Devane'de ikinci etap
için TOKÝ bekleniyor
HABER YORUM
Mustafa Demirer
Daver Hocamýz sordu, Eski Kel Ýbo lâkaplý Ýbrahim Koçak cevapladý. Bize de onlarýn sohbetini aktarmak
Etnografya Müzesi gibi...
* HABERÝ 2’DE
Devane birinci
etapta 440
konut
sahiplerine
teslim edildi,
bazý alt yapý
sorunlarý
zamanla
gideriliyor.
* SAYFA 4’DE
‘U’ dönüþü yasak, ama...!
ÇORUM
27 EYLÜL 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çorum-Samsun Karayolu
güzergahýnda Samsun
istikametine gidiþte araçlarýn karþý
þeride geçiþ yapmasýnýn can ve
mal güvenliðini tehdit ettiði
bildirildi.
* HABERÝ 5’DE
Yurt sorununa neþter
Milletvekili
TBMM Ýdare
Amiri Salim
Uslu, Çorum'a
ilave 525
öðrenci
kapasiteli
öðrenci yurdu
yapýlacaðýný
açýkladý.
Salim Uslu
Son
kararname ile
Çorum'a
atanan Vali
Ahmet Kara,
29 Eylül 2014
Pazartesi
günü yeni
görevine
baþlayacak.
* HABERÝ
4’DE
Prof. Dolapçý
asaleten dekan
Ankara Yolu güzergahýnda bulunan Erzurum Dede Türbesi ve çevresinin modernize edilmesi isteniyor.
Erzurum Dede Türbesi örnek
projeyle yeniden düzenlensin
Ankara Yolu güzergahýnda bulunan Erzurum Dede Türbesi ve
çevresinin modernize edilerek ziyaretgah ve mesire alaný olarak
düzenlenmesi isteniyor.
* HABERÝ 2’DE
Ahmet Kara
Okullarý yakanlara kýnama
Türk Eðitim Sen Teþkilândýrma
Sekreteri Kemal Duman, Güney
Doðu Anadolu Bölgesi'nde
meydana gelen okul yakma
olaylarýný kýnadý.
Çolakoðlu Beton Parlatmadan büyük hizmet
Binanýz ve cebiniz yüklerden kurtuluyor
Tüm
dünyada
yýllardýr
kullanýlan
ancak
Türkiye'nin
birkaç yýl
önce tanýþtýðý
beton
parlatma
sistemi her
geçen gün
geliþiyor.
* HABERÝ 6’DA
Virajý alamayan araç takla atarak çeltik tarlasýna düþtü. Kazada 3 kiþi yaralandý.
Virajý alamayan araç
çeltik tarlasýna düþtü
Çorum’un Osmancýk ilçesinde
virajý alamayan araç takla atarak
çeltik tarlasýna düþtü. Kazada 3
kiþi yaralandý.
* HABERÝ 4’DE
Çorum Alperen
Ocaklarý,
LGBTT'lilerin
Çorum'da þube
açacaklarýna
dair basýnda yer
alan haberlere
sert tepki
gösterdi.
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ
16’DA
Vali 29 Eylül’de
göreve baþlýyor
Alperenler’den
sert tepki
Türkiye'nin birkaç yýl önce tanýþtýðý beton parlatma sistemi Çorum’da hayata geçirildi.
Hitit
Üniversitesi
Týp Fakültesi
Dekanlýðýný
vekaleten
yürüten Prof.
Dr. Mete
Dolapçý,
YÖK Genel
Kurulu
sonrasýnda
asalaten
atandý.
Prof. Dr. Mete Dolapçý
* HABERÝ 3’DE
‘Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna
Yolculuk’ isimli proje tamamlandý.
Matematikte yarýþtýlar,
ödül aldýlar
‘Gençlerle Matematiðin Sihirli
Dünyasýna Yolculuk’ isimli proje
tamamlandý.
* HABERÝ 3’DE
* HABERÝ
7’DE
Offroad tutkunlarý Çatak’ta buluþtu
Çorum Offroad Derneði (ÇOROFF) Çatak Tabiat Parký’nda kamp düzenledi.
* HABERÝ 11’DE
TED Koleji
açýldý
* HABERÝ 10’DA
Öðrencilerle birlikte pasta kesen protokol üyeleri, yaþanan sevince ortak oldular.
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
Etnografya Müzesi gibi...
GÜLESÝN
AÐBAL DEMÝRER
alum olduðu üzere
M
içinde bulunduðumuz hafta Ahilik Hafta-
Erzurum Dede Türbesi örnek
projeyle yeniden düzenlensin
Ankara Yolu güzergahýnda bulunan Erzurum Dede Türbesi ve çevresinin modernize edilmesi isteniyor.
HURÞÝT BOZKURT
Ankara Yolu
güzergahýnda bulunan
Erzurum Dede Türbesi
ve çevresinin
modernize edilerek
ziyaretgah ve mesire
alaný olarak
düzenlenmesi isteniyor.
Konuya iliþkin
önerilerini dile getiren
vatandaþlar, Erzurum
Dede Türbesi’ne gerek
Çorum gerekse þehir
dýþýndan yoðun
ziyaretçilerin geldiðini
hatýrlattýlar.
Türkiye’nin bir çok
Anadolu kentinde
Erzurum Dede benzeri
türbelerin örnek
projelerle muntazam bir
þekilde yeniden
düzenlenerek ziyarete
açýldýðýný belirten
vatandaþlar, Çorum’da
ise, yýllardýr mezbelelik
manzaranýn görüldüðünü
dile getirdiler.
Çorum
Belediyesi’nin Erzurum
Dede Türbesi’ni
düzenleyip civarýný
Kültür Park örneðinde
olduðu gibi þehir
merkezine yakýn, tüm
ihtiyaçlarýn
karþýlanabildiði alternatif
mesire alaný olarak
düzenleyebileceðine
dikkat çeken vatandaþlar,
hem Erzurum Dede
Türbesi’nin hem de
türbe çevresindeki alanýn
güzel bir dinlenme alaný
olarak Çorumlu’nun
istifadesine
sunulabileceðini ifade
ettiler.
Öneriyi Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü’nün dikkatine
sunan vatandaþlar,
belediye yönetiminin
olumlu bakmasý halinde
Erzurunm Dede çevresinin Kültür Park örneðinde olduðu gibi örnek bir mesire alaný
haline dönüþtürülmesi önerisi var.
Erzurum Dede Türbesi ve civarý mezbelelik görüntüden kurtarýlmalý.
Üniversiteye kayýt
yaptýramayanlara ek süre
ükseköðretim
kurumlarýna kayýt
hakký kazanan, kayýt
yaptýramayan
öðrenciler, 10 Ekim
2014 Cuma gününe
kadar kayýtlarýný
yaptýrabilecek.
YÖK'ten yapýlan
açýklamada, 2014
ÖSYS ve 2014 DGS
sonucunda
yükseköðretim
kurumlarýna kayýt hakký
kazanan ancak çeþitli
sebeplerle kayýt
yaptýramayan
öðrencilerin 10 Ekim
2014 Cuma günü mesai
bitimine kadar ilgili
yükseköðretim
kurumlarýna
BAYRAMA
ÖZEL
SÝPARÝÞLERÝNÝZ
ALINIR
BAKLAVALAR
*
*
*
*
HAS BAKLAVA
GÜL BURMA
SIKMA
DÝLBER DUDAÐI
SU BÖREÐÝ
* KIYMALI
* PEYNÝRLÝ
EKMEK ARASI
VE SANDVÝÇ ARASI
(Ç.HAK:2726)
* SUCUK
* KÖFTE
Hürriyet Parký’nda açýlan sergide öyle bir stand
vardý ki, kendi çapýnda bir Etnografya Müzesini aratmýyor
GIDA PAZARLAMACILIÐI’NDAN ESKÝCÝLÝÐE
Çankýrý’da bir türbe örnek projeyle bu hale getirilmiþ.
Y
Çorum’un þehir
merkezine çok yakýn bir
noktada yoðun bir
ziyaretçisi bulunan yeni
bir dinlenme mekanýna
kavuþabileceðini ifade
ettiler.
sý. Haftanýn açýlýþý dün
renkli etkinliklerle gerçekleþtirildi. Etkinlikler
kapsamýnda Hürriyet
Parký’nda açýlan sergide
öyle bir stand vardý ki,
doðrusunu söylemek
gerekirse kendi çapýnda
bir Etnografya Müzesini aratmýyordu. Þehrin
göbeðinde mini etnografya müzesi olur da eski eþyalara, olaylara
meraklý Emekli Eðitimci köþe yazarýmýz Daver
Kolaðasýoðlu Hocamýz’ýn dikkatinden kaçar mý?
Daver Hocamýz
sordu, Eski Kel Ýbo
lâkaplý Ýbrahim Koçak
cevapladý. Bize de onlarýn sohbetini aktarmak
kaldý.
* TAVUK
* SOSÝS
* CÝGER
ALO PAKET : 224 45 97
baþvurmalarý halinde
kontenjana
bakýlmaksýzýn
kayýtlarýnýn yapýlmasýna
karar verildiði belirtildi.
Açýklamada, bu
tarihten sonra baþvuran
adaylara iþlem
yapýlmayacaðý
bildirildi.(AA)
Çatýdan
düþtü
atýya
anten
Ç
düzeltmeye
çýkan genç
düþüp
yaralandý.
Ýskilip
Caddesi’nde
ki evin
çatýsýna çýkan
R.Ç. isimli
genç,
dengesini
kaybedip
düþtü. Yaralý
genç
hastanede
tedavi edildi.
Eski iþi gýda pazarlamacýlýðý olan Kel Ýbo,
15 yýldýr eskicilik yaptýðýný belirterek baþlýyor
söze. Ahilik Haftasý’ný
fýrsat bilip, Bakýrcýlar
Çarþýsý’ndaki dükkânýnda bulunan eþyalarý
Hürriyet Parký önündeki sergiye taþýyan Ýbo’nun standýnda neler yok
ki? Bir saymaya çalýþalým hele; týrmýk, yaba
gibi eski tarým âletleri.
Beþik, yayýk, eski paralar, kilimler, lambalar,
radyo, pikap, çok sayýda
plak, çeþit çeþit kazan-
Daver Hocamýz sordu, Eski Kel Ýbo lâkaplý Ýbrahim
Koçak cevapladý. Bize de onlarýn sohbetini aktarmak kaldý.
lar, bakýr ev eþyalarý,
turþu küpleri, fenerler,
heybeler, ütüler ve artýk
elektroniklerini kullandýðýmýz bir çok ev eþyasý.
CAN YOKSUL’UN AKRABASI
Sohbet arasýnda
yazýn dünyasýnýn Can
Yoksul olarak tanýdýðý
Selahattin Yoksul’un
akrabasý olduðunu aktaran Kel Ýbo, eskiye olan
merakýný eski eþyalarý
alýp satarak giderdiðini
dile getiriyor. Yaptýðý iþten oldukça memnun
görünen Kel Ýbo’nun
üzüntüsü ise Ahilik
Haftasý için açýlan serginin sadece bir günle sýnýrlý olmasý.
Sýrf bu nedenle
meslek
odalarýnýn
standlarý öðleden sonra
kalkarken, Kel Ýbo’nun
standý tam gün gelip geçenlerin ilgi odaðý oldu.
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Ensar’ýn çalýþmalarýný övgü
E
nsar Vakfý Çorum
Þube Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn ve
yönetim kurulu üyeleri
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’ý
makamýnda ziyaret etti.
Yapýlan
çalýþmalarla ilgili genel
bilgi paylaþýmýnda
bulunan Ensar Vakfý
Çorum Þube Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn,
Ensar Vakfý olarak her
zaman üniversitenin
yanýnda olduklarýný,
yapýlan ortak
çalýþmalarý çok
önemsediklerinibelirterek, yeni eðitim
öðretim yýlýnýn hayýrlý
olmasýný diledi.
Sivil toplum
kuruluþlarýnýn
toplumun geliþmesinde
çok önemli bir role
sahip olduðunu,
STK’larý ve STK’lar
ile ortak projeler
yapmayý çok
önemsediklerini
belirten Rektör Alkan
da, bu çerçevede ülke
insanýnýn manevî
dinamiklerini
zenginleþtirerek ilmi,
fikri ve ahlaki yönden
geliþmesine katkýda
bulunmayý amaç
edinen Ensar Vakfý gibi
köklü bir kuruluþun
Çorum’da aktif bir
þekilde çalýþmalarýný
sürdürmesinin büyük
bir önem arz ettiðini
vurguladý.
Ensar Vakfý ile
pek çok ortak çalýþma
yapýldýðýný ve bu
çalýþmalarýn artarak
devam edeceðine olan
inancýnýn tam
olduðunu vurgulayan
Rektör, Ensar Vakfý
Çorum Þube Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn ve
yönetim kuruluna
baþarýlý çalýþmalarýnýn
devamýný diledi. Haber
Merkezi
Ensar Vakfý Çorum Þubesi yönetimi Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
Prof. Dolapçý asaleten dekan
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
H
itit Üniversitesi Týp Fakültesi
Dekanlýðýný vekaleten yürüten Prof.
Dr. Mete Dolapçý, YÖK Genel Kurulu
sonrasýnda asalaten atandý.
Edinilen bilgiye göre
Yükseköðretim Genel Kurulunun 2014
yýlý 10. toplantýsýnda 6 vakýf
üniversitesine rektör, ayrýca devlet
üniversitelerinden 30 fakülteye ve 38
vakýf üniversitesine de dekan
atanmasýna karar verildi.
Bu çerçevede 19 Mayýs 2014'te
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi
Dekanlýðý'na vekaleten atanan Týp
Fakültesi Cerrahi Týp Bilimleri Bölümü
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mete Dolapçý
artýk asaleten dekan oldu.
Prof. Dr. Mete Dolapçý
Rektör’den Dil Bayramý mesajý
H
itit Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Reha Metin Alkan,
Türk Dil Bayramý nedeniyle
kutlama mesajý yayýnladý.
Ýþte Rektör’ün o mesajý;
“Ýnsanlarý bir araya getiren,
kaynaþtýran; tarihsel, kültürel
deðerlerimizi bugüne taþýyarak
milletleri ayakta tutan, fertleri
birbirine baðlayan, sosyal hayatý
düzenleyen ve devam ettiren
yegâne güç dilleridir. Milli
kültürümüzün ayrýlmaz bir parçasý
olan ve Türk Milletinin tarih
boyunca ürettiði tüm deðerleri
biçimlendiren ve geliþmesinde
belirleyici rol oynayan dilimiz,
tarih boyunca imparatorluklar
kuran Türk Milletinin bu gücünü
daha da arttýrmýþtýr.
Tarihimizi, kültürümüzü ve
benliðimizi bünyesinde barýndýran
dilimizin bizler için anlam ve
öneminin bilincinden hareketle
Mustafa Kemal Atatürk’ün
baþkanlýðýnda Türk Dil
Kurultayý’nýn ilk kez toplandýðý
tarih olan 26 Eylül günü her yýl
"Türk Dil Bayramý" olarak
kutlanmaktadýr. Türkçemiz adýna
Türkiye'de ve dünyanýn dört bir
yanýnda yeni bilimsel çalýþmalarla
elde edilen son bulgular
paylaþýlmakta, dilimizin önemine
ve gücüne dikkat çekilmektedir.
Geliþen ve her geçen gün deðiþen
günümüz dünyasýnda Türkçemizi
korumak ve güçlendirmek adýna
Türk diline sahip çýkan, onu özenle
koruyup kullanan nesilleri
yetiþtiren kurumlardan birisi olma
yolunda Üniversitemiz de bu
kararlýlýðý taþýmakta ve bunun
Mehmet Tatlýsu ile söyleþi
Ü
niversitemiz Fen
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatý
Bölümü “Kültür
Deðerlerimizle
Söyleþiler” adý altýnda
baþlattýðý etkinliklerinin
ikincisinde emekli
öðretim görevlisi
Mehmet Tatlýsu’yu
konuk edecek.
Mehmet
Tatlýsu’nun “Yunus
Emre’den Sezai
Karakoç’a Türk Þiiri”
konulu söyleþisi 29
Eylül 2014 Pazartesi
günü saat 14.00’te
Fen-Edebiyat
Fakültesi Konferans
Salonu’nda
gerçekleþtirilecek.
Söyleþiye, Türk
þiirine ilgi duyan
üniversitenin idari,
akademik personeli,
öðrencileri ve tüm
Çorumlular davet
edildi.
Haber Merkezi
gereklerini yerine getirme
noktasýnda büyük bir içtenlikle
çalýþmalarýný sürdürmektedir.
Dünya dilleri ailesinin en
saygýn ve köklü mensuplarýndan
biri durumunda olan Türkçemizin
yaþayan ve her zaman geliþen bir
dil olarak konuþulmasý, yazýlmasý
ve bir deðer halinde dünyaya
sunulmasý en büyük dileðimizdir.
Gökyüzünde özgürce dalgalanan
bayraðýmýz gibi aziz Türkçemizin
de tüm dünyada sonsuza deðin gür
bir sesle yankýlanmaya devam
etmesini temenni eder, ‘biz’
duygusunun temel göstergelerinden
biri olan dilimizin
yaygýnlaþtýrýlmasý ve
zenginleþtirilmesi için çaba
harcayan herkese en içten
duygularla þükranlarýmý sunarým.”
Matematikte yarýþtýlar, ödül aldýlar
‘Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk’ isimli proje tamamlandý.
‘Gençlerle
Matematiðin Sihirli
Dünyasýna Yolculuk’
isimli proje
tamamlandý.
Hitit
Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
Matematik
Bölümü’nün
düzenlediði ve
Gençlik ve Spor
Bakanlýðý Gençlik
Projeleri Destek
Programý kapsamýnda
desteklenen
‘Gençlerle
Matematiðin Sihirli
Dünyasýna Yolculuk’
adlý proje, Çorum
merkez ve ilçelerinde
eðitim-öðretim
görmekte olan lise
öðrencilerinin
katýlýmlarýyla
gerçekleþtirildi.
Ýlçe
merkezlerinde eðitimöðretim gören
gençlerin þehir
merkezindeki
arkadaþlarýyla bir
araya gelmeleri, kýz
öðrencilerin
matematik alanýnda
daha fazla
desteklenmeleri ve
iþitme engelli
öðrencilerin
Organizasyonu Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Matematik Bölümü düzenledi.
etkinliklere katýlarak
kendilerini ifade etme
fýrsatý bulabilmeleri
amacýyla
gerçekleþtirilen proje
kapsamýnda okul
ziyaretleri yapýldý, ‘II.
Liselerarasý
Matematik ve Zeka
Oyunlarý Yarýþmasý’
ile ‘Temel
Fýkralarýyla
Matematik’ isimli
konferans düzenlendi.
Projenin kapanýþ
toplantýsýnda ODTÜ
Öðretim Üyesi Doç.
Dr. Ali Doðanaksoy
tarafýndan verilen ve
çok sayýda
öðrencininkatýlýmýyla
gerçekleþtirilen
‘Temel Fýkralarýyla
Matematik’
konferansý sonrasýnda
yarýþmada dereceye
giren Çorum Fen
Lisesi’nden 1. Burak
Güler, Çorum Fen
Lisesi’nden 2.
Abdülvahit Baydar ve
Özel Samanyolu
Anadolu Öðretmen
Lisesi’nden 3.
Bedriye Sena Aykul’ a
madalyalarý ve
ödülleri verildi.
Program
sonunda; matematiðe
ve bilime olan ilginin
yaygýnlaþtýrýlmasý
amacýyla toplumsal
sorumluluk ve görev
bilinciyle hareket
eden ve bu
çerçevedeki
ihtiyaçlarý göz önünde
bulunduran
Matematik Bölümü
öðretim elemanlarý,
geleceðin sigortasý
olan gençleri
bilinçlendirmek ve
onlarla
bütünleþebilmek
adýna gerçekleþtirmiþ
olduklarý ‘Gençlerle
Matematiðin Sihirli
Dünyasýna Yolculuk’
isimli projede emeði
geçen herkese
teþekkür ettiler.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
II. Diyabetik
Ayak
Sempozyumu
H
Mehmet Tatlýsu
itit Üniversitesi Týp
Fakültesi bilim
etkinlikleri kapsamýnda
bugün bir sempozyum
düzenlenecek.
Saat 09:00’da T.C.
Saðlýk Bakanlýðý Hitit
Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Konferans
Salonu’nda
gerçekleþecek
sempozyumda ‘II.
Diyabetik Ayak’ konusu
ele alýnacak.
Haber Merkezi
(Ç.HAK:2705)
YENÝ ADRESÝMÝZ VE YENÝ SHOWROOM’UMUZLA
TÜM ÇORUM HALKININ HÝZMETÝNDEYÝZ
Çevre yolu Bulvarý üzeri No: 83 Çorum Tel: 777 09 07 - 777 09 08
Yer: Hitit Gýda Buhara Þubesi
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
Hayrettin
Karaman
Devlet eliyle
dindarlaþma
Mülk sahiplerinin uzunca bir süredir merak ettiði konu, 240 konutun yapýlacaðý Devane ikinci etap ile diðer etaplarýn akýbeti haliyle...
Devane'de ikinci etap
için TOKÝ bekleniyor
D
evane birinci etapta 440 konut sahiplerine teslim edildi, bazý alt yapý
sorunlarý zamanla gideriliyor.
Mülk sahiplerinin uzunca bir süredir merak ettiði konu, 240
konutun yapýlacaðý ikinci etap ile diðer etaplarýn akýbeti haliyle.
Rüzgâr enerjisi ile ilgili düzenlenen bir fuara katýlmak üzere
Almanya'da bulunan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'e merak
edilenleri sordum. Ýþte onun cevabý;
HABER YORUM
DÝÐER ETAPLARDA ÝZLENECEK YOL HARÝTASI
DEVANE ÝKÝNCÝ ETAP ÝÇÝN TOKÝ BEKLENÝYOR
"Devane'de Kentsel Dönüþüm 2011 yýlýnda baþladý. 440 konutluk
ilk etap tamamlandý malum. 2. Etap konutlarýnýn kamulaþtýrma
çalýþmalarý bitti, para anlaþmasý yapýlan 94 kiþinin yaklaþýk 6.5 Milyon
tutarýndaki hakký, Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)
tarafýndan banka hesabýna aktarýldý. Çorum'da ikinci etapla ilgili tüm
resmi iþlemleri tamamen bitirdik, Ankara'ya gönderdik. TOKÝ
Baþkanlýðý'nda yapýlan çalýþmalarýn hangi aþamada olduðunu þu an
bilmiyorum. Bundan sonra ihale aþamasý var.
Mustafa Demirer
Bu arada Devane’de diðer etaplar için Osmancýk Caddesi, Akpýnar
Caddesi, Namazgâh ile Devane'de imar planý ihale edildi, çalýþmasý
yapýlýyor. Bu yýl sonunda belli olur. O plana göre, TOKÝ devreden
çýkacak. Devane'yi de içine alan bölgeyi müteahhitler kendisi yapacak.
Plan tamamlandýktan sonra park, bahçe, cami, okul ve diðer sosyal
donatýlar ayrýlacak.
Kadýn giriþimciler Fatma Baþköy’le vedalaþtý
T
TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Üyeleri, Fatma Baþköy’a ziyaret etti.
Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'e veda ziyaretinde bulunuldu.
OBB Çorum Kadýn Giriþimciler
Ýcra Kurulu Üyeleri, Ýçiþleri
Bakanlýðý tarafýndan merkez valisi
olarak atanan Vali Sabri Baþköy'ün
eþi Fatma Baþköy'e veda ziyaretinde
bulundu.
Ziyarette açýklamalarda bulunan
Fatma Baþköy, "Ben Vali eþi olarak
sizlerle tanýþtým, o resmiyet
sayesinde ama sizleri dost gördüm,
arkadaþ gördüm, kardeþ gördüm.
Beni nasýl görüyorsanýz ben de öyle
kalmak ve öyle hatýrlanmak isterim.
Ben de sizleri ve Çorum'un güzel
insanýný tanýmaktan çok mutlu
oldum. Kadýn Giriþimciler Kurulu ile
birlikte güzel þeyler yaptýðýmýza
inanýyorum. Çorum'da kadýnlara
yönelik, kadýnlara olan bakýþ açýsýna
yönelik farkýndalýk yaratmak için
projeler ürettik. Birlikte iþ
dünyasýyla kadýnlara yönelik iþ
alanlarýný nasýl geliþtirebiliriz diye
düþündük. Kadýn giriþimcilerimizle
bir araya geldiðimizde, bütün
bunlarýn olabilirliði üzerinde çalýþtýk.
Aslýnda daha çok þey yapmayý
planlýyorduk. Bir baþlangýç yaptýk.
Bundan sonra da iþ dünyasýna çok
þeyler katacaðýnýza inanýyorum.
Çorum'un güçlü bir sanayisi var ve
bu anlamda da kadýnlarýn üzerine
düþeni yaptýklarýna inanýyorum.
Sizleri tanýmaktan, Çorum'u ve
Çorum'un güzel insanýný tanýmaktan
dolayý çok mutluyum. Hepinize
teþekkür ediyorum" dedi.
TOBB Çorum Kadýn
Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný
Yasemin Kepçeli ise kadýn
giriþimcilere verdiði desteklerden ve
yaptýðý hizmetlerden dolayý Fatma
Baþköy'e teþekkür ederek, hizmetleri
anýsýna hediye takdim etti.
Kepçeli, kadýn giriþimciler
adýna Fatma Baþköy'e bundan
sonraki hayatlarýnda baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)
Vali 29 Eylül’de
göreve baþlýyor
S
on kararname
ile Çorum'a
atanan Vali
Ahmet Kara, 29
Eylül 2014
Pazartesi günü
yeni görevine
baþlayacak.
Vali Ahmet
Kara için saat
11.00'de Valilik'te
karþýlama töreni
düzenlenecek.
TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný YaseminKepçeli, kadýn
giriþimciler adýna Fatma Baþköy'e bundan sonraki hayatlarýnda baþarýlar diledi.
Bir kardeþimiz, 'Devlet eliyle
dindarlaþmanýn olamayacaðýný daha önceki bir
yazýmda açýklamaya çalýþmýþtým. Þimdi
nerdeyse her mahalleye bir Ýmam Hatip Okulu
düþecek þekilde ya orta ya da lise kýsýmlarý
açýldý. Okullar fazlalaþtýkça, okullardaki
idarecilerin haksýz uygulamalarý da gün yüzüne
çýkmaya baþladý' diyor.
Bu ifadeyi sýradan bir örnek olarak
naklettim, buna benzer kanaatler ve ifadeler
islâmî kesimde eksik deðil.
Ýþin garibi, laikçiler, Ýmam Hatip okullarý,
seçmeli din dersleri, zorunlu din kültürü ahlak
bilgisi dersi, baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý gibi
tasarruflarýyla devletin ülkeyi þeriat yönetimine
götürdüðünü, halký zorla dindarlaþtýrdýðýný iddia
ederek hükümete ve bu tasarruflara ateþ
püskürüyorlar, bizimkiler de 'devlet eliyle
dindarlaþma olmaz' diyerek Diyanet'e, Ýmam
Hatip okullarýna, din derslerine… karþý
çýkýyorlar.
Devletin dindarlaþmaya yönelik hizmet ve
imkan vermesine karþý çýkan ama
'dindarlaþmadan da yana olanlar' bunun için
hangi yolu ve yöntemi ileri sürüyorlar? Ben bu
soruya, ayaðý yere basan bir cevaplarýna
rastlamadým.
Bana göre dindarlaþmada hem devletin
hem de sivil toplumun önemli rolü, dahli ve
etkisi vardýr.
Devlet-dindarlaþma iliþkisine önce Ýslam
devletinde bakalým:
Klasikleþmiþ kelam ve fýkýh kitaplarýnda
halifenin (devletin ve hükümetin demektir)
vazifesi þöyle özetlenmiþtir:
'Dini yaþatmak, ayakta tutmak; bu da dini
korumak, insanlarý ona çaðýrmak, dine yönelik
þüpheleri gidermek, Allah'ýn vahyine ve
ictihada dayanarak dinin hükümlerini ve
cezalarý uygulamak, Allah yolunda cihad
etmekle olacaktýr.'
Bu açýklamaya bakýldýðýnda
dindarlaþmanýn birinci derecede devlet eliyle
olacaðý anlaþýlmaktadýr. Elbette din eðitimini
yalnýzca halife, baþkan, memurlar bizzat
yapacak deðiller, ama bu eðitimi yapacak
olanlarý yetiþtirmek, görevlendirmek, yapanlarý
denetlemek, ihtiyaçlarýný karþýlamak devletin
birinci görevi olacaktýr.
Hemen laik düzene ve doðrudan ülkemize
geleyim:
Cumhuriyetin ilanýndan beri uzun yýllar
devlet eliyle dinsizleþtirme faaliyetine þahit
olduk.
Çok partili demokrasiye geçince Ýmam
Hatip okullarý açýldý. Diyanet zaten vardý,
önündeki engeller birer birer kaldýrýldý, bu
daireye baðlý Kur'an kurslarý da vardý, daha
etkin hale getirildi.
Þimdi soru þudur:
Devletin Diyanet'i, açtýðý Ýmam Hatip
okullarý ve Kur'an kurslarý dindarlaþmayý
engelledi mi? Dinsiz insanlar mý yetiþtirdi?
Yoksa bugün geldiðimiz dindarlaþma
seviyesinde bu kurumlarýn önemli ve müspet
tesirleri mi oldu?
Bence ikincisi oldu.
Gelin bunlarý ortadan kaldýrmak için
uðraþmayý býrakýn da eksiklerini tamamlamak
için çaba gösterin ve baþka þekillerde
dindarlaþma projeleriniz varsa bunlarý
açýklayýn, tartýþalým ve amel edelim.
Virajý alamayan araç takla atarak
çeltik tarlasýna düþtü. Kazada 3 kiþi yaralandý.
Virajý alamayan araç
çeltik tarlasýna düþtü
Ç
orum’un Osmancýk ilçesinde virajý alamayan araç takla atarak çeltik tarlasýna
düþtü. Kazada 3 kiþi yaralandý.
Kaza, Çorum-Osmancýk karayolunun
8. kilometresi, Girinoðlan Köyü mevkiinde
meydana geldi. Osmancýk istikametinden
Çorum istikametine seyreden Kamuran Duman (32) yönetimindeki 06 MJK 52 plakalý
otomobil, virajý alamayarak takla attý. Kazada sürücü ile Selami Duman (64) ve Ayþe
Duman (53) yaralandý. Yaralýlar olay yerine
gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.(AA)
(Haber Merkezi)
Vali Ahmet Kara
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
‘U’ dönüþü yasak, ama...!
YÜKSEL BASAR
Ç
orum-Samsun Karayolu güzergahýnda Samsun istikametine gidiþte
araçlarýn karþý þeride geçiþ yapmasýnýn
can ve mal güvenliðini tehdit ettiði bildirildi.
Konuya iliþkin þikayetlerini dile
getiren vatandaþlar, Bölge Trafik Müdürlüðü’nün hemen karþýsýnda bulunan þeritte ‘U’ dönüþünün yasak olduðu bir geçiþin bulunduðunu hatýrlatarak, araç sürücülerinin bu geçiþi kullanarak kural ihlali yaptýklarýnýn, bunun da kaza riskine neden olduðunu söyledi.
Þehir merkezine dönüþ izninin
Kaymakçý rampasýna yakýn bir kavþaktan verildiðini belirten vatandaþlar,
Çorum merkezden Samsun yolu istikametine seyreden bir çok aracýn geri dönüþlerinde kurallý kavþaðý kullanmak
yerine ‘U’ dönüþü yasak olan noktadan
geçiþ yaptýklarýný ifade etti.
Geçtiðimiz aylarda kural ihlâli yapýlan geçiþte ciddi bir kaza yaþandýðýný, bazý yolcularýn aðýr yaralanarak ölümden döndüðünü, bazýlarýnýn da sakatlýk durumunun hasýl
olduðunu belirten vatandaþlar, Bölge Trafik Müdürlüðü önündeki geçiþin kapatýlmasý gerektiðini
dile getirdiler.
Körpýnar'a hayýrlý olsun ziyareti
Esnaf ve cemaate Ahi Pilavý
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Ahilik Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Ahi Pilavý ikram etti.
EMRE KUT
T
ürk Tarým Orman
Sen Ýl Baþkaný
Necati Gül ve yönetim
kurulu üyeleri ile Ýþyeri
Temsilcisi Aytekin
Deniz, Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu
(TKDK) Ýl
Koordinatörü Hakan
Körpýnar'a hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundu.
Türk Tarým Orman
Sen yönetim kurulu
üyeleri Mehmet
Ulucan, Yusuf
Bayçelik, Fatih
Torun'un da hazýr
bulunduðu ziyarette,
Türk Tarým Orman Sen
Ýl Baþkaný Necati Gül
TKDK Ýl Koordinatörü
Hakan Körpýnar ile
daha önceden de
Ç
orum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý
Birliði (ÇESOB), 27.
Ahilik Haftasý kutlama
etkinlikleri kapsamýnda
Ulu Cami'de Cuma namazý sonrasý cemaate
Ahi Pilavý ikram edildi.
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, cami cemaatine kendi elleriyle
pilav ikramýnda bulunurken Kýlýç'a ÇESOB
Baþkan Vekili Recep
Gür, Yönetim Kurulu
üyeleri Duran Ongu ve
Ömer Latif Akdað ile
Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun da eþlik etti.
Türk Tarým Orman Sen yönetimi Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
(TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
beraber çalýþtýklarýný
söyledi. Güle, "Çorum
için hayýrlý iþler
yapacaðýnýzdan eminiz.
Ýþin içinden gelen biri
olarak birlikte
çalýþmalar
yapacaðýmýza
inanýyorum." dedi.
TKDK Ýl
Koordinatörü Hakan
Körpýnar ise, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, Türk
Tarým Orman Sen Ýl
Baþkaný Necati Gül ve
yönetimine teþekkür
etti. Daha önce de
beraber çalýþtýklarýný ve
yine beraber
çalýþacaklarýný ifade
eden Körpýnar, þöyle
devam etti: "Avrupa
Birliði'nin vermiþ
olduðu destekleri
elimizden geldiðince
uygulayacaðýz. Bize ve
bizlere faydalý olacak
her projeye kapýmýz
açýk."
sapýklýðý, yani
eþcinselliði uyguluyordu.
Hz Lut, onlara bu
sapýklýktan
vazgeçmelerini söyleyip
Allah'ýn mesajýný
bildirdiðinde O’nu
yalanladýlar,
Peygamberliðini kabul
etmediler ve
sapkýnlýklarýna devam
ettiler. Bunun sonucunda
da kavim, korkunç bir
felaketle helak edildi.
Hz. Lut'un yaþadýðý
bu þehrin, Eski Ahitte
(Ýncil'in ilk bölümü, ilk
39 kitaba verilen isim)
geçen ismi Sodom'dur.
Kýzýldeniz'in kuzeyinde
kurulmuþ olan bu kavmin
ayný Kur'an'da
yazýlanlara uygun bir
þekilde yok edildiði
anlaþýlmýþtýr.
Dinimizce
yasaklanmýþ eþcinsellik,
tedavi edilmesi gereken
masum bir hastalýk deðil,
her türlü pisliðe ve
sapýklýklara da
meyledebilen, insan
nefsinin bir çarpýklýðý ve
düþtüðü bir çukurdur. Bu
insanlarý baþkalarýnýn
doðru yola getirmesi pek
olasý görülmemektedir.
Biz Allah'a ve
Resulüne rabýtalý
Alperenler olarak ne
pahasýna olursa olsun
Çorum'da LGBTT isimli
oluþumun yapýlanmamasý
için mücadelemizi
sonuna kadar
sürdüreceðiz. Çorum,
Amsterdam deðildir.
Çorum halkýnýn da Lut
Kavmine benzemesine
müsaade etmeyeceðiz.”
Ç
bölüm Lut Peygamber’in
kavmini anlatan
ayetlerdir.
Hz. Lut, Hz
Ýbrahim'e komþu
kavimlerden birine elçi
olarak gönderilmiþti. Bu
kavim Kur'an'da
belirtildiðine göre, o
güne kadar dünya
üzerinde görülmemiþ bir
Esnaf ve cemaat ikrama yoðun ilgi gösterdi.
ESNAFLAR
UNUTULMADI
Pilav ikramýnýn ardýndan esnaf ziyaretinde de bulunan ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve
beraberindekiler, esnaf
ve sanatkârlarýn Ahilik
Haftasý'ný kutladýlar ve
hayýrlý iþler temennisinde bulundular. Ziyaretler sýrasýnda Yýlýn Ahisi
seçilen terzi esnafýndan
Yýlmaz Dolu da unutulmadý.
Alperenler’den sert tepki
orum Alperen
Ocaklarý,
LGBTT'lilerin Çorum'da
þube açacaklarýna dair
basýnda yer alan
haberlere sert tepki
gösterdi.
Eþcinsellerin
kuracaðý bir
örgütlenmenin Çorum'da
þubeleþmesine karþý
duracaklarýný belirten
Alperen Ocaklarý, yaptýðý
yazýlý açýklamada þu
görüþlere yer verdi; “Biz
Alperenleriz... Herhangi
bir olay hakkýnda
fikrimizi beyan etmeden
önce Ýslami ölçülerimizle
tartar, çýkan sonuca göre
hüküm veririz. LGBTT
isimli eþcinsellerden
oluþan bu örgütün
kurulmasýna,
yapýlanmasýna, þube
açmasýna sonuna kadar
karþýyýz.
Yüce kitabýmýz
Kur'an-ý Kerim'de
eþcinsellik konusundan
geniþ olarak
bahsedilmiþtir. Bu
problem, listesini daha
sonra vereceðimiz 15
surede 21 defa ele
alýnmýþ ve toplam 118
ayet bu konuya
ayrýlmýþtýr. Bu ayetler
içerisinde en çok bilinen
5
(Haber Merkezi)
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnafý ziyaret ederek hayýr dualarýný aldý.
Esnaf ve sanatkârlarýn Ahilik Haftasý kutlandý.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Alaaddin Öztekin GÜVEÇLÝ (MAZA) KÖYÜ ÇORUM
(Ç.HAK:2747)
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
ADAKLIK - KURBANLIK - DAMIZLIK
Çiftliðimizde Kurban kesimi yapýlmaktadýr...
6
Din görevlilerine
rotasyona eylem
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
iyanet-Sen, Afyonkarahisar'da gerçekKUR’AN KURSLARI VE HAFIZLIK
leþtirdiði Geniþletilmiþ Baþkanlar KuMÜESSESESÝ DESTEKLENMELÝDÝR
rulu Toplantýsý'nda din görevlilerine uygulaKur'an Kurslarý gibi dini eðitim müesnan rotasyonun kaldýrýlmasý için eylem kaseselerinin ihyasý milletimizin bu müesseserarý aldý.
lere ilgisiyle doðru orantýlýdýr. Gerek hafýzlýk
Toplantýnýn sonuç bildirgesinde rotasmüessesesinin desteklenmesi gerekse Kur'an
yon sorununun din görevlilerini göçebeye
kurslarýnýn desteklenmesi milletin duyarlýlýçevirdiði vurgulanarak, her ilden yüzlerce
ðýna baðlýdýr. Din görevlilerimiz hafýzlýk
kiþinin bu yýl itibari ile rotasyona tabi tutulmüessesesinin devam etmesi ve Kur'an
duðu, bu uygulamanýn din görevlileri araKurslarýnýn iþlevselliðinin artmasý için dusýnda büyük huzursuzluða sebep olduðu ve
yarlýlýklarýný artýrmalýdýr.
çalýþma barýþýný zedelediði ifadelerine yer
DÝYANET AKADEMÝSÝ ÝÞLEVSEL
verildi.
HALE GETÝRÝLMELÝDÝR
Toplantýya katýlan Diyanet-Sen ÇoDiyanet Ýþleri Baþkanlýðý halen boþ
Ali Yýldýz
rum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, özelde din gökadrolarýný doldurmak için din hizmetini sunan
revlilerini, genelde ülkemizi ve dünya gündemini ilgilenpersonel alýmý gerçekleþtirmekte, görevin önemine binaen
diren kararlarýn alýndýðý Diyanet-Sen Afyonkarahisar Gelise, ön lisans ve lisans düzeyinde personel alýnmaktadýr.
niþletilmiþ Baþkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi maddeleriGöreve baþlayan personele verilen eðitim yetersiz kalni þöyle sýraladý;
maktadýr. Ülke genelinde din hizmetinin kaliteli personelROTASYON SORUNU ÝVEDÝLÝKLE ÇÖZÜL- le etkin bir þekilde saðlanmasý için 7 bölgede ve bölgeleMELÝDÝR
rin özelliklerine de göz önünde bulundurularak Diyanet
Akademisi kurulmalý ve bilgi seviyesi yüksek kaliteli perDiyanet Ýþleri Baþkanlýðý atama ve yer deðiþtirme
sonel ihtiyacýnýn karþýlanmasý için eðitim hizmeti saðlanyönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikler kurum çalýþanlarý
malýdýr.
arasýnda büyük huzursuzluklara sebep olmuþtur. Adeta
göçebe din görevlisine dönüþtürülen kurum çalýþanlarý yeÇÖZÜM SÜRECÝ DEVAM ETTÝRÝLMELÝDÝR
ni bir düzenleme ile bu maðduriyetlerinin bir an önce giTürkiye, 30 yýlý aþkýn süredir yaþadýðý terör sorununderilmesini beklemektedir. Rotasyon düzenlenmesi hukuk
da, çözüm süreci ile birlikte önemli mesafe almýþtýr. Sorudüzeni, idarenin sürekliliði, çalýþma barýþý ve uygulanabinun bitmesi noktasýnda dünya görüþleri, ideolojileri ve helirlik kapsamýnda deðerlendirildiðinde pek çok sorunu
defleri farklý toplum kesimleri, belirli oranda da olsa, orkendi içinde barýndýrmaktadýr. Cami görevlilerine "zoruntak irade göstermektedir. Çözüm sürecini destekleyenlerin
lu yer deðiþikliði" getiren düzenlemeler haksýz ve keyfi
yanýnda bu süreci içerde ve dýþarýda akamete uðratmak ve
uygulamalara yol açacaðýndan hukuka aykýrý olan bu düsabote etmek isteyenlerin varlýðý herkesin malumudur.
zenlemenin iptali uygun olacaktýr. Söz konusu yönetmelik
Türkiye, çözüm noktasýndaki kararlýlýðýndan ve milletimimaddelerinin yürürlükte kalmasý halinde idarece bunlara
zin hassasiyetlerinden ödün vermeden sonuca ulaþmak,
dayanýlarak 120 bini aþan personeli ve aileleri ile birlikte
milli birlik ve beraberliði tahkim etmek için iç ve dýþ
yaklaþýk 500 bin kiþiyi ilgilendiren pek çok iþlem tesis ediodaklara aldýrmaksýzýn yoluna devam etmelidir.
leceðinden ileride telafisi güç veya imkânsýz zararlara da
KÜRESEL SERMAYENÝN KÝRLÝ OYUNLARIneden olunacaktýr. Bütün bu nedenler ortada olmasýna raðNIN ÜZERÝNE KARARLILIKLA GÝDÝLMELÝDÝR
men kurum yetkililerinin ve siyasilerin din görevlilerinin
Yeni Türkiye, içerde ve dýþarýda bazý odaklarý rahatmaðduriyetini görmezden gelerek yönetmeliði uygulama
sýz etmiþtir. Yolsuzluk iddia ve ithamlarý üzerinden baþlakonusundaki ýsrarlarý bizleri eyleme mecbur kýlmaktadýr.
týlan 17 Aralýk Küresel Operasyonu, 'egemen millet' ve
YENÝ, DEMOKRATÝK SÝVÝL BÝR ANAYASA
'baðýmsýz devlet' duruþundan rahatsýzlýk duyan küresel yaYeni Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacý
pýnýn ve onun uzantýlarýnýn 'yolsuzluk iddialarý' kýlýfý giyolduðu konusu herkesin üzerinde mutabakat saðladýðý bir
dirilmiþ yeni senaryosudur. 7 Þubat, Taksim Gezi Parký
konudur. Ülkemizin hükümleri ve ruhuyla insaný esas
olaylarý ve 17 Aralýk Operasyonu, küresel sermayenin kiralan, bütün vatandaþlarý kucaklayan, tanýmlama dayatmali bir oyunudur. Küresel operasyonla birlikte 'yolsuzluk' ve
sý yerine tanýma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaþla'paralel devlet' olmak üzere ortada iki iddia bulunmaktarýný bir ve eþit gören, doðuþtan gelen haklarý sýnýrlamayýp
dýr. Her iki iddianýn da üzerine kararlýlýkla gidilmelidir.
teminat altýna alan; din ve vicdan özgürlüðüne yönelik
KAMUDA KILIK VE ÞEKÝL DAYATMASI SON
mevcut sýnýrlamalarý sona erdiren, sivil ve demokratik yeBULMALIDIR
ni bir anayasaya ihtiyacý vardýr. Siyasi iradenin de üzerine
Memur-Sen tarafýndan baþlatýlan "Özgürlük Ýçin 10
düþeni ivedilikle yerine getirerek yeni bir anayasa yapmaMilyon Ýmza" kampanyasý sonucu toplanan 12 milyon
sý beklenmektedir.
VEKÝL VE FAHRÝ ÝMAM HATÝPLER VE 300 bin imza ile ortaya konulan kamuoyu desteðinin yaKUR’AN KURSU ÖÐRETÝCÝLERÝ KADROYA ALIN- nýnda kararlýlýðý yansýtan 8 aylýk "sivil itaatsizlik" eylemi,
devlet eliyle kadýna uygulanan kýlýk ve kýyafet þiddetinin
MALIDIR
bitmesi noktasýnda önemli rol oynamýþtýr. Kamuda kýlýk
Uzun yýllardýr vekil ve fahri olarak görev yapan
ve kýyafet dayatmasýnýn en önemli sembolü haline gelen
Ýmam Hatip ve Kur'an Kursu Öðreticileri bir an önce kadbaþörtüsü konusunun çözümü devlet millet kaynaþmasý
roya alýnmalýdýr. Görevleri ile ilgili her türlü yeterlilik ve
liyakate sahip olduklarý halde ve kadrolularla ayný iþi yapiçin çok önemli bir adým olmuþtur. Fakat ayný eylem kaptýklarý halde komik ücretler alan vekil ve fahri Ýmam Hasamýnda dile getirilen çaðdýþý yönetmelikteki erkeklere
tip ve Kur'an Kursu Öðreticileri sözleþmeli veya kadrolu
yönelik baþta kravat takma mecburiyeti olmak üzere, taolarak kurum bünyesine alýnmalýdýr.
kým elbise, saç, sakal gibi dayatmalar da bir an önce kalkÝLÝTAM’A SINAVSIZ GEÇÝÞ HAKKI TANIN- malýdýr.
D
MALI VE KONTENJANLARI ARTIRILMALIDIR
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde yaklaþýk 25 bin
ilahiyat ön lisans programý mezunu çalýþan mevcuttur. Kurumumuz çalýþanlarýnýn eðitim seviyesinin yükseltilmesi
açýsýndan ön lisans mezunu çalýþanlara Saðlýk Bakanlýðý,
Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýç Ýþleri Bakanlýðý'nda olduðu
gibi sýnavsýz lisans tamamlama hakkýnýn tanýnmasý ve ÝLÝTAM programý kontenjanýnýn yükseltilmesi saðlanmalýdýr.
Ýlahiyat ön lisans programýný bitiren Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý çalýþanlarýna sýnavsýz lisans tamamlama hakký
tanýnmasý ve ÝLÝTAM program kontenjanlarýnýn tüm talepleri karþýlayacak ölçüde arttýrýlmasý hususunda gereðini bilgilerinize arz ederiz.
ÝSTÝHDAM GÜÇLÜKLERÝ ÖZEL TEÞVÝKLERLE GÝDERÝLMELÝDÝR
Ýstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan diyanet çalýþanlarýna yönelik teþvikler öngörülmelidir. Gönülsüz ve mecburiyete dayalý çalýþma yerine ekonomik
iyileþtirmeleri kapsayan gönüllülüðü tetikleyecek teþvik
uygulamalarý baþlatýlmalýdýr.
YENÝ ÖÐRENCÝ YURTLARI YAPILMALIDIR
Ortaöðretim ve lisans eðitimini ailelerinin bulunduðu þehir dýþýnda alan öðrenciler için yurt ihtiyacý talepleri
karþýlamaktan uzaktýr. Özellikle büyük çoðunluðu kýrsal
kesimde görev yapan din görevlilerinin çocuklarýnýn barýnmasý için TDV iþbirliði çerçevesinde talepler gözetilerek yeni yurtlar yapýlmalý ve din görevlilerinin çocuklarýna öncelik tanýnmalýdýr.
SURÝYE’DEKÝ KATLÝAMLARI KINIYORUZ
Suriye'de yaklaþýk üç yýldýr kan akýtmaya ve katliam
yapmaya devam eden Esed yönetimindeki Baas rejimini
kýnýyoruz. Katliamlarý destekleyen gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki destekçilerin niyetlerinin Suriye halkýnýn
huzuru deðil, emperyalist unsurlarýn menfaatleri olduðunun anlaþýlmasýný bekliyor; bütün ülke ve uluslararasý kuruluþlarý katliamý durdurmak için birlikte hareket etmeye,
can çekiþen Suriye halkýna karþý insani sorumluluðun gereði olarak yardým etmeye çaðýrýyoruz. (Haber Merkezi)
Saðlýk çalýþanlarý bayram
ikramiyesi bekliyor
T
üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Eröztacaktýr. Ne Maliye Bakanlýðýnýn iznine ne bir
gün, Saðlýk Bakaný’ndan bayram ikramiyesi
yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmamaktadýr.
isteðini yineledi.
Döner sermaye yönetmeliðinde bile bir deðiþiklik gerektirmeden bir genelge ile saðlýk çalýþanlaErözgün, hükümet ile yetkili konfederasrýnýn bayram ikramiyesi çözülebilir. Diðer kamu
yon arasýnda varýlan uzlaþma gereði her yýl Ocak
kurum ve kuruluþlarýnda bunun örnekleri bulunve Temmuz aylarýnda iki kez zam alan memurlamakta. Baþka kurumlarda da genel bütçe dýþýnda
rýn, ilk defa bu yýl ikinci zammý alamadýðý gibi 6
Bakan talimatý ile farklý ödemeler yapýlabilmekaylýk enflasyon farkýndan da mahrum kaldýðýný
te.”
söyledi.
Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu’ndan
Saðlýk çalýþanlarýnýn ekonomik yönden
döner sermaye gelirlerinden ikramiye ödenmesizorda olduðunu belirten Erözgün açýklamasýný
ni isteyen Erözgün, “Sayýn Saðlýk Bakanýmýz son
þöyle sürdürdü; “Ramazan ve Kurban bayramlayýllarda saðlýk çalýþanlarý üzerinde uygulanan
rýnda saðlýk çalýþanlarýna bayram ikramiyesi
ödenmesi sabit ve dar gelirli çalýþanlarýn da huzur Okay Erözgün þiddet, Bakanlýðýn yeniden yapýlanmasý sýrasýnda
yapýlan tayin ve atamalardaki memnuniyetsizlik
içinde bir bayram geçirmeleri için önemli ve öncelikli bir
ve sistem deðiþikliði sýrasýnda meydana gelen moral ve
taleptir. Siyasi iradenin bu talebimizi dikkate almasýný arzu
motivasyon bozukluklarý saðlýk çalýþanlarýný huzursuz ve
ediyoruz. Çözüm odaklý sendikacýlýk anlayýþý ile her baytedirgin etmiþ, iþteki bu sýkýntýlar ve ekonomik sýkýntýlar üst
ram öncesi gündeme taþýdýðýmýz bayram ikramiyesi talebiüste gelerek aile huzursuzluklarýnýn saðlýk çalýþanlarý aramizi Sayýn Saðlýk Bakanýmýzdan talep ediyoruz. Genel bütsýnda hat safhaya gelmesine sebep olmuþtur. Saðlýk çalýþançeye yük olmadan döner sermaye ödemelerinden saðlýk çalarýnýn
bozulan morallerinin yeniden düzeltilmesine ve molýþanlarýna Ramazan ve Kurban bayramlarýnda bir maaþ tutivasyonlarýnýn artmasýna yol açacak böyle bir uygulama
tarýnda bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz.
saðlýk çalýþanlarýnýn hizmet üretiminde çok önemli bir artý
Sayýn Bakan arzu ederse hiçbir yasal deðiþikliðe, hiçdeðer olacaktýr. Bu nedenle Tüm Saðlýk-Sen olarak Ramabir düzenlemeye gerek kalmadan bir genelge ile döner serzan ve Kurban Bayramlarýnda Saðlýk çalýþanlarýna döner
maye ödemelerinden bayramlarda saðlýk çalýþanlarýna ikrasermaye gelirlerinden birer maaþ ikramiye ödenmesini tamiye þeklinde bir ödeme yapýlmasý için verecekleri yazýlý
lep ediyoruz.” diye konuþtu. (Haber Merkezi)
bir talimat tüm saðlýk çalýþanlarýna gerçek bir bayram yaþa-
Türk Eðitim Sen Teþkilândýrma Sekreteri Kemal Duman,
Doðu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen okul yakma olaylarýný kýnadý
Okullarý yakanlara kýnama
T
ürk Eðitim Sen Teþkilândýrma Sekreteri Kemal Duman, Doðu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen okul yakma olaylarýný kýnadý.
Dil Bayramý nedeniyle yazýlý bir açýklama
yapan Duman, son günlerle güneydoðu bölgesindeki muhtelif yerlerde molotoflarla okul yakma
hadiselerine üzücü bir þekilde þahit olduklarýný
belirterek, faillerin bir an önce bulunarak gerekli
cezaya çarptýrýlmalarýný istedi.
Dilin bir millet için önemine dikkat çeken
Duman, þöyle dedi; "Dil bir millettir, dil bir vatandýr, dil bir medeniyettir, dil bir kültürdür, dil gördüðümüz düþlerin, kutlu hedeflerimizin ana dinamiðidir. Türkçe; Türk milletinin dili ve gelecek
ülküsüdür. Türkçe hepimizin iftiharý, tarih ve kültür nehrimizin bereketli yataðýdýr. Türkçe hepimizin duasý, hepimizin kaderi, hepimizin þiiri, türküsü, özdeyiþi, masalý, hoþ sohbeti, anamýzýn ak sütüdür. Ýçmesini bilenler için Türkçe kardeþlik pýnarý; görmesini bilenler için Türkçe birlik sözleþmesi, beraberlik anýtýdýr. Anlamasýný bilenlere
Türkçe Türk asýrlarýnýn tercümaný, Türklük þuurunun sözcüsü; sahiplenmesini bilenlere milli
kimlik senedidir.
Dilimiz susarsa tarihi yürüyüþümüz durur,
dilimiz zayýflarsa iddialarýmýz söner, dilimiz kurur ve mahzunlaþýrsa milletimiz kaybeder. Ve
E
Türkçenin öðretildiði mekanlar olan, Türkçe geleneðinin sevgi, hoþgörü ve birlik misyonu okullarýmýzda yeþertilmektedir, yaþatýlmaktadýr.
Son günlerle güneydoðu bölgesindeki muhtelif yerlerde Molotoflarla okul yakma hadiselerine üzücü bir þekilde þahit oluyoruz. Bu okul yakma iþini yapanlar bilmelidir ki; bu topraklarda
Türkçe, milletimizin ortak ses bayraðýdýr. Bin yýldýr; Mevlanalarýn, Hacý Bektaþi Velilerin, Yunuslarýn, Fuzulilerin, Ömer Seyfettinlerin, ve daha
nice Türk Milletinin ses bayraðýný gururla ve titizlikle dalgalandýran kiþilerin koku ve dokusunu bu
topraklardan silmeye kimsenin gücü yetmemiþtir
ve asla da yetmeyecektir.Yazýktýr, günahtýr ve buna da güçleri yetmeyecektir. Okul yakanýn ne bu
dünyada ne de ilahi makamda aklanmasý söz konusu olmayacaktýr. Ýlk emri oku diyen bir dinin
mensuplarýyýz. Ýlmin, okumanýn velhasýl okulun
kutsal sayýldýðý bir medeniyet geleneðinin inþa ettiði topraklarda yaþýyoruz.
Bu sebeplerle son günlerde yaþanan okul
yakma olaylarýný Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi
olarak lanetliyor, bundan sonra bir daha yaþanmamasý için devletimiz tarafýndan gerekli tüm tedbirlerin alýnmasýný temenni ediyor ve bu iþi yapan
faillerin bir an önce bulunarak gerekli cezaya
çarptýrýlmasýný önemle talep ediyoruz."
‘Siyasi çýkarlar için
öðrenciler kullanýlmamalý’
ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný
sinden siyasi kadrolaþmaya, öðrencileMehmet Öztürk, eðitim alanýnýn dirin kýlýk-kýyafetinden hangi dersleri seni kurallara göre biçimlendirilemeyeceçeceðine kadar her alanda baskýcý uyguðini söyledi.
lamalar artarak sürmüþtür. Türkiye'nin
her yerinde normal ortaokullar içinde
Eðitimde 4+4+4 dayatmasý sonraimam
hatip sýnýflarýnýn açýlmasý, okulsýnda Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan
larýn bölünmesi, doðrudan inanç istisyaygýnlaþtýrýlan ve eðitim sistemi üzemarý þeklinde gündeme getirilen her lirinden din ve inanç istismarýna dayanan
sede ibadethane (mescit) açýlmasýnýn
uygulamalarýn artarak sürdürüldüðünü
zorunlu hale getirilmesi, okullarda veliiddia eden Öztürk, Milli Eðitim Bakanleri ve öðrencileri karþýya getirmeye
lýðý eðitimde yýllardýr acil çözüm beklebaþlamýþtýr. Son karar, siyasi iktidarýn
yen sorunlarý bir tarafa býrakýp, eðitim
toplumda yarattýðý kutuplaþmanýn bensistemi üzerinden toplum içinde yeni
Mehmet Öztürk
zerini okullarda, hatta sýnýflarda yaratmaayrýþmalar ve kutuplaþmalar yaratacak
ya
çalýþýldýðýný
göstermektedir.
uygulamalarý hayata geçirmeye baþlamýþtýr.” dedi.
Devletin eðitim sistemini yýllardýr yaptýðý gibi
Son olarak baþörtüsü serbestliði ve mescit aç"tek din, tek mezhep" anlayýþýyla, toplumsal yaþamý
ma zorunluluðuna tepki gösteren Öztürk, þu açýklave eðitim sistemini belli bir inancýn kurallarýna göre
malarda bulundu; “Ortaöðretim Kurumlarý Yönetbiçimlendirmesi ve bunun için kurallar koymasý
meliði'nde geçtiðimiz günlerde yapýlan deðiþiklikle
doðru deðildir.
her lisede ibadethane (mescit) açma zorunluluðunun
getirilmesinin ardýndan, ortaokullarda ve liselerde
Eðitimin acil çözüm bekleyen sorunlarý ortada
baþörtüsünü serbest býrakan bir deðiþiklik daha yapdururken, eðitim sistemine iliþkin tartýþmalarda zomýþtýr. Siyasi iktidar, yýllardýr eðitimde yaþanan ve
runlu din dersleri, imam hatipler, baþörtüsü vb soiçinden çýkýlmaz hale gelen sorunlarýn üzerini örtrunlarýn sürekli tartýþma konusu yapýlmasý, Türkimek için yine din ve inanç istismarýna soyunmuþ, iç
ye'de dinin, devlet eliyle eðitimin merkezine yerleþve dýþ politikada yaþanan çözümsüzlüðün üzerini
tirilmesinin somut bir sonucudur. Sadece bu tartýþörtmek için bir kez daha baþörtüsüne sarýlmýþtýr.
malar bile devletin eðitimi dini kurallara göre biçimlendirmesinin
ne kadar sakýncalý olduðunu görmek
Yýllardýr demokratik, bilimsel ve laik eðitim isaçýsýndan yeterlidir.
teyenlerin öncelikli talebi olan zorunlu din dersleriDini kurallara göre biçimlendirilen bir eðitim
nin kaldýrýlmasý konusunda adým atýlmamýþ, bu neanlayýþý insanlarý inanan ya da inanmayan, dindar ya
denle Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, farklý inanç
da dinsiz, ibadet eden ya da ibadet etmeyen vb gibi
gruplarýna tek bir dini inancýn ve tek bir mezhebin
kategorilere ayýrarak, bir kýsmýný üstün ve deðerli,
zorla öðretilemeyeceðine hükmederek Türkiye'yi
diðerlerini ise deðersiz kabul edebilmektedir. Bu þebir kez daha mahkûm etmiþtir. Okullarda baþörtüsü
kilde toplumda giderek derinleþen ayrýþmalarýn, eðiserbestliði kararýnýn, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahketimin dini kurallara göre düzenlenmesi ile daha da
mesi'nin zorunlu din dersinin kaldýrýlmasý kararýnýn
derinleþmesi, özellikle kýz öðrenciler üzerindeki
hemen arkasýndan alýnmýþ olmasý dikkat çekicidir.
baský, denetim ve yönlendirmelerin artmasý kaçýnýlmazdýr.
Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesine göre 18 yaþýna kadar herkes çocuktur. MEB'in bu
Siyasi iktidarýn "Yeni Türkiye" projesinde din
kararý, çocuklarýn kendi özgür iradeleriyle karar veya da inanç alaný, devletin her fýrsatta toplum müremediði, aile, toplum ve iktidar baskýsýnýn bu kadar
hendisliði yaparak müdahale ettiði bir alan haline
gelmiþtir. Bu süreçte eþit yurttaþlýk ilkesi yok sayýlyoðun ve belirleyici olduðu bir dönemde, özellikle
makta, sýnýfsal çatýþmalarýn üzeri örtülmek istenkýz öðrenciler için yeni baskýlar ve dayatmalarý günmekte, halkýn bir kesimi inanç istismarý üzerinden
deme getirecektir. Üstelik söz konusu baský ve yönegemen politikalara yedeklenmektedir.
lendirmeler sadece bununla sýnýrlý deðildir.
Gerçekten laik bir ülkede, bütün din ve inançGeçtiðimiz günlerde Ýstanbul'da bir okulda,
tan insanlar, eþit koþullarla, ayný kurallara uymak
okul yöneticileri tarafýndan bütün kýz öðrencilerin
durumundadýr ve hiç kimseye ya da gruba dinsel ayderslere baþörtüsü ile girmeye zorlanmasýna itiraz
rýcalýk ve üstünlük tanýnamaz. Laikliðin temelinde
eden üç Eðitim Sen üyesi öðretmen sürgün edilmiþtir. Halkýn karþýsýna her çýktýklarýnda özgürlükten
farklý inanç ve dinlerdeki insanlar arasýnda eþitliðin
bahsedenler, öðrencileri belli bir dini inanca göre gisaðlanmasý vardýr. Bunu yapabilmek için laik devlet
yinmeye zorlayan eðitim yöneticilerinin okullardaki
tüm din ve mezheplere ayný mesafede durmak, dine
baskýcý uygulamalarý karþýsýnda sesini çýkarmamakbakýþýnda mutlak olarak tarafsýz olmak zorundadýr.
tadýr.
Devlet gerek eðitim sistemini, gerekse toplumsal
Özellikle eðitimde 4+4+4 dayatmasý sonrasýnsosyal yaþamý örgütlerken bunu asla dini kurallara
da, eðitime yönelik doðrudan siyasi müdahaleler
ya da referanslara göre yapmamalý, kendi siyasi çýartmýþ, eðitim müfredatýnýn içeriðinin deðiþtirilmekarlarý için öðrencilerimizi kullanmamalýdýr.”
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Çolakoðlu Beton Parlatmadan büyük hizmet
Binanýz ve cebiniz yüklerden kurtuluyor
T
üm dünyada yýllardýr
kullanýlan ancak Türkiye'nin birkaç yýl önce
tanýþtýðý beton parlatma
sistemi her geçen gün geliþiyor. Türkiye'de bulunan 4 firmadan biri ise
Çorum'da hizmet vermeye baþladý. 23 yýldýr Çorum'da inþaat sektöründe
hizmet veren Hüseyin Çolak'ýn sahibi olduðu Çolakoðlu Ticaret ve Salim
Çolak'ýn sahibi olduðu
Birlik Nakliyat firmalarýnýn ortak olarak kurduðu
Çolakoðlu Beton Parlatma ve Uygulama Þirketi
Çorumlular’ýn hizmetine
girdi. Türkiye'nin yakýn
bir tarihte tanýþtýðý uygulamaya firmalar büyük ilgi göstermeye baþladý.
Firma temsilcisi Dilber
larýnýn Greyder firmasýnýn
Ankara yolunda devam
eden yeni binasýnda devam ettiðini söyledi.
"Yetersiz perdah yapýlan, perdahlý alanlarý
bozulan ve perdah yapýlamayan beton zeminlerinize, epoksi veya poliüretan
kaplama için zemin hazýrlamasý yapýlýr. Bu iþlem
Lavina Silim makinalara
ile betonun durumuna göre metal elmaslarla birkaç
aþamada hýzlý ve etkin bir
þekilde sonuçlandýrýlýr. Ýþlediðimiz bu beton yüzeyde, hem kaplama daha iyi
tutunur hem de kullanýlan
malzeme israfý azalmaktadýr" diye konuþan, Dilber Çolak Taþ, bu çalýþmalarýn fabrika, otopark,
alýþ veriþ merkezleri, saha
Firma temsilcisi Dilber Çolak Taþ.
Çolak Taþ, daha önce Ünye Çakmaklar Fýndýk Fabrikasý,Çorum Dalyan Makina, Ýstanbul Parktürk
Otopark iþletmeleri,Bursa
SYK Tekstil, Denizli Þiþecam, Çorum Karaoðlan
Restaurant gibi firmalarýn
zeminlerini yaptýklarýný
belirterek yeni çalýþmalarýnýn Greyder'in Çorum'da yeni kurduðu
ayakkabý fabrikasýnda devam ettiðini bildirdi.
Bu çalýþma ile hem
insanlarýn ceplerinin yükünü, hem de binanýn yükünü azalttýklarýný kaydeden Dilber Çolak Taþ, 'Bu
yaptýðýmýz çalýþma kesinlikle bir yüzey kaplama
yöntemi deðildir. Alternatif zemin kaplama malzemeleriyle kýyaslandýðýnda
çok daha dayanýklýdýr.
Çünkü beton parlatma uygulamasý bir yüzey kaplama malzemesi deðil, beton zeminin iþlenmesiyle
elde edilen bir üründür'
dedi.
Türkiye'nin birkaç
yýl önce tanýþtýðý bu çalýþmanýn her geçen gün yaygýnlaþtýðýna, ülkede bulunan 4 firmadan biri olduklarýna dikkat çeken Çolakoðlu Beton Parlatma firma temsilcisi Dilber Çolak Taþ, þu anda çalýþma-
betonlarý, üretim tesisleri,gýda fabrikalarý, depo,
okul, hastane,spor salonlarý, ev ve ofis gibi yerlerde yapýldýðýna dikkat çekti.
Beton parlatmanýn
çevre dostu, binalara yük
getirmeyen ve hiçbir þekilde saðlýða zararlý ürünler içermediðini, kalifiye
elemanlarla bir çalýþma
yürüttüklerini dile getiren
Dilber Çolak Taþ, Türkiye'de yeni olan ve her geçen gün yaygýnlaþan beton parlatma ve firmalarý
hakkýnda þu bilgileri verdi;
Çolakoðlu Beton
Parlatma Tic. A.Þ. olarak
Amerika'da son 10 yýldýr
çok yaygýn olarak kullanýlan endüstriyel zemin iþini
Türkiye de ilk faaliyete
geçiren firmadýr "Çolakoðlu Beton Parlatma
A.Þ. , teknolojinin son
ürünlerini uygulamalarýmýzda kullanmayý ve öncülük etmeyi prensip olarak benimsemiþtir. Beton
yapýsý gereði dýþardan gelen tozlar dýþýnda, kendi
içerisinde toz üretip gözeneklerden kusmaktadýr.
Lityum Silikat sývý yüzey
sertleþtirici, betonun içeriðindeki tozumaya sebep
olan hidroksit molekülleri
ile reaksiyona girerek, bu
molekülleri kalsiyum silikat moleküllerine dönüþtürür. Betonun tozumasý
kalýcý ve kesin olarak engellenmiþ olur. Kullandýðýmýz yüzey sertleþtirici
sývý Lityum Silikat, konvansiyonel ( gelenekseleski) sývý yüzey sertleþtiricilere göre çok daha aktif
ve daha küçük moleküllere sahip bir maddedir. Çolakoðlu Beton Parlatma
A.Þ. aktif madde oraný en
yüksek ( % 18 ) solüsyonu kullanmaktadýr. Ayný
zamanda betona sodyum
ve potasyum bazlý sývý yüzey sertleþtiricilere göre
çok daha iyi penetre ( Sývý
sünger gibi içine çekilir )
olur. Bu aþamadan sonra
betondaki bütün kalsiyum
ve karbonatlý bileþiklerle
tepkimeye girerek, mukavemeti çok daha yüksek
ve stabil bir yapý oluþturur. Beton yüzeyinde 1015 kat arasý bir mukavemet artýþý saðlanmýþ olur.
Bu durum kalsiyum silikatýn, kalsiyum karbonattan çok daha büyük ve
stabil bir yapý oluþturmasýndan kaynaklanýr. Beton
içindeki mikro boþluklar
böylelikle doldurulmuþ ve
20 yýl garanti verdiðimiz
Tozumazlýk iþlemi de gerçekleþtirilmiþ olur. Tozumazlýk iþlemi beton yüzeyindeki aþýnma direncini
% 30-60 oranýnda arttýrmaktadýr. Ayný zamanda
leke oluþumuna ve su geçirimine karþý da bir direnç geliþtirmektedir. Beton tozumazlýðý, betonun
brüt býrakýldýðý, zemin, tavan, duvar, kolon gibi tüm
alanlarda uygulanabilir.
uygulamalarda lider durumdadýr.
BETON HONLAMA VE YARI MAT
PARLATMA
Betonun honlanmasý
ve yarý mat parlaklýða
ulaþmasý, Lavina silim
makine ve Superabrasive
elmaslarla, ilk olarak silim iþlemi betonun durumuna göre metal elmaslarla 1-5 aþama yapýlabilir, böylelikle betonun en
çürük tabakasý ile beraber
yüzeyindeki kir-lekeler
kaldýrýlmýþ olur. Sonrasýnda Superabrasive resin elmaslarla iþleme devam
edilir ve yarý mat parlaklýða ulaþtýrýlýr. Silim aþamasýnda, bütün ondülasyonlar giderilir, perdahsýz veya perdahý bozulmuþ
alanlar düzeltilir, gerekli
bütün beton tamiratlarý ve
derz dolgularý yapýlýr.
Honlanan beton kusursuz
ve düz bir yüzeye sahip
olur. Sürtünme katsayýsý
artmýþ olur ve böylelikle
kayganlýk mümkün olan
en aza indirilir. Bu aþamalar esnasýnda yüzey sertleþtirici ( lityum silikat )tozumazlýk iþlemi de uygulanmýþ olur. Lastik izleri minimuma indirilir, te-
üro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, “Hükümeti, Yargýnýn üç temel
unsurundan biri olan avukatlýk mesleðini, kamu adýna
yürüten kamu avukatlarýný hatýrlamaya, ayrýmcýlýða son
vererek özlük haklarýný iyileþtirmeye çaðýrýyoruz.” dedi.
Kamu avukatlarýna yönelik ayrýmcýlýðýna son verilmesini ve ücrette adalet saðlanmasýný isteyen Alper,
“HSYK seçimleriyle birlikte, Hakim ve Savcýlarýn maaþlarýnda brüt 1100 TL civarýnda zam yapýlacaðý, koþullarýnýn iyileþtirileceði açýklandý. Ardýndan, 38 Milletvekilinin, Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý KHK'de
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye
sunuldu. Yasa teklifi, HSYK seçimlerinden 4 gün sonra,
14 Ekim’de görüþülecek.
Bu yasa teklifi, eksik ve yetersizdir. Yargý hizmetleri Hakim ve Savcýlardan ibaret görülmüþ, yaklaþýk 55
bin yargý emekçisi görmezden gelinmiþ, ayný zamanda,
yargýnýn 3 unsurundan biri olan savunmayý, kamu adýna
temsil eden kamu avukatlarý, yine unutulmuþ, yok sayýlmýþtýr.
Türkiye'de 5000 civarýndaki kamu avukatý, yargý-
SEAL UYGULAMASI
SEAL, beton parlatma uygulanmýþ yüzeyler
üzerindeki mikro ölçekli
gözenekleri kapatan, kay-
te, transparan boyalar kullanýlmaktadýr. Bu iþlem
silimden sonraki, yüzey
sertleþtirici ve tozumazlýk
iþleminin uygulandýðý
aþamada gerçekleþtirilir
ve sonrasýnda diðer basa-
BETON PARLATMA ZEMÝN HAZIRLAMA KISMI
Beton Parlatma uygulamamýz, Superabrasive elmaslar ve Lavina
makinalarla,
parlatma
aþamalarýnýn (14-18 aþama) tümünün eksiksiz
olarak uygulanmasý sonucu, uygulamanýn en üst
seviyede yapýlarak, kusursuz ve granitten daha parlak bir beton yüzeyinin elde edilmesi olarak tanýmlanabilir. Beton yüzeyin
bu denli parlak ve kusursuz olabilmesi için, gerekirse en kaba Superabrasive elmaslarla, kazýma
iþleminden baþlayarak betonun hazýrlanmasý gerekmektedir. Burada betonun
perdah durumuna göre,
hangi elmastan baþlanacaðýna ve kaç aþama yapýlacaðýna karar verilir. Ayný
zamanda helikopter perdah yapýlan taze betonda (
beton atýldýktan 21- 28
gün sonrasý ), yine aþamalarýn azalmasý hem iþçiliði
hemde maliyetleri azaltmaktadýr. Örneðin perdahsýz veya perdahý bozulmuþ alanda en kaba elmastan baþlamak gerekebilir. Bu durum demo uygulamasý sonrasý daha detaylý deðerlendirilmektedir. Çolakoðlu Beton Parlatma A.Þ. , mevcut Superabrasive elmas ve Lavina
makinalarla Türkiye'deki
Çolakoðlu Ticaret ve Birlik Nakliyat’ýn ortaklýýn kurulan
Çolakoðlu Beton Parlatma ve Uygulama Þirketi sektöre yenilik getirdi.
mizlenmesi son derece
kolay ve ayný zamanda
hijyeniktir.
BETON PARLATMA UYGULAMASI
Betonun en baþtan
baþlanarak silim, honlama
ve parlatma aþamalarýnýn
kusursuz bir þekilde yapýlarak, granitten daha fazla
veya diðer bir deyiþle etraftaki tüm ýþýklarý yansýtabilecek seviyede mekanik olarak parlatýlmasý ve
pürüzsüz bir hale getirilmesi iþlemidir. Çolakoðlu
Beton Parlatma A.Þ. bu
uygulama ile rakip firmalar arasýnda ki, zaten var
olan farkýný, görünür bir
þekilde ortaya koymaktadýr. Beton yüzeyi öyle bir
hal alýr ki, kesinlikle tekerlek izi yapmaz, toz tutmaz ve çok daha hijyeniktir. Parlatýlan zemin derinlik kattýðýndan daha geniþ
ve ferah bir mekan oluþturulur. Temizlenmesi son
derece kolay ve basittir.
Su ve paspasla yýkanmasý
‘Ücrette adalet istiyoruz’
B
Türkiye'nin birkaç yýl önce tanýþtýðý beton parlatma sistemi Çorum’da hayata geçirildi.
yeterlidir.
daki toplam dava ve icra takiplerinin %50'sinde, savunma görevini üstlenmiþtir. Milyonlarca liralýk davalarýn
sorumluluðu ile, Bakanlýklar adýna vekalet görevini yürüterek, aðýr iþ yükü altýnda çalýþan kamu avukatlarýnýn
koþullarý, her geçen gün daha da kötüleþmektedir. Bugüne kadar, kamu avukatlarýna verilen sözler tutulmamýþ;
tozlu raflarda bekleyen yasa teklifleriyle oyalanmýþtýr.
Bu nedenle, sýnavla kamu avukatlýðýna baþlayanlar,
meslekten kaçýþ yollarý aramaktadýrlar.
Aðustos ayýnda hesaplanan yoksulluk sýnýrý, 3 bin
826 TL'dýr. Kamu avukatlarý, yoksulluk sýnýrý altýndaki
maaþlarla yaþamaya mahkum edilmiþtir.
Kamu avukatlarý, savunma göreviyle saðladýðý yarar yanýnda; her yýl maaþýndan çok daha fazla yekun tutan milyonlarca lira vekalet ücretinin aktarýlmasý ile; ayrýca, bütçeye gelir yaratan kaynaða dönüþmüþtür. Çünkü karþý tarafýn ödediði ve Avukatlýk kanununa göre
avukata ait olan vekalet ücreti tahsil edildiði takdirde,
yýllýk 9 bin TL civarýndaki kýsmý avukata ödenmekte, bu
ödemeler de geciktirilerek, bir sonraki yýl yapýlmakta;
büyük bölümüne el konulmaktadýr. Üstelik, hukuk bi-
mazlýk özelliðini arttýran
ve zeminin parlaklýðýný
çok daha uzun süre korumasýný saðlayan kimyasal
bir üründür. Beton parlatma uygulamasýnýn son
aþamasýnda yani yüzey
mekanik olarak tam parlaklýða ulaþtýktan sonra
uygulanýr. Ayrýca zemini
mümkün olan en pürüzsüz hale getirdiði için otopark ve fabrikalarda zeminde oluþan otomobil
veya forklift lastik izlerinin oluþumuna büyük
oranda engel olur ve daha
kolay temizlenmesini saðlar.
BETON
LENDÝRME
maklar honlamadan baþlayarak tamamlanýr. Boyama iþlemi agragalarý
kapatmaz. Kullandýðýmýz
boyalar kesinlikle yüzeyde bir tabaka yada kaplama oluþturmadan, betonun içine penetre ( süngerin suyu içine çekmesi gi-
bi ) olmaktadýr. Bu nedenle boyanýn atmasý, kalkmasý gibi bir durum söz
konusu deðildir, kazýma
ve parlatma iþlemine devam edilebilir.
ÖNE
ÇIKAN
AVANTAJLARIMIZ
Alternatif
zemin
kaplama malzemeleriyle
kýyaslandýðýnda çok daha
dayanýklýdýr. Çünkü beton
parlatma uygulamasý bir
yüzey kaplama malzemesi deðil, beton zeminin iþlenmesiyle elde edilen bir
üründür. 2- Yatýrým maliyeti alternatif zemin kaplamalara göre daha ekonomiktir. 3- Dayaným süresi, zeminde kullanýlan
betonun kalitesiyle orantýlýdýr. Beton mekanik olarak bir kere parlatýldýðýnda, herhangi bir kaplama
malzemesi gibi kalkmasý
veya soyulmasý söz konusu deðildir. Parlaklýðýný
çok uzun süre korur. Parlatýldýktan sonra cila veya
parlatýcý kimyasal kullanýmýna gerek yoktur.
4- Zeminde kirlenmeye neden olacak partiküllerin birikebileceði gözenekler olmadýðý için ve
cam kadar düz bir yüzey
elde edildiði için temizliði
son derece kolaydýr.
5- NFSI ( National
Floor Safety Institute )
standartlarýný fazlasýyla
karþýlar. Gözenekler kapatýldýðý ve son derece düz
bir yüzey elde edildiði
için , sürtünme yüzey alaný artmaktadýr ve bu sayede betonun kayma direnci
artmaktadýr. Sanýlanýn
Aksine beton parlatma
uygulamasý beton zemine
kaymazlýk özelliði kazandýrýr. OSHA & ADA sürtünme katsayý gereksinimlerini fazlasýyla karþýlar. Kuru zeminde kayganlýk parametresi 0,59
ile 0,86 ADA ( Amerecan
Disability ) arasý, ýslak zeminde kayganlýk parametresi 0,50 ile 0,79 arasý ile
betoh parlatma uygulanmýþ yüzeyler en güvenli
yüzeyler arasýndadýr. 6Kokusuzdur ve uçucu organik bileþik içermez. 7Uygulama sýrasýnda zemin kullanýlmaya devem
edilebilir.
8- CHPS ( Collaborative for High Performance Schools ) sertifikasýný destekler. ABD de
okul ve hastanelerde derzli zemin alternatifleri yasaklamýþtýr. Bunun yerine
hem gözenek sayýsýnýn
minimum olmasý ve derz
gibi alerjik ve mikrobik
partikülleri barýndýrmayan beton parlatma uygulamasý zorunlu tutulmuþtur"
RENK-
Özel beton boyalarý
ile, beton yüzeyler kullaným amacýna göre ( fabrikalarda yürüme yollarý,
forklift yollarý..v.b.) veya
dekoratif amaçlý renklendirilebilir. Eski ya da yeni
beton olmasý uygulama
yapýlmasýný engellemez.
Otuz' a yakýn farklý renk-
Türkiye'nin yakýn bir tarihte tanýþtýðý uygulamaya
firmalar büyük ilgi göstermeye baþladý.
rimlerinde çalýþan personele, vekalet ücretinden pay
verilmemektedir.
Hükümeti, yargýnýn üç
temel unsurundan biri olan
avukatlýk mesleðini, kamu
adýna yürüten kamu avukatlarýný, hukuk biriminde çalýþan memurlarý ve diðer yargý çalýþanlarýný hatýrlamaya
davet ediyoruz!
Yasa teklifinde açýklandýðý üzere, Hakim ve
savcýlar gibi, kamu avukatErtuðrul Alper
lýðýnýn da kariyer meslek olmasý nedeniyle, teorik ve pratik bakýmdan yoðun bir bilgi birikimi gerektirdiðini; özlük haklarýnýn, yüklendikleri görev ve sorumlukla
uyumlu hale getirilmesinin, hem yargý organlarýnýn,
hem de, kamu adýna yürütülen savunma görevinin verimliliðini artýracaðýný; daha yetkin ve donanýmlý kiþilerin kamu avukatlýðýný tercih etmelerini saðlayacaðýný ve
yargýlama faaliyetinin kalitesini artýracaklarýný bir kez
daha hatýrlatýyoruz!
Hükümetin, özlük haklarýný düzenlerken; kamu
avukatlarýnýn, yargý çalýþanlarý ve hukuk birimi çalýþanlarýnýn çalýþma barýþýna katký saðlamasýný ve mesleki
motivasyonlarýnýn artýrýlmasýný amaçlamasýný talep ediyoruz!
Bunun için; hakimler ve savcýlarýn özlük haklarýnda iyileþtirme öngören yasa teklifinin; hakim, savcý ve
kamu avukatlarýnýn aylýk ve özlük haklarýnda, mesleðin
niteliði, sorumluluðu dikkate alýnarak, gerçek bir iyileþtirme saðlanacak þekilde yeniden düzenlenmesini; acilen yapýlacak yasal düzenleme ile, kamu avukatlarýnýn
maaþlarýnýn alt sýnýrýnýn, net 5 bin TL'ye çýkarýlmasýný,
emeklilik maaþlarýnýn en az 3500TL'ye çýkarýlmasýný talep ediyoruz.
Ayrýca, yargý faaliyetinin yükünü birlikte omuzlayan diðer yargý çalýþanlarýnýn aylýklarýnda da iyileþtirme
yapýlmasýný; kamu kurumlarýnýn hukuk birimlerinde çalýþan personele vekalet ücretinden pay verilmesi uygulamasýnýn yeniden baþlatýlmasýný, yaratýlan maðduriyete
son verilmesini talep ediyoruz.
Maliye Bakanýný göreve, Hükümeti, yasa teklifini
taleplerimizi içerecek þekilde Hükümet tasarýsý olarak
düzenleyerek, TBMM'ye sunmaya ve 14 Ekimde yasallaþtýrmaya çaðýrýyoruz! Taleplerimizin arkasýndayýz.
Adalet saðlanana kadar, mücadelede kararlýyýz.” diye
konuþtu. (Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
Yeni tasarýda tüketici
lehine düzenlemeler
T
üketici Kanunu'nun kredilere yönelik yol
haritasý þekillendi. Tüketici Kredisi
Sözleþmeleri Yönetmeliði'yle banka kredisi
kullananlara çok sayýda kolaylýk ve hak
getiriliyor.
Kredisini erken ödeyene faiz ve maliyet
kalemlerinde indirim, kredi sözleþmelerinde en
düþük faiz oranýna yer verilmesi, faiz
deðiþikliðinin 60 gün içinde borcunu kapatana
yansýtýlmamasý, temerrüde düþene faizde yüzde
30 sýnýrý, limit aþýmý bilgisinin anlýk iletilmesi
gibi önemli adýmlar atýlýyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nca
hazýrlanan taslakta yer alan önemli baþlýklar
þöyle:
BÝLEÞÝK FAÝZ YOK: Temerrüt hali de
dâhil olmak üzere, tüketici iþlemlerinde bileþik
faiz uygulanmayacak. Ödemenin üç aydan daha
uzun süre ertelenmesini veya taksitle ödeme
imkâný saðlayan kredi kartý sözleþmelerinde
uygulanacak faiz kredi kartý sözleþmesi
uyarýnca belirlenen orandan fazla olamayacak.
GECÝKMEYE YÜZDE 30 AYARI:
Tüketici temerrüde düþerse akdi faizin yüzde 30
fazlasýndan daha yüksek gecikme faizi
istenemeyecek. Daha yüksek tahsis eden,
tüketiciye geri ödeyecek. Sözleþmede efektif
yýllýk faiz oranýnýn yer almasý zorunlu olacak.
ERKEN ÖDEMEYE ÝNDÝRÝM: Tüketici,
vadesi gelmeyen bir veya birden çok taksidi ya
da kredi borcunun tamamýný erken
ödeyebilecek. Bu durumda kredi veren, erken
ödenen tutara göre tüm faiz ve maliyet
unsurlarýna iliþkin indirim yapmakla yükümlü
olacak. Vadesinden önce yapýlan ödemelerde,
erken ödenen taksit tutarý içinde yer alan
anapara tutarý üzerinden akdi faiz oraný ve erken
ödenen gün sayýsý dikkate alýnacak. Faiz, faiz
üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler
toplamý ve ücret tutarý kadar indirim yapýlacak.
Hafta sonu hava soðuyor
H
afta sonu hava soðuyor.
Meteoroloji
Müdürlüðü'nden edindiðimiz
bilgiye göre, sýcaklýk hafta
sonu 10 derece birden düþecek.
Pazar günü yaðýþla birlikte en
yüksek sýcaklýk 14 derece
tahmin ediliyor.
Türkiye, bu akþam
saatlerinden itibaren batý
kesimlerinden baþlayarak yeni
bir yaðýþlý sistemin etkisine
girecek.
Yaðýþlý hava ve sýcaklýk
düþüþü özellikle pazar günü
etkili olacak. Çorum'da sýcaklýk
14 derece tahmin ediliyor.
(Haber Merkezi)
Erken ödeme indirimi veya faiz hesaplanýrken
ödemenin yapýldýðý tarih esas alýnacak.
YAZILI BÝLDÝRÝLECEK: Tüketiciden
talep edilecek her türlü ücret bilgisinin, yazýlý
þekilde tüketiciye verilmesi zorunlu olacak.
ÝZÝNSÝZ SÝGORTA YASAK:
Tüketicinin açýk talebi olmadan krediyle ilgili
sigorta yapýlamayacak.
GELÝRE UYGUNLUK: Bankalar, kredi
verirken tüketicinin gelir durumuna uygun olup
olmadýðýný ayrýntýlý bir þekilde açýklayacak.
DEÐÝÞÝKLÝK YAZILI
BÝLDÝRÝLECEK
DÜÞÜK FAÝZ BAZ OLACAK: Kredinin
maliyetinin hesaplanmasýnda esas alýnacak akdi
faiz oraný, düþük gösterilen efektif yýllýk faiz
oranýna uyacak. Ödeme planý, deðiþikliklere
göre yeniden düzenlenecek.
ANINDA BÝLGÝ VERÝLECEK: Banka bir
ayý aþan dönemde limit aþýmýný, kullanýlan tutar,
akdi faiz oraný, geciken tutara uygulanacak faizi
tüketiciye yazýlý olarak bildirecek.
KAPATMAYA 60 GÜN SINIRI: Tüketici
faiz deðiþtikten sonra 60 gün içinde borcunu
kapatýrsa, bu artýþ hiçbir þekilde kendisine
yansýtýlmayacak.
TÜKETÝCÝYE 14 GÜNLÜK
CAYMA HAKKI GELÝYOR
14 GÜNLÜK CAYMA HAKKI: Tüketici,
14 gün içinde bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai þart ödemeksizin tüketici kredisi
sözleþmesinden cayma hakkýna sahip olacak.
MASRAF AÇIK YAZILACAK: Belirsiz
süreli sözleþmelerde kredinin türü, limiti,
deðiþtiðinde uygulanacak düzenleme, aktif faiz
oraný gibi tüm ayrýntýlar yer alacak.(Haber7)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
Kurban Bayramý tatili 5 gün
B
aþbakan Ahmet Davutoðlu'nun talimatýyla 3
Ekim 2014 Cuma günü tüm kamu personeli
yarým gün idari izinli sayýlacak.
Kurban Bayramý öncesinde çalýþan vatandaþlar, bayram tatili kaç gün sorusunun yanýtýný merak
ediliyordu.
Baþbakan Davutoðlu'nun açýklamasýyla kamu
sektörüne mensup çalýþanlar için Kurban Bayramý
tatiline arefe günü olan 3 Ekim Cuma günü de eklendi.
Talimat uyarýnca 3 Ekim 2014 Cuma, yani
Kurban bayramýnýn arefe günü tüm kamu personeli yarým gün idari izinli sayýlacak.
Kurban Bayramý'nýn 1. günü 4 Ekim Cumartesi, 2. günü 5 Ekim Pazar, 3. günü 6 Ekim Pazartesi
ve 4. günü 7 Ekim Salý günü olacak.(AA)
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
Ýsmail EKER
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Bayram trafiðine havadan destek
K
urban Bayramý'nda trafik polisleri çalýþmalara havadan da destek verecek.
Emniyet Genel Müdürlüðü Havacýlýk Dairesi Baþkan Yardýmcýsý Pilot Emniyet Müdürü Aziz Özmen,
Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala tarafýndan imzalanan genelge
kapsamýnda Kurban Bayramý'nda trafik polislerinin ça-
lýþmalarýna havadan destek vereceklerini belirtti.
Uygulama kapsamýnda Kurban Bayramý tatilinde
trafik yoðunluðunun giderilmesi için polis helikopterleri trafiði havadan da denetleyecek. Havadaki ekipler
hem trafiðin yoðun olduðu bölgeleri hem de hata yapan
sürücüleri tespit edecek.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
9
Bitlis’e Osmancýk
pirinci tohumu gitti
B
itlis'in Güroymak ilçesinde
bu yýl 5 çiftçinin giriþimiyle
25 dönüm yapýlan pirinç
üretiminde istenilen verim elde
edildi. Pirinç tohumlarý ise
Osmancýk’tan gitti.
Çiftçilerce tütün ve þeker
pancarýna alternatif olarak ilçede
bu yýl deneme amaçlý 25 dönüm
alanda hamzadere, nembo ve efe
türü pirinç ekildi.
Güroymak Kaymakamlýðý
ve Ýlçe Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü'nce
yürütülen proje kapsamýnda,
önümüzdeki yýl daha fazla alanda
pirinç ekimi yapýlarak ekonomiye
girdi saðlanmasý planlanýyor.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Ýlçe Müdürü Sedat Özgül, yaptýðý
açýklamada, bu yýl 25 dönüm
alanda yaptýklarý çeltik
üretiminden verim aldýklarýný
söyledi.
Önümüzdeki yýl ilçeye baðlý
sulak alanlardaki köylerde 5 bin
dönüm alanda pirinç ekimi
yapmayý planladýklarýný ifade
eden Özgül, þöyle devam etti:
"Ýlçemizde 60 yýl öncesinde
çeltik üretiliyormuþ ancak çeltik,
sivrisinekleri bünyesinde
barýndýrdýðý ve sýtma hastalýðýna
sebebiyet verdiði için insanlar
ekimini býrakmýþ. Çünkü o günün
saðlýk koþullarý, bu hastalýklarýn
tedavisine elvermiyormuþ ancak
biz tekrar çeltik üretimini
baþlattýk. Daha önceden tütün
ekimi yapýlýyordu. Tekelin
kapatýlmasýnýn ardýndan tütün
para etmedi. Ardýndan þeker
pancarý üretimine baþlandý. Buna
da kota getirilince çiftçiler
maðdur oldu. Bu ürünlere
alternatif olarak çeltik ektik.
Baþarýlý bir denememiz oldu.
Kaymakamýmýz Çaðlayan Kaya,
bize bu konuda önder oldu. 5
çiftçiyle 25 dönüm alanda çeltik
üretimini baþlattýk. Pirinçte
istenilen verimi alýrsak, daha
fazla alanda ekim yapacaðýz.
Ýstediðimiz verimi aldýk ve
önümüzdeki yýl en az 5 bin
dönüm pirinç ekmeyi
düþünüyoruz."
Pirinç veriminin, buðday ve
baklagillerden daha fazla
olduðunu bildiren Özgül, bir
dönümden 650 kilogram çeltik
almayý planladýklarýný belirtti.
Özgül, "Bu çiftçilerimiz
açýsýndan karlý bir iþ. Deneme
amaçlý olarak tohumumuzu
Çorum Osmancýk ilçesinden
aldýk. Burada baldonun
hamzadere, nembo ve efe gibi
çeþitlerini ektik. Çeþitlerde çok
büyük bir farklýlýk yok ancak
olgunlaþma sürelerinde gecikme
olabiliyor. Çeþitlerden ayný
sonuçlarý aldýk diyebiliriz" dedi.
Pirinç üretiminin çiftçilere
ekonomik alanda önemli bir gelir
saðlayacaðýný, çeltiðin sulak ve
batak alanlarda yetiþtirildiðini
dile getiren Özgül, bu nedenle
Güroymak'ýn Özkavak,
Deðirmen, Kavunlu, Gölbaþý
köyleri ile merkezdeki bazý
yerlerde suyun fazla olmasýndan
dolayý çeltik üretiminde sýkýntý
yaþanmayacaðýný ve bu alanlarýn
verimli olduðunu ifade etti.
Özgül, pirinç ekimine
baþlamadan önce bütün köyleri
dolaþarak, yaklaþýk bin kiþiyi
çeltik konusunda bilgilendirdiklerini kaydederek, önümüzdeki
yýl 4 bin dönümde çeltik ekimi
için çiftçilerin baþvuruda
bulunduðunu belirtti.
Çiftçilerden Özkavak köyü
muhtarý Tacettin Sulan ise bu yýl
deneme amaçlý ektikleri pirinçten
verim aldýklarýný bildirerek,
bundan sonra ilçenin pirinçle
anýlmasýný istediklerini belirtti.
Sulan, "Bunu baþardýk.
Önceden bu arazilerde tütün ve
þeker pancarý ekiliyordu ancak
tekel kapandýðýndan ve pancara
kota getirildiðinden dolayý bu
proje geliþtirildi. Bu yýl 3
dönümde deneme amaçlý pirinç
ektim, önümüzdeki yýl 100
dönüm arazi kiralayarak pirinç
ekimi yapmayý planlýyorum" diye
konuþtu.(AA)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
KPSS’de 55 bin
kamera kayýt yapacak
Ö
SYM Baþkaný Ali Demir, Kamu Personel Seçme Sýnavý'nda (KPSS) 54 bin 896 entegre kamerayla kayýt yapýlacaðýný bildirdi.
ÖSYM Baþkaný Demir, KPSS'nin ortaöðretim ve
lisans düzeyinde cumartesi ve pazar günü Biþkek hariç
170 sýnav merkezlerinde yapýlacaðýný anýmsattý.
Adaylarýn ön lisans düzeyinde 27 Eylül Cumartesi,
ortaöðretim düzeyinde ise 28 Eylül Pazar günü sýnava
gireceklerini hatýrlatan Demir, 3 milyona yakýn adayýn
katýlacaðý sýnavlarýn sorunsuz olarak yürütülebilmesi
amacýyla, hazýrlýk çalýþmalarýnýn ÖSYM merkezinde
oluþturulan sýnav koordinasyon kurulu tarafýndan masaya yatýrýldýðýný ifade etti.
Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ile
matbaa yöneticisi, sýnav hizmetlerinden sorumlu birim
yetkilileriyle toplantý yapýldýðýný kaydeden Demir, "Toplantý sonrasýnda tüm hazýrlýklarý yaptýk. Sýnav binalarýnýn hazýr olmasý için giriþimleri tamamladýk ve sýnavlarýn sorunsuz yürütülebilmesi, saðlýklý bir sýnav ortamýnýn
oluþturulmasý için her türlü önlemi aldýk. Endiþe edilecek herhangi bir durum yok. Adaylarýn huzur ve sükunet
içerisinde sýnava girmelerini bekliyoruz" dedi.
Demir, KPSS'nin yapýldýðý tüm illerde de il koordinasyon kurullarýnýn oluþturulduðunu ve gerekli toplantýlarýn yapýldýðýný söyledi.
Ýllerde toplanan sýnav koordinasyon kurullarýnda,
pazar yerleri ile inþaat alanlarýnda oluþabilecek gürültünün önlenmesi amacýyla da belediyelerle ilgili yazýþmalarýn yapýlmasý kararýnýn alýndýðýný ifade eden Demir, il
sýnav koordinasyon kurullarýnda alýnan tüm kararlarýn il-
çe sýnav koordinatörlerine de teblið edildiðini ve uygulanacaðýný belirtti.
Sýnav günleri nüfus müdürlüklerinin de açýk olacaðýný anýmsatan Demir, Milli Eðitim Bakanlýðýnda yeni
eðitim ve öðretim yýlý hazýrlýklarý kapsamýnda çok sayýda okulun ya isminin ya da yerinin deðiþtiðini anýmsatarak bu konuda da il koordinasyon kurullarýnýn gerekli
önlemleri aldýðýný söyledi.
ÖSYM Baþkanlýðýnda ise sýnav günü yaklaþýk 40
kiþilik bir grubun görev yapacaðýný belirten Demir, þunlarý kaydetti:
"Sýnav günü, bina giriþlerinde görevliler dahil herkesin üst aramasý uygulamasýna devam edilecek. Sorunlarýn ivedi çözümü amacýyla Emniyet Genel Müdürlüðü
ve ÖSYM'de oluþturulacak sýnav masalarý aktif olarak
çalýþtýrýlacak ve iþbirliði halinde çözümler üretilecek.
Bu sýnavýn çok büyük bir aday kitlesi var. KPSS'ye
önlisans düzeyinde 827 bin 230, ortaöðretim düzeyinde
1 milyon 828 bin 53 olmak üzere 2 milyon 655 bin 283
aday girecek. Sýnavlar 9 bin 157 bina ve 136 bin 726 salonda gerçekleþtirilecek. Sýnavlarda 362 bin 366 sýnav
görevlimiz, 35 bin 189 da güvenlik görevlisi çalýþacak.
Güvenilik önlemlerinden taviz vermemek adýna yine saate entegre kamerayla sýnav salonlarýnda kayýt yapmaya
devam edeceðiz. Bu kapsamda KPSS önlisansta 17 bin
570, ortaöðretimde ise 37 bin 326 olmak üzere 54 bin
896 entegre kamera kullanacaðýz."
Demir, sýnav günü 444 67 96 (ÖSYM) numaralý
çaðrý merkezininde de görev yapacak personel sayýsýný
artýrdýklarýný söyledi.(AA)
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
27 EYLÜL 2014
TED Çorum Koleji açýldý
RECEP MEBET
Açýlýþ kurdelesini törene katýlan protokol mensuplarý birlikte kestiler.
TED Çorum Koleji, 2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý’yla birlikte eðitime açýldý.
Öðrencilerle birlikte pasta kesen protokol üyeleri, yaþanan sevince ortak oldular.
Çorum Halk Eðitimi Merkezi ekibi, folklor gösterisi sundu.
TED Genel Baþkaný Pehlivanoðlu, okulu gezen davetlilere bilgiler verdi.
Türk Eðitim Derneði
(TED) Çorum Koleji dün
düzenlenen törenle eðitime
açýldý.
Ayarýk Baðlarý
mevkiindeki TED
yerleþkesinde gerçekleþen
açýlýþa Vali Sabri Baþköy,
CHP Çorum Milletvekili
Tufan Köse, Çorum eski
Milletvekili Feridun
Ayvazoðlu, Belediye
Baþkan Vekili Zeki Gül,
Oðuzlar Belediye Baþkaný
Orhan Ateþ, Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali Büyük,
CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný
Ali Rýza Suludere, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin
TED Çorum Koleji öðrencileri, açýlýþa katýlan davetlilere çeþitli gösteriler sundular.
Baþaranhýncal, Türk Eðitim
Derneði Genel Baþkaný
Selçuk Pehlivanoðlu, bazý
daire müdürleri, siyasi
parti ve sivil toplum
kuruluþu temsilcileri,
sanayici ve iþadamlarý ile
çok sayýda davetli katýldý.
Öðrenci velilerinin
büyük ilgi gösterdiði
törene katýlan protokol
mensuplarý, anasýnýfý
öðrencileri tarafýndan
Açýlýþ törenine katýlan protokol mensuplarýna çeþitli hediyeler takdim edildi.
çiçeklerle karþýlandý.
bakýldýðýnda TED, misyoner okullarýna karþý milli bir model
Renkli gösterilerin yer aldýðý törende TED Çorum Koleji
oluþturmuþtur. Bugün TED meþalesi tüm Türkiye’yi aydýnlatýyor.
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kenan Dalgýç, Yönetim Kurulu
Okulumuzu gezdiðinizde dersliklerde akýllý tahta yok diye
Baþkan Yardýmcýsý Erkan Çifçi ve Kurucu Temsilcisi Mustafa Eren
endiþelenmeyin, zira biz akýllý tahta yerine akýllý öðretmenlere
Dalgýç da hazýr bulundu.
inanýrýz. Bunun için öðretmenlerimizi özenle seçtik. Ayrýca dernek
Törene katýlamayan Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Nabi Avcý da
olarak eðitim burslarý da veriyoruz. Bu alanda çalýþma olmazsa
gönderdiði mesajla TED Çorum Koleji’nin hayýrlý-uðurlu olmasýný
eðitimde adaletten söz edilemez. O nedenle herkese el uzatmak
diledi.
mecburiyetindeyiz.
AÇILIÞ COÞKUSUNA ORTAK OLDULAR
Dersaneleri sadece kanunla yasaklamak sorunu çözmez, önce
Sunuculuðunu Uður Çýnar’ýn üstlendiði tören programý saygý
bu alandaki ihtiyacý gidermek gerek. Testle tost arasýna sýkýþmýþ bir
duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþladý.
eðitim sistemiyle karþý karþýyayýz. Ýyi eðitilmeyen genç nüfus, bu
Açýþ konuþmasýný TED Çorum Koleji Kurucu Müdürü Sevgin
ülke için risk anlamý da taþýyor. Bu yüzden kiþiden kiþiye
Kurtuluþ’un yaptýðý törende kürsüye gelen Yönetim Kurulu Baþkaný
deðiþmeyen bir ana eðitim programý istiyoruz. TED meþalesini
Mehmet Kenan Dalgýç da davetlilere hitaben bir konuþma yaptý.
Çorum’daki öðrencilerimize emanet ediyor, kolejimizin hayýrlýuðurlu olmasýný diliyoruz.”
TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu’nun günün anlam ve
önemine dair konuþmasý sonrasý kürsüye davet edilen Belediye
GÜL’DEN YASAKSIZ EÐÝTÝM VURGUSU
Baþkan Vekili Zeki Gül ve Vali Sabri Baþköy de sýrasýyla birer
Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Türkiye’nin demokratikleþme
selamlama konuþmasý yaptýlar.
alanýnda son yýllarda önemli mesafe kat ettiðini, eðitim-öðretimin de
Kuruluþundan bugüne Türk Eðitim Derneði’ni anlatan tanýtým
bu geliþmelerden nasibini aldýðýný söyledi.
filmi gösterisiyle devam eden törende sahneye gelen Ada Su Karan,
Geçmiþte sýrf kýlýk-kýyafeti ve düþüncesinden dolayý yasakçý
Nil Su Güleþ ve Ýrem Köylüoðullarý isimli öðrenciler çeþitli
zihniyet tarafýndan okullara alýnmayan ve yerlerde sürüklenen
sunumlar yaptýlar. Müzik Öðretmeni Özgün Aykaç yönetiminde
öðrencilere þahit olduklarýný hatýrlatan Zeki Gül, “Günümüzde
sahne alan öðrenciler bazý marþlarý seslendirdi. Halk Eðitimi
öðrencilerimizin son derece demokratik koþullarda öðrenim görmesi
Merkezi Halk Oyunlarý Topluluðu ise Çorum yöresi oyunlarýný
mutluluk verici” dedi.
sergiledi.
2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý’yla birlikte ilk öðrencilerini
Program çerçevesinde açýlýþ töreni anýsýna Vali Sabri Baþköy,
kabul eden TED Çorum Koleji’nin hayýrlý-uðurlu olmasýný dileyen
TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu ve Yönetim Kurulu Üyesi
Gül, “Merkezine insaný alan eðitim kurumlarýný önemsiyoruz.
Gamze Aþçýoðlu Öz’e hediye verildi. Hediyeleri Milli Eðitim
Eðitimde Çorum’un seviyesinin yükselmesine katký saðlayacak olan
Müdürü Seyit Ali Büyük, TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu
TED Koleji’nin açýlmasý da bu açýdan sevindirici. Böylesine eðitim
Baþkaný Mehmet Kenan Dalgýç, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
yuvalarýnýn aydýnlýk yarýnlar için önemli katkýlar oluþturacaðýna
Erkan Çifçi ve Kurucu Temsilcisi Mustafa Eren Dalgýç takdim etti.
inanýyor, emeði geçenleri tebrik ediyorum.” diye konuþtu.
Plaket töreninin ardýndan açýlýþ kurdelesini kesen protokol
BAÞKÖY: ‘TED, ÇORUM’UN MARKA DEÐERÝNÝ
üyeleri, ilkokul birinci sýnýf öðrencileriyle birlikte pasta da kestiler.
ARTIRACAK’
Okul gezisiyle devam eden açýlýþ töreni, kokteyl ile sona erdi.
Vali Sabri Baþköy, “TED Koleji’nin Çorum’un marka deðerini
PEHLÝVANOÐLU: ‘ÝNSAN YETÝÞTÝRÝYORUZ’
artýracaðýna inanýyorum” dedi.
TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu, “Öncelikle insan
TED Çorum Koleji açýlýþýnda konuþan Sabri Baþköy, eðitim
yetiþtirme gayretindeyiz” dedi.
kurumunun hayata geçmesinde emeði olan Dalgýç Ailesi’ni kutladý.
Baþköy, þunlarý söyledi:
TED Çorum Koleji açýlýþýnda konuþan Selçuk Pehlivanoðlu,
Türkiye’nin kiþiden kiþiye deðiþmeyen bir ana eðitim programýna
“Çorum, önemli bir eðitim yuvasýna daha kavuþuyor. Dalgýç
ihtiyacý olduðunu söyledi.
Ailesi’ni bu hususta tebrik ediyorum. Çorum için geç kalmýþ bir
yatýrým Dalgýç Ailesi’nin gayretiyle bugün hayata geçiyor. Belli
Eðitim sistemi üzerine yaptýðý deðerlendirmelerle dikkat çeken
markalar, þehirlerin göstergeleridir. Göreve geldiðim dönemde
Pehlivanoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü:
Çorum’un uydudan yapan televizyon kanalý yoktu. Bugün iki ayrý
“Türk eðitim sistemi, çocuklarýmýzý akademik zekaya mahkum
yerel televizyon kanalý farklý uydulardan yayýn yapýyor. Ulusal
ediyor. Halbuki dünyada sosyal zekanýn ardýndan bugün kültürel
çaptaki kolejler de bulunduklarý yerlerde eðitime rekabet katýyor.
zeka tartýþýlmaya baþlandý. Biz akademik zekaya takýlýp kaldýk ve
TED Koleji’nin Çorum’un marka deðerini artýracaðýna inanýyorum.
eðitim sistemimizi akademik baþarýyla sýnýrladýk.
Emeði geçenleri tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.
TED olarak öncelikle insan yetiþtirme gayretindeyiz. Milletin
Güzel bir mekan olmuþ. Fiziki mekan, donanýmý ve bahçesiyle güzel
deðerlerine saygýlý, Atatürk ilke ve inkýlaplarýný benimsemiþ, bilimin
bir kolej olmuþ. Burada pýrýl pýrýl gençler yetiþeceðine inanýyorum.
ýþýðýnda hayatýna yön veren insanlar yetiþtirmeyi hedefliyoruz.
Bu ülkenin dertleriyle dertlenen, milletine katký saðlayan nesiller
Çocuklarýmýza Ýngilizce öðretiyoruz ancak kendi dillerini de en iyi
yetiþmesi dileðimiz. 2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý’nýn ve TED
þekilde öðrenmeleri imkanýný sunuyoruz. Çünkü kendi dilini
Koleji’nin Çorum’a hayýrlar getirmesini temenni ediyorum.”
bilmeyen baþka dilleri tam anlamýyla öðrenemez. Kurulduðu döneme
Sevgin Kurtuluþ
Okul bahçesinde gerçekleþen açýlýþ törenine
velilerin yaný sýra çok sayýda davetli katýldý.
M. Kenan Dalgýç
Selçuk Pehlivanoðlu
Zeki Gül
Sabri Baþköy
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
11
Basýn Ýþ Kanunu Çalýþtayý toplandý
Basýnýn problemleri Meclis’e taþýnacak
Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel
hakkýný layýkýyla verebilir mi? Kýdem ve tecrübe gibi
Müdürlüðü (BEYGM) tarafýndan düzenlenen ‘Basýn
bu mesleðin yasladýðý iki önemli özelliðin ucuz iþ güÝþ Kanunu 1. Çalýþtayý’ önceki gün Ankara’da yapýldý.
cüne kurban edildiði bir ortamda gazeteci yarýna güvenle bakabilir mi? Bazý meslekler doðasý gereði esBera Otel’de düzenlenen çalýþtaya Baþbakan Yarnek bir mesai gerektirir. Ancak gece geç saatlere kadar
dýmcýsý Yalçýn Akdoðan, BYEGM Genel Müdürü
mesaide kalan, haftada ancak 1 gün izin yapabilen vehemþehrimiz Murat Karakaya, Gazeteciler Konfedeya yapamayan, bayramda, tatilde çalýþmak zorunda
rasyonu Genel Baþkaný M. Nuri Kolaylý, Parlamento
kalan bir gazeteciyi normal bir çalýþan olarak görebiMuhabirleri Derneði (PMD) Temsilcisi Murat Þahin,
lir miyiz? Ýþten çýkarýldýktan sonra bile hakký olan tazTürkiye Foto Muhabirleri Derneði (TFMD) Baþkaný
minatý ancak aylarca süren mahkemeler sonucunda
Rýza Özel, Türkiye Haber Kameramanlarý Derneði
alabilen bir gazetecinin iþ güvencesinden söz edilebiBaþkan Yardýmcýsý Ýsmail Oðraþ ile sivil toplum kurulir mi?” ifadelerini kullandý.
luþlarý, medya temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar ve basýn mensuplarý katýldý.
‘KAYITDIÞI ÇALIÞTIRILAN BASIN EMEKÇÝLERÝ VAR’
Programýn açýlýþýnda konuþan Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Basýn Kanunu'na almadan çalýþÇalýþtayda sadece çalýþanlarýn karþý karþýya kaltýrmanýn ötesinde sigortasýz, kayýt dýþý çalýþtýrýlan badýðý sorunlara çözüm aramayacaklarýný anlatan Akdosýn emekçileri olduðunu belirterek, “Katýlýmcýlarýn,
ðan, þunlarý kaydetti:
uzmanlarýn görüþleri alýnacak, daha sonra çalýþmalar
“Bununla birlikte iþverenlerin de yasadan kaydevam edecek. Bunun neticesinde ortaya çýkan taslaðý
naklanan sorunlarýnýn olabileceðini düþünerek, bunlaele alacaðýz ve Meclis'in gündemine taþýyacaðýz” derýn ortaya çýkarýlmasýný da hedefliyoruz. Ýþverenlerin
di.
bir takým mali yükümlülükler sebebiyle basýn emekçiKýsa bir süre önce Baþbakanlýk'ta medya sektörülerini farklý bir kategoride çalýþtýrmak istemeleri bünün temsilcileriyle bir araya geldiðini hatýrlatan Yalyük maðduriyetler yaþanmasýna sebep oluyor. Deðil
çýn Akdoðan, bunun hem bir tanýþma hem de sektörün
Basýn Kanunu, birçok çalýþan kayýt dýþý çalýþtýrýlabilitemel meselelerinin baþlýklar düzeyinde ele alýndýðý
yor. Basýn Kanunu'na almadan çalýþtýrmanýn ötesinde
bir istiþare ve diyalog toplantýsý olduðunu belirtti. Yasigortasýz, kayýt dýþý çalýþtýrýlan basýn emekçileri var.
pýlan toplantýyý verimli ve ufuk açýcý olarak niteleyen
Düþük maaþlarda görevlerini yapan basýn emekçileri o
Akdoðan, ilerleyen süreçte istiþare toplantýlarýný sürmaaþlarýný alabilmekte bile zorluk çekebiliyorlar. Badürmeye devam edeceðini belirtti. Sektörün sorunlarýsýn Kanunu'nun getirdiði ilave imkanlarý yük olarak
ný doðrudan sivil toplum kuruluþlarý ve medya temsilgören bu anlayýþýn ürettiði sorunlarý gayet iyi biliyocilerinden alma fýrsatý bulduðunu hatýrlatan Akdoðan,
ruz ve bu konunun tüm boyutlarýyla ele alýnmasý ge“Aslýnda yapýlan bu toplantý o gün yaptýðýmýz toplanrektiðine inanýyoruz. Elbette sermaye düþmanlýðý yaptýnýn semerelerinden, sonuçmak doðru bir yol deðildir.
larýndan bir tanesi” dedi.
Ýþverenlerin istihdam imkanlarý sayesinde arkadaþ“Üç halkadan oluþan çalarýmýz ekmeklerini temin
lýþtay zincirinin ilk halkasýný
ediyorlar. Bu yüzden bibugün Ankara'da yapýyoruz”
zim bu çalýþmalarý yapdiyen Akdoðan, önümüzdeki
maktaki amacýmýz, çalýaylarda Erzurum ve Ýstanþanlar üzerinden iþverene
bul'da yapýlacak çalýþtaylarda
örtülü bir mesaj göndermedya sektöründeki meselemek deðil. Bizzat çalýþaný
lerin ele alýnmasý için önemli
ve iþvereniyle daha saðlýkbir fýrsat olduðunu kaydetti.
lý bir medya düzenini nasýl
Bu konuda bugüne kadar kooluþturabiliriz. Bunu ele
nuþan, fikir beyan eden kim
varsa hepsini dinlemeye hazýr Yalçýn Akdoðan ve Murat Karakaya konuþma yaptý. almak, her açýdan güçlü,
saðlýklý þirketlerin varlýðý
olduklarýný anlatan Akdoðan,
sektörün de saðlýklý iþlemesinin garantisi olacaktýr.
þöyle devam etti:
Hükümet olarak nasýl ki diðer iþ kollarýnda güçlü bir
“Daha önce farklý partilerin verdiði teklifler olaözel sektör varlýðý için mücadele ediyor, bu konuda
bilir, AK Parti, MHP, CHP, HDP fark etmez. Sanýyodüzenlemelere gidiyorsak medya sektöründe de öncerum Oktay Ekþi'nin öyle bir teklifi vardý, arkadaþlarýliðimiz güçlü bir özel sektörün varlýðýdýr, hatta yerli
mýza talimat verdim. Bu konuda kim ne öneriyorsa
sermayenin yaný sýra uluslararasý sermayenin medya
bunlarý alacaksýnýz ve inceleyeceksiniz. Bugünkü topsektörüne yatýrým yapmasýný önemsiyoruz. Bu konuda
lantý aslýnda biraz daha teknik düzeyde bir toplantý.
RTÜK Yasasý'nda deðiþikliðe gitmiþtik ve yabancý serÖzellikle ben katýlmayayým herkes çok rahat konuþmaye payýný arttýrmýþtýk. Ama tüm bu imkanlar basýn
sun, tartýþsýn diye düþünüyordum ama basýn emekçileemekçilerinin lehine þekilde seferber edilmek dururinin meselesi olmasýna raðmen basýn bakan düzeyinmundadýr. Yani insan eziliyorsa, insan faktörü devre
de katýlým olmadan pek ilgi göstermez diye basýnýn
dýþý kalýyorsa ondan sonra sermayenin, diðer þeyler
meselelerini basýnýn ilgisine sunmak için önce biz bir
birbirini tamamlayan þeyler. Ama önce insan demek
katýlalým, konuþalým, basýn emekçileri belki patronladurumundayýz ve emekçilerin þartlarýný öncelikle derý göndermez, bakan geldi diye gelip kayýt yapsýnlar
ðerlendirmek durumundayýz. Bu sadece bir iþ kapýsý,
istedik.”
bir kazanç meselesi deðil. Gazeteci dediðimiz insan
‘SEKTÖR, TEKNOLOJÝYLE KABUK DEÐÝÞ- topluluðu fikirsel ve zihinsel bir iþ yapýyor. Bu yüzden
TÝRÝYOR’
onun baþka bu tür ekonomik problemlerle çok fazla
boðuþmamasý gerekiyor. Katýlýmcýlarýn sunacaðý göAkdoðan, bilgi ve iletiþim sektöründe baþ döndürüþlerle nihai çalýþmamýzýn içeriðini belirleyeceðiz.
rücü geliþmelerin yaþandýðý bir dönemde olunduðunu
Ayný zamanda dünyada ne tür geliþmeler oluyor, diðer
belirtti. Medya sektörünün aslýnda tüm alanlarýyla hýzülkeler bu sorunlarla nasýl baþa çýkýyorlar, ne tür dülý bir deðiþimden geçtiðini vurgulayan Akdoðan, klazenlemeler yapýyorlar. Bu konuda akademik olarak bu
sik medya araçlarýnýn yanýna yenilerinin eklendiðini,
süreçleri takip ediyoruz. Bu sürecin sonucunda iþverehýzlý teknolojik dönüþümün ise sektörün kabuk deðiþni ve çalýþaný ile tüm medya sektörünün sorunlarýný
tirmesini saðladýðýný dile getirdi. Akdoðan, þöyle deçözecek bir yasayý çýkarmaya muvaffak oluruz. Bu
vam etti:
konuda söyleyecek sözü olan kim varsa herkesi dinle“Yeni medya ortamýnda iletiþim, yayýncýlýk, bilimeye hazýrýz. Katýlýmcýlarýn, uzmanlarýn görüþleri alýþim hizmetlerini saðlayan sektörlerin sýnýrlarý bulanýknacak daha sonra çalýþmalar devam edecek. Bunun nelaþýyor ve iç içe geçiyor. Dün gazetecinin en temel
ticesinde ortaya çýkan taslaðý ele alacaðýz ve Meclis'in
araçlarý daktiloydu, fotoðraf makinasýydý, matbaa ve
gündemine taþýyacaðýz.”
kaðýttý. Bugün saymakla bitiremeyeceðimiz yeni yeni
KARAKAYA: ‘MEDYA VERÝ TABANINI
araçlarla karþý karþýyayýz. Daha önce muhabir, fotoGÜNCELLÝYORUZ’
muhabiri, musahhih, mizanpajcý, matbaacý ustasý, yayýn yönetmeni gibi unvanlar vardý. Þimdi bunlara çok
BYEGM Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Kayeni bir takým unvanlar da eklendi. Elektronik ve bilrakaya ise, basýna yapýlan kurumsal desteklerin tam
gisayar mühendisleri doðrudan sektörün bir parçasý
anlamýyla yerini bulabilmesi için gazetecinin çalýþma
haline geldi. Ýþ kollarý ve unvanlarý çeþitleniyor ama
þartlarýnýn da iyileþtirilmesi gerektiðini söyleyerek,
gazeteciliðin biraz daha belki teknoloji yoðun bir mes“Saðlýklý ve güçlü bir basýnýn var olabilmesi için gazeleðe dönüþmesi sebebiyle istihdam alanýnda da bir tatecilerin iþ hukukundan doðan haklarý korunmalý, pikým daralmalar da yaþanabiliyor. Bizim yapacaðýmýz
yasa iliþkileri içerisindeki teminatsýz statüleri ortadan
bu deðiþime direnmek deðil elbette bu deðiþimi kavrakaldýrýlmalýdýr” diye konuþtu.
mak ve en yararlý þekilde mesleðimize, yaþamlarýmýza
2004'te sektörün ve sivil toplum kuruluþlarýnýn
aktarmaktýr. Bizim burada bulunma nedenimiz budur.
büyük katýlýmý ve siyasal partilerin mutabakatý ile yeYeni medya ortamýnda hýzlý bir deðiþim yaþanýrken ve
ni bir Basýn Kanunu'nun hazýrlanarak yürürlüðe kobu deðiþimden hayatlarýmýz, mesleðimiz olumlu ya da
nulduðunu belirten Karakaya, sektör çalýþanlarýyla orolumsuz bir þekilde etkilenirken kenarda durup izleyetak yürütülen çalýþmalar neticesinde internet medyasýmeyiz.”
nýn da Basýn Kanunu kapsamýna alýnmasýnýn saðlandý‘GAZETECÝ HEM FÝKÝR HEM BEDEN ÝÞÇÝ- ðýný ve basýn kartlarý, akreditasyon, resmi ilan gibi imSÝDÝR’
kanlardan faydalanabilmelerinin önünü açacak kanun
tasarýsýnýn TBMM Genel Kurulu’na sevkinin saðlanGazetecilik mesleðinin zaten doðasý gereði zor
dýðýný dile getirdi.
bir meslek olduðunu belirten Akdoðan, “Gazeteci hem
bedenen iþçilik yapar hem yoðun bir zihinsel faaliyet
Basýn kartý baþvurularýnda elektronik sisteme geyürütür. Karda kýþta, sýcakta, tehlike altýnda kan ter
çiþ saðlandýðýný, gazetecilerin üzerindeki bürokratik iþ
içinde haberin peþinde koþar. Yani bir taraftan zihinsel
yükünün büyük oranda azaltýldýðýný vurgulayan Karabir faaliyet yürütür, bir taraftan bedensel bir faaliyet
kaya, Temmuz 2013'te yapýlan yasa deðiþikliðiyle
yürütür. Bu bakýmdan hem fikir hem beden iþçisidir.
Türkiye Medya Veri Tabaný’ný kurmak ve güncelliðini
Ýþvereninden en alt kademede çalýþan arkadaþlarýmýza
saðlamak hususunun BYEGM'nin görevleri arasýna
kadar bu sektörde çalýþanlarýn büyük zorluk ve fedagirdiðini, bu geliþme ile medya veri tabaný çalýþmalakarlýklarla iþlerini yaptýklarýný biliyorum. Hepimiz birýna baþlandýðýný açýkladý. Karakaya, bu çalýþmayla da
liyoruz. Baþta ekonomik olmak üzere birçok sorunla
medya mensuplarý ve kuruluþlarýnýn kamu ile iliþkilemücadele eden gazetecinin iþini hakkýyla yapabilmerini tek bir portal üzerinden online olarak yürütebilsini nasýl saðlayabiliriz, bunu nasýl geliþtirebiliriz. Bu
mesinin amaçlandýðýný ifade ederek, Türkiye Medya
çok boyutlu iyileþtirmeler olmasý gereken bir konu.
Veri Tabaný'nýn basýn mensuplarýnýn haklarýnýn korunKaderi patronun sadece iki dudaðý arasýnda olan, her
masý noktasýnda da önemli bir rol üstleneceðini belirtan iþten çýkarýlma korkusu olan bir gazeteci bu iþin
ti. (ÝHA)
ÇOROFF üyeleri, Çatak Tabiat Parký’nda iki ayrý kamp etkinliði düzenledi.
Offroad tutkunlarý
Çatak’ta buluþtu
RECEP MEBET
Çorum Offroad Derneði (ÇOROFF) Çatak Tabiat Parký’nda kamp düzenledi.
14 ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleþen
kamp etkinliklerine ÇOROFF Baþkaný Eþref Söker
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çorumlu offroad tutkunlarý katýldý.
Günü birlik offroad gezilerinin ardýndan ilk
kamp etkinliklerini gerçekleþtiren ÇOROFF üyeleri,
keyifli bir organizasyona daha imza attýlar.
Bir gün öncesinden yola çýkarak geceyi kamp
alanýnda çadýrda geçiren offroadcular, mangal ve semaver keyfiyle etkinliðe renk kattýlar.
Çam aðaçlarýnýn altýnda, bol oksijenli bir ortamda gerçekleþen kampta enerji toplayan ekip üyeleri, düzenlenen eðlencelerde stres ve yorgunluk attýlar.
ÇATAK’TA 2. KAMP
Ýlk kampýn tadýný damaklarýnda hisseden ÇOROFF üyeleri, bir hafta aradan sonra ikinci kamp etÇorum Offroad Derneði Baþkaný Eþref Söker
kinliðinde buluþtu.
Kamp için yine Çatak Tabiat Parký’ný tercih eden offroadcular, daha geniþ bir katýlýmla eðlenceli vakit geçirdiler.
Kamp
ateþi
çevresinde sabaha
kadar sohbet eden
katýlýmcýlar, Çatak
Ormanlarýnda güneþin doðuþunu izlediler.
Sac kavurma
ve menemen gibi
lezzetlerin yer aldýðý
Düzenlenen etkinliðe katýlan araçlar, zorlu arazi koþullarýnda yol aldý.
Emlak Müþavirleri
Derneði kurs açacak
RECEP MEBET
Çorum Emlak Müþavirleri Derneði tarafýndan ‘Emlak Danýþmanlýðý
Kursu’ açýlacak.
Milli Eðitim Müdürlüðü ve Halk
Eðitimi Merkezi iþbirliðinde organize
edilen kurs, 15 Ekim - 15 Kasým 2014
tarihleri arasýnda düzenlenecek.
Kurs programý hakkýnda açýklama
yapan Emlak Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okçu, kayýtlarýn 15 Ekim
2014 tarihine kadar süreceðini bildirdi.
Kayýt için nüfus cüzdaný fotokopisi, öðrenim belgesi ve iki adet fotoðraf
gerektiðini hatýrlatan Ömer Okçu, baþvurularýn Üçtutlar Mahallesi 1. Osmancýk Sokak numara 1/A’daki Dernek bürosuna yapýlabileceðini sözlerine ekledi.
Ömer Okçu
‘Hasta ve Ýletiþim’ sempozyumu yarýn
RECEP MEBET
Çorum Tabip Odasý ile Hitit Üniversitesi Týp
Fakültesi iþbirliðinde, ‘Hasta ve Ýletiþim’ ile ‘Aile
Ýçi Ýletiþim’ konulu sempozyum düzenlenecek.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri
Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla
ile Psikoterapist ve Aile Danýþmaný Uzm. Dr. Timur Harzadýn’ýn konuþmacý olarak yer alacaðý
program 28 Eylül 2014 Pazar günü gerçekleþecek.
Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu’nda gerçekleþecek sempozyum saat 10.00’da
baþlayacak.
Gazetecilere stresle baþa
çýkma yollarýný anlatacak
RECEP MEBET
Çalýþtaya, BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný M. Nuri Kolaylý da katýldý.
kamp mönüsünün tadýna varan ekip üyeleri, semaver
keyfinin ardýndan Kösedað üzerinden dönüþ için yola koyuldular. Yaðmur ve sellerin aþýndýrdýðý zorlu
güzergâhtan þehre dönen ÇOROFF üyeleri, bir daha-
Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan organize edilen ‘Gazetecilikte Stres ve
Baþa Çýkma Yollarý’ konulu söyleþi, 29 Eylül 2014 Pazartesi günü gerçekleþecek.
Psikoterapist ve Aile Danýþmaný hemþehrimiz Uzm. Dr. Timur Harzadýn’ýn konuþmacý olarak yer alacaðý program saat
10.00’da Dil ve Edebiyat Derneði Salonu’nda düzenlenecek.
Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin davetli olduðu programda meslek hastalýklarý
arasýnda yer alan ‘stres’ konusunda açýklamalarda bulunacak olan Timur Harzadýn,
katýlýmcýlarýn konuyla ilgili sorularýný da
cevaplayacak.
Yerel basýn yönetici ve çalýþanlarý açýsýndan motivasyon kaynaðý tavsiyelerin yer
alacaðý programda yaþanmýþ hadiseler de
tahlil edilecek.
12 CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Girip aþýsý için en uygun zaman
K
ulak Burun Boðaz ve Baþ
Boyun Cerrahisi (KBB)
Uzmaný Dr. Galip Arda Pelen grip
aþýsý için en uygun dönemin Eylül
ve Ekim aylarý olduðunu söyledi.
Kulak Burun Boðaz ve Baþ
Boyun Cerrahisi (KBB) Uzmaný
Dr. Galip Arda Pelen, okullarýn
açýlmasýyla birlikte hastalýk
þikayetlerinin arttýðýný belirterek,
grip aþýsý için en uygun dönemin
Eylül ve Ekim aylarý olduðu
konusunda aileleri uyardý.
Uzmanlar, sonbahar ve kýþ
aylarýnda sýkça görülen ve
okullarýn açýlmasý ile birlikte
çocuklar arasýnda yaygýnlaþan grip
salgýnýna karþý alýnabilecek en
etkili önlemler arasýnda grip aþýsýný
gösteriyor. Ailelerin çocuklarýnda
görülen öksürük, yüksek ateþ,
burun týkanýklýðý, kulak aðrýsý
þikayetleri ile kendilerine
baþvurduklarýný belirten Kulak
Burun Boðaz ve Baþ Boyun
Cerrahisi Uzmaný Dr. Galip Arda
Pelen, aileleri grip salgýný tam
baþlamadan Eylül ve Ekim
aylarýnda çocuklarýna grip aþýsý
yaptýrmalarý konusunda uyardý.
6 yaþýn altýndaki çocuklara
grip aþýsý yapýlmamasýna dikkat
çeken KBB Uzmaný Dr. Galip
Arda Pelen grip salgýný
baþlamadan önleminin alýnmasý
gerektiðini ifade etti. Pelen, “Grip
aþýsý senede bir kere uygulanýyor.
Grip salgýný baþladýðý zaman
birçok kiþi hastalandýðýndan aþý
yaptýrmanýn çok önemi kalmýyor.
O nedenle salgýn tam baþlamadan
ve insanlar hastalanmadan bu
dönemde aþý yaptýrsýnlar. Özellikle
saðlýk çalýþanlarý hemþireler,
doktorlar, hasta bakýcýlar, 60 yaþýn
üzerindeki yaþlýlar, kronik hastalýðý
olanlar ya da baðýþýklýk sisteminde
zayýflýðý olan yaþlý hastalar, organ
nakli yaptýranlarýn özelikle aþý
yaptýrmasýný öneriyoruz. Bu
salgýndan korunmak isteyen herkes
aþýsýný bu mevsimde yaptýrabilir”
dedi.
SONBAHAR RÝSKLÝ
Okullarýn açýlmasý ile birlikte
çocuklarýn kalabalýk, kapalý ve
havasýz ortamlarda birlikte
olduklarýný söyleyen Dr. Galip
Arda Pelen, sonbahar mevsiminde
gribal enfeksiyonlardan korunmak
için þu uyarýlarda bulundu:
“Çocuklardan herhangi biri
hasta olsa dahi uzun ders
sürelerinde, hava yoluyla bu
enfeksiyonlar çok kolay yayýlýyor.
Bu dönemde aileler bize sýklýkla
çocuklarýnda gece uykudan
uyandýracak derecede öksürük,
yüksek ateþ, burun týkanýklýðý,
burun akýntýsý ve kulak aðrýsý
þikayetleri ile geliyorlar. Özellikle
sonbahar ayýnýn gelmesiyle üst
hava yollarý enfeksiyonlarý, viral,
gribal ve nezle benzeri
enfeksiyonlarýn sýklýðý artýyor. Bu
dönemde hasta olan çocuklar okul
ortamýnda hapþýrýrken, öksürürken
bir mendil kullanarak
enfeksiyonun yayýlmasýný
önleyebilirler. Teneffüs sürelerini
de kapalý ortamlar yerine mümkün
olduðunca açýk havada geçirmeleri
bulaþýcý hastalýklara karþý
koruyacaktýr. Çocuklarýn
beslenmelerine çok dikkat
etmelerini, doðal ürünler ve
mevsim sebze meyveleri ile
beslenmelerini ayný zamanda bol
su içmelerini öneriyoruz. Özellikle
sigara içen ailelerin çocuklarýn
yanýnda sigara içmemelerini,
kapalý ortamda çocuklarýn yanýnda
sigara içmemesini öneriyorum.
Dýþarýdan aldýklarý sigara dumaný
çocuklarýn saðlýklý bir bariyer
oluþturmasýný engelliyor ve bu
hastalýklara karþý daha hassas
oluyorlar. Araç kullandýktan sonra
ellerini sabunlu su ile yýkamak da
dikkat edilecek hususlar arasýnda
yer alýyor.”
BÝTKÝLER
ENFEKSÝYON KALKANI
Doðal ürünleri her zaman
önerdiklerini ifade eden Dr. Pelen,
“Üst solunum yolu salgýlarýný atýp
boðaz bariyeri mukozasýný
nemlendirerek enfeksiyona karþý
korumakta su çok önemli. Gribal
enfeksiyonlar karþýsýnda öncelikle
bol su içilmesini öneriyorum.
Onun dýþýnda doðal bitki çaylarý
özellikle ýhlamur, adaçayý
kuþburnu, zencefil bunlar hem
hastalýðý önleme açýsýndan hem de
hasta olduktan sonra daha kolay
iyileþmek için önerdiðimiz ürünler
arasýnda yer alýyor. Aktarlarda
satýlan faydasý kanýtlanmýþ doðal
çaylarý da kullanabilirler. Bolca C
vitamini alýp mevsim meyve ve
sebzesi yemelerini öneriyorum”
diye konuþtu. (ÝHA)
Kalp krizi ansýzýn gelir
H
enüz kalbinizle ilgili bir problem
yaþamadýysanýz sizin için kalp hastalýklarý
önemli bir problem olmayabilir.
Türkiye’de bir numaralý ölüm sebebi olarak
karþýmýza çýkan bu hastalýklar söz konusu
olduðunda þu anda herhangi bir kalp ve damar
hastalýðý olsun ya da olmasýn risk herkes için
geçerlidir. Ýyi haber ise kalp ve damar
hastalýklarýnýn önlenebilir hastalýklar arasýnda
olmasýdýr.
Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji
Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert, 29 Eylül
Dünya Kalp Gününde, kalp ve damar saðlýðý
konusunda yapýlan en büyük yanlýþlardan birinin
hiç kalp hastasý olmayacaðýný düþünmek olduðunu
vurguladý ve kalp krizi anýnda hastanýn ve
yakýnýnda bulunan kiþilerin yapmasý gerekenleri
anlattý.
RÝSK FAKTÖRLERÝNE DÝKKAT!
Masa baþýnda
çalýþanlar, dikkat!
avasýz ortamda saatlerce bilgisayar karþýsýnda oturH
ma, hareketsizlik kronik hastalýklara davetiye çýkarýyor.
Güvenli gibi görünen ofis hizmetlerinde de çalýþanlarýn pek çok tehlike altýnda olduðunu belirten Eczacýbaþý Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi Ýþ Saðlýðý Yöneticisi Dr. Metin Ocak, ofis çalýþanlarýnýn; bel, boyun baþta olmak üzere bað dokusu, kas ve eklem hastalýklarý, kireçlenme, dolaþým bozukluklarý, göz hastalýklarý, psikososyal problemler ve astým benzeri akciðer hastalýklarý
gibi insan hayatýný olumsuz etkileyen önemli rahatsýzlýklara açýk olduðunu söyledi.
Dr. Metin Ocak, yapýlacak küçük ancak önemli
düzenlemelerle ofis çalýþanlarýnýn saðlýk sorunlarýnýn
önüne geçilebileceðini vurguladý. “Masa baþý çalýþanlarý
bekleyen en büyük tehditler, bel, boyun, sýrt aðrýlarý, göz
hastalýklarý ve dolaþým problemleri” diyen Ocak, “Baþlangýçta, egzersizler, fizik tedavi programlarý ve aðrý kesicilerle tedavi edilebilen bu rahatsýzlýklar aslýnda kronik hastalýklarýn habercisi. Stresli çalýþma koþullarý altýnda þiddetlenen aðrýlara karþý en iyi çözüm ise doðru
bir oturma þekli ve düzenli egzersizler” þeklinde konuþtu.
Ýþte ofis çalýþanlarýnýn en sýk yaþadýðý sorunlar ve
Dr. Metin Ocak’tan çözüm önerileri;
Omuz, boyun ve bel problemleri : Uzun süre oturmak ve egzersiz yapmamak sýrt kaslarýný zayýflatýr, ön
ve arka kas gücünde dengesizlik oluþturur. Sonuç olarak
postür bozukluðu (kambur, omurga eðriliði, bel düzleþmesi vs.), kireçlenme, kas gerilmeleri, bel ve boyun fýtýklarý ve aðrýlarý ofis çalýþanlarýnda sýk görülen þikayetlerdir. Son zamanlarda ekran hastalýðý olarak bilinen
RSI da (Repetitive Strain Injury), bilgisayar çalýþanlarýnda görülen el, kol, omuz ve ense rahatsýzlýklarýdýr. Az
kuvvet gerektiren, tekrarlayan hareketlerden doðar.
Çalýþanlar otururken her zaman sýrtý sandalyeye
deðecek þekilde oturmalý ve bel kavsini koruyacak bir
yastýk kullanmalýdýr.
Çalýþma sýrasýnda omurganýn aþýrý derecede öne ve
arkaya gerilmesi veya yanlara bükülmesini oluþturan
hareketler ve pozisyonlardan kaçýnmalýdýr.
Bilgisayar ekraný çok uzak olmamalý, ekran göz hizasýnýn ne çok üstünde ne de çok altýnda olmalýdýr.
Dizler 90 derecelik bir açýda duracak þekilde çalýþýlmalýdýr.
Gün içinde ara ara molalar verilip kas ve eklemlere dinlenme ve yenilenme fýrsatý verilmelidir.
Ara ara koltuk ayarlarý deðiþtirilmelidir. Bu sayede
koltuk ayarý eklemlerin duruþunu da deðiþtirdiði için
koltuðun neden olduðu kas ezilmelerini ve gerilmelerinin de önüne geçilebilir.
El bileði ve dirseðin aðrýlý sendromlarý (Karpal/Kubital tünel sendrom) :
El-bilek kanal hastalýðý, bilek hizasýnda bulunan
karpal tünelin kalýnlaþmasýyla sinirlerin sýkýþmasýdýr. En
sýk rastlanan sinir sýkýþma sendromudur. El ve ön kolun
serçe parmak tarafýnda aðrý ve karýncalanmalar, uyuþma,
güç kaybý ve dirsekte aðrý olur.
Bilekleriniz her zaman parmaklarýnýzdan yukarýda
olmalýdýr. (Piyano çalar gibi...)
Çalýþýrken bilekleriniz bükülü olmamalý. Bunun
için bileklerinizi bir yere dayayabilirsiniz, ama masaya
deðil!
Mouse ile klavyenin ayný düzeyde olmasýna dikkat
edilmeli.
Ergonomik klavye, fare pedleri, fare destekleri tercih edilmeli.
Göz problemleri: Ekran baþýnda çalýþanlar çok fazla baþ ve /veya gözünü hareket ettirmesi nedeniyle, göz
yanmasý, harflerin bulanýklaþmasý, uçuþmasý, gözde baský hissi ve baþ aðrýsýna kadar çeþitli problemlerle karþýlaþýr.
Ekran karþýsýnda çalýþýrken arada birkaç saniye süreyle bir noktaya dikkatlice bakýlmalý.
Bir süre gözlerin ellerle kapatýlmasý ve karanlýða
alýþmasý. Karanlýk ve el sýcaklýðý iyi gelecektir.
Sýk sýk göz kýrpma sonucu gözleri gözyaþý ile ýslanýr, kuru kalmaz.
Aydýnlatma, ýsý, nem dengesi ve yerleþim:
Her saatte bir, 10-15 dakika mola verilmeli. Molalarý oturup geçirmek yerine, egzersiz, kýsa mesafeli yürüyüþ yapýlabilir, asansör yerine merdiven kullanýlabilir.
Açýk pencere ya da klimadan esen hava direkt olarak çalýþana gelmemeli, klima kontrolleri düzenli olarak
yapýlmalýdýr.
Odada ekipman ve kiþi sayýsý oda ýsýsýný etkilemektedir. Mümkün olduðu kadar düþürülmeli, nem oraný
%40-65 arasýnda olmalý.
Her beþ erkekten biri ve sekiz kadýndan biri
kalp hastalýklarýndan ölmektedir. Kalp ve damar
hastalýklarý her yaþta görülebilmekle birlikte, bu
hastalýklarýn sýklýðý özellikle erkeklerde 45 yaþ
sonrasý kadýnlarda ise menopoz sonrasý artmaktadýr.
60 yaþ üzeri her yüz kiþiden 87’si kalp
hastalýklarýndan ölmektedir. Kalp damar saðlýðý
konusunda yapýlan en büyük yanlýþlarýn baþýnda hiç
kalp hastasý olmayacaðýný düþünmek gelmektedir.
Diðer yanlýþlar ise hareketsiz ve stresli yaþam
tercihi yapmak, risk faktörlerinin farkýnda olmamak
ve sigara kullanmaktýr.
DOKTORUNUZLA ÝRTÝBAT KURUN
Kalp damar hastalýðý riskinizi öðrenmek için
þu sorulara cevap vermeniz yeterli olacaktýr:
Kolesterol (kötü huylu kolesterol) seviyenizi biliyor
musunuz? Kan þekeri seviyenizi biliyor musunuz?
Kan basýncýnýzý (tansiyonunuzu) biliyor musunuz?
Bu sorulardan herhangi birine yanýtýnýz HAYIR ise
kesinlikle sadece bu deðerleri öðrenmek adýna kalp
kontrolüne gitmelisiniz.
Temel testler sonrasý bulunduðunuz risk
grubuna göre doktorunuz muayene ve kontrol
sýklýðýný belirleyecektir. Yüksek riskli gruptaki
kiþilere senelik kontroller önerilirken düþük risk
grubundaki kiþiler için kontrol aralýklarý uzun
tutulabilir. Kalp hastalýklarý
önlenebilir hastalýklar grubundadýr. Erken teþhis
edilen ve kalbinizin korunmuþ olduðu durumdaki
tedaviler son derece yüz güldürücüdür.
KALP KRÝZÝ NASIL GELÝR?
Ýstirahat halinde, göðüs orta hattýnda
huzursuzluk, ezici, baský veya yanma tarzýnda
bazen sol kola, sýrt ve omuza yansýyan aðrý
hissediyorsanýz kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz.
Ani geliþen nefes darlýðý, soðuk terleme ve ölüm
kaygýsý da kalp krizi habercisi olabilir. Kimi zaman
kalbin alt yüzeyini besleyen damar týkanýklarýnda
ilk þikayet bulantý, kusma ve baygýnlýk hissi olabilir.
Kalp krizinin belirtilerini bilmek ve farkýnda olmak
erken müdahalenin temel esasýdýr çünkü kalp krizi
zamana karþý bir yarýþtýr. Kalp krizi öncesi
hissedilen göðüs aðrýsýnýn farkýnda olmak erken
taný ve tedavi açýsýndan bir þans olabilir.
Kendinizin veya yakýnýnýzdaki birinin kalp
krizi geçirdiðini düþünüyorsanýz mutlaka yapmanýz
gerekenler þu þekilde sýrlanabilir:
Hemen 112 Acil çaðrý numarasýyla
profesyonel destek istenmelidir.
Varsa kiþiye hemen aspirin çiðnetilmelidir.
Kiþi oturtulmalý veya yatar duruma
getirilmelidir.
Kýyafetler sýkýysa gevþetilmelidir.
Kiþinin derin ve yavaþ nefes alýp vermesi
saðlanmalýdýr.
Kiþinin kullandýðý dilaltý hapý varsa zaman
kazanmak için kullandýrýlabilir.
Kiþiyi öksürtmek nabýz farklýlýðý
hissedildiðinde faydalý olabilir.
Kalp krizi geçiren kiþi yalnýz býrakýlmamalý,
zaman kaybedilmemeli, aðýzdan ilaç haricinde bir
þeyler verilmemelidir.
Kalp krizinde en önemli durum kalp ve
solunum durmasýdýr. Ailesinde kalp hastalýðý olan
bireylerin ilk yardým konusunda eðitim almalarý
kalp masajý ve yaþam desteði durumunda
müdahaleyi bilmeleri önemlidir. Kalp hastasý olan
kiþiler ilaç listesi yapmalý ve bunu yanýnda
bulundurmalýdýr.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
Var - Yok
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:3 ZÝL-HÝCCE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:14 Eylül 1430 Hýzýr:145
2014
27
EYLÜL
HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ:
Takvimimizde her þehir için gösterilen
Kýble Saati vaktinde, Güneþ'e doðru
dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve
o yerin kýblesini bulmuþ olur.
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.57
06.23
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.39 AKÞAM 18.43
16.00 YATSI
20.02
Preveze Zaferi (1538) - Deniz
Kuvvetleri Günü - Dünya Turizm Günü
- I.Viyana kuþatmasý (1529) - Dünya
Müslümanlar Günü
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
*
Kibrit var, çýra var, odun var
Ama ocakta yanan ateþ yok
Evlat var, torun var, yeðen var
Ama bayramlarda el öpen yok
Kýz var, oðlan var, damat var
Ama evlerinde ana-baba yok
Ev var, araba var, para var
Ama stres engel, mutluluk yok
Bað var, bahçe var, bel var
Ama çalýþacak güç yok
Hattuþaþ var, Þapinuva var
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
223 03 00
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
Özel Elitpark Hastanesi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
AKSOY
AKMAN
G.BEY MAH. CEMÝLBEY
CD. NO : 18/A - YENÝ
GÖÐÜS HASTANESÝ - ESKÝ
SSK HASTANESÝ KARÞISI
BAHABEY CAD. NO:103
/ A ( YEÞÝL FIRIN YANI )
221 21 11
ÇAÐLI
ÖZHABOÐLU
EÞREF HOCA
CAD.NO:25/A GAZÝ
SAÐLIK OCAÐI KARÞISI
226 56 16
SANCAKTAR CAMÝSÝ
KARÞISI - ZAFER
ÇARÞISI AÞAÐISI
224 58 31
Dumanlý Havalar…1
Bizler ilkokula giderken Türkçe kiAma yeterli turist yok
taplarýnda ''cüzdan buldum, para yok. Para
buldum cüzdan yok'' türü devam eden bir
Þair var, yazar var, kitap var
parça vardý. Bu parçayý çocuk aklýyla pek
Ama kütüphanede okur yok
anlamazdýk ama þimdi yarým asra merdiven dayamýþ biri olarak hakkýnda bir kitap
yazýlacak kadar geniþ manalar ifade ettiðiDavul var, zurna var, saz var
ni görüyorum. Köyümüze kentimize, çevAma ortada hiç ses yok
remize baktýðýmýzda sayýsýz örnekler görürüz. Ýsterseniz bilgi tazelemek adýna birkaç
tanesini hatýrlayalým. Mesela;
Un var, þeker var, yað var
Önceden 1+1 gecekonduda kalýrken
Ama helva yapacak haným yok
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
köyden - kentten gelen misafirlerimiz ekSivil Savunma Uzmaný
sik olmaz ve tabiri caizse sobalý evde sýrt
Apartman var, daire var, komþu var
sýrta yatardýk. Þimdi 3+1, 4+1 türü kaloriAma kapýyý çalýp selam veren yok
ferli dairelerde kalýyoruz. Sene de çocuklarýmýz dâhil
olmak üzere yatýlý misafirlerimiz ne kadar? Sonuca
Üniversite
var, bilgi var, diploma var
bakýp haklý olarak 'misafir buldum yatýracak ev yok /
Ama piyasada göz doldurucu iþ yok
ev buldum yatacak misafir yok' diyoruz.
Önceden çay, þeker, yað gibi temel ihtiyaçlarýmýzý bile temin etmekte zorlanýrdýk. Belki zaman zaman
paramýz olsa da þu yiyeceði de alabilsek te doya doya
bir yesek diye özlem duyardýk. Ama þimdi fakiri zengini az veya çok istediði her yiyeceði alma imkânýna
sahip. Lakin tansiyon, þeker türü hastalýklar tabaktakini aðza uzattýrmýyor. Ve haklý olarak 'saðlýk buldum
yiyecek yok / yiyecek buldum saðlýk' türküsünü söylettiriyor.
Önceden köylerde araba yoktu veya bir iki kiþi
de vardý. Dolayýsýyla o arabasý olanlara bakýp, 'keþke
bizim de bir arabamýz olsa' diye gýpta edilirdi. Ahir
ömürde belki imkânlara kavuþup en iyi arabaya sahip
olduk. Ama bu sefer de arabayý kullanacak çocuðumuz yanýmýzda yok veya olsa da emrimize amade deðil. Torunlara yalvarmak zorunda kalýyoruz. Dolayýsýyla haklý olarak ' þoför buldum araba yok / araba buldum þoför yok' diye lisani halimizle haykýrýyoruz. Gönül ikisi bir arada olsun diye isterken, kader güler.
Amir var, memur var, teknoloji var
Ama bürokrasi engel, istek yok
Arkadaþlýk var, gezme var, flört var
Ama ahirde mutlu izdivaç yok
Öðrenci var, öðretmen var, müdür var
Ama ailede çocuða rahatlýk yok
Tanýdýk var, arkadaþ var, güç var
Ama ihtiyaç halinde gerçek dost yok
Kanun var, tüzük var, yönetmelik var
Ama iþ kazalarýnda azalma yok
Mühendis var, mimar var, usta var
Ama binalarda estetik yok
YASEMÝN
DÝKEN
U.KAVAK MH. E.HOCA
CAD.11/B 23 NÝSAN
ÝLKOKULU KAR.
227 00 20
VEFAT EDENLER
1-Danýn Köyü' nden gelme, Eski Muhtar Niyazi
YILMAZ' ýn oðlu, Mecitözü Eski Ziraat Odasý Baþkaný Ali YILMAZ' ýn kardeþi; Ahmet YILMAZ .
2-Elicek Köyü' nden gelme, Milli Eðtim Müdürlüðü' nden emekli Ömer GÜNDOÐAN' ýn eþi, Celal,
Satýlmýþ ve Cemal GÜNDOÐAN' ýn annesi; Hasibe
GÜNDOÐAN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
(Sürecek)
Afad var, sivil savunma var, uzman var
Ama memlekette bilinçlenme yok
METEOROLOJÝ
Sorun var, eleþtiri var, tavsiye var
Ama akýbetinde çözüm yok
Cami var, imam var, müezzin var
Ama Müslümanlarda ihlas yok
Hastane var, doktor var, ilaç var
Ama çaresiz derde derman yok
Uzman var, Mahir var, Odabaþý var
Ama onun da sözünü takan yok
2.8826
2.8834
(M. Odabaþý- 536 5681141)
ondon'da yapýlan araþtýrma, orta yaþta etek bedeni
birkaç numara büyüyen bir kadýnýn kanser riskinin
de arttýðýna iþaret etti.
Londra'daki araþtýrma ekibi, 20'li yaþlardan sonra
her on yýlda bir beden daha büyük etek giyen bir kadýnýn menapoz sonrasýnda meme kanseri olma riskinin
yüzde 33 yükseldiði sonucuna vardý.
Kadýnlara verilen nasihat, etek bedenlerinin nasýl
seyrettiðine dikkat etmeleri.
Aþýrý kiloluluk, özellikle karýn bölgesindeki yaðlanma, kanser riskini artýran bir faktör olarak biliniyor.
90 bin kadýn izlendi Üniversitenin Kadýn Kanseri
Bölümü'den Profesör Usha Menon, BBC'ye verdiði mülakatta, araþtýrma kapsamýnda Ýngiltere'de yaþayan 50 ve
60'lý yaþlarda 90 bin kadýnýn kilo ve saðlýðýný takip ettiklerini anlattý.
Üç yýllýk izleme sürecinde bu kadýnlardan 1090'ýnda meme kanseri tespit edildi.
Bir kadýnýn 25 yaþýndan menapoz sonrasýna deðin
geçen zaman zarfýnda giydiði etekler, her on yýlda bir
beden daha büyüyorsa (örneðin 40'tan 42'ye çýkýyorsa)
meme kanseri riski yüzde 33 artarken, ayný süre zarfýnda etek bedeni iki kat artanlarýn kanser riski de buna paralel yüzde 77'ye týrmanýyor.
Araþtýrma sonuçlarýný analiz eden meme kanseri
uzmaný Simon Vincent, meme kanseri vakalarýnýn yaklaþýk yüzde 40'ýnýn düzenli egzersiz ve saðlýklý bir kiloda kalmak suretiyle engellenebileceðini söyledi.
Aþýrý kilolu kadýnlarýn hayat tarzlarýný deðiþtirerek
risk faktörünü azaltabileceklerini kaydeden Vincent, kadýnlarýn genç yaþtaki vücut kitle endeksinden ziyade
etek bedenlerini daha iyi hatýrladýðýný ve kanser riskini
bu þekilde daha kolayca deðerlendirebileceklerini belirtiyor.
Alkole de dikkat Buna karþýn araþtýrmanýn bazý zayýf noktalarý olduðu kabul ediliyor. Takibe alýnan kadýnlar istisnasýz 20'li yaþlarda etek bedenini hatýrlayabilenler arasýndan seçilmiþ. Dolayýsýyla genel kadýn nüfusunu kapsamýyor.
Fakat kanser uzmanlarý, menapoz sonrasýnda kadýnlarýn meme kanseri riskini azaltmak için kilolarýna
dikkat etmeleri gerektiðinin baþka araþtýrmalarda da ortaya çýktýðýný vurguluyorlar.
Özellikle bu yaþ grubundaki kadýnlara hareket etmeleri, saðlýklý bir kiloda kalmalarý ve alkol tüketimini
az tutmalarý salýk veriliyor. (BBC Türkçe)
2.2601
2.2607
Gram
ALIÞ
88,70
SATIÞ
88.75
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7006
27 EYLÜL 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
PAZAR
G.BEY MH.CEMÝLBEY
1.SK.3/A Y.GÖÐÜS
H.H.POL.KARÞISI
224 50 20
Havalarýn hep ayný minhval Tefekkür
üzere gitmediði belli idi…
Dünyamýz
Mevsimin dört bölümünde
de dumanlý havalar bulunur..
Yazý olur ,
Kýþý olur,
Baharý olur,
Sonbaharý olur..
Hayatýn halleri de böyledir..
Raþit Yücel
Mevsimlere benzer..
Bir günde, mevsimler gibi,
rasityücel@
corumhakimiyet. net
deðiþik hayat halleri yaþarýz..
Ýþte böyle bir atmosferde hayatýný devam ettiriyordu Mehmet…
Deðiþik görüþ ve fikirlerin kol gezdiði zaman
tereddütte kalmaktan ziyade, hak ve hakikatin izinde yürüyordu…
Üniversiteyi kazandýðý zaman ilk müdahele
anne ve babasýndan gelmiþti..
Dershanede kalmak istiyor fakat çeþitli endiþeler ile anne ve babasý buna pek sýcak bakmýyorlardý..
Bu dumanlý havayý Mehmet bozmuþtu…
Halbuki, dershane hayatý biraz meþakkatli idi..
Çamaþýrý,
Bulaþýðý,
Temizliði,
Özel ders zamanlarý,
Okuma proðramlarý,
Aðabeylerin istek ve temennileri…
Cemaatin getirdiði sorumluluklar…
Kira masraflarý,
Hizmetin getirdiði haller…
Bunlarýn hepsi dumanlý havalar idi…
Sonra beraber kaldýðý arkadaþlarýnýn özel durumlarý,
Etek bedeni deyip geçmeyin
L
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
Avrupa þampiyonu özel
sporculardan Büyük’e plaket
2
27 EYLÜL 2014
014 Avrupa Yaz
Oyunlarýnda Türkiye’yi temsil eden Çorum
Zübeyde Haným Özel
Eðitim Ýþ Uygulama
Merkezi ve Anadolu
Özel Eðitim Mesleki
Eðitim Merkezi sporcu
öðrencileri, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük’ü ziyaret etti.
Beden Eðitimi öðretmenleri ve okul yöneticilerinin de katýldýðý ziyarette öðrenciler Büyük’e Özel Olimpiyatlar
Þükran Plaketi, çiçek ve
2014 Avrupa Yaz Oyunlarý Sonuç Raporunu
sundular. Ayrýca Avrupa
Þampiyonu özel sporcular daha fazla madalya
sözü de verdiler.
Ziyaretten dolayý
memnuniyetini dile getiren Ýl Milli Eðitim Müdürü Büyük, Özel Eðitim Okullarýnýn bu tür
etkinliklerde aktif olmasýnýn çok ayrý bir önem
taþýdýðýný ve okullardaki
diðer öðrencilere de
olumlu davranýþ özellikleri kazandýrdýðýný belirterek, “Sosyal ve kültürel etkinliklerde alýnan
baþarýlý sonuçlar özverili
çalýþmalar sonucu olur.
Bunda emeði geçen öðrenci, öðretmen, idareci
herkese teþekkür ederim.
Baþarýlarýnýzýn devam
edeceðine inancým sonsuz.” dedi.
ÖZEL OLÝMPÝYATLAR 2014 AVRUPA YAZ OYUNLARI
SONUÇ RAPORU
4-21 Eylül 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul
(Türkiye )-Genk-Antwerp ( Belçika )’te yapýlan
hazýrlýk-geliþimuyum kampý ve yarýþmalarýna Çorum’dan 4
sporcu öðrenci ve 1 Antrenör katýldý.
Avrupa yaz oyunlarýnda Zübeyde Haným
Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi Beden Eðitimi Öðretmeni Özgür
Akman
yönetiminde
Türkiye’yi temsil eden
özel eðitim öðrenci sporcularýnýn isimleri ve aldýðý sonuçlar þöyle:
Zübeyde Haným
Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi sporcularý
Fadime Avcu, 100
mt . Avrupa þampiyonu
ve Uzun Atlama Avrupa
ikincisi (8 aðýr engelli
arasýnda)
Merve Peker, Çiftler Masa Tenisi Avrupa
þampiyonu ve Tekler
Masa Tenisi Avrupa dördüncüsü (8 aðýr engelli
arasýnda)
Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim
Merkezi sporcularý
Ahmet Zorlu, 100
mt. Avrupa Þampiyonu
(8 hafif engelli arasýnda)
Oðuzhan
Duruakan, Basketbol takýmý
Avrupa ikincisi (hafif
engelli 15 ülke takýmý)
Þampiyon özel öðrenciler Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü ziyaret etti.
(Haber Merkezi)
‘Çocuklarýnýzý
sütsüz býrakmayýn’
D
ünya Okul Süt Günü
nedeniyle
basýn
açýklamasý yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail
Yücel, “Süt tüketimi
özellikle büyüme ve geliþmenin hýzlý olduðu
okul çaðý çocuklarý baþta
olmak üzere her yaþ grubu için büyük önem taþýmaktadýr.” dedi.
Sütün, yeterli ve
dengeli beslenme için gerekli olan, hayvansal kaynaklý protein, yað, laktoz
ile vitamin ve mineralleri
içerdiðini belirten Dr.
Yücel, enerji ve besin
öðeleri ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda en önemli
besin gruplarýndan birinin süt ve süt ürünleri olduðunu söyledi.
Yücel, açýklamasýnýn devamýnda þu hususlara deðindi;
Dünya Okul Süt Günü nedeniyle açýklama yapýldý.
SÜTÜN FAYDALARI
Besin deðeri yüksektir, sindirim sistemini
düzene sokar, büyüme ve
geliþmeyi destekler, diþleri korur ve çürükleri önler, hücre ve doku oluþumuna, yaralarýn çabuk
kapanmasýna, baðýþýklýk
sisteminin güçlenmesine
yardýmcý olur, kemik geliþiminin temel taþý olan
kalsiyumunun ana kaynaðýdýr, içerdiði protein,
vitamin ve minerallerle
zihinsel geliþimde de
önemli rol oynar.
Her gün süt içen çocuklar ve gençler, sütü az
içenlere nazaran daha
uzun boyludur. Bu nedenle çocuklarýmýzý sütsüz býrakmamalýyýz. Düzenli bir þekilde günde en
az bir bardak süt içen ço-
Ç
Sütün, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olduðu belirtildi.
cuklarýn soyut düþünce,
lýk Bakanlýðý tarafýndan
deflenmiþtir. Saðlýklý bir
problem çözme, bellek,
ortaklaþa yürütülen ve
vücut için çocukluk çadikkat, konsantrasyon gihalen devam etmekte
ðýndan itibaren herkesin
bi zihinsel yetenekler açýolan ‘Okul Sütü Projesi’
süt veya süt ürünleri tüsýndan, süt içmeyen çokapsamýnda ilköðretim
ketmeleri gerekmektedir.
cuklara kýyasla daha baçaðýndaki öðrencilere süt
Saðlýðýn yaþam boþarýlý olduklarý tespit edildaðýtýmý yapýlarak süt tüyu korunmasý için yeterli
ve dengeli beslenmede
miþtir. Ýlkokul çaðýndaki
ketimi ve saðlýklý beslensüt ve süt ürünlerinin bübir çocuðun günde en az
me alýþkanlýklarý kazanyük öneme sahip olduðu
iki su bardaðý süt içmesi
dýrmak amaçlanmaktadýr.
unutulmamalýdýr.
gerekmektedir. Süt içmek
Böylece okul çaðýndaki
Sevgili anne ve baiçin zeki olmak gerekmez
çocuklarýn dengeli besbalar, çocuklara süt içme
ama süt içen zeki olur.
lenmelerine katkýda bualýþkanlýðýný kazandýrlunmak suretiyle zihinsel
mak için evde de sizin
Saðlýk Bakanlýðý,
ve fiziksel olarak gelidesteðiniz gerekmekteMilli Eðitim Bakanlýðý ve
þimlerinin artýrýlmasý hedir.” (Haber Merkezi)
Gýda Tarým ve Hayvancý-
Çorum Fen Lisesi öðretmen ve personeli yemekli toplantýda buluþtu.
Fen Lisesi öðretmen ve
çalýþanlarý yemekte buluþtu
Ç
orum Fen Lisesi
öðretmen ve personeli, 2014-2015 öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle Çorum
Büyük Otel’de verilen yemekte bir araya
geldi.
Okul Aile Birliði’nin verdiði yemeðe, Sungurlu Milli
Eðitim Müdürü, Okul
Aile Birliði Üyeleri,
idare, öðretmen ve
çalýþanlar katýldý.
Okul Müdür Vekili Mustafa Yeþil, yemekte yaptýðý konuþmada yeni eðitim ve
öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeni ile moral
motivasyon ve birlikteliðin daha kuvvetlenmesi için bir araya
geldiklerini, bu yýlýn
daha da verimli ve
baþarýlý geçmesi için
idare, öðretmen ve
çalýþaný ile birlikte
tüm güçleri ile çalýþmalara devam edeceklerini söyledi.
Çorum Fen Lisesi Okul Aile Birliði
Baþkaný Mustafa Kaleycik de, “Geçtiðimiz yýllarda yýldýzý en
yüksekte tutan öðrencilerimizin bu yýl da
hedeflenenin üstünde
ve Çorum'u en iyi bir
þekilde temsil edeceklerine inancýmýz
sonsuz” diyerek, bu
baþarýda emeði geçen
ve iþin mutfaðýnda,
saat mefhumu gözetmeden özveri içinde
çalýþan idareci, öðretmen ve çalýþanlarýna
teþekkür etti.
Çorum Fen Lisesi Müdürlüðünden,
Sungurlu Milli Eðitim Müdürü olarak
atanan Süleyman Atcýoðlu ise, konuþmasýnda Fen Lisesi idareci, öðretmen ve çalýþanlarýna baþarýlar
diledi.
Yemekte, öðretmenlerin ve çalýþanlarýn istek ve talepleri
de dinlendi.
(Haber Merkezi)
Sungurlu Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, öðretmen ve personele seslendi.
Okul Müdür Vekili Mustafa Yeþil yemekte bir konuþma yaptý.
Yemekte, öðretmenlerin ve çalýþanlarýn istek ve talepleri dinlendi.
Fen Lisesi’nin idareci, öðretmen ve çalýþanlarýna teþekkür edildi.
Enerji kesintisi
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkeze
baðlý bazý bölgelerde ve Kargý’da enerji kesintileri
yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye göre, 29
Eylül Pazartesi günü 09.00-11.00 saatleri arasýnda Kargý
ilçesine baðlý Beygircioðlu köyü ve Çeltiközü köyü,
Aþarlar Çeltik Fabrikasýna; 12.00-18.00 saatleri arasýnda
Köprübaþý köyü, Saraycýk köyü, Karacaoðlan köyü ve
Sinanözü köyüne;
30 Eylül Salý günü ise 08.30-18.00 saatleri arasýnda Uðurludað 1/0 ENH’da hat yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ, Saraylý,
Danaderesi Baðlarý, Ömerbey, Deliler, Köprüalan, Bu-
luz, Karapürçek, Celilkýrý, Altýnbaþ, Aksungur, Gozanoðlu, Memiþler, Arzupýnar, Aþaðý Saraylý, Güzelyurt,
Oymaaðaç, Yukarý Saraylý, Morsümbül Köylerinde ve
Seydim Köyü Mahalleri, Kip Tavukculuk Sanayi, Ayd.
Petrol, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Özuslu Tavukculuk, Tarýmsal Sulama (R.Murat Temiz), Ali-Nesimi Bolat Besi Çiftliði, Ekmekcioðullarý Gýda, Layýk Tavukçuluk, Çorum Belediyesi Týbbii Ayrýþtýrma Tesisi,
Dalgýçlar Yapý, Onur Tavukçuluk, Kubatoðlu Tavukçuluk, Þimþekler Tavukçuluk tesislerine programlý olarak
elektrik verilemeyecek.
(Haber Merkezi)
Okul öðretmen ve personeli Çorum Büyük Otel’de verilen yemekte bir araya geldi.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
15
‘Kongre sürecini demokratik
bir þekilde sürdüreceðiz’
O
smancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ, AK Parti Ýlçe Kongresine iliþkin yaptýðý
açýklamada seçim sürecinde Milletvekili Cahit
Baðcý, Ýlçe Baþkaný
Oðuzhan Kaya, Ýl Genel
Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve
mevcut yönetimle birlikte hareket edeceðini söyledi.
Baþkan Karataþ, bir
adayýn kendisinin ismini
kullanarak kulis yaptýðýný belirterek bunun doðru olmadýðýný ve bu adaya destek sözü vermediðini açýkladý.
Seçim sürecinin AK
Parti’ye yakýþýr bir þekilde tamamlanmasý için
parti yönetimi ile birlikte
hareket edeceðini ancak
hiçbir adaya bireysel olarak destek sözü vermesinin mümkün olmadýðýný
kaydeden Karataþ, þu
ifadeleri kullandý: “Ak
Parti Genel Merkezimizin belirlediði kongre
takvimi doðrultusunda
ilçe teþkilatlarýnda kongre hazýrlýðý baþladý. Ýlçe
baþkanlýðýna aday olan
arkadaþlarýmýz da doðal
olarak seçim kulislerini
sürdürüyor. Ancak bir
adayýn ismimizi kullanarak kendisine destek sözü verdiðimi öne sürüp
kulis yapmasý bizi rahatsýz etmiþtir. Bu yakýþýk
almayan bir durumdur.
Biz kongre sürecini milletvekilimiz, ilçe baþka-
nýmýz, parti teþkilatýmýz,
il genel meclis üyelerimiz ve belediye meclis
üyelerimiz ile bu partiye
gönül vermiþ vatandaþlarýmýz ile birlikte demokratik bir þekilde sürdüreceðiz. Dolayýsý ile bu
adaya destek sözü vermemiz mümkün deðildir. Bu tür kulisler seçim
sürecini etkilemeye yönelik giriþimler olduðu
gibi partimizin misyonuna da yakýþmayan hareketlerdir"
‘PARTÝME ÇALIÞMAYA DEVAM
EDECEÐÝM’
AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya da
yaptýðý açýklamada üç
dönemdir ilçe baþkanlýðý
AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, yeniden aday olmayacaðýný açýkladý.
yaptýðýný ifade ederek
kongreden sonra da AK
Parti’ye hizmet etmeye
devam edeceðini, yeni
yapýlacak ilçe baþkanlýðý
seçiminde kendisinin de
taraf olarak var olacaðýný
vurguladý.
Kaya "Milletvekilimizle, Belediye Baþkanýmýzla ve Yönetim kurulundan arkadaþlarýmýzla
istiþare edip il baþkanlýðýnýn ve Genel Merkezin
de onayý ile bir kardeþimiz ilçe baþkaný adayý
olacaktýr. Biz de bu kardeþimizin seçilmesi için
gereðini yapacaðýz. AK
Parti, milletine hizmet
etmek için kurulmuþ bir
partidir. Tüzüðümüzdeki
3 dönem kuralýndan dolayý Ýlçe Baþkaný olarak
görevim sonra erecek.
Ancak millete hizmet
noktasýnda AK Parti’de
hiçbir partilinin görevi
sona ermez. Her partili
gibi biz de milletimize
hizmet etmek için bu güne kadar olduðu gibi bu
günden sonra da partimize çalýþmaya devam edeceðiz. Kongreden sonra
da yeni yönetimle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceðiz"
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Osmancýk’ýn þampiyon
atlarý yarýþlara damgasýný
T
ürkiye'de birçok ildeki yarýþlara katýlan
Osmancýk'ýn þampiyon
atlarý Türkiye'deki at severlerin ilgi odaðý oldu.
Þampiyon atlar üst üste
aldýklarý galibiyetlerle
þampiyonluklarýný tescilledi.
Osmancýk Atlý Spor
Kulübü yönetim kurulu
üyeleri Ali Arslan ve Burak Haykýr'ýn atlarý katýldýklarý at yarýþlarýnda elde
ettikleri derecelerle at severlerin ilgi odaðý oldu.
Kastamonu, Daday ve
Taþköprü'de þampiyon
olan atlar Bolu, Gerede
ve Konya, Tuzlukcu'da
yapýlan yarýþlara da damgasýný vurdu.
Konya Tuzlukçu'da
yapýlan at yarýþlarýna katýlan Ali Arslan'ýn atlarý
kendi kulvarlarýnda derece elde etti. Ali Arslan'ýn
"Eren Hilal" isimli atý
Arap Atlar Koþusunda rakiplerine uzak ara fark
atarak birinci olurken
"Red-Sox" isimli atý Ýngiliz Atlar Koþusunda ikinci gelerek Osmancýk'ýn
adýný bu kez de Konya sahalarýnda duyurdu.
Bolu, Gerede de yapýlan geleneksel at yarýþ-
larýna katýlan Osmancýk
Atlý Spor Kulübü üyesi
Burak Haykýr'ýn "Ades"
isimli atý da deðiþik il ve
ilçelerden gelen çok sayýda at ile yarýþtýrýldý. Sekiz
kategoride gerçekleþtirilen yarýþmalarda Türkiye'nin þampiyon atlarý ile
deste kategorisinde kapýþan "Ades" 3. lük kupasýný kazandý. Burak Haykýr'ýn atý olan ve yarýþlarda Süleyman Ýbil adýna
koþan "Ades" Osmancýk'ýn adýný Gerede sahalarýnda bir kez daha duyurdu.
Osmancýk Atlý Spor
Þampiyon atlar üst üste aldýklarý galibiyetlerle þampiyonluklarýný tescilledi.
Kulüp baþkan yardýmcýsý
Erol Cebeci Bolu, Gerede
de yapýlan at yarýþlarýna
"Ades" isimli atý ile katýlan Burak Haykýr'a destek
olmak amacýyla Ata sporuna gönül verenleri ve
dernek üyelerini bir araya
toplayarak yarýþlarý izlemeye götürdü.
Yapýlan davranýþ
karþýsýnda þaþkýnlýðýný ve
mutluluðunu gizleyemeyen Burak Haykýr " Hiçbir maddi ve manevi desteklerden çekinmeyen sayýn kulüp yöneticimiz
Erol Cebeci' ye at severler adýna teþekkür ediyorum"dedi.
Osmancýk Atlýspor
Kulübü Baþkaný Muzaffer Ayna da yarýþlara katýlan ve derece elde eden
atlarýn sahiplerini kutlarken " 2014 yýlý yarýþ sezonunda Osmancýk atlarýnýn
yapmýþ olduðu baþarýlardan son derece memnunuz. Kulüp yöneticilerimiz Ali Arslan ve Burak
Haykýr'a sahibi olduklarý
atlarýn elde ettikleri derecelerden ötürü kutluyor,
yarýþlara katýlan ve destek
amaçlý yarýþlarý izlemeye
giden dernek üyeleri ve
Osmancýk halkýna teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)
Baþkan Çatma, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'na 4 katlý ve
en az bin öðrenci kapasiteli yeni bina kazandýrmak için kollarý sývadý.
Ýskilip MYO’ya yeni bina
Ý
skilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ve
Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip
Meslek Yüksek Okulu'na 4 katlý ve en az bin
öðrenci kapasiteli yeni bina kazandýrmak için
kollarý sývadý.
Önceki gün Ýskilip Meslek Yüksek
Okulu’nun 2014-2015 Akademik Yýlý
Açýlýþý'nda konuþan Baþkan Recep Çatma,
belediye olarak gerekli çalýþmalarý yaptýklarýný,
Ýskilip MYO'na yeni bina kazandýrabilmek için
üniversiteye 2 bin 650 metre kare yer
verdiklerini ifade ederek Kaymakam Þuayib
Gürsoy'la birlikte iþ adamlarý ile görüþmelerde
(Haber Merkezi)
‘Denetimlerimiz sürecek’
Denetimlerde esnaflarýn bilinçlendirilerek eksikliklerinin giderilmesi amaçlanýyor.
Ý
skilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
haftada iki gün kurulan
Yoðurt Pazarý’ný ziyaret
ederek vatandaþlarla
sohbet etti. Yoðurt
pazarýnda satýþ yapan
esnaflarla da bir araya
gelen baþkan Çatma,
kendisine iletilen
talepleri de dinledi.
Ziyaretlerinin
devamlý olacaðýný dile
getiren Baþkan Çatma,
“Vatandaþlarýmýzýn
saðlýklý ve güvenli alýþ
veriþ yapabilmesi içinde
denetimlerimiz aralýksýz
sürecek” dedi.
Denetimlerde
esnaflarýn
bilinçlendirilerek
eksikliklerinin
giderilmesi konusunda
uyarýldýðýna dikkat
çeken Baþkan Çatma,
“Vatandaþlarýmýz
alýþveriþ, esnaflarýmýzýn
da satýþ yaparken
olumsuz bir durumla
karþýlaþmamalarý için
gerekli tüm önlemler
alýnýyor” þeklinde
konuþtu.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Atlýspor Kulübü Baþkaný Muzaffer Ayna da yarýþlara katýlan ve derece elde eden atlarýn sahiplerini kutladý.
bulunacaklarýný açýkladý.
Çatma, “Belediye olarak biz gerekli
çalýþmalarýmýzý yaptýk, yer tahsisimizi
üniversitemize yaparak 2 bin 650 metre kare
yer verdik. Yarýn Çorum'a Sayýn
Kaymakamýmýzla birlikte giderek iþ
adamlarýmýzla görüþeceðiz. Hepsinden
randevumuzu aldýk. Ýþ adamlarýmýz ve
üniversitemizin nezdinde nasip olursa en az bin
öðrenciye burada eðitim ve öðretim
verebilecek kapasitede 4 katlý bir bina
kazandýrmak için çalýþýyoruz" dedi.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Yoðurt Pazarý’ný ziyaret etti.
Baþkan Çatma, “Vatandaþlarýmýzýn saðlýklý ve güvenli
alýþ veriþ yapabilmesi içinde denetimlerimiz aralýksýz sürecek” dedi.
16 CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum'a 525 kapasiteli
ilâve öðrenci yurdu
AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum'a ilave 525 öðrenci
kapasiteli öðrenci yurdu
kiralandýðýný açýkladý.
Hýzla büyüyen ve
geliþen Hitit Üniversitesi
öðrenci sayýsýnýn 15 bine
ulaþtýðýný belirten Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Salim Uslu
" Öðrenci sayýsýnýn artmasý yurt problemini de
beraberinde getiriyor. Bilindiði üzere Çorum
merkezde modern ve günümüz þartlarýna uygun
hizmete açtýðýmýz, 759
öðrenci kapasiteli Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu ile Kýz öðrencilerimizin
kullandýðý
1250 kapasiteli Hitit Kýz
Merkezde üç ayrý mahallede yeni binalar yurt olarak kiralandý.
Yeni binalar sayesinde öðrencilerin barýnma sorunu kýsmen çözülecek.
Öðrenci Yurdu hizmet
vermektedir. Yoðun talep
üzerine
öðrencilerin
maðdur olmamalarý için;
Buharaevler Mahallesi'nde 285 kiþilik kýz,
Ulukavak Mahallesi Osmancýk Caddesi'nde ise
240 kiþilik erkek olmak
üzere, toplamda 525 kapasiteli öðrenci yurdu
Kurban Bayramý'ndan
sonra Ekim ayý sonu itibariyle, yatak, baza, dolap, mutfak malzemeleri
vs. gibi tüm donanýmý tamamlanarak öðrencilerimizin hizmetine sunulacaktýr. Üniversitemizde
öðrenim gören kýz ve erkek öðrencilerimiz için
gerçekleþtirilen yeni kiralamalar sonrasý Çorum
da önemli bir ihtiyaç karþýlanacaktýr. Ayrýca önümüzdeki yýl merkezde
ilave 1.500 öðrenci kapasiteli yurdun faaliyete
geçirilmesini de planlýyoruz.
Osmancýk ilçemizde ise erkek-kýz olmak
üzere iki blok, sosyal tesis ve danýþma binasý bulunan yurdumuzun inþaatý tamamlanmak üzeredir. Yurtta odalar üçer kiþilik planlanmýþ olup,
342 yatak kapasitesi ile 8
engelli öðrenci içinde 4
ayrý oda bulunmaktadýr.
Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüsü içerisine ise Toplu Konut
Ýdaresi
Baþkanlýðý
(TKOÝ) tarafýndan 300
yatak kapasiteli Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu
yapýlacaktýr." dedi.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
29 EYLÜL
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
2015 mali yýlý 12 aylýk 14+1
kiþilik þoförlü araç kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma
Genel Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Merkez Þehit
JÜçvþ Cemalettin Erdoðmuþ
Lojmaný bakým ve onarým
inþaatý yapým iþi.
Yer: Çorum Jandarma
Komutanlýðý Ýhale
Komisyon Baþkanlýðý
Saat: 10.00
***
1 EKÝM
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
126 adet yabancý basýlý
yayýn (kitap) alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
11 DN 840 plakalý, 2005
model Ford marka,
TRANSÝT 300 SF Tipli
beyaz renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 19.000
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
Saat: 14:00-14:05
***
2 EKÝM
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
161 adet Türkçe basýlý yayýn
(kitap) alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Müdürlüðü
Bakým hizmeti alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 14.00
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3442
ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü
Temizlik ve kalorifer yakma
hizmet alýmý iþi.
Yer: Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88, sayfa
8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz
bölümde kayýtlý olan 63/350
arsa paylý, ana
gayrimenkulü arsa vasfýnda
olan kömürlük eklentili
mesken vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 1683
ada no, 5 parsel, 19 nolu
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
8 EKÝM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü silahsýz
01/01/2015 ile31/12/2017
tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay
süreli 11 kiþi özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No: 120
Çorum
Saat: 10.00
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman Çavuþ
Cad. No: 30 adresinde
bulunan tek katlý taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
16 EKÝM
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
***
17 EKÝM
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
baðlý kuruluþu (Konukevi)
Valilik ek binasý 8. kat
Saat: 14.00
***
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü bakým hizmet
alýmý iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah. 8.
Cadde Çorum
Saat: 10.00
***
21 EKÝM
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Arýtma Tesislerine personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
22 EKÝM
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
mutfaðýnda yemek piþirme
yoluyla mamul yemek
alýmý, daðýtýmý ve servis
hizmetleri alýmý iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
24 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü
Mühendislik Fak. yaný
Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen marka
Jetta 1.2 TSÝ 105PS
CMFRT MAN tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
3 KASIM
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
22 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
20 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü þoförlü
araç kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930 Ada
No, l Parsel No, 714,99 m2,
arsa niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
Yiðitoðlu Ticaret tarafýndan hizmete giren Yaðmur Mobilya, 1. kuruluþ yýldönümüne özel kampanya yaptý.
Yaðmur’dan 1. yýla
özel kampanya
G
eçtiðimiz yýl Çevreyolu Bulvarý'nda Yiðitoðlu Ticaret tarafýndan hizmete giren Yaðmur Mobilya, 1. kuruluþ
yýldönümüne özel kampanya yaptý.
Birinci kuruluþ yýldönümüne özel kampanyanýn 26-29 Eylül tarihleri arasýnda geçerli olacaðýný ifade eden Yiðitoðlu Ticaret Sahibi Hüseyin Yiðitoðlu, evini yenileyecek ve evlenecek
olan herkesi Yaðmur
Mobilya'ya beklediklerini ifade etti.
Bir evin A'dan Z'ye
tüm ihtiyaçlarýný bulabileceðiniz Yaðmur Mobilya'da kampanya sadece 3
Yaðmur Mobilya'da kampanya sadece 3 gün devam edecek.
gün devam edecek. Bünyelerinde yatak odasý,
yemek odasý ve oturma
gruplarýnýn yaný sýra salon takýmlarý, koltuk, kanepe, çocuk odasý, baza,
mutfak masa, mutfak kö-
þem ve beyaz eþya bulunduðunu aktaran Yiðitoðlu Ticaret Sahibi Hüseyin Yiðitoðlu, düðün
paketi alan çiftlere de
LCD Tv hediye ettiklerini kaydetti. Yiðitoðlu,
tüm ürünleri kredi kartýna 9 taksit ayrýca 18 aya
varan elden taksit imkaný
ile uygun fiyata satýþa
sunduklarýný da sözlerine
ekledi.
THK’dan öðrencilere kýrtasiye yardýmý
Ç
orum’un Kargý ilçesinde faaliyetini sürdüren Türk Hava Kurumu Þubesi, ilçede eðitimöðretim gören birinci sýnýf öðrencilerine kýrtasiye
yardýmý yaptý.
2014-2015 Eðitim
ve Öðretim yýlý nedeniyle
Türk Hava Kurumu Genel Merkezi tarafýndan 1.
sýnýflara verilmek üzere
gönderilen resim kitabý,
kareli ve çizgili defter,
boya kalemi, kurþun kalemler Türk Hava Kurumu Kargý Þube Baþkaný
Eyüp Danacý tarafýndan
ilçedeki Cumhuriyet YÝBO ve Atatürk Ýlkokulu’nda öðrencilere daðýtýldý.
Türk Hava Kurumu
Kargý Þube Baþkaný Eyüp
Danacý, "Türk Hava Kurumuna yapýlan Kurban
derisi ve baðýþlarla elde
edilen gelirlerin bir bölümü eðitime yardým amaçlý olarak kullanýlýyor. Bu
amaçla ilçemizdeki öðrencilerimize kýrtasiye
yardýmý yaptýk" dedi.
Danacý ayrýca toplanan deri ve baðýþlarla,
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde þehit çocuk-
larýný tam burslu, baþarýlý
öðrencileri ise yüzde 80
burs ile üniversitelerinde
okuttuklarýný sözlerine
ekledi.
Cumhuriyet YÝBO
Müdürü Cahit Arpa’da
Türk Hava Kurumu Þubesi’nin yaptýklarý bu
yardýmlarýndan dolayý
çok mutlu olduklarýný ve
öðrenciler adýna kendilerine teþekkür ettiklerini
söyledi.(ÝHA)
THK Þubesi ilçede eðitim-öðretim gören
birinci sýnýf öðrencilerine kýrtasiye yardýmý yaptý.
Öðrenciler eðitim desteðine teþekkür etti.
Elini makineye kaptýrdý
O
smancýk’ta iþyerinde elini makineye kaptýran yaþlý adam yaralandý.
Çorum Caddesi’ndeki iþyerinde çalýþan
Halil K. elini marangoz makinesine kaptýrdý.
Yaralanan Halil K. hastanede tedavi altýna alýndý.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
‘Ömür yenmekten ve
yenilmekten ibarettir’
Ulukavakspor maçý
pazartesiye alýndý
ÖZGÜR ARZOÐLU
Görkemspor Baþkaný Tuncay Görkem, Bölgesel Hentbol Liginde mücadele eden tüm
sporcularýný performanslarý nedeniyle kutladý. Görkem, bu yýl kazandýklarý tecrübe ile
yeni sezonda da ayný hedef doðrultusunda mücadele edeceklerini belirtti.
Hitok Oto Drag’a
yaðmur ertelemesi
G
Yarýþlar 12 Ekim
pazar günü
yapýlacak.
ÖZGÜR ARZOÐLU
Y
arýn yapýlmasý planlanan Oto Drag
yarýþlarý yaðmur nedeniyle 12 Ekim
pazar gününe ertelendi.
HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç,
hafta sonu ülke genelinde kuvvetli saðanak yaðýþý ihtimali nedeniyle 12 Ekim
pazar gününe ertelendiðini açýkladý.
Baþkan Özenç, izleyicilerin ve
özellikle þehir dýþýndan gelecek yarýþmacýlarýn maðdur olmamalarý için TOSFED ile görüþerek Hitok yönetimi olarak
yarýþmayý ertelediklerini ve 12 Ekim’de
yapýlacaðýný söyledi.
Hitok Baþkaný Mehmet Özenç
Ýl Özel Ýdare’den 2015’de
okullara malzeme desteði
MURAT KARASU
Ý
l Özel Ýdaresi tarafýndan 2015 yýlý için okullara spor malzemesi konusunda destek verilecek.
Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor
Kulübü Baþkaný Baki Aygün, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa yaptýklarý çalýþmalar sonunda Ýl
Özel Ýdare bütçesinden
2015 yýlý için okullara
malzeme alýmý konusunda olumlu sonuç aldýklarýný açýkladý.
Ýl Özel Ýdare Genel
Sekreter Yardýmcýsý Bülent Kankurdan tarafýndan gönderilen ilgili yazýda ‘2014 yýlý bütçesi imkanlarý dahilinde idaremizde Mehmetcik Anadolu Lisesi. Gazipaþa Ortaokulu, Salim Akaydýn
Ortaokulu, Çorum 75. Yýl
Saðlýk Meslek Lisesi, Ortaköy ÇPL, Cumhuriyet
Ortaokulu, Mukadder
Akaydýn Anadolu Lisesi,
Çeþmeören Ortaokulu ile
Hürriyet Ýlkokullarýnda
muhtelif spor malzemeleri alýnarak 46.978.80
TL’lik harcama yapýlmýþtýr.
2015 yýlý bütçe imkanlarý dahilinde ihtiyacý
bulunan okullara spor
malzemesi yardýmlarý yapýlabileceði deðerlendirilmektedir’ denildi,
Tevfik Odabaþ’ýn maçlarý 25 Ekim’de
Hakemler açýklandý
Ç
orum Amatör futbolunda bugün oynanacak U 17 ve
yarýn oynanacak U 15 maçlarýný yönetecek hakemler
açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya
göre haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle:
U 17 LÝGÝ: Osmancýkspor - Çimentospor: Ahmet
Ecevit, Mehmet Tuðluk, Arslan Iðnak. HE Kültürspor Ýskilipgücüspor: Mehmet Ali Cýrýl, Abdullah Akkoyun,
Baran Avcý.
U 15 LÝGÝ: Mimar Sinanspor - Çimentospor: Özkan
Kaya, Selami Koçak, Vuslat Ay. Sungurluspor - 1907
Gençlikspor: Ömür Soytemiz, Baran Avcý, Müjde Arça.
Alaca Belediyespor - HE Kültürspor: Serhat Sarkandý,
Okan Baykara, Hacire Aykut. Ýskilipgücüspor- Osmancýkgücüspor: Furkan Alagöz, Berkant Arman, Harun Tecimer. Osmancýkspor - Ýl Özel Ýdarespor: Mahmut Selçok, Soner Derviþoðlu, Kadir Berkay Damar.
B
HARUN AKKAYA
ençlik Görkemspor
Baþkaný Tuncay
Görkem, Hentbol
Bölgesel Liginde
mücadele eden
sporcularýný gösterdikleri
performanstan dolayý
tebrik etti ve bu yýl
kazandýklarý tecrübe ile
önümüzdeki yýl ayný
hedefle lige
baþlayacaklarýný söyledi.
Çorum’da yapýlan
Bölgesel Hentbol grup
maçlarýnda iki Ankara
temsilcisine yenilerek 2.
lig umutlarýný bitiren
Görkemspor Baþkaný
Tuncay Görkem
sporcularýna yayýnladýðý
mesajýnda þunlarý
söyledi, ‘Grup
müsabakalarýnda
göstermiþ olduðunuz
baþarýlý çalýþmalardan
dolayý sizleri
kutluyorum.
Kulüp olarak
2014’ü hedef gösterdik
ve bu sene yeni açýlan
Bölgesel mazlara
katýldýk. Bu maçlarda
önemli olan baþarý,
beceri ve eksiklerimizi
görmekti. Daha iyi
düzenli performansý
yakalamak için
antrenmanlara düzenli
katýlma ve
antrenörlerinizi dikkatli
dinlemekten
geçmektedir.
Tuncay Görkem
Hiç bir sporcunun
yenilgilerden dolayý
üzüntü duymasýný
istemiyorum. HZ.
Mevlana’nýn bir sözü
vardýr ‘Ömür yenmekten
ve yenilmekten ibarettir’.
Hepinize çok teeþekkür
ediyor ve baþarýlar
diliyorum’ dedi.
AL’daki temsilcimiz
Ulukavakspor’un yarýn oynayacaðý Güzel Orduspor maçý pazartesi gününe alýndý.
Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre pazar günü yapýlacak olan KPSS sýnavý
nedeniyle Bölgesel Amatör Ligde oynanacak
maçlarýn programýnda
deðiþiklik yapýldý.
Ulukavakspor’un
Güzel Orduspor ile oynayacaðý karþýlaþma 29 Eylül pazartesi günü saat
15.00’de 19 Eylül Stadý’nda
karþýlaþacak.
Grupta oynanacak diðer
maçlardan ikisi bugün
üçü yarýn ikisi ise pazartesi günü oynanacak.
Grupta bugün Sinopspor ile Kastamonuspor 1966 ve Bartýnspor
ile Yeni Amasyaspor takýmlarý karþýlaþacak. Ya-
Ulukavakspor da Güzel Orduspor mesaisi
yogun tempoda devam ediyor
rýn oynanacak maçlarda
ise Turhalspor - Ladik
Belediyespor, 1930 Bafraspor - Fatsa Belediyespor, Çarþambaspor - Termespor maçlarý oynanacak. Pazartesi günü oynanacak maçlarda ise Güzel
Orduspor - Ulukavakspor
ve Kaptan DÇ Soðuksu
Yenicespor ile Ünyespor
maçlarý oynanacak.
Ulukavakspor bu
deðiþiklik üzerine çalýþma programýný yeniledi.
Dün saat 14.00’de Nazmi
Avluca sahasýnda Teknik
Direktör Yusuf Aydemir
yönetiminde tam kadro
olarak çalýþan siyah beyazlýlar bugün yapacaklarý antrenman ile Ordu hazýrlýklarýný tamamlayacak. Siyah beyazlýlar yarýn Ordu’ya hareket edecekler.
Hakemlere görüntülü eðitim
YÜKSEL BASAR
M
Eðitmen Mehmet Altuntaþ görüntüler eþliðinde hakem ve gözlemcileri bilgilendirdi
erkez Hakem Kurulu Ulusal Eðitim Komitesi tarafýndan hazýrlanan ve Bölgesel
Eðitimci Mehmet Altuntaþ’ýn
aktardýðý Eylül Ayý Eðitim Semineri
dün
düzenlendi.
TFFHGD Dernek binasýnda
gerçekleþtirilen Eðitim Seminerinde Merkez Hakem Kurulu
tarafýndan sarý-kýrmýzý kart, ciddi faullü oyun, yer alma, iþ birliði konularý hakkýndaki videolar Hakem ve Gözlemcilere
aktarýldý.
Sinevizyonda gösterilen
videolar eþliðinde Hakem ve
Gözlemcilere bilgiler aktaran
Mehmet Altuntaþ, yeni sezonda
hakem ve gözlemcilere baþarýlar diledi.
Büyükler 2. Güreþ liginde mücadele edecek
Sungurlu Tevfik Odabaþýspor grup maçlarýný
25 Ekim’de yapacak. Grekoremen stilde ilk
maçlar Sungurlu’da
B
üyük Erkekler 2. Güreþ Liginde mücadele edecek
olan Sungurlu Tevfik Odabaþýspor’ýn ilk grup maçlarý 25 Ekim’de. Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre Büyük Erkekler Serbest Güreþ Liginde B
grubunda mücadele edecek olan Tevfik Odabaþýspor Kýzýlcahamam Belediyespor ve Ýstanbul Demirspor ile mücadele edecek. Bu stilde ilk grup maçlarý 25 Ekim cumartesi günü Kýzýlcahamam Belediyespor’un ev sahipliðinde yapýlacak.
Grekoromen Stilde ise Tevfik Odabaþýspor yine B
grubunda Yozgat Belediyespor ve Adana Yüreðirspor ile
mücadele edecek. Bu grup maçlarýnýn ilk etabýda Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda yapýlacak. Bu
maçlar ise 26 Ekim pazar günü yapýlacak.
Aylýk eðitim seminerine ilimiz futbol gözlemci ve hakemlerinin büyük bir bölümü katýldý
Geliþim Ligi’nde Belediye Erzurum ve Tokat önünde
HARUN AKKAYA
G
eliþim Liginde Çorum Belediyespor
bugün ve yarýn beþ maçta
mücadele edecek. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn U 14
ve U 15 takýmlarý bugün
Erzurum’da yarýn ise Erzurum Büyükþehir Belediyespor U 16 ve U 17 ta-
kýmlarý Çorum’da sahaya
çýkacaklar. U 19 kategorisinde ise Çorum Belediyespor’un konuðu Tokatspor.
Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile Çorum Belediyespor takýmlarý haftanýn ilk maçýnda
bugün saat 12.00’de Ilýca
17
Geliþim Liginde Çorum Belediyespor bugün U 14 ve U 15 takýmlarý Erzurum
Büyükþeþehir ile deplasmanda, yarýn U 16 ve U 17 takýmlarý Çorum’da karþýlaþacak. U 19
takýmý ise yarýn Çorum’da grup lideri Tokatspor önünde puan arayacak.
Ýlçe sahasýnda karþý karþýya gelecekler.. Ev sahibi
Erzurum
Büyükþehir
grupta oynadýðý iki maçýný da kaybetti ve son sýra-
Çorum Belediyespor U 14 takýmý bugün Erzurum’da puan arayacak
da bulunuyor. Çorum Belediyespor ise bir maç oynadý ve puansýz ayrýldý.
Karþýlaþmayý Celal Gül,
Furkan Emeksiz ve Hasan Emre Çetinkol hakem
üçlüsü yönetecek.
Bu maçýn ardýndan
ise saat 14.00’de iki kulübün U 15 takýmlarý ayný
sahada puan mücadelesi
verecekler. Ev sahibi Erzurum Büyükþehir’de bu
kategoride iki maçýndan
da puansýz ayrýldý. Çorum
Belediyespor ise Rizespor takýmýnýn cezalý
oyuncu oynatmasý nedeniyle hükmen kazandýðý
galibiyetle grupta üçüncü
sýrada bulunuyor. Karþýlaþmanýn hakemleri Volkan Selçuk, Muzaffer
Buðday ve Mert Hasançebi,
Çorum Belediyespor ve Erzurum Büyükþehir Belediyespor takýmla-
rý yarýn saat 12.00’de Çorum Mimar Sinan semt
sahasýnda U 16 kategorisinde karþýlaþacaklar. Bu
maç öncesi konuk Erzurum Büyükþehir takýmý
iki maçýndan da puansýz
ayrýlýrken Çorum Belediyespor ise bir maçýný kaybetti. Karþýlaþmayý Yunus
Dursun, Onur Alagöz ve
Barýþ Karakuþ hakem üçlüsü yönetecek.
Ayný sahada bu maçýn ardýndan ise saat
14.00’de Çorum ve Erzurum U 17 takýmlarý sahaya çýkacaklar. Bu kategoride Çorum Belediyespor
bir maç oynadý ve sahadan puansýz ayrýldý. Konuk Erzurum Büyükþehir
Belediyespor ise iki maçta aldýðý bir puanla beþinci sýrada bulunuyor. Karþýlaþmayý Ahmet Ecevit
yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Doðan Akbaþ ve
Tahsin Samet Avcý yapa-
cak. Maçýn dördüncü hakemi Barýþ Karakuþ, gözlemcisi ise Mustafa Alagöz.
Geliþim
Liginde
haftanýn son maçýnda ise
Çorum Belediyespor sa-
hasýnda Tokatspor’u konuk edecek. Konuk Tokatspor oynadýðý bir maçý
kazanarak liderlik koltuðuna otururken Çorum
Belediyespor ise bir galibiyet bir maðlubiyet alarak üçüncü sýrada yer alýyor.
Ulukavak sahasýnda
yarýn saat 13.00’de baþlayacak maçta Çorum Be-
lediyespor grup lideri
önünde galibiyet arayacak. Karþýlaþmayý Gökhan Yumlu yönetecek.
Yardýmcýlýklarýný ise Muhammet Sait Emre Alagöz ve Fatih Derviþoðlu
yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Erdoðan Yandým gözlemcisi ise Nizamettin Alagöz.
Ýlk maçýný kaybeden U 17 takýmý yarýn Erzurum önünde siftah arayacak
‘Þampiyon olana kadar yola devam’
18 CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül
HALÝL ÖZTÜRK
Ç
orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, kurumlara
zarar vermemek adýna kendilerini frenleyerek konuþtuklarýný ancak tüm bu engellemelere raðmen mücadelelerine yýlmadan devam edeceklerini söyledi.
Eski Çorumspor Baþkaný Enver Þen ve yönetim
kurulu üyeleri tarafýndan verilen yemekte konuþan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, kendisine böyle bir teklif
geldiðinde çok mutlu olduðunu çünki, hala iki kutuplu
bir faaliyet sürdürüyormuþ gibi, Çorumspor ile Çorum
Belediyespor kavgasý varmýþ gibi ortamý sürdürmek isteyenlerin olduðunu belirterek 'Bu düþüncede olanlar
karþýsýnda Çorumspor'u çok zor günlerde büyük zorluklar çekerek baþarýlý günlere taþýyan insanlarýn böylesine
bir birliktelik göstermeleri beni son derece mutlu etti.
Dün Çorum'u temsil eden Çorumspor vardý bugün
ise Çorum Belediyespor var. Netice itibariyle her rengi
ile Çorum'u temsil eden bir kulübüz. Bu farkýndalýðý ve
bununla ilgili olumsuzluklarý yok etmek adýna böyle bir
çalýþma yaptýðý için buraya teþrif eden yönetici kardeþlerime teþekkür ediyorum. Tabi ki bu arada bu kadar
uzun süre görev yapmýþ Enver Þen baþkanlýðýnda sadece beþ ismin deðil de 50 ismin burada olmasýný isterdim.
Gelen bir kiþide gelse çok mutlu oldum çünkü bu hareket beni son derece mutlu etti. Bu yürekli insanlara en
kalbi þükranlarýmý sunuyorum' dedi.
‘Sözünde duran bir kulüp olduk’
Çorumspor döneminde yaþanan sýkýntýlarýn bugünde ayný olduðunu belirten Baþkan Gül 'Bazen komedi manzaralý bazen göz yaþý dökülen acýklý bazen baþarý hikayesi çok büyük bir mücadele var Çorumspor'da.
Bizde ayný mücadeleyi veriyoruz. Her zaman söylediðim bir sözü tekrar etmek istiyoruz, 'Tozluðu ve ayakkabýsý olmayan bir kulüp aldýk bugün Türkiye'de söz
verdiði zaman sözünde duran bir kulüp haline getirdik'
dedi.
‘Destek vermiyorlar köstek olmasýnlar’
Konuþmasýnda destek vermeyenlerin köstek olmamasýný isteyen Baþkan Zeki Gül, Federasyon Mali Genel Kurulu sýrasýnda Profesyonel Kurul Baþkaný Arif
Koþaner’in kendi koluna girerek bazý kulüp baþkanlarýnýn yanýna götürdüðünü ve ‘Çorum Belediyespor’da
her türlü futbolcu alýþ veriþine girebiliriz’ dedi. Bu söylem bile Çorum adýna büyük bir baþarý olduðunu düþünüyorum.
‘Her kuruþun hesabýný veririz’
Bizim yönetim olarak bir beklentimiz yok eðer
bizden bu yükü birisi alýrsa ona teþekkür ederiz. Hiç
kimse kusura bakmasýn destek beklemezken bazýlarýnýn
köstek olmalarý bizleri son derece rahatsýz ediyor. Trabzon'da 3. lige terfi maçlarýna gittiðimizde Trabzon Belediye baþkaný bizi misafir etti. Kendisi hafta sonunda Urfa'ya maça gideceðini belirterek bizden izin istedi. Bende kendisine 'Kulüp Baþkaný deðilsiniz gitmek zorunda
mýsýnýz' diye sorduðumda 'Eðer ben o maça gitmezsem
beni Trabzon'da bir gün durdurmazlar' dedi.
Trabzon'da bir kiþi özel veya tüzel kulübe yardým
yapsa. Bu olayý bir kiþi veya kurum mahkemeye götürse Trabzon'da ne olur, o adama ne olur cevabýný siz düþünün. Aynýsýný bize yaptýlar ama hiç bir þey olmadý.
Belediyespor'un tek kuruþu elimize deðmiyor. Tek kuruþ veren hesabýný sorsun diyoruz. Menajerler bizi sevmiyor neden çünkü biz onlarla ortak çalýþmýyoruz.
‘Sabretmek makamýnda
olduðumuzu düþünüyorum’
Çok daha dertli olduðumuz noktalar var ancak Þa-
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül,
sözünde duran ve Çorum’u layýkýyla
temsil eden bir kulüp olduklarýný ancak
buna raðmen uðradýklarý haksýzlýklar
karþýsýnda bulunduklarý kuruma zarar
vermeme adýna susmayý tercih
ettiklerini söyledi. Destek
vermeyenlerin köstek olmalarýna
kýzdýklarýný belirten Baþkan Gül ‘Biz
sabretmek makamýndayýz. Bugüne
kadar kulübe siyaset girmedi
giremezde. Tüm engellere raðmen biz
sezon sonunda þampiyonluða
inanýyoruz. Bu yemeðin Çorum
sporunun birlikteliði adýna bir baþlangýç
olmasýný diliyorum’ dedi.
ir diyor ki 'Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarým'
ah bir dilin düðmesini açsam bir konuþsam. Ancak biz
kurumumuza zarar vermemek adýna kendimizi frenliyoruz, sabretmek makamýnda olduðumuzu düþünüyor ve
sabrederek sonuca ulaþmaya çalýþýyoruz. Bu noktada en
büyük destekçilerim futbolcu kardeþlerim, teknik heyetimiz, taraftarlarýmýz ve Çorum kamuoyu olacaktýr.
Tüm engellere raðmen hedefe ulaþacaðýmýza inanýyoruz' dedi.
‘Manisa maçý Gaziantep gibi olmasýn’
Geçen yýl Gaziantepspor maçýndaki futbolun ardýndan büyük havaya girdiklerini ancak ardýndan inanýlmaz maçlar kaybettiklerini belirten Baþkan Gül, Manisaspor maçýndaki futbolu bu nedenle çekinceli karþýladýklarýný belirterek 'Bu maçtaki futbol ayaklarýmýzý yerden kesmemeli, Baþarý saman alevi gibi olmalýki sezon
sonunda hedefe ulaþalým. Bu futbolu sezon boyunca
sürdürdüðümüz takdirde mutlu sona ulacaðýmýza inanýyorum.
Engeller sadece Çorum'da deðil Çorum dýþýnda da
var. Zonguldak'da protokol tribününde herkes sigara içti maç boyunca küfür edildi tek kuruþ ceza yok. Sebat
maçýnda sahaya konfeti atýldý 100 fazla seyirci girdi diye 8 bin lira ceza yedik. Ýþimiz gücümüz içerde ve dýþýnda mücadeleyle geçiyor.
‘Adým kadar þampiyonluða inandým’
Ben adýmýn Zeki Gül olduðu kadar bu sene þampiyonluða inandým. Ýnanmak baþarmanýn yarýsýdýr. Lütfen
sizde kendinize inanýn baþaracaksýnýz. Sizin baþarýnýz
Çorum'un baþarýsý olacaktýr. Teknik Heyetimize kadromuza güveniyoruz. Hedefe ulaþýlmasý halinde hem bu
kadro hem de Çorum kazanacaktýr. Ben bu güzel ortamý
hazýrlayan ve bu birlikteliði saðlayan Çorumspor yöneticilerine ve gelen herkese çok teþekkür ediyor ve Tirespor maçýnda herkesi takýma destek olmaya bekliyorum'
Belediyespor kaptaný Buðra, takým
olarak þampiyonluktan þüpheleri
olmadýðýný söyledi. Kaptan, önemli
olanan Çorum’un baþarýsý olduðunu
belirterek isimlere takýlýp kalmanýn bir
anlamýnýn olmadýðýný belirtti.
Ç
orum Belediyespor Takým Kaptaný Ahmet Buðra Erdoðan, bu sezon þampiyon olacaklarýndan þüphelerinin olmadýðýný belirterek bu yemeðin Çorum sporunun birleþmesine vesile olmasýný diledi.
Çorumspor eski yöneticilerinin verdiði yemekte takým adýna konuþan Kaptan Buðra Erdoðan 'Bu yemeði ter-
HALÝL ÖZTÜRK
Ç
orumspor eski yöneticileri önceki akþam
Çorum Belediyespor Yönetim, Teknik Heyet ve
futbolcularýna
yemek
verdi. Vadi Restaurant’taki yemeðe gerek eski yöneticiler gerekse Çorum
Belediyespor Yönetimi
adýna katýlýmýn düþük olmasý dikkat çekti.
Çorumspor’da en
uzun süre baþkanlýk yapmýþ Enver Baþkan’in öncülüðündeki yemeðe Vali
Yardýmcýsý Ali Deniz
Sürmek, ayný zamanda
eski yönetici olan AK
Parti Merkez Ýlçe Baþka-
ný Mustafa Köse, Çorum
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül ile eski yöneticilerden Lokman Bulut,
Ömer Uzun, Selahattin
Ezer ve Hakan Yalçýnka-
ya ile Çorum Belediyespor yönetiminden ise
Amatör Sporlardan Sorumlu As Baþkan Mustafa Ercan, yöneticiler Ýsmail Hakký Melendiz,
Kerep Kahramantekin ve
Mustafa Mertek katýldý.
Sohbet havasýnda
geçen yemek yapýlan konuþmalar ile sona erdi.
‘Siyaset kulübe girmedi giremez’
Sportif faaliyeti sürdürürken ahlaksýzlýða prim vermedik vermeyiz de. Bu zorlu mücadelede sinir harbi yaþadýðýmýz anlarda oluyor. Bir aydýr yönetim olarak dosyalarla uðraþýyoruz. Çorum dýþýndaki insanlarýn þikayetlerine cevap vermekten býkmýþtýk þimdi birde Çorumlu kardeþlerimizin þikayetleri ile uðraþýyoruz. Ancak bu mücadelede durmak ve yýlmak yok yola deva
edeceðiz. Þampiyon olana kadar yola devam diyoruz'
dedi.
Kulübü devraldýklarý günden buyana hiç bir zaman
siyasi kimliklerini ön plana çýkarmadýklarýný ve buna da
büyük dikkat ettiklerini belirten Baþkan Gül 'Ne bir futbolcumuz, teknik heyetimiz nede bir çalýþanýmýz siyasi
kimliðimizi hissettirdiðimi söylesin bu iþi burada býrakýrým, Biz Çorum Belediyespor çatýsý altýnda sadece
sportif baþarý ile ilgileniyouz. Çorum'u temsil eden bir
kulüp olarak ön plandayýz. Onun dýþýnda bizim baþka
kimlik, kiþilik yada onun dýþýnda siyasi tercihler Belediyespor sýnýrlarý içine bugüne kadar girmedi giremez de.
‘Þampiyonluktan
þüphemiz yok’
HARUN AKKAYA
Birlik yemeðine katýlým düþük
Birlik ve destek yemeðine katýlan Çorumspor eski ve Belediyespor yeni yöneticilerinden bir bölümü
tip eden ve bizleri bir araya getiren herkese çok teþekkür
ediyorum. Bu yemeðin Çorum futbolunun birleþmesinde
büyük bir güç olacaðýna inanýyorum.
Bu birliktelik inþallah Çorum futboluna bir þampiyonluk kazandýrýr ve hak ettiði üst lige çýkarýz. Biz takým
olarak buna inandýk ve bunu baþaracak güçteyiz. Þampiyonluktan hiç þüphemiz yok. Þu anda bu kadroda ilk profesyonel imzayý Çorumspor'da atmýþ benim gibi çok sayýda arkadaþým var. Þu anda Çorum Belediyespor'un baþarýsý için ter döküyoruz.
Bu noktada önemli olan Çorum'da yetiþen çocuklarýn
profesyonel anlamda üst liglere çýkmalarý ve Türk futboluna hizmet etmeleri. Takýmýn adýnýn Çorumspor veya Belediyespor olmasý hiç önemli deðil. Sonuçta herkesin ortak
düþüncesi Çorum'a hizmet ve Çorum'u baþarýlý yerlere getirmek. Þu anda Çorum'un tek profesyonel takýmý olan Belediyespor'a herkesin destek olmasýný bekliyoruz. Bu yemeði organize eden eski baþkanýmýz ve yöneticilerimize
çok teþekkür ediyorum' dedi.
Çorumspor eski yöneticilerinin verdiði yemeðe Belediyespor futbolcularý ve teknik heyeti tam kadro katýldý
‘Baþarý birlikten geçer’
YÜKSEL BASAR
Ç
orumspor eski baþkanlarýndan Enver Þen, baþarýnýn
birliktelikten geçtiðini belirterek Belediyespor'a
destek vermek amacýyla su yemeði organize ettiklerini
söyledi.
Eski Baþkan Enver Þen, Çorum'u profesyonel liglerde temsil eden tek takýmýn Çorum Belediyespor olduðunu belirterek 'Bu zorlu mücadelede yanýnda olduðunu
göstermek için eski arkadaþlarla bu yemeði tertipledik.
Belediyespor'a bu sezonda baþarýlar diliyoruz.
Çorum Belediyespor'un yüklenmiþ olduðu misyonu zamanýnda yaþamýþ insanlar olarak çok iyi biliyoruz.
Ýnþallah Belediyespor teknik heyeti ve futbolcularý Çorum'u temsil etme noktasýndaki görevlerini yerine getirirler ve Çorum'u layýk olduðu üst liglere taþýrlar.
Bunun için birlik ve beraberliðin ne kadar önemli
olduðunu hepimiz iyi biliyoruz. Bunun içinde gerek biz
gerek taraftarlar gerekse sanayicilerimizin Çorum Belediyespor'a sahip çýkmalarýný istiyoruz. Bu iþlerin zorluðunu çok iyi bilenler olarak baþkan ve yönetimin üstün
gayretleri onucunda bu yýl baþarýlý olacaklarýna ve hedefe ulaþacaklarýna inancým tam. Ancak bu baþarýya ulaþmak için birlik ve beraberlik ortamýnýn oluþmasý þart.
Çorum olarak bunu baþardýðýmýz takdirde hedefe ulaþmamak için hiç bir neden yoktur.
Çorumspor Eski Baþkanlarýndan Enver Þen
Çorumlular olarak önümüzdeki sezon bir üst ligde
maçlar izlemek istiyoruz. Bunun içinde sizlere güveniyoruz. Ben þahsým ve yönetim kurulundaki arkadaþlarým adýna davetimize icabet eden herkese çok teþekkür
ediyor ve kazasýz belasýz bir sezon sonunda þampiyonluk diliyorum' dedi.
‘Herkes iþini yapacak’
Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen
HALÝL ÖZTÜRK
V
ali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Çorum Belediyespor onuruna verilen yemekte yaptýðý konuþmada, futbolculardan sadece iþlerini
yapmalarýný ve söylenenlere fazla
kulak asmamalarý istedi.
Türkiye'de kulüplerin bir çok
yöneticinin sýrtýnda devam ettiðini
belirten Ali Deniz Sürmen 'Çorumspor eski yöneticileri, Çorum Belediyespor'a kaynaþma amaçlý yemek
vereceklerini söylediler. Kamuoyundaki yanlýþ algýlamayý düzeltelim
dediler.
Ülkemizde amatör spor kulüpleri düzeyinde maddi kaynak temin
etme konusunda büyük güçlükler
var. Kulüp yönetimi amatör gibi görünmekle beraber birçok faaliyetin
profesyonelce yapýlmasý gerekiyor.
Bu iþ amatör olarak yapýlýrken insan
kendi baþýna bela almak ister mi.
Çorumspor bazý yöneticileri
görevi kötüye kullanmaktan yargýlanýyor. Bu iþ bir gönül iþi. Sizler görev yaparken birileri mutlaka arkanýzdan konuþacaktýr. Eðer siz arkanýzdan konuþana kulak verirseniz
hedefe ulaþmanýz zor olur. Futbolcu
kardeþlerimizin tek amacý ise kendilerine verilen deðerin karþýlýðýný vermek olmalýdýr.
Maç sonunda yöneticilerin ve
taraftarlarýn 'Helal olsun ellerinden
geleni yaptýlar ama olmadý' dedirtmeniz gerekiyor. Yani sahada siz sadece iþinizi yapýn gerisi kendiliðinden gelir. Ben Sebatspor maçýný izledim ve takýmý hýrslý gördüm. Sizleri
tebrik ediyor ve baþarýlar diliyorum.
Çorumlu gençlere örnek teþkil etmenizi diliyorum' dedi.
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
ELEMANLAR ARIYOR
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 506 926 70 17
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu anayol cephesi bulunan
2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe
tercihen bilgisayar kullanabilen bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Anadolu Apart
Ýnönü Cad. (Teknosa üzeri) No: 24 Çorum
(Ç.HAK:2702)
0 533 771 08 18
(Ç.HAK:2740)
Müþteri potansiyeline sahip
Yunus Emre Çok Katlý
Otopark’ta Kiralýk Oto Yýkama
Mür. Tel: 224 15 51
(Ç.HAK:2733)
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
TARLA
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
Devren Satýlýk
Lokanta
ELEMANLAR
ARANIYOR
Adres: Hacýhamza
Tel: 681 51 47-0 532 510 36 19
1993 model Kia Minibüs satýlýktýr.
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
Mücaatlarýn þahsen ve cv ile
yapýlmasý rica olunur.
Gerekli þartlar;
Adres: Yazýçarþý mevkii
Çorum Sürücü Kursu -Anatolia
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
BAY ve BAYAN EKÝP
ARKADAÞLARI ARIYORUZ
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
Saðlýk sorunlarý sebebiyle halen
faal durumda bulunan lokanta
satýlýktýr.
0 545 289 02 72-0 535 606 97 87
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
PARKOMAT GÖREVLÝSÝ
BAY-BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Nil Su Arýtma Sistemleri Pazarlama A.Þ.
WATERLÝFE : LÝBELLE
Ýrtibat Tel: 0364 213 77 25 0364 225 62 00
TARLA
Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere
Bay-Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
Satýþ ve Pazarlama konusunda deneyimli, Diksiyonu
düzgün, Ýkili ilþkilerde iletiþimi iyi olan, Ekip çalýþmasýna
uyumlu, Kariyer ve baþarý hedefleri olan ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI ARIYORUZ.
Ayrýca BAYAN SEKRETER alýnacaktýr
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur..
Adres: Çepni mh. Osmancýk cd. Ulu cami karþýsý
Karakuþ Leblebi üstü kat 2
SAHÝBÝNDEN SATILIK
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
MARKET ELEMANI
ARANIYOR
’de çalýþtýrýlmak üzere,
(Ç.HAK:2709)
KÝRALIK
OTO YIKAMA
ÞAHÝN KASABI
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
Hacý Baba Dinlenme Tesisleri’nde
çalýþtýrýlmak üzere Aþçý, Garson ve Bulaþýkçý
aranmaktadýr.
Yemek+kalacak yer mevcuttur.
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:2707)
(Ç.HAK:2729)
2 adet Fireze
1 adet 40’lýk Pilanya
1 adet 50’lik Kalýnlýk
1 adet Yatar Daire
Mür. Tel: 0 536 560 25 54
Ücretsiz kesim-parçalama
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
Satýlýk Marangoz
Makinalarý
BAÞVURULARAK YAPILACAKTIR.
NOT: TECRÜBELÝ OLMAK
ÞARTTIR.
SATILIK
KURBANLIKLAR
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
(Ç.HAK:2589)
(Ç.HAK:2732)
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti.
Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi)
213 17 04
(Ç.HAK:2489)
SATILIK DÜKKAN
ve ARSA
Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi
olan bayan eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2625)
(Ç.HAK:2744)
Ölçerler Tarým Makinalarý
Mür. Tel: 0 533 493 62 40
Vadi Et Lokantasýnda çalýþtýrýlmak
üzere Garson alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Daðýtým Personeli
Aranýyor
MAHALLESÝ MALÝYE 1. SOKAK
NO: 1/26 DAVUTOÐLU ÝÞ
MERKEZÝ ADRESÝNE BÝZZAT
(Ç.HAK:2738)
(Ç.HAK:2745)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve
Çýraklar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
GARSON ARANIYOR SATILIK LÜKS
DAÝRELER
Samsun Yolu 2. Km.
227 35 35
ARAMAKTAYIZ.
GÖRÜÞMELER YAVRUTURNA
(Ç.HAK:2655)
(Ç.HAK:2663)
* Nadýk’da 325 m2 bahçe içerisinde
müstakil ev,
* Ýskilip Yolu 2. km. Gürcü Köy’de 440 m2
içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý
müstakil yer.
ELEMAN ARANIYOR Bayan Eleman
(Ç.HAK:2746)
Sahibinden Satýlýk
Müstakil Evler
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Mür. Tel: 0 535 897 30 00
(Ç.HAK:2683)
Savaþ Oto Cam
Tel: 0 541 879 91 19
PAPSÝ PÝZZA
(Ç.HAK:2721)
(Ç.HAK:2725)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay
eleman alýnacaktýr. (Bilgisayar
kullanmasýný bilen tercihimizdir)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
alýnacaktýr
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2700)
ELEMAN ARANIYOR
MUHASEBE ÇALIÞANLARI
(Ç.HAK:2734)
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
(Ç.HAK:2711)
(Ç.HAK:2712)
Gazel Makina San. Tic.
Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi
8. Cad. No: 4
Tel: 254 96 30
DANIÞMANLIÐINI YAPTIÐIMIZ
SÜREKLÝ BÜYÜYEN FÝRMAMIZ
ÝÇÝN DOLGUN ÜCRETLE
TECRÜBELÝ, BÝLGÝSAYAR
PROGRAMLARINA HAKÝM
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:2634)
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
KAYNAKÇILAR Yoðun Bakým
ALINACAKTIR Hemþiresi
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere kaynakçýlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Bayan Satýþ MUHASEBE
Danýþmanlarý ELEMANLARI
Alýnacaktýr
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:2643)
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2311)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
19
(Ç.HAK:2607)
www.corumhakimiyet.net
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Ulukavakspor’da yeni yönetim
Ulukavakspor’da Baþkan Ýlhan Kýlýç yeni bir oluþumun önüne açmak adýna istifa
etti. 16 Ekim’de yapýlacak olan Olaðanüstü Genel Kurul’da Ömer Faruk Durukan
baþkanlýðýnda bir yönetim göreve gelecek.
HURÞÝT BOZKURT
B
Birlik yemeðine katýlým düþük
Gül: ‘Þampiyon olana kadar yola devam’
AL’daki temsilcimiz Ulukavakspor’da Olaðanüstü
Genel Kurul kararlarý devam ediyor. Ýlhan Kýlýç dün
yaptýðý açýklamada yeni oluþumun önünü açmak için istifa ettiðini söyledi. Kýlýç, Olaðanüstü Genel Kurul’da
göreve gelecek yeni yönetime ve Ulukavakspor’a baþarýlar diledi.
16 Ekim’de yapýlacak olan Olaðanüstü Genel Kurul’da oluþucak yönetimde baþkan olarak görev yapacak
olan Ömer Faruk Durukan dün takýmýn Nazmi Avluca
sahasýndaki antrenmanýný izledi.
Durukan, yönetimin görevi býraktýðýný yeni güçlü
bir oluþum için çalýþmalarýnýn sürdüðünü söyledi. Durukan, kulübün ekonomik olarak sýkýntýlarýný en kýsa sürede çözerek gerekli takviyelerin yapýlacaðýný söyledi. Durukan, futbolculara bayram öncesinde ödeme yaparak
onlarýda rahatlatacaklarýný söyledi.
Þen: ‘Baþarý birlikten geçer’
Buðra: ‘Þampiyonluktan þüphemiz yok’
Sürmen ‘Herkes iþini yapacak
Yeni Baþkan olacak Ömer
Faruk Durukan
Eski Baþkan Ýlhan Kýlýç
CUMARTESÝ 27 EYLÜL 2014
Çorumspor eski yöneticilerinin Belediyespor onuruna
verdikleri yemekle ilgili haber ve fotolarý 18. sayfamýzda
Belediyespor lider önünde
‘Lideri yenmek istiyoruz’
Grupta üç maçýnýda kazanarak performansý ile liderliði
hakeden bir takým ile mücadele edeceklerini belirten
Teknik Direktör Yavuz incedal, ‘Lider rakibimiz
galibiyet için mücadele edecektir. Bizde taraftarýmýzýn
vereceði destekle sahamýzda kazanmak istiyoruz’ dedi.
Ç
HARUN AKKAYA
orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal grubun liideri ile
oynayacaklarýný zor olacaðýný ancak taraftarlarýnýn vereceði destekle bu maçý
kazanmak istediklerini söyledi.
Tire 1922 takýmýnýn ligde oynadýðý
maçlardaki performansý ile liderlik konumuna oturduðunu ve performansý ile
bunu hakettiðini belirten Ýncedal, ‘Lider
rakibimiz kazanmak için mücadele edecektir. Bizde gücümüzü biliyoruz ve sahamýzdaki maçý kazanmak istiyoruz.
Hafta içi zorlu bir maç oynadýk ve
futbolcularým performansý ile beni mutlu etti. Rakibimizin gücüne saygý duyuyonuz ancak bizde kendimize güveniyo-
ruz. Kendi sahamýzda oynayacaðýmýz
maçta kazanmak istiyoruz. Taraftarlarýmýz Manisaspor kupa maçýnda takýmlarýna verdikleri destekle örnek bir taraftarlýk gösterdiler.
Bu maçtada taraftarlarýmýzýn vereceði destekle grubun lideri Tirespor
önünde alacaðýmýz galibiyetle onlarý bir
kez daha sevindirmek istiyoruz. Biz
grupta üst sýralarda kendimize yer bulmak istiyoruz. Bunun içinde iç saha
maçlarýnda puan kaybý yaþamak istemiyoruz. Tek düþüncemiz rakibimizden
daha çok koþarak mücadele ederek evimizdeki maçtan üç puanla ayrýlmak.
Bunuda taraftarlarýmýzda baþaracaðýz’
dedi.
Tire 1 nolu sentetikte çalýþtý
Sarý kýrmýzýlý takýmda bir dönem
Çorumspor formasýný giyen Fatih
Özdemir’de oynuyor.
MURAT KARASU
Y
arýn Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Tirespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün 1 nolu sentetik
çim sahada yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Sarý kýrmýzýlý
takýmda bir dönem Çorumspor formasýný giyen Fatih
Özdemir’de bulunuyor.
Dünki çalýþma sýrasýnda görüþtüðümüz Tirespor
Teknik Direktörü Serdar Sabuncu sakat ve cezalý futbolcularý olmadýðýný Çorum Belediyespor maçýna tam kadro çýkacaklarýný söyledi. Sabuncu, Çorum Belediyespor’un güçlü bir rakip olduðunu zor bir karþýlaþma olacaðýný centilmence geçmesini diledi. Sabuncu, hedeflerinin kazanarak seriyi devam ettirmek olduðunu sözlerine ekledi.
Çorum Belediyespor yarýn saat 16.00’da Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu Stadý’nda grup lideri Tire 1922 takýmý ile
karþýlaþacak. Ligde zirveden kopmak istemeyen Çorum
Belediyespor namaðlup rakibi önünde üç puan mücadelesi
verecek. Ýki takým açýsýndan da önem taþýyan maçý Ankara
bölgesi hakemlerinden R. Alkýn Aksoy yönetecek.
1 . Tire 1922
11. Çorum Bele
HALÝL ÖZTÜRK
Ç
O G B M A Y P
3 3 0 0 11 2 9
3 1 1 1 3 3 4
orum Belediyespor
ligin dördüncü
hafta maçýnda yarýn
sahasýnda grup lideri
Tire 1922 takýmýný
konuk edecek. Grupta
oynadýðý üç maçta
topladýðý 9 puanla lider
durumda bulunan
Tirespor önünde Çorum
Belediyespor alacaðý
galibiyetle zirve
yarýþýnda bende varým
demek istiyor.
Geçtiðimiz hafta
sonu Zonguldak
Kömürspor
deplasmanýnda iyi
mücadele ettiði maçýn
son yarým saatlik
bölümünü 10 kiþi
oynamasýna karþýn
zorlu deplasmandan bir
puanla dönen Çorum
Belediyespor hafta
içinde ise PTT 1. lig
takýmý Manisaspor
önünde Türkiye
Kupasý’na penaltý
atýþlarý sonunda veda
ederken ortaya
koyduðu futbol ve
mücadele ile büyük
alkýþ almýþ kaçýrdýðý
golleri atsa farklý
kazanabileceði bir maç
sonunda Kupa’ya veda
etmiþti.
Tire 1922 takýmý
ise geçen hafta sonu
sahasýnda
Gaziosmanpaþa
karþýsýnda aldýðý 3-1’lik
galibiyetle ligdeki
üçüncü maçýnýda üç
puanla kapattý. Bu
galibiyetlerden birini
Bozüyükspor önünde
hükmen alan Tire
takýmý en sansasyonel
sonucu ise Batman
deplasmanýnda 6-2’lik
galibiyetle almýþtý.
Hafta içinde
Ofspor’a deplasmanda
1-0 yenilerek Türkiye
Kupasý’na veda eden
Tirespor takýmý bu
maçýn ardýndan önceki
akþam saatlerinde
Çorum’a gelerek üç
günlük kamp ile
Belediyespor maçýna
hazýrlanýyor. Sarý
kýrmýzýlý takýmda hedef
Çorum’dan üç puanla
dönerek liderliðini
sürdürmek amacýnda.
Çorum
Belediyespor’da bu
zorlu maç öncesinde
sakatlýklarý devam eden
Emre ve Osman Kaç
dýþýnda eksik futbolcu
bulunmuyor.
Yarýn saat
16.00’da Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu Stadý’nda
baþlayacak Çorum
Belediyespor - Tire
1922spor takýmlarý
arasýndaki maçý Ankara
bölgesi hakemlerinden
R. Alkým Aksoy
yönetecek.
Yardýmcýlýklarýnýda
Mustafa Çavuþ ve
Hamdi Tontu yapacak.
Dördüncü hakim Ejder
Yapýcý gözlemci ise
Engin Güner.
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Fatih
Akýn Ýmam Nedim
Sefa
Buðra Akýn Oðuzhan Murathan
Kývanç Turgay
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Çorum Belediye-Tire1922 R. Alkým Aksoy (Ankara),
Batman Petrol-Manavgat: Gürel Uzuner (Ankara),
Bursa Nilüfer-Zonguldak: Alper Oran (Burdur).
Tutap Þeker-Adliye: Burak Olcar (Sakarya).
Kýzýlcabölük-Sebat Proje: Turgut Doman (Eskiþehir).
Gaziosmanpaþa-Kýrýkhan: Taner Aðýç (Giresun).
Tuzlaspor-Niðde Bele.: Hidayet Yasir Çimen (Bursa)
Çatalcaspor-Darýca Gençler.: Yiðit Aslan (Ýzmir)
Download

(27 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi