‘Milletin iradesi sandýða yansýyacak’
Ziyaret edilen pek çok iþyerinde, vatandaþlar Tayyip Erdoðan’a olan desteklerini açýktan ifade etti.
AK Parti Merkez Ýlçe seçim
çalýþmalarýný sürdürüyor
* HABERÝ 5’DE
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Ýskilip’te
yaptýðý
konuþmasýnda, 10
Aðustos’ta milletin
iradesinin sandýða
yansýyacaðýný ve ilk
kez milletin iradesi ile
Cumhurbaþkaný’nýn
seçileceðini,
birilerinin deðil
milletin karar
vereceðini söyledi.
* HABERÝ 3’DE
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip’te düzenlenen çalýþmada 10 Aðustos seçimleri için kesin konuþtu.
Hitit Üniversitesi kapýlarýný
Filistinli öðrencilere açtý
4 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Hitit Üniversitesi Filistinli öðrencilere kapýlarýný açarak,
yapýlan tüm baþvurularý kabul etti.
* HABERÝ 2’DE
Murat Yýldýrým Ýslam Konferansý Gençlik Formu’nun Gazze için baþlattýðý kampanyaya destek çaðrýsý yaptý
‘Vicdan sahibi herkes
katliama dur demeli’
Ýslam Konferansý Gençlik Forumu
(IKGF) tarafýndan Gazze’de
yaþananlarý sosyal medya üzerinden
dünya gündemine taþýma
çalýþmasýna AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM
Filistin Dostluk
Gurubu Baþkaný
Murat Yýldýrým da
destek verdi.
Yýldýrým projenin
tanýtým
toplantýsýnda yaptýðý
konuþmasýnda,
“Vicdan sahibi
herkes Gazze’de
yaþanan vahþete
Murat Yýldýrým
dur deme
sorumluluðu
taþýmaktadýr.” dedi. * HABERÝ 2’DE
Ramazan ayýnda Çin yönetimi
tarafýndan getirilen oruç
yasaðýyla gündeme gelen Doðu
Türkistan'da baský, zülüm ve
katliamlar yeniden baþladý.
Bayramýn birinci günü Yarkent
bölgesinde baþörtülü kadýnlara
yapýlan saldýrý sonrasý büyüyen
protestolara silah kullanarak
cevap veren Çin güçleri yeni bir
katliama imza atmýþ durumda.
* HABERÝ 4’DE
* SAYFA 9’DA
Kuzey Kampüs’te ihaleyi
kazanan firmayla bugünlerde
sözleþme imzalanacak ve
fakülte inþaatlarý bir ay içinde
baþlayacak. Yeni rektörle birlikte
üniversiteye Güney ve Kuzey
Kampüs’te 3 milyon m2 alan
üretildi. Öðrenci sayýsý iki katýna
çýkarýldý. Memleketin 40 yýllýk
meselesi beklentilerin çok
üzerinde hýzlý bir þekilde
çözüme kavuþturuldu.
Çorumlu’nun beklentisi
üniversitenin baþarýlarý ile
memlekete katma deðer
saðlamaya devam etmesi...
Çorum Tabip Odasý yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulun-
Samsun’a kaptýrdýk
Çin Ýsrail’in
izinde gidiyor
HABER YORUM
Mustafa Demirer
* SAYFA 4’DE
OTOPARK, ‘Anadolu Autoshow’ önerisiyle bölgesel bir organizasyona iþaret etmiþti.
Çin Doðu Türkistan’da Müslüman soyraþlaramýza soykýrým uyguluyor.
Üniversite patinajdan
kurtulunca...
Çorum’da düzenlenmesini gündeme getirdiðimiz Oto Show Fuarý, 18-23
Kasým 2014 tarihleri arasýnda Samsun’da gerçekleþecek. OTOPARK’ýn
2011 yýlýndan beri gündeme taþýdýðý ‘Çorum Autoshow’ fikrine, bölgenin
liman kenti Samsun sahip çýktý.
* HABERÝ 9’DA
‘Zulüm karþýsýnda neyi bekliyoruz?’
Memur Sen Ankara
Ýl Baþkaný
hemþehrimiz
Mustafa Kýr,
Haymana’da
yaptýðý
açýklamada
Gazze’de yaþanan
vahþete ve katliama
dikkat çekerek
kamuoyuna çaðrýda
bulundu. Kýr, “Neyi
bekliyoruz? Son
Gazzeli’nin
ölümünü mü, yoksa
Ýsrail’in insafa
gelmesini mi
bekliyoruz.” dedi.
* HABERÝ 6’DA
Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Kýr, Gazze’de yaþanan vahþeti
Tabip Odasý’ndan gazetemize ziyaret
‘Basýn olmazsa olmaz’
Çorum Tabip Odasý yönetimi
gazetemize nezaket
ziyaretinde bulundu. Ziyarette
konuþan Tabip Odasý Baþkaný
Mustafa Azak, yerel medyanýn
kamuoyunu bilgilendirmedeki
rolü ve önemine dikkat
çekerek, “Basýn, olmazsa
olmaz” dedi. * HABERÝ 12’DE
‘Diyanet rotasyon
hatasýndan dönmeli’
Türk Diyanet
Sen Çorum
Þube
Baþkaný
Mustafa
Ünlü, ayný
yerde 25
yýlýný
tamamlamýþ
din görevlileri
için getirilen
rotasyon
Mustafa Ünlü
uygulamasýný yargýya taþýdýklarýný
belirterek, “Diyanet bir an önce
bu yanlýþ uygulamadan geri
adým atmalýdýr.” dedi.
* HABERÝ 3’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
Murat Yýldýrým Ýslam Konferansý Gençlik Formu’nun
Gazze için baþlattýðý kampanyaya destek çaðrýsý yaptý
‘Vicdan sahibi herkes bu
katliama dur demelidir’
Ýslam Konferansý
Gençlik
Forumu
(IKGF) tarafýndan Gazze’de yaþananlarý sosyal
medya üzerinden dünya
gündemine taþýma çalýþmasýna AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM Filistin Dostluk Gurubu
Baþkaný Murat Yýldýrým
da destek verdi. Yýldýrým projenin tanýtým
toplantýsýnda yaptýðý konuþmasýnda, “Vicdan
sahibi herkes Gazze’de
yaþanan vahþete dur deme sorumluluðu taþýmaktadýr.” dedi.
Les
Ottoman
Otel'de "Gazze Ýçin
Medya ve Diplomasi El
Ele" baþlýðýyla düzenlenen toplantýda Gazze'de
yaþananlara karþý "Vicdan için 4 Týk/4 Clicks
for Conscience" ve "Ýsrailli Akranýma Mektup/Letter to Israeli Peer" kampanyalarý baþlatýldý.
IKGF Genel Sekreteri Elþad Ýskenderov,
Gazze'deki katliamlara
yönelik "Vicdan Ýçin 4
Týk" kampanyasý düzenlediklerini belirterek,
sosyal medyada etkin
olan gazetecilerden destek almak amacýyla bir
araya geldiklerini söyledi. "Ýsrailli Akranýma
Mektup" baþlýklý kampanya kapsamýnda ise
Ýsrailli gençlere ulaþmayý amaçladýklarýný kaydeden Ýskenderov, þunlarý
söyledi:"Ýsrailli
gençlere kendi dinleri,
tarihleri üzerinden orada
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM
Filistin Dostluk Gurubu Baþkaný Murat Yýldýrým
yaþanan olaylarýn insanlýk karþýtý olduðu anlatýlacak. Katliamlara karþý
seslerini yükseltmeleri
talep edilecek. Biz sadece Türkiye ve Ýslam ülkelerindeki sosyal medya kullanýcýlarýnýn deðil,
tüm vicdanlý insanlarýn
bu eyleme katýlmalarýný
saðlayacaðýz. Atýlacak
tweetler 2 milyon kiþiye
ulaþacak. Sonuç olarak
da 250 bin Ýsrailli gence
ulaþma amacýndayýz."
Ýskenderov, 4 aþamalý bir tweet etkinliði
düzenleneceðini aktararak, barýþ yanlýsý Yahudilere teþekkür notlarý
göndereceklerini dile
getirdi.
Düzenlenen
kampanyalarla insanlarda empati duygusunu
harekete geçirmeye çalýþacaklarýný vurgulayan
Ýskenderov, bu sayede
oluþacak kamuoyunun
önemli olduðunu anlattý.
Museviler de katli-
ama karþý çýkmalý
AK Parti Çorum
Milletvekili ve TürkiyeFilistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým ise
düzenlenen kampanyalarý "Ýsrail'in yaptýðý zulme dur deme kampanyalarý" olarak niteledi.
Yýldýrým, sosyal
medya üzerinden gönderilecek
mesajlarýn
tüm insanlýðý hedeflemesi gerektiðini kaydetti.
Gazze'de insanlarýn
temel haklarýnýn ihlal
edildiðini belirten Yýldýrým, "Savunmasýz insanlar öldürülüyor, camiler
bombalanýyor. Bunun
kabul edilmesi mümkün
deðildir. Ýsrail modern
haçlý seferine çýkmýþ gibi davranýyor. Burada
tüm Müslümanlar bunu
kýnamalýdýr. Vicdan sahibi olan Museviler de
buna 'dur' demelidir" diye konuþtu.
Ýslam dünyasýnýn
Gazze konusundaki sessizliðine de deðinen Yýldýrým, Müslümanlarýn
kendilerini Yahudilerin
insafýna býrakmamasý
gerektiðini söyledi. Yýldýrým, Müslüman ülkelerin ekonomik ve askeri iþbirliði içinde olmasý
gerektiðini anlatarak,
Türkiye'nin
bölgede
güçlenmesinin engellenmeye çalýþýldýðýný
aktardý.
Toplantýya katýlanlar, gece sonunda Twitter hesaplarýndan gönderdikleri
iletilerde
Gazze konulu mektuba
yer verdi.
Mektupta, Ýsrailli
gençlere ulaþtýrýlmasý
hedeflenen mektupta,
"Vicdanýna kulak ver,
senin adýna çocuklarýn
öldürülmesine izin verme" ifadelerine yer verildi.
Gazze'de Ýsrail hükümetinin yürüttüðü
katliamýn dünyayý þoke
ettiði belirtilen mektupta, "Gazze'deki sahneler
dünya çapýnda milyonlarca insaný öfkelendiriyor, antisemitizmi alevlendiriyor, dinler ve medeniyetler arasý düþmanlýklarý körüklüyor. Bir
dakika dur ve ve vicdanýnýn sesini dinle. Vicdanýn bu kara, aðýr sorumluluðu taþýmak istiyor mu?" denildi. (AA)
Engellilere yardýma devam
Enise Aðbal
Alaca Engelliler
Derneði, engellilere
vatandaþlara akülü
sandalye baðýþlarýna ve
akülü araç tamiratlarýna
devam ediyor.
Dernek son olarak
Alaca’da yaþayan 70
yaþýndaki Fevzi Karataþ
adlý vatandaþa akülü
sandalye baðýþlarken,
yine Alaca’da yaþayan
70 yaþýndaki engelli
Nezir Çiçek’in engelli
motosikletini tamir etti.
Fevzi Karataþ’ýn
akülü sandalyesini Alaca
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Yusuf Büküþ
yaptý. Tamir atölyesini
de gezen Büküþ,
derneðin faaliyetlerinden
övgüyle söz ederek,
rehabilitasyon salonu
için derneðe bir yer
tahsis edecekleri sözünü
verdi.
Alaca Engelliler
Derneði Baþkaný Av.
Ahmet Görür, “Fevzi
Karataþ abimiz akülü
sandalyeyi köy
þartlarýnda
kullanamayacaðýný
düþünerek bir kaç gün
sonra sandalyeyi iade
etti. Her yeri elden
geçirilip tamir edilen
motosikletinde bir arýza
kalmadýðýný belirten
Nezir Çiçek abimiz ise
tamir masraflarýný
karþýlayan Akören
köyünden Ýbrahim
Þirinoðlu adlý hayýrsever
hemþehrimize ve
derneðimize teþekkür
etti. Fevzi ve Nezir
abilerimize teþekkür
ediyoruz.” dedi.
Alaca Engelliler Derneði’nde akülü araç sevinci yaþandý.
Filistinli öðrencilere kapýlarýný açan Hitit Üniversitesi, tüm müracatlarý kabul etti.
Hitit Üniversitesi kapýlarýný
Filistinli öðrencilere açtý
Erol Taþkan
Hitit Üniversitesi
Filistinli öðrencilere
kapýlarýný açarak,
yapýlan tüm
baþvurularý kabul etti.
Dünya
gündeminde dikkat
çeken bildiride imzasý
bulunan Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, alýnan ek
kontenjan ve burs
uygulamasýný hayata
taþýdý.
Üniversite
bünyesinde imkanlar
ölçüsünde Filistinli
öðrencilere her türlü
desteðin verileceðini
açýklayan Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, “Ýnsan
haklarýný ve
uluslararasý hukuku
hiçe sayan Ýsrail
hükümetinin
Gazze’ye yönelik
insanlýk dýþý saldýrýsý
yüzünden Orta Doðu
coðrafyasýnda büyük
bir insanlýk trajedisi
yaþanmaktadýr.” dedi.
Gazze'de
yaþanan insanlýk
dramýný dünya
kamuoyuna taþýyan
Rektör Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’ýn da
içerisinde yer aldýðý
117 üniversite
rektörü, Filistinli
gençlerin ücretsiz
eðitimi için Ankara'da
biraraya gelerek
devlet ve vakýf
üniversiteleri
bünyesinde Filistinli
öðrencilere ek
kontenjan ve burs
verilmesi yönünde
karar aldý.
Alýnan kararý
hemen uygulamaya
koyan Rektör Alkan,
üniversite
bünyesindeki tüm
eðitim birimlerine
Filistinli öðrencilerin
yaptýklarý
baþvurularýn kabul
edildiðini ve
üniversitenin
imkanlarý
çerçevesinde her türlü
desteði vereceklerini
sözlerine ekledi.
Çorum’da en çok
konulan kýz ismi Satý
Haber Merkezi
Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri
Genel Müdürlüðü, açýkladýðý
istatistiklerde, illere göre
çocuklara verilen isimleri
sýralarken, Çorum’da ilk
sýralamaya giren ismin Satý
olduðu belirtildi.
KARADENÝZ'DE ÝLK
BEÞTE YER ALAN ÝSÝMLER
Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri
Genel Müdürlüðü, illere göre
yeni doðan çocuklara verilen
ilk 5 ismin listesini yayýnladý.
Buna göre Karadeniz yöresinde
erkeklerde 'Ahmet', 'Mehmet',
'Mustafa', 'Ali', kýzlarda ise,
'Fatma', 'Ayþe', 'Emine', 'Hatice',
'Zeynep' liste baþý oldu.
Türkiye genelinde illere
göre sýralamadaki yerleri
deðiþmesine raðmen, erkek ve
kýzlarda listelere giren
geleneksel isimler deðiþmedi.
Türk filmlerine konu olan
'Adanalý Cabbar' isminin ise
unutulmaya yüz tuttuðu
anlaþýldý. Adana'da erkeklerde
'Mehmet', 'Mustafa', 'Ali',
'Ahmet' ve 'Hasan', kýzlarda
'Fatma', 'Ayþe', 'Emine', 'Hatice'
ve 'Zeynep' en çok tercih edilen
isimler oldu. Bazý kentlerde ise
genel sýralamaya 'Hýdýr', 'Asiye',
'Þerife' ve 'Havva' adlarýnýn
eklendiði görüldü.
TEMEL ÝLE DURSUN
FIKRALARDA KALDI
Her anlatýlýþýnda insanýn
yüzünde tebessüm oluþturan
Karadeniz fýkralarýnda sýk
kullanýlan 'Temel' ve 'Dursun'
ise listelere giremedi, 'Fadime'
ismi ise sadece Sinop'ta ilk 5
içinde yer aldý. Karadeniz
Bölgesi'nde yer alan illerden
Rize'de 'Havva' ile 'Hasan',
Samsun'da 'Hanife', Trabzon'da
'Asiye', Kastamonu'da 'Þerife',
Ardahan'da 'Songül', Kars'ta
'Yusuf' ile 'Murat' en çok
kullanýlan isimler oldu.
ÖKKEÞ ÝLE ABUZER
TARÝHE KARIÞTI
Güneydoðu Anadolu
Bölgesi'nde yer alan Adýyaman,
Gaziantep ve
Kahramanmaraþ'ta geçmiþ
yýllarda en çok kullanýlan
'Abuzer' ve 'Ökkeþ' adlarý da
Vatandaþlýk ve Nüfus Ýþleri
Genel Müdürlüðü'nün
listelerinde yer alamadý. Hazreti
Ýbrahim Peygamber'in
yaþadýðýna inanýlan Þanlýurfa'da
'Halil' ve 'Ýbrahim' çocuklara
verilen adlar arasýnda ilk 5
sýralamasýndaki yerini korudu.
ÝLK 5'TE YERALAN
YÖRESEL ADLAR
Diðer illere göre çocuklara
verilen yaygýn isimler þöyle:
Afyonkarahisar'da 'Sultan' ile
'Ýbrahim', Aksaray'da 'Sultan' ile
'Ramazan', Ardahan'da 'Songül',
Artvin'de 'Meryem', Aðrý'da
'Elif' ile 'Ömer', Balýkesir'de
'Hanife' ile 'Mustafa', Bitlis'te
'Yusuf' ile 'Murat', Bolu,
Çankýrý, Isparta, Karabük,
Karaman, Kayseri, Kastamonu,
Konya'da 'Þerife', Çorum'da
'Satý', Diyarbakýr'da 'Remziye',
Düzce'de 'Havva', Kars'ta Yusuf
ile 'Murat', Kütahya'da 'Havva'
ile 'Ýsmail', Kýrýkkale'de 'Sultan',
Mardin ve Tokat'ta 'Meryem' ile
'Ýbrahim', Muðla'da 'Gülsüm',
Nevþehir'de 'Ýbrahim',
Osmaniye'de 'Elif' ile 'Ýbrahim',
Rize'de 'Havva' ile 'Hasan',
Samsun'da 'Hanife', Siirt'de
'Ömer' ile 'Abdullah',
Þanlýurfa'da 'Halil-Ýbrahim',
Þýrnak'ta 'Meryem-ZeynepAbdullah-Ömer-Yusuf',
Tekirdað'da 'Hüseyin',
Tunceli'de Elif-Emine-SultanHýdýr-Ali', Trabzon'da 'Asiye',
Uþak'ta 'Ali', Van'da 'Murat',
Zonguldak'ta 'Ýsmail' ile
'Hanife.'
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
3
‘Milletin iradesi sandýða yansýyacak’
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Harp okuluna
giren her öðrencinin
hayalinde iki þey
olduðunu belirterek,
“Birincisi Genelkurmay
baþkaný olmaktý. Ýkincisi
Cumhurbaþkaný
olmaktý. Rahmetli
Turgut Özal’a kadar
cumhurbaþkanlarý hep
asker kökenli olmuþ.
Askeri rejim istemiþ
cumhurbaþkaný
askerden olmuþ. Halkýn
iradesi hiçbir zaman
cumhurbaþkanlýðý
seçimlerine yansýmamýþ.
Ancak 10 Aðustos’ta
milletin iradesi sandýða
yansýyacak” dedi.
10 Aðustos
cumhurbaþkanlýðý
seçimleri Ak Parti
Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý
tarafýndan Baþbakan
Erdoðan’a destek olmak
amacýyla bir etkinlik
düzenlendi. Seyirtepe
tesislerinde düzenlenen
programa AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, Ýl
Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya, Ak
Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný
Ali Koçkaya, il genel ve
belediye meclis üyeleri,
parti yöneticileri ve
partililer katýldý.
Cumhuriyet tarihi
boyunca ilk kez
cumhurun yani halkýn
kendi reisini seçeceðini
dile getiren Ceylan,
bunun Türk demokrasi
tarihi açýsýndan önemli
olduðuna dikkat çekti.
Konuþmasýnda
diðer cumhurbaþkaný
adaylarý ile muhalefet
partilerini de eleþtiren
Ceylan, “Birinci adayý
söylemeye gerek yok.
Ýkinci aday ise evlere
þenlik. Adý ne
Ekmeleddin Ýhsanoðlu.
Birileri bunu getirdi.
CHP ve MHP’ye de
‘bunu
destekleyeceksiniz’
dedi. Ekmeleddin bey,
Mýsýr’da doðmuþ
mýsýrda büyümüþ
milletin hiçbir deðerine
sahip olmayan, milletle
hemhal olmayan ve
paylaþmayý bilmeyen bir
aday. Bayramda þehitlik
ziyareti yaptý. Orada
Ýstiklal Marþýndan bir
kýta okuyor, bu Mehmet
Akif Ersoy’un
Çanakkale Þehitlerine
isimli þiirinden diyor.
Ýstiklal Marþý’ný
bilmeyen bir aday. Bu
milletin nasýl hissiyatýna
sahip olur. Ýstiklal
marþýný bilmeyen biri
cumhurbaþkaný adayý
olarak halka sunuldu.
CHP ve MHP’ye dendi
ki siz bu adayý
destekleyeceksiniz dedi.
Ýstiklal Marþý’ndan
haberi olmayan bir kiþi
cumhurbaþkaný olur
mu?. Bu ayýp CHP ve
MHP’nin baþka
kimsenin deðil. Düþtüðü
hale üzüldüm. Ama
bizim muhalefet bu
adayýn peþinde gidiyor
ve cumhurbaþkaný
seçtirmek istiyor” diye
konuþtu.
AK Parti’nin
cumhurbaþkaný adayýnýn
ise Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan
olduðunu hatýrlatan
Ceylan, Baþbakan
Erdoðan döneminde
ülkedeki deðiþim ve
dönüþümün ortada
olduðunu belirtti.
Baþbakan Erdoðan
liderliðinde Türkiye’de
devrim niteliðinde
reformlara imza
atýldýðýný vurgulayan
Ceylan, “Yapýlan
çalýþmalarýn bazýlarýný
söylersek hastanelerde
kuyruklar sona erdi.
Yoksulumuzun
sobasýnda kömür olduk.
Ekmeði olmayan
insanlarýmýzýn
sofrasýnda aþ olduk.
Öðrencilerimizin
masasýnda kitap,
kimsesizlerin kimsesi
kýsacasý milletin sesi
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip’te düzenlenen çalýþmada 10 Aðustos seçimleri için kesin konuþtu.
olduk” ifadelerini
kullandý.
Partililerden
ellerini vicdanlarýna
koymalarýný isteyen
Ceylan, programa
katýlan herkesten 10
Aðustos’a kadar
Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan için ev ev, kapý
kapý gezerek destek
olmalarýný istedi.
30 Mart
seçimlerinde elde edilen
baþarýda kadýnlarýn
katkýsýnýn göz ardý
edilemeyeceðinin altýný
çizen Ceylan, partili
kadýnlarýn
cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde de üzerine
düþen görevi fazlasýyla
yerine getirerek
Baþbakan Erdoðan’a
destek olacaðýný
sözlerine ekledi.
Ceylan,
konuþmasýnýn ardýndan
masalarý tek tek
dolaþarak partililer ve
vatandaþlarla sohbet etti.
Vatandaþlarla sohbet
eden Ceylan, kendisine
iletilen talepleri tek tek
not aldý.(ÝHA)
Türk Diyanet Vakýf Sen rotasyon
uygulamasýný mahkemeye taþýdý
‘Diyanet rotasyon
hatasýndan dönmeli’
AK Parti Ýl Baþkaný seçim çalýþmalarýna Ýskilip’te devam etti.
Ceylan, Ýskilipliler’e hitabederek, seçimden büyük bir baþarý ile çýkacaklarýný ifade etti.
Ýl Baþkaný vatandaþýn desteðinden ve ilgisinden duyduðu
memnuniyeti teþekkürle dile getirdi.
Erol Taþkan
kuruma vermiþ Diyanet’in bugünlere
ulaþmasýnda teri ve emeði olan kýdemli
Türk Diyanet Sen Çorum Þube
personelini göz ardý ederek, kurum dýþýnBaþkaný Mustafa Ünlü, ayný yerde 25 yýdan kurumu tanýmayan elemanlarýn islýný tamamlamýþ din görevlileri için getitihdam alaný haline getirdiði için, yeni
rilen rotasyon uygulamasýný yargýya tadüzenlemelerin, kanunlar ve baþbakanlýk
þýdýklarýný belirterek, “Diyanet bir an önçerçeve yönetmeliði ile çeliþtiði için, çace bu yanlýþ uygulamadan geri adým atlýþanlar arasýnda huzur ve barýþý bozacaðý
malýdýr.” dedi.
için itiraz ediyoruz.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý atama ve
Kiþilere göre deðerlendirmeye, kayer deðiþtirme yönetmeliðinin 17-18
yýrmacýlýða ve siyasetin müdahalesine
Haziran 2014 tarihinde resmi gazetede
açýk hale getirildiði ve memuriyet güvenyayýnlanarak yürürlülüðe girdiðini hatýrcesini ortadan kaldýrdýðý için, baþkanlýklatan Musatfa Ünlü, uygulamadaki sýça ve mahalli mülki amirce görülecek ve
kýntýnýn hiçbir sicil amiri olmayan ve bir
gösterilerek idari lüzum ve zaruretlere biünvana sahip olmayan din görevlilerin
naen gibi muðlâk kavramlarla (her tarafa
hiçbir memura uygulanmayan rotasyonu
çekilecek siyasi müdahaleye açýk) hukuMustafa Ünlü
reva görülmesi olduðunu bildirdi.
ku tanýmaksýzýn memuriyeti yasal güvenKýsa süre içerisinde oluþturulacak
cesinden yoksun kýlarak, kiþilerin insaf ve tercihlerine býrakýlan iþkomisyonlarla din görevlilerinin yer deðiþtirmek zorunda kalacaklemlerin tesisi ile hukuka aykýrýlýklara mani olmak için, eþitlik ilkelarýný kaydeden Ünlü, uygulamanýn haksýz bir uygulama olduðunu
sine aykýrý, tecrübesizlere hatýrlý kiþilere imkân saðlayan ancak tecsöyledi.
rübesi bulunan eþ deðer kadrolarda çalýþanlarý haktan mahrum edeTürk Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, yaptýðý
ceði için bu uygulamayý kabul etmemiz mümkün deðildir.
basýn açýklamasýnda konuya iliþkin þu tespit ve görüþlere yer verdi,
633. Sayýlý Kanunun 25. Maddesinde siyaset yasaðý bulunma“Din görevlisi arkadaþlarýmýzý zamanlarýnýn çoðunu bu camilerde
sýna raðmen, siyasetin müdahale ve kontrolünde atama ve iþlemler
geçirmiþler ve bu camilerin lojmanýndan camisine kadar bütün iþleyapýlmasýna imkan saðlayacaktýr. Dolayýsýyla çeliþkilere ve tezvirari ile bu zamana kadar ilgilenmiþler ve orada sadece görev yapmata sebebiyet vereceði için,Yer deðiþikliklerinde farklý düzenlemeler
nýn ötesinde bir amele gibi de çalýþmýþlardýr. Bu anlamda bakýldýgetirilerek çalýþanlar arasýnda farklý Çalýþma süreleri uygulamalarý,
ðýnda bu arkadaþlarýmýza teþekkür edilip takdir, teþekkür belgesi vegrup ve sýnýf hizmetine tabi olmayan görevlerle ilgili zorunlu yer
rilmesi gerekirken böyle bir uygulamaya maalesef arkadaþlarýmýz
deðiþikliði, Cami görevlilerini de rotasyona dahil ederek Din görevmaruz kalmýþlardýr.
lilerinin görev þevk ve heyecaný yok ederek kalplerini ve gönülleriNetice itibariyle bu arkadaþlarýmýz olaylardan ve son geliþmeni kýrdýðý için, hukuk devletinde idare serbest olmayýp hukuk kaidelerden rahatsýzlar. Bu uygulamaya bir an önce son verilmesini istilerine uymak zorundadýr. insan haklarýný önemseyerek hukuk ilkeyoruz din görevlileri olarak. Din görevi gönülle yapýlan ve memurileri doðrultusunda idare birey iliþkilerini düzenlemekle görevlidir.
yet ötesinde bir hizmet anlayýþý ile yürütülen bir görev olmasý müKiþi hak ve Özgürlüklerine engel oluþturacaðý için yargýya konu taþýnmýþtýr.
nasebetiyle de bu uygulamanýn en kýsa sürede ve yürütmenin durdurulmasý talebemiz vardýr. Konu ile ilgili de Türk Diyanet VakýfBu düzenlemeyle kamu yararý deðil kayýrmacýlýðýn kiþilere göSen'in genel merkezi olarak konuyu mahkemeye taþýdýk. Danýþtay’a
re uygulamalarýn önü açýlacaðý, tarafsýzlýk, eþitlik, objektiflik ilkeledava açtýk. Hiç deðilse bu uygulamanýn mahkeme sonuçlanýncaya
ri ve uygulama belirginliðini ortadan kaldýracaðý için, görevliyi sýkadar ertelenmesi taleplerimiz arasýndadýr.
nav sendromuna sokan ve Hiçbir kurumda olmayan Mesleki Bilgi
Seviye Tespit Sýnavý (MBSTS) eziyetinden kurtarmak için, getirilen
Rotasyonla idarenin cami görevlilerini zorunlu atamaya tabi
Ek 1 formu dikkatli incelendiðinde görevlilerin tayin için yarýþma
tutarak tayin etmeye çalýþmasý halen devlet memurlarýyla ilgili mevsýnavýna katýlma imkanlarý kýsýtlandýðý için meslek mensuplarý
cut bütün uygulamalara ters düþmektedir. Bu gün itibariyle zorunlu
maðdur olacaktýr.
atamalar sadece güvenlik, emniyet ve ilk defa göreve atananlarda
uygulanmakta olup, bunlarýn dýþýnda kalan hiçbir alanda zorunlu
Saðlýkta getirilip sonra geri dönülen tam gün yasasý uygulamaatama uygulamasýna yer verilmemektedir. Cami görevlileri hiç kimsý gibi camileri gün boyu açýk tutma zorunluluðu ile Kanun ve ÝLO
senin disiplin amiri deðildir ve zorunlu atamaya tabi tutulmasý için
sözleþmelerine aykýrý Çalýþma þartlarý ve süreleri getirdiði için, Atahiçbir gerekçe yoktur.
ma Yer deðiþtirme Yönetmeliðinin ilgili maddeleri (6,10,17,19,20
ve GEÇÝCÝ MADDE-7) deki 24 husus, Sýnav Yönetmeliðinin 18/A
Bu anlayýþla din hizmetinde baþarýlý ve etkin din hizmeti verNaklen
atama maddesi ile puanlama sistemini getiren 70 puan baramek mümkün olamayacaktýr. Baþarýsýzlýðýn sorumlusu da bu yönetmeliði çýkaran Diyanet yönetimi ve anlayýþýdýr.
jýyla ilgili MBSTS maddelerini, Görev ve Çalýþma Yönetmeliðinin
40/d) maddesi "Her gün öðle namazýndan bir saat önce açýp yatsý
Diyanet yetkilileri gerçekten din hizmetinin verimini artýrmaknamazýndan sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açýk tutta samimi ise camileri gruplandýrdýðý gibi din görevlilerini de gruplandýrmalýdýr. Gruplara göre sosyal konumlarý ve mali haklarýnda
mak." Toplam 26 maddelik, Usul ve esaslar, 4688 Sayýlý Kanunun
geliþme ve yükselme saðlayan, tercih yapma imkaný saðlanacak yer
19. Maddesi uyarýnca daha öncede verilip halen devam edenlerle
deðiþikliði uygulamasý tesis ederek saðlayabilir.
birlikte hak kaybýný önlemek için Türk Diyanet Vakýf-Sendikasýnca
Getirilen maddelerle personel arasýnda ayrým yaptýðý, yýllarýný
yargýya taþýnmýþtýr.”
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
Üniversite patinajdan kurtulunca...
HABER
YORUM
Hitit Üniversitesi
Kuzey Kampüs
ihalesinin resmi süreci
geçtiðimiz hafta sonu
mesai saati sonunda
tamamlandý.
Bir ay içinde
inþaat baþlýyor
Mustafa Demirer
O günden bugüne
geçen yaklaþýk 40
günlük zorunlu
bekleyiþin ardýndan
muhtemelen
bugünlerde ihaleyi
kazanan firma
açýklanacak, söz
konusu þirketle
sözleþme yapýlacak.
Önümüzdeki bir ay
içinde de Kuzey
Kampüs inþaatý
baþlayacak.
Yapý Ýþleri Teknik
Daire Baþkanlýðý'nca
hazýrlanan Kuzey
Kampüs 1. Etap
ihalesi alt yapý (yol,
su, atýksu, yaðmur
suyu, ýsý ve enerji
merkezi) Ýktisadi ve
Ýdari Bilimler
Fakültesi, Ýlahiyat
Fakültesi, Yemekhane
ve Spor Salonu yapým
iþini kapsýyor.
3 yýl 3 ay
Hitit
Üniversitesi’nde rektör
deðiþiminin ardýndan
yaklaþýk 3 yýl 3 ay
geçti.
Memlekete
patinaj
yaptýrmasalardý...
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Üniversite
yönetimi bu süre
zarfýnda gerek þehri
yönetenler gerek
iktidar temsilcileri
gerekse toplumun tüm
kesimleri ile sýký ve
sýcak bir diyalog
kurdu. Kentin
idaresinden sorumlu
olanlarýn desteðini
arkasýna alan
üniversite yönetimi,
Güney ve Kuzey
Kampüs'te toplam 3
milyon m2 arsa üretti.
Öðrenci sayýsýný iki
katýna çýkardý.
Memleketin 40 yýldýr
hayali olan üniversitekampüs meselesi
neredeyse ýþýk hýzýyla
çözüme kavuþturuldu.
Üniversitenin kuruluþ
aþamasýnda
memlekete bu kadar
patinaj
yaptýrýlmasaydý,
kampüs meselesi
çoktan halledilmiþ,
belki öðrenci sayýmýz
50 bine ulaþmýþ
olacaktý.
Olan oldu, biz
önümüze bakýyoruz.
Temennimiz
üniversitemizin
saðlam zeminde,
saðlam kadrolarla, her
daim baþarýlarýný
artýrmasý, memlekete
katma deðer
saðlamaya devam
Çin Ýsrail’in izinde gidiyor
Ramazan ayýnda Çin yönetimi tarafýndan getirilen oruç yasaðýyla gündeme
gelen Doðu Türkistan'da baský, zülüm ve katliamlar yeniden baþladý. Bayramýn
birinci günü Yarkent bölgesinde baþörtülü kadýnlara yapýlan saldýrý sonrasý büyüyen protestolara silah kullanarak cevap veren Çin güçleri yeni bir katliama imza atmýþ durumda.
Doðu Türkistanlýlarýn can ve mal güvenliðinin garanti altýna alýnmasýný talep ediyoruz. Çin Zulmünü dur de!.
Çin iþgal altýndaki Doðu Türkistan’da arda ardýndan kanlý olaylar yaþanýyor.
Doðu Türkistan in Kaþgar Vilayetine baðlý Yarkent (Yeken) ilçesinin Eliþku ve Hangdi köylerinde yerli halk ile polisler ortasýnda kanlý olaylar yaþandý ve
çok sayýda yaralý ve ölenler olduðu bilgisi geliyor.
Çin devlet medyasý Þinhua nin verdiði habere göre bu olay 28 Temmuz Pazar günü gerçekleþti. Çin yetkileri olayda 13 kiþinin öldüðünü bildirdi ama yerli halkten görgü tanýklarý ölenlerin sayýsýn 120 den fazla olduðunu söyledi.
Çin medyasý Þinhua bu olayýn 28 Temmuz Pazartesi Kaþgar Vilayetine
Baðlý Yarkent (Yeken) Ýlçesine baðlý Eliþku ve Hangdi köylerinde yaþandýðýný,
haberde bir gurup kiþilerin ellerinde Balta ve sopalarla Eliþkü Belediye binasý ve
polis karakola baskýn yaptýðý ve polislere saldýrdýðýný, Ayný saatte Hangdi köyünde de bir gurup kiþiler Çinli göçmenleri saldýrdýðý 30 aracý devirip kýrdýðý 6 aracý ateþe verdiðini iddia edildi.
Çin medyasý olaylarýn neden yaþandýðý hakkýnda hiçbir bilgi vermedi.
ABD Merkezli Özgür Asya Radyosunun bölgeden telefon aracýðýyla görgü tanýklarýndan ulaþtýðý bilgiye göre olaylarda ölenlerin saysýn 120
den fazla olduðu bu olaydan sonra Yeken ilçesinde Çin polis ve askerleri
büyük operasyon baþlattýðý ilçedeki gençleri tutuklamaya baþladýðý ileri sürüldü. Bölgede internet kesildi. Yollara barikatlar kuruldu dýþarý kimsenin
çýkmasýna ve dýþardan kimsenin gelmesine izin verilmedi. Yerli halkýn sokaða çýkmasý yasaklandý. Bölgede Evlere baskýn ve tutuklama operasyonu
devam ediyor.
Çin yetkileri bu olaylarý terör olayý diye açýklama yaptý. Ama olayýnýn neden gerçekleþtiði hakkýnda bilgi vermedi.
Doðu Türkistan’da bu terzi olaylarýn yaþanmasýn tek nedeni vardýr.
Son zamanlarda Çin Doðu Türkistan’da dini baskýlarý arttý. Uygur Müslümanlarýn dini vecibeleri yerine getirmeye izin vermezken özellikle uruç
tutmayý, namaz kýlmayý yasakladý, Uygur erkeklerin sakal býrakmasý ve kadýnlarýn baþ örtü takmasý yasaklandý, hicap ve tesettürlü kadýnlar hicaplarý
açmaya zorlanýyor ve kabul etmeyenler para cezasý ve hepse atýlma cezalara çarpýtýlýyor.
Karakola saldýran olayýn nedeni ise tesettürlü eþleri göz altýna alýnýn
erkeklerden bir gurup kiþiler karakola baskýn yaparak Çin polislerince göz altýnda tutulan eþleri kurtarmak için karakola baskýn yaptýðý ve polislerle arbede yaþandýðý sonra polislerinin ateþ açmasý sonucunda 13 kiþi öldüðü ileri sürüldü.
Özgür Asya Radyosunun bölgeden ulaþtýðý habere göre 18 Aðustos Doðu
Türkistanin kaþgar vilayetina baðli Yarkent (Yeken) ilçesinde polisler bir aileye
baskýn yaparak bir kadýnýn tesettürün zorla açmaya çalýþýrken aile ferdleri ortasýnda yaþanan kanlý olayda 70 yaþlýk nene ve 7 yaþlý bir çocuk olmak özere 5 kiþi Çin polisleri tarifinden ateþ açarak öldürüldüðü bildirilmiþti.
Doðu Türkistanlýlar mahramalarý korumak uðuruna közlerini kýrpmadan
ölümü koþuyorlar baþörtüsü ve hicaptan dolayý hapiste yatan eþlerini, ablalarý
kurtarmak için canlarýný feda ediyorlar.
Çin Uygur Türklerine biraz dini ve milli özgürlük verseydi böyle olaylar
yaþanmazdý ama Çin Doðu Türkistan’daki olaylarý yerli halkýn taleplerini yerine getirmeden güç kollanarak öldürmekle çare buluyor.
Ýþgalci Çin yönetimi Ýslam dinini devlet için tahdit olarak görüyor, bu yüzden Doðu Türkistanlý Türk Müslümanlarý dinden uzaklaþtýrmak için yasaklar uyguluyorlar ama Doðu Türkistanlýlarda Dini inanç, kültür ve medeniyetlerini koruma gibi hassas konularda Çinin yasaklarýna uymadan haklý olduðu davada can
ve mallarý feda ederek savunmaya çalýþýyorlar.
Ortada bir anlaþmazlýk vardýr. Çin güç kollanarak Doðu Türkistan halkýný
idare etmeye çalýþýyor. Doðu Türkistanlýlarý dini inancýndan uzaklaþtýrmaya ve
Kültürel asimilasyon yaparak yok etmeye çalýþýyor. Çin açýk halde Doðu Türkistanlýlara, ya yok olacaksýnýz yada bizim gibi dinsiz imansýz Çinli olarak yaþayacaksýnýz diye tahdit ediyor sindirmeye çalýþýyorlar.
65 yýldan buyan bitmeyen bu zülüm her geçen gün daha da sertleþiyor, Çin
baský ve zülüm yaparak Doðu Türkistanlýlarýn sabrýný zorluyor. Doðu Türkis-
tan’da þuan hiç kimin can ve mal güvenliði yoktur. Her gün binlerce genç hepse
atýlýyor yada öldürülüyor. Keyfi tutuklama yargýsýz infaz devam ediyor, Doðu
Türkistanlýlar Ne zaman evime baskýn yapýlýr diye korku ve endiþe içinde yaþýyorlar. Onlarýn kendisi ve Ailesini koruma savunma yetkisi yoktur. Ramazan
Bayrama bir gün kala gerçekleþen bu olay yurt içi ve yurt dýþýndaki tüm Doðu
Türkistanlýlarý kaygýlandýrýyor.
Çin Doðu Türkistan’da suç iþliyor dünya sessizce seyrediyor, Biz Doðu
Türkistan Maarif ve Dayanýþma Derneði olarak, Çin zulmünü kýnýyoruz. Çinin
bu olayý bahane ederek Doðu Türkistan’da büyük bir katliam yapmasýndan endiþe ediyoruz. Türkiye hükumetini, Uluslararasý insan haklarý kuruluþlarý, BM,
ABD, AB, ÝKO, NATO VE tüm Dünya kamuoyunu Doðu Türkistan’a ilgi çekmesini orada yaþanan olaylara susmamalarýný, Dünyaya tahdit olarak ortaya çýkan sömürücü Çine dur! demelerini, Doðu Türkistanlýlarýn can ve mal güvenliðinin garanti altýna alýnmasýný talep ediyoruz. Sesimize kulak asan kimse olmayacaðýný biliyoruz ama yine de haykýrýyoruz. Çin Zulmünü dur de!.
Doðu Türkistan Maarif ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu
da â„... 90'ý Çinlidir. Yüksek okullarda öðretmenlerin â„... 25-26'sý Türk'tür. Çinlilere saðlanan lojman ve sýhhî tesisler Türklere saðlanmamakta, Türkler adeta
sefalete itilmektedirler. Devlet dairelerinde memurlarýn â„... 90'ý Çinli geri kalaný Türk'tür.
Siyasi, ekonomik ve askeri yönden oldukça ehemmiyetli olan Doðu Türkistan coðrafyasý; petrol, volfram (silah sanayisinde kullanýlan önemli bir maden), altýn, gümüþ, platin, kömür (2.2 trilyon ton) ve uranyum gibi stratejik ham
maddeler ve sayýsýz yeraltý ve yerüstü kaynaklarýna sahip bir ülkedir. Çin gene-
Öyle ki, zamanýn Doðu Türkistan Genel Valisi Burhan Þehidi'nin ifadesine
göre 1952'de çoðu din adamlarýndan oluþan 120 bin kiþi idam edilmiþtir. Bugün
dahi 18 yaþýndan küçüklerin, devlet memurlarýnýn, iþçilerin, emeklilerin, kadýnlarýn, öðrencilerin camilere girmesinin yasak olduðu Doðu Türkistan'da, yetiþkinlerin de gruplar halinde ibadet etmelerine, vaaz verilmesine, uzun dua ve
Kur'ân-ý Kerim'deki bazý ayetlerin okunmasýna da kýsýtlamalar getirilmiþtir.
Yasaklara uymayanlar ise sorgusuz sualsiz en aðýr þekilde cezalandýrýlmýþlardýr ve halen de cezalandýrýlmaktadýrlar. 1949-1979 yýllarý arasýnda Doðu Türkistan'da 29 bin cami yok edilmiþ, 54 bin din görevlisi aðýr çalýþma kamplarýna gönderilmiþ ve yalnýz Urumçi'de 370 bin Kur'ân-ý Kerim yakýlmýþtýr. 1997
yýlýndan bu yana sadece Hoten bölgesinde 1200 cami kapatýlarak birçoðu da
baraka, komünist parti merkezi, büro hatta mezbaha hâline getirilmiþ ve Cuma hutbeleri de diðer bazý bölgelerde olduðu gibi yasaklanmýþtýr.
ÇÝN'ÝN HEDEFÝ ZENGÝN YERALTI KAYNAKLARI
ÝSLAMI'I ÖÐRETENLER KURÞUNA DÝZÝLÝYOR
Çin Halk Cumhuriyeti Anayasasý'nýn 36. maddesindeki ''Her Çin vatandaþý dinî inanç ve hürriyete sahiptir. Devlet normal vatandaþlarýn dini faaliyetlerini korur'' þartýna raðmen, Çin idaresi tarafýndan Uygur Türklerinin Ýslam dinini
öðrenme ve ibadet haklarýna zorbalýkla kýsýtlamalar getirilerek, Uygur gençleri
arasýnda dinsizliðin yaygýnlaþtýrýlmasý için özel gayretler sarf edilmektedir. Kâðýt
üzerinde devlet güvencesi altýnda olan din ve ibadet hürriyeti yöneticiler tarafýndan engellenmektedir. Ailelerin çocuklara dinî eðitim vermeleri yasaktýr. Hac
ibadetine kýsýtlamalar getirilmiþtir. Hacca giden devlet memurlarýnýn iþine son
verilmektedir. Nitekim okullara 200 metreden yakýn olan camiler, Kur'ân kurslarý, medreseler kapatýlarak dinî kitaplar yakýlmýþ, âlimler ve Uygur aydýnlarý tutuklanarak öldürülmüþlerdir.
120 BÝN DÝN ALÝMÝ ÝDAM EDÝLDÝ
11-12 YAÞLARINDAKÝ ÇOCUKLARA AÐIR ÝÞKENCE
Çin Doðu Türkistan’da Müslüman soyraþlaramýza soykýrým uyguluyor.
linde 148 çeþit madenin 124'ünün çýkarýldýðý Doðu Türkistan, Çin'in petrol ve
doðal gaz alanýndaki en stratejik bölgesi haline gelmiþtir. Nitekim Çin'in petrol
rezervlerinin %25'ini, doðal gaz rezervlerinin ise % 28'ini barýndýrmaktadýr. Bu
oranlar Japonya'da çýkan Fuji Sankei Business Gazetesi'nin 07.09.2004 tarihli
sayýsýnda açýklanmýþtýr. Doðu Türkistan'ýn petrol rezervleri Ýran ve Irak'ýn rezervlerinin 10 katýdýr. 910 bin km²'lik alanda petrol tespit edilmiþtir. Her yýl 10
milyon ton petrol Çin'e taþýnmaktadýr. Buna raðmen Petrol Çin'den daha pahalýdýr. Tarým Havzasý (petrol rezervi 74 milyar varil), Karamay Bölgesi (yýlda
1.286.000 ton petrol çýkarýlmakta), Kumul-Turfan Bölgesi (petrol rezervi 75
milyon ton) Taklamakan Çölü (petrol rezervi 50 milyar ton) önemli petrol sahalarýdýr. Doðu Türkistan 17.4 trilyon metreküp doðal gaz rezervlerine sahip bulunmakta ve 30 bölgeden doðal gaz çýkarýlmaktadýr. Özellikle Cungarya ve Tarým havzalarý doðal gaz bakýmýndan oldukça zengindir. Ekonomik imkânlarý yeterli olmasýna raðmen Çin Devleti'nin sömürü politikalarý ile uzun süredir devam
eden ve son zamanlarda hýzlandýrýlan göç ve asimile politikalarý nedeniyle Çinli nüfusun hýzla artmasý Doðu Türkistan'da açlýk ve sefalete yol açmýþ, iþsizlik
çoðalmýþtýr.
YOR
ÇÝN GELÝRÝNÝN YÜZDE 40'INI DOÐU TÜRKÝSTAN'DAN SAÐLI-
Kýzýl Çin yýllýk millî gelirinin % 40'ýný Doðu Türkistan'dan temin ettiði halde, Uygur Türkleri yoksulluða mahkûm edilmiþtir. % 80'i açlýk sýnýrýnda bulunan Doðu Türkistan'daki Türkler arasýnda kiþi baþýna düþen millî gelir ortalama
100 dolar iken (çoðu yerde bu rakam 40-50 dolardýr), Çinliler arasýnda bu rakam
360 dolardýr. Bütün yeraltý ve yerüstü zenginlikleri Çin'e akýtýlmakta, Doðu Türkistan dünyada emsali görülmemiþ þekilde sömürülmektedir. Fabrikada çalýþan
Türk asýllý iþçiler Çinlilerin onda birine bile ulaþamamaktadýr. Mesela baþkent
Urumçi'deki 200 bin endüstri iþçisinin â„... 10'u Türk'tür. Tekstil çalýþanlarýnýn
Özellikle 11 Eylül saldýrýlarýndan sonra Müslümanlar üzerindeki dinî
baskýlar büyük oranda artmýþ, sahte patlama ve þiddet olaylarý bahane edilerek
milliyetçi Uygur gruplarýna terörist damgasý vurularak gençler yargýsýz infaz
edilmiþlerdir. Çin iþi o kadar ileri götürmüþtür ki, terörist diye 11-12 yaþýndaki çocuklarý iþkencenin en yoðun yaþandýðý sað çýkmanýn mucize olduðu ilkel
hapishanelere atmýþlardýr (mesela Urumçi'de yaþlarý 7-12 arasýnda iki yüze
yakýn çocuk yasadýþý dinî eðitim aldýklarý gerekçesiyle hapis yatmýþlardýr).
1990 Nisan ayýnda Kaþgar'ýn Barin kasabasýnda binlerce Uygur Türkünün þehit edilmesi ve tutuklanmasý ile sonuçlanan olaylardan sonra, 2009 yýlý Ocak
ayýnýn sonunda Urumçi'de gerçekleþen ve ancak haftalar sonra haberdar olunan olay oldukça vahimdir. ''Þin-ciang Uygur Özerk Bölgesi'' Komünist Parti
Sekreteri Wang Le-quan'ýn Hong-kong'daki bir televizyon kanalýnda yaptýðý
açýklamaya göre, 'devleti parçalama' faaliyetinde bulunmak için toplanan Uygur gençleri yakalanýp araba ile götürülürken, onlarý kurtarmak için bisikletle
arabaya yakýnlaþan iki Uygur genci (yaþlarýnýn çok genç olduðu söylenmekte)
öldürülmüþtür. Bu beyan Çin gazetelerinde verilen haberlerle çeliþki göstermektedir. Çünkü gazetelerde yazýlanlarda iki Uygur gencinin çatýþma sýrasýnda öldürüldüðü bildirilmiþti. Hadise, Uygur gençlerinin asýlsýz iddia ve isnatlarla sorgusuz-sualsiz kurþunlandýklarýnýn ve her an da katledilebileceklerinin göstergesidir.
BAÞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAYANLAR DÝRÝ DÝRÝ YAKILDI
2013 yýlý yazýnda Kaþgar bölgesinde Ýslami hassasiyetleriyle tanýnan ve
çevresinde sevilen, sayýlan bir aile, kadýnlarýn baþörtülerini çýkartmasýný reddetmeleri üzerine ayrýlýkçý terörist damgasýyla evlerinde diri diri yakýlmýþtýr. Akabinde Karýlýkta (Kargalýk yakýnlarýnda) iþgalci, katil Çin yönetimi insansýz hava
araçlarýndan silahsýz ve savunmasýz bir grup Uygur gencini vahþice açýlan ateþle katletti. Manzara o kadar vahim olmuþtur ki, þehit gençlerin kimlikleri ancak
et parçalarýnýn DNA analizi sonucu tespit edilebilmiþtir (edilmeye çalýþýlmýþtýr).
Aðustos ayýnda Doðu Türkistanlý büyük Ýslam alimi Abdulkadir Karihacým vefat etmiþ. Kaþgar'da 30 bin Uygur sabah namazý sonrasýnda son yolculuðuna
uðurlamýþtýr.
60 MÝLYON MÜSLÜMANIN ÖLDÜRÜLDÜÐÜ ÜLKE
Kaþgar Hitgah Camisinin imamý Karihacým'ýn naþý Çinliler tarafýndan Uygurlarýn elinden alýnmak istenmiþ, direnen ahaliye zorbalýkla karþýlýk verilmiþtir.
Doðu Türkistan'ýn her caddesinde vur emri almýþ, elleri tetikte gezinen Çin askerleriyle doludur. Her gün tren dolusu serseri Çinlinin yerleþmek gayesiyle getirtildiði Doðu Türkistan Uygur Türklüðü; öz yurdunda baský, zulüm, korku,
dram, acý ve katliamlarla varlýk mücadelesi vermektedir. Sonuçta Doðu Türkistan'da Çin iþgalinden bu yana 60 milyon (?) Müslüman Türk hayatýný kaybetmiþtir ki, bu sayý Bosna, Irak, Afganistan, Çeçenistan, Filistin'de ölenlerin on katýdýr. Dünya Bülteni
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
5
AK Parti Merkez Ýlçe seçim çalýþmalarýný sürdürüyor
Haber Merkezi
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa köse ve partililer esnafla buluþtu.
köse cumhurbaþkanlýðý seçimleri için vatandaþtan destek istedi.
AK Parti Merkez
Ýlçe Teþkilatý, 10
Aðustos
Cumhurbaþkanlýðý
seçimleriyle ilgili
olarak çalýþmalarýna
devam ediyor.
Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse,
hafta sonunda da
Gülabibey
Mahallesi'nde bulunan
esnafý ziyaret ederek
seçimlerde Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan
için destek istedi.
Baþkan Köse'nin
ziyaretine Baþkan
Yardýmcýlarý Ayhan
Boyraz, Mahmut
Ölçer, bazý yönetim
kurulu üyeleri, ve
mahalle teþkilatý
yöneticileri de katýldý.
Oldukça sýcak bir
ortamda gerçekleþen
esnaf ziyaretlerinde
Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse, esnafa
Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan'ýn
selamýný getirdiðini
söyleyerek, "Bizler
yaratýlmýþ kullarýz,
eksiklerimizi,
hatalarýmýzý,
yanlýþlarýmýzý
biliyoruz. Bizim iþimiz
doðruyu bulmak ve
doðrularýmýza hizmet
etmektir. 12 yýldýr bu
ülkede yapýlanlarý hep
beraber yaþadýk ve
gördük. Bunlar
hakkýnda halkýmýz ne
düþünüyor diye sizleri
ziyaret ediyoruz. Ve
elhamdulillah sizlerin
gözlerine bakýnca ne
hissettiðinizi hemen
anlayabiliyoruz" diye
konuþtu.
Ziyaret edilen çay
ocaklarýnda sohbet
esnasýnda bir
vatandaþýn, "% 51
Cumhurbaþkaný olmak
için yeter, ama bize
yetmez. 12 yýldýr
yapýlanlarý nasýl inkar
ederiz? Çorum
Milletin Adamýna en
az %70 oy verecek.
Sizler rahat olun"
demesi üzerine,
Merkez Ýlçe Baþkaný
Köse ise, "Çorum
Tayyip Erdoðan'ýn
güvenini boþa
çýkartmayacaðýný
gösteriyor. Biz Teþkilat
olarak halkýmýzýn
dýþýnda yaþamýyoruz,
iç içice yaþýyoruz. Biz
halkýmýza güveniyor,
halkýmýzdan mesajý
Ziyaret edilen pek çok iþyerinde, vatandaþlar Tayyep Erdoðan’a olan desteklerini açýktan ifade etti.
alýyoruz" ifadelerini
kullandý.
Almanya'da iþçi
olarak çalýþtýðýný
söyleyen Cengiz
Okumuþ isimli bir
vatandaþ da
"Oyumuzu çoktan
kullandýk. Bizim
Adresimiz belli.
Yurtdýþýndan bakýnca
daha iyi görüyorsunuz.
Merkel'in niye
tutuþtuðunu
sanýyorsunuz.
Türkiyenin geldiði yeri
onlar daha iyi görüyor.
Gözünüz arkada
kalmasýn" dedi.
Esnaf ziyaretleri
sýrasýnda Akýncýlar
Derneði Baþkaný
Mustafa Necati
Çaðdaþ'ýn sahibi
olduðu Emin Pide
Salonu da ziyaret
edildi. Ziyaretten
memnun kaldýðýný
belirten Akýncýlar
Derneði Baþkaný
Mustafa Necati
Çaðdaþ' da, "Çorum'da
özellikle Merkez Ýlçe
Baþkanlýðýnýn
çalýþmalarý göz
dolduruyor. Özveriniz
ve þehrimize,
halkýmýza verdiðiniz
deðer için teþekkür
ediyorum. Baþbakanýn
ve hükümetin
öncelikle Suriye,
Mýsýr, Filistin
konularýnda mazlum
halklarýn yanýnda
olmasý, sergilediði
tavýr, izlediði siyaset
genel olarak takdir
ettiðimiz ve
beðendiðimiz bir
duruþtur" diye
konuþtu.
Ziyaretler
sýrasýnda yoðun ilgi ile
karþýlaþan Merkez Ýlçe
Baþkaný Köse ve ekibi
zaman zaman ikram
edilen çay ile birlikte
sohbet etme imkaný da
buldu. Emekli Ziraat
Mühendisi Mustafa
Boyraz'ýn çay
ikramýnda, Ali Çaðlar
isimli vatandaþ da "Bu
ülkeye dört adam gibi
adam geldi. Adnan
Menderes, Turgut
Özal, Necmettin
Erbakan ve Tayyip
Erdoðan. Milletin
Adamý bunlar, millet
de sonuna kadar
arkasýnda bu
toplantýsýnda, son
günlerde birçok ilde
gerginlik yaratan
Suriyeli mültecilerle
ilgili çarpýcý bir
geliþmeyi de
açýkladý.
BAZI
ÞEHÝRLERDE
ÝSTENMEYEN
TAHRÝKLER
OLDU
adamlarýn. Tayyip
Erdoðan'ýn da bugün
sonuna kadar
arkasýndayýz"
ifadelerini kullandý.
Ayrýca Ak Parti
Merkez Ýlçe baþkanlýðý
yöneticileri Seçim
gününe kadar
çalýþmalarýna aralýksýz
devam edeceklerini
ifade ettiler.
Valilere Suriyeli dilenciler
için emir, toplayýn!
Sokaklarda
dilencilik yaparak
yaþamaya çalýþan
Suriyeli mültecilerin
toplanmasý için tüm
valilere genelge
gönderildiði ortaya
çýktý.
Baþbakan
Yardýmcýsý Beþir
Atalay, Türkiye'deki
þehirlerde yaþayan
Suriyelilerin maddi
imkanlarýnýn
tükenmesi nedeniyle
dilencilik gibi
görüntülerin ortaya
çýkabildiðini
belirterek, bütün
valilere genelge
gönderdiklerini
söyledi.
Baþbakan
Yardýmcýsý Beþir
Atalay, AFAD
Baþkaný Fuat Oktay
ile düzenlediði basýn
Bazý þehirlerde
istemedikleri
tahrikler olduðunu da
anýmsatan Atalay,
þehirlerde
yaþayanlarýn
imkanlarýnýn
tükenmesi nedeniyle
dilencilik gibi
görüntülerin ortaya
çýkabildiðini
belirterek, bütün
valilere genelge
gönderdiklerini
bildirdi.
Bu arada Ýçiþleri
Bakanlýðý’nýn
verilireng öre
Çorum’da 250
Suriyeli yaþýyor.
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
‘Son Gazzeli’nin ölümünü mü, yoksa
Ýsrail’in insafa gelmesini mi bekliyoruz?’
Erol Taþkan
Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz
Mustafa Kýr, Haymana’da yaptýðý açýklamada
Gazze’de yaþanan vahþete ve katliama dikkat çekerek
kamuoyuna çaðrýda bulundu. Kýr, “Neyi bekliyoruz?
Son Gazzeli’nin ölümünü mü, yoksa Ýsrail’in insafa
gelmesini mi bekliyoruz.” dedi.
7 Temmuz’dan beri, bebek katili, soykýrýmcý,
korsan devlet Ýsrail tarafýndan Gazze halkýnýn üzerine
bomba yaðdýrýldýðýný söyleyen Mustafa Kýr,
Osmanlý’nýn yetimi, kutsal þehir Kudüs ve kutsal
mabed Mescidi Aksa’nýn gönüllü bekçisi olan
Gazzeliler’in caný pahasýna Ýslam alemenin onurunu ve
gururunu koruma mücadelesi verdiðini dile getirdi.
Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz
Mustafa Kýr, yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý
söyledi;
Siyonist devlet öldürmek için her fýrsatý
deðerlendiriyor.
60 yýldan beri Siyonist Ýsrail'in Filistin
topraklarýnda verdiði çile, akýttýðý kan ve gözyaþý bir
türlü dinmek bilmiyor. Siyonist devlet öldürmek için
her fýrsatý deðerlendiriyor. Son olarak ta 12 Haziran
günü kaybolan, 3 Yahudi gencin ölü bulunmasý bahane
edilerek, 2 Temmuz günü Doðu Kudüs'te 15 yaþýndaki
Filistinli Muhammed Hüseyin Ebu Hudayr Yahudiler
tarafýndan kaçýrýlmýþ ve zorla benzin içirildikten sonra
yakýlarak acýmasýzca öldürülmüþtür. Ebu Hudayr için
düzenlenen cenaze törenine katýlan 10 binlerce
Filistinli Ýsrail askerlerince yaylým ateþine tutulmuþtur.
Ýþte bir aya yakýn zamandan beri Akif'in deyimiyle Gök
ölü yaðdýrýyor, Yer ölü püskürtüyor. Her taraftan beþer
enkazý savruluyor.
Gazze'de sadece acý var! Gözyaþý var! Ölüm var!
Zulüm var! Ýþkence var!
Evrensel hukuk kurallarýna göre; savaþ sýrasýnda
okullarýn, hastanelerin, sivil yerleþim yerlerinin, ekili
alanlarýn, hayvanlarýn savunmasýz insanlarýn hedef
alýnmasý yasaklanmasýna raðmen 1 aya yakýn bir
süreden beri Siyonist Ýsrail askerlerinin havadan,
karadan ve denizden yaptýðý ardý arkasý kesilmeyen
sýnýrsýz ve kuralsýz vahþet saldýrýlarý ile sivil yerleþim
alanlarý, camiler, okullar, hastaneler, resmi kurumlar,
köprüler, çeþmeler, elektrik üretim tesisleri trafolar ve
tüm alt yapýlar ve son olarak ta BM ait olup
sýðýnak olarak kullanýlan bir okul yerle bir
edilmiþtir.
Bu güne kadar, aralarýnda çoðu
bebeklerin, çocuklarýn, kadýnlarýn,
yaþlýlarýn ve savunmasýz insanlarýn
bulunduðu 16 binden fazla Filistinli þehit
edilmiþ, 8 bine yakýn Filistinli de
yaralanmýþtýr. Þu an itibariyle Gazze'de
elektrik yoktur. Su yoktur. Gýda yoktur.
Can güvenliði yoktur. Gazze'de sadece acý
vardýr. Gözyaþý vardýr. Ölüm vardýr. Zulüm
ve iþkence vadýr.
Bu vahþet, Siyonistlerin yaptýðý ne ilk
vahþettir. Nede son vahþet olacaktýr.
Siyonist Devletin zaman zaman ateþkes,
barýþ, antlaþma gibi sözcükleri terennüm
etmesi onlarýn barýþçý olduðunu göstermez.
Onlarýn barýþý, ateþkesi göz boyamaktan
ibarettir. Siyonist devlet. Sistematik olarak
her 2 yýl, 1 yýlda bir yaptýðý saldýrýlarla özellikle
çocuklarý ve kadýnlarý hedef alarak bir nesli yok etmeye
çalýþmaktadýr.
Çocuklarýný öldürmek yetmez, analarýnýn da
öldürmesi gerekir
Siyonist Ýsrail hükümeti tam bir firavun politikasý
izlemektedir. Bilindiði üzere Firavun; gördüðü bir rüya
üzerine doðacak bir erkek çocuðun kendi saltanatýna
son vereceðini öðrenince yeni doðan erkek çocuklarý
katlettiriyordu. Ýsrail'in öldürme politikasý Firavun'un
öldürme politikasýndan daha alçakçadýr. Çünkü Firavun
sadece erkek çocuklarý öldürtüyordu. Siyonistler ise
savaþýn tüm kurallarýný ihlal ederek suçlu suçsuz
demeden masum halký, kendilerine karþý direnecek
gücü olmayan bebekleri, çocuklarý, yaþlýlarý kadýnlarý
katletmek suretiyle. Filistin halkýný adeta bir
soykýrýmýna tabii tutmaktadýr.
Bir Siyonist Bayan Milletvekili'nin "Filistinli
çocuklarý öldürmek yetmez, onlarýn çocuklarý ile
birlikte analarýnýn da öldürülmesi gerekir."Sözleri.
Diðer taraftan bir grup Ýsraillinin "Gazze'de okullar
açýlmayacak Çünkü çocuklar olmayacak " çýðlýklarý ile
gösterileri son derece alçakça ve insanlýk dýþý bir
davranýþtýr. Bu ifadeler Filistin halkýna yapýlan
saldýrýlarýn normal bir saldýrý olmayýp, bir soykýrým
olduðunun da açýk belgesidir. Onun için Gazze'de
çocuklarýn kadýnlarýn hedef alýnmasý bir tesadüf deðil,
filistini bitirmenin sistematik bir parçasýdýr.
Bu ifadeleri terörist Ýsrail Devletinin yaptýðý
soykýrýmý meþru savunma hakký kabul etmek suretiyle
Siyonist katliama çanak tutan AB, ABD Almanya,
Ýngiltere, gibi küresel emperyalist güçlere ve bu
vahþete sessiz kalan ve onlara moral destek veren
ülkelere ithaf ediyorum.
Bu vahþet karþýsýnda dünya neden kör, neden
saðýr, neden suskun ve neden sessizdir?
Filistin'de Gazze'de Analar balalar çocuklarýnýn,
çocuklar da analarýnýn babalarýnýn gözleri önünde
katlediliyor, Filistin'de ana olmak baba olmak çocuk
olmak zor. Çünkü Filistin'de çocuk olmak demek;
mermilerle, þarapnel parçalarýyla yaþamak demektir,
bomba sesleriyle uyanmak demektir. Ninni sesleri
yerine, silah seslerini duymak demektir. Esir
kamplarýnda, mahpushane zindanlarýnda öksüz, yetim,
biçare olmak demektir. Beþiðin kundaðýnda, ananýn
kucaðýnda kanlý Siyonist kurþunlarýna hedef olmak
demektir. Kýsaca; Filistin'de çocuk olmak demek,
hayatýn anlamýný anlamadan hayatýn sonunu yaþamak
demektir.
Gazze'de yaþanan bu vahþet karþýsýnda dünya
neden kör, neden saðýr, neden suskun ve neden
sessizdir.
Bu zulüm batýlý ülkelerin çocuklarýna yapýlsaydý
Acaba sessiz kalabilirler miydi? Hissiz olabilirler
miydi? Ýþte batýnýn insan haklarý, çocuk haklarý, kadýn
haklarý, demokrasi ve özgürlük anlayýþý budur!
Nerede okyanusta buzullar arasýna sýkýþan
balinalar için seferberlik ilan eden BM'ler? Nerede
Körfezde petrole batan kuþlarýn yardýmýna koþanlar?
Nerede belediyelerce itlaf edilen köpeklere aðýtlar
yakanlar? Nerede Ýsrailli bir esir asker için dünyayý
ayaða kaldýranlar. Nerede çocuk haklarý, kadýn haklarý,
insan haklarý savunucularý? Nerede Arap Birliði?
Nerede Arap þeyhleri ve Krallarý? Nerede Ýslam
Ýþbirliði Teþkilatý Örgütü? Nerede Ýslam Ülkelerinin
Hükümetleri ve Devlet Baþkanlarý?
Son Filistinlinin ölümünü mü? Ýsrail'in Ýnsafa
gelmesini mi bekliyoruz?
Daha neyi bekliyorsunuz. Hayatta kalan son
Filistinlinin ölümünü mü? Dostunuz ve müttefikiniz
ABD ve Onun. Taþeronu Siyonist Ýsrail'in Ýnsafa
gelmesini mi? Unutmayýn ki; Bu çocuklarýn, bu
mazlumlarýn gözyaþý sadece Siyonist Ýsrail'i ve katil
ABD'yi deðil, onlara dolaylý ve dolaysýz destek veren
iþbirlikçi hainleri de Bu zulüm karþýsýnda sessiz
kalanlarý da boðacaktýr.
Öte yandan Ýnsanlýðýn güvenliðini Dünya'nýn
huzur ve nizamýný, saðlamakla görevli BM Teþkilatýnýn
bu vahþeti durdurmak için acil tedbirleri alma yerine
hala barýþ ve ateþ gibi denenmiþ sözcükleri terennüm
etmesi Ýsrail saldýrýlarýna meþruiyet kazandýrma
çabalarýndan baþka bir þey deðildir. Zaten BM'lerin
Ýsrail-Filistin anlaþmazlýðý konusunda bu güne kadar
yaptýðý giriþimler, aldýðý kararlar Filistin'e yapýlan
zulmü önlemek için deðil, adeta Ýsrail'in güvenliðini
saðlamak için olmuþtur.
BOB çerçevesinde ABD'nin Irak iþgaline göz
yumulmasýnýn, Mýsýr Halkýnýn % 50 den fazla oyuyla
iþbaþýna gelen Muhammed Mursi'nin darbeyle
devrilmesinin, Suriye'de halkýnýn varil bombalarýyla
adeta yok eden Esed zulmüne sessiz kalýnmasýnýn,
Libya Devletinin yýkýlmasýnýn altýnda yatan gerçekte
budur.
Onun için Ýsrail'in saldýrýlarýndan vazgeçmesini,
BM ve AB ülkelerinin Ýsrail zulmünü önlemesini
beklemek ölü gözünden yaþ beklemek kadar abestir.
Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz
Mustafa Kýr, Gazze’de yaþanan vahþeti kýnadý.
Bütün dünya'da nizam ve intizamý barýþ ve huzuru
saðlamak amacýyla kurulan, Birleþmiþ Milletler'in Ýsrail
üyesi midir? yoksa Birleþmiþ Milletler Ýsrail'in kölesi
midir? Anlamak mümkün deðildir. BM'lerin býrakýn
savaþý, saldýrýyý, iþgali ve zulmü önlemesini zalimlerin
diktatörlerin iþgalcilerin Ýslam ülkelerine ve
Müslümanlara karþý zulümlerini rahatça
iþleyebilecekleri bir kurum olmaktan baþka bir þey
olmadýðý anlaþýlmýþtýr.
Emperyalist güçlerin Ýsrail'e destek olmakta
gösterdikleri hassasiyeti anlamak mümkündür.
Emperyalist güçlerin Zalim Ýsrail Yönetimine destek
olmakta gösterdikleri hassasiyeti anlamak mümkündür.
Çünkü onlarýn bu davranýþlarý Peygamberin "Küfür tek
millettir." Hadisinin "Ey iman edenler Yahudileri ve
Hýristiyanlarý dost edinmeyin onlar birbirlerinin
dostudur. Sizden kim onlarý dost edinirse o da
onlardandýr."ayetinin tezahürüdür. Ancak Mýsýr ve
körfez ülkeleri ile bazý Ýslam ülkelerinin ve onlarýn
Hükümetlerinin Müslüman Filistin halkýna uygulanan
katliama seyirci kalmalarýný hatta Siyonist Ýsrail'e
destek veren ülkeleri dost ve müttefik saymalarýný
anlayýþla karþýlamak mümkün deðildir. Hatta Ýslam
adýna son derece utanýlacak bir durumdur.
Þeytanla dostluk kurarak cennete
giremeyeceðimiz gibi Teröristleri dost ve müttefik
kabul ederek de Müslüman'ca hayat sürdürmemiz
mümkün deðildir. Bu gün Filistin'in Irak'ýn, Libya'nýn,
Suriye'nin, Afganistan'ýn Pakistan'ýn Çeçenistan'ýn,
Doðu Türkistan'ýn baþýna gelen bela ve musibetler
düþmanlarýmýzýn gücünden ziyade Müslümanlarýn
imamesi kopmuþ tespih taneleri gibi daðýnýklýðýndan
kendi güçlerini birleþtirme yerine düþmanlarýnýn
safýnda yer almalarýndan kaynaklanmaktadýr.
Neden zalimleri durduramýyoruz? neden
mazlumlarýmýzý koruyamýyoruz?
Þimdi þu soruyu kendimize soralým. Neden
zalimleri durduramýyoruz? neden mazlumlarýmýzý
koruyamýyoruz? Çünkü Allah "Müminler ancak
kardeþtir. Kardeþlerinizin arasýnda anlaþmazlýk olursa
aralarýný ýslah edin.", "Allah ve Resulüne itaat edin,
birbirinizle çekiþmeyin; yoksa korkuya kapýlýrsýnýz da
gücünüz kuvvetiniz, devletiniz gider"," Hepiniz toptan,
Allah'ýn ipine (dinine) sýmsýký sarýlýn, bölünüp
parçalanmayýn."," Ey Ýman edenler mallarýnýzla
canlarýnýzla Allah yolunda cihat ediniz." "Mümin
erkekler ve mümin kadýnlar birbirlerinin dostudurlar."
Buyururken, Peygamberimiz de:"Müminler bir bedenin
uzuvlarý gibidir. Bedenin bir uzvunda rahatsýzlýk olursa
diðer uzuvlar onun acýsýndan rahatsýzlýk
duyar.","Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen bizden
deðildir."," Birbirinizi sevmedikçe iman etmiþ
olamazsýnýz, iman etmedikçe de cennete
giremezsiniz."," Ey Allah'ýn kullarý kardeþ olunuz.",
"Allah'a Yemin ederim ki! Ya iyiliði emreder
kötülükten sakýndýrýrsýnýz ya da Allah Teâlâ, sizin
kötülerinizi size musallat eder. Böyle olduktan sonra
sizin hayýrlýlarýnýz dua ederler, fakat dualarý kabul
edilmez.", "Size iki emanet býrakýyorum, onlara sarýlýp
uydukça yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz. O emanetler,
Allah'ýn kitabý Kur'ân-ý Kerim ve Peygamberinin
sünnetidir."
Þimdi kendi nefsimizi adil bir savcý edasýyla
hesaba çekelim. Müslüman olarak biz Ne yapýyoruz?
Ýslam kardeþ olun diyor. Biz düþman oluyoruz.
Birbirinizi sevin diyor. Biz nefret ediyoruz.
Kardeþlerinizin arasýnda anlaþmazlýk çýkarsa aralarýný
ýslah edin diyor. Biz ifsat ediyoruz. Hepiniz toptan
Allah'ýn ipi olan Kurana sýmsýký sarýlýn diyor. Biz sýrt
çeviriyoruz," Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle
çekiþmeyin yoksa gücünüz, kuvvetiniz, kudretiniz,
devletiniz gider" Diyor. Biz birbirimizin boynunu
vuruyoruz. Emri bil maðruf nehyi anil münker yapýn
diyor. Biz emri bil münker nehyi anil maðruf
yapýyoruz. Cihadý terk ediyoruz. Haram olan faizi helal
gibi yiyoruz. Zinayý serbest sayýyoruz. Allah dostlarýný
düþman, düþmanlarýný dost görüyoruz. Böyle olunca da
gücümüzü kuvvetimizi, devletimizi izzetimizi
kaybediyoruz. Sonuçta Siyonistlere, emperyalistlere
yem olmaktan kurtulamýyoruz
Kurtuluþ Ýslam'dadýr. Kurtuluþ Allah'ýn kitabýna
Resulünün sünnetine sarýlmadadýr.
Kurtuluþ Ýslam'dadýr. Kurtuluþ Allah'ýn kitabýna
Resulünün sünnetine sarýlmadadýr. Biz Müslümanlar;
Eðer bir binanýn tuðlalarý gibi, bir bedenin uzuvlarý gibi
birbirimize kenetlenirsek, birbirimizin derdiyle
dertlenir, sevinçlerini paylaþýrsak; Allah ve Resulünün
emrettiði þekilde kardeþler topluluðu olursak, iþte o
zaman hesap deðiþecektir. C.Hak Ebrehe'nin o rdusu
üzerine gönderdiði Ebabil kuþlarýný Siyonist Ýsrail
Ordularý üzerine gönderecektir. Bedir savaþýnda Ýslam
ordusu ile birlikte düþmanla savaþan Melekler
Müslümanlarla bir olup Allah düþmanlarýyla
savaþacaktýr. Çanakkale savaþýnda ulaþan manevi
yardým günümüzün Müslümanlarýna da ulaþacaktýr.
Ýþte bu gün buradan: Filistin de Irakta ve dünyanýn
baþka yerlerindeki imdat, imdat bize yardým edecek
Müslüman, izan ve insaf sahibi insan yok mu?
Çýðlýklarýna karþý baþta Türkiye
Cumhuriyeti Devleti olmak üzere tüm
Ýslam ülkelerinin hükümet ve devlet
baþkanlarýný, Millet Vekillerini, halklarýný
Ýsrail'in Filistin'e karþý uyguladýðý terör
eylemini sona erdirecek, soykýrýmýný
durduracak, askeri, ekonomik, sosyal,
sportif ve diplomatik yaptýrýmlarý derhal
hayata geçirecek tedbirleri almaya
çaðýrýyoruz.
Dünya Müslümanlarý Ýsrail Mallarýnýn
hatta onlara açýk destek olan ülkelerin
alýmýný, satýmýný boykot etmeye davet
ediyoruz. Çünkü Ýsrail Mallarýna verilen
her kuruþ gazeli kardeþlerimizin tepesine
bomba olarak düþmektedir.
Ýslam ülkeleri barýþ gücü kurulmalýdýr.
ABD, Rusya, Çin, Ýngiltere ve Fransa
gibi ülkelerin BM topluðu içinde veto
haklarýnýn bulunmasý ve bu veto hakký olan ülkelerin
kendilerinin de çýkarcý iþgalci, sömürücü olma vasfýna
sahip olmalarý adaletli davranmalarýna, zulmü, iþgali
savaþý önlemelerine engel olmaktadýr.
Onun için. Ýslam Ülkeleri Ýþbirliði teþkilatý
çerçevesinde Ýslam barýþ gücü adý altýnda Ýslam Ordu
Teþkilatý derhal kurulmalýdýr. Ýslam barýþ gücü
askerleri derhal Gazze'ye gönderilmelidir.
D-8 projesi Ýsral'in zulmünü engelleyecek en
büyük projedir
D-8 Projesi'nin hükümet tarafýndan hayata
geçirilerek Ýslam ülkelerinde var olan gönül
birlikteliðinin güç birliðine dönüþtürülmesi için derhal
adým atýlmalýdýr. Aksi takdirde ülkemizin ve dünyanýn
deðiþik yerlerinden yükselen çýðlýklar; zalimler
tarafýndan bir sinek výzýltýsý gibi algýlanmaya, Gazze'de
olduðu gibi insanlar ölmeye, ocaklar sönmeye yürekler
yanmaya devam edecektir.
Ýsrail Elçileri Gönderilmeli, Ýsrail'deki elçiler geri
çekilmeli
Eþ zamanlý olarak Ýslam ülkeleri Ýsrail Elçilerini
derhal sýnýr dýþý etmeli, Ýsrail'deki elçilerini de geri
çekmelidir.
Ýsrail Baþbakaný savaþ suçlusu olarak
yargýlatýlmalý, Ýsrail Terörist Devlet ilan edilemeli, eþ
zamanlý olarak Ýslam Ülkeleri Ýsrail Baþbakaný ve
Genel Kurmay Baþkanýnýn savaþ suçlusu olarak
evrensel mahkemeler tarafýndan yargýlanmasý için
giriþimde bulunmalýdýr. Ýsrail Terörist Devlet ilan
edilmelidir.
Filistin Devleti kurulmalý ve Ýslam Ülkeleri
tarafýndan tanýnmalý
Filistin Devleti kurulmalý ve Ýslam ülkeleri
tarafýndan eþ zamanlý olarak tanýnmalýdýr. Filistine
yapýlan saldýrý Ýslam ülkelerine yapýlmýþ saldýrý kabul
edilmelidir.
Barýþý saðlamakla görevli BM, NATO' ve AB'nin
ve bazý körfez ülkeleri Gazze'de yaþanan vahþete
seyirci kalsa da biz kalamayýz. Çünkü Filistin Cennet
mekân Abdulhamit'in emaneti, Kudus'ün Mescidi
Aksanýn Yýlmaz bekçileridir. Ümmetin onuru ve
gururudur. Gazze'yi yalnýz býrakmak Ýsrail'e teslim
etmek emane hýyanet etmektir. Kudüse Mescid-i
Aksaya' saygýsýzlýktýr. Þunu unutmayýnýz Gazze
Düþerse Filistin düþecektir. Filistin düþünce Mescid-i
Aksa düþecektir. Mescid_i Aksa düþecektir.Mescidi
Aksa'nýn düþmesi top yekun Ýslam âleminin düþmesi
demek olacaktýr.. Onun için Filistin özgür olana kadar,
saldýrý durana kadar, Filistin'de çocuklarýn yüzü gülene
kadar hep alanlarda Gazze'nin yanýnda olmaya devam
edeceðiz. Terörist devleti lanetlerimizle boðacaðýz.”
Hayrettin
Karaman
Kelime-i þehadet
Ebedî Ýnlemeli
Osmanlý'yý asýrlarca ayakta tutan güç
kaynaklarýnýn baþýnda Ýslam'a olan saygý ve
baðlýlýk vardýr.
Yahya Kemal bir yazýsýnda (30 Mart 1922
tarihli Tevhid-i Efkâr gazetesi), Yavuz Sultan
Selim'in Hýrka-i Saadet'i Mýsýr'dan getirip özel
odadaki mevkiine koyduðundan beri kýrk
hafýzýn nöbetle Kur'an okuduklarýný ve bir
dakika bile buradaki Kur'an sesinin
kesilmediðini hatýrlattýktan sonra þöyle diyor:
'…bir hakikat keþfettim. Bu devletin iki
mânevî temeli vardýr:
1- 'Fatih Sultân Mehmed'in Ayasofya
minâresinden okuttuðu ezân sesi (ki, hâlâ
okunuyor!..)
2- Yavuz Sultân Selim'in Hýrka-i Saâdet
önünde okuttuðu Kur'an-ý Kerîm sesi ki, hâlâ
okunuyor!
Eskiþehir'in, Afyonkarahisar'ýn, Kars'ýn
genç askerleri, siz bu kadar güzel iki þey için
döðüþtünüz!'
Önceki yazýmda ifade ettiðim gibi
Cumhuriyetin ilk Meclisinin kabul ettiði milli
marþ ile de 'Ýslam'ýn bu topraklarda ebediyyen
yaþamasý' karara baðlanmýþtý.
Daha sonra iþler tersine çevrildi, halka
zorla baþka bir uygarlýk dayatýldý, Ýslam'a sýrt
çevrildi ve Kemalistlerin Ýstiklal Marþý yerine
okumaya baþladýklarý Onuncu Yýl
Marþý'na göre þu köklü deðiþimler
gerçekleþti:
1. Din yerine pozitivizm:
'Uyduk görüþte bilgi, gidiþte ülküye biz;
Tersine dönse dünya yolumuzdan
dönmeyiz'.
2. Ümmet yerine ýrkçý milliyetçilik:
'Çýktýk açýk alýnla on yýlda her savaþtan,
On yýlda onbeþ milyon genç yarattýk her
yaþtan;
…
Türk'üz, bütün baþlardan üstün olan
baþlarýz;
Tarihten önce vardýk, tarihten sonra varýz.'
'Her yaþtan onbeþ milyon genç yaratmak'
halký baþtan sona deðiþtirmek, eski ile yeni
arasýndaki baðlarý koparmak, kültür ve uygarlýk
deðiþtirmek manasýna gelmektedir.
'Türk olduklarý için bütün baþlardan üstün
olduklarýný iddia etmek' de bugün aklý baþýnda
olanlarýn aðýzlarýna alamayacaklarý bir
saçmalýktýr.
Yeniden yetiþtireceðimiz dindar gençlik
(nesil) sayesinde ebediyyen bu topraklarda
yaþayacak olan dinimize göre üstünlük, belli bir
ýrka mensup olmakla deðil, 'erdem yarýþýnda
önde', 'sahih Ýslam'a imanda samimi' olmakla
elde edilir.
Kafalarý ve kiþilikleri karýþmýþ, öz
deðerlerine yabancýlaþmýþ nesiller baþ deðil,
ancak kuyruk olabilirler.
Biyolojik saate
uyum dürüstlüðü
etkiliyor
Araþtýrmaya göre, uyku düzeniyle dürüstlük arasýnda baðlantý olduðu belirlendi.
ABD'de yapýlan bir araþtýrmada, bireylerin uyku düzeniyle dürüstlük düzeyi arasýnda baðlantý olduðu sonucuna ulaþýldý.
BBC'nin haberine göre, Amerikalý psikologlar tarafýndan yapýlan çalýþmada, erken
kalkmaya eðilimli "sabah insanlarý" ile gece
uyumamaya eðilimli "gece insanlarý"nýn günün farklý zamanlarýnda farklý dürüstlük seviyeleri sergilediði ortaya çýktý.
Yaklaþýk 200 kiþinin davranýþlarýnýn incelendiði araþtýrmada, denekler dürüstlüklerinin ölçüldüðünü fark etmeden çeþitli testlere ve sorgulamalara tabi tutuldu. Çalýþmada,
"sabah insanlarý" erken saatlerde daha dürüst
davranýþlar sergilerken, kimilerince "baykuþ" olarak adlandýrýlan "gece insanlarý"nýn
geç saatlerde daha dürüst olma eðilimine
girdiði tespit edildi.
Johns Hopkins, Washington, Georgetown ve Harvard gibi önde gelen Amerikan
üniversitelerinde görevli akademisyenlerin
yürüttüðü araþtýrmanýn, özellikle vardiyalý
çalýþanlar ya da ciddi kararlar ve dürüstlüðe
dayanan iþler yapan kiþiler açýsýndan önemli
sonuçlarý olduðu düþünülüyor.
Araþtýrmacýlar, "sabah insanlarý"nýn geceleri etik olmayan davranýþlar sergilemeye
daha eðilimli olabileceðine, be sebeple geceleri daha enerjik ve dürüst olan "baykuþlarýn" geç saatte çalýþmasýnýn daha uygun olacaðýna iþaret ediyor.(Yaygýn basýn)
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Kuþsaray’da silahlý
kavga, 4 yaralý
Kuþsaray Köyü Saðmaca
mevkiinde bir lokantada çýkan
tartýþmada 4 kiþi yaralandý.
Ýki gurup arasýnda baþlayan
tartýþma kýsa sürede kavgaya
dönüþürken, kavgada silah ve
býçak kullanýldý.
Kavganýn büyümesinin
ardýndan bir kiþi yanýnda bulunan
silahla tartýþtýðý Ethem Ç. (54),
Arif T. (71), Arslan T. (45) ile
Þevket T'ye (41) ateþ etti. Arslan
T, silahtan çýkan kurþunlarýn
vücudunun çeþitli yerlerine isabet
etmesi üzerine yaralanýrken diðer
üç kiþi ise þüpheli tarafýndan
býçaklanarak yaralandý. Yaralýlar
çaðrýlan ambulanslarla Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine sevk
edildi.
Yaralýlarýn ifadelerine
baþvuran jandarma ekipleri, olayý
gerçekleþtirenin Emre U.
olduðunu tespit etti. Olay
sonrasýnda kaçan Emre U'nun
kent merkezine gitme ihtimali
üzerine Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Þube Müdürlüðüne bilgi
verildi. Asayiþ Þube Müdürlüðü
Cinayet Büro Amirliði ekipleri
olaydan yaklaþýk 5 saat sonra
þüpheliyi yakaladý.
Þüpheli, jandarma ekiplerine
teslim edilirken, soruþturmanýn
devam ettiði kaydedildi. (AA)
Tokat atan eþini býçakladý
Çorum'da 7 aylýk
hamile olduðu öðrenilen
kadýn, akrabasýnýn
düðününe gitmesine
sinirlenerek kendisine
tokat attýðýný iddia ettiði
eþini sýrtýndan býçakladý.
Gülabibey
Mahallesi Millet
Caddesi'ndeki bir evden
býçaklý kavga olduðu
ihbarý üzerine bölgeye
polis ekibi sevk edildi.
Söz konusu adrese giden
ekipler, Gökhan B. (32)
adlý kiþiyi sýrtýndan
býçaklanarak yaralanmýþ
vaziyette buldu.
Yaralý, olay yerine
sevk edilen saðlýk
ekiplerince Hitit
Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýldý.
Gökhan B'nin, ifadesinde
kendisini eþi Kamer
B'nin (24) býçakladýðýný
belirtmesi üzerine evde
bulunan Kamer B,
gözaltýna alýndý.
Genç kadýnýn 7
7 aylýk hamile kadtýn, kendisine tokat atan eþini býçakladý.
aylýk hamile olduðunu
belirtmesi üzerine Kamer
B'de kontrolleri için
ambulansla ayný
hastaneye gönderildi.
Þüpheli Kamer
B'nin hastanedeki ilk
ifadesinde, bir
akrabasýnýn düðününe
gitmesine eþinin
sinirlendiðini belirterek,
"Düðünden döndüðümde
eþim bana kýzdý.
'Neredesin sen, niye
düðüne gittin?' diyerek
baðýrmaya baþladý. Daha
sonra iki Tokat attý. Tokat
atmasýna çok sinirlenerek
'seni vururum' dedim.
Onun 'hiçbir þey
yapamazsýn' þeklindeki
cevabý üzerine mutfaktan
aldýðým ekmek býçaðýný
arkasýný döndüðü sýrada
sýrtýna sapladým" dediði
öðrenildi.
Þüpheli,
kontrollerinde
vücudunda darp izine
rastlanmayan Kamer B,
kadýn doðum uzmanýnýn
da muayenesi sonrasýnda
cumhuriyet savcýsýnýn
talimatýyla gözaltýna
alýndý.
Gökhan B'nin saðlýk
durumunun iyi olduðunu
öðrenildi.(AA)
Aydýnlatma direðine çarptý, 4 yaralý
Çorum'un
Osmancýk Ýlçesi'nde
yoldan çýkan otomobil,
aydýnlatma direðine
çarptý. Kazada 4 kiþi
yaralanarak hastaneye
kaldýrýldý.
Ýstanbul'dan
Samsun yönüne giden 24
yaþýndaki Mustafa Çoðan
yönetimindeki 34 VM
5263 plakalý otomobil,
Osmancýk Ýlçesi Akören
Köyü mevkiinde
sürücünün direksiyon
kontrolünü kaybetmesi
sonucu yoldan çýkýp
aydýnlatma direðine
çarptý. Kazada, sürücü
Mustafa Çoðan ile
birlikte babasý 52
yaþýndaki Ali Çoðan,
annesi 50 yaþýndaki Ayþe
Çoðan ve aðabeyi 26
yaþýndaki Serdar Çoðan
Osmancýk’ta meydana gelen kazada 4 kiþi yaralandý.
yaralandý. Yaralýlar,
ambulanslarla Osmancýk
Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýldý. Yaralýlarýn
saðlýk durumlarýnýn iyi
olduðu belirtildi. Kazayla
ilgili jandarma
soruþturma baþlattý.
(DHA)
Osmancýk’ta býçaklý
kavga, 1 yaralý
Osmancýk’ta
iki kiþi arasýnda
çýkan býçaklý
kavgada 1 kiþi
aðýr yaralandý.
Olay önceki
gece Osmancýk
Kýzýlýrmak
Mahallesi'nde
meydana geldi.
Aralarýnda
husumet bulunan
40 yaþýndaki
Murat Y. ile Uður
A. yolda
karþýlaþtý. Ýki kiþi
arasýnda baþlayan
tartýþma kýsa
sürede kavgaya
dönüþtü.
Uður A.,
Murat Yýlmaz'ý el
ve bacaðýndan
býçaklayýp
yaraladý. Murat
Y. otomobiline
binerek yaklaþýk
3 kilometre
uzaklaþtýktan
sonra bulunduðu
yere ambulans
çaðýrdý. Murat Y.
saðlýk ekiplerinin
ilk müdahalesinin
ardýndan
Osmancýk Ýlçe
Devlet
Hastanesi'ne
kaldýrýldý.
Ardýndan Hitit
Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesine sevk
edildi. Uður A.
ise polis
tarafýndan
yakalanarak
gözaltýna alýndý.
Polis olayla ilgili
soruþturma
baþlattý. (DHA)
Düðün kana bulandý
Yaþanan silahlý kavgada yaralananlar hastaneye yetiþtirildi.
Merkeze baðlý
Kuruçay köyünde bir
düðünde meydana
gelen olayda iki kiþi
yaralandý. Ýddialara
göre, daha önce
aralarýnda husumet
bulunduðu iddia edilen
Y.F., Ö.F. ve E.B.
arasýnda tartýþma çýktý.
Tartýþmanýn büyümesi
üzerine silahlarýný
çeken ekipler birbirine
ateþ etmeye baþladý.
Açýlan ateþ sonucu
düðüne davetli olarak
katýlan M.Y. ile E.B.
isimli þahýslar
yaralandý. Olay
yerinde ilk
müdahaleleri yapýlan
yaralýlar olay yerine
Düðünde çýkan tartýþma, düðün evini kana boyadý.
gelen ambulanslarla
Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Olayla
ilgili jandarmanýn çok
sayýda kiþiyi gözaltýna
aldýðý öðrenildi.
Olayla ilgili
baþlatýlan soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Yaralýnýn ifadesi
zanlýyý yakalattý
Çorum'da tüfekle
vurularak aðýr
yaralanan kiþinin
hastaneye
kaldýrýlmadan önce
söyledikleri, zanlýyý
yakalattý.
Bahçelievler
Mahallesi'ndeki boþ
arazide yaralý bir
kiþinin yattýðý ihbarý
üzerine bölgeye çok
sayýda polis ekibi sevk
edildi. Ekipler, yerde
yatan yaralý þahsýn
Kadir K. (56)
olduðunu belirledi.
Kadir K'nin tüfekle
yaralandýðý tespit
edildi.
Çevrede yapýlan
araþtýrmada herhangi
bir görgü tanýðýnýn
bulunmamasý ve
güvenlik
kameralarýnýn da yer
almamasý üzerine
polis ekipleri, yaralý
Kadir K'ye "olayý
kimin gerçekleþtirebileceði" sorusunu
yöneltti. Ambulansla
Hitit Üniversitesi
Aðýr yaralý halde bulunan vatandaþ, güç bela
verdiði ifadesinde, zanlýyý tarif etti. Polis zanlýyý
kýsa sürede yakaladý.
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine
sevk edildiði sýrada
polislere bir þeyler
söylemeye çalýþan
Kadir K, kendisine
kimin ateþ ettiðini
görmediðini ancak
tanýdýðý Arif C. (50)
ile daha önceden
aralarýnda husumet
olduðunu belirterek,
olayý Arif C'nin
gerçekleþtirmiþ
olabileceðini söyledi.
Bunun üzerine
harekete geçen
Cinayet Büro Amirliði
ekipleri, Arif C'nin
evine baskýn yaptý.
Evde cumhuriyet
savcýsýnýn talimatýyla
arama yapan ekipler,
bir tüfek buldu.
Yapýlan incelemede
tüfeðin olayda
kullanýldýðý tespit
edilirken, Arif C,
gözaltýna alýndý.
Emniyet
Müdürlüðü Ýnfaz
Büro Amirliði
ekipleri, yakalama
emri doðrultusunda
baþlattýklarý
çalýþmalar
kapsamýnda Yalçýn
K'yý ailesinin
bulunduðu
Bahçelievler
Müdürlüðü'ndeki ilk
ifadesinde iddialarý
kabul etmeyen Arif C,
daha sonra olayý
gerçekleþtirdiðini
itiraf etti.
Arif C,
kendisinin de Kadir K.
gibi çöplerden cam
þiþeleri toplayarak
para kazanmaya
çalýþtýðýný ve
aralarýnda iþ nedeniyle
husumet bulunduðunu
belirtti. Arif C, ayrýca
olay yerine önceden
giderek þiþe
toplamaya gelen
Kadir K'yi beklemeye
baþladýðýný kaydetti.
Arif C, Emniyet
Müdürlüðündeki
iþlemlerinin ardýndan
"kasten adam
öldürmeye teþebbüs"
suçundan adliyeye
sevk edildi.
Kadir K'nin ise
hayati tehlikesinin
devam ettiði öðrenildi.
(AA)
Cezaevi firarisi
Çorum’da yakalandý
Ankara Sincan
Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu'ndan uzun
süre önce firar eden
Yalçýn K. (29)
Çorum'daki
ailesinin yanýnda
yakalanarak
tutuklandý.
Sincan Açýk
Ceza Ýnfaz
Kurumu'ndan firar
eden Yalçýn K.
hakkýnda
geçtiðimiz yýl
yakalama kararý
çýkartýldý. Yalçýn
K'nýn yakalanmasý
için ailesinin
bulunduðu Çorum
Emniyet
Müdürlüðü'ne de
bilgi verildi.
Asayiþ Þube
Mahallesi'ndeki
evde yakaladý.
Ýþlemlerinin
ardýndan Yalçýn K,
tutuklandý. (AA)
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
‘Halkýmýzýn SES’imize
ihtiyacý var’
Erol Taþkan
Saðlýk Emekçileri
Sendikasý Çorum Þube
Baþkaný Merter
Kocatüfek, 18 yaþýný
dolduran SES’in saðlýk
emekçilerinin sesi ve
gücü olmaya devam
ettiðini belirterek,
“Halkýmýzýn SES’imize
ihtiyacý var.” dedi.
Sendikal
mücadelelerinin
baþlangýcýndan bugüne
kadar geçen süreyi
özetleyen Kocatüfek,
18. yýl açýklamasýnda,
“12 Eylül zifiri
karanlýðýnýn içerisinde
her türlü baský ve
sindirme politikalarýna
karþý "hak verilmez,
alýnýr" þiarý ile kapýkulu
zihniyetini mahkum
ederek 80'li yýllarýn
sonunda örgütlenmeye
baþlayan saðlýk ve
sosyal hizmet
emekçileri arka arkaya
Genel Saðlýk Ýþ, Tüm
Saðlýk Sen, Saðlýk Sen
ve Sosyal Hizmet Sen
isimli sendikalarý
kurarak, karanlýkta SES
verdiler, yol
gösterdiler.” diye
konuþtu.
Sendika
merkezinde düzenlenen
toplantýda açýklama
yapan Þube Baþkaný
Merter Kocatüfek,
açýklamasýnda þunlarý
söyledi, “Bu yol
göstericiliðine ise
egemenlerin yanýtý her
zamanki gibi oldu;
baský, sürgün, iþten
atma, faili meçhul
cinayetler. Faili meçhul
cinayetlerde onur
üyelerimiz Ayþenur
Þimþek, Necati Aydýn,
Behçet Aysan olmak
üzere onlarca saðlýk ve
sosyal hizmet
emekçisini yitirdik.
Yitirdiðimiz
arkadaþlarýmýzýn
mücadelemizde ýþýk
oldular, karanlýðý
aydýnlatarak yol
gösterdiler. Bugün
onlarýn gösterdiði yolda
yürüyoruz.
1996 yýlýnda
saldýrýlara karþý birleþik
bir mücadelenin
örülmesi için 1
Aðustos'ta Genel Saðlýk
Ýþ, Tüm Saðlýk Sen,
Saðlýk Sen ve Sosyal
Hizmet Sen SES çatýsý
altýnda birleþerek tüm
saðlýk ve sosyal hizmet
emekçilerini
kucaklayacaklarýnýn
sözünü verdiler. Þimdi
saðlýk ve sosyal hizmet
emekçilerinin SES'i
hem daha güçlü, hem
de yolu daha aydýnlýktýr.
SES'imiz,
kurulduðu günden
itibaren saðlýðýn
piyasalaþtýrýlmasý,
saðlýk ve sosyal hizmet
emekçilerinin iþ
güvencesinden yoksun,
esnek ve kuralsýz
çalýþtýrýlmasýna karþý
mücadelesini
yürütürken, demokrasi
mücadelesinden de
ödün vermemiþtir.
Savaþsýz ve
sömürüsüz bir dünya
için ülkemizde ve
dünyada savaþa karþý
barýþý, faþizme karþý
demokrasiyi,
emperyalizme karþý
baðýmsýzlýðý, baskýya
performans ödemeleri
de alýnamamaktadýr.
Saðlýk ve sosyal
hizmet alanýnda taþeron
çalýþtýrma biçimi esas
çalýþtýrma biçimine
dönüþtürülmüþtür.
Saðlýk ve sosyal
güvenlik hakký, SSGSS
yasasý ile hak olmaktan
çýkarýlmýþtýr. Emekliliði
hayal haline getiren bu
yasa, saðlýkta her gün
artan katký ve katýlým
payý, ama giderek
daraltýlan hizmet paketi
dayatmaktadýr. 1 Ocak
2012 tarihinde prim
ödeme zorunluluðu ile
azýmsanmayacak bir
nüfus saðlýk hizmeti
kapsamý dýþýnda
"Saðlýk Kampüsleri"
oluþturulmasý, her türlü
denetimden uzak
Serbest Saðlýk Bölgeleri
kurulmasý, Saðlýk
Turizmi olanaklarýný
veren düzenleme,
yabancý uyruklu Hekim
ve Hemþire" çalýþtýrma
yolunun açýlmasý
dolayýsýyla iþ gücü
maliyetini ucuzlatma
gibi düzenlemeleri ile
Saðlýkta Dönüþüm
Programý'nýn yasal ve
hukuki yapýlanmasý
tamamlanmýþtýr.
Yöneticiler
tarafýndan saðlýk ve
sosyal hizmet
emekçilerini itibarsýzlaþtýrýlmasý süreci
SES üyeleri 18 yaþ kutlamasý yapmak için bir araya geldi.
SES 18 yaþýnda
Hurþit Bozkurt
SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, sendikal çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
karþý özgürlüðü,
ýrkçýlýða ve þovenizme
karþý halklarýn eþitliðini,
özgürlüðünü ve
kardeþliðini savunarak
yolunda yürüyen
SES'imiz dün baþlayan
ve bugün de AKP
Ýktidarý ile birlikte
hýzlanan neoliberal
politikalara karþý 18
yýldýr (bileþenlerimizle
birlikte 25 yýldýr)
mücadele ediyor.
Bugün saðlýk ve
sosyal hizmet
emekçilerinin ve
halkýmýzýn SES'imize
daha çok ihtiyacý var.
Çünkü; Aile
hekimliði uygulamasý
ile koruyucu saðlýk
hizmetleri tasfiye
edilmiþ, aile hekimliði
sürecinde acil
servislerde pratisyen
hekime ihtiyaç yok
diyenler bugün yasadýþý
bir þekilde aile saðlýðý
ve toplum saðlýðý
merkezlerinde
çalýþanlara angarya
nöbet dayatýlmýþtýr.
Saðlýk ve sosyal
hizmet emekçilerinin
ücretleri enflasyon
karþýsýnda sürekli
erirken, ek ödemeler
emekliliðimize
yansýmadýðý gibi
kalmýþtýr.
Sosyal hizmetler
adým adým tasfiye
edilmeye, sosyal hizmet
sadaka anlayýþý içinde
"Sosyal Yardým"a
dönüþtürülmeye
çalýþýlmaktadýr. Bakýma
muhtaç yaþlý, çocuk ve
kadýnlar her türden
istismara karþý devletin
korumasýndan alýnýp
vakýf ve cemaatlerin
kucaðýna atýlmak
istenmektedir. 633
sayýlý Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý
kurulmasý ve
Teþkilatlanmasý ile ilgili
KHK ile de SHÇEK Ýl
Özel Ýdarelerine
baðlanmýþ, son Yerel
Yönetimler Yasasý ile de
Büyükþehir statüsüne
alýnan illerde Ýl Özel
Ýdareleri laðvedilerek
bu kurumlarýn yerel
yönetimlere devrinin
önü açýlmýþtýr. Bu
þekilde sosyal hizmet
siyasi iradenin eline
teslim edilerek onun
keyfine terk edilmiþtir.
Hastaneleri iþletme
haline getiren Kamu
Hastane Birlikleri
uygulamasý, sermayeye
kamudan kaynak
aktarmanýn pervasýz bir
yöntemi olan KamuÖzel Ortaklýðý yoluyla
kamu saðlýk
kurumlarýnda þiddeti
arttýrmýþtýr.
Kýsacasý saðlýk ve
sosyal hizmetler paranýn
egemenliðine tabi
kýlýnmýþ, saðlýk
çalýþanlarý ise kölece
çalýþmaya mahkum
edilmiþtir. Evet 25 yýl
önce olduðu gibi bugün
de SES'imize
ihtiyacýmýz var.
Ýþ, ücret ve iþyeri
güvencesi ile eþit,
nitelikli, ulaþýlabilir ve
anadilde saðlýk hizmeti
için mücadele etmekten
vazgeçmeyeceðiz.
Saðlýk ve sosyal hizmet
emekçilerinden
aldýðýmýz güçle;
Ülkemizde yaþanan
antidemokratik
uygulamalara, hak
gasplarýna, insan haklarý
ihlallerine, çalýþma
koþullarýmýzýn
kötüleþtirilmesine,
saðlýk ve sosyal hizmet
emekçilerinin
köleleþtirilmesine ve
halkýn saðlýk hakkýna
ulaþýmýndaki engellere
karþý mücadeleden bir
adým bile geri atmadan
yürümeye de devam
ediyoruz.”
Buharaevler 5. Cadde
asfalt bekliyor
5. Cadde sakinleri bölgede yaþanan asfalt sorunlarýnýn çözümünü bekliyor.
Buharaevler
Mahallesi’nin prestijli
bölgelerinden 5.
Cadde’de asfalt
problemi yaþanýyor.
Yoðun
yapýlaþmanýn meydana
geldiði Buharaevler 5.
Cadde’de yolun yer yer
çukurlaþmasý sonucu
araç trafiði aksýyor.
Mahalle sakinleri
bir çok küçük aracýn
neredeyse düþtüðü
çukurun içinde
kaybolduðunu
belirtirken, Çorum
Belediyesi Fen Ýþleri
Müdürlüðýü’ne baðlý
ekiplerin sezon içinde
caddeyi asfaltlamasýný
istiyor. Haber Merkezi
S a ð l ý k
Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi, sendikanýn 18. kuruluþ yýldönümünü
kokteyl düzenleyerek kutladý.
Sendika
merkezinde düzenlenen kokteyle SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Yönetim
Kurulu Üyeleri
ile sendika üyeleri katýldý.
Þube Baþkaný Merter Kocatüfek'in konuþmasýnýn ardýndan
kokteyl e geçildi.
Ýstanbul Maltepe Musiki Vakfý
Fikret Ekraya adýna fidan dikti
Erol Taþkan
Ýstanbul
Maltepe Musiki
Eðitim Vakfý
Kurucusu ve Þefi
Fikret Erkaya,
ekibiyle birlikte
ziyaret ettiði
Çorum’da Rüstem
Eren Ormaný’na
fidan dikti.
Ekip olarak
geldikleri
Çorum’da çeþitli
tarihi mekanlarý
ziyaret eden
konuk ekip,
KSS’de yer alan
Rüstem Erden
Hatýra Ormaný’nda
Fikret Erkaya
adýna fidanlýk
oluþturdu.
Rüstem Eren
ve eþinin kabrini
de ziyaret ederek
dua eden Ýstanbul
Maltepe Musiki
Eðitim Vakfý
üyeleri, Çorum’u
her yýl ziyaret
ederek, Rüstem
Eren Hatýra
Ormaný’nda
oluþturduklarý
fidanlýða fidan
dikmeye devam
edeceklerini
açýkladý.
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
9
OTO SHOW fuarýný
Samsun’a kaptýrdýk
Çorum’da düzenlenmesini gündeme getirdiðimiz Oto Show Fuarý, 1823 Kasým 2014 tarihleri
arasýnda Samsun’da gerçekleþecek.
Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD) ve
Samsun Otomotiv Yetkili
Satýcýlarý
Derneði
(SOYS)'nin iþbirliðinde
organize edilen Oto Show
Fuarý, TÜYAP Samsun
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
TÜYAP'ýn Türkiye'de Ýstanbul, Bursa, Konya,
Adana ve Diyarbakýr'ýn ardýndan altýncý fuar merkezi olan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ilk fuar olma özelliði taþýyan Oto Show, sektörün renkli ve görkemli organizasyonlarý arasýnda yerini alacak.
Geçmiþte pek çok
kamu yatýrýmýný komþu illere kaptýrmakla hayýflanan Çorum, ekonomik
açýdan önemli bir avantajý
daha deðerlendiremeyerek kayýplara bir yenisini
ekledi.
Konuyla ilgili olarak
Bidergi’nin son sayýsýnda
kaleme aldýðýmýz makalede þu görüþlerimize yer
vermiþtik:
TOSHOW’ ÖNERÝSÝ
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
‘ANADOLU AU-
"Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD), Ýstanbul'un yaný sýra Anadolu'nun ileri gelen kentlerinde otomobil fuarlarý düzenliyor. Bu fuarlara olan ilgi
her geçen gün artýyor. Otomotiv sektörünün ülke genelinde geliþiminde anahtar rol oynayan bu fuarlar
yerel ekonomiye de çok önemli katkýlar saðlýyor.
‘ÇORUM AUTOSHOW’ RAFTA KALDI
Ýþte tam bu noktada "Anadolu'da organize edileOTOPARK’ýn 2011 yýlýndan beri gündeme taþýcek merkezi bir otomotiv fuarýna neden Çorum evsadýðý ‘Çorum Autoshow’ fikrine, bölgenin liman kenhipliði yapmasýn?" sorusu akla geliyor.
ti Samsun sahip çýktý.
Hatýrlanacaðý üzere 2011 yýlýnda TSO Fuar
Otomotiv tutkunlarýnýn büyük ilgi gösterdiði
Kompleksi'nde yapýlmasý planlanan 'Çorum Autosoto show fuarlarý, sektörün kalbinin attýðý organizashow', aslýnda 'Anadolu Autoshow'un provasý olabileyonlar olarak dikkat çekiyor.
cek bir adýmdý. Organizasyon firmasýnca son anda
iptal edilen Çorum Autoshow, otomotiv sektörünün
Otomotivde cazibe merkezi olan Çorum’un
gerçekleþmeyi bekleyen en büyük hayalleri arasýnda.
böylesine bir fuara evsahipliði yapmasý gerektiðini
savunan OTOPARK, ‘Anadolu Autoshow’ önerisiyBu konuda sorumluluk sahibi olan herkes rafa
le bölgesel bir organizasyona iþaret etmiþti.
kaldýrýlan Çorum Autoshow'u, 'Anadolu Autoshow'
konseptiyle
yeniden gündemine almalý.
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi inþaasýnýn tamamlanmasýyla birlikte elini çabuk tutan Samsun,
Çorum otomotiv sektörü ve yan sanayi açýsýnilk fuar organizasyonu olarak Oto Show’u belirlerdan önemli bir çýkýþ noktasý oluþturacak olan Autosken Çorum için önemli bir fýrsat daha kaçmýþ oldu.
how'un þehrin tanýtýmýna ve geliþimine de büyük katma deðer saðlayacaðýna inanýyorum.
Dünyanýn önde gelen
otomotiv markalarýnýn bayilerini baðrýnda bulunduran Çorum, mevcut durumu itibariyle zaten bölgenin cazibe merkezi konumunda. Satýþ ve servis
hizmetlerinde kendini kanýtlayan Çorum, Autoshow organizasyonuyla bu
alandaki konumunu daha
da saðlamlaþtýrabileceði
gibi Anadolu'daki pek çok
megakenti de gerisinde býrakabilir.
Benden söylemesi,
Çorum'a 'Autoshow' gerOTOPARK, ‘Anadolu Autoshow’ önerisiyle bölgesel bir organizasyona iþaret etmiþti.
çekten çok yakýþýr.”
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Chevrolet Cruze 1.6 LS
2011
Fiat Bravo 1.6 M.jet Active 2008
Fiat Doblo 1.2 Actual
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2005
Fiat Doblo 1.3 MultijetSafe 2010
Ford Focus 1.6 Ambiente 2001
Ford T. Connect 1.8 TDCI 2013
Hyundai Accent 1.3 LS
2000
Hyundai Elantra 1.6 GLS 1994
Hyundai Sonata 2.0 GLS 2003
Mercedes C 180 Elegance 1994
Opel Astra 1.6 CD
2000
Opel Astra 1.6
2011
Opel Combo 1.3 CDTi
2007
Opel Corsa 1.2 Comfort
2002
Opel Vectra 2.0 CD
1996
Opel Vectra 1.6 Comfort 2005
Peugeot Bipper 1.4 HDi
2010
Peugeot Partner Tepee 1.6 2010
Renault 12 STW
1988
Renault 19 1.6 Europa RT 1995
Renault Broadway GTE
1993
Renault Clio 1.2 Joy
2012
Renault Kangoo 1.4 RTE 2000
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Fiyatý (TL)
36 bin
30 bin
15 bin
18 bin
25 bin
19 bin 500
38 bin 500
12 bin
8 bin 500
23 bin
24 bin
19 bin 500
47 bin 500
24 bin 500
20 bin
14 bin
30 bin
18 bin 500
31 bin
4 bin
10 bin
7 bin
34 bin
14 bin
15 bin 500
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Megane 1.6 RXi 2001
Renault Symbol 1.2 Authen 2011
Renault Toros STW 1.4
1991
Renault Toros STW 1.4
1996
Tofaþ Doðan SLX
1994
Tofaþ Þahin
1994
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1995
Toyota Corolla 1.6 GLÝ
1996
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp 2001
Toyota Corolla 1.6 Terra 2002
Toyota Corolla 1.6
2007
Volkswagen Passat 1.6 Cmf 2006
Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009
23 bin
19 bin 500
27 bin
6 bin
8 bin
7 bin 500
6 bin
16 bin
17 bin
20 bin
24 bin
34 bin
36 bin
49 bin
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Daihatsu Hijet
1993
4 bin 500
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 190V
2001
17 bin
Ford Transit 350
2003
24 bin
Ford Transit 14+1
2006
33 bin
Ford Transit Jumbo
2012
68 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
1998
7 bin 500
VW Transporter 2.5
2006
34 bin
VW Transporter Cityvan 2006
35 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
Sahip çýkalým ki sahip
çýkýlanlardan olalým
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
4 AÐUSTOS 2014
Erol Taþkan
Kalbi
kararmýþ
dünyanýn kör bakýþlarý
altýnda Gazze'ye yaðan
ölüm,
görmezlikten,
duymazlýktan gelinirken, Müslümanlar'ýn namusu ve onuru sayýlan
Kudüs ve Mescid-i Aksa'yý caný pahasýna koruyan yiðitlere selam olsun.
Filistin'deki onurlu
direniþin temel taþlarýndan olan Þeyh Yasin Ahmed'e ve bu uðurda gözlerini kýrpmadan canýný
dini mübine siper eden
kahraman þehit ve gazilerimize de selam olsun.
Bizler onlarýn þehadetlerinin þahidi olurken, onlarýn bizim suskunluðumuzun ve çaresizliðimizin þahidi olmasý ne kadar acý.
66 yaþýnda þehit
olan Þeyh Ahmet Yasin,
tekerlekli
sandalyesi
üzerindeki felçli bedeninde taþýdýðý saðlam
imaný ve kahraman yüreði ile kafire meydan
okuyup boyun bükmezken, taþý sýksak suyunu
çýkaracak kadar güce sahip olan bizlerin suskunluðunu Allah affeder
mi?
Þeyh Ahmed Yasin'in "Ümmetin Suskunluðunu Þikayet Ediyorum." diye baþladýðý
sözlerin muhatabý olursak eðer, cennete gideceðimizi mi sanýyoruz?
Aðzý süt kokan be-
beðin göðsüne saplanan
hain merminin hesabýný
nasýl vereceðiz?
Gözlerden
akan
yaþlar, cehennemde üzerimize yapýþan kor ateþler olduðunda mý aklýmýz baþýmýza gelecek?
Seyrettiðimiz olaylar, artýk bakmaya alýþýk
olduðumuz kartpostal
karelerine dönüþmesin.
Tepelerine bombalar yaðarken bile metanetlerini korumaya çalýþan kardeþlerimizin bir
günlük hayatýný empati
ile yaþamaya çalýþabilir
miyiz acaba?
Gül yüzlü çocuklarýn bombalarla parçalanan bedenine aðýt yakan
annenin ya da babanýn
yerinde olsak halimiz nice olur?
Hiç bir günahý olmadýðý halde, köpek Ýsrail askerlerinin tanklarla ve uçaklarla üzerine
yürüdüðü el kadar sabilerin yerine kendi çocu-
ðumuzu koyabilir miyiz?
Empati yaparak düþünmeye çalýþmak dahi
kanýmýzý dondurup, hayallerimizden vazgeçemediðimizi ortaya koyuyor.
Hadi elimize silah
alýp, kardeþlerimizin safýnda yer tutamýyoruz,
en azýndan sesimizi
ulaþtýralým.
Her kim ki bu vahþete sebep oluyor, çanak
tutuyor, destek verip seyirci kalýyor, Allah için
hepsinin adýný tek tek
zihnimize kazýyalým ve
onlara dair elimizden ne
geliyorsa yapalým.
Eylemlerden tutun
da, ürünlerin boykotuna
kadar, sosyal medya ve
benzeri mecralarý bu
mücadele için kullanmaya kadar hangi argüman
varsa, basit görmeyip
koþalým, katýlalým, bir
þeyler yapalým.
Her vicdan elinden
neyin gelip gelmediðini,
yapabileceði hangi þeyi
yapmadýðýný çok iyi bilir. Küçük bir vicdan
muhasebesi yaptýðýmýzda, vicdanýmýz yapmamýz gerekenleri zaten sýralar.
Baþkasýndan bekleme yerine, "Ben varým"
deyip atýlalým bir adým
öne.
Karýnca misali safýmýzý belli edelim de,
Þeyh Ahmed Yasin'in ve
Gazze þehitlerinin intizarýna muhatap kalmayalým.
Dünyanýn dört bir
yanýnda akýtýlan Müslüman kanýnýn, kendi kardeþimizin kaný olduðunu
unutmadan, gaflete düþmeden titresin kalplerimiz.
Irak'taki Türkmen
kardeþlerimiz, Suriye ve
Mýsýr'daki Müslüman
kardeþlerimiz,
Arakan'da, Myanmar'da, Afrika'nýn pek çok coðrafyasýnda, Doðu Türkistan'da yaþanan vahþetin
acýsýný yüreðimizi kanatacak kadar hissedemiyorsak, kendimizi hesaba çekelim.
Allah için almayalým þerefsizlerin mallarýný. Ýçmesek ölür müyüz?
Neyimiz eksilir. Masum
bebeklerin vurulduðu
mermilerin,
bizim
‘Allah’ým, Ümmet’in
suskunluðunu sana
þikayet ediyorum’
önemsemeden verdiðimiz üç kuruþlardan temin edildiðini unutmayalým.
Hem vallahi hem
billahi o merminin üzerinde adýmýzýn yazdýðýný
huzuru mahþerde bize
gösterirler.
Kimin gücü neye
yetiyorsa esirgemesin,
Ýsrail'in kolasýný içmezsek, dondurmasýný yemeyip, deterjanýný kullanmazsak hayatýmýzdan
bir þey eksilmez. Sadece
konforumuzdan vereceðimiz ödünle bile bir þey
yapmýþ oluruz belki, tabi
ki bununla yetinmeyelim ama bunu da basit
görmeyelim.
Kahramanlýklarýyla
cenneti satýn alan yiðitlerin verdiði caný basite
almayýp, sýradanlaþtýrmayalým.
Her türlü vaade
karþýn davasýndan dön-
Allah'ým, sen bizi
acizlikten, boþvermiþlikten kurtar. Bize Gazzeli
kardeþlerimiz baþta olmak üzere, dünya üzerindeki tüm Müslüman
kardeþlerimizin acýsýný
bizatihi hissettir ki, imtihanýn þiddetini anlayýp,
gereðini yapan kullarýndan olalým.
Kahhar sýfatýnda
ölüm yaðdýran köpekleri
kahreyle. Masum bebekler hatýrýna, günahsýzlar
hatýrýna rahmetini Müslüman kardeþlerimize
ulaþtýr.
Bu dünyada ve ahirette kardeþlerinin yüzüne ak alýnlarla bakan yüzü aklardan eyle bizi.
Kalbimizi geniþlet,
anlayýþýmýzý artýr, bize
güç, kuvvet ve cesaret
ver Allah'ým.
Kalbimizden korkuyu ve dünya sevgisini
al.
meyen Þeyh Ahmet Yasin'in Allhah'a þikayet
ettiði suskun ümmetten
olmamak için, Allah'ýn
huzurunda yüzü ak olanlardan olabilmek için
bunun bizim için de büyük ve ciddi bir sýnav olduðunu bilerek alalým
tüm nefeslerimizi.
Gazze'nin dünya
Müslümanlarýnýn kalesi
olduðunu bilelim, zira o
kale fetholunursa, katil
Ýsrail'in kendilerine hak
gördüðü tüm Müslüman
coðrafyasýný kana bulayacaðýný hesaba katalým.
daðýlmýþ ve parçalanmýþ Müslümanlar'ý
ümmet þuuruyla bütünleþtir, kafire, küfre ve
zulme karþý güçlü kýl Yarabbi.
Gözüne perde inen
devlet adamlarýnýn sünepeliðinden, kendisini batýya kul gören devlet
adamlarýnýn yükünden
bu ümmeti kurtar Allah'ým.
Ebabilleri'ni gönder, kurtuluþunu ve rahmetini ümmete ulaþtýr
Allah'ým. (AMÝN)
ALLAH'ým! Ümmetin suskunluðunu Sana þikayet ediyorum!
Ben ki kocamýþ bir yaþlýyým.
Kurumuþ iki elim, ne kalem tutuyor
ne de silah!..
Sesimle yeri inletecek güçte
bir hatip de deðilim!..
Ben ki saçlarý aðarmýþ, ömrünün son demlerinde, türlü hastalýklarýn yýktýðý ve üzerinde zamanýn
belalarýnýn estiði biriyim!..
Tek isteðim benim gibi, Müslümanlarýn zaaf ve aczinden müteessir olanlarýn yazmasýdýr!..
Siz ey Müslümanlar! Suskun
ve aciz, helak olmuþ ölüler!..
Hâlâ kalpleriniz sýzlamýyor
mu, baþýmýza gelen bu acý felaketler karþýsýnda?..
Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok, ALLAH için ve ümmetin
namusu için kýzacak?..
Þerefli direniþçilerken, bizleri
katil teröristler olarak ilan edenlere
karþý duracak!..
Bu ümmet utanmaz mý, þerefi
çiðnenirken? ..
Siyonist katilleri ve uluslararasý iþbirlikçilerini görmezden gelirken!..
Omuzlarýmýza el verecek ve
göz yaþlarýmýzý silecek bir bakýþ!..
Bu ümmetin kurumlarý, sivil
güçleri, partileri, teþkilatlarý ve bariz þahsiyetleri, ALLAH için kýzmaz mý!? Tümü birden sokaklara
dökülüp, bizim için dua etmeye;
Ey RABBimiz! Gücümüzü
topla, zaafýmýzý gider ve mümin
kullarýna yardým et! diye çaðýramaz
mý!?..
Buna da mý gücünüz yetmiyor!?..
Yakýnda bizim büyük ölümlerimizi duyacaksýnýz, o zaman alýnlarýmýzda þu yazýlacak:
Bizler direndik! Ýleri atýldýk ve
kaçmadýk!..
Ve bizimle birlikte çocuklarýmýz, kadýnlarýmýz, yaþlýlarýmýz ve
gençlerimiz ölecek!..
Onlarý, bu suspus ve bön ümmete yakýt yapacaðýz!..
Bizden, teslim olmamýzý ve
beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin!..
Çünkü biz, bunu yapsak da
öleceðimizi biliyoruz. Býrakýn savaþçý onuruyla ölelim!..
Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiðince, öcümüzü sizden
her biri boynuna taksýn!..
Dilerseniz bize acýyarak ölümümüzü izleyin! ..
Temennimiz,
ALLAH'ýn,
emaneti savsaklayan herkesten kýsas almasýdýr!..
Umarýz bizim aleyhimize olmazsýnýz! ALLAH aþkýna, bari
aleyhimize olmayýn!..
Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halklarý!..
ALLAH'ým! Sana þikayette
bulunuyorum Sana þikayette bulunuyorum..
Sana þikayette bulunuyorum..
Gücümün azlýðýný, imkanýmýn
yetersizliðini ve insanlara karþý zaafýmý sana þikayet ediyorum..
Sen mustazaflarýn RABBisin
Sen bizim RABBimizsin Bizi kime
býrakýyorsun?..
Bize cehennem olacak uzaklara mý? Veya düþmana mý?..
ALLAH'ým! Akýtýlan kanlar,
dokunulan ýrzlar, çiðnenen hürmetler, yetim býrakýlan çocuklar, oðlunu yitirmiþ anneler, dul kalmýþ kadýnlar, yýkýlmýþ evler ve ifsad edilmiþ ekinler aþkýna sana þikayette
bulunuyorum…
Sana þikayette bulunuyorum!
Gücümüz daðýldý ve Birliðimiz bozuldu Yollarýmýz ayrýldý Halkýmýzýn
zaafýný ve ümmetimizin bize yardým edip, düþmaný yenmedeki aczini Sana þikayet ediyoruz…
Þeyh Ahmed Yasin
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
Sinek istilasý baþladý
Kavurucu yaz sýcaklar
kara sinek ve bilumum
haþeratý artýrdý.
Çorum Belediyesi
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü,
çöp konteynerleri, dere
yataklarý ve haþeratýn yoðun
olduðu noktalarda mobil
ekiplerle ilaçlama
çalýþmalarýný sürdürdüðünü
açýklamasýna raðmen, bazý
bölgelerde kara sinekler
insanlarý rahatsýz etmeye
devam ediyor.
Sinekler bazý
bölgelerde görülmezken ,
Mimar Sinan
Mahallesi’nden arayan bazý
vatandaþlar, yoðun bir sinek
istilasý ile karþý karþýya
kaldýklarýný belirterek,
belediyenin ilaçlama
çalýþmasýný artýrmasýný
istiyorlar. Haber Merkezi
ÝNDER’den Baþkan’a teþekkür
Ýnal Köyü Derneði
(ÝNDER) Baþkaný Recep
Kaya ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Osmancýk
Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ’ý ziyaret etti.
Ýnal köyünde
düzenlenen kültür
þenliðine gösterdikleri
ilgiden dolayý Baþkan
Karataþ’a teþekkür eden
Dernek Baþkaný Recep
Kaya, derneðin
faaliyetleri hakkýnda bilgi
verdi.
Kaya, köyün
kültürünü ve tarihini
yaþatmayý amaçlayan
Kültür Þenliðini
geleneksel olarak devam
ettireceklerini belirterek
böylelikle Ýnal köyünü ve
Osmancýk ilçesini
tanýtmayý amaçladýklarýný
kaydetti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Baþkan Karataþ ise bu tür
organizasyonlarýn
fedakarlýk gerektirdiðini
belirterek dernek
yönetimine
çalýþmalarýnda baþarýlar
diledi.
Dernek Baþkaný
Kaya, Baþkan Karataþ’a
Kültür Þenliðinde
çekilmiþ bir fotoðrafýný
da hediye etti. (Haber
Tek yön kuralýna dikkat!
Ýnal Köyü Derneði yönetimi, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma’yý ziyaret etti.
Osmancýk'ta trafik
komisyonun kararý ile iki
yol tek yönlü oldu. Tek
yön kuralýna uymayanlara
cezai iþlem uygulanacaðý
bildirildi.
Zabýta Müdürü
Burhanettin Arslan, Ýlçe
Trafik Komisyonunun
aldýðý karar
doðrultusunda iki yolda
trafik akýþýnýn tek yönlü
hale getirildiðini belirtti.
Tek yön olan yollara
uyulmasý zorunlu trafik
iþaretlerinin konulduðunu
belirten Arslan, “Sadri
Turan Caddesi'nin bir
bölümü olan Mehmet
Akif Ersoy Caddesi ile
Atatürk Caddesi arasýnda
kalan kýsým (Halk Eðitim
Merkezi karþýsý) Mehmet
Akif Ersoy Caddesi
yönünden Halk Eðitim
Merkezi yönüne tek yön
olarak belirlendi. Ulucami
Sokak ise (Ýþ Bankasý
Karþýsý) Ulucami
Yönünden Org. Ahmet
Çörekçi Caddesi yönüne
tek yön olarak belirlendi.
Bu sokaklarda gerekli
trafik iþaretlemeleri
yapýldý. Sürücülerin cezai
iþleme maruz
kalamamalarý için bu
yollarda kurallara
uymalarýnda yarar var"
dedi.
Buna göre Saat
Kulesi Meydaný’ndan
Dört Yol yönüne giden bir
araç Ýþ Bankasý önünde
sola dönüþ yapamayacak.
Aksi yönde gelen araçlar
da saða dönüþ
yapamayacak. Atatürk
Caddesi’nde Ziraat
Bankasý yönünden
seyreden araçlar saða,
Öðretmenevi yönünden
seyreden araçlar Sadri
Turan Caddesi'nde sola
dönüþ yapamayacak.
Tek yön kuralýný
ihlal eden sürücülerin
tespit edilmesi
durumunda trafik ekipleri
tarafýndan cezai iþlem
uygulanacak.
(Haber Merkezi)
Merkezi)
Osmancýk’ta bazý yollarda tek uygulamasý baþlatýldý
Yetkililer sürücülerin iþaret elvhalarýna dikkat etmesi uyarýsýnda bulundu.
Akören’de renkli þenlik
Akören þenliði yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
Osmancýk'ta
Akören Köyü Kültür ve
Dayanýþma Derneði
tarafýndan þenlik
düzenlendi.
Akören Köyü
Yaylasýnda düzenlenen
þenlik büyük ilgi gördü.
Þenliðe Osmancýk
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, Ereðli
Cumhuriyet Savcýsý
Zübeyir Kalabalýk,
Sakarya Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Halil
Kalabalýk, AK Parti
Ýlçe Baþkaný Oðuzhan
Kaya, Belediye Meclis
Üyesi Necmettin Tatar,
Osmancýk Derneði
Baþkaný Serdar Gürsoy,
Tüm Osmancýklýlar
Derneði Baþkaný Faruk
Aðaçbacak ve ilçe
merkezi ile çevre
köylerden yaklaþýk 2
bin kiþi katýldý.
Kur'an-ý Kerim
okunarak açýlýþý yapýlan
þenlikte bir konuþma
yapan Dernek Baþkaný
Ünal Kalabalýk, 10
yýldýr Ýstanbul'da
gerçekleþtirilen þenliðin
ilk defa köyde
düzenlendiðini
belirterek "Gönül
birliði içinde çalýþarak
hazýrlanan bu þenlikle
anýlarý tazelemek ve
buradan yeni anýlarla
ayrýlmak, her þeyden
önemlisi siz deðerli
Köylülerimizle yeniden
bir arada olmak için
çok çalýþtýk.
Dayanýþma ve
hoþgörünün egemen
olduðu bu þenliðin her
anýndan büyük keyif
almanýz bizim için çok
önemli ve özeldir.
Köyümüzün 500 yýllýk
kültürünü yaþatmak,
korumak, þirin
yöremizin çeþitli
sorunlarýna çözüm
üretmek, eðitime
destek vermek, öðrenci
okutmak, kurslar
açmak, Akörenliler
arasýnda birlik ve
dayanýþmayý saðlamak
amacýyla kurulan
derneðimiz,
çalýþmalarýný
kuruluþundan bu yana
siz üyelerimizden,
hemþerilerimizden ve
dostlarýmýzdan aldýðý
güçle, büyük bir
özveriyle
sürdürmektedir." diye
konuþtu.
Þenlikte
düzenlenen güreþ
müsabakalarý ilgiyle
izlenirken aðalýk seçimi
de etkinliðe renk kattý.
Almanya'dan þenliðe
katýlan Zübeyir Ateþ
derneðe 7 bin TL
baðýþta bulunarak
þenlik aðasý seçildi.
Dernek tarafýndan
köyün eski muhtarý
Erol Kalabalýk ile eski
dernek baþkaný Ümmet
Eker'e hizmetlerinden
dolayý plaket verildi.
(Haber Merkezi)
Güreþler þenliðin en çok ilgi gören kýsmý oldu.
11
12 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
4 AÐUSTOS 2014
Tabip Odasý’ndan gazetemize ziyaret
‘Basýn olmazsa olmaz’
Recep Mebet
Çorum Tabip Odasý
yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.
Önceki gün gerçekleþen ziyarete Tabip
Odasý Baþkaný Dr. Mus-
tafa Azak ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Yrd.
Doç. Dr. Ece Yazla ve
Uzm. Dr. Mustafa Sungur katýldý.
Ziyarette konuþan
Mustafa Azak, Tabip
Odasý’nýn faaliyetleri
hakkýnda bilgiler vererek saðlýk hizmetlerinden bahsetti.
Yerel medyanýn kamuoyunu bilgilendirmedeki rolü ve önemine
dikkat çeken Tabip Odasý Baþkaný Dr. Azak,
Çorum Tabip Odasý yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.
“Basýn, olmazsa olmaz”
dedi.
“Tabip Odamýzýn
faaliyetlerini kamuoyuna duyuran Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici
ve çalýþanlarýna müteþekkiriz” diyen Azak,
basýn-yayýn kuruluþlarýnýn yayýnlarýyla saðlýk
alanýndaki bilinçlenmeye katký saðladýðýna iþaret etti.
Hekimlerin çalýþma
þartlarý ve özlük haklarýna da deðinen Dr. Azak,
KKKA ve ishal gibi yaz
hastalýklarý ile birlikte
halk saðlýðý alanýnda öne
çýkan meselelere de dikkat çekti.
Saðlýk alanýndaki
personel yetersizliðinin
hekimleri de olumsuz etkilediðine iþaret eden
Azak, “Zor þartlar altýnda görev yapan hekimlerimiz halkýmýzdan biraz
daha sabýr ve anlayýþ
bekliyor” diye konuþtu.
Albaraka’dan
Emniyet’e ziyaret
Albaraka Türk Katýlým Bankasý yöneticileri, Çorum Emniyet Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
Albaraka Türk Katýlým Bankasý yöneticileri,
Çorum Emniyet Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
Albaraka Türk Çorum Þube Müdür Yardýmcýsý Adem Yönden'in de hazýr bulunduðu ziyarette
konuþan Çorum Þube Müdürü Ümit Baþaran, Em-
niyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi.
Emniyet Müdürü Tarancý da, ziyarette duyduðu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Bostancý ve Yýlmaz Aileleri’nin mutlu günü
Serdar ile Seda evlendi
Gazetemizi ziyaret eden Tabip Odasý yöneticileri, yerel medyanýn önemine dikkat çektiler.
TGC'den Sedat Simavi
Ödülleri’ne baþvuru çaðrýsý
Recep Mebet
Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti
(TGC) tarafýndan
düzenlenen 'Sedat
Simavi Ödülleri'
baþvurularý devam
ediyor.
TGC'nin kurucu baþkaný Sedat Simavi adýna 38 yýldýr düzenlenen yarýþmada, 9 dalda
dereceye girecek olan yarýþmacýlara toplam 18 bin
TL para ödülü verilecek.
TGC 2014 Sedat Simavi Ödülleri için baþvurular, 30 Eylül 2014 Salý akþamý saat 17.00'de sona
erecek.
TGC Sedat Simavi Ödülleri'nde Gazetecilik,
Radyo, Televizyon, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen
Bilimleri, Saðlýk Bilimleri, Görsel Sanatlar ve Spor
olmak üzere 9 dalda ödül veriliyor.
Ödül dallarýnýn sayýsý, parasal ödül tutarý ve Seçici Kurul üyeleri, her yýl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafýndan belirleniyor. Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterliði tarafýndan 2.500'den fazla öðretim kurumu ve
kuruluþa mektup yazýlýp ödüller için adaylarý varsa
bildirmeleri isteniyor.
Sedat Simavi Ödülleri'ne aday olabilmek için
çeþitli þartlar aranýyor. Yarýþma yönetmeliðinde yer
alan bazý koþullar þöyle:
"Adaylar, bir dalda ve bir eserle baþvurabilir.
Kolektif çalýþmalar, ödül yönetmeliðindeki ilgili
maddeye uyulmak koþuluyla aday olabilir. Gazetecilik, Radyo ve Televizyon dallarýnda, aday kiþinin ve
eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ndeki maddelere aykýrý olmamasý dikkate alýnýr.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine seçimle gelmiþ üyeler, klasik ders kitaplarý, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalý makaleler, daha önce ulusal yarýþma ve ödüllendirmelere
katýlmýþ eserler, derece almýþ olsun veya olmasýn
aday olamaz. Fen ve Saðlýk Bilimleri dallarýnda eserin son 5 yýl içinde (1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2014, diðer dallarda ise, son bir yýl içinde (1 Ekim 2013-30
Eylül 2014) yayýnlanmýþ, gerçekleþtirilmiþ ve sergilenmiþ olmasý gerekiyor. Fen ve Saðlýk Bilimleri dallarýnda yabancý dille yayýnlanmýþ eserlerle de baþvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalýþmayý
tam olarak anlatmak kaydýyla en az 2, en fazla 5 sayfalýk Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor. Ayrýca
aday eser ve Türkçe özetin pdf kopyasýnýn da
CD’ye kaydedilerek teslimi gerekiyor.
1977 yýlýndan beri
verilen ödüllerle ile ilgili
ayrýntýlý baþvuru koþullar
ý
n
a
http://www.tgc.org.tr/
internet sitesinin sað üst
köþesindeki Sedat Simavi Ödülleri sayfasýnýn
Yönetmelik bölümünden
Sedat Simavi
ulaþýlabilir. Merak edilen
sorular için de Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliði'nin
[email protected] isimli elektronik
posta adresi üzerinden ya da 0212 513 84 58 numaralý telefonunu arayarak da bilgi alýnabilir."
Bostancý Egzos
sahiplerinden Serdar
Bostancý, Seda Yýlmaz ile hayatýný birleþtirdi.
Miyase-Osman
Bostancý çiftinin oðlu
Serdar, Elmas-Orhan
Yýlmaz çiftinin kýzý
Seda ile dünyaevine
girdi.
Dün Afra Düðün
Salonu’nda düzenlenen düðün törenine
bazý daire müdürleri,
sivil toplum kuruluþu
temsilcileri, Bostancý
ve Yýlmaz Aileleri ile
çok sayýda davetli katýldý.
Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem
Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise
Metin Þahin ve Hüse-
Serdar Bostancý, Seda Yýlmaz ile hayatýný birleþtirdi.
yin Bostancý yaptý.
töreni, pasta kesilmesi
HAKÝMÝYET ,
ve taký merasiminin
Seda-Serdar Bostancý
Müzikli eðlenceardýndan sona erdi.
çiftini kutlar ömür bolerle baþlayan düðün
yu mutluluklar diler.
SEDAT SÝMAVÝ KÝMDÝR?
Öncü çalýþmalarý ile adýný yayýn tarihine yazdýran Sedat Simavi, 1896 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu.
Babasý Hamdi Simavi Bey, annesi Abdulhamit sadrazamlarýndan Saffet Paþa'nýn torunu Aliye Haným'dýr. Sedat Simavi, babasýnýn görevli olduðu
Samsun'da ilk Fransýzca derslerini aldý. Kadýköy Saint-Joseph Fransýz Okulu'nda baþladýðý öðrenimini
Galatasaray Lisesi'nde tamamladý (1912), Okul sýralarýnda ilk karikatürleri yayýnlanmaya baþlandý.
1.Dünya Savaþý patlak verince Hadýmköy'deki birliðine katýldý. 1916'da Ramazan Bayramý'nýn birinci
günü "Hande" adýndaki haftalýk dergiyle yayýn hayatýna atýldý. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adýna ilk defa konulu bir film çevirdi. "Pençe", "Casus"
ve "Alemdar Vakasý" filmleri böyle doðdu. Ýstanbul'un çeþitli semtlerinde baþarý ile oynadý. "Diken"
ve "Ýnci" dergilerini de bu arada yayýmlamýþtý. Sedat
Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920'de
"Dersaadet" ile kavuþtu. Gazete, Sevr Muahedesi'nin
yarattýðý karamsarlýða karþý yapýcý bir ruh aþýlýyordu.
Onu "Payitaht", "Güleryüz" izledi. 15 Mart 1933'te
yayýn hayatýna atýlan haftalýk "Yedigün" ile 18 yýl en
çok satan dergiyi çýkarma baþarýsýna sahip oldu. Gazetecilerin dayanýþmalarýný ve baðýmsýzlýklarýný saðlamak amacýyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin
kurulmasýnda öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralý Þeref
Rozeti'ni taþýdý ve ilk baþkanlýða seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayýs 1948'te "Hürriyet"i yayýmlamaya baþladý. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný iken Üniversitede Gazetecilik Kürsüsü'nün kurulmasý için de
ilk yazýlý baþvuruyu yaptý. Sedat Simavi'nin mücade-
Miyase-Osman Bostancý çiftinin oðlu Serdar, Elmas-Orhan Yýlmaz çiftinin kýzý Seda ile dünyaevine girdi.
Akif Taha sünnet oldu
Akif Taha Cam
sünnet oldu.
Ýsmail Þentürk
ve Sadi Cam’ýn
torunu, Ayþe-Burak
Yasin Cam çiftinin
oðlu Akif Taha
önceki gün
düzenlenen sünnet
töreni ile erkekliðe
ilk adýmýný attý.
Cam Ailesi’nin
evlerinde
düzenlenen sünnet
düðününe bazý
daire müdürleri,
sivil toplum
Akif Taha Cam sünnet oldu.
kuruluþu
temsilcileri ile çok
sayýda davetli
katýldý.
Mevlid-i Þerif
ile baþlayan
program çocuk
gezdirme ve yemek
ikramýnýn ardýndan
sona erdi.
HAKÝMÝYET,
Ayþe-Burak Yasin
Cam çiftini tebrik
eder oðullarý Akif
Taha’ya saðlýk ve
mutluluk dolu bir
ömür diler.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:8 ÞEVVÂL: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:22 Temmuz 1430 Hýzýr:91
4
2014
AÐUSTOS
Kalbinde þöhret sevgisi
olanýn, doðruyu bulmasý
çok zordur.
Ýbrâhim bin Edhem
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.45
05.30
12.54
16.45
20.05
21.41
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
BUHARA
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
GAZÝ
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
YAZAR
GÜNLÜK
- Ve arada aðzýmýzda
Abdulkadir OZULU
bir ömür dolandýrýp durduðumuz onca laf, kaðýtlara döktüðümüz onca kelime sadece bir tür duygu
kalabalýðýdýr.
Tutsaklýðýmýzdan
kurtulmaya çalýþmanýn
beyhude uðraþlarýdýr bunlar.
Asla gerçekten bir
þey anlatýlamaz, ancak bir þeyin hayali anlatýlabilir,
kendisi deðil. O yüzden anlatmaya deðil, anlatmamaya bakarým. Anlatma derdinden çok anlatmamanýn
zevkine kurulurum. Ama yine de hiç susmam, eðer bir
gün susarsam, bu artýk söylenecek hiçbir þey kalmadýðý içindir, her þey söylenmiþ, hiçbir þey söylenmemiþ
olsa bile. - Samuel Beckett
- Yazar ülkesinin radyografisini çeken biridir. Semra Topal
- Yýllardýr bir yazý aygýtýna dönüþtürüyorum kendimi. - Enis Batur
- Yazmak, hele þiir kurmak söz konusu oldu mu,
iki þair arasýnda hiçbir barem iliþkisi yoktur. Doðru
bildim, küpe oldu: Ýnsanlara, yapýtlarýna, deneyimlerine saygý duydum, öðrenmeyi hiç elden býrakmadým,
býrakmam da. Ama yazý dünyasýnda yalnýzca düzey
farkýna inandým, düzlem farkýný hiç kabul etmedim. Enis Batur
- Yazmak için yaþamak gerekiyor. Üzülmek,
kýzmak, dünyada deðiþen
bir þeylere tepki göstermek, þaþýrmak, delirmek,
aþk acýsý çekmek, susmak,
kaçmak, beklemek. Çünkü
bilgisayarýn baþýnda oturarak geçirdiðim geceler rü3
ya kaybý ve yorgunluktan
baþka bir iþe yaramýyor.
Aylarca aklýmda dolanýp
duranlar dinlenmeye karar
verdikleri andaysa benim üretim sürecim baþlamýþ
oluyor. - Mark Z. Danýelewski
- Yazar olacaksam eðer, baþýma gelen her þeyi
minnettarlýkla karþýlamalýyým. - Selma Lagerlöf
- Vasat yazarlar ödünç alýr, büyük yazarlar çalar.
- T.S.Eliot
- Tarihçi kaydeder ama romancý yaratýr. - E.M.
Forster
- Yazar da gözyaþý yoksa, okurda da yoktur. Robert Frost
- Toplum benim iþverenim deðil. Ben kendim
için yazýyorum. - Max Frisch
- Bildiðiniz gibi “kolay” edebiyatla dolup taþan
bir dünyada yaþýyoruz ama ben her zaman okumak isteyeceðim türde kitaplar yazmakla ilgilendim: Ýnsanlýðýn büyük (ve zaman ötesi) ikilemlerini irdeleyen hikayeler. Ve bunlar da ister istemez doðamýzýn karanlýk
yönlerini içeriyor. Tarihi bizim çaðýmýzý yansýtan bir
“ayna olarak kullanmak bana çaðdaþ hikayeler yazarken sahip olmadýðým ölçüde bir özgürlük verdi: Ýcat
etme özgürlüðü. Çoðu þeyin sadece tasvir edilmeyi
deðil, icat edilmeyi beklediði durumlarda mutluluðun
doruðuna çýktýðýmý biliyorum. - Rose Tremain
- Bir edebiyatçý gibi kimse ele alamaz insanýn
içindeki fena ile iyiliðin çatýþmasýný. Edebiyatýn iþi anlamak ve anlamlandýrmak ne de olsa. Edebiyatýn sahasý nüanslar, bir amacý da empatiyi artýrmak farklý
farklý gibi görünen bireyler arasýnda. - Elif Þafak
- Ben, yapý olarak kavgacý deðil, ama mücadeleci bir insaným. Zaten baþka türlü, baðýmsýzlýðýný koruyarak yazar olarak kalmak günümüz koþullarýnda -hele bir kadýn için- pek mümkün deðildir. Sadece koþullarla deðil kendimle de mücadele ederim. Kendinizle
mücadele, boþa kürek çekmek deðilse eðer, kendinizi
tanýma, anlama mücadelesidir aslýnda. - Erendiz Atasü
“YAZI-YAZMAKYAZAR” Üstüne
- Bir yazarýn en cazip tarafý; yeni þeyleri aþina,
aþina olduklarýmýzý yeni yapabilme gücüdür. - W.M.
Thackeray
- Kendinize bir alan açýyor, önünüzdeki her bir
þeyi bir yana býrakarak orada kapanýyorsunuz. Özgürleþme eyleminin yeri/mekaný oluyor bir masa, önünüzdeki defter ve kalemse bunun kýþkýrtýcýsý... - Feridun Andaç
- Yazmaya yönelirken gelip sizi bulanlardan kopamaz, hatta bunlara kayýtsýz kalamazsýnýz. Anlamaya, öðrenmeye, sorgulamaya verirsiniz kendinizi...
Yaratýcýlýðýn önünü açan da budur... Kavrayýþ bilincini geliþtiren, imgeleminizi zenginleþtiren kurma düþüncesinin aurasýný gösteren bir çabadýr bu. - Feridun
Andaç
- Çok hýzlý yazarým çünkü can sýkýntýsý saðlýðýma
zararlý - Noel Coward
Türk-Ýslam
medeniyetinin,
Hüsnü Salih CENAN
asýrlara dal budak
salmýþ idrak tarihinin çilekeþ baþýný
aðrýtýp duran meselelerden biri de, yaratýcý "Tek Ýlah"a
Tanrý ismiyle mi,
yoksa Allah lafzýyla mý hitap edileceði mevzuudur. Bunun tatmin edici
cevabýný bulup, Ýslam Âlemi'ne kabul ettirebilmek bizim davamýz deðildir. Lakin kelimeperestlikten kurtulup felaha erebilmek için de, bu kavramlar üzerinde kafa yormak, kafa yormak içinse, bu kelimelerin
etimolojik olarak ne manaya geldiklerini bilmek çok
mühimdir.
Tanrý kelimesi, Ýngilizcede "God" kelimesi ile
ifade edilir. Bu kelimenin etimolojik kökünü bulma
gayretinde olan linguistik (lisana, konuþma diline ait)
ilimciler, bu kelimenin kökünü "Good" yani "Ýyi"
olarak tespit etmiþlerdir. "Good" yani "iyi" olanýn batýllaþmýþ ve bir manada þeytanileþmiþ versiyonunu da
"Gold" yani "altýn, para, altýna düþkünlük, paraperestlik" olarak yorumlayan dilciler ve hatta filozoflar
da vardýr. Aslý "Gott" olan bu kelime, Germen kavimleri tarafýndan kullanýlmýþ ve hususiyetle "Teiwaz"
isimli bir yüce tanrýyý kastetme manasýnda sarf edilmiþtir.
"Gott" kelime karþýlýðý itibarýyla "En yüce, eþi
benzeri olmayan" manasýna gelir. Fransa'da hüküm
süren ve Fransýz kraliyet tarihinde mühim bir yer iþgal eden Merovenj ve Karolenj hanedanlarýnda ve
Katolik inanç sisteminde Tanrý, erkeksi (maskülen)
bir þahýs olarak tasvir edilir. Ýskandinav halklarýnýn
kullandýðý dilde ise bu tabir "neutrum" yani "nötr"
manada kullanýlmýþ ve yaratýcýya herhangi bir cinsiyet atfetmekten kaçýnýlmýþtýr.
Meþhur Rönesans sanatkârlarýndan olan Micha-
Tanrý mý,
Allah mý?
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Bayram Olsun 2
"Bayram" ise bayramýnýz mübarek olsun.
"Ben kendi elemlerime tahammül ettim, fakat alemi
Ýslama indirilen darbelerin en önce
kalbimi-e indirildiðini hissediyorum"
sözlerini hatýrlýyoruz.
Aðlayýp-sýzlayan bir Bediüzzaman'ý…
Ýþte Ýslam Dünyasý,
Ýþte "gaddar Avrupa",
"Bayram" ise bayramýnýz mübarek olsun.
Siz sadece "kendiniz" iseniz mesele yok..
Raþit Yücel
Siz" Müslüman" iseniz, o zaman
rasityücel@
bunlar sizi ve bizi ilgilendiriyor.
corumhakimiyet. net
Sýzlayan vicdanlar,
Duaya uzanan avuçlar,
Tefekkür
Dünyamýz
Yapmasý mutlaka gerekli etkili ve yetkililer…
"Bayram" ise bayramýnýz mübarek olsun.
Her þeye raðmen bayramý yaþayacaðýz.
Duygular körelmiþ,
Hisler susmuþ,
Þefkat ve merhametler törpülenmiþ,
Þecaat ve mertlikler bitmiþ ise ;
"Bayram " ise bayramýnýz mübarek olsun.
Þu anlarda karatmak istemem.bayramýnýzý .
Fakat bunlarý da akýldan çýkarmadan..
"Bayram" bayram ise bayramýnýz mübarek olsun.
Üzerimizdeki sislerin silinmesi ümit ve temennisi
ile..
"En yüksek gür seda" nýn temaþasý ile..
Bahtýmýzýn açýlmasý duasý ile..
Bayramýnýz mübarek olsun.
(Son)
METEOROLOJÝ
(Sürecek)
lengelo Sistina Þapeli'nin duvarlarýný süsleyen ünlü "Güneþ ve
Ay'ýn Yaratýlýþý" freskinde de tanrýyý bir
erkek olarak resmetmiþtir (resmedilen bir
tanrý, daha ne olsun).
Yahudi inancýnda yer
alan "Tetragrammaton" (isminde dört
harf bulunan tanrý
"Yahve" demektir) da
erkektir ve kanunlarý
da kelimenin tam manasýyla "erkekçe"dir.
"God" tabirini, bilhassa politeist (çok tanrýlý dini sistem) telakkiye sahip olanlar "Gottheit" (ilahi
varlýk) olarak adlandýrarak, direkt bir Tanrý inancýndan ziyade, deist (dini, bir dünyevi sistem olarak kabul etmeyen, Tanrý'ya inanan; lakin O'nun varlýk âlemine müdahil olmadýðýna inanan) manada bir ilah
anlayýþýna baðlý bir mefhum olarak ele alýrlar. Hint
teolojisinde ve mistisizminde ise bu tabir "Anirvachaitanya" yani "Tezahür Etmemiþ Olan" (Ýngilizce
"Unmanifested") kelimesi ile ifade edilir.
Tanrý kelimesi, eski Türklerde ve diðer Altay
halklarý arasýnda sýkça kullanýlmýþ olan bir tabirdir.
Bu meþhur kelimeyi Moðol ve Kalmuklar "Tengri",
Buryatlar "Tengeri", Volga Tatarlarý "Tengere", Yakutlar "Tangora", Beltirler "Tingir" Çuvaþlar ise "Tura" þeklinde telaffuz ederlerdi. Umumi manada "Ulu,
yüce, gök, üstün, kuvvet sahibi" gibi karþýlýklarý olan
bu tabir, Çin'den Rusya'nýn güneyine, oradan da ta
Marmara'ya kadar yaygýn bir surette kullanýlmýþtýr.
Bu kelimeye ilk defa M.Ö. II. yüzyýlda Hiung-nu
(Þyung-nu)larda rastlanýr. Vasýflarý itibarýyla da þu
isimlere sahiptir: "Ulu" (Üze), "Ak ve Semavi"
(Kök), "Ezeli ve Ebedi" (Müngke), Güçlü (Küç). Demek oluyor ki "Tanrý", her þeyin ana hükümdarý (ama
tek deðil) ve her oluþun nihai manada müsebbibi olan
bir "eþitler arasýnda birinci ilah" statüsüne sahipti.
Fikrin Ýleri
Ufuklarýnda
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 221 95 90
GAZÝ CAD. NO:53/B
KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI
224 83 26
2.8779
2.8789
2.1486
2.1492
Gram
ALIÞ
88,66
SATIÞ
88.69
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6960
4 AÐUSTOS 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT EDENLER
1- Bakýrcý esnafýndan Gazi, Vedat'ýn babalarý Seydi Mermer.
2- Eski SSK çalýþanlarýndan Yalçýn ve Alim Bekdemir'in babalarý
Alaca'dan gelme Memduh Bekdemir.
3- Büðdüz Köyü'nden gelme Hüseyin Koç'un hanýmý berber esnafýndan Mustafa ve Cesur Koç'un anneleri Pakize Koç.
4- Ahmetoðlan Köyü'nden gelme Tolga, Tuðrul Tunca'nýn babalarý DSÝ'den emekli Mehmet Kuþ'un eniþtesi Tarým Ýl Müdürlüðü'nden emekli Eyüp Tunca.
5- Hamamlý Çayköyü'nden gelme Mustafa Cam'ýn eþi Erdal ve
Sami Cam'ýn anneleri Meryem Cam.
6- merhum Bahattin Büðdüz'ün eþi, Neslihan Balak, Nesrin Özdemir, Esra Sevinç ve Tamer Büðdüz'ün anneleri Kadiriye Büðdüz.
7- Aslan Köyü'nden gelme Haydar, Zafer, Abbas, Salih Erkoç ve
Fadime Çemrek'in anneleri Ümmügül Erkoç.
8- Niyazi Türkyýlmaz'ýn eþi Zühal Levent, Uður Türkyýlmaz'ýn anneleri Zehra Türkyýlmaz.
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
4 AÐUSTOS 2014
Kýzýlpýnar'da
coþkulu þenlik
Çorum'da köy
derneklerinin düzenliði
büyük þenliklerden biri
olan Kýzýlpýnar köyü
geleneksel 7. Karagöl
Fasulye Þenlikleri
Bayramýn ikinci günü
gerçekleþtirildi. Çok
sayýda davetlinin
katýldýðý þenlikte büyük
bir coþku içerisinde
gerçekleþtirildi.
Çorum merkeze
baðlý Kýzýlpýnar
Köyü'nde yapýlan
Fasulye Þenliðin;
Çorum Milletvekili
Tufan Köse, CHP Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas,
Merkez Ýlçe Baþkaný
Ali Rýza Suludere,
Þoförler cemiyeti
Baþkaný Tahsin Þahin,
CHP Ýl Genel Meclisi
Üyesi Yýldýz Bek,
Taksiciler ve
Minibüscüler Odasý
Baþkaný Mehmet
Gayret, Oto Tamircileri
Odasý Baþkaný
Necmettin Uzun, Hazýr
Elbiseciler Odasý
Baþkaný Necati Þimþek,
Bakkallar ve Bayiler
Odasý Baþkaný Özkan
Þanal, Berberler ve
Kuaförler Odasý
Baþkaný Mustafa Köse,
ADD Baþkaný Uður
Demirel, Ýþ Adamý ve
Politikacý Halis
Durkaya, CHP
Milletvekili adayý
Muharrem Bozdoðan,
CHP eski Ýlçe Baþkaný
Saim Topgül, Dedesli
Ovasý Dernek Baþkaný
Mehmet Ali Yýldýrým,
Palabýyýk Köyü Dernek
Baþkaný Ali Özgür
Ispanak, Bahçeli Evler
Mahalle Muhtarý Hasan
Kýzýltepe, köy
muhtarlarý ve çok
sayýda davetli katýldý.
Gazeteci Servet
Seyfettin Mete'nin
sunuculuðunu yaptýðý
fasulye þenliði
kapsamýnda düzenlenen
fasulye yarýþmasý da
çekiþmeli geçti.
Yarýþmada Hüseyin
Mercan'ýn yetiþtirdiði
fasulye 1. olurken ikinci
üretici ise Haydar
Mercan oldu. Dereceye
giren fasulye
üreticilerine
hediyelerini CHP
Milletvekili Tufan Köse
ve Ýl Genel Meclisi
Üyesi Yýldýz Bek, verdi.
Þenlikte kýsa bir
konuþma yapan CHP
Milletvekili Tufan
Köse, 10 Aðustos'ta
yapýlacak olan
Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerine dikkat
çekerek, tüm
seçmenlerden sandýk
baþýna gitmelerini
istedi.
Þenlikte okuduðu
türkülerle kendine özgü
bir hayran kitlesi
oluþturan Gülenaz ve
yerel sanatçýlar
Özdemir Öztürk, Gözde
Özsoy, Filiz, Ýlker
Turna, Merve Dizman,
Emrah Turna, Halil
Samsor, Deniz
Gündoðdu, Mustafa
Alagözyaylasý ve Murat
Uyar sahne aldýlar.
Çekiliþ yapýlarak çeþitli
firmalarýn verdikleri
hediyelerinde
daðýtýldýðý þenlik akþam
saatlerine kadar
halaylarla devam etti.
Engin Nurþani hayranlarý
Saðmaca'yý doldurdu
Türk Halk Müziði'nin sevilen sanatçýlarýndan Engin Nurþani,
Kuþsaray Köyü Saðmaca
Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþtu.
"Benim için Çorum'un ayrý bir yeri var"
dediði ve Çorum'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Engin Nurþani'yi
Çorumlu hayranlarý yine
yalnýz býrakmadý ve ona
sevgi gösterisinde bulundular.
Saðmaca Alabalýk
ve Et Tesisleri Ýþletme
Sahibi Recep Gür'ün organizasyonunda geçtiðimiz Cumartesi akþamý
sahne alan Engin Nurþani, Babasý Aþýk Ali Nurþani ve kendisine ait türkülerini hayranlarý için
söyledi. Sevenlerinin
Saðmaca'ya akýn ettiði
konserde Engin Nurþani,
1,5 saatlik konserin ardýndan hayranlarý ile fotoðraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Konserde ayrýca
Engin Nurþani'nin yaný
sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy
ve Reha Palabýyýk da
sahne alýrken, birbirinden güzel türkülerle katýlýmcýlara türkü ziyafeti
sundular. Açýk havada
serin ve nezih bir ortamda gerçekleþtirilen etkinlikte katýlýmcýlar gecenin
ilerleyen saatlerine kadar
gönüllerince halaylar çekerek eðlendiler.
Aðalýk seçimi
çekiþmeli geçti
Kýzýlpýnar Köyü 7.
Karagöl Fasulye
Þenliðinde her yýl
geleneksel olarak
düzenlenen aðalýk
yarýþmasý bu yýlda
çekiþmeli geçti. 5 erkek
1 bayanýn katýldýðý
þenlikte ortaya
çýkartýlan koça 6.500
TL veren Sadýk Yosul,
2014 yýlýnýn aðasý oldu.
Gazeteci Servet
Seyfettin Mete'nin
baþarýlý sunumu ile
ortaya aðalýk için çýkan
Naile Sayar, geçen yýlýn
aðasý Ali Sayar, Ýsmail
Eker, Zeynel Can,
Mehmet Bulut ve Sadýk
Yosul kýyasýya
yarýþtýlar. Ortaya konan
koça ilk teklif Naile
Sayar'dan geldi.
Sayar'ýn 2 bin TL
vererek baþlattýðý
yarýþma diðer aða
adaylarýn teklifleri ile
6bin 500 TL'yi buldu.
Çekiþmeli geçen aðalýk
yarýþmasýnda Sadýk
Yosul ortaya konan
koç'a 6 bin.500 TL
vererek Kýzýlpýnar
Köyü 7. Karagöl
Fasulye Þenliðinin
aðasý oldu. Aðalýk
kýyafetini giyen Sadýk
Yosul, vatandaþlarla
birlikte halay çekerek
aðalýðýný kutladý.
Ýlaçlara üçgenli takip
Saðlýk Bakanlýðý,
ruhsatlandýrýldýktan sonra hasta üzerindeki etkilerini izleme gereði duyduðu ilaçlar için üçgenli
takip sistemi oluþturdu.
Bu ilaçlarýn kýsa
ürün bilgisinde ve kullanma talimatýnda siyah
eþkenar üçgenli uyarý
iþareti ve "Bu ilaç ek izlemeye tabidir" ibaresi
yer alacak.
Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu (TÝTCK)
yetkililerinden aldýðý bilgiye göre, ilaçlar ruhsatlandýrýlýrken geliþtirilme
sürecinde yürütülen klinik çalýþmalardan elde
edilen veriler deðerlendiriliyor. Nadir görülen
yan etkiler, ilaç daha geniþ bir kesim tarafýndan
kullanýlmaya baþlandýktan sonra ortaya çýkabiliyor.
Bu nedenle, ilacýn
pazara sunulmasýnýn ardýndan daha geniþ bir
kesim üzerindeki kullanýmýnýn sürekli izlenmesi gerekiyor.
Ýlaç þirketleri ve
TÝTCK bu izlemeyi yapmakla birlikte bazý ilaçlarda ortaya çýkan yeni
güvenlik sorunlarýnýn
mümkün olduðunca çabuk tespit edilmesi ve
gerekli tedbirlerin derhal
alýnabilmesi için ruhsat
sonrasý veri toplama sürecine ihtiyaç duyuluyor.
Bu nedenle, belli
ilaçlarý yakýn takibe al-
mak, özellikle yan etkilerin bildirimini teþvik
etmek için "ek izleme"
sistemi oluþturuldu.
Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunca bazý
ilaçlarýn ruhsatlandýrma
sonrasý hastalar üzerindeki olasý risklerinin takibi amacýyla düzenle-
me yapýldý. Kurum tarafýndan belirlenecek ilaçlar için "ek izleme" prosedürü uygulanarak veri
toplanmaya devam edilecek.
Kurum tarafýndan
ilan edilecek "ek izlemeye tabi ilaçlar" listesindeki ilaçlarýn kýsa ürün
bilgisinde ve kullanma
talimatýnda siyah renkte
ters eþkenar üçgen þeklinde bir iþaret ve "Bu
ilaç ek izlemeye tabidir"
uyarýsý yer alacak.
Saðlýkçýlar da bu
ilaçlarla ilgili uyarýlacak
ve þüpheli yan etkileri
raporlayarak Türkiye
Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) bildirmeleri istenecek.
Bakanlýk, uygulamayla saðlýkçýlarýn ve
halkýn ilaçlarýn yan etkilerini bildirim konusunda bilinçlendirilmelerini
amaçlýyor.
Neden ek izleme?
Ek izleme, güvenirliði henüz tam tanýmlanmamýþ yeni ruhsatlandýrýlmýþ ilaçlarýn veya bu
tanýmlamaya ihtiyaç duyulan, yeni güvenlik sorunlarý olan ilaçlarýn yan
etki bildirim oranlarýný
artýrma ihtiyacýna dayanýyor. Uygulamayla ilaçlarýn klinik uygulamadaki risklerinin daha da
netleþtirilmesi amacýyla
ek bilgilerin mümkün olduðunca erken toplanmasý hedefleniyor.
Ek izleme statüsü
bir ilaca ruhsatlandýrma
anýnda verilebileceði gibi, ilacýn yaþam döngüsünün ilerleyen evrelerinde yeni bir güvenlik
sorunu tespit edildiðinde
de uygulanabilecek.
Kurum, ruhsat sahibine özel yükümlülükler getirilen ilaçlar için
de ek izleme statüsünü
zorunlu tutabilecek.
TÝTCK, bir ilacý ek
izleme listesinden Türkiye'de ruhsatlandýrýldýktan 5 yýl sonra çýkarabileceði gibi bu süreyi uzatabilecek. Ýlacýn yaþam
döngüsü süresince güvenlikle ilgili yeni endiþelerin ortaya çýkmasý
durumunda ilaç yeniden
listeye dahil edilebilecek.
Hangi ilaçlar ek izlemeye alýnacak?
Bakanlýðýn düzenlemesine göre þu ilaçlarýn ek izleme listesine
dahil edilmesi zorunlu
olacak:
-Ýlacýn uluslararasý
uygulamalarda ek izleme listesinde yer almasý.
-Ruhsat müracaatý
olan ve ruhsatlý biyobenzer ilaçlar.
-Ülkede özel izleme sistemleriyle takip
edilen ilaçlar (ilaç güvenlik izlem formu, web
tabanlý izleme sistemleri,
kýsýtlý daðýtýmý yapýlan
ilaçlar gibi).
-Beþeri Týbbi Ürünler Ruhsatlandýrma Yönetmeliðinin özel durumlarda ruhsatlandýrýlan/ruhsat
müracaatý
olan ilaçlar.
-Ruhsatlandýrma
sonrasý güvenlilik çalýþmasý yapýlmasý koþuluyla ruhsatlandýrýlan ilaçlar.
-15 Nisan 2014 tarihinden sonra ruhsat
müracaatýnda bulunulan
ve daha önce Türkiye'de
ruhsatlandýrýlan hiçbir
ilacýn içeriðinde yer almayan yeni bir etkin
maddeyi içeren ilaçlar.
-15 Nisan 2014 tarihinden sonra ruhsat
müracaatýnda bulunulan
tüm biyoteknolojik ilaçlar.
-1 Ocak 2011 tarihinden sonra ruhsatlandýrýlan tüm kan ürünleri.(AA)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
15
Darýsý damatlýðýna
Recep Mebet
Ferhat ile
Zeynep Þirin'in
oðullarý Sait,
erkekliðe ilk
adýmýný attý.
Sait Þirin'in
sünnet merasimi
Yeniyol
Mahallesi Sel
Sokak'ta
bulunan
evlerinde
düzenlendi.
Daha sonra
çocuk gezdirme
yapýldý,
Hýdýrlýk'ta dua
edildi. Evde
misafirlere
yemek ikram
edildi. Sünnet
yemeðinde
Kur'an-ý Kerim
okundu, ilahiler
seslendirildi.
Hakimiyet,
Ferhat ile
Zeynep Þirin
çiftini tebrik
eder, oðullarý
Sait'e ömür boyu
mutluluklar
diler.
Sungurlu ÝHA Muhabiri meslektaþýmýz Serkan Sansever evlendi.
Meslektaþýmýz
dünya evine girdi
Ömer ile Dilara evlendi
Emre Kut
Rabia-Veysel
Seviþ çiftinin kýzý
Dilara, Menþure-Bilal
Çevikel çiftinin oðlu
Ömer ile dünya evine
girdi.
Alyans Düðün
Salonu'nda düzenlenen
düðün törenine genç
çiftin yakýnlarý ile çok
sayýda davetli katýldý.
Yemek ikramý ile
baþlayan düðün töreni,
pasta kesilmesi ve taký
merasiminin ardýndan
sona erdi.
Hakimiyet DilaraÖmer Çevikel çiftini
kutlar, ömür boyu
mutluluklar diler.
TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI
Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 101 Ada , 3 Parsel
Mevkii: Ankara yolu 7. Km 'de Ankara yoluna cepheli boþ arsa
Adres : Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ankara yolu 7. Km. Çorum
Tel: 0364 235 03 16
-
Ýhale tarihi: 07.08.2014
Ýhale saati: 14:00
Ýhale yeri: Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ýdari bina
Yüzölçümü : 16.999,57 m2
Durumu : Endüstri bölgesi
Ýhaleye Girme Þartlarý: Ýhaleye teklif verecek olanlarýn Kýzýlýrmak döküm
(Ç.HAK:2294)
San. ve Tic. A.Þ.'nin Ýþ bankasý TR31 0006 4000 0015 1500 6904 26 nolu
hesabýna veya firmamýz tahsilat veznesine 150.000,00TL ihale giriþ
teminatý yatýrmasý yada ayný tutarda geçici teminat mektubunu ibraz etmesi
zorunludur.
Þartname: Satýþ þartnamesi Ankara yolu 7. Km, Kýzýlýrmak Döküm San. ve
tic a.þ.'den temin edilebilir.
Ýstekliler, ihaleye iliþkin bilgileri ve satýþ þartnamesini yukarýdaki adres ve
telefon numarasýndan, Sözleþme Makamýnýn görevli personeliyle irtibat
kurarak temin edebilirler.
Ýhlas Haber
Ajansý (ÝHA) Sungurlu
muhabiri Serkan
Þansever, Burcu
Nikbay ile evlendi.
Sungurlu’da
görkemli bir düðün
töreni ile dünya evine
giren Þansever-Nikbay
çiftini bu mutlu
günlerinde Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner,
Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Þevket Erzen,
ÝHA Çorum Bölge
Müdürü Bülent
Özkaleli, aileler,
yakýnlarý ve
meslektaþlarý yalnýz
býrakmadý.
Genç çiftin
nikahýný Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner kýyarken,
nikah þahitliklerini ise
Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Þevket Erzen,
Serdar Özel, Bekir
Ateþ ile Uður Nikbay
yaptý.
Evlilik cüzdanýný
geline teslim eden
Baþkan Þahiner, genç
çiftlere mutluluklar
dileyerek, “Güzel bir
ana þahitlik ediyoruz.
En kötü gününüz böyle
olsun. Ailenizde ve
birbirinize karþý hiçbir
zaman sevgi, saygý ve
hoþgörüyü eksik
etmeyin. Bir yastýkta
yaþlanmanýz dileðiyle
mutluluklar diliyorum”
dedi.(ÝHA)
Çiftin nikahýný Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner kýyarken, Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný, Gazetemiz
Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen de nikah þahitliði yaptý.
Gazze yardým bekliyor
Gülesin Aðbal Demirer
Kimse Yok Mu
Derneði Çorum Þube
Müdürü Erkal Aykaç,
derneðin mültecilerle
ilgili Çorum'da yaptýðý
çalýþmalarýn devam
ettiðini söyledi.
Derneðin
Suriye'deki iç savaþtan
kaçarak Çorum'a
sýðýnan Suriyeli
mültecilerle birlikte
Ýranlý, Iraklý ve Afganlý
ailelerin zor olan
yaþamlarýna duyarsýz
kalmadýðýný söyleyen
Aykaç, Çorum'daki
mülteci aileleri tespit
edip, bu ailelerle yüz
yüze görüþüp sosyal
incelemelerini yaparak
ihtiyaç sahiplerini
belirlediklerini ve bu
ailelerin gýda, giyim ve
ev eþyasý gibi temel
ihtiyaçlarýný
karþýladýklarýný,
bayram sürecinde de
100 civarýndaki
mülteci aileye gýda
kolisi daðýttýklarýný
kaydetti.
Derneðin
Ramazan ayýndaki
faaliyetlerine de
deðinen Aykaç,
Çorum'da bin 500
civarýnda kumanya
paketi daðýttýklarýný
ayrýca bayramlýk elbise
ve ayakkabý
verdiklerini söyledi.
Filistin için
baþlattýklarý yeni
kampanya hakkýnda da
bilgi veren Aykaç,
“Gün Gazze için birlik
ve beraberlik günü”
diyerek sýkýntýlý günler
yaþayan Gazze
halkýnýn uygulanan
abluka nedeniyle dýþ
dünya ile iliþkisi sýnýrlý
olan ihtiyaç
sahiplerine, resmi yerel
partner dernekleri ile
iþbirliði içerisinde
ulaþmaya devam
ettiklerini belirten
Aykaç, bu kampanya
vesilesiyle hayýrsever
insanlara seslendi.
Aykaç, iyiliðin bir
ucundan tutmak az
veya çok içinde olmak
isteyenlerin
yardýmlarýný
beklediklerini belirtti.
Yardýmlarýn
Bankasya Çorum
Þubesindeki 3720757 1 nolu hesaba
yatýrýlabileceði gibi
Mimar Sinan
Mahallesi Cemilbey
Caddesi 86/A
numarada faaliyet
gösteren dernek
merkezine de
getirilebileceði ya da
‘GAZZE’ yazýp 5777'
ye kýsa mesaj
göndererek destek
verilebileceðini
sözlerine ekledi.
16 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Kentsel dönüþüme ‘yeþil yýkým’ geliyor
Kentsel dönüþüme "yeþil yýkým"
geliyor Kentsel dönüþümde, tehlikeli
maddeler kaynaðýndan ayrýþtýrýlarak
yýkým yapýlacakÇevre ve Þehircilik
Bakanlýðý, kentsel dönüþüm
kapsamýndaki yapýlarýn, baþta tehlikeli
maddeler olmak üzere ahþap, demir,
bakýr, beton ve plastik gibi malzemelerin
kaynaðýnda ayrýþtýrýlarak yýkýlmasýný
zorunlu hale getirecek.
Bakanlýk, kentsel dönüþümde
yýkýlan tüm binalarýn kalýntýlarýnýn
doðaya zarar vermeyecek þekilde geri
dönüþtürülmesini amaçlayan "sýfýr atýk"
politikasýndan sonra inþaatta "yeþil
yýkým" dönemini baþlatýyor.
Bu çerçevede hazýrlanacak
mevzuatla, atýk yönetiminin temel ilkesi
"kaynaðýnda ayýrma" iþlemi, inþaatlarýn
yýkým sürecinde de uygulanacak.
Yapýlarýn, baþta tehlikeli maddeler
olmak üzere ahþap, demir, bakýr, beton,
plastik ve cam gibi malzemelerin
kaynaðýnda ayrý ayrý toplanmasýnýn
ardýndan yýkýlmasý zorunlu hale
getirilecek. Bu þekilde seçici yýkým
yapýlmadan ana yýkýma geçilemeyecek.
Seçici yýkým sayesinde, inþaat
atýklarýnýn geri dönüþtürülerek yeniden
kullanýmý en üst seviyeye çýkarýlacak.
YIKIM PLANI ZORUNLU HALE
GELECEK
Hazýrlanacak mevzuatla, her
uygulama için "yýkým planý"
hazýrlanmasý da zorunlu hale getirilecek.
Böylece yýkýmýn daha saðlýklý ve güvenli
yapýlmasý saðlanacak.
Yýkým kararý alýnan yapý, dikkatlice
analiz edilerek, tehlikeli malzemelerden
baþlamak üzere güvenli ve sistematik
þekilde parçalanacak.
ÇEVRE DOSTU YIKIM ÝÇÝN
BÜYÜK ADIM
Bakanlýk yetkilileri, atýk
yönetiminin saðlýklý ve doðru
yapýlanabilmesi için öncelikle atýklarýn
kaynaðýnda ayrýþtýrýlmasý, kompozisyonu
ve karakterizasyonunun belirlenmesi
gerektiðini söyledi.
Türkiye'de bugüne kadar etkin ve
verimli inþaat yýkýntý atýðý yönetim
sistemi geliþtirilemediðini ifade eden
yetkililer, bunun en önemli
nedenlerinden birinin, sistemin temel
dayanaðýný oluþturan ve dünyada baþarýlý
örnekleri bulunan "seçici yýkým"ýn
Türkiye'de yeterince gündeme
gelmemesi ve uygulanmamasý olduðunu
bildirdi.
Deðiþik ülkelerde uygulanan bu
çevre dostu sistemin, Türkiye'nin yýkým
sektörüne de kazandýrýlacaðýný belirten
yetkililer, bu çerçevede Türkiye'de
zorunlu hale getirilecek "seçici yýkým" ile
inþaat yýkýntý atýklarýnýn yeniden
kullaným ve geri dönüþümünün en üst
seviyeye çýkarýlacaðýný, yýkýmýn çevresel
etkilerinin ise en aza indirileceðini
kaydetti.
Kaliteli ve yeterli miktarda
üretim anlayýþýný
Ýsmet SEYHAN
toplum olarak benimsemeliyiz.
Ýhracat miktarlarý da dikkate
alýnarak planlý üretim yapýlmalýdýr.
Bilinçli ve ihtiyaçlarýmýz
doðrultusunda, gerektiði kadar tüketim yapmalýyýz.
TV reklâmlarý, basýn ilanlarý,
medyadaki yönlendirici haberlerden etkilenmemeyi öðrenmeli, her þeye sorgulayýcý yaklaþmalýyýz.
Çaðýmýzý ele geçirmiþ alýþveriþ çýlgýnlýðýndan sýyrýlmalýyýz.
Çoðu zaman elimizdekilerle yetinmiyor, sürekli daha fazlasýný, daha iyisini arzuluyoruz.
Sorgulayýcý bakýþ açýþý oluþturarak, dýþ etkilerin bizi çeþitli
yanlýþ þartlandýrmalara yöneltmesine izin vermemeliyiz.
Cep telefonunun gereksiz kullanýmý sera gazý yayýlýmýný daha
çok arttýrmaktadýr.
Plastik maddeleri kullanmadan önce bir kez daha düþünmeliyiz. Plastik gibi polimer maddelerin doðada yok olmasý çok uzun
zaman gerektirmektedir.
Yeni bir tüketim
ahlaký nasýl olmalý?
Tüketmeden önce üretmeyi bilmeliyiz.
Bilinçli bir tüketim için önce kendimizi sonra etrafýmýzdaki
insanlarý eðitmeliyiz.
Toplumun bazý kesimlerinde bu sorunlarla ilgili bir algý mevcut deðil. Sorunun ne olduðunu, sebepleri ve sonuçlarýný aktarmalýyýz.
Görsel iletiþim araçlarýný bilinçli tüketim anlayýþýný yaygýnlaþtýrmak için kullanmalýyýz. Bu tip yayýnlara ön ayak olmalý, talep etmeliyiz.
Tüketim bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýnda gençlerin ilgi alanlarý üzerinden onlara ulaþmaya çalýþmalýyýz.
Toplumun bazý kesimlerinde tüketimin bilincinin yeterli düzeyde olmamasý nedeniyle, bu bilincin oluþmasý için öncelikle ekonomik sonuçlarýndan yaklaþýlabilir (örn. su faturasýnda belirli miktarýn üzerinde bir fiyat artýþý).
Toplumda davranýþ deðiþikliðinin oluþmasý için çeþitli teþvik
edici ödüller ve caydýrýcý cezalar uygulanabilir.
Televizyon kanallarýnda kalitesiz birçok yayýn var, bunlara
yeri geldiðinde tepkimizi göstermeliyiz.
Siyasi ve etik deðerlerin ortak çýkarlarda buluþmasý gerektiði-
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
Kaynaklarý etkin ve verimli bir þekilde kullanmalýyýz.
Su kaynaklarýmýz sýnýrlý. Suyu içme suyu ve kullaným suyu
(bahçe sulama, halý yýkama, araba yýkama vb.) olarak kategorize
edip ihtiyacýmýza göre kullanmalýyýz.
Ülkemizde çok yaygýn olan kaçak elektrik ve su kullanýmýnýn
önüne geçmek için öncelikli olarak iþletmelerde, daha sonra konutlarda gerekli önlemler alýnmalý.
Daha önce altyapý çalýþmalarý uzun dönemi kapsayacak þekilde planlanýp yapýlmadýðýndan ve kaliteli malzeme kullanýlmadýðýndan kente daðýtýlan suyun %48'i þebekelerimize gelmeden kayboluyordu. Yerel yönetimlerde planlama ve uygulamalarýn uzun
dönemleri kapsayacak þekilde yapýlmasýný gençler olarak arzuluyoruz. Ýlimiz yerel yönetiminin bu yönde ilerlediðini görmek biz
gençlere umut vermektedir.
Toplu taþýma araçlarýnýn kullanýmýný tercih etmeli ve teþvik etmeliyiz.
Verimliliði yüksek, enerji kullanýmý düþük ve uzun ömürlü tüketim maddelerini tercih etmeliyiz. Çevreye ve kendimize karþý daha saygýlý bir tüketim anlayýþýný yerleþtirmeliyiz.
Tek ve ortak bir çýkarýmýz var. "Doðal varlýklarýn korunmasý,
yaþanabilir bir dünya." Tek bir ses olup bu ortak çýkar doðrultusunda hareket etmeliyiz. Ortak çýkarýmýza ters düþen uygulamalarla
karþýlaþtýðýmýzda tepkimizi ortaya koymalýyýz.
Amacýmýz, deðerlerimizi yitirmeden kararlarýn kýsa vadeli deðil uzun vadeli sonuçlarýný dikkate alarak bilinçli bir toplum oluþturmak olmalýdýr.
Hedefimiz, günü kurtaran deðil, geleceði düþünüp geleceðine
sahip çýkan bir tüketici ahlaký oluþturmaktýr.
Kaynak: TEMA - Beyin Fýrtýnasý Çalýþmasý (Sonuç Bildirgesi)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ni düþünüyoruz.
Atýklarýn geri-dönüþüm sürecine sokulmasýný kendi yaþantýmýzda bir alýþkanlýk ve gereklilik
haline getirip toplumda da eðitim
yoluyla yaygýnlaþmasýna önayak
olmalýyýz. Petrole baðýmlýlýðý
azaltmalýyýz. Kullanýlmýþ yaðlarýn
bio-dizel olarak tekrar kullanýma
girmesine önayak olmalýyýz. Aspir
en kurak bölgelerde bile yetiþen ve
bio-dizel üretiminde kullanýlan bir
bitki olduðundan, bio-dizel kullanýmý çift yönlü kazanç saðlayacaktýr.
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
17
Türkiye’nin yüzde 86’sý diþ fýrçalamýyor
Türkiye'de her gün
75 ton izmarit üretiliyor
Ciddi tehdit oluþturan izmatirler ayný zamanda çevre kirliliðine sebep oluyor
Dünyada her yýl 5 trilyon izmarit üretilirken, sigara ve diðer
tütün ürünlerin üretilmesi iþlemleri sýrasýnda kullanýlan yöntemler
sebebiyle 2 milyon ton karbondioksit ve 5 milyon ton metan gazý
atmosfere karýþýyor.
Baþta kanser, kalp damar
hastalýklarý olmak üzere birçok
saðlýk sorununa yol açan sigara,
tüketici ve dumanýna maruz kalanlara verdiði zararýn yaný sýra dýþarý atýlan izmarit sebebiyle çevre
saðlýðýný da olumsuz etkiliyor.
Hacettepe Üniversitesi (HÜ)
Halk Saðlýðý Enstitüsü Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir yaptýðý açýklamada, tütün ve tütün
ürünlerinin kullanýmýnýn kiþinin
saðlýðýný bozduðunu, çeþitli hastalýklara yol açtýðýný ve çevreye de
zarar verdiðini söyledi. Saðlýklý
bir dünya için temiz bir çevrenin
þart olduðunu vurgulayan Bilir, izmaritlerin önemli bir kirlilik sebebi olduðunu vurguladý.
TÜRKÝYE'DE HER GÜN
75 TON ÝZMARÝT ÜRETÝLÝYOR
Çevreyi koruma amacýna yönelik yurt dýþýnda yürütülen "Siga-
ra Ýzmariti Kirliliði Projesi (Cigarette Butt Pollution Project)" kapsamýnda her üretilen izmarit miktarýnýn belirlendiðini anlatan Bilir,
"Her yýl 5 trilyon izmarit üretildiði ve bu izmaritlerin çevre için
ciddi tehdit oluþturduðu ortaya
kondu. Türkiye'de her gün 75 ton
izmarit üretiliyor. Bu Ankara için
4 ton, Ýstanbul için 10 ton" diye
konuþtu.
Sigaralarýn filtresinde bulunan selüloz asetat ve plastik maddelerin parçalanmadýklarý için doðada yýllarca kalabildiðinin altýný
çizen Bilir, bunun çevre saðlýnýn
korunmasý açýsýndan büyük risk
oluþturduðunu kaydetti. Bilir, izmaritlerden gelen yabancý madde
ve kimyasal madde kirliliði üzerinde durulmasý gerektiðini belirterek, özellikle filtrede bulunan
kimyasallarýn yýllar boyunca doðada bozulmadan kalabildiðine
dikkat çekti.
Bilir, "Ayrýca tütün tarýmý sýrasýnda kullanýlan pestisidler toprak ve suya karýþmak suretiyle kirliliðe neden oluyorlar. Tütünden
sigara ve diðer ürünlerin üretilmesi iþlemleri sýrasýnda kullanýlan
yöntemler nedeniyle 2 milyon ton
karbondioksit ve 5 milyon ton metan gazý atmosfere karýþýyor" dedi.
Türkiye’de nüfusun
yüzde 86’sýnýn diþlerini
fýrçalamadýðý ortaya çýktý.
Türkiye’de aðýz ve
diþ saðlýðýnýn önemini yapýlan araþtýrma sonrasýnda rakamlarýyla deðerlendiren Diþ Hekimi Emek
Saran, son bir yýlda diþ
macunu kullanýmý, diþ
fýrçalama alýþkanlýðý, diþ
fýrçasý deðiþtirme sýklýðý,
aðýz bakýmýyla ilgili malzemelerin kullanýmý ve
diþ hekimine baþvuru sayýsýndaki verilerinin çarpýcý sonuçlar ortaya koyduðunu söyledi.
Diþ saðlýðýnýn yeterli oranda önemsenmediðini söyleyen Dr. Emek
Saran, “Diþ macunu ve
diþ fýrçasý kullanma oranlarý ne yazýk ki ülkemizde
diþ saðlýðýnýn önemsenmediðini göstermektedir.
76 milyon kiþinin bir yýlda toplam tüketmesi gereken diþ macunu miktarý
456 milyon tüptür. 2013
yýlýnda Türkiye genelinde
yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre diþ macunu
kullanan kiþi sayýsý 22
milyon 166 bin kiþidir.
Yani 53 milyon 834 bin
kiþi diþ macunu kullanmamaktadýr.
Bir aileyi 4 kiþi kabul ettiðimizde; 13 milyon 458 bin 500 eve diþ
macunu girmemiþtir. Kýsaca özetlememiz gerekirse; nüfusumuzun yüzde 86’sý diþ fýrçalamazken, evlerin yüzde 70’inde diþ macunu kullanýlmamýþtýr” dedi.
Diþ fýrçasý kullanma
oranlarýnda da düþük düzeyde olduðunu açýklayan Dr. Emek Saran, “Bir
kiþinin bir yýlda 4 adet diþ
fýrçasý kullanmasý gerektiðini düþünürsek 10 milyon 250 bin kiþi diþ fýrçasý kullanmýþtýr. Dolayýsýyla 65 milyon 750 bin
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
kiþi diþ fýrçasý kullanmamýþtýr. Yani bir diþ fýrçasýnýn ortalama iki yýl kullanýldýðý sonucu karþýmýza
çýkmaktadýr
Aðýz saðlýðýnda büyük önem taþýyan diþ ipi
ve bakým suyu gibi malzemelerin de kullanýlmadýðýna dikkati çeken Saran, “Bunlarýn yanýnda
aðýz temizliði için diþ fýr-
çasý kadar önemli olan diþ
ipi ve aðýz bakým suyu
kullanýmý ülkemizde yok
denecek kadar az. Bu
malzemeler ise her 100
evden sadece 2’sine girmektedir.
Türkiye’de
günde 2 kez düzenli diþ
fýrçalayan kiþi oran yüzde
15’de kalýrken, 35-44 yas
grubundaki bin 500 kiþide yapýlan araþtýrmaya
göre kiþilerin yüzde
5’inin hiç diþ hekimine
gitmediði ortaya çýkmýþtýr” dedi.
DÝÞLER NEDEN
FIRÇALANMALI?
Uzmanlar günde en
az iki kere, yemeklerden
sonra diþlerin fýrçalanmasýný belirtirken, Türkiye’de böylesine önemli
ve zaman almayan kiþisel
bakým ihmal ediliyor. Bunun sonucunda diþlerin
aralarý ve diþ etiyle birleþim yerlerindeki besin artýklarý ve tükürüðün yapýsýnda bulunan kireç parçacýklarý, bakteri plaðý ile
reaksiyona girerek diþlere
iyice yapýþýyor, taþ oluþumuna neden oluyor.
Diþ plaðýnýn bir gra-
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
4 AÐUSTOS
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014 yýlý kuru sistem
banyo cihazýnda
kullanýlan röntgen filmi
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
5 AÐUSTOS
Çorum Özel Ýdaresi
Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü
Çorum Merkez Eþref
Ertekin Halk Kütüphanesi
deprem güçlendirme
yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum ilköðretim okullarý
ithal kaloriferlik ve
sobalýk kömür alýmý iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Oðuzlar Ýlçe Devlet
Hastanesi Hizmet Binasý
bakým onarým yapýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
6 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez
Buharaevler Mah.
Buharaevler 23. Cad.
Sapphire Residence No:
14/3 taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
220.000.00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum merkez Atatürk
Anadolu Lisesi onarým
inþaatý yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
7 AÐUSTOS
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Trafik sinyalizasyon
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Fotokopi makinasý alýmý
iþi.
Yer: Ýl Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
8 AÐUSTOS
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
Meydan temizlik hizmeti
alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker
Fabrikasý Toplantý Salonu
Saat: 14.00
***
11 AÐUSTOS
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Fidan alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Akþemsettin Cami dýþ
cephe kaplama, tezyinat
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
12 AÐUSTOS
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Okul inþaatý yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Yakacak malzemesi satýn
alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
13 AÐUSTOS
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
128 adet basýlý yabancý
yayýn kitap alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
18 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TU 580 plakalý 2010
model Temsa marka Safir
tipli 5 adet tek katlý yolcu
otobüsünün muhtelif
deðerlerde satýþý iþi.
Yer: Dalyanlar Yediemin
Otoparký - Mimar Sinan
Mah. Erzurum Dede Sok.
No: 7 Çorum
Saat: 11.00-11.10
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Genel Sekreterliðe baðlý
saðlýk tesisleri için 23 kiþi
il klinik destek hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
18 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
Altýn Kemer Yalçýn Sözen’in
www.corumhakimiyet.net
Sivas Doðanþar’da yapýlan 50. Ahmet
Ayýk Karakucak Türkiye
Þampiyonasý’nda baþpenlivanlýðý
Çorum Belediyespor güreþçisi
Yalçýn Sözen kazandý.
Sivas’ta Altýn Kemeri kazanan Çorum Belediyespor
Güreþçisi Yalçýn Sözen’in Kemerini Ahmet Ayýk taktý
Sivas Doðanþar’da yapýlan ‘Doðanþar 50. Ahmet
Ayýk Karakucak Güreþlerinde altýn kemeri Çorum Belediyespor güreþçisi Yalçýn Sözen aldý.
Cumartesi günü Doðanþar Ýlçe sahasýnda yapýlan
güreþleri Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Federasyon Baþkanýmýz Hamza Yerlikaya, Belediye Baþkaný
Sami Aydýn, Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði
Asbaþkaný ve Türk Güreþ Vakfý Baþkaný Ahmet Ayýk,
Olimpiyat ve Dünya Þampiyonu Çorumlu güreþçi Tevfik Kýþ, Sivasspor Kulübü Baþkaný Mecnun Otyakmaz,
protokol üyeleri ve vatandaþlar izlediler.
Dört kategoride toplam 261 güreþçinin mücadele
edeceði Karakucak Güreþlerinde baþpehlivanlýk için
yirmi güreþçi çayýra çýktý. Çorum Belediyespor güreþçisi Yalçýn Sözen zorlu maçlar sonunda altýn kemerin sahibi oldu. Çorum Belediyespor 10 güreþçiyle katýldýðý
Karakucak Türkiye Þampiyonasýnda birde üçüncülük
kazandý.
Sivas’ta Altýn Kemeri kazanan Yalçin Sözen Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, eski Elvançelebi Belediye Baþkaný
Hamdi Özseçer ve Çorum Belediyespor güreþ antrenörü Ruþen Çetin ile birlikte görülüyor
Nevþehir’in gözdesi Belediyespor!
Yeni sezona þampiyonluk hedefiyle hazýrlanan
Nevþehir Gençlikspor Emrah Býdýk, Mehmet
Keleþ’in ardýndan eski Belediyespor’lu Halil
Ýbrahim Karakuþ’u da kadrosuda kattý. Kýrmýzý
beyazlý kulübün son gözdesi ise Oðuzhan
Saraçoðlu.
Nevþehir Gençlikspor, Çorum Belediyespor’a
kancayý taktý. Yeni sezonda mutlak þampiyonluk parolasýyla güçlü bir kadro kuran Nevþehir Gençlikspor
kadrosuna kattýðý üç eski Çorum Belediyespor’lu futbolcunun ardýndan dördüncüsü içinde görüþmelerini
sürdürüyor.
Nevþehir Gençlikspor dana önce geçtiðimiz sezonlarda Çorum Belediyespor’da forma giyen kaleci
Emrah Býdýk ve bu sezon kýrmýzý siyahlý takýmdan
ayrýlan Mehmet Keleþ ile anlaþmýþtý. Geçtiðimiz hafta sonunda yine Belediyespor’un eski futbolcularýndan Halil Ýbrahim Karakuþ ile anlaþan Nevþehir
Gençlikspor son olarakta Oðuzhan Saraçoðlu için
görüþmelere baþladý.
Çorum Belediyespor ile sözleþmesi bulunan
Oðuzhan Saraçoðlu için kýrmýzý siyahlý yönetimle temasa geçen Nevþehir Gençlikspor’un bu transferide
büyük oranda bitirdiði öðrenildi. Belediyespor yönetiminin bonservisinde indirim yaptýðý Oðuzhan Saraçoðlu’nun bu hafta içinde Nevþehir Gençlikspor ile
sözleþme imzalamasý bekleniyor.
‘Herkes Sebatspor’u konuþacak’
Oðuzhan Saraçoðlu ile görüþmeler sürüyor
Halil Ýbrahim Karakuþ da imzaladý
Sebatspor Teknik
Direktörü Ayhan
Alemdaroðlu, herkesin
takdir ettiði bir takým
ortaya çýkarmak
istediklerini söyledi.
Alemdaroðlu ”Ýyi bir
hazýrlýk dönemi
geçiriyoruz,
Oyuncularýmýn çalýþma
tempolarýndan oldukça
memnunum. Bu sene
Bözüyük’e talip var
Yeni sezonda Çorum Belediyespor’un grubunda
mücadele edecek olan ve ekonomik olarak sahipsiz durumdaki Bozüyükspor'a 2012 yýlýnda olduðu gibi yine
talip olan iþ adamý Cevat Þenkardeþler, takýmý kendisi
ve oluþturacaðý ekibi ile bu karanlýk günlerden kurtulacaðýný iddia etti.
Þenkardeþler, yaptýðý açýklamada, Bozüyükspor'un
þuan 2012 den çok daha zor durumda olduðunu belirtti.
Kendisi ile her þeyin söylenip yazýldýðýný, çizildiðini,
ancak sustuðunu ifade eden Cevat Þenkardeþler, "Bozüyükspor'u ligde devam ettirmek için yine susacaðým.
Gereken araþtýrmalarý yapýyorum. Ama iþin içinden çýkmaya çalýþýyoruz. TFF ye transfer yasaðý koyan oyuncu
arkadaþlarýmýzýn bir kýsmýyla uzlaþma saðlamýþ durumdayým, Yaklaþýk 17 oyuncu var ve hemen hemen hepsi
Cevat Þenkardeþler kulübe talip
Þenkardeþler gelirse biz uzlaþýrýz kanaatinde. Son olarak
Pazartesi günü TFF'den son tablo bana gelirse kuracaðým yönetim kurulu arkadaþlarým ile kulübümüzün kapanmamasý için aday olmak istiyoruz. Kulübümüzün þu
anki mevcut borcu 8-10 milyon gibi, ama geçmiþ yönetimler tarafýndan öyle yönetilmiþ ki Bozüyükspor Kulübü inanýn bakkal bile daha iyi yönetilir. Bir futbol adamý olarak üzülüyorum. Zamanýnda 2012 de ben bu kulübü yönetimimle birlikte devir alsaydým þimdi çok daha baþka þeyler konuþacaktýk.. Üzülüyorum Bozüyükspor taraftarýna, sanayisine, esnafýna yazýk. Osmanlý çýnarý ne hale geldi. Geçmiþ borçlarla ilgili olarak ben ve
yönetimim de mes'ul olmayacaðýz. Eðer gelirsek gereken neyse usulsüz olan her þeyin üstüne gideriz. Eðer
Pazartesi günü tüm transfer yasaðý koyan oyuncu arkadaþlarýmýzla uzlaþýrsam ben bu göreve talip olurum. Göreve gelirsek yönetim olarak þeffaf olacaðýz. Herkesin
her þeyin hesabýný rahatlýkla verebileceði bir yönetim
sergileyeceðiz. Zaten Türk futbolu bu tür yönetimler yüzünden çok þeyler kaybetti ve yüzlerce kulübümüz kapanmak zorunda kaldý. Býrakýn Türk futbolunu bilenler
yönetsin. Evet iddialýyým, çünkü doðru iþler yaparsanýz
hiç bir futbol takýmýmýz bu durumlara düþmez. Çünkü
ben futbolu biliyorum. Benim olduðum yerde küme
düþmeye oynamak söz konusu bile olmaz. Ben hedefi
olan spor adamýyým. Bozüyüspor delegeleri benim gibi
deðeri 2012'de kaybetti. Þartlar Bozüyükspor için þuan
çok çok zor. Ben yinede elimden geleni yapacaðým. Bozüyükkspor'u almak þuan çok zor. Ama geçmiþ yönetimden alacaðý olan oyuncu arkadaþlarýmýz bana inanýr
da yardýmcý olurlarsa neler yapacaðýmý sadece Bozüyük
deðil Türk futbolu görecek. Bana inansýnlar gerisini ben
ekip arkadaþlarým ve Allah'ýn izniyle yaparýz" dedi.
baþarýlý olacaðýmýza
Ýnanýyorum’ dedi.
Ayhan Alemdaroðlu
”Kimseden
çekinmiyoruz Yeni
sezonda hedefimize
ulaþabileceðimize olan
inancým yüksek.
Oyuncularýmýn
antrenmanlardaki
performansý beni yeni
sezon öncesi
umutlandýrýyor.
Taraftarýmýzýn da
desteðiyle yeni sezonda
güzel iþler baþaracaðýz.
inþallah herkes
Sebatspor’u konuþacak’
dedi.
Nevþehir kampýnda sýcaktan bunalan ve saçlarýný kestiren gençler bir arada görülüyor
Kampýn KELLERÝ!
Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný
Nevþehir kampýyla sürdüren Çorum Belediyespor’da futbolcular
sýcaktan bunalýnca çareyi saçlarý kazýtmakta
buldular.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Nevþehir kampýnda Türkiye genelindeki
aþýrý sýcaklar nedeniyle
hayli zorlanýyorlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’ýn çok aðýr geçen
antrenman programýnda
çalýþmalarda sýcaðýnda
etkisiyle zorlanan futbolcular saçlarýný kestirdiler. Bu modaya özellikle gençler uydular ve
saçlarýný
kestirdiler.
Gençlere tecrübeli isimlerden de ayak uyduran-
Osman Gýdýk yeni
sezon için Bölgesel Amatör Lig’de Samsun’u
temsil edecek olan Ladik
Belediyespor ile anlaþtý.
Çorum’a okul için
gelen ve Gençlerbirliði’nde baþladýðý futbolculuðunda daha sonra
Çorum amatör takýmlarýnda forma giydikten
sonra Ýskilip Belediyespor’la Bölgesel Amatör
Lig’de mücadele eden
geçen sezon ortasýnda ise
Osmaniye temsilcisi Kadirlispor’a transfer olan
Osman Gýdýk yeni sezon
için Samsun temsilcilerinden Ladik Belediyespor ile anlaþtý.
Osman Gýdýk
Gaziosmanpaþaspor’a
Beþiktaþ’tan üç takviye
Kýrýkhanspor
kalecisini buldu
Kýrýkhanspor, kaleci
Ömer Kýsa ile anlaþtý.
Uzun zamandan bu
yana kaleci transferi için
Osman Gýdýk Ladik
Belediyespor’la anlaþtý
çalýþma yapan Kýrýkhanspor, Hatayspor kalecisi
Ömer Kýsa ile 1 yýllýk
sözleþme imzaladý.
Kýrýkhanspor Baþkaný Hacý Kocacýk,
"Ömer Kýsa ile 1 yýllýðýna
anlaþarak kaleci sorunumuzu çözmüþ bulunuyoruz. Þu anda görüþtüðümüz birkaç futbolcu daha
var. Anlaþma olursa imzalarý atacaðýz" dedi.
Yeni sezona kendi
tesislerinde mevcut futbolcularla hazýrlandýklarýný belirten Kocacýk, "Ýlk
hazýrlýk maçýmýzý 5
Aðustos tarihinde kendi
sahamýzda Tarsus Ýdman
Yurdu ile yapacaðýz. Sýk
sýk hazýrlýk karþýlaþmalarý
oynayarak eksiklerimizi
görüp, transferlerimizi de
o yönde yapacaðýz" diye
konuþtu.
Bu sezonda Çorum
Belediyespor’un
grubunda mücadele
edecek olan
Gaziosmanpaþaspor’a
Beþiktaþ alt yapýsýndan
üç ismi kazandýrmak için
görüþmeler devam
ediyor.
Beþiktaþ'ýn alt
yapýsýnda yetiþen ve
sezon baþý A takým ile
kampa giden genç
oyuncularýnýn
Gaziosmanpaþaspor ile
anlaþma üzere olduklarý
öðrenildi.
Göreve geldiði ilk
günden bugüne gençlere
verdiði önem ile bilinen
kulüp baþkaný Seyit Ateþ,
3 futbolcunun transferi
ile bizzat kendisi
ilgileniyor.
Kadir, Caner ve
Tugay'ýn bugün Seyit
Ateþ'le bir araya gelerek
son görüþmeleri
yapacaðý öðrenildi.
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
19
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:2218)
(Ç.HAK:2313)
ve
* Çýraklar alýnacaktýr.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen
müracaat etmeleri rica olunur.
(Çýraklar velileri ile)
(Ç.HAK:2121)
Balaban Makina
Küçük Sanayi Sitesi 75. Sok. No: 6 ÇORUM
Tel: 0 364 234 92 79
ALINACAKTIR
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli kaynakçýlar makina
ressamý ve LKS programý
kullanabilen ön muhasebe elemaný
alýnacaktýr.
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
* Asgari ücret+mesai+prim+yemek+servis
imkanlarý ile gýda üretim tesisinde
devamlýlýk arz eden,
* 25-35 yaþ aralýðýnda, *Bay-bayan,
* Tercihen lise mezunu, elemanlar
alýnacaktýr.
0 364 254 97 97
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz
iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
Adres: Ankara Yolu
10. Km. ÇORUM
0 364 254 92 55
0 507 578 16 26
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 7757
Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti.
Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM
Tel: 213 64 94
(Ç.HAK:1983)
* Kaynakcý,
* Autocad programý kullanabilen bay eleman
alýnacaktýr.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini
yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
(Ç.HAK:1863)
ÝÞYERÝMÝZDE ÇALIÞACAK BAYAN AÞÇI
ALINACAKTIR
MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RÝCA OLUNUR
ADRES / Küçük Sanayi Sit. 25 Cad. No / 13
Tel 234 85 97 - 234 85 98
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
ELEMANLAR ARIYOR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2311)
(Ç.HAK:2316)
(Ç.HAK:2309)
Gerekli þartlar;
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
Müracaat: 0 536 360 73 44
Satýlýk Orta ELEMANLAR ARANIYOR
Ilýca’da Bað
(Ç.HAK:1583)
(Ç.HAK:2295)
(Ç.HAK:2297)
Çorum Sebat Makina Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti.
Tel: 234 73 07
Küçük San. Sit. 3. Cad No:16-18 Çorum
[email protected]
Satýlýk Daire ELEMANLAR
BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ELEMAN
ALINACAKTIR
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
elemaný alýnacaktýr.
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Gerekli þartlar;
* En fazla 40 yaþýnda olmak.
(Ç.HAK:2293)
Hüseyin Karakuþ Kuruyemiþ
Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 77
Tel: 0 364 202 00 14
* Makina Teknik Ressamlarý,
* Elektrik Teknisyenleri,
* CNC Operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Meydancýlar.
ELEMANLAR ALINACAKTIR
FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE
(Ç.HAK:2312)
ÞOFÖR
ALINACAKTIR
BAYAN AÞÇI
ALINACAKTIR
% 50 indirim
0 532 604 74 75
ve
(Ç.HAK:2291)
(Ç.HAK:2303)
ELEMAN
ARANIYOR
Ulukavak Mah. Mavral 1.
sok. Burhan Apt. 3. kattaki
3+1 120 m2 daire
sahibinden satýlýktýr.
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyeti
ile sevkiyat tecrübesine sahip bay eleman
alýnacaktýr.
MODA GELÝNLÝK EVÝ
(Ç.HAK:1589)
Bayrak Hafriyat
Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 48
0 532 441 07 21
Kargý’da lokantamýzda çalýþtýrýlmak
üzere pide ustasý alýnacaktýr.
Dolgun ücret+SSK
Mür. Tel: 0 542 501 37 63
ÇÝÐDEM
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Þahin Boya Ltd. Þti.
Küçük Sanayi Sitesi 87. Sok. No: 1
Tel: 213 58 56
(Ç.HAK:1995)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
PAPSÝ PÝZZA
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden
anlayan, bilgisayar kullanabilen, tercihen Ticaret
Lisesi mezunu bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2310)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
BAYAN ELEMAN ELEMANLAR ALINACAKTIR
ALINACAKTIR
Kaynakçýlar, Tornacý, Boyacý, Makina Ressamý
LKS programý kullanabilen ön muhasebe
(Ç.HAK:2314)
Yurt ve kredi borçlarýný online ödeme dönemi
Öðrenciler yurt ödemeleri ile öðrenim ve katký
kredisi geri ödemelerini web sitesi üzerinden sanal pos
ile yapabilecekler.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý olarak
faaliyetlerine devam eden Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda
(KYK) yeni baþlatýlan uygulamayla öðrenciler yurt
ödemeleri ile öðrenim ve katký kredisi geri ödemelerini
web sitesi üzerinden sanal pos ile yapabilecekler.
Bakanlýðýn koordinesinde 81 ilde 300 bine yakýn
öðrenciye 5 yýldýzlý otel konforunda hizmet veren
KYK, yeni baþlattýðý uygulama ile öðrencilerin bankaya
gitmelerine gerek kalmadan tek bir iþlemle ödemelerini
yapabilmelerine imkan veriyor. Bu uygulamayla
öðrenciler, KYK'nýn kurumsal web sitesi olan
"www.kyk.gov.tr" adresinde bulunan Yurt Ücreti ve
Kredi Borcu Ödeme sekmesinden kimlik numaralarýný
girerek tüm kredi kartlarý ya da banka kartlarý ile geri
ödemeleri bankaya gitmeden, ATM aramadan
kolaylýkla yapabilecek.(ÝHA)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanabilen bay-bayan elemanlar
alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2217)
Yurt ve kredi
borçlarýný
online ödeme
dönemi
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ÝNTERNETTEN ONLÝNE SATIÞ SÝTEMÝZÝ
TAKÝP VE YÖNETÝMÝNÝ YAPABÝLECEK.
HALKLA ÝLÝÞKÝLER, SATIÞ PAZARLAMA
YAPABÝLECEK VE SEKRETERYA ÝÇÝN.
4 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU BAY
BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR.
MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILMALIDIR.
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde No: 6
Forvet Cavcav’dan istenecek
Çorum Belediyespor yeni sezonda takýmýn
golcüsünü Gençlerbirliði baþkaný Ýlhan
Cavcav’dan isteyecek. Kýrmýzý Siyahlý
takýmdan dört alternatif isim belirleyen
Çorum Belediyespor Teknik Heyeti bu
isimlerden birini kadrosuna katmak istiyor.
‘Herkes kendi
iþini yapacak’
Çorum Belediyespor Baþkaný Ýlhan Cavcav futbolcularla yaptýðý toplantý sýrasýnda görülüyor
Çorum Belediyespor forvet için bugün Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav ile görüþecek.
Geçtiðimiz sezondan buyana Ýlhan Cavcav ile temas halinde olduklarýný belirten Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül, Uður Barlýk’ýn da devreye girmesiyle geçtiðimiz günlerde yaptýklarý görüþmenin ardýndan bu takýmda bulunan dört isim belirlediklerini bu isimlerden birini Belediyespor’a vermesini isteyeceklerini söyledi.
Bugün yapýlacak görüþmeler sonunda Ýlhan Cavcav’dan olumlu cevap alýnmasý halinde futbolcuyla anlaþarak en kýsa sürede kampa katýlmasý hedefleniyor.
Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Nevþehir
kampýný ziyaretinde futbolcularla yaptýðý toplantýda
uyarýlarda bulundu isteklerini söyledi ve baþarý için
herkesin üzerine düþeni yapmasý halinde mutlu sona
ulaþacaklarýna inandýðýný belirtti.
Cuma akþamý takýmýn kamp yaptýðý Otel’e giden Baþkan Zeki Gül Teknik
Heyet’ten çalýþmalarla ilgili bilgiler aldý.
Ardýndan da futbolcular ve tüm teknik
heyetin katýldýðý bir toplantý yaptý. Gül
toplantýda yaptýðý konuþmada yeni sezonun hepsine hayýrlý olmasýný kazasýz belasýz sakatlýksýz ve baþarýlý geçmesi temennisinde bulundu.
Daha sonra ise geçen sezon yaþadýklarý bazý sýkýntýlar konusunda uyarýlarda bulunan Baþkan Gül ‘Teknik konularda tek yetkili isim Yavuz Ýncedal
hocadýr. Yönetimle ilgili konularda Genel Kaptanýnýz Hamit Iþýk her zaman yanýnýzda. Yaþadýðýnýz veya gördüðünüz
bir sýkýntýyý sorunu baþka yerlerde baþka
kiþilerle deðil kendi içimizde çözeceðiz.
Þunu hiç bir zaman unutmayýn mükafatýn olduðu yerde cezada mutlaka
olacaktýr. Geçen yýl bu konuda yanlýþlar
yaptýk bu yýl olmayacak. Bir takýmýn baþarýlý olmasý için öncelikli iç huzurun olmasý gerekiyor. Bizler kendi içimizde
birlikteliði saðladýðýmýz takdirde baþarýlý olmak için hiç bir sorun görünmüyor.
Her zaman büyük olan kulüptür,
yöneticiler, futbolcular, teknik heyetler
ondan sonra gelir. O yüzden önce kulübü hedefe ulaþtýracaðýz sonra bizle arkasýndan hedefe ulaþacaðýz. Yönetim olarak bizler sizlerin rahatý için verdiðimiz
sözleri yerine getirmek için çalýþýyoruz
ve bunada devam edeceðiz. Sizlerden de
isteðimiz bu emeklerin karþýlýðýnda hem
maddi olarak kazanýn hemde þehrimizi
mutlu edin. Bunu baþaracaðýnýza inanýyorum, yeterki sizler birlikte hareket etmeyi öðrenin’ dedi.
Konuþmanýn ardýndan baþkan Zeki
Gül yeni transferlerle tanýþtý ve toplantý
sohbet ortamýnda devam etti.
Ali Kireþ iki yýllýk imzaladý
Baþkan Zeki Gül futbolcularla yaptýðý toplantýda uyarý ikaz ve nasihatlarda bulundu
Çorum Belediyespor’da Nevþehir
kampýna katýlan Ali Kireþ ile iki yýllýk
sözleþme imzalandý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’ýn yakýndan tanýdýðý ve iki
sezon önce Gümüþhanespor’da birlikte
çalýþtýðý Ali Kireþ sað ve sol kanatta ve
forvet arkasýnda oynuyor.
Geçen sezon Adýyamanspor’da forma giyen Ali Kireþ kamptaki performan-
sýnýn ardýndan önceki gün kampa giden
Baþkan Zeki Gül ve Mali As Baþkan
Mustafa Özbayram ile yapýlan görüþmeler sonunda anlaþma saðlandý ve iki yýllýk resmi sözleþmeye imza attý.
Baþkan Gül, Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal’ýn yakýndan tanýdýðý Ali Kireþ’in
takýma katký saðlayacaðýna inandýðýný
belirterek kendisine baþarýlar diledi.
Ýncedal+sýcak= PERT
Yeni sezon ikinci etap çalýþmalarýný Nevþehir’de sürdüren Çorum Belediyespor’lu futbolcularý
Ýncedal’ýn aðýr çalýþma programý ve sýcaklar çarptý. Cumartesi akþamý yapýlmasý gereken antrenmaný
aþýrý yorgunluk nedeniyle iptal eden Teknik Patron dün sabah salonda akþam ise sahada yaptýrdýðý çift
çalýþma ile futbolculara fiziksel yükleme ve taktiksel anlayýþý yerleþtirme çabalarýný sürdürdü. Yoðun
çalýþmalarla birlikte diðer sorun ise çok sýcak geçen hava þartlarý.
Nevþehir’de yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci
etabýný sürdüren Çorum Belediyespor’da futbolcularý
önce Ýncedal sonra sýcaklar çarptý. Kýrmýzý Siyahlý takým
yeni sezon hazýrlýklarýný günde çift çalýþma ile sürdürüyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal önceki akþam yapýlmasý gereken antrenmaný futbolcularýn aþýrý yorulmasý
üzerine iptal etti.
Günde çift antrenman yaparak yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý siyahlýlar hafta sonu üç antrenman yaptý. Cumartesi sabahý tempolu koþular ardýndan
taktik çalýþma yaptýran Teknik Patron Ýncedal futbolcularýn aþýrý yorgunluklarý üzerine akþam antrenmanýný
iptal etti. Takýmda antrenman eksiði bulunan futbolcular
akþam belirlenen program doðrultusunda çalýþmalarýný
sürdürdüler.
Kýrmýzý Siyahlý takým dün sabah ise kondisyon
salonunda bulunan aletlerde kuvvet ve çabukluk
hareketleri yaptýlar. Sabah erken saatlerde olmasýna
karþýn oldukça sýcak havada yapýlan antrenmanda futbolcularýn hayli zorlandýðý gözlendi.
Çorum Belediyespor günün ikinci çalýþmasýný ise
Nevþehir sahasýnda yaptý. Tüm futbolcularýn katýldýðý
çalýþma ýsýnma hareketleri ile baþladý ardýndan topla
teknik geliþtirici oyunlar ve son bölümde ise taktik çalýþma yaptýrdý. Kýrmýzý Siyahlý futbolcularýn yoðun antrenmanlar birde aþýrý sýcaklar nedeniyle hayli zorlandýklarý
ve çalýþmalar dýþýnda odalarýnda dinlenerek geçirdikleri
gözlendi.
Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný
bugünde sabah ve akþam yapacaklarý çift antrenmanla
sürdürecekler.
Çorum Belediyespor Nevþehir kampýnda sabah fiziksel akþam ise sahada taktik çalýþma ile yeni sezon hazýrlýklarýný yoðun bir tempoda sürdürüyor.
Ýstenmeyen tüyler(!)
Bundan bir kaç gün önce bir zat
"bana Çorum belediyespor'u niye yazmýyorsun?" dedi… Bende Belediyespor bizim takýmýmýz inþallah baþarýlý olur diye
cevap verdim…
……………..
Bu cevabý o soruya deðil de soruyu
soranýn vücut dilinden anladýðým þekliyle cevapladým…
Vücut dili ayný soruyu sormuyordu…
……………..
Belediyespor'u niye yazmýyorsun
derken aslýnda bana Belediyespor'u niye
eleþtirmiyorsun demek istiyordu…
………………
Bak arkadaþým; Karakterin otursun, söz ben ayaða kalkacaðým.
Senin Çorum'da yaþaman helal mi
bu düþüncen nedeniyle, onu da bilmiyorum…
Ýnsan vücudunda ki istenmeyen
tüyler gibisin…
……………
Gelelim sadede…
Herkese þunu peþinen söylemek istiyorum;
Ali Kireþ, Baþkan Zeki Gül ve Mali As Baþkan Mustafa Özbayram ile imza töreninde
Özdilli’den ziyaret
Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli dün kýrmýzý siyahlý takýmýn Nevþehir kampýný ziyaret etti.
Beraberinde arkadaþlarý Atakan Bahadýr
ve Hamit Duran ile birlikte Çorum Bele-
diyespor kampýný ziyaret eden Sinan Özdilli burada Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve Genel Kaptan Hamit Iþýk ile görüþtü ve kadrodaki gençlerle ilgili bilgiler aldý.
Nasýl Çorum Belediyesi bizimse,
Belediyespor'da bizimdir…
Takýmýn ilk iki kaptaný Nedim ve A. Buðra birlikte
Kaptanlar
deðiþmedi
Çorum Belediyespor’da yeni sezonda kaptanlýk
yapacak isimler belirlendi. Teknik Heyetin isteði
doðrultusunda Çorum Belediyespor’da geçen sezonki
kaptanlarda deðiþiklik yapýlmadý. Takýmda birinci kaptan olarak Nedim Köseoðlu görev yaparken ikinci kaptan Ahmet Buðra Erdoðan oldu. Üçüncü kaptan ise
……………
Baþarýsýzlýðýna üzülürüm…
Bu konuda hassasýmdýr…
………….
Mantýðýmla duygularýmý asla karýþtýrmam…
Hayat felsefemdir…
Duygularým deðil mantýðým önemlidir…
……………..
Mantýk mantý deðildir…
Kilo ile satýlmaz…
……………..
Zira ne Çorum Belediyesi'ne nede
Belediyespor'a karþý art niyetim vardýr…
Duran Durmuþ
Öteki
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül, yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir’de sürdüren kýrmýzý siyahlý takým
kampýnrý ziyaret etti ve hem çalýþmalar
hakkýnda bilgiler aldý hemde futbolcularla bir toplantý yaparak nasiyat uyarý ve
beklentileri konusunda bilgiler verdi.
PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014
Bu bünyeden art niyet çýkmaz…
………….
Aksine arta kalan güzel niyetlerim
vardýr…
(Benim konuyla ilgili fikirlerimi
benden baþka Halil Öztürk iyi bilir…)
………………
Beni anlamak bazýlarýný anlamsýzlaþtýrabilir…
O da onlarýn sorunu…
………………….
Benden yýkým ekibi filosuna dingil
hiç çýkmaz…
……………………
Belediyespor'a 2014-2015 sezonunda baþarýlar diliyorum.
…………………
Ayný zamanda bu baþarýyý tüm Çorumlu futbol severler için istiyorum…
Aksini düþünenlerin aklýndan þüphe ederim…
……………..
Tabi lafým aklý olanlara…
Akýl dedim de aklýma geldi…
Akýl kýt kaynaktýr…
Fazla heba etmeye gelmez…
………………
Ey ruh geldiysen ona gir, ruhsuz
olan o…
Not: Bir Pers sözünde der ki; "Þaþýran eþek kar yemiþ… Kar'ýda býrakýp
kütür kütür buz yemiþ…"
Download

(4 a\360ustos.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi