Sanayiciler uluslararasý pazarlarda
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, yeni eðitim-öðretim sezonuna hazýr.
Özejder SBL tamam
* HABERÝ 10’DA
Ticaret ve Sanayi
Odasý, Ekonomi
Bakanlýðý'nýn
KOBÝ Ýþbirliði ve
Kümelenme
Projesi'nin
devamý
niteliðindeki
Uluslararasý
Rekabetçiliðin
Geliþtirilmesi
(UR-GE)
Projesi'ni hayata
geçirdi.
* HABERÝ 7’DE
Çorumlu sanayici ve iþadamlarý Hindistan'ý ziyaret etti, yakýnda Fransa'ya gidiyorlar.
Hemþehrimize
önemli görev
ÇORUM
3 EYLÜL 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Yeþilay ile Mesleki Yeterlilik Kurumu
arasýnda imzalanan protokolle Madde
Baðýmlýlýðý Danýþmanlýðý standardýný
artýk Yeþilay belirleyecek.
Fiyatý : 40 Kuruþ
M. Ýhsan Karaman
* HABERÝ 12’DE
Demiryolu’nun hayal olmaktan çýktýðýný belirten Milletvekili Salim Uslu’nun Çorumlu’ya tavsiyesi;
‘Ortak akýlla süreci hýzlandýralým’
AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
demiryolu ve 2 otoyol projelerinin
bugüne kadar gelinen süreçteki
aþamalarýný özetledi, bilhassa
demiryolu yatýrýmý için yapýlanlarý
saraladý. “Demiryolu artýk hayal
olmaktan çýktý.” diyen Uslu,
Çorumlu’ya ortak akýlla süreci
hýzlandýrma tavsiyesinde bulundu.
Bunun için yapýlmasý gereken tek þey
www.corum.bel.tr adresini týklamak.
Belediye hizmetleri
internette
* HABERÝ 6’DA
Bekir Yýldýrým'ýn
annesi vefat etti
Karabeyoðlu
Ýnþaat Sahibi Bekir
Yýldýrým ve Ali
Yýldýrým’ýn annesi,
Yýldýrým Ýnþaat
Sahibi Ýrþadi
Yýldýrým’ýn
kayýnvalidesi,
Faruk ve Nurettin
Yýldýrým'ýn
babaannesi
Mahbub Yýldýrým
(83) vefat etti.
Geçirdiði kalp
Mahbub Yýldýrým
krizi sonucu
Elitpark Hastanesi Yoðun Bakým
Servisi'nde tedavi altýna alýnan Mahbub
Yýldýrým, dün akþam saatlerinde hayatýný
kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün ikindi
namazýna müteakip Ulu Camii'de
kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan
Çiftlik Mezarlýðý'nda topraða verilecek.
Hakimiyet merhumeye Allah'tan
rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý
diler.
Çorum’da
asayiþ olaylarý
‘Okullarda baþörtüsü
sýnýrlamasý kaldýrýlsýn’
Özgür Der
Genel
Baþkaný
Rýdvan Kaya,
yeni hükümete
ve Milli Eðitim
Bakanlýðý'na
çaðrýda
bulunarak,
ilgili
yönetmeliðin
deðiþtirilerek
okullara
baþörtülü giriþ
engelinin
kaldýrýlmasýný
istedi.
Özgür Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, yeni hükümete ve Milli Eðitim Bakanlýðý'na çaðrýda
* HABERÝ 6’DA
Hitit Kültüründen Günümüze Yansýyan Ýzler” sergisi Çorum Müzesi’nde açýldý.
Hitit’ten günümüze
yansýmalar
9. Uluslararasý Hititoloji Kongresi
kapsamýnda düzenlenen etkinlikler
çerçevesinde cam ve gümüþ ile
hazýrlanan taký tasarýmlarýndan oluþan
“Bir Hitit Baþkenti Þapinova ve Hitit
Kültüründen Günümüze Yansýyan
Ýzler” sergisi Çorum Müzesi’nde açýldý.
* HABERÝ 8’DE
‘Siyasi kadrolaþmanýn önü açýlýyor’
MHP Ýl Baþkan
Yardýmcýsý
Özgür Öztekin,
düzenlediði
basýn
toplantýsýnda,
okul müdürlerinin
puanlama
yöntemlerini ve
atamalarý
eleþtirerek, siyasi
kadrolaþmanýn
önünün açýldýðýný
savundu.
Üniversiteye kayda
gelirken kaza yaptý
***
Sungurlu’da cinayet
***
Yangýnda hayvanlar
telef oldu
* HABERLERÝ 14’DE
Gelin öldü, damadýn
durumu aðýr
* HABERÝ 9’DA
* HABERÝ
5’DE
Geliþen teknoloji ile belediye hizmetleri
artýk vatandaþýn parmaklarýnýn
ucunda. Vatandaþýn tahsilat, makbuz
alma, vergi ve ceza ödeme iþlemlerinin
yaný sýra tüm tahsilat iþlemleri için
veznelere gitmelerine gerek kalmadý.
MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Özgür Öztekin, dün parti merkezinde basýn toplantýsý düzenleyerek gündemdeki geliþmeleri deðerlendirdi.
* HABERÝ 2’DE
“Aðlayan Þehir-,Hattuþa” adlý tiyatro 6 Eylül’de sahnelenecek.
‘Aðlayan Þehir Hattuþa’
6 Eylül’de sahnelenecek
* HABERÝ 8’DE
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
Siyah çelenkle protesto ettiler
T
Enise Aðbal
ürk Eðitim-Sen yöneticileri, yönetici deðerlendirme sürecinde yaþandýðýný iddia ettikleri haksýzlýklara karþý çýkmak amacýyla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
önünde eylem yaptý.
Kamu Sen Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök, Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ve sendika üyelerinin katýldýðý eylemde "Yandaþ sendika istemiyoruz",
"Adýnýz adalet iþiniz rezalet" þeklinde sloganlar atan
eðitimciler, MEM kapýsý önüne siyah çelenk koydu.
Bugün saat 12.30'da gerçekleþtirilen eylemde basýn açýklamasý da yapan Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, "MEB Yasasý ve akabinde çýkarýlan
Yönetici Atama Yönetmeliði ile Milli Eðitim Bakanlýðý tarihindeki en büyük kadrolaþma yapýlmaktadýr." dedi.
'OKULLAR YANDAÞ OKUL MÜDÜRLERÝNE EMANET'
Yozgat'ýn Sorgun ilçesinde daha önce Atatürk Ýlkokulu Müdürü olan Hüseyin Ekinci daha sonra Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü oldu. Buna raðmen Hüseyin
Ekinci yönetici deðerlendirme listesinde 93.77 puan almýþ olarak görülüyor. Yani þu anda Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü olan Hüseyin Ekinci kendisine puan vermiþ.
Kilis'te yönetici deðerlendirme iþlemleri sonucunda 75 ve üzeri puan alan kurum müdürleri listesinin
7'inci sýrasýnda Metin Yýldýz'ýn görev yaptýðý Kilis-Musabeyli'de Hüseyinoðlu Ortaokulu'nda görev süresi
uzatýlmýþtýr. Ancak Metin Yýldýz, okul müdürü deðil
öðretmendir.
Yine ayný listede yer alan Cuma Özdemir'in de 75
ve üzerinde puan aldýðý görülmektedir. Ancak Cuma
Özdemir Kilis Belediye Baþkan Yardýmcýsýdýr.
'AHLÂKSIZLIÐI ÞÝAR EDÝNMÝÞLER'
Ýlimiz de de emekli olanlara puan verilmiþ, öðretmen olarak atamasý yapýlan kiþilere 100 tam puan verilmiþ, okulunda 1 saat dahi görev yapmamýþ okulun yeAydýn, açýklamasýnýn devamýnda; "Sözüm ona parini ancak navigasyon ile bulabilecek, kadrosu Çorum
ralel yapýyý tasfiye etmek için 4 yýlýný dolduran okul
merkezde kendisi Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü olan
müdürleri, müdür baþyardýmcýlarý, müdür yardýmcýlarý,
Mustafa Selvi'ye 94,17 puan verilmiþtir.
il milli eðitim müdürleri, ilçe milli eðitim müdürleri, il
milli eðitim müdür yardýmcýlarý ve MEB'de üst düzey
Malum sendika da bu süreci o kadar ahlaksýzca
yöneticiler olmak üzere tam tamýna 76 bin yöneticinin
kullandý ki, tehdit savurmaktan da geri kalmadý. "Bana
görevlerine son verilmiþtir. Ancak bu þekilde iktidarýn
üye ol seni müdür yapacaðým", "Bana üye olmazsan
MEB'de kendi paralel yapýsýný oluþturduðu görülmekgörev sürenin uzatýlmasýna engel olurum" þeklinde
tedir. Þunu söyleyebiliriz ki; okullarýn büyük bir kýsmý
gayri ahlaki yollara baþvuran bu yapý, adeta hile ile þanise iþ bilmez, torpilli, yandaþ okul müdürlerine emanet
taj ile üye kaydetti. Siyasi iktidarýn desteðiyle büyüyen,
edilecektir.
iktidara göbekten baðlý olan, toplu sözleþme masasýnda
memuru satan, iktidara yalakalýk söz konusu olduðunMilli Eðitim Bakanlýðý'nda 4 yýlýný tamamlayan 7
da kurt postuna bürünen, çalýþanlarýn haklarýný savunbinin üzerinde okul müdürünün neye göre puan verildimada ise kuzu haline gelen, dini deðerleri diline peleði belli olmayan bir deðerlendirmeyle görev süreleri
senk yapan ancak din ile iman ile uzaktan yakýndan oluzatýlmamýþtýr. MEB'de müdür kýyýmý yaþanmýþtýr.
mayan uygulamalara imza atan bu yapý, ahlaksýzlýðý þiHem de öyle bir kýyým ki; siyasi görüþü ve ideolojisi ikar edindiðini bir kez daha göstermiþtir.
tidara ters düþen, sendikal tercihini yandaþ, candaþ, sýrdaþ sendikadan yana kullanmaMEB Yasasýyla ilgili sýkýntýlar
yan, yalakalýðýyla deðil, bilgisi,
sadece görev süresi uzatýlan müdürbecerisi, baþarýsý, tecrübesiyle o
ler konusunda deðildir. MEB Yasakoltuklarý hak eden okul müdürsýnýn ardýndan çýkarýlan Yönetici
leri birer birer tasfiye edilmiþtir.
Atama Yönetmeliðiyle müdür baþBu durum yönetici soykýrýmý
yardýmcýsý ile müdür yardýmcýlarýolarak MEB tarihine geçecektir.
nýn müdür tarafýndan belirlenecek
olmasý da büyük bir handikaptýr. Bu
'TEK KRÝTER YANDAÞkez okul müdürleri ayrýmcýlýk yapaLIK'
cak, istediði kiþileri yakýn çalýþma
Deðerlendirmelerde Ýlçe
arkadaþý olarak seçecektir. Okul
Milli Eðitim Müdürleri ve komüdürleri tercihlerini yaparken, bamisyon üyesi þube müdürlerinin
þarýya, bilgiyle, tecrübeye deðil,
önüne listeler konulduðu, bu lisbaþka unsurlarý göz önüne alabiletelerin AKP il ve ilçe teþkilatlacektir. Mesela okul müdürü ile ayný
rýyla malum sendikanýn ortaklasendikaya üye olanlar ya da okul
þa hazýrladýðý dillendirilmektemüdürü ile iyi iliþki kuranlar, okul
dir. Zira bu listelerde görev süremüdürü ile ayný dünya görüþünü
si uzatýlacak müdürler isim isim
paylaþanlar tercih nedeni olacaktýr.
yer alýyor olmalý ki; görev süresi
Öte yandan göreve ilk kez atauzatýlan okul müdürlerine baktý- Türk Eðitim-Sen yöneticileri Ýl Milli Eðitim
ðýmýzda büyük kýsmýnýn yandaþ Müdürlüðü önünde ikinci kez eylem yaptý. nacak müdürlerde de torpilin biri
bin para olacaktýr. Çünkü Yönetici
sendika üyesi olduðunu görüyoAtama Yönetmeliðine göre göreve
ruz. Dolayýsýyla bu puanlar bir
ilk kez atanacak müdürler sözlü sýnava tabi tutulacakyerlerden alýnan emir ve talimatlar doðrultusunda veriltýr. Sözlü sýnav torpil demektir, adam kayýrma demekmiþtir.
tir, usulsüzlük demektir.
Puanlamalarda okul müdürlerinin ne mesai arkaBugün yine ayný þeyi söylüyoruz: Bizler emek hýrdaþlarý ile iliþkileri, ne okula yaptýðý katkýlar, ne aldýðý
sýzlarýnýn, hak yiyicilerin, "benim adamým" diyerek,
ödüller ve üstün baþarý belgeleri, ne akademik kariyeri,
kadrolaþmaya yol açanlarýn, bilgi ve alýn teri düþmanne de uluslararasý düzeyde yayýnlanan makaleleri bunlarýnýn, Hz. Ömer'in adaletini elinin tersiyle itenlerin
larýn hiçbirisi dikkate alýnmamýþtýr. Tek kriter yandaþlýk
her zaman karþýsýndayýz.
olmuþtur.
Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr düstuVEFAT EDENLER DEÐERLENDÝRMEYE
ruyla hareket ediyoruz. Bir okul müdürümüzün bile caALINDI
ný yansa buna göz yummamýzý kimse beklemesin. KalBu puanlamalarda ciddiyetsizlik de had safhadaydý ki MEB'de bu son yapýlan deðerlendirmeler adeta kýdý. Emekli olanlara, kurum deðiþtirenlere, vefat edenleyým niteliðindedir. Hiçbir þey için geç deðildir. Anayare, þu anda müdür olmayanlara 75 ve üzerinde puan vesa Mahkemesi davanýn esastan görüþülmesini ivedilikrilmiþ ve görev süreleri uzatýlmýþtýr. Hatta daha da trale sonuçlandýrmalý ve bu talana son vermelidir.
jikomik olaný geçici ilçe milli eðitim müdürleri kendiÞunlarý da belirtmek istiyoruz ki; sendikamýz týpký
lerine puan vermiþler. Hem de öyle böyle deðil, 95-100
geçmiþte olduðu gibi bugün de kadrolaþmanýn, yanlýþ
puan vermiþler!
uygulamalarýn, haksýzlýklarýn peþini býrakmayacaktýr.
Karabük'te Türk Eðitim-Sen'in 1 ay önce vefat
Bugün Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýl Milli Eðitim Müeden üyesi 75. Yýl Karabük Anadolu Lisesi Müdürü
dürlüklerine önüne siyah çelenk býrakýyoruz. Okullar
Murat Adnan Üren'e 100 tam puan verildi. Üren 4 yýl
açýldýðýnda ise Ankara merkezli geniþ katýlýmlý bir eyönce müdür rotasyonunda merkezden ilçeye, okuldan
lem yaparak, gerekirse diðer sendikalarla ortaklaþa iþ
okula sürgün edilmiþti.
býrakma eylemi yaparak adaletsizlikleri, adam kayýrYozgat Sorgun'da da Sorgun Anadolu Lisesi Mümalarý en yüksek perdeden dile getireceðiz. Ýsterse 550
dürü Mustafa Þahin 13.08.2014 tarihinde vefat etmesimilletvekili ile iktidar olsun hiç kimse kendisini hukune raðmen deðerlendirmeye alýnmýþ, 75 ve üzerinde
kun üstünde görmemeli, adalet saðlayacaðýz diyerek
puan verilerek Þahin'in görev süresi uzatýlmýþtýr.
yola çýkarken, adaletsizliðin baþý olmamalý, devlet içinde paralel yapýdan þikâyet ederken, kendi paralel yapýAnkara'da Etimesgut Ufuk Arslan Anadolu Lisesýný oluþturmamalý, kendi çýkarlarý doðrultusunda yasasi'nde görev yapan Ahmet Þimþek'e 75 ve üzerinde pular, yönetmelikler ihdas etmemelidir." þeklinde konuþan verildi. Ancak Ahmet Þimþek, 12 Temmuz 2014 tatu.
rihinde vefat etmiþti.
Protesto eyleminde basýn açýklamasý yapýlarak MEB politikalarý eleþtirildi.
MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Özgür Öztekin, dün parti merkezinde basýn
toplantýsý düzenleyerek gündemdeki geliþmeleri deðerlendirdi.
‘Siyasi kadrolaþmanýn önü açýlýyor’
Erol Taþkan
M
HP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Özgür Öztekin,
düzenlediði basýn toplantýsýnda, okul
müdürlerinin puanlama yöntemlerini ve atamalarý
eleþtirerek, siyasi kadrolaþmanýn önünün açýldýðýný
savundu.
Merkez Ýlçe Baþkaný Baþkaný Bekir Çetin ve
bazý parti yöneticilerinin de yer aldýðý basýn
toplantýsýnda, konuya iliþkin açýklamalarda
bulunan Özgür Öztekin, Son dönemlerde
Türkiye'nin idari teþkilatýnda yasa ve mevzuatlarla
hukukun genel ilkeleri ve evrensel deðerler hiçe
sayýlarak tamamlanmaya çalýþýlan bir dizi siyasi
kadrolaþma süreci önce kendini saðlýk ve emniyet
teþkilatýnda göstermiþ, yargýda kendini hissettirmiþ
ve Milli Eðitim teþkilatýnda son vurucu hamlesini
yapmýþtýr.” dedi.
Söz konusu uygulamalarý yerel ve genel
düzeyde mahkemelere taþýyacaklarýný ifade eden
Öztekin, puanlama sisteminin siyasi saiklerle
yapýldýðý iddia ederek, þu açýklamalarda bulundu,
“14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan Millî Eðitim Temel Kanunu
Ýle Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Kanunun 22. Maddesiyle deðiþtirilen 652 Sayýlý
KHK' nýn 37. Maddesinin (8) numaralý fýkrasýnda
"Okul ve Kurum Müdürleri, Ýl Milli Eðitim
Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Baþyardýmcýsý
ve Yardýmcýlarý ise Okul veya Kurum Müdürünün
inhasý ve Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi
üzerine Vali tarafýndan dört yýllýðýna
görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre
tamamlanmadan sonlandýrýlmasý, süresi dolanlarýn
yeniden görevlendirilmesi ile bu fýkranýn
uygulanmasýna iliþkin diðer usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir. Bu fýkra kapsamýndaki
görevlendirmeler özlük haklarý, atama ve terfi
yönünden kazanýlmýþ hak doðurmaz."
Denilmektedir. Ayný kanunun 25. maddesiyle 652
sayýlý KHK' ya eklenen Geçici 10. maddesinin (8)
numaralý fýkrasý "Bu maddenin yürürlüðe girdiði
tarih itibarýyla halen Okul ve Kurum Müdürü,
Müdür Baþyardýmcýsý ve Yardýmcýsý olarak görev
yapanlardan görev süresi dört yýl ve daha fazla
olanlarýn görevi, 2013-2014 ders yýlýnýn bitimi
itibarýyla baþka bir iþleme gerek kalmaksýzýn sona
erer. Görev süreleri dört yýldan daha az olanlarýn
görevi ise bu sürenin tamamlanmasýný takip eden
ilk ders yýlýnýn bitimi itibarýyla baþka bir iþleme
gerek kalmaksýzýn sona erer." hükmünü
içermektedir.
Yine yönetmeliðin Müdürlük görev süresinin
görev yapýlmakta olunan eðitim kurumunda
uzatýlmasý baþlýklý 16/1. Maddesinde "Dört yýllýk
görev süresi sona eren müdürlerden halen görev
yapmakta olduklarý eðitim kurumundaki
görevlerinin uzatýlmasý için baþvuruda
bulunanlarýn görev süreleri, Ek-1'de yer alan Form
üzerinden yapýlan deðerlendirme sonucunda 100
üzerinden 75 ve daha üstü puan almalarý halinde,
il millî eðitim müdürünün teklifi üzerine valinin
onayý ile uzatýlýr." denilmektedir.
Görev süreleri uzatýlacak eðitim kurumu
müdürleri için deðerlendirme formu 7 kýsma
ayrýlmýþtýr. Görev süreleri uzatýlacak eðitim
kurumu müdürlerinin amirleri tarafýndan
deðerlendirilmesi toplamda 60 puan, eðitim
kurumu öðretmenleri, öðrencileri ve okul aile
birliði baþkanýn ve baþkan yardýmcý yani çalýþma
arkadaþlarýnýn deðerlendirmesi toplamda 40 puan
olarak belirlenmiþtir.
Öncelikle ifade etmek isterim ki; bu
düzenlemeler ile siyasi iktidar tarafýndan son
dönemlerde adeta alýþkanlýk haline getirilen
"bütün demokratik ülkelerde egemen olan
kuvvetler ayrýlýðý" ilkesi bir kez daha delinmiþ ve
Yasa koyucu yetki gaspý yaparak idarenin görev
alanýnda olan atama iþlemini yasa hükmü ile
yapmýþtýr. Yasamanýn bu derece somut, özel ve
bireysel bir yasa çýkarmasý, yürütmenin herhangi
bir hukukî uyuþmazlýkta mahkeme kararý
niteliðinde bir idarî iþlem tesis etmesinden farklý
deðildir ve ayný ölçüde anayasal sisteme aykýrýdýr.
Atama iþleminin doðrudan kanunla yapýlmasý,
iþlemin yargýsal denetimini zorlaþtýrmakta ve
dolayýsýyla hak arama özgürlüðünü
kýsýtlamaktadýr.
Yukarda ifade edilen kanun ve yönetmelik
hükümleri ile; okul idarecilerinin kaderleri
amirlerine 60 puanlýk bir subjektif deðerlendirme
inisiyatifi tanýnarak siyasi iktidara teslim edilmiþ
ve bunun neticesinde de hiç yanýltýcý olmayacak
bir þekilde siyasi iktidara yakýn bir sendikanýn
mensuplarý puan ve sayýsal üstünlük itibari ile
kahir üstünlüðü elde etmiþlerdir.
Çorum merkezde deðerlendirmeye tabi
tutulan 171 okul müdüründen sadece 103 idareci
baþarýlý sayýlmýþ, 68 idareci ise baþarýsýz
sayýlmýþtýr. Türk Eðitim Sen üyesi olan 48 okul
müdüründen sadece 19 tanesi 75 ve üzeri puan
alýrken, Eðitim Bir-Sen üyesi olan 75 okul
müdüründen 63 tanesi 75 ve üzeri puan almýþtýr.
Ayrýca 90 ve üzeri puan alan Eðitim Bir-Sen üyesi
olan okul müdürlerinin de diðer sendikalara üye
ya da sendikasýz okul müdürleri ile
kýyaslanamayacak kadar fazla olduðu dikkat
edildiðinde göze çarpacaktýr.
Böyle bir durumda; ya Eðitim Bir Sen üyesi
okul müdürleri hep baþarýlý okul müdürlerinden
oluþmaktadýr ya da kanuni düzenlemelerle
subjektif kriterler oluþturularak geçmiþleri
baþarýlarla dolu bir çok idareci siyasi saiklerle
baþarýsýz olarak yaftalanarak bir kenara atýlmaya
çalýþýlmaktadýr.
Siyasi görüþü ve sendikal tercihi siyasi
iktidar tarafýndan onay almayan okul müdürleri,
bir idarecinin alabileceði bütün ödülleri almýþ
olsalar bile bürokratik hayatýn bütün kýlcallarýnda
siyasi karolaþmalarýný tamamlayabilmek adýna
hakkaniyet ve adalet duygusuna aykýrý bir þekilde
baþarýsýz kabul edilerek kýyýma uðratýlmýþlardýr.
Sandýk fetiþisti siyasilerin sandýktan çýkan
oyu "demokrasinin yegane kriteri olarak kabul
ettikleri ve ettirmeye çalýþtýklarý" bu dönemde,
Türkiye'nin içeride ve dýþarý da milli menfaatleri
oy seviciðine kurban edilmiþ, sosyolojik ve siyasi
fay hatlarý çok tehlikeli bir þekilde pervasýzca
kullanýlmýþ ve güç zehirlenmesinin getirdiði
sarhoþluk içerisinde kamusal ve sosyal alanda her
yere sahip olma iþtahý gittikçe kabarmýþ ve "adalet
ve hakkaniyet" duygularýný ayaklar altýna almýþtýr.
Birileri tarafýndan ayak baðý olarak görülse de bu
konuya iliþkin yargýsal sürecin bütün Türkiye
bazýnda bilinçli bir þekilde baþlatýldýðýný ve
Anayasa Mahkemesi, Danýþtay ve Yerel Ýdare
Mahkemeleri düzeyinde gerekli baþvurularýn
yapýldýðýný ve yapýlmaya devam edeceðini ve "bu
þarkýnýn böyle bitmeyeceðini" ifade etmek
istiyorum.”
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Kardeþiz Projesi’yle
izci oldular
Ý
Enise Aðbal
l Emniyet Müdürlüðü
Toplum Destekli
Polislik Þube
Müdürlüðü, Güvenli
Hayat ve Güvenli
Gelecek Ýçin Çocuk ve
Gençler Sosyal Koruma
ve Destek Programý
(ÇOGEP) kapsamýnda
çalýþmalarýný sürdürüyor.
Emniyet Genel
Müdürlüðü ile Türkiye
Ýzcilik Federasyonu
arasýnda imzalanan
‘Kardeþiz Projesi’ ile
ayný kültür içerisinde
bulunan çocuklara,
Türkiye Ýzcilik
Federasyonu kamp
alanlarýnda, doðal
yaþamý yerinde görmek,
farklý yöresel özellikleri
tanýtarak ortak tarih ve
yaþama bilinci
oluþturmak, çocuklarýn
tarihi ve kültürel
bilgilerini arttýrarak
geçmiþlerini tanýmalarýný
saðlamak amacýyla BoluÝstanbul-Çanakkale
Gezisi ve Ýzcilik Kampý
düzenlendi.
25 Aðustos - 1
Eylül 2014 tarihleri
arasýnda düzenlenen gezi
ve kampa il merkezinden
TDP Þube Müdürlüðü
tarafýndan tespit edilen
dezavantajlý toplam 80
ortaokul öðrencisi, 8
görevli personel ile
öðrencilerin aileleri
katýldý. Geziye katýlan
bütün öðrencilere gezide
kullanýlmak üzere
Türkiye Ýzcilik
Federasyonu tarafýndan
izci ayakkabýsý, izci
gömleði, izci þapkasý,
izci çantasý ve izci polarý
hediye edildi.
Bolu Aladað
kampýnda üç gece iki
gündüz kalan çocuklar
üçüncü gün sabah
kahvaltýsýndan sonra
Ýstanbul'a yola çýktý.
Ýstanbul'a ulaþan
çocuklar iki gruba
ayrýldý. Birinci grup
Baþakþehir Ýzcilik
Kampý’na ikinci grup
çocuklar da Ümraniye
izcilik kampýna geçti. Bu
kamplarda üç gün kalan
Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü’nün projesi baþladý.
Kafile geziyi tamamlayarak Çorum’a döndü.
öðrenciler kayýk,
okçuluk, at binme,
týrmanma, oryantirik ve
paintball eðitimleri
aldýktan sonra dördüncü
gün Ýstanbul’un tarihi ve
turistik yerlerinden
Panorama 1453, Türk
Dünyasý Mahallesi,
Minyatür park, Ayasofya,
Sultan Ahmet Camii,
Yerebatan Sarnýcý ve
Topkapý Sarayý’ný
gezdiler.
Ýstanbul gezisinin
ardýndan 30 Aðustos
sabahý Çanakkale’ye
geçen kafile, Gelibolu
Yarýmadasý’nda bulunan
Kilit Bahir, Mecidiye ve
Namazgâh Tabyalarý,
Soðanlý Dere ve Þahin
Dere Hastane
Þehitlikleri, Morto Koyu
ve Fransýz Mezarlýðý,
Ertuðrul Koyu ve
Tabyasý, Helles Anýtý,
Seyit Onbaþý, Havuzlar,
Alçý Tepe, Þehitler
Abidesi ve Yahya Çavuþ
Þehitliði, Kabatepe
Müzesi, Arýburnu, Anzak
Koyu, Mehmetçiðe
Saygý Anýtý, Kanlý Sýrt,
Tüneller ve Siperler, 57.
Alay Þehitliði, Kesikdere
Þehitliði, Bomba Sýrtý,
Cesaret Tepe, Mehmet
Çavuþ Anýtý, 261
Rakýmlý Tepe,
Mehmetçik Kitabeleri,
Kemal Yeri ve Conk
Bayýrý’ný gezme imkâný
buldular.
Kafile, 1 Eylül
Pazartesi günü 11.30’da
geziyi tamamlayarak
Çorum’a döndü. Geziye
katýlan öðrenciler, Ýl
Emniyet Müdürlüðü
Toplum Destekli Polislik
personeli tarafýndan
Çorum Fuar alanýnda
karþýlanarak ailelerine
teslim edildi.
(Ç.HAK:2533)
3
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
373 çiftçiye 2 milyon 105 bin TL
tarýmsal ekipman desteði verildi
Erol Taþkan
l Genel Meclisi
ÝHayvancýlýk
Tarým ve
Ýl Genel Meclisi dün ikinci kez toplandý.
Meclis üyeleri gündemi görüþtü.
Komisyonu Baþkaný
Mustafa Çatar,
Çorum’da 2014
yýlýnda tarýmsal
ekipman ve makine
desteðinden 373
çiftçinin
yararlandýðýný
açýkladý.
Komisyon
olarak konu
hakkýnda hazýrlanan
raporu, Ýl Genel
Meclis üyelerinin
bilgisine sunan çatar,
2014 yýlý içerisinde
söz konusu
desteklemede toplam
2 milyon 105 bin
TL’lik ödeneði
kullanýldýðýný
söyledi.
Desteklerden
yararlanmak için 2
bin 58 adet müracaat
olduðunu, bunlardan
465 çiftçinin hibe
sözleþmesi için
çaðrýldýðýný ifade
eden Çatar, 428
çiftçinin hibe
sözleþmesini
imzaladýðýný,
uygulama sözleþmesi
getiren çiftçi
sayýsýnýn ise 373
olduðunu söyledi.
Ýþlemlerin
devam ettiðini
vurgulayan Mustafa
Çatar, 2014 yýlý
Makine Ekipman
Alým desteklerinin
23 Ekim 2014
tarihine kadar devam
ettiðini duyurdu.
Pirinç Festivali
24-28 Eylül’de
Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu
Baþkaný Mustafa Çatar, raporu sundu.
Murat Çetin
Osmancýk
ilçesinde her yýl
geleneksel olarak
düzenlenen Pirinç
Kültür ve Sanat
Festivali 24 - 28 Eylül
tarihleri arasýnda
düzenlenecek.
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ,
festival komitesi ile
Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 24 - 28 Eylül tarihleri arasýnda düzenlenecek.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, festival hazýrlýklarý ile ilgili bilgi verdi.
bir toplantý düzenledi.
Toplantýda festivalin
gerçekleþtirileceði
tarih netleþtirilerek
festival programý da
belirlendi.
Baþkan Karataþ,
Festivalin açýlýþýnýn 24
Eylül 2014 Çarþamba
günü mehter gösterisi
ile yapýlacaðýný
söyledi.
Festival aracýlýðý
ile Osmancýk Pirincini
tanýtmayý
amaçladýklarýný
belirten Karataþ;
"Geleneksel
festivalimizi bu yýl da
çeþitli etkinliklerle
gerçekleþtireceðiz.
Festival kapsamýnda
halk oyunlarý
gösterileri, konserler
ve güreþ müsabakalarý
düzenlenecek. Ayrýca
tuhafiye pazarýnda
stantlar açýlarak
festival çarþýsý
kurulacak. Festivalde
ilçemizin en önemli
ürünü olan pirincimizi
en iyi þekilde
tanýtmayý
amaçlýyoruz." dedi.
Yaðlý güreþlerin
27 Eylül Cumartesi
günü düzenleneceðini
kaydeden Karataþ,
bütün bölge halkýnýn
festival açýlýþýna ve
güreþ müsabakalarýna
davetli olduðunu ifade
etti.
Osmancýk’ta
tanýtým kokteyli
‘Para, Para, Para’ adlý filmin tanýtým kokteylli Osmancýk'ta yapýldý.
O
Enise Aðbal
smancýklý
hemþerimiz
Birgül Yýlmaz'ýn
yapýmcýlýðýný,
senaristliðini ve
baþrol oyunculuðunu
üstlendiði ‘Para, Para,
Para’ adlý filmin
tanýtým kokteylli
Osmancýk'ta yapýldý.
Atahan Park'ta
düzenlenen kokteyl,
Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza
Karataþ, filmin
yönetmeni Ömer
Sarýkaya, senaristi ve
baþrol oyuncusu
Birgül Yýlmaz, Hayati
Akbaþ, tiyatro,
sinema ve dizi
sanatçýsý Tomris
Çetinel, Öyle Bir
Geçer Zaman ki'de
Caroline karakterini
canlandýran Wilma
Elles, Fatmagül’ün
Suçu Ne adlý dizide
Þemsi karakteri ile
bilinen Zühtü Erkan,
senarist ve dizi
oyuncusu Recep Sarý,
90'lý yýllarda ‘EndiPol’den tanýdýðýmýz
Paul Dwyer, dizide
yer alan yerel halktan
Bilgehan Geniþ,
Levent Macar, Fatma
Geniþ, Mustafa
Potuk, Murat
Karabacak, filmin
Avrupa'dan gelen
görüntü yönetmenleri
Chris Sparrows,
Richard Osborne ve
filmin ses yönetmeni
Gürcistan asýllý Beka
Kuparasshvili,
sponsorlar ile çok
sayýda davetlinin
katýlýmýyla
gerçekleþti.
Kokteyl
süresince katýlýmcý
davetliler oyuncularla
bir araya gelerek bol
Filmin galasý 19 Eylül Cuma günü saat 19.00’da
Çorum Anitta Otel’de gerçekleþtirilecek.
Ünlü oyuncularýn katýldýðý tanýtým kokteyli Atahan Park'ta gerçekleþtirildi.
bol fotoðraf çekinip
film hakkýnda
konuþurken film
oyuncusu Paul
Dwyer, ‘Kilt’ olarak
bilinen Ýskoçya’nýn
ulusal kostümü ile
kokteyle renk kattý.
Gecenin ev
sahibi yönetmen
Ömer Sarýkaya filmin
çekimleri için gerekli
olan tüm koþullarýn
saðlandýðýný ve filme
Atahan Park'ta
çekilecek olan sahne
ile start verileceðini
söyledi.
TEKNÝK
DONANIM VE
EKÝP
AVRUPA'DAN
Mezopotamya
filminin yönetmeni
Ömer Sarýkaya,
Osmancýk'ta
çekimlerine
baþlayacaklarý ‘Para
Para Para’ adlý
komedi filmi ile dev
oyuncu kadrosunu ve
Avrupa ülkelerinden
gelen teknik ekibi bir
araya getirdi.
Uluslararasý bir
ekiple Osmancýk'ta
çekimlerine baþlanan
komedi filminin
görüntü ve ses
yönetmenleri Ýngiliz,
Ýtalyan ve Gürcistan
asýllý. Her biri kendi
alanýnda baþarýlý
isimlerin yer aldýðý
filmin çekimleri
Osmancýk þehir
merkezinde devam
edecek.
FÝLMÝN
GALASI
ANÝTTA’DA
YAPILACAK
Osmancýk
Atahan Park'ta
düzenlenen kokteyl
ile tanýtýmý yapýlan
filmin galasý ise 19
Eylül Cuma günü
saat 19.00’da Çorum
Anitta Otel’de
gerçekleþtirilecek.
Kokteyl süresince katýlýmcý davetliler oyuncularla bir araya gelerek bol bol fotoðraf çekindi.
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Ö
‘Okullarda baþörtüsü
sýnýrlamasý kaldýrýlsýn’
zgür Der Genel Baþgörüyor, destekliyoruz.
kaný Rýdvan Kaya, yeMamafih çeþitli nedenlerle
ni hükümete ve Milli Eðifarklý okullarda eðitim görtim Bakanlýðý'na çaðrýda
meyi arzu eden öðrenciler
bulunarak, ilgili yönetmeiçin, örneðin evine daha
liðin deðiþtirilerek okullara
yakýn olduðu için, iyi bir
baþörtülü giriþ engelinin
eðitim verdiði için, üniverkaldýrýlmasýný istedi.
siteye giriþte daha fazla
imkân tanýdýðý için veya
Ýþte Kaya'nýn o açýklabelli bir mesleki beceriye
masý; "Türkiye Tayyip Ersahip olabilmek için Ýmam
doðan'ýn cumhurbaþkanlýðý
Hatipler haricindeki okulve Ahmet Davutoðlu'nun
larý tercih eden kýz öðrencibaþbakanlýðýnda yeni bir
lerin baþörtüleri ya da seçdöneme giriyor. Yeni dönetikleri okul arasýnda bir termin gerek bu ülkenin gecihe zorlanmasýný hiçbir
rekse de tüm dünyanýn
þekilde doðru bulmuyor,
Müslüman ve mazlum
kabul etmiyoruz.
halklarý için hayýrlar getirmesini umuyor; Kemalist
Aslýnda gerek orta geresmi ideolojik dayatmalarekse de lise seviyesinde
rýn tasfiyesine, Kürt sorubirçok okulda yönetmeliðe
nuna çözüm arayýþlarýnýn
raðmen pek çok kýz öðrengeliþtirilmesine, bürokratik
cinin baþlarýný örttüðü bitahakkümün sonlandýrýllinmektedir. Genelde idaÖzgür Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, yeni
masýna yönelik adýmlarýn
recilerin göz yummasý ile
hükümete ve Milli Eðitim Bakanlýðý'na çaðrýda bulundu.
hýzlandýrýlarak sürdürülsaðlanan bu serbestiyetin
mesini arzu ediyoruz.
birilerinin insafýna býrakýlmadan genel bir norm haliKemalist ideolojik dayatmanýn ve bürokratik oligarþinin en þene
dönüþmesi
aklýn
ve
vicdanýn
gereðidir.
Haddizatýnda yönetmeliðe
did, en zalim yansýmalarýndan biri olan baþörtüsü yasaðý konusunda
raðmen baþörtüsüyle devam edilebilen okullarda kimsenin hiçbir zaAK Parti hükümetleri döneminde önemli geliþmeler yaþandýðýný, ünirar görmemesi, hiçbir aksaklýk yaþanmamasý bu yasaðýn anlamsýzlýversitelerden kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda özgürlük ortaðýna ilave bir delildir.
mýnýn geniþletilmesine yönelik hayati adýmlar atýldýðýný kabul ediyoruz.
Kýzlarýmýzýn Rablerine teslimiyetin bir gereði olan baþörtüsü
emrini yerine getirirken yasakçý, iþgüzar öðretmen ya da idarecilerin
Ýslami kimliðe yönelik düþmanlýðýn açýk bir tezahürü olan ve
baský ve dayatmalarýyla mücadele etmek durumunda kalmalarý inanýhalký ezen, sindiren bu büyük zulmün geriletilmesi yönünde yapýlan
yoruz ki sizleri de rahatsýz etmektedir. Yine okul kapýsýna kadar badüzenlemelerin sadece kiþi hak ve özgürlüklerinin tanýnmasý açýsýnþörtüsüyle gidip içeri girerken baþörtüsünü çýkartmak mecburiyetindan deðil, toplumsal yapýnýn daha erdemli, daha insani bir zemine
de
kalan kýzlarýmýzýn yaþadýklarý tahkir ve ezikliðin tarifi mümkün
oturtulabilmesi açýsýndan da çok deðerli ve anlamlý çabalar olduðu
deðildir. Bu hepimiz için bir vebaldir!
açýktýr. Ne var ki, bazý alanlarda ýsrarla sürdürülen çekingen tutumlarýn, neye hizmet ettiði anlaþýlamayan erteleyici yaklaþýmlarýn ise bu
Bu iç parçalayýcý manzaralarýn sizin vicdanýnýzda da derin bir sýyönelimle taban tabana zýt bir görüntü oluþturduðu da tartýþmasýzdýr.
zý oluþturduðundan eminiz. Öyleyse bu vebalden kurtulmak için adým
atmalýsýnýz!
Ýþte tam bu noktada yeni hükümetten, yeni bir eðitim-öðretim
döneminin eþiðinde, özgürleþme süreci önünde ciddi engellerden biMEB'in yapmasý gereken þey gayet açýk ve de basit bir düzenlerini teþkil eden MEB yönetmeliðindeki yasakçý zihniyet kalýntýsý sýmedir. Yasaða yasal kýlýf oluþturan "Milli Eðitim Bakanlýðý'na Baðlý
nýrlamayý kaldýrmasýný talep ediyoruz.
Okul Öðrencilerinin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik" içinde
yer alan "okul içinde baþ açýk" ifadesi yeni eðitim-öðretim dönemi
'KISMÝ ÖZGÜRLÜK YARIM ADALET DEMEKTÝR'
baþlamadan kaldýrýlmalýdýr.
2012 yýlý sonunda yapýlan düzenlemeyle 2013-2014 eðitim-öðAyrýca bu düzenleme yapýlýrken, yasakçý zihniyetin bir biçimde
retim dönemine iliþkin olarak baþörtüsü yasaðý kýsmen kaldýrýlmýþ,
etkisini sürdürdüðü bazý okullarda 'okul kýyafeti', 'okul üniformasý'
tüm okullarda seçmeli Kur'an derslerine katýlan ve Ýmam Hatip Okuladý altýnda baþörtüsüne izin verilmemesi türünden uygulamalara gidilarýna devam eden kýz öðrencilere baþörtüleriyle eðitim görme hakký
lebileceði kaygýsýndan hareketle yasakçý uygulamalara kapýlarýn tümtanýnmýþtý. Bu þekilde yeni açýlan Ýmam-Hatip Ortaokullarýnda ve
den kapatýlmasý gerektiðini de hatýrlamak isteriz.
Ýmam-Hatip Liselerinde baþörtüsü sorunu ortadan kalkarken, orta ve
lise düzeyindeki diðer tüm okullarda ise korunmuþtu.
Baþörtüsünü engellemeye yönelik her türlü gayretin inanca dönük açýk bir saldýrý ve kiþi özgürlüðüne yönelik bir kýsýtlama olduðuYasakçýlýða kýsmi çözüm anlamýna gelen bu düzenleme yapýldýnun sarih bir tarzda belirtilmesi ile bu tür muhtemel iþgüzarlýklarýn
ðý tarih itibariyle de anlamsýz ve gereksizdi. Adeta aþýrý ürkek, hatta
önü alýnmalý, çocuklarýmýzýn örtüsü üzerinden Ýslami kimliðimize saevhamlý bir ruh halinin izlerini taþýmaktaydý. Bugün hala bu düzenlevaþ açmaya yeltenmiþ zalimlere fýrsat verilmemelidir.
menin korunuyor olmasýnýn ise artýk hiçbir mazereti kalmamýþtýr.
Baþörtüsü sadece Ýmam Hatip okullarýna devam eden kýzlar için
deðil, iman eden her mümin genç kýz ve hanýmýn kamusal alanda uygulamak zorunda olduðu Rabbimizin açýk, tartýþmasýz bir emridir.
Çeþitli nedenlerle Ýmam Hatiplere gitmeyen ya da gidemeyen kýz öðrencilerin kategorik bir tarzda baþörtüsüzlüðe mahkûm edilmesi kabul edilemez.
Þüphesiz çocuklarýmýzýn, gençlerimizin dini eðitim görmesi açýsýndan Ýmam Hatiplere yönlendirilmesini olumlu bir uygulama olarak
Ç
orum Tabip
Odasý Baþkaný
Dr. Mustafa Azak ile
Yönetim Kurulu
Üyeleri Saðlýk-Sen
Çorum Þubesi'ni
ziyaret etti.
Saðlýk-Sen'i
ziyaret etmekten
duyduðu
memnuniyeti dile
getiren Tabip Odasý
Baþkaný Azak,
"Bizleri son derece
nezaketle karþýlayan,
aðýrlayan baþkan ve
yönetimine teþekkür
ediyorum. Seçimi
ikinci defa oylarýný
artýrarak kazanan
deðerli baþkan ve
yönetimini tebrik
ediyor, saðlýk
çalýþanlarýnýn
ekonomik, özlük ve
mali haklarý ile
çalýþma þartlarýnýn
iyileþtirilmesi
konusundaki
gayretlerinin
devamýný ve Çorum'a
hayýrlý hizmetler
vermesini diliyor,
Allah utandýrmasýn
diyorum. Ýkinci defa
seçilmek takdirin ve
verilen yetkinin iyi
kullanýldýðýnýn ve
'Çevre' konulu Hizmetiçi Eðitim kursu dün Çorum'da baþladý.
Öðretmenlere
'çevre' eðitimi
K
Emre Kut
ýsa adý ÇEKÜD
olan Çevre
Kuruluþlarý Dayanýþma
Derneði ve Milli
Eðitim Bakanlýðý
iþbirliði ile eþ zamanlý
olarak 81 ilde
öðretmenlere yönelik
düzenlenen 'Çevre'
konulu Hizmetiçi
Eðitim kursu dün
Çorum'da baþladý.
Anadolu
Lisesi'nde
gerçekleþtirilen Çevre
Konulu Hizmetiçi
Eðitim Programýnýn
açýlýþýna Milli Eðitim
Þube Müdürü Yahya
Çoban, ÇEKÜD
Temsilcisi Mecit Kutu
ve kursiyerler katýldý.
3 hafta 4'er gün
sürecek olan program
çerçevesinde; Çevre ve
Ahlak, Ormanlarýn
Önemi, Ormanlarýn
Faydalarý, Türkiye'nin
Orman Alanlarý, Doða
Koruma ve Biyolojik
Çeþitlilik,
Ekoloji,Çevre Kirliliði
ve Etkileri, Çevre
Yahya Çoban
Kirliliðini Önlemek
Ýçin Alýnacak
Önlemler, Küresel
Isýnma, Ýklim
Deðiþikliði, Atýklar ve
Geri Dönüþüm,
Yenilenemez Enerji
Kaynaklarý,
Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarý, Enerji
Kirliliði, Enerji
Verimliliði gibi çevre
konularý öðretmenlere
özlü biçimde
aktarýlacak, eðitimin
son gününde ise yerel
çevre sorunlarý ile ilgili
atölye çalýþmasý
yapýlacak.
Çevre ve
Þehircilik, Orman ve
Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn
da (Orman Genel
Müdürlüðü ve Doða
Koruma Milli Parklar
Müdürlüðü) eðitici
görevlendirerek destek
verdiði kurs sonunda
kursiyerlere sertifika
verilecek.
‘BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI ESKÝ TÜRKÝYE'DE KALSIN’
'Yeni Türkiye' sloganý son dönemde geniþ kesimlere umut aþýlamaya yönelik çok sýk tekrarlanan bir slogan olarak karþýmýza çýkmakta. 'Eski Türkiye'nin köhnemiþ, kangrenleþmiþ bir takýntýsý olduðu
aþikâr baþörtüsü yasaðýný tümüyle tarihin çöplüðüne yollamanýn, 'Yeni Türkiye' hedefi için gereken cesaret ve kararlýlýðýn bir göstergesi
olacaðýna inanýyor; MEB Yönetmeliðinin acilen yasakçý anlayýþtan
temizlenmesini talep ediyoruz.” (Yaygýn Basýn)
Tabip Odasý’ndan sýcak mesajlar
Gülesin Aðbal
Demirer
5
istikrarýn
göstergesidir. SaðlýkSen Çorum Þube
yönetim kurulunda
ilk defa bayan uzman
doktor bir
arkadaþýmýzýn
yönetimde yer almasý
ayrýca bizi son derece
mutlu etmiþtir.
Saðlýk-Sen Çorum
Þubesi'nin
çalýþmalarýný
kamuoyundan
yakinen
izlemekteyim.
Çalýþmalarýný baþarýlý
buluyorum. Çorum
ortak paydamýzdýr.
Saðlýk camiasý sivil
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile
Yönetim Kurulu Üyeleri Saðlýk-Sen Çorum Þubesi'ni ziyaret etti.
toplum örgütü olarak
birlikte uyum
içerisinde, ortak
projelerde birlikte
çalýþabileceðimize
inanýyor, tekrar
baþarýlar diliyorum."
Dedi.
Memur-Sen Ýl
Temsilcisi ve SaðlýkSen Þube Baþkaný
Ahmet Saatcý ise,
"Çorum Tabip
Odasý'nýn deðerli
baþkan ve yönetim
kurlunun ziyaretinden
büyük mutluluk
duydum. Türkiye
deðiþmekte ve
geliþmekte, yeni
Türkiye'de eskiye ait
yanlýþ olan, kýrýlmasý
gereken bir takým
tabular varsa bunlarýn
yýkýlmasý gerektiðini
düþünüyoruz.
Yýllardan beri saðlýk
camiasýnýn sivil
toplum örgütü olan
Tabip Odasý ile hep
çalýþmayý arzu ettik.
Ne hikmetse bundan
önceki yönetimlerle
bu fýrsatý ve imkâný
yakalayamadýk.
Ýnþallah mevcut
baþkan ve
yönetimiyle son
derece uyumlu
çalýþacaðýmýza, güzel
hizmetlere birlikte
imza atacaðýmýza
yürekten inanýyorum.
Tabip Odasý'ndaki bu
deðiþim ve geliþimin
Türkiye'ye de örnek
olmasýný arzu
ediyoruz." diye
konuþtu.
Çevre eðitimi Anadolu Lisesi'nde gerçekleþtiriliyor.
Gökhan Güney düðünde sahne alacak
A
Yüksel Basar
rabesk
müziðin
önemli isimlerinden
Gökhan Güney, Çorum'da bir düðünde sahne
alacak.
Star Müzik Organizasyon Sahibi Halil Bayrak'ýn verdiði bilgiye göre, sanatçý Gökhan Güney, Fadime-Halil Çöplü'nün kýzý Emine ile Fadime-Servet Sözcü'nün
oðlu Yüksel'in düðün töreninde sahne alacak.
Gökhan Güney
Halil Bayrak
5 Eylül 2014 tarihinde Kalehisar köyünde
yerel þarkýcýlar, 6 Eylül
2014 tarihinde arabesk
müzik sanatçýsý Gökhan
Güney sahne alacak.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
‘Demiryolu hayâl olmaktan çýktý’
Enise Aðbal
AK
Parti Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, demiryolu ve 2
otoyol projeleri ile ilgili
yapýlan yorumlar ve yaklaþýmlar üzerine açýklamalarda bulundu.
Uslu, demiryolu ve
otoyol projelerinin 62.
Hükümet Programýnda
yer almasýndan dolayý
memnuniyetini
ifade
ederek “Uzunca bir uðraþýn mutlu sonuna ulaþýyoruz. Çorum ailesi olarak birinci önceliklerimiz arasýnda yer alan demiryolu için göreve geldiðimiz günden bugüne
kadar Milletvekillerimiz,
Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Parti Teþkilatýmýz ve Sivil Toplum Kuruluþlarýmýzla çalýþmalarda bulunarak bugünlere geldik. Bu mutluluðu
hep birlikte yaþýyoruz.
Geçmiþte 2023 hedeflerinde var - yok tartýþmalarý yaþanýrken bugün
62. Hükümet programýnda Kýrýkkale - Çorum Samsun Demiryolu projesinin de açýklanmasýyla son nokta konulmuþ
oldu.” dedi.
Projelerle ilgili geçmiþ dönem çalýþmalarýný
ele alan Uslu, þöyle konuþtu;
“Ýsmet Paþa’nýn 15
Mayýs 1925 tarihinde
Çorum'a yaptýðý ziyarette Vatandaþýn "Ümranyolu -Þimendifer" talebini lüzumlu bir ihtiyaç
görmüþ "bunu temine
gayret edeceklerini vaat
buyurmuþtur." (20 Mayýs 1925 - Çorum Gazetesi) 89 yýl önce Ýsmet
Paþa'nýn verdiði bu vaadi
gerçekleþtirmek için ilk
adým yine AK Partili
kadrolara nasip olacak
olmuþtur.
Yüksek standartlý
bir hat olarak planlanan
Kýrýkkale - Çorum Samsun demiryolu avan
proje ve fizibilite etüdü
26 Aðustos 2010 tarihinde ihale edilmiþ ve 10
Haziran 2013 tarihinde
de tamamlanmýþtýr. Avan
proje ve fizibilite etüdü
çalýþmalarý devam ederken 26 Ocak 2012 tarihinde Çorum Milletvekillerimiz Cahit Baðcý,
Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Samsun
Milletvekilleri dönemin
Ulaþtýrma Bakaný Binali
Yýldýrým'ý ziyaret ederek,
Ankara-Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolu
Projesinin hýzlanmasý
için destek istemiþtik.
Bakan Yýldýrým ise ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek,
“Ankara- Kýrýkkale- Çorum- Samsun hýzlý tren
projesi yapýlacak çalýþmalarýn ardýndan hayata
geçirilecektir, hýzlandýrmak için elimizden gele-
ni yapacaðýz" ifadelerini
kullanmýþtý.
7 Þubat 2013 tarihinde AK Parti Genel
Merkezi'nde Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan
3.'sünü gerçekleþtirdiði
bölge toplantýsýnda Çorum heyeti adýna yaptýðýmýz konuþmada, Baþbakanýmýz Erdoðan'a Demiryolu konusu da gündeme getirilmiþ, Demiryolu projesi Çorum için
son derece önemli ifade
edilmiþtir. Toplantýda dönemin Ulaþtýrma Bakaný
Binali Yýldýrým açýklamalar yapmýþ, haritalar
göstermiþtir. "Biz sürecin hýzlandýrýlmasýndan
yanayýz. Çorum'un demiryolu sorununun biran
önce çözülmesinin sadece Çorum'a deðil, ayný
zamanda bölgede yaþayan 3 milyondan fazla
yurttaþýmýza da her anlamda önemli kazanýmlar getireceðine inanýyoruz." demiþti.
2 Nisan 2013 tarihinde Çorum Valimiz
Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme
Bakanlýðý Müsteþarý Habip Soluk ve Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürü
Metin Tahan ziyaret edilmiþ, demiryolu ve karayollarý projelerinin detaylarý hakkýnda görüþmeler yapýlmýþtý.
18 Haziran 2014 tarihine gelindiðinde detaylar netleþmiþ, yakla-
þýk 5,5 Milyar TL mal
olacak, çift hatlý, 279
Km. uzunluðundaki Kýrýkkale - Çorum - Samsun Demiryolu projesi
Yüksek Planlama Kurulu kararý alýnmak üzere
Kalkýnma Bakanlýðýna
gönderilmiþtir. 62. Hükümet programýna da yer
alan Çorum Demiryolu
projesi hayal olmaktan
çýkmýþtýr.
Hükümet Programýnda yer alan diðer bir
sevindirici konu ise Çorum'un faydalanacaðý
Otoyol Projeleri. Karayolu ulaþým aðýmýza büyük katký verecek olan
Yap - Ýþlet - Devret modeliyle yapýmýna baþlanacak Ankara - Kýrýkkale
- Delice otoyolu ile fizibilite ve proje çalýþmalarý tamamlanarak yapýmýna baþlanmasý planlanan
Delice - Çorum - Samsun otoyolu ve Osmancýk Ýlçemizden geçecek
olan Gerede - Merzifon
otoyolunun 62. Hükümet
programýnda yer almýþ
olmasýdýr. Ankara - Çorum - Samsun Otoyolu
Projesi tamamlandýðýnda
404 Km'lik yol 380
Km'ye düþecek olup gidiþ-geliþ 6 þeritten oluþacak yol ile konforlu seyahat imkâný saðlayacaktýr. Þehrimizin Ýstanbul ulaþýmýný da saðlayan 357 Km'lik Gerede Merzifon otoyolu tamamlanmasýyla Ýstanbul'a otoyolla ulaþýmý
daha da kolaylaþtýrmýþ
olacaðýz.
Yapýlan çalýþmalarý
siyasi, ideolojik ya da
þahsi nedenlerle çekiþtirmek, küçümsemek yerine ortak akýl, ortak çaba
ve ekip çalýþmasý ile kazanýmlarýn gerçekleþebileceði defalarca görülmüþtür. Son yaþanan geliþmeler bir kez daha bunu ispatlamýþtýr. Þimdi
Çorum halkýna, kamuoyuna düþen ortak heyecan duyarak süreci hýzlandýrmak ve yeni yatýrýmlarýn peþinde koþmak
olmalýdýr.”
Bostancý’ya hemþehri ziyareti
Enise Aðbal
AK
Parti Çorum
Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, yeni kabine
oluþumu sonrasý AK
Parti Grup
Baþkanvekilliðine
getirilen Amasya
Milletvekili, TBMM
Milli Eðitim, Kültür,
Gençlik ve Spor
Komisyonu Baþkaný
hemþehrimiz Mehmet
Naci Bostancý’yý ziyaret
etti.
Ziyaretinde
Bostancý’ya hayýrlý
olsun dileklerini ileten
Uslu, Çorum leblebisi
hediye etmeyi de ihmâl
etmedi.
Bostancý,
ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade
ederek, Uslu’yla bir
süre sohbet etti.
orum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda
ziyaret ederek çalýþmalar
hakkýnda bilgi verdi.
Ziyarette, geçtiðimiz
günlerde Osmancýk - Yukarýzeytin Köyü ile Uðurludað
- Kýzaðlý köyünde yaþanan
G
eliþen teknoloji
ile belediye hizmetleri artýk vatandaþýn parmaklarýnýn
ucunda. Vatandaþýn
tahsilat, makbuz alma, vergi ve ceza
ödeme iþlemlerinin
yaný sýra tüm tahsilat
iþlemleri için veznelere gitmelerine gerek kalmadý.
Belediye Basýn
Birimi’nden yapýlan
açýklamaya göre, vatandaþlar geliþtirilen
alt yapýsý ile artýk
tüm bu iþlemleri, onBunun için yapýlmasý gereken tek þey www.corum.bel.tr adresini týklamak.
line ortamdan "internet belediyeciliði"
þikâyette bulunduðu konular hakkýnda bilgi edinebiile yapabilecek. Bunun için yapýlmasý gereken tek þey
liyor. Vatandaþlar yine SMS yolu ile su, emlak, çevre
www.corum.bel.tr adresini týklamak. Daha sonra sicil temizlik vergileri , istek þikayet ve genel bilgi sorgunumaralarýný girerek tüm belediye hizmetlerinden onlama gibi konularýný öðrenebilirler. SMS tüm operaline ortamda faydalanýp, istek ve þikayet bildirim fortörlerden gönderilebilir.
munu doldurarak problemlerine çözüm bulunabileÝþte örnek SMS'ler
cek.
Sorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "EMYabacýoðlu; "E-Belediye zaman kazandýrýyor"
LAK" "Sicil Kodu"
Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, vaMesajýn Gönderileceði Numara: 3172
tandaþý internet ortamýndan hizmet almaya davet ediÖrnek Sorgu: CORUM EMLAK 123456
yor. Ýnternet belediyeciliði ile vatandaþýn hem zaman----dan tasarruf saðladýðýna hem de hem de evinde oturarak belediyenin hizmetlerinden faydalandýðýna dikSorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "CTV" "Sikat çeken Yabacýoðlu, "E-belediye hizmetinden güncil Kodu"
lük 250vatandaþýmýz yararlanýyor. Daha fazla hemMesajýn Gönderileceði Numara: 3172
þehrimizin kullanmasýný arzu ediyoruz" dedi.
Örnek Sorgu: CORUM CTV 2345
Telefon Belediyeciliði 333 0 333
---Evinde internet olmayan vatandaþlar için bu kez
Sorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "GENEL"
de "Telefon Belediyeciðili" devreye giriyor. T-Bele"Sicil Kodu"
diye ile bilgisayarý olmayan ve bilgisayar kullaným
Mesajýn Gönderileceði Numara: 3172
bilgisi olmayan vatandaþlarýmýz, sesli yanýt sistemi
ile 333 0 333 numaralý telefonu arayarak karþýsýna çýÖrnek Sorgu: CORUM GENEL 2345
kan operatörün basit komutlarýný takip ederek iþlem---lerini rahatlýkla yapabilir. Bu sistem ile, Çorumlular
Sorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "SU" "Aboevinden, iþyerinden su, emlak, çevre temizlik vergisi,
ne No"
ilan reklam ve vergi borçlarýný sicil numaralarýný tuþMesajýn Gönderileceði Numara: 3172
layarak kredi kartý ile ödemelerini yapabilirler. Sadece ödeme deðil, ayrýca istek, þikayet ve önerilerini de
Örnek Sorgu: CORUM SU 2345
belediyeye iletebilirler.
---SMS belediyeciliði ile belediye cepte
Sorgulama Mesajý: "Belediye Adý" "SIKAYET"
Çorumlulara saðlanan bir diðer kolaylýk ise
"Baþvuru No"
"SMS belediyeciliði". Vatandaþlarýn belediyeye gelMesajýn Gönderileceði Numara: 3172
mesine gerek kalmadan, bulunduklarý ortamda interÖrnek Sorgu: CORUM SIKAYET 2345
net veya telefon baðlantýsýna da ihtiyaç duymadan kýsa mesajla hem vergi borçlarýný (emlak, çtv, su, top(Haber Merkezi)
lam genel borçlar) öðreniyor, hem de belediyeye
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Naci Bostancý’yý ziyaret etti.
Uslu’ya AFAD çalýþmalarýný anlattý
Ç
Belediye hizmetleri internette
yangýnlarla ilgili de bilgiler
veren Kaya, "Sizin de yakýndan takip ettiðiniz gibi yaþanan olaylarda en kýsa sürede
olay yerine gidilerek müdahalelerde bulunuyoruz. Vatandaþlarýmýz maðdur olmamasý için gerekli yazýþmalarý
yaparak Acil Yardým Ödeneði talep ediyoruz. Osmancýk
- Yukarýzeytin köyünde ahþap bir evde çýkan yangýnda
3 ev, 3 ahýr ve bir samanlýk
tamamen yandý. Acil Yardým
ödeneðimiz geldi vatandaþlarýmýza daðýtýmý yapýlýyor.
Uðurludað - Kýzaðlý köyünde ise çýkan yangýnda bir ev,
ahýr ve samanlýk yandý. 5 büyükbaþ hayvan telef oldu.
Acil Yardým ödeneði talebimizi hemen yaptýk. Önümüzdeki günlerde vatandaþlarýmýza gereken yardýmý
yapacaðýz" dedi.
Elvan ayrýca heyelandan etkilenen Bayat Tevekli
köyü için Bayat merkezde
87 konut ve 44 ahýrýn ihalesini yýl sonuna kadar yapmayý planladýklarýný söyledi.
Verdiði bilgiler için
Kaya’ya teþekkür eden Uslu,
“Devletin þefkat eli herkesten önce vatandaþýmýza ulaþmaktadýr. Gerek Kaymakamlýklarýmýz gerek Belediyelerimiz gerekse Valiliðimiz nezdinde Ýl Afet ve Acil
Durum Müdürlüðümüz gerekenleri yapmakta, Sosyal
Devlet yaralarý bir an önce
sarmaktadýr. Yangýnlarda zarar gören ailelere bir kez daha geçmiþ olsun.” diyerek
takiplerinde olan konulara
iliþkin bilgi aldý.
(Haber Merkezi)
Ýþaret dili eðitimi baþladý
Gülesin Aðbal Demirer
Artý bir business academy 'nin eðitimleri devam ediyor. Kayýtlarý halen devam eden
iþaret dili eðitimlerinin ilk modülü gerçekleþti.
Akademi Baþkaný Murat
Servi, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi; " iþitme engeli engel deðildir aslýnda en büyük
engellerden biridir iletiþim kuramamak, duyamamak. Biz iþitme engelli arkadaþlarýmýzla iletiþim kurabilmek onlarýn günlük
hayatta yasadýklarý zorluklarý en
aza indirmek amacýyla bu eðitim programýný actýk. Bu konuda aslýnda ne kadar duyarlý
olunduðunu görmüþ olduk. Eðitime katýlan kursiyerler farklý
meslek ve yas gruplarýnda ve
söylenen ortak kelime zorluklarýn aþýlmasý oldu. Özellikle hizmet sektöründen çalýþanlarýn
katýldýðý bu eðitim hýzlandýrýlmýþ býr eðitim programý ,daha
Artý bir business academy 'nin eðitimleri devam ediyor.
çok uygulamaya yönelik aktivitelerin gerçekleþtýgý eðitim
programýnda iþitme engelli arkadaslarýmýzýnda eðitime bizzat
katýlmasý uygulamada bir çok
konunun daha iyi anlaþýlmasýna
olanak veriyor.Bu eðitimdeki
amacýmýz Türk Ýþaret Dilini
(TÝD) aktif bir þekilde kullanabilen, iþitme engellilerle iletiþim
kurabilen, istenilenleri anlatan
kiþilerin yetiþtirilmesidir.”
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Sanayiciler uluslararasý pazarlarda
T
Mustafa Demirer
icaret ve Sanayi Odasý, Ekonomi Bakanlýðý'nýn
KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi'nin devamý
niteliðindeki Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi
(UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi.
TSO'dan yapýlan açýklamada, Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini ve yerel firmalarýn uluslararasý pazarda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn desteklenmesi Stratejik Planý'ný kendisine hedef olarak belirleyen Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn bu amaçla daha önce hayata geçirdiði Ekonomi Bakanlýðý'nýn KOBÝ Ýþbirliði ve
Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni
hayata geçirdiði bildirildi.
HÝNDÝSTAN'DA GRAÝN TECH CLUSTER
MARKASI
Çorum'da Gýda Ýþleme Makineleri kümesinde yer
alan 14 firmanýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen UR-GE
Projesi kapsamýnda proje ortaklarý, 21-24 Aðustos 2014
tarihleri arasýnda Hindistan'da düzenlenen Grain Tech
India 2014 Fuarý'na Grain Tech Cluster markasýyla katýldý. 'Gýda iþleme makineleri teknolojisinde ihtiyacýnýz
olan her þey' sloganý ile Çorum'un gýda iþleme makinelerini konusundaki yeteneklerini bütün dünyaya tanýtmak üzere Hindistan'daki fuara katýlan paydaþlar, burada gerek ikili görüþmeler yaparak, gerekse farklý ülkelerden sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, Çorum'un bu sektörde anahtar teslim fabrika kurma aþamasýna gelen kapasitesi hakkýnda bilgiler verdi.
nan Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, UR-GE
Projesi'nin amaçlarý doðrultusunda ilerlediðini açýkladý.
Proje sayesinde Çorum'da gýda iþleme makineleri sektörünün temsilcilerinin ortak bir yapý altýnda toplanmýþ
olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Bu proje sayesinde Çorum'daki firmalarýmýz, önce kendi illerindeki sektör temsilcilerini, daha sonra ülke ve en genel anlamda
da sektörü küresel anlamda tanýma imkaný elde ediyorlar. Ayrýca ilimizdeki gýda makinecileri, proje sayesinde birbirleri ile rekabet etmenin aksine, birbirlerinin
üretim tekniði, teknoloji, makine-ekipman imkanlarýndan istifade ederek, küresel rakiplerine karþý avantajlý
hale geliyorlar. Ayrýca geçtiðimiz hafta Hindistan'a olduðu gibi sektörün önemli organizasyonlarýnýn içerisinde yer alarak uluslararasý tanýma ve tanýnma olanaðý elde etmiþ oluyorlar. Gýda iþleme makineleri kümesinde
gösterilen bu birlikteliðin Türkiye'ye örnek olacak mahiyette olduðunu düþünüyorum" dedi.
Baþaranhýncal, Çorum TSO'nun Stratejik Planý dahilinde Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini güçlendirmek ve ülkemizin 2023 hedeflerinde Çorum'un üzerine
düþeni fazlasýyla yerine getirmek amacýyla proje bazlý
çalýþmalara devam edeceklerini vurguladý.
ME
PROJE ORTAKLARINDAN DEÐERLENDÝR-
Sektöründe uluslararasý standartlarda hizmet veren ve dünyanýn her kýtasýna, her türlü makine-ekipman
ve anahtar teslim fabrika kurabilme referansýna sahip
Çorum Grain Tech Cluster, dünyadaki gýda üreticileri
ve yeni giriþimciler için sayýsýz seçeneði bir arada suFÝRMALAR YENÝ UFUKLAR KAZANIYOR
nuyor.
Proje kapsamýnda eðitim, danýþmanlýk ve yurtdýþý
Grain Tech Cluster firmalarý teknolojik üretim tepazarlama gibi faaliyetleri gerçekleþtiren küme firmalasisleri ve yalýn üretim teknikleriyle, müþterilerine kalirý için ilk yurtdýþý pazarlama programý özelliði taþýyan
teli ürünleri en uygun fiyatla dünyanýn her noktasýna,
Hindistan fuar programýnýn ardýndan bir deðerlendirme
tam zamanýnda ulaþtýrarak, rekabeti bir üst seviyeye çýtoplantýsý düzenlendi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýnkarttýðýnýn ifade edildiði toplantýda, "Türk makine sacal baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya proje ornayinin kalbini oluþturan bu kuruluþlar üretim, pazarlataklarý katýldý. Katýlýmcýlar deðerlendirme toplantýsýnma, ihracat ve ticaret alanlarýnda dünyaya entegre olda, UR-GE Projesi'nin baþarýlý bir þekilde devam ettiði
muþ yapýlarýyla, güçlerine güç katmaktadýr. Teknolojik
ve kendilerine yeni ufuklar kazandýrdýðýný söyledi.
yenilik yapan, araþtýrma ve geliþtirmeye kaynak ayýran,
'PROJEMÝZ, AMAÇLARIMIZ DOÐRULTU- modern makine altyapýsýnýn yaný sýra uzmanlaþmýþ
SUNDA ÝLERLÝYOR'
kadrolarla büyüyen ve daha da önemlisi, Ekonomi Bakanlýðý ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý desteðini arDeðerlendirme toplantýsýnda açýklamalarda bulukasýna alan Grain Tech
Cluster, ulusal ve uluslar
arasý yatýrýmcýlar için en
güvenilir limandýr" denildi.
Ayrýca Gýda iþleme
sektöründeki her türlü ihtiyacý karþýlamak için, URGE projesi kapsamýnda
hazýrlanan www.graintechcluster.com adresindeki internet sitesinde firmalarýn ayrýntýlý bilgilerine ulaþýlabiliyor. UR-GE
projesi ile Çorum makine
sanayinin uluslararasý pazarlarda tanýnýrlýðýnýn artacaðýnýn altý çiziliyor.
TSO Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi.
ÝKÝNCÝ
FRANSA
Sanayici ve iþadamlarý uluslararasý pazarlara giriyor.
DURAK,
Ekim ayý içerisinde
yurtdýþý pazarlama programýný Fransa ile devam edecek olan Grain Tech Firmalarý 2 yýl boyunca uzak
pazarlarý ziyaret edecek.
Çorumlu gýda iþleme
makinecilerinin oluþturduðu Grain Tech Cluster,
Hindistan'ýn ardýndan ikinci yurt dýþý seyahatini
Fransa'ya yapacak. Grain
Tech Cluster, Ekim ayýnda
Fransa'nýn Reims kentinde
düzenlenecek olan JTIC
fuarýna katýlacak.
MÜSÝAD teþekkür etti
B
aþbakan Ahmet
Davutoðlu’nun
açýkladýðý 62. Hükümet
Programý'nda SamsunAmasya-ÇorumKýrýkkale hýzlý
demiryolu yapýmýnýn
yer almasý güzergahta
bulunan iller tarafýndan
memnuniyetle
karþýlandý.
Baþbakan Ahmet
Davutoðlu’nun
açýkladýðý hükümet
programýnda, Çorum ve
bölgenin en büyük
taleplerinden bir tanesi
olan demiryolu konusu
da yer aldý. Davutoðlu,
konuþmasýnda, hýzlý
demiryolu hatlarý ve
bunlara yönelik gar
inþasý yapým
çalýþmalarýna devam
ettiklerini belirtti ve
'Samsun-Amasya-
Rumi Bekiroðlu
Çorum-Kýrýkkale hýzlý
demiryolu hatlarýnýn
yapým çalýþmalarýna
baþlayacaklarýný'
söyledi.
Müstakil Sanayici
ve Ýþadamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Çorum
Þubesi Baþkaný Rumi
Bekiroðlu, demiryolu
talebi ile ilgili
açýklamada bulunan
Baþbakan Davutoðlu ve
konusunun hükümet
programýna
alýnmasýnda katkýda
bulunan tüm siyasiler
ile iþ dünyasýnýn
temsilcileri ve sivil
toplum kuruluþlarýna
teþekkür etti.
Bekiroðlu, devlet
desteði almadan sanayi
þehri haline gelen
Çorum’un bundan
sonrada geliþimini
katlayarak
sürdürebilmesi için
demiryoluna ihtiyaç
duyduðunu ifade etti.
Bekiroðlu,
kazancýný kendi ilinde
yatýrýma dönüþtüren
müteþebbisleriyle
Çorum’un bugün
Türkiye’nin cari açýk ile
mücadeleye katký veren
en önemli illerden
tanesi haline geldiðine
dikkat çekerek, kentin
demiryoluna
kavuþmasýyla birlikte
üretim kapasitesini,
ihracatýný ve ülkeye
ekonomisine saðladýðý
katma deðeri katbekat
artýracaðýný sözlerine
ekledi.(ÝHA)
. Çorumlu sanayici ve iþadamlarý Hindistan'ý ziyaret etti, yakýnda Fransa'ya gidiyorlar.
OKA Lojistik Köy kuruyor
S
amsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tekkeköy ilçesinde 672 dönümlük bir alaný uluslararasý standartlarda Lojistik Köy yapmak için
çalýþmalarý tamamladýklarýný, OKA aracýlýðýyla Avrupa Birliði’ne
sunduklarý proje ile 45
milyon euro hibe alma
noktasýnda artýk son
noktaya kadar geldiklerini söyledi.
Orta Karadeniz
Kalkýnma
Ajansý
(OKA) 2014 yýlý 3.
Kalkýnma Kurulu Toplantýsýný Samsun’da düzenledi.
Büyükþehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantýya Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy, OMÜ
Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Akan, Amasya Üniversitesi Rektörü ve
OKA Kalkýnma Kurulu
Baþkaný Prof. Dr. Metin
Orbay,
Vezirköprü
Kaymakamý Mahmut
Kaþýkçý, Çarþamba Belediye Baþkaný Hüseyin
Dündar, OKA Genel
Sekreteri Mevlüt Özen,
Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA)
Genel
Sekreteri
Doç.Dr. Emin Yaþar
Demirci, Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Sefer
Arlý, kamu kurum ve
kuruluþ temsilcileri ile
kalkýnma kurulu üyeleri katýldý.
Toplantýnýn açýlýþ
konuþmasýný
yapan
Amasya Üniversitesi
Rektörü ve Kalkýnma
Kurulu Baþkaný Prof.
Dr. Metin Orbay, “Son
1,5 yýldýr kalkýnma kurulunun gündemlerini
kalkýnma kurulu üyelerimizin görüþ, öneri ve
istekleri doðrultusunda
oluþturuyoruz. En son
Çorum’da yapmýþ olduðumuz toplantýmýzda
bu kalkýnma ajansýnýn
Hüseyin Aksoy
tarým bölgesi içersindeki 4 ilin temel istihdam
ve gelir kaynaðýný oluþturan tarým ve tarýma
dayalý sanayi oluþturmaktaydý. Bugün de bu
kalkýnma kurulunun
toplantýsýnýn ana gündem maddesini bunun
üzerine odakladýk” dedi.
“17 KASIM’DA
OTOMOTÝV FUARI
ÝLE ÝLK FUAR SAMSUN’DA GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK”
OKA’nýn Türkiye’de ilk güdümlü projeleri uygulamaya geçiren bir ajans olduðunu
belirten Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy, “Kalkýnma ajanslarý Türkiye’nin genelinde 26
bölge olarak oluþturuldu ve OKA da bunlardan birisidir. Kalkýnma
ajanslarýmýzýn hedefleri
ve amaçlarý bölgenin
dinamitlerini harekete
geçirmek ve o bölgenin
ekonomik kalkýnmasýný
saðlayabilecek gerekli
destekleri ortaya koymaktýr. Bu anlamda
OKA da 2009 yýlýndan
itibaren bu noktadan
hareketle önemli çalýþmalarý bölgemizde gerçekleþtiren ajanslardan
birisidir. OKA Türkiye
genelindeki
diðer
ajanslara da baktýðýmýzda önemli mesafeler kat etmiþ ve bu
amaçla ortaya koyduðu
çalýþmalarla belirli he-
Metin Orbay
defleri gerçekleþtiren
bir ajansýmýzdýr. OKA,
Türkiye’de ilk güdümlü
projeleri uygulamaya
geçiren bir ajanstýr. Ýlk
olarak Samsun Fuar ve
Kongre Merkezi’ni güdümlü proje olarak
Kalkýnma Bakanlýðý’na
sunan, onaylatan ve bunu da uygulayarak hayata geçiren bir ajanstýr.
Yaklaþýk 14 milyon
TL’lik bir yatýrýmýn 7
milyon TL’si ajansýmýzýn desteði ile gerçekleþtirildi. Daha öncesinde fuarlarla anýlan
Samsun, þimdi Fuar ve
Kongre Merkezi’nde
sahip oldu. 17 Kasým’da otomotiv fuarý
ile ilk fuar Samsun’da
gerçekleþtirilecek” diye
konuþtu.
“LOJÝSTÝK
KÖY’DE ÖNEMLÝ
MESAFELER ALINDI”
Samsun’un Tekkeköy ilçesine kurulacak olan Lojistik
Köy’de önemli mesafelerin alýndýðýný ifade
eden Vali Aksoy, “OKA
TR 83 Bölgesi’nin Lojistik Master Planý kapsamý içersinde özellikle
Samsun’da karayolu,
havayolu, deniz yolu ve
demiryolu baðlantýsýnýn
olmasý nedeniyle Lojistik Master Planý’nda
önerilen alternatif alanlar içersinde ilk sýrada
yer alan bölgede bir lojistik köy yapýmý ile il-
gili çalýþmalarda önemli mesafeler aldýk. Samsun’daki yerel kurucular kurulu olarak Ýl Özel
Ýdaresi, Büyükþehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odasý, Ticaret
Borsasý, Organize Sanayi Bölgemiz ve Tekkeköy Belediyemizin
kurucular kurulu olarak
yer aldýðý giriþim ortaklýk sonucunda bu lojistik köyde de önemli
mesafeler aldýk. Tekkeköy ilçemizin Aþaðýçinik bölgesinde Büyükþehir Belediyemizin de
imar konusunda çok
büyük katkýlarýný alarak
672 dönümlük bir alaný
uluslararasý standartlarda Lojistik Köy yapýlmak üzere çalýþmalarýný
tamamladýk. Yeri Milli
Emlak’tan satýn alýnarak ilgili kurumlarýmýz
adýna tapularý gerçekleþtirildi ve bu çalýþmalar þuanda sonuçlandý.
OKA aracýlýðýyla Avrupa Birliði’ne sunduðumuz proje ile 45 milyon
euro hibe alma noktasýnda artýk son noktaya
kadar geldik. 2013 yýlýnda idari uygunluk
onayýný aldýk ve teknik
uygunluk onayý ile ilgili çalýþmalarda da son
noktadayýz. Yaklaþýk 45
milyon euro hibe ile
bölgemize, ülkemize
böyle bir lojistik köyü
kazandýracak olmanýn
mutluluðunu ve onurunu hep beraber yaþayacaðýz” þeklinde konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan divan oluþturuldu ve DAKA Genel
Sekreteri Doç. Dr.
Emin Yaþar Demirci,
Hakkari’de Meyvecilik
ve Sebzeciliði Geliþtirilmesi Mali Destek
Programý hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra
kurum temsilcileri sunumlarýný gerçekleþtirdi.(ÝHA)
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2014 yýlý 3. Kalkýnma Kurulu Toplantýsýný Samsun’da düzenledi.
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
Hitit’ten günümüze yansýmalar
9.
Sergide yer alan ürünler ilgiyle incelendi.
Müze bahçesinde bir etkinlik düzenlendi.
Sergiye Prof. Dr. Aygül Süer ile 23 ülkeden 200 yerli ve yabancý akademisyen katýldý.
Uluslararasý
Hititoloji Kongresi
kapsamýnda düzenlenen
etkinlikler çerçevesinde
cam ve gümüþ ile
hazýrlanan taký
tasarýmlarýndan oluþan
“Bir Hitit Baþkenti
Þapinova ve Hitit
Kültüründen
Günümüze Yansýyan
Ýzler” sergisi Çorum
Müzesi’nde açýldý.
Açýlýþa Vali Sabri
Baþköy ve eþi Fatma
Baþköy, Hitit
Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Mustafa
Býyýk, Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Özüdoðru,
Prof. Dr. Aygül Süer ile
23 ülkeden 200 yerli ve
yabancý akademisyen
katýldý.
Tematik konusu
‘Hitit’ olan sergide 30
cam taký tasarýmý, 25
gümüþ taký tasarýmý ve
3 batik tablolar yer
almýþtýr. Sergide Gazi
Üniversitesinden
öðretim üyeleri Yrd.
Doç. Dr. N.Tomris
Yalçýnkaya, Öðr. Gör.
Özlem Çal, Dr. Emel Er
Kaplan, Dr. Gülten
Kurt, Ankara
Olgunlaþma Enstitüsü
Öðr. Gör. Bahtunur
Çelik, Öðr. Gör. Gülten
Gönen’in eserleri yer
aldý.
Sergi gezildikten
sonra Belediye
Mehteran Takýmýnýn
sunduðu konrser ile 8
dakikalýk Çorum’u
tanýtýcý Slayt Gösterisi
(Çorum Sanal Tur)
katýlýmcýlar tarafýndan
büyük beðeni ile
izlendi.
Haber Merkezi
‘Aðlayan Þehir Hattuþa’
6 Eylül’de sahnelenecek
H
itit Üniversitesi ev
sahipliðinde gerçekleþtirilen 9. Hititoloji
kongresi kapsamýnda hazýrlanan “Aðlayan Þehir,Hattuþa” adlý tiyatro 6
Eylül’de sahnelenecek.
Yazar ve eðitimci
Erdal Þahin yönetmenliðinde sahnelenecek iki
perdelik oyunda Hitit
Üniversitesi Tiyatro Külubü öðrencilerinin yaný
sýra Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, Öðretim Görevlisi
Nihal Gökçe ve Öðretim
Görevlisi Sefa Üzbey'de
görev alacak. Oyun Devlet Tiyatro Salonu’nda
saat 21.00’de sahnelenecek.
NUSU
OYUNUN KO-
Hitit Kralý 1.Þuppililuma’nýn Telpinu ka-
nunlarýný
çiðneyerek
kardeþi genç Tuthalia’yý
öldürür. I.Þuppililuma
bununla da yetinmez ve
karýsý Henti’yi yani Tavannana’yý
saraydan
gönderir. Onun yerine de
Babil Prensesi Malnigal’i saraya getirir ve karýsý ilan eder. Ülkede yaþanan kuraklýkla halk
umutsuzluk içindedir.
Adaklar sunarak kýtlýða
çare arasalar da beklentilerini saðlayacak yaðýþlarýn olmasýný saðlayamazlar.
Baharýn geliþiyle
umutlanan halk Purulli
Festivaliyle moral bulur.
Ancak bu sýrada köylerde baþlayan bir hastalýk
yavaþ yavaþ yayýlmaktadýr. Hekimlerin bir kýsmý
bunu görmezden gelirken diðer bir kýsmý da
umutsuzca çare arar.
Hatti halký bu hastalýða
direnemezken küçük Pesetiya da direnemez. Anne babasý bu acýya dayanmaya çalýþýrken askerlerin acýmasýz davranýþlarý ile baba isyan
eder Kral Þuppililuma’ya. Bu isyaný bir askerin mýzraðýnýn ucunda
son nefesini verene kadar devam eder. Hastalýðýn yayýlmasýný önlemek
için evler yakýlýr içindeki
canlý köylülerle.
Hatti’nin en büyük
düþmaný artýk tam anlamýyla kalbindedir. Ve
çok geçmez yenilmez
kral I.Þuppililuma da boyun eðer bu sinsi düþmana. Halk çaresizdir, kimi
kaçar uzaklara kimi de
boyun eðer hastalýða.
Krallýkta artýk II.
Murþili vardýr. Hatti Ülkesinin yaþadýðý bu ka-
“Aðlayan Þehir-,Hattuþa” adlý tiyatro 6 Eylül’de sahnelenecek.
ranlýðý Tanrýlarýn öfkesine baðlayan Murþili, bir
yandan sert ve acýmasýz,
diðer taraftan da duygusal bir kiþilikle karþýmýza
çýkýyor. Onu duygusal
yapan güç ise karýsý Gaþulawiya’ya duyduðu
büyük aþktýr. Saray entrikalarý binlerce yýl öncesinden günümüze ýþýk
tutar gibidir. Tavannana
Malnigal’i sevmeyenler
Murþili ile aralarý zaten
kötü olan Kraliçeyi hedef tahtasýna oturtur. Ancak beklenmeyen bir þey
olur ve Prenses Gaþulawiya ile Malnigal arasýnda bir dostluk baþlar.
Gaþulawiya ne
yapsa da ikna edemez
kocasýný. Murþili direnirken canýndan çok sevdiði karýsýnýn sözlerine
Gaþulawiya hastalanýr.
Murþili çaresizdir, þaþkýndýr. Üstüne saray dalkavuklarýnýn sinsi planlarý da eklenince daha
çok düþman olur Malnigal’e. Gaþulawiya çok
geçmez direnemez hastalýða. Murþili artýk büsbütün öfke doludur. Ve
Malnigal’i yani Tavannana’yý saraydan kovar.
Malnigal selefi Henti’nin kaderini yaþamaktadýr. Karþý gelmez Murþili’ye, çünkü Gaþulawiya’nýn ölümüyle saraydaki tek tutunduðu dalý
da kaybetmiþtir. Giderken kaderine de meydan
okuyarak gider. Çünkü
yaþadýklarýnýn hiç birini
kendisi istememiþtir. Kaderin bu denmiþ, O da
yaþamýþtýr.
Hitit Kültüründen Günümüze Yansýyan Ýzler” sergisi Çorum Müzesi’nde açýldý.
BÝNEVLER CAMÝÝ ABDESTHANESÝ ONARIM YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Binevler Camii Abdesthanesi Onarým Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/109545
1-Ýdarenin
a)Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 MERKEZ/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý
: 3642250810-1455 - 3642245805
c)Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a)Niteliði, türü ve miktarý
b)Yapýlacaðý yer
c)Ýþe baþlama tarihi
ç) Ýþin süresi
3- Ýhalenin
: l Adet
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Ýlimiz Binevler Mevkiinde bulunan Binevler Camii
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaktýr,
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
a)Yapýlacaðý yer
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd.
No:2 ÇORUM
b)Tarihi ve saati
: 12.09.2014 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili
Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar
odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya
kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ÝhaIe konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek
benzer iþlere dair tebliðin B/III. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi
Cd. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan
istekliyle
anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif
üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 875) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
Gelin öldü, damadýn
durumu aðýr
Ç
orum'da düðün günü kazada yaralanan
çiftten gelin 24 yaþýndaki Munise Eker öldü,
29 yaþýndaki Fatih Eker ise yoðun bakýmda
ecelle pençeleþiyor.
Kaza cumartesi günü Çorum-Samsun
karayolunun 5'inci kilometresinde meydana
geldi. Özel güvenlik görevlisi olarak çalýþan
Fatih Eker, daha önce nikahlandýðý Munise Eker
ile yakýnlarýný 19 UR 467 plakalý otomobile alýp
akþam yapýlacak düðün için kuaföre götürmek
üzere yola çýktý. Fatih Eker yönetimindeki araç,
ana yola ani çýkýþ yapan 28 yaþýndaki Emrah
Atmaca yönetimindeki 06 BG 0859 plakalý
otomobile çarptý. Munise ve Fatih Eker çiftiyle
ayný araçta bulunan Fatma Coþkun, Fatma Uslu
ve Aysel Eker ile diðer araç sürücüsü Emrah
Atmaca yaralandý.
Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan
yaralýlardan Munise Eker, önceki akþam
saatlerinde yaþamýný yitirdi. Diðer yaralýlarla
birlikte tedavi altýnda bulunan damat Fatih
Eker'in yoðun bakýmdan henüz çýkmadýðý
belirtildi. (DHA)
Kurban fiyatlarý belli oluyor
K
urban Bayramý öncesi vekaletle kesim yapacak
kurum ve kuruluþlar fiyatlarýný açýklamaya baþladý.
Kurban Bayramý’na sayýlý günler kala, sivil toplum
kuruluþlarý ve bazý kurumlarýn vekaletle kurban kesim
fiyatlarý belli oldu.
Türkiye Diyanet Vakfý bu yýl vekaletle kurbaný
yurt içinde 575 lira, yurt dýþýnda ise 400 lira karþýlýðýnda
keseceðini açýkladý. Deniz Feneri ise yurt içinde 640
liraya yurt dýþýnda ise 290 liraya kurban kesimi
yaparken, Bosna’da 400 lira, Filistin’de 800 lira,
Suriye’de 640 lira, Balkanlar’da ise 400 liraya kurban
kesecek.
TSK 600 LÝRAYA KESÝM YAPACAK
Açýköðretim
öðrencilerine
mobil müjde
A
nadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi,
“Anadolu Mobil” projesiyle 1,5 milyon
öðrencisine evde, otobüste ders çalýþma imkaný
sunuyor.
Yeni akademik yýlla beraber hayata
geçirilen “Anadolu Mobil” projesi kapsamýnda
kayýt esnasýnda verilecek kartlarýn üzerindeki
karekodu telefonlarýna veya tablet
bilgisayarlarýna tanýtan öðrenciler, Açýköðretim
Sistemi’nde bulunan ders kitaplarýna, sesli
kitaplara, deneme sýnavlarýna, sýnav sorumluluk
ünitelerine, sýnav giriþ belgelerine ve tüm sýnav
sonuçlarýna ulaþabilecekler.
Anadolu Üniversitesi Açýköðretim
Sistemi’nden sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Yücel Güney, yeni kayýt dönemiyle yeni bir
uygulama baþlattýklarýný belirterek, öðrencilerin
artýk smart telefonlarda ve tablet bilgisayarda
bütün açýköðretim sisteminden yararlanabileceði
bir ortam, bir ara yüz oluþturulduðunu söyledi.
Projeyle beraber açýköðretim sisteminin
mobil bir duruma geldiðini anlatan Güney,
“Kayýtlarda öðrencilerimize bir kitap ayraç kartý
verilecek. O kartýn üzerinde bir karekod var. O
karekodu kendi smart telefonlarýna, tabletlerine
aktardýklarýnda ders çalýþabilecekler, sýnav
notlarýný görebilecekler, sýnav yerlerine
ulaþabilecekler, e-ders malzemelerine de
ulaþabilecekler.
Öðrencilerimiz için artýk çalýþma mekaný
bilgisayar baþlarý deðil. Yolda, otobüste
internetin bulunduðu her ortamda ders çalýþma
baþta olmak üzere açýköðretim sisteminin tüm
imkanlarýndan faydalanabilecekler. Açýköðretim
sistemi böylece mobil bir duruma da gelmiþ
olacak. Kayýt döneminde bütün arkadaþlarýmýza
bu kartlarý vereceðiz ve onlardan bu uygulamayý
kullanmalarýný bekliyoruz” dedi.
Prof. Dr. Güney, yeni hayata geçirilen
“Anadolu Mobil” projesinin içerisinde bulunan
uygulamalardan deneme sýnavlarý hariç
diðerlerinin tam anlamýyla faal olduðunu,
deneme sýnavlarý uygulamasýnýn da 1 aya kadar
tamamen hazýr hale geleceðini de kaydetti.
“ÖÐRENCÝLERÝMÝZ BÝZE SOSYAL
MEDYADAN ULAÞSINLAR”
“Öðrencilerimizden sosyal medyayý
kullanmalarýný çok istiyoruz” diyen Prof. Dr.
Güney, þöyle devam etti:
“Yani bize çaðrý merkezleri vasýtasýyla
ulaþabilirler ama biz öðrencilerimizden daha çok
bize sosyal medyayý kullanarak ulaþmalarýný
istiyoruz. Lütfen öðrencilerimiz sorularýný bize
sosyal medya üzerinden sorsunlar çünkü burada
bir ekip onlarýn cevaplarýný verecek. Dýþarýdan,
farklý yerlerden, farklý kanallardan bilgiye
ulaþmasýnlar. Çaðrý merkezlerinden önce
facebook ve twitter adreslerimizden bize
ulaþýrlarsa en doðru bilgiye çok hýzlý bir þekilde
ulaþacaklarýnýn garantisini verebiliriz.”(ÝHA)
TSK da geçen yýl 545 lira olan vekaletle kurban
kesim bedelini bu yýl 600 liraya çýkardý. TSK yurt
dýþýnda kesim bedelini ise 275 dolar ve 210 Euro olarak
belirledi. Ýhlas Vakfý ise yurt içinde vekaletle kurban
kesim fiyatýný 600 lira, yurt dýþýnda kesimi ise 400 lira
olarak açýkladý. Türkiye Diyanet Vakfý (TDV)
Mütevelli Heyeti Ýkinci Baþkaný Mazhar Bilgin,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý
olarak dini esaslara uygun, her yýl vekalet yoluyla
kurban kesim organizasyonu gerçekleþtirdiklerini
belirtti. Mazhar Bilgin “Yurt dýþýnda 61 ülke ve bu
ülkelerin toplamda 500 bölgesinde Türkiye’den
görevlendirilecek yaklaþýk 200 personelimiz ve
gönüllülerimizle birlikte kurban kesim ve daðýtýmý
yapacaðýz. Yurt içinde ise il ve ilçelerdeki yaklaþýk 160
merkezde kurban kesim ve daðýtýmýný
gerçekleþtireceðiz” diye konuþtu.
DÝYANET VAKFI’NIN HEDEFÝ 150 BÝN
Geçen sene baþta Afrika, Afganistan, Pakistan,
Arakan olmak üzere 55 ülkede, 165 bölgede 89 bin 362
hisse kurbanýn kesilerek etlerinin ihtiyaç sahiplerine
daðýtýldýðý bilgisini paylaþan Türkiye Diyanet Vakfý
Mütevelli Heyeti Ýkinci Baþkaný Mazhar Bilgin “Bu yýl
da Türkiye’nin mazlum coðrafyalarda ümit ýþýðý
olacaðýna inanýyoruz. TDV olarak 2014 yýlý kurban
organizasyonu kapsamýnda gelmesi beklenen kurban
vekaletlerine göre, 150 bin hisse kurban daðýtýmý
planlýyoruz” dedi. (Star)
Bari uyurken kapatýn
T
eknolojiyle beraber kanser vakalarý da artýyor. Doç.
Dinçer "Cep telefonlarý elektromanyetik radyasyon
yayýyor. Bari uyurken kapatýn" dedi.
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi
Týbbi Onkoloji Bilim Dalý Baþka-ný Doç. Dr. Murat
Dinçer, teknolojinin geliþmesiyle kanser vakalarýnýn da
arttýðýný söyledi.
Dinçer "Teknolojiyle elde edilen birçok ürün doðal
deðil. Bu da kanser sýklýðýný tetikledi. 20 yýl içinde
dünyada ve Türkiye'de birinci olarak kanser ölümleri
ön-görülüyor" dedi.
'CEP'ÝNÝZ OYUNCAK DEÐÝL
Doç Dr. Dinçer þu uyarýlarý yaptý: "Birçoðumuzcep
telefonu baþucumuzda yatý-yor. Oysa cep telefonu her
çaldýðýnda, konuþmaya baþlandýðýnda yüksek oranda
elektromanyetik radyasyona maruz býrakýyor. Çalar saat
olarak bile kullanma-mak, uyuduðumuz yerden
uzaktutmak gerek. 2-3 yaþýndaki çocuklar, anne babasýnýn cep telefonlarýyla oynuyor. Cep telefonu oyuncak
deðil, uzak tutun."
TABLETLERÝ SÝM KARTSIZ KULLANIN
Dinçer ailelere þu uyarýda bulundu: "Cep
telefonunuzu gerekmedikçe kullanma-yýn.
Çocuklarýnýzýn eline verecekseniz, beyin ve fiziksel
geliþimini tamamlamýþ olmasý lazým. Zira kesin olmasa
da 'kullanan çocuklarda beyin tümörü yapýyo-r' diye
bazý çalýþmalar var. Ayrýca SIM kartlý tabletler ayný
zarara sebep oluyor."(Yaygýn basýn)
Sporla kilonuzu kontrol edin
U
zmanlar, spor yapacaklarýn
sabah erken saatlerde kalkýp
spor yapmalarý konusunda
uyardý.
aðlýklý yaþamýn ön koþulu
olarak gösterilen fiziksel
aktivitenin özellikle sabah
saatlerinde yapýlmasýnýn, uyku
kalitesinin artmasýndan,
mutluluk hormonunun
salgýlanmasýna, stresin
azalmasýndan, metabolizmanýn
hýzlanmasýna ve gün içinde daha
az yiyecek tüketilerek kilo
kontrolünün saðlanmasýna kadar
birçok faydasý bulunuyor.
Türkiye Spor Hekimleri
Derneði Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Metin Ergün, günlük
yaþamýn, teknolojinin
geliþmesine baðlý olarak,
geçmiþe göre daha hareketsiz
hale gelmesinin ve yanlýþ
beslenme alýþkanlýklarýnýn
saðlýklý yaþam kalitesini
düþürdüðünü söyledi.
Güne zinde baþlanmasý ve
enerjinin gün boyu
korunabilmesi için egzersizin
þart olduðunu belirten Ergün,
günlük ritmin ayarlanmasý için
sabah egzersizinin tercih
edilmesi gerektiðini ifade etti.
Ergün, özellikle sabah
saatlerinde yapýlan aktivitenin
kronik hastalýklara yakalanma
riskini azalttýðýný vurguladý.
Fiziksel aktivite ve
egzersizin, uzun dönemde kan
basýncýný düþürmekle birlikte
kan deðerlerini düzelttiðini,
insülin duyarlýlýðýný geliþtirdiðini
aktaran Ergün, "Ayrýca,
yaþlýlarda kemik kitlesini korur
ve düþmeye baðlý kýrýk riskinin
de azalmasýna neden olur.
Fiziksel aktivite biyolojik
yaþlanmayý geciktirmenin
yanýnda vücudun çevresel
etkilere karþý direncini
arttýrmakta ve efor
kapasitesindeki artýþla birlikte
günlük iþlerin daha kolay
yapýlabilmesine imkan
saðlamaktadýr" dedi.
UYKU KALÝTESÝ
ARTIYOR
Sabah yapýlan egzersizlerin
uyku kalitesini de artýrdýðýna
iþaret eden Ergün, "Araþtýrmalar,
sabah yapýlan egzersizin, gece
kaliteli ve derin bir uykuyu
kolaylaþtýrdýðýný ortaya koyuyor.
Bunun için 2 ya da 3 saatlik aðýr
egzersizler yerine kýsa süreli
yürüyüþler ya da bisiklete binme
yeterli oluyor. Ayrýca, sabahlarý
egzersiz yapanlarda uyku ilacý
veya alkol alýmýnýn azaldýðý da
ortaya konmuþtur" ifadelerini
kullandý.
Sabah saatlerinde yapýlan
fiziksel aktivitenin gün boyu
metabolizmanýzýn daha iyi
çalýþmasýný saðladýðýnýn altýný
çizen Ergün, güne egzersizle
baþlanmasýnýn daha fazla kalori
yakýlmasýnda etkili olduðunu
bildirdi.
Ergün, bu þekilde vücut
kitle endeksinin de düþtüðünü
dile getirerek, þunlarý kaydetti:
"Gün ýþýðý, biyolojik saat
ve uyku üzerindeki etkileri
nedeniyle kilo kontrolünü
kolaylaþtýrmaktadýr. Biyolojik
olarak, uygun zamanlarda orta
þiddetteki gün ýþýðýna maruz
kalmak, uykuya dalýþ ve toplam
uyku zamanýndan baðýmsýz
olarak kilo kontrolünü olumlu
etkilemektedir.
Northwestern Üniversitesi
araþtýrmacýlarý tarafýndan
yapýlan yeni bir çalýþma, düþük
vücut kitle endeksi ile doðal ýþýk
arasýnda baðlantý olduðunu
ortaya koydu. Sabah 08.00'den
öðlene kadar doðal ýþýkta yapýlan
egzersizin, bu saatler dýþýnda
yapýlana göre daha etkili olduðu
ve vücut kitle endeksinin
seviyesinin düþmesini saðladýðý
belirlendi."
Ergün, sabah yapýlan hýzlý
yürüyüþ ve jogging gibi
egzersizlerin açlýk hissini
bastýrdýðýna ve gün içinde iþtah
kontrolünü kolaylaþtýrarak
günlük kalori alýmýný azalttýðýna
dikkati çekti.
Egzersiz sýrasýnda vücut
tarafýndan salgýlanan endorfin
hormonunun ekstra enerji
verdiðini ve ruh saðlýðýný olumlu
yönde etkilediðini anlatan
Ergün, "Erken saatte yapýlan 20
dakikalýk egzersiz, gün boyu
enerjinin yüksek kalmasýný ve
verimli çalýþmayý
kolaylaþtýrýyor" dedi.
Ergün, en önemli stres
kaynaðý olan endiþe üzerinde de
egzersizin olumlu etkisi
olduðunun altýný çizerek, fiziksel
aktivite ile güne baþlanýlmasýnýn
endiþe oranýnýn düþmesine yol
açtýðýný sözlerine ekledi.(AA)
9
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
3 EYLÜL 2014
Özejder SBL tamam
Atilla Özejder
Recep Mebet
Müslim Kýlýç, 90 kiþilik öðrenci kontenjanýnýn tamamen dolduðunu açýkladý.
Okulun tüm bölümleri en kaliteli malzemelerden yapýldý.
Kýlýç, inþaasý tamamlanan binanýn donatým çalýþmalarýna geçildiðini söyledi.
Özejder SBL’de son rötuþlar ve gözden geçirmeler yapýlýyor.
Özejder Sosyal
Bilimler Lisesi (SBL),
eðitim-öðretime
açýlýyor.
Ýnþaasý
tamamlanan Özejder
SBL, 2014-2015
Eðitim Öðretim
Yýlý’yla birlikte ilk
öðrencilerini kabul
edecek.
Hayýrsever
iþadamý Atilla Özejder
tarafýndan yaptýrýlan
okulun eðitime
açýlmasýyla Çorum’un
Sosyal Bilimler Lisesi
özlemi son bulacak.
KONTENJAN
TAMAMEN DOLDU
Özejder SBL
Kurucu Müdürlüðü
görevini üstlenen Milli
Eðitim Þube Müdürü
Müslim Kýlýç, 90
kiþilik öðrenci
kontenjanýnýn
tamamen dolduðunu
açýkladý.
Deneyimli
isimlerden oluþan
öðretmen kadrosunun
da göreve hazýr
olduðunu belirten
Müslim Kýlýç, veli ve
öðrencilerin gösterdiði
büyük teveccühün
mutluluk verici
olduðunu söyledi.
Þehir dýþýndan ve
ilçelerden gelecek
öðrencilerin, kýz ve
erkek pansiyonlarýndan
yararlanabileceklerini
anlatan Kýlýç,
“Öðrencilerimiz için
tüm ayrýntýlarý
düþündük” dedi.
Eðitim alanýndaki
eseriyle takdir toplayan
iþadamý Atilla
Özejder’e teþekkür
eden Okul Müdürü
Kýlýç, Çorum
Belediyesi’nin
katkýlarýyla yapýlan
çevre düzenlemesi ve
peyzaj çalýþmalarýnýn
hýzla devam ettiðini
kaydetti.
Milli Eðitim
Bakanlýðý tarafýndan
donatýlacak okulda 21
derslik, laboratuvarlar,
çok amaçlý salon,
kantin ve idari
bölümlerin yer aldýðýný
dile getiren Kýlýç,
Özejder SBL’nin
Çorum’a ve eðitim
camiasýna hayýrlýuðurlu olmasýný diledi.
Okulun bahçe düzenlemesi, Çorum Belediyesi’nin katkýlarýyla gerçekleþiyor.
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, yeni eðitim-öðretim sezonuna hazýr.
Kubbeli Caddesi esnafý Türk Kýzýlayý’nýn baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi.
Kubbeli esnafý kan verdi
Recep Mebet
Kubbeli Caddesi esnafý Türk Kýzýlayý’nýn Çorum’da baþlattýðý kan baðýþý
kampanyasýna destek
verdi.
Türk Kýzýlayý
Çorum Kan Baðýþý
Merkezi dün Sancaktar Camii karþýsýnda
baðýþ standý açtý.
Ýþyeri sahipleri
ve çalýþanlarýnýn ilgi
gösterdiði baðýþ standýnda Sancaktar Camii cemaati ve vatandaþlar da kan verdi.
Esnafýn yaný sýra vatandaþlar da kan baðýþýnda bulundu.
Dr. Senem Biçer, saðlýk görevlileri
la ilgili sorularý da cevapladý.
Ýsmail Biþkin, Tuba Biçer ve Yasemin Ozan ile destek
Türk Kýzýlayý’nýn baþlattýðý kampanyaya destek
personeli Enes Okumuþ ve Aziz Özkan’ýn görev aldýðý
vermekten mutluluk duyduklarýný belirten Kubbeli Cadstandda çok sayýda kiþi kan baðýþýnda bulundu.
desi esnafý ise kan baðýþýnda bulunan herkese teþekkür
Kan baðýþýnýn insan yaþamý açýsýndan önemi hakettiler.
kýnda katýlýmcýlara bilgi veren Dr. Senem Biçer, konuySabah baþlayan ve gün boyu devam eden kan ba-
ÇEKVA’dan deðiþmeyen baþarý
Recep Mebet
ye 9.’su olmasýný gösterebiliriz. Ayrýca 8 öðrencimiz Türkiye’de ilk 7 bin içerisinde yer
Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý
aldý. 3 kiþi ODTÜ Elektrik-Elektronik, 1’i
(ÇEKVA) Temsilciliði, 2014 yýlý TEOG
ODTÜ Uzay Mühendisliði, 4’ü Týp, 1’i Diþ
ve üniversite sýnavý sonuçlarýna göre baHekimliði ve 1’i de Hukuk Fakültesi’ni kaþarý geleneðini sürdürdü.
zanarak Çorum’un , ailelerinin, ÇEKVA' nýn
Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan
ve dolayýsýyla bizlerin yüz aký oldular.
ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet GünÇorumlu olmak veya liseleri Çorum’da
gör, sunduklarý eðitim imkanlarý hakkýnda
bitirmek kaydýyla, 4 yýllýk üniversite kazabilgiler verdi.
nan öðrenciler ile halen üniversitede okuyan
1995 yýlýndan beri düzenledikleri oröðrencilerimizden bursa ihtiyacý olanlar, intaöðretim kurumlarýna hazýrlýk kursu ve
ternet üzerinden müracaatlarýný 19 Eylül
Ahmet Güngör
burs desteðinden bahseden Ahmet Gün2014 Cuma günü mesai bitimine kadar yapagör, bugüne kadar yüzlerce öðrencinin habilirler.
yallerini gerçeðe dönüþtürdüklerini söyledi. Güngör,
Ayrýca ÇEKVA'nýn büyük bir aile olduðu, Çorum
açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
ve Çorumlu için gösterilen iyi niyet ve çabanýn artarak
“ÇEKVA Çorum Temsilciliði 1995 yýlýndan beri
devam ettiðini ve her Çorumlu’nun bu vakfa maddi ve
her yýl Çorum'da yaþayan, imkansýzlýklar nedeniyle
manevi destek vermesinin önemine iþaret ediyor, madersaneye gidemeyen, çalýþkan, baþarýlý (okul idarecikam ve mevkilerin geçici olduðu, asýl olananýn hizmet
leri tarafýndan da önerilen) 24 öðrenciye, sýnavla öðolduðu, büyük küçük hepimize sorumluluk düþtüðünü
renci alan okullara hazýrlýk maksadýyla, Türkçe, Matehatýrlatmak istiyoruz.”
matik, Fen Bilgisi ile Sosyal Bilgiler derslerinden
toplamda 400 saatin üzerinde ders vermek üzere
kurs açýyor.
Açtýðý kurslar neticesinde þu anda (mezunlar
hariç) Fen Liseleri’nde
okuyan öðrenci sayýsý 27.
Her yýl kursa katýlan öðrencilerin tamamý çok önemli
liselere (Fen Lisesi ve Öðretmen Anadolu Lisesi vb.)
girmeye hak kazanýyor.
‘19 YILDIR KAZANDIRIYORUZ’
Açtýðýmýz kurslarýmýz
19 yýldýr aralýksýz devam
ediyor. Kurslarýmýza katýlarak girdikleri Fen Lisesi
ve Anadolu Öðretmen Lisesi güzergahýndan geçerek
meslek sahibi olan ve Çorum'a hizmet eden çok sayýda öðrencimizi görmenin
manevi hazzýný yaþýyoruz.
Bu yýl sýnav sonuçlarýn açýklanmasýný müteakip
yapýlan incelemede; 7 öðrencimiz Fen Liseleri’ne
kayýt yaptýrabilecek puan
almýþ olmalarýna raðmen
kendi tercihleri doðrultusunda okullarý tercih ettiler.
Öðrencilerimizin tamamý
Çorum’un en güzide okullarýna kayýt yaptýrma hakký
elde etti.
Yapýlan hizmetin ve
baþarýnýn doðru algýlanmasý amacýyla geçmiþ dönemler incelendiðinde; bu
kurslar neticesinde Fen Liselerine girmeye hak kazanan öðrencilere Vakýf Baþkanýmýz Avni Çelik'in özel
bursu veriliyor. Öðrencilerimiz, bu kurslar sonucu
girdikleri eðitim-öðretim
kurumlarýndan sonra da
üniversite sýnavlarýnda üstün baþarýlar gösterdi. Bunlara en güzel örnek olarak,
bursiyerimiz Güner Dilþat
Er’in Çorum 1.’si ve Türki-
ÇEKVA, 2014 yýlý TEOG sonuçlarýna göre baþarý geleneðini sürdürdü.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
11
194 hacý adayý yola çýktý
Aybike’nin hac kafilesi uðurlandý
Recep Mebet
Hacý adaylarý, yakýnlarý ile vedalaþarak kutsal topraklara doðru hareket etti.
Kafilede yer alan hacý adaylarý, mesai arkadaþlarý ile vedalaþtý.
Hacý adaylarýný uðurlamak isteyen vatandaþlar Terminale akýn etti.
Osmancýklý hacý adaylarý da düzenlenen programda yerlerini aldý.
Aybike Turizm
hac kafilesi dün
Çorum’dan kutsal
topraklara uðurlandý.
194 kiþilik hac
kafilesi, Çorum
Belediyesi
Þehirlerarasý Otobüs
Terminali’nde
gerçekleþen programýn
ardýndan dualarla yola
çýktý.
Uðurlama
programýna Aybike
Turizm Genel Müdürü
Selahattin Küçük, Hac
ve Umre Koordinatörü
Yasir Küçük, bazý din
görevlileri ve çok
sayýda vatandaþ katýldý.
Yasir Küçük’ün
sunduðu programýn
açýþ konuþmasýný
yapan Selahattin
Küçük, hac
organizasyonu
hakkýnda bilgiler verdi.
Küçük’ün ardýndan
kürsüye gelen din
görevlileri ise hac
ibadetinin anlam ve
öneminden bahsettiler.
Aybike Turizm hac kafilesi dün Çorum’dan kutsal topraklara uðurlandý.
Sevinç ve hüznü
birlikte yaþadýlar
MERZÝFON’DA
N UÇACAK ÝLK
KAFÝLE
Hüzün ve sevincin
bir arada yaþandýðý
programda heyecanlý
olduklarý gözlenen hacý
adaylarý, kendilerini
uðurlamak üzere gelen
yakýnlarý ile vedalaþtý.
Otobüs
Terminali’ni dolduran
yakýnlarý ile helalleþen
hacý adaylarý, kutsal
yolculuða attýklarý ilk
adýmýn sevincini
aileleri ve akrabalarý
ile paylaþtý.
Söylenen ilahiler
ve okunan dualarla
uðurlanan hacý
adaylarý, 3 otobüsten
oluþan araç kafileleri
ile þehir turu attýktan
sonra Merzifon’a
hareket ettiler.
Kafilenin
havayoluyla
Medine’ye gittiðini
belirten Aybike Turizm
yetkilileri, Çorumlu
hacýlarýn 14 Ekim
2014 tarihinden
itibaren yurda
döneceðini kaydettiler.
194 kiþilik hac kafilesi, Otobüs Terminali’nde gerçekleþen programýn ardýndan dualarla yola çýktý.
Çorumlu hacý adaylarý, sevinç ve hüznü bir arada yaþadý.
Hacý adaylarý aileleri, akraba ve yakýnlarý ile helalleþtikten sonra yola çýktý.
Þehirlerarasý
Otobüs Terminali’nde
düzenlenen uðurlama
programýna katýlan
hacý adaylarý, sevinç
ve hüznü bir arada
yaþadý.
Aybike Turizm
Hac Kafilesi’nin dualar
eþliðinde yola çýktýðý
programa, Çorumlu
hacý adaylarýnýn
yakýnlarý büyük ilgi
gösterdi.
Ýslam dininin
þartlarýndan biri olan
hac farizasýný yerine
getirmek üzere kutsal
yolculuða çýkan hacý
adaylarý, Terminal’de
düzenlenen uðurlama
töreninde aileleri,
akraba ve yakýnlarý ile
helalleþtiler.
Kutsal topraklara
gidecek olmanýn
verdiði sevinci ve
yakýnlarýndan
ayrýlacak olmanýn
hüznünü bir arada
yaþayan hacý adaylarý,
karþýlarýnda gördükleri
coþkulu kabalabalýk
karþýsýnda duygusal
anlar yaþadýlar.
Ýlahiler duygulandýrdý
Çorumlu hacý
adaylarý için Þehirlerarasý
Otobüs Terminali’nde
düzenlenen uðurlama
programýnda söylenen
ilahiler, duygulara
tercüman oldu.
Programa katýlanlar
tarafýndan ilgi ile dinlenen
ilahilerde; hac, Kâbe ve
kutsal yolculuk konularý,
duygusal ezgilerle
sunuldu.
Dinleyenlerin de
zaman zaman eþlik ettiði
ilahiler, üzerlerine farz
olan idabeti yerine
Aybike Turizm yetkililerinin de hazýr bulunduðu programda söylenen ilahiler duygulandýrdý.
getirecek olmanýn
coþkusunu ve
Söylenen ilahileri yaþlý gözlerle dinleyen hacý
yakýnlarýndan ayrýlýðýn hüznünü yaþayan hacý
adaylarý, kurban kesilmesinin ardýndan okunan ezan-ý
adaylarý için duygu yüklü bir atmosfer oluþturdu.
Muhammedi ile yola çýktý.
12 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Hemþehrimize önemli görev
Y
Prof. Dr.
M. Ýhsan
Karaman
eþilay ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasýnda
imzalanan protokolle Madde Baðýmlýlýðý
Danýþmanlýðý standardýný artýk Yeþilay belirleyecek.
Günümüzün en büyük sorunlarýndan biri haline
gelen madde baðýmlýlýðý ile mücadele farklý bir boyut
kazanýyor. Ülkemizde rehabilitasyona yönelik yaþanan
nitelikli iþgücü sýkýntýsý Yeþilay’a önemli bir adým attýrdý.
Yeþilay’ýn, baðýmlýlýkla ilgili yurtdýþýndaki meslekler ile
doðru orantýlý olarak “Madde Baðýmlýlýðý Danýþmaný”
meslek standardýnýn hazýrlanmasý için Mesleki Yeterlilik
Kurumu’na yaptýðý baþvuru uygun bulundu. Yeþilay
bundan sonra, Saðlýk Bakanlýðý ile iþbirliði içinde meslek
standardýnýn hazýrlanmasý için çalýþmalara baþlayacak.
Konuyla ilgili konuþan Yeþilay Genel Baþkaný
hemþehrimiz Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman; “Ülkemizde
madde baðýmlýlarýna yönelik rehabilitasyon ve
danýþmanlýk merkezlerinin ihtiyacý yanýnda insan
kaynaðý ihtiyacý da önemli bir konudur. Ýstediðiniz kadar
merkez açýn, istediðiniz kadar proje geliþtirin, nitelikli
iþgücü sorunu çözülmediði sürece bunlarýn uzun vadeli
etkilerinden bahsetmek çok zor. Biz, Yeþilay olarak
ülkemizde madde baðýmlýlýðý özelinde bir uzmanlýk
alanýnýn oluþmasý için; bu alanda insanlara yol
gösterecek, rehberlik edecek, baðýmlýlýklardan insanlarý
uzak tutmak için uðraþ veren, formasyon sahibi meslek
elemanlarýnýn sayýsýnýn artmasýna katký saðlayacak çok
önemli bir adým attýk. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile
yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda baðýmlýlýklarla
mücadelemize çok deðerli katkýlar saðlayacak bir
iþbirliði protokolü imzaladýk” diye konuþtu.
Yeþilay, önümüzdeki süreçte konunun tüm
paydaþlarýyla çalýþtaylar gerçekleþtirip, Madde
Baðýmlýlýðý Danýþmanlýðýyla ilgili standartlar
hazýrlayacak. Sonucun Resmi Gazete’de yayýnlanmasýyla
belirlenen çerçeve, ulusal meslek standardý olarak kabul
edilecek.(Haber Merkezi)
Sonbaharda
nasýl beslenmeli?
M
evsimler deðiþirken beslenme þekline de
özen göstermek gerekiyor.
Dr.Fevzi Özgönül, yaklaþan Sonbahar mevsiminde nasýl beslenileceði ile ilgili uyarýlarda bulundu. Özgönül,“Bu yýl bir aþýrý sýcak, bir aþýrý
yaðmur fýrtýna ile çok farklý gecen bir yazý bitirmek
üzereyiz. Havalar yavaþ yavaþ soðumaya güneþ
dünyamýzý yeterince ýsýtamamaya baþladý. Bütün
yaz tatildi, misafirdi derken gündüz denize girdik,
eðlendik yemeklerimiz özellikle etli yemeklerimiz,
mangal partilerimiz hep akþama kaldý.Artýk sonbahar gelmek üzere.Soðuk havalarda vücut direncimiz düþüp hastalýklara karþý daha savunmasýz hale
geliriz. Vücut direncimizin güçlü olmasý için, beslenmemizin de dengeli ve düzenli olmasý gerekir.
Sonbaharda yaðmur ve soðuk hava nedeniyle
hep kapalý bölgelerde bir arada yaþarýz. Bu mevsimde,en önemli tehlike, soluduðumuz hava ile bulaþabilen hastalýklardýr. Bu mevsimde, grip nezle
ve üst solunum yolu hastalýklarý en çok görülenleridir. Hem kendimizin hem çocuklarýmýzýn bu hastalýklardan korunabilmesi için beslenme en önemli yeri tutar. Bu mevsimde özellikle dengeli ve yeterli bir beslenme gereklidir. Protein, karbonhidrat,
yað, vitaminler, minerallerden oluþan besinleri içeren yiyecekleri yemeliyiz. Bu yüzden bu dönemde,
hayvansal gýdalarý (et, süt, yumurta, peynir yoðurt
gibi), bitkisel gýdalarý (sebzeler, yeþillikler, meyveler, baklagiller gibi) dengeli ve çeþitli olarak tüketilmeliyiz.
Obezite ile ilgili çalýþmalar yapan Dr.Fevzi
Özgönül, eti güneþ batmadan tüketin uyarýsýnda
bulundu.
Vücudumuzun yapý taþlarýndan olan protein
ve yaðlar baðýþýklýk sistemimizin güçlenmesinde
büyük rol oynarlar. Bu gýdalar vücudumuzda depo
edilemediði için vücudumuzun bizi tamir ettiði,
gece biz uykudayken olan zaman diliminde kullanýma hazýr olmasý gerekir. Proteinli gýdalar, sindirimi en zor olan gýdalardýr. Bu gýdalarýn sindirimi
8-10 saat sürer. Bu yüzden bu tür gýdalarýn yatmadan en az 10 saat öncesinden yenilmiþ olmasý gerekir.
Kýþýn gece yediðimiz etli yemekler bize zarar
vermez ama yeteri kadar fayda da vermez. Proteinli gýdalardan yararlanmak istiyorsak ve hastalýklara karþý vücudumuzun dirençli olmasýný istiyorsak
sabahlarý peynir, yumurta gibi proteinli yiyecekleri. Öðlen et, tavuk, balýk, bakliyat gibi yiyecekleri
mutlaka tüketmeliyiz. Unutmayýn geç yemek zarar
vermeyebilir ama en önemlisi yediklerimizden
faydada da göremeyiz.” (ÝHA)
Ambulans helikopterler
gece de uçacak
aðlýk Bakanlýðý, filosuna ekleyeceði 3 yeni
helikopterle hastalarýn imdadýna havadan
S
gece de yetiþecek.
Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Eyüp Gümüþ
yaptýðý açýklamada, acil saðlýk hizmeti
sunumunda kalite ve ulaþýlabilirliðin yaný sýra
hýzýn da çok önemli olduðunu belirtti.
Ambulanslarýn kaliteli, donanýmlý, çaðýn
teknolojisine ve gereklerine uygun
donanýmlara sahip olmasý gerektiðini ifade
eden Gümüþ, bunun için Bakanlýk olarak
helikopter ambulans filosunu büyütmeye
çalýþtýklarýný söyledi.
Gümüþ, "Þu anda sadece gündüz uçabilen
helikopterlerimiz var. Bunlara gece görüþlü 3
helikopter daha ekleyeceðiz" dedi.
Gece görüþlü ambulanslar sayesinde acil
hastalarýn havayoluyla hýzlý þekilde gece de
nakillerinin mümkün hale geleceðine iþaret
eden Gümüþ, alýnacak gece görüþlü
helikopterin ilk etapta Ýstanbul, Ankara ve
Ýzmir'de konuþlanacaðýný bildirdi.
Hasta nakillerinin helikopterlerle gece de
yapýlabilmesi yýl sonunda mümkün olabilecek.
YAKLAÞIK 18 BÝN HASTA TAÞINDI
Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre, 2002 yýlý
sonunda 618 olan tam donanýmlý 112
ambulansý sa-yýsý 3 bin 858'e yükselirken,
2015 yýlýnda 4 bin 600 ambulansa ulaþýlmasý
hedefleniyor. Ulaþýmda güçlük çekilen
bölgelerde de 295 kar paletli ambulans halkýn
hizmetine sunuldu.
Bunun yaný sýra, 2002 yýlýnda 481 olan
112 istasyon sayýsý, 2 bin 142'ye çýkarýldý. 112
Acil Saðlýk Hizmetleri ile 2002 yýlýnda 350 bin
hastaya tahliye ve saðlýk hizmeti sunulurken,
bu rakamýn 2013 yýlý iti-bariyle 3 milyon 665
bini bulduðu belirtiliyor.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 2008 yýlýnda
devreye sokulan hava ambulans sistemi
kapsamýnda, filoda þu an 17 ambulans
helikopter ve 3 ambulans uçak bulunuyor.
Helikopter ambulanslarla bugüne kadar
yaklaþýk 18 bin, uçak ambu-lanslarla da 6 bin
hasta taþýndý.(AA)
En çok konut
ve kiraya ödedik
T
ürkiye genelinde 2013 yýlýnda hanehalklarýnýn tüketim amaçlý yaptýðý harcamalar içinde en yüksek payý
yüzde 25 ile konut ve kira aldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2013 yýlýna
iliþkin ''Hanehalký Tüketim Harcamasý'' araþtýrmasýnýn
sonuçlarýný açýkladý. Bu sonuçlara göre, Türkiye
genelinde geçen yýl hanehalklarý toplam harcamalarýnýn
yüzde 2,1'ini saðlýk, yüzde 2,4'ünü ise eðitim hizmetlerine ayýrdý.
Hanehalklarýnýn tüketim amaçlý yaptýðý harcamalar
içinde en yüksek payý yüzde 25 ile konut ve kira harcamalarý alýrken, harcamalarýn yüzde 19,9'u gýda ve alkolsüz içeceklerden oluþtu. Hanehalký baþýna aylýk ortalama
tüketim harcamasý 2012 yýlýnda 2 bin 366 lirayken geçen
yýl 2 bin 572 lira olarak tahmin edildi. 2013 yýlýnda
kentsel yerlerde 2 bin 851 lira olan hanehalký baþýna
aylýk ortalama tüketim harcamasý, kýrsal yerlerde 1910
lira olarak hesaplandý.
Araþtýrmanýn 2012 ve 2013 yýlý sonuçlarý
karþýlaþtýrýldýðýnda; 2012 yýlýnda yüzde 19,6 olan gýda ve
alkolsüz içecekler payýnýn 2013'de yüzde 19,9 olduðu,
giyim ve ayakkabý harcamalarý payýnýn yüzde 5,4 iken
yüzde 5,3; konut ve kira harcamalarý payýnýn yüzde 25,8
iken yüzde 25; ev eþyasý harcamalarý payýnýn yüzde 6,7
iken yüzde 6,6; kültür ve eðlence harcamalarý payýnýn ise
yüzde 3,2 iken yüzde 3,1 olarak gerçekleþtiði görüldü.
Alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarý payý
deðiþmeyerek yüzde 4,2 seviyesinde kaldý.
Diðer yandan 2012 yýlýnda yüzde 1,8 olan saðlýk
harcamalarý payý 2013'te yüzde 2,1; yüzde 17,2 olan
ulaþtýrma harcamalarý payý yüzde 17,4; yüzde 3,9 olan
haberleþme harcamalarý payý yüzde 4; yüzde 2,3 olan
eðitim hizmetleri harcamalarý payý yüzde 2,4 ve yüzde
5,8 olan otel ve lokanta harcamalarý payý ise yüzde 5,9
olarak tahmin edildi.
GIDAYA ÝKÝ KAT
Gelire göre sýralý yüzde 20'lik gruplar itibarýyla
tüketim harcamalarýnýn daðýlýmýna bakýldýðýnda; birinci
yüzde 20'lik grupta (en düþük gelir grubu) yer alan hanehalklarýnýn gýda ve alkolsüz içeçecekler harcamasýna
ayýrdýklarý pay yüzde 28,8 iken, beþinci yüzde 20'lik
gruptaki (en yüksek gelir grubu) hanehalklarýnýn ayýrdýðý
payýn yüzde 14,6 olduðu görüldü. Eðitim hizmetleri harcamalarýnýn oraný ise birinci yüzde 20'lik grup için yüzde
0,7 seviyesindeyken beþinci yüzde 20'lik grup için yüzde
4 oldu.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:8 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:21 Aðustos 1430 Hýzýr:121
2014
3
EYLÜL
Namaz kýlmak, Kur’ân-ý kerîm okumak, din
ilimleri öðretmek ve öðrenmek zikirdir. Her
hayýrlý iþ zikirdir. Abdülvehhâb-ý Müttekî
"Rahmetullahi aleyh"
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.26
05.58
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.45 AKÞAM 19.26
16.27 YATSI
20.50
Uzun Ömürlü Mumlar: Mumlar, özellikle romantik
yemeklerin vazgeçilmez unsurlarýdýr. Mumlarýn
ömrünü uzatmak için, kullanmadan 2 saat önce buzdolabýnýn derin dondurucusuna koyup bekletin.
Böylece, mumun eriyip Masa örtüsüne damlamasýný,
ya da þamdanda çýkarýlmayacak izler býrakmasýný
önlemiþ olursunuz.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
METEOROLOJÝ
H
ASTANE DE FÝLMLER KARIÞIRSA: Bundan 25-30 önce bir ya-
göre tekrar gel' dedi. Biz de mecburen týpýþ týpýþ memlekete döndük. Bunun için
þok yaþamamak ve yaþatmamak adýna
hizmet verenin insanlarýn anlayacaðý tarzda (özellikle köylerden gelen vatandaþlara
için) açýklama yapmasý önemlidir. Hizmet
alanýn ise, gerektiðinde utanmadan tekrar
sormasý veya ikinci bir kiþiye teyit ettirmesi kendi menfaatinedir.
kýným rahatsýzlanýp Çorum'a hastaneye
geldi. O zaman þimdiki gibi çok farklý
tetikler yapýlmýyordu. Filmlerde siyah
beyazdý. Ýlgili doktor çekilen siyah beyaz filme bakýp hastaya: ' senin ciðerlerin bitmiþ. Durum iyi deðil' dedi. Bu durumda hastanýn yaþayacaðý psikolojiyi
varýn siz düþünün. Bu ara benim AnkaRANDEVU ALINAN DOKTOR
ra'ya gitmem gerekiyordu. Hasta yakýnýÝZÝNLÝ OLUNCA: Geçen günlerde bir
Mahir ODABAÞI
ma hadi dedim seni birde Ankara'daki
okul müdürü arkadaþ dairenin önünde iyiMilli
Eðitim
Müdürlüðü
doktorlara muayene ettireyim. Ulus'ta
ce sinirlenmiþ baðýra baðýra konuþuyor.
Sivil Savunma Uzmaný
normal sýradan bir özel polikliniðe göHayýrdýr müdürüm deyince, 'Ya kardeþim,
türdüm. Muayene edip filim falan çekip,
Ankara'ya göze gideceðim. Ýnternetten
bir þey yok deyince ben Çorum'daki filgeçen hafta 3 tane doktordan randevu almi gösterdim. Doktor o filme baktý, bu filme baktý ve
dým.
Ayrý
ayrý
gitmeyim, üçü bir arada olsun diye ama
'BU FÝLÝM BU HASTANIN DEÐÝL' dedi. Sonuç
mu? Ölümü bekleyerek Ankara'ya üzgün giden hasta, þimdi aradým ki, ikisi izine ayrýlmýþ. Ýnternette güncelgüle oynaya geri geldi ve hala yaþýyor. Buna mukabil lemeyi unutmuþlar. Dolaysýyla Ankara'ya üç defa gibir þeyin yok diyerek taburcu edilen hasta da çok geç- dip geleceðim.' Deyince, sizce çevredekiler ne der?
meden rahmetli olmuþtur. Zaman zaman buna benzer 'EYÝKRÜT ISARUB ' olur o kadar. Aslýnda olmamahaberleri maalesef basýnda okuyoruz veya dinliyoruz. sý lazým. Velev ki olacaksa, telefon denen bir nimet
ÝLACI YARIM TARÝF: 15- 20 sene çocuðu An- var. Olumsuz mana da 'Burasý Türkiye' denmemesi
kara'da bir hastaneye götürdüm. Yapýlan muayene so- için en basiti ir alo denmesi lazýmdýr. Haksýz mýyým
nucunda bir film çektirilmesi istendi. Film için rande- beyler? Her insan ilgi bekler. Ýþim görülsün ister.
vu aldýk. Doktor reçeteye bir þurup yazdý. Ve bu þuru*
bu 'filmi çektirmeye gelirken içirip geleceksiniz' de'Her selam vereni dost sanma
di. Tabi biz daha önceden baþýmýza gelmediði için bu
Selam da sýradanlaþtý güzelim
durumu tam anlayamadýk. Þurubu alýrken eczacýya
Aman çok çalýþ muhtaç olma
hastane de film çektireceðiz onun için yazýldý diyerek
tekrar sorduk. Eczacý da 'sabah akþam bir tatlý kaþýðý
Ben demeden sen anla güzelim'
içilecek' dedi. Ýçeriðini de okuduðumuzda aynýsý yazý*
yordu. Biz de çocuða þurubu bu þekilde içirip AnkaÖÐRETMENÝME VEFA - 19: Çorum ÝHL
ra'ya hastaneye gittik. Sýra gelip film için çocuðu içeri aldýlar. Bu arada biz 'doktorun yazdýðý þurubu bir (1984) emekli öðretmenlerinden Ethem ERKOÇ hokaþýk içirdik deyince, ilgili personel olmaz hepsini camýzý saygýyla yâd ediyor, hayýrlý ömürler diliyorum.
(yazara öneri - eleþtiri: 536 5681141)
içecekti. Kaldýr çocuðu, Git tekrar randevu al ve ona
Metabolizmayý böyle
hýzlandýrabilirsiniz
Y
aþ ve yaþam tarzýna baðlý olarak metabolizmamýz
yavaþlýyor. Hayat tarzýný ve alýþkanlýklarý deðiþtirerek metabolizmayý hýzlandýrabilirsiniz
Herbalife Türkiye Danýþman Diyetisyeni Canan
Aksoy, öðün atlamadan sýk aralýklarla yemenin, hafif egzersizler yapmanýn ve bol su içmenin uyuyan metabolizmamýzý uyandýrmak için yapýlmasý gerekenler arasýnda
olduðuna dikkat çekerek bazý ipuçlarý verdi
Þehir ve çalýþma hayatýna baðlý olarak hareketsiz
yaþam, düzensiz beslenme metabolizmamýzý yavaþlatarak kilo almamýza neden oluyor. Aldýðýmýz besinlerin
kilo yerine enerjiye dönüþmesi için daha hýzlý bir metabolizmaya sahip olmamýz gerekiyor. Canan Aksoy, daha
hýzlý bir metabolizmaya sahip olmak için yapýlmasý gerekenleri açýkladý.
AZAR AZAR, SIK SIK
3-4 saatte bir beslenmek metabolik faaliyetlerin
düzenli çalýþmasýný, kan þekerinin düzene girmesini ve
enzim - hormon sisteminin düzgün bir þekilde iþlemesini saðlar. Azar azar ve sýk sýk yemek metabolizmamýzý
çalýþtýrmak için en önemli bileþendir.
ÖÐÜNLERDE YAÐ DENGESÝNE DÝKKAT!
Ara ve ana öðünlerde tek tip bir besin grubu yerine
tüm besin gruplarýný almak (karbonhidrat-protein ve
yaðlar ), bunlarý yakan enzimlerin düzgün çalýþmasýný ve
metabolizmamýzýn aktif olmasýný saðlar.
ÖÐÜN SONRASI HAREKET
Kahvaltý yaptýnýz veya akþam yemeðinizi yediniz,
hemen televizyon veya bilgisayar karþýsýna oturmayýn.
Ne yaparsanýz yapýn öðünlerden sonra hareketli olmaya
gayret edin. Öðünlerden sonra hareketsiz kalmak, kan
þekerini düzenleyen hormon olan insülinin daha fazla
salgýlanmasýna neden olup metabolizmamýz üzerinde
negatif etki yaratacaktýr. Bu nedenle yemeklerden sonra
10-15 dakika hareket etmeye özen gösterin.
Vücudumuzun yarýdan fazlasý sudur ve her tür metabolik faaliyet neredeyse suyun içinde gerçekleþir diyebiliriz. Özellikle de sýcak geçen yaz günlerinde, metabolik faaliyetlerin düzgün gerçekleþmesi için hepimizin suya ihtiyacý vardýr. Günde en az 6-7 kere idrara çýkmanýzý saðlayacak kadar suyu mutlaka tüketin.
30 Aðustos 2
H
ainin hükmü merduttur." Paþa, bu celalli ifadeye mukabil Bediüzzaman dan
özür dilemiþtir.
Tefekkür
"O zata eriþtiðiniz zaman Dünyamýz
onun ile siyasi cihette galebe edilmez,ancak Kur'an nurlarý ile mukabele edilebilinir" hadisine ittibaen, Ankara’yý terk etme kararýný
verir. Bu karara milletvekilleri ve
bir çok eþraftan bazý zatlar mukabele etseler de Bediüzzaman gidecektir. Bediüzzaman o günlerde
Hacý Bayram civarýnda bir tarihi
Raþit Yücel
mekanda ikamet etmektedir.
rasityücel@
Baþkomutan en evvel yeðeni corumhakimiyet. net
Abdurrahman ile akrabasý bir haným ile evlendirir ve meclise kendisini katip olarak iþe baþlatarak Bediüzzaman ile ilgisini kesmeðe çalýþýr.
Bediüzzaman'a üçyüz lira maaþ, þark umum
vaizliði, milletvekilliði, hususi bir köþk tekliflerini
kabul etmez. Bu tepkilerde sonra Bediüzzaman ilk
defa burada zehirletilir.
Ve Bediüzzaman tren ile Van’a ikamet etmek
için Ankara’yý terk eder.. Yeni Cumhuriyetin dünya
devletleri içinde tanýnmasý için Lozan da yapýlan
görüþmelerde, Ankara’ya teklif edilen ve bu milleti
dininden uzaklaþtýracak maddeler baþkomutan tarafýndan da kabul edilerek, bu millet ve Bediüzzaman
yýllarca baský ve zulüm altýnda inim inim inletilmiþtir. Zaferler kolay kazanýlmadý…
Ýkinci ve acý maðlubiyeti dinden uzaklaþtýrmalar ile yaþadýk.. Fakat dindar ve asil millet bu zincirleri de 1950’de kýrarak tekrar dini ibrenin yükselmesi için her fedakarlýða katlanmýþtýr. Ýþin kader cihetini ise "rüyada bir hitabe" de Bediüzzaman ,namaz ,oruç ve zekatýn ihmalinden kaynaklanan bir
hata ile beþ yýl adeta oruç tutturmuþ,bu millete þehitlik ve gazilik vermiþ ve mazi günahýný silmiþtir.
Bu kadir ve kýymetini iyi bilmeliyiz..
Þimdi ahlakta ve hayatta yaþanan dehþetli
olumsuzluklar, yecüc ve mecüc’ten daha dehþetli
bir tarzda hayatta yaþanmaktadýr. Otuz Aðustostaki
zaferleri iç dünyamýz da yaþatmalýyýz. Günahlarýn
sel gibi üzerimize saldýrdýðý bu zamanda en önemli
zafer nefis ile yapýlan mücadeledir. Yoksa kuru kuruya yapýlan zafer nümayiþleri bizim hiçbir þeyimize deva olamaz. Þehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan Rahmetler diliyorum.
Mekanlarý Cennet olsun. Onlara minnettarýz.
O kadar yokluk ve imkansýzlýklar için de kazanýlan
zaferler Allah’ýn bir nimeti ve Rahmetidir. Bayram
yaparken bunlarý nazara almalýyýz.
(Son)
KALSÝYUMU UNUTMAYIN
D vitaminini en güzel aldýðýmýz yaz mevsiminde,
vücudumuzda en çok bulunan mineral olan kalsiyumu
düzenli olarak tüketin. Süt-yoðurt-ayran-cacýk – kefir
ana ve ara öðünlerinizde mutlaka bulunsun. Yetiþkin bir
bireyin günde en az 2 su bardaðý süt veya yoðurda ihtiyacý vardýr.
2.8550
METABOLÝZMA NASIL ÇALIÞIR?
Herbalife Türkiye Danýþman Diyetisyeni Canan
Aksoy metabolizmanýn nasýl çalýþtýðý hakkýnda þu bilgileri verdi: “Metabolizma en temel anlamýyla vücuttaki
tüm kimyasal deðiþimleri içine alan bir süreçtir. Bu süreç, besinin vücuda alýnmasýndan baþlayýp enerjiye dönüþtürülmesine kadar devam eder. Bazal metabolizma
ise nefes alýp- vermek, kalp ritmini saðlamak gibi vücudun temel gereksinimleri için kullandýðý enerjidir. Bazal
metabolizma günlük metabolizmamýzýn yaklaþýk yüzde
70’ini oluþturur ve cinsiyet, yaþ, boy, kilo ve kas kütlesine göre farklýlýklar gösterir. Yavaþlamýþ bir metabolizma daha çabuk kilo almamýza neden olur. Metabolizmamýzý hýzlandýrmak için ise günlük alýþkanlýklarýmýzýn dýþýna çýkmamýz gerekir. Hafif egzersizler yapmak, sýk
aralýklarla yemek, bol su içmek gibi küçük deðiþimlerle
metabolizmamýzý hýzlandýrabiliriz” dedi.(Haber Merkezi)
13
2.8555
2.1748
2.1754
Gram
ALIÞ
88,42
SATIÞ
88.47
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6985
3 EYLÜL 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
HAFTADA 120 DAKÝKA
Kas kitlemizi korumak, giderek aktivitesi düþen
hayatýmýzda hareketli olmayý saðlamak için düzenli egzersiz yapýn, yüzün, yürüyün, koþun, dans edin. Haftada
en az 120 dakika kaslarýnýzý çalýþtýracak bir egzersiz yapýn, hayatýnýz hangisini yapmanýza el veriyorsa.
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
MUTLAKA SU
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
NÖBETÇÝ ECZANELER
SEÝNÇ
KARTAL
M.AKÝF ERSOY CAD.
NO:5/C ÞENYURT
SAÐLIK OCAÐI YANI
221 20 00
HÜRRÝYET CAD. NO : 2
- SAAT
KULESÝ YANI
VEFAT EDENLER
1-Sarimbey Köyü' nden, Baki KOÇAK' ýn
eþi, Yurdeser, Laleser, Duygu ve Cengiz KOÇAK' ýn annesi, Çorum Belediyesi çalýþaný Erbil ERDEM' in halasý; Fatma KOÇAK.
2-Alveren Köyü' nden gelme, Ýlyas ve Þükrü ATMACA' nýn annesi, Merhum Ýsmail ATMACA' nýn eþi; Zeynep ATMACA.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
3 EYLÜL 2014
Üniversiteye kayda
gelirken kaza yaptý
Ç
Kaza, Çorum-Samsun karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi.
Trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý.
orum’da
çocuklarýnýn
üniversite kaydýný
yaptýrmak için yola çýkan
ailenin içinde bulunduðu
otomobile, baþka bir
araca çarpmasý sonucu
meydana gelen trafik
kazasýnda 3 kiþi
yaralandý.
Kaza, ÇorumSamsun karayolunun 14.
kilometresinde meydana
geldi. Edinilen bilgilere
göre, Ankara’dan
Amasya’ya seyir halinde
olan Ali Özel
yönetimindeki 06 ZRA
81 plakalý otomobil, ayný
istikamete seyir halinde
olan Cafer Üresin
yönetimindeki minibüsü
sollamak istediði sýrada
yandan çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle
kontrolden çýkan Ali
Özel’in kullandýðý
otomobil yol kenarýnda
bulunan tarlaya uçtu.
Kazada otomobil
sürücüsü Ali Özel ile
araçta bulunan eþi
Nurten Özel ve oðlu
Rýdvan Özel yaralandý.
Yaralýlar olay yerine
gelen ambulansla Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne
kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý.
Kaza ile ilgili
baþlatýlan soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Sungurlu’da cinayet
Ç
orum'un Sungurlu
ilçesinde bir kiþi
býçaklanarak hayatýný kaybetti.
Edinilen bilgilere göre
olay, Gürpýnar Mahallesi
çamlýðýnda meydana geldi.
Necip B. ile Erol Kumbasan
arasýnda henüz bilinmeyen bir
nedenle tartýþma çýktý.
Tartýþmanýn büyümesiyle
Necip B., Erol Kumbasan'ý
býçakladý. Kendi imkanlarýyla
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne
gitmeye çalýþan Erol
Kumbasan, Savak Çeþmesi
yakýnlarýnda kaza yaptý.
Kazayý gören vatandaþlar
durumu saðlýk ekiplerine
haber verdi. Kumbasan, olay
yerine gelen ambulansla
Sungurlu Devlet Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi altýna
alýnýrken, kurtarýlamayarak
hayatýný kaybetti.
Olayla ilgili baþlatýlan
soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Kargý’da örnek uygulama
K
argý Belediyesi
tarafýndan ilçede
bulunan tüm çöp
konteynerlerý yerinde
yýkanarak, dezenfekte
edilmeye baþlandý.
Çalýþmalar
hakkýnda bilgi veren
Kargý Belediye Baþkaný
Zeki Þen, "Çöp
konteynerlerimizi
yerinde yýkayarak,
dezenfekte ediyoruz. Her
þey halkýmýzýn saðlýðý
için" dedi.
Temizleme aracýnýn
çöp boþaltýlýnca
konteynerlarý suyla
yýkandýðýný daha sonra
özel ilaçlarla dezenfekte
edildiðini belirten
Belediye baþkaný Zeki
Þen, devam eden
çalýþmalar hakkýnda
temizlik iþleri sorumlusu
Murat Erikçi’den bilgiler
aldý.
Bir ilçe için
temizliðinin son derece
önemli olduðunu
vurgulayan Baþkan Þen,
"Kargý Belediyesi olarak
20 personelimizle birlikte
ilçe sokaklarýn
temizlenmesi ve çöplerin
toplanmasý iþini
yürütüyoruz. Temizlik
bizim için çok önemli.
Ýnsan saðlýðý ve çevre
saðlýðý açýsýndan önemli
bir görev ifa ediyoruz.
Ayrýca Kargý Belediyesi
olarak çöp
konteynerlerimizi
yerinde yýkayarak,
dezenfekte ediyoruz. Her
þey halkýmýzýn saðlýðý
için. Bundan sonra tüm
konteynerlerimiz yerinde
yýkanarak, özel ilaçlarla
dezenfekte edilecek.
Kargý, halkýmýzýn
hizmetine temiz ve
saðlýklý bir þekilde
sunulacak’’ þeklinde
konuþtu.(ÝHA)
Yangýnda hayvanlar telef oldu
Uðurludað ilçesinde çýkan yangýnda bir ev, ahýr ve samanlýk kül oldu.
Ç
orum’un
Uðurludað
ilçesinde çýkan
yangýnda bir ev, ahýr
ve samanlýk kül
olurken, 5 büyükbaþ
hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere
göre, ilçeye baðlý
Kýzaðlý köyünde
yaþayan Hasan
Kanderun’a ait evde
iddialara göre elektrik
kontaðýndaki arýzadan
dolayý yangýn çýktý.
Kýsa sürede büyüyen
yangýn tüm evi sardý.
Kanderun’un evinden
dumanlar yükseldiðini
gören köylüler
jandarma ve itfaiyeyi
arayarak yardým istedi.
Ýhbar üzerine köye
Uðurludað ve Ýskilip
ilçesinden itfaiye
ekipleri gönderildi.
Köylülerin de
yardýmýyla itfaiye
ekipleri, yangýný
köydeki diðer evlere
sýçramadan kýsa
sürede kontrol altýna
alarak söndürdü.
Herhangi can kaybýnýn
yaþanmadýðý olayda
Kanderun’a ait ev, ahýr
ve samanlýk yanarken,
ahýrda bulunan 5 adet
kurbanlýk büyükbaþ
hayvan telef oldu.
köyde bulunan
lojmana yerleþtirilen
Kanderun ailesinin
yaralarýnýn en kýsa
sürede sarýlacaðýný
söyledi.
Gümüþçüoðlu, daha
sonra köyden
ayrýldý.(ÝHA)
Yangýnda 5 büyükbaþ hayvan telef oldu.
Yangýn ilçeye baðlý Kýzaðlý köyünde yaþayan Hasan
Kanderun’a ait evde meydana geldi.
YAÞLI ÇÝFTE
KAYMAKAMLIK
SAHÝP ÇIKTI
Yangýnýn
ardýndan Ýlçe
Kaymakamý Hasan
Gümüþçüoðlu, Kýzaðlý
köyünü ziyaret ederek
yangýnda evleri kül
olan Hasan ve Kiraz
Kanderun çiftine
geçmiþ olsun
dileklerini ileterek
olayla ilgili bilgi aldý.
Kaymakam
Hasan Gümüþçüoðlu,
Ýhbar üzerine köye Uðurludað ve Ýskilip ilçesinden itfaiye ekipleri gönderildi.
Kaldýrým iþgaline harç
K
Kargý Belediyesi tarafýndan ilçede bulunan tüm çöp konteynerlerý yýkanýyor.
Çöp konteynýrlarý dezenfekte edilmeye baþlandý.
argý Belediyesi
ilçede yol ve
kaldýrýmlarý iþgal
edenlerden 1 Eylül
2014 tarihinden
itibaren iþgaliye harcý
alacak.
Ýlçe merkezinde
özellikle Atatürk ve
Cumhuriyet
Caddelerinde esnafýn
kaldýrýmlarý yoðun
þekilde iþgal etmesi
belediyeyi harekete
geçirdi. Kanununa
göre iþgallerden harç
alma yetkisi bulunan
belediye, iþgalleri
belediyeye gelir
olarak kazandýrmak
için kollarý sývadý.
Belediyeden
yapýlan açýklamada,
‘’01.09.2014
tarihinden itibaren
belediyemiz
tarafýndan umuma ait
yol ve
kaldýrýmlardaki
iþgallerden 2464
sayýlý belediye
gelirleri kanununun
52. Maddesi
gereðince iþgaliye
harcý alýnacaktýr. Yol
ve kaldýrýmý iþgal
eden
vatandaþlarýmýzýn 1
Eylül 2014 tarihine
kadar iþgal ettikleri
yerleri düzenlemeleri
ilanen duyurulur’’
denildi.(ÝHA)
1 Eylül 2014 tarihinden itibaren iþgaliye harcý alacak.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
15
Ýlk kafile Semerþah’tan
S
Semerþah Turizm Çorum Temsilciliði, Çorum'un ilk Hacý kafilesini uðurladý.
Hýdýrlýk'ta düzenlenen uðurlama törenine hacý adaylarýnýn yakýnlarý katýldý.
Hacý adaylarý kutsal yolculuk için ilk adýmý attý.
Erol Taþkan
emerþah Turizm Çorum Temsilciliði, Çorum'un ilk Hacý kafilesini
uðurladý.
Hýdýrlýk'ta düzenlenen uðurlama töreninde,
yakýnlarý tarafýndan dualarla uðurlanan hacý adaylarý, kutsal yolculuk için
ilk adýmý atmanýn heyecanýný ve sevincini yaþadý.
Duygusal anlarýn yaþandýðý uðurlama töreninde
yakýnlarýyla vedalaþan
hacý adaylarý, kendilerinden dua isteyen yakýnlarý
için dua sözü verirken,
geride kalanlar da sað salim gidip dönme dileklerini ilettiler.
Semerþah Turizm
Çorum Temsilcisi Orhan
Mumcu, Çorum'dan ilk
kafileyi gönderiyor olmanýn gururunu yaþadýklarýný ifade ettiði uðurlama
töreninde, yýlda 3 bin hacý
ve 19 bin umreciyle Diyanet'ten sonra özel þirketler
arasýnda en çok tercih edilen þirket olmanýn onurunu yaþadýklarýný ve kendilerine bu onuru yaþatan
tüm hacý adaylarýna teþekkür ettiðini aktardý.
En çok tercih edilen
olmanýn sebebinin, basit
þartlara baðlý olmadýðýna
da dikkat çeken Mumcu,
en çok tercih ediliyor olmanýn sebeplerini þu ifadelerle sýraladý, "5 yýldýzlý
ve plaza otellerde birinci
sýnýf hizmet veriyoruz.
Halkýmýzýn bizi tercihinin
en büyük sebebi; mahremiyete önem verdiðimiz
önemdir. Zira restoranlar,
asansörler, lobi ve kafeler
bay bayan için ayrý ayrý
hizmet vermektedir. Öte
yandan
otellerimizde
Türk aþçýlar hizmet veriyor ve Türk yemekleri en
leziz bir þekilde ikram
ediliyor. Medreselerde
yetiþmiþ mollalar eþliðinde hac ve umre yaptýrýyoruz. THY ayrýcalýðý ise olmazsa olmazýmýzdýr. Tüm
bu hizmetlerimizden ayrý
olarak ta Bosna Hersek ve
Özbekistan turlarýmýz her
yýl yapýlmaktadýr. Yurt içi
turlarýmýzda Çanakkale,
Bursa, Mardin, Urfa, Ayder Yaylasý ve Uzun Göl
gibi etkinliklerimizin de
bulunduðunu hatýrlatmak
isterim."
Ziya Gökalp Ýlkokulu
müdürünü geri istiyor
Z
Enise Aðbal
iya Gökalp
Ýlkokulu Okul Aile
Birliði Baþkaný
Devrim Bektaþ ve
Yönetim Kurulu
üyeleri, Okul Müdürü
Ýlhami Sarmaþýk’ýn
Milli Eðitim
Müdürlüðü tarafýndan
düþük puan verilerek
görevden alýnmasýna
tepki gösterdi.
Okulda toplanan
Okul Aile Birliði
üyeleri, Ziya Gökalp
Ýlkokulu öðretmenleri,
velileri ve
öðrencilerinin bu
kararý büyük
þaþkýnlýkla
karþýladýðýný
belirterek, “Son
zamanlarda eðitimde
yapýlan deðiþiklikler
eðitim kalitesini
düþürürken birde okul
müdürlerinin
görevden alýnmalarý
eðitim camiasýnda bir
bilinmezlik ve boþluk
oluþturdu.” dediler.
Sarmaþýk’ýn
Ziya Gökalp Ýlkokulu Okul Aile Birliði okul
müdürlerinin görevden alýnmasýna tepki gösterdi.
okula dönmesi için
ellerinden geleni
yapacaklarýný
söyleyen Okul Aile
Birliði Baþkaný
Devrim Bektaþ,
“Okulumuz Müdürü
Ýlhami Sarmaþýk bir
çok belge almýþ ve
baþarýlar elde etmiþtir.
Okulumuzda yaptýðý
çalýþmalarý çevre halký
tarafýndan beðeni
toplamýþtýr. Yaptýðý
çalýþmalarý herkes
bilmektedir. Böylesine
baþarýlý bir müdürün
okul tarafýndan tam
puan almasýna raðmen
Milli Eðitim
Müdürlüðü tarafýndan
düþük puan verilerek
elenmesi maidardýr.
Bu bizim
çocuklarýmýza ve
bölgenin eðitimine
darbedir. Okul Aile
Birliði olarak Sayýn
Valimizle bu konuyu
görüþeceðiz.
Gerekirse Milli Eðitim
Müdürlüðü önünde
tüm veliler olarak
eylem yapacaðýz.”
diye konuþtu.
Hac kafilesi dualarla uðurlandý
Sungurlu ilçesinde ilk hacý kafilesi kutsal topraklara Ulu Cami'den dualarla uðurlandý.
Ç
orum'un Sungurlu
ilçesinde ilk hacý
kafilesi kutsal topraklara Ulu Cami'den
dualarla uðurlandý.
Selehattin Çelikten rehberliðinde kutsal topraklarda 47 gün
kalacak olan hacý
adaylarý kurban bayramý sonrasý Hac vazifelerini yerine getirip ailelerine kavuþacak.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, hacý
adaylarýna yola çýkmadan önce tatlý ikramýnda
bulunarak,
"Ýbadetlerin en güzelini yapýyorsunuz. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz.
Allah yolunuzu açýk
etsin" dedi.
Ýkinci kafile ise
Haydar
Özçalýk'ýn
rehberliðinde bugün
saat 14.00'de Ulu Ca-
mi önünden hareket
edecek.(ÝHA)
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
hacý adaylarýný uðurlama törenine katýldý.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
16 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Özel Eðitim Meslek
Lisesi’ne yoðun ilgi
Gülesin Aðbal Demirer
lamasýna az bir süre kala
tamirat ve yenileme çalýþmalarý tamamlandý. Bu
kapsamda okul ve pansiyon bölümlerinde 4 adet
tuvalet ve 1 adet banyo ile
1 adet Metal Teknolojileri
atölyesinin tadilat ve tamiratý bitirildi. Ayrýca
okul bölümünde Mobilya
Ç
orum Özel Eðitim
Meslek Lisesi'nde
okullarýn tatile girmesiyle
baþlatýlan tadilat çalýþmalarý sona erdi.
Okul Müdürü Cafer
Can'ýn verdiði bilgiye göre, okullarýn eðitime baþ-
ve Ýç Mekan Tasarýmý
Bölümü'nün ve Metal
Teknolojileri Bölümü'nün
derslerinde kullanýlmak
üzere 11 adet bilgisayar
alýnarak Bilgisayar Destekli Çizim Sýnýfý oluþturuldu. Yine okul bölümünde bulunan Atatürk
Köþesi yeniden dizayn
Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde okullarýn tatile girmesiyle
baþlatýlan tadilat çalýþmalarý sona erdi.
Okul sýnýf ve laboratuvarlarý yeniden düzenlendi.
edildi. Bunun haricinde
okul bölümünde 1 adet ve
pansiyon
bölümünde
1adet olmak üzere öðrencilerin dinlenme ve kültürel ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere 2 adet dinlenme salonu hizmete açýldý.
2014-2015 Eðitim
Öðretim Yýlý için Türkiye
genelinde 363 iþitme engelli öðrencinin çeþitli illerdeki 17 özel eðitim
meslek lisesine yatýlý olarak yerleþtirme iþlemi
21/08/2014
tarihinde
Milli Eðitim Bakanlýðý
Özel Eðitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirildi. Bu yatýlý yerleþtirme iþlemine göre en
fazla yatýlý olarak yerleþtirilen öðrenci 44 öðrenci
ile Çorum Özel Eðitim
Meslek Lisesi oldu. Bu
okullar içeresinde en yeni
okul olmasýna raðmen 44
öðrenci Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi'ne yerleþtirildi.
Okul Müdürü Can,
44 öðrencinin Çorum'a
yerleþtirilmesinin sevindirici ancak tesadüfi olmadýðýný belirterek, "Yapýlan çalýþmalar sayesinde okul gerek atölye ve
derslikleriyle, gerekse
pansiyon birimiyle özel
olan öðrencilere en iyi
eðitimi ve hizmeti verecek hale geldi. Bu uðurda
emeði geçen tüm okul
personeline ve Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü ile
Milli Eðitim Bakanlýðý
yetkililerine teþekkür ediyoruz." dedi.
Görenler duygulanýyor
Beytepe Camii Müezzini Rýfat Sert, Allah'ýn varlýðýnýn delillerinin her zaman kainatta mevcut olduðunu, belirtti.
Hurþit Bozkurt
M
imar Sinan
Mahallesi'nde
kurulan Cuma
Pazarý'na haftalýk
sebze ve meyve
ihtiyacýný almaya
giden Nazým
Mebet, kurutmalýk
patlýcan aldý. Evine
döndüðünde pazar
malzemelerini
boþaltan Mebet, bir
patlýcanýn üzerinde
Arapça 'Allah'
lafzýný fark etti.
Vatandaþ, Beytepe
Camii Müezzini
Rýfat Sert'in
gördüklerini onunla
da paylaþtý.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
kendi gözlerimizle
canlý canlý olarak
bu olaya þahitlik
ediyoruz.
Görenlerin manevi
duygularý
yoðunlaþýyor."
dedi.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
gibi farklý ürünlerin
üzerinde Allah
lafzýnýn
görüldüðünü
belirterek, "Bu tür
olaylarý haberlerde
sürekli olarak
görüyorduk. Bugün
Beytepe Camii
Müezzini Rýfat
Sert, Allah'ýn
varlýðýnýn
delillerinin kainatta
mevcut olduðunu,
daha önce karpuz,
kavun, keçi ve bal
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
Gönül Elçileri
kahvaltýda buluþtu
G
Enise Aðbal
önül Elçileri Ýl
Koordinasyon
Ekibi ile Ýlçe Gönül
Elçileri Koordinatörleri
olan Kaymakam eþleri,
Vali Sabri Baþköy’ün
eþi Fatma Baþköy ev
sahipliðinde Vali
Konaðý’nda verilen
kahvaltýda bir araya
geldi.
Geçtiðimiz Pazar
günü düzenlenen
kahvaltýda Aile ve
Sosyal Politikalar
Bakanlýðý’nýn Gönül
Elçileri Projesinin 2.
ayaðýný oluþturan
‘Kadýnlar Ýçin Mesleki
Eðitim Projesi’nin
baþladýðý günden
bugüne yapýlan
çalýþmalar Kaymakam
eþleri tarafýndan Fatma
Baþköy’e aktarýldý.
‘Kadýnlarýmýzýn
hayatýna dokunacaðýz’
Çalýþmalarla ilgili
bilgi alan Fatma
Baþköy de, bundan
sonra yapýlacak
çalýþmalarla ilgili görüþ
alýþveriþinde bulunmak
için bir araya
geldiklerini, geçtiðimiz
dönemde ilçelere
yaptýðý ziyaretlerde
Halk Eðitim
Merkezleri, Kur'an
kurslarý ve Belediye
Kadýn Kültür
Merkezindeki tüm
kadýnlara ulaþtýklarýný
ve Eylül ayý içinde
hepsini açýk ortaokul,
açýk lise ve açýk
mesleki eðitime dâhil
edeceklerini ifade
ederek, “Kadýnlarýmýzýn
hayatýna dokunmak
istiyoruz.” dedi.
1 Eylül 2014 tarihi
itibariyle açýk ortaokul
ve lise kayýtlarýnýn Halk
Eðitim Merkezlerinde,
açýk mesleki lise
kayýtlarýnýn ise ilgili
okul müdürlüklerinde
baþladýðýný hatýrlatan
Baþköy, “Gönül elçileri
ne kadar çok kadýna
ulaþabilirse projenin
baþarýsý o oranda
artacak. Kadýnlarýmýzýn
hayata bakýþý ve
kendilerine olan
özgüvenleri daha da
pekiþecek.” diye
konuþtu.
Ayrýca yeni kayýt
döneminde açýk
ortaokul ve lise ile
mesleki açýk liselere
kayýt yaptýracak ihtiyaç
sahibi hanýmlara Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý’ndan
materyal, kitap ve
kýrtasiye yardýmý
yapýlacaðýný, ihtiyaç
duyulan derslerde Halk
Eðitim Merkezlerinde
kurslar açýlacaðýný ve
açýk mesleki liseye
kaydolan ve küçük
çocuðu olan kadýnlara
da kreþ desteðinin
saðlanacaðýnýn belirten
Fatma Baþköy,
herhangi bir nedenle
eðitimini yarým
býrakmýþ, ara vermiþ ya
da okuma azmi oaln
tüm kadýnlarý yeni kayýt
döneminde okullu
olmaya davet etti.
Gönül Elçileri
yapýlan istiþarelerin
ardýndan Gönül Elçileri
Ýl Koordinasyon Ekibi
Gönüllü Üyesi
Kýrþehir’e tayin olan
Valilik Özel Kalem
Müdürü Derya Aydýn’a,
hizmetlerinin anýsýna
hediye vererek, yeni
görevi için baþarý
dileklerinde bulundu.
Gönül Elçileri Ekibi Fatma Baþköy’ün ev sahipliðinde buluþtu.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
3 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Yunus Emre Parký
Otomatik Sulama Yapým
Ýþi
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
4 adet park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý
merkez Cemalettin
Erdoðmuþ Lojmaný ile
Uðurludað Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý J. Uzm. Erb.
Mustafa Yýldýz Lojman
binalarý mantolama
yapýmý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada 106,
parsel 24’de kayýtlý tarla
niteliðindeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Fatih
Caddesi Adalet Sarayý
Giriþ Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
8 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Ziyaretçi danýþma
yönlendirme ile veri
iþletim ve otomasyon
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
9 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
19 KY 874 plakalý, 1999
model Fiat marka, Doðan
1.6 tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30*14.40
***
10 EYLÜL
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
45900 kg kaloriferlik ithal
kömür (portakal) ve 12400
kg kaloriferlik ithal kömür
(fýndýk) satýn alýmý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi Destek
Hizmetleri Müdürlüðü
Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum merkez Gülabibey
Mah. Tüpcüler sitesinde
bulunan 3 adet taþýnmazýn
muhtelif deðerlerde satýþý
iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 TC 448 plakalý 2006
model Renault marka
master van tipli aracýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011
model Peugeot marka
Auto tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
15 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Adnan Menderes Parký
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
16 EYLÜL
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum Merkez Ulukavak
Mahallesi 16 derslikli
Ömer Kömürcü Ýmam
Hatip Ortaokulu yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
18 EYLÜL
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014-2015 yýlý 63 kalem
týbbi sarf malzeme alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman Çavuþ
Cad. No: 30 adresinde
bulunan tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý, ana
gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Bakým hizmet alýmý
(Çocuk evleri) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
24 EYLÜL
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi
Baþkanlýðý
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Rüya ve Arda muratlarýna erdi
17
Kültür Balo Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðün törenine genç çiftin yakýnlarý ve çok sayýda davetli katýldý.
E
litpark Hastanesi'nde çalýþan Dilek-Ýbrahim
Kýcýmurat'ýn kýzlarý Rüya ile Emlakçýlýk yapan
Sular Eczanesi Kalfasý M. Uður ve eþi Hülya'nýn
çocuklarý Arda hafta sonu düzenlenen bir törenle
evlendi.
30 Aðustos 2014 Cumartesi günü Kültür Balo
Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen düðün törenine
genç çiftin yakýnlarý ve çok sayýda davetli katýldý.
Hakimiyet, Rüya ve Arda çiftini tebrik eder
ömür boyu saðlýklý huzurlu ve mutluluklar diler.
Haber Merkezi
Emekliler Karadeniz’i gezdi
T
Enise Aðbal
ürkiye Emekliler Derneði (TÝED) Çorum
Þubesi, Çanakkale, Konya ve Þanlýurfa’dan sonra
da Karadeniz ve Batum
gezisi düzenledi.
Gece 03.30’da Çorum Devlet Tiyatro önünden haraket eden dernek
üyeleri, sabah kahvaltýsýný Ordu Boztepe’de yaptý.
Zigana Yörük Çadýrý’nda
öðle yemeði yiyen emekliler, Trabzon’da Ayasofya Müzesi’ni ziyaret ettiler. Buradan Maçka’ya
yola çýkarak Karadeniz’de ilk akla gelen Altýndere Milli Parký içinde
Süleyman Manastýrý’ný
gezdiler. Geceyi Uzungöl’de geçiren kafile, sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Batum’a hareket etti.
Batum’da dünyanýn
en büyük botanik bahçelerinden olan Batumi Botanical Garden’ý gezen
kafile, eþþiz doða manzarasýna hayran kadýlar. Kafile daha sonra Batum’da
1866 yýlýnda Osmanlý döneminde inþa edilmiþ Orta Camii, Ali ve Niko
Heykeli, Gürcü Alfabesi
Kulesi, eski Batum þehri,
Avrupa Meydaný Media
Heykeli’ni
gördükten
sonra Rize’ye geçti. Rize’de Ayder Yaylasý’nda
konaklayan üyeler, sabah
kahvaltýsýndan sonra Fýrtýna Vadisi, Taþkemer
Köprüsü’nü gezdi. Kafile, Rize’de þehir turu yaptýktan sonra Çorum’a
döndü.
Emekliler Derneði
Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, üyelere yönelik gezilere bundan sonra
daha da aðýrlýk vereceklerini belirtirken, emekliler
geziden duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür ettiler.
Konya ve Þanlýurfa’dan sonra da Karadeniz ve Batum gezisi düzenledi.
Sabah kahvaltýsýný Ordu Boztepe’de yapýldý.
Emekliler Batum’u da ziyaret etti.
Atletizm Stadý ihalesi
18 ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
24 Eylül’de
TOKÝ Spor Salonu yanýna yapýlacak Atletizm Stadý ihalesi 24 Eylül’de
yapýlacak. Ýhale içinde 1 nolu sentetik çim sahanýn ýþýklandýrýlmasý ile 2
nolu sahanýn zemininin yenilenmeside yapýlacak.
Ç
orum’un sportif faaliyetlerine yeni bir ivme kazandýracak Atletizm Stadý Ýhalesi 24 Eylül çarþamba
günü yapýlacak. Gençlik ve Spon Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak ihale saat 11.00’de Örnek Mah. Oruç
Reis Cad No 13, Kat: 8 Altýndað Ankara adresinde yapýlacak.
TOKÝ Spor Salonu üzerindeki alana yapýlacak
olan Atletizm Stadý’nda tüm atletizm yarýþmalarýnýn yapýlabileceði aletler bulunucak. Çim zemin ve tartan pist
olarak yapýlacak stadýn tribünleride uluslararasý organizeye ev sahipliði yapabilecek özelliklerde olacak.
Çorum’a kazandýrýlacak olan Atletizm Stadý ihalesi futbol camiasýnýda yakýndan ilgilendiriyor. Zira bu
ihalenin içinde merkez 1 nolu sentetik çim sahanýn çim-
lendirilmesi ile 2 nolu sahanýn zemininin yenilenmesi
iþide bulunuyor. Ýhaleyi kazanacak firma hem Atletizm
Stadý’ný yapacak hemde yýllardýr ihtiyaç duyulan 1 nolu
sahanýn ýþýklandýrýlmasý iþini yapacak. Çorum’un ilk
sentetik çim yüzeyli futbol sahasý olan 2 nolu sentetikde bozuman zemin ve halýsý yenime iþlemide bu ihale
kapsamýnda yapýlacak.
24 Eylül’de yapýlacak ihalenin ardýndan yasal süreç sonunda altý iþ günü içinde yer teslimi yapýlacak ve
iþin yapým süreside 600 gün olarak belirlendi. Ýhaleyi
kazanacak firmadan önceliði 2 nolu sentetik çim sahayý
yapmaya vermesi istenecek ve öncelikle bu sahanýn yapýlarak hizmete sokulmasý amaçlanýyor.
1 nolu sentetik çim saha yapýlacak ihalenin ardýndan Iþýklandýrýlacak gece
maçý oynanabilecek konuma getirilecek
Osmancýk ÝBD ilk yarý fikstürü
B
Ertem’li Nazilli galibiyetle baþladý
Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Nazilli Belediyespor’un teknik direktörü Ahmet Kazým Ertem Gümüþhanespor karþýlaþmasýnda haklý bir galibiyet
aldýklarýný söyledi.
Karþýlaþma boyunca iyi bir mücadele sergilediklerini ifade eden Ertem, “Takýmýmýn oyunundan memnunum. Uyum konusunda biraz daha sorunumuz var. Ancak, aþmak için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Yeni gelen oyuncularýmýz da takýmýmýza dahil olacak. Antrenmanlarda eksiklerimizi gidereceðiz” dedi.
Ertem, kendilerini destekleyen taraftarlara da teþekkür etti.
Sebat’tan son günde iki bomba birden
S
ebatspor transferin
son gününde iki
bomba birden patlattý.
S e b a t s p o r,
Bucaspor’lu forvet oyuncusu Melih Vardar ile
Orduspor’lu forvet oyuncusu Hüseyin Kuday’ý
renklerine baðladý.
Sebatspor’lu yöneticilerin yoðun çalýþmalar
sonucu transfer edilen her
iki oyuncu dün tesislere
gelerek takýmla birlikte
çalýþmalara baþladýlar.
Sebatspor Teknik
Direktörü
Ayhan
Alemdaroðlu yaptýðý kýsa
açýklamada “Her iki futbolcuyu tanýdýðýný ve
transfer edilmelerinden
oldukça mutlu olduðunu
belirterek futbolcularýn
takýma katký saðlayacak
olduklarýna inandýðýný
dile getirdi.
Kömürspor destek bekliyor
Z
onguldak Kömürspor Baþkaný Av. Süleyman Caner,
Zonguldak halkýna çaðrýda bulundu. Hazýrlýklarýn
tamamlandýðýný ifade eden Caner, yedi yýl sonra profesyonel ligde ilk maçý oynayacaklarýný dile hatýrlatarak,
"Zonguldak Kömürspor bu sene profesyonel ligde
mücadele edecek. Profesyonel ligde mücadele
etmesiyle birlikte sýkýntýlar daha çok artýyor. Ona göre
giderlerimiz artýyor. Elimizde öyle büyük bir bütçe yok.
Elimizdeki imkanlar doðrultusunda en iyisini yapmaya
çalýþtýk. Güzel bir takým kurmaya çalýþtýk. Ýnanýyorum
ki baþarýlý olacak bir takýmdýr. Hazýrlýklarýmýz bitti. Ýki
kamp dönemi geçirdik. Ýnþallah 7 Eylül’de ilk maçýmýz
burada Batman Petrol Spor ile oynanacak. Stadýn tamamen dolmasýný bekliyoruz. Profesyonel ligde ilk
maçýmýz olacak. O heyecaný herkesin duymasýný istiyoruz. Takýma destek olunmasýný istiyoruz” dedi.
Taraftarla birlikte Zonguldak Kömürspor’un daha
da baþarýlý olacaðýna dikkat çeken Baþkan Süleyman
Caner, “12. kuvvet de taraftardýr. Geçen sezon da böyle
olmuþtur, bu sezon da böyle olacaktýr. Taraftarýmýz
yanýmýzda olduðu sürece Zonguldak Kömürspor bu
sezon da baþarýlý olacaktýr. Stat ile ilgili daha önce alý-
nan bir rapor var. Kapalý tribünler için, depreme
dayanýklýlýk açýsýndan. Biz de oraya seyirci almayacaðýz. Basýn ve þeref tribünü için karþý tarafa portatif bir
tribün yapacaðýz. Benim görüþüm stadý tamamen yapmak. O da bir sene gibi bir zaman alýyor. Bir sene
bekleyeceðiz, stat tamamen yýkýlacak. Bu sezon
takýmýmýzýn sahada oynamasýný istiyoruz. Çünkü baþka
sahalarda oynarsak bu bize iyi gelmez. Sahamýzda
oynayalým, taraftarýmýz yanýmýzda olsun. Artýk 3. lige
çýktýk. Bunun olumsuz örneklerini geçmiþte yaþadýk.
Ayný durumla tekrar karþýlaþmak istemiyorum.
Sabredelim bu sezon maçlarýmýzý burada oynayalým.
Bir sene içinde de ödenek iþi hallolacak. Allah nasip
ederse stat yýkýlacak ve yeni bir stat yapýlacak” þeklinde
konuþtu.
Yeni sezonda herkesten destek beklediklerini dile
getiren Baþkan Süleyman Caner, “Yeni sezonda
herkesten destek bekliyoruz. Hiç ayrým yapmýyorum.
Simitçisinden en yüksekteki iþ adamýna, bürokratýndan,
milletvekiline herkesten Zonguldak Kömürspor’a sahip
çýkmalarýný istiyorum. Çünkü kentin tanýtýmýný takým
yapýyor. Geçen gün Somaspor maçý ile yaptýðýmýz maç
haber oldu. Ulusal basýnda da haber oldu. Kentin
tanýtýmý böyle yapýlýr. Bu iþler böyle yapýlýr ama kimseyi
ikna edemiyoruz. Herkesin yardýmcý olmasýný istiyoruz,
þehrimiz takýmýna sahip çýksýn. Artýk iþler modernleþiyor, her þey futbol. Dünya futbol üzerine oynuyor. Artýk
bireysel sporlarla da olmuyor. Her þey futbola endekslenmiþ. Ýlin reklamý daha iyi olacaktýr” diye konuþtu.
Zonguldak Kömürspor’u Spor Toto 3. Lig’e çýkartan baþarýlý teknik adam Cahit Terzi’ye teþekkür eden
Süleyman Caner, “Kendisi bir madenci, o bizi gururlandýrdý. Maden ocaklarýnda çalýþmýþ ve emekli olmuþ
bir aðabeyimiz. Ayný zamanda futbolla da ilgileniyordu.
Antrenörlüðe baþladý ve baþarýlarýyla bizi þampiyon
yaptý. Baþarýlarýyla bizi gururlandýrdý” ifadelerini kullandý.
ilk devre Kasým Aralýk
aylarýnda ikinci devre
ise Ocak-Þubat aylarýnda oynanacak. Grup
maçlarý sonunda ilk iki
sýrayý alan takýmlar ise
gruplar içinde en iyi üç
tane ikinci takýmýn mücadele edeceði yarý final
grup maçlarý Mart ayý
içinde tarafsýz merkezlerde oynanacak. Yedili
gruplarda son sýrada alan
bir takým sekizli gruplarda ise son iki takým yerel
lige düþecek.
16 takýmýn mücadele edeceði Yarý Final
gruplarýnda ilk iki sýrayý
alan sekiz takým finallere yükselecek. Mart veya Nisan ayý içinde yapýlacak olan Finallerde ise
iki grupta oynanacak
maçlar sonunda ilk iki
sýrayý alan dört takým
Türkiye 2. ligine yükselmeye hak kazanacak.
Bu yýl ilimizi temsil
edecek olan Osmancýk
Ýsmail Burak Derinderespor sezona evinde oynayacaðý Samsun Gülizar H. Yýlmaz Spor Lisesi ile baþlayacak. Ýkinci
maçta Samsun 19 Mayýs
Üniversitesi’nin konuðu
olacak Osmancýk ÝBD
üçüncü haftada evinde
Gümüþhane Gençlerbirliði ile karþýlaþacak.
Dördüncü hafta Turhal
Cumhuriyet Lisesi’ni
konuk edecek olan Osmancýk ÝBD beþinci haftayý bay geçecek.
Altýýncý haftada sahasýnda Samsun Gazi
Lisesi’ni konuk edecek
olan Osmancýk ÝBD ilk
yarýnýn son maçýnda ise
Ordu T. Ýhtisas takýmý ile
deplasmanda oynayacak. Ligde ikinci yarý
Ocak ayýnda baþlayacak.
Maçlarýn tarihleri Voley-
bol Federasyonu tarafýndan önümüzdeki günlerde açýklanacak.
Bayanlar 3. Voleybol
Ligi 5. Grup fikstürü
1. Hafta:
Osmancýk ÝBD - Samsun Gülizar H. Yýlmaz
Samsun Gazi Lisesi- Ordu T. Ýhtisas.
Turhal Cumhuriyet - Samsun 19 Mayýs Üniver.
Gümüþhane Gençlerbirliði (bay)
2. Hafta:
19 Mayýs Üniversitesi-Osmancýk ÝBD
Gümüþhane Gençlerbirliði-Turhal Cumhuriyet.
Samsun Gülizar H. Yýlmaz-Samsun Gazi Lisesi.
Ordu Türk Ýhtisas (bay).
3. Hafta:
Osmancýk ÝBD - Gümüþhane Gençlerbirliði.
Ordu T. Ýhtisas - Samsun Gülizar H. Yýlmaz.
Samsun Gazi Lisesi-Samsun 19 Mayýs Üniver.
Turhal Cumhuriyet Lisesi (bay).
4. Hafta:
Turhal Cumhuriyet Lisesi-Osmancýk ÝBD
Samsun 19 Mayýs Üniversitesi-Ordu T. Ýhtisas.
Gümüþhane Gençlerbirliði-Samsun Gazi Lisesi.
Samsun Gülizar H. Yýlmaz Lisesi (bay).
5. Hafta:
Samsun Gülizar H. Yýlmaz - Samsun 19 Mayýs,
Samsun Gazi Lisesi-Turhal Cumhuriyet.
Ordu T. Ýhtisas - Gümüþhane Gençlerbirliði.
Osmancýk ÝBD (bay).
6. Hafta:
Osmancýk ÝBD - Samsun Gazi Lisesi.
Gümüþhane Gençlerbirliði-Samsun Gülizar H.
Turhal Cumhuriyet Lisesi - Ordu T. Ýhtisas .
Samsun 19 Mayýs Üniversitesi (bay).
7. Hafta:
Ordu T. Ýhtisas - Osmancýk ÝBD
19 Mayýs Üni. Gümüþhane Gençlerbirliði.
Samsun Gülizar H. Yýlmaz-Turhal Cumhuriyet.
Samsun Gazi Lisesi (bay).
Petrol’dan son günde iki transfer
B
atman Petrolspor, transferin son gününde iki futbolcuyla anlaþtý. Geçen sezon Petrolspor formasý altýnda baþarýlý maçlar çýkaran orta saha elemaný Güven Çavuþ ile Fenerbahçe altyapýsýnda forma giyen sað kanat
oyuncusu Murat Rüzgar’la anlaþma saðlandý. Ýki transferle daha da güçlendiklerini belirten Petrolsporlu yöneticiler: “Ýyi bir takým kurduk. Yeni sezonda hedefimiz
þampiyonluk” dediler.
Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Þahan, ekibinin lige hazýr olduðunu söyledi. Hafta sonu
Zonguldak deplasmanýnda ligin ilk karþýlaþmasýna çýkacak olan Batman Petrolspor’da futbolculara verilen bir
günlük izin sona erdi.
Hazýrlýk maçlarýnda skordan öte sergilenen futbolu
önemsediklerini belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik
Direktörü Mehmet Þahan, takýmýnýn lige hazýr olduðunu
söyledi. Þahan: “Takýmým lige hazýr. Ýyi çalýþýyoruz. Hazýrlýk maçlarýnda sergilenen futbolu skordan daha çok
önemsiyorum. Yeni bir ekip oluþturduk. Kýsa sürede iyi
uyum saðlandý. Þu anda her þey yolunda gidiyor. 3-4 maçýn ardýndan istediklerimizi tam anlamýyla sahaya yansýtacaðýz” dedi.
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
(Ç.HAK:959)
Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü yetkilisi geçtiðimiz
aylarda 2 nolu sahada Ýl Müdürlü
yetkilileri ile incelemelerde
bulunmuþtu
ayanlar 3. Voleybol
Ligi 5. grupta mücadele edecek Osmancýk
Ýsmail Burak Derinderespor’un mücadelesi
Kasým ayýnda baþlayacak.
Geçtiðimiz hafta
içinde Voleybol Federasyonu’nda çekimen kura
sonucunda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor 5. grupta yer almýþtý.
Grubunda Samsun’dan
19 Mayýs Üniversitesi,
Gazi Lisesi ve Gülizar
H. Yýlmaz Spor Liisesi
ile Tokat Turhal Cumhuriyet Lisesi, Ordu T. Ýhtisas ve Gümüþhane
Gençlerbirliði takýmlarý
bulunuyor.
Grup maçlarýnda
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR ARIYOR
ELEMANLAR ARANIYOR
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
Deneyimli Kaynakçýlar,
Makina Ressamý,
Deneyimli Makine Boyacýsý
LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný
Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2552)
BÝNANIN TAMAMI
KÝRAYA VERÝLECEKTÝR
(Ç.HAK:2506)
Küçük Sanayi Sitesinde 140 m2
dükkan sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 493 62 40
(Ç.HAK:2507)
Eleman
ÞOFÖR ARANIYOR Bayan
Alýnacaktýr
Adres: Gýda Toptancýlar
Sitesi 2. Blok No: 18-20
Tel: 225 02 82
Çorum Sigorta Aracýlýk Hizmetleri
HDI Sigorta Acenteliði
Ýnönü Cad. No: 42/1 ÇORUM
(Ç.HAK:2469)
Tesisimizde görevlendirilmek üzere
Fitness ve Plates konusunda
tecrübeli spor hocasý ve kesemasaj yapabilen bayan elemanlar
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 549 619 01 19
(Ç.HAK:2472)
SAHÝBÝNDEN SATILIK
BAYAN ELEMANLAR
MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE
ALINACAKTIR
ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
Ýskilip Yolu üzeri 10. Km.’de bulunan
13.150 m2 bakýmlý faal mantar çiftliði,
Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32
Azizenver Apt’da güney doðu cepheli
229 m2’lik daire satýlýktýr.
0 532 245 89 62
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
Devren Satýlýk
Dondurmacý
Dükkaný
Fevzi Çakmak üzeri (Rüstem Eren
Parký Karþýsý’nda)
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
Satýlýk Daire
Üçtutlar Mah. Varinli Cad. Burak Apt.
Kat: 2’de Nasip Ekmek Fýrýnýnýn
karþýsý park yönünde 2+1 kombili,
mantolamalý daire satýlýktýr.
Fiyatý: 85.000 TL pazarlýklý
0 533 698 23 00
ÞOFÖR ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Damperli Kamyon Þoförü
ve
% 50 indirim
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Arslan Nakliyat San. Tic. Ltd. Þti.
Ahmet Özdemir
0 532 597 48 10
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise
mezunu bayan eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2550)
(Ç.HAK:2470)
Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý
ehliyete ve SRC belgesine sahip 25-35 yaþlarý
arasýnda tecrübeli þoför alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Þeker Fabrikasý’nda çalýþtýrýlmak
üzere elemanlar ve 2 adet bayan
laborant alýnacaktýr.
Firmamýzda pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak
üzere 22-35 yaþ arasý diksiyonu düzgün, iletiþimi kuvvetli,
bakýmlý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Servis
Teknik servis konusunda çalýþacak B sürücü belgesine
sahip bay eleman alýnacaktýr. Ayrýca çalýþtýrýlmak üzere
çay ve yemek iþine bakacak bayan aþçý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Water Life
Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 17/3-4
(Karakuþ Leblebi üstü)
Mür. Tel: 0 533 290 65 66
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMANLAR ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2545)
Atlas Otopark ve Yýkama
Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak
No: 16 Tel: 0 536 836 26 64
(Ç.HAK:1933)
Araç yýkama iþinde tecrübeli bay
eleman alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek
Satýlýk
Daðýtým Dükkan
Elemaný
Aranýyor ELEMANLAR ALINACAKTIR
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
(Ç.HAK:1863)
ELEMAN ARANIYOR SATILIK DÜKKAN
(Ç.HAK:2501)
SAHRA GÝYÝM
Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 27/A
(Mevlana Katlý Otopark Karþýsý)
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
(Ç.HAK:2374)
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli
bayan satýþ elemaný alýnacaktýr.
Maaþ+Yemek+Sigorta
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
TELEFONA MÜRACATLARI.
(Ç.HAK:2549)
BAYAN ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2540)
(Ç.HAK:2504)
(Ç.HAK:2543)
ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK
ALMAK ÝÇÝN(0 364 225 33 81)
(Ç.HAK:2490)
Niyazi TOPAKTAÞ
Tacettin oðlu 1979 Çorum Doðumlu
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE
(Ç.HAK:1589)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
131 M2 TABANDA 4 KATLI
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK
(Ç.HAK:2459)
Düzeltme
Adli Yýl açýlýþý nedeniyle düenlenen tören
haberinde Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk
Yurdagül’ün soyadý sehven Yurdakul olarak
yazýlmýþtýr. Düzeltir, özür dileriz.
(Ç.HAK:1740)
BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI
Altýnda 6 taksit olabilir
Tüketici Sorunlarý Derneði Genel Baþkaný Aydýn
Aðaoðlu, kuyum sektörü için 6 taksitin uygun olacaðýný
söyledi.
Tüketici Sorunlarý Derneði Genel Baþkaný Aydýn
Aðaoðlu, Banka Kartlarý ve Kredi Kartlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik
Taslaðý'nda kuyum sektörüne 4 veya 6 taksit imkaný getirilmesinin yerinde olacaðýný belirterek, "Böylelikle 'POS
tefecileri' daha uzun süre taksit yapamadýklarý için kredi
kartý borcu olanlarý yanlarýna çekemeyecek" dedi.
Aðaoðlu, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 1 Þubat'ta yürürlüðe giren taksit sýnýrlamasýnýn temelinde "POS tefecileri" olarak bilinen firmalarýn önünü kesmek amacý olduðuna dikkati çekti.
Sivil toplum kuruluþlarý ve sektör temsilcilerinin görüþü alýnmadan yapýlan düzenlemeyle POS tefecilerinin
önünün kesildiðini ancak piyasada bazý olumsuz etkilerin
ortaya çýktýðýný vurgulayan Aðaoðlu, "Nitekim POS tefecileri kredi kartý borcu olan kiþileri davet ederek borçlarýný ödüyor. Tekrar 12 ay taksitle altýn ya da cep telefonu
konuþma dakikasý satmýþ gibi fatura düzenliyordu. Bu nedenle taksit yasaðý makul çözüm olmadý" ifadesini kullandý.
Aðaoðlu, Türk halkýnýn kültüründe doðum, sünnet,
niþan, nikah gibi törenlerde altýn takma geleneði bulunduðuna iþaret ederek, kredi kartý ve altýn satýþýna taksit yasaðý getirilmesinin insanlarý zor durumda býraktýðýný kaydetti.
Gerek bankalarýn gerekse kuyum esnafýnýn kendince çözüm üreterek tüketicilerin talebini karþýlamaya yöneldiðine dikkati çeken Aðaoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Ýþte tam bu noktada tüketicilerin daha önce 300 liraya aldýðý yarým altýnýn 330 liraya mal olduðunu ama
alabildiðini görebiliyorduk. Þimdi yeni taslakta kuyum
sektörüne 4 veya 6 taksit imkaný getirilmesi yerinde olacaktýr. Böylelikle 'POS tefecileri' daha uzun süre taksit
yapamadýklarý için kredi kartý borcu olanlarý yanlarýna çekemeyecek. Diðer taraftan gelenek ve töre gereði yakýnýna altýn almak isteyen kiþiler bunlarý kredi kartýyla küçük
taksitlere bölmek suretiyle 4 ve ya 6 taksitle satýn alabilecekler."
Aðaoðlu, BDDK'nýn bankacýlýk lobisinin baskýlarýyla kuyum sektörü, cep telefonu ve kontör satýþý yapan ciddi firmalarýn görüþ ve yorumunu almadan hazýrladýðý yönetmeliðin "yapboz tahtasý"na döndüðünü ve düzeltilmeye çalýþýldýðýný ileri sürerek, taslaðý olumlu karþýladýklarý-
ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ
12. CADDE NO : 6
TEL : 0364 254 91 02
(ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI)
(Ç.HAK:2546)
(Ç.HAK:2447)
(Ç.HAK:2464)
Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2
ve 461 m2 iki ayrý dükkan
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ VEYA EN AZ 18 AY
TECÝLLÝ OLMAK
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU
OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR.
30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
SATILIK
DÜKKAN
CNC TORNA VE CNC FREZE
OPERATÖRLERÝ,
KALÝTE KONTROL ELEMANI
MERKEZÝ YERDE
KÝRALIK
ÝÞYERÝ BÝNASI
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 7757
FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE
KONTROL BÖLÜMÜNDE DOLGUN
ÜCRETLE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
(Ç.HAK:2509)
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
(Ç.HAK:2542)
(Ç.HAK:2311)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
19
Damperli Týr Þoförü
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 541 415 55 07
Belediyespor’da ishal salgýný
Utku’ya yumurtalý pastalý
doðum günü kutlamasý
Ç
orum Belediyespor’da kaleci Utku’ya önce yumurtalý sonra pastalý doðün günü kutlamasý.
1 Eylül 1990 Samsun doðumlu
Utku Bektaþ 24 yaþýna girdiði gün
Çorum Belediyespor lojmanýnda arkadaþlarý tarafýndan hazýrlanan doðum günü sürprizi ile karþýlaþtý. Önceden hazýrlanan futbolcular önce yumurtalarý Utku’nun kafasýnda kýrdýlar
ve genç kaleciyi yumurtaladýlar.
Önceki geçe iki teknik adam ile birlikte dört futbolcu hastanede serum
tedavisi gördüler. Çorum Belediyespor lojmanýnda tedbirler alýnarak
hastalýðýn diðer futbolculara geçmemesi için yeni düzenlemelere geçildi.
Çorum Belediyespor’da ishal alarmý. Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn sezonun ilk maçý
öncesinde geçen gece iki
teknik heyet ve dört futbolcu
gece Elit Park Hastanesi’nde
tedavi gördüler.
Kayseri Þekerspor maçýndan sonra takýmda baþlayan ishal salgýný devam ediyor. Önceki gece Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile futbolcular Kývanç ve Eray
hastanede serum tedavisi
görmüþtü. Dün gecede bu
sayý altýya yükseldi. Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal ile
antrenör Rýfký Ekenler ile
futbolcular Çaðlar, Burak,
Kývanç ve Eray gece Elit
Park Hastanesi’ne yatarak
dört serum takýldý.
Gece geç
saatlere kadar
hastanede kalan
teknik heyet ve
futbolcular daha sonra lojmanda tedavilerine devam
ediliyor. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’de gece geç saatlerde hastaneye
gelerek tedavi gören teknik
heyet ve futbolcularla ilgilendi ve geçmiþ olsun dileklerinde bulundu.
Yaþanan bu salgýn üzerine Çorum Belediyespor
lojmanýnda olaðanüstü hal
ilan edildi ve yiyecek içeceklerle ilgili yeni bir düzen-
Ardýndan ise hazýrlanan doðum
günü pastasýný ortaya çýkartarak arkadaþlarýnýn doðum gününü kutladýlar.
Utku önce kaleci antrenörü Habip
Anapal’ýn elinden doðum günü pastasýný yedi ardýndan ise yumurtalardan
kurtulmak için duþa gitti.
Utku Bektaþ doðum gününü
kutlayan arkadaþlarýna teþekker etmeyi unutmadý.
ÇARÞAMBA 3 EYLÜL 2014
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dünki antrenman sýrasýnda gece geç saatlerde hastaneye gelerek kendileriyle ilgilenen Baþkan Zeki Gül’e teþekkür etti
Ýncedal tempoyu düþürmüyor
P
azar günü yeni sezonun ilk maçýnda Kýzýlcabölükspor ile Denizli’de
karþýlaþacak
olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý tek çalýþma ile bu zorlu maçýn
h9azýrlýklarýný sürdürdü.
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal yönetimindeki
çalýþmaya ishal tedavisi
gören Eray, Mehmet
Akif ve Kývanç katýlmadýlar.
Diðer tedavileri süren Teknik Heyet ve futbolcular ise takýmla bir-
Ç
Gökhan Kaynak bu
hafta sonuna kadar tedavisini burada sürdürecek
ve pazar günü Kýzýlcabölükspor ile oynanacak
maça geçerek takýmýn baþýnda görev yapacaðý öðrenildi.
Gökhan Kaynak hoca
Adana’da tedavide
orum
Belediyespor’da antrenör Gökhan Kaynak Adana’da tedavi görüyor.
Geçen hafta Tokatspor ile oynanan maçýn ardýndan bel fýtýðý rahatsýzlýðý nedeniyle Adana’ya
giden Gökhan Kaynak
bir haftadýr tedavisini burada sürdürüyor,
likte çalýþtýlar. Çalýþma
öncesinde Teknik Direktör Yavuz Ýncedal futbolcularla bir toplantý yaparak antrenman programý
ve hafta sonu oynayacaklarý taktik üzerinde
uyarýlarda bulundu.
Daha sonra kale arkasýna kurduðu aletlerde
kordinasyon hareketleri
yaptýrdý. Kurulan istasyonlarda çabukluk, kuvvetlendirme hareketleri
yaptýran Ýncedal bu çalýþma sýrasýnda ise futbolculardan tempoyu
yükseltmelerini istedi.
Oldukça aðýr geçen bu
çalýþmadan sonra savunma oyuncularýna yönelik
kanat varyoslanlarý yap-
Rýfký hoca Sebat’ý izleyecek
Ç
Gökhan Kaynak
orum
Belediyespor’da antrenör Rýfký
Ekenler Akçaabat Sebatspor’u takip edecek.
Önümüzdeki hafta
sonu sahasýnda Akçaabat
Sebatspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor’da antrenör Rýfký
Ekenler pazar günü Sebatspor’un sahasýnda Gaziosmanpaþaspor ile oynayacaðý maçý izleyecek.
Rýfký Ekenler bu maçta
Sebatspor ile ilgili rapor
yazarak Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal’a sunacak.
Rýfký Ekenler’in ligde
Belediyespor’un rakiplerini takip edeceði öðrenildi.
Ç
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dün
yapýlan çalýþmanýn ilk bölümünde
yaptýðý istasyon çalýþmasýyla futbolcularýn pestinili çýkardý
Ulukavakspor’dan Ceylan’a davet
Ulukavakspor Yönetimi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ý pazar günü yapacaklarý sezon
açýlýþýna davet etti. Ceylan, yönetimin zor bir dönemde görev aldýðýný belirterek amatör spora destek
verdiklerini bundan sonrada imkanlarý ölçüsünde vermeye devam edeceklerini söyledi.
U
Rýfký Ekenler
Yönetim tribün
liderleriyle toplandý
orum Belediyespor Yönetimi taraftar temsilcileriyle dün toplantý yaptý.
Dün akþam saatlerinde Yöneticiler Fatih
Özcan ve Mustafa Mertek ile Genel
Kaptan Hamit Iþýk ile birlikte tribün liderleri bir araya geldiler.
Geçtiðimiz hafta içinde Baþkan Ze-
týrdý.
Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada
taktiksel çalýþma yaptýran Ýncedal özellikle orta
saha oyuncularýna rakibe
boþ alan býrakmamalarý
ve topun bulunduðu bölgeye baský yapmalarý
uyarýlarý dikkat çekti. Ýncedal, golden daha
önemli olanýn topa sahip
olmak ve rakibe boþ alan
býrakmamak olduðunu
belirterek isabetli pas atmalarýný görmeden pas
atmamalarýný
istedi.
Genç futbolculara ise
forma kapmak için daha
fazla çalýþmalarýný istedi.
Çorum Belediyespor Kýzýlcabölükspor ile
oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý
çalýþma ile sürdürecek.
ki Gül’ün yaptýðý görüþmeler sonunda
Çorum Belediyespor maçlarýnda tribün
desteðinin artýrýlmasý için Çorumspor ile
Belediyespor tribün liderleri bir araya
getirildi. Yapýlan görüþmede yeni sezonda taraftar desteðinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn ele alýndýðý öðrenildi.
Yönetim ve taraftar temsilcileri dün bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yaptýlar
lukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç ve
Yönetim Kurulu üyeleri
bu hafta sonu düzenleyecekleri sezon açýlýþ töreni davetiyelerini daðýtýmý çerçevesinde AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan’ý makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyarete Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan
Kýlýç ile birlikte Baþkan
Yardýmcýsý Necati Çatal
ve Futbol Þube Sorumlusu Mustafa Küçükoðlu
katýldý. Ulukavakspor
Baþkaný Ýlhan Kýlýç, pazar günü saat 17.00’de 1
nolu sahada sezon açýlýþý
düzenleyeceklerini sanatçýlý açýlýþ töreni sonunda hazýrlýk maçý yapmak için Sorgun, Kýrýkkale ve Turhal ile görüþmelerinin sürdüðünü
söyledi.
Baþkan Kýlýç, Ahmet Sami Ceylan’ý pazar
günü yapacaklarý sezon
açýlýþ töreni ve iç sahadaki maçlarýna beklediklerini belirterek, Ulukavakspor’un Çorum’u layýkýyla temsil edebilmesi için tüm Çorumlularýn
desteðine ihtiyaçlarý olduðunu sözlerine ekledi.
Ziyaret sýrasýnda
konuþan AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan’da amatör spora
katký vermenin görevleri
olduðunu belirterek Ulukavakspor’a baþarýlar diledi. Ulukavakspor yönetiminin geç ve zor bir
görevin altýna girdiðini
belirterek yönetimde görev alan isimleri kutladý.
Sporun öneminin
artýk tüm toplum tarafýnda çok iyi anlaþýldýðýný
belirten Ahmet Sami
Ceylan ‘Gençlerimizi
kötü alýþkanlýklardan
uzak tutarak spora alanlarýna çekmek için tüm
amatör sporlara bugüne
kadar destek verdik bundan sonrada vermeye
devam edeceðiz.
Ulukavakspor’un
BAL liginde olmasý bizleri sevindirdi. Bir ilde
profesyonel takýmýn olmasý çok önemli. Amatör kulüplerimizde profesyonel kulübün alt yapýsý olarak iþlev görmeli.
Geçmiþi silerek yeni bir
sayfa açacaðýz. Bizde bu
geliþime imkanlar ölçüsünde elimizden gelen
desteði vereceðiz.
Grupta zorlu takýmlar var. Bu yýl tecrübe yýlý ve yapýlanmý yýlý
olarak kabul edilip gelecek yýllarda hedefli bir
takým haline gelinebilir.
Düzgün bir planlama ile
profesyonel ligde Çorum’un daha fazla takýmýnýn olmasýný istiyoruz. Bunlarýn baþarýlma-
sý içinde tabiki Çorum
ve Çorum spor kamuoyunun katký vermese
gerekiyor. Tüm Çorumlular olarak ilimizi tem-
sil eden kurum ve takýmlara sahip çýkmalýyýz gücümüz oranýnda destek
vermeliyiz’ dedi.
Baþkan Kýlýç, Ahmet Sami Ceylan’a davetiye verdi
Ulukavakspor Yönetimi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ý ziyaretinde bir arada görülüyor
Download

(3 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi