Halit Yýldýrým’a
birincilik ödülü
BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý’nda Çorum tanýtýmý devam ediyor.
Ýtalya Turizm
Fuarý’nda tanýtým
* HABERÝ 2’DE
Yaptýðý nesir
ve güfte
yarýþmalarý
ile edebiyat
çevrelerinin
takdirini
kazanan ve
Ankara’dan
yayýn yapan
BÝRHARF EDergisi’nin
düzenlediði
Halit Yýldýrým
6. Nesir
Yarýþmasý sonuçlarý belli oldu.
* HABERÝ 6’DA
Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi Çorum'u yabancý öðrencilere tanýtýyor.
Yabancý öðrenciler
Çorum’u tanýyor
* HABERÝ 6’DA
ÇORUM
ÝSKENDER LAHMACUN
n
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Alo Paket
213 32 42
Gazi Cad. No: 13/B
ÇORUM
(Ç.HAK:514)
14 ÞUBAT 2015 CUMARTESÝ
‘Esnaf büyük kriz içinde’
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Yalçýn Kýlýç ve beraberindeki heyet
dün MHP Ýl Baþkanlýðý’ný ziyaret
etti.
Ziyarette konuþan MHP Ýl Baþkaný
Av. Bekir Çetin, “Esnaf, büyük bir
kriz içinde” dedi.
Berat Uzun
AK Parti’de 2
aday açýkladý
* HABERÝ 10’DA
AK Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkanlýðý Özel Kalem
Müdürlüðü görevinden ayrýlan
Berat Uzun ile Süleyman
Demirel Üniversitesi'ndeki
Rektör Yardýmcýlýðý görevinden
istifa eden Prof. Dr. Þakir Þahin,
AK Parti Çorum Milletvekili aday
adaylýðýný açýkladý.
Alternatifbank
Þube kapattý
Alternatifbank, sektör ve iþkolu
odaklý uzmanlaþma stratejisi
çerçevesinde bölge
müdürlüklerinin kapatýlmasýna
ve bazý þubelerini diðerleri ile
birleþtirerek kapatýlmasýna karar
verildiðini açýkladý.
* HABERÝ 5’DE
Ýstanbul’da 173 bin
Çorumlu yaþýyor
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
2014 yýl verilerine göre,
Ýstanbul’da 741 bin 603 kiþi
sayýsý ile en çok Sivaslýlar
yaþýyor.
* HABERÝ 4’DE
Asayiþ
olaylarý
Av tüfeði ile intihar etti
* HABERÝ 7’DE
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, esnaf ve sanatkârlarýn ekonominin temel direði olduðunu söyledi.
‘Polis Okulu’nda sona geliyoruz’
AK Parti Çorum
Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu,
Uðurludað Ýlçe
Baþkaný Yakup
Torun,
Uðurludað
Belediye
Baþkaný Remzi
Torun, AK Parti
Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare
Amiri Salim
Uslu'yu ziyaret
etti.
* HABERÝ 2’DE
Ahmet Özer, Bayburt Þube yönetimini ziyaret etti.
Hemþehrimiz
yönetime aday
Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Vekili
ve 5. Olaðan Kurulunda Baþkan
adaylýðýný açýklayan Ahmet Özer,
Bayburt Þube yönetimini ziyaret etti.
* HABERÝ 5’DE
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Uslu’yu ziyaret etti.
Eðitimciler iþ býraktý
KESK'e baðlý
Eðitim Sen
Çorum Þubesi
bugün iþ býrakma
eylemi yaptý.
Bahabey Caddesi
üzerinde toplanan
Eðitim Sen
yönetici ve
üyeleri, ellerinde
taþýdýklarý flama
ve dövizlerle
slogan atarak
Gazi Caddesi
üzerinden
Hürriyet
Meydaný'na ulaþtý.
***
Ýki kaza, iki yaralý
***
Sobadan zehirlendiler
***
Kamyon þarampole devrildi
***
Elektrik kaçaðý yangýn çýkardý
* HABERLERÝ 5’DE
Prof. Dr. Þakir Þahin
Saat Kulesi önünde davul-zurna eþliðinde halay çekti.
* HABERÝ 14’DE
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) hayvansal üretim istatistiklerini açýk-
Hayvan varlýðýmýz
400 bin adet
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
hayvansal üretim istatistiklerini
açýkladý.
* HABERÝ 3’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Uslu’ya Polis
Okulu teþekkürü
AK
Parti
Çorum Ýl
Baþkaný Rumi
Bekiroðlu,
Uðurludað Ýlçe
Baþkaný Yakup
Torun, Uðurludað
Belediye Baþkaný
Remzi Torun, AK
Parti Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu
ziyaret etti.
Polis Meslek
Yüksek Okulunun
yatýrým programýna
alýnmasýndan dolayý
teþekkür ziyaretinde
bulunduklarýný
belirten Bekiroðlu,
"Çorum'un yýllardýr
beklediði icraatlar bir
bir gerçekleþiyor.
Polis Okulumuzun
yatýrým programýna
alýnmasýyla artýk
sona geliyoruz.
Ayrýca Uðurludað ve
BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý’nda Çorum tanýtýmý devam ediyor.
Çorum, Ýtalya Turizm
Fuarý’nda tanýtýlýyor
vrupa’nýn ve
dünyanýn en
önemli turizm
fuarlarýndan biri olarak
kabul edilen, Ýtalya'nýn
Milano kentinde
düzenlenen BIT 2015
Uluslararasý Turizm
Fuarý’nda Çorum
tanýtýmý devam ediyor.
Polis teþkilatýmýzýn
yeniden
yapýlandýrýlmasý ve
eðitim þekilleri ile
yapýlacak
düzenlemelerle adý
deðiþse bile yeni bir
eðitim kurumumuz
olacaktýr. Ýlimiz için
önemli bir
kazanýmdýr. Hayýrlý
olsun" dedi. (Haber
Merkezi)
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Uslu’yu ziyaret etti.
K
aradeniz Yeni
Ufuklar
Derneði’nin
yürüttüðü
‘Þiddetsiz Bir
Yaþam Ýçin El ele
Projesi’
kapsamýnda tanýtým
toplantýsý yapýldý.
Serra Otel’de
gerçekleþtirilen
toplantýya Samsun
Valiliði Özel
Kalem Müdürü
Gülsen Aksakal,
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlýðý Samsun
Ýl Müdür
Yardýmcýsý Sultan
Bulut, Karadeniz
Yeni Ufuklar
Derneði Yönetim
Kurulu Baþkaný
Psikolog Mustafa
Kýnýk, Yönetim
Kurulu Üyesi
Sosyal Hizmet
Uzmaný Hicran
Karadoðan Kýnýk,
Proje Koordinatörü
Emine Yýlmaz ve
proje ortaðý dernek
üyeleri katýldý.
Karadeniz Yeni
Ufuklar Derneði
Yönetim Kurulu
Üyesi Sosyal
Hizmet Uzmaný
Hicran Karadoðan
Kýnýk’ýn açýlýþ
konuþmasýnýn
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði’ne baðlý iller tanýtýldý.
Fuarda Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat yer aldý.
Çorum’un ve bölgenin tarihi, doðal ve kültürel özellikleri tanýtýlýyor.
Ýtalya Fuarý Avrupa’nýn ve dünyanýn en önemli turizm fuarlarýndan biri olarak kabul ediliyor.
(Ç.HAK:2502)
Fuara Çorum’u
temsilen Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Genel Sekreter
Yardýmcýsý Bülent
Kankurdan, Mali
Hizmetler Müdür V.
Gülay Yücel, Ýl Özel
Ýdaresi Harita
Mühendisi Rüþtü
Kýlýçoðlu, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Anitta
Otel Genel Müdür
Yardýmcýsý Seval
Demirci Güccan ve
Yaþam Club & Spa
Müdürü Özlem Filiz
katýldý. (Haber
Merkezi)
Okulu, Tansu
Çiller'in
Baþbakanlýðýný
yaptýðý 50. Hükümet
döneminde ihale
edilmiþti. Ancak
yýllar geçmesine
raðmen somut
adýmlarý bugün
birlikte attýk. Artýk
teknik, yasal, hukuki
olarak önümüzde bir
engel
gözükmemektedir.
‘Þiddetsiz Bir Yaþam
Ýçin El Ele Projesi’
A
Hazýrlanan
Yeþilýrmak Havzasý
Kalkýnma Birliði
(Çorum, Amasya,
Samsun ve Tokat)
standýnda Çorum’un ve
bölgenin tarihi, doðal
ve kültürel özellikleri
tanýtýlarak, uluslararasý
turizm acenteleri ile
görüþmeler yapýlýyor.
Dodurga
ilçelerimizin Polis
Merkezi Amirlikleri
ile Polis Lojmanlarý
taleplerimizde
yatýrým programýna
alýndý. Emeðiniz ve
katkýlarýnýz için
teþekkür ediyoruz".
AK Parti Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, "Polis
‘Þiddetsiz Bir Yaþam Ýçin El ele Projesi’ kapsamýnda tanýtým toplantýsý yapýldý.
Projeyi Karadeniz Yeni Ufuklar Derneði’yürütüyor.
ardýndan Proje
Koordinatörü
Emine Yýlmaz,
projenin hedefleri,
projenin hedef
gruplarý ve projenin
sonuçlarý hakkýnda
bilgiler verdi.
Proje
kapsamýnda
bugüne kadar
yapýlan çalýþmalara
deðinen Yýlmaz,
“Proje yürütücü
birim ve ekip
oluþturularak
projenin tanýtým
faaliyetleri
yürütülmüþtür. 4
ilde (Samsun,
Amasya, Çorum ve
Tokat ) alan
taramasý faaliyetleri
gerçekleþtirildi.
Tanýtým
toplantýlarýmýz
devam etmektedir”
dedi.
Soru-cevap
þeklinde devam
eden tanýtým
toplantýsý,
davetlilere sunulan
ikramlarýn ardýnda
sona erdi.(ÝHA)
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Çorum’un hayvan
varlýðý 400 bin adet
www.corumhakimiyet.net
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) hayvansal
üretim istatistiklerini açýkladý.
Türkiye'de büyükbaþ
hayvan sayýsý 14,2 milyon
adet oldu. Büyükbaþ hayvan sayýsý bir önceki yýla
göre %2 azalýrken küçükbaþ hayvan sayýsý ise %7,7
arttý. Yýl sonu itibariyle sýðýr sayýsý 14 milyon 123
bin baþ, koyun sayýsý 31
milyon 115 bin baþ, keçi
sayýsý ise 10 milyon 347
bin baþ olarak gerçekleþti.
Bölge illerde büyükbaþ hayvan istatistikleri de
belli oldu. Buna göre, Samsun'da sýðýr sayýsý 309 199,
koyun sayýsý 178 726 ve
keçi sayýsý 21 560, Tokat'ta
sýðýr sayýsý 257 576, koyun
sayýsý 254 404 ve keçi sayýsý 63 126, Çorum'da sýðýr
sayýsý 216 951, koyun sayýsý 161 352 ve keçi sayýsý
43 690, Amasya'da sýðýr sa-
yýsý 180 601, koyun sayýsý
146 181 ve keçi sayýsý 57
768 olarak belirlendi.
Toplam süt üretimi
2014 yýlýnda bir önceki yýla
göre % 1,5 arttý
Toplam süt üretimi
2014 yýlýnda 18 milyon 499
bin ton olarak gerçekleþti.
Bu miktarýn %91,2'sini
inek sütü, %6'sýný koyun
sütü, %2,5'ini keçi sütü ve
%0,3'ünü ise manda sütü
oluþturmaktadýr.
Yapaðý, kýl, tiftik, bal
üretimi artarken, balmumu
ve yaþ ipek kozasý üretimi
azaldý
Bir önceki yýla göre
yapaðý üretimi %6,5, kýl
üretimi %11,4 ve tiftik üretimi ise %7,8 arttý. Bal üretimi 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre %8,2 artarak
102 486 ton, balmumu üretimi ise %5,1 azalarak 4
024 ton oldu.
Ýpekböcekçiliði faaliyeti yapan köy sayýsý 2014
yýlýnda 2013 yýlýna göre
%4 arttý ve 340 oldu. Ýpekböcekçiliðiyle uðraþan aile
sayýsý da %24,9 oranýnda
azalarak 1 760 oldu. Açýlan
tohum kutusu sayýsý bir önceki yýla göre %28,9 azalarak 3 739 adet, yaþ ipek kozasý bir önceki yýla göre
%34,1 azalarak 80 ton olarak gerçekleþti.
Toplam kümes hayvaný sayýsý bir önceki yýla
göre %10,3 arttý
Yýl sonu itibariyle et
tavuðu sayýsý %12,7 artýþla
200 milyon adet ve yumurta tavuðu sayýsý ise %5,7
artýþla 94 milyon adet olurken hindi sayýsý ise %2,2
artýþla 3 milyon adet oldu.
Ördek ve kaz sayýlarýnda
2013 yýlýna göre artýþ görüldü. (Haber Merkezi)
Karaman’da Enerya dönemi
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) hayvansal üretim istatistiklerini açýkladý.
T
ürkiye’nin enerji daðýtým
sektöründe en önemli
oyuncularýndan Enerya, doðal gaz daðýtýmýndaki tecrübesi ve yaygýn hizmet aðý ile
þimdi de elektrik saðlamak
üzere düðmeye bastý.
Enerya, Karaman’da
elektrik faturalarýnda tasarruf, farklý kampanyalar ve
cazip koþullar ile tüm abonelerine elektrik saðlamak için
harekete geçti. Enerya, aylýk
elektrik kullanýmý sayaç baþýna 373kWsaat düzeyinde
ve en az 130 TL üzerinde
olan konut ve ticari iþletmelere elektrik saðlamak üzere tüm altyapýsýný ve hizmet
aðýný tamamladý.
Karaman’da elektrik saðlanmasý konusunda açýklama yapan
Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun,
aylýk elektrik kullanýmý 373 kWsaat
düzeyinde ve en az 130 TL üzerinde olan konut ve ticari iþletmelere
elektrik saðlamak üzere tüm altyapý
ve hizmet aðýnýn tamamladýðýný
söyledi. Uzun, “10 yýldýr Antalya,
Konya, Karaman, Ereðli, Erzincan,
Denizli, Aydýn, Aksaray, Çorum,
Niðde ve Nevþehir illerinin doðal
gaz daðýtýmýný yürütüyoruz. Enerya
Türkiye’nin 2. en yaygýn doðal gaz
daðýtým þirketi olarak 11 þehirde bugüne kadar 450 milyon TL’lik yatýrým ile 6 bin 500 km’lik daðýtým aðý
kurdu. 10 yýl içinde hýzlý bir yatýrým
planý ile bulunduðumuz illerde nüfusun ortalama yüzde 85’ine hizmet
götürerek 2014 yýlýnda 800 binden
fazla aboneye, 1,5 milyar TL’lik ciroya ve toplamda 2,8 milyar metreküplük hacme ulaþtýk. Bugün artýk
doðal gazdaki bu tecrübemiz ve kaliteli hizmetimizi elektrik saðlamada da üstlenmek üzere çalýþmalarýmýzý tamamladýk” dedi.
“KARAMANLILAR ELEKTRÝK FATURALARINDA TASARRUF EDECEK”
Elektrik piyasasýnda yürürlüðe
giren serbest tüketici limiti kanunu
ile artýk kriterleri saðlayan tüketicilerin istedikleri elektrik saðlayýcý
firmayý seçebilecekleri bilgisini veren Aslan Uzun, bu yasa ile artýk
Enerya, doðal gaz daðýtýmýndaki tecrübesi ve yaygýn hizmet
aðý ile þimdi de elektrik saðlamak üzere düðmeye bastý.
tüm tüketicilerin Enerya’ya baþvurarak elektriklerini Enerya’dan alabileceklerini söyledi. Uzun, “Enerya abonelerin kullaným durumuna
göre mevcut elektrik faturalarýndaki, elektrik net birim fiyatýnda daha
cazip bir teklif sunacak. Diðer elektrik tedariki yapan þirketlerden farkýmýz, doðal gaz daðýtýmý yaptýðýmýz þehirlerde müþterilerimize ayný
ödeme noktasýndan hem elektrik ve
doðal gaz faturalarýný birlikte ödeme imkâný, hem de müþterilerimizin elektrik faturalarýnda tasarruf
saðlayacaðýz.” dedi.
Abonelere elektriðin mevcut
hat üzerinden verileceðini, yeni bir
hat çekilmesi veya inþaata gerek olmadýðýný belirten Aslan Uzun,
“Enerya olarak hatlarda sýkýntý olmadýðý sürece, elektrik arzýný saðlamayý garanti ediyoruz. Elektrik faturalarýnda tasarrufa gitmek ve daha
kaliteli hizmet almak isteyen Karamanlýlarý Enerya Elektrik’e abone
olmaya çaðýrýyoruz. Hiçbir ek ücret
ödemeden her ayýn 5’ine kadar
Enerya’ya gelerek sözleþme imzalayan abonelere bir sonraki ayýn
1’inden itibaren elektrik verilecek.
Sözleþme imzalanmasýndan itibaren mevcuttaki sistem devam edecek olup, artýk elektrik faturasý
Enerya tarafýndan gönderilecek“ diye konuþtu.
Enerya olarak elektrik satýþýndaki öncelikli hedeflerinin doðal
gaz daðýtýmý yapýlan illerdeki mevcut serbest tüketicilerden, serbest
tüketim limiti üzerinde elektrik kullananlarýn Enerya Elektrik’e geçirmek olduðunu belirten Uzun, “Ayný
zamanda müþterilerimizde elektrik
farkýndalýðý yaratmayý planlýyoruz.
Bu amaçla müþterilerimize ilerleyen zamanlarda elektrik faturalarý
ile birlikte bilgilendirme dokümanlarý göndereceðiz“ þeklinde konuþtu.
Uzun, Enerya’nýn tüm enerji
yatýrýmlarýndaki 2015 yýlý hedeflerini de þöyle özetledi: “Bugün 2,8
milyar metreküp gaz hacmini yönetiyoruz. 2015 yýlýnda abone sayýmýzý ve yönettiðimiz gaz hacmini geliþtirmeye devam edeceðiz. Bunun
yanýnda elektrik ticaretinde hedefimiz tüm illerimizde baþlayýp Türkiye’ye yayýlarak müþterilerine en yakýn enerji þirketi olmayý ve 2018’e
kadar yenilenebilir yatýrýmlarýmýz
ile elektrik üretiminde de pay almayý hedefliyoruz.”
“KARAMAN’DA 43 BÝN
HANEYE DOÐAL GAZ ULAÞTI”
Enerya Karaman Ýþletme Müdürü Abdulkadir Kýlýç “Karaman’da 9 yýldýr doðal gaz daðýtýmýný yürütüyoruz. 32 milyon TL’lik
yatýrým ile 429 km’lik daðýtým aðý
kurduk. 2014 yýlý sonu itibariyle doðal gaz daðýtým aðýmýz ile 43 Bin
haneye doðal gazý ulaþtýrarak, 34
Bin adedini doðal gaz ile tanýþtýrdýk. 98 milyon metreküplük gaz satýþ hacmi 2014 yýlýný tamamladýk”
dedi.(ÝHA)
MEB, 300 engelli öðretmen alacak
M
illi Eðitim Bakanlýðý (MEB),
300 engelli öðretmen alacak.
Baþvurular, 18-24 Þubat'ta alýnacak.
Bakanlýðýn internet sitesinde
yer alan duyuruya göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sýnavý
(EKPSS) ve Engellilerin Devlet
Memurluðuna Alýnmalarý Hakkýnda
Yönetmelik uyarýnca, EKPSS puan
üstünlüðüne göre 300 engelli öðretmen istihdam edilecek. Baþvurular,
18-24 Þubat'ta alýnacak.
Baþvuru formunun çýktýsý, istenen diðer belgelerle birlikte il milli eðitim müdürlüklerine onaylattýrýlacak. Baþvuruda, adaylardan diploma veya öðretim durumu belgesi,
pedagojik formasyon ve 2014 yýlý
EKPSS sonuç belgesi ile engelli
saðlýk kurulu raporu istenecek. Ayrýca adaylardan herhangi bir kamu
kurum ve kuruluþunda devlet memuru olarak çalýþýp çalýþmadýklarýna iliþkin beyanlarý alýnacak. Kamu
kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan
adaylardan, baþvuru sýrasýnda muvafakat belgesi istenmeyecek.
Yerleþtirmeler, EKPSS puan
üstünlüðüne göre ve Bakanlýkça il
emrine yapýlacak. Atamasý yapýlan
öðretmenlerin görev yerleri, Valiliklerce belirlenecek.
Baþvurulara iliþkin ayrýntýlý
bilgiye,
Bakanlýðýn
"ikgm.meb.gov.tr" adresinden ulaþýlabilinecek.(AA)
'Ýyi Verim, Kaliteli Ürün' konulu seminer düzenlendi.
'Ýyi verim, kaliteli ürün'
M. ALÝ: CEYLAN
E
rdemli Tarým
Market tarafýndan
çiftçilere yönelik 'Ýyi
Verim, Kaliteli Ürün'
konulu seminer
düzenlendi.
Dün saat
13.00'de Afra Düðün
Salonu'nda
düzenlenen seminere
konuþmacý olarak
Toprak TV ve Bereket
TV'de bitki doktoru
olarak program
düzenleyen Ziraat
Mühendisi Ali Ayhan
katýldý.
Eðitim
seminerine Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürlüðü, Ziraat
Odasý Baþkanlýðý, Süt
Birliði, Patates
Üreticileri Birliði'nden
yetkililer ile çiftçiler
katýldý.
Ziraat Mühendisi
Ali Ayhan, çiftçilere
iyi verim ve kaliteli
ürün alabilmeleri için
baþlangýçta toprak
hazýrlýðýnýn yaný sýra,
topraðýn ve bitkilerin
Afra 2 Salonu’nda düzenlenen eðitime çiftçiler katýldý.
ihtiyacý olan besin
elementlerin doðru
zamanda ve doðru
þekilde verilmesi
gerektiðini söyledi.
Verim ve kaliteyi
etkileyen unsurlardan
da bahseden Ayhan,
"Bu konuda firmanýn
ürünlerinden Bitkinin
Ana Sütü (BAS)'nün
çeþitliliði bu
ihtiyaçlara cevap
verecek içeriktedir."
dedi.
Erdemli Tarým
Market Yetkilileri
Ziraat Mühendisi
Mehmet Selimoðlu ile
Ziraat Mühendisi
Beþer Can Varol, 30
yýllýk tecrübe ve
deneyimleri ile Çorum
çiftçisine daha iyi
verim ve halkýn daha
saðlýklý ürünler
tüketmeleri için dünya
devi firmalarýndan
Bayer, Dow,
Monsanto, Sygenta ve
Dupont gibi
firmalarýnýn tarým
ilacý, bitki besleme
ürünleri, ayçiçek,
mýsýr, sebze
tohumlarýnýn satýþýný
yaptýklarýný söyledi.
Müþterilerini
tarlalarýnda yalnýz
býrakmadýklarýný dile
getiren Erdemli Tarým
yetkilileri, çiftçileri sýk
sýk ziyaret ederek
danýþmanlýk
yaptýklarýný belirttiler.
Yetkililer, kendilerinin
de üretici olmalarý
nedeniyle çiftçiliðin
zorluklarýný ve ne
istediklerini iyi
bildiklerini dile
getirdiler.
3
Çorum’da ‘Usta Semineri’
4
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
‘Garantili Usta Sistemi' ile yeni
bir dönem baþlattýk’
Y
apý kimyasallarý sektörünün lideri
Kalekim, Türkiye'nin dört bir yanýnda sürdürdüðü eðitim faaliyetleriyle sektöre nitelikli usta kazandýrmaya
devam ediyor. 'Garantili Usta Sistemi'ni baþlatarak dünyada bir ilke imza
atan Kalekim, bu yýl 10 ilde gerçekleþtireceði 'Geliþtirme ve Uyum Kurslarý'
ile 500 ustaya eðitim verirken, 51 ilde
de toplam 10 bin ustanýn katýlacaðý
eðitim seminerleri düzenleyecek.
Kuruluþundan itibaren ustalara
yönelik düzenlediði eðitim ve seminerlerle Türkiye'de nitelikli usta yetiþtirmeyi baþlatan öncü bir kuruluþ olan
Kalekim, 2015 yýlý sonuna kadar 10 ilde düzenleyeceði 'Geliþtirme ve
Uyum Kurslarý' ile eðitim alacak 500
ustaya daha sertifika vermeyi hedefliyor. Kurslarýn yaný sýra 51 ilde etaplar
halinde 100 ayrý seminer düzenleyecek Kalekim, toplam 10 bin katýlýmcýya nitelikli usta bilincini aktaracak.
Yapý kimyasallarý sektörünün lideri Kalekim, Çorumlu ustalara eðitim semineri verecek.
Bugüne kadar seminerlerle 200
bin kiþiye ulaþtýk
Bugün üye sayýsý 55 bin olan 'Kalekim Usta Kulübü' kapsamýnda Türkiye'nin çeþitli il ve ilçe merkezlerinde
kurs ve seminerler vermeyi aralýksýz
sürdürdüklerini belirten Kalekim Genel Müdürü Altuð Akbaþ, "Bugüne
kadar düzenlediðimiz seminerlerle
200 bin kiþiye ulaþtýk. Bu seminerler
kapsamýnda, ürün ve uygulamalar, yenilikler ve 'Kalekim Usta Kulübü' hizmetleri hakkýnda ustalarý bilgilendiriyoruz. Ayrýca sunduðumuz hediyelerle de ustalarýn iþ yapma imkanlarýný
geliþtirmelerine artý deðer katýyoruz.
Bunlarýn dýþýnda ustalarýmýzý sigortalýyor ve ürün garantisi veriyoruz" dedi.
‘Sektöre 10 bin nitelikli usta kazandýrdýk’
Yeni yönetmelik gereði 'Mesleki
Yeterlilik Belgesi' olmayan ustalarýn
inþaatlarda istihdam edilemeyeceðinin
altýný çizen Altuð Akbaþ, "Ýbrahim Bodur Kaleseramik Eðitim, Saðlýk ve
Sosyal Yardým Vakfý (KSV) ile birlikte yürüttüðümüz eðitim faaliyetleri-
"Kalekim'in sektördeki gücü, endüstriyel harçla Türkiye'yi ilk buluþturan firma olmasýndan geliyor" diyen
Altuð Akbaþ, þunlarý söyledi: "Kalekim'in kuruluþundan itibaren ustalara
verdiði eðitim ve seminerler, bizi güçlü kýlan en önemli deðerlerimizdendir.
Yeni hayata geçirdiðimiz 'Garantili
Usta Sistemi' de bu anlayýþýmýzý doðruluyor. Düzenlediðimiz kurslardan
mezun olan ustalarýmýzýn, Kalekim
ürünlerini kullanarak yaptýklarý çalýþmalar; 2 yýl uygulama, 10 yýl ürün garantisi ile güvence altýna alýnýyor. 'Garantili Usta Sistemi', 'Kalekim Usta
Kulübü' üyesi ustalarýn sektördeki rekabet gücünü artýrýyor. Bu sistemle nitelikli ustalarýmýzýn tercih edilirliðini
artýrarak, onlara yeni iþ imkanlarý yaratýyoruz. Projeyi 65 ilimizde 2 bin
500 ustayla uygulamaya koyduk, öncelikli amacýmýz bu sistemi 81 ilimizde aktif hale getirmek. Bu sistemle 5
yýlda 5 bin ustaya ulaþmayý hedefliyoruz."
su'
Türkiye'de nitelikli usta yetiþtirilmesi hedefleniyor.
mizle; iþsizliðe dolaylý çözüm ve eðitimli ara eleman yetiþtirme konularýnda ülke ekonomisine de fayda saðlýyoruz. Bugüne kadar gerçekleþtirdiðimiz
'Meslek Edindirme Kurslarý' ile 'Ustalýk Belgesi'ne kavuþan 6 bin kiþi meslek sahibi oldu. Ayný amaçla düzenlediðimiz 'Geliþtirme ve Uyum Kurslarý'
ile inþaat sektörüne yaklaþýk 4 bin vasýflý usta kazandýrdýk" diye konuþtu.
‘Milli Eðitim Bakanlýðý'dan
onaylý sertifika veriyoruz’
Kalekim'in gerçekleþtirdiði tüm
eðitim çalýþmalarýnýn, sektöre kalifiye
eleman kazandýrmak açýsýndan çok
önemli olduðunu vurgulayan Altuð
Akbaþ, "Eðitim faaliyetlerimizi inþaat
sektörünün ihtiyaçlarýna göre geniþleterek, 'seramik yer ve duvar kaplamacýlýðý'nýn yaný sýra 'yapý yalýtýmcýlýðý',
'sývacýlýk', 'inþaat boyacýlýðý' ve 'sýhhi
tesisatçýlýk' alanlarýnda 'Geliþtirme ve
Uyum Kurslarý' düzenliyoruz. Böylelikle sektörde çalýþan iþgücünün teknolojik geliþmelere uyumunun saðlanmasý ve eðitimsiz ustadan kaynaklanan iþ kazalarýnýn en aza indirilmesini
hedefliyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý
iþbirliði ile gerçekleþtirilen bir haftalýk
kursumuza katýlan ustalarýn tüm masraflarýný karþýlýyor, kurs sonunda baþarýlý olan 'seramik', 'boya', 'mantolama'
ve 'su yalýtým' ustalarýna MEB onaylý
sertifika veriyoruz" þeklinde konuþtu.
10 ilde 'Geliþtirme ve Uyum Kur-
'Geliþtirme ve Uyum Kurslarý',
Bolu, Eskiþehir, Gaziantep, Ýzmir, Kütahya, Manisa, Muðla, Sivas, Þanlýurfa ve Van'da gerçekleþtirilecek.
51 ilde 'Usta Semineri'
Kalekim'in toplam 10 bin ustanýn
katýlmasýný hedeflediði eðitim seminerlerini düzenleyeceði iller ise þöyle;
Adana, Afyon, Aðrý, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydýn, Balýkesir,
Bartýn, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakýr,
Düzce, Edirne, Erzincan, Eskiþehir,
Gaziantep, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli,
Konya, Kütahya, Manisa, Mardin,
Mersin, Muðla, Niðde, Rize, Sakarya,
Samsun, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Tokat, Uþak, Van, Yalova. (Haber Merkezi)
Ýstanbul’da 173 bin
Çorumlu yaþýyor
T
TOKÝ bazý kentlere özel konutlar yapacak.
TOKÝ her kente özel konut yapacak
T
oplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný
Mehmet Ergün Turan, Türkiye'de konut beklentilerinin 10 yýl öncesine göre
farklýlaþtýðýný belirterek, önümüzdeki dönemde kentlerin geleneklerine uygun
farklý tasarýmlara aðýrlýk vereceklerini
söyledi.
Turan, yaptýðý açýklamada, 20022015 yýllarý arasýnda 649 bin konut üreterek rekora imza attýklarýný, bu konutlarda
ortalama 3 milyon 300 bin kiþinin yaþadýðý düþünülürse bazý Avrupa ülkelerinin
nüfusundan daha fazla kiþiye kaliteli barýnma imkaný saðladýklarýný kaydetti.
TOKÝ konutlarýnýn yüzde 85'inin
orta ve dar gelirlilere yönelik olduðuna
iþaret eden Turan, 2015 yýlýnda 50 bin
konut inþa edeceklerini, bu konutlarýn
yüzde 40'ýnýn kentsel dönüþüm projeleri
kaynaklý olarak gerçekleþtirileceðini ifade etti.
Türkiye'de son dönemde konut tercihlerinin deðiþtiðini, TOKÝ'nin de kendisini disipline ederek þehirlerin kültürlerini yansýtan mimari anlayýþa uygun projelere yöneldiðini anlatan Turan, þöyle
konuþtu:
"Projelere sadece barýnma olarak
bakmýyoruz, yaþam alaný olarak da bakýyoruz. Geleneklerimizden gelen unsurlar
projelerimizde yer alacak. Esnafla vatandaþlarýn bir arada yaþadýðý, caddesi, meydanlarý, bir kültürleri olan mahalleleri,
yeni yaþam alanlarýný oluþturuyoruz.
TOKÝ olarak da artýk kalite noktasýnda
bir üst evreye geçtik.
Prensip olarak 'hiçbir þehirde en
yüksek binalar TOKÝ'nin yaptýðý konutlar
olmayacak' diyoruz. Genel disiplin olarak yatay mimariyi benimsiyoruz. Bir
eleþtiri var, 'yatay mimariye geçilince yeþil alanlar daralacak' diyorlar. Ancak öyle deðil. Biz þehir merkezlerinde yüksek
mimariye karþýyýz. Daha düþük katlý mimari projelerle yaþam alanlarýný geniþleteceðiz. Yaklaþýk altý aydýr bu disiplinle
çalýþýyoruz. Gelenekle, geleceði birleþtiren konseptle proje üretiyoruz."
DOÐAL TAÞLARI DAHA
ÇOK KULLANACAÐIZ
Her kent için farklý konut projelerini hayata geçirmeye çalýþtýklarýný dile getiren Turan, þehirlerin geleneksel dokularýna uygun konut projelerinin aðýrlýk kazandýðýný söyledi.
Türkiye'nin zengin ve farklý taþ kaynaklarý olduðunu kaydeden Turan, "Artýk
projelerimizde doðal taþlarý daha çok
kullanacaðýz. Nevþehir Ürgüp'te model
olacak bir projemiz var. 923 sosyal konut
yapýyoruz, yolu düþen vatandaþlarýmýzýn
görmesini istiyorum. Tamamý yöresel
taþlardan imal edilmiþ üç katlý konutlar
yaptýk. Mardin'de yeni bir proje geliþtirdik. Mardin'in yöresel mimarisinden
esinlenerek bugünkü normlarý taþýyan
konutlar yapacaðýz. Kars'ta, Bursa'da,
Manisa'da, Çorum'da farklý projeler yapýyoruz" diye konuþtu.
Gelecek dönemde özellikle dar ve
ve orta gelir grubu vatandaþlara yönelik
konut projelerine önem vereceklerini, yeni bir atak dönemine girdiklerini sözlerine ekleyen Turan, kentsel dönüþüm projelerinin çalýþmalarý içinde önemli bir
pay tutacaðýna dikkati çekti.
TOKÝ'nin yurt dýþýnda Pakistan, Sri
Lanka ve Endonezya'da projeler yaptýðýný da kaydeden Turan, "Somali'de 10 bin
konutla ilgili çalýþýyoruz. TOKÝ sektöre
açýlým yapmak için kýsa ve orta vadede
yurt dýþýnda da faaliyet gösterecek. TOKÝ'yi birikimlerimizi yurt dýþýna taþýyabilecek yapý haline getirmeyi düþünüyoruz" ifadelerini kullandý.(aa)
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
2014 yýl verilerine göre, Ýstanbul’da
741 bin 603 kiþi sayýsý ile en çok Sivaslýlar yaþýyor.
Anadolu’dan sürekli göç alarak her
geçen gün nüfusu artan metropol þehir
Ýstanbul, 2014 yýlýnda da en fazla göç
alan þehir oldu. TÜÝK'in verilerine göre
Ýstanbul'da en fazla Sivaslýlar bulunurken, bunu 553 bin 612 kiþi ile Kastamonu, 511 bin 723 kiþi ile Ordu takip ediyor. Ýstanbul'daki Sivaslýlarýn sayýsý bir
önceki yýla göre 5 bin 61 kiþi arttý.
Ýstanbul’da yaþayan diðer kentlerden vatandaþlarýn sayýsý ise þu þekilde:
Adana 85 bin 619, Adýyaman 179
bin 873, Afyonkarahisar 57 bin 741, Aðrý 165 bin 950, Amasya 175 bin 793, Ankara 92 bin 723, Antalya 44 bin 727, Artvin 83 bin 180, Aydýn 28 bin 419, Balýkesir 100 bin 318, Bilecik 36 bin 915,
Bingöl 132 bin 1, Bitlis 202 bin 247, Bolu 66 bin 212, Burdur 8 bin 931, Bursa
99 bin 186, Çanakkale 76 bin 722, Çankýrý 162 bin 431,Çorum 172 bin 758, Denizli 30 bin 404, Diyarbakýr 195 bin 555,
Edirne 109 bin 911, Elazýð 145 bin 77,
Erzincan 302 bin 20, Erzurum 392 bin
132, Eskiþehir 54 bin 541, Eskiþehir 54
bin 541, Gaziantep 79 bin 821, Giresun
487 bin 878, Gümüþhane 138 bin 868,
Hatay 91 bin 743, Hakkari 10 bin 154,
Isparta 54 bin 922, Mersin 56 bin 172,
Ýstanbul 2 milyon 162 bin 588, Ýzmir 68
bin 338, Kars 275 bin 719, Kastamonu
553 bin 612, Kayseri 155 bin 216, Kýrklareli 119 bin 109, Kýrþehir 45 bin 486,
Kocaeli 57 bin 613, Konya 153 bin Kütahya 30 bin 416, Malatya 398 bin 430,
Manisa 45 bin 915, Manisa 45 bin 915,
Kahramanmaraþ 99 bin 195, Mardin 212
bin 681, Muðla 14 bin 692, Muþ 140 bin
98, Nevþehir 89 bin 866, Niðde 90 bin
869, Ordu 511 bin 723, Rize 298 bin
467, Sakarya 136 bin 783, Samsun 422
bin 675, Siirt 214 bin 33, Sinop 370 bin
806, Sivas 741 bin 603, Tekirdað 117 bin
665, Tokat 462 bin 852, Trabzon 398 bin
689, Tunceli 85 bin 516, Tunceli 85 bin
516, Þanlýurfa 117 bin 629, Uþak 21 bin
218, Van 179 bin 634, Yozgat 141 bin
667, Yozgat 141 bin 667, Zonguldak 122
bin 592, Aksaray 47 bin 46, Bayburt 115
bin 401, Karaman 26 bin 234, Kýrýkkale
34 bin 254, Batman 128 bin 573, Þýrnak
31 bin 847, Þýrnak 31 bin 847, Bartýn 98
bin 56, Ardahan 241 bin 845, Iðdýr 87
bin 809, Iðdýr 87 bin 809, Yalova 21 bin
161, Karabük 95 bin 441, Kilis 37 bin
947, Osmaniye 29 bin 364, Düzce 48 bin
287.(ÝHA)
Çorum’da 4553 Yozgatlý var
(ÝHA) - Türkiye’de en çok göç veren illerin baþýnda gelen Yozgat'ýn nüfusunun üç katýndan fazlasý diðer illerde
yaþýyor.
TÜÝK verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 148 bin 908 Yozgatlý yaþarken, Yozgat’tan sonra en çok Yozgatlý Ankara’da bulunuyor. Yozgat’ta 387
bin 717 Yozgatlý yaþarken, Ankara’da
342 bin 955 Yozgatlý bulunuyor. 141 bin
667 Yozgatlý Ýstanbul’da, 63 bin 553
Yozgatlý ise Kayseri’de yaþýyor. Diðer illerde yaþayan Yozgatlýlarýn sayýsý þu þekilde sýralanýyor.
Adana 2.991
Adýyaman 341
Afyonkarahisar 1067
Aðrý 538
Amasya 919
Ankara 342.955
Antalya 21.385
Artvin 198
Aydýn 4.260
Balýkesir 4.988
Bilecik 795
Bingöl 342
Bitlis 358
Bolu 1000
Burdur 457
Bursa 26.795
Çanakkale 2.052
Çankýrý 1067
Çorum 4.553
www.corumhakimiyet.net
Hayrettin
Karaman
Tehdit ve anarþi
demokratik
midir?
Bazý siyasi, dini ve ideolojik
þahýslar ve gruplar “demokrasi ve insan
haklarý” ilkelerini öne sürerek, daha
doðrusu istismar ederek hükümetten
taleplerde bulunuyor, “olmadýðý,
istedikleri verilmediði takdirde sokaða
çýkacaklarýný, ortalýðý ateþe verip
insanlarýn can ve mallarýný telef
edeceklerini, ülkeyi milyarlarca lira
zarara sokacaklarýný” ilan ediyor, yani
hükümeti tehdit ediyorlar.
Ne çarpýcý bir çeliþki! Bir yandan
demokrasi ve insan hakký diyeceksin,
öte yandan demokrasiye en büyük
kötülüðü yapacak (halkýn oyu ile deðil,
silahla iktidar olmaya teþebbüs edecek),
baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerini
çiðneyeceksin!
Bu demokrasi de bal mumuna
döndü, herkesin bir demokrasisi var,
iþine geldiði gibi þekil veriyor ve baþka
þekillere meþruiyet tanýmýyorlar.
Demokrasilerde sandýk
vazgeçilemez ve temel unsur olduðu
halde, sandýktan ümidini kesenler onu
itibarsýzlaþtýrmak için çýrpýnýyor, devlet
yönetiminin neredeyse bireye varýncaya
kadar vatandaþlarýn arzu ve isteklerine
göre yapýlmasýný savunuyorlar.
Hükümet elbette muhalif muvafýk
bütün vatandaþlarýn arzu, ihtiyaç, görüþ
ve taleplerine kulak vermelidir, ama
icranýn “her kafadan gelen ayrý sese
göre” olmasý imkansýzdýr, sonunda
iktidar bir karara varacak, onu icra
edecek ve anayasal denetimlerden
geçerse son hesabý sandýkta verecektir.
Bundan öte bir demokrasi uygulamasý
hayaldir.
En çok eleþtirilen merkezi
yönetim yerine yerinden yönetime
geçilse de iþleyiþ deðiþmeyecek, yine
herkesin dediði deðil, muhtemelen
yerel çoðunluðun dediði olacaktýr.
Demokrasinin þekilleri ve iþleyiþi
sonuna kadar tartýþýlsýn, baþkanlýk, yarý
baþkanlýk ve parlamenter sistem
karþýlaþtýrýlmalarý yapýlsýn, hangisinin
millet ve memleket için daha yararlý
olacaðý konusunda farklý fikirler
alabildiðine ortaya konsun; bütün
bunlar caizdir, ama caiz olmayan bir
þey vardýr ki, o da tehdittir, aba altýndan
sopa göstermektir.
Daða çýkarak silahlý isyana
kalkýþma, sokak hareketleri, anarþi,
terör bizde ve baþka yerlerde yýllardýr
tecrübe ediliyor, sonuç meydanda,
zararý genel olarak halk çekiyor, can ve
mal kaybý onlardan oluyor. Buna
raðmen adý saný belli siyasetçilerin bu
hareketlerin yanýnda yer almalarý,
teþvik ve tahrik etmeleri millet ve
memleket için bir talihsizliktir.
Devletin birinci vazifesi halkýn can
ve mal güvenliðini saðlamaktýr. Hiçbir
demokrasi ve insan hakký iddiasý,
halkýn can ve mal güvenliðini ortadan
kaldýrmak için ileri sürülemez.
Uzaktakileri býrakalým, son birkaç
sokak olayýnda, anarþi ve terör
hareketlerinde halkýn ve ülkenin ne
büyük zararlara uðradýklarý, hak ve
hürriyetlerin nasýl çiðnendiði, güvenlik
güçlerinin –ayný zamanda hiyanetler de
oldu- elleri ve kollarý baðlý olduðu için
nasýl acze düþtükleri açýkça ve dehþetle
görüldü.
Þimdi hükümet, devletin birinci
görevini ifa etmek, halkýn can ve mal
emniyetini koruyabilmek için bir “iç
güvenlik paketi”ni Meclis'e sunuyor.
Bu paketin tartýþmaya ve deðiþtirmeye
açýk taraflarý olabilir ve bu da Meclis’te
usulünce yapýlýr. Ama pakete bütünüyle
karþý çýkmanýn, hükümet bunu geri
almazsa hak ve hukuk dýþý eylemlerle
tehdit etmenin meþruiyetinden söz
edilemez.
Hak ve hürriyetin sýnýrý, baþkasýnýn
hak ve hürriyetinin çiðnendiði noktadýr.
Saðlýk alanýnda önemli olan hastalýðý
önleyici tedbirlerdir, tedavi ikinci
planda olur. Güvenlik alanýnda da
baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerine
zarar verildikten sonra suçlularý -o da
yakalanabilirse- cezalandýrmak deðil,
teþebbüsü engellemek birinci derecede
önemlidir. Bu engelleme bazý
özgürlükleri kýsýtlamayý zorunlu
kýlýyorsa gereken yapýlacaktýr;
yapýlacaktýr çünkü gerekçesi “þüpheli
olmayan baþkalarýnýn hak ve
özgürlüklerini korumak”týr.
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
5
Av tüfeði ile intihar etti
Ç
Bekir Armutçu
orum'un Ýskilip
Ýlçesi'nde 29
yaþýndaki Bekir
Armutçu, av tüfeði ile
intihar etti.
Olay önceki gece
Çorum'un Ýskilip
Ýlçesi'ne baðlý Çomu
Köyü'nde meydana
geldi. 2 çocuk babasý
Bekir Armutçu,
iddiaya göre girdiði
bunalým sonucu
göðsüne dayadýðý av
tüfeðini ateþledi. Aðýr
yaralanan Armutçu,
yakýnlarý tarafýndan
Ýskilipli Atýf Hoca
Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýldý. Ancak,
yapýlan müdahaleye
raðmen yaþamýný
yitirdi.
Jandarma olayla
ilgili soruþturma
baþlattý. (DHA)
Ýki kaza, iki yaralý
Ç
orum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Çiçeklikeller Balkaya köy yolunda meydana geldi. Çiçeklikeller köyü istikametinden Balkaya köyü istikametine giden A.P.(39)
yönetimindeki otomobil þarampole devrildi. Kazada
otomobil sürücüsü A.P. yaralandý. Yaralý sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Sobadan
zehirlendiler
Ç
orum’un Sungurlu ilçesinde karbonmonoksit gazýndan zehirlenen 3 kiþi hastaneye kaldýrýldý.
Edinilen bilgiye göre, Beylice köyünde yaþayan
A.S. (28), F.S. (26) ve A.S. (3) rahatsýzlandý. Ýhbar üzerine gelen saðlýk ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan 1'i çocuk 3 kiþinin sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendiði belirlendi. A.S., F.S. ve
A.S. Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.(ÝHA)
Hemþehrimiz
yönetime aday
Ahmet Özer, Bayburt Þube yönetimini ziyaret etti.
Çorum-Ankara karayolunun 24. kilometresinde
bir kaza daha meydana geldi. Ankara’dan Samsun istikametine seyir halinde olan D.A. (29) yönetimindeki
otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü D.A. yaralandý.
Yaralý sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.(ÝHA)
Kamyon þarampole
devrildi
Eðitim Bir Sen
Genel Baþkan Vekili
ve 5. Olaðan Kurulunda Baþkan adaylýðýný
açýklayan
Ahmet
Özer, Bayburt Þube
yönetimini ziyaret etti.
Bayburt Þubesini, Eðitim Bir-Sen Genel Baþkan adayý olan
Eðitim Bir-Sen Baþkan Vekili Ahmet
Özer, mevcut Genel
Baþkan yardýmcýlarýndan Murat Bilgin,
Esat Tektaþ, Eðitim
Bir-Sen Ordu Þube
Baþkaný Ýsmail Çelenk
ve Eðitim Bir-Sen Ankara 1 nolu Þube Baþkanlýðý ve Memur-sen
Ankara Ýl Baþkanlýðý
görevlerini üstlenen
Mustafa Kýr’la ziyaret
ettiler.
Sendika Binasýnda Bayburt MemurSen ve Eðitim Bir-Sen
Þube Baþkaný Fikret
Özbey, Baþkan Vekili
Ekrem Akbaþ, Baþkan
Yardýmcýlarý Adem
Durulmuþ, Adil Kaçýr,
Bülent Kocabey, Kenan Turan’ýn yaný sýra;
Gümüþhane Eðitim
Bir-Sen Þube Baþkaný
Musa Uncu, önceki
dönem baþkan Veli
Aðaç,
yönetimden
Nusret Bulut, Naci
M
ecitözü-Çorum karayolunda meydana gelen kazada
kamyon þarampole devrildi.
M.Ç. isili sürücü kamyonuyla birlikte Mecitözü’nden
Çorum’a gelirken yolan 17. kilometresinde Elvançelebi Köyü’nde direksiyon hakimiyetini kaybedip þarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.
Bayat’ta meydana gelen kazada ise V.A. yönetimindeki kamyonet Beydili Köyü yönüne giderken, virajlý ve karlý
yolda yoldan çýkýp þarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Bayat Devlet Hastanesi’nde tedavi altýna alýndý. (Haber
Merkezi)
Elektrik kaçaðý yangýn çýkardý
K
argý’nýn Gümüþoðlu Köyü’nde elektrik kaçaðý nedeniyle yangýn çýktý.
B.A.’ya ait ahþap tek katlý
ahýrda elektrik tellerinde meydana
gelen kaçak nedeniyle yangýn çýk-
tý. Yangýnda ahýr tamamen kullanýlamaz hale geldi. (Haber Merkezi)
Sungurlu’dan Ceylan’a sert tepki
M
HP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, vekil olma hemesi için hangi vekillerle görüþtün. Sungurlu Ýlçe Teþkilatýný
vesine düþen AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceyyanýna alýp hangi bakana rica ettin. Þu anda Ýþsizlik sorunun
lan'ý Sungurlu halkýný kandýrmaya çalýþmakla suçladý.
ve göçün bol olduðu ilçemize senin il baþkanlýðýn döneminde
Sungurlu'da ÝÞ-KUR kanalýyla Belediye'de çalýþan gençlere
Sungurlu MHP ilçe Baþkaný Adnan Barak, Ak Parti Milesas darbeyi sizler vurdunuz. Unuttuysanýz hem size hem de
letvekili aday adayý, eski il baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn
Sungurlu Ýlçe Teþkilatýnda görev alan arkadaþlara hatýrlataSungurlu ziyaretinde yapmýþ olduðu konuþmalarýna sert bir
yým. Ýktidar olarak geçmiþ dönemde Çorum ve Ýlçelerinde çadille cevap verdi.
lýþtýrýlmak üzere ÝÞ-KUR 500 kiþilik kontenjan gönderiyor.
Barak açýklamasýnda þöyle dedi: "Ak Parti eski Ýl BaþGeçmiþ dönemde Sungurlu Belediyesi kendi partinizden olkaný Ahmet Sami Ceylan 30 Mart 2014 seçimlerinde Sungurduðundan dolayý Sungurlu Belediyesi bünyesinde çalýþtýrýllu'yu kaybetmenin ve baþarýsýzlýðýnýn üstünü örtmek için vemak üzere 65 kiþilik kontenjan veriyorsunuz. Allah razý olsun.
kil olma hevesine MHP'li Belediyeye saldýrýyor. Ne konuþtuSungurlulu gençlerimiz çalýþýyordu. O zaman neden Sungurðunun farkýnda olmadýðý gibi, samimi de deðil. Sungurlu'yu
lu'ya 65 kontenjan diye sizin arkadaþlarýnýzdan hesap soruldutanýmayan, Sungurlu'ya hiçbir katký saðlamayan birinin de
ðunda, Çorum'un en büyük ilçesi ondan dolayý diyebiliyorlarSungurlu halkýný kandýrmaya hakký yoktur. Sungurlu Ýlçe Teþdý, doðrusu da buydu. Ne zaman Sungurlu Belediyesi kaybekilatýný ziyaret eden Ceylan, Sungurlu hayatýnda görmediði
dildi, MHP'li bir baþkan seçildi, o zaman Sungurlu'yu en ufak
susuzluðu yaþýyor diyor.
ilçe yapmak için iktidarýn Çorum'daki temsilcileri Sayýn Sami
Bilmeden, öðrenmeden konuþup kendini küçük düþürüCeylan siz ve arkadaþlarýnýzda yeni dönemde il baþkaný olarak
yor . Sungurlu'da su problemi yok. Yaz dönemlerinde Türkiye
Sungurlu halkýna adaletsiz davrandýnýz. Çorum gazetelerine
genelinde olduðu gibi ilçemizde bu sýkýntý yaþanmýþtýr. Ancak
Devlet imkanlarýný kullanarak Çorum merkez ve ilçelerine
þunu unutmamak lazým, Sungurlu'da iki dönem AK Parti bekullanýlmak üzere 700 kiþilik istihdam müjdesiyle duyurular
lediye yönetimi vardý. Ýlçenin su borularý çok eski ,kaçaklarýn
yaptýnýz . Sungurlu'daki iþsiz gençlerde seviniyorlar geçmiþ
ve patlaklarýn bol olduðu bir altyapýya sahip. Sungurlu'da gödönemde 500 kiþi ÝÞKUR tarafýndan istihdam verildiðinde
rev yapan AK Parti iktidarýnýn
döneminde belediyeyi yönetenler bunu görmemezlikten
gelip, Ýktidarda olmalarýna
raðmen hiçbir yenileme çalýþmasý yapmayarak devamlý üstünü örtmüþler. Hiç bir alt yapý yatýrýmý yapýlmadan Sungurlu'yu Türkiye'nin en çok
borcu olan ilçe belediyelerinin
içine sokarak, MHP'li Belediye Baþkanýmýz Sayýn Abdülkadir Þahiner'e devretmiþlerdir. Hatýrlatmak isterim, bugünlerde Çorum gazetelerinde
kýþ gününde olmamýza raðMHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, AK Parti
men tehlike çanlarý su için çaeski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ý eleþtirdi.
lýyor. Çorum'un içme suyu
bitmek üzere. Sayýn Ahmet Sami Ceylan'ýn son 50 gün baþlýklarýný görmezlikten gelip, SunSungurlu Belediyesi'nde 65 kiþi çalýþýyordu. Þimdi ise iþ kur
gurlu için hayatýnda görmediði susuzluðu yaþýyor demesi ca700 kiþi kontenjan Çorum'a verince Çorum'un en büyük Ýlçehillikten baþka bir þey deðildir.
sine en kötü ihtimal eski kontenjaný verirlerde iþlerimize devam ederiz denildi. Ama olmadý. Sizler hýrsýnýza yenik düþtüÞu anda Sungurlu'da su problemi diye bir þey yok. Sayýn
nüz. Sungurlu halkýný cezalandýrdýnýz. En ufak ilçe durumuna
Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner göreve gelir gelmez çalýþmadüþürdünüz.
larýna baþlayarak, Sungurlu Belediyesi olarak 30 yýlda su için
6 adet kuyu açýlmýþ, bu kuyular zamanla çökme yapmýþ, kulÝþte ispatý ; Sungurlu halký ne kadar adaletli olduðunuza
lanýlmaz hale gelmiþ. Yaz sezonunda sular aþýrý azalma gösMilletvekilliði seçimlerinde oylarýyla karar versinler. Çorum
terdiðinden bakýmlarý yapýlmayan kuyularýn bakýmlarý yapýlBelediye Baþkanlýðý :80, Alaca Belediye Baþkanlýðý : 46, Ýskidý. Baþkanýmýz Þahiner 3 ay boyunca ekibiyle birlikte gece
lip Belediye Baþkanlýðý : 42, Osmancýk Belediye Baþkanlýðý :
gündüz çalýþarak, 9 adet yeni kuyu açmýþtýr. Daha da ileriye
40, Bayat Belediye Baþkanlýðý : 31, Kargý Belediye Baþkanlýgiderek Sungurlu'yu uzun bir süre susuzluktan etkilenmesin
ðý : 28, Boðazkale Belediye Baþkanlýðý : 23, Ortaköy Beledidiye þahýslarýn tarlasýnda bulunan su haznelerini halkýna kulye
Baþkanlýðý : 21, Düvenci Belediye Baþkanlýðý : 10 (Not
landýrmak için tarlanýn tapusunu Sungurlu Belediyesi adýna
Düvencinin seçmen sayýsý 1.385) Sungurlu Belediye Baþkanalmýþtýr. Baþkanýmýzýn baþarýlý çalýþmalarýyla Türkiye genelýðý : Sadece 5 (Not. Sungurlunun seçmen sayýsý 22.765)
linde su problemini en kýsa zamanda çözen Belediye olmuþtur. Sayýn Ceylan Sungurlu'ya yaptýðý ziyarete diyor ki; SunSungurlu Belediyesi'ni cezalandýrdýk diye sevinebilirsigurlu hayatýnda görmediði kadar çevre kirliliði ile karþý karþýniz, ama yanýlýyorsunuz. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulya diyor. Bu söze kargalarda güler, il baþkanlýðý yapmýþ vekilkadir Þahiner ve ekibi Sungurlu sevdalýsýdýr. Hizmet aþkýyla
liðe aday bir insan ilçe belediyesi sýrf MHP'li oldu diye kayyanýp tutuþuyor, 4 kiþinin yapabildiðini 1 kiþiyle yapma bilme
betmenin acýsýyla iftira atmamalý. Önce kendini sorgulamalý.
yetenekleri var olduðunu göstermiþler ve göstermeye de deÇorum'un en büyük Ýlçesine gereken önemi neden vermedik.
vam edeceklerdir.
Ýktidarýn avantajlarýný kullanýrken Sungurlu'yu hatýrlamayanSayýn Ceylan belediyelerimizle birlikte Sungurlu'daki
lar, milletvekili adayý olunca Sungurlu'ya gelerek konuya hakamu kurumlarýný da cezalandýrdýnýz. Ýþte ispatý; Ýl milli eðikim olmadan konuþmamalý. Ýlçemizin büyük bir kýsmý doðal
tim müdürlüðü : 78, Ýskilip Milli Eðitim Müdürlüðü : 19, Osgazla ýsýnýyor. Baþkanýmýz Þahiner ilçemizdeki fýrýnlarý sulu
mancýk
Milli Eðitim Müdürlüðü : 15, Alaca Milli Eðitim Mübaca sistemine geçirdi. Ayrýca belediyenin temizlik ekibi 24
dürlüðü : 14, Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü: 2
sat hizmet anlayýþýyla çalýþarak Sungurlu halkýndan takdir
Ýþte sizlerin adaleti bu. Gençlerimizi Sungurlu'dan göçtopluyor. Bu arada Ceylan'ýn Sungurlu'da bir çok gencin de iþmeye zorlayan sizlersiniz. Sungurlu halký milletvekilliði sesiz býrakýldýðýna deðinerek, suçu Sungurlu Belediyesi'ne yükçimlerinde MHP'yi birinci parti yaparak sizlere gereken dersi
lemesi hiç inandýrýcý olmuyor. Ýktidar partisinin il Baþkaný olaverecektir." (Haber Merkezi)
rak Sungurlu'da gençlerin çalýþabileceði hangi yatýrýmýn gel-
Eðitim Bir-Sen Ankara 1 Nolu Þube Baþkanlýðý ve Memur-Sen Ankara Ýl
Baþkanlýðý görevlerini üstlenen hemþehrimizMustafa kýr da genel merkez yönetimine aday oldu.
Þenel ve üyeler hazýr
sýra, son 3 dönemdir,
Bayat ilçesine baðlý
Çay köyünde doðdu.
Eðitim Bir-Sen Ankabulundular. Burada;
Amasya Ýmam-Hatip
ra 1 Nolu Þube BaþSendikal faaliyetler
Lisesini bitirdi. Eðitikanlýðý
ve
Memur-Sen
hakkýnda görüþ alýþvemini 1980 yýlýnda
Ankara Ýl Baþkanlýðý
riþinde bulunulan göKonya Yüksek Ýslam
görevlerini
üstlenen,
rüþmede Baþkan VekiEnstitüsünde tamamsendikal duruþu, müli Ahmet Özer gelecek
ladý. 1981-1985 yýllacadele
azmi
ile
tüm
dönem yapmayý planrýnda Görele Ýmamteþkilatýn yakýndan taladýklarý hususlar hakHatip Lisesinde öðretnýdýðý;
bilgi,
birikim
kýnda bilgiler verdi ve
ve tecrübesiyle teþkimen, !985-1995 yýlladelegelerden destek
latýn takdirini toplarýnda Bayburt Anadoistedi.
yan, Hakk’ýn rýzasý dýlu Ýmam-Hatip Lisesi
Eðitim Bir-Sen
Müdürlüðü, 20.ve21.
þýnda hiçbir oluþumun
Genel Baþkan Adayý
dönem TBMM Miliçinde olmayan, Bayolan Eðitim Bir-Sen
letvekilliði danýþmanburt Ýmam-Hatip LiseGenel Baþkan Vekili
lýðý yaptý. Daha sonra
si Müdürlüðü görevini
Ahmet Özer; genel
Eðitim Bir-Sen 1 nolu
de hakkýyla yapan,
kurul öncesinde mevÞube Baþkanlýðý ve
Bayburtlunun yakýncut Genel Baþkan YarMemur-Sen Ankara Ýl
dan tanýdýðý isim,
dýmcýlarýndan Murat
Mustafa Kýr’ý da ekiBaþkanlýðý görevlerini
Bilgin, Esat TEKTAÞ,
bine aldý.
yürüttü.(ÝHA)
Ordu Þube Baþkaný ÝsMustafa
Kýr
kimmail Çelenk’in yaný
dir? 1954 Çorum’un
Alternatifbank Çorum
Þubesi kapandý
A
lternatifbank, sektör ve iþkolu odaklý uzmanlaþma
stratejisi çerçevesinde bölge
müdürlüklerinin kapatýlmasýna
ve bazý þubelerini diðerleri ile
birleþtirerek kapatýlmasýna karar verildiðini açýkladý.
Bankadan Kamuyu Aydýnlatma Platformu'na yapýlan
açýklamada, "Bu kapsamda pazarlama hizmetleri yürüten 4
bölge müdürlüðümüzün 27 Þubat 2015 tarihi itibariyle kapatýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr; müþterilerimize bölge müdürlükle-
rimizden sunduðumuz hizmetler Genel Müdürlük tarafýndan
yürütülmeye devam edilecektir" denildi.
Bankanýn odaklandýðý
alanlarda daha fazla büyüme
imkaný göremediði 6 þehirdeki
þubelerin 27 Þubat itibariyle
kapatýlarak diðer þubeler ile
birleþtirileceði ve 3 þehirde þube sayýsýnýn 1'er azaltýlacaðý
belirten açýklamada, "Birleþtirilen þubelerimiz Afyonkarahisar, Balýkesir, Çorum, Malatya,
Uþak, Kütahya, Adana Küçük-
saat, Antalya Çallý ve Ýzmir Pýnarbaþý olup, müþterilerimizin
herhangi bir maðduriyet yaþamamasý için diðer þubelerimiz
ve Genel Müdürlük birimlerimiz kesintisiz hizmet vermek
üzere hazýrlýklarýný tamamlamýþlardýr" denildi.
Alternatifbank internet sitesinde yer alan bilgilere göre,
banka hisselerinin yüzde
74.25'i Commercial Bank Of
Qatar'ýn
elinde
bulunuyor.(DHA)
Sevgililer gününüz
kutlu olsun.
(Ç.HAK:45)
Tel: 227 34 54
6
Y
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Halit Yýldýrým’a birincilik ödülü
aptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile
sýyla birinciliðe layýk görüldü.
edebiyat çevrelerinin takdirini kazaYarýþmada ödül alan eserler ve yazarlanan ve Ankara’dan yayýn yapan BÝRrý þu þekilde:
HARF E-Dergisi’nin düzenlediði 6. Nesir
Halit Yýldýrým ‘Keþke Keþkelerimiz
Yarýþmasý sonuçlarý belli oldu.
Olmasaydý’
‘Hangimizin ‘KEÞKE’ ile baþlayan
Zeynep
Eti ‘Kuþlar Uçuyor’
cümleleri yok ki... Geri dönüþü yoktur
keþkelerin ama ileri doðru atacaðýmýz
Filiz Uçar ‘Ben Onunla Hep Otuzumadýmlara yön verip ýþýk tutarlar hiç kuþkudaydým’
suz. Önemli olan keþkelerimizden dersler
Mansiyon ödülüne layýk görülen eserçýkarmak deðil midir zaten” çaðrýsý ile
ler ve yazarlarý da þu þekilde:
baþlayan ve bu yýl 6.’sý düzenlenen yarýþNesli
Tanrýverdi ‘Leke’
manýn konusu ‘KEÞKE…’ idi.
Necmi Yelkikanat ‘Keþkeler Zinciri
Jüri olarak Ýsmet Bora Binatlý, Nur
Halit Yýldýrým
Olumsuzluklara
Karþý Ýsyanýmýzdýr’
Ersen, Emine Sevinç Öksüzoðlu, Sibel
Ödül töreni, ÝLESAM Genel Baþkaný Mehmet NuUnur Özdemir, Ergün Veren ve Songül Dündar’ýn görev
ri Parmaksýz’ýn da katýlýmýyla 13 Nisan’da Ankara Kayaptýðý yarýþmada Çorum’dan yarýþmaya katýlan Halit
bakçý Konaðý’nda yapýlacak. (Haber Merkezi)
Yýldýrým ‘Keþke Keþkelerimiz Olmasaydý’ isimli yazý-
Kulalý için bir dizi görüþme
O
smancýk, Oðuzlar ve
Ýskilip'ten bir grup
isim AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek AK
Parti Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðý için EÜAÞ Genel Müdürlüðü Yardýmcýlýðýndan istifa eden
Nurettin Kulalý'ya desteklerini açýkladýklarý bildirildi.
Konuya iliþkin bilgi
veren Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top, görüþmelerin
olumlu geçtiðini belirtirken, önümüzdeki günlerde
STK'larýn daha geniþ katýlýmlý bir organizasyon
planladýklarýný açýkladý.
Osman Top'un yaptýðý açýklamaya göre, Ýskilip'ten Belediye eski Baþkaný Numan Sezer, ATIFDER Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Ardoðan,
Oðuzlar'dan Belediye eski
Baþkaný Ali Uyanýk, Osmancýk'tan Belediye Eski
Baþkaný Bekir Yazýcý ile
bir grup partili AK Parti
Genel Merkezi'ne giderek
Siyasi ve Hukuk Ýþleri Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mehmet Ali Þahin, Yerel
Yönetimlerden Sorumlu
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Abdulhamit Gül, Grup
Baþkan Vekilleri Mustafa
Elitaþ ve Naci Bostancý ile
görüþtüler.
NURETTÝN KULALI KÝMDÝR?
1961 yýlýnda Çorum /
Ýskilip'te doðdu. Ýlk, orta
ve lise eðitimini Ýskilip'te
tamamladý.1984 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi
Ýnþaat Fakültesinden Ýnþaat
Mühendisi olarak mezun
oldu. Aralýk 1985 - Mart
1987 tarihleri arasý MSB
Ýnþaat Emlak Dairesi Baþkanlýðý Kesin Hesap Þubesinde Yedek Subay olarak
askerlik görevini tamamladý. Nisan 1987 - Mayýs
1989 tarihleri arasýnda özel
bir inþaat firmasýnda þantiye þefi ve kesin hesap mühendisi olarak çalýþtý.
Mayýs 1989 da Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Ge-
S
Osmancýk, Oðuzlar ve Ýskilip'ten bir grup isim AK
Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Nurettin Kulalý için kulis yaptý.
Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top,
Ankara görüþmeleri hakkýnda bilgi verdi.
nel Müdürlüðü (EÝE) Proje
Dairesi Baþkanlýðý'nda inþaat mühendisi olarak göreve baþladý.1989 - 1996
yýllarý arasýnda istikþaf,
master plan ve fizibilite þube müdürlüklerinde istikþaf, master plan ve fizibilite düzeyindeki birçok hidroelektrik santral projelerinin hazýrlanmasýnda görev
aldý. 1996 - 2003 yýllarý
arasýnda, Ülkemizde inþa
edilen ve iþletilmekte olan
21 adet YÝD (Yap-ÝþletDevret) kapsamýndaki projelerin deðerlendirilmesi
ile inþaat ve iþletme denetimlerinin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlýðý adýna
yapýlmasý görevlerinde çalýþtý. Mart 1998 - Aðustos
2000 tarihleri arasýnda da
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý Enerji Ýþleri Ge-
essizce, dere kenarýnda su içen ceylana doðru
yaklaþtý. Artýk onu vurabilirdi. Sadaðýnda çýkardýðý okunu yayýna yerleþtirdi. Kiriþi iyice gerdi, niþan aldý ve oku býraktý. Ok, ýslýk çalarak hedefe doðru uçmaya baþladý. Zaman sanki donmuþ
gibiydi. Tam bu sýrada aðaçlarýn arasýndan bir
yavru ceylan koþarak geldi, su içen annesini emmek için bir hamle yaptý; ancak acý bir böðürtüyle havaya zýpladý ve boþ bir çuval gibi yere yýðýldý. Anne ceylan deliye dönmüþtü adeta.
Aðaçlarýn ardýnda gizlenen avcý gördüðü
manzara karþýsýnda donup kalmýþtý. Þaþkýnlýðý geçince yavru ceylaný kurtarabilmek için koþarak
yanýna geldi. Anne ceylan yavrusunu yalýyor, acý
acý sesler çýkarýyordu. Avcýyý gördüðü halde kaçmamýþ, yavrusunun yanýndan ayrýlmamýþtý. Avcý
yerde yatan yavru ceylanýn böðrüne saplanan oku
çýkarýp yarasýna eliyle bastýrdý. Çabaladý, uðraþtý
ama nafile…
Yavrunun baþýnda anne ceylan da avcý da aðlaþýyorlardý. Avcý elleriyle saçlarýný çekiþtiriyor ve
sürekli “keþke ellerim kýrýlsaydý da þu oku atmasaydým” diyordu. Çok piþmandý ama yapacak bir
þey yoktu.
“Keþke, keþke” diye iç geçirdi bir ömür boyu. Her gece, uyumak için yastýða baþýný koyduðunda o sahne bir daha canlandý gözlerinde.
Hazin bir hikâye deðil mi?
Hayatýmýzda, sonucundan piþmanlýk duydu-
nel Müdürlüðünde, YÝD
kapsamýnda baþvurusu yapýlan Hidroelektrik Santral
Projelerinin inceleme ve
deðerlendirilmesinde görev aldý. Þubat 2003 tarihinde ayný kurumda Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baþkaný
olarak atandý. 31.12.2005
tarihine kadar bu görevi
sürdürdü. 2006 yýlýnda EÝE
Genel Müdürlüðü'nde Ýdari Ýþler Dairesi Baþkanlýðý
görevini yürütmekle görevlendirildi.
14 Eylül 2006 tarihinde Elektrik Üretim A.Þ.
(EÜAÞ) Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu Üyeliðine atandý. 03
Þubat 2009 - 04.Ocak
2010 tarihleri arasýnda da
Elektrik Üretim A.Þ. Genel
Müdürlüðü görevini veka-
leten yürüttü. 2009 yýlý
içerisinde Türkiye Kamu
Ýþletmeleri Birliðinde Yönetim Kurulu Üyesi ve
Baþkan Yardýmcýlýðý ile
Türkiye Elektrik Sanayicileri Birliðinde (TESAB)
Baþkanlýk görevlerinde bulundu. Kasým 2009-2013
tarihleri arasýnda Türkiye
Kamu Ýþletmeleri Ýþveren
Sendikasýnda
Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev
yaptý. Halen EÜAÞ Genel
Müdür Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu Üyeliði görevini sürdüren Nurettin
Kulalý evli ve 3 çocuk babasýdýr. Ýngilizce bilmektedir. Çeþitli gazete ve internet sitelerinde yayýnlanmýþ
mesleki yazýlarý vardýr.
www.nurettinkulali.com
adlý kiþisel sayfasýnda bu
makaleler yer almaktadýr.
Yabancý öðrenciler
Çorum’u tanýyor
Türkiye ile birlikte 5 ayrý ülkeden gelen 40 öðrenci Çorum ve Alaca'nýn tarihi ve turistik merkezlerini gezdiler.
T
ürkiye ile birlikte 5 ayrý ülkeden gelen 40
öðrenci Çorum ve
Alaca'nýn tarihi ve
turistik merkezlerini gezdiler. Tarihi
Aydýnlatan
Gençlik Projesi
Çorum'u yabancý
öðrencilere tanýtýyor.
Hitit Arkeoloji Topluluðu tarafýndan oluþturulan The Sun of
Youth Enlightening the History
Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi Çorum'u yabancý öðrencilere tanýtýyor.
projesi Avrupa
Birliði Bakanlýðýçevesinde önemli bir yer edinmektedir."
Ulusal Ajans'ý tarafýndan ERASMUS+ gençlik
Buse Baþ, ayrýca projeye verdikleri destekten
programlarý kapsamýnda hibe almaya hak kazandolayý Alaca ve Sungurlu Belediyelerine teþekkür
mýþtý.
etti.
Projenin kabul görmesinin ardýndan ilk olarak
Heyet Baþkan Eyvaz'ý ziyaret etti
Çorum'a gelen Türk, Leton, Bulgar, Romen ve
Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi kapsamýnda
Fransýz öðrenciler, sýrasýyla Ulu Camii, Çorum Müilçemize
gelen öðrenci temsilcileri Alaca Belediye
zesi ve tarihi hamamý gezdiler. Daha sonra Alaca'ya
Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý ziyaret ettiler. Ziyaretbaðlý Eskiyapar Köyünde bulunan ören yerini gete
öðrenci
temsilcileri, Çorum ve Alaca'nýn tarihini
zen öðrenciler Alaca'da mola verdi. Hafta sonuna
yabancý ülkelerde yaþayan insanlara tanýtýlmasýný
kadar Çorum'da olacak kafile ayrýca, Alacahöyük
amaçlayan Proje hakkýnda Baþkan Eyvaz'a geniþ
ve Boðazkale'de bulunan ören yerlerini gezecekler.
bilgiler verdiler. Belediye Baþkaný Muhammet EyHitit Arkeoloji Topluluðu adýna açýklama yavaz da ilçenin tanýtýmý açýsýnda önem arzeden propan Buse Baþ, Çorum'un tarihi mirasýnýn yabancý
jeye emeði geçenlere teþekkür etti. Alaca'nýn tarihi
ülke insanlarýna tanýtýmýný amaçlayan, "Tarihi Ayaçýdan büyük bir mirasa sahip odlunun altýný çizen
dýnlatan Gençlik Projesi" hakkýnda þunlarý söyledi.
Baþkan Eyvaz, bu tarihi mirasýn yabancý öðrencileProje kapsamýnda iç ve dýþ ortam aktiviteleriri tanýtýlmasýnýn ve ilimizin ve ilçemizin yabancý ülmiz ile Çorum'un kültürel ve tarihi mirasýný farklý
kelerde de tanýnmasýnýn memnuniyet verici olduðuülke katýlýmcýlarýmýzýn tanýmasýný ve kendi yerellenu söyledi.
rinde farkýndalýk oluþturmalarýný saðlamýþ olacaðýz.
Hitit Arkeoloji Topluluðu önderliðinde gerProjemiz konusu gereði Çorum'un tarihi mirasýnýn
çekleþtirilen "Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi" ile
irdelenmesini ve ortaklarýmýzýn paylaþýmlarý ile de
Türkiye, Bulgaristan, Letonya, Fransa, Romanyerel halkýn ilgisini saðlamayý amaçlamaktadýr.
ya'dan 8'er öðrenci olmak üzere 40 öðrenci Çorum
Kültürel deðerlerin paylaþýldýkça zenginleþtiðine
ve Alaca'da tarihi ve turistik gezilere katýlarak, külolan inancýmýz ile uygulayacaðýmýz projemizde yetürümüzü yakýndan tanýma fýrsatý buldular. (Haber
rel kurum ve kuruluþlarýn ziyaret edilmesi, karþýlýkMerkezi)
lý fikir alýþ veriþinde bulunulmasý programýmýz çer-
Uzman öðreticilere destek eðitimi
M
EB tarafýndan illere gönderilen
yazýya göre, özel destek eðitimi
uygulayan özel eðitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eðitim okullarýnda, ihtiyaç durumunda, 240 saatlik uzman öðretici yetiþtirme kursunu tamamlayanlarýn, destek eðitimlerini vermek üzere görevlendirilebileceði belirtildi.
Bu kapsamda baþvuru þartlarýný
taþýyan adaylar için "Özel Öðretim
Kurumlarý Özel Eðitim Alanýnda
Destek Eðitimi Verecek Uzman Öðretici Yetiþtirme Kursu" düzenlenecek.
Kurslara, özel eðitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alan
okul öncesi, çocuk geliþimi ve eðitimi veya sýnýf öðretmenliði alaný kaynak gösterilen fakülte mezunlarý ile
Keþke keþkelerimiz olmasaydý
ðumuz birçok olayýmýz olmuþtur.
dý sizce? Diyelim ki kýrk beþ yaBazen yaydan çýkan ok, bazen
þýndayýz, o koskoca kýrk beþ yýl
namludan fýrlayan kurþun, bazen
neredeyse kýrk beþ saniyeye sýðýaðzýmýzdan çýkan bir çift söz olverir. Zaman ve mekân kavrammuþtur bizi piþman eden…
larý aslýnda ne kadar da izafidir
deðil mi?
Kurþun adres sormaz derler.
Namlunun gösterdiði hedefe doðYaþadýklarýmýz keþke bir firu döne döne gider. Namludan fýrlim olsaydý da elimize bir makas
layan kurþunun geri dönüþü olalýp bazý yerleri çýkarabilseydik
maz. Her þey tetiði düþürme anýnama hayat, boþluklarý kabul etda verilecek kararla baþlar ve bimeyen bir deveran… Madem hater.
yat boþluklarý kabul etmiyor, o
zaman þu filmi baþa sarsak nasýl
Halit Yýldýrým
Karar aný… O kýsacýk süre,
olurdu acaba? Ya da bir zaman
bir ömür boyu yakamýzý býrakmamakinesi icat edilse de maziye
yacak piþmanlýklara kapý aralayabir yolculuk yapsak, hatalarýmýzý
cak bir sürecin de baþlangýcý oluverir. Ýþte bu süreci ifade eden en kapsamlý kelimedir “KEÞ- tamir etsek... Ok yaydan fýrlamadan tutsak elimizi,
tetiði
düþürmeden
durdursak parmaðýmýzý…
KE”…
Hayatýmýzý þekillendirecek bir yanlýþ kararýmýzý
Bu kelimeden daha derin bir piþmanlýk ifade
baþlatacak bir “evet” ya da “hayýr” sözü çýkmaeden baþka bir kelime olmasa gerek. Birilerinin
dan kapatsak aðzýmýzý… Muhatabýmýzýn kalbine
dediði gibi; “eðer”le “meðer”in çocuðu mudur bibir kurþun gibi saplanacak acý söz çýkmadan tutlinmez ama bir ucu þuursuz bir maziye, bir ucu
sak dilimizi… Ya da atmasak bizi kahredecek o
kimsenin “lâ yüs’el” olmadýðý acý bir akýbete daimzayý, kalemi çalsak yere.
yanan þümullü bir kelimedir “KEÞKE”...
“Ah keþke” dediðinizi duyar gibiyim. KeþkeBaþýmýzý ellerimizin arasýna alýp kendi kenlerimiz en az Mecnun’un Leyla'ya olan aþký için
dimize bir düþünelim. Gözlerimizi hafifçe yumasöylediði “Leyla'yý henüz göðsünde tomurcuklarý
rak hayatýmýzý çocukluðumuzdan itibaren bir film
belirmeden sevdim. Ýkimiz de çocuktuk. Beraber
þeridi gibi gözlerimizin önüne getirelim. Bir sürü
kuzularý otlatýyorduk. Keþke ne biz büyüseydik
hatýra kýsa bir anda tek tek canlanýverecektir. Birne de kuzular..." sözleri gibi masum olmalý oysa.
den, bu kadar olay, bu kadar kýsa bir ana nasýl sýð-
resmi ve özel öðretim kurumlarýndan
istifa veya müstafi nedeniyle görevden ayrýlanlar katýlabilecek.
Kurs kapsamýnda 840 öðretmene, 13 Mart'tan itibaren 26 gün eðitim verilecek.
MEB, kurstan yararlanmak isteyen öðretmenlerin baþvurularýný almaya devam ediyor.(AA)
Zira iþin ucunu kaçýrdýðýmýzda “neden ben”
ile baþlayan sözleri tetikleyen bir isyan mekanizmasý olacaktýr bu keþkeler.
Karar aný dedik ya… Karar aný aslýnda önümüzdeki kavþakta gideceðimiz yönü seçmekten
ibaret. Diyelim ki o yolu seçmedik, diðer yolu
seçtik. Bu kez o yolda baþýmýza neler geleceðini
kestirmek mümkün mü? “Hayýr” dediðimizde bizi her zaman hayýrlý bir akýbet mi bekleyecek?
“Evet”imiz bizi bir ömür mutlu mu edecek?
Bir kýsýr döngü deðil mi bu bilinmezlikler? Sonu
gelmeyecek düzeltmeler, dünya dediðimiz bu fani durakta bize saadet yerine felaket getirecek belki de.
Belki de hayatta mutlu olmanýn bir yolu da
kadere rýzadýr. O zaman bu kýsýr döngüden belki
çýkabiliriz.
"Keþke", kafamýzý vuracaðýmýz bir duvar olmamalý, bir tövbe sözü, ya da hayattan ders alacaðýmýz bir piþmanlýk sözü olarak kalmalý.
"Keþke"yi bu minval üzerine kullanmamýz
daha doðru olacaktýr ama yine de keþkelerimiz
içimizde birer ukde olarak kalacaktýr. Onu da hayal dünyamýzýn semalarýnda beklediðimiz ümit
yýldýzý olarak görelim derim.
Keþke, keþkelerimiz olmasaydý.
Birharf Dergisinin açtýðý nesir yarýþmasýnda birincilik alan yazým aþaðýda sunulmuþtur. Yayýnlarsanýz
sevinirim.
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
7
‘Tek derdim Çorum’a
hizmet etmek olacak
EROL TAÞKAN
AK
Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý Özel Kalem
Müdürlüðü görevinden ayrýlan Berat Uzun,
AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýklamak üzere parti toplantý salonunda basýn toplantýsý düzenledi. Çorum'a hizmet etmek için geldiðine iþaret
eden Uzun, "Tek derdim Çorum7a hizmet etmek olacak." dedi.
Berat Uzun'un Ýl Baþkan Yardýmcýlarý ile birlikte
düzenlediði basýn toplantýsýna çok sayýda davetli de
katýlýrken, Uzun, basýn açýklamasýnda, "Bugün burada
bulunmamýn sebebi AK Parti Genel Merkezindeki görevime son verdiðimi, memleketim Çorum'a hizmet
için buraya gelmiþ olduðumu ilan etmektir. Bundan
sonra benim bütün mesaim Çorum ve Çorumlular için
olacak. Bundan böyle benim tek derdim, tek gailem,
tek hedefim Çorum'a hizmet olacak. Kültürüyle beslendiðim, gelenek ve görenekleriyle iftihar ettiðim,
doðduðum-büyüdüðüm bu topraklara artýk daha faydalý olmak için çalýþacaðým. Tek amacým; çiftçisiyle,
esnafýyla, emeklisi-iþçisi-memuruyla, tüm Çorumlular'a daha müreffeh, daha kaliteli bir yaþam sunmaktýr." diye konuþtu.
Gerek tahsil hayatýnda, gerekse Ankara'daki iþ
hayatýnda Çorum'dan hiç kopmadýðýný vurgulayan Berat Uzun, þu açýklamalarda bulundu, "AK Parti'nin
tüm Türkiye'de baþlattýðý hizmet siyasetinin burada
verdiði meyveleri, yani hizmetleri görünce mutlu oldum ama bunlarý nasýl daha ileri götürebilirizin düþüncesi içerisinde oldum. Yani Çorum'dan hiçbir zaman
kopmadým. Çorum'un derdiyle dertlendim, sevinciyle
sevindim.
Ben sadece memleketim Çorum'da yetiþip büyümedim. Ayný zamanda AK Parti ailesi içerisinde yetiþtim. AK Parti benim ikinci ailem oldu. Siyasete AK
Parti gençlik kollarýnda adým attým. Sonra genel merkezde görevler üstlendim.
Millete hizmet etmenin ne kadar kutsal bir iþ olduðunu bura parti içerisinde idrak ettim. Kökü mazide
gözü Ati'de olan AK Parti çýnarýndan beslendim. Kurucu Genel Baþkanýmýz ve Liderimiz Recep Tayyip
Erdoðan'ýn inanç, kararlýlýk ve ufkundan feyz aldým.
Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun bilgeliðinden, ferasetinden ders aldým.
"BEN" deðil "BÝZ" diyerek yani "Hep birlikte
AK Partiyiz" diyerek Çorum'a geldim. Çorum'dan güç
almaya deðil Çorum'a güç katmaya geldim. Çorum'dan bir þeyler almaya deðil, Çorum'a bir þeyler
vermeye geldim. Yükselmek için deðil, Çorum'u yükseltmek için geldim. Çorum'a yeni bir ivme, yeni bir
perspektif ve dinamizm katmak için buradayým. Yani
Çorum'dan vekalet almaya geldim. Bu vekaleti Ankara'da sizleri en iyi þekilde temsil etmek ve Çorum'a hak
ettiði hizmetleri kazandýrmak için istiyorum.
Elbette bugüne kadar Çorum'da birçok önemli
hizmet yapýldý, birçok eser kazandýrýldý. Bu baðlamda,
önceki ve þimdiki Milletvekillerimize, Ýl Baþkanlarýmýza, Belediye Baþkanlarýmýza Çorum'a hizmetlerinden dolayý özellikle teþekkür ediyorum. Bu bir bayrak
yarýþý gibidir. Önemli olan bu kutlu çatý altýnda hizmet
bayraðýný daha da yükseðe çýkarmaktýr. Bu gök kubbede hoþ bir þada býrakmaktýr. Çorum'da bizden önce siyaset yapan tüm deðerli abilerimiz bu gök kubbede
hoþ bir þada býrakmýþtýr. Onlara bir kez daha minnetlerimi sunuyorum. AK Parti bir çýnardýr dedik. Bu çýnarýn gövdesi millettir. Dallarý ise AK teþkilatlardýr.
Gece-gündüz demeden, kapý kapý dolaþan vefakar ve cefakar teþkilat mensuplarýmýza ne kadar teþekkür etsek azdýr. AK Parti baþarýsý içerisinde onlarýn
emeði büyüktür. Ana kademe, Kadýn Kollarý, Gençlik
Kollarýndan mahalle temsilcilerimize kadar tüm AK
teþkilatlarýn bu davada, bu mücadelede ciddi emeði
vardýr.
Bu baðlamda benim Çorum'daki ikinci evim AK
Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý olacak. Teþkilatlardan gelen
birisi olarak bundan sonra adaylýk sürecimde de teþkilatlarýn içerisinde olacaðým. Onlarla birlikte kapý-kapý
dolaþýp Çorum'da sýkýlmadýk el býrakmayacaðýz. Ýl
Baþkanýmýza da ifade ettim; Ben önce Çorumlular'ýn
sonra AK Parti'nin emrindeyim. Onlarýn vereceði her
türlü göreve razýyým. Neticede Berat Uzun, bu davanýn
bir neferidir, asýl olan davadýr."
Berat Uzun kimdir?
1984 yýlýnda, Çorum'da dünyaya gelmiþtir. Annesi ev hanýmý, babasý esnaf olan Uzun; ilkokul, ortaokul
ve liseyi memleketi Çorum'da tamamlamýþtýr.
Lise öðrenimi sonrasý üniversite eðitimi için
KKTC'ye giden Uzun, Doðu Akdeniz Üniversitesinde,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü okumuþ
ve bölüm birincisi olarak mezun olmuþtur.
Siyaset Bilimci Berat Uzun, Siyaset Bilimi üzerine çalýþmalar yürütmüþ, Türk Siyasi Hayatý, Siyasi Tarih, Uluslararasý Ýliþkiler, Siyasal Düþünceler Tarihi,
Kýbrýs Sorunu v.b. alanda birçok çalýþma yapmýþtýr.
Lisans sonrasý Yüksek Lisans eðitimi için Ankara'ya gelen Berat Uzun; Ankara Üniversitesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nde Kentleþme ve Çevre Sorunlarý
Anabilim Dalýnda Yüksek
Lisans yaparak, Kentleþme
ve Çevre Bilimleri Uzmanlýk derecesini elde etmiþtir.
Aktif Siyasete, AK
Parti Ankara Ýl Gençlik Kollarýnda Ankara Ýl Baþkan
Yardýmcýsý olarak baþlayan
Uzun, Dýþ Ýliþkiler ve Üniversitelerden sorumlu Ýl
Baþkan Yardýmcýlýðý görevlerinde bulunmuþtur.
Uzun, AK Parti Gençlik Kollarýndaki aktif saha
çalýþmalarý sonrasý AK Parti
Genel Merkez Halkla iliþkiBerat Uzun, AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýkladý.
ler Baþkanlýðýnda Özel Kalem Müdürü ve AK Parti
Genel Merkez Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý Özel Kalem
Müdürü görevlerinde bulunmuþtur.
Uzun, 2015 Genel Seçimlerinde Çorumdan Milletvekili Adaylýðý için AK
Parti Genel Merkez Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý Özel
Kalem Müdürü görevinden
ayrýlmýþtýr.
Vatani görevini Karaman'da tamamlayan evli ve
iyi derecede Ýngilizce bilmektedir.
Berat Uzun’un basýn açýklamasýna yoðun katýlým oldu.
Bekiroðlu Sinoplu
misafirlerini aðýrladý
EROL TAÞKAN
AK
Parti Sinop eski
Ýl Baþkaný Cengiz Tokmak ve Sinop
MÜSÝAD Baþkaný Hilmi
Gökmen, AK Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu’nu ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti.
AK Parti Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu, ziyaretten duyduðu memnuniyetini aktardýðý sohbette,
il baþkanlýðý görevinden
istifa ederek, AK Parti
Sinop Milletvekili Aday
Adayý olan Cengiz Tokmak’a da baþarýlar diledi.
AK Parti Sinop eski Ýl Baþkaný Cengiz Tokmak ve
Sinop MÜSÝAD Baþkaný Hilmi Gökmen, Rumi Bekiroðlu’nu ziyaret etti.
Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki Rektör Yardýmcýlýðý görevinden
istifa eden Prof. Dr. Þakir Þahin, AK Parti Çorum Millet vekili aday adaylýðýný açýkladý.
Prof. Dr. Þakir Þahin adaylýðýný açýkladý
‘Siyaset hizmet makamýdýr’
S
EROL
TAÞKAN
üleyman Demirel Üniversitesi'ndeki Rektör Yardýmcýlýðý görevinden istifa eden Prof.
Dr. Þakir Þahin, AK
Parti'de düzenlendiði basýn toplantýsýnda, AK Parti Çorum
Milletvekili aday
adaylýðýný açýkladý.
Ýl Baþkan Yardýmcýlarýnýn yer aldýðý basýn toplantýsýnda, siyasetin hizProf.Þahan, siyasete hizmet için girdiðini söyledi.
met makamý olduðunu ifade eden
defini özellikle vurgulamak isterim.
Prof. Dr. Þahin, hiç bir zaman Çorum'dan ve ÇorumBizim için esas olan eser býrakmaktýr. Siyasettelu'dan kopmadýðýný belirterek, Çorum'a hizmet etmek
ki en büyük kazanç, milletimizin yaptýðý hayýr dualariçin geldiðini kaydetti. Çok sayýda davetli ve bazý
dýr. Biz, sizlerin dua ve destekleriyle yolumuza deSTK temsilcilerinin de yer aldýðý basýn toplantýsýnda,
vam etmek istiyoruz. Bizleri yetiþtiren ve geliþtiren
kendisini tanýtan ve aday adaylýðý ile ilgili nedenleribu aziz millete minnet borcumuzu ancak memleketini sýralayan Prof. Dr. Þakir Þahin, þunlarý dile getirdi;
mize hizmet ederek ödeyebiliriz. Siyaset artýk kýsýr
"Baþta Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erbir ideoloji olmaktan çýkmýþ, hizmet makamýna dödoðan olmak üzere, Baþbakanýmýz Sayýn Prof. Dr.
nüþmüþtür. Mevkiler de makamlar da geçicidir. MevAhmet Davutoðlu ve Ak Parti Temsilcileri, partimikiler de makamlar da, ancak aziz milletimize hizmet
zin kurulduðu günden itibaren siyasette samimiyetin,
etmek içindir. En büyük ve kalýcý olan makam ise gödürüstlüðün, þeffaflýðýn dilini önemsemiþ, milletle
nüllerde kazanýlan makamlardýr.
muhabbeti, milletle karþýlýklý güven duygusu siyasetini benimsemiþlerdir. Ben de ayný yoldan yürüyerek
AK Parti kurulduðu günden bugüne, yapýlan her
milletimiz için gece gündüz demeden çalýþacak,
seçimde milletimizden aldýðý güçle siyaset tarihimize
memleketimizin büyümesi ve insanýmýza hizmet yoyeni bir bakýþ açýsý getirmiþtir. Ancak halen ülkemizlunda çaba harcayacaðýma söz veriyorum. Ülkemizin
de eski Türkiye alýþkanlýklarýný sürdürmek isteyenleve Çorum'umuzun geleceði adýna, üzerime düþen tarin olduðu görülmektedir. 07 Haziran'da milletimiz
rihi sorumluluklarýn bilincindeyim. Bu sorumluluklagereken cevabý verecektir. Doðduðum ve büyüdürý yerine getirebilmek ve þehrimizin geliþimini sürdüðüm þehir olan Çorum'u dünya markasý olmasý nokrebilmek için hepimiz gönül birlikteliði içerisinde hatasýnda her türlü çaba ve gayreti göstereceðimden hiç
reket etmemiz gerekmektedir. El birliði ile hep birlikþüpheniz olmasýn. Bugüne kadar Çorumumuz'un bir
te baþarýmýzý devam ettireceðiz. Bir olacaðýz, diri oladünya markasý olma yolunda katkýsý olan herkese tecaðýz ve iri olacaðýz. Biz birbirimize güvendiðimizþekkürlerimi ve saygýlarýmý sunarým."
de, bir ve beraber olarak, kardeþ olarak birbirimize
Prof. Dr. Þakir Þahin kimdir?
kenetlendiðimizde her engeli aþacak ve büyük Türki25. Dönem Milletvekili Çorum AK Parti Aday
ye'nin inþasýnda Çorumumumuz yerini almasýna katAdayý
olan Prof. Dr. Þakir Þahin 1969 yýlýnda Çoký saðlayabileceðime inanýyorum.
rum'un Kargý ilçesinde doðdu. 1987 yýlýnda Kargý LiBu güne kadar çevre konularý, altyapý, sosyal
sesi'ni bitirdi. Ayný yýl girdiði Ýstanbul Üniversitesi
projeler, saðlýk hizmetleri, üretim, sürdürülebilir büMühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliði Bölüyüme, esnaf sorunlarý, istihdam konularýnda birçok
mü'nden 1991 yýlýnda mezun oldu. 1994-1995 yýllaproje yürüttüm. Tüm yöneticilik yaptýðým dönemlerrýnda Ýstanbul Büyük Belediyesi Þehir Planlama Müde olduðu gibi son olarak yürüttüðüm Süleyman Dedürlüðü'nde, 1996-2002 yýllarý arasýnda sýrasýyla Sümirel Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý dönemimde
leyman Demirel Üniversitesi ve Ýstanbul Üniversitede özellikle üretim ve istihdam konularýnda büyük
si'nde çalýþtý. 2002'den sonra da yine Süleyman Debütçeli projelerde bulundum. Diðer taraftan uluslaramirel Üniversitesi, Müh-Mim. Fakültesi'nde çalýþmarasý düzeyde Amerika Birleþik Devletlerinde enerji
ya devam eden Þahin, 2008-2009 dönemlerinde
ve doðal kaynaklar konularýnda çalýþmalar yaptým.
Amerika Birleþik Devletleri Missouri ÜniversiteTüm bunlarla birlikte halen üretimle ilgili yürüttüsi'nde misafir araþtýrmacý olarak yer aldý.
ðüm çalýþmalarýn yanýnda, Türkiye'nin Antarktika
En son Süleyman Demirel Üniversitesi'nde
Kutup bölgesinde kuracaðý Araþtýrma üs bölgesi çaRektör yardýmcýsý olarak görev yapan Prof. Dr. Þakir
lýþmalarýnda grup baþkanlýðý yapmaktayým. Dünya
Þahin çok sayýda bilimsel yayýn yapmýþ, tez yönetmiþ
markasý bir Çorum için yerel dinamiklerimiz, deðerve proje yürütmüþtür. Evli ve 2 çocuk babasý olan Þalerimiz ve siz deðerli hemþehrilerimizden aldýðýmýz
hin, Ýngilizce ve Fransýzca bilmektedir.
güçle Büyük Türkiye idealine hep birlikte ulaþma he-
TÜMSÝAD’tan Bekiroðlu’na
kutlama ziyareti
EROL TAÞKAN
T
ÜMSÝAD
Çorum Þube
Baþkaný
Abdurrahman
Kýlýç ve yönetim
kurulu üyeleri,
AK Parti Ýl
Baþkaný Rumi
Bekiroðlu’nu
makamýnda
ziyaret ederek,
hayýrlý olsun
dileklerini iletti.
Dernek ve
parti çalýþmalarý
ile gündemdeki
konularýn
görüþüldüðü
sohbette, AK
Parti Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu,
TÜMSÝAD’ýn
çalýþmalarýný ilgi
ve takdirle takip
ettiklerini ifade
ederek, ziyaretten
duyduðu
memnuniyetini
dile getirdi.
TÜMSÝAD Çorum Þubesi yönetimi Bekiroðlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette dernek ve parti çalýþmalarý ile gündemdeki konularýn görüþüldü
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Erdoðan
Obama’ya
seslendi
Cumhurbaþkaný Erdoðan, ABD'de öldürülen 3 genç için ABD Baþkaný Obama'ya seslendi.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, ABD'de 3 Müslümanýn öldürülmesiyle ilgili "Þu ana kadar
Baþkan Obama, Kerry ve Biden'in açýklama
yapmamasý çok manidar" dedi.
Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýrbaþlarý:
- Ben Sayýn Obama'ya sesleniyorum, 'Neredesin Baþkan' diyorum. Dýþiþleri Bakanýna,
Biden'e sesleniyorum 'Neredesiniz' diyorum.
Biz siyasiler, ülkemizde iþlenen cinayetlerden sorumluyuz. Tavrýmýzý ortaya koymak zorundayýz. Çünkü halk size oylarýný verirken 'Benim can güvenliðimi, mal güvenliðimi saðlayacaksýn' diye veriyor.
Eðer siz, bu tür bir olay karþýsýnda sessiz
kalýrsanýz, dünya da size her zaman sessiz kalacaktýr ve diyorum ki; unutmayýn, dünya 5'ten
büyüktür.(Haber7)
Ankaralýlaþma!
H
epimizin malumu 7
Haziranda gerçekleþecek genel seçimlere az
bir zaman kaldý. Hal
böyle olunca seçimden
seçime hareket kazanan
seçim meydaný yavaþtan
ýsýnmaya baþladý. Aday
adaylýðý düþünen bürokratlar bir bir istifalarýný
verdiler. Yerel ve ulusal
basýnýn gündeminde de
haliyle yaklaþan genel Mustafa DOÐAN
seçimler var.
Partilerin hâkimiyetlerinin fazla olduðu
illere göre siyasi partilerden aday olmaya yönelik giriþimlerde artýyor. Hiç kuþkusuz ülke
genelinde büyük ölçüde aday adaylarýnýn tercihi iktidar partisinden yana. Bürokratlarýn
böylesine hevesli bir þekilde milletvekilliði
için yoðun bir çaba harcamalarýnýn sebebini
anlamak çokta zor deðil. Bütün bir ülke
imkânlarýný büyük ölçüde elinde bulunduran
Ak Parti'nin içerisinde milletvekili olmak pek
tabiî ki herkese nasip olmuyor. Türkiye'de bütün sektörlerde maalesef saðlam referanslarla
iþler yürüyor. Akrabasý iþe girecek olan, çoluðu çocuðu mülakata girecek olan bir çok kiþi
soluðu felanca vekilin yanýnda ve yahutta
TBMM'nin kapýsýnda alýyor. Topraðýn altýna
girildiðinde, bir toplu iðnenin bile hesabý sorulacakken insanlar milletvekili olmak için
adete birbirini ezip geçiyor. Farkýnda olarak
ya da olmayarak "ateþten gömleðe" aday oluyorlar. Bal tutanýn parmaðýný yalamaktan büyük haz duyduðu ülkemizde bir çok siyasetçi
adayý da aklýnda bu gayreti yatýrarak giriyor
iþin içine. Ankara'nýn yolu gözükünce þehrinden kopan "Milletvekilleri" bir daha da seçime kadar ortalýkta gözükmüyor. Seçim zamanýna kadar halkla oturan simitçiyle simit yiyip
kahveciyle çay içen insanlar bir gecede "Ankaralýlaþýyorlar". Yeri gelmiþken bir örnek
vermek isterim, geçtiðimiz 2011 yerel seçimlerinde adaylýk sürecinde bir gençlik buluþmasý ile üniversiteli öðrencilerle bir araya gelen bir milletvekili adayýmýz (þu an milletvekili) bir salon dolusu gencin içinde "seçimden
sonra daha sýk görüþeceðiz" diye bir söz verdi lakin 11 Haziran'dan sonra kendisini hiçbir
yerde göremedik. Yoðun programlarýndan dolayý kendisini anlayabilirdik maalesef 4 yýllýk
seçim süresinde Meclis Tv'de de bir kelamýný
da iþitemedik. Sorsak vardýr elbet bir bahanesi. Tabi ki bunlarý aklýmýzdan geçirirken istisnalarýda ayrýca not ediyoruz.
Aday Adaylarýnýn sürüsüne bereket çoðaldýðý þu günlerde temennimiz þudur ki hangi siyasi parti olursa olsun adaylarýný belirlerken bal tutan parmaðýný yalamaktan hiç haz
etmeyen, eþinin dostunun deðil de milletin vekili olduðunu unutmayan, seçimden sonra seçildiði þehrin insanýnýn ve onun sorunlarýný
unutmayan kýsacasý vekil olduktan sonra
"Ankaralýlaþmayan" aday adaylarýndan yana
kullansýnlar tercihlerini.
Belki o zaman bu millet genel baþkanlarýn, davalarýn hatýrýna deðil de aday gösterilen
"Adamlarýn" hatýrýna kullanýr oyunu.
Halk nasýl bir milletvekili istiyor?
A
RGETUS Araþtýrma Grubu, ülke genelinde 3
bin 518 kiþiye yapýlan ankette nasýl bir
milletvekili istediklerini sordu.
ARGETUS Araþtýrma Grubu, 2015 genel
seçimleri öncesinde ‘Halkýn istediði
milletvekilinin temel özellikleri nelerdir?’
sorusunun peþine düþtü. Ülke genelinde telefonla
ulaþýlan 3 bin 518 kiþiye mizah, moda, kýyafet
seçimi, zenginlik-fakirlik, gençlik-tecrübe, teþkilat
ve seçmenle iliþkilerle ilgili çeþitli sorular soruldu.
Seçmene yöneltilen sorular arasýnda “Seçimlerde
hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu da yer aldý.
Ankete katýlanlarýn yüzde 48,8’i “Milletvekili
yeri gelince mizah yapmalý” derken yüzde 39,4’ü
“Ciddi olmalý, komiklik ve mizah vekile uymaz”
diye cevap verdi. Bu soruya cevap verenlerin
sadece yüzde 11,8’i “Milletvekili kesinlikle esprili
olmalý” þeklinde görüþ belirtti.
Ankete katýlanlarýn yüzde 74’ü “Milletvekili
vatandaþ tarafýndan arandýðýnda telefon veya emaille kendisini arayana dönüþ yapmalý” derken,
yüzde 26’lýk kesim ise “Ulaþmamýz þart deðil,
milletvekili çalýþsýn yeter” diye cevap verdi.
“SADE GÝYÝNMELÝ, ÝNANÇLARA
SAYGILI OLMALI, LÝYAKATLÝ OLMALI”
Ankette yer alan “Milletvekilinin giyim
kuþamý nasýl olmalýdýr?” sorusuna cevap
verenlerden modayý önemseyenlerin oraný yüzde
9,9. ‘Modanýn önemi yok, sade giyinsin”
diyenlerin oraný ise yüzde 84,80. Milletvekilinin
zaman zaman yöresel kýyafetler giymesini
isteyenlerin oraný da yüzde 5,3.
Anket sonuçlarýnda yer alan diðer veriler ise
þunlar;
- Milletvekili dini inanýþlara saygýlý olmalý
(yüzde 73,5), dindar olmalý (yüzde 11,2), laik
olmalý (yüzde 15.30)
- Milletvekili zengin olmalý (yüzde 5,3),
cömert olmalý (yüzde 10,7), zengin-fakir fark
etmez (yüzde 84)
- Milletvekili vaktini TBMM’de geçirsin
(yüzde 37,6), vaktini halký içinde geçirmeli (yüzde
62,4)
- Milletvekili tecrübeli olmalý (yüzde 14,2),
Yaþýn önemi yok liyakatli olmalý (yüzde 50,9)
Genç ve bilgili olmalý (yüzde 34,9)
AK PARTÝ YÜZDE 47, HDP YÜZDE 9
Ankette 3 bin 518 kiþiye önümüzdeki
seçimlerdeki parti tercihi de soruldu. Kararsýzlar
daðýtýldýktan sonra sonuçlar þöyle oluþtu. AK Parti
yüzde 47,2; CHP yüzde 23,9; MHP yüzde 15,2;
HDP yüzde 9,2; Diðer yüzde 4,5.(ÝHA)
Ehliyette baþarý yüzde 63’e düþtü
illi Eðitim Bakanlýðý’nýn
M
ehliyet sýnavýnda yaptýðý
deðiþikliðin ardýndan yüzde
95’lik baþarý oraný yüzde 63’e
düþtü.
Özel Motorlu Taþýt
Sürücüleri Kursu
Yönetmeliði’nde Milli Eðitim
Bakanlýðý’nca (MEB) yapýlan
deðiþiklikle birlikte ehliyet
sýnavlarýndaki baþarý
oranlarýnda düþüþ yaþandý.
Denetimlerin artýrýlmasý ve
tüm yurtta eðitimler
verilmesinin ardýndan ehliyet
sýnavlarýndaki yüzde 95’lerdeki
baþarý oraný yüzde 63’lere indi.
Ülke genelindeki düþüþe
raðmen Doðu ve
Güneydoðu’da oranýn
deðiþmediðini belirleyen
Bakanlýk, bu illeri inceyerek
eðitim verdi.
EÐÝTÝMDE KALÝTE
Eðitim sonundaki dönüþü
kontrol amacýyla bir yýllýk
sonuçlar karþýlaþtýrýldý. Buna
göre Doðu ve Güneydoðuda
bulunan 23 ilin 2014 yýlý Ocak
ayýnda baþarý oraný yüzde 82.1
iken bu yýl bu oranýn yüzde
71’e düþtüðü görüldü. Oransal
düþüþün en çok yaþandýðý il
yüzde 26. 8 ile Muþ olurken,
Muþ’u yüzde 25.3 ile Bingöl ve
yüzde 24.6 ile Ardahan takip
etti. Bu iller arasýnda sadece
Adýyaman, Erzincan ve
Erzurum’un baþarý oranlarýnda
düþüþ yaþanmadý. Baþarý
oranlarýnýn normal seviyelere
yaklaþmasýyla ise verilen
eðitimlerin ve yapýlan
denetimlerin kurslarda kalite
artýrýmýna katký saðladýðý
sonucuna ulaþýldý. (Star)
Mezun olmaya yakýn bir
ilahiyatçýnýn bakmasý gereken pencere
Bu seferki yazým biraz özel ama herkesin okuyup, bamanlarýn çok rahat öldürüldüðü dünya, mazlumlarýn kanzý kelimeleri kendi özellikleri için deðiþtirip, düþüneceði ve
larýnýn durmadan aktýðý bir dünya ve gözyaþlarýn çeþmefaydalý bulacaðý bir yazý olacaktýr. Ben bir ilahiyatçýyým ve
lerden su gibi aktýðý bir dünya sizce olaðanüstü deðil miilahiyatçý olarak, mezun olacak kardeþlerimle, arkadaþladir ve iþin asýl tarafý bir ilahiyatçý günümüz için neler yarýmla bir hasbihal etmek ve onlarla bir bakýma dertleþerek
pabilir? Gördüðümüz Tefsir dersleri, Hadis dersleri, Ýslam
içimi dökmek istiyorum. Bu sene bendeniz de dâhil olmak
Hukuku dersleri, Kelam, Mezhepler Tarihi, Felsefe ve diüzere ilahiyat fakültelerinin son sýnýf öðrencileri mezun
ðer dersler bize günümüz için nasýl yol gösterebilir diye
olacaklardýr. Bu sene mezun olacak öðrencilerin bir önemdüþünüp hiç baþýmýzý aðrýttýk mý? Muhakkak yol gösterili özelliði vardýr ki o da uzun bir aradan sonra getirilen hayorlar ancak biz pusulamýzý doðru rotaya ayarladýk mý?
zýrlýk sýnýfýný okuyan ilk öðrenciler olmasýdýr. Bir önemli
Saygýdeðer arkadaþlarým bizler tüm birikimlerimizi
özelliðimiz daha var ki, Ýlahiyat fakültelerinin kontenjaný
Yunus YAMANER faaliyete dönüþtürmeliyiz. Bildiðiniz gibi mezun kelimesi
arttýrýlmýþ olarak kazanan ilk öðrencileriyiz. Bu anlamda
Arapça bir kelimedir ve izin verilen anlamýna gelmektekontenjanlarýn artmasýnda emeði olan herkese ilahiyat cadir. Bizler o izni alamadýysak muhakkak çok çalýþmalýyýz
miasý olarak teþekkürlerimi iletiyorum. Kontenjanlarýn artmasý demek ama izni almak içinde tüm gücümüzle çalýþmalý, sabretmeli ve teorikte
artýk manevi duygularýn ve dinin çevresel anlamda geniþlemesi, daha
olduðu kadar pratikte de, uygulamada da aktif olmalýyýz. Afrika, Asya,
da yaygýnlaþmasý demektir.
Avrupa yani kýsacasý her yer bizi bekliyor. Kendi gücümüzün farkýnda
Acýsýyla, tatlýsýyla, bazen güldük, bazen üzüldük ve 5 seneyi geri- olalým evet dünya kimseye kalmaz ama bu dünyanýn yaþanabilir bir
de býrakmak üzereyiz. Okulumuzda güzide hocalarýmýzdan Temel Ýs- dünya olacaðýna inanýyorsak, mazlumlarýn gözyaþlarýnýn dinmesini islam Bilimleri ve Felsefe bölümlerinin çeþitli derslerini aldýk, okuduk ve tiyorsak, masumlarýn kanlarýnýn akmamasýný istiyorsak ve çocuklarýn
ilmimizi arttýrdýk. Bir ilim sevdalýsý olarak diyorum ki gelin mezun olküçük yaþta yetim kalmamasýný istiyorsak muhakkak bizler çok çalýþmaya yakýnken kendimizi bir muhasebeye çekelim. 5 yýl boyunca görmalýyýz. Evet, bu ilim bu kadar ciddi, bu kadar kýymetli ve kutsal bir gödüðümüz, göremediðimiz dersleri, okuduðumuz ve okuyamadýðýmýz
rev. Bu göreve talip olanlarýn da elini yüreðine götürerek çalýþmasýndan
konularý, tarihi ve güncel olaylarý gelin bir muhasebe yapalým. Bu seneler boyunca gerçekten okuduk mu? Okuduysak sadece okumakla mý baþka çaresi yoktur. Alt sýnýftaki kardeþlerimde not endeksli çalýþýp geçmekten ziyade insanlýðýn ümidi olmak için çalýþsýnlar. Bir ilahiyatçý
yetindik?
kardeþiniz olarak sizlere bunlarý tekrardan hatýrlatmak isterim ve olaðaÜstad Necip Fazýl'ýn dediði gibi saðýmýza solumuza bakmadan ben
nüstü dünyada olaðanüstü þartlarda çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.
varým diyebilen gençlerdensek okuduklarýmýz bize ben varým dedirteBütün adýmlarýmýz, bütün çalýþmalarýmýz ümmet için mazlumlar için
biliyor mu? Bu dünya evet olaðanüstü bir yerdir. Peki, olaðanüstü bir
yerde hizmet etmek için gerçekten kendimizi yetiþtirdik mi? Müslü- olsun. Allah yar ve yardýmcýnýz olsun.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
ÞÝMDÝ VAR
ÖÐRETMENÝM
tekraren yaþarým.
Güzel örnekler 2
*
Bizim öðrenciliðimizde okullarýmýzda zaman zaman eþofman, kitap, tebeþir,
spor vb. gibi farklý isimler
adý altýnda paralar toplanýrdý. Sýnýf baþkaný bu parayý
Mahir ODABAÞI
toplayýp ilgili öðretmene
Milli Eðitim Müdürlüðü
teslim edinceye kadar tabiri Sivil Savunma Uzmaný
caizse caný çýkardý. Çünkü
her sýnýfta maddi imkâný iyi olmayan arkadaþlar bulunurdu.
Çorum merkezde bir okulumuzda öðrencilere eþofman yaptýrýlýr. Eþofmanlar daðýtýlýrken
öðrenci baþýna 25 TL para talep edilir. Parayý
veren eþofmaný alýr. Bir öðrenci almak istemez.
Teneffüste öðretmeninin yanýna giderek 'hocam þimdi durumumuz müsait deðil ben alamayacaðým' deyince, öðretmen ' oðlum sen de
al. Hallederiz' diyerek ona da eþofman verir.
Aradan iki ay zaman geçer. Ayný öðrenci parayý vermek için öðretmeninin yanýna gider. Bunu gören öðretmen 'oðlum hani müsait deðiliz
demiþtin ya' deyince öðrenci; 'öðretmenim o
zaman müsait deðildik. Þimdi ise müsaitiz. Sizin iyi niyetinizi suiistimal etmemek için getirdim' diyerek parayý teslim eder.
*
ASKER ADAM DÜRÜST OLUR
Fritözün ilk çýktýðý yýllardý. Bende daðýtým
Ankara'dan iznine gelirken bir tane alayým diye Dikimevinde bir maðazaya girdim. Fiyatlara baktým, cebimdeki paraya baktým yetiþmiyor. Tabi o zamanlar kredi kartý falan yok. Maðaza sahibi benim asker olduðumu anladý. Ve
'asker efendi, tamam al. Yetiþmeyeni istediðin
zaman verirsin' deyince 'ben burada oturmuyorum Çorum'da oturuyorum' dedim. 'Olsun, sen
askersin. Asker adam dürüst olur. ' dedi. Fritözü paket yapýp verdi. Hem de indirimli olarak.
Adresimi not alýn dedim. Gerek yok dedi.
Dikimevine her yolum düþtüðünde özellikle o maðazanýn önünden geçmeye çalýþýr ve
o cümlenin mutluluðunu ve sorumluluðunu
9
KÖYDE NASIL VAKÝT GEÇER
Geçenlerde bir öðretmen arkadaþla sohbet
ediyoruz. Bir insan dolu dolu olursa sohbeti de
dolu dolu oluyor.
'Mahir Hocam, ben tatillerde hep köye giderim. Çok ta zevk alýrým. Arkadaþlar bazen, '
sen köyde nasýl vakit geçiriyorsun? Biz bir gece kalýnca sýkýlýyoruz' diyorlar. Ben de, ben köye gidince ayakkabýnýn arkasýna basarým, takým elbise giymem, vatandaþ yere oturmuþsa
bende yere otururum. Kimsesiz yaþlý teyzelerin
ufak tefek elektrik tamiratlarýný severek yaparým. Onlar da dua eder. Köye gelecek diye yolumu gözlerler. Kýsacasý þehirde þehirli gibi
köyde köylü gibi yaþamaya çalýþýyorum. Durum böyle olunca köyde sýkýlmak diye bir þey
yaþamýyorum' dedi.
Köyde, köylü gibi þehirde þehirli gibi yaþayabilmek önemlidir. En basiti köyde yaþlý amcaya 'amca kolay gelsin' demek yerine, Rýza
Bey kolay gelsin veya teyzeye 'teyze nasýlsýn?'
demek yerine 'haným efendi nasýlsýnýz?' diye hitap etmek gurur kibir olarak algýlanabilir.
Bu iletiþim farkýný bilenler köylerde daha
kolay vakit geçirebilir.
Kapýlara bir bir kilit vurulmuþ
Çoluk çocuk gurbet ele daðýlmýþ
Yaþlýlarda artýk yorulmuþ
Mevtalar toplanmýþ köyüme aðlar
Eskisi gibi horozlar örtmüyor
Ocaklar sönmüþ, bacalar tütmüyor
Þehre gelen gençler de geri gitmiyor
Mevtalar toplanmýþ köyüme aðlar
Dereler, tepeler, çaylar, yollar
Virane olmuþ bahçeler, baðlar
Unutuluþmuþ mazide yaþananlar
Mevtalar toplanmýþ köyüme aðlar
Iraklý - Suriyeli aile ziyareti 2
Arkadaþýmla beraber Iraklý ve Suriyeli bir ailenin kapýsýný çaldýk. Aileler ayrý olsa da manzara aynýydý. Bizi sevgiyle, muhabbetle karþýladýlar. Salona
buyur ettiler. Salon deyince aklýmýza ilk önce koltuklar, vitrinler, masalar gelir de mi. Ama bu salon birazcýk farklýdýr. Þöyleki, zeminde eski bir halý ve kenarýnda birkaç sünger minder. Köþede eski bir televizyon ve ýsýnmak için eski bir soba. Ve lisanlarýný
tam olarak anlamayasak ta sýcacýk misafirperverlik
tercümana gerek olmaksýzýn anlaþýlmakta.
Bu durum beni 30 sene öncesine götürdü. O zaman okulu bitirip yeni düðün yapan ve Manisa'da
özel bir þirkette askeri ücretle iþe baþlayan ama maddi durumu iyi olmayan mühendis abimin evine gittiðimde içeriye girince ayný manzara ile karþýlaþmýþ,
nereye oturacaðýmý bilememiþtim. Sýkýntý zor olsa da
rahatlýða ulaþýnca çocuklara anlatýrken onunda bir
zevki oluyor.
Ben bir köþeye oturmak için yöneldiðimde arkadaþým karþýyý iþaret etti. Orasý birazcýk farklýydý. Yerdeki minderle beraber saðýnda solunda yastýk vazifesi gören iki minder daha vardý. Meðer evlerine gelen
misafirleri saygý ifadesi olarak oraya oturtururlarmýþ.
Arkadaþ: ''Mahir hocam oraya oturmasan alýnýrlar,
oraya otur.'' deyince bende oraya oturdum. Selamün
aleyküm diyen çoluk çocuk geldi. Diðer taraftan bir
köþede hasta çocuk yatýyor ve diðer küçük çocuklar
hasta ablalarýný durmadan öpüyor… Kardeþ her tarafta kardeþtir. Belli ki hasta diye üzülüyorlar…
Arkadaþým biraz Arapça bildiði için onlarla konuþurken, ben de hem dinledim hem de gördüðüm
manzarayý özelde kendimle genelde çevremle hayalen kýyaslamaya çalýþtým. Kim bilir belki size de uyan
maddeler çýkar. Þöyle ki;
* Kahvaltýda zeytin, peynir, reçel türü on çeþit
olmasýna raðmen bazen çocuklarýmýz yine mi ayný
þeylermi yiyeceðiz diye burun kýrýþtýrýyor mu?
* Ben akýllýyým ama telefonum akýllý deðil diye
çocuklarýmýz strese giriyor mu?
* En basiti bir ayakkabý alýrken marka takýntýsý
yüzünden çocuklarýmýzla iletiþim bozukluðu yazýyor
muyuz?
* Halýnýn rengi soldu, koltuðun süngeri yumuþadý, vitrinin modasý geçti, gün arkadaþlarýmdan utanýyorum biz de eþyalarý yenileyelim türü istekleri eþlerimizden sýkça duyuyor muyuz?
* Yeni aldýðýmýz sýfýr daireye daha taþýnmadan,
parkesinden balkonuna kadar, gerektiðinde söküp son
model olsun diye yenileyebilmenin gayreti içinde
oluyor muyuz?
* Biz beyler, altýmýzdaki birkaç yýllýk arabayý
deðiþtirip sýfýr model arabaya sahip olabilmek için
durmadan hesap kitap yapýyor muyuz?
* Daha kýþ baþlarken yazýn hangi sahilde beldesinde tatil yapabilmenin hesabýný kitabýný yapmaya
çalýþýyor muyuz?
30 yýl önce bir yakýnýmýn evine gelen misafirlerden birinin eþi evdeki tüm elektronik eþyalarý tek
markaya deðiþtirdiklerini gururla anlatýnca çok garibime gitmiþti. Çünkü o yýllarda bizim evlerde daha
buzdolabý harici elektronik eþya yoktu. Birinde hiç
yok diðerinde tek marka hastalýðý ne garip dünya deðil mi?
Deðerli dostlar,
''Ayakkabýmýn markasýndan muzdarip olurken,
ayaksýz adam gördüm'' misali kendimden utandým.
Þükür noktasýnda ne kadar mesuliyet içerisinde olduðumuzu düþündüm. Keþke… Keþke… Keþke… Dedim. Ben hayal âleminde seyrederken bir de baktým
su bardaðýnda çay önüme gelmiþ.
Savaþlarda en çok ýstýrabý çocuklar, yaþlýlar, kadýnlar çeker. ''Zaman geçer… Önce yaralar kabuk
baðlar. Sonra unutur yaranýn acýsýný beden. Ancak ne
tenden silinmiþtir izleri ne de yürekten'' (T.Mýhçý)
Dolaysýyla bun tür çocuklarýn oyunu askercilik üzerine olur. Merkezde okul müdiresi olan Meltem Haným
Suriyeli çocuklarýn teneffüste oynarken asker, silah
ve korunma üzerine oyunlar oynadýklarýný anlatmýþtý.
Diðer taraftan derme çatma evler, hijyenik olmayan
ortam, kalabalýk nüfus ve onlarýn yemeði, temizliði
kadýnlar için sanýldýðý kadar kolay olmasa gerek.
Netice olarak; sevabýyla günahýyla kim ne olursa olsun her þeyden önce insandýr. Ve en doðal hakký
olan güvenli yaþam hakkýna sahiptir. Biz millet olarak zor durumlarda ekmeðin yarýsýný deðil hepsini verebilen bir yapýya sahibiz. Ama bunun için bazen gönül dünyamýz zengin olsa da elimizin cebimize daha
kolay gitmesi için bir arkadaþýmýzýn, dostumuzun hatýrlatmasýný bekleyebiliyoruz.
Bu noktada lütfen biraz daha duyarlý olmaya çalýþalým. ''Önüne setler konulsa da hayata dört elle sarýlmalý insan. Kendi ýþýðýný kaybetmiþken baþka gönüllere fener olmaya çalýþmak ne büyük nimettir''(Tuðba Mýhçý) sýrrýnca bardaðýn dolu tarafýna bakalým. Çocuklarýmýzla dýþarýda yiyeceðimiz bir yemeðin bedelini sanki yedik deyip onlara ulaþtýrmaya
çalýþalým. Bayanlar olarak GÜN parasýyla alýp bayramdan bayrama kullanacaðýnýz bir eþyayý SANKÝ
ALDIM DEYÝP 'Sevindiren - sevindirilir' niyetiyle
ücretini onlara ulaþtýralým. Apartman olarak (gün arkadaþlarý olarak) bir muhtaç aileye göz kulak olalým.
Baþýmýza gelebilecek bela ve musibetlere kalkan olabileceðini düþünelim. Hatta poþetleri çocuklarýmýzla
beraber kendi elimizle teslim etmeye çalýþalým. Unutmayalým ki bu durum, ''Telkinden çok temsil önemlidir'' sýrrýnca çocuklarýmýz üzerinde tarifi mümkün olmayan tesirler býrakýr.
''Her þey var bir þey yok / stresteyim dostum
streste'' türküsünü unutturup ''halimize ne kadar þükretsek azdýr'' türü cümleler kurdurur. Siniri, stresi,
dertsiz derdi bertaraf eder. Psikologlara, psikiyatrilere gitmeye gerek kalmaz. Ýnanmazsanýz deneyiniz.
ÖZETÝ: ''Görebilmek - verebilmek iki kelime /
yapýlan hiç bir iyilik boþa gitmez biline''
Turner sendromu
yeterince bilinmiyor
T
Ü Týp Fakültesi Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Tütüncüler,
hem toplumda hem de hekimler
arasýnda kýz çocuklarýnda
görülen Turner sendromunun
yeterince bilinmediðini söyledi.
Trakya Üniversitesi (TÜ)
Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Filiz
Tütüncüler, Turner
sendromunun hem toplumda
hem de doktorlar arasýnda
yeterince bilinmediðini söyledi.
Tütüncüler, TÜ Týp
Fakültesi'nde düzenlenen
toplantýda, Turner sendromunun
kýz çocuklarýnda görüldüðünü
belirtti.
Hastalýðýn, kýz bebeklerin
hücrelerindeki X
kromozomlarýndan birinin
eksikliði veya yapýsal
bozukluðu sonucu ortaya
çýktýðýný ve doðumsal bir
rahatsýzlýk olduðunu ifade eden
Tütüncüler, þöyle konuþtu:
"Bu rahatsýzlýk dolayýsýyla
iskelet sistemi, yumurtalýklar,
kalp ve böbrek gibi organlarda
yapýsal sorunlar oluþabiliyor.
Bebekliðin ilk döneminde
hastalýk boy kýsalýðýyla fark
ediliyor. Ýlerleyen yýllarda ise
hormon azlýðý nedeniyle geliþim
ve adet görememe ya da hamile
kalamama gibi sorunlar ortaya
çýkabiliyor. Bu hastalar
çoðunlukla hormon tedavisiyle
normal yaþamlarýný
sürdürebiliyor."
Tütüncüler, Turner
sendromlu çocuklara ve
ailelerine destek olmak
amacýyla, Turner Sendromu
Derneði'ni kurduklarýný aktardý.
Turner sendromlu
çocuklarýn üniversitenin çocuk
endokrinolojisi bilim dalý
polikliniðinde tedavi edildiðini
dile getiren Tütüncüler, þunlarý
kaydetti: "Turner sendromu,
hem toplumda hem de hekimler
arasýnda yeterince bilinmiyor.
Kurduðumuz dernekle hastalýðý
tanýtmaya, sendromlu
çocuklarýn sorunlarýna çözüm
üretmeye çalýþýyoruz. Bu
çocuklar ve gençleri tanýþtýrma
ve kaynaþtýrmak, ailelerin
birbirine destek olmasýný
saðlamak istiyoruz. Ayrýca
toplumun ve doktorlarýn
hastalýk konusunda
bilinçlenmesine de yardýmcý
oluyoruz. Bu, erken teþhis ve
tedavi için büyük önem
taþýyor."(AA)
Çözüm sürecinde tarihi an çok yakýn
A
bdullah Öcalan, 4 Þubat'ta Ýmralý'da kendisiyle görüþen HDP heyetine silahlý mücadelenin býrakýldýðý mesajýný verdi.
Ýmralý’da Öcalan, “PKK tüm unsurlarýyla silah býraksýn. Artýk silahlý mücadele bitmiþ,
siyasi mücadele baþlamýþtýr” dedi.
Ancak mesajý alan Kandil, direnç gösteriyor. Mütabakat saðlanýrsa silahlara son verecek çaðrý, hükümet ve HDP tarafýndan ortak
bir açýklamayla duyurulacak.
Yeni Þafak'tan Abdülkadir Selvi'nin haberine göre, Hükümet-HDP-Ýmralý arasýnda
yürütülen çözüm sürecinde, PKK’nýn Türkiye’de silahlý mücadeleyi býraktýðýný ilan etme
aþamasýna gelindi.
‘Kandil engeli’ aþýldýðý takdirde silah býrakma kararýnýn açýklanmasýnýn an meselesi
olduðu öðrenildi. Ýmralý’da bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ýn 4 Þubat tarihinde kendisiyle görüþen HDP heyeti aracýlýðýyla silahlý
mücadelenin býrakýldýðý mesajýný verdiði ifade
ediliyor. Öcalan’ýn, silahlý mücadelenin býrakýldýðý kararýnýn alýnmasý için PKK’ya, kongreyi toplayýp karar almalarý yönünde çaðrý
yaptýðý belirtiliyor. Ancak Kandil, Öcalan’ýn
verdiði bu mesajýn kamuoyuna açýklanmasýný
engelliyor. Alýnan bilgilere göre PKK bileþenleri, Öcalan’ýn silahlý mücadelenin býrakýldýðý
yönündeki kararýný kabul ederse, hükümet ile
HDP bunu ortak açýklama ile kamuoyuna duyuracak.
Çözüm sürecinden sorumlu Baþbakan
Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan ile hükümeti temsilen yetkililerin bulunduðu bir ortamda HDP
heyeti de tam kadro olarak yeralacak ve
PKK’nýn Türkiye’de silahlý mücadeleyi sonlandýrdýðý açýklanacak. Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýnda yapýlan ‘çözüm toplantýsý’nda da hükümetin, çözüm konusundaki
iradesinin tam olduðunun altý çizildi. Bu kararlýlýðý Yalçýn Akdoðan da önceki gün HDP
heyetine iletti. 4 Þubat’ta HDP heyetiyle görüþen Öcalan, silahlý mücadelenin bitirildiði mesajýný muhataplarýna iletti. Bu mesajýn Kandil’e ulaþtýrýldýðý, ancak Kandil’in bunun kamuoyuna açýklanmasýný engellediði ortaya
çýktý.
SÝYASÝ MÜCADELE DÖNEMÝ
Öcalan’ýn mesajýnda, “Türkiye topraklarýnda silahlý mücadele sonlandýrýlmýþtýr. 2013
yýlý Nevruz ayýnda yayýnlanan mesajýmda da
olduðu gibi artýk silahlý mücadele bitirilmiþ,
siyasi mücadele dönemi baþlamýþtýr. Silahlý
mücadelenin bitirildiði yönündeki çaðrýmýn
uygulanmasý için PKK bileþenlerinin acilen
kongreyi toplayýp, silahsýzlanma kararýnýn
alýnmasýný gerekmektedir” dediði öðrenildi.
Öcalan mesajýnda ayrýca, ‘eylemsizliðin tam
olarak hayata geçirilmesini’ ve ‘Cizre baþta olmak üzere ilçelerdeki eylemlere son verilmesini’ istedi.
BÝRKAÇ GÜN ÝÇÝNDE
Öcalan’ýn çaðrýsý üzerine PKK unsurlarý
da ‘silahý býrak’ kararý alýrsa Türkiye’deki silahlý unsurlarýn tamamý sýnýrdýþýna çekilecek.
Böylece eylemsizlik kararý kalýcý hale getirilmiþ olacak. Öcalan’ýn mesajýnýn kamuoyuna
açýklanmasýný engellediði öðrenilen Kandil’in
ise tavrýný birkaç gün içinde netleþtireceði ifade edildi. Tarihi çaðrý sonrasý Kandil’in, kongre toplayýp silahsýzlanma kararý almasý bekleniyor. Öcalan’ýn çaðrýsýna raðmen Kandil’in
direniþinin sürmesi durumunda ise PKK lideri
tekrar devreye girerek daha kararlý mesajlar
verecek.
Mart beklenmez Hükümetin çözüm süreci konusundaki tavrýnýn önceki gün yapýlan
görüþmede Baþbakan yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan tarafýndan net bir þekilde HDP heyetine
aktarýldýðý öðrenildi. ‘Silah býrak’ çaðrýsýna direndiði öðrenilen Kandil’in ikna edilmesi ve
Öcalan’ýn çaðrýsýnýn kamuoyuna açýklanmasýyla birlikte süreç daha da hýzlanacak. Daha
önce mart ayýnda yapýlmasý planlanan tarihi
çaðrýnýn, birkaç gün içinde açýklanmasýnýn
mümkün olduðu ifade edildi. Hükümet ile
HDP heyetince yapýlacak çaðrýnýn ardýndan
‘gözlemci heyeti’ oluþturulacak. Akil Ýnsanlar
Heyeti üyeleri ile iki tarafýn üzerinde mutabakata vardýðý isimlerden oluþmasý beklenen heyetin, süreçte ‘üçüncü göz’ olarak görev yapmasý bekleniyor. Bu arada heyet üyelerinin sayýsý 10’u aþmayacak.(Yeni Þafak)
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
14 ÞUBAT 2015
ÇESOB’dan MHP’ye ziyaret
‘Esnaf büyük
bir kriz içinde’
RECEP MEBET
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve beraberindeki heyet dün MHP Ýl
Baþkanlýðý’ný ziyaret etti.
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin’in evsahipliðindeki ziyarette bazý parti yöneticileri de hazýr bulundu.
KILIÇ: ‘SÝYASET, HÝZMET MAKAMI’
ÇESOB Baþkaný Kýlýç, MHP Ýl Baþkaný Çetin’i kutladý.
ÇESOB’a baðlý bazý meslek odasý baþkanlarýnýn da katýldýðý ziyarette konuþan Yalçýn Kýlýç, MHP Çorum 11. Olaðan Kongresi’nde Ýl Baþkanlýðý görevine seçilen Avukat Bekir Çetin’i kutladý.
Siyasetin millete hizmet makamý olduðunu anlatan Kýlýç, iktidar ve muhalefet partisi temsilcilerinden il ve ilçelerdeki esnaf odalarýný ziyaret ederek ekonominin nabzýný tutmalarýný istedi.
Kapýmýz tüm siyasi partilere açýk diyen Kýlýç, Çorum
esnafýnýn içinde bulunduðu
problemleri her platformda
dile getirdiklerini söyledi.
Kýlýç, esnaf ve sanatkârlarýn daha iyi koþullarda hizmet verebilmesinin yolunun duyarlý yönetim anlayýþýndan geçtiðini sözlerine ekledi.
ÇETÝN: ‘ESNAF, KRÝZ
ÝÇÝNDE’
MHP Ýl Baþkaný Bekir
Çetin, esnaf ve sanatkârlarýn
ekonominin temel direði olduðunu söyledi.
Ziyarete ÇESOB’a baðlý bazý meslek odasý baþkanlarý da katýldý.
Sivil toplum kuruluþlarýnýn öneminin farkýnda olduklarýný belirten Bekir Çetin,
“Ülkemizde çok problem var
ama en büyük sorunu esnaf
yaþýyor” dedi.
“Esnaf, büyük bir kriz
içinde” diyen Çetin, Bað-Kur
borçlarýyla ilgili dile getirilen
maðduriyetin bunun açýk bir
göstergesi olduðunu kaydetti.
Çetin, “Hükûmetin izlediði yanlýþ politikalar küçük
esnafý bitirdi. Meseleleri istiþare ile tespit edip MHP iktidarýnda sorunlarý ortak akýlla
çözeceðiz” diye konuþtu.
Nezaket ziyaretinden
duyduðu memnuniyeti de dile
getiren Çetin, ÇESOB Baþkaný Kýlýç ve bebarerindeki heDüzenlenen ziyarette esnaf ve sanatkârlarýn problemleri ile çözüm önerileri dile getirildi. yete teþekkür etti.
CHP Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Tahtasýz, Özgür Kýlýç ile H. Levent Çöphüseyinoðlu gazetemizi ziyaret etti.
CHP Meclis Üyeleri
HAKÝMÝYET’i kutladý
YÜKSEL BASAR
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis
Üyeleri Hakimiyet’in 25. kuruluþ yýldönümünü
tebrik etti.
Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’in
ev sahipliðinde gerçekleþen ziyarete CHP Belediye
Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, Özgür Kýlýç ile
Hasan Levent Çöphüseyinoðlu katýldý.
CHP Meclis Üyeleri Mehmet Tahtasýz, Özgür
Kýlýç ile Hasan Levent Çöphüseyinoðlu,
Hakimiyet’in 25. kuruluþ yýldönümünü tebrik
ettiler, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen’in
þahsýnda gazete yönetici ve çalýþanlarýna baþarý
dileklerini ilettiler.
Hakimiyet’i tebrik ettiler
MURAT ÇETÝN
MHP eski Merkez
Ýlçe yönetimi
Hakimiyet’in 25. kuruluþ
yýldönümünü kutladý.
MHP Merkez Ýlçe
eski Baþkaný Zeki Aþgýn
ile eski yönetim kurulu
üyeleri Selim Metineren,
Yüksel Tekelen, Namýk
Kemal Altýparmak ve
Lütfullah Kara,
gazetemizi ziyaretlerinde
Yazý Ýþleri Müdürümüz
Mustafa Demirer ile
görüþtü.
MHP Merkez Ýlçe
eski Baþkaný Zeki Aþgýn,
Hakimiyet’e nice yýllar
MHP eski Merkez Ýlçe yönetimi Hakimiyet’in 25. kuruluþ yýldönümünü kutladý.
temennisinde bulunarak
yönetici ve çalýþanlarýna
baþarý dileklerini iletti.
Osman Aktý: ‘Hakimiyet,
toplumsal vicdanýnýn sesi’
HURÞÝT
BOZKURT
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, esnaf ve sanatkârlarýn ekonominin temel direði olduðunu söyledi.
‘Sümerce’ yarýn DTS’de
Yeþilçam'ýn ve tiyatronun duayenlerinden Sümer Tilmaç, yarýn Çorumlu
hayranlarý ile buluþacak.
'Sümerce' adlý oyunu
ile 50. sanat yýlýný kutlayan
Sümer Tilmaç, yýlýn komedi bombasý oyununu Çorumlularýn beðenisine sunacak.
Umut Tiyatrosu organizasyonundaki oyun yarýn
saat 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Oyunda Sümer
Tilmaç'ýn yaný sýra Ahmet
Çevik, Fulden Akyürek,
Engin Gülçiçek ve Selin
Bayraktar gibi ünlü oyuncular da sahneyi paylaþýyor.
Sümer Tilmaç'ýn 50.
sanat yýlý dolayýsýyla derleyip yönetmenliðini yaptýðý
oyunu Çorumlu tiyatroseverlerin beðenisine sunacaklarýný belirten Umut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Taþkýran,
“Oyunun Çorum'da sahnelenmesine katký saðlayan
Büyük Zafer Çarþýsý AVM,
Þellale Bistro, Hanoðlu
Konaðý, Sera Otel, Kuruyemiþ Bahçesi, Tosunoðlu
Kasabý ve Sinem Þahin Sigorta'ya teþekkür
ediyoruz.” dedi.
Oyunun
davetiyelerinin Büyük Zafer Çarþýsý AVM, Þellale
Bistro, Sera Otel ve Alescia Parfüm'den temin edebileceði belirtildi. (Haber
Sümerce adlý oyun yarýn saat 20.00’de DTS’de sahnelenecek. Merkezi)
Muhasebeci Mali
Müþavir Osman Aktý,
Hakimiyet’in 25. kuruluþ
yýldönümünü tebrik etti.
Yazý Ýþleri
Müdürümüz Mustafa
Demirer ile görüþen
Osman Aktý,
Hakimiyet’in objektif,
doðrudan taraf olan
çizgisi ve en önemlisi
toplumun ekseriyetinin
inanç, düþünce ve dünya
görüþünü önceleyen ilkeli
duruþunun her zaman
takdire þayan olduðunu
söyledi.
Muhasebeci Mali Müþavir Osman Aktý, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.
25. yaþýna giren
bulunarak, yönetici ve çalýþanlara baþarý dileklerini
Hakimiyet’in insanlýk vicdanýnýn sesi olduðunu
iletti.
belirten Aktý, nice nice 25 yýllar tenennisinde
Toç Bir-Sen’den 25. yýl ziyareti
RECEP MEBET
Tarým-Orman
Çalýþanlarý Birliði Sendikasý
(Toç Bir-Sen) Çorum Þubesi
yönetimi dün gazetemizi
ziyaret etti.
Yazý Ýþleri Müdürümüz
Mustafa Demirer’in
evsahipliðindeki ziyarete Toç
Bir-Sen Þube Baþkaný Arzu
Özkader ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Kenan Erdem ve
Murat Köle katýldý.
Ziyarette konuþan Arzu
Özkader, “Çorum Hakimiyet
Gazetesi’nin 25. yýlýný tebrik
ediyor, yayýn hayatýnda
Toç Bir-Sen Çorum Þubesi yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti.
baþarýlarýnýn devamýný
diliyoruz” dedi.
getiren Mustafa Demirer ise Toç Bir-Sen yönetimine
teþekkür etti.
Nezaket ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
11
Halkla iliþkiler üzerine söyleþi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk
Bölümü öðrencisi Reyhan Metin, Çorum’da ‘Halkla Ýliþkiler’ konulu bir
araþtýrma yaptý.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Basýn-Yayýn ve Halkla
Ýliþkiler Sorumlusu Kemal Ceylan’la görüþen Reyhan Metin, özel sektör
ve kamuda halkla iliþkiler konusuna nasýl bakýldýðýný sorguladý.
Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Kemal Ceylan ise yöneltilen
sorulara þu cevaplarý verdi:
Özgeçmiþinizden bahseder misiniz?
2 Ocak 1986 tarihinde Çorum’da doðdum. Þu anda yaptýðým
mesleðimle 1999 yýlýnda baþladýðým Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi (þu
anki adýyla Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ile tanýþtým.
Ardýndan Selçuk Üniversitesi’nde Halkla Ýliþkiler Bölümü’nü
tamamladýktan sonra, staj yaptýðým Çorum Hakimiyet Gazetesi’nde
muhabir olarak çalýþmaya baþladým. 2012 yýlý Eylül ayýna kadar
sürdürdüðüm muhabirliðim süresince TRT ve Doðan Haber Ajansý (DHA)
temsilciliði görevlerini de üstlendim. 2012 yýlý Ekim ayýndan bu yana ise
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler
Çorum’da ‘Halkla
Ýliþkiler’ konulu bir
araþtýrma yapýldý
yeterlilik, konusuna hakim olma,
mücadelecilik, yabancý dil vs. diye
sýralanabilir. Bunlarýn ötesinde bir
halkla iliþkiler uzmaný, kuvvetli
sezgilere sahip, ancak sezgileri ile
deðil, bu sezgilerin yönlendirmeleri
ile araþtýrma yaparak somut verilerle
hareket eden, bulunduðu mahallin
sosyal ve kültürel özelliklerini iyi
bilen, kendisini iyi ifade edebilme
ve baþta medya olmak üzere çevre
ile iyi iliþkiler kurabilme gibi
özelliklere sahip olmasý
gerekmektedir. Ayrýca gerek
bulunduðu il, gerekse ülkesinin
gündemini yakýndan takip ederek,
kurumsal duruþunu gündeme göre
belirlemelidir. Bir çalýþmanýn
baþarýsý, detaylarda gizlidir.
Dolayýsýyla halkla iliþkiler uzmaný
ne kadar çok detaya inerse, elde
edeceði baþarý da o derece artacaktýr.
Kurumla ilgili yönetim
kararlarýna katýlma durumunuz
nedir?
Kurumumuzun yapacaðý bir
çalýþma, öncesinde halkla iliþkiler
birimi tarafýndan planlanýp,
olgunlaþtýrýldýktan sonra Yönetim
Kurulu’na sunulmaktadýr. Yönetim
kurulumuz da gerekli gördüðü
ekleme ya da çýkartmalarý yaptýktan
sonra çalýþmalara baþlanmaktadýr.
Dolayýsýyla halkla iliþkiler birimi
olarak kurumun yönetiminde,
olmasý gerektiði gibi söz sahibiyiz.
Kriz yönetim planlarý var mý?
Kemal Ceylan, Reyhan Metin’in sorularýný cevapladý.
Bir halkla iliþkiler personeli çalýþma sýrasýnda neleri göz önünde
bulundurmalýdýr?
Halkla iliþkilercinin temel görevi, kurumunun marka deðerini
yükseltmektir. Kurumu adýna yürüteceði çalýþmalarda da önceliði,
çalýþmanýn ölçülebilir olmasýdýr. Dolayýsýyla çalýþmadan elde edeceði
olasý sonuçlarý önceden tahmin etmesi, ve buna göre bir eylem planý
hazýrlamasý gerekmektedir. Yani bir halkla iliþkilerci, planlý çalýþmalýdýr.
Bu da halkla iliþkiler biliminde ‘proaktif’ olarak adlandýrýlmalýdýr.
Yapacaðý çalýþmada hedef kitlenin belirlenmesi, çalýþmadan elde edilecek
çýktýlarýn hedef kitleye ne gibi faydalar saðlayacaðý, hedef kitle
memnuniyetinin kurumun marka deðerine ne gibi katkýlar saðlayacaðý
gibi kriterler, proaktif çalýþmanýn temel esaslarý arasýndadýr. Küçük
detaylarý da göz önünde bulundurmalýdýr bir halkla iliþkilerci. Örneðin;
düzenlenecek bir toplantý için oturma planý hazýrlanmasý, hangi davetlinin
nerede oturacaðýnýn önceden belirlenmesi, toplantýya davet edilen basýn
mensuplarý için bir alan oluþturulmasý ve ihtiyaç duyabileceði
malzemelerin ‘kaðýt-kalem, internet baðlantýsý, kameralar için en iyi
çekim açýsýnýn belirlenmesi gibi) tedarik edilmesi, küçük detaylar olarak
görünse de katýlýmcýlarýn memnuniyeti açýsýndan son derece önem arz
eden konulardýr.
Yaptýðýnýz günlük rutin iþlemler nelerdir?
Sorumlusu olarak görev yapmaktayým.
Bu mesleði seçmenizde ki neden nedir?
Lise çaðýna geldiðimde, Çorum Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi,
Türkiye genelinde bu alanda eðitim veren 13 okuldan bir tanesiydi. O
dönemde de gazetecilik, popüler bir meslekti. Ayrýca halkla iliþkiler
kavramý da gerçek manada Türkiye’de henüz yeni yeni tanýnýyordu. Lise
yýllarýnda gerek gazetecilik, gerekse halkla iliþkiler alanýnda temel
eðitimimi tamamladýktan sonra yüksek öðrenim için hocalarýmýn da
yönlendirmesi ile halkla iliþkiler branþýný seçtim. Bana göre halkla
iliþkiler, yeniden dünyaya gelsem, yine okumak isteyeceðim bir branþ.
Çünkü insanlarý anlamayý, araþtýrmayý, plan yapmayý, kýsacasý sosyal
hayatý tüm boyutlarýyla öðretiyor. Bana göre halkla iliþkiler eðitimi almýþ
bir birey, bu eðitime baðlý olarak sosyal içerikli mesleklerin tamamýnda
baþarý elde edebilir.
Güne, gündemi özetleyip, Yönetim Kurulu Baþkanýmýzý
bilgilendirmekle baþlamaktayýz. Basýnda baþta kurumumuz ile ilgili
haberler olmak üzere, Odamýzýn önceliðinde olan konular, iþ dünyasýný
ilgilendiren konular ve ilimiz adýna önemli sayýlabilecek konularda gerek
yerel, gerekse yaygýn basýnda yer alan haberleri inceleyip, Yönetim
Kurulu Baþkanýmýza sunuyoruz. Bunun haricinde baðlý bulunduðumuz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Türkiye genelindeki oda ve
borsalarýn yaptýklarý çalýþmalarý inceliyoruz. Ayrýca, genellikle yýl baþýnda
hazýrladýðýmýz yýllýk plan dahilinde yaklaþan eðitim semineri,
bilgilendirme toplantýlarý ve iþ gezileri ile ilgili çalýþmalarýmýzý yapýyoruz.
Bunlarýn haricinde, Odamýzýn faaliyet bülteni mahiyetindeki, her üç ayda
bir yayýnlanan Ýþ Dünyasý Dergimiz ile ilgili çalýþmalarý yürütüyoruz.
Bu meslekteki beklentileriniz neler?
Halkla iliþkiler birimi, yalnýzca kurumsallaþmýþ kuruluþlarda gerçek
manada vücut bulabilmektedir. Organizasyon içerisinde yönetici ile
çalýþanlar arasýndaki baðý korumak, kurumun marka deðerini yükseltmek,
kurumun dýþarý ile iletiþimini saðlamak gibi temel görevleri olan halkla
iliþkiler biriminin, merkezi yönetim anlayýþýný benimsemiþ, markalaþmaya
önem vermeyen organizasyonlarda formaliteden ibaret bir yapý olarak
kaldýðý görülmektedir.
Türkiye’de kurumsallaþma adýna son yýllarda ciddi adýmlar
atýlmaktadýr. KOSGEB, kurumsallaþma için milyonlarca liralýk bütçeye
sahip hibe programlarýyla KOBÝ’leri desteklemektedir. Verilen destekler,
kurumsallaþmanýn ne denli önemli olduðunu göstermektedir.
Halkla iliþkiler mantýðýnýn tam anlamýyla uygulanmasý için zorunlu
olan kurumsallýk, görev yaptýðým Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn da
en önemli gündem maddelerinden bir tanesidir. Gerek baðlý bulunduðu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, gerekse ulusal ve uluslararasý kalite ve
akreditasyon belgelerini tamamlayarak, bu belgelerin yönlendirmeleri ile
kurumsallaþma sürecini büyük ölçüde tamamlayan Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý, üye iþ yerlerini de kurumsallaþmaya yönlendirmektedir.
Benim halkla iliþkiler mesleðinden beklentim, Türkiye’de ve Çorum
ilimizde tam manasýyla uygulanmasýdýr. Yöneticiler, halkla iliþkilerin
gerçek mantýðýný kavradýklarýnda, yönetmenin daha kolay olduðunu
göreceklerdir.
Halkla iliþkiler ve görevinizi nasýl tanýmlýyorsunuz?
Halkla iliþkiler ve görevi; teorik tanýmlarýn ötesinde bir
organizasyonun her bir birimi ile ilgilenen temel bir yapý taþýdýr. Bana
göre halkla iliþkiler; organizasyonunu bir inþaat olarak düþünecek olursak,
halkla iliþkiler bu inþaatýn harcý konumundadýr.
Bir halkla iliþkiler uzmanýnýn taþýmasý gereken özellikler nelerdir?
Profesyonel çalýþma hayatýndaki aktörlerin taþýmalarý gereken ortak
özellikler, halkla iliþkiler uzmaný için de geçerlidir. Bunlar, mesleki
SÖYLEÞÝYÝ HAZIRLAYAN:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
ve Reklamcýlýk Bölümü öðrencisi Reyhan Metin
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler
Birimi olarak genellikle proaktif
çalýþma prensibini belirlemiþ
bulunmaktayýz. Bu baðlamda belli,
baþlý planlamalar yapmaktayýz.
Hedef kitlelerinizi kimler oluþturuyor?
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum iþ dünyasýnýn çatýsý
mahiyetindedir. Dolayýsýyla görev yaptýðým kurumun hedef kitlesi
öncelikle olarak iþ dünyasýnýn aktörleri, yani üyelerimizdir. Yaptýðýmýz
bütün çalýþmalar, attýðýmýz bütün adýmlar, üyelerimizin menfaatleri
doðrultusundadýr.
Bunun haricinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn üyelerine
yönelik verdiði resmi hizmetlerin dýþýnda belli bir görev tanýmý
bulunmamaktadýr. Üyelerimiz haricinde, içinde yaþadýðýmýz ilin sosyal ve
ekonomik sorunlarýna kayýtsýz kalmayarak, ‘bu bizim görevimiz deðil’
diyerek hiçbir sorunu görmezden gelmemekteyiz. Ýlimizin kalkýnmasýnda,
geliþmesinde aktif görev almaktayýz. Ýlimizin ancak sanayi ile,
sanayimizin de ancak ilimiz ile birlikte kalkýnabileceðini düþünmekteyiz.
Ayrý bir halkla iliþkiler þirketinden destek alýyor musunuz?
Hayýr, almýyoruz.
Rekabet edilen kurumlar hangileri?
Ýlimizde bir tane Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bulunmaktadýr.
Dolayýsýyla rekabet edeceðimiz her hangi bir kurum bulunmamaktadýr.
Ancak Çorum Ticaret ve Sanayi Odamýz, yaptýðý çalýþmalarla Türkiye
genelindeki oda ve borsalar arasýnda ön plana çýkma çabasýndadýr. Buna
en somut örnek; özel bir medya takip merkezi tarafýndan derlenen verilere
göre Odamýz, Türkiye genelinde basýnda en çok yer alan oda ve borsa
sýralamasýnda 9. sýradadýr. Bu, Çorum ölçeðinde bir il için oldukça iyi bir
rakamdýr.
Halkla iliþkileri gelecekte nerede görüyorsunuz?
Bana göre halkla iliþkiler, hayatýn kendisidir. Ülkemizde sosyal hayat
geliþtikçe, halkla iliþkiler de evrilerek geliþecek ve bugünkünden daha iyi
noktalara gelecektir. Umuyorum ki; halkla iliþkilerin reklam birimi
olduðu, ya da kuruluþ giriþinde insanlarý gülerek karþýlayan kiþilerin
‘halkla iliþkilerci’ olduðu anlayýþýnýn tarih olacaðý günler uzak deðildir.
12 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
4-Kuþburnu Çayýnýn Faydalarý
Hiç düþündünüz mü, gülün meyvesi olur
mu diye.. Evet halk arasýnda gül elmasý olarak
da bilinen kuþburnu bitkisinden elde edilen
meyveler adeta þifa kaynaklarýndan biridir.
Gülgiller ailesine ait bir bitki olan kuþburnunu meyvesine Anadolu'da ''yabangülü,
itburnu, itgülü, gülelmasý'' da denmektedir.
Ülkemizde çok sýk rastlanan bir bitki
olan kuþburnu bitkisinin meyveleri, sonbahar
mevsiminde olgunlaþmaktadýr.
Kuþburnu meyvesinin yapýsýný incelediðimizde;
Ýlk olarak yoðun bir C vitamini varlýðý
gözümüze çarpar.
Peki neydi C vitaminin önemi?
Geleneksel Kýþ Ýçeceklerimiz
(Baðýþýklýk sistemini güçlendirici,kansere karþý koruyucu(antioksidan),kan yað
oranýný dengeleyici, kan pýhtýlaþmasýný mekanizmasýný düzenleyici, tansiyon dengeleyici bir vitamindi.)
C vitamininin yanýnda,
B1 ve B2 vitaminleri, E ve K
vitaminleri de içermektedir.
Bununla birlikte, Potasyum, Sodyum, Kalsiyum,
Fosfor, Magnezyum gibi elementler içermektedir.
Ülkemizde kuþburnu gerek kuþburnu çayý olarak, ge-
rekse marmelad ve reçel olarak tüketilmektedir.
Bir Nefes Sihhat
Faydalarý
Dr.Mehmet
Fatih FÝÞENK
Çorum Tabip Odasý Delegesi
Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM
e-mail: [email protected]
1-Kan yapýmýný güçlendirir.
2-Baðýþýklýk sistemini
güçlendirir.
4-Tansiyonun dengelenmesine katkýda bulunur.
5-Hazmý kolaylaþtýrýr,
ayný zamanda mide ülserleri
ve kronik mide rahatsýzlýklarýnýn tedavisini destekler.
6-Kuþburnu çayý yüksek
c vitamini içeriði sayesinde
soðuk algýnlýklarýnýn tedavi-
sini destekleyicidir.
7-Balgam söktürücü etkisi bulunmaktadýr.
Bütün bu faydalarýnýn yanýnda özellikle
çocuðu olan ailelere buradan bir tüyo vermek
istiyorum. Organik kuþburnu marmeladýnýn
tadýný çocuklar çok seviyorlar. Krem çikolata
yemeden duramayan çocuklarýn bu alýþkanlýðýný kuþburnu marmeladý ile deðiþtirebilirsiniz. Hem büyüme ve geliþimlerine yardýmcý
olur hem de vücutlarýný güçlendirir.
Hepinize saðlýklý günler dilerim.
Uyarý: Yazýmýzdaki bilgiler tedavi amaçlý
deðildir. Kronik rahatsýzlýklarý olanlar diyetisyen kontrolünde kuþburnu tüketmelidir.
Bakan'dan 199 müfettiþ
için ikinci þans!
M
aliye Bakaný Mehmet Þimþek,
199 vergi müfettiþ
yardýmcýsýna ikinci þans
verilmesini onayladý.
Maliye Bakaný Mehmet
Þimþek, yaklaþýk 3 yýllýk eðitim
sürecinin ardýndan yeterlilik
sýnavýný geçemeyen 199 vergi
müfettiþ yardýmcýsýna ikinci þans
verilmesini onayladý.
Bakanlýktan yapýlan
açýklamada, Vergi Denetim
Kurulunun (VDK) vergi
incelemesi, teftiþ, soruþturma gibi
konularda çok kapsamlý görev ve
yetkilerinin bulunduðu belirtildi.
Bu görevlerin gerektiði
þekilde ifasý için vergi
müfettiþlerinin yeterlik ve
yetkinliðinin saðlanmasý gerektiði
belirtilen açýklamada, bu nedenle
vergi müfettiþ yardýmcýlýðýna
atananlara, yardýmcýlýk süresi
içerisinde mesleki ve teknik
donaným kazanmasý için kapsamlý
eðitimlerin verildiði ifade edildi.
Vergi müfettiþ
yardýmcýlarýnýn, yaklaþýk 3 yýllýk
eðitim sürecinin ardýndan,
müfettiþlik için yeterlilik sýnavýna
girdiði vurgulanan açýklamada,
VDK tarafýndan yapýlan son 4
yeterlik sýnavýnda toplam 199 vergi
müfettiþ yardýmcýsýnýn baþarýsýz
olduðu kaydedildi.
Kariyerlerini, son yýllarýn en
gözde mesleklerinden birisi olan
vergi müfettiþliðinden yana
kullananlarýn, bu nedenle memur
yapýlmasýnýn uygun görülmediði
aktarýlan açýklamada, Bakan
Þimþek'in, söz konusu 199 müfettiþ
yardýmcýsýna ikinci bir yeterlilik
sýnavý þansý verilmesini onayladýðý
bildirildi.
Açýklamada, ikinci yeterlilik
sýnavý için Vergi Denetim Kurulu
Yönetmeliði'nde bir deðiþiklik
yapýlacaðý ve bu hakkýn, VDK'ca
yapýlan tüm yeterlik sýnavýnda
elenenler ile bundan sonra yeterlik
sýnavýna girecek herkesi
kapsayacaðý ifade edildi.(Haber7)
Ek derse yüzde 100 zam
U
zun süredir özel eðitim ve
yetiþtirme kurslarýnda
görev yapan eðitimcilerin ek
ders ücretinde beklenen artýþ
geldi.
Öðretmenler tarafýndan
uzun süredir beklenen kurs
ücretlerinde beklenen artýþ
2014-2015 eðitim öðretim
yýlýnýn ikinci yarýsýnda arttý.
Uzun süredir gündemdeki
yerini koruyan ve hafta sonu
kurslarýndaki ek ders ücreti arttý
mý, artacak mý derken müjdeli
haber geldi. Torba yasa kanun
teklifinde bulunan ve daha
öncelerinde de belirtildiði gibi
torba yasanýn çýkmasýyla
beraber iki katýna çýkmasý
beklenen hafta sonu ek ders
ücretlerinde artýþ gerçekleþti.
Böylece artýk öðretmenler hafta
sonu kurslarýnda iki katý ek ders
ücreti alacak. TBMM'de kabul
edilen torba yasada yer alan
maddeye göre Milli Eðitim
Bakanlýðý Örgün ve Yaygýn
Eðitimi Destekleme ve
Yetiþtirme Kurslarý Yönergesi
kapsamýnda görev alan yönetici
ve öðretmenlere ek dersleri
yüzde 100 fazlasýyla ödenecek.
"Ek ders ücretleri, özel
eðitime muhtaç öðrencilerin
eðitim ve öðretim gördüðü
kurumlarda görevli öðretmen ve
yöneticiler ile bu öðrencilere
yönelik olarak açýlan özel sýnýf
öðretmenlerine ve cezaevlerinde
görevli öðretmenlere yüzde 25,
Milli Eðitim Bakanlýðý Örgün
ve Yaygýn Eðitimi Destekleme
ve Yetiþtirme Kurslarý
Yönergesi kapsamýnda görev
alan yönetici ve öðretmenlere
yüzde 100 fazlasýyla ödenecek."
ÖÐRETMENLERÝN
HAFTA SONU
KURSLARINA ÝLGÝSÝ
ARTACAK
Özellikle büyükþehirler ve
ilçe merkezine yakýn olan
taþralarda yaþanan hafta sonu
kurslarýnda öðretmenlerin
geçerli sebeplerden dolayý ilgisi
oldukça az kalmýþ, buradaki
öðrenciler öðretmen yetersizliði
nedeniyle bu kursdan
faydalanma imkaný kýsýtlý olarak
elde etmiþti. Kursun açýldýðý
andan itibaren öðrenci ve
velilerden büyük ilgi alýnmýþ
ancak öðretmenlere bu
kurslarda verilen ücretin
yetersiz olmasý nedeniyle ilgisi
oldukça az olmuþtu. Bu
nedenden dolayý hafta sonu
kurslarýnda görevli olacak
öðretmenlik ek dersi yaklaþýk
olarak 18 lira olacak, dolayýsýyla
öðretmenlerinde bu kurslara
ilgisi artacak.(Haber7)
Cep’te borcunu ödemeyen kara listeye alýnacak
B
ankalarda borçlu
mudilerin listelendiði kara
listenin benzeri GSM sektörü
için kuruluyor.
Ýþletmeci þirketler,
faturasýný veya aldýðý kontratlý
telefonun ücretini
ödemeyenlerin bilgisini ortak
havuzda görecek
Türkiye’deki milyonlarca
telefon kullanýcýsýna yönelik
yeni yaptýrým yolda. GSM
operatörleri arasýnda týpký
bankalar arasýnda olduðu gibi
“kara liste” aðý kurulacak.
Bu sistem Bilgi ve
Ýletiþim Kurumu (BTK) eliyle
uygulamaya geçecek.
Belirlenecek olan bir
limitin üstündeki faturalarýný
ödemeyen veya Turkcell, Avea
ve Vodafone gibi cep telefonu
operatörlerinden kontratlý
telefon satýn alýp, bunun
taksitlerini ödemeyenleri
bütün GSM operatörleri
bilerek satýþ yapmayacak.
Bugüne kadar her bir
operatör kendi ‘kara liste’sini
tutuyor ancak yasal altyapý
olmadýðýndan bunu sektördeki
diðer oyuncularla
paylaþamýyordu. Yeni
dönemde operatörler
oluþturulacak bilgi sistemi aðý
üzerinde basit bir sorgulama
yaparak 65 milyon cep
telefonu abonesi arasýnda
riskli isimleri anýnda
öðrenebilecek.
Operatörler kara listeye
düþen aboneye satýþ
yapmayacak. Halihazýrda
toplam 1 milyonu aþkýn
kiþinin operatörlerin ayrý ayrý
hazýrladýðý kara listelerde
olduðu tahmin
ediliyor.(Ajanslar)
1.3 milyon kiþiyi
rahatlatacak hak
Baþbakan Ahmet Davutoðlu’nun açýkladýðý BaðKur’lulara saðlanacak ‘dondurma’ hakkýnýn nasýl uygulanacaðý belli oldu.
TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu’nda görüþülen iþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili yasa tasarýsýna eklenen yeni maddeyle, geçmiþten
gelen prim borcu olduðu için emeklilik ve sigortalý
saðlýk hakkýndan yararlanamayan 1 milyon 305 bin
Bað- Kur’lunun eski borçlarý dondurulacak. 5510 Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu’na geçici 63’üncü madde olarak eklenecek düzenlemenin birçok yönü bulunuyor.
BORÇ VAR DÝYE HACÝZ DE BÝTÝYOR
Borcu bulunduðu için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) karþýladýðý saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan veya emekli olmaya yetecek kadar prim
ödemesi bulunduðu halde geçmiþteki borcundan dolayý emekli olamayan kiþiler bu düzenlemeyle rahat nefes alacak. Diðer taraftan, borçlarýyla birlikte sigortalýlýk süreleri de dondurulan Bað-Kur’lular ile geçmiþte çýkarýlan kanunlarla benzer þekilde borçlarý ve sigortalýlýk süreleri askýya alýnanlar ileride ellerine para
geçtiði takdirde borçlarýný ödeyerek sigortalýlýk sürelerini yeniden ihya edecek, yani bu süreleri emekliliklerine saydýrabilecek.
Örneðin 1990-2005 arasýnda düzenli prim ödemiþ Bað-Kur’lu bir kiþi, 2006-2009 yýllarýnda iþleri
bozulduðu için primlerini ödeyemediðinden dükkânýný kapatýp iþçi olarak 2010 yýlýndan bu yana 5 yýl çalýþtý diyelim. Bu kiþinin 15 yýl Bað- Kur’lu, son 5 yýl
da iþçi olarak prim ödediði süreler iþçi statüsünde
emekli olmasýna yetiyor. Fakat bu kiþi arada kalan 4
yýllýk dönemdeki borcundan dolayý þu an emekli olamýyor. Bað- Kur’lularýn 12 aydan uzun süreli prim
borçlarýyla birlikte, bu dönemlere iliþkin sigortalýlýk
süreleri de dondurulacak. Emeklilik hesabýnda bu süreler yok kabul edilecek. Ancak, SGK artýk, “Borcun
var” diyerek bu kiþiler hakkýnda haciz iþlemi yapmayacak.
BÝN TL’NÝN ALTINDAKÝ HASTANE BORÇLARI SÝLÝNECEK
Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýna ait hastanelere olan bin lira ve altýndaki tedavi borçlarýnýn tamamý silinecek. Daha yüksek borçlar ise yarýsý ödendiði takdirde kalan tutarý silinecek. Yaklaþýk 500 bin
faturadan oluþan ve 107 milyon lira dolayýndaki bu
borçlarýn daha çok Bað- Kur’lulara ait olduðu öðrenildi.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda torba yasa
teklifinin görüþmeleri sýrasýnda AK Partili Süreyya
Sadi Bilgiç’in imzasýyla verilen önergeye göre, af kapsamýndaki alacaklar sadece Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý
kuruluþlara ait hastaneleri kapsayacak. Bu hastanelerde tedavi hizmeti verildiði dönemde herhangi bir nedenle sosyal güvenlik mevzuatý kapsamýnda saðlýk
yardýmýndan yararlanamayan kiþilerce, 31 Aralýk 2014
tarihine kadar tahsil edilememiþ alacak tutarlarýnýn
yüzde 50’si bir yýl içerisinde ödendiði takdirde, geri
kalan kýsmý cezalarýyla birlikte silinecek. Alacak tutarý bin lira ve altýnda ise borcun tamamý silinecek. Alacak tutarýnýn yarýsýnýn bin liranýn altýnda olmasý halinde ise bin liralýk tutar silindikten sonra kalan kýsým
tahsil edilecek.
3 AY SÜRE TANINACAK
Yasanýn yürürlüðe gireceði tarihi izleyen ay baþýndan itibaren 3 ay süre verilecek. Bu sürede ödeme
yapýlmazsa dondurma süreci baþlayacak.
DÝLEKÇE GEREKMEZ
Yasada net olarak yer verilmemekle birlikte dondurma iþlemi için ayrýca dilekçe gerekmeyeceði belirtiliyor.
TASARININ UYGULAMASI NASIL OLACAK?
ESNAFLIÐA DEVAM EDENLERÝN SÝGORTASI YENÝDEN BAÞLATILACAK
Prim borçlarý ve bu borçlara iliþkin sigortalýlýk
süreleri dondurulanlardan halen 4/B statüsünde BaðKur’lu olarak çalýþmaya devam edenlerin sigortalýlýklarý, bu düzenleme yürürlüðe girdikten sonraki aybaþý
itibarýyla yeniden baþlatýlacak.
DONDURULAN SÝGORTA SÜRELERÝ YENÝDEN CANLANDIRILABÝLECEK
Bað-Kur’lulara, ileride iþleri düzelip ellerine para geçince borçlarýný ödeyerek sigortalýlýk sürelerini
ihya etme, yani yeniden canlandýrma hakký da tanýnacak. Bu amaçla SGK’ya yazýlý olarak baþvuran sigortalýlar, dondurulmuþ olan sigortalýlýk sürelerine iliþkin
yeniden borç hesaplamasý yapýlmasýný talep edecek.
BU KESÝME GSS PRÝM BORCU DA ÇIKARILMAYACAK
Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren herkes için zorunlu hale getirildi. Fakat, 1 Ocak 2012 tarihinden günümüze kadarki borçlarýyla birlikte sigortalýlýk süresi dondurulan kiþilere
geçmiþe yönelik GSS prim borcu çýkarýlmayacak. Bu
kiþiler borçlu olduklarý sürelerde ne kendileri ne de
bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler adýna saðlýk hizmeti alamadýklarý için prim yükümlülüðünden de kurtulacak.
AÝLE BOYU SAÐLIK CEZASI BÝTECEK
Prim borcu bulunan Bað-Kur’lularýn hem kendileri hem de eþi ile 18 yaþýndan büyük olup bakmakla
yükümlü olduðu çocuklarý saðlýk hizmetinden mahrum kalýyordu. Borçlar dondurulunca bu kiþiler artýk
saðlýk hizmeti almaya baþlayacak.
BORCU SÝLÝNENLER DE HAKTAN YARARLANABÝLECEK
Sonuncusu 17 Nisan 2008 tarihinde olmak üzere,
daha önce çeþitli kanunlarla, 5 yýl ve daha uzun süreli
Bað-Kur prim borçlarý ve sigortalýlýk süreleri askýya
alýndý. Sigortalýlýk süresini yeniden canlandýrma hakkýndan sigortalýlýklarý daha önce dondurulmuþ bu kiþiler de yararlanabilecek. Örneðin 2008 yýlýndaki yasayla 3 yýllýk prim borcunu ödeyemediði için bu süreye
iliþkin sigortalýlýk süresi artýk yok farz edilen BaðKur’lu, bugünkü asgari ücret üzerinden 14 bin 57 lira
ödediði takdirde borcunu kapatabilecek. Diðer koþullarý da saðlýyorsa bu sayede hemen emekli aylýðý baðlatabilecek.
ÞÝRKET ORTAKLARI TASARIDA YOK
Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre,
borçlarýný ve sigortalýlýk sürelerini dondurma hakkýndan kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþan esnaf,
5510 sayýlý kanunun 4. maddesinin 1. fýkrasýnýn b bendi çerçevesindeki Bað-Kur’lular ile tarým Bað-Kur’lularý yararlanacak. Bu tanýma göre anonim ve komandit
þirket ortaklarý dondurma hakký kapsamýnda görünmüyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:24 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:1 Þubat 1430 Kasým:99
2015
14
ÞUBAT
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in
vefâtý (1986) - Alexander Graham
Bell tarafýndan Telefonun buluþu
(1876)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.10
06.37
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.01 AKÞAM 17.13
14.45 YATSI
18.33
Allahü teâlâdan uzaklaþan kimse,
bâtýl yollara sapar.
Bennân-ý Hammâl
"Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
M
13
Bakýþ açýsý zenginliði
ehmet Akif'in eserlerini daha iyi nasýl
anlayabilirim diye düþünüyorum haftalardýr. Bu süreçte onun kýymetli eseri Safahat'ý elimden býrakamýyorum. Þiirlerini tekrar tekrar okumanýn yaný sýra farklý yöntemlerle incelemenin arayýþý içindeyim. Mesela,
onun eserlerindeki benzetmelerden hareket
etmek. Mehmet Akif'in Safahat'ýný " Benzetmelerin kullanýlýþ biçimleri" açýsýndan okumaya çalýþýyorum. Þiirlerindeki benzetmeleri
buldukça, metnin bölümleriyle bütününü bu
baðlamda yeniden deðerlendiriyorum.
Ýlk bakýþta bile, Akif'in bir benzetme ustasý olduðunu anlýyor insan. Onun benzetmeleri metnin anlamlar dünyasýný zenginleþtirici
bir özellik taþýyor. Þiirlerdeki benzetmeler þairimizin kültür dünyasýný, hayata bakýþ açýsýný bize sunuyor. Temalarý iþlemedeki tavrýyla
okuyucusuna iletmek istediklerini, metinleri
okurken kiþiyi fazlasýyla düþündürmek, ona
hissettirmek istediði noktalarý da seziyor Safahat'ý elinde bulunduran.
Akif'in þiir üslubu canlýdýr. Üslubunun
duygu ve düþünce yönlerini kapsayan özelliklerinin oluþumuyla içeriðin dile dökülmesinde benzetmelerin etkinlik kazandýðýný görüyoruz. Dýþ dünyaya ait varlýklarý, tarihi
olaylarý, tasavvur halinde sunulan durumlarý
benzetme öðesi olarak kullanan þair, bu sayede eserlerine anlamlandýrma çeþitliliði ile anlatým zenginliði kazandýrmýþ olmaktadýr. Bu
bakýmdan da Akif'in eserleri farklý dönemlerde, deðiþik bakýþ açýlarýyla okunmaya elveriþli estetik ve fikri bir dokuya sahiptir.
Mehmet Akif Ersoy'un þiirlerinde ana
konulardan biri, her yönüyle insandýr. O, insanýn çeþitli hallerini etkili bir dille anlatmak
için sürekli çalýþmýþtýr. Safahat, insaný hem
birey olarak ve hem de bir toplumun üyesi
oluþuyla ele alýr. Eseri okurken, þairin insaný
ve insanlýðý daha iyi bir biçimde anlama ve
anlatabilme gayeDEÐÝNMELER
siyle gecesini gündüzüne kattýðýný fark
ediyoruz.
*
Safahat, kendisini okuyaný düþünmeye, anlamaya davet ediyor. Düþünmek, anlamak ve anÞahin ERTÜRK
latmak.. Okuyucusuna okuma yöntemi de öneriyor içten içe.
Ýnsan söz konusu olunca, onunla ilgili en
fazla kullanýlan kelimelerden biri düþünmektir. Ki, bu da sýradan bir kelimeden öte insanýn varlýðýný, tavrýný ortaya koyan önemli bir
iç etkinlik halidir. Ýnsan, düþünebilmesi sayesinde var oluþunu, kiþisel ve sosyal etkinliðini yerine göre özgün bir biçimde ortaya koyar.
Ýnsan nasýl duyuþ ve düþünüþ sahibi olabilir? Gördüklerini, duyduklarýný, öðrendiklerini, hayal ettiklerini kullanarak duyar ve
düþünür insan. Bu yollarla edindiklerini zihninde kullanarak fikirlerini geliþtirir, duyarlýlýðýný oluþturur.. Düþünce ürettikçe, çevresine
eriþimini artýrýr, iletiþimini çeþitlendirir, zihnine gelenleri düzenleyerek daha nitelikli hale getirir.
Düþünen insan hareket halindedir bir anlamda. Düþünenin duyarlýlýðý da artar. Fikirleriyle aktifleþirken, düþünme faaliyetini sürdürmenin gereði olarak kendini ifade etme
tekniklerini araþtýrýr. Sözlü ve yazýlý anlatým
yöntemlerini öðrenen, bunlarý kullanmaya
çalýþan kiþi sanatýn farklý alanlarýyla tanýþýnca
bir manada rahatlar. Çünkü, binlerce yýldýr
kullanýlan, geliþtirilen sanatlarýn zengin ifade
yollarý iþini kolaylaþtýrdýðýna inanýr. Kendin-
den önce sayýsý binleri, on binleri bulan yazarlar, þairler, fikir insanlarý milyonlarca eser
vererek kütüphaneleri doldurmuþlardýr.
Düþünmenin yanýnda bir de hissetmek,
yani duygusal baðlamlý anlama cabasý-imkaný vardýr insanoðlunun.
Þimdi bir baþka mesele vardýr önünde;
fikirlerini, duygularýný, izlenimlerini, hayallerini anlatacak olan kiþinin. Nasýl anlatmalý?
Kendine özgü bir üslubu nasýl oluþturmalý?
Bakýþý çeþitlendirmek. Etkin ve farklý anlatým?
Özellikle sanatsal nitelikli anlatýmlarda
kiþinin üslup oluþtururken bir ölçüde farklý
benzetmeler yapabilmesi gerekir. Nasýl anlatmalý sorusunun cevabýný ararken, aslýnda sözlü ya da yazýlý olarak üretilmiþ bir eseri nasýl
okumalý sorusunu cevabý üzerinde de düþünmüþ oluruz. Çünkü, metni üretenin kurduðu
eseri, okuyucu da iyice anlamak için çözümlemek durumundadýr. Benzetmeler anlatýcýnýn anlamlandýrma imkanlarýndan biridir.
Þarkýlardaki, türkülerdeki, deyimlerdeki, atasözlerindeki benzetmeler sosyo-kültürel hayatýn deðerleri haline gelmiþtir artýk. Bir milletin kültürel dünyasýný yakýndan tanýmak
için, o kültürün yaygýn kullanýmlý benzetmelerini kavramak lazýmdýr. Bunlar, bizi o kültürün, o uygarlýðýn iç dinamiklerinin dayandýðý ana deðerlere ulaþtýrýr.
*
Safahat'a dönecek olursak, benzetmeler
baðlamýnda þunu söyleyebiliriz: Þair, kültür
ve medeniyetimizin maddi ve manevi deðerleriyle coðrafyamýzýn hayatýmýzý þekillendiren öðelerini öne alan bir benzeyen/benzetilen iliþkisini estetik düzeyde tercih etmiþtir
denilebilir. Bu özellik, Akif'in sanatýndaki bakýþ açýþý zenginliðiyle derinliðinin göstergesidir.
NÖBETÇÝ ECZANELER
2.8184
2.8203
CUMARTESÝ
2.4742
DÝKEN ECZANESÝ
ZEYNEP BAYRAK (TEL:
227 00 20)
U. KAVAK E. HOCA CAD.
NO: 11/B - 23 NÝSAN
ÝLKOKULU KARÞISI
KULE ECZANESÝ
H.ÝBRAHÝM KÜÇÜKER
(TEL: 223 13 08)
BAHÇELÝEVLER MAH.
DUMLUPINAR CAD. NO:6 ÇORUM DEVLET
HASTANESÝ YANI
KONAK ECZANESÝ
EROL EBÝL (TEL: 225 40
47)
ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B.
BANK KARÞISIKUBBELÝ CAMÝ YANI
Kadir Yüktaþýr
Gram
ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ
ADÝLE ÖZKAN
(TEL: 225 03 49)
BAHABEY CAD. NO:156/34 BAÐLARA GÝDEN YOL
ÜZERÝ 225 03 49
TÜRKER ECZANESÝ
HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKER
(TEL: 270 11 11)
ULUKAVAK MAH.
BUHARAEVLER CAD.
NO:35/A - BÝÞKEK
KAVÞAÐI
METEOROLOJÝ
VEFAT EDENLER
1-Acýpýnar Köyü' nden gelme, Sadýk, Serdar,
Sadet ve Sebahat ÇÝÇEKCÝ' nin babasý, Durmuþ
ÇÝÇEKCÝ' nin kardeþi; Servet ÇÝÇEKCÝ.
2-Yoðunpelit Köyü' nden, Mehmet PANCARCI' nýn eþi, Erkan ve Serkan PANCARCI ile Reyhane ÇELÝK' in annesi; Satý PANCARCI.
3-Salur Köyü' nden gelme, Ali, Osman ve
Mustafa AYRANCI' nýn kardeþi, Çimento Fabrikasý çalýþaný Erol SARICA, Saðlýk Müdürlüðü çalýþaný Ramazan YILDIZ, Öcal EKER ve Kuveyt Türk
Bankasý Müdürü Gökan ESENYEL' in dayýsý, Ýrfan
ESENYEL' in kayýnbiladeri; Veysal AYRANCI.
4-Çatak Köyü' nden gelme, Ece Seramik çalýþaný Mustafa ÖZÞAHÝN' in babasý; Seydi ÖZÞAHÝN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
ALIÞ
97,39
SATIÞ
97,44
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:25 Sayý: 7124
14 ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
PAZAR
BÝLGE ECZANESÝ
BÝLGE KAKAÇ
(TEL: 212 05 55)
BAHABEY CAD.
NO:34/A AK BANK YANI
2.4746
[email protected] com
Milattan önce, milattan sonra
Tefekkür der edilip gitti. Devlet tecrübesi az olan nice
Dünyamýz insanlar makam sevdasýnýn kulu ve kölesi oldular.
Ýttihatçýlarýn bozuk kýsmýnýn cinayetlerinden alýn, yeniçerinin kelle isteklerine kadar
Oysa Dünya bir yere gidiyor. Avrupa birdarbeci yaklaþýmlar ve Cumhuriyetle gelen
liði bile bu çapraþýk siyasetin oyuncaðý oldu.
yeni ve dehþetli darbeler. Harplerin ve darpleYersiz efelenmeler bu yolu çýkmaz bir sokaða
rin getirdiði boþluklar, asýrlarca beklenilip Alsoktu.
laha sýðýnýlan fitnelerin fitilleri ateþlendi.
Yüzde sekseni avamca düþünen bir halMahvedilen nesiller, yýpratýlan deðerler,
kýn bu ince iþleri anlamaða ve derinden dinleheder olan zaman ve mekanlar, deðeri zor heRaþit Yücel meðe vakti yoktu.
sap edilen maddi kayýplar.
rasityücel@
Basiretsiz bazý siyasetçilerin de hala ham
Sonuncusu 28 Þubat’ta yaþandý. Basiret- corumhakimiyet. net ve hantal söylemler ile kendi bindiði dalý kesiz insanlarýn sergilediði mecnun hevesleri bir
since iþler tamamen rayýndan çýkmýþtý. Mevcut
çok birikimi alýp götürmüþtü.
iktidar bu atmosfer içinde istediði gibi ar koþturuyor.
Bir taraftan yýkýlan iktidarlar, bir taraftan yeniden
Yeni Anayasa meselesi korkarýz ki akamete uðdiriltilen iktidarlar. Akýllara durgunluk veren hadiseramasýn. Ýktidar bu zaman ve zemini belki bir daha buler.
lamaz. Cesur ve dirayetli olmalýdýr.
Fikir deðiþtirenler, parti deðiþtirenler. Aldatýlan
Çarpýk rejim ile bir yere kadar gidersiniz. Sonra
millet, dejenere olan sistemler. Bunlar ,milattan önce,
bir uçurumun kenarýnda bulursunuz kendinizi.
milattan sonra gibi geldi ve geçti. Sadece gördüðüne
Hal böyle olunca yeni milatlar baþlar. Yeni kurtainanan topluluklar, bu hallere akýl erdiremedi. Ülkenin
rýcýlar çýkar, milleti bilinmeyen yerlere götürürler. Armeselesi parti meselesi deðildi aslýnda. Meselemiz retýk yeni milatlar yaþamaða tahammülümüz kalmadý.
jim meselesi idi.
Haklý hürriyetten hakký ile istifade etmek istiyoruz.
12 eylül iktidarýnýn getirdiði zalim bir anayasa ile
Tam demokrasi, tam hürriyet. O dönemde bir
devlet inim inim inliyordu. Ýzimlerin cirit atýðý bir ormakalemde:
tamda ,ilkeler kemik gibi yerinde dans ediyordu. Her
"Bu millet 28 Þubat’ý yapanlar ile, 28 Þubat’a zegelen adeta yeminli gibi geliyor, mevcut rejime kilitmin hazýrlayanlarý unutmayacaktýr. " dediðim için savleniyordu.
cýlýða çaðrýldým, ifade verdim.
Bir baþbakan "Bizim baþ örtüsü gibi bir sorunuBunda ne var?
muz yok " diyebiliyor. Ayný partiden bir yetkili " baþörtüsü bizim namusumuz ." demekten kendini alamýBaþýmýza bu illeti bela edenler, þimdi mecliste
yordu.
oturan bey efendiler deðilmi?
Ýnsan hak ve deðerlerinden ziyade ,iktidarda kalZaman bazý þeyleri unutturabilir. Ama tarih yamanýn ezik mücadelesi veriliyordu. Yýllar böylece henýlmaz. O her zaman doðrularý söyler.
dý.
Ülkemizin bir çok gel-git olaylarý yaþan-
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
AGD sohbetleri sürüyor
14 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Ç
orum
Anadolu
Gençlik Derneði ev
sahipliði yapýlan Miþkatül'l-Mesabih derleri
devam ediyor. Her hafta Perþembe günü takip
edilen kitap, Yard. Doç.
Dr Harun Bekiroðlu tarafýndan izah ediliyor.
Birçok katýlýmcýnýn düzenli olarak takip
ettikleri derse Hitit üniversitesi öðrencileri de
ilgi gösteriyor. Derslerin tamamýný düzenli
olarak takip edenler, Ýslam'ýn bireysel ya da
toplumsal hayata dair
mesajlarýný bütün yönleriyle öðrenme imkanýný elde etmiþ olacaklar. Ayrýca baþtan sona
bir hadis mecmuasýný
dinleyerek bitirmiþ olacaklar.
AGD’den yapýlan
açýklamada, “Ýslam me-
Kitap, Yard. Doç. Dr Harun Bekiroðlu tarafýndan izah ediliyor.
Çorum Anadolu Gençlik Derneði ev sahipliði
yapýlan Miþkatül'l-Mesabih derleri devam ediyor.
deniyetinin temel eserlerinden olan Mikatü'l
Mesabih, Ýslam inancýnýn birçok inceliðini
içerisinde barýndýran bir
hadis kitabýdýr. Osmanlý
döneminde düzenli olarak ders halkalarýnda
okutulan eserlerden birisi olarak tanýnmaktadýr. Ýman, ibadet ve muamelat alanlarýndaki
birçok hadisi konulara
göre derlemiþ olan eserin birçok þehri de bulunmaktadýr.
Peygamberimizin
yaþadýðý kutlu çaðý,
O'nun sözlerini ve yaþantýsýný bilmek islama
bir sorumluluktur. Ýslam
medeniyetinin
önemli kaynaklarýndan
olan ve Hatibi Tebrizi'nin derlediði Miþkattü'l Mesabih adlý eseri
takip etmek isterseniz
bu halkaya sizleri de
bekliyoruz.” denildi.
(Haber Merkezi)
Harun Bekiroðlu
Mangal Evi Restoran TGRT'ye konuk olacak
EMRE KUT
Y
eni Yol Mahallesi'nde hizmet veren Mangal Evi Restoran, TGRT ekranlarýnda Eko Baþarý
Programýnda yer alacak.
Cumartesi günleri yayýnlanan Eko Baþarý programýna çýkacak Mangal Evi Restoran, görselliði kadar
lezzetleriyle de TGRT
ekranlarýnda boy gösterecek.
Programda Eko
Baþarý programý sunucusu Ümmühan
Karadeniz'in, Mangal
Evi sahibi Mehmet
Coþkun ile yaptýðý röportaj yayýnlanacak.
Programýn iki veya üç hafta sonra
TGRT ekranlarýna taþýnacaðýný ve Cumartesi
günü
saat
12:00'de yayýnlanacaðýný belirten Yayýn
Yönetmeni Uður Pakkumsal, Çorum'da bazý ilçelere de uðrayarak farklý meslek dallarýndaki iþletmeleri
görüntüleyeceklerini
söyledi.
Mangal Evi Restoran, TGRT ekranlarýnda Eko Baþarý Programýnda yer alacak.
Mangal Evi Restoran, görselliði kadar lezzetleriyle de TGRT ekranlarýnda boy gösterecek
SÝT alanlarý inceleniyor
Ç
evre ve Þehircilik Bakaný Ýdris
Güllüce’nin talimatýyla Tabiat
Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü, “Doðal Sit Alanlarýnýn Ekolojik Temelli Bilimsel Araþtýrmasý
Projesi” çalýþmalarýna tüm hýzýyla
devam ediyor.
Projenin Ankara, Çankýrý, Kýrýkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu,
Karabük, Zonguldak ve Bartýn illerini kapsayan eðitim ve bilgilendirme toplantýsý, 3-4 Þubat 2015 tarihlerinde Ankara’da büyük bir katýlýmla gerçekleþti. Dünyada ve Türkiye’de korunan alanlar hakkýnda
bilgilerin verildiði toplantýda, sit
alanlarýnýn mevcut durumu ve veri
tabaný çalýþmalarý, endemik ve kritik tür tanýmý yanýnda anahtar türlerin önemi, çalýþma alanýnýn memeliler açýsýndan deðerlendirmesi, doðal sit alanlarýnýn botanik açýsýndan
incelenmesi gibi hususlarda bilgilendirmeler yapýldý. Çalýþmanýn
2'nci gününde katýlýmcýlar tarafýndan koruma alanlarýna ziyaret gerçekleþtirildi. Ankara’da ilk olarak
Gölbaþý Tuluntaþ Maðarasý ziyaret
edildi. Maðaranýn içinde yaþayan
yarasa türleri ve ortamýn doðal jeolojik yapýsý hakkýnda bilgiler verildi.
Katýlýmcýlar, daha sonra Eymir Gölü’nü ziyaret etti. Eymir Gö-
lü’nde ortamýn bir sulak alan olmasý nedeniyle doðal sit deðerlendirmeleri açýsýndan önemi anlatýldý ve
sulak alanda yaþayan/konaklayan
kuþ türleri hakkýnda bilgiler verildi.
Ayrýca gölün etrafýndaki ekosistemde yaþayan bitkiler hakkýnda da deðerlendirilmelerde bulunularak,
alanýn önemli bir kuþ habitatý olduðuna vurgu yapýldý. Katýlýmcýlar,
son olarak Ankara’da kalýntý orman
olarak tabir edilen Beynam Ormanlarý’ný ziyaret etti. Burada ise ormanýn doðal bitki örtüsü, karaçamlarýn
yayýlýmlarý gibi konular hakkýnda
deðerlendirmeler yapýlarak çalýþma
sonlandýrýldý.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
Eðitim Sen iþ býraktý
KESK'e baðlý Eðitim Sen Çorum Þubesi bugün iþ býrakma eylemi yaptý.
K
EMRE KUT
ESK'e baðlý
Eðitim
Sen
Çorum Þubesi bugün iþ býrakma eylemi yaptý.
Bahabey Caddesi üzerinde toplanan Eðitim Sen yönetici ve üyeleri, ellerinde taþýdýklarý
flama ve dövizlerle
slogan atarak Gazi
Caddesi üzerinden
Hürriyet Meydaný'na ulaþtý.
Laik ve bilimSaat Kulesi önünde davul-zurna eþliðinde halay çekti.
sel eðitim, demokratik yaþam için bir
günlük iþ býraktýklarýný belirten eylemciler,
basýn
açýklamasýnýn ardýndan davu-zurna
eþliðinde halay çekti.
Ak Parti iktidarýnýn baþta eðitim
sistemi olmak üzere, toplumsal yaþamýn bütün alanlarýný kendi siyasalideolojik hedefleri
doðrultusunda, tekçi, baskýcý ve otoriter
uygulamalar
üzerinden tüm topSendikacýlar yürüyüþ yaparak Hürriyet Meydaný’na indi.
luma dayattýðýný sataçað zihniyetine göre düzenlenmek istendiði görülvunan Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Özmektedir.
türk, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Yeni
Türkiye vizyonunda AKP devleti ve ülkeyi dönüþtü'Defolu deðil hakiki demokrasi'
rürken toplumsal yaþamý ve eðitim sistemini de deTürkiye'de okullar ve üniversiteler baþta olmak
ðiþtiriyor.
üzere, bütün eðitim kurumlarý, iktidarýn ayrýmcý ve
Yýllardýr özellikle eðitim sistemi üzerinden haotoriter uygulamalarý ile eliyle gerçek iþlevlerinden
yata geçirilen ve pedagoji bilimine tamamen aykýrý
hýzla uzaklaþtýrýlmýþtýr. Son olarak "iç güvenlik pakeolan politika ve uygulamalar geçtiðimiz 12 yýl içinde
ti" çýkarmak yerin "iþ güvenlik paketi" çýkarmalýdýr.
tarihte hiç olmadýðý kadar artmýþtýr. Okulöncesi eðiYapýlmak istenen faþist, totaliter rejimlerde göreceðitimden üniversitelere kadar eðitim sistemi, bilimin en
miz düzenlemelerdir. Hükümet iç güvenlik paketi
temel evrensel gerçekleri yok sayýlarak, iktidar tarayerine, 12 Eylül yasalarýný kaldýracak "demokrasi pafýndan sürekli istismar edilen dini kural ve referansketi" çýkarsýn. Ülkemiz güvenlikçi anlayýþla yönetilara göre düzenlenmektedir.
lemez. Demokrasi anlayýþýný içselleþtirerek yönetilir.
Bu güvenlikçi anlayýþ 5 ilde onlarca insaný "makul
Siyasi iktidar, eðitimde bilimsel, laik ve demokþüphe" ile gözaltýna alarak yapýlacak boykot ve eyratik ilke ve deðerleri temel almak yerine, farklý din,
lemlerin önünü kesmek istemiþtir. Bu yaklaþýmý kýnýmezhep ve kimlikleri yok sayan ayrýmcý, ötekileþtiriyoruz. Türkiye 2015 yýlý basýn özgürlüðü endeksi sýci politikalarý hayata geçirmektedir. Çok inançlý, çok
ralamasýnda 180 ülke arasýnda 140'ýncý sýrada önce
dilli, çok kültürlü Türkiye halklarý, iktidar tarafýndan
buraya bakýlsýn, defolu demokrasi deðil hakiki deokulda, iþyerinde, mahallede ve sokakta inanç ve
mokrasi istiyoruz.
kimlik farklýlýklarý üzerinden kutuplaþtýrýp karþý karþýya getirilerek bölünmeye çalýþýlmaktadýr. Bizler bu
'Devlet herkese eþit olmalý'
oyuna gelmeyeceðiz.
Laik olmayan bir eðitim sisteminin demokratik
'Dayatmalara karþýyýz'
ve bilimsel olmasý, demokrasi, eþitlik ve özgürlük
mücadelesine hizmet etmesi, bireylerin inançlarýný
Eðitimde 4+4+4 dayatmasý sonrasýnda gündehiçbir baský altýnda kalmadan özgürce yaþamasý
me getirilen karma eðitimi kaldýrma giriþimleri, öðmümkün deðildir. Gerçek anlamda eþit, özgür ve larencileri imam hatiplere yönlendirme, normal ortaik bir eðitim ancak demokrasinin, eþitliðin, temel hak
okullar içinde imam hatip sýnýflarýnýn açýlmasý, reþit
ve özgürlükler alanýnýn geniþlemesi, bütün yurttaþlaolmayan kýz çocuklarýnýn zorla baþýnýn kapatýlmasý,
rýn eþit haklar temelinde, barýþ içinde bir arada yaþaokullara zorunlu mescit uygulamasý, ders kitaplarý ve
masý ile mümkündür.
müfredattaki deðiþimler, binlerce eðitim yöneticisinin tasfiyesi ve son olarak içeriði itibariyle din þuraHiçbir toplum birbirinin ayný ve tamamen ayný
sý þeklinde gerçekleþen 19. Milli Eðitim Þurasýnda
düþünen, ayný inancý paylaþan, ayný deðerleri benimalýnan kararlar, bizler için bardaðý taþýran son damla
semiþ insanlardan oluþmamaktadýr. Devletin bütün
olmuþtur. Bizlerde; laik ve bilimsel eðitim için, dainanç, kimlik ve dünya görüþleri karþýsýnda eþit meyatmalara ve yok saymaya karþý ayaða kalktýk ve itisafede ve tarafsýz olmasý gerekirken, sadece belli bir
raz ediyoruz.
inanç sisteminin kural ve ibadetini okullarda bütün
öðrencilere dayatmasý kabul edilemez. Devlet, kiþisel
Yoksul halk çocuklarý uygulanan eðitim sistemi
bir alan olan inanç alanýndan elini tamamen çekmeli,
ile kapitalizmin iç piyasasýnýn güvencesiz iþçilerine,
inanç alanýný kendi çýkarlarý için istismar etmekten
gençlerine dönüþüyor. Soma, Ermenek orada iþte.
derhal vazgeçmelidir.
Bütün çalýþma alanlarýnda olduðu gibi eðitim alaný
da güvencesiz ve angarya çalýþma istihdam biçimi
Toplumun eþit, özgür ve demokratik yaþamdan
haline getiriliyor. Eðitim alanýnda; 115 bin öðretmen
yana olan bütün ilerici emek ve demokrasi güçleri ile
açýðý varken, eðitime yeterli bütçe ayrýlmayýp devlet
birlikte iktidarýn dayatmalarýna, asimilasyoncu politiokullarýna deðil de özel okullara kaynak aktarýlýrken,
kalarýna, alttakilere din iman üsttekilere han hamam
devlet okullarýmýz kendi kaderine terkedilmiþ ve öðsiyasetine karþý sonuç alýncaya kadar mücadelemizi
rencilerimizden okullarda "aidat" adý altýnda para
sürdüreceðimiz bilinmelidir. Bizler; yoksulluða, eþittoplanýrken, yeterli okul yapýlmayýp hala okullarýsizliðe, sömürüye karþý asla boyun eðmeyeceðiz.
mýzda ikili eðitim yapýlýp küçücük çocuklar sabahýn
'Geleceðimize sahip çýkacaðýz'
köründe okul yoluna düþürülüp akþamýn karanlýðýnEðitimin gerçek anlamda demokratik, bilimsel
da evlerine gelirken, inançlar üzerinden eðitim sisteve laik bir içerikte örgütlenmesi, herkesin kendi anaminin sorunlarýný kapatmak mümkün deðildir. Bizim
dilinde eðitim almasýnýn saðlanabilmesi için, tüm
sözümüz ve eylemimiz bu ülkenin bütün toplum kehalkýmýzý çocuklarýnýn ve ülkenin geleceðinden endisimlerinin, milyonlarca çocuk ve gencin gerçek soþe eden veliler, eðitim ve bilim emekçileri olarak bir
runlarýný ortaya koymaktýr.
günlük uyarý boykotu ve iþ býrakma eylemi gerçek'Zorunlu din dersi kaldýrýlmalý'
leþtiriyor, çocuklarýmýzýn ve öðrencilerimizin gelece12 Eylül askeri darbesi sonrasýnda uygulanmaðimize sahip çýkmayý sürdüreceðimizi kamuoyuna
ya baþlanan zorunlu din dersi, yýllardýr din ve vicdan
duyuruyoruz.
özgürlüðü açýkça ihlal edilerek uygulanmaktadýr. AvEðitim sistemi ve okullarýn tamamen siyasi tarupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi zorunlu din dersinin,
mamen iktidarýn denetimine girmesine ve egemen
din ve vicdan özgürlüðünün ihlali olduðuna karar
ideolojiye teslim edilmesine asla izin vermeyeceðiz.
vermiþ, ancak yargý kararlarýna raðmen bugüne kadar
Bugün ülke çapýnda gerçekleþen hem okul boykotu
gerekli adýmlar atýlmamýþtýr.
ve iþ býrakma eylemimiz siyasi iktidara yönelik topAKP'nin geçmiþ iktidarlardan miras alarak sürlumun vicdanýnýn sesini yansýtmaktadýr. Siyasi iktidürdüðü "tekçi" bakýþ açýsý, toplumun farklý inanç ve
darý, toplumu din, dil, mezhep ve kimlik farklýlýklarý
kimliklerine yönelik ayrýmcý uygulamalarý arttýran,
üzerinden kutuplaþtýrma politikalarýna son vermeye,
onlarý ötekileþtirmeye aþaðýlamaya hatta yok saymakamusal, bilimsel, laik ve anadilinde eðitim karþýtý
ya dayanan uygulamalar ile eðitimin ve ülkenin Oruygulamalarýný derhal durdurmaya çaðýrýyoruz.”
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Ülkücüler’den
TÜRKAV’a ziyaret
Ü
lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür
Vakfý Ýl Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal ve
Baþkan Yardýmcýsý
Orhan Tosik, Türkiye
Kamu
Çalýþanlarý
Kalkýnma ve Daya-
nýþma Vakfý (TÜRKAV) Ýl Baþkanlýðýna
seçilen Mehmet Ferit
Erkün ve yeni yönetime hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
TÜRKAV yönetiminin de hazýr bu-
lunduðu ziyarette konuþan Ülkü Ocaklarý
Ýl Baþkaný Ahmet
Hattap Ýmal, Ülkü
Ocaklarý olarak her
zaman TÜRKAV'ý bir
kardeþ kuruluþ olarak
gördüklerini, TÜR-
KAV'ýn yapacaðý her
türlü sosyal faaliyetler
ve çalýþmalarýnda yardýma hazýr olduklarýný
söyledi.
TÜRKAV Ýl Baþkaný Mehmet Ferit Erkün de, ziyaretten dolayý memnun olduklarýný belirterek, kendilerine her konuda yardýmcý olacaklarýna
inandýklarý kardeþ teþkilat Ülkü Ocaklarýnýn milliyetçi, vatansever gençler yetiþtirmelerinin takdire þayan olduðunu kaydetti.
TÜRKAV olarak
kendilerinin de Ülkü
Ocaklarýnýn yapacaðý
etkinliklerde ellerinden gelen her türlü
yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný belirtti.
(Haber Merkezi)
Ülkücüler Mehmet Ferit Erkün ve yeni yönetime hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
KOSGEB teþviklerini anlattý
K
OSGEB Ýl Müdürü
Ahmet Dursunoðlu,
TÜMSÝAD Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
Dursunoðlu ziyarette, hükümetin açýkladýðý
2015 yýlý teþvikleri hakkýnda TÜMSÝAD Þube
Baþkaný Abdurrahman
Kýlýç ve Yönetim Kurulu
üyelerine bilgi verdi.
Yeni teþviklerle ilgili
olarak üyelere gerekli bilgilendirmenin yapýlacaðýný belirten TÜMSÝAD
Baþkaný Kýlýç, ziyareti nedeniyle KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu’na teþekkür etti. (Haber
Merkezi)
15
Þahin’den Ziraat
Odasý’na kutlama
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yönetimi Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan’ý ziyaret etti.
Çorum Þoförler
ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin
ile Yönetim Kurulu
üyeleri, Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan’ý ziyaret etti.
Geçtiðimiz hafta
yapýlan genel kurulda
tekrar Ziraat Odasý
Baþkanlýðý görevine
seçilen Mehmet Sayan’a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyeleri,
Ziraat Odasý’na giderek Mehmet Sayan’a
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Þoförler Odasý
Baþkanvekili Arap Ali
Altunkeser ile Þoförler Odasý Yönetim
Kurulu Üyesi Yakup
Torun’un da katýldýðý
ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin,
yeniden Ziraat Odasý
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, büyük bir
destekle yeniden göreve seçilmesinin mutluluðunu yaþadýðýný söyledi.
Baþkanlýðý görevine
seçilen Mehmet Sayan’ý tebrik ederek
görevinde baþarýlar
diledi. Ziraat Odasý’nýn Çorum’un en
önemli kuruluþlarýndan biri olduðunu ifade eden Tahsin Þahin,
oda olarak Çorum ortak paydasýnda her zaman üzerlerine düþeni
yapmaya hazýr olduklarýný söyledi.
USTALIK DÖNEMÝ OLACAK
Ziraat
Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan, büyük bir destekle yeniden göreve seçilmesinin mutluluðunu yaþadýðýný söyledi.
Çorum çiftçisinin sevgiyi ve saygýyý çok iyi
bildiðini anlatan Mehmet Sayan, þahsýna
gösterilen ilgi ve desteðe teþekkür etti. Artýk kendisi açýsýndan
çýraklýk ve kalfalýk
döneminin bittiðine
dikkat çeken Ziraat
Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, ustalýk döneminin baþladýðýný
vurguladý.
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti de
dile getiren Sayan, nazik ziyaretlerinden
dolayý Þahin ve beraberindekilere teþekkür
etti. (Haber Merkezi)
KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, TÜMSÝAD Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
Türk Saðlýk Sen Türkiyem
Buluþmasý’na katýlým
T
Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi, Antalya’da düzenlenen
Türk Saðlýk Sen Türkiyem Buluþmasý’na katýldý.
ürk Saðlýk Sen Çorum
Þubesi, Antalya’da
düzenlenen Türk Saðlýk
Sen Türkiyem Buluþmasý’na katýldý.
Türk Saðlýk Sen Genel Merkezi tarafýndan
düzenlenen ‘Türk Saðlýk
Sen Türkiyem Buluþmasý
Þube Baþkan ve Yönetim
Kurullarý Ýstiþare Toplantýsý’ 5-8 Þubat tarihleri
arasýnda Antalya Belek
Zeynep Resort Otel’de
gerçekleþtirildi.
Toplantýya,
Türk
Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný M. Fatih Gök ve
Baþkan Yardýmcýlarý Haydar Çiftoðlu, Bahattin Alýcý, Banu Gündemir, Ýlknur Sazak Türk, Murat
Sarýkoca ile Yasin Özkan
katýldý. (Haber Merkezi)
2 günde 125 ünite kan
T
ürk Kýzýlay’ý Derneði
Çorum Kan Baðýþ
Merkezi tarafýndan Çorum’un Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý
kampanyasýnda 125 ünite
kan toplandýðý bildirildi.
Kýzýlay Sungurlu
Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Çorum
Kan Baðýþý Merkezi tarafýndan Atatürk Meydaný’nda düzenlenen kampanya kapsamýnda 125
ünite kan toplandýðý açýklandý.
Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Küçükevcilioðlu, kurtulacak
bir hayatýn baðýþlanan
kanlara baðlý olduðunu
söyledi.
Küçükevcilioðlu,
"Bu kampanyamýzda 125
ünite kan topladýk. Kam-
panyamýza destek veren
herkese teþekkür ediyorum" dedi.(ÝHA)
Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda
125 ünite kan toplandýðý bildirildi.
3 grup halinde, kapsamlý 'Ýlk Yardým Hizmet Ýçi Eðitimi' planlandý.
Teorik ve uygulamalý
ilk yardým eðitimi
Temel saðlýk
ve ilk yardým bilgilerinin güncellenmesi, bilgi ve
becerilerin artýrýlmasýna yönelik
olarak Ýl Saðlýk
Müdürlüðü çalýþanlarýna yönelik
olarak 3 grup halinde, kapsamlý 'Ýlk
Yardým Hizmet Ýçi
Eðitimi' planlandý.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Toplantý
Salonunda gerçekleþtirilen ilk
grup eðitime Ýl
Saðlýk Müdürlüðü Yönetici ve
personelleri katýldý.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Acil ve
Afetlerde Saðlýk
Hizmetleri Þube
Müdürlüðünde
görevli Ýlk Yardým
Eðitmeni Osman
Tok ve Afet/UMKE Birim Sorumlusu Ahmet Patýraman tarafýndan verilen eðitim teorik
ve uygulamalý olarak gerçekleþtirildi.
Doðru müdahale et, zarar ver-
me!
Genel ilk yardým bilgilerinin
verildiði eðitimde;
ilk yardým nedir,
ilk yardýmcý nasýl
olmalýdýr, yaralýnýn ve olay yerinin
deðerlendirilmesi,
temel yaþam desteði (CPR); bilinç
kaybý, boðulma,
kanamalar, travma, kýrýk-çýkýk,
yanýk, donma, yabancý cisim týkanmalarý vb. vakalarda müdahale ve
hasta/yaralý taþýma
teknikleri teorik ve
uygulamalý olarak
anlatýldý. (Haber
Merkezi)
Eðitim Ýl Saðlýk Müdürlüðü Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
16 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Karadeniz Birlik’ten
Bekiroðlu’na ziyaret
aradeniz Birlik
K
Baþkaný Bülent
Ýnce ve Yönetim
AK Parti Ýl
Baþkanlýðýna seçilen
Rumi Bekiroðlu’na
yeni görevinin hayýrlý
olmasý dileðinde
bulunarak,
çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Ziyaretten dolayý
Kurulu üyeleri, AK
Parti Ýl Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu’nu
ziyaret etti.
Ýnce, ziyarette
yaptýðý konuþmada
memnuniyetini ifade
eden Bekiroðlu ise
ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade
ederek, “AK Parti
herkesin, her kesimin
partisidir. Ben tüm
Çorum’un, herkesin
Ýl Baþkanýyým”
diyerek, her
kuruluþun görüþ ve
düþüncelerinin
kendisi için önemli
olduðunu, Çorum
için ellerinden gelen
yararlý herþeyi
yapmaya hazýr
olduklarýný söyledi.
(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
"Sýra Gecesi" programýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi.
Osmancýk’ta Urfa rüzgarý
O
Karadeniz Birlik Baþkaný Bülent Ýnce ve Yönetim Kurulu üyeleri,
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu’nu ziyaret etti.
Happani aday adayý oldu
D
r. Turgay Happani, AK Parti’den Kilis milletvekili aday adaylýðý için
baþvuru yaptý.
Daha önce Kilis
Ýl Saðlýk Müdürlüðü
ile Çorum Kamu
Hastaneleri Genel
Sekreteri olarak görev yaptýktan sonra
10 Þubat tarihinde istifa ederek AK Parti’den Kilis milletvekili aday adaylýðýný
açýklayan Dr. Turgay
Happani, aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. Dr. Turgay Happani, adaylýk baþvuru
evraklarýný AK Parti
Ýl Baþkaný Ýzzet Toprak’a teslim etti.
Happani, yaptýðý
kýsa konuþmada, tüm
aday adaylarýna baþarýlar dilediðini ifade
ederek, “Doðduðumuz büyüdüðümüz
bu þehre hizmet etmek için aday adayý
oldum. Eðer milletvekili adayý olmam
halinde gece gündüz
demeden teþkilatýmýz
Dr. Turgay Happani, AK Parti’den Kilis milletvekili aday adaylýðý için baþvuru yaptý.
smancýk
Belediyesi
tarafýndan düzenlenen
"Sýra Gecesi"
programýna
vatandaþlar yoðun
ilgi gösterdi.
Osmancýk Kültür
Merkezinde
gerçekleþtirilen
programa Osmancýk
Kaymakamý Sezgin
Üçüncü, Belediye
Baþkaný Hamza
Karataþ, eþi Hamide
Karataþ, Baþkan
Yardýmcýsý Kadir
Eskiadam,
Milletvekili Aday
Adaylarý Ahmet
Ölçer ve Prof. Dr.
Þakir Þahin, Ýl Genel
Meclis Üyeleri,
Belediye Meclis
Üyeleri ve
vatandaþlar katýldý.
Urfalý Kazým
Çiriþ ve ekibi
tarafýndan söylenen
türküleri salondakiler
coþkuyla eþlik etti.
Sýra gecesinde
sahnede çið köfte
yapýlarak protokol ve
izleyicilere ikram
edildi.
Programýn
sonunda Kazým Çiriþ
ve ekibe teþekkür
eden Baþkan Karataþ,
"Bir yýllýk bir süreyi
geride býraktýk. Bu
süre içerisinde asfalt,
kanalizasyon, içme
suyu gibi alt yapý
Sýra Gecesi Osmancýk Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi.
Urfalý Kazým Çiriþ ve ekibi tarafýndan türküler seslendirildi.
yatýrýmlarýna yoðun
bir çalýþma yaparken
kültürel
etkinliklerimize biraz
az zaman ayýrabildik.
Ancak 2015 yýlýnýn
baþýnda Kazým Kiriþ
ve ekibiyle güzel bir
Urfa Sýra Gecesinde
vatandaþlarýmýzý
buluþturduk. Tabi
eðlenmeye de
ihtiyacýnýz var,
türkülerimizi doya
doya yaþamaya da
ihtiyacýmýz var. Urfa
deyince;
Peygamberler Diyarý,
evliyalar diyarý tabi
bir de Türkü diyarý
akla geliyor. Bu güzel
geceden dolayý
sanatçýlarýmýza ve
buraya katýlan bütün
hemþerilerimize
teþekkür ediyorum"
dedi.
Kazým Çiriþ ve
ekibi, Sýra Gecesinde
birbirinden güzel
eserlerle, unutulmaz
bir türkü þöleni
sundu. (Haber
Merkezi)
Osmancýk’ta eðitime destek
smancýk
Belediyesi
O
tarafýndan ‘Okullar
Dr. Turgay Happani, aday adaylýðý baþvurusunu yaptý.
ile birlikte çalýþacaðýma söz veriyorum.
AK Parti vizyonu
olan bir partidir,
2023-2071 hedefi
olan bu partiye sayýn
baþbakanýmýz
ve
cumhurbaþkanýmýzýn
büyük katkýlarý oldu.
Türkiye’nin ve Ýslam
coðrafyasýna AK Parti’nin büyük katkýlarý
oldu. Bu katkýlarý inþallah hep beraber
yapacaðýz" dedi.
AK Parti Ýl Baþkaný Ýzzet Toprak ise
Dr. Turgay Happani’ye baþarýlar dile-
Uygur Türkleri’ne her yerde zulüm!
Ç
in zulmünden kaçmak isteyen Uygurlarýn, Türkiye vize verse bile ülkeden çýkýþlarý kolay olmuyor. Bunun
için en az 10 bin dolar para bulmak, dört beþ ülkenin sýnýrlarýný aþmak ve 15-20 gün yollarda geçirmek gerekiyor
Çin’in iþgali altýndaki Doðu Türkistan’dan kaçarak
Ýstanbul’a gelen 500 Uygur Türkü, yaklaþýk 1 ay önce
Kayseri’de metruk vaziyette bulunan ve yýkým kararý olan
polis lojmanlarýna yerleþtirildi. Türkiye'ye ulaþan Uygurlarýn yolda çektikleri ise Çin zulmünden kalýr yaný yok.
Hürriyet Gazetesi'ne konuþan sýðýnmacýlar, Çin zulmünü ve kaçýþ hikayelerini anlattýlar. Ýþte binlerce kilometrelik kaçýþýn ve o insanlarýn öyküsü:
BÝR MAHALLEDE 2 DEV BAYRAK
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Maliye Bakanlýðý’na ait Þeker Mahallesi’nde eski ve bakýmsýz görünen
lojmanlarýn arasýnda dev 2 bayrak dalgalanýyor. Biri kýrmýzý beyaz Türk bayraðý, diðeriyse mavi beyaz (Gök bayrak) Doðu Türkistan bayraðý.
Burasý, Kayseri’nin 2’nci Uygur Türkü mahallesi...
Kayseri, ilk defa 1950’lerde Çin’den kaçarak Türkiye’ye
sýðýnan Uygur Türkleri’ne ev sahipliði yapmýþtý. Bu yýl baþýnda yürürlüðe giren ve Doðu Türkistan’daki insanlarýn
ibadetlerini anayasal suç kapsamýna sokan düzenleme nedeniyle son birkaç ayda Uygur Türkleri yeniden yoðun
dalgalar halinde göçe baþladý.
Uygur Türkleri’nin göç etmek istedikleri ülkelerin
baþýnda da Türkiye geliyor. Dünya Uygur Kongresi Baþkan Yardýmcýsý ve Doðu Türkistanlýlar Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk, geçen
ay Çin’den kaçarken Tayland’da yakalanýp tutulan 367 kiþi olduðunu, yakalanmadan Türkiye’ye ulaþabilenlerin bir
kýsmýnýn devlet yardýmýyla Türkiye’ye getirildiðini ve
yaklaþýk 1 ay önce Kayseri’ye yerleþtirildiðini açýklamýþtý.
ÝÞ YOK, NAMAZ YASAK
Lojmanlarýn yeni sakinleri konuþmayý kabul ediyor
ama Çin yönetiminin, geride kalan akrabalarýný gözaltýna
almasýndan çekindikleri için isimlerini ve yüzlerini saklý
tutmak istiyorlar. 90 ailenin barýndýðý binalar bakýmsýz görünüyor ama evlerin içi iyi dekore edilmiþ. 3 odalý bir evin
geniþ salonunda birkaç ay önce geldiði için Türkçe konuþabilen biri bize yeni gelen arkadaþlarýný tanýtýyor. Çoðu
kasap ya da aþçý. Aksu, Kaþgar gibi farklý farklý þehirlerden geliyorlar. Bir kýsmý ailesiyle gelmiþ. Diðerleriyse gelecek akrabalarýnýn yolunu gözlüyor. Çin’den neden ayrýldýklarý sorusunu, “Doðu Türkistan’da sýkýntýmýz çoktu.
Dükkanlarýmýzda kendi imalatlarýmýzý, helal gýdalarýmýzý
satmamýza izin vermiyorlardý. Ýþ imkanýmýz yok. Namaz
kýlmak yasak. Örtülü kadýnlarýn zorla baþýný açýyorlar. Polis sürekli ‘Sen devleti bölmek istiyorsun!’ diye bizi gözetim altýnda tutuyor. Çocuklarýmýza örf ve adetlerimizi öðretemiyoruz” diye cevaplýyorlar.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan ‘Okullar Hayat
Olsun Projesi’ kapsamýnda okullara destek veriyor.
5 BÝN DOLARDAN BAÞLIYOR
Ancak Çin’i terk etmek kolay deðil. Doðu Türkistan’dan nasýl ayrýlabildiklerini þöyle anlatýyorlar: “Pasaport için ancak 50-100 bin dolar rüþvet vermek gerekiyor.
O zaman da alýp almayacaðýnýzýn garantisi yok. Zaten alsanýz da Türkiye’ye gelmek kolay deðil. Türkiye vize verse de Çin sizi dýþarý çýkarmýyor. Bu nedenle Doðu Türkistan’dan önce 250 dolar verip kamyonlarýn arkasýnda iþçiymiþ gibi Çin’in kýyý þehirlerine geçiliyor. Þoförler, durduran polislere rüþvet veriyor. Sýnýrda Tayland ve Kamboçya
gibi komþu ülkelere geçirecek yeni insan kaçakçýlarýyla
anlaþýlýyor. Kaçakçýlar 5-10 bin dolar karþýlýðýnda ormanýn
ve daðlarýn içinden ya yürüyerek ya da katýrlarla Malezya’ya geçiriyor. Yol yaklaþýk 15-20 gün sürüyor ve ölenler
olabiliyor. Malezya’dan Ýstanbul’a ise devletin yardýmýyla,
uçakla geliyorlar. Hâlâ kaçmaya çalýþan akrabalarý olduðu
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam
çalýþmalarý yerinde inceleyerek fen iþleri personelinden bilgi aldý.
Hayat Olsun Projesi’
kapsamýnda
Nenehatun
Ortaokulu'nun
bahçesinde çevre
düzenlemesi yapýldý.
Okulun giriþi parke
taþý yapýlarak
aðaçlandýrma alanlarý
bordürle çevrildi.
Desteklerinden
dolayý Osmancýk
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ'a
teþekkür eden Okul
Müdürü Adem Þahin,
“Okulumuzun bahçesi
çamur oluyordu.
Çevre düzenlemesi
yapýlmasýna
ihtiyacýmýz vardý.
Belediye Baþkanýmýz
Hamza Karataþ'tan
talebimiz olmuþtu.
Kýsa süre çalýþmalara
baþlandý. Bahçemizin
bir bölümü parke taþý
çalýþmasý yapýldý.
Aðaçlandýrma alanlarý
bordürle çevrilerek
aðaç dikimine hazýr
hale getirildi.” dedi
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Kadir
Eskiadam çalýþmalarý
yerinde inceleyerek
fen iþleri
personelinden bilgi
aldý. (Haber Merkezi)
Bilsar’ýn yenilikleri
basýnýn gündeminde
www.corumhakimiyet.net
B
ilsar’ýn yeni sistemi yaygýn basýnýn gündeminde.
Türkiye ve Sabah gazetelerinde çýkan haberlerde
Bilsar’ýn satýþ sistemlerini altüst edecek yeni projesinden bahsedildi.
Haberlerde Bilsar’ýn Anadolu’nun ilk sanayi tesislerinden biri olduðu, 960 çalýþanýnýn 900’ünü kadýnla-
rýn teþkil ettiði belirtilerek, Bilsar’ýn sahilde gömlek satýp, isteyen için ütüleyeceði bildirildi. Bilsar Yönetim
Kurulu Baþkaný Selman Bilal, yenilikle ilgili,
“AVM’lerdeki minik maðazalarda ürünü dokunarak
görecek, beðenecek, saat sýnýrý olmaksýzýn biz de evine
göndereceðiz.” diyor.
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Müze koleksiyonundan
Kantar Aðýrlýðý
K
antar ve terazilerde kullanýlan aðýrlýklar
genellikle iki tiptir. Bunlar, kantarla
kullanýlan büst biçimli aðýrlýklar ve terazi
kefesinde kullanýlan düz aðýrlýklar olarak
karþýmýza çýkar. Günümüze ulaþan ve M.S. 5.7. yüzyýllar arasýna tarihlenen çok sayýda
aðýrlýðýn ilk örnekleri Roma döneminde
üretilmiþtir. Çokgen prizma, büst veya küçük
heykel biçiminde ve çeþitli boyutta aðýrlýklarý
olan bronz kantarlar, kolay taþýnabilir olmalarý
nedeniyle pek çok ülkede, tüccar ve satýcýlar
tarafýndan tercih edilmiþlerdir.
Kantar, kare kesitli bir kantar kolu, kol
üstünde hareket edebilen bir topuz ve tartýlacak
nesnenin asýldýðý kancalardan oluþmaktadýr.
Kantar kolunun üç yüzü, belirli bir ölçü
sistemine göre çentiklerle eþit bölümlere
ayrýlmýþ ve böylece hafif, orta ve çok aðýr
olmak üzere üç tür yük de ayný terazi ile
tartýlabilmiþtir.
Çorum Müzesi koleksiyonunda yer alan
Kantar Aðýrlýðý Roma Dönemine (M.Ö. 30 M.S. 395) aittir. Eser, Sungurlu Ýlçesi,
Mehmetbeyli Köyünden gelmedir. Büst
þeklindeki bu tip kantar aðýrlýklarýnýn
çoðunlukla imparator, imparatoriçe, tanrý veya
tanrýça þeklinde üretildiðini görüyoruz. Bunun
sebebinin alýþveriþte herhangi bir sahtecilik
yapýlmadýðýný göstermek ve müþteriye güven
vermek olduðu düþünülmektedir.
Sungurlu’da
iki kiþiyi
daha soba
zehirledi
Türkiye ve Sabah gazetelerinde çýkan haberlerde Bilsar’ýn satýþ sistemleri anlatýldý.
Akademisyenler eðitimi tartýþtý
Bilsar’ýn yeni projesi dikkat çekti.
Canik Baþarý Üniversitesi'nde akademisyenler eðitimin kalitesini arttýrmaya yönelik uygulanabilecek
yöntemler hakkýnda
çalýþtayda bir araya
geldi.
Eylül ayýnda Canik Baþarý Üniversitesi'nde ilki düzenlenen
"Eðitimde Güncel Konular" baþlýklý çalýþtayýn ikincisinde akademisyenler, üniversitelerde verilen eðitimin
kalitesini artýrmaya
yönelik uygulanabilecek yöntemleri irdeledi. Üç farlý oturum
þeklinde gerçekleþtirilen toplantýda birbirinden deðerli uzmanlar
konuþmacý olarak söz
aldý.
Öðrenme faaliyetinin gerçekleþtirildiði
organ olan insan beyninin bilgiyi alýp nasýl
iþlediði konusuna deðinen Ondokuz Mayýs
Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi
Nöroloji Uzmaný Prof.
Dr. Faruk Baðýrýcý,
"Ýnsan sadece ilkokul
çaðýnda deðil bütün
yaþ dönemlerinde öðrenme özelliðine sahiptir. Nörofizyoloji
bu konuda beynimizin
öðrenirken hangi kimyasal maddeler salgýladýðýný, beynimizde ne
gibi deðiþikler olduðunu, sinirlerin birbirleriyle nasýl etkileþtiðini,
bilginin hafýzada nasýl
depolandýðýný araþtýrmaktadýr. Bugün burada bu konular hakkýnda bilgi alýþ veriþinde
bulunacaðýz. Canik
Baþarý Üniversitesi'ne
böyle bir çalýþma imkaný sunduðu için teþekkür ederim." dedi.
Öðleden sonraki
ikinci oturumda söz
alan Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Duru, "Ölçme ve
Sýnavlar" konulu sunu-
munu gerçekleþtirdi.
Yrd. Doç. Dr. Nuri
Balta'nýn seçtiði konu
ise, "Ölçme ve Deðerlendirme" oldu. (Haber
Merkezi)
17
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, karbonmonoksit gazýndan iki kiþi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Kuþçalý köyünde yaþayan H.T.(31) ve U.C.T.(12) rahatsýzlandý. Ýhbar üzerine gelen saðlýk ekiplerince Sungurlu
Devlet Hastanesine kaldýrýlan iki kiþinin sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendiði belirlendi. H.T. ve U.C.T., Çorum Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.(ÝHA)
Zirvede zorlu hafta
18 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
1.
Erdin ve Kozan genç
milli takým kampýnda
Selim Kozan
Fatih Erdin
Genç Serbest Güreþ
milli takým kampý Elmadað’da baþlýyor. Kampa
Çorum Belediyespor’dan
iki güreþçi çaðrýldý.
Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 15 Þubat ile 4
Mart tarihleri arasýnda
Ankara Elmadað kamp
eðitim merkezinde yapýlacak olan Genç Serbest
Güreþ Milli takým kampý-
na Çorum Belediyespor’dan 60 Kg’da Selim
Kozan ile 84 Kg’da Fatih
Erdin davet edildi. Selim
Kozan gençler kategorisinde ikinci olurken Fatih
Erdin ise ümitler kategorisinde þampiyonluðu kazanmýþtý.
Kampta ayrýca eski
milli güreþçi Tevfik Odabaþý antrenör olarak görev yaparken abisi Bülent
Odabaþý ise kamp müdürü olarak görev yapacak.
1. Amatör Küme’de yarýn þampiyonluk mücadelesi veren ve ilk dört sýrada yer alan takýmlarýn
birbirleriyle oynayacaklarý maçlar þampiyonu belirleme açýsýndan büyük önem taþýyor.
Amatör Küme’de
13. hafta maçlarý yarýn oynanacak. Ligde
þampiyonluk mücadelesi
veren dört takýmýn birbirleriyle
oynayacaklarý
maçlar þampiyonluk yolunda büyük önem taþýyor.
Maç fazlasýyla lider
durumda bulunan Osmancýkspor yarýn kendi
sahasýnda üçüncü sýrada
bulunan Hitit Gençlikspor’u konuk edecek. Osmancýkspor hem liderliðini devam ettirmek hemde rakibini yarýþ dýþýnda
býrakmak için evinde oynayacaðý maçý kazanmaktan baþka düþüncesi
yok. Hitit Gençlik ise geçen hafta Eti Lisesi önünde kaybettiði puanlarý
Osmancýk’ta telafi etmek
amacýnda. Maç saat
13.00’de Osmancýk ilçe
sahasýnda oynanacak.
Haftanýn diðer zorlu
maçýnda ise ikinci sýradaki Çimentospor ile
üçüncü sýradaki Eti Lisesi
Gençlikspor arasýnda. 28
puanla ikinci sýnada bulunan Çimentospor zirveyi
takibini sürdürmek için
Eti Lisesi ise rakibini puan olarak yakalamak için
kazanmak isteyecek. Ýki
takým açýsýndan olduðu
kadar diðer þampiyonluk
adaylarý içinde önemli bu
maç yarýn saat 11.00’de
Mimar Sinan sahasýnda
baþlayacak.
Ligde üst sýralar için
bu iki zorlu maçýn yanýnda ligde alt sýralardan
kurtulma mücadelesi veren takýmlarda birbirleriyle oynayacaklar. Tehlikeli bölgede bulunan iki
Recai Kuzey
Final Grubunda ilk iki maçýndan galibiyetle
ayrýlarak büyük avantaj yakalayan Ulukavakspor
bugün ayný grupta mücadele ettiði Ýl Özel Ýdarespor önünde bugünde kazanmak için mücadele
edecek
Liderin maçý Yüksel Basar’ýn
Çorum amatör futbolunda bugün oynanacak U
19 Final Grubu ve yarýn oynanacak 1. Amatör Küme
maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem
Komitesinden yapýlan açýklamaya göre lider
Osmancýkspor’un sahasýnda oynayacaðý Hitit
Gençlikspor maçýný Yüksel Basar yönetecek.
Haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle:
U 19 Final Grubu: Eti Lisesi GençliksporÇorumspor. Özkan Kaya, Ercan Davarcýoðlu, Soner
Derviþoðlu. Ýl Özel Ýdarespor - Ulukavakspor:
Yüksel Basar, Erdoðan Yandým, Berkant Arman.
1. AMATÖR KÜME: Eti Lisesi GençlikÇimentospor: Hakan Kaya, Emre Alagöz, Fatih
Derviþoðlu. HE Kültürspor - Osmancýk
Belediyespor: Mehmet Tuðluk, Barýþ Karakuþ,
Abdullah Akkoyun. Ýskilipspor - Ýl Özel Ýdarespor:
Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Tarýk Bozkurt.
Osmancýkspor - Hitit Gençlikspor: Yüksel Basar,
Mehmet Zeki Sevim, Furkan Alagöz.
Bölgesel Voleybol
final grubu sürüyor
Bölgesel Voleybol Ligi erkekler Final Grubunun
bir ayaðý Çorum’da sürüyor. Dört takýmýn katýlýmý ile
dün oynanan maçlarla baþlayan Final Grubunda mücadele bugün ve yarýn oynanacak ikiþer maçla sona erecek.
Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda hafta sonu oynanacak maçlar sonunda birinci olan takým 3. lige yükselmeye hak
kazanacak. Final Grubunda bugün ve yarýn programý
þöyle:
Bugün:
Saat 14.00 Çankýrý Karatekin-Samsun DSÝspor.
Saat 16.00 Kastamonu Taþköprü-Yozgat Sorgun.
Yarýn:
Saat 10.00 Çankýrý Karatekin-Yozgat Sorgun.
Saat 16.00 Samsun DSÝspor-Kastamonu Taþköprü.
nan Ýskilipspor ise sahasýnda Ýl Özel Ýdarespor
önünde umutlanmak için
kazanmak istiyor.
U 19 Final Grubunda ilk devrenin son maçlarý bugün oynanýyor.
Dört takýmýn mücadele
ettiði Final Grubunda ilk
iki maçlar sonunda mücadele oldukça zorlu geçiyor.
Ýlk yarýnýn son maçlarý bugün 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak. Günün ilk maçýnda
saat 11.00’de Eti Lisesi
Gençlikspor-Çorumspor
maçý oynanacak. Ýki maçýndan bir galibiyet çýkartan Eti Lisesi çýkýþýný
devam ettirmek için ka-
zanmak istiyor. Çorumspor ise umutlarýný ikinci
yarýya taþýmak için kazanmak zorunda.
Bu maçýn ardýndan
ise ilk iki maçýný kazana-
rak çok iyi bir çýkýþ yapan ve liderliðe yükselen
Ulukavakspor ile iki
maçtan üç puan çýkartan
Ýl Özel Ýdarespor karþýlaþacak. Maçýn baþlama
saati 13.00.
U 19 Final Grubu
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Ulukavakspor
2 Ýl Özel Ýdare
3 Eti Lisesi Genç.
4 Çorumspor
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
8
4
2
3
2
3
4
8
Kulüplü Genç Erkekler Basketbol
6
3
3
0
Yazý Çarþý Gençlik:44 - Ýl Özel Ýdarespor: 83
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Dursun Uðral, Ser-
kan Demirdöken.
YAZI ÇARÞI GENÇLÝK : Necdet,
Furkan Ünlü, Ulaþ, Eren, Mert Özarýcý,
Mert Aydemir, Turan, Rýza, Çaðdaþ.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Buðra,
Taha, Gökhan, Burak Ölçer, Emrehan,
Ýsmail, Yýlmaz, Oytun, Sami, Burak Kazak, Berkay, Ataberk .
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 15-16. 2. Periyot: 9-23
3. Periyot: 9-21, 4. Periyot:11-23
Yüksel Basar
Osmancýk ÝBD Gümüþhane’de
Bayanlar 3. Voleybol Liginde temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor yarýn Gümüþhane deplasmanýnda puan mücadelesi verecek.
Grupta ilk iki mücadelesi veren kötü baþladýðý sezonda sonradan toparlanan ancak önceki hafta sonu aldýðý maðlubiyetle iddiasýný kaybeden Osmancýk ÝBD
bayan voleybol takýmý ligin kalan haftalarýnda gelecek
yýl için tecrübe kazanmayý amaçlýyor.
Ligin ilk yarýsýnda kendi evinde 3-2 yendiði Gümüþhane Gençlerbirliði ile yarýn saat 13.00’de Aydýn
Doðan Spor Salonu’nda karþýlaþacak. Osmancýk ÝBD
rakibi önünde rövanþý vermemek amacýnda.
Pilavistan bayan
raketleri aðýrladý
Türkiye Bayanlar 2. Lig Masa Tenisi Þampiyonasý'nýn bir ayaðý, Çorum'da
gerçekleþtirildi. Ligin Çorum ayaðýnda
Çorum Gençlik Spor Bayan Masa Tenisi
Takýmý ve Adana Çukurova Üniversitesi
Bayan Masa Tenisi Takýmý, 8'de 8 yaparak önemli bir baþarý elde ettiler.
Çorum'da Ticaret ve Sanayi Odasý
yanýnda hizmet veren Pilavistan da, 2.
Lig lideri Çorum Gençlik Spor ile lig
türspor 10 puanla ateþ
hattýnda bulunurken rakibi 14 puanla yedinci sýrada. Ligde son sýrada bulu-
U 19 Final Grubunda
üçüncü maçlar bugün
Kuzey NiðdeTuzla maçýnda
Çorum Ulusal Gözlemcisi Recai Kuzey’e 3.
Lig 1. grup lideri Tuzlaspor maçýnda görev.
MHK’den yapýlan açýklamaya göre yarýn Niðde
5 Þubat Stadý’nda Niðde
Belediyespor ile grup lideri Tuzlaspor arasýndaki
maçý Ankara bölgesi hakemlerinden
Ýbrahim
Bülbül yönetecek. Yardýmcýlýklarýnýda Ankara’dan Anýl Usta ve Murat Ceylan yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise
Mustafa Çavuþ. Recai
Kuzey ise maçta gözlemci olarak görev yapacak.
Eti Lisesi Gençlikspor yarýn Çimentospor önünde umutlarýný artýrmak istiyor
takýmdan HE Kültürspor
ile Osmancýk Belediyespor haftanýn diðer kritik
maçýna çýkacaklar. Kül-
ikincisi Çukurova Üniversitesi Bayan
Masa Tenisi takýmlarýný öðle yemeklerinde aðýrladý.
Üç gün süren organizasyonda, ligin
zirvesindeki her iki takýmý da aðýrlayan
Pilavistan, bir taraftan spora ve sporcuya
destek olurken, diðer taraftan da Çorum'un misafirperverliðini göstermiþ oldu.
Cýrýl, Ünye-Güzel
Ordu maçýnda
Mehmet Ali Cýrýl
Bölgesel Amatör
Lig 5. grupta yarýn oynanacak Ünyespor - Güzel
Orduspor maçýný Çorum
bölgesel hakemlerinden
Mehmet Ali Cýrýl yönetecek.
MHK’den yapýlan
açýklamaya göre Ünye
Stadý’nda
oynanacak
maçta Mehmet Ali Cýrýl’ýn yardýmcýlýklarýný yine ilimizden Ahmet Ecevit ve Yalçýn Kara yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Yunus Dursun.
Genç Ülker Basket: 92 - Gençlikspor: 44
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Dursun Uðral, Ser-
kan Demirdöken.
GENÇ ÜLKER BASKETBOL :
Onurcan, Doðukan, Mehmetcan, Oðulcan, Ozan, Ahmet, Muhammed, Rafican,
Hakan.
GENÇLÝKSPOR : Taha, Burak, Alpaslan, Mertcan, Tarýk, Emre, Çaðatay,
Ýsmail, Buðra, Hakan .
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 11-6. 2. Periyot: 23-12
3. Periyot: 25-5, 4. Periyot: 33-7
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
SATILIK SAFKAN SÝVAS KANGAL YAVRULARI
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Profesyonelce yetiþtirdiðimiz safkan kangal
erkek ve diþi yavrularý sahibinden satýlýktýr.
Ýrtibat Tel: 0 554 645 69 36
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Muhtelif alanlarda 3194
sayýlý Ýmar Kanunun 15,
16 ve 18. maddesi
uyarýnca yapýlacak imar
uygulamalarý ile tescil
harici alanlarýn tescili,
plankote ve hali hazýr
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah.
Karadonlu mevkii, 407
ada, 34 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
136.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saðlýk merkezleri poliklinik olarak hizmet verecek
Poliklinik ortaklarýndan tek diþ hekimi kalmasý
halinde üç ay içinde diþ hekimi ortak bulamazsa
faaliyetlerine son verilecek.
Aðýz ve diþ saðlýðý merkezi bünyesinde hiçbir
surette baþka amaca yönelik iþyeri bulunamayacak ve
içerisindeki bir bölüm, baþka bir amaçla faaliyet
göstermek üzere üçüncü kiþilere kiralanamayacak veya
devredilemeyecek.
Hasta ve hasta yakýnlarý ile çalýþanlara hizmet
vermek üzere kafeterya, kantin gibi birimler ise
iþletilebilecek.
A tipi poliklinik müstakil binada deðilse ayrý bir
poliklinik giriþi bulunmasý, hizmet birimlerinin ayný
binada, doðrudan birbiriyle baðlantýlý ve bitiþik olmasý
gerekecek.
Muayenehanelerde her diþ hekimi için ayrý
muayene odasý bulunmasý kaydýyla ayný dairede birden
fazla diþ hekimi muayenehane faaliyeti gösterebilecek.
Bu durumda her bir diþ hekimi için ayrý ruhsatname
düzenlenecek.
MESUL MÜDÜR TAM ZAMANLI
GÖREV YAPACAK
Poliklinik ile aðýz ve diþ saðlýðý merkezlerinde tam
zamanlý görev yapacak bir diþ hekimi mesul müdür
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
(Ç.HAK:397)
ORTAK BULAMAZSA...
bulunacak. Mesul müdür, sadece bir poliklinik veya
saðlýk merkezinde müdürlük görevini üstlenebilecek.
Mesul müdür, saðlýk kuruluþunun faaliyeti ve
denetimiyle ilgili her türlü iþlemde Ýl Saðlýk Müdürlüðü
ve Saðlýk Bakanlýðýnýn birinci derecede muhatabý
olacak. Mesul müdür idari iþlerde bizzat, týbbi
iþlemlerde ise diðer diþ hekimleri ve ilgili uzman
tabiplerle birlikte sorumluluk taþýyacak. Mesul
müdürün idari iþlerinden, saðlýk kuruluþunun
faaliyetinden ve sunulan saðlýk hizmetinin gerektirdiði
alt yapý imkanlarýnýn saðlanmasýndan, iþleten sorumlu
olacak.
Diþ hekimi sayýsý asgari sayýnýn altýna düþen aðýz
ve diþ saðlýðý merkezleri ile polikliniklere eksikliðini
gidermesi için üç ay süre verilecek. Bu süre sonunda
eksikliðini giderememesi halinde aðýz ve diþ saðlýðý
merkezinin faaliyeti en fazla iki yýl süreyle, polikliniðin
ise en fazla bir yýl süreyle faaliyeti durdurulacak. Bu
sürelerin bitiminde eksikliðin giderilmemesi halinde
saðlýk merkezi veya polikliniðin ruhsatnamesi iptal
edilecek.
Poliklinik ve saðlýk merkezlerince, ruhsatlarýnda
yazýlý olmak kaydýyla resmi çalýþma günlerinde sekiz
saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet
sunulacak. 24 saat kesintisiz hizmet verilebilecek.
Aðýz ve diþ saðlýðý merkezleri yýlda en az iki defa,
poliklinikler ve muayenehaneler ise yýlda en az bir defa
hizmete esas yönden denetlenecek.
Yönetmelikle, 14 Ekim 1999 tarihli Resmi
Gazete'de yayýmlanan "Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hizmeti
Sunulan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda
Yönetmelik" yürürlükten kaldýrýldý.(AA)
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Bahabey Caddesi’nde yüksek cirolu
Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný.
Mür. Tel: 0 532 614 75 04
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Elemanlar Aranýyor
(Ç.HAK:269)
ELEMAN
ARANIYOR
Makina Teknik
Ressamlarý
Aranan þartlar;
* Meslek Lisesi, Teknik Lise
ve/veya ön lisans ilgili
bölüm mezunu,
* Erkek adaylar için askerliðini
yapmýþ,
* Sigara kullanmayan,
* En fazla 35 yaþýnda,
Ýsteklilerin aþaðýda verilen
adrese “CV”leri ile birlikte
þahsen müracaat etmeleri rica
olunur.
Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden
anlayan 18-25 yaþlarýnda elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Özkoç Toprak Sanayi
Ýskilip Yolu 3. Km.
Tel: 213 37 93
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. km.
ÇORUM
SAHÝBÝNDEN Eleman Aranýyor
SATILIK ÞAHÝN-S
1995 model, orjinal, masrafsýz, tüpü
ruhsata iþli Þahin-S satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 538 429 66 14
ELEMAN ARANIYOR
Ticaret Meslek Lisesi mezunu ön
muhasebeden anlayan BAY-BAYAN eleman
alýnacaktýr.
Paslanmaz ve Aleminyum Korkuluk iþinden
anlayan KALFA-ÇIRAK-USTA alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Þahin Paslanmaz
K.S.S. 23. Cad. 22. Sok. No: 64
0 532 601 04 98
Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ.’de
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA
elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii
Oto Galericiler Sitesi Karþýsý
Tel: 224 44 14
20 m3 tomruk
halinde sarý çam
acil satýlýktýr.
0 532 797 06 94
Elemaný TOKÝ’de 3+1
SATILIK LÜKS Daðýtým
Aranýyor
SATILIK DAÝRE
DAÝRE
(Ç.HAK:2702)
Aðýz ve diþ saðlýðý kuruluþlarý, Resmi Gazete'de
yayýmlanan yönetmeliðe göre, A ve B tipi saðlýk
merkezi, A ve B tipi poliklinik olarak hizmet verecek.
Aðýz ve diþ saðlýðý kuruluþlarý, A ve B tipi saðlýk
merkezi, A ve B tipi poliklinik olarak yeniden
sýnýflandýrýldý.
Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hizmeti Sunulan Özel Saðlýk
Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik, Resmi Gazete'nin
bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
Yönetmeliðe göre, aðýz ve diþ saðlýðý kuruluþlarý A
tipi, B tipi saðlýk merkezi, A tipi, B tipi poliklinik
olarak yeniden sýnýflandýrýldý.
Bu kapsamda, A tipi aðýz ve diþ saðlýðý merkezi,
mesleðini serbest icra etme hak ve yetkisi olan birden
fazla diþ hekimi, uzman ortaklýðý en az yüzde 51 olan
kuruluþlar olarak belirlendi. A tipi aðýz ve diþ saðlýðý
merkezinde en az 5 diþ üniti yer alacak.
A tipi poliklinik ise en az iki diþ hekimi tarafýndan
müþtereken açýlabilen ve iþletilebilen, hizmet birimleri
doðrudan birbiriyle baðlantýlý þekilde oluþturulan
kuruluþlar olacak. A tipi poliklinikte en az iki diþ üniti
bulunacak.
Bu yönetmelikten önce ruhsatlandýrýlan ve en az
iki diþ hekimi tarafýndan müþtereken iþletilen saðlýk
kuruluþlarý B tipi poliklinik, yine bu yönetmelikten
önce ruhsatlandýrýlan mesleðini serbest icra etmek hak
ve yetkisi olan birden fazla diþ hekimi, uzman ortaklýðý
tarafýndan iþletilen saðlýk kuruluþlarý B tipi aðýz ve diþ
saðlýðý merkezi olarak çalýþacak.
DEVREN SATILIK
KURUYEMÝÞ
DÜKKANI
(Ç.HAK:414)
3 MART
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ)
LEBLEBÝ-KURUYEMÝÞ
Adres: Taþhan Caddesi No: 9 ÇORUM
Tel: 0 364 333 0 343
(Ç.HAK:246)
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi 2934 ada, 7
parsel de kayýtlý 1.025,29
m2 miktarlý arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
350.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:425)
Çorum il, merkez ilçe,
Yeniyol Mahallesi 421
Ada No, 40 Parsel No, A
zemin 2 baðýmsýz
bölümlü taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
120.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:441)
27 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel
Müdürlüðü Orman ve Su
6 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
* Askerlik sorunu olmayan
* Diksiyonu düzgün
* Ýkili iliþkilerde baþarýlý
* Sorumluluk sahibi
BAY&BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR
Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile
Yönetim Ofisimize yapýlmasý gerekmektedir.
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan
Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý’nda
doðu-güney-batý cepheli, 120 m2, 3. kat,
3+1, içi yapýlý daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel:
(Ç.HAK:380)
Demir III Klorür alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
Bilecik ve Çorum
illerinde 2 adet Sel
Kontrolü Uygulama
Projesi Yapýmý hizmet
alýmý iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
MAÐAZALARIMIZDA
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE
(Ç.HAK:422)
24 ÞUBAT
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
26 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel
Müdürlüðü Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
ELEMAN
harita iþlerinin yapýlmasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ)
Halkalý Atakent Mahallesi
221. Sokak No: 5 HalkalýKüçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.30
***
(Ç.HAK:385)
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi, 2937 ada, 10
parsel de kayýtlý 848,93
m2 arasa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000,00
Yer: Adliye Sarayý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum il, merkez ilçe,
206 Ada No, 88 Parsel
No, 2 baðýmsýz
bölümdeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum ilinde 2 adet Sel
Kontrolü Uygulama
Projesi Yapýmý hizmet
alýmý iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
***
(Ç.HAK:384)
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:438)
16 ÞUBAT
19 KD 934 plakalý, 1998
model, Volkswagen
marka, panelvan 2.4 D
tipli, yakýt tipi dizel,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 14.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Otoparký
Saat: 14.15-14.20
***
19
0 537 377 01 86
Halit hoca için
duaya devam
Ýncedal ‘Yürekli ve
cesaretli gidiyoruz’
Yarýn oynayacaklarý Tire 1922 maçýnýn iki takýmýnda ilk beþ
mücadelesi verdiðini belirten Çorum Belediyespor Teknik
Direktörü Yavuz Ýncedal yürekli oynayacaklarýný ve kazanarak
Çorum’a mutlu dönmek istediklerini söyledi.
H
alit hoca için duaya devam. Hafta içinde
yüksek tansiyon nedeniyle kaldýrýldýðý hastanede üç gündür yoðun bakýmda tedavisi süren
Halit Kýlýç dün sevenlerini mutlu etti.
Önceki gece aðýrlaþan ve kritik bir döneme
giren Halit Kýlýç’dan dün sabah sevindirici haberler geldi. Makinadan çýkartýlan ve uyutulan
Halit Kýlýç’ýn refleks vermeye baþladýðý kanamanýn durduðu tesbit edildi.
Uyutulmaya devam edilen Halit Kýlýç’ýn
dün gün boyu Ankara’ya sevki gündemdeydi.
Yoðun bakým bölümlerinde yer olmadýðý için
nakil yapýlamayan Halit hoca için akþam saatlerinde tedavisine Çorum’da devam edilmesine
karar verildi.
Çorum’lularýn çok sevdiði Halit hocanýn
dün durumu hakkýnda sosyal medyada gün boyu
iyi niyet ve dua dilekleri iletildi. Yapýlan bu çaðrýlara tüm Çorumlularda kulak verdi. Dün yaþanan olumlu geliþmelerin ardýndan tüm sevenleri Halit Hoca içi duaya devam edelim.
Tüm saðlýk sorunu yaþayanlarla
birlikte Halit hocayada Allah’dan saðlýk diliyoruz.
Ç
orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal ilk beþ
mücadelesi veren iki takýmýn maçýnýn
zorlu geçeceðini ancak yürekli ve cesaretli gittiklerini Çorum’a mutlu
dönmek istediklerini söyledi.
Grupta üst sýralar için zorlu bir
mücadele olduðunu belirten Ýncedal,
bu mücadelede takýmlarýn birbirleriyle oynayacaklarý maçlarýn sonuçlarýnýn hedefe ulaþmak açýsýndan
önemli olduðunu belirterek ‘Bizde bu
bilinç içinde hafta boyunca iyi bir çalýþma dönemi geçirdik.
Sahanýn sentetik çim olmasý nedeniyle iki antrenmaný mimar sinan
sahasýnda yaptýk. Bu saha maçlarýný
hep burda oynayan takým için avantaj
tabiki. Ancak bizde iyi sahada iyi top
oynuyoruz bunu Ýzmir’de iyi deðerlendirmek amacýndayýz.
Rakibimizde evindeki maçý kazanmak isteyecek. Bizde üst sýralardan kopmamak için kazanmak için
mücadele edeceðiz. Zor olacaðýný biliyoruz ancak kazanarak Çorum’a
mutlu dönmek istiyoruz’ dedi.
CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015
Zonguldakspor’a 3, Çorum
Belediyespor’a 4 bin lira ceza
Tire 1922 Teknik Direktörü Serdar Sabuncu
yarýnki Çorum Belediyespor maçýnda tribünde
Ç
orum Belediyespor’un
geçtiðimiz hafta sonu sahasýnda oynadýðý Zonguldak
Kömürspor maçýnda kýrmýzý
siyahlý takým taraftarlarýnýn
kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle dört bin lira ceza verilirken konuk Zonguldak Kömürspor’a ise kötü ve çirkin
tezahürattan bin, saha olaylarý
nedeniylede iki bin lira olmak
üzere toplam üç bin lira ceza
verildi.
Bir sezon içinde kendi sahasýnda kötü ve çirkin tezahüratý ikinci kez olduðu için Çorum Belediyespor’a dört bin
lira ceza verildi.
Batman Petrolspor’a Kýrýkhanspor maçýnda bu sezon
beþinci kez kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ceza kuruluna
sevk edilmesi nedeniyle bir
maçý kendi sahasýnda seyircisiz oynama cezasý verildi.
Çorum Belediyespor’un
yarýn deplasmanda karþýlaþacaðý Tire 1922 Teknik Direktörü Serdar Sabuncu’ya Gaziosmanpaþa maçýnda hakeme yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle bir maç soyunma odasý ve yedek kulübesine
giriþ yasaðý getirildi. Sabuncu
yarýnki Çorum Belediyespor
maçýný tribünden izleyecek.
Belediyespor dün dinlendi
Çorum Belediyespor dün sabah gittiði Ýzmir’de günü dinlenerek geçirdi. Perþembe günü yaptýðý taktik çalýþma ile Tire
hazýrlýklarýnýn Çorum etabýný tamamlayan Çorum Belediyespor
ayný gün gece Ýzmir’e yola çýktý. Yorucu bir seyahatin ardýndan
kalacaðý Ödemiþ’deki Güven Otel’e yerleþen kýrmýzý siyahlýlar
günü dinlenerek geçirdiler.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yorucu yolculuk nedeniyle
günü dinlenerek geçirdiklerini bugün öðleden sonra yapacaklarý ter
idmaný ile Tire maçýnýn hazýrlýklarýný bekleyeceklerini söyledi.
B
Tehlikeli maç
Ulukavakspor kritik
Bafraspor virajýnda
ölgesel Amatör Lig
5. grupta temsilcimiz Ulukavakspor yarýn
ligde kalma yolunda kritik maçta 1930 Bafraspor önünde galibiyet arayacak.
Ligin ikinci yarýsýnda oynanan dört maçta
bir galibiyet üç maðlubiyet alan ve tehlikeli bölgeye yaklaþan Ulukavakspor sýkýntýlý döneme
raðmen yarýnki maçta
evinde galip gelerek rahat nefes almak istiyor.
Ligde 17 puanla 12. sýrada yer alan ve düþme
hattýna en yakýn takým
olan Ulukavakspor düþme hattýndaki rakibi Baf-
Ulukavakspor ligde kalma yolunda kritik maçta yarýn saat 13.30’da 1 nolu sahada
1930 Bafraspor önünde galibiyet arayacak. Ulukavakspor düþme hattýnda kendine
en yakýn rakip konumundaki Bafraspor maçýný kazanmasý halinde son bölümü
oldukça rahat girecek.
raspor’ýn altý puan önünde bulunuyor. Siyah Beyazlýlar yarýn sahalarýnda konuk edecekleri
Bafraspor maçýný kazanmalarý halinde direk düþme potasýnýn dokuz puan
uzaðýna gidecek ve kalan haftalarda daha rahat
bir mücadele verecek.
Konuk Bafraspor
ise direk düþmeyi þimdiden garantilemiþ durumda. Dört takýmlý Samsun’un son iki takýmýnýn
direk düþücek olmasýndan dolayý Bafraspor’un
ligde kalma þansý bulunmuyor. Buna karþýn ligde mücadelesini sürdüren Bafra takýmý geçen
hafta evinde Yeni Amasyaspor önünde aldýðý 43’lük maðlubiyete raðmen performansý ile göz
doldurdu.
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, Bafraspor maçýnýn ligin kalan haftala-
rýnda daha rahat mücadele etmeleri açýsýndan
büyük önem taþýdýðýný
belirterek kazanmaktan
baþka düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. Aydemir, kadro eksiklerini giderme konusundaki çalýþmalarýnýn devam ettiðini eldeki mevcut kadro
ile en iyi mücadeleyi
verdiklerini söyledi. Yarýn evlerinde oynayacaklarý Bafraspor maçýnýn
çok önemli olduðunu belirten Aydemir tüm Ço-
Ulukavakspor yarýn sahasýnda 1930 Bafraspor önünde galip gelerek ligin sondaki haftalarýnda rahatlamak istiyor
rumlularý bu maçta takýmlarýna destek olmaya
davet etti.
Takýmda hasta futbolcularýn bulunduðunu
onlarý tedavi ederek maça hazýrlamaya çalýþtýklarýný belirten Aydemir
tüm olumsuzluklara raðmen çýkýp sahaya mücadele edeceklerini ve sonunda da kazanan taraf
olacaklarýna inandýðýný
Çorum Belediyespor yarýn saat 13.30’da Tire 4 Eylül
Stadý’nda grupta kendisi gibi ilk beþ mücadelesi veren Tire
1922spor ile karþýlaþacak. Sakat ve cezalý futbolcusu
bulunmayan Çorum Belediyespor evinde 1-1 berabere
kaldýðý rakibi önünde kazanmak için mücadele edecek.
4 . Çorum Bele.
5 . Zonguldak
Ç
O G B M A Y P
20 9 8 3 26 18 32
20 10 4 6 36 22 34
orum Belediyespor
ligin 21. hafta
maçýnda yarýn Ýzmir Tire
Stadý’nda Tire 1922spor
önünde puan mücadelesi
verecek. Grupta ilk beþ
içinde yer almak isteyen
iki takým açýsýndan da
büyük önem taþýyan
maçta Çorum
Belediyespor evinde
berabere kaldýðý rakibi
önünde deplasmanda
galibiyet arayacak.
Geçen hafta
sahasýnda Zonguldak
Kömürspor önünde
baskýlý bir oyun
oynamasýna karþýn son
vuruþlarda baþarýlý
Ulukavakspor-Bafra
hakemi Manisa’dan
Ulukavakspor’un
yarýn sahasýnda oynayacaðý 1930 Bafraspor maçýnýn hakemi Manisa’dan Emre Turcan.
MHK’den yapýlan
açýklamaya göre yarýn
saat 13.30’da 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak Ulukavakspor - 1930
Bafraspor maçýný Manisa
bölgesinden Emre Turcan yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise ayný ilden
Kemal Namlý ve Gökmen Çambel yapacak.
Maçýn dördüncü hakemi
ise Mustafa Uslu.
olamayýnca sahadan
golsüz beraberlikle
ayrýlan Çorum
Belediyespor haftayý iki
kayýp puanla
tamamlamýþtý.
Kýrmýzý Siyahlýlar
evinde kaybettiði bu iki
puaný Tire deplasmanýnda
alacaðý üç puanla telafi
etmek amacýnda. Sakat ve
cezalý futbolcusu
bulunmayan Çorum
Belediyespor’da alt yapý
ile çalýþmalara çýkma
cezasý verilen dört isim
dýþýnda eksik
bulunmuyor. Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal’ýn
yarýnki maça Zonguldak
Kömürspor maçýndaki
onbirle çýkmasý
bekleniyor.
Ev sahibi Tire 1922
ise sezonun ikinci
yarýsýnýn ilk maçýnda
evinde Batman’a puan
kaybettikten sonra geçen
hafta Gaziosmanpaþa
maçýndan üç puanla
dönerek moral buldu.
Evinde oynayacaðý bu
maçý kazanarak çýkýþa
geçmek ve sýralamada
rakibinin üzerine çýkmak
istiyor.
Tirespor Teknik
Direktörü Serdar Sabuncu
bu maçta cezasý nedeniyle
soyunma odasý ve yedek
kulübesine giremeyecek
Yarýn saat 13.30’da
Tire Stadý’nda oynanacak
Tirespor- Çorum
Belediyespor maçýna ev
sahibi takým
taraftarlarýnýn büyük ilgi
göstermesi bekleniyor.
Öte yandan Ýzmir’de
bulunan Çorum
derneklerininde maça
Çorumlularý davet etmek
için çalýþma baþlattýðý
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Fatih
Osman Akýn Ýmam Murathan
Oðuzhan
Nedim Berat
Emrah Çaðlar Buðra
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Emre Turcan
Yarýn:
Tire1922-Çorum Belediyespor: Sedat Sert (Hatay).
Niðde Bel-Tuzlaspor: Ýbrahim Bülbül (Ankara).
Darýca - Çatalca: H. Hüseyin Yýldýrým (Eskiþehir)
Zonguldak- Nilüfer: M. Emre Atasoy (Ankara)
Kýrýkhan-Gosmanpaþa: O. Kaan Turan (Malatya)
Manavgat-Batman: Yakup Bakýr (Sivas)
Adliyespor-Tutap Þeker: Volkan Yanç (Ýzmir).
Download

(14 \376ubat.qxd) - Hakimiyet Gazetesi