Basýna darbe
operasyonu
17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama
ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde,
medyaya karartma operasyonu baþladý.
Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet,
kara para aklama ve yolsuzluk operasyonu' yapýlmýþ, ilgili soruþturmada bakanlar Muammer Güler,
Erdoðan Bayraktar, Egemen Baðýþ, Zafer Çaðlayan'ýn, ve Güler ile Bayraktar'ýn oðullarýnýn da adýnýn geçtiði öðrenilmiþti. Para kasalarý, ayakkabý
kutularý, doðruluðu onaylanan ses kayýtlarý ile hafýzalara kazýnan operasyonun ardýndan...
SAYFA 6’DA
Hidayet Karaca
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
40 KURUÞ
Hitit Üniversitesi'nde ‘‘Uluslararasý
Öðrenci Festivali’’ coþkusu
Hitit Üniversitesi "2. Uluslararasý
Öðrenci Festivali" geçtiðimiz
hafta sonu yapýldý. Hitit Üniversitesi
Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan
organize edilen etkinlik Devlet
Tiyatro Salonu'nda gerçekleþti.
Etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlim
Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet
Karadað, Ýl Özel Ýdaresi Genel
"Yüzde 12 ek
zam istiyoruz"
Mikroskop
'Hayýrmý,
Þermi' En iyi
Bilen Allah'dýr
Türk Tarým Orman
Sen Çorum Þube Baþkaný
Necati Gül, bu yýlýn 11
aylýk dönemime iliþkin
enflasyon artýþ oranlarýnýn...
SAYFA 4’DE
Gülsün Mert
Cansu-yu
SAYFA 5’DE
Sekreteri Ömer Arslan, Hitit
Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü
Baþkaný Ahmet Recep Ceylan, Aktif
Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç.
Dr. Cemil Hakyemez ve çok sayýda
öðrenci izledi. Program saygý
duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.
Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný Hitit
Üniversitesi Rektörü Reha Metin
Alkan gerçekleþtirdi. Ardýndan
Aktif Yaþam Kulübü Danýþman
A
SAYF
hocasý Doç. Dr.Cemil
3’DE
Hakyemez konuþtu.
Merkeze
baðlý
Karapürçek köyünde yaðmur nedeniyle bir evin
çatýsý çöktü.
Edinilen bilgilere göre
önceki akþam yaðmur
yaðýþý nedeniyle...
SAYFA 10’DA
Türkiye'de büyüyecek. "Gönül Burger" in
"Ýlkler hep bizden burger dediðin
böyle olur" sloganýyla yola çýktýðýný
kaydeden Gönülçelen Ýþletme SAYFAA
9’D
yetkilisi Çetin Budak...
ANALÝZ
Basýna darbe operayonu
yapýlýrken Genelden ve
yerelden Ýnciler!
Nadir YÜCEL
[email protected]
Bir kaç gün öncesinden Twitter Fenomeni Fuat Avni
Zaaman Gazetesi ve Samanyolu TV aðýrlýklý olmak üzere
gözaltýlar olacaðýný duyurmuþtu. Fuat Avni'nin bu bilgisi
de doðru çýktý. Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni
Ekrem Dumanlý ve STV Genel Koordinatörü Hidayet
Karaca baþta olmak üzere göz TV dizi senaristine kadar
gözaltýna alýnanlar oldu.
Bu insanlarýn evlerinde para sayma makineleri
çýkmadý. Kollarýnda milyonluk saatler, ceplerinde þunu
yazýn bunu yazmayýn karþýlýðýnda Daire tapularý da
yoktu!
Bayram namazýný Nezarethane de kýlan polisler
kadar masum bu basýn çalýþanlarý da er geç serbest
kalacaktýr. Yapýlmak istenen gözdaðý vermek,
gerçeklerin yazýlmasýna mani olmak ve intikam aramak
düþüncesidir. Bu basýna darbedir. Zalimin zulmu varsa,
Mazluma Allah yeter..
Bülent Arýnç'ý ibretle dinledim. Arýnç milletvekillerine diyor ki," Ocaktan sonra her þey bitiyor. Burada bulu-
nan arkadaþlarýmýzýn çoðunluðu 2015 seçimlerinden
sonra olmayacak. Gelin Milletvekili maaþlarýna zam yapalým. Bu da yetmez bizlerden önceki vekiller villalar
yapmýþ bizde yapalým. Vatandaþlar 3 gün konuþur sonra
da unuturlar !" Pes doðrusu. Acaba Rüyamý gördük! bu
konuþmalar gerçekmiydi.! Bir baþka Rüya gibi ve Pes
dedirtecek açýklama ise, C. Baþkaný Erdoðan'dan geldi.
Erdoðan, bugüne kadar iþlenen Faili Meçhul cinayetlerde 'Hizmet hareketinin' parmaðý olduðunu söyledi. 1725 aralýk yolsuzluk iddialarýnýn üzerini kapatmak adýna
onlarca algý operasyonu yapýldý. Ancak, ' Aklýyla alay ettirmeyenler ikna edilemedi' Bu da yetmez dediler. Ve
Dinler arasý diyalog diyenleri, Muhabbet fedaisiyiz di yenleri, Ýstiklal marþýný, Ay Yýldýzlý Bayraðýmýzý ve Allah
kelamýný 165 Ülkeye taþýyan insanlarý faili Meçhul cinayetlerin adresi gösterdiler! En hafifi ile nerde kaldý ' Masumiyet Karinesi Pes doðrusu Hrant Dink , ve azýnlýk
isimler dahil bir çok faili meçhul cinayet iþlendi. Hatta
vicdanlarda Suikast olarak görülen Rahmetli Muhsin
Yazýcýoðlu ( Cennet Mekan olsun) baþta olmak üzere bir
çok faili meçhul var. Tüm güç ve imkanlar sende. Çýkart
belgeleri ile ortaya koy ve gereðini yap. Evde Vazo kýrýlýyor Annesi çocuðuna, 'Kim kýrdý bu vazoyu diyerek kýzýnca; Çocuk da annesine, 'Annecim valla ben kýrma dým. Vazoyu Cemaat kýrdý' diyor! Baþýndan sonuna kadar en kýsa örneði ver dersler bence bu yeter. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'e Devlet Malzeme ofisi tarafýndan gerçekleþtirilen ihale v.s.yolu ile 1
Milyonluk Mercedes alýnmýþ! Çoðumuzun aklýna ise Papanýn Türkiye ziyaretinde Lüks arabayý reddederek mütevazi bir araba istemesi gelmiþtir. Papanýn bu olumlu
"Ýnsanlar koþturan ve topluma
eli deðen bir üniversite istiyor"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, dünyada artýk tek baþýna yerel
olarak çalýþmanýn yeterli olmadýðýný bunun
eðitim kurumlarý için de gerekli olduðunu
belirterek, artýk yoðun bir þekilde eðitimi uluslararasý alana taþýma ve faaliyetler yapma zorunluluðunun Türkiye'yi de sarmýþ durumda
olduðunu söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen 2. Uluslar arasý Öðrenci Festivali'nde bir
konuþma yapan Prof. Dr. Rektör Reha Metin
Alkan.... SAYFA 3’DE
Uyurken evin çatýsý çöktü
Gönül Çelen Restaurant "Gönül Burger"
ile Türkiye'ye açýlacak
Gönül Çelen Cafe ve Restaurant
"Gönül Burger" markasýyla Türkiye'ye açýlacak. Çorum'da yýllarda
hizmet veren Gönül Çelen Cafe ve Restaurant yeni markasý "Gönül Burger" ile
Ekrem Dumanlý
davranýþý normalde bir Müslüman'dan yapmasý beklenen yani Tevazu ve mütevazi vari bir davranýþtýr. Diyanet iþleri baþkanýna arabanýn geliþ kaynaðýndan daha ziyade bence böyle pahalý bir aracý kabullenmesi þýk olmamýþtýr. Örnek olmasý gereken bir makam adýna daha
faklý davranabilirdi. Korkarýz ki, Hayrettin Karaman
Hoca'nýn 'Gökten Baþýmýza belalar yaðar' sözleri ger çekleþemez!
Belediyenin 'Baþefendisi' Muzaffer Külcü, AK Parti
Merkez ilçenin yeni baþkaný Yaþar Anaç'a hayýrlý olsun
ziyaretine gittiðinde yaptýðý açýklamalar çok manidar bulundu. Açýklamalarý arasýnda Baþkan Külcü demiþ ki: '
Biz eski merkez Ýlçe baþkaný Mustafa Köse ile çok uyumlu çalýþtýk. Birbirimizin kusurlarýný ve açýklarýný kapattýk!'
Konuþana deðil, konuþturana bakmak gerek. Taktir kamuoyunun. Ýskilipte bir grup AKP li belediye meclis
üyelerinin ' Dansözlü Kutlamalarý' da kamuoyunda deðiþik tepki ve spekülasyonlara neden oldu. Burada
önemli olan seçilmiþlerin her alanda hatta özel yaþantýlarýnda bile dikkat etmeleri gerekir. Hatta olumlu örnek
olma zorunluluklarý vardýr. Seçilmiþ deðiþik cenahlarda
öyle kiþiler var ki, Ankara da ev satýn alan, Garsoniye tutan, Ölçü almaya giden! Þehirler arasý yetmez, uluslararasý hovardalýklara giden! Seçilmiþ bazý kiþilerin çapkýnlýklarý sadece kendi ve beraberindekinin günahýdýr diyebilirsiniz. Peki ya yolsuzluk yapanlar! Bir ilçenin eski belediye baþkaný milyonlarca lira usulsüz ödeme yaptý.
2015 de çýkar Milletvekili adayý olursa þaþýrmam! Nasýlsa
Sayýþtay'ýn denetimi pasifize edilmiþ.. Bu dünyada ki
adaleti kendinize göre uyarladýðýnýzý düþünebilirsiniz.'
Her gecenin bir sabahý olacaðýndan kuþkumuz yoktur'
‘H
Kimse Yok Mu'dan
Anafen öðrencilerine
yoksulluk semineri
Kimse Yok Mu Derneði
"Yoksulluk
Haftasý" münasebetiyle düzenlediði seminerde
Anafen Dershanesi öðrencileriyle bir araya
geldi.
Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal
Aykaç öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda,
dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin
hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý
gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti
ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine
acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný... SAYFA 6’’DA
Cahit
Baðcý
Evci Barajý ile 12 bin 500
dönüm arazi suyla buluþacak
Boðazkale Ýlçesi Evci köyünde 2012 yýlý
temmuz ayýnda ihale edilerek yapýmýna
baþlanan "Evci Barajý"nda geri sayým
baþladý. Barajýn ihale aþamasý ve sonrasýnda AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve SAYFA
E
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi 5’D
Dr. Cahit Baðcý'nýn verdiði bilgiye
göre yaklaþýk 12 bin 500....
TEK
YILDIZ
2
HABER
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Üniversite öðrencileri,
Hz. Mevlana'yý þiirlerle anacak
Uluslararasý
Gençlik
Kulübü birlikte "Þiir ve
Ýlahi Dinletisi" programý düzenleyecek.
18 Aralýk Perþembe
saat 18.30'da Devlet
Tiyatro
Salonunda
gerçekleþtirilecek programda
Þair-Yazar
Kasým Alper Özdemir
Hz. Mevlana'nýn o
güzel
dizelerini
semazen
gösterisi
eþliðinde seslendirecek.
Programa Grup Sufi
Devran ise ilahileri ile
ayrý bir renk katacak.
Ayrýca
program
sonunda Kasým Alper
Özdemir Hz. Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazýl
Kýsakürek gibi üstadlarýn þiirlerine yer verdiði yeni
albümü ''Aþk Yeniden Yazýlýyor''u sevenlerine
imzalý olarak hediye edecek.
Haber Servisi
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
deneyimli usta alýnacaktýr.
Müracat Cesur Karaca
Ýrtibat Tel:0507 849 02 31
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
2
Hz. Mevlana'yý Anma Haftasý Þeb-i Arus
etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi
Öðrenci Konsey Baþkanlýðý ve Akademik
Araþtýrmalar Topluluðu, Gençlik Kulübü, KimyaProses Kulübü, Kiþisel Geliþim Kulübü, Üniversiteli Aktif Gençler Kulübü, Daðcýlýk Kulübü,
'Çocuklarda Karýn Aðrýsý
ve Ateþli Çocuða Yaklaþým'
semineri yapýlacak
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:16
06:49
11:42
14:00
16:23
17:49
15.12.2014
Hava Kirliliði ile Savaþ Haftasý Sultan II. Selim Hân'ýn vefâtý
(1574) - Ýstanbul Defterdarlýk
binasý yangýný (1972)
Ýþçinin ücretini kararlaþtýrmadan,
çalýþtýrmayýnýz! Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
Beni Yakýþýna
O esrarlý yangýna bu can nasýl dayandý?
Sahile vurdu kalbim,su yandý,kum da yandý.
Bir mum gibi eriyip aktý uykusuzluðum,
Ölüme baþkaldýran dertli uykum da yandý.
Yurdundan mahrum edip dolaþtýrdýn Cem gibi.
Ruhumla söndü alev,sonra ruhum da yandý.
Kül oldu bir yiðidin figanýyla her umut.
Bülbülün küllerine konan puhum da yandý.
Böylesi bir yangýný görmedi Nemrut bile.
Kaktüsün gölgesinde nazlý âhým da yandý.
Âhýmdýr zannederdim en belalý kývýlcým,
Kirpiðine dokunan kanlý âhým da yandý.
Bir damla su ver bana ey çöl! Bari sen küsme.
Kalmadý hiçbir þeyim bak,günahým da yandý.
Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme.
Ülkem yýkýldý heyhat!
Ordugâhým da yandý.
Köleleri her akþam duman kýldý gözlerin,
Baþýma tâc ettiðim padiþahým da yandý.
Ýlk defa böylesine tutuþtu gökkuþaðý.
Renklerim siyah oldu ve siyahým da yandý.
O'ndan baþka ne varsa yandý,
Yandýk sen ve ben.
O'nu göreyim diye,kýblegâhým da yandý.
Nurullah Genç
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
HAVA DURUMU
Çorum Tabip Odasý Uzman Hekimler
Komisyonu, Hitit Üniversitesi ve Çorum
Belediyesi ortaklýðýnda, aralýk, ocak ve
þubat aylarýnda Kadýn ve Aile Saðlýðý konulu 3
tane seminer düzenlenecek.
Bu seminerlerden ilki olan ve 'Çocuklarda
Karýn Aðrýsý ve Ateþli Çocuða Yaklaþým' konulu
olan seminer 16 Aralýk 2014 Salý günü saat
13.30'da Turgut Özal Konferans Salonunda
yapýlacak.
Konferansa konuþmacý olarak Pediatrik
Gastroenteroloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Atakan
Comba, Yrd. Doç. Dr. Selenözakar Akça ve
Pediatri Uzmaný Dr. Selim Asaroðlu katýlacak.
Seminere tüm vatandaþlar davet edildi. Haber
Servisi
Y E DA Þ ' t a n
elektrik kesintisi
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým
ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik
kesintisi yapacak.YEDAÞ'tan konu hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý
tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle:
"15.12.2014 tarihinde 09.30-12.00 saatleri arasýn-
da: Çiftlik köyü, Tutuþ köyü ve Alpagut
köyü.15.12.2014 tarihinde 10.00-15.00 saatleri
arasýnda: Bayat köyü, Sülnük köyü ve Bayat Çatak
Mahallesi. 16.12.2014 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasýnda: Çamlýca, Sýtma, Doðanlar, Çamlýpýnar, Yeþilpýnar, Karasoku ve Gökçekaya köyleri.
16.12.2014 tarihinde 09.00-14.00 saatleri arasýnda:
Mecitözü ilçesine baðlý Kozören bölgesi.
17.12.2014 tarihinde 09.00-14. 00 saatleri
arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Beyözü bölgesi.
18.12.2014 tarihinde 09.00-14.00 saatleri
arasýnda: Mecitözü ilçesine baðlý Hisarkavak bölgesi." Haber Servisi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 10 Sayý: 2957 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2361
2,7542
STERLiN 3,5048
JPY YENi 1,8724
2,2364
2,7545
3,5058
1,8727
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL:221 20 00 221 MEHMET
AKÝF ERSOY CAD.MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI
ÜNALDI ECZANESÝ TEL:227 43 83 BUHARA
CD.NO:48/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
HABER
3
Hitit Üniversitesi'nde "Uluslararasý Öðrenci Festivali" coþkusu
Hitit Üniversitesi "2. Uluslararasý Öðrenci
Festivali" geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organize edilen
etkinlik Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþti. Etkinliðe
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlim
Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Hitit Üniversitesi
Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Ahmet Recep Ceylan, Aktif
Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr. Cemil
Hakyemez ve çok sayýda öðrenci izledi. Program saygý
duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla
baþladý. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi
Rektörü Reha Metin Alkan gerçekleþtirdi. Ardýndan Aktif
Yaþam Kulübü Danýþman hocasý Doç. Dr.Cemil Hakyemez
konuþtu. Program Kýrgýzistan'ýn taným slaytý ile devam etti.
Daha sonra program Hitit Üniversitesi baþta olmak üzere
Kýrgýzlý öðrenciler ve diðer yabancý öðrencilerin þiir, þarký,
piyes gibi etkinlikleri ile program sona erdi. Yasin YÜCEL
"Ýnsanlar koþturan ve topluma
eli deðen bir üniversite istiyor"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, dünyada artýk tek baþýna yerel olarak çalýþmanýn yeterli olmadýðýný bunun eðitim kurumlarý için de
gerekli olduðunu belirterek, artýk yoðun bir þekilde eðitimi
uluslararasý alana taþýma ve faaliyetler yapma zorunluluðunun Türkiye'yi de sarmýþ durumda
olduðunu söyledi.
Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen 2. Uluslar arasý Öðrenci
Festivali'nde bir konuþma yapan
Prof. Dr. Rektör Reha Metin Alkan,
"Hitit Üniversitesi öðrencilerinin
artýk ulusal düzeyde deðil uluslararasý düzeyde yaptýðý faaliyetlerle
gündeme gelmesi gerekiyor. Artýk
Hitit Üniversitesi küçük iþlerle deðil,
dünyadaki geliþmeleri yakýndan
takip etmiþ ve kabuðunu kýrmýþ bir
üniversite olarak çalýþmalarýný yapmak zorundadýr" dedi.
Ýnsanlarýn koþturan ve topluma eli deðen bir üniversite
istediðinin altýný çizen Alkan, artýk Hitit Üniversitesi'nin
uluslararasý çalýþmalar ve yeni çalýþmalarý ile anýlýr olduðunu
vurguladý.
Rektör Alkan, üniversitenin artýk
uluslararasý aktiviteler yapar hale
geldiðini belirterek, konuþmasýnda
þunlarý söyledi:
Her anlamda özellikle buraya
gelen arkadaþlarýmýzdan gördüðümüz
gibi çok ciddi bir kültürel etkileþim
baþta olmak üzere üniversitemize
ilimize gelen arkadaþlarýmýz ile çok
yoðun bir etkileþime girildiðini
görmekteyiz bizim de amacýmýz
budur. Bu arkadaþlarýmýz bizim için
ayný topraklarý ayný kültürleri paylaþtýðýmýz
arkadaþlarýmýzdýr.
Arkadaþlarýmýz burada misafir deðiller
ana yurt ata yurt kavramlarý
çerçevesinde biz onlarla birlikte
olmaktan gerçekten mutluluk
duyuyoruz. 2011 yýlýnda sadece 9
anlaþmamýz varken þu anda 117
anlaþmamýz yapýlmýþ durumdadýr.
Bilhassa Türkiye Cumhuriyetinin
gücünü gösteren Mevlana anlaþmasý kapsamýnda tüm dünyada
muazzam bir ikili iliþkilere girildi.
Ülkemize
ülkemiz
dýþýndan
öðrencilerimiz
gelmekte
ve
eðitimlerini yapmaya baþladýlar.
Uluslararasý aktiviteler yapar hale
geldik. Bu uluslararasýlaþmamýzýn
bize saðladýðý bazý açýlýmlardýr.
100 civarýnda öðrencimiz var
þuanda. Bunun sayýsýnýn da artacaðýna inanýyoruz. Yeni
kurulan bir üniversiteyiz yaþadýklarý sýkýntýlarý çözmek için
ciddi anlamda uðraþýyoruz. Gelen arkadaþlarýmýza gereken
desteði vermeye gayret ediyoruz. Hitit Üniversitesi öðrencilerinin artýk ulusal düzeyde
deðil uluslararasý düzeyde yaptýðý faaliyetlerle gündeme
gelmesi gerekiyor. Artýk Hitit
Üniversitesi küçük iþlerle deðil,
dünyadaki geliþmeleri yakýndan takip etmiþ ve kabuðunu
kýrmýþ bir üniversite olarak
çalýþmalarýný yapmak zorundadýr. Bu artýk lüks deðil, bu
artýk günümüz dünyasýnda
üniversitelerimizden istenilen
yeni
bir
misyondur.
Günümüzde bu misyona sahip olmayan üniversiteler bu
yarýþtan hýzla kopuyorlar. Ýnsanlar bizden artýk sahada koþturan topluma eli deðen bir üniversite istiyor. Hitit üniversitesi uluslararasý anlaþmalarý ile yeni çalýþmalarý ile anýlýr
oldu." Yasin YÜCEL
Uluslararasý Öðrenci Festivali
daha da geliþtirilecek
Aktif Yaþam Kulübü
danýþman hocasý Doç.
Dr.Cemil Hakyemez, Aktif
Yaþam Kulübü olarak onlarca
projeye
imza
attýklarýný
belirterek, farklý programlar
düzenlediklerini söyledi.
Geçtiðimiz hafta sonu
gerçekleþtirilen 2. Uluslararasý
Öðrenci Festivalinde açýlýþ
konuþmasý yapan Hakyemez,
bu yýl ikincisini düzenledikleri
Uluslararasý
Öðrenci
Festivalinin ilerleyen yýllarda daha da
geliþtirileceðine ve dünya barýþýna katký
saðlayacaðýna inandýðýný vurguladý.
Ýki tane büyük öðrenci kongresi
düzenlediklerini buna benzer bir çok
etkinlik gerçekleþtirdiklerini ifade eden
Hakyemez, "Çok profesyonelce olmasa
da samimice gerçekleþtirdiðimiz bu programýn ilerleyen yýllarda dünya barýþýna
katký sunacaðýna inanýyoruz. Programýn
hazýrlanmasýnda bizleri destek ve
yanýmýzda bulunan herkese teþekkür
ediyoruz" diye konuþtu. Yasin YÜCEL
"Bülbül Susturulduðunda" tiyatroseverlerle buluþacak
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bülbül Susturulduðunda"
isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.
Raja Shehadeh'in yazdýðý David Greig'in oyunlaþtýrdýðý
Hakan Silahsýzoðlu'nun çevirdiði ve Özgür Yalým'ýn yönettiði tek
perdelik oyun 26 Aralýk Cuma günü saat 20.00'da 27 Aralýk Cumartesi
günü ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek.Oyunun konusu þöyle:
"Yýl 2002, Ýsrail ordusu, Filistin'in Batý Þeria bölgesini bir kez daha iþgal etmiþtir. Ramallah kenti,
bombalanmakta, Ýsrail askerlerinin þiddet uygulamalarý altýnda kývranmaktadýr. Uzun süreli bir sokaða çýkma yasaðý
vardýr. Filistinli yazar, hukukçu ve insan haklarý savunucusu Raja
Shehadeh evinde, tek baþýna mahsur kalmýþtýr. Bu aðýr süreç boyunca,
günlük yaþantýsýný sürdürme savaþý vermekte ve günlük tutmaktadýr.
Oyunumuz, bu gerçek günlüklerden oluþmaktadýr.Oyunu biletleri
tiyatro giþesinden ve www.biletiva.com/tiyatro /devlettiyatrosu/çorum
adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
HABER
4
"Yüzde 12 ek zam istiyoruz"
Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Necati Gül, bu
yýlýn 11 aylýk dönemime iliþkin enflasyon artýþ oranlarýnýn
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklandýðýný ve Tüketici
Fiyatlarý Endeksi yýlbaþýna göre % 8,65 oranýnda arttýðýnýn belirtildiðini ifade ederek, "Memur maaþ zammýnýn bu yýl enflasyon artýþ oraný
ile iliþkilendirilmemiþ olmasý nedeniyle, enflasyon artýþ oranýndaki her
artýþ memur için zarar anlamýna geliyor. 2014 maaþ zammý 2014 yýlý
için memur maaþlarýna 175 TL brüt 123 TL net taban aylýk artýþý
yapýlýrken, enflasyon artýþ oraný ne kadar çýkarsa çýksýn MemurSen'in koyduðu imza ile memura ilave zam yapýlmamasý da kararlaþtýrýlmýþtý. Devlet memurlarýnýn maaþlarýna 2014 yýlý için belli bir
oranda zam yapýlmamasý, memurlarýn maaþlarýnda farklý oranlarda
artýþlara sebep olurken, kadro unvan ve dereceleri itibariyle Devlet
memurlarýna yaklaþýk %1,50 ile %7,70 aralýðýnda maaþ zam þeklinde
yansýdý. 2014 yýlýnýn 11 aylýk döneminde enflasyon yaþanan artýþ
oranýnýn belli olmasý, bu yýl Devlet memuru maaþlarýna yapýlan ve
enflasyon artýþ oranýyla baðý kurulmayan zammýn memurun aleyhine
sonuçlar doðurduðunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.
TÜÝK'in açýkladýðý rakamlara göre, 2014 yýlýnda 11 aylýk
enflasyon artýþ oraný %8,65 olarak gerçekleþtiðini kaydeden Gül,
"Bu artýþ oraný, memurun bu yýl maaþ zammýndan epeyce zararlý
çýktýðý anlamýna da geliyor. 2014 yýlýnda, aylýk maaþ seviyeleri
itibariyle %1,50 ile %7,70 aralýðýnda maaþ zammý alan Devlet
memurlarýnýn, zamdan kaynaklý zararýnýn Aralýk ayý enflasyonuyla daha da artmasý söz konusu olacaktýr. Bazý memurlarýn bu yýl
aldýðý maaþ zammý oranlarý ile zarar oranlarý Enflasyon artýþ
oranýnýn ulaþtýðý seviye göz önünde bulundurulduðunda, 2014 yýlý
için yapýlan maaþ zammýyla memurlarýn ne kadar zarara uðradýðýna baktýðýmýzda Mühendis-Veteriner Hekim %-5,13 Þube
Müdürü %-5,08 Þef %-3,72 Memur %-3,43 Hizmetli%-2,77
dir.Bu rakamlar bize ortalama bir maaþý alan (TÜÝK'e göre bu
rakam 2100 TL dir) memurun en az 200 TL aylýk zarar ettiðini
ortaya koymaktadýr.Maliye Bakanlýðýnýn 2015 yýlý için vergi ve
cezalarda uyguladýðý yeniden deðerlendirme oranýna baktýðýmýzda
durum daha da vahimdir.Bu durumun vebali toplu sözleþmeye imza
atan hükümetten daha çok malum sendikadadýr. Biz memurlar olarak
onlara hakkýmýzý helal etmiyoruz. Yaratan kul hakký ile gelme diyor.
Eðer kul hakký ile huzuruna çýkmak istemiyorlarsa; ya bu bizim kaybýmýzý bize versinler yada hata yaptýklarýný deklere etsinler. Belki o
zaman memurlar af ederler. Toplu sözleþmenin diðer tarafýnda bulunarak imza atan hükümetten ise bu vebale ortak olmanýz nedeni ile
%12 ek zam talep diyoruz. Dün toplu sözleþmeye biz imza koymadýk.
Bunun ceremesini de çekmek istemiyoruz. Sizi temsil eden sendika
imza koydu mazeretini kabul etmiyoruz. Hakim, savcý ve
akademisyenler için nasýl imza koymadý ise yani zam yapýldý ise bize
de yapýlmalýdýr. Devlet babadýr. Çocuklarý arasýnda ayrým yapmaz ve
yapmamalýdýr. Ýþler bu þekilde yürür ise çalýþma ahengi bozulur.
Memuru memura düþman edersiniz. Aklý selim davranmaya ve ek
zam talebinin haklý bir talep olduðunu kabul ederek, yerine getirmeye
davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Köse'den Adalet Akademisi eleþtirisi
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de yaptýðý
konuþmada Yeni Türkiye kavramýna tepki göstererek, "Gelen
konuþmacýlarýn hepsi diyor ki: "Yeni Türkiye, yeni Türkiye,
yeni Türkiye". Yeni Türkiye dediðiniz totaliter bir sistem, týpký Hitler sistemi gibi. Mahkemeler, ordu, polis, sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler, TÜBÝTAK hatta þimdi benim biraz sonra deðineceðim Adalet Akademisi. Devletin ve toplumun bütün kurumlarýna
AK Parti üniformasý giydirmek istiyorsunuz. Buna izin vermeyeceðiz arkadaþlar, bunu böylece bilin, buna izin vermeyeceðiz.
Bakýn yeni Türkiye'de ne oluyor, bin odalý sarayýn bulunduðu
yeni Türkiye'de: Diyanet Ýþleri Baþkanýnýz var ya, Diyanet Ýþleri Baþkanýnýz, israfýn en büyük haram olduðu Ýslam'da, Diyanet Ýþleri Baþkaný 1 milyon liraya altýna bir araba aldýrabiliyor. Bir de bugün bir
açýklama yapmýþ, diyor ki: "Biz bunu hayýr hasenatla
yapmadýk, Diyanet Vakfýna yapýlan baðýþlarla almadýk." "Ya nereden aldýnýz?" "Devletin bütçesinden aldýk." Ya, devletin bütçesi, tüyü bitmemiþ yetimlerin
hakkýndan oluþmuyor mu? 1 milyonluk araba! E sen
bin odalý sarayda oturursan, o da 1 milyonluk arabaya
biner. Peki, Hristiyanlýðýn ruhani lideri, Katoliklerin
ruhani lideri Papa geldi Türkiye'ye. Neyle gezdi biliyor
musunuz? 30 bin liralýk arabayla. RenoSymbol'le gezdi. Vatikan'da da Fiat arabayla geziyormuþ bu adam.
Batsýn sizin böyle yeni Türkiye'niz, batsýn! Bunlarýn
hesabýný inþallah haziran ayýnda soracaðýz" dedi.
Köse sözlerine þöyle devam etti:
"Adalet Akademisi Kanunu'nun, 2003'te çýkan Kanun'un 4'üncü maddesinde diyor ki: "Bilimsel, idari ve
mali konularda özerkliðe sahip bir Adalet Akademisi kuracaðýz."
Niye kuracaðýz? "Hâkimleri, savcýlarý, avukatlarý, noterleri eðiteceðiz." diyoruz.
Peki, bugün geldiðimiz, özellikle 2014'te yapýlan deðiþiklikle ve
bundan sonra da yapmayý düþündüðünüz deðiþikliklerle Adalet
Akademisi bu amaca, bu maksada uygun mu çalýþýyor? Adalet Akademisinin Baþkanýný, bakanýn önereceði 3 isim arasýndan Bakanlar
Kurulunun seçtiðini biliyor musunuz deðerli AK Partili milletvekili
arkadaþlar? Yani Bakan seçiyor Adalet Akademisinin Baþkanýný.
Peki, Baþkan yardýmcýsýný kim seçiyor? Bakanlar Kurulu seçiyor.
Baþkan yardýmcýlarýný kim seçiyor? Baþkan yardýmcýlarýný da doðrudan Adalet Bakaný seçiyor. Peki, Akademinin 31 kiþiden oluþan genel kurulu nasýl oluþuyor, en üst düzeydeki yetkili organý? Bunun
da, 31 üyenin 22 tanesi, genel kurulun 22 üyesi doðrudan Bakanla
ilintili insanlardan oluþuyor. Baþkan yardýmcýlarýndan oluþuyor, Bakanýn doðrudan atadýðý isimlerden oluþuyor. Sadece 9 kiþi Yargýtaydan ve Danýþtaydan ve ilk derece hâkimlerinden gelenlerden oluþuyor. Yönetim Kurulu da Denetim Kurulu da maalesef bu Genel Kuruldan seçiliyor. Hâkim ve savcý alýmýna iliþkin bir Mülâkat Kurulumuz var. Bu Mülâkat Kurulumuza da 2 üye bu yapýdaki Adalet Akademisinden gidiyor. Geri kalan 5 üye de zaten Adalet Bakanýna
baðlý genel müdürlerden, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve ondan oluþuyor. Böyle bir yapýdan, bu tablodan, hâkim ve savcý alýmýnda tam yetkinin Bakanýn olduðu bir yapýdan, bir tablodan nasýl yargý baðýmsýzlýðý bekleyeceðiz biz, nasýl
yargý baðýmsýzlýðý bekleyeceðiz? Bununla da yetinmiyorsunuz, geçtiðimiz günlerdeki bir torba kanuna daha aðýr hükümler de koymaya çalýþtýnýz ama niye bu döneme yetiþtirmediniz
onu anlamýþ deðiliz. Demokratik hukuk devleti
için þart olan baðýmsýz ve tarafsýz yargý sizin ileri
demokrasiniz için maalesef bir engel. Yani, Adalet Akademisi son düzenlemelerinizle beraber
yargýnýn, Baþbakanýn, hatta Cumhurbaþkanýnýn
ve Adalet Bakanýnýn arkabahçesi olmuþ. Son dört
yýlda önce cemaatin arka bahçesi yaptýnýz, geri
kalan son dört beþ aydýr, altý aydýr, bir senedir de
iktidarýn arka bahçesi yaptýnýz. Peki, Adalet Akademisini iktidarýnýz arka bahçesi yaptýnýz da ne
oldu? Yani, Adalet Akademisi çok iyi sonuçlar mý
veriyor þu anda? Bakýn, Adalet Akademisinden
size birkaç örnek vereceðim. Adalet Akademisinde öðrenim yatýlý görülüyor. Yani, hâkim adaylarýný yirmi dört saat gözetliyorsunuz, ayný George Orwell'ýn "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" isimli kitabýndaki gibi yirmi dört saat gözetliyorsunuz. Hangi gazeteleri okuyorlar, hangi dergileri okuyorlar,
hangi internet sitelerine giriyorlar, nasýl giyiniyorlar, dinî vecibelerini yerine getiriyorlar mý getirmiyorlar mý, namaz kýlýyorlar mý, oruç
tutuyorlar mý, içki içiyorlar mý yani hep gözetim altýndalar. Tam bir
totaliter sistem. Polis ve Asker Akademisindeki gibi bir hiyerarþik
sistem kurmuþsunuz Adalet Akademisinde maalesef. Yargýçlarý daha mesleðe baþlamadan memur olarak bu hiyerarþi içerisinde yetiþtirirseniz bu yargýçlardan nasýl biz adalet bekleyeceðiz, nasýl tarafsýz
karar vermelerini bekleyeceðiz? Bu mudur yani ülkemizin teminatý,
mülkün teminatý, adaletin baðýmsýzlýðý? Böyle bir sistemden baðýmsýz bir yargý çýkmaz, tarafsýz bir hâkim çýkmaz. Bu sistemden çýksa
çýksa ancak size adalet çýkar." Haber Servisi
Mahir ODABAÞI
12 KASIM
DEPREMÝ
ANILARI (11)
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Marmara ve akabinde meydana gelen Düzce depremlerinde
ilimizin maddi manevi çok büyük katlýlarý olmuþtur. Ýnsan bunu
bölgede görev yaparken daha iyi hissedebiliyor. Zaten afetlerinde, özümüzde var olan ancak dünya meþguliyeti içerisinde zaman zaman unuttuðumuz maddi-manevi yardýmlaþma hislerimizi faaliyete geçirmek gibi bir etkisinin olduðunu biliyoruz. Daha doðrusu birebir yaþýyoruz.
Bu baðlamda Çorum milli eðitim müdürlüðümüzde
bölgedeki eðitim camiasýna sýcak yemek verdi. Maddi - manevi
desteðini esirgemedi. Milli eðitim ekibiyle Kaynaþlý, Düzce istikametine gidiyoruz. Giderken yolumuz Abanta düþüyor. Müthiþ
bir manzara var. Lüks arabalar ve tatilin sefasýný süren insanlar
göze çarpýyor. Deprem bölgesinde afetzedeler enkaz yýðýnlarý
arasýnda çadýrlarda temel ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþýrken diðer tarafta farklý imkânlara sahip insanlarý görünce dünya hali
deyip Kaynaþlý'ya doðru yolumuza devam ediyoruz. Merakla
depremin aðýr faturasýný yaþayan bu bölgelerdeki manzarayý
görmeye hazýrlanýyoruz.
Kaynaþlý'ya ulaþmadan E-5 karayolunun bazý yerlerinin
çöktüðünü ve bunlarý hýzla tamir etmeye çalýþan ekipleri görüyoruz. Ýlçeye ulaþtýðýmýzda saðlý sollu yýkýk binalar, tesisler, camiler, minareler tüm hýþmýyla bizi karþýlýyor. Lisaný haliyle adete 'biz periþan olduk, sizinde bunda payýnýz var' diyor.
Araçlarýmýzdan iniyoruz ve yakýndan incelemek ve gelecek adýna ders alabilmek niyetiyle resim çekip kýsa notlar alýyoruz. Cami, þadýrvan tamamen çökmüþ. Minare caminin üzerine yýkýlmýþ. Korkunç bir manzara… Orada yaþlý bir amcamýz bizi karþýlýyor.Biraz sohbet ediyoruz.Sohbet arasýnda amcaya:' Vatandaþýn yaþamýnda bir farklýlýk var mý?' diye sorunca, 'Evladým
herkes kendi yoluna devam ediyor. Pek deðiþen bir þey yok.Allah bir daha böyle acýlar yaþatmasýn. Artýk ölümün daha da yakýn olduðunu hissediyor ve evlerimizden helalleþerek ayrýlýyoruz. Camide cemaatin namazý kýlýp dýþarý çýkmýþ olmasý çok büyük bir felaketi önledi. Yoksa onlarca daha ölü olurdu.' Diye
uzun uzun anlatýyor.
Kaynaþlý da Mimar Sinan camisine öðle namazýný kýlmak için dönüyoruz. Caminin bahçesinde orta yaþlarda bir bayan yanýmýza geliyor. ' Yardým yapacaksanýz, bekleyelim' diyor.Çünkü gelen geçen yardým için daha çok cami önlerini tercih ediyor.Durum böyle olunca alýþkanlýk haline getirmiþ bazý
vatandaþlarda biraz suiistimal ediliyor gibi intiba uyandýrýyor
bizlerde.Cami kapýsýnda sakallý bir vatandaþla konuþuyoruz. Bu
arada vatandaþýn birisi arabasýyla geldi.Caminin imamýný sorunca yok denildi.'Katalitik soba verecektim' dedi. Sonradan o sakallý vatandaþýn imam olduðunu öðrenince, 'Hocam, niye kendini tanýtmadýn? Yok dedin' diye sorunca, hoca efendi:' Yardým
daðýtýmýnda daha güvenilir olur zannýyla özellikle imamlar tercih ediliyor. Böyle durumda epey baþýmýz aðrýdý. Yardým daðýtýmýnda þu zengin niye aldý? Bende isterim. Bende isterim türü talepler bitmek tükenmek bilmiyor. Bu nedenle, çok defa hakarete uðradýk. Tabiri caizse canýmýza tak dedi. Keþke bende baþka
bir göreve geçebilsem diye sýzlandý. Farklý cepheden bakýnca hoca efendi haksýzda sayýlmaz.'
Arabasýyla gelen vatandaþ:'Tamam kardeþim kimseye
vermiyorum' dedi. Arabasýna binerken iki vatandaþ geldi. Hastasýnýn olduðunu ve katalitik sobaya ihtiyacýnýn bulunduðunu
söyleyince dayanamayýp bir miktar para ve sobayý verdi.Peþinden bize de … bize de diyenler oldu…
Diðer taraftan caminin avlusunda rast gele üst üste yýðýlmýþ, daha doðrusu seçilmiþ kullanýlmýþ giysiler gözümüze çarpýyor.Yardým toplanmasý ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý baþlý baþýna ihtisas alaný diye düþünüyorum.Çünkü Anadolu insaný
yardýmsever. Halk tabiri ile baðrý yoka.Bu nedenle televizyon
ekranlarýnda deprem felaketini görünce elinde avucunda ne varsa kullanýlmýþlar dahil olmak üzere o insanlara vermeye çalýþýyor.Ama bu arada yeni giysilerde gelince kullanýlmýþlara kimse
raðbet etmiyor. Çünkü kullanýlmýþ giysileri bir baþkasýnýn kullanmasý pekte kolay deðil. Böyle durumda bu tür giysiler ekseriya çöpe gidiyor. Bunun için 'elzemle, lazýmý ayýrmak lazým' diye
düþünüyorum.
*'Ben artýk gidiyorum, bir diyeceðin var mý çocuk / Yiyeceðin, içeceðin, giyeceðin var mý çocuk?'
*AMÝRE VEFA- 2: Mecitözü eski kaymakamlarýndan (mülkiye baþmüfettiþi) Atila ÞAHÝN Beyi saygýyla yad ediyor, afetlerden uzak afiyetler diliyorum. (tel : 536 568 1141)
Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak anýldý
10 Aralýk 1977'de Osmancýk'ta aþýrý sol görüþlü
militanlarca þehit edilen Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak, vefatýnýn 37. yýlýnda Osmancýk Ülkü Ocaklarýnda
düzenlenen programla anýldý.
Osmancýk Ülkü Ocaklarý 156. Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak Toplantý Salonunda düzenlenen programa Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab
Ýmal, Ülkü Ocaklarý Osmancýk Ýlçe Baþkaný Ahmet
Geylan, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Musa Kara ile
çok sayýda ülkücü katýldý. Gecede konuþan Osmancýk
Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Geylan, "Ülkü kervaný
Allah'ýn izniyle Türk'ün varoþuyla asýrlar öncesinden
yola koyulmuþ ve ebediyete kadar durmayacaktýr. Þehidiyle, þühedasýyla, gazisiyle ve mensuplarýyla Milliyetçi-Ülkücü hareket mutlaka amacýna ulaþacak ve
milletine hak ettiði güzellikleri inþallah yaþatacaktýr.
Bu itibarla, vatanýmýzýn ve aziz milletimizin birliði,
bütünlüðü ve devamlýlýðý için mücadele eden þehitlerimizin muhterem hatýralarý yolumuzu bundan
sonra da aydýnlatacak ve mücadelemize güç
katacaktýr. Bu vesileyle millet, devlet ve bayrak
uðruna hayatlarýný kaybetmiþ kutlu dava yolcusu ülküdaþlarýmýzý, Mehmet Çýplak'ý, tüm aziz
þehitlerimizi, merhum Baþbuðumuz Alparslan
Türkeþ Bey'i bir kez daha minnet ve þükran hislerimle anýyor, Cenabý Allah'tan hepsine rahmet diliyorum" dedi. Gecede ayrýca konuþan Ülkü
Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Ülkücü Hareketin çileli yolculuðunu salonda toplanan kalabalýða
anlattý. Ülkücü Hareketin 12 Eylül öncesinde 5 bin vatan evladýný þehit verdiðini ifade eden Ülkü Ocaklarý
Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Osmancýklý þehit Meh-
met Çýplak'ýn bu davanýn 156. Þehidi olduðunu hatýrlatarak þehitlerin manevi hatýrlarýna sahip çýkmanýn
önemine vurgu yaptý. Ýmal ayrýca, Ülkücü Hareketin
bir gençlik hareketi olduðunu ve bu doðrultuda milletine ve dinine baðlý, ahlaklý ve eðitimli bir nesil yetiþtirme çabasý içinde olduklarýný ifade etti. Bu doðrultuda çalýþmalarýnýn il ve ilçe genelinde kararlýlýkla devam ettiðini ifade eden Ülkü
Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal,
Osmancýklý ülkücülere buluþmaktan
duyduðu mutluluðu ifade etti.Programda o günü yaþayan ülkücülerden Mustafa Necati Çevik, Ahmet Gündoðdu ve
Ali Afacan da yaþanan o kara günü
programda hazýr bulunan ülkücülere anlattý. Konuþmalarýn ardýndan Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak'ýn hayatýný konu alan sinevizyon gösterisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinin devamýnda ise Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak için Yasin-i Þerif okutularak program sona erdi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
HABER
Evci Barajý ile 12 bin 500 dönüm
arazi suyla buluþacak
Boðazkale Ýlçesi Evci köyünde 2012 yýlý temmuz ayýnda ihale edilerek yapýmýna baþlanan
"Evci Barajý"nda geri sayým baþladý. Barajýn
ihale aþamasý ve sonrasýnda AK Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM
Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Dr. Cahit Baðcý'nýn
verdiði bilgiye göre yaklaþýk 12 bin 500 dönüm
araziyi suyla buluþturacak olan Evci Barajýnda su
tutulmaya baþlandý
Evci Barajýnýn tamamlandýðýný ve çok yakýnda su
tutulmayla ilgili olarak bu yatýrýmýn önemini halka
duyurmak ve anlatmak için bir tören planlanacaðýný
belirten Baðcý "12 bin 500 dönümde suyu toprakla
buluþturacak Evci Barajýmýz yakýn takibimiz sonucu
tamamlanmýþ
olup
su
tutulmaya
baþlanmýþtýr.Siyasetçiler olarak bir sözümüzün daha
gerçekleþmiþ olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi.
-"ÇORUM'UN ÇUKUROVASI OLACAK"Bölge halkýnýn geleceðini þekillendirecek olan
Evci Barajý suladýðý topraklara bereket sunacak,
Evci'lilerin deyimiyle Çorum'un Çukurovasý olacak.
Konu ile ilgili olarak bir açýklama yapan Baðcý, Evci
Barajýnýn gövde yüksekliðinin 54 metre olduðunu ve
ayrýca sulama hatlarýnda 36 km boru döþendiðini ve
ek proje ile sulama için 8 km daha boru döþenerek
toplamda 44 km'lik bir sulama aðýna ulaþýlacaðýný
ifade etti. Sulama aðýnýn 44 km ye ulaþmasý ile birlikte Kadýlý köyü arazilerinin de sulanacaðýný belirten
Baðcý ek proje nedeni ile iþ bitiriminin 1.6.2015 tarihinde gerçekleþmesi için yazýþmalarýn devam ettiðini
sözlerine ekledi.
Toplam sulama alanýnýn 12 bin 500 dönüm olacaðýný ifade eden Baðcý toplam 11 milyon 250 bin TL
olan keþif bedelinin %20 artýþ ile 13 milyon 500 bin
TL'ye, kapalý sulama proje maliyetinin ise %20
artýþla 5 milyon 900 bin TL'ye yükseltildiði böylece
Özgür Der'den
Suriye ve Gazze
ile Dayanýþma Gecesi
Özgür-Der Çorum Þubesi tarafýndan Suriye ve
Gazze konulu kardeþlik gecesi düzenlendi. Çorum
Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen gecede Grup
Yürüyüþ, yorumladýðý ezgi ve marþlarý ile coþku kattý.ÖzgürDer yönetim kurulu üyesi Murat Ýslam'ýn sunuculuðunu
gerçekleþtirdiði gece, Ubeydullah Abanuzoðlu'nun EnsarMuhacir dayanýþmasýný hatýrlatan Kur'an tilaveti ve mealini
okumasý ile baþladý. Þube Baþkaný Bülent Gökgöz'ün selamlama konuþmasý ile devam eden etkinlikte Gökgöz, Suriye
ile Gazze'deki Ýslami direniþi de sahiplenmesi gerektiðini
vurguladý. Dünyanýn umursamazlýk içinde olduðu Suriye'de
onlarca Bosna dramýnýn yaþandýðý ve Müslümanlarýn ise
yorgunluklara kapýlmadan gerek Suriye direniþini gündemleþtirme gerekse yardým çalýþmalarýna devam edilmesi
gerektiðini vurgulayarak, Suriye için yardým týrý hazýrlýðýnda
olduklarýný, yardýmlarýný Özgür-Der veya Çorum ÝHH
üzerinden kendilerine iletebileceklerini dile getirdi. Gökgöz
konuþmasýna þöyle devam etti: "Bu gece salonda çok sayýda
genç kardeþimiz bulunmakta. Özellikle Ýmam-Hatip
Lisesinden kardeþlerimiz bulunmakta. Bugün ÝmamHatiplerin önü açýldý, imkanlar çoðaldý, ortaöðretimde
baþörtüsü serbest oldu, katsayý adaletsizliði kaldýrýldý, kesintisiz eðitim ve Kur'an eðitiminin önündeki engeller kalktý.
Ancak bugünlere kendiliðinden gelinmedi. 28 Þubat zulmünün yasaklarýna ve baskýlarýna karþý uzun süreli
mücadele verildi ve çok bedeller ödendi. Özgür-Der ve
Grup Yürüyüþ de bu temelde kuruldu. Ýþte sizler de þu anki
imkanlara ve haklarýnýza sahip çýkmalý bunlarý çok daha ileri
noktalara taþýmalýsýnýz. Sorumluluklarýnýzýn farkýnda,
ahlaklý, donanýmlý ve adaleti talep eden gençler, þahsiyetler
olmalýsýnýz. Ýmam-Hatipleri de aþan bir ufukla mücadele
vermelisiniz."Gecede Özgür-Der Çorum þubesinin faaliyetlerini özetleyen sinevizyonun ardýndan Suriye ve ÝHH
yardýmlarý konulu sinevizyonlar da izlendi. Ardýndan Grup
Yürüyüþ konser verdi. Haber Servisi
toplam maliyetin baraj ve sulama olmak üzere 19
milyon 400 bin TL'ye ulaþtýðýný belirtti.
-"DEVLETÝN ÇORUM'A ÝNÞA ETTÝÐÝ ÝKÝNCÝ
BÜYÜK BARAJ"Baðcý açýklamasýnda, bölge halkýnýn 40 yýllýk
rüyasýný gerçekleþtirecek olan Evci Barajýnýn devletin
Çorum'a inþa ettiði ikinci büyük baraj olacaðýný dile
getirerek hizmete girmesiyle yöre halkýnýn gelir
seviyesinin yükseleceðini söyledi.
Evci Barajýnýn Hattuþa turizm bölgesine yakýnlýðýnýn da önemli olduðunu sözlerine ekleyen Baðcý
projenin yeni yürüyüþ yollarý, piknik ve mesire alanlarý, baraj gölü manzaralý tesisler ile bölge halkýnýn
gelecek yüzyýllarýný þekillendireceðini ve turizm
yatýrýmcýlarý açýsýndan da önemli fýrsatlar sunacaðýný
belirtti. Haber Servisi
‘‘Ýþ kolu sözleþmesi imkaný
getirilip toplu sözleþmesiz
iþyeri býrakýlmamalý’’
2015 yýlý Mali Bütçe Kanun Tasarýsýnýn TBMM Genel Kurulu'nda dördüncü gün 3. tur görüþmeleri yapýldý.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Bütçe görüþmeleri kapsamýnda,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Mesleki
Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adýna konuþma yaptý.Ýþ piyasasýnýn ihtiyaç ve beklentilerini karþýlayan
nitelikli iþgücünün yetiþtirilmesi, hem eðitim
sisteminin etkinliðinin saðlanmasý hem de küresel düzeyde Türkiye'ye rekabet avantajý kazandýracak, dinamik bir iþgücü piyasasýnýn
oluþturulmasýný mümkün kýlacaðýný belirterek
sözlerine baþlayan Salim Uslu, "Bugün, özellikle Avrupa Birliði ülkelerinde hayat boyu öðrenme anlayýþýný yansýtacak þekilde, mesleki ve
teknik eðitim verilmesi eðitimde etkinliðin,
ekonomide verimliliðin ve rekabet edebilirliðin
saðlanmasý ve sürdürülebilmesi için çözümler üretilmektedir. MYK; Türkiye'nin
küresel ekonomide rekabet
edebilecek iþ gücünün yetiþtirilebilmesine ve bu iþgücünün yurt dýþýnda da mesleklerini icra edebilmelerine
imkân saðlayacak. Avrupa
Birliði ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve
iþletmek amacýyla 5544 sayýlý yasa ile 2006 yýlýnda kurulmuþ, 2008 yýlýnda da Avrupa Konseyinin 2241/2004/EC kararý uyarýnca MYK
ulusal Europass Merkezi olarak yetkilendirilmiþtir.MYK, eðitim ve istihdam iliþkisini güçlendirerek Türkiye'de insan kaynaklarýna yeni
bir bakýþ açýsý getiren, yeterlilik kavramý çerçevesinde mesleki ve teknik eðitimin yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlayacak önemli bir yapýyý
oluþturmaktadýr. Mesleki Eðitim ve Ýþ Gücünün nitelikli hale getirilmesi; iþçiye özgüven
kazandýrarak, iþçiyi özgürleþtirerek, iþ güvencesi, iþ güvenliði, verimlilik ve kalite saðlayacaktýr. Ýstihdam planlamasý ile MYK politikalarý buluþturulduðunda daha verimli, becerili,
üretken bir iþgücü piyasasý oluþacaktýr. Bu
kapsamda, ulusal meslek standartlarýnýn hazýrlanmasý için sektörlere ve mesleklere iliþkin
yetkinliði ve temsil gücü olan iþçi, iþveren,
meslek kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleriyle
toplam 748 meslek standardýnýn hazýrlanmasýna iliþkin iþbirliði ortamý oluþturmuþtur. Bugün
itibariyle 669 meslek standardý hazýrlanmýþ,
bunlardan 576'sý ulusal meslek standardý olarak Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr" dedi.
MYK tarafýndan sýnav ve belgelendirme
sistemi oluþturulduðunu ve iþletilmeye baþlandýðýný kaydeden Salim Uslu, "Bugün itibariyle
103'ü tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ol-
mak üzere 156 meslekte sýnav ve belgelendirme yapýlabilmektedir. 21 bin 170 kiþiye MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiþtir. Malum
olduðu üzere iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda
ulusal bir farkýndalýðýn oluþturulmasý için yoðun çaba sarf edilmektedir. Bu kapsamda tehlikeli iþlerden baþlanmak suretiyle 2015 yýlýndan itibaren iþ piyasasýnýn gerekleri, sýnav ve
belgelendirme kapasiteleri dikkate alýnarak,Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýmýzca belirlenen mesleklerde çalýþanlarýn Mesleki
Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluðu
getirilmesi planlanmaktadýr. Mesleki eðitim
ile eðitim sistemi, istihdam planlamasý ile istihdam politikalarý arasýnda, ekonomik kalkýnma ile sosyal geliþme arasýnda, sendikal haklar
ile sosyal düzen arasýnda, toplu sözleþme hakký ile kamu düzeni arasýnda, parasal deðerler
ve dengelerle sosyal politikalar arasýnda, doðru bir iliþki kurgulamak zorundayýz. Bu sebeple, iþ kolu sözleþmesi imkaný getirip toplu sözleþmesiz iþyeri býrakmayýnýz.
Ýþsizlik sigortasýna eriþimi
kolaylaþtýrýp iþsiz kalanlarýn imkanlarýný artýrýnýz,
kýdem tazminatý fonunu
kurup KT hakkýný güvenceye alýnýz.Ýþçi memur ayrýmýný kaldýrýp AB ve ÝLO
normlarýna uygun düzenlemeler ile sendikal haklarýn etkin kullanýmýný
saðlayýnýz. Kamu iþyerlerinde geçici iþçilik sürelerini ve statülerini yasa ile belirlemek yerine,
ihtiyaçlara göre belirlenmek üzere ilgili iþletmeye býrakýnýz. 6331 sayýlý yasayý delmeye çalýþan maden iþletmelerinin insafsýzlýðýna ve
kural tanýmazlýðýna izin vermeyiniz. 6331'de
yer alan iþçi temsilciliðini sadece iþ saðlýðý ve
güvenliði ile sýnýrlý tutmak yerine sendikasýz
tüm iþletmeler de yer alacak þekilde örgütlülüðü teþvik ediniz. Baþta ESK, Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kurulu olmak üzere diyalog kurumlarýnýn
etkin bir biçimde çalýþmasýný saðlayarak katýlýmcýlýðý ve endüstriyel demokrasiyi çalýþma
yaþamýnda gelenekselleþtirip, kurumsallaþtýrýp,
etkinleþtiriniz. Sendikal yaþama ve endüstri
iliþkilerine yönelik düzenlemeleri konjonktürel
istek ve taleplere göre deðil, ÝLO konvansiyonlarý, AB normlarý ve ihtiyaçlarýmýza göre yapýnýz. Ýnanýyorum ki, bütün bu öneriler Yeni
Türkiye politikalarý ile hem örtüþecek hem de
Cumhuriyetimize çok yaraþacaktýr. MYK'nun
önümüzdeki süreçte daha baþarýlý hizmetler
vereceðine olan inancýmý yineleyerek, Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýmýzýn ve
MYK'nun 2015 yýlý bütçesinin hayýrlý olmasýný
temenni eder, yüce heyetinize saygýlar sunarým" diyerek sözlerini tamamladý.
Haber Servisi
5
Mikroskop
'Hayýrmý,
Þermi' En iyi
Bilen Allah'dýr
Gülsün Mert
Cansu-yu
Öykümüz ünlü Çin düþünürü Lao
Tzu'nun zamanýnda geçer..
Efendim köyde bir yaþlý adam varmýþ…
Çok fakir… Ama kral bile onu kýskanýrmýþ.
Öyle dillere destan bir beyaz atý varmýþ ki
Kral at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin
tamamýný teklif etmiþ ama adam satmaya
yanaþmamýþ..
"Bu at, bir at deðil benim için.. Bir dost..
Ýnsan dostunu satar mý" dermiþ hep..
Bir sabah kalkmýþlar ki, at yok..
Köylü ihtiyarýn baþýna toplanmýþ..
"Seni ihtiyar bunak.. Bu atý sana býrakmayacaklarý, çalacaklarý belliydi. Krala satsaydýn, ömrünün sonuna kadar beyler gibi
yaþardýn. Þimdi ne paran var, ne de atýn"
demiþler..
Ýhtiyar "Karar vermek için acele
etmeyin" demiþ.. Sadece "At kayýp" deyin.
Çünkü gerçek bu.. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiðiniz karar. Atýmýn kaybolmasý, bir talihsizlik mi, yoksa bir þans mý,
bunu henüz bilmiyoruz.
Çünkü bu olay henüz bir baþlangýç.
Arkasýnýn nasýl geleceðini kimse bilemez.."
Köylüler kahkaha ile gülmüþler. Ama
aradan 15 gün geçmeden, at bir gece
ansýzýn dönmüþ.. Meðer çalýnmamýþ,
daðlara gitmiþ kendi kendine.. Dönerken
de, vadideki 12 vahþi atý peþine takýp getirmiþ.
Köylüler, ihtiyar adamýn etrafýna
toplanýp özür dilemiþler..
"Babalýk" demiþler.. "Sen haklý çýktýn..
Atýnýn kaybolmasý bir talihsizlik deðil adeta
bir devlet kuþu oldu senin için.. Þimdi bir at
sürün var.."
Karar vermek için gene acele ediyorsunuz" demiþ ihtiyar.. Sadece atýn geri
döndüðünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece
bu. Ondan ötesinin ne getireceðini henüz
bilmiyoruz. Bu daha baþlangýç..
Köylüler bu defa ihtiyarla dalga
geçmemiþler açýktan ama, içlerinden "Bu
herif sahiden gerzek" diye geçirmiþler..
Bir hafta geçmeden, vahþi atlarý terbiye
etmeye çalýþan ihtiyarýn tek oðlu attan
düþmüþ ve ayaðýný kýrmýþ. Evin geçimini
temin eden oðul þimdi uzun zaman yatakta
kalacakmýþ.
Köylüler gene gelmiþler ihtiyara..
"Bir kez daha haklý çýktýn" demiþler. "Bu
atlar yüzünden tek oðlun bacaðýný uzun
süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak
baþkasý da yok.. Þimdi eskisinden daha
fakir, daha zavallý olacaksýn" demiþler..
Ýhtiyar "Siz erken karar verme hastalýðýna tutulmuþsunuz" diye cevap vermiþ.
"O kadar acele etmeyin. Oðlum bacaðýný
kýrdý. Gerçek bu.. Ötesi sizin verdiðiniz
karar.. Ama acaba ne kadar doðru.. Hayat
böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan
sonra neler olacaðý size asla bildirilmez.."
Birkaç hafta sonra, düþmanlar kat kat
büyük bir ordu ile saldýrmýþ. Kral son bir
ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere
çaðýrmýþ. Köye gelen görevliler, ihtiyarýn
kýrýk bacaklý oðlu dýþýnda bütün gençleri
askere almýþlar. Köyü matem sarmýþ.
Çünkü savaþýn kazanýlmasýna imkan yokmuþ, giden gençlerin ya öleceðini ya esir
düþüp köle diye satýlacaðýný herkes biliyormuþ.
Köylüler, gene ihtiyara gelmiþler..
"Gene haklý olduðun kanýtlandý"
demiþler. "Oðlunun bacaðý kýrýk, ama hiç
deðilse yanýnda. Oysa bizimkiler belki asla
köye dönemeyecekler. Oðlunun bacaðýnýn
kýrýlmasý, talihsizlik deðil, þansmýþ meðer.."
"Siz erken karar vermeye devam edin"
demiþ, ihtiyar.. Oysa ne olacaðýný kimseler
bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim
oðlum yanýmda, sizinkiler askerde.. Ama
bunlarýn hangisinin talih, hangisinin
þanssýzlýk olduðunu sadece Allah biliyor."
Lao Tzu, öyküsünü þu nasihatle tamamlarmýþ, etrafýna anlattýðýnda:
"Acele karar vermeyin. O zaman sizin de
herkesten farkýnýz kalmaz. Hayatýn küçük
bir parçasýna bakýp tamamý hakkýnda karar
vermekten kaçýnýn. Karar aklýn durmasý
halidir. Karar verdiniz mi, akýl düþünmeyi,
dolayýsý ile geliþmeyi durdurur. Buna raðmen akýl insaný daima karara zorlar. Çünkü
geliþme halinde olmak tehlikelidir ve insaný
huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez.
Bir yol biterken yenisi baþlar. Bir kapý
kapanýrken, baþkasý açýlýr. Bir hedefe
ulaþýrsýnýz ve daha yüksek bir hedefin
hemen oracýkta olduðunu görürsünüz."
TEK
YILDIZ
2
HABER
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
6
Basýna darbe operasyonu
17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve
yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde,
medyaya karartma operasyonu baþladý.
Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet,
kara para aklama ve yolsuzluk operasyonu' yapýlmýþ, ilgili soruþturmada bakanlar Muammer Güler,
Erdoðan Bayraktar, Egemen Baðýþ, Zafer Çaðlayan'ýn, ve Güler ile Bayraktar'ýn oðullarýnýn da adýnýn geçtiði öðrenilmiþti. Para kasalarý, ayakkabý kutularý, doðruluðu onaylanan ses kayýtlarý ile hafýzalara kazýnan operasyonun ardýndan, 25 Aralýk'ta da
yine bir yolsuzluk operasyonu için savcý talimat vermiþ ancak polis bu talimatý yerine getirmemiþti.
Operasyonda Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn
oðlu Bilal Erdoðan'ýn da adý geçiyordu.
Soruþturmalar, Hükümet'in emniyet ve yargýya
müdahalesi ile þaibeli bir þekilde kapatýlmýþtý.
Geçtiðimiz hafta Twitter hesabý @fuatavnifuat,
yolsuzluk operasyonlarýnýn yýl dönümünde, bu operasyonlarýn konuþulmamasý, üzerinin kapatýlarak
gündeme gelmesinin önlenmesi amacýyla medyaya
operasyon düzenleneceðini açýklamýþtý.
@fuatavnifuat, tüm muhaliflerin sindirilmesi için
Hizmet Hareketi'nden merkez medyaya birçok kuruluþa operasyon düzenleneceðini ve gazetecilerin
göz altýna alýnacaðýný yazmýþtý. @fuatavnifuat, operasyonun deþifre olmasýnýn ardýndan ertelendiðini
belirtmiþ, ancak gece ise operasyonun 14-15 Ara-
lýk'ta operasyonun baþlayacaðýný yazmýþtý.
Ýþte, dakika dakika 17 Aralýk'a ve medyaya karartma operasyonu:- 13 Aralýk Cumartesi'yi 14 Aralýk Pazar'a baðlayan gece Twitter'da @fuatavnifuat
hesabý, "14-15 Aralýk'ta baþlayýp 25 Aralýk'a kadar
sürecek seri operasyonlar baþlýyor. Operasyonu Baþsavcý Vekili Orhan Kapýcý yönetiyor." yazdý. @fuatavnifuat, operasyonda gözaltýna alýnacak isimleri de
duyurdu. - @fuatavnifuat'ýn duyurduðu operasyon
kapsamýnda, Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Eski
Müdürü ve Hakkari Emniyet eski Müdürü Tufan Ergüder gözaltýna alýndý.- Daha önce Tek Türkiye ve
Þefkat Tepe dizisinin yapýmcýlýðýný yapmýþ olan Sungurlar dizisinin yapýmcýsý Salih Asan Eskiþehir'de
gözaltýna alýndý.Sabah 6.30 sýralarýnda Asan'ýn Eskiþehir’de bulunan evine gelen TEM polisleri ve bir
jandarma, Samanyolu TV yapýmcýlarýndan olan Salih Asan’ý gözaltýna aldý.Asan, "Milletimizin birliðine beraberliðine hizmet eden projeleri üretmeye çalýþtýk arkadaþlarýmýzla birlikte. Kurumumuz, elini
deðil gövdesini koydu bu mücadeleye. Netice itibarýyla biz de bu mücadelede yapýmcý kimliðimizle vazife yapmaya çalýþtýk. Devletimize ve milletimize
hizmet ettik suçumuz buysa biz bu suçu iþledik" dedi.Tek Türkiye dizisinin yapýmcý, yönetmen ve senaristlerinden oluþan dizi ekibi de gözaltýna alýndý.Engin Koç Van'da gözaltýna alýndý.Avukat Fikret
Duran twitter'da paylaþtýðý mesajda Samanyolu TV
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
STV'nin yapýmcýlarýndan Salih Asan ve Yönetmen
Engin Koç, gözaltý iþlemi sonrasýnda Eskiþehir Yunus Emre ve Devlet Hastanesi'ne götürülerek saðlýk
kontrolünden geçirildi.
- Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Hasan Yýlmaz'ýn
talimatý ile Asan ve Koç, kararýn kendilerine bildirilmesinin akabinde Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Vatan Þubesi'ne götürüldü.
- Tek Türkiye dizisinin senaristi Makbule Çam
Alemdað gözaltýna alýndý.- Samanyolu programcýlarýndan Ahmet Bozkuþ, gözaltýna alýnanlar arasýnda
Tek Türkiye dizisinin grafikerinin de bulunduðunu
açýkladý.- Tunceli'ye 6 ay önce atanan bir komiser
bugün gözaltýna alýnarak, soruþturmanýn yürütüldüðü Ýstanbul'a gönderildi. - Mardin'de de ayný operasyon kapsamýnda 1 polis memuru gözaltýna alýndý.- Þýrnak Emniyet Müdürlüðü'nde görev yapan 1
polis memuru da izinli olarak arkadaþýný ziyarete
gittiði Mardin'de gözaltýna alýndý. - Polis, Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý'yý gözaltýna almak
için gazete binasýna geldi. - Þanlýurfa'nýn Hilvan ilçesinde bir polis memuru gözaltýna alýndý.
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
çalýþanlarýna yönelik gözaltýlarýn baþladýðýný belirterek, Engin Koç'un Van'da evinden alýndýðýný yazdý. Operasyon listesinde adý geçen Zaman Gazetesi
Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý, elindeki
çay bardaðý olan bir fotoðrafý paylaþarak, "Bu sabah
gözaltýna alýnacaðýmýza dair internette haberler var.
Þu an gazetedeyim bekliyorum." dedi.Dumanlý,
operasyonu "Medyaya darbe" olarak nitelendirdi. Samanyolu Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca da
Türkiye’nin demokrasisi için çalýþan insanlarýn sindirilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Hidayet Karaca, ifade vermek için Emniyet'e gitti- Nefret operasyonunun öðrenilmesinin ardýndan vatandaþ, Zaman Gazetesi'nin Yenibosna'daki binasýna akýn etti. Binanýn
önünde toplanan birçok vatandaþ, gazete ve hedefteki gazetecilere destek sloganlarý attý. - Polis Memuru Recep Güleç, Ýstanbul'da gözaltýna alýndý. Polis Memuru Yakup Ergün, Ýstanbul'da gözaltýna
alýndý. - Kahramanmaraþ'ta bir polis memuru gözaltýna alýndý. - Erzurum'da Rýfat Aslan, gözaltýna alýndý.- Gözaltýna alýnan Samanyolu Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca, saðlýk kontrolünden geçirildi. -
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Bu sefer emekçileri fotoðrafladýlar
Kimse Yok Mu'dan Anafen
öðrencilerine yoksulluk semineri
Kimse Yok Mu Derneði "Yoksulluk
Haftasý" münasebetiyle düzenlediði
seminerde Anafen Dershanesi öðrencileriyle bir araya geldi.
Kimse Yok Mu Derneði Þube
Müdürü Erkal Aykaç öðrencilere
hitaben yaptýðý konuþmasýnda,
dernek olarak toplumun yardým
deðerlerini etkin hale getirerek din,
dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý
çözümler oluþturup yardýmda
bulunduklarýný ve yoksulluðun
uðradýðý her yerde ve her durumda görev
baþýnda
olduklarýný
ifade
ederek,
"Yoksullukla mücadele ederek herkes için
müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet
etmeyi amaçlýyoruz" dedi.
Derneðin çalýþma alanlarý hakkýnda da
bilgi veren Aykaç, "Derneðimizin çalýþ-
malarýný yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý,
yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil
yardýmlar olarak sýralanabilecek bu
alanlar da Türkiye'de ve Dünya'da
pek çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin çözülmesine vesile oluyoruz.
Bu amaçlarý gerçekleþtirmek için de
tek bir kaynaktan besleniyoruz o da
iyiliðe adanmýþ gönüllülerden" þeklinde kaydetti.
Aykaç, "2002 yýlýndan bu yana 12
seneyi geride býrakan derneðimiz,
genç yaþýnda hem nitelik hem de
nicelik açýsýndan büyük iþlere imza
atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor" dedi.
Erkal Aykaç, seminer sonunda kendilerine bu fýrsatý veren Anafen Dershanesi idarecilerine, öðretmenlerine teþekkür ederken,
öðrencilerin ilgisinden de çok memnun
olduðunu ifade etti.
Haber Servisi
Eðitim Sen
Fotoðraf
Topluluðunun yeni
fotoðraf çekimyeri
Organize Sanayi'de
Gazel Makine ve Altan
Makine-Döküm
oldu.Sanat Eðitimcisi
Altan Özeskici önderliðinde yapýlan fotoðraf
çekimlerin ilk duraðý
Gazel Makine oldu. Ýkinci çekim yeri ise Altan
Makine ve Döküm oldu.
Çalýþan insanlarýn emekleri ve çabalarý, gösterdikleri
çalýþma temposu yüzlerce fotoðraf ile ölümsüzleþtirildi.Toplam üç saat süren fotoðraf çekimleri sonunda
çekilen fotoðraflarýn deðerlendirilmesi ve okumalarý
yapýldý. Ayrýca fotoðraf makinesi objektif ve algýlayýcý
temizliði ile ilgili bilgiler verildi. Bir sonraki hafta sergi
ile tamamlanacak olan 4.dönem fotoðraf kursu ile birlikte kurs süresince çekilen fotoðraflar arasýnda
yapýlan Hatti Fotoðraf Ödülleri yarýþmasýnýn da ödül
töreni yapýlacak. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
HABER
7
"MÝSÝAD olarak, siyaset üstü
birsivil toplum kuruluþuyuz"
MÝSÝAD Çorum Þubesi tanýtýldý
Genel Merkezi Ankara'da bulunan Memleketçi
Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum
Þubesi'nin tanýtým programý yapýldý.
Bir süre önce Çorum da teþkilatlanan MÝSÝAD Çorum
Þubesi düzenlediði basýn toplantýsý ile yönetim kurulu
üyelerini kamuoyuna tanýttý.
Þube Baþkanlýðýný Selahattin Ezer'in yaptýðý
MÝSÝAD Çorum Þubesi'nin tanýtým toplantýsý
Cumartesi günü Sera Otel'de gerçekleþtirildi.
Tanýtýma MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý
Altuð Çankaya, Çorum Þube Baþkaný Selahattin
Ezer ve Þube yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Toplantý da Þube Baþkaný Selahattin Ezer
yaptýðý konuþmada dernek hakkýnda bilgiler
verdi. MÝSÝAD'ýn bir sivil toplum kuruluþu
olduðuna dikkat çeken Ezer, doðrularýn peþinden giderek iþ dünyasýnýn tüm sorunlarýna
çözümler arayacaklarýný kimin söylediðine deðil
ne söylediðine bakacaklarýný söyledi. Ezer ayrýca
tüm STK ve iþ adamlarý, oda ve derneklerle samimi iliþki içerisinde olacaklarýný dile getirdi.
Ezer'in konuþmasýnýn ardýndan MÝSÝAD Genel
Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya da yaptýðý
konuþmada
MÝSÝAD'ýn
milli
sermayeyi
destekleyen bir kuruluþ olacaðýný ve hiçbir kurumun arka bahçesi olmayacaðýný söyledi.
Öte yandan MÝSÝAD Çorum Þube Yönetimi
Selahattin Ezer baþkanlýðýnda Derya Öztekin,
Alaattin Akel, Sami Göktepe, Mustafa Þimþek,
Þükrü Günaydýn, Nazik Bulut, Funda Özlem Kurt, Ayþe
Onat, Nihat Polat, Murat Sezikli, Ali Fatih Göktuð, Engin
Baþaran, Akif Aras ve Ahmet Kurtbaþ'tan oluþtu. Genç
MÝSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý'na ise Cesur Karaca
getirildi. Haber Servisi
"Hiçbir kurum veya kuruluþun
arka bahçesi deðiliz"
MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya,
MÝSÝAD'ýn milli sermayeyi destekleyen bir sivil toplum kuruluþu
olduðunu söyledi. Çorum'da yapýlanmasýný tamamlayan
MÝSÝAD Çorum Þubesi düzenlediði tanýtým toplantýsýna katýlan
Çankaya, MÝSÝAD'ýn hiçbir kurum veya kuruluþun arka bahçesi
olmadýðýný dile getirdi.Türkiye genelinde 30 þubelerinin kurulduðunu,
20'ye yakýnda talep olduðunu ifade eden Çankaya, "En çok þube
sayýsýna ulaþarak, en büyük dernek olarak faaliyet göstereceðiz.
Bunun gayreti içindeyiz. MÝSÝAD milli þuur taþýyanlarýn derneðidir"
dedi.MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya, MÝSÝAD
Çorum Þube yönetimini de kutlayarak baþarýlar diledi. Haber Servisi
MÝSÝAD
Çorum
Þube
Baþkaný
Selahattin
Ezer,
MÝSÝAD'ýn siyaset üstü bir STK
olduðunu dile getirerek, "Doðrularýn
peþinden gideceðiz iþ dünyasýnýn tüm
sorunlarýna çözümler ararken kimin
söylediðine deðil ne söylediðine
bakacaðýz. Sloganlarýn, logolarýn
peþinde
deðil
doðruluðun,
samimiyetin, dürüstlüðün peþinden
gideceðiz" dedi.
Çorum'da yapýlanmasýný tamamlayan MÝSÝAD Çorum Þubesi düzenlediði basýn toplantýsý ile yönetim kurulunu
tanýttý. Tanýtým toplantýsýnda konuþan
Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer, sivil
toplum kuruluþlarýnýn demokrasilerin vaz
geçilmez unsurlarý olduðunu dile getirerek,
"Kamu kurum ve kuruluþlarý dýþýnda kalan
ve gönüllülük esasýyla faaliyet gösteren
STKlar kar amacý gütmeden ayný doðruya
inanan insanlarýn bir araya geldikleri ve lobi
çalýþmalarý yürüttükleri kurumsal yapýlardýr.
Geliþmiþ ülkelerde dernek ve vakýflar
yönetimlerde her zaman söz sahibi
etkindirler. Ülkemiz de de yaklaþýk 100 bin
dernek faaliyet göstermektedir. Yine ilimiz
de resmi rakamlarla 650 civarýnda dernek
faaliyet göstermektedir. Bu derneklerimizin
etkin olanlarý olmakla beraber çeþitli sebeplerle pek çoðu tabela derneði olmaktan
öteye geçememiþtir.
Tam da bu noktada yeni kurulmasýna
raðmen MÝSÝAD Türk toplumu nezdinde
çok hýzlý karþýlýk bulmuþ, gerek þube sayýsý
gerekse üyeler bazýnda hýzla büyümekte ve
yaygýnlaþmaktadýr.
Bir yandan þube ve üye sayýsýný
artýrýrken diðer yandan da kurumsallýk
çalýþmalarý konusunda ciddi mesafeler
katetmiþtir.
Her türlü ayrýmýn reddedildiði, birlik ve
beraberlik içinde ve omuz omuza çalýþmayý
düstur edinmiþ MÝSÝAD ailesinin bir parçasý
olmaktan ne kadar gurur duyduðumuzu
anlatamam. Ýþ dünyasýnýn tüm sorun ve
ihtiyaçlarýna çözüm üretmek, ülkemize,
katma deðer ve istihdam kazandýrmaktan
baþka bir düþüncesi olmayan ihlas ve
samimiyetle çalýþmaya söz vermiþ, ülke sevdasý ülkeye hizmet aþkýyla tutuþan MÝSÝAD
ailesinin bu ülkede çok kýsa sürede söz
sahibi olacaðýný þimdiden görmek zor
olmasa gerek. Ülkemizde her kurulan
dernek maalesef birilerinin yanýnda, birilerinin karþýsýnda, bir yerlerin arka bahçesi,
bir yerlerin yan kuruluþu gibi algýlanmakta
ve kýsýr bir tartýþmanýn içine çekilmektedir.
Biz MÝSÝAD üyelerinin de daha þimdiden
bu tartýþmalarýn içine çekilmek istendiðini
hep birlikte izliyoruz.
Bilinmelidir ki, bizlerin elbette bir siyasi
düþüncesi, siyasi eðilimleri, siyasi tercihleri
ve siyasi geçmiþleri vardýr. Ancak bunlar bir
sivil toplum kuruluþu olan MÝSÝAD siyasi
bir hareket olduðu anlamý elbette taþýmaz.
MÝSÝAD tam anlamýyla bir STK'dýr.
Ben sizlere klasik ifadesiyle biz bütün
siyasi partilere eþit mesafedeyiz demeyeceðim. Ancak biz siyaset üstü bir STK'yýz
diyeceðim. Doðrularýn peþinden gideceðiz
iþ dünyasýnýn tüm sorunlarýna çözümler
ararken kimin söylediðine deðil ne
söylediðine bakacaðýz. Sloganlarýn, logolarýn
peþinde
deðil
doðruluðun,
samimiyetin, dürüstlüðün peþinden gideceðiz. Bu duygu ve düþüncelerle yeni kurulan MÝSÝAD Çorum þube yönetim kurulumuzun öncelikle þehrimize ve ülkemize
hayýrlar getirmesini diliyor. Tüm memleket
sevdalýsý iþ adamlarýmýzý derneðimize davet
ediyorum.
Bilinmelidir ki þehrimizde tüm
STK'larla, tüm iþ adamý ve sanayici derneklerimizle. TSO, ÇESOB ve odalarýmýzla
kamu kurum ve kuruluþlarýmýzla samimi
iliþkiler kurup ülkemize ve þehrimize
MÝSÝAD çatýsý altýnda hizmet edeceðiz.
Iþýðýmýz
çalýþmadan,
yorulmadan,
üretmeden, rahat içinde yaþamak isteyen
toplumlar önce haysiyetlerini, daha sonra
hürriyetlerini ve istikbal ve ikballerini
kaybeder diyen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk pirimiz. Kendin muhtaçken bile
baþkalarýna yardým edecek kadar cömert ol
diyen Ahi Evran'dýr" dedi. Haber Servisi
Mobilyacý esnafýna 'sanayi sicil kaydý' eðitimi verildi
Çorum'da faaliyet gösteren mobilyacý esnafýna sanayi
sicil kaydý ile ilgili eðitim verildi.
Mobilyacýlar Odasý tarafýndan düzenlenen eðitime
Mobilyacýlar Odasý ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Oda Yönetim
Kurulu üyeleri ile çok sayýda esnaf katýldý. ÇESOB'ta gerçekleþtirilen eðitime konuþmacý olarak ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Ýl Müdürlüðü uzmaný Yaþar Bolat katýlýrken, Bolat, Çorum'da
yaklaþýk 550 iþletmenin sanayi sicile kayýt olmasýný beklediklerini
ifade ederek, 31
Aralýk 2014 tarihine
kadar kayýt olmayan
iþletmelere idari para
cezasý uygulanacaðýný dile getirdi. Kayýt için son
günün beklenilmemesi gerektiðini belirten Bolat, 10
kiþi altýnda çalýþan
firmalardan kapasite raporu istenmeyeceðine dikkat çekti.
Yaþar Bolat, "Bilindiði üzere 6948 sayýlý Sanayi Sicil
Kanunu'nun 1. maddesine göre, bir maddenin vasýf, þekil, hassa
veya terkibini, makine, cihaz, tezgah, alet veya diðer vasýta veya
kuvvetlerin yardýmý ile veya el emeði ile kýsmen veya tamamen
deðiþtirerek imalat yapan iþletmeler Sanayi Sicil Kanunu'nun 2.
maddesine göre Sanayi Sicil
Belgesi almak zorundadýr" diyerek, Sanayi Sicil Belgesi
almayanlar hakkýnda ayný
kanunun 9. maddesi gereðince
idari para cezasý uygulanacaðýný
hatýrlattý.
Bolat, sicil kaydý ile ilgili þu
bilgileri verdi:
"Sanayi sicil kaydýný Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web
sayfasýnda bulunan 'e-hizmetler'
bölümünde yer alan 'Sanayi Sicil
Bilgi Sistemi' veya
https://www.sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yeni
sisteme ait kullanýcý adý-þifre oluþturarak giriþ yapýlýp,
giriþ ekranýnda yer alan kullaným kýlavuzlarýný dikkate
alarak açýlan sayfada yer alan 'Ýlk Kayýt Ýþlemleri'
menüsünü týklayarak yapýlabilir ya da Ýl
Müdürlüðümüz ile irtibata geçmek suretiyle yardým
alabilirsiniz. Ýlimizde imalat yapmakta olup, Sanayi
Sicil Belgesi almasý gereken iþletmelerin maðdur duruma
düþmemeleri ve idari para cezasýna muhatap olmamalarý için 31
Aralýk 2014 tarihinde sona erecek olan süre içerisinde sanayi sicil
kaydýný yaptýrmalarý önem arz etmektedir."
Eðitim öncesi ise Mobilyacýlar Odasý Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu'nca denetlendi. Denetlemede Mobilyacýlar
Odasý'nýn bugüne kadar resmi giderler haricinde hiçbir harcama
yapmamasý dikkat çekti.
Her defasýnda
"Odadan bir bardak çay
dahi içmedik" diyen Oda
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a
Denetim Kurulu Baþkaný
Hüseyin Cahit Yurdakul
teþekkür etti.
Oda Baþkaný Yalçýn
Kýlýç ayrýca bu yýl düzenlenecek fuar organizasyonlarýna da katýlmayý
planladýklarýný ifade ederek, fuarlarýn Çorum esnafýnýn ufkunu
açtýðýný ve yenilenen teknolojiye ayak uydurmalarýný saðladýðýný
söyledi. Fuarlara esnafýn katýlýmýný beklediklerini dile getiren
Kýlýç, ayrýca Çanakkale gezisinin de planlandýðýný ve herkesin
mutlaka Çanakkale'yi görmelerini arzu ettiðini kaydetti. Haber
Servisi
Medya Ýletiþim Topluluðu
etkinlikler yapacak
Kýsa bir süre önce kurulan Medya Ýletiþim Topluluðu, büyümeye devam ediyor.
Bugüne kadar Çorum Valisi Ahmet
Kara, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'ný ziyaret eden kulübe katýlýmlar sürüyor. Hafta sonu
kulübe üye olmak isteyen öðrencilerle Pirbaba Kafe'de bir araya gelen Medya Ýletiþim Topluluðu kurucu üyeleri çalýþmalarla ilgili bilgi
verdiler. Kulübe katýlmak isteyen
öðrencilere bilgi veren kurucu
üyeler, sosyal projelerin bir bir hayata geçirileceðini söylediler.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Kurucu Üye Tansu Yýlmaz, üye
alým çalýþmalarýna hýz verdiklerini
söyledi. Üniversite bünyesinde fa-
aliyet gösteren tüm kulüplerle ortak projeleri hayata geçirmek için
hazýrlanan projelerin kýsa bir süre
sonra öðrencilerle buluþacaðýna
dikkat çeken Yýlmaz, "Çorum'a
yön veren kurumlarý tanýdýktan
sonra sosyal projeleri hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Amacýmýz haftada bir etkinlik yaparak tüm kulüplerle iþ birliði yapmak. Hayata
geçireceðimiz projelerle tüm kulüpleri etkinleþtirmek. Üye alým çalýþmalarýmýzýn yaný sýra kýsa bir süre sonra radyomuz da hayata geçmiþ olacak. Yeni üyelerimizle beraber gün geçtikçe büyüyoruz.
Bizlere destek veren tüm kulüp
üyelerine, paydaþlarýmýza ve kurumlara teþekkürü bir borç biliyoruz" dedi. Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
YAÞAM
8
Performans sistemi ve dava korkusu
Hekimleri sezaryene yönlendiriyor
Yazýcý
Adamýn biri bakmýþ yazýcý
silik bir þekilde basýyor, hemen
teknik servisi arayýp durumu
anlatmýþ..
Görevli bunun üzerine :
"Yazýcýnýzýn temizlenmesi
gerekiyor olabilir efendim"
demiþ.. "Aslýnda bunu kullanma kýlavuzunu okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz, çünkü biz
bu iþlem için 50 milyon alýyoruz
" Adam bu duyduðuna hem
çok sevinmiþ hem de þaþýrmýþ.."Patronunuz bu þekilde iþe
sekte vurduðunuzu biliyor
mu?" diye sormuþ.. Görevli :
"Bu zaten patronun fikri"
demiþ.."insanlar bize getirmeden önce kendileri tamir etmeye kalktýklarý zaman daha iyi
para kazanýyoruz"
Türkiye son 11 yýlda sezaryen doðumda
dünyayý üçe katladý. Sezaryen, 2002 yýlýnda
yüzde 20 seviyesinden yüzde 50'lere çýkarak
önemli bir halk saðlýðý sorunu haline geldi.
Yüzde 16 olan dünya ortalamasýnýn çok
üstünde olan bu oranýn, özel hastanelerde
yüzde 67'lere çýkmasý durumun vahametini
gözler önüne seriyor. Uzmanlar týbbi zorunluluk olmaksýzýn endikasyon dýþý (gereksiz)
yapýlan sezaryenlerin anne ve bebek saðlýðý
açýsýndan önemli saðlýk sorunlarý oluþturduðunu belirterek Saðlýk Bakanlýðý'nýn gereksiz sezaryenlerin önlenmesine iliþkin acil
eylem planý hazýrlamasý gerektiðini belirtiyor.Gereksiz sezaryenlerin yapýlmasýnýn en
önemli nedenleri arasýnda hekimlerin dava
edilme korkusu, performans sistemindeki
aksaklýklar, annelerin aðrýsýz doðum
istemeleri, ‘tokofobi' olarak adlandýrýlan
annelerin doðum korkusu nedeniyle ortaya
çýkan psikiyatrik bozukluklar, doðum yaptýracak ebe sayýsýnýn yetersiz olmasý, annelerde
sezaryenin daha güvenli olduðuna iliþkin algý
bulunuyor.Türk Jinekoloji ve Obstetrik
Derneði (TJOD) Baþkaný Prof. Dr. S. Cansun
Demir, Türkiye'de hasta isteðine baðlý olarak
ve hekimlerin yönlendirmesiyle çok sayýda
gereksiz sezaryen yapýldýðýný söylüyor. Demir,
hekimlerin normal doðum sonrasý anne ve
bebekte saðlýk problemi olmasý durumunda
hasta tarafýndan dava edilme korkusu yaþadýklarýný aktarýyor. Son yýllarda sezaryen doðumlarýn Türkiye'de ciddi bir þekilde arttýðýna
dikkat çeken Demir, “Bu artýþýn en önemli
nedenlerinden biri hekimlerin hasta tarafýndan
dava edilme korkusudur. Çünkü sezaryenle
doðum yapan bir anne çok nadir olarak
hekime dava açmasýna karþýn normal doðumda anne ya da bebekte bir problem olursa
hekimler ‘Neden sezaryen doðum yapmadýn?'
þeklinde dava korkusu yaþamaktadýr.” diyor.
Sezaryenle ilgili çarpýcý açýklamalar yapan
Demir'e göre Saðlýkta Dönüþüm Programý ile
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
birlikte Türkiye'de hastalar hekimlere daha
kolay ulaþýyor ve özel hastaneler de artýk
devlet hastanesi gibi çalýþýyor.Hekimlerin
iþgücünün arttýðýný söyleyen Demir, önemli bir
eleþtiride bulunuyor: “Ne yazýk ki bu sistem
devlet ve özel hastanelerde çalýþan hekimler
için performans sistemine dayanmaktadýr.
Yani ‘ne kadar çok hasta doðurtursanýz o kadar
çok para kazanacaksýnýz’ olmuþtur. Normal
doðum bazý durumlarda saatlerce sürüyor.
Hekimler bunun karþýlýðýný maddi olarak
almýyor ve harcanan emek göz ardý edilip
sonuca bakýlýyor. Bazen 24 saat hatta 48 saate
kadar uzayabilen bir normal doðum takibi
süresince hekim onlarca sezaryen yapabilmektedir.” Gebeler sezaryenle ilgili yeterli bilgiye
sahip deðil! Prof. Dr. Cansun Demir,
Türkiye'de gebelerin sezaryen doðumlarýn
anne ve bebekte oluþturacaðý olasý tehlikeler
hakkýnda yeterli bilgilendirilmediðinin altýný
çiziyor ve ekliyor: “Günde 50-100 hasta bakan
hekimin yeterli bilgilendirme yapacaðýný sanmýyorum. Medyatik doktorlarýn yaptýðý açýklamalarýn ise bilimsellikten uzak olduðunu
belirtmek isterim.” Sezaryen oranlarýnýn
büyük artýþ göstermesinin Saðlýk Bakanlýðý'nýn
yürüttüðü saðlýkta dönüþümün bir sonucu
olduðuna dikkat çekerek “Bunu sadece hekimlerin sýrtýna yüklemek ve ‘Siz bu iþi bilmiyorsunuz, eðitime gönderelim. Sizin sezaryen
oranýnýz yüksek, performansýnýzý düþürelim,
döner sermaye payýnýzý azaltalým' gibi yasakçý
tavýrlar saðlýk hizmeti veren hekimleri de mutsuz etmektedir.” diye de ekliyor. Önerileriyse
þöyle: “Bakanlýðýn doðuma hazýrlýk kurslarý
açmasý gerekir. Hasta bilgilendirilmeleri, özel
hastaneleri de kapsayacak þekilde bakanlýk
tarafýndan yapýlmalý. Ayrýca, ebelerin eðitilip
normal doðum sürecini hekim kontrolünde
yönetmeleri gerekir. Zaten bu durum devlet
hastanelerinin çoðunda bu þekilde. Bu uygulamanýn özel hastanelere de yayýlmasý
gerekir.”
Kýþýn kilo almamak için akþam
Yemeðini uykudan 5 saat önce yiyin
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Diyetisyen Duygu Deniz, kýþ aylarýnda kilo
vermek isteyenlerin, akþam yemeði ve uyku
saatlerini doðru ayarlamasý gerektiðini söyledi.Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni
Duygu Deniz, kýþ aylarýnda kilo vermenin
yaza göre daha zor olduðunu ifade etti. Bu
aylarda kilo almamak için akþam yemekleri ve
uyku saatlerinin doðru ayarlanmasý gerektiðini belirten Diyetisyen Duygu Deniz, "Vücut,
kýþýn kendini soðuktan korumak için yaðlanma mekanizmasýný harekete geçiriyor, o
nedenle kilo vermeye karþý direniyor. Yaz
aylarýna göre eve daha erken girdiðimiz için
metabolizmamýz da daha çok yavaþlýyor. Bu
nedenle kilo vermek isteyenler bu zamanlarda
daha dikkatli olmalý." dedi.Akþam yemeðinin
yatmadan 5 saat önce yenilmesi gerektiðini
belirten Diyetisyen Duygu Deniz, "Kýþ
aylarýnda geceler uzadýðý için zayýflamak
isteyen bir kiþi 19.00 saatlerinde yemek yerse
ve sonra da hiçbir þey atýþtýrmadan yataða girerse baþarýlý olur. Ama diðer türlü 17.00 saatlerinde yemek yiyip, daha sonra da yatana
kadar bir þeyler atýþtýrmak dengesiz beslenm-
eye ve kilo artýþýna neden oluyor. Bu saatlerde
en büyük yapýlan hatalar, çay ve yanýnda bir
þeyler atýþtýrmaktýr. Saat 19.00 sularýnda
yemek yiyip, sonrasýnda atýþtýrmamak ve
atýþtýrmalýklarý ikindi saatlerine çekmek daha
mantýklýdýr. Ýkindi saatlerinde ara öðün alýnmama durumunda da akþam yemeðine daha
çok yüklenileceði için en güzeli bu saatlerde
akþam yemeði yenmesi olacaktýr." diye
konuþtu.Zayýflamada kaliteli uykunun da
önemli olduðuna dikkat çeken Diyetisyen
Duygu Deniz, 23.00 ve 05.00 saatleri arasýndaki deliksiz uykunun kilo vermeye yardýmcý
olacaðýný dile getirdi. Gündüz saatlerindeki
uykunun da kilo aldýracaðýný söyleyen
Diyetisyen Duygu Deniz, "Araþtýrmalara göre
kalitesiz uyuyan kiþilerde insülin dengesizliði
ortaya çýktýðý için uyandýklarýnda tatlý krizine
giriyor ve kilo vermekte zorlanýyorlar. Öðle
saatlerine doðru uyanmak da kilo aldýrýyor. Bu
nedenle kilo vermek isteyenler, 23.00 ve 05.00
saatleri arasýnda kaliteli uyku uyumalýdýr."
ifadelerini kullandý.
(CÝHAN)
19:55
Yerli Dizi
Aþkýn Kanunu
Bonzai çetesi tarafýndan kaçýrýlan Ýpek’i, çete lideri
Sadullah tehdit ederek serbest býrakýr. Ýpek’i bulmak adýna tüm emniyet ayaklanmýþ, eþ zamanlý
olarak narkotik ekipleri þüpheli evlere baskýn
düzenlemiþtir. Ýpek’in sað salim dönüþü tüm ekibi
ve aileyi rahatlatýrken, Çetin bonzaiden ölen gencin
babasýna verdiði sözü tutmak ister. Çetin bir plan
yapar ancak planý çok tehlikelidir. Ucunda ölüm
vardýr. Çetin sonuna kadar gider. Büyük bir
operasyon baþlar. Bu esnada Ýpek ve çocuklar evden
çýkmaz ve kapýda güvenlik için devriyeler bekler.
22:30
Yerli Dizi
Baþka Gün Öl
James Bond’un gizli görevi sabote edilir ve Bond
düþman tarafýndan yakalanýr. MI6 onu kaderine
terk eder ve 00 yetkisini kaldýrýr. Ýntikam almaya
kararlý olan Bond, Ajan Jinx Johnson ile güçlerini
birleþtirip, Gustav Graves adlý elmas madeni
sahibinin peþine düþer.
Saat : 22:30 - 00:30 (120 dakika)
Tür : Sinema (Aksiyon, Macera)
Oyuncular : Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby
Stephens, Rosamund Pike
Yönetmen : Lee Tamahori
20:00
Yerli Dizi
Karadayý
Ýntikamý ve masum bir insanýn caný arasýnda sýkýþýp
kalan Mahir, kabadayýlarý karþýsýna almayý göze
alarak Haydar’ýn canýný kurtarmayý seçer. Bu beklenmedik tavrý karþýsýnda þaþkýna dönen kabadayýlar, Mahir’in aklýndan ne geçtiðini merak
etmektedir. Onlar için Mahir giderek büyüyen bir
muamma haline gelmiþtir. Araþtýrma yapmaya
baþlarlar. Bu sýrada Belgin, Mahir’e durumun ciddiyetini anlatýr. Kabadayýlar onunla ortaklýðý bozmak üzeredir. Mahir, kabadayýlarý ikna edip masada
kalmayý baþarabilecek midir? Feride’nin Mahir’le
barýþýp barýþmadýðýný anlamaya çalýþan Mehmet
Saim, Kerime’yi sýkýþtýrýr.
KUZU PÝRZOLA
Max Planck
Planck'ýn uzmanlýk alaný, termodinamik teori diye bilinen ýsý
bilimiydi.
Iþýk
radyasyonu
üzerinde çalýþýrken Planck bir
sorunla karþýlaþýr. Klasik fiziðin,
"Enerjinin
Eþit-bölünme
Teoremi"ne göre kor halindeki
bir cisimden salýnan radyasyonun, hemen tümüyle, dalga
uzunluðu olasý en kýsa dalgalardan ibaret olmasý gerekiyordu.
Bu, küçük bir ýsýnýn bile son
derece parlak bir ýþýk vermesi
demekti. Öyle ki, vücut ýsýmýzýn
bizi bir ampul gibi aydýnlatmasý
beklenirdi. Radyasyon enerjisi
sürekli
bir
akýþ
olarak
varsayýldýðýndan, spektrumun
kýsa dalga (yüksek frekans) kesiminin alabildiðine geniþ olmasý,
hatta
sýnýrsýz
uzamasý
gerekirdi.Baþka bir deyiþle dalga
uzunluðunun
giderek
kýsalmasýyla enerjinin sonsuza
doðru artmasý söz konusuydu.
Fizikçiler bu beklentiyi mor ötesi
facia diye niteliyorlardý [4]. Oysa,
deney sonuçlarý spektrumda çok
deðiþik bir enerji daðýlýmý ortaya
koymaktaydý. Bir kez deney,
hiçbir maddenin, ne denli akkor
haline getirilirse getirilsin, sonsuz enerji salacaðýný kanýtlamýyordu. Sonra çýkan enerjinin
büyük bir bölümünün orta dalga
uzunluktaki kesimde olduðu
görülüyordu.Yerleþik kuram ile
deney sonuçlarý arasýndaki
tutarsýzlýk gözden kaçmayacak
kadar açýktý. Sorun deneysel verilere dayalý hesaplamalarda bir
hatadan kaynaklanmýyor idiyse,
yerleþik kuramýn yetersizliði söz
konusu olmalýydý.
Planck'ýn yetkin örnek olarak
aldýðý kara-cisim üzerinde yürüttüðü kuramsal çalýþmasý 1900'de
yayýmlanýr.
Malzemeler
8 Adet Pirzola
1/2 Çorba Kaþýðý Un
4 Çorba Kaþýðý Salça
12 Adet Arpacýk
Soðaný
12 Adet
Ayva
Dilimi
1/2 Çay
Kaþýðý
Zencefil
1/2 Çay
Kaþýðý
Kekik
10 Adet Tane
Karabiber
1 Su Bardaðý Su
Tuz , Kekik
Kýzartmak Ýçin Sývý Yað
Yemeðin Tarifi
Etleri tuz ve karabiberle
ovun. Pirzolalarý una
bulayýn. Fazla unu silke-
leyin. Kýzdýrýlmýþ sývý yaðda
arkalý önlü yarý yarýya
kýzartýn. Piþireceðiniz kaba
koyun.Hafifçe
sulandýrýlmýþ salçayý
üzerine dökün.
Kalan yaðýn içine
kabuklarýný soyduðunuz
arpacýk soðanlarý koyup
hafifçe soteleyin.
Pirzolalarýn üzerine ilave edin. Ayva
dilimlerini pirzolalarýn
üzerine dizin.Yarým çay
kaþýðý zencefili ve yarým
çay kaþýðý kekiði serpin.
Tuzunu ayarlayýn. Tane
karabiberleri serpin. 1 su
bardaðý suyu ilave edin.
Hýzlý ateþte 15 dakika
piþirip servis yapýn.
Herkesin aklýnýn ereceði,
Fikrinin anlayacaðý bir tarzda anlat.
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.45 Ana Haber
20:00 Karadayý
23:40 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Yabancý Sinema
21:50 Haber Saati
22:50 Türk Filmi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Lezzet Haritasý
15:15 Arthur ve
Minimoylar
16.45 Sivri Akýllýlar
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
22:30 Baþka Gün Öl
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Ulan Ýstanbul
23:15 Takip
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Þimdi Onlar Düþünsün
22:30 Aþkýn Kanunu
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
21:00 Ötesiz Ýnsanlar
23:00 Yetim Gönüller
TEK
YILDIZ
2
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
HABER
9
Gönül Çelen Restaurant
"Gönül Burger"
ile Türkiye'ye açýlacak
MHP'de Sinan Özcan
merkez ilçeye aday
Gönül Çelen Cafe ve Restaurant
"Gönül Burger" markasýyla Türkiye'ye
açýlacak.
Çorum'da yýllarda hizmet veren Gönül
Çelen Cafe ve Restaurant yeni markasý
"Gönül Burger" ile Türkiye'de büyüyecek.
"Gönül Burger" in "Ýlkler hep bizden
burger dediðin böyle olur" sloganýyla yola
çýktýðýný kaydeden Gönülçelen Ýþletme yetkilisi Çetin Budak, yüzde yüz doðal, yüzde yüz
dana etli, yüzde yüz saðlýklý, yüzde yüz temiz
ve leziz ve doðal baharatlarla özenle hazýrlanmýþ çok özel sosu ile Gönülburger Gobit
ve Gönülburger Dürüm ile müþterilerin damak tadýna hitap edeceklerini söyledi.
Çetin Budak, bu fikrin özel
hikayesinin olduðunu ve iki yýldýr
kafasýnda tasarladýðýný bu güne
kadar uygulama fýrsatý bulamadýklarýný dile getirerek, bu fikri
paylaþtýðý arkadaþýnýn iki yýl önce
yurt dýþýnda uygulayarak kýrk
þubeye ulaþtýðýný ifade etti ve
"Kýsmet bu güne imiþ, bizde
ustalarýmýzla uzun bir deneme
sürecinden sonra müþterilerin
beðenisine sunduk" dedi.
Bunun bir baþlangýç olduðunu devamýnýn
geleceðini ifade eden Budak, Gönül Burger
Göbit, Gönül Burger Dürüm'lerini, Dana
Köfteli, Sucuk Köfteli, Tavuk Þinitzelli ve
Tavuk Izgaralý olmak üzere müþterilerine
sunduklarýný dile getirdi.Budak, ileride kendi
markalarý ile marka tescilini de alarak
Franchising olarak ülke halkýna sunacaklarýný
dile getirerek, hemþehrilerinin destekleri ile
Çorum'un kendi markasýný hayata geçirmek
istediklerin söyledi. Haber Servisi
MHP'de yaklaþan merkez ilçe kongresi
öncesinde baþkan adaylarý da ortaya çýkmaya
baþladý.
Sinan Özcan düzenlediði basýn toplantýsýnda
Merkez
Ýlçe
Baþkanlýðýna
adaylýðýný açýkladý.
MHP binasýnda yaptýðý basýn
açýklamasýnda adaylýðý ile ilgili
deðerlendirme de bulunan Sinan
Özcan, "Rahmetli baþbuðumuz
ve tüm þehitlerimizi rahmet ve
minnetle
anýyorum.Rahmetli
baþbuðumuz cennet mekan
Alparslan Türkeþ'in bir sözüyle
baþlamak istiyorum. Cesaret,
yüreklilik, atýlganlýk olmayan
hiçbir hareket baþarýya ulaþamaz,
sözünden hareketle Milliyetçi
Hareket Partisinin 11. Olaðan
Merkez Ýlçe Kongresinde ilçe
baþkaný adayý olarak karþýnýzdayým. Gözümüzü ilk açtýðýmýz
andan itibaren ülkü denen nazlý geline sevdalý olan
bizler bu mücadeleyi bir aþk ve iman mücadelesi
olarak gördük, yýllardýr ülkücü hareketin çeþitli kuruluþlarýnda yöneticilik ve baþkanlýk yaptým. Milliyetçi
Hareket Partisinin merkez ilçe baþkan adayý olmak
benim için bir onurdur" dedi.
"Milliyetçi Hareket Partisinin Çorum'da yaþamýþ
olduðu sýkýntýlarýna çözüm yollarýný üreterek, aþk ve
heyecanla Çorum'a MHP'nin mührünü vurmak için
adayým" diyen Özcan, "Sevgiyi birliði kardeþliði
ülkücü harekette yaymak için adayým. Kimsenin
güdümünde kalmadan kulaðýmý ülkücü harekete vermek için adayým. Genç ve dinamik
ekibimle beraber uzun soluklu bir
mücadele için yola çýktýk,
Milliyetçi Hareket Partisinde
yöneticilik ve görev yapmýþ herkesi bir
aðabey olarak görüp bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaðýz. Çorum'da ben
ülkücüyüm, MHP'liyim Türk milliyetçiliðim diyen herkesin elini sýkacaðýz. Çorum'un en ücra köþelerine
kadar ulaþýp, buralardaki kardeþlerimizin, aðabeylerimizin hatýrlarýný soracaðýz. Liderimizin de dediði gibi yine
millet kazanacak, yine ahlak ve adalet
kazanacak, her zamanki gibi milliyeti
belirsiz olan fesat yüzler kaybedecektir.
Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin
emrinde Milliyetçi Hareket Partisini
Çorum'da birinci parti yapmak için mücadelemiz son
nefer son nefes son damla kana kadar sürecektir. Bu
günlerinde bizleri bir arada toplanmamýza vesile olan
kudrete þükürler olsun. Bu birliktelik bizim zafer dolu
günlerimizin habercisidir. Bizleri kýrmayarak toplantýmýza iþtirak eden herkese teþekkürlerimi sunarým .
Allah yar ve yardýmcýmýz olsun" diyerek sözlerini
tamamladý.Bahadýr YÜCEL
Hüseyin Nihal
Atsýz anýldý
11 Aralýk 1975'te vefat eden Araþtýrmacý Yazar,
Türk þairi Hüseyin Nihal Atsýz ölümünün 39. yýlýnda anýldý.
Çorum Ülkü Ocaklarý
Eðitim ve Kültür Vakfý
tarafýndan Cumartesi günü
Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans
Salonu'nda
düzenlenen seminer ve sinevizyon sunumuyla Atsýz'ýn
dava uðruna yaþadýklarý
anlatýldý. Program, Alparslan
Türkeþ, Hüseyin Nihal Atsýz
ve þehitlerin ruhuna Yasin-i
Þerif okutulmasýyla baþlayarak saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþý okunmasýyla devam
etti.
Programa, Çorum Ülkü
Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý Çorum Ýl Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal, Çorum
Ülkü Ocaklarý Ülkü Evleri
Mütevelli Heyeti Baþkaný
Bekir
Özsaçmacý,
Ülkü
Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl
Baþkanlýðý, Ortaöðretim Birim Baþkaný Osman
Esmer, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý
Çorum Ýl Baþkanlýðý, Ortaöðretim Birimi
Teþkilatlardan Sorumlu Masa Baþkaný Ömer Faruk
Karakaþ, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý
Çorum Ýl Baþkanlýðý Üniversite Birim Baþkaný Mert
Burak Þýk ve çok sayýda davetli katýldý.
Anma programýnda açýlýþ konuþmasý ve günün
önemini belirten konuþmalar yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý
Çorum Ýl Baþkanlýðý, Ortaöðretim Birim Baþkaný
Osman Esmer, "Ülkücülük bir gençlik hevesi deðil
yaþam boyunca süren bir olgudur. Geleceðin amirleri memurlarý sizlersiniz ve davaya, bayraða en iyi
þekilde sahip çýkacaðýnýza eminim. Ezan dinmez
diyen bayrak inmez diyen birileri var onlar bu gün
buradalar" dedi.
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl
Baþkanlýðý, Ortaöðretim
Birimi Teþkilatlardan
Sorumlu Masa Baþkaný
Ömer Faruk Karakaþ ise
"Biz Kur'an-ý Kerim'in
müjdelediði bir ecdada
sahibiz. Ülkücü hareket
son damla kanýna kadar
mücadele
edecektir.
Eðer bu davadan dönersek namus bize ar
olsun" þeklinde konuþtu.
Ülkü Ocaklarý Eðitim
ve Kültür Vakfý Çorum
Ýl Baþkanlýðý Üniversite
Birim Baþkaný Mert
Burak Þýk, " Ýdeallerimiz
doðrultusunda biz bu
günde vardýk. Yarýnda
var olacaðýz" dedi.
Ülkü Ocaklarý Eðitim
ve Kültür Vakfý Ýl
Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal de "Bugün Türkiye
üzerinde karþýmýza çýkan tehlikeleri sadece
günümüz þartlarýyla yorumlamaktan kaçýnmak
zorundayýz. Bugün ne yaþýyorsak biliniz ki
Anadolu'nun fethi ne dayanmaktadýr. Bugün
yaþadýklarýmýzýn kökü geçmiþte daha da
derindedir. Türklüðe karþý 1000 yýldýr sinmiþ kin ve
nefret bugün oluþan þartlarla yeniden harekete
geçmiþtir. Kapanmamýþ defterlerin, silinmemiþ
nefretlerin, tükenmemiþ yenilgilerin hesabýdýr"
ifadelerini kullandý.
Ýmal, "Anadolu'yu kaybetmiþ Bizanslý Diojen'in
Selçuklu Alpaslan'la 943 yýllýk hesabýdýr bu. Haçlý
komutaný Komonous'un Türk-Ýslam hükümdarý
Kýlýçaslan'la 918 yýllýk hesabýdýr bu. Bursa'yý kaybetmiþ Bizans tekfurlarýnýn Orhan Gazi'yle 688 yýllýk hesabýdýr bu. Ýstanbul'u kaybeden Konstantin'in
Fatih Su|tan Mehmet Han hazretleri ile 561 yýllýk
hesabýdýr bu. Aziziye tabyasýnda sökülüp atýlan
ermeni çetelerinin Nene Hatun'la 137 yýllýk
hesabýdýr bu. Boðazýn derin sularýna gömülmüþlerin Çanakkale donanmasýyla 99 yýllýk hesabýdýr
bu. Anadolu'dan defolup gitmiþ yedi düvelin
Mustafa Kemal'le 92 yýllýk hesabýdýr bu. Beþ parmakta aklý, Gabar'da Hakkari'de gözü kalmýþlarýn
Mehmetçikle hesabýdýr bu. Ancak yanýldýklarýný er
geç anlayacaklar" açýklamalarýnda bulundu.
Türkiye Türlük düþmaný ve iþbirlikçilerden
ibaret deðildir diyen Ahmet Hattab Ýmal,
"Bilmiyorlar ki Anadolu'yu vatan yapanlar ölmedi.
Türklüðü asýrlarca yaþayanlar Ýslam'ýn sancaktarlýðýný yapanlar ölmedi. Bedenleri toprak altýnda
olsa da fýtratlarý dik ve onurlu yaþamlarý, onlarýn
izinden giden Ülkücü gençliðe aþýlanmýþtýr.
Düþman gemilerini bakýþlarýyla sarsan Turgut
reisler bu salondalar. Baðrýna saplanan oklara rað-
men elinden sancaðý düþürmeyen sancaktarlar bu
salondalar. 3000 Ýngiliz'i 67 Mehmetçik ile durduran Ezine'li Yahya Çavuþlar bu salondalar. Ülkü
için çarpan yürekleri ile benliklerinden vazgeçmiþ
Ýmamoðlu, Önkuzu, Hançerliðioðlu, Efe, Özkan,
Sari, Doðan, Baran, Esendað, Kerse, Arikan,
Kýlýçkýran ve Baþbuð Alparslan Türkeþ bu salondalar. Ülkü ocaklý genç arkadaþlarým hepinizle iftihar ediyorum hepinize sonuna kadar güveniyorum. 2023 lider ülke Türkiye'sinin lider kadrolarýný
sizler oluþturacaksýnýz. O yüzden bunun sorumluluðunda ve bilincin de olmak zorundayýz. Hüseyin
Nihal Atsýz gibi dimdik bir hayatýnýz olmak zorunda tekrar bu vesile ile Hüseyin Nihal Atsýz,
Baþbuðmuz Alparslan Türkeþ ve aziz þehitlerimizi
minnetle anýyorum. Ne mutlu korkusuzca Türk'üm
diyene" þeklinde konuþtu. Program sonunda da
ülkücüler Gazi Caddesinde yürüyüþ yaptýlar. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
HABER
10
Eminaðaoðlu: Yapýlan
bir sivil darbedir
Uyurken evin çatýsý çöktü
Merkeze baðlý Karapürçek köyünde yaðmur nedeniyle bir evin çatýsý çöktü.
Edinilen bilgilere göre önceki akþam
yaðmur yaðýþý nedeniyle Dursun Çiftçi'ye ait
müstakil evin çatýsý çöktü. Ailenin evde uykuda
olduðu anda evin çatýsýnýn çökmesi korkulu
anlar yaþattý. Dursun Çiftçi, eþi ve iki çocuðu
yara almadan kazayý atlattýlar.
Çatýnýn çökmesi sonucu kullanýlamaz hale
gelen evde oturamayan aile, akrabalarýnýn
yardýmýyla Çorum'da kiraladýklarý bir eve
taþýndý.
Tuðla Ocaklarýnda çalýþarak geçimini
saðlayan ve kýþ aylarý nedeniyle iþsiz olan
Dursun Çiftçi, Valilik ve Belediye tarafýndan
yardým bekliyor. Haber Servisi
Yargýçlar Sendikasý Baþkaný Ömer
Faruk Eminaðaoðlu, medyaya yönelik
operasyonla
ilgili
açýklamasýnda
yapýlanýn sivil darbe olduðunu vurguladý.
Eminaðaoðlu, "Hukuk ve demokrasiye yönelik bu saldýrýlar karþýsýnda, herkese hukuk,
herkese adalet diyoruz." dedi.Eminaðaoðlu
konu ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý.
Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "12 Eylül
askeri darbesinde, hizaya sokma aracý ve
sopa olarak, asker kullanýlmýþtýr. Þimdi
yapýlan ise bir sivil darbe olup, bu sivil darbede de hukuk ve yargý, sopa gibi kullanýlmaktadýr. Bugün, adalet mülkün yani ülkenin
temeli olmaktan çýkartýlýp, iktidarda kalmak
için hizaya sokma aracýna dönüþtürülmüþtür
ki, bu durum asla kabul edilemez. Hukuk ve
demokrasiye yönelik bu saldýrýlar karþýsýnda,
herkese hukuk, herkese adalet diyoruz.
Hukuk ve adaletle baðdaþmayan davranýþlarý
reddediyoruz."
zaman
Kamu'nun þampiyonu Denetimli Serbestlik
2, lik kupasý Þeker
fabrikasýnýn
Türkiye Kamu-Sen tarafýndan düzenlenen ve 18
EKÝM 2014 - 14 ARALIK 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 4.halý saha futbol turnuvasýnda þampiyon
Denetimli
Serbestlik,2,inci
Þeker
Fabrikasý,3,üncü
Cumhuriyet Ortaokulu 4,üncü Lezizhan takýmlarý zirveyi
paylaþtý. Turvuva sonunda dereceye gi,ren takýmlara katýlým
belgeleri ve ödülleri verildi.
Ödül törenine, Türkiye Kamu-Sen il Temsilcisi Fatih
GÖK, Türk Eðtim-Sen Þube baþkaný Selim AYDIN, Türk
Diyanet - Vakýf Sen Þube Baþkaný Mustafa ÜNLÜ, Þeker-Ýþ
Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman ve çok sayýda izleyici
katýldý.
4.Geleneksel Türkiye Kamu-Sen halý saha futbol turnuvasý
final maçý 14.12.2014 Pazar Günü Denetimli Serbestlik Þeker Fabrikasý arasýnda Saat 13:00'da oynandý. Denetimli
Serbestlik , Þeker Fabrikasý'ný 2-1 yenerek þampiyon oldu.
Þampiyon olan Denetimlik
serbestlik futbol takýmý
3, lük ödülü
Cumhuriyet'in
Maçýn ardýndan saat 14:00'de ilk 4'e giren takýmlara ödülleri
verildi. 4.Geleneksel Türkiye Kamu-Sen halý saha futbol turnuvasýnda görev alan hakem Hakan ÖNDER, en iyi kaleci
Mahmut ÇAÐIRGAN'a ve gol kralý Muammer BEDÝR'e de
plaket takdim edildi.
Kamu çalýþanlarý arasýnda dostluk,tanýþma ve kaynaþmayý
saðlamak adýna sosyal bir proje olarak Türkiye Kamu -Sen
Çorum Ýl Temsilciliði tarafýndan organize edilen ve bu yýl
dördüncüsü düzenlenen halý saha futbol turnuvasý bu yýl yine
kamu çalýþanlarýnýn ilgi odaðý oldu.
Kurumlardan toplam 12 takýmýn mücadele ettiði turnuvada Sungurlu'dan bir Alaca'dan iki takým olmak üzere merkez
kurumlarýndan katýlým ile gerçekleþen turnuvada eðitim,
saðlýk,tarým ,adalet , gibi meslek gruplarýndan kamu çalýþanlarýnýn katýldýðý renkli bir turnuva oldu.
(Spor servisi)
GOL KRALI
TEK
YILDIZ
2
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
SPOR
11
Ulukavak 1 puana razý oldu
Recep
ambulans ile
hastaneye
kaldýrýldý
Bölgesel amatör lig
(BAL) da mücadele
eden temsilcimiz
Ulukavakspor samsun temsilcisi çarþambaspor ile karþýlýklý
atýlan goller ile ilk yarýnýn son
maçýnda puanlarý paylaþtýlar.
Ýlk yarýnýn 40. Dakikasýnda
Recep rakibi ile girdiði ikili
mücadele sonrasýnda sol
ayaðýna aldýðý darbe sonunda
sedye ile oyun alaný dýþýna
alýndý. Daha sonra yapýlan
kontrollerde recep'in ayaðýnda
çatlak olduðu þüphesi ile
ambulan ile hastaneye
kaldýrýldý. UlukavaksporÇarþambaspor maçýný Çarþambadan gelen yaklaþýk 100 kiþilik Çarþambaspor taraftarýda
izledi.
Dün 1 nolu sentetik çim
sahada oynanan karþýlaþmada
temsilcimiz ulukavakspor
maçýn 75. Dakikasýnda Ali'nin
kaleye gönderdiði þutu
Ulukavakspor savunmasýna
çarparak, kaleci ömer'i kontripiyede býrakarak filereler
gitti. Golden sonra
Çarþambaspor'un sevinci
uzun sürmedi.
Ulukavakspor savunmasýndan atýlan uzun
topla buluþan Sefa, kaleci
ile karþý karþýya kaldý.
Kaleciyi de çalýmla geçen
Sefa boþ kaleye topu gönderek skora dengeyi getirdi. 1-1 Golden sonra
çarþambaspor bütün hatlarý ile oyunu
Ulukavakspor alanýnda yýktý.
Ulukavak kalecisi Ömer ve
savunmasý bu tehlikeli ataklarý
uzaklaþtýrdý. Karþýlaþmada baþka
gol olmayýnca her iki takýmda iilk
yarýnýn son maçýnda karþýlýklý
atýklarý goller ile puanlarý paylaþtýlar.
SAHA: 1 Nolu sentetik
HAKEMLER: Abdulkadir
Düzgün 7 Murat Ertaþ 7 Hüseyin
Güneþli 7
ULUKAVAKSPOR: Ömer 8,
Sefa 8, Recep 4 (Dk 46Fatih 6),
Emre 7, Serdar 7, M.Ali 7, Arif 7,
Onur 6 (Dk 84 Yusuf Cihan 4),
Yusuf Demir 7, Oðuzhan 7
Ahmet 7 (Dk 75 Ümit 5)
ÇARÞAMBASPOR: Emre 6,
Ali 7, Ümit 3 (Dk 37 Yasin 6),
Burçin 6, Oðuz 6, Yýlmaz 6, Sami
6, Orhan 6, Kahraman 7, Seyit 6,
Eren 7
GOLLER: Dk 75 Ali (Çarþambaspor) Dk 77 Sefa
(Ulukavakspor)
SARIKARTLAR: Ali, Yýlmaz,
Seyit (Çarþambaspor) Serdar,
Fatih (Ulukavakspor)
Osmancýk Ýlçesine
Sentetik Badminton Kortu
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Badminton spor dalýnda
Dünya ve Olimpiyat þampiyonasýna
katýlan Osmancýk ilçemizdeki sporcularýmýzýn
saha gereksinimini karþýlamak üzere Gençlik ve
Spor Bakanýmýz Sayýn Akif Çaðatay Kýlýç ile
görüþtü. Badminton spor dalýnda Osmancýk
Ýlçesinde Milli Sporcularýn Dünya, Avrupa ve
Olimpiyat oyunlarýnda ülkemizi temsil ettiðini
belirten Uslu, Bakan Kýlýçtan Osmancýk Ýlçesi
için saha gereksinimi olan
"Sentetik
Badminton Kortu" için söz aldý. Uslu
"Gençlerimizi Çorum'a yaþattýklarý gurur ve
baþarýlarýndan dolayý kutluyorum. "Sentetik
Badminton Kortu" Osmancýk Ýlçemize Hayýrlý
olsun." dedi. (Spor servisi)
Beraberlik golü
Sefa'dan geldi
Amatör küme maçlarý
Tire evinde
kayýp: 2-3
Evinde Tuzlaspor karþýsýnda varlýk gösteremeyen kýrmýzý beyazlýlar 6'da Feyyazla öne
geçmesine raðmen 36 Yakup 76'da Mehmet ve
87'de Ozan'ýn gollerine engel olamayarak sahadan 32 yenik ayrýldý.
Tire 1922'de kan kaybý sürüyor 2-3. Adliyespor'a
4-1, Çatalcaspor'a 1-0 yenilen ve Niðde
Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Tire 1922 evinde
aðýrladýðý Tuzlaspor karþýlaþmasýndan da boynu
bükük ayrýldý. Karþýlamayý izleyen 20-25 kiþilik
Tuzlaspor taraftarý ise maç boyunca canla baþla takýmlarýný destekledi. Gurupta, maç fazlasýyla liderliðe
yükselen Tuzlaspor haklý galibiyetini taraftarýyla kutladý. Karþýlaþmaya her iki takým da kontrollü baþladý.
Henüz 6. dakikada, Özcan'ýn sað kanattan ortaladýðý topa iyi yükselen Feyyaz þýk kafa vuruþu ile
takýmýný öne geçirdi 1-0.
10'da Muhammet Ali'in þutunu kaleci Bekir kontrol etti.
24'TE Samet Özen'in serbest vuruþunda top üstten
auta çýktý.
36 'da Tire savunmasýnýn hatasýný affetmeyen
Yakup plase bir vuruþla topu aðlara gönderdi 1-1
41'de Özcan'ýn kafasý yan direkten döndü. Ýlk yarý 1-1
berabere tamamlandý.
Ýkinci yarýya baskýlý baþlayan konuk ekip
Tuzlaspor oldu.
59'da Okan Duran'ýn kafa þutunu kaleci Samet
ayný güzellikte kurtardý.
65'te Mustafa uzaklardan kaleyi yokladý.
71'de Feyyaz takýmý adýna net bir fýrsattan yararlanamadý. 76'da Mehmet Taha'nýn hatasýný affetmedi
1-2.
83'te Muhammet Ali'nin indirdiði topa Mert
Hakan çok sert vurdu 2-2.
87'de Samet Özen'in soldan ortaladýðý topta
oyuna ikinci yarýda giren Ozan kafayla skoru belirledi
Eti 3 - iskilipspor: 1
SAHA: Nazmi Avluca.
HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Barýþ Karakuþ, Ýbrahim Çaðýl .
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Uður, Seydi, Okan, Barýþ, Ercan, Sadýk, Ýsmail, Raif (Taylan), Rýza
(Ersin), Recai, Cemal (Umut)
ÝSKÝLÝPSPOR : Emre (Ýsmail), Sercan, Osman (Þahin), Cemal, Halim, Paþa, Emre (Mürsel),
Yunus, Hasan, Musab, Fatih.
GOLLER : 35. 55. ve 67. dakikalarda Raif (Eti Lisesi Gençlikspor), 60. dak. Paþa (Ýskilipspor).
Hitit Gençlik : 0 Ýskilipgücü: 0
SAHA: Mimar Sinan .
HAKEMLER : Yüksel Basar, Mehmet Tuðluk, Abdullah Akkoyun .
HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Koray, Alper (Selçuk), Melik, Yasin, Sedat, Hasan, Ali, Anýl, Mustafa,
Eftal, Veysel.
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Emrah, U.Ulaþ, Salih, Galip, Cem, Engin, Y. Emre, Ukase (Mustafa),
Ýsmail (Salih), Remzi (Sezai), Fatih .
GOL. YOK
Çorumspor: 2 - Kültürspor: 1
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Erdoðan Yandým, Furkan Alagöz .
HE KÜLTÜRSPOR : Muharrem, Samet, Bünyamin, Bilal (Emrah), Mustafa, Eyüp, Sefa, A. Can
(Onur), Emre Çelenk, Samet (Emre Tuna), Vedat.
ÇORUMSPOR : Cesur, Recep, Bektaþ, Ali, Mehmet, Mustafa Çelenk, Emre, Erdi, Abdulkadir
(Mustafa Karaköse), Oðuzhan (Y. Salih), H. Onur.
KIRMIZI KART: 76. dak. Bektaþ (Çorumspor)
GOLLER : 20. dak. Mustafa Çelenk, 82. dak. Y. Salih (Çorumspor), 73. dak. Eyüp
(HE Kültürspor)
2-3
STAT: Tire 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Köse***, Nurettin Dinçer
Demir***, Serdar Aynur***
TÝRE 1922: Samet*, Alparslan*, Hakan, Anýl*,
Mustafa* (71 Egemen**), Taha*, Feyyaz***, Mert
Hakan***, Özcan***, Berkant* (60 Fatih Özdemir),
Muhammet Ali**
TUZLASPOR: Bekir**, Serdar***, Yakup***,
Emre Kara***, Erdem** (Ozan**), Samet Eker** (46
Mustafa**),Mehmet*** (82 Osman*), Onur**,
Aykut**, Samet Özen***, Okan Duran***
SARI KART: Mustafa, Mert Hakan (Tire 1922),
Aykut, Onur, Mustafa (Tuzlaspor)
GOL: Dk 6 Feyyaz (Tire) 36 Yakup (Tuzla) 76
Mehmet (Tire) 83 Mert Hakan, 87 Ozan (Tuzla)
Özel Ýdare: 4 - Osmancýk Belediyespor: 0
SAHA: Mimar Sinan .
HAKEMLER : Celal Bayraklý, Emre Alagöz,
Arslan Iðnak .
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur, Yücel
(Oðuzhan), Erkan, Alparslan, Mustafa Gümüþ,
Murat (Selahattin), Mustafa Dönmez, Latif,
Ýsmail (Sadýk), Yaþarcan, Vasfi.
OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Alper,
Sezer, Sefer, Ersin (Rýdvan), Timur, Tamer,
Kamil (Emre), Melih, Yavuz, Selim, Talha.
GOLLER : 33. (Kendi kalesine) Timur, 50.
dak. Vasfi, 73. dak. Sadýk, 90. dak. Mustafa
Dönmez (Ýl Özel Ýdarespor).
Teknik direktör havadan izledi
15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Darýca gençlerbirliðiÇorum Belediyespor maçýnda
Darýca gençlerbirliði teknik
sorumlusu Özgür Vurur,
geçtiðimiz hafta almýþ olduðu Darýca teknik direktörü Özgür Vurur cezalý olmasý
nedeni ile maçý ses yayýn odasýndan izledi
1 maçlýk cezasý nedeni ile
saha yerine maçý ses yayýn
ilk yarýyý lider kapatacaklarýný
odasýnda izledi. Özgür Vurur,
açýkladý. Darýca gençlerbirliði bu
Çorum belediyespor maçýnda
hafta sonu ilk yarýnýn son maçýnyedek kulübesi yerine maçý stat
da deplasmanda Baþkent Ankara
ses yayýn oldasýndan izledi.
da Adliyespor'un konuðu olacak.
Galibyet sonrasýnda mutlu
(Spor servisi)
olduðu gözlenen teknik adamýn
Belediye'nin hastalýðý yine hortladý: 0-3
Belediyespor
gol atma sýkýntýsý
çekiyor
Çaðlar penaltý
vuruþundan
yararlanamadý
Þimþekler taraftar grubu
Darýca'dan üzgün dönüyor
Sefa sakatlanarak oyun
alanýný sedye ile terk etti
Çorum Belediyespor ligin 16.
Haftasýnda Lider Darýca
Gençlerbirliðne konuk oldu. Ligde son
3 haftadýr kazanan Çorum
Belediyespor, lider Darýca karþýsýnda
fazla bir varlýk gösteremedi ve sahadan
3-0 gibi net skor ile maðlup ayrýlan taraf
oldu. Çorum'dan yaklaþýk 30 kiþilik
þimþeker taraftar grubu Darýca maçýnda
Belediyespor'a taraftar desteði verdi.
Darýca Gençlerbirliði teknik direktörü
Özgür Vurur cezasý nedeni ile maçý ses
yayýn odasýndan izledi. Çaðlar maçýn
90+1 dakikasýnda kendisine yapýlan
faul sonrasýnda kazanýlan penaltý
atýþýndan yararlanamadý.
Karþýlaþmanýn 19. Dakikasýn da Sefa, rakibi ile
girdiði mücadele sonrasýnda yerde kaldý. Yapýlan
kontoller sonrasýnda Sefa oyuna devam edemedi.
Çorum belediyespor kenar yönetimi Sefa'nýn yerine
Murathan Buruþ'u aldý.
Maça süratli baþlayan ev sahibi ekip darýca maçýn
6. Dakikasýnda Belediyespro karþsýnda Yusuf'un boþ
kaleye gönderdiði gol ile 1-0 öne geçti. Golden
sonra daha derli toplu ataklar ile darýca kalesinde
gol arayan Belediyespor bir türlü istediði son
vuruþlarý yapamayýnca ilk yarýnda soyunma odasýna
1-0 maðlup gitti.
Ýkinci yarýda darýca kalesinde beraberlik golü için
ataklar geliþtiren Belediyespor bu arada savunmasýnda boþluklar býraktý. Bu boþluklarý 66.
Dakikada Adem iyi deðerlendirerek ev sahibi ekibi
2-0 üstün duruma geçiren golü belediyespor filelerine gönderdi. Skor'un verdiði moral bozukluðu
içinde olan Belediyespor þuursuzca ataklar geliþtirdi.
Ancak yine çerçeveyi bulan þutlar darýca kalesinde
gitmedi. Ýkinci yarýnýn uzuatma bölümlerinde
oyuna giren Baþaran oyuna girer girmez aldýðý pas
ile belediyespor kalecisi Fatih'i avlayarak maçýn skorunu belirleyen isim oldu. Belediyespor Darýca
Gençlerbirliði karþsýnda aldýðý 3-0, lýk skor ile haftayý puansýz kapattý.
Puan cetvelinde ligin 16. Haftasý sonunda Darýca
(33) puan ile lidelik koltuðunda bulunuyor. 2. Sýrada
Tuzlaspor (31), 3. Sýrada Zonguldak Kömür (29) 4.
Sýrada Çorum Belediyespor (27) 5,inci sýrada Bursa
Nilüferspor (26) puan ile yer alan takýmlar oldu.
Çorum belediyespor ligin ilk yarýsýnýn son hafta
maçýnda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda en yakýn
takipçisi Bursa Nilüferspor'u konuk edecek.
Ýlk yarýdan dakikalar
Dk 8: orta sahadan geliþen belediyespor ataðýnda Akýn, topu cezasahasý üzerindeki Çaðlar'a
aktardý. Çaðlar, topu kontrol etti. Sol kanattaki
Turgay'ý topla buluþturdu. Turgay, pasýný Sefa'ya
aktardý. Sefa'nýn ceza alaný içerisine ortasýnda
penaltý noktasýnda tekrar Çaðlar'a topu aktardý.
çaðlar rövaþata denemek istedi, yerden seken topu
darýca savunmasý tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
Dk 11: GOOL: Sað kanattan geliþen Darýca
Gençlerbirliði ataðýnda Sefa'nýn uzaklaþtýrmak istediði top rakibin önünde kaldý. Sefa bu pozisyonda
yerde kalýrken ceza sahasý önünde topla buluþan
Yusuf rakibini geçmeyi baþardý ve kaleci Fatih ile
karþý karþýya kaldý. Yusuf, yerden vuruþla topu
aðlara gönderdi 1-0
Dk 17: geliþen Darýca Gençlerbirliði ataðýnda
ceza alanýna gönderilen uzun topta karambolde
topu önünde bulan Burak kaleci Fatih'i geçmek istedi ancak iyi yer tutan Fatih yatarak topun sahibi
oldu.
Dk 27: Çorum Belediyespor'da kazanýlan korner
atýþýný Turgay kullandý. Direk kaleye gönderdiði
topu son anda çizgiden Ferhat kafa ile uzaklaþtýrdý.
Dönen topla bu kez Tugay bir kez daha buluþtu,
rakibini çalýmla geçerek plase bir vuruþ yaptý savunma bir kez daha topu kale çizgisinden kafayla çýkarttý.
Dk 35: Çorum
Belediyespor'un
ani
atak geliþtirme çabasý
içerisindeyken,
orta
sahada kaptýrdýðý topla
Ahmet hareketlendi.
Ceza alanýna girer
girmez sað kanattan
hareketlenen arkadaþý
Adem'e pasýný aktardý,
Adem, kaleci Fatih'in
soluna yaptýðý vuruþu
kale direðinin dibinden
auta çýktý. Ýlk yarýda
baþka gol olmayýnca Darýca maç
darýca
gençlerbirliði sonunda
soyunma
odasýna selfie çekti
Çorum belediyespor karþsýnda 1-0 üstün durumda
gitti.
Ýkinci yarý
Dk 50: Eray'ýn uzun kullandýðý taç atýþýnda
Çaðlar'dan seken topu Ali auta çýkmadan kontrol
etmeyi baþardý. Topu penaltý noktasý üzerinde
hareketlenen Murathan'a aktardý, bu futbolcunun
vuruþunda rakipten seken top Turgay'ýn önünde
kaldý. Turgay müsait durumda topu kale içi yerine
auta gönderdi. Bu atak Çorum Belediyespor'un maç
boyunca geliþtirdiði en önemli atak oldu.
Dk 66 GOOL: sol kanattan geliþen Darýca
Gençlerbirliði ataðýnda Ahmet'in ara pasýyla Adem
topla buluþtu, 2 belediyesporlu futbolcunun arasýndan sýyrýlan Adem, yerden bir vuruþla topu Fatih'in
yanýndan aðlara göndermeyi baþardý. 2-0
Dk 85: Çorum Belediyespor, gole çok yaklaþtý bu
dakikada Çaðlar ceza yayý üzerinde rakibi ile
mücadelesinde pasýný Turgay'a aktarmayý baþardý.
Kaleci ile karþý karþýya kalan Turgay'ýn vuruþunda
top kaleci Ersin'den geri döndü sonrasýnda ise,
Darýca savunmasý tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
Dk 90+1: Çorum Belediyespor, penaltý atýþýndan
faydalanamadý. Bu dakikada ceza alaný içerisinde
topla buluþan Çaðlar topu rakibinden kurtatýr kurtarmaz yerde kalýnca karþýlaþmanýn hakemi penaltý
noktasýný gösterdi. Penaltý atýþýný kullanmak için
topun baþýna geçen Çaðlar, topu file yerine kalecinin
kucaðýna teslim etti.
Dk 90+4: GOOL: Darýca Gençlerbirliði aradaki
farký 3'e çýkarttý bu dakikada sol kanattan geliþen
atakta Adem'in ara pasýna oyuna henüz yeni giren
Baþaran hareketlendi. Çorum Belediyespor savunmasýnýn bir anlýk hatasýný affetmeyen Baþaran önce
kaleci Fatih'ten sýyrýlmayý baþardý daha sonra ise
topu Çorum Belediyespor aðlarýna gönderdi. 3-0
Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Darýca
Gençlerbirliði, Çorum Belediyespor'u 3-0 maðlup
ederek liderlik koltuðundaki yerini korudu.
TOPLU SONUÇLAR
Darýca G.B.-Çorum Belediye: 3-0
Akçaabatspor-Bozöyükspor: 3-0 (Hük.)
Kýrkhanspor-Çatalcaspor: 2-0
Ýstanbulspor-Adliyespor: 0-1
Tire 1922spor-Tuzlaspor: 2-3
Bursa Nilüfer-Gaziosmanpaþa: 1-1
Kýzýlcabölük-Batman Petrol: 2-0
Zonguldakspor-Þekerspor: 1-1
Manavgatspor-Niðde Bld.spor: 1-1
PUAN DURUMU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Darýca G.B.
Tuzlaspor
Zonguldakspor
Çorum Belediye
Bursa Nilüfer
Niðde Bldspor
Ýstanbulspor
Tire 1922 spor
Kýzýlcabölükspor
Ankara Adliye
Manavgatspor
Kýrkhanspor
Çatalcaspor
Trabzon Akç.
Batman Petrol
Tutap Þekespor
Gaziosmanpaþa
Bozöyükspor
O
G
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
15
16
16
16
9 6 1 20 5 33
8 7 1 28 14 31
7 8 1 19 10 29
7 6 3 20 17 27
5 11 0 18 8 26
7 5 4 21 12 26
7 5 4 20 12 26
7 3 6 24 19 24
7 3 6 20 15 24
6 5 4 24 17 23
6 3 7 20 16 21
5 6 5 16 14 21
5 4 7 15 18 19
4 6 6 15 21 18
3 5 7 14 21 14
2 5 9 11 29 11
1 6 9 11 20 9
0 0 16 0 48 0
B M A
Y
HAFTANIN MAÇLARI
Çorum Belediye-Bursa Nilüfer
Çatalcaspor-Manavgatspor
Tuzlaspor-Kýrýkhanspor
Þekerspor-Tire 1922spor
Gaziosmanpaþa-Kýzýlcabölük
Adliyespor-Darýca G.B.
Batman Petrol-Akçaabatspor
Bozöyükspor-Zonguldakspor
Niðde Bld.spor-Ýstanbulspor
P
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN