýnar Taþkýn, Mehmet
Katlanç, Batuhan Efe yarýþmaya katýldý.
Bunlardan Pýnar Taþkýn üçüncü, Mehmet
Katlanç ikinci, Batuhan Efe birinci oldu.
Yarýþmanýn sunuculuðunu yine okulun
öðrencilerinden Ayþe Kümbül ve Öznur
Amir yaptýlar.
Yarýþma Kültür Edebiyat Kulübü öðretmenleri Zeynal Güler, Aytekin Kýrdýoðlu,
Þahin Ertürk tarafýndan düzenlendi.
Dereceye giren öðrencilerin ödülleri okul
müdürlüðü tarafýndan dönem sonundaki
törenle verilecek.
Haber Servisi
Osmancýk DED'den
kitap okuma gruplarý
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði
Osmancýk Þubesi eðitim, kültür ve
sanat faaliyetlerine devam ediyor.
Kitap okumayý sevdirmek, anlama ve
anlatýmý güçlendirmek için öðrencilerde
kitap okuma gruplarý oluþturuldu."Hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ayetinin
ýþýðýnda kitabý merkeze alan müzakere gruplarýnda, gençliðin nitelikli bilgiye birinci
elden ulaþabilecekleri bir zemin oluþturulmaya çalýþýldýðýný belirten Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi
Sekreteri Osman Yaþar Pehlivan okuma
gruplarý amacý hakkýnda, gençliðe okuma
alýþkanlýðý kazandýrýlarak kitapla ünsiyetin
artýrýlmasý, müzakere kabiliyeti ile birlikte
gençliðin ifade yeteneðinin güçlendirilmesi… Yapýlan bu çalýþma ile zaman ve
mekândan baðýmsýz olarak okuma gruplarýnýn ülkemizin hatta dünyanýn her yerine yayýlmasý saðlanarak, ehliyet ve liyakat
sahibi rehberler öncülüðünde gençliðe hayata dair doðru bir bakýþ açýsý kazandýrýlmasý
hedefleniyor" diye belirtti. Yaþar Pehlivan,
þu anda bazý okullarda öðretmenlerin
gayretleri ile bu çalýþmalarýn devam ettiðini
dile getirerek, "Yalnýz ilçemizde bu konuda
baþarýlý olduk diyemeyiz. Okumaya karþý bir
dirençle karþýlaþýyoruz. Bu konuda okul
müdürlerinin ve öðretmenlerimizin destekleri gençlerimizin daha nitelikli yetiþmesine
katký saðlayacaktýr" dedi. Haber Servisi
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý
nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle:
"22.01.2015 tarihinde 12.00-13.30 saatleri arasýnda: Laçin ilçesi
Kuyumcu köyü, Gökgözler köyü, Ahi kum, Etibakýr kömür ocaðý,
Yanýkoðlu petrol, Sirhan tavukçuluk.
23.01.2015 tarihinde 09.30-13.00 saatleri arasýnda: Sakarya 1., 2., 3.,
4., 5., 6. Sokaklar, Atalay 1. Cadde, Sakarya 3. Cadde, Sakarya 1., 2., 3.,
4., 5., 6. Sokaklar ve Eþref Hoca Caddesinin bir kýsmý.
23.01.2015 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasýnda: Alaca ilçesi
Akören, Balçýkhisar, Ýsmailli, Karnýkara, Gülderesi, Bolatçýk,
Tutaþ,Yeniköy, Seyitnizam, Bahçeli köyleri ve baðlý Güllük Mahallesi,
Killik, Gazipaþa, Altýntaþ ve Belpýnar Köylerine, Yasin Çapraz
Deðirmen tesisleri, Ali Kýlýç Deðirmen tesisleri, Turkcell Baz Ýstasyonu
(Bahçeli Köyü), Koçhisar Barajý Vana Kontrol ve Hanife Kaplan
Tarýmsal Sulama tesisleri."
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
"Her zaman sivil toplum
kuruluþlarýnýn yanýndayýz"
Milliyetçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý
Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer ve yönetim kurulu
üyeleri dün Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a nezaket ziyaretin de bulundular. MÝSÝAD Baþkaný Selahattin Ezer ziyarette yaptýðý
konuþmada, "Sizleri bir ziyaret edelim istedik. Kuruluþumuzdan haberdar edelim istedik sizlerle her zaman iþbirliði içerisinde ola-
caðýz bizi kabul ettiðiniz için teþekkür ederim" dedi.
Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile
getirerek MÝSÝAD
Çorum Þube Baþkaný
Selahattin
Ezer ve yönetim
kurulu üyelerine
teþekkür etti. Baþaranhýncal, "Bizler her zaman sivil toplum kuruluþlarýnýn yanýndayýz.
Her zaman olduðu gibi bu ayýn sonunda da
sivil toplum kuruluþlarýyla toplantýmýz olacak. Bizler sizleri önemsiyoruz. Biz sizlerden
besleniyoruz. Siz bir vücudun kalbiyseniz biz
damarlarýyýz. Ortak paydamýz Çorum hepimiz Çorum için çalýþacaðýz siyasi görüþü ne
olursa olsun ayýrmaksýzýn hep birlikte çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu Yasin YÜCEL
Yücel ve Yýlmaz
aileleri
mutluluklarýný
dostlarý ile
paylaþtýlar.
Nakliyatçý esnafýndan Yaþar Yücel ve Neþe
Yücel'in kýzlarý Büþra ile Çorum Emniyet
Müdürlüðü Cinayet masasý birim çalýþanlarýndan
Eyüp Yýlmaz ve Suzan Yýlmaz'ýn Oðullarý Hacý Ömer
niþanlandýlar. Dün Labarna Patisserie de gerçekleþen
niþanda genç çiftlerin yüzüklerini Asayiþ þube müdürü
7
Yücel ve
Yýlmaz
ailelerinin
mutlu günü
Ahmet Özkara taktý. Yücel ve Yýlmaz ailelerininin niþan
mutluluklarýna Yücel ailesi Yýlmaz ailesinin akrabalarý ile
birlikte emniyet camiasý da ortak oldular. Tek Yýldýz ailesi olarak her iki aileyi ve genç çiftleri tebrik eder, düðün
sevinçlerine de ortak olabilmek temennisi ile mutluluklar dileriz.Bahadýr Yücel
Genç çiftlerin
Niþan
yüzüklerini
Asayiþ Þube
müdür Ahmet
Özkara taktý
Niþan törenine çok sayýda
davetli katýldý.
Türk Eðitim Sen
istiþare yaptý
Türk Eðitim Sen üyelerinin katýldýðý
istiþare toplantýsý yaptý. Toplantý da
konuþan Türk Eðitim Sen Çorum Þube
Baþkaný Selim Aydýn, "Biz hizmetlisiyle,
memuruyla, 4/C personeliyle, þefiyle, öðretmeniyle, idarecisiyle büyük bir aileyiz. Hep
birlikte çalýþma hayatýndan kaynaklanan
sorunlarýmýzý çözeceðiz. Biz Türk Eðitim Sen
olarak eðitim çalýþanlarýný daha önce de ifade
ettiðimiz gibi bir bütün olarak görüyoruz"
diyerek sözlerine baþladý.
Eðitim çalýþanlarýnýn hepsinin sorunlarýný
önemsediklerini ve çözülmesi için gayret gösterdiklerini belirten Selim Aydýn, "Eðitim
iþkolundaki tüm kurumlarda görev yapan
eðitim ordumuzun görünmez kahramanlarý
olan sizler eðitim hizmetlerinin halka
sunumunda büyük katký ve emekleriniz
olduðu göz ardý edilemez.
Hepinizin bildiði
üzere, kamu çalýþanlarý,
2014 ve 2015 yýlý maaþ
zamlarýnýn belirlendiði
toplu
sözleþme
görüþmelerinde sözde yetkili konfederasyon
tarafýndan masada yüz üstü býrakýldý. Kanuna
göre 30 gün sürmesi gereken toplu sözleþme
görüþmeleri hileli bir imza ile 7 gün içinde, 2
toplantý sonunda bitirildi. Tarihi bir baþarý
olarak gösterilen tolu sözleþme tarihi bir
hezimet olmuþtur. Toplu sözleþme sonunda
hiçbir ekonomik kazaným elde edilemediði
gibi kazanýlmýþ hakkýmýz olan enflasyon farký
ödemesi dahi gasp edilmiþtir. Memur
maaþlarýna yapýlan 123 TL, tarihi baþarý
olarak yutturulmaya çalýþýlmýþtýr.123 liralýk
artýþ doðalgaza, elektriðe, suya, gýdaya
yapýlan zamlarla çoktan eriyip gitmiþtir.
Ailenin zorunlu harcamalarý 10 ayda tam
410 lira yükseldi, memur maaþý kuþa
döndü. Buradan ilimizde görev yapan
bütün kamu çalýþanlarýna sesleniyorum:
Bu haksýzlýklara, hileli anlaþmalara,
danýþýklý dövüþlere, ahbap çavuþ iliþkilerine 'artýk yeter' deme vakti gelmiþtir"
dedi.
Hizmetli, memur, teknisyen gibi
eðitim çalýþanlarýnýn görev tanýmlarýnýn
hala belirsiz olduðunun altýný çizen
Aydýn, "Bu belirsizlik bir hukuk devletine
yakýþmamaktadýr. Böyle bir ortamda,
eðitim çalýþanlarýna her türlü angarya iþ
yüklenebilmektedir. Bakanlýk acilen
çalýþanlarýn görev tanýmlarýn belirleyen
düzenlemeyi yapmalý, çalýþanlar arasýnda
huzursuzluk çýkaran bu karmaþaya on vermelidir.
Yýllardýr gündeme getirmemiz ve hatta
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn da kabul ettiði
üzere, Eðitim öðretime Hazýrlýk Ödeneði
hususundaki sýnýrlandýrma kaldýrýlmamýþtýr.
Bu konuda Maliye Bakanlýðý'nýn direncinin
kýrýlmasý ve ödeneðin üniversiteler dahil
olmak üzere öðretmen, akademisyen,
memur, teknisyen, hizmetli vs. gibi tüm
eðitim çalýþanlarýna verilmesi saðlanmalýdýr.
Buradan, bugün koridorlarda at koþturanlara
sesleniyorum. Eðitim çalýþanlarýna "senin
iþin olmaz, önce sendikaný deðiþtir" gibi
ahlaki olmayan teklifleri yapanlara sesleniyorum, makamýný ve mevkisini birilerinin emir
eri olmaktan öteye götüremeyenlere
sesleniyorum. Üzerimize ne
kadar gelirseniz gelin, yöneticilerimize ne kadar kýyým uygularsanýz uygulayýn. Zulüm ile
payidar olunmaz. Bu adalet bir
gün size de lazým olacak.
Çünkü biz sizlerin ahlaksýz
tekliflerine boyun eðmeyerek kaybetmeyi,
onurlu ve dik duruþu tercih etmiþiz. Bütün
eðitim çalýþanlarý ve büyük milletimiz emin
olsun ki Türk Eðitim Sen dimdik ayaktadýr.
Eðitim çalýþanlarýnýn haklarýnýn müdafaa
edilmesi ve kazanýmlarýnýn artýrýlmasý, Türk
milletinin birliði ve Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin bekasý yolunda biz varýz!Hiçbir
denge hesabý gütmeden ve hiç kimseye biat
etmeden onurlu mücadelemizi sürdüreceðiz"
diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmanýn
ardýndan üyeler ile sendika yönetimi istiþare
de bulundu. Haber Servisi
MÝSÝAD'tan ÇESOB'a ziyaret
Milliyetçi Sanayici ve Ýþ
Adamlarý Derneði (MÝSÝAD)
Çorum
Þube
Baþkaný
Selahattin Ezer ve yönetim kurulu
üyeleri dün Çorum Esnaf ve
Sanatkarlarý Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve yönetim
kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde
bulundular.
Ziyarete Milliyetçi Sanayici ve Ýþ
Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum
Þube Baþkaný Selahattin Ezer ve
yönetim kurulu üyeleri katýldýlar.
Ziyarette konuþan (MÝSÝAD) Çorum
Þube Baþkaný Selahattin Ezer,
"Bugün TSO'yu ve ÇESOB'u ziyaret
etmek istedik. Derneðimiz yeni
kurulmasýna
raðmen
toplum
nezdinde artýk bir yeri olduðuna
inanýyoruz. Sýcak karþýlamanýzdan
dolayý sizlere teþekkür ederim.
Ýnþallah bundan sonra birlik
beraberlik içerisinde çalýþacaðýz"
dedi
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise
ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek MÝSÝAD Çorum Þube
Baþkaný Selahattin Ezer ve yönetim
kurulu üyelerine teþekkür etti.
Kýlýç, "Birlik ve beraberlik
içerisinde olacaðýz her zaman sizlerle çalýþmak bize heyecan ve mutluluk verir. Birliðimiz beraberliðimiz bozulmasýn biz tek
vücut tek yumruk olarak memleketimiz için çalýþacaðýz"
diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
Saðlýk Sen taleplerinin yerine getirilmesini istiyor
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum
Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Memur Sen tarafýndan
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e
iletilen talepler hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Çalýþma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlýðý'nda
gerçekleþen
görüþmede
kamu
görevlilerinin mali, sosyal, özlük haklarýnýn geliþtirilmesi konularýnda
Memur Sen'in talepleri ele alýndý"
dedi.
Toplu Sözleþme ve Kamu
Personeli
Danýþma
Kurulu'nda
üzerinde mutabakata varýlan ancak
hayata geçmeyen maddelerin bulunduðunu belirten Saatcý, "2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan memurlara
1 derece verilmesi, 4/C'li personelin
kadroya geçirilmesi, ek ödeme katsayýlarýnýn artýrýlmasý ve
ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý,
disiplin
cezalarýnýn affedilmesi ve kamuda çalýþan üniversite
mezunu iþçilerin memuriyet kadrosuna alýnmasý gibi hayata geçirilmesi" talepleri Çalýþma Bakaný Çelik'e iletildi.
Taleplerimizin tamamý gerçekleþinceye kadar takip ve
mücadeleye devam edeceðiz" þeklinde kaydetti.
Toplu sözleþmede karara baðlanan kazanýmlarýnýn
hayata geçirilmemesinin kabul edilemez olduðunu ifade
eden Saatcý, "2013 yýlýnda yaptýðýmýz toplu sözleþmede
fazla mesai ücretlerinin ödenmesini karara baðladýk.
Ancak her hangi bir geliþme yok. Adalet Bakanlýðý'nda
fazla mesai ücretlerinin ödenmesine karar veriliyor ancak
bu karar doðrultusunda
adalet çalýþanlarýnýn çok
az bir bölümü fazla mesai
alabiliyor. Bu tür durumlar kamuda ayrýmcýlýk
çýkarýyor. Hemen hemen
tüm kurumlarýmýzda fazla
mesai yapýlýyor. Bunun
için tüm kurumlarda fazla
mesai ücretleri ödenmelidir" diye belirtti.
Ahmet Saatçi
Toplu sözleþmede elde
ettikleri
bir
diðer
kazanýmýn ise bakanlýklar ve baðlý kuruluþlarýn merkez
teþkilatýnda görev yapan personele servis hizmetinin verilmesi olduðuna dikkat çeken Saatcý, "Bu konuda da her
hangi bir geliþme yok. Çoðu kurumda servis hizmeti verilmiyor. Kazanýmlarýmýz hayata geçirilmeyecekse toplu
sözleþmenin ne anlamý var. Bu yýl yapýlacak toplu
sözleþme öncesinde tüm kazanýmlarýmýz hayata geçirilmelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
YAÞAM
8
Dikkat daðýnýklýðý, ilaç
Kullanmadan giderilebilir mi?
Eðer Padiþah Verseydi
Sultan Mahmut, yolda
gördüðü bir çocuða bir altýn
verdiðinde, çocuk onu
almamýþ. Sultan, büyük bir
merakla bunun sebebini sorduðunda, çocuk:
- Sultaným! Annem ve
babam bu altýný gördüklerinde, "Onu mutlaka çaldýn"
diyerek bana kýzarlar.
Sultan Mahmut:
- O zaman kolayý var, diye
yol göstermiþ. "Bunu bana
padiþah verdi." dersin.
Çocuk:- Hele o zaman hiç
inanmazlar, diye atýlmýþ.
"Eðer padiþah verseydi, bu
kadar az vermezdi." derler.
Sultan Mahmut, çocuðun
bu inanýlmaz zekasýný bir kese
altýnla ödüllendirir.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
19:55
Yerli Dizi
Dikkat eksikliði okul öncesi dönem
ve okul çaðý çocuklarýnda belirgin hale
gelen bir bozukluk. Dikkat Koçu Ýhsan
Bilgetekin, ilaç kullanmadan dikkat daðýnýklýðýnýn giderilebileceðini söyledi.Çocuðun
davranýþlarýný kontrol etmesinde ve dikkatini
vermesinde yaþanan soruna dikkat çeken
Bilgetekin, þu bilgileri verdi: "Bu tip çocuða
sahip aileler çocuklarýný, 'bir türlü yerinde
durmuyor, hayallere dalýyor, düþünmeden
davranýyor, dalgýn unutkan, dersin baþýna
oturtamýyoruz, ders yaparken çok çabuk
sýkýlýyor ama televizyon ve oyunun baþýnda
uzun süre kalkmadan oturabiliyor, el yazýsý
kötü, öðretmeni derste dinleyemiyor,
arkadaþlarýný rahatsýz ediyor' gibi pek çok
sýfatla nitelendiriyor. Bilimsel ve düzenli bir
çalýþma programýyla ilaç kullanmadan dikkat
daðýnýklýðý giderilebilir."Bireysel Zeka
Danýþmanlýk Merkezi tarafýndan Bursa'da
baþlatýlan dikkat daðýnýklýðý eðitim programý
koordinatörü Bilgetekin, 'çocuklarýn, eksik
yönleri tespit edilerek giderilebileceðini' dile
getirdi. Bilgetekin, þöyle konuþtu: "Dikkat
daðýnýklýðý iþitsel, görsel, psikomotor ve
sosyo-duyusal faktörlerden etkilenir. Tabii
bunun yanýnda kalýtsal veya zaman
içerisinde yaþanan hastalýklar ve doðumda
yaþanan faktörler de etkilidir. Aileler de özellikle çocuklarý okula baþladýðýnda dikkat
daðýnýklýðýný fark eder. Zamanla akademik
baþarý da geliþmediðinde tedirgin olurlar. Biz
programýmýzda öncelikle çocuklarýn dikkatinin hangi faktörlerden etkilendiðini tespit
ediyoruz. Çocuða özel bir geliþim programý
çýkarýyoruz. Bu programla beraber ihtiyaçlarý
tespit edilen çocuk çalýþmalara baþlýyor.
Dikkat istasyonumuzda psiko-motor becerileri geliþtiren çalýþmalarla beynin gerekli
bölümlerini çalýþtýrýp geliþim saðlýyoruz. Yine
merkezimizde NASA tarafýndan geliþtirilen
PlayAttention ile de programý destekleyerek
dikkat daðýnýklýðýna çözüm oluyoruz. Yine
özellikle El Yazýsý Geliþtirme Programýmýz ile
de yazýsý kötü olan yavaþ yazan çocuklarýmýzýn da yazma becerilerini geliþtiriyoruz."Bireysel Zeka Danýþmanlýk Merkezi
kurucusu Hüseyin Ersan, çocuklara iyi bir
gelecek inþa etmek için çalýþtýklarýný
belirterek, bilimsel metotlarla ve eðlenerek
dikkat daðýnýklýðýný giderdiklerini kaydetti.
(CÝHAN)
Yoðurt ve kefir tüketin,
Hastalýklardan uzak yaþayýn
Türkiye Veteriner Hekimler Birliði
Sakarya Veteriner Odasý Baþkaný veteriner
hekim Mustafa Yýldýz, düzenli olarak
yoðurt ve kefir tüketildiði taktirde hastalýklardan uzak, saðlýklý ve uzun bir ömür
sürdürülebileceðini söyledi.
Yýldýz, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de
kiþi baþýna yoðurt ve kefir tüketiminin çok
düþük olduðunu belirtti. Yoðurt ve kefirin
zengin probiyotik kaynaðý olduðunu, ifade
eden Yýldýz, probiyotiklerin insan
yaþamýnda olmazsa olmaz hayati öneme
sahip olduðunu bildirdi. Probiyotiklerin
özellikle sindirim sisteminde görev alan
yaþamsal öneme ait mikroorganizmalar
olduðu
bilgisini
veren
Yýldýz,
"Probiyotikler, baðýrsak florasýndaki
hastalýk yapýcý zararlý bakterilerin çoðalmasýný engelleyerek özellikle sindirim sistemi hastalýklarýna karþý mükemmel koruma saðlar. Zararlý bakterilerin üremesini
baskýlarlar. Ürettikleri laktik asit sayesinde
istenmeyen bakterilerin çoðalabileceði
uygun ortamý bozarlar. Özellikle E.coli ve
Salmonella gibi patojen bakteriler
üzerinde direk öldürücü etkisi vardýr."
dedi.Yoðrut ve kefirin faydalarý arasýnda,
çok önemli bir vitamin olan B12 sentezi de
olduðunu vurgulayan Yýldýz, özellikle yaþlý
ve çocuklarýn bol bol kefir tüketmesi
gerektiðini vurguladý.
"KAFKAS HALKI ÝYÝ BÝR ÖRNEK"
Kefirin ve yoðurdun, iþtahsýzlýðý
engellediðini,
uyumaya
yardýmcý
olduðunu, ayrýca verem ve böbrek
hastalýklarýna da iyi geldiðini anlatan
Yýldýz, þunlarý kaydetti: "Bu yönü ile yoðurt
ve kefirin beslenme ve zeka geliþimi için
son derce önemli olduðunu söylemeliyim.
Kefirin çok tüketildiði Kafkasya'da
tüberküloz, kanser ve hazým bozukluðu
gibi hastalýklara rastlanmamasý ve ortalama insan ömrünün 110-130 sene olmasýnda kefirin önemli rolü olduðu saptanmýþtýr.
Bunun yanýnda antihistaminik, antioksidan, atimutajenik ve kollestrol düþürücü
etkisi olduðu bildirilmiþtir. Tüm bu araþtýrmalardan anlaþýlacaðý gibi probiyotiklerin
insan hayatýndaki yeri ve önemi büyüktür.
Ancak ülkemizde yeterince yoðurt ve kefir
tüketilmemektedir. "
Yýldýz, bol bol yoðurt ve kefir
tüketilmesi gerektiðini dile getirerek,
bunun hem saðlýðýmýz için hem de
hastalýklarý önlemesi sebebiyle çoðunluðu
ithal olan ilaçlara verilen paranýn
cebimizde kalacaðýný sözlerine ekledi.
(CÝHAN)
Diriliþ Ertuðrul
Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman
Þah’ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep’e gitmeyi
önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah’ýn
kararýný beklemektedir: Halep’e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir
aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir.
Kurtardýðý ailenin kýzý Halime, Ertuðrul’un kalbine
bambaþka bir ateþ düþürürken obanýn bu yeni misafirleri ateþten bir çember içinde hayat mücadelesi veren
Kayýlarý daha büyük bir tehdidin kucaðýna atacaktýr.
20:00
Yerli Dizi
Yýlanlarýn Öcü
Aþký uðruna her þeyi göze alan, köyün mert ve
yiðit delikanlýsý Kara Bayram... Hayatýn kötü sürprizler hazýrladýðý güzeller güzeli Fatma...
Varlýðýný Kara Bayram’a adamýþ Zahide... Hayatýn
oyunlarý karþýsýnda duvar olmuþ; eðilmez,
bükülmez ve yýkýlmaz Irazca... Saf ve masum
sevginin sembolü olan Haceli... Karataþ Köyü
sakinlerinin baþlarýndan geçen dramatik olaylar
ekrana yansýyor.
Oyuncular : Cemal Toktaþ, Hande Soral, Ceyda
Ateþ, Ahmet Varlý, Rüçhan Çalýþkur
Yönetmen : Cemal Þan
19:45
Sinema
Tehlike Peþinde
Kane’in geçmiþinin hayaletlerinden biri olan
Bojan, tekrar su yüzüne çýkar. CIA, Bojan’ýn
“Hayalet”in kara para aklayýcýsýný korumak için
ortaya çýktýðýný düþünmektedir. Kane,
“Hayalet”in neyin peþinde olduðunu bilmek
istemektedir. Cevap onu hedefe bir adým daha
yaklaþtýracaktýr.
Saat : 19:45 - 21:30 (105 dakika)
Tür : Sinema (Aksiyon, Suç,Dram)
Oyuncular : Priscilla Faia, Adrian Holmes, Jesse
Hutch, Nelson Leis
Yönetmen : Lauro Chartrand
YOÐURTLU
BULGUR TOPLARI
Ahmed Muhtar Paþa
hmet Muhtar 1839 yýlýnda
Bursa'da doðdu. Babasý Ýpekçi Halil
Efendi'ydi. Babasý 6 yaþýnda ölünce
dedesi tarafýndan büyütülen
Ahmet Muhtar Ýlk ve Orta eðitimini Bursa'da tamamladý[1]. Bursa
Askeri Ýdadisini bitirdikten sonra
Ýstanbul'a giderek öðrenimini
Harbiye Mektebi'nde sürdürdü[2].
1860 yýlýnda Harbiye'yi birincilikle
bitirerek
kurmay
yüzbaþý
oldu.Ahmet Muhtar Harbiye'den
mezun olduktan sonraki ilk görevi
Serdar-ý Ekrem Ömer Paþa'nýn
yanýnda Karadað Savaþlarýna katýlmak oldu[3]. Savaþ sýrasýnda küçük
bir süvari birliðiyle Ustruck
Geçidi'ni ele geçirmeyi ve iki
yerinden yaralanmasýna raðmen
destek kuvvetler gelene kadar geçidi elinde tutmayý baþardý. Bu
baþarýsýndan dolayý binbaþýlýða
yükseltildi. Harbiye Mektebi'ne
dönerek bir süre eðitim subayý
olarak görev yaptý. 1863 yýlýnda,
sonradan Darüþþafaka Cemiyeti'
ne dönüþecek olan Cemiyet-i
Tedrisiyye-i Ýslamiye'nin kurucularý arasýnda yer aldý. 1864 yýlýnda
Abdülaziz'in oðlu þehzade Yusuf
Ýzzeddin Efendi'nin öðretmeni
oldu. Þehzadeye 1864-1867 yýllarý
arasýnda
Ýngiltere,
Fransa,
Almanya ve Avusturya gezilerinde
refakat etti.Ahmet Muhtar 1867
yýlýnda tekrar Karadað'a döndü ve
Karadaðlý isyancýlara karþý karþý
büyük baþarýlar kazandý. 1869
yýlýnda Yemen'e tayin edildi.
Yemen'deki Arap isyanlarýna karþý
kazandýðý baþarýlardan dolayý 1871
yýlýnda 33 yaþýnda Müþir (Mareþal)
rütbesini kazandý ve Yemen'e vali
oldu. Daha sonra Þumnu,
Erzurum,
Bosna-Hersek
ve
Karadað'da görev yaptý. 93
Harbi'nin arifesinde padiþah II.
Abdülhamit tarafýndan Kafkas
cephesinin
baþkomutanlýðýna
getirildi.
Malzemeler
1 Su Bardaðý Ýnce Bulgur
1 Su Bardaðý Un
1 Adet Soðan
2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað
1 Çorba Kaþýðý Salça
1 Tutam
Pulbiber
2 Diþ
Sarmýsak
2 Su
Bardaðý
Yoðurt
Tuz,
Karabiber
Yemeðin Tarifi
1 su bardaðý bulguru
çukur bir tabaða alýp,üzerine
yeterli miktarda sýcak su
ekleyin.Ýyice þiþene dek bekletin.Daha sonra süzgeçten
geçirip,geniþ bir kaba
alýn.Un,tuz ve karabiberi
ilave edin.Yoðurarak hamur
kývamýna getirin.Elinizle
koparýp,minik toplar yapýn.
Tencerede su
kaynatýn.Çok az tuz
katýn.Köfteleri suya
alýp,haþlayýn.Kevgirden
geçirip, tabaða
alýn.Diðer tarafta
sarmýsaklarý
dövüp,yoðurda
katýn.Bulgur
toplarýnýn
üzerinde
gezdirin.
Üzerinin sosunu
hazýrlayýn.Bunun için,2
çorba kaþýðý sývý yaðý
kýzdýrýn. Yemeklik
doðradýðýnýz soðanlarý yaðda
kavurun.1 çorba kaþýðý salça
ve bir tutam pulbiberle
karýþtýrýn.Köftelerin üzerine
gezdirin.Sýcak olarak servis
yapýn.
Günümüzde insanlar, yalnýzca fiyatý biliyorlar,
Deðeri deðil.
Oscar Wilde
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor Bülteni
19:45 Tehlike Peþinde
21:30 Dev Arýlar
23:10 Bunu Konuþalým
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Beþikten Mezara
21:50 Haber Saati
22:50 Son Osmanlý
Yandým Ali
02:30 Bu Tarz Benim
04:30 Dila Haným
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Yýlanlarýn Öcü
23:30 Bu Tarz Benim
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Poyraz Karayel
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
Yerli Dizi
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Diriliþ Ertuðrul
2300 Sen Olsan
Ne Yapardýn ?
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Yetim Gönüller
23:00 Sungurlar
TEK
YILDIZ
2
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
9
HGYD'den Yayla Haber'e tebrik
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD)
Baþkaný Birkan Demirci ile Yönetim Kurulu Üyeleri
Güngör Atak ve Satýlmýþ Ýnaç, 6. kuruluþ yýldönümünü
kutlayan Yayla Haber'i ziyaret ettiler.
Yayla Haber Genel Yayýn Yönetmeni ve HGYD Baþkan
Vekili Hacý Odabaþ ile bir süre sohbet eden Birkan
Demirci, internet gazeteciliðinde Çorum'da öncü olan
Yayla Haber'in Çorum basýnýna renk getirdiðini dile getirdi. Demirci, objektif, ilkeli, doðru ve hýzlý haberciliði
nedeniyle Yayla Haber ekibini tebrik etti.
Birkan Demirci, Güngör Atak ve Satýlmýþ Ýnaç, ayrýca
Alaca Lider Gazetesini
devralan Hacý Odabaþ'ý
tebrik ederek, baþarýlý bir
yayýn dönemi dileðinde
bulundular.
Hacý
Odabaþ
ise
demokratik
toplumlarda
basýnýn, kamuoyunu ülke ve
dünyada meydana gelen
olaylar
hakkýnda
bilgilendirme, toplumu düþünmeye, araþtýrmaya ve doðru
sonuçlara ulaþmaya yönlendirme gibi önemli bir görevi
yerine getirdiðini söyledi.
6 yýllýk yayýn hayatýnda ilkeli ve tarafsýz haberciliði ilke
edindiklerini ifade eden Hacý Odabaþ, "Her zaman tarafsýz, dürüst ve ilkeli haberler yaptýk. Kimseyi siyasi görüþü,
dini, dili, ýrký farklý diye ayýrt etmedik. Ýnsanlar hangi
siyasi görüþten olursa olsun her zaman haberlerini eþit
þekilde okuyucularýmýza duyurduk" dedi. Odabaþ, nazik
ziyaretlerinden dolayý HGYD Yönetimine teþekkür etti.
Haber Servisi
Vali Kara'dan kurum
ve kuruluþ ziyaretleri
Hitit'te yurt dýþý destek programlarýndan
yararlanan akademisyen sayýsý arttý
Hitit Üniversitesi akademisyenleri, baþta Erasmus
ve Mevlana deðiþim programlarý olmak üzere diðer
iþbirliði anlaþmalarý kapsamýnda da Üniversitenin
anlaþma yaptýðý dünyanýn pek çok ülkesinde yer alan
üniversitelere çalýþmalar yapmak üzere gidiyor.
2010 yýlýnda yurt dýþý destek programlarýndan
yararlanan öðretim elemaný sayýsý 69 iken, eðitimin
uluslararasýlaþmasý kapsamýnda her geçen gün artan
destekler sonucunda, bu rakam % 293 artarak 2014
yýlýnda 271'e yükseldi.Sadece yurt dýþý deðil yurt içi
desteklerinden yararlanan öðretim elemaný sayýsýnda
da artýþlar oldu. Bu kapsamda 2014 yýlýnda 1000'e
yakýn yurt içi etkinliðe katýlým için görevlendirme
yapýldý.Haber Servisi
Vali Ahmet Kara, kurum ve kuruluþ ziyaretlerine devam ediyor. Vali
Kara bu kapsamda Mimar Sinan Ýl Halk
Kütüphanesi,
Hasanpaþa
Halk
Kütüphanesi Gümrük Ýl Müdürlüðü, TSE Ýl
Müdürlüðü'nü ve Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kamu kurum ve kuruluþ
yetkililerinden bilgi alan Vali Kara, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi
Halide Edib paneli bugün
Hitit Kültür Kulübü ve Dil Edebiyat
Derneði tarafýndan "Bir asýr sonra O'nu
anlamak" konulu panel düzenlenecek.
Panelde konuþmacýlar Halide Edib Adývar'ý
anlatacaklar.
Devlet Tiyatro Salonu'nda bugün
gerçekleþtirilecek olan panel saat 13.30'da
baþlayacak.
Panele konuþmasý olarak ise Belediye
Baþkan Yardýmcýsý, Türk Dil ve Edebiyat
Derneði Çorum Þube Baþkaný Turhan
Candan, Biyografisine Sýðmayan Kadýn
Romaný yazarý Ýpek Çalýþlar, Hitit Üniversitesi ÝBF Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin
Uçar ve Halide Edib'in torunu Ömer Sayar
katýlacak.
Þoförler Odasý'ndan
"K Belgesi" talebi
Çorum Þoförler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin ve
beraberindeki heyet AK
Parti Çorum Milletvekili Dr.
Cahit
Baðcý'yý
TBMM'deki
makamýnda ziyaret ederek, yeni
görevleri nedeniyle tebrik ettiler.
Çorum yatýrýmlarý ve demiryolunun konuþulduðu ziyarette
Þoförler Odasý yönetimi, kentin
demiryoluna kavuþacak olmasý ve
yatýrým programýnda yer almasý
konusunda gösterdiði emek ve
çaba için Baðcý'ya teþekkür ettiler.
Ayrýca Ýskilip-Çankýrý yolunun
ihalesi için de teþekkür ettiler.
Çorum-Osmancýk yolunun ihale
tarihi konusunda da Baðcý'dan
bilgi alan Þahin ve beraberindeki
heyet, K Belgeleri konusunda
Odalarýn yetkili kýlýnmasýný talep
ettiler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Baðcý,
Çorum-Osmancýk
yolunun
önümüzdeki günlerde ihale edileceðini, K Belgesi hususunun TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal tarafýndan da daha
önce ziyaretinde gündeme getirildiðini ve Bakanlýk
nezdinde görüþmeler yapýlarak takipçisi olacaklarýný
söyledi. Haber Servisi
YEDAÞ'tan Binevler ve
Buhara'da elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezinde
bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler
ve etkilenecek yerler þöyle:"23.01.2015 tarihinde 08.30-12..00 saatleri arasýnda: Dr.
Sadýk Ahmet Caddesinin bir kýsmý, Alparslan
Türkeþ Caddesinin bir kýsmý, Buharaevler
Caddesinin bir kýsmý ile Tekceviz 14., 25., ve
37. Sokaklar. 23.01.2015 tarihinde 13.3016.00 saatleri arasýnda: Binevler 3. Cadde ile
Binevler 156., 181., 183., 185., 187., 189., 191.,
193. ve 197. Sokaklar."
Merkez Bankasý faiz
kararýný açýkladý
Merkez
Bankasý
Para
Politikasý Kurulu yýlýn ilk faiz
kararýný açýkladý. Banka, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde
8,25'ten yüzde 7,75 çekti.
Merkez Bankasý (TCMB) politika
faizi olan bir hafta vadeli repo faizini
50 baz puan indirerek yüzde 8.25'ten
yüzde 7.75'e düþürürken, faiz koridorunun üst bandýný oluþturan marjinal fonlama faizini yüzde 11.25,
piyasa yapýcýsý bankalara repo iþlemleri yoluyla tanýnan borçlanma imkaný
faizini yüzde 10.75, faiz koridorunun alt
bandýný oluþturan gecelik borçlanma faiz
oranýný yüzde 7.5'te tuttu. Gün boyunca 2,34
TL seviyesinde seyreden ABD dolarý, Merkez
Bankasý'nýn açýklamasýnýn ardýndan 2,33
TL'nin altýna indi. Altýn fiyatlarýnda bir miktar gerileme yaþandý. Konuyla ilgili olarak
yapýlan açýklamada þöyle denildi: "Para
Politikasý Kurulu (Kurul), Merkez Bankasý
bünyesindeki Bankalararasý Para Piyasasý ve
Borsa Ýstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarýnda
uygulanmakta olan faiz oranlarý ile bir hafta
vadeli repo ihale faiz oranýnýn aþaðýdaki gibi
belirlenmesine karar vermiþtir:a) Gecelik faiz
oranlarý: Marjinal fonlama oraný yüzde 11,25,
açýk piyasa iþlemleri çerçevesinde piyasa
yapýcýsý bankalara repo iþlemleri yoluyla
tanýnan borçlanma imkaný faiz oraný yüzde
10,75, Merkez Bankasý borçlanma faiz oraný
yüzde 7,5 düzeyinde sabit tutulmuþtur.b) Bir
hafta vadeli repo ihale faiz oraný yüzde
8,25'ten yüzde 7,75'e indirilmiþtir.c) Geç
Likidite Penceresi faiz oranlarý: Geç Likidite
Penceresi
uygulamasý
çerçevesinde,
Bankalararasý Para Piyasasý'nda saat
16.00–17.00 arasý gecelik vadede uygulanan
Merkez Bankasý borçlanma faiz oraný yüzde
0, borç verme faiz oraný yüzde 12,75
düzeyinde sabit tutulmuþtur."
TEK
YILDIZ
2
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
10
Cahit Terzi: Þampiyonluða
ulaþacaðýz
vaLacivert-Kýrmýzýlýlar'ýn teknik patronu,
Batman Petrolspor'u yenerek ikinci yarýya galibiyetle baþlamak istediklerini söyleyen Cahit
Terzi, þampiyonluðun en büyük adayý olduklarýný vurguladý.
"En büyük transferlerimiz futbolcular form
tutmasý oldu" Ýlk yarýda son 5 hafta bir düþüþ
yaþandýðýný, bunun gerekçesi olarak da takýmýn
temel taþlarýndan olan bazý futbolcularýn form
düþüklüðü yaþamasýný gösteren Terzi, "Form
düþüklüðü beraberinde peþ peþe puan kayýplarýný getirdi. Yoksa ilk yarýnýn açýk ara lideri
bizdik. Form düþüklüðü yaþayan futbolcularýn
Antalya kampýnda toparlanýp form tutmasý
bizim için önemliydi. Öyle de oldu. Zaten en
büyük transferlerimiz beklentilerin büyük
olduðu futbolcularýn form tutmasý oldu.
Antalya'da moral, motivasyon anlamýnda güzel
bir kamp geçirdik. Ýkinci yarýya hazýrýz.
Ýlk maçýmýz Pazartesi günü Batman
Petrolspor'la. Ýkinci yarýya iyi baþlamak
istiyoruz. Ýlk yarýda olduðu gibi 10-12
haftalýk tempoyu tekrar yakalayacaðýz"
dedi.
"Transferde kulüpler uçuk ücretler
istiyor"
Transfer çalýþmalarýnýn son haliyle
ilgili sorulan soruya Terzi, "Ara transferde çok üst düzey oyuncu alma
imkanýmýz olmadý. Ýyi bir futbolcu
almaya kalkýyorsunuz, kulüpleri bonservis bedeli olarak 80-90 bin TL fiyat
biçiyorlar.
Bunlarý
karþýlamamýz
mümkün deðil. Bizim alamadýðýmýz o
futbolcular, PTT 1. Lig ve 2. Lig'e imza
attýlar. Ama þuanda görüþtüðümüz 3-4
futbolcu var. Bu futbolcularýn da bonservislerin de sýkýntýlar var. Bunlarý
çözmek için uðraþýyoruz. Bu hafta
içinde kesin belli olacak" diye konuþtu.
"Þampiyonluða ulaþacaðýz"
Ligin ilk yarýsýný liderin 2 puan gerisinde
tamamladýklarýný anýmsatan Kömürspor'un
hocasý, "Ýlk yarýdaki performansýmýzla takýmý
þampiyonluk potasýnýn içinde tuttuk. Liderle
arada iki puan farký var. Rakiplerimiz hepsi bize
gelecek. Güzel bir avantaj yakaladýk.
Taraftarýmýz ayný desteklerini bize devam
ettirsinler. Günlük bir destek istemiyoruz. Dört
aylýk bir destek bekli-yoruz. Bu süre içinde
herkes sabýrlý olsun. Ýnþallah bu takým hak ettiði
þekilde en iyi yere gelecek. Ben oyunculara
güveniyorum. Taraftarlar da takýma güvensin.
Futbolculara, teknik heyete, takýma güvensin.
Bu ligi en güzel yerde bitirip 2. Lige çýkmak
istiyoruz." þeklinde konuþtu. (Spor servisi)
Bakan'dan
yardým
istendi
vaTrabzon 1461 ekibin golcüsü Hasan Ahmet
Sarý'nýn tekrar Batman Petrolspor'a gelmesi için futbolseverler sosyal medyadan Maliye Bakaný Mehmet
Þimþek'ten destek istedi.
Trabzon 1461 ekibin golcüsü Hasan Ahmet Sarý'nýn
tekrar Batman Petrolspor'a gelmesi için futbolseverler
sosyal medyadan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'ten
destek istedi. Twitter adresinden Hasan'ýn Kýrmýzý-
Beyazlý ekine gelmesi için Maliye Bakaný Mehmet
Þimþek'in devreye girmesini isteyen futbolseverler:
"Petroslpor'un tecrübeli golcü futbolcuya ihtiyacý var.
Hasan geçen sezon Petrolspor'da 26 gol atarak gol kralý
oldu. Hasan tekrar Batman Petrolspor formasý giymeli.
Bu konuda Bakan Þimþek üzerine düþen giriþimi yapmalý" dediler.
(Spor servisi)
Taraftar antrenmanda
Antalya Manavgat'ta 15 günlük kamp süreci geçiren
Batman Petrolspor 26 ocak da konuk edeceði Zonguldak
Kömürspor hazýrlýklarýný sürdürüyor. Pazar günü
oynanmasý gerek karþýlaþma Baþbakanýnýn Batman'a
gelecek olmasý ve güvenlik nedenlerinden dolayý maç
pazartesi günü oynanacaktýr.
Yarasalar Antrenmanda
Petrolspor taraftar grubu Yarasalar Batman
Petrolspor'un antrenmanýna ziyaret yaptý. Yaklaþýk
olarak 50 taraftarýn katýldýðý antremanda Petrolspor
taraftarlarý takýma moral verdi. Ýdman boyunca tezahüratlar yapan taraftarlar 26 Ocak Pazartesi günü
oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçý için takýmlarýndan galibiyet beklediklerini belirtiler.
(Spor servisi)
Merkez YBO ve Cumhuriyet,
futsal da final oynayacak
Iðnak.
CUMHURÝYET
ORTAOKULU
:
Doðukan, Sefa, Ö. Satýlmýþ, Rahman, N.
Can, Emre, Kürþat.
MEHMET AKÝF ERSOY ORTAOKULU :
Abdurrahim, Hakan, Muhammed Emir,
Oðuzhan,
Yusuf,
Bedirhan,
Metin,
Süleyman, Recep Utku, Ýbrahim, Berkan,
Emircan,
GOLLER: 6. 18. ve 22. dakikalarda Ömer
Satýlmýþ, 10. dak. Nurican, 26. ve 30.
dakikalarda Doðukan (Cumhuriyet), 11.
(penaltýdan) dak. Emircan (Mehmet Akif
Ersoy)
Spor Lisesi grup maçalarýna
galip baþladý: 2-0
SPOR LÝSESÝ: 2 - TOKAT
ZÜBEYDE HANIM MTAL: 0
SAHA: 1 Nolu Saha
HAKEMLER:
Gökhan
Yumlu, Erdoðan Yandým, Okan
Baykara.
SPOR LÝSESÝ: Onur Tekin,
Zafer, Batuhan, Ahmet, Onur
Yýldýrým, Muhammed, Oðuzhan,
Nebi,
Alican,
Ýbrahim,
Abdulkadir, Ramazan, Ahmet
Onur, Umut, Emre, Mustafa.
TOKAT ZÜBEYDE HANIM
MTAL: Ferhat, Yiðithan, Akýn,
Enes, Yücel, Onur, Burak, Ferdi,
Serkan,
Ömer,Berkay,
Süleyman, Ýbrahim, Köksal,
Taner, Ömer Yýldýzhan, Birtan,
Halil. GOLLER: dk. 40 Zafer, dk.
47 Ahmet Onur.
Hüseyin Çelik
sözleþme uzattý
Kýzýlcabölükspor' takým kaptanýmýz Hüseyin Çelik, sezon
sonu biten sözleþmesini bir yýl
daha uzatarak yuvada kaldý.
Kýzýlcabölükspor' a gönülden
baðlý olduðunu ve yuvada kaldýðý
için mutlu olduðunu belirten
golcü oyuncu, ' Kýzýlcabölükspor
'da çok mutluyum. Burasý benim
yuvam. Sözleþmemi bir yýl daha
uzattým.
Ýmzalar
sadece
prosedür
olarak atýldý. Ben
buraya
gönülden
baðlýyým. Ýnþallah iki
taraf için hayýrlý olur.
Kýzýlcabölükspor' a
uzun yýllar hizmet
etmek
istiyorum.
Pazar günü deplasmanda
oynayacaðýmýz
çorum
belediyespor maçýndan puan yada puanlar ile dönmek istiyor ve ikinci yarý maçlarýna iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz. Takým içinde arkadaþlýk
havasý çok güzel inþallah bu
ortam da Pazar günü sahaya
yansýr ve puan ile Denizli ye
döneriz' diye konuþtu. (Spor
servisi)
Okullu Yýldýzlar futsal il birinciliðinde
finalistler belli oldu. Dün oynanan yarý final
maçlarýný kazanan Merkez YBO ve
Cumhuriyet finale yükselmeyi baþardýlar.
Yarý final ilk maçýnda Merkez YBO ile
Mustafa Kemal Ortaokulu arasýndaki gol
düellosundan 5-4'lük galibiyetle ayrýlan
Merkez YBO finale yükseldi. Ýkinci maçta ise
Cumhuriyet Ortaokulu, Mehmet Akif önünde
6-1'lik skorla galip gelerek finale yükselen
ikinci takým oldu.
Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda bugün saat
11.00'de Mehmet Akif ile Mustafa Kemal
üçüncülük dördüncülük maçýna çýkacaklar.
Saat 12.00'de ise Merkez YBO ile Cumhuriyet
Ortaokulu þampiyonluk için karþýlaþacaklar.
Cumhuriyet Ortaokulu : 6 Mehmet Akif : 1
SALON : Tevfik Kýþ.
HAKEMLER : Ömür Soytemiz, Arslan
Merkez YBO: 5 - Mustafa Kemal : 4
SALON : Tevfik Kýþ.
HAKEMLER : Ömür Soytemiz, Arslan
Iðnak.
MERKEZ YBO : Arif Yücel, Emircan,
Gaffar Okan, Muhammet Emin, Onur,
Osman, Semih, Serhat, Sinan, Taha, Yasin .
MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU : Eray
Ünal, Eray Tatlýer Nafican, Fazlýcan, Emrullah,
Ali Ýmran, Haþim, Alihan, Hasan Mert, Emre,
Memduh, Batuhan.
GOLLER: 6. dak. Nafican, 9. dak. Eray, 10.
ve 26. dakikalarda Memduh (Mehmet Akif
Ersoy), 12. dak. Emin, 14. dak. Osman, 22.
(penaltýdan) Okan, 25. dak. Emircan, 29. dak.
Sinan (Merkez YBO)
Badminton da Osmancýk üstünlüðü
Okul Sporlarý
Federasyonu Ýl Temsilciliði'nin faaliyet programýnda yer alan Liseli
Gençler Badminton Kýz-Erkek Ýl Birinciliði dün oynanan maçlarla sona
erdi. Müsabakalar sonunda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin
üstünlüðü göze çarparken, bu okul hem kýzlarda hem de erkeklerde
birincilik kürsüsüne yerleþerek þampiyonluk kupasýný kaldýrdý. Ýl
Birinciliðini kýzlarda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi ilk sýrada
bitirirken, ikinci Buhara Evler MTAL,
üçüncü Eti Anadolu Lisesi ve dördüncü ise
Fatih Anadolu Lisesi oldu. Erkeklerde yine
Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi
birinciliði kimseye býrakmazken ikinci
Osmancýk Karataþ MTAL, üçüncü Eti
Anadolu Lisesi ve dördüncü de Spor
Lisesi oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takýmlar için ödül töreni düzenlenirken, þampiyon takýmlar kupalarýna
kavuþtu. Kýzlarda il birincisi olan
Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin kadrosunda þu isimler yer
aldý: Tek Bayanlarda Yaren Dölcü, Edanur Köybaþý ve Pýnar Eylül
Alçin, çift bayanlarda Yaren Dölcü-Edanur Köybaþý, Sevda ErdalAyþegül Sezer. Erkeklerde il birincisi olan Osmancýk Cumhuriyet
Anadolu Lisesi'nin kadrosunda ise þu isimler yer aldý: Akýn Deniz,
Murathan Eken, Neþet Emre Dölcü, Kubilay Sadý ve Mesut Sezer.
(Spor servisi)
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
SPOR
11
Ýncedal, Kýzýlcabölük maçýnýn
3 puan planýný hazýrlýyor
Ýncedal futbolculara
uyarýlarda bulundu
Çorum Belediyespor, ligin ikinci yarýsýnýn ilk
maçýnda Pazar günü sahasýn da konuk edeceði
Denizli temsilcisi Kýzýlcabölük
maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý
tek antrenman ile sürdürdü. Dün
yapýlan çalýþmaya kaleci Utku ve
M.Akif katýlmadý.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal
yönetiminde yapýlan Kýzýlcabölük
hazýrlýk antrenamnýnda futbolcular
ilk olrak ýsýnma koþularý yaptý.
Isýnma koþularýnýn ardýndan yarý
alanda Amerikan futbol topu ile taktik çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlýlar
antrenmanýn
son
bölümünde
Kýýzlcabölük maçýnýn taktik çift kale
maçýný yaptý. Taktik çift kale maçýn
da teknik direktör Yavuz Ýncedal,
futbolcularý sürekli sert bir þekilde
eleþtirerek, oyuna kendilerini vermelerini ve takým arkadaþlarý ile pas alýþ veriþleri yüzünden bir birlerine baðýrmamalarý yönünde uyarýlarda bulunarak
"herkes kendi iþini yapsýn" dedi.
Teknik direktör Ýncedal, taktik çift
kale maçýnýn bazý bölümlerinde oyunu
keserek, futbolculara atýlacak paslar
konusunda uygulamý hareketleri gösterdi. Taktik çift kale maçýnda oyun içinde
bir birlerine disiplin hareketlerde bulunan Burak ve genç Bilal'i Ýncedal antrenmandan kovdu. Bilal, saha kenarýnda
düz koþu yapaken, Burak ise, sahayý terk
ederek tesislere gitti.
Dün yapýlan taktik çalýþmasýnda
Kýzýlcabölük karþýnda sahaya yansýtýlacak oyun taktiði üzerinde çalýþmalar
yapan kýrmýzý siyahlý futbolcularýn istekli ve arzulu oluþlarý maç öncesi teknik ekibin yüzünü
güldürdü. (Spor servisi)
Futbolcularýn
hýrslý oluþlarý
teknik heyeti
sevindirdi
Ýskilip'e sentetik
çim saha geliyor
Ýskilip Belediyesi Þehit Mikail
Kaya Ýlçe Stadyumunun sentetik
çim sahaya dönüþtürülmesi için
çalýþma baþlattý.
Ýskilip Belediyesi þehir stadyumunun sentetik çim sahaya kavuþturulmasý için kollarý sývadý. Sahanýn sentetik çime dönüþtürülmesi bakým ve
kullaným açýsýndan büyük kolaylýk
saðlayacak. Doðal çim olan saha özellikle kýþ aylarýnda kullanýlamaz hale
geliyor. Bu durum kentte sportif faaliyetlerle uðraþan kulüpler ve gençler içinde büyük
sýkýntý doðuruyor. Kýþ aylarýnda su birikintisiyle dolan saha, zeminin çamurla kaplanmasý ile ihtiyaca cevap veremez hale geliyordu. Geçtiðimiz günlerde Þehit Mikail
Kaya Ýlçe Stadyumunu gezen Ýskilip
Belediye Baþkaný Recep Çatma, sahanýn
sentetik çime dönüþtürülmesi için gerekli
çalýþmalarýn baþlatýlacaðý müjdesini verdi.
Sahanýn faaliyete geçmesi ile birlikte, bölgenin spor kompleksi olacaðýný aktaran
Çatma, hem sporcu gençlerin hem de
yürüyüþ için gelen vatandaþlarýn yýlýn 365
gününde çamursuz bir stadyumda
aktivitelerini gerçekleþtirebileceðini söyledi.
(Spor servisi)
Burak ve Bilal antrenmandan
kovuldu
Bu topu ayakta
tutmak beceri istiyor
Amerikan topu
ile yapýlan çift
kale de
futbolcular þut
çekmede
zorlandý
Çorum Belediyespor Pazar günü
sahasýnda konuk edeceði Kýzlcabölük
maçýnýn hazýelýk antrenmanýnda teknik, kýrmýzý siyahlý futbolculara yarý alanda 20 dakika
ilgin bir çift kale maçý yaptýrdý. Teknik heyet
alýþkanlýðýn dýþýnda bir top sahaya sürdü. Bu
top Amerikan futbol topuydu. Kýrmýzý
siyahlýlar bir birleri ile mücadele ederken ayný
zamanda ovel olan amerikan topu ile de hem
þut çekme hem de pas verme anlamýnda zorluklar çektikleri görüldü. Kýrmýzý siyahlý futbolcular özellikle amerikan topunun ovel
olmasý sebebi ile yerde seken top futbolculara
þut zemini vermediði iyi zamanlama yapamayan futbolcular topa þut yerine ayaklarýný
karavana olarak savurduklarý görülürken,
ortaya hem komik bir o kadarda ilginç bir çift
kale maçý çýktý. (Spor servisi)
Dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
stadýnda
Pazar
günü
oynanacak olan Kýzýlcabölük
maçýnýn taktik çift kale maçýnda bir birlerine disiplinsiz harketlerde bulunan Burak ve genç
Bilal, teknik direktör Yavuz
Ýncedal tarafýndan antrenmandan kovuldular.
Ýncedal , Burak ve Bilal'in
bir posizyonda bir birlerine
disiplinsiz
davranmalarý
sonunda taktik çift kale çalýþmasýndan iki futbolcuyu da
saha kenarýna aldý. Genç Bilal saha kenarýnda düz koþu
yaparken, Burak ise, antrenman sahasýný terk ederek
tesislere gitti. Yavuz Ýncedal, çalýþmalarda hiç kimsenin
Burak ve Bilal
disiplinsiz
davranýþlarý
nedeni ile
antrenmandan
çýkartýldý
disiplinsizlik yapmamasýný, herkes kendi iþini yapmasýný sert bir dille futbolcularý uyardý.
(Spor servisi)
Tire'den flaþ transferler
Birbirinden baþarýlý
isimlere ara transfer
döneminde imza attýran
Tire 1922'de teknik direktör
Ýskender
Eroðlu
''Transferlerimizle gücümüze
güç kattýk, hedefimize emin
adýmlarla ilerliyoruz'' dedi.
Kuvvet, dayanýklýlýk, teknik ve
taktik aðýrlýklý idmanlarýný iki
katýna çýkaran kýrmýzý beyazlýlarda, yeni transferlerin de
takýma katýlmasýyla forma
yarýþýnda tatlý bir rekabet
baþladý. Tire 1922'de ilk imza
yeni performans ve analiz
antrenörü Mehmet Can Karagöz'e attýrýldý.
TUSUBASA TAYFUN TÝRE'DE
Ara transfer dönemine hýzlý bir baþlangýç yaparak futbol camiasýnda bomba etkisi yaratan Tire 1922, Göztepeli
taraftarlarýn ''Tusubasa'' lakabý taktýðý Tayfun Özkan'a
kýrmýzý beyazlý formayý giydirdi. Almanya doðumlu olan
Tayfun Özkan çocuk yaþta ailesiyle beraber Türkiye'ye
memleketi Ordu'ya geri döndü ve burada futbola Ordu
Yaþamspor altyapýsýnda baþladý. Kariyeri boyunca
Ankaragücü, Sivasspor, Karþýyaka, Alanya, Muðlaspor,
Adana Demirspor, Tarsus Ýdman Yurdu ve Göztepe formalarýný giyen Tayfun Özkan, bundan böyle Tire 1922'nin
baþarýsý için ter dökecek. Çeþitli liglerde 390 kez forma
giyen Özkan, rakip kalelere 171 kez havalandýrdý. Baþarýlý
forvet yaptýðý ilk açýklamada ''gollerimle Tirelileri sevince
boðacaðým'' dedi.
KALEYE VE ORTA SAHAYA TAKVÝYE YAPILDI
Ýlk yarýda oynadýðý maçlarda çoðunlukla sakatlýklar
nedeniyle bir türlü ideal on biri yakalayamayan Tire
1922'de ikinci yarý için iþler sýký tutuldu. 2. Yarýda sakat,
cezalý oyuncu sýkýntýsý yaþamak istemeyen kýrmýzý beyazlýlar 2 önemli isme daha imzayý attýrdý. Bursa Nilüfer,
Orhangazi, Dardanel ve son olarak da Bayrampaþa formalarýný giyen Ýsmail Faruk Güler, kýrmýzý beyazlý formayý
sýrtýna geçiren bir diðer isim oldu. Altýnordu'nun 22 yaþýndaki genç kalecisi Cihan Topaloðlu Tire 1922'nin kadrosuna dâhil oldu. Kalede büyük rekabetin yaþanacaðý Tire
1922'de genç eldiven sezon sonuna kadar Altýnordu'dan
kiralandý.
SARAYKÖYLÜ ''TÝRELÝLER HERÞEYÝN EN
GÜZELÝNE LAYIK''
Transferlerle ilgili hayýrlý olsun diyerek sözlerine
baþlayan Kulüp Baþkan Vekili Mutlu Sarayköylü ''Sol bek
ve orta saha için de arayýþlarýmýz devam ediyor. Tek hedefimiz 2.lig, bunun için uðraþýyoruz. Tireliler her þeyin en
güzeline layýk, en iyiyi, en güzeli onlara yaþatmak için
çalýþýyoruz" dedi. (Spor servisi)
Darýca Gençlerbirliðinde olanaðüstü kongre kararý alýndý
21
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Darýca
Gençlerbirliðinde
olaðanüstü genel kurul
kararý alýndý. Darýca
Gençlerbirliði yönetimi
ile ilgili gündeme gelen
iddialar nedeni ile
Darýca Gençlerbirliði
yönetimi olaðanüstü
genel kurul kararý
aldý.Kulüp baþkaný ve
yönetimi kurulunun
almýþ olduðu
olaðanüstü karar neticesinde kulüp baþkaný ve yönetim
kurulunun tekrar aday olup olmayacak-
larý ise, merakla bekleniyor. (Spor
servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN