Kurtoðlu Bolvadin'i
coþturdu
TÜVTÜRK traktör
sahiplerinin
ayaðýna gidiyor
Birbirinden deðerli eserleri
seslendiren Kurtoðlu,
performansý, sahne
A
tecrübesi ve sesiyle
SAYF
2’DE
izleyenlerden tam not
aldý.
Çorumlu ses sanatçýsý
Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin
Belediyesi tarafýndan organize
edilen, Afyon Kaymak Festivali
Horan Þiir Akþamlarý gecesinde
konser verdi.
Traktör muayene ve trafik cezasý gecikme bedellerinin yeniden yapýlandýrýlmasýndan sonra
traktör sahiplerine, bir avantaj da TÜVTÜRK'ten. Gezici Traktör Muayene ÝstasA
SAYF
yonu 8 Ekim'den itibaren Çorum'da.
A
9’D
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
40 KURUÞ
‘Çorum'da iþsizlik
deðil mesleksizlik var’
Hitit Üniversitesi ile KOSGEB Müdürlüðü tarafýndan
29 Eylül - 04 Ekim Avrupa KOBÝ Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda 'Deneyimler-Baþarý Hikayeleri' baþlýklý
bir toplantý düzenlendi.
Cazgýr A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Makine Mühendisi Orhan Cazgýr'ýn bilgi ve tecrübelerini paylaþmak üzere katýldýðý toplantýyý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði bölümü öðrencileri izledi. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya ayrýca Çorum TSO Baþkaný Çetin BaþaranhýnA
SAYF
cal, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu
5’DE
ve Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Halil Aykul'da katýldý.
Kýlýç'tan Nadýk talebi
Belediye
Meclisi
üyesi
Özgür
Kýlýç,
Eskiekin
yolu
ve
Hacýkerim
baðlarý
civarýnda
gecekondu
yapýlaþmanýn
fazla
olduðunu ifade ederek,
SAYFA 3’DE
Emekliler bayramlaþtý
Türkiye Emekliler
Derneði Çorum Þubesi
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý
ile yönetim kurulu
üyeleri
dernek
üyeleriyle dün bayramlaþtýlar.SAYFA 4’DE
Ülkü Ocaklarý'ndan
saðduyu çaðrýsý
Ülkü
Ocaklarý
Eðitim ve Kültür Vakfý
Ýl Baþkaný Ahmet
Hattab Ýmal yaptýðý
açýklamada, Suriye'nin
Aynel Arap kasabasýnda, bir süredir eli kanlý
iki terör... .SAYFA 9’DA
Muhtarlardan Kaya'ya teþekkür plaketi
Osmancýk Muhtarlar Derneði
tarafýndan düzenlenen programda
Dernek Baþkaný Faruk Delibaþ, AK
Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya'ya
muhtarlar adýna plaket verdi.Mahalle
muhtarlarý ve köy muhtarlarý Osmancýk Muhtarlar Derneði tarafýndan düzenlenen programda
A
SAYF
bir araya geldi.Belediye Baþka- 5’DE
ný Hamza Karataþ ile...
ANALÝZ
Vali Sabri Baþköy
neden gönderildi?
AK Parti de Kongre
ve Vekil Heyecaný
Nadir YÜCEL
[email protected]
2 Yýl görev yaptýkdan sonra duygulu ve övgü dolu
Timsah gözyaþlarý' ile Vali Sabri Baþköy
konuþmalý 'T
uðurlanmýþtý. Neden merkez valiliðine gönderildiðinin gerçek nedeni adýna ise Ýktidar partisi temsilcilerinden bugüne kadar dolaylý ( Ýmalý ) ya da dolaysýz
gerekçesini henüz dile getiren olmadý. Elbette hiçbirimiz kusursuz hatasýz deðiliz. Vali Sabri Baþköy'ün
de bir kaç hatasý olmuþ olabilir. Bize göre özellikle
Üniversite v.s. konularýnda çok ciddi katkýlarý oldu.
Faydasý, hatalarýndan fazla idi. Çorum da görev yaptýðý sürece AK Partili 3 Vekilden özellikle Salim Uslu
ve Belediye baþkaný ile daha yakýndý! AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ile
ayný yakýnlýðý saðlayamadý! Ýçiþleri bakaný Efkan Aðala' nýn 'R
Randevu defterinin Çorum Bölümünde ' Ýl
Baþkaný Ahmet Ceylan'ýn 2 kez, Murat Yýldýrým ve
Cahit Baðcý'nýn da 1 er kez bu konu adýna görüþtüðü
bilgisi yanlýþ olmasa gerek. Yani merkeze çekilmesinin perde arkasýndaki asýl gerekçe,
' AK Parti, 'Çorum da sadece 1 Milletvekili ve 1
belediye baþkanýndan ibaret deðildir'in isbatý þeklinde ki çýkýþtýr'
AK Parti Kongresi ve
Vekil adaylarýna bakýþ
AK Parti de Tüm Türkiye genelinde olduðu gibi
Çorum ve ilçelerinde þimdiden heyecan baþladý.
Özellikle AK Partili siyasi kimlikliðe sahip olan dostlarým bana:' Kongre, baþkan adaylarýný hatta milletvekili adaylarýný þimdiye kadar yazardýn. Yoksa yaþlanýyormusun'diye sataþtýlar. Cevap hakkým noktasýnda KONTUR Turizm'in sahibi ve ayný zamanda Avrupa ve Eski Boks Þampiyonlarýmýzdan olan Faysal
Karakuþ bey ile Hollandalý Ýþ adamý Dostum Frank ile
beraber Alanya da ki Turizmci Kuzenim Serhat'ýn
Experia Saray Beach Otel'in bahçesinde ki perfor mansýma þahit olan kiþilerdir. Üstelik enerjimi nerden
aldýðýmý sordular. Bende Çorum Leblebisinden dedim. ( Bir ara Faysal Karakuþ bey'in ibretlik yaþanmýþ
hikayelerinden kesitler aktarmaktan da onur duyacaðýz) Espri bir yana delege yazýmlarý ile birlikte AK
Parti kongresi adýna start alýnmýþ durumda. Önce delegeler seçilecek. Sonra delegeler Merkez Ýlçe Baþkanýný seçecekler. Mevcut Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse Ahmet Ceylan'ýn tekrar aday olmamasý duru munda Ýl Baþkanlýðýna oynayacaktýr.
Kongre adýna Analize bu nokta dan baþlarsak,
Baþbakanlýðý döneminde Recep Tayyip Erdoðan Çorum dahil olmak üzere Samsun, Malatya, Antalya gibi gibi illerin baþkanlarýnýn da içeresinde yer aldýðý 10
Ýl baþkanýndan memnun olduðu bilgisine sahibiz.
Teþkilatcýlaða önem veren Recep Tayyip Erdoðan,
Ahmet Davutoðlu ile Halef Selef görüþmeleri içeri sinde," Parti ve teþkilat çalýþmalarýnýn önemine deðinirken, ' 2015 seçimleri adýna mutlaka Ýl baþkanlarýndan ve teþkilat içersinden baþarýlý arkadaþlarý listeye
almalýyýz. Bu düþünce teþkilatlarýmýzý diri ve dinamik
tutacaktýr. Hak edenleri ödüllendirerek diðerlerinin
de azmini artýrmalýyýz" dediðini Erdoðan'ýn kurmaylarýndan öðreniyoruz."
Bu pencereden baktýðýmýzda Ahmet Ceylan Ýl
baþkanlýðýný deðilde 2015 Vekilliðini düþünecek olursa ( Bu konuyu teyit ettirme adýna dün görüþtüðüm
Ceylan da olaðanüstü bir durum olmamasý durumunda Ýl baþkanlýðýna tekrar aday olmayý düþünmediðini
ifade etti ) Vekillik þansýnýn yüksek olduðundan hiç
kuþkunuz olmasýn.
Mustafa Köse de ayný cesareti gösterirse Ýl baþ kanlýðýna oynayacaktýr. Mustafa Köse'nin þansý arþýsýna çýkacak aday ile ile doðru orantýlý olacaktýr.
Merkez Ýlçe Baþkan aday isimleri içerisinde ciddi
olarak ele alýnacak isimlere baktýðýmýzda ise Yaþar
Anaç, Mustafa Alagöz ve Erhan Akar isimleri öne çýkýyor.
Erhan Akar'ýn Merkez Ýlçe baþkaný olmamasý durumunda ki hedef adresi ise 1 yýl sonra Ýl Genel Meclis Baþkanlýðý olacaktýr.
Mevcut Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya bazý derslerden þimdiden sýnýfda kalmýþtýr.
Kaldý ki Ýl genel meclis baþkanlýk seçimlerden önce dönüþümlü baþkanlýk yapýlmasý da konuþulmuþtu!
Bu konular ile ilgili olarak telefonumuz görüþmelere
kapalý olacaktýr. Anlayýþýnýz için teþekkürler. ( Kaldýðýmýz yerden yarýn devam etmek üzere esen kalýn)
Belediyeye 5 yýllýk
yol haritasý
Çorum Belediyesi ekim ayý Meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis gündeminde yer
alan belediye bünyesinde 5 yeni müdürlük
kurulmasý ile 5 yýllýk Stratejik Plan kabul edildi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mecliste
yaptýðý konuþmada 2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Plan hakkýnda açýklamalarda bulundu.
. SAYFA 3’TE
Mustafa
Çatar
Çorum'da Mavi Dil
hastalýðý yok
Çorum'da özellikle küçükbaþ hayvanlarda
görülen mavi dil hastalýðýnýn görülmediði
belirtildi.
Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda mavi dil
hastalýðýyla ilgili olarak Tarým ve Hayvancýlýk
Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin
bilgisine sunuldu.
Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Tarým
ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar,
ülkemizde Balýkesir, Sakarya, Bilecik ve Ordu
illerinde görülen mavi dil hastalýðýna Çorum ve
Amasya'da görülmediðini açýkladý. SAYFA 7’DE
5 yeni müdürlüðe
Meclis onayý
Çorum Belediyesi bünyesinde 5 yeni
müdürlük daha kuruldu. Yeni müdürlüklerin kurulmasý dün yapýlan ekim ayý Meclis
toplantýsýnda görüþülerek karara baðlandý.
Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, zaman
içinde iþ yükü artan müdürlüklerin
A
SAYF
farklý müdürlüklere ayrýldýðýný veya
5’DE
ihtiyaç halinde yeni müdürlüklerin
kurulduðunu bazýlarýnýn...
TEK
YILDIZ
2
HABER
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
Kurtoðlu Bolvadin'i
coþturdu
Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin
Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan
organize edilen, Afyon Kaymak Festivali
Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi.
Birbirinden deðerli eserleri seslendiren
Kurtoðlu, performansý, sahne tecrübesi ve
sesiyle izleyenlerden tam not aldý.
Gecenin sonunda birde sürpriz yapan
Kurtoðlu, konserin bir diðer sanatçýsý þiir yorumcusu Serdar Tuncer'in sahnesinde tekrar sahneye çýkarak þarkýlarýyla eþlik etti.
Haber Servisi
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:12
06:37
12:35
15:44
18:20
19:38
09.10.2014
Yanya Kalesi'nin fethi
(1431) - Dünya Posta Günü Uganda'nýn baðýmsýzlýðýna
kavuþmasý (1962)
Yoldan insanlara sýkýntý veren þeyleri gider!
Çünkü bu senin için sadakadýr.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
Topla Asker
Çorum Vakfý Ankara Þubesi'ne
"Alman Ulusal Günü" daveti
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
Ey saçlarý “alagorsan” kesik haným kýz!
Gülme öyle bana bakýp sen arsýz arsýz!
Bacaðýmla alay etme pek topal diye.
Bir sorsana o topallýk bana nereden hediye ?
Sen Þiþli’de dans ederken her gece gündüz,
Biz ötede ne ovalar, çaylar, ne dümdüz
Yaylalarý geçtik, karlý daðlarý aþtýk;
Siz salonda dans ederken bizler savaþtýk .
Ey dudaðý kaným gibi kýpkýrmýzý kýz,
Gülme öyle bana bakýp sen arsýz arsýz!
Olan iþler dimaðýný azýcýk yorsun!
Biliyorum elbisemle eðleniyorsun;
Biliyorum baldýrýný o kadar nazla
Örten bir tek ipek çorap kýymetçe fazla
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Benim bütün elbisemden... Hatta kendimden...
Biliyorum: Çünkü bugün þu dünyada ben
Neyim? Bir hiç... Ýþe güce yaramaz topal...
Sen saðlamsýn, senin hakkýn, dünyadan zevk al:
Çünkü orda düþmanlarla boðuþurken biz
Siz muhteþem salonlarda þarap içtiniz!
Ey gözünün rengi bana yabancý güzel,
Her yolcunun uðradýðý ey hancý güzel!
Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný
Alper Bilan bir süre önce düzenledikleri
Hititler Elçiliklerde etkinliðinin etkilerini
görmeye baþladýklarýný açýkladý.
Alman Ulusal Gününe aldýklarý resmi
davet üzerine katýldýklarýný kaydeden
Bilan,
"Sayýn Büyükelçi Eberhard Pohl ve
eþine el sanatý hediyeler ve Vakýf faaliyetlerimizi anlatan dökümanlar hediye ettim.
Ayrýca ortak projeler ve özelliklede
Hattuþa'nýn kardeþ þehir yapýlmasý üzerine
sohbet ettik. Programa bütün büyükelçiler,
sanayi ve biliþim bakanlarý, milletvekilleri,
akademisyenler ve bir çok seçkin konuk
iþtirak ettiler" dedi. Haber Servisi
Sen yabancý kucaklarda yaþarken her gün
Yapýyorduk bizde kanla, barutla düðün.
Sen o sýcak odalarda cilveli, mahmur
Dolaþýrken... Biz de tipi, fýrtýna, yaðmur,
Hüseyin Nihal Atsýz
HAVA DURUMU
"Dýþ Ticaret Bilgilendirme
Semineri" yapýlacak
Çorum'da, Türkiye Ekonomi Birliði
Koordinatörlüðü'nde, Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði (OAÝB), Türkiye Ýhracatçýlar
Meclisi (TÝM) ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
(ÇTSO) iþbirliðiyle "Dýþ Ticaret Bilgilendirme
Semineri" düzenlenecek. 14 Ekim 2014 Salý günü
TSO Meclis Salonu'nda 09.30 - 12.30 saatleri
arasýnda gerçekleþtirilecek olan seminerde,
Türkiye'nin 2023 yýlýnda ulaþmayý hedeflemiþ
olduðu 500 milyar Dolarlýk ihracat hedefine
giden yolda, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artýþýnýn saðlanmasý gibi temel hedefler hakkýnda bilgiler verilecek. Seminerle,
Çorum ili ihracat seviyesinin yükseltilmesi, bölge
ülkeleri ile yapýlan ticaret ve ihracatýn artmasý, dýþ
ticaretle ilgili öðrencilerin, firma ve kuruluþlarda
çalýþan elemanlarýn bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliþtirilmesine ve nitelikli eleman
yetiþtirilmesine katkýda bulunulmasý amaçlanýyor.Katýlýmýn ücretsiz olduðu seminere katýlmak
isteyen firma temsilcilerinin, 9 Ekim 2014
Perþembe günü mesai bitimine kadar Orta
Anadolu Ýhracatçýlar Birliði Genel Sekreterliði
eðitim portalý http://egitim.oaib.org.tr adresine
kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. Haber Servisi
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür. Hamdi oðlu
1955 doðumlu Ömer Yýldýz
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Þeref oðlu 1993 doðumlu Tayfun Þahin
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
2,2713
2,8639
STERLiN 3,6512
JPY YENi 2,0916
2,2721
2,8647
3,6538
2,0928
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ABALI ECZANESÝ TEL:223 00 20 BAHABEY CAD.
NO:105 - YEÞÝL FIRIN YANI
BAÞAK ECZANESÝ TEL: 213 15 58 ÝNÖNÜ CD. NO:
YÝTÝK
Ýmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
USD
EUR
6/C - ÝÞ BANKASI YANI
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2901 09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
HABER
Belediyeye 5 yýllýk
yol haritasý
Çorum Belediyesi ekim ayý Meclis toplantýsý dün
yapýldý. Meclis gündeminde yer alan belediye bünyesinde 5 yeni müdürlük kurulmasý ile 5 yýllýk Stratejik Plan kabul edildi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mecliste yaptýðý konuþmada 2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Plan
hakkýnda açýklamalarda bulundu.
5 yýllýk Stratejik Planýn belediyenin yol haritasý olduðunu kaydeden Baþkan Muzaffer Külcü, "Stratejik Plan
kanun gereði yapýlýyor ve bizimde yol haritamýz konumundadýr. Belediye birimleri, sivil toplum kuruluþlarý,
tüm mahalle muhtarlarý, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý
ile anketler yoluyla halkýnda görüþleri alýnarak bu plan
yapýldý. Ayný zamanda seçim döneminde
verdiðimiz sözleri göz önünde bulundurarak yol haritamýzý hazýrladýk. Planýn hem
rasyonel olmasýný hemde hayata geçirilebilir olmasýný hedefledik. Belediyenin Kurumsal Geliþimi, Kentsel Geliþim, Çevre
Saðlýðý ve Güvenlik ile Toplumsal Geliþim
olmak üzere 4 ana baþlýktan oluþtu" dedi.
Planýn içeriði hakkýnda kýsa bilgiler veren Baþkan Külcü, "Yeþil alanlarýmýzýn kiþi
baþýna düþen miktarýnýn Avrupa standartlarýnýn üstünde olmasý, þehrin konut alanlarýnýn planlanmýþ olmasý, parklarýn þehre
homojen daðýlmasý avantajlý olduðumuz konular arasýnda
yer alýyor. Altyapý ile ilgili ciddi bir sorunumuz yok. Þehrin Saat Kulesi etrafýnda tek merkezli olmasý zayýf bir noktamýz olarak görünüyor. Kent meydanýnýn olmamasý da
büyük bir eksiklik. Ulaþým Master Planýnýn olmamasý da
sorun. Birkaç kez ihaleye çýktýk ama olmadý. Eksikliklerden kaçarak çözüm üretilmez. Bizde sorunlarý çözmeye
çalýþacaðýz. Geçen 5 yýllýk dönemde ortaya konan performansýmýz bu 5 yýllýk dönemde taçlanacak" þeklinde kaydetti.
Daha sonra görüþülen 2015-2019 dönemini kapsayan
Stratejik Plan oy birliði ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ
Kýlýç'tan
Nadýk talebi
Belediye Meclisi üyesi Özgür Kýlýç, Eskiekin
yolu ve Hacýkerim baðlarý civarýnda gecekondu
yapýlaþmanýn fazla olduðunu ifade ederek, bu bölgelerde imar düzenlemesi yapýlmasý gerektiðini söyledi.
Belediye Meclisinin dün yapýlan ekim ayý toplantýsýnda konuþan Özgür Kýlýç, Nadýk bölgesinin de
geliþmesi için çalýþma yapýlmasý gerektiðini dile getirerek, "Nadýk neden bir Dikmen Vadisi olmasýn" dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Eskiekin yolu
ve Hacýkerim baðlarý bölgesi ile ilgili çalýþma yapýlabileceðini kaydetti.
Eskiekin yolu kenarýnda mezarlýk olarak ayrýlan
alanda bulunan topraðýn cesedi çürütmediði ile ilgili
iddialarýn bir þehir efsanesi olduðunu ifade ederek, "Þu
an mevcut mezarlýklarýmýzýn kapasitesi uzun yýllar
yetecek düzeyde. Ancak bu bölgeyi de rezerv alaný
olarak tutuyoruz. Nadýk ile ilgili olarak da her bölge
kendini rantýný üretmesi lazým. Fen Lisesi bölgesinde
tüm çalýþmalarý bitirdiðimiz halde hala konutlar yapýlmadý. Yinede biz belediye olarak elimizden geleni
yaparýz" ifadelerini kullandý.Fatih AKBAÞ
3
5 yeni müdürlüðe
Meclis onayý
Çorum Belediyesi bünyesinde 5
yeni müdürlük daha kuruldu. Yeni
müdürlüklerin kurulmasý dün yapýlan ekim
ayý Meclis toplantýsýnda görüþülerek karara
baðlandý.
Gündem maddesi hakkýnda bilgi
veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
zaman içinde iþ yükü artan müdürlüklerin farklý müdürlüklere ayrýldýðýný veya
ihtiyaç halinde yeni müdürlüklerin
kurulduðunu bazýlarýnýn ise kapatýldýðýný
ifade ederek, bu 5 müdürlüðünde
ihtiyaçtan dolayý kurulduðunu söyledi.
Etüt Proje, Yapý Kontrol, Tesisler,
Spor Ýþleri ve Strateji Geliþtirme
Müdürlüklerini kurmaya karar verdik-
lerini anlatan
Baþkan Külcü,
"Þehir büyüyor buna baðlý
olarak
belediye de
büyüyor. Yeni
durumlara
cevap vermek
için bu
deðiþiklikleri
yapmak
zorunda
kaldýk" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra
yapýlan oylamada 5 yeni müdürlüðün
kurulmasý oy birliði ile kabul edildi. Fatih
AKBAÞ
‘Stratejik Plan hazýrlanýrken
meclis üyelerinin de
görüþleri alýnmalý’
Belediye Meclisi
CHP Grup Baþkaný
Ayhan Þamlý, belediyenin
Stratejik Planý hazýrlarken
Meclisinde görüþünün alýnmasý gerektiðini söyledi.
Belediye Meclisinin dün
yapýlan ekim ayý toplantýsýnda 5 yýllýk Stratejik Plan
ile ilgili gündem maddesi
görüþmeleri sýrasýnda söz
alan Ayhan Þamlý, "Plan
hazýrlama
faaliyetlerine
meclis üyeleri olarak alýnmadýk. Keþke bizimde bu çorbada tuzumuz
olsaydý. Arkadaþlar Stratejik Planý özenle
hazýrlamýþlar, emeði
geçenlere teþekkür
ediyorum.
Bu yol
haritasý bundan sonraki yýllarda da revize
edilebilir. Üniversite
ile iþbirliði yapýlabilir.
Çorum'un geleceði
için Nazým Ýmar Planý
mutlaka
hazýrlanmalýdýr" dedi.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ise
Ayhan Þamlý'nýn sözleri üzerine yaptýðý açýklamada, Stratejik Planý kanun
gereði hazýrladýklarýný ve
belediye çalýþmalarýný zaten
yýl için de ihtiyaca göre revize
ettiklerini söyledi.
Baþkan Külcü üniversite
ile iþbirliði noktasýnda yeni bir
projeyi hayata geçirdiklerini
ve bunun ilk adýmýnýn ise
Akýllý Kavþaklar olduðunu
kaydetti.Baþkan
Külcü,
Nazým Ýmar Planý ile ilgili de
ihalenin 2015 yýlýnda Ýller Bankasý tarafýndan yapýlacaðýný açýkladý. Fatih AKBAÞ
Tabip Odasý saðlýk çalýþanlarýný bayramda unutmadý
Çorum Tabip Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak
ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ýzzet
Ezer Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma
Hastanesi büyük acil polikliniðini, çocuk
Acil polikliniðini, Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi acil polikliniðini,
Özel Elitpark Hastanesi'ni ve Çorum
Özel
Hastanesi'ne
bayramlaþma
ziyaretinde bulundular.
Tabip Odasý yönetimi bayram, tatil
demeden, büyük bir özveri ile fedakarca
çalýþmalarýna devam eden saðlýk
çalýþanlarýnýn bayramýný kutladý ve gösterdikleri özverili çalýþmalar için
teþekkür etti.
Hekimler ve saðlýk çalýþanlarý, nöbet
tutan
arkadaþlarýný
unutmayýp,
Ramazan Bayramýndan sonra Kurban
Bayramý'nda da ziyaretlerine devam
eden Tabip Odasý Yönetimi'ne teþekkür
ettiler ve ziyaretten duyduklarý memnuniyetlerini dile getirdiler.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
HABER
TARGEL personelinin
sorunlarý çözülmeli
Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül TARGEL per- 30 Aðustos'a kadar, sonra 1 Ekim'e, daha sonra 30 Ekime kadar uzasonelinin kadroya geçmesine raðmen hala Köy Merkezli perso- týlan sürede milyonlarca parselin, hayvan ve makine varlýðýnýn, 3 ay ginel olarak görülmesini yargýya taþýdýklarýný açýkladý.
bi kýsa sürede kaydýnýn girilmesi emir edilmiþtir. Bu kadar kýsa bir süDaha önce sözleþmeli iken yapýlan deðiþiklikle kadroya geçen bu rede bu iþlemin bitmesinin beklenmesi hayal ötesi bir istektir. TÜpersoneller için sözleþmedeki þartlarýn son bulduðunu ve Bakanlýk KAS'ýn tam manasýyla ve doðru bilgilerle tamamlanmasý, objektif bir
bünyesindeki diðer kadrolu meslektaþlarý gibi onlarýnýn da, asli ve sü- bakýþla personele tanýnan mevcut çalýþma imkânlarý ile belki birkaç serekli görevlerde, il ve ilçe merkezlerinde çalýþtýrýlmasýnýn zorunlu hale ne gibi bir süreyi kapsayabilir. Ayrýca proje baþlangýcýnda, tarýmsal iþ
geldiðini kaydeden Necati Gül, "Bu deðiþikliðe raðmen Bakanlýk, ilgi- yoðunluðunun fazla olmasý (hasat vb) nedeni ile proje yürütücüsü perli personelin çalýþtýðý taþra kuruluþlarýna bir teblið yayýnlayarak, bahse sonel tarafýndan muhatap çiftçi bulunmasýnda problem yaþanmýþtýr.
konu personelin, yeni kadroya atanmasýna raðmen yine "sözleþmeli TÜKAS ile ilgili sorunlarý gidermek amacýyla tahsis edilen, 444 59 18
olduklarý statülerde var olduklarýný varsayarak, eski köy merkezli çalýþ- telefon numarasý ile komuta merkezine ulaþýmda yaþanan problem
malara devam edileceðini" taþra kuruluþlarýna tamim etmiþtir. Sendi- nedeni ile problemlerin çözümü aksamaktadýr. TÜKAS çalýþmalarýnda
kamýzca yapýlan düzenlemeye anýnda itiraz edilmiþ olup, kadroya köy daðýtýmýnda verilen köy sayýsýnýn fazlalýðýndan dolayý yeterli vealýnmýþ bahse konu personel için tarif edilen "Köy Merkezli Çalýþma", rimlilik saðlanamamaktadýr. TARGEL Projesi kapsamýnda çalýþtýrýlhukuka aykýrýdýr. Þöyle ki; bahse konu bakanlýðýn 03.06.2011 tarihin- mak üzere iþe alýnan, Veteriner Hekim ve Mühendislere,2007 yýlýndan
de çýkan 639 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede köy teþkilatý yer baþlayarak Tarýmsal yayým görevi verilmiþti. Oysa 3 yýl önceki (TÝKAS)
almamaktadýr. Buna ilaveten 3046 sayýlý "Bave þimdiki (TÜKAS) Çalýþmalarý ile her personel birer
kanlýklarýn Kuruluþ ve Görev Esaslarý Hakkýnveri giriþ personeli, birer istatistik memuru pozisyonuda Kanun"da yer alan"çalýþma þartlarýna esas
na sokulmuþ, kendi asli görevini yapamaz hale gelmiþkullanýlabilecek fiziki mekânýn, söz konusu
tir. Bakanlýk resmi sitesinde hala mevcut olan (TÜKAS)
personelin görevlendirildiði pek çok köyde
Sunumundan da izleneceði gibi, personele verilen tabbulunmamasý" ve 2946 sayýlý Kamu Konutlarý
let bilgisayarlara yüklenen GPS sistemi ile adeta bu
Kanunu ve buna dayalý çýkartýlan Kamu Kopersonelin uydu üzerinden izlenmesi çalýþanlarý kiþilik
nutlarý Yönetmenliðinde belirtilen"zorunlu
haklarýna ve özel hayatýn gizliliði ilkeleri ile çatýþmaktakonut þartlarýn yerine getirilmemiþ olmasý" da
dýr. Tablet bilgisayarlara 2 aylýk bir sürede 20'ye yakýn
hukuki anlamda tarif edilen çalýþmanýn hukuyeni sürümler yüklenmiþ, sistemsel sorunlardan dolayý
ka aykýrý olduðunu açýkça göstermektedir. Yabazý haftalar personel saha çalýþmasý bile yapamamýþtýr.
pýlan itirazýmýza karþýlýk, Gýda, Tarým ve HayÝl ve Ýlçe Merkezlerinde bulunan ve tarým alaný dýþýnda
Türk Tarým Orman Sen kalan (ev ve arsalarýn), TÜKAS kapsamý içerisinde kavancýlýk Bakanlýðýnca, olumlu bir düzenleme
yapýlmadýðý için, Bakanlýk Tebliðinin Yürürlüyýt altýna alýnmaya çalýþýlmasý, bu proje kapsamýnda anÝl Baþkaný Necati Gül
ðünün durdurulmasý ve iptali ile ilgili Danýþlaþýlýr deðildir. TÜKAS Projesinde yer alan pek çok vetay'da dava açýlmýþtýr. Dava süreci devam etmekte olup, sendikamýz teriner hekim personelin ayný zamanda küpeleme iþlerinde de görevhukuk bürosu tarafýndan takip edilmektedir. Önceleri sözleþmeli olup, lendirilmiþ olmasý ve hayvan küpeleme süresinin 3 ay gibi bir süreçte
daha sonra kadro altýna alýnan bahse konu personelin mevcut çalýþma tamamlanmasýna yönelik bakanlýk emri de dikkate alýndýðýnda, bahse
þartlarýnda uðramýþ olduðu köy merkezli çalýþma dayatmasý yanýnda konu personelin iþ yükünü kaldýrabilmesi mümkün gözükmemektemevcut; görevde yükselme, tayin ve nakil, harcýrah vb özlük haklarý dir. TARGEL Projesi kapsamýnda görev yapan bu personellerimiz 10
maðduriyetlerine bu günlerde yeni bir maðduriyet daha eklenmiþtir. yýldýr yaþadýklarý bu maðduriyetlerin çözülmesini istemektedirler. Bu
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý (GTHB) ve Türkiye Ýstatistik Ku- personel görevde yükselmek istemektedir. Sadece köyde deðil, diðer
rumu (TÜÝK) arasýnda 2013 yýlýnda imzalanan bir protokolle, önceleri kadrolu meslektaþlarý gibi; Bakanlýk Teþkilat kanununda yer alan Ýl -ÝlTÜÝK tarafýndan yürütülen Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemi'nin (TÜ- çe, Enstitü, Laboratuvar ve Bakanlýðýn diðer birimlerine tayin hakký isKAS) tüm çalýþmalarýný da bir emrivaki ile bu çalýþanlara yüklenmiþtir. temektedirler.Bahse konu personel, izin, harcýrah, lojman vb haklarBu arkadaþlarýmýz kamu mesleklerinin gereði olan kamu hizmetlerin- dan, yine diðer kadrolu meslektaþlarý gibi faydalanmak istemektedirden asla kaçmamakta, görevlerini en zor þartlarda, cansiperane yerine ler. Eski Sözleþmeli, halihazýrda kadrolu bahse konu personel, görevgetirmeye gayret etmektedir. Ancak; Tarýmsal veri ve istatistiklerin tu- leri olmayan, mesleklerinin gereði olmayan, TÜKAS ve benzeri angartulmasý konusu, diðer istatistik verilerinin de tutulup, deðerlendirildi- ya görevleri yapmak istememektedirler. Bu nedenle, 24 saat esasý ile,
ði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun görevi olup, TÜKAS konusu cansiperane, her türlü olumsuz koþul ve imkanlarla görev yaptýklarý
da tarým istatistikleri anlamýnda bahse konu kurumun ana görevi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yetkililerinin bir an önce bu maðolup, TÜÝK'de gerekli ve yeterli personel altyapýsý mevcut olmasýna duriyetlerini gidermelerini beklemektedirler. Bizler Türk Tarým Orraðmen bu konunun GTHB'na devredilmesi bilimsel anlamda kurum- man-Sen olarak, bu çalýþanlarýmýzýn hep yanýnda olduk ve yanýnda ollarýn görev tanýmý ile uyuþmamaktadýr. TARGEL Projesi kapsamýnda maya devam edeceðiz. Her türlü mücadeleyi birlikte yürüteceðiz. Ve
görev yapan personele görevde olduklarý müddetçe çoðunlukla araç mutlaka kazanacaðýz. Bazý sarý ve sözde sendikalar ise yine yalan vatahsis edilmediði için TÜKAS çalýþmalarý için araziye-köylere gidecek atlerle kafalarý karýþtýrmaktadýr. Ancak pek çok deðerli TARGEL çalýbu personel, zor þartlarda bu görevleri yapmak zorunda býrakýlmakta- þaný bu güne kadar, bu sarý sendikalar tarafýndan kandýrýldýðýnýn, sadýr. Kayýt altýna alýnamamýþ tarým arazilerinin, hayvan sayýlarýnýn ve týldýðýnýn farkýnda ve idrakindedir. Ancak bu sendikadan ayrýlmak
makine-ekipman varlýðýnýn kayýt altýna alýnmasý amaçlý, TÜKAS çalýþ- noktasýnda, eski sözleþmelilik durumlarýnda baþlarýnda dolanan Demasýnýn sadece TARGEL Projesi kapsamýnda görev yapan personele mokles'in kýlýcý gibi; siyasi ve bürokratik baskýlardan çekinmektedir.
yüklenmesi, ilgililerin çiftçi kayýt sistemi konusunda bilgi ve tecrübe Ancak bu arkadaþlarýmýz bilmelidir ki; onlar artýk kadrolu personeldir
eksiliði nedeni ile problem çýkarmakta, saðlýklý bir veri tutumu gerçek- ve baþlarýna gelebilecek her olumsuzlukta arkalarýnda güçlü, onurlu ve
leþememektedir. 2014 yýlý Temmuz ayý sonlarýnda TARGEL Projesi onlarýn hak mücadelesinin gerçek merkezi Sendikamýz; Türk Tarým
kapsamýnda görev yapan 10 bin personele birer tablet verilmiþ, önce Orman-Sen var" þeklinde belirtti. Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
BURASI
TÜRKÝYE
DERKEN -2
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
"
Bir yerde olabilecek tehlikeyi önceden görüyor ve dilekçe veriyorsunuz ama dört ay cevap alamýyorsunuz sonra orada
uyardýðýnýz olay çocuðunuzun baþýna geliyor (yýllar önce tehlike
görüp dilekçe verdiðim yerde çocuðuma araba çarpmýþtý) ve bir
dilekçe daha veriyorsunuz hemen gereken yapýlýyor. Bunu paylaþtýðýnýz insanlar haklýsýnýz ama burasý Türkiye diyor.
"
Yolda araçta yangýn çýkýyor,50 tane araçtan bir tanesinde yangýn söndürme cihazý çýkýyor ama oda boþ ve haber spikeri haberi burasý Türkiye diye tamamlýyor.
"
Dýþarýda vedalaþýp, araca bindikten sonra tekrar kornaya basýlýyor ve bunun çok yanlýþ olduðunu söylediðinizde, yanýnýzda Almanya da çalýþmýþ bir iþçi, Almanya da olsa yasak ama
burasý Türkiye diyor.
"
Düðünlerde müzik sesi son ayar açýlýyor, siz evinizde
rahatsýz oluyorsunuz. Gece yasak saati baþladýðýnda, uyardýðýnýzda özür dileyeceði yerde burasý Türkiye o kadarcýk katlanýn
diyor.
"
Ýnþaatýn çevre korumasý baþlangýçta vardýr ama zamanla kaldýrýlýr. Sonra yarýsý yola gelecek þekilde birkaç ton demir
rast gele býrakýlýr ve oradan geçen özürlü bir vatandaþ zarar görür siz kýzar ve eleþtirirsiniz ama çevrenizdekiler hemen burasý
Türkiye der.
"
Araçta yolculuk yaparken yediðimiz bir meyvenin artýðýný yola ataný görünce kýzarýz ama yanýmýzdaki hemen burasý
Türkiye der.
"
Fýrýna ekmek almaya gittiðinizde, ustanýn hem hamurla meþgul olduðunu hem de sýðara içtiðini görünce tepki gösterirsiniz ama patronunda elinde sigara vardýr ve burasý Türkiye
der.
"
Aldýðýnýz ekmeði gazete kâðýdýna saran bakkalý, saðlýk
açýsýndan tehlikelidir diye ikaz ettiðinizde, bu zamana kadar bi
þey olmadý, burasý Türkiye diyor.
"
Ýhtiyaç halinde kesinlikle özürlülerin, yaþlýlarýn, çocuklarýn kullanamayacaðý yangýn tahliye merdivenini görünce, bunun mutlaka kullanýlabilir duruma getirilmesi gerektiðini anlatmaya çalýþýyorsunuz, önce o apartmanda kalan vatandaþ burasý
Türkiye diyor.
"
Ana cadde üzerine rast gele park eden araçlar nedeniyle, arkada korna çalarak bekleyen otobüsleri, ambulanslarý görüyorsunuz ve oradaki kalabalýk burasý Türkiye diyor.
"
Cadde de yürürken cep telefonuyla yüksek sesle küfürlü konuþan insanlarý görüyor ve rahatsýz oluyorsunuz, yanýnýzdaki, gülerek burasý Türkiye diyor.
"
Bir afet sonrasý daðýtýlan yardýmlardaki kargaþalýðý, izdihamý görüyorsunuz ve üzülüyorsunuz ama yardýmý daðýtan görevlide burasý Türkiye diyor.
"
Acil numaralarýn çok fazla bir þekilde gereksiz yere
meþgul edildiðini öðreniyor ve çevrenizdekileri uyarmaya çalýþýyorsunuz ama onlarda burasý Türkiye diyor.
"
Kamyonun damperi açýk kalýp üst geçiti yýkýyor. Bir iki
kiþi ölüyor. Haberlerde spiker 'Allah'tan büyük facia yaþanmadý'
burasý Türkiye diyor.
"
Yangýn tatbikatýnda gazetelerden oluþan küçük ateþi
söndürmeye çalýþýyorsunuz, bazen yangýn söndürme cihazý tetiðe bastýðýnýzda - fýss… diyor ve çalýþmýyor. Öðrenciler baðýrýyor.
Hocam burasý Türkiye diye.
Temennimiz yukarýda bir kýsmýný saymaya çalýþtýðýmýz
olumsuzluklarýn tersine, gördüðümüz her olumlu ve güzel iþlerde '' Burasý Türkiye - elbette en güzeli bizde olur '' diyebilmek.
Ne dersiniz, önce eðitimciler olarak hep beraber bunu söylemeye gayret edip, ona göre tüm iþlerimizde daha çok hassasiyet
göstermeye çalýþalým mý?
Ýkili eðitim tepkisi
Özgür Eðitim Sen Ýl
Baþkaný Serdal Efe
Özgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe okullarýn fiziki
yetersizliðinin ortada olduðu bu dönemde ikili eðitim uygulamasýný anlamanýn mümkün olmadýðýný belirtti.
Ýkili eðitim yapýlan okullarda derslerin sabahçý grup için hava
aydýnlanmadan baþladýðýný, öðlenci grup için ise tabir yerindeyse
gece yarýsýnda sona erdiðini kaydeden Serdal Efe,
"Sabahçýlar; 07:30/13:10, Öðlenciler; 13:30/19:10 saatleri arasýnda okulda ders yapmaktalar. 5.6.7.8. sýnýf öðrencilerinin içinde
bulunduklarý yaþ gruplarý itibarýyla günde 7 saat kapalý bir sýnýf
ortamýnda ders yapmalarý doðalarýna aykýrýdýr. Günde 7 saat ayný
sýnýfta bulunmak zorunda olan öðrenciler müfredatýn dayatmasý
nedeniyle enerjilerini atacak, deþarj olacak imkâna sahip deðildir.
Okullarda ikili eðitim nedeniyle boþ derslik bulunmadýðý için derslerinin dýþýnda kalan zamanlarda öðrencilerin okullardan yararlanmalarý mümkün deðildir. Özellikle ortaokul olarak düzenlenen
okullarda en azýndan spor salonu bulunmasý gerekmektedir. Aksi
takdirde yaðýþlý ve soðuk havalarda Beden Eðitimi derslerinin
sýnýflarda yapýlmasý zorunlu hale gelmektedir" dedi.
Okullarda çocuklarýn sosyalleþmesi, kültürel ve sportif yönden
kendilerini geliþtirmesi mümkün olmadýðý için bir süre sonra öðrencilerde agresif tavýrlar, okuldan kaçma, okula gelmek istememe gibi
davranýþlarýn ortaya çýktýðýný dile getiren Efe, "Enerjisini atamayan
öðrenciler bir süre sonra okulun eþyalarýna zarar vermeye baþlamakta, hýzýný alamayanlar arkadaþlarý üzerinde kuvvet gösterisi
yapmakta, daha da kontrolden çýkanlar öðretmenlerine yönelik þiddet hareketlerine baþvurmaktadýrlar. Bu þartlar içerisinde öðrenciden akademik baþarýsýný artýrmasýný beklemek hayal görmek
gibidir. Bu yaþ grubundaki öðrenciler haftada neden 35 saat ders
görür? Bu 35 saat dersin üzerine bu çocuklardan ne beklenebilir ki?
Özellikle ikili eðitim yapan okullarda idarecilerin çilesi hiç bitmez, çoðu günlerde okul idarecileri sabah 7, akþam 8 mesai yapmak
zorunda kalmaktadýrlar. Ýkili eðitim yapmak zorunda olan okullarda bir sýnýfta günde 14 saat ders yapýlmaktadýr. Bu süre içerisinde
teneffüslerin çok kýsa olmasý ve öðrenci sayýlarýndaki aþýrý yoðunluk
nedeniyle öðrenciler dinlenmeye ve ihtiyaçlarýný karþýlamaya fýrsat
bulamadan yeni derse girmek zorunda kalmaktadýrlar. Sabahçý
öðrencilerin dersi biter bitmez sýnýflarýn hemen boþaltýlmasý ve temizlenmesi gerekmektedir ki öðlenci öðrenciler derse girebilsin.
Sabahçý ve öðlenci öðrencilerin yer deðiþtirdiði süre o kadar kýsadýr
ki, býrakýn sýnýflarda temizlik yapmayý, sýnýflarý havalandýrmak bile
mümkün olmamakta, öðrenciler saðlýksýz ortamlarda ders yapmak
zorunda kalmaktadýrlar. Aþýrý ders yükü nedeniyle öðrenciler 5. dersten sonra zihinsel olarak daðýlmakta, dersler verimsiz ve anlamsýz
geçmektedir. Tüm bunlarýn üstüne öðretmenlerin ve idarecilerin
sahipsiz kalmasý, öðrenci ve veli karþýsýnda çaresiz býrakýlmasý
okullarda eðitimin önündeki en büyük engeldir. Çünkü bu þartlar
altýnda her fýrsatta þikayet edilen öðretmenler ve idareciler üzerlerinde yoðun bir psikolojik baský hissetmekte ve sorumluluk almak
istememektedirler" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Emekliler
bayramlaþtý
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri dernek üyeleriyle dün bayramlaþtýlar.Hýdýr Kýnýklý, yaptýðý açýklamada Türkiye Emekliler
Derneði olarak tüm Çorum halkýnýn ve emeklilerin Kurban bayramýný
kutladý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
HABER
5
‘Çorum'da iþsizlik deðil, mesleksizlik var’
Hitit Üniversitesi ile KOSGEB Müdürlüðü
tarafýndan 29 Eylül - 04 Ekim Avrupa KOBÝ
Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'DeneyimlerBaþarý Hikayeleri' baþlýklý bir toplantý düzenlendi.
Cazgýr A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Makine Mühendisi Orhan Cazgýr'ýn bilgi ve tecrübelerini paylaþmak
üzere katýldýðý toplantýyý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði bölümü öðrencileri izledi.
Hitit Üniversitesi Rektörlüðü
konferans salonunda gerçekleþtirilen
toplantýya ayrýca Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, KOSGEB
Müdürü Ahmet Dursunoðlu ve Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Halil Aykul'da katýldý.
-"GENÇLERÝ KENDÝ ÝÞÝNÝ
KURMAYA ÖZENDÝRÝYORUZ"Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný
yapan KOSGEB Müdürü Ahmet
Dursunoðlu, Avrupa KOBÝ Haftasý
etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri "Deneyimler-Baþarý Hikâyeleri" baþlýklý toplantýnýn, öðrencilerin giriþimciliðe özendirilmesi açýsýndan önemli
olduðunu söyledi.
KOSGEB Müdürü Dursunoðlu, "KOSGEB'in
Ulusal Koordinatörü olduðu Avrupa KOBÝ Haftasýnda Türkiye 2009 yýlýndan itibaren diðer 37 katýlýmcý ülke ile birlikte yer almaktadýr. Bu çerçevede,
ülkemizin aktif olarak katýlým saðladýðý ilk yýl olan
2010 yýlýnda etkinlik sayýsý açýsýndan ülkemiz üçüncü sýrada yer alýrken, 2011 ve 2012 yýllarýnda açýklanan istatistiklere göre ise 37 ülke arasýnda ilk sýraya
yükselmiþtir. 2013 yýlýnda da benzer bir durum gerçekleþmiþ, ülkemiz yapýlan etkinlik sayýsý açýsýndan
yine birinci sýraya yerleþmiþtir. Bu çerçevede Avrupa
Komisyonu ilk defa ilgili web sitesinde Türkçe yayýn
yapmaya baþlamýþtýr" dedi.
Ayrýca giriþimcilik faktörünün önemine deðinen
Dursunoðlu, Avrupa'da ve batýlý ülkelerde eðitimini
tamamladýktan sonra kendi iþini kurmak isteyen
gençlerin oraný yüzde 20, Türkiye'de ise yüzde 4 se-
viyelerinde olduðunu kaydetti.
Kendi iþini kurmak isteyen gençlerin oranýný Avrupa seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Dursunoðlu, "Avrupa KOBÝ Haftasý ile
KOBÝ'lerin desteklenmesi için
AB'nin, ulusal otoritelerin ve
diðer ilgili kuruluþlarýnýn faaliyetlerini desteklemek ve yaygýnlaþtýrmak, giriþimciliði desteklemek ve gençleri giriþimciliðe özendirmek amaçlanmaktadýr. Bu kapsamda ülkeler her yýl KOBÝ Haftasý'nda
belli bir tema dahilinde etkinlikler düzenlemektedir. Ülkemiz son yýllarda, bu tür etkinliklerin en çok düzenlendiði
ülke olma özelliðine sahip olmuþtur" ifadelerini kullandý.
Türkiye'de Avrupa KOBÝ
Haftasý etkinliklerinin KOSOrhan Cazgýr GEB tarafýndan aðýrlýklý olarak
öðrencilere ve giriþimcilere
yönelik gerçekleþtirildiðini ifade eden Dursunoðlu,
KOSGEB olarak hafta boyunca çeþitli toplantýlar ve
seminerler düzenlediklerini sözlerine ekledi.
-"PARA KAZANMAYI DEÐÝL ÜRETMEYÝ HE DEFLEYÝN"Yaklaþýk 40 yýllýk tecrübesini öðrencilerle paylaþmak üzere etkinliðe katýlan Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr da, öðrencilere "Ýþ hayatýna atýldýðýnýzda önceliðiniz para kazanmak olmasýn. Para kazanmayý deðil üretmeyi hedefleyin.
Üretmenin, üretebilmiþ olmanýn hazzýný aldýðýnýzda
önünüzdeki bütün kapýlar açýlacaktýr. Ülkemizin
üretmeye, üreten insanlara ihtiyacý var. Zahmetsiz
gelen rahmeti almayýn, o; sizi dejenere edecektir. En
iyi iþ zorluklardan çýkar. Zorluklarý yenerseniz baþarýlýsýnýz" tavsiyelerinde bulundu.
Mühendislik eðitimini tamamladýktan sonra alacaklarý diplomalarýn kendileri açýsýndan bir farklýlýk
oluþturmayacaðýnýn altýný çizen Cazgýr, "Bu nedenle
eðitim döneminizi iyi deðerlendirin. Okul bittiðinde
insanlarýn önüne diplomanýzý deðil, CV'nizi koyun.
Ben gündüzleri çalýþýyor, geceleri okuyordum" dedi.
Çorum'un bir sanayi þehri olduðunu hatýrlatan
Cazgýr, dolayýsýyla burada makine mühendisliði eðitimi alan öðrencilerin þanslý olduðunu söyledi.
Cazgýr, "Bir ilde sanayi kültürü 250 yýlda oluþur.
Çorum bu konuda hýzlý yol almýþ. Ben de bir Samsunlu olarak yatýrýmýmý Çorum'a yaptým, çünkü burada sanayi kültürü var. Sizler de Çorum'da makine
mühendisliði eðitimi alýyorsunuz. Bunun kýymetini
bilin. Sanayi kuruluþlarýna gidin, iþ isteyin. Ýþi, öðrenmek için isteyin. Bu hem mezun olduðunuzda
CV'nize ekleyeceðiniz bir baþlýk, hem de pratik eðitim alma imkaný saðlayacaktýr. Ayrýca iþinize karþý
özgüveninizi geliþtirecektir. Dünyayý etkili yüzde 1
yönetmektedir. Üniversite eðitimi alan insanlar olarak sizler de bu yüzde 1'in içinde olmak durumundasýnýz" þeklinde konuþtu.
-"MÜHENDÝS DE OLSANIZ, BAÞLANGIÇTA
ACEMÝSÝNÝZ"Öðrencilere, staj dönemlerini iyi deðerlendirmelerini tavsiye eden Cazgýr, "Eðitim döneminizde gerek staj, gerekse staj dýþý çalýþma için bir sanayiciye
gittiðinizde 'bana ne kadar ödeyeceksiniz?' deðil,
'bana ne öðreteceksiniz?' diye sorun. Þunu da unutmayýn ki; ister staj olsun, isterse okuldan sonra atýlacaðýnýz iþ hayatý olsun, siz mühendis de olsanýz,
iþe yeni baþladýðýnýzda acemisiniz. Dolayýsýyla iþe yeni baþladýðýnýzda kendinize 'ben mühendisim' demeyin, 'ben acemiyim'
deyin ve o iþletmedeki herkesten
bir þeyler öðrenmeye çalýþýn" dedi.
-"SERMAYEM YOK, KENDÝ
ÝÞÝMÝ NASIL KURACAÐIM?"KOSGEB Müdürü Ahmet
Dursunoðlu, bir öðrencinin
"Gençlere kendi iþlerini kurmaya
özendirmeye çalýþtýðýnýzý söylüyorsunuz. Benim sermayem yok,
kendi iþimi nasýl kurabilirim?"
þeklindeki sorusuna "KOSGEB
olarak giriþimcilere 100 bin TL'ye
kadar sermaye desteði veriyoruz.
Cengiz Atlas'tan
bayram ziyaretleri
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas
Kurban bayramý boyunca da ilçe, kasaba ve köy ziyaretlerini sürdürdü.
Atlas, ziyaretlerinde yaptýðý deðerlendirmede Türkiye'nin Ortadoðu'da sýnýrlarý
ve güç dengelerini deðiþtirmek ise uluslararasý güçlerce savaþýn eþiðine getirildiðini,
kendi yarattýklarý canavar IÞÝD'in güney
sýnýrlarýna dayandýðýný bu gerekçe ile bayramýn son gününde bir çok ilde bölücü
güçlerce kargaþa ve kaos ortamý yaratýlmaya
çalýþýldýðýný söyledi.
Ýzlenen yanlýþ dýþ politikalarýn bir sonucu
olarak Türkiye'nin komþularý ile henüz ilan
edilmemiþ bir savaþ durumu yaþadýðýný
belirten Atlas, millet olarak bayramý bayram
tadýnda kutlanacaðý günlerin yakýn olduðuna inancýný belirtti.
Ayrýca Atlas, bayram boyunca 13 ilçeyi,
belde ve ulaþabildikleri köyleri ziyaret ettiklerini, bayram boyunca 3200 km yol katettiklerini kaydetti. Haber Servisi
Az para ile çok iþin yapýlabileceði sektörler var. Örneðin, biliþim sektörü. Ancak bunun için bir fikrinizin ya da projenizin olmasý gerekmektedir. Ayrýca
TEKNOKENT'ler de bu amaca hizmet eden kuruluþlardýr" diye cevap verdi.
-"ÝÞSÝZLÝK DEÐÝL MESLEKSÝZLÝK VAR"Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da öðrencilere, kendilerini eðitim dönemlerinde çok iyi
geliþtirmelerini tavsiye etti.
Çorum'da iþsizlik deðil, mesleksizlik olduðunu
belirten Baþaranhýncal, "Buradan mezun olduðunuzda sizinle birlikte yüzlerce, binlerce öðrenci mezun olacak. Ýþ hayatýnýza atýldýðýnýzda sizi diðerlerinden ayýran özelliklerinizin olmasý gerekir. Bu
özellikler, eðitim ile birlikte bir iþ yerinde çalýþarak
edindiðiniz mesleki tecrübe, sektör tecrübesi, inovasyon fikirleriniz ve bunlara baðlý olarak belirlediðiniz hedefleriniz olabilir. Artýk belli bir alanda uzmanlaþmak çaðýn gereði haline geldi. Hedefleriniz
ya da hayalleriniz doðrultusunda bir alanda uzmanlaþýn ve bu yolda yürüyün" diye kaydetti.
Yaklaþýk 2 saat süren toplantý, KOSGEB Müdürü
Ahmet Dursunoðlu ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn, Orhan Cazgýr'a katký ve katýlýmlarýndan
dolayý teþekkür plaketi vermesi ile sona erdi. Haber
Servisi
Memur Sen'den
Vali Kara'ya
hayýrlý olsun
Memur Sen Ýl Temsilcisi
Ahmet Saatçi beraberinde Memur
Sen'e baðlý sendika baþkanlarýyla
birlikte Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti.
Ziyarete, Diyanet Sen Çorum Þube
Baþkaný Ali Yýldýz, Büro Memur Sen
Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz,
Toç Bir Sen Ýl Baþkaný Yusuf Þahinbaþ
katýldý.Ziyarette konuþan Memur Sen Ýl
Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný
Ahmet
Saatçi,
"Yeni
görevinizde
baþarýlar
dileriz.
Geçtiðimiz Kurban bayramýnýzý da en
içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.
Vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen
Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi'ye
ve sendika baþkanlarýna teþekkür etti.
Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Eðitim Sen'den
'Kobane' tepkisi
Eðitim Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde
IÞÝD'in Kobane'ye saldýrmasýna tepki gösterdi.
PTT önünde yapýlan basýn açýklamasýnda
konuþan Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet
Öztürk,
IÞÝD çetelerinin Kobanê'ye ve tüm Ortadoðu'ya
yönelik saldýrýlarýnýn yoðunlaþtýðýný ve binlerce
insan yeni bir katliam tehlikesi
ile karþý karþýya býrakýldýklarýný
dile getirerek, "Türkmenler,
Ezidiler, Araplar, Süryaniler,
Kürtler bu acýmasýz barbarlýðýn
kurbanlarý
olmuþlardýr.
Yüzyýllardýr bir arada kardeþçe
yaþayan farklý kimlik, inanç ve
mezhepten
halklarý
karþý
karþýya getirme politikalarýnýn
somut bir ürünü olarak ortaya
çýkan IÞÝD, bugüne kadar
yüzlerce insaný canice öldürmüþ, mazlum halklarý kýyýmdan
geçirmiþ,
kendisine
biat
etmeyen herkesi katletmiþtir. IÞÝD, günlerdir
Kobanê'ye tanklar, füzeler ve aðýr silahlarla saldýrmaktadýr. Bugün aðýr bir saldýrý altýndaki Kobanê'yi
savunmak, IÞÝD barbarlýðýna karþý olmayý deðil; ayný
zamanda
emperyalist
güçlerin savaþ ve iþgal
planlarýna karþý halklarýn
kardeþliðini
ve
demokratik geleceðini
savunmak
anlamýna
gelmektedir" dedi.
Bölgede yýllardýr sürdürülen
ayrýmcý ve mezhepçi politikalardan
güç alan IÞÝD'ýn herhangi bir dýþ
destek almadan bu kadar hýzlý ilerlemesinin, Türkiye sýnýrlarýna dayanmasýnýn mümkün olmadýðýný dile
getiren Öztürk, "Bugüne kadar
katliamcý IÞÝD çetelerini besleyip,
destekleyenlerin,
Ortadoðu'da
yaþanan ve önümüzdeki günlerde
yaþanmasý muhtemel katliamlarýn ve
acýlarýn bir numaralý sorumlusu
olduðu açýktýr. Türkiye'de günlerdir
emek ve demokrasi güçleri Kobanê'de yaþanan
insanlýk dramýna dikkati çekmeye çalýþmakta,
kamuoyunu yeni bir katliama karþý uyarmaktadýr.
AK Parti Hükümeti'nin bütün dünya tarafýndan
bilinen IÞÝD'e desteði ve sempatisi, son birkaç gün
içinde ülke çapýnda yapýlan IÞÝD protestolarýna
yönelik þiddet ile bir kez daha onaylanmýþtýr. Polis,
faþist güçler, Hizbullah ve IÞÝD yandaþlarý, dün
Türkiye'nin dört bir yanýnda Kobanê direniþine
sahip çýkan halka silahlarla, satýrlarla ve gaz bombalarý ile saldýrarak 14 kiþinin ölümüne, yüzlerce
kiþinin yaralanmasýna neden olmuþtur. AK Parti
hükümeti, IÞÝD çetelerinin katliamlarýna ülke içinde
izlediði þiddet politikalarýna göz yummaktadýr"
dedi.
IÞÝD'in ve siyasi destekçilerinin giderek þiddetlenen saldýrýlarý ve sokak ortasýnda iþlenen cinayetlerin karþýsýnda sessiz kalmanýn, yaþananlarý onaylamak anlamýna geldiðini anlatan Öztürk, "IÞÝD
saldýrýlarý ve katliamlarý karþýsýnda tüm insanlýk yeni
bir sýnavla karþý karþýyadýr. Günlerdir insanlýk için,
halklarýn geleceði için direnen Kobanê halký, hep-
imiz için, tüm insanlýk için direnmektedir.
Kobanê'nin savunulmasý, ayný zamanda insanlýðýn
en temel deðerlerinin, eþitlik, özgürlük, barýþ ve
kardeþliðin savunulmasý demektir. Emekçilerin
savaþtan çýkarý yoktur. Emekçiler, savaþ politikalarýndan yana olamaz. Eðitim ve bilim emekçileri
olarak Kobane'de yaþanan insanlýk dramý karþýsýnda
sessiz ve tepkisiz kalmamýz mümkün deðildir.
Sadece Kobane'yi deðil, insanlýðýn en temel deðerlerini savunduðumuzu göstermek için, bir kez daha
savaþ politikalarýnýn aðýr bedelini ödememek için 89 Ekim tarihlerinde iki gün tüm Türkiye çapýnda iþ
býrakýyoruz. IÞÝD barbarlýðýna ve emperyalist planlara karþý tüm eðitim ve bilim emekçilerini, halklarýn
kardeþliði ve dayanýþmasý için seferberlik ruhuyla
birlikte mücadeleyi büyütmeye çaðýrýyoruz" diyerek
sözlerini tamamladý.
Bahadýr YÜCEL
Muhtarlardan Kaya'ya teþekkür plaketi
Osmancýk Muhtarlar Derneði tarafýndan düzenlenen programda
Dernek Baþkaný Faruk Delibaþ, AK
Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya'ya muhtarlar adýna plaket verdi.Mahalle muhtarlarý ve köy muhtarlarý Osmancýk Muhtarlar
Derneði tarafýndan düzenlenen programda
bir araya geldi.Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ile AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Ka-
ya, Ýl Genel Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyelerinin de
katýldýðý programda Dernek Baþkaný Faruk Delibaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya'ya muhtarlar adýna plaket verdi.Kaya'nýn üç dönemdir AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý yaptýðýný
belirten Delibaþ, bu süre içerisinde mahalle ve köy muhtarlarýnýn talep ettiði yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmesi için hassasiyetle mücadele ettiðini söyledi.Siyasi bir destekçi olarak
Kaya'yý her zaman yanlarýnda görmekten güven duyduklarýný ifade eden Delibaþ, "AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Avukat
Oðuzhan Kaya, gerek siyasi kimliði ile gerekse bireysel çabalarý ile her zaman muhtarlarýmýza destek olmuþtur. Özellikle köylerimizin yatýrým taleplerini hassasiyetle gerekli
mercilere taþýmýþ ve gereken desteði her zaman saðlamýþtýr.
Muhtarlarýn her zaman yanýnda olan bir siyasetçi olarak
kendisine teþekkür ediyoruz" dedi.AK Parti Ýlçe Baþkaný Kaya ise gösterdikleri ilgiden dolayý muhtarlara teþekkür ederek hizmet noktasýnda hiçbir muhtarý siyasi görüþünden dolayý ayýrt etmediklerini ifade etti. Haber Servisi.
TEK
YILDIZ
2
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
HABER
7
Erdem'den Toprak
Analizi önergesi
CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi
Haydar Erdem, toprak analizinin önemine
dikkat çekmek amacýyla sözlü önerge teklifi
verdi.
Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda
gündem dýþý sözlü önerge teklifi veren
Haydar Erdem, Çorum'da toprak
analizinin artýrýlmasýna yönelik
yapýlan çalýþmalar hakkýnda bir
komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný
istedi.
Çorum'un genel olarak kýrsal bir
bölge olduðunu, bu anlamda Çorum'da tarýmsal verimlilik ve ürün
kalitesinin artýrýlmasý konusunda
toprak analizinin hayati bir öneme
sahip olduðunu dile getiren Haydar
Erdem, bu kapsamda Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünün toprak
analizinin artýrýlmasýna yönelik olarak
ne tür çalýþmalar yaptýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi.
Yapýlan görüþmenin ardýndan Haydar
Erdem'in sözlü önerge teklifi gerekli deðerlendirme ve araþtýrmada bulunulmak üzere
Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonuna havale
edildi. Yasin YÜCEL
Meclis Anaokullarýný
araþtýracak
AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi
üyesi Yurdanur Özzehinli ve MHP
Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal
Güngör, Çorum'daki anaokullarýyla ilgili
yazýlý önerge teklifi verdi.
Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündem
dýþý yazýlý önerge teklifi veren Özzehinli ve
Güngör, eðitimin ilk basamaðýný oluþturan
anaokullarýnýn önemine dikkat çekerek,
Çorum'da kaç tane anaokulu bulunduðunu,
geçen yýla göre anaokulu sayýsýnda ne kadar
artýþ olduðu, anaokullarýndaki fiziki þartlarýn
yeterli olup olmadýðý ve anaokullarýnda kaç
öðretmenin görev yaptýðýnýn araþtýrýlmasýný
istediler.
Yapýlan görüþmenin ardýndan söz
konusu önerge teklifi üzerinde gerekli
deðerlendirme ve incelemede bulunmak
üzere oy birliðiyle Eðitim ve Kültür
Komisyonu'na havale edildi. Yasin YÜCEL
Meclis üyeleri bayramlaþtý
Ýl Genel Meclisi'nde Kurban Bayramý
dolayýsýyla bayramlaþma töreni düzenlendi.
Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsý
öncesinde Ýl Genel Meclisi Binasý önünde Meclis'te
grubu bulunan siyasi partilerin grup baþkanlarýný
yanýna alan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, il genel meclisi üyeleriyle teker teker
tokalaþarak, geçmiþ Kurban Bayramlarýný kutladý.
Halil Ýbrahim Kaya ile birlikte AK Parti Grup
Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný
Haydar Erdem ve MHP Grup Baþkaný Celal
Güngör, tüm meclis üyeleriyle bayramlaþtý. Yasin
YÜCEL
Çorum'da Mavi
Dil hastalýðý yok
Çorum'da özellikle küçükbaþ hayvanlarda
görülen mavi dil hastalýðýnýn görülmediði belirtildi.
Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda mavi dil hastalýðýyla ilgili olarak Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu
tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu.
Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Tarým ve
Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar,
ülkemizde Balýkesir, Sakarya, Bilecik ve Ordu
illerinde görülen mavi dil hastalýðýna Çorum ve
Amasya'da görülmediðini açýkladý.
Özellikle küçükbaþ hayvanlarda görülen mavi dil
hastalýðýnýn nedenleri, bulaþma yollarý ve belirtileri
hakkýnda teknik bilgiler veren Mustafa Çatar, çoðunlukla ölümlü sonuçlanan mavi dil hastalýðýna
Çorum'da rastlanmadýðýný kaydetti. Yasin YÜCEL
216 tesise 312 bin TL
'kirletme' cezasý
Arif Ersoy'dan Baþkan
Külcü'ye bayram ziyareti
Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof.
Dr. Arif Ersoy, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'yü ziyaret ederek Kurban Bayramýný
tebrik etti.Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet
Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Turhan Candan'ýn
da hazýr bulunduðu ziyarete Ensar Vakfý Çorum
Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, EKADER
Baþkaný Ahmet Aktaþ, Kereb-i Gazi Derneði
Baþkaný Burhan Pekcan, ESNAFDER Baþkaný
Mustafa Bulut, ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan
Poyraz, ÇEKADER Baþkaný Seyfettin Zengin,
Anadolu Gençlik Derneði Temsilcisi Yaþar Eker
de katýldý.Baþkan Külcü'nün bayramýný kutlayan Arif Ersoy, ziyarette yaptýðý konuþmada
"Çorum'a yaptýðýnýz hizmetlerden dolayý
teþekkür ediyoruz. Bize düþen bir þey olursa biz
hazýrýz. Biz devlet yönetimini topluma
hizmet makamý olarak kabul ediyoruz" dedi.
Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn önemine
dikkat çeken Ersoy, "Yöneticinin en büyük
desteði STK'lardýr. Paylaþýmcý demokrasi
diyoruz buna. Ara sýra sizi eleþtirirsek buna
üzülmeyin. Bu bir ikazdýr. Salt eleþtiri, eleþtiri
deðildir. Alternatifi göstererek eleþtiri yapýlmalý" diye konuþtu.
-"1994
YILI
ÇORUM
ÝÇÝN
BÝR
MÝLATTIR"Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade
eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Prof.
Dr. Arif Ersoy'un Çorum için emek vermeye
devam ettiðini vurguladý. Baþkan Külcü, "Bu
þehirde ne kadar emeðiniz olduðunu yanýnýzda
deðil gýyabýnýzda da söylüyoruz. Çorum için
siyasetin zor olduðu bir dönemde siyasetin
kurucu bir unsuru oldunuz. Çorum siyasetinde
1994 yýlý bir milat oldu. Sizin hem þehrin fiziki
olarak deðiþim ve dönüþümünde hem de sosyolojik anlamdaki deðiþimde çok katkýlarýnýz
oldu. Bu bir iltifat deðil, hakkýn teslimidir. Hala
inþa çalýþmasýna devam ediyor olmanýz takdir
edilmesi gereken bir husus" dedi. Haber Servisi
Çorum'da 2014 yýlý içerisinde
Derinçayý kirleten 216 iþletmeye toplam
312 bin 153 TL idari para cezasý uygulandýðý açýklandý.
Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda halen
mahkeme aþamasýnda olan Derinçay
Projesiyle ilgili olarak Çevre ve Saðlýk
Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor
meclisin bilgisine sunuldu.
Hazýrlanan komisyon raporunu
okuyan Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur
Özzehinli, Derinçay'a kýyýsý bulunan
34 köye kanalizasyon ve fosseptik
çukur yapýlmasýný öngören ve
toplam 1 milyon 704 bin TL proje
bütçesi
bulunan
"Yeþilýrmaðý
Kirleten Derinçay'ýn Kirliliðini
Önleme Projesi"nin fen ve sanat
kurallarýna uygun yapýlmadýðý ve
fazla ödeme yapýldýðýnýn tespit
edilmesi nedeniyle mahkemeye
intikal ettirildiðini ve ilgili davanýn
halen devam ettiðini belirtti.
Özzehinli, projenin yargýya
taþýnmasý nedeniyle de bazý projelerin yarým kaldýðýný kaydetti.
Derinçay çevresinde bulunan fabrikalarýn arýtmalarýnýn olduðunu ve bu tesislerin 24 internet
üzerinden kontrol edildiðini de hatýrlatan Özzehinli,
fabrikalara yerleþtirilen cihazlarýn mühürlenerek konulduðunu ve suyun otomatik olarak alýnarak kontrolünün
yapýldýðýný kaydetti.
Denetimlerin yýlda birleþik toplu denetim
olarak bir defa yapýldýðýný, diðer denetimlerin ise detaylý çevre incelemesi þeklinde
yapýldýðýný açýklayan Özzehinli, Organize
Sanayi Bölgesinde oluþan atýklarýn ise
Çorum Belediyesi Arýtma Tesisinde
arýtýldýðýný ifade etti.
Çorum Belediyesi Atýksu Arýtma
Tesisinde günlük 60 ton su arýtmasýnýn
yapýldýðýný da anlatan Yurdanur Özzehinli,
2014 yýlý içerisinde 21 tesise ceza uygulandýðýný, 216 iþletmede yapýlan denetimler
sonucunda ise 312 bin 153 TL idari para
cezasý kesildiðini, vatandaþlarýn kirlilikle
ilgili þikayetlerini ALO 181 numaralý telefon hattýndan
ilgililere bildirebileceklerini sözlerine ekledi. Yasin
YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
YAÞAM
8
Travma ve þiddet, ruh
Saðlýðýný olumsuz etkiliyor
Annem izin vermedi
Yaþlý karý koca eski günleri yad ediyorlarmýþ. Nine
dedeye demiþ ki hadi ilk
tanýþtýðýmýz
zamanlarda olduðu gibi
seninle yarýn saat 2 de sinemanýn önünde buluþalým ve
felekten bir
gün çalalým.. Dede
tamam diyor ve ertesi gün
sinemanýn önünde gidiyor
saatlerce bekliyor ama nine
gelmiyor.
Buna çok kýzan dede eve
geliyor o da ne nene oturmuþ aðlýyor. Dede:
- Ya hatun saatlerce bekledim neden gelmedin niye
aðlýyorsun.
Gözü yaþlý Nine:
- Annem izin vermedi .. :)
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Dünyada 1992 yýlýndan bu yana her
yýl 10 Ekim günü 'Ruh Saðlýðý Günü'
olarak
kutlanýyor.Acýbadem
Bursa
Hastanesi'nden Psikolog Deniz Erden,
10 Ekim Dünya Ruh Saðlýðý Günü
nedeniyle yaptýðý açýklamada ruh
saðlýðýnýn beden saðlýðý kadar önemli
olduðunu söyledi.Psikolog Deniz Erden,
þunlarý dile getirdi: "Eþler ve aile bireyleri
arasýndaki çoðunlukla ev içerisinde
yaþanan þiddet türü aile içi þiddet olarak
tanýmlanýyor. Aile içi þiddet günümüzde
çoðunlukla erkek tarafýndan kadýna
yönelik þiddet olarak görülüyor. Ancak
aile içindeki þiddete sadece kadýnlar
deðil bir o kadar çocuklar da maruz
kalýyor. Erkekler aile içi fiziksel þiddete
nadiren maruz kalýrken, daha çok eþleri
tarafýndan psikolojik þiddete maruz kalabiliyor."
"ÞÝDDET GÖREN
ÇOCUK, BÜYÜYÜNCE
ÞÝDDET UYGULUYOR"
"Resmi makamlara iletilen aile içi
fiziksel ve cinsel þiddeti içeren vaka sayýsý
her ne kadar çoksa, bir o kadar vaka
sayýsýnýn bildirilmediði tahmin ediliyor"
diyen Erden, þöyle devam etti: "Aile içindeki karþýlaþýlan psikolojik þiddet,
ekonomik þiddet davranýþlarýnýn çoðunun dýþarýda adý bile anýlmýyor. Zaman
içerisinde aile içi þiddete maruz kalan
kadýn ve çocuklarda birçok psikolojik
sýkýntýlar ve hastalýklar ortaya çýkýyor.
Daha da ilginç olan durum bu þiddetin
oluþturduðu sorunlar bir sonraki nesilde
de devam ediyor. Pek çok araþtýrmada
þiddetin uygulandýðý evlerde büyüyen
çocuklarýn yüzde 74'ünün büyüdüklerinde aile bireylerine þiddet uyguladýklarýný gözler önüne seriyor."Þiddetin
çeþitlerini fiziksel, cinsel, psikolojik ve
ekonomik þeklinde sýralayan Erden, þunlarý dile getirdi: "Tokat atmak, tekmelemek, yumruklamak, hýrpalama, saçýný
çekme, boðazýný sýkma ve saðlýksýz
koþullarda yaþamaya mecbur býrakma,
fiziksel þiddet. Psikolojik þiddet ise baðýrmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit
etmek, hakaret etmek, ailesi ile
görüþtürmemek, kýskançlýk bahanesiyle
devamlý kontrol altýnda tutmak, sürekli
baþkalarý ile kýyaslamak ve kimlerle
görüþeceði konusunda sürekli baský yapmak psikolojik þiddet kapsamýnda
deðerlendiriliyor. Ekonomik þiddet, para
vermemek veya kýsýtlý para vermek,
ailenin tasarruflarý gelir giderleri
konusunda bilgi vermemek, istemediði
iþte zorla çalýþtýrmak veya çalýþmasýna
izin vermemek þeklinde özetleniyor."
(CÝHAN)
Günde 2 litre su içmek
Saç dökülmesini önlüyor
Sonbahar gibi mevsim geçiþlerinde
saç dökülmelerine karþý uyaran uzmanlar, özellikle bol su tüketimi ve saðlýklý
beslenmeyle bu sorunun ortadan
kaldýrýlacaðýný belirtiyor.Devamlý þapka,
jöle gibi saçlý derinin hava almasýný
engelleyen
etmenlerin
de
saç
dökülmesini tetiklediðini kaydeden
uzmanlar, fazla alkol ve sigara tüketiminin de saç dökülmesine yol açtýðýný
vurguluyor.
Uzmanlar,
mümkün
olduðunca alkol ve sigaradan uzak
durulmasýný tavsiye ediyor.Dermatolog
Ahmet Günay, saðlýklý beslenmenin
vücut ve ciltte olduðu gibi saçlarda da
faydalý olduðunu söylüyor. Yeterli protein ve vitamin içeren beslenme tarzýnýn
tercih edilmesini öneren Günay, saç
konusunda yeterli su tüketiminin de
önemli olduðunu vurguluyor. Günay,
“Günde 2-2,5 litre su içmek,
cildimize olduðu gibi saçlý derimize
de gerekli nemi içeriden saðlayarak
saç dökülmesinin önlenmesinde
önemli rol oynar.” dedi. Saç
dökülmesine karþý deri temizliðinin
de etkili olduðunu aktaran Günay,
“Günümüz insaný, sanayi artýklarý,
hava kirliliði, çalýþma ortamý gibi
nedenlerle saçlarýný her gün ya da
gün aþýrý yýkamak zorunda kalýyor.
Bu da saçlý deri saðlýðý için gerekli yað
ve nemi kurutacaðýndan uygun þampuan ve nemlendiricilerin seçilmesini
gerekli kýlýyor.” diyor. Özellikle yaðlý
saçlarýn daha fazla döküldüðünü anlatan Günay, “Saçlý deriyi daha iyi temizleyen, içeriðinde fazla kimyasal bulunmayan, doðal maddeler içeren þampuan
ve
temizleyiciler
kullanýlmalý.”
tavsiyesinde bulunuyor. Saçlarý tararken
saçlý deriye temas etmenin foliküllerde
bulunan faydalý yaðlarýn saç tellerine
yayýlmasýný saðladýðýný ifade eden
Günay, ancak fön, düzleþtirici gibi cihazlar sýk ve yakýn mesafeden kullanýldýðýnda saçlý derinin doðal nemini
kaybedeceðini, hem dökülme hem de
kýrýklar oluþturacaðýný aktarýyor.Sigara
ve alkolün aþýrý tüketilmesinin de saç
dökülmesini direkt etkilediðine vurgu
yapan Günay, “Demir ve çinko eksikliði
önemli
saç
dökülmesi
nedenlerindendir.” diye konuþuyor.
AVCI USULÜ
KUZU BACAÐI
Murat Yýlmazyýldýrým
Murat Yýlmazyýldýrým, (d. 9
Mayýs 1964) Türk müzisyen, yazar.
Murat Çelik ile 1993 yýlýnda Düþ
Sokaðý Sakinleri adlý grubu kurdu
ve ikili Düþ Sokaðý'nda birçok
konser verdi. 2001 yýlýnda son
verdikleri konserlerden sonra
Murat Çelik'in müziði býrakma
kararýndan
dolayý
Murat
Yýlmazyýldýrým müzikal yolculuðuna Düþlerin Ressamý ismiyle, yalnýz
baþýna devam etme kararý aldý.
Bugüne kadar 1000'in üzerinde söz
yazýp, beste yapan ve 14 albüme
imza atan Murat Yýlmazyýldýrým
ayrýca Kent Ozanlarý adý altýnda
çýkarýlan karma albüme çeþitli
sanatçýlarla birlikte kendine ait
olan Aðladýkça isimli parçayla ve
Homegrown
Istanbul
Vol.2
albümüne de Mercan Dede'yle birlikte Bilinmezin Elçileri adlý
parçayla konuk olmuþtur.Varoluþ..
.Dünya ve yaþam...Acý...Hüzünler
satýn aldýðým aþklar.. .Týlsým...
Replikler halinde küçük mutluluklar...Yitiriþler...Gözyaþýnýn yaðmur
olup aktýðý dayanýlmaz zamanlar...Þarkýlar...Sözcüklerin savruluþu doðmamýþ vakitlere...Ayrýlýk
sahnelerinde hiç istemeden rol
alýþ...Mevsimlerin geçip gidiþi gözlerimizden...Rastlantýlar
ve
yeniden þekilleniþ...Yaþlýlýk...Çöl
gibi kavrulan kalp manzaralarý...
Çirkin ve güzelin ayýrt ediliþi...
Kötülüðün
þeytansý
yüzü...
Güzelliðin meleksi gülümseyiþi.
..Ýnsan ve hayatý sorgulayýþ..
.Çocukluk ve saflýk... Okul yýllarý...
Gençlik ve ivme kazanýþ...Hem
sevindiren hem üzen bir yol alýþ...
Müziðin büyüsüyle kutsanýþ..
.Albümlerim... Resmin rengarenk
boyalarýyla düþlerin þarkýlarýna
doðru uzanýþ ve tuvallerim...
Yazmanýn derin huzuruyla ak sayfalarda tüketilen kalemlerin ortaya
çýkardýðý kitaplarým...Sonsuz ve
koþulsuz...
Malzemeler
4 Adet Kuzu Ýncik
2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað
1 Çorba Kaþýðý Un
1 Çorba Kaþýðý Salça
12 Adet Arpacýk
Soðaný
2 Adet Çarliston
Biber
2 Adet
Domates
Tuz
Kýzartmak için
Sývý Yað
Yemeðin Tarifi
öncelikle sývý yaðý tavaya
alýn. Kuzu incikleri sývý yaðda
kýzartýn. Tencereye 2 çorba
kaþýðý sývý yaðý koyun.
Kýzdýktan sonra 1 çorba kaþýðý
unu ekleyin. Unun rengi
deðiþene kadar kavurun. 1
çorba kaþýðý salçayý ilave edin.
Yeterince suyu ekleyin. Kuzu
inciklerini tencereye aktarýn. Et
yumuþayana dek piþirin.
Baþka bir tavaya çok az sývý
yað koyun. Kabuklarý
soyulmuþ arpacýk
soðanlarýný, ikiye
kesilmiþ mantarlarý, iri parçalar
halinde kesilmiþ
çarliston biberlerini ve domatesi
ilave edin.Mantarlarý
býraktýklarý suyu çekene dek
kavurun.
Ayrý bir tencerede kaynayan kuzu inciklerin piþmesine yakýn soðanlý ve mantarlý
karýþýmý ekleyin. 1-2 taþým
kaynatýn. Sýcak olarak servis
yapýn.
Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür.
Goethe
05:50 Hawaii Five
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Üç Arkadaþ
Yerli Dizi
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
16.00 Elif
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Atla Gel Þaban
21:50 Hakanlar Çarpýþýyor
23:30 Ejder Kalesi
19:55
Yerli Dizi
Hayat Aðacý
Etrafýnda sevilen sayýlan, özü sözü bir, dürüst bir
adamdýr Eþref. Oðlu Murat’la beraber büyük bir
atölye haline getirdikleri baba yadigârý o küçük
dükkân, tüm ailenin ekmek teknesi olmuþtur.
Ancak geçmiþteki hesaplarý kapatmaya gelen
Kenan, bu ailenin üzerine bir kara bulut gibi çöker.
Birbirine sýkýca kenetlenmiþ olan Karahanlý Ailesi,
kendisini bekleyen fýrtýnaya hazýrlýksýz yakalanýr.
Bildikleri ve inandýklarý tek þey ise her gecenin bir
sabahý olduðudur.Oyuncular : Fikret Kuþkan, Ýdil
Fýrat, Onur Saylak, Özge Özberk
Yönetmen : Barýþ Yöþ
20:00
Komedi
Güldür Güldür
Sürekli kayýn biraderi Þevket tarafýndan
dolandýrýlan Ýbrahim, bu sefer kendine hakim
olabilecek mi? Mehtap, kardeþi Þevket ve
kocasýnýn arasýný bulabilecek mi? Ýzmir'den
Ýstanbul'a otobüsle giden Bilal ve eþi Yeter'in
baþýna mola yerinde neler gelecek? Bilal, mola
yerinde tuvalete girmek için bozuk para bulabilecek mi? Evlenmek için önce ablasý Burcu'nun
evlenmesini bekleyen Nezaket, muradýna erebilecek mi? Kendine talip olan hiçbir erkeði
beðenmeyen Burcu, Nezaket'in sevgilisinin bulduðu ayaklý karizma Mesut'u beðenecek mi?
20:00
Yerli Dizi
Üç Arkadaþ
Gülperi, kasabada yaþayan, gözleri görmeyen bir
genç kýzdýr. Ailesini küçük yaþta kaybeden
Gülperi, üvey annesi ve üvey kýz kardeþiyle yaþamaktadýr. Gülperi yýllar sonra, babasýndan kendisine kalan zeytinliðin satýlmasýyla ameliyat olabileceði parayý bulmuþtur fakat üvey annesi,
Gülperi’nin ameliyat olmasýný istemez. Durumu
anlayan Gülperi, kendisine ait parayý gizlice alýp,
ameliyat olmak için Ýstanbul’a gider. Gülperi,
Ýstanbul’a geldiði gün baþýna gelmeyen kalmaz.
Ameliyat parasýndan da olur. Ýstanbul’da yapayalnýz kalýr ve nereye gideceðini bilemez.
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Büyük Risk
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Hayat Aðacý
23:00 Joker
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Kurtlar Vadisi Pusu
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.00 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Küçük Kýyamet
Yerli Dizi
22:10 Küçük Gelin
TEK
YILDIZ
2
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
HABER
9
TÜVTÜRK traktör
sahiplerinin ayaðýna gidiyor
"Milletimiz ferasetiyle
kirli tezgâhý yine bozacaktýr"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatçi, "Kobani ile dayanýþma bahanesiyle ülkemizde 1990'lý yýllarý aratmayan kapsamlý þiddet eylemlerinin baþlatýlmasýna yönelik çabalarý teessürle
izliyor, milletimizin bir daha bu oyuna gelmeyeceðine inanýyoruz" dedi."Halkýn malýna ve canýna kast ederek Kobani'ye destek olunamaz, IÞÝD'in ürettiði vahþet sona erdirilemez" diyen Saatçi, "Kinin, nefretin, acýmasýzlýðýn kol gezdiði bir ortam oluþturmak hedefiyle sokak eylemlerine tevessül edilmesi, Kobani'de bitirilmesi gereken IÞÝD zulmünü
daha da artýrmak dýþýnda bir sonuç doðurmaz. Hayata geçirilmek istenen þiddet ortamý, puslu havadan rant devþirmekte mahir terör örgütlerinin ve emperyalist ülkelerin iþine yarar. Böyle bir ortam Türkiye düþmanlarýný sevindirirken Türkiye'den destek bekleyen, Türkiye'nin yardým elini
görmek isteyenlerin umutlarýný azaltýr. Buna millet olarak
bölgenin güçlü ülkesi Türkiye olarak izin vermeyiz, veremeyiz. Bölgenin neredeyse tek barýþ ve istikrar adasý olma özelliðini taþýyan ülkemizin önünü kesmek ve bölgede kalýcý barýþýn tesisini engellemek için sahnelenen bu oyunu görmeliyiz. Kim olursa olsun bu oyunu görmezden gelen, figüran
olarak katký sunan, milletin basiretine ve devletin huzuru
saðlamaya yönelik kudretine destek olmayan herkes bu kalleþçe saldýrý planýnýn ortaðý olma sorumluluðu taþýyacaðýný
unutmamalýdýr. Milletimiz, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ý, Çerkez'i,
Alevi ve Sünni'siyle, genciyle, yaþlýsýyla sadece Türkiye'ye
deðil bütün bölgeye pozitif katký saðlayacak çözüm sürecine
destek olurken, sürecin zeminine mayýn döþemek mahiyetindeki bütün söylem ve eylemler kardeþlik hukukunu sabote etme giriþimi olarak deðerlendirilecektir" þeklinde
kaydetti."Ýnanýyoruz ki son günlerde yaþanan olumsuz tavýrlara ve devam eden þiddet ortamý çabalarýna raðmen bu
coðrafyayý huzur içinde ve ortak yaþam merkezi haline getiren birliðimiz, beraberliðimiz, kardeþliðimiz galip gelecek,
ülkemizin ve milletimizin geleceði için sabýr ve saðduyunun
hakim olacaðýna inanýyoruz" diyen Saatçi, "Türk'ü Kürt'ten,
Laz'ý Çerkez'den, Alevi'yi Sünni'den ayýrarak milletimizi bir
birine düþürmek isteyenlerin oyunlarýný bozacaðýz. Tek ses
ve tek yürek olarak heveslerini kursaklarýnda býrakacaðýz.
Bu kapsamda milletimize düþen saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna
düþmemektir. Devletimize düþen ise þiddet ortamý çabalarýný bertaraf etmek, milletin buna dair kaygýlarýný gidermek,
bütün toplumu kucaklayan, ülkenin huzur ve barýþ ortamýný devam ettirecek dili hakim kýlarak, gereken tedbirleri gecikmeksizin almaktýr. Bireysel söylem ve tavýrlarýn, fevri
davranýþlarýn her fýrsatý deðerlendirmek için pusuda bekleyenlerin ekmeðine yað süreceði unutulmamalý, ülkeye ve
millete dönük bu kirli operasyona ortak bir dille cevap verilmelidir. Bu noktada özellikle siyasi aktörlere ve medya kuruluþlarýna büyük bir sorumluluk düþüyor. Mevcut gerilim
ortamýna dair açýklama ve haberlerde ajitasyona kapalý, þid-
deti körükleyecek kavramlardan uzak, saðduyuyu öne çýkaran bir dil ve anlayýþ siyasete ve medyaya hakim olmalýdýr.
Bu anlamda ýrkçý, provokatif, dýþlayýcý, ötekileþtirici dil terkedilmeli, öfkeyi ve sertliði týrmandýran görsellerden ve söylemlerden titizlikle uzak durulmalýdýr. Türkiye, þiddeti körükleyen, çatýþmayý hedef alan giriþimleri bertaraf etmede
tarihinde kayýt altýna aldýðý tecrübelere fazlasýyla sahiptir.
Bu doðrultuda uzun uðraþlar sonucu tesis ettiðimiz demokratik ortam ve hukuk devleti ilkelerinden vazgeçmeksizin;
özgürlükleri esas alarak ve özgürlükleri koruyucu etkin önlemleri hayata geçirerek demokratik, özgür ve sivil siyasetin
hakim olduðu mevcut durumu devam ettirmek devletin en
büyük sorumluluðudur. Diðer taraftan demokratik toplumlar için vazgeçilmez konumda bulunan güvenlik-özgürlük
dengesi mutlaka korunmalý, þiddet olaylarýna yönelik müdahaleler demokratik devlet ilkeleri doðrultusunda, hukuk
devletinin varlýðýna halel getirilmeyecek þekilde gerçekleþtirilmelidir. Vatandaþlarýn can ve mal güvenliðine yönelik
tehditler öngörülmeli, ivedilikle bertaraf edilmesi için devletin bütün kurumlarý yüksek iþbirliði içerisinde faaliyet göstermelidir. Bu noktada gözden kaçýrýlmamasý ve doðru deðerlendirilmesi gereken bir hususta sýnýrlarýmýzýn hemen
yaný baþýnda komþu ülkelerde devam eden savaþ ve iç çatýþma ortamýdýr. Yaþananlar Ortadoðu ve Ortadoðu halklarýnýn yüzyýl aradan sonra yeniden emperyalist devletlerin çýkar ve egemenlik mücadelelerinin alaný durumuna geldiðini gösteriyor. ABD'nin soðuk savaþ sonrasý küresel hakimiyet arzusu ve Ýngiltere ile birlikte buna karþý çýkan ya da iþbirliðine yanaþmayan rejimleri zayýflatmak, deðiþtirmek suretiyle Ortadoðu'yu yeniden þekillendirme çabalarý bugün
Ortadoðu'ya hakim olan kaosun arkasýnda hangi güçlerin
olduðunu anlamayý kolaylaþtýrýyor. Diðer taraftan Ýsrail'in
bölgedeki konumunu güçlendirme ve hayallerini de bu tabloya eklendiðimizde ülkemize, milletimize yönelik bu oyunun arkasýnda kimlerin olduðu daha net bir þekilde gözler
önüne serilmektedir" ifadelerini kullandý."Devleti ve milletiyle Ortadoðu'nun mazlumlarýna yardým eli uzatmaktan
yorulmayan ve bunu varlýk sebebi sayan Türkiye, yaný baþýndaki IÞÝD terörünün maðdur ettiði Kobani halký dahil
herkese insani yardýmlarýný artýrarak devam ettirirken tezgahlanmak istenen bu oyunun nihai hedefinin bizim birlik,
beraberliðimiz ve kardeþliðimiz olduðu tartýþmasýzdýr" diyen Saatçi, "Bu sebeple bölgenin en güçlü ülkesi ve küresel
aktörü konumundaki Türkiye'nin gücünü kýrmaya, mazlumlara olan ilgisini daðýtmaya yönelik bu oyunu da birlik,
beraberlik ve kardeþliðimizle bozacaðýmýzdan zerre þüphe
duymuyoruz. Ferasetine her zaman güvendiðimiz milletimiz ve varlýðýyla düþmanlarý için tehdit, mazlumlar için güven merkezi devletimiz Kobanili mazlumlar üzerinden yürütülen provokasyonlarý elbirliðiyle bertaraf edecek, saðduyusuyla da týrmandýrýlmak istenen þiddet ateþini söndürecektir" þeklinde belirtti. Haber Servisi
Traktör muayene ve trafik cezasý gecikme bedellerinin yeniden
yapýlandýrýlmasýndan sonra traktör
sahiplerine, bir avantaj da TÜVTÜRK'ten.
Gezici Traktör Muayene Ýstasyonu 8
Ekim'den itibaren Çorum'da.
TÜVTÜRK, traktörlerin en yoðun olduðu 11 ilde traktörlere özel gezici istasyon uygulamasýný hayata geçiriyor.
TÜVTÜRK, aralarýnda Çorum'un da
bulunduðu 11 ilde Gezici Traktör Muayene Ýstasyonu'yla traktör sahiplerinin araçlarýný muayene ettirmeleri için yeni bir çalýþmayý devreye aldý.
Traktör sahiplerinin, sabit istasyonlarýn uzaklýðý nedeniyle araç muayenelerini yaptýrmakta güçlük çektiklerini söyleyen TÜVTÜRK Genel Müdür Yardýmcýsý
Aykut Özgülsün, "Mobilitesi yüksek bu
yeni gezici traktör muayene istasyonlarýyla muayene hizmetine eriþiminin kolaylaþtýrýlmasý ve uzun zamandan beri mu-
ayene olmayan traktörlerin muayenelerinin yapmayý hedefliyoruz" dedi.
TÜVTÜRK'ün devreye aldýðý hizmetin
uygulanacaðý 11 ilin Türkiye'de en fazla
traktör sayýsýna sahip olmalarý ile dikkat
çektiðini belirten Aykut Özgülsün, "Bu 11
ilde halen trafik tescile kayýtlý 530 bin'e
yakýn traktörün yüzde 80'ninin muayenesiz olduðunu tahmin ediyoruz. Amacýmýz, bu oraný azaltmak" þeklinde bilgi
verdi.
8 Ekim 2014 tarihinden itibaren Çorumlu traktör sahipleri, 0850 222 8888
numaralý telefondan veya www.tuvturk.com.tr adresinden, Gezici Traktör
Muayene Ýstasyonu'nun programýna ulaþabilecekler.
TÜVTÜRK, Çorum'un yaný sýra, Adana, Ankara, Antalya, Balýkesir, Bursa, Ýzmir, Kayseri, Konya, Manisa ve Samsun'da da bu hizmeti sunmaya baþladý.
Haber Servisi
Uðurludað'da bayramlaþma
Ürün Güvenliði
Aracý bugün
Çorum'da
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý her yýl 13-19
Ekim tarihleri arasýnda kutlanan Ürün Güvenliði
Haftasý kapsamýnda kamuoyunda farkýndalýk yaratýlmasý,
ürün güvenliði bilinci oluþturulmasý amacýyla çeþitli etkinlikler düzenliyor.Bu faaliyetler kapsamýnda Led Ekranlý
Ürün Güvenliði Mobil Aracý 9 Ekim 2014 Perþembe günü
Çorum'a gelecek.Konu hakkýnda bilgi veren Bilim Sanayi
ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, "Türkiye genelinde
19 ili dolaþacak olan mobil araca eþlik edecek Bakanlýðýmýz ve Ýl Müdürlüðümüz uzman personelince vatandaþlarýmýzýn sorularý cevaplandýrýlacak ve promosyon malzemeleri daðýtýlacaktýr. Led Ekranlý Ürün Güvenliði Mobil
Aracý 9 Ekim 2014 Perþembe günü saat 09.00'da Hürriyet
Meydaný önüne park ederek stant açacaktýr. Saat 11.30'da
Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürü
Murat Ocak
Muhsin Dere tarafýndan yazýlý ve görsel basýna açýklama
ve bilgilendirme yapýlacaktýr. Ayný gün öðrencilerimizin
bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri amacýyla Ürün
Güvenliði aracý saat 14.00'den sonra Bahçelievler Salim
Akaydýn Ortaokulunda, saat 15.30'den sonra 23 Nisan
Ortaokulunda stant açacaktýr. Sanayi Ürünleri Güvenliði
ve Denetimi Genel Müdürlüðü'nün denetiminden sorumlu olduðu asansörler, teleferikler, elektrikli ekipmanlar,
gaz yakan cihazlar, kazanlar, makinalar, sivil kullaným
amaçlý patlayýcýlar, atex ürünleri, aerosol kaplar, basýnçlý
ekipmanlar, taþýnabilir basýnçlý ekipmanlar, otomotiv yönetmelikleri kapsamýnda yaklaþýk 1500 farklý ürün hakkýnda tüketiciler, satýcý ve saðlayýcýlar ile üreticilerin varsa
sorunlarýnýn çözümüne ve bilgilendirilmelerine yönelik
her türlü katký saðlanacaktýr" dedi. Haber Servisi
Uðurludað ilçesinde Kurban bayramý nedeniyle bayramlaþma programý
düzenlendi
Bayramlaþma programýna Kaymakam
Hasan Gümüþçüoðlu, Ýlçe Garnizon Komutaný Mehmet Ýldeniz, Ýlçe Emniyet Amir Vekili
Taner Ercan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, muhtarlar
ve vatandaþlar katýldý.
Bayramlarýn milli ve
manevi deðerlerin yaþatýlarak gelecek nesillere
aktarýlmasý noktasýnda
önemli bir rol oynadýðýný
belirten Kaymakam Gümüþçüoðlu, "Sevgi, hoþgörü ve yardýmlaþma
duygularýnýn daha yoðun yaþandýðý bu gün-
lerde büyüklerimizi, kimsesiz yaþlýlarýmýzý,
muhtaç vatandaþlarýmýzý, devletimizin korumasý altýnda bulunan çocuklarýmýzý ziyaret
etmenin, bayram sevincini paylaþmanýn insanlýk görevi olduðunu unutmamalýyýz" dedi.
Bayramlaþma programýndan sonra Gümüþçüoðlu ve beraberindekiler Ýlçe Jandarma
Komutanlýðýný ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramlarýný kutladýlar. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
HABER
10
Ülkü Ocaklarý'ndan
saðduyu çaðrýsý
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal yaptýðý açýklamada, Suriye'nin
Aynel Arap kasabasýnda, bir süredir eli kanlý iki terör
örgütünün çatýþtýðýný ifade ederek, "Maalesef en büyük
zararý yine coðrafyanýn sivil halký görmektedir. Aynel
Arap'ta yaþayan sivillere karþý Türkiye Cumhuriyeti
kucaðýný açarak insaniyetini bir kez daha göstermiþtir.
Buna raðmen terör örgütü PKK militanlarý ve destekçileri,
Aynel Arap'daki iç savaþ ortamýný ve yaþanan IÞÝDPKK/YPG çatýþmalarýný gerekçe göstererek yurt genelinde
bir ayaklanma giriþiminde bulunmuþtur. PKK militanlarý
ve destekçilerinin ayaklanma giriþimi sonucunda, an
itibariyle 14 vatandaþ hayatýný kaybetmiþ, onlarca vatandaþ ise yaralanmýþtýr. Sokaklar alev topuna dönmüþ,
kamu mallarý ve araçlarý tahrip edilmiþ, iþyerleri yaðmalanmýþtýr" dedi.
"Þehirlerimizde
huzur
kalmamýþ, asayiþsizlik had safhaya
çýkmýþtýr. Mevcut siyasal iktidarýn
açýlým ihaneti adýyla baþlattýðý
bizim ise ihanet süreci olarak
baþýndan bugüne ýsrarlar vurguladýðýmýz eli kanlý terör örgütüyle
yapýlan müzakereler ülkemizi
maalesef bu noktaya getirmiþtir"
diyen Ýmal, "Siyasi iktidarýn yüz
vermesiyle iyice þýmaran bölücü
örgüt, IÞÝD'e karþý gösteremediði
cesareti Türkiye Cumhuriyeti'ne
karþý
göstermekten
imtina
etmemektedir. Bölücü örgütün
uzantýlarý tarafýndan özellikle
çocuklar
kullanýlarak
Türk
Milleti'nin huzurunu bozmak, Türk
Devleti'ni çaresiz göstermek adýna ayaklanma baþlatýlmýþ
ve siyasi iktidarýn yaþanan geliþmeler karþýsýnda adeta üç
maymunu oynayarak olanlarý görmezden gelmesi sonucu
da hedeflerine ulaþacaklarýna inanýr hâle gelmiþlerdir. Bu
süreçte Türk Bayraðý alenen hedef alýnmýþ, yüzlerini dahi
saklama ihtiyacý hissetmeyen insan müsveddeleri
bayraðýmýzý indirmeye çalýþmýþ, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin kurucusu Atatürk'ün heykelleri yakýlmýþtýr.
Kamu binalarýna saldýrýlmýþ, adliye ve emniyet binalarý
dahi kuþatýlmýþtýr. Ortaya çýkan bu tabloda siyasi iktidarýn
pasif ve vurdumduymaz duruþu sonucu, güvenlik güçleri
yetersiz kalmýþ, tabiri caizse meydan bu baþýboþ sokak
serserilerine býrakýlmýþtýr. Türk Devleti ve Milleti namýna
mukaddes saydýðýmýz tüm deðerleri hedef alan hainler
sürüsü, milli duruþun kalesi konumundaki Ülkücü
Hareketi de hedef alan provokatif eylemler gerçekleþtirmiþlerdir. Ocak ve parti teþkilatlarýmýzýn binalarýna yöne-
lik mütecaviz eylemlerde bulunularak Ülküdaþlarýmýz
kavganýn içine çekilmeye çalýþýlmýþtýr" þeklinde kaydetti.
Ülkücü Hareket olarak önceliklerinin Türk Milleti'nin
menfaatleri ve Türk Devleti'nin bekasý olduðunu dile
getiren Ýmal, "Türk Milletini hedef alanlar, bunun akýbetini ve sonuçlarýný iyi deðerlendirmelidir. Milletimize karþý
gerçekleþtirmiþ olduklarý bu alçakça giriþimin, tarihte
olduðu gibi Türk Milletinin defalarca def etmiþ olduðu,
basit ve aþaðýlýk bir denemeden öteye varamayacaðýný
anlamalýdýrlar.
Kamuoyuna açýkça ilan ediyoruz: Ülkücü Hareket
olarak yaþanan saldýrýlarý durdurmak ve kaos ortamýnýn
önüne geçmek adýna devletimizin yetkililerini ve kolluk
kuvvetlerini göreve çaðýrýyoruz. Türk Devlet aklýnýn,
vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðünün korunmasý, milletimizin kavga ve kargaþa ortamý
olmadan huzur içinde yaþamasýný
saðlamak adýna gerekli tüm
adýmlarý atacaðýna inanmak istiyor, artýk bu 'milli refleksi' görmek
istiyoruz. Ülkücü Hareketin Türk
Dünyasý'nýn dört bir yanýnda
bulunan teþkilatlarýna ve fedakarca
hiçbir
þahsi
menfaat
gözetmeksizin
devlet-millet
uðruna çalýþan Ülküdaþlarýmýza
yönelecek her türlü saldýrýya
karþý sonuna kadar soðukkanlýlýðýmýzý muhafaza edeceðimizi
belirtmek istiyoruz. Ülkemizde
"Arap Baharý" "Halkýn Uyanýþý"
gibi menþei malum odaklar
tarafýndan servis edilen ýsmarlama senaryolarýn tezgahlanmasýna
fýrsat vermeyeceðimizi, iç çatýþmaya ve ayrýlýk çýkarmaya
yönelik provokatif eylemlerin tarafý olmayacaðýmýzý ilan
ediyoruz.
Türk Gençliðini sokaklara çekip, eðitimlerinden alýkoyarak potansiyel gücümüzü yok etmek isteyenlere karþý
dikkatli olacaðýmýzý belirtiyor, ailelerimizden de çocuklarýna bu yönde telkinlerde bulunmalarýný istiyoruz.
Sokaklarýn karanlýðýndan süzülerek gelen bir hareket
olduðumuzu, bunun kimseye bir fayda getirmeyeceðini
belirtmek istiyoruz. Türk Milleti'ni içinde bulunduðumuz
sürece yönelik olarak yaptýðýmýz uyarýlara kulak vermeye,
Ülkücü Hareketin kutlu çatýsý altýnda tek yumruk olmuþ
bir þekilde devletimiz için mücadele etmeye çaðýrýyoruz.
Ayrýca bütün saðduyulu yaklaþýmýmýza karþýlýk saldýrýlarýn
devam etmesi durumunda nefsi müdafaa hakkýmýzý saklý
tuttuðumuza da dikkat çekmek istiyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
Yeni Türkiye'nin eðitim sistemi:
Dert+Dert+Dert
Ak Parti, iktidardaki 12’nci yýlýnda millÎ eðitim
politikalarý yüzünden yoðun eleþtiri altýnda.
istikrar bir türlü saðlanamýyor, her eðitim yýlýna farklý
bir sistemle giriliyor. bu seneki yerleþtir(eme)me skandalý diðerlerini unutturdu.Nüfusun kahir ekseriyetini
yakýndan ilgilendiren eðitim sahasýndaki problemlere
her yýl yenileri ekleniyor. Son dönemlerde bütçeden
arslan payýnýn aktarýlmasý da yaraya merhem olamýyor
maalesef. Mehter takýmý gibi iki ileri bir geri gidiliyor.
Altyapýsýz giriþimler amacýna ulaþamýyor. 16 milyon
400 bin öðrenci ve velilerine de ceremeyi çekmek kalýyor.Bir türlü istikrar yakalanamayan eðitim sistemimiz
âdeta yazboz tahtasýna dönmüþ durumda. 15 yýlda 7
deðiþik millî eðitim bakaný görev yaptý kabinelerde.
20’ye yakýn sýnav türü denendi. ANASOL-D
Hükümeti’nin bakaný Hikmet Uluðbay, liselere giriþteki sýnavlarý birleþtirdi. ANASOL-M’nin bakaný Metin
Bostancýoðlu’ysa iþleyiþi ideolojiye teslim etti. Meslek
liselerine –hâliyle de imam-hatiplere– katsayý engeli
getirdi. Niyet zaten imam-hatiplerin önünü kesmekti.
Necdet Tekin, ‘sýnavsýz geçiþ’i baþlattý. Kýsa süren görev
süresinde Bostancýoðlu dönemindeki uygulamalarý
devam ettirdi.2002’de iktidar olan AKP’nin ilk millî
eðitim bakaný Erkan Mumcu, puan hesaplama sistemini deðiþtirmek ve liseleri dört yýla çýkarmak gibi hýzlý
vaatlerle göreve baþladý. Fakat koltukta ancak dört ay
kalabildi. Vaatlerini halefi Hüseyin Çelik hayata geçirdi. Çelik devrinde LYS kaldýrýldý, OKS ikame edildi.
OKS de rafa kalktý. 6, 7 ve 8’inci sýnýflarda SBS uygulamaya kondu. Nimet Baþ SBS’yi yalnýzca 8’lere tatbik
etti. Ömer Dinçer kamuoyunda yoðun tartýþýlan
4+4+4’ün temelini attý. Nabi Avcý hepsinden hýzlýydý.
Kademeli seyreden genel liselerin Anadolu liselerine
dönüþtürülmesi sürecini tamamladý. Sadece tabelaya
müdahaleyle eðitime çað atlatýldý! SBS’yi laðvedip
Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi’ni
(TEOG) devreye soktu Avcý. Birinci tecrübesinde tökezledi metot. Merkezî yerleþtirme týkandý. En
nihayetinde iþ millî eðitim müdürlüklerinde oluþturulan komisyonlara býrakýldý. 17 Ekim’e kadar ortada
kalan ve adresinden uzak okullara yerleþen çocuklara
çözüm üretmeye çabalayacaklar. Dershanelerin kapatýlmasý da Avcý devrinin öne çýkan adýmlarýndandý.
Güya bir dönüþümden söz ediliyordu ama kurumlarýn
pek azý buna müsaitti. Öte yandan bakanlýðýn bizzat
takviye kurslarý düzenleyeceðini açýklamasý kafalarý
iyice karýþtýrdý. Kurs ‘perhizse’, ‘bu ne lahana turþusu’
idi. Eleþtiri ve önerilere kulaklarýn týkanmasý anlaþýlamaz bir tutumdu.
Deðiþen bakanla birlikte Amerika âdeta tekrar
keþfedildi. Rahmetli Barýþ Manço’nun “Ali yazar, Veli
bozar” þarkýsýný akýllara getiren icraatlar sahnelendi.
Milyonlarca öðrenci sanki kobaydý. Millî eðitimde
akþamdan sabaha köklü deðiþiklik yapmak AK
Parti’nin rutini hâline geldi. Mesele her geçen gün içinden çýkýlmazlaþtý. Özellikle son iki senedeki tepeden
inmeci tatbikatlar geçmiþteki kazanýmlarý da birer birer
yok etti.4+4+4 sistemi oldubitiyle yürürlüðe girdi. Ýlk yýl
bebek yaþtaki (5,5) çocuklarla 7’sindekiler ayný sýnýfta
okula merhaba dedi. TEOG’daki amaç, öðrencileri SBS
stresinden kurtarmaktý. Ders dýþý aktivitelere daha fazla
zaman ayýrabilmelerini saðlamaktý. Dershaneye ihtiyacý minimuma indermekti. Yýlýn iki dönemine yayýlsa
da 12 sýnavlýk bir sistemle karþý karþýya ilköröðretim
8’dekiler. Birinci denemede yanlýþ sorular, kopya iddialarý TEOG’un objektifliðine gölge düþürdü.
Yerleþtirmede yaþananlarsa tam anlamýyla skandaldý.
Bir yandan hatalara yenileri eklendi, diðer yandan da
yýllarýn çözüm bekleyen sorunlarý görmezden gelindi.
Mesala öðretmen ihtiyacý bir türlü çözülemedi.
Atamalar yetersiz, kadro açýðý had safhada. Bakanlýða
göre ihtiyaç 126 bin. 350 bin lisans sahibi öðretmen
atanmayý gözlüyor. Fakat senede 40-50 bini bu fýrsata
eriþebiliyor. Her defasýnda, sihirli formül (!) ücretli
öðretmenlikten medet umuluyor. Dile kolay, bu eðitim
çilekeþlerinin sayýsý yaklaþýk 80 bin. Düþük ücretlerle
yaraya pansuman olmaya gayret ediyorlar.
Belediyeden su
kesintisi uyarýsý
Çorum Belediyesi Su Ýþleri
Müdürlüðü'ne
baðlý
Su
Teknisyenliði
Amirliði,
Ekin
Caddesi ve Ata Caddesi üzerindeki
besleyici içme suyu þebeke hattýndaki
bakým ve onarým çalýþmasýndan dolayý
su kesintisine gidecek. 09 Ekim
Perþembe günü saat 08.00'da baþlayacak
olan su kesintisi uygulamasý saat 19.00'a
kadar devam edecek.
Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada su kesintisi yapýlacak yerlerin
KSS Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve
sokaklar, Kapaklý Caddesi ve sokaklar,
Baðcýlar Caddesi ve sokaklar, Beytepe
Caddesi ve sokaklar, Kafkasevler
Caddesi ve sokaklar ile Ata Caddesi ve
sokaklar olduðu açýklandý. Haber Servisi
Babacan'dan Türkiye'ye
kötü haber; Büyüme
hedefleri geri çekildi
Ali Babacan, 2014 için büyüme
beklentisinin yüzde 3.3'e, 2015 yýlý
için ise yüzde 4'e çekildiðini açýkladý.Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan,
2015-2017 Orta Vadeli Program'da
(OVP) 2014 yýlý sonu büyüme oranýnýn
yüzde 3.3 olmasýnýn beklendiðini bildirdi.
Yüzde 3.3 büyümenin Avrupa'nýn en
yüksek büyüme oraný olacaðýný vurgulayan Babacan,2015yýlýiçin yüzde 4, 2016
ve 2017 yýllarýnda ise yüzde 5 büyüme
beklendiðini bildirdi. Babacan, 2014 yýlý
sonu enflasyon hedefinin yüzde 9.4 olacaðýnýn tahmin edildiðini belirterek,
TÜFE hedefinin 2015'te yüzde 6.3
olduðunu, 2016 ve 2017 yýllarýnda ise
yüzde 5'lik hedeflerin korunduðunu vurguladý.
Türkiye'nin önümüzdeki 3 yýl boyunca izleyeceði yeni ekonomik program,
Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan tarafýndan açýklanýyor.
Baþbakanlýk Yeni
Bina'da gerçekleþtirilen 2015-2017 Orta
Vadeli Program'a
(OVP) yönelik
düzenlenen basýn
toplantýsýna Bilim
Sanayi ve Teknoloji
Bakaný Fikri Iþýk,
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný
Faruk Çelik, Gümrük
ve Ticaret Bakaný
Nurettin Canikli,
Kalkýnma Bakaný
Cevdet Yýlmaz, Maliye Bakaný Mehmet
Þimþek ile ilgili kamu kuruluþlarýnýn üst
düzey yöneticileri katýldý. Dünya
ekonomisine iliþkin genel tabloyu deðerlendiren Babacan, 2009 krizinden sonra
uygulanan politikalarýn istenen sonucu
vermediðini vurguladý. Büyüme oranlarýnýn kriz öncesi seviyelerin altýnda
seyrettiðini belirterek, geliþmiþ ekonomilerde kriz sonrasý yavaþlama eðilimine girmiþ bir trend olduðunu, bu ekonomilerde
yavaþ yavaþ toparlanma olduðunu kaydetti. Geliþmekte olan ekonomilerin son
dönemde büyüme hýzýnda da bir yavaþlama görüldüðünü belirten Babacan, 20142015 yýllarýnda da ek bir toparlanma
olmayacaðýný dile getirdi.
-TEMEL ÖNCELÝK: ENFLASYONLA
MÜCADELETürkiye'ye 2015-2017 OVP'nin temel
önceliklerinin baþýnda enflasyonla
mücadelenin kararlýlýkla sürdürülmesi
olduðunu vurgulayan Babacan, geçen yýl
cari açýðýn birinci sýrada yer aldýðýný hatýrlatarak, bu yýl enflasyonla mücadelenin
ilk sýrada olduðunu belirtti. Hemen ikinci
sýrada cari iþlemler açýðýný düþürmenin
ikinci ve önemli bir öncelik olarak
OVP'de vurguladýklarýný dile getiren
Babacan, "Üçüncü temel önceliðimiz,
birazm zaman olarak, biraz takvim ihtiyacý olan yapýsal reformlar. Yapýsal
reformlara hýz vererek, Türkiye'nin
potansiyel büyümesini artýrmak.
Potansiyel büyümenin artýrýlmasý, bundan sonra yapýsal reformlarýn kararlýlýkla
sürdürülmesi ile olacak" diye konuþtu.
OVP'nin temel önceliklerini cari
iþlemler açýðýný ve enflasyonu düþürmede
para politikasýný desteklemek amacýyla
maliye politikasýnda sýký duruþun devam
ettirileceðini dile getiren Babacan, maliye
politikasýndaki sýký duruþun devam edeceðini kaydetti. Babacan, cari iþlemler
açýðýný sürdürülebilir
hale getirmek
amacýyla yapýsal
reformlara hýz verileceðini söyledi.
-2014 YILI
BÜYÜME TAHMÝNÝ
YÜZDE 3.3Baþbakan
Yardýmcýsý Ali
Babacan, 2015-2017
OVP'da 2014 yýlý
sonu büyüme
oranýnýn yüzde 3.3
olmasýnýn beklendiðini bildirdi.
2013 yýlýný yüzde 4.1 büyüme ile tamamlandýðýný vurgulayan Babacan, bu oranýn
Avrupa'nýn en hýzlý büyümesiydi. 2014
yýlýnda yüzde 3.3 büyümenin Avrupa'nýn
en yüksek büyüme oraný olacaðýný bekliyoruz" dedi.
Babacan,2015yýlýiçin yüzde 4, 2016 ve
2017 yýllarýndaiseyüzde 5'likbüyümenin
beklendiðini bildirdi.
2014-2016 OVP'de 2014 yýlý büyüme
hedefi yüzde 4, 2015 ve 2016 hedefleri
yüzde 5 olarak belirlenmiþti.
-2014 YILI SONU ENFLASYON
TAHMÝNÝ YÜZDE 9.4Orta Vadeli Program'da enflasyonun
yüzde 9.4 olacaðýnýn tahmin edildiðini
dile getiren Babacan 2015 yýlýnda
TÜFE'nin yüzde 6.3 olacaðýný, 2016 ve
2017 yýllarýnda ise yüzde 5'lik hedeflerin
korunduðunu vurguladý.
2014-2016 OVP'de 2014 yýlý TÜFE
tahmini yüzde 5.3, 2015-2016 yýllarýnda
ise yüzde 5 olmasý öngörülmüþtü.
TEK
YILDIZ
2
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
HABER
11
Dolandýrýcýlar hangi
yöntemleri kullanýyor?
4 büyük kulüp devleti
5 milyon lira zarara uðrattý..!
Sayýþtay Baþkanlýðý, Beþiktaþ, Trabzonspor,
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Spor Genel
Müdürlüðü (SGM) ile imzaladýklarý sözleþme
kapsamýnda statlardan elde ettikleri reklam gelirinin yüzde 10'luk kýsmýný müdürlüðe ödemediðini tespit etti.
Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüðü'ne ait olan stadyumlarda maçlarýný oynayan dört büyükler, SGM ile imzaladýklarý
sözleþmeler uyarýnca saha içi, dýþý ve scor-board reklamlarýn
dan elde ettikleri gelirler üzerinden yüzde 10'luk paylar alýnmasý gerektiði vurgulanan Sayýþtay raporun da, "SGM'de yürütülen denetimlerde, mülkiyeti Spor Genel Müdürlüðüne ait
olan stadyumlarda maçlarýný oynayan Beþiktaþ, Fenerbahçe,
Galatasaray ve Trabzonspor Kulüplerinin Genel Müdürlükle
imzaladýklarý sözleþmeler uyarýnca saha içi, dýþý ve scor-board
reklamlarýndan elde ettikleri gelirler üzerinden alýnmasý gereken yüzde 10'luk pay olan toplam 5 milyon 246 bin 802 TL'nin
tahsil edilmediði tespit edildi." denildi.
SGM, yüzde 10'luk reklam payýnýn tahsiline iliþkin gerekli
yazýþmalarýn yapýldýðýný belirtti. Sayýþtay, 'Spor Genel Müdürlüðü 2013 Yýlý Denetim Raporu'nu açýkladý.
Raporda, Spor Genel Müdürlüðü'nün (SGM) mülkiyeti
veya kullanýmýnda bulunan spor tesislerinde düzenlenen Süper Lig müsabakalarýna katýlan takýmlarýn, 3289 sayýlý Spor
Genel Müdürlüðü'nün Teþkilat ve Görevleri Hakkýndaki Kanun'un Genel Müdürlüðün gelirlerini düzenleyen 14. maddesindeki her türlü reklam gelirlerine iliþkin hükümler kapsamýnda, kulüplere kiralanan ya da kullaným hakký verilen bazý
stadyumlardan bu statlarý kiralayan ya da kullaným hakkýný
alan kulüplerin 3. þahýslarla imzalamýþ olduðu, sözleþme bedelleri üzerinden belirli oranlardaki SGM paylarýný almadýðýný
tespit etti. Spor Genel Müdürlüðü'nün (SGM) Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 'Genel Müdürlüðün Gelirleri' baþlýklý 14'üncü maddesinde naklen yayýnlardan elde edilecek
gelir SGM'nin gelirleri arasýnda sayýldýðý belirtilen raporda,
"SGM'de yürütülen denetimlerde, 2012-2013 ve 2013-2014
futbol sezonlarýnda Spor Toto Süper Lig ile PTT Birinci Lig
Kulüplerinden toplam bir milyon 509 bin 712 TL tesislere giriþ ücretinin tahsil edilmediði tespit edildi." Denildi.
Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüðü'ne ait olan stadyumlarda maçlarýný oynayan Beþiktaþ, Fenerbahçe, Galatasaray ve
Trabzonspor Kulüplerinden, SGM ile imzaladýklarý sözleþmeler uyarýnca saha içi, dýþý ve scor-board reklamlarýndan elde
ettikleri gelirler üzerinden yüzde 10'luk paylar alýnmasý gerektiði vurgulanan raporda, "SGM'de yürütülen denetimlerde,
mülkiyeti Spor Genel Müdürlüðüne ait olan stadyumlarda
maçlarýný oynayan Beþiktaþ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulüplerinin Genel Müdürlükle imzaladýklarý sözleþmeler uyarýnca saha içi, dýþý ve scor-board reklamlarýndan elde ettikleri gelirler üzerinden alýnmasý gereken yüzde 10'luk
pay olan toplam 5 milyon 246 bin 802 TL'nin tahsil edilmediði tespit edildi." Ýfadeleri yer aldý. Raporda, kurum tarafýndan
gönderilen cevapta adý geçen kulüplerin saha içi, dýþý ve scorboard reklamlarýndan elde ettikleri gelirler üzerinden alýnmasý gereken yüzde 10'luk paylarýn tahsiline iliþkin gerekli yazýþ-
malar yapýldýðý ve hukuki iþlem tesis edileceðinin belirtildiði
hatýrlatýldý.
Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanununa göre spor müsabakalarýndan alýnacak paylarýn
SGM'nin gelirleri arasýnda sayýldýðý vurgulanan raporda, müsabaka hasýlatlarýndan yüzde 7 oranýnda SGM payýnýn alýnacaðýnýn belirtildiði hatýrlatýrdý. SGM'de yürütülen denetimlerde, anýlan mevzuat hükümleri uyarýnca takibi ve tahsilatý Ýl
Müdürlüklerine devredilmiþ olan söz konusu SGM payýnýn
tamamen ya da kýsmen tahsil edilmediðini anlatýlan raporda,
"Mülkiyeti ve/veya kullanýmý SGM ye ait olan stadyumlar,
Spor Toto Süper Lig ve PTT Birinci Ligde yer alan spor kulüplerine intifa hakký veya 10 yýla kadar uzun süreli kiralama ya
da 1 yýla kadar kýsa süreli kiralama yoluyla devredilmiþtir.
Spor kulüplerinden uzun süreli kiralama yapanlarýn sözleþme
ile öngörülen bedelleri, kýsa süreli kiralama yapanlarýn ise her
yýl için SGM tarafýndan belirlenen stat kiralamalarýna iliþkin
ücret tarifesinde yer alan maç baþýna kira ücretini yatýrmalarý
gerekmektedir. SGM'de yürütülen denetimlerde, SGM merkez ve taþra teþkilatý tarafýndan, Spor Toto Süper Lig ile PTT
Birinci Lig Kulüplerinden toplam 5 milyon 186 bin 297 TL kira ücretinin tahsil edilmediði tespit edilmiþtir." Ýfadelerine yer
verildi.
SPOR TESÝSÝ DÜÞÜK BEDELLE ÜÇÜNCÜ ÞAHSA KÝRALANMASI SURETÝYLE SGM ZARARA UÐRATILDI
Gençlik Spor Genel Müdürlüðü ile Gençlik Spor Vakfý arasýnda düzenlenen intifa hakký sözleþmesi ve protokollerle Antalya'daki Turgut Özal Spor Tesisleri 49 yýllýðýna Vakfa devredildiði vurgulanan raporda, "Sözleþmenin 9'uncu maddesinde, bu tesislerin Vakýfça kiralanmasýndan elde edilecek net gelirin yüzde 50'sinin SGM Antalya Ýl Müdürlüðüne aktarýlmasý
kararlaþtýrýldý. Söz konusu tesisler 16 Þubat 2010 tarihinde Vakýf tarafýndan Göçtaþ A.Þ.'ye yýllýk 330 bin ABD dolarýna kiralandý. Sözleþme gereði kira tutarýnýn yüzde 50'si (165 bin dolar) 2010-2013 yýllarýnda düzenli olarak Antalya Ýl Müdürlüðü
hesabýna yatýrýldý. SGM'de yürütülen denetimlerde söz konusu tesislerin alt kiracýsý olan Göçtaþ A.Þ tarafýndan 22 Þubat
2010 tarihinde 3950047 numaralý banka dekontu ile Gençlik
Spor Vakfýna 455 bin 220 TL baðýþta bulunulduðu tespit edildi. Kira sözleþmesinden altý gün sonra yapýlan bu baðýþýn, kira tutarýnýn düþük tutulmasý suretiyle saðlanan bir menfaat olduðu, dolayýsýyla bu baðýþýn yüzde 50'sinin de SGM'ye aktarýlmasý gerektiði düþünülmekte." denildi.
SGM Sayýþtay'a gönderdiði cevap yazýsýnda konuyla ilgili
þu deðerlendirmede bulundu; "Gençlik Spor Vakfý'na, 2010
yýlý kira bedelinin tahsilinden altý gün sonra 455 bin 220 TL tutarýnda baðýþ yapýlmasýnýn Genel Müdürlükçe tespit edilebilecek bir husus olmadýðýný, söz konusu paranýn sözleþmede eksik gösterilen kira bedelinden kaynaklandýðýnýn düþünüldüðü,
en kýsa sürede konu ile ilgili hukuki sürecin baþlatýlacak."
Raporda ayrýca, Spor Genel Müdürlüðü mülkiyeti ve/veya
kullanýmýnda bulunan spor tesislerinde düzenlenen Spor Toto Süper Lig ve PTT Birinci Lig müsabakalarýna katýlan spor
kulüplerinin üçüncü kiþilerle imzalamýþ olduklarý forma reklam sözleþme bedelleri üzerinden yüzde 5 oranýndaki SGM
payýnýn tahsil edilmediði hatýrlatýldý. (Spor servisi)
BM: Kobani düþerse Türkiye...
Mistura sözlerine þöyle devam etti "Eðer IÞÝD
Kobani'yi alýrsa büyük bir insani trajedi ve katliam
yaþanmasý söz konusu. Ayrýca Türkiye'yi de tehdit eder
hale gelecekler. Kararý Türkiye'ye býrakýyorum."
IÞÝD'in Kobani kuþatmasý devam ederken, ABD
öncülüðündeki koalisyon Kobani çevresine yönelik bombardýmaný sürdürdü. YPG komutaný Meysa Abdo da BBC'ye
yaptýðý açýklamada, koalisyon güçlerinin 'en etkili saldýrýlarý gerçekleþtirdiðini'
söyledi.ABD
ordusu,
Kobani çevresine Pazartesi ve Salý günü
beþ hava saldýrýsý düzenlendiðini doðruladý fakat saldýrýlarýn zamanlamasýyla
ilgili ayrýntýlý bilgi vermedi.ABD
Savunma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, tanklarýn, aðýr silahlarýn ve
savaþçýlarýn hedef alýndýðý saldýrýlarýn
'baþarýlý
olduðu'
belirtildi.Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ise
Gaziantep'te yaptýðý konuþmada, 'Kobani'nin düþmek üzere
olduðunu' söyledi ve 'sadece havadan bombalamakla terörün
sona ermeyeceðini' ifade etti.Kobani'deki YPG (Halk
Savunma Güçleri) / YPJ (Kadýn Savunma Birlikleri) komuta
konseyi üyesi Meysa Abdo ise, BBC News'den Güney Yýldýz'a
verdiði Kürtçe mülakatta, 'Koalisyon güçlerinin þimdiye
kadarki en etkili hava saldýrýlarýný dün geceden bu yana
gerçekleþtirdiðini' söyledi ve "Þimdiye kadar böyle etkili bir
þekilde vursalardý IÞÝD kente yaklaþýp bu düzeyde tahribat
yapamazdý" dedi.Koalisyon güçlerinin ilk kez Kobani'de
IÞÝD'le çatýþan YPG ile koordinasyon halinde hava saldýrýlarý
düzenlediði de belirtiliyor. Kobani'de aðýr silahlarý bulunmadýðý için IÞÝD'e karþý hafif silahlarla "fedai bir ruhla karþý
koymaya çalýþtýklarýný" da belirten Abdo'ya göre,
Koalisyon'un IÞÝD'i vurmakta ciddi olmasý durumunda
IÞÝD'e karþý mücadeleye öncülük edebileceklerini de
belirtti.Dün Kobani merkezine doðudan girmeye çalýþan
IÞÝD'in yoðun çatýþmalarýn ve hava
operasyonlarýnýn ardýndan saldýrýlarý güneye kaydýrdýðý ifade ediliyor.
Kobani batý, güney ve doðudan IÞÝD
militanlarý tarafýndan kuþatýlmýþ durumda.
'Kobani hiçbir zaman düþmez'
Abdo ayrýca IÞÝD'e karþý Koalisyon güçleriyle sýnýrlý da olsa koordinasyon içinde
olduklarýný doðruladý ve "Bize bazen hedefleri sorduklarý doðru. Belirli bir irtibat var,
fakat yetersiz. Keþif uçaklarý var fakat biz
söylemezsek hangi noktalarý vuracaklarýný bilmeleri zor." diye
konuþtu.YPG komutaný Abdo, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn "Kobani düþmek üzere" þeklindeki ifadesine de
þu sözlerle tepki gösterdi:"Kobani'nin düþeceðini söyleyenler
hayal görüyor. Kobani hiçbir zaman düþmez. Kobani'nin
düþmesi Erdoðan için tümüyle iyi haber de olmaz. Sýnýrýnýn
büyük kýsmýnda IÞÝD mi olsun istiyor? Kürtler Türkiye'de
kendisine karþý ayaða kalktý."Londra merkezli muhalif Suriye
Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Eylül ortasýndan bu yana,
Kobani'de yarýsýndan fazlasý cihatçý savaþçýlar olan en az 412
kiþinin öldüðünü duyurdu.
David Modic Cambridge Üniversitesi’nde internet dolandýrýcýlýðý psikolojisi üzerine araþtýrma
yapýyor. Bu alandaki araþtýrma sayýsý
giderek artýyor ve hem normal vatandaþ için hem de güvenlik sistemleri
geliþtiren firmalar açýsýndan önemli
bulgulara ulaþýlýyor.
Modic’in üzerinde durduðu konu,
insanlarý dolandýrýcýlara inanmaya iten
nedenler. Onlarýn tuzaðýna sadece aptallarýn ve eðitimsiz insanlarýn düþtüðünü sanýyorsanýz yanýlýyorsunuz. Oxford ve Cambridge üniversitelerinde
eðitim görmüþ ve bu yýla kadar Kuzey
Carolina Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Paul Frampton’u ele alalým.
Frampton 2012’de uyuþturucu kaçakçýlýðýndan Arjantin’de beþ yýl hapis cezasý aldý. Ýnternet üzerinden sevgili
bulma görünümlü bir dolandýrýcýlýða
kurban düþmüþtü. Yine psikoterapist
John Worley de Nijerya kaynaklý bir
email dolandýrýcýlýðýna kurban düþmüþ
ve 2005’te banka dolandýrýcýlýðý ve kara para aklama suçlarýndan yargýlanmýþ ve iki yýl hapis cezasý verilmiþti.
Modic, zekâ ve tecrübenin dolandýrýcýlara karþý kalkan olamayabileceðini
belirtiyor.
Psikoloji bilgisi
O halde insaný bu konuda savunmasýz kýlan nedir?
Binlerce kiþi üzerinde araþtýrma
yapan Modic ve
ekibi, çeþitli dolandýrýcýlýk türlerine
kurban düþen kiþilerin bazý ortak
özelliklere sahip
olduðunu gözlüyor. Bunlarýn bazýsý kendine hakim
olmakta zorluk
çekme gibi tehlikeli olarak algýlayabileceðimiz özellikler olabilirken, bazýsý
da otoriteye güven, arkadaþlarýmýz gibi
hareket etme isteði, tutarlý olma eðilimi gibi olumlu özellik olarak niteleyeceðimiz türden.Bunlar psikologlar için
yeni bulgular olabilir ama dolandýrýcýlar için deðil. Modic, bazý dolandýrýcýlarýn, ortak bir arkadaþlarý varmýþ gibi
davranarak önce kurbanýn güvenini
kazandýðýný, ya da daha ikna edici olabilmek için doktor veya avukat gibi
otorite sahibi biriymiþ gibi davrandýðýný belirtiyor.Bazý dolandýrýcýlýklarda da
ilk aþamalarda para kaybetme durumu
söz konusu deðildir. Kurban önce belli
bir çizgide davranmaya yönlendirilir ki
daha sonraki aþamada para kaybedecekken de ayný tavrý göstersin. Ýskambil oyunlarýyla ilgili bazý dolandýrýcýlýklarda bu strateji kullanýlýr.
Cambridge Üniversitesi’nde güvenlik ve mahremiyet konusunda
araþtýrma yapan Frank Stajano dolandýrýcýlarýn bilimsel araþtýrmalara baþvurmadan bu ilkeleri kendi baþlarýna
keþfetmiþ olmasýndaki maharete þaþkýnlýðýný ifade ederek “tek tek dolandýrýcýlarýn bunlarý bulmuþ olacaðýný sanmýyor, aðýzdan aðýza nasýl aktarýldýðýný
merak ediyorum,” diyor.
Yedi ikna yöntemi
Nasýl öðrendikleri bir yana, psikolojik zaaflarýmýzý bilen ve bundan faydalanan dolandýrýcýlardan da kurbanlardan öðrenilecek kadar çok þey var
gibi görünüyor. Stajano da araþtýrmasýnda bunu hedefliyor. Kumarhanelere
güvenlik danýþmanlýðý yapan sihirbaz
Paul Wilson ile bir çalýþma yürüten
Stajano, dolandýrýcýlarýn kurbanlarýný
nasýl kandýrdýðýný keþfetmeye çalýþýyor.
Uzun çalýþmalar sonucunda Stajano, dolandýrýcýlarýn, kurbanlarýný kandýrmak için yedi ikna yönteminden birini ya da birkaçýný kullandýðýný farkediyor. Bunlardan bazýlarý Modic’in
kurbanlarla yaptýðý görüþme sonucunda vardýðý sonuçlarla benzerlik gösteriyor. Buna göre, dolandýrýcýlar bizi
kandýrmak için þu yöntemleri kullanýyor: ?Zaman yöntemi: Düþünmeden
hýzla hareket etmemiz için bizi ikna
etmeye çalýþmak;?Otoriteye itaat: Yetki sahibi kiþilere daha kolay inanma
psikolojisini kullanmak; ?Sürü psikolojisi: Etrafýmýzdaki insanlar gibi davranma eðilimimizi kullanarak yaptýklarý iþin meþruluðu konusunda insanlarý
ikna etmek; ?Dikkat daðýtmak: Fiziksel
olarak cezbedici ikinci þahýslar kullanma vb. yöntemlerle, dolandýrýldýðýmýzý
fark etmememizi saðlamak;
?Mantýklý düþünmeye son verme
konusundaki istekliliðimizi kullanmak;
internet üzerinden sevgili bulma alanýndaki dolandýrýcýlýklar o yüzden bu
kadar yaygýn.?Ýçimizde kalmýþ ve bastýrýlmýþ hile güdülerimize kancayý takarak bizi de suç iþlemeye teþvik etmek – Nijerya
kaynaklý email
dolandýrýcýlýðýndaki bilerek kara
para aklama giriþimi gibi örneðin;
?Ýnsanlarýn iyi niyetini kötüye kullanmak: Para yardýmý talep eden
emaillere ya da
doðal afetler sonrasý yardým çaðrýlarýna verilen yanýtlar gibi.Eski yöntemler Stajano bu yöntemlerin yüzyýllardýr kullanýlýyor olmasýnýn þaþýrtýcý
olduðunu ifade ediyor. Nijerya kaynaklý email dijital çaðýn ürünü gibi görünse de onun eski bir versiyonu 16.
yüzyýl Avrupasý’nda da kullanýlýyordu.
Stajano, dolandýrýcýlarýn kullandýðý
özelliklerin çoðunun aslýnda zayýflýktan ziyade insanýn güçlü yanlarýný
temsil ettiðini belirtiyor ve Arizona
Üniversitesi’nden psikolog Robert Cialdini’nin “ikna psikolojisi” konulu çalýþmasýndan örnek veriyor. “Otorite
insan toplumunda barýþçýl yaþamak
için yararlý bir yöntem. Dolandýrýcýlýk
kurbanlarýný aptal olarak görmemeliyiz; onlar aslýnda hayatta kalmamýz
için çoðu zaman faydalý olduðu görülen bir þekilde davranýyorlar.”
Yedi ikna yöntemi çok eskilere dayanmakla birlikte Stajano, güvenlik
sistemleri geliþtiren uzmanlarýn bunlarý göz ardý ettiðini ve güvenlik ihlallerinde çoðu zaman bu sistemleri kullanan insanlarý suçladýklarýný ifade ediyor. “Ýnsanlar düzgün kullansa bizim
sistemlerimiz güvenli” yaklaþýmýný benimseyen uzmanlarý, insan davranýþýna raðmen deðil, onunla uyum halinde çalýþacak þekilde sistemler geliþtirmeye çaðýrýyor.Belki dolandýrýcýlarýn
tuzaklarýndan tümüyle kurtulamayacaðýz. Ama hem kullanýcýlar hem de
güvenlik sistemleri tasarýmcýlarý, dolandýrýcý gibi düþünme yöntemini uygulayarak bu tuzaklardan korunma
yollarýný bulabilir.
Fransa'dan 'tampon
bölge'ye destek
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, Fransa
Cumhurbaþkaný François
Hollande ile telefonda görüþtü.Hollande görüþmede,
sýnýrda tampon bölge oluþturulmasýna destek verdiklerini bildirdi. Cumhurbaþkanlýðý kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, görüþmede, Suriye ve Irak'taki
son geliþmeler ele alýndý.
Ýki liderin IÞÝD baþta olmak üzere terörle mücadele
ve bu konuda iþbirliðinin
büyük önem taþýdýðýný vurguladýklarý belirtildi.Görüþmede Suriyeli sýðýnmacýlar
konusunun da ele alýndýðý
bildirildi.Görüþmenin ardýndan Fransa Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndan yapýlan
açýklamada,
Fransa'nýn
Türkiye'nin güney sýnýrýna
tampon bölge oluþturulmasý önerisine destek verdiði
bildirildi.
Amatörde heyecan kaldýðý yerden baþlýyor
09 EKÝM 2014 PERÞEMBE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Ýlimiz amatör kümede kurban bayramý nedeni ile verilen bayram tatili
sonrasýnda 11-12 Ekim 2014 tarihlerinde oynanacak olan müsabaka proðramý ise þu þekilde.
11 EKÝM 2014 CUMARTESÝ U17 LÝGÝ
1 NOLU
13.00 GENÇLERBÝRLÝÐÝSPOR / ÝL ÖZEL ÝDARESÝ
GENÇ.SPOR
1 NOLU
15.00 ÝSKÝLÝP GÜCÜSPOR / OSMANCIKSPOR
12 EKÝM 2014 PAZAR U15 LÝGÝ
2 NOLU
10.00 H.E. KÜLTÜRSPOR / GENÇLERBÝRLÝÐÝSPOR
2 NOLU
11.30 1907 GENÇLÝKSPOR / ALACA BLD.SPOR
2 NOLU
13.00 ÇÝMENTOSPOR / SUNGURLUSPOR
2 NOLU
14.30 OSMANCIK GÜCÜSPOR / MÝMAR SÝNAN
GENÇLÝKSPOR
2 NOLU
16.00 ÝL ÖZEL ÝD.GENÇLÝKSPOR / ÝSKÝLÝP GÜCÜSPOR
Belediyespor'da
moraller üst seviyede
Ýmam'ý hazmedemediler
Geçtiðimiz Cuma günü Kýrýkhan ilçe stadyumunda oynanan ve ligin 5. Haftasýnda yenilgi ile tanýþan
Kýrýkhanspor da taraftarlar maç sonunda olaylar çýkarttý.
Çorum belediyespor'dan Ýmam Almasýn attýðý tek gol ile
rakibinin namaðlup ünvanýný da silmiþ oldu.
Kýrýkhanspor- Çorumspor arasýnda oynanan karþýlaþmada maçýn hakemi Serhat Aslan'ýn kararlarý taraftarlarýn
büyük tepkisine neden olmuþtu. Hakem Serhat Aslan
maçta Kýrýkhansporlu 1 futbolcuya kýrmýzý, 5 futbolcusuna
ise sarý kart gösterirken, Çorum Belediyesporlu 5 futbolcuya
da sarý kartlarýný kullandý.
Taraftarlarý gerginliðe iten hakem Serhat Aslan'a maç
bitimi ardýndan bazý taraftarlar büyük tepki gösterdi ve
saldýrdý. Maçtan sonra çýkan olaylar sebebi ile güvenlik güçleri geniþ çaplý güvenlik önemleri alarak, Belediyespor'un
ilçe merkezinden güvenli bir þekilde çýkmasýný da saðladý.
Sebat proje 3 puan arýyor
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 5
haftada 5 puan toplayarak 12. sýrada yer alan
Sebat Proje Trabzon Akçaabat'ta hafta sonu
oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçýnýn
hazýrlýklarý gerçekleþtirilirken, Kýrmýzý-Beyazlýlar
evinde oynayacaðý bu maçtan zaferle ayrýlarak
yükseliþe geçmek istiyor. Bu sezon ligde yalnýzca 1
galibiyet elde edebilen Akçaabat, Zonguldak
karþýsýndan 3 puanla ayrýlarak seri baþlatmayý
hedefliyor.
Öte yandan Kýrmýzý-Beyazlý ekipte Kurban
Bayramý nedeniyle önceki gün Sebatspor
Tesisleri'nde bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi.
Törene Akçaabat Kaymakamý Abdul Rauf Ulusoy,
Sebatspor Kulüp Baþkaný Zeki Öztürk, Yönetim
Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Ayhan
Alemdaroðlu, teknik heyet, futbolcular, kulüp personeli ve çok sayýda misafir katýldý. (Spor servisi)
Çorum Belediyespor Pazar günü
sahasýn da konuk edeceði grup lideri
Manavgat Evrensekispor maçýnýn
hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Dün, Ulukavak semtinde bulunan
Nazmi Avluca sahasýn da Manavgat
Evrensekispor hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý siyahlý oyuncular ,taktik ve teknik
aðýrlýklý bir çalýþma yaptý. Geçtiðimiz
Cuma günü deplasmanda Kýrýkhanspor'u
1-0 maðlup eden kýrmýzý siyahlýlarda
Pazar günü tek hedef galibiyet.
Lig de grup lideri olarak yer alan
Manavgat Evrenseki spor'u da maðlup
etmeyi planyan takým Geçtiðimiz Cuma
günü deplasman da Kýrýkhan maðlup
ederek rakibinin de namaðlup ünavanýna
son vermiþti.
Çorum belediyespor teknik direktörü
Yavuz Ýncadal ise, Pazar günü oynayacaklarý zorlu Manavgat Evrenseki spor maçý
ile iligili olarakta" Önümüzde Manavgat
karþýlaþmasý var. Bu karþýlaþmaya en iyi
þekilde hazýrlanýyoruz, ligin bir diðer
güçlü
ekibi
olan
Manavgat
Evrensekispor'u Çorum'dan eli boþ göndermek istiyoruz. Çalýþmalarýmýzý da bu
yönde planlýyoruz.
Çorum Belediyespor olarak Kýrýkhan
maçý öncesi verdiðim röportaj da
Belediyespor olarak Kýrýkhan maçýna çýkýþ
ve seri galibiyetler almamýz açýsýndan
çýkýþ maçý olarak gördüðümü ifade etmiþtim. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn
Çorum belediyespor ligin en güçlü ekiplerinden bir takýmdýr" dedi. (Yasin Yücel)
Cahit Terzi:
12 günde
4 maç oynadýk
Cahit Terzi, 2-0 kazandýklarý Kýzýlcabölükspor maçýyla ilgili olarak,
"Olumsuz atmosfere raðmen kazandýklarýný, netice itibariyle haftayý 3
puanla kapatmak önemliydi" açýklamasýnda bulundu.
Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, ligin 5'inci haftasýnda 2-0 kazandýklarý Kýzýlcabölükspor
maçýyla ilgili açýklamalarda bulundu.
Terzi, olumsuzluklara raðmen kazanmasýný bildiklerini söyledi.
12 günde 4 maç oynadýk
Takýmýn 3'ü lig, 1'i Türkiye Kupasý 12
günde 4 maç oynadýðýný anýmsatan Terzi, "Üzerimizde üst üstte oynadýðýmýz
maçlarýn yorgunluðu vardý. Fazla dinlenme ve idman yapma fýrsatý bulamadýk. 3
gün arayla maçlar oynadýk. Dolayýsýyla
bu da takým üzerinde bir yorgunluk oluþturdu. Bu yorgunluk Kýzýlcabölükspor
maçýna yansýdý. Üstüne üstlük ceza nedeniyle sahamýzdaki maçý seyircimizden
yoksun oynadýk. Seyircimiz bizim artý
gücümüz. Boþ tribünler önünde oynamak da futbolcularý etkiledi. Boþ tribünlere hiç alýþýk deðiliz. Olumsuzluklar üst
üstte geldi. Olumsuzluklara raðmen kazandýk. Bazen kötü olduðunuz günde de
kazanmasýný bileceksiniz. Biz bunu yaptýk. Bulduðumuz 2 golle 3 puana ulaþtýk.
2 haftalýk beraberlik serisinin ardýndan
galip gelmek mutluluk verici" þeklinde
konuþtu.
Trabzon Akçaabatspor'u düþünmeli
ve kazanmalýyýz Cahit Terzi, Kýzýlcabölükspor maçýnýn geride kaldýðýný, artýk
sadece Trabzon Akçaabatspor maçýný
düþünmeleri gerektiðini belirterek, "Lig
uzun maraton. Bu galibiyetin mutluluðuyla oyalanacak vaktimiz yok.
Bayram tatilinden çýktýk. Önümüzde
Trabzon Akçaabatspor'la oynayacaðýmýz
karþýlaþma var. Uzun yýllar sonra Trabzon deplasmanýnda puan arayacaðýz.
Düþüncemiz galibiyet olacak. Kazanmak
için çalýþmamýz lazým. Hafta sonuna kadar sadece bu maçý düþüneceðiz. Umuyorum ki Trabzon'da da istediðimiz 3
puaný alacaðýz" dedi. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN