Uslu’dan ikinci
yol ihalesi haberi
Çorum'u Ýskilip
ilçesi üzerinden
Çankýrý'ya
baðlayan Ýskilip
ve Bayat
ilçelerinin de
Ankara'ya
ulaþýmýný
saðlayan ÝskilipÇankýrý yolu
yaklaþýk 48
km'lik 1. kýsmý 9
Ocak 2015
Cuma günü
Salim Uslu
14.30'da;
yaklaþýk 38 km'lik 2. kýsmý ise 15 Ocak
2015 Perþembe günü ihale edilecek.
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz’ý ziyaret etti.
Baðcý, Bakan’dan Güney
Kampüsü’ne destek istedi
* HABERÝ 6’DA
* HABERÝ 5’DE
Günlük Siyasi Gazete
Ýskilip Atýf Hoca Devlet
Hastanesi’ni TOKi yapacak
* HABERÝ 6’DA
Suriyeli Türkmenler
için kampanya
ÇORUM
13 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
100 yataklý Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi inþaatýnýn ikmal ihalesi Ocak ayýnda yapýla-
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çorum Ülkü Ocaklarý Yardým Vakfý,
Türkiye'de yaþayan Suriyeli Türkmenler için
kampanya baþlattý.
Çorum’dan çalýnan
eserlerimizi
istiyoruz
Kaçýrýlan Hitit eserleri ABD, Ýngiltere, Almanya ve Ýsrail’de
Çorum’dan kaçýrýlan Hitit eserleri
ABD, Ýngiltere, Almanya ve
Ýsrail’deki müzelerde sergileniyor.
Topraklarýmýzda bulunduktan sonra
çalýnarak yurt dýþýna götürülen
tarihi eserlerimiz, ana vatanýna geri
dönmeyi bekliyor.
Alaattin Karaca’nýn
konferansý bugün
Karamanoðlu
Mehmetbey
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Dekaný
hemþehrimiz
Prof. Dr.
Alaattin
Karaca,
bugün bir
konferans
verecek.
Prof. Dr. Alaattin Karaca
* HABERÝ 7’DE
Vahit Demiran
istifa etti
* HABERÝ 3’DE
‘Çorum, büyükþehir
olmayý hak ediyor’
* HABERÝ 2’DE
Uzm. Dr. Vahit Demiran
MHP Ýl
Baþkaný Uzm.
Dr. Vahit
Demiran,
görevinden
istifa
ettiðini
açýkladý.
* HABERÝ 10’DA
Belediye
Baþkaný
Muzaffer
Külcü, 2019
yýlýnda
büyükþehir
olmasý
düþünülen
iller arasýnda
Çorum'un da
yer
almasýnýn
Muzaffer Külcü
heyecan
verici bir durum olduðunu
belirterek "Çorum büyükþehir
olmayý hak ediyor." dedi.
* HABERÝ 3’DE
Süheyl Batum’un ihracýný
bir tek o reddetmiþ
Hakimiyet, Çorum’dan yurt dýþýna kaçýrýlan tarihi eserlerin izini sürdü.
‘Aile hekimliði bitirilmek isteniyor’
Tabip Odasý, Aile
Hekimleri Derneði, Türk
Saðlýk Sen ve SES
tarafýndan düzenlenen
ortak basýn
toplantýsýnda, aile
hekimlerinin üzerinde
çok baský olduðu ve
dayanýlmaz hale geldiði
ifade edildi. Tabip Odasý
Baþkan Yardýmcýsý Dr.
Ýzzet Ezer, aile
hekimliðinin bitirilmek
istendiðini açýkladý.
* HABERÝ 7’DE
* HABERÝ 3’DE
Çorum Tabip Odasý’nda dün saðlýðýn temsilcileri tarafýndan ortak basýn açýklamasý yapýldý.
Bilirkiþiler yemin etti
Çorum
Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'nca 2015 yýlýnýn
sonuna kadar
bilirkiþi olarak
görevlendirilecek 374 kiþi
yemin etti.
* HABERÝ
3’DE
Eskiþehir
Milletvekili
Süheyl
Batum'un
CHP'den
ihraç
edilmesine
iliþkin kararýn
alýndýðý
Yüksek
Disiplin
Kurulu
Tufan Köse
(YDK)
toplantýsýna, 15 üyeden 13'ünün
katýldýðý ve bir üyenin ret oyu
verdiði öðrenildi. O da CHP
Çorum Milletvekili Tufan Köse.
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca 2015 yýlýnýn sonuna kadar bilirkiþi olarak görevlendirilecek 374 kiþi yemin
Ýhsan Özkes’i
sinirlendiren söz
2015
bütçesinin
görüþüldüðü
TBMM
Genel
Kurulu'nda
'Belam'
(Dinden
dönen)
tartýþmasý
yaþandý.
* HABERÝ 3’DE
Ýhsan Özkes
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
‘Çorum, büyükþehir olmayý hak ediyor’
B
elediye Baþkaný Muzaffer
planlamamýz ve yerelde
Külcü, 2019 yýlýnda büyükde halen kurulu belediyeþehir olmasý düþünülen iller aralerin imkânlarý ile birleþsýnda Çorum'un da yer almasýtirerek orada bu çalýþmanýn heyecan verici bir durum ollarý hayata geçirmemiz
duðunu belirterek "Çorum bülazým." dedi.
yükþehir olmayý hak ediyor."
'81'in tamamý büdedi.
yükþehir olsun'
Samsun'dan yayýn yapan
Büyükþehir yasasýHaberaks TV'de Burcu Düzný baþýndan beri destekgün'ün sunduðu Haberin Sesi
lediðine dikkat çeken
programýna telefonla baðlanan
Belediye Baþkaný MuBaþkan Külcü, Çorum'un birzaffer Külcü, "Ýzmit ve
çok yönüyle büyükþehir kapasiKocaeli ile Ýstanbul'da bu
tesine ulaþmýþ bir þehir olduðupilot uygulama yapýldý.
nu vurguladý. Daha önce büyükÞimdi büyükþehir sayýsý
þehir yasasýyla ilgili bir çalýþma
30'a çýktý ve uygulama
yapýlýrken 750 bin nüfusa göre
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
esas alýndýðýný, bu nedenle Çodevam ediyor. Ýkinci bir
rum'un büyükþehir yapýlan 18 ilin dýþýnda kaldýðýný ifaadým olarak 10 il daha buna dahil edilecek. Bana sorarde eden Baþkan Külcü, "Yeni bir adýmýn atýlmasý söz kosanýz 10 il mi yoksa 81 ilin tamamý mý diye? Bence 81
nusu. Belediye Baþkaný olarak öncelikle Belediyenin ne
ilin tamamý büyükþehir olmalý. Özellikle altyapý, imar ve
olduðunu, hizmet planlamasýnýn ne olduðunu bilen biri
büyük projeler anlamýnda bu belediyelerin merkez beleolarak bu iþi memnuniyetle karþýlýyorum." dedi.
diye ile iliþkilendirilmesi lazým. Kaynaklarýn iyi ve dü'Ýstanbul tek merkezden planlýyorsa, Çorum da zenli kullanýlmasý için kiþisel kanaatim 81 ilin tamamýplanlar'
nýn büyükþehir olmasý lazým. Hem kaynaklar anlamýnda
Türkiye'nin kaynaklarýnýn sýnýrlý olduðunu bu nehem de daha planlý ve estetik kentler oluþturmak anladenle kaynaklarýn çok iyi bir þekilde kullanýlmasý gerekmýnda." dedi.
tiðini söyleyen Külcü, "Çorum'u örnek aldýðýmýzda mer'Halk ile beraber yürüyoruz'
kez ile birlikte 14 ilçe, 550 bin civarýnda bir nüfusumuz
var. 15 milyonun yaþadýðý Ýstanbul'da hizmetler tek bir
Çorum Belediyesi'nin kaynaklarýný profesyonel bir
noktadan planlanýyorsa Çorum gibi bir kentte de hizmetþekilde kullandýðýna dikkat çeken Belediye Baþkaný Muler tek bir noktadan planlanabilir. Planlanmalýdýr da zazaffer Külcü, "Oy oranýný yüzde 45'ten yüzde 51'e yükten. Elimizde üç önemli kaynak var. Finans, insan ve zaselterek belediye baþkaný seçildim. Halkýmýz beþ yýllýk
man yönetimi. Bunlardan her biri ile ilgili bizim azami
dönemdeki hizmetlerimizden memnun kaldý. Bize yeni
dikkatli olmamýz lazým. 1000 nüfusu olan bir beldede
sorumluluklar yükledi. Bu noktada halkýn beklentisi artsiz makina parký, mühendis kaynaðý oluþturmak ve onmýþtýr. Çorum'da da keþke yapýlsa denen hangi iþ varsa
larýn ortaya çýkaracaklarý projeler için bütçe oluþturmak
onlarla ilgili kararlý ve cesur adýmlar atýyoruz. Birçok
zorundasýnýz. Oraya hapsedilen makinalar da, kaybediprojemizi esnaf ile mahalle sakinleri ile beraber yürütülen zaman da bu ülkenin zararýdýr. Doðru planlama ile
yoruz. Böylece daha saðlýklý bir siyasal yolculuðu da
bizim bunlarýn hepsini tek bir noktada makro ölçek de
gerçekleþtirmiþ oluyoruz." dedi. (Haber Merkezi)
‘Fýrçam Elimde
Saðlýðým Yerinde’
'Aðýz ve Diþ Saðlýðý Taramalarý Açýlýþ Günü' etkinliði düzenlendi.
H
alk Saðlýðý
Müdürlüðü ile
Milli Eðitim
Müdürlüðü'nün
ortaklaþa hazýrladýðý,
'Aðýz ve Diþ Saðlýðý
Taramalarý Açýlýþ
Günü' etkinliði
düzenlendi.
Ýl genelinde
2014-2015 EðitimÖðretim Dönemi
'Aðýz ve Diþ Saðlýðý
Taramalarý'
baþlatýldý. Yumurta
Ýlkokulu'nda
düzenlenen
etkinliðin açýþ
konuþmalarýný Milli
Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük ile Halk
Saðlýðý Müdürü Dr.
Ahmet Barýþ yaptý.
Etkinliðe; Özel
Eðitim ve Mesleki
Eðitim Þube Müdürü
Ali Rýza
Ekmekyapar, Temel
Eðitim Þube Müdürü
Ahmet Ýnan, Okul
Müdürü Cengiz
Gökgöz, Halk
Saðlýðý Müdürlüðü
Toplum Saðlýðý
Hizmetleri Þube
Müdürü Dr. Zafer
Yapar ve saðlýk
personeli katýldý.
Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
tarafýndan
öðrencilere diþ
macunu ve diþ fýrçasý
daðýtýlarak, il
çapýnda aðýz ve diþ
saðlýðý tarama
çalýþmalarý baþlatýldý.
Her bel aðrýsý ‘fýtýk’ deðil
orum Özel Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Uzmaný
Ç
Opr. Dr. Musa Bayboðan, bel aðrýsýna yol açan durumlar
hakkýnda bilgi verdi.
Baydoðan, "Beliniz mi aðrýyor? Aðrý dinlenince geçiyor
mu? Yoksa en küçük bir hareketle þiddetleniyor ve beliniz kilitleniyor mu? Bel aðrýsý denilince akla öncelikle "Bel Fýtýðý" gelse de; dünyada baþ aðrýsýndan sonra ikinci sýklýkta görülen bu
aðrýlar baþka nedenlerden de kaynaklanabiliyor." dedi.
'Belinizi zorlamayýn'
Bel zorlanmasý ve duruþ bozukluklarýnýn; bel kaslarýna,
baðlarýna ve eklemlerine hasar vererek aðrýya yol açtýðýný belirten Opr. Dr. Musa Bayboðan; bu tür bel aðrýlarýnýn fiziksel aktivite ile þiddetlendiðini, istirahatle hafiflediðini ifade etti. Bayboðan, aðrýnýn þiddetinin öne eðilme, uzun süre ayakta durma, yürüme gibi günlük aktivitelerle artabileceðini kaydetti.
'Bir çok hastalýðýn habercisi olabilir'
Tüberküloz, brusella gibi hastalýklarýn, kemik erimesinin
(osteoporoz); kireçlenmenin, baþka bir yerden yayýlmýþ ya da
omurganýn kendisinden kaynaklanan kanserlerin bel aðrýsýna
neden olduðunu belirten Bayboðan, ayný zamanda mide, karaciðer, böbrek gibi organ rahatsýzlýklarýnýn bel bölgesine yayýlmasýndan kaynaklanan bel aðrýlarýnýn da söz konusu olabileceðini,
bazý bel aðrýlarýnýn ise psikolojik kaynaklý olabileceðini vurguladý.
'Bel aðrýlarýnýn yalnýzca % 5'i bel fýtýðý kaynaklýdýr'
Bel fýtýðýnda hissedilen aðrýyý "yavaþ yavaþ geliþen, yaygýn, batýcý, hareketle artan, istirahatla azalan, belde ve etkilenen
sinir kökünün anatomik daðýlýmýna uygun olarak bacaða yayýlan
bir aðrý" olarak tanýmlayan Bayboðan, "Aðrý, öne eðilme veya
arkaya dönme gibi ters bir hareket sonrasý ani olarak baþlayabilir; en küçük bir hareketle þiddetlenip, kilitlenme veya bel tutulmasýna yol açar; oturmakla, ayakta durmakla, öksürmekle, ýkýnmakla, araba kullanmakla artar. Bel aðrýlarýnýn yalnýzca % 5'i
bel fýtýðý kaynaklý. Bazen bel fýtýðý, bel aðrýsý ile deðil, basýlan sinir köküne baðlý olarak topuk aðrýsý, bacakta uyuþma, karýncalanma, güçsüzlük gibi þikâyetler ile belirgin hale geliyor.
Opr. Dr. Musa Bayboðan, bel saðlýðý için dikkat edilmesi
gereken noktalarý þöyle sýraladý:
“Bir aðýrlýk taþýmanýz gerekirse, yükü vücudunuza eþit
Çorum Özel Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji
Uzmaný Opr. Dr. Musa Bayboðan, bel aðrýsýna yol açan
durumlar hakkýnda bilgi verdi.
olarak paylaþtýrdýktan sonra taþýyýn.
Yerden cismi alýrken dizlerinizi kýrýn ve çömelerek alýn,
belden eðilmeyin.
Yüksek topuklu veya topuksuz ayakkabý giymeyin. Ayakkabýlarýnýzýn topuklarýnýn yüksekliði normal, ökçeleri yumuþak
olsun.
Herhangi bir bel rahatsýzlýðý geçirdiyseniz jimnastik, golf,
tenis, güreþ, boks, judo, halter, futbol, basketbol gibi sporlardan
uzak durun. Bunlarýn yerine yürüme ya da yüzme gibi sporlarý
tercih edin.
Yüksek bir yere bir eþya koyarken ya da alýrken ayaðýnýzýn altýna yükseltici koyun, uzanmayýn.
Aþýrý kilo almaktan kaçýnýn.
Otomobil kullanýrken, koltuk belinizi desteklesin. Uzun
yola çýkarken, belinizi ince bir yastýkla destekleyin.” (Haber
Merkezi)
‘LÝGHT’ sigara da zararlý’
E
GÜLE
OYNAYA
ETKÝNLÝK
(Ç.HAK:2502)
skiþehir Osmangazi Üniversitesi
rin sýva-badana iþlerinde, çatý izolasyonlarýn(ESOGÜ) Týp Fakültesi Hastanesi Akda kullanýlmýþ olan “aktoprak” veya “çorak
ciðer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve
toprak” adý verilen bir çeþit topraðýn asbest
Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muiçermesi nedeniyle önemli bir sorundur. Ülkezaffer Metintaþ, “Light” sigaralarýn kanser
mizde Eskiþehir, Kütahya, Sivas, Elazýð,
riskini azaltmadýðýný, aksine bugünlerde
Konya, Tokat, Çorum, Yozgat, Çankýrý, Balýgeliþmiþ ülkelerde artan light sigara içimi
kesir, Burdur, Isparta, Antalya, Adýyaman, Dinedeniyle “adenokanser” tipinde bir akciyarbakýr ve Hatay bu sorunun sýk yaþandýðý
ðer kanseri salgýný olduðunu söyledi.
bölgeler arasýnda yer almaktadýr. Bu bölgeleSigara içicisi bir kiþide kanser geliþirin kýrsal alanýnda asbest temasý nedenli akciminin sigaraya baþlama yaþý, sigara içilen
ðer hastalýklarý ve dolayýsýyla akciðer kanseri
toplam yýl sayýsý ve günlük içilen sigara sadiðer bölgelere oranla nispeten sýktýr. Özellikyýsý ile iliþkili olduðunu belirten Prof. Dr.
le köyde yaþayan erkeklerde sigara içimi sýk
Prof. Dr. Muzaffer
Muzaffer Metintaþ, kiþinin günde içtiði siolduðundan, bu kiþilerde asbest temasý da vargara sayýsý arttýkça akciðer kanseri riskinin
sa akciðer kanserine yakalanma riski çok artde o ölçüde arttýðýný ifade etti. Kiþinin günlük sigara samaktadýr. Öte yandan hava kirliliði akciðer ve kalp hastalýklarýndan ölümleri arttýrdýðý gibi, akciðer kanserini de
yýsý az da olsa eðer o kiþi uzun yýllar sigara içiyorsa, bu
özellikle sigara içenlerde arttýrýr. Daha önce meme veya
durumun da akciðer kanseri riskini arttýrdýðýný kaydeden
göðüs duvarýna radyoterapi almak düþük oranda da olsa
Prof. Dr. Metintaþ, “Dolayýsýyla erken yaþta sigaraya baþakciðer kanseri riskini arttýrabilir. Yakýn akrabalarýnda
layanlar zaman geçtikçe daha çok akciðer kanseri riski
akciðer kanseri hastasý olan kiþinin, sigara içmesi veya
kazanýrlar” dedi.
riskli maddelerle temas etmesi akciðer kanserine yakaProf. Dr. Metintaþ, sigara içen birinde akciðer kanlanma riskini çok arttýrýr. Yakýn akrabalarýnda akciðer
seri geliþme riskinin hiç içmeyenler düzeyine inmesi için
kanseri olan kiþi, sigara içmiyor veya riskli maddelerle
12-14 yýl geçmesi gerektiðini aktararak, “Light sigaralar
temasý olmuyorsa, bu hastalýða yakalanma riski sigara
kanser riskini azaltmaz. Aksine bugünlerde geliþmiþ üliçenlere göre oldukça daha azdýr” þeklinde konuþtu.
kelerde artan light sigara içimi nedeniyle “adenokanser”
Prof. Dr. Metintaþ ayrýca, günümüzde akciðer kantipinde bir akciðer kanseri salgýný olduðu kabul edilir” diseri tedavisinde bir çok seçenek olduðunu, cerrahi tedavi,
ye belirtti.
radyoterapi, kemoterapi uygulamalarý ile hedefe yönelik
Prof. Dr. Metintaþ, pasif sigara içiciliðinin de miktedavi ajanlarýyla yapýlan kiþiselleþtiriþmiþ tedavi progtara baðlý olarak akciðer kanseri riskini arttýrdýðýný, pasif
ramlarýnýn oldukça iyi yaþama süreleri saðladýðýný ve bu
içiciliðin kabul edilebilir bir durum olmadýðýný vurguladý.
nedenle akciðer kanseri tanýlý hastalarýn hýzla bütün tedavi seçeneklerini uygulayabilecek uygun taný ve tedavi
Akciðer kanserinin çeþitli yollarla artan riskinden
merkezlerine danýþmalarýnýn etkili tedaviler için þart olbahseden Prof. Dr. Muzaffer Metintaþ, “Ülkemizin bazý
duðunu sözlerine ekledi.(ÝHA)
bölgelerinde kýrsal alanýndaki köylerde yýllar önce evle-
Ýl genelinde 2014-2015 Eðitim-Öðretim Dönemi
'Aðýz ve Diþ Saðlýðý Taramalarý' baþlatýldý.
Öðrencilere diþ macunu ve diþ fýrçasý daðýtýlarak,
il çapýnda aðýz ve diþ saðlýðý tarama çalýþmalarý baþlatýldý.
YAPTILAR
Etkinlik
kapsamýnda görev
alan Diþ Hekimi E.
Nazlýcan Küyük,
öðrencilere aðýz ve
diþ saðlýðýnýn
önemini anlattý.
Doðru diþ fýrçalama
teknikleri hakkýnda
bilgilendirme yapan
Küyük, tarama
çalýþmalarý
kapsamýnda; 1. 2. ve
3. sýnýf öðrencilerine
Flor Jel uygulamasý
ile yaptýrdý.
Etkinlikten keyif
alan çocuklar, diþ
taramasýnýn ardýndan
daðýtýlan balonlarla
eðlendi.
Ýl genelinde tüm
okullarda;
1.2.3.4.5.6.7. ve
8.sýnýf öðrencilerine
diþ saðlýðý taramalarý
ile ayrýca 1,2 ve
3.sýnýf öðrencilerine
Flor Jel uygulamasý
hazýrlanan plan
doðrultusunda
yapýlacak.
Halk Saðlýðý
Müdürlüðü,
"Çocuklarýmýza diþ
bakýmýný öðretelim.
Onlar diþlerini
yaþam boyu
kullanacak."
uyarýsýnda bulundu.
(Haber Merkezi)
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
Vahit Demiran istifa etti
3
M
HP Ýl Baþkaný Uzm.Dr. Vahit Demidilerinden beklediðim duruþu sergilemeran, görevinden istifa ettiðini açýkladý.
miþlerdir. Bütün bunlara raðmen, istifa etmemin doðru olmayacaðý düþüncesi ile il
Demiran, yaptýðý açýklamada, partisikongresine kadar sabretmeye çalýþsam
nin kongre sürecine girdiði þu günlerden isda;11/12/2014 tarihinde yaþadýðýmýz bir
tifa etmeden görevi devretmeyi düþündüðüolayda, yine yeterli duruþun gösterilmemenü, ancak baþýndan bu yana karþýlaþtýðý vesi nedeni ile; istemeyerek de olsa istifa kafasýzlýklar nedeniyle bu kararýndan vazgeçrarý almýþ bulunuyorum. Tepkimin nedeni
tiðini bildirdi. Demiran, partinin bir üyesi
yapýlan saldýrýlar deðil; bunlara karþý duve neferi olarak kalmaya devam edeceðini
yarlý olunmamasýdýr. Allah'tan (cc) baþka
bemirterek, istifa dilekçesini MHP Genel
kimseden zerre kadar korkumuz yoktur.
Merkezi'ne sunduðunu kaydetti.
Kimse bizi yolumuzdan çeviremez. ancak
Demiran, yaptýðý açýklamada þu gödostlarýmýzýn vefasýzlýðýný kabullenmemiz
rüþlere yer verdi:
mümkün deðildir.
"Mensubu olmaktan þeref duyduðum Uzm. Dr. Vahit Demiran
Baþkanlýðým döneminde þunu yaptým
MHP Çorum il baþkanlýðý görevinden istifa
bunu yaptým demiyorum. Ne yaptýmsa inandýðým daediyorum. Bundan sonra da partimin bir üyesi, neferi
vam için, Türk milliyetçiliðine hizmet için yaptým. Maolarak hizmet etmeye devam edeceðim. Ýnsanlara kýrýlaalesef yapmak istediklerimi gerçekleþtirecek ortam olbiliriz; ancak davamýza küsmemiz ve milliyetçi hareketmadýðý için yapamadýklarýmdan dolayý üzgün olduðumu
ten kopmamýz asla söz konusu deðildir. Göreve geldiifade etmek istiyorum.
ðim ilk gün; çok güzel projelerimiz olduðunu ifade et12/12/2014tarihi itibari ile istifa dilekçemi MHP
miþ ve asla mevki, makam peþinde olmadýðýmý söylegenel merkezine göndermiþ bulunuyorum. Bundan sonmiþtim. Amacým partiyi kurumsallaþtýrmak; genç ve dira
göreve
devam edecek arkadaþlarýma çalýþmalarýnda
namik bir ekibe býrakarak görevimi tamamlamaktý.
baþarýlar diliyorum. Göreve geldiðim ilk günden beri çaAncak göreve baþladýðým ilk günden beri, sözlü,
lýþmalarýmýzda desteklerini gördüðüm il ve ilçe yöneyazýlý, fiili saldýrýlara maruz kaldým. Ne yazýk ki, bu saltimlerindeki bütün arkadaþlarýma teþekkür ediyorum.”(Haber Merkezi)
dýrýlara karþý duruþ sergilemesi gerekenler; benim ken-
Suriyeli Türkmenler için kampanya
Ç
orum Ülkü Ocaklarý Yardým Vakfý,
Türkiye'de yaþayan Suriyeli Türkmenler için kampanya baþlattý.
Ülkü Ocaklarý'ndan yapýlan açýklamada, 'Dünyanýn neresinde bir Türk varsa derdi derdimiz, acýsý acýmýzdýr' düsturu gereði, Suriye Türkmenleri'ne yönelik
yardým kampanyasý baþlatýldýðý duyurularak, þöyle
denildi:
"Suriye'de ilk olarak Esad rejiminin zulmüne
uðrayan soydaþlarýmýz daha bu beladan kurtulamadan, þimdi de IÞID terör örgütü tarafýndan baský altýna alýnmýþtýr. Yaþanan iç savaþta var olma mücadelesi veren soydaþlarýmýz, bugün ise IÞÝD adlý terör örgütüne raðmen bölgedeki varlýðýný korumaya
çalýþmaktadýr. Selçuklu ve Osmanlý Devleti'nin
bizlere yadigârý olan ve ülkemizin dýþýndaki tek
resmi topraðýmýz Caber Kalesi'nin nöbetçileri, Suriye Türkmenleri'nin bir kýsmý canlarýný ve namuslarýný korumak için ülkemize göç etmektedirler.
Genellikle yaþlý, kadýn ve çocuklardan oluþan bu
göçmen soydaþlarýmýzýn özellikle þehirlerin muhtelif yerlerinde ikamet edenleri ise oldukça zor þartlarda yaþamlarýný idame ettirmeye çalýþmaktadýr.
Tüm bu geliþmeler karþýsýnda Türk Devleti'nin önceliði olmasý gereken soydaþlarýmýz, týpki Irak
Türkmenleri gibi kimsesiz býrakýlmýþtýr. Kýþ mevsiminin de baþlamasýyla oluþan aðýr þartlara karþý
soydaþlarýmýza destek olmak; yaþadýklarý acýlarý ve
karþýlaþýlan olumsuzluklarý biraz olsun bertaraf etmek, soydaþlýk bilincinin gereðini yerine getirmek
adýna bir yardým kampanyasý daha baþlatýlmýþtýr.
Yardýmlar ilk aþamada aþaðýda detaylý
açýklamasý yapýlmýþ olan ayni yardýmlar
þeklinde toplanacaktýr. Türk Milleti'nin
de desteðiyle birlikte toplanacak olan
yardýmlar çadýr kentler ve kamplarla birlikte, muhtelif þehirlerimizde evlerde
ikamet etmekte olan soydaþlarýmýza da
ulaþtýrýlacaktýr.
Türkiye'de bulunan Suriyeli Türkmen soydaþlarýmýz için Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn il, ilçe ve beldelerde bulunan tüm temsilciliklerimiz bu yardýmlarýn toplanmasýndan ve organizesinden sorumludur. Çorum Ülkü Ocaklarý'nda
yardýmda bulunmak isteyen vatandaþlarýmýzýn bilgi alabilmesi ve temsilciliklerimize yönlendirilebilmesi için bir Yardým Koordinasyon Merkezi oluþturulmuþtur."
Ýletiþim Numaralarý:
Mahir Cinci : 0 507 828 69 81
Kampanyaya destek olmak isteyenler gýda
yardýmý olarak pirinç, sývýyað, toz þeker, bulgur,
kuru fasulye, nohut, makarna, mercimek ve benzeri ürünlerle katký sunabilirler.
Tekstil ürünü olarak battaniye, çadýr, mont,
palto, kaban, pantolon, gömlek, pijama;
Diðer ihtiyaçlar çocuk bezi, oyuncak, kýrtasiye
malzemeleri, çocuk mamasý...
Giysi yardýmlarý kadýn, erkek ve çocuk ayrý
tasnif edilmek suretiyle yapýlacak. (Haber Merkezi)
Bilirkiþiler yemin etti
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca 2015 yýlýnýn sonuna kadar
bilirkiþi olarak görevlendirilecek 374 kiþi yemin etti.
M. Ali CEYLAN
Ç
orum
Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'nca
2015 yýlýnýn
sonuna kadar
bilirkiþi olarak
görevlendirilecek
374 kiþi yemin
etti.
Bilirkiþiler,
Adalet
Komisyonu
Baþkaný Hakim
Halil Yüksel,
Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ömer
Faruk Yurdagül
ve Aile
Mahkemesi
Hakimi Betül
Göl'ün huzurunda
yemin etti.
Yemin töreni
adliye yemek
hanesinde
gerçekleþtirildi.
Bilirkiþilerin
görevi 2015
yýlýnýn bitimiyle
sona erecek.
Yemin töreninde dalet Komisyonu Baþkaný Halil Yüksel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer
Faruk Yurdagül ve Aile Mahkemesi Hakimi Betül Göl hazýr bulundu.
Program Adliye yemek hanesinde dütenlendi.
Süheyl Batum’un
ihracýný bir tek o reddetmiþ
E
skiþehir Milletvekili
Süheyl Batum'un
CHP'den ihraç edilmesine iliþkin kararýn alýndýðýYüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantýsýna, 15 üyeden 13'ünün
katýldýðý ve bir üyenin
ret oyu verdiði öðrenildi. O da CHP Çorum
Milletvekili Tufan Köse.
Artvin Milletvekili
Uður Bayraktutan'ýn
baþkanlýðýnda gerçekleþen YDK toplantýsýna,
üyeler Sumru Karaer ile
Samsun Milletvekili Ýh-
2
Tufan Köse
san Kalkavan'ýn katýlmadýðý belirtildi.
Bazý üyelerin "kýnama cezasý verilmesi"
önerisinin, çoðunluk tarafýndan kabul görmemesi üzerine, yapýlan
oylamada 12 üyenin
"ihraç" yönünde irade
beyan ettiði kaydedildi.
Toplantýda, Çorum
Milletvekili ve YDK
üyesi Tufan Köse'nin ret
oyu kullandýðý öðrenildi. Köse'nin muhalefet
þerhi yazdýðý da kaydedildi.(Haber Merkezi)
Özkes’i sinirlendiren söz
015 bütçesinin görüþüldüðü
san Özkes'in Diyanet Ýþleri BaþkanlýTBMM Genel Kurulu'nda 'Belam'
ðý'ný eleþtiren sert konuþmasý bittiði
(Dinden dönen) tartýþmasý yaþandý.
anda ise AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ýn, Özkes'e,
TBMM 2015 yýlý bütçe görüþme'Belam'sýn' dediði duyuldu. Bu sözlelerinde söz alarak kürsüye çýkan Ýhre çok sert tepki gösteren Özkes, kürsan Özkes, konuþmasýna geçtiðimiz
süyü yumrukladý. Özkes'i, diðer
haftalarda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
CHP'li vekiller sakinleþtirdi ve oratarafýndan gerçekleþtirilen Din Þuradan uzaklaþtýrdý. Tartýþma üzerine
sý'ný eleþtirerek baþladý, "Neredeyse
Meclis Baþkanvekili Ayþenur Bahçedin þurasý, kin þurasýna dönüþtürülkapýlý, oturuma 10 dakika ara verdi.
müþtür. Atatürk'ün kurduðu DiyaÝhsan Özkes
net'in düzenlediði bu toplantýda, AtaDÝNDEN DÖNEN BELAM-I
türk þükranla anýlmasý gerekirken o döneme daBAURA
ir haksýz eleþtiriler yapýlmýþtýr. Maalesef DiyaTartýþmada bahsi geçen Belam'ýn, Hz. Musa
net organizesindeki toplantýlar iktidara çanak tudöneminde yaþamýþ, büyük bir alimken daha
tar hale gelmiþtir." dedi.
sonra dinden dönen Belam-ý Baura olduðu öðreAK PARTÝLÝ VEKÝLDEN ÖZKES'E: "BEnildi. Müftülükten emekli olan Ýhsan Özkes,
LAM'SIN"
2014 martýnda yapýlan yerel seçimlerde
CHP'den Üsküdar Belediye Baþkanlýðýna aday
CHP Ýstanbul milletvekili ve eski müftü Ýholmuþtu.(Týmetürk)
Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) 333 10 50 (pbx)
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
Hayrettin
Karaman
Osmanlýca
kavgasý
35 civarýndaki leblebi çeþidinin yanýnda farklý bir tat olarak tüketicilere sunuyor.
Leblebi unundan kurabiye
T
ürkiye'nin leblebi üretimi konusunda en meþhur ili
konumundaki Çorum'da üç kuþaktýr üretim yapan
firma, leblebi unundan üretilen kurabiyeyi, 35 civarýndaki leblebi çeþidinin yanýnda farklý bir tat olarak tüketicilere sunuyor.
Firmanýn yönetim kurulu baþkaný Mustafa Gülþen,
leblebinin son yýllarda her yaþta insanýn tüketebildiði bir
ürün haline geldiðini ve çikolatalýsýndan soslusuna kadar
birçok vasýfla anýlýr olduðunu ifade etti.
"Leblebi diyarý" Çorum'daki üreticilerin tuzlu, çýtýr,
beyaz, soslu-baharatlý, çikolatalý, þekerli, kaplamalý, ballý-susamlý, sade ve cips leblebi baþta olmak üzere 35 çeþidini tüketime sunduðu meþhur Çorum leblebisini daha
kaliteli hale getirmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Gülþen, firma olarak leblebi çeþidinin yaný sýra leblebiyle ilgili alternatif ürünler sunmak için de çalýþma
yaptýklarýný söyledi.
Leblebili kurabiye üretmeye karar verdiklerini belirten Gülþen, leblebi unu, yað ve þeker kullanarak üret-
tikleri leblebili kurabiyenin beðenilmesi üzerine seri
üretime geçtiklerini vurguladý.
Ürünün çok beðenildiðini ve leblebinin yanýnda
farklý bir damak zevki oluþturduðunu anlatan Gülþen,
þöyle konuþtu:
"Leblebi kurabiyesi yaklaþýk 6 ay önce seri üretimine baþladýðýmýz bir ürün. Endüstriyel hiçbir katký
maddesi kullanmadan, geleneksel yöntemlerle yani þeker, leblebi unu, yað üçlüsüyle yapýlmýþ bir ürün. Özellikle çay ve kahvenin yanýnda birçok insanýn vazgeçilmezi oldu. Leblebili kurabiye ile Çorumlular ve ilimize
gelen misafirlerimiz hem farklý bir damak zevkini tadýyor hem de leblebinin yanýnda farklý hediye alternatifi
olarak deðerlendiriyorlar. Tadan herkes çok beðendi.
Çeþitli gýda fuarlarýnda da sergileyip, insanlara tattýrdýk.
Bugüne kadar sürekli olumlu tepkiler aldýk."
HER YERE GÖNDERMÝYORUZ
Leblebili kurabiyenin sadece Çorum'daki maðaza-
larda satýþa sunulduðunu, þehir dýþýndan da talep geldiðini belirten Gülþen, þunlarý kaydetti:
"Talep çok ama hassas bir ürün olduðu için her yere gönderemiyoruz. Çünkü bu bir un kurabiyesi. Çok
kolay ezilip, daðýlmaya elveriþli bir ürün. Çok uzak noktalara ulaþtýrýlmasý için dayanýklýlýðýnýn artýrýlmasý gerekiyor ama bunu yapmak için de endüstriyel katký maddeleri kullanmamýz lazým. Biz geleneksel imalatýn dýþýna çýkmak istemiyoruz. Sadece internet üzerinden sipariþ veren müþterilerimize özel ambalajlarla ulaþtýrmaya
çalýþýyoruz."
Leblebili kurabiyenin pastacýlýk sektörü için de yeni bir ürün olduðuna dikkati çeken Gülþen, kentteki bazý kafelerin leblebili kurabiyeyi kendi müþterilerine ikram ettiðini kaydetti.
Gülþen, iki ay içerisinde tüketilmesi gereken leblebili kurabiyenin yarým kiloluk paketler halinde 10 liradan satýldýðýný sözlerine ekledi. (AA)
Alaca'da kitap okuma yarýþmasý
A
Alaca’da engelsiz
üniversite etkinliði
Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" gerçekleþtirildi.
H
itit Üniversitesi’nde engelli öðrencilerin eðitim almasýna iliþkin
hangi hizmetlerin sunulduðunu konuþmak ve tartýþmak amacýyla eðitim
birimlerinde "Engelsiz Üniversite
Farkýndalýk Buluþmalarý" düzenleniyor.
Üniversite Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu’nca düzenlenen
‘Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý'nýn ikincisi geçtiðimiz çarþamba günü 1 Alaca Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleþtirildi.
Etkinlikte Alaca MYO Engelli
Öðrenci Birimi Koordinasyonu Öðr.
Gör. Eren Çete, engellilik farkýndalýðý
hakkýnda bir sunum yaparak üniversitenin engelli kiþilerin yaþamýndaki
önemi üzerinde bilgiler sundu. Çete
konuþmasýnda, toplumdaki yanlýþ algýlamalarýn engellilere nasýl güçlükler
yaþattýðýna dikkat çekti.
Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Emekli Hakim Av. Ahmet Görür
ise, engellilerin yaþamlarýnda güçlükleri deneyimlerinden yola çýkarak örneklerle aktardý. Engellilerin yaþamýný
kolaylaþtýrmada insan haklarý temelli
bir yaklaþýmýn izlenmesi gerektiðini,
eþit bir yaþamý uygulamaya geçirmenin böylelikle kolaylaþacaðýný vurgulayan Av. Görür, engellilerin de tek tek
hak mücadelesi yerine STK aracýlýðý
ile daha etkili sonuçlar alabildiklerini
hatýrlatarak engellilerin ilgili bir derneðe vakfa üye olmalarýný dilediðini
kaydetti.(Haber Merkezi)
Etkinlik Üniversite Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu’nca düzenleniyor.
Alaca MYO Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu Öðr. Gör. Eren Çete, sunum yaptý.
laca ilçesinde öðrenciler arasýnda kitap okuma alýþkanlýðýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla proje baþlatýldýðý bildirildi.
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünce hazýrlanan ve belediye ile Ýlim Yayma Cemiyeti Derneði Alaca Þubesinin katkýlarýyla uygulanacak proje kapsamýnda
kaymakamlýkta protokol imzalandý.
Kaymakam Recep Kurtyemez, Belediye Baþkaný Esat Eyvaz, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ile Ýlim
Yayma Cemiyeti Derneði Þube Baþkaný
Yusuf Büküþ'ün katýldýðý törende, projenin protokolü imzalandý. Proje kapsa-
mýnda ilk, orta ve lise öðrencileri arasýnda kitap okuma yarýþmalarý düzenleneceði, belirli tarihlerde öðrenciler arasýnda
sýnav yapýlacaðý kaydedildi.
Kitaplarýn belediye ve Ýlim Yayma
Cemiyeti Derneðince temin edileceði
proje kapsamýnda yarýþmanýn final sýnavýnýn 21 Mayýs 2015'te yapýlacaðý, dereceye giren öðrencilere çeþitli ödüller verileceði belirtildi.
Protokolün ardýndan Milli Eðitim
Müdürü Dursun, okul müdürleriyle toplantý yaparak, projeyle ilgili bilgi verdi.(A.A.)
Kýzýlay yardýmlarý
ile göz dolduruyor
T
ürk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar,
"Kürt, Ezidi, Suriye sýnýrýndaki Ortodoks, Süryani,
Arap ve Türkmenlere yardým ediyoruz. Bunlarýn arasýnda ayrým yapmamaktan
dolayý da gurur duyuyoruz"
dedi.
Karacasu beldesindeki
otelde düzenlenen arama
konferansýna katýlmak üzere
kente gelen Akar, yaptýðý
açýklamada, Türk Kýzýlayýnýn 5 yýl içindeki hedefleri
ve yapacaðý çalýþmalarý görüþtüklerini söyledi.
Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar
Konferansa Kýzýlay
Türk Kýzýlayýnýn her zaman yeni
görevlilerinin yaný sýra Afet ve Acil
projeler üretmek zorunda olduðunu
Durum Müdürlüðü (AFAD), Türk Ýþvurgulayan Akar, bir taraftan sýnýrdaki
birliði Ve Koordinasyon Ajansý BaþSuriyeli konuklarla ilgilenirken, diðer
kanlýðý (TÝKA), Birleþmiþ Milletler ile
taraftan da Somali, Pakistan ve BanglaUluslararasý Kýzýlhaç ve Kýzýlay Derdeþ'teki faaliyetlerin sürdürüldüðünü
nekleri Federasyonundan temsilcilerin
dile getirdi.
katýldýðýný anlattý.
Akar, konuþmasýný þöyle tamamAkar, konferansýn ardýndan sonuç
ladý:
bildirisi yayýmlayacaklarýný belirterek,
þöyle konuþtu:
"Aralýksýz, hem uluslararasý hem
de ulusal çalýþmalarýmýz devam ediyor.
"Sonuç bildirgesi, kamuoyu yoklamasý ile telafi edildikten sonra Türk
Bütün bunlar devam ederken, ÇoKýzýlayýnýn nihai ve yakýn plandaki herum'da orman köyünde yangýn çýkýyor
defleri belirlenmiþ olacak. Biz de bunu
ve oradaki insanlarýmýza yardýmcý biz
yönetim kurulu kararý haline getirip tatgidiyoruz. Antalya'da sel basýyor. Selbikat safhasýna sokacaðýz. Türk Kýzýladen maðdur kardeþlerimizin yanýna giyý 146 yýllýk bir kurum. Yýllarýn getirdiyoruz. Bunun yanýnda Kuzey Irak'ta
miþ olduðu tecrübe, deneyim ve birikifaaliyet gösteriyoruz. Orada IÞÝD'den
me sahip ama buna raðmen gene de yedolayý müteessir olan Türkmen kardeþni durum ve hallerle geliþen olaylara
lerimize yardým daðýtýyoruz. Misyonuadaptasyon saðlamak için bu tür vizmuz gereði, dil, din, ýrk, cinsiyet, mezyon çalýþmalarýný sýk sýk yapýyoruz.
hep gibi ayrýmlar yapmadýðýmýz için
'Paydaþlarýmýzla ve devletle iliþkiorada bulunan her türlü gruba yardým
lerimiz nasýl olmalý, çadýr kurmalý mýediyoruz. Kürt, Ezidi, Suriye sýnýrýndayýz, beslenme aþamasýnda ne yapmalýki Ortodoks, Süryani, Arap, ve Türkyýz' gibi sorularýn hepsini tartýþtýk. Güzel neticeler hasýl oldu. Toplantýnýn somenlere yardým ediyoruz. Bunlarýn
nunda Kýzýlayýmýzýn misyonu ile alaarasýnda ayrým yapmamaktan dolayý da
kalý sonuçlar çýkacak. Bunlar Kýzýlayýn
gurur duyuyoruz.
Türkiye'deki beslenme ve barýnmadaki
Türk Kýzýlayý, asla ve asla afet duhizmetlerle kan hizmetlerinde geldiðirumunda da baþka durumlarda da hiçmiz konumu öne çýkaracak."
bir ayrým yapmýyor." (AA)
Bu neyin kavgasýdýr?
Dilin mi, yazýnýn mý?
Ýmam Hatip okullarý dýþýnda kalan
okullara seçmeli olarak konan ders dilden
ziyade yazýdýr, ama hedef 1928'den önce
asýrlarca kullandýðýmýz ve binlerce eserde
kullanýlan yazýnýn okunmasý ve anlaþýlmasý ise
hem yazý hem de dil öðretimi isteniyor
demektir ki, doðru olan da budur.
Halkýmýzýn büyük çoðunluðu Kur’an-ý
Kerim’i okumasýný bilir ama manasýný
anlayamaz; çünkü Arapça ve bunun için gerekli
olan diðer ilimleri bilmez. Osmanlýca
öðretmekten murat bu olamaz; orta derecede de
olsa dil devriminden önce konuþma ve yazýda
kullanýlan dili ve bunun yazýsýný öðretmek olur.
Bu dilin adý ise -her ne kadar meþhur olaný
Osmanlýca olsa da- dil devriminden önceki
dilimizdir; yani zengin ve âhenkli
Türkçemizdir.
Peki bu dili ve yazýyý çocuklarýmýz niçin
öðrenmelidirler?
Tarih sahnesindeki varlýðý binlerce yýlý
kaplayan bir milletin bu asýrlar içinde ortaya
koyduðu ilmi, kültürü, medeniyeti doðru ve tam
öðrenmenin en önemli þartlarýndan biri bu
yazýyý ve bu dili bilmektir.
Bir millet düþünün, milli marþýnýn
yazýldýðý yazýyý ve dili bilmiyor, Latin
harflerine aktarýlmýþ olan þiiri -bu harfler o dile
uygun olmadýðý için- yanlýþ telaffuz ediyor ve
manasýný da anlamýyor. Medeniyetler aleminde
okur yazarlarý bu cehalete mahkum olmuþ bir
millet var mýdýr?
Þairlerini, alimlerini, düþünürlerini kendi
eserlerinden okuyarak anlayamayan; Fuzuli’yi,
Baki’yi, Nedim’i býrakýn Akif’i, Namýk
Kemal’i, hatta Yahya Kemal’i anlayamayan bir
okur yazar nesline benzer bir nesil baþka
milletlerde var mýdýr?
Zavallý cehalet, bakýn yüksek tahsil
gömüþ birilerine ne dedirtiyor: “Bu yazýyý
öðrenip de mezar taþlarýný mý okuyacaðýz?”
Adamýn binlerce yýllýk geçmiþi ile ilgili
tek baðlantý yeri “mezarlar” kalmýþ; çünkü ne
kitap görmüþ ne de kütüphane!
Hem vaktiyle dil ve yazý devrimi
yapýlýrken halka sorulmadýðý gibi “isteyen
öðrensin, istemeyen eskisine devam etsin” de
denmedi, bütün diðer devrim alanlarý gibi bu da
mecbur kýlýndý, eskisi yasaklandý, yenisi
dayatýldý. Düþünün, bir gece yatarken
küçüklükten beri öðrendiðiniz bir yazý ve dil ile
yatýyorsunuz, sabah uyanýnca size yeni bir yazý
ve dil dayatýlýyor!
Uyum yapabilmek ve iþlerini görebilmek
için babalarýmýz ve dedelerimiz neler
çekmiþlerdir kim bilir?
Þimdi ise kimse kimseyi yeni bir yazýya
ve dile mecbur etmiyor; tam da halkýn
egemenliðine uygun bir düzenleme ile “dileyen
seçsin ve öðrensin” diyorlar.
Asýl sadede, karþý çýkýþýn asýl sebebine
gelelim: Bence bu sebep yine ideolojik
muhalefettir; yani bu millet kültür ve medeniyet
deðiþtirerek Batýlý mý olacak, yoksa kendi
deðerlerine sahip çýkarak ve kendi kalarak mý
çaðdaþlaþacak?
Batý’ya yönelenlere bir bakýn; yüz yýla
yakýndýr ne yapmýþlar? Bir de kendileri kalarak,
binlerce þekilden oluþan yazýlarýný
terketmeyerek çaðdaþlaþan Japonya’ya, Çin’e
ve yazýsýný deðiþtirmemiþ Rusya’ya bakýn!
Bu milletlerin sabit ayaklarý binlerce
yýllýk kültür ve medeniyetlerinde, hareketli
ayaklarý ise bütün dünyadadýr.
Bizimkilerin ise ayaklarý kaymýþ.
Uluslararasý
Öðrenciler Festivali
bugün
H
itit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen ‘2. Uluslararasý Öðrenciler Festivali’ bugün gerçekleþtirilecek.
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ve Müzik Kulübü katkýlarýyla düzenlenen program, saat
14.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda baþlayacak.
(Haber Merkezi)
Kimya-Proses
kulübünden
etkinlik
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
K
ýsa adý HÜKÝP olan Hitit Üniversitesi Kimya-Proses Kulübü öðrencileri, düzenlediði seminerle öðrenci ve hocalarý buluþturacak.
Bugün saat 13.00’te TÜTEV salonunda baþlayacak etkinliðe konuþmacý olarak Prof. Dr. Satýlmýþ Basan, Prof. Dr. Uður Adnan Sevil, Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Arþ. Gör. Beytullah Öz(Akd.Danýþman) katýlacak.
Etkinliðe iliþkin bilgi veren Kulüp Baþkaný Abdülsamet Bayraktar, konularýnda uzman hocalarýn bilgilerini öðrencilerle paylaþma imkâný bulacaklarý seminerin Hitit Üniversitesi’nde bir ilk olma özelliði taþýdýðýný belirterek, seminere ilgili tüm öðrencileri davet
etti.
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Baðcý, Bakan’dan Güney
Kampüsü’ne destek istedi
AK
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz’ý ziyaret etti.
Baðcý, daha sonra Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarlýða atanan Cüneyt Düzyol’u ziyaret etti.
Parti Çorum Milletvekili Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý,
Kalkýnma Bakaný Dr. Cevdet Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret ederek yapýlamþamaya açýlma hazýrlýðýnda bulunan Güney Kampüsü'ne
destek istedi.
Þendere Ýçme Suyu
Projesi'ne verdiði destek nedeniyle Bakan Yýlmaz'a teþekkür eden Baðcý, Hitit
Üniversitesi Güney Kampüsü yapýlaþmasý için destek isteyerek ; "Kalkýnma
Bakanlýðý Uzmanlarýnýn da
yakýndan takip ettiði Hitit
Üniversitemizde yapýlaþma
hýzla ilerliyor. Bugüne kadar ödenek sorunu yaþamadýk. Güney Kampüsümüzde
de yapýlaþmayý baþlatmak
istiyoruz. Bu konuda desteðinizi bekliyoruz" dedi.
Kalkýnma
Bakaný
Cevdet Yýlmaz da, "Üniversitelerimize ve eðitim araþtýrma alt yapýlarýna çok
önem veriyoruz. Hitit Üniversitesi'ndeki geliþmeleri
arkadaþlar takip ediyor. Bu
konuda bir ihtiyaç olursa
mutlaka deðerlendiririz"
dedi.
Baðcý, daha sonra
Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý iken Müsteþarlýða atanan Cüneyt Düzyol'u da ziyaret ederek yeni
görevinde baþarý dileklerini
iletti. (Haber Merkezi)
Uðurludað suya kavuþacak
U
ðurludað Belediye
Baþkaný Remzi Torun, Ýlçe Baþkaný Yakup
Torun ve Ýl Genel Meclisi
Üyesi Ekrem Yýldýrým,
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi
ve Nato-Pa Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý'ya AK
Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevine atanmasý nedeniyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ýlçe kongresinde
tekrar seçilen Yakup Torun'u tebrik ederek baþarýlar dileyen Baðcý, "Siyaset birlikte yapýlan bir
iþtir. El ele, omuz omuza
verdiðimizde baþarýnýn
yakalanacaðýndan hiç
kimsenin kuþkusu olmasýn. Her aþamada birbirimize destek olduk. Milletimizin Çorum'da partimize olan teveccühünün
karþýlýðý ve omuzlarýmýzdaki yük aðýr. Ama birlikte üstesinden geleceðimizden kimse þüphe etmemelidir. Uðurludað'ýn
da içinde olduðu ilçelerimiz Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a en yüksek desteði vermek için adeta yarýþmýþlardýr. Bütün ilçelerimize ayrý ayrý teþekkür
ettik, yine ediyoruz. Ýnþallah bu destek ve teveccüh, önümüzdeki dönem-
Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ve Ýl Genel
Meclisi Üyesi Ekrem Yýldýrým, Milletvekili Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
lerde de Genel Baþkanýceðini ifade etti.
ilgili arazide incelemelemýz ve Baþbakanýmýz
rin tamamlanarak uygun
Baðcý ayrýca, UðurProf. Dr. Ahmet Davuyer tespitinin yapýldýðýný
ludað'a Sentetik Çim saha
toðlu'na artarak devam
ve su ölçümlerine baþlansözünün takipçisi olduðuedecektir. Etmesi için çadýðýný belirten Baðcý, pronu, 2015 yýlýnda tamamba ve gayret sarf ediyojenin müjdesinin ilçe hallanmasý için çalýþtýklarýný
ruz" dedi.
kýna verilebileceðini kaykaydetti.
detti.
Uðurludað Belediye
Uðurludað heyeti ilBaþkaný Torun, UðurluBayat-Ýskilip-Uðurçe merkezi ve köylerinin
dað'da devam eden ve
ludað ilçelerinde 86.000
içme suyu sýkýntýsýný kökplanlanan çalýþmalar hakdekar araziyi sulayacak
ten çözecek olan Þendere
kýnda bilgi verdi ve projeÝçme Suyu Göleti'nin
olan Týmarlý 2 (Kýzýlýrlerine destek istedi.
ödenek sorununun çözülmak) Sulama Projesi'nin
Torun, Ýlçe Emniyet
mesi için çabasý nedeniyihale noktasýna geldiðini,
Binasý ve Lojman taleplele Baðcý'ya teþekkür etti
ihale öncesi birkaç teknik
rinin olduðunu, bu konuMilletvekili. Baðcý
hesaplama iþlerinin yapýldaki taleplerinin Bakanlýda,; "Þendere Göleti ile ildýðýnýn bilgisini aldýklarýða sunulduðunu söyledi.
gili çalýþmalarý uzun zaný belirten Baðcý, "ÝnþalBaðcý Dodurga ilçemandýr sürdürüyoruz.
lah en geç Ocak ayý sosinin de Ýlçe Emniyet BiÇözüme kavuþmasý sizin
nunda ihale tarihinin alýnnasý ve Lojmaný talebinin
kadar bizi de mutlu etti.
masýný bekliyoruz. Bu
olduðunu ve takip ettiðiÝnþallah 2015 yýlýnýn ilk
projemizin temelini de
ni, iki talep için de Emniyarýsýnda temelini birlikte
birlikte atacaðýz" dedi.
yet Genel Müdürü Celaatacaðýz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
lettin Lekesiz ile görüþeBaþkýþla Göleti ile
Baðcý’ya tebrikler sürüyor
20
. Dönem Çorum
Milletvekili, TOBB
Üniversitesi Öðretim Görevlisi ve Yeni Dünya Vakfý Genel Koordinatörü Dr.
Mehmet Aykaç, beraberinde Sungurlu eski Belediye
Baþkaný Ahmet Karacif ve
Ömer Karacif ile birlikte
AK Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkan Yardýmcýsý, Çorum
Milletvekili TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý'yý AK
Parti Genel Merkezinde ziyaret ettiler.
Aykaç
ziyarette;
"Rabbim emeðinizi ve mesainizi hayýrlý eylesin" diyerek Baðcý’yý tebrik edip
baþarýlar diledi. Karacif de,
Baðcý'yý çalýþkanlýðý ve samimiyetiyle tanýdýðýný, iki
dönemdir güzel hizmetlere
vesile olduðunu belirterek,
yeni görevlerinin hayýrlý
olmasý temennisinde bulundu.
Baðcý,
ziyaretten
duyduðu memnuniyeti ifade ederek, “Hem Parlamentoda hem de Partimizde; bilgi, birikim, tecrübe
ve bürokrasideki iliþkilerimizle, ilimiz ve ilçemizin
geliþmesi için çabalýyoruz.
Milletimizin desteði, duasý
ve Allah'ýn da yardýmý ile
güzel sonuçlar alacaðýmýza
inanýyorum” dedi. (Haber
Merkezi)
AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve Belediye Baþkaný Recep Çatma, Milletvekili Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
‘Ýskilip’i hiç unutmadýk’
AK
Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Genel
Merkezinde Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum
Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý’yý ziyaret ederek, yeni görevleri nedeniyle hayýrlý olsun dileklerini iletti.
‘Ýskilip’i unuttuðumuz iddia edilemez’
Baðcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade
ederek, “Siyaset birlikte yapýlan bir faaliyettir. Ne siz
ne de ben baðýmsýz siyasetçiler deðiliz. Siyasette el birliði içinde omuz omuza çalýþmanýn tadý ve hoþnutluðunu yaþayarak millete hizmet etmek varken birbirimizi
eleþtiren noktada olmamalýyýz. Ýskilip'in AK Parti'ye ve
Genel Baþkanýmýza olan desteði ve teveccühü tarifsiz
düzeyde yüksektir. Dört ilçemiz Recep Tayyip Erdoðan’a en büyük desteði vermek için adeta yarýþmýþ ve
% 80'i aþan bir oy vermiþtir. Hiç kimse bu gönül baðýný, bu teveccühü, bu desteði azaltacak davranýþta bulunmasýn. Attýðýmýz adýma söylediðimiz söze dikkat etmeliyiz. Ben inanýyorum ki yeni yönetimimizin yakalayacaðý moral ve motivasyonla; 2015 seçimlerinde Ýskilip, AK Parti'ye yine en büyük desteði verecektir. Biz
Çorum'u temsil eden Milletvekilleri olarak hem halkýmýzdan hem de sizlerden gelen talep, öneri ve projeleri hayata geçirmek için bazen münferiden, çoðunlukla
hep birlikte gayret ve çaba sarf ediyoruz. Her vesileyle
ifade ettik ve ediyoruz. Ýskilip AK Parti iktidarlarýnda
hak ettiði yatýrýmý almýþtýr. Biten projelerimiz var; Adliye, Halk Eðitim Merkezi, Ýmam Hatip Lisesi Yurdu,
Þehir Giriþi Yolu, Tosya Yolu Þehir Geçiþi, Etnografya
Müzesi, Arasta Restorasyonlarý, Sergi Salonu, Altyapý
Çalýþmalarý, Anadolu Lisesi gibi. Devam eden proje ve
yatýrýmlarýmýz var: Hastane, Tosya Yolu, Restorasyon
2. Etap gibi. Planlanan ve ihale aþamasýnda olan ve
ihale edilen iþlerimiz de var; doðalgaz, Kale restorasyonu, Teknik Lise, Çankýrý Yolu ve Kargýn Göleti gibi.
Hiç kimse Ýskilip'i unuttuðumuzu iddia edemez. Ýddia
etse bile kendinden baþka inandýracaðý kimse de bulamaz" dedi.
Konuyla ilgili Ýlçe Baþkaný Koçkaya, “Ýskilip'in
AK Parti ile hiçbir problemi yok. Birkaç kiþi inkâr siyaseti yapmaya çalýþýyor, onlarý da dinleyen ve itibar
eden yok" dedi.
Ziyarette daha sonra Belediye Baþkaný Çatma, çalýþmalar hakkýnda Baðcý'ya bilgi verdi. Baðcý, “Bugün
Ýl Genel Meclisi Üyelerimiz Üzeyir Esenkaya ve Yusuf
Kaya ziyaretime geldiler. Çalýþmalar hakkýnda bilgi
vererek; “Köylerin taleplerini Ýl Genel Meclisimizde
savunuyoruz ve takip ediyoruz. Özellikle sulama altyapýsý taleplerinin Ýl Genel Meclisi tarafýndan yapýlamayacak düzeyde olmasý nedeniyle DSÝ tarafýndan yapýlmasýný talep ediyoruz" dediler. Ben de kendilerine ifade ettim. Önümüzdeki dönemde Ýskilip ilçemizde 3-4
göletin hayata geçmesi için çalýþýyoruz. Geçtiðimiz yýl
beraberce sahada inceleme yapmýþ ve gölet talep edilen yerleri incelemiþtik. Taleplerimiz doðrultusunda
DSÝ ilgili çalýþmalarý yaptý. Son durum þu þekilde; Beyoðlan Göleti için su ölçümü, etüt ve planlama çalýþmalarý tamamlanýþ olup, 2015 yýlýnda proje ihalesine
çýkýlacaktýr. Kutluözü ve Yenice Köyleri için yapýlacak
Gölette su ölçümü tamamlandý. Sonuçlar sevindirici.
2015 yýlýnda planlama ve proje ihalesinin birlikte yapýlmasýna çalýþýyoruz. Yukarý Örenseki ve KarmýþKuþcaðýz Göletleri için arazide etüt çalýþmalarý devam
ediyor. Buralarda da su ölçümlerine baþlanmasýný saðlayacaðýz" diyerek Ýskilip'in köylerine yapýmý planlanan 4 göleti hakkýnda ayrý ayrý detaylý bilgi verdi.
Baðcý ayrýca Týmarlý 2 (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinde birkaç teknik deðerlendirme ve hesaplama yapýldýðýný, 2015 yýlýnýn ilk aylarýnda ihalesinin yapýlarak
seçimlerden önce temelinin atýlacaðýný belirterek, ihale
noktasýnda olan proje için müjde verdi.
(Haber Merkezi)
‘Biz siyasette takýmýz’
AK
Parti Merkez Ýlçe Kongresinde
Ýlçe Baþkaný Av.Yaþar
Anaç, bir süre önce Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevine atanan AK Parti Çorum
Milletvekili,
TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu Üyesi Cahit
Baðcý'yý genel merkezde
ziyaret etti. Anaç, yeni
görevleri nedeniyle Baðcý'ya hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Baðcý, AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen
Av. Yaþar Anaç'ý kutla-
AK Parti Merkez Ýlçe Kongresinde Ýlçe Baþkaný
Av.Yaþar Anaç, Milletvekili Cahit Baðcý’yý kutladý.
yarak, "Siyasette biz bir
takýmýz. Takým lehinde
çalýþmalýyýz. Birlik, be-
raberlik içinde el ele vererek partimizin Çorum'da çýtasýný daha da
yukarýya taþýmalýyýz" dedi. (Haber Merkezi)
AK Parti Oðuzlar eski baþkaný vefat etti
AK
Parti Oðuzlar eski Ýlçe Baþkaný Abdurrahman Basmacý vefat etti.
Dün tedavi gördüðü Ankara Hacettepe Üniversi-
tesi Hastanesi’nde vefat eden Basmacý’nýn cenazesi
bugün öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Oðuzlar Ýlçe Mezarlýðý’nda topraða
verilecek.
Borsa’da ürün fiyatlarý
Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,836 ile 0,900
lira arasýnda iþlem gördü.
ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek kilogram fiyatý (kilogram/TL) þöyle:
Çorum eski Milletvekili Mehmet Aykaç ile Sungurlu eski Belediye
Baþkaný Ahmet Karacif, Milletvekili Baðcý’yý tebrik etti.
ÜRÜN CÝNSÝ
BUÐDAYLAR
EN DÜÞÜK (LÝRA)
Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday
Tritikale
0,836
0,739
ARPALAR
Arpa yemlik
0,704
EN YÜKSEK(LÝRA)
0,900
0,770
0,736(AA)
6
Ç
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
Uslu’dan ikinci
yol ihalesi haberi
orum'u Ýskilip ilçesi
üzerinden Çankýrý'ya
baðlayan Ýskilip ve Bayat il-
çelerinin de Ankara'ya ulaþýmýný saðlayan Ýskilip-Çankýrý yolu yaklaþýk 48 km'lik 1.
kýsmý 9 Ocak 2015 Cuma
günü 14.30'da; yaklaþýk 38
km'lik 2. kýsmý ise 15 Ocak
2015 Perþembe günü ihale
edilecek.
Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan AK Parti
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, "Toplam uzunluðu 86
Km ve yatýrým programýnda
olan Ankara - Çankýrý ayrýmý
ile Ýskilip arasýndaki yolun
2A standardýnda projesinin
tamamlanmasýný saðlamýþtýk. Ýki kýsýmdan oluþan toplam 86 Km'lik yolun 1. kýsmý 9 Ocak 2015'de; 2. kýsmý
ise 15 Ocak 2015'de Karayollarý Genel Müdürlüðü’nde ihale edilecektir. Yer
teslimlerinden sonra 950
takvim günü sürmesi planlanan yol Ýskilip, Bayat ve tüm
Çorum'a hayýrlý uðurlu olsun.(Haber Merkezi)
Ýskilip Atýf Hoca Devlet
Hastanesi ihalesi Ocak’ta
K Parti Çorum
A
Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, yarým kalan 100 yataklý Ýskilip
Atýf Hoca Devlet Hastanesi inþaatýnýn 6
Ocak’ta ikmal ihalesinin yapýlacaðýný açýkladý.
Uslu,
yaptýðý
açýklamada, “Yapýmý
müteahhitten kaynaklanan sorunlar nedeniyle uzayan ve tasfiye
edilmek zorunda kalýnan ‘100 Yataklý Atýf
Hoca Devlet Hastanesi ile Altyapý ve Çevre
Düzenlemesi Ýnþaatý
Ýkmal Ýþi’ de Toplu
Konut Ýdaresi Baþkan-
lýðýmýz (TOKÝ) tarafýndan 6 Ocak 2015
Salý günü ihale edile-
cektir.” dedi.
(Haber Merkezi)
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Meteoðlu,
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Boðazkale’nin talebi takipte
B
oðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu
ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Meteoðlu,
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyarette konuþan Baþkan Tangazoðlu, "Sayenizde TOKÝ ile yapmýþ olduðumuz görüþmelerle ilgili alt yapý çalýþmalarýmýz hýzla sürüyor. Çevre Ve
Þehircilik Bakanlýðý desteði ile 'Muhtelif Sokaklarda
Kanalizasyon Yapým Ýþi' çalýþmalarýmýz devam ediyor. Proje kapsamýnda bakanlýktan ödenek çýkartýlmasý noktasýnda desteðinizi bekliyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Milletvekili Uslu da, "Hizmet adýna koþturan bütün
Belediye Baþkanlarýmýza elimizden geldiði kadar
destek olmaya çalýþýyoruz. Çevre Bakanlýðý'nda taleplerinizi de takip edeceðiz" dedi. (Haber Merkezi)
Öðretmenini yaralayan
öðrenci hakkýnda dava
Ö
100 yataklý Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi
inþaatýnýn ikmal ihalesi Ocak ayýnda yapýlacak.
Miniklere göz muayenesi
B
Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu Anasýnýfý
B Þubesi (Yýldýzlar Sýnýfý) minikleri göz muayenesinden geçti.
Minik öðrencileri Doktor Ali Bozkurt muayene etti.
ahçelievler Öðretmen
Salim Akaydýn Ortaokulu Anasýnýfý B Þubesi
(Yýldýzlar Sýnýfý) minikleri göz muayenesinden
geçti. Minikler, sýnýf öðretmenleri Hatem Karaca
nezaretinde Özel Elitpark
Hastanesi Göz Polikliniði’nde muayene oldular.
Doktor Ali Bozkurt’un sevecen yaklaþýmýyla muayene olan miniklerden bazýlarýnýn ileri
derecede gözlük kullanacak kadar göz kusurlarýna
rastlandý. Dr. Bozkurt, bütün öðretmenlerin Hatem
Karaca gibi sorumlu bir
davranýþ sergilemesi gerektiðini belirterek, ailelerin bile ileri derecede göz
kusurlarý olan çocuklarýnýn farkýna varamadýklarýný söyledi.
Öðretmen Karaca,
erken tanýnýn çok önemli
olduðunun bilincinde olduðunu ve bu nedenle göz
muayenesine geldiklerini,
bundan sonra diþ ve genel
bir muayene için de gerekli giriþimlerde bulunduklarýný anlattý.
Veliler, yapýlan muayene sayesinde çocuklarýnda bulunan göz kusurlarýn öðrendiklerini ifade
ederek, sýnýf öðretmeni
Karaca’ya teþekkür ettiler.
(Haber Merkezi)
ðretmenini tabancayla vurarak yaralayan 13
yaþýndaki 8. sýnýf
öðrencisine, 1,5 yýldan 11,5 yýla kadar
hapisle cezalandýrýlmasý talebiyle dava açýldý.
Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Çocuk Suçlarý Soruþturma Bürosu
Savcýlarýndan Muharrem Songür'ün
hazýrladýðý iddianamede, suça sürüklenen çocuk U. A'nýn,
3 Kasým'da Keçiören Mustafa Necati Ýlköðretim
Okulu Müdür Baþyardýmcýsý
Hayri Özkan'ý makamýnda, 'senin
yüzünden ceza alýyorum' diyerek
dayýsýna ait tabancayla üç el öldürme kastýyla ateþ ederek yaraladýðý anlatýldý.
Özkan'ýn ayný okulda görevli arkadaþlarýnýn yardýmýyla
hastaneye kaldýrýldýðý belirtilen
iddianamede, müþtekinin þikayetçi olduðu bildirildi.
Suça sürüklenen çocuk
U.A, ifadesinde, Çorum'da yaþadýðýný, ilk öðretim 6. sýnýfa geçtiði sýrada Ankara'nýn Ýncirli semtine taþýndýklarýný, derslerinin iyi
olduðunu, sonra Esertepe'de yaþayan teyzesinin yanýna geldiðini
ve derslerinin kötüleþmeye baþladýðýný belirtti.
8. sýnýf öðrencisine, 1,5 yýldan 11,5 yýla kadar hapisle
cezalandýrýlmasý talebiyle dava açýldý.
25 MERMÝ ALMIÞ
Özkan ve bazý öðretmenlerin suç iþlediði zaman kendisini
dövdüðünü, zaman zaman da ceza aldýðý savunan U. A, olay günü okuldan kaçtýðýný, daha sonra
çantasýný almak için geri döndüðünü kaydetti.
U.A, þunlarý anlattý:
"Hayri hoca çantamý almýþ.
Çantamý almak için onun yanýna
gittim. Çantanýn kendisinde olmadýðýný söyledi. Daha sonra yeni atanan müdür yardýmcýsý Filiz
hocanýn odasýnda çantamý buldum, almaya çalýþtým. Turgay
hocam 'sen okula gelmeyeceksin
artýk çantaya ihtiyacýn yok' diye
söyledi. Buna içerleyerek eve
gittim. Daha önce bir kere görmüþ olduðum tabancayý evde
aradým buldum. 5 tane mermi
koydum, 25 tane de yanýma alarak, okula gittim. Etrafta çocuk
var mý diye baktým. Yalnýz olduðunu anlayýnca da odasýna girdim ve tabancayla ona doðru 3 el
ateþ ettim.
U.A, amacýnýn öðretmenini
öldürmek olmadýðýný, piþman olduðunu söyledi.
Ýddianamede, suça sürüklenen çocuk U.A'nýn "kasten öldürmeye teþebbüs", "ateþli silahlar
ve býçaklar ile diðer aletler hakkýnda" suçlarýndan 1,5 yýldan
11,5 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasý talebiyle dava açýldý.
Davanýn görülmesine, Ankara Çocuk Aðýr Ceza Mahkemesinde önümüzdeki günlerde
baþlanacak. (AA)
SMMMO’da mesleki
eðitim semineri
T
ÜRMOB Genel Sekreteri
SMMM Yücel Akdemir ile
LUCA Ürün Yöneticisi Cenk
Ýçer’in katýlýmlarýyla ‘Ýncelemelerde Mesleki Sorumluluk, Haksýz Rekabetle Mücadele Programý, Tek Teblið Çalýþmasý, Asgari
Ücret Tarifesi, Baðýmsýz Denetim, Güncel Mesleki Geliþmeler’
ile ‘E-Fatura, E-Defter Uygulamalarý’ konulu eðitim semineri
düzenlenecek.
Eðitim, 16 Aralýk Salý günü
14.00-16.00 saatleri arasýnda
Çorum Serbest Muhasebeci ve
Mali
Müþavirler
Odasý
(SMMMO) Konferans Salonunda gerçekleþtirilecek.
Luca Ürün Yöneticisi Cenk
Ýçer’in, E-Defter, E-Fatura, EArþiv konularý hakkýnda bilgi vereceði, Luca programýnýn e-defter, e-fatura-e-arþiv uygulamala-
rýnýn Luca Net ve Luca Koza
ürünlerine yansýmalarýný anlatacaðý, Luca programýndaki güncellemeler ve yenilikler farklý iþbirliði modellerinden de bahsedileceðini dile getiren SMMMO
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, “Yapacaðýmýz eðitim seminerine
tüm meslektaþlarýmýz, stajyerlerimiz ve ticari iþletmelerin temsilcilerini davet ediyoruz.” dedi.
(Haber Merkezi)
Ç
niyle 06.00-07.00 saatleri arasýnda Saat Kulesi civarý, Gazi sokaklarýn bir kýsmý, Karakeçili
sokaklarýn bir kýsmý, Gazi caddesinin bir kýsmýna; 07.00-14.00
saatleri arasýnda Albayrak Caddesi bir kýsmý, Gazi Caddesi bir
kýsmý, Albayrak 1., 4., 5., 6., 7.
ve 8. Sokaklar, Alaybey Sokaklarýn bir kýsmý ve Çorum Valiliði’ne programlý olarak elektrik
verilemeyecek. (Haber Merkezi)
Merkezde kesinti var
Veliler, yapýlan muayene sayesinde çocuklarýnda bulunan göz kusurlarýn öðrendiler.
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, yarýn þehir merkezinde
bazý bölgelerde enerji kesintisi
yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden
yapýlan açýklamaya göre, þebeke
bakým onarým çalýþmalarý nede-
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
‘Aile hekimliði bitirilmek isteniyor’
EROL TAÞKAN
Aile hekimlerine ve aile saðlýðý
çalýþanlarýna haftada altý gün, günde on
abip Odasý, Aile Hekimleri Derneði,
iki saatten, ayda 300 saat çalýþma süresi
Türk Saðlýk Sen ve SES tarafýndan
getirmek isteyen bakanlýk, bu çalýþma
düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda,
sürelerinin uluslararasý çalýþma
aile hekimlerinin üzerinde çok baský
kanunlarýna, insan haklarýna ve
olduðu ve dayanýlmaz hale geldiði ifade
Anayasamýzýn dinlenme hakkýna aykýrý
edildi. Tabip Odasý Baþkan Yardýmcýsý
olduðunu bilmemekte midir?
Dr. Ýzzet Ezer, aile hekimliðinin
bitirilmek istendiðini açýkladý.
Biz aile hekimleri ve aile saðlýðý
çalýþanlarý olarak Aile Hekimliðine,
Çorum Tabip Odasý Baþkan
Saðlýk Bakanlýðý'ndan daha fazla önem
Yardýmcýsý Ýzzet Ezer'in açýklama
veriyoruz ve iyi bir aile hekimliði
yaptýðý basýn toplantýsýna, Aile
uygulamasýna sahip olmak için
Hekimleri Derneði Baþkaný Ali Yýlmaz,
Dr. Ýzzet Ezer
herkesten fazla çalýþýyoruz.
Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
Fatih Gök, Aile Hekimleri Derneði
Aile Hekimliði uygulamasýný
Baþkan Yardýmcýsý Mesut Yetkin, SES Temsilcileri
bitirenler ilerde "saðlýk sistemine ihanet edenler"
Ýzzet Seyit Ali Güvendir ve Mert Türkmen ile Aile
olarak anýlacaktýr. Biz bu ihanetin içinde
Hekimleri Sekreteri Veli Nayman da hazýr bulundu.
olmayacaðýz.
Ýzzet Eser açýklamasýnda, aile hekimliði
Vatandaþýmýn cüzdanýna girmek için bizleri
çalýþanlarý üzerine yapýlan baskýlarýn artýk
kullanma
dayanýlmaz halegeldiðini, aile hekimlerinin eðitimi
Saðlýk göstergelerinde; bebek, çocuk aþýlama
için nöbet düzenlemesi adýyla baþlayan sürecin, aile
oranlarýný yükselterek anne ve bebek ölümlerini en
hekimlerine acilde ihtiyaç var þeklinde devam
alt seviyeye getiren bizleriz, Saðlýk Bakanlýðýmýzýn
ederek, nöbetsiz saðlýk sistemi olmaz þekline
ve ülkemizin uluslararasý düzeyde baþarýlý olmasýný
dönüþtüðünü, son olarak ise, aile hekimlerini aileler
saðlayan yüz aký aile hekimliði çalýþanlarýyýz. Torba
ile daha çok bir araya getireceðize kadar uzandýðýný
Yasalar ile son getirilen saðlýk politikalarý ülkemizin
söyledi.
geleceði için saðlýksýzdýr. Mesai saati dýþý nöbet
Bakanlýðýn gerçekleri gizlemeye çalýþtýðýný dile
hizmeti diyerek vatandaþýmýzdan fazla ücret alma
getiren Ýzzer Ezer, yaþanan sorunun isminin "teþvik
politikalarýndan vazgeçin, halký kandýrmayýn. Mesai
edilmiþ acile baþvuru "sorunu olduðunu bildirdi.
saati içinde çalýþan halkýmýza, muayene olabilme
Çorum Tabip Odasý Baþkan Yardýmcýsý Dr.
hakkýný kullanmasýnýn yolunu açýn. Sistem rayýna
Ýzzet Ezer, açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Bu
girecektir. Sistemi rayýndan çýkardýnýz, bu tarz
sorunun sebebi ve çözümü aile hekimlerinde
günlük saðlýksýz politikalar devam ederse, ülke
deðildir. Bu sorun bahane edilerek aile hekimliði
saðlýðý tehlikeye girecektir. Biz halkýmýzýn
uygulamasý bitirilmek istenmektedir. Hastane
saðlýðýnýn daha iyi takip edilebilmesi ve aile
acillerine baþvuruyu teþvik eden bizzat mevcut
saðlýk bakanlýðýmýzdýr. Sorunu gerçekten çözmek
hekimliðinin bitirilmemesi için 12 Aralýk 2014
için hiç bir çözüm, proje üretemeyen bakanlýk, en
Cuma günü tüm Türkiye'de 1 günlük iþ býrakma
kolay yol olarak aile saðlýðý merkezlerini acil gibi
eylemini gerçekleþtiriyoruz.
göstermeye çalýþarak halkýmýzý yanýltmaktadýr.
Bu eylemi sesimizi duyurmak, halkýmýzýn
Mesai saati içinde çalýþan halkýmýza, ''mesai
saðlýðýna sahip çýkmak için yaptýk. Bebeklerimiz
saatleri içinde muayene olabilme hakkýný''
saðlýklý doðsun, saðlýklý büyüsün, aþýlarý eksiksiz
kullanmasýnýn yolunu açýn. Açýn ki sistem rayýna
olsun, gebelerimiz aile hekimleri tarafýndan takip
otursun.
edilsin, yaþlýlarýmýz dertlerini aileden biri olarak
Aile Saðlýðý Merkezleri acil servis deðildir
gördükleri,aile hekimlerine anlatabilsin diye
Aile Saðlýðý Merkezleri, koruyucu saðlýk
yapýyoruz. Bugün aile hekimliðinin bitirilmesine
hizmetlerine öncelik vererek halkýmýzýn geleceði
halkýmýz adýna itiraz ediyoruz. Halkýmýzý da bize
için çalýþan merkezlerdir. Herkesin kendi aile
destek olmaya çaðýrýyoruz.
hekiminden hizmet almasý prensibi yerine, nöbetçi
Ayrýca13 Aralýk 2014 cumartesi günü tüm
hekimden hizmet alýnmasýnýn getirilmesi, aile
Türkiye'den gelen aile hekimleri ve aile saðlýðý
hekimliði uygulamasýný bitirerek, bu yerlerin aile
çalýþanlarý ile Ankara'da miting yapacaðýz.
saðlýðý merkezi olma özelliðini kaybettirecektir. Bu
þekilde eski saðlýk ocaðý sistemi tekrar getirilmek
Mitingimiz Ankara Kolej Kavþaðý'nda saat 12:00'de
istenmektedir.
baþlayacaktýr. Yapacaðýmýz mitinge tüm sivil
Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý artýk
toplum kuruluþlarýný ve halkýmýzý davet ediyoruz.
gelecekten umudunu kesmiþtir. 20 bin aile hekimine
Saðlýk Bakanlýðýmýza da sesleniyoruz, bundan
ve 20 bin aile saðlýðý çalýþanýna daha ihtiyacým var
önceki saðlýk ocaðý uygulamasýný bitirdiðiniz gibi
diyen bakanlýk, acaba mevcut aile hekimlerinin ve
þimdi de aile hekimliði uygulamasýný bitirmeyin.
aile saðlýðý çalýþanlarýnýn, sistemden kaçýþ için
Aile hekimliðine ve birinci basamak koruyucu
yollar aradýðýnýn farkýnda deðil midir?
saðlýk hizmetlerine sahip çýkýn."
T
Alaattin Karaca’nýn
konferansý bugün
K
HURÞÝT BOZKURT
aramanoðlu
Mehmetbey
Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dekaný
hemþehrimiz Prof. Dr.
Alaattin Karaca, bugün bir
konferans verecek.
Hitit Üniversitesi ile
Ýlim Yayma Cemiyeti
Çorum Þubesi iþbirliðinde
düzenlenecek olan‘Necip
Prof. Dr. Alaattin Karaca
Fazýl Büyük Doðu ve
Demokrat Parti’ konulu
konferans Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye
Konferans Salonu’nda saat 19.00’da baþlayacak.
Ý
serimizi her ayýn ilk
Pazar günü Haziran ayýna
kadar devam ettireceðiz.
Üçüncü
konferansýmýzdan sonra
programa katýlacak
haným kardeþlerimiz
kayýtlý olarak devam
edecekler.
Seminerlerimizi bir aile
okulu fonksiyonuna
dönüþtüreceðiz. Ancak
katýlým kayýtlý ve her ay
devamlýlýðý olan bir
pozisyonda olacaktýr.
Programlarýmýzda kulluk
bilinci ekseninde
Müslüman aile ve aile içi
iliþkiler konuþuluyor.”
denildi. (Haber Merkezi)
T
ürk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Fatih
dönemi yaþýyoruz.
Gök, Türkiye'de 20 bin Aile Hekimi,
Sözleþme imzalanýrken sadece kendi
20 bin aile saðlýðý çalýþaný olmak üzere 40
iþinizi yapacaksýnýz, nöbetler olmayacak
bin çalýþanýn açýkça maðdur edildiðini sadenilen aile hekimliði sistemi bugün her
vundu.
yerinden delik deþik edilmiþ vaziyette duAile hekimlerinin 200'e yakýn görev
ruyor.
ve sorumluluðu yetmezmiþ gibi bir de nöÝþte bugün bu haksýzlýklara ve adaletbete zorlandýklarýný belirten Gök, bu hafta
sizliklere dur demek adýna iþ býrakan aile
yayýnlanan genelge ile hafta sonu cumartehekimlerimizin ve aile saðlýðý çalýþanlarýsi günü çalýþma emri çýkarýldýðýný, tüm
nýn yanýndayýz.
bunlar yetmezmiþ gibi Saðlýk Bakaný'nýn
Türk Saðlýk-Sen olarak bizde iþ býrakPazar günleri de çalýþacaklar diyerek aba
ma kararý alarak onlarýn bu mücadelelerinaltýndan sopa gösterdiðini ifade etti.
de destekçileriyiz. Hakkýný savunan ve iþ
M.
Fatih
Gök
Gök, yaptýðý açýklamada þöyle dedi:
býrakarak duruþ gösteren tüm aile hekimle"Saðlýk Bakanlýðý personel sayýsý ve iþ yüri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna teþekkür edikü konusunda baþý sýkýþtýðýnda, hemen aile hekimlerini
yorum. Bugünkü iþ býrakmadan herkes kendine düþeni
ve aile saðlýðý çalýþanlarýný aklýna getiriyor.
almalýdýr. Aile hekimliði ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn soSaðlýkta dönüþüm ile mahvettiði saðlýk sisteminin
runlarýna kulak verilmeli, talepleri yerine getirilmelidir.
faturasýný aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna kesBurada 3 hatýrlatma yapmak istiyoruz. Bunun birincisi
meye çalýþýyor.
idarecilerdir ki iþ býrakma sendikal bir haktýr. Bizim
Türk Saðlýk-Sen olarak bu konuda alýnmýþ kararýmýz
Acillerde nöbet tutacak hekim ve saðlýk personeli
vardýr. Soruþturma açmaya yeltenenler suç iþleyeceklersayýlarýnda sýkýntý çýkýyor, bakanlýðýn ilk aklýna gelen aidir. Böyle bir giriþimde bulunmamalýdýrlar. Ýkincisi bule hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarý. Oysa 4000'e yarada bir hak ve hukuk mücadelesi varken yetkili malum
kýn hekim, hekimlik görevleri ile uzaktan yakýndan ilgi
sen'in niçin olmadýðýný aile hekimleri ve aile saðlýðý çave alakasý olmayan idari görevlerde istihdam ediliyor.
lýþanlarý iyi sorgulamalýdýr. Kendilerine yapýlanlara ses
Onlara nöbeti aklýna bile getirmiyor.
çýkarmayan, Haklarý için alanlara çýkmayanlardan hesap
Peygamber Efendimiz Bir Hadisi Þerilerinde buyusormalýdýrlar. Varsa üyeliklerini gözden geçirmelidirler.
ruyorlar ki Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet
Üçüncü hatýrlatmada Saðlýk Bakanlýðý'nadýr. Aile heetmekten daha hayýrlýdýr.
kimliði sistemini mahvettiniz. Ýçinden çýkýlmaz bir hale
Þimdi bakýyoruz ki bir saniye bile adaletli davranýldoðru sürüklüyorsunuz. Çalýþanlara zulme son verin ve
mýyor. Adaletin terazisinin þaþtýðý, hakkýn ve hukukun
sistemi çalýþanlar için zalimlik aracý olmaktan çýkarýn"
yerlere çalýndýðý, kul hakkýna ise riayet edilmediði bir
(Haber Merkezi)
‘Nöbet ýsrarýndan
vazgeçilmeli’
S
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, “Aile
hekimleri kendi alanlarýnda görev yapmalýdýr.
Acil servislerde aile hekimlerine nöbet tutturulmasý yanlýþtýr.” dedi.
Aile hekimliði uygulamasýnýn ruhuna
ters uygulamalarýn aile hekimlerini küstüreceðini ve olumsuz etkileyeceðini belirten
Lafcý, “Bu nedenle aile hekimlerine nöbet ýsrarýndan vazgeçilmesi gerekir. Aile hekimlerinin önleyici ve koruyucu bir saðlýk hizmeti
sunmasý için bu proje baþlatýlmýþtýr. Aile hekimliði uygulamasý bizde yarým baþlamýþtýr.
AB’deki kriterlerin yarýsý bir rakamla baþladýk. 22 bin aile hekimi ile baþladýk, her aile he-
Bayanlara özel düzenlenecek
konferans, yarýn saat 13.00’de baþlayacak.
Hacý Nuri Lafcý
kimine de ortalama 3 bin 500 hasta düþüyor.
Sistem tam olarak anlatýlamadý.
Bu ek yüklerin yanýnda þimdi de nöbet
tutturulmak istenmektedir. Nöbetin torba yasaya eklenmesi sürecinde de Saðlýk-Sen olarak tepkilerimizi dile getirdik. Aile hekimlerinden koruyucu saðlýk hizmeti olarak ne isterseniz isteyin, ama nöbete sokmayýn’ dedik.
Bu þekildeki uygulamayla aile hekimleri küstürülmekte ve sistemin ruhuna zarar verilmektedir. Bilinçli bir saðlýk hizmetiyle vatandaþýn
bilinçlendirilmesi ve aile hekiminin kendi alanýnda çalýþmasý gerekmektedir.” diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Nöbet uygulamasýna tepki
T
Konferansa davet
lke-Der & ÝHH Çorum
Þubeleri tarafýndan,
‘Çocuk Eðitiminde
Doðru Zannedilen
Yanlýþlar Nelerdir,
Çocuklarýmýzý Eðitiyor
Muyuz Öðütüyor
Muyuz?’ konulu
konferans düzenleyecek.
Bayanlara özel
düzenlenecek konferans,
yarýn saat 13.00’de ÝlkeDer & ÝHH konferans
salonunda Psikolog
Hatice Dilek Öztürk
tarafýndan sunulacak.
Yapýlan duyuruda,
“Ýlkini geçen ay
düzenlediðimiz aileye
dönük konferanslar
Aile hekimlerine çaðrý
Çorum Tabip Odasý’nda dün saðlýðýn temsilcileri tarafýndan ortak basýn açýklamasý yapýldý.
üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay
ðýnda ise koruyucu saðlýk hizmetleri akErözgün, aile hekimlerine nöbet uysayacak, acil baþvuru yükü artacak ve
gulamasýnýn uluslararasý çalýþma kanunsistem kýsýr döngüye gidecektir. Koruyularýna, insan haklarýna ve anayasaya aycu saðlýk hizmetlerini üreten birinci bakýrý olduðunu söyledi.
samak saðlýk çalýþanlarýnýn, koruyucu
saðlýk hizmetlerinden çekerek acillerde
Söz konusu uygulamanýn uluslarayaþanan sorunlarýn çözülmesini beklerasý çalýþma kanunlarýna, insan haklarýmek mümkün deðildir.
na ve anayasaya aykýrý olduðunu da belirten Erözgün, “Tüm Saðlýk-Sen olarak
Bu genelgeyle Bakanlýk tarafýndan
geçmiþte de kamuoyuna açýkladýðýmýz
aile hekimlerine ve aile saðlýðý çalýþanlagibi, bu uygulamayý yanlýþ buluyoruz.
rýna ek çalýþma süresi getirilmek isteniAile hekimliði sisteminin temel amacý
yor. Bu süreler uluslararasý çalýþma kakoruyucu saðlýk hizmetlerini yürütmekOkay Erözgün
nunlarýna, insan haklarýna ve anayasaya
tir. Ülkemizde, þeker, yüksek tansiyon, asaykýrý. Ayrýca yasanýn iptali için Anayasa
tým, obezite, kanser gibi kronik hastalýklarýn toplumMahkemesinde dava açýlmasýna raðmen, mahkeme
da görülme sýklýðý her geçen gün artarken, birincil
kararý beklenmeksizin nöbet listelerinin bir çýrpýda
görevi koruyucu ve önleyici saðlýk hizmeti sunmak
hazýrlanýp uygulamaya konulmasý da kabul edilemez
olan ASM çalýþanlarýnýn hastane acillerinde ve 112
bir durum.
istasyonlarýnda ayda en az sekiz saat zorunlu nöbetle
görevlendirilmesi koruyucu saðlýk hizmetlerinin iyi
Aile hekimliði ve koruyucu saðlýk hizmetleri
yönetilememesine neden olacaktýr.
konusunda atýlacak her adýmý destekleriz, ancak aile
hekimlerini sorumluluk alaný dýþýnda olan ve hizmeti
Acil servislere baþvuran hastalarýn neredeyse %
aksatacak olan bu uygulamaya destek vermemiz söz
60 ‘ý kronik hastalýklar nedeniyle baþvurmaktadýr. Bu
konusu deðildir” dedi. (Haber Merkezi)
nedenle oluþan yük aile hekimlerine toplulaþtýrýldý-
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
K
ýymetli okurlarým 5 Aralýk Cuma günki 13. Ve 14. Milli
Eðitim Þûralarý ile ilgili yazým üzerine çevreden; "Hocam
bu giriþi yapýnca biz sizden 19. Þura ile ilgili bir deðerlendirme bekliyorduk ama olmadý? "Evet doðru olmadý. Niye olmadý? Evvela 2100 kiþinin katýldýðýný gazetelerden okuduðum þûrada:
1- Katýlýmcýlarýn yapýsýný bilmeliyim.
2- Önceden hazýrlanmasý gereken gündemi bilmeliyim.
3- Komisyonlarda yapýlan konuþmalarý bilmeyim.
4- Genel kuruldaki safahatý ve oylama sonuçlarýný bilmeliyim,
Kýsaca siyasilerin açýklamalarýna, gazete havadislerine, dernek temsilcilerinin oraya-buraya çekmelerine ve her televizyon
kanalýna göre yapacaðým deðerlendirme objektif bir deðerlendirme olmaz. Bir yere de götürmez. Onun için tabii yayýnlanýrsa, þûra
kitabýnýn çýkmasýný beklemekten baþka çarede yoktur.
Yaþým 73, 1948'den beri eðitimin içindeyim. Ýlk orta ve lise
tahsillerim 11 yýl, 4 yýl da üniversiteyi eklerseniz 15 yýlý okullarda, 2 yýlýda yedek subay olarak, Ankara - Mamak Muhabere Okulu ve Er Eðitim Tugayý'nda takým komutaný olarak geçti. Telli Alay
Birinci Tabur Telem Bölüðü'nde askerliðimi tamamladým. 19691975 yýllarý arasýnda Çorum Lisesi'nde coðrafya öðretmenliði ve
idarecilikten sonra, 3 yýl Çorum Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlýðý
yaptým, bunun 2 yýlý ilköðretim personel, 1 yýlý da sadece Muhakkik (soruþturmacý) müdür yardýmcýsý olarak geçti, 1978'de uydurma bir soruþturmayla Ordu ilinin Ulubey kazasýna sürgün edildim.
Merhum eþim Güneþ haným da Ordu Saðlýk Meslek Lisesi'ne tayin oldu. 1980 yýlýnda Ordu Milli Eðitim Müdür yardýmcýlýðýný
kabul ederek emekli olana kadar 14 yýl milli eðitimin personel,
kültür, gençlik hizmetleri, teftiþ tahkik, halk eðitim ve çýraklýk birimlerinde çalýþtým. 2 Þûraya, 7 muhtelif konularda hizmet içi eðitim seminerlerine katýldým. Ýkisi bakanlýktan altý teþekkür ve bir
takdir belgesi aldým. 1994 yýlýnda emekliye ayrýlýp Çorum'a yerleþtim. Üniversite mezunu iki çocuk sahibiyim. Ýki de torunum
var.
Bu arada neler gördüm; çok partili hayata geçiþ, 1960 ihlilali, 1980 ihtilali ve bir çok darbeler. Çok deðiþik hükümetlerde ça-
Þûra üzerine
lýþtým. Yabancý yerlerde çalýþarak bileðimin hakkýyla mesleðime tutundum.
Siyasete bulaþmadým, politikacýlarýn
yanlýþ tercihlerini hiçbir zaman yapmadým. "Bu Çorumlu böyle bir adam" dedirttim. Menfaat çarkýna girmedim.
Uzamadým, ama kýsalmadým.
Ailemi de sizlere tanýtmak isterim.
Dedemin babasý Kolaðasý Osman Feti
bey. Bir Osmanlý subayý. Selanik harbiyesinin ilk mezunlarýndan. 1920 yýlýnda
Filistin cephesinden geri çekilirken taburu yanlýþ tarif üzerine Urfa Viranþehir
Daver
yakýnlarýnda Araplar ve Fransýzlar tarafýndan pusuya düþürülüp hepsi orada þe- KOLAÐASIOÐLU
Eðitimci
hit oluyorlar. Aileden rahmetli babamýn
halasýnýn oðlu merhum Atýf Benderlioðlu Demokrat parti döneminin son Milli Eðitim Bakaný. Yeðeni
Bozkurt Benderlioðlu benim sürgün edildiðim yýl Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn Mesleki Teknik Öðretim Müþteþar yardýmcýsýydý.
Soruþturma dosyamý inceleyince sormuþtum. Suçum neymiþ? Cevap: "Sen fincancý katýrlarýn ürkütmüþün, Daver" olmuþtur. Danýþtay kararýnda uygulatamamýþtým.
Þu kadarýný söyleyeyim ki bizim nesil köþe dönücü ve kavgacý deðildi. Ýyi ahlaklý ve idealist, haramý helali ve rüþvetin ne olduðunu bilirdi. Hafýzasýný falan da kaybetmedi. Kaybedenler varsa,
yitik ilaný versinler. Osmanlýca bilmiyordu ama Mehmet Akif'i de,
Peyami Safayý'da, Behçet Kemal Çaðlarý'da, Ziya Gökalp'i de, Süleyman Çelebiyi'de, Nedim'i de Baki'yi, Fuzili'yi, Þeyh Galib'i,
Hoca Dehani'yi, Aruz kalýplarýný, Divan edebiyatýnýn, bütün türlerini, Karacoðlan Mevlana, Ahmet Yesevi, Hacý Bektaþ Veli, Halk
edebiyatýnýn bütün türlerini, Anatol Frans, Emil Zola, Janjak Ruso, Þopen, Haydýn, Bethoven, Mozart kadar, Itrý'yi, Dede Efendi'yi, Hafýz Burhan'ý, Aþýk Veysel'i sinemayý, tiyatroyu, operayý,
valsi, tangoyu bilgimiz kadarda; halayý, barý, horonu, zeybeði, Rubens, Vangok, Valaskez'i bildiðimiz kadar da Þeker Ahmet Paþa'yý,
Çallý Ýbrahim'i, Bedri Rahmi'yi, Sultan Ahmet Camisi'nin planýný,
sanatý sanatçýyý ve Türk Ýslâm sanatýný, þiiri ve þairleri Orhan Veli'yi, Cahit Sýtký'yý kimseye danýþmadan, danýþmana da ihtiyaç
duymadan Atatürk'ü de iyi biliyordu. Tasavvufu da, felsefesini de
anlamýþtý. "Enel Hak" diyen, Hallacý, Mansur'un ne demek istediðini anlýyordu. Ama onu idam etmiþlerdi. Yunus Emre, kendi döneminde "Enel Hak caðrubanda dara gideyim Mevla." söylemini
kullanýnca Anadolu Ýslamý onun ne demek istediðini anlamýþtý. Ýstiklal Marþý'nýn 10 kýtasý, Çanakkale þehitlerine þiirinin tamamý
hala ezberimdedir. Yazýmý ilkokulda din dersinde öðrendiðim bir
þiirle bitirmek isterim;
"Varsýn birsin Allah'ým,
Sensin benim penahým,
Sensin eden varý var,
Bu herkese aþikar,
Gök kubbeyi yarattýn,
Yýldýzlarla donattýn,
Birliðine þüphe yok,
Buna delil bûrhan çok,
Bir þey yerken içerken,
Kitabýmý açarken,
Yönelirim Rabbime,
Kuvvet gelir kalbime,
Hiç düþürmem dilimden,
Allah tutar elimden."
64 yýldýr zihnimde, öyle silmek kolay mý? Tabii hafýzasý olana! Dedem Mehmet Ali Efendi hem Arapça hem de Farsca'yý da
biliyordu. Rahmetli babam Seyfullah Kolaðasýoðlu bankacýydý,
eski yazýyý da biliyordu. Hem okuyur hem de yazýyordu. O da ömrü boyunca ordan oraya "Bizim partinin adamlarýna kredi vermiyor" diye sürgün edilip durdu. Nerelere mi? Ýnebolu, Bafra, Zara,
Sungurlu, Mecitözü, Mesudiye, Giresun, Bayburt, Kastamonu,
Çorum, Bolu, Ankara. Beþ çocuk yetiþtirip 63 yaþýnda Hakk'ýn
rahmetine kavuþtu. Eþi Nimet hanýmla Karþýyaka mezarlýðýndalar.
Allah rahmet eylesin mekanlarý cennet olsun.
Bir baþka yazýmda buluþmak ümidiyle.
Sanayide cirolar ekim ayýnda azaldý
M
‘Türkiye mantýklý bir
indirim talep etmeli’
G
azprom Direktörü Komlev
''Türk Akýmý'' için
gerçekleþebilir derken, indirim
konusunda ise mantýklý bir fiyat
söylenmesi gerektiðini söyledi
Gazprom Kontrat
Yapýlandýrmasý ve Fiyatlandýrma
Direktörü Sergei Komlev, "Türk
Akýmý" olarak nitelendirilen yeni
boru hattý projesindeki ortaklýðýn
Türkiye'ye daha ucuz doðalgaz
saðlayacaðýný, ancak Türkiye'nin de
mantýklý bir indirim talep etmesi
gerektiðini söyledi.
Komlev, Boðaziçi Enerji
Kulübü toplantýsýnda AA
muhabirinin sorularýný yanýtladý.
"Türk Akýmý" olarak
nitelendirilen Rusya'dan Türkiye'ye
yeni doðalgaz boru hattý projesi
hakkýnda deðerlendirmede bulunan
Komlev, "Bence bu çok gerçekleþtirilebilir bir proje. Þimdiye
kadarki çalýþma ve araþtýrmalarýmýz
bunu gösteriyor" dedi.
Hattýn yüksek maliyetli olup
olmayacaðý sorusu üzerine Komlev,
iptal edilen Güney Akým'ýn çok
daha maliyetli olduðunu belirterek,
þöyle konuþtu:
"Güney Akým'ýn yüz binlerce
kilometresi karadan geçiyordu. Bu,
'Türk Akýmý'ndan çok daha fazla
maliyet demek. Çünkü yeni hat,
denizden geçecek. Offshore,
onshore'a göre daha az maliyetlidir.
Yeni hattýn sadece küçük bir kýsmý
onshore, Trakya'dan geçecek kýsmý.
Onun finansmaný da az olacak.
Güney Akým için zaten biz
Karadeniz'de çalýþmalar yapmýþtýk.
Sadece yeni boru hattýnýn
Türkiye'ye giriþi üzerine çalýþýlacak.
Rusya kýsmý için zaten hazýrlanmýþ
altyapý da bu yeni hattýn
gereksinimlerine kaydýrýlacak."
Komlev, Türkiye'nin Rusya
için güvenilir bir partner olduðunu
ifade ederek, "Mayýs ayýnda zaten
Putin, bu projenin sinyalini
vermiþti. Eðer Avrupa Birliði (AB)
Güney Akým önüne engeller
çýkarmaya devam ederse, 'yeni hat
ve Türkiye'yi düþünürüz' mesajý
vermiþti" diye konuþtu.
FÝYAT ÝNDÝRÝMÝ
Komlev, Türk akýmý olarak
adlandýrýlan boru hattý projesindeki
ortaklýðýn Türkiye'ye satýlan doðal
gaza indirim olarak yansýyýp
yansýmayacaðýna iliþkin soru
üzerine, "Elbette yansýr. Türkiye'ye
zaten indirim sözü verdik. Ancak
Türkiye de mantýklý fiyat istemeli,
üreticilerin kendi çýkarlarý olduðunu
bilmeli. Mesela Türkiye'de regüle
edilmiþ fiyatlar var. Türkiye,
bizimle, bu fiyatlara yakýn bir fiyat
elde edebilmek için müzakere
ediyor. Liberalleþmeden söz
ederken, fiyatlardaki regülasyonu
da yeniden deðerlendirmeli" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakaný Taner Yýldýz, önceki gün
Gazprom ile toplantý yapýldýðýný,
indirimli fiyat için yýlbaþýna kadar
iki kez daha biraraya geleceklerini
ve sonuca varacaklarýný
açýklamýþtý.(Haber7)
evsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro
endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,7
azalýþ gösterdi.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK), ekim
ayýna iliþkin sanayi ciro
endeksi verilerini açýkladý.
Buna göre, mevsim
ve takvim etkisinden
arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksi bir önceki
aya göre yüzde 1,7 azalýþ
kaydetti. Sanayinin alt
sektörleri (2010=100 temel yýllý) incelendiðinde;
ekimde bir önceki aya
göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi
yüzde 2,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi
ise yüzde 1,8 geriledi.
Takvim etkisinden
arýndýrýlmýþ toplam sanayi ciro endeksi geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde
7,7 arttý. Sanayinin alt
sektörlerine bakýldýðýnda,
ekimde madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi geçen yýlýn ayný
ayýna göre yüzde 1, imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 8 artýþ gösterdi.
Ana sanayi gruplarý
sýnýflamasýna göre, ekimde bir önceki aya göre en
yüksek düþüþ yüzde 6,5
ile dayanýklý tüketim malý imalatýnda gerçekleþti.
Ýmalat sanayi alt
sektörleri incelendiðinde,
ekimde bir önceki aya
göre en yüksek gerileme
yüzde 9,7 ile tütün ürünleri imalatýnda oldu. Bu
sektörü yüzde 8,7 ile bil-
gisayarlarýn, elektronik
ve optik ürünlerin imalatý
ve yüzde 8 ile aðaç, aðaç
ürünleri ve mantar ürünleri imalatý (mobilya hariç) izledi. Ekimde bir ön-
ceki aya göre en yüksek
artýþ yüzde 11,9 ile makine ve ekipmanlarýn kurulumu ve onarýmýnda görüldü. Bunu yüzde 6,9 ile
diðer ulaþým araçlarýnýn
imalatý, yüzde 5,2 ile temel eczacýlýk ürünlerinin
ve eczacýlýða iliþkin malzemelerin imalatý takip
etti.(Haber7)
‘Yoksulluðu ortadan kaldýracaðýz’
A
ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur
Ýslam, þu ana kadar 71 bin aileye destek
saðladýklarýný söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, "20 bin proje desteðiyle 71 bin ailenin kendi geçimlerini saðlamalarýna katkýda
bulunuldu, bu amaçla yaklaþýk 425 milyon TL
kaynak aktarýldý" dedi.
"AMACIMIZ
AZALTMAK"
YOKSULLUÐU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ýslam,
Ankara Atlý Otel’de düzenlenen "Gelir Getiri-
ci Projelerin Deðerlendirilmesi Araþtýrmasý
Projesi" kapanýþ toplantýsýna katýldý. Toplantý-
nýn açýlýþýnda konuþan Bakan Ýslam, projeni
Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü ve Boðaziçi Üniversitesi iþbirliði ile yürütüldüðünü
belirtti. Yoksullukla mücadelede politikalarýný
kýsa vadede, "gýda, barýnma, saðlýk" gibi doðrudan yardýmlarýyla yoksulluðun etkilerini
azaltmayý hedeflediklerini vurgulayan Bakan
Ýslam, orta ve uzun vadede ise "eðitim yetersizliði" ve "üretim sürecine katýlamama" gibi
temel yoksulluk nedenlerini ortadan kaldýrmak için yoksulluðun bizatihi kendisini azaltmak üzerine kurguladýklarýný vurguladý.(Haber7)
Geniz etinden korkun
eniz eti büyümesi çoG
cuklarda görülen ve zamanýnda tedavi edilmediði
takdirde ciddi sorunlara yol
açabilen çocukluk dönemi
rahatsýzlýðýdýr.
Kulak Burun Boðaz
Uzmaný Prof. Dr. Mustafa
Kazkayasý çocuklarda geniz
eti ve yaratabileceði sorunlarla ilgili açýklama yapýyor.
Her insanda bulunan
geniz eti çocuklarda bazen
önemli bir saðlýk sorununu
da beraberinde getirebiliyor.
Özellikle yuvaya giden çocuklarýn sürekli olarak birbirlerini enfekte etmeleri sonucu geniz eti büyümesinin
sýklýðýnýn son yýllarda artýþ
gösterdiðini belirten Prof.
Dr. Mustafa Kazkayasý “Üst
solunum yollarý nefes alma
esnasýnda sürekli olarak
mikroorganizmalarla temas
halindedir. Nazofarenks de-
nilen geniz bölgesinde mukoza altýnda, burundan gelen
mikroplarla mücadele eden
çok sayýda lenfoid oluþumlar
mevcuttur. Pasif sigara içiciliði; yani anne babanýn sigara içmesi, alerji ve özellikle
mikroorganizmalarýn tekrarlayan temaslarýna maruz kalma neticesinde bu lenfoid
oluþumlar büyüyerek geniz
etini oluþturuyor” diyor.
YÜZ YAPISINI DEÐÝÞTÝREBÝLÝYOR
Geniz eti iki ana nedenle sorun yaratýyor. Birincisi; çok büyüdüðünde mekanik olarak genizi kapatýyor ve týkayýcý uyku apnesi
denilen uykuda solunumun
duraklamasýna kadar varan
ciddi problemler yaratýyor.
Ýkinci neden ise; týkayýcý
özelliðinden baðýmsýz olmak üzere geniz eti mikroplarla istila edildiðinde bir
çöplük gibi onlarýn büyümesine ortam hazýrlýyor. Bu durum, geniz etinin yerleþtiði
anatomik bölüm tam bir
kavþak olduðundan, üst ve
alt solunum yollarýnda tekrarlayan enfeksiyonlara sebep oluyor. Problemin uzun
sürmesi ise çocuklarda yüz
yapýsýný deðiþtirmeye kadar
varabiliyor.
Prof. Dr. Mustafa Kazkayasý “Bu problem uzun
sürerse çocuklarda uzun ve
ince yüz yapýsý, yüksek damak, üst çenenin öne doðru
büyümesi, aðýzýn sürekli
açýk olmasý hali, bozuk diþler ve göz altlarýnda çöküklükle karakterize “adenoid
yüz” denilen tipik bir yüz
ifadesi ortaya çýkýyor” diyor.
BÝRÇOK RAHATSIZLIÐA YOL AÇIYOR
Geniz eti nedeniyle yaþanan bu sorunlar çocuklar-
da týkayýcý uyku apnesi, üst
solunum yolu direnç sendromu, horlama, burun týkanýklýðý ve buna baðlý aðýz solunumu, dikkat daðýnýklýðý ve
buna baðlý ders baþarýsýnda
azalma, huzursuzluk ve asabiyet, gece altýna iþeme, yutma ve konuþma bozukluðu,
tat ve koku almada azalma,
orta kulakta sývý toplanmasý,
iþitmede azalma, anormal
yüz ve diþ geliþimi, büyüme
ve geliþme geriliði, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, orta kulak iltihabý,
sinüzit, bademcik iltihabý,
farenjit, ses teli iltihabý, akciðer iltihabý gibi çeþitli
problemlere yol açýyor.
www.corumhakimiyet.net
Ç
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
Eþdeðer ilaca
ilave ücret vermeyin
alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, CHP Ýzmir Milletvekili Rahmi Aþkýn Türeli'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun
(SGK) ilaçta taban fiyat uygulamasýna geçmesine iliþkin yazýlý soru
önergesini yanýtladý.
Eþdeðer ürünlerin ruhsatlandýrma, klinik ve laboratuvar çalýþmalarý ile fiyatlandýrýlmasýnýn Saðlýk Bakanlýðý'nýn yetkisi altýnda olduðunu ifade eden Çelik, bu grup ilaçlarýn verilen uygunlukla, eþdeðer
ilaç olarak onay aldýðýný kaydetti.
Vatandaþýn ayný etkiye sahip olduðu kabul edilen eþdeðer ilacý
taban fiyattan aldýðýnda hiçbir þekilde ilave ücret ödemeyeceðini belirten Çelik, Saðlýk Bakanlýðý'nca eþdeðer kabul edilen ayný etkinlikteki ilaçlarýn halk tarafýndan kullanýlmasýnýn SGK tarafýndan desteklenen bir durum olduðunu vurguladý.
Taban fiyatý belirleyen ilaç için pazarda bulunurluðuna iliþkin
takiplerin kurumca güncel olarak yapýlmasý nedeniyle vatandaþlarýn
tabanda bulunan ilaca eriþimlerinde bir sýkýntý yaþanmayacaðýný ifade eden Çelik, taban fiyat uygulamasýyla vatandaþlardan toplanan
primlerin daha uygun bir þekilde toplum saðlýðýna harcanmasýnda etkili bir politikanýn amaçlandýðýný aktardý.
Akýlcý ilaç kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnda gereken bilgi ve
9
farkýndalýðýn kurum tarafýndan desteklenecek bir unsur olduðuna dikkati çeken Çelik, vatandaþlarýn ödeyeceði fiyat farkýnýn yüzde 20 ile
yüzde 120 arasýnda artacaðýna iliþkin olarak þunlarý kaydetti:
"Mevcut uygulamaya göre, bu uygulama ile kaldýrýlan oran daha önce kurum tarafýndan karþýlanan maksimum yüzde 10'luk bir
orandýr. Yani vatandaþtan alýnacak ilave ücret 8 kuruþ ile 6 lira arasýndadýr.
Vatandaþlarýmýz tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý'nca da eþdeðer kabul edilen ayný etkinlikteki ilaçlardan eþdeðer grupta taban fiyatý belirleyen ilacýn alýnmasý durumunda hastanýn hiçbir ilave ücret vermesi söz konusu deðildir. Taban fiyatlý ilacýn piyasada bulunurluðu da
kurum tarafýndan güncel takip altýnda olduðundan, vatandaþlarýmýzýn
fark ücret ödemeyecekleri bu ilaca eriþimlerinde bir sýkýntý yaþanmayacaktýr.
Uygulama akýlcý ilaç kullanýmýný destekleyici gruplara yönelik
tercih edilmekte olup, bu kapsamda kamu olarak deðerlendirme ve
karara baðlanmasý aþamalarýndan sonra ilk uygulamada olduðu gibi
duyuru tarihinden 3 ay gibi bir süre sonra yürürlüðe girmesi mümkün
olabilecektir." (Haber7)
EPDK’nýn para
cezalarýnda artýþ
E
Çocuklarda yalan
cezasý iþe yaramýyY
alan söylediði için çocuklarýn
cezalandýrýlmasýnýn bu hareketten
vazgeçmelerinde etkili olmayabileceði
ortaya çýktý.
Kanada'daki McGill
Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn
araþtýrmasý, "doðru söylemezsen bir
hafta boyunca bilgisayar yok" gibi
cezalarýn çocuklarýn yalan söylemesini
engellemediðini gösterdi.
Cezanýn yalan üzerindeki etkisini
inceleyen bilim adamlarýnýn
araþtýrmasýna 4-8 yaþýnda 372 çocuk
katýldý. Ceza alacaðýný zannedenler
daha çok yalan söyledi.
Bilim adamlarý, masanýn üzerine
bir oyuncak koydu ve çocuklardan 1
dakika boyunca buna bakmamalarýný
istedi. Çocuklarýn hareketleri gizli
kamerayla kaydedildi. "Oyuncaða
baktýn mý" sorusuna çocuklarýn yüzde
66'sý "hayýr" yanýtýný vererek yalan
söyledi. Oyuncaða baktýklarýnda
cezalandýrýlacaklarý söylendiðinde ise
çocuklarýn daha fazla yalan söylediði
ortaya çýktý.
"Yalan söylemezsen mutlu
olursun" denilen çocuklar daha az
yalan söyledi. Ayrýca "yalan
söylemezsen beni mutlu edersin" ya da
"dürüstlük iyi hissettirir" gibi cümleler
kurulduðunda çocuklarýn daha az yalan
söyledikleri belirlendi.
Bilim adamlarýndan Victoria
Talwar, çocuðun ceza ile tehdit
edilmesinin ters etki yarattýðýný ve
gerçeði söyleme ihtimalini azalttýðýný
belirtti. Araþtýrmanýn sonuçlarý McGill
Üniversitesi'nin internet sitesinde
yayýmlandý.(Yaygýn basýn)
PDK'nýn mevzuata aykýrý
davrananlara uygulayacaðý para
cezasý tutarlarý 164 lira ile 1 milyon
144 bin 373 lira arasýnda deðiþiyor.
Enerji Piyasasý Düzenleme
Kurulu'nun (EPDK), elektrik,
doðalgaz, LPG ve petrol piyasasýndaki
bazý mevzuat ihlallerinde gelecek yýl
uygulayacaðý idari para cezalarý
yeniden deðerleme oraný tutarýnda
artýrýldý.
EPDK'nýn konuya iliþkin
tebliðleri, Resmi Gazete'nin bugünkü
sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe
girdi.
Buna göre, Kurul'un 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren uygulayacaðý
idari para cezasý tutarlarý, Maliye
Bakanlýðýnca yüzde 10,11 olarak
belirlenen yeniden deðerleme
oranýnda artýrýldý.
Kurul, Elektrik Piyasasý
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý ve
Doðalgaz Piyasasý Hakkýnda Kanunun
9. maddesi uyarýnca yazýlý ihtara
raðmen mevzuata aykýrý durumlarýný
devam ettirenlere 503 bin 46 lira ile 1
milyon 6 bin 95 lira, Petrol Piyasasý
Kanununun 19. maddesi uyarýnca
lisans almaksýzýn lisansa tabi
faaliyetlerin yapýlmasýnýn da
aralarýnda yer aldýðý mevzuat
ihlallerinde 227 lira ile 1 milyon 144
bin 373 lira, Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol
Gazlarý Piyasasý Kanunu ve Elektrik
Piyasasý Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanunun 16.
maddesi uyarýnca lisanssýz faaliyetler
baþta olmak üzere mevzuata aykýrý
durumlarda 164 lira ile 838 bin 412
lira, Elektrik Piyasasý Kanunun 16.
maddesi uyarýnca mevzuata aykýrý
davrananlara ise 572 bin 186 lira ile 1
milyon 144 bin 373 lira arasýnda idari
para cezasý uygulayabilecek.(Haber7)
Obeziteyle mücadelede
çýðýr açacak hap
Türkler cepten seyahati sevdi
S
kyscanner üzerinden akýllý
telefonlar ile Türkiye’den
yapýlan seyahat aramalarý 2013
senesine kýyasla, yüzde 210
oranýnda artýþ gösteriyor.
Tüm dünyada olduðu gibi,
Türkiye'de de mobil cihazlarýn
kullanýmý gün geçtikçe artýyor.
Ýnternet sitesi ile olduðu kadar
mobil uygulamalarýyla da dünyada seyahat etmek isteyenlerin
hayatýný kolaylaþtýran ve en hesaplý
alternatifleri
sunan
Skyscanner'in Skyscanner'in
son verileri, bu durumun seyahatseverlerin seyahat planlarýna
da yansýdýðýný gösteriyor.
Skyscanner
üzerinden
akýllý telefonlar ile Türkiye'den
yapýlan seyahat aramalarýnda
%210 oranýnda bir artýþ yaþanýrken, seyahat severler mobil cihaz üzerinden geçen seneye kýyasla %15 oranýnda daha fazla
uçuþ rezervasyonu yapýyor. Geliþen teknolojiler ve yeni mobil
trendler ile bilgisayarlarýn yerini
almaya baþlayan tabletler de artýk
seyahat aramalarýnda daha fazla
kullanýlmaya baþlandý. Skyscanner'ýn verileri de bunu destekler nitelikte. Geçtiðimiz yýla kýyasla,
tabletler üzerinden %41 oranýnda
daha fazla arama yapýlýrken, %36
oranýnda daha fazla uçuþrezervasyonu gerçekleþtiriliyor.
Akýllý telefon ve tablet kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýyla Türk seyahatseverler de, Skycanner'ýn
mobil uygulamasýndan daha fazla
yararlanýyor. Akýllý telefonlar ve
tabletler gibi mobil cihazlar, seyahat planlama için etkin bir þekilde
kullanýlýyor. Sksycanner'ýn verilerine göre Türk kullanýcýlar, en fazla Kasým ve Aralýk ayýnda akýllý cihazlarýna Skyscanner mobil uygulamalarýný indiriyor.(Haber7)
A
BD'li bilim adamlarý, egzersiz
yapmaksýzýn aþýrý kilolardan
kurtulmayý saðlayacak bir hap
geliþtirdi.
Harvard Kök Hücre
Araþtýrmalarý Merkezi'nin
geliþtirdiði haplar 'kötü yað' olarak
adlandýrýlan beyaz yað hücrelerini,
'iyi yað' olarak adlandýrýlan
kahverengi yað hücrelerine
çeviriyor. Uzmanlar bu hap
sayesinde vücutta enerji üretip yað
yakmaya programlanmýþ
kahverengi yað hücrelerinin
miktarýný artýrmayý hedefliyor.
Araþtýrmacýlar, buluþlarýný
"ileride egzersizin yerini
alabilecek bir hap" olarak
deðerlendiriyor.
Uzmanlar bu hapýn obeziteyle
mücadelede önemli bir çýðýr
açacaðýný, bunun yaný sýra diyabet,
kalp rahatsýzlýklarý ve kanser
riskini de azaltacaðýný söylüyor.
Þimdiye dek sadece hayvanlar
üzerinde denenen hap, gerekli
izinler alýndýðý takdirde insan
vücuduna da uygulanacak.
Ýlaç, ancak uzun süreli yan
etkileri incelendikten sonra
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
13 ARALIK 2014
Çalýnan eserlerimizi geri istiyoruz
Kaçýrýlan Hitit eserleri ABD, Ýngiltere, Almanya ve Ýsrail’de
RECEP MEBET
Çorum’dan kaçýrýlan
Hitit eserleri ABD, Ýngiltere, Almanya ve Ýsrail’deki müzelerde sergileniyor.
Topraklarýmýzda bulunduktan sonra çalýnarak
yurt dýþýna götürülen tarihi eserlerimiz, ana vatanýna geri dönmeyi bekliyor.
Almanya’dan geri
getirilen
Boðazköy
Sfenksi’nin ardýndan Çorum kamuoyu yurt dýþýndaki diðer kültür varlýklarýmýz için de harekete geçilmesini istiyor.
HÝTÝT ESERLERÝNÝN ÝZÝNDE
Yurt dýþýna kaçýrýlan Hitit eserlerinin geri getirilmesi için sosyal medyada kampanya baþlatýldý.
Ýngiltere’de British Museum’da sergilenen Hattuþa ve Alacahöyük buluntularý.
Çorum’dan kaçýrýlan Hitit eserleri yurda dönmeyi bekliyor.
Hitit eserleri kaçak yollarla yurt dýþýna taþýndý. Boðazköy Sfenksi Türkiye’ye iade edilmiþti.
Hitit eserleri ABD, Ýngiltere, Almanya ve Ýsrail’deki müzelerde sergileniyor.
Yurt dýþýna kaçýrýlan
tarihi eserlerimizle ilgili
yaptýðýmýz araþtýrmada
Boðazköy ve Alacahöyük
buluntularýnýn Amerika’da Metropolitan, Almanya’da Berlin, Ýngiltere’de British ve Ýsrail’de
ise Tel Aviv Müzeleri’nde
sergilenmeye devam ettiðini gördük.
1900’lü yýllarda baþlayan soygunlarda ismi en
çok geçen kaçakçý Alman
Norbert Schimmel.
ANADOLU’DAN
AMERÝKA’YA KAÇIRDI
Gümüþ Hitit Kadehi’ni ABD Metropolitan
Müzesi koleksiyonuna
kazandýran
Norbert
Schimmel ünlü bir kaçakçý.
Tarihi M.Ö. 13-14.
yüzyýla uzanan eserimizi
1989 yýlýna kadar elinde
bulunduran Schimmel, 18
cm uzunluðundaki Hitit
eserini çalýntý Karun Hazinesi’ni de depolarýnda
saklayan Metropolitan
Müzesi’ne götürmüþ.
Batýda, yýllar boyunca, özellikle Orta Doðu
ülkelerinden tarihi eserleri çalarak Avrupa ve
Amerika müzelerine götüren, kaçakçýlarýn finansmanýný saðlayan kiþiler her zaman için el üstünde tutulmuþlar. Almanya doðumlu olan
Norbert Schimmel de
Amerika'da çok saygýn
bir kiþi olarak biliniyor.
Çünkü Metropolitan Müzesi’ne çok sayýda tarihi
eser baðýþlamýþ. Özellikle
Akdeniz ülkelerinin eserlerini bir þekilde toplamýþ. Ýþadamý görünümlü
Schimmel, müzeye eser
baðýþlayarak vergi indirimi saðlýyordu.
Norbert Schimmel,
Hitit kadehini müzeye
ulaþtýran kiþi olarak da
dikkat çekiyor. Bu eseri
Türkiye'den nasýl ve ne
þekilde kaçýrdýðýna iliþkin
ise bir bilgi yok. Schimmel'in tüm koleksiyonu
ise, tamamen þaibeli!
Amenhotep III Heykelinin kayýp gözü de
Norbert Schimmel'in koleksiyonunda bulunmuþ
ve Mýsýr'a iade edilmiþti.
Schimmel'in dýþýnda
Anadolu’ya bilimsel araþtýrma maskesi altýnda gelip Çorum ve çevresindeki pek çok örenyerinden
çaldýðý eseri yurt dýþýna
kaçýran Ýngiliz ve Ýsrailli
kaçakçýlar da yer alýyor.
Hakimiyet, Çorum’dan yurt dýþýna kaçýrýlan tarihi eserlerin izini sürdü.
Tarih soygununa dikkat çekti
Haber Türk Gazetesi yazarý Osman Gençer dünki köþeyazýsýnda Türkiye’de yaþanan müze ve antik
kent soygunlarýna dikkat çekti.
‘Soyulmayan kaldý mý?’ baþlýklý yazýsýnda tarihi
eser kaçakçýlýðýnýn ulaþtýðý boyutu gözler önüne seren
Osman Gençer, Alacahöyük’ten çýkarýlan bazý Hitit
eserlerinin Ýngiltere ve Ýsrail’e kaçýrýldýðýný kaydetti.
Türkiye’den çalýnan bazý eserlerin Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen giriþimler neticesinde tekrar yurda döndüðüne iþaret eden Gençer, anavatanýna dönmeyi bekleyen daha pek çok eser bulunduðunun altýný çizdi.
Tarih hýrsýzlýðýna karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý gerektiðini vurgulayan Gençer, yazýsýnda þu ifadelere yer verdi:
SOYULMAYAN KALDI MI?
Her büyük müze ve antik kent soygununda aþaðýdaki listeyi hatýrlatýyorum.
Çünkü, bu hýrsýzlýklarla baþýmýzýn ne kadar dertte olduðunu ve ayrýca soyguncular karþýsýnda ne denli
çaresiz kaldýðýmýzý bilelim istiyorum.
Yalnýzca son bir kaç yýl içinde..
—Bursa soyuldu.
—Tire soyuldu.
—Kahramanmaraþ soyuldu.
—Denizli soyuldu.
—Erzurum soyuldu.
—Milas soyuldu.
—Side soyuldu.
—Isparta soyuldu.
—Sivas soyuldu.
—Uþak soyuldu.
—Mersin soyuldu.
—Bergama soyuldu.
Son olarak da..
—Aydýn Afrodisias Antik
Kenti soyuldu.
—Sardes Antik Kenti soyuldu.
Hatýrlayabildiðim müze ve antik kent soygunlarý
bunlar..
1800’lü yýllarýn baþýndan beri yerli ve yabancý
hýrsýzlar tarafýndan düzenli olarak soyuluruz.
Tadý damaklarýnda kalan hýrsýzlar, bazýlarýna iki
tur, bazýlarýna beþ tur yaptýlar.
Çünkü bizim memlekette en kolay iþ, müze soymaktýr.
Ama kimse, ‘kardeþim, bir ülke nasýl olur da bu
kadar çok soyulduðu halde, ciddi önlem almayý beceremez?’ diye sorgulamaz.
Kimse çýkýp da ‘nasýl olur da, dünyadaki pek çok
müzede Anadolu ve Mezopotamya eserleri sergilenir’
diye hayýflanmaz?
Yine kimse kalkýp ‘yalnýzca bizden götürdükleri
eserlerle müze kuran Almanlar’a, Avusturyalýlar’a ve
diðerlerine’ sesini çýkartmaz?
Eh, hal böyle olunca, hýrsýz ne yapsýn.
Aklýna geldikçe dalar gördüðü müzeye, antik
kente..
Haber Türk Gazetesi yazarý Osman Gençer
Bizim müzeler ve antik kentler sanmayýn ki yalnýzca bu iþleri profesyonelce yapan hýrsýzlar tarafýndan soyuluyorlar.
Araya zaman zaman memurlar ve hatta konsoloslar da giriyor.
Vesileyle onlarý da hatýrlayalým..
—Dünyanýn en güzel kadýn
heykeli olarak kabul edilen Melos
Aphroditesi’ni Fransa Büyükelçisi
bizzat yürüttü.
—Bergama Zeus Altar’ý Berlin’e taþýndý.
—Truva Hazineleri’nin büyük bir kýsmý Moskova’ya götürüldü.
—Kýbrýs’taki Amerikan Konsolosu bölgede topladýðý eserleri
Osmanlý Sultaný’na satmaya kalktý.
—Ayýla bayýla gezdiðimiz
New York Metropolitan Müzesi’ndeki eserler Adana ve Hatay’dan çalýndý.
—Ya Boston Müzesi’ndekiler? Acemhöyük’ten
taþýnanlar!..
—Çorum Alacahöyük’ten yürütülenler ise Tel
Aviv ve Londra’da..
—Yunanlýlar, iþgal sýrasýnda Ýzmir’de pek çok
kazý yaptýlar. Çýkardýklarý tarihi eserleri Amerikalýlar’la beraber kaçýrdýlar.
Anlayacaðýnýz..
Açýk hava müzesi Türkiye en az 200 yýldýr itinayla soyuluyor.
Çalan çaldýðýyla kalýyor, eserlerimizi güle oynaya ülkesine götürüyor, kimse de hesap sormuyor.
Bunca soyguna, bunca devlet adamý içinde yalnýzca bir ve tek büyük adam; Mustafa Kemal Atatürk
‘dur’ dedi.
Kurtuluþ Savaþý’ndan yeni çýkmýþ olmasýna raðmen, soygunlara el koydu ve Osman Hamdi Bey’le
birlikte kaçýrýlan eserlerden 53 sandýðý týpýþ týpýþ geri
getirtti.
Ama artýk Atatürk yok.
O ayrýldýðýndan beri de soygunlara kalýndýðý yer-
Osman Gençer, kaleme
aldýðý yazýda
Alacahöyük’ten
çýkarýlan bazý Hitit
eserlerinin Ýngiltere ve
Ýsrail’e kaçýrýldýðýný
kaydetti.
Gençer, çalýnan eserlerin
Tel Aviv ve Londra’daki
müzelerde sergilendiði
bilgisini paylaþtý.
ATATÜRK VARKEN TIPIÞ TIPIÞ GERÝ GETÝRDÝLER
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
11
Ýskilip’in altýn maðazasý
ÞAHÝN KUYUMCULUK
RECEP MEBET
Necati ve Yavuz
Þahin’in sahibi olduðu
Þahin Kuyumculuk,
hizmette çeyrek asrý
geride býraktý.
“Güven, kalite ve
zerafetin buluþtuðu
adres” sloganýyla
faaliyetlerini sürdüren
Þahin Kuyumculuk, her
tür altýn taký satýþýnýn
yaný sýra saat çeþitlerini
de müþterilerinin
beðenisine sunuyor.
Þahin Kuyumculuk, Belediye Sosyal Tesisleri A Blok’ta hizmet veriyor.
Kuyumculuðun
baba mesleði olduðunu
belirten Yavuz Þahin,
Ýskilip halkýnýn
güvenine layýk olmaya
özen gösterdiklerini, bu
nedenle müþteri
memnuniyetine büyük
önem verdiklerini
söyledi.
Alanýnda deneyimli
ve güler yüzlü
personelleriyle faaliyet
gösterdiklerini anlatan
Þahin, taký tamiratý
hizmeti de verdiklerini
kaydetti.
Þahin, “Bilezik,
yüzük ve kolye baþta
olmak üzere altýn taký
çeþitlerimizi yakýndan
görmek ve
hizmetlerimiz hakkýnda
detaylý bilgi almak
isteyen herkesi Belediye
Sosyal Tesisleri A Blok
numara 4’te faaliyet
gösteren Þahin
Kuyumculuk’a
bekliyoruz” dedi.
Özejder SBL idarecileri ve Okul Aile Birliði yönetimi hayýrsever iþadamý Atilla Özejderi ziyaret etti.
Özejder SBL Okul Aile
Birliði’nden ziyaretler
Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi (SBL)
idarecileri ve Okul Aile Birliði yöneticileri, Milli
Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayýrsever
iþadamý Atilla Özejder’i ziyaret etti.
2014-2015 Eðitim-Öðretim Yýlý’nda eðitime
açýlan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde
geçtiðimiz günlerde göreve baþlayan Okul Müdür
Vekili Necmettin Ünal ve Müdür Yardýmcýsý
Þuayip Yýldýz, Okul Aile Birliði Baþkaný Eralp
Armakan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet
Güley, Mehmet Ergin ve Süleyman Ender ile
birlikte bazý ziyaretlerde bulundular.
Ýlk olarak okulu yaptýrarak eðitim camiasýnýn
hizmetine sunan Atilla Özejder’i ziyaret eden
heyet, hayýrsever iþadamýna Çorum’a böyle bir
okul kazandýrdýðý için teþekkür ettiler. Heyette
bulunan isimler, bundan sonraki süreçte okulun
fiziki yapýsýna yakýþýr þekilde iyi ve baþarýlý
öðrencilerin yetiþtirilmesi konusunda
çalýþacaklarýný ifade ettiler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirten
Ýþadamý Özejder de bundan sonraki süreçte de
yine okul ile ilgili kendisine ihtiyaç duyulmasý
halinde elinden gelen desteði vereceðini söyledi.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü de
ziyaret eden heyet, okul hakkýnda bilgiler vererek
yapmayý planladýklarý çalýþmalarý aktardýlar.
Sosyal Bilimler Lisesi gibi önemli bir
okulun Çorum’a kazandýrýlmasýnýn öneminden
bahseden Seyit Ali Büyük ise, okulun
düzenleyeceði faaliyetlerle adýndan söz ettiren bir
eðitim kurumu olmasý gerektiðini dile getirdi.
(Haber Merkezi)
Mürsel Et sektörde iddialý
RECEP MEBET
Necati ve Yavuz Þahin’in sahibi olduðu Þahin Kuyumculuk, hizmette çeyrek asrý geride býraktý.
Osmancýk’ýn ‘Baharat Dünyasý’
RECEP MEBET
Osmancýk Dörtyol
mevkiinde faaliyet
gösteren Baharat
Dünyasý, kýþ sezonuna
özel bitki ve baharat
çeþitlerini müþterilerine
sunuyor.
Kamuoyunda
‘Þifalý Bitkiler’ olarak
bilinen ürünlerin yaný
sýra zengin baharat
çeþitlerini müþterilerinin
beðenisine sunduklarýný
anlatan Serdar Ertürk,
macun, reçel ve bitkisel
yaðlarýn da satýþýný
yaptýklarýný söyledi.
Taze çekilmiþ
karabiber ve haþhaþ gibi
ürünlerle müþterilerinin
tüm ihtiyaçlarýna cevap
verdiklerini belirten
Ertürk, cilt ve saç bakým
malzemelerinin de
zengin ürün
yelpazelerinde yer
aldýðýný kaydetti.
Ertürk,
“Ürünlerimizi yakýndan
görmek ve
hizmetlerimiz hakkýnda
detaylý bilgi almak
isteyen herkesi
Osmancýk ilçesi
Dörtyol mevkiinde
faaliyet gösteren
Baharat
Dünyasý’na bekliyoruz”
dedi.
Baharat Dünyasý, Osmancýk ilçesi Dörtyol mevkiinde faaliyet gösteriyor.
Baharat Dünyasý sahibi Serdar Ertürk, ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi.
Mürsel
Özdemir’in sahibi
olduðu Mürsel Et,
toptan ve perakende et
ürünlerini
müþterilerinin
beðenisine sunuyor.
Osmancýk ilçesi
Orgeneral Ahmet
Çörekçi Caddesi
Ziraat Bankasý
yanýnda hizmet veren
Mürsel Et, 14 yýlý aþan
tecrübesiyle et
ürünleri sektöründe
iddialý.
Kasaplýk
mesleðine yeni bir
vizyon
kazandýrdýklarýný
anlatan Mürsel
Özdemir, kaliteli ve
hijyenik et ürünleriyle
Osmancýklýlar’ýn
vazgeçilmez adresi
konumunda
olduklarýný söyledi.
Et ürünleri
satýþýnýn yaný sýra
canlý hayvan
pazarlamasý da
yaptýklarýný hatýrlatan
Özdemir, “Tezgahta
satýþa sunduðumuz
tüm ürünler kendi
imalatýmýz. Yani
halkýmýz bu sayede
doðrudan üreticiden et
ürünleri almanýn
farkýný yaþýyor” dedi.
Mürsel Et
tesislerinde modern
ekipman ve alanýnda
deneyimli personelle
hizmet verdiklerini
belirten Özdemir, en
büyük önceliklerinin
müþteri memnuniyeti
olduðunun altýný çizdi.
Soðutma
sistemleriyle
donattýklarý araçlarýyla
Osmancýk’ýn yaný sýra
civar yerlere de sipariþ
servisi yaptýklarýný
dile getiren Özdemir,
“Et ürünlerinde kalite
ve hizmet farkýný
yakýndan görmek
isteyenleri Mürsel
Et’e davet ediyoruz”
diye konuþtu.
Mürsel Özdemir’in sahibi olduðu Mürsel Et, hizmetleriyle sektörde iddialý.
Özdemir, “Kaliteli ve hijyenik et ürünleriyle Osmancýklýlar’ýn hizmetindeyiz” dedi.
Mürsel Et, Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi Ziraat Bankasý yanýnda hizmette.
12 CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
Enflasyon için müthiþ tahmin
www.corumhakimiyet.net
2
Ermenek’te
ölenlere
‘Soma’ hakký
verilecek
S
oma’daki maden kazasýnda ölenlere verilen
haklarýn aynýsý Ermenek’teki kazada
ölenlerin ailelerine de verilecek.
Ermenek’te ölenlerin hak sahiplerinin her
türlü borçlarý terkin edilecek, kanun
hükümlerine göre aylýk baðlanacak.
Primlerinin eksik olan kýsmý Maliye
Bakanlýðý’nca ödenecek. Ölen sigortalýnýn eþ
ve çocuklarýndan birisi, eþi ve çocuðu yoksa
kardeþlerinden birisi olmak üzere toplam bir
kiþiye iþ verilecek.
Ayrýca madencilikte mesai saatleri
deðiþtirilecek. Buna göre, madencilerin günlük
çalýþma süresi 7.5 saati, haftalýk çalýþma ise
37.5 saati geçemeyecek.
Ölümlü iþ kazalarýnda iþverene verilen
para cezalarý 3 katýna kadar arttýrýlýrken,
teftiþte çalýþmalarý durdurulan bir maden ocaðý
þayet çalýþmaya devam ederse cezasý
aðýrlaþacak. Hapis cezasý gelecek, para
cezasýna çevrilmeyecek.(Haber7)
Facebook artýk o
fotoðraflara izin
vermeyecek
F
acebook sarhoþ fotoðraflarýnýn paylaþýmýna
engel olacak.
Facebook, kullanýcýlarýn sarhoþken çekilen
fotoðraflarýný paylaþmalarýna engel olabilecek
bir yazýlým üzerinde çalýþýyor.
Görüntü tanýma özelliði ve yapay zekâ
özelliklerinin kullanýlacaðý sistem,
fotoðraflardaki sarhoþ ve ayýk ifadeleri
birbirinden ayýrabilecek.
Yeni yazýlýmda Facebook kullanýcýlara,
"Patronunun ve annenin bunu görmelerini
istediðinden emin misin?" sorusu sorulacak.
Sarhoþ fotoðraflara engel olacak sistem,
Facebook'un yapay zekâ araþtýrma laboratuvarý
tarafýndan açýklandý.
Wired dergisine konuþan Yann LeCun,
"Facebook'ta dijital asistan" yaratmak istediðini
söyledi. LeCun, bu dijital asistanýn gelecekte,
kullanýcýnýn izni olmadan baþkasý tarafýndan
Facebook'a yüklenen fotoðraflarýn da tespit
edilmesine yardýmcý olabileceðini ifade
etti.(Yaygýn basýn)
Google’dan
10 yeni dil
desteði
G
oogle tarafýndan yapýlan açýklamada
Google Translate’e aralarýnda Kazakça,
Tacikçe ve Özbekçe’nin olduðu 10 dilin daha
eklendiði duyuruldu
Google’ýn online çeviri sitesi Google
Translate’e dünya çapýnda yaklaþýk 200
milyon kiþinin konuþtuðu 10 dil daha eklendi.
ABD merkezli Google tarafýndan konuyla
ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, sisteme
eklenen dillerin bilgisayar kullanýcýlarýnýn
hizmetine girdiði ve kýsa bir süre sonra
platformun akýllý telefon uygulamasýnda da yer
alacaðý bilgisi paylaþýldý.
Asya’daki Ýngilizce konuþmayan
kullanýcýlara sunduðu hizmeti artýrmayý
hedefleyen Google, 2017’de sadece
Hindistan’da 500 milyon kullanýcýya hizmet
götürmeyi hedefliyor. Þirket, bu hedefi
kapsamýnda Google Translate’e oldukça önem
veriyor.
Kazakça, Tacikçe ve Özbekçe’nin
aralarýnda bulunduðu 10 dilin eklendiði
Google Translate, 2006 yýlýnda hizmete girdi.
Site, 2009’dan beri Türkçe çeviriye de imkan
veriyor.
015 yýlý para ve kur politikasý ile
ilgili açýklama yapan Baþçý, 2015 yýlý
için müthiþ bir tahminde bulundu.
Merkez Bankasý Baþkaný Erdem
Baþçý, enflasyon hedefiyle ilgili 2017
hedeflerinin yüzde 5 olduðunu
belirterek "Mevcut þartlar 2015 için
yüzde 6,2'lik enflasyon tahminini de
altýnda gerçekleþme olabileceðine iþaret
ediyor. Önümüzdeki yýl enflasyonun
yüzde 5'e yakýn bir seviyede
gerçekleþmesi mümkün" dedi.
PETROLDEN FIRSAT
YARATABÝLÝRÝZ
Enflasyonun 2015 yýlý boyunca
kademeli bir düþüþ sergilemesinin
amaçlandýðýný ifade eden Baþçý, "Petrol
fiyatý baþta olmak üzere tüm emtialarda
önemli düþüþ gerçekleþti, bu enflasyonu
düþürücü bir faktör olacak. Petrol
fiyatlarýndaki her 10 dolarlýk düþüþün
0,4-0,5 puanlýk enflasyonu düþürücü
etki getirdiði hesaplanabiliyor. Petrol
fiyatlarýndan enflasyonu düþürücü bir
etki gelecek, bunu fýrsat bilip enflasyonu
yüzde 5'e düþürmek için çaba sarf
etmemiz gerekiyor" dedi.
Baþçý, gelecek yýl dýþ dengede
belirgin bir iyileþme beklediklerine
iþaret ederek, emtiadaki düþüþün kalýcý
olmasý durumunda bunun Tükiye'ye
avantaj saðlayacaðýný söyledi.
Enflasyon için yýl sonu
öngörülerinin yüzde 8,9 olduðunu
belirten Baþçý, "Ýlk intibamýz yýl
sonunda yüzde 8,9'un altýnda olabileceði
yönünde. Ocak-Þubat-Mart-Nisan
aylarýnda enfyasyonda kuvvetli bir
düþüþ mümkün. Bunu hep birlikte
göreceðiz" dedi.
TÜRKÝYE'NÝN ÖNÜNDE 2
ZORLUK VAR
Türkiye için zorluklarý açýklayan
Baþçý, "Türkiye için zorluklar Fed'in
politika normalleþtirmesi ve Tarým-Gýda
fiyatlarý. Üçüncü çeyrekte tarýmýn
aðýrlýðý GSYH'da yüksek; tarým 3.
çeyrekte GSYH'nin beklentilerin altýnda
kalmasýndaki en önemli faktörlerden
biri" dedi.
FED'ÝN ÇIKIÞ
STRATEJÝSÝNE HAZIRIZ
Baþçý, Fed'in sýkýlaþtýrma
adýmlarýnýn erken ya da geç olmasý
durumunda nasýl adým atacaklarýna
iliþkin hazýrlýklarýný yaptýklarýný
belirterek, dövizkurlarýnda aþýrý
oynaklýðý arzu etmediklerini dile getirdi.
Baþçý Fed'in çýkýþ stratejisine hazýr
olduklarýna vurgu yaptý. Merkez
Ehliyetler tarih oluyor
A
BD’nin Iowa eyaleti, vatandaþlarýn
akýllý telefonlarýna yükleyecekleri
resmi uygulamanýn ehliyet yerine geçeceðini açýkladý.
ABD’nin Iowa eyaleti, ehliyet kullanýmýný deðiþtirecek bir projenin yakýn
bir zamanda kullanýma gireceðini duyurdu.
Yapýlan açýklamaya göre, vatandaþlarýn akýllý telefonlarýna yükleyecekleri
Bankasý Baþkaný, parapolitikasýndaki
sýký duruþun hem döviz kuru, hem de
enflasyonbeklentilerini kontrol etmede
baþarlý olduðunu söyledi.
"Gýda dýþý enflasyonun enflasyona
katkýsýnýn 4 puana kadar belki daha
aþaðý düþmesini, gýdanýn katkýsýnýn ise 2
ya da daha altýna inmesini saðlamayý
amaçlýyoruz" diyen Baþçý bütün
faktörlerin enflasyonu düþürücü yönde
olduðunu ifade etti.
2015'te ihracat odaklý büyümenin
hýz kazanacaðýný dile getiren Baþçý,
tüketim talebinin ýlýmlý seyredeceðini,
bu sayede dengeli büyümenin gerçekleþtirileceðini söyledi.(Haber7)
resmi uygulama ehliyet yerine geçecek.
Ehliyetleri dijital ortama taþýma kararý alan Iowa eyaleti, akýllý telefonlar
için geliþtirdiði uygulamanýn sürücülerin
bütün bilgilerini içereceðini ve bu uygulamayý kullanan kiþilerin ehliyetlerini
yanlarýnda taþýmak zorunda kalmayacaklarýný duyurdu. Bu konuda bir ilke
imza atan Iowa’da söz konusu uygulamanýn 2015’te kullanýma girmesi bekleniyor.(Haber7)
Kuyrukluyýldýzdaki su Dünya’dakinden farklý
E
SA,
67P/Churyumov-Gerasimenko
kuyrukluyýldýzýndan saçýlan su buharýnýn Dünya'dakinden
tamamen farklý olduðunu tespit etti.
Rosetta uzay aracý, yörünge yer aldýðý 67P kuyrukluyýldýzýnýn su buharýný analiz etti. Sonuçlar, su
buharýnýn Dünya'daki okyanuslarýn suyundan farklý
olduðunu ortaya koydu. Elde edilen bulgu, Dünya'daki
okyanuslarýn nasýl oluþtuðu tartýþmasýný yeniden
alevlendirdi.
ESA, 67P'den yayýlan su buharýna iliþkin analizlerin, Rosetta tarafýndan 6 Aðustos'ta yapýldýðýný açýkladý. Gökbilimciler, Dünya'nýn oluþtuðu 4.6 milyar yýl
önce çok sýcak olduðunu, bu nedenle yüzeyindeki tüm
suyun buharlaþtýðýna inanýyor. 67P'den elde edilecek bilgiler, bugün Dünya'nýn üçte ikisini kaplayan sularýn kaynaðýný bulmak adýna büyük önem taþýyor.
Öne sürülen en güçlü teori, Dünya soðumaya
baþladýktan sonra suyun asteroit ve kuyrukluyýldýzlarla
taþýndýðý yönünde. Suyun kaynaðýný belirlemek için
okyanuslarda fazlasýyla bulunan aðýr hidrojen döteryuma bakan bilim insanlarý, 67P kuyrukluyýldýzýndaki
döteryum oranýnýn Dünya'dakine kýyasla farklý
olduðunu tespit etti.
Kuyrukluyýldýzýn kökenlerine uzanan bilgi
Gökbilimciler, geçmiþte 11 kuyrukluyýldýzýn
döteryum/hidrojen oranlarýný ölçme þansý yakalamýþtý.
Bu gök cisimlerinden sadece ESA'nýn Herschel görevinde analiz ettiði 103P/Hartley 2 kuyrukluyýldýzýnda
Dünya'nýnkiyle uyuþan oran tespit ediþmiþti.
Jüpiter-ailesine ait (Asteroit Kuþaðý) kuyrukluyýldýzlarýnýn aksine, Neptün'ün ötesindeki Kuiper
Kuþaðý'ndan
geldiði
düþünülen
67P'deki
döteryum/hidrojen oraný, Dünya'nýn okyanuslarýndakinin 3 katý olarak ölçüldü. Bu oran, Güneþ
Sistemi'nin çevreleyen Oort Bulutu'ndan gelen kuyrukluyýldýzlardan da yüksek çýktý.
Sicence dergisinde yayýmlanan araþtýrmada,
'Jüpiter-ailesi kuyrukluyýldýzlarýn Dünya'dakine benzer
su içerdikleri, Rosetta'dan elde edilen sonuçlarýn ise
suyun kaynaðýnýn neresi olduðu kosusundaki tartýþmalarý güçlendireceði' belirtildi.
Rosetta'nýn su buharýn analiz eden ROSINA
görevinde yer alan Kathrin Altwegg, kuyrukluyýdýzlarýn
kimyasal yapýsýnýn Güneþ'e olan uzaklýk ve oluþtuklarý
zamanla da doðrudan ilgili olduðunu belirterek, 'Jüpiter
sýnýfý kuyrukluyýldýzlarýn sanýlandan daha uzak mesafelerde oluþmuþ olabileceklerini' söyledi.
ESA, Güneþ'e yaklaþmakta olan 67P'nin 2015'te
kuyrukluyýldýzlarýn geçmiþi hakkýnda daha önemli bilgiler sunacaðýný belirtti. (Haber7)
Obezite patlamaya
hazýr bomba
Dr. Aziz Sümer'e göre obezite dünyaDdaoç.patlamaya
hazýr bir bomba halini aldý
Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaþ Týp Merkezi Obezite ve Diyabet
Cerrahisi Merkezi Baþkaný Doç. Dr. Aziz Sümer, "Obezite önceden belirli gruplarda görülürken, artýk salgýn haline geldi ve hatta salgýn halini de geçerek dünyada patlamaya hazýr bir bomba haline geldi" dedi.
YYÜ Dursun Odabaþ Týp Merkezi
Obezite ve Diyabet Cerrahisi Merkezi'nin düzenlediði "1. Obezite ve Diyabet Cerrahisi
Hasta Okulu Sempozyu"nda obezite ve obeziteyle mücadele konularýnda sunumlar yapýldý.
Sempozyumda konuþan YYÜ Eðitm ve
Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Hakan Çankaya, taþrada bazý üniversite hastanelerinin, devlet hastanelerinin rutin yaptýðý iþlemleri yapan klinikler haline dönüþtüðünü
ifade etti.
Bunun hastanelerin ekonomik olarak
zayýflamasý ve teknolojiyi yeterince takip
edememesinden dolayý yaþandýðýný belirten
Çankaya, bunun yanýnda hastanelere yeni çalýþanlarýn gelmemesi, herkesin alýþtýðý iþleri
yapmasý ve kendilerini geliþtirmemelerinin de etkili olduðunu vurguladý.
Çaðýn en önemli sorunlarýndan birinin de obezite olduðunu ve kendisinin de kýsa bir süre öncesine kadar bu
hasta grubunda bulunduðunu hatýrlatan Çankaya, insanlarýn obeziteyi
bir hastalýk olarak görmemeleri
ya da kilolarýndan utanmalarýndan dolayý hastaneye gelmediklerini söyledi.
ANÝ ÖLÜM RÝSKÝ ÇOK FAZLA
Obezite ve Diyabet
Cerrahisi
Merkezi Baþkaný
Doç. Dr. Aziz Sümer de kanser
olan
hastanýn
kendisini kurtarmak için sürekli hastaneye
geldiðini ancak obezite hastasýnýn ise önemli
olmasýna raðmen hastaneye gelmeyi dahi düþünmediðine dikkati çekti.
Sümer, obezitenin insanýn kanser olmasýnda en büyük etkenlerden biri olduðunu belirterek, þöyle devam etti:
"21. yüzyýlda bu kadar teknoloji, eðitim, medya ve iletiþim olmasýna raðmen bizim ciddi bir algý problemimiz var. Ani ölüm
risklerinin obezlerde fazla olduðunu gördük.
Sadece ani risklere deðil, ciddi komplikasyonlara neden olduðunu gördük. Aslýnda
obezite kronik bir hastalýk ve kendisi bir hastalýk olarak kalmýyor, ikinci hastalýklara neden olarak dünyada çok ciddi saðlýk sorunu
haline geliyor. Obeziteye baktýðýmýz zaman
toplumda önlenebilir ölümler arasýnda sigaradan sonra ikinci sýrada geliyor. Obezite önceden belirli gruplarda görülürken, artýk salgýn haline geldi ve hatta salgýn halini de geçerek dünyada patlamaya hazýr bir bomba haline geldi."
KADINLAR DAHA OBEZ
Sümer, Dünya Saðlýk Örgütü'nün verilerine bakýldýðýnda 1,6 milyar insanýn obez
olduðunu, bunlarýn yaklaþýk 400
milyonunun ise "morbit
obez" olarak nitelendirdikleri tehlikeli sýnýfta
yer aldýðýný vurguladý.
Parmaðýnýzý kýtlatmayýn
U
zmanlar, birçoðumuzun alýþkanlýk
haline getirdiði parmak kýtlatmayý
(çýtlatmayý) önermiyor. Eklemleriniz de
kalýcý sorunlar oluþabilir.
Çünkü The Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics’da
yayýmlanan parmak kýtlatmasý araþtýrmasýndan hiç de iyi sonuçlar çýkmadý.
YUMUÞAK DOKUDA ZEDELENME, KAVRAMA KUVVETÝNDE
AZALMA
Yrd. Doç. Dr. Gamze Þenbursa,
parmak kýtlatmasý alýþkanlýðýnýn yan etkileri hakkýnda yapýlan araþtýrmada elde
edilen bulgular hakkýnda þu bilgileri verdi: “Bu araþtýrmada parmaklarýný kýtlatan
300 kiþinin eklemlerindeki harabiyet incelendi. Eklemi kýtlatmayý alýþkanlýk haline getirenlerde yumuþak dokuda zedelenme, kavrama kuvvetinde azalma gibi
sonuçlar tespit edildi. Harabiyet eklemi
çevrelen baðlarý hýzlý ve tekrarlý bir þekilde gerilmesinin sonucudur. Profesyonel
beyzbol atýcýlarýnda da benzer yaralanmalar görülmektedir ancak yaralanmalar
daha ciddi seviyededir ve atýþ için kulla-
nýlan koldaki daha fazla eklemi etkiler.”
BALONCUKLAR PATLAR VE
EKLEMLERÝMÝZDEN SES GELÝR
Yrd. Doç. Dr. Þenbursa, parmaklarýnýzý birleþtirip dýþarýya doðru büktüðünüzde eklemlerinizden sesler gelirken,
eklem içinde olup bitenleri þöyle anlattý:
“Eklemler iki kemiðin birleþim yerinde bulunur, yumuþak doku ve baðlar
tarafýndan çevrelenir. Vücudumuzdaki
bütün eklemlerde sinoviyal sývý da denilen kalýn, berrak eklem sývýsý vardýr. Eklemlerinizi kýtlatmak için parmaklarýnýzý
esnettiðinizde, eklemdeki kemikleri birbirinden ayýrmýþ olursunuz. Böylece eklemi çevreleyen yumuþak doku kapsülü
de esner. Kapsülün esnemesiyle eklem
içindeki hacmi artýrýrsýnýz. Bir fizik kuralý olarak ‘hacim artarsa, basýnç azalýr’.
Eklem sývýsýnýn basýncý düþtüðünde sývý
içinde çözünmüþ halde bulunan gazlar
baloncuk haline gelir. Eklem yeterince
esnediðinde kapsüldeki basýnç düþer ve
baloncuklar patlar. Bu patlama eklemlerinizden sesler gelmesine neden olur.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:20 SAFER: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:30 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:36
2014
13
ARALIK
III. Osman Hân'ýn taht'a çýkmasý
(1754) - Türkiye'nin Gümrük
Birliði'ne katýlma kararý (1995)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.13
06.46
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.40 AKÞAM 16.22
14.00 YATSI
17.48
Ýslâm dîni garip olarak baþladý. Son
zamanlarda da garip olacaktýr. Bu garip
insanlara müjdeler olsun! Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
D
13
12 Kasým depremi anýlarý 10
eprem akabinde yardýmlar tabiri caizse bölgeye akýyor. Ülke
'' Daha önce Erzincan ve Yalova da görev yaptýðýný ve dolaysýyla
olarak takdire þayan bir durumdayýz. Çünkü tüm imkânlarýmýburada daha çok tecrübe kazandýðýný ifade ederek özellikle afetlerzý sonuna kadar kullanýyoruz. Ýmkâný olan çok vermeye çalýþýrken
de tecrübeli personel çok önemlidir. Çünkü buraya gelen insanlar
olmayanlar ise keþke olsa da verebilsem diye üzüntüsünü yaþýyor.
az veya çok yaralý. Her þeyden önce onu anlayacak, dinleyecek,
Bu hususta her millete nasip olmayacak güzel hasletlerimiz var.
sabýrlý personel lazým.'' dedi.
Mecitözü'nde yardým toplarken, bir delikanlý cebinde olan son 25
Bir yetkilinin ifadesiyle; Erzincan'da 1991 yýlýnda il bazýnda
kuruþunu vermiþti… Bunlarý gençlerimize anlatmak lazýmdýr ki,
büyük bir deprem tatbikatý yapýlýr ama 1992 yýlýnda meydana gegönül kapýlarý açýk kalsýn. KÝM VAR? Deyince arkasýna bakmadan
len depremde o tatbikatýn hiçbir uygulama imkâný olmamýþtýr. O
BEN VARIM diyebilsin.
halde tatbikatlarýnda yeniden gözden geçirilmesi ve bir stanBir kamyon yardým geldi. Çocuklar etrafýnda dönüyor. 'Yardart'dýnýn olmasý gerekmektedir. Âcizane benim de görüþüm bu
Mahir ODABAÞI
dým mý abi?' diye. Yardým ama ana depoya boþaltýlacak ve oradan
yöndedir. Zira tahliye tatbikatý deyince sadece binadan kaçmayý
Milli Eðitim Müdürlüðü
daðýtým yapýlacak diye çocuklarý uzaklaþtýrýyoruz. Bu noktada çodüþünüyoruz. Okullarda çocuklarýmýza ekseriya öylesine -MIÞ giSivil Savunma Uzmaný
cuklarýmýza güzel örnek olmak zorundayýz. Çünkü çocuklarýmýz
bi tatbikat yaptýrýyoruz. Hatta çocuklara koþ… koþ diye baðýrýyoaldýðý yardýmý ailesine götürdüðünde ailenin mutlu olduðunu göruz ama bu koþmanýn depremlerde izdihama dönüþebileceðini herünce ne pahasýna olursa olsun yardým almaya çalýþýyor. Böyle olunca ekran- sap etmiyoruz. Ayrýca; vatandaþlarýmýza, çocuklarýmýza yönelik 'Erzak daðýlardan izlediðimiz nahoþ görüntüler ortaya çýkabiliyor.
týmý tatbikatý' yapmýyoruz. Bu tür tatbikatlar mutlaka ve mutlaka yapýlmalýKriz merkezinde oturuyoruz. Öðretmen emeklisi bir bayan geldi. Yan- dýr. Ve en önemlisi tatbikatýn muhataplarý iþi mutlaka ciddiye almalýdýr. Çünlýþlýkla kendisine kira yardýmýnýn çýktýðýný ama ihtiyacý olmadýðýný belirterek kü 'Telkinden çok, temsil önem arz eder'
iade etmek istediðini söyledi. Bu noktada hep Japonya'yý örnek gösteren bizSevdiðim söz: '' Kitaplarda yazýlý olaný deðil duruma göre uygulanabiler, elhamdülillah bizim ülkemizde de tok gözlü insanlar var diyerek, baya- lir olaný uygulayýn''
ný bu örnek davranýþýndan dolayý tebrik ediyor ve darýsý hepimizin bugün
*
Çorum Belediye baþkanýmýz Sayýn Arif Ersoy Bey ve encümen üyeleri Ýl
AMÝRE VEFA -1: Mecitözü eski kaymakamý (þimdi Avanos KaymakaKriz Merkezini ziyaret ettiler. Belediye Baþkanýmýz: 'Depremler zor günlermý) sayýn Mustafa ELDÝVAN Beyi saygýyla yad ediyor ve afetlerden uzak
de yardýmlaþma, dayanýþma bilincini tekrar gün yüzüne çýkarmýþtýr. Çorum
afiyetler diliyorum.
depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalýþmýþtýr. Çorum Belediyesi
olarak burada aþevi kurduk ve afetzedelere sýcak yemek hizmeti sunuyoruz…' dedi. Kriz merkezi baþkaný Sayýn Vali Yardýmcýsý Ýsmail Gündüz Bey
de: 'Çorum heyetine ziyaret ve yardýmlarýndan dolayý teþekkür ederek planlarda yazýlanlar saha da uygulanamayabiliyor. Mesela kriz merkezinde normalde 40 tane kurum temsilcisinin bulunmasý gerektiðini ama iþlerin daha
rahat yürüyebilmesi için ayrý ayrý çadýrlarda yer verildiðini böylece daha özgür ve hýzlý çalýþma ortamý saðlanmýþtýr. Çadýrkent konusunda Türkiye bayaðý mesafe almýþtýr. Ayrýca prefabrik konutlarýn alt yapýsý tamamlanmýþ
olup böylece devlete iki yýl zaman kazandýrýlmýþtýr.' dedi.
Teravih namazý öncesi kriz merkezinde oturuyoruz.31.12.1999 saat
20.40 civarý. Baktýk dýþarýda bir hareketlilik var. Kapýnýn önüne çýktýðýmýzda, Saðlýk Bakaný Sayýn Osman Durmuþ Bey gelmiþ. Vali Beyin bile haberi
yokmuþ. Vali Bey apar topar sonradan geldi. Bakan Bey, çadýra geçti ve bizlerle sohbet etti. Sohbetinde; ''… Ýftarý Kýrýkkale de açtýðýný ve habersiz olarak deprem bölgesine gelmeyi tercih ettiðini ifade ederek “Arkadaþlar ben
emirlerimi yazýlý deðil sözlü verir ve peþinden sonucunu sorarým. Daha tez
çözülür'' dedi. Kriz merkezi baþkaný Vali yardýmcýsý Ýsmail Gündüz Bey de;
METEOROLOJÝ
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
2.8144
2.8153
2.2621
2.2622
223 03 00
224 44 94
Gram
CUMARTESÝ
YAÞAM
ECZANESÝ
ERAY GÖRÜCÜ
BAHABEY CAD. NO: 23/A CARMEN PASTANESÝ
YANI
221 33 83
ÖZTÜRK ECZANESÝ
GAMZE ÇUHA
BUHARAEVLER MAH.
BUHARA EVLER 2.CAD.
NO:5 - ÖZEL HASTANE
YANI
227 21 21
MURAT
ECZANESÝ
TURGUT OVA
OSMANCIK CD. NO: 86 YAZI ÇARÞI
226 68 05
ÞAHÝN ECZANESÝ
EBRU GÜBEN
M. SÝNAN MAH 5. CAD.
NO:1/C - METROPOL
YANI
234 73 00
KARAKAÞLI
ECZANESÝ
EMEL KARAKAÞLI
GAZÝ CAD. 81/C - PÝRÝ
BABA ÇAMLIÐI KARÞISI
224 76 91
PAZAR
VEFAT EDENLER
1-Ortaköy, Büyükkýþla Köyü' nden gelme, Hamdullah KÜÇÜKBÖLÜKBAÞ' ýn babasý; Ali KÜÇÜKBÖLÜKBAÞ.
2-Buðdüz Köyü' nden gelme, Mehmet YAÐLI' nýn
eþi, Kerep YAÐLI' nýn annesi, Halil BORUCU' nun
kayýnvalidesi, Muttalip ve Selim BALLI' nýn yengesi, Mustafa ve Necati YAÐLI' nýn teyzesi; Emine
YAÐLI.
3-Tozluburun Köyü' nden gelme; Þükrü YÝÐÝT .
4-Çalýca Köyü' nden gelme, Mustafa EKER' in eþi,
Göðüs Hastanesi çalýþaný Elvan EKER ve Tedaþ' dan
emekli Mustafa EKER' in annesi; Nazegül EKER.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
88,94
SATIÞ
88,97
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
NÖBETÇÝ ECZANELER
FUNDA ECZANESÝ
FUNDA ÇETÝNTÜRK KARTAL
BAHABEY CAD. ÝPEK
TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI METROPOL KARÞISI
221 55 40
ALIÞ
Þefkatin Ateþi
Tefekkür me indirildiðini hissettim." demiþti arkaAþktan üstün bir duygu,,,
Dünyamýz sýndan.
Þefkat.
Ve mesleðinin ana maddelerinden biTek kelime.
rini "þefkat " olarak vasýflandýrdý.
Ama, bir çok þeyi içine alan bir deðeAlevler için de yanan evladýný kurtarrimiz.
mak için koþtu.
Aþkýn yelpazesii geniþtir.
Þefkati ateþi ondan sonra bütün sineFakat, þefkat öyle deðil.
leri sarmýþtý. Tok yatanlarý bizden saymaÞefkat bir birikim ister.
dýlar. Bu sadece karýn tokluðu ile sýnýrlý
Bunun en güzel örneðini Peygambe- Raþit Yücel deðildi.
rimiz vermiþtir. (asm)
Manevi açlýðýn pençesindekileri kurrasityücel@
Bir gün sahabe-i Kiram ile otururlar- corumhakimiyet. net tarmaða çalýþtýlar insanlýðý. Onca kahra ve
ken bir kadýnýn telaþ ve heyecan içinde
engellere raðmen. Þefkat bu açýdan önemyavrusunu aradýðý anlaþýlýr.
lidir.
Daha sonra yavrusunu bulan annenin çocuMerhamet etmeyene merhamet edilmediði
ðuna þefkat ile sarýldýðýný ve gözyaþý döktüðünü
gibi. Boðulmaða çalýþýlanlarýn ellerini tuttular.
gören Peygamberimiz(asm) þöyle buyurur:
Her insanýn bu manada bir hayat hikayesi vardý.
"Ýþte bu annenin þefkati Cenab-ý Hakkýn þefTýpký sahabiler gibi…
katinin sadece küçük bir pýrýltýsýdýr." der.
"Ya Rab ! cehennemde vücudumu öyle büMerhamet sahibi Rabbimiz.
yüt ki ,ehli imana orada yer kalmasýn." diyen þefkat ve merhametin zirvesindeki hazreti Ebubekir
Yoksa halimiz ne olurdu? Bütün canlýlarla
efendimiz gibi. Bu yolda onun için koþtuk ve koverilen rýzýklar bu þefkatin bir tezahürüdür. Doðþuyoruz.
duðu anda "ümmeti-ümmeti" diyen o idi (asm)
Mahþerde herkesin dehþet için sadece kendileri"Evet, mümin kardeþini sever ve sevmeni düþünen bütün insanlýða raðmen "ümmetili.Fakat fenalýðý için yalnýz acýr. Mümkün ise lüümmeti ,ümmetimi de almadan Cennete girtuf ile ýslahýna çalýþýr." Demiþti ulu sultam.
mem" diyecek olan yine odur (asm)
Her bir þakirdini bir Said olarak vasýflandýrO þefkatten örnek aldý insanlýk… Musamadý.
hayý, muhabbeti kainatýn bir sebebi vücudu kaÇok aðladý ,
bul eyledi.
Çok sýzladý.
"Kalbi insaniden þefkat ve merhamet çýkAçtý semaya ellerini, bu milletin selamet ve
sa,o insaný gayet adi bir canavar hükmüne getirefahý için neyi varsa feda etti.
rir." sözünü söyletti Bediüzzaman'a.
Ýþte þefkatin ateþini böyle yakmýþtý sineleri
"Ben kendi elemlerime sabrettim, fakat
de. O zaman anladýk þefkatin aþktan üstün oldualem-i Ýslam'a indirilen darbelerin en önce kalbiðunu.
Yýl:24 Sayý: 7070
13 ARALIK 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
13 ARALIK 2014
Osmancýk Gençlik Merkezi gün sayýyor
O
smancýk gençliðinin sosyal ve kültürel yaþantýsýna
yön verecek olan Gençlik Merkezi inþaatý son aþamasýna gelerek hizmete girmeye hazýrlanýyor.
Gürleyik Mahallesi’nde bulunan eski Devlet Hastanesi Binasý yanýnda bulunan eski gemici parkýnýn olduðu yere yapýlan ve çalýþmalarýnda sona gelinen Osmancýk Gençlik Merkezi binasý hizmete girmeye hazýrlanýyor.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü
tarafýndan yapýlan Osmancýk Gençlik Merkezi, toplam
kullaným alaný yaklaþýk 730 metrekare, bina temeli ise
379 metrekare alan üzerine kuruldu.
CEK
TESÝS ARALIK AYINDA HÝZMETE GÝRE-
cak olan Müzik, Dans ve folklor, resim, sanat, plastik sanatlar, el iþçiliði salonu, zeka oyunlarý salonu, bilgisayar
salonu ve kütüphane olmak üzere gençliðe yönelik bir
çok branþý kapsayacak þekilde hizmet edecek.
Çok amaçlý gençlik merkezinin kurulmasý ile Osmancýklý gençlerin zaman geçirebilecekleri, sosyal ve
kültürel faaliyette bulunabilecekleri yer sýkýntýsý ortadan
kalkacak.
Çok kýsa bir süre sonra hizmete açýlacak olan Osmancýk Gençlik Merkezi, elektrik kesintilerinde devreye girecek olan jeneratör, merkezi klima ve ýsýtma, güvenlik kamera sistemi ile donatýlmýþ bulunuyor.
TESÝS GEÇÝCÝ KABUL AÞAMASINA GELDÝ
Bilgisayar ve teknik donanýmýnýn kurulmasýndan
sonra Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan geçici kabulü yapýlarak hizmete girecek
olan Osmancýk Gençlik
Merkezi inþaatýnýn 774 bin
TL’ye mal olduðunu dile
getiren yüklenici firma Erkuþ Ýnþaat Turizm ve Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd.
Þti. sahibi Hikmet Erkuþ,
"Binanýn inþaat temeli 379
metrekare üzerine oturmaktadýr. Bina içerisinde gençlerin yetenekleri geliþtirilerek topluma kazandýrýlmalarýna yönelik sosyal kültürel faaliyetlerin yapýlabileceðin çeþitli salonlar bulunmaktadýr. 2013 Eylül ayýnda ihalesi yapýlan OsmanGençlik Merkezi inþaatý son aþamasýna gelerek hizmete girmeye hazýrlanýyor.
cýk Gençlik Merkezinin,
2013 Kasým ayýnda sözleþmesini tamamlayarak yer
tesliminin ardýndan inþaatýna baþladýk. Yaklaþýk 360
gün gibi bir süre içinde inþaatý tamamlanarak teslimi
yapýlmasý planlanan Gençlik merkezinin 1 aylýk bir
ek süresi ile bitim aþamasýna gelindi, yaklaþýk olarak
1 haftalýk bir iþimiz kaldý.
Birkaç ufak iþlerin ardýndan
geçici kabul ile binayý
Gençlik ve Spor Bakanlýðý
Spor Genel Müdürlüðü’ne
teslim edeceðiz” dedi.(ÝHA)
Ýnþaatý tamamlanma aþamasýna gelen Osmancýk
Gençlik Merkezi'nde gençlerin eðitimine katký saðlaya-
Hikmet Erkuþ, bina hakkýnda genel bilgiler verdi.
Adatepe restorasyonu tamam
O
smancýk'ta mesire yeri
olarak kullanýlan Adatepe'nin bakýmý yapýlarak
ihale aþamasýna getirildi.
Osmancýk Adatepe
Mesire alaný yenileme ve
bakým çalýþmalarý sona erdi. 40 hektarlýk ormanlýk
alana sahip olan Adatepe
Mesire Yeri Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan
restore edildi. Orman ve
Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfi Akça'nýn giriþimleri ile Temmuz ayýnda
baþlanýlan bakým ve restore çalýþmalarý büyük oranda tamamlanarak ihale
aþamasýna getirildi. Çorum
Orman Ýþletme Müdürlüðü
tarafýndan özel iþletmelere
kiraya verilecek olan mesire alanýnýn ihalesi önümüzdeki aylarda yapýlacak.
Yaklaþýk olarak 150
bin lira harcanýlarak yapýlan Adatepe Mesire alanýnda 1 adet kýr kahvesi, 15
adet kamelya, 20 adet piknik masasý, 10 adet üstü
kapalý piknik masasý, 5
adet çeþme, 2 adet tuvalet,
45 adet ýzgara ocaðý ve 2
adet çocuklar için oyun
parký yapýldý. Yaz aylarýn-
Osmancýk’ta heykel atölyesi
Sanatçý Kerim Kaplan memleketi olan Osmancýk’ta çalýþma atölyesini açtý.
Y
aptýðý Ünlü ve
tanýnmýþ kiþiler ait
balmumu heykelleri
Türkiye’nin çeþitli
müzelerinde sergilenen
genç sanatçý Kerim
Kaplan memleketi
olan Osmancýk’ta
çalýþma atölyesini açtý.
19 Mayýs
Üniversitesi Görsel
sanatlar öðretmenliði
bölümününden mezun
olan Kerim Kaplan,
"Heykelini çalýþtýðý
ünlülerin balmumu
heykeli çalýþmasýný
yaptýðý sýrada, o kiþiye
ait seslendirilmiþ þiir
ve benzeri eserleri
dinleyerek veya
izleyerek o kiþi ile
bütünleþtiðini, o kiþi
ile bir nevi sohbet
ortamýna giriyorum.
Yaklaþýk 8 yýldýr
sanatsal çalýþmalar
içindeyim. Son 3-4
yýldýr balmumu heykel
çalýþmalarýna aðýrlýk
verdim. Çalýþmalarýmý
Osmancýk’ta ki
atölyemde yapýyorum.
Atölye açmakta
smancýk Orman Ýþletme Þefliði tohumlarýný
çýkarmak üzere 15 ton kozalak topladý.
Kýþ aylarýnýn baþlarýnda çam aðaçlarýndan düþen kozalaklarýndan çýkan
tohumlar Osmancýk Orman Ýþletme Þefliði tarafýndan kurak bölgelere serpilecek. Osmancýk'ta bulunan 3 þefliðin sorumluluk
Osmancýk’ý seçmemin
sebebi ise sakin bir
þehir olmasý ve
sanatsal çalýþmalarda
ilham verici bir
atmosfere sahip
olmasýdýr. " dedi
Yurt dýþýnda ve
Türkiye’nin çeþitli
müzelerinde balmumu
heykel eserlerinin
sergilendiðini belirten
Kaplan, "Þu an
atölyemde hazýr olarak
bulunan Tuncel Kurtiz
balmumu heykelini bir
buçuk ay gibi bir süre
içinde tamamladým.
Tuncel Kurtiz
heykelini, sanatçýmýzýn
doðum günü olan 1
Þubat’ta Ýstanbul’da
bir sanat galerisinde
sergilemeyi
planlýyorum. Tuncel
Kurtiz heykelini
çalýþtýðým esnada,
sanatçýnýn seslendirmiþ
olduðu þiirler bana
iþlik ederek ilham
kaynaðý oluþturdu. Bu
tür þahsiyetlerin
heykellerini çalýþýrken,
onlarýn eserlerini
dinleyerek veya
seyrederek onlarýn ruh
hallerini yakalamaya
çalýþýp heykellerime
yansýtmaya
çalýþýyorum.
Çalýþmalarým bitip
eserlerim ortaya
çýktýðýnda, bana en çok
haz veren durum
izleyen insanlarýn
eserlerim karþýsýnda
etkileniþleri izlemek
oluyor” þeklinde
konuþtu.(ÝHA)
Kandiber Kalesi restore ediliyor
O
Osmancýk'ta mesire yeri olarak kullanýlan Adatepe'nin bakýmý
yapýlarak ihale aþamasýna getirildi.
da piknik yapmaya gelen
ailelerin Osmancýk manzarasýný izleyerek piknik yapabileceði þekilde düzenlenen piknik masalarýnýn
yanlarýna ýzgara ocaklarý
yerleþtirildi. Temiz havasýyla vatandaþlara þehir
manzaralý piknik imkâný
sunan Adatepe Mesire alaný ihalesi önümüzdeki aylarda yapýlacak. Ýhaleyi
alan firma veya þahýs 400
dönüm olan ormanlýk alanýn yaklaþýk olarak 40 dönümünden sorumlu ola-
cak. Yýllýk yaklaþýk olarak
800 lira gibi bir bedelle
ihaleye açýlacak olan mesire alanýnda bulunan kýr
kahvesi ve tuvaletlerin duvarlarý doðal taþlarla kaplanýlacak. Önümüzdeki
günlerde bu çalýþmalarýnda bitmesinden sonra doðal bir görünüme sahip
olacak.
Bakýmý yapýlan Adatepe Mesire alanýnýn en
büyük sorunlarýndan birisi
yaðmurlu havalarda bozulan yollarý. Orman Ýþletme
Müdürlüðünün
yetkisi
içinde olmadýðý için asfaltlanamayan yolun bozuk
olmasý mesire alanýna olan
ilgiyi azaltýyor. Osmancýk
Belediyesi sýnýrlarý içerisinde bulunduðundan bozuk olan yollarý belediyenin yapmasý halinde daha
fazla raðbet görmesi beklenen mesire alaný önümüzdeki yaz ayýnda Osmancýk halkýnýn hizmetine
açýlacak. (Haber Merkezi)
smancýk ilçesindeki 7 bin
yýllýk Kandiber
Kalesi'ndeki restorasyon
çalýþmalarý baþladý.
Osmancýk Belediyesi
tarafýndan hazýrlandýktan sonra
Kültür Ve Turizm Bakanlýðý
Kültür Varlýklarý ve Müzeler
Genel Müdürlüðü bünyesindeki
Anýtlar Yüksek Kurulunca
onaylanan restorasyon projesi
kapsamýnda yürütülen
çalýþmalar sürüyor.
Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ, 7 bin
alanýndaki ormanlardan
köylüler tarafýndan toplanan 15 ton kozalak 22 bin
lira karþýlýðýnda Osmancýk
Orman Ýþletme Þefliði tarafýndan alýndý.
Orman Ýþletme Þefliði deposuna yýðýlan tohumu dökülmemiþ kozalaklar
özel bir oda da yüksek ýsýya maruz býrakýldýktan sonra tohumlarýnýn dökülmesi
saðlanýyor. Dökülen tohumlar yaz aylarý baþýnda
kurak bölgelere serpilerek
aðaçlandýrýlmasý saðlanýyor. 15 ton kozalaktan yaklaþýk olarak 300 kilo tohum
elde edilecek. 300 kilo tohum Baþpýnar'ýn kurak bölgelerine serpilerek yaklaþýk
olarak 15 hektarlýk bir alan
aðaçlandýrýlmýþ olacak.
Köylü vatandaþlarýn
Osmancýk Orman Ýþletme Þefliði tohumlarýný çýkarmak üzere 15 ton kozalak topladý.
topladýðý 15 ton kozalaðýn
yaný sýra Osmancýk Orman
Ýþletme Þefliði kendi bünyesinde 5 ton daha toplayarak 100 kilo daha tohum elde etmeyi planlýyor.
Amasya ve Vezirköprü Orman Müdürlüklerinin
çok büyük ormanlýk alanlarýnýn olmasýna raðmen
100 ton civarýnda kozalak
toplanýrken Osmancýk kendi bölgesinde yaptýðý özverili çalýþma ile 15 ton topladý. Her yýl tohum vermeyen kozalaklarýn 3 yýlda bir
bol tohum verdiði belirtilirken 2014 yýlý bu döneme
denk geldi. Fýrsat deðerlendirerek yapýlan çalýþmada
tohumu çýkarýlan kozalaklar yakacak olacakta kullanýlýyor. Yüksek ýsýya maruz
býrakýlarak tamamen kuru
hale gelen kozalaklar yakýldýðýnda da yüksek sýcaklýk saðlýyor. (Haber Merkezi)
yýllýk bir geçmiþi bulunan
kalenin restorasyon
çalýþmalarýnýn sorunsuz devam
ettiðini söyledi.
Çalýþmalarýn sona
ermesiyle ilçe turizmine önemli
bir kazaným saðlanacaðýný ifade
eden Karataþ, "Þu anda kaleye
ulaþýmý kolaylaþtýracak yürüyüþ
yollarý aslýna uygun olarak
Anýtlar Kurulunun onay verdiði
malzemelerle onarýlýyor. Ayný
çalýþmanýn devamýnda ise seyir
teraslarý ve aydýnlatma çalýþmasý
yapýlacak" diye konuþtu.
"Çalýþmalar
tamamlandýðýnda
vatandaþlarýmýz, yýllardýr
gezemedikleri kaleye kolaylýkla
çýkabilecekler" diyen Karataþ,
seyir teraslarýndan tarihi
Koyunbaba Köprüsü ve
Kýzýlýrmak ile Osmancýk'ýn
diðer güzelliklerinin gözler
önüne serileceðine dikkati çekti.
Karataþ, projenin ikinci
etabýnda da kale surlarýnýn
onarýlacaðýný sözlerine ekledi.
(AA)
Osmancýk Kent Konseyi’nde seçim
Baþpýnar aðaçlandýrýlacak O
O
Kerim Kaplan, heykelini çalýþtýðý ünlülerin balmumu heykeli çalýþmasý yapýyor.
smancýk Kent
Konseyi Kadýn
ve Gençlik Meclisi
seçimleri yapýldý.
Geçtiðimiz Salý
günü Öðretmenevi
toplantý salonunda
yapýlan seçimlerde
Kadýn Meclis Baþkan
Adayý Aslý Karakaþ
Arslan, 29 kadýn
üyenin tamamýnýn
oylarýný alarak
Meclis Baþkaný oldu
.
Aslý Karakaþ
Arslan
baþkanlýðýndaki
yönetim kurulu þu
isimlerden oluþtu:
Selda Dikici, Seher
Özbek, Hülya Gökel,
Canan Neþe Maral,
Kadýncýk Öztürk,
Hatice Çetin,
Gençlik Meclisi
Baþkaný Ömer Sarý
Ömer Sarý
baþkanlýðýnda
oluþturulan
Osmancýk Kent
Konseyi Gençlik
Meclisi yönetiminde
ise Mehmet Coþtu,
Beyza Balcý, Ömer
Can Göce, Soner
Bilal Eker, Erdem
Kodaz, Melih Kaya
ve Gülhan Pehlivan
isimleri yer aldý.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Kent Konseyi Kadýn ve Gençlik Meclisi seçimleri yapýldý.
Çayköy’ün su
problemi çözüldü
www.corumhakimiyet.net
Ç
orum'un Bayat
ilçesine baðlý
Çayköy köyünde
yýllardýr yaþanan sus
sýkýntýsý çözüldü.
Çayköy Muhtarý
Ahmet Umutlu'nun
gayretleri, ilgili
birimlerin desteðiyle su
problemi giderilerek köy
sakinlerine büyük sevinç
yaþatýldý.
Çayköy Muhtarý
Ahmet Umutlu,
muhtarlýk görevine
seçildikten sonra bir çok
projesini hayata
geçirdiðini söyledi.
Çayköy'de bulunan
eski caminin
Ý
Çayköy Muhtarý Ahmet Umutlu
restorasyonu,
aðaçlandýrma sahasý,
sulama göleti, Hasan
Gölü yol yapýmý ve
çevre düzenlemesi gibi
bir çok hedefi bulunan
Muhtar Umutlu,
beklentilerin çok
olduðunu, elinden
geldiði kadar hepsini
yapmaya çalýþacaðýný
ifade etti.
Umutlu, Bayat
Kaymakamlýðý, Ýl Özel
Ýdare müdürlüðü
Kanalizasyon ve Su
Ýþleri Þubesi, siyasi parti
temsilcileri, encümen
üyeleri, teknik elemanlar
ve Çayköy halkýna
destekleri için teþekkür
etti. (Haber Merkezi)
ÝSDAK’tan okullara
kitap yardýmý
skilip Doða Sporlarý
Arama ve Kurtarma
Derneði (ÝSDAK)
düzenlediði kültürel
faaliyetler kapsamýnda
okullara kitap yardýmý
yaptý.
Kampanya
kapsamýnda ilk yardým
Ýskilip Atatürk
Ýlkokulu'na yapýldý.
Okula SBS hazýrlýk
kitaplarý, hikaye ve
roman kitaplarý
öðrencilere teslim
edilmek üzere verildi.
Kitap tesliminde
ÝSDAK Baþkaný Hasan
Güçlü ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Halis
Duman, Ýsmail Aktaþ,
Kadir Tahtacý, Sabri
Ahirzaman ve Gani
Aksan da hazýr bulundu.
Dernek
yöneticilerine teþekkür
Ýskilip Doða Sporlarý Arama ve Kurtarma Derneði okullara kitap yardýmý yaptý.
eden Atatürk Ýlkokulu
Müdürü Süleyman
Toprak, kültür
faaliyetlerinden dolayý
ÝSDAK'ý kutladýðýný
söyledi.
ÝSDAK Baþkaný
Hasan Güçlü ise
"Dernek olarak doða
gezileri kültürel ve
sosyal aktiviteler ve
gerekli hallerde arama
kurtarma faaliyetleri
yapmak gibi bir
misyonu üstlenmiþ olan
derneðimiz özellikle
genç ve çocuklarý bu
faaliyetlere özendirerek
kötü alýþkanlýklardan
uzak tutmayý
hedeflemiþtir. Bu
çerçevede
faaliyetlerimiz devam
etmekte olup
desteklerinden dolayý
baþta Kaymakamýmýz
Þuayip Gürsoy'a ve
Ýskilip halkýna
teþekkürü borç biliriz"
Belediyesine yazýlý
talepte bulunduk.
Ýsteklerimizin tamamýný
karþýladýklarý gibi
kendileri fazla
malzemede ekleyerek
bedelsiz bir þekilde
Sungurlu Ýtfaiye
Müdürlüðümüzde
kullanýlmak üzere
göndermiþler.
Malzemelerin tamamýný
teslim aldýk. Duyarlý
davranýþlarýndan dolayý
Ýzmir Büyük Þehir
Belediye Baþkaný sayýn
Aziz Kocaoðlu'na ve
Ýzmir Büyük þehir
Belediyesi Ýtfaiye daire
Baþkanlýðýna ayrý ayrý
teþekkür ediyorum"
dedi.(ÝHA)
Ýzmir’den Sungurlu’ya yardým
S
ungurlu Belediye
Baþkanlýðý ilçe
itfaiye Müdürlüðünde
kullanýlmak üzere Ýzmir
Büyükþehir
Belediyesi'nden
bedelsiz malzeme
yardým talebinde
bulunulmuþtu.
Ýzmir Büyükþehir
Belediye Baþkanlýðý bu
yazýlý talebe olumlu
cevap vererek, Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi
ve Ýtfaiye daire
Baþkanlýðýnýn
katkýlarýyla Sungurlu
Belediyesine bedelsiz
olarak verilen
malzemeler gönderildi.
Gelen malzemeler
arasýnda, Orta Hidrrolik
Kurtarma seti, kesici,
ayýrýcý, teleskopik
þahmerdan, kombi
cihazý, pompa,
ekstansiyon hortum
seti, 3 adet el pompasý,
6 adet basamaklý plastik
takoz seti, 24 adet takoz
kilit seti, 6 adet basýnçlý
kaldýrma torbasý, 3 adet
aksesuar ünitesi, 3 adet
þahmerdan kaidesi, 6
adet bar hava silindir, 2
adet portatif sedye, 5
adet oregon bel
sabitleyici, 5 adet Týbbi
teçhizat sýrt çantasý, 3
adet alet kutusu, adet
aletleri ile birlikte 9 alet
kemeri, 3 adet
unisistem kurtarma seti
olmak üzere toplam 98
parça Sungurlu
Belediyesi Ýtfaiye
Müdürlüðünde
kullanýlmak üzere
teslim alýndý.
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner konuya iliþkin
olarak yaptýðý
açýklamada, Ýtfaiye
Müdürlüðümüzde
kullanýlmak üzere
ihtiyaç malzeme listesi
çýkardýk. Bu
ihtiyaçlarýmýzýn
bedelsiz belediyemize
tahsis edilmesi için
Ýzmir Büyükþehir
Sungurlu Belediye Baþkanlýðý ilçe itfaiye Müdürlüðü’ne malzeme yardýmý yapýldý.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nden bedelsiz malzeme yardým talebinde bulunulmuþtu.
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
15
Kargý’da mantar yetiþtiriciliði kursu açýldý.
Kargý’da mantar yetiþtiriciliði
K
argý Kaymakamlýðý’nýn teþviði ile Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü,
Çeltik Komisyon Baþkanlýðý ve Ýlçe Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde
mantar yetiþtiriciliði
kursu açýldý.
Uygulama sahasý
olarak ilçedeki atýl durumda olan eski hapishane binasý kullanýlýyor.
Burada yetiþtirmesi kolay ve kazançlý satýþý
olan istiridye mantarý
yetiþtirilme kursu veriliyor.
Daha önceden hazýrlanan torbadaki topraklarýn içine ekilen
mantar tohumlarý, belirli sýcaklýk ve nem oraný
ayarlanan kapalý odada
muhafaza edilip, ekiminden yaklaþýk yirmi
sekiz gün sonra ise istiridye mantarlarý bitiyor
Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, kurs ile özellikle arazileri baraj altýnda
kalan köylülere alternatif gelir kaynaðý saðlanacaðýný belirtti.
ve kurs yerinde ekim
yapýlarak gösteriliyor.
Kargý Kaymakamý
Ali Erdoðan, kurs ile
özellikle arazileri baraj
altýnda kalan köylülere
alternatif gelir kaynaklarýnýn öðretilmesinin
hedeflendiðini belirtirken, yerinde devamlý
incelemelerde bulunan
Ýlçe Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü
Ýsmail Altunoðlu ise,
“Kargý Kaymakamlýðý’nýn destekleri ile açýlan bu kurs çiftçilerimize deðiþik bir gelir kaynaðý olacaktýr. Haftanýn
belirli günlerinde verdiðimiz kursa ilgi büyük
oluyor. Yerinde dene-
meli
gösterdiðimiz
kursta, mantarýn ilk ekiminden baþlayýp daha
sonra bakýmý için neler
gerektiðini tek tek göstererek, mantarlarýn bitimine kadarki oluþum
süresini iyice öðretiyoruz. Ýlgiden dolayý da
mutluyuz.” diye konuþtu. (Haber Merkezi)
Kimsesizlere günlük sýcak yemek
Ç
orum’un Kargý ilçesinde Sosyal Yardýmlaþma Vakfý ile Milli
Eðitim Bakanlýðý’nýn ortaklaþa yürüttüðü projeyle öðrenciler tarafýndan kimsesizlere günlük
sýcak yemek daðýtýlýyor.
Kargý Sosyal Yardýmlaþma Vakfý ile Ýlçe
Milli Eðitim Müdürlüðü’nün ortaklaþa yürüttükleri proje ile kanun
kapsamýnda bulunan bakýma muhtaç yaþlýlara,
gönüllü öðretmen ve öðrencilerle birlikte sýcak
yemek daðýtýmý yapýlýyor. Proje ile hem Ýlçede
bakýma muhtaç ve kendi
yemeðini yapamayacak
kadar yaþlý durumda
olan vatandaþlarýn bu ihtiyacýný gidermek, hem
de bu yaþlýlarýn unutulmuþluk hissine kapýlmalarýnýn önüne geçilmesi
amaçlanýyor.
Proje koordinatörü ve ayný zamanda Kargý Mesleki ve Teknik
Eðitim Merkezi Müdür
Yardýmcýsý Hasibe Kahraman, gerçekleþtirilen
proje ile sadece kimsesiz
insanlara yardým edilmediðini
belirterek,
"Ayný zamanda öðrencilerin sosyal sorumluluk
duygularýnýn ve topluma
hizmet bilinçlerinin geliþmesi ve milletimizin
önemli bir deðeri olan
yaþlýlarý ziyaret etme
kültürünü öðrencilerimize kazandýrýlmayý hedefliyoruz’ dedi.
Kahraman, "Kargý
Kaymakamlýðý, Sosyal
Yardýmlaþma Vakfý ve
Milli Eðitim Müdürlüðü
ile ortaklaþa yürütülen
projede, her gün okulumuzdaki öðretmen ve
öðrencilerden oluþan 3
gönüllü sýcak yemek daðýtýmýna gidiyor. Yemekler verilirken hal,
hatýr sorularak yaþlarýmýzla sohbet ediliyor.
Bu sayede azda olsa onlarýn kimsesizlik hissine
kapýlmalarýnýn da önüne
geçmiþ oluyoruz" þeklinde konuþtu.
Kahraman ilçede
þuanda 15 bakýma muhtaç yaþlýya günlük sýcak
yemek daðýtým hizmeti
verildiðini ve bu þekilde
baþka kiþilerinde olup
olmadýðýnýn tespit edilmesi için çalýþmalara devam ettiklerini sözlerine
ekledi.(ÝHA)
Öðrenciler tarafýndan kimsesizlere günlük sýcak yemek daðýtýlýyor.
Kargý Sosyal Yardýmlaþma Vakfý ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü proje baþlattý.
Sýcak yemek günlük olarak evlere ulaþtýrýlýyor.
16 CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
Liseli Genç Kýzlar basketbol’da
yarý finalistler belli oldu
L
iseli Genç Kýzlar basketbolda yarý finalistler belli oldu. Dün oynanan
maçlarda gruplardaki heyecan sona erdi.
Dün oynanan maçlar sonunda Ýnönü
Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Spor Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi takýmlarý yarý finale yükselmeyi garantile-
Saðlýk-Der Çorum’da örgütlendi
Saðlýk-Der yönetimi Abdullah Ceylan baþkanlýðýnda oluþturuldu.
S
aðlýk Mensuplarý
Dayanýþma Toplum
Saðlýðý ve Çevreyi
Koruma Derneði
(Saðlýk-Der) Çorum’da
örgütlendi.
Abdullah Ceylan
baþkanlýðýnda
oluþturulan derneði
yönetim kurulu; Dr.
Muhammed Ali Özver,
Salih Bozok, Aytaç
Aktaþ ve Zülfikar
Kalabalýk isimlerinden
oluþtu. Geçtiðimiz hafta
Ankara’da yapýlan
Saðlýk-Der Genel
Merkez Yönetim Kurulu
toplantýsýnýn ardýndan
Saðlýk-Der Genel
Baþkaný Uz. Dr. Kazým
Sezen tarafýndan SaðlýkDer Ýl Yönetimi’ne yetki
belgesi verildi.
Saðlýk-Der Ýl
Saðlýk Mensuplarý Dayanýþma Toplum Saðlýðý ve
Çevreyi Koruma Derneði (Saðlýk-Der) Çorum’da örgütlendi.
Baþkaný Abdullah
Ceylan, “Saðlýk-Der,
örnek bir STK olarak
yirmi yýlý aþkýn süredir
yurt içi ve yurt dýþýnda
faaliyetlerde
bulunmaktadýr. Ülkemiz
genelinde, profesyonel
anlamda Aile Hekimliði
Sistemi ve Dumansýz
Hava Sahasý gibi saðlýk
politikalarý ve sosyal
projeler üreterek
uygulanmasýna katkýda
bulunmuþtur. Genel
merkezimizin vizyon ve
misyonu ýþýðýnda
Ýlimizde toplum ve
saðlýk camiasý adýna
faydalý projeler ve
sosyal organizasyonlarla
yön veren bir STK
olarak hizmet vermek
adýna yola çýkmýþ
bulunmaktayýz. Ýl
merkezimizde
profesyonel bir ekiple
çalýþmalarýmýza devam
ederken, ayný zamanda
ilçe teþkilatlanmalarýmýzý da çok kýsa
bir süre içerisinde
tamamlayacaðýz.
Derneðimiz bünyesinde
Çalýþanlara Mobbing
Masasý ve
Vatandaþlarýmýza Saðlýk
Danýþma Masasý
oluþturulmuþtur.
Derneðimiz, saðlýk
alanýnda verilen
hizmetlere katkýda
bulunurken yaþanýlan
aksaklýklarýn giderilmesi
için düzenleyici ve
önleyici faaliyetlerde de
bulunacaktýr.
Derneðimiz
Çorum'umuza ve saðlýk
çalýþanlarýna hayýrlý
Fotoðraf
sanatçýsý
Öncül
’
ü
n
mutl
u
günü
Ç
orum’un tanýnmýþ simalarýndan Ýnþaat
mühendisi A.Ender-Nurhan Öncül çiftinin oðlu,
Eðitimci-Fotoðraf Sanatçýsý Abdullah Agâh Öncül
ile Samsunlu Gülbiçim
ailesinin kýzý iþletmeci
Meryem Gülbiçim düzenlenen törenle evlendi.
Birkaç ay önce
Çamlýca
Cihannüma
Köþkünde yapýlan niþanýn ardýndan geçtiðimiz
günlerde Ýstanbul Atakent
Salonu Vals’de Kadýköy
Fotoðraf Merkezi Baþkaný Ayþe Küçükkurt ve
Alemdað Devlet Hastenesi
Baþhekimi
Uzm.Dr.Hüseyin Akyýldýz’ýn þahitlikleriyle, Kadýköy Belediyesi Nikah
memuru Günay Kayalý
tarafýndan genç çiftin
nikâhý kýyýldý. Nikâh törenine Öncül ve Gülbiçim aileleri, yakýnlarý,
dostlarý ve davetliler katýldý.
Hakimiyet Öncül
çiftini kutlar, iki dünya
saadeti diler.(Haber Merkezi)
diler.
Dün oynanan maçlar sonunda yarý
finale yükselen dört takým 16 Aralýk salý
günü yarý finalde karþýlaþacaklar. Yarý final ilk maçýnda Ýnönü Anadolu Lisesi Spor Lisesi, ikinci maçýnda ise Anadolu
Lisesi - Cumhuriyet Anadolu Lisesi finale yükselmek için karþýlaþacaklar.
Ýnönü Anadolu: 43-Cumhuriyet: 12
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Dursun Uðural, Ýb-
rahim Çoþkun
ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ : Ayþe, Buse, Dilara, Elif, Elifsu, Ezgi, Feruze, Nazlý.
CUMHURÝYET ANADOLU LÝ-
SESÝ : Çiðdem, Ebrar, Elif, Fatma, Gözdenur, Melisa, Rasime, Seda, Sedanur,
Sena, Sinem, Tuðçe, Zehra
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 10-2, 2. Periyot: 9-4.
3. Periyot: 15-0, 4. Periyot: 9-6
Atatürk Anadolu : 42 Mehmetçik Anadolu : 13
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Hakan Kaya- Ercan
Kantýrancý
ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ :
Amine, Ayça, Büþra, Ece, Edanur, Fatma, Ferdanes, Beyza, Ýrem, Þeyma, Yeþim, Zeynep
MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ: Büþra, Büþranur, Damla, Fatma, Hilal, Ýrem, Nurseli, Zeynep
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 9-6, 2. Periyot: 17-2.
3. Periyot: 12-2, 4. Periyot: 7-0
Erdal Eren anýlacak
Eðitimci-Fotoðraf Sanatçýsý Abdullah Agâh Öncül ile iþletmeci Meryem Gülbiçim düzenlenen törenle evlendi.
13
Aralýk 1980 tarihinde 17
yaþýndayken idam edilen Erdal Eren,
Çorum Emek Gençliði tarafýndan
düzenlenecek olan bir programla anýlacak.
Anma programý kapsamýnda bugün
13.00’de Özdoðanlar önünde toplanýlarak
Pirbaba Parký’na yürünecek. Burada
düzenlenecek olan basýn açýklamasýnýn
ardýndan Emek Partisi Ýl Örgütü’ne
geçilerek bir anma töreni
gerçekleþtirilecek.
Çorum Emek Gençliði tarafýndan
‘Denizlerden Erdal’a genç olmak iþçi
sýnýfýna baðlanmaktýr’ adý altýnda
düzenlenen anma törenine iliþkin þu
açýklama yapýldý: “12 Eylül 1980’de iþçi
sýnýfýnýn yanýnda yer alan 17 yaþýndaki
Erdal Eren, 34 yýl önce idam edildi. Erdal
Eren, burjuva gericiliðine karþý iþçi
sýnýfýnýn safýnda mücadele eden bir genç
olduðu için katledildi. Tüm iktidarý elinde
bulunduran sermaye sýnýfýnýn 17 yaþýndaki
bir gençten ve onun þahsýnda Türkiye
gençliðinden korkusunu da simgeledi
Erdal’ýn idamý.
Gezi’de yüzlerce gencin özgürlük ve
Eþref Menekþe
topraða verildi
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
orum’un tanýnmýþ tuhafiyecilerinden Eþref
vefat etti.
ÇMenekþe(90)
Afife Menekþe’nin eþi, merhume Nermin ile
Ayþe, Berrin ve Menekþe Asansörlerinin sahibi
Mahmut Menekþe’nin babalarý, Tahsin ve Arif
Soylu’nun eniþtesi tuhafiyeci Eþref Menekþe önceki
gün vefat etti. Merhumun cenazesi dün Ulucami’de
Cuma namazýný müetakiben kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu Mezar’da topraða verildi.
Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, ailesi
ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
demokrasi talebi polis þiddetiyle
engellenmeye çalýþýlmýþtýr. Katilleri hâlâ
korunmakta ve mücadele edenler hakkýnda
dava açýlmaktadýr. Kobane olaylarýnda
40’ýn üzerinde insan öldürüldü. IÞÝD
barbarlýðý ise halen devam ederken,
üniversitelerdeki IÞÝD sempatizanlarý çok
sayýda genci saldýrarak yaralamýþtýr. Biz
gençlik olarak, bu baskýlara karþý
Denizlerin ve Erdallarýn yolunda
mücadelemizi sürdüreceðiz.”
(Haber Merkezi)
‘Birlik Cemi’ne davet
A
laca Küçük Keþlik köyünde ‘Birlik
Cemi’ yapýlacak.
Bugün saat 13.30’da Küçük Keþlik
Köyü Cemevi’nde düzenlenecek Birlik
Cemi’nde kurban kesimi ve lokma daðýtýmý yapýlacak.
Küçük Keþlik Köyü Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Derneði ile köy muhtarlýðý
tarafýndan organize edilen cem ibadetine
tüm vatandaþlar davet edildi. (Haber Merkezi)
Alkollü sürücü hakkýnda iþlem
O
smancýk’ta trafik ekiplerinin
kontrolü sýrasýnda alkollü sürücü hakkýnda iþlem yapýldý.
Yeþil Çatma Mahallesi Ömer
Derindere Bulvarý’nda trafik ekiplerinin kontrolü sýrasýnda Þ.A.
isimli sürücünün 246 promil alkollü olduðu belirlendi. Ýfadesi alýnan
sürücü serbest býrakýldý.
Alaca’da ise 17 yaþýndaki
gence tehlikeli araç kullanmaktan
iþlem yapýldý.
Günhan Mahallesi Zile Caddesi’nde yapýlan kontrollerde Ý.B.
isimli gencin tehlikeli araç kullandýðý belirlendi. Genç hakkýnda cezai iþlem yapýldý. (Haber Merkezi)
Anadolu : 58-Spor Lisesi:46
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Dursun
Hakan Kaya.
Uðral,
ANADOLU LÝSESÝ: Cansu, Ebru
,Ýlay, Meltem, Mine, Nevra, Rana,
Seniha, Þeyda, Þeymanur
SPOR LÝSESÝ: Beyzanur, Ceren
,Eda, Ezgi, Fatma, Gizem, Ýrem, Asena,
Sevgi, Sinem, Tuðçe
PERÝYOTLAR:
1. Periyot:16-16, 2. Periyot: 15-12.
3. Periyot: 10-7, 4. Periyot: 20-8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
17
Sahanýn kralý bu
yýl da Spor Lisesi
Liseli Gençler futbolda Spor Lisesi final maçýnda Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’ni
Ahmet Ak’ýn ilk dakikalarda attýðý golle 1-0 yenerek bu yýlda þampiyonluðu
kazandý. Centilmence geçen maç sonunda Spor Lisesi geçen yýlki baþarýsýný bu
yýlda sürdürmeyi baþardý.
tetik.
SAHA: 1 Nolu Sen-
HAKEMLER:
Celal Bayraklý,, Mehmet
Tuðluk, Barýþ Karakuþ .
SPOR LÝSESÝ : Abdulkadir, Ahmet, Ahmet
Onur, Alican, Batuhan,
Burak, Can Muhammed,
Dursun, Emre, Cihat,
Mustafa Atakan, Nebi,
Oðuzhan, Onur Tekin,
Onur Yýldýrým, Ramazan
Can, Umut Serkan, Zafer.
ANADOLU ÝMAM
HATÝP LÝSESÝ : Deniz,
Liseler futbolda þampiyonluðu kazanan Spor Lisesi’nin kupasýný Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül ve Mali As Baþkan Fatih Özcan verdiler
Elvan, Ertuðrul, Ethem,
Fatih Cam, Fatih Emre,
Ýbrahim, Ýsmail, Muhammed Çoban, Muhammed
Enes, Muhammet Musta-
Hasanpaþa’yý 3-2 yenen Cumhuriyet üçüncü
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Emre Alagöz, Abdullah
Akkoyun .
CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ :
Abdulkerim,
Ahmet Kürþat, Berkay, Burak Çamlýbel, Burak Sarsýk, Emre
Gümüþ, Emre Özmen, Fahri, Hikmet Kerem, Kadir Ersin, Mert
Cankat, Musa, Mustafa, Muzaffer, Nurullah, Sefa, Tugay, Yasin.
HASAN PAÞA MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU
LÝSESÝ : Ahmet, Ali, Ali Mert, Berkay, Erdem, Eren, Furkan,
Ýlker, Mehmet Reþit, Muhammet Kürþat, Oktay, Özkan,
Ramazan, Recai, Samet Þafak, Sefa Öziþçi, Sefa Ünal, Serkan.
GOLLER : 14. dak. Ali Mert, 45. dak. Recai (Hasan Paþa
Mesleki Teknik Lise), 41. ve 56. dakikalarda Burak Sarsýk. 59.
dak. Mustafa Karaköse (Cumhuriyet Anadolu Lisesi).
L
HALÝL ÖZTÜRK
iseli Gençler futbol üçüncülük dördüncülük
maçýnda Hasanpaþa Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi’ni 3-2 yenen Cumhuriyet Anadolu üçüncülük kupasýný aldý.
Maçýn ilk yarýsýný Ali Mert’in attýðý golle 1-0
önde tamamlayan Hasan Paþa Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi önünde Cumhuriyet Burak Sarsýk
ile beraberliði saðladý Recai ile yeniden öne geçen
Hasanpaþa daha sonra üç dakikada Burak Sarsýk ve
Mustafa Karaköse’nin gollerine engel olamayýnca
Cumhuriyet 3-2 öne geçti. Son bölümde penaltý
atýþýndan yararlanamayan Hasanpaþa maçtan 3-2
maðlup ayrýldý. Cumhuriyet Anadolu bu galibiyetle üçüncülük kupasýný aldý.
2. Küme’de merkez takýmý yok
Dördüncü olan Hasan Paþa Mesleki Teknik Lisesi’nin
kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu verdi
Üçüncü olan Cumhuriyet Anadolu’nun kupasýný Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi
Spor Lisesi futbolcularýnýn kupa töreni sonunda þampiyonluk sevinci görülmeye deðerdi
fa, Mustafa, Mücahit,
Numan, Onur, Tunahan,
Yunus Salih, Yusuf Furkan,
GOL: 14. dak. Ahmet Ak (Spor Lisesi).
L
iseli Gençler futbolda bu yýl da þampiyonluðu Spor Lisesi kazandý. Spor Lisesi final
maçýnda Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi’ni 1-0 yenerek þampiyonluk sevincini yaþadý.
1 nolu sentetik çim
sahada oynanan maça iki
okul öðrencileride büyük ilgi gösterdiler. Final maçýný Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali Büyük, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer ile
çok sayýda Þube Müdürleri Okul Müdürleri izlediler.
Maça hýzlý baþlayan
Spor Lisesi 14. dakikada
geliþen atakta Ahmet
Ak’ýn attýðý golle rakibi
önünde 1-0 öne geçti.
Golden sonra Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi rakibi
önünde beraberlik için
oyunun kontrolünü eline
aldý ve rakip kalede bas-
ký kurdu.
Ýlk yarýda bu baskýdan sonuç alamayan
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi önünde Spor Lisesi’de ani ataklarla rakip
kalede pozisyonlar buldu ancak bunlardan yaarlanamadý. Son dakikalarý büyük bir mücadeleye sahne olan maçta
Spor Lisesi rakibine gol
izni vermedi ve sahadan
tek golle galip ayrýlarak
geçen yýl kazandýðý þampiyonluðun ardýndan bu
yýlda ayný baþarýyý tekrarladý. Spor Lisesi bu
baþanýsýna grup ve eleme maçlarýndan gol yemeden ayrýlarak ayrý bir
baþarýya imza attý.
Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan Spor Lisesi büyük sevinç yaþarken, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’nde ise kaybeden þampiyonluðun hüznü vardý. Bu sevinç ve
hüznün ardýndan düzenlenen törenle ilk dört sýrayý alan okullara kupalarý sporculara ise madalyalarý verildi. Spor
Lisesi genç erkekler futbolda bu yýlda ilimizi
gruplarda temsil etmeye
hak kazandý.
Ýkinci olan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’nin kupasýný
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük verdi
Darýca’da Sevim ameliyat oldu
D
arýca Gençlerbirliði’nin sakatlýklardan baþý bir
türlü kutulmayan þanssýz futbolcusu Aykut Sevim dün ameliyat oldu.
Osmanpaþa maçýnda sakatlanan ve ön çapraz
baðlarýnda kopma olduðu tespit edilen Aykut, dün
Ýstanbul Niþantaþý’nda bulunan Cerrahi Hastanesi’nde ameliyat oldu. Baþarýlý bir çapraz bað ameliyatý geçiren Aykut, 3 gün dinlenecek ve ardýndan egzersiz çalýþmalarýna baþlayabilecek. Aykut’un dün
yapýlan ameliyatýnda ailesi ve Sportif Direktör Ýlter
Kasap yalnýz býrakmadý. Ameliyat sonrasý kýsa bir
açýklama yapan Sportif Direktör Ýlter Kasap, ‘’Aykut futbol yeteneðinin yaný sýra, kiþiliðiyle de örnek
bir insan. Aykut gibi deðerli bir oyuncunun böylesine þanssýz sakatlýkla geçirmesi hepimizi çok üzdü.
Futbolda maalesef böyle þeyler oluyor. Çok þükür
ameliyatý iyi geçti. Kendisi umarým en kýsa zamanda yeniden yeþil sahalara döner’’ dedi.
Amatör futbolda sezonun ikinci teknik toplantýsý dün yapýldý. 2. Amatör Küme
büyüklerde sekiz takým iki grupta mücadele edecek. U 16’da sekiz U 13
kategorisinde ise dokuz takým mücadele edecek.
HARUN AKKAYA
Ç
orum Amatör futbolunda sezonun 2.
Teknik Toplantýsý dün yapýldý. ASKF Toplantý Salonu’nda yapýlan teknik
toplantýya Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Ýl Hakem Kurulu Baþkan veki-
li Kahraman Ölçer, TÜFAD Baþkaný Remzi Karahan ile kulüp temsilcileri katýldýlar.
Toplantýnýn açýlýþ
konuþmasýný yapan Futbol Ýl Temsilcisi Engin
Ayan, kura çekimi yapýlacak üç branþa katýlacak
takýmlar ve statüleri hakkýnda bilgiler verdi ve kulüplerin taleplerini aldý.
Daha sonra ise sýrasýyla
üç kategoride mücadele
edecek takýmlar belirlendi ve fikstür için kura çekimi yapýldý. 2. Amatör
Küme Tertip Kurulu için-
Teknik toplantýda kulüpler fikstür için kura çekimi yaptýlar
de Kargýgücüspor’dan Ýlhan Tuncer, Mecitözüspor’dan Tuncay Koçak,
Oðuzlar
Belediyespor’dan Erdal Karaboða
seçildi.
2. Küme’de merkez
takýmý yok
2. Amatör Büyükler
liginde merkez takýmý
yok. Sekiz takýmýn dörderli iki grupta mücadele
edeceði 2. Amatör Küme’de ilk iki sýrayý alan
dört takým final grubuna
yükselecek. Ýlk ikiye giren dört takým tek devreli
lig ve puan sistemine göre oynayacaklarý play-off
müsabakalarý sonunda ilk
iki sýrayý alan takýmlar 1.
Amatör Küme’ye yükse-
Amatör futbolda sezonun ikinci teknik toplantýsýna az sayýda kulüp temsilcisi katýldý
lecekler.
Çekilen kura sonucunda A grubunda Osmancýkgücüspor, Ortaköy Altýnbaþspor, Bayat
Belediyespor ve Sungurluspor, B grubunda ise
Mecitözüspor, Kargýgücüspor, Oðuzlar Belediyespor ve Uðurludaðspor
takýmlarý mücadele edecekler.
U 16’da sekiz takým
var
U 16 liginde mücadele 1 Mart’ta sekiz takýmýn katýlýmý ile baþlayacak. Tek grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda U 16
kategorisinde þampiyon
olan takým bir takým Çorum’u gruplarda temsil
etmeye hak kazanacak. U
16 kategorisinde Çimentospor, Gençlik Çepnispor, Mimar Sinan Genç-
likspor, Gençlerbirliði, Ýskilipgücüspor, Osmancýkspor, HE Kültürspor
ve Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý mücadele edecekler.
U 13 28 Þubat’ta
baþlayacak
U 13 liginde dokuz
takým tek grupta mücadele edecek. 28 Þubat ile 1
Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla baþlayacak
U 13 kategorisinde tek
devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda
ilk iki sýrayý alan takýmlar
Çorum’u gruplarda temsil etme hakký kazanacak.
U 13 kategorisinde 1907
Gençlikspor, Çimentospor, Çorum Belediyespor,
Gençlerbirliði, HE Kültürspor, Ýl Özel Ýdarespor,
Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancýkspor ve
Ulukavakspor mücadele
edecek,
18
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor tatile
mutlu gitmek istiyor
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
Ulukavakspor ilk yarýnýn son maçýnda yarýn saat 13.30’da 1 nolu sentetik çim
sahada Çarþambaspor ile karþýlaþacak. Siyah beyazlýlar devre arasýna moralli
gitmek ve ikinci yarýda rahatlamak için kazanmaktan baþka düþüncesi yok.
B
MURAT KARASU
ölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Ulukavakspor
ilk yarýnýn son maçýnda yarýn saat 13.30’da 1 nolu
Ulukavakspor maçý
hakemi Eskiþehir’den
Bölgesel
Amatör
Lig’deki
temsilcimiz
Ulukavakspor’un yarýn
sahasýnda oynayacaðý
Çarþambaspor maçýnýn
hakemi Eskiþehir’den.
MHK’den yapýlan
açýklamaya
göre
Ulukavakspor - Çarþambaspor
maçýný
Eskiþehir’den Muzaffer
Hoþsoy
yönetecek.
Yardýmcýlarý
ise
Eskiþehir’den Naci Ediz
Ertüzün ile Bilecik’ten
Mehmet Karakaþ. Maçýn
dördüncü
hakemide
Eskiþehir’den
Uður
Kuþcu.
sentetik çim sahada Çarþambaspor ile karþýlaþacak. Siyah beyazlýlarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor.
Geçtiðimiz hafta sonu Termespor deplasmanýnda
uzatmanýn uzatma dakikalarýna önde girmesine karþýn
son saniye golüyle sahadan 3-3 berabere ayrýlarak bir
puanla haftayý kapatan Ulukavakspor sahasýndaki bu
maçý kazanarak devre arasýna moralli girmek amacýnda.
Ulukavakspor’da kýrmýzý kart cezasý henüz açýklanmasada kaptan Bülent bu maçtada forma giyemeyecek. Termespor maçýnda sakatlanan ve ayaðý alçýya alýnan Sedat ta yarýnki maçta forma giyemeyecek.
Konuk Çarþambaspor ise son haftalarda çýkýþ içinde ligde kendine üst yerlerde yer bulmak amacýnda. Geçen hafta sahasýnda grubun þampiyon adaylarýndan Yeni Amasyaspor’u 3-1 yenerek moral bulan yeþil beyazlýlar Ulukavakspor maçýndan da galibiyetle ayrýlarak üst
sýralardaki yerini saðlama almak amacýnda.
ÝBD’nin konuðu
Samsun Gazi Lisesi
Ahmet Ertem korkuttu
Muzaffer Hoþsoy
Çorumspor’da da görev yapmýþ Teknik Direktör Ahmet Ertem, görev yaptýðý
Nazilli Belediyespor antrenmaný sýrasýnda fenelaþarak hastaneye kaldýrýldý.
S
por Toto 2’nci lig Kýrmýzý Grup’ta mücadele eden Nazilli Belediyespor’un Teknik direktörü
Ahmet Kazým Ertem, an-
trenman sýrasýnda fenalaþýnca hastaneye kaldýrýldý. Kalp krizi geçirdiði
þüphesi ile tedavisine
baþlanan Ertem’in daha
önce by pass geçirdiði
ifade edildi.
Ligteki son iki maçýný kazanarak Play off
yarýþýna yeniden aðýrlýðý-
Ahmet Ertem antrenman sýrasýnda fenalaþýnca hemen ambulansla hastaneye kaldýrýldý
Hakemler açýklandý
Ç
orum Amatör futbolunda bugün oynanacak U 19 ve yarýn oynanacak 1.
Amatör Küme Büyükler ile U 14 ligi
maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý.
Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle:
U 19 LÝGÝ: Eti Lisesi Gençlikspor Osmancýkspor: Özkan Kaya, Baran Avcý, Harun Tecimer. HE Kültürspor - Ýskilipgücüspor: Mehmet Tuðluk, Ömür
Soytemiz, Okan Baykara. Alaca Belediyespor -Çorumspor: Barýþ Karakuþ, Abdullah Akkoyun, Abdulselam Koçak. Ýskilipspor - Ulukavakspor: Burak Þahinkara, Emre Alagöz, Berkay Damar.
U 14 LÝGÝ: Çimentospor - Gençlerbirliði: Vuslat Ay. Mimar Sinanspor Alaca Belediyespor: Murat Onur Kindar.
Osmancýkspor- HE Kültürspor: Soner
Derviþoðlu. Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkgücüspor: Baran Avcý.
1. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER: Çorumspor - HE Kültürspor: Gökhan Yumlu, Erdoðan Yandým, Furkan
Alagöz.Ýl Özel Ýdarespor- Osmancýk Belediyespor: Celal Bayraklý, Emre Alagöz,. Arslan Iðnak. Hitit Gençlikspor- Ýskilipgücüspor: Yüksel Basar, Mehmet
Tuðluk, Abdullah Akkoyun. Eti Lisesi
Gençlik- Ýskilipspor: Ahmet Ecevit, Barýþ Karakuþ, Ýbrahim Çaðýl,
Cýrýl Selçuklu, Sarkandý Ardeþen’de
B
YÜKS EL BASAR
ölgesel Hakemlerimiz Mehmet Ali Cýrýl ve Serhat Sarkandý’ya
görev.
BAL 2. grupta pazar
günü saat 12.30’da Ardeþen Vali Erdal Ata Sta-
dý’nda oynanacak Ardeþenspor ile Torulspor arasýndaki maçý Serhat Sarkandý yönetecek. Yardýmcýlarý ise Tokat’tan
Hasan Eraslan ve Yunus
Teryaki. Maçýn dördüncü
hakemi ise Çorum’dan
Fatih Derviþoðlu.
BAL 4. grupta Selçuklu Belediyespor ile
Adana Hadýrlýgücü takýmlarý arasýnda Selçuklu Belediye Stadý’nda pazar günü saat 13.30’da
baþlayacak maçý ilimiz
Bölgesel hakemlerinden
Mehmet Ali Cýrýl yönetecek. Yardýmcýlarý ise Çorum’dan Mahmut Selçok
ile Samsun’dan Arif Köroðlu. Maçýn dördüncü
hakemi ise Samsun’dan
Enes Güral.
Býçakcý Altýndað-Kýrþehir maçýnda
Çorum Bölgesel
Gözlemcilerinden Mustafa Býçakcý’ya 6. grupta
pazar günü oynanacak
Yeni Altýndað Belediyespor - Yeþil Kýrþehirspor
maçýnda görev. Maç pazar günü Altýndað Belediyesi Örnek Spor tesislerinde oynanacak.
Mehmet Ali Cýrýl
Serhat Sarkandý
‘Tatile moralli çýkmak istiyoruz’
Ulukavakspor ligde son iki maçta yakaladýðý çýkýþý yarýnki Çarþamba maçýnda da sürdürmek amacýnda
ný koyan, pazar günü deplasmanda
oynanacak
Göztepe derbisine hazýrlanan Siyah beyazlý ekibin bugünkü antremanýna
gelen bir grup taraftar futbolculara baklava ikram
etti. Daha sonra yapýlan
antremaný izleyen teknik
direktör Ahmet Kazým
Ertem bir anda fenalaþarak yere yýðýldý. Tecrübeli teknik adam, sahada
yapýlan ilk müdahale ardýndan hemen Özel Referans Hastanesi’ne kaldýrýldý. Nazilli Belediye
Baþkaný ve Nazilli Belediyespor Onursal Baþkaný Haluk Alýcýk, Ertem’in
durumu ile ilgili doktorlarla görüþtüðünü anlatýrken, "Endiþelenecek bir
durum yok. Kalp krizi
üzerinde duruluyor. Ancak kesin teþhis için bir
dizi test uygulanacak ve
gözetim altýnda tutulacak" dedi.
Ertem’in bilincinin
açýk, tansiyonunun normal olduðunu söyleyen
Kulüp Baþkaný Nurettin
Özkat ise "Korkulacak
bir þey yok. Camiamýza
geçmiþ olsun" diye konuþtu.
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf
Aydemir, son haftalarýn çýkýþtýtaki iki
takýmýnýn maçýnda saha ve seyirci avantajýný
kullanarak kazanmak istediklerini söyledi.
Aydemir, moral motivasyon olarak iyi
durumda olduklarýný ve taraftarlarýnýn
vereceði destekle kazanýp devre arasýna
moralli girmeyi hedeflediklerini belirtti.
Bayanlar 3. Voleybol liginki tek temsilcimiz Osmancýk
Ýsmail Burak Derindere yarýn saat 14.00’de Osmancýk Spor
Salonu’nda Samsun Gazi Lisesi ile karþýlaþacak. ÝBD’nin
amacý ligdeki çýkýþýný bu maçtada sürdürmek.
HARUN AKKAYA
B
YÜKSEL BASAR
ayanlar 3. Voleybol ligindeki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ligin altýncý hafta maçýnda
yarýn evinde Samsun Gazi Lisesi ile karþýlaþacak.
Ligin ilk üç haftasýnda
oynadýðý maçlardan ikisini 3-2
kaybeden birini ise 3-2 kazanan Osmancýk ÝBD önceki
hafta sonu Turhal Cumhuriyet
Lisesi önünde aldýðý 3-0’lýk
galibiyetle ilk üç puanýn sahibi
olmuþtu. Bu galibiyetle dördüncü sýraya yükseyen Os-
mancýk ÝBD yarýn evinde oynayacaðý Samsun Gazi Lisesi
maçýnýda üç puanla kapatmak
amacýnda.
Geçtiðimiz hafta sonunu
bay geçen Osmancýk ÝBD
grupta puansýz son sýrada bulunan ve sadece iki set alabilen
rakibi önünde çýkýþýný devam
ettirmek için mücadele edecek.
Maçýn baþ hakemi Tokat’tan Gökhan Arslan. Yardýmcý hakem ise Çorum’dan
Caner Yýldýrým. Maçýn gözlemcisi ise ilimizden Salim Erkoç.
U
lukavakspor
Teknik Direktörü Yusuf Aydemir
son haftalarýn çýkýþtaki iki takýmýn mücadelesinde kazanan
taraf olmak istediklerini söyledi.
Aydemir. Ünyespor galibiyeti ardýndan Termespor
deplasmanýndaki
mücadele ve son saniyede kaçan iki puana raðmen takýmýn
moral motivasyon
olarak çok iyi durumda olduðunu belirterek ‘Devre arasýna moralli girmek ve
ikinci yarýya daha
umutlu hazýrlanmak
için evimizde oynayacaðýmýz maçý kazanmaktan baþka
düþüncemiz yok.
Rakibimizde
son haftalarda çýkýþta ve onlarda bu çýkýþlarýný devam ettirmek isteyecek. Biz
son haftalardaki moral motivasyonumuzu bu maçtada devam ettirerek kazanmak istiyoruz. Tabiki sahamýzda oynayacaðýmýz maçta taraftarlarýmýzýnda
desteðini bekliyoruz.
Onlarýnda vereceði
destekle bu zorlu
maçý kazanýp devre
arasýna moralli girmek amacýndayýz.
Devre arasý nedeniyle takýmýn rehavete kapýlmamasý
için hafta boyu çalýþmalarda futbolculara
uyarýlarda bulunduk.
Ýnanýyorumki onlarda yarýn sahada gereken mücadeleyi
vererek devre arasýna moralli girmemize neden olacaklardýr’ dedi.
Yusuf Aydemir
Geliþim’de rakip Erzurum
ÖZGÜR ARZOÐLU
G
eliþim Liginde Çorum Belediyespor
bir haftalýk bayýn ardýndan 12. hafta maçlarýný
bugün Çorum’da yarýn
ise Erzurum’da oynayacak.
Çorum Belediyespor ile Erzurum Büyükþehir Belediyespor takýmlarý ilk maçta bugün
saat 12.00’de Nazmi Avluca sahasýnda U 14 kategorisinde karþýlaþacaklar.
Ligin ilk yarýsýnda deplasmanda 6-2 yendiði rakibini bugünde yenerek
üçüncü ve son devre maçýný evinde oynamak
amacýnda.
Bu maçýn ardýndan
ise saat 14.00’de ayný sahada iki takým U 15 kadrolarý mücadele edecek.
Ýlk maçta deplasmanda
rakibini 3-0 yenmiþti.
Bugünde rakibini yenerek hem üç puan almayý
hemde son maçý evinde
oynamayý amaçlýyor.
Yarýn Ilýca sahasýn-
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bayan voleybol takýmý yarýn
Geliþim Ligi’nde Çorum Belediyespor’un bu haftaki rakibi Erzurum Büyükþehir Belediyespor.
Ýki takým U 14 ve U 15 takýmlarý bugün Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak. U 16 ve U 17
takýmlarý ise yarýn Erzurum Ilýca Ýlçe sahasýnda mücadele edecekler.
da oynanacak ilk maçta
saat 12.00’de iki takým U
16 takýmlarý mücadele
edecek. Ýlk yarýda sahasýnda oynadýðý maçta 3-2
yendiði rakibi önünde
Çorum
Belediyespor
deplasmanda alacaðý puan veya puanlarla hem üç
puan hemde son maçý
evinde oynamanýn hesaplarýný yapýyor,
Ýki takým arasýndaki
son maçta ise saat
14.00’de Ilýca ilçe sahasýnda U 17 takýmlarý karþýlaþacak. Belediyespor
evinde 1-0 yendiði rakibi
önünde hem puan hemde
üçüncü devreyi evinde
oynamak için avantaj yakalamak amacýnda.
kant Arman hakem üçlüsü yönetecek. Bu maçýn
ardýndan oynanacak U 15
kategorisindeki maçta ise
Mehmet Zeki Sevim düdük çalarken Onur Alagöz ve Berkant Arman
ise yardýmcý hakem olarak görev yapacaklar.
Ýki takýmýn yarýn
Erzurum Ilýca ilçe sahasýnda saat 12.00’de baþlayacak U 16 kategorisindeki maçý Muzaffer Buðdaycý yönetirken yardýmcýlýklarýný ise Emre Akkanat ve Bahadýr Küçük yapacak. Ayný sahada saat
14.00’de baþlayacak U
17 kategorisindeki maçý
ise Þenol Kurtuluþ yönetecek. Yardýmcý hakemler
Bekir Yeni ve Gürkan Çiçek. Maçýn dördüncü hakemi Serkan Peker gözlemcisi ise Abdurrahman
Sekban.
Hakemler açýklandý
Bugün Mimar Sinan sahasýnda oynanacak
Çorum Belediyespor Büyükþehir Belediyespor
U 14 maçýný Furkan Alagöz, Onur Alagöz, Ber-
Çorum Belediyespor U 16 takýmý yarýn Erzurum deplasmanýnda mücadele edecek
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Katyonik
19 LE 922 plakalý,
1992 model TofaþFiat marka, Þahin
tipli, siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
6.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
19 ARALIK
Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü
Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü ve baðlý
birimlerine 2015 yýlý
elektrik enerjisi alýmý
iþi.
Yer: Çorum Ýl
Emniyet Müdürlüðü
Hizmet binasý 3. Kat
Lojistik Þube
Müdürlüðü Satýnalma
Büro Amirliði
25 ARALIK
Devlet Su Ýþleri 5.
(Ankara) Bölge
Müdürlüðü
Çorum Osmancýk
Ýçmesuyu Ýsale Hattý,
Depolar ve Arýtma
Tesisi Proje Yapýmý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Mustafa Kemal
Mahallesi 2151/1 A
Blok No: 24 06520
Çankaya / Ankara
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 AN 872 plakalý,
1997 model Mercedes
marka, mavi, mor, lila
renkli açýk kasa
kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Kaynar Otopark
ve Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez
ilçe, 2530 ada no, 870
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
23 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
1009 Ada No, 26
Parsel No,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 25
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
75.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
12 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum Ýl, Merkez
Ýlçe, 1833 Ada No, l
Parsel No, Karakeçili
Mah. Tavukluk
Mevkii, 29 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
240.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14:00 - 14:10
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
206 Ada No, 88 Parsel
No, 2 baðýmsýz
bölümdeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
SAHÝBÝNDEN
SATILIK OTOMOBÝL
(Ç.HAK:3422)
0 533 771 08 18
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Marangoz veya Mobilya Ustasý
alýnacaktýr.
Ýskilip Yolu üzeri 10. Km.’de bulunan 13.150
m2 bakýmlý mantar çiftliði, boþ þekilde.
Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32
Azizenver Apt’da güney doðu cepheli
229 m2’lik daire satýlýktýr.
Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site
manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr.
Fiyat: 210.000 TL (pazarlýksýz)
Mür. Tel: 0 506 853 04 27
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Sekreter
Aranýyor
BAY VE BAYAN
ELEMANLAR ALINACAKTIR
ÝRTÝBAT TEL : 0364 213 77 25
ÝRTÝBAT GSM : 0533 967 62 45
0 532 245 89 62
Satýlýk
Lüx Daire
2011 model Doblo Safeline
80.000 km.’de gümüþ rengi.
26.500 TL (pazarlýklý)
Mür. Tel: 234 65 81
AKFA HOLDÝNG ÇORUM ÞUBESÝNDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE
SATIÞ VE PAZARLAMA ÝÇÝN BAY VE BAYAN
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝLERDE BAÞARILI AKTÝF BÝLGÝSAYAR
KULLANABÝLEN SEKRETER ALINACAKTIR..
ASGARÝ ÜCRET MAAÞ + PRÝM + YEMEK + YOL + SGK
ÇÖPLÜ MAH .OSMANCIK CAD NO 17 / 4
ÝNSAN KAYNAKLARI
Kýratoðlu Deðirmen Makina
Küçük Sanayi Sitesi 1. Sok. No: 5
Mür. Tel: 234 83 96
SAHÝBÝNDEN SATILIK
MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE
(Ç.HAK:3408)
(Ç.HAK:2702)
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:3418)
KOSGEB Çorum ve
Samsun Hizmet
Merkezi
Müdürlüklerine Özel
Güvenlik hizmet alýmý
iþi.
Yer: Organize Sanayi
Bölgesi Sosyal
Tesisler No: 8 Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum il, merkez ilçe,
541 ada no, 7 parsel
no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 12
baðýmsýz bölümlü
daire 6 katlý binanýn 3.
katýnýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
SATILIK LÜKS
DAÝRE
Lise mezunu, tercihen 30-40 yaþlarý
arasýnda sekreter alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3382)
Þoför, temizlik ve ofis
personeli hizmetleri
herkese açýk ihale
usulü ihale ile hizmet
alýmý iþi.
Yer: Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý
Hizmet Binasý - Kale
Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi
No: 8 Ýlkadým /
Samsun
Saat: 14.00
***
18 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
24 ARALIK
KOSGEB Çorum
Hizmet Merkezi
Müdürlüðü
15 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Çaðdaþ Ýnþaat
Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami
Karþýsý)
Tel: 0 537 864 24 45
ELEMAN ARANIYOR Satýlýk Tarla
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
kaynak, torna, freze iþinden anlayan
bakým elemanlarý alýnacaktýr.
Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi
254 92 23-0 536 471 08 14
SATILIK DAÝRELER
* Mimar Sinan’da 220 m2 arsasý
olan 2 katlý müstakil bakýmlý
daire. 85 bin TL
* Albayrak’ta sýfýr 115 m2 3+1
daire. 140 bin TL
Mür. Tel: 0 541 638 84 15
Ankara Yolu Çaðýl Makina, Efes Pilsen
Depo arkasý, Yaydiðin,113 ada,
6 parsel, 36.231 m2 tarla sahibinden
satýlýktýr.
Fiyat: Dönümü 23.000 TL
Mür. Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:3394)
16 ARALIK
T.C. Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý
Genel Sekreterlik
il, merkez ilçe, 1708
ada no, 5 parsel no,
Ulukavak
Mahallesi’nde 6
baðýmsýz bölümlü
dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum
il, merkez ilçe, 1505
ada no, 10 parsel no,
Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
il, Ortaköy ilçe, 90
ada No, 159 Parsel
No, Suyolu Mahallesi,
Ölükçül köyünde
bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum
il, Ortaköy ilçe, 53
Ada No, 36 Parsel
No, Suyolu
Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
12 antrenör, 18
gençlik lider ve 3
cankurtaran hizmet
alýmý iþi.
Yer: Karakeçili Mah.
Samsun Cad. No: 97
Çorum
Saat: 10.00
***
SATILIK ARAÇLAR
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
(Ç.HAK:3104)
il, merkez ilçe, 199
parsel no, Çoraköz
Mevkii Tatar köyü
merkez/ Çorum 7.800
m2 mahalle/mevkinde
tarýma uygun
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum
il, merkez ilçe, 369
parsel no, Avlandere
Mevkiinde tarýma
elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
8 OCAK
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Cengiz BAÞAR
Ahmet oðlu 1/7/1965 Dodurga Çiftlik Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:3423)
(Ç.HAK:3249)
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum
Çorum il, merkez ilçe,
524 ada no, 27 parsel
no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý
28 elektrik abonesinin
2015 yýlý ihtiyacý için
elektrik enerjisi alýmý
iþi.
Yer: Çorum Ýl
Jandarma
Komutanlýðý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3412)
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý
28 elektrik abonesinin
2015 yýlý ihtiyacý için
elektrik enerjisi alýmý
iþi.
Yer: Çorum Ýl
Jandarma
Komutanlýðý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
parsel no, Yavruturna
Mahallesi, Sülüklü
Mavkii, cilt no 74,
sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
65.000
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Müzayede
Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:3393)
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
167 adet demir satýþ
iþi.
Muhammen bedel:
160.000
Yer: Kaynar Yediemin
Deposu / Çorum
Saat: 16.00-16.10
***
Saat: 14.00
***
(Ç.HAK:3389)
TMO Çorum Þube
Müdürlüðü ve baðlý
iþyerleri ile bu
iþyerleri nezdinde
ileride açýlacak ekip
ve koltuk
ambarlarýnda 2015
yýlý döneminde
hububat, çeltik,
fýndýk, haþhaþ ve
iþtigal konusuna giren
tüm ürünlerin
yükleme boþaltma
iþlerinin
yaptýrýlmasýný teminen
açýk eksiltme usulü ile
ihale edilmesi iþi.
Yer: TMO Çorum
Þube Müdürlüðü
Ýdare Binasý
Saat: 10.00
***
Polielektrolit alýmý iþi.
Yer: Çorum
Belediyesi Hizmet
Binasý 5. Kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
(Ç.HAK:3324)
15 ARALIK
TMO Çorum Þube
Müdürlüðü
19
0 533 736 87 87
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
‘Biz inanýyoruz, Çorum da
inanýrsa hedefe ulaþýrýz’
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak hedefe ulaþmak için inançlarýnýn tam olduðunu ancak
Çorum’lularýn inanmasý ve destek vermesinin çok önemli olduðunu söyledi. Gül, kendi imzasý olmayan hiç bir kararýn hükmünün olmadýðýný, hiç
bir futbolcuyla yollarýný ayýrmayacaklarýný belirterek bu tür bilgilerin zarar verdiðini belirterek yöneticileri uyardý. Gül, Timur Harzadýn ile resmi
olarak anlaþtýklarýný ve çalýþmalarýndan memnun olduklarýný belirtti.
B
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Domino’s
Pizza’nin yemeðinde konuþma yaparken
HALÝL ÖZTÜRK
elediyespor Baþkaný Zeki Gül, önceki akþam Domino’s Pizza tarafýndan takýma verilen yemekte yaptýðý
konuþmada son günlerde yaþanan geliþmeler ve ligin
ikinci yarýsýyla ilgili olarak açýklamalarda bulundu. Konuþmasýnýn baþýnda Darýca maçý öncesinde takýma moral
yemeði veren Domino’s Pizza iþletmesi sahibi Oðuzhan
Yüksel’e teþekkür etti.
Gül, Þampiyonluk yolunda tüm Çorum’un takýma
destek vermesi ve onunda yanýnda olduðunu göstermesinin çok önemli olduðunu belirterek tüm Çorumlularý güçleri oranýnda takýma destek vermeye davet etti. Yönetim,
Teknik Heyet ve futbolcularýn hedefe ulaþmak için bu yo-
la baþ koyduklarýný belirten Gül ‘Takým olma yolunda
önemli adýmlar attýk. Eksiklerimiz var bunlarýda giderme
çabasýndayýz. Birlikte sevinip birlikte üzüldüðümüz takdirde baþaramayacaðýmýz iþ olmayacaktýr’ dedi.
Konuþmasýnda hafta içinde çýkan bazý haberlerle ilgili olarakta açýklamalarda bulunan Baþkan Gül, karar
defterinde imzasý olmayan hiç bir açýklamanýn doðru olmadýðýný belirterek, bu tür sözleri çýkaranlar kim olursa
kulübe zarar verdiðini belirterek bunu yapan yöneticilerin istifa etmesini bir kez daha istedi. Hiç bir futbolcuyu
göndermek gibi bir düþüncelerinin olmadýðýný belirten
Gül, yola birlikte çýktýklarý kadro ile yola devam edeceklerini belirtti.
Timur Harzadýn hocanýn kendi isteði ile gönüllü
olarak görev baþladýðý dönemden sonra takýmda gözle
görülür bir düzelme gördüklerini belirten Baþkan Zeki
Gül, kendisi ile resmi olarak anlaþtýklarýný ve çalýþmalarýna bundan sonra kadrolu olarak devam edeceðini söyledi. Timur Harzadýn’ýn moral motivasyon olarak takýma
önemli katkýlar verdiðini belirten Gül, bundan sonraki çalýþmalarýnýn hakkýný alacaðýný ve takýma katkýlarýnýn bundan sonrada devam edeceðini sözlerine ekledi.
Konuþmasýnýn son bölümünde futbolculara seslenen Baþkan Gül, Darýca maçýnýn çok zor geçeceðini belirterek, teknik heyet ve futbolculara olan güveninin tam
olduðunu bu maçtandan iyi bir netice ile ayrýlacaklarýna
inandýðýný söyledi.
Murathan iki hafta sonra kadroda
Ç
orum Belediyespor’un yarýn Darýca Gençlerbirliði ile deplasmanda oynayacaðý maçýn kadrosu
açýklandý. Ýki haftadýr 18 kiþilik kadroya giremeyen Murathan bu hafta
kadroya girmeyi baþardý.
Dün Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan taktik çalýþmaya tüm
futbolcular katýldýlar. Antrenman
CUMARTESÝ 13 ARALIK 2014
sonrasýnda açýklanan 18 kiþilik kadroda, Fatih, Utku, Eray, Sefa, Ýmam,
Akýn, Nedim, Furkan, Okan, Murathan, A. Buðra, Turgay; Çaðlar; Burak, Ali, Kývanç, Ender ve Mehmet
Akif yer aldý.
Maç kadrosu dün akþam lojmanda kampa girdi. Kafile bu sabah
kahvaltýnýn ardýndan Darýca’ya hareket edecek.
Lider’le zorlu randevu
Ligde son dört maçýndan 12 puan alarak zirveye tututan Çorum Belediyespor ilk
yarýnýn son deplasman maçýnda yarýn saat 13.30’da grup lideri Darýca
Gençlerbirliði ile deplasmanda karþýlaþacak. Belediyespor’da cezalý Oðuzhan ve
O G B M A Y P
1 . Darýca Gençler, 15 8 6 1 17 5 30
4 . Çorum Bele. 15 7 6 2 20 14 27
HARUN AKKAYA
Ligde son dört maçýndan 12 puan alarak zirveyle
arasýndaki puan farkýný kapatan Çorum Belediyespor
yarýn saat 13.30’da grup lideri Darýca Gençlerbirliði
önünde bu çýkýþýný devam ettirmek amacýnda.
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Eray
Fatih
Nedim Ýmam
Sefa
Furkan Akýn Burak
Buðra Çaðlar Turgay
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Bugün:
Tire 1922spor - Tuzlaspor: Ali Köse (Konya
14 Aralýk Pazar:
Darýca- Çorum Belediye: Erdem Ýren (Ýstanbul)
Kýzýlcabölük- Batman : Mehmet Güngör (Kocaeli)
Kýrýkhanspor - Çatalcaspor: Enez Kaplan (Van)
Zonguldak- Þekerspor:Serdar Sözlevi (Balýkesir)
Ýstanbulspor - Adliyespor: Onur Salýk (Mersin)
Manavgat - Niðde Bel: :Burak Özcan (Ankara)
Nilüfer - Gaziosmanpaþa; Þevket Þimþek (Antalya)
Ö
zellikle kendi sahasýnda kaybettiði puanlarla zirve
yarýþýnda oldukça gerilerde kalan Çorum Belediyespor son dört maçýnda fikstür avantajýnýda kullanarak
aldýðý 12 puan ve zirvedekilerinde kaybetmesiyle liderli
arasýndaki puan farký üçe kadar düþtü. Geçen hafta sahasýnda Gaziosmanpaþa karþýsýnda oldukça zorlansada sahadan 2-1 galip ayrýlarak çýkýþý sürdüren Belediyespor’da tüm hesaplar puan üzerine. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Gaziosmanpaþa maçýnda gördükleri sarý kartla
cezalý duruma düþen Oðuzhan ve Osman Bodur dýþýnda
eksik futbolcu bulunmuyor.
Ev sahibi Darýca Gençlerbirliði ise ligde liderliðini
geçen haftaki maðlubiyete raðmen sürdürdü. Geçen hafta Ýstanbulspor deplasmanýndan 2-1 maðlup ayrýlarak bu
sezonki ilk maðlubiyetini alan Darýca Gençlerbirliði buna raðmen rakiplerininde puan kaybetmesiyle liderliðini
sürdürdü. Sarý yeþilli takým yarýn sahasýnda konuk edeceði Çorum Belediyespor maçýný kazanarak liderliðini
devam ettirmek amacýnda.
Maç için Darýca’da taraftar desteði saðlamak için
yoðun bir çalýþma yapýldýðý öðrenildi. Öte yandan gerek
Darýca ve çevresindeki Çorumlular gerekse Ýstanbul ve
Çorum’dan gidecek taraftarlarla kýrmýzý siyahlý takýmýn
bu zorlu deplasmanda yalnýz býrakmamasý bekleniyor.
Grupta zirveyi yakýndan ilgilendiren bu zorlu maçý
uzun süre Ýstanbul bölgesinde görev yaptýktan sonra Urfa’ya atanan tecrübeli hakem ErdemÝren yönetecek. Yardýmcýlarýda ayný ilden Hakan Karayel ve Kahramanmaraþ’tan Muhammet Yýldýz. Maçýn dördüncü hakemi ise
Diyarbakýr’dan Ýsmail Güzel. Maçýn gözlemcisi ise Ýsmail Zeybek.
Batman’a aðýr fatura
P
FDK ceza yaðdýrdý. Çorum Belediyespor’un grubunda bulunan Batman Petrolspor’a Bursa Nilüferspor
maçýnda yaþanan saha olaylarý nedeniyle iki maçý kendi
sahasýnda seyircisiz oynama cezasý verildi. Bu maçta yaþanan olaylar nedeniyle bir maç ayný suçun dördüncü kez
tekrar edilmesinden dolayýda bir maç olmak üzere toplam iki maçý kendi sahasýnda seyircisiz oynama cezasý
alan Batmen Batmenspor’a ayrýca toplamda 2700 lira
ceza verildi.
‘Liderle oynayacaðýz
kaybetmek istemiyoruz’
Çorum Belediyespor bu sevinci yarýn Darýca deplasmanýnda da yaþamak amacýnda
Lider bir takýmla oynayacaklarý maç öncesinde moral olarak çok iyi durumda
olduklarýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, ‘Rakipten daha çok isteyerek
zorlu deplasmandan puan yada puanlarla dönerek ilk yarýyý zirveye yakýn noktada
kapatmak istediklerini söyledi.
Ýstanbulspor’dan Oðuzhan Yazýcý’ya iki maç ceza
veren Profesyonel Ceza Kurulu Darýca Gençlerbirliði’nede men ve para cezasý verdi. Ýstanbulspor maçýnda
hakeme yönelik hakareti nedeniyle kulüp idarecisi Recep Yýlmaz’a 75 gün hak mahrumiyeti ve 8500 lira ceza
verildi. Ayný maçta kulüp antrenörü Özgür Vurur’ a da
ayný suçtan dolayý bir maç soyunma odasýna ve yedek
kulübesine giriþ yasaðý ile 1500 lira ceza verildi.
Tutap Þekerspor’a ise Sebat maçýnda itfaiye bulundurmadýðý için 4000 lira ceza verildi.
Ç
HALÝL ÖZTÜRK
orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, grup lideri takýmla zorlu bir maç oynayacaklarýný rakipten daha çok isteyerek puan
yada puanlar için mücadele edeceklerini söyledi.
Ligde son haftalardaki çýkýþlarý
ile zirveye tutunduklarýný belirten Ýncedal, grupta her takýmýn farklý hedefleri olduðunu bu nedenle tüm maçlarýnda zorlu geçtiðini belirterek ‘Darýca grup lideri ve geçen hafta ilk maðlubiyetini aldý. Onlar evlerinde oynayacaklarý maçý kazanarak liderliklerini devam ettirmek isteyecekler. Bizde
zirvede yerimizi saðlama almak için
bu maçtan puan yada puanlarla dönmek istiyoruz.
Ýlk yarýnýn sonuna yaklaþtýðýmýz
bu haftalarda alýnacak her puan çok
önemli. Rakibimiz konumundaki bir
rakiple deplasmanda oynayacaðýmýz
maç tabiki zorlu geçecek. Bizde futbolcularýmýzý bu zorlu maça hafta boyunca iyi hazýrladýk, Ligin ikinci yarýsýna daha moralli ve istekli baþlamak
için son iki maçtan alacaðýmýz puanlarla devre arasýna rahat girmek istiyoruz. Bunun içinde Darýca’da çok
mücadele edip istediðimizi alarak ayrýlmak istiyoruz’ dedi.
Domino’s Pizza Belediyespor’u konuk etti
Ç
Yemekte Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve yönetim kurulu üyeleriyle teknik heyet birlikte
ÖZGÜR ARZOÐLU
orum Belediyespor yarýn oynayacaðý zorlu Darýca maçý öncesi Domino’s Pizza’nýn koruðu oldu.
Önceki akþam Gazi Caddesi üzerindeki Domino’s
Pizza tarafýndan verilen yemeðe Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Ýþletme sahibi Oðuzhan Yüksel, Yöneticiler Fatih Özcan, Kerep Kahramantekin, Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Heyet ile futbolcular katýldýlar.
Yemek sonunda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül
Domino’s Pizza sahibi Oðuzhan Yüksel’e teþekkür etti ve bu yemeðin þehrin olaya inanmasý ve takýmýna
sahip çýkmasý adýna son derece anlamlý olduðunu söyledi. Oðuzhan Yüksel’de Belediyespor’un baþarýlarýndan gurur duyduklarýný belirterek sezon sonunda
mutlu sona ulaþacaklarýna olan inancýný belirterek Darýca maçýnda da baþarýlar dileðinde bulundu.
Domino’s Pizza tarafýndan verilen yemeðe futbolcular tam kadro katýldýlar
Download

(13 aral\375k.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi