"Amacýmýz Çorum'a katma
deðer saðlamaktýr"
Sosyal Güvenlik
Destek Primi
kesintisinde deðiþiklik
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il
Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin,
meclis ve yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette Borsa Baþkaný
Ali Bektaþ, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a yeni görevinde baþarýlar diledi.
AYFA
Birlikte çalýþarak Çorum'a hizmet etme arzusunda olduklarýný S9’DA
dile getiren Bektaþ, iþ dünyasý, siyasiler ve sivil toplum kuruluþlarý el
ele verdiðinde her þeyin üstesinden gelinebileceðine dikkat çekti.
Duran Cesur
Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur,
Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinde
deðiþikliðe gidildiðini açýkladý.
Konu hakkýnda bilgi veren Duran Cesur,
bilindiði
üzere
Sosyal
Güvenlik SAYFA
Kanunlarýna göre yaþlýlýk ve malullük 7’DE
aylýðý baðlananlardan....
www.yildizhaber.com
10 ÞUBAT 2015 SALI
"Çorum
içmesuyu sýkýntýsý
yaþamayacak"
Çorum'un 50 günlük suyu kaldýðýna
dair haberlere DSÝ Genel Müdürlüðünden
cevap geldi. DSÝ Þube Müdürü tarafýndan
yapýlan açýklamanýn, vatandaþlarý su
tasarrufuna yönlendirmek maksadýyla yapýldýðý ve Çorum'un susuz SAYFEA
3’D
býrakýlmasýnýn
söz
konusu
olmadýðýnýn belirtildiði....
AK Parti'den Ýlim
Yayma'ya tebrik
40 KURUÞ
"Ýçme suyunda risk var
ama felaket yok"
Baþbakan'dan
memura zam
müjdesi
bekliyoruz
Türk
Büro Sen Ýl
Baþkaný Sami Çam
Türkiye Kamu Sen'in yüzde
12'lik ek zam talebinin dikkate
alýnmasý gerektiðini söyledi.
Türkiye'nin seçim atmosferine
girmiþ olmanýn verdiði heyecanla
siyasi partilerden ve iktidar partisinden salý günleri grup toplantýlarýnda
müjdeler duymaya baþladýklarýný
kaydeden Çam, "Her hafta salý
günü sayýn Baþbakanýmýz 'müjde'
adý altýnda toplumun
çeþitli katmanlarýna
A
SAYF
müjdeler ver4’DE
mektedir.
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Çorum
Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç
beraberinde AK Parti Ýl Baþkan
Yardýmcýlarý'yla birlikte yeni
YFA
yönetim kurulunu oluþturan S7A’DE
Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC)
Çorum Þubesi'ni ziyaret etti.
Sami Çam
Miniklere süt daðýtýlacak
Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü içme
suyu konusunu büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini söyledi.Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda içme suyu konusunda ki tartýþmalara açýklýk getirdi.Dünya'nýn her tarafýnda küresel
ýsýnmadan kaynaklý su sorunlarý yaþandýðýný
ifade ederek sözlerine baþlayan Baþkan
FA
Külcü, ülkemizde de bunun yansý- S3A’YDE
malarýnýn olduðunu ve Çorum'un da bu
durumdan etkilendiðini belirtti.
TSO 'sayýsal takograf'
vermeye baþladý
Avrupa Birliði'ne üye ülkelerde AB'nin ilgili mevzuatý uyarýnca karayolu
taþýmacýlýðýnda yeni araçlarda sayýsal takograf kullanýlmasý zorunlu hale
geldi. Mekanik ve elektromekanik takograf cihazlarý yerine kullanýlmaya
baþlanan sayýsal takograf kartý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý
46 Oda tarafýndan kullanýcýlarýna saðlanýyor.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da, Çorum Oto Tamirciler Odasý ve Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý'nýn talepleri doðrultusunda gerekli giriþimlerde bulunarak, TOBB'un onayýyla sayýsal takograf kartý hizmetini vermeye
AYFA
baþladý. Çorumlu kullanýcýlarýn önceleri Samsun Ticaret ve Sanayi S5’DE
Odasý'ndan temin ettikleri sayýsal takograf kartý, 4 Þubat 2015 tarihinden itibaren Çorum TSO tarafýndan verilecek.
2011-2012 eðitim-öðretim yýlý ikinci döneminde baþlatýlan, Milli Eðitim
Bakanlýðý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Ulusal
Süt Konseyi iþbirliðiyle yürütülen
Okul Sütü Programý kapsamýnda
Çorum da ve tüm illerde süt SAYFEA
5’D
daðýtýmý yapýldý.
Naci Aðbal
Naci Aðbal
bugün istifa
ediyor
Maliye Bakanlýðý
Müsteþarý Naci
Aðbal, milletvekilliði
aday adaylýðý için
yarýndan
geçerli olmak YFA
SA
3’DE
üzere istifa
kararý aldý.
Osmancýklý muhtarlardan Milletvekili Baðcý'ya teþekkür
SAYFA 2’DE
Meteoroloji'den kuvvetli kar yaðýþý uyarýsý!
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
10 ÞUBAT 2015 SALI
Meteoroloji'den kuvvetli
kar yaðýþý uyarýsý!
Meteoroloji
10. Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada içinde
Çorum'unda bulunduðu bazý illere kuvvetli
kar yaðýþý uyarýsýnda
bulunuldu.
10.02.2015 Salý ve
11.02.2015 Çarþamba
günü ülkemizin büyük
bölümünde görülecek
kar yaðýþlarýnýn Kastamonu çevreleri, Sinop'un iç kesimleri ile
Çorum'un kuzey ve batý kesimlerinde kuvvetli
(10 ila 20 cm) ve yer yer yoðun olacaðý (20 cm üzeri) tahmin ediliyor. Kar yaðýþý ile birlikte rüzgarýn
Kastamonu, Sinop ve Samsun'un batý kýyý kesimlerinde kuzey ve doðu yönlerden kuvvetli (40-60
km/s) olarak eseceði tahmin edilmekte.
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Açýklamada vatandaþlarýn yoðun kar yaðýþlarý
ve kuvvetli rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek
(ulaþýmda aksamalar ile buzlanma ve don olaylarý
gibi) olumsuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi. Haber Servisi
dikkat çekerek öðrencilerin Milli Eðitim
Müdürlüðü tarafýndan taþýnacaðýný, yakýnda taþýma ihalesinin yapýlacaðý müjdesini verdi.
4 mahallenin öðrencilerinin öðrenim gördükleri okullara taþýnacaðý müjdesi
mahallede sevinçle karþýlanýrken mahalle
muhtarlarý, Temençe Mahallesi Muhtarý
Nihat Kuran, Karapýnar Mahallesi Muhtarý
Murat Bilinmez, Çiftlikler Mahallesi
Muhtarý Celalettin Demirkan ve Eymir
Mahallesi Muhtarý Nihat Göbel, AK Parti
Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar,
Baþkan Yardýmcýsý Ercan Arslan ile
birlikte Çorum Milletvekili ve AK Parti
Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit
Baðcý'ya teþekkür ettiler. Haber Servisi
tarafýndan temin edilecek. Kurs sonunda kursiyerlerin ortaya çýkardýklarý ürünlerin sergileneceði
bir sergi açýlmasý planlanýyor. Haber Servisi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Enver Ören'nin doðumu (1939) Ýhlâs Vakfý'nýn kuruluþu (1975) Sultan II.Abdülhâmid Hânýn
vefâtý (1918)
Kusuruma bakmayýn benim, dostlar,
baðýþlayýn beni.
Ben davullara, bayraklara aldýrmayan
bir padiþahýn yoluna düþmüþüm,
deli divane olmuþum.
Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben,
çok uzaklardan geçen bir hayal gibi.
Ama yok da sayýlmam hani,
var olan bir þeyim ben.
Haydi ben bensiz geleyim,
sen sensiz gel.
Ne varsa þu ýrmaðýn içinde var,
soyunalým iki can,
dalalým þu ýrmaða, hadi.
Bu kupkuru yerde yakýnmadan gayri ne gördük,
bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayri.
Bu ýrmakta ne ölmek var bize,
bu ýrmakta ne gam var, ne keder var, ne dert.
Bu ýrmak alabildiðine yaþamaktan,
bu ýrmak iyilikten, cömertlikten ibaret.
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,4190
2,7379
STERLiN 3,6354
JPY YENi 2,0566
2,4196
2,7383
3,6377
2,0573
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
-Önemli Telefonlar-
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
10.02.2015
Mevlana Celaleddin Rumi
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
05:07
06:34
12:01
14:48
17:17
18:37
Durma, çabuk gel, gelmem deme.
Ne evet demek yaraþýr sana, ne hayýr, dostum,
senin þânýna sadece gelmek yaraþýr.
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 3004 10 ÞUBAT SALI 2015
:
:
:
:
:
:
Bu Ayrýlýk
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Günün Þiiri
"Ahþap Oymacýlýðý Kursu" açýlacak
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü 2015
yýlýnda da Geleneksel Türk Süsleme
Sanatlarý ve Geleneksel El Sanatlarý kurslarý
düzenlenmesi yönünde programlar yapýyor.
Bu kapsamda, Müdürlük bünyesinde
664 saatlik "Ahþap Oymacýlýðý Kursu" açýlacak.
Kursa katýlmak isteyenlerin 2 adet
fotoðraf, nüfus cüzdaný fotokopisi ile birlikte 12 Þubat 2015 Perþembe günü mesai
bitimine (saat 17.00) kadar Ýl Kültür ve
Turizm
Müdürlüðü'ne
baþvurmalarý
gerekiyor.
Kursiyerlerden herhangi bir ücret talep
edilmezken, kurs malzemeleri de Kurum
YILDIZ AJANDA
Ýki zinnet insaný süsler:1-Tevazu, 2Haya, edep. Enver Ören Rahmetullahi
AleyhDiðer Söz
Osmancýklý muhtarlardan
Milletvekili Baðcý'ya teþekkür
Osmancýk ilçesi Temençe,
Karapýnar, Çiftlikler ve Eymir
Mahallesi Muhtarlarý Çorum
Milletvekili ve AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit
Baðcý'ya taþýmalý öðrencilerin sorununu çözdüðü için teþekkür ettiler.
Osmancýk Ýlçesi'nde Temençe,
Karapýnar, Çiftlikler ve Eymir
Mahallesi'nde okul
öðrencilerinin
taþýmasýnýn
yapýlmasý
için
Osmancýk
Belediyesi'ne defalarca
müracaatta bulunan muhtarlar
Osmancýk Belediye'sinden olumsuz
yanýt alýnca
çareyi Çorum Milletvekili ve AK Parti
Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit
Baðcý'ya aktarmakta buldular.
Milletvekili Dr. Baðcý'ya durumu anlatarak
yardým isteyen Temençe Mahallesi
Muhtarý Nihat Kuran, Karapýnar Mahallesi
Muhtarý Murat Bilinmez, Çiftlikler
Mahallesi Muhtarý Celalettin Demirkan ile
Eymir Mahallesi Muhtarý Nihat Göbel,
öðrencilerin maðdur olduklarýný ve okula gidiþ
geliþlerinde her an tehlike ile karþý
karþýya geldiklerini dile getirdiler.
Baðcý gerekli giriþimlerde bulunarak sosyal
Devlette hiç kimsenin maðdur edilemeyeceðine
2
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
10 ÞUBAT 2015 SALI
"Ýçme suyunda risk
var ama felaket yok"
Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü içme suyu konusunu büyük bir
hassasiyetle takip ettiklerini söyledi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda içme suyu
konusunda ki tartýþmalara açýklýk getirdi.
Dünya'nýn her tarafýnda küresel ýsýnmadan kaynaklý su sorunlarý yaþandýðýný ifade
ederek sözlerine baþlayan Baþkan Külcü,
ülkemizde de bunun yansýmalarýnýn
olduðunu ve Çorum'un da bu durumdan etkilendiðini belirtti.
Ýçme suyunda yaþanan sýkýntýnýn
zamanýnda yapýlmayan yatýrýmlar ilgili
olmadýðýný tamamen yaðýþ rejimi ile ilgili
olduðunu
kaydeden
Külcü, "Elimizde ki yaðýþ
miktarlarý su sorununa
neden olmaktadýr. 1960'lý
yýllardan itibaren 1972,
1984, 1994 ve 2013 yýllarýnda yaðýþlarda bir
azalma oldu. Görüldüðü
gibi ortalama he 10 yýlda
bir yaðýþta sorun yaþanýyor. Yine 1960 ila 2013 yýllarý arasýnda ki periyotta
en düþük yaðýþ metrekareye 213 ml ile 2013 yýlýnda
yaþandý. Bunun yansýmasý
da tabiki 2014'e oldu.
2015'in baþýnda ise kendisini hissettirdi. 2009-2010 yýllarý ise en fazla
yaðýþýn meydana geldiði dönem oldu" dedi.
Eldeki suyu daha uzun kullanmak için
tasarruflu olmak gerektiðini ifade eden Külcü,
"Su sýnýrsýz bir kaynak deðildir. Tamamen
yaðýþ rejimine baðlýdýr. Bundan dolayý
hemþehrilerimizi su konusunda daha dikkatli
olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandý.
Açýklamasýnda görevde olduðu sürede su
sorununu çözümü için yaptýklarý çalýþmalar
hakkýnda bilgi veren Baþkan Külcü sözlerine
þöyle devam etti:
"Göreve geldiðimizde ilk olarak Hatap
Barajý'nýn 15 km'lik isale hattýný yaptýk. DSÝ
yetkilileri bu yýl Hatap Barajý'nýn tarýmsal
sulama da kullanýlmamasý için de çalýþma
yapýyorlar. Eðer bu yýl yaðýþlar az olurda su
sorunu yaþanýrsa bu yola baþvurulacak.
Su kuyumlarýmýzdan 10 tanesini çalýþtýrýyoruz. 2014 yýlýnda bu 10 kuyumuzdan toplam
6 milyon metreküp aldýk. Bu yýlda ayný mik-
tarda su alacaðýz. Basýnda yer
alan 50 günlük su rezervine
bu kuyular dahil deðildir.
Üzerine bunu da eklemek
lazým. Diðer bir çalýþmamýz
ise Koparan derelerinin
derivasyonla Yeni Hayat
Barajýna baðlanmasýdýr. Bu
projeyle derelerden boþa
akan 3 milyon metreküp
suyu tek bir noktada toplayacaðýz. Projede kamulaþtýrma sorunlarý
yaþandýðý için müteahhit firma iþi býraktý.
Ancak iþin yüzde 80'i tamamlanmýþ durumda. DSÝ hýzlý bir þekilde yeni ihale yapacak ve
bu yýl içinde tamamlanmasý saðlanacak.
Belediye olarak bizim diðer bir çalýþmamýz ise
kayýp ve kaçak suyla mücadeledir. Bunu için
aldýðýmýz aracýmýz 1 yýlda yaklaþýk 1 milyon
metreküp su kaçacaðýný önledi. 2015 yýlýnda
yapýlacak çalýþmalarla yine bu kadar kaçak
suyu önlenmesini bekliyoruz. Türkiye'de ilk
kez bir barajýn dip temizliði Çomar Barajý'nda
yapýlacak. Eðer bu proje gerçekleþirse barajýn
dip temizliði kolektörlerle gerçekleþtirilecek.
Bizim esas projemiz ise Koçhisar Barajý'nýn 51
km'lik
isale hattýdýr.
Hattýn
proje
ihalesi
geçtiðimiz aralýk ayýnda
yapýldý. Þubat ayýnda ise
netleþecek. Proje hazýrlandýktan sonra inþaat
ihalesi yapýlacak. Sadece
Koçhisar
Barajýndan
aldýðýmýz
su
dahi
Çorum'un tüm ihtiyacýný
karþýlamaya yetecek. Ama
biz yinede Yeni Hayat ile
Hatap Barajlarýný kullanmaya devam edeceðiz. Biz
bu projeyi 2012 yýlýnda ele
almýþtýk."
Çorum Belediyesi olarak içme suyu
konusunu büyük bir hassasiyetle takip ettiklerinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Elimizdeki
meteorolojik verilere göre içinde bulunduðumuz 4 aylýk dönemde bu hafta kar yaðýþý,
sonrasýnda ise mayýs sonuna kadar yaðmur
bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü
verilerine göre bu yýl mayýs sonuna kadar 10
milyon metreküp yaðýþ bekleniyor. Bir risk
var ama felaket yok. Böyle bir algý oluþturmaya gerek yok. Rezervlerimiz tam dolduðu
zaman 3 yýl yetecek suyumuz oluyor. Çorum
halký Türkiye'nin en iyi içme sularýndan
birisini kullanýyor" diye belirtti.
Baþkan Külcü sözlerini Çorum'un sorunlarýna hassasiyetle yaklaþan Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof.
Dr. Lüfti Akca'ya teþekkür ederek tamamladý.
Basýn toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Alper Zahir ile Su ve Kanalizasyon Müdürü
Zübeyr Tuncer'de katýldý. Fatih AKBAÞ
Emekliler Rumi
Bekiroðlu'nu kutladý
Türkiye Emekliler Derneði Çorum
Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim
kurulu üyeleri AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret etti.
Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý, kongrede AK Parti Ýl Baþkanlýðýna
seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'nu tebrik ederek
yeni görevinde baþarýlar diledi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetimine teþekkür
etti. Bahadýr YÜCEL
HABER
3
TEBRiK
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna
seçilen
Sayýn Yaþar Anaç ’a
ve ilçe yönetim kurulu üyeliðine
seçilen deðerli yönetim kurulu
üyelerini tebrik eder, Kendisine ve
ekip arkadaþlarýna görevlerinde
baþarýlar dileriz.
Oto Galericiler Derneði Yönetim Kurulu adýna
Baþkan Fahri Yandýk
"Çorum içmesuyu
sýkýntýsý yaþamayacak"
Çorum'un 50 günlük suyu kaldýðýna dair
haberlere DSÝ Genel Müdürlüðünden cevap
geldi.
DSÝ Þube Müdürü tarafýndan yapýlan açýklamanýn,
vatandaþlarý su tasarrufuna yönlendirmek maksadýyla
yapýldýðý ve Çorum'un susuz býrakýlmasýnýn söz konusu
olmadýðýnýn belirtildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý:
"Çorum ve civarý için Þubat, Mart ve Nisan aylarý
yaðýþlý dönem olup, barajlar en fazla suyu bu dönemde
toplamaktadýr. Nitekim 2012-2014 yýllarý arasýnda
Yenihayat, Çorum ve Hatap Barajlarý rezervlerinin
özellikle Þubat-Nisan aylarý arasýnda yükseldiði
görülmektedir. DSÝ Genel Müdürlüðü bütün illerimizde olduðu gibi Çorum'a içme suyu temini ile alakalý
olarak konuyu yakýndan takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadýr. Ýlkbahar aylarýnda yeterli suyun
gelmemesi halinde Koçhisar Barajýndan Yenihayat Barajý
rezervuarýna su aktarýmýný saðlayacak derivasyon kanallarýnýn yapýmý için gerekli çalýþmalara baþlanmýþtýr. DSÝ
Genel Müdürlüðü tarafýndan alýnacak tedbirler sayesinde
Naci Aðbal
bugün istifa
ediyor
Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Naci Aðbal, milletvekilliði aday adaylýðý için yarýndan geçerli olmak
üzere istifa kararý aldý.
25 yýldýr Maliye Bakanlýðýnýn her kademesinde görev
yapan hemþehrimiz Naci Aðbal'ýn bugünden geçerli
olmak üzere istifasýný Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e
sunacaðý öðrenildi. Haber Servisi
Çorum içmesuyu sýkýntýsý yaþamayacaktýr.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý olarak 81 ilimiz için Ýçmesuyu Eylem Planý hazýrlamýþ, böylece illerimizin 2040,
2050 ve hatta 2071 yýllarýna kadar içmesuyu ihtiyacý planlanmýþ ve projeler süratle devreye alýnmýþtýr." Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
10 ÞUBAT 2015 SALI
HABER
Baþbakan'dan memura
zam müjdesi bekliyoruz
Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam Türkiye Kamu Sen'in
yüzde 12'lik ek zam talebinin dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi.
Türkiye'nin seçim atmosferine girmiþ olmanýn verdiði heyecanla
siyasi partilerden ve iktidar partisinden salý günleri grup toplantýlarýnda müjdeler duymaya baþladýklarýný kaydeden
Çam, "Her hafta salý günü sayýn Baþbakanýmýz
'müjde' adý altýnda toplumun çeþitli katmanlarýna müjdeler vermektedir. En son açýklamalarýnda sanayiciye, KOBÝ'lere, konuta ve
bunun gibi çeþitli alanlara karþýlýðý olmayan bir
çok müjde verdi. Biz kamu çalýþanlarý olarak 13
yýldýr ötekileþmenin, ötekileþtirmenin,
yok sayýlmanýn ve maalesef bazý haklarý da
elinden alýnmýþ olmasýna raðmen bizler haklý
olarak sayýn Baþbakandan yarýn ki grup
toplantýsýnda Türkiye Kamu Sen'in %12'lik ek
zam talebini deðerlendirerek kamu çalýþanlarýna bir müjde vermesini istiyoruz. Yarýn emeklimize bir müjde istiyoruz. Çünkü ülkemizde
açlýk sýnýrý 1.300,00 TL olduðu için en düþük
emeklimizin 500-600 TL maaþ aldýðýný varsayarsak emeklimize en az %50 zam istiyoruz"
dedi."Açlýk sýnýrýnýn üzerinde maaþ almasý
gerektiðini düþünüyoruz" diyen Çam, "Hakeza
asgari ücretlimizin de açlýk sýnýrýnýn üzerinde
maaþ almasý için %50 zamda onlara istiyoruz. Veya asgari ücretlilerden
vergi diliminin kaldýrýlmasýný talep ediyoruz. Müjde verilecekse
ülkemizde yoksulluk sýnýrýnýn 3.300,00 TL olduðu bir durumda çalýþan
devlet memurlarýnýn 2.100 TL maaþ aldýðý bir noktada çalýþanlarýn en
azýndan yoksulluk sýnýrýnýn üzerinde bir maaþ zammý almasýný talep
ediyoruz. Bugün SGK'da emekli maaþlarý aylýk baðlama oranlarý
%75'ten %35'e düþmüþtür. Emeklilerimiz için bu oranýn tekrar eski
haline getirilerek en düþük emekli maaþýnýn açlýk sýnýrýnýn üzerinde
olmasý saðlanmalýdýr. Bizler ücretliler olarak yarýn ki AK Parti'nin grup
toplantýsýnda Baþbakan'dan bu müjdeli haberleri bekliyoruz. Ýktidara
geldiði günden bu tarafa devlet memurlarýnýn iþ güvencesini her
ortamda dillendiren hükümet yine son dönemde tekrar gündeme
getirmeye ve bunun konuþulmasýný ve memurun iþ güvencesinin
kaldýrýlmasý noktasýnda çalýþmalarýnýn olduðunu bilmekteyiz. Bir
çalýþan için kazanýlmýþ en büyük hak iþ güvencesidir. Ýþ güvencesiz
bir memur hem devletini hem hükümetini hem de toplumu için çok
tehlikeli noktalarý doðurabilecek sorunlarý karþýmýza çýkartýr.
Memurun iþ güvencesi devletin güvencesidir. Ve ne yazýk ki insanlar
bilerek veya bilmeyerek geliþmiþ ülkeleri de örnek vererek devlet
memuruna iþ güvencesinin fazla olduðunu ve hatta yandaþ
sendikanýn bir dönem Genel Baþkanlýðýný yapmýþ Ahmet Aksu, bile
bir sendikacý adýna söylenmeyecek, konuþulmayacak bir söz sarf
etmiþ "iþ güvencesi devlet memuru için lüks" deme gafletinde
bulunmuþtur. Dünyanýn hiçbir ülkesinde iþçi ve memur ayný statüde
çalýþmamaktadýr. Ýngiltere, Almanya, Fransa, Brezilya, Danimarka,
ABD, Ýtalya gibi ülkelerde kamu görevlilerinin farklý bir hukuki
düzenlemesi vardýr. Ve bu ülkelerde devlet memurlarýnýn hayat boyu
iþ güvenceleri mevcuttur. Osmanlý da dahi memurlarýn ayrýcalýklý
bir sýnýf olarak yer aldýðýnýn bilinmesi gerekir. Aslýnda biz þunu biliyoruz ki iþçi memur ayrýmýnýn kaldýrýlmak istenmesinin altýnda yatan
tek gerekçe memurlarýn iþ güvencesinin kaldýrýlarak kamu hizmetlerinin tarafsýzlýðýnýn yok edilmek istenmesi, devlet memurluðundan
hükümet memurluðuna veya taþeronlaþmaya geçiþi saðlamak adý
devlet içi boþ bir yapý oluþturarak memur üzerinden devleti tartýþmaya
açmaktýr. Devlet memurlarýnýn mutlak bir iþ güvencesi
zaten mevcut deðildir. Devlet Memurlarý Kanununun
125. maddesine aykýrý eylem ve iþlemlerde bulunan
kamu çalýþanlarý iþten el çektirilmeye dair bütün
hükümleri içermektedir. Bunun haricinde sadece ihbar
ve kýdem tazminatý verilerek kapýnýn önüne konulmasý
demek devlette
devamlýlýðýn esas olduðu bir noktada devletin geleceðini tartýþmaya açmaktýr" þeklinde kaydetti.
Son günlerde Türkiye'de yeni anayasa ve yeni idari
sistemler üzerinde durulan tartýþmalarda Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin parlamenter sistem içerisinde
devam etmesini istediklerini kaydeden Çam, "Yeni
anayasa ve sistem tartýþmalarý ülkede somut sorunlardan soyut, hayali algý yöneltme yöntemleriyle insanlarýn duygu ve düþüncelerini ve hayallerini, umutlarýný
yönlendirmek veya satýn almak adýna yapýlan
söylemlerdir. Ülkenin somut gerçeklerine baktýðýmýz zaman; Kamu çalýþanýnýn iþ güvencesini, emekliye yapýlacak olan zam, asgari ücretli ve taþeron þirket
çalýþanlarýnýn sorunlarýný, esnafýn sorunlarýný, 4/C'lilere
kadro verilmesini, çiftçinin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda bu sistemin ve bu anayasanýn engel teþkil ettiðini düþünmüyoruz. Bu vesileyle toplumda bir algý operasyonuyla her þeyin sorumlusu,
ayak baðý sanki bu anayasa veya bu sistemmiþ gibi bir algý oluþturulmak isteniyor. Oysa yazýlan kanunlar deðil yürütmenin çalýþmalarý
ile çözülebilecek sorunlardýr. Nitekim 13 yýldýr iktidarda bulunan
hükümet hangi yasayý geçirmek isteyipte geçiremediðini veya hangi
kurumun müdürünü deðiþtirmek isteyipte deðiþtiremediðini, hangi
kadroya yeteri kadar insan alýnmasý noktasýnda anayasanýn
engel teþkil ettiðini veya hangi yatýrýmlarýn yapýlmasý noktasýnda
sýkýntý yaþandýðýný anlamakta zorlanýyoruz. Türk Büro Sen olarak
kamu çalýþanlarýnýn hak ve menfaatleri noktasýnda bizler anayasanýn
bu haliyle engel teþkil ettiðini düþünmüyoruz" diyerek sözlerini
tamamladý. Yasin YÜCEL
KAGEB'in OKA projesi hayata geçti
Kadýnlarý, Gençleri, Engellileri Bilinçlendirme Destekleme
Derneði (KAGEB)'nin Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na
(OKA) hazýrladýðý proje kabul edildi.
Proje kapsamýnda kadýnlara yönelik olarak "Etkili CV Hazýrlama
ve Mülakat Teknikleri" eðitimi düzenlenecek. Eðitimin ilki 6 Þubat
2015 tarihinden saat 9.30 - 17.00 saatleri arasýnda Çorum Halk Eðitim
Merkezinde yapýldý.
KAGEB Baþkaný Ýclal Poyraz, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda verdiði
bilgide, "Toplumumuzun sosyo-ekonomik düzeyinin yükseltilmesini
saðlama yolunda baþta dezavantajlý gruplar olmak üzere istihdamýna
katký saðlamak için bilinçlendirmek ve desteklemek amacýyla proje
uygulama faaliyetleri gerçekleþtirmektedir. Proje kapsamýnda gerçekleþtirilecek eðitimden yaralanacak olana 15 KAGEB Derneði üyeleri bu
eðitim sonunda öðrendikleri bu bilgilerin yayýlmasýný saðlayacak olup
bu proje sayesinde "Ýþ Baþvuru Süreçlerinin Önemi" konusunda
farkýndalýk oluþacak, kadýnlarýn iþgücüne giriþleri kolaylaþacak ve
iþgücüne katýlýmlarý artacaktýr. Katýlarýndan dolayý OKA ve Çorum
Halk Eðitim Merkezine teþekkür ederim" dedi. Haber Servisi
Kamil Akdoðan çiftçileri yemekte buluþturdu
Ýskilip Ziraat Odasý Baþkanlýðý Kurusaray Köyü'nde oda delegelerine, muhtarlara, ve çiftçi vatandaþlara yemek daveti verdi.
Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Kurusaray Köyü'nde delegeler ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajý verdi.
Ýskilip Ziraat Odasý'nýn Kurusaray Köyü'nde bulunan Çiftçi Ýstasyonu'nda verdiði yemeðe Ziraat Odalarý Bölge Baþkaný Nejat Gamzeli,
60'a yakýn delege, mahalle ve köy muhtarlarý, STK temsilcileri, çiftçiler
ile birlikte 200'e yakýn vatandaþ katýldý. Yemekte delegelere ve çiftçilere kýsa bir konuþmada bulunan Ziraat Odalarý Bölge Baþkaný Nejat
Gamzeli, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan'ýn baþarýlý çalýþ-
malara imza attýðýný, kendilerinin Akdoðan'dan
memnun olduklarýný söyleyerek, "Biz ziraat odasý
baþkanýmýz Kamil Akdoðan'dan memnunuz. Kendisi
Ýskilip'te baþarýlý çalýþmalara imza atmýþtýr. Bu gün
burada bulunmamýn sebebi Kamil baþkanýmýzýn yanýnda olduðumuzu göstermek. Biz kendisini destekliyoruz" dedi. Daha sonra konuþmak için söz alan Ziraat Odasý baþkaný Kamil Akdoðan, Ziraat Odasý Baþkanlýðý görevini bu zamana kadar baþarýlý ve kararlýlýkla sürdürdüðünü ifade ederek, "Ýskilip Ziraat Odasý Baþkanlýðý görevimizi bu güne kadar baþarýlý ve kararlýlýkla sürdürdük. Bundan sonrada ayný kararlýlýkla görevimizi yapacaðýmýza söz veriyoruz. Her ne
þartlar altýnda olursa olsun Ýskilip tarýmý için her alanda durmadan, yýlmadan çalýþma kararlýlýðýmýzý bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 10
Þubat 2015 tarihinde yapýlacak olan genel kurulda þahsým ve meclis
üyesi arkadaþlarýma vereceðiniz güvenden dolayý þimdiden teþekkür
ederim. Genel kurulda tüm muhtar ve delegelerin desteðini bekliyor,
genel kurulumuzun ilçemize Ýskilip tarýmýna hayýrlara vesile olmasýný
Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum" þeklinde kaydetti.Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
NOT
DEFTERÝMDEN
-6
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Selam sabah kesilir oldu / Düðün bayram es geçilir oldu /
Sahi bize böyle ne oldu? / Selamün aleyküm dostlar…
*Fomo: geliþmeleri kaçýrma korkusu / Hepimizi yaptý internet baðýmlýsý
*Tarihten gereken ders alýnmamýþsa / Pehlivanlar sahaya
denk salýnmamýþsa / Verilen söze sadýk kalýnmamýþsa / Durum
vahim! Durum vahim!
*Allah'a emanet ol, sende emanet ol / Ne güzel emanet bu,
ahirde kimse yemez gol
*Ey dost, sýký baðlama gönül torbasýný / Gün gelir dökmek
istersin de açamazsýn / Unutma, sana da yazýlmýþtýr bir yazý /
Kaçmak istesen de kaçamazsýn
*Lambada titreyen alev hoþ / Çay içerisinde bardak boþ /
Derya da boþ yüzüyor sandal, koþ / Ýçinde çok büyük cevher var
/ Lakin dökülmeyince sayfa boþ
*Haydi gel, tatile gidelim / Ama sahiller olmasýn / En güzel
tatil yeri köyüm benim / Sakýn kimseler yadýrgamasýn
* Camide, namazýn farzýnda epey oyun havasý çaldý telefon /
Ýmam efendi kýzarak dedi: kýrk kere uyarýyom yine kapatmýyon
*Gece saat 01.00, kimi mýþýl mýþýl uyur / Kimi de sofrayý kurmuþ, çay doldurur
*Doðru her zaman acý mýdýr bilinmez / Yalnýz doðru
söyleyenler de pek sevilmez
*Gün biter, gün doðar / söyle bakalým, yarýn için ne planýn
var?
*Yine soba zehirlenmesi, bir evden altý çocuk / Toplumda bilinçlenme yok, çok çok yazýk
*Kimi belden, kimi boyundan çeker / Yaþ kemale erince,
hastalýklar gelir teker teker
*Dua en güzel hediye / Hele birde gýyabi olursa, deva olur
her derde
*Samimi selam verirsen alýnýr / Sen vefalý ol yeter ki her
yerde dost bulunur
*Falaný gördün mü? / Dün göreve geçti, bugün deðiþti /
Memlekette deðiþim de bayaðý geliþti
*Ömrün uzun, bedenin sýhhatli, akþamýn hayýrlý ola /
Akýntýya kapýlýp ta köyden þehre gelmeseydik, nola
*Dünyada; kimi film çekinir, kimi de film çevirir / Merak
edersen arasýndaki farka ne denir? / Birine geçmiþ olsun, diðerine yapma ettiðini bulursun
*Arap Türk 'süz yaþayamaz, kim ki yaþar derse delidir /
Türk'e sýrt dönenin akýbeti dün de bugün de bellidir / Örnek mi
istiyorsun, iþte Irak, iþte Suriye, iþte Mýsýr / Kim bilir, yarýn bu
kervana daha kimler karýþýr
(yazar: 536 5681141)
Sespia'dan Baþkan
Ýsbir'e ziyaret
Çorum Sespia (Ses Ver)
Derneði Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir'i ziyaret
etti.
Ziyarette konuþan Dernek Ýcra Kurulu üyesi Semra Þahin,
"Dernek olarak vizyonumuz toplumsal sorunlarýn çözümünde
yön veren bir sivil toplum kuruluþu olmaktýr. Misyonumuz ise
çocuk, kadýn ve genç bireyleri
yaþamýn her alanýnda destekleyerek yaþam standartlarýný iyileþtirmektir. Bu çalýþmalarý da Çorum ilimize baðlý tarih ve medeniyetlerin beþiði Hititlerin baþkenti olan Ortaköy ( Þapinuva)
ilçemizde baþlatma kararý aldýk.
Ortaköy tarih ve güzellikleri bakýmýndan en güzide ilçemiz olduðu halde maalesef sosyal, ekonomik bakýmdan geri kalmýþtýr.
Amacýmýz bu geri kalmýþlýðýn
bertaraf edilmesinde küçükte ol-
sa bir katký saðlamaktýr" dedi.
Daha sonra konuþan Ortaköy
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ise
"Ziyaretinizden son derece
memnun olduk. Ortaköy ilçemiz
ilimizin sosyal ve ekonomik yönden en geri kalmýþ yöresidir. Fakat tarihi ve doðal güzellikleri
olan nadir ilçelerimizdendir. Her
noktada geri kalmýþýzdýr. Duyarlý
bir yaklaþýmla geri kalmýþlýðýmýzýn yok edilmesi hususunda ilçemizi tercih etmeniz bizi son derece memnun etmiþtir. Ortaköy
halký misafirperverliði ve kadirþinaslýðý ile sizleri umut ýþýðý olarak
görecek ve baðrýna basacaktýr.
Þimdiden saðlayacaðýnýz hizmet
ve katkýdan dolayý halkým adýna
teþekkürlerimi sunarým" þeklinde kaydetti.Ýcra Kurulu üyesi Ebru Gül Çömüz'de, misafirperverlikten dolayý Baþkan Ýsbir'e
teþekkür etti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
10 ÞUBAT 2015 SALI
HABER
5
Miniklere süt daðýtýlacak
TSO 'sayýsal takograf'
vermeye baþladý
Avrupa Birliði'ne üye ülkelerde AB'nin ilgili
mevzuatý uyarýnca karayolu taþýmacýlýðýnda yeni
araçlarda sayýsal takograf kullanýlmasý zorunlu hale
geldi. Mekanik ve elektromekanik takograf cihazlarý yerine kullanýlmaya baþlanan sayýsal takograf kartý, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý 46 Oda tarafýndan kullanýcýlarýna saðlanýyor.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da, Çorum Oto
Tamirciler Odasý ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'nýn
talepleri doðrultusunda gerekli giriþimlerde bulunarak,
TOBB'un onayýyla sayýsal takograf kartý hizmetini vermeye baþladý. Çorumlu kullanýcýlarýn önceleri Samsun
Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan temin ettikleri sayýsal takograf kartý, 4 Þubat 2015 tarihinden itibaren Çorum TSO
tarafýndan verilecek.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkan Vekili Recep Gür, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun TSO'yu ziyaret ederek, sayýsal takograf
kartý hizmetini deðerlendirdi.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, sivil toplum kuruluþlarýndan, meslek odalarýndan gelen taleplere kayýtsýz
kalmadýklarýný, ilgili odalardan gelen talep
doðrultusunda sayýsal takograf kartý
hizmetini Çorum'a kazandýrdýklarýný
söyledi.
Bu konuda Çorum'daki STK'lar olarak
güzel bir birliktelik sergilediklerini
belirten Baþaranhýncal, hizmetin Çorum'a
kazandýrýlmasý konusunda desteklerini
esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði
(TOBB)
Baþkaný
Rifat
Hisarcýklýoðlu'na teþekkür etti.
-SAYISAL
TAKOGRAF
KARTI
EÐÝTÝMÝ VERÝLECEKTSO'da yapýlan görüþmede, sayýsal
takograf kartýnýn kullanýmýnýn, ilgili
çevrelerce tam olarak bilinmediði tespit
edilerek, bu konuda bir eðitim programý
hazýrlanmasý kararlaþtýrýldý.
Söz konusu eðitim programýna katýlmak isteyenler, 20
Þubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar 0364 224 44
50 - 132 numaralý telefondan Çorum TSO Ýletiþim Uzmaný
Gözde Atlamaz'a, ya da ÇESOB, Çorum Oto Tamirciler
Odasý ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na eðitim ile ilgili
baþvuru taleplerini iletebilirler.
-4 ÝÞ GÜNÜNDE 26 BAÞVURUÇorum Ticaret ve Sanayi Odasý, sayýsal takograf kartý
hizmetini saðlamak amacýyla gerekli yasal altyapýsýný
tamamladý. Bu hizmetle ilgili TSO'dan 3 personel,
TOBB'dan eðitim aldý. Hizmetin verilmeye baþlandýðý 4
Þubat 2014 tarihinden bu yana toplam 26 sayýsal takograf
kartý baþvuru talebi alýndý. Bu hizmet sayesinde kullanýcýlar, Samsun'a giderek ekonomik ve zaman açýsýndan
kayýp yaþamaktan kurtuldular.
Sayýsal Takograf Kartý'na baþvurular, TOBB'un
staum.tobb.org.tr adresindeki internet sitesinden ön
baþvuru yapýlmasý ile baþlayacak. Ardýndan, kart ücreti
yatýrýldýktan sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na
baþvurulacak. Haber Servisi
Milletvekili Baðcý'dan eðitim-öðretim yýlý mesajý
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Dr. Cahit Baðcý 2014-2015 eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýnýn baþlamasý nedeni ile bir mesaj yayýnladý.
"Ülke genelinde olduðu gibi
içerisinde bulunduðumuz 20142015 öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýnda ilimiz Çorum'da da 97 bin
öðrenci ve 6.653 öðretmenimiz
ders baþý yapmýþtýr. Deðerli eðitimcilerimiz, öðrencilerimiz ve
velilerimizle birlikte 2014-2015
eðitim ve öðretim yýlýnýn ikinci
yarýyýlýna coþku ve heyecan içerisinde baþlamýþ bulunmaktayýz"
diyerek mesajýna baþlayan Baðcý,
"AK Parti Hükümetleri olarak
geçtiðimiz 12 yýlda eðitime ayrýlan pay, derslik sayýsý, öðretmen sayýsý vb. bütün istatistiklerde Cumhuriyet döneminin iki katý kadar mesafe almýþ durumdayýz. Ýlimiz Çorum'da derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn 24'ün altýna
düþtüðüne hep birlikte þahit olduk. Eðitimin kalitesini artýrmak ve eðitimde teknolojiyi maksimum kullanabilmek
için Ýlimizde, baþta Ýl Milli Eðitim Müdürümüz olmak üzere tüm Eðitim Yöneticileri ve bütün Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerimizle sürekli istiþare halinde olarak
eðitimde Fatih projesi
baþta olmak üzere, en
iyiye ve en güzele doðru yol almaktayýz. Yeni
Türkiye'nin inþasýnda,
geleceðin Türkiye'sinin insan gücünün yetiþmesine, emek veren, onlarý ideallere
sevk eden, ufuk, vizyon ve misyonla donatan bütün idarecilerimize ve öðretmenlerimize teþekkür ederim. Öðretmen
öðrencilerimize 2014-2015 öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýnda baþarýlar diler, selam ve sevgilerimi sunarým" dedi.
Haber Servisi
Avrupa Konseyi'nden iç güvenlik paketine
sert tepki: Derin endiþe duyuyoruz
Avrupa Konseyi, içinde sýkýyönetimi aratmayan
unsurlarýn bulunduðu iç güvenlik paketindeki tartýþmalý maddelerin acilen deðiþtirilmesi çaðrýsý yaptý.
Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Komiseri Nils Muiznieks,
yaptýðý yazýlý açýklamada, "Türkiye'de önümüzdeki hafta
TBMM'de tartýþýlacak polise yeni yetkiler tanýyacak yasa
tasarýsýndan derin endiþe duyuyorum." dedi.Avrupa Ýnsan
Haklarý Komiseri Nils Muiznieks, Kasým 2013'te hazýrladýðý
Türkiye raporunda en çok polisin aþýrý güç kullanýmý
nedeniyle yaþanan insan haklarý ihlallerine deðindiðini vurguladý. Söz konusu raporda, polisin aþýrý güç kullanýmý ve
þiddet uygulayan devlet memurlarýna yönelik etkin soruþturma yürütülmemesini eleþtirdiklerini hatýrlatan Muznieks,
"Ancak, Türk hükümeti bu sorunlarýn üzerine gitmek yerine
hiçbir baðýmsýz kontrol mekanizmasý kurmadan polisin
yetkilerini daha da artýrýyor. Bilhassa polisin silah kullanýmý,
gösterilerde güç kullanýmý ve hiçbir yargý kararý olmadan
gözaltýna alma yetkisinin tanýnmasý, yaþama hakký ve toplu
gösteri hakký gibi temel insan haklarýnýn ihlal edilmesine yol
açacaktýr." ifadelerini kullandý.
Muiznieks, Türk Parlamentosu'nun derhal tasarýdaki
tartýþmalý maddeleri gözden geçirmesini ve Türkiye'nin hak
ihlalleri karnesini iyileþtirecek adýmlar atmasý çaðrýsý yaptý.
Muiznieks, iç güvenlik paketinin Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesi'ne uygun hale getirilmesi için Ankara'nýn
Avrupa Konseyi'nin ve Türkiye'deki insan haklarý teþkilatlarýnýn tavsiyelerine uymasý gerektiðini belirtti.
2011-2012 eðitim-öðretim yýlý
ikinci döneminde baþlatýlan, Milli
Eðitim Bakanlýðý Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve
Ulusal Süt Konseyi iþbirliðiyle yürütülen
Okul Sütü Programý kapsamýnda Çorum
da ve tüm illerde süt daðýtýmý yapýldý.
Albayrak
Ýlkokulunda
Okulunda
yapýlan süt daðýtým törenine Vali Ahmet
Kara'da katýldý. Vali Yardýmcýsý Adem
Saçan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel ve
bazý kurum müdürlerinin de katýldýðý programda Vali Ahmet Kara ve beraberindekiler öðrencilere süt daðýttýlar.
Vali Ahmet Kara burada yaptýðý konuþmada öðrencilere, "Süt içmek sizin için bu
yaþlarda çok önemli. Biz sizlerin yaþýndayken Amerika'dan süt tozu geliyordu.
Amerika'dan gelen süt tozlarýný kaynatarak
süt ihtiyacýmýzý karþýlýyorduk. Artýk ülkemiz de hayvancýlýk ve süt geliþimi çok iyi.
Ülkemizde artýk bütün çocuklarýmýz çok iyi
eðitimler alýyor. Bizler okul sýralarýnda üçer
kiþi oturuyorduk sýnýflarýmýz kalabalýktý
þimdi sizler rahatça ikiþer kiþi oturuyorsunuz
sýnýflarýnýz da çok kalabalýk deðil. Bazen
okullar da daðýtýlan sütler sizi zehirler diye
söylentiler duyabilirsiniz. Hiç merak
etmeyin bu sütler özen ile seçildi. Haziran
ayýna kadar bütün okullarýmýzda süt
daðýtýmý olacaktýr. Ben süt daðýtýmýnýn
hayýrlar getirmesini diliyorum" þeklinde
konuþtu. Vali Ahmet Kara konuþmasýnýn
ardýndan kendisi de süt içti. Yasin YÜCEL
36 bin 540 öðrenciye
süt daðýtýlacak
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Okul Sütü Programý'nýn
amacýnýn ana sýnýfý dahil olmak üzere
ilkokul öðrencilerine süt içme alýþkanlýðý
kazandýrmak, bu sayede yeterli ve dengeli
beslenmelerine katkýda bulunarak saðlýklý
büyüme ve geliþmelerini desteklemek
olduðunu söyledi.
Okul Sütü Projesi kapsamýnda Albayrak
Ýlkokulunda yapýlan süt daðýtým programýnda konuþan Büyük, "Okul Sütü Programý,
ülkemizde gýda ve saðlýk politikalarýnýn en
önemli ayaðým oluþturan. Toplum saðlýðýnýn
korunmasý ve iyileþtirilmesi hedeflerine ulaþmakta, kapsamý itibariyle en geniþ kitleye
eriþim saðlayan ilk ve tek uygulamadýr.
Ülkemizde toplumun tüm kesimlerinden
destek gören. Okul Sütü Programý ile çocuklarýmýzýn saðlýðýna verilen katký, ülkemizin
saðlýklý geleceðine de yapýlan en büyük
yatýrýmdýr. 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnýn
ikinci döneminde baþlatýlan. Bu proje kapsamýnda, ilimizde yaklaþýk 4,5 milyon civarýnda süt daðýtýmý yapýlmýþtýr" dedi.
Büyük, Çorum'da bu yýl 36.540 öðrenciye
toplam 1.645.248 adet süt daðýtýmý gerçekleþtirileceðini belirterek, daðýtýmýn 12 Haziran
2015 Cuma gününe kadar haftada üç gün
(Pazartesi, Çarþamba, Cuma) devam edeceðini ifade etti.
Özel okullarýnda süt daðýtýmýna dahil
olduðunu söyleyen Büyük, "Proje kapsamýnda resmi ve özel anaokulu uygulama sýnýfý,
anasýnýfý ve ilkokul 1,2,3 ve 4.sýnýf öðrencilerine süt daðýtýmýnýn gerçekleþtirilecektir. Okul
sütü projesinin öðrencilerimize süt içme
alýþkanlýðý kazandýracaðýný ve dengeli beslenmelerine katkýsý olacaktýr. 2014-2015 eðitimöðretim yýlý ikinci döneminin ilk günü olmasý
münasebetiyle öðrencilerimize, öðretmenlerimize, eðitim çalýþanlarýna ve tüm ailelere
baþarýlý, huzurlu ve saðlýklý bir öðretim dönemi geçirmeleri temenni ediyorum" diyerek
konuþmasýný tamamladý. Yasin YÜCEL
Matruþka tiyatroseverlerle buluþacak
Adana
Devlet
Tiyatrosu'nun
Matruþka isimli
oyunu Çorum'da
sanatseverlerle buluþacak.
Tuncer Cücenoðlu'nun yazdýðý ve Hakan
Boyav'ýn yönettiði tek perdelik "Romantik
Komedi" tarzýnda ki oyun 13 Þubat Cuma
günü saat 20.00'da 14 Þubat Cumartesi günü
ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Devlet
Tiyatrosu Salonunda sahnelenecek.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
10 ÞUBAT 2015 SALI
HABER
6
Ýsrailli komutanlar hakkýndaki
karar 9 ay geciktirilmiþ
Mavi Marmara Gemisi Katýlýmcýsý Selim Özkabakçý, Mavi Marmara
davasýnda mahkemenin Ýsrailli komutanlar hakkýnda verdiði kararýn 9
aydýr sümen altý edildiðinin ortaya çýktýðýný ifade ederek, "Ýstanbul 7.
Aðýr Ceza Mahkemesi'nin verdiði tutuklama kararýnýn Ýnterpol'e gönderilmesine engel olundu. Mavi Marmara
baskýnýnýn talimatýný veren Ýsrailli üst düzey
komutanlar hakkýnda Ýstanbul 7. Aðýr Ceza
Mahkemesi'nin verdiði tutuklama kararý 9
aydýr Ýnterpol'e ulaþtýrýlmadý. Paralel yapýya
takýlan Mavi Marmara dosyasýnýn, eski HSYK
1. Daire Baþkanýnýn eþi tarafýndan sümen altý
edilerek kasýtlý olarak Ýnterpol'e gönderilmediði ortaya çýktý" dedi.
Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin
Mayýs ayýnda verdiði tutuklama kararýný
Adalet Bakanlýðý'nda o dönemde görev
yapan paralel yapýya mensup bürokratlarýn 9
aydýr iþleme koymadýklarýnýn ortaya çýktýðýný
dile getiren Özkabakçý, "Mahkeme kararý,
suçlu bulunan Ýsrailli komutanlarýn tutulmasý
için gerekli iþlemlerin baþlatýlmasýný öngören
yazýyý Haziran ayýnda Adalet Bakanlýðý
Uluslararasý Hukuk Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü'ne gönderdi.
Baþlatýlan çalýþmadan 9 aydýr geliþme yaþanmamasý üzerine harekete
geçen Mavi Marmara Maðdurlarý avukatlarýndan Uður Yýldýrým,
mahkemenin kararýný eski Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ
Ýliþkiler Genel Müdürü Nurdan Okur'un sümen altý ederek kasýtlý
olarak Ýnterpol'e göndermediðini söyledi. Av. Yýldýrým, "Türkiye'nin
deðiþik kurumlarýndaki onlarca dosya gibi Mavi Marmara dosyasý da
paralel yapýnýn engeline takýldý. Dosyanýn hala bekliyor olmasý bizi
üzüyor. Bir an önce dosyanýn Fransa'nýn Lion kentindeki Ýnterpol
merkezine gönderilmesini bekliyoruz'' dedi. Adalet Bakanlýðý, bir
kararname ile eski Uluslararasý Hukuk ve Dýþ
Ýliþkiler Daire Genel Müdürü Nurdan Okur'u
görevden alarak yerine Harun Mert'i atadý. Av.
Yýldýrým'a bilgi veren Uluslararasý Hukuk ve Dýþ
Ýliþkiler Dairesi'nin yeni Genel Müdürü Mert,
dosyanýn Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn vereceði talimattan sonra en kýsa zamanda Ýnterpol'e
gönderileceðini ifade etti. Mavi Marmara maðdurlarý avukatý Uður Yýldýrým, dosyanýn 9 aydýr
Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ
Ýliþkiler Genel Müdürlüðü'nde bekliyor olmasýný
maðdur yakýnlarýna anlatmakta zorlandýklarýný
söyledi. Mahkemenin aldýðý kararýn bekletilmesi
hukuka aykýrýdýr. Mavi Marmara saldýrýsýnda
yakýnlarýný kaybeden onlarca þehit yakýnlarý,
yaralýlar ve Ýsrail'de iþkence görenler olarak
hukuksuzluðun giderilerek dosya ile ilgili iþlemlerin hýzlandýrýlmasýný bekliyoruz. Türkiye bu
ateþ topunu kucaðýnda daha fazla tutmayarak uluslararasý alana taþýmalýdýr. Mavi Marmara Gemisine yapýlan saldýrý insanlýðýn ortak vicdanýna karþý yapýlmýþ bir eylemdir. Eylemin faillerinin acilen hak ettiði
cezalarý almasý bizlerin ve uluslararasý toplumun beklentisidir"
ifadelerini kullandý.
Haber Servisis
BÝKTUDER hayvan haklarý
el kitabý daðýtacak
Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði
(BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, yaþadýðýmýz yüz yýlda çaðýn gereði
Hayvan Haklarý alanýnda büyük ilerlemeler kaydedilmiþ olmasýna raðmen yeterli olmadýðýný ifade ederek, "5199 Sayýlý Hayvan Haklarý
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
Koruma Kanunu çýkartýlmýþ, kanunun çýkarýlmasý tek baþýna yeterli
gelmemekte toplumsal bilincinde oluþturulmasý gerekmektedir. Ýleri
demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarýndan bir tanesi de Sivil
Toplum Kuruluþlarýdýr. Çorum Ýlimizde Hayvan Haklarý konusunda
Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneðimizin
"Toplumda hayvan sevgisi bilincini geliþtirmek, hayvan haklarý ihlallerinin önlenmesini saðlamak ve bu doðrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek,
sahipsiz sokak hayvanlarý baþta olmak üzere tüm hayvanlarýn
öncelikle yaþam haklarý ile refahlarýný saðlamaya yönelik çalýþmalarda
bulunmak, doðal hayatýndan uzaklaþmýþ yahut uzaklaþtýrýlmýþ hayvanlarý korumak ve bu hayvanlarý doðal yaþam ortamlarýna geri
kazandýrmak, yardýma muhtaç hayvanlarýn bakým ile tedavilerini
saðlamak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlara çekmek ve ayný
dünyayý paylaþan hayvanlar ile insanlar arasýndaki bütünlük bilincini
topluma kazandýrmak, bu konularda projeler hazýrlamak ve yürütmek.
"Hayvan haklarý ile ilgili tüzüðünde 4. Maddesine konulmuþtur" dedi.
Çam, Samsun'un Canik Belediyesi ve Hayvan Haklarý
Federasyonunca hazýrlanan Canik Belediyesince Derneðe gönderilen
Hayvan Haklarýnda Sýk Karþýlan Sorunlar ve Çözümleriyle ilgili
Hayvan Haklarý El Kitapçýðý'ný Çorum'da bulunan hayvan severlere ve
yerel basýna daðýtacaklarýný kaydetti.
Haber Servisi
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Aktaþ çiftinden
tebrik ziyaretleri
Bayat Belediyesi Meclis Üyesi
Canan Aktaþ ve eþi Murtaza
Aktaþ Orman Genel Müdürlüðü
Ýþveren ve Ýþçi Ýliþkileri Þube
Müdürü
Bayatlý
Süleyman
Okumuþ ve
Hukukçular Derneði Ankara
Þubesi Baþkaný Fatih Maden'i
ziyaret etti.
Orman Genel Müdürlüðü
Ýþveren ve Ýþçi iliþkileri Þube
Müdürü Süleyman Okumuþ'un
bu göreve gelmesinden dolayý
memnuniyetini dile getiren
Aktaþ, "Bayatlý hemþerilerimizin
yüksek mevkilerde olmasý ilçemizin sorunlarýný çözümü açýsýndan çok büyük önem arz etmektedir ve bizlere de çalýþma azmi
ve motivasyon vermektedir''
dedi. Orman Genel Müdürlüðü
Ýþveren ve Ýþçi iliþkileri Þube
Müdürü Süleyman Okumuþ ise
''Bayat'ýmýz küçük bir ilçe her
zaman desteðe ve yardýma ihtiyacý olacaktýr. Bizlerde elimizden
geldiðince,
dilimizin
döndüðünce sorunlara çare
olmaya ve gerekli makamlara bu
sorunlarý aktarmaya çalýþýyoruz.
Bir bayatlý olarak ilçeme hizmet
etmekten kývanç duyarým her
zaman ve her daim hemþerilerine
kapýsýnýn açýktýr" þeklinde kaydetti.
Canan Aktaþ ve eþi Murtaza
Aktaþ daha sonra Hukukçular
Derneði Ankara Þubesi Baþkaný
Av.Fatih Maden'i ziyaret etti.
Av.Fatih Maden ise ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek Canan Aktaþ ve eþi Murtaza
Aktaþ'a teþekkür etti. Haber
Servisi
Ahmet Ölçer aday
adaylýðý için istifa etti
Eðitimci
Ahmet
Ölçer, AK Parti'den milletvekili aday adayý
olmak için memurluktan
istifa etti.
Ýstifasý ile ilgili açýklama yapan Ahmet Ölçer,
"298 sayýlý, Seçimlerin
Temel Hükümleri ve
Seçmen
Kütükleri
Hakkýndaki Kanun'un
ilgili
hükümleri
çerçevesinde,
Yüksek
Seçim Kurulunun 6 Ocak
2015
tarihli
Resmi
Gazetede yayýmlanan
05.01.2015 tarih ve 6
sayýlý kararý uyarýnca, 07
Haziran 2015 tarihinde
gerçekleþtirilecek
olan
25.
Dönem Milletvekilliði Genel
Seçimlerinde aday olabilmek
için, 09.02.2015 tarihi itibariyle
Devlet Memurluðu görevimden
istifa etmiþ bulunmaktayým.
Ýstifa sürecinde beni yalnýz
býrakmayan kýymetli eþim Burcu
Longa Ölçer'e Eðitim Bir Sen
Çorum Þube Baþkaným Sayýn
Tahir Eþkil'e, Eðitim Bir Sen
Çorum Þubesi Yönetim Kurulu
Üyesi Sayýn Þevket Anar'a,
Üçtutlar Mahallesi Muhtarýmýz
Sayýn Mehmet Bölükbaþ'a,
Yeniyol Mahallesi Muhtarý Sayýn
Seydi Demiray'a, HÜMÖD
Yönetim ve Ýstiþare Meclisi
üyelerimizden, Sayýn Muhlis
Doðan
ve
Sayýn
Ahmet
Tiryaki'ye, Ultraslan Çorum Ýl
Koordinatörü Sayýn Kerem
Kutay Yýldýrým'a, beni yalnýz
býrakmadýklarý için teþekkür
ederim. Ayrýca Çorum Ýmam
Hatip Lisesi Müdürümüz Sayýn
Hüseyin Hüseyin Kýr'a ilgi ve
alakasý için teþekkür ederim.
Millete vekalet etmek gibi
onurlu bir görev için yola çýkmýþ
bulunmaktayýz. Bu süreçte hepinizin dualarýný ve desteklerini
bekliyor, sizlere saygý, sevgi ve
hürmetlerimi sunuyorum" dedi.
Haber Servisi
Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun.
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
TEK
YILDIZ
2
10 ÞUBAT 2015 SALI
HABER
7
"Mecitözü'nü almazsak
gözüm açýk gider"
AK Parti'den Ýlim Yayma'ya tebrik
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Çorum
Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç beraberinde AK Parti Ýl
Baþkan Yardýmcýlarý'yla birlikte yeni yönetim kurulunu
oluþturan Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi'ni
ziyaret etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek söze
baþlayan Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Av.
Mehmet Karadað þube faaliyetlerinin yanýnda Buhara
Gençlik ve Kültür Merkezi ve
Buhara Erkek Öðrenim yurdunun
çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler
verdi.
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç ise, yeni oluþan Ýlim
Yayma Cemiyeti yönetim kuruluna
hayýrlý olsun dileklerini ileterek,
"Ýlim Yayma Cemiyeti'nin çalýþmalarýný çok iyi biliyoruz. Üzerimize
düþen ne görev olursa olsun her
zaman hazýrýz" dedi.
AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, Ýlim
Yayma Cemiyetinin üyesi olduðunu, ÝYC ile
nasýl tanýþtýðýný ve hayatýna neler kattýðýný
anlattý.
Kendileri üzerinde Ýlim Yayma Cemiyetinin
çok büyük emeklerinin olduðunu ve ÝYC'nin
ikinci bir üniversite gibi olduðunu belirterek,
"Allah emeði geçen herkesten razý olsun" dedi.
Bekiroðlu, Ýlim Yayma Cemiyetinin
Çorum'un
en
büyük
Sivil
Toplum
Kuruluþlarýndan olduðunu belirterek, her
zaman STK'larýn yanýnda olduklarýný ve
olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Milletvekili Baðcý da yeni oluþan yönetim
kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileterek,
"Ýlim Yayma Cemiyeti kuruluþundan bugüne kadar
hep güzel iþlere imza atmýþtýr. Bu yüzden önemi çok
büyüktür. Bugünlerde bunun önemi fazlaca toplumumuz
tarafýndan da hissedilmiþtir. STK'larda hizmet etmek de,
siyaset gibi fedakarlýk gerektirir.sizlerin görüþ ve fikirleri
bizim için önemlidir. Sizler sivil toplumun içindeki gür
seslerden bir tanesisiniz. STK'larý her zaman önemsedik,
önemsiyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Sosyal Güvenlik Destek Primi
kesintisinde deðiþiklik
Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran
Cesur, Sosyal Güvenlik Destek Primi
kesintisinde deðiþikliðe gidildiðini
açýkladý.
Konu hakkýnda bilgi veren Duran
Cesur,
bilindiði üzere Sosyal
Güvenlik Kanunlarýna göre yaþlýlýk ve
malullük aylýðý baðlananlardan, ticari
kazanç veya serbest meslek kazancý
dolayýsýyla gerçek veya basit usulde
gelir vergisi mükellefi olanlarýn
aylýklarýndan %15 oranýnda SGDP
( Sosyal Güvenlik Destek Primi)
kesintisi yapýldýðýný ifade ederek,
"5510 Sayýlý Kanunun geçici 14
ncü maddesinin birinci fýkrasýnýn
(b) bendi hükmü doðrultusunda
Kamu Denetçiliði Kurumunun
aldýðý tavsiye kararýna göre, Sosyal
Güvenlik Kurumu bundan böyle
aþaðýda ki açýklanan hususlar
doðrultusunda iþlem tesis edeceklerdir.
a)Ticari Kazanç veya serbest
meslek kazancý nedeniyle gerçek
veya basit usulde gelir vergisi
mükellefi olanlar, baðlý olduklarý
Vergi Dairesinden alacaklarý gayri
faal olunduðuna iliþkin belgeyi Sosyal
Güvenlik Kurumuna ibraz etmeleri
halinde, belgede belirtilen tarihten
itibaren SGDP tescili sonlandýrýlacaktýr.b)Þirket ortaklarýnýn, ticaret sicil
memurluðundan þirketin faaliyetine
iliþkin belgeyi aldýktan sonra baðlý
olduklarý Vergi Dairesine müracaat
ederek þirketin gayri faal olduðunu
belgelemeleri gelmektedir. Ticaret
sicil memurluðundan temin edilecek
belgeye istinaden vergi dairesinden
alacaklarý gayri faal olduðuna iliþkin
belgeyi Kuruma ibraz etmeleri
halinde, belgede belirtilen tarihten
itibaren þirket ortaklarýnýn SGDP
tescilleri sonlandýrýlacaktýr.
c)Yukarýda açýklanan þekilde
SGDP tescili sonlandýrýlanlardan yersiz tahsil edilen primler iade edilecektir. Ayrýca, Müdürlüðümüz sigortalýlarýnýn emekliliðine 2 yýldan az
kalanlar Ýl Müdürlüðümüze dilekçe
vererek hizmetlerini toplatmalarý
halinde, emeklilik süreçlerini hýzlandýracaklardýr." Haber Servisi
Kent Konseyi'nden MÜSÝAD'a ziyaret
Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý'na
seçilen Mücahit Ahmet Köksal'ý ziyaret ederek yeni
görevinde baþarýlar diledi.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin de hazýr
bulunduðu ziyarette Kent Konseyi'nin çalýþmalarý
hakkýnda bilgi veren Candan, MÜSÝAD'ýn varlýðýný ve
duruþunu
önemsediklerini
söyledi.MÜSÝAD'ýn
demokrasi ve milli iradeden yana olan tavrýnýn saðlýklý
yapýlarýn önemini gösterdiðine dikkat çeken Candan,
"MÜSÝAD her zaman güçlü olmalý. Sizlere katký yapmayý arzu ederiz. Sizleri de Kent Konseyi çatýsý altýnda
çalýþma yapmaya davet ediyorum" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Mücahit Ahmet Köksal
da birlikte Çorum'a faydalý iþler yapmayý istediklerini
belirtti. Haber Servisi
AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, ilçelere teþekkür ve helalleþme
ziyaretleri kapsamýnda Mecitözü Ýlçesi'ni
unutmadý.
Mecitözü'nde büyük bir ilgiyle karþýlanan
Ceylan, partililer ve ilçe halkýyla sohbet etti.
Ahmet Sami Ceylan'a Mecitözü ziyareti
sýrasýnda; Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden
Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl
Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý,
Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim, Memduh
Akbaþ, Levent Batman, Ýl Genel Meclis
Üyeleri, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri,
Gençlik Kollarý Üyeleri ve çok sayýda partili
eþlik etti.
Mecitözü Ýlçe Teþkilatý önünde Ýlçe
Baþkaný Aliþan Yaþar, Ýlçe Yönetim Kurulu
Üyeleri ve kadýn kollarý tarafýndan karþýlanan
Ceylan, parti binasýnda sohbet toplantýsý
düzenledi.
Burada konuþan AK Parti Mecitözü Ýlçe
Baþkaný Aliþan Yaþar, eski Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan'ýn ilçeye çok büyük hizmetlerinin geçtiðini söyledi.
Aliþan Yaþar, bir dönem merkez ilçe
baþkanlýðý, iki dönemdir de il baþkanlýðý
görevini yapan Ceylan'ýn davaya büyük
emeðinin geçtiðini vurguladý.
Mecitözü Ýlçe Teþkilatý olarak her zaman
ve her koþulda Ceylan'ýn yanýnda olduklarýný
vurgulayan Yaþar, "Bizler, hak eden kiþinin
yanýnda oluruz. Ahmet Sami Ceylan da
davranýþlarý, çalýþmalarý, teþkilatlara verdiði
önem, hepimize bir aðabey, bir dost gibi
davranýþý nedeniyle yanýnda olunmasý
gereken bir insandýr. Ceylan bunu hak
etmiþtir ve bizler Mecitözü olarak partinin
deðerine deðer katanlarýn yanýnda olmayý bir
görev kabul ediyoruz. Ceylan ile birlikte bu
yolda yürümeye ve onun arkasýnda olmaya
devam edeceðiz" dedi.
-"MECÝTÖZÜ'NÜ ALMAKTA KARARLIYIZ"Mecitözü Belediyesi'ni her seçimde büyük
çabalar göstermelerine raðmen bir türlü alamadýklarýný hatýrlatan Yaþar, "Mecitözü
Belediyesi içimizdeki acýdýr. Kadýn ve gençlik
kollarýnýn çalýþmalarý, parti yöneticilerinin
destekleri ile Mecitözü'nü almakta kararlýyýz"
þeklinde kaydetti.
Mecitözü'nün hizmet fakiri bir ilçe
olduðunun altýný çizen Yaþar, "Mecitözü'nün
bir ayaðý topal. Bunu da hep birlikte gidereceðiz" diyerek Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya'dan ilçe için destek istedi. Kaya
ise "Mecitözü için ne yapýlmasý gerekiyorsa
yapacaðýz, Mecitözü'nün emaneti bizde"
diye konuþtu.
-"TECRÜBE VE BÝRÝKÝMLERÝNDEN
YARARLANACAÐIZ"AK Parti Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden
Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan
da eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn tüm
ilçelerde, tüm teþkilatlarda çok farklý bir yere
sahip olduðunu belirtti.
Arslan, Ceylan'ý milletvekili olarak
Ankara'ya göndermek istediklerini vurgulayarak, teþkilatlarýn
içinden
yetiþmiþ, 8-10 yýllýk siyasi tecrübesi, birikimi olan
bir kiþinin milletvekili olarak
çok faydalý olacaðýna inandýðýný
söyledi.
Ceylan'ýn
teþkilatlara büyük önem verdiðini,
tüm teþkilatlarýn aðabeyi konumunda olduðunu anlatan Arslan, "Her
bitiþ yeni bir baþlangýç demektir.
Bizler Ceylan'ý milletvekili olarak
Ankara'ya uðurlamak istiyoruz.
Çünkü yýllardýr teþkilatýn içinden
yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili
seçtirmek için uðraþtýk. Ceylan,
bunun için doðru bir tercih olacaktýr"
dedi.
Ceylan ile yýllardýr birlikte siyaset
yaptýklarýný ve abi-kardeþ iliþkisi
içinde çalýþtýklarýný dile getiren
Arslan, Çorum'u ve ilçelerini, köylerini çok iyi
tanýyan, teþkilatlara önem veren bir kiþinin
milletvekili olmasýnýn Çorum'a büyük fayda
saðlayacaðýný ifade etti.
Ceylan'ýn tecrübelerinden ve birikimlerinden her zaman yararlanacaklarýnýn altýný
çizen Arslan, "yolunuz açýk olsun" diyerek
sözlerini tamamladý.
"MECÝTÖZÜ'NÜ ALMAZSAK GÖZÜM
AÇIK GÝDER"
AK Parti eski Çorum Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan ise konuþmasýnda, bugüne
kadar çok büyük çaba sarf etmelerine raðmen
Mecitözü'nde belediye baþkanlýðý seçimlerini
bir türlü kazanamadýklarýný belirterek,
"Ahdettim, Mecitözü'nü alacaðýz. Almazsak
gözüm açýk gider" dedi.
Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar'ý
baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle tebrik eden
Ceylan, 3 katlý bir parti binasýnýn hiçbir ilçede
olmadýðýný, ancak Mecitözü'ne böyle bir
binanýn
Aliþan
Yaþar
sayesinde
kazandýrýldýðýný anlatarak, Kadýn Kollarýný da
aktif çalýþmalarý nedeniyle kutladý.
Mecitözü'nün gelecek seçimlerde mutlaka AK Partili bir belediye baþkaný ile tanýþacaðýný vurgulayan Ceylan, "Gemiye güzel bir
kaptan bulmuþuz. Kaptan ve ekibi baþarýlý
olunca seçimleri almamak için hiçbir sebep
yok. Mecitözü seçimlerini kazanmayý çok
istedik ancak bir türlü olmadý. Ýki dönemdir
kýlpayý kaçýrýyoruz. Eðer belediye baþkanlýðýný almazsak gözüm açýk gider" diye
konuþtu.
2006 yýlýndan beri devam ettiði aktif
siyaseti 25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte
tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik
bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza
atmadan süreci sonlandýrmanýn mutluluðunu yaþadýðýný kaydeden Ceylan, "Hiçbir
þaibeye bulaþmadým, kötü bir iþle anýlmadým.
Bilerek yanlýþ yapmadým, yanlýþ yapmak
isteyenlere de fýrsat vermedim" ifadesini kullandý. Ceylan, yeni il baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu'nun
kendisinden
devraldýðý
bayraðý daha ileri noktalara taþýyacaðýna
inandýðýný bildirdi.
Bundan sonra da partililer ve teþkilatlar ne
görev verirse o görevi yerine getireceðinin
altýný çizen Ceylan, bu davaya hizmetlerinin
süreceðini kaydetti.
Ceylan, "Bugüne kadar bu davaya hizmet
ettiniz, birlikte yol yürüdük, ekmek yedik su
içtik. Eðer sizler üzerinde hakkým varsa benden yana helal olsun, sizler de hakkýnýzý helal
edin" diye konuþtu.
Partililerden helallik isteyen Ceylan, 2015
Haziran seçimlerinin de önemine deðinerek,
millete hizmetlerin devam etmesi, baþlayan
reformlarýn devamý, milletin yönettiði bir
devlet sisteminin rayýna oturmasý için, geliþmenin, özgür bir ülke haline gelmenin
önünde engel teþkil eden Anayasanýn
deðiþtirilmesi için en az 330 milletvekili ile
güçlü bir þekilde iktidara gelmek zorunda
olduklarýný anlattý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Beþ avcý ava çýkmýþ. Yolda küçük
bir deliðe rastlamýþlar.
Ýçlerinden en deneyimli olaný
"yatýn yere buradan tavþan çýkacak"
demiþ.Herkes yatmýþ yere az sonra
gerçekten tavþan çýkmýþ ve vurmuþlar
torbaya koymuþlar.Ava devam ederlerken biraz daha büyükçe bir delik
görmüþler, yine tecrübeli avcý "yatýn
yere buradan tilki çýkacak"
demiþ.Herkes yatmýþ tilki çýkmýþ ve
vurmuþlar. Ava devam ediyorlar.Yine
karþýlarýna daha büyükçe bir delik çýk mýþ.Tecrübeli olan "yatýn yere buradan
2
10 ÞUBAT 2015 SALI
ayý çýkacak" demiþ ve yatmýþlar, ayý
çýkmýþ ve vurmuþlar.Herkes tecrübe linin herþeyi bildiðine karar vermiþ.Ne
derse yapýyorlarmýþ. Devam eder lerken karþýlarýna oldukça büyük bir
delik çýkmýþ.Tecrübeli avcý "yatýn yere
demiþ" herkes yatmýþ içlerinden biri
"buradan ne çýkacak usta "demiþ.
Tecrübeli düþünmüþ "valla çocuk lar buradan ne çýkacaðýný bende
bilmiyorum" demiþ. Ertesi sabah
bütün gazeteler:"Tünel çýkýþýnda beþ
avcý tren altýnda kalarak can verdi"
diye yazýyormuþ.
YAÞAM
8
Her 10 kadýndan 4’ü
þiddete uðruyor
19:55
Yerli Dizi
Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken Külliye’nin
önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya bir baba, adalete
ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir.
Kadý Gýyaseddin, ayný zamanda Padiþah’a
þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný
karakola taþýyan Kadý Gýyaseddin, böylelikle hem
olaylara yakýn olacak hem de padiþaha verdiði
Galata'yý kötülüklerden temizleme sözünü tutacaktýr.Oyuncular : Onur Tuna, Serhat Tutumluer,
Mehmet Özgür, Damla Aslanalp, Naz Elmas
Yönetmen : Kudret Sabanc
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Meclis’te kurulan Kadýna Yönelik
Þiddetin
Sebeplerini
Araþtýrma
Komisyonu’na, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý’nca yapýlan ‘Türkiye’de Kadýna
Yönelik Aile Ýçi Þiddet 2014 Araþtýrmasý’nýn
özet metni sunuldu. 2014’te bitmesine raðmen sonuçlarý henüz duyurulmayan araþtýrmaya göre Türkiye’de her 10 kadýndan 4’ü
þiddete uðruyor.Türkiye Kadýn Dernekleri
Federasyonu Baþkaný Canan Güllü’nün
ulaþtýðý ve komisyona sunduðu rapora göre
bekâr olmayan kadýnlarýn yüzde 36’sý erkekler tarafýndan fiziksel þiddete maruz kalýyor.
Evli kadýnlarýn yüzde 12’si cinsel þiddet yaþýyor. Her 10 kadýndan 1’i hamileyken de þiddete uðruyor.
Kadýnlarýn yüzde 89’u þiddete uðrasalar
da hiçbir yere baþvurmuyor. Her 10 kadýndan
3’ü þiddete fiziksel olarak karþýlýk veriyor ve
evini kýsa süreliðine terk ediyor. Kurumsal
baþvuruda bulunanlarýn oraný sadece yüzde
11. Bu kadýnlarýn yüzde 69’u, þiddet tahammül edilemeyecek bir hale gelince baþvurduklarýný belirtiyor. Kadýnlarýn þikâyet
etmemelerinin nedenleri arasýnda nereye
baþvuracaklarýný bilmemeleri yer alýyor.
Canan Güllü’nün ulaþtýðý özet rapora göre
kadýn cinayetlerine dair bir veri yok. Ancak
en fazla kadýn cinayetinin boþanmýþ ya da
eþinden ayrý yaþayan kadýnlar arasýnda
olduðu kaydediliyor.
KADINLARIN YÜZDE 15’Ý KOMÞULARI
TARAFINDAN
ÝSTÝSMARA
UÐRUYOR
Kadýnlarýn yüzde 26’sý 18 yaþýný tamamlamadan evlendiriliyor. Erken yaþta evlenen
kadýnlarýn yarýsý fiziksel ve/veya cinsel þiddete maruz kalýyor. Erken yaþta evlenen
kadýnlarýn maruz kaldýðý þiddet biçimleri
arasýnda cinsel þiddetin oraný yüzde 19’la
daha yüksek. 18’inden sonra evlenen üç
kadýndan biri fiziksel ve/veya cinsel þiddete
maruz kalýyor. Boþanmýþ/ayrý yaþayan yaklaþýk dört kadýndan üçü yaþamlarýnýn herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel
þiddete maruz kaldýklarýný belirtiyor.
Evlenmemiþ ancak birlikteliði olmuþ kadýnlar
arasýnda fiziksel ve/veya cinsel þiddetin oraný
ise yüzde 7. Bu da þiddetin evlilik dýþýnda da
var olduðunu gösteriyor.
Kadýnlarýn yüzde 9’u çocukluk döneminde yani 15 yaþýndan önce cinsel istismara
maruz kalýyor. Kadýnlarýn yüzde 29’u baba,
üvey baba, erkek kardeþ, abi, dede, amca ve
dayý dýþýnda kalan erkek akrabalardan, yüzde
38’i yabancýlardan, yüzde 15’i komþulardan
cinsel istismara maruz kalýyor. Araþtýrmada,
baba, erkek kardeþ, dede, amca gibi 1’inci
dereceden kan baðý olan kiþilerin cinsel
istismarý yer almýyor.
Araþtýrmada ilk kez þiddetin bir türü
olarak ‘stalking’ (ýsrarlý takip) verileri de yer
aldý. Buna göre her 10 kadýndan 3’ü hayatýnda en az 1 kez bu þiddet türüne maruz
kaldýðýný söylerken, en yaygýn takip biçimleri
de þöyle sýralanýyor: Telefonla arama (yüzde
19), kýsa mesaj, mektup ya da e-posta (yüzde
8). Ölüm ve zarar verme tehdidi içeren takip
biçimlerinin failleri, daha çok eski eþler ve
birlikte olunan erkekler.
ÞÝDDETÝ
ÖNLEME
YASASI’NIN
YÖNETMELÝÐÝ HÂLÂ ÇIKARILMADI
Raporun kamuoyuna duyurulmamasý ile
ilgili Zaman’a bilgi veren Canan Güllü, “6
yýldýr yapýlmayan þiddet araþtýrmasý yapýlýyor
ve kamuoyu ile paylaþýlacaðý salona basýn
mensubu ve STK alýnmýyor. 2008’den bu
yana deðiþmeyen þiddet rakamlarý karþýsýndaki çaresizliði gidermek adýna kapalý kapýlar
ardýnda yapma kararý aldý bakanlýk.” dedi.
Adalet Bakanlýðý’nýn son 7 yýlda artan þiddet
oranýný yüzde 1400 olarak açýkladýðýný
söyleyen Güllü, 6284 sayýlý yasanýn kabulünden bu yana yönetmeliðinin henüz çýkarýlmamýþ olduðuna, þiddete uðrayan kadýnlar
için kurulan ÞÖNÝM’lerin hâlâ pilot uygulama olarak devam edip, yaygýnlaþtýrýlmadýðýna
dikkat çekti. Avrupa Konseyi üyelerince
Mayýs 2011’de imzalanan ve kadýna yönelik
þiddetle ilgili etkili yöntemleri içeren Ýstanbul
Sözleþmesi’ni de hatýrlatan Canan Güllü,
sözleþmeye de henüz uyulmadýðýný aktardý.
Güllü, “Yasa ve sözleþmeye raðmen kadýnlar
ayný þekilde öldürülüyor ise bunlarýn uygulanmamasý için nasýl bir sebep söyleyebilirsiniz?” ifadesini kullandý.
ÇAY
LOKMASI
Bob Marley
Robert Nesta "Bob" Marley (6
Þubat 1945 - 11 Mayýs 1981),
Jamaikalý reggae sanatçýsý. Bob
Marley, 130'un üzerinde plaðý, her
biri dillere destan olmuþ yüzlerce
þarkýsý bulunan bir reggae efsanesi
olarak kabul edilir.5 yaþýndayken,
annesi Kingston'a taþýnmaya karar
vermiþ ve orada Bob ve ailesi, yaþamý
boyunca Bob'un en iyi arkadaþlarýndan biri olan Bunny Livingston ve
ailesi ile birlikte yaþamýþlar. Bob ve
Bunny, o yýllardan beri müzik ile
uðraþmýþlar.Bob Marley, reggae
müziðinin sadece Jamaika sýnýrlarýnda kalmamasýný saðlayýp, onu bütün
dünyaya duyuran en önemli isimlerden biridir. Büyük bir kesim tarafýndan bu tür müziðin kralý olarak ifade
edilen Bob Marley, söz yazarý, þarkýcý
ve gitaristtir. Profesyonel anlamda
müziðe The Wailers grubu ile
baþlamýþtýr. The Wailers, Peter Tosh
ve Bunny Livingston'dan oluþuyordu ki, bu isimlerde daha sonradan
Bob Marley gibi solo kariyer çalýþmalarýna devam ettiler. Ýlk hitleri
"Simmer Down" olmuþtu.Bob, The
Wailers'dan ayrýldýktan sonra, üç
kadýn reggae sanatçýsýnýn oluþturduðu The I-Threes adlý gruba
müzikal alanda yardým etti.
Topluluðun elemanlarýndan Juddy
Mowatt, tecrübeli sanatçý için þu
ifadeyi kullanmýþtý; "Bob Marley’in
þarký sözü ve müzik altyapýsý öylesine geliþmiþ ki, kendisi bir müzik
ansiklopedisi gibi"Bu ünlü Jameikalý
söz yazarý, sadece kendisi ile deðil bu
grubu ile de, "ada müziðinin"
evrensel bir boyut kazanmasýný
saðladý. Þarkýlarýnda politik ancak
basit bir içerik vardý."Catch A Fire"ý
1972 yýlýnda yayýmladý. Bu çalýþmayý;
1973 çýkýþlý "Burnin’", 1975'te
kaydedilen "Natty Dread" ve 1975
tarihli "Live" albümleri izledi.
Ýngiltere, Almanya gibi önemli
Avrupa ülkelerinde de hatrý sayýlýr
bir dinleyici kitlesine sahip oldu.
Filinta
Malzemeler
1 çay bardaðý yoðurt
1 adet yumurta
Yarým çay
bardaðý zeytinyaðý
Yarým su bardaðý
ezilmiþ beyaz peynir
Aldýðý kadar un
1 çay kaþýðý
karbonat, tuz
Kýzartmak için :
Sývýyað
Yemeðin Tarifi
Bir kabýn içinde yoðurt
ve yumurtayý tahta kaþýkla iyice çýrpýn. Üzerine
zeytinyaðýný ve ezilmiþ
beyaz peyniri ilave edip,
karýþtýrýn. Orta
yumuþaklýkta bir hamur
oluncaya dek un katýn.
Karbonat ve tuzunu da
ilave edip iyice yoðurun.
Hamuru merdane
yardýmýyla 1 cm kalýnlýðýnda açýp, iki parmak
eninde istediðiniz boyda
þeritler kesin. Kýzdýrýlmýþ
sývýyaðlý tavada, þeritler
halindeki hamurlarý,
kabarýp pembeleþinceye
kadar kýzartýn.Servis
tabaðýna aldýðýnýz çay
lokmalarýný sýcak servis
yapýn.
Herhangi birinin senden nefret etmesinin asýl
Nedeni senin gibi olmak istediði halde asla
Senin gibi olamayacaðýný bilmesidir
Victor Hugo
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor
19:45 Savaþ Sanatý 2 Ýhanet
21:45 Hayatýn Rengi
23:40 Yabani
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Üç Kaðýtçý
21:50 Haber Saati
22:45 Hýzlý Polis
2 0: 0 0
Yerli Dizi
Küçük Aða
Ali ve Bülent reklam filmi çekimleri için þehir
dýþýna çýkarlar. Reklam filminde Mehmetcan
ve çete de oynayacaktýr. Mehmetcan ve
arkadaþlarý otelde de baþlarýný belaya sokacak
þeyler bulurlar ve baþlarýna inanýlmaz iþler
açarlar. Reklam filminde oynayan baþka bir
isimde Maho’dur. Hamiyet ise Maho’nun rol
partnerini epey kýskanýr. Bülent sayesinde ise
oda numaralarý birbirine girer ve ortalýk epey
karýþýr. Sinem, Ali ve Mehmet Aða yine
kendilerini bir kaosun ortasýnda bulurlar.
19:45
Sinema
Savaþ Sanatý 2
Ajan Neil Shaw akýl hocasýnýn öldürülmesinden sonra intikam almak için geri döner; fakat
kendini kuvvetli bir ihanet ve yozlaþma rüzgarýnýn içinde bulur. Senatör adayý ve yakýn
arkadaþýnýn emrinde çalýþan Shaw, iþleri yoluna koymakla görevlidir. Fakat ölü sayýsý her
geçen gün artmaya baþlayýnca bir çember içine
alýndýðýný fark eder. Ve þimdi yumruklarýný,
herkesin onun arkasýnda olduðunu düþündüðü
bir suikast çemberini aydýnlatmak için savuracaktýr.
04:30 Dila Haným
Yerli Dizi
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Acil Servis
23:30 Bu Tarz Benim
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Küçük Aða
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
Yerli Dizi
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Filinta
23:00 Bak Hele Bak
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar Yerli Dizi
TEK
YILDIZ
2
10 ÞUBAT 2015 SALI
HABER
9
"Amacýmýz Çorum'a katma
deðer saðlamaktýr"
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu
üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret
etti.
Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda
Ertekin, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin de
katýldýðý ziyarette Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, AK
Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a yeni
görevinde baþarýlar diledi.
Birlikte çalýþarak Çorum'a hizmet etme
arzusunda olduklarýný dile getiren Bektaþ, iþ
dünyasý, siyasiler ve sivil toplum kuruluþlarý el
ele verdiðinde her þeyin üstesinden gelinebileceðine dikkat çekti.
Çorumlularýn birlik ve beraberliðini göstermek zorunda olduklarýný dile getiren Bektaþ,
buna her alanda ihtiyaç duyulduðunun altýný
çizdi.
Ýlde ilkeli ve seviyeli bir siyaset
anlayýþýnýn hakim olduðunun altýný çizen
Bektaþ, tüm siyasi partilerin temsilcilerine
teþekkür etti. Bektaþ, Bekiroðlu'nun her
zaman yanýnda olduklarýný sözlerine ekledi.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu da, amaçlarýnýn Çorum'a katma
deðer saðlamak olduðunu söyledi.
Çorum'u bir gemiye benzeten Bekiroðlu,
"Hepimiz ayný geminin yolcularýyýz. Bu gemiyi
yürütmek zorundayýz. Bu gemi su alýrsa hepimiz zarar görürüz. Bir ve beraber olmazsak
yine kaybeden biz oluruz" dedi.
Tarýmda reformun önemine de dikkat
çeken Bekiroðlu, köy sayýsý bakýmýndan
Çorum'un Türkiye'de 18. sýrada yer aldýðýna
dikkat çekerek, nüfusun büyük bölümünün
tarýmla uðraþtýðýný, tarýmda artýk dededen
kalma yöntemlerin terk edilerek günün çaðýna
göre hareket edilmesi gerektiðini vurguladý.
Yönetim kurulu üyelerini belirlerken her
kesimden temsilcinin olmasýna dikkat ettiklerini dile getiren Bekiroðlu, amaçlarýnýn toplumun
tüm kesimleriyle el ele vererek Çorum'a hizmet
etmek olduðunu sözlerine ekledi. Haber Servisi
Ticaret Borsasý Köksal'ý kutladý
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'ni
(MÜSÝAD) ziyaret etti.
Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz, Ticaret Borsasý Genel Sekreteri
Funda Ertekin ve
yönetim kurulu
üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðýna seçilen Ahmet
Köksal'ý kutlayarak yeni görevinde baþarýlar di-
ledi.
Çorum'un ortak paydalarý olduðunu dile
getiren Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum adýna taþ üstüne taþ
koyan herkesin yanýnda
olduklarýný açýkladý. MÜSÝAD Baþkaný Ahmet
Köksal ise, MÜSÝAD'ýn
her kesimden üyesinin
bulunduðunu
belirtti.
Farklý kulvarlarda yer alsalar da ortak paydalarýnýn Çorum olduðunu dile getiren Köksal, kent
adýna yapýlacak her türlü çalýþmanýn yanýnda
olacaklarýný sözlerine ekledi. Haber Servisi
Osman Safçý, Ankara'dan aday adayý
Ankara'da yaþayan Çorumlularý parlamentoda temsil için aday adayý olduðunu vurgulayan Osman Safcý, yaptýðý seçim görüþmeleri
ve ziyaretlerinde aldýðý olumlu tepkileri dile
getirerek "Ankara'da yaþayan hemþerilerimin
güvenlerini boþa çýkarmayacaðým, MHP þemsiyesi altýnda hemþehrilerimin desteðiyle parlamentoda kendilerini bulacaklardýr" dedi.
Ülkenin içerisinde bulunduðu
durumu dile getiren Osman
Safçý, bölünme arefesinde olan
ve
bölünme
provalarýnýn
yapýldýðý bir döneme rastgelen
milletvekilliði genel seçimlerinde
halkýn parti ayrýmý gözetmeksizin milleti temsil eden, milli,
birlikten yana partilerde birleþmek gerektiðini dile getirerek,
bunun içinde vatan sevgisine
sahip herkesin önce vataným sloganýndan yola
çýkarak Çorumlu hemþehrilerinin tek bayrak
altýnda toplanmalarýný, bu bayraðýnda kurulduðu tarihten itibaren çizgisinden sapmayan,
her zaman ve zeminde milli birlik ve beraberliði
her þeyin üzerinde tutan milliyetçi hareket partisinden aday olacaðýný ve hemþehrilerinin de
kendisinin yanýnda olacaklarýna inandýðýný
söyledi.
Ankara'da yaþayan Çorumlu hemþerileri ile
uzun zamandýr görüþmeler yaptýðýný kaydeden
Osman Safcý Ankara'da bulunan Çorumlu
kanaat önderleri ile çeþitli tarihlerde bir araya
gelerek adaylýðý ve destekleri hakkýnda
görüþmeler yaptýðýný, þimdiye
kadar Ankara'da büyük çoðunluða
sahip olmalarýna raðmen ne yerel
seçimlerde ne de genel seçimlerde
aday gösterilmediklerini, oysa bu
seçimde Çorum, Yozgat, Kýrþehir,
Çankýrý seçmenlerini temsilen aday
olduðunu ve kendisinin parlementoya girecek yerden aday olacaðýný
ve seçileceðini ifade ederek, kendisine gösterilen yakýn ilgiye
teþekkür etti.
Çorumlu nüfusun çoðunlukta
olduðu Elmadað, Mamak, Etimesgut, Sincan
olarak belirlenen 1. bölgeye giren ilçelerde
zemin çalýþmalarý yapan Osman Safcý kendisine
gösterilen yakýn ilgiye teþekkür etti.
Osman Safcý kendisine gösterilen ilginin
sandýða yansýmasý halinde seçilmesinin kaçýnýlmaz olduðunu dile getirdi. Haber Servisi
ESDER'den "Uygulamalý Giriþimcilik"
ve "Kariyer Planlama" eðitimleri
Esnaf ve Sanatkarlar Derneði (ESDER) Çorum Þubesi
KOSGEB ile birlikte "Uygulamalý Giriþimcilik" ve "Kariyer
Planlama" eðitimleri düzenleyecek.
ESDER Çorum Þubesinden
yapýlan açýklama da ilki 16-31
Aðustos 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "Uygulamalý Giriþimcilik" eðitimine 26
üyenin katýldýðý sertifika almaya hak kazandýklarý belirtildi.
Ýkincisi BÝLMER Bilgisayar
Mesleki Eðitim kursunda yapýlacak olan Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi 26 Þubat-15 Mart
2015 tarihleri arasýnda yapýlacak.
Haber Servisi
Çorum Alperen Ocaklarý'ndan Uygur Türkleri'ne yardým
Çorum Alperen Ocaklarý tarafýndan "Uygur
Türklerine Yardým" kampanyasý kapsamýnda toplanan
bir týr dolusu erzak, kýyafet ve temizlik malzemesi Uygur
Türklerine ulaþtýrýldý.
Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkasý Fatih Yücel ,
yönetim kurulu ve beraberindeki gönüllülerden oluþan
40 kiþilik grup 8 Þubat Pazar sabahý 07.00'da Kayseri'ye
hareket etti.Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma
Derneði Baþkaný ve Dünya Uygur Kongresi Baþkan
Yardýmcýsý Seyit Tümtürk tarafýndan karþýlanan gönül-
lüler Uygur Türklerinin kaldýklarý evleri ziyaret ederek
onlarla oturup sohbet ettiler.
Uygur çocuklarýnýn Kur'an eðitimi aldýklarý sýnýflarý
gezen grubun dikkatini tuvalet, banyo ve odalarda
oluþan nem ve rutubet çekti. Ev ziyaretlerinin ardýndan
Doðu Türkistan'a özgü havuçlu pilav yemeðini yiyen
gönüllüler Uygur çocuklarýna çikolata ve kek daðýtýp
onlarla zaman geçirdiler. Gönüllüler ziyaretin ardýndan
Uygur Türkleri ile vedalaþarak Çorum'a döndüler etti.
Haber Servisi
"Nöbet görevi için ücret istiyoruz"
Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Karþýlýksýz nöbet görevine hayýr
demek, ek ders esaslarýndaki adaletsizliðin giderilmesini haykýrmak; uzun süredir iyileþtirme yapýlmayan
öðretmenlerin ek ders ücretlerinin iki katýna çýkarýlmasýný, sýnav görev ücretlerinin artýrýlmasýný, halk
eðitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilen
takviye kurslarýnda görev alan memur ve hizmetlilerin
fazla çalýþmalarýnýn ücretlendirilmesine yönelik
talebimizi bir defa daha dillendirmek için toplanmýþ
bulunuyoruz" dedi.
1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu, 222 sayýlý
Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu, 652 sayýlý Kanun
Hükmünde Kararname ve 439 sayýlý Ders Saatleri ile Ek
Ders Ücretleri Hakkýnda Kanun gibi, öðretmenlerin
görev ve sorumluluklarýný tanýmlayan temel kanunlarda
hiçbir þekilde yer almayan öðretmenin nöbet yükümlülüðünün sadece üç yönetmelikte (Ortaöðretim
Kurumlarý Yönetmeliði, Okul
Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim
Kurumlarý Yönetmeliði ile
Mesleki ve Teknik Eðitim
Yönetmeliði) yer aldýðýný kaydeden Tahir Eþkil,
"Diðer bir ifadeyle, kanuni
dayanaðý olmayan bir çalýþma koþulu yönetmelikle
öðretmenlerimize dayatýlmaktadýr. Normlar hiyerarþisinde Anayasa ve kanunlarýn altýnda yer alan yönetmeliklerin kanuni düzenlemeleri geniþletmek ve
deðiþtirmek gibi bir iþlevleri bulunmamasýna raðmen
normlar hiyerarþisi içinde daha üst nitelikte norm olan
Anayasa ve yasaya uygunluðu zorunlu bulunan yönetmeliðin, kanunda bulunmayan öðretmene nöbet
görevini, yasal düzenlemeleri geniþleterek uygulanýr
hale getiremeyeceði açýktýr. Kýsacasý öðretmenlerimiz,
hukuka ve kanuna aykýrý bir þekilde karþýlýðý ödenmemiþ
bir görevle baðlý kýlýnmýþlardýr. Diðer taraftan, bu görev
için hiçbir ilave ücret ödenmemekte, yani karþýlýðý ödenmemiþ bir emek öðretmenlerimizden beklenmektedir.
Öðretmenlik mesleðinin asli bir unsuru olmayan
ancak buna raðmen sorumluluðu son derece geniþ olan
bu görevin idari nitelikli bir görev olduðu, bu itibarla
mesleðin ifasýný doðrudan ilgilendirmeyen bu türden
tedbirlerin öðretmenlerin üzerine yýkýlmamasý gerektiði
açýktýr. Bu nedenle, temizlik ve güvenlik gibi, okul
ortamýnýn ve öðrencilerin güvenliðinin ve esenliðinin
saðlanmasý noktasýnda eðitim-öðretime yardýmcý bir
unsur niteliðinde olan bu görevin öðretmen haricindeki
görevlilerce yürütülmesi kamu hizmetinin doðasý
gereðidir.
Anayasa'nýn "Ücrette adalet saðlanmasý" baþlýklý 55.
maddesinde, "Ücret, emeðin karþýlýðýdýr. Devlet,
çalýþanlarýn yaptýklarý iþe uygun adaletli bir ücret elde
etmeleri ve diðer sosyal yardýmlardan yararlanmalarý
için gerekli tedbirleri alýr" hükmü, "Zorla çalýþtýrma
yasaðý" baþlýklý 18. maddesinde ise "Hiç kimse zorla
çalýþtýrýlamaz. Angarya yasaktýr" hükmü yer almaktadýr.
Hal böyleyken, yönetmelik zoruyla ceza tehdidi altýndan
zorla nöbet görevi verilmesinin ve karþýlýk olarak hiçbir
ücret ödenmemesinin angarya niteliðinde olduðuna
kuþku yoktur" ifadelerini kullandý.
Kamu kurumlarýnda yapýlan her nöbet görevinin bir
karþýlýðý bulunduðunu dile getiren Eþkil, "Milli Eðitim
Bakanlýðý'na baðlý eðitim kurumlarýnda nöbet görevinin
bir karþýlýðýnýn olmamasýnýn izah edilecek bir tarafý yoktur. Toplu sözleþme masasýnýn yaný sýra Kasým 2013,
Mart 2014 ve Kasým 2014 Kamu Personeli Danýþma
Kurulu toplantýlarýna da taþýdýðýmýz 'Eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için
ek ders ücreti ödenmesi' yönündeki talebimizin geçen
süre zarfýnda karþýlanmasý noktasýnda somut bir adým
atýlmamasý üzerine haklý davamýzda kamuoyu bilinci
oluþturmak ve acil çözüm
bekleyen
sorunu
konunun muhataplarýnýn
dikkatine
sunmak
amacýyla böyle bir kampanya
baþlattýk.
Angaryaya hayýr diyor,
nöbet görevi için ücret istiyoruz. Karþýlýksýz nöbet
görevinin yanýnda bir baþka sorun ise ek ders esaslarýndaki adaletsizlik ve uzun süredir öðretmenlerin ek ders
ücretlerinde iyileþtirme yapýlmamasýdýr. Milli Eðitim
Bakanlýðý, iki yýl önce sendikalardan da görüþ alarak ek
ders esaslarýnda yapmayý planladýðý deðiþikliði bir türlü
yapamadý. Ek ders esaslarýnda ücret dengesizliðine ve
maðduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman
geçmesine raðmen hâlâ deðiþtirilmemiþtir. 2006 yýlýnda
köklü bir deðiþikliðe uðrayan ek ders esaslarý, dokuz yýla
yakýn bir süredir uygulanmakta ve deðiþtiði günden beri
bazý adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak
hazýrlayýp bakanlýða sunduðumuz taslak dikkate alýnarak, gereken mevzuat deðiþiklikleri bir an önce yapýlmalýdýr. Öðretmenlerin branþlarýna göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere
verilen ve izahý mümkün olmayan ek ders ücreti farklýlýklarý sorunu bir an evvel çözüme kavuþturulmalýdýr.
Hâlâ 10 TL'nin altýnda olan ek ders birim ücreti, iki katýna çýkarýlmalý, öðretmenlerin girebilecekleri ek ders
saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar
doðrultusunda artýrýlmalýdýr. Sýnav görev ücretlerinin
artýrýlmasý, halk eðitim merkezleri ve okullarda ücretsiz
olarak verilen takviye kurslarýnda görev alan memur ve
hizmetlilerin bu fazla çalýþmalarýnýn ücretlendirilmesi
konusunda da ivedilikle düzenleme yapýlmalýdýr. Bu
amaçla, Kamu Personeli Danýþma Kurulu Nisan
Toplantýsý gündemine taþýmak üzere, imza kampanyamýzý baþlatmýþ bulunuyoruz" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
Dodurga Belediyesi sezona hazýr
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý inceleme ve çalýþmalarda
bulunmak üzere hafta sonu Dodurga'daydý.
Baðcý, Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve Ýlçe
Baþkaný Abdullah Uysal ve arkadaþlarý ile güne dut ve
elma aðacý dikerek baþladý ve "Hep birlikte inþallah
meyvesini de yeriz" dedi.
Baðcý'nýn Dodurga ziyaretinde Belediye Baþkaný
Mustafa Aydýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek þunlarý söyledi:
"Dodurga Belediyesi olarak 2015 sezonuna çok iyi
bir þekilde hazýrlandýk. Kum, çimento, yaðmur ve içme
suyu borularýmýz alýndý. Kilit taþ projelerimiz hazýr.
Makine parkýmýz güçlendirildi, bakýmlarý yapýldý.
Önümüzdeki haftalarda çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz.
Geçtiðimiz aylarda boþ durmadýk, sel ve taþkýn koruma
çalýþmalarýný yaptýk. Arazi ve yayla yollarýmýzý
iyileþtirdik."
Baðcý Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'a çalýþmalarý
için teþekkür ederek, "Dodurga Belediye Baþkanýmýz
Mustafa Aydýn'ý takdir ediyor, kendisine çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Baþkanýn 10 aylýk performansý takdir topluyor. TOKÝ konusuna öncülük
etmiþtir. Ayrýca Belediye Meclis Üyelerimizi ve Belediye
çalýþanlarýný da tebrik ediyoruz. Sezona hazýrlar. Ýçmesuyu, yol, yaðmur suyu ve çevre düzenlemeleri ile faal
bir yýl olacak. Bu dönemde de çok daha güzel ve anlamlý projeleri birlikte yapacaðýz" þeklinde kaydetti.
Daha sonra Belediye Baþkaný, Ýlçe Baþkaný, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte
TOKÝ projesinin uygulanacaðý arsada inceleme yapan
Baðcý, hem genel hem de mahalli idare seçimlerinde
Dodurgalýlar'ýn konut taleplerini aldýklarýný ve bu
amaçla belediye tarafýndan baþlatýlan çalýþmalarý
TOKÝ'ye taþýyarak gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný ve bu
hafta itibariyle resmi baþvurularýn yapýlarak ilk
ödemelerin yapýlmasýna baþlanacaðýný belirterek, "Bir
sözümüzü daha yerine getirmenin huzur ve mutluluðu
içindeyiz. Ýnþallah hemþerilerimizi sýcak konutlarýnda
huzurlu saðlýklý uzun bir ömür sürerler. Hayýrlý uðurlu
olsun" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
10 ÞUBAT 2015 SALI
HABER
Canik Baþarý'da "Yaratýcý Yazarlýk" eðitimi
Canik Baþarý Üniversitesi Sürekli Eðitim
Merkezinin düzenlemiþ olduðu 'Yaratýcý Yazarlýk
Sertifika Programý' kapsamýnda 1980 sonrasý Türk
þiirinin önemli isimlerinden Haydar Ergülen yazarlýk
eðitimi alan katýlýmcýlarla bir araya geldi.
Öðrencilerin Haydar
Ergülen'den
yazarlýk
hakkýnda önemli bilgiler
aldýðý eðitim programýnda;
yaratýcý
çalýþmalarýn,
yaratýcýlýk fikrinin insaný
her zaman yükselten ve
yükselmesini amaçlayan
düþüncelerden sadece bir
tanesi olduðunu söyleyen
Ergülen, "Çaðýmýzýn da
yaratýcýlýk çaðý olduðunu,
bu noktadan baktýðýmýzda yemek yaparken de,
geziye çýkarken de yaratýcýlýðýn gerekli olduðunu
düþünüyorum. Yaratýcý yazarlýk bana göre her eve
lazým diye Türkçede tam olarak bu þekilde ifade
ettiðimiz bir disiplin fakat sadece yazar olmak
isteyen insanlar için deðil ayný zamanda kendini
ifade etmek, derdini anlatmak isteyen, dilini doðru
kullanmayý düþünen herkes için geçerli bir disiplindir. Ben, yaratýcý yazarlýk eðitimin yaygýnlaþmasýný, üniversitelerde bir bölüm olarak açýlmasýný
ve hatta liselerden baþlatýlmasýný öneriyorum. Canik
Baþarý Üniversitesi Sürekli Eðitim merkezinde bu
çalýþmayý baþlatmýþ
olmasý çok güzel bir
giriþim. Bu sayede
insanlarýn birbirlerini
daha iyi anlayabileceklerini, kendilerini
daha iyi ifade edebileceklerini, toplumsal iletiþimin zenginleþebileceðini daha
barýþçýl bir ortam olacaðýný
düþünüyor
Canik Baþarý Üniversitesine bu çalýþmalarýndan
dolayý teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
Canik Baþarý Üniversitesi Sürekli Eðitim
Merkezinin organize ettiði 'Yaratýcý Yazarlýk Eðitimi'
eðitim programýnýn yoðun ilgiden dolayý ilerleyen
günlerde ikincisini düzenleyecek.
Haber Servisi
ESDER'den KOSGEB Müdürü Dursunoðlu ziyaret
Esnaf ve Sanatkarlar Derneði Çorum Þube
Baþkaný Mustafa Bulut Baþkan Yardýmcýsý Orhan
Sakýnmaz, Þube Sekreteri Haydar Kurtaran ve
Muhasip Fikret Merdoðlu KOSGEB Çorum Þube
Müdürü Ahmet Dursunoðlu'nu ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Ahmet Dursunoðlu, KOSGEB olarak esnafýn ve
yeni iþ kuracak giriþimcilerin yanýnda olduklarýný ve
desteklerinin
devam edeceðini dile getirerek
ESDER yönetimine ziyaretten dolay teþekkür etti.
ESDER Þube Baþkaný Mustafa Bulut ise dernek
olarak vizyonlarýnýn genelde sivil toplum kuruluþu
özel de esnaf ve sanatkarlar derneði olarak hakkýn
ve hukukun barýþýn ve güvenin adaletin ve eþitliðin,
refahýn, mutluluðun serbest rekabete dayalý
ekonomik bir yapý ile demokratik bir toplumsal sistemin hakim olduðu tarihe ve topluma mal olmuþ
yerel ve evrensel deðerlerin korunup gözetildiði
kendi içinde tek vücut bölgesinde lider ve dünyada
etkin bir Türkiye için katkýda bulunmak olduðunu
ifade etti. Haber Servisi
Esin ve Muhammed'in mutlu günü
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn
oðlu Muhammed Said Kaya, Esin Ýnan ile niþanlanarak, evlilik yolunda ilk adýmý attý.
Aysel Ýnan'ýn kýzý Esin ile Ayþe ve Halil Ýbrahim
Kaya'nýn oðlu Muhammed Said'in niþan töreni,
geçtiðimiz Cumartesi akþamý Öðretmenevi'nde
gerçekleþtirildi. Niþan törenine Ýnan ve Kaya
ailelerinin yakýnlarýnýn yaný sýra Vali Ahmet Kara,
eþi Mesude Kara, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül, AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
eþi Ebru Ceylan ve davetliler katýldý.
Evlilik yolunda ilk adýmý atanan Esin ve
Muhammed'in niþan yüzüklerini Vali Ahmet Kara
ile Ahmet Sami Ceylan taktý.
Vali Kara, genç çifti tebrik ederek, niþanýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Niþan töreni pasta
kesilmesinin ardýndan müzik eþliðinde devam etti.
Niþan töreninde, iki ailenin de Çerkez olmasý
nedeniyle Çerkez oyunu da oynandý. Vali Ahmet
Kara ile eþi Mesude Kara, niþan töreninde Çerkez
oyunu oynayan gençleri de ilgiyle izledi. Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, oðlunun bu
mutlu gününde Çerkez oyunu oynadý.Haber
Servisi
Kaya'dan MÝSÝAD iade-i ziyaret
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði
(MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer'e
iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette Kaya, Ezer ile bir süre görüþtü. Kaya,
MÝSÝAD'ýn Çorum'a önemli kazanýmlar katacaðýna
inandýðýný dile getirerek, Ýl Genel Meclisi olarak
STK'lara her zaman önem verdiklerini söyledi.
MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer
ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya
nazik ziyareti nedeniyle teþekkür etti.
Ezer ayrýca Ýl Genel Meclisi'nin Kaya ile önemli
çalýþmalara imza attýðýný belirterek, STK'lara verdiði
önem nedeniyle de Ýl Genel Meclisi'ne teþekkürleri-
ni iletti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Ezer, Ýl
Genel Meclis üyeleri ile Kaya'ya çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi. Haber Servisi
Uslu, Halil Özdað'ýn cenaze törenine katýldý
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdað'ýn
babasý Halil Özdað tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti.
Özdað'ýn Kýrýkkale Kesin Konur Köyünde kýlýnan cenaze namazýna, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent
Arýnç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk,
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Beþir Atalay,
TBMM Baþkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadýk
Yakut, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Milletvekilleri, yakýnlarý ve çok sayýda
vatandaþlar katýldý.
Uslu, Manisa Milletvekili Selçuk Özdað'a,
"Acýnýzý derinden paylaþýyorum. Rahmeti rahmana
kavuþan saygýdeðer babanýz Halil Özdað'a Allahtan
rahmet, size ve acýlý ailenize sabýrlar dilerim"
dedi.Haber Servisi
10
T.C. BAÞBAKANLIK
Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)
MUHTELÝF ALANLARDA 3194 SAYILI ÝMAR KANUNUN 15, 16 VE 18 MADDESÝ UYARINCA YAPILACAK ÝMAR UYGULAMALARI ÝLE TESCÝL HARÝCÝ ALANLARIN TESCÝLÝ, PLANKOTE
VE HALÝ HAZIR HARÝTA ÝÞLERÝNÝN YAPILMASI HÝZMET ALIM ÝÞÝ
T.C BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI-TOKÝ
Muhtelif Alanlarda 3194 Sayýlý Ýmar Kanunun 15, 16 ve 18 Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Ýmar Uygulamalarý Ýle Tescil Harici Alanlarýn Tescili, Plankote Ve Hali Hazýr Harita Ýþlerinin Yapýlmasý Hizmet Alým Ýþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý:
: 2015/8052
a) Adresi
:T.C Baþbakanlýk Toplu Konut idaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent
Mahallesi 221. Sok No:5 34307 Halkalý KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL
b) Telefon ve faks numarasý
:2124954040-2124700316
c) Elektronik Posta Adresi
ç) Ýhale dokümanýnýn
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Ýmar Kanununun 18. Maddesine göre 135 Ha 15. Ve 16. Maddesine göre Planlý alanlarda 75 Ha plansýz alanlarda 50 Ha Uygulamasý ve 10 Ha Alanda Plankote 10 Ha Alanda
hali hazýr harita ve 10 Ha Alanda Tescil harici alanlarýn tescili iþleri Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
Afyon, Aðrý, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydýn, Bartýn, Bayburt, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakýr,
Erzurum, Eskiþehir, Gümüþhane, Giresun, Ýðdýr, Karabük, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Muðla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Uþak, Muþ ve Zonguldak
Ýþe baþlama tarihinden itibaren 18(onsekiz) aydýr
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:T.C Baþbakanlýk Toplu Konut idaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent
Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalý - Küçükçekmece / ÝSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 03.03.2015-11:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýnlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci
mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru
son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve malt yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.2,1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir.
4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan Önceki yýla ait ytl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri:
a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini,
b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde;
a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý,
b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý,
c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu
üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin
saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ
ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri Özetinin yeminli
mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir .Ýhale
veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir Önceki yýla ait belgelerini sunmayanlar, iki
önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise iki önceki yýlýn
belgeleri ile üç önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr.
4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler:
a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %20'sinden, taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen
bedelin %12'sinden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yýlýn gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini saðlayamamasý halinde, iki önceki yýlýn ve üç önceki yýlýn gelir tablolarý sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna
bakýlýr.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1 Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere Ýliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1. Tek sözleþmeye dayalý olarak yapýlan imar uygulamasý yapým iþi ve/veya kadastral harita yapým
iþi bitirmiþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir!
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý T.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi BaþkanlýðýHalkalý Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalý - Küçükçekmece
/ ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut idaresi Baþkanlýðý
Halkalý Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalý - Küçükçekmece /
ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla
da görilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu
m bulunan toplam bederüzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici .teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar: ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik
açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn No:21868
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
10 ÞUBAT 2015 SALI
SPOR
Milönü esnafýndan Uslu'ya teþekkür
Milönü'nde faaliyet gösteren iþyeri sahipleri
önceki gün Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek
Vakýfbank Milönü Þubesinin kapatýlmamasý için
destek istemiþlerdi.
Bölge esnafý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada kendilerini kabul ederek sorunlarýný dinleyen
Salim Uslu'ya teþekkür ettiler.
Esnaf ziyarette Vakýfbank Milönü Þubesinin
kapatýlarak, Bahabey Caddesine taþýnmasýnýn
bölgede ekonomik ve sosyal sýkýntýlar doðuracaðýna dair endiþeler taþýdýklarýný belirterek 245
esnafýn kaþeli imzasý bulunan dosyayý sundular.
Esnaf verdikleri dilekçelerde þu ifadeleri kullandýlar:
"Bizler Çorum'da nüfusun ve ticaretin yoðun
olduðu semtlerden biri olan Milönü semti ve bu
semte baðlanan Uður Mumcu Caddesi - Emek
Caddesi - Cengiz Topel Caddesi ve Kýbrýs Caddesi
üzerinde ticaret yapan esnaf, sanatkâr, firma ve
þirket sahipleriyiz. Sayýn Milletvekilimiz, sizler bu
toplumun refahý için var olan, yaptýðýnýz
hizmetlerle takdir ettiðimiz
büyüklerimizdensiniz. Semtimizin Uður Mumcu Caddesi'nde
Vakýfbank Milönü þubesi 30 Mart 2006 tarihinde
hizmete açýldý. Banka açýldýðý günden itibaren
esnaf, sanatkâr ve þirket sahiplerine, emekli, dul
ve yetim aylýðý alanlarýmýza, yurt dýþýnda çalýþanlarýmýza, elektrik, su, doðalgaz ödemelerinde,
kadýn ve yaþlýlarýmýza verdiði hizmetlerle buraya
bir canlýlýk ve bizlere de kolaylýk saðlamýþtýr. Son
günlerde bu banka þubesinin ilimizdeki Bahabey
Caddesi'ne taþýnacaðý basýn aracýlýðýyla duyurulmuþtu. Bu yörenin esnaf, sanatkâr ve ticaret
erbaplarý olarak nedenini araþtýrmalarýmýzda;
Bankanýn istenilen ciroya ulaþmadýðý yönünde
duyumlar aldýk. Senelerdir kârda olan bir
bankanýn son yýllarda cirosunun düþmesinin
sebebinin, bankanýn yerinden ziyade, Milönü eski
þube yönetiminin ilgisizliðinden kaynaklandýðýný
düþünüyoruz. Baþka semtlerdeki bankalar bizlerle
çalýþmak için temsilcilerini iþ yerlerimize gönderip
bizzat ilgileniyorlar, hatta kravat gömlek gibi
hediyeler getiriyorlar. Biz þubemizden hediye
deðil semtimizdeki bankanýn geliþmesi için
hizmet istiyoruz. Vatandaþlarýn vergi, sigorta,
Bað-Kur primleri; elektrik, su, doðalgaz ödemeleri
saat 11.00'de sistem kapanýyor bahanesiyle alýnmýyordu. Geri çevrilen müþteriler Saat Kulesi
civarýnda Ýnönü Caddesi üzerindeki baþka
bankalara gidiyordu. Bu konularý bankamýza yeni
gelen müdürümüz Muhsin Tunçkýlýç'a "hoþ geldiniz"e gittiðimizde anlattýk. Bizi nezaketle dinledi, bankanýn performansýný arttýrmak için bizlerle diyaloðun sýký tutulacaðýný, bankanýn hizmet
kalitesini yükselteceðini söyledi. Bizlerin de kendisine güvenip destek olmamýzý istedi ve bizler de
kendisine çalýþacaðýmýza dair söz verdik. Bizler de,
geldiði kýsa süre içerisinde gördüðümüz kadarýyla
gerçekten çalýþkan bir yönetici olduðunu
düþünüyoruz. Muhsin Tunçkýlýç'ýn iþe baþladýðý
günden bugüne kadar bankanýn performansýnda
%100'ün üzerinde artýþ olduðu söylenmektedir.
Sayýn Milletvekilimiz, Bahabey Caddesi'nde yeteri
kadar banka þubesi vardýr. Vakýfbank bizim sem-
timizde bulunan tek þubedir. Bahabey
Caddesi'ne taþýnacaðý söylentisinden dolayý
bizler banka ile çalýþmalarýmýzý maalesef istediðimiz þekilde baþlatamadýk. Çorum'un sosyal
yapýsý düþünüldüðünde bir ayrým yapmadýðýnýza ve yapmayacaðýnýza yürekten
inancýmýz tamdýr. Tüm halkýmýzý ve Çorumlularý kucaklayan kiþiliðiniz sayesinde bankanýn
taþýnmayýp ayný yerde hizmete devamýný
saðlayacaðýnýza da inanýyoruz. Gerçekten
esnafa gerektiði gibi hizmet verilirse Milönü
þubesinde, Bahabey þubesindeki iþ hacminden
daha fazla bir iþ hacmine ulaþýlacaðýna inanýyoruz.
Nedeni ise Ýnönü Vakýfbank þubesine baðýmlý
þube olarak açýlan Milönü þubesinin, ilk
müdürünün
dönemindeki
iþ
hacminin,
Bahabey'deki Akbank ve Ýþ Bankasý þubelerinin iþ
hacminden fazla oluþudur. Zaten bu sebeple de
Milönü
þubesi
baðýmsýz
þubeye
dönüþtürülmüþtür. Bunlarýn yaný sýra, Milönü
þubesinin de üzerinde bulunduðu Uður Mumcu
Caddesi'ndeki mobilya ve beyaz eþya bayileri ve
diðer tüm esnaflarýn banka ile çalýþmasý saðlandýðý
takdirde, þubemiz iþ hacminin ilk dönemindekinden daha da fazla olacaðý aþikardýr.
Bahabey Caddesi'nde dört ayrý bankanýn þubesi
vardýr. Vakýfbank þubesi de giderse banka sayýsý
beþe çýktýðýnda yeterli sayýda müþteri olmayacaðýný düþünüyoruz. Hali hazýrdaki yerinde kalýrsa, Vakýfbank tek þube olarak Milönü'ne, otopark
sorunu da olmadýðý için, þehrin diðer kesimlerindeki esnaf ve bireysel müþterileri de
beraberinde getirir. Bahabey'den çok daha iyi iþi
olacaðý kanýsýndayýz. Örnek olarak kamu bankasý
olan Ziraat Bankasý'ný ele alabiliriz. Bahabey
Caddesi'ne açmýþ olduðu yeni þubesine, merkez
þubeyi kullanan ve Bahabey civarýnda yaþayan
müþterilerinin hesaplarýný, Bahabey þubesine
aktarmýþtýr. Ve ayrýca adresleri Bahabey þubesine
yakýn olmayan, uzak mahallelerdeki müþterilerinin hesaplarý da Bahabey þubesine
aktarýlmýþtýr. Özel bankalardan Akbank ve Ýþ
Bankasý da ayný yöntemi uygulamaktadýrlar.
Sayýn Milletvekilimiz, Milönü semti insanlarý
yaklaþýk 9 yýldýr banka hizmetleri için Vakýfbank
Milönü þubesini benimseyip yakýn iliþkiler kurmuþlardýr. Bizler, Bahabey Caddesi'ne þube açýlmasýna karþý deðiliz, isteðimiz Milönü þubesinin
aktif halde çalýþmasýna devam etmesidir. Mevcut
banka yerini ihtiyaç duyulmasý halinde geniþletme
imkaný vardýr. Zatýalinizden bu yönde çalýþmalarýn yapýlabilmesi için yardýmlarýnýzý beklemekteyiz.
Yoðun iþleriniz arasýnda bizlere
ayýrdýðýnýz zaman için öncelikle teþekkür ederiz.
Bankanýn Milönü semtinde kalmasý için göstereceðiniz duyarlý ve özverili çalýþmalarýnýzý her
zaman olduðu gibi takdirle anacaðýz.
Umudumuz, sizlerin sayesinde böyle bir
hizmetten inþallah yoksun býrakýlmayacaðýmýzdýr.
Milönü semtimizde bulunan Vakýfbank Milönü
þubesinin taþýnmayýp yerinde kalmasý için üst
düzey yöneticimiz olan sizlerin desteðini istiyoruz. Vakýfbank'ýn bir kamu bankasý ve bizlerin de
bu ülkenin birer vatandaþý olmasý sebebi ile bu
kamu hizmetinden mahrum kalmak istemiyoruz.
Bu semtin insanlarý, esnaf ve sanatkârlarý, ticaret
erbaplarý, yaþlýlarý, yurt dýþý çalýþanlarý olarak bu
istek ve arzumuza sahip çýkacaðýnýza güveniyor,
yürekten inanýyor destek ve yardýmlarýnýzý bekliyoruz. Mevcut Bankamýz olan Vakýfbank Milönü
Þubesinin Milönü'nde kapatýlmayarak hizmetine
devam edeceðine dair karar çýktýðýnda, Banka
Müdürümüz ve esnaflarýmýz birlikte özverili çalýþmalar yaparak, bankanýn hedefini daha yükseklere çýkarmasýnýn saðlanacaðý kanaatindeyiz."
Haber Servisi
Satýlmýþ Köse güven tazeledi
Mecitözü Ziraat Odasý Genel Kurulu yapýldý.
Genel kurulda mevcut baþkan Satýlmýþ Köse 35 oy
alarak yeniden baþkanlýða seçildi.
Gazi Düðün Salonunda yapýlan genel kurula
Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, AK Parti
Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar davetliler ve çiftçiler
katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmamsýnýn ardýndan Divan
Baþkanlýðýna Süleyman Çetinkaya seçildi. Genel
kurulun açýlýþ konuþmasýný Mecitözü Ziraat Odasý
Baþkaný Satýlmýþ Köse yaptý.
Konuþmalarýn ardýndan seçimlere geçildi.
Satýlmýþ Köse ve Ýsmail Erdoðan'ýn listelerinin
yarýþtýðý seçimde Satýlmýþ Köse 35, Ýsmail Erdoðan
ise 23 oy aldý. Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný
Satýlmýþ Köse yeniden oda Baþkaný seçilirken
yönetiminde þu isimler yer aldý:
"Satýlmýþ Köse, Süleyman Çetinkaya ,Davut
Alkan, Hüseyin Erdem, Ýlhan Topçu,
Burhan Temur, Mehmet Erdemir, Nazým
Ergani, Baki Erdoðan, Satýlmýþ Kýlýç, Nejdet
Toprak, Fazlý Yýlmaz, Rüstem Özkan, Mustafa
Battal, Ýlhami Eryaþar, Hacý Özsoy, Altan Arýn,
Zeki Akdaþ, Kadir Ýlhan, Nurullah Yýlmaz, Cemal
Sönmez." Haber Servisi
Budak ve Çalýþkan ailelerinin mutlu günü
Çorum'un
tanýnmýþ
esnaflarýndan Çetin Budak
ve ev hanýmý Münire
Budak'ýn kýzý
Av. Dilara Budak
Çalýþkan
ile
Cüneyt
Çalýþkan dünya evine
girdi. Tek Yýldýz Gazetesi
genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. Haber
Servisi
11
Yenilgi ile döndük üzgünüz
Ulukavakspor teknik direktörü
Yusuf Aydemir geçtiðimiz Pazar
günü deplasmanda oynadýkalrý
bartýnspor maçý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada" Tüm olumsuzluklara raðmen puaniçin gittiðimiz gittiðimiz bartýn deplasmanýndan
yenilgi ile döndük üzgünüz"
dedi.Aydemir daha sonra þu açýklamalarda bulundu" bartýn deplasmaný bizim açýmýzdan önemli bir
deplasmandý. Mutlaka puan almak
isteðdimiz bir maçtý. Ancak maçýn
ikinci yarýsýnda savunmada yapýlan
bireysel hata sonunda kalemizde
golü gördük. Golden sonra beraberlik için oyunu rakipalan yýktýk.
Kontra atak bir futbol sergiledik,
ancak verilmeyen bir penaltýmýz ile
oyunda demorilize oldu. Ýkinci golü
de kalemizde görünce tammamen
oyundan düþtük. Maç öncesi futbolcularýmýzýn soðuk algýnlýðý þikayetleri çok fazla idi, takýmýn büyük
bölümü hasta oyunculardan oldu.
Elimzdeki kýsýtlý kadro ile bartýn da
mücadele
ettik.Dün
akþam
toplanan yönetim kurulun da takýma takviye bazýnda bazý görüþlerimiz oldu. Stoper, kanat ve forvet
hattýn da hazýr oyunculara
ihtiyaçlarýmýz var. Çorum belediyespor'dan ayrýlan oyuncular ile
görüþmelerimiz sonuçsuz kaldý. Bu
hafta sonu sahamýzda oynayacaðýmýz bafraspor maçý bizim için 6
puanlýk maç niteliði taþýyor.
Taraftarlarýmýzý hafta sonu konuk
edeceðimiz Bafra maçýna davet
ediyorum" dedi.
Maç öncesi hediye
Zonguldak Kömürsporlu taraftarlar dan Kulüp
baþkaný Zeki Gül ve Teknik direktör Yavuz Ýncedal'a
Zonguldak þehrinin simgesi olan madenci figürü olan
iki tane biblo hediye ederek maç öncesi baþarý dileklerinde bulundular.
Ýlk olrak Teknik direktör Yavuz Ýncedal'a hediye
veren Kömürsporlu tarafatrlar, daha sonra Zonguldak
Kömürspor baþkaný Süleyman Caner ile birlikte kulüp
baþkaný Zeki Gül'e hediyesini takdim ettiler. Baþkan Gül
de, taraftar komitesine Çorum'un simgesi olan leblebilerden Zonguldak Kömürsporlu taraftarlara hediye
verdi. (Spor servisi)
Emirkan için pankart
Çorum Belediyespor taraftarý
geçtiðimiz günlerde çok genç yaþta
hayata özlerini yuman Zonguldak
Kmöürspor
taraftarý
Emirkan
Kaba'yý da unutmadý. 5 bin kiþinin
izlediði maç öncesi üzerinde
Emirkan Kaba'nýn fotosu olan ve
'Acýnýn rengi olmaz. Hepimizin baþý
saðolsun' yazýlý pankart açan
Þimþekler Taraftar Grubu'nun bu
davranýþý maçý izlemeye gelen 200
kadar Zonguldaklý futbol severin de
alkýþýný aldý. (Spor servisi)
Þoförler Odasý'ndan CHP'ye ziyaret
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile
yönetim kurulu üyelerinin siyasi partilerdeki son duraðý
Cumhuriyet Halk Partisi oldu.
Geçtiðimiz hafta AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen
Avukat Rumi Bekiroðlu ile MHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen
Avukat Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile
yönetim kurulu üyeleri, CHP Ýl Baþkanlýðý görevine getirilen Gürsel Yýldýrým'a da tebrik ziyaretinde bulundu.
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanvekili Arap Ali
Altunkeser ile Yönetim Kurulu Üyesi Recep Gökgüney'in
de katýldýðý ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, CHP Ýl
Baþkanlýðý görevine getirilen Gürsel Yýldýrým'ý tebrik
ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. "Çorum hepimizin
ortak paydasý" diyen Tahsin Þahin, oda olarak tüm siyasi
partileri eþit gördüklerini, Çorum'un çýkarý ve menfaatleri
doðrultusunda yapýlacak her çalýþmaya katký sunmaya
hazýr olduklarýný bildirdi.
CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile
getirdi. Parti olarak þoför ve nakliyeci esnafýný önemsediklerini ifade eden Gürsel Yýldýrým, "Gerçekten zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bizim bakýþ açýmýz þöyle, bir doktor, bir asker ne kadar önemliyse þoför ve nakliyeci
esnafýmýz da o kadar önemlidir. Her zaman þoför ve
nakliyeci esnafýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz"
þeklinde konuþtu. Haber Servisi
Kimse Yok Mu'dan Türkiye Barolar Birliðine ziyaret
Kimse Yok Mu Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýsmail Cingöz ve beraberindeki
heyet Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof.
Dr. Metin Feyzioðlu'nu TBB genel
merkezinde ziyaret etti.
Kimse Yok Mu hakkýnda Feyzioðlu'na
bilgiler veren Baþkan Cingöz, "Derneðimizin
statüsü, mevzuatý, tüzüðü belli. Yasal düzenlemeler mevcut. Açýk, net ve þeffaf olarak
yardýmlarýn kimlere yapýlabileceði belirlenmiþ durumda. Türkiye'nin hiçbir yerini, etnik
kökeni, inanç grubunu ayýrt etmeksizin
adaletle
yardýmlarýmýzý
ulaþtýrýyoruz.
Herhangi bir kiþinin, camianýn, cemiyetin yardýmlarýn
kendilerine ulaþtýrýlmasýnda hiçbir önceliði yok" dedi.
Cingöz, "Türkiye adýna Dünya'da bir ilki gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bir Türk Derneðinin
Dünya'nýn en iyi 100 NGO'su arasýnda yer almasý çok
önemli. Global Geneva nihai hedefi, kar amacý gütmeyen her disiplinden, her kurum ve kuruluþtan bireylerin teþvik edilmesi fikri ile bu listeyi açýklamýþtýr. Kimse
Yok Mu olarak biz de her alanda ülkemiz adýna çok ciddi
çalýþmalar yürütüyoruz. Eðitimden saðlýða,temiz su projeleri yetimlerin gözetilmesine kadar bir çok alanda
yardýmlarýmýzý 113 ülkede etkili ve sürdürülebilir yardým
faaliyetleri baðýmsýz, þeffaf, yenilikçi yapýmýzdan dolayý
ilk yüze girmek önemli bir motivasyon oldu. Þimdi
iþimiz daha zor, dünyanýn en önemli STK'larýndan biri
olduðumuz tescillendi. Bu güvene layýk olacak þekilde
çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam edeceðiz" þeklinde
kaydetti.Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin
Feyzioðlu ise "Dünyadaki hukukçularýn sosyal projelerin
içerisinde daha fazla etkin rol oynamalarýnýn gerekliliðini vurgulayarak. Hukukçular olarak hukuksuzluða göz
yummamalýyýz. Aksi halde demokrasiden, bireysel
özgürlüklerden ve sosyal yaþamdan bahsetmek ne kadar
doðru olur. Bu baðlamda STK' larýn önemi þuana kadar
anlaþýlmýþ deðil. Özellikle, demokrasilerin hakiki manada iþlediði ülkelerde sivil toplum kuruluþlarýna bakýþ çok
farklýdýr. Bizdeki gibi sözde demokrasinin yaþandýðý
ülkemizde STK'larýn deðeri, kýymeti henüz anlaþýlmýþ
deðil'' dedi.
Darýca teknik direktörü tribüne gönderildi
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
10 ÞUBAT 2015 SALI
Denizli Atatürk Stadý'nda oynanan
karþýlaþmaya Darýca çok iyi baþladý. Üst üste
ataklarýn ardýndan Adem'in asisti Yusuf'un
golüyle 1-0 öne geçen Darýca G.B, golün ardýndan
müthiþ bir sevinç yaþadý. Kendisini Denizli'de de yalnýz býrakmayan taraftarlarýnýn da desteðiyle rakibi
karþýsýnda mücadeleci ve hýrslý bir futbol oynayan
Darýca G.B, Adem ve Ahmet'le bir çok pozsiyon
yakaladý. Ýkinci yarýda ev sahibi ekibin baskýsý
karþýsýnda direnen Ersin, mücadelenin son
dakikasýnda yaptýðý hatayla kalesinde gole engel olamadý ve mücadele 1-1'lül eþitlikle sonuçlandý.
Karþýlaþmanýn uzatma dakikalarýnda hakemin hatalý
kararlarýna itiraz eden Sportif Direktör Ýlter Kasap,
tribüne gönderildi. (Spor servisi)
Ýncedal: Yakaladýðýn pozisyonu gol yapacaksýn
Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal, geçtiðimiz Pazar
günü konuk ettikleri Zonguldak
Kömürspor maçý ile ilgili olrak yaptýðý
deðerlendirmede "verilmeyen bir penaltý
ve kaçan net 6 gol pozisyonu ile birlikte
sahadan beraberlik ile ayrýldýklarýný söyledi.
Ýncedal, Zonguldak Kömürspor maçý
sonrasý þöyle konuþtu" Zonguldak
Kömürspor karþýsýnda maçýn kýrýlma aný
verilmeyen peanltýmýz ve kaçan goller
oldu. Þayet maçýn hakemi penaltýmýz vermiþ olsa idi belkide maç bu skor ile bitmeye
bilirdi. Sahada futbolcularým ellerinden
Çorum
Belediyespor
Teknik direktörü
Yavuz Ýncedal
gelen gayreti gösterdi .Ancak ne varki
yakaladýðýmýz pozisyonlarý deðerlendiremedik.
Hafta içinde antrenmanalrda sürekli gol çalýþmasý
yaptýk, rakibin zaaflarýný iyi tesbit ettik ancak bir
türlü kaleye topu gönderecek beceriyi
gösteremedik.
Taraftarýmýz maç boyunca mühteþem destek
verdi. Onlarýn bu desteðine bizde 3 puan hediye
etmek istedik ancak maalesef bunu yapamadýk. Biz
zirve yarýþýnda iddiamýzý sürdürüyoruz. Ligi
sonuna kadar kovalacaðýz. Hafta sonu zorluTire
maçý için hazýrlýklarýmýza bugünden itibaren
baþlayacaðýz" dedi.
(Spor servisi)
Baþkan Külcü de puan
kayýplarýný eleþtirdi
Çorum belediyespor sezon baþlangýsýndan bu
tarafa evinde oynadýðý 5. Maçtan da beraberlik ile
ayrýlarak, sahasýnda zirve youlunda rakiplerine
puan ikram alýþkanlýðýný ikinci yarý ile birlikte yeniden
baþladý. Israrla bu takýma golcü ayak lazým diye defalarca yazdýk, çizdik ama dersine çalýþan olmamýþ..!
Grubun zirve mücadelesi yapan takýmlarýn olan
Zonguldak Kömürspor'u Çorum da konuk eden kýrmýzý
siyahlýlar 90 dakika boyunca Zonguldak Kömür
kalesinde gol bulamayýnca sahasýnda Kömürspor2a
puan ikram ederek golsüz berabere kaldý. Karþýlaþmaya
yaklaþýk 4 bin civarýnda Çorumlu futbol sever ilgi gösterdi. Konuk ekip Zonguldak Kömürspor'u da desteklemek için yaklaþýk 250 kiþilik bir misafir takým taraftarý
tribündeki yerlerini aldý. Karþýlaþmaya protok ilgi
göstermezken sezon baþlangýcýndan bu tarafa en kalabalýk taraftar kitlesi havanýnda güzel olmasý nedeni ile
maça ilgi gösterdi.Maç öncesi Kýrmýzý siyahlý þimþekler
grubu taraftar topluluðu kapalý tribünde ilginç bir
pankart açarak" herkes haddini bilecek" mesajý verdi.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal maçýn yeni transferlerden Emrah ve Beraat'ý ilk onbire aldý. Recep ve fatih ise,
maçýn 70. Dakikasýndan sonra oyuna dahil oldular.
Çorum belediyespor Zonguldak Kömürspor karþsýnda
maçýn kýrýlma aný olarak 45. Dakika'nýn uzatma bölümlerinde çaðlar ile yakaladýðý yüzde yüz net gol posizyonu deðerlendirmedi. Futbol olarak, taktik olarak,
mücadale olarak Çorum belediyespor, Rakibine göre
her zaman oyun süresince bir adým önde oldu. Ancak
yakalanan pozisyonlar bir türlü kale fileleri ile buluþ-
madý.Hakem ise, maçýn kaderini tayin eden düdük
oldu. Ýlk yarýnýnson dakikalarý içinde Zonguldak
Kömürspor savunmasý topu ceza alaný içersinde elle
kontrol yaparak posizyonu kesti, ancak maçýn hakemi
posizyonu görmedi yada görmemezlikten gelerek
Çorum belediyespor'un mutlak bir penaltýsýný vermedi.
Maçýn genel görüntüsü bu idi. Ancak köþe yazýmýzda defalarca yazdýk çizdik bu takýma iyi bir golcü lazým
diye ancak kendimiz kadro kurduk, kendimiz rakip kaleye goller attýk. Takýma golcü diye alýnan her hafta
kadro da banko oynayan isimler þuana kadar parmakla
gösterilecek maçý çevire bildiler mi? Adam penaltý
atmadan aciz, ceza alaný çizgisi üzerinde önünde bir de
baraj kurulu geliyor serbest atýþý kullanýyor. Sonuç
havada uçan kargalara. Sonra saðda solda dert yanar,
bana neden bir yýldýz veriyorlar diye. Sen gol at, maçlarý
çevir, sana her hafta benden 5 yýldýz efendi ,anlaþtýk mý?
Sen ilk önce futbol ruhunu sahaya yansýt.
Futbol olarak iyi mücadele eden kýrmýzý siyahlýlar bu
mücadelesini bir türlü skor bord levhasýna yansýtamýyor. Hakem penaltýný vermeye bilir, ancak sen
yakaladýðýn pozisyonlarý gole çeviremez isen aðlamanýn
da bir faydasý yok. Yapýlan 4 transferin ikisi forma þansý
bulu iken 2,si ilk onbirde forma þansý bulamadý. Neymiþ
efendim futbolcular hazýr deðilmiþ, antrenmansýzmýþ,
eee ozaman neden bu futbolcular transfer edildi'ki...!
her hafta maç sonu kaçan balýk büyük oluyor. Çorum
belediyespor, evinde altýn tepsi de rakiplerine puan
ikram ettiði sürece þampiyonluk bu þehre bir rüyadýr.
Oda gelip geçer. Savunmanýn sol tarafýndan oynayan
Murathan maçýn ilk yarýsýnda sanki sahada kayboldu.
Zaman zaman yerini kaybetti. Ve o bölgeden konuk
ekip tehlikeli atakalr ile belediye kalesinegeldi.
Savunmada Ýmam, nedim ve Akýn Murathan'ýn
kademesine girerek oluþa bilecek gol pozisyonlarýný
önlediler. Hafta içinde yapýlan antrenmanlar da sürekli
gol çalýþmasý yaptýran teknik direktör Ýncedal bir türlü
Belediyespor'a gol atma becerisini aþýlamayadý. Yada
takýmýn golcülerinin kapasitesi bu kadar. Geçtiðimiz
sezondan bu tarafa belediyespor kulüp baþkaný þapkasýný masasýna koysun düþünsün acaba nerede hata
yapýyoruz diye. Atý alan ÜskÜdarý geçerken, bizde
Üsküdar'a gider iken aldý da bir yaðmur þarkýsýný sezon
sonu taraftar yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu
ile Devlet tiyatro salonunda ücretsiz olarak halk konseri
veririz. Geride kalan 14 maç ve telefisi mümkün
olmayan puan savaþý olacaktýr. Yetkililere hatýrlatmak
insani görevimizdir..!
Maraton tribünün de bulunan taraftarlar maç içinde
Belediyespor'a destek yerine zonguldaklý taraftar ile
maç sonunda karþýlýklý sataþmalar ile birbirlerine
hakaret ettiler. Sizler o enrjinizi saha da mücade eden
belediyespor için tüketseydiniz. Maç bitmiþ hala tribünlere sataþma devam ediyordu. Maç sonunda temsilci bol
bol notlar tuttu Belediyespor'a ve Kömürspor'a ceza da
kapýda.Kapalý tibündeki taraftarlarýn açtýklarý pankart
güzeldi. Pankartta ne yazýlýydý?" Herkes haddini bilecek"
"Bize olan güveni
heba etmeyeceðiz"
Çorum
Belediyespor
Mali As Baþkaný Fatih
Özcan
Zonguldak
Kömürspor maçý sonrasýnda sosyal
medya üzerindeki hesabýndan
açýklama yaptý.Kendilerine olan
güveni boþa çýkartmamak adýna
mücadele ettiklerini ve edeceklerini dile getiren Özcan "Bizler bize
güvenen insanlarýn verdiði güven
ve cesaretle yola çýktýk. Yolumuzun
uzun,
mücadelemizin
çetin
olduðunun farkýndayýz. Bizlere
güvenenlerin ve bizlerden desteðini esirgemeyenlerin güvenini ve
desteðini heba etmeyeceðiz.
Baþarý, bir hayal kýrýklýðýndan
diðerine coþkunu kaybetmeden
koþabilme
yeteneðidir.
Coþkumuzu kaybetmeden, geride
býrakmýþ olduðumuz haftalardan
dersler çýkarýp, 1 çalýþýyorsak 1000
çalýþacaðýz. Hiç kimsenin þüphesi
olmasýn ki Baþkanýmýz Zeki Gül,
Yönetim kurulu arkadaþlarým,
teknik ekibimiz, futbolcu kardeþlerim, malzemeciden masörüne,
stat görevlilerinden kulüp çalýþanlarýna kadar tek vucüt olup,
baþarýya ulaþmak adýna gece
demeden gündüz demeden çalýþacaðýz. Sonunda Allah'ýn izniyle de
"baþaraðýz" ifadelerine yer verdi.
Yasin Yücel
Tire 1922 hazýrlýklarý baþlýyor
Çorum Belediyespor, hafta
sonu deplasmanda oynayacaðý
Zonguldak Kömürspor maçýnýn
hazýrlýklarýna
bugün
baþlayacak.
Haftayý kendi sahasýnda oynadýðý
Zonguldak Kömürspor maçýndan aldýðý
1 puanla kapatan Çorum Belediyespor,
Pazar günü deplasmanda oynayacaðý
Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün öðleden sonra yapacaðý
antrenmanla baþlayacak. Ulukavak
Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlacak
olan haftanýn ilk antrenmaný saat
12.15'te start alacak. (Spor servisi)
Haddimizi bildik..!
Çorum
belediyespor,
Zonguldak Kömürspor maçý
seromoni
öncesi
kapalý
tiründe bulunan Þimþekler
grubu iki tane güzel bir
pankart açtýlar.
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
Stadý'nda
oynanan
Zonguldak
Kömürspor
maçýnda Çorumlu futbolseverler tam bir görsel þov izledi.
Þimþekler Taraftar Grubu
üyeleri golsüz sona eren maç
öncesinde üzerinde 'Herkes
Haddini Bilecek 'yazýlý bir pankart açtý.
Ünlü çizgi karakter Redkit ve Dalton
Kardeþlerin konu edildiði pankartta,
Çorum
Belediyespor
Redkit'in
öncülüðünde yoluna devam ederken,
Dalton Kardeþlerin temsil ettiði Ýstanbulspor, Tuzla Belediyespor, Darýca
Gençlerbirliði
ve
Zonguldak
Kömürspor takýmlarý da geriden takip
ettikleri gözlendi. Yaklaþýk 4 bin futbolseverin izlediði maçta 90 dakika susmayan taraftarlar açtýklarý pankartýn
yaný sýra 19. dakika þovuyla da maça
büyük renk kattýlar. (Spor servisi)
Sportmence
[email protected]
Bu kadro ile
þampiyonluk
hayal, play of
büyük baþarýdýr
Çorum belediyespor sezon baþlangýsýndan bu tarafa
evinde oynadýðý 5. Maçtan da beraberlik ile ayrýlarak,
sahasýnda zirve youlunda rakiplerine puan ikram alýþkanlýðýný ikinci yarý ile birlikte yeniden baþladý. Israrla
bu takýma golcü ayak lazým diye defalarca yazdýk, çizdik
ama dersine çalýþan olmamýþ..!
Grubun zirve mücadelesi yapan takýmlarýn olan
Zonguldak Kömürspor'u Çorum da konuk eden kýrmýzý siyahlýlar 90 dakika boyunca Zonguldak Kömür kalesinde gol bulamayýnca sahasýnda Kömürspor2a puan
ikram ederek golsüz berabere kaldý. Karþýlaþmaya yaklaþýk 4 bin civarýnda Çorumlu futbol sever ilgi gösterdi.
Konuk ekip Zonguldak Kömürspor'u da desteklemek
için yaklaþýk 250 kiþilik bir misafir takým taraftarý tribündeki yerlerini aldý. Karþýlaþmaya protok ilgi göstermezken sezon baþlangýcýndan bu tarafa en kalabalýk taraftar
kitlesi havanýnda güzel olmasý nedeni ile maça ilgi gösterdi.
Maç öncesi Kýrmýzý siyahlý þimþekler grubu taraftar
topluluðu kapalý tribünde ilginç bir pankart açarak"
herkes haddini bilecek" mesajý verdi. Teknik direktör
Yavuz Ýncedal maçýn yeni transferlerden Emrah ve Beraat'ý ilk onbire aldý. Recep ve fatih ise, maçýn 70. Dakikasýndan sonra oyuna dahil oldular. Çorum belediyespor Zonguldak Kömürspor karþsýnda maçýn kýrýlma aný
olarak 45. Dakika'nýn uzatma bölümlerinde çaðlar ile
yakaladýðý yüzde yüz net gol posizyonu deðerlendirmedi. Futbol olarak, taktik olarak, mücadale olarak Çorum
belediyespor, Rakibine göre her zaman oyun süresince
bir adým önde oldu. Ancak yakalanan pozisyonlar bir
türlü kale fileleri ile buluþmadý.
Hakem ise, maçýn kaderini tayin eden düdük oldu.
Ýlk yarýnýnson dakikalarý içinde Zonguldak Kömürspor
savunmasý topu ceza alaný içersinde elle kontrol yaparak posizyonu kesti, ancak maçýn hakemi posizyonu
görmedi yada görmemezlikten gelerek Çorum belediyespor'un mutlak bir penaltýsýný vermedi.
Maçýn genel görüntüsü bu idi. Ancak köþe yazýmýzda defalarca yazdýk çizdik bu takýma iyi bir golcü lazým
diye ancak kendimiz kadro kurduk, kendimiz rakip kaleye goller attýk. Takýma golcü diye alýnan her hafta
kadro da banko oynayan isimler þuana kadar parmakla
gösterilecek maçý çevire bildiler mi? Adam penaltý atmadan aciz, ceza alaný çizgisi üzerinde önünde bir de
baraj kurulu geliyor serbest atýþý kullanýyor. Sonuç havada uçan kargalara. Sonra saðda solda dert yanar, bana neden bir yýldýz veriyorlar diye. Sen gol at, maçlarý
çevir, sana her hafta benden 5 yýldýz efendi ,anlaþtýk mý?
Sen ilk önce futbol ruhunu sahaya yansýt.
Futbol olarak iyi mücadele eden kýrmýzý siyahlýlar bu
mücadelesini bir türlü skor bord levhasýna yansýtamýyor. Hakem penaltýný vermeye bilir, ancak sen yakaladýðýn pozisyonlarý gole çeviremez isen aðlamanýn da bir
faydasý yok. Yapýlan 4 transferin ikisi forma þansý bulu
iken 2,si ilk onbirde forma þansý bulamadý. Neymiþ
efendim futbolcular hazýr deðilmiþ, antrenmansýzmýþ,
eee ozaman neden bu futbolcular transfer edildi'ki...!
her hafta maç sonu kaçan balýk büyük oluyor. Çorum
belediyespor, evinde altýn tepsi de rakiplerine puan ikram ettiði sürece þampiyonluk bu þehre bir rüyadýr. Oda
gelip geçer.
Savunmanýn sol tarafýndan oynayan Murathan maçýn ilk yarýsýnda sanki sahada kayboldu. Zaman zaman
yerini kaybetti. Ve o bölgeden konuk ekip tehlikeli atakalr ile belediye kalesinegeldi. Savunmada Ýmam, nedim ve Akýn Murathan'ýn kademesine girerek oluþa bilecek gol pozisyonlarýný önlediler. Hafta içinde yapýlan
antrenmanlar da sürekli gol çalýþmasý yaptýran teknik
direktör Ýncedal bir türlü Belediyespor'a gol atma becerisini aþýlamayadý. Yada takýmýn golcülerinin kapasitesi
bu kadar. Geçtiðimiz sezondan bu tarafa belediyespor
kulüp baþkaný þapkasýný masasýna koysun düþünsün
acaba nerede hata yapýyoruz diye. Atý alan ÜskÜdarý
geçerken, bizde Üsküdar'a gider iken aldý da bir yaðmur
þarkýsýný sezon sonu taraftar yönetim, teknik heyet ve
futbolcu kadrosu ile Devlet tiyatro salonunda ücretsiz
olarak halk konseri veririz. Geride kalan 14 maç ve telefisi mümkün olmayan puan savaþý olacaktýr. Yetkililere hatýrlatmak insani görevimizdir..!
Maraton tribünün de bulunan taraftarlar maç içinde
Belediyespor'a destek yerine zonguldaklý taraftar ile
maç sonunda karþýlýklý sataþmalar ile birbirlerine hakaret ettiler. Sizler o enrjinizi saha da mücade eden belediyespor için tüketseydiniz. Maç bitmiþ hala tribünlere
sataþma devam ediyordu. Maç sonunda temsilci bol bol
notlar tuttu Belediyespor'a ve Kömürspor'a ceza da kapýda.Kapalý tibündeki taraftarlarýn açtýklarý pankart güzeldi. Pankartta ne yazýlýydý?" Herkes haddini bilecek"
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN