Cemiyet’ten
Karadeniz gezisi
Çorum
Gazeteciler
Cemiyeti
tarafýndan
Doðu
Karadeniz
ve Batum
gezisi
düzenlenecek.
Çorum AK Parti
resepsiyonda
AK
Parti 'nin
13.
kuruluþ
yýldönümü
dolayýsýyla
Genel
Merkez’de
resepsiyon
verildi.
* HABERÝ
14’DE
* HABERÝ
14’DE
AK Parti 'nin 13. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Genel Merkez’de resepsiyon verildi.
Milletvekili Yýldýrým
AK Parti’nin kongre
organizasyon ekibinde
AK Parti 1.
Olaðanüstü
Genel
Kongresi’nin
organizasyon ekibinde
Teþkilat
Baþkan
Yardýmcýsý
Çorum
Milletvekili
Murat
Yýldýrým da
yer aldý.
Murat Yýldýrým
* HABERÝ 3’DE
ÇORUM
ÝSKENDER LAHMACUN
n
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Alo Paket
213 32 42
11 köyün yoluna neþter
Çatak Grup Yolu için Ankara'da
yapýlan giriþimler doðrultusunda dün
Ýl Özel Ýdaresi'nde bir toplantý
düzenlendi.
Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan'ýn baþkanlýðýnda yapýlan
toplantýda, yol konusunda yapýlmasý
planlanan çalýþmalar ele alýndý.
Gazi Cad. No: 13/B
ÇORUM
Irak’ta iþ kazasýnda
hayatýný kaybetti
Yaklaþýk bir
hafta önce
binbir umutla
gittiði Irak'ta
iþ kazasý
geçirerek
vefat eden
inþaat iþçisi
Gazi Ölçer,
köyünde
topraða
verildi.
Hitit
Üniversitesi
Ýlahiyat
Fakültesi
Felsefe ve
Din Bilimleri
Bölümü
öðretim
üyelerinden
Prof. Dr.
Mustafa
Býyýk, Rektör Prof. Dr. Mustafa Býyýk
Yardýmcýlýðý
görevine atandý.
* HABERÝ 6’DA
2/B’lerde baþvuru ve
satýþ süresi uzadý
Ýl Defterdarlýðý’ndan yapýlan
açýklamada, 2/B taþýnmazlarýnýn
baþvuru ve satýþ sürelerinin
uzatýldýðý belirtildi.
* HABERÝ 15’DE
Çaðrý Merkezi
personeli kursu
Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü ile Global Bilgi
Pazarlama Danýþma ve Çaðrý
Servisi Hiz. A.Þ. (Turkcell)
iþbirliðinde ‘Çaðrý Merkezi
Görevlisi’ mesleðinde iþgücü
yetiþtirme kursu açýlacak.
* HABERÝ 16’DA
Gazi Ölçer
* HABERÝ 7’DE
* HABERÝ 10’DA
Býyýk, Rektör
Yardýmcýsý oldu
(Ç.HAK:514)
16 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
Genç polis intihar etti
Çorum merkeze baðlý 11 köy muhtarý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan’la bir araya geldi.
Çorum’un özel okul
teþvik kontenjaný 1071
* HABERÝ
2’DE
Özel
okula
devam
edecek
250 bin
öðrenciye
verilecek
eðitim-öðretim
desteðinde
Çorum’a
1071
kontenjan
verildi.
* HABERÝ
5’DE
E.K.
Çorumlu iþçiler
Libya’dan kaçtý
Ýllere göre eðitim ve öðretim desteði verilecek okul kademe ve türleri, öðrenci sayýsý MEB tarafýndan yayýmlananan kýlavuzda yer aldý.
Bayat’tan tanýtým ataðý
Trablus Uluslararasý Havaalaný
etrafýnda süren çatýþmalar
nedeniyle ülkede mahsur kalan
3 Türk iþçisi, çalýþtýklarý
fabrikanýn sahibi tarafýndan dað
yollarýndan kaçýrýlarak Tunus’a,
ardýndan da Türkiye’ye geldi.
* HABERÝ 2’DE
Kontrolden çýkan araç
þarampole uçtu, 1 ölü
Bayat
Kaymakamlýðý,
ilçenin tarihi ve
kültürel
deðerleri ile
doðal
güzelliklerini ön
plana çýkarmak
amacýyla tanýtým
ataðý baþlattý.
Bu kapsamda
Kaymakam
Hakan Þeker
öncülüðünde
hazýrlanan
‘Bayat Tanýtým
Kitapçýðý’nýn
daðýtýmýna
baþlandý.
* HABERÝ 11’DE
Çorum’da
bunalýma
giren
polis
memuru
beylik
tabancasýyla
intihar
etti.
Çorum'un
Osmancýk
ilçesinde
kontrolden
çýkan
otomobilin
þarampole
uçmasý sonucu
meydana gelen
trafik kazasýnda
1 kiþi hayatýný
kaybederken, 1
kiþide yaralandý.
Kaymakam Hakan Þeker öncülüðünde baþlatýlan tanýtým çalýþmalarý ile Bayat’ýn sahip olduðu deðerler gün ýþýðýna
* HABERÝ 2’DE
Ahmet Ayanoðlu
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
Genç polis intihar etti
ett
orum’da bunalýma giÇ
ren polis memuru
beylik tabancasýyla intihar
etti.
Olay, Akkent mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Laçin ilçesinde koruma
polisi olarak görev yapan
E.K. (29) bunalýma girdi.
Girdiði bunalýmý atlatamayan genç polis memuru
oturduðu sitedeki evinde
beylik tabancasýyla intihar
etti. Silah seslerini duyan
komþularý içeri girdiklerinde E.K.’yý kanlar içerisinde buldu.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan E.K., ambulansla Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýldý. Bura-
Olayýn ardýndan Ýl Emniyet müdürü Salih Erkan
Tarancý da hastaneye gelerek bilgi aldý.
Kontrolden çýkan araç
þarampole uçtu, 1 ölü
Ç
orum'un Osmancýk
sonra þarampole yuvarilçesinde kontrolden
landý. Kazanýn ardýndan
çýkan otomobilin þaramön tarafý hurdaya dönen
pole uçmasý sonucu meyotomobilde buunan südana gelen trafik kazasýnrücüsü Ahmet Ayanoðlu
da 1 kiþi hayatýný kaybeve araçta yolcu olarak
derken, 1 kiþide yaralanbulunan ablasý Zeliha
dý.
Baþkos (74) araç içinden
yaralý olarak çýkarýldýlar.
Kaza, Kalinse Mevkii’nde meydana gelYaralý sürücüye
olay yerine çaðrýlan saðdi.Edinilen bilgilere göre,
lýk ekipleri tarafýndan
06 BBH 87 plakalý aracý
yaklaþýk 40 dakika kalp
ile Ýstanbul'dan KastamoAhmet Ayanoðlu
masajý yapýldýktan sonra
nu'ya gitmek üzere yola
kardeþi ile birlikte Osçýkan Ahmet Ayanoðlu (73) D-100 kamancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarayolunda Kastamonu yol ayrýmýný
rak tedavi altýna alýndý.
fark edemeyerek Çorum’un Osmancýk
Sürücü Ayanoðlu, yapýlan tüm
ilçesine geldi. Osmancýk’ta kýsa bir
müdahalelere raðmen kurtarýlamayamolanýn ardýndan Kastamonu’ya gitrak hayatýný kaybetti. Cenazesi Osmek üzere tekrar yola çýkan Ayanoðlu,
mancýk Devlet Hastanesi morguna kalyönetimindeki otomobil Kalinse mevdýrýlan Ayanoðlu’nun direksiyon bakiine geldiði sýrada sürücünün direksiþýnda kalp krizi geçirdiði tahmin ediliyor.
yon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
banketten düþtü. Stabilize alanda yakKaza ile ilgili soruþturmanýn sürlaþýk 50 metre ilerleyen otomobil daha
dürüldüðü bildirildi.(ÝHA)
Yaralýlar ambulansla hastaneye getirildi.
Kontrolden çýkan otomobil þarampole devrildi.
Çorumlu iþçiler Libya’dan kaçtý
T
rablus Uluslararasý
Havaalaný etrafýnda
süren çatýþmalar
nedeniyle ülkede
mahsur kalan 3 Türk
iþçisi, çalýþtýklarý
fabrikanýn sahibi
tarafýndan dað
yollarýndan kaçýrýlarak
Tunus’a, ardýndan da
Türkiye’ye geldi. Ýþçiler,
her gün ölüm tehlikesi
içerisinde kurtarýlmayý
beklediklerini,
Libya’dan çýktýklarý için
mutlu olduklarýný
söyledi.
Libya’nýn baþkenti
Trablus’ta Uluslararasý
Havaalaný, kontrolünü
elinde tutan Zintan
bölgesinden isyancýlar
ve havaalaný ile
çevresini kontrol altýna
almak isteyen baþka bir
isyancý grubun
saldýrýsýna uðramýþtý.
Havalimaný kapatýlýrken,
13’ün üzerinde uçak
yakýlarak kullanýlamaz
hale gelmiþti. Bölgede
çatýþmalar sürerken
Libya’daki bakanlýk
tarafýndan iþçilere
ülkeden ayrýlmalarý
söylenmiþti. Bunun
üzerine ABD, Ýngiltere,
Türkiye’nin
büyükelçilik görevlileri
bölgede yaþayan Türk
iþçileri ile birlikte
Libya’yý terk etmiþti.
1 BUÇUK AY
BOYUNCA
FABRÝKADA
KURTARILMAYI
BEKLEDÝLER
Yaþanan çatýþmalar
nedeniyle bölgede
þirketlerde çalýþan
iþçilerin bir kýsmý,
yollarda can güvenliði
olmamasý ve kaçýþlarýn
engellenmesi için
yollarýn kumlarla
kapatýlmasý nedeniyle
ülkeden çýkamadý.
Havaalanýndan
Tunus’a veya baþka bir
yere kaçabilecek diðer
yollarýndan silahlý
gruplarýn kontrolü altýna
Çocuk sürücü kaza yaptý
O
smancýk’ta yaþanan trafik
kazasýnda 17 yaþýndaki
B.D. isimli sürücünün
kullandýðý motosiklet kaza
yaptý.
M.Z. (31) yönetimindeki
19 HL 304 otomobille
çarpýþan motosiklette yolcu
olarak bulunan R. D. (16)
yaralandý. Özellikle son
yýllarda artan çocuk sürücüler,
hem kendi hayatlarýný riske
atarken, hem de baþkalarýnýn
hayatýný riske atýyor.
daki müdahalenin ardýndan E.K. özel bir hastanede tedavi altýna alýndý.
Olayýn ardýndan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý da hastaneye gelerek bilgi aldý.
E.K. yapýlan
tüm müdahalelere raðmen
kurtarýlmayarak hayatýný kaybetti. Amasya
doðumlu
olan polis
memurunun 6 yýllýk polis
memuru
olduðu
öðrenildi.(ÝHA)
Yetkililer, çocuk
sürücülerin en baþta aileleri
tarafýndan engellenmesi
gerektiðine dikkat çekerken,
uygulamalarýn da
sýklaþtýrýldýðýný ifade etti.
Haber Merkezi
Trablus Uluslararasý Havaalaný etrafýnda çatýþmalar sürüyor.
girmesi Türk iþçileri
mahsur kaldý. Yaklaþýk
bir buçuk aydýr
fabrikada kurtarýlmayý
bekleyen Türk iþçiler,
yollardaki can
güvenliðinin
saðlanamamasý
nedeniyle gidemedi.
Libya’dan kaçmak için
yola çýkan birçok Türk
iþçisi ve Libyalýnýn da
kaçarken önlerinin
kesildiði ve paralarý ile
pasaportlarýnýn alýnarak
eziyet edildiði öðrenildi.
DAÐ
YOLLARINDAN
TEHLÝKE
ÝÇERÝSÝNDE
TUNUS'A VARDILAR
Libya’da durumlar
bu þekilde sürerken
bölgedeki bir un
fabrikasýnda çalýþan
Türk iþçileri Ferhat
Kaya, Zafer Çalýþkan ve
Eyüp Kaya, karayolu
yerine dað yolundan
giderek Tunus
istikametine doðru
kaçmaya baþladý.
Çalýþtýklarý fabrikanýn
sahibi tarafýndan,
yollarýnýn kesilme
tehlikesine karþýn Tunus
sýnýrýna kadar götürüldü.
Ellerinde pasaportlarý
olduðu için Tunus’a
geçen Ferhat Kaya ve
diðer iþçiler sýnýrda
Mýsýrlý ve Libya’dan
kaçanlarýn yoðunluðu ile
karþýlaþtý.
"LÝBYA'DAN
KAÇMAK
ÝSTEYENLER
SÝLAHLI GRUPLAR
TARAFINDAN GASP
EDÝLÝYORDU"
Birçoðunun vize
sorunu nedeniyle sýnýrda
büyük sýkýntý
çektiklerini, kendilerinin
ise can güvenliklerinin
bulunmadýðý bölgeden
çýkmalarýna
sevindiklerini belirten
Ferhat Kaya,
“Çalýþtýðýmýz fabrika
Trablus uluslararasý
havalimanýna 2 buçuk
kilometre mesafede bir
süre önce çýkan
çatýþmalar sonucu hava
limanýnda 13’ün
üzerinde Libya uçaðý
yakýldý. Havalimaný
kapatýldý. Çatýþmalar
günlerce devam etti.
Zaman zaman
bulunduðumuz
fabrikaya kadar
çatýþmalar devam etti.
Bölgede istikrarsýzlýk
nedeniyle tüm kaçýþ
yollarý kapatýldý.
Kaçýþlarý engellemek
için ana yollara kum
döküldü. Farklý
yollardan kaçmak
isteyenlerin ise önleri
silahlý gruplar tarafýndan
kesilerek pasaportlarý,
paralarý ve eþyalarý gasp
edilip kötü muamelede
bulunuluyordu.
Büyükelçilikle telefonda
konuþtuk. Fabrikada üç
Türk, Nijer ve Mýsýrlý
olmak üzere 30 iþçi
dýþarý çýkamýyorduk.
Günlerce Fabrikada
kurtulmayý bekledik.
Büyükelçilik yetkilileri
Tunus’a kaçabilmemiz
için bir iki nokta
söylediler fakat o
noktalara gitmek için
yollar silahlý gruplar
tarafýndan tutuluyordu.
Fabrikanýn sahibi Hacý
Misbah Nail’in oðlu ve
bölgeyi bilen birkaç
adamý ile birlikte Türk
iþçiler olarak bizi iki
arazi aracý ile önden
kontrol eden bir rehber
aracýlýðý ile dað
yollarýndan ve
patikalardan kaçarak
Tunus sýnýrýna getirildik.
Sýnýrda birçok ülkeden
ve Libya’dan insanlar
Tunus’a geçmek için
bekliyordu. Vize ve
oturum sýkýntýsý
nedeniyle çile
çekiyorlardý. Biz
pasaportlarýmýzý
kaptýrmadan geçtiðimiz
için önce Tunus’a geçtik
sonrada Türk Hava
Yollarý ile Ýstanbul’a
geldik. Buradan da ben
ve Zafer Çalýþkan
Gaziantep’e geçerken
iki çocuk babasý Eyüp
Kaya ise Çorum’a gitti.
O iç savaþ ortamýndan
kaçýp Türkiye’ye
gelebildiðim ve çoluk
çocuðuma kavuþacaðým
için çok mutluyum.
Libya'da istikrar
saðlanmadýðý sürece bir
daha gitmeyeceðim”
dedi.
Son yaþanan
olaylardan dolayý
Libya’yý yarým
milyondan fazla insanýn
terk ettiði, sorunun
devam etmesi halinde 3
milyondan fazla kiþinin
bu olaydan etkileneceði
kaydedildi.(ÝHA)
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Milletvekili Yýldýrým, AK Parti’nin
kongre organizasyon ekibinde
AK
Parti Tanýtým
ve Medya
Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan
Þener, 1. Olaðanüstü
Genel Kongre
hazýrlýklarýna
baþladýklarýný belirtti.
Þener, yaptýðý yazýlý
açýklamada, kongrenin
organizasyon ekibinin
belirlendiðine dikkati
çekerek, kendisinin de
yer aldýðý ekipte AK
Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Süleyman
Soylu, Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý Mehmet
Emin Ekmen, Antalya
Milletvekili Hüseyin
Samani, Çorum
Milletvekili Murat
Yýldýrým, Yozgat
Milletvekili Yusuf Baþer,
Düzce Milletvekili Fevai
Arslan'ýn bulunduðunu
Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým
ve 27 Aðustos'a kadar
kongre hazýrlýklarýný
tamamlayacaklarýný
kaydetti.
Þener, parti genel
baþkaný ile baþbakanýn
belirleneceði kongreye
iliþkin açýklamasýnda
"Baþbakanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan'ýn
milletimizin desteði ile
Cumhurbaþkaný
seçilmesinin ardýndan
partimiz 27 Aðustos'ta
olaðanüstü kongreye
gidecek. Kongre
hazýrlýklarýný Genel
Baþkan Yardýmcýmýz
Sayýn Süleyman Soylu
ile birlikte yürüteceðiz.
Partimizin Genel
Baþkaný bu tarihte
belirlenecek. Þimdiden
hayýrlý olmasýný temenni
ediyorum"
deðerlendirmesini yaptý.
Öte yandan, Ak
Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý ve Teþkilat
Baþkaný Süleyman
Soylu da Twitter
hesabýndan Ankara
Arena Spor Salonu'nda
kongre hazýrlýklarýna
baþladýklarý bilgisini
verdi ve bir kare fotoðraf
paylaþtý. (A.A.)
Kýrým’da baþörtülü
kadýnlara polis baskýsý
ýrým'da Rus
polisi yoldan
geçen Müslüman
hanýmlara sebepsiz
olarak durdurup
kimlik kontrolü
yapýyor...
Kýrýmýn baþkenti
Akmescit
(Simferopol) baþta
olmak üzere birçok
þehirde Rus polisi
sokaklarda
Müslüman kadýnlarý
durdurarak olaðan
þüphesi uygulayarak
kimlik kontrolü
yapmaya baþladý.
Kontrollerin Rusya
lideri Vladimir Putin
ve kabinenin bölgeye
gelmesinden önce
sýklaþtýðý bildiriliyor.
Konu ile ilgili
Facebook'a not düþen
Müslüman bir kadýn
"Akmescit'te polis
baþörtülü kýzlarý
durdurarak pasaport
kontrolü yapýyor.
Bugüne kadar böyle
þey yaþamamýþtýk.
Galiba bu hükümet
bizi düþman olarak
görmeye baþladý.
Allah bize yardým
etsin" ifadelerini
kullandý
Bu kadýnýn
bildirdiðine göre ayný
olay Kýrým'ýn bir
baþka þehri
Bahçesaray'da da
yaþandý. Müslüman
kadýnlarýn kimliðini
kontrol eden polisler
bunun nedenini
açýklamadý.
Kýrým
Müslümanlarý Dini
Ýdaresi yetkilileri
kendilerine bu
konuda resmi baþvuru
yapýlmadýðýný ancak
bu tür olaylarýn
yaþanabileceðini
Parti Genel Merkezi’nde
AK
gerçekleþtirilen 13. kuruluþ yýl
dönümü resepsiyonuna katýlan Baþbakan
Erdoðan, daha sonra partisini milletvekilleri
ile bir araya geldi.
Genel Merkez’de gerçekleþtirilen
toplantý yaklaþýk 1 saat 15 dakika sürdü.
(Haber7)
AK Parti yeniden
þekilleniyor
AK Parti Tanýtým ve Medya Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Þener, 1. Olaðanüstü
Genel Kongre hazýrlýklarýna baþladýklarýný belirtti.
K
Baþbakan Erdoðan
vekillerle görüþtü
belirtti. Kýrým Müftü
yardýmcýsý Eider
Ýsmailov'a göre
bunun nedeni yüksek
rütbeli Rusya devlet
yetkililerinin Kýrým'a
gelmesi olabilir.
Medyada bu
günlerde Rusya
Devlet Baþkaný
Vladimir Putin,
Rusya Baþbakaný
Dimitri Medvedev ve
bakanlarýn Güvenlik
Konseyi toplantýsý
için Kýrýma geldikleri
bildirilmiþti.
Kýrým Müftü
yardýmcýsý Ýsmailov,
"Rus polisi bu
uygulamayla
baþörtülü kýzlarýmýza
güvenmediðini, onlarý
toplumda ayrý bir
grup olarak
gördüðünü
göstermektedir. Bu da
Müslümanlarýn
inancýna hakaretten
baþka þey deðildir.
Rus polisinden böyle
saygýsýzlýk gören
Müslümanlar her
zaman hiç
çekinmeden dini
idaremize
baþvurabilirler"
ifadelerini kullandý.
Dünya Bülteni
CUMHURBAÞKA
NLIÐI seçiminin
tamamlanmasýnýn
ardýndan, gözler hem
genel baþkanlýðý hem de
baþbakanlýðý üstlenecek
yeni isim kadar, beraber
çalýþacaðý kabine
arkadaþlarýna da çevrildi.
AK Parti içerisinde
kabine hesaplarý yeni
baþbakanýn kim
olacaðýna göre
deðiþirken, tüm
senaryolar için geçerli
olan bazý noktalar
netleþmeye baþladý. Buna
göre, kabinedeki 3
dönemlik bakanlarýn
büyük kýsmý görevine
veda edecek.
Cumhurbaþkaný seçilen
Tayyip Erdoðan’ýn yakýn
çalýþma ekibinden
isimler ise hükümete
girecek.
Bu hafta genel
baþkan adaylýðý
konusunda istiþareleri
tamamlayacak olan
Erdoðan, önümüzdeki
hafta yeni kabinenin
dizaynýný da yapacak.
Türkiye’nin 62’nci
hükümetinin kimlerden
oluþacaðý, AK Parti’de
heyecanlý bir bekleyiþe
neden oldu. Mevcut
bakanlardan özellikle
siyasette 3 dönemden
beri var olan bazý
isimlerin deðiþeceði,
bazýlarýnýn da kaydýrma
yoluyla baþka
bakanlýklara
getirilebilecekleri
belirtiliyor.
YAKIN EKÝP
KABÝNEYE
AK Parti
kulislerinde, Baþbakan
Yardýmcýsý Ali Babacan,
Bülent Arýnç ve Beþir
Atalay, Maliye Bakaný
Mehmet Þimþek, Enerji
ve Tabii Kaynaklar
Bakaný Taner Yýldýz,
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný
Mehdi Eker, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakaný
Faruk Çelik ile Gümrük
ve Ticaret Bakaný Hayati
Yazýcý’nýn görevlerinin
sona erebileceði iddia
ediliyor. Grup
Baþkanvekilleri Mahir
Ünal ile Nurettin
Canikli’nin yaný sýra
Erdoðan’ýn
Baþdanýþmaný Yalçýn
Akdoðan ve Genel
Baþkan Yardýmcýsý
Mustafa Þentop’un ise
yeni kabinede yer
alacaklarý ifade ediliyor.
BABACAN
AÇMAZI
Perfonmansýyla
parti içinde destek gören
Babacan’ýn görevinden
alýnmasý, kabinedeki en
önemli görev
deðiþikliklerinden biri
olacak. Kulislerde, bu
görevi Genel Baþkan
Yardýmcýsý Numan
Kurtulmuþ’un, Þimþek’in
görevini de Grup
Baþkanvekili Nurettin
Canikli’nin
üstlenebileceði
konuþuluyor. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakaný
Taner Yýldýz’ýn da bir son
dakika sürpriziyle yerini
EPDK Baþkaný Mustafa
Yýlmaz’a býrakabileceði
öne sürülürken, en büyük
sürprizin ise Adalet
Bakaný Bekir Bozdað
konusunda
yaþanabileceðinden söz
ediliyor. Bozdað’ýn
Adalet Bakanlýðý’ndan
Baþbakan
Yardýmcýlýðý’na
kaydýrýlabileceði iddia
ediliyor. Bu durumda,
Adalet Bakanlýðý’ný
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mustafa Þentop’un
üstlenebileceði ifade
ediliyor.
Dýþiþleri
Bakanlýðý’ný Ömer Çelik
veya Mevlüt
Çavuþoðlu’nun
üstlenebileceði, Çelik’in
bu görevi üstlenmesi
durumunda ise Kültür
Bakanlýðý için Grup
Baþkanvekili Mahir
Ünal’ýn adý geçiyor.
Dýþarýdan bakan
olabilecek isimler
arasýnda Dýþiþleri
Bakanlýðý için MÝT
Müsteþarý Hakan
Fidan’ýn adý da kulislerde
dillendiriliyor. Milli
Savunma Bakaný Ýsmet
Yýlmaz’ýn yerinin
kaydýrýlmasý durumunda
yerine Niðde Milletvekili
Alpaslan
Kavaklýoðlu’nun
getirilebileceðinden söz
ediliyor.
Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný
Mehdi Eker’in de yerini
kendisi gibi Diyarbakýrlý
Galip Ensarioðlu’na
býrakabileceði öne
sürülüyor.
YERÝNÝ
KORUYACAKLAR
Baþbakan
Yardýmcýsý Emrullah
Ýþler, Ekonomi Bakaný
Nihat Zeybekci,
Kalkýnma Bakaný Cevdet
Yýlmaz, Saðlýk Bakaný
Mehmet Müezzinoðlu,
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakaný Ayþenur Ýslam,
Ýçiþleri Bakaný Efkan
Ala, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakaný Fikri
Iþýk ve Çevre ve
Þehircilik Bakaný Ýdris
Güllüce’nin ise yerlerini
koruyacaðý belirtiliyor.
Ancak Ala’nýn adý
Cumhurbaþkanlýðý Genel
Sekreterliði için de
geçiyor. (Yaygýn Basýn)
Yumurcaklar Kreþ ve
Gündüz Bakým Evi
18.8.2014 tarihinde açýlýyoruz
Tüm velilerimizi ve yumurcaklarýmýzý bekliyoruz.
Bahçelievler Mah. Melikgazi 2. Sk. No: 6
(Devlet Hastanesi Karþýsý) Tel: 0 505 601 37 63
Kýrým'da Rus polisi yoldan geçen Müslüman hanýmlara sebepsiz kimlik soruyor.
Pýnar Gülnaz
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
Kimsesiz çocuklar
için uçurtma þenliði
G
Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði uçurtma þenliði düzenliyor.
ençlik çalýþmalarý ile
adýndan söz ettiren
Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý
Derneði ÖNDER, kimsesiz çocuklarý da unutmadý.
Bir yýl süren kapsamlý bir
projenin son adýmý bu hafta sonu büyük bir þenlik ile
gerçekleþtirilecek.
Uzun yýllardýr gençlik çalýþmalarý ile adýndan
söz ettiren ÖNDER, Ýmam
Hatip öðrencileri ve çocuk
esirgeme kurumlarýnda
kalan çocuklarý bir yýldýr
sürdürülen bir projede bir
araya getirdi. “Onun Kimsesi Benim” ismi ile Türkiye çapýnda 27 ilde gerçekleþtirilen projenin son
ayaðýnda 840 öðrenci bu
hafta sonu Ýstanbul’da ya-
pýlacak þenlikte bir araya
gelecek.
UÇURTMA ÞENLÝÐÝ YAPILACAK
Program çerçevesinde 2 gün boyunca tarihi ve
turistik geziler yapacak
olan çocuklar, 17 Aðustos
Pazar günü Küçükçekmece’de Sabahattin Zaim
Üniversitesi bahçesinde
yapýlacak olan uçurtma
þenliði ile son kez bir araya gelecek. Oyun parkurlarý, lunapark eðlenceleri,
farklý grup etkinlikleri ile
miniklere güzel zaman geçirtilmesi hedeflenen þenlikte Ömer Karaoðlu da
sahne alacak.
Programýn için çok
emek harcandýðýný ve artýk
sona gelindiðini dile getiren ÖNDER Genel Baþkaný Dr. Hüseyin Korkut;
“Projeye dâhil olan tüm
öðrencilerin katýlýmý ile Ýstanbul’da bir final programý gerçekleþecek. Türkiye’nin dört bir yanýndan
gelecek “kardeþler”, Küçükçekmece ve Baðcýlar
Belediyelerinin destekleri
ile gerçekleþtirilen bir
program ile Ýstanbul’da iki
gün konaklayacak, tarihi
ve turistik pek çok gezi yapacaklar. 17 Aðustos Pazar
günü yapýlacak büyük
uçurtma þenliði ile son bulacak olan program birlik,
beraberlik ve kardeþliðe en
çok ihtiyaç duyduðumuz
bu günlerde bizler için de
çok faydalý olacak. Yeni
bir umut ýþýðý olan bu
gençlerin geleceði inþa
ederken, daha hoþgörülü,
birbirlerinin hakkýna saygý
gösteren ve en önemlisi
kardeþ olduklarýný unutmayan bireyler olacaklarý
kanaatindeyim” dedi.
SOSYO-KÜLTÜREL ETKÝLEÞÝM SAÐ-
Çorum’da kimsesiz çocuklarýn kaldýðý yurtlarla iletiþime geçildi.
katýlacak herkese
teþekkür ederek,
“Böylesine anlamlý bir
organizasyonun
içerisinde yer almak
bizleri çok mutlu etti.
Çocuklarýmýz bizim
için çok önemli, onlar
bizim geleceðimiz.
Hele ki kimsesiz
çocuklarýn kimsesi
olmak, onlarý doðru
yönlendirmek ve
yetiþtirmek çok
önemli” diye konuþtu.
ÖNDER Genel
Baþkaný Dr. Hüseyin
Korkut da,
“Türkiye’nin dört bir
yanýndan gelen
‘kardeþlerimiz’
Ýstanbul’da iki gün
konaklayacak, tarihi ve
turistik pek çok gezi
yapacak. Eve
dönmeden önce
yapýlacak olan kapanýþ
programýnda ise
Küçükçekmece
Belediyesi’nin ev
sahipliðinde
gerçekleþen uçurtma
þenliði ile eðlenecekler.
Bu programda bizlere
desteklerini
esirgemeyen
Küçükçekmece
Belediye Baþkaný
Sayýn Temel Karadeniz
ve ekibine çok
teþekkür ediyorum”
dedi.
Program
çerçevesinde 2 gün
boyunca tarihi ve
turistik geziler yapacak
olan çocuklar, Pazar
günü de uçurtma
“ÇOCUKLAR
BÝZÝM
GELECEÐÝMÝZ”
Baþkan Temel
Karadeniz, etkinliðe
Proje Çorum’da Küçükçekmece Belediyesi’nin evsahipliðinde gerçekleþecek.
Duran Durmuþ
ADAM öldü(!)
LANDI
Gençlerin duvarlar
ardýna saklanmadýðý bir
dünya inþa etmek amacýyla “Onun Kimsesi Benim”
projesinin gerçekleþtirildiðini ifade eden Korkut;
“ÖNDER, özellikle kimsesiz çocuklara her zaman
bir imam hatipli kardeþinin olduðu hissettirdi” dedi.
Korkut, proje ile ilgili yaptýðý açýklamada þu
detaylara yer verdi; “Adýyaman, Aðrý, Amasya, Ankara, Bingöl, Çankýrý, Çorum, Diyarbakýr, Elazýð,
Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hatay,
Kýrýkkale, Kýrþehir, Konya, Kütahya, Malatya,
Mardin, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdað, Van, Yozgat
ve Zonguldak gibi Türkiye
çapýnda pek çok ilinde birden gerçekleþtirilen proje
kapsamýnda Ýmam Hatip
Lisesi öðrencileri ile Çocuk Esirgeme Kurumundaki ‘kimsesiz’ çocuklarýn
iletiþime geçmesi saðlandý.
Proje kapsamýnda
öncelikle imam hatip liselerinde okuyan 210 abla,
210 aðabeye, 27 rehber
öðretmen refakatinde eðitim verildi. Eðitimlerini tamamlayarak sertifikalarýný
alan bu gençler ile 420
kimsesiz çocuk manevi
kardeþ olarak eþleþtirildi
ve 3 ay boyunca hafta sonu bir günü birlikte geçirmeleri saðlandý. Böylece
“kardeþ” olan gençler arasýnda karþýlýklý güven geliþtirilmiþ olundu.”
Bu yýl 27 ilde ve 840
öðrenci ile gerçekleþtirilen
projenin tekrarlanmasý halinde bu rakamlarýn artarak projenin geliþtirileceði
de bildirildi.(ÝHA)
‘Onun Kimsesi Benim’
‘Onun Kimsesi
Benim’ Sosyal
Sorumluluk Projesi’nin
final programý
Küçükçekmece
Belediyesi’nin
evsahipliðinde
gerçekleþecek.
Küçükçekmece
Belediyesi ‘Onun
Kimsesi Benim’ Sosyal
Sorumluluk Projesi’nin
final programýna
evsahipliði yapýyor. Bu
kapsamda Türkiye’nin
dört bir yanýndan gelen
kimsesiz çocuklar ve
imam hatip öðrencileri
uçurtma þenliðinde
buluþacak ve Ömer
Karaoðlu konseri ile
eðlenecek.
Gençlik ve Spor
Bakanlýðý ile ÖNDER
(Ýmam Hatip Okullarý
Mezunlarý ve
Mensuplarý Derneði)
iþbirliði ile Ýstanbul
Sebahattin Zaim
Üniversitesi Halkalý
Yerleþkesi’nde
gerçekleþecek þenliðe,
Küçükçekmece
Belediye Baþkaný
Temel Karadeniz baþta
olmak üzere, ÖNDER
Genel Baþkaný Dr.
Hüseyin Korkut ve
Türkiye’nin dört bir
yanýndan gelen
çocuklar katýlacak.
Öteki
4
þenliði kapsamýnda
gün boyu oyun
parkurlarý, lunapark
eðlenceleri, farklý grup
etkinlikleri ile
eðlenecek. Ömer
Karaoðlu’nun
seslendireceði ezgilerle
program devam
edecek.
“ONUN
KÝMSESÝ BENÝM”
Adýyaman, Aðrý,
Amasya, Ankara,
Bingöl, Çankýrý,
Çorum, Diyarbakýr,
Elazýð, Erzurum,
Gaziantep, Giresun,
Gümüþhane, Hatay,
Kýrýkkale, Kýrþehir,
Konya, Kütahya,
Malatya, Mardin,
Samsun, Siirt, Sivas,
Tekirdað, Van, Yozgat
ve Zonguldak gibi
Türkiye çapýnda pek
çok ilde birden
gerçekleþtirilen ‘Onun
Kimsesi Benim’
projesi kapsamýnda
Ýmam Hatip Lisesi
öðrencileri ile Çocuk
Esirgeme
Kurumundaki
‘kimsesiz’ çocuklarýn
iletiþime geçmesi
saðlandý. Bu yýl 27 ilde
ve 840 öðrenci ile
gerçekleþtirilen
projenin gelecek
yýllarda bu sayýlar
arttýrýlarak devam
etmesi
amaçlanýyor.(ÝHA)
Spor camiasý iyi bir insaný kaybetti…
Süleyman Seba'yý…
…………
O bu ülkenin insaný deðildi…
Çünkü çok iyiydi…
Þimdi spor dünyasý tümden Siyah Beyaz…
…………..
Futbola;
Fitbol…
Futbolcuya;
Fitbolcu diyen adam…
Rakip üzülmesin diye, þampiyonluða az
sevinen adam…
………….
Ve ADAM öldü…
………….
Son iyi ADAM…
"Kadýnlar, evlilik öncesinde
daha çok estetik yaptýrýyor"
K
adýnlar, erkeklerden daha çok estetik
ameliyat yaptýrýyor.
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerarahi
Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Savaþ
Serel, evlilik öncesinde karþý cinsten yeterli
ilgi göremeyen kiþilerin son çare estetik
operasyonlara yöneldiðini belirterek, "Genel
olarak estetik ameliyatlarý kadýnlar
erkeklerden daha çok yaptýrmaktadýr.
Ülkemiz için oran vermek zor olsa da kiþisel
tecrübelerime dayanarak 9 kadýna karþý 1
erkek, düðün öncesi estetik ameliyat
yaptýrýyor" dedi.
Serel, birçok insanýn düðün
fotoðraflarýnda ve kamera çekimlerinde nasýl
görüneceklerini önemsediklerini kaydederek,
bunlarýn yýllar boyunca saklanacak hatýralar
olacaðýný söyledi.
"Gelin adaylarý, genellikle dolgu ve
botoks, liposuction ve meme büyütme
ameliyatlarý, damat adaylarý da daha çok
meme küçültme ve diðer bölgeleri için
liposuction yaptýrmaktadýr" diyen Serel, þöyle
konuþtu:
"Aslýnda damat adaylarý arasýnda
revaçtaki ameliyatlardan birisi estetik burun
ameliyatýdýr ancak risklerinin biraz daha fazla
olmasý, iyileþme süresi biraz daha uzun
olduðu için yapýlma sýklýðý daha azdýr.
Özellikle ikinci baharýný yaþayan daha olgun
damat adaylarýnýn botoks, göbeðe ve gýdýya
liposuction, sýk yaptýrdýklarý iþlemler
arasýndadýr. Gelin adaylarýnda sýklýkla göbek
bölgesine ve basenlere liposuction, gittikçe de
artan trend olarak genç kýzlar arasýnda evlilik
öncesi meme büyütme ameliyatlarý
yapýlmaktadýr. Gelin ve damat adaylarýnýn
ortak yaptýrdýklarý operasyonlarýn koltuk altý
terlemesi için botoks uygulamasýdýr.
Bunun dýþýnda uygulanan bölgeler farklý
olmakla beraber, liposuction da ortak
yaptýrdýklarý ameliyatlardandýr. Elbette düðün
ve hazýrlýðý ülkemizde gelin odaklý olduðu
için evlilik öncesi operasyonlarý gelinler daha
çok yaptýrýyor. Aslýnda bu, beklenmedik bir
durum deðil. Genel olarak estetik ameliyatlarý
kadýnlar, erkeklerden daha çok
yaptýrmaktadýr. Ülkemiz için oran vermek zor
olsa da kiþisel tecrübelerime dayanarak 9
kadýna karþý 1 erkek, düðün öncesi estetik
ameliyat yaptýrýyor."
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Çorum’un özel okul
teþvik kontenjaný 1071
Ö
zel okula devam edecek 250 bin öðrenciye verilecek eðitim-öðretim desteðinde Ýstanbul, 78 bin
349 ile 68 ildeki toplam öðrenci kontenjaný sayýsýný
geçti.
Milli Eðitim Bakanlýðýnca (MEB), 2014-2015
eðitim ve öðretim yýlýnda özel okullarda öðrenim görecek öðrencilere 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasýnda deðiþen miktarlarda destek verilecek.
Bu kapsamda, illere göre eðitim ve öðretim desteði verilecek okul kademe ve türleri, öðrenci sayýsý
MEB tarafýndan yayýmlananan kýlavuzda yer aldý.
Kýlavuza göre, okul öncesi ve ilkokullarda
50'þer bin, ortaokul ve liselere 75'er bin öðrenci desteklerden yararlandýrýlacak.
Bu teþviklerden yararlandýrýlacak öðrenci sayýsýna bakýldýðýnda en fazla Ýstanbul'daki öðrencilere
destek verilecek. Ýstanbul'da 21 bin 791 okul öncesi,
14 bin 776 ilkokul, 21 bin 330 ortaokul ve 20 bin 452
lise olmak üzere 78 bin 349 öðrenci eðitim-öðretim
desteðinden faydalandýrýlacak.
Ýstanbul, bu sayýyla öðrenci kontenjanýnýn yüzde 30'undan fazlasýný aldý. Böylece, Ýstanbul'da destekten yararlandýrýlacak öðrenci sayýsý 68 ilin toplam
78 bin 348'lik kontenjanýný aþtý.
Bu iller þöyle:
"Artvin 146, Bayburt 176, Çankýrý 176, Gümüþhane 176, Ardahan 190, Bingöl 190, Muþ 190, Bitlis
266, Bilecik 293, Siirt 342, Bolu 352, Kilis 375, Aðrý 381, Burdur 410, Erzincan 410, Karabük 410,
Hakkari 457, Sinop 468, Tunceli 468, Giresun 492,
Iðdýr 507, Karaman 507, Bartýn 517, Kýrþehir 527,
Yozgat 573, Uþak 604, Þýrnak 609, Kastamonu 614,
Tokat 644, Kars 647, Niðde 655, Kýrklareli 667, Yalova 676, Amasya 703, Isparta 741, Rize 742, Düzce
809, Çanakkale 861, Elazýð 868, Edirne 889, Aksaray 948, Nevþehir 966, Adýyaman bin 42, Kýrýkkale
bin 161, Çorum bin 171, Zonguldak bin 210, Afyon-
karahisar bin 248, Erzurum bin 451, Sivas bin 482,
Ordu bin 732, Van bin 750, Kütahya bin 794, Trabzon bin 804, Batman bin 813, Eskiþehir bin 833, Osmaniye 2 bin 61, Malatya 2 bin 224, Tekirdað 2 bin
408, Sakarya 2 bin 549, Balikesir 2 bin 564, Denizli
2 bin 724, Kahramanmaraþ 2 bin 890, Hatay 3 bin
102, Þanlýurfa 3 bin 196, Samsun 3 bin 217, Aydýn 3
bin 261, Manisa 3 bin 423, Kayseri 3 bin 596, Muðla 3 bin 613."
Teþvik verilecek öðrenci sayýsýný Ýstanbul'un ardýndan 26 bin 403 ile Ankara ve 16 bin 133 ile Ýzmir
takip ediyor. Ankara'da 5 bin 240 okul öncesi, 5 bin
386 ilkokul, 7 bin 607 ortaokul ve 8 bin 170 lise, Ýzmir'de 5 bin 517 okul öncesi, 2 bin 216 ilkokul, 4 bin
176 ortaokul ve 3 bin 724 lise öðrencisi destekten yararlandýrýlacak.
Destek verecek öðrenci sayýsýnda bu 3 ilin ardýndan sýrasýyla Bursa 8 bin 824, Antalya 8 bin 14,
Konya 5 bin 505, Mersin 5 bin 218, Kocaeli ve Adana 5 bin 113, Diyarbakýr 4 bin 412 geliyor.
En az kontenjan Artvin'e
Destek verilecek öðrenci sayýlarýnda en az öðrenci ise 146 ile Artvin'de bulunuyor. Artvin'de, okul
öncesinde 19, ilkokulda 48, ortaokulda 79 öðrenci
destekten yararlandýrýlacak. Lise düzeyine ise bu ilde
hiçbir öðrenci için kontenjan verilmedi. Artvin'i 176
öðrenciyle Bayburt, Çankýrý ve Gümüþhane, 190 öðrenciyle Ardahan, Muþ ve Bingöl, 266 öðrenciyle
Bitlis, 293 öðrenciyle Bilecik, 342 öðrenciyle Siirt
takip etti.
Lisede özel okul bulunmayan illere kontenjan
verilmedi
Ýllerde 7 Aðustos itibariyle özel okul bulunmayan okul türlerine ise kontenjan verilmedi. Lise türünde kontenjan verilmeyen iller Aðrý, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çankýrý, Gümüþhane,
Karaman, Kilis, Muþ ve Sinop oldu. (Hürriyet)
Mavi Kapaklar bu kez 73 yaþýndaki Mahir Göl ve Mustafa Punar için umut oldu.
Ýki engelliyi sevindirdiler
Mustafa Demirer
M
avi Kapaklar bu
kez 73 yaþýndaki
Mahir Göl ve Mustafa
Punar için umut oldu.
Engelli bireyleri
hayata baðlayan Kapak
Toplama Kampanyasý'na verilen destek karþýlýðýný bulmaya devam
ediyor. Baþladýðý günden bu yana onlarca engelli bireyi hayata baðlayan kampanya, sönen
umutlarý yeniden yeþertiyor.
Ýskilip´te esnaflýk
yapan yardýmsever Sadullah Hotman ve Tayyar Portakal adlý iki arkadaþ mavi kapak toplayarak Ýskilip´te yaþayan 73 yaþýndaki Mahir
Göl ve Mustafa Punar
adlý engelli vatandaþý-
mýza umut oldular.
Geçen hafta Mustafa Punar´a akülü tekerlekli sandalye teslim
eden Sadullah Hotman
ve Tayyar Portakal, önceki gün de Mahir Göl
adlý engelli vatandaþý
evinde ziyaret ederek
tekerlekli sandalyeyi
teslim ettiler.
Duyarlý iki esnaf
yaptýðý açýklamada, yapýlan iþin oldukça faydalý olduðunu gördüklerini belirterek, "Yapmýþ olduðumuz bu iþin
devamýný ilerleyen zamanlarda da sürdüreceðiz. Bu konuda duyarlý
olan vatandaþlarýmýzý
da bu hayra ortak olmaya davet ediyorum. Hayata küsen ve mutsuz
olan bir insaný hayata
Ýskilip´te esnaflýk yapan yardýmsever Sadullah
Hotman ve Tayyar Portakal, projelerini hayata geçirdi.
yeniden baðlamaya çalýþýyoruz. Bu konuda
herkesin katkýsýnýn olmasýný istiyoruz. Kapak
kampanyasý sadece kapak meselesi deðildi.
Bu bir çevre duyarlýlýðý,
sosyal hizmet ve etkili
iletiþim olayýdýr. Hayra
katýlmak isteyen vatandaþlarýmýz kapaklarý
buraya getirebilirler"
dedi.
Sapanca’da at yarýþlarýna katýlým
Bonzai biyolojik silah olabilir
P
rof. Dr. Tayfun Uzbay, kýsa
sürede onlarca genci öldüren
Bonzai için “Biyolojik silah
olabilir” deðerlendirmesini yapýyor.
Türkiye'de son yýllarda artan
sývý kimyasal maddelerin
karýþtýrýlmasýyla elde edilen bonzai
ölümlerinin, doðrudan doðruya
genç nüfusa yönelik olarak yapýlan,
biyolojik bir silah olabileceði
belirtildi. Uyuþturucu baðýmlýlýðýna
karþý ilaç geliþtirme çalýþmalarý
yapan Üsküdar Üniversitesi
Nöropsikofarmakoloji Uygulama
ve Araþtýrma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bonzai adý
verilen sentetik uyuþturucu
kullanýmý sebebiyle meydana gelen
ölümlerin “salgýn” olarak
adlandýrýlabileceðini belirterek,
“Bunun basit bir uyuþturucu
meselesi olarak
deðerlendirilmemesi gerekir” dedi.
KUÞKULU ÖLÜMLER
Bilimsel çalýþmalarýný
þizofreni ve baðýmlýlýk konusunda
yoðunlaþtýran ve bilim dünyasýnýn
henüz çare bulamadýðý þizofreni
hastalýðýnda yeni bir beyin
kimyasalý olan 'agmantin'in etkili
olduðunu belirten Prof. Dr. Uzbay,
bonzai ölümlerinin kuþkuyla
karþýlanmasý gerektiðini belirtti.
Bonzai sebebiyle hayatýný
kaybeden gençlerin aileleri ile
iþbirliðine gidilerek otopsi
yapýlmasý gerektiðini söyleyen Dr.
Uzbay, “Bonzainin sentetik bir
madde olduðu ve sürekli olarak
formülü deðiþtirildiði için tespit
edilemediði söyleniyor. Bu bana
bilimsel anlamda çok inandýrýcý
gelmiyor. Ýçeriðini ve ölen
çocuklarýn baþka ne tür
alýþkanlýklarýnýn olduðunun
araþtýrýlmasý gerekir. Bonzai içip
ölmeyen de bir sürü insan var.
Hayatýný kaybedenler bu kimyasalý
baþka bir ilaçla birlikte mi
alýyorlar? Vücut geliþtirici mi
kullanýyorlardý? Yoksa genetik
yatkýnlýklarýndan dolayý aldýklarý bu
kimyasalla karþýlaþtýklarý için mi
ölüyorlar? Yoksa bu maddeye
baþka bir zehir mi katýlýyor?
Bunlarý bilemiyoruz. Bunlarý çok
dikkatli araþtýrmamýz lazým. Bonzai
problemi ile sadece belli yerlere
baskýn yaparak baþa çýkmak
mümkün deðil. Çok yönlü
laboratuvar çalýþmalarý ile ölümlere
yol açan asýl maddenin ne
olduðunun belirlenmesi gerekir”
dedi.
HEDEF GENÇ NÜFUS!
“Bonzai basit bir uyuþturucu
olayý deðil; bir biyolojik saldýrý da
olabilir. Ülkemizin güneyinde bir
savaþ var ve oradan çok fazla bir
þeyler girip çýkýyor” diyen Prof. Dr.
Uzbay, bonzai ölümlerinin
doðrudan doðruya genç nüfusa
yönelik olarak yapýlan planlý bir
hareketin sonucunda da
gerçekleþmiþ olabileceðine iþaret
etti.
Dünya tarihinde baþka
ülkelerde uyuþturucuya baðlý
kitlesel ölümlerin meydana
geldiðini hatýrlatan Prof. Dr. Uzbay,
“20. Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Amerika'da bir grup 'genç
parkinsonlular' bulundu. Bir
yaþlýlýk hastalýðý olan parkinsonun
20'li yaþlardaki bu gençlerde
görülmesi bilim dünyasýnda
þaþkýnlýk uyandýrmýþtý. Hatta bu
gençler bir süre sonra ölmeye
baþladý. Konu araþtýrýldýðýnda,
hepsinin uyuþturucu madde
baðýmlýsý olduðu ve bazýlarýnýn
kullandýðý maddeye, daha etkin
olmasý için 'MTPT' adlý bir zehir
katýldýðý ortaya çýktý. Bizdeki
bonzai olayýnda da benzer bir
durum yaþanýyor olabilir. Mutlaka
ölen gençlerin otopsisi
yapýlmalýdýr” diye
konuþtu.(Türkiye Gazetesi)
Prof. Dr. Tayfun Uzbay, kýsa sürede onlarca genci öldüren
Bonzai için “Biyolojik silah olabilir” deðerlendirmesini yapýyor.
bir aksaklýk yaþanmamasý için gerekli olan tüm
tedbirleri aldýk ve çalýþ-
malarýmýzý tamamladýk.
Sapanca Belediyesi ve
Sapanca At Yetiþtiricileri
Derneði olarak birlikte
düzenlemiþ olduðumuz
At Yarýþlarý etkinliðine
Mahalli At Yarýþlarý Çorum’dan at yarýþçýlarý katýlacak.
TEÞEKKÜR
TC Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde
ameliyat olan Oðlum
Serhat Emre EBÝLOÐLU’nun,
Ameliyat öncesinde ve sonrasýnda kendisine yakýn ilgi gösteren
Çorum Kamu Hastanaleri Birliði Genel Sekreteri
Dr. Turgay HAPPANÝ’ye,
Hastane Yöneticisi
Uzm. Dr. A. Fahri ÞAHÝN’e
Ayþe SAATÇÝ
’ye
Saðlýk Bakým Hizmetleri Müdürü
Baþarýlý bir þekilde ameliyatýný gerçekleþtirerek saðlýðýna kavuþmasýna vesile olan,
Plastik. Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmaný
Uzm. Dr. Murat BÝTGEN’e
Güler yüzlü, þefkatli tutum ve davranýþlarý ile ameliyathane ekibi;
Uzm. Dr. Arzu EKÝCÝ
Ebru ÖZDEN, Necla ALAKUÞ
Hemþireler Cennet ÜSTÜN, Gülay KOCABAÞ,
Yasemin ÖBEKÇÝ
Servis Hemþireleri Aysel ÖZTÜRK, Nuriye KIYAR, Hülya
YILMAZ, Demet ÖZTÜRK, Elif ÇEMREK,
Satý ALICI’ya ve kat hizmetlerinde görevli tüm personele,
Anestezi Uzmaný
Anestezi Teknisyeni
Kaliteli, güvenilir saðlýk hizmetleri sunduklarý için teþekkür ederim.
(Ç.HAK:2408)
Ýllere göre eðitim ve öðretim desteði verilecek okul kademe ve türleri, öðrenci sayýsý MEB tarafýndan yayýmlananan kýlavuzda yer aldý.
Sapanca Belediyesi
ile SAYDER’ in birlikte
düzenlemiþ olduðu Mahalli At Yarýþlarý için çalýþmalar tamamlandý.
16 Aðustos Cumartesi günü saat 15.30’da
Sapanca Kurtköy Hipodromunda gerçekleþecek
olan at yarýþý programý
Ünlüler ve Sanatçýlar
Gösteri Yarýþý, Halk
oyunlarý
gösterileri,
1.Bölüm At Yarýþlarý ve
Açýk Grup At Yarýþlarý
olarak yapýlacak.
SAYDER Baþkaný
ve Sapanca Belediyesi
Meclis üyesi Cengiz Emil
baþkanlýðýnda oluþturulan tertip komitesi, Sapanca Belediyesi Baþkan
Yardýmcýsý Osman Gür,
Baþkan Danýþmaný Kenan Hürel, Kültür Müdürü Cemal Karaaðaç, Spor
Müdürü Hakan Köksöken, SAYDER yönetim
kurulu üyeleri Anýl Köseoðlu ve Tuncay Karaduman’dan oluþuyor.
SAYDER Baþkaný
Cengiz Emil konuyla ilgili yaptýðý açýklamada,“
Sapanca SAYDER olarak
bu yýl 3’cüsünü gerçekleþtireceðimiz Mahalli At
Yarýþlarýna vermiþ olduðu destek için baþta Sapanca Belediye Baþkanýmýz Dr. Aydýn Yýlmazer’e
teþekkür ediyorum. Geçen yýl ayný alanda düzenlemiþ olduðumuz mahalli at yarýþlarýna ülke
genelinde büyük ses getirdi. Mevcut pistin kumla kaplanmasý, hipodrom
ve çevresinin temizliði
tamamlanarak protokol
ve basýn tribünleri için
yerler hazýrlandý. At yarýþlarýna katýlýmýn üst seviyede olacaðýný düþünüyoruz, Konya, Eskiþehir,
Ankara, Kastamonu, Çorum, Düzce, Ýzmir, Bursa
Edirne, Ýstanbul gibi birçok illerden atlar ve at sahipleri misafirimiz olarak
ilçemize gelecek bizde
organizasyonda herhangi
Hacý Osman EBÝLOÐLU
Çorum Vali Yardýmcýsý
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
Býyýk, Rektör Yardýmcýsý oldu
Hayrettin
Karaman
H
itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr.
Mustafa Býyýk, Rektör Yardýmcýlýðý görevine atandý.
Hitit Üniviersitesi Rektörlüðü, yeni atamayý internetsitesinden duyurdu. Haber Merkezi
Çorum’un Osmancýk Belediyesinin sel baskýnlarýna karþý tedbir çalýþmalarý devam ediyor.
Osmancýk afetlere
karþý tebir alýyor
Ç
orum’un Osmancýk Belediyesinin
sel baskýnlarýna karþý
tedbir çalýþmalarý devam ediyor.
Bu yýl etkili yaðýþlarda meydana gelen sel baskýnlarýnda
D-100 Karayolunun
trafiðe kapanmasýna
ve onlarca evde su
baskýnlarýna neden
olan Tillim Çayýna
ikinci menfez açýldý.
Ýlçede sel baskýnlarýnýn önüne geçmek için yürütülen
tedbir çalýþmalarýnýn
artarak devam ettiðini
ifade eden Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ “Geçtiðimiz aylarda mevsim normallerinin üzerinde
olaðanüstü yaðýþlar
nedeniyle sel baskýnlarý yaþadýk. Selden
en çok Doðudere ve
Tillim Çayý nedeniyle
D-100 Karayolu üzerinde Þenyurt Mahallesi ve yolun altýnda
Orman ve Su Ýþleri Bölge
Müdürü göreve baþladý
O
dý.
rman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðü'ne atanan
Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, Samsun'da göreve baþla-
Orman ve Su Ýþleri Samsun 11. Bölge Müdürlüðü
görevini yaklaþýk 2.5 yýldýr sürdüren Emin Karaman'ýn
Resmi Gazete'de yayýnlanan yaz atama kararlarýna göre,
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müþavirliði'ne atanmasýnýn ardýndan, Orman ve Su Ýþleri 13.Bölge Müdürü iken
11. Bölge Müdürlüðü'ne atanan Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, Samsun'a gelerek görevine baþladý.
Samsun'da ve bölge illerde baþarýlý çalýþmalara imza atacaklarýný söyleyen Müdür Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, "Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðümüze
Samsun baþta olmak üzere Tokat, Amasya, Çorum ve
Ordu illeri baðlý. Bu zamana kadar görev baþýnda birçok
iyi ve güzel çalýþmalara imza attýk. Bu ve buna benzer
çalýþmalarýmýzý Samsun ve çevre Ýllerinde de gerçekleþtireceðiz" dedi.
Orman ve Su Ýþleri 13. Bölge Müdürlüðü'nde Bölge Müdürü olarak Erzurum’da 2 yýl görev yapan Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, evli ve 2 çocuk babasý.(ÝHA)
Tillim Çayýna ikinci menfez açýldý.
da Yeni ve Cumhurimenfez ilçenin yaðÝlave yaðmur suyet mahalleleri etkimur suyu hattýna baðyu hatlarý ve yeni açýlendi. Buralarda sel
lý olmadýðý için daha
lan menfezle sel basbaskýnlarýný önlemek
önce iptal edilmiþ.
kýnlarýnýn
büyük
için belediyemiz taraMenfezi ilçenin yaðoranda önleneceðini
fýndan kýsa sürede
mur suyu hattýna baðkaydeden Karataþ,
alýnabilecek tedbirleri
layarak kullanýma açDSÝ ile iþbirliði yapmasaya yatýrdýk. Sel
týk. Böylelikle Tillim
týklarý
kuþaklama
nedeniyle D-100 KaÇayý ve Doðudeprojesi tamamlandýrayolunun da trafiðe
re’den gelen sel iki
ðýnda ise sel baskýnkapandýðý Daniþment
ayrý menfezle doðrularýnýn tarihe karýþaGazi Caddesinde dadan Öðretmenevi yacaðýný sözlerine ekleha önce üzeri kapatýlnýndaki su kanalýna
mýþ bir menfez oldutahliye edilecek” dedi.(ÝHA)
ðunu tespit ettik. Bu
di.
Mehmet Sýddýk Kýlýnçer
Hz. Ömer'in
vasýyeti
Hz. Ömer, Huzeyfe b. El-Yemân ve
Osman b. Huneyf'i Irak'a görevli olarak
gönderiyor, Medine'ye döndüklerinde onlara
soruyor:
-Irak topraklarýna, taþýyamayacaðý yükler
(vergiler) yüklediniz mi?
-Hayýr, taþýyabileceði yükler yükledik.
-Siz yine de bir bakýn, yeniden inceleyin,
taþýyamayacaðý yükleri asla yüklemeyin.
Sonra þunu ekliyor:
- Allah bana selamet lütfederse Irak'ýn dul
kadýnlarýný, benden sonra kimseye muhtaç
olmayacaklarý bir duruma getireceðim.
Buhârî diye bilinen meþhur hadis
kitabýnda, Hz. Ömer'in bu dünyadan ayrýlýrken
kendisinden sonra vazife alacak olan
yöneticilere þu vasýyet ve tavsiyelerde
bulunduðu nakledilmiþtir:
Kendisini metheden ve 'önce
Peygamberimiz'in önde gelen ashabýndan
olmak, sonra halife olup ülkeyi adaletle
yönetmek ve sonra da þehitlik mertebesinden
dolayý sana müjdeler olsun' diyen bir gence
'Lehimde de aleyhimde de olmadan bu iþin
içinden sýyrýlmýþ isem bana ne mutlu' dedikten
sonra o gencin elbisesinin etekleri yerde
süründüðünü görünce 'Evladým, eteklerini biraz
kýsalt; bu hem daha çok dayanmasýný saðlar
hem de Rabbine karþý takva libasýn olur'
demiþtir.
Sonra oðlunu çaðýrmýþ, borçlarýný
ödemesini tenbih ve kaynaðýný tarif ettikten
sonra Hz. Aiþe'ye gitmesini ve onun odasýnda
defnedilmiþ bulunan iki dostunun yanýna
gömülmesi için izin istemesini talep etmiþ, bu
izin verilince de dünyalar onun olmuþtur.
Sýra kendisinden sonraki halifenin
belirlenmesine gelmiþ, ondan bunu bildirmesi
istenince aday seçiminin bir heyet tarafýndan
yapýlmasýný ve sonra ona bey'at edilmesini
istemiþ, heyeti de Ali, Osman, Talha, Zübeyr,
S'ad b. Ebî Vakkas, Abdurrahman ve oðlu
Abdullah (Allah cümlesinden razý olsun) olarak
tayin etmiþ, ama oðlu Abdullah'ýn halife
seçilmemesini, yalnýzca danýþmaya katýlmasýný
þart koþmuþtur.
Kendisinden sonra seçilecek olan
Halife'ye de þu tavsiyelerde bulunmuþtur:
Ýlk muhacirlerin haklarý korunmalý ve
onlara saygýda kusur edilmemelidir.
Bize kucak açan ve hakkýyla iman etmiþ
bulunan ensara (Medine yerlilerine) iyi
davranýlmalý, iyi iþleri kabul edilmeli, kusurlarý
da baðýþlanmalýdýr.
Þehirlerde yaþayanlar Ýslam'ýn gücü, servet
kaynaðý ve düþmanýn öfke sebebidirler, onlara
iyi davranýlmalý, vergiler mallarýnýn fazlasýndan
gönül hoþluklarýyla alýnmalýdýr.
Kýrsalda yaþayanlar Araplarýn kökü ve
Ýslam'ýn gövdesidir; onlarýn da mallarýnýn
ortasýndan deðil kýyýsýndan alýnmalý ve
yoksullarýna daðýtýlmalýdýr.
Allah'ýn ve Resûlü'nin himayelerinde olan
ehl-i zimmete (Ýslam ülkesi teb'asý olan gayr-i
Müslimlere) verilen söze, yapýlan antlaþmaya
sadýk kalýnmalý, onlarý korumak için gerekirse
savaþýlmalý, güçlerini aþan bir yükümlülük
yüklenmemelidir.
Bu vasýyet ve tavsýyeler bütün müminler
için daima muteber olan düsturlar ve yol
haritalarýdýr.
Altýn rezervinde 12. sýradayýz
A
Ýlçede sel baskýnlarýnýn önüne geçmek için yürütülen tedbir çalýþmalarýnýn artarak devam ettiði belirtildi.
Rotasyona karþý yeni öneri
Gülesin Aðbal Demirer
A
ktif Sen Ýl Temsilcisi Adem Yücel,
TBMM gündemindeki
Torba Yasa'yla öðretmenlere rotasyon uygulamasý getirildiðini,
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenlemeye sendika olarak olarak itirazlarý olduðunu bildirdi. Yücel,
mevcut þartlarda böyle bir adýmýn saðlýklý olmayacaðý kanaatinde olduklarýný, siyasi otoriterinin keyfi uygulamalarýna
araç yapýlacaðý endiþesini taþýdýklarýný savundu.
Rotasyon
yerine farklý bir
öneride de bulunan Yücel, "Dezavantajlý bölgeler için özenAktif Sen Ýl Temsilcisi Adem Yücel
dirici ek sosyal
nunla ilgili sendikalarýn görüþve mali haklar ve bu benzeri
leri de alýnarak ortak bir akýl
teþvikler yapýldýðýnda problem
oluþturularak daha bir çok çöçözülecektir inancýndayýz. Buzüm ortaya çýkacaktýr."dedi.
ltýn
rezervlerini
512,9 tona çýkan
Türkiye, dünyanýn en
fazla altýn rezervlerine
sahip ülkeleri arasýnda
12. sýraya yükseldi.
Dünya
Altýn
Konseyi (World Council
Gold) verilerine göre,
Türkiye'nin altýn rezervleri 2014 yýlýnýn ikinci
çeyreðinde ilk çeyreðe
göre yaklaþýk 30 ton
artarak 512,9 tona çýktý.
Böylelikle
Türkiye,
dünyanýn en fazla altýn
rezervi sýralamasýnda
Avrupa Merkez Bankasý'ný
(ECB) geride býrakarak 12.
sýraya çýktý. 2014 yýlýnýn ilk
çeyreðinde Türkiye'nin altýn rezervi 483,5 ton düzeyindeydi.
Türkiye'nin altýn rezervi
geçen yýlýn ayný dönemine göre
ise 71,4 ton (yüzde 16,2) artýþ
kaydetti. 2013 yýlý ikinci çeyrekte Türkiye'nin altýn rezervi 441,5
ton düzeyinde gerçekleþmiþti.
Toplam rezervler içinde ilk
sýrada 8 bin 134 ton ile ABD yer
Dünya altýn konseyi verilerine göre Türkiye 12. sýrada yer alýyor.
alýrken, bu ülkeyi sýrasýyla 3 bin
385 ton ile Almanya, 2 bin 814
ton ile IMF, 2 bin 451 tonla
Ýtalya ve 2 bin 435 ton ile Fransa
takip etti.
Dünya altýn konseyi verilerine göre en fazla altýn rezervine
(bin ton) sahip 15 ülke, kuruluþ
þöyle: 2014/2. Çeyrek
1 ABD 8.133,50
2 Almanya 3.384,20
3 IMF 2.814,0
4 Ýtalya 2.451,8
5 Fransa 2.435,4
6 Rusya 1.094,7
7 Çin 1.054,1
8 Ýsviçre 1.040,0
9 Japonya 765,2
10 Hollanda 612,5
11 Hindistan 557,7
12 Türkiye 512,9
13 ECB 503,2
14 Tayvan 423,6
15 Portekiz 382,5
(Haber7)
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Gurbette iþ kazasý geçiren
talihsiz iþçi defnedildi
Erol Taþkan
aklaþýk bir hafta önce binbir umutla gittiði
YIrak'ta
iþ kazasý geçirerek vefat eden inþaat
iþçisi Gazi Ölçer, köyünde topraða verildi.
Ýnþaat iþçisi olarak hayatý kazanan ve üç
çocuðuna bakan 47 yaþýndaki Gazi Ölçer, bir
þirket aracýlýðý ile Irak'ta bir inþaatta çalýþmak
üzere oðlu Halil Ölçer ile birlikte Irak'a gitti.
Çalýþtýðý inþaatýn çatýsýndan dengesini
kaybederek yere düþtüðü ifade edilen Ölçer,
olay yerinde hayatýný kaybetti.
Irak'ta yapýlan resmi iþlemlerin ardýndan
cenazesi uçakla Ýstanbul'a getirilen Gazi Ölçer,
Ýstanbul'dan da karayolu ile memleketi Çorum'a
getirildi.
Ailesi ve sevenlerini yasa boðan kara
haber, Çorum'da da büyük bir üzüntüyle
karþýlandý. Gazi Ölçer, önceki gün köyü
Karaaðaç'ta ikindi namazý sonrasý kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýna
defnedildi.
Gazi Ölçer'in oðlu Sefa Ölçer'in de
yaklaþýk 15 gün önce askerlik görevini bitirerek
baba ocaðýna döndüðü öðrenildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet,
ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Ponny Club Aktiviteleri çerçevesinde, Çorumlu çocuklar midilli atlarla buluþtu.
Çocuklarýn midilli keyfi
Ç
Gazi Ölçer, Irak'ta iþ kazasý geçirerek hayatýný kaybetti.
Sünnet Þöleni baþlýyor
Ç
orum Belediyesi
tarafýndan
geleneksel olarak
düzenlenen Sünnet ve
Dayanýþma Þöleni,
bugün saat 15.30'da
Hürriyet Meydaný'nda
baþlayacak.
Kentli Servisi'ne
kaydýný yaptýran
çocuklarýn ve ailelerinin
katýlýmýyla saat
15.30'da Belediye
önünden baþlayacak
olan sünnet konvoyu
Gazi Caddesi, Hamit
Kaplan Caddesi, Fatih
Caddesi, Akpýnar
Caddesi, Akþemsettin
Caddesi, Hýdýrlýk
Caddesi, Tarým
Caddesi, Ankara Yolu,
Cengiz Topel Caddesi,
Bahabey Caddesi'nden
orum
Belediyesi,
düzenlediði
etkinlikle
yüzlerce çocuðu
midilli atlarla
buluþturdu.
Türkiye Jokey
Kulübü iþbirliði
ile Kültür Park'ta
düzenlenen
sosyal
sorumluluk ve
eðlence projesi
Ponny Club
Aktiviteleri
çerçevesinde
çocuklar ilk defa
atlara binme
heyecaný yaþadý.
Dün
baþlayan
etkinlikler bugün
de devam
edecek. Etkinliðe
katýlarak ata
binme imkâný
bulan çocuklara
hazýrlanan
boyama
kitaplarýndan da
hediye edildi.
Kültür ve Sosyal
Ýþler Müdürü
Mustafa Ercan,
etkinliðe katýlan
çocuklarla
yakýndan ilgiledi.
Tüm
çocuklarýn
ücretsiz olarak
faydalanabildiði
etkinlik bugün
16.00-20.00
saatleri arasýnda
Kültür Park'ta
devam edecek.
(Haber Merkezi)
Belediye, tüm Çorum halkýný sünnet þölenine davet etti.
sonra tekrar Hürriyet
Parký'na gelecek. Saat
17.00'da Mehter
gösterisi ve protokol
konuþmalarý ile
baþlayacak olan þölen
çocuklar için
animasyon gösterileri
ile sona erecek.
Çocuklar daha sonra
belirlenecek olan
polikliniklerde sünnet
ettirilecek.
Belediye, tüm
Çorum halkýný sünnet
þölenine davet etti.
Sünnet ve Dayanýþma Þöleni, bugün saat 15.30'da Hürriyet Meydaný'nda baþlayacak.
7
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
‘Teþhis yanlýþ olunca
tedavi de yanlýþ oluyor’
S
Enise Aðbal
aadet Partisi Ýl
Baþkan Yardýmcýsý
ve Araþtýrma ve
Planlama Komisyon
Baþkaný Ýbrahim Zorlu,
“Yaþanabilir bir Türkiye
için, Yeniden büyük
Türkiye ideallerimizi
gerçekleþtirip bu arada
da ümmetle olan
baðlarýmýzýn ve
tarihimizin sýrtýmýza
yüklediði liderlik
misyonu gereði Ýslam
Birliði’ni bir an önce
kurmalý ve harekete
geçirmeliyiz.” dedi.
Erdoðan’ýn,
Cumhurbaþkaný
seçilmesinin ardýndan
yaptýðý balkon
konuþmasýnda Kürt
açýlýmý ve paralel
devletle mücadeleyi
kararlýlýkla
sürdüreceklerini
belirtmesini eleþtiren
Zorlu, þu açýklamalarda
bulundu;
“Bizler Milli
görüþçüler olarak
öncelikle þunu
belirtmek isteriz ki
teþhis yanlýþ olunca
tedavi mecburen yanlýþ
oluyor. Dolayýsýyla
yanlýþ tedavi de sorunu
olduðundan hem daha
ileriye ve hatta farklý
mecralara
götürmektedir. Teþhis
ne? Kürt sorunu...
yatýrýmdan yani
sanayileþmenin bir an
önce baþlatýlarak
iþsizlik sorununun
çözümlenmesi
gerekmektedir.
‘Paralel yapýyla
mücadele aldatmacadan
öteye gidemez’
Ýbrahim Zorlu
Bizlerin bunlarý asla
kabul etmemiz
mümkün deðildir.
Çünkü 77 milyonluk
Türkiye’deki Kürt
kardeþlerimizin hiç
birinin bu ve benzeri bir
sorunu yoktur. Doðu ve
Güneydoðu’nun asýl
sorunu iþsizliktir ve tabi
ki baþlarýna ABD ve
iþbirlikçileri tarafýndan
bela edilmiþ PKK’dýr.
Asýl teþhis bu olmalýdýr
ki tedavisi de açýktýr.
Bir an önce yapýlan bu
açýlým yanlýþýndan
dönerek bu bölgemizin
öncelikli sorunu olan
PKK’yý dolayýsýyla
arkasýnda tam destekçi
olduðu herkes
tarafýndan bilinen ABD
ve iþbirlikçilerin o
bölgeden bir an önce
temizlenmesidir. Ve bu
bölgeye acilen devlet
eliyle yatýrýmlar ki
yatýrýmdan kastýmýz yol
vs. deðildir katma
deðeri olan ve asýl olan
Paralel yapýyla
mücadeleye gelince bu
ve benzeri meseleler
vizyon ve misyon
meselesi deðil adli ve
güvenlik güçlerinin
meselesidir. Ortada
isnat edilen bir suç
varsa Türk güvenlik
güçleri bu konuda
gerekenleri gerektiði
þekilde yapacak ve
yargýya suçlularý teslim
edecektir. Bunun
hükümet tarafýndan
vizyonumuz ve
misyonumuz diyerek
lanse edilmesi sadece
bir aldatmacadan ve
popülarizmden öteye
gitmemektedir.
Bizim Türkiye ve
Türk halký olarak
ümmetin içindeki
vizyonumuz ve
misyonumuz aslýnda
bellidir. Türkiye olarak
öncelikle yaþanabilir bir
Türkiye için, yeniden
büyük Türkiye
ideallerimizi
gerçekleþtirip bu arada
da ümmetle olan
baðlarýmýzýn ve
tarihimizin sýrtýmýza
yüklediði liderlik
misyonu gereði Ýslam
Birliði’ni bir an önce
kurmalý ve harekete
geçirmeliyiz.
Ýþte gerçek vizyon
budur ki; gereði olarak
hali hazýr da rahmetli
Prof. Dr. Necmettin
Erbakan tarafýndan
kurulu olan ve iskeleti
belli olan D-8 Ýslam
Birliði yeniden harekete
geçirilmeli ve Türkiye
olarak dünyaya yeniden
yön veren, adalet
daðýtan lider nasýl olur
bunu göstermeliyiz.
Biz Saadet Partisi
olarak bu gerçekler
ýþýðýnda siyasetimizi ve
duruþumuzu
oluþturuyor ve bu
ilkeler gereði üzerimize
düþen görevi yerine
getirmek için elimizden
gelen gayreti
gösteriyoruz. Halkýmýza
da bunu anlatmaya,
sürekli ve çeþitli
platformalarda bunlarý
anlatmaya çalýþýyoruz.
Ýnþallah yakýn bir
tarihte Saadet
iktidarýnda bu ülke
gerçek visyonuna ve
misyonuna dönecek,
yeniden Osmanlý gibi
bütün dünya
mazlumlarýnýn umudu
olacaktýr.”
13 milyon fidan üretilecek
A
masya Orman Bölge
Müdürü Yaþar Sarý,
"Bölgemizde 2014
yýlýnda 980 bin metreküp
endüstriyel odun ve 445
bin ster yakacak odun
üretimi programlandý. Bu
faaliyet karþýsýnda orman
köylüsüne 50 milyon 583
bin lira kaynak
aktarýlacaktýr" dedi.
Sarý, Orman Genel
Müdürlüðü'nün 175.
kuruluþ yýl dönümü
dolayýsýyla bölge
müdürlüðünde yaptýðý
basýn açýklamasýnda,
2012 yýlý sonunda Sivas
ve Yozgat'ýn bölgeden
ayrýlmasýnýn ardýndan
Amasya, Çorum, Samsun
ve Tokat'ta hizmet
vermeye devam
ettiklerini belirtti.
Toplamda bin 824
personelle üretim
çalýþmalarýna devam
ettiklerini ifade eden
Sarý, 2013 yýlýnda 764
bin 201 metreküp
endüstriyel odun ve 466
bin 309 ster yakacak
odun ürettiklerini
söyledi.
Bu üretim
karþýsýnda orman
köylüsüne 43 milyon 166
bin lira kaynak
aktarýldýðýný anlatan Sarý,
"Bölgemizde 2014
yýlýnda 980 bin metreküp
endüstriyel odun ve 445
bin ster yakacak odun
üretimi programlandý. Bu
faaliyet karþýsýnda orman
köylüsüne 50 milyon 583
bin lira kaynak
aktarýlacaktýr. Mayýs ayý
sonu itibariyle 355 bin
metreküp endüstriyel
odun ve 19 bin 140 ster
yakacak odun üretilmiþ
olup, bu üretim
karþýlýðýnda köylüye 15
milyon lira ödeme
yapýlmýþtýr" dedi.
Sarý, ormanlarý
korumak için her türlü
zararlýyla biyolojik,
mekanik ve biyoteknik
mücadelenin sürdüðünü,
yangýnla mücadelede ise
bu yýl için planlanan 30
kilometre yangýn emniyet
yolunun 6 kilometresinin
gerçekleþtirildiðini dile
getirdi.
Y
HAFIZA
BOZUKLUKLARI
OLABÝLÝYOR
Enç, vücut
sývýsýnýn yüzde 2 gibi
küçük bir oranda
azalmasýnýn bile
yorgunluk, yakýn
hafýzada hafif
bozulmalar, dikkati
toplamada ve yapýlan
iþe odaklanmakta
güçlüklere neden
ürk Standartlarý
T
Enstitüsü (TSE) ile
Suluova Belediyesi arasýnda
hizmet kalitesini arttýrmaya
yönelik protokol imzalandý.
Belediye Baþkanlýðý
makamýnda gerçekleþen
programda açýklamalarda
bulunan Belediye Baþkaný
Fatih Üçok, ilçe sýnýrlarý
içindeki binalarda yer alan
asansörlerin yýllýk
bakýmlarýnýn yapýlmasýnýn
bu anlaþmayla TSE
tarafýndan gerçekleþtirileceðini söyledi.
"Yaptýðýmýz piyasa
araþtýrmalarý sonucunda bu
hizmeti en iyi TSE'nin
vereceðine inandýk ve
protokol imzaladýk" diyen
Üçok, þunlarý kaydetti:
"TSE her zaman kaliteli
hizmet veren örnek bir
kurumumuzdur. Bu önemli
bir iþbirliði protokolü olup
bu anlaþmayla asansör
kazalarýnýn ve doðacak
zararlarýnýn önüne geçmeyi
hedefliyoruz. Ýlçemizde
bizde tescili olan 90'ýn
üzerinde asansörlü bina var.
Bu sayý her geçen gün
artmaktadýr. Biz yaptýðýmýz
bu protokolle olabilecek
aksaklýklarýn ve zararlarýn
önüne geçmek için
tedbirimizi alýyoruz. Hayýrlý
olmasýný diliyorum."
Asansör yönetmeliðine
göre asansörlerin yýllýk
periyodik kontrollerine
iliþkin belediye ile bir
protokol imzaladýklarýný
belirten TSE Çorum
Belgelendirme Müdürü
Aslan Karaköse ise þunlarý
dile getirdi:
"Bundan sonra ilçede
yapýlacak binalardaki
ruhsatlý asansörlerin yýllýk
periyodik muayeneleri
yetkili uzmanlarýmýz
tarafýndan denetlenecek.
Geçen sene yapýlan
analizlere bakýldýðý zaman
Türkiye genelindeki
asansörlerin yüzde 80'inin
olumsuz olduðunu
görüyoruz. Bu da
insanlarýmýzýn can ve mal
güvenliði açýsýndan ciddi bir
sýkýntý. Bu önemli sorunun
önüne geçmek için TSE
ülke genelinde çok ciddi
araþtýrma ve çalýþmalar
yürütmektedir. A tipi
muayene kuruluþlarý
arasýnda tek kamu kuruluþu
olan TSE'nin, belediye ile
imzaladýðý protokol
kapsamýnda, belediye
sýnýrlarý içinde bulunan tüm
asansörlerin yýllýk kontrole
tabi tutulmasýný saðlayarak
Suluovalý vatandaþlarýn
kaliteli, saðlýklý ve güvenli
asansör hizmetinden
faydalanmasý temin
edilecek. Bu tamamen
tüketicinin korunmasýna
yönelik verilecek bir
hizmettir. Amasya
bölgesinde ilk
protokolümüzü Suluova
belediyemizle imzalýyoruz.
Diðer Merzifon ve Taþova
ilçeleriyle olan
görüþmelerimiz ise sürüyor.
Ülke genelinde ise 12 ilde
bu anlaþmalarý yaptýk ve
çalýþmalarýmýz sürüyor."
TSE ile Belediye
arasýnda hizmet kalitesini
arttýrmaya yönelik yapýlan
protokol gereði, TSE'nin
belirlenen ücret karþýlýðýnda
ilçedeki asansörlerin yýllýk
bakým ve muayenelerini
yapacaðý bildirildi. (A.A.)
Fidan üretiminde
hedef 13 milyon
Bölge müdürlüðüne
baðlý fidanlýk müdürlüðü
ve þefliklerde 2013
yýlýnda 15 milyon 789
bin 500 adet fidan
üretildiðini anýmsatan
Sarý, bu yýl ise 13 milyon
fidan üretimini
programladýklarýný,
Mayýs ayý sonu itibariyle
9 milyon fidanýn ekim ve
repikaj iþleminin
tamamlandýðýný dile
getirdi.
Açýklamanýn
ardýndan Sarý ve
beraberindekiler Amasya
Valisi Ýbrahim Halil
Çomaktekin ile Orman
Genel Müdürlüðü'nün
175. kuruluþ yýl dönümü
anýsýna valilik bahçesine
fidan dikti.(AA)
Susuzluk hafýza kaybettiriyor
aþam kaynaðý
olan suyu
yeterince tüketmemek
hafýza bozukluklarý ve
dikkat daðýnýklýðý gibi
sorunlara yol açýyor.
Yaþam kaynaðý
suyu az içmek dikkat
güçlüðü ve hafýza
bozukluðuna neden
oluyor. Uzman
diyetisyen Pýnar Kural
Enç, "Vücuttaki bütün
sistemler, organlar ve
hücreler yeterli su
olmadan
fonksiyonlarýný
sürdüremezler" diyor.
TSE belediyelerle anlaþýyor
olabileceðini
belirterek günlük en
az 2 litre su içilmesini
öneriyor.
(Haber Merkezi)
Nefesle teþhis edilebilecek
D
eneyler, on derece duyarlý
nanopartiküllerden
oluþan bir sondaya baðlý
balona üflenerek akciðer
kanseri ve KOAH'ýn
teþhisinin mümkün
olabileceðini gösterdi.
BU TEST SAYESÝNDE
DAHA DOÐRU VE ERKEN
TEÞHÝS MÜMKÜN
Uçucu organik bileþikler
incelenerek yapýlan bu test
sayesinde daha doðru ve
erken teþhisin mümkün
olabileceðini belirten bilim
insanlarý, tedavinin
geliþiminin de bu þekilde
izlenebileceðini vurguladý.
Sonuçlarý Amerikan
Klinik Onkoloji Derneði'nin
bu yýlki kongresinde sunulan
araþtýrmaya imza atanlardan
Fred Hirsch, mevcut tarama
testinin akciðer kanserinden
ölüm riskini yüzde 20
azaltabileceðini ancak tarama
testinin yanlýþ sonuçlar da
verebildiðini belirterek, yeni
testle daha doðru teþhis için
nefesteki biyolojik
göstergelerin kullanýldýðýna
dikkat çekti.
Hayata baþarýyla
geçirilmesi halinde test,
akciðer kanseri ve KOAH'ýn
teþhisinde devrim yaratacak.
Ýtalya'daki Bari
Üniversitesi'nden bilim
insanlarý 2 yýl önce nefesten
kolon kanseri teþhisi
deneylerinde baþarý
saðlandýðýný açýklamýþtý.
Bilim adamlarý, gaz evreli
kromatografi (bileþimli
karýþýmlara uygulanabilen
geliþmiþ kimyasal ayýrma ve
analiz tekniði) kullanarak
hastalarýn soluðundaki uçucu
organik bileþikleri incelemeye
dayalý test sayesinde kiþinin
kolon kanserine yakalanýp
yakalanmadýðý yüzde 76'lýk
doðruluk payýyla belirlemiþti.
ABD'nin California
eyaletindeki bir þirket,
hastanýn verdiði soluk ile
akciðer kanserinin teþhisi için
"elektronik burun"
geliþtirdiðini
açýklamýþtý.(Yaygýn basýn)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
9
Fazla
tuz beyin
kanamasýna
yol açýyor
T
uz alýmýna baðlý vücutta biriken fazla su,
kan basýncýný arttýrarak beyin kanamasýna
davetiye çýkarýyor.
Türk Böbrek Vakfý Ahmet Ermiþ Diyaliz
Merkezi Baþhekimi Yard. Doç. Dr. Bilal Görçin,
ani tansiyon yükselmesinin en önemli sebebinin
aþýrý tuz tüketimi olduðunu belirterek, tuz
alýmýna baðlý vücutta biriken fazla suyun kan
basýncýný arttýrarak beyin kanamasýna davetiye
çýkardýðýný vurguladý.
Görçin, yaptýðý yazýlý açýklamada, sinsi
böbrek hastalýklarýnýn ilk belirtisinin tansiyon
yüksekliði olduðuna deðinerek, aþýrý tuz
tüketiminin yüksek tansiyon hastalarýnda felcin
yaný sýra göz, böbrek, beyin ve kalpte organ
hasarý ile kalp yetmezliðine ve akciðer ödemine
neden olabildiðini kaydetti.
Vücut içerisindeki sývý ve tuzun birlikte
hareket ettiðine, bu nedenle böbrek yetmezliði
olan hastalarýn tuzdan uzak durmalarýnýn önem
taþýdýðýna iþaret eden Görçin, þu bilgileri verdi:
"70 kilogramlýk bir kiþinin vücudunda
ortalama 42 litre su vardýr. Su vücudumuzda
hücreler içinde, hücreler arasýnda ve damar
içinde bulunur. Bu bölgeler arasýna suyun geçiþi
tamamen tuza baðýmlý olarak olur yani tuz
vücudumuzun sývý dengesini koruyarak uygun
hayati ortamý saðlar. Bu nedenle tuz dengesini
iyi ayarlamak lazým. Geliþmiþ ülkelerde günlük
tuz tüketimi 15 gram civarýndadýr. Bu
ülkemizde Türk Nefroloji Derneði'nin yaptýðý
çalýþmalarda 25-28 gram bulunmuþtur. Ýdeali 10
grama yaklaþtýrmaktýr.
Ani tansiyonun yükselmesinin en önemli
sebebi, aþýrý tuz tüketimi. Ani tuz alýmýna baðlý
olarak vücutta biriken fazla su, kan basýncýný
arttýrarak beyin kanamasýna davetiye çýkarýr."
Ýþsizlik geriledi
T
ürkiye'de
iþsizlik
oraný, mayýsta bir
önceki aya göre
gerileyerek % 8,8 oldu.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) mayýs
ayýna iliþkin hanehalký
iþgücü istatistiklerini
açýkladý.
Buna göre,
mayýsta Türkiye
genelinde 15 ve
daha yukarý
yaþtakilerde iþsiz
sayýsý 2 milyon
551 bin kiþi,
iþsizlik oraný
ise yüzde
8,8
olarak hesaplandý. Nisan ayýndaki iþsiz
sayýsý 2 milyon 579 bin, iþsizlik oraný ise
yüzde 9 seviyesindeydi.
Ýþsizlik oraný erkeklerde yüzde 8,
kadýnlarda ise yüzde 10,5 olarak kayýtlara
geçti.
Ayný dönemde tarým dýþý iþsizlik oraný,
yüzde 10,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaþ
grubunu içeren genç nüfustaki iþsizlik
oraný yüzde 15,8, 15-64 yaþ grubundaki
iþsizlik oraný ise yüzde 8,9 oldu.
Mayýsta 15 ve daha yukarý yaþtaki
istihdam edilenlerin sayýsý 26 milyon 538
bin kiþi, istihdam oraný ise yüzde 46,7
olarak gerçekleþti. Bu dönemde tarým
sektöründe çalýþan sayýsý 5 milyon 820 bin
kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý ise
20 milyon 718 bin kiþi oldu. Ýstihdam
edilenlerin yüzde 21,9'u tarým, yüzde 20,2'i
sanayi, yüzde 7,4'ü inþaat, yüzde 50,5'i ise
hizmetler sektöründe yer aldý.
(Yaygýn basýn)
Aman ekstre borcunuzla
dolandýrýlmayýn
Konut fiyatlarý yükseldi
konut fiyatlarý geçen yýlýn temmuz ayýna
Yeni
göre yüzde 10,79 yükseldi.
Reidin ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý Derneði'nin (GYODER) "Yeni Konut
Fiyat Endeksi" raporuna göre, temmuz ayýnda yeni
konut fiyatlarý bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yýllýk
bazda yüzde 10,79 yükseldi.
"Mortgage Uzmaný Garanti", Reidin.com ve
GYODER iþ birliðiyle hazýrlanan emlak endekslerinin 2014 Temmuz ayý raporu yayýmlandý.
Ýkinci el ve yeni konutlara yönelik çalýþma,
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir ve
Kocaeli'de gerçekleþtirildi. "Reidin–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" raporuna göre, yeni konut
fiyatlarý bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranýnda,
geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yýllýk bazda yüzde 10,79 yükseldi.
"Türkiye Kompozit Satýlýk Konut Fiyat Endeksi"nde ise bir önceki aya göre yüzde 1,41, geçen
yýlýn ayný dönemine göre yüzde 16,71 oranýnda artýþ oldu. Bir önceki senenin ayný ayýna göre; yýllýk
satýlýk fiyatlarýndaki deðiþimlere bakýldýðýnda, yüzde 21,59 oranýyla en yüksek artýþ Ýstanbul ilinde,
yüzde 6,41 ile en düþük artýþ ise Antalya'da gerçekleþti.
KONUT KÝRALARI EN FAZLA ANTALYA’DA YÜKSELDÝ
Bir önceki aya göre bakýldýðýnda Ýstanbul,
metrekare baþýna yüzde 1,80 deðer artýþýyla, Temmuz 2014'te konut satýþ fiyatlarýnýn en fazla yükseldiði il oldu. Ayný dönemde metrekare baþýna konut
satýþ fiyatlarý, Adana'da yüzde 1,34, Ankara'da yüzde 0,90, Ýzmir'de yüzde 0,77, Kocaeli'nde yüzde
0,57, Antalya'da yüzde 0,46 ve Bursa'da yüzde 0,45
arttý.
Temmuz ayýnda metrekare baþýna konut
kiralarýnýn en fazla yükseldiði il ise yüzde
1,69 artýþla Antalya oldu. Ayný dönemde
konut kira deðerleri Ýstanbul'da yüzde
1,26, Ankara'da yüzde 1,23, Adana'da
yüzde 0,90, Ýzmir'de yüzde 0,85, Kocaeli'nde yüzde 0,75
ve Bursa'da yüzde
0,38 arttý.
Geçen ay, yeni konut satýþ fiyatlarý bir önceki
aya göre, 1+1 dairelerde deðiþmezken, 2+1 dairelerde yüzde 1,04, 3+1 dairelerde yüzde 0,74, 4+1
dairelerde yüzde 0,07 arttý. Temmuz ayýnda endeks
bir önceki aya göre 51-75 metrekare konutlarda
yüzde 0,07, 76-100 metrekare konutlarda yüzde
0,14, 101-125 metrekare konutlarda yüzde 1,04,
126-150 metrekare konutlarda yüzde 0,88, 151 metrekare alana sahip konutlarda yüzde 0,07 artýþ gösterdi.
Reidin - GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi
2014 yýlý Temmuz ayý sonuçlarýný deðerlendiren
GYODER Baþkaný Aziz Torun, temmuz ayýnda endeksin yüzde 0,74, geçen yýlýn ayný dönemine göre
ise yýlýk yüzde 10,79 artýþ gösterdiðini belirterek, bu
ay gerçekleþen fiyat artýþlarýnýn en çok 2+1 konut tipinde yüzde 1,04 olduðunu kaydetti.
Temmuz ayýnda satýþý gerçekleþtirilen konutlarýn yüzde 34,5'inin bitmiþ konut stoklarýndan oluþurken, yüzde 64,5'inin bitmemiþ konut stoklarýndan oluþtuðunu kaydeden Torun, endeksin bu ayki
verilerini incelediklerinde temmuz ayýndaki yüzde
0,74'lük fiyat artýþýn, yüzde 0,45 olarak gerçekleþen
TÜFE'nin üzerinde gözlemlendiðini aktardý.
Torun, bu durumun, enflasyondan ve satýcýlarca yapýlan vade uygulamalarý nedeniyle katlanýlan
finansmandan kaynaklanan
maliyetlerdeki artýþýn fiyatlara yansýmaya baþladýðýný
gösterdiðini ifade etti.
KONUT YATIRIM
ARACI OLARAK ÖNE
ÇIKIYOR
Garanti Mortgage Genel Müdür Yardýmcýsý
Umur Güven ise, konut fiyatlarýndaki düzenli artýþýn, konutun Türkiye'de bir yatýrým
aracý olarak öne çýktýðýný gösterdiðini vurgulayarak, þunlarý kaydetti:
"Kira ödemek yerine sabit faizli
mortgage kullanýlarak alýnan konutlar,
müþterilerimizin
ev sahibi olmasýný saðlarken; deðer
kazanan
bir yatýrým aracý
olarak
katký da
saðlýyor."
Kan baðýþçý sayýsý arttý
Türkiye
genelinde 2002'de 326 bin olan kan baðýþçýsý sayýsý geçen yýl 1 milyon 600 bini aþtý.
Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin kan baðýþý rakamlarýna iliþkin yazýlý soru önergesini yanýtladý.
Bakan Müezzinoðlu, 2002 yýlýnda 326 bin
337, 2003 yýlýnda 312 bin 736, 2004 yýlýnda
305 bin 324, 2005 yýlýnda 342 bin 146,
2006 yýlýnda 502 bin 102, 2007 yýlýnda
592 bin 965, 2008 yýlýnda 654 bin 81,
2009 yýlýnda 848 bin 586, 2010 yýlýnda 1 milyon 14 bin 516, 2011 yýlýnda
1 milyon 276 bin 212, 2012 yýlýnda
1 milyon 469 bin 807, 2013 yýlýnda
ise 1 milyon 640 bin 878 kiþinin
kan baðýþýnda bulunduðunu bildirdi.
2013'te baðýþçýlarýn 75 bin
620'sinin askerlerden oluþtuðunu belirten Müezzinoðlu, 1 milyon 382 bin 148 kiþinin mobil kan baðýþý
ekiplerine, 183 bin 110 kiþinin kan baðýþ merkezlerinde kan verdiðini ifade etti. Müezzinoðlu, geçen yýl
164 bin 365 kiþiyle en fazla baðýþta bulunulan ilin Ýstanbul olduðunu kaydetti.
Müezzinoðlu'nun cevabýna göre ayný dönemde
kan baðýþý yapan asker sayýsý ise yarý yarýya
azaldý. 2002'de 140 bin 834, 2003'te
129 bin 123, 2004'te 107 bin 509,
2005'te 79 bin 61, 2006'da 107 bin
739, 2007'de 119 bin 319, 2008'de
654 bin 81, 2009'da 134 bin 739,
2010'da 94 bin 493, 2011'de 101
bin 132, 2012'de 84 bin 764 ve
2013'te 75 bin 620 asker kan baðýþladý.(AA)
K
redi kartý
borcunu
ödeyemeyenlerin
sayýsýndaki artýþ
dolandýrýcýlara yeni
fýrsat kapýsý oldu.
“Ekstre borcu”
baþlýðýyla bankadan
gönderiliyormuþ gibi
kart sahiplerine
gönderilen mesajlar
yüzlerce vatandaþý
maðdur ediyor.
Þikayetvar’ýn
haberine göre: Kredi
kartý kullanýcýlarýný
tuzaða düþürmeye
çalýþan
dolandýrýcýlarýn yeni
taktiði, banka adýna
mesaj gönderip kredi
kartý borçlarýný
taksitlendirmek için
tuzaða düþürmek
oluyor. Deðerli
Müþterimiz þeklinde
baþlayan mesaj,
bankadan geliyormuþ
izlenimi yaratýyor ve
kart sahipleri tuzaða
düþüyor. Belirtilen
numara arandýðýnda
ise firmalarýn
bankalarla ortak
çalýþtýklarý ödemek
istedikleri taksit
sayýsýna göre ekstra
komisyon alýnacaðý
belirtiyor.
BANKALAR
UYARIYOR
Kredi kartý
sahiplerine yönelik
genel borçlarýn
taksitlendirilmesi gibi
bir düzenleme
yapmadýklarýný
belirten banka
yetkilileri, gönderilen
SMS’lere inanmayýn
çaðrýsý yapýyor.
Dolandýrýcýlar
tarafýndan gönderilen
mesajlarýn bankalarla
bir ilgisi olmadýðý
belirtilirken, kiþisel
bilgilerin
paylaþýlmamasý
konusunda da uyarý
yapýlýyor.
Ýþte o mesaj:
“Deðerli
Müþterimiz, Aðustos
Ayýna kadar kredi
kartýnýzý 9 taksite
bölelim, kredi
puanýnýz artsýn,
borcunuzu taksit
taksit ödeyin!
Ayrýntýlý bilgi için
021231000*
Meteoroloji
uyardý
M
eteoroloji Genel Müdürlüðü, ülke genelinde 'sýcak hava' uyarýsý yaptý.
Meteoroloji'den yapýlan açýklamada, sýcaklýðýn iç ve güneydoðu kesimlerde mevsim
normallerinin 4-7 derece, diðer bölgelerde ise
2-4 derece üstünde seyredeceði bildirildi.
Açýklamada, sýcaklýðýn Pazar günü Marmara'da, hafta baþýnda (Pazartesi) ise batý kesimlerde azalarak, mevsim normalleri civarýnda seyredeceði tahmini yapýldý. Çorum’da sýcaklýk hafda sonu 36 dereceyi bulacak. Pazartesi günü sonrasýnda sýcaklýðýn bir kaç derece
düþmesi bekleniyor.
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
16 AÐUSTOS 2014
Çatak Grup Yolu’na neþter
Ç
Enise Aðbal
atak Grup Yolu için Ankara'da yapýlan giriþimler
doðrultusunda dün Ýl Özel Ýdaresi'nde bir toplantý
düzenlendi.
Çorum merkeze baðlý 11 köy muhtarý geçtiðimiz
Çarþamba günü Ankara'ya giderek, yöresel sorunlarýnýn çözümünü aramak için bir takým ziyaretler gerçekleþtirmiþlerdi.
Söz konusu bu ziyaretlere Ayaz Köyü Muhtarý
Mustafa Özþahin, Beydili Köyü Muhtarý Murat Unel,
Çatak Köyü Muhtarý Cemal Karakaþ, Çukurören Köyü Muhtarý Mehmet Ekici, Feruz Köyü Muhtarý Muhittin Sarýoðlu, Hamamlýçayköy Muhtarý Bekir Söylemez, Ýsmailköy Muhtarý Adem Güven, Þeyhhamza
Köyü Muhtarý Veysel Altunkaya, Paþaköy Muhtarý
Yüksel Ertürk, Taþpýnar Köyü Muhtarý Süleyman Sakallý, Türkler Köyü Muhtarý Ömer Tomak katýlmýþtý.
11 köy muhtarýnýn Ankara ziyaretlerinin ardýndan
konuyla ilgili olarak Ýl Özel Ýdaresi'nde de bir toplantý
düzenlendi. Toplantýda çalýþmanýn yapýlacaðý bölge
harita ve slayt üzerinde detaylandýrýlarak deðerlendirilirken, sorunun çözümü için neler yapýlmasý gerektiði
belirlendi.
PROBLEM ÝÞBÝRLÝÐÝYLE ÇÖZÜLECEK
Köy muhtarlarýyla beraber dün Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer Arslan'ýn baþkanlýðýnda yapýlan
toplantýda Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray
ile Ýl Özel Ýdaresi teknik personeli de yer aldý.
Toplantýda köy muhtarlarý adýna bir konuþma yapan Çatak Köyü Muhtarý Cemal Karakaþ; 11 ayrý köye ulaþýmý saðlayan Çatak Grup Yolu'nun geniþletilerek bakým ve onarýmýmýn yapýlýp iyileþtirilmesini istediklerini söylerken; bölgede bulunan köylerin muhtarlarý olarak el ele verdiklerini ve grup yolu için Ýl Özel
Ýdaresi'nin yapacaðý çalýþmaya köylerde yaþayan tüm
vatandaþlarla birlikte her türlü yardýmý göstereceklerini ifade etti.
Çalýþmalarla ilgili çözüm arayýþlarýnýn ve planlamanýn gerçekleþtirildiði toplantýda bir konuþma yapan
Ömer Arslan ise, köy muhtarlarýnýn baþlattýðý giriþimlerin tam bir iþbirliði içerisinde yürütüldüðünü belirtti.
Bölgedeki köylerin muhtarlarýnýn bir araya gelerek taleplerini dile getirdiklerini ve Ýl Özel Ýdaresi'ne
çalýþma sürecinde destek sözü verdiklerini kaydeden
Genel Sekreter Arslan; muhtarlarýn takdire þayan bu
davranýþlarýnýn kamu hizmeti veren kurumlarla kamu
hizmeti alan vatandaþlarýn birlikte hareket etmesi durumunda her türlü problemin aþýlabileceðine, ayný zamanda kamu hizmetinin bu þekilde vatandaþlara hýzlý
ulaþtýrýlabileceðine örnek teþkil ettiðini aktardý.
11 köy muhtarýnýn yöresel çözüm arayýþlarýna
son þeklinin verileceðini dile getiren Arslan; Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi ekipleri,
köy muhtarlarý ve köy sakinlerinin iþbirliði ile planlamalarýn yapýlarak uygulamaya konulacaðýný sözlerine
ekledi.
Toplantýda çalýþmanýn yapýlacaðý bölge harita ve slayt
üzerinde detaylandýrýlarak deðerlendirilirken, sorunun çözümü
Çorum merkeze baðlý 11 köy muhtarý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan’la bir araya geldi.
Hz. Ýbrahim Camii
inþaatýný incelediler
Ç
Muhtarlardan
Kaya’ya ziyaret
11 köyün muhtarý dün Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ettiler.
Ç
Ziyarete katýlan isimler karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular.
Bölgedeki köylerin ve bu köylerde yaþayan vatandaþlarýn sorunlarý ele alýndý.
orum merkeze baðlý
11 köyün muhtarý
dün Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek, karþýlýklý
görüþ alýþveriþinde bulundular.
Ziyarette Ayaz Köyü Muhtarý Mustafa Özþahin, Beydili Köyü
Muhtarý Murat Unel, Çatak Köyü Muhtarý Cemal
Karakaþ, Çukurören Köyü Muhtarý Mehmet Ekici, Feruz Köyü Muhtarý
Muhittin Sarýoðlu, Hamamlýçayköy Muhtarý
Bekir Söylemez, Ýsmailköy Muhtarý Adem Güven, Þeyhhamza Köyü
Muhtarý Veysel Altunkaya, Paþaköy Muhtarý
Yüksel Ertürk, Taþpýnar
Köyü Muhtarý Süleyman
Sakallý ve Türkler Köyü
Muhtarý Ömer Tomak
yer aldý.
Çatak Grup Yolu
için Ankara'da baþlattýklarý çalýþmalar doðrultusunda Ýl Özel Ýdaresi’nde
gerçekleþen toplantýya
katýlan muhtarlar, daha
sonra Ýl Genel Meclis
Baþkaný Kaya'yý da ziyaret ettiler.
Bölgedeki köylerin
ve bu köylerde yaþayan
vatandaþlarýn sorunlarý
hakkýnda misafirlerinden
bilgi alan Halil Ýbrahim
Kaya, muhtarlarla fikir
alýþveriþinde bulundu.
(Haber Merkezi)
Recep Mebet
orum Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü ve
Müftü
Mehmet
Aþýk dün Hz. Ýbrahim Camii Yaptýrma ve Yaþatma
Derneði’ni ziyaret
ettiler.
Devam eden
inþaa çalýþmalarýný
yerinde inceleyen
Baþkan Külcü ve
beraberindeki heyet, caminin bölümlerini gezdi.
Hz. Ýbrahim
Camii
Derneði
Baþkaný Kadir Çakar’ýn ev sahipliðin- Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Baþkan Külcü’ye bilgi verdi.
deki ziyarette Beleceðini vurgulayan Çakar, “Ýbrahim Çayýrý sakindiye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Alper
lerinin 30 yýllýk cami özlemi son bulacak” diye
Zahir ve Ahmet Yabacýoðlu, Buharaevler Mahalkonuþtu.
lesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan ile bazý dernek
“Hayýrseverlerin desteði ile cami arsasýný sayöneticileri de hazýr bulundu.
týn aldýktan sonra inþaa çalýþmalarýna aðýrlýk verÝncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticilerindik” diyen Çakar, tamamlanan zemin katta vakit
den bilgi alan Muzaffer Külcü, hayýrseverlerin
namazlarý kýlýnmaya baþlandýðýný hatýrlattý.
katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin inþaasýnBuharaevler Mahallesi'ne 1000 kiþilik yeni
da emeði geçenleri kutladý.
bir cami kazandýracaklarýný dile getiren Çakar,
Cuma namazýný da kýldýðý caminin ihtiyaçlaaçýklamalarýný þöyle sürdürdü:
rý konusunda notlar alan Külcü, imkanlar doðrul“670 metrekare alan üzerine inþaa edilen
tusunda gereken desteði vermeye devam edecekHz. Ýbrahim Camii, hýzlý yapýlaþmanýn yaþandýðý
lerini kaydetti.
bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek.
Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiAlt katý Kuran Kursu olarak faaliyet göstereren Hz. Ýbrahim Camii Derneði Baþkaný Çakar ve
cek olan camimize yapýlan baðýþlar, yasaya göre
Yönetim Kurulu Üyeleri, Baþkan Külcü ve Müftü
hayýr sahiplerine vergi muafiyeti de getiriyor.
Aþýk’a desteklerinden dolayý teþekkür ettiler.
Hz. Ýbrahim Camii inþaatýna baðýþta bulunHAYIRSEVERLERE ÇAÐRI
mak isteyenler Buharaevler Mahallesi Ýbrahim
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün ziyaÇayýrý 6. Sokak'taki Dernek Büromuza baþvurareti sýrasýnda açýklamalarda bulunan Hz. Ýbrahim
bilir, 0530 333 14 08 ve 0537 747 63 63 numaralý
Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Katelefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler.
dir Çakar, Çorumlu hayýrseverlerin yardýmlarýný
Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olabeklediklerini söyledi.
rak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin önceÝnþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Kadir
likle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediÇakar, gövde duvarlarý örülen caminin tamamyoruz.
lanmasý için desteðe ihtiyaç duyduklarýný kaydetBugüne kadar Hz. Ýbrahim Camii yapýmýna
ti.
katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm
Hz. Ýbrahim Camii’nin, hýzlý yapýlaþmanýn
hayýrseverlere teþekkür ediyor, desteklerinin deyaþandýðý bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verevamýný diliyoruz.”
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Müftü Mehmet Aþýk, Hz. Ýbrahim Camii Derneði’ni ziyaret etti.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
11
Bayat’tan tanýtým ataðý
B
Recep Mebet
ayat Kaymakamlýðý, ilçenin tarihi ve kültürel deðerleri ile doðal güzelliklerini ön plana çýkarmak
amacýyla tanýtým ataðý baþlattý.
Bu kapsamda Kaymakam Hakan Þeker öncülüðünde hazýrlanan ‘Bayat Tanýtým Kitapçýðý’nýn daðýtýmýna baþlandý.
Bir Medya tarafýndan tasarlanan kitapçýkta ilçenin tarihi, kültürel ve doðal zenginliklerinin yaný sýra
tarýmdan ticarete, eðitimden saðlýða, güvenlikten sosyal yaþama kadar pek çok baþlýkta bilgi ve fotofraflara yer verildi.
Kitapçýðýn önsüzünü
kaleme alan Çorum Valisi
Sabri Baþköy, Bayat’ýn sahip olduðu deðerlere dikkat çekti.
Bayat’ýn sadece Çorum’un deðil, Türkiye’nin
güzide ilçelerinden biri olduðuna iþaret eden Sabri
Baþköy, Ýlçe Kaymakamlýðý baþta olmak üzere hazýrlanan kitapçýkta emeði geçenleri tebrik etti.
Yazýsýnda Bayat’la ilgili bilgilere de yer veren
Baþköy,
açýklamalarýný
þöyle sürdürdü:
Kaya Mezarlarý, Peri Bacalarý, tarihi camileri, doða
harikasý Kuþcaçimen Mesire Alaný görülmesi gereken
nadir yerlerden sadece bir kaçý.
Bu çalýþmanýn ilçemizin tanýtýmýna önemli katký
yapacaðýný umuyor, baþta ilçe kaymakamlýðýmýz olmak üzere emeði geçenlere teþekkür ediyorum.”
KEÞFEDÝLMEYÝ BEKLEYEN ÞÝRÝN ÝLÇE
Ayhan Þahin’in koordinatörlüðünde hazýrlanan
kitapçýðýn editörlüðünü Eyüp Uçar, metin editörlüðünüyse Ferudun Akbulut üstlendi. Halil Çetin’in fotoðraflarýyla renk kattýðý kitapçýkta Bayat’la ilgili önemli
bilgilere yer verildi.
‘Ýlçemiz Bayat’
baþlýðý altýnda yapýlan sunumda þu ifadeler yer aldý:
“Günümüzden
6500 yýl önce madencilik faaliyetlerinin
yapýldýðý bakýr madenleri, Hititler’den
kalma höyükleri, Roma dönemine ait kaya
mezarlarý ile Osmanlý
döneminden kalma
camileri türbeleri ile
buram buram tarih
kokan; Kuþçaçimen
Yaylasý, Hasan Gölü,
Peri Bacalarý ve daBAYAT, DEÐERLEmaklarda unutulmaz
RÝYLE ÖN PLANA ÇIKIbir tat býrakan Bayat
YOR
Dolmasý ve dillere
“Bayat ilçesi adýný,
destan güzellikteki
Oðuzlarýn Kayý boyundan
Bayat, kilimleri ile
sonra en etkili bir boyu
‘Bayat Tanýtým Kitapçýðý’nýn daðýtýmýna baþlandý.
adeta keþfedilmeyi
olan ‘Bayat Boyu’ndan
bekleyen saklý bir
alýyor. Ýlçemiz, Çorum il merkezine 83 kilometre mecennet.
safede, 39 köy ve ilçe merkezinde yaklaþýk 20 bin vaÝlçemiz adýný Oðuzlarýn 24 boyundan birisi olan
tandaþýmýzýn ikamet ettiði, doðal, coðrafi, tarihi ve
Oðuz-Han'ýn büyük oðlu Günhan'ýn Kayý'dan sonra
kültürel deðerleri ile sadece ilimizin deðil, ülkemizin
ikinci oðlu olan Bayat'tan alýr. Kuruluþu 1071 Malazen güzide ilçelerinden biri.
girt savaþý ile Anadolu'nun kapýlarýnýn Türkler’e açýlBeceri ve doðal kaynaklarý ile tarihi ve kültürel
masý sonucunda gelen Türkmen beylerinden Hasan
zenginliklerini daha-etkin tanýtabilmek amacýyla ilçeÇelebi tarafýndan baþladýðý tahmin edilmektedir. Cummiz hem Tarihi Kentler Birliði’nin üyesi oldu hem de
huriyet döneminde Alagöz nahiyesi olarak anýlan ilçeÇevre ve Þehircilik Bakanlýðý’nýn ‘Turizm Öncelikli
miz 7033 sayýlý kanunla l Nisan 1958 tarihinde ilçe haYöre Listesi’nde yer aldý.
line gelmiþtir.
Yeni fýrsatlar oluþturulurken sadece bugünün ihKaradeniz Bölgesi Orta Karadeniz bölümünde
tiyaçlarý deðil gelecek nesillerin de ihtiyaçlarýný karþý827 kilometrekare yüzölçümü ve 20 bin 909 nüfusu ile
layabilmelerine imkân saðlayan vizyoner bakýþ açýsý(2013 TÜÝK verilerine göre) Çorum’un 5. büyük ilçenýn ortaya konulmasý gerekiyor. Bu baðlamda; ilçemisidir. Coðrafi olarak kuzeyinde Kuzey Anadolu Daðlaze ait tüm deðerlerin önemini vurgulamak, gelecek nerý’nýn uzantýlarýndan Erikli (1500m) ve Geçmiþ Daðsillere daha güzel deðerler býrakabilmek için yürütülen
lan(2013 m) bulunmaktadýr. Ýlçemizin güneyine doðru
tüm çalýþmalar görsel bir içerikle hazýrlanmýþ.
ise Kýzýlýrmak vadisi yer alýr. Karasal iklimin hâkim
Doða sporlarý, inanç ve kültür turizmi adýna
olduðu ilçemizde bitki örtüsü step ve yüksek kesimler6.500 yýllýk tarihi ile Anadolu'daki ilk maden galerisi
de karýþýk ormanlardýr.”
olan Derekutuðun Maden Ýþletmesi, Roma Dönemi
Kaymakam Hakan Þeker öncülüðünde baþlatýlan tanýtým çalýþmalarý ile Bayat’ýn sahip olduðu deðerler gün ýþýðýna çýkýyor.
Bayat Kaymakamlýðý, ilçenin tarihi ve kültürel deðerleri ile doðal
güzelliklerini ön plana çýkarmak amacýyla tanýtým ataðý baþlattý.
Demir Döküm’den
TOKÝ’ye özel tanýtým
Recep Mebet
ödeme seçenekleri sunduklarýný hatýrlattý.
emir Döküm yetkili satýcýsý Ýntegral MüMetlab Akýllý Su Sayaçlarý’nýn da tanýtýldýhendislik, Devane Kentsel Dönüþüm alaðý etkinliðe ilginin büyük olduðunu belirten Sanýnda yükselen TOKÝ konutlarýna özel kambur, Demir Döküm ürünlerini yakýndan tanýpanya baþlattý.
mak ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi gezici tanýtým aracý ve Ýntegral Mühendislik maDüzenlenen kampanya TOKÝ bloklarý
ðazalarýna davet etti.
önünde yerini alan Demir Döküm Gezici Tanýtým Aracý’yla tanýtýldý.
Tanýtýma Ýntegral Mühendislik Koordinatörü Recep Özkaya, Türk Demir
Döküm A.Þ. Ýnfomobil Sorumlusu Hasan
Can ve bazý firma çalýþanlarý katýldý.
Demir Döküm
kombi, þohben ve
klima ürünlerinin görücüye çýktýðý programla ilgili açýklama
yapan Ýntegral Mühendislik sahibi Makine Mühendisi A.
Serkan Sabur, tanýtým
aracýnýn 27 Aðustos
Demir Döküm yetkili satýcýsý Ýntegral Mühendislik, yeni kampanyasýný tanýttý.
2014 Çarþamba gününe kadar Devane
bölgesindeki TOKÝ
bloklarý yanýnda hizmet vereceðini söyledi.
2014 yýlýyla birlikte zorunlu hale gelen akýllý su sayaçlarýnýn TOKÝ bloklarýnda kullanýmýnýn da
mecburi olduðunu
hatýrlatan Serkan Sabur, yetkili bayiliðini
yürüttükleri Metlab
Akýllý Su Sayaçlarý’nda cazip fiyat ve
Demir Döküm Gezici Tanýtým Aracý, Devane’deki TOKÝ bloklarý önünde hizmette.
D
12 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
Yargýtay’dan
son açýklama
Y
argýtay Cumhurbaþkanlýðý tartýþmalarýna
son noktayý koydu: Ýki Cumhurbaþkaný
olmaz, Cumhurbaþkanlýðý and içmeyle
baþlar...Baþbakan Erdoðan’ýn, tüm
görevlerinden istifa etmesi gerektiði
yönündeki muhalefet görüþünü çürüten karar
Yargýtay’dan geldi.
Yargýtay Ceza Genel Kurulu, 1989’da
TBMM tarafýndan Cumhurbaþkaný seçilen
Turgut Özal’a hakaret davasýnda bugünkü
tartýþmalara da cevap olacak karar verdi.
Ceza Genel Kurulu’nun kesin
hükmündeki kararýnda “Cumhurbaþkanlýðý
sýfatý seçimle deðil and içmeyle baþlar”
denildi.
BAÞSAVCÝLÝK ITIRAZ ETMIÞTI
Yargýtay Ceza Genel Kurulu,
Cumhurbaþkanlýðýnýn and içmekle baþladýðýna
dair emsal kararýný 2 Nisan 1990’da verdi.
1989’da TBMM’deki Cumhurbaþkaný
seçimelerini kahvehanede izlerken Turgut
Özal’a hakaret ettiði iddiasýyla yargýlamasý
yapýlan vatandaþýn kararý bugünkü
tartýþmalara da emsal nitelikte. Kadýköy
4.Asliye Mahkemesi, eski TCK’nýn
“Cumhurbaþkanýna hakaret” baþlýðýný taþýyan
maddesine muhalefetten sanýða 10 ay hapis
cezasý verdi.
Bu karara yapýlan itiraz üzerine dosyaya
Yargýtay 9.Ceza Dairesi baktý.
www.corumhakimiyet.net
Mustafa Yolcu
[email protected]
Muhalif
olmak
nceden medyanýn tek adý vardý "Kartel
Ö
Medyasý". Þimdi üç guruba ayrýldý.
Yandaþ medya, Paralel medya, Kartel
Daire, “Hakaret suçu; seçimden hemen
sonra, ancak and içmeden önce,
Cumhurbaþkanlýðý makamýnda görev süresi
henüz dolmamýþ olan Cumhurbaþkaný
bulunduðu sýrada iþlenmiþtir.
Cumhurbaþkanlýðý Makamýnda ayný anda iki
kiþinin bulunduðundan söz edilemez. Bu
nedenle TCY.nýn 158. maddesindeki suçun
unsurlarý bakýmýndan oluþmadý” diyerek yerel
mahkeme kararýný bozdu.
Dairenin bozma kararýna Yargýtay
Baþsavcýlýðý itiraz etti. Baþsavcýlýk itiraz
gerekçesinde, “Cumhurbaþkaný sýfatý seçimle
kazanýlmýþtýr. Bu sýfatýn kazanýlmasý and içme
þartýna baðlanamaz” dedi. (Star)
Bebek mamasýna yasak geliyor
B
ebek mamasý
etiketlerinde,
"insana özdeþ", "anne
gibi", "adapte" veya
benzeri kelimeler
kullanýlamayacak.Birço
k yeni düzenlemeyi
barýndýran ve bugün
yürülüðe giren tebliðe
göre, bebek mamasý
etiketlerinde; "insana
özdeþ", "anne gibi",
"adapte" veya benzeri
kelimeler
kullanýlamayacak
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk
Bakanlýðý'nýn Türk Gýda
Kodeksi Bebek
Formülleri Tebliði,
Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe
girdi.
Tebliði ile saðlýklý
bebeklerin tüketimine
yönelik bebek
formüllerinin, tekniðe
uygun ve hijyenik
þekilde üretim,
hazýrlama, iþleme,
etiketleme, muhafaza,
depolama, taþýma ve
piyasaya arzýyla ilgili
þartlarý ve ürün
özelliklerinin
belirlenmesi amaçlandý.
Teblið, özel
beslenme amacýyla,
yaþamlarýnýn ilk
aylarýnda bebeklerin
Asker adaylarý
için kritik
açýklama
M
illi Savunma Bakanlýðý, Aðustos
2014 Er Celbi 1994/4 tertip 2’nci
gruba alýnacak askerler için bir açýklama
yayýnladý.
Milli Savunma Bakanlýðý, Aðustos
2014 Er Celbi 1994/4 tertip 2’nci grup
olarak silah altýna alýnacak erlerin sevk
tarihlerinin 10-12 Eylül 2014 olarak
deðiþtirildiðini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlýðý, 12 aylýk
hizmet süresine tabi Aðustos 2014 er celbi
1994/3 tertip 2’nci grup olarak silah altýna
alýnacak erlerin 17-19
Eylül 2014 planlý
olan sevk
tarihlerinin 1012 Eylül olarak
deðiþtirildiðini
açýkladý.
Yükümlüler EDevlet üzerinden 0308 Eylül 2014,
askerlik þubelerinden ise
03-12 Eylül 2014
tarihleri arasýnda sevk
iþlemlerini yaptýrabilecek.
6 aylýk hizmet
süresine tabi Aðustos
2014, 356’ýncý kýsa
dönem er statüsündeki
yükümlülerin ise
daha önce duyurulan
17-19 Eylül 2014
olan planlý sevk
tarihlerinde
deðiþiklik
yapýlmadýðý
belirtildi.(ÝHA)
beslenmesinde
kullanýmý uygun olan
bebek formüllerini ve
bebek sütünü kapsýyor.
Bebeklerin
yaþamlarýnýn ilk aylarý
boyunca, uygun
tamamlayýcý beslenme
ile tanýþýncaya kadar
özel beslenme
ihtiyaçlarýný karþýlayan
ürünler, protein
kaynaklarýndan ve
doðumdan itibaren
bebeklerin özel
beslenmesi için
uygunluðu genel kabul
görmüþ bilimsel
verilerle kanýtlanmýþ
diðer gýda
bileþenlerinden
üretilecek.
GDO VE
ÜRÜNLERÝ
KULLANILMAYACA
K
Bebeklerin
beslenmesinde
kullanýlacak ürünlerde,
genetik yapýsý
deðiþtirilmiþ organizma
(GDO) ve ürünleri
kullanýlamayacak.
Ürünlerde, Türk
Gýda Kodeksi
Etiketleme
Yönetmeliðindeki
kurallarýn
yanýnda
Anne Sütü
Muadillerinin
Pazarlanmasýyla Ýlgili
Uluslararasý Yasa
(Mama Kodu)
çerçevesinde belirlenen
kurallara da uyulacak.
Bebek
formüllerinin etiketi,
anne sütüyle
beslenmeyi
engellemeyecek ve
ürünün uygun kullanýmý
hakkýnda gerekli bilgiyi
saðlayacak þekilde
düzenlenecek.
Ürün etiketinde
"insana özdeþ", "anne
gibi", "adapte" veya
benzeri kelimeler
kullanýlamayacak.
"Uyarý" veya
eþdeðer bir baþlýk
altýnda; anne sütüyle
beslemenin üstün
olduðu, bebek
formülünün sadece anne
sütü ile beslemenin
mümkün olmadýðý
durumlarda ve yetkili
saðlýk çalýþanýnýn
önerisi üzerine
kullanýlmasý
gereken bir ürün
olduðu, etikette
ayrýca belirtilecek.
Ambalaj
veya etiket
üzerinde bebek
resimleri, her
türlü fotoðraf,
çizgi ve
resim
dahil bebek
formüllerinin
kullanýmýný özendiren
bir yazý ya da resim
bulunamayacak. Bu
kýsýtlamalar ürünün
þekli ve görünüþü için
de geçerli olacak.
PROMOSYON
YASAK
Bebek
formüllerinin
tanýtýmlarýnda,
biberonla beslemenin
emzirmeye eþit veya
daha üstün olduðunu
ima edecek veya buna
yol açacak bir ifade yer
alamayacak. Ürünlerin
piyasaya arzýnda;
tanýtým, örnek daðýtma
ya da satýþ anýnda bebek
formüllerinin satýþýný
teþvik edici direkt
olarak tüketiciye
yönelik ikna edici özel
görseller, indirim
kuponlarý, ödüller, özel
satýþlar, zararýna ve
baðlý satýþlar gibi
herhangi diðer
promosyonlar
yapýlamayacak.
Bebek formülü
üretici ve
daðýtýcýlarýnýn; genel
halka veya gebe
kadýnlara, annelere veya
onlarýn aile fertlerine,
ücretsiz veya düþük
ücretli ürünler, örnekler
veya diðer promosyon
hediyeleri saðlamasý
yasak olacak.
Gýda iþletmecileri
1 Aðustos 2015 tarihine
kadar Teblið
hükümlerine uyum
saðlayacak.
Öte yandan, 6
aydan itibaren
bebeklerin özel
beslenme amaçlarýný
karþýlayan devam
formüllerini ve devam
sütünü kapsayan Türk
Gýda Kodeksi Devam
Formülleri Tebliði de
Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe
girdi.(AA)
Bebeklerin beslenmesinde kullanýlacak
ürünlerde, genetik yapýsý deðiþtirilmiþ
organizma (GDO) ve ürünleri
kullanýlamayacak.
Klima göz rahatsýzlýklarýna sebep oluyor
K
lima ve benzeri ýsý deðiþikliði
saðlayan cihazlar, göz kuruluðuna yol açýyor.
Þýrnak Devlet Hastanesi Göz
Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Emine
Kaya, hava sýcaklýklarýnýn artmasýyla
birlikte
serinlemek
amacýyla kullanýmý yaygýnlaþan
klimanýn bazý göz hastalýklarýna da
yol açtýðý uyarýsýnda bulunarak
þunlarý söyledi;
"Klima ve benzeri ýsý deðiþikliði saðlayan cihazlar, gözyaþý
filminin incelmesine, yaþýn buharlaþmasýna yol açar ve gözde kuruluklar ortaya çýkar. Gözyaþýnýn
kurumasý da kýzarýklýða, batma,
yanma gibi rahatsýzlýklara yol açar.
Bunlar bazen günlük hayatýmýzý ve
yaþam kalitemizi olumsuz yönde
etkiler."
Klimalý ortamla birlikte bilgisayar ve televizyon baþýnda vakit
geçirilmesinin, düzensiz ve az
uykunun
göz
rahatsýzlýðýný
artýrdýðýný vurgulayan Kaya,
"Gözyaþý buharlaþmasýný arttýran
risk faktörlerinden biri ekran veya
yakýn mesafeye bakmaktýr. Klimalý
ofis ortamýnda televizyon ve bil-
gisayar baþýnda vakit geçirilmesi,
düzensiz az uyku bu rahatsýzlýklarý
arttýrýr. Bu rahatsýzlýklarla karþýlaþmamak için ortam ýsýsýnýn ve hava
hareketlerinin mümkün mertebe
ayarlanmasý, havalandýrma yapýlmasý, bilgisayar ya da televizyon
ekraný baþýndan belli aralýklarla
kalkýlmasý, bol su içilmesi ve suni
gözyaþý damlasýnýn kullanýlmasý
gerekiyor" dedi.
medya.
Kartel medyasý, yanlý haber yapýyor,
gerçekleri çarpýtýyor, sol ideolojiyi temsil
ediyor, devlet medyasýdýr diye
tanýmlanýrdý.
Þimdi ne oldu?
Üç ayrý medya gurubu oluþtu. Deðiþen
ne? Hiçbir þey deðiþmedi. Asparagas
haberler, acýmasýzca eleþtiriler, belden
aþaðý vurmalar. Dün karþý tarafý
eleþtirenler, þimdi kendileri ayný þeyi
yapýyorlar.
Sol medyayý acýmasýz, tek taraflý
olarak olaylara bakýyor diye
nitelendirirken, þimdi onlara taþ
çýkartýrcasýna kendileri acýmasýzca eleþtiri
yapýyorlar. Þapka düþtü, kel göründü artýk.
Kime nasýl inanacaðýz. Kimin
fikirlerine deðer vereceðiz. Kavram
kargaþasý aldý baþýný gidiyor. Bu gün, her
yönü ile eleþtirdikleri insanlarla karþý
karþýya gelince ne yapacaklar acaba? Belki
ayný gazetede, televizyonda çalýþacaklar.
Tabi kimin parasýný alýrlarsa, onun kýlýcýný
sallarlar.
Yýllar önce tanýdýðým bir siyasetçi,
konumu gereði Süleyman Demirel'in
partisi aleyhine çalýþýyordu. Bahsettiðim
siyasetçinin babasý, daha önce Adalet
partisinin il baþkanlýðýný yapmýþ, dolayýsý
ile Demirel'i yakýndan tanýyorlardý. Ben
kendisine" Siz Özal'ý tanýmadan, Demirel'i
tanýyordunuz. Yarýn Demirel ile
karþýlaþýrsanýz ne yaparsýnýz? " diye
sordum. Bana cevaben" Kendisinden özür
dilerim olur biter." Diye cevap vermiþti.
Kavramlar, deðerler deðiþti.
Yaþadýðýmýz dünya sol, sað, komünist,
kapitalist inanan, inanmayan deðil, kimin
ekmeði yenilirse, onun kýlýcýnýn sallandýðý
bir dünya oldu. Bu arada meydan
istismarcýlara kaldý.
Kime nasýl inanacaðýz? Kimin
arkasýndan gideceðiz? Kimin dediði
doðru? Bütün bunlar belirsiz oldu.
Adalete, emniyete, bizi koruyup
gözetmesi gereken kurumlara güven
kayboldu.
Doðruluk, dürüstlük meziyet olmaktan
çýkýp, istenilmeyen yaþam tarzý haline
geldi. Bal tutan parmaðýný yalar. Yeter ki
aþýrý olmasýn dendi. Hýrsýza, hýrsýz diyen
suçlanýr oldu. Efendim ne varmýþ bunda.
Yiyor ama çalýþýyor da. Ýcraatlarý orta da!
Denilir oldu.
Kimin nerde ne yaptýðý belli deðil.
Ortada uzun soluklu politika yok. Günün
getirdiði ile tavýr oluþuyor. Hesap
karýþýnca, netice de alýnmýyor. Asýl hesap
sahipleri ise yol alýp, merhale kat ediyor.
Muhalif olmak! Kime ne için muhalif
olacaksýn? Deðer sistemleri alt üst olmuþ,
kýrmýzý çizgiler yok olmuþ, kurt kuzu ile
gezer olmuþ. Þimdi neye muhalefet
edeceðiz?
Senin deðer verdiðin kiþide, benim
deðer verdiðim kiþide, ayný yerden icazet
alýyor, ayný merkeze baðlý iseler; biz kendi
aramýzda neye muhalefet ediyor, neyin
mücadelesini veriyoruz?
Bu durum þimdi böylede, önceden
böyle deðil miydi? Her zaman böyleydi
ama bu durumun biz, yeni farkýna
varýyoruz. Siyaset adýna, baþka konular
adýna, vatandaþlar olarak birbirimizle
tartýþýp durduk. Hiç bir þeyi deðiþmedi.
Ýnandýklarýmýz, savunduklarýmýz
bildiklerini yaptýlar. Yara alan, kaybeden
hep biz olduk. Aðlayan bizim anamýz oldu.
Yine muhalif olacak mýyýz? Yine
birbirimiz ile tartýþacak mýyýz? Biz
istediðimiz kadar muhalif olalým, kervan
gideceði yere doðru, yoluna devam ediyor.
Treni kim sürerse sürsün, tren raylarýn
döþeli olduðu yöne doðru gidiyor.
Gelin birbirimizle tartýþarak, bunu
isteyenlerin ekmeðine yað sürmeyelim.
Yanlýþýn karþýsýnda dik durup, bir ve
beraber olalým.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:20 ÞEVVÂL: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:3 Aðustos 1430 Hýzýr:103
16
2014
AÐUSTOS
Kýzdýðý zaman sýrrý ifþa
edenler, aþaðý kimselerdir.
Zünnûn-i Mýsrî
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.05
05.43
12.52
16.39
19.48
21.18
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
223 03 00
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
Özel Elitpark Hastanesi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
BOZDOÐAN
YAÞAM
SÝNAN MH. CEMLBEY
CAD.NO:74/E
METROPOL KARÞISI
234 46 45
BAHABEY CAD. NO
: 1/13 221 33 83
BUHARA
BEZGÝNOÐLU
BUHARA EVLER DR.SADIK
AHMET CD. ÖZEL HASTANE - 19 MAYIS Ý.Ö.
OKULU CÝVAR 227 55 00
HÜRRÝYET MEYDANI
NO:13 ( SAAT KULESÝ
YANI ) 213 50 76
BÜYÜK
KARAOÐLU
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 221 96 00
ULUKAVAK MH. VARÝNLÝ
CAD. NO :34/A YILDIRIM
BEYAZIT ÝLKOKULU YANI
227 32 27
PAZAR
YAVRUTURNA
Hayat geniþtir.
Þahin ERTÜRK
Hem de çok geniþtir, zengindir.
Ýnsanýn zihni
imkanlarýnýn fazlasýyla ötesinde bir geniþliðe sahiptir o. Ýlk
bakýþta fark edilmez
onun zenginliði, çeþitliliði. Zamanla ortaya çýkar. Þartlarýn
niteliðine göre açýlýr
imkan kapýlarý, hayat yolunun sapaklarý (yan yollar) mesafe alýndýkça önünde peydah olur. Aynen gerçek yollardaki gibi.
Ýnsan ve yol. Yol her mesafede yeni bir hal
alýr. Ýnsan böyle bir durumun yolcusudur bu
alemde. Hayat ise anlamlý katmanlardan oluþur.
Ýrade ve akýl durumlarý ile yaratýlmýþtýr ademoðlu.
Hayat bu.
*
Düðün zamaný.
Hayat ve düðünler.
Düðün, yeni bir hayatýn baþlangýcý.
Bu birliktelikler insaný neþeyle buluþturmaz
mý?
Hayat yolunun çeþitli engellerle dolu olduðu
doðrudur. Ýniþlerden ziyade çýkýþlarýnýn insaný
karþýladýðý, onun gözünde büyüdüðü bir gerçektir. Ne var ki, hayatýn içinde, insanýn günlük gýdasý niteliðinde bir de neþesi vardýr. O olmadan
eksiktir hayatta bir þeyler. Neþe, espri, nükte insanlarýn düðünlerde, bayramlarda, sohbetlerinde
ortaya çýkan gýdadýr. Ki, bu paylaþýldýkça hayatýn
tadý tuzu olur. Ýnsanlar paylaþarak neþelenir. Bu
bir kaynaþma, kucaklaþma halidir.
Hayatýn
güzel
baðýdýr bu.
Bir yönüyle
budur zaten hayat.
*
Hayatýn da
mevsimleri var.
Mevsim bizim kutupta yaz.
Hava coðrafyamýzda çok sýcak.
Bazý komþu ülkelerde savaþ ortamý var. Konu ile ilgili görüntüler, haberler, yorumlar insaný
derinden sarsýyor. Ýnsan, insanlýk hallerini sorgulamadan edemiyor. Öte yandan bir özelliðimizin
tekrar tekrar farkýna varýyoruz. Milletimizin konukseverliðinin, yardýmseverliðinin ne kadar üst
düzeyde olduðunu yaþayarak idrak ediyoruz bir
kez daha. Çok þükür milletimiz hep böyle. Doðumuzdan, batýmýzdan, güneyimizden, kuzeyimizden gelen her maðdura kapýmýz açýk yüz yýllardýr. Dünyanýn her yanýndaki ihtiyaç sahiplerine
yardým elini daima uzatýyor. Sofrasýný açýyor, gerektiðinde ülkemizde misafir ediyor. Allah, soframýza Halil Ýbrahim bereketi versin, inþallah.
Gönlümüz zengin, ülkemiz geniþ bizim. Dünyaahiret hesabýný bilen anlayýþa sahibiz. Hayatýn
farklý farklý yüzlerinin olduðunu kavrýyoruz acý
tatlý. Ýnsan, daima imtihandadýr bunu anlýyoruz.
Evet, hayat böyle iþte.
*
Sýkýntý çekenlerin kurtuluþu için Allah'a dua
ediyoruz.
Ölenlere rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz Allah'tan.
Önceden medyanýn tek adý vardý "Kartel Medyasý". Þimdi
[email protected]
üç guruba ayrýldý.
Yandaþ medya, Paralel medya, Kartel
medya.
Kartel medyasý,
yanlý haber yapýyor,
gerçekleri çarpýtýyor,
sol ideolojiyi temsil
ediyor, devlet medyasýdýr diye tanýmlanýrdý.
Þimdi ne oldu?
Üç ayrý medya gurubu oluþtu. Deðiþen ne? Hiçbir þey deðiþmedi. Asparagas haberler, acýmasýzca
eleþtiriler, belden aþaðý vurmalar. Dün karþý tarafý
eleþtirenler, þimdi kendileri ayný þeyi yapýyorlar.
Sol medyayý acýmasýz, tek taraflý olarak olaylara
bakýyor diye nitelendirirken, þimdi onlara taþ çýkartýrcasýna kendileri acýmasýzca eleþtiri yapýyorlar. Þapka
düþtü, kel göründü artýk.
Kime nasýl inanacaðýz. Kimin fikirlerine deðer
vereceðiz. Kavram kargaþasý aldý baþýný gidiyor. Bu
gün, her yönü ile eleþtirdikleri insanlarla karþý karþýya
gelince ne yapacaklar acaba? Belki ayný gazetede, televizyonda çalýþacaklar. Tabi kimin parasýný alýrlarsa,
onun kýlýcýný sallarlar.
Yýllar önce tanýdýðým bir siyasetçi, konumu gereði Süleyman Demirel'in partisi aleyhine çalýþýyordu.
Bahsettiðim siyasetçinin babasý, daha önce Adalet
partisinin il baþkanlýðýný yapmýþ, dolayýsý ile Demirel'i yakýndan tanýyorlardý. Ben kendisine" Siz Özal'ý
tanýmadan, Demirel'i tanýyordunuz. Yarýn Demirel ile
karþýlaþýrsanýz ne yaparsýnýz? " diye sordum. Bana cevaben" Kendisinden özür dilerim olur biter." Diye
cevap vermiþti.
Kavramlar, deðerler deðiþti. Yaþadýðýmýz dünya
sol, sað, komünist, kapitalist inanan, inanmayan deðil,
kimin ekmeði yenilirse, onun kýlýcýnýn sallandýðý bir
dünya oldu. Bu arada meydan istismarcýlara kaldý.
Kime nasýl inanacaðýz? Kimin arkasýndan gideceðiz? Kimin dediði doðru? Bütün bunlar belirsiz oldu.
Adalete, emniyete, bizi koruyup
gözetmesi gereken
kurumlara güven
kayboldu.
Doðruluk, dürüstlük meziyet olmaktan çýkýp, istenilmeyen yaþam
tarzý haline geldi.
Bal tutan parmaðýný
yalar. Yeter ki aþýrý
olmasýn dendi. Hýrsýza, hýrsýz diyen
suçlanýr oldu. Efendim ne varmýþ bunda. Yiyor ama çalýþýyor da. Ýcraatlarý orta da! Denilir oldu.
Kimin nerde ne yaptýðý belli deðil. Ortada uzun
soluklu politika yok. Günün getirdiði ile tavýr oluþuyor. Hesap karýþýnca, netice de alýnmýyor. Asýl hesap
sahipleri ise yol alýp, merhale kat ediyor.
Muhalif olmak! Kime ne için muhalif olacaksýn?
Deðer sistemleri alt üst olmuþ, kýrmýzý çizgiler yok olmuþ, kurt kuzu ile gezer olmuþ. Þimdi neye muhalefet edeceðiz?
Senin deðer verdiðin kiþide, benim deðer verdiðim kiþide, ayný yerden icazet alýyor, ayný merkeze
baðlý iseler; biz kendi aramýzda neye muhalefet ediyor, neyin mücadelesini veriyoruz?
Bu durum þimdi böylede, önceden böyle deðil
miydi? Her zaman böyleydi ama bu durumun biz, yeni farkýna varýyoruz. Siyaset adýna, baþka konular adýna, vatandaþlar olarak birbirimizle tartýþýp durduk.
Hiç bir þeyi deðiþmedi. Ýnandýklarýmýz, savunduklarýmýz bildiklerini yaptýlar. Yara alan, kaybeden hep biz
olduk. Aðlayan bizim anamýz oldu.
Yine muhalif olacak mýyýz? Yine birbirimiz ile
tartýþacak mýyýz? Biz istediðimiz kadar muhalif olalým, kervan gideceði yere doðru, yoluna devam ediyor. Treni kim sürerse sürsün, tren raylarýn döþeli olduðu yöne doðru gidiyor.
Gelin birbirimizle tartýþarak, bunu isteyenlerin
ekmeðine yað sürmeyelim. Yanlýþýn karþýsýnda dik
durup, bir ve beraber olalým.
Hayat
Böyle
Mustafa Yolcu
Muhalif
olmak
DEÐÝNMELER
224-4214
Seyredilmesi
Gereken Ýnsan…2
Bu bazen kendi isteði ile, ba- Tefekkür
zen de zorunlu olarak…
Dünyamýz
Ne evi vardý ne barký..
Ne çocuðu vardý nede hanýmý…
Bütün eþyasýný kendi gücü ile
taþýyordu…
Ýdealleri vardý…
Maksadý vardý…
Hayatýný üç bölüme kendisi
Raþit Yücel
ayýrmýþtý…
rasityücel@
Eski Said,
corumhakimiyet. net
Yeni Said,
Üçüncü Said…
Bu sýralama biri birini takzeden þeyler deðildi…
Biri birini tamamlayan hayat halleri idi…
Þöhreti ülke sýnýrlarýný aþýp dünya ansiklopedilerine girmiþti…
Rusya, Suriye, Avusturya, Almanya gibi ülkelere de yolu düþtü…
1908 yýlýndan sonra yolu Ýnebolu’ya düþmüþtü…
Ýstanbul’dan hareket eden yolcu vapuru Ýnebolu limanýna uðradý..
Bediüzzaman’ýn yanýnda, ona eþlik eden gir heyette vardý..
Ýçlerinde kendisini hemen fark ettiren birisi vardý..
Bediüzzaman said Nursi..
Otuz küsür yaþlarýnda idi…
Baþýnda güzel sarýlmýþ sarýðý,
Þarkýn mahalli kýyafeti…
Belinde kamasý…
Orta boylu…
Simasý tebessümlü,
Ýntizam ile kesilmiþ býyýklarý,
Ve þimþek çakan yeþil ile maviye çalan gözleri…
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
2.9017
2.9025
2.1656
2.1662
Gram
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
ALIÞ
90,08
SATIÞ
90.13
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6971
16 AÐUSTOS 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
VEFAT EDENLER
1-Mustafa, Hikmet, Ali ve Kadir KILIÇOÐLU ile Güler
KESER' in babasý, Hüseyin KESER' in kayýnpederi,
Çöplük Esnafýndan Cihan Mutafý; Hacý Sait KILIÇOÐLU.
2-Sanayi Esnafýndan Oto Parçacý Rafet ÞAMLI' nýn
babasý; Hüseyin ÞAMLI.
3-Çýkrýk Köyü' nden gelme, Emekli Öðretmen Hamdi ÞENTÜRK' ün oðlu, Karakeçili Cami emekli Ýmamý
Fikret ÇIPLAK' ýn damadý, PTT Müdürlüðü' nden
emekli Mustafa ÞENTÜRK' ün kardeþi; Arif Levent
ÞENTÜRK.
4-Karaaðaç Köyü' nden gelme, Merhum Halil ÖLÇER' in oðlu, Mustafa ÖLÇER' in kardeþi, Hasan ÖLÇER' in yeðeni, Seyfettin, Fazlý, Hüseyin, Rüþtü ve Mustafa ÖLÇER' in eniþtesi; Gazi ÖLÇER.
5-Yozgat, Aydýncýk Ýlçesi' nden gelme, Halil, Bahadýr
ve Þule KAPLAN' ýn babasý, SSK Hastanesi' nden
emekli; Hacý KAPLAN.
6-Dud Köyü' nden gelme, Abidin UYSAL' ýn eþi, Asiye TOPAL ile Mehmet, Ali, Soner ve Haydar UYSAL' ýn
annesi; Kamer UYSAL.
7-Karakeçili Köyü' nden, Ali DENÝZ' in annesi, Köþedaþý Ýbrahim DENÝZ' in eþi; Emine DENÝZ.
8-Mustafa TOKMAK' ýn annesi, Emekli Zabýta Memuru Hakký KOÇAK ve Köy Hizmetleri' nden emekli Yaþar
BARAN' ýn kayýnvalidesi; Hatice TOKMAK.
13
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
16 AÐUSTOS 2014
Cemiyet’ten
Karadeniz gezisi
Ç
AK Parti 'nin 13. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Genel Merkez’de resepsiyon verildi.
AK Parti’nin kuruluþ
resepsiyonuna katýldýlar
Parti 'nin 13.
AKkuruluþ
yýldönümü
dolayýsýyla Genel Merkez’de
resepsiyon verildi.
Resepsiyona; Türkiye
Cumhuriyeti 'nin 12.
Cumhurbaþkaný seçilen AK
Parti Genel Baþkaný ve
Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan 'ýn yaný sýra AK
Parti Genel Baþkan
Yardýmcýlarý, Bakanlar,
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Çorum Milletvekili
Cahit Baðcý, AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Çorum
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, AK Parti Çorum eski
Ýl Baþkaný AK Parti Ekonomi
Ýþler Baþkan Yardýmcý Faruk
Özkader, Çorum Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya,
milletvekilleri, il baþkanlarý
ve çok sayýda davetli katýldý.
Baþbakan Erdoðan,
anlayýþlarýnda katýlýmcýlýk,
istiþare ve kolektif akýlýn
önem arz ettiðini söyledi. Bu
üç baþlýðýn çok çok önemli
olduðuna dikkat çeken
Baþbakan Erdoðan, bunun
neticesinde ortaya çýkacak
toplayla 27 Aðustosta birlik,
beraberlik içinde büyük
kongre delegelerinin kararýný
vereceðini ifade etti.
13 yaþýndaki AK
Parti'nin ‘Parçalandý,
parçalanýyor. Gitti, gidecek.
Dayanamaz, mümkün deðil’
sözlerine maruz kaldýðýný
anýmsatan Baþbakan
Erdoðan, sözlerine þöyle
devam etti: “Fakat bunlarý
niyetleri hiçbir zaman
tahakkuk etmedi. Çünkü
bunlar milletle ayný
istikamete, ayný kýbleye
bakmýyorlar. Ama biz
milletle ayný istikametteyiz,
ayný kýbledeyiz. Onun için
hamd olsun milletin partisi,
milletin iradesiyle hareket
ettiði sürece inanýyorum ki
yalnýz kalmayacaktýr. Yeter
ki biz birbirimize deðerli
kardeþlerim çelme
takmayalým. Dýþarýdan
içeriden bir çok bu iþte
giriþimde olanlar olabilir.
Bunlara prim vermeyelim.
Bunlara prim vermediðimiz
sürece bu hareket geleceðe
çok daha güçlü bir þekilde
girecektir. Bundan hiçbir
kuþkum yok. Çünkü saðlam
temeller üzerine bina ettik ve
hiçbir zaman basit hesaplar
içerisinde olmadýk. Millete
hizmet aþký ile tutuþtuk,
yandýk. Bundan sonra yine
milletimize hizmet aþký ile
bu yolda devam edeceðiz.
Çünkü bizim bu ülkede
yapacaðýmýz daha çok iþ var.
Eðitimde, saðlýkta, adalette,
enerjide, gýda, tarým da çok
yapacaðýmýz iþler var. Büyük
düþünmeye mecburuz.
Unutmayýn, dünya bize
bakýyor. Ýslam dünyasý bize
bakýyor. Artýk gündemi
belirlene bir Türkiye yok.
Gündem belirleyen bir
Türkiye var. Bakýnýz
Ortadoðu da daha güçlü bir
Türkiye bilenisiniz ki daha
belirleyeceði olacaktýr. Onun
içinde biz bu yolculukta
2015 ' i daha farklý
deðerlendirmemiz lazým.
Þimdiden 2015 ' e daha
güçlü hazýrlanmamýz lazým.”
Baþbakan Erdoðan, daha
sonra partisini milletvekilleri
ile bir araya gelerek toplantý
yaptý.
(Haber Merkezi)
Enise Aðbal
Ayasofya Camisi gibi
Doðu Karadeniz’in görülmeye deðer yerlerinin
ziyaret edileceðini belirten Erzen, ayrýca Batum'da Osmanlý döneminden kalma GonioApsara Kalesi, Batum
Limaný, Etnografya Müzesi, Avrupa Meydaný ve
2 bin 500 çeþit floradan
oluþan Botanik bahçesinin gezileceðini söyledi.
Geziye katýlmak isteyen cemiyet üyelerinin
en geç 19 Aðustos Salý
günü akþamýna kadar
Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli'ye isimlerini yazdýrmalarý istenirken, gezide yanlarýna fotoðraflý ve TC kimlik numarasý yazýlý yýpranmamýþ nüfus cüzdaný bulundurmalarý gerektiði
belirtildi.
orum Gazeteciler
Cemiyeti tarafýndan
Doðu Karadeniz ve Batum gezisi düzenlenecek.
Gezi hakkýnda bilgi
veren Çorum Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, 21-24 Aðustos
2014 tarihlerinde gerçekleþtirilecek Karadeniz gezisinin Trabzon,
Rize, Artvin ve Gürcistan’ýn Batum illerini
kapsayacaðýný bildirdi.
Cemiyet üyelerine
yönelik düzlenen gezide
Ayder Yaylasý, Uzungöl,
Kavrun Yaylasý, Fýrtýna
Deresi, Gelin Tülü Þelalesi, Rize Kalesi, Rize
Botanik Çay Bahçesi,
Solaklý Vadisi, Altýndere
Milli Parký, Coþan dere,
Sümela Manastýrý, Atatürk Köþkü ve Trabzon
Ç
Enerji kesintisi
Enise Aðbal
orum’un Sungurlu ilçesinde, 19-20 Aðustos 2014
tarihlerinde yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý
nedeniyle kýsa süreli yapýlacak enerji kesintileri yaþanacak.
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen
bilgiye göre, 19 Aðustos Salý günü 08.30-12.00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Hankozlusu köyü,
Sungurlu Ýlçesine baðlý Arifegazili, Arabaçayý, Gafurlu, Cevheri, Kertme, A. Fýndýklý, Karakocalý, Gülderesi, Kalederesi, Ortaköy, Çavuþ, Kýrankýþla, Akdere,
Demirþeyh, Muratkolu, Eþma, Karaoðlu, Saraycýk, T.
Hcýlarhaný, Y. Hacýlarhaný, Akçalý, Arýcý, Çiçekli,
Mahmatlý, Kýþla, Boztepe, Tuðcu, Çingirler, Ýmirli,
Dertli, Yörüklü, Çulhacý, Ýkizli, Sarýcalar, Oyaca, Üçoluk, Topuz, Hacýosman, Güloluk, Kýzýlcakýþla ve Çayan köyleri, Sarýcalar Köyü Ýçme Suyu, Çiçekli Köyü
Turkcell Ýletiþim Hizmetleri, Aþaðý Fýndýklý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Hacýosman Köyü Çelebi Koçak, Hacýosman Köyü Nurettin Koçak, Ýhsan Koçak, Yelmenler Un, Aþaðý Fýndýklý Türk Telekom, Akçalý Köyü
Kullanma Suyu, Kaledere Köyü Ibrahým Kendüzler,
Emin Petrol Otomotiv;
20 Aðustos Çarþamba günü ise 08.30-12.00 saatleri arasýnda Akçalý, Arýcý, Çiçekli, Mahmatlý, Kýþla,
Boztepe, Tuðcu, Çingirler, Ýmirli, Dertli, Yörüklü, Çulhacý, Ýkizli, Sarýcalar, Oyaca, Üçoluk, Topuz, Hacýosman, Güloluk, Kýzýlcakýþla ve Çayan köyleri, Sarýcalar
Köyü Ýçme Suyu, Çiçekli Köyü Turkcell Ýletiþim Hizmetleri, Aþaðý Fýndýklý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Hacýosman Köyü Çelebi Koçak, Hacýosman Köyü Nurettin
Koçak, Ýhsan Koçak, Yelmenler Un, Aþaðý Fýndýklý
Türk Telekom, Akçalý Köyü Kullanma Suyu, Kaledere Köyü Ibrahým Kendüzler, Emin Petrol Otomotive
programlý olarak elektrik verilemeyecek.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Resepsiyonda
Baþbakan
Erdoðan bir
konuþma yaptý.
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
AK Parti resepsiyon düzenledi.
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
2/B’lerde baþvuru ve
Riskli iþ kollarýna
taþeron yasaðý geliyor
H
ükümet riskli iþ kollarýnda taþeron
çalýþtýrma yasaðý için düðmeye
bastý. Böylece madenlerdeki taþeron
taktiði de yasa ile önlenmiþ olacak.
Hükümet, Soma faciasýnýn ardýndan
madencilik sektörü baþta olmak üzere
riskli iþ kollarýnda taþeron yasaðý için
düðmeye bastý.
Madenlerdeki 'taþeron taktiði'ne
karþý yasal düzenleme yapýlýyor.
Kayýtlarda ana iþverene baðlý göründüðü
halde, hiçbir eðitim verilmeden, toplama
usulü asgari ücretle iþçi çalýþtýrýlmasýna
son verilecek.
Mevcut yasaya göre, ana çalýþma
konularýnda taþeron iþçi çalýþtýrýlmasý
yasak. Nitekim Soma'da iþçiler holding
kadrosunda görünüyor. Ancak iþçiler
baþlarýndaki ekip baþýnýn (çavuþ)
kontrolünde çalýþýyor. Ekip baþlarý
kayýtlarda görünmüyor ancak holdingden
hem maaþ hem üretim artýþýna baðlý
olarak prim alýyor. Madende çalýþan bir
usta bin 800, iþçiler ise asgari ücret ile
bin 400 lira arasýnda deðiþen ücretler
satýþ süresi uzadý
Ý
alýyor.
PRÝMLER ÇAVUÞTAN
Maden ocaðýnda iþçiler sigortalý
görünse de çavuþlar kendi kadrolarýný
kurarak gayri resmi bir taþeronluk sistemi
oluþturuyor. Bu þekilde oluþan alt
taþeronlara, çýkardýðý kömür üzerinden
de prim veriliyor. Üretimi arttýkça
çavuþlarýn primi de artýyor. Ýþçinin
alacaðý prime de onlar karar veriyor.
TASARI HAZIRLANDI
Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, taþeron
sistemine neþter vuracak çalýþma ile
muvazaalý uygulamalarýn son
bulanacaðýný bildirdi.
Çelik, Meclis'e gönderilecek tasarýda
hangi iþlerin asýl iþ olacaðýnýn tasnifini
yaptýklarýný belirterek, "Bazý alanlarda
hizmet alýmý devam edecek. Ancak bazý
alanlarda ise taþeron çalýþtýrýlamayacak"
dedi. Tasarý kamuda çalýþan 700 bin
taþeron iþçiyi ilgilendiriyor. Bu tasarýya
ek olarak özel sektördeki taþeron
çalýþanlarýný da kapsayan çok kapsamlý
bir düzenleme yapýlacak. (Takvim)
Enise Aðbal
l Defterdarlýðý’ndan
yapýlan açýklamada,
2/B taþýnmazlarýnýn baþvuru ve satýþ sürelerinin
uzatýldýðý belirtildi.
Defterdarlýk’tan
yapýlan konuyla ilgili þu
bilgilere yer verildi;
“2/B arazilerinin
satýþ ve iadesi ile ilgili
6292 sayýlý Kanun 26
Nisan 2012 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Bu tarihten itibaren baþvurular alýnmýþ olup satýþ iþlemleri sonuçlandýrýlmýþtýr.
01/03/2014 tarihli
ve 28928 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan
6527 sayýlý Kanunla
6292 sayýlý Kanuna 'Geçici Madde 2' eklenerek
bu maddenin yürürlüðe
girdiði
tarih
(01/03/2014) itibariyle
6292 sayýlý Kanun kapsamýnda satýn alma baþvurusunu yapmayanlar
ile yapýlan tebligata raðmen taþýnmaz bedelini
(ya da peþinat bedelini)
ödemeyenlere 6 ay ek
süre verilmiþ olup bu süre 01.09.2014 tarihinde
sona erecektir. Bu süre
içinde müracaat edenler
aþaðýdaki avantajlardan
yararlanacaklardýr; Aksi
halde söz konusu avantajlarýný kaybedeceklerdir.
6292 sayýlý Kanunun saðladýðý avantajlar
Satýþ bedeli tama-
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
men ve münhasýran birfiil tarýmsal amaçlý olarak kullanýlan ve üzerinde tarýmsal amaçlý yapýlar (mandýra, sera, aðýl,
kümes vb.) ile sürekli
ikamet amacýyla kullanýlan konutlarda rayiç bedelin yüzde elli diðer
yerlerde dört yüz metrekareye kadar olan kýsmý
için rayiç bedelin yüzde
ellisi, fazlasý için rayiç
bedelin yüzde yetmiþi
üzerinden hesaplanýr
Satýþ bedeli peþin
men ve münhasýran bilfiil tarýmsal amaçlý olarak
kullanýlan ve üzerinde
tarýmsal amaçlý yapýlar
(mandýra, sera, aðýl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacýyla kullanýlan
konut hariç yapý bulunmayan yerler için yüzde
onu, diðer yerler için
yüzde yirmisi alýnýr.
Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde
en fazla beþ yýlda on eþit
taksitte, belediye ve mücavir alan dýþýnda ise en
Defterdarlýk konuyla ilgili açýklama yaptý.
veya taksitle ödenebilir.
Satýþ bedelinin tamamýnýn peþin ödenmesi
hâlinde yüzde yirmi, en
az yarýsýnýn ödenmesi
hâlinde yüzde on oranýnda indirim uygulanýr.
Peþinat alýnmadan
yapýlan taksitle satýþlarda
ise satýþ bedelinin tama-
fazla altý yýlda on iki eþit
taksitte faizsiz olarak
ödenir.
Satýþ bedelinden,
baþvuru tarihi itibari ile
son 5 yýl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir.
6292 sayýlý Kanu-
nun saðladýðý avantajlardan faydalanýlmamasý
durumunda:
Þahýslarýn taþýnmazlar üzerindeki hak
sahibi olduðunu gösteren
2/b belirtmesi kakhnbrak, 2886 Kanunun 45
ci maddesi gereðince
açýk ihale usulüyle satýþý
gerçekleþtirilecektir.(iýaletere hak þahit" dahi
herkes katýlabilecektir.)
Hak sahipleri daha
sonra bu taþýnmazlarý satýn almak istemeleri durumunda, daha önce
ödemiþ olduklarý ecrimisil miktarlarý satýþ bedelinden mahsup edilmeyecektir.
Satýþ bedeline herhangi bir indirim yapýlmayacak olup, satýþ bedeli en fazla 2 yýlda ve l
ödenebilecektir.
Müracaatlar:
6292 sayýlý Kanun
kapsamýnda 2/B arazilerinde hak sahibi olan ancak çeþitli sebeplerle satýn alma baþvurusunda
bulunamayan veya satýþ
bedelini 3 aylýk süre
içinde ödeyemeyen kiþilerin sunulan bu tarihi fin
yararlanabilmeleri için 1
Eylül 2014 tarihine kadar (01 Eylül 2014 dahil)
ilimiz merkezinde Defterdarlýðýmýz Milli Emlak Müdürlüðüne, ilçelerimizde ise Malmüdürlüðü Milli Emlak Servislerine müracaat etmeleri
gerekmektedir.”
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
15
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
16 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Tam fatura ödemeye son
U
Çaðrý Merkezi Görevlisi
yetiþtirilecek
Kurs, 25'er kiþilik 2 grup halinde toplam 50 kiþilik düzenlenecek
Ç
Enise Aðbal
alýþma ve Ýþ
Kurumu Ýl
Müdürlüðü ile Global
Bilgi Pazarlama
Danýþma ve Çaðrý
Servisi Hiz. A.Þ.
(Turkcell) iþbirliðinde
‘Çaðrý Merkezi
Görevlisi’ mesleðinde
iþgücü yetiþtirme kursu
açýlacak.
Kurs, 25'er kiþilik
2 grup halinde (toplam
50 kiþilik)
düzenlenecek ve 4
Eylül - 15 Aralýk 2014
tarihleri arasýnda
yapýlacak. Eðitimler
haftada 5 gün 08.0017.00 saatleri arasýnda
günde verilecek.
Ýlk 160 saatlik
teorik eðitim kýsmý
Çorum Sanayi ve
Ticaret Odasý
Baþkanlýðý'nda, sonraki
384 saatlik pratik
eðitim kýsmý da Ankara
Yolu Üzerindeki T.C.
Ziraat Bankasý
Þubesi'nde yapýlacak
olan eðitimler sonunda,
kursiyerlerin en az
yüzde 50'si yüklenici
tarafýndan en az 4 ay
istihdam edilecek ve
kursiyerlerin istihdamý
reddetme durumlarý
bulunmayacak. Ayrýca,
seçilen kursiyerlerin,
eðitime devam etme
zorunluluðu olacak.
Kursu yarýda býrakan,
devamsýzlýktan kalan
kiþiler 24 ay boyunca
ÝÞKUR'un herhangi bir
kurs veya
programýndan da
faydalanamayacak.
Kursa katýlma
þartlarý: ÝÞKUR'a
kayýtlý iþsiz olmak, 18
yaþýný tamamlamýþ ve
41 yaþýndan gün
almamýþ olmak, en az
lise mezunu olmak,
öðrenci olmamak (Açýk
öðretim öðrencilerinin
baþvurusunda engel
yoktur), ÝÞKUR'un
Toplum Yararýna
Programý (TYP), Ýþbaþý
Eðitim Programý (ÝEP)
ve Giriþimcilik
programlarýndan son 6
ay içerisinde
faydalanmamýþ olmak,
emekli veya aktif
sigortalý olmamak, son
bir yýl içerisinde Global
Bilgi Pazarlama
Danýþma ve Çaðrý
Servisi Hiz. A.Þ.'nin
çalýþaný olmamak.
Kursa katýlmak
isteyen ve durumu
þartlara uyan
müracaatçýlarýn, 21
Aðustos 2014
Perþembe gününe kadar
ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðündeki Ýþ
Danýþmanlarý ile
görüþmeleri ve
yüklenici tarafýndan
daha sonra kendilerine
bildirilen tarih ve saatte
SGK Ýl Müdürlüðü
Toplantý Salonunda
hazýr bulunmalarý
gerekecek. Yapýlacak
görüþmeler sonunda
yüklenici tarafýndan
kursiyerler
belirlenecek.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
18 AÐUSTOS
T.C. Bayat (Çorum) Ýcra
Dairesi
19 PA 948 plakalý, 2009
model, 55-5 6S tipli, mavi
renkli Nev Holland marka
traktörün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Cumhuriyet Meydaný
No: 13 Bayat/Çorum
Saat: 11.00-11.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TU 580 plakalý 2010
model Temsa marka Safir
tipli 5 adet tek katlý yolcu
otobüsünün muhtelif
deðerlerde satýþý iþi.
Yer: Dalyanlar Yediemin
Otoparký - Mimar Sinan
Mah. Erzurum Dede Sok.
No: 7 Çorum
Saat: 11.00-11.10
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KK 485 plakalý 2005
model Mercedes marka
109 CDI tipli beyaz renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Genel Sekreterliðe baðlý
saðlýk tesisleri için 23 kiþi
il klinik destek hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
22 AÐUSTOS
Toprak Mahsulleri Ofisi
Çorum Þube Müdürlüðü
Toprak Mahsulleri Ofisi
Çorum Þube Müdürlüðü
ve baðlý iþyerlerinde
bulunan hurda polietilen
ve hurda polipropilen
çuvallarýnýn satýþý iþi.
Yer: TMO Çorum Þube
Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
28 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili Ýskilip ilçesi
Çukurköy köyünde
bulunan 5 adet tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
muhtelif yer ve deðerlerde
satýþý iþi.
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
29 AÐUSTOS
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
34 DU 0591 plakalý 2013
model Renault marka
Fluence tipli siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KY 874 plakalý, 1999
model Fiat marka, Doðan
1.6 tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30*14.40
***
10 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Gülabibey
Mah. Tüpcüler sitesinde
bulunan 3 adet taþýnmazýn
muhtelif deðerlerde satýþý
iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TC 448 plakalý 2006
model Renault marka
master van tipli aracýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011
model Peugeot marka
Auto tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
laþtýrma, Denizcilik
ve Haberleþme
Bakaný Lütfi Elvan,
telefon ve internet
aboneliklerini süresi
dolmadan iptal eden
vatandaþlarýn
faturalarýna yönelik
tüketici lehine yeni bir
düzenlemeye gittiklerini
belirterek, "Aboneliðini
iptal eden
vatandaþlarýmýz aylýk
faturada, sadece
kullandýðý kadar
hizmetin ücretini
ödeyecek" dedi.
Bakan Elvan,
yaptýðý açýklamada, sabit
telefon, cep telefonu ve
internet hizmeti veren
iþletmeler arasýnda
yoðun bir rekabet
yaþandýðýný, bunun da
tüketici lehine olduðunu
ifade etti.
VATANDAÞLARI
MIZ MAÐDUR
OLUYORDU
Bu hizmetlerden
yararlanan vatandaþlarýn
kendileri açýsýndan daha
hesaplý hizmeti almak
için zaman zaman
mevcut aboneliklerini
sonlandýrma ihtiyacý
duyduðuna iþaret eden
Bakan Elvan, "Böyle bir
durumda bir kaç gün
hizmet alýnsa bile
iþletmeciler tarafýndan,
son ayýn tamamý fatura
edildiði için
vatandaþýmýz maðdur
oluyordu. Buna 'dur'
dememiz gerekiyordu"
diye konuþtu.
Fatura süresi
dolmadan aboneliðin
feshedilmesi veya
numara taþýnmasý gibi
durumlarda tam fatura
düzenlenmesine iliþkin
Bilgi Teknolojileri ve
Ýletiþim Kurumuna
(BTK) yoðun
þikayetlerin geldiðini
ifade eden Bakan Elvan,
þunlarý kaydetti:
"BTK, bu nedenle
telefon ve internet
aboneliklerini süresi
dolmadan iptal eden
vatandaþlarýn
faturalarýna yönelik
tüketici lehine yeni bir
düzenleme yaptý. Bu
düzenleme ile
aboneliklerini iptal eden
vatandaþlarýmýza
gönderilen yüksek
ücretli faturalarýn önünü
kesiyoruz. Bundan sonra
faturalý hat ya da
internet kullanan
vatandaþlarýmýz
abonelik feshi, numara
taþýma, aboneliðin
dondurulmasý, abonelik
devri, nakil gibi
durumlarda 'kýst ücret'
uygulamasýna tabi
olacak. Aboneliðini iptal
eden vatandaþýmýz aylýk
faturanýn sadece
kullandýðý gün ve
miktarýnýn ücretini
ödeyecek. Böylece
aboneler almadýklarý
hizmet için ödeme
yapmak zorunda
kalmayacak."
UYGULAMA
2015’TE BAÞLIYOR
Bakan Elvan,
abonelerin sunulan
hizmetten
yararlandýklarý süre veya
miktar kadar ödeme
yapmalarýnýn, tüketici
haklarýnýn korunmasý
açýsýndan daha doðru bir
uygulama olduðunu
belirterek, hizmetten
faydalanýlan gün sayýsý,
kullanýlan dakika, veri
gibi kriterlere göre
hesaplanan ücretleri
düzenleyen ve BTK
tarafýndan onaylanan
"Elektronik Haberleþme
Sektöründe Kýst Ücrete
Ýliþkin Uygulama
Esaslarý"nýn gelecek yýl
nisan ayýndan itibaren
yürürlüðe gireceðini
bildirdi.(Haber Merkezi)
Göz altý morluklarý için su için
U
zmanlar, kýlcal
damarlardaki
kanýn damar dýþýna
sýzmasý sonucu oluþan
göz altý morluklarýnýn,
günde 12 bardak su
tüketimiyle
önlenebileceðini
söylüyor
Özel Medicana
Hastanesi Dermatoloji
Uzmaný Dr. Selda
Yýldýrým, insanlarýn
aynaya baktýðýnda göz
renginden önce göz
çevresindeki
morluklarýn fark
edildiðini belirtti. Göz
altý morluklarýnýn
sebebinin kýlcal
damarlardaki kanýn
damar dýþýna
sýzmasýndan
kaynaklandýðýný ifade
eden Yýldýrým, þunlarý
söyledi:
"Damar dýþýna
çýkan hemoglobinin
(demir içeren kana
kýrmýzý rengi veren
protein) oksidasyonu
bu alanda mor ya da
bazen siyah renk
görünümüne neden
olmaktadýr. Kalýtým
faktörü göz altý
morluklarýnda oldukça
baskýn bir nedendir.
Göz etrafýnda koyu
halka olan birinin anne
ya da babasýnda da
ayný þikayet olmasý
Göz altý morluklarý için su içilmesi öneriliyor.
sýklýkla karþýlaþýlan bir
durumdur. Güneþ
ýþýnlarý da göz
etrafýnda
pigmentasyon artýþýna
neden olarak koyu
renkli halka ve leke
oluþumuna yol açar."
Vücuttaki en ince
ve zayýf derinin,
gözaltý derisi olduðuna
dikkat çeken Yýldýrým,
deri ne kadar inceyse o
bölgedeki kýlcal
damarlarýn o derece
fazla görünür hale
geldiðini ifade ederek
þöyle konuþtu:
"Yaþ ilerledikçe
cilt altý kollojen
dokusu azalýr ve deri
incelir. Bu duruma
paralel olarak da
gözaltý morluklarý da
belirginleþir. Dengeli
ve düzenli beslenme
tüm vücut için
önemlidir. Vücuda
gerekli besin
öðelerinin eksikliði
cilde yansýyarak gö
zaltý morluklarýnýn
artmasýna neden olur.
Beslenme
bozukluklarýna baðlý
kansýzlýk durumlarýnda
cilt soluklaþýr. Soluk
ciltlerde göz altý
morluklarý daha
belirgin olarak göze
çarpar. Vücutta ödem
oluþumuna neden olan
durumlar ve kullanýlan
bazý ilaçlar kan
damarlarýnda
geniþlemeye yol
açarak göz etrafý
morluklarýný
çoðaltabilir. Yine
karaciðer ve böbrek
hastalýklarýnda
gözaltlarýnda koyu
renkli halkalar
oluþabilir."
Yýldýrým, göz altý
morluklarýna, göz
etrafýna uygun
olmayan kremlerin
kullanýlmasý,
uykusuzluk, stres,
sigara, alkol ve
uyuþturucu
kullanýmýnýn da neden
olduðunu kaydetti.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
17
Onur’a doðum günü sürpizi
Amatör olarak geldiði Çorumspor’daki performansý ile beðenilen ve bir çok
transfer yapan Onur Akbay’a Urfaspor ile kampta bulunduðu Topuk Yaylasý
tesislerinde takým arkadaþlarý tarafýndan doðum günü kutlamasý yapýldý.
D
üzce Topuk yaylasý
Fenerbahçe tesislerinde günde çift idmanla
sezona hazýrlanan sarýyeþilli ekip, akþam yaptýðý antrenmanda topla taktik çalýþmasý yaptý.
Karabükspor ile hazýrlýk maçý yapacak olan
Þanlýurfaspor'da akþam
idmaný düz koþu ile baþlarken, sonrasýnda teknik
direktör Cihat Arslan nezaretinde taktiksel çift kale maç yaptý. Yarý alanda
yapýlan çift kale maçta,
oyuncularýný sýk sýk uyaran Arslan, hata yapmamalarýný istedi. Üçüncü
etap kamp çalýþmalarýnýn
da son günlerinde kadroyu þekillendirmek isteyen
Arslan, fizik ve kondisyon çalýþmalarýnda tempoyu azalttý. Abdulkadir
Özdemir'in hafif sakatlýðýndan dolayý katýlmadýðý
antrenman yaklaþýk 2 saat
sürdü. Antrenman taktik
çalýþmasýnýn ardýndan açma-germe hareketleri ile
son buldu.
Akþam yemeði sonrasý futbolcu arkadaþlarý
Þanlýurfaspor'un tecrübeli
stoperi Onur Akbay ve
baþ masör Tuncer Yo-
Deðerli
okuyucularým, ne
zaman
eðitim
Milli Eðitim Müdürlüðü
üzerine yazý kaleme alacak olSivil Savunma Uzmaný
sam heyecanlanýrým. Yarým asra
merdiven dayamaya hazýrlanan
ve rabbimin lütfuyla az veya çok
farklý meslekleri
icra etme imkânýna sahip olan biri
olarak tüm bilgilerimi, tecrübelerimi gözümün
önüne getirmeye
çalýþým ki, ustasý
imkâný bulamamýþ. Ankara- Çankaya ilönemli olmasa da çýkacak eser kayda deçesine 40 yýl önceden yerleþmiþ. Çarþý da
ðer olsun.
levhalarý bile okuyamamanýn ezikliðini
hissettiklerinden çocuklarýnýn okuyabildiBugün ki yazýmda sizlere köyümüzde öðretmenlik yapan ve 42 yýl sonra yeði kadar okumalarýný arzu ederler. Ýlk çoni iletiþim kurma imkâný bulduðum Macuklarýný okula yazdýrýrlar. Öðretmen balatyalý Turgut Erarslan ile Konyalý yaþar
yandýr. Belki de köyden gelen adetle ve
Çetinkaya'dan, diðer taraftan 30 sene önçocuklarýyla daha iyi ilgilenmesi için öðce Çankaya'nýn göbeðinde görev yapan
retmenle samimi olmaya çalýþýrlar. Okul
ama öðrencisinin geleceðini mahveden
evin karþýsýnda, öðretmenin küçük çocubir yakýnýmýn öðretmeninden bahsedeceðu var. Ýlk dönemlerde ihtiyaç oldukça yaðim. Yazýlarýmýn müdavimleri bilir ki, kakýnýmýn evine býrakýr. Aradan biraz zaman
leme aldýklarýmý ya yaþadým ya çevremde
geçince bakar ki aile cahil ama öðretmene
gözlemledim ya da saðlam kaynaklardan
karþý samimi. Bunu kendi lehine çevirdinledim.
mek
adýna çocuðu usanmasýn diye yakýný1990-2000 yýllarý arasýnda Osmanmýn çocuðuna ödevini yazar eline verir ve
cýk ve Mecitözü ilçelerinde ortaokullarda
eve göndermeye baþlar. Dersi yapsa da
/ liselerde dýþardan öðretmenlik yaptým.
yapmasa da hep aferin yazar. Anne - baba
Sonradan da kendimi eðitim camiasýnýn
da öðretmen bizim çocukla daha iyi ilgiiçinde buldum. Yüzlerce eðitimciye hizleniyor zanneder. Zaman geçtikçe çocuk
metiçi semineri verdim. Yine öðrenci- öðderslerden soðumaya baþlar. Tabiri caizse
retmen karýþýmlý gruplara binlerce konferanslar verdim. Tatbikatlar yaptýrdým. Her
dersten ziyade evde öðretmenin çocuðunu
daim haddini ve hesabýný bilen birisi olaavutmaktan zevk alýr. Nasýl olsa hep te
rak bu nokta da yazý yazma hakkýna sahip
aferin alýyor. Ýkinci üçüncü sýnýfa geldiolduðumu düþünüyorum. Gönlüm ister
ðinde anne çocuðunun okula gitmek isteki; geleceðimizin mimari öðretmenlerimimediðinden þikâyetçi olur. Bunun üzerine
zin maddi- manevi özlük haklarý hak etiði
öðretmen:' SENÝN ÇOCUÐUN OKUþekilde verilsin. Ama bunun yanýnda baMAZ' deyiverir. Sonuç mu? Çocuk ilkokýrla altýn fark edilsin… Ümit ederim faykulu zoraki bitirir. Ve cahil anne: 'Aman
dalý olur.
bu ne kolay kelime böyle / dayý42 YIL ÖNCE DAÐ KÖYÜNDE Allah'ým
köyden üniversiteye giderken, benim
BÝR ÖÐRETMEN: Ýlçeye 23 km uzaklýk- larý
çocuðum Demirel'in mahallesinde okuyata bulunan, patika yollardan yürüyerek 4madý
/
senin
hiç mi vebalin yok öðretmen
5 saatte gidilebilen, dört tarafý ormanla
bir söyle?/ vebali günahý üzerine' Diye
çevrili, muhafazakâr, yeniliklere kapalý
mýrýldanýr… Diðer iki çoðunda akýllanýr.
örf ve adetlere baðlý, keþfedilmeyi bekleBiri tek, diðeri iki üniversite birden bitirir.
yen þirin bir Anadolu köyü. Bunun yanýnHer lafý çýktýðýnda birkaç cümle söyler…
da yolu, elektriði, telefonu olmayan, bu
Vesselam;
zamana kadar hiç memur çýkaramamýþ
ama öðretmenlere karþý tarifi mümkün olÖðretmen tanýrým,
mayan sevgi taþýyan bir köy. Yýl 1972 köAnnenin geldiði dað köyünde 40 yýl
ye iki öðretmen atanýr. Yaþlarý henüz 20öncesinde her türlü imkânsýzlýða raðmen
21 dir. Köylünün gözünde ikisi de daha
üniversiteye uzanacak yola adým attýran,
çocuktur. Gurbet ellerden gelmiþler yaköyün ufkunu deðiþtiren.
zýktýr. Köy halký ikisini de baðrýna basar.
Akþam sofrasýna davet edemezse gündüz
Öðretmen tanýrým,
çocuðundan mayalý çöreðini gönderir.
30 yýl öncesinde her türlü imkânýn
Öðretmenlerde nankörlük yapmazlar. Köiçerisinde Çankaya'da DEMÝREL'ÝN mayün ufkunun açýlmasý için ellerinden gehallesinde cahil anne-babanýn ilk çocuðulen gayreti gösterirler. Köyün gençlerini
avuçlarýnýn içine almasýný becerirler. Sonnun ÝLKOKUL MEZUNU kalmasýnýn
ra biraz kafasý çalýþan çocuklarýn annemüsebbibi olan.
babalarýna: 'Ne olur bu çocuðu okutalým.
Öðretmen tanýrým,
Memur olsun. Hem kendini hem de sizi
25 yýl öncesinde Kargý ilçesinin dað
kurtarsýn. Daha da önemlisi köye örnek
köyünden öðrencisini alýp Ankara'ya sýnaolsun' diye uðraþý verirler. Çünkü köylü
vatandaþý ikna etmenin en kolay yolu
va götüren.
komþusunun çocuðunu örnek göstermekÖðretmen tanýrým,
tir. O zaman benimki de öyle olsun ister.
25 yýl sonra Çorum merkezde bunu
Netice de öðretmenler, birkaç çocuðun ilanlattýðýmda 'ben olsam köyden bile buraçede ortaokula yazýlmasýna vesile olurlar.
ya getirmem' diyen.
Bunlardan biri de abimdir. Bu öðretmenlerin sayesinde 1985 yýlýnda Ýstanbul YýlÖðretmen tanýrým,
dýz Teknik Üniversitesini bitirip MAKÝBirinci sýnýfa giden çocuðun annesiNE MÜHENDÝSÝ olarak falanýn çocuðu
ne, 'boþa uðraþmayýn bu sümüklü okuokudu dedirterek köyün ufkunu açmýþtýr.
maz' diyen.
Son sýnýfta iken rahmetli babam
Öðretmen tanýrým,
hasta yataðýnda 'ölürsem Muzaffer'e haber vermeyin. Derslerinden kalmasýn' diAyný çocuðu, Ýkinci sýnýftan itibaren
ye vasiyet etti. Dediði gibi de oldu. Baokutup, þimdi Ankara Týp Fakültesine
bam o ara rahmetli oldu. Bir iki ay sonra
gönderen.
abim diplomasýyla geldi. Babama gösterÖðretmen tanýrým,
mek nasip olmadý ama köye örnek oldu.
Ondan sonra köyden imamdan- müftüye,
Depremlerde, yangýnlarda önce öðpolisten- doktora, memurdan - amire,
rencilerini kurtarabilmek için çýrpýnan,
bakkaldan- iþ adamýna kadar birçok insan
Öðretmen tanýrým,
çýktý.
Yorulmadan, emek vermeden kesAman Allah'ým bu ne sevgidir böytirme yoldan sistemden þikâyet eder dule! Geçen yýl rahmetli olan Mustafa Þerur.
kerci amcamýz son nefesinde bu öðretmenleri sayýklamýþ. Bunu öðrenen öðretÖðretmen tanýrým,
menimiz oturmuþ aðlamýþ… Geçenlerde
Sistemin eksikliðini de öðrencinin
görüþtüðümüzde tarifi mümkün olmayan
lehine çevirmek için çýrpýnýr durur.
mutluluk yaþadý. Köy ne kadar mahrumiyet olursa olsun, insanlar sýcak olursa toz
Öðretmen tanýrým,
yollar asfalt olur, ahþap evler villa olur'
Afetlerde kendimi, arabamý kurtamisali ilk göz aðrýsý olan köyümüze en kýrýrsam bana ne bunlardan diyebilen.
sa sürede geleceði sözünü verdi. Bizde
heyecanla bekliyoruz…
Öðretmen tanýrým,
30 YIL ÖNCE ÇANKAYA'DA
Okuttuðu çocuklarýn akýbetini meBÝR ÖÐRETMEN: Her meslek sorumlu- rak edip ailesine ince ince soran,
luk ister. Lakin öðretmenlik, imamlýk bir
Öðretmen tanýrým,
baþka sorumluluk ister. Bu iki grup düzÖðrencilerinin akýbetini bir defa olgün olursa toplumun düzelmesi çok kolaydýr. Çünkü biri bebeleri diðeri babalarý
sun merak edemeyen.
yetiþtirir. Bu baðlamda çocuðum eðitim
Öðretmen tanýrým,
fakültesini tercih ederken eðitimin içinde
40 yýl geçse de ismi bir türlü unutulbir baba olarak 'idealist bir öðretmen olamayan.
caksan tercih et, yoksa el âlemin bebeðin
vebaline girme' diye telkinde bulundum.
Öðretmen tanýrým,
Diplomasýný yeni almýþ öðretmen adayý
Daha 40'ký çýkmadan hatýrlanmaolarak çocuðumda o havayý þimdiden hisyan…
setmenin mutluluðunu yaþýyorum. Allah
daim etsin. Anne - baba okula gitme
(iletiþim: 536 5681141)
Mahir ODABAÞI
Ýki öðretmen
profili
kuþ'a sürpriz doðum günü
pastasý hazýrladý. 28 yaþýna basan Onur Akbay'ý
arkadaþlarý habersiz bir
þekilde sürpriz yaparken,
yaptýrýlan pastayý hep beraber kestiler. Neþeli bir
þekilde gerçekleþtirilen
doðum günü sürprizi sonrasý Onur Akbay ve Tuncer Yokuþ'u takým arkadaþlarý kutladý.
Urfa’nýn genç yeteneði Ýzzet
Kýrýkhanspor’a kiralandý
Þ
anlýurfaspor alt yapýsýndan yetiþen ve A
Takýma kadar yükselen
Ýzzet Canlýka, 1 yýllýðýna
Kýrýkhanspor'a kiralandý.
Geçtiðimiz sezon
sarý-yeþilli ekipte forma
þansý bulan 20 yaþýndaki
futbolcu, dün gece
Kamptan ayrýlarak Kýrýkhan'a gitti. Menajeri
Mustafa Yakýþýk ile birlikte Kýrýkhan'a giden ve
imza atan Ýzzet'e Þanlýurfaspor kulübüde 20142015 sezonunda baþarýlar diledi.
Ýzzet Canlýka yaptýðý açýklamada, "Urfaspor'a daha hazýr gelmek
için Kýrýkhan'a gittim.
Hocamýn ve yönetimin
beni býrakmak istememesine raðmen ben oynayabileceðim bir takýma gitmek istedim. Orada bir sezon oynayýp Urfaspor'a daha hazýr bir
þekilde gelmek istiyorum. Burasý kalabalýk oldu. Burada hedefler çok
büyük. Bende oynayabileceðim bir kulübe gitmek istedim. Orada oynayýp kendimi geliþtirmek ve tekrardan Urfaspor'a faydalý olmak istiyorum. Kendimi bir sene
iyi hazýrlamak için orada
oynayacaðým" dedi.
Þanlýurfaspor Genel Koordinatörü Hüseyin Dað ise Ýzzet'in alt
yapý hocasý olarak kendisiyle gurur duyduðunu
ifade ederek, "Ýzzet gerçekten büyük bir aþama
kaydetti. Gerek Teknik
Direktörümüz Cihat Arslan'ýn gerek yönetimin
takýmda kalmasýný istediði Ýzzet kendi isteði ile
'Ben gidip oraya oynayayým, burada kadro geniþ,
burada oynayamam' gibi
tereddütlerle hocaya geldi ve gitmek istediðini
söyledi, Kýrýkhan'da daha iyi daha baþarýlý olacaðýný söyledi. Orada
oynayýp daha güçlü bir
þekilde Urfa'ya döneceðini bize iletti. Biz Ýzzet'ten gerek kiþiliði ile
gerek çalýþkanlýðý ile alt
yapýdan yetiþmiþ bir
hemþehrimiz olarak ondan son derece memnunuz onu seviyoruz. Ýnþallah gittiði takýmda
Yunus Emre gibi öz güveni geliþir. Orada çok
maç oynayarak özgüvenini, tecrübesini, kalitesini daha da geliþtirir.
Urfaspor'a daha uzun
yýllar hizmet edeceðin-
den hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Bizimde beklentimiz bu. Gerçekten
yönetimimizde Ýzzet'in
kalmasýndan yanaydý.
Ýzzet'i seviyorlar, buradaki futbolcularda çok
seviyor. Hocamýzda seviyor tutuyor. Ama dediðim gibi Ýzzet ýsrarla gerek bana gerek hocaya
benim gidip oynamam
gerektiðini ve gitmek istediðini söyledi. Bizde
ona bu düþüncesi doðrultusunda ona bu izni
verdik. Ýnþallah gideceði
yerlerde baþarýlý olur ve
daha iyi yerlerde Süper
ligde oynar diye düþünüyorum. Kendisine baþarýlar diliyorum" diye konuþtu.
Petrol transfere doymuyor
B
atman Petrolspor,
transfer çalýþmalarýnda durmak bilmiyor. Kýrmýzý-beyazlýlar, forvet ve ikili arkasý oynayan Sabahattin Usta‘yý renklerine
baðladý.
Batman Petrolspor, transfer çalýþmalarýnda durmak bilmiyor. Kýrmýzý-beyazlýlar, forvet ve ikili arkasý oynayan Sabahattin Usta‘yý renklerine
baðladý. Gençlerbirliði, Hacettepe ve en
son Kýzýlcahamamspor formalarýný giyen
baþarýlý futbolcu Sabahattin Usta, Petrolspor
ile 2 yýllýk sözleþme
imzaladý. Ýmza töreninde konuþan Petrolspor Genel Kaptan’ý Ýlhan Erken:
“Eksik görülen mev-
kilere transferlerimizi
tamamladýk. Tecrübeli
oyuncu Sabahattin
Usta’yý transfer etmekle kadromuzu da-
ha güçlendirdik. Teknik heyetin isteði doðrultusunda transferler
sürebilir” dedi.
Zonguldak-Soma maçýna hazýrlanýyor
onguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, 27 AðusZ
tos’ta Somaspor ile yapacaklarý hazýrlýk maçýnda elde edecekleri gelirin tamamýný madenci þehitlerine baðýþlayacaklarý-
ný, esnaflarýn da o gün elde edecekleri gelirim yüzde birini baðýþlamalarý çaðrýsýnda bulundu
Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, 27 Aðustos’ta maden þehitleri için Soma spor ile yapacaklarý hazýrlýk
maçýna tüm esnaflarýn destek olmasýný istedi. Maçtan elde edecekleri gelirin tamamýný Soma maden þehitlerinin yakýnlarýna
baðýþlayacaklarýný belirten Caner “Zonguldak’ta iþ yapan Esnaf
arkadaþlarýmýz o günkü kazançlarýnýn yüzde birini baðýþlasýnlar. Çorbada onlarýnda tuzu bulunsun. Maçtan elde edilecek
hasýlatla birlikte bu gelirin tamamýný Soma þehitlerinin yakýnlarýna baðýþlayalým” þeklinde konuþarak esnaflara çaðrýda bulundu.
Spor- Toto üçüncü ligde mücadele edecek olan Zonguldakspor, 27 Aðustos tarihinde Somaspor ile bir maç yapacak. Karþýlaþmada elde edilecek hasýlatýn
tamamý geçtiðimiz aylarda Soma’da yaþamam maden kazasýnda hayatýný kaybeden þehit madencilerin ailelerine baðýþlanacak. Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, müsabaka
için organizasyon ve teknik hazýrlýklara devam ettikleri belirtti.
27 Aðustos’ta Zonguldak’ta
bir hareketlilik yaþanacaðýný ve
esnafýmýzýn da bu hareketlilikten
nasibine düþen geliri alacaðýný
belirten Caner, tüm esnaflardan o
günkü gelirlerinin yüzde birini
Soma maden þehitlerinin yakýnlarýna baðýþlamalarý çaðrýsýnda bulundu. Caner þunlarý söyledi;”
Soma’da yaþanan acýnýn biraz olsun hafifletmesi için Somaspor için bir hazýrlýk maçý yapmayý düþünmüþtük. Somaspor yöneticileri ile görüþtük. Somaspor ile ilgilenen eski Beþiktaþlý Sinan Vardar ve diðer yöneticileri ile yaptýðýmýz görüþmeler sonrasýnda iki madenci takýmýnýn 27 Aðustos’ta bir hazýrlýk
maçý yapmalarýný, hasýlatý da Maden þehitlerinin yakýnlarýna
baðýþlanmasýný kararlaþtýrdýk. Maç ile ilgili teknik ve organizasyon çalýþmalarýmýz devam ediyor. 27 Aðustos’ta Zonguldak’ta bir harekililik ve canlýlýk yaþanacak. Ýlçe köy ve beldelerden birçok insan maç için gelecek. Yemek yiyecekler, çeþitli ihtiyaçlarýný karþýlayacaklar. Bir þekilde para harcayacaklar.
Bu hareketlilikten esnafýmýzda nasibine düþeni alacak. Ben Buradan tüm esnaf arkadaþlarýmýza çaðrýda bulunmak istiyorum.
O günkü kazançlarýnýn yüzde birini baðýþlasýnlar. Maçtan elde
edeceðimi gelirin tamamýný biz Soma’ya baðýþlayacaðýz. Esnafýmýz ile bizim yapacaðýmýz baðýþlarý birleþtirip hepsini Somaya baðýþlayalým. Böylelikle yapacaðýmýz yardýmýn miktarý biraz
daha artar. Ben tüm esnaf arkadaþlarýmýzý destek olmaya çaðýrýyorum”
MADENCÝ BARETÝ ÝLE
ÇIKACAKLAR
Her iki takým oyuncularýnýn
sahaya madenci bareti ve pankart ile çýkacaklarýný belirten Caner,” Günün anlam ve önemini
belirtmek için çeþitli organizasyon hazýrlýklarýmýz da sürüyor.
Mesela iki takým oyuncularý sahaya madenci bareti ile çýkacak. Ayrýca madenci kardeþimiz elinde
iki takým bayraðý ile futbolcularýn
önünde sahaya çýkacak. Bu konuda gelen makul fikirleri de dikkate alacaðýz. Soma’nýn acýsýný bir
az olsun hafifletmek için elimizden
18 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
‘
Ç
orum Beþiktaþlýlar
Derneði Baþkaný Kadir Yüksel, Süleyman Seba’nýn vefatýndan duyduðu üzüntüyü dile getirdi
ve ‘Seni hiç unutmayacaðý, evimizin ve derneðimizin bir köþesinde hep
olacaksýn’ dedi.
Kadir Yüksel dün
yayýnladýðý mesajda þu
görüþlere yer verdi, ‘Efsane Baþkanýmýz Süley-
Seni HÝÇ unutmayacaðýz’
man Seba bizim için büyük bir kayýp ama ölümünden sonrada hep baþarýlarý ile anacaðýmýz ve
Camiada hep anýlacak bir
baþkan olacak hafýzalarýmýzda kalacak ve yeni
nesillere anlatacaðýmz
önemli kazanýmlar var olmuþtur.
Bizler Çorum Beþiktaþlýlar Derneði olarak
yönetim kurulumuz ve
üyelerimiz adýna Kulübümüze maddi ve manevi
anlamda kattýðý deðerler
adýna konuþmak yerine
aþaðýda sýraladýðýmýz ve
onu Efsane yapan deðerlerle anmak istedik.
Hiç Kuþkusuz taraflý tarafsýz spor camiasý dýþýndan ve içinden her kesimin takdiri toplamýþtýr.
Baþkan Seba insani deðer, Liderlik ve örnek
baþkan olarak yeni nesillere aktarýlacaktýr.
1957' yýlýnda Beþiktaþ'a üye oldu. Altý sene
sonra 1963'de ilk kez yönetim kurulunda yer aldý.
Bundan sonra çeþitli dönemlerde aralýklarla kulüpte yöneticilik yaptý.
1984 yýlýnda çok zor bir
dönemde Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devraldýðý baþkanlýk görevini
2000 yýlýna kadar devam
ettirdi.
16 yýl süren Baþkanlýðý boyunca 8 kongrede
rakiplerine sürekli üstünlük saðladý. Süleyman
Seba baþkanlýðý döneminde kazanýlan kupalar
þu þekildedir:
5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupasý, 4 Cumhurbaþkanlýðý Kupasý, 2 Baþbakanlýk Kupasý, 6
TSYD Kupasý
Sportif baþarýlar dýþýnda 1980'lerin baþýnda
Beþiktaþ kulübümüze
maddi yönden son derece
sýkýntýlý olduðu günlerde
kulübü maddi açýdan zengin bir kulüp haline getirmiþtir. Merhum Baþkan
Seba döneminde Akaretler'de ki BJK Plaza, Fulya
Stadý ve Kamp Tesisleri
Yeþilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri, BJK Koleji
yapýlýrken, BJK Ýnönü
Stadý da, 1998'de 49 yýllýðýna Beþiktaþ'a devredildi.
Beþiktaþ'a büyük
hizmetlerde bulunan Seba, 1999-2000 sezonunda
futbol takýmýnýn gösterdi-
ði kötü performans sonucu tribün ve muhalefetin
tepkisini çekmesi üzerine
2000 yýlý Mart ayýndaki
kongrede aday olmamýþtýr. Taraftarýn bu tepkiside
tarihe geçecek ve kulübe
böylesi deðer katan bir
baþkanýn aldýðý tepkide
her fýrsatta anýlacaktýr.Bu
kongrede kongre üyeleri
oybirliði ile Hakký Yeten'den sonra Beþiktaþ'ýn
ikinci onursal baþkaný
olarak Süleymen Seba'yý
seçmiþtir.
Baþkanlýðý býraktýðý
2000 yýlýnda anýsýna Akaretler ile Maçka semtleri
arasýnda uzanan Spor
Caddesinin adý Süleyman
Seba Caddesi olarak deðiþtirildi.
Süleyman Seba 13
Aðustos 2014 tarihinde
yaþamýný yitirdi.
Seni unutmayavaðýz
evimizin bir köþesinde ve
derneðizin bir köþesinde
hep sen olacaksýn’ dedi.
Süleyman Seba’yý
Türkiye uðurladý
E
fsane Baþkan
Süleyman Seba son
yolculuðuna uðurlandý.
Stattaki tören öncesi ev
ve kulüp binasýnda
helallik alýndý.
Ardýndan Vodafone
Arena'da tören
düzenlendi. Arena'da
yapýlan törenin
Dolmabahçe
Camii'nde cenaze
namazý kýlýndý ve
Seba'nýn naaþý Feriköy
Mezarlýðý'na
defnedildi.
Seba'nýn
yeðenlerinden Ýlhan
Giriþken, Seba'nýn
Babasý Ali Rýza Bey,
annesi Nazlý
Haným'dan kalan
küçük bir Kuran-ý
Kerim ile kulübün
küçük ebatta poþete
sarýlmýþ flamasý ve
Seba'nýn takma
diþlerini Süleyman
Seba'nýn vasiyeti
üzerine defnedilirken
koynuna koydu.
Seba'nýn küçük Kuraný Kerim'i yolculuða
çýkmadan önce üç kere
öpüp çantasýna
koyduðu ve hiç
yanýndan ayýrmadýðý
öðrenildi.
Feriköy
Mezarlýðý'ndaki defin
öncesi ve sonrasýnda
Galatasaray Kulübü
eski baþkanlarýndan
Selahattin Beyazýt,
Beþiktaþ Yöneticisi
Ahmet Nur Çebi,
Teknik Direktör
Güvenç Kurtar, BJK
TV yöneticisi Tuðrul
Yenidoðan, Beþiktaþ
Kulübü eski teknik
direktörlerinden Ziya
Doðan, Gaziantepspor
Kulübü Eski Baþkaný
Celal Doðan,
Beþiktaþlý Yönetici
Ahmet Kavalcý,
Beþiktaþ Sportif
Direktörü Önder Özen
Seba için acýlarýný dile
getirip, Seba için
Allah'tan rahmet
dilediler.
Seba'nýn naaþý
eskiden statta eski açýk
tribünü olarak
belirtilen yere doðru
götürüldü. Konuþma
için hazýrlanan
kürsünün yanýnda
Seba'nýn naaþý yer aldý.
Stada Beþiktaþ,
Fenerbahçe ve
Galatasaray taraftarlarý
hep birlikte girdi.
Burada Beþiktaþ
Baþkaný Fikret Orman
bir konuþma yaptý.
Beþiktaþ Kulübü
Onursal Baþkaný
Süleyman Seba’yý son
yolculuðuna
uðurlamak isteyen
binlerce taraftar sabah
Beþiktaþ’taki Kartal
Heykeli önünde
toplandý. Trabzon,
Fenerbahçe ve
Galatasaray
taraftarlarýnýn da
formalarýyla katýldýðý
görüldü. Bazý ailelerin
çocuklarýný da
yanlarýnda getirdiði
meydandan yürüyüþ
saat 10.30’da baþladý.
Boyunlarýnda
Süleyman Seba atkýlarý
ve tiþörtleri bulunan
taraftarlar Dolmabahçe
Caddesi’nden Ýnönü
Stadyumu’na doðru
yürüdü. Taraftarlar yol
boyunca marþ söyleyip
slogan attý. Yoldan
geçen sürücüler de
gerek el sallayarak
gerekse klakson
çalarak taraftarlara
destek verdi. Yarým
saat süren yürüyüþün
ardýndan Vodafone
Arena’ya giren
taraftarlar inþaat
halindeki tribünlere
çýkýp yerini aldý.
Slogan ve marþlara
burada devam eden
grup cenaze arabasýnýn
stadyuma girmesiyle
bir süre tekbir getirdi.
Stadyumun izin verilen
tribünleri tören
nedeniyle doldu taþtý
birçok taraftar da
stadyum dýþýnda kaldý.
Yakýnda hizmete girecek olan
Erka Ofis Kýrtasiye’de çalýþmak
üzere en az lise mezunu
tercihen kýrtasiye tecrübesi olan
Bay ve Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý Arýyoruz.
30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR
Alperen UYAR
Haþim oðlu 2004 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2413)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmet LÝMAN
Ahmet oðlu 1934 Çorum Konaklý Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:2412)
YÝTÝK
(Ç.HAK:2375)
ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK
Kýrtasiye sektöründe deneyimli bilgisayar
kullanabilen bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
ve
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
* Çýraklar alýnacaktýr.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen
müracaat etmeleri rica olunur.
(Çýraklar velileri ile)
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM
BAY - BAYAN
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR ELEMANLAR
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz ve su tesisatý ustalarý
alýnacaktýr.
Öz Yýldýz Isý Mühendislik
Gülabibey Mah. Cemilbey Cad.
No: 119/22 ÇORUM
Tel: 0 532 498 76 48
Bayan Eleman
Aranýyor
Dershanemiz bünyesinde halkla iliþkiler
departmanýnda görevlendirilmek üzere bayan
personel alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Gazi Caddesi Tekel Sokak No: 5 Çorum
Tel : 0 364 225 22 73
DEVREN SATILIK
BAYAN GÝYÝM
MAÐAZASI
Gazi Caddesine yakýn halen faal
durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 377 13 27
0 541 690 32 38
KAYNAKÇI ALINACAKTIR
Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti.
Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM
Tel: 213 64 94
ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK
ÜZERE DENEYÝMLÝ KAYNAKÇI
ALINACAKTIR.
MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RÝCA OLUNUR.
0364 254 98 26-27
TAÇMAK MAKÝNA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.
ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8.CAD.NO:7
ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
Akaryakýt istasyonumuzda pompacý olarak
çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Hitit Petrol
Adres: Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý
No: 207 Ýskilip Kavþaðý Yaný
Tel: 224 18 05
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
% 50 indirim
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
ELEMAN ARANIYOR Çalýþma Arkadaþlarý
Alýnacaktýr
Nakliyat ambarýnda çalýþtýrýlmak
üzere ehliyeti olan bay eleman
alýnacaktýr.
Müracaat: Küçük Sanayi Sitesi
25. Cadde No: 97
Tel: 234 66 00-234 66 03
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini
yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:1983)
(Ç.HAK:2370)
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:2404)
Mür. Tel: 234 49 49-254 90 98
Küçük Sanayi Sitesi 89. Sokak No: 5
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
seyahat engeli olmayan baybayan elemanlar alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 530 190 02 38
(Ç.HAK:2391)
(Ç.HAK:2395)
(Ç.HAK:2396)
Gerekli þartlar;
PAPSÝ PÝZZA
SIRIMSI ÇANTA-KIRTASÝYE
Alaybey Sokak No: 14
0 533 484 02 84
(Ç.HAK:2319)
* Makina Teknik Ressamlarý,
* Elektrik Teknisyenleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
Elektrikli battaniye imalatýnda
çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan
elemanlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2385)
(Ç.HAK:2410)
TELEFONA MÜRACATLARI.
ELEMAN ARANIYOR
21.12.2010 tarihinde Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum 35351-35400 arasý A seri numaralý 1 cilt
faturamý kaybettim. Hükümsüzdür.
Fatih BALCI
Yusuf oðlu 28.12.1981 Hollanda Doðumlu
T.C.No:21832671268
ALMAK ÝÇÝN(0 364 225 33 81)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Kan baðýþ merkezimize doktor
personel çalýþma arkadaþlarý
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 364 225 70 00
(Ç.HAK:2407)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
BÝNANIN TAMAMI
KÝRAYA VERÝLECEKTÝR
(Ç.HAK:2394)
-Türkiye Halk Saðlýk Kurumu Baþkaný Seçil
Özkan, obezite ile mücadele çalýþmalarý kapsamýnda, ev
hanýmlarýna yönelik Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlanan ‘Saðlýklý Tabak' önerisinin tanýtýmý yapýldý.
Ev hanýmlarýna yönelik baþlatýlan ‘Saðlýklý Tabak'
uygulamasýný açýklayan Türkiye Halk Saðlýk Kurumu
Baþkaný Seçil Özkan, “Saðlýðýmýzý korumak için saðlýklý
olmak için 4 ana grup beslenme grubumuz var. Bunlarla
yeterli ve dengeli beslenmeyi saðlamamýz gerekiyor. Süt
ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve
meyve grubu, ekmek, tahýl grubu bunlardan önerilen
miktarda porsiyonda almamýz gerekiyor. Saðlýklý ve
dengeli beslenme ve hafta 3 gün yarým saat fiziksel
aktivite ile obeziteden korunmak için uðraþmamýz
gerekiyor” diye konuþtu.
Kadýnlarýn ev gezmelerinde, günlerinde nasýl
beslenilmesi gerektiðini de anlatan Özkan, “Biz günlerde
güzel tabaklar hazýrlýyoruz tabi ama saðlýðýmýzý kötü
etkiliyor. Önermediðimiz tabaklar var. Onun yerine
sebze ve meyve aðýrlýklý ya da kýsýr yiyoruz. Fazla
miktar da olmamakla birlikte takdirde bulgurun saðlýklý
bir besin olduðunu biliyoruz, bol sebzeli günlerde yemek
için önerebileceðimiz bir tabak” dedi.
‘Saðlýklý tabakta' olmasý gerekenleri sýralayan
Özkan, þunlarý dedi:
“Ýçecek olarak gazlý içecekler yerine ayran gibi
içecekleri, tabak olarak da saðlýklý tabaklarý tercih
ediyoruz. Çayý çok önermiyoruz ama seviyorsak da açýk
ve limonlu bir çay ve de þekersiz, tuzu ve þekeri
hayatýmýzdan çýkarmayý öneriyoruz. Tabakta marul,
maydanoz gibi salata ürünleri var. Çilek var, domates,
salatalýk, kýsýrýmýz var ve yaprak sarmasý var. Kuruyemiþ
olarak da ceviz ve fýndýk öneriyoruz. Yaklaþýk 4 tane
ama fazla deðil, miktarda önemli saðlýklý diye çok fazla
da yememiz gerekiyor.”
Özkan þöyle devam etti:
“Evimizde bu alýþkanlýklarý kazanmak saðlýklý
davranýþý biz kadýnlar gösterirsek çocuklarýmýz da
ailemizde daha fazla gösterecektir. Çocuklarýmýzý
çocukluðundan itibaren bu tür davranýþ deðiþikliðine
geçirmeye çalýþmak için gerçekten çaba göstermemiz
gerekiyor. Kitle endeksimize de takip etmemiz
gerekiyor. Saðlýklý mýyýz? Baþka bir þey yapmalý mýyýz?
Bunlarýn dýþýnda ekstra bir diyet yapmalý mýyýz? Ona da
bakmamýz gerekiyor. Vücut kitle endeksimiz için de bir
çarkýmýz var. Toplum saðlýðý merkezlerinde diyetisyen
danýþmanlýk hizmetleri sunuyoruz.”
Ev hanýmlarýna eðitimler düzenleyerek ‘Saðlýklý
tabak'ý duyuracaklarýný kaydeden Özkan, kek ve
böreklerin yerini sebze ve meyvelerin alacaðýný
söyledi.(ÝHA)
ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE
131 M2 TABANDA 4 KATLI
(Ç.HAK:2409)
Obeziteyle
mücadelede
saðlýklý tabak
BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI
ELEMANLAR ARIYOR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
(Ç.HAK:2311)
(Taç Perde’nin olduðu yer)
(ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI)
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:2338)
MERKEZÝ YERDE
KÝRALIK
ÝÞYERÝ BÝNASI
(Ç.HAK:2414)
DEVREN
SATILIK PERDE
MAÐAZASI
Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak No: 3/D
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Müracaat Adresi: Erka Kaðýt Kýrtasiye
Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:138
Ankara Yolu-Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Karþýsý
Tel: 333 0 777
(Ç.HAK:2406)
Mas Grup Tekstil
Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: 2-3-4
ÇORUM
Tel: 777 05 25 - 0 543 914 87 85
19
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
(Ç.HAK:1589)
(Ç.HAK:2328)
Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda
çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR,
OVERLOKCULAR, ARA ve SON
ÜTÜCÜLER, KALÝTE
KONTROLCULAR ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Not: Usta makinacýya 1.000 ve 1100 TL
arasý ücret
SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Erka Ofis Kýrtasiye
Çalýþma
Arkadaþlarý Arýyor…
(Ç.HAK:2400)
ELEMANLAR
ARANIYOR
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
(Ç.HAK:2358)
www.corumhakimiyet.net
Satýlýk Orta
Ilýca’da Bað
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
BAYAN
ELEMAN
ARANIYOR
Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu
düzgün deneyimli sekreter aranýyor.
Mür. Tel: 0 533 922 90 21
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Belediyespor son
etap için toplanýyor
Kýrmýzý Siyahlýlar bugün saat 18.00’de
Ç
orum Belediyespor yeni sezon
hazýrlýklarýnýn son etabý için
bugün toplanýyor. 16 Temmuz’da
Çorum’da baþladýðý yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný 28 Temmuz’da tamamlayan ve ardýndan
30 Temmuz’da ikinci etap kampý
için Nevþehir’de toplanan kýrmýzý
siyahlý takým 12 Aðustos salý gününe kadar burada çalýþmalarýný
sürdürmüþtü.
Kamp süresince beþ hazýrlýk
maçý yapan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcular üç günlük iznin ardýndan yeni sezon hazýrlýklarýnýn
son etabý için bugün saat 16.00’da
Çorum’da toplanacaklar. Teknik
Nazmi Avluca sahasý
tribününe düzenleme
azmi Avluca Sahasýndaki
tribün etrafýna düzenleme
N
yapýlýyor. Çorum Belediyespor’un çalýþmalarý sýrasýnda baþkan Zeki Gül ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer tribün önündeki alanýn
ve çevresinin düzenlenmesi için
görüþme yapmýþtý.
23 Aðustos’ta yapýlacak
olan Çorum Belediyesi Yaðlý
Güreþlerine bu alanýn düzenlenmesi çalýþmalarý Belediye ekipleri tarafýndan yürütülüyor.
Direktör Yavuz Ýncedal bugün saat
18.00’de yapacaklarý antrenmanla
son etap hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný söyledi.
Ýncedal, Çorum’da yapacaklarý son etap çalýþmalarýnda ilk bir
haftanýn günde çift antrenmanla
devam edeceðini ardýndan lig haftasýndan itibaren günde tek antrenmana geçeceklerini belirtti. 24
Aðustos pazar günü Tokatspor ile
oynayacaklarý hazýrlýk maçýnýn dýþýnda bir hazýrlýk maçý daha yapmak istediklerini belirten Ýncedal,
bu maçýn 28-29 Aðustos gibi olmasýný istediklerini bunla ilgili çalýþmayý bugünden itibaren yapa-
Yoldan tribüne kadar olan
bölüm ile tel örgülerle tribün
arasýndaki alan karo taþý döþenerek kaplanacak. Gerek Güreþleri
gerekse sahada futbol maçlarý
oynandýðýnda gelen taraftarlar
tozdan ve çamurdan kurtularak
tribüne ulaþma imkaný bulacaklar.
Gençlik Hizmetleri ve Spor
Ýl Müdürü Haþim Eðer, Nazmi
Avluca sahasýndaki tribün düzenlenmesinden dolayý Çorum
Belediyesi’ne teþekkür etti.
CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014
ÝBD’nin Bulgaristan çýkartmasý
Bulgaristan’da dün baþlayan ve perþembe günü sona erecek iki ayrý turnuvada Osmancýk Ýsmail Burak
Derinderespor’dan antrenör Barýþ Boyar ile sporcular Yaren Dölcü, Kubilay Sadi, Murathan Eken, Mesut Sezer
ve Edanur Köybaþý milli takýmda görev yapýyor. Federasyon bir antrenör ve iki sporcunun masrafýný üstlenirken
kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere diðer sporculara katkýda bulunarak sporun ve sporcunun dostu olduðunu
bir kez daha gösterdi.
O
smancýk Ýsmail
Burak Derinderespor
Badminton takýmý beþ
sporcu ve bir antrenörle
Bulgaristan’da yapýlacak
olan iki turnuvada milli
takýmda görev yapýyorlar.
Osmancýk ÝBD ve
Badminton Milli takým
antrenörü Barýþ Boyar ile
birlikte sporcular Yaren
Dölcü, Kubilay Sadi,
Murathan Eken, Mesut
Sezer ve Edanur Köybaþý
ilk olarak dün baþlayan
ve pazar günü sona
erecek olan
Bulgaristan’ýn Pazarcýk
ilinhde yapýlacak olan
gençler turnuvasýnda
milli takým adýna
mücadele edecekler.
Bu turnuvanýn
ardýndan ise 18-21
Atabey’e Erzurum kancasý
Ç
orum Belediyespor’un
kiralýk olarak kadrosuna
katmak istediði
Gençlerbirliði’nin milli
futbolcusu Atabey Çiçek
için Erzurum Büyükþehir
Belediyespor’un da devreye
girdiði öðrenildi.
Geçtiðimiz hafta
baþkan Zeki Gül ile iþadamý
Uður Barlýk’ýn Ankara’da
Gençlerbirliði baþkaný Ýlhan
Cavcav ile görüþmesinin
ardýndan futbolcularla
temasa geçen kýrmýzý siyahlý
kulüp futbolcularý ikna
etmek için görüþmelerini
sürdürüyor.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn
bu giriþimi Erzurum
Büyükþehir Belediyespor’un
da iþtahýný kabarttý. Mavi
beyazlý takýmýn Atabey
Çiçek’e yaklaþýk 200 bin lira
önerdiði ve genç futbolcuyu
kadrosuna katmaya çok
istekli olduðu öðrenildi. Bu
görüþmelerin hafta sonunda
Atabey Çiçek Erzurum’un da gündemine girdi
tarihleri arasýnda
Bulgaristan’ýn baþkenti
Sofya’da baþlayacak olan
ve Eurosa Badminton
Turnuvasýnda mücadele
edecek olan Osmancýk
Ýsmail Burak
Derinderespor sporcularý
Olimpiyatlara puan veren
bu önemli müsabakalarda
mücadele edecekler.
Federasyon
tarafýndan bu turnuvada
bir antrenör ve iki
sporcunun masraflarý
karþýlanýrken kulüp
baþkaný Ýsmail Burak
Derindere, diðer üç
sporcununda tecrübe
kazanmasý ve milli
takýmda mücadele etmesi
amacýyla masraflarýnýn
büyük bir kýsmýný
karþýlayarak sporun ve
sporcunun yanýnda
olduðunu bir kez daha
gösterdi.
Sungurluspor’da
faaliyet patlamasý
Sungurluspor Baþkaný Mustafa Özdemir yeni sezonda futbol, voleybol,
güreþ, tekvando, satranç, boks, atletizm ve kick boks branþlarýnda
toplam 450 sporcu ve on antrenörle çalýþma yapacaklarýný söyledi.
Özdemir, yeni sezonda faaliyet patlamasý yapacaklarýný bunda da en
büyük etkenin Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’in kendilerine
verdiði destek olduðunu söyledi.
S
ungurluspor Kulübü 2014-2015 sezonunu
açýyor. Sungurluspor Kulübü Baþkaný
Mustafa Özdemir, kurulacak takýmlar ve kurulmuþ hazýr olan takýmlar hakkýnda bilgi verdi.
U-13, U 15 ve 2. Amatör Kümede oynayacak büyüklerden ve gençlerden oluþacak
büyükler futbol takýmý olmak üzere bu yýl üç
futbol takýmý kuracaklarýný söyleyen Sungurluspor Baþkaný Fatih Özdemir, “U-14 Futbol
takýmýmýz bu sene U-15 Futbol Takýmý olarak
ve takviye yapýlarak devam ediyor. Bu takým-
larýmýzda oynamak isteyen gençleri kulübümüze davet ediyoruz” dedi.
Voleybol’da iki takým oluþturacaklarýný
birinci takým gençlerimizden oluþacak ve büyük takýmýn alt yapýsýný oluþturacak diyen
baþkan Özdemir, “Burada yetiþtirdiðimiz
gençleri yine büyüklerden oluþacak takýma
ekleyerek, Bölgesel Ligde mücadele etmeleri
saðlanacaktýr.
Özdemir güreþ branþýnda ise “Þuanda
yýldýzlarda ve gençlerden oluþan bir takýmýmýz var. Çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýkinci
takýmýmýz büyüklerden oluþacak. Hem minder hem de yaðlý güreþlere hazýrlanacaklar”
dedi. Sungurluspor Tekvando takýmý yýldýzlardan ve gençlerden oluþmaktadýr diyen Özdemir, takýmýn çalýþmalara devam ettiðini söyledi. Geçen dönem satranç takýmýmýz için müracaatlarýmýzý yaptýk diyen Özdemir, “Antrenörümüz hazýr ve anlaþma imzaladýk. Bu sezon
mutlaka takýmýmýzý kuruyoruz” dedi.
Özdemir, “Geçen sezon ferdi olarak des-
teklediðimiz gençlerimizden oluþan bir takým
kuruyoruz. Kuracaðýmýz takým Sungurluspor
adýna yarýþmalara katýlacaktýr” dedi.
Geçen dönem antrenör olmadýðý için bu
iki branþta ferdi olarak çalýþmalar olduðunu
söyleyen Baþkan Özdemir, “Boks antrenörü
hocamýz bu dönem gençleri çalýþtýrmaya baþlayacak ve takýmýmýzý kuracaðýz” diye konuþtu.
Herkese baþarýlý bir sezon geçireceklerinin sözünü veren Baþkan Özdemir, 20142015 sezonuna 450 sporcu ve 10 antrenörle
baþlayacaðýz diyerek, “Þunu herkesin bilmesini istiyorum. Bütün bu çalýþmalarýmýzý Sungurlu Belediyesi sayesinde yapýyoruz. Belediye Baþkanýmýz her zaman olduðu gibi desteklerini esirgemiyor. Bu nedenle Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner’e, Belediye Baþkan yardýmcýlarýna, Belediye Meclis Üyelerine, Ýl Genel Meclis Üyelerine ve bizi her zaman destekleyen Sungurlu halkýna çok teþekkür ediyorum” dedi.
Osmancýk Ýsmail Burak Derirderespor Badminton takýmý dün yapýlan müsabakalarda
Yaþar Kabakçý’nýn büyük þanssýzlýðý
H
alen Tokatspor formasý giyen Yaþar Kabakçý’nýn burnu kýrýldý. Tecrübeli futbolcu takýmý
ile Nevþehir’de devam eden yeni sezon hazýrlýklarý
kapsamýnda önceki akþam Düzyurtspor ile oynanan
hazýrlýk maçýnda burnu kýrýldý. Düzyurtspor ataðýnda top ile rakibin arasýna giren Yaþar arkadan rakibinin kendini itmesiyle kendi kalecisiyle çarpýþtý.
Çarpýþma sýrasýnda kalecinin kafasý burnuna gelen
Yaþar Kabakçý’nýn burnunu kýrýldýðý tesbit edildi.
Yapýlan ilk müdahelenin ardýndan hastanede
muayene edilen Yaþar Kabakçý’nýn burnunun kýrýk
olduðu ve ameliyat olmasý gerektiði belirtildi. Yaþar, önümüzdeki günlerde Tokat’ta burun ameliyatý
olacak ve ardýndan dinlenmeye çekilecek. Yaþar
Kabakçý ameliyat sonunda yaklaþýk bir ay sahalardar uzak kalacaðýný bir ay sonra takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðýný söyledi.
Bilardo’da bir ilk...
Zafer Kupasý 16 Yaþ ve Altý Bilardo turnuvasý düzenlendi.
Bilardo Ýl Temsilcisi Emrah Taç alt yapý oluþturmak için bu
yýldan itibaren turnuvalarý alt yapýya yönelik olarak
yapacaklarýný söyledi.
Ç
orum’da ilk kez alt yapýda Bilardo Turnuvasý düzenlenecek. Bilardo Ýl Temsilcisi
Emrah Taç, alt yapý oluþturmak için bundan
sonra alt yapýda yaþ gruplarýna göre özel turnuvalar düzenleyeceklerini büyüklerde ise bir tek
il birinciliði yapacaklarýný söyledi.
Emrah Taç, Bilardo’da 30-31 Aðustos tarihleri arasýnda 16 Yaþ altý Pool 8 Top ve 3 Bant
Zafer Kupasý müsabakalarý yapacaklarýný katýlmak isteyenlerin Mahmut Atalay Gençlik Merkezi içinde yer alan il temsilciliðine baþvurmalarý gerektiðini belirtti.
Çorum’da Bilardo’da alt yapý oluþturmak
için bundan sonraki süreçte alt yapýda deðiþik
isimlerle turnuvalar ve il birincilikleri düzenleyeceklerini belirterek Bilardo sever gençleri bu
müsabakalara katýlmaya davet etti.
Download

(16 a\360ustos.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi